Page 41

ผลิตภัณฑอารทสิ ทรี แตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส การฝกอบรมนีเ้ หมาะสําหรับผูท ไ่ี มมพี น้ื ฐานการแตงหนามากอน หรือผูท ต่ี อ งการเริม่ ทําธุรกิจในกลุม ผลิตภัณฑสสี นั ในคอรสนีจ้ ะทําใหคณ ุ เขาใจวลีทว่ี า “รองพืน้ สวย...มีชยั ไปกวาครึง่ ” อยางถองแทและสามารถทําไดจริงดวยตัวคุณเอง

รหัสจองฝกอบรม 11-1151 11-1152 11-1153 11-1156 11-1157 11-1158

เดือน วัน วันที่ ม.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. ก.พ.

อา. ส. อา. ส. อา. ส.

8 14 29 11 12 18

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

กระบี่ เชียงราย กรุงเทพฯ ภูเก็ต กรุงเทพฯ นครราชสีมา

หองเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม รีสอรท หองดอยตอง โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองพิมาย โรงแรมสีมาธานี

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี 2. หลักเกณฑการแบงประเภทของครีมรองพื้น 3. เทคนิคการเลือกครีมรองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิว 4. ทฤษฎีสีผิวหรืออันเดอรโทน 5. ทฤษฎีการใชสีสันในการแตงหนา 6. คูมือขอมูลผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรี ชุดสีสันทั้งหมด 7. ชมการสาธิตขั้นตอนการแตงหนาขั้นพื้นฐาน 8. ทดลองปฏิบัติแตงหนาตัวเองใหสวยในแบบที่เปนคุณ โดยการดูแลและ แนะนําอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 9. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทิสทรีการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 19 - 20 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 21 - 22 ธ.ค. 54 23 ธ.ค. 54 11 - 12 ม.ค. 55 13 ม.ค. 55 24 - 25 ม.ค. 55

26 ม.ค. 55

25 - 26 ม.ค. 55

27 ม.ค. 55

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวอารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี

ผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ เปนคอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ผานการอบรมการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว และตองการเรียนรูเทคนิคการแตงหนาเพิ่มเติม เพื่อให สามารถสาธิตการแตงหนาขณะนําเสนอสินคาไดอยาง มั่นใจและดูมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

11-1154

ม.ค. ส.

15 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

11-1159

ก.พ. อา.

19 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

11-1160

ก.พ. ส.

25 10.00 - 16.00 น. นครศรีธรรมราช

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. ผูเขาอบรมตองผานการฝกอบรม การแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว

หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. วิธีการวัดสัดสวนใบหนา 2. การวิเคราะหรูปหนาและจุดเดนบนใบหนาของแตละคน 3. หลักการแกไขรูปหนาดวยการใชแสงเงา (เฉดดิ้งและไฮไลท) 4. ทฤษฎีการแกไขรูปคิ้ว ตา แกม และปาก ในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด 5. ชมการสาธิตการแตงหนาขั้นสูง 6. ปฏิบัติการแตงหนาสีสันขั้นสูง พรอมการดูแลอยางใกลชิดจาก ผูเชี่ยวชาญ 7. คูมือการฝกอบรมเทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ 8. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนา แบบมืออาชีพ

อาจารยนก ณฤทธิ์ แสงสุวรรณ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 ธ.ค. 54 28 ธ.ค. 54 25 - 26 ม.ค. 55

27 ม.ค. 55

6 - 7 ก.พ. 55

8 ก.พ. 55

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี 6. ใบประกาศนียบัตรการแตงหนาสีสัน ขั้นพื้นฐานเอพีแอลเอส

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม January 2012

39

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement