Page 52

25 ปแอมเวยประเทศไทย

ทองโลกกวางกับแอมเวย… รางวัลแหงความสําเร็จ บันทึกความสําเร็จกับการเดินทางเพื่อสะสมประสบการณในโลกกวางของนักธุรกิจแอมเวยและครอบครัวรวมกวา 38,394 คน ใน 37 ประเทศ 92 เมือง รวมระยะทางกวา 1,154,234 กิโลเมตร รางวัลแหงความสําเร็จทีน่ กั ธุรกิจแอมเวยไดรว มสะสมไมลชวี ติ กับรายการทองโลกกวางกับแอมเวยจนกาวสูปที่ 25 รวมทั้งสิ้น 63 ครั้ง ดวยการสัมมนาตางๆ ดังนี้

การสัมมนาระดับผูนํา 21 ครั้ง

2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539

ภูเก็ต สิงคโปร ฮองกง โซล เกาหลีใต เพิรธ ออสเตรเลีย ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ปกกิ่ง จีน โกลตโคสต ออสเตรเลีย โซล เกาหลีใต ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

2540 2541 2542 2543 2545 2546 2548 2549 2550 2552 2553

เอดา สหรัฐอเมริกา ฮาวาย สหรัฐอเมริกา โอคแลนด นิวซีแลนด ดิสนียแลนด สหรัฐอเมริกา อลาสกา สหรัฐอเมริกา ปารีส ฝรั่งเศส เมดิเตอรเรเนียน ครูซ สวิสเซอรแลนด เมดิเตอรเรเนียน ครูซ ลอนดอน สหราชอาณาจักร อลาสกา สหรัฐอเมริกา

การสัมมนาพิเศษระดับผูนํา 9 ครั้ง 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2551 2552 2553

สิงคโปร ซูเปอรสตารเวอรโก ครูซ เซี่ยงไฮ จีน บาหลี อินโดนีเซีย กวางเจา จีน โซล เกาหลีใต ดีสนียแลนด ฮองกง ฮานอย เวียดนาม เพิรธ ออสเตรเลีย มาเกา ฮองกง

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 14 ครั้ง 2539 2540 2542 2543 2544 2545 2547

เกาะใต นิวซีแลนด อลาสกา สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต ญี่ปุน ลอนดอน สหราชอาณาจักร อิตาลี เบเนลักซ

2548 2549 2550 2550 2551 2552 2553

วิสทเลอร แคนาดา แอฟริกาใต โอซากาและเกียวโต ญี่ปุน นิวซีแลนด ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เทือกเขาร็อกกี้ แคนาดา มิวนิค เยอรมนี

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวยะดับเพชรภาคพื้นแปซิฟิค 5 ครั้ง

ครง้ั การสมั มนารบั เชิญสองผสู ถาปนา 14 2535 2536 2537 2538 2539 2544 2545

แคริบเบียน ครูซ เปอรโตริโก ลูเซิรน สวิสเซอรแลนด ไรนริเวอรครูซ เยอรมนี โรม อิตาลี นิวยอรก สหรัฐอเมริกา เวียนนา ออสเตรีย สวิสเซอรแลนด

2547 2549 2550 2550 2551 2552 2553

2534 2535 2536 2537 2538

อลาสกา สหรัฐอเมริกา อคาปุลโก เม็กซิโก ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เกาะมาวี ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

ไรนริเวอร ครูซ มาดริด สเปน มอสโคว รัสเซีย นอรเวย เอดา สหรัฐอเมริกา สก็อตแลนด ปราก สาธารณรัฐเช็ก

คุณพรอมหรือยังที่จะรวมสัมผัส ประสบการณการเดินทางอันยิ่งใหญ ไปกับเรา January 2012

5

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement