Page 23

การเตรียมพรอมกอนขึ้นเครื่อง กระเปาเดินทางใบใหญ (ฝากใตทองเครื่อง) 1. ผูโดยสารชั้นธรรมดา (Economy) สามารถนํากระเปาเดินทางใบใหญไปไดทานละ 1 ใบ ใบละไมเกิน 20 กิโลกรัม 2. ผูโดยสารชั้นธุรกิจ (Business Class) สามารถนํากระเปาเดินทางใบใหญไปไดทานละ 1 ใบ ใบละไมเกิน 30 กิโลกรัม 3. ในกรณีที่บรรจุนํ้าหนักในกระเปาเกินกวา 20 กิโลกรัม (ชั้นธรรมดา) หรือ 30 กิโลกรัม (ชั้นธุรกิจ) คาใชจายในสวนนํ้าหนัก ที่เกินถือวาเปนคาใชจายสวนตัว 4. หามนําผลิตภัณฑอัดอากาศใสกระเปาใบใหญ เพราะอาจเกิดอันตรายระหวางเดินทาง เชน กระปองสเปรยตางๆ และ หามนําหนังสือเดินทาง (Passport) ใสกระเปาใบใหญ กรุณาเก็บรักษาไวอยางดีเพื่อปองกันการสูญหาย

กระเปาเดินทางใบเล็ก (นําติดตัวขึ้นเครื่อง) 1. สําหรับกระเปาถือขึ้นเครื่อง จะตองมีขนาดไมเกิน 58x34x23 เซนติเมตร (ซม.) หรือวัดโดยรอบกระเปาทั้งกวาง ยาว สูงหรือหนา รวมกันไมเกิน 115 ซม. โดยจะตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมตอใบ และไมควรเกิน 2 ใบตอทาน ทั้งนี้ควรบรรจุของใชที่จําเปน ในระหวางการเดินทางเทานั้น เชน แปรงสีฟน ยาประจําตัว เปนตน ทั้งนี้ สายการบินมีขอกําหนดเครงครัดในเรื่องขนาด นํ้าหนัก และสิ่งของที่บรรจุอยูภายใน กลาวคือ 1.1 สําหรับของเหลวหรือกึ่งเหลว อาทิ เจล สเปรยที่ไมใชวัสดุอันตราย และนํ้า เครื่องดื่ม โลชั่น ออยล นํ้าหอม โฟม ยาสีฟน นํ้ายากําจัดกลิ่นตัว (ยกเวน นม อาหารสําหรับเด็ก และยานํ้าในปริมาณที่พอเหมาะ) • ขนาดบรรจุ เกินกวา 100 มิลลิลิตร ใหบรรจุในกระเปาสัมภาระ จํากัดปริมาณ 1 ถุง ลงใตทองเครื่องผานขั้นตอนเช็คอิน ขนาดบรรจุรวมกัน • ขนาดบรรจุแตละชิ้น ไมเกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุใสถุงพลาสติกใส ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร เปด - ปดผนึกได ผานจุดตรวจคน นําขึ้นเครื่องไดคนละ 1 ถุง ตอผูโดยสาร 1 ทาน ขนาดบรรจุรวมกันไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร 1.2 สําหรับของเหลวหรือกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย ซึ่งซื้อจากรานปลอดภาษีอากรที่สนามบินหรือบนทาอากาศยาน ตองบรรจุในถุงพลาสติกใส ปดผนึกปากถุง ไมมีรองรอยผิดปกติใหสงสัยวามีการเปดปากถุงหลังจากการซื้อ และมีหลักฐาน แสดงวาซื้อจากรานคาปลอดภาษีที่สนามบินหรือบนเครื่องบินในวันเดินทางเทานั้น โดยตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตอของเหลว เจล หรือสเปรยที่สนามบินซึ่งเปนจุดปลายทางของการเดินทาง 2. แสดงถุงพลาสติกใสซึ่งใสภาชนะบรรจุของเหลว เจล หรือสเปรย รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและเสื้อคลุม โดยใสรวมกัน ไว ในกระบะพลาสติกที่เจาหนาที่จัดใหเมื่อถึงจุดตรวจคน 3. กรุณาอยาใสของมีคาลงในกระเปา 4. สําหรับเครื่องใชไฟฟาสวนตัว วัสดุอุปกรณของมีคมอันสามารถกอใหเกิดอันตรายได กรุณาใสไวในกระเปาเดินทางใบใหญที่จะฝาก ลงใตทอ งเครื่องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไวโดยไมคืน 5. กระเปาเดินทางของทาน ถาหากมีปายและโบสีของทัวรครั้งกอนๆ กรุณาดึงออกโดยเฉพาะโบสี เนื่องจากโบเกาที่ผูกอยูอาจทําให เกิดการสับสนในการสงกระเปาไปยังหองพักของทานได หมายเหตุ: ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําเนื้อสัตว ผัก และผลไมสด เขาประเทศ

พวกเราชาวแอมเวยประเทศไทยจะรวมทองโลกกวาง สะสมไมลชีวิตพรอมกับคนที่คุณรัก ลงบนสมุดบันทึก ความสุขของเราทุกคน January 2012

21

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement