Page 44

แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล สํานักงานใหญแอมเวย โทร. 0-2713-8000

แอมเวย ช็อป ธนบุรี โทร. 0-2424-3449 แอมเวย ช็อป ดอนเมือง โทร. 0-2992-6659

แอมเวย ช็อป สุขุมวิท 83 โทร. 0-2730-0907 แอมเวย ช็อป สามพราน โทร. 0-2811-5151

แอมเวย ช็อป สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0030-1 แอมเวย ช็อป พระราม 2 โทร. 0-2895-8833

แอมเวย ช็อป สมุทรปราการ โทร. 0-2730-9011 แอมเวย ช็อป นนทบุรี โทร. 0-2964-3626

ภาคเหนือ แอมเวย ช็อป เชียงใหม โทร. 053-801-207 แอมเวย ช็อป พิษณุโลก โทร. 055-303-824

แอมเวย ช็อป เชียงราย โทร. 053-774-677 แอมเวย ช็อป นครสวรรค โทร. 056-227-730

แอมเวย ช็อป แพร โทร. 054-522-700 แอมเวย ช็อป ลําปาง โทร. 054-323-577

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ โทร. 056-743-786 แอมเวย ช็อป ตาก โทร. 055-515-805

แอมเวย ช็อป สุโขทัย โทร. 055-616-007 แอมเวย ช็อป กําแพงเพชร โทร. 055-738-744

แอมเวย ช็อป พะเยา โทร. 054-484-631 แอมเวย ช็อป อุตรดิตถ โทร. 055-494-933

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แอมเวย ช็อป ขอนแกน โทร. 043-244-250-1 แอมเวย ช็อป บุรีรัมย โทร. 044-602-362

แอมเวย ช็อป อุบลราชธานี โทร. 045-265-627 แอมเวย ช็อป นครราชสีมา โทร. 044-295-911

แอมเวย ช็อป สุรินทร โทร. 044-518-677 แอมเวย ช็อป อุดรธานี โทร. 042-324-985 แอมเวย ช็อป สกลนคร โทร. 042-733-212

แอมเวย ช็อป รอยเอ็ด โทร. 043-525-484 แอมเวย ช็อป ยโสธร โทร. 045-724-670 แอมเวย ช็อป เลย โทร. 042-814-528

แอมเวย ช็อป ศรีสะเกษ โทร. 045-617-629

แอมเวย ช็อป เพชรบุรี โทร. 032-419-584 แอมเวย ช็อป จันทบุรี โทร. 039-344-268 แอมเวย ช็อป สุพรรณบุรี โทร. 035-547-235

แอมเวย ช็อป ชลบุรี โทร. 038-192-357 แอมเวย ช็อป ราชบุรี โทร. 032-742-282 แอมเวย ช็อป ปราจีนบุรี โทร. 037-200-473

แอมเวย ช็อป อยุธยา โทร. 035-335-218 แอมเวย ช็อป กาญจนบุรี โทร. 034-521-391 แอมเวย ช็อป ฉะเชิงเทรา โทร. 038-511-679

แอมเวย ช็อป สระบุรี โทร. 036-222-018 แอมเวย ช็อป พัทยา โทร. 038-425-294

แอมเวย ช็อป ภูเก็ต โทร. 076-249-318 แอมเวย ช็อป ยะลา โทร. 073-222-517

แอมเวย ช็อป ชุมพร โทร. 077-572-098 แอมเวย ช็อป ตรัง โทร. 075-224-844

แอมเวย ช็อป นครศรีธรรมราช โทร. 075-432-236 แอมเวย ช็อป ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-550-961 แอมเวย ช็อป กระบี่ โทร. 075-650-910

แอมเวย ช็อป สมุย โทร. 077-256-133 แอมเวย ช็อป พัทลุง โทร. 074-606-580

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก แอมเวย ช็อป ระยอง โทร. 038-617-855 แอมเวย ช็อป ลพบุรี โทร. 036-616-155

ภาคใต แอมเวย ช็อป หาดใหญ โทร. 074-446-587 แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี โทร. 077-221-791

เวลาทําการของแอมเวย ช็อป สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา ไดแก • สํานักงานใหญ ธนบุรี ดอนเมือง สุขุมวิท 83 สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 และนนทบุรี • สยามดิสคัฟเวอรี่ ตางจังหวัด

จันทร - ศุกร

เสาร - อาทิตย

10.30 - 21.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 20.00 น.

10.30 - 18.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 17.00 น.

วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑแอมเวยและการชําระเงิน วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วิธีการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีต่ อ งการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑจากแอมเวย สามารถดูรายการสินคา รหัสสินคา และราคาจําหนายไดจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวย (217686) และ เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (215061) โดยสามารถสัง่ ซือ้ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. สั่งซื้อผลิตภัณฑดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป ทุกแหง 2. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพท (โทร. 0-2725-8000 กด 3) 3. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรสาร/ไปรษณีย 4. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต 5. สั่งซื้อผลิตภัณฑแบบอัตโนมัติ (Standing Order: SOP) 5.1 แบบรับสินคาเองที่แอมเวย ช็อป (SOP Pick up) 5.2 แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery)

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกที่สั่งซื้อผลิตภัณฑสามารถชําระเงินดวยวิธีการดังตอไปนี้ 1. การชําระเงินดวยตนเอง 2. การชําระเงินที่เคานเตอรธนาคาร 3. การชําระเงินดวยบัตรแอมเวยเครดิตการดทางโทรศัพทผานระบบ IVR 4. การชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit) 5. การชําระเงินทางไปรษณีย 6. การชําระเงินทางตูเอทีเอ็ม (ATM) 7. การชําระเงินผานบริการทางโทรศัพท 8. การชําระเงินทางโทรศัพทมือถือ/บริการ mPay/บริการ SMS 9. การชําระโดยการหักบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ต

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ และการชําระเงินแตละวิธไี ดจากเอกสารราคาจําหนายสือ่ สงเสริมธุรกิจและการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Amway Call Center 0-2725-8000

42

January 2012

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement