Page 50

วรภพ – พญ.ฐิติพร ธาวงค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร แอมเวย…เพื่อชีวิตของเราและคนที่เรารัก “เปาหมายชีวิตคือเกษียณตอนอายุยังนอย จึงพยายามคนหางานที่ตอบโจทย ซึ่งเราเชื่อมั่นวาแอมเวยเทานั้นที่ใหได” การตองเลือกระหวางงานและคนรักคงเปนเรื่องที่ตัดสินใจยาก ที่สุดสําหรับบางคน แตสําหรับคุณวรภพ เมื่อคุณฐิติพร (หมอยุย) ขอใหเลือกระหวางเธอกับแอมเวย คําตอบไมยากแตจริงใจ “กอนทําแอมเวยผมและหมอยุยใชชีวิตเหมือนหนุมสาวทั่วไปที่ เปนแฟนกัน ไปเที่ยวไปดูหนังกินขาวดวยกัน แตพอมาทําแอมเวย เวลาตรงนั้นแทบไมมีเลย จนวันหนึ่งหมอยุยขอใหผมเลิกทําแอมเวย ผมบอกเธอวา...ผมไมไดรักคุณแควันนี้วันเดียว แตรักคุณทั้งชีวิต ผมถึงทําแอมเวยเพื่อคุณ คงเปนวันนั้นที่เธอเปดใจใหแอมเวย” คุณหมอยุยเสริมวา “ฟงคําพูดเขาแลวก็ฉุกใจคิดคะ หลังจากนั้น ก็เปดใจศึกษาธุรกิจ ทําใหเขาใจแอมเวยมากขึ้น เปนหมอก็ดีตรงที่เรา ไดชว ยคนใหหายเจ็บปวย พอมาทําแอมเวยดว ย ยิง่ รูส กึ วาเราไดชว ยเหลือ คนครบทุกมิติมากขึ้น” คุณวรภพเติบโตมาในครอบครัวแอมเวยเพราะคุณพอคุณแม (คุณวรธน - คุณสุธรี า ธาวงค) เปนนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต แตกลับ ไมเคยคิดจะทําธุรกิจนี้เลย เมื่อเรียนจบวิศวะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็สมัครเปนวิศวกรในบริษัทแหงหนึ่ง ถึงไดรูวาเปาหมายชีวิตไมมีทาง เปนไปไดเลยในงานทีท่ าํ อยู เพราะรายจายรอบตัว แคคา นํา้ มันรถตอเดือน ก็แทบจะครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของคนจบปริญญาตรีแลว คุณวรภพจึง ตัดสินใจทําแอมเวยชนิดที่เรียกวาทุมสุดตัว “ถารูวาเปาหมายชีวิตของเราคืออะไร เราก็จะรูวาตองลงมือทํา อะไร ผมตองการประสบความสําเร็จในชีวิต ผมก็ตองทํางานหนัก ตองเลือกงานทีใ่ หสง่ิ ทีเ่ ราตองการไดจริงๆ เพือ่ อนาคตจะไดใชชวี ติ ในแบบ ที่เราตองการ ขอบคุณมงกุฎทูต คุณสมบูรณ - คุณมาณวิกา ขุนคลาย ที่เปดโลกการเรียนรูใหเรา ขอบคุณเพชรคูสองผูสถาปนา คุณสุเทพ คุณอุไร คูส กุลนิรนั ดร ทีเ่ ปนแบบอยางและสอนใหรวู า การทํางานทุกครัง้ ตองตั้งใจ จะทําเลนๆ ไมได” แคเริ่มตนคุณวรภพก็เจอโจทยยาก เพราะญาติพี่นองสวนใหญ สมัครทําแอมเวยกับคุณพอคุณแมไปหมดแลว แทบไมเหลือใครให

สปอนเซอรอีก นอกจากนี้ยังมีความทาทายสวนตัวดวยวา เขาจะ ยอมสลัดตัวตนของตน ทิ้งความรูสึกอยากใชชีวิตสนุกสนาน แบบวัยรุนทั่วไปไดหรือไม บางครั้งตองเทียวไปเทียวมาบานของ ผูมุงหวัง (Prospect) บางคนนานเปนป ถึงขนาดลงมือเปลี่ยน กระถางบัวนับสิบใบภายในบานของ Prospect ทานนัน้ เพือ่ พิสจู น ความตั้งใจจริงในธุรกิจนี้ก็เคยทํามาแลว วันนี้คุณวรภพทําแอมเวยเปนอาชีพเพียงอยางเดียว สวนคุณหมอยุยทําควบคูกับงานประจําที่คลินิก “เราไดรับ ความสุข 8 ประการจากการทําแอมเวย นั่นคือ พอกิน พอใช ไมเปนหนี้ มีเก็บ เจ็บปวยก็ไมเดือดรอนใคร เปนผูใหที่มี คุณคา กลาใชชีวิต และมีอิสระที่แทจริง อยากฝากถึงทุกคน วา การปลอยโอกาสที่ผานมาใหหายไปเฉยๆ นั้นนาเสียดาย และการทําลายโอกาสที่มีอยูนาเสียดายยิ่งกวา แตการไม พยายามสรางโอกาสขึ้นมาเลยนับวานาเสียดายที่สุดครับ”

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับทับทิม ระดับไพลิน ระดับไพลินสองผูสถาปนา ระดับมรกต ระดับมรกตสองผูสถาปนา ระดับเพชร

มกราคม 2541 สิงหาคม 2545 สิงหาคม 2546 กรกฏาคม 2546 เมษายน 2550 สิงหาคม 2550 สิงหาคม 2550 สิงหาคม 2554 มิถุนายน 2554

January 2012

3

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012