Page 54

ตั้งแต 3 - 31 ม.ค. 55 บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

แบงจาย 0% นาน 6 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

บัตรแอมเวยเครดิตการด

รับฟรี! ขวดนํ้า Steel Bottle มูลคา 220 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับฟรี! ขวดนํ้า Steel Bottle มูลคา 220 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป -

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% ที่เหลือ 9 เดือน (ลูกคาผอนรวม 12 เดือน) -

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

รับฟรี! กระเปาช็อปปง มูลคา 280 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

หมายเหตุ 1. บริษัทจะจัดสงของสมนาคุณใหลูกคาตามที่อยูใน ใบแจงหนี้หลังจบโปรโมชั่น 2. โปรโมชัน่ นีเ้ ฉพาะลูกคาทีผ่ อ นสินคาตัง้ แต 6 เดือนเทานัน้ 3. สงวนสิทธิใ์ นการมอบของสมนาคุณแกลกู คาไมเกิน 1 รายการ/ หมายเลขบัตร/ตอวันเทานั้น ไมสามารถรวบรวมยอดผอนได 4. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขรายการ โดยไมตอ งแจงใหทราบ ลวงหนา ในกรณีพิพาทคําตัดสินของบริษัทถือเปนที่สิ้นสุด

รับฟรี! กระเปา Citi Everyday Bag มูลคา 390 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

หมายเหตุ 1. โปรแกรมนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการ เปลี่ยนแปลงยอดการใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพทได 2. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขุมวิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) 2%* เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป -

* จํากัดการเครดิตเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/ เดือน ภายใตชอ่ื -สกุลเดียวกัน โดยบริษทั จะโอนเงินเขาบัญชีลกู คาภายใน 45 วัน ทําการหลังจบรายการสงเสริมการขาย/บริษทั ไมมสี ว นเกีย่ วของกับการซือ้ สินคา หรือบริการ หากมีปญหาหรือขอสงสัย กรุณาติดตอผูใหบริการโดยตรง

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา January 2012

7

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement