Page 1

   

 

        ! !! 

 !" 


    # $% 

# $

# & ' # $

 777 ( (%  0%4# 082  &9 " '(&)%(* (/ 9  /' 0 9*. 29+9( (%:' /2 08 08 /* (. ;( !!"#77 ( "< ;/ 08 .*0%4 .08 ;( 9# +; + (,4 (0=" / .08 

           !"  #$%& ' ( ) *  +('  * ,-!.+%.*(  /(% %/. 01 */ .2+/. /  * (%%* *01 */ * , #30%4 5)&6


ISSN 1685-2710 ปที่ 12 ฉบับที่ 139 มีนาคม 2555 / March 2012

6 2 3 4 5 26 35 36 37

Seminar / Workshop

Amway Events

สวัสดีคะ นักธุรกิจแอมเวยทกุ ทาน อะชีฟฉบับนีข้ อแสดง ความยินดีในความสําเร็จของนักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร คุณฟูเฮาเกี้ยนและคุณเหอซุเจิน ติดตามอานแนวคิดแบบ ผูสําเร็จที่นาสนใจเปนอยางยิ่งไดในหนา 6 สําหรับทานที่ รอรวมงานพิธีมอบเข็มระดับเพชรคูของคุณสุภาพร คุณธวัชชัย อินทรขาว และระดับเพชรบริหาร คุณอุบลศรี คุณโสรส วรสุทธิกา และคุณลํายอง-คุณสมพงษ์ บัวพา อยาลืมพลิกไปอานในเลม งานเอ็กซโปและการประชุมระดับภูมภิ าค 2 งานใหญ ทีห่ าดใหญ และอุดรธานี กําลังจะจัดขึ้นปลายเดือนนี้และตนเดือนหนา แลว ติดตามอานรายละเอียดของงานไดในหนา 30 และ 32 นักธุรกิจแอมเวยสวนใหญคงทราบขาวเรื่องการปรับดัชนี ผลตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย พีว:ี บีวี (Profitability Index) ซึ่งเริ่มใชตั้งแต 1 กุมภาพันธที่ผานมากันไปบางแลว อะชีฟ ฉบับนีน้ าํ เสนอตัวเลขผลตอบแทนความสําเร็จในระดับตางๆ จากการปรับดัชนีดังกลาวไวในหนา 34 สําหรับแฟนพันธแุ ทการฝกอบรมอารทสิ ทรี ฉบับนีต้ ดิ ตาม อานโฉมใหมของการฝกอบรมความงามทีอ่ ารทสิ ทรีเลือกสรร มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พลิกไปอานไดในหนา 48 พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ บรรณาธิการ

สารบัญ

Cover Story

MARCH 2012

Column

EDITOR’S TALK

40 53

ตารางการประชุมของบริษัท และการฝกอบรมผลิตภัณฑ ปฏิทินแอมเวย

นิตยสาร

ฟูเฮาเกี้ยน - เหอซุเจิน นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร สาร แนวคิดธุรกิจแอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย มเวย ทองโลกกวางกับแอมเวย We will ROC you CSR Club Click Corner

20 21 22 30 32 34

จากความมุงมั่น สูวันแหงความภาคภูมิใจ พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรคู สุภาพร – ธวัชชัย อินทรขาว พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร อุบลศรี – โสรส วรสุทธิกา พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร ลํายอง – สมพงษ บัวพา แอมเวยเอ็กซโป 2012 หาดใหญ แอมเวยเอ็กซโป 2012 จ.อุดรธานี ปรับดัชนีผลตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย พีวี:บีวี (Prof itability Index)

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์นิตยสารเลมนี้ หามมิใหทําซํ้า คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด


ความยิ่งใหญภายในตัวคุณ The Greatness Within You อาจเปนเรื่องยากที่จะเชื่อวา บางคนนิ่งเฉยเมื่อโอกาสมาเยือนถึง ตรงหนา เพราะเขาเปนพวกไมสนใจวาเกิดอะไรขึ้นตราบใดที่ เหตุการณนั้นไมไดเกิดขึ้นกับพวกเขา ในขณะเดียวกัน ก็มีคนอีกกลุมหนึ่งซึ่งมองเห็นโอกาสเดียวกันนี้ แลวเอื้อมมือควาโอกาสนั้นไวในฉับพลัน โดยไมสนใจวาจะเปนสิง่ ทีพ่ วกเขาไมเคยทํามากอนหรือไม หรือเปนสิง่ ทีค่ นอืน่ พยายาม ทําใหเขาขาดความเชื่อมั่น พวกเขาเขาใจความเปนจริงนี้ดังเชน มีบางคนเคยตัง้ ขอสังเกตไววา ผูท ม่ี คี วามคิดใหมๆ มักจะถูกมองวา เปนคนอยูไมสุขเสมอ จนกวาความคิดใหมนั้นๆ จะเกิดผลสําเร็จ เราเชื่อวา ความสําเร็จมักเกิดกับผูที่มองโลกในแงดีและตองการ ทาทายความสามารถของตนเอง ลองดูตัวอยางของเกลนน คันนิ่งแฮม นักวิ่งผูซึ่งเคยถูกไฟคลอกอาการสาหัสในวัยเด็ก และ ไดรับการแจงวาเขาอาจจะไมสามารถวิ่งไดอีกตลอดชีวิต อยางไร ก็ตาม เกลนนกลับไมเคยทอถอย เขาเอาชนะความบกพรองทาง กายของตนเองดวยการเดิน...จากนั้นก็วิ่ง...และยึดหลักความ อุตสาหะพากเพียรดวยการวิ่งระยะทางไกลหลายไมลทุกๆ วัน และเปนที่นาอัศจรรยยิ่งวาเกลนนสามารถพิชิตสถิติโลกในการวิ่ง ระยะไกลได! เมื่อถูกถามวา เขามีชัยเหนือความทรหดอดทนเชนนั้นไดอยางไร เกลนนใหขอคิดวา “ผมไมเคยมองวาตัวเองพิเศษแตกตางจาก บุคคลอืน่ บางทีอาจเปนเพราะการมองขามนัน้ กลับเปนจุดดีทส่ี ดุ ของผม ผมไมเคยรูเลยวา ผมไมสามารถทําอะไรบางอยางได” ดังนั้น การทําธุรกิจก็เหมือนกับในชีวิตจริง เราคิดวา เปนการดีที่ จะไมสรุปไปเองวา คุณทําอะไรไดหรือไมได เพียงแตเปดใจของ คุณใหกวาง ขยายกรอบความคิดของคุณ และทดสอบความยาก ลําบากที่คุณเผชิญ คุณก็จะไดคนพบเชนเดียวกับเกลนน คันนิ่งแฮม และหลากหลายตัวอยางในธุรกิจนี้ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะ และเปนความยิ่งใหญเฉพาะบุคคลซึ่งอยูภายในตัวคุณ

It may be diff icult to believe, but some people actually cringe when an opportunity presents itself. They are the ones who don’t care what happens, just as long as it doesn’t happen to them. Yet, there are others who, seeing exact same opportunity, reach out and seize it immediately. It doesn’t matter that it’s something they have never done before; it doesn’t matter that others may try to discourage them. They understand that, as someone once observe, the man with a new idea is often thought to be crazy – until the idea succeeds. We believe that the success most often strikes those who are optimistic and willing to challenge their abilities. Consider the runner Glenn Cunningham, who was severely burned in his youth and told he might never run again. Glenn, however, was indaunted. He overcame his disability by walking…then running…then talking on a strenuous regimen of running miles every day. And then amazingly, Glenn set a world record for the mile run! Asked to explain how he achieved such a feat, Glenn remarked, “I’ve never look upon myself as someone special. Maybe it’s because ignorance was always my greatest asset. I never knew I couldn’t do certain things.” So, in business – as in life – we think it’s wise never to assume what you are or are not able to do. Only by expanding your mind, stretching your boundaries, and testing your touchness will you make the same discovery as Glenn Cunningham and many in this business; the unique, individual greatness that lies within you.

แอมเวย คอรปอเรชั่น แอมเวย คอรปอเรชั่น

2

March 2012


แนวคิดธุรกิจแอมเวย

พลังความคิดทางบวกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ‘คนเราเมื่อคิดอยางไร จะเปนอยางนั้น’ คือคํากลาวจากนักปรัชญาทานหนึ่งซึ่งกลายเปนคําสอนที่เกาแกและ เปนบทเรียนที่สมควรจะไดศึกษาเรียนรูในทุกยุคสมัย คุณละรูแลวหรือยัง คุณควรจะศึกษาไวเพราะนั่นคือสิ่งสําคัญที่จะสงผลตอธุรกิจของคุณ ความคิดของคุณมีอิทธิพลตอธุรกิจของคุณ คนที่มองโลกใน แงรายหรือมีความคิดทางลบจะมีการแสดงออกในทางราย ตรงกันขาม คนที่มองโลกในแงดีหรือมีความคิดทางบวกก็จะแสดงออกในทางที่ดีดวย นาเสียดายที่เราไมสามารถแกไขโดยวิธีงายๆ เชน จดบันทึกรายการความรูสึกในทางลบและโยนรายการที่บันทึกและความนึกคิดนั้นๆ ทิ้งไปได แตการขจัดความคิดในทางลบ คุณจะตองทดแทนดวยความคิดในทางบวก ทําอยางไรละ…ขั้นแรกพยายามควบคุมการดําเนินชีวิตของคุณใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ถาคุณรูสึกวาสุขภาพของคุณไมคอยปกติ คุณควรปรึกษาแพทย ถาคุณกังวลใจเกี่ยวกับหนี้สิน คุณควรไปพบเจาหนี้ของคุณเพื่อตกลงใหชัดแจง อยาเพียงแครูสึกกังวลใจกับ เรื่องราวตางๆ คุณควรลงมือดําเนินการแกไขสิ่งนั้น ทําแตสิ่งที่ดีและคุณจะแปลกใจวาคุณรูสึกดีขึ้น ทั้งยังสามารถผอนคลายความ ตึงเครียดไดเปนอยางดี จากนั้นจงตั้งใจกับทุกความคิด ทุกการกระทําหรือการตัดสินใจ แมแตเมื่อเผชิญสิ่งกระตุนทั้งหลายและ ควรผานการทดสอบความตัง้ ใจแนวแนกบั เหตุการณนน้ั ถามตัวเองวาเปนความคิดในทางบวกแลวหรือไม มีความมัน่ ใจอยางจริงแท แนนอนหรือไม จะชวยใหตัวเองดีขึ้นไหม เปนมุมมองที่ดีที่สุดและถูกตองที่สุดหรือไม สามารถบอกวาฉันทําไดและฉันจะทําดวยหรือไม เมื่อทําไดดังนี้จะมีผลสองประการ ประการแรก คุณสามารถลดความคิดในทางลบใหนอยลงได ประการที่สอง ความคิดในทางบวกที่ เพิ่มขึ้นจะเริ่มทําใหเกิดความแตกตาง เชน คุณควรจะคิดวาแกวของคุณมีนํ้าอยูตั้งครึ่งแกวแทนความคิดที่วานํ้าหมดไปครึ่งแกวแลว หรือคิดวาวันนี้คือวันแรกของชีวิตที่เหลืออยูของคุณ เมื่อคุณยิ้มใหกับใครกอนก็จะไดรับรอยยิ้มจากเขากลับคืนมา การมองโลกในแงดี นอกจากจะมีประโยชนมากมายแลว ยังใหความเพลิดเพลินสนุกสนานอีกดวย! การตรวจสอบความคิดของตนเองดูเหมือนจะเปนงานที่ตองใชความพยายามอยางมาก แตสามารถทําสําเร็จไดดวยตัวคุณเอง ทั้งยังเปนการกระทําที่คุมคา คุณสามารถเรียนรูที่จะหันหลังใหกับความคิดในทางลบ และทําใหมีความรูสึกที่ดีขึ้น และคุณจะ ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นดวยการฝกมองโลกในแงดีหรือมีความคิดทางบวก!

Ma rch 2012

3


ABOC CORNER

กลยุทธพิชิตเปาหมาย สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทุกคน…การสรางความสําเร็จในธุรกิจแอมเวย เพื่อบรรลุเปาหมายของแตละคน มีเคล็ดลับงายๆ ดังนี้ 1. มีความรักความภูมิใจในธุรกิจแอมเวย เมือ่ คุณมีความรักและความภูมใิ จ ในธุรกิจแอมเวย คุณจะทํางานพื้นฐานในแอมเวยดวยความสุขและ เต็มเปยมไปดวยพลัง ความรูสึกดีๆ เหลานี้จะถูกถายทอดผานคําพูด การกระทํา ตลอดจนสีหนาและแววตาของคุณไปสูผูคนที่คุณพบเจอ เขาเหลานั้นจะสัมผัสไดถึงความรักและความภูมิใจที่คุณมีตอแอมเวย 2. มีความพยายาม คําพูดที่วา “ทุกความพยายามอาจไมกอใหเกิดความ สําเร็จ แตทุกความสําเร็จลวนเกิดจากความพยายาม” คําพูดนี้ยังคง เปนจริงอยูเสมอ ถาคุณตั้งมั่นในเปาหมายและไมหยุดที่จะทํางานเพื่อ ความสําเร็จแมจะพบปญหาหรือสิง่ ทาทายตางๆ ความพยายามทีต่ อ เนือ่ ง ของคุณจะสงผลใหคุณสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางแนนอน 3. เอาใจใสในธุรกิจแอมเวย การที่คุณใหความใสใจและใหความสําคัญกับบธุธุรุ กิจแอมเวยคิดถึงเปาหมายทุกวันและจดจออยูกับ ไ ไ ด เปาหมายนั้นตลอดเวลา จะทําใหคุณคนพบหนทางสูเปาหมายที่คุณตั้งไว 4. ประเมินผลจากผลงานที่ทําและพัฒนาตัวเองไปสูความสําเร็จ “มนุษยสามารถพัฒนาไดอยางไมมีที่สิ้นสุด” การรูจักวิเคราะห และประเมินผลตัวเองจากผลงานที่ผานมาจะทําใหคุณรูจักตัวคุณเองดียิ่งขึ้นวาคุณมีจุดเดนเรื่องใด ใหรักษาและสงเสริมจุดเดนนั้น ใหแข็งแกรงขึ้น ขณะเดียวกันก็ทราบจุดออนที่จําเปนตองพัฒนาเพิ่มเติม การประเมินผลจะทําใหคุณสามารถกําจัดจุดออนและ พัฒนาจุดแข็งของตัวเองใด ดวยเคล็ดลับเพียงเทานี้ เราก็จะสามารถพิชิตเปาหมายทุกอยางที่เราตองการได ไมเพียงแคเปาหมายในธุรกิจแอมเวยเทานัน้ แตรวมถึงเปาหมายในชีวติ ของคุณดวย ดวยความปรารถนาดี คปอ. นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญ แอมเวยประเทศไทย หรือเขียนลง แบบฟอรมเสนอความคิดเห็นที่มีอยู ณ แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยวงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสื่อสาร คปอ.” ขอขอบคุณที่กรุณา แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเรา

แนะนําคณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย จากซาย

คุณประภาคาร เมืองมั่น นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร (เลขานุการ)

นพ.วัชรา ทรัพยสุวรรณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู (ประธาน)

คุณอรอนงค ศิริรังคมานนท นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา (รองประธาน)

4

March 2012


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

การประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย

ระยะเวลาการพิจารณา สินคาและการคืนสินคา

ธุรกิจแอมเวยตั้งอยูบนรากฐานอันมั่นคงของแผนธุรกิจที่ ยุติธรรมตอนักธุรกิจแอมเวยผูมีความมานะพยายามในการ ทาํ ธุรกิจ แอมเวยมกี ารประกาศเกียรติคณ ุ แกนกั ธุรกิจแอมเวย อยางเหมาะสม เพื่อเปนการยกยองเชิดชูความสําเร็จของ นักธุรกิจแอมเวยในระดับตางๆ ผูประสบความสําเร็จจะไดรับ ทั้งเกียรติรางวัลและเงินรางวัลในระดับขั้นความสําเร็จตอไปนี้ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน 2. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง

บริษัทและผูขายตรงจะตรวจสอบใหแนใจวา ใบสั่งซื้อสินคา แตละฉบับหรือเอกสารเผยแพรในการขาย เชน แค็ตตาล็อก คูมือแนะนําสินคา (Prospectus) เปนตน ระบุขอความ เรื่องระยะเวลาการพิจารณาสินคาที่อนุญาตใหผูบริโภค ถอนการสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนดและขอรับเงินคืน ตามมูลคาราคาหรือสินคาทีส่ ง คืน ทัง้ นีไ้ มวา กฎหมายจะได บัญญัติไวแลวหรือไมก็ตาม หากมีการใหสิทธิ์ผูบริโภคคืน สินคาไดโดยไมมีเงื่อนไข บริษัทหรือผูขายตรงจะระบุเอาไว เปนลายลักษณอักษร อนึ่ง สิทธิ์ในการพิจารณาสินคาของผูบริโภคจะสิ้นสุดเมื่อ ผูบริโภครับมอบสินคาแลว ระยะเวลาการพิจารณาสินคา และการคืนสินคาดังกลาวขางตนจะใชกับสินคาที่มีมูลคา ขายปลีก 1,000 บาทตอหนวยขึ้นไป

3. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม 4. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา 5. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม 6. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิมสองผูสถาปนา 7. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน 8. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา 9. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต 10. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา 11. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.7 หนา 7-8

12. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา

คําอธิบายจากแอมเวย :

13. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

บริษัทและนักธุรกิจแอมเวยที่มีจรรยาบรรณจะรักษาสิทธิ ประโยชนของผูบ ริโภคและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของธุรกิจ ขายตรง ดวยการแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการ พิจารณาสินคาและการคืนสินคาอยางชัดเจนทั้งในเอกสาร สื่อเผยแพรตางๆ และการแจงโดยวาจา รายละเอียดที่แจง จะตองครอบคลุมเงื่อนไขระยะเวลาพิจารณาสินคาและวิธี การติดตอคืนผลิตภัณฑ หากลูกคาตองการคืนสินคาภายใน ระยะเวลาทีก่ าํ หนด ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการคุม ครองสิทธิผบู ริโภค และดํารงตนเปนพลเมืองทางธุรกิจที่ดีของสังคมตลอดไป

14. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา 15. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู 16. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา 17. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร 18. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา 19. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎ 20. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎสองผูสถาปนา

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการดําเนิน ธุรกิจขายตรงที่ไดกําหนดขึ้นโดยสมาพันธการขายตรงโลก รวมกับสมาคมการขายตรงทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อปกปองคุม ครองและสรางความพึงพอใจใหแกผบู ริโภค อีกทัง้ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรมในขอบเขตของ ธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรงใหเปนธุรกิจที่มี จรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย ยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ แอมเวยตอไปดังเดิม รวมทั้งพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชนทั่วไป รักเหลือ เผื่อแผ แบงปน เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ ตลอดไป

21. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต 22. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 23. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 40 คะแนน 24. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 50 คะแนน 25. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 60 คะแนน 26. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา 70 คะแนน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้นความสําเร็จตางๆ ไดจากคูมือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย หรือเว็บไซตแอมเวย www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 Ma rch 2012

5


ฟูเฮาเกี้ยน - เหอซุเจิน นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร นักธุรกิจแอมเวยจํานวนมากประสบความสําเร็จในการสราง ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นจากโอกาสที่ไดรับจากแอมเวย ซึ่งเปนบริษัทขายตรงชั้นนําของโลก อยางไรก็ตาม การที่ นักธุรกิจแอมเวยคนใดคนหนึ่งจะสามารถดํารงคุณสมบัติ ระดับสูงพรอมกันคราวเดียวในหลายประเทศไมใชเรื่องงาย อะชีฟฉบับนี้ขอแสดงความยินดีในความสําเร็จในระดับ ตรีเพชรของแอมเวยประเทศไทยของคุณฟูเฮาเกี้ยนและ คุณเหอซุเจินผูซี่งมีวิสัยทัศนแหงผูนําที่ยอดเยี่ยม

6

March 2012


คุณฟูเฮาเกี้ยนสมัครทําธุรกิจทันทีที่แอมเวยเขามาดําเนินธุรกิจใน ประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2530 เพราะตระหนักถึงศักยภาพอันยิง่ ใหญทส่ี อดคลอง กับบรรยากาศทางธุรกิจของโลก “โอกาสทางธุรกิจทีด่ ตี อ งประกอบดวยศักยภาพ ในการเติบโตและการขยายตัวไดดี แอมเวยมีคุณสมบัติทั้งสองขอนี้อยูแลว ความตองการมีธุรกิจเปนของตนเองและการมีคณ ุ ภาพชีวิตที่ดีกวาเดิมเปน สุดยอดปรารถนาของผูค นในยุคนี้ คนมากมายไมชอบงานทีจ่ าํ กัดชัว่ โมงทํางาน หรือสถานที่ทํางาน เพราะอยางนี้ ชั่วโมงทํางานที่ยืดหยุนและสถานที่ทํางาน ที่ ไมจํากัดวาตองเปนที่ใดที่หนึ่งจึงกลายเปนเทรนดการทํางานของคนรุนใหม และนี่เองคือขอไดเปรียบของแอมเวย” ธุรกิจที่ดีจะตองนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี คุณฟูเฮาเกี้ยนเลาถึง ประสบการณที่ผานมาวา เคยมีญาติพี่นองและเพื่อนฝูงที่ประสบความสําเร็จ ในหนาที่การงานของตนเอง แตยิ่งพวกเขาประสบความสําเร็จมากขึ้น ก็ยิ่งมี ภารกิจรัดตัวขึ้น และวุนวายมากจนไมมีเวลาหาความสุขกับผลแหงความสําเร็จ จากการทํางานหนักมาหลายป แตแอมเวยชวยใหคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณ สามารถกําหนดเปาหมายและปริมาณงานทีเ่ หมาะสมกับการดําเนินชีวติ ของคุณ รวมทัง้ สามารถบริหารเวลาเพือ่ ใหสามารถดํารงชีวติ ตามความฝนไดอยางอิสระ สิ่งหนึ่งที่พิสูจนวาแอมเวยชวยใหคุณใชชีวิตอยางที่ฝนไปพรอมๆ กับ สรางธุรกิจใหเติบโตก็คอื ประสบการณการเดินทางแบบวีไอพีทเ่ี ติมเต็มความฝน ของชีวติ ใหสมบูรณยง่ิ ขึน้ เพราะเมือ่ ครัง้ ยังเปนนักเรียน ความใฝฝน ของเด็กหนุม ในสมัยนัน้ ก็คอื การเดินทางทองเทีย่ วในตางประเทศ หลังจากสําเร็จในระดับเพชร ครั้งแรกในป 2523 คุณฟูเฮาเกี้ยนหยุดทํางานเปนเวลานานและเดินทางไปทั่ว ทวีปยุโรปเพื่อเติมเต็มความฝนของตัวเอง จนถึงปจจุบันเขาไดรับเชิญให รวม เดินทางไปสัมมนาและทองเทีย่ วตางประเทศกับแอมเวยมาแลวนับครัง้ ไมถว น ซึ่ง เปนความแตกตางอยางใหญหลวงราวฟากับดินหากเปรียบเทียบระหวาง การได รับการดูแลอยางสมเกียรติและยอดเยีย่ มจากแอมเวย และการเดินทางไปตาง ประเทศในทวีปยุโรปอยางทุลกั ทุเลเปนครัง้ แรกดวยคาใชจา ยของเขาเอง การยืนยันแนวคิดการใหบริการที่มีคุณคา สวนผสมความสําเร็จของ นักธุรกิจแอมเวยผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของผูคนมากมายผูนี้ ไมไดแตกตาง ไปจากองคประกอบพื้นฐานสามประการที่ผูคนในแอมเวยบอกตอๆ กันมา นัน่ คือ การขาย การสปอนเซอร และการบริการ แตนกั ธุรกิจแอมเวยจาํ นวนมาก ตองเผชิญความขัดแยงภายในใจของตัวเองในการขายผลิตภัณฑแอมเวยใหกับ คนรูจ กั หลายคนรูส กึ ลําบากใจในการหารายไดจากเงินของเพือ่ นของตน ทําให พลาดโอกาสที่จะไดกําไรจากการขาย “การเปนนักธุรกิจแอมเวยใหมในชวงแรกอาจเกิดความทอแทบางจน ทําใหเสียสิทธิ์ในการสรางรายไดจากการขาย แตผมวาเปนธรรมชาติของธุรกิจ ทีจ่ ะขายผลิตภัณฑและสรางรายไดจากกําไรในการขาย ตราบใดทีค่ ณ ุ ใหบริการ ที่นาพึงพอใจ ก็จะมีลูกคาเต็มใจจายในราคาที่คุณเสนอ และพวกเขาก็จะได รับประโยชนจากการบริการที่สะดวกสบาย”

Ma rch 2012

7


การพัฒนาความสามารถในการพึง่ พาตนเองอยางเปนขัน้ ตอน เมือ่ ถูก ถามวารูสึกอยางไรตอความสําเร็จที่ไดรับ คุณฟูเฮาเกี้ยนกลาววา “สําหรับผม ความสําเร็จไมใชสิ่งสําคัญที่สุด แตวิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่งความสําเร็จเปน สิ่ง สําคัญกวา เชนเดียวกับแอมเวย สิ่งที่แอมเวยทําอยูไมใชเพื่อใหเปนบริษัท ที่มี ขนาดใหญที่สุด แตเพื่อใหเปนบริษัทที่ไดรับการยกยองชื่นชมมากที่สุด” จาก การสํารวจตลาดโดยสถาบันมืออาชีพในตลาดสวนใหญ แอมเวยไดรับ การ ยอมรับวาเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจขายตรงที่มีภาพลักษณดีที่สุด หนึ่งในระเบียบปฏิบัติของแอมเวยระบุวา นักธุรกิจแอมเวยตองสราง ยอดขายใหไดมากกวา 70% ของผลิตภัณฑแอมเวยที่ตนซื้อในแตละเดือนเพื่อ จะไดรับสวนลดและไดรับการรับรองคุณสมบัติ ครั้งแรกที่ไดยินกฎระเบียบนี้ เขารูสึกตกใจ แตหลังจากทําธุรกิจไดระยะหนึ่งจึงไดคนพบวานี่คือกฎที่ชวยให นักธุรกิจแอมเวยสามารถพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดอยางเปน ขั้นตอน “แอมเวยอาจเปนบริษัทเดียวในโลกที่กําหนดหลักปฏิบัติเชนนี้ หรือ พูดงายๆ วาแอมเวยเปนเพียงบริษัทเดียวที่จะลงโทษคุณหากคุณเก็บสินคา เอา ไว เพราะแอมเวยไมตองการใหคุณซื้อผลิตภัณฑดวยเงินของคุณ แตแอมเวย ตองการชวยใหคุณสรางธุรกิจของตัวคุณเองดวยการขาย” คุณฟูเฮาเกีย้ นไดใหขอ คิดแกนกั ธุรกิจแอมเวยรายใหมไวอยางนาสนใจวา ความสําเร็จไมสามารถซือ้ ไดดว ยเงิน แตจะไดมาดวยความมุง มัน่ และการทํางาน อยางจริงจัง การพัฒนาอยางตอเนื่องเกิดขึ้นมาจากการสั่งสมความสามารถ ทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จ แตความสําเร็จไมสามารถไดมาเพียง กาวเดียว นักธุรกิจแอมเวยทุกคนควรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและ สั่งสมความรูและประสบการณดวยตนเอง เพื่อจะไดชื่นชมผลแหงความสําเร็จ อันหอมหวานที่เกิดจากผลงานของตน

“ความสําเร็จไมสามารถไดมาจากการพัฒนาศักยภาพเพียงอยาง เดียว คุณตองบมเพาะความสามารถทีละขั้น คุณลักษณะที่นายกยอง ที่สุดของแอมเวยคือ แอมเวย ไมเพียงแตสนับสนุนคุณเทานั้น แตยังให ความรูและการฝกอบรมที่ผานการศึกษาวิเคราะหมาเปนอยางดีในการที่ จะพัฒนาความสามารถของคุณ เพื่อใหคุณสามารถรับผิดชอบตอความ สําเร็จไดดวยตนเองและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ที่แอมเวย คุณไม ตองอาศัยผูอื่นเพื่อนําไปสูความสําเร็จ แตคุณชวยผูอื่นใหประสบความ สําเร็จ และขณะเดียวกันคุณยังสรางความสําเร็จใหกบั ตัวคุณเองดวย”

ลําดับขั้นความสําเร็จในประเทศไทย สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับทับทิม ระดับไพลิน ระดับไพลินสองผูสถาปนา ระดับมรกต ระดับมรกตสองผูสถาปนา ระดับเพชร ระดับเพชรบริหารและเพชรคู ระดับตรีเพชร 8

March 2012

พฤษภาคม 2530 กรกฎาคม 2530 สิงหาคม 2541 กุมภาพันธ 2533 กุมภาพันธ 2541 สิงหาคม 2541 กุมภาพันธ 2531 สิงหาคม 2541 เมษายน 2534 สิงหาคม 2544 สิงหาคม 2554


สุภัทรา พรสุทธิรัตน - เจริญ มวลศิริ (2)

มาลี - คมสัน พยุงวงศ

ความรูสึกของเราตอนนี้คิดถึงพี่ชายมากที่สุด ขอบคุณมากที่ รวมทุกขรวมสุข หวงใยกันมาตลอด ขอบคุณที่เปดรับโอกาส ทีด่ ที ส่ี ดุ เขามาดูแลครอบครัวของเรา โอกาสทีห่ ลายคนปฏิเสธ เพราะเห็นวาเปนงานขาย ไมมีเวลา วันนี้พี่ชาย คุณสมทบ พรสุทธิรัตน ไมมีโอกาสแลว แตทุกทานยังมีโอกาสเลือกที่ จะทําอะไรเพือ่ คนทีเ่ รารัก เลือกชิน้ งานทีค่ มุ คาทีส่ ดุ เพือ่ สงตอ ความมัน่ คงทีไ่ รกงั วลใหกบั ครอบครัว ขอบคุณริช เดอโวส และเจย แวน แอนเดล เจาหนาที่แอมเวยทุกทาน องคกรที่ มุงมั่น และเพื่อนรวมธุรกิจที่แบงปนกําลังใจใหเสมอมา ขอบคุณอัพไลนทกุ ทาน คุณระเบียบ รุง เรือง นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชร คุณภารดี ฉัตรสัมฤทธิ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับ เพชร ดร.ยงยุทธ–ดร.ยุพร พืชกมุทร นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนา และทีมงาน และสุดทาย ขอบคุณครอบครัวที่นารักของเรา

ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุงมั่นตั้งใจและการมี เปาหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผูสปอนเซอรที่มีพระคุณ ซึ่งไดจากโลกนี้ไปแลวคือ ดร.ชมรัช ศิริกุล นักธุรกิจแอมเวย ระดับมรกต ขอบคุณผูใหแนวทางแหงความสําเร็จ คุณอัครชัย -คุณอังควรา จุลณะเวช นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชร ขอบคุณอัพไลนระดับสูง คุณจินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา ผูซึ่งเปนแบบอยางของความสําเร็จ ใหแนวคิดและกําลังใจ แกเราทั้งสองตลอดเสนทางการดําเนินธุรกิจของเรา ขอขอบคุณดาวนไลนและไซดไลนทุกทาน เราทําได ทุกคนทําได

ฉะเชิงเทรา ธุรกิจแอมเวย/พนักงานบริษัท (ดร.ยงยุทธ – ดร.ยุพร พืชกมุทร)

ฉะเชิงเทรา อดีตพยาบาล/รับราชการครู (กิตติวัชร ศิริกุล) (2)

Ma rch 2012

9


10

รวีภรณ - ธนัฐพล สอนศิรินภัส

ปาริชาติ ศรีวิรัญ

ระยอง ธุรกิจแอมเวย/พนักงานบริษัท (รุงทอง ลิ่มอภิชาต)

จันทบุรี อดีตพยาบาล (กรวิภา – นพ.ประยุทธ สมประกิจ)

กอนที่จะพบธุรกิจแอมเวย เราทั้งสองคนมุงมั่นทํางานใน วิชาชีพที่เรียนมาจนประสบความสําเร็จและทําใหชีวิตเรา ดีขึ้น แตเมื่อวันหนึ่งเราเปดโอกาสใหตัวเองไดรูจักธุรกิจ แอมเวย ทําใหชีวิตเราไดพบกับสิ่งที่ดีกวา นั่นคืองานที่ คุมเวลาที่จะพาเราไปถึงฝนในเวลาที่สั้นกวา ใหรายไดที่ดี มีเพื่อนและสังคมที่กวางขึ้น ทั้งหมดนั้นคือเราไดวิถีชีวิตที่ดี และมีคุณคายิ่งขึ้นไปอีก ทั้งหมดทั้งมวลเปนเพราะผูที่มอบ โอกาสใหกบั เราไดเพียรพยายามกับเราทัง้ สองคน ขอขอบคุณ เปนอยางยิ่งกับ Mr.Kuniyuki และ Mrs.Mari Sawai และผูที่ ใหความรัก ความรู และกําลังใจแกเราตลอดเสนทางสูความ สําเร็จ คุณสมบูรณ - คุณมาณวิกา ขุนคลาย นักธุรกิจแอมเวย ระดับมงกุฎทูต เราทั้งสองคนมุงมั่นที่จะมอบโอกาสดีๆ นี้ ใหกับคนอื่นๆ เหมือนที่เราไดรับมา

จากคนทีม่ คี วามฝนตองการมีธรุ กิจเปนของตนเอง จากการ เรียนรูไดพบวาธุรกิจแอมเวยคือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด จึงไดทาํ คูก บั งานประจํา ปจจุบนั เรามีอสิ รภาพในชีวติ ไมตอ ง ตื่นเชาไปทํางานเหมือนเมื่อตอนที่ยังทํางานประจําอยู ขอบคุณผูเปดโอกาสซึ่งเปนรุนพี่ในที่ทํางาน คุณเสาวนีย คุม วงษดี คุณวรรณศิริ ไทยกูล ขอบคุณอัพไลน คุณกรวิภา นพ.ประยุทธ สมประกิจ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ขอบคุณ คุณเกศสิรี - คุณเฉลิมกิจ โรจนวิภาต นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชร ทีท่ าํ ใหรจู กั ความซาบซึง้ และมีแรงบันดาลใจ ขอบคุณ คุณสมบูรณ - คุณมาณวิกา ขุนคลาย นักธุรกิจ แอมเวยระดับมงกุฎทูต ทีเ่ ปนทิศทางและพลังขับเคลือ่ น ที่ยิ่งใหญขององคกร ขอบคุณบริษัทแอมเวยและไซดไลน ทุกทาน

Ma rch 2012


สุภัชชา - นนทวัฒน สุขขารมย

นพ.กิตติพงษ์ หมั่นเขตรกิจ

ชุมพร ประมง/ประมง (กาญจนา - สมกิจ อนันต)

กรุงเทพฯ แพทย (สมเจตน ชิตตระกูล)

กอนเริ่มตนทําธุรกิจแอมเวย เราก็มีธุรกิจสวนตัวอยูแลว และไดรับโอกาสจากคนแปลกหนาซึ่งไมเคยรูจักกันมากอน มาเลาธุรกิจแอมเวยใหฟง ทําใหเราคนพบวาแอมเวยเปน ธุรกิจทีเ่ ปดโอกาสใหแกทกุ คนโดยทีไ่ มเคยถามวาจบอะไรมา หรือทําอาชีพอะไร และสามารถทําคูกับงานประจํา เวลาใด ก็ได หยุดทําก็มีรายได และเปนมรดกใหลูกได หลังจากนั้น ดิฉันก็ลองใชสินคา มาเรียนรู เขางานสมํ่าเสมออยางตั้งใจ และมีเปาหมาย มีความเชื่อ ความศรัทธาในธุรกิจแอมเวย จึงประสบความสําเร็จได ขอขอบคุณอัพไลน ดาวนไลน และ ไซดไลน ทีเ่ ปนกําลังใจกันตลอดมา เชือ่ วาเราทัง้ สองคนทําได และเราก็เชือ่ วาทุกคนทําได และประสบความสําเร็จไดเหมือน เราสองคน

ทุกเบื้องหลังความสําเร็จลวนเกิดจากครูที่ยิ่งใหญ ขอบคุณ คุณพอคุณแมและครอบครัวทีใ่ หกาํ ลังใจตลอดเวลา ครูอาจารย ทุกทานที่สอนใหมีความขยันอดทนตอทุกปญหา ครูผูใหวิชา สรางชีวิต คุณณรงคกรณ จันทรศิริ - คุณพิมลรัตน ธนะสุริยะเกียรติ นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม คุณเชวง คุณชยางกูร - คุณกัญญนลิน ปยนันทวารินทร นักธุรกิจ แอมเวยระดับตรีเพชร นพ.ชนันต คุณชยางกูร พญ.บํารุงรัตน กลิ่นกําธรกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร บริหารสองผูสถาปนา เริ่มจากคําถามวาความสําเร็จใน อาชีพเดิมสามารถใหไดทุกมิติของชีวิตและตอบแทนคนที่ เรารักไดทันและตลอดเวลาหรือไม จากวันนั้นตั้งแตตอนยัง เปนนักศึกษาจึงพยายามใชเวลาและทรัพยากรที่มีจํากัดให เกิดประโยชนสูงสุด และจากความตั้งใจจริงของคนหนึ่งคน ในโอกาสที่ถูกตองจึงมีวันนี้ ผมทําได ทุกคนทําได

Ma rch 2012

11


ธารินี หวันแดง เชียงใหม รับราชการครู (นุชจรีย - คีท ฮุน คู) ดิฉันเริ่มตนทําแอมเวยดวยการใชสินคาและเรียนรูอยาง สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังเพียรพยายามที่จะมอบโอกาสใหกับ ทุกคน ดวยความเชื่อมั่นวาถาทุกคนเขาใจแอมเวยเหมือนที่ ดิฉนั เขาใจ เขาก็จะไดรบั สิง่ ดีๆ เหมือนทีด่ ฉิ นั ไดรบั จุดเริม่ ตน ความสําเร็จของดิฉันคือการตัดสินใจ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจ ของการทํางาน สําหรับการตัดสินใจในแอมเวยของดิฉนั หมายถึงชีวิตและอนาคต ถาดิฉันทําได เชื่อวาทุกคนทําได เพราะ “แอมเวยมิใชพรสวรรคหรือวาสนา หากทรงคุณคา ที่การยืนหยัดและอดทน”

มนัส ศรีขัติย - จิดาภา สีดานอย ขอนแกน ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (มนัสนันท หางนาค) ความตั้งใจไมมีคา...ถาไมลงมือทํา นกจะบินไดสูงตอง อาศัยสายลมใตปก...หากตองบินไกลขามทวีปยอมตอง อาศัยทีม ขอบคุณพลังทีมของพวกเรา พลังทีมดาวนไลน ที่เต็มเปยมดวยหัวใจของนักสู ขอขอบคุณ โคช Arther & Rilly ที่หลอหลอมความคิดผูคนจนเปนเศรษฐีเงินลาน และขอขอบพระคุณ “แบบอยางที่ดีมีคากวาคําสอน” อัพไลน คุณสุภาพร - คุณธวัชชัย อินทรขาว นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชรคู ทานทั้งสองเปรียบเสมือนคุณพอ คุณแมในชีวิตธุรกิจแอมเวยของเรา

นพ.ศวัสพล คูณชัยพานิชย ภญ.ณัฐนันท งานเลิศ กรุงเทพฯ แพทย/เภสัชกร (วัฒนา - ศรีอนงค คูณชัยพานิชย) ขอขอบคุณอัพไลน ดาวนไลน ไซดไลน ทุกคนเปน สวนหนึง่ ในความสําเร็จของเรา ขอบคุณตัวเองที่ “เลือก” ตั้งใจกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได เพราะชีวิตคือ การเลือก เราเปนอะไรในวันนี้อยูที่การเลือกในอดีต เรา จะเปนอะไรในอนาคตอยูที่การเลือกในปจจุบัน “20 ป นับจากนี้ คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่ไมไดทํามากกวาสิ่งที่ทํา ลงไปแลว” ขอเปนกําลังใจใหทุกหัวใจที่มุงมั่น

12

Ma rch 2012


ธํารง อยูเย็น - กัลยกร มยุรโสวรรณ

สวัสดิ์ - รุงแสง ปากเมย (2)

กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย/พนักงานธนาคาร (ทวีป หนายคอน)

ขอนแกน ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (เรืองทอง พรโกเมธกุล)

เริ่มตนสมัครแอมเวยเพื่อหารายไดเสริม แตดวยคําพูดของ อัพไลน “ไมมีใครลองทําอะไรเลนๆ แลวสําเร็จยิ่งใหญได” จึงทําใหตัดสินใจ เรียนรู และลงมือทํา 3S+1M อยางตั้งใจ ขอขอบคุณอัพไลน คุณสกล - คุณภรภัค บุญสุริยกานต นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ขอขอบคุณอัพไลน คุณเฉลิมเกียรติ เพชรรัตน - คุณพันธวิรา รุงเรือง นักธุรกิจ แอมเวยระดับมรกต รวมทั้งดาวนไลนทุกคน และไซดไลนที่ รวมกันสรางสรรคบรรยากาศความสําเร็จอยางดี

“เลือกแอมเวยเปนที่หนึ่ง มุงมั่นจนถึงเปาหมาย” ความ สําเร็จในครั้งนี้เกิดจากการที่เรากลาตั้งเปาหมายรวมกัน กับดาวนไลน เราพบวาความรูในธุรกิจแอมเวยที่เราได เรียนรูนั้นมีมากพอที่จะสรางความสําเร็จที่ยิ่งใหญได ขอเพียงแต “มีเปาหมาย เชื่อโคช และตั้งใจลงมือทํา รวมกันเปนทีม”

ภค - ณัฏฐกรณ รัตนมหาวงศ

ชูศรี - สุธี อึ้งวิศิษฎวงศ

กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (กฤติยา - พิสัย สุขเกษม)

สตูล ธุรกิจแอมเวย/รับจาง (พิศิษฎพงศ - มรกต ปุญญพันธุ)

เราสองคนไมไดเปดใจใหธรุ กิจแอมเวยในชวงแรก แตตอ ง ขอบคุณความรักและความปรารถนาดีจากอัพไลน คุณกฤติยา - คุณพิสัย สุขเกษม นักธุรกิจแอมเวยระดับ มรกต ที่ทําใหเราเขาใจธุรกิจแอมเวย และเชื่อวาธุรกิจ แอมเวยเปนคําตอบของชีวิต ขอบคุณอัพไลนซึ่งเปนโคช ทั้งการดําเนินชีวิตและการสรางธุรกิจ คุณสมารมย โกมลวนิช - คุณลักษณาวดี ธนวิบูลยผล นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชรคู

เชื่อในแอมเวย เชื่ออัพไลน ทําแอมเวยสมํ่าเสมอ ตองฝนใหญและทําใหไดตามที่ฝน

Ma rch 2012

13


พัสกร สุวรรณประภา สรายุทธ อภิกาญจนรัตน กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย/วิศวกร (ศิรณวิชญ อินทร)

ความสําเร็จของเราในวันนี้เกิดขึ้นไดเพราะเรามีแรงบันดาลใจ มีการ ตั้งเปาหมายที่ชัดเจน มีการตัดสินใจอยางตอเนื่อง เชื่อและศรัทธาใน บริษัท สินคา และอัพไลน มีความรักในผูคน รักที่จะแบงปนเรื่องราว ของธุรกิจอยางไมเหน็ดเหนือ่ ยเพราะเรารูว า Success brings success. เราอยากใหทุกคนที่อยูรอบขางเรามีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณในทุกมิติ ดังคํากลาวที่วา “แอมเวยเพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา”

จารีย จันทรมณี ภพภูมิ ฤทธิเดช ชุมพร พยาบาล/ธุรกิจแอมเวย (รัติยา - สุพจน คงทอง)

ขอขอบคุณโอกาสดีๆ แบบแอมเวย เรามีวันนี้ไดเพราะเราอดทน มุงมั่น ไมเคยแวะขางทาง ขอบคุณเพื่อนไซดไลนที่รวมเดินทางมา ดวยกัน ขอบคุณอัพไลนและดาวนไลน เรามีสโลแกนประจําใจคือ คิดบวกเปนจุดเริ่มตนของความสุข ความสุขเปนจุดเริ่มตนของความ สําเร็จ ทายสุด สุขเมื่อไดใชสินคา สุขเมื่อไดเขียนแผน สุขเมื่อไดพูด แอมเวย สุขเมื่อไดสําเร็จ แตจะมีอะไรที่สุขไปกวาเมื่อเห็นดาวนไลน สําเร็จ

Ma rch 2012

กรุงเทพฯ พนักงานบริษัท/ พนักงานบริษัท (ศิริพร ตันกิติบุตร กิตติศักดิ์ วุฒิวิทยาพล)

เราเล็งเห็นวาการมีธรุ กิจของตนเองและมีรายไดแบบ Passive income เปนโอกาสที่ดีกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับทางเลือกอืน่ ๆ ซึง่ ใช เงินลงทุนสูงและมีความเสี่ยงมากกวา เราจึงเรียนรูและลงมือทํา อยางจริงจัง ขอขอบคุณอัพไลน คุณอิทธิภัทร ภัทรเมฆานนท คุณภารดี โฆษะวิสุทธิ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต และอัพไลน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร คุณศุลนิ ทพล กระบิลสิงห คุณพรรพร ลิวติวงษ ทีไ่ ดใหคาํ แนะนํา ความรู และกําลังใจ แก เราทั้งคูตลอดเสนทางที่ผานมาเปนอยางดี

วรเชษฐ อริยทรัพยกมล กรุณปวีณ ธิติหิรัญเจริญ เชียงใหม/กรุงเทพฯ อาจารยพิเศษ/ พนักงานบริษัท (วรภพ - พญ.ฐิติพร ธาวงค)

ขอขอบคุณคุณพอคุณแมของเราทั้งสองคนที่เปนแบบอยาง และ แรงบันดาลใจของเรานับตั้งแตใหกําเนิด ขอบคุณอัพไลนที่เชื่อมั่น ในตัวเรา คุณวรภพ - พญ.ฐิตพิ ร ธาวงค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร อัพไลนบุญธรรมที่ชวยเหลือและดูแลเราอยางจริงใจเสมอมา คุณขวัญตา สกนธวัฒน - คุณวีระพงษ รัตนพันธศุ รี นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรคู รวมถึงอัพไลนทกุ ระดับชัน้ และอาจารยทกุ ทาน ทีเ่ ปน ผูใ หและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเรา และขอบคุณเพื่อนๆ สําหรับ บรรยากาศและกําลังใจที่มีใหเราตลอดเสนทางสายนี้

พิเชษฐ พิลารัตน รัชดา เกงธัญกรรม

ด.ต.ธนรัตน นงเยาว กอนทอง

อุทัยธานี ธุรกิจสวนตัว/ ธุรกิจสวนตัว (ียากร อัครัช สินอนันตจินดา)

พิษณุโลก ธุรกิจแอมเวย/ รับราชการ (วรนุช โลนา นิรุธ ใจดี)

เราเริ่มตนจากความประทับใจสินคาบวกกับศึกษาธุรกิจแอมเวยอยาง จริงจัง จึงคนพบวา “แอมเวยสามารถเปนมรดกทางรายได” จนเรา รูส กึ มัน่ ใจจึงตัดสินใจลงมือทําทันที ดวยความขยันและมุง มัน่ มีเปาหมาย ที่เดนชัด ทําใหเราสําเร็จตามลําดับ ขอขอบคุณผูที่เปดโอกาสและให ชีวติ ใหมกบั ครอบครัวเรา คุณชลิตา - คุณโกมล จําเนียรสุข นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชร และคุณียากร - คุณอัครัช สินอนันตจินดา นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา

14

กิตติ ตันกิตบิ ตุ ร โสมกัญญา นาคเพ็ชร

จากความประทับใจสินคาและการติดตามของอัพไลนอยางตอเนื่อง ทําใหเราเห็นความสวยงามและความคุม คาในธุรกิจแอมเวย เราคิดวา ธุรกิจแอมเวยเปนอาชีพหนึ่งที่หารายไดเหมือนกับอาชีพอื่นทั่วๆ ไป แตเราเชื่อมั่นวาแอมเวยมีความพิเศษกวา เราจึงไดทุมเททําธุรกิจ อยางจริงจัง กลาที่จะคิด กลาฝน และมีเปาหมายในชีวิตที่ใหญขึ้น เราเชื่อมั่นวาเราสามารถสําเร็จในตําแหนงที่สูงสุดได เราทําได และ เชื่อมั่นวาทุกคนก็ทําไดเชนกัน


ชยุต จรัสเวคิน รมยชลี ยงคพีระกุล นนทบุรี (ณัฐวุฒิ ศิวบวรวัฒนา)

พชรภัทร อัครพงศไพศาล กรุงเทพฯ (สธนวัฒ อัครพงศไพศาล จิรภัทร ไกรพธารากุล)

นภัสวรรณ - พิสิษฐ วัฒนรณชัย นนทบุรี (วิชิตา - สัญญา นาวัฒนไพบูลย)

จารุณี บูชา สุพรรณบุรี (พิมพลดา ฐิติจรัสชัยกุล)

ทัพไท อัตะบุษบ เชียงใหม (วรภพ - พญ.ฐิติพร ธาวงค)

คฑายศ พลสวาง ขอนแกน (ทิพวรรณ มวงสําเภา)

ณิชาภา กิตติยาธนากิจ กรุงเทพฯ (มาลี - คมสัน พยุงวงศ)

กัญจนา - ประกร เจริญกุล สระบุรี (สราวุธ ชัยนิธิกรรณ อรวรรณ เจริญกุล)

เชิดศักดิ์ - จริยา รัศมีเทศ นนทบุรี (ณิชาภา กิตติยาธนากิจ)

นิติพนธ หอศิริกุล - ปาณิสรา - ปรัญชัย ธีระปญญาชัย กนกพร แผนเมืองแกว กรุงเทพฯ (ปานพิมพ - พลพจน ธนาทิพปยพัทธ) ระยอง (อรศจี หอศิริกุล)

วภัทร รอดจันทร กรุงเทพฯ (อุไรวรรณ นพ.สุทธิรัตน รอดจันทร)

ระวิสา - พ.อ.ณรงค เครือแปง เชียงใหม (อุบลรัตน ธีรวณิชนันท)

ริน - หนูจิน ชัยชนะ นครศรีธรรมราช (กนกภัณฑ ชัยชนะ)

จรินทิพย เชิดโฉม กมล ศรีเสาวนันท กรุงเทพฯ (ผะอบทิพย - ธนดล ปญญาฉัตรพร)

สุภรณ - อนันต พิทักษบุตร พัชรินทร - สมชาย ฟกเงิน อุทัยธานี สตูล (สุธี - ชูศรี อึ้งวิศิษฎวงศ) (พัชรินทร - รังสรรค จันทรโสภา)

สุวัฒน - อังคณา ประไพ ขอนแกน (สุชาดา เทพารักษ)

ลภัสรดา - จําแลง แกวลวน สงขลา (รวิช แกวลวน)

ยวนฤทัย - วิทยา สุขผล ขอนแกน (สงกรานต ประสมพล เชี่ยวชาญ กระจางโพธิ์)

โสพัฒน เยาวลักษณ ฐาปนวงศ กรุงเทพฯ (กัณฑพัชร สรั่งเลิศ)

สิรวิชญ เฮงทับทิม ปณณวิช ขอทวีวัฒนา ภัทรนิษฐ ตั้งสวามิภักดิ์ ญณันธร ทองสอาด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เชียงใหม ภานุวัฒน แกวทิพย ั น) (เตชิต หรมระฤก) (กนกพร ดวงเขตต) (ณรุส มหัคฆพงศ - สมรศรี คลังสุภาวิพฒ พิษณุโลก (ธัญลักษณ ทองสอาด - ประสิทธิ์ รักษาคม)

Ma rch 2012

15


16

มรุตพงษ บุญเกื้อสงค กรุงเทพฯ (หรรษา เนียมทรัพย)

นันทิดา พรมศักดิ์ กรุงเทพฯ (อัจฉราภรณ ปานมี)

ทองสุข พรมรินทร บึงกาฬ (เกษม พรมรินทร)

น.ต.เจนณรงค มุสิกพันธ กรุงเทพฯ (ณัฐฐิรา กุลพรดิศรินทร)

สมนึก - บุญยิ่ง ซุนเจา สมุทรสงคราม (รัตตินันท ธีรสิทธิโรจน)

จินหลิง ตู - สวง วองสุภัคพันธุ กรุงเทพฯ (วารุณี - กวอก ฮิง โฮ)

อารียา พันธเฉลิมชัย ระยอง (บุญสง แสงวงศกิจ)

สุนีย แซโล ระยอง (อารียา พันธเฉลิมชัย)

เชิดชัย อังคะอุทัยวร สุราษฎรธานี (เพลินจิตร เพชรรัตน)

สุนทร - สมจิต เวชสมบูรณ สงขลา (สุนิต - โอพิน เสงเงิน)

Ma rch 2012

จุฑามาศ ทองทวีผล กรุงเทพฯ (วิทยา ศรีตั้งรัตนกุล สุกัญญา ทองทวีผล)

อรวรรณ ตรีรัตนสกุลเลิศ กรุงเทพฯ (วราภรณ ตรีรัตนสกุลเลิศ)

ยุพิน - ชลอ กือเย็น ปติพร รัตนทวีบุญ ประจวบคีรีขันธ กรุงเทพฯ (เมธา - ปรียาภรณ ตั้งถาวรการ) (จารุวรรณ เปลงเหมือนแข)

ทนาชัย ทวีทวากร กรุงเทพฯ (ธนากร พรหมยศ)

อรุณี เพ็ชรหนัก ชลบุรี (วิชิตา - สัญญา นาวัฒนไพบูลย)

ธนพล - ประนอม เพิ่มพูล ณัฏ ฐนิช - ณัฐพล รอดชุม ศิระอร บัวโคกรัง - วิโรจน อนุรักษ กาญจนบุรี ขอนแกน สมุทรสาคร (ลํายอง - สมพงษ บัวพา) (ถนอมวรรณ - นพดล จันโทสุทธิ์) (รัชนี มณีจันทร อนุชา ยุระศรี)

อุชุมพร - ภานุมาต สะอาด ธนภัทร - จําป ถีระแกว ปาลิดา - จิรภัทร ศรีมี สกลนคร อุดรธานี กรุงเทพฯ (วิไลวรรณ - ปริวัฒน แจมบุญมา) (วิไลรักษ - ประทีป ฟูตระกูล) (รุงจิตร บุญสิทธิ์)

จิรโรจน กวินวราเสฎฐ สมบัตร หลอมทอง สมุทรปราการ สุดาพร คําแหง (กัลยกร - ณรงค จันทโพธิ์) ระยอง (พัฒนา การิยะ - อุไร เปลื้องปลด)

อภิชัย นภาศรีวงศ ปยะวรรณ จันทรสุพร กรุงเทพฯ (ทิพยรัตน ลงธง)


กรุงเทพฯ มณี ตั้งขันติกุล (ศิรวิ รรณ เชือ้ พิสทุ ธิก์ ลุ - บรรจง หวงรัตน) วินัย - กัลยาณี ฤทธิ์สกุล (อนงค อินยิ้ม) นันทิชา เฮงสุวรรณ - พัฒนพงค ฉิมหาด (ปานหทัย รอดจากเข็ญ) นวรัตน พงษไพโรจน (วรพงศ วงศทองศรี) รัชนีพร ชวยภิบาล - พิรยิ ะ ไพโรจนสนั ติกลุ (อมรรัตน - วสัน พันนารัตน) อุดมลักษณ ลิ้มรัตนดํารงค (กาญจนา สุรเชษฐพงษ) อุกฤษณ กิตติวงศสุนทร (ณัฐวัฒน นพวิชัย) นที เพชรสุทธิธนสาร (ทสร บุณยะกาญจน) นาคร - วีณา วงษประเสริฐ (อรนุช จีระพิวัฒน) วรรณา เซี่ยงฉิน (ชาญวุฒิ อมรรัตนเกศ) นิรุต แดนเดช (จิราภรณ บุญมาก) ชัยวุฒิ แนนภูผา - พัชอาภา พรรณเชษฐ (ธาตรี บุญมาสู - KEIKO AUCHI) พงษศธร ชินทรเดชา (ธนิต คิตางาวา) นพศักดิ์ จิวราช (สมิทธ จิรรัตนชล) ภรณณภัส - ธนวัสภ วิทยะสรนิธิกุล (ปรัชมณฑน - นุชชา จันทรเอี่ยม) กรกรัญจ ลิ้มสินสวัสดิ์ (พัทธมน วรสาร)

กรุงเทพฯ ชิษณุพงศ อนันตชัยพงศ (บรรพต มนัสวิยางกูร) ชิสา ฮอแสงชัย (เปา - สมจิตร แกวกุลศรี) สมัย ตันยง - ไพรัตน วงษศรี (เหรียญ - บัวลี วงษศรี) อรทัย ตันติสุข (อนัญญา ธัญญเจริญ) จอมธนา ไตรรัตนวงศ (จุฑาภรณ ไตรรัตนวงศ) ปวีณริศา - วิรัตน หิรัญศรี (สวาง เนตรอุดร) มนัญชยา ลีไพศาล (กิตติยศ ตันติรัตนสุภา) เดชาธร แซโฮ (นัททินี แซโฮ) สุชาติ สัจจะพันธตระกูล (ประสิทธิ์ สัจจะพันธตระกูล) ปติพร อารยสกุลพงศ (สุระษา ตันสวัสดิ์) นวพร ทองรอด (อภิวัฒน งามสิริกุล)

ขอนแกน ษณเพชร - บงกชกร พัสลัง (จีรศักดิ์ - ดาวร ไตเมฆ) นพวรรณ - ทวี ขวัญทอง (ศิริทิพย พนิชการ) ศิริทิพย พนิชการ (ปฏิญญา พันธะไชย)

กิตติพงศ - สุภาพร ชูชวย ศักดิ์ชัย - ประภาพรรณ แปดทิศ (สิรกุล ฉลาด - ฐานันทญาดา แสงรวีวสิ ฐิ ) (เอกนรินทร แสงดาว)

นครสวรรค กนกพร - สวัสดิ์ วันหลุมขาว (ธัญญธิชา วันหลุมขาว)

นราธิวาส

รอยเอ็ด ศรีวรินทร สิงหปสสา - ชัยวิชิต พรดอนกอ (อานันตยา วงษบุตร - เลิศ แยมสี)

ระยอง

พรพิชญ พึง่ ธรรมเดช - สมาช พัฒนกุลเลิศ มยุรี จินดาทอง ฉะเชิงเทรา (โนราห ทัศนสุวรรณ) (ขวัญตา จินดาทอง) ไอรินทร - ณพสิทธิ์ ยอดอุดมนิพัทธ ณชพงษ - ชนันญา กีรตยาคม บุรีรัมย (สมเกียรติ กิจขจรเกียรติ (นิตยา อนันต) พัชรี คํามุงคุล เมทินี เพียรพิพิธจันทร) ราชบุรี (วิภาวดี โสมเกษตรินทร) เชียงราย เอกพงศ ไวศยดํ า รง ปทุมธานี กรณิการ สิทธิวงศ - สมชาย สุวชิ าญวรสิน (อภิชัย - วิภาวรรณ ไวศยดํารง) วราภรณ ผลิ พ ืช (ทินกร สิทธิวงศ) สมุทรปราการ (อนพัทย เมธาวัชรนานนท) เชียงใหม รัตติยา คุณทะวงษ - วรวิทย บรรณวัฒน ปทัยทิพย อรุณพันธมาศ ณัฐถกล พัฒนโสภณ (ประภาส สิทธิคุณ - สุรีรัตน หาญสกุล) พิเชียรยศ อรุณพันธกุล (ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ) (ธัณยสิตา - ธนินทรัฐ วิชทิพยนานนท) พระนครศรีอยุธยา นครนายก กรองกาญจน รัตนวงษกิจ สระแกว เกริกพล หลีสกุล (กรองทิพย โสมาลา - สมยศ เรืองบุรพ) เบ็ญจรัตน สุนทรกิจพาณิชย (พัชฎาภา - สุพล หลีสกุล) อัธยา - แพร มั่นคงชื่นสกุล (ธีระรัตน แซโงว) นครปฐม (ฐิตินันท ฟาชวย) หนองบัวลําภู ภัทรานิษฐ สุวรรณเกษการ พั ท ลุ ง ออนสา - หนูคาน โตมร (เอื้องฟา - วรลภย สุวรรณเกษการ) ศิริพงค - พัชรี ทับทวี (สมาน - เกษร ชมบุตรศรี) นครราชสีมา (สมชาย - นงเยาว สวางรัตน) อุดรธานี ณัฐณิชา - สุบิน จันทะนาม พิ ษ ณุ โ ลก ธีระพงษ ราชขันธ (พิทักษ สุวิวัฒนพงศ ยศพล มิ่งสอน - นิษรา แกวเหม (สันติ ศรีปาน) วิรัลพัชร เกียรติสุทธวงค) (คมสัน วิโรจวาณิช อุตรดิตถ นครศรีธรรมราช ณัฐากาญจน อภิรัตนปภานันท) ยุทธนา ไอยราพรต พลังไทย แสงชาตรี เอกนรินทร แสงดาว (ประเสริฐ วงศดาว) (วิไล - เทียนชัย แสงชาตรี) (ประภัสสร - ณัฐพิมล ธนโชติพิสุทธิพร)

เจนจิรา อภินันทจารุพงศ (พันทิวา อภินันทจารุพงศ) ปยะนันท มลิซอน (ขจรเดช ศิริบูรณ) ธิดารัตน มานอย - จูณณ บุญชูเชิด (เสาวนีย ตะคําวรรณ) พลสรรค - วาณี สุขสวางรุงโรจน (ศานิต สุขขี) วีรวัฒน - สุจิตรา แยมแสงสังข (พัชรี เจียมวีระบรรยง อัศวิน ศรีวิศาล) พันธุพิศุทธ คงแสงไชย (จตุพล สุดชีวิต) บุณยวีย อินทรพรอุดม (กิ่งกาญจน กาญจนวิภู) ปลั่ง - ภัทรพร แคแดง (สุทธิโรจน รัตนฐาภัทร จิโรชจิรานันท) นิจวรรณ - ปยบุตร เนียมประดิษฐ (ณฐมน ลิ้มภักดี) ภรภัทร - ภัทรวรรธน สุขสวัสดิ์ (รังษิมา ทองพันชั่ง)

ประเสริฐ - จุรีรัตน หอเกียรติ (นพวรรธน เบญญาวัฒนโรจน ศรีสกุล วรจันทรา) วิทยา เอื้องอุดม (สงกรานต จาตุรนตประไพ) เปยริน คุณาดิเรกวงศ (ปญญา คุณาดิเรกวงศ) ธนวัฒน - นิรมน รัตนะ (เกษร รัตนะ) อรณี ไหมลวน (จิระเดช อุยอนันต) กุลนันท - ชยพล มูลสาร (อาจารีย - ประพนธ นิยมรัตนจรูญ)

กาฬสินธุ สงวน ไพบุญ - สมพงษ นงพรมมา (พรธิดา วรรณทอง)

กําแพงเพชร วิเชียร ชุนประเสริฐดี (จักรพันธ ชุนประเสริฐดี) สุธาสินี โรจนวุฒิธนานนท สามารถ โพธิ์ศรี (ธีรสิทธิ์ - ลัดดา ลิขิตสถาพร)

ขอนแกน พรศักดิ์ โคตรแปร (จันศณภร กอบเกื้อรวยชัย) อโณทัย สุริวงค - เฉลียว ภูพวก (นิติพัฒน ธรรมสินธชูโชติ) วิไลรัตน - ประสิทธิ์ อึ้งประเสริฐ (2) (พีรวิทย - อัมพรรณ พิริยหะพันธุ) วารุณี ปองคําสิงห (หวังผล - ดํารงค ดวงพันนา)

จันทบุรี พัชรพร สานะพันธุ (ธนกร - กัลยา นรากร) ดารา สุริยะเมธี (ดารารัตน ลําวิไล) ศิศยา สุริยะเมธี (หทัยรัตน สุริยะเมธี - มะยูโซะ สาและ) สุดารัตน - พรพจน ชูรอด (ไพรินทร ทองแบบ - ภาคภูมิ ชูรอด)

ฉะเชิงเทรา หนูกัน เมืองมา (นิชุดา - ศักดา สารีวงค)

Ma rch 2012

17


ชลบุรี ธนากร ตุลาผล - สุจิตรา พูลขํา (ยุพา ชาญอุประการ ศักดิ์ชัย ชัยปรีดาพร) อรพิมล โออภิรัตน - ประเสริฐ สกุลไทย (อิทรินทร - รัถยา ยงคพีระกุล) ภคปภา บริบูรณ (สมบูรณ - อังคณา เรือนโรจนรุง) ธงชัย ใจออน - อรทัย พรหมดํา (อนงค กุลพงษ) จิตรกร ศรีประสิทธิ์ (ฉัตรชยา ศรีประสิทธิ์) อารีย - มนตรี พงษเพียร (ดามพ - ณัฐนันท สมทอง) ยุพา ชาญอุประการ ศักดิ์ชัย ชัยปรีดาพร (สุรีย - อรรณพ ศรีสุข) สุรินทร - พงษศักดิ์ ตั้งแตง (รัชดา - สวรรค ขวัญใจพานิช) ปรีชา ผสมทรัพย - สุรีย วุฒิเศรษฐกุล (ฐิติทิพย แจงนอย)

ชัยนาท ประเสริฐ - สุวภัทร ศรีอุดร (ฐนกร ศรีอุดร)

ชัยภูมิ สุภาพร - ทวี ไพศาลธรรม (พงศกรณ - ธัญญรัศม บัวสด)

ชุมพร วาสนา ควรสวัสดิ์ (ชุตินันท เจริญคีรี) นํ้าเพชร พิงไธสง (ปยะนุช เพ็ญพันธุ) ทวีวัฒน แซออง (วิภาส - อรวรรณ แซออง)

เชียงราย พงศกร เล็กสิงหโต (เกริกสิทธิ์ - นงลักษณ ดาษดา)

เชียงใหม เกื้อกูลพงศ เรือนแกว (ศศิมา เจตสุภาเจริญ พิทักษ งามเมืองตึง) รุงทิวา ยารังสี (สาวิตรี ปาลี) วดี ศรีสุภา (ณัฐดนัย วาจาเด็ด) นุจารินทร - บุรินทร เรือนแกว (เกื้อกูลพงศ เรือนแกว) ณัฐศิกาน - เสนห สมปญญา (ราตรี ยองคํา) อรจิรา ศิวิไล (บุณรดา ไชยกันทา) รัชภูมิ บุญมา (ดังชนก คุณานุสรณ) วิชญ ขินานา (โรจนวิทย ทิพยเนตร) พัชรินทร ทองทวี (วงคอัมพร ภิญญวงค) ภีรยา คัมภีรเวช (มณีรัตน รัตนัง)

18

Ma rch 2012

ตรัง กนกวรรณ - ประยม แกวจุลศรี (พรทิพย - อัมพร อรามเรือง)

ตราด บังอร - กําธร หัชลีฬหา (จีระวรรณ ใจศิริ)

นครปฐม สุธิดา จีระพันธุ (ชัยนรินท ปญจเรืองพงศ)

นครพนม งามจิต - พัฒนา อุธิโย (สุจิตร มันทะ) อนุโลม - บุญทัย ทันโส (วันดี - โนศรี โพธิ์ตา)

นครราชสีมา อภินันท พัวพันธ - สุพรรณิการ ศรีทา (สมพล - กนกวรรณ ทองนํา)

นครศรีธรรมราช สมเกียรติ - วรรณา พาหุบุตร (กิตติพงศ - สุภาพร ชูชวย)

นนทบุรี จิรายุ บุญเรือน (วีระ - อารีวงศ บุญเรือน) ศรายุทธ ทางธรรม (พรพิมล ผูพัฒน) โรจนวศิน คุรุพันธุภักดี (กิติพงษ รอดคืน)

นาน เพ็ญนภา จงสุขสันติกุล (ประทุม - ทรธะนา จิณเสน) แสง ปรารมภ (จุฑาเกียรติ - อมรา สมบูรณ)

บึงกาฬ สายัน เคนมา - ปยะนุช ชัยอมรวานิช (สมศักดิ์ - วาสนา วรมูล) สมชาติ ตาลทรัพย - วันเพ็ญ แสนสุข (ทองสุข - อุไร ตาลเจิม) พรนภา ผดุงวงษจันทร (ทรงเดช ผดุงวงษจันทร)

บุรีรัมย ปทมา - มานพ ดอกบุญนาค (ณฐพล แกวทิม)

ประจวบคีรีขันธ จวด อินฉิม (ละมูล เกตุสุก)

ปตตานี ชัยวัฒน - คําคิด ทรงศรีจันทร (สกนธ จันทรทิตย - อุบล สุวรรณา) นูรอิสล หะยีแวเด็ง - อุสมาน ดอเลาะ (แวรอกีเยาะ สุหลง)

พะเยา ไฉไล - จักรพงษ วงคไชย (นภาดา - ธกร เตธัญญวรากูล) กัลยา หลองาม - สยาม สกุณนา (ไฉไล - จักรพงษ วงคไชย)

พัทลุง ตรีชนา พูต ระกูล - กัลปพฤกษ ศรีสวุ รรณ (ภัฏ นิชพันธ สิทธิพันธุ เจตนธนสิทธิ) เจนณรงค มาตนุมัติ (กินรี - เกียรติศักดิ์ ปานเขียว)

พิษณุโลก สุรวุฒิ มั่นคง (ปานทิพย ศุภกิจเจริญ) วราวุธ ลองคํา (ญณันธร ทองสอาด ภานุวัฒน แกวทิพย) นวนพ กุลเกลี้ยง (วราวุธ ลองคํา) อรษา แสงทานั่ง (กมลทิพย สันตติอนันต) ณภัทร - ชัฏ ธนาเอกวัส (อดิศร กรรเจียกพงษ - สมคิด เข็มทอง) ชาณัตถพล หมูมหาสกุล (วิมล สักลอ)

เพชรบุรี ปทุมวรรณ บริพันธุ (ณัชชาธรณ ฉัตรมาศ)

แพร มาลี - พนม เวียงนาค (พชรภรณ - สงกรานต ปนะสุ) ณรงค - ศิวาลักษณ สีสด (อมรรัตน - สมาพร ไกรสร)

ระยอง เพ็ญศรี เพ็ชรพงศ (จันทรฉาย - สมควร จันทรทอง) เพชรา เพ็ชรพงศ สุจินต โกวิทภัทรอําพน (เพ็ญศรี เพ็ชรพงศ) ธนินท - อารยา วะสีนนท (ธรรมนูญ วะสีนนท)

ราชบุรี อิสระพงษ พงษประยูร (เอกชัย - นฤมล พงษประยูร) อนงค กุลพงษ (ธัญลักษณ สาปาน - เสนห กุลพงษ)

ลําพูน จิราภา - ชาญณรงค วงศจันทรติ๊บ (ยุพิน - เทียรชัย ใจมา)

เลย อัจฉรา พิมพกา - อภิสิทธิ์ อินทะผิว (วุฒิชัย กอมมะณี)

ศรีสะเกษ ศศิรธา โตไธสง (นันทนา ธรรมรส - กฤษฎา ไชยชาติ) สุนิศา ภมรจันทร (เกรียงศักดิ์ ภมรจันทร) ณัฐญาณี พงษาปาน (นภัสวรรณ - ประสิทธิ์ พงษาปาน)

สกลนคร

สมสนิท - ประสิทธิ์ กองสาสนะ มหาสารคาม (สุ นัทรียา ศรีสมุทร - สุนทรรัตน โยชนิชยั สาร ปรียา กองสาสนะ) (ทองมี - จอย นาสุรินทร) คงฤทธิ์ ภูพานเพชร สงขลา (อัจฉราภรณ ภูพานเพชร ภัสพร ยืนยง บุญเสริม ฆนาพรวรกาญจน) (สุนทร - ดวงใจ ยืนยง) กิตติธัช คงชะวัน มุกดาหาร (สิทธิชนม กิตติทัฬหพศิน) วาสนา - พจน คลองแคลว อําพล - สุณี อุบลจินดา (อิสรีย - ศริตวรรธน สิริรัตนชวดล) (สุทธิศักดิ์ รัฐธรรม - สุวกานต นพภาษี)

ยโสธร

มณีวรรณ - นิสิต บุตรกาล (วรรณจิต - วีระชัย ศรีสุข) บัวเงิน - คําพา บุญนอม (บรรจบพร นนทศิลา) อุทัย - สุภาพ แสงสวาง (บุญเลิศ - หนูเรียน แสงสวาง)

ยะลา ฟาราฮานา เจะอารน (เรียม - มูฮํามัดนาเซร เจะอารน) นุรอัยนี นุ (ฟาติมะฮ บาสอ) โรสนานี เจะอารน - วรพงษ กิมนิ่ง (นูรียะห เจะอารน)

รอยเอ็ด กรีฑาพล จันทรสมบัติ ทิพยวรรณ พันสวัสดิ์ (ลัดดา - จัตุรงค จันทรสมบัติ)

ระนอง หัทยา บัวมุย - อํานาจ กําพล (วีระ นิติอภัยธรรม)

สมุทรปราการ สมมิตร - กิติยา จันทรภักดี (ชลาลัย ธรรมวงศ) เจนจิรา ทวมริด (พรภิรมณ เกื้อสกุล - จเร ทวมริด)

สมุทรสงคราม รัชพล โถวสกุล (วรุตม ทับทิมทอง)

สมุทรสาคร ชวิน มงคล (อดิศร สอนสิทธิ์) ณัฐชา ชุณหะ (มุนินทร พันธุสืบ)

สระแกว เพ็ญสุข - อนุรักษ เรืองนาม (ธนะสิทธิ์ คําหงษา - จีรภัทร ไพเรืองโสม)

สระบุรี วิรัช - รัชนี เพียรธัญการ (เวชกร - สุกัญญา วิรัชลาภ)


สุโขทัย ไอศูรย แชมชอย (จตุรงค มะโนชัย) จรัสพร มะโนชัย (นพณัฐ เลิศจิรกุล)

สุพรรณบุรี

พุทธพร เสือลอง - วิรัตน วิบูลศิลป (อังศนา ทองสม) ปริญธนา - โชติกา อินทแสง (นิภา - สวาง เดชดวงจันทร)

สุรินทร

สายฝน - สุริยา เครือสุข สมรรัตน - บุญมา การะเกตุ (จันทรทิพย โตะสิงห) (กัญรินทร - ประวีร กายราศกุลพัฒน) (2) ไพรวัลย - ประยาน สิมมา (ฉลองยศ - ทม ประสาระเอ) สุราษฎรธานี ภิสมบท - บุญราช จันทรคติ สุนีย วรรณบุรี (ไพรวัลย - ประยาน สิมมา) (ระพีภัทร ธวัชชัยยะ) ระพีภัทร ธวัชชัยยะ หนองคาย (เอกนรินทร - ผกาวลี ธวัชชัยยะ) กฤต โทนาเดช รชานิศ วองดาราภรสกุล (พศิน เวทยประสิทธิ์) (นงลักษณ - นิยม ชูเชิด)

สัญญา - ลําใย ถิ่นมะเฮียว (วราพร กองมณี - อุเท็น ศิริเชษฐ)

อุดรธานี รัตนชัย มั่งคั่งดี ประพิมพพรรณ สายมายา (นัยนา ชนาฤทธิ์) มยุเรศ มหาโยธี (ธิติมา จันทรดาวัน)

อุตรดิตถ ปราสาท ศรีพลากิจ (ธัญภา หลอวัฒนา สิปปภาส กีรติธากุล) ณัฐพงษ หมื่นเข็ม (พิทยาธร แกวหลวง)

สรัลพร - สมาน ทองสมบูรณ (ยุพเยาว - พรหมภัณท สุขโชติ) กรองกาญจน ฉั่วประเสริฐ (สิริลักษณ เวชวินิจ)

อุบลราชธานี กิตติ ศรีทา (ปณิฌานวดี โพธิ์วารี) พจนีย ปองศรี (อภิชาติ ปองศรี - ธัญญกุล เชิดชูขันติพง) วินย ประสมปลื้ม (โกสน หมื่นศรี) ลักษณนารา - จารุวิทย นาคํา (อรอุมา - ยุทธนา สมัตถะ) วินัย วิลามาศ - ฟาใส ภานะโสต (ศิริวรรณ วิลามาศ)

กานตรวี ศรีทูล - อรรถพล เกิดเพ็ชร ขวัญหทัย ไชยสิงห - สุรเดช วันโน จีราวัฒน หอมหวล โยธกา ศรีธนวิบุญชัย ณพัชรีพร พัฒนดํา ณัฎฐกิตติ์ พรจะเด็ด ทิติภา ลีละภมรกิจ

ทิพจุฑา ปรีชาชุณหดล ธนัชพร รัตนถิตะกุล สุธาเสก ประเสริฐสถิตย ประสงค - บุญรอด จันทรสวาง เปยทิพย - ปราโมทย อยูยิ่ง พัชรีพร พัฒนดํา พิชชาภรณ แสนทวีสุข

มนัญญา อิงประพันธกร เยาวภา พุมจันทร - กรภัทร แกวฉลวย วชิราพิมพ - สมชาย พันธขอ วรรณภา พิริยะ ร.ต.อ.วิชิต สุดปราง วินัย จินันตะ วีณา แสงสิริภิญโญ

เวทยอําพล เอื้อศิริพันธ ศศิรําไพ อัครพงศทองมี ศุภร พงศทองมี เศรษฐินันท สิริภัคจิรากุล สวาท เกงธัญการ สุมาลี อินทวิหค

กานต วัชรปยานันทน จิตอารี - วีระศักดิ์ พรพระสงฆ จิรศักดิ์ แกวขาว ชัชวาล วงษสุบรรณ ชาลี วงศแกวมณี ชิดชนก ใจสมุทร ชิโนรส - จินตนา วงศแกวมณี ณภัทธ อยูพิทักษ ณัฐกร อุปถัมภ ณัฐวัฒน สุชาติพงศ เตชินท - สุพรรณนา เบญจกุลโสภณ ธนภรณ สมนึก

ธานิล สายสินธุ นงลักษณ ชวลิตนิติธรรม นิภาพร - ร.ท.สัณฑพงศ วาสวงศ บัณฑิตา โสภณเสถียรสุข ประสัย ปญญายาว วุฒิพันธุ เหลาพิมพ ปยฉัตร นิลโมจน ปยพร - ทวัฒ แกวฉลวย เปณิชยา นาวีสัมพันธ พรหมพิริยะ อันพาพรหม ไพลวัลย จันเสน ภาณีภัทร สยามไชย

ภิญญดา ดํารงชนานนท รชยา ศรีกุลวงศ วนิดา จันทรพิมพ วันทนี พัฒนดํา วีระเดช เชื้อไชย ศรายุทธ ปดชา ศรินทิพย ปณชัยตระกูล สนิทัศน ณัฐจิระประไพ จักรกฤษณ วงษจันนา สมเกียรติ - สุมาลี โตพันธ วาที่ ร.ต.สันติ แสงสุริโยทัย อินธุกาญ จันทิมาลย

สมชาย อินทวิหค สวาท เกงธัญการ แสงเรือน สุขกันต โสภณัฐ เลิศวัฒนกิตติ หทัยนุช เจริญพรวรนาม อนุวัต โสรเนตร - นงนุช พรหมเจริญ อนุสรณ พื้นแสน อมราภรณ นันทกิจ เอกราช - ปทุม มยูรภักดิ์

เกตุกนก บานกลวย เกียรติพงษ นวลมะ

ชัฎฎาพร ธรรมสังวาล ณัฐรดา มวงคุม

วิศัลยา ผาสุข อนันต ตุลาทิพากุล

อรดี หันชัยศรี อุษาพร ยงมั่นชัย

หมายเหตุ: ชื่อนักธุรกิจแอมเวยที่ระบุในวงเล็บในหนาประกาศเกียรติคุณตั้งแตระดับมรกตถึงระดับเข็มเงิน คือ ผูสปอนเซอร หรือผูแนะนําเขาสูธุรกิจ Ma rch 2012

19


จากความมุงมนั่ …สูวันแหงความภาคภูมิใจ

ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ รวมแสดงความยินดีและเปนกําลังใจในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู สุภาพร - ธวัชชัย อินทรขาว วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2555 โรงแรมสุนียแกรนด จ.อุบลราชธานี เวลา 19.00 – 21.00 น. ประตูเปดเวลา 18.00 น. 20

Ma rch 2012


จากความมุงมนั่ …สูวันแหงความภาคภูมิใจ

อุบลศรี - โสรส วรสุทธิกา

ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ รวมแสดงความยินดีและเปนกําลังใจในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร อุบลศรี - โสรส วรสุทธิกา วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 อารีนาฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 19.00 – 21.00 น. ประตูเปดเวลา 18.00 น. Ma rch 2012

21


จากความมุงมนั่ …สูวันแหงความภาคภูมิใจ

ลํายอง - สมพงษ์ บัวพา

ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ รวมแสดงความยินดีและเปนกําลังใจในพิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร ลํายอง - สมพงษ์ บัวพา วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 อารีนาฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 19.00 – 21.00 น. ประตูเปดเวลา 18.00 น. 22

Ma rch 2012


พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร คุณพสธร – ทพญ.มาลีนี แซตั้ง 19 ธันวาคม 2554 พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารใหมครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ภายในงานเต็มไปดวยผูที่มารวมแสดงความยินดี รวมทั้งผูที่ตองการโอกาสและตองการ เรียนรูประสบการณดีๆ จากทั้งสองทาน โดยในชวงเชามีงานเลี้ยงนํ้าชาจากผูบริหาร แอมเวยและองคกรของเพชรบริหารใหมทั้งสองทาน บรรยากาศในงานอบอวลไปดวย ความสุขและความสนุกสนานเปนกันเอง หลังจากนั้นชวงเย็น คุณพสธรและทพญ.มาลีนี แซตั้ง เพชรบริหารใหมของเราได แบงปนประสบการณในฐานะผูท ป่ี ระสบความสําเร็จมากอน ซึง่ นอกจากจะเปนการสราง แรงบันดาลใจใหแกผูมารวมงานไดเปนอยางดีแลว ยังเปนการสรางความมั่นใจใหแก ทุกคนดวยวา ความสําเร็จเชนนี้เปนของทุกคนไดหากคุณมีความเพียรพยายามมากพอ

ถาคุณมุงมั่น ตั้งใจ คุณทําไดแนนอน

การประกันอุบัติเหตุ พิเศษ… เฉพาะนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปที่ดํารงคุณสมบัติ เพิ่มวงเงินคุมครอง! นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่ดํารงคุณสมบัติจาก 100,000 บาท เปน 200,000 บาท เริ่ม 1 มีนาคม 2555 เปนตนไป เงื่อนไขการไดรับการเพิ่มวงเงินคุมครอง 1. ตองเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่ดํารงคุณสมบัติ 2. สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมรายใหม : การเพิ่มวงเงินคุมครองจะมีผลตั้งแต วันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ดํารงคุณสมบัติ โดยจะตองเปนผูผานการอนุมัติคุณสมบัติ จากบริษัทแอมเวยแลวเทานั้น

ความคุมครอง รายละเอียดความคุมครองเหมือนกับความคุมครองสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทั่วไป* * ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย Ma rch 2012

23


การสัมมนากาวสูเพชร (Go Diamond Seminar) 13 - 15 ธันวาคม 2554 จ.เพชรบุรี การสัมมนากาวสูเพชรครั้งนี้บริษัทไดเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต รวมเดินทางไปดวยกันเพือ่ ตัง้ เปาหมายกาวสูเ พชรและสูงขึน้ ไป โดยตัง้ ตนการเดินทาง กันที่สํานักงานใหญแอมเวย และเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งระหวางทางเรา ไดแวะเที่ยวชมความงามของสถานที่ตางๆ อาทิ คายบางกุง วัดบางแคนอย และ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) กอนจะเดินทางถึงที่พักสุดหรู ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ในตอนเย็น วันที่สองของการสัมมนา บริษัทไดเชิญอดีตมรกตซึ่งไดกาวสูเพชรใหมในปบัญชี ที่ผานมา ไดมารวมบอกเลาประสบการณใหวาที่เพชรใหมทุกคนฟง ซึ่งทําให บรรยากาศการสัมมนาในวันนี้คึกคักและเต็มไปดวยความฮึกเหิมของผูที่จะเปน มรกตปสดุ ทาย และปดทายคํา่ คืนสุดพิเศษดวยงานเลีย้ งอาหารคํา่ ฉลองความสําเร็จ ภายใตชื่องาน “ดนตรีตองมนตที่เวียนนา” วาที่เพชรใหมทุกคนตางจับมือเปน พันธสัญญาตอกันวาจะไปถายรูปหมูรวมกันที่นครแหงศิลปะและเสียงดนตรี ในการสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 2555 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

แลวพบกันที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย…สูๆ

24

Ma rch 2012


การสัมมนานักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมใหม 22 – 24 ธันวาคม 2554 เปนอีกหนึ่งความประทับใจของนักธุรกิจแอมเวยระดับ แพลตินัมใหม ในการเดินทางไปรวมสัมมนานักธุรกิจ แอมเวยระดับแพลตินัม จ.กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน เปน ชวงเวลาที่สุดแสนพิเศษสําหรับผูนําของเราที่ไดรวมกัน ประชุมและทํากิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ การนําเสนอ งานแบบเปนกลุม ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นออกมาเปน ขอมูล หรือแมแตกจิ กรรมกีฬาและสันทนาการทีท่ าํ ใหทกุ คน สนุก ตื่นเตน และสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น ชวงเวลาประทับใจเชนนีท้ กุ คนสามารถสัมผัสไดและรวมเปน สวนหนึ่งกับการสัมมนาระดับผูนํา 2556 ลองเรือสําราญ สแกนดิเนเวีย

จากใจ…แพลตินัม ธนกฤต ตีรณกุล - อรณัส ชูตระกูล “ผมเรียนจบภาพยนตรจาก UCLA สหรัฐอเมริกา เอกถายภาพ กลับมาทํางานเปนชางภาพโฆษณา โทรทัศนทั้งในและตางประเทศทั่วโลก ฟนฝาตอสูในวงการถายภาพ มีผลงานไดรับรางวัลมากมาย แตไดรบั แรงบันดาลใจจากการเฝาดูชวี ติ เพือ่ นบานติดกัน ทําไมสบายจัง ไมเดือดรอน ไรความกังวล ใชชีวิตชิลลๆ เงินเขาแบงคทุกเดือน ไดไปเที่ยวทุก 4 เดือน ในที่สุดผมก็ไดรับการสปอนเซอรจาก นธอ.ระดับเพชรคู คุณสําราญ - คุณเลิศอนงค จันศรีคง ตอไปนี้ผมจะทําแอมเวยอยางไรขีดจํากัด ใหสุดๆ ไปเลยครับ”

พ.ต.หญิง ธัญญภัทธ สิงหใจดี “ดิฉันสมัครทําแอมเวยตั้งแตป 2539 ใชสินคาดวยความประทับใจมาโดยตลอด แตมาตัดสินใจ ประสบความสําเร็จในธุรกิจแอมเวยเมื่อป 2552 จากรายการสงเสริมการขาย (แชมปเปยนโบนัส และแมทชิ่งฟน) คนเราทุกคนมีพลังงานมากมาย สําเร็จไดเทาที่ใจกําหนด รถยังตองมีลออะไหล ดิฉันเลือกธุรกิจแอมเวยเปนลออะไหลใหชีวิต”

อานนท - เสาวลักษณ กุลภักดีสิงวร “เราเชื่อวาการประสบความสําเร็จดานการเรียนจะทําใหเราสําเร็จในชีวิตได แตเราก็พบวายังมี เรื่องงานเรื่องครอบครัวอีกที่เราตองประคองไปพรอมๆ กัน โดยผมเองไดเริ่มตนทําธุรกิจแอมเวย กอนเรียนจบเพราะมั่นใจวาธุรกิจนี้ตอบโจทยหลายๆ ดานในชีวิตได นอกจากนี้ตองดูแลธุรกิจ สวนตัวที่ครอบครัวลงทุนใหอีกดวย เราเชื่อวาธุรกิจนี้ทําใหเราสําเร็จไดในทุกมิติ ขอขอบคุณ อัพไลนที่คอยดูแลเอาใจใสเสมอมา ขอบคุณมากครับ”

Ma rch 2012

25


ทองโลกกวางกับแอมเวย

โคเปนเฮเกน (Copenhagen) ทาลลินน (Tallinn) ระหวางเสนทางลองเรือสําราญสูสแกนดิเนเวีย มีเมืองที่วิเศษสุดอยูสองเมือง ที่ควรคาแกการไปเยือนมากที่สุด นั่นก็คือกรุงโคเปนเฮเกน และกรุงทาลลินน โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและทาเรือที่เกาแกที่สุดของประเทศเดนมารก เปนถิ่นเดิมของ ชาวไวกิ้งที่เคยมีอิทธิพลในนานนํ้าทะเลบอลติก เมืองหลวงแหงนี้มีความสวยงามอยางวิจิตร พิสดารของปราสาทราชวัง อาคาร บานเรือน ถนน คูคลอง และภาพชีวิตของผูคน จึงไดรับ ฉายาวา “The Wonderful Copenhagen” จากทาจอดเรือสําราญบริเวณปากอาวที่เปนสวนของปอมปราการโบราณนั้น ภาพที่มองเห็น ในมุมกวางไกลเมื่อเรายืนอยูบนดาดฟาเรือคือ ยอดแหลมของหอระฆัง โบสถ วิหาร และ ปราสาทที่เรียงรายอยูทั่วเมือง แตอาคารที่สูงเดนที่สุดคือ หอนาิกาของศาลาวาการเมือง ซึ่งเปนจุดนัดพบของพวกเราทุกคน หากเดินเลนเลียบชายฝงอาวใหญเราจะไดเจอรูปปน ของ “เงือกนอย” (Little Mermaid) ที่นั่งรอเจาชายอยูบนกอนหิน และกลายเปนสัญลักษณ ของโคเปนเฮเกนที่ผูคนทั่วโลกรูจักดี จุดทองเทีย่ วตอไปทีน่ กั ทองเทีย่ วชาวไทยจะตองรูส กึ สุขใจทีไ่ ดไปชมก็คอื ทาเทียบเรือประวัตศิ าสตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเคยประทับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตร พระอาทิตยเที่ยงคืนใน ค.ศ.1907 ใกลๆ กันนั้นจะมีนํ้าพุ “เกฟฟออน” เปนรูปเทพีกําลังใช โคถึกไถคราดแผนดิน รูปปนนี้สรางขึ้นตามตํานานของการสรางประเทศเดนมารก จากนั้น เมือ่ เราเดินเลียบริมนํา้ ตอไปอีกหานาทีกจ็ ะถึงเขตพระราชฐานของ “พระราชวังอะมาเลียนบอรก” ซึง่ เปนทีป่ ระทับของพระราชินแี ละพระราชวงศ ดานหนาพระราชวังแหงนีจ้ ะมีทหารรักษาพระองค ในเครือ่ งแตงกายเต็มยศประจําการอยู กลายเปนจุดดึงดูดนักทองเทีย่ วจํานวนมากใหไปยืนรอชม การเปลี่ยนผลัดและบันทึกภาพกันอยางสนุกสนาน จากนั้นเราจะเดินชมอาคารแบบคลาสสิกไปอีกเพียงสองชวงตึกก็จะถึงทาเรือเกา “นีฮาเวน” (Nyhavn) เปนเขตอนุรักษบานเรือนเกาที่เรียงรายกันอยูริมนํ้า ซึ่งแตเดิมเคยเปนโกดังและ ทาเทียบเรือสินคา แตปจจุบันไดกลายเปนภัตตาคาร บาร มุมดื่มกาแฟ และจุดชมเมืองที่ โดงดังที่สุด จากจุดนี้เราจะเริ่มเขาสูถนน “สตรอยการด” (Strogade) ถนนเดินเลนและช็อปปงที่ยาวที่สุด ในโลก ซึง่ เปนถนนสองเสนทีม่ าบรรจบกันดวยความยาวเกือบสองกิโลเมตร เราจะไดเพลิดเพลิน กับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกซึ่งมีจําหนายมากมายทุกรูปแบบ สุดปลายทางของถนน เสนนี้เปนลานกวางหนาหอนาิกาของศาลาวาการเมือง ซึ่งจะเปนจุดนัดพบของพวกเราทุกคน แวะถายรูปกับอนุสาวรียของนักเลานิทาน “ฮันส คริสเตียน แอนเดอรสัน” กอนกลับสูทาเรือ

26

Ma rch 2012

โคเปนเฮเกน (Copenhagen)


ทาลลินน เปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐลิทัวเนียที่ผานรอนผานหนาวจากการ

ทาลลินน (Tallinn)

หมุนเวียนเขายึดครองของชาติมหาอํานาจมาตั้งแตยุคประวัติศาสตรสมัยกลาง จนไดรับเอกราชอยางสมบูรณเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1991 และจากการที่ มีการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเอาไวเปนอยางดี ทําให “ทาลลินน” ไดรับการประกาศเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกใน ค.ศ.1997 และยังไดรับฉายาวา “The Great Little Town of Estonia” การมาเยือนกรุงทาลลินน เราจะเริ่มมีสัมผัสแรกตั้งแตเมื่อเรือเริ่มเขาเขตนานนํ้า เอสโทเนีย ภาพของเมืองโบราณริมทะเลและกําแพงเมืองสูงใหญจะปรากฏสูส ายตา พรอมแนวปอมปราการทีม่ ยี อดแหลมทอดยาวตระหงานอยูเ บือ้ งหนา และยอดหอ ระฆังของโบสถวหิ ารรูปทรงตางๆ เดนสงาทามกลางความเขียวขจีของสุมทุมพุม ไม อาคารบานเรือนที่สรางขึ้นลดหลั่นกันจากยอดเขาลงมาจนถึงชายฝง จากทาเรือเราสามารถเดินเขาไปเที่ยวที่ศูนยกลางเมืองเกาไดอยางงายดาย เพียงเดินไปตามลานหิน ผานถนนเขาสูต ลาดรานขายของประเภทศิลปหัตถกรรม ซึ่งเรียงรายกันอยูตลอดเสนทาง ของที่ระลึกที่มีช่อื เสียงของที่นี่คือเครื่องประดับ ทีท่ าํ มาจากแอมเบอร (Amber) หรืออําพันซึง่ เปนอัญมณีสเี หลืองทองทีม่ ถี น่ิ กําเนิด จากทะเลบอลติก จุดหมายตอไปของเราอยูท โ่ี บสถเซ็นตโอลาฟซึง่ อยูไ มไกลกันนัก ที่นั่นมีหอระฆังสี่เหลี่ยมที่มียอดแหลมสูงถึง 159 เมตร ผานบานเรือนโรงละคร เขาสูประตูเมือง Varu Gate มีกําแพงเมืองและปอมหอคอยคู จากจุดนี้เรามอง เขาไปตามแนวถนนคนเดิน จะเห็นศาลาวาการเมืองเปนอาคารแบบบาร็อค ทาสีชมพูสะอาดตา มีหอคอยสูงตระหงาน ที่นี่คือจุดนัดพบศูนยกลางเมืองเกา แหงกรุงทาลลินน ซึง่ จะกลายเปนตลาดทีค่ กึ คักทุกครัง้ ทีม่ เี รือสําราญเขามาเทียบทา จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปชมวิวแบบพาโนรามาบนเนินเขา Toompea Hill ซึง่ เปนทีต่ ง้ั ของปราสาทโบราณทีไ่ ดเปลีย่ นเปนอาคารรัฐสภา เพือ่ เขาชมมหาวิหาร แบบรัสเซียทีม่ ชี อ่ื วาอเล็กซานเดอร เนฟสกี้ สําหรับหนุม สาวผูใ ฝหาความรักมักจะ ไปอธิษฐานขอความรักนิรันดรจากแผนหินศักดิ์สิทธิ์ที่หนาโบสถเซ็นตนิโคลัส หรือ Dome Church โบสถเกาแกอายุ 700 ป

นักทองเที่ยวจํานวนมากที่มีโอกาสมาเยือนโคเปนเฮเกนและ ทาลลินน ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา “นี่คือสองเมืองทองเที่ยว ที่มาเห็นครั้งเดียวก็ยังไมพอ”

Ma rch 2012

27


การทองโลกกวางครั้งตอไป สะสมคุณสมบัติ มีนาคม 2555 - สิงหาคม 2556 (18 เดือน)

มีนาคม

2555•2012

Sun Mon Tue Wed Thu 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

กรกฎาคม Sun 1 8 15 22 29

28

Mon 2 9 16 23 30

March Fri 2 9 16 23 30

July

2555•2012

Tue 3 10 17 24 31

Wed 4 11 18 25

Thu 5 12 19 26

Sat 3 10 17 24 31

Fri 6 13 20 27

Sat 7 14 21 28

เมษายน Sun 1 8 15 22 29

Mon 2 9 16 23 30

สิงหาคม

April

2555•2012

Tue 3 10 17 24

Wed 4 11 18 25

Thu 5 12 19 26

2555•2012

Sun Mon Tue Wed 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

Thu 2 9 16 23 30

Fri 6 13 20 27

Sat 7 14 21 28

พฤษภาคม

2555•2012

Sun Mon Tue 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Wed 2 9 16 23 30

Sun Mon Tue Wed Thu Fri 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Sat 2 9 16 23 30

กันยายน 2555•2012 September

ตุลาคม

2555•2012

October

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sun Mon 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Tue 2 9 16 23 30

Fri 5 12 19 26

Sat 4 11 18 25

ธันวาคม 2555•2012 December

มกราคม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Ma rch 2012

Sat 5 12 19 26

June

2555•2012

August

พฤศจิกายน 2555•2012 November Sat 3 10 17 24

Fri 4 11 18 25

มิถุนายน

Fri 3 10 17 24 31

Sun Mon Tue Wed Thu 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Fri 2 9 16 23 30

Thu 3 10 17 24 31

May

2556•2013

Wed 2 9 16 23 30

Thu 3 10 17 24 31

January Fri 4 11 18 25

Sat 5 12 19 26

Wed 3 10 17 24 31

Thu 4 11 18 25

Sat 6 13 20 27

กุมภาพันธ 2556•2013 February Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


มีนาคม

2556•2013

March

Sun Mon Tue Wed Thu Fri 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

กรกฎาคม Sun Mon 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Wed 3 10 17 24 31

Thu 4 11 18 25

Sun Mon 1 7 8 14 15 21 22 28 29

April

2556•2013

Tue 2 9 16 23 30

Wed 3 10 17 24

Thu 4 11 18 25

Fri 5 12 19 26

Sat 6 13 20 27

พฤษภาคม

May

2556•2013

Sun Mon Tue Wed 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

Thu 2 9 16 23 30

Fri 3 10 17 24 31

July

2556•2013

Tue 2 9 16 23 30

Sat 2 9 16 23 30

เมษายน

Fri 5 12 19 26

เฮลซิงกิ

Sat 4 11 18 25

มิถุนายน

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สิงหาคม

Sat 6 13 20 27

Scandinavian Cruise

June

2556•2013

2556•2013

Sun Mon Tue Wed Thu 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

August Fri 2 9 16 23 30

Sat 3 10 17 24 31

เซนต ปเตอรสเบิรก

ทาลลินน

โคเปนเฮเกน

สตอคโฮลม

Ma rch 2012

29


แอมเวยเอ็กซโป 2012 หาดใหญ วันเสารที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เวลา 10.00 - 16.30 น. 25 ป แอมเวย…สัญลักษณที่คุณไววางใจ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนบทพิสูจนใหเห็นถึง ความสําเร็จที่ยิ่งใหญในธุรกิจขายตรง พบกับการแนะนําขอมูลความรูและการสาธิตผลิตภัณฑตางๆ มากมาย ที่คุณสามารถนําไปดําเนินธุรกิจจากนักธร กธุรกิ รกิจแอมเว แอมเวยดาํ เนินการ ผูเ ชีย่ วชาญ พรอมรวมสนุกทีบ่ ธู กลุม ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ กลุม ผลิตภัณฑสาํ หรับเรือนราง กลุม ผลิตภัณฑสาํ หรับบาน และเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก

ผูนํากลุมผลิตภัณฑสําหรับเรือนราง

ผูนํากลุมผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและสําหรับบาน

วัฒนา - ประทุม เทพกูล นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

พสธร - ทพญ.มาลีนี แซตั้ง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

ลงทะเบียนเขาชมงานตั้งแตเวลา 10.00 - 16.00 น. บริการรถรับสงฟรี เวลา 10.00 - 17.00 น. จากแอมเวย ช็อป หาดใหญ ถึงสถานที่จัดงาน

รายการเวทีผลิตภัณฑ 13.00 - 14.00 น.

14.10 - 15.10 น.

15.20 - 16.20 น.

รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ

“โภชนาการแนวใหมที่จะทําใหคุณเขาใจการดูแล สุขภาพองครวมอยางงายๆ” โดย รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ The Ultimate Eye Cre`me สัมผัสอายครีมที่ดีที่สุดของอารทิสทรี... อารทิสทรี ครีม แอล/เอ็กซ อาย โดยคุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน บุญอริยะ นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต Korean Make Up Trend โดยเมคอัพ อารทิสต ชั้นนําของเมืองไทย

ศิริพรรณ - วิโรจน บุญอริยะ นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต

นักธุรกิจแอมเวยใหม ที่สมัครตั้งแต 1 มีนาคม 2554 - 24 มีนาคม 2555 เพียงลงทะเบียนภายในงาน ฟรี! คูปองรวมกิจกรรมฟรี 1 กิจกรรม (ตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพเสนผม หรือตรวจวัดองคประกอบของรางกาย) ฟรี! Action Photo รูปถายสุดเก 1 ใบ (จํานวนจํากัด) 30

Ma rch 2012


สมาชิกแอมเวย พลาดไมได กิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายสําหรับสมาชิกแอมเวยเทานั้น เพียงลงทะเบียนดวยตนเอง พรอมแสดงบัตรสมาชิกแอมเวยและบัตรประชาชน ณ จุดลงทะเบียน ฟรี! คูปองรวมกิจกรรมฟรี 1 กิจกรรม (ตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพเสนผม หรือตรวจวัดองคประกอบของรางกาย) ฟรี! Action Photo รูปถายสุดเก 1 ใบ (จํานวนจํากัด)

สนุกลุนรับฟรี! ยาสีฟนกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 5 กรัม หรือ 65 กรัม จํานวน 1 หลอด

SOP Exclusive Card พิเศษ! สําหรับสมาชิก SOP Exclusive Card เทานัน้ รับสิทธิพเิ ศษมากมายทีบ่ ธู SOP ภายในงาน • สํารองพื้นที่จอดรถ! บริษัทจะจัดเตรียมพื้นที่จอดรถใหแกทาน (ที่จอดรถมีจํานวนจํากัด) • ฟรี! เครื่องดื่ม! รับเครื่องดื่ม Welcome Drink 2 แกว • ฟรี! คูปองรวมกิจกรรมฟรี 1 กิจกรรม (ตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพเสนผม หรือตรวจวัดองคประกอบของรา งกาย)) เงื่อนไข • ทานสามารถรับหรือใชสิทธิพิเศษตางๆ ไดก็ตอเมื่อทานยังคงสถานภาพการสั่งซื้อ SOP อยู ณ วันที่ขอรับหรือใชสิทธิพิเศษเทานั้น • สิทธิพิเศษตางๆ ภายในงานมีจํานวนจํากัด • สงวนสิทธิ์ใหกับเจาของบัตรเทานั้น • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษขางตนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

การประชุมระดับภูมิภาค 2012 หาดใหญ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เวลา 18.30 – 21.30 น. (ประตูเปด 18.00 น.) รหัส 29-0017 บตั รราคา

บาท

จําหนาย ณ เคานเตอรบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป หาดใหญ ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่ พัทลุง และภูเก็ต วันจําหนายบัตร 13 - 14 กุมภาพันธ 2555 15 กุมภาพันธ 2555

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (รหัสละไมเกิน 10 ใบ) สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทั่วไป (ไมจํากัดจํานวน หรือจนกวาบัตรหมด)

ผูปราศรัยรับเชิญ อรอนงค ศิริรังคมานนท นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา

วรภพ - พญ.ฐิติพร ธาวงค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ฟรี 100 ทานแรก (1 ทาน/1 ชิ้นสวน) เพียงทานตัดชิ้นสวนนี้มาแลก แอคทีฟ 8 หรือ อะเซโรลา เชอรรี ฟรี 1 แกว ณ จุดจําหนายเครื่องดื่ม ภายในงานแอมเวยเอ็กซโป 2012 หาดใหญ


แอมเวยเอ็กซโป 2012 จ.อุดรธานี วันเสารที่ 7 เมษายน 2555 หองอุดรธานี ฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เวลา 10.00 - 16.30 น. 25 ป แอมเวย…สัญลักษณที่คุณไววางใจ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนบทพิสูจนใหเห็นถึง ความสําเร็จที่ยิ่งใหญในธุรกิจขายตรง พบกับการแนะนําขอมูลความรูและการสาธิตผลิตภัณฑตางๆ มากมาย ที่คุณสามารถนําไปดําเนินธุรกิจจากนักธ กธรกิ กธุรกิจแอมเว แอมเวยดาํ เนินการ ผูเ ชีย่ วชาญ พรอมรวมสนุกทีบ่ ธู กลุม ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ กลุม ผลิตภัณฑสาํ หรับเรือนราง กลุม ผลิตภัณฑสาํ หรับบาน และเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก

ผูนํากลุมผลิตภัณฑสําหรับเรือนราง

ผูนํากลุมผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและสําหรับบาน

รัชนี มณีจันทร - อนุชา ยุระศรี นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

สมยศ - ชนาภา วรรณพฤกษ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ลงทะเบียนเขาชมงานตั้งแตเวลา 10.00 - 16.00 น. บริการรถรับสงฟรี เวลา 10.00 - 17.00 น. จากแอมเวย ช็อป อุดรธานี ถึงสถานที่จัดงาน

รายการเวทีผลิตภัณฑ 13.00 - 14.00 น.

14.10 - 15.10 น.

15.20 - 16.20 น.

รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ

“โภชนาการแนวใหมที่จะทําใหคุณเขาใจการดูแล สุขภาพองครวมอยางงายๆ” โดย รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ เคล็ดลับการทําการตลาดที่ประสบความสําเร็จสําหรับ ผลิตภัณฑเครื่องกรองนํ้า eSpring และเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟยร โดยคุณรชยา ศุภนราพรรค นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรคู Korean Make Up Trend โดยเมคอัพ อารทิสต ชั้นนําของเมืองไทย

รชยา ศุภนราพรรค นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

นักธุรกิจแอมเวยใหม ที่สมัครตั้งแต 1 เมษายน 2554 - 7 เมษายน 2555 เพียงลงทะเบียนภายในงาน ฟรี! คูปองรวมกิจกรรมฟรี 1 กิจกรรม (ตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพเสนผม หรือตรวจวัดองคประกอบของรางกาย) ฟรี! Action Photo รูปถายสุดเก 1 ใบ (จํานวนจํากัด) 32

Ma rch 2012


สมาชิกแอมเวย พลาดไมได กิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายสําหรับสมาชิกแอมเวยเทานั้น เพียงลงทะเบียนดวยตนเอง พรอมแสดงบัตรสมาชิกแอมเวยและบัตรประชาชน ณ จุดลงทะเบียน ฟรี! คูปองรวมกิจกรรมฟรี 1 กิจกรรม (ตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพเสนผม หรือตรวจวัดองคประกอบของรางกาย) ฟรี! Action Photo รูปถายสุดเก 1 ใบ (จํานวนจํากัด)

สนุกลุนรับฟรี! ยาสีฟนกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 5 กรัม หรือ 65 กรัม จํานวน 1 หลอด

SOP Exclusive Card พิเศษ! สําหรับสมาชิก SOP Exclusive Card เทานัน้ รับสิทธิพเิ ศษมากมายทีบ่ ธู SOP ภายในงาน • สํารองพื้นที่จอดรถ! บริษัทจะจัดเตรียมพื้นที่จอดรถใหแกทาน (ที่จอดรถมีจํานวนจํากัด) • ฟรี! เครื่องดื่ม! รับเครื่องดื่ม Welcome Drink 2 แกว • ฟรี! คูปองรวมกิจกรรมฟรี 1 กิจกรรม (ตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพเสนผม หรือตรวจวัดองคประกอบของรางกาย) เงื่อนไข • ทานสามารถรับหรือใชสิทธิพิเศษตางๆ ไดก็ตอเมื่อทานยังคงสถานภาพการสั่งซื้อ SOP อยู ณ วันที่ขอรับหรือใชสิทธิพิเศษเทานั้น • สิทธิพิเศษตางๆ ภายในงานมีจํานวนจํากัด • สงวนสิทธิ์ใหกับเจาของบัตรเทานั้น • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษขางตนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

การประชุมระดับภูมิภาค 2012 จ.อุดรธานี ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เวลา 18.30 – 21.30 น. (ประตูเปด 18.00 น.)

บตั รราคาท

รหัส 29-0018 จําหนาย ณ เคานเตอรบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป อุดรธานี ขอนแกน สกลนคร เลย รอยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี วันจําหนายบัตร 2 - 3 มีนาคม 2555 4 มีนาคม 2555

บา

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (รหัสละไมเกิน 10 ใบ) สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทั่วไป (ไมจํากัดจํานวน หรือจนกวาบัตรหมด)

ผูปราศรัยรับเชิญ พฤสณัย มหัคฆพงศ รมัณยา จูฑะเตมีย นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

อัญชัน - ศราวุธ เพ็งพันธ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ฟรี 100 ทานแรก (1 ทาน/1 ชิ้นสวน) พบกันครั้งตอไป

เพียงทานตัดชิ้นสวนนี้มาแลก

วันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคม 2555 หองสุนทรภู โรงแรมสตาร จ.ระยอง

แอคทีฟ 8 หรือ อะเซโรลา เชอรรี ฟรี 1 แกว ณ จุดจําหนายเครื่องดื่ม ภายในงานแอมเวยเอ็กซโป 2012 อุดรธานี


ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง” “ดิฉันจะเปนเหมือนบานหลังที่สองใหกับนักเรียนที่ดอยโอกาส” เปนความตั้งใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่ ไดรับโอกาสทางการศึกษาดวยทุนแอมเวย เพราะเชื่อวาคนเราทุกคนสามารถมอบโอกาสที่ดีใหกับผูคน รอบขางไดอยางไมมีที่สิ้นสุด และสิ่งเดียวที่นางสาวบัวริม ทองพิมาย นักศึกษาชั้นปที่ 5 สาขาวิชา วิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความคาดหวังคือจะเปนครูในพื้นที่ ชนบทเพื่อใหความรูแกนักเรียนที่ดอยโอกาส และยังตั้งใจดวยวาจะรับสอนพิเศษหลังเลิกเรียนใหแก นักเรียนโดยไมคิดคาตอบแทน เพื่อใหนักเรียนเหลานี้ไดเติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ทั้งในดานความรูและความดี และสามารถนําความรูที่มีไปใชในชุมชนและในชีวิตประจําวันของนักเรียน อยางมีความสุข

ดร.พงษ์ศกั ดิ์ - ดร.พรทิพย อัจจิมารังษี นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา เนื่องจากกอนที่ดิฉันจะมาทําแอมเวย ไดมีโอกาสเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย และไดรับรูถึง ความรูส กึ ทีน่ กั ศึกษาบางคนไมสามารถชวยเหลือตนเองไดทางดานการเงินเพือ่ การศึกษา โครงการ ของแอมเวยเพือ่ การศึกษาของนองๆ จึงเปนทางออกทีด่ สี าํ หรับใครบางคนทีโ่ ชคดีทไ่ี ดรบั โอกาสนี้ หลายครั้งเราไดพยายามใหโอกาสการทําธุรกิจกับผูคน บางคนเห็นวาเปนโอกาส แตบางคน ไมเห็น แตเมื่อใดก็ตามที่พวกเราชาวแอมเวยบริจาคเงินสมทบเขากองทุนการศึกษาแอมเวย พวกเราจะไดเห็นผลผลิตทีผ่ ลิดอกออกผลอยางงดงามแนนอน และหากมองในอีกมุมหนึง่ พวกเรา ก็ไดชวยยกระดับการศึกษาของเด็กไทยใหพัฒนา ทายที่สุดนี้ขอเชิญชวนพี่นองชาวแอมเวยได รวมดวยชวยกันสนับสนุนมูลนิธิแอมเวย เพื่อสานตอกิจกรรมและโครงการดีๆ ตลอดไป

“แอมเวย รวมพลังแบงปนโลหิต” ครั้งที่ 22 24 เมษายน 2555 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ สํานักงานใหญแอมเวย (ปดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ของขวัญที่ประเมินคาไมได เพราะยังไมมีสิ่งใดใชทดแทน “เลือด” ได ทุกการบริจาคโลหิตจึงมีคุณคาเกินกวาจะประเมินได

แทนคําขอบคุณ…ดวย ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาดทดลอง 1 แพ็ค (5 กรัม/หลอด) สําหรับผูบริจาคโลหิตทุกทาน

รวมสะสมความดี รับของที่ระลึกพิเศษ • บริจาคโลหิตครบ 5 ครั้ง รับประกาศนียบัตรและสเปรยระงับกลิ่นปาก กลิสเทอร รสมิ้นท ขนาด 9 กรัม มูลคา 180 บาท

• บริจาคโลหิตครบ 10 ครั้ง รับประกาศนียบัตรและนิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครือ่ งดืม่ ) รสสม ขนาด 404 กรัม มูลคา 555 บาท

• บริจาคโลหิตครบ 15 ครั้ง รับประกาศนียบัตรและนิวทริไลท สปแนช พลัส ขนาดบรรจุขวดละ 120 เม็ด มูลคา 660 บาท

• บริจาคโลหิตครบ 20 ครั้ง รับโลประกาศเกียรติคณ ุ และนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ขนาด 450 กรัม มูลคา 1,335 บาท

หมายเหตุ: นับจํานวนครั้งสะสมเฉพาะการรวมบริจาคโลหิตกับโครงการ “แอมเวยรวมพลังแบงปนโลหิต” เทานั้น

เพือ่ ความสะดวกแกผบู ริจาคโลหิตทุกทาน กรุณาแจงความจํานงรวมบริจาคโลหิตลวงหนาทีแ่ ผนกบริหารธุรกิจ และแอมเวย ช็อป ในพืน้ ทีข่ องทาน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2374-2961 หมายเหตุ: สําหรับเขตพื้นที่ตางจังหวัด โปรดติดตามรายละเอียดของวัน เวลา และสถานที่บริจาคโลหิตในโครงการ “แอมเวยรวมพลังแบงปนโลหิต” ครั้งที่ 22 ไดจากบอรดประกาศในแอมเวย ช็อป ทุกสาขา


CLICK CORNER สิ้นสุดชวงเวลาจองโปรโมชั่นจากฉบับที่แลว มาฉบับนี้ขอเอาใจ นักช็อปที่นิยมออกมาจับจายซื้อของในรอบทั่วไป ซึ่งโดยปกติ แลวจะเริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน กรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ มีสินคาเหลือจากการจองโปรโมชั่น ขั้นตอนที่ 1 เขาสูเว็บไซต www.amwayshopping.com พรอม Login เขาสูระบบ ตั้งแต 00.01 – 23.30 น.

ขั้นตอนที่ 2 คลิก “แบนเนอรโปรโมชั่น”

ขั้นตอนที่ 3 เลือกรายการโปรโมชั่นที่ตองการ ระบุ “จํานวน (ชุด)” พรอมคลิก ปุม “ใสตะกรา”

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อไดสินคาตามความตองการครบทุกรายการ แลวใหคลิกปุม “สั่งซื้อ”

เลือก “สั่งซื้อสินคา/รายการโปรโมชั่นปกติ/ รายการพิเศษที่ไดรับจดหมาย หรือขอความ ทางโทรศัพท” ตรวจสอบรายการสินคาที่เลือกไว พรอมระบุ วิธีการรับสินคา แลวคลิกปุม “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 6 เลือกสินคาของแถมทีต่ อ งการ ระบุ “จํานวน” พรอมคลิกปุม “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 7 เลือกชองทางการชําระเงินไดหลากหลายตามความสะดวก แลวคลิกปุม “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อระบบดําเนินการเรียบรอยแลว จะแสดงหนาจอ “ขอบคุณ” พรอม แจงหมายเลขสั่งซื้อเพื่อใชเปน ขอมูลอางอิง

Ma rch 2012

37


รวมแสดงความยินดีแกนักธุรกิจแอมเวย 3 รหัส รับรางวัล “นักขายตรงดีเดน 2554” ในงาน “วันเกียรติยศนักขายตรงไทย” คุณกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผูจัดการ และคุณกิตติมา นพทีปกังวาล ผูอํานวยการฝายธุรกิจสัมพันธ บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด รวมแสดงความยินดีแกนักธุรกิจแอมเวย 3 รหัสที่ไดรับรางวัล “นักขายตรงดีเดน 2554” ภายในงาน “วันเกียรติยศนักขายตรงไทย” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2555 ณ หองรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลนักขายตรงดีเดนจัดขึน้ เพือ่ ยกยองเชิดชูเกียรติและเปนกําลังใจใหแกนกั ขายตรงทีท่ าํ ธุรกิจดวยความตัง้ ใจมุง มัน่ และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณซึง่ เปนคุณสมบัตสิ าํ คัญในการเปนนักขายตรงทีด่ ี โดยในปนม้ี นี กั ธุรกิจแอมเวย 3 รหัสทีไ่ ดรบั รางวัล “นักขายตรงดีเดน” ไดแก

คุณขวัญตา สกนธวัฒน – คุณวีระพงษ์ รัตนพันธุศรี นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

คุณนฤภร – คุณวรกร ระวิพงษ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

คุณณรุส มหัคฆพงศ – คุณสมรศรี คลังสุภาวิพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

ภายในงานไดรับเกียรติจากคุณนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รวมเปนประธานในพิธีและมอบโลใหแกนักขายตรงดีเดน โดยงานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยในปนี้ จัดขึ้นภายใตแนวคิด “TDSA A Night of Brilliant Success” คืนจรัสแสงแหงเกียรติยศ และเพื่อให สมเกียรติแหงการมอบรางวัลแกนกั ขายตรงดีเดนทุกทาน ทางสมาคมไดจดั เตรียมงานพรอมการแสดง อยางอลังการดวยบรรยากาศแหงความหรูหราและความภาคภูมิใจ และที่ขาดไมไดคือเสียงปรบมือ และแรงเชียรจากผูรวมงานทุกทาน บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอแสดงความยินดีกับนักขายตรงดีเดนทุกทานที่ไดรับรางวัลในปนี้ และขอเปนกําลังใจและแรง เชียรใหแกนักขายตรงดีเดนในปถัดๆ ไป Ma rch 2012

39


ตารางการประชุม

SEMINAR / WORKSHOP เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

ส.

10

13.30 - 16.30 น.

กรุงเทพฯ

อา. พ.

18 21

13.00 - 17.00 น. 17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

หองฟนิกซ 1 - 6 ฮอลล 8 ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รอยัล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

พฤ.

22

17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เม.ย. อา.

29

12.30 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ

อาคารอารีนา ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรุงเทพฯ

มี.ค.

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

ส. อา. จ. ส. ส. เม.ย. จ. อ.

3 4 5 10 10 2 3

13.00 - 17.00 น. 13.00 - 17.00 น. 19.00 - 21.30 น. 13.30 - 16.30 น. 13.30 - 16.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

เพชรบูรณ ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก เชียงใหม พิษณุโลก สุโขทัย

พ.

4

19.00 - 21.30 น.

นครสวรรค

หองศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล หองเวียงปง โรงแรมเวียงตากริเวอรไซด หองสีหราช โรงแรมสีหราช หองวังพิกุล 1-2 โรงแรมอมรินทรลากูน หองทิพยพิมาน โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว หองคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทรลากูน หองแกรนดบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร รีสอรท แอนด สปา หองเทพธิดา โรงแรมพิมาน

เวลา

จังหวัด

สถานที่

ระยอง จันทบุรี ชลบุรี

ภาคเหนือ

มี.ค.

เดือน วัน วันที่

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก

มี.ค.

เม.ย.

ส. อ. พ.

10 13 14

13.30 - 16.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

พฤ. จ. อ. พ. อ. พ.

15 9 10 11 24 25

19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

พฤ.

26

19.00 - 21.30 น.

เดือน วัน วันที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มี.ค.

ภาคใต

เวลา

หองเสม็ด 1 โรงแรมคามีโอ เฮาส หองจุลมณี โรงแรม เค.พี. แกรนด หองชลบุรี - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน ราชบุรี หองกัลปพฤกษ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด สุพรรณบุรี หองแกรนดบอลรูม โรงแรมศรีอูทองแกรนด อยุธยา หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด ลพบุรี หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท ประจวบคีรีขันธ หองโยธิน โรงแรมหาดทอง เพชรบุรี หองแกรนดเสมา โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรท รีเจนทบีช ชะอํา ระยอง หองศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร

จังหวัด

สถานที่

ส. ส. ส. อ. พ. พ. พฤ. เม.ย. ส.

10 10 10 13 14 28 29 7

13.30 - 16.30 น. นครราชสีมา 13.30 - 16.30 น. อุบลราชธานี 13.30 - 16.30 น. ขอนแกน 19.00 - 21.30 น. รอยเอ็ด 19.00 - 21.30 น. ขอนแกน 19.00 - 21.30 น. นครราชสีมา 19.00 - 21.30 น. สุรินทร 10.00 - 22.00 น. อุดรธานี

พ. พฤ.

25 26

19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

บุรีรัมย ศรีสะเกษ

หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง หองประชุมหนาเมือง โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต การเดน หองศรีจันทร 2 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส หองรัตนบุรี 2 โรงแรมทองธารินทร หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร หองประโคนชัย โรงแรมเทพนคร หองศรีพฤทเธศวร โรงแรมเกษสิริ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

เดือน วัน วันที่

40

มีนาคม - เมษายน 2555

มี.ค. พฤ. ศ. ส. ส. ส. เม.ย. ส. อ.

8 9 10 10 10 7 22

Ma rch 2012

19.00 - 21.30 น. กระบี่ หองนพรัตน โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท 19.00 - 21.30 น. ภูเก็ต หองแกรนดบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ 13.30 - 16.30 น. สงขลา หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี.หาดใหญ 13.30 - 16.30 น. สุราษฎรธานี หองศรีวิชยั เอ โรงแรมวังใต 13.30 - 16.30 น. ภูเก็ต หองรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ 12.00 - 17.00 น ยะลา หองวลัย โรงแรมรามาการเดน 12.30 - 16.30 น. สุราษฎรธานี หองศรีวิชัย โรงแรมวังใต

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมกาวสูความสําเร็จ พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต) พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต) Y me

การประชุม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

หมายเหตุ

การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย

สมาชิก และผูสนใจ สมาชิก และผูสนใจ สมาชิก และผูสนใจ สมาชิก และผูสนใจ สมาชิก และผูสนใจ สมาชิก และผูสนใจ

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ งานแสดงสินคาแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ และการประชุมสวนภูมิภาค การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ


ตารางฝกอบรมนักธุรกิจแอมเวย หลักสูตร การสื่อสารและบุคลิกภาพ: พื้นฐานแหงความสําเร็จในธุรกิจแอมเวย วิทยากร อ.ศิวไิ ล แสงพุฒ รหัสจองฝกอบรม 19-0823 19-0824

• กรรมการผูอ าํ นวยการ เอส เอส คอนซัลแตนท (ทีป่ รึกษาดานการบริหารการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) • วิทยากรประจําหลักสูตร “Pro-Executive” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด มี.ค. อ. 6 13.00-17.00 น. กรุงเทพฯ มี.ค. ส. 24 13.00-17.00 น. อุบลราชธานี

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองบอลรูม A-B โรงแรมลายทอง

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. เรียนรูหลักการสําคัญในการสื่อสาร การเลือกใชคําพูดกับความรูสึกของผูฟง วิธีการ ใชคําพูดในสถานการณตางๆ การสังเกตภาษาทาทางในขณะสนทนากับลูกคาผูมุงหวัง 2. การใชทักษะการฟงเพื่อชนะใจลูกคา 3. การพัฒนาบุคลิกและการสื่อภาษาเพื่อสรางความเจริญเติบโตในธุรกิจทั้งการขาย การสปอนเซอร การบริการลูกคา และการเขารวมประชุมในงานตางๆ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 6 ก.พ. 55 24 ก.พ. 55

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร คิดใหญ ไมคิดเล็ก (Think Big) วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0834

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิทยากร และทีป่ รึกษา Train and Media Training Institute

เดือน วัน วันที่ เวลา มี.ค. ส. 24 13.00-17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การเพิ่มขนาดของการคิด 3. การพูดเชิงบวก 2. การมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นในเปาหมาย 4. ไมมีคําวาทําไมไดและลงมือทําเดี๋ยวนี้

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 24 ก.พ. 55

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การสรางทีมแหงความสําเร็จ วิทยากร อ.อิทธินันท สันทัศ และทีมงาน รหัสจองฝกอบรม 19-0847

• วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) • วิทยากรและที่ปรึกษา ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร สถาบันฝกอบรม D4

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด มี.ค. ส. 17 9.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน โดยสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดมีสวนรวม 2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทีม เพราะเราเปนหุนสวนทางธุรกิจที่จะนําทีมงานไปสูความสําเร็จได 3. การสรางเครือขายในการทํางาน (Network Building) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการประสานงาน 4. พัฒนากระบวนการคิดเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของทีมงาน 5. วิธกี ารมองปญหา อุปสรรค และความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ วาเปนโอกาสทีจ่ ะพัฒนางาน และพัฒนาความสัมพันธ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 17 ก.พ. 55

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร พัฒนาทักษะการสื่อสารจากภายในเพื่อความสําเร็จ (Developing Your Interpersonal Communication to Win) วิทยากร อ.ศิวไิ ล แสงพุฒ รหัสจองฝกอบรม 19-0855 19-0840 19-0841

เดือน มี.ค. มี.ค. มี.ค.

วัน อา. ส. พฤ.

วันที่ เวลา จังหวัด 11 9.00 - 17.00 น. อุดรธานี 17 9.00 - 17.00 น. เชียงใหม 29 9.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สถานที่ หองแกรนดประจักษตรา โรงแรมประจักษตรา หองทิพยพมิ าน โรงแรมเชียงใหม แกรนดววิ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. ศิลปะของทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 2. พลังอํานาจเสียงจากภายในสงผลตอการกระทําอยางไร 3. ฝกการพัฒนาทักษะการใชการสื่อสารจากเสียงภายในของตนเอง 4. ฝกปฏิบัติการเลือกใชถอยคําในการสื่อสารเพื่อสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 5. ฝกการโคชและสรางการสื่อสารแบบ Win-Win ที่ทรงพลังจากภายใน

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 10 ก.พ. 55 17 ก.พ. 55 20 ก.พ. 55

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

นอกจากนี้ คุณจะไดรับประสบการณพรอมทั้งหลักการอันเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางทักษะการสื่อสาร ระหวางบุคคล ที่พัฒนาจากพลังการสื่อสารจากภายใน เพื่อสรางความแตกตางในชีวิตของคุณ

หลักสูตร พลังแหงความคิด พิชิตความสําเร็จ วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0852

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด มี.ค. พ. 28 9.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. พัฒนาทักษะในการจําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ฝกการใชจินตนภาพเพื่อพัฒนาสมอง 3. ฝกทักษะการพัฒนาสมองเพื่อสรางภาพแหงความสําเร็จ 4. ฝกปฏิบัติในการพัฒนาสมองเพื่อสรางวิธีคิดอยางผูประสบความสําเร็จ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 28 ก.พ. 55

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม • DVD การฝกปฏิบัติจริงของแตละทาน

คาฝกอบรม • 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

(สงมอบใหภายหลัง)

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์แกผูเขาฝกอบรม 2 ทาน/1 รหัส

Ma rch 2012

41


สัมมนาพิเศษ “คิดมุมกลับ” (Complementary Thinking) คิดมุมกลับ ขยับรากฐาน สานสิ่งดี กลับมาอีกครั้งสําหรับการสัมมนาพิเศษโดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก และ ผูปราศรัยรับเชิญผูมากดวยประสบการณที่จะมารวมกันแบงปน ความรูและขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินธุรกิจของทาน วันที่ 11 มี.ค. 55 17 มี.ค. 55 1 เม.ย. 55 8 เม.ย. 55 29 เม.ย. 55 6 พ.ค. 55 13 พ.ค. 55

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

ปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการตลาด The University of Chicago

เวลา

จังหวัด เชียงใหม กรุงเทพฯ พิษณุโลก 12.00-18.30 น. ขอนแกน สุราษฎรธานี นครราชสีมา อ.หาดใหญ จ.สงขลา

TECHNOLOGY COMPLEMENT

TRANSITION

เทคโนโลยี

สูการเปลี่ยนแปลง

สําหรับ

เข็มทอง ขึ้นไป

เติมเต็มความรู

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทองและสูงขึ้นไปเทานั้น บัตรราคา 150 บาท พรอมอาหารวาง จําหนายบัตร ณ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา

วันอาทิตยที่ 11 มีนาคม 2555

ณ หองซี จี วี 3 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม 11.30 - 12.30 น. 13.00 - 14.45 น. 14.45 - 15.15 น. 15.15 - 16.45 น. 16.50 - 17.30 น. 17.30 - 18.30 น.

สถานที่ หองซี จี วี 3 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว หองไดมอนดแกรนดบอลรูม อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองบอลรูม โรงแรมอมรินทรลากูน หองศรีจันทร โรงแรมเจริญธานี หองทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี หองสุรนารี เอ บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส หองตะกั่วปา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ

ลงทะเบียน สัมมนาพิเศษ “คิดมุมกลับ” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก พักรับประทานอาหารวาง ชา-กาแฟ สัมมนาพิเศษ “คิดมุมกลับ” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก การบรรยาย “สื่อออนไลน ขยายโอกาสทางธุรกิจ” เสวนาพิเศษคิดมุมกลับ โดย คุณพรทิพย - ผศ.วิจติ ร คงพูล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู คุณพรพรหม สุธาทร นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

วันอาทิตยที่ 18 มีนาคม 2555

ณ หองไดมอนด แกรนดบอลรูม อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี 11.30 - 12.30 น. 13.00 - 14.45 น. 14.45 - 15.15 น. 15.15 - 16.45 น. 16.50 - 17.30 น. 17.30 - 18.30 น.

ลงทะเบียน สัมมนาพิเศษ “คิดมุมกลับ” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก พักรับประทานอาหารวาง ชา-กาแฟ สัมมนาพิเศษ “คิดมุมกลับ” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก การบรรยาย “สื่อออนไลน ขยายโอกาสทางธุรกิจ” เสวนาพิเศษคิดมุมกลับ โดย คุณสุพัฒน ภัทรวรกุลวงศ - คุณประภาภัทร รุจิระธนลักษณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา คุณภัทรเทพ วีระพงศ - คุณณิชา รุงรุจิไพศาล นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

ปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการตลาด The University of Chicago

ปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการตลาด The University of Chicago

ประภาภัทร รุจิระธนลักษณ สุพัฒน ภัทรวรกุลวงศ

พรทิพย - ผศ.วิจิตร คงพูล พรพรหม สุธาทร

นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน

42

Ma rch 2012

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา

ณิชา รุงรุจิไพศาล - ภัทรเทพ วีระพงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม


ขอปฏิบัติในการฝกอบรม กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม การสํารองที่นั่งการฝกอบรม 1. กรุณายืนื ยันั การสําํ รองทีน่ี ง่ั โโดยชําํ ระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกัน กอนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้น สิทธิ์การสํารองที่นั่งของทานจําเปนตอง ถูกยกเลิกในวันรุงขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูอื่น 2. หากในการฝกอบรมใดมีที่นั่งเหลือในรอบแพลตินัม นธอ.ทั่วไปสามารถ โทร.สํารองที่นั่งและติดตอชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกันกอน เวลา 18.00 น. ตามชองทางทีบ่ ริษทั กําหนด โดยไมมกี ารจําหนายบัตร ที่เหลือหนาหองฝกอบรม

3. ในกรณีทม่ี ผี สู าํ รองทีน่ ง่ั เขารวมฝกอบรมนอยมาก บริษทั อาจยกเลิกการ ฝกอบรมนัน้ และแจงใหผสู าํ รองทีน่ ง่ั ทัง้ หมดทราบกอนวันฝกอบรม 7 วัน 4. ในกรณีทบ่ี ริษทั ยกเลิกการฝกอบรม ทานสามารถนําใบเสร็จรับเงินคาอบรม พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองอบรม (หรือหนังสือมอบฉันทะ กรณี ใหผูอื่นมารับแทน) มาติดตอขอรับเงินคืนที่แอมเวย ช็อป สาขาใดก็ได ภายในวันที่บริษัทกําหนด หากพนกําหนดนี้แลว บริษัทจะโอนเงินคา อบรมนี้เขาบัญชีของผูจองอบรมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ชองทางการชําระคาฝกอบรม 1. ชําระเปนเงินสด ณ แอมเวย ช็็อป ทัั่วประเทศ 2. ชําระดวยบัตรแอมเวยเดบิตการด 3. ชําระผานบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 4. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารดวยใบนําฝากพิเศษ (ขอรับแบบฟอรม ใบนําฝากพิเศษไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือดาวน โหลดแบบฟอรม ไดที่ www.amwayshopping.com)

5. ชําระดวยบัตรเครดิต/วีซา/มาสเตอรการด 6. ชําระผานบริการ K-mBanking (สําหรับมือถือทุกระบบ) 7. ชําระผาน ATM SIM (สําหรับมือถือระบบ Dtac เทานั้น) ในการชําระเงินผานบริการธนาคารตางๆ ทานจะตองโทร.สํารองทีน่ ง่ั กอน การชําระเงิน และสามารถติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ ผนกบริการธุรกิจ สํานักงานใหญ กรณีทต่ี อ งการรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขาอืน่ ๆ ทานสามารถแจงความจํานงไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทําการ และติดตอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขานัน้ หลังจากการแจงประมาณ 7 วันทําการ

การเขาฝกอบรม 1. ผูเ ขารวมฝกอบรมจะตองเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานัน้ (กรณีผสู มัครรวม แตยงั ไมไดเพิม่ ชือ่ ตามระเบียบของบริษทั ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได) 2. ตองแสดงบัตรประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและใบเสร็จรับเงินคาฝกอบรม เปนหลักฐานในการลงทะเบียน 3. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรอบการเขาฝกอบรมโดยมิไดแจงใหบริษัท ทราบกอนวันฝกอบรม

4. 5. 6. 7.

นักธุรกิจแอมเวยจะตองลงทะเบียนดวยตนเองเทานั้น กรุณางดการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดในระหวางการฝกอบรม กรุณามาลงทะเบียนและรับเอกสารกอนเริ่มการฝกอบรม 15 นาที หามนําเด็กและผูไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม

Ma rch 2012

43


หลักสูตรการอบรมนิวทริไลท แผนกฝกอบรมผลิตภัณฑไดจัดแผนหลักสูตรการเรียนรูนิวทริไลทอยางเปนลาํ ดับขั้น โดยแบงเปน 3 หลักสูตรหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรขอมูลพืน้ ฐาน เหมาะสําหรับผูต อ งการเริม่ ตนเรียนรูค วามรูพ น้ื ฐานทางดานรางกายมนุษย สรีรวิทยา กายวิภาค โภชนาการ และเรือ่ งราวแบรนด นิวทริไลทพน้ื ฐาน เหมาะสําหรับผูเ ริม่ ตน ทีไ่ มมคี วามรูพ น้ื ฐานในหัวขอขางตน แบงเปน 2 หลักสูตร คือ เริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 1 และเริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 2

หลักสูตรขอมูลเฉพาะทาง* เปนการเรียนรูข อ มูลลงลึกดานการดูแลสุขภาพในแตละสวนของรางกาย เหมาะสําหรับผูท ผ่ี า นหลักสูตรขอมูล พืน้ ฐานแลว และ/หรือ มีความรูพ  น้ื ฐานและประสงคทจ่ี ะเพิม่ เติมความรูเ ฉพาะดานมากขึน้ แบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก สุขภาพหั วใจและ หลอดเลือด โภชนาการเพือ่ สุขภาพผูห ญิงและกระดูก โภชนาการเพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนัก และโภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระ

หลักสูตรขอมูลพิเศษ* จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู ในดานโภชนาการเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งในแตละชวงเวลาจะมีวิทยากรใหมๆ เขารวมบรรยาย เพิ่มเติม ทําให ไดเนือ้ หาหลากหลายและทันสมัย เหมาะสําหรับผูผ า นหลักสูตรขอมูลพืน้ ฐานและขอมูลเฉพาะทางมาแลว * หลักสูตรเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทป่ี ระสงคเขาลงเรียนหลักสูตรตางๆ ของนิวทริไลทนน้ั แผนกฝกอบรม ผลิตภัณฑขอแนะนําใหเขาฝกอบรมตามลําดับขั้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรูดังนี้

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 ปจจุบนั กระแสความสนใจเรือ่ งสุขภาพเปนสิง่ ทีเ่ ราปฏิเสธไมได และการมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงก็เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเราใชชวี ติ ไดอยางมีความสุข ปจจัยหนึง่ ที่ทําใหเรามีรางกายที่แข็งแรงคือ การที่เราตองรูจักรางกายของเราเองและมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่ทําใหรางกายแข็งแรงดวย ในการอบรม หลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของรางกาย รวมถึงภาพรวมของโภชนาการพื้นฐานที่ทําใหรางกายดํารงอยูได รหัสจองฝกอบรม 13-1092 13-1093 13-1137 13-1138 13-1139 13-1140 13-1141 13-1142

เดือน วัน วันที่ มี.ค. มี.ค. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย.

อ. อา. อ. พ. พ. พฤ. จ. จ.

6 11 3 4 4 5 9 9

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

นครราชสีมา กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กระบี่ ตาก กรุงเทพฯ แพร เลย

หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองโทปาซ โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว หองธารา โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปารีสอรท หองแมสอดบอลรูม โรงแรมเซนทาราแมสอดฮิลล หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองสักทอง โรงแรมแมยมพาเลส หองชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลซ

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 3. ความรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและ สรีรวิทยาเบื้องตนของระบบยอยอาหาร

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 14 - 15 ก.พ. 55 16 ก.พ. 55 21 - 22 ก.พ. 55 23 ก.พ. 55 15 - 16 มี.ค. 55

17 มี.ค. 55

20 - 21 มี.ค. 55

22 มี.ค. 55

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 4. ความรู โภชนาการพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวติ 5. ความรูแบรนดนิวทริไลท

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 สารอาหารเพื่อการดํารงชีวิตสําหรับมนุษยมีหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุมได 3 กลุม คือ แมคโครนิวเทรียนท ไมโครนิวเทรียนท และ ไฟโตนิวเทรียนท ดังนั้น ผูที่ตองการใหรางกายแข็งแรงจึงจําเปนที่ตองเรียนรูหลักสูตรนี้ โดยจะไดรับความรูที่ลงลึกถึงสารอาหารประเภท โปรตีน วิตามิน และเกลือแรชนิดตางๆ รวมถึงสารไฟโตนิวเทรียนททม่ี ปี ระโยชนตอ รางกาย รหัสจองฝกอบรม 13-1094 13-1095 13-1096 13-1143 13-1144 13-1145 13-1146 13-1147 13-1148 13-1149 13-1150

เดือน วัน วันที่ มี.ค. มี.ค. มี.ค. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย.

จ. พ. อา. พ. พ. พ. ศ. จ. จ. อ. พฤ.

12 21 25 18 18 18 20 23 23 24 26

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

นครสวรรค นครราชสีมา กรุงเทพฯ กระบี่ ตาก กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ แพร เลย กาญจนบุรี

หองดุสิตารมเยศ 2 โรงแรมพิมาน หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองธารา โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปารีสอรท หองแมสอดบอลรูม โรงแรมเซนทาราแมสอดฮิลล

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

44

Ma rch 2012

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 21 - 22 ก.พ. 55 23 ก.พ. 55 27 - 28 ก.พ. 55 29 ก.พ. 55 5 - 6 มี.ค. 55 7 มี.ค. 55

28 - 29 มี.ค. 55

30 มี.ค. 55

3 - 4 เม.ย. 55

5 เม.ย. 55

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองสักทอง โรงแรมแมยมพาเลส หองชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลซ หองโทปาซ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูเกี่ยวกับสารอาหารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร

4. ความรูเกี่ยวกับสารไฟโตนิวเทรียนท 5. ความรูเกี่ยวกับแบรนดนิวทริไลท

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม


สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health) โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวติ อันดับตนๆ ของคนไทยและประชากรในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแลว มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค ทีไ่ มถกู ตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเ กีย่ วกับสาเหตุของโรคนีแ้ ละการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคทีด่ ี ตลอดจนขอมูลเกีย่ วกับ อาหารที่มีประโยชนตอระบบการทํางานของหัวใจจากวิทยากรของบริษัทจะชวยใหคุณดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง รหัสจองฝกอบรม 13-1097 13-1098

เดือน วัน วันที่ มี.ค. ศ. มี.ค. พ.

เวลา

2 18.00 - 21.00 น. 28 18.00 - 21.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

จังหวัด

สถานที่

นาน กาญจนบุรี

หองมรกต โรงแรมเทวราช หองเอ็มเมอรัลด โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 13 - 14 ก.พ. 55 15 ก.พ. 55 8 - 9 มี.ค. 55 10 มี.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูเ รือ่ งอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากโภชนาการที่ไมเหมาะสม 3. เรียนรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก จากสภาวะปจจุบันที่มีสภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรับโภชนาการที่ไมสมดุลจึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูหญิง นอกจากนี้ ปญหาของอาหารในปจจุบนั รวมถึงสภาพการใชชวี ติ ยังเปนอีกสวนหนึง่ ทีม่ ผี ลกับสุขภาพกระดูก เพือ่ เปนการสรางความรูท ถ่ี กู ตอง ในการดูแลสุขภาพของผูห ญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-1151 13-1152 13-1153

เดือน วัน วันที่ เม.ย. จ. เม.ย. พฤ. เม.ย. พ.

เวลา

2 18.00 - 21.00 น. 19 18.00 - 21.00 น. 25 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

ชัยนาท สุราษฎรธานี พัทลุง

หองโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี หองริมนํ้า โรงแรมวังใต หองเพชรสุกานต โรงแรมชัยคณาธานี

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 13 - 14 มี.ค. 55 15 มี.ค. 55 27 - 28 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 3 - 4 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. ความรูใ นการดูแลตัวเองในกลุม ผูห ญิงและกระดูก

โภชนาการเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก ภาวะนํา้ หนักเกินหรือความอวน ไมเพียงกอปญหาดานสุขภาพ แตยงั สงผลตอจิตใจ กอใหเกิดความไมมน่ั ใจในรูปรางและการดํารงชีวติ การแก ปญหาโดยการลดความอวนอยางผิดๆ ยิ่งทําใหเกิดผลเสียมากขึ้นคือ นอกจากจะรักษานํ้าหนักที่ลดลงมาไมไดแลวยังอาจจะยิ่งกลับมาอวน กวาเดิม การมีความรูความเขาใจเรื่องสารอาหารที่ถูกตอง จะชวยใหผูที่ตองการลดนํ้าหนักสามารถลดนํ้าหนักไดอยางยั่งยืนควบคูไปกับการ รับประทานอาหารอยางมีความสุข รวมถึงตลาดผลิตภัณฑเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนักก็มีอัตราการเติบโตอยางมากในปจจุบัน จึงขอเชิญ นักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรและบริษัท เพื่อไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง รหัสจองฝกอบรม 13-1099 13-1100 13-1154 13-1155 13-1156

เดือน วัน วันที่ มี.ค. มี.ค. เม.ย. เม.ย. เม.ย.

พ. ศ. ศ. ศ. จ.

7 23 6 20 23

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

สกลนคร เพชรบุรี เชียงใหม พิจิตร มุกดาหาร

หองแวรซายส โรงแรมสกลแกรนดพาเลซ หองนพรัตน โรงแรมรอยัลไดมอนด หองทิพยพิมาน โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว หองมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพลาซา หองสรอยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 14 - 15 ก.พ. 55 16 ก.พ. 55 27 - 28 ก.พ. 55 29 ก.พ. 55 19 - 20 มี.ค. 55 21 มี.ค. 55 27 - 28 มี.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือและเอกสารประกอบการบรรยาย

29 มี.ค. 55

2. เรียนรูว ธิ กี ารปฏิบตั ติ นเพือ่ ควบคุมนํา้ หนัก

โภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระ (The Power of Antioxidant) อนุมูลอิสระ ตนเหตุของริ้วรอย ความแกชรา หรือแมแตโรคเรื้อรังตางๆ เปนสิ่งที่คุณไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะทุกๆ วันเราตองเผชิญ กับอนุมลู อิสระจากมลภาวะ แสงแดด อาหาร หรือแมแตอากาศทีเ่ ราหายใจก็สามารถกอใหเกิดอนุมลู อิสระทัง้ สิน้ รวมเรียนรูก ารปกปอง ตนเองจากอนุมลู อิสระซึง่ เปนตนเหตุของปญหาสุขภาพดวยสารตานอนุมลู อิสระ (Antioxidant) เกราะปกปองทีค่ ณ ุ มองไมเห็น พรอมทัง้ เรียนรูโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระที่เขาใจงาย และนําไปประยุกต ใชไดในชีวิตประจําวันเพื่อใหคุณมีสุขภาพดีทุกวัน รหัสจองฝกอบรม 13-1157 13-1158

เดือน วัน วันที่ เม.ย. พ. เม.ย. อ.

เวลา

4 18.00 - 21.00 น. 17 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

ชัยภูมิ กรุงเทพฯ

หองนิเวศรัตน โรงแรมเลิศนิมิตร หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 13 - 14 มี.ค. 55 15 มี.ค. 55 26 - 27 มี.ค. 55 28 มี.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย Ma rch 2012

45


โภชนาการเพื่อสุขภาพทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอยางมากในปจจุบัน มีการใชเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทําให ความเปนธรรมชาติทเ่ี ราเคยมีชวี ติ อยูด ว ยนัน้ หางหายไป ตัวอยางหนึง่ คือการรับประทานอาหารทีม่ เี นือ้ สัตวมากขึน้ จึงทานผัก และผลไมนอ ยลง สงผลใหเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร รวมถึงผูค นทีเ่ ปนโรคภูมแิ พอากาศ ซึง่ เกีย่ วของกับระบบ ทางเดินหายใจดวย ดังนั้น เพื่อสุขภาพสมบูรณสูงสุด ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวยทุกทานเรียนรูโภชนาการเพื่อสุขภาพ ทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ดวยโภชนาการจากใยอาหาร พิเคา เพรโต อะเซโรลา เชอรรี และซินนามอน จาก วิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-1101 13-1102 13-1159 13-1160

เดือน วัน วันที่ มี.ค. มี.ค. เม.ย. เม.ย.

ส. จ. พฤ. ศ.

17 19 19 20

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

ชลบุรี พิษณุโลก ราชบุรี ระนอง

หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองวังพิกุล 1-2 โรงแรมอมรินทรลากูน หองกัลปพฤกษ โรงแรมเวสเทิรนแกรนดโฮเท็ล หองรังสรรค โรงแรมทินิดี

22 - 23 ก.พ. 55

24 ก.พ. 55

28 - 29 มี.ค. 55

30 มี.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

โภชนาการเพื่อสุขภาพดวงตา สมอง และพลังงาน ดวงตาและสมองเปนสองอวัยวะสําคัญที่เราใชงานเกือบตลอดเวลาแตมักถูกมองขาม การใชชีวิตในปจจุบันที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เชน การทํางานหนาจอคอมพิวเตอร และการดูโทรทัศนทาํ ให ใชงานดวงตามากขึน้ ภาวะโลกรอนทําให ไดรบั ความเขมของแสงมากขึน้ รวมถึงการใช ชีวิตอยางเรงรีบ ตองทํางานแขงกับเวลาทําใหรางกายตองใชสมองและพลังงานมากกวาเดิม ดังนั้น โภชนาการเพื่อ การดูแลสุขภาพดวงตา สมอง และพลังงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ขอเชิญรวมเรียนรูโภชนาการและสารอาหารจากธรรมชาติ ไดแก สารสกัดจากบิลเบอรรี สารสกัดลูทีน โสมไซบีเรีย และสารสกัดจากแปะกวย จากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-1103 13-1104

เดือน วัน วันที่ มี.ค. ศ. มี.ค. จ.

เวลา

16 18.00 - 21.00 น. 26 18.00 - 21.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท

จังหวัด

สถานที่

ตรัง จันทบุรี

หองธนารมย 3 โรงแรมธรรมรินทรธนา หองจุลมณี 3 โรงแรมเคพี แกรนด

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 22 - 23 ก.พ. 55 24 ก.พ. 55 8 - 9 มี.ค. 55 10 มี.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

เครื่องกรองนํ้า eSpring: เทคโนโลยีโอกาสแหงนํ้าสะอาดเพื่อสุขภาพ การฝกอบรมพิเศษที่เปดโอกาสใหนักธุรกิจแอมเวยรวมเรียนรูความพิเศษของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เครือ่ งกรองนํา้ eSpring: เทคโนโลยีโอกาสแหงนํา้ สะอาดเพือ่ สุขภาพ เริม่ ตนกาวสูธ รุ กิจเทคโนโลยีเหลานี้ ดวยตัวคุณเอง แลวคุณจะพบวาเทคโนโลยีเปนเรือ่ งใกลตวั และงายกวาทีค่ ดิ โดยคุณจะไดเรียนรูน วัตกรรม เทคโนโลยีเครือ่ งกรองนํา้ เทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ การสาธิตสินคา รวมถึงเทคนิคการทําการตลาด อยางมืออาชีพ โดยนักธุรกิจแอมเวยผูมีประสบการณในธุรกิจเครื่องกรองนํ้า eSpring มาอยางยาวนาน คุณพรชัย - คุณอิสรีย พีชะพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

14-0072

มี.ค. พ.

7 18.00 - 21.00 น.

ภูเก็ต

หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล

14-0073

มี.ค. ศ.

9 18.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

พรชัย - อิสรีย พีชะพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 15 - 16 ก.พ. 55

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

46

Ma rch 2012

17 ก.พ. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูเรื่องเครื่องกรองนํ้า eSpring

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม


การฝกอบรมผลิตภัณฑเพือ่ การเกษตร เปดโอกาสใหนักธุรกิจแอมเวยแตละภูมิภาคไดเรียนรูการใชผลิตภัณฑแบบเจาะลึกถึงพืชในแตละพื้นที่ โดยรายละเอียดการฝกอบรมผลิตภัณฑเพือ่ การเกษตรแบบเจาะลึกชนิดพืชจากนักธุรกิจแอมเวยระดับผูน าํ พรอมทั้งเรียนรูขอมูลผลิตภัณฑ เพื่อการเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส จากวิทยากรของบริษัท มีกําหนดการฝกอบรมดังตอไปนี้ เรียนรูเจาะลึกการใชผลิตภัณฑในยางพารา มันสําปะหลัง ออย ปาลมนํามัน และไมผล โดย คุณสุเทพ - คุณอุไร คูสกุลนิรันดร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

16-0056

มี.ค.

จ.

19 18.00 - 21.00 น.

จันทบุรี

หองจุลมณี โรงแรมเคพีแกรนด

16-0057

มี.ค. พ.

21 18.00 - 21.00 น.

มหาสารคาม

หองตักศิลาคอนเวนชั่นฮอลล โรงแรมตักศิลา

16-0058

มี.ค. ศ.

23 18.00 - 21.00 น.

มุกดาหาร

หองสรอยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด

16-0059

มี.ค.

จ.

26 18.00 - 21.00 น.

สงขลา

หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี.หาดใหญ

16-0060

มี.ค. พ.

28 18.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการเดน

16-0065

เม.ย. จ.

9 18.00 - 21.00 น.

เพชรบุรี

หองนพรัตน โรงแรมรอยัลไดมอนด

16-0066

เม.ย. พ.

11 18.00 - 21.00 น.

ปราจีนบุรี

หองเทพนิมิต ซี โรงแรมวังสําราญ รีสอรท

อุไร - สุเทพ คูสกุลนิรันดร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 27 - 28 ก.พ. 55

29 ก.พ. 55

5 - 6 มี.ค. 55

7 มี.ค. 55

14 - 15 มี.ค. 55

16 มี.ค. 55

เรียนรูเจาะลึกการใชผลิตภัณฑในขาว ขาวโพด ยาสูบ พืชผัก และไมผล โดย คุณสายรุง - คุณบัวเรียน สิงครุธ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

บัวเรียน - สายรุง สิงครุธ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

16-0061

เม.ย. จ.

2 18.00 – 21.00 น.

เชียงใหม

หอง CGV โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว

16-0062

เม.ย. พ.

4 18.00 – 21.00 น.

พะเยา

หองพุดตาน โรงแรมเกทเวย

16-0063

เม.ย. ศ.

6 18.00 – 21.00 น.

พิษณุโลก

หองคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทรลากูน

16-0064

เม.ย. อา.

8 13.00 – 16.00 น.

กรุงเทพฯ

หองคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการเดน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

14-15 มี.ค. 55

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 150 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. สมาชิกสามารถเขารวมฝกอบรมนี้ได

16 มี.ค. 55

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร 2. เอกสารประกอบการบรรยาย

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

Ma rch 2012

47


 ±¯³³ Ñ ¿ÄÙÅßÀÇ '** # 93åïîïåêèæë5.9#99!. . 9 # *+0 ** . */(þ /(# (%( 9. / *; #9/. "  #; *08%*&  ໸Ëʺº¸· ˆ‰Š " "‹Œ "‘’Œ “”“Š  •–!’‰  "‘– Šˆ‰ -—˜™’ '  0%*#.!( /:÷# # ( 9# (%/  (%0ÿú ! 

 Ô·¶Õ¸ÓÓʶº¹Â “Œ! “Œ‘" ›!"‹Ÿ –!–› ‹!š’ ‰  "‘– Šš’—˜™’œž ’ 9+.9.!( /:÷# # 9 9 *((+9. (% / . 

'

 â㸹½ä¹ºÖ»¸¹¼½¾帹ָ· šš›“Œ’ ““šŒœ–!Š’ ‰#š–!‹"–!“œž ’

'. +(" .:' (%9 .*!+.) .! ' 9#/ 0 39 #%&0%/ô2 / /. +(. /ó * ,5

±³Ò·½ÊÓ½·¾Ô·¶Õ¸ÓÓʶº¹Â»¸¹¼½¾ÒÖ×ÊÓ¶· ØÇ ¿ÄÙ²Í´Ú ÅÄÛ ± ±°Ü´Ý õ7! *9 #*9*â9 # (%9 #( õ9 # ß7( /)öùû3. à;ü9 #5 â708"  #%*õßû&0 ô701 */ /ý * à79*/ 9*. : % %(õ0ã ; */& /(%* 9 #;0þ (

Í¿ÇÎÏÐÑ õ7ò0%4 / 9' 08!+. ú .!( /:÷# # ß70%4  *ò*ø/# # ' ! *; *+# â7.*' 08/ * ,' 08"  # ) #9ò 0 # 

Ų  ໸Ëʺº¸· Í ²±³ Ü ±á ¯°±² ¯ ¯°°±²¿² À±Á¹½¼·¹Â»¸¹¼½¾ Á¹½¼·¹Â »¸¹¼½¾

¯°±² ¯° ² ³´´ µµ¶·¸¹º»¸¹¼½¾ » ½

( %) *!  õöáßà0ã5

3 %) *!  ßàáâà0ã5

99 .! (%'**9 + (! . ""/ (%)(  "0 */ ! * (%.!( #  9 #0 */ ! . 08"/ . *) 0% " :'!( /:÷#

# ø (#'. +. / . /(#"/

9)(  ") .! % 0( : (% !!(('"#.: ä0 # # .9 . åæçèéêëæìíîïëéîéðñëï (%'** 9(ò(*% /ó # . /9(;/ ** ( % # / . /

 Ä ÞÊ̸¸ÓÓ»¸¹¼½¾

à ÄÅÆÇ°±² ³Äů³ȶ·ÉʺËȶ̹º

3 %) *!  âà0ã&05

 .9*9( :'.9# /(# // '. *9(ò(*ó) 

' %)9 9 / . ßù) *0)0%)

((%!(%*/ !  9 / 0* 0ÿú ! . (!( /:÷# %( 0ÿú &  åæçèéêëæîîéðñëï'. ! 9 9 / . ' %*! ' ! (+  #.((

39 #% 0%(0ã2/ /. +(. /ó * ,5


Ų  Ô·¶Õ¸ÓÓʶº¹ÂÜ Ų Å Å²ß ´Ý Ų Å æÜçÀŲ +.;9.! 9;;( ( "

(&)  # )9+.* !( /:÷#2 ! # (ø&'  %)!( /:÷#. 2+/. '. 9 9 (%0 */ ! .. / 

æÜçÀŲ +. ,ý! (% #;9)9ú / /.** . 9;;( 9 # . +( ( !( /:÷# # '. " / / . **

'

ÄÍ¿²¯ Ç¿ÆÇèé¹Éʺ˽ä¸궺º¸ë½Ê¶ºì .9.(þ /(# (%9/.  & ëé 

ëé (%èë' '=9 9 (%,%) !( /:÷# .;(+9. /(%(' )" 0% " :'

ŲßàŲ ïÊÓë¶×¸·½ä¸ð¸¹Â 9.'*//9089.// . ; 9 9 / /( #

'' ( & !. (%! ./*/(# 9 '. *9)0, (. (%.9#/(# / . 08 (,#0% 9;ø&)9. 9 ' # /#%* 

'

±³ Ù 9(*+9 . **9*+/ 9#9ÿ  ú ß++0 ** ** îéêëîæë (%èîêîæë' / /ò 9*+# **; )9ú

Ô¶í¸·¶Õ½ä¸ñ¾¸Ó /777080 .90%* '* *9 / 9. 0 */ + ( (%   (%. # ( (. *(9  //20( 0(*9( 9 . 089 

/ // *. .àù

±³ ÜÃ ! 9(ò(*9#9' 9 9)ò. 9 9 / . *0 úú ** ó' ò**089) ) ' 4, %( 

é¹É¸¹Á¸í 0( 9089 . 9 9 / . (% /! 

' (.9%'* 920( 089 .02


แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล สํานักงานใหญแอมเวย โทร. 0-2713-8000

แอมเวย ช็อป ธนบุรี โทร. 0-2424-3449 แอมเวย ช็อป ดอนเมือง โทร. 0-2992-6659

แอมเวย ช็อป สุขุมวิท 83 โทร. 0-2730-0907 แอมเวย ช็อป สามพราน โทร. 0-2811-5151

แอมเวย ช็อป สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0030-1 แอมเวย ช็อป พระราม 2 โทร. 0-2895-8833

แอมเวย ช็อป สมุทรปราการ โทร. 0-2730-9011 แอมเวย ช็อป นนทบุรี โทร. 0-2964-3626

ภาคเหนือ แอมเวย ช็อป เชียงใหม โทร. 053-801-207 แอมเวย ช็อป พิษณุโลก โทร. 055-303-824

แอมเวย ช็อป เชียงราย โทร. 053-774-677 แอมเวย ช็อป นครสวรรค โทร. 056-227-730

แอมเวย ช็อป แพร โทร. 054-522-700 แอมเวย ช็อป ลําปาง โทร. 054-323-577

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ โทร. 056-743-786 แอมเวย ช็อป ตาก โทร. 055-515-805

แอมเวย ช็อป สุโขทัย โทร. 055-616-007 แอมเวย ช็อป กําแพงเพชร โทร. 055-738-744

แอมเวย ช็อป พะเยา โทร. 054-484-631 แอมเวย ช็อป อุตรดิตถ โทร. 055-494-933

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แอมเวย ช็อป ขอนแกน โทร. 043-244-250-1 แอมเวย ช็อป บุรีรัมย โทร. 044-602-362

แอมเวย ช็อป อุบลราชธานี โทร. 045-265-627 แอมเวย ช็อป นครราชสีมา โทร. 044-295-911

แอมเวย ช็อป สุรินทร โทร. 044-518-677 แอมเวย ช็อป อุดรธานี โทร. 042-324-985 แอมเวย ช็อป สกลนคร โทร. 042-714-824

แอมเวย ช็อป รอยเอ็ด โทร. 043-525-484 แอมเวย ช็อป ยโสธร โทร. 045-724-670 แอมเวย ช็อป เลย โทร. 042-814-528

แอมเวย ช็อป ศรีสะเกษ โทร. 045-617-629

แอมเวย ช็อป เพชรบุรี โทร. 032-419-584 แอมเวย ช็อป จันทบุรี โทร. 039-344-268 แอมเวย ช็อป สุพรรณบุรี โทร. 035-547-235

แอมเวย ช็อป ชลบุรี โทร. 038-192-357 แอมเวย ช็อป ราชบุรี โทร. 032-742-282 แอมเวย ช็อป ปราจีนบุรี โทร. 037-200-473

แอมเวย ช็อป อยุธยา โทร. 035-335-218 แอมเวย ช็อป กาญจนบุรี โทร. 034-521-391 แอมเวย ช็อป ฉะเชิงเทรา โทร. 038-511-679

แอมเวย ช็อป สระบุรี โทร. 036-222-018 แอมเวย ช็อป พัทยา โทร. 038-425-294

แอมเวย ช็อป ภูเก็ต โทร. 076-249-318 แอมเวย ช็อป ยะลา โทร. 073-222-517

แอมเวย ช็อป ชุมพร โทร. 077-572-098 แอมเวย ช็อป ตรัง โทร. 075-225-875

แอมเวย ช็อป นครศรีธรรมราช โทร. 075-432-236 แอมเวย ช็อป ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-550-961 แอมเวย ช็อป กระบี่ โทร. 075-650-910

แอมเวย ช็อป สมุย โทร. 077-256-133 แอมเวย ช็อป พัทลุง โทร. 074-606-580

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก แอมเวย ช็อป ระยอง โทร. 038-617-855 แอมเวย ช็อป ลพบุรี โทร. 036-616-155

ภาคใต แอมเวย ช็อป หาดใหญ โทร. 074-446-587 แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี โทร. 077-221-791

เวลาทําการของแอมเวย ช็อป สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา ไดแก • สํานักงานใหญ ธนบุรี ดอนเมือง สุขุมวิท 83 สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 และนนทบุรี • สยามดิสคัฟเวอรี่ ตางจังหวัด

จันทร - ศุกร

เสาร - อาทิตย

10.30 - 21.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 20.00 น.

10.30 - 18.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 17.00 น.

วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑแอมเวยและการชําระเงิน วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วิธีการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีต่ อ งการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑจากแอมเวย สามารถดูรายการสินคา รหัสสินคา และราคาจําหนายไดจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวย (217686) และ เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (215061) โดยสามารถสัง่ ซือ้ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. สั่งซื้อผลิตภัณฑดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป ทุกแหง 2. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพท (โทร. 0-2725-8000 กด 3) 3. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรสาร/ไปรษณีย 4. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต 5. สั่งซื้อผลิตภัณฑแบบอัตโนมัติ (Standing Order: SOP) 5.1 แบบรับสินคาเองที่แอมเวย ช็อป (SOP Pick up) 5.2 แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery)

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกที่สั่งซื้อผลิตภัณฑสามารถชําระเงินดวยวิธีการดังตอไปนี้ 1. การชําระเงินดวยตนเอง 2. การชําระเงินที่เคานเตอรธนาคาร 3. การชําระเงินดวยบัตรแอมเวยเครดิตการดทางโทรศัพทผานระบบ IVR 4. การชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit) 5. การชําระเงินทางไปรษณีย 6. การชําระเงินทางตูเอทีเอ็ม (ATM) 7. การชําระเงินผานบริการทางโทรศัพท 8. การชําระเงินทางโทรศัพทมือถือ/บริการ mPay/บริการ SMS 9. การชําระโดยการหักบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ต

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ และการชําระเงินแตละวิธไี ดจากเอกสารราคาจําหนายสือ่ สงเสริมธุรกิจและการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Amway Call Center 0-2725-8000

52

Ma rch 2012


มีนาคคม 2555 /March 20122 อาทิตย

26

จันทร

27

อังคาร

28

พุธ

29

พฤหัสบดี

1

ศุกร

2

เสาร

3

• วันเริม่ จําหนายสินคาของเดือน • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ • บริษัทปดเช็คสต็อค • วันเริ่มรายการโปรโมชั่นพิเศษ และปริมณฑล เปดบริการ (แอมเวย ช็อป ทุกแหง จากนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. ปดทําการ) • รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ประจําเดือน และรายงาน * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการตามปกติ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. สถานภาพกลุมสายงาน

4

5

6

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

11

7

9

12

13

14

19

20

21

15

16

26

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. ประจําสัปดาห

17

• จายสวนลด 21% สวนลดพิเศษเพิม่ เติมตอเนือ่ ง สวนลดพิเศษทับทิม สวนลดพิเศษผูนํา และ • วันเริ่มรายการสงเสริม สวนลดพิเศษไขมกุ การขายสําหรับ นธอ.ทั่วไป

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

22

24

23

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. *ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. ประจําสัปดาห

25

10 • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น. • วันเริม่ รายการสงเสริมการขาย สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป และจองสั่งซื้อ โปรโมชั่นลวงหนา (เฉพาะสินคา)

• วันมาฆบูชา (บริษัทปด ทําการ ยกเวนแอมเวย ช็อป เปดบริการตามปกติ)

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. * ยกเวน สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ 10.00 - 21.00 น.

18

8

27

28

29

30

31 • วันสุดทายที่จําหนายสินคา ของเดือน

Ma rch 2012

53


         ! ! 

 !" !ÄÅÆ ¿! "

 "

Á À " Æ Ç

¿" À Á !ÂÃ! 


เตรียมพบกับ อาย ครีม ที่ดีที่สุดจากอารทิสทรี 25 กุมภาพันธ 2555


EDITOR’S TALK

สวัสดีคะนักธุรกิจแอมเวยทุกทาน อะชีฟเดือนนี้ขอ นําเสนอเรือ่ งราวความสําเร็จทีเ่ ขมขนนาติดตามเปนอยางยิง่ ของนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 3 รหัส คือ คุณรัชนี มณีจนั ทร - คุณอนุชา ยุระศรี คุณอัญชัน - คุณศราวุธ เพ็งพันธ และคุณพิษณุ เจริญพานิช อานแลวทุกทานจะได กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกมากมายในการอดทนและกาวสูความ สําเร็จบนเสนทางแอมเวย โปรโมชั่นเด็ดของเดือนนี้ยกใหกับนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ที่จัดโปรโมชั่นเอาใจคนรักสุขภาพอยางเต็มที่ และอุปกรณ เครือ่ งกรองนํา้ แอมเวยและ eSpring ใหโอกาสคุณแลกซือ้ เครื่องทําแซนวิช Electrolux ในราคาเพียง 100 บาท เทานั้น รวมไปถึงโปรโมชั่นจากผลิตภัณฑ เอสเอ 8 มอบรม สีสนั และลวดลายสุดสดใส ฟรี! พลาดไมได! แคมเปญยิง่ ใหญ ฉลอง 25 ปแอมเวยประเทศไทย แจกทองคําแทงนํ้าหนัก รวม 250 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลคากวา 12 ลานบาท พลิกไปอานไดในเลมเลยคะ เรื่องเดนของอะชีฟเลมนี้ขอยกใหกับการเปดตัวของสุด ยอดผลิตภัณฑบํารุงผิวรอบดวงตาของอารทิสทรี Cre`me L/X Eye ที่กําเนิดจากเทคโนโลยีขั้นสูงจากสถาบันคนควา และวิจัยอารทิสทรี ผสานกับความหรูหราของผลิตภัณฑ บํารุงผิวชั้นสูง พบกับขอมูลผลิตภัณฑอยางละเอียดไดใน หนา 22 พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ บรรณาธิการ

DON’T MISS หนนา 7

2 3 4 5 7 16

รัชนี มณีจันทร - อนุชา ยุระศรี นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร อัญชัน - ศราวุธ เพ็งพันธ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร พิษณุ เจริญพานิช นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชั่น รายการสงเสริมการขาย เดือนมีนาคม 2555 รวมฉลอง 25 ปแอมเวยประเทศไทย ชิงทองคําแทง นํ้าหนักรวม 250 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลคากวา 12 ลานบาท

22 27 29 30 32 34

Artistry Crèe`me L/X Eye

AmFit Club งาน Everyday Healthy with Nutrilite Foundations โภชนาการพื้นฐาน เพื่อพื้นฐานชีวิต แบบ Optimal Health คุณภาพดิน เยี่ยมไรชมสวน


จากเด็กสาวชาวอุดรฯ ใฝดคี นหนึง่ ทีข่ ยันทํางานสุจริตทุกอยาง เพื่อสงเสียตัวเองใหเรียนจนจบปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎ มหาสารคาม วันนี้ผลของการคิดดี เลือกดี และทําดี ไดพลิกชีวิต ของเธอมาเปนตนตระกูลของเศรษฐีเมืองไทย เพียงแคเงี่ยหูฟง โตะขางๆ คุยกันและเดินเขาไปขอสมัครทําแอมเวยดวยตัวเอง ทั้งๆ ที่เงินคาสมัครยังไมมี “ตอนนัน้ ป 42 ดิฉนั เรียนป 3 กําลังจะขึน้ ป 4 บังเอิญไดยนิ อัพไลนซง่ึ ตอนนัน้ เปนเพียงคนแปลกหนาคนหนึง่ กําลังสาธิตสินคา และพูดแผนใหนักศึกษาคนอื่นฟง แตเคาไมสนใจ ในขณะที่ดิฉัน ซึ่งนั่งอยูโตะขางๆ กลับรูสึกตื่นเตนมาก จึงเดินเขาไปขอสมัครทํา ทันที แตขอติดคาสมัครไวกอน อาทิตยตอมาจึงรวบรวมเงินแลว เอาไปจายให ตอนนั้นรูสึกหัวใจพองโตวาเราไดเปนเจาของธุรกิจ ของตัวเองแลว” คุณรัชนียอนความหลังดวยรอยยิ้มและดวงตาที่ แจมใสเหมือนเหตุการณนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน คุณอนุชาเปนชาวมหาสารคาม หลังจากเรียนจบม.3 และ เรียนเพิ่มเติมทางดานชางไฟและไดนาโม ก็มาเปดรานซอม ไดนาโมของตัวเอง รวมทัง้ ชวยงานครอบครัว และสมัครทําแอมเวย หลังจากอัพไลนใชเวลาติดตามนานถึง 8 เดือน ทั้งสองมาพบกัน ในแอมเวยและแตงงานกันจนปจจุบันมีพยานรัก 3 คนที่เกิดมา พรอมๆ กับความสําเร็จในแตละลําดับขั้นในธุรกิจนี้ ชีวิตสงบททดสอบมาใหเราพิสูจนตัวเองเสมอ เชนเดียวกับ คุณรัชนีและคุณอนุชาทีค่ รอบครัวตางไมเห็นดวยกับการทําแอมเวย จนกระทั่งคุณอนุชาตัดสินใจเลือกความสําเร็จในแอมเวยและออก จากบานของพอแมมาพรอมกับคุณรัชนี เพือ่ มุง หนาหาความสําเร็จ บนเสนทางที่ตนเองเลือกแลว “เปนชวงชีวติ ทีล่ าํ บากมากครับ ออกจากบานมาทัง้ ๆ ทีไ่ มมี อะไรติดตัวมาเลย แตตัดสินใจวาจะตองพิสูจนตัวเองใหไดวาสิ่งที่ เราเลือกคือสิ่งที่ถูกตอง ขอขอบพระคุณ คุณสถิตย - คุณปทมาวดี ถึงแสง อัพไลนเพชรบริหาร ตลอดจนอัพไลนทกุ ระดับชัน้ ทีอ่ ดทน สอนและใหความรูจนเรามีวันนี้ วันที่ครอบครัวยอมรับเรา วันที่

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับไพลิน ระดับมรกต ระดับเพชร

มีนาคม 2542 เมษายน 2547 สิงหาคม 2548 กรกฎาคม 2552 กรกฎาคม 2552 กรกฎาคม 2554

ความสําเร็จของเราสามารถดูแลพอแมและยังสงผานเปนความ มั่นคงใหกับลูกๆ ของเราไดดวย” ชีวิตวันนี้จากที่เคยแมแตบานยังไมมีจะอยู ศาลาวัดก็เคย นอนมาแลว โบกรถโดยสารไปตามจังหวัดตางๆ เพื่อชวนคนทํา แอมเวย ทุกวันนี้ทั้งสองถามตัวเองวาวันนี้จะนอนบานหลังไหน ุ รัชนีบอกวาเกิดจากความเชือ่ พรุง นีจ้ ะขับรถคันไหน ซึง่ ทัง้ หมดนีค้ ณ เพราะมีความเชื่อจึงเกิดความเพียร และความเพียรทําใหเกิด ความสําเร็จ “เราไมสามารถเกิดเปนลูกหลานมหาเศรษฐีได แตเราเลือก ที่จะเปนตนตระกูลมหาเศรษฐีไดคะ เพราะทุกชีวิตเกิดมาเพื่อ ประสบความสําเร็จ เราบอกตัวเองเสมอวาทุกวันเราจะดีขึ้นใน ทุกทาง เราจะสรางตํานานความสําเร็จดวยตัวเราเอง ยิ่งไปกวา นั้น เรายังเปนความหวังความฝนของผูคนใหบรรลุความใฝฝน ในชีวติ ดวยธุรกิจแอมเวย ขอบคุณริชและเจยทส่ี รางธุรกิจนีข้ น้ึ มา ขอบคุณพนักงานแอมเวยทุกคนที่ทุมเททํางานหนักเพื่อความ สําเร็จของพวกเรา ขอบคุณมากคะ”


โอกาสผานเวียนเขามาในชีวติ ของคุณอัญชลี (ตุม ) ถึง 4 ครัง้ กวาทีเ่ ธอ จะคลิกและรับแอมเวยเขามาในชีวิต ถาวันนั้นไมตัดสินใจลองไปเซ็นเตอร และเห็นการสาธิตสินคา แอมเวยคงไมไดตอนรับเพชรใหม อดีตดีไซเนอร สาวชาวนครปฐมคนนี้ คุณตุมผูมีใบหนาหวานแตมยิ้มสวยอยูเสมอเปดใจเลาวา “เมื่อกอน เปดรานตัดเสือ้ ผาของตัวเอง และขยายงานตัดเสือ้ ผาสงขายตามแหลงแฟชัน่ ตางๆ เคยปฏิเสธแอมเวยมาหลายครัง้ เพราะมีชวี ติ ทีด่ อี ยูแ ลว จนครัง้ สุดทาย ลองไปเซ็นเตอรตามคําชวนของอัพไลน เห็นการสาธิตสินคาแลวรูส กึ ตืน่ เตน และประทับใจเพราะเปนคนชอบใชของดีๆ อยูแลว กลับมาบานก็เริ่มเปลี่ยน ของใชในบาน ขณะเดียวกันก็แนะนําใหคนอื่นใชดวย แอมเวยก็เติบโตเปน ธุรกิจอยางไมรตู วั ในวันทีเ่ ราเริม่ บอกเลาเรือ่ งราวของสินคาทีเ่ รา ประทับใจ ใหคนอื่นฟงนั่นเอง” เรียกไดวาธุรกิจแอมเวยของคุณตุมเกิดขึ้นตามสโลแกนของแอมเวย จริงๆ คือ ใช ชอบ แลวบอกตอ โดยทีค่ ณ ุ ศราวุธ (อน) ซึง่ อยูใ นสายงาน วิศวกรและมีตาํ แหนงเปนผูบ ริหารระดับสูงในปจจุบนั ไมเห็นดวยในระยะแรก เพราะคิดวาแอมเวยเปนสินคาตางประเทศที่มีราคาแพง แตเมื่อไดเห็น การสาธิต แอล.โอ.ซี. และลองใชเองที่บาน จึงรูสึกทึ่งในประสิทธิภาพ และ บอกตอใหเพื่อนๆ ใชตาม ทําใหเกิดเครือขายการบริโภคที่เหนียวแนน เพราะความมั่นใจในตัวสินคาอยางแทจริง ทุกวันนี้คุณอนเปนสายลมใตปก คอยสนับสนุนภรรยาทําแอมเวยอยางเต็มที่แมจะไมไดลงมือทําเองก็ตาม “เหตุผลสําคัญที่คุณอนสนับสนุนก็เพราะเห็นดิฉันทําแอมเวยแลวมี ความสุข เมื่อกอนมีงานรัดตัวทั้งคู แทบไมมีเวลาวางใหกนั ตอนนี้ดิฉัน ไมตองรีบตื่นแตเชาไปเปดราน แลวก็ตัดสินใจปดรานเสื้อที่ทํามานานถึง 14 ปเพื่อทําแอมเวยเต็มเวลาเพราะตั้งใจอยากใหเปนมรดกกับลูก ลูกโตขึ้น จะไดไมตองทํางานประจําเพราะมีธุรกิจนี้รออยูแลว และตัวเราเองก็ไมอยาก

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัคร ระดับแพลตินัม ระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา ระดับทับทิม ระดับไพลิน ระดับไพลินสองผูสถาปนา ระดับมรกต ระดับมรกตสองผูสถาปนา ระดับเพชร

ตุลาคม 2544 สิงหาคม 2546 สิงหาคม 2547 มีนาคม 2547 กุมภาพันธ 2548 สิงหาคม 2548 มิถุนายน 2548 สิงหาคม 2552 กรกฎาคม 2554

ทํางานหนักไปตลอดชีวติ ดวยคะ มัน่ ใจวาแอมเวยเปนงาน ที่ทําเสร็จแลวจบ ในวันที่อายุมากขึ้นจะไดใชเวลาทําใน สิ่งที่ตัวเองชอบโดยไมตองกังวลเรื่องรายไดอีกตอไป” แมจะทําธุรกิจใหเติบโตอยางเปนธรรมชาติ แต คุณตุมก็ไมละทิ้งเปาหมาย เธอตั้งใจจะสรางธุรกิจนี้ให เติบโตอยางมัน่ คงและตอเนือ่ งโดยยึดมัน่ คติประจําใจวา มนุษยจะพัฒนาตามอยางทีต่ นคิด ถาคิดวาเราทําได เรา ก็ทาํ ได แคเปลีย่ นความคิด ชีวติ ก็เปลีย่ น “ในแอมเวย ถา เราใหมากพอ เราก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมาก ขึ้น ที่สําคัญคืองานนี้เปนงานระยะยาวที่ตองอาศัย ความพยายาม พยายามจนกวาจะสําเร็จ และอดทน รอคอยความสําเร็จได ดิฉันเปนกําลังใจใหทุกคนคะ คุณทําไดแนนอน”


25 ปแอมเวยประเทศไทย

กาวสูการเปนผูนําตลาดผลิตภัณฑ ความสําเร็จของแบรนด ขอพิสูจนแหงคุณภาพ เมือ่ แนวโนมตลาดโลกมุง เนนทีก่ ารใสใจสุขภาพและความงาม แอมเวยกเ็ ปนบริษทั หนึง่ ทีไ่ ดรบั การยอมรับในฐานะผูนํา ดวยผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลทและเครื่องสําอางอารทิสทรี

ผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท นิวทริไลทเปนแบรนดผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดแรกที่ผลิตและ จําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประวัติยาวนานกวา 70 ป ดวยปรัชญาแหงการสงเสริมการมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด เปนแบรนด ชั้นนําระดับโลกที่ครองบทบาทการเปนผูนําในผลิตภัณฑเสริมอาหารร วิตามินและเกลือแร โดยมีสถาบันสุขภาพนิวทริไลท (Nutrilite Health Institute; NHI) พรอมผูเ ชีย่ วชาญจากทีต่ า งๆ ทัว่ โลกกวา 100 คน เขามามีสวนรวมในการวิจัยคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ มีสิทธิบัตรและรายการที่กําลังรอขึ้นทะเบียนกวา 190 ฉบับ และยึดมั่นใน มาตรฐานการผลิตที่ดี หรือ Good Manufacturing Practices (GMPs) สําหรับทุกผลิตภัณฑ ทําให “นิวทริไลท” เปนหนึ่งในผลิตภัณฑ เสริมอาหารชั้นนําระดับโลกในปจจุบัน

เครื่องสําอางอารทิสทรี จากประสบการณการรังสรรคความงามใหผูหญิงมานานกวา 40 ป อารทิสทรีคือ ผูนําผลิตภัณฑเพื่อความงามในกลุมแบรนดเครื่องสําอางชั้นนําระดับโลก พิสูจน ความสําเร็จที่ผูหญิงทั่วโลกยอมรับกับยอดขายสูงสุด 1 ใน 5 แบรนดชั้นนําทั่วโลก และผูนําดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแหงการดูแลผิวพรรณ ประกอบดวยทีม นักวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญกวา 500 คน และเปนเจาของสิทธิบัตรนวัตกรรม ความงามตางๆ กวา 200 รายการ ทั้งที่ไดรับการจดสิทธิบัตรแลวและอยูระหวาง การจดสิทธิบัตร อาทิ เซลลเอฟเฟคท ไฮโดร ลิพิด แมทริกซ และเพียวไวท บาลานซิ่ง คอมเพล็กซ เปนตน

สถิติที่นาสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ • ยอดผลิตปละ 1 หมื่นลานเม็ด/แคปซูล ผูคนนับลานในประเทศตางๆ มากกวา 55 ประเทศ บริโภคผลิตภัณฑนวิ ทริไลท ทุกวัน

• eSpring... เครื่องกรองนํ้าที่มียอดขายสูงสุด ของโลก* * เครื่องกรองนํ้าดื่มภายในครัวจากผลวิจัยการตลาด ของบริษัท Verify Markets ในกลุมเครื่องกรองนํ้าดื่ม ภายในครัวเรือน ป 2009

• แผนกรองกลิ่นของเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟยร มีคารบอนกัมมันต มากถึง 1,900 กรัม พื้นที่การกรอง เทียบเทากับ 226 สนามฟุตบอล • อารทิสทรี เครื่องสําอางบํารุงผิวระดับพรีเมียมที่มียอดจําหนาย สูงสุด 1 ใน 5 ของโลก*

• ดิช ดรอปส 1 ลิตร สามารถลางจานได มากกวา 30,000 ใบ

* ขอมูลผลิตภัณฑความงามและการดูแลผิวในกลุมแบรนดเครื่องสําอาง พรีเมี่ยม จากการสํารวจลาสุดยอดขายปลีกป 2010 โดยยูโรมอนิเตอร

สมดังพันธสัญญาในการสรางสรรคและคิดคนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ผานการวิจัย คนควา ผลิต และตรวจสอบ อยางพิถีพิถัน สงผานไปยังผูบริโภคทั่วโลกดวยบริการที่ประทับใจจากนักธุรกิจแอมเวย 6

Ma rch 2012


Ø 25 Üò²Ü ÍÏ°Í

%Ó%"Ô !ÄÁÅ!

 à ÐÒ !ÄÁÅ ÇÍ'Ç Õ'  ‹›£¤ƒ˜˜|}”|}„•‘ƒ‹…–‰¥}¦––“ˆŠ§ˆ„“¨©ª‰ „…†‡ˆ‰ Š‹„Œˆ ‹ƒ}€‰ ‡˜«§«—†¬¨ ¥¡—}–„­Ž¦®‚ †ž•®Ž¦ƒƒ¬ƒ}˜›œ‹ž¥¡—ŠŽ‚

|}~ }€‚ƒ„…†‡ˆ‰ Š‹„Œˆ ‹ƒ}€‰ ŒŽ„Š}ˆƒŽ‘ˆ’„Š‹“„ }”|}„•‘ƒ‹…–‰‡Š—˜„”„™‹Ž†š ›œ‹ž % ÍÎ'!Ï Â'ÐÑ! • ‹› –Ž€‚ƒ„…†‡ˆ‰ Š‹„Œˆ ‹ƒ}€‰ „Š}ˆƒŽ 1 }ˆƒŽ •’‡Š—à ÐÒ 100 Ç ‘ˆ’/¡ƒ • €‚ƒ„…†‡ˆ‰ Š‹„Œˆ ‹ƒ}€‰ „Š‹“„ 1 }ˆƒŽ •’‡Š—à ÐÒ 190 Ç “ŒŽ‘“ 2 .. – 31 ›.. 55  • 9 ' 4,;0;  (# ** &( òø# " ..*%2+0908 . (%%2+ :, /:, ./0%:"  (+0 ***99("  / *99() • ø &  (# ** &( òø# 2 ø & / (% 0 ø #/ /& • ø &  (# ** (& òø# % 2 - 31 .9. 55 9 ' 4,;0;  (# ** (& òø# %; .*ú"9 '. (' 4, 12 . . 55 ø &  (# ** &( òø# % 2 - 30 . . 55 9 ' 4,;0;  (# ** &( òø# %; .*ú"9 '. (' 4, 15 '.9. 55 ø &  (# ** &( òø# % 2 - 31 '.9. 55 9 ' 4,;0;  (# ** &( òø# %; .*ú"9 '. (' 4, 15 . . 55 /*ú"9. ..** , • 9 9. * ,% 9 ' 4,;0;  (# ** &( òø# "  # (% " 0*0:,9  • ø & SOP  (# ** &( òø# ( (% / %.* ' 4,& /2 . " ! !./ * , •  & *"  #& • 2.*  .

 $ ÐÎ  (# ** &( òø# (  (# ** &( òø# / 

$$ ÐÎ

!Ï/PV

/BV

Ð$"/AP

ÐØ Ó'/CP

à ÐÒ !ÄÁÅ

10-2634TH 10-3049TH

730 1381

2095 3964

2,095 3,964

2,620 4,955

100 190

Ma rch 2012

7


ฉลอง 25 ปแอมเวยประเทศไทย

รอนนีไ้ มกลัวแดดดวยรมฟรี! จากเอสเอ 8

ซื้อผลิตภัณฑดังตอไปนี้ • ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 750 กรัม 2 กลอง • เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซักชนิดสเปรย 1 ขวด • กระดาษชําระ เซลล็อกซ พิวริฟาย โบทานิส ขนาด 24 มวน จํานวน 1 แพ็ค รวม 4 ชิ้น รวมมูลคา 1,373 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! รมพับสองตอนขนาดพกพา กันรังสียูวี 1 คัน มูลคา 250 บาท (รมมีใหเลือก 3 สี คือ สีมวง สีฟา และสีชมพู /สงวนสิทธิ์กรณีสีใดหมดกอน)

1 คัน

10 - 12 มี.ค. 55 13 - 15 มี.ค. 55 16 มี.ค. – 19 เม.ย. 55 8

Ma rch 2012

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

สีมวง

สีฟา

สีชมพู

หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑอาจแตกตางจากสีของผลิตภััณฑจริง อันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ


à ÐÒ 500 Ç!  Ç  $ Ð - ÃÐ' & ÃÔ 

€ƒ‚ ƒ‰˜„ ¸ ƒ„‹€¸¹ ˜}„‘‰ ‘ƒ“-‚ †Ž‹„ˆ ‹¹º‰ „Ž­ €¸ •»… 2 †‚ (…ƒ–«¥ ¥‹˜¼•‹Š–…}) «ˆ 5,800 (‹ƒ› ) ¿ÄÙ² ° Í¿ô ÃÅß 500 Ç ¬Š–‡Š—…¸‘ˆ’› …¸‹“«ˆ  • 9 ' 4,;0; # òøþ  9# /&- 9 ( þ# ø " ..*%2+0908 . (%%2+ :, / :, ./0%:"  (+0 ***99("  / *99() • ø &

# òøþ  9# /&- 9 ( þ# ø 2 ø & / (% 0 ø #/ /& • ø & # òøþ  9# /-& 9 ( þ#  ø % 10 - 31 .9. 55 9 ' 4,;0; # òøþ  9#

/&- 9 ( þ# ø %; .*ú"9 '. (' 4, 12 . . 55 (% ø &

# òøþ  9#

/&- 9 ( þ# ø % 1 – 19 . . 55 9 ' 4,;0; # òøþ  9# /&- 9 ( þ# ø %; . *ú"9 '. (' 4, 15 '.9. 55 /*ú"9. ..** , • 9 9. * ,% 9 ' 4,;0; # òøþ  9# /&- 9 ( þ# ø "  # (% " 0*0:,9  • 2.*  .

10 - 12 .9. 55

13 - 15 .9. 55 16 .9. – 19 . . 55

 $ ÐÎ

# òøþ  9#

/&- 9 ( þ# ø

 ( . * Artistry Top 2000 Sales of the Year 2011 (%"  #%* '(/ (%+&0 (ø & 1 / 0%/) (% ø & ( . ø & (%%  0  9.% 

$$ ÐÎ

!Ï/PV /BV Ð$"/AP ÐØ Ó'/CP

10-9709

1010

2900

2,900

3,625

Ma rch 2012

9


แลกซือ้ เครือ่ งทําแซนวิช Electrolux เพียง 100 บาท! จากอุปกรณเครือ่ งกรองนํา้

ซื้อชุดไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนาํ ้ eSpring 1 ชุด หรือ ไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนาํ ้ แอมเวย รุน 2 อยางละ 1 ชิ้น รวม 1 ชุด นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิ์แลกซื้อ! เครื่องทําแซนวิช Electrolux รุน ESM2000 ไดในราคาเพียง 100 บาท จากราคาปกติ 890 บาท* * สํารวจราคาในทองตลาด ณ วันที่ 25 ม.ค. 55

หรือเลือกรับสิทธิ์ผอนชําระ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ (โดยไมไดรับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องทําแซนวิช) คุณสมบัติของเครื่องทําแซนวิช Electrolux รุน ESM2000 • ใชทําแซนวิชไดมากถึง 4 แผนในครั้งเดียว • ดามจับเครื่องมีที่ล็อกเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน • มีไฟบอกพรอมใชงานในตัวเครื่อง • แผนทําความรอนเคลือบสารปองกันเศษอาหารเกาะติด • มีที่เก็บสายไฟในตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ • ตัวเครื่องดีไซนสีขาว • กําลังไฟ 580 - 700 วัตต/ แรงดันไฟฟา 220 - 240 โวลต • รับประกัน 2 ป ตามเงื่อนไขในใบรับประกันสินคา 10 - 12 มี.ค. 55 13 - 15 มี.ค. 55 16 มี.ค. – 19 เม.ย. 55

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา หลอดอุลตราไวโอเล็ท เครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 2 ไสกรองคารบอนกัมมันต เครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 2 ชุดไสกรองคารบอนกัมมันต และหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้า eSpring 10

Ma rch 2012

แลกซื้อ 100 บาท

รหัสสินคา E-3412T E-3413T 10-0186TH

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 880 756 1637

2527 2171 4698

2,527 2,171 4,698

3,160 2,715 5,875


ตั้งแต 10 มีนาคม - 19 เมษายน 2555 ผอน 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ บัตรเครดิตที่รวมรายการ แลกซื้อเครื่องทําแซนวิช Electrolux รุน ESM2000 ไดในราคาเพียง 100 บาท ผานโครงการ Smart Pay ผอน 0% นาน 3 เดือน

ผอน 0% นาน 6 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

บัตรแอมเวยเครดิตการด

รับฟรี! กระบอกนํ้า Steel Bottle มูลคา 220 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับฟรี! กระบอกนํ้า Steel Bottle มูลคา 220 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

-

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

ผอน 0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% ทีเ่ หลือ 9 เดือน (ลูกคาผอนรวม 12 เดือน) -

รับฟรี! กระเปาช็อปปง มูลคา 280 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

หมายเหตุ : จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน เดือนถัดไปของการทํารายการ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

รับฟรี! กระเปา Citi Everyday Bag มูลคา 390 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ 1. โปรแกรมนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการ เปลี่ยนแปลงยอดการใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพทได 2. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขุมวิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) 2%* เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 3,500 บาทขึ้นไป -

* จํากัดการเครดิตเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 2,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน ภายใตชื่อ-สกุลเดียวกัน โดยบริษัทจะโอนเงินเขาบัญชีลูกคาภายใน 45 วันทําการ หลังจบรายการสงเสริมการขาย/บริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการซื้อสินคาหรือบริการ หากมีปญหาหรือขอสงสัย กรุณาติดตอผูใหบริการโดยตรง

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา Ma rch 2012

11


ผมนุมสวยดวยซาทินิค เลือกซือ้ 1ชิน้

เลือกซือ้ 1ชิน้

กลุมผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผม (แชมพู)

กลุมผลิตภัณฑครีมนวด และบํารุงเสนผม

กลุมผลิตภัณฑ จัดแตงทรงผม

อินเท็นซีฟ รีแพร มาสค

ซื้อผลิตภัณฑดูแลและจัดแตงทรงผม ซาทินิค ดังตอไปนี้ • ผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผม ซาทินิค ชนิดใดก็ได 1 ชิ้น (เจนเทิล เดลี่ แฮร เคล็นเซอร, วอลูมไมซิ่ง แฮร เคล็นเซอร, เดลี่ บาลานซ ทูอินวัน แฮร เคล็นเซอร, แดนดรัฟ คอนโทรล แฮร เคล็นเซอร, คัลเลอร แคร แชมพู หรือ เพียวริฟายอิ้ง แฮร เคล็นเซอร) • ผลิตภัณฑครีมนวดและบํารุงเสนผม ซาทินิค ชนิดใดก็ได 1 ชิ้น (มอยสเจอไรซิ่ง ดิแทงกเลอร, วอลูมไมซิ่ง ดิแทงกเลอร หรือ คัลเลอร แคร คอนดิชันเนอร) • ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม ซาทินิค วอลูมไมซิ่ง มูซ 1 ชิ้น • ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม อัลตรา ไฟน ฟินิชชิ่ง สเปรย 1 ชิน้ • อินเท็นซีฟ รีแพร มาสค 1 ชิ้น รวม 5 ชิ้น นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! ซาทินิค ไฮ กลอสส ซีรัม 1 ชิ้น มูลคา 666 บาท (เอพี) หรือ 835 บาท (ซีพี)

10 - 12 มี.ค. 55 13 - 15 มี.ค. 55 16 มี.ค. - 19 เม.ย. 55

12

Ma rch 2012

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 มี.ค. - 19 เม.ย. 55

1 ใบ 238356

216055

216054

238357

216056

แพน โคลุสซี่

ดัชมิลล

ซื้อแพน โคลุสซี่ แครกเกอร วิท โอลีฟ ออย แอนด โรสแมรี่ และ/หรือแพน โคลุสซี่ โฮลวีท แครกเกอร ครบ 2 ชิ้น ฟรี! ถุงผาลายการตูนโคลุสซี่ 1 ใบ มูลคา 95 บาท

ซื้อผลิตภัณฑดัชมิลล ไลท รหัสใดก็ได 1 ใบ ครบ 3 แพ็ค (4 กลอง/แพ็ค) ฟรี! ตะกรา Summer Basket 1 ใบ มูลคา 60 บาท

216057

(ขนาด กวาง 17 X ยาว 27 X สูง 17 ซม./ มี 3 สี คือ สีสม สีเขียว และสีฟา)

(ขนาด 21 x 26.5 ซม.)

2 ชุด 238315

นํ้าหอมเอลิซาเบธ อารเดน พริตตี้

ทีเทอร แฮงอัพส

ซือ้ นํา้ หอมเอลิซาเบธ อารเดน พริตตี้ เออ เดอ พารฟมู สเปรย (สุภาพสตรี) ขนาด 100 มล. จํานวน 1 ขวด ฟรี! กระเปาเอลิซาเบธ อารเดน พริตตี้ สีแดงสวยหรู 1 ใบ มูลคา 900 บาท (ขนาด กวาง 6.2 x ยาว 21.5 x สูง

ซื้ออุปกรณออกกําลังกายเพื่อปรับสรีระรางกายสูสมดุล รุน EP-550TM ทีเทอร แฮงอัพส 1 เครื่อง ฟรี! แผนพยุงกลามเนือ้ หลัง 2 ชุด มูลคา 4,000 บาท (แผนผยุงกลามเนื้อหลัง ชวยปองกันและบรรเทาอาการปวดบริเวณ แผนหลังและปรับบุคลิกภาพ)

243465

10.5 นิ้ว/มีสายสําหรับสะพาย)

ซาบีนา ชุดชั้นใน เพื่อคุณผูหญิง

208175

ซื้อผลิตภัณฑซาบีนา รหัสใดก็ได ครบ 1,000 บาท (เอพี) ฟรี! กระเปาผาซาติน สีชมพู 1 ใบ มูลคา 650 บาท

มินิ สเต็ปเปอร

(ขนาด กวาง 13 x สูง 30 x ยาว 38 ซม./ มีซิปและบุดานใน เพื่อกันนํ้าอยางดี)

ซื้ออุปกรณออกกําลังกาย มินิ สเต็ปเปอร 1 ตัว ฟรี! ลูกบอลออกกําลังกาย (Gym Ball) 1 ชิน้ มูลคา 590 บาท

ตั้งแต 16 มี.ค. - 15 พ.ค. 55

ตั้งแต 1 - 31 มี.ค. 55 1 ชุด 1 ใบ

247743

ผลิตภัณฑกันแดด บานานา โบท และฮาวาเอี่ยน ซื้อผลิตภัณฑกันแดด บานานาโบท หรือฮาวาเอีย่ น (รวมสินคาใหม จากหนา 15) รหัสใดก็ได ครบ 700 บาท (เอพี) ฟรี! กระเปาสะพาย 1 ใบ มูลคา 350 บาท (ขนาด กวาง 8 x ยาว 12 x ลึก 5 นิว้ / มี 2 สี คือ สีนา้ํ เงินและสีเทา)

ลูเดินวงรีกึ่งสเต็ป Elliptical ซื้ออุปกรณออกกําลังกายลูเดินวงรีกึ่งสเต็ป Elliptical จํานวน 1 เครื่อง ฟรี! อุปกรณ Perfect Push up สําหรับออกกําลังวิดพืน้ 1 ชุด มูลคา 1,290 บาท

หมายเหตุ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สามารถสั่งซื้อไดตั้งแต 10-15 มี.ค. 55 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 3. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2555

Ma rch 2012

13


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 มี.ค. - 19 เม.ย. 55

247725

213805 247726W 247726G

239395

247728

247727W 247727G

239266

213861

213839

ดูแลลูกนอยดวยพีเจน

237288

214806

213810

ซื้อผลิตภัณฑพีเจน รหัสใดก็ได 1 ชุด ครบ 1,200 บาท (เอพี) ฟรี! กระเปาถือพีเจน 1 ชุด มูลคา 450 บาท

นํ้ามันอเนกประสงค WD-40 ซื้อนํ้ามันอเนกประสงค WD-40 จํานวน 1 กระปอง ฟรี! ไขควงวัดไฟ Stanley 1 ชิ้น มูลคา 45 บาท

(1 ชุดประกอบดวย กระเปา 2 ใบ ใบใหญขนาด 13 x 20.5 x 10 ซม. ใบเล็กขนาด 10 x 15 x 7 ซม.)

(ขนาดไขควง ยาว 6 นิ้ว)

239385

1 ชิ้น

อิเล็คตั้น ระบบปลั๊กคุณภาพ ซื้อผลิตภัณฑอิเล็คตั้น รหัสใดก็ได ครบ 800 บาท (เอพี) ฟรี! พวงกุญแจไฟฉายหลอด LED จํานวน 1 ชิ้น มูลคา 150 บาท

243487 239313

(ขอสงวนสิทธิ์การเลือกของแถม)

ตั้งแต 16 มี.ค. - 15 มิ.ย. 55 ตอนรับซัมเมอรกับโปรโมชั่น ชารป ซื้อตูเย็น ชารป C-Pro รุน SJ-P43G-BK จํานวน 1 เครือ่ ง ฟรี! เตารีด ชารป รุน AM-P33 ฟ ขขนาด 1.5 ปอนด 1 เครือ่ ง มูลคา 3399 บาท 243313

ซื้อตูเย็น ชารป Luxio รุน SJ-F70RV จํานวน 1 เครื่อง ฟรี! กระติกนํ้ารอน ชารป รุน KP-Y32P ขนาด 3 ลิตร 1 เครื่อง มูลคา 1,720 บาท

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชารป รหัสใดก็ได 1 เครื่อง ฟรี! หมอหุงขาว ชารป รุน KSH-211 ขนาด 1.1 ลิตร 1 ชิ้น มูลคา 560 บาท 243314

14

หมายเหตุ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สามารถสั่งซื้อไดตั้งแต 10-15 มี.ค. 55 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 3. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2555

Ma rch 2012


Å ¯³ ! $Þ '$"

ÕÃÑ 16 .Ð. – 19 . . 55 à Ñ$ ÐÎ

 ÐÀú ûüû² ÇÎÃç æ Í %,% * & *9 . 9;;( ;9 * .99% '. ( 

 "/ * 24 ./ 'ò9  9. 247841 P4 B12 " ( ) 199 9 0( (ø') 209 *

ÕÃÑ 16 .Ð. – 15 !.Ð. 55 à Ñ$ ÐÎ

´ úÝÄý 100%

±ÆÛþ²

ÿ´Ú ÿ´Ú ÍüÜÜÅ À² ÍÀæÀ û Çç 50 ;(  *00 ! . & 9**øø*.ò 00 ! ! .  2 50 00 & + (% +* 0. !' ' ø * .! (  & (%2& . 0 /" 120 (.  9. 247836 P90 B259 " ( ) 517 9 0( (ø') 620 *

0 /" 1,000 (.  9. 247798 P6 B16 " ( ) 64 9 0( (ø') 70 *

1 ¯

ÇÎÏÐ! ø & & 100% /( 9* 3 ( ! Þ 'Ð'' 1 ß 'ÐÑ 59 Ç ( .!4+ #( 6 &/ 3 9  '+ (%)

ÿ´Ú ÍüÜÜÅ ç±²ûæÀ æ ² æÅæÅ ;(*! (

 0*:' (% *! .! .( 0. #*// # (% ;.*// # '. ( 

 % (% ;9;9*// #

0 /" 240 (.  9. 247837 P55 B159 " ( ) 317 9 0( (ø') 380 *

 / 1. "  #%* '(/ (%+&0 2ø & ./& / 10-15 .9. 55 2. 9/ " ( 9  **/ / " 0( 0( 9 3. + (%  (%9 9.. ' #ø ( ò 00 # 9ò//(ò $**:'"# - ý9 2555

Ma rch 2012

15


ซื้อผลิตภัณฑแอมเวย หรือเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก* ครบทุกๆ 2,500 บาท (เอพี) ในใบเสร็จเดียวกัน รับ e-coupon 1 สิทธิ์** เพื่อนําไปลุนรางวัลทองคําแทงและผลิตภัณฑแอมเวยมากมาย * ยกเวนผลิตภัณฑ นิวทริไลท แนชเชอรัล บี, นิวทริไลท ไบโอซี พลัส, สื่อสิ่งพิมพ และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต และคาบริการซอมตางๆ ** ระบบคอมพิวเตอรจะคํานวณและบันทึก e-coupon ใหโดยอัตโนมัติ ทานสามารถตรวจสอบจํานวน e-coupon ที่ไดรับไดที่ www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2

16

Ma rch 2012


Ă&#x2122; 2  Ă?´Ă&#x161; 1: ¸Â&#x2030;Â&#x161;š"Â&#x152;Â&#x2030;Â&#x160; 1 - 31 º 2555 *( 15 2 2555 Ă?´Ă&#x161; 2: ¸Â&#x2030;Â&#x161;š"Â&#x152;Â&#x2030;Â&#x160; 1 "ÂźÂ? - 31 "Â&#x2030; 2555 *( 28  2555

Âą

Ă?´Ă&#x161; 2 9  15 * 5 ( (

Ă?´Ă&#x161; 1 9  50 * 1 (

Ă?´Ă&#x161; 3

Ă?´Ă&#x161; 4

 Hometech Set +(9 102,523 523 * ** ( ') 20 (

 Health and Beauty Set +(9 3,731 * ( ') 200 (

Â&#x2030; Â&#x2030;Â&#x2039;Â?: +0:'.' ;,&

  â&#x20AC;˘ * ,%*( 2 9& ; % e-coupon & % 9 â&#x20AC;&#x201C; ' ,:9 2555 *(9& 1 15 2 2555 (% e-coupon % 2 â&#x20AC;&#x201C;  9 2555 *(9& 2 28  2555 â&#x20AC;˘ 0%4  !+.;9/0%4 # ò 0 (%*ò*ø/# www.amwayshopping.com â&#x20AC;˘ !+.;9.* ( 1 (%( 2 2/ / * (. / . Ăş * , # (0%4 ) & ; * ,%/ / ' 

 (%(* ( â&#x20AC;˘ !+;. 9 .* ( 3 (%( 4 2/ / * (. # ò 0 % ; . (%( %* (. Amway Call Center 0-2725-8000 2 â&#x20AC;˘ !+;. 9 .* (%/. %:,   5% +(9 ( .* .( 9 %/. % / 5% +(9 9  * ( â&#x20AC;˘ !+.;9 " . (+' 1 (& ( 1 (/1 "  #/ ) â&#x20AC;˘ ( 3 0% *. 9  4 ;Þã # +(9 41,840 * ( ') 9  & eSpring +(9 29,095 * ( ') (%:%0% *  iCook 21 & +(9 31,588 * ( ') +(9 102,523 * ( ') â&#x20AC;˘ ( 4 0% *.  (#  -;0/ +(9 1,068 * ( ')  (# 9Ăž 8 ø# (9  ) . +(9 445 * ( '),  (# & %ø;( # 45% !+(9 560 * ( ') (% # # Ăž ø#  Ăž  ;( +(9 1,658 * ( ') +(9 3,731 * ( ') â&#x20AC;˘ $'%"  # (% & " . â&#x20AC;˘ ' (%9 *9 * , # (0%4 ) (% ø!+. *( "  â&#x20AC;˘ 2/ * e-coupon .*. www.amwayshopping.com  *2. Amway Call Center (2/ * " .* /(%.&) â&#x20AC;˘ !+.;92/ / * (9& 1 .:  9 2555 (%9& 2 : ' 4  2555 ( * ,%2 (% "

â&#x20AC;˘ (.*/ / * * ,%0* 9' 4(/ 0 â&#x20AC;˘ (.*20( 08 (  9. (%* Ăł . (%2; " .!+. . â&#x20AC;˘ * , " 0( 0(  * & /.; /. . .*( . Ma rch 2012

17


สิทธิพเิ ศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก

สําํ รองหอ งพักั TTel.l 0-2664-0861 0 2664 4 08 086 (จันทร - เสาร เวลา 9.00 - 18.00 น.)

สําหรับ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 55 Hotel & Resort ภาคตะวันออก

บานศิริ ออน ซี รีสอรท

รามายานา เกาะชาง รีสอรท แอนด สปา

เดอะ ชินนามอน อารต รีสอรท แอนด สปา

ระยอง หองพัก: ออนซี ดีลักซ วันธรรมดา: 2,130 บาท ศุกร-เสาร: 2,620 บาท

เกาะชาง จ.ตราด หองพัก: หนุมานดีลักซ 1 – 31 มี.ค. 55 2,500 บาท 1 – 30 เม.ย. 55 1,750 บาท

เกาะหมาก จ.ตราด หองพัก: ซีวิว

โรงแรม เอวัน พัทยา เดอะ รอยัลครุยส 2,610 บาท

2,810 บาท

โรงแรม เพจ เท็น

ชลบุรี หองพัก: นิววิงค ซุปพีเรีย

ชลบุรี หองพัก: สตูดิโอ ซุปพีเรีย

2,720 บาท

ภาคใต

บานเขาหัวจุก วิลลา

โรงแรมอาภาสรี กระบี่

พีพี เนเชอรัล รีสอรท

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี หองพัก: สแตนดารด

กระบี่ หองพัก: ซุปพีเรีย 1 มี.ค. - 17 เม.ย. 55 2,390 บาท 18 - 30 เม.ย. 55 1,090 บาท

เกาะพีพี จ.พังงา หองพัก: สแตนดารด 1 – 31 มี.ค. 55 2,700 บาท 1 – 30 เม.ย. 55 2,080 บาท

1,570 บาท ภาคกลาง

โรงแรมยูนิโก แกรนด แซนดารา ชะอํา จ.เพชรบุรี หองพัก: ซุปพีเรีย วันธรรมดา: 2,330 บาท

เฌอ รีสอรท ศุกร-เสาร: 2,810 บาท

ชะอํา จ.เพชรบุรี หองพัก: พาโนรามิค ซีวิว วันธรรมดา: 4,360 บาท

ศุกร-เสาร: 4,850 บาท

เงื่อนไข • จองและเขาพักไดตั้งแต 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 55 • สํารองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน กับ AllresortThailand โทร.0-2664-0861 (จันทร – เสาร เวลา 9.00 - 18.00 น.) • ราคาขางตนสําหรับหองพัก 1 หอง 1 คืน พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน • โปรโมชั่นนี้ไมสามารถใชไดในชวงวันหยุดตอเนื่องและนักขัตฤกษ • ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • เงื่อนไขเพิ่มเติมตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขของทางโรงแรม

18

Ma rch 2012


สวนลดพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เพียงตัดคูปองเหลานี้ แลวนําไปรับสิทธิต์ ามรานคาทีร่ ะบุ

สําหรับ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 55 Dining

คอฟฟี่ทูเดย ลด 10% สําหรับเครื่องดื่มทุกรายการ ยกเวนนํ้าดื่ม

โฮคิทเชนซีฟูด ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

อรอยแนนอน สวนลด 10% เฉพาะคาอาหาร

เงื่อนไข เฉพาะสาขาที่รวมรายการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ณ สาขาที่ทานใชบริการ

เงื่อนไข ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นได

ที่อยู พระราม 9, รัชดาภิเษก โทร. 0-2643-9135, 0-2643-2148

ที่อยู ซ.นวมินทร 45 ถ.นวมินทร กรุงเทพฯ โทร. 0-2375-6953-4

ที่อยู เฉพาะสาขาพระราม 3 และเหมงจาย โทร. 0-2294-5500, 0-2934-7723

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ...............................................................................

คุมขันโตก ลด 20% เฉพาะคาอาหารที่รานคุมขันโตกและหองอาหาร

ไวท แทมโบ ลด 10% สําหรับคาอาหาร

บานรมไม ลด 10% เมื่อชําระดวยเงินสด ที่อยู หนาปากซอยหนองฮอ 3 เยื้องสภ.ชางเผือก อ.เมือง จ. ลด 5% เมื่อชําระดวยบัตรเครดิต

เรือนไทยพลับพลา ที่อยู ถ.ซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม - ลําปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม เชียงใหม เงื่อนไข แสดงบัตรสมาชิกแอมเวยพรอมคูปองทุกครั้งกอนใชบริการ โทร. 053-304-121 เวลาเปดปด 11.00-14.00 น., 17.00-22.00 น. หยุดทุกวันจันทร ที่อยู ถ.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 053-221-957 โทร. 053-820-031-2 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ...............................................................................

Le Crystal Restaurant The Steak House Pub&Restaurant หงษ์ฟาภัตตาคาร รับฟรี เมนู ซีซารสลัดสําหรับ 1 ที่ เมือ่ แสดงบัตรสมาชิกแอมเวย ลด 10% เฉพาะคาอาหาร รับฟรี เมนู Souff le’ s:Chocolate,Cheese หรือ Grand marnier พร อมคูปอง สําหรับ 1 ที่ เมื่อแสดงบัตรสมาชิกแอมเวยพรอมคูปอง ที่อยู 74/2 ถ.ปาตัน ต.ปาตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 053-872-890-1

ที่อยู โครงการเจเจมารเก็ต 44 ถ.อัษฎาธร ต.ปาตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 053-224-123

ที่อยู 448 ถ.เทพโยธี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-263-546-8

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ...............................................................................

อินโดจีน ลด 5% เฉพาะคาอาหาร

แสงไทยซีฟูด ลด 5% เฉพาะคาอาหาร

มีกรุณา ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ที่อยู ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-245-584, 081-876-5528

เงื่อนไข กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอมเวยทุกครั้งกอนใชบริการ

ที่อยู ถ.นเรศดําริห อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-511-932

ที่อยู ถ.นเรศดําริห อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-512-144

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ...............................................................................

มหาราชา ลด 10% สําหรับคาบริการ (service charge)

บาหลีไฮ ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ไพรินสเตกเฮาส ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ที่อยู ถ.สะพานปลา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-531-122

ที่อยู ถ.ประชาธิปตย อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-342-922, 081-424-3311

ที่อยู ถ.ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-238-462

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ...............................................................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 55 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสดได และไมสามารถเปลี่ยนเปนโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้ง กอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา Ma rch 2012

19


ขยายรายการ รับฟรี! ยาสีฟันกลิสเทอร เมื่อสงใบรับประกันคืนบริษัท เพียงกรอกขอมูลในใบรับประกันใหครบถวนและสงกลับมาที่ บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ทันที จากนั้นบริษัทจะจัดสงคูปองแลกรับยาสีฟนกลิสเทอรตามที่อยูที่ทานไดใหไวในใบรับประกัน เพื่อใหทานสามารถ นําคูปองมาแลกรับยาสีฟนกลิสเทอร ไดที่แอมเวย ช็อป ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานในการรับ ขอมูลขาวสารสําคัญจากบริษัท

รับฟรียาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด

ขนาด 200 กรัม มูลคา 208 บาท (เอพี) เมือ่ สงใบรับประกันสินคา เครือ่ งกรองนาํ้ eSpring เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร ผลิตภัณฑเครื่องครัวทันสมัย ไอคุก (ยกเวนที่ลับมีดกรรไกร ไอคุก) หมดเขต 30 ธันวาคม 2555 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 หรือ www.amwayshopping.com

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยใหมที่สมัครตั้งแตวันนี้ - 30 ธ.ค. 56 ฟรี! ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 208 บาท (เอพี) เมื่อซื้อผลิตภัณฑใดๆ* ครบ 2,500 บีวีขึ้นไป/ใบเสร็จ * ยกเวนผลิตภัณฑนิวทริไลท แนชเชอรัล บี, นิวทริไลท ไบโอซี พลัส และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต เงื่อนไข • รับสิทธิ์เดือนละ 1 ครั้ง สูงสุด 12 ครั้ง ตลอดอายุการสมัครปแรก • ชุดผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ / โปรโมชั่นทุกรายการ / การซื้อสินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) สามารถเขารวมรายการนี้ได

20

Ma rch 2012


22

Ma rch 2012


Ma rch 2012

23


åïîïßùùùñèëíë ëèßùõõ2ø & # 9 (ü òø# . 9˜˜½˜¾’ ’˜¿¿¿ 3)ø & õ ü 0%)/5) 0/& /˜¿’ ’˜¿¿¿ #ò 00%4


เปลี่ยนคุณเปนคนใหม

พบกับพวกเราในอะชีฟฉบับตอไป

ดวน! จํานวนจํากัด รุนที่ 7 สัปดาหที่ 1 - 8 ที่ AmFit Club 7 พ.ค. - 1 ก.ค. 55

สัปดาหที่ 9 - 16 ติดตามผลทางโทรศัพท 2 ก.ค. - 26 ส.ค. 55

เปดรับสมัคร AmFit ยกแกงค ตั้งแต 5 - 11 มี.ค. 55

รอบทั่วไป ตั้งแต 12 มี.ค. - 22 เม.ย. 55

ติดตอสมัคร

สมัครกอน…ผอมกอน ฟิตกอน “ยกแกงค” นะจะ!

• รวบรวมมาเปน กลุม 20 คน เพื่อฟตกันแบบสวนตัวเฉพาะแกงคคุณ • เลือกวันเวลาที่สะดวกไดกอนใคร • ติดตอสมัครที่แอมเวย ช็อป ตามวันรับสมัครของแตละรุน

วันและเวลาของโปรแกรม AmFit ณ แอมเวย ช็อป สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ • จันทร - ศุกร (2 รอบ/วัน) - รอบที่ 1 เวลา 16.00 - 17.30 น. - รอบที่ 2 เวลา 19.00 - 20.30 น.

• เสาร - อาทิตย (3 รอบ/วัน) - รอบที่ 1 เวลา 11.00 - 12.30 น. - รอบที่ 2 เวลา 14.30 - 16.00 น. - รอบที่ 3 เวลา 18.00 - 19.30 น.

หมายเหตุ • รับสมัครผูเขารวมโปรแกรมรอบละ 20 ทาน/กรุณามาถึงกอนเวลา 30 นาที เพื่อรับการตรวจสุขภาพ และสวมชุดเขารูปเพื่อถายรูปกอนเขารวมโครงการ • ขอสงวนสิทธิเ์ ปดรับตามจํานวนทีก่ าํ หนดในแตละรอบเทานัน้ เพือ่ การดูแลผูเ ขาโปรแกรมไดอยางทัว่ ถึง และขอสงวนสิทธิย์ กเลิกรอบหากจํานวนผูส มัครไมถงึ 15 ทาน

คาสมัคร 3,500 บาท/ทาน พิเศษ! รับสวนลดคาสมัครโปรแกรมทันที 1,000 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีเ่ ขารวมโปรแกรม เมื่อแสดงใบเสร็จการซื้อสินคาตอไปนี้คือ นิวทริไลท โพสิทริม นิวทริไลท แคลโลว หรือนิวทริไลท ซีแอลเอ 500 จากนํ้ามันดอกคําฝอย มูลคา 3,000 บาท (เอพี) ขึ้นไป /1 ใบเสร็จ หมายเหตุ • ใบเสร็จตองเปนชื่อของผูเขารวมโปรแกรมเทานั้น และวันที่ซื้อบนใบเสร็จตองระบุยอนหลังไมเกิน 30 วันนับจากวันสมัครโปรแกรม • ผูเขารวมโปรแกรมที่ประสงคจะใชสิทธิ์สวนลด 1,000 บาท ตองชําระเงินที่แอมเวย ช็อป เทานั้น • ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินคาสมัครเฉพาะทานที่แจงยกเลิกโปรแกรมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนเริ่มโปรแกรมวันแรก

สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา และ Call Center 0-2725-8000 กด 3

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 หรือ www.nutrilite.co.th Ma rch 2012

27


เตรียมพบกับ

นิวทริไลท ออล แพลนท โปรตีน

พรอมกันทั่วประเทศ 26 มีนาคม 2555 28

Ma rch 2012

ฆอ. 276/2555 คําเตือน: อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค


       â&#x20AC;&#x153;Everyday Healthy Shakeâ&#x20AC;? !"#  $% &'$'()   â&#x20AC;&#x153;Everyday Healthy Shakeâ&#x20AC;? $$ ) * +,-*(+& . / & (+01+( +0222+/+ )+3 &'! +*()* 45* $45 $ * 6 * (6 *$* )()$ *  $ +www.facebook.com/nutrilitethai.fb


โภชนาการพื้นฐาน เพื่อพื้นฐานชีวิตแบบ Optimal Health หนึ่งในการดูแลสุขภาพพื้นฐานตามที่กองโภชนาการ กรมอนามัย ไดแนะนําในการรับประทานอาหารตาม โภชนบัญญัติ คือ กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูให หลากหลาย และหมั่นดูแลนํ้าหนักตัว เนือ่ งจากรางกายตองการสารอาหารตางๆ ทีม่ อี ยูใ นอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ วิตามิน รวมทัง้ นํา้ และใยอาหาร แตไมมีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่ใหสารอาหารตางๆ ครบในปริมาณที่รางกายตองการ ดังนั้นจึงจําเปนตองกินอาหารใหครบ 5 หมู และ กินแตละหมูใหหลากหลาย จึงจะไดสารอาหารตางๆ ครบถวนและเพียงพอ ยังจําอาหารหลัก 5 หมูก นั ไดมย๊ั คะ เรามาทบทวนความจํากันอีกครัง้ วาอาหารหลัก 5 หมู และประโยชนของอาหารแตละหมูน น้ั มีอะไรบาง หมูที่ 1 ไดแก ไข นม เนื้อสัตว และถั่วตางๆ สวนใหญจะใหโปรตีน ประโยชนที่ สําคัญคือ ทําใหรา งกายเจริญเติบโต แข็งแรง และมีภมู ติ า นทานโรค นอกจากนีย้ งั ชวยซอมแซมสวนตางๆ ของรางกายที่สึกหรอ อาหารหมูนี้จะถูกนําไปสรางกระดูก กลามเนือ้ เลือด เม็ดเลือด ผิวหนัง นํา้ ยอย ฮอรโมน ตลอดจนภูมติ า นทานเชือ้ โรค ตางๆ จึงถือไดวาอาหารหมูนี้เปนอาหารหลักที่สําคัญในการสรางโครงสรางของ รางกาย การเจริญเติบโต และทําใหอวัยวะตางๆ ในรางกายทํางานเปปนปกติ ปกต ทั้ง ยังเปนแหลงพลังงานสุดทายที่รางกายจะนําไปใชอีกดวย ตาล เผื เผอื ก มัน อาหารกลุมนี้จะให หมูที่ 2 ประกอบดวย ขาว แปง นํ้าํ ตาล สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต ซึ่งจะใหพลังงานแกรางกาย ทําให รางกายมีพลังงานในการทํากิจกรรมตางๆ เชน ใชในการเดิน การทํางาน การออกกําลังกายตางๆ นอกจากนี้ยังชวยใหความอบอุนแกรางกาย พลังงานทีไ่ ดจากหมูน ส้ี ว นใหญรา งกายจะใชใหหมดไปวันตอวัน แตถา กิน อาหารหมูน ม้ี ากจนเกินความตองการของรางกาย ก็จะถูกเปลีย่ นไปเปน ไขมันและทําใหเกิดโรคอวนได ตองระวังนะคะสําหรับคนทีต่ อ งการดูแล รูปรางและควบคุมนํ้าหนัก

หมูที่ 3 ผักใบเขียวตางๆ อาหารหมูนี้จะใหวิตามินและเกลือแร แกรางกาย ชวยเสริมสรางใหรางกายแข็งแรง มีความสามารถในการ ตานทานเชื้อโรค และชวยใหอวัยวะตางๆ ทํางานไดเปนปกติ อาหาร ที่สําคัญของหมูนี้ก็คือผักชนิดตางๆ เชน ตําลึง ผักบุง ผักกาด และ ผักใบเขียวอื่นๆ และยังรวมไปถึงพืชผักอื่นๆ เชน มะเขือ ฟกทอง ถั่วฝกยาว เปนตน นอกจากนี้ยังใหใยอาหารที่ทําใหระบบ ขับถายของลําไสใหญทํางานเปนปกติ 30

Ma rch 2012


หมูที่ 4 ผลไมตางๆ จะใหวิตามินและเกลือแร ชวยทําใหรางกาย แข็งแรง มีความสามารถในการตานทานโรค และยังใหใยอาหารที่ ทําใหระบบขับถายของลําไสใหญทาํ งานเปนปกติ อาหารทีส่ าํ คัญ ใน หมูนี้ ไดแกผลไมตางๆ เชน กลวย มะละกอ สม มังคุด ลําไย เปนตน

หมูที่ 5 ไขมันและนํา้ มัน ใหสารอาหารประเภทไขมัน ใหพลังงานและความอบอุน แกรา งกาย โดยรางกายจะสะสมพลังงานทีไ่ ดจากหมูน ไ้ี วใตผวิ หนัง ตามสวนตางๆ ของรางกาย เชน บริเวณสะโพก ตนขา เปนตน มีสวนสําคัญทําใหรางกายเจริญ เติบโต และใหพลังงานที่รางกายสะสมไวใชในเวลาที่จําเปนระยะยาว อาหารที่ สําคัญไดแกไขมันจากสัตว เชน นํ้ามันหมู ไขมันที่ไดจากพืช เชน กะทิมะพราว นํ้ามันรํา นํ้านมถั่วเหลือง นํ้ามันปาลม เปนตน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงไขมันที่ แทรกอยูในเนื้อสัตวตางๆ ดวย

อาหารทั้ง 5 หมู คือพื้นฐาน โดยในหมูที่ 3 และ 4 จะมีสารชนิด อื่นที่เปนประโยชนกับรางกาย นั่นก็คือ ไฟโตนิวเทรียนท ซึ่งพบวา มีประโยชนตอสุขภาพในหลายๆ ดาน การสรางสุขภาพพืน้ ฐานใหเกิดสุขภาพสมบูรณสงู สุดนัน้ จะตองไดมา จากพืน้ ฐานโภชนาการทีด่ แี ละสมดุล เรามาเรียนรูเ คล็ดลับงายๆ ใน การสรางสมดุลโดยสารอาหารพื้นฐานใหกับสุขภาพเรากันดีกวาคะ

บริโภคอาหารปกติเพื่อจายสารอาหารพื้นฐานใหครบถวนและ สอดคลองกับความตองการของรางกายในแตละสภาวะ เสริมสารอาหารพื้นฐานที่รางกายเสี่ยงตอการขาด เชน วิตามิน เกลือแร กรดไขมันจําเปน กรดอะมิโนจําเปน จากแหลงโปรตีน คุณภาพ ฯลฯ เติมสารทีย่ งั มิไดกาํ หนดใหเปนสารอาหารพืน้ ฐานทวากอประโยชนตอ กลไกชีวเคมีในรางกาย เชน ไฟโตนิวเทรียนท เอนไซม ฮอรโมนพืช เปนตน

บริหารจัดการโภชนาการดวยแนวทางใหมๆ เชน โพรไบโอติกส พรีไบโอติกส การลดพิษ การใชอาหาร ฟงกชั่นที่สงผลตออารมณ/สมอง/การทํางานของอวัยวะ โภชนพันธุศาสตร เปนตน ประยุกตศาสตรอื่นๆ มาใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม เชน การออกกําลังกาย กายภาพบําบัด การ บริหารสมาธิ การตรวจวิเคราะหทางชีวเคมีคลินิก

นี่เปนแคบทเริ่มตนการเรียนรูโภชนาการพื้นฐานเพื่อพื้นฐานชีวิตแบบ Optimal Health ฉบับหนาเราจะมาเจาะลึกสารอาหาร พื้นฐานวาชวยในการดูแลสุขภาพของพวกเราไดอยางไร Ma rch 2012

31


คุณภาพดิน คืออะไร? หากมนุษยเลือกได ทุกคนตองการของหรือสินคาทีม่ คี ณ ุ ภาพดี เชน อาหาร เสือ้ ผา ยารักษาโรค บาน และยานพาหนะคุณภาพดี ดินทีใ่ ชในการเกษตรก็เชนเดียวกัน เกษตรกรยอมตองการดิน คุณภาพดี โดยเชื่อวาการปลูกพืชในดินคุณภาพดียอมได “ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพดี อยางยั่งยืน” คําวาคุณภาพดิน (Soil Quality) เปนคําที่นักปฐพีวิทยาบัญญัติขึ้นใหม จึงขอ อธิบายความหมายและความสําคัญตอการผลิตพืชโดยสังเขปดังนี้ คุณภาพดินในดานการเกษตรและสิง่ แวดลอม หมายถึง ความสามารถของดินในการทําหนาที่ (Function) เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดการดิน 3 ประการ และดินคุณภาพดี จะชวยให บรรลุผลทั้ง 3 ประการนั้น คือ 1. ผลิตพืชทีม่ คี ณ ุ ภาพดีไดเพียงพออยางยัง่ ยืน 2. หมุนเวียนนํา้ และกําจัดของเสียทีล่ งไปในดินไดดี ไมมสี ารมลพิษตกคางในดินและนํา้ 3. ปกปองสภาพแวดลอมใหเหมาะสําหรับการดํารงชีวติ ของมนุษย สัตว พืช และจุลนิ ทรีย หนาที่ของดินที่สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพดีไดเพียงพอและยั่งยืนนั้น ดินตองสามารถทําหนาที่สนับสนุนใน เรื่องตอไปนี้ไดเปนอยางดี คือ 1. การหมุนเวียนของธาตุอาหารจากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่ง เพื่อรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน 2. ใหนํ้าแกพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยางสมํ่าเสมอและเพียงพอ 3. มีเสถียรภาพทางกายภาพในการคํ้าจุนใหพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยูไดอยางมั่นคง 4. ทนตอการกระทบจากทุกดานที่ทําใหดินเสื่อม และสามารถฟนตัวจากความเสื่อมโทรมใหกลับมามีสภาพดีไดเร็ว

พืชตองการอะไรบางจากดนิ ? แมพืชจะมีความสําคัญยิ่งตอโลกในฐานะผูผลิตปฐมภูมิ (Primary Producer) เนื่องจาก สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย ใหพลังงานนั้นมาอยูในรูปของสารอินทรีย และ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาศัยสารอินทรียจากพืชเปนอาหาร แตพืชเปนสิ่งมีชีวิตซึ่งอยูกับที่และพืช ตองการจากดิน 6 เรื่อง คือ 1. สนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรียที่สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 2. คํา้ จุนใหรากยึดเกาะไดมน่ั คง มีสภาพเอือ้ ตอการไชชอนของรากเพือ่ หาธาตุอาหารและนํา้ 3. กักเก็บ ดูดซับนํ้าไวใหพืชใชประโยชนได ขณะเดียวกันก็มีอากาศเพียงพอ 4. มีการถายเทอากาศระหวางดินกับบรรยากาศ 5. มีความตานทานตอการกรอนดิน 6. เปนแหลงอาหารสําหรับพืชและจุลินทรีย ทั้งรูปสารอนินทรียและสารอินทรีย 32

Ma rch 2012

4


ิ เติบโตของพชื บทบาทของจุลนิ ทรียด นิ ตอการเจรญ ในเรื่องนี้จะเนนบทบาทของจุลินทรียดินตอการเจริญเติบโตของพืช เพื่อใหผูเกี่ยวของกับ การเกษตรตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการดินเพือ่ ใหจลุ นิ ทรียด นิ สามารถทําหนาที่ ไดอยางเหมาะสมตอไป สิ่งมีชีวิตในดินมี 2 ชนิดคือ พืชและสัตว ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ สําหรับสัตวที่ พบในดินทั่วไป ไดแก ไสเดือนและแมลงตางๆ สวนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองเห็นเมื่อดู ดวยกลองจุลทรรศนเรียกวาจุลินทรียดิน ไดแก แบคทีเรีย แอกติโนไมซีต เชื้อรา สาหราย โปรโตซัว และไวรัส จุลินทรียดินมีบทบาทดังนี้ 1. แบคทีเรีย เปนพวกทีม่ มี ากทีส่ ดุ ในดิน ทําหนาทีย่ อ ยสลายสารอินทรียต า งๆ และปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปนประโยชนตอ พืช แบคทีเรียหลายชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนได การตรึงไนโตรเจนหมายถึงเปลี่ยนกาซไนโตรเจนมาเปนสารประกอบ เพื่อใช ประโยชนในตัวจุลนิ ทรียเ อง และตอมาไดปลดปลอยออกมาใหพชื ใชประโยชน นอกจากนี้ สารเหนียวตางๆ ทีแ่ บคทีเรียสังเคราะหขน้ึ มา ยังชวยใหอนุภาคดินเกาะกลุมเปนเม็ดดินและเกิดโครงสรางดิน 2. แอกติโนไมซีต มีบทบาทสําคัญในการยอยสลาย สวนของซากพืชทีค่ งทน เชน ลิกนิน จึงชวยใหเกิด ฮิวมัสในดิน แอกติโนไมซีตบางชนิดอยูรวมกับ รากพืชและตรึงไนโตรเจนไดเชนเดียวกัน 3. เชือ้ รา ทําหนาทีย่ อ ยสลายสารอินทรียใ นซากพืชสวนทีส่ ลายยาก เชน เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน เชื้อราบางชนิด อยูรวมกับรากพืชแลวแผเสนใยจํานวนมากออกมาในดิน และชวยดูดนํา้ และธาตุอาหารตางๆ จากดินมาให พืชใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งธาตุฟอสฟอรัส เพิ่มเติมจากที่รากพืชดูดไดเอง นอกจากนี้เสนใยของรา ในดินยังชวยเกาะยึดใหอนุภาคดินเกาะกลุมเปนเม็ดดินและเกิดโครงสรางดิน 4. สาหราย เปนจุลินทรียที่สังเคราะหแสงได จึงทําหนาที่เพิ่มสารอินทรียใหดิน นอกจากนี้ยังสามารถตรึงไนโตรเจนใหเปนประโยชนตอพืช และสังเคราะห สารเหนียวที่ชวยใหดินมีโครงสรางดีขึ้น หนาที่หลักอยางหนึ่งของจุลินทรียดินคือ ทําหนาที่ยอยสลายซากพืชและสัตวใหกลายเปนอินทรียวัตถุในดิน และดินที่มีอินทรียวัตถุสูง เปนดินที่มีสมบัติทางเคมี ฟสิกส และชีวภาพดี รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณของดินสูงดวย ทั้งนี้เพราะอินทรียวัตถุเปนแหลงของธาตุ ไนโตรเจนและธาตุอื่นๆ สําหรับพืช โดยจะปลดปลอยธาตุอาหารเหลานั้นออกมาใหพืชใชประโยชนอยางชาๆ ฮิวมัสคือผลงานระดับคุณภาพของจุลินทรีย อินทรียวัตถุหรือฮิวมัสในดินเปนสารอินทรียซึ่งประกอบดวย 1. เศษซากพืชหรือสัตว ที่ผานการสลายไปแลวมากบางนอยบาง 2. เซลลและเนื้อเยื่อของจุลินทรีย 3. สารอินทรียตางๆ ซึ่งจุลินทรียสังเคราะหขึ้น เกณฑในการประเมินระดับอินทรียวัตถุในดินมีดังนี้ 1. นอยกวา 1% หมายความวาตํ่า 2. 1-2% หมายความวาปานกลาง 3. 2-3% หมายความวาคอนขางสูง 4. มากกวา 3% หมายความวาสูง ดินที่มีอินทรียวัตถุสูงจะมีสมบัติ ทางฟสิกส เคมี และชีวภาพดี เหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช Ma rch 2012

33


เยี่ยมไรชมสวน

ดาวเรืองเปนไมดอกที่คนไทยรูจักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกงาย โตเร็ว ทนตอสภาพแวดลอม และสีสนั สดใสสะดุดตา ดอกมีลกั ษณะ กลมสวยงาม กลีบดอกจัดเรียงเปนระเบียบและยึดแนนกับฐานดอก ไมหลุดงาย มีอายุประมาณ 7 - 10 วัน จึงโรย นอกจากนี้ ดาวเรือง ยังเปนพืชทีม่ อี ายุการเก็บเกีย่ วสัน้ ประมาณ 50 - 60 วัน ก็สามารถ ตัดจําหนายได รวมทั้งยังเปนพืชที่ขึ้นไดดีทุกฤดูกาลและทุกสภาพ พื้นที่ของประเทศ ที่สําคัญคือเปนไมดอกที่สามารถทํารายไดอยาง งามใหกับผูปลูก ปจจุบันการปลูกดาวเรืองนอกจากจะปลูกเพื่อตัด ดอกขายแลว สามารถปลูกลงกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อใช ประดับตามอาคารบานเรือนและสถานที่ตางๆ รวมทั้งปลูกเพื่อเก็บ เมล็ดสงโรงงานอาหารสัตวอีกดวย

ดาวเรืองเปนไมดอกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง นอกจากจะมีความสําคัญ ทางเศรษฐกิจแลว ยังสามารถนําไปใชประโยชนดานอื่นๆ ไดอีกดวย เชน

1. ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม ดาวเรืองเปนไมดอกที่มีความสวยงาม กลีบดอกสีเหลืองเรียงอัดกันแนน และมีอายุดอก นาน ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับปลูกเพื่อประดับอาคารบานเรือนและสถานที่ตางๆ เพื่อให ดูสวยงามเพลินตาสบายใจ

2. ปลูกเพื่อใชประโยชนในการปองกันแมลง เนื่องจากดาวเรืองเปนดอกไมที่มีกลิ่นแรง (ฉุน) แมลงไมชอบ จึงสามารถใชเปนเกราะปองกันแมลงใหแกพืชอื่นๆ ดวย นอกจากนี้ รากของดาวเรืองยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชวยลดปริมาณไสเดือนฝอยในดินได

3. ปลูกเพื่อจําหนาย 3.1 ใชทาํ พวงมาลัย ปจจุบนั นิยมนําดอกดาวเรืองมารอยพวงมาลัยกันมาก ไมวา จะเปนพวงมาลัยไหวพระหรือพวงมาลัยสําหรับ คลองคอในงานพิธตี า งๆ การตัดดอกดาวเรืองสําหรับใชประโยชนในดานนีจ้ ะตองใหมกี า นดอกสัน้ ๆ หรือใหเหลือเฉพาะดอก 3.2 ใชปกแจกัน เนื่องจากดาวเรืองเปนไมดอกที่ลักษณะกลม เรียงตัวกันแนนเปนระเบียบ และมีสีสันสวยงาม จึงมีคนนิยมนํามา ปกแจกันมาก ไมวา จะเปนแจกันตัง้ ตามโตะรับแขก บนหิง้ พระ หรือแจกันประกอบโตะหมูบ ชู า การตัดดอกดาวเรืองเพือ่ นํามา ปกแจกันนี้ควรตัดใหมีกานดอกยาวประมาณ 18 - 20 นิ้ว มัดดอกดาวเรืองเปนกําๆ แลวใชกระดาษหนังสือพิมพหอเพื่อ ใหดอกดาวเรืองคงความสดอยูไดนาน 3.3 การปลูกลงกระถางหรือถุงเพือ่ ประดับอาคารสถานที่ ปจจุบนั มีการนํากระถางหรือถุงดาวเรืองมาประดับอาคารสถานทีก่ นั มากขึน้ เพราะสามารถใชประดับไวเปนเวลานาน ไมวาจะเปนงานพิธีตางๆ เชน งานนิทรรศการ งานพระราชทานปริญญาบัตร หรือแมแตงานพิธีตามอาคารบานเรือน การปลูกดาวเรืองเพื่อใชประโยชนในดานนี้ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรืองโดยทั่วไป เพียงแตเปนการปลูกลงในกระถางหรือถุงแทนทีจ่ ะปลูกลงในแปลง พอดอกดาวเรืองเริม่ บานก็นาํ ไปใชประโยชนหรือจําหนายได 3.4 จําหนายใหกับโรงงานผลิตอาหารสัตว เนื่องจากดาวเรืองเปนพืชที่มีสารแซนโธฟลล (Xanthophyll) สูง จึงสามารถนําไปเปน สวนผสมในอาหารสัตวไดดี โดยเฉพาะอาหารของของไกไข จะทําใหไขแดงมีสีแดงสดใสนารับประทานยิ่งขึ้น ที่มาของขอมูล : http://www.doae.go.th/library/html/detail/dawrueng/dawrueng.html

34

Ma rch 2012


ความประทับใจการใชผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรแอมเวยกับตนดาวเรือง คุณพงษ์พัฒน แซกือ นักธุรกิจแอมเวย เปนชาวสวนที่ทําธุรกิจแอมเวย ควบคูไปดวย โดยไดรับการเปดใจจากผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรเปน อันดับแรก โดยคุณพงษ์พัฒนเปนเกษตรกรผูปลูกดาวเรืองเพื่อจําหนาย แบบตัดดอกขาย หลังจากใชผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรของแอมเวยแลว รูสึกประทับใจในผลผลิตที่ได จึงขอแบงปนการใชผลิตภัณฑใหกับเพื่อน นักธุรกิจแอมเวยทานอื่นๆ ไดทราบเทคนิคและวิธีการแนะนําใหใช ผลิตภัณฑกับดาวเรืองตัดดอก èͧ¨Ð·íÒãËŒ´Í¡´ÒÇàÃ×ͧÊÇ “¡ÒÃ㪌¼ÅÔμÀѳ±à¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉμÃáÍÁàǏ͋ҧμ‹Íà¹× ˹Òṋ¹ ¹éÒí ˹ѡ´Õ × §Ê´ãÊ äÁ‹ÍÍ¡ÊàÕ ËÅ×ͧᴧ ´Í¡âμ ¡ÅÕº´Í¡ Ñ àËÅÍ ÊÕʹ ´Í¡à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ÁÕÃÐÂÐ μç¡Ñº¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒâͧμÅÒ´ áÅÐÂѧÊÒÁÒöãËŒ §·ÑèÇ仨ÐμÑ´ä´Œà¾Õ§ 4 - 5 ¤ÃÑé§ ¡ÒÃμÑ´´Í¡ÂÒǹҹ¶Ö§ 25 ¤ÃÑé§ â´Â»¡μÔ´ÒÇàÃ×Í ´ÒÇàÃ×ͧ¨ÐàÃÔèÁàÅç¡Å§ ´Í¡¡ç¨ÐàÃÔèÁàÅç¡Å§ áμ‹ã¹Êǹ´ÒÇàÃ×ͧ¢Í§¼Á ´Í¡ àÁ×èÍμÑ´¶Ö§»ÃÐÁÒ³¤ÃÑ駷Õè 11”

ระยะเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองเมื่ออายุกลาดอกไม 10 - 15 วัน ใชผลิตภัณฑแอ็ปซา-80 ในอัตราสวน 2 - 3 ซีซี นิวทริแพลนท เอจี 20 - 30 ซีซี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 20 - 30 ซีซี ผสม นํ้า 20 ลิตร ฉีดพนทุกๆ 10 วัน เพื่อชวยใหดาวเรืองระยะนี้แข็งแรง นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มจํานวนรากและการเจริญเติบโตเร็วขึ้น

ระยะปลูกจนอายุประมาณ 30 วัน (1 เดือน) ใชผลิตภัณฑแอ็ปซา-80 ในอัตราสวน 2 - 3 ซีซี นิวทริแพลนท เอจี 20 - 30 ซีซี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 20 - 30 ซีซี ผสม นํ้า 20 ลิตร ฉีดพนทุกๆ 5- 7 วัน เพื่อบํารุงสภาพตนใหเตรียมออกดอก

ระยะตนอายุครบ 45-50 วัน เริ่มตัดดอกได ใชผลิตภัณฑแอ็ปซา-80 ในอัตราสวน 2 - 3 ซีซี นิวทริแพลนท เอจี 20 - 30 ซีซี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 30 - 50 ซีซี ผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนทุก 7 วัน หลังตัดดอก μä´ŒÁÒ¡ à¹×èͧ¨Ò¡ “¡Ò÷Õè¼ÅÔμÀѳ±à¾×èÍ¡ÒÃà¡Éμ÷Õè㪌ÊÒÁÒö·íÒãËŒ´ÒÇàÃ×ͧÍÍ¡´Í¡Í‹ҧμ‹Íà¹×èͧ¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒà¡çº¼Å¼ÅÔ Âºí ª‹Ç ÒÃØ§μŒ¹´ÒÇàÃ×ͧ ´ÒÇàÃ×ͧ໚¹¾×ªÃÐÂÐÊÑé¹ ¡ÒÃ㪌·Ñé§áÍ绫‹Ò-80 ¹ÔÇ·ÃÔá¾Å¹· àÍ¨Õ áÅйÔÇ·ÃÔá¾Å¹· àÍç¹¾Õठ¾ÅÑÊ ËÞ‹” ·íÒãËŒ¼ÁÁÕÃÒÂä´Œà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ à¾ÃÒÐÃÒÂä´Œ¢Í§¼ÙŒ»ÅÙ¡¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¨íҹǹ´Í¡´ÒÇàÃ×ͧ·ÕèÁÕÁÒ¡áÅТ¹Ò´´Í¡ã

ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกรวมแบงปนเรื่องราวความประทับใจจากประสบการณจริงในการใชแอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส ใหกบั เพือ่ นๆ ไดเรียนรูเ รือ่ งราวดีๆ ของผลิตภัณฑเพือ่ การเกษตร โดยมีกติกาการรวมสนุกงายๆ ดังนี้ • เขียนเลาเรือ่ งราวความประทับใจผลิตภัณฑแอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส วาทานใชผลิตภัณฑกบั พืชชนิดไหน ใชอยางไร ไดผลอยางไร และประทับใจประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑอยางไรบาง พรอมแนบภาพถายผลิตผลและภาพถายของทานกับผลิตภัณฑมาดวย • ผูที่เขียนเลาเรื่องราวเขามาตองมีประสบการณการใชผลิตภัณฑจริง พรอมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักธุรกิจแอมเวย/สมาชิกใหชัดเจน • หากเรือ่ งราวของทานไดตพี มิ พลงในนิตยสารอะชีฟ ทานจะไดรบั คูปองเงินสดมูลคา 2,000 บาท เพื่อใชซื้อสินคาที่แอมเวย ช็อป (สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใชคูปองเงินสด ไดที่ดานหลังของคูปอง) เริ่มสงเรื่องราวความประทับใจของทานไดแลว ตั้งแตบัดนี้ - 31 ตุลาคม 2555 Ma rch 2012

35

3 Achieve March 2012  

3 Achieve March 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you