Page 14

จณิสตา - ธนสิทธิ์ จารุโชคภูริวัจน ชัยภูมิ ธุรกิจแอมเวย/ พนักงานทีโอที (กฤษณี ภูมิวิริยะ)

ความสําเร็จไมไดเกิดจากความบังเอิญ ทุกขั้นตอนของความสําเร็จ เกิดจากการตั้งเปาหมาย แลวลงมือทํางานในธุรกิจแอมเวย ทุก ความสําเร็จเกิดจากการทํางานพื้นฐานสมํ่าเสมอและมากพอตาม เงื่อนไขของความสําเร็จ “ทุกคนทําได”

จักรกฤษณ ขจรเดชะศักดิ์ ตราด นักศึกษา (อําไพ ขจรเดชะศักดิ์ สิทธิชัย กอธรรมรังษี)

ขอขอบคุณคุณพอและคุณแมผูที่นําผมเขาสูบรรยากาศของแอมเวย ตั้งแตยังเด็ก และเชื่อมั่นมาตลอดวาผมทําได ขอบคุณคุณพเยาว คุณประกิจ มะหะสุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ที่คอยมอบแนวคิด และเสนทางในการทําธุรกิจ ขอบคุณธุรกิจแอมเวยทช่ี ว ยใหเราประสบ ความสําเร็จไดตง้ั แตยงั เปนวัยรุน สามารถตอบแทนพระคุณของคุณพอ คุณแมไดทันเวลา ทําใหทานหยุดเหนื่อยไดเร็วขึ้น ความสําเร็จที่ แตกตางวันนี้ เกิดจากการยอมเหนื่อยและยอมแลก “ไมมีความ สําเร็จใหมๆ จากรูปแบบพฤติกรรมเดิมๆ”

จินตนา - สําเร็จ จูตะวิริยะสกุล พิษณุโลก ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (พัฒนฉัตร ศรีศภุ วิชากิจ)

แอมเวยคอื โอกาส ขอบคุณบริษทั แอมเวยทใ่ี หโอกาสและสนับสนุน การสรางธุรกิจอยางตอเนือ่ งดวยโปรโมชัน่ พิเศษ อัพไลนและไซดไลน คือกําลังใจ ขอบคุณ คุณวธัญญา ลีระศิริ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ทีม่ องเห็นศักยภาพ เชือ่ วาเราทําได อดทนรอคอยความสําเร็จของเรา ตัวเราคือผูตัดสินใจที่จะสําเร็จหรือลมเหลว ความสําเร็จนี้เกิดจาก ความเชื่อมั่นและศรัทธาในอัพไลน ทีมงาน และบริษัทแอมเวย “ฝนจะเปนจริงเมือ่ เราออกตามหา แตจะเปนสายลมถาไมลงมือทํา”

12

January 2012

อิงอรุณ - วิชัย ฉั่วชื่นสุข นครนายก ธุรกิจแอมเวย/ ธุรกิจสวนตัว (ปรีชา - นงนุช ทรงกลิ่น)

เราเริ่มตนจากการประทับใจในสินคา และอัพไลนชวนเขาเรียนรู ในเซ็นเตอร ทําใหเราเขาใจธุรกิจ จึงตัดสินใจทํา การทําธุรกิจ แอมเวยตองตั้งใจ แมทุกความตั้งใจอาจยังไมสําเร็จ แตทุกความ สําเร็จลวนเกิดจากความตั้งใจทั้งสิ้น ขอบคุณอัพไลน คุณสวง คุณเทอดภพ ชดเชย นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน ขอบคุณ คุณไพจิตร - คุณพเยาว วัสวลาหก นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ขอบคุณไซดไลนและดาวนไลนที่เปนกําลังใจเสมอ

พรพรรณ สรรเสริญ ไพศาลกิจรุง เรือง กาฬสินธุ ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (เนตรสุดา กฤตภพ มณีกอน)

เปาหมายการทําธุรกิจอันสวยงามนี้คือการไดชวยเหลือผูคนให มากที่สุด ใหโอกาสเขาไดพัฒนาชีวิตและความเปนอยู รวมทั้งมี รายไดดขี น้ึ แอมเวยเปนโลกแหงการเปดโอกาสและความเทาเทียม เพราะเชื่อมั่นวาธุรกิจนี้ชวยเหลือโลกและผูคนไดจริง จึงตั้งใจ ลงมือทําอยางสุดๆ แบงปนและดูแลคนรอบขาง ความสําเร็จจึง ตามมาเองเพราะเราลงมือทําเต็มที่

กุสุมา สุวรรณมณี สงขลา ธุรกิจแอมเวย (สุบิน ลียะอนันต)

ดิฉันสมัครแอมเวยมาแลวสองครั้ง ครั้งนี้จะเปนครั้งสุดทาย เพราะไดคนพบชีวิตที่สมบูรณแบบทุกมิติในแอมเวย ที่นี่ทุกคน เทาเทียมกัน ไมมีลูกนองหรือเจานาย มีแตมิตรแทและเพื่อน รวมทาง ขอบคุณคุณพอคุณแมที่เปนตัวอยางของความขยันและ คิดใหญ ขอบคุณพี่นอง ตลอดจนอัพไลนและดาวนไลนทุกคน ถาคุณรูจักแอมเวยจริง คุณก็ทําได

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Advertisement