Page 22

ทองโลกกวางกับแอมเวย

กุยหลินเปนเมืองที่ตั้งอยูในเขตปกครองตนเองกวางสีทางตอนใตของประเทศจีน ชื่อเมืองนี้มีที่มาจากในอดีต ดินแดนนี้มีปา (หลิน) ตน “กุยฮวย” กุยหลินเปน เมืองที่มีชื่อเสียงวาสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของประเทศจีน ชาวจีนยกใหเปนดัง “สรวงสวรรคบนแดนดิน” หรือ “ซื่อไหวเถาหยวน” ดังมีคํากลาววาจิตรกรใด ที่ยังไมเคยมาเมืองกุยหลิน จะไมสามารถวาดรูปขุนเขาใหสวยงามไดเลย

ขอมูลที่นาสนใจของเมืองกุยหลิน อุณหภูมิ

ในชวงเดือนกุมภาพันธอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาว อยูที่ 8 องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อผาที่ใหความอบอุนเพียงพอ เชน เสื้อโคท ลองจอน (เสื้อและกางเกงที่ใชสวมขางใน มีลักษณะ เปนผายืดแนบตัวเพื่อใหความอบอุน) รองเทาผาใบ ผาพันคอ หมวก ถุงมือ ถุงเทา เปนตน เวลา เวลาทองถิ่นที่เมืองกุยหลินเร็วกวาเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง การเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมืองกุยหลิน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน จะใชเวลาบินโดยเฉลี่ย 3 – 3.5 ½ชั่วโมง สกุลเงิน ใชเงินเหรินหมินป (RMB) หรือหยวน (1 หยวนเทากับ 5.06 บาท ณ วันที่ 2 ต.ค. 2554 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด) ภาษาที่ใช ใชภาษาจีนกลางเปนภาษาราชการ ใชภาษาอังกฤษในการเจรจาทางธุรกิจและสื่อสารกับนักทองเที่ยว แตในสถานที่ ทองเที่ยวบางแหงที่ประชากรบางสวนคุนเคยกับคนไทยสามารถพูดภาษาไทยได ระบบไฟฟา กระแสไฟฟาในประเทศจีนคือ 220 V ใชปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใชกับอุปกรณที่นําไปจากเมืองไทย ไดเลย แตบางจุดอาจจะใชไมได จึงแนะนําใหเตรียม Universal Adaptor ไปดวย ระบบโทรศัพท สําหรับการโทรกลับเมืองไทย กด 0066 ตามดวยรหัสเมืองและเบอรโทรศัพท หรือกด 0066 ตามดวยเบอรมือถือ แลวกดโทรออกไดทันที แตจะมีคาใชจายสูง วิธีที่ดีควรติดตอมัคคุเทศกเพื่อซื้อซิมการดของเมืองจีน สินคาที่นาสนใจ เมืองกุยหลินแวดลอมไปดวยทัศนียภาพที่งดงาม ทําใหผูคนในทองถิ่นหลงใหลในงานจิตรกรรมและภาพวาดตางๆ ของฝากซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ งานฝมือที่วาดบนแกวหรือวัสดุประเภทตางๆ นอกจากนี้ยังมีสินคา ประเภทชาหลากชนิด โดยเฉพาะชาดอกกุยฮัวซึ่งเปนชาที่มีรสชาติหอมหวาน สะทอนถึงความเปนกุยหลินไดชัดเจน โรงแรม แชงกรี-ลา โฮเต็ล กุยหลิน (Shangri-La Hotel Guilin)

20

January 2012

1 Achieve January 2012  
1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement