Page 4

2

โครงการวันบายวัน

ONE BY ONE

คุณนิยาม “ความสําเร็จ” วาอยางไร แนนอนวานี่คือคําถามที่ กวางมาก และคําตอบของทุกคนยอมแตกตางกัน ตัวชี้วัดอันหนึ่ง ที่แอมเวยใชกําหนดความสําเร็จคือเราชวยผูคนใหมีความเปนอยูที่ ดีขึ้นไดอยางไร แอมเวยสรางขึ้นบนคุณคาที่แข็งแกรงซึ่งกอตั้งโดย คุณพอของเราทัง้ สองและยืนหยัดยาวนานจนกระทัง่ ปจจุบนั ในฐานะ ผูนํา เราเชื่อวาการแบงปนทรัพยากรใหแกชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจ อยูเปนความรับผิดชอบของเรา เราทราบวาคุณหลายๆ คนมี พันธสัญญารวมกันกับเราในการสรางความแตกตางใหกับชุมชน และถิ่นพํานักอาศัยของคุณ ศูนยกลางความมุงมั่นพยายามของเราคือโครงการวันบายวันเพื่อ เด็ก เราชื่นชมและยกยองการมีสวนรวมของคุณผานชองทางตางๆ ทั้งในโครงการนี้และกิจกรรมอื่นๆ ในระดับทองถิ่น ขอบคุณ สําหรับความเปนผูนําและการสนับสนุนของคุณที่มีตอความคิด ริเริ่มที่สําคัญนี้ ชั่วโมงการทํางานของอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเรายังมี ขอมูลที่บันทึกรวบรวมชั่วโมงการทํางานของอาสาสมัครไดมากกวา หนึ่งลานชั่วโมงตอป นับตั้งแตป 2003 พวกเรารวมกันทุมเทเวลา ดวยการเปนอาสาสมัครถึง 2.3 ลานชั่วโมง โครงการของเราสงผล เอื้อประโยชนถึงเด็กมากกวาแปดลานคนทั่วโลก และเรายัง สนับสนุนดานการเงินมากกวา 141 ลานเหรียญสหรัฐ เราไดรับเกียรติรางวัลสําคัญมากมายในฐานะบริษัทที่ทุมเทเวลา ความสามารถ และปจจัยใหแกผทู ต่ี อ งการความชวยเหลือ เราแสดง ใหโลกเห็นวา แอมเวยเปนคนกลุมหนึ่งที่มีหัวใจและความฝนอัน ยิง่ ใหญ ขอบคุณทีค่ ณ ุ ไดเสียสละเวลา ศักยภาพ และทรัพยสนิ ของคุณ รวมกับเพื่อนๆ และผูคนทั่วโลก พันธสัญญาคือสิ่งที่ทําใหธุรกิจของ เราแตกตางจากธุรกิจอื่น เรายังมีกิจกรรมที่ตองทําอีกมากมายและ เราจะรวมมือกันสรางความแตกตางตอไป

How do you def ine success? Certainly that’s a big question and the answer is different for everybody. One of the measures that Amway uses to def ine success is how we help people live better lives. Amway is built on strong values that were established by our fathers and that have stood the test of time. As leaders, we believe it is our responsibility to share our resources with the communities where we do business. We know many of you join us in a commitment to making a difference in your cities and towns. At the center of our efforts is the One By One Campaign for Children. We appreciate and admire the many ways that you have participated in this program and other local efforts. Thank you for your leadership and support in this important initiative. Volunteer hours have been growing steadily and together, we’ve logged more than one million volunteer hours in a single year. Since 2003, we’ve donated 2.3 million volunteer hours and impacted more than eight million children. In addition, we have collectively given more than USD $141 million in that time. We gain important, personal rewards when we share our time, talent and treasures with those who need help. We also show the world that Amway is a group of people with big hearts and big dreams. Thank you for sharing your time, talent and treasure with your friends and neighbors. It’s a commitment that makes our business unlike any other. There is so much more to do and together, we’ll continue to make a difference.

January 2012

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement