Page 1


ISSN 1685-2710 ปที่ 12 ฉบับที่ 137 มกราคม 2555 / January 2012 • ภาพปก แตงหนาโดย สรวุฒิ ฉัตรกุล ณ อยุธยา • เครื่องสําอางอารทิสทรี

Cover Story Seminar / Workshop

บรรณาธิการ

นิตยสาร

6 2 3 4 5 20 31 32 Amway Events

สวัสดีปใหมคะนักธุรกิจแอมเวยทุกทาน ปที่ผานมา เรียกไดวาเปนปแหงความภาคภูมิใจของชาวแอมเวยและ ธุรกิจของเราอีกปหนึ่ง เห็นไดจากการกาวสูความสําเร็จ ในระดั บ ที่ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ของนั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย ร ะดั บ เพชร และสูงขึน้ ไปจํานวนมาก อะชีฟจะนําเสนอประวัตแิ ละเรือ่ งราว ความสําเร็จของแตละทานอยางตอเนื่องจนถึงปลายป 2555 ติดตามอานเรือ่ งราวทีน่ า สนใจไดตง้ั แตอะชีฟฉบับนี้ เปนตนไป โดยเริม่ ตนดวยความสําเร็จของนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร คุณประชัน - คุณสมศักดิ์ โมรินทร และนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 2 รหัส คุณสมยศ คุณชนาภา วรรณพฤกษ์ และคุณวรภพ - พญ.ฐิติพร ธาวงค กิจกรรมแอมเวยเปดศักราชใหม 2555 ปมังกรทอง ดวย งานพิธมี อบเข็มเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู 2 รหัส คุณสําราญ - คุณเลิศอนงค จันศรีคง และ คุณพรทิพย - ผศ.วิจิตร คงพูล และนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชร ผศ.ฤทัย - คุณประภานิช ตันตระกูล พลิกไป อานวันเวลาและสถานที่จัดงานไดในเลมนี้เลยคะ พลาดไมได! โปรแกรมงานการประชุมระดับชาติและงาน แอมเวยเอ็กซโประดับชาติ 2012 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ ศกนี้ และการฝกอบรมพิเศษดวยเครือ่ งครัว ไอคุก โดยวิทยากรรับเชิญอาจารยจากวิทยาลัยดุสติ ธานี พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ

สารบัญ

Column

EDITOR’S 2 TALK JANUARY 201

33 43

ประชัน – สมศักดิ์ โมรินทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร สาร แนวคิดธุรกิจแอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย ทองโลกกวางกับแอมเวย We will ROC you CSR Club/Click Corner

17 18 19 22

พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู สําราญ - เลิศอนงค จันศรีคง พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู พรทิพย - ผศ.วิจิตร คงพูล พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ผศ.ฤทัย - ประภานิช ตันตระกูล แอมเวยเอ็กซโประดับชาติ 2012 การประชุมผูนํา ระดับชาติ และการประชุมระดับชาติ 2012

ตารางการประชุมของบริษัทและการฝกอบรมผลิตภัณฑ ปฏิทินแอมเวย

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์นิตยสารเลมนี้ หามมิใหทําซํ้า คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด


2

โครงการวันบายวัน

ONE BY ONE

คุณนิยาม “ความสําเร็จ” วาอยางไร แนนอนวานี่คือคําถามที่ กวางมาก และคําตอบของทุกคนยอมแตกตางกัน ตัวชี้วัดอันหนึ่ง ที่แอมเวยใชกําหนดความสําเร็จคือเราชวยผูคนใหมีความเปนอยูที่ ดีขึ้นไดอยางไร แอมเวยสรางขึ้นบนคุณคาที่แข็งแกรงซึ่งกอตั้งโดย คุณพอของเราทัง้ สองและยืนหยัดยาวนานจนกระทัง่ ปจจุบนั ในฐานะ ผูนํา เราเชื่อวาการแบงปนทรัพยากรใหแกชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจ อยูเปนความรับผิดชอบของเรา เราทราบวาคุณหลายๆ คนมี พันธสัญญารวมกันกับเราในการสรางความแตกตางใหกับชุมชน และถิ่นพํานักอาศัยของคุณ ศูนยกลางความมุงมั่นพยายามของเราคือโครงการวันบายวันเพื่อ เด็ก เราชื่นชมและยกยองการมีสวนรวมของคุณผานชองทางตางๆ ทั้งในโครงการนี้และกิจกรรมอื่นๆ ในระดับทองถิ่น ขอบคุณ สําหรับความเปนผูนําและการสนับสนุนของคุณที่มีตอความคิด ริเริ่มที่สําคัญนี้ ชั่วโมงการทํางานของอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเรายังมี ขอมูลที่บันทึกรวบรวมชั่วโมงการทํางานของอาสาสมัครไดมากกวา หนึ่งลานชั่วโมงตอป นับตั้งแตป 2003 พวกเรารวมกันทุมเทเวลา ดวยการเปนอาสาสมัครถึง 2.3 ลานชั่วโมง โครงการของเราสงผล เอื้อประโยชนถึงเด็กมากกวาแปดลานคนทั่วโลก และเรายัง สนับสนุนดานการเงินมากกวา 141 ลานเหรียญสหรัฐ เราไดรับเกียรติรางวัลสําคัญมากมายในฐานะบริษัทที่ทุมเทเวลา ความสามารถ และปจจัยใหแกผทู ต่ี อ งการความชวยเหลือ เราแสดง ใหโลกเห็นวา แอมเวยเปนคนกลุมหนึ่งที่มีหัวใจและความฝนอัน ยิง่ ใหญ ขอบคุณทีค่ ณ ุ ไดเสียสละเวลา ศักยภาพ และทรัพยสนิ ของคุณ รวมกับเพื่อนๆ และผูคนทั่วโลก พันธสัญญาคือสิ่งที่ทําใหธุรกิจของ เราแตกตางจากธุรกิจอื่น เรายังมีกิจกรรมที่ตองทําอีกมากมายและ เราจะรวมมือกันสรางความแตกตางตอไป

How do you def ine success? Certainly that’s a big question and the answer is different for everybody. One of the measures that Amway uses to def ine success is how we help people live better lives. Amway is built on strong values that were established by our fathers and that have stood the test of time. As leaders, we believe it is our responsibility to share our resources with the communities where we do business. We know many of you join us in a commitment to making a difference in your cities and towns. At the center of our efforts is the One By One Campaign for Children. We appreciate and admire the many ways that you have participated in this program and other local efforts. Thank you for your leadership and support in this important initiative. Volunteer hours have been growing steadily and together, we’ve logged more than one million volunteer hours in a single year. Since 2003, we’ve donated 2.3 million volunteer hours and impacted more than eight million children. In addition, we have collectively given more than USD $141 million in that time. We gain important, personal rewards when we share our time, talent and treasures with those who need help. We also show the world that Amway is a group of people with big hearts and big dreams. Thank you for sharing your time, talent and treasure with your friends and neighbors. It’s a commitment that makes our business unlike any other. There is so much more to do and together, we’ll continue to make a difference.

January 2012


แนวคิดธุรกิจแอมเวย

จะติดเครื่องธุรกิจอยางไร นักขับรถผูมีประสบการณรูดีวารถยนตที่แบตเตอรี่ตํ่าหรือหมดสภาพจะติดเครื่องไมได ดังนั้น เมื่อตองการติด เครื่องใหมจึงตองใชวิธีเชื่อมสายตอไปถายแบตเตอรี่มาจากรถอีกคันหนึ่ง ซึ่งก็หมายความวารถยนตคันที่สอง ใหพลังงานแกรถยนตคันแรกนั่นเอง เมื่อรถยนตคันแรกติดเครื่องได มันก็จะแลนตอไปได ซึ่งในความเปนจริงแลว มันจะสามารถชารจแบตเตอรี่ไดเองโดยอัตโนมัติในเวลา ไมกี่นาทีตอมา และตอจากนั้นเครื่องยนตก็จะติดไดเองเชนกัน แตเพื่อใหรถแลนตอไปไดจนถึงจุดหมายปลายทาง รถคันแรกจําเปนตองมีแหลงพลังงานจากภายนอกดวย อาจจะไมมากนักแตก็ควร มีบางเพราะมันไมสามารถติดเครื่องเองได ยิ่งไปกวานั้น ในขณะที่พลังงานพิเศษนี้ทําใหเกิดความแตกตางระหวาง “รถวิ่งไดกับรถวิ่ง ไมได” สําหรับรถคันแรก แตรถคันที่สองกลับไมมีผลกระทบเสียหายกับพลังงานของมันเองเลย จากการเปรียบเทียบขางตน คุณจะเห็นวาหนาที่หลักประการหนึ่งของผูสปอนเซอรก็คือ การสรางแรงบันดาลใจใหกับนักธุรกิจแอมเวย ในสายงานของตน…ชวยเหลือพวกเขาใหเริ่มตนทําธุรกิจดวยตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรกของการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งปจจุบัน ที่กําลังดําเนินธุรกิจและระหวางเสนทางธุรกิจ และทุกเวลาเมื่อ“แบตเตอรี่” ของพวกเขาเริ่มหมดพลังลง หนาที่นี้สรางผลอยางมหาศาลตอนักธุรกิจแอมเวยในสายงานโดยคุณไมตองใชความพยายามมากมายนัก เพียงแคพยายามเอาใจใส และเปนกําลังใจให รวมทั้งการติดตอเขาเปนประจําสมํ่าเสมอและพรอมที่จะใหความชวยเหลือเปนครั้งคราว

สิ่งเหลานี้สามารถสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในความรูสึกของเพื่อนรวมองคกรธุรกิจของคุณ…รวมทั้งการ สรางจํานวนบีวีในสายงานของคุณใหเพิ่มมากขึ้นดวย

January 2012 Ja

3


ABOC CORNER

ผูชนะ คือ ผูที่ตัดสินใจชนะ ในสถานการณที่นายอมแพที่สุด บนเสนทางการสรางความสําเร็จในชีวิต เราจะไดเจอทั้งสถานการณที่เปนใจและ สถานการณที่ไมเปนใจ หลายคนรอใหเกิดสถานการณที่เปนใจจึงคอยตั้งใจสรางชีวิต เปนเหตุใหคนสวนใหญไมสําเร็จ เพราะสถานการณแบบนี้เกิดขึ้นนอยมาก แตผูที่จะชนะ คือผูที่ไมยอมแพ ทําจนกวาจะชนะทามกลางสถานการณที่ไมเปนใจ ประเทศไทยไดผานพนเหตุการณมหาอุทกภัยไดไมนาน มีเหตุการณมากมายใหเราไดจดจําและเปนบทเรียน ที่ดีในเรื่องการดํารงชีวิตบนความไมประมาท ชีวิตควรมียางอะไหลสํารองไวยามฉุกเฉินเมื่อตองเผชิญวิกฤต คงไมมีใครคิดวาจะเกิดนํ้าทวมหนักขนาดนี้ คําพูดที่เรามักจะไดยินกันเสมอคือ มันคงไมเกิดหรอก เปนไป ไมได พื้นที่ตรงนี้ไมเคยทวม แตภาพที่เราไดเห็นก็คือ นํ้าทวมเกือบจมเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง สิ่งที่ นากลัวกวาก็คอื หลายคนใชวธิ คี ดิ นีก้ บั การดําเนินชีวติ ของตนเอง เปนชีวติ ทีต่ ง้ั อยูบ นความประมาทโดยคิดวา ชีวิตเราคงไมเจอวิกฤตใดๆ และไมไดเตรียมความพรอมเอาไว ทําใหหากเกิดวิกฤต ชีวิตอาจจะลําบากมาก ก็ได จึงเปนอุทาหรณวา เพือ่ ความไมประมาทเราควรมีรายไดหลายๆ ทาง โดยเฉพาะรายไดแบบหยุดทําก็ยงั มีรายได (Passive Income) เพราะรายไดแบบนี้เปนรายไดที่เปรียบเหมือนคันกั้นนํ้าที่แข็งแรงมาก พรอมที่ จะรับมือกับทุกกระแสนํ้าที่เชี่ยวกรากในชีวิต และนี่คือรายไดแบบธุรกิจแอมเวยนั่นเอง ธุรกิจแอมเวยเขาใจไมยาก แตคนสวนใหญที่ไมเขาใจแอมเวยก็เพราะไมเขาใจชีวิต เหตุการณครั้งนี้ทําใหคน มากมายเขาใจชีวิตมากขึ้น นี่คือโอกาสครั้งใหญในการสปอนเซอรผูคนเขามาสูธุรกิจแอมเวย สําหรับทาน ผูนําที่ทําธุรกิจแอมเวยอยู ทานมียางอะไหลของชีวิตแลว อยาลืมสูบลมยางใหเต็ม เวลาเกิดวิกฤตจะไดนํา ออกมาใชไดทันที

ดวยความปรารถนาดี คปอ.

นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญ แอมเวยประเทศไทย หรือเขียนลงแบบฟอรมเสนอความคิดเห็นที่มีอยู ณ แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยวงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสื่อสาร คปอ.” ขอขอบคุณที่กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเรา

4

January 2012


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

การประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย

ใบสั่งซื้อ

ธุรกิจแอมเวยตั้งอยูบนรากฐานอันมั่นคงของแผนธุรกิจที่ ยุติธรรมตอนักธุรกิจแอมเวยผูมีความมานะพยายามในการ ทาํ ธุรกิจ แอมเวยมกี ารประกาศเกียรติคณ ุ แกนกั ธุรกิจแอมเวย อยางเหมาะสม เพื่อเปนการยกยองเชิดชูความสําเร็จของ นักธุรกิจแอมเวยในระดับตางๆ ผูประสบความสําเร็จจะไดรับ ทั้งเกียรติรางวัลและเงินรางวัลในระดับขั้นความสําเร็จตอไปนี้ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน 2. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง 3. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม

ผูข ายตรงจะยืน่ ใบสัง่ ซือ้ ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรใหแกผบู ริโภค ณ เวลาที่ขายสินคา ซึ่งจะระบุชื่อบริษัทและผูขายตรง ชื่อที่ ระบุจะเปนชื่อเต็ม ที่อยูถาวร หมายเลขโทรศัพทของบริษัท หรือของผูข ายตรง รวมทัง้ เงือ่ นไขการขายทีช่ ดั เจน เขาใจงาย

4. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา

จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.5 หนา 7

7. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน

คําอธิบายจากแอมเวย :

8. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา

นักธุรกิจแอมเวยควรมอบใบสั่งซื้อที่เปนลายลักษณอักษร แกลูกคาเมื่อแนะนําและเสนอขายสินคา โดยในใบสั่งซื้อจะ ตองระบุชื่อบริษัทและชื่อนักธุรกิจแอมเวยอยางสมบูรณ พรอมรายละเอียดทีอ่ ยู หมายเลขโทรศัพททต่ี ดิ ตอไดสะดวก ของบริษัทหรือของนักธุรกิจแอมเวย รวมไปถึงการแสดง เงื่อนไขการจําหนายที่ชัดเจนและเขาใจงาย เพื่อใหลูกคา ทราบเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินคา

9. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

5. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม 6. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิมสองผูสถาปนา

10. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา 11. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 12. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา 13. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร 14. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา 15. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู 16. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา 17. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการดําเนิน ธุรกิจขายตรงที่ไดกําหนดขึ้นโดยสมาพันธการขายตรงโลก รวมกับสมาคมการขายตรงทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อปกปองคุม ครองและสรางความพึงพอใจใหแกผบู ริโภค อีกทัง้ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรมในขอบเขตของ ธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรงใหเปนธุรกิจที่มี จรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย ยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ แอมเวยตอไปดังเดิม รวมทั้งพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชนทั่วไป

18. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา 19. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎ 20. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎสองผูสถาปนา 21. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต 22. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 23. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 40 คะแนน 24. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 50 คะแนน 25. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 60 คะแนน

รักเหลือ เผื่อแผ แบงปน เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ ตลอดไป

26. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 70 คะแนน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้นความสําเร็จตางๆ ไดจากคูมือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย หรือเว็บไซตแอมเวย www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 January 2012

5


ประชัน – สมศักดิ์ โมรินทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

อิสรภาพที่เลือกเอง “ตลอดเวลาที่ทํางานประจํา นึกแตวาเมื่อไหรจะไดกําหนดชีวิตของเราเอง ไมตองรอรับคําสั่งจากใคร พอมาเจอแอมเวยก็ใชเลย” เคยหยุดทําแอมเวยไปนานถึง 7 ปหลังจากเปนเพชรเพื่อทุมเทเวลาใหกับ ลูกๆ อยางเต็มที่ วันนี้คุณประชันและคุณสมศักดิ์กลับมาบนเสนทางแอมเวย อีกครั้งพรอมความสําเร็จที่มากขึ้นกวาเดิม และพิสูจนใหเห็นวา แอมเวยเปน งานที่เลี้ยงชีวิตไดจริง มั่นคงและยั่งยืนกวาอาชีพใดในโลก “เปน 7 ปทไ่ี มไดทาํ งานอะไรเลย แตรายไดทเ่ี ลีย้ งครอบครัวเรา 5 คน พอแมลูกอยางสบายก็คือเงินจากธุรกิจแอมเวยที่สรางเอาไว อยางนี้ไมเรียกวา มั่นคงก็ไมรูจะเรียกวายังไงแลว กลับมาตั้งเปาหมายใหมคราวนี้ก็เปนความตั้งใจ แตแรกวา พอลูกเขาโรงเรียน เราจะกลับมาเพื่อเปนแบบอยางความสําเร็จใหแก องคกรตอไป และเราก็เปนเพชรบริหารไดในปเดียว” พันธสัญญาคือแรงผลักดันทีท่ าํ ใหการทํางานมีพลังยิง่ กวาเดิม แมจะหางหาย ไปนานหลายป แตเนื้องานยังคงทําเหมือนเดิม รวมทั้งขยันพาตัวเองเขาไปอยูใ น บรรยากาศเพื่อเรียกความรูสึกเกาๆ กลับมา “หลักในการดําเนินชีวิต คือ ตอง สรางสมดุลใหไดทง้ั 3 อยาง ทัง้ งาน ลูก และสุขภาพ เรามีลกู ยากนะครับ พอมีก็ อยากใหเวลาพวกเขาอยางเต็มที่ แตก็รูสึกผิดตลอด ชวงที่เราหยุดทําไปเราอยูได แตดาวนไลนเราอยูไมได พอเราหยุด เขาก็หยุดตามเรา คุณประชันพูดกับผม เสมอวา ใครที่อยูในองคกรที่อัพไลนมีเปาหมาย คนนั้นโชคดี เราก็อยากเปน แบบอยางที่ดีใหแกองคกรของเรา” ดวยความเชื่อวาธุรกิจแอมเวยจะโตหรือไมขึ้นอยูกับกําลังใจของผูนํา และ หนาที่ผูนําก็คือสนับสนุนทุกคนอยางดีที่สุด ขอใหทุกคนทํางานพื้นฐาน

6

January 2012


อยางสมํา่ เสมอ ตอเนือ่ ง และนานพอ จากประสบการณทาํ ใหรวู า ความสําเร็จ ในแอมเวยขน้ึ อยูก บั แรงบันดาลใจแค 10% ทีเ่ หลือคือความพยายามทีม่ ากพอ และเมื่อถามถึงหลักในการดําเนินธุรกิจ คําตอบที่ไดรับก็คือ ทําธุรกิจให เปนเรื่องงายเขาไวและใหเติบโตอยางเปนธรรมชาติ “แอมเวยอยูใ นชีวติ ประจําวันของเราอยูแ ลวนะคะ เราสปอนเซอร และ ขายสินคาใหทกุ คนไดทกุ ทีท่ กุ เวลา ทีต่ อ งสละเวลาจริงๆ ก็แคอาทิตยละวัน เพือ่ ไปเรียนรูท เ่ี ซ็นเตอร มีอยู 3 ขอเทานัน้ ทีต่ อ งจําในการทําแอมเวย คือ ทําอยางไรใหใชสินคา ทําอยางไรใหอยากทําธุรกิจ และทําอยางไรใหอยูใน ธุรกิจ 3 ขอนี้เราทองไวจนขึ้นใจ” จากพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รูสึกมาตลอดวาทําใหขาดอิสรภาพในชีวิต เมือ่ คุณเลิศอนงค จันศรีคง นธอ. ระดับเพชรคู ซึง่ เปนเพือ่ น ชวนใหทาํ แอมเวย คุณประชันจึงเปดใจและมุงมั่นทําแอมเวยจนเปนแพลตินัมในเวลาเพียง 3 เดือนกอนลาออกจากงาน “ตอนทํางานประจํา ใจเราคิดแตวาอยากลาออกมาทํางานของเรา เอง เพราะไมชอบระบบการบังคับบัญชาแบบเจานายลูกนอง ชวงแรกที่ ทําแอมเวย คุณสมศักดิ์ก็ไมเห็นดวยนะคะเพราะตอนนั้นเพิ่งแตงงานกัน เขารูสึกวาแอมเวยเอาเวลาสวนตัวไป” คุณสมศักดิ์เสริมยิ้มๆ วา “ไหนๆ ก็หามไมไดแลว ก็เลยชวยทําซะ เลย อีกอยางผมเปนคนชอบทองเที่ยว เปนความใฝฝนในชีวิตเลยวา อยากเที่ยวตางประเทศ ทําแอมเวยไมนานก็ไดเที่ยวตางประเทศแลว ก็เลยมาคิดวาถาทํางานประจําอยางนั้นไปเรื่อยๆ ไมรูเมื่อไหรกวาจะ เก็บเงินได ถึงตอนนี้เราไดเที่ยวกับแอมเวยไปแลวกวา 30 ทริป คุมยิ่งกวาคุม” สุดทายทั้งสองฝากกําลังใจใหพวกเรายืนหยัดใน แอมเวยตอ ไป “ความผิดพลาดอาจทําใหเจ็บปวด แตความ สําเร็จอันงดงามในวันขางหนาจะทําใหเรารูส กึ ไดถงึ คุณคา แหงความอดทนและความพากเพียร ขอใหทุกคนอยา ยอมแพ แมจะยังเดินไปไมถึงเสนชัยในวันนี้ แตหาก ไมหยุดเดิน วันขางหนาตองถึงเสนชัยแนนอน”

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับทับทิม ระดับไพลิน ระดับไพลินสองผูสถาปนา ระดับมรกต ระดับมรกตสองผูสถาปนา ระดับเพชร ระดับเพชรบริหาร

ตุลาคม 2532 กุมภาพันธ 2533 สิงหาคม 2541 กันยายน 2536 กุมภาพันธ 2541 สิงหาคม 2541 พฤษภาคม 2535 สิงหาคม 2550 พฤษภาคม 2538 กรกฎาคม 2554 January 2012

7


8

ชันษา - ขวัญเรือน สุทธิอาภรณ

ศุษณีย - ลิขิต วงศชาลี

เชียงใหม รับราชการครู/ธุรกิจนํ้ามัน (สายทอง ใจแดง)

อุบลราชธานี รับราชการครู/รับราชการ (นิลุบล - ปญญา ฤกษดี)

เราทัง้ สองคนตัดสินใจเลือกธุรกิจแอมเวยเพราะมองเห็นโอกาส ที่จะเปนมรดกใหกับลูกได เราจึงลงมือทําดวยความมุงมั่น จนประสบความสําเร็จถึงขั้นหนึ่ง ถึงแมจะเปนความสําเร็จ เล็กๆ แตเราทัง้ สองก็ภมู ใิ จ ความสําเร็จนีจ้ ะเกิดขึน้ ไมไดเลย ถาไมมอี พั ไลน ดาวนไลน และไซดไลนทด่ี ที ค่ี อยเปนกําลังใจ ในการเดินบนเสนทางสายนี้ ขอขอบคุณ คุณพยอม คุณนพดล ทรงพร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ที่คอย ประคับประคองใหมีความมั่นคงในการรักษาการตัดสินใจ คุณบํารุง - คุณบังอร จีนเนียม นักธุรกิจแอมเวยระดับ เพชรบริหาร ที่คอยสอนใหรักษาเปาหมายที่วางไวและเปน แบบอยางที่ดีในการทําธุรกิจ คุณสมบูรณ – คุณมาณวิกา ขุนคลาย นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต ที่เปรียบเสมือน ครูผยู ง่ิ ใหญและเปนแบบอยางทีด่ ขี องความสําเร็จ ขอขอบคุณ บริษัทแอมเวยที่มอบคําวา “โอกาส” แกหญิงชายทั่วโลก

เราทัง้ สองมีอาชีพรับราชการ แมจะมีโอกาสไดพบธุรกิจแอมเวย ถึง 3 ครั้ง แตก็ไมเคยคิดจะทําแอมเวยดวยเหตุผลสวนตัว หลายอยาง กวาจะเขาใจและตัดสินใจทําแอมเวยจนถึงวันนี้ ตองขอขอบคุณอัพไลนที่ตั้งใจกับชีวิตของเรา นพ.สุธี คุณรุง ละมัย สดุดี นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูส ถาปนา และอัพไลนทุกรหัสที่เสียสละเปนแบบอยางความสําเร็จให เรากลาเดินตาม แรกๆ เราเริ่มธุรกิจแอมเวยเพียงเพื่อเปน ทางเลือกหนึ่งในวันเกษียณอายุราชการเทานั้น แตความ สําเร็จในแอมเวยเปนความสําเร็จที่ชวยใหผูคนรอบขางเรา สําเร็จดวย จึงตัดสินใจเรียนรูและลงมือทําสมํ่าเสมอ เชื่อ อัพไลน พัฒนาตนเองสูเงื่อนไขความสําเร็จ ความสําเร็จ ในวันนี้เปนหนึ่งทางผานไปสูเปาหมาย เราทําได ทุกทาน ทําไดแนนอน

January 2012


ณัฐพงษ์ บุญสิทธิ์ - อุบล แคนหนอง

ภาณิมาสต - เศียร เอียดเกลี้ยง

อุดรธานี ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจรานกาแฟ (รุงจิตร บุญสิทธิ์)

พัทลุง ขาราชการบํานาญ/ขาราชการบํานาญ (สําราญ - เลิศอนงค จันศรีคง)

“ถาเราไมเขาใจคน เราจะไมมีวันเขาใจธุรกิจ”

เราเห็นโอกาสธุรกิจแอมเวยเมื่อสิบกวาปมาแลว ทามกลาง ความไมพรอมแตเปดโอกาสตัวเองใหพสิ จู นศกั ยภาพของธุรกิจ บวกกับความชัดเจนในเปาหมาย ทําใหมีวันนี้ ชวงเริ่มตน ดิฉันไดใชสินคาพรอมๆ ไปกับการเรียนรูควบคูกับการ ทํางานประจํา เมื่อตัดสินใจสําเร็จ ดิฉันปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีวินัย ควบคุมตัวเอง ทํางานเล็กๆ ตามสูตรใหสําเร็จรายวัน จนกอตัวเปนความสําเร็จรายเดือนและรายป เมือ่ เปรียบเทียบ กับวันเริ่มตนลงทุน 600 บาท และซื้อยาสีฟนกลิสเทอรใช 1 หลอด วันนี้มียอดธุรกิจมากกวา 10 ลานบาทตอป และได ทองโลกกวางมากวา 10 ดินแดน ขอขอบพระคุณผูมีพระคุณ ทุกคนทั้งในชีวิตและในธุรกิจ ดิฉันขอเปนแบบอยางผูหญิง บานนอกที่ไมเกง แตมีความฝน ชนะใจตนเอง รับผิดชอบ และไมละทิ้งเปาหมาย

January 2012

9


10

ณัฐพงษ์ บุญสิทธิ์ - อุบล แคนหนอง

อุมาพร - เสก ใจสวรรค

อุดรธานี ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจรานกาแฟ (รุงจิตร บุญสิทธิ์)

ตรัง ขาราชการครูบํานาญ/ขาราชการครูบํานาญ (วารุณีย - หาญ จันทรแสงสุก)

ขอขอบคุณ คุณแมรุงจิตร บุญสิทธิ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับ มรกต ผูเปดโอกาสทางธุรกิจ ขอบคุณอัพไลนทุกระดับชั้น คุณวิศาล – คุณทัดดาว ปญจโสภกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับ เพชรบริหาร ขอบคุณโคชผูยิ่งใหญ คุณสถิตย – คุณปทมาวดี ถึงแสง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร ทีท่ าํ ใหการตัดสินใจ สูความสําเร็จยังคงอยู และขอบคุณดาวนไลน ไซดไลน ทุกๆ คน “เราตองกาวตอไป นี่เปนเพียงจุดเริ่มตนเล็กๆ เทานั้น”

ขอขอบคุณ คุณวารุณีย - คุณหาญ จันทรแสงสุก นักธุรกิจ แอมเวยระดับมรกต ที่ไดแนะนําใหครอบครัวของเราไดพบ โอกาสที่ดีของชีวิต ขอบคุณอัพไลน ดาวนไลน ไซดไลน ที่ทํางานรวมกัน แบงปนประสบการณ ชวยเหลือและให กําลังใจกัน มรดก 4% เปนแรงบันดาลใจใหเรามีความหวัง ที่จะมอบใหกับลูก ความสําเร็จในธุรกิจแอมเวยทําใหเราเปน คนสูงวัยอยางมีคุณคา ชราแบบมีศักดิ์ศรี ธุรกิจแอมเวยเปน ธุรกิจที่ดีที่เปดโอกาสใหกับหญิงชายทั่วโลกที่ตองการความ สําเร็จและความสมดุลแหงชีวิต

จิติมา - ณรงค เพชรชารี

ตันหยง - วิรัช วงศนุวัตร

เชียงใหม อดีตพยาบาล/อาจารยมหาวิทยาลัย (พยอม - นพดล ทรงพร)

ปตตานี ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (ทวนทอง ดาวราย)

เราสองคนเขามาสูธุรกิจไดจากความประทับใจในสินคา ขอบคุณ คุณพยอม – คุณนพดล ทรงพร นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชร คุณบํารุง - คุณบังอร จีนเนียม นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร ทีท่ าํ ใหเรารูว า “สิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ของชีวติ มิใช ความพยายามและการมานะตอสู หากแตเปนการตัดสินใจเลือก” เราเลือกใชสินคาแอมเวยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เลือกธุรกิจ แอมเวยเปนเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชีวิตและสรางมรดกใหลูก ความสําเร็จในแอมเวยเริ่มตนจากความคิดและความเชื่อ อยางมั่นคงวา “เราทําได และจะทําใหไดจริงๆ”

เราทําธุรกิจแอมเวยดวยความมุงมั่นและมีเปาหมาย ขอบคุณ ผูเปดโอกาส คุณทวนทอง ดาวราย นักธุรกิจแอมเวยระดับ แพลตินมั ขอบคุณผูท ใ่ี หความรูแ ละชวยเหลือมาตลอดเสนทาง คุณวัฒนา - คุณประทุม เทพกูล นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต และไซดไลนที่อบอุน คุณสุเณย - คุณลีลิน แกวเกาะสะบา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร และไซดไลนทน่ี า รักเปนผูท ท่ี าํ ให เรารูว า เราสําเร็จไดทกุ ระดับ ขอเปนกําลังใจแดผทู ก่ี าํ ลังเดินทาง สูค วามสําเร็จ เราเชือ่ วาเราทําได ทุกทานก็ทาํ ไดเชนกัน

January 2012


ปภาดา - วรยุทธ คงเพชราทิพย กรุงเทพฯ ธุรกิจสวนตัว/ ธุรกิจสวนตัว (ศศิณี รัตนนราพร)

นนทวัฒน - สุภัชชา สุขขารมย ชุมพร ประมง/ประมง (กาญจนา - สมกิจ อนันต) ความสําเร็จในวันนี้เกิดจากการที่เรามีเปาหมายที่ชัดเจน ตั้งใจ เรียนรู อดทนและลงมือทําอยางตอเนื่อง เพราะธุรกิจแอมเวย เปนธุรกิจของเรา เราจึงรัก เชื่อมั่น และศรัทธาในธุรกิจนี้ ขอขอบคุณอัพไลนทุกระดับชั้น ดาวนไลน และไซดไลนที่เปน กําลังใจใหเสมอมา เราขอเปนกําลังใจใหทุกคนประสบความ สําเร็จ เราทําได และคุณก็ทําได

ดวยความคิดที่วา “แคนี้ก็ไมมีเวลาแลว จะตองไปทําอะไรเพิ่มอีก” เราจึงไมเปดโอกาสใหธุรกิจดีๆ อยางแอมเวยเขามาในครอบครัว แตดวยความหวังดีและหวงใยจากอัพไลนที่พยายามติดตามและเปน ตัวอยางของความตั้งใจ ทําใหเราเปดใจรับฟง ขอขอบคุณอัพไลน คุณศศิณี รัตนนราพร นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม ทีเ่ ปดโอกาสนีใ้ ห ขอขอบคุณโคชผูยิ่งใหญ คุณจินตนา เจียะสถิตย นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร ที่ตั้งใจถายทอดวิธีการ แนวคิด ความรู ใหอยาง เปนระบบ รวมถึงดาวนไลนและไซดไลนในทีมทุกทาน

อินธกานต ศิริชีวกุล สงขลา ธุรกิจแอมเวย (ลัดดา วองกิตติศักดิ์)

ดิฉันเริ่มตนธุรกิจดวยความเชื่อ เชื่อในบริษัท เชื่อแผนการตลาด เชื่อเรื่องสินคา และเชื่ออัพไลนผูประสบความสําเร็จ ลงมือทํา ตอเนื่องทุกวันสมํ่าเสมอ ทําใหมีความเชื่อมั่นวาดิฉันสามารถ ประสบความสําเร็จได ขอบคุณบริษัทแอมเวย เปนบริษัทที่ดีที่สุด ขอบคุณอัพไลนผูเปดโอกาสทําใหดิฉันไดรูจักธุรกิจนี้ ดิฉันคิดวา ทุกทานสามารถประสบความสําเร็จได จงมีความเชื่อ คุณทําได

ไกรฤกษ์ - กัลญาณี สายหยุด ยะลา ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (โรฮานา เจะอารน) ชีวิตเราเราจะใหใครกําหนด มีเขียนบทกําหนดทางวางวิธี ชีวิตเราจะยากจนหรือมั่งมี ชีวิตนี้ขอเขียนบทกําหนดเอง เราและครอบครัวเลือกแลวที่จะทําธุรกิจแอมเวยเปนธุรกิจ สุดทายและงานสุดทาย เพราะที่ผานมาเปนงานของใครก็ ไมรู ไมรูวาใครตอใครมากําหนดชีวิตเรา ไมมีอิสรภาพทั้ง ทางดานการเงินและโดยเฉพาะเวลา แตปจจุบันเราเลือก แอมเวย เราจึงมีวันนี้ เรากําหนดไดแลว เพชร ป 2555

เจิมศรี สวัสดิ์พาณิชย รอยเอ็ด แมบาน (นัณกทรัชภ พวงทวีรชั น)

เราพบโอกาสที่ดีจึงควาไวไมยอมปลอย เพราะมีความเชื่อและ ความศรัทธาแลวลงมือทํา ยืนหยัด ทุมเท ทํางานพื้นฐาน สมํ่าเสมอ เราจึงพบความสําเร็จที่แตกตางอยางมหัศจรรย

January 2012

11


จณิสตา - ธนสิทธิ์ จารุโชคภูริวัจน ชัยภูมิ ธุรกิจแอมเวย/ พนักงานทีโอที (กฤษณี ภูมิวิริยะ)

ความสําเร็จไมไดเกิดจากความบังเอิญ ทุกขั้นตอนของความสําเร็จ เกิดจากการตั้งเปาหมาย แลวลงมือทํางานในธุรกิจแอมเวย ทุก ความสําเร็จเกิดจากการทํางานพื้นฐานสมํ่าเสมอและมากพอตาม เงื่อนไขของความสําเร็จ “ทุกคนทําได”

จักรกฤษณ ขจรเดชะศักดิ์ ตราด นักศึกษา (อําไพ ขจรเดชะศักดิ์ สิทธิชัย กอธรรมรังษี)

ขอขอบคุณคุณพอและคุณแมผูที่นําผมเขาสูบรรยากาศของแอมเวย ตั้งแตยังเด็ก และเชื่อมั่นมาตลอดวาผมทําได ขอบคุณคุณพเยาว คุณประกิจ มะหะสุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ที่คอยมอบแนวคิด และเสนทางในการทําธุรกิจ ขอบคุณธุรกิจแอมเวยทช่ี ว ยใหเราประสบ ความสําเร็จไดตง้ั แตยงั เปนวัยรุน สามารถตอบแทนพระคุณของคุณพอ คุณแมไดทันเวลา ทําใหทานหยุดเหนื่อยไดเร็วขึ้น ความสําเร็จที่ แตกตางวันนี้ เกิดจากการยอมเหนื่อยและยอมแลก “ไมมีความ สําเร็จใหมๆ จากรูปแบบพฤติกรรมเดิมๆ”

จินตนา - สําเร็จ จูตะวิริยะสกุล พิษณุโลก ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (พัฒนฉัตร ศรีศภุ วิชากิจ)

แอมเวยคอื โอกาส ขอบคุณบริษทั แอมเวยทใ่ี หโอกาสและสนับสนุน การสรางธุรกิจอยางตอเนือ่ งดวยโปรโมชัน่ พิเศษ อัพไลนและไซดไลน คือกําลังใจ ขอบคุณ คุณวธัญญา ลีระศิริ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ทีม่ องเห็นศักยภาพ เชือ่ วาเราทําได อดทนรอคอยความสําเร็จของเรา ตัวเราคือผูตัดสินใจที่จะสําเร็จหรือลมเหลว ความสําเร็จนี้เกิดจาก ความเชื่อมั่นและศรัทธาในอัพไลน ทีมงาน และบริษัทแอมเวย “ฝนจะเปนจริงเมือ่ เราออกตามหา แตจะเปนสายลมถาไมลงมือทํา”

12

January 2012

อิงอรุณ - วิชัย ฉั่วชื่นสุข นครนายก ธุรกิจแอมเวย/ ธุรกิจสวนตัว (ปรีชา - นงนุช ทรงกลิ่น)

เราเริ่มตนจากการประทับใจในสินคา และอัพไลนชวนเขาเรียนรู ในเซ็นเตอร ทําใหเราเขาใจธุรกิจ จึงตัดสินใจทํา การทําธุรกิจ แอมเวยตองตั้งใจ แมทุกความตั้งใจอาจยังไมสําเร็จ แตทุกความ สําเร็จลวนเกิดจากความตั้งใจทั้งสิ้น ขอบคุณอัพไลน คุณสวง คุณเทอดภพ ชดเชย นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน ขอบคุณ คุณไพจิตร - คุณพเยาว วัสวลาหก นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ขอบคุณไซดไลนและดาวนไลนที่เปนกําลังใจเสมอ

พรพรรณ สรรเสริญ ไพศาลกิจรุง เรือง กาฬสินธุ ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (เนตรสุดา กฤตภพ มณีกอน)

เปาหมายการทําธุรกิจอันสวยงามนี้คือการไดชวยเหลือผูคนให มากที่สุด ใหโอกาสเขาไดพัฒนาชีวิตและความเปนอยู รวมทั้งมี รายไดดขี น้ึ แอมเวยเปนโลกแหงการเปดโอกาสและความเทาเทียม เพราะเชื่อมั่นวาธุรกิจนี้ชวยเหลือโลกและผูคนไดจริง จึงตั้งใจ ลงมือทําอยางสุดๆ แบงปนและดูแลคนรอบขาง ความสําเร็จจึง ตามมาเองเพราะเราลงมือทําเต็มที่

กุสุมา สุวรรณมณี สงขลา ธุรกิจแอมเวย (สุบิน ลียะอนันต)

ดิฉันสมัครแอมเวยมาแลวสองครั้ง ครั้งนี้จะเปนครั้งสุดทาย เพราะไดคนพบชีวิตที่สมบูรณแบบทุกมิติในแอมเวย ที่นี่ทุกคน เทาเทียมกัน ไมมีลูกนองหรือเจานาย มีแตมิตรแทและเพื่อน รวมทาง ขอบคุณคุณพอคุณแมที่เปนตัวอยางของความขยันและ คิดใหญ ขอบคุณพี่นอง ตลอดจนอัพไลนและดาวนไลนทุกคน ถาคุณรูจักแอมเวยจริง คุณก็ทําได


อารีวรรณ - วีรชน บริบูรณทรัพย นครปฐม (อําภา ปริฌามโอสถ)

สุภาพ กลับวิหค สุราษฎรธานี (กิจจา เพชรพงศพันธุ อารีย มณีวรรณ)

พ.ท.จํานงค - เบญจรินทร อูปคํา ปุณยนุช - ส.อ.ธานี พิมพา นครสวรรค ศรีสะเกษ (สมศรี - บุญทอง อูปคํา) (กมลฉัตร ปญญาดี ชยพล พงษสีดา)

ทศพร - กรกมล ใจหลัก พังงา (จิตติมา ใจหลัก - พีระยศ ตันสกุล)

ไพรัช - วีณา ปยะวัฒน ตรัง (อุมาพร - เสก ใจสวรรค)

อินปน - นงคนุช ไชยมงคล พะเยา (เผชิญ - ศศิธร ไชยมงคล)

โสภิณ - สมบุญ ทับทิมราย ลําปาง (จันทิมา สุทธิกุลเวทย ประสาน สุรินทร)

อุสาห อดทน เลย (ศิริพร จันทะคีรี)

ชลิต อนุไวยา - ทัศนีย ผลิศร สุพรรณบุรี (ปริทรรศน - อรสา นาคินทร)

เกณิกา ปราบเสร็จ กรุงเทพฯ (สุภรัตน - ปยะ พลพระ)

สมชาย กวีวรากร กระบี่ (ทรงชัย - นิตยา ดวงมณี)

ชาตรี บัวชื่น หัทยาพร - สังวาลย หอมรื่น นครพนม ลําปาง (มงคล - สุพรรณา บัวชื่น) (สมทบ - วราภรณ สรอยสุวรรณ)

สวรินทร พุฒโชติ นครปฐม (วินัย - เชอรี่ พุฒโชติ)

พิชัย - ณิชกมล กอนทอง ชลบุรี (สกล - ภรภัค บุญสุรยิ กานต)

ณัชชา เจริญพงษ ระยอง (ชนัญชิดา ซื่อตรง)

ธนะพัฒน - อธิตานันท โชติกรธนาเศรษฐ กรุงเทพฯ (วรรณนภา บุญธรรม)

นรีกานต เรืองเจริญ พิศมัย พันธุดี ไพบูลย ถาวรจันทร กรุงเทพฯ ชัยภูมิ (อัมพรพิศ - ธงชัย บุญเฉลียว) (ปรีชา ลอดทอน - ศศิธร ออนอภัย)

ธนัยนันท สุนทรไชยธรรม บุญญาดา ณัฎฐิรา วิเชียรกาญจน - กมุทพร - พีรศักดิ์ ศรีทองพัชร ด.ต.บุญฤทธิ์ - ภคพร สดสวย กาฬสินธุ วชิระ ปฏิเวช มุกดาหาร แพร ร.อ.กุล เชี่ยวบางยาง (ณรงครัชช - ธันยนันท ยะลา (พิมพปวีณ ชาภิรมย - ลิขิต คงชุม) (สุทธิพจน - วาสนา ทนันชัย) มุกดาหาร สุนทรไชยธรรม) (อรพินท - วิเชฏฐ วิเชียรกาญจน) (กมุทพร - พีรศักดิ์ ศรีทองพัชร)

January 2012

13


สุพิศ - ศุภรัตน จันทา กรุงเทพฯ (ธํารง อยูเย็น กัลยกร มยุรโสวรรณ)

จารุดา - เคมาล อชิรธนาศิริ ปตตานี (มัสนา สะตํา - ธรรมนูญ เส็นขาว)

จิรชัย – ภญ.วณิชชากร แสไพศาล อุบลราชธานี (อมรรัตน หอพราม)

ธนกร รุงธีรวัฒนานนท กรุงเทพฯ (จตุรงค ศรีประสาธน)

วิชณันท - พิบลู ยุทธ ดิษฐพาณิชย ปฏิวฒ ุ ิ - มณฑา ทองแสงแกว เนาวรัตน ชูสุวรรณ เพลินตา บุญไพศาล ชลบุรี พังงา พิเชษฐ ทองพันธ พังงา (พญ.รัชดา (วัชรินทร - กฤติกา นิลเพชร) (ปฏิวุฒิ - มณฑา ทองแสงแกว) สงขลา นพ.สวรรค ขวัญใจพานิช) (ประชัน - สมศักดิ์ โมรินทร)

สิริชัย ขุนคลาย กรุงเทพฯ (สมบูรณ - มาณวิกา ขุนคลาย)

วิไลวรรณ ศิริลักษณ เกียรติฟูเฟอง ประเสริฐ วงศดาว ณรงคชัย เพ็ชรไม ธนากร จุลละนันทน อุตรดิตถ นครราชสีมา ขอนแกน (ธัญภา หลอวัฒนา (วิลาวัลย วัชระเกียรติศักดิ์) (พรสรร จุลละนันทน -อนินดา อัครศรีสวัสดิ)์ สิปปภาส กีรติธากุล)

สุรวัจน - พัตรพิมล ปฏิพทั ธภวู โชติ อรรจมาภรณ อัครวีรสกุล กรุงเทพฯ นาน (อติวัณณ จิระวีระวงศ) (วิมล ปรังฤทธิ์ ธัณยถนิดา โรจนธนธิษน)

นวลสวาท - ฐาปนพงศ โหลยา อุบลราชธานี (อุสิมา วรรณวัลย)

14

January 2012

คอดีเยาะ - ทวีวัฒน สะมะแอ ยะลา (พญ.อุมัยซะ มูดอ นิไฟซอล มาอารีฟ)

วัชรี - วสันต วศะพงศ นครศรีธรรมราช (พรทิพย - วรุณ วศะพงศ)

สมรักษ - พรศักดิ์ สุพร มุกดาหาร (พูลสวัสดิ์ สุพร ศรายุทธ เขมะลักษณ)

อาทิตยา อุสาหะ กวีวรรณ รอดพน ระยอง (พินัย - มะลิวรรณ อุสาหะ)

สุพรพิศ แสงคุณเมือง - พิชชากานต - บุญเพียร สายทารี วารี นาคถมยา อุบลราชธานี สายชล เหลืองออน นครสวรรค (สาคร สารทอง - ประคอง ปูแกว) (สมพร - สิริดา แสงพงษ) มหาสารคาม (อัมพร - บุญชวย ปดไธสง)

ศศิกาญจน - อภิศิษฐ พรุพิพัฒน สาวิณี ณ นคร ณัฐพล จันทรมณี จันทบุรี บัญชา ภิรมยศาสตรกุล กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช (ณัฐญา - สันทัด จันทรมณี) (จันฤดี - นฤนาถ ประพันธ) (วิไล - เทียนชัย แสงชาตรี)


กรุงเทพฯ สุทัตตา คณาพิทักษพงศ ศุภฤกษ รัสมโน (สมถวิล โรจนวิภาต) ศันสนีย - เจติยะ จิรเดชวิโรจน (ณัทเดชาธร - พนัชกร พวงเงินมาก) จิดาภา เวทยาวิกรมรัตน สันทนา สันติชินกุล (วิชุดา ชมดี - ราฆพ ชาญวุฒิกุล) นวลจันทร อุนคํา (ดนิตา อธิคมพจน ชัญญาพัชญ พัฒนาเฟองฟู) รัตนา พรวิริยะกิจ (อัญชลี พรวิริยะกิจ) เดชาวัต ใบทองศิริ (ชูพงษ อัศวแตสกุล) พราวณภางค ไชยวงศ (ปุณณดา จงเลิศธรรม) วรพงศ วงศทองศรี (รถชิต ศรีอุทัย) ณัฐชกร ตรงจิตการุณย (ธนัญญา นุมดวง) ศศิวิมล อึ้งทรัพยเจริญ (ณัฐนันท - จรูญรัตน พันธุมชัย)

กาญจนบุรี เศรษฐสิทธิ์ - วราพร อินทรคลาย (อนันต - นุชนาถ อินทรคลาย)

กระบี่

ขอนแกน ศุภชัย สามารถ - อรนุช ธํารงวงศวิทย (ทัศนวรรณ วงศษาสิงห) รวิสรากร พงษะพัง - สายชล ดาบบัง (โสภา สุวรรณ) จํานงค - อาทิชา วันชาติ (หนูเอี่ยม - กมล อรรคฮาต) ปวีณา เจริญสุข (นิสิทธิ์ตรา อาสนาทิพย ) อาภัสราภรณ - เรืองศิลป วิราศรี (หวังผล - ดํารงค ดวงพันนา) รําไพ - พีรพงศ ศิริจรรยาวัฒน (อวยพร ภิรมยชาติ) พ.ท.ยุทธภูมิ กระแสร (จิตตกร กระแสร สุจิตรา ประเสริฐสังข)

จันทบุรี วราภรณ เนตรจักร - ปฏิภาณ รุงสวาง (สรนันท - วนิดา จันทรทิปะ)

เชียงใหม กองภพ ชายศักดิ์ (นวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ)

นครปฐม อรรถพล โชติวิชัย - ปรัศนีย ติ่งตอย (ฤกษชัย เกียรติกมลชัย)

ร.ต.ท.ธนภณ เตชะตานลท (อัครัช - เรณุกา ถนอมชาติ) จุไร จุรุวรรณ - เสรี แสงเสริม (พัชรี มั่นนุช - สังเวียน ธนะคุณ) ประมุ ข บุญรัตน กรุงเทพฯ (พิชัญญา โรจนตรีวรศักดิ์) ถิรษา พัชรสิทธิชาญ อนุวัตร คงถาวรวัฒน - อารยา ทวิชศรี เอกศิษฐ วราเกียรติพงษ (อติรุจ - พรนภา บุตรกลิ่น) (วิบูลย - สุนันทา ประเสริฐศรี) ณัฏฐนิช ทรัพยทวี วินัย - กัลยาณี ฤทธิ์สกุล (ดิษฐพงษ แสนละเอียด) (อนงค อินยิ้ม) นฤชา พุทธเวชมงคล วชิร กาญจนพิศิษฐ (วิชิต อํานรรฆกิตติกุล) (พจนสัณห งามผองใส) มงคล ตั้งมั่นภักดีพงศ ดุสิตา - ชลิต ชูเรือง (ทิศากร ทานะเวช - อิทธิพล สุวรรณทีป) (วาศินี สิริจามร) รัชนีพร ชวยภิบาล - พิรยิ ะ ไพโรจนสนั ติกลุ ศรันย มั่งมีทรัพยสิน (อัศรุต ศักดิ์วงศวรุณ) (อมรรัตน - วสัน พันนารัตน) ภรณณภัส - ธนวัสภ วิทยะสรนิธิกุล รวิภา สุเพ็งคํา - นัฐพล พุมสุคันธรส (พุทธพร ไมทิพย - พยนต อินทรโชติ) (ปรัชมณฑน - นุชชา จันทรเอี่ยม) กัณฐมณี ทรงธรรมานุภาพ สุทธิพร กิตติภัทรพล (ทีฆทัศน ทรงธรรมานุภาพ) (สลิลา คลองบุญจิต) วิชัย ลิ่มอภิชาต กาญจนบุรี (อุดร - กฤติกา รัตนพันธุ) กิ ต ติ เ ชษฐ ศรี สมวิชัย อดิพรรธน พันธุศิริ (ลั ก ขณา สระทองรอด) (วลดา เดชะพงศธนา) กัลยา หวยหงษทอง นิรมล ใจจิตรมั่น (อําไพ มาละออเพชร - กิ่ง ทิพยกลอม) (ปยเทพ โกมลสิงหสกุล) แสงทอง - วันเพ็ญ บุญเดช (นิติพัฒน สวัสดิพรรดิ หนาศรีหะฮ สวัสดิพัฒนสกุล)

นครศรีธรรมราช

ราชบุรี

สุรินทร ประเสริฐดํา - พวงพิศ พิศพรรณ นลินรัตน อินประเสริฐ อรรถวัฒน ถิรจิตตานุวงษ (รุงนภา ไวยวรรณจิตร) (เอกชัย - นฤมล พงษประยูร)

ปทุมธานี

นิน ศรัณยพงศพันธ (จิรณัฐ ออนแกว)

พังงา ณัฎฐิณี แซตั๋น - อนุรักษ ภัทรปราณี (บุญพิศ ลิ่มสมบูรณ)

พิษณุโลก เพชรรัตน - ชลอ อวมแจง (ทิวาพร - เอนก สุภาพ)

แพร ศุภอัฐ - พรสวรรค ศศิบุตร (ทองเหมือน ศศิบุตร)

ยะลา ขวัญใจ แซอั้ง - Cheng Eag Ang (อนุชนันท วิระพรสวรรค)

ระยอง

สงขลา จิตสุภา เลิศสันติวงศ (ณัฐวุฒิ ณรงคกูล) (2) ศุภกร - ธิดารัตน ภวัตพุฒิพงษ (เนติมา หอเพ็ชร) ชุติมาศ - เล็ก ถาดทอง (ธวัชชัย - ภัททิยา ชวลิตสิทธิกุล)

สมุทรสงคราม พัณณิตา คงสอน (สิดารัศมิ์ ศรีอําไพวิวัฒน)

สมุทรสาคร วาสนา - จรูญ พลจินดา (ชูศรี ธรรมวรรณา)

สิงหบุรี อุทัยวรรณ แจมถาวร (นภัสวรรณ - พิสิษฐ วัฒนรณชัย)

เจษฎา งามกิง่ - ปยาภรณ ศรีอรรคพรหม สุราษฎรธานี (บัวผัน ชนใฮ) เทพฤทธิ ์ ฤทธิ กุล อรุณ - วีระ ประหยัด (มนตรี สุ ภ คณา ลิ่มระนางกูร) (บัณฑิตา - สรสิช ณ บางชาง) อัมพร สิทธิ - อุทัย แถลงการณ (อรุณ - วีระ ประหยัด)

กาฬสินธุ หทัยภัทร ตันแกว (อัมรา ชัยวินิตย)

ขอนแกน ประทีป อนุกูลประเสริฐ (เศวต เทศประสิทธิ์ วรรณณา ปยะรัตนมานนท) วาที่ ร.ต.ษณเพชร - บงกชกร พัสลัง (จีรศักดิ์ - ดาวร ไตเมฆ)

ฉะเชิงเทรา ไอรินทร - ณพสิทธิ์ ยอดอุดมนิพัทธ (สมเกียรติ กิจขจรเกียรติ เมทินี เพียรพิพิธจันทร)

ชลบุรี จินตนา - ไพโรจน นาวาเจริญ (พัฒนา - บังอร นาวาเจริญ)

ชุมพร อารี ยอดประเสริฐ (เฉลิมวริทธิ์ ยอดประเสริฐ พิมพชฎา เตมียพัฒน)

เชียงใหม ปาลิดา ตาคํา (2) (ชญานิศ มณีชัย)

นครปฐม ภัทรานิษฐ สุวรรณเกษการ (เอื้องฟา - วรลภย สุวรรณเกษการ)

นครศรีธรรมราช กิตติพงศ - สุภาพร ชูชวย (สิรกุล ฉลาด - ฐานันทญาดา แสงรวีวสิ ฐิ )

นครสวรรค จ.ส.อ.สมบูรณ โพธิ์สุวรรณ (ประทิน - ธัญญรัตน ชัยมงคลศักดิ์) ชูศรี - จ.ส.อ.อธิศ แสงมณี (อังสนา กระจางรมย)

ปทุมธานี รัตติยา คุณทะวงษ - วรวิทย บรรณวัฒน (ประภาส สิทธิคุณ - สุรีรัตน หาญสกุล)

ประจวบคีรีขันธ ภัทร เจียมเจิม (มีชัย - โฉมสิริ เจียมเจิม)

ปตตานี นาอีมะห - ดอรอแม อาแวบือซา (สาอีดะห อาบูบากา - นาศิร หะยีลาเตะ)

พระนครศรีอยุธยา ราชันย อินตา (จุลจักร จันทรลวน)

January 2012

15


กรองกาญจน รัตนวงษกิจ (กรองทิพย โสมาลา - สมยศ เรืองบุรพ) ธนานันต บุญยเลิศรัตน (สหัส - ละเมียด มั่นธรรม) นุชรินทร หนอทาว - พัฒน เอี่ยมวัฒน (เชาวพันธ ลัคนารจิต อนุสรา ปรีชาอดุลหิรัญ)

พิจิตร ธนพณ - ณัฐนพิน ศรีสุพัฒนะกุล (ปวีณา - กิติศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล)

มุกดาหาร เข็มทองเล็ก อาจวิชัย (ณัฐนีย แสนโคตร)

ระนอง ประไพภรณ ยินดีเขต (เพชรมณี นีมาน - Roger Nyman)

ระยอง มยุรี จินดาทอง (ขวัญตา จินดาทอง) ผกามาศ พันธเฉลิมชัย (อารียา พันธเฉลิมชัย) ณชพงษ - ชนันญา กีรตยาคม (นิตยา อนันต)

ราชบุรี วิวัฒน วิรุฬหภูติ (ชัชพงษ กําแพงทอง เนตรนรินทร เถื่อนบุญ)

ศรีสะเกษ สมพิศ - ปาณัสม จําปาหอม (พรสวรรค - ขัติยะ ศรีรส)

สมุทรปราการ ปทัยทิพย อรุณพันธมาศ พิเชียรยศ อรุณพันธกุล (ธัณยสิตา - ธนินทรัฐ วิชทิพยนานนท) พิชัญญา โรจนตรีวรศักดิ์ (อารีรัตน สุดเสนงา) พัชรา - เสรี งามขํา (กัญญาภัค - ภูวเดช ประสีระตา)

สระบุรี นันสินี วรรณกุล (พงษศักดิ์ รุงปจฉิม)

สุราษฎรธานี จิตติชัย บุณยภักดี - จินตนา ปรีชา (ศศิธร บุณยภักดี)

อางทอง สดศรี คุมทรัพย (รุงทิวา ศิริโชติ)

อํานาจเจริญ ธัญสุดา - ไพบูลย วีระบัน (จันทรัสม ตานกลางดอน)

อุตรดิตถ นิชาภา ปนสุข (สุรดา เพ็ชรเมือง) กรวรรณ ใจใหญ (นิชาภา ปนสุข) ยุทธนา ไอยราพรต (ประเสริฐ วงศดาว)

กิตติยาภรณ - สัญญา สําเภา ขวัญจิตร อิ่มอําไภย จิรศักดิ์ อั้นใจเอก ชูชีพ - สุมาลี ละออยอย ณปภัช - ธนกฤต รัตนโชควัฒนา ตอลาภ เลาอรุณ

นงฤดี ฉวาง ร.ต.ต.นพรัตน หมื่นวงศ นิตยา ทรัพยอนันต - สมยศ ธารีทรง พงศักดิ์ วรานุสาสน พรรณทิพา พานพุด พิทยาภรณ - อนุกูล จินตนาวิเศษกุล

ภูเบศ เกตุประจักษ ยุพดี - สมพงศ เลี่ยนกัตวา ยุพิน สําเลิศรัมย รัชนี ศรีรัตนบัลล ลักษณนรี โชติธนกุลนันท พรชัย ประสงคเงิน

วาสนา ควรสวัสดิ์ สมพร รวมมหทรัพย พ.ต.ท.โสภณ ภูนุช ด.ต.อัครชัย จันตะคุณ - กัลยา ศรีพอ

กิตติชัย ศรีสมุทร วาสนา สินวัฒนาพาณิช เกศินี - ศิพัฒน เรียงรุงโรจน จารุ อดออม ชนันยา - กิตติพงษ ไพศาล ชนากานต ปานแกว ชนาภา กระจง ชนิดาทภา - สันต รอดโฉม ณชพล คุมพล

ณัฐฑราภรณ นพรัตนเทวัญ ณิชชดา เห็นสกุล ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน นิยดา - จารุวัตร วัชรปยานันทน นํ้าผึ้ง ตุมพงค บุตรี บรรพตสิทธากุล อภิสิทธิ์ ลีลาคงกระพันธ ปทมภรณ โคสวิดา พรรณิภา จิตตมั่น

พัชรีพร พัฒนดํา ภาณุกร - วราภรณ ชมพูพล โยธิน - เบญจรัตน ตี้นาสวน วรดา เจริญมนต วรรณา - อดุลย สิกุลจอย วัชราพร - ทรัพย ศิริวชิราภรณ วันวิสา นวชิต วุฒิพงษ ริดใจบุญ ศตพร ขัติยานนท

ศรีสุพร เนาวเพ็ญ ศศิรําไพ อัครพงศทองมี ศุภร พงศทองมี สุรศักดิ์ - อุษา เลี้ยงตน สุวิสา สรางเสาร เสถียร พงษแสงเงิน อํานวย - ทิวา มากคง อุษา ลิ่มวัฒนายิ่งยง

กนกวรรณ ถนัดชาง กลวย เพ็ชรวัง ขวัญ มูละพันธ ญาณิศา เสาวภาคยเมธีกุล

ณรงค สุขสําโรง ประไพภรณ ยินดีเขต ปทมาภรณ สุวรรณอุบล พงศนาถ - บัวมี จตุราริยสัจ

พรเทพ นาคเกษม - ภิรมย กาวกําเนิด เพชรมณี นีมาน - Roger Nyman ภาวดี - วีระศักดิ์ ศรีสุวรรณ มธุริน อินทรโสภา

รุงเรือง จุลบุษย สาริศา คุมพุม อารีลักษณ ธาราทรัพยศิริ

หมายเหตุ: ชื่อนักธุรกิจแอมเวยที่ระบุในวงเล็บในหนาประกาศเกียรติคุณตั้งแตระดับมรกตถึงระดับเข็มเงิน คือ ผูสปอนเซอร หรือผูแนะนําเขาสูธุรกิจ

16

January 2012


จากความมุงมั่น…สูวันแหงความภาคภูมิใจ

สําราญ – เลิศอนงค จันศรีคง

ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ รวมแสดงความยินดีและเปนกําลังใจในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู สําราญ – เลิศอนงค จันศรีคง วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 อารีนาฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 19.00 – 21.00 น. ประตูเปดเวลา 18.00 น. January 2012

17


จากความมุงมั่น…สูวันแหงความภาคภูมิใจ

พรทิพย - ผศ.วิจิตร คงพูล

ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ รวมแสดงความยินดีและเปนกําลังใจในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู พรทิพย – ผศ.วิจิตร คงพูล 18

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 อารีนาฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 19.00 – 21.00 น. ประตูเปดเวลา 18.00 น. January 2012


จากความมุงมั่น…สูวันแหงความภาคภูมิใจ

ผศ.ฤทัย - ประภานิช ตันตระกูล ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ รวมแสดงความยินดีและ เปนกําลังใจในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ผศ.ฤทัย - ประภานิช ตันตระกูล วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 โรงแรมทองธารินทร จ.สุรินทร เวลา 19.00 – 21.00 น. ประตูเปดเวลา 18.00 น.

พิธมี อบเข็มเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร คุณวรภพ - พญ.ฐิติพร ธาวงค วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหม แกรนดวิว จ.เชียงใหม พิธมี อบเข็มเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหมในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ ที่ จ.เชียงใหม ภายในงานเต็มไปดวยผูที่ตองการโอกาสและตองการเรียนรูประสบการณดีๆ เริม่ ตนจากชวงเชามีงานเลีย้ งนํา้ ชาจากผูบ ริหารแอมเวยและองคกรของเพชรใหม ทั้งสองทาน บรรยากาศอบอวลไปดวยความสุขและความสนุกสนานเปนกันเอง หลังจากนั้นชวงเย็นเรายังไดรับฟงการแบงปนประสบการณจากเพชรใหมทั้งสอง และผูฟงตางก็ไมผิดหวัง เมื่อนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหมของเราทั้งมุงมั่น และเปยมดวยพลังในการบอกเลาถึงประสบการณการทําธุรกิจแอมเวยที่ทั้ง นาสนใจและสรางแรงบันดาลใจใหผูฟงไดเปนอยางดี ความสําเร็จนี้จะเปนของทุกคน ถาคุณมุงมั่น ตั้งใจ คุณทําไดแนนอน


ทองโลกกวางกับแอมเวย

กุยหลินเปนเมืองที่ตั้งอยูในเขตปกครองตนเองกวางสีทางตอนใตของประเทศจีน ชื่อเมืองนี้มีที่มาจากในอดีต ดินแดนนี้มีปา (หลิน) ตน “กุยฮวย” กุยหลินเปน เมืองที่มีชื่อเสียงวาสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของประเทศจีน ชาวจีนยกใหเปนดัง “สรวงสวรรคบนแดนดิน” หรือ “ซื่อไหวเถาหยวน” ดังมีคํากลาววาจิตรกรใด ที่ยังไมเคยมาเมืองกุยหลิน จะไมสามารถวาดรูปขุนเขาใหสวยงามไดเลย

ขอมูลที่นาสนใจของเมืองกุยหลิน อุณหภูมิ

ในชวงเดือนกุมภาพันธอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาว อยูที่ 8 องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อผาที่ใหความอบอุนเพียงพอ เชน เสื้อโคท ลองจอน (เสื้อและกางเกงที่ใชสวมขางใน มีลักษณะ เปนผายืดแนบตัวเพื่อใหความอบอุน) รองเทาผาใบ ผาพันคอ หมวก ถุงมือ ถุงเทา เปนตน เวลา เวลาทองถิ่นที่เมืองกุยหลินเร็วกวาเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง การเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมืองกุยหลิน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน จะใชเวลาบินโดยเฉลี่ย 3 – 3.5 ½ชั่วโมง สกุลเงิน ใชเงินเหรินหมินป (RMB) หรือหยวน (1 หยวนเทากับ 5.06 บาท ณ วันที่ 2 ต.ค. 2554 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด) ภาษาที่ใช ใชภาษาจีนกลางเปนภาษาราชการ ใชภาษาอังกฤษในการเจรจาทางธุรกิจและสื่อสารกับนักทองเที่ยว แตในสถานที่ ทองเที่ยวบางแหงที่ประชากรบางสวนคุนเคยกับคนไทยสามารถพูดภาษาไทยได ระบบไฟฟา กระแสไฟฟาในประเทศจีนคือ 220 V ใชปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใชกับอุปกรณที่นําไปจากเมืองไทย ไดเลย แตบางจุดอาจจะใชไมได จึงแนะนําใหเตรียม Universal Adaptor ไปดวย ระบบโทรศัพท สําหรับการโทรกลับเมืองไทย กด 0066 ตามดวยรหัสเมืองและเบอรโทรศัพท หรือกด 0066 ตามดวยเบอรมือถือ แลวกดโทรออกไดทันที แตจะมีคาใชจายสูง วิธีที่ดีควรติดตอมัคคุเทศกเพื่อซื้อซิมการดของเมืองจีน สินคาที่นาสนใจ เมืองกุยหลินแวดลอมไปดวยทัศนียภาพที่งดงาม ทําใหผูคนในทองถิ่นหลงใหลในงานจิตรกรรมและภาพวาดตางๆ ของฝากซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ งานฝมือที่วาดบนแกวหรือวัสดุประเภทตางๆ นอกจากนี้ยังมีสินคา ประเภทชาหลากชนิด โดยเฉพาะชาดอกกุยฮัวซึ่งเปนชาที่มีรสชาติหอมหวาน สะทอนถึงความเปนกุยหลินไดชัดเจน โรงแรม แชงกรี-ลา โฮเต็ล กุยหลิน (Shangri-La Hotel Guilin)

20

January 2012


การเตรียมพรอมกอนขึ้นเครื่อง กระเปาเดินทางใบใหญ (ฝากใตทองเครื่อง) 1. ผูโดยสารชั้นธรรมดา (Economy) สามารถนํากระเปาเดินทางใบใหญไปไดทานละ 1 ใบ ใบละไมเกิน 20 กิโลกรัม 2. ผูโดยสารชั้นธุรกิจ (Business Class) สามารถนํากระเปาเดินทางใบใหญไปไดทานละ 1 ใบ ใบละไมเกิน 30 กิโลกรัม 3. ในกรณีที่บรรจุนํ้าหนักในกระเปาเกินกวา 20 กิโลกรัม (ชั้นธรรมดา) หรือ 30 กิโลกรัม (ชั้นธุรกิจ) คาใชจายในสวนนํ้าหนัก ที่เกินถือวาเปนคาใชจายสวนตัว 4. หามนําผลิตภัณฑอัดอากาศใสกระเปาใบใหญ เพราะอาจเกิดอันตรายระหวางเดินทาง เชน กระปองสเปรยตางๆ และ หามนําหนังสือเดินทาง (Passport) ใสกระเปาใบใหญ กรุณาเก็บรักษาไวอยางดีเพื่อปองกันการสูญหาย

กระเปาเดินทางใบเล็ก (นําติดตัวขึ้นเครื่อง) 1. สําหรับกระเปาถือขึ้นเครื่อง จะตองมีขนาดไมเกิน 58x34x23 เซนติเมตร (ซม.) หรือวัดโดยรอบกระเปาทั้งกวาง ยาว สูงหรือหนา รวมกันไมเกิน 115 ซม. โดยจะตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมตอใบ และไมควรเกิน 2 ใบตอทาน ทั้งนี้ควรบรรจุของใชที่จําเปน ในระหวางการเดินทางเทานั้น เชน แปรงสีฟน ยาประจําตัว เปนตน ทั้งนี้ สายการบินมีขอกําหนดเครงครัดในเรื่องขนาด นํ้าหนัก และสิ่งของที่บรรจุอยูภายใน กลาวคือ 1.1 สําหรับของเหลวหรือกึ่งเหลว อาทิ เจล สเปรยที่ไมใชวัสดุอันตราย และนํ้า เครื่องดื่ม โลชั่น ออยล นํ้าหอม โฟม ยาสีฟน นํ้ายากําจัดกลิ่นตัว (ยกเวน นม อาหารสําหรับเด็ก และยานํ้าในปริมาณที่พอเหมาะ) • ขนาดบรรจุ เกินกวา 100 มิลลิลิตร ใหบรรจุในกระเปาสัมภาระ จํากัดปริมาณ 1 ถุง ลงใตทองเครื่องผานขั้นตอนเช็คอิน ขนาดบรรจุรวมกัน • ขนาดบรรจุแตละชิ้น ไมเกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุใสถุงพลาสติกใส ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร เปด - ปดผนึกได ผานจุดตรวจคน นําขึ้นเครื่องไดคนละ 1 ถุง ตอผูโดยสาร 1 ทาน ขนาดบรรจุรวมกันไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร 1.2 สําหรับของเหลวหรือกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย ซึ่งซื้อจากรานปลอดภาษีอากรที่สนามบินหรือบนทาอากาศยาน ตองบรรจุในถุงพลาสติกใส ปดผนึกปากถุง ไมมีรองรอยผิดปกติใหสงสัยวามีการเปดปากถุงหลังจากการซื้อ และมีหลักฐาน แสดงวาซื้อจากรานคาปลอดภาษีที่สนามบินหรือบนเครื่องบินในวันเดินทางเทานั้น โดยตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตอของเหลว เจล หรือสเปรยที่สนามบินซึ่งเปนจุดปลายทางของการเดินทาง 2. แสดงถุงพลาสติกใสซึ่งใสภาชนะบรรจุของเหลว เจล หรือสเปรย รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและเสื้อคลุม โดยใสรวมกัน ไว ในกระบะพลาสติกที่เจาหนาที่จัดใหเมื่อถึงจุดตรวจคน 3. กรุณาอยาใสของมีคาลงในกระเปา 4. สําหรับเครื่องใชไฟฟาสวนตัว วัสดุอุปกรณของมีคมอันสามารถกอใหเกิดอันตรายได กรุณาใสไวในกระเปาเดินทางใบใหญที่จะฝาก ลงใตทอ งเครื่องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไวโดยไมคืน 5. กระเปาเดินทางของทาน ถาหากมีปายและโบสีของทัวรครั้งกอนๆ กรุณาดึงออกโดยเฉพาะโบสี เนื่องจากโบเกาที่ผูกอยูอาจทําให เกิดการสับสนในการสงกระเปาไปยังหองพักของทานได หมายเหตุ: ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําเนื้อสัตว ผัก และผลไมสด เขาประเทศ

พวกเราชาวแอมเวยประเทศไทยจะรวมทองโลกกวาง สะสมไมลชีวิตพรอมกับคนที่คุณรัก ลงบนสมุดบันทึก ความสุขของเราทุกคน January 2012

21


รวมฉลองกาวสูปที่ 25 ของแอมเวยประเทศไทย การประชุมผูนําระดับชาติ 2012 National Leadership Conference 2012 วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 18.00 – 22.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 16.00 น.) ณ อาคารชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผูปราศรัยรับเชิญ

ฟูเฮาเกี้ยน • นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนาระดับโลก • นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต ประเทศไตหวัน และประเทศมาเลเซีย • สมาชิกสภาสองผูสถาปนา ประเทศจีน • นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร ประเทศไทย

เสวนาแบงปนประสบการณ โดยนักธุรกิจแอมเวยรับเชิญ

จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด

สมบูรณ - มาณวิกา ขุนคลาย

ศิริพรรณ - วิโรจน บุญอริยะ

นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา

นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต

นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต

รหัสจําหนายบัตร 214905 ผูดําเนินการสัมมนา ณรุส มหัคฆพงศ สมรศรี คลังสุภาวิพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

22

January 2012

บตั รราคา บาท

เริม่ จําหนาย 6 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555 ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหงทัว่ ประเทศ หมายเหตุ: การจํากัดจํานวนการซื้อบัตร • สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปเทานั้น • รหัสคูม สี ทิ ธิซ์ อ้ื บัตรได 2 ใบ / รหัสเดีย่ วมีสทิ ธิซ์ อ้ื บัตรได 1 ใบ


กับสองการประชุมอันยิง่ ใหญแหงปในงาน Amway Expo 2012 การประชุมระดับชาติ 2012 National Convention 2012 วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2555 เวลา 16.00 – 21.30 น.(ประตูเปด 14.00 น.) ณ อาคารชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผูปราศรัยรับเชิญ ฟูเฮาเกี้ยน • นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนาระดับโลก • นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต ประเทศไตหวัน และประเทศมาเลเซีย • สมาชิกสภาสองผูสถาปนา ประเทศจีน • นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร ประเทศไทย มิสเตอรฟูเฮาเกี้ยนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อแบงปนเรื่องราวความสําเร็จ รวมทั้งปรัชญา ทีเ่ ขายึดมัน่ ปฏิบตั มิ าตลอดระยะเวลาทีด่ าํ เนินธุรกิจแอมเวย “โอกาสทางธุรกิจทีด่ ตี อ งประกอบดวย ศักยภาพในการเติบโตและขยายตัวไดดี ซึง่ แอมเวยมคี ณ ุ สมบัตทิ ง้ั สองประการนีอ้ ยูแ ลว” มิสเตอรฟเู ฮาเกีย้ นเขารวมธุรกิจแอมเวยทนั ทีหลังจบมหาวิทยาลัยเมือ่ พ.ศ. 2521 ดวยความ ตั้งใจเริ่มแรกเพื่อซื้อรถยนตและออมเงินเพื่อเริ่มตนธุรกิจของตนเอง จากการไดสนทนากับ อัพไลนระดับผูนําคือ มิสเตอรเจอรัลด เดอ ซิลวา ประธานสมาคมทันตแพทยแหงมาเลเซีย ซึ่งไดวิเคราะหคุณคาและวิสัยทัศนของแอมเวยอยางลึกซึ้ง ทําใหชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไป โดยสิ้นเชิง “เขาทําใหผมตระหนักวาผมมีธุรกิจเปนของตัวเองแลว ไมจําเปนตองเริ่มตน ธุรกิจอื่นอีกเพราะแอมเวยเปนธุรกิจที่ดีที่สุดแลว”

แบงปนประสบการณ โดยนักธุรกิจแอมเวยรับเชิญ เชวง คุณชยางกูร กัญญนลิน ปยนันทวารินทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา และตรีเพชร

รมัณยา จูฑะเตมีย พฤสณัย มหัคฆพงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

บตั รราคา บาท

รหัสจําหนายบัตร 214906 ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหงทัว่ ประเทศ หมายเหตุ: การจํากัดจํานวนการซื้อบัตร 1. 1 หนึ่งรหัสซื้อไดไมเกิน 10 ใบ 22. วันจําหนายบัตร • วันที่ 6-7 ธันวาคม 2554 เริ่มจําหนายใหแก นธอ.ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป • วันที่ 8 ธันวาคม 2554 - 7 มกราคม 2555 เริม่ จําหนายใหแกนกั ธุรกิจแอมเวยทว่ั ไป กรณีทบ่ี ตั รหมดกอน จะปดจําหนายกอนวันทีร่ ะบุ

January 2012

23


แอมเวยเอ็กซโประดับชาติ 2012 Amway Expo 2012 วันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น. / วันอาทิตยท่ี 5 กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบสาระ ความรู ขอมูลผลิตภัณฑจากนักธุรกิจแอมเวยดาํ เนินการผูม คี วามเชีย่ วชาญดานผลิตภัณฑพรอมสนุกกับกิจกรรมและเกมมากมายภายในงาน

My Self กลุมผลิตภัณฑสําหรับเรือนราง แบงปนความสวยงามใหกับทุกทานดวยกลุมผลิตภัณฑสําหรับเรือนราง ภายใตแบรนดชั้นนํา • Brand Experience พบกับเรื่องราวความยิ่งใหญ ประสบการณอันยาวนานดานการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรของแตละแบรนด และรวมตื่นตากับผลิตภัณฑใหม อารทิสทรี ป 2012 • สัมผัสผลิตภัณฑใหมลาสุดที่ทุกทานรอคอยกอนใคร Artistry Cre`ème L/X Eye อายครีมที่ดีที่สุดของอารทิสทรี กับนวัตกรรม Cell Effect ที่ดูแลทุกปญหาผิวรอบดวงตาครบ 360 องศา เสมือนยอนวัยผิวรอบดวงตาใหดูออนเยาว • ชมการสาธิตการนวดหนา อีกหนึ่งศาสตรที่คุณไมควรพลาดกับผลิตภัณฑถนอมผิวในกลุม Artistry • Escape to Paradise ชมการสาธิตการแตงหนากับสีสนั ใหมลา สุด Artistry Spring Collection 2012 โดยเมคอัพอารทิสตชื่อดัง • รับคําแนะนําวิธีการดูแลอนามัยในชองปากโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ • พบกิจกรรมเพื่อความงามตางๆ มากมาย - บริการตรวจสภาพผิว F.A.C.E.S. พรอมเลือกรับบริการนวดหนา - บริการตรวจสภาพเสนผม ราคา 50 บาท ดวยเครื่องมือ หรือมาสกหนา (เลือกอยางใดอยางหนึง่ ) ราคา 300 บาท ตรวจ และโปรแกรมการวิเคราะหสภาพเสนผมที่มีประสิทธิภาพสูง สภาพผิวดวยเครือ่ งมือในการวิเคราะหผวิ หนาทีม่ คี วามลํา้ หนาทาง พรอมรับคําแนะนําการดูแลสุขภาพผม วิทยาศาสตรโดยการวัดและประเมินสภาพผิวรายบุคคล รับคําแนะนํา - “Discover the real you” ราคา 300 บาท รับคําแนะนํา ผลิตภัณฑใหตรงกับสภาพผิว พรอมเลือกรับบริการนวดหนาหรือ จากสไตลลิสตมืออาชีพ ที่จะมาแนะนําเรื่องเสื้อผาหนาผม มาสกหนา (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 10 นาที และบํารุงผิว พรอมบริการแตงหนาใหเขากับสไตลที่เปนคุณ ดวยผลิตภัณฑที่เหมาะกับสภาพผิวคุณ

My Health กลุมผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ บทพิสจู นความสําเร็จทีย่ ง่ิ ใหญ กับการกาวสูก ารเฉลิมฉลอง 25 ป แอมเวย (ประเทศไทย) ในกลุม ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพภายใต แบรนด NUTRILITE, ATMOSPHERE และ eSpring ที่จะทําใหคุณมีสุขภาพแบบองครวมที่สมบูรณสูงสุด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่คุณไมควรพลาด

• 77 บทพิสจู นทท่ี าํ ใหนวิ ทริไลทเหนือกวา ดวยยอดขายรวมอันดับ 1 ของโลก รวมถึงความมุงมั่นทุมเทในการวิจัยที่ไมหยุดยั้งของ นักวิทยาศาสตร แลวคุณจะพบวาทําไมผลิตภัณฑนิวทริไลทจาก แอมเวย จึงเปนผลิตภัณฑที่ใหผลลัพธอยางดีเยี่ยมที่เติมเต็ม สุขภาพอยางสมบูรณแบบ และเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่มี วิทยาศาสตรที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพใหกับผูคนทั่วโลก • เผยคําตอบของคุณคาทางโภชนาการของ “โปรตีน” สารอาหาร สําคัญตอสุขภาพที่ทุกคนควรไดรับอยางเพียงพอเปนประจําทุกวัน

• รวมพิสูจนเทคโนโลยีอันทรงพลังที่จะเปลี่ยนคุณภาพอากาศ รอบตัวคุณใหสะอาดยิ่งขึ้น ดวยประสิทธิภาพการกรองอากาศ ที่ดีเยี่ยมกับเทคโนโลยีคุณภาพที่ผานการคนควา วิจัย และพัฒนา จนไดรับการจดสิทธิบัตรจากทั่วโลกกวา 500 ฉบับ ที่จะเปลี่ยน อากาศภายในบานของคุณใหสะอาดมากยิ่งขึ้น กับเครื่องกรอง อากาศแอทโมสเฟยร ทําใหคุณมั่นใจไดวาเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟยร คือคําตอบที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่ คุณรัก กับแขกรับเชิญพิเศษที่จะทําใหคุณประทับใจ 24

January 2012

• เทคโนโลยีแหงเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ในฐานะเครือ่ งกรองนํา้ ภายในบานชนิดแรกทีผ่ สานเทคโนโลยีแสงอุลตราไวโอเล็ท เขากับไสกรองคารบอนหลายชั้นที่ผานการจดสิทธิบัตร เครื่องกรองนํ้า eSpring จะชวยใหคุณมีนํ้าดื่มที่สะอาด ใส และมีรสชาติดีกวาเดิม eSpring เครื่องกรองนํ้าที่มี ยอดขายสูงสุดของโลก…จากแอมเวย* * จากผลวิจัยการตลาดบริษัท Verify Markets ดานยอดขาย เครื่องกรองนํ้าดื่มภายในครัวเรือนทั่วโลกป 2009

• เติมเต็มสุขภาพใหสมบูรณ กับกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพตางๆ มากมายที่คุณไมควรพลาด - บริการตรวจวัดมวลกระดูก ราคา 200 บาท บริการตรวจวัดดวยเครือ่ ง Bone Densitometer EXA-300 ซึ่งมีสมรรถนะในการตรวจวัดความหนาแนนกระดูกไดอยาง ถูกตอง แมนยํา มีคณ ุ ภาพระดับสากล สะดวกและรวดเร็ว ในการทํางาน พรอมทีมผูเชี่ยวชาญในการประมวลผล - บริการตรวจวัดองคประกอบของรางกาย ราคา 50 บาท บริการตรวจวัดดวยเครื่อง Body Composition Analyzer ที่ทันสมัย พรอมใหคําปรึกษาและแนะนําการดูแลสุขภาพ แบบครบวงจร เพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ โดยนักธุรกิจ แอมเวยดําเนินการ - บริการตรวจวัดคลืน่ ไฟฟาหัวใจ


My Home กลุมผลิตภัณฑสําหรับบานและการเกษตร พบกับการแนะนําและสาธิตทุกกลุมผลิตภัณฑอยางใกลชิดของกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือน กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชทันสมัย และกลุมผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร

กลุมผลิตภัณฑในครัวเรือน ทําไมผูค นหลายลานคนทัว่ โลกจึงเปดใจและเลือกใชผลิตภัณฑ แอล.โอ.ซี. เพือ่ ดูแลสิง่ ของเครือ่ งใชทม่ี คี า ของพวกเขามากวา 5 ทศวรรษ และเปนหนึง่ ในผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดอเนกประสงคสตู รเขมขนชนิดแรกของโลกทีส่ ามารถยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) ได ทําไมผลิตภัณฑ เอสเอ 8 ชิ้นแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหมีความเขมขนและใชงานในปริมาณเพียงเล็กนอย จึงชวยทั้งประหยัดเงินและ เวลาจนเปนที่ยอมรับในคุณสมบัติที่โดดเดนจนถึงวันนี้ ทําไมผลิตภัณฑลางจาน ดิชดรอปส ที่มีสูตรผสมที่สามารถขจัดคราบอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ แตออนโยนสําหรับมือของคุณ จึงเปนผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียวที่ผูใชใหความเชื่อมั่น สามารถตอบสนองความตองการและวิถีชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปทุกขณะได อยางแทจริง

กลุมผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร นานาสาระกับพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเปน พืชสวน พืชไร การปลูกขาว ไมดอก ไมผล ไมใบ ไมประดับ อัพเดทขอมูลความรู กับผลิตภัณฑการเกษตรแอ็ปซา-80 ปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม นิวทริแพลนท เอจี และปุยเคมีธาตุอาหารหลัก นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 ไมวาคุณจะปลูกพืชเศรษฐกิจหรือพืชสวน ไมใบ ไมประดับในบาน ทุกขอมูลความรู จะชวยเติมเต็มใหธุรกิจและเหลาพันธุพืชของคุณเติบโต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและผลกําไรไดอยางแนนอน

เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก PERSONAL SHOPPERS CATALOG เติมสีสนั การช็อปปง มอบความสะดวกสบายและชีวติ อันทันสมัย ใหคุณ ดวยการคัดสรรสินคาคุณภาพที่คุมคา หลากหลายชนิด จากบริษทั ชัน้ นําทัง้ ในและตางประเทศมารวมไวใน “เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก” อาทิ ขาวหอมมะลิแอมเวย ทีผ่ ลิตโดย สหกรณการเกษตร กาแฟแอมฟ. ..กาแฟชัน้ ดี ที่ผานกระบวนการ ผลิตอยางพิถีพิถัน ผลิตภัณฑพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกคาแอมเวย เทานั้น และสินคาอีกมากมายที่ยกขบวนพาเหรดมาใหเลือกสรร อยางเพลิดเพลิน อาทิ นํา้ หอม นาิกา เครือ่ งแตงกาย เครือ่ งใช ไฟฟา เครื่องนอน ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก อาหาร และ สินคา ออรแกนิค ภายในงานคุณจะไดพบกับวิทยากรรับเชิญที่จะมาใหขอมูลและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขาวหอมมะลิแอมเวยและ กาแฟแอมฟ นอกจากนี้ วิทยากรจากบริษัทคูคาก็จะมาใหขอมูล ผลิตภัณฑแตละแบรนด พรอมพบกับกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย ภายในงาน

January 2012

25


กิจกรรมบนเวทีโอกาสทางธุรกิจ วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2555 เวลา 10.30 - 11.30 น.

พิธีเปดงานแอมเวยเอ็กซโประดับชาติ 2012

เวลา 11.45 - 12.45 น.

เปลี่ยนความคิด…ชีวิตเปลี่ยน โดย

พสธร - ทพญ.มาลีนี แซตั้ง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

ประกายรัตน - ไพโรจน พานทองประเสริฐ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

เวลา 12.45 - 13.45 น.

Cre`me L/X Collection

รวมแบงปนประสบการณพรอมเผยเคล็ดลับในการทําตลาดผลิตภัณฑ Cre`me L/X Collection ผลิตภัณฑใหม Cre`me L/X Eye และ Cre`me L/X เสมือนยอนอายุผิวคุณใหดูออนเยาว โดยนักธุรกิจแอมเวยระดับสูง

เวลา 13.45 - 14.45 น.

เริ่มตน…ที่กาวแรก โดย

กฤษณา - สมพงศ พันธชนะ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนา

ลํายอง - สมพงษ์ บัวพา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

เวลา 14.45 - 15.45 น.

ทองโลกกวางกับแอมเวย โดย

สุภาพร - ธวัชชัย อินทรขาว นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

สําราญ - เลิศอนงค จันศรีคง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

26

January 2012


วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ 2555 เวลา 11.30 - 12.30 น.

ถอดรหัสความสําเร็จ โดย

สุรีรัตน สุรบรรเจิดพร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

ประชัน - สมศักดิ์ โมรินทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

เวลา 12.30 - 13.30 น.

Basic to the Best

โภชนาการแนวใหมที่จะทําใหคุณเขาใจการดูแลสุขภาพองครวมอยางงายๆ โดย รศ.ดร.วินยั ดะหลนั ผูเ ชีย่ วชาญดานโภชนาการ

เวลา 13.30 - 14.30 น.

เปาหมาย…คือชัยชนะ โดย

อุบลศรี - โสรส วรสุทธิกา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

พรทิพย - ผศ.วิจิตร คงพูล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

เวลา 14.30 - 15.30 น.

25 ป แอมเวย…สัญลักษณที่คุณไววางใจ โดย

ปรีชา ประกอบกิจ กรรมการที่ปรึกษา บริษัทแอมเวย ประเทศไทย

ปภวัลย - ณัฏฐ โอฬารวัชระสิริ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

วิศาล - ทัดดาว ปญจโสภกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

เวลา 15.30 - 16.30 น.

Amway …Your Social Network โดย

ณรุส มหัคฆพงศ สมรศรี คลังสุภาวิพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร January 2012

27


โซนโอกาสทางธุรกิจ รวมเฉลิมฉลองความสําเร็จตลอดระยะเวลา 25 ปทผ่ี า นมาของแอมเวยประเทศไทย กับโอกาสทางธุรกิจทีค่ ณ ุ ไมควรพลาด! พบกับรายการเสวนาบนเวทีโอกาสทางธุรกิจแอมเวยโดยนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึน้ ไป พรอมทัง้ พิธเี ปดสุดอลังการ รวมถึงหลากหลาย สาระขอมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแอมเวยภายในบริเวณโซนโอกาสทางธุรกิจ

รวมสรางประสบการณกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปแอมเวยประเทศไทย แอมเวย…หุนสวนอันดับหนึ่งของคุณ

โซนภาพลักษณองคกร รวมทุกบริบทแหงความสําเร็จเพื่อใหทุกทานไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว • บันทึกเหตุการณอันทรงคุณคาของแอมเวยประเทศไทย

• มหัศจรรยความยิ่งใหญของแอมเวย พบสถิติอันนาตื่นตาตื่นใจของธุรกิจแอมเวย ทุกๆ ขอมูลคือ ความแข็งแกรงและพันธสัญญา “เพื่อคุณ...เพื่อชีวิตที่มีคุณคา” ที่บริษัทยืนหยัดใหแกทานและสังคมมาโดยตลอด

อยาพลาด! รวมยอนประวัติศาสตรกับทุกกาวปแหงความภาคภูมิใจ

มีนักวิทยาศาสตร วิศวกร และผูเชี่ยวชาญทั่วโลกกวา 700 คน

พิเศษ! ไขกุญแจสูเรื่องราวของแอมเวยดวยเทคนิคชาโดว ใหคุณไดมีโอกาสสัมผัสขอมูลจากเงาของตนเองที่นี่ • กาวเขาสูโลกออนไลนที่ทําใหชีวิตคุณสะดวกสบายเพียงปลายนิ้ว ขอเชิญทุกทานทันสมัยไปกับชองทางอํานวยความสะดวกใหม ที่จะทําใหคุณสามารถบริหารธุรกิจ ชีวิต และสังคมของคุณ ไดงายๆ ดวย เว็บไซตและเฟซบุคของแอมเวย อารทิสทรี และนิวทริไลท พรอมลุนรับของที่ระลึกกับกิจกรรมสุดลํ้าแบบคนนําสมัย • สื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ สรางรากฐานที่แข็งแกรงใหธุรกิจของคุณ สรางแนวคิดที่ถูกตอง เสริมความรู และเติมเต็มประสบการณใหคุณสามารถดําเนินธุรกิจไดประสบความสําเร็จอยางมืออาชีพ

โซนมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย กับการสงมอบความรักและปรารถนาดีจากใจทานสูนองๆ ผูดอยโอกาส • สัมผัสเรื่องราวกิจกรรมตอบแทนสังคมที่เกิดจากแรงกายแรงใจของพวกเราชาวแอมเวย • พบกับแนวคิด One by One ภายใตคอนเซ็ปตใหม “LIVE LEARN ACHIEVE PLAY” ทีเ่ ปนหนึง่ เดียวกันของแอมเวยทว่ั โลก เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น • เปดประสบการณทาํ ความดีรปู แบบใหม “Flying Book เลือกความรู บินสูน อ ง” สงหนังสือจากมือทานเขาหองสมุดแอมเวย ไมวาจะอยูมุมไหนของประเทศไทยผานเทคโนโลยีเปดตัวครั้งแรกที่นี่ ที่สามารถติดตามการเดินทางของหนังสือทานได ตลอด 24 ชั่วโมง • พิเศษ! ลุน รับ “ของชิน้ โปรด” ของนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึน้ ไป พรอมทัง้ รวมเลนเกมและกิจกรรมการกุศล ตางๆ เพียงซื้อคูปองภายในงาน และขอขอบคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่ไดมอบของชิ้นโปรดเพื่อเปน ของรางวัลพิเศษสําหรับกิจกรรมในงานใหเปนสิ่งที่มีคุณคาทางใจทั้งผูใหและผูรับ • เลือกซื้อของที่ระลึก One by One หลากหลายรายการเปนของฝากติดมือกลับบาน อิ่มใจทั้งผูให สุขใจทั้งผูรับ เงินรายไดนําเขามูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยเพื่อดําเนินกิจกรรมตอบแทนสังคม

“เพียงหนึ่งความชวยเหลือของทาน …กอเกิดเปนพลังเครือขายแหงการแบงปน เพื่อเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสในสังคมไทยไดมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” 28

January 2012


สมาชิกแอมเวย พลาดไมได! กิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายสําหรับสมาชิกแอมเวยเทานั้น เพียงลงทะเบียนดวยตนเองพรอมแสดงบัตรสมาชิก แอมเวยและบัตรประชาชน ณ บูธสมาชิกแอมเวย • ฟรี! ลุนรับของที่ระลึกสําหรับสมาชิกแอมเวยเทานั้น • ฟรี! Welcome Drink เครื่องดื่ม อะเซโรลา เชอรรี หรือแอคทีฟ 8 ฟรี 1 แกว • ฟรี! กิจกรรมตรวจสุขภาพดวยเครือ่ ง Body Composition หรือความงาม 1 รายการ • ฟรี! Action Photo สุดเก 1 ใบ พิเศษสุด! กิจกรรมเวิรคช็อป 20 Minutes Natural Look Make Up by Artistry ที่จะใหคุณสนุกไปกับผลิตภัณฑสีสันอันหลากหลาย ของอารทิสทรี พรอมรับคําแนะนําการแตงหนาที่เนนความสดใสเปนธรรมชาติอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญ เพียง 20 นาทีกับเทคนิค งายๆ ที่เปลี่ยนใหคุณเปนคนใหม สดใสในสไตลของคุณ และรับสมุดโนต Artistry สิทธิพิเศษนี้สําหรับสมาชิก 240 ทานแรกเทานั้น

สํารองที่นั่งกอนมีสิทธิ์กอน และรับเพิ่มฟรีผาขนหนูแอมเวย เพียงสมาชิกมียอดซื้อสินคาใดๆ* ตั้งแต 1,000 บาท (เอพี) ขึ้นไป ในระหวางวันที่ 3 - 31 มกราคม 2555 ลงทะเบียนสํารองที่นั่งที่ แผนกบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 เปดสํารองทีน่ ง่ั ตัง้ แตวนั ที่ 4 - 31 มกราคม 2555

วันที่ 4 ก.พ. 55 รอบ 1 2 3 4

วันที่ 5 ก.พ. 55 เวลา

จํานวนที่นั่ง/รอบ

9.30 – 10.30 น. 11.00 – 12.00 น. 13.30 – 14.30 น. 15.00 – 16.00 น.

60 60 60 60

รอบ 1 2 3 4

เวลา

จํานวนที่นั่ง/รอบ

10.30 – 11.30 น. 13.00 – 14.00 น. 14.30 – 15.30 น. 16.00 – 17.00 น.

60 60 60 60

หมายเหตุ • ยกเวนนิวทริไลท ไบโอซี พลัส นิวทริไลท แนชเชอรัล บี ประกันภัย และบริการ • สามารถรวมใบเสร็จในชือ่ ตนเองได • สิทธิใ์ นการเขารวมกิจกรรม ไมสามารถโอนใหแกผูอื่นได • ในกรณีให นธอ. หรือสมาชิกทานอื่นดําเนินการสํารองที่นั่งแทน สามารถสํารองที่นั่งไดสูงสุด 3 ที่นั่งเทานั้น

รับสมัครนักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก และตออายุสถานภาพ พิเศษ! สมัครกอนได ไมเสียเวลา นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก ที่สมัครและตออายุสถานภาพกอนวันงาน ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2555 เพียงนําใบเสร็จพรอมบัตรนักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก (หรือบัตรอื่นที่แสดงสิทธิ์) มาลงทะเบียนที่บูธรับใบสมัครและตอ อายุสถานภาพ ในงานแอมเวยเอ็กซโประดับชาติ 2012 ทานจะไดรับปากกาที่ระลึกฟรี 1 ชิ้น

พิเศษ มีบริการถายรูปเพื่อทําบัตรนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ฟรี! ภายในงาน ชองทางในการสมัครและตออายุสถานภาพเปนนักธุรกิจแอมเวยหรือสมาชิก สมัครนักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก ตออายุสภานภาพ • แอมเวย ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ • แอมเวย ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ • www.amwayshopping.com - www.amwayshopping.com • Amway Call Center 02-725-8000 กด 1 - ผานนักธุรกิจแอมเวย • ผานนักธุรกิจแอมเวย - โอนเงินผานธนาคารหรือผานตู ATM กรณีผูตออายุสถานภาพเปนเจาของบัญชี ที่โอนเงินผาน ATM เพียงแสดงสลิป ไมตองสงแบบฟอรมการตออายุ

SOP Exclusive Card พิเศษ! สําหรับสมาชิก SOP Exclusive Card เทานั้น เชิญสมาชิก SOP Exclusive Card เขารวมงานแอมเวยเอ็กซโประดับชาติ 2012 พรอมรับสิทธิพิเศษมากมายที่บูธ SOP ภายในงาน • สํารองพื้นที่จอดรถ! บริษัทจะจัดเตรียมพื้นที่จอดรถใหแกทาน • ฟรีเครื่องดื่ม! รับเครื่องดื่ม Welcome Drink 2 แกว ฟรี บริเวณลานจอดรถใตอาคารชาเลนเจอร ในโซนที่จอดรถ • ฟรีปอปคอรน! รับปอปคอรน 1 ถุง ฟรี สําหรับ SOP Exclusive Card เทานั้น • กิจกรรมพิเศษ! รวมกิจกรรมพิเศษมากมายทีบ่ ธู SOP ภายในงาน เงื่อนไข • สมาชิก SOP Exclusive Card สามารถรับหรือใชสิทธิพิเศษตางๆ ไดก็ตอเมื่อทานยังคงสถานภาพการสั่งซื้อ อยู ณ วันที่ขอรับหรือใชสิทธิพิเศษเทานั้น • สมาชิก SOP Exclusive Card จะตองแสดงบัตร SOP Exclusive Card ควบคูกับบัตรนักธุรกิจแอมเวยหรือ บัตรสมาชิกของทานเพื่อขอรับหรือใชสิทธิพิเศษตางๆ ที่บูธ SOP • สิทธิพเิ ศษตางๆ ในงานมีจาํ นวนจํากัด โปรดติดตามรายละเอียดและศึกษาเงือ่ นไขการรับสิทธิต์ า งๆ ภายในงาน หรือทีเ่ ว็บไซต www.amwayshopping.com/sop • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใหกับเจาของบัตรเทานั้น • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษขางตนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.amwayshopping.com January 2012

29


ภาพความประทับใจของการฝกอบรม Artistry Fall Colour Collection 2011 LAVISH IN CASHMERE

ปฏิเสธไมไดวา เปนอีกหนึง่ คอลเล็คชัน่ สีสนั ทีไ่ ดรบั การตอบรับอยางลน หลามจากแฟนคลับอารทสิ ทรี รวมไปถึงการฝกอบรมผลิตภัณฑซง่ึ จัดขึน้ ทีโ่ รงแรมเจาพระยาปารค เมือ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2554 ทีผ่ า นมา Before งานนี้เราไดรับเกียรติจากคุณวนิดา เกษรมาศมณี สไตลลิสตและคอลัมนนิสต ประจําคอลัมนแฟชั่นจากแพรวแมกกาซีน ผูครํ่าหวอดในวงการแฟชั่น มาแนะนํา การแตงกายดวยเสื้อผาในแนวยอนยุคเพื่อใหเขากับฤดูฟอลล พรอมการบอกเลา ขอมูลผลิตภัณฑและสาธิตการแตงหนาเพื่อเนรมิตใบหนาคุณใหสวยสมบูรณแบบ ดวยความงามแบบคลาสสิกและเสนหที่ไรกาลเวลาโดยเมคอัพอารติสทชื่อดังของ ประเทศไทย คุณกมล ฉัตรเสน ปดทายดวยไฮไลทของงานกับกิจกรรมการประกวด การแตงหนา ในคอนเซ็ปต “LAVISH IN CASHMERE” ที่ชวยใหนักธุรกิจแอมเวย ทุกทานไดสะทอนสีสันของฤดูฟอลล ที่เหมาะกับโทนสีผิวของแตละทาน ในลุคโคโค สไตลแคชเมียรและลุคเฮทเธอรดสไตลแคชเมียร ใครเปนใครบาง ดูกันไดจากผลงานในวันนั้น After

อารทิสทรียังมีคอรสฝกอบรมพิเศษๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ของทานแบบนี้อีกมากมาย ติดตามความพิเศษเชนนี้ไดอีก ตามสื่อตางๆ ของแอมเวย


We will ROC you

กาวกระโดดที่ผิดกฎจรรยาบรรณแอมเวย ตอนที่ 2 มีอกี หลากหลายวิธที น่ี กั ธุรกิจแอมเวยบางคนมักจะทําในการกาวกระโดดทีผ่ ดิ กฎจรรยาบรรณ ซึง่ ทีก่ ลาวมาแลว 2 ขอ ในเลมที่ผานมานั้น ก็เปนตัวอยางที่ชัดเจน วันนี้เรามาดูตัวอยางการกระทําที่ผิดกฎจรรยาบรรณกันตออีก 2 ขอ

1. การฝากรานคาปลีกขายสินคา / หรือขายสินคาใหกับรานคาปลีกเพื่อจําหนายตอ ในขอที่ 1 ของตอนที่ 1 เราไดอธิบายเกี่ยวกับการขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ แอมเวยในรานคาปลีกไปแลว แตสาํ หรับขอนีน้ กั ธุรกิจแอมเวยไมไดขายสินคาเอง แตใชวิธีการฝากขายหรือนําสินคามาขายใหที่รานคาเพื่อจุดประสงคในการเพิ่ม ยอดขาย หรือเปนการระบายสินคาทีก่ กั ตุนไวนน่ั เอง เมือ่ พูดยอนกลับไปถึงความผิด ทีจ่ ะไดรบั เมือ่ มีการรองเรียน และมีการตรวจสอบพบจากบริษทั แอมเวย จะมีลกั ษณะ เดียวกันกับการขายหรือการตั้งแสดงผลิตภัณฑแอมเวยในรานคาปลีก คืออาจตอง ถูกยกเลิกสถานภาพการเปนนักธุรกิจแอมเวยเนื่องจากเปนความผิดรายแรง เชนเดียวกัน

2. การขายสินคาขามสายงาน อยาสั่งซื้อหรือจัดมอบผลิตภัณฑแอมเวยใหกับนักธุรกิจแอมเวยหรือสมาชิกในสายการสปอนเซอรอื่น จงสั่งซื้อผลิตภัณฑจากผูสปอนเซอร นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมของคุณ หรือจากแอมเวย ช็อป เทานั้น การคํานวณยอดพีวีและบีวีควรจะเปนยอดที่สงขึ้นไปยังอัพไลนในสายการสปอนเซอรของคุณ จงจําหนายผลิตภัณฑใหกับนักธุรกิจแอมเวยที่เปนดาวนไลนหรือสมาชิกในสายการสปอนเซอรของ คุณเองเทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงระหวางองคกรนักธุรกิจแอมเวย

การกระทําทั้งสองขอดังกลาวถือเปนการเอาเปรียบนักธุรกิจแอมเวยดวยกัน ซึ่งคุณควรตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดกับองคกร ธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวยคนอื่นดวยวาจะเสียหายมากขนาดไหน หากมีการรองเรียนเขามา บริษัทจําเปนตองดําเนินการตรวจสอบ ขอเท็จจริงและดําเนินการพิจารณาความผิดขอนี้ตามดุลพินิจของทางบริษัท นอกเหนือจากทั้ง 4 ขอที่กลาวมา ยังมีอีกหลายความคิดที่นักธุรกิจแอมเวยไมควรทํา อยางไรก็ตาม กรุณาศึกษารายละเอียดขอมูล ของแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวยทั้งหมดกอนเพื่อความถูกตอง และการกาวขึ้นสูความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นของ ทานก็จะไมเปนการกาวกระโดดอยางผิดกฎจรรยาบรรณ แตจะกาวตอไปดวยความมุงมั่นและยั่งยืน เปนตัวอยางที่ดีใหกับนักธุรกิจ แอมเวยรุนตอไปอยางไมสิ้นสุด โปรดติดตามตอนตอไปในฉบับหนา อานบทความจากคอลัมน We will ROC you ยอนหลังไดที่ www.amwayshopping.com/ffe/ เรื่องเลาจากหุนสวน/จรรยาบรรณนารู จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ขิ องแอมเวยถอื เปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ของการเปนนักธุรกิจแอมเวย ดังนัน้ ทุกทานจึงควรศึกษาและใหความสําคัญกับกฎจรรยาบรรณ เพราะการปฏิบตั ิ ตามกฎจะชวยใหธุรกิจของทุกทานเจริญเติบโตไดอยางมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งทานยังสามารถสงมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ใหกับลูกหลานของทานใหสมกับวิสัยทัศน ของเราที่วา “แอมเวย...เพือ่ คุณ เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี ณ ุ คา” นอกจากนี้ ยังเปนการดํารงไวซง่ึ ความยุตธิ รรมและบรรยากาศในการดําเนินธุรกิจทีส่ อดประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกันอีกดวย

January 2012

31


ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง” คําขอบคุณจากใจนางสาวพิกุลทอง สินสุพรรณ นักศึกษาทุนแอมเวย ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเคมี สถาบัน ราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งไดสานฝนของตนในการประกอบอาชีพครู ไดบอกความรูสึกในใจที่มีกับมูลนิธิแอมเวยฯ วา “ตอนนี้ดิฉันใกลสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ดิฉันและทุกคนในครอบครัวรูสึกดีใจมาก ขอขอบพระคุณพี่ๆ ทุกทานเปนอยางยิง่ โอกาสทีไ่ ดรบั ในครัง้ นีท้ าํ ใหชวี ติ ความเปนอยูข องครอบครัวดิฉนั ดีขน้ึ มีความสุขมากขึน้ ดิฉันรักแอมเวยคะ”

รชยา ศุภนราพรรค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู “ในฐานะที่ดิฉันเปน “ครู” โดยวิชาชีพ ดิฉันตระหนักเรื่องการใหการศึกษาแกเยาวชนเปนอยางมาก และภาคภูมิใจที่มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทยอยาง จริงจัง ดิฉนั ใครขอเชิญชวนทุกทานรวมบริจาคเงินสมทบกองทุนการศึกษาแอมเวยรว มกัน เพือ่ ผลักดัน ใหเจตนารมณของพวกเราชาวแอมเวยบรรลุเปาหมายไดดยี ง่ิ ขึน้ ในการใหโอกาสแกเยาวชนทีข่ าดโอกาส ทางการศึกษา เพื่อวันขางหนาเขาเหลานี้จะกลับมาชวยกันพัฒนาชาติของเราใหเจริญกาวหนาตอไป ทุกบาทของทุกทานมีคา กับทุกชีวติ ทีย่ งั รอคอยการแบงปน แลวทุกทานจะภาคภูมใิ จในอาชีพนักธุรกิจ แอมเวย”

CLICK CORNER

ใหม! ไมโครไซต eSpring

พบไมโครไซต eSpring บน www.amwayshopping.com ไดแลววันนี้ พรอมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของนํ้าดื่ม ขอมูลผลิตภัณฑ เครื่องกรองนํ้า eSpring ที่โดดเดนทุกแงมุม และพิเศษสุด! พบประสบการณความประทับใจจากผูใชจริงในเรื่องประสิทธิภาพการกรอง นํ้าสะอาดและคงคุณคาแรธาตุที่มีประโยชนของ eSpring... เครื่องกรองนํ้าที่มียอดขายสูงสุดของโลกจากแอมเวย* ไมโครไซต eSpring อีกหนึ่งเครื่องมือทันสมัยที่ชวยคุณสรางยอดขาย รวมทั้งแนะนําดาวนไลนหรือผูสนใจใหเขาถึงสินคาไดงายและ สะดวกยิ่งขึ้น • สัมผัสเทคโนโลยีเครื่องกรองนํ้า eSpring และประสบการณจากผูใชจริงที่ www.amwayshopping.com/espring และ www.youtube.com/eSpringThailand • สัมผัสประสบการณผานมือถือกับ QR Code

* เครื่องกรองนํ้าดื่มภายในครัวเรือน จากผลวิจัยการตลาด บริษัท Verify Markets ดานยอดขายทั่วโลก ป 2009

32

January 2012


SEMINAR / WORKSHOP

ตารางการประชุม มกราคม - กุมภาพันธ 2555 เดือน วัน วันที่

ภาคเหนือ

ม.ค.

ก.พ.

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก.พ.

ก.พ.

ภาคใต

ก.พ.

การประชุม

หมายเหตุ

7

13.00 - 17.00 น.

นครสวรรค

หองเทพธิดา โรงแรมพิมาน

การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

8

13.00 - 17.00 น.

สุโขทัย

หองแกรนดบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร รีสอรท แอนด สปา

การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

จ.

9

19.00 - 21.30 น. กําแพงเพชร

หองลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

10

19.00 - 21.30 น.

พิษณุโลก

หองคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร ลากูน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

17

19.00 - 21.30 น.

ลําปาง

หองเวียงแกว 1 โรงแรมลําปางเวียงทอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

18

19.00 - 21.30 น.

นาน

หองแกรนดบอลรูม 1 โรงแรมเทวราช

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

19

19.00 - 21.30 น.

พะเยา

หองพุตตาน โรงแรมเกทเวย

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

7

19.00 - 21.30 น.

เชียงใหม

หองซี จี วี โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

8

19.00 - 21.30 น.

แพร

หองสักทอง 1- 2 โรงแรมแมยมพาเลส

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

9

19.00 - 21.30 น.

เชียงราย

หองดอยตุง โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

จ.

9

19.00 - 21.30 น.

สุพรรณบุรี

หองแกรนด โรงแรมศรีอูทองแกรนด

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

10

19.00 - 21.30 น.

อยุธยา

หองแกรนด โรงแรมอยุธยาแกรนด

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

11

19.00 - 21.30 น.

ลพบุรี

หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

24

19.00 - 21.30 น.

จันทบุรี

หองจุลมณี โรงแรมเคพี แกรนด

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

25

19.00 - 21.30 น.

ชลบุรี

หองชลบุรี - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

26

19.00 - 21.30 น.

กาญจนบุรี

หองคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

จ.

13

19.00 - 21.30 น. ประจวบคีรีขันธ

หองโยธิน โรงแรมหาดทอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

14

19.00 - 21.30 น.

เพชรบุรี

หองแกรนดสีมา โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรท รีเจนทบีช ชะอํา

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

15

19.00 - 21.30 น.

ปราจีนบุรี

หองคอนเวนชั่น โรงแรมทวาราวดี รีสอรท

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

16

19.00 - 21.30 น.

ระยอง

หองศรีสนุ ทร 2 โรงแรมสตาร

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

พ.

11

19.00 - 21.30 น. มหาสารคาม

หองตักศิลาบอลรูม โรงแรมตักศิลา

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

12

19.00 - 21.30 น. อุบลราชธานี

หองบอลรูม เอ บี โรงแรมลายทอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

7

19.00 - 21.30 น.

เลย

หองประชุมชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลซ

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

8

19.00 - 21.30 น.

อุดรธานี

หองอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

9

19.00 - 21.30 น.

กาฬสินธุ

หองทศพร โรงแรมริมปาว

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

เดือน วัน วันที่ ม.ค.

สถานที่

ส.

เดือน วัน วันที่ ม.ค.

จังหวัด

อา.

เดือน วัน วันที่ ม.ค.

เวลา

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

อ.

17

19.00 - 21.30 น.

ระนอง

หองรังสรรค โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

18

19.00 - 21.30 น.

ชุมพร

หองทับทิม โรงแรมชุมพร การเดน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

19

19.00 - 21.30 น. สุราษฎรธานี

หองศรีวิชัย บี โรงแรมวังใต

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

ศ.

20

19.00 - 21.30 น.

พ.

8

19.00 - 21.30 น. นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

หองแกรนด บอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

หองแกรนดบงกชรัตน 1- 2 โรงแรมทวินโลตัส

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

9

19.00 - 21.30 น.

ตรัง

หองธนารมย 2 โรงแรมธรรมรินทร ธนา

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

ศ.

10

19.00 - 21.30 น.

สงขลา

หองตะกั่วปา โรงแรมหรรษา เจ.บี.หาดใหญ

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

ส.

11

19.00 - 21.30 น.

ปตตานี

หองพญาตานี 1 โรงแรมเซาทเทิรน วิว

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

January 2012

33


หลักสูตร การสื่อสารและบุคลิกภาพ: พื้นฐานแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจแอมเวย วิทยากร อ.ศิวิไล แสงพุฒ

รหัสจองฝกอบรม 19-0822

กรรมการผูอํานวยการ เอส เอส คอนซัลแตนท (ที่ปรึกษาดานการบริหารการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) วิทยากรประจําหลักสูตร “Pro-Executive” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส

เดือน วัน วันที่ เวลา ม.ค. พ. 25 13.00 -17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. เรียนรูหลักการสําคัญในการสื่อสาร การเลือกใชคําพูดกับความรูสึกของผูฟง วิธีการใชคําพูดในสถานการณตางๆ การสังเกตภาษาทาทางในขณะสนทนา กับลูกคาผูมุงหวัง 2. การใชทักษะการฟงเพื่อชนะใจลูกคา 3. การพัฒนาบุคลิกและการสื่อภาษาเพื่อสรางความเจริญเติบโตในธุรกิจทั้ง การขาย การสปอนเซอร การบริการลูกคา และการเขารวมประชุมในงานตางๆ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 25 ธ.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก 1 เลม • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท / ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากร ศ.ดร.ศักดา ปนเหนงเพ็ชร รหัสจองฝกอบรม 19-0829

อาจารยประจําภาควิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด ม.ค. พฤ. 26 9.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การฝกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน 2. การฝกปฏิบัติการใชภาษากายที่เหมาะสมในงานธุรกิจและ เสริมสรางสัมพันธภาพ 3. การฝกบุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสม

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 26 ธ.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • กระเปาใสเอกสาร • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม • DVD การฝกปฏิบัติจริงของแตละทาน (สงมอบใหภายหลัง)

คาฝกอบรม • 1,250 บาท / ทาน (รวมอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส

มุงมั่นสูความเปนนักธุรกิจแอมเวยมืออาชีพ ดวยหลากหลายหลักสูตรการอบรมโดยแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย

โซนโอกาสทางธุรกิจ ภายในโซนโอกาสทางธุรกิจในงานแอมเวยเอ็กซโป 2012 พบกับหลักสูตรการอบรมตางๆ มากมายที่จะพัฒนาศักยภาพ ในตัวคุณสูเสนทางนักธุรกิจแอมเวยมืออาชีพ และเติบโตอยางมั่นคงไปพรอมกับบริษัทแอมเวย หุนสวนอันดับ 1 ของคุณ

โปรโมชั่น! จองอบรมในงานแอมเวยเอ็กซโป 2012 สําหรับนักธุรกิจแอมเวย วย ลงทะเบียนจองอบรมในงาน รับของที่ระลึก กระเปาผา Professional ABOs Bag ฟรี! และลงทะเบียนจองอบรมในหลักสูตรเดียวกัน 3 ทีน่ ง่ั ฟรีทนั ที 1 ทีน่ ง่ั (ในหลักสูตรเดียวกัน)** * ลงทะเบียนจองอบรม 3 ที่ ฟรี 1 ที่ เฉพาะหลักสูตรเดียวกันเทานั้น สงวนสิทธิ์ไมสามารถจองอบรม รวมหลักสูตรอื่นๆ เพื่อรับสิทธิ์ดังกลาว

34

January 2012


ความประทับใจจากการเขาอบรม

นงนาถ - ลิขิต จิตรมณียพันธ นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม

การอบรม “การเสริมสรางบุคลิกภาพ” เปนสุดยอดของการอบรม สิ่งที่เราไมเคยคิดวา จะมีผลตอธุรกิจ จริงๆ แลวมันมีมากกวาทีค่ ดิ อาจารยศวิ ไิ ลใหความรูไ ดดมี ากๆ ทัง้ เรือ่ ง การพัฒนาบุคลิกภาพและการนําไปใช ในการทําธุรกิจ และอยากใหมีคอรสอบรมนี้อีก เพราะทุกคนนึกไมถึงวาจะไดขอมูลที่สุดยอดขนาดนี้

ขอปฏิบัติในการฝกอบรม กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม การสํารองที่นั่งการฝกอบรม 1. กรุณายืนยันการสํารองทีน่ ง่ั โดยชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกัน กอนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้น สิทธิ์การสํารองที่นั่งของทานจําเปนตอง ถูกยกเลิกในวันรุงขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูอื่น 2. หากในการฝกอบรมใดมีที่นั่งเหลือในรอบแพลตินัม นธอ.ทั่วไปสามารถ โทร.สํารองที่นั่งและติดตอชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกันกอน เวลา 18.00 น. ตามชองทางทีบ่ ริษทั กําหนด โดยไมมกี ารจําหนายบัตร ที่เหลือหนาหองฝกอบรม

3. ในกรณีทม่ี ผี สู าํ รองทีน่ ง่ั เขารวมฝกอบรมนอยมาก บริษทั อาจยกเลิกการ ฝกอบรมนัน้ และแจงใหผสู าํ รองทีน่ ง่ั ทัง้ หมดทราบกอนวันฝกอบรม 7 วัน 4. ในกรณีทบ่ี ริษทั ยกเลิกการฝกอบรม ทานสามารถนําใบเสร็จรับเงินคาอบรม พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองอบรม (หรือหนังสือมอบฉันทะ กรณี ใหผูอื่นมารับแทน) มาติดตอขอรับเงินคืนที่แอมเวย ช็อป สาขาใดก็ได ภายในวันที่บริษัทกําหนด หากพนกําหนดนี้แลว บริษัทจะโอนเงินคา อบรมนี้เขาบัญชีของผูจองอบรมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ชองทางการชําระคาฝกอบรม 1. ชํําระเปน เงินิ สด ณ แอมเวย ช็อ็ ป ทั่วั ประเทศ 2. ชําระดวยบัตรแอมเวยเดบิตการด 3. ชําระผานบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 4. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารดวยใบนําฝากพิเศษ (ขอรับแบบฟอรม ใบนําฝากพิเศษไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือดาวน โหลดแบบฟอรม ไดที่ www.amwayshopping.com)

5. ชําระดวยบัตรเครดิต/วีซา/มาสเตอรการด 6. ชําระผานบริการ K-mBanking (สําหรับมือถือทุกระบบ) 7. ชําระผาน ATM SIM (สําหรับมือถือระบบ Dtac เทานั้น) ในการชําระเงินผานบริการธนาคารตางๆ ทานจะตองโทร.สํารองทีน่ ง่ั กอน การชําระเงิน และสามารถติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ ผนกบริการธุรกิจ สํานักงานใหญ กรณีทต่ี อ งการรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขาอืน่ ๆ ทานสามารถแจงความจํานงไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทําการ และติดตอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขานัน้ หลังจากการแจงประมาณ 7 วันทําการ

การเขาฝกอบรม 1. ผูเ ขารวมฝกอบรมจะตองเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานัน้ (กรณีผสู มัครรวม แตยงั ไมไดเพิม่ ชือ่ ตามระเบียบของบริษทั ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได) 2. ตองแสดงบัตรประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและใบเสร็จรับเงินคาฝกอบรม เปนหลักฐานในการลงทะเบียน 3. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรอบการเขาฝกอบรมโดยมิไดแจงใหบริษัท ทราบกอนวันฝกอบรม

4. 5. 6. 7.

นักธุรกิจแอมเวยจะตองลงทะเบียนดวยตนเองเทานั้น กรุณางดการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดในระหวางการฝกอบรม กรุณามาลงทะเบียนและรับเอกสารกอนเริ่มการฝกอบรม 15 นาที หามนําเด็กและผูไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม

January 2012

35


หลักสูตรการอบรมนิวทริไลท แผนกฝกอบรมผลิตภัณฑไดจัดแผนหลักสูตรการเรียนรูนิวทริไลทอยางเปนลําดับขั้น โดยแบงเปน 3 หลักสูตรหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรขอมูลพืน้ ฐาน เหมาะสําหรับผูต อ งการเริม่ ตนเรียนรูค วามรูพ น้ื ฐานทางดานรางกายมนุษย สรีรวิทยา กายวิภาค โภชนาการ และเรือ่ งราวแบรนด นิวทริไลทพน้ื ฐาน เหมาะสําหรับผูเ ริม่ ตน ทีไ่ มมคี วามรูพ น้ื ฐานในหัวขอขางตน แบงเปน 2 หลักสูตร คือ เริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 1 และเริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 2

หลักสูตรขอมูลเฉพาะทาง* เปนการเรียนรูข อ มูลลงลึกดานการดูแลสุขภาพในแตละสวนของรางกาย เหมาะสําหรับผูท ผ่ี า นหลักสูตรขอมูล พืน้ ฐานแลว และ/หรือ มีความรูพ  น้ื ฐานและประสงคทจ่ี ะเพิม่ เติมความรูเ ฉพาะดานมากขึน้ แบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก สุขภาพหั วใจและ หลอดเลือด โภชนาการเพือ่ สุขภาพผูห ญิงและกระดูก โภชนาการเพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนัก และโภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระ

หลักสูตรขอมูลพิเศษ* จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู ในดานโภชนาการเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งในแตละชวงเวลาจะมีวิทยากรใหมๆ เขารวมบรรยาย เพิ่มเติม ทําให ไดเนือ้ หาหลากหลายและทันสมัย เหมาะสําหรับผูผ า นหลักสูตรขอมูลพืน้ ฐานและขอมูลเฉพาะทางมาแลว * หลักสูตรเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทป่ี ระสงคเขาลงเรียนหลักสูตรตางๆ ของนิวทริไลทนน้ั แผนกฝกอบรม ผลิตภัณฑขอแนะนําใหเขาฝกอบรมตามลําดับขั้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรูดังนี้

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 ปจจุบนั กระแสความสนใจเรือ่ งสุขภาพเปนสิง่ ทีเ่ ราปฏิเสธไมได และการมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงก็เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเราใชชวี ติ ไดอยางมีความสุข ปจจัยหนึง่ ที่ทําใหเรามีรางกายที่แข็งแรงคือ การที่เราตองรูจักรางกายของเราเองและมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่ทําใหรางกายแข็งแรงดวย ในการอบรม หลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของรางกาย รวมถึงภาพรวมของโภชนาการพื้นฐานที่ทําใหรางกายดํารงอยูได รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

13-1068 13-1069 13-1070 13-1071 13-1080 13-1081

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ.

พ. พฤ. ศ. ส. ศ. จ.

11 12 13 28 10 13

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

เชียงใหม ชัยนาท อุบลราชธานี สงขลา เชียงราย นครสวรรค

หองทิพยพิมาน โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว หองโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ หองดอยตุง 2 โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท หองดุสิตารมเยศ 2 โรงแรมพิมาน

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 20 - 21 ธ.ค. 54

22 ธ.ค. 54

10 - 11 ม.ค. 55

12 ม.ค. 55

23 - 24 ม.ค. 55

25 ม.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตนของระบบยอยอาหาร

4. ความรู โภชนาการพืน้ ฐานเพือ่ การดํารงชีวติ 5. ความรูแบรนดนิวทริไลท

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 สารอาหารเพื่อการดํารงชีวิตสําหรับมนุษยมีหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุมได 3 กลุม คือ แมคโครนิวเทรียนท ไมโครนิวเทรียนท และ ไฟโตนิวเทรียนท ดังนั้น ผูที่ตองการใหรางกายแข็งแรงจึงจําเปนที่ตองเรียนรูหลักสูตรนี้ โดยจะไดรับความรูที่ลงลึกถึงสารอาหารประเภท โปรตีน วิตามิน และเกลือแรชนิดตางๆ รวมถึงสารไฟโตนิวเทรียนทที่มีประโยชนตอรางกาย รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

13-1072 13-1073 13-1074 13-1082 13-1083 13-1084

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. ก.พ.

พฤ. พฤ. ศ. พฤ. พ. อ.

26 26 27 9 15 21

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

เชียงใหม ชัยนาท อุบลราชธานี สุราษฎรธานี สงขลา เชียงราย

หองทิพยพิมาน โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว หองโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง หองบับเบิล้ โรงแรมเอฟเอ็กซ รีสอรท เฉวง เกาะสมุย หองจุติ โรงแรมหรรษา เจบี. หาดใหญ หองดอยตุง 2 โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูเกี่ยวกับสารอาหารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 9 - 10 ม.ค. 55

11 ม.ค. 55

18 - 19 ม.ค. 55 23 - 24 ม.ค. 55 2 - 3 ก.พ. 55

20 ม.ค. 55 25 ม.ค. 55 4 ก.พ. 55

4. ความรูเกี่ยวกับสารไฟโตนิวเทรียนท 5. ความรูเกี่ยวกับแบรนดนิวทริไลท

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

36

January 2012


สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health) โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของคนไทยและประชากรในประเทศที่พัฒนาแลว มีสาเหตุหลักมาจาก พฤติกรรมการบริโภคทีไ่ มถกู ตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเ กีย่ วกับสาเหตุของโรคนีแ้ ละการเสริมสรางพฤติกรรม การบริโภคที่ดี ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนตอระบบการทํางานของหัวใจจากวิทยากรของบริษัทจะชวย ใหคุณดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง รหัสจองฝกอบรม 13-1085 13-1086

เดือน วัน วันที่ ก.พ. พฤ. ก.พ. พฤ.

เวลา

16 18.00 - 21.00 น. 23 18.00 - 21.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

จังหวัด

สถานที่

สุรินทร ชุมพร

หองกันเกรา โรงแรมทองธารินทร หองไขมุก โรงแรมชุมพรการเดน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 25 - 26 ม.ค. 55 27 ม.ค. 55 6 - 7 ก.พ. 55 8 ก.พ. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูเรื่องอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากโภชนาการ ที่ไมเหมาะสม 3. เรียนรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก จากสภาวะปจจุบันที่มีสภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรับโภชนาการที่ไมสมดุลจึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูหญิง นอกจากนี้ ปญหาของอาหารในปจจุบัน รวมถึงสภาพการใชชีวิตยังเปนอีกสวนหนึ่งที่มีผลกับสุขภาพกระดูก เพื่อเปน การสรางความรูที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพของผูหญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจาก วิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-1075 13-1076 13-1087

เดือน วัน วันที่ ม.ค. พฤ. ม.ค. ศ. ก.พ. ศ.

เวลา

19 18.00 - 21.00 น. 20 18.00 - 21.00 น. 17 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

สุโขทัย นครราชสีมา ลพบุรี

หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ น รีสอรท

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 27 - 28 ธ.ค. 54

29 ธ.ค. 54

25 - 26 ม.ค. 55

27 ม.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูในการดูแลตัวเองในกลุมผูหญิงและกระดูก

โภชนาการเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก ภาวะนํา้ หนักเกินหรือความอวน ไมเพียงกอปญหาดานสุขภาพ แตยงั สงผลตอจิตใจ กอใหเกิดความไมมน่ั ใจในรูปรางและ การดํารงชีวิต การแกปญหาโดยการลดความอวนอยางผิดๆ ยิ่งทําใหเกิดผลเสียมากขึ้นคือ นอกจากจะรักษานํ้าหนักที่ ลดลงมาไมไดแลวยังอาจจะยิง่ กลับมาอวนกวาเดิม การมีความรูค วามเขาใจเรือ่ งสารอาหารทีถ่ กู ตอง จะชวยใหผทู ต่ี อ งการ ลดนํา้ หนักสามารถลดนํา้ หนักไดอยางยัง่ ยืนควบคูไ ปกับการรับประทานอาหารอยางมีความสุข รวมถึงตลาดผลิตภัณฑเพื่อ การควบคุมและลดนํ้าหนักก็มีอัตราการเติบโตอยางมากในปจจุบัน จึงขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจาก วิทยากรและบริษัท เพื่อไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง รหัสจองฝกอบรม 13-1077 13-1078 13-1088

เดือน วัน วันที่ ม.ค. จ. ม.ค. ศ. ก.พ. จ.

เวลา

จังหวัด

16 18.00 - 21.00 น. ชลบุรี 27 18.00 - 21.00 น. นครศรีธรรมราช 27 18.00 - 21.00 น. อุดรธานี

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สถานที่ หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส หองแกรนดประจักษตรา โรงแรมประจักษตรา ดีไซน โฮเทล

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 ธ.ค. 54 28 ธ.ค. 54 9 - 10 ม.ค. 55 11 ม.ค. 55 8 - 9 ก.พ. 55 10 ก.พ. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือและเอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูวิธีการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมนํ้าหนัก

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม January 2012

37


โภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระ (The Power of Antioxidant) อนุมลู อิสระ ตนเหตุของริว้ รอย ความแกชรา หรือแมแตโรคเรือ้ รังตางๆ เปนสิง่ ทีค่ ณ ุ ไม อาจหลีกเลีย่ งได เพราะทุกๆ วันเราตองเผชิญกับอนุมูลอิสระจากมลภาวะ แสงแดด อาหาร หรือแมแตอากาศที่เราหายใจก็สามารถกอใหเกิดอนุมูลอิสระทั้งสิ้น รวม เรียนรูการปกปองตนเองจากอนุมูลอิสระซึ่งเปนตนเหตุของปญหาสุขภาพ ดวยสาร ตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เกราะปกปองที่คุณมองไมเห็น พรอมทั้งเรียนรู โภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระที่เขาใจงาย และนําไปประยุกต ใชไดในชีวิตประจําวัน เพื่อใหคุณมีสุขภาพดีทุกวัน รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่ หองหลักเมือง โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองแมสอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แมสอด ฮิลล รีสอรท หองสักทอง โรงแรมแมยมพาเลส

13-1079 13-1089

ม.ค. พ. ก.พ. พ.

18 18.00 - 21.00 น. 8 18.00 - 21.00 น.

ขอนแกน ตาก

13-1090

ก.พ.

20 18.00 - 21.00 น.

แพร

จ.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 ธ.ค. 54 28 ธ.ค. 54 17 - 18 ม.ค. 55

19 ม.ค. 55

2 - 3 ก.พ. 55

4 ก.พ. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรี เอพีแอลเอส (ปรับปรุงใหม) โอกาสอันดีเยี่ยมสําหรับผูตองการเริ่มตนธุรกิจความงามอยางงดงาม เรียนรูขอมูล ผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทิสทรี เรื่องราวของผิว และนวัตกรรมแหงความงามจาก อารทิสทรีเพื่อการดูแลผิวของคุณ พรอมรวมฝกฝนวิเคราะหประเภทผิว และการนวด หนาสูผิวสวยใสดวยตนเอง เรียนรูเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจความงามดวยผลิตภัณฑ ถนอมผิวของอารทิสทรี จากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท ชุดวิเคราะหสภาพผิว

รหัสจองฝกอบรม 11-1149 11-1150 11-1155

เดือน วัน วันที่ ม.ค. อา. ม.ค. ส. ก.พ. อ.

เวลา

15 10.00 - 16.00 น. 28 10.00 - 16.00 น. 7 10.00 - 16.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

จังหวัด

สถานที่

กาญจนบุรี กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

หองโทปาซ โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เรียนรูเรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี ความรูเรื่องผิวพรรณ ปจจัยที่มีผลกระทบตอผิว ปญหาที่มักเกิดกับผิว นวัตกรรม ทางวิทยาศาสตรอนั ลํา้ สมัยจากอารทสิ ทรี และขอมูลเบือ้ งตน ของกลุมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรีทุกกลุม 2. คูมืออารทิสทรีเอพีแอลเอส (ผลิตภัณฑถนอมผิว) 2 เลม (ผลิตภัณฑ 1 เลม/ความรูทั่วไป 1 เลม) 3. ใหม! วิเคราะหประเภทของผิวและฝกฝนการนวดหนาสูผิว สวยใสดวยตนเอง 4. ใหม! เรียนรูเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจความงามจาก อารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท 5. ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมผลิตภัณฑถนอมผิว อารทิสทรี เอพีแอลเอส

คูมืออารทิสทรี เอพีแอลเอส ถนอมผิว 1 และ 2

21 - 22 ธ.ค. 54 10 - 11 ม.ค. 55 17 - 18 ม.ค. 55

23 ธ.ค. 54 12 ม.ค. 55 19 ม.ค. 55

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑทําความสะอาดเครื่องสําอาง อาย แอนด ลิป เมคอัพ รีมูฟเวอร และเจนเทิล แอคชั่น เมคอัพ รีมูฟเวอร 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิว อารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. โพลิชชิ่ง สครับ หรือพอร เคล็นซิ่ง มาสค 4. มอยสเจอร อินเทนส มาสค 5. ครีมมี่ มาสซาจ 6. กระจก ผาคลุมไหล และผาคาดผมอารทสิ ทรี 7. สําลี ทิชชู ไมพันสําลี ฟองนํ้า และอางนํ้าพลาสติกสําหรับ รองนํ้าเพื่อทําความสะอาดหนา

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

38

January 2012


ผลิตภัณฑอารทสิ ทรี แตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส การฝกอบรมนีเ้ หมาะสําหรับผูท ไ่ี มมพี น้ื ฐานการแตงหนามากอน หรือผูท ต่ี อ งการเริม่ ทําธุรกิจในกลุม ผลิตภัณฑสสี นั ในคอรสนีจ้ ะทําใหคณ ุ เขาใจวลีทว่ี า “รองพืน้ สวย...มีชยั ไปกวาครึง่ ” อยางถองแทและสามารถทําไดจริงดวยตัวคุณเอง

รหัสจองฝกอบรม 11-1151 11-1152 11-1153 11-1156 11-1157 11-1158

เดือน วัน วันที่ ม.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. ก.พ.

อา. ส. อา. ส. อา. ส.

8 14 29 11 12 18

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

กระบี่ เชียงราย กรุงเทพฯ ภูเก็ต กรุงเทพฯ นครราชสีมา

หองเกาะกลาง โรงแรมมาริไทม รีสอรท หองดอยตอง โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองพิมาย โรงแรมสีมาธานี

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี 2. หลักเกณฑการแบงประเภทของครีมรองพื้น 3. เทคนิคการเลือกครีมรองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิว 4. ทฤษฎีสีผิวหรืออันเดอรโทน 5. ทฤษฎีการใชสีสันในการแตงหนา 6. คูมือขอมูลผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรี ชุดสีสันทั้งหมด 7. ชมการสาธิตขั้นตอนการแตงหนาขั้นพื้นฐาน 8. ทดลองปฏิบัติแตงหนาตัวเองใหสวยในแบบที่เปนคุณ โดยการดูแลและ แนะนําอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 9. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทิสทรีการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 19 - 20 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 21 - 22 ธ.ค. 54 23 ธ.ค. 54 11 - 12 ม.ค. 55 13 ม.ค. 55 24 - 25 ม.ค. 55

26 ม.ค. 55

25 - 26 ม.ค. 55

27 ม.ค. 55

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวอารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี

ผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ เปนคอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ผานการอบรมการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว และตองการเรียนรูเทคนิคการแตงหนาเพิ่มเติม เพื่อให สามารถสาธิตการแตงหนาขณะนําเสนอสินคาไดอยาง มั่นใจและดูมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

11-1154

ม.ค. ส.

15 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

11-1159

ก.พ. อา.

19 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

11-1160

ก.พ. ส.

25 10.00 - 16.00 น. นครศรีธรรมราช

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. ผูเขาอบรมตองผานการฝกอบรม การแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว

หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. วิธีการวัดสัดสวนใบหนา 2. การวิเคราะหรูปหนาและจุดเดนบนใบหนาของแตละคน 3. หลักการแกไขรูปหนาดวยการใชแสงเงา (เฉดดิ้งและไฮไลท) 4. ทฤษฎีการแกไขรูปคิ้ว ตา แกม และปาก ในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด 5. ชมการสาธิตการแตงหนาขั้นสูง 6. ปฏิบัติการแตงหนาสีสันขั้นสูง พรอมการดูแลอยางใกลชิดจาก ผูเชี่ยวชาญ 7. คูมือการฝกอบรมเทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ 8. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนา แบบมืออาชีพ

อาจารยนก ณฤทธิ์ แสงสุวรรณ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 ธ.ค. 54 28 ธ.ค. 54 25 - 26 ม.ค. 55

27 ม.ค. 55

6 - 7 ก.พ. 55

8 ก.พ. 55

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี 6. ใบประกาศนียบัตรการแตงหนาสีสัน ขั้นพื้นฐานเอพีแอลเอส

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม January 2012

39


เครื่องกรองนํ้า eSpring: เทคโนโลยีโอกาสแหงนํ้าสะอาดเพื่อสุขภาพ การฝกอบรมพิเศษที่เปดโอกาสใหนักธุรกิจแอมเวยรวมเรียนรูความพิเศษของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องกรองนํ้า eSpring เทคโนโลยีโอกาสแหงนํ้าสะอาดเพื่อสุขภาพ เริ่มตนกาวสูธุรกิจเทคโนโลยีเหลานี้ดวยตัวคุณเอง แลวคุณจะ พบวาเทคโนโลยีเปนเรื่องใกลตัวและงายกวาที่คิด โดยคุณจะไดเรียนรูนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องกรองนํ้า เทคนิคการ นําเสนอผลิตภัณฑ การสาธิตสินคา รวมถึงเทคนิคการทําการตลาดอยางมืออาชีพ โดยนักธุรกิจแอมเวยผมู ปี ระสบการณ ในธุรกิจเครื่องกรองนํ้า eSpring มาอยางยาวนาน คุณพรชัย - คุณอิสรีย พีชะพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต รหัสจองฝกอบรม 14-0069 14-0070 14-0071 14-0072 14-0073

เดือน วัน วันที่ ก.พ. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค.

ส. พ. อา. พ. ศ.

18 22 26 7 9

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

สงขลา ขอนแกน เชียงใหม ภูเก็ต กรุงเทพฯ

หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองทิพยพิมาน โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

พรชัย - อิสรีย พีชะพัฒน

26 - 27 ม.ค. 55

28 ม.ค. 55

8 - 9 ก.พ. 55

10 ก.พ. 55

15 - 16 ก.พ. 55

17 ก.พ. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

ผลิตภัณฑเครื่องครัวไอคุก @iCook Studio วิทยากร

รหัสจองฝกอบรม

ผูไดรับตําแหนงจากการแขงขัน iCook The Master

เดือน วัน วันที่

เวลา

15-0304

ม.ค. อ.

10 10.00 - 13.00 น.

15-0305

ม.ค. อ.

17 10.00 - 13.00 น.

15-0306

ม.ค. พฤ.

27 10.00 - 13.00 น.

เงื่อนไขการจองฝกอบรม คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 3. การฝกอบรมนี้สมาชิกแอมเวยสามารถเขาฝกอบรมได

หัวขอการฝกอบรม

คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 14 - 15 ธ.ค. 54

16 ธ.ค. 54

สถานที่ฝกอบรม iCook Studio สํานักงานใหญแอมเวย ชั้น 1

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

40

January 2012


ผลิตภัณฑเครื่องครัวไอคุก วิทยากร วิทยากรรับเชิญ

รหัสจองฝกอบรม

คุณศุภกัญญา ออนฤทธิ์ ทีมผูชนะเลิศจาก iCook The Duo Master Competition 2011 คุณพูนนิพิฐ เทพเทพินทร นักธุรกิจแอมเวย คุณปาลิตา ตาคํา นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

15-0307

ม.ค. อ.

10 18.00 - 21.00 น.

สุราษฎรธานี

หองริมนํ้า โรงแรมวังใต

15-0308

ม.ค. พฤ.

19 18.00 - 21.00 น.

อุบลราชธานี

หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง

15-0309

ม.ค. ส.

21 13.00 - 16.00 น.

สงขลา

หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ

15-0310

ม.ค. ศ.

27 18.00 - 21.00 น.

เชียงราย

หองดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 13 - 14 ธ.ค. 54 15 ธ.ค. 54 27 - 28 ธ.ค. 54

29 ธ.ค. 54

10 - 11 ม.ค. 55

12 ม.ค. 55

เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 150 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 3. การฝกอบรมนี้สมาชิกแอมเวยสามารถเขาฝกอบรมได

ฝกอบรมพิเศษดวยเครื่องครัวไอคุก สําหรับทานที่รักการทําอาหาร บริษัทไดเปดคอรสสอนทําอาหารโดยอาจารยจากวิทยาลัยดุสิตธานี ที่มีประสบการณเชี่ยวชาญในการทําอาหาร ในครั้งนี้ทานจะไดลงมือปรุงอาหารดวยตัวเองเพื่อพัฒนาฝมือและเทคนิคการทําอาหาร วิทยากร คุณศุภกัญญา ออนฤทธิ์ วิทยากรรับเชิญ อาจารยจากวิทยาลัยดุสิตธานี

รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

15-0311

ม.ค. ส.

14 13.00 - 16.00 น.

15-0312

ม.ค. อา.

15 13.00 - 16.00 น.

จังหวัด

สถานที่

กรุงเทพฯ

วิทยาลัยดุสิตธานี

เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 45 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 2,000 บาท 3. การฝกอบรมนี้สมาชิกแอมเวยและลูกคาทั่วไปที่สนใจสามารถเขาฝกอบรมได

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 21 - 22 ธ.ค. 54

23 ธ.ค. 54

หมายเหตุ • ใหสิทธิ์เขารวมอบรมไดทั้งนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และบุคคลทั่วไป • ประกอบดวยเมนู 4 รายการ แบงเปนอาหารคาว 3 เมนู และ อาหารหวาน 1 เมนู • ผูเขาฝกอบรมตองนําผลิตภัณฑเครื่องครัวไอคุกมาเอง โดยที่บริษัท จะแจงรายละเอียดชนิดของเครื่องครัวที่ตองนํามาใหทานทราบกอน วันฝกอบรม

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม January 2012

41


แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล สํานักงานใหญแอมเวย โทร. 0-2713-8000

แอมเวย ช็อป ธนบุรี โทร. 0-2424-3449 แอมเวย ช็อป ดอนเมือง โทร. 0-2992-6659

แอมเวย ช็อป สุขุมวิท 83 โทร. 0-2730-0907 แอมเวย ช็อป สามพราน โทร. 0-2811-5151

แอมเวย ช็อป สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0030-1 แอมเวย ช็อป พระราม 2 โทร. 0-2895-8833

แอมเวย ช็อป สมุทรปราการ โทร. 0-2730-9011 แอมเวย ช็อป นนทบุรี โทร. 0-2964-3626

ภาคเหนือ แอมเวย ช็อป เชียงใหม โทร. 053-801-207 แอมเวย ช็อป พิษณุโลก โทร. 055-303-824

แอมเวย ช็อป เชียงราย โทร. 053-774-677 แอมเวย ช็อป นครสวรรค โทร. 056-227-730

แอมเวย ช็อป แพร โทร. 054-522-700 แอมเวย ช็อป ลําปาง โทร. 054-323-577

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ โทร. 056-743-786 แอมเวย ช็อป ตาก โทร. 055-515-805

แอมเวย ช็อป สุโขทัย โทร. 055-616-007 แอมเวย ช็อป กําแพงเพชร โทร. 055-738-744

แอมเวย ช็อป พะเยา โทร. 054-484-631 แอมเวย ช็อป อุตรดิตถ โทร. 055-494-933

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แอมเวย ช็อป ขอนแกน โทร. 043-244-250-1 แอมเวย ช็อป บุรีรัมย โทร. 044-602-362

แอมเวย ช็อป อุบลราชธานี โทร. 045-265-627 แอมเวย ช็อป นครราชสีมา โทร. 044-295-911

แอมเวย ช็อป สุรินทร โทร. 044-518-677 แอมเวย ช็อป อุดรธานี โทร. 042-324-985 แอมเวย ช็อป สกลนคร โทร. 042-733-212

แอมเวย ช็อป รอยเอ็ด โทร. 043-525-484 แอมเวย ช็อป ยโสธร โทร. 045-724-670 แอมเวย ช็อป เลย โทร. 042-814-528

แอมเวย ช็อป ศรีสะเกษ โทร. 045-617-629

แอมเวย ช็อป เพชรบุรี โทร. 032-419-584 แอมเวย ช็อป จันทบุรี โทร. 039-344-268 แอมเวย ช็อป สุพรรณบุรี โทร. 035-547-235

แอมเวย ช็อป ชลบุรี โทร. 038-192-357 แอมเวย ช็อป ราชบุรี โทร. 032-742-282 แอมเวย ช็อป ปราจีนบุรี โทร. 037-200-473

แอมเวย ช็อป อยุธยา โทร. 035-335-218 แอมเวย ช็อป กาญจนบุรี โทร. 034-521-391 แอมเวย ช็อป ฉะเชิงเทรา โทร. 038-511-679

แอมเวย ช็อป สระบุรี โทร. 036-222-018 แอมเวย ช็อป พัทยา โทร. 038-425-294

แอมเวย ช็อป ภูเก็ต โทร. 076-249-318 แอมเวย ช็อป ยะลา โทร. 073-222-517

แอมเวย ช็อป ชุมพร โทร. 077-572-098 แอมเวย ช็อป ตรัง โทร. 075-224-844

แอมเวย ช็อป นครศรีธรรมราช โทร. 075-432-236 แอมเวย ช็อป ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-550-961 แอมเวย ช็อป กระบี่ โทร. 075-650-910

แอมเวย ช็อป สมุย โทร. 077-256-133 แอมเวย ช็อป พัทลุง โทร. 074-606-580

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก แอมเวย ช็อป ระยอง โทร. 038-617-855 แอมเวย ช็อป ลพบุรี โทร. 036-616-155

ภาคใต แอมเวย ช็อป หาดใหญ โทร. 074-446-587 แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี โทร. 077-221-791

เวลาทําการของแอมเวย ช็อป สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา ไดแก • สํานักงานใหญ ธนบุรี ดอนเมือง สุขุมวิท 83 สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 และนนทบุรี • สยามดิสคัฟเวอรี่ ตางจังหวัด

จันทร - ศุกร

เสาร - อาทิตย

10.30 - 21.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 20.00 น.

10.30 - 18.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 17.00 น.

วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑแอมเวยและการชําระเงิน วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วิธีการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีต่ อ งการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑจากแอมเวย สามารถดูรายการสินคา รหัสสินคา และราคาจําหนายไดจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวย (217686) และ เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (215061) โดยสามารถสัง่ ซือ้ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. สั่งซื้อผลิตภัณฑดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป ทุกแหง 2. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพท (โทร. 0-2725-8000 กด 3) 3. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรสาร/ไปรษณีย 4. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต 5. สั่งซื้อผลิตภัณฑแบบอัตโนมัติ (Standing Order: SOP) 5.1 แบบรับสินคาเองที่แอมเวย ช็อป (SOP Pick up) 5.2 แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery)

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกที่สั่งซื้อผลิตภัณฑสามารถชําระเงินดวยวิธีการดังตอไปนี้ 1. การชําระเงินดวยตนเอง 2. การชําระเงินที่เคานเตอรธนาคาร 3. การชําระเงินดวยบัตรแอมเวยเครดิตการดทางโทรศัพทผานระบบ IVR 4. การชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit) 5. การชําระเงินทางไปรษณีย 6. การชําระเงินทางตูเอทีเอ็ม (ATM) 7. การชําระเงินผานบริการทางโทรศัพท 8. การชําระเงินทางโทรศัพทมือถือ/บริการ mPay/บริการ SMS 9. การชําระโดยการหักบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ต

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ และการชําระเงินแตละวิธไี ดจากเอกสารราคาจําหนายสือ่ สงเสริมธุรกิจและการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Amway Call Center 0-2725-8000

42

January 2012


มกราคม 25555 / Januaryy 2012 อาทิตย

1

จันทร

2

อังคาร

3

พุธ

4

พฤหัสบดี

5

ศุกร

6

• วันเริม่ จําหนายสินคาของเดือน • วันเริ่มรายการสงเสริม การขายสําหรับ นธอ. ระดับ แพลตินัม และสูงขึ้นไป และ • วันขึ้นปใหม (บริษัท และ • ชดเชยวันขึ้นปใหม (บริษัท จองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา แอมเวย ช็อป ทุกแหง และแอมเวย ช็อป ทุกแหง (เฉพาะสินคา) ปดทําการ ยกเวน สาขา ปดทําการ ยกเวน สาขา • รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ สยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ สยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ ประจําเดือน และรายงาน ตามปกติ) ตามปกติ) สถานภาพกลุมสายงาน

8 • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

15

9

10

11

12

13

23

17

18

19

20

30

21 • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

24

25

26

27

• วันตรุษจีน แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. *ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. ประจําสัปดาห

29

14

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ • จายสวนลด 21% สวนลดพิเศษเพิม่ เติมตอเนือ่ ง 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. สวนลดพิเศษทับทิม * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ สวนลดพิเศษผูนํา และ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. สวนลดพิเศษไขมกุ

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. ประจําสัปดาห

22

7 • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

• วันเริ่มรายการสงเสริม การขายสําหรับ นธอ. ทั่วไป

16

เสาร

28 • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

31

1

2

3

4

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. ประจําสัปดาห (เฉพาะ แพลตินัมที่แจงรับไวที่ * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ • วันสุดทายที่จําหนายสินคา เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. แอมเวย ช็อป เทานั้น) ของเดือน

January 2012

43


บอกขาว

24 25

นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ปรับปรุงสูตรใหม การปรับราคาสินคาและอัตราสวน พีวี:บีวี ใหม

นิตยสาร

ISSN 1685-2710 ปที่ 12 ฉบับที่ 137 มกราคม 2555 / January 2012 • ภาพปก แตงหนาโดย สรวุฒิ ฉัตรกุล ณ อยุธยา • เครื่องสําอางอารทิสทรี

Cover Story

2 3 4 6

สมยศ – ชนาภา วรรณพฤกษ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร วรภพ – พญ.ฐิติพร ธาวงค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชั่น รายการสงเสริมการขาย เดือนมกราคม 2555

DON’T MISS

Health

หนา 6

Home

สวัสดีปใหมคะนักธุรกิจแอมเวยทุกทาน ปที่ผานมา เรียกไดวาเปนปแหงความภาคภูมิใจของชาวแอมเวยและ ธุรกิจของเราอีกปหนึ่ง เห็นไดจากการกาวสูความสําเร็จ ในระดั บ ที่ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ของนั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย ร ะดั บ เพชร และสูงขึน้ ไปจํานวนมาก อะชีฟจะนําเสนอประวัตแิ ละเรือ่ งราว ความสําเร็จของแตละทานอยางตอเนื่องจนถึงปลายป 2555 ติดตามอานเรือ่ งราวทีน่ า สนใจไดตง้ั แตอะชีฟฉบับนี้ เปนตนไป โดยเริม่ ตนดวยความสําเร็จของนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร คุณประชัน-คุณสมศักดิ์ โมรินทร และนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 2 รหัส คุณสมยศ คุณชนาภา วรรณพฤกษ์ และคุณวรภพ - พญ.ฐิติพร ธาวงค ตอนรับศักราชใหมป 2555 ดวยโปรโมชัน่ ดีๆ จากชุดภาชนะ ประกอบอาหาร ไอคุก แผนกรองฝุนและแผนกรองกลิ่น ของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียรและเครื่องกรอง อากาศแอมเวย รุน 1 ทีย่ กขบวนกันมามอบของแถมเอาใจ คนรักสุขภาพกันอยางจุใจ สําหรับสินคาเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับนี้ขอแนะนําเครื่องนับกาว ออมรอน รุน HJ-203 และฟรีแมน แบรฟตุ เปปเปอรมน้ิ ท แอนด พลัม คอลัมนพิเศษฉบับนี้มอบใหกับผูที่กําลังทํา ความสะอาดบานหลังนํา้ ลด รวมไปถึงพีน่ อ งชาวไทยเชือ้ สาย จีนที่วางแผนเก็บกวาดขาวของทําความสะอาดบานเพื่อ ตอนรับวันตรุษจีนที่กําลังจะมาถึง ติดตามอานวิธีการทํา ความสะอาดบานดวย แอล.โอ.ซี. และเพอรซู เพื่อบานที่ สะอาดปราศจากเชื้อโรคทุกซอกมุม อยาลืมพลิกไปอานบอกขาวเพื่ออัพเดทขาวสารที่นา สนใจของนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน และการปรับราคา สินคาและอัตราสวน พีวี : บีวี ใหม ที่จะเริ่มใชตั้งแตเดือน กุมภาพันธศกนี้เปนตนไป พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ บรรณาธิการ

สารบัญ

Promotion

EDITOR’S 2 TALK JANUARY 201

20 26 27 30 32

AmFit Club

อรอยงายๆ กับ iCook การกําจัดคลอรีนในนํ้าประปา บานสะอาดดวย แอล.โอ.ซี. และเพอรซู เยี่ยมไรชมสวน

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์นิตยสารเลมนี้ หามมิใหทําซํ้า คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด


สมยศ – ชนาภา วรรณพฤกษ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ความสําเร็จ…รอไมได อยาตัดสินใจเมื่อสาย “นึกตอนนี้ก็เสียดายเวลา ที่ผานมาเราไมไดตัดสินใจที่จะสําเร็จ จนกระทั่งสูญเสียลูกชายคนโต ถึงมา ตัดสินใจ ใชเวลาปเดียวก็เปนเพชร ถาลูกยังอยูคงดีใจกับเรา” จากแมบานชาวศรีสะเกษคนหนึ่งเมื่อสิบกวาปที่แลว วันนี้ คุณชนาภากรอกอาชีพของตนลงในสมุดพกของลูกอยางภาคภูมใิ จวา “นักธุรกิจ” ความรูแค ม.ปลายหลักสูตร กศน.ไมไดเปนอุปสรรค ในการพัฒนาตนเอง ตรงกันขามเปนแรงผลักดันใหเธอตองเรียนรู แอมเวยอยางหนักมากกวาคนอื่นจนกลายมาเปนเพชรในวันนี้ “ยิ่งเรียนหนังสือมานอย ยิ่งตองเรียนแอมเวยใหมาก ไมรู เรื่องอื่นไมเปนไร แตเรารูเรื่องแอมเวยดีที่สุด เรารูในเรื่องที่เปน ประโยชนกับชีวิตของเรา อันนี้สําคัญที่สุด อยาไปเสียเวลากับเรื่อง ที่ไมเปนประโยชนกับชีวิต” ภาพความลําบากของครอบครัวในอนาคตหากยังตองพึพงแต ่งแต เงินเดือนขาราชการของสามีเพียงอยางเดียว ทําใหคุณชนาภาา สมัครและลงมือทําแอมเวยทนั ที ทัง้ ๆ ทีเ่ ปาหมายของผูส ปอนเซอร ซอร ตอนนั้นไมใชเธอ “คุณสมยศสมัครเพราะเกรงใจผูสปอนเซอรรคะ แลวก็หนีทกุ ครัง้ ทีอ่ พั ไลนมาตาม ดิฉนั เปนคนรับฟงแผนแทนตลอด ตลอด ฟงจนเขาใจและลงมือทํา เพราะคิดวาแคหารายไดเสริมไดเดือนละ 5,000 บาทก็ดีใจแลว” ความสําเร็จในแอมเวยคอยๆ สะสมเพิ่มขึ้นตามลําดับ แตก็ ยังไมไดเปนเพชรสักที จนกระทั่งวันที่สูญเสียลูกชายคนโตไป เปาหมายใหญถงึ ไดชดั เจนและแข็งแรงพอจะผลักดันใหทง้ั สองฮึฮึดสู ขึน้ มาอีกครัง้ แมขณะทีเ่ ลาถึงเรือ่ งนี้ คุณชนาภาก็ยงั นํา้ ตารืน้ ขึน้ มา “ลูกคนโตสมัครทําแอมเวยทนั ทีทเ่ี รียนจบเพราะอยากเปปน สายงานที่ 6 ของเรา เขาถามเสมอวาเมื่อไหรเราจะเปนเพชรร เหลืออีกกี่สาย ลูกตั้งใจทําจนเปนเข็มเงิน แตก็ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวติ หลังจากเปนเข็มเงินเพียงเดือนเดียว... ตอนนัน้ ชีวติ เหมืมือน หมดสิ้นทุกอยาง ถามตัวเองวาเราจะทําไปอีกทําไม เราจะทํา

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับทับทิม ระดับไพลิน ระดับไพลินสองผูสถาปนา ระดับมรกต ระดับเพชร 2

January 2012

กุมภาพันธ มีนาคม สิงหาคม กุมภาพันธ กุมภาพันธ สิงหาคม สิงหาคม มิถุนายน

2534 2536 2541 2546 2553 2553 2540 2554

ไปเพื่อใคร ในที่สุดกําลังใจจากลูกอีกสองคนและคนรอบขางก็ฉุด ใหเราลุกขึ้นมาใหมและบอกตัวเองวา เราจะทําความฝนของลูกให สําเร็จ เราจะตองเปนเพชรใหได” เวลาไมถงึ ปหลังจากตัดสินใจเปนเพชร ทัง้ สองก็ทาํ สําเร็จ ดวยแรงสนับสนุนจากอัพไลน ดาวนไลน และไซดไลนทกุ ระดับ “ขอบคุณอัพไลนตรีเพชร คุณสมหมาย - คุณอัปสร ครสาคู ขอบคุณเพชร คุณฉวีวรรณ - คุณบริพงค ทองสตา และ เพชรบริหารโคชทีเ่ รารักและศรัทธา คุณสถิตย - คุณปทมาวดี ถึงแสง... อยากบอกทุกคนวา ขอใหรีบตัดสินใจสําเร็จตัง้ แต วันนี้ วันที่คนที่คุณรักยังอยููเห็นความสําเร็จของคุุณ อยารอ จนสายเหมือนเรา ขอใหเชื่อมั่นวาแอมเวยเปนธุรุ กิจที่ยิ่งใหญ เปนงานที่ยึดเปนอาชีพหลัก เปนอาชีพสุดทายในชีวิตได... ลิขิตฟาหรือจะสูมานะตน ทุกคนทําได”


วรภพ – พญ.ฐิติพร ธาวงค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร แอมเวย…เพื่อชีวิตของเราและคนที่เรารัก “เปาหมายชีวิตคือเกษียณตอนอายุยังนอย จึงพยายามคนหางานที่ตอบโจทย ซึ่งเราเชื่อมั่นวาแอมเวยเทานั้นที่ใหได” การตองเลือกระหวางงานและคนรักคงเปนเรื่องที่ตัดสินใจยาก ที่สุดสําหรับบางคน แตสําหรับคุณวรภพ เมื่อคุณฐิติพร (หมอยุย) ขอใหเลือกระหวางเธอกับแอมเวย คําตอบไมยากแตจริงใจ “กอนทําแอมเวยผมและหมอยุยใชชีวิตเหมือนหนุมสาวทั่วไปที่ เปนแฟนกัน ไปเที่ยวไปดูหนังกินขาวดวยกัน แตพอมาทําแอมเวย เวลาตรงนั้นแทบไมมีเลย จนวันหนึ่งหมอยุยขอใหผมเลิกทําแอมเวย ผมบอกเธอวา...ผมไมไดรักคุณแควันนี้วันเดียว แตรักคุณทั้งชีวิต ผมถึงทําแอมเวยเพื่อคุณ คงเปนวันนั้นที่เธอเปดใจใหแอมเวย” คุณหมอยุยเสริมวา “ฟงคําพูดเขาแลวก็ฉุกใจคิดคะ หลังจากนั้น ก็เปดใจศึกษาธุรกิจ ทําใหเขาใจแอมเวยมากขึ้น เปนหมอก็ดีตรงที่เรา ไดชว ยคนใหหายเจ็บปวย พอมาทําแอมเวยดว ย ยิง่ รูส กึ วาเราไดชว ยเหลือ คนครบทุกมิติมากขึ้น” คุณวรภพเติบโตมาในครอบครัวแอมเวยเพราะคุณพอคุณแม (คุณวรธน - คุณสุธรี า ธาวงค) เปนนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต แตกลับ ไมเคยคิดจะทําธุรกิจนี้เลย เมื่อเรียนจบวิศวะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็สมัครเปนวิศวกรในบริษัทแหงหนึ่ง ถึงไดรูวาเปาหมายชีวิตไมมีทาง เปนไปไดเลยในงานทีท่ าํ อยู เพราะรายจายรอบตัว แคคา นํา้ มันรถตอเดือน ก็แทบจะครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของคนจบปริญญาตรีแลว คุณวรภพจึง ตัดสินใจทําแอมเวยชนิดที่เรียกวาทุมสุดตัว “ถารูวาเปาหมายชีวิตของเราคืออะไร เราก็จะรูวาตองลงมือทํา อะไร ผมตองการประสบความสําเร็จในชีวิต ผมก็ตองทํางานหนัก ตองเลือกงานทีใ่ หสง่ิ ทีเ่ ราตองการไดจริงๆ เพือ่ อนาคตจะไดใชชวี ติ ในแบบ ที่เราตองการ ขอบคุณมงกุฎทูต คุณสมบูรณ - คุณมาณวิกา ขุนคลาย ที่เปดโลกการเรียนรูใหเรา ขอบคุณเพชรคูสองผูสถาปนา คุณสุเทพ คุณอุไร คูส กุลนิรนั ดร ทีเ่ ปนแบบอยางและสอนใหรวู า การทํางานทุกครัง้ ตองตั้งใจ จะทําเลนๆ ไมได” แคเริ่มตนคุณวรภพก็เจอโจทยยาก เพราะญาติพี่นองสวนใหญ สมัครทําแอมเวยกับคุณพอคุณแมไปหมดแลว แทบไมเหลือใครให

สปอนเซอรอีก นอกจากนี้ยังมีความทาทายสวนตัวดวยวา เขาจะ ยอมสลัดตัวตนของตน ทิ้งความรูสึกอยากใชชีวิตสนุกสนาน แบบวัยรุนทั่วไปไดหรือไม บางครั้งตองเทียวไปเทียวมาบานของ ผูมุงหวัง (Prospect) บางคนนานเปนป ถึงขนาดลงมือเปลี่ยน กระถางบัวนับสิบใบภายในบานของ Prospect ทานนัน้ เพือ่ พิสจู น ความตั้งใจจริงในธุรกิจนี้ก็เคยทํามาแลว วันนี้คุณวรภพทําแอมเวยเปนอาชีพเพียงอยางเดียว สวนคุณหมอยุยทําควบคูกับงานประจําที่คลินิก “เราไดรับ ความสุข 8 ประการจากการทําแอมเวย นั่นคือ พอกิน พอใช ไมเปนหนี้ มีเก็บ เจ็บปวยก็ไมเดือดรอนใคร เปนผูใหที่มี คุณคา กลาใชชีวิต และมีอิสระที่แทจริง อยากฝากถึงทุกคน วา การปลอยโอกาสที่ผานมาใหหายไปเฉยๆ นั้นนาเสียดาย และการทําลายโอกาสที่มีอยูนาเสียดายยิ่งกวา แตการไม พยายามสรางโอกาสขึ้นมาเลยนับวานาเสียดายที่สุดครับ”

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับทับทิม ระดับไพลิน ระดับไพลินสองผูสถาปนา ระดับมรกต ระดับมรกตสองผูสถาปนา ระดับเพชร

มกราคม 2541 สิงหาคม 2545 สิงหาคม 2546 กรกฏาคม 2546 เมษายน 2550 สิงหาคม 2550 สิงหาคม 2550 สิงหาคม 2554 มิถุนายน 2554

January 2012

3


รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชัน่ 1.

โปรโมชั่นทั่วไป นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถสัง่ ซือ้ ไดตามวันทีท่ ร่ี ะบุในรายการโปรโมชัน่ โดยสามารถสัง่ ซือ้ ชําระเงิน และรับสินคาไดทนั ที

2.

โปรโมชั่นแบบจองการสั่งซื้อ มีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการตามตาราง ดังนี้

ชวง วันที่ของเดือน 1

10 - 12

ชวง

กลุมผูรับสิทธิ์

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-sale) สรุปยอดสั่งจอง

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • สามารถโอนสิทธิ์ได • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • สั่งซื้อไดเฉพาะอารทิสทรีและนิวทริไลทเทานั้น • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • ยังไมตองชําระเงิน และยังไมไดรับสินคา

การซื้อและการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีนอยกวาความตองการ จะใชวธิ กี ารสุม รายชือ่ (Random) ตามขัน้ ตอนของบริษทั • หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีมากกวาความตองการ นธอ./สมาชิกทุกทานสามารถซือ้ และรับสินคาไดทนั ที สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ตามปกติ

การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)

นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป Artistry & Nutrilite Top 2000 Sales of the Year

2

13

3

13 - 15

ขอมูลสําคัญ

หากจองสั่งซื้อแลวมิไดชําระเงินตามจํานวน โปรโมชั่นที่จองไวภายในเวลาที่กําหนด ทานจะ ถูกระงับสิทธิใ์ นการจองการสัง่ ซือ้ ในครัง้ ถัดไป

4

16

เริ่มจําหนายทั่วไป (Launch)

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

กรณีมีสต็อคเหลือ จะเปดจําหนายทั่วไปเริ่มตั้งแต วันที่ 16 ของเดือนจนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสามารถโอนสิทธิใ์ หกับนักธุรกิจภายใน องคกรแพลตินัมของทานไดผานชองทางตางๆ ดังนี้ • แอมเวย ช็อป โดยกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมขอโอนสิทธิร์ ายการโปรโมชัน่ ” • www.amwayshopping.com ตั้งแตเวลา 00.01-23.30 น. โดย log-in เขาสูขอมูลสวนตัว > คลิก “โอนสิทธิ์โปรโมชั่น” ที่กลองขอมูลสวนตัว (ดานซายมือ) • Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตั้งแตเวลา 9.00-20.00 น.

• กรณีที่แอมเวย ช็อป มีสินคาไมเพียงพอตามจํานวนสิทธิ์ของ นธอ./สมาชิก ทีแ่ จงรับ ณ แอมเวย ช็อป นัน้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคางจายใหกบั บางทาน โดยบริษัทจะจัดสินคาใหตามลําดับกอนหลังสําหรับผูชําระเงินแตละชองทาง สําหรับตัวอยางวิธีการสุมรายชื่อผูสั่งจองและวิธีการสรุปยอดสั่งจอง สามารถติดตามไดจากอะชีฟฉบับ พ.ย. 53 หนา 28-29 หรือ www.amwayshopping.com > ตึกผลิตภัณฑ > คลิก “จองโปรโมชัน่ ”> รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน

การซื้อและการชําระเงินผานชองทางตางๆ

• นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถจองสัง่ ซือ้ โปรโมชัน่ ไดทกุ ชองทาง ดังนี้ - แอมเวย ช็อป ตามเวลาทําการของแตละแอมเวย ช็อป - www.amwayshopping.com ตัง้ แต 00.01-23.30 น. โดย log-in เขาสู ขอมูลสวนตัว>ตึกผลิตภัณฑ คลิก “จองโปรโมชัน่ ” ซึง่ อยูด า นขางปุม สัง่ ซือ้ - Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตัง้ แตเวลา 9.00-20.00 น. • ในแตละโปรโมชั่น นธอ./สมาชิก สามารถจองการสั่งซื้อไดมากกวา 1 ครั้ง และจองผานแอมเวย ช็อป ใดก็ได โดยตองเลือกรับสินคา ทั้งหมดที่แอมเวย ช็อป เพียงแหงเดียวเทานั้น

ทุกวันที่ 13 - 15 ของทุกเดือน

สรุปยอดสั่งจอง

ทุกวันที่ 13 ของเดือน • กรณีสต็อคสินคาและ/หรือของพรีเมี่ยม มีนอยกวาความตองการ บริษัทจะใชวิธีการสุมรายชื่อ (Random) • ผูที่ไดรับสิทธิ์ในโปรโมชั่น จะไดรับการแจงจากบริษัทผานขอความบน โทรศัพทมอื ถือ (SMS) และ/หรือตรวจสอบรายชือ่ ไดจากบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ที่ทานเลือกรับสินคา หรือเลือกตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ไดผาน www.amwayshopping.com > ตึกนักธุรกิจแอมเวย > ดาวน โหลด ขอมูลทั่วไป หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หมายเหตุ: เพื่อสิทธิประโยชนของทาน หากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท กรุณากรอก แบบฟอรมแจงเปลี่ยนหมายเลขไดที่แอมเวย ช็อป

4

January 2012

ทานสามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ของบริษัทไดตามปกติ หากทาน ไดรับสิทธิ์โปรโมชั่นแตไมไดรับขอความผาน SMS อันเนื่องมาจากความ ผิดพลาดของสัญญาณมือถือหรือเหตุอน่ื ใดก็ตาม ขอใหทา นแจงผาน Amway Call Center ทัง้ นี้ ทานสามารถตรวจสอบสิทธิต์ ามรายการโปรโมชัน่ ของทาน อีกครั้งผานทางบอรดประกาศและ/หรือเว็บไซต หมายเหตุ: สําหรับวันแรกของการซือ้ และการชําระเงินทุกชองทางเริม่ ตัง้ แตเวลา 10.30 น. เปนตนไป

การจําหนายทั่วไป (Launch)

เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน • กรณีมีสินคาเหลือจากการจองสั่งซื้อ จะเปดจําหนายทั่วไป • แตละชองทางการสั่งซื้อจะมีสต็อคจํากัด กรุณาสั่งซื้อผานชองทางอื่น กรณีชองทางใดชองทางหนึ่งหมดกอน หมายเหตุ • หากชวงระหวางวันที่ 10-16 ของทุกเดือน ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีประกาศ เลือ่ นวันจองการสัง่ ซือ้ และชําระเงินอีกครัง้ กรุณาติดตามการประกาศในนิตยสารอะชีฟ หรือบอรดประกาศ และ www.amwayshopping.com ในแตละเดือน • การคืนสินคาจากรายการสงเสริมการขาย กรุณานําสินคาและของสมนาคุณมาคืน พรอมใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ แอมเวยจะรับคืนสินคาภายใตเงื่อนไขการรับประกัน ความพอใจ

ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ Amway Call Center 0-2725-8000


25 ปแอมเวยประเทศไทย

ทองโลกกวางกับแอมเวย… รางวัลแหงความสําเร็จ บันทึกความสําเร็จกับการเดินทางเพื่อสะสมประสบการณในโลกกวางของนักธุรกิจแอมเวยและครอบครัวรวมกวา 38,394 คน ใน 37 ประเทศ 92 เมือง รวมระยะทางกวา 1,154,234 กิโลเมตร รางวัลแหงความสําเร็จทีน่ กั ธุรกิจแอมเวยไดรว มสะสมไมลชวี ติ กับรายการทองโลกกวางกับแอมเวยจนกาวสูปที่ 25 รวมทั้งสิ้น 63 ครั้ง ดวยการสัมมนาตางๆ ดังนี้

การสัมมนาระดับผูนํา 21 ครั้ง

2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539

ภูเก็ต สิงคโปร ฮองกง โซล เกาหลีใต เพิรธ ออสเตรเลีย ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ปกกิ่ง จีน โกลตโคสต ออสเตรเลีย โซล เกาหลีใต ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

2540 2541 2542 2543 2545 2546 2548 2549 2550 2552 2553

เอดา สหรัฐอเมริกา ฮาวาย สหรัฐอเมริกา โอคแลนด นิวซีแลนด ดิสนียแลนด สหรัฐอเมริกา อลาสกา สหรัฐอเมริกา ปารีส ฝรั่งเศส เมดิเตอรเรเนียน ครูซ สวิสเซอรแลนด เมดิเตอรเรเนียน ครูซ ลอนดอน สหราชอาณาจักร อลาสกา สหรัฐอเมริกา

การสัมมนาพิเศษระดับผูนํา 9 ครั้ง 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2551 2552 2553

สิงคโปร ซูเปอรสตารเวอรโก ครูซ เซี่ยงไฮ จีน บาหลี อินโดนีเซีย กวางเจา จีน โซล เกาหลีใต ดีสนียแลนด ฮองกง ฮานอย เวียดนาม เพิรธ ออสเตรเลีย มาเกา ฮองกง

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 14 ครั้ง 2539 2540 2542 2543 2544 2545 2547

เกาะใต นิวซีแลนด อลาสกา สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต ญี่ปุน ลอนดอน สหราชอาณาจักร อิตาลี เบเนลักซ

2548 2549 2550 2550 2551 2552 2553

วิสทเลอร แคนาดา แอฟริกาใต โอซากาและเกียวโต ญี่ปุน นิวซีแลนด ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เทือกเขาร็อกกี้ แคนาดา มิวนิค เยอรมนี

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวยะดับเพชรภาคพื้นแปซิฟิค 5 ครั้ง

ครง้ั การสมั มนารบั เชิญสองผสู ถาปนา 14 2535 2536 2537 2538 2539 2544 2545

แคริบเบียน ครูซ เปอรโตริโก ลูเซิรน สวิสเซอรแลนด ไรนริเวอรครูซ เยอรมนี โรม อิตาลี นิวยอรก สหรัฐอเมริกา เวียนนา ออสเตรีย สวิสเซอรแลนด

2547 2549 2550 2550 2551 2552 2553

2534 2535 2536 2537 2538

อลาสกา สหรัฐอเมริกา อคาปุลโก เม็กซิโก ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เกาะมาวี ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

ไรนริเวอร ครูซ มาดริด สเปน มอสโคว รัสเซีย นอรเวย เอดา สหรัฐอเมริกา สก็อตแลนด ปราก สาธารณรัฐเช็ก

คุณพรอมหรือยังที่จะรวมสัมผัส ประสบการณการเดินทางอันยิ่งใหญ ไปกับเรา January 2012

5


กรองอากาศสะอาดทุกลมหายใจ

แผนกรองฝุน/แผนกรองกลิ่น เครื่องกรองอากาศแอมเวย รุน 1

แผนกรองฝุน/แผนกรองกลิ่น เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร

• ซื้อแผนกรองฝุนของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร หรือของเครองกรองอาก อของเครื่องกรองอากาศแอมเวย (รุน 1) อยางใดอยางหนึ่ง เพียง 1 ชิ้น นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! นิวทริไลท นํ้าอะเซโรลา เชอรรี 45% ชนิดผง 1 กลอง มูลคา 528 บาท (เอพี) หรือ 660 บาท (ซีพี) • ซื้อแผนกรองกลิ่นของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร หรือของเครื่องกรองอากาศแอมเวย (รุน 1) อยางใดอยางหนึ่ง เพียง 1 ชิ้น นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! นิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครื่องดื่ม) รสสม 1 กลอง มูลคา 420 บาท (เอพี) หรือ 525 บาท (ซีพี) • ซื้อแผนกรองฝุนหรือแผนกรองกลิ่นของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร หรือของเครื่อง กรองอากาศแอมเวย (รุน 1) อยางใดอยางหนึ่ง เพียง 1 ชิ้น นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิ์! ผอนชําระ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ (โดยไมไดรบั ของแถมนิวทริไลท แอคทีฟ 8 หรือนิวทริไลท นํา้ อะเซโรลา เชอรร)ี 3 - 5 ม.ค. 55 6 - 8 ม.ค. 55 9 - 31 ม.ค. 55

6

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

พีวี /PV บีวี /BV ราคาสมาชิก /AP ราคาขายปลีก /CP

แผนกรองฝุนของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร แผนกรองกลิน่ ของเครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟยร แผนกรองฝุนของเครื่องกรองอากาศแอมเวย รุน 1 แผนกรองกลิน่ ของเครือ่ งกรองอากาศแอมเวย รุน 1

10-1078 10-1077 E-2528 E-2527

1697 1325 1527 1031

January 2012

4668 3644 4200 2836

4,668 3,644 4,200 2,836

5,835 4,555 5,250 3,545


ตั้งแต 3 - 31 ม.ค. 55 บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

แบงจาย 0% นาน 6 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

บัตรแอมเวยเครดิตการด

รับฟรี! ขวดนํ้า Steel Bottle มูลคา 220 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับฟรี! ขวดนํ้า Steel Bottle มูลคา 220 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป -

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% ที่เหลือ 9 เดือน (ลูกคาผอนรวม 12 เดือน) -

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

รับฟรี! กระเปาช็อปปง มูลคา 280 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

หมายเหตุ 1. บริษัทจะจัดสงของสมนาคุณใหลูกคาตามที่อยูใน ใบแจงหนี้หลังจบโปรโมชั่น 2. โปรโมชัน่ นีเ้ ฉพาะลูกคาทีผ่ อ นสินคาตัง้ แต 6 เดือนเทานัน้ 3. สงวนสิทธิใ์ นการมอบของสมนาคุณแกลกู คาไมเกิน 1 รายการ/ หมายเลขบัตร/ตอวันเทานั้น ไมสามารถรวบรวมยอดผอนได 4. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขรายการ โดยไมตอ งแจงใหทราบ ลวงหนา ในกรณีพิพาทคําตัดสินของบริษัทถือเปนที่สิ้นสุด

รับฟรี! กระเปา Citi Everyday Bag มูลคา 390 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

หมายเหตุ 1. โปรแกรมนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการ เปลี่ยนแปลงยอดการใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพทได 2. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขุมวิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) 2%* เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป -

* จํากัดการเครดิตเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/ เดือน ภายใตชอ่ื -สกุลเดียวกัน โดยบริษทั จะโอนเงินเขาบัญชีลกู คาภายใน 45 วัน ทําการหลังจบรายการสงเสริมการขาย/บริษทั ไมมสี ว นเกีย่ วของกับการซือ้ สินคา หรือบริการ หากมีปญหาหรือขอสงสัย กรุณาติดตอผูใหบริการโดยตรง

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา January 2012

7


ดับเบิล้ เอ็กซ ฟรี! จากไอคุก พบกับคอรสสอนทําอาหารโดยอาจารยจากวิทยาลัยดุสิตธานี ติดตามรายละเอียดไดหนา 40

ซื้อชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก 1 ชุด นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ 1 ชิ้น และนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดเติม 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น มูลคารวม 5,716 บาท (เอพี) หรือ 7,145 บาท (ซีพี) หรือเลือกรับสิทธิ์ผอน 0% นาน 10 เดือนกับบัตรเครดิตที่รวมรายการ (โดยไมไดรับของแถม นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ และนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดเติม)

3 - 8 ม.ค. 55 9 - 31 ม.ค. 55

8

จําหนายลวงหนาสําหรับ นธอ. ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

พีวี /PV บีวี /BV ราคาสมาชิก /AP ราคาขายปลีก /CP

ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก (จํานวน 21 ชิ้น/ชุด)

102566

10836 29800

January 2012

29,800

37,250


ตั้งแต 3 - 31 ม.ค. 55 บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

แบงจาย 0% นาน 10 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

บัตรแอมเวยเครดิตการด

รับฟรี! บัตรกํานัล MK มูลคา 500 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับฟรี! บัตรกํานัล MK มูลคา 500 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป -

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

แบงจาย 0% 3 เดือนแรก และ 0.99% เดือนทีเ่ หลือ (ผอนชําระขัน้ ตํา่ 15 เดือน นานสูงสุด 36 เดือน) รับฟรี! เครือ่ งปน /บด ผสมอาหาร มูลคา 3,990 บาท และหมอตมอเนกประสงคไรสาย มูลคา 1,190 บาท (มูลคารวม 5,180 บาท) หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทาง ไปรษณียภายใน 45 วัน นับจากสิ้นเดือน ที่ลูกคาซื้อสินคา

รับฟรี! เครือ่ งปน /บด ผสมอาหาร มูลคา 3,990 บาท เมือ่ มียอดผอนชําระตัง้ แต 25,000 บาทขึน้ ไป

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับจากสิน้ เดือนทีล่ กู คาซือ้ สินคา

รับฟรี! Gift Voucher Starbucks มูลคา 600 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกคาทีผ่ อ นผานบัตรเครดิต เทสโก วีซา ตัง้ แตวนั ที่ 1-31 ม.ค. 55 ที่แอมเวยเทานั้น 2. สงวนสิทธิ์ในการคืนสูงสุดไมเกิน 600 บาท/บัญชี/ระยะเวลาโปรโมชั่น 3. สงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกคาทีม่ กี ารผอนสินคาตัง้ แต 6 เดือนขึน้ ไปและไมสามารถรวมใบเสร็จได 4. บริษัทจะสง Gift Voucher Starbucks ใหสมาชิกภายใน 60 วันหลังจบโปรโมชั่น 5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีพิพาทคําตัดสินของบริษัทถือเปนที่สิ้นสุด

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

รับฟรี! เครื่องปงขนมปง มูลคา 1,200 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 60 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. โปรแกรมนีไ้ มสามารถใชรว มกับรายการเปลีย่ นแปลง ยอดการใชจา ยปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพท พทได 3. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาทีร่ ว มรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขมุ วิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุบรุ ี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับฟรี! Leather Gloss Travelling Bag มูลคา 2,200 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป -

หมายเหตุ: ธนาคารจะจัดสงของสมนาคุณใหตามที่อยู ที่จัดสงใบแจงหนี้ภายใน 45 วันหลังจบรายการสงเสริม การขาย

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา January 2012

9


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 3 - 31 ม.ค. 55

239412

243535 216114

หอมกลิ่นนํ้าปลาแทตราตราชูตราชั่ง

239413 237441

ซื้อนํ้าปลาแทตราตราชูตราชั่ง ขนาด 750 มล. ครบ 2 ขวด ฟรี! นํ้าปลาแทตราตราชูตราชั่ง ขนาดพกพา ขนาด 55 มล. จํานวน 1 ขวด มูลคา 7 บาท

237448

แอคเนซีเสนเหนียวนุม

นํ้าผึ้งแลงนีส

ซื้อผลิตภัณฑแอคเนซีพาสตาชนิดใดก็ได จํานวน 1 ชิ้น ฟรี! ชุดชามไมโครเวฟ 1 ชุด มูลคา 65 บาท

ซื้อนํ้าผึ้งแลงนีส ขนาด 250 กรัม จํานวน 1 ขวด ฟรี! บาวเซน เดโลบา บลูเบอรรี่ (พายกรอบราดหนาแยมบลูเบอรรี่) นําเขาจาก ประเทศเยอรมนี 1 ชิ้น มูลคา 76 บาท

(ขนาดชุดชามเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สูง 10 ซม.)

ตั้งแต 16 ม.ค. - 15 ก.พ. 55

243436 243315

ชารปคูบานคูครัวคุณ ทอดอาหารโดยไมใชนํ้ามันดวยฟิลิปส ซื้อหมอทอดอาหารแอรฟรายเออร ฟลิปส รุน HD9220 จํานวน 1 ชิ้น ฟรี! เตารีด ฟิลิปส รุน GC1930 จํานวน 1 ชิ้น มูลคา 1,090 บาท

ซื้อเตาอบไอนํ้าพลังสูง ชารป รุน AX-1500X จํานวน 1 เครื่อง ฟรี! กระติกนํ้ารอน ชารป รุน KP-Y32P ขนาด 1.5 ลิตร 1 ชิ้น มูลคา 1,720 บาท และรับสิทธิ์ผอน 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555

10

January 2012


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 ม.ค. - 15 ก.พ. 55 สกอตช-ไบรต ครบเครื่องเรื่องทําความสะอาด ซื้อไมม็อบดันฝุนไมโครไฟเบอรชนิดแบน 1 ชิ้น ฟรี! ถุงมือยางเคลือบวานหางจระเข ขนาด L 1 ชิ้น, กะละมัง 1 ใบ และผาฟองนํ้าอเนกประสงค 1 ชิ้น รวมมูลคา 163 บาท ซือ้ ผลิตภัณฑหวั ม็อบดันฝุน ไมโครไฟเบอรชนิดแบน, แปรงขัดพืน้ พรอมทีป่ าดนํา้ , ไมถูพื้นเมจิกม็อบ หรือหัวม็อบเมจิกม็อบ ชนิดใดก็ไดเพียง 1 ชิน้ ฟรี! กะละมัง 1 ใบ มูลคา 70 บาท ซื้อผลิตภัณฑเคลือบปองกันคราบสกปรกสําหรับผาบุ เฟอรนเิ จอรและผาทัว่ ไป, ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดพรม, ลูกกลิง้ ขจัดฝุน , ผาเช็ดเก็บฝุน , ผาฟองนํา้ อเนกประสงค, ผาใยไมโครไฟเบอร, ผาใยไมโครไฟเบอร เช็ดเลนส, ฟองนํา้ สองประสงค 3X4 นิว้ , ฟองนํา้ พรอมตาขาย, แผนใยขัด 4X6 นิว้ , แผนใยสีเขียวพรอมดามจับ, ถุงมือยางเคลือบวานหางจระเข ขนาด M, ฟองนํ้าลางรถไมโครไฟเบอร, ผาใยไมโครไฟเบอรเช็ดรถ, 3M เทป VHB 2 หนา สําหรับใชงานตกแตงภายใน, 3M เทป VHB 2 หนา สําหรับใชงานตกแตงภายนอก, ตะกราอเนกประสงคพรอม เทปกันนํ้า, ชุดตะขอติดผนังพรอมเทปคอมมานดTM, ตะขอจัดกลุมสายไฟ หรือหนากากสุขภาพ ชนิดกรองเชื้อโรคตอตานนํ้า ชนิดใดก็ได ครบ 129 บาท (เอพี) ฟรี! ถุงมือยางเคลือบวานหางจระเข ขนาด L 1 ชิ้น มูลคา 63 บาท หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555

สินคาใหม! รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตัง้ แต 6 ม.ค. – 29 ก.พ. 55 ออมรอน เครื่องนับกาว รุน HJ-203 “เพราะการเดิน 10,000 กาว มีประโยชน” จากงานวิจยั * พบวา การตัง้ เปาหมายและเดินใหครบ 10,000 กาวตอวัน สามารถชวยเรือ่ งความดันโลหิต เบาหวาน คอเลสเตอรอล และควบคุมนํ้าหนักได พกเครื่องนับกาว รุน HJ-203 เพื่อดูวาในแตละวันคุณเดินครบ 10,000 กาวหรือยัง เครื่องนับกาว รุน HJ-203 ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ดวยเทคโนโลยี Dual-axis Sensor ชวยเพิ่มความเที่ยงตรงในการนับกาว โดยสามารถบอกจํานวนกาว ระยะทางที่เดิน แคลอรีและไขมันที่เผาผลาญไปในแตละวัน ใชงานงายเพียงตั้งวันที่ เครื่องจะเปลี่ยนวันเอง โดยอัตโนมัติ สามารถบันทึกยอนหลังได 7 วัน พิเศษ ซื้อออมรอน เครื่องนับกาวรุน HJ-203 จํานวน 1 เครื่อง ฟรี! ผาขนหนูออมรอน จํานวน 1 ผืน มูลคา 200 บาท รหัสสินคา 247761 P130 (หรือ P125 ตามอัตราสวนพีวี:บีวี ใหม*) B358 ราคาสมาชิก (เอพี) 1,075 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 1,290 บาท * * *

Dena M. Bravata, MD, MS (November 21, 2007). “Using Pedometers to Increase Physical Activity and Improve Health”. The Journal of the American Medical Association 298 (19): 2296. Steven Freed and David Joffe. “10,000 Step Study”. www.DiabetesinControl.com, 2004 Hatano Y. Use of the pedometer for promoting daily walking exercise. ICHPER 1993; 29: 4-8 (สนใจอานขอมูลเพิ่มเติมไดจาก http://www.new-lifestyles.com/content.php?_p_=10) หมายเหตุ • สินคามีจําหนายเฉพาะสาขาสํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สมุทรปราการ พระราม 2 ธนบุรี ดอนเมือง นนทบุรี สุขุมวิท หาดใหญ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแกน เชียงใหม ชลบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี สุราษฎรธานี สามพราน นครสวรรค สุรินทร สุพรรณบุรี ระยอง ลพบุรี นครศรีธรรมราช อุดรธานี จันทบุรี ภูเก็ต เชียงราย และอยุธยา • สาขาอืน่ ๆ สามารถสัง่ ซือ้ ผานทางอินเทอรเน็ต หรือ Amway Call Center เพือ่ จัดสงใหลกู คาตามเงือ่ นไข หรือลูกคาสามารถรับสินคาไดเองในภายหลังตามทีน่ ดั หมายไวกบั สาขาทีส่ ง่ั ซือ้

ฟรีแมน แบรฟุต เปปเปอรมิ้นท แอนด พลัม ผลิตภัณฑบาํ รุงเทา สนเทา และผิวทีด่ า นหนาเททา ดวยสวนผสมจากเชียรบัตเตอร เปปเปอรมินท และตนพลัม ชวยบํารุง รักษา และลด รอยแตกแหงของเทา ทําใหผวิ เนียนนุม ชุม ชืน้ พรอมกลิน่ หอมสดชืน่ ชวยใหรสู กึ ผอนคลาย พิเศษ! ซื้อฟรีแมน แบรฟุต เปปเปอรมิ้นท แอนด พลัม ผลิตภัณฑบํารุงเทา สนเทา และผิวที่ดานหนาเทา 1 หลอด รับฟรีอีก 1 หลอด มูลคา 243 บาท (เอพี) หรือ 280 บาท (ซีพี)

รหัสสินคา 247790 P44 (หรือ P43 ตามอัตราสวน พีวี:บีวี ใหม*) B122 ราคาสมาชิก (เอพี) 243 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 280 บาท

* อัตราสวน พีวี:บีวี จะปรับเปน 1:2.87 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป • การสั่งซื้อแบบรับสินคาดวยตนเองทางโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ตในวันปดยอด สามารถแจงรับเองไดเฉพาะที่สํานักงานใหญหรือสั่งซื้อแบบจัดสงสินคาเทานั้น • รายการสงเสริมการขายตั้งแตหนา 6-11 เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจของแอมเวยแตอยางใด January 2012

11


หนังสือแนะนํา

และพบรายการหนังสือเพิม่ เติมไดทแ่ี ค็ตตาล็อกของแตละสํานักพิมพ ที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ www.amwayshopping.com

นานมีบุคส ชุด คณิตศาสตรแฟนตาซี (1 ชุด มี 2 เลม )

ชุด ครอบครัวตึ๋งหนืด (1 ชุด มี 2 เลม)

ชุด สุดปวนกวนเปาตุง (1 ชุด มี 2 เลม)

เมือ่ โลกคณิตศาสตรเต็มไปดวยเหลาอัศวิน และการผจญภัยคณิตศาสตรกไ็ มใชเรือ่ ง ยากอีกตอไป

พบกับครอบครัวตึ๋งหนืดจอมปวนที่ขยันหา มุกฮามาชวยใหเราหัดประหยัดแถมยังรูจัก วิธีใชเงิน

ฉลาดในการใชเงินและเก็บเงินแบบการตนู ความรู!

เลมละ 126 บาท (เอพี) หรือ 148 บาท (ซีพี) เลมละ 143 บาท (เอพี) หรือ 168 บาท (ซีพี)

เลมละ 134 บาท (เอพี) หรือ 158 บาท (ซีพี)

ชุด English 2 (1 ชุด มี 4 เลม ) ฝกพูดภาษาอังกฤษใหคลองแคลว สนุกสนาน ทําใหกลาพูด และเกงภาษาอังกฤษไดเร็วขึน้ ไมตองกลัวฝรั่งอีกตอไป

208 บาท (เอพี) หรือ 245 บาท (ซีพี)

แถมฟรี Interactive CD-Rom/ MP3

132 บาท (เอพี) หรือ 166 บาท (เอพี) หรือ 242 บาท (เอพี) หรือ 195 บาท (ซีพี) 285 บาท (ซีพี) 155 บาท (ซีพี)

ชุด อาสาสมัครพิทักษ์โลก (1 ชุด มี 3 เลม ) มารวมเปนอาสาสมัครพิทกั ษโลก ผานสุดยอดการตนู ความรูที่เขากับสถานการณปจจุบันในขณะนี้

เลมละ 126 บาท (เอพี) หรือ 148 บาท (ซีพี)

ชุด รูเรื่องรถ ขับปลอดภัย

ชุด หลากหลายเรื่องราวสาวซาส เจนนิเฟอร คิ้ม

สําหรับฤดูแหงการทองเที่ยวที่กําลังจะมาถึง คุณๆ ทั้งหลาย รวมทั้งคุณสาวๆ ไมควรพลาดการตรวจสภาพรถ และความ สมบูรณของรถกอนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและ ไมประมาท

หลากหลายแงมุมที่คุณอาจไมเคยรูเกี่ยวกับเธอคนนี้ เจนนิเฟอร คิ้ม เผยแงมุมชีวิตและวิธีคิดแบบฮาๆ ตามประสาผูหญิงปากกลา นักรองเสียงดี กับอีกมุมชีวิตที่ใครหลายคนอาจคาดไมถึง

132 บาท (เอพี) หรือ 155 บาท (ซีพี)

115 บาท (เอพี) หรือ 135 บาท (ซีพี)

157 บาท (เอพี) หรือ 185 บาท (ซีพี)

183 บาท (เอพี) หรือ 215 บาท (ซีพี)

ชุด กิจกรรมเตรียมความพรอม (1 ชุดมี 4 เลม) เบิรดแลนดแดนมหัศจรรย เลม 1-2 จากนี้ไปพี่เบิรดจะพานองๆ ไปพบกับโลกแหงเสียง ดนดรีและจินตนาการที่ไมสิ้นสุด ในเบิรดแลนด... แดนมหัศจรรย

เลมละ 50 บาท (เอพี) หรือ 59 บาท (ซีพี)

บททดสอบตางๆ ไดรับการออกแบบโดยสถาบันวิจัยสติปญญา ซึ่งเปนสถาบันที่วิจัย เรื่องสติปญญาของมนุษย และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนขึ้นเพื่อนํามาใชใน การพัฒนาสมอง

เลมละ 72 บาท (เอพี) หรือ 85 บาท (ซีพี)

เงื่อนไขการจัดสงหนังสือทั้งหมด • เมื่อซื้อครบ 350 บาท (เอพี) ขึ้นไปตอสํานักพิมพ จัดสงฟรีทั่วประเทศ • ซื้อหนังสือตํ่ากวา 350 บาท (เอพี) คิดคาจัดสง 50 บาททุกกรณีทั้งการจัดสงถึงบานและ การจัดสงทีแ่ อมเวย ช็อป ทุกสาขา • บริษทั มอบคะแนนบีวเี ทากับเศษหนึง่ สวนสีข่ องราคาเอพี และพีวเี ทากับบีวหี ารดวย 2.75 (หรือ 2.87 หลังจากมีการปรับอัตราสวนพีว:ี บีวใี หม ตัง้ แต 1 ก.พ. 55 เปนตนไป

12

January 2012


ถังกรองนํ้าใชสําหรับบานทั้งหลัง วอเตอรโค นอกจากเหตุการณนํ้าทวมจะสรางความเดือดรอนใหประชาชนในหลายสิบจังหวัดแลว อีกหนึ่งปญหาใหญเรื่องนํ้าที่หลายคน อดกังวลไมไดก็คือ คุณภาพของนํ้า นํ้าทวมอาจทําใหทอประปาบางแหงชํารุดจนอาจเกิดการรั่วซึม ทําใหมีสิ่งแปลกปลอมปนเปอนในนํ้า นอกจากนี้ นํ้าบางสวน ที่ทะลักลงไปในคลองประปาอาจสงผลใหนํ้าประปาในบางพื้นที่มีกลิ่น มีสีเหลืองและขุนผิดปกติ และในบางพื้นที่ไดมีการเติม คลอรีนลงไปมากเพื่อฆาเชื้อโรค ซึ่งทําใหนํ้าประปามีกลิ่นคลอรีนมากขึ้น ถังกรองนํ้าใชสําหรับบานทั้งหลัง วอเตอรโค (WATERCO) จากประเทศออสเตรเลีย จะชวยใหนํ้าในบานของคุณสะอาดและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดวยคุณสมบัติดังนี้ • สารกรองซีโอพลัส (Zeoplus) ซึ่งเปนหินภูเขาไฟ มีคุณสมบัติในการดักจับตะกอน หินปูน และสารปนเปอนอื่นๆ ที่มีขนาด ใหญกวา 10 ไมครอน • ตัวถัง 2 ชั้น ภายในทําจากโพลีโพรพิลีน สวนดานนอกพันดวยไฟเบอรกลาส จึงมีความทนทาน ไมเปนสนิม และยังมีนํ้าหนัก เบากวาถังเหล็กและสเตนเลส • หัววาลวอเนกประสงค (Multiport) แข็งแรงและสามารถเปลี่ยนโหมดการใชงานไดงาย • หากคุณอยูในพื้นที่ที่นํ้ามีความขุนจากหินปูนมาก ควรเพิ่มถังกรองจากสารเรซิ่นอีก 1 ถัง ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองหินปูน เพื่อทําใหนํ้าสะอาดมากยิ่งขึ้น

การดูแลรักษาถังกรองนํ้าใชสําหรับบานทั้งหลังวอเตอรโค (Waterco) รุน W250 ประเภทของสารกรอง วิธกี าร ดูแลสารกรอง

สารกรองซีโอพลัส

สารกรองเรซิน่

หมายเหตุ

การลางสารกรอง (Backwash)

ทุก 1 เดือน (ขึ้นอยูกับสภาพนํ้าในแตละพื้นที่)

-

สามารถทําเองได

การฟนฟูสารกรอง ดวยเกลือบริสุทธิ์ (Regenerate)

ทีมงานวอเตอรโคมีบริการในการฟนฟู ทุกๆ 3 ป ทุกๆ 6 เดือน สารกรองพร อมเกลือบริสุทธิ์ 5 กิโลกรัม (ขึ้นอยูกับสภาพนํ้าในแตละพื้นที่) (ขึ้นอยูกับสภาพนํ้าในแตละพื้นที่) (คาใชจายตามตารางราคาสิ นคาดานลาง)

ระยะเวลาในการเปลี่ยน สารกรอง

ซื้อสารกรองพรอมรับบริการเปลี่ยน มีอายุการใชงานประมาณ 10 ป มีอายุการใชงานประมาณ 2 ป มงานวอเตอรโค (ขึ้นอยูกับสภาพนํ้าในแตละพื้นที่) (ขึ้นอยูกบั สภาพนํ้าในแตละพื้นที่) (คาใชสารกรองจากที จายตามตารางราคาสินคาดานลาง)

เงือ่ นไขการสัง่ ซือ้ สินคา 1. สัง่ ซือ้ ถังกรองนํา้ และอุปกรณอน่ื ๆ โดยกรอกแบบฟอรมไดทแ่ี อมเวย ช็อป ทุกสาขา 2. ทีมวอเตอรโคจะจัดสงสินคาไปยังบานลูกคาโดยตรง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดสงภายใน 7 วัน ตางจังหวัดจัดสงภายใน 14 วันทําการ) โดยจะนัดหมายกอนการจัดสง 3. หากตองการใหทมี วอเตอรโคเปนผูต ดิ ตัง้ ลูกคาจะตองแจงความจํานงตัง้ แตวนั ทีซ่ อ้ื สินคาและจายคาบริการ 1,500 บาทตอถัง (ไมรวม VAT 7% และไมไดรบั คะแนน PV, BV) โดยรวมคาเดินทาง, คาแรงในการติดตั้ง และทอลดพีวีซีตามขนาดทอพีวีซีของลูกคา จํานวน 2 ชิ้น กรณีนอกเหนือจากนี้จะตองมีคาใชจายเพิ่มเติม 4. ลูกคาจะตองชําระคาติดตั้งโดยโอนเงินใหกับบริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส จํากัด กอนวันที่จะมีการติดตั้ง โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะติดตอกับลูกคาเพื่อแจงเรื่อง การโอนเงินและนัดหมายการสงสินคา หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งสินคาไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หรือ www.amwayshopping.com

รายการสินคา

รหัสสินคา

ถังกรองนํา้ ใชแบบใชทง้ั บาน รุน W250 พรอมสารกรองซีโอพลัส 243354Z ถังกรองนํ้าใชแบบใชทั้งบาน รุน W250 พรอมสารกรองเรซิ่น 243354R สารซีโอพลัส 40 กิโลกรัม 243355 พรอมคาจัดสงและคาบริการเปลี่ยนสารกรอง สารเรซิน่ 50 ลิตร พรอมคาจัดสงและคาบริการเปลีย่ นสารกรอง 243356 คาบริการในการฟน ฟูสารกรองดวยเกลือบริสทุ ธิ์ 243358 5 กิโลกรัม พรอมคาจัดสง

พีวี (PV)

บีวี (BV) ราคาสมาชิก (เอพี) ราคาขายปลีก (ซีพี)

1862 1862 496

5121 5121 1364

15,364 15,364 4,091

16,900 16,900 4,500

606 165

1667 455

5,000 1,364

5,500 1,500

January 2012

13


14

January 2012


พิเศษ! ขยายเวลาเพิ่ม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยใหมที่สมัครระหวาง 3 ม.ค. 55 – 30 ธ.ค. 56 ฟรี! ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 196 บาท (เอพี) เมื่อซื้อผลิตภัณฑใดๆ* ครบ 2,500 บีวีขึ้นไป/ใบเสร็จ * ยกเวนผลิตภัณฑนิวทริไลท แนชเชอรัล บี, นิวทริไลท ไบโอซี พลัส และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต เงื่อนไข • รับสิทธิ์เดือนละ 1 ครั้ง สูงสุด 12 ครั้ง ตลอดอายุการสมัครปแรก • ชุดผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ / โปรโมชั่นทุกรายการ / การซื้อสินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) สามารถเขารวมรายการนี้ได

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000

การตรวจสอบสิทธิ์จากรายงาน นักธุรกิจแอมเวยใหมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของทาน หรือนักธุรกิจแอมเวยอัพไลนสามารถยํ้าเตือนดาวนไลน ไมใหพลาดสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษนี้ โดยวิธีการดังนี้ วิธที ่ี 1 สั่งซื้อจากแผนกบริการธุรกิจที่แอมเวย ช็อปทุกสาขา ในราคาชุดละ 20 บาทสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทั่วไป และราคา 30 บาทสําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป

วิธีที่ 2 www.amwayshopping.com โดยทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้ • • • • •

เลือกตึก ABO หรือ เมนูนักธุรกิจแอมเวย เลือกหัวขอ “สิทธิประโยชน นธอ.ใหม” เลือกหัวขอ “โปรโมชั่นสําหรับ นธอ.ใหม” เลือกหัวขอ “รายงาน” โปรโมชั่นยาสีฟนกลิสเทอร เลือกเดือนที่สมัคร และเลือกการเรียงลําดับตามตองการ โดยเลือกเรียงลําดับไดจาก - รหัสนักธุรกิจแอมเวย - วันที่สมัคร - รหัสสปอนเซอร

• เมื่อเลือกแลว ใหกดปุม “ดูผลลัพธ” - แสดงผลของขอมูลดังนี้ (ตัวอยางรายงานเปนรายงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2012 เลือกเดือนสมัคร เปนเดือน มกราคม 2012 และเลือกเรียงลําดับตามรหัสนักธุรกิจแอมเวย)

ขอมูลเพิ่มเติม 1. 2. 3. 4.

Amway Call Center 0-2725-8000 เจาหนาที่แคชเชียร/แผนกบริการธุรกิจที่แอมเวย ช็อป ใบเสร็จรับเงิน www.amwayshopping.com

ตัวอยางรายงานโปรโมชั่นพิเศษ นธอ.ใหม (รับฟรียาสีฟนกลิสเทอร) เดือน มกราคม 2555 เดือนที่สมัคร รหัส นธอ.

รหัส ชื่อ โทรศัพท รหัสผูสปอนเซอร ชื่อผูสปอนเซอร โทรศัพท วันสมัคร 96000000 มะลิ เจริญชัย M : 081-123-4567 86000000 สุดา มาลีวรรณ M : 081-0123-456 3/1/2012 H : 0-2234-5678 H : 0-2222-5678 B : 0-2345-6789 B : 0-2333-6789

หมายเหตุ: M = มือถือ, H: บาน, B: ทํางาน

16

จํานวนบีวที ง้ั หมดตัง้ แต เดือน 1- ปจจุบนั

กรกฎาคม 2012 4569999

January 2012

ขณะนี้ นธอ. ใหม อยูในชวงที่

7

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

วี ยอดบีวี จําทันวนบี ้งหมด ใชสิทธิ์ 03/01/12-31/01/12 27,747 101,747 Y 01/02/12-28/02/12 N Y = ใชสิทธิ์ 01/03/12-31/03/12 N N = ไมได ใชสิทธิ์ 01/04/12-30/04/12 35,000 Y 01/05/12-31/05/12 4,000 Y 01/06/12-30/06/12 35,000 Y 01/07/12-31/07/12 จํานวนบีวีท้งั หมด 01/08/12-31/08/12 ในเดือนนัน้ 01/09/12-30/09/12 01/10/12-31/10/12 01/11/12-30/11/12 01/12/12-31/12/12 ระยะเวลาแตละชวง ของ นธอ.ใหม


ถานักธุรกิจแอมเวยใหม สมัครในวันปดยอด จะนับระยะเวลาการ ใชสิทธิ์อยางไร เหตุใดจึงเลือกทําโปรโมชั่นกับ ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด เนือ่ งจากยาสีฟน กลิสเทอร มัลติ-แอ็คชัน่ ฟลูออไรด เปนผลิตภัณฑยอดนิยมของ แอมเวย และเปนผลิตภัณฑที่สามารถ เปดใจใหผูมุงหวังยอมรับในคุณภาพของ ผลิตภัณฑแอมเวยได เนื่องจากผูใชมี ความพึงพอใจสูงเมื่อไดทดลองใช และ ทําใหอยากซื้อซํ้า

เนื่องจากการนับระยะเวลาใชสิทธิ์จะนับเดือนที่สมัครเปนหลัก ดังนั้นถึงแมวาจะสมัครในวันปดยอด ก็นับเปนหนึ่งเดือน เชนเดียวกัน เชน ถาสมัครวันที่ 31 ม.ค. 55 ก็นับเปนเดือน ที่ 1 แนะนําใหซื้อผลิตภัณฑใหครบ 2,500 บีวใี นวันทีส่ มัครเพือ่ ไมใหพลาดสิทธิ์รับฟรียาสีฟนกลิสเทอรในเดือนแรก

นักธุรกิจแอมเวยใหมสามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นใหม นี้ไดถึงเดือน ธ.ค. 56 หรือไม สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ไดตลอดอายุ 1 ปแรกของการสมัคร เชน หากสมัครเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 56 ระยะเวลาในการเขารับ สิทธิ์โปรโมชั่นจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค. 57

หากนักธุรกิจแอมเวยใหมไมไดใชสิทธิ์รายการโปรโมชั่นในเดือนนี้ สามารถเลือกใชสิทธิ์ทดแทนในเดือน ถัดไปเปนจํานวน 2 ชิ้นไดหรือไม ไมสามารถใชสทิ ธิท์ ดแทนได เพือ่ ประโยชนสงู สุดจึงควรตรวจสอบสิทธิข์ องทานอยูเ สมอ

รายการสงเสริมการขายพิเศษนี้ สามารถใชรวมกับการซื้อชุด ผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ รายการ โปรโมชั่นทุกรายการ รวมทั้งการ สั่งซื้อแบบ SOP (การซื้อสินคา แบบอัตโนมัติ) ของบริษัทไดหรือไม การซื้อผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ รายการ โปรโมชั่นทุกรายการ รวมถึงการสั่งซื้อ แบบ SOP สามารถเขารวมรายการ โปร โมชั่นนี้ได แตไมรวมถึงการแลก สินคา แอมเวย/ของรางวัลใดๆ

กรณีทส่ี มัครเปน นักธุรกิจแอมเวย ใหม และไดสง่ั ซือ้ สินคา ตามเงือ่ นไข โปรโมชัน่ แลว แตเอกสารการสมัคร ยังไมครบถวน ในกรณีนี้จะ เริ่มนับสิทธิ์ไดตั้งแตเมื่อไร บริษัทจะเริ่มนับเดือนแรกของสิทธิพิเศษนี้จาก เดือนที่ยื่นใบสมัคร อยางไรก็ตาม ทานจะไดรบั สินคาทีส่ ง่ั ซือ้ รวมถึงของแถมเมือ่ ไดยน่ื เอกสาร การ สมัครทุกอยางครบถวนแลว

January 2012

17


สิทธิพเิ ศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก

สําหรับ ม.ค. – ก.พ. 55

สํารองหองพัก Tel. 0-2664-0861 (จันทร - เสาร เวลา 9.00 - 18.00 น.) Hotel & Resort

ภาคเหนือ

ปายบานไทย รีสอรท แอนด สปา แมฮองสอน หองพัก: ดีลักซ

เบลล วิลลา รีสอรท เชียงใหม หองพัก: ซุปพีเรีย

1,470 บาท

มาริปาย รีสอรท แมฮองสอน หองพัก: บานรถ

2,170 บาท

เดอ นาคา เชียงใหม

2,470 บาท

เชียงใหม หองพัก: ดีลักซ

ลานนา มันตรา เชียงใหม หองพัก: สแตนดารด

1,700 บาท

4,170 บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิลเลจ ฟารม & ไวนเนอรี่ นครราชสีมา หองพัก: คลาสสิค ฟรอนท

4,160 บาท

คีรีมายา กอลฟ รีสอรท สปา นครราชสีมา หองพัก: แพลนเทชั่นวิว

6,950 บาท

ภาคใต

จามจุรี วิลลา บูติก รีสอรท แอนด สปา

บันดารา รีสอรท & สปา

อันดามัน แคนนาเซีย รีสอรท แอนด สปา

เกาะเตา สุราษฎรธานี หองพัก: ดีลักซ 1 หองนอน

เกาะสมุย สุราษฎรธานี หองพัก: ซุปพีเรีย

ภูเก็ต หองพัก: ดีลักซ 4 - 20 ม.ค. 55 21 ม.ค. - 29 ก.พ 55

4,330 บาท

7,270 บาท

5,240 บาท 4,070 บาท

เงื่อนไข • จองและเขาพักไดตง้ั แตมกราคม - กุมภาพันธ 55 • สํารองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน กับ AllresortThailand โทร. 0-2664-0861 (จันทร – เสาร เวลา 9.00 - 18.00 น.) • ราคาขางตนสําหรับหองพัก 1 หอง 1 คืน พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน • โปรโมชั่นนี้ไมสามารถใชไดในชวงวันหยุดตอเนื่อง นักขัตฤกษ และเทศกาลทองเที่ยว (Peak Season) • ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • เงื่อนไขเพิ่มเติมตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขของทางโรงแรม

18 18

JJanuary Januar Jan uary y 2012 20 2


สวนลดพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เพียงตัดคูปองเหลานี้ แลวนําไปรับสิทธิต์ ามรานคาทีร่ ะบุ

สําหรับ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 55

Dining

Buono Gelato รับฟรีอีก 1 ลูก เมื่อซื้อเจลาโตโมจิ

สมตํานัว ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

บังเอิญ ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ณ ชม ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ครบ 4 ลูก มูลคา 100 บาท ที่อยู ถ.เพชรเกษม จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2801-5884

เงื่อนไข 1. ชําระดวยเงินสด 2. แสดงบัตรสมาชิกแอมเวยกอนใชบริการ ที่อยู ถ.เกษตร-นวมินทร จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2570-0067-8

ที่อยู ถ.เกษตร-นวมินทร จ.กรุงเทพฯ โทร. 081-110-3787

ที่อยู ปากซอยเสนานิคม 1 ถ.เสนานิคม จ.กรุงเทพฯ โทร. 089-433-0541

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

ทับชาง ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

Scenery ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

บานกินปลา ลด 5% เฉพาะคาอาหาร

Sassy Society ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ที่อยู ลาดพราว 71 ถ.ลาดพราว จ.กรุงเทพฯ ที่อยู ปากซอยพุทธบูชา 37 ถ.พุทธบูชา ทีอ่ ยู ถ.เกษตร-นวมินทรตดั ใหม เงือ่ นไข แสดงบัตรสมาชิกแอมเวยพรอมคูปอง กอนชําระเงิน โทร. 0-2530-7002, 081-812-2868 จ.กรุงเทพฯ ตอมอที่ 238 จ.กรุงเทพฯ www.tabchang.com โทร. 081-098-7062, 081-959-4620 โทร. 085-976-4668, 085-503-0960 ที่อยู ถ.สาทรเหนือ-ใต จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2673-3383 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

ระเบียงทะเล ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

รานอาหารปาคลองครุ ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

เรือนทะเลบางเสร ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ไรจันทรแรมรีสอรท ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ที่อยู ถ.สุขุมวิทสายเกา จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2707-9127

ที่อยู ถ.เศรษฐกิจ จ.สมุทรสาคร โทร. 034-423-205

ที่อยู อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 038-436-572-3

ที่อยู อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ โทร. 056-728-050-1, 081-887-8796

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

ลีลาวดี โกป เดอ ภูเก็ต สวนลด 10% เฉพาะคาอาหาร และฟรีคาหอง สวนลด 5% สําหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม คาราโอเกะ ที่อยู ถ.มะลิวัลย จ.ขอนแกน โทร. 043-345-101

ที่อยู ถ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 076-212-225 www.kopidephuket.com

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .....................................................

Prestige hair ลด 15% ทุกรายการ 1. สาขา ซ.ทองหลอ 13 อาคารโฮมเพลสออฟฟศบิลดิง้ ถ.สุขมุ วิท โทร. 0-2715-0260 2. สาขา ซ.หลังสวน คอนโดบาน ณ วรางค ถ.เพลินจิต โทร. 0-2658-7885 เงื่อนไข กรุณาโทรจองลวงหนา หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................................................................................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 55 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสดได และไมสามารถเปลี่ยนเปนโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้ง กอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา January Ja Janu anuar nu ary y 2012 2 2

19 9


ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃàÃÕ¹ AmFit Club

รายละเอียดโปรแกรมลดนํ้าหนัก AmFit โปรแกรมลดนํ้าหนัก AmFit มีระยะเวลา 16 สัปดาห โดยมีกิจกรรมดังนี้ สัปดาหที่ 1 - 8 เรียนรูและรับคําแนะนําที่จําเปนตอการลดนํ้าหนักโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ AmFit Club ณ แอมเวย ช็อป สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ สัปดาหละ 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว สัปดาหที่ 1 : Let’s start เรียนรูการวางแผนการรับประทานอาหารในแตละมื้อและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดนํ้าหนัก สัปดาหที่ 2 : Way to supplement แนะนําสารอาหารเพื่อการลดนํ้าหนัก สัปดาหที่ 3 : Balance is the key เรียนรูเกี่ยวกับ “สมดุลพลังงาน” อีกหนึ่งหัวใจหลักของการลดนํ้าหนัก สัปดาหที่ 4 : Let’s exercise เริ่มตนออกกําลังกายอยางถูกหลักเพื่อการลดนํ้าหนัก สัปดาหที่ 5 : Exercise more เรียนรูการออกกําลังกายแบบกระชับสัดสวนเพื่อรูปรางที่สมสวน สัปดาหที่ 6 : Self–inspiration เสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อความสําเร็จในการลดนํ้าหนัก สัปดาหที่ 7 : My calories ทําความรูจ กั ประเภทอาหารใหพลังงาน และการติดตามการรับประทานอาหารใหพลังงานดวยตนเองอยางงายๆ สัปดาหที่ 8 : Look good, feel good เรียนรูการปรับปรุงบุคลิกภาพและการแตงกายใหเหมาะกับรูปราง

สัปดาหที่ 9 - 16 ติดตามผลการลดนํ้าหนักทางโทรศัพท โดยนักโภชนาการและผูเชี่ยวชาญดานการลดนํ้าหนัก เพื่อผลการลดนํ้าหนักที่ยั่งยืน

คาสมัคร 3,500 บาท/ทาน พิเศษ! รับสวนลดคาสมัครโปรแกรมทันที 1,000 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกที่เขารวม โปรแกรม เมื่อแสดงใบเสร็จการซื้อสินคาตอไปนี้คือ นิวทริไลท โพสิทริม นิวทริไลท แคลโลว หรือนิวทริไลท ซีแอลเอ 500 จากนํ้ามัน ดอกคําฝอย มูลคา 3,000 บาท (เอพี) ขึ้นไป /1 ใบเสร็จ หมายเหตุ • ใบเสร็จตองเปนชื่อของผูเขารวมโปรแกรมเทานั้น และวันที่ซื้อบนใบเสร็จตองระบุยอนหลังไมเกิน 30 วันนับจากวันสมัครโปรแกรม • ผูเขารวมโปรแกรมที่ประสงคจะใชสิทธิ์สวนลด 1,000 บาท ตองชําระเงินที่แอมเวย ช็อป เทานั้น • ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินคาสมัครเฉพาะทานที่แจงยกเลิกโปรแกรมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนเริ่มโปรแกรมวันแรก

สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา และ Call Center 0-2725-8000 กด 3 20

January 2012


ดวน! จํานวนจํากัด รุน 6

รุน 7

สัปดาหที่ 1 - 8 ที่ AmFit Club

สัปดาหที่ 1 - 8 ที่ AmFit Club

5 มี.ค. - 8 เม.ย. 55 และ 16 เม.ย. - 6 พ.ค. 55

7 พ.ค. - 1 ก.ค. 55

สัปดาหที่ 9 - 16 ติดตามผลทางโทรศัพท

สัปดาหที่ 9 - 16 ติดตามผลทางโทรศัพท

7 พ.ค. - 1 ก.ค. 55

2 ก.ค. - 26 ส.ค. 55

เปดรับสมัคร

เปดรับสมัคร

AmFit ยกแกงค รอบทั่วไป

ตั้งแต 9 - 15 ม.ค. 55 ตั้งแต 16 ม.ค. - 19 ก.พ. 55

AmFit ยกแกงค รอบทั่วไป

ติดตอสมัคร

ตั้งแต 5 - 11 มี.ค. 55 ตั้งแต 12 มี.ค. - 22 เม.ย. 55

สมัครกอน…ผอมกอน ฟิตกอน “ยกแกงค” นะจะ!

• รวบรวมมาเปนกลุม 20 คน เพื่อฟตกันแบบสวนตัวเฉพาะแกงคคุณ • เลือกวันเวลาที่สะดวกไดกอนใคร • ติดตอสมัครที่แอมเวย ช็อป ตามวันรับสมัครของแตละรุน

วันและเวลาของโปรแกรม AmFit ณ แอมเวย ช็อป สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ • จันทร - ศุกร (2 รอบ/วัน)

รอบที่ 1 เวลา 16.00 - 17.30 น. / รอบที่ 2 เวลา 19.00 - 20.30 น.

• เสาร - อาทิตย (3 รอบ/วัน) รอบที่ 1 เวลา 11.00 - 12.30 น. / รอบที่ 2 เวลา 14.30 - 16.00 น. / รอบที่ 3 เวลา 18.00 - 19.30 น. หมายเหตุ • รับสมัครผูเขารวมโปรแกรมรอบละ 20 ทาน/กรุณามาถึงกอนเวลา 30 นาที เพื่อรับการตรวจสุขภาพ และสวมชุดเขารูปเพื่อถายรูปกอนเขารวมโครงการ • ขอสงวนสิทธิ์เปดรับตามจํานวนที่กําหนดในแตละรอบเทานั้น เพื่อการดูแลผูเขาโปรแกรมไดอยางทั่วถึง และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรอบหากจํานวนผูสมัคร ไมถึง 15 ทาน

12 สิทธิประโยชนสําหรับผูสมัคร AmFit Club 1. โปรแกรมลดนํ้าหนัก AmFit หลักสูตรเขมขน 8 สัปดาห (สัปดาหที่ 1- 8) ที่ AmFit Club ณ แอมเวย ช็อป สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ 2. การติดตามผลและใหคําปรึกษาทางโทรศัพทโดยนักโภชนาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนเวลา 8 สัปดาห (สัปดาหที่ 9 - 16) 3. AmFit Diary ออกแบบพิเศษเฉพาะสมาชิก AmFit Club 4. คูมือโปรแกรม AmFit 5. ชุดอุปกรณออกกําลังกายยางยืดพรอมดีวีดี “4-3-2-1 Exercise” มูลคา 230 บาท 6. รับบริการตรวจวัดองคประกอบของรางกายและถายภาพติดตามความสําเร็จระหวางอยูในโปรแกรม ลดนํ้าหนัก AmFit เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง 7. คูปองตรวจวัดองคประกอบของรางกาย (Body Composition) ฟรี 8 ครั้ง และคูปองถายภาพจํานวน 2 ใบ 8. รับรางวัลพิเศษทุกเดือน หากลดนํ้าหนักไดตามเกณฑที่กําหนดระหวางเขารวมโปรแกรมลดนํ้าหนัก AmFit สัปดาหที่ 1- 8 9. รับคําปรึกษาจากนักโภชนาการฟรีตลอดอายุสมาชิก 1 ป 10. รับประกาศนียบัตรผานการเขารวมโปรแกรม เมื่อเขารวมโปรแกรม AmFit สัปดาหที่ 1- 8 ครบ 8 ครั้ง 11. สิทธิ์จองสั่งซื้อลวงหนาในการซื้อโปรโมชั่นของกลุมผลิตภัณฑควบคุมและลดนํ้าหนักตลอดอายุสมาชิก 1 ป 12. สวนลดสําหรับการเขารวมกิจกรรมฝกอบรมพิเศษที่กําหนดตลอดอายุสมาชิก 1 ป

อายุสมาชิก 1 ป

หมายเหตุ: รายละเอียดของโปรแกรมลดนํ้าหนัก AmFit และสิทธิประโยชนสําหรับผูสมัคร อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 หรือ www.nutrilite.co.th January 2012

21


AmFit Testimonials

อะชีฟฉบับนี้ขอนําเสนอบทสัมภาษณของนักธุรกิจแอมเวยอีก 2 ทานที่ประสบความสําเร็จกับ โครงการ AmFit คือคุณพิสัย สุขเกษม นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน และคุณกชกร ชุมทอง นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม งานนีท้ ง้ั สองทานคิดตรงกันวาโครงการดีๆ อยางนีเ้ ก็บไวคนเดียว ไมได ตองบอกตอกันเยอะๆ คะ คุณพิสัย สุขเกษม นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน ลดได 6.1 กิโลกรัม ใน 2 เดือน

Before

After กอนที่จะเขารวมโปรแกรม AmFit นํ้าหนักและรูปรางของ คุณเปนอยางไรคะ

Before

กอนหนานี้ ตัวผมและคนรอบขางก็มองวาผมเปนคนที่มีรูปราง และนํ้าหนักกําลังดี ทําใหผมไมระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหาร ยังคงบริโภคตามความอยากและไมออกกําลังกาย เคยตั้งใจที่จะ ลดนํ้าหนักเพราะรูสึกวาพุงเริ่มหนาขึ้น และมีอาการเหนื่อยงาย เคลื่อนไหวไมคลองตัว แตเมื่อเริ่มลดนํ้าหนักก็แพใจตัวเอง เพราะ รับประทานของที่ชอบไดนอยลง เวลาออกกําลังกายก็รูสึกเหนื่อย และทุกสวนของรางกายก็กระเพื่อมไปดวยไขมัน จึงเลิกและ ปลอบใจตัวเองวารูปรางยังดีอยู คนรอบขางที่เห็นแตภายนอก ก็ยังคงมองวาดูดีอยู

After

ุ ตัดสินใจแนวแนในการลดนํา้ หนัก แรงบันดาลใจทท่ี าํ ใหคณ กับ AmFit

“â»Ãá¡ÃÁ AmFit à¾Õº¾ÃŒÍÁ´ÇŒ Âà¤Ã×Íè §ÁÍ× Œ ¢Œ¹ áÅÐÂѧ໚¹ Ñ ¢ŒÍÁÙÅÅÐàÍÕ´à¢Á ·Ñ¹ÊÁ è Òí 䴌㹪ÕÇ Ôµ»ÃШíÒÇѹ” àÃ×Íè §§‹ÒÂæ ·Õ· า

ตลอด 8 สัปดาหกับ AmFit คุณเคยรูสึกทอหรือคิดว ตัวเองจะทําไมไดหรือไม

ยอมลดลง เคยรูสึกทอในชวงกลางๆ ซึ่งเปนชวงที่นํ้าหนักคงที่ไม ับขอมูลไม ร ได ง ตอนนั้นคิดวาเราคงทําไมไดแลว แตเปนเพราะยั ยใหทําได ครบนั่นเอง หลังจากนั้นเมื่อไดรับขอมูลครบแลว ก็ชว ษัทตั้งใจ ริ บ ่ ที ง ่ ิ ส สําเร็จครับ ยิ่งพอคิดถึงเปาหมายวาไมอยากให อยางให ทําใหเรานั้นสูญเปลา และถาเราทําไมสําเร็จก็เปนตัว ุดจากที่ตั้ง ส ่ ี ากท ม องคกรไมได จึงฮึดสูวาจะตองลดนํ้าหนักใหได ไว 3 กิโลกรัม และตองรักษานํ้าหนักไวใหไดดวย 22

January 2012

ตอนแรกแคตอ งการเขามาศึกษาขอมูลเพือ่ นําไปใชในองคกร เพราะ เปนคนบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพดวยผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยูแลว แตพอมาเขาโปรแกรม AmFit ไดเห็นสิ่งที่บริษัทจัดเตรียม ไวให จึงตั้งใจวาจะลดใหไดจริงเพื่อเปนตัวอยางใหกับองคกร ให คนที่ตองการควบคุมนํ้าหนักมีความมั่นใจที่จะมาเขาโปรแกรมนี้ และใชโปรแกรมนี้ขยายธุรกิจของตนตอไป นอกจากนี้ ผมยังประทับใจบริษัทที่จัดเตรียมสถานที่ เจาหนาที่ และเครื่องมือทุกอยางไวเปนอยางดี ทําใหเรามีขอมูลที่นําไป ประยุกตใชใหเหมาะกับตัวเราได และยังชวยใหการลดนํ้าหนัก เปนเรื่องงาย สนุก นาติดตาม และสามารถทําไดเปนปกติใน ชีวิตประจําวัน

ผลตอบรับจากคนรอบขางเมื่อคุณสามารถลดนํ้าหนักได ทุกคนตื่นเตนกับรูปรางที่ดูดี มีสุขภาพดี ทีมงานมีความหวังและ ตั้งใจที่จะลดนํ้าหนักตามไปดวย และยังทําใหมองเห็นโอกาสที่ดี ในการขยายธุรกิจดานการลดนํ้าหนักอีกดวยครับ หากคุณกําลัง มองหาวิธีการลดนํ้าหนักแตไมรูจะเริ่มอยางไร สมัครเขา โปรแกรม AmFit แลวคุณจะพบวา...คุณทําได!


คุณกชกร ชุมทอง นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม ลดได 5.9 กิโลกรัม ใน 2 เดือน

Before

After

อะไรเปนเหตุผลที่ทําใหเขารวมโปรแกรม AmFit คะ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 ไดไปเที่ยวเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ตอนเดินขึ้นเขาแลวรูสึกเหนื่อยมาก เหมือนหัวใจจะหยุด เตน จึงมาคิดวานํ้าหนักตัวเราเยอะไปหรือไม ทําใหเปน อุปสรรคในการเดินขึ้นเขา อีกทั้งรูสึกปวดขอเขา ขอเทา ตอนนั้นใสเสื้อผาอะไรก็ไมสวยและไมมั่นใจ แลวปกติก็จะ ชอบทานจุบจิบ ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว นํ้าอัดลม และหิว บอย พอทานเสร็จก็เขานอน คิดวานาจะเปนไลฟสไตลดวย ทีท่ าํ ใหนา้ํ หนักตัวเพิม่ ขึน้ ก็เริม่ คิดวาตองหาทางลดนํา้ หนัก จริงจังเสียที

แรงบันดาลใจที่ทําใหตัดสินใจแนวแนในการ ลดนํ้าหนักครั้งนี้

Before

After

ตองการเปนแบบอยางใหกบั องคกร เปนตัวอยางในเซ็นเตอร พอเห็นบอรดประกาศในแอมเวย ช็อป และอานเจอใน นิตยสารอะชีฟเกี่ยวกับโครงการ AmFit ก็ตัดสินใจสมัคร เลยคะ พอเขามาก็ไดพบกับเพื่อนๆ ที่มีเปาหมายเดียวกัน เราก็รวมกลุมกันในชื่อวา “บางเบา” ทุกสัปดาหเราจะได ขอมูลใหมๆ และตื่นเตนที่ไดชั่งนํ้าหนัก วัดสัดสวนกันทุก สัปดาห ไดลุนความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง (ยิ้ม)

คุณไดนําความรูที่เรียนไปปรับใชในชีวิตประจําวัน อยางไรบาง เมื่อกอนทานขาวมื้อละ 1 จานพูน พอเขาโปรแกรม ลดนํ้าหนัก AmFit ก็จะระวังมากขึ้น เพราะไดเรียนรูวาขาว 1 ทัพพี 80 กิโลแคลอรี ขนมปง 1 ชิ้น 98 กิโลแคลอรี ปาทองโก 1 คู 124 กิโลแคลอรี ขนมครก 1 คู 97 กิโลแคลอรี นํ้าอัดลม 1 ขวด เทากับนํ้าตาล 12 ชอน เวลาจะรับประทานอาหารก็จะพิจารณามากขึ้น เพื่อไมให ไดรับพลังงานเกินกวาที่รางกายตองการในแตละวัน

ตลอด 8 สัปดาหกับ AmFit คุณเคยรูสึกทอหรือ คิดวาตัวเองทําไมไดหรือไมคะ เคยทอในชวงสัปดาหแรกเพราะนํ้าหนักลดนอยกวาเพื่อน ในกลุม จึงกลับมาคิดใหม เปลีย่ นพฤติกรรมการรบั ประทาน อาหารและเริ่มออกกําลังกาย ก็สามารถทําใหนํ้าหนักลดลง ไดตามโปรแกรม หลังจากนั้นก็คิดถึง “รางวัล” และคิดถึง เปาหมายวา “เราลดได” ความสําเร็จในการลดนํ้าหนัก จึงไมไกลเกินเอื้อมคะ

“ËÒ¡µŒÍ§¡Ò÷Õè¨ÐàÃÕ¹ÃÙŒàÃ×èͧâÀª¹Ò¡Òà à¾×èÍ¡ÒÃÅ´¹íéÒ˹ѡãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õè´Õ áÅР໚¹¡Òû‡Í§¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ¢ÍàªÔުǹ·Ø¡·‹Ò¹ÁÒàÃÕ¹ÃÙŒ¡Ñº AmFit Club” ก คุณไดมโี อกาสบอกเลา ประสบการณด ๆี ในการลดนํา้ หนั ของคุณใหคนรอบขางอยางไรบาง นๆ ก็ชม ตอนนีด้ ฉิ นั รูส กึ วาตัวเองมสี ขุ ภาพดีขน้ึ ดูดขี น้ึ และเพือ่ ฟง นๆ อ ่ วาดูเด็กลงกวาเมื่อกอน ดิฉันจึงแบงปนขอมูลใหเพื อกวา และแนะนําใหสมัครเขาโปรแกรม AmFit ที่ดีมากๆ ขอบ มี กให หนั า ้ ํ หากตองการที่จะเรียนรูเรื่องโภชนาการเพื่อการลดน ารถ สุขภาพที่ดี และเปนการปองกันดีกวาการรักษา คุณสาม หาคําตอบไดที่ AmFit Club คะ

โครงการ AmFit Club ยังรอตอนรับผูที่สนใจจะควบคุมและลดนํ้าหนักอยางมีหลักการและดวยวิธีการงายๆ ที่ไดผลจริง ขอเชิญสมัครไดที่ แอมเวย ช็อป หรือ Call Center 0-2725-8000 January 2012

23


บอกขาว

ปรับปรุงสูตรใหม

นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน (รหัสสินคา AA-0145TH) บริษัทขอแจงใหทราบวานิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน รหัสสินคา AA-0145TH จะมีการปรับ เปลี่ยนสูตรใหมที่ดีขึ้น และเหมาะสมกับผูที่รับประทานมังสวิรัติและผูรับประทานเจ โดยจะ ทยอยเลิกจําหนายสูตรปจจุบนั ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2555 เปนตนไปหรือจนกวาสินคาจะหมด และเตรียมพบกับสูตรใหม! ไดประมาณเดือนเมษายน 2555 โปรดติดตามประกาศของ บริษัทตอไป สําหรับสมาชิก SOP ชุดโปรตีน ซึ่งประกอบดวย นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน นิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครื่องดื่ม)รสสม และนิวทริไลท นํ้าอะเซโรลา เชอรรี 45% ชนิดผง จะมีการ ปรับเปลี่ยนนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน เปนสูตรใหมตั้งแตเดือนเมษายน 2555 เปนตนไป

เคล็็ด (ไม) ลับการผสมนิวทริ-โปรตีน กับอะเซโรลา เชอรรี และแอคทีฟ 8 มิกซ ใหมีรสชาติอรอยและไดคุณคาสารอาหาร มี 3 ขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 1. ผสมแอคทีฟ 8 มิกซ และอะเซโรลา เชอรรี ประมาณ 7-8 ชอนชา ลงในแกวเชค แลวเทนํ้าเย็นครึ่งแกวตามลงไป 2. ตักนิวทริ-โปรตีน 1 ชอนตวงลงในแกวเชค ตามดวยนํ้าเย็นอีก 200 มล. 3. ปดฝาแกวเชคใหแนนแลวเขยาจนสวนผสมทั้งหมดละลายเขากัน รินดื่มได ทันที หากคุณตองการเพิ่มหรือลดความหวาน ก็สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณสวนผสม อะเซโรลา เชอรรี และแอคทีฟ 8 มิกซ ไดตามชอบ แตไมแนะนําใหผสมนิวทริโปรตีน แอคทีฟ 8 มิกซ และอะเซโรลา เชอรรี แบบ 3 in 1 ครั้งละมากๆ เพื่อเก็บไวรับประทานหลายๆ ครั้ง เพราะหากเก็บไวในภาชนะที่ปดไมสนิท โดนแสงแดดหรือมีอากาศเขา อาจทําใหสว นผสมเกิดความชืน้ ทําใหละลาย ไมดี และจะไมไดสารอาหารเต็มคุณคาเชนเดิม

ผสมสวนผสมในปริมาณที่พอดีสําหรับการดื่มแตละครั้ง เพื่อใหรางกายไดรับคุณประโยชนจากสารอาหารเต็มๆ

24

January 2012


การปรับราคาสินคาและอตั ราสว นพวี ี : บีวี ใหม! เนื่องจากสถานการณดานตางๆ มีผลกระทบในเรื่องคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ และตนทุนสินคาที่สูงขึ้น อยางตอเนื่องตลอดมา ดังนั้น บริษัทมีความจําเปนตองปรับราคาสินคาแอมเวยและปรับอัตราสวนดัชนี ผลตอบแทนพีวี : บีวีใหม จากเดิม 1 : 2.75 เปน 1 : 2.87 โดยจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป โดยที่จะมีสินคาบางรายการที่ไมไดปรับราคา รายการสินคาที่ไมไดปรับราคามีดังตอไปนี้ สินคาที่ไมปรับราคา แตปรับ PV ไดแก • ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. (E-0001TH) • ครีมทําความสะอาดโลหะ แอล.โอ.ซี. พลัส เมทัล คลีนเนอร (E-94TH) • เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซัก ชนิดสเปรย (E-0799TH) • ครีมขจัดคราบ แอล.โอ.ซี. พลัส สครับ ไบรท (E-951TH) • แอล.โอ.ซี.พลัส บาธรูม คลีนเนอร (E-3854TH) • แอล.โอ.ซี.พลัส คิทเชน คลีนเนอร (E-7477TH) • แอล.โอ.ซี.พลัส กลาส คลีนเนอร (E-7485TH) • ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส (E-8153TH) • ผลิตภัณฑซักผาชนิดเหลว เอสเอ 8 (10-3277TH) • นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 (237737) • สวิส ซีรัม เอ็กซ (E-4028) • คอนโทรล อายไลเนอร (10-0201-A, 10-0202-A ) • ไทม ดีไฟแอนซ เดย โพรเท็คท ครีม เอสพีเอฟ 15 พีเอ+++ (10-1821-A) • ไทม ดีไฟแอนซ เดย โพรเท็คท โลชั่น เอสพีเอฟ 15 พีเอ+++ (10-1822-A) • ไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคัฟเวอรี ครีม (10-1823-A) • ไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคัฟเวอรี โลชั่น (10-1824-A) สินคาที่ไมปรับราคา และไมมี PV BV ไดแก • แกวเชค นิวทริไลท (217298) • ตลับแบง นิวทริไลท (237642) • หัวกด (103972) • ขวดพรอมฝาฟลิปทอป (AD-1355) • ขวดพรอมหัวฉีดสเปรย (10-1712-A) • อุปกรณเครือ่ งสําอางอารทสิ ทรี (AD-823, 10-5149-A, 10-8711-A, AD-813, 110225, 110223, AD-814, 110224) • ใยขัดตัว บอดี้ ซีรีส (212588) • อะไหลเครื่องกรองนํ้า eSpring ยกเวนชุดไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ท และชุดไสกรองหยาบ

• ไทม ดีไฟแอนซ เฟรมมิ่ง ครีม ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 15 พีเอ ++ (10-2691-A, 10-2694-A, 10-2695-A, 10-2696-A, 10-2697-A, 10-2699-A, 10-2701-A, 10-2703-A) • อาย ดีไฟน (ดินสอเขียนขอบตา) (10-2940-A, 10-2942-A, 10-2945-A) • บราว ดีไฟน (ดินสอเขียนคิ้ว) (10-2953-A, 10-2957-A) • ลิป ดีไฟน (10-2946-A, 10-2947-A, 10-2948-A, 10-2949-A, 10-2951-A) • ไทม ดีไฟแอนซ เคล็นซิ่ง ทรีทเมนท (10-2795-A) • ไทม ดีไฟแอนซ คอนดิชั่นนิ่ง โทนเนอร (10-2796-A) • ไทม ดีไฟแอนซ ลิฟติ้ง อาย ครีม (10-5532A) • โททัล มาสคารา ชนิดกันนํ้า (10-5613-A, 10-5614-A) • โททัล มาสคารา (10-5615-A, 10-5616-A) • ลิป ไชน (10-7190-A, 10-7193-A, 10-7194-A, 10-7198-A, 10-7200-A, 10-7204-A) • เพียว ไวท พาวเดอร ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 28 พีเอ+++ (11-2623-A, 11-2625-A, 11-2626-A, 11-2627-A) • อารทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร แอนตี้-ริงเคิล เฟรมมิ่ง ซีรัม (10-9709) • เอสเซนเชียลส ครีมมี่ มาสซาจ (10-0183-A)

• อะไหลเครื่องกรองนํ้าแอมเวยรุน 2 ยกเวนหลอดอุลตราไวโอเล็ท และไสกรองคารบอนกัมมันต • อะไหลเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร ยกเวนแผนกรองฝุน และแผนกรองกลิ่น • อะไหลเครื่องกรองอากาศแอมเวย ยกเวนแผนกรองฝุนและ แผนกรองกลิ่น • อะไหลชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก • อะไหลชุดกระทะทรงโคง ไอคุก • อะไหลชุดกระทะทรงโคง ควีน

สินคาไมปรับราคาและไมปรับ PV BV ไดแก • ที่ลับมีด-กรรไกร ไอคุก (102716)

January 2012

25


อรอยงายๆ ดวย

เห็ดญี่ปุนอบเนยสาเก

เริ่มตนปใหมนี้ อะชีฟชวนคุณหันมาใสใจสุขภาพดวยเมนูเห็ดญี่ปุนอบเนยสาเก คุณทราบมั๊ยคะวา เห็ดใหคณ ุ คาทางโภชนาการสูง ชวยลดไขมันในเสนเลือด ปองกันโรคความดัน และมีโคเลสเตอรอลตํา่ อีกดวย มาลองทํากันเลยดีกวาคะ สวนผสม เห็ดญี่ปุนตามชอบ 2 ถวย (เชน ออรินจิ ยานางิ ชิราตาเกะ เปนตน) ซีอี๊วญี่ปุน 1 ชอนโตะ เหลามิริน 1 ชอนโตะ เหลาสาเก 1 ชอนโตะ 1 ขิงขูด /2 ชอนโตะ 1 กระเทียมขูด /2 ชอนโตะ 1 เกลือปน /4 ชอนชา เนยสด 1 ชอนโตะ พริกไทยดําปน 1 ชอนชา กะหลํ่าปลีซอยละเอียด 1 ถวย ตนหอมซอยสําหรับโรยหนา กระดาษไขสําหรับอบเคก มะเขือเทศเชอรรี่

ขั้นตอนการทํา

1

ผสมซีอี๊วญี่ปุน เหลามิริน สาเก เกลือปน ขิงขูด และกระเทียมขูด ใหเขากัน นําเห็ดญี่ปุนลงเคลาไว

อุปกรณเครื่องครัวที่ใช หมอ ขนาด 4 ลตร หมอ ลิตร

2

3

ตัดกระดาษไขขนาดประมาณ 30x 30 ซม. แลวนําเห็ดวาง ตรงกลางกระดาษ รวบมุมทั้งสี่ ใชเชือกมัดไว

Tips

นําหมอขึ้นตั้งไฟใหรอน นําหอกระดาษ ลงวาง ปดฝาหรี่ไฟไวประมาณ 5 นาที เมื่อครบเวลา นําหอกระดาษวางบนจาน แกะปากออกใสเนยสดลงเคลาใหเขากัน โรยหนาดวยตนหอมซอยและพริกไทยปน เสิรฟพรอมกะหลํ่าปลีซอย มะเขือเทศเชอรรี่ หรือผักสลัดตามชอบ

เห็ดเปนอาหารที่ใครหลายคนหลงใหลในกลิ่นหอมเฉพาะตัว ซึง่ กลิน่ อันเปนเอกลักษณของเห็ดนีจ้ ะอยูท ใ่ี ตหมวกเห็ด ดังนัน้ ในการทําความสะอาดเห็ด จึงไมควรลางเพราะจะชะเอา กลิ่นหอมนั้นออกไปหมด แตควรใชวิธีการเจียดเอาสวนที่ สกปรกออกใหมากที่สุด 26

January 2012


ทําไมนํา้ ประปาตองมีคลอรีน คลอรีนเปนสารเคมีที่ใชสําหรับการฆาเชื้อโรค อยางแพรหลาย ทั้งนี้เนื่องจากคลอรีนมีสมบัติเปนสาร ออกซิไดซและฆาเชื้อโรคไดดี ในชวงพีเอชของ นํ้า ประปา (6.5-8.0) อีกทั้งยังมีปริมาณคงเหลือเพื่อให สามารถทําปฏิกิริยากําจัดสิ่งปนเปอนที่อาจเขาสูระบบเสนทอ การประปานครหลวงจึงไดควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระ คง เหลือในทุกพื้นที่บริการใหมีคาไมตํ่ากวา 0.2 ppm เพื่อ เปนการยืนยันไดถึงประสิทธิภาพในการกําจัด เชื้อโรค และสิ่งปนเปอนตลอดทุกขั้นตอนนับจาก กระบวนการผลิตจนถึงการนําสงผูบริโภค

คลอรีนมีผลอยางไรตอคุณภาพนํ้าประปา คลอรีนฆาเชือ้ โรคและออกซิไดซสารอินทรียท ป่ี นเปอ นในนํา้ ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํา้ ประปาไมมผี ลตอสุขภาพของผูบ ริโภค (ตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลกป 2004) กลิ่นและรสของคลอรีนในนํ้าประปาก็ไมมีผลตอสุขภาพของผูบริโภค คลอรีนเปน สารระเหยงาย จึงสามารถแกไขปญหากลิ่น รสจากคลอรีนไดอยางงายดายเพียงตั้งทิ้งไวในภาชนะเปด คลอรีนมีประโยชนแตถาไมชอบกลิ่นคลอรีนและไมอยากใหนํ้าประปามีคลอรีนจะทําอยางไร….

แนวทางการกําจัดคลอรีนในนํ้าประปา • มีระบบถังพักสํารองเพื่อสํารองนํ้าใหเพียงพอกับความตองการใชนํ้าใน 1 วัน ซึ่งนอกจากเปนการแกปญหาในกรณีที่นํ้าประปา ไมไหลแลว ยังเปนการเพิ่มระยะเก็บกักของการทําปฏิกิริยาระหวางคลอรีนและนํ้าประปา • เพิ่มระบบการกรองดวยถานกัมมันต (Activated Carbon) กลไกการดูดติดที่เกิดขึ้นทําใหการกรองดวยถานกัมมันตมีประสิทธิภาพ ในการกําจัดอินทรียสารที่เปนตนเหตุของกลิ่น รส สี รวมถึงปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าดวย โดยอัตราการกรองที่เหมาะสม สําหรับการกําจัดคลอรีนในนํา้ ประปาดวยถานกัมมันตคอื 20 Bed volume/ชัว่ โมง ซึง่ แสดงวาในกรณีทใ่ี ชถา นกัมมันต 1 ลูกบาศกเมตร จะตองควบคุมอัตราการกรองไมใหเกิน 20 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง

ปจจัยที่มีผลตอการกําจัดคลอรีนในนํ้าประปาดวยถานกัมมันต • ปริมาณคลอรีนอิสระในนํ้า อายุการใชงานของถานกัมมันตที่ใชกรองนํ้าประปาที่มีปริมาณคลอรีนตํ่าๆ จะยาวนานกวาการกรอง นํ้าประปาที่มีปริมาณคลอรีนสูง • อัตราการกรอง ปริมาณนํ้าผานเครื่องกรองมากทําใหอายุการใชงานของถานกัมมันตสั้นลง • ชนิดและคุณภาพของถานกัมมันต ถานกัมมันตที่ทําจากวัตถุดิบตางชนิดกันหรือมีขนาดแตกตางกัน จะตอบสนองตอการใชงาน ในวัตถุประสงคแตกตางกันไป ตามเอกสารประกอบแสดงคุณลักษณะของถานแตละชนิด

ขอพึงจําในการใชระบบกรองดวยถานกัมมันต ตองควบคุมอัตราการกรองใหอยูในเกณฑกําหนด เปลี่ยนสารกรองเมื่อหมดอายุใชงาน แหลงขอมูล: เว็บไซตการประปานครหลวง หัวขอ บทความคุณภาพนํ้า ที่มา http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/more_news.php?cid=66

January 2012

27


28

January 2012


January 2012

29


บานสะอาด

ดวยกลุม ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. และผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค เพอรซู หลังนํ้าลดแลว เชื่อวาทุกบานไมรีรอที่จะหยิบอุปกรณตางๆ มาเช็ดทําความสะอาดบานกันแบบไมปราณีตอ คราบสกปรกที่มาพรอมกับนํ้า แตใชแคเช็ดลางทําความสะอาดทุกมุมของบานใหดูสะอาดตาเทานั้น ยังตอง คํานึงถึงการกําจัดเชื้อโรค เชื้อรา ที่แฝงซอนอยูตามจุดตางๆ ของบาน ไมวาจะเปนผนัง พื้น หนาตาง ประตู กระจก เฟอรนิเจอร ฯลฯ ที่เรามองไมเห็นไดดวยตาเปลาเปนสิ่งสําคัญอีกดวย เพราะหากเราทําความสะอาด ไดไมเพียงพอ เชื้อโรคตางๆ ที่แฝงอยูในบานเมื่อเราสัมผัส หรือหายใจเอาเชื้อเหลานี้เขาไป ยอมสงผลเสียตอ สุขภาพของผูอยูอาศัยภายในบานไดเชนกัน สําหรับการทําความสะอาดบานหลังนํา้ ลดนัน้ แนะนําวาควรทําความสะอาดพืน้ และผนังโดยการขัดลางใหเร็วทีส่ ดุ ภายใน 24-48 ชัว่ โมง เพือ่ กําจัดเชือ้ รา นอกจากนีผ้ ทู าํ ความสะอาดยังตองดูแลตัวเองดวยการใสถงุ มือยาง สวมรองเทาบูท ในระหวางทําความสะอาด เพือ่ ปองกัน การติดเชือ้ โรคเชือ้ รา และปองการการสัมผัสสารเคมี นอกจากนีค้ วรใสผา ปดจมูกและปากเพือ่ ชวยปองกันการหายใจเอาสปอรของเชือ้ รา และไอระเหยของสารเคมีเขาสูร ะบบทางเดินหายใจ ในระหวางทําความสะอาดควรเปดประตูหนาตางเพือ่ ใหอากาศระบายไดมากทีส่ ดุ หลังจากนัน้ มาเริม่ ตนทําความสะอาดดวยการยายสิง่ ของเครือ่ งใชตา งๆ ออกมานอกบานใหมากทีส่ ดุ และฉีดลางงบบานแลวเขาสู านแลวเขาสูข นตอน น้ั ตอน ปฏิบตั กิ ารฆาเชือ้ ...

พื้นบาน ไมวา จะเปนพรมนํา้ มัน กระเบือ้ ง พืน้ ไม กระเบือ้ งเคลือบ หินออน มือจับประตู ผนัง หากมีคราบสกปรก สามารถใชผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. (L.O.C. Multi-Purpose Cleaner) วิธีใช เท แอล.โอ.ซี 1 1/2 ฝาขวด (30 มล.) ลงในถังทีม่ นี า้ํ 5 ลิตร ผสมใหเขากัน จากนัน้ ทําความสะอาดพืน้ ผิวแลวเช็ดใหแหงโดยไมตอ งลางนํา้ ซํา้ นอกจากนีย้ งั สามารถทําใหเจือจาง เปนสเปรยพน โดยเติมผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. จนถึงขีด 450 มล. บนขวด และเติมนํา้ เพิม่ จนถึงขีด 500 มล. ก็สามารถฉีดพนเช็ดทําความสะอาดเครือ่ งเรือนได

30

January 2012


หองนํ้าและสุขภัณฑ หากมีคราบสกปรก คราบสบู คราบหินปูนบริเวณพื้นหองนํ้า สามารถเลือก ใชผลิตภัณฑทําความสะอาดหองนํ้า แอล.โอ.ซี. พลัส บาธรูม คลีนเนอร (L.O.C. Plus Bathroom Cleaner) ชวยขจัดคราบสกปรกที่เช็ดออกไดยาก โดยขัดถูเพียงเล็กนอย พรอมกําจัดกลิ่นไมพึงประสงค โดยไมทําลายพื้นผิว ทําใหหอ งนํา้ สะอาดถูกสุขอนามัย นอกจากนีย้ งั มีสว นผสมของสารลดแรงตึงผิว ที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ

วิธีใช ผสมผลิตภัณฑในขวดพรอมหัวฉีดสเปรย เติมนํา้ ลงไปปริมาณ 375 มล. จนถึงเสนระดับ 3:1 จากนั้นเติมผลิตภัณฑลงไปจนถึงเสนระดับ 500 มล. ผสมใหเขากัน และฉีดสเปรยลงบนพื้นผิว ปลอยทิ้งไวสักพัก แลวจึงเช็ด ทําความสะอาด

กระจกหนาตาง กระจกเงา โครเมียม พลาสติก สเตนเลส สตีล สามารถใชผลิตภัณฑทําความสะอาดกระจก แอล.โอ.ซี. พลัส กลาส คลีนเนอร (L.O.C. Plus Glass Cleaner) เช็ดทําความสะอาดคราบไขมัน เขมาควัน คราบดิน ทรายได เพราะไดรับการคิดคนสูตรขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อขจัดคราบสกปรกที่เช็ด ออกยากจากพื้นผิวที่เปนกระจกใหกลับมาสะอาดเงางาม และมีสวนผสมของ สารลดแรงตึงผิวที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ

วิธีใช ผสมผลิตภัณฑในขวดพรอมหัวฉีดสเปรย เติมนํ้าลงไปปริมาณ 375 มล. จนถึงเสนระดับ 3:1 จากนั้นเติมผลิตภัณฑลงไปจนถึงเสนระดับ 500 มล. ผสมใหเขากัน และฉีดสเปรยลงบนพื้นผิวและเช็ดใหแหงดวยกระดาษ หรือผา สะอาดที่ไมมีขน

เมื่อทําความสะอาดทุกพื้นที่ภายในบานหมดแลว ขั้นตอนสุดทายคือการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคดวย ผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค เพอรซู (Pursue Disinfectant Cleaner) ผลิตภัณฑนส้ี ามารถฆาเชือ้ แบคทีเรียและขจัดกลิน่ อีกทัง้ ยังฆาเชือ้ รา และปองกันเชือ้ ราไดดว ย สามารถใชไดบนพืน้ ผิววัสดุแข็งทีท่ าํ ความสะอาด ไดดว ยนํา้ เชน เครือ่ งสุขภัณฑ ผนัง พืน้ หองซักรีด โดยเฉพาะสวนทีเ่ ก็บเสือ้ ผาทีใ่ ชแลว (ตะกราผา) และผนังบาน บริเวณทีช่ น้ื

วิธีใช ผสมเพอรซู 10 มล. (1/2 ฝา) กับนํา้ 1 ลิตร ใชผา หรือไมถพู น้ื ชุบเช็ดทําความสะอาดโดยไมตอ งลางหรือ เช็ดนํา้ ซํา้ แตถา นํามาใชทาํ ความสะอาดเครือ่ งใชทต่ี อ งสัมผัสอาหาร จะตองลางออกดวยนํา้ สะอาด หลังจากบานสะอาดแลว ถึงขัน้ ตอนเพิม่ ความสดชืน่ ใหบา นดวย สเปรยปรับอากาศชนิดเขมขน กรีน เมโดวส (Green Meadows Concentrated Air Freshener) ชวยปรับอากาศและขจัดกลิ่นไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น กลิ่นบุหรีภ่ ายในบาน ดวยกลิน่ นิวทรัลโอเดอร ทีเ่ ปนเอกลักษณทาํ ใหบา นหอมสะอาดสดชืน่ แบบ ธรรมชาติ

การกลับเขาบานหลังนํ้าลดมั่นใจไดถึงความปลอดภัยของตัวเอง และครอบครัวแลว ยังมาพรอมความสุขที่ไดอยูทามกลางบาน สะอาด และปลอดภัยทุกลมหายใจ January 2012

31


เยี่ยมไรชมสวน

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังดวยผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส คุณบุษบา มวนสูงเนิน นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม เดิมมีอาชีพเปนเกษตรกร เมื่อแรกเริ่มไดรูจักผลิตภัณฑ เพื่อการเกษตรของแอมเวยจากการซื้อใชเองในนาขาว และ รูสึกประทับใจ จึงตัดสินใจสมัครทําธุรกิจแอมเวย และได แนะนําใหเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงใชผลิตภัณฑเพื่อ การเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส เพือ่ เพิม่ ผลผลิตใหมากขึน้ โดยมีขน้ั ตอน การใชดังตอไปนี้ ระยะที่ 1

คุณบุษบา มวนสูงเนิน (ขวาสุด)

ใชแชทอนพันธุกอนการปลูก แนะนําใหใชในการแชทอนพันธุมันสําปะหลังกอนปลูกในอัตราสวน แอ็ปซา-80 ปริมาณ 100 ซีซี และนิวทริแพลนท เอจี 100 ซีซี ตอนํา้ 200 ลิตร แชไวประมาณ 10 นาทีแลวนําไปปลูก หลังจากนัน้ 7 วันมันสําปะหลังจะแตกใบ และรากออน จะสังเกตไดวา รากของมันสําปะหลังจะมีจาํ นวนมาก และทีป่ ระทับใจมากก็คอื ในพืน้ ดินทีป่ ลูกมันสําปะหลังนัน้ จะมีไสเดือน เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการใชผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรแอมเวยแชทอนพันธุกอนการปลูกจะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน

ระยะที่ 2 อายุมันสําปะหลัง 1 เดือน แนะนําใหใชผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรแอมเวย ฉีดพนไดในอัตราสวน แอ็ปซา-80 ปริมาณ 3 ซีซี นิวทริแพลนท เอจี 40 ซีซี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 40 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร โดยฉีดพนทางใบ

ระยะที่ 3 อายุมนั สําปะหลัง 2 เดือน แนะนําใหใชผลิตภัณฑเพือ่ การเกษตรแอมเวยฉดี พน ไดในอัตราสวน แอ็ปซา-80 ปริมาณ 3 ซีซี นิวทริแพลนท เอจี 40 ซีซี และ นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 40 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนทางใบ ในระยะนี้ เกษตรกรจะเริ่มใหปยุ ทางดินควบคูไ ปดวย จึงแนะนําใหผสมแอ็ปซารวมกับปุย เคมี แบบหวานทางดิน โดยใชแอ็ปซา-80 ในอัตราสวน 100 ซีซี ตอนํ้า 1 ลิตร ผสม กับปุย 1 กระสอบ หมักทิ้งไว 1 คืน กอนนําไปหวานลงดิน ËÅѧ¨Ò¡ãªŒ¼ÅÔμÀѳ±áÍ绫‹Ò-80 ¹ÔÇ·ÃÔá¾Å¹· àÍ¨Õ áÅйÔÇ·ÃÔá¾Å¹· àÍç¹¾Õठ¾ÅÑÊ ¨ÐÊѧà¡μàËç¹ä´ŒÇ‹ÒàÁ×èÍÁѹÊíÒ»ÐËÅѧÍÒÂØ 3 à´×͹¢Öé¹ä» ´Ô¹¨Ðáμ¡à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹à¹×èͧ¨Ò¡ËÑÇÁѹÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹à¾ÃÒÐä´ŒÃѺ»Ø‰Â·Ò§ãºáÅÐ »Ø‰Â·Ò§´Ô¹¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹Í‹ҧà¾Õ§¾Í ¡‹Í¹·Õè¤Ø³ºØɺҨÐä»á¹Ð¹íÒãËŒà¾×è͹ 㪌¼ÅÔμÀѳ±à¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉμÃáÍÁàǏ ¼Å¼ÅÔμÁѹÊíÒ»ÐËÅѧà¤Âä´Œ»ÃÐÁÒ³ 4 μѹμ‹ÍäË áμ‹»·‚ ¼èÕ Ò‹ ¹ÁÒÊÒÁÒöà¡çºà¡ÕÂè ǼżÅμÔ ä´ŒÁÒ¡¶Ö§ 8 μѹμ‹ÍäË ·íÒãËŒà¡ÉμáÃÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒâÒ¼żÅÔμà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ¨Ö§ÃÙŒÊÖ¡»ÃзѺ㨠㹼ÅÔμÀѳ±¡ÒÃà¡ÉμâͧáÍÁàǏ 32

January 2012


เรื่องนารูเกี่ยวกับมันสําปะหลัง มันสําปะหลังเปนพืชหัว ผลผลิตที่นํามาใชประโยชนคือรากที่มีการสะสมอาหาร พืชชนิดนี้เจริญเติบโตไดดีใน ดินรวนปนทราย สภาพดินที่ไมมีนํ้าขัง มีการระบายนํ้าและอากาศดี มีคาความเปนกรดและดาง (pH) ระหวาง 5.5 - 8.0 อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอยูร ะหวาง 10 - 30 องศาเซลเซียส ปริมาณนํา้ ฝน 500 - 2,500 มิลลิเมตรตอป

มันสําปะหลังถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยเปนอันดับ 3 รองจากขาวและยางพารา โดยมีมูลคาการสงออกมันสําปะหลังในป 2553 ที่ผานมาเปนมูลคาทั้งสิ้น 57,312.80 ลานบาท โดยสงออกในรูปของมันเสน มันอัดเม็ด แปงมัน กากมันสําปะหลัง และสาคู ปจจุบันมันสําปะหลัง ยังถือไดวา เปนพืชพลังงานเชนเดียวกับออยและปาลมนํา้ มัน ในยุคทีน่ า้ํ มันมีราคาแพง มันสําปะหลัง ถูกใชเปนพืชพลังงานทดแทน โดยนําหัวสดไปผลิตเอทานอลเพื่อนํามาผสมกับนํ้ามันเบนซินโดยใช แทนสารเอ็มทีบอี ี เรียกนํา้ มันเบนซินชนิดนีว้ า “แกสโซฮอลล” เมือ่ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการนํา หัวมันสําปะหลังมาผลิตเอทานอล จึงมีการจัดตัง้ โรงงานผลิตเอทานอลขึน้ มากมาย สงผลใหโรงงาน เหลานีต้ อ งการปริมาณหัวมันสําปะหลังเขาโรงงานเพือ่ ใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลเพิม่ มากขึน้ เกษตรกรจึงหันมาใหความสนใจปลูกมันสําปะหลังและดูแลจัดการใหดีมากกวาที่เคยเปนในอดีต โดยพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย แบงพื้นที่การปลูกไดเปน 7 เขต ไดแก 1. เขตภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 1.55 ลานไร 2. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในเขตอับฝน จ.นครราชสีมา บุรีรัมย และชัยภูมิ โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 2.01 ลานไร 3. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและชายแมนํ้าโขง จ.สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร นครพนม และมุกดาหาร โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 0.35 ลานไร 4. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จ.ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 0.43 ลานไร 5. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ะมาณ 0.57 ลานไร จ.อุดรธานี สกลนคร เลย หนองบัวลําภู และหนองคาย โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 6. เขตภาคเหนือ จ.อุทัยธานี นครสวรรค พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ อุตรดิตถ นาน ลําปาง พะเยา และเชียงราย โดยมีพื้นที่ ปลูกประมาณ 0.57 ลานไร 7. เขตภาคกลาง จ.ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ลพบุรี และเพชรบุรี โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 0.74 ลานไร ขอมูลอางอิง : ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และศูนยวิจัยมันสําปะหลัง มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา January 2012

33

1 Achieve January 2012  

1 Achieve January 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you