Page 39

สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health) โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของคนไทยและประชากรในประเทศที่พัฒนาแลว มีสาเหตุหลักมาจาก พฤติกรรมการบริโภคทีไ่ มถกู ตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเ กีย่ วกับสาเหตุของโรคนีแ้ ละการเสริมสรางพฤติกรรม การบริโภคที่ดี ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนตอระบบการทํางานของหัวใจจากวิทยากรของบริษัทจะชวย ใหคุณดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง รหัสจองฝกอบรม 13-1085 13-1086

เดือน วัน วันที่ ก.พ. พฤ. ก.พ. พฤ.

เวลา

16 18.00 - 21.00 น. 23 18.00 - 21.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

จังหวัด

สถานที่

สุรินทร ชุมพร

หองกันเกรา โรงแรมทองธารินทร หองไขมุก โรงแรมชุมพรการเดน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 25 - 26 ม.ค. 55 27 ม.ค. 55 6 - 7 ก.พ. 55 8 ก.พ. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูเรื่องอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากโภชนาการ ที่ไมเหมาะสม 3. เรียนรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก จากสภาวะปจจุบันที่มีสภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรับโภชนาการที่ไมสมดุลจึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูหญิง นอกจากนี้ ปญหาของอาหารในปจจุบัน รวมถึงสภาพการใชชีวิตยังเปนอีกสวนหนึ่งที่มีผลกับสุขภาพกระดูก เพื่อเปน การสรางความรูที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพของผูหญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจาก วิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-1075 13-1076 13-1087

เดือน วัน วันที่ ม.ค. พฤ. ม.ค. ศ. ก.พ. ศ.

เวลา

19 18.00 - 21.00 น. 20 18.00 - 21.00 น. 17 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

สุโขทัย นครราชสีมา ลพบุรี

หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ น รีสอรท

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 27 - 28 ธ.ค. 54

29 ธ.ค. 54

25 - 26 ม.ค. 55

27 ม.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูในการดูแลตัวเองในกลุมผูหญิงและกระดูก

โภชนาการเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก ภาวะนํา้ หนักเกินหรือความอวน ไมเพียงกอปญหาดานสุขภาพ แตยงั สงผลตอจิตใจ กอใหเกิดความไมมน่ั ใจในรูปรางและ การดํารงชีวิต การแกปญหาโดยการลดความอวนอยางผิดๆ ยิ่งทําใหเกิดผลเสียมากขึ้นคือ นอกจากจะรักษานํ้าหนักที่ ลดลงมาไมไดแลวยังอาจจะยิง่ กลับมาอวนกวาเดิม การมีความรูค วามเขาใจเรือ่ งสารอาหารทีถ่ กู ตอง จะชวยใหผทู ต่ี อ งการ ลดนํา้ หนักสามารถลดนํา้ หนักไดอยางยัง่ ยืนควบคูไ ปกับการรับประทานอาหารอยางมีความสุข รวมถึงตลาดผลิตภัณฑเพื่อ การควบคุมและลดนํ้าหนักก็มีอัตราการเติบโตอยางมากในปจจุบัน จึงขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจาก วิทยากรและบริษัท เพื่อไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง รหัสจองฝกอบรม 13-1077 13-1078 13-1088

เดือน วัน วันที่ ม.ค. จ. ม.ค. ศ. ก.พ. จ.

เวลา

จังหวัด

16 18.00 - 21.00 น. ชลบุรี 27 18.00 - 21.00 น. นครศรีธรรมราช 27 18.00 - 21.00 น. อุดรธานี

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สถานที่ หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส หองแกรนดประจักษตรา โรงแรมประจักษตรา ดีไซน โฮเทล

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 ธ.ค. 54 28 ธ.ค. 54 9 - 10 ม.ค. 55 11 ม.ค. 55 8 - 9 ก.พ. 55 10 ก.พ. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือและเอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูวิธีการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมนํ้าหนัก

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม January 2012

37

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement