Page 36

หลักสูตร การสื่อสารและบุคลิกภาพ: พื้นฐานแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจแอมเวย วิทยากร อ.ศิวิไล แสงพุฒ

รหัสจองฝกอบรม 19-0822

กรรมการผูอํานวยการ เอส เอส คอนซัลแตนท (ที่ปรึกษาดานการบริหารการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) วิทยากรประจําหลักสูตร “Pro-Executive” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส

เดือน วัน วันที่ เวลา ม.ค. พ. 25 13.00 -17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. เรียนรูหลักการสําคัญในการสื่อสาร การเลือกใชคําพูดกับความรูสึกของผูฟง วิธีการใชคําพูดในสถานการณตางๆ การสังเกตภาษาทาทางในขณะสนทนา กับลูกคาผูมุงหวัง 2. การใชทักษะการฟงเพื่อชนะใจลูกคา 3. การพัฒนาบุคลิกและการสื่อภาษาเพื่อสรางความเจริญเติบโตในธุรกิจทั้ง การขาย การสปอนเซอร การบริการลูกคา และการเขารวมประชุมในงานตางๆ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 25 ธ.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก 1 เลม • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท / ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากร ศ.ดร.ศักดา ปนเหนงเพ็ชร รหัสจองฝกอบรม 19-0829

อาจารยประจําภาควิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด ม.ค. พฤ. 26 9.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การฝกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน 2. การฝกปฏิบัติการใชภาษากายที่เหมาะสมในงานธุรกิจและ เสริมสรางสัมพันธภาพ 3. การฝกบุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสม

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 26 ธ.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • กระเปาใสเอกสาร • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม • DVD การฝกปฏิบัติจริงของแตละทาน (สงมอบใหภายหลัง)

คาฝกอบรม • 1,250 บาท / ทาน (รวมอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส

มุงมั่นสูความเปนนักธุรกิจแอมเวยมืออาชีพ ดวยหลากหลายหลักสูตรการอบรมโดยแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย

โซนโอกาสทางธุรกิจ ภายในโซนโอกาสทางธุรกิจในงานแอมเวยเอ็กซโป 2012 พบกับหลักสูตรการอบรมตางๆ มากมายที่จะพัฒนาศักยภาพ ในตัวคุณสูเสนทางนักธุรกิจแอมเวยมืออาชีพ และเติบโตอยางมั่นคงไปพรอมกับบริษัทแอมเวย หุนสวนอันดับ 1 ของคุณ

โปรโมชั่น! จองอบรมในงานแอมเวยเอ็กซโป 2012 สําหรับนักธุรกิจแอมเวย วย ลงทะเบียนจองอบรมในงาน รับของที่ระลึก กระเปาผา Professional ABOs Bag ฟรี! และลงทะเบียนจองอบรมในหลักสูตรเดียวกัน 3 ทีน่ ง่ั ฟรีทนั ที 1 ทีน่ ง่ั (ในหลักสูตรเดียวกัน)** * ลงทะเบียนจองอบรม 3 ที่ ฟรี 1 ที่ เฉพาะหลักสูตรเดียวกันเทานั้น สงวนสิทธิ์ไมสามารถจองอบรม รวมหลักสูตรอื่นๆ เพื่อรับสิทธิ์ดังกลาว

34

January 2012

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012