Page 63

พิเศษ! ขยายเวลาเพิ่ม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยใหมที่สมัครระหวาง 3 ม.ค. 55 – 30 ธ.ค. 56 ฟรี! ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 196 บาท (เอพี) เมื่อซื้อผลิตภัณฑใดๆ* ครบ 2,500 บีวีขึ้นไป/ใบเสร็จ * ยกเวนผลิตภัณฑนิวทริไลท แนชเชอรัล บี, นิวทริไลท ไบโอซี พลัส และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต เงื่อนไข • รับสิทธิ์เดือนละ 1 ครั้ง สูงสุด 12 ครั้ง ตลอดอายุการสมัครปแรก • ชุดผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ / โปรโมชั่นทุกรายการ / การซื้อสินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) สามารถเขารวมรายการนี้ได

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000

การตรวจสอบสิทธิ์จากรายงาน นักธุรกิจแอมเวยใหมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของทาน หรือนักธุรกิจแอมเวยอัพไลนสามารถยํ้าเตือนดาวนไลน ไมใหพลาดสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษนี้ โดยวิธีการดังนี้ วิธที ่ี 1 สั่งซื้อจากแผนกบริการธุรกิจที่แอมเวย ช็อปทุกสาขา ในราคาชุดละ 20 บาทสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทั่วไป และราคา 30 บาทสําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป

วิธีที่ 2 www.amwayshopping.com โดยทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ • • • • •

เลือกตึก ABO หรือ เมนูนักธุรกิจแอมเวย เลือกหัวขอ “สิทธิประโยชน นธอ.ใหม” เลือกหัวขอ “โปรโมชั่นสําหรับ นธอ.ใหม” เลือกหัวขอ “รายงาน” โปรโมชั่นยาสีฟนกลิสเทอร เลือกเดือนที่สมัคร และเลือกการเรียงลําดับตามตองการ โดยเลือกเรียงลําดับไดจาก - รหัสนักธุรกิจแอมเวย - วันที่สมัคร - รหัสสปอนเซอร

• เมื่อเลือกแลว ใหกดปุม “ดูผลลัพธ” - แสดงผลของขอมูลดังนี้ (ตัวอยางรายงานเปนรายงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2012 เลือกเดือนสมัคร เปนเดือน มกราคม 2012 และเลือกเรียงลําดับตามรหัสนักธุรกิจแอมเวย)

ขอมูลเพิ่มเติม 1. 2. 3. 4.

Amway Call Center 0-2725-8000 เจาหนาที่แคชเชียร/แผนกบริการธุรกิจที่แอมเวย ช็อป ใบเสร็จรับเงิน www.amwayshopping.com

ตัวอยางรายงานโปรโมชั่นพิเศษ นธอ.ใหม (รับฟรียาสีฟนกลิสเทอร) เดือน มกราคม 2555 เดือนที่สมัคร รหัส นธอ.

รหัส ชื่อ โทรศัพท รหัสผูสปอนเซอร ชื่อผูสปอนเซอร โทรศัพท วันสมัคร 96000000 มะลิ เจริญชัย M : 081-123-4567 86000000 สุดา มาลีวรรณ M : 081-0123-456 3/1/2012 H : 0-2234-5678 H : 0-2222-5678 B : 0-2345-6789 B : 0-2333-6789

หมายเหตุ: M = มือถือ, H: บาน, B: ทํางาน

16

จํานวนบีวที ง้ั หมดตัง้ แต เดือน 1- ปจจุบนั

กรกฎาคม 2012 4569999

January 2012

ขณะนี้ นธอ. ใหม อยูในชวงที่

7

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

วี ยอดบีวี จําทันวนบี ้งหมด ใชสิทธิ์ 03/01/12-31/01/12 27,747 101,747 Y 01/02/12-28/02/12 N Y = ใชสิทธิ์ 01/03/12-31/03/12 N N = ไมได ใชสิทธิ์ 01/04/12-30/04/12 35,000 Y 01/05/12-31/05/12 4,000 Y 01/06/12-30/06/12 35,000 Y 01/07/12-31/07/12 จํานวนบีวีท้งั หมด 01/08/12-31/08/12 ในเดือนนัน้ 01/09/12-30/09/12 01/10/12-31/10/12 01/11/12-30/11/12 01/12/12-31/12/12 ระยะเวลาแตละชวง ของ นธอ.ใหม

1 Achieve January 2012  
1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement