Page 30

โซนโอกาสทางธุรกิจ รวมเฉลิมฉลองความสําเร็จตลอดระยะเวลา 25 ปทผ่ี า นมาของแอมเวยประเทศไทย กับโอกาสทางธุรกิจทีค่ ณ ุ ไมควรพลาด! พบกับรายการเสวนาบนเวทีโอกาสทางธุรกิจแอมเวยโดยนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึน้ ไป พรอมทัง้ พิธเี ปดสุดอลังการ รวมถึงหลากหลาย สาระขอมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแอมเวยภายในบริเวณโซนโอกาสทางธุรกิจ

รวมสรางประสบการณกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปแอมเวยประเทศไทย แอมเวย…หุนสวนอันดับหนึ่งของคุณ

โซนภาพลักษณองคกร รวมทุกบริบทแหงความสําเร็จเพื่อใหทุกทานไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว • บันทึกเหตุการณอันทรงคุณคาของแอมเวยประเทศไทย

• มหัศจรรยความยิ่งใหญของแอมเวย พบสถิติอันนาตื่นตาตื่นใจของธุรกิจแอมเวย ทุกๆ ขอมูลคือ ความแข็งแกรงและพันธสัญญา “เพื่อคุณ...เพื่อชีวิตที่มีคุณคา” ที่บริษัทยืนหยัดใหแกทานและสังคมมาโดยตลอด

อยาพลาด! รวมยอนประวัติศาสตรกับทุกกาวปแหงความภาคภูมิใจ

มีนักวิทยาศาสตร วิศวกร และผูเชี่ยวชาญทั่วโลกกวา 700 คน

พิเศษ! ไขกุญแจสูเรื่องราวของแอมเวยดวยเทคนิคชาโดว ใหคุณไดมีโอกาสสัมผัสขอมูลจากเงาของตนเองที่นี่ • กาวเขาสูโลกออนไลนที่ทําใหชีวิตคุณสะดวกสบายเพียงปลายนิ้ว ขอเชิญทุกทานทันสมัยไปกับชองทางอํานวยความสะดวกใหม ที่จะทําใหคุณสามารถบริหารธุรกิจ ชีวิต และสังคมของคุณ ไดงายๆ ดวย เว็บไซตและเฟซบุคของแอมเวย อารทิสทรี และนิวทริไลท พรอมลุนรับของที่ระลึกกับกิจกรรมสุดลํ้าแบบคนนําสมัย • สื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ สรางรากฐานที่แข็งแกรงใหธุรกิจของคุณ สรางแนวคิดที่ถูกตอง เสริมความรู และเติมเต็มประสบการณใหคุณสามารถดําเนินธุรกิจไดประสบความสําเร็จอยางมืออาชีพ

โซนมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย กับการสงมอบความรักและปรารถนาดีจากใจทานสูนองๆ ผูดอยโอกาส • สัมผัสเรื่องราวกิจกรรมตอบแทนสังคมที่เกิดจากแรงกายแรงใจของพวกเราชาวแอมเวย • พบกับแนวคิด One by One ภายใตคอนเซ็ปตใหม “LIVE LEARN ACHIEVE PLAY” ทีเ่ ปนหนึง่ เดียวกันของแอมเวยทว่ั โลก เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น • เปดประสบการณทาํ ความดีรปู แบบใหม “Flying Book เลือกความรู บินสูน อ ง” สงหนังสือจากมือทานเขาหองสมุดแอมเวย ไมวาจะอยูมุมไหนของประเทศไทยผานเทคโนโลยีเปดตัวครั้งแรกที่นี่ ที่สามารถติดตามการเดินทางของหนังสือทานได ตลอด 24 ชั่วโมง • พิเศษ! ลุน รับ “ของชิน้ โปรด” ของนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึน้ ไป พรอมทัง้ รวมเลนเกมและกิจกรรมการกุศล ตางๆ เพียงซื้อคูปองภายในงาน และขอขอบคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่ไดมอบของชิ้นโปรดเพื่อเปน ของรางวัลพิเศษสําหรับกิจกรรมในงานใหเปนสิ่งที่มีคุณคาทางใจทั้งผูใหและผูรับ • เลือกซื้อของที่ระลึก One by One หลากหลายรายการเปนของฝากติดมือกลับบาน อิ่มใจทั้งผูให สุขใจทั้งผูรับ เงินรายไดนําเขามูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยเพื่อดําเนินกิจกรรมตอบแทนสังคม

“เพียงหนึ่งความชวยเหลือของทาน …กอเกิดเปนพลังเครือขายแหงการแบงปน เพื่อเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสในสังคมไทยไดมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” 28

January 2012

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement