Page 48

บอกขาว

24 25

นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ปรับปรุงสูตรใหม การปรับราคาสินคาและอัตราสวน พีวี:บีวี ใหม

นิตยสาร

ISSN 1685-2710 ปที่ 12 ฉบับที่ 137 มกราคม 2555 / January 2012 • ภาพปก แตงหนาโดย สรวุฒิ ฉัตรกุล ณ อยุธยา • เครื่องสําอางอารทิสทรี

Cover Story

2 3 4 6

สมยศ – ชนาภา วรรณพฤกษ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร วรภพ – พญ.ฐิติพร ธาวงค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชั่น รายการสงเสริมการขาย เดือนมกราคม 2555

DON’T MISS

Health

หนา 6

Home

สวัสดีปใหมคะนักธุรกิจแอมเวยทุกทาน ปที่ผานมา เรียกไดวาเปนปแหงความภาคภูมิใจของชาวแอมเวยและ ธุรกิจของเราอีกปหนึ่ง เห็นไดจากการกาวสูความสําเร็จ ในระดั บ ที่ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ของนั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย ร ะดั บ เพชร และสูงขึน้ ไปจํานวนมาก อะชีฟจะนําเสนอประวัตแิ ละเรือ่ งราว ความสําเร็จของแตละทานอยางตอเนื่องจนถึงปลายป 2555 ติดตามอานเรือ่ งราวทีน่ า สนใจไดตง้ั แตอะชีฟฉบับนี้ เปนตนไป โดยเริม่ ตนดวยความสําเร็จของนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร คุณประชัน-คุณสมศักดิ์ โมรินทร และนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 2 รหัส คุณสมยศ คุณชนาภา วรรณพฤกษ์ และคุณวรภพ - พญ.ฐิติพร ธาวงค ตอนรับศักราชใหมป 2555 ดวยโปรโมชัน่ ดีๆ จากชุดภาชนะ ประกอบอาหาร ไอคุก แผนกรองฝุนและแผนกรองกลิ่น ของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียรและเครื่องกรอง อากาศแอมเวย รุน 1 ทีย่ กขบวนกันมามอบของแถมเอาใจ คนรักสุขภาพกันอยางจุใจ สําหรับสินคาเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับนี้ขอแนะนําเครื่องนับกาว ออมรอน รุน HJ-203 และฟรีแมน แบรฟตุ เปปเปอรมน้ิ ท แอนด พลัม คอลัมนพิเศษฉบับนี้มอบใหกับผูที่กําลังทํา ความสะอาดบานหลังนํา้ ลด รวมไปถึงพีน่ อ งชาวไทยเชือ้ สาย จีนที่วางแผนเก็บกวาดขาวของทําความสะอาดบานเพื่อ ตอนรับวันตรุษจีนที่กําลังจะมาถึง ติดตามอานวิธีการทํา ความสะอาดบานดวย แอล.โอ.ซี. และเพอรซู เพื่อบานที่ สะอาดปราศจากเชื้อโรคทุกซอกมุม อยาลืมพลิกไปอานบอกขาวเพื่ออัพเดทขาวสารที่นา สนใจของนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน และการปรับราคา สินคาและอัตราสวน พีวี : บีวี ใหม ที่จะเริ่มใชตั้งแตเดือน กุมภาพันธศกนี้เปนตนไป พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ บรรณาธิการ

สารบัญ

Promotion

EDITOR’S 2 TALK JANUARY 201

20 26 27 30 32

AmFit Club

อรอยงายๆ กับ iCook การกําจัดคลอรีนในนํ้าประปา บานสะอาดดวย แอล.โอ.ซี. และเพอรซู เยี่ยมไรชมสวน

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์นิตยสารเลมนี้ หามมิใหทําซํ้า คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด

1 Achieve January 2012  
1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement