Page 49

สมยศ – ชนาภา วรรณพฤกษ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ความสําเร็จ…รอไมได อยาตัดสินใจเมื่อสาย “นึกตอนนี้ก็เสียดายเวลา ที่ผานมาเราไมไดตัดสินใจที่จะสําเร็จ จนกระทั่งสูญเสียลูกชายคนโต ถึงมา ตัดสินใจ ใชเวลาปเดียวก็เปนเพชร ถาลูกยังอยูคงดีใจกับเรา” จากแมบานชาวศรีสะเกษคนหนึ่งเมื่อสิบกวาปที่แลว วันนี้ คุณชนาภากรอกอาชีพของตนลงในสมุดพกของลูกอยางภาคภูมใิ จวา “นักธุรกิจ” ความรูแค ม.ปลายหลักสูตร กศน.ไมไดเปนอุปสรรค ในการพัฒนาตนเอง ตรงกันขามเปนแรงผลักดันใหเธอตองเรียนรู แอมเวยอยางหนักมากกวาคนอื่นจนกลายมาเปนเพชรในวันนี้ “ยิ่งเรียนหนังสือมานอย ยิ่งตองเรียนแอมเวยใหมาก ไมรู เรื่องอื่นไมเปนไร แตเรารูเรื่องแอมเวยดีที่สุด เรารูในเรื่องที่เปน ประโยชนกับชีวิตของเรา อันนี้สําคัญที่สุด อยาไปเสียเวลากับเรื่อง ที่ไมเปนประโยชนกับชีวิต” ภาพความลําบากของครอบครัวในอนาคตหากยังตองพึพงแต ่งแต เงินเดือนขาราชการของสามีเพียงอยางเดียว ทําใหคุณชนาภาา สมัครและลงมือทําแอมเวยทนั ที ทัง้ ๆ ทีเ่ ปาหมายของผูส ปอนเซอร ซอร ตอนนั้นไมใชเธอ “คุณสมยศสมัครเพราะเกรงใจผูสปอนเซอรรคะ แลวก็หนีทกุ ครัง้ ทีอ่ พั ไลนมาตาม ดิฉนั เปนคนรับฟงแผนแทนตลอด ตลอด ฟงจนเขาใจและลงมือทํา เพราะคิดวาแคหารายไดเสริมไดเดือนละ 5,000 บาทก็ดีใจแลว” ความสําเร็จในแอมเวยคอยๆ สะสมเพิ่มขึ้นตามลําดับ แตก็ ยังไมไดเปนเพชรสักที จนกระทั่งวันที่สูญเสียลูกชายคนโตไป เปาหมายใหญถงึ ไดชดั เจนและแข็งแรงพอจะผลักดันใหทง้ั สองฮึฮึดสู ขึน้ มาอีกครัง้ แมขณะทีเ่ ลาถึงเรือ่ งนี้ คุณชนาภาก็ยงั นํา้ ตารืน้ ขึน้ มา “ลูกคนโตสมัครทําแอมเวยทนั ทีทเ่ี รียนจบเพราะอยากเปปน สายงานที่ 6 ของเรา เขาถามเสมอวาเมื่อไหรเราจะเปนเพชรร เหลืออีกกี่สาย ลูกตั้งใจทําจนเปนเข็มเงิน แตก็ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวติ หลังจากเปนเข็มเงินเพียงเดือนเดียว... ตอนนัน้ ชีวติ เหมืมือน หมดสิ้นทุกอยาง ถามตัวเองวาเราจะทําไปอีกทําไม เราจะทํา

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับทับทิม ระดับไพลิน ระดับไพลินสองผูสถาปนา ระดับมรกต ระดับเพชร 2

January 2012

กุมภาพันธ มีนาคม สิงหาคม กุมภาพันธ กุมภาพันธ สิงหาคม สิงหาคม มิถุนายน

2534 2536 2541 2546 2553 2553 2540 2554

ไปเพื่อใคร ในที่สุดกําลังใจจากลูกอีกสองคนและคนรอบขางก็ฉุด ใหเราลุกขึ้นมาใหมและบอกตัวเองวา เราจะทําความฝนของลูกให สําเร็จ เราจะตองเปนเพชรใหได” เวลาไมถงึ ปหลังจากตัดสินใจเปนเพชร ทัง้ สองก็ทาํ สําเร็จ ดวยแรงสนับสนุนจากอัพไลน ดาวนไลน และไซดไลนทกุ ระดับ “ขอบคุณอัพไลนตรีเพชร คุณสมหมาย - คุณอัปสร ครสาคู ขอบคุณเพชร คุณฉวีวรรณ - คุณบริพงค ทองสตา และ เพชรบริหารโคชทีเ่ รารักและศรัทธา คุณสถิตย - คุณปทมาวดี ถึงแสง... อยากบอกทุกคนวา ขอใหรีบตัดสินใจสําเร็จตัง้ แต วันนี้ วันที่คนที่คุณรักยังอยููเห็นความสําเร็จของคุุณ อยารอ จนสายเหมือนเรา ขอใหเชื่อมั่นวาแอมเวยเปนธุรุ กิจที่ยิ่งใหญ เปนงานที่ยึดเปนอาชีพหลัก เปนอาชีพสุดทายในชีวิตได... ลิขิตฟาหรือจะสูมานะตน ทุกคนทําได”

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement