Page 1


Click Corner

76 88

Cover Column Story

ISSN 1685-2710 ปที่ 11 ฉบับที่ 133 กันยายน 2554 / September 2011

ตารางการประชุมของบริษัท และการฝกอบรมผลิตภัณฑ ปฏิทินแอมเวย นิตยสาร

Beauty

Health

55 2 3 4 5 74 75 12 16 18

Home Amway Events

73 Seminar / Workshop

Corporate

สวัสดีคะ นักธุรกิจแอมเวยทกุ ทาน อะชีฟฉบับนีเ้ ราเริม่ ตน ปบัญชีใหมดวยโปรโมชั่นสุดรอนแรงจากเครื่องกรองนํ้า eSpring และการกลับมาอีกครั้งของโครงการ eSpring Trade in ทีท่ กุ ทานรอคอย รวมฉลองกาวสูป ท ่ี 25 แอมเวย ประเทศไทยกับโปรโมชั่นสุดฮิป! รับฟรีกระเปาสวยหรู Artistry I asava เอ็กซคลูซฟ ี เฉพาะแอมเวยเทานัน้ โอกาส เดียวสําหรับการเปนเจาของกระเปาทีอ่ อกแบบโดยสไตลิสท และครีเอทีฟ ไดเร็คเตอรชื่อดัง คุณพลพัฒน อัศวะประภา และโปรโมชั่นดีๆ จากนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ มอบสิทธิ์ใน การรับเงินคืนพิเศษ โดยไดรับบีวีและพีวีเต็มมูลคา พลาดไมไดสาํ หรับโปรโมชัน่ สุดคุม จากอุปกรณเครือ่ งกรองนํา้ eSpring และเครือ่ งกรองนํา้ แอมเวย รุน 2 รับฟรี! ผลิตภัณฑ แอมเวยมูลคา 800 บาท(เอพี) สําหรับผูท อ่ี ยากมีหนุ สวยและสุขภาพดีไปพรอมๆ กัน ฉบับนี้ เรายังคงนําเสนอเคล็ดลับที่ไมสงวนลิขสิทธิ์ของนักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชรและสูงขึน้ ไปในโครงการเวท แมเนจเมนท รอบพิเศษ นอกจากนี้ โปรแกรม AmFit จากนิวทริไลทยัง ชวนคุณมารวม Fit&Firm กันแบบยกแก็งค อานรายละเอียด ไดในหนา 42 อยาลืมพลิกไปดูภาพสวยๆ และเรือ่ งราวสนุกๆ จากการสัมมนาระดับผูนํา ลองเรือสําราญอลาสกาที่เรา เก็บภาพมาใหชมกันอยางจุใจเพื่อเปนแรงบันดาลใจในการ ทําธุรกิจของคุณตอไป และติดตามกิจกรรมดีๆ จากแอมเวย สําหรับผูท ช่ี น่ื ชอบและมีความสามารถในการรองเพลง ขอเชิญ เขารวมประกวดรองเพลงในโครงการ Amway Singing Talent อานรายละเอียดไดในหนา 64 ยางเขาปลายปไดเวลาพบกับสีสันแสนสวยจากอารทิสทรี ฟอลล คอลเล็คชัน่ ติดตามวันและเวลาของกิจกรรมเปดตัวได ในหนา 71 พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ บรรณาธิการ

สารบัญ

Promotion

EDITOR’S TALK SEPTEMBER 2011

57 58 64 65 66 68 69 71

เครื่องกรองนํ้า eSpring สาร แนวคิดธุรกิจแอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย CSR Club We will ROC you รายการสงเสริมการขาย ปคุณสมบัติ 2554/55 รูปแบบการจําหนาย สินคาโปรโมชั่น รายการสงเสริมการขาย เดือนกันยายน 2554 Amfififit Club by Nutrilite

42 44 45 50 54 56

DON’T MISS หนา 20

คุณคาของสีสันในผักผลไม 5 สี โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รอบพิเศษ แคหนึ่งคืน...Overnight Glow การเลือกใชผลิตภัณฑดูแลชองปาก (ตอนที่ 1 ยาสีฟน) อรอยงายๆ กับ iCook

พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ประมวลภาพการสัมมนาระดับผูนํา 25533 ลองเรือสําราญอลาสกา Amway Singing Talent แอมเวยเอ็กซโป 2011 จ.ภูเก็ต แอมเวยเอ็กซโป 2011 จ.อุบลราชธานี การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ จ.นครสวรรค การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ จ.สงขลา กิจกรรมเปดตัวอารทิสทรี ฟอลล คอลเล็คชั่น 2011

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์นิตยสารเลมนี้ หามมิใหทําซํ้า คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด


2

พลังของ “คุณ”

The power of you

คุณแตละคนเขามาทําธุรกิจแอมเวยดวยเหตุผลแตกตางกัน เรื่องราวและหนทางที่คุณเขามายืนอยูตรงนี้ ลวนเปนเหตุผล เฉพาะตัวซึ่งไมเหมือนใคร แตสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนตางตองการเปนผูลิขิตชีวิตของ ตนเอง คุณตองการกําหนดและสรางความเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของตนเอง... ดวยตัวคุณเอง และดวยธุรกิจแอมเวย คุณจึงสามารถเลือกเดินทางชีวิตได ตามใจปรารถนา บางเวลาคุณอาจตองการรีบเรง บางครั้งอาจ ตองการผอนความเร็วลงบาง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับคุณที่จะเลือก สรางความแตกตางแบบใด นี่คือความสวยงามของธุรกิจเสรี ธุรกิจที่ใหโอกาสคุณทําสิ่งที่ ตองการ...ในเวลาที่คุณตองการ...สิ่งที่ตองทุมเทอยางจริงจัง ก็คือ พลังในตัวคุณนั่นเอง เราหวังวาคุณจะรับรูถึงการสนับสนุนอยางเต็มที่จากเรา เรา พรอมเสมอที่จะสนับสนุนคุณดวยผลิตภัณฑระดับเวิลดคลาส การฝกอบรม และเครือขายธุรกิจที่ไมเปนรองใคร เราอยูในธุรกิจนี้กับคุณ เพื่อคุณ

You didn’t all get into this business for the same reason. The stories, the paths you’ve taken to get here -- they’re personal and they’re all uniquely yours. But one thing’s for certain, you’re here because you want to take charge of your life. You want to take charge and create change in your life. And with our business, you can travel at whatever speed you want. You can go fast if you want. You can slow down a little. This is all about you and the difference you want to make. That’s the beauty of free enterprise. It gives you the opportunity to do whatever you want, whenever you want. What it really gets down to is the power of you! I hope you know you have our wholehearted support. We’re here to support you with world-class products, training, a web presence second to none. We’re in this with you. For you.

September 2011


แนวคิดธุรกิจแอมเวย

แผนธุรกิจของแอมเวยนั้นเหนือชั้น แผนธุรกิจของแอมเวยเปนแผนงานที่สรางสรรคมั่นใจได เปนโอกาสทางธุรกิจที่ดี สิ่งที่ทําใหโอกาสในการทํา ธุรกิจแอมเวยมีอนาคตกาวไกลก็คือขอเท็จจริงตางๆเหลานี้ เรามาลองพิจารณากันดู 1. การจําหนายถือเปนเรื่องสําคัญยิ่ง การทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจแอมเวยนน้ั เริม่ ตนดวยการทีน่ กั ธุรกิจแอมเวยทาํ การขายผลิตภัณฑคณ ุ ภาพใหกบั มิตรสหายและเพือ่ นบานของตน ในขณะเดียวกันก็คอ ยๆ สรางองคกรนักธุรกิจแอมเวยของตนขึน้ มา

2. ผลิตภัณฑที่สามารถสาธิตใหเห็นไดถึงความเหนือกวา การสาธิตเปนขอไดเปรียบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของคุณทีเ่ หนือกวาการขายปลีกธรรมดาทัว่ ไป ลองฝกฝนการสาธิตใหดี เนนในจุดนี้ และแสดง ใหผมู งุ หวังไดชมกันในทุกๆ ครัง้ ทีม่ โี อกาส

3. แอมเวยมอบโอกาสใหกับทุกคน ไมวา ใครทีต่ อ งการจะทําธุรกิจแบบไหน เชน อยางเล็กๆ โดยทําเฉพาะเวลาทีว่ า งจากงานประจํา หรือตองการทีจ่ ะสรางองคกรธุรกิจ ขนาดใหญแบบทําเต็มเวลา แอมเวยกเ็ หมาะดวยกันทัง้ สองอยาง

4. การใหการสปอนเซอรแกนักธุรกิจแอมเวยรายใหมจะนํามาซึ่งความรับผิดชอบ ผูส ปอนเซอรมหี นาทีใ่ หการฝกอบรม สรางความกระตือรือรน และสงมอบผลิตภัณฑใหแกสมาชิกในองคกรของตน

5. ระเบียบปฏิบัติของแอมเวยชวยปกปองผลประโยชนของนักธุรกิจแอมเวยทุกคน พึงเนนยํา้ ใหนกั ธุรกิจแอมเวยของคุณตระหนักในความจริงอันสําคัญขอนี้ ใหเนนวาระเบียบดังกลาวตัง้ ขึน้ เพือ่ ปกปองนักธุรกิจแอมเวยทกุ คน

6. แผนธุรกิจสรางรางวัลใหผลงาน สวนลด 6% ขึ้นอยูกับจํานวนบีวี (BV) ทั้งของนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและของผูสปอนเซอรของนักธุรกิจแอมเวยนั้นๆ มิใช เปนรายไดทไ่ี ดรบั การประกันวาตองได สวนลด 6% นีจ้ ะตองทํางานมีผลงานจึงจะไดรบั สิง่ ตางๆ เหลานีเ้ ปนขอเท็จจริงแนนอนทีท่ าํ ให แอมเวยแตกตางจากธุรกิจอืน่ เปนสิง่ ทีแ่ ทจริงเสียจนกระทัง่ วา คุณไมจาํ เปนตองเพิม่ เติมเสริมแตงใหเกินจริงเวลาทีน่ าํ เสนอแผนแก กลุม ผูม งุ หวัง จงแสดงแผนตามความเปนจริง เพราะแผนนีค้ อื โอกาสทางธุรกิจทีเ่ หนือกวาสําหรับทุกคนทุกหนแหง

September 2011

3


ABOC CORNER

พิชติ เปาหมาย

“เปาหมาย” เปนสิ่งที่ทําใหโลกนี้หมุนตอไป ความสําเร็จและการพัฒนาตางๆ ของโลกใบนี้เกิดจากการตั้งเปาหมายของใครบางคนทั้งสิ้น พี่นอง ตระกูลไรทมีเปาหมายวาอยากจะสรางเครื่องจักรที่บินไดเหมือนนก ทําใหเกิดเครื่องบินลําแรกของโลก และพัฒนามาจนกระทั่ง ปจจุบนั ทีเ่ ครือ่ งบินหนึง่ ลําสามารถจุคนไดมากกวา 500 คน เชน แอรบสั A380 เปนตน เอดิสนั มีเปาหมายวาอยากทําใหกลางคืน สวางเหมือนกลางวัน จึงคิดประดิษฐหลอดไฟหลอดแรกของโลกขึน้ มาจากการทดลองซํา้ แลวซํา้ อีกมากกวาสองพันครัง้ ทุกวันนีเ้ รามี หลอดไฟมากมายหลายแบบและมีกําลังมหาศาลหลายลานแรงเทียน ทุกกาวที่สําคัญของโลกเกิดขึ้นจากเปาหมายที่ทาทายทั้งสิ้น

“ความเชื่อ” เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการกระทํา มนุษยจะลงมือกระทําสิ่งใดๆ ก็ตาม เขาเหลานั้นจะตองมีความเชื่ออยางแรงกลาวาสิ่งนั้นเปนไปได หากปราศจากความเชื่อแลว ภารกิจนั้นอาจดําเนินไปไมถึงจุดหมาย หรืออาจตองลมเลิกกลางคันเพราะทุกความสําเร็จจะตอง เดินทางผานปญหาและสิง่ ทาทายมากมาย ผูท ไ่ี มมคี วามเชือ่ จะเดินทางไมถงึ เปาหมายทีเ่ ขาวางไว “ความเชือ่ ” คือพลังอันมหาศาล ที่จะสถิตอยูกับทุกผูคน เปนพลังอันประเสริฐที่จะนําพาทุกคนไปสูความสําเร็จ

“การลงมือทํา” เปนขั้นตอนที่จะเปลี่ยนเปาหมายและพลังความเชื่อมาสูสิ่งที่เรียกวา “ความสําเร็จ” ซื่งเปนสิ่งที่เปนรูปธรรม จับตองได สัมผัสได เปาหมายทุกเปาหมายที่สามารถสําเร็จไดจะตองเกิดจากการลงมือทําอยางจริงจัง อยางเหมาะสมกับความสําเร็จ โดยไมยอทอ ไมยอมแพจนกวาจะเกิดผล ผูลงมือกระทําจึงจะไดความสําเร็จนั้นมา สําหรับนักธุรกิจแอมเวย การเดินทางสูเ ปาหมายอันยิง่ ใหญในแอมเวยของทุกคนจําเปนตองมี “เปาหมาย” “ความเชือ่ ” “การลงมือทํา” จงเดินหนาตอไปอยางมุง มัน่ ตัง้ ใจ เพือ่ พิชติ เปาหมายอันยิง่ ใหญของทุกคนในแอมเวย จะมีผคู นอีกมากมายทีจ่ ะมีชวี ติ และความเปนอยู ที่ดีขึ้นจากความสําเร็จของคุณ เราเชื่อมั่นวาคุณทําได ! ดวยความปรารถนาดี คปอ. นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญแอมเวยประเทศไทย หรือเขียนลง แบบฟอรมเสนอความคิดเห็นที่แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยวงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสื่อสาร คปอ.” ขอขอบคุณที่กรุณาแสดง ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเรา

4

September 2011


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

การปฏิบัติที่ตองหาม

การประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย ธุรกิจแอมเวยตง้ั อยูบ นรากฐานอันมัน่ คงของแผนธุรกิจที่ ยุตธิ รรมตอนักธุรกิจแอมเวยผมู คี วามมานะพยายามในการ ทาํ ธุรกิจ แอมเวยมกี ารประกาศเกียรติคณ ุ แกนกั ธุรกิจแอมเวย อยางเหมาะสม เพื่อเปนการยกยองเชิดชูความสาํ เร็จของ นักธุรกิจแอมเวยในระดับตางๆ ผูป ระสบความสําเร็จจะไดรบั ทัง้ เกียรติรางวัลและเงินรางวัลในระดับขัน้ ความสาํ เร็จตอไปนี้ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน 2. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง 3. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม

ผูขายตรงจะไมใชกลยุทธการขายในรูปลักษณที่ชวนให เขาใจผิด ลวงลอ หรือไมยุติธรรม

4. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา 5. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม

จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.1 หนา 6

6. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิมสองผูสถาปนา

คําอธิบายจากแอมเวย :

7. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน

นักธุรกิจแอมเวยที่ดีจะไมใชวิธีการหลอกลวงใหลูกคา เขาใจผิด เชน ไมโออวดสรรพคุณของสินคาเกินความจริง ไมสาธิตผลิตภัณฑโดยใชวิธีการที่บริษัทมิไดแนะนํา หรือ อื่นๆ รวมทั้งไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาในดานราคา บริการ และไมปดบังสิทธิพิเศษอื่นใดที่ลูกคาควรจะไดรับ

8. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา 9. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต 10. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา 11. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 12. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา 13. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร 14. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา 15. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู 16. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการดําเนิน ธุรกิจขายตรงที่ไดกําหนดขึ้นโดยสมาพันธการขายตรงโลก รวมกับสมาคมการขายตรงทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อปกปองคุม ครองและสรางความพึงพอใจใหแกผบู ริโภค อีกทัง้ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรมในขอบเขตของ ธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรงใหเปนธุรกิจที่มี จรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย ยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ แอมเวยตอไปดังเดิม รวมทั้งพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชนทั่วไป รักเหลือ เผื่อแผ แบงปน เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ ตลอดไป

17. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร 18. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา 19. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎ 20. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎสองผูสถาปนา 21. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต 22. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา

หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้น ความสําเร็จตางๆ กรุณาศึกษาจากคูมือแผนธุรกิจและ ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย หรือเว็บไซตแอมเวย www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หมายเหตุ: ชือ่ นักธุรกิจแอมเวยทร่ี ะบุในวงเล็บในหนาประกาศเกียรติคณ ุ ตัง้ แต ระดับมรกตถึงระดับเข็มเงิน คือ ผูสปอนเซอร หรือผูแนะนําเขาสูธุรกิจ

September 2011

5


6

เกตุ – จิราพัชร ทองดี

จรรยา - ภักฎี พรรคกลิน

ตราด ชางตัดผม/ธุรกิจสวนตัว (ประสิทธิ์ เจริญศิลพุทธคุณ - ปรียานุช โลธิเสน) (2)

สมุทรสาคร ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (ทัศนีย - อัมรินทร อรรคภัทร)

“ความเขาใจคือความฝนที่จะมุงมั่นสูความสําเร็จ ทุกๆ ครั้งที่ เขาใจธรรมชาติของคน ธรรมชาติของธุรกิจ เปาหมายก็ยิ่งชัดเจน มากขึ้น” ชีวิตผมตองตอสูทํางานทุกอยางเพื่อเลี้ยงตัวเองและ ครอบครัว ตัง้ แตเรียนจบ ป.7 ผมออกมาชวยพอแมทาํ นา ทําสวน ทําไร เคยเปนตัง้ แตชา งเจียระไนพลอย ชางตัดผมชาย เปดแผงขาย ผลไม ทําสวนทุเรียน และทําโรงงานนํ้าดื่ม แตสุดทายคือขาดทุน ทุกอยาง โดนยึดที่ดินหลายแปลง มีหนี้สินเปนลาน จนกระทั่ง เดือนมีนาคม 2538 มีเพือ่ นมาชวนทําธุรกิจแอมเวย คือคุณนิวฒ ั น ศิริโวหาร มาสปอนเซอรโดยพาไปฟงแผนการขายและการตลาด เปดโอกาสใหเห็นธุรกิจทีม่ รี ายไดไมจาํ กัดและยังเปนมรดกตกทอดได จึงเริ่มศึกษาธุรกิจตามที่อัพไลนแนะนํา จนมีความเชื่อวาเมื่อมีคน ทําได เราตองทําได มุงมั่นทํางานพื้นฐาน จัดกลุม ทํา 1M+3S สมํ่าเสมอ ใชเวลาสะสมประสบการณมากพอ อดทน และนานพอ จึงมีวันนี้ “เราทําได คุณทุกคนก็ทําได”

เริม่ จากความประทับใจในคุณภาพสินคา ทําใหมโี อกาสเห็น ระบบของสินคาอุปโภคบริโภคทีด่ ี ผูค นสวนใหญทข่ี าดโอกาส ทางธุรกิจจะไดมโี อกาสมากขึน้ แอมเวยคอื โอกาสทางธุรกิจ ทีม่ ตี น ทุนนอยมาก เรียนรูเ รือ่ งสินคาโดยใชสนิ คาดวยตนเอง ตามความพรอม เรียนรูเ รือ่ งระบบธุรกิจแอมเวยซง่ึ ใหความ สมดุลของชีวิต มีรายไดที่มั่นคง มีอิสรภาพทางเวลาใน ระดับความสําเร็จที่มั่นคง เราสามารถเลือกทําไดโดยไม ตองกังวลเรือ่ งรายได แอมเวยเปนธุรกิจทีถ่ กู ออกแบบมาให ทุกคนทําไดและประสบความสําเร็จได ถาคุณเรียนรูที่จะทํา ตามแบบอยางของผูสําเร็จ คุณสําเร็จได

September 2011


ลัดดา - จัตุรงค จันทรสมบัติ

ชันษา - ขวัญเรือน สุทธิอาภรณ

รอยเอ็ด ธุรกิจแอมเวย/ขาราชการบํานาญ (ฉวีวรรณ – บริพงค ทองสตา)

เชียงใหม ขาราชการครู/ธุรกิจนํ้ามัน (สายทอง ใจแดง)

ไมมีฝนใดที่จะยิ่งใหญและสวยงามเทาฝนของตัวเรา คนที่จะ ทําใหฝนของเราเปนจริงได ตองเปนตัวเราเอง แอมเวยเปน โอกาสที่ดีที่สุด ลงมือทํา...คุณก็ทําได

ขอขอบคุณ คุณธารินี หวันแดง นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั ทีค่ อยชีแ้ นวทางในการทําธุรกิจทีถ่ กู ตอง คุณบํารุง - คุณบังอร จีนเนียม นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร ทีเ่ ปนเข็มทิศในการ ทําธุรกิจใหถูกทาง คุณสมบูรณ - คุณมาณวิกา ขุนคลาย นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตที่เปรียบเสมือนครูผูเปนแบบ อยางทีด่ ี ใหแนวความคิดทีม่ น่ั คงในการทําธุรกิจ ธุรกิจแอมเวย เปนธุรกิจที่มีอิสระ ไมมีเจานาย ไมมีลูกนอง มีแตเพื่อนที่ดีที่ คอยชวยเหลือ เกื้อกูลกัน

เศียร - ภาณิมาสต เอียดเกลี้ยง

มาลี - คมสัน พยุงวงศ

พัทลุง ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (สําราญ - เลิศอนงค จันศรีคง)

ฉะเชิงเทรา อดีตพยาบาล/รับราชครู (กิตติวัชร ศิริกุล) (2)

ขอขอบคุณ คุณกรี-คุณจําเนียร เยาวนุน นักธุรกิจแอมเวย และคุณสําราญ-คุณเลิศอนงค จันศรีคง นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนา ที่ไดมอบโอกาสใหดิฉันและ ครอบครัวเขาสู “สมดุลชีวิต” “ธุรกิจแอมเวย” ไมมีขอจํากัด ทัง้ ความรูแ ละประสบการณ ใดๆ เพียงแคมคี วามฝน และทําตาม สูตรสําเร็จ ผลลัพธ 1. รายไดไมมีขีดจํากัดและยุติธรรม 2. สมาชิกในครอบครัวทุกคนสามารถทํางานรวมกันอยางมี ความสุข 3. รางวัล การทองเที่ยว มรดก

เราทั้งสองรับราชการ ไมเคยมีประสบการณในการทําธุรกิจ มากอน สมัครทําธุรกิจดวยความเกรงใจ ความรัก ความศรัทธา อัพไลน แตเมือ่ ไดมาเรียนรูธ รุ กิจจริงๆ จึงรูว า แอมเวยตอบโจทย ชีวิตของเราได เราจึงตั้งใจเรียนรูและนําสิ่งที่เรียนรูมาปฏิบัติ บนความไมพรอมหลายประการ แตเราก็ทําได ทุกทานทําได

September 2011

7


ส.ต.อ.อํ าพล แกวมุสิก ยะลา รับราชการตํารวจ (ภารดี - สมศักดิ์ พยากรณ)

ขอขอบคุณ คุณวิสทุ ธิ์ พึง่ รัศมี ทีค่ อยเปนเข็มทิศชีวติ ให ขอขอบคุณ อัพไลน คุณภารดี - คุณสมศักดิ์ พยากรณ นักธุรกิจแอมเวย ระดับทับทิม ที่เปดโอกาสใหผมไดรูจักธุรกิจที่ดีระดับโลก ไมคิด ที่จะทําธุรกิจแอมเวย ไมคิดวาตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไดขนาดนี้ ขอขอบคุณไซด ไลนทุกคนที่คอยใหกําลังใจ ขอขอบคุณอุปสรรค ตางๆ ที่ทําใหเรามีแรงสู ไมโทษความลําบาก แตโทษตัวเอง ตางหากที่พายแพตอความอดทน

ชัยกร ศรีนิล

ณธกฤต - ชริตา กิติวัชรธรรม ส.ต.อ.อําพล แกวมุสิก กรุงเทพฯ ยะลา (กฤติกร กิติบวรวงษ (ภารดี - สมศักดิ์ พยากรณ) ทยานิศวร อนันตธนบดีกุล)

บุณยภัทร - มนู สมเพชร เชียงราย (บัวเร็ว - เกษม จันธิมา)

วิไล - มนตรี แกววิจิตร ฉะเชิงเทรา (เรียม - สุรินทร มิ่งฉาย)

สาลี่ - ผจญ เล็กพวงทอง กาญจนบุรี (ณัฐรมณ ศรีสะอาดมงคล)

ปาณิสรา - สมพงษ ธิอุด เชียงใหม (ฐิติรัตน สหพงษ ชาญวิทย ตนันวิจิตร)

กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย (สิทธานนท อรุณสวัสดิ์)

ขอบคุณเพื่อนรักที่ทําใหผมไดพบกับธุรกิจนี้ ผมเริ่มตนจากการเปน นักศึกษาที่ยังไมมีประสบการณในธุรกิจ ธุรกิจแอมเวยไดหลอหลอม ผมขึน้ มาจนมีวนั นี้ ขอบคุณคุณแมทเ่ี ปนแรงบันดาลใจตลอดมา ขอบคุณ ผูน าํ กลุม “Success Power” ทุกคน ดาวนไลนและไซดไลนทช่ี ว ยเปน กําลังใจที่ดีมาตลอด ตลอดเสนทางในการทําธุรกิจนี้มีอาจารยหลาย ทานทีท่ าํ ใหผมพัฒนาตนเอง และกลาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองใหเปน ผูนําจนประสบความสําเร็จได ผมคิดวาเราตองมีความกลาที่จะสําเร็จ เราจึงจะสําเร็จได ไมมีอะไรยากเกินกวาที่เราจะตั้งใจทํา แตทุกสิ่ง ทุกอยางลวนมีเงื่อนไข ถาเรายอมรับเงื่อนไขของความสําเร็จได เราก็ จะประสบความสําเร็จ “Impossible is nothing” ผมทําได ทุกคนก็ ทําได See you on the top.

รุงนภา - สนทยา ทองดอนเปรียง นพ.ศรัณยกร ภาพัฑฒวินีต นนทบุรี นครสวรรค (ปวีณา จันทรคณ ุ าภาส) (อาคม แรงกสิวิทย ปารีณา พิมหนู)

สุรภิญ ชนะพิศ พะเยา (มาลินี บุรโชติ)

8

September 2011

นนทวัฒน จงชนะกิจ นนทบุรี (ธนพงศ วัฒนาภิรมย)


อรพรรณ เทพฝน สุทธิชัย พลับพลาเล็ก กรุงเทพฯ (สุทธิชยั พลับพลาเล็ก - อรพรรณ เทพฟน )

กันยานุช บุญอํานวย กรุงเทพฯ (ณัฐพงศ นารถติกร)

ธนะ ปรีชาหาญ วสันต - เบญญาภา ขายมณี อุบลราชธานี นภาพร วนากิตติเสถียร (จันทรา - ชัยปยะ งามวงศ) กรุงเทพฯ (ธนู ฮะภูริวัฒน - ญาตาวี พันธุมสุต)

สุดสวาท พันธลาภตรัง พัทลุง (เทพไท - บุญณิสา เมฆพุย)

ณัฐรัฐ หิรัญญสุทธิ์ นครราชสีมา (อาภา หิรัญญสุทธิ์)

ฐนันชัย ลักษมณาภา ระยอง (วิศรุต โรจนมั่นคง)

พาววิทย - นาลา บุญเต็ม อุบลราชธานี (ปณิธาน ทาระขจัด)

รัสรินทร พันธจํานงค นนทบุรี (ดาวเรือง เงินสมุทร)

ธัญรดี - นพอนันต ยิ่งสมถวิล พัทลุง (ธัญวรรณ ทุมแกว)

ประกอบ - รัชนีกร วรรณวัลย สุทธิเดช - วราภรณ ดวงจันทร อุบลราชธานี สกลนคร (นวลสวาท - ฐาปนพงศ โหลยา) (มัสญา การะจักษ)

ศิรดา เจริญอาภรณวัฒนา อาภาลักษณ โภคบุตร ไกรสร เกงสกุล กรุงเทพฯ นนทบุรี สงวน ดํารงคไทย (ศศินันท พุกสุริยวงษ (ศิรดา ศรีบัณฑิตกุล) กรุงเทพฯ กิจจา ไทยแชม) (สุมาลี ทิวฑั ฒานนท - ประสิทธิ์ เจริญอาภรณวฒ ั นา)

สัญญา - อมรรัตน ถิ่นขาม อนิวัฒน - นิตยา โพธิ์ศรีราช อุบลราชธานี อุดรธานี (ประกอบ - รัชนีกร วรรณวัลย) (วัชราพร จําปา วัชรพงษ คําออน)

ทิพยธิดา อารีนุกูล กรุงเทพฯ (ธนกฤต สุขกาญจนนท พันทิพา อารีนุกูล)

ณัทธร วงศภูมิ พรพรร เพชรโชติ กรุงเทพฯ (ปญชลิต วงศจร)

พิทักษชาติ ศิริพร สุวรรณไตรย มุกดาหาร (อมร - อทิตา หวะสุวรรณ)

ตะวันธรรม เสรีสงคุณ เชียงใหม (ภัทราพีร เสรีสงคุณ)

ศราวุธ ปยจันทร เยาวภา สิทธิชัย กรุงเทพฯ (ประกอบ เดชคงแกว)

สุรพันธ ทาวญาติ เมทินี จะวะอรรถ กรุงเทพฯ (พิบูลยชัย พานทอง)

ศิริวรรณา ผูชวยรอด สุภาลักษณ - จินดา กมลธรไท ปทุมธานี เพชรบูรณ (มาติกา - นิรันดิ์ ศิริจรรยา) (ภัทราวดี แสนประสิทธิ์)

September 2011

9


กรุงเทพฯ สุพิศ - ศุภรัตน จันทา (ธํารง อยูเย็น) อรชร สวัสดิ์พูน (ธนิดา - เด็ดดวง อดุลยศักดิ์) นันท ไชยกาล (กิจจา วัชราภิชาต เจนจิรา หลาเมืองฤทธิ์) ธัชวัสส อยูยืน (ปยรัตน รัตนะผล) ธนวัฒน สุริยะจารึกสกล (มาลินี ออนโยนชัย - วรวุฒิ ชูใจ) เปลียว หมั่นธุระ - สุรชัย คําแสง (วิโรจน - ชลพร ศิลปวิทยาทร) สมประสงค เกียรติวัฒนชัย (ปฎิภาณ เอกธีรชัยสกุล) น.ต.เจนณรงค มุสิกพันธ (ณัฐฐิรา กุลพรดิศรินทร) สิริมนต บุญบูรพงศ (กฤษฏิ์ รตนวงศ) เครือวัลย ศรีคันธมาต (กนิษฐา ยอดเพชร) วลัยรักษ อนันตชาญศรี เกียรติประวีร คุณจรนาถ (พัลยศุภา สิงขรบุตร)

ขอนแกน วิทิต นามเชียงใต (ศุภทัศน - กมลทิพย รัศมี) ชัญญาทิพย ตนุภัทรชัย (ชัยยศ - ทัศนีย ตนุภัทรชัย) สุวัฒน - อังคณา ประไพ (สุชาดา เทพารักษ)

จันทบุรี ยอดขวัญ ศรีวิรัญ (ปาริชาติ ศรีวิรัญ)

กรุงเทพฯ อิษฎา ลัภพงศสมบัติ (กวิน ลัภพงศสมบัติ) นีระณา กระจับเงิน (โสฬศ สุทธิวิจิตโต) ดวงนภา - กิตติพงษ ปทมากร (กฤดิพรรธน - ภัคศรัตนสงิ หอบุ ลปตกิ ลุ ) โสรยา - สุมิตร อาลีอิสเฮาะ (นิซารีนา - อนันต อุสมันบาฮา) แพรววนิต ธรรมวิทยสกุล (ฉัตรชัย ลีลพนัง) ปยะพงษ นิ่มนวล (ดวงนภา - กิตติพงษ ปทมากร)

10

September 2011

ชลบุรี

นนทบุรี

สุพัฒน พรมชายขาว - นงนุช วัฒนา (ประภาพร - จอหน ทอมพสัน)

วาสนา โพธิ์ทอง (พวงรัตน - อมร สัจจนวน) สุมาลี คงสมบูรณ (สําเริง - ลิ้นจี่ คงสมบูรณ) สมสกุล พุทธโกสัย - ธวัชชัย ไวยสุขศรี (อารีย โอปนายิกุล) ชญานิศ จันทะสิน (ทองไกร แสงรัตน)

ชัยนาท เกษม เจริญรัตนวิจิตร (ชิติ ธีระชีพ)

ชุมพร บุญสงค สุขสการ (กาญจนา - สมกิจ อนันต)

เชียงใหม จีรนันท ปากองวัน - จารุวัตร เตปนตา (ปตินุช ผิวชัย)

ตาก อุดม - ขวัญเรือน ปนดวง (วสันต - นิภา ลิขิตสถาพร)

นครพนม

ปทุมธานี สรเกติ์ ศรีกันตะ (สาทร เชิญรุงโรจน)

ปราจีนบุรี ณัฎฐิรา รุงเรือง - จตุพล คํ้ากระโทก (สถิตคุณ รุงเรือง)

พะเยา รัตนเทพพิทักษ นามจิต (ฐิติพร หนอทาว - สุริยงค นามจิต)

พัชรนันท วงษสกุลวัฒน พชรวัฒน รังสิมาธนวัฒน พิษณุโลก (พิชยาภรณ รังสิมาธนวัฒน) จารุวรรณ - ด.ต.อภิสิทธิ์ ปานเกิด ณิรินทรญา - ภัควรรธน วริศบุตราพันธุ (ทิวาพร - นพ.เอนก สุภาพ) (ณปภา - ชินวุธ สุขสถิตย)

นครราชสีมา ณัฐณิชา - สุบิน จันทะนาม (พิทักษ - วิรัลพัชร สุวิวัฒนพงศ)

นครศรีธรรมราช ทวีป - จํานงคจิตร บุญวรรณ (มนตรี - รวิวรรณ บริรักษ)

นครสวรรค ประภาพร เมฆพยับ - จรัญ จันทรแจง (อนุศักดิ์ ปญญาไว ธัญญารัตน เอี่ยมปลัด)

เพชรบูรณ

จินดา ศิริโชติ (ศิริพรรณ - วิโรจน บุญอริยะ)

มุกดาหาร กมุทพร - พีรศักดิ์ ศรีทองพัชร (พิมพปวีณ ชาภิรมย - ลิขิต คงชุม)

ยะลา ปารียะห แวอีซอ มูฮามัดบัสเดอรี เฮ็งปยา (โรสนานี เจะอารน - วรพงษ กิมนิ่ง)

ชนิกานต เกียรติมณีศรี ธิดารัตน หมื่นผัด (บุษกร เตวรานนท) (บัวผัน คําชู) ณั ฐคม พุมพวง - สุดาวัลย จิรกุลพัฒนา ชลบุรี (สัญชัย จิรกุลพัฒนา ) สุกานดา ทิมณีวรรณ กาญจนบุรี (ณฐพล ตติยพันธุ สกลวรรณ - วิรัช ทิวากร จันทรจิรา จันทวงศ) (สาลี่ - ผจญ เล็กพวงทอง)

เชียงใหม

ขอนแกน สุรพล - อุราวรรณ ดีโยธา (กาญจนชัญญา - วีระศักด แสนกลาง) ธัญวุฒิ ตะสิงห - นัยนา เดตะอุต (ศิริลักษณ เกียรติฟูเฟอง ธนากร จุลละนันทน)

กรกมล กองคาวี (พัชรา ชัยทะนัน) สุทัศน คํากอง (พรรณี ยศศรี - จีราพันธ ตั๋นปนตา) พ ัณณชิตา ชมชื่น (ชนินทร สุรบรรเจิดพร )

เลย ใส นันทพรหม (ภาวิณี อวนศรี)

สกลนคร วิสุทธิ์ แซอึ้ง - วิไลลักษณ บุญรักษา (ดาบชัย - สุรียรัตน บุญรักษา) สุพณิช วุฒิเวชบริบูรณ (รัศมี - ไพฑูรย หาญมนตรี)

สมุทรปราการ เพ็ญ นพกุลสถิตย (เกียรติพงศ ขุนหลัด กรรณฑิมา ชนกานตกุล) ภาสกร - ดารา หิรัญสถิตยพร (นพ.ธนาเศรษฐ - ธัณยจิรา พื้นชมภูจิรโชติ) เย็นจิตต - ชัยพร ไพยริน (มานพ - สุภาภรณ วรรัตนญานนท)

สุโขทัย วีรยา กลิ่นโพธิ์หอม - วิเชียร แกวถึง (พิศลยา นันทะพรหม ฐิติชัย แสงธาราทิพย) สุดารัตน บุญโยน (เสาวคนธ - บํารุง เนียมหอม)

อุดรธานี อุชุมพร - ภานุมาต สะอาด (รุงจิตร บุญสิทธิ์) จีรศักดิ์ - ดาวร ไตเมฆ (นเรศ โสภาพ)

อุทัยธานี สายธาร ศรีสมุทร - ธรรมนูญ เนื่องวงษา (วิไลรัตน พยัคโฆ)

อุบลราชธานี ปณิธาน ทาระขจัด (สัญญา - บุปผา ทาระขจัด)

มงคล แกวสวาง (บดินทร เขียวขจรเขต)

ตาก ส.ต.อ.ไกรศรี - จันทนา ทับสุริ (รัฐพล สังขกรม)

นครปฐม เพชร ขันอาย (เฉลิมพล สิทธิชารัตน)

นครพนม ไมตรี - ด.ต.สุรชัย คําผงแดง (พุทธชาด - สุรเดช สุมาลัย)


นครราชสีมา วิมลพรรณ - วาสนา ขันตะคุ (นริศา รักงาม)

นครศรีธรรมราช อมรรัตน โชติชวาลรัตนกุล (จงรักษ แซภู )

บุรีรัมย สมหมาย - รังสรรค ชนะนา (ศิริวัตนา - สมพงษ จันทรศร)

พระนครศรีอยุธยา พีรพนธ สุขสวัสดิ์ (วรลักษณ อุนทวง - ปญญา คํ้าคูณ)

พิษณุโลก พญ.สิริลักษณ เวชวินิจ (ชะยา สิปยารักษ)

เพชรบูรณ เทียน กัลยาประสิทธิ์ (สุพัฒน มะโนลา )

มหาสารคาม

สมุทรปราการ

อุทัย เกสร (ศิวะพร หยองตุก)

ปรีชา กัณพัฒนะ (ชูศรี - บุญมี สนธิเณร)

บุญรัตน กลิ่นกําธรกุล (สามารถ กลิน่ กําธรกุล - กรรณิการ แซเฮีย) สุราษฎรธานี เพชรไพลิ น ไชยรั ต น ระยอง กนกศักดิ์ ยวนานนท (กรรณธพรรณ อุบลรัตน) ณิชชา ศิริชินเดชา (ศุภวุฒิ - เพียงใจ ศรีทองกุล) (พัชรี ชาญเชี่ยว - ชรินทร อินทรมงคล) พัฒนนรี - สมชาย ลอคํา อุตรดิตถ (เพชรไพลิน ไชยรัตน) พาณี ลิ่มอภิชาต ชุติมา พุทธศักดา (เทพพร อยูคง) สุโขทัย (พรรณี พุทธศักดา) วิภาทัศ พรมมิ ลําปาง อุบลราชธานี (กนกกาญจน จวนสุข) สมนึก ใจเที่ยง สุ ล าวรรณ พุ ม  จันทร วรางครัตน -ณัฐวัสส จวนสุขกานตกุล (ตัน - บัวแกว สรอยสุวรรณ) (จิ ร ชั ย วณิ ช ชากร แสไพศาล) (กนกกาญจน จวนสุข) สกลนคร พนิดา ประชารักษ - ทเนตร ประสมวงค สวน มั่นคําศรี (ธีรพล แผลงฤทธิ์) (สุวิมล - ไผ จาดฮามรถ) ศุภรัตน หริมเทพาธิป - นพพร แซลู สงขลา (อรพิณ หริมเทพาธิป) นิตยา ซอสุจริต สุพรรณบุรี (เสกสรรค แซจอก ) สุ ธ าพร เกษม กาบแกว รติกร สุขเกษม (นิ ร ชา จํ า เนี ย รสุ ข ) (รติการณ สุขเกษม)

กังวาน เจริญครบุรี ขนิษฐา - ด.ต.สุนันท จันอาษา ดาวดี แซเกอ ทองใบ - สอิ้ง เจริญจันทร

นิษฐชาดา โกมลธร บุญชู ซุยตุม ปทมพร สุวรรณฉวี มานพ กอยากลาง

สรัลพร - สมาน ทองสมบูรณ สุกิจ ดานธํารงกูล วาที่ ร.ต.หญิง สุรีนุช บูรณกูล สุวณี อยูพงษพิทักษ

อาทิตย อึ่งแยม - ปณชญา สายอุบ

กันตพงศ - ปยนุช รังษีสวาง จันทรวิภา อิสาน จินตนา - ลํายงค เจียงกองโค ฉันทสินี เจนโชติสุวรรณ เฉลิมพร สวางเพชร - วิชัย เพ็ชรโชค ชนันรัตน ศรีวรุณนนท ชาติชาย มาสิงห กรรณิการ เชื้อประสาท ทิพวรรณ พรภาวีภิตินันท

ทิพวัลย - พิพัฒน หลาพวง ธนชาพร - มงคล แกนใจ ธัญญารักษ มีเทพ นํ้าทิพย - สันติ ทองเดชศรี ปยะกร - เกสรา อุตมะมุณีย พัณณชิตา พรภาวีภิตินันท พิมพลดา พรภาวีภิตินันท พิษณุ ศิริธนะ ภัทรานิษฐ สุวรรณเกษการ

รัชนีพร ชวยภิบาล พิริยะ ไพโรจนสันติกุล ราณี ศรอินทร วชิรา นุชงิ้วงาม วรกาญจน สันตานนท ศศิกาญจน สินทอง - กมล พรมศักดิ์ ศิริกุล - อิสสรา บริสุทธิ์ ศิริวรรณ - ปรีชา ทองเลิศ สานิจ สุวรรณเจริญ

สายัณห ปานปน สาวิตรี พรมใส สิทธิพล ชูเชียว สิรภพ เกียรติสิริกมล สุดารัตน ปนปลูก สุพัตรา - กําธร ศรีเสาวนันท

กาญจนา ปวงคํา จริมนิธิกร ตงมณี จิราภรณ ยานขาว จิลลดา หลีสกุล ณิชชา กัญญสิริภัทร

นันทนชญา ธนโชคกวีทัศน นุชนาถ พุมเฉลิม ประนอม ทองดี พงศักดิ์ วรานุสาสน มนทพร บํารุงชน

มุข คนหาร อธิวัฒน ตันกูล อภิเชษฐ สุขพวง อรุณรุง สุนทรบุระ อสิมา - สามารถ กวีเขตต

อิงคฤภรณ นิกรปฏิพัทธ อิศรา จันมา

September 2011

11


รายการสงเสริมการขาย ปคุณสมบัติ 2554/55 บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด มีความยินดีที่จะประกาศใหนักธุรกิจแอมเวยทุกทานไดทราบถึงรายการ สงเสริมการขายประจําป 2554/55 โดยรายการนี้จะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 รายการสงเสริมการขายนี้มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวยแตอยางใด จัดขึ้นเพื่อเปนรางวัลตอบแทนในความพยายามอยาง มุงมั่นสูความสําเร็จของทานที่สามารถมียอดจําหนายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง รวมทั้งการสรางธุรกิจใหเจริญเติบโตและมั่นคงตอไป การพิจารณารางวัลขึน้ อยูก บั ดุลพินจิ ของบริษทั ผูท ไ่ี ดรบั รางวัลดังกลาวจะตองเปนผูท ป่ี ฏิบตั ถิ กู ตองตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ิ ของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด จึงขอใหทุกทานไดศึกษาและทําความเขาใจในรายละเอียดแตละรายการดังตอไปนี้

รายการสงเสริมการขายสวนลดพิเศษเพิ่มเติมตอเนื่อง ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ 1. เริม่ รายการตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555 2. การนับเดือนที่ติดตอกันจะอยูภายใตรอบของ 12 เดือนใดๆ 3. มีคุณสมบัติการเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน 6 เดือน ติดตอกัน เดือนถัดไปมีคุณสมบัติเปนเข็มเงินอีก จะไดรับ สวนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก 1% จากยอดที่ใชในการคํานวณ 4. มีคณ ุ สมบัตกิ ารเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน 11 เดือน ติดตอกัน เดือนถัดไปมีคณ ุ สมบัตเิ ปนเข็มเงินอีก จะไดรบั สวนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก 2.5% จากยอดที่ใชในการคํานวณ 5. รางวัลจะคํานวณยอดบีวีของกลุมสวนตัว แตจะไมรวมยอดที่สงผานจากนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่ไมมีคุณสมบัติ 21% ในเดือนนั้นๆ และนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่ไมมีคุณสมบัติตั้งแตป 2549/2550 เปนตนไป 6. กรณีที่ไมสามารถดํารงคุณสมบัติการเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินในเดือนใดเดือนหนึ่ง จะตองเริ่มนับเดือนที่ติดตอกันใหม โดยเริ่มนับจากเดือนที่มีคุณสมบัตินักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินเดือนถัดไปเปนเดือนที่ 1

วิธีการคํานวณ

ปคุณสมบัติ 2553/54 เดือน

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

%

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22 23.5

เดือนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เดือนที่มีคุณสมบัติ

ปคุณสมบัติ 2554/55 เดือน

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

23.5 23.5 18

21

21

21

21

21

21

22

22

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เดือนที่มีคุณสมบัติ % เดือนที่ 12

September 2011

13

14

-


รายการรางวัลการดํารงคุณสมบัติครั้งแรก ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ 1. เริ่มรายการตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 – 31 สิงหาคม 2555 2. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับเงินรางวัลดังตารางตอไปนี้

คุณสมบัติ 2.1 นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินติดตอกัน 2 เดือนเปนครั้งแรก 2.2 นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทองที่มีเดือนที่มีคุณสมบัติเข็มเงิน 4 เดือน โดยจะตองมีเข็มเงิน 3 เดือนติดตอกันเปนครั้งแรก 2.3 นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมครั้งแรก 2.4 นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินครั้งแรก 2.5 นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตครั้งแรก 2.6 นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรครั้งแรก 2.7 นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารครั้งแรก 2.8 นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนาครั้งแรก 2.9 นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนาครั้งแรก 2.10 นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนาครั้งแรก 2.11 นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนาครั้งแรก 2.12 นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนาครั้งแรก

เงินรางวัล (บาท) 6,000 12,000 24,000 48,000 72,000 180,000 300,000 36,000 72,000 120,000 240,000 360,000

3. คุณสมบัติตามขอ 2.8 – 2.12 นั้น ผูไดรับรางวัลดังกลาวจะตองเลื่อนคุณสมบัติในระดับที่สูงขึ้นไปจากตําแหนงที่เคยดํารงสูงสุด เทานั้น 4. ยอดธุรกิจและสายงานที่มีคุณสมบัติตองเปนยอดธุรกิจและสายงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศเทานั้น 5. การคิดคะแนนสําหรับการดํารงคุณสมบัติสองผูสถาปนาจะตองเกิดขึ้นภายในประเทศเทานั้น

รายการแชมเปยนโบนัส (Champion Bonus) ชวงที่ 1 เดือนกันยายน 2554 - กุมภาพันธ 2555

ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ 1. รายการแชมเปยนโบนัสชวงที่ 1 เริ่มรายการตั้งแตเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 2. จะตองดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมเมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2555 3. มียอดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูนําในชวงเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 มากกวาในชวงเดือนมีนาคม สิงหาคม 2554 ไมนอยกวา 5% และตองไมนอยกวา 30,000 คะแนน ทั้งนี้ไมนับรวมคะแนนการสัมมนาระดับผูนําพิเศษ ที่เกิดจากรายการสงเสริมการขายใดๆ 4. ในกรณีที่มียอดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูนําในชวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2554 นอยกวา 17,000 คะแนน คะแนนฐานจะเทากับ 17,000 คะแนน 5. บริษัทจะทําการจายเงินรางวัลในเดือนเมษายน 2555

ชวงที่ 2 เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2555

ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ 1. รายการแชมเปยนโบนัสชวงที่ 2 เริ่มรายการตั้งแตเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 2. จะตองดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมเมื่อสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2555 3. มียอดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูน าํ ในชวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 มากกวาในชวงเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 ไมนอ ยกวา 5% และตองไมนอ ยกวา 30,000 คะแนน ทัง้ นี้ไมนบั รวมคะแนนการสัมมนาระดับผูน าํ พิเศษทีเ่ กิดจาก รายการสงเสริมการขายใดๆ 4. ในกรณีทม่ี ยี อดรวมของคะแนนการสัมมนาระดับผูน าํ ในชวงเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 นอยกวา 17,000 คะแนน คะแนนฐานจะเทากับ 17,000 คะแนน 5. บริษัทจะทําการจายเงินรางวัลในเดือนตุลาคม 2555 September 2011

13


รางวัล • เงินรางวัล 1 บาท ตอทุก 1 คะแนนที่เพิ่มขึ้นในอัตราเทากับหรือมากกวา 5% แตนอยกวา 10% • เงินรางวัล 1.50 บาท ตอทุก 1 คะแนนที่เพิ่มขึ้นในอัตราเทากับหรือมากกวา 10% แตนอยกวา 20% • เงินรางวัล 2 บาท ตอทุก 1 คะแนนที่เพิ่มขึ้นในอัตราเทากับหรือมากกวา 20% วิธีการคํานวณรายการแชมเปยนโบนัส ชวงที่ 1 เดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 ตัวอยางที่ 1: แพลตินัม “ก” ดํารงคุณสมบัติเปนแพลตินัมครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2554 ไมมียอดรวมของคะแนนสัมมนาระดับ ผูนํา ดังนั้นคะแนนฐานจะเทากับ 17,000 คะแนน มียอดรวมของคะแนนสัมมนาระดับผูนําในเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 เทากับ 50,000 คะแนน การคํานวณ ยอดรวมของคะแนนสัมมนาระดับผูน าํ ในเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 มากกวาเมือ่ เทียบกับยอดรวมของคะแนน สัมมนาระดับผูน าํ ในชวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2554 เติบโตขึน้ 33,000 คะแนน (เขาเงือ่ นไข: มีคะแนนเพิม่ ขึน้ ไมนอ ยกวา 5% และมีคะแนนไมนอ ยกวา 30,000 คะแนน) อัตราการเจริญเติบโตเทากับ 194% เมือ่ เทียบกับคะแนนฐานและมีสถานภาพเปนแพลตินมั ผล เงินรางวัลจะอยูในขั้น 2 บาท ตอทุก 1 คะแนนที่เพิ่มขึ้นในอัตราเทากับหรือมากกวา 20% เงินรางวัลไดเทากับ 66,000 บาท ตัวอยางที่ 2: แพลตินัม “ข” มียอดรวมคะแนนสัมมนาระดับผูนําโดยนับตั้งแตเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2554 เทากับ 40,000 คะแนน ซึ่งคะแนนดังกลาวจะถือเปนคะแนนฐานและมียอดรวมคะแนนสัมมนาระดับผูนําโดยนับตั้งแตเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 เทากับ 41,000 คะแนน การคํานวณ ยอดรวมคะแนนสัมมนาระดับผูน าํ โดยนับตัง้ แตเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 มากกวาเมือ่ เทียบกับยอดรวม คะแนนสัมมนาระดับผูน าํ ในชวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2554 เทากับ 1,000 คะแนน แตมอี ตั ราการเติบโตนอยกวา 5% เมือ่ เทียบกับ คะแนนฐาน แมจะมีคณ ุ สมบัตเิ ปนแพลตินมั และมีคะแนนมากกวา 30,000 ก็ตาม (ไมเขาเงือ่ นไข: ตองมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ไมนอ ยกวา 5%) ผล ไมไดรับเงินรางวัล

วิธีการคํานวณรายการแชมเปยนโบนัส ชวงที่ 2 เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 ตัวอยางที่ 3: แพลตินมั “ค” ดํารงคุณสมบัตเิ ปนแพลตินมั อีกครัง้ เมือ่ สิน้ สุดปคณ ุ สมบัติ 2554/55 มียอดรวมคะแนนสัมมนาระดับผูน าํ โดยนับตัง้ แตเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 เทากับ 40,000 คะแนน ซึง่ คะแนนดังกลาวถือเปนคะแนนฐาน และมียอดรวม คะแนนสัมมนาระดับผูนําโดยนับตั้งแตเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 เทากับ 43,000 คะแนน การคํานวณ ยอดรวมคะแนนสัมมนาระดับผูนํานับตั้งแตเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 มากกวาเมื่อเทียบกับยอดรวมคะแนนสัมมนา ระดับผูน าํ ในชวงเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 เทากับ 3,000 คะแนน (เขาเงือ่ นไข: ตองมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ไมนอ ยกวา 5% และมีคะแนนไมนอยกวา 30,000 คะแนน) มีอัตราการเจริญเติบโตเทากับ 7.5% เมื่อเทียบกับคะแนนฐานและดํารงคุณสมบัติเปน แพลตินัมอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปคุณสมบัติ 2554/55 ผล เงินรางวัลอยูใ นขัน้ 1 บาท ตอทุก 1 คะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราเทากับหรือมากกวา 5% แตนอ ยกวา 10% เงินรางวัลเทากับ 3,000 บาท ตัวอยางที่ 4: แพลตินัม “ง” ดํารงคุณสมบัติเปนแพลตินัมใหมในเดือนเมษายน 2555 และสามารถดํารงคุณสมบัติเปนแพลตินัม อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปคุณสมบัติ 2554/55 มียอดรวมของคะแนนสัมมนาระดับผูนําโดยนับตั้งแตเดือนกันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555 เทากับ 10,000 คะแนน ดังนั้น คะแนนฐานจะเทากับ 17,000 คะแนน และมียอดรวมของคะแนนสัมมนาระดับผูนําโดยนับ ตั้งแตเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 เทากับ 27,000 คะแนน การคํานวณ สามารถดํารงคุณสมบัติเปนแพลตินัมอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปคุณสมบัติ 2554/55 มียอดรวมคะแนนสัมมนาระดับผูนําโดย นับตั้งแตเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 มากกวา 5% เมื่อเทียบกับคะแนนฐาน คะแนนสัมมนาระดับผูนําโดยนับตั้งแตเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2555 เพิ่มขึ้นเทากับ 10,000 คะแนน (ไมเขาเงื่อนไข: ตองมีคะแนนไมนอยกวา 30,000 คะแนน) ผล ไมไดรับเงินรางวัล

รายการสงเสริมการปรับปรุงอัตราการคืนสินคา ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ 1. เริ่มรายการตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 – 31 สิงหาคม 2555 สําหรับการสัมมนาพิเศษ 2. เริ่มรายการตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2556 สําหรับการสัมมนาระดับผูนํา 3. ผูที่มีคุณสมบัตจิ ะตองดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม และสามารถดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับ แพลตินัมอีกครั้งหนึ่งในปคุณสมบัติ 2554/55 โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ 4. จะตองมีอัตราการคืนสินคาไมมากกวา 1.30% เมื่อเทียบกับยอดจําหนายภายในกลุมโดยรวมกลุม 21% 14

September 2011


การคิดอัตราการคืนสินคา อัตราการคืนสินคา (%)

=

ยอดรวมบีวีการคืนสินคาตลอดชวงเวลารายการ ยอดจําหนายบีวีภายในกลุมโดยรวมกลุม 21% ตลอดชวงเวลาของรายการ

x 100

รางวัล การสัมมนาพิเศษ • 10,000 • 7,000 • 5,000 • 3,000 • 1,500

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตํ่ากวา 0.20% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 0.21% - 0.50% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 0.51% - 0.75% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 0.76% - 1.00% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 1.01% - 1.30%

รางวัล การสัมมนาระดับผูนํา • 10,000 • 7,000 • 5,000 • 4,000 • 3,000

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตํ่ากวา 0.20% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 0.21% - 0.50% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 0.51% - 0.75% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 0.76% - 1.00% สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่มีการคืนสินคา ตั้งแต 1.01% - 1.30%

รายการทับทิมโบนัสพิเศษ (Light Ruby Bonus) ระเบียบและเงื่อนไขในการมีคุณสมบัติ 1. เริ่มรายการตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 – 31 สิงหาคม 2555 2. นักธุรกิจแอมเวยที่สามารถทํายอดพีวี (PV) ไดในระหวาง 200,000 – 299,000 พีวี จะไดรับทับทิมโบนัสพิเศษ 1% จากยอด ที่ใชในการคํานวณ 3. รางวัลจะคํานวณยอดบีวีของกลุมสวนตัว แตจะไมรวมยอดที่สงผานจากนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมที่ไมมีคุณสมบัติ 21% ในเดือนนั้นๆ 4. เงินสวนลดพิเศษเพิ่มเติมจากรายการสงเสริมการขายทับทิมโบนัสพิเศษนี้ จะจายใหหเมอมคุ เมื่อมีคณ ุ สมบตครบถวนเทานน สมบัติครบถวนเทานั้น

วิธีการคํานวณรายได ทับทิมโบนัสพิเศษ = ยอดบีวี (BV) x 1% ตัวอยาง คํานวณ

นักธุรกิจแอมเวยมียอดธุรกิจเทากับ 250,000 พีวี (PV) (687,500 บีวี (BV)) x 1% = 6,875 บาท

September 2011

115


รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชัน่ 1.

โปรโมชั่นทั่วไป นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถสัง่ ซือ้ ไดตามวันทีท่ ร่ี ะบุในรายการโปรโมชัน่ โดยสามารถสัง่ ซือ้ ชําระเงิน และรับสินคาไดทนั ที

2.

โปรโมชั่นแบบจองการสั่งซื้อ มีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการตามตาราง ดังนี้

ชวง วันที่ของเดือน 1

10 - 12

ชวง

กลุมผูรับสิทธิ์

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-sale) สรุปยอดสั่งจอง

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • สามารถโอนสิทธิ์ได • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • สั่งซื้อไดเฉพาะอารทิสทรีและนิวทริไลทเทานั้น • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • ยังไมตองชําระเงิน และยังไมไดรับสินคา

การซื้อและการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีนอยกวาความตองการ จะใชวธิ กี ารสุม รายชือ่ (Random) ตามขัน้ ตอนของบริษทั • หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีมากกวาความตองการ นธอ./สมาชิกทุกทานสามารถซือ้ และรับสินคาไดทนั ที สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ตามปกติ

การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)

นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป Artistry & Nutrilite Top 2000 Sales of the Year

2

13

3

13 - 15

ขอมูลสําคัญ

หากจองสั่งซื้อแลวมิไดชําระเงินตามจํานวน โปรโมชั่นที่จองไวภายในเวลาที่กําหนด ทานจะ ถูกระงับสิทธิใ์ นการจองการสัง่ ซือ้ ในเดือนถัดไป

4

16

เริ่มจําหนายทั่วไป (Launch)

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

กรณีมีสต็อคเหลือ จะเปดจําหนายทั่วไปเริ่มตั้งแต วันที่ 16 ของเดือนจนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับนักธุรกิจภายใน องคกรแพลตินัมของทานไดผานชองทางตางๆ ดังนี้ • แอมเวย ช็อป โดยกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมขอโอนสิทธิร์ ายการโปรโมชัน่ ” • www.amwayshopping.com ตั้งแตเวลา 00.01-23.30 น. โดย log-in เขาสูขอมูลสวนตัว > คลิก “โอนสิทธิ์โปรโมชั่น” ที่กลองขอมูลสวนตัว (ดานซายมือ) • Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตั้งแตเวลา 9.00-20.00 น.

• กรณีที่แอมเวย ช็อป มีสินคาไมเพียงพอตามจํานวนสิทธิ์ของ นธอ./สมาชิก ทีแ่ จงรับ ณ แอมเวย ช็อป นัน้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคางจายใหกบั บางทาน โดยบริษัทจะจัดสินคาใหตามลําดับกอนหลังสําหรับผูชําระเงินแตละชองทาง สําหรับตัวอยางวิธีการสุมรายชื่อผูสั่งจองและวิธีการสรุปยอดสั่งจอง สามารถติดตามไดจากอะชีฟฉบับ พ.ย. 53 หนา 28-29 หรือ www.amwayshopping.com > ตึกผลิตภัณฑ > คลิก “จองโปรโมชัน่ ”> รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน

การซื้อและการชําระเงินผานชองทางตางๆ

• นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถจองสัง่ ซือ้ โปรโมชัน่ ไดทกุ ชองทาง ดังนี้ - แอมเวย ช็อป ตามเวลาทําการของแตละแอมเวย ช็อป - www.amwayshopping.com ตัง้ แต 00.01-23.30 น. โดย log-in เขาสู ขอมูลสวนตัว>ตึกผลิตภัณฑ คลิก “จองโปรโมชัน่ ” ซึง่ อยูด า นขางปุม สัง่ ซือ้ - Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตัง้ แตเวลา 9.00-20.00 น. • ในแตละโปรโมชั่น นธอ./สมาชิก สามารถจองการสั่งซื้อไดมากกวา 1 ครั้ง และจองผานแอมเวย ช็อป ใดก็ได โดยตองเลือกรับสินคา ทั้งหมดที่แอมเวย ช็อป เพียงแหงเดียวเทานั้น

ทุกวันที่ 13 - 15 ของทุกเดือน

สรุปยอดสั่งจอง

ทุกวันที่ 13 ของเดือน • กรณีสต็อคสินคาและ/หรือของพรีเมี่ยม มีนอยกวาความตองการ บริษัทจะใชวิธีการสุมรายชื่อ (Random) • ผูที่ไดรับสิทธิ์ในโปรโมชั่น จะไดรับการแจงจากบริษัทผานขอความบน โทรศัพทมอื ถือ (SMS) และ/หรือตรวจสอบรายชือ่ ไดจากบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ที่ทานเลือกรับสินคา หรือเลือกตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ไดผาน www.amwayshopping.com > ตึกนักธุรกิจแอมเวย > ดาวน โหลด ขอมูลทั่วไป หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หมายเหตุ: เพื่อสิทธิประโยชนของทาน หากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท กรุณากรอก แบบฟอรมแจงเปลี่ยนหมายเลขไดที่แอมเวย ช็อป

16

September 2011

ทานสามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ของบริษัทไดตามปกติ หากทาน ไดรับสิทธิ์โปรโมชั่นแตไมไดรับขอความผาน SMS อันเนื่องมาจากความ ผิดพลาดของสัญญาณมือถือหรือเหตุอน่ื ใดก็ตาม ขอใหทา นแจงผาน Amway Call Center ทัง้ นี้ ทานสามารถตรวจสอบสิทธิต์ ามรายการโปรโมชัน่ ของทาน อีกครั้งผานทางบอรดประกาศและ/หรือเว็บไซต หมายเหตุ: สําหรับวันแรกของการซือ้ และการชําระเงินทุกชองทางเริม่ ตัง้ แตเวลา 10.30 น. เปนตนไป

การจําหนายทั่วไป (Launch)

เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน • กรณีมีสินคาเหลือจากการจองสั่งซื้อ จะเปดจําหนายทั่วไป • แตละชองทางการสั่งซื้อจะมีสต็อคจํากัด กรุณาสั่งซื้อผานชองทางอื่น กรณีชองทางใดชองทางหนึ่งหมดกอน หมายเหตุ • หากชวงระหวางวันที่ 10-16 ของทุกเดือน ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีประกาศ เลือ่ นวันจองการสัง่ ซือ้ และชําระเงินอีกครัง้ กรุณาติดตามการประกาศในนิตยสารอะชีฟ หรือบอรดประกาศ และ www.amwayshopping.com ในแตละเดือน • การคืนสินคาจากรายการสงเสริมการขาย กรุณานําสินคาและของสมนาคุณมาคืน พรอมใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ แอมเวยจะรับคืนสินคาภายใตเงื่อนไขการรับประกัน ความพอใจ

ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ Amway Call Center 0-2725-8000


25 ปแอมเวยประเทศไทย

ดวยความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางสุจริตและมี จรรยาบรรณในฐานะพลเมืองทางธุรกิจที่ดีของสังคมไทย มาโดยตลอด แอมเวยจึงไดรับเกียรติรางวัลตางๆ ที่เปน ความภาคภูมิใจและเปนมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจ ใหดียิ่งๆ ขึ้นตอไปในทุกๆ ดาน อาทิ

• รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเดนประเภทสงเสริมสังคมและสิ่งแวดลอม จาก “โครงการอนุรักษชาง เพื่อนคูปา” ในป 2537 • รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเดนประเภทบริการสําหรับ “ระบบธุรกิจ ขายตรงแบบการตลาดหลายชั้นสําหรับสินคาอุปโภคบริโภค” ในป 2538 • ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2008 ระบบการจัดการสิง่ แวดลอม ภายในองคกร ในป 2540 และ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการ คุณภาพมาตรฐานในป 2544 • โลเกียรติยศจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในฐานะเปน องคกรเอกชนที่ทําคุณประโยชนเนื่องในวันคุมครองผูบริโภค ในป 2542 • รางวัล “ผูประกอบธุรกิจพิทักษสิทธิผูบริโภค” ในฐานะผูประกอบธุรกิจที่ทํา ฉลากสินคาถูกตองในป 2544 • ใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ “คุมครองผูบริโภค” โดยสํานักงาน คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในป 2545 • รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 5 ปติดตอกัน (พ.ศ. 2549 - 2553) โดยกรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน • ผลสํารวจ “แบรนดสินคาขายตรงนาเชื่อถืออันดับ 1” 3 ปซอน จากผลวิจัย Thailand’s Most Admired Brand & Why we Buy โดยนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือนมกราคม 2554, 2553 และ 2552

นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของเกียรติรางวัลที่ยืนยันถึงความเปนเลิศของแอมเวยประเทศไทย และเปนความ ยิ่งใหญของแอมเวยในฐานะผูนําในธุรกิจขายตรง คูควรกับเกียรติรางวัลที่แอมเวยไดรับ เราขอยืนยัน ที่จะพัฒนาธุรกิจใหดียิ่งๆ ขึ้นตอไปในทุกๆ ดาน เพื่อความสําเร็จและการเติบโตอยางยั่งยืนในการ สนับสนุนองคกรธุรกิจของทาน September 2011

17


01 ดานหนาสีเขียว-ดานหลังสีเทา 02 ดานหนา-ดานหลังสีเทา 03 ดานหนา-ดานหลังสีชมพู 04 ดานหนา-ดานหลังสีครีม

หมายเหตุ: ตัวอยางสีกระเปาถือ Artistry เปนเฉดสีที่ใกลเคียงอันเนื่องมาจากการพิมพ สามารถดูตัวอยางสินคาไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา September 2011

19


ฉลองกาวสูป ท ่ี 25…แอมเวยประเทศไทย

โปรโมชั่นพิเศษ!

นักธุรกิจแอมเวยรับเงินคืนพิเศษจากนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจแอมเวยในการขยายตลาดผลิตภัณฑ นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ไปสูผูบริโภค ใหมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงขอมอบโอกาสพิเศษใหดังนี้

ทุกๆ การซื้อนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ทั้งชนิดกลองและชนิดเติม นักธุรกิจแอมเวยไดสิทธิ์รับเงินคืน พิเศษ โดยไดรับบีวีและพีวีเต็มมูลคา! • เพียงทานซื้อนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดกลอง 1 กลอง ทานจะไดรับเงินคืน 100 บาท และ/หรือ • ซื้อนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดเติม 1 กลอง ทานจะไดรับเงินคืน 190 บาท ตั้งแต 16 ก.ย. – 15 ต.ค. 54 เงื่อนไข • เงินคืนพิเศษโปรโมชั่น นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ที่นธอ.ไดรับจะถูกนําไปรวมคํานวณเปนรายได และจะถูกหักภาษีในอัตราภาษีเงินไดตามประเภทธุรกิจของทาน (รูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) • ยอดซื้อนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ หมายถึง ยอดซื้อของตัวทานและสมาชิกที่ทานทําการสปอนเซอรติดตัวเทานั้น • ยอดซือ้ นิวทริไลท ดับเบิล้ เอ็กซ ระหวางวันที่ 16 -30 ก.ย. 54 เงินคืนพิเศษโปรโมชัน่ นิวทริไลท ดับเบิล้ เอ็กซ จะโอนเขาบัญชีธนาคารของทานพรอมการจาย สวนลดพิเศษในวันที่ 14 ต.ค. 54 และยอดซื้อนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ระหวางวันที่ 1 – 15 ต.ค. 54 เงินคืนพิเศษโปรโมชั่น นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ จะโอน เขาบัญชีธนาคารของทานพรอมการจายสวนลดพิเศษในวันที่ 15 พ.ย. 54 ตามบัญชีธนาคารที่ทานไดแจงไวกับบริษัท • กรณีมีการคืนสินคา บริษัทจะทําการหักเงินคืนพิเศษโปรโมชั่น นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ จากนักธุรกิจแอมเวยและสงวนสิทธในการปรับปรุงภาษีคืนแกทาน • รายการสั่งซื้อ SOP นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดกลองและชนิดเติม จะไมไดรับเงินคืนพิเศษนี้ แตสามารถขอใชสิทธิ์ผอนผันไดตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด • รายการสงเสริมการขายนี้จัดสําหรับนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น • ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นได

20

รายการสินคา

รหัสสินคา

นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดกลอง นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดเติม

10-2634TH 10-3049TH

September 2011

พีวี (PV) บีวี (BV) 719 1360

1976 3740

ราคาสมาชิก (เอพี) 1,976 3,740

ราคาขายปลีก (ซีพ)ี เงินคืนพิเศษ 2,470 4,675

100 190


ผอน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตทีร่ ว มรายการ กับเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ผอนชําระเครือ่ งกรองนํา้ eSpring แบบสบายๆ 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตทีร่ ว มรายการ พรอมรับ ของสมนาคุณจากบัตรที่คุณเลือกใช ตั้งแต 2 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ

บัตรแอมเวยเครดิตการด ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

แบงจาย 0% นาน 10 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ ยการ รับฟรี! เครื่องปงขนมปง VZIO มูลคา 3,190 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป เงือ่ นไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% เทานัน้ (เฉพาะรายการเครือ่ งกรองนํา้ eSpring)

บัตรเครดิตกสิกรไทย -

รับฟรี! เครื่องปงขนมปง VZIO มูลคา 3,190 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป เงือ่ นไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% เทานัน้ (เฉพาะรายการเครือ่ งกรองนํา้ eSpring)

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

แบงจาย 0% 3 เดือนแรก และ 0.99% เดือนที่เหลือ (ผอนชําระขั้นตํ่า 15 เดือน นานสูงสุด 36 เดือน) รับฟรี! หมอทอดไฟฟามูลคา 4,500 บาท และ หมอตมอเนกประสงคไรสาย มูลคา 1,190 บาท (มูลคารวม 5,690 บาท)

รับฟรี! หมอทอดไฟฟา มูลคา 4,500 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 45 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ลกู คาซือ้ สินคา

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 45 วัน นับจากสิน้ เดือนทีล่ กู คาซือ้ สินคา

รับฟรี! กระเปาเดินทาง มูลคา 890 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วันหลังจบ รายการสงเสริมการขาย 2. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการมอบของสมนาคุณแกลกู คาไมเกิน 1 รายการ/หมายเลขบัตร/วัน เทานั้น ไมสามารถรวมยอดผอนได

รับเงินคืน (Cash Back) 300 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

หมายเหตุ 1. จํากัดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 6,000 บาท ตอทานตลอดรายการ 2. ธนาคารจะทําการเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบ รายการสงเสริมการขาย 3. เงินเครดิตคืนไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได

รับฟรี! กระเปาลอลาก Polo มูลคา 4,250 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 60 วันหลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. โปรแกรมนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการเปลี่ยนแปลงยอดการใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพท 3. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขุมวิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับฟรี! กระเปาสําหรับบรรจุเครื่องสําอาง (สีชมพู) มูลคา 2,250 บาท (ไมรวมเครื่องสําอาง) เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป -

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วันหลังจบ รายการสงเสริมการขาย 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ของสมนาคุณทีม่ มี ลู คาใกลเคียงกัน โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา September 2011

21


า  ก เ า ้ ํ น ง อ ร ก ง อ ่ ื ร เค

ท า บ 0 0 0 , 3 มีมูลคา eSpring อ ้ ื ซ ก ล แ า ม า ํ น อ ่ ื เม

พรอมรับสวนลด คาสมัครใหม/ตออายุสมาชิก เริ่ม 2 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2554 หรือจนกวาสินคาจะหมด เครื่องกรองนํ้าเกายี่หอใดๆ รวมทั้งเครื่องกรองนํ้าเกาแอมเวย รุน 1 (ยกเวนเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 2) มี มูลคาเครือ่ งละ 3,000 บาท (ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ ) เมือ่ นํามาแลกซือ้ เครือ่ งกรองนํา้ eSpring ในราคาเพียง 24,448 บาท (เอพี) จากราคาปกติ 27,448 บาท (เอพี) พรอมรับสิทธิ์ผอนชําระดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ*

พิเศษ! รับคะแนน AmPlus เพิ่มเปน 2 เทาทันที! สําหรับสมาชิกแอมเวยเมื่อซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ผานโครงการแลกซื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังไดมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับสมาชิกที่สมัคร/ตออายุในชวง ก.ย. – พ.ย. 54 จะไดรับ สวนลด 100 บาท เพื่อเปนสวนลดแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring (บริษัทขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูสมัคร/ผูครบ กําหนดการตออายุในชวง ก.ย. – พ.ย. 54 เทานั้น) ตั้งแต 2 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2554 (ยกเวนวันปดทําการบริษัท) ณ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ รายการสินคา

รหัสสินคา

พีว/ี PV

บีว/ี BV

เครื่องกรองนํ้า eSpring แลกซื้อราคาพิเศษ เครื่องกรองนํ้า eSpring แลกซื้อราคาพิเศษ พรอมสวนลด 100 บาท สําหรับสมาชิกสมัครใหม/ ตออายุสมาชิก

10-0188TH

8890

10-0188TH

8890

24448 ปกติ 27448 24448 ปกติ 27448

ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 24,448 ปกติ 27,448 24,348 ปกติ 27,448

31,310 ปกติ 34,310 31,310 ปกติ 34,310

* สามารถผอนชําระเครื่องกรองนํ้า eSpring ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ โดยดูรายละเอียดการผอนชําระไดที่หนา 21

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม Amway Call Center 0-2725-8000 22

September 2011


ขั้นตอนและเงื่อนไขของการเขารวมโครงการ 1. นําเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ เกายีห่ อ อืน่ ๆ มาติดตอทีแ่ อมเวย ช็อป ทุกสาขา เพื่อแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ใหเสร็จสิน้ ภายในวันเดียวกัน โดยการสมัครตองเสร็จสมบูรณ (ชําระเงินคาสมัครและสงเอกสารครบถวน) กอนการซือ้ สินคาเทานั้น 2. กรอกคําขอเขารวมโครงการสงเสริมการขายเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ทัง้ ตนฉบับและสําเนา (ทานสามารถถายเอกสารหนาตนฉบับ และสําเนาคําขอเขารวมโครงการ ซึง่ อยูใ นนิตยสารอะชีฟฉบับนีไ้ ด) 3. แนบสําเนาบัตรประชาชนของเจาของเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ เกายีห่ อ อืน่ ๆ พรอมลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกตอง หากมอบอํานาจใหผอู น่ื ทําการแทน ใหแนบเพิม่ สําเนาบัตรประชาชนของผูร บั มอบอํานาจพรอมลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกตองเพิ่มมาดวย 4. บุคคลธรรมดาทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ตองออกใบกํากับภาษีคา ขายคืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ ยีห่ อ อืน่ ๆ จํานวนเงิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหกับบริษัท และทานมีหนาที่ในการยื่นภาษีมูลคาเพิ่มตามระเบียบของกรมสรรพากร 5. นิตบิ คุ คลแตไมไดจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ตองออกใบเสร็จรับเงินคาขายคืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ ยี่หออื่นๆ จํานวนเงิน 3,000 บาท ใหแกบริษัท 6. สําหรับนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ตองออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีคา ขายคืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครื่องกรองนํ้าเกายี่หออื่นๆ จํานวนเงิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกบริษัท 7. การสงเสริมการขายครั้งนี้ งดการสั่งซื้อทางโทรศัพท โทรสาร และอินเทอรเน็ต 8. เครือ่ งกรองนํา้ eSpring ทีแ่ ลกซือ้ ตามโครงการนี้ รับประกันคุณภาพสินคาเปนระยะเวลา 3 ป และรับประกันความพอใจ 90 วัน นับตั้งแตวันที่ซื้อตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน หากพนกําหนดแลวบริษัทไมรับคืนในทุกกรณี 9. กรณีผูรวมโครงการที่ใชสิทธิพิเศษแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring แลว และมีความประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาหรือคืนสินคา ภายในกําหนดระยะเวลารับประกันความพอใจตามที่ระบุไว ใน ขอ 8. บริษัทจะคืนเงินคาสินคาเครื่องกรองนํ้า eSpring ใหตาม ระเบียบเทากับราคาสุทธิที่ผูรวมโครงการไดจายแกบริษัทเทานั้น โดยไมนํามูลคาของสินคาเกาที่นํามาแลกซื้อคํานวณกลับเขาไป เปนมูลคาเงินที่จะตองคืนแตอยางใด (3,000 บาท) อีกทั้งผูรวมโครงการที่แสดงความจํานงบอกเลิกสัญญาและคืนสินคาจะ ไมสามารถเรียกรองใหบริษัทฯ คืนหรือซื้อคืนเครื่องกรองนํ้าเกาของตนเองที่นํามาแลกซื้ออีกดวย 10. บริษัทสงวนสิทธิ์เปนผูตัดสินในการรับแลกเครื่อง โดยพิจารณาจากสภาพความสมบูรณของเครื่องตามที่บริษัทเห็นสมควร

คุณสามารถหาลูกคาเดิมที่เคยซื้อเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 1 ไดจาก 2 แหลงงายๆ คือ 1. ติดตอแผนกบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา เพื่อขอซื้อ “รายงานชื่อลูกคาเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 1” คุณจะพบรายละเอียดที่เปนประโยชนอยางมากกับธุรกิจในองคกรของคุณ ดังนี้ • ชื่อผูซื้อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท • วันที่ซื้อ • วันครบกําหนด • หมายเลขเครื่อง • ชื่อผูใช ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท (เฉพาะเครื่องที่สงใบรับประกันกลับมายังบริษัทเทานั้น) 2. เขาเว็บไซต www.amwayshopping.com เพื่อดาวน โหลดขอมูล ฟรี! โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ • เขาเว็บไซต www.amwayshopping.com • คลิกที่ตึก ABO นักธุรกิจแอมเวย • log-in เขาสูร ะบบ โดยคีย “รหัสสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย” และ “รหัสลับอินเทอรเน็ต” กด “ยืนยัน” • เขาไปที่ “บริการขอมูล นธอ.” • จากนั้นคลิกไปที่ “แบบไมชําระคาบริการ” • คลิกตอไปที่ “รายชื่อลูกคา ATS/WTS/eSpring” • เลือกเดือนที่ครบกําหนดเปลี่ยนอุปกรณ • เลือกสินคา “เครื่องกรองนํ้า” • จากนั้นคลิกที่ “ดูผลลัพธ” • ทานสามารถศึกษารูปแบบใหมของระบบแจงเตือนเปลี่ยนอุปกรณ เครื่องกรองนํ้าไดในอะชีฟฉบับ ม.ค. 54 หนา 42 กรุณาสง “ใบรับประกัน” ของเครือ่ งกรองนํา้ ทุกเครือ่ งทีค่ ณ ุ ไดจาํ หนายหรือติดตัง้ ใหกบั ลูกคา กลับมายังบริษทั ทันที โดยทุกใบรับประกัน ที่สงกลับมายังบริษัท บริษัทจะจัดสงคูปองแลกรับยาสีฟนไปตามที่อยูที่ทานไดใหไวในใบรับประกัน เพื่อใหทานสามารถนําคูปอง มาแลกรับยาสีฟนไดที่แอมเวย ช็อป September 2011

23


ตนฉบับ สัญญาขอเขารวมโครงการสงเสริมการขาย เครื่องกรองนํ้า eSpring วันที.่ .............................................................................. ตามที่ บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักรซึ่งสินคาเครื่องกรองนํ้า eSpring ไดจัด โครงการสงเสริมการขายสินคาดังกลาว โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคที่นอกจากจะไดรับประโยชนจากคุณภาพของสินคาและ บริการแลว ยังเปนการชวยลดภาระคาใชจา ยแกสมาชิก/ผูบ ริโภคอีกทางหนึง่ โดยการรับซือ้ คืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 รวมถึง การรับซื้อเครื่องกรองนํ้าเกายี่หออื่นๆ นั้น ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว) .................................................................................................................................................................................................................. หมายเลขสมาชิก / นธอ. ................................................................................. (เจาของเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 1 หรือเครื่องกรองนํ้ายี่หออื่นๆ) โดย นธอ./ สมาชิก (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................................................................................................... (ผูรับมอบอํานาจ) หมายเลขสมาชิก /นธอ. .......................................................... ที่อยูเจาของเครื่องกรองนํ้าที่สามารถติดตอได เลขที่ .......................... หมูที่ ................ ถนน ................................................. ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท (บาน) ........................................................ โทรศัพท (มือถือ) ............................................................... มีความประสงคขายคืนเครื่องกรองนํ้า ( ) แอมเวย รุน 1 หรือ

( ) เครื่องกรองนํ้าเกา ยี่หอ .......................................................................................................

หมายเลขเครือ่ ง .............................................................................. เพือ่ แลกซือ้ เครือ่ งกรองนํา้ eSpring โดยขาพเจายินยอมผูกพันตามเงือ่ นไข ดังนีค้ อื ขอ 1) ขาพเจาขอขายคืนเครื่องกรองนํ้าเกายี่หอดังกลาวขางตนในราคาเครื่องละ 3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกบริษัท เพื่อประสงคแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ตามโครงการนี้เทานั้น โดยคํานวณราคาดังนี้

รายการ

ราคาสําหรับ นธอ. และสมาชิก (เอพี)

ราคาปลีกสําหรับลูกคา (ซีพ)ี

ราคาเครื่องกรองนํ้า eSpring หักขายคืนเครื่องกรองนํ้าใชแลว รุน 1 หรือเครื่องกรองนํ้าใชแลวยี่หอดังกลาวขางตน จํานวนเงินคาสินคาใหมที่จายจริง ในกรณีรับสวนลดคาสมัคร/คาตออายุสมาชิก จํานวนเงินคาสินคาใหมที่จายจริง

27,448 บาท

34,310 บาท

(3,000) บาท

(3,000) บาท

24,448 บาท (100) บาท 24,348 บาท

31,310 บาท 31,310 บาท

ขอ 2) เครื่องกรองนํ้า eSpring ที่แลกซื้อตามเงื่อนไขนี้จะมี PV (พีวี) 8890 และ BV (บีวี) 24448 ขอ 3) ขาพเจายอมรับวา เครื่องกรองนํ้า eSpring ตามโครงการนี้ บริษัทรับประกันความพอใจให 90 วัน นับแตวันที่ระบุในใบเสร็จ รับเงิน หรือนับแตวันสงมอบสินคาเทานั้น ขอ 4) กรณีขาพเจาใชสิทธิพิเศษแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ไปแลวประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาหรือคืนสินคาภายในกําหนด ระยะเวลารับประกันความพอใจตามทีร่ ะบุไว ใน ขอ 3 ขาพเจายินยอมใหบริษทั คืนเงินคาสินคาเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ใหตาม ระเบียบ เทากับราคาสุทธิที่ขาพเจาไดจายแกบริษัทไปจริงเทานั้น โดยไมนํามูลคาของสินคาเกาที่ขาพเจานํามาแลกซื้อคํานวณ กลับเขาไปเปนมูลคาเงินทีจ่ ะตองคืนแตอยางใด (3,000 บาท) อีกทัง้ ขาพเจาผูซ ง่ึ แสดงความจํานงบอกเลิกสัญญาและคืนสินคา ยอมรับวาไมมีสิทธิ์เรียกรองใหบริษัทฯ คืนหรือซื้อคืนเครื่องกรองนํ้าเกาของตนเองที่ขาพเจานํามาแลกซื้ออีกดวย ขาพเจาทราบและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขโครงการสงเสริมการขายขางตนทุกประการ ขอใหบริษัทพิจารณาคําขอของขาพเจาดวย ลงชื่อ .............................................................................. (ผูยื่นคําขอ) ( ........................................................................... )

ลงชื่อ .............................................................................. สมาชิก/ผูรับมอบอํานาจ ( ........................................................................... )

(สําหรับบริษัท/ผูรับคําขอ) รับเรื่องโดย : .............................................................................................................. P/L No. : Ref No./เลขที่ : .......................................................................................................

...........................................................................................................


สําเนา สัญญาขอเขารวมโครงการสงเสริมการขาย เครื่องกรองนํ้า eSpring วันที่............................................................................... ตามที่ บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักรซึ่งสินคาเครื่องกรองนํ้า eSpring ไดจัด โครงการสงเสริมการขายสินคาดังกลาว โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคที่นอกจากจะไดรับประโยชนจากคุณภาพของสินคาและ บริการแลว ยังเปนการชวยลดภาระคาใชจา ยแกสมาชิก/ผูบ ริโภคอีกทางหนึง่ โดยการรับซือ้ คืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 รวมถึง การรับซื้อเครื่องกรองนํ้าเกายี่หออื่นๆ นั้น ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว) .................................................................................................................................................................................................................. หมายเลขสมาชิก / นธอ. ................................................................................. (เจาของเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 1 หรือเครื่องกรองนํ้ายี่หออื่นๆ) โดย นธอ./ สมาชิก (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................................................................................................... (ผูรับมอบอํานาจ) หมายเลขสมาชิก / นธอ. .......................................................... ที่อยูเจาของเครื่องกรองนํ้าที่สามารถติดตอได เลขที่ .......................... หมูที่ ................ ถนน ................................................. ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท (บาน) ........................................................ โทรศัพท (มือถือ) ............................................................... มีความประสงคขายคืนเครื่องกรองนํ้า ( ) แอมเวย รุน 1 หรือ

( ) เครื่องกรองนํ้าเกา ยี่หอ .......................................................................................................

หมายเลขเครือ่ ง .............................................................................. เพือ่ แลกซือ้ เครือ่ งกรองนํา้ eSpring โดยขาพเจายินยอมผูกพันตามเงือ่ นไข ดังนีค้ อื ขอ 1) ขาพเจาขอขายคืนเครื่องกรองนํ้าเกายี่หอดังกลาวขางตนในราคาเครื่องละ 3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกบริษัท เพื่อประสงคแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ตามโครงการนี้เทานั้น โดยคํานวณราคาดังนี้

รายการ

ราคาสําหรับ นธอ. และสมาชิก (เอพี)

ราคาปลีกสําหรับลูกคา (ซีพ)ี

ราคาเครื่องกรองนํ้า eSpring หักขายคืนเครื่องกรองนํ้าใชแลว รุน 1 หรือเครื่องกรองนํ้าใชแลวยี่หอดังกลาวขางตน จํานวนเงินคาสินคาใหมที่จายจริง ในกรณีรับสวนลดคาสมัคร/คาตออายุสมาชิก จํานวนเงินคาสินคาใหมที่จายจริง

27,448 บาท

34,310 บาท

(3,000) บาท

(3,000) บาท

24,448 บาท (100) บาท 24,348 บาท

31,310 บาท 31,310 บาท

ขอ 2) เครื่องกรองนํ้า eSpring ที่แลกซื้อตามเงื่อนไขนี้จะมี PV (พีวี) 8890 และ BV (บีวี) 24448 ขอ 3) ขาพเจายอมรับวา เครื่องกรองนํ้า eSpring ตามโครงการนี้ บริษัทรับประกันความพอใจให 90 วัน นับแตวันที่ระบุในใบเสร็จ รับเงิน หรือนับแตวันสงมอบสินคาเทานั้น ขอ 4) กรณีขาพเจาใชสิทธิพิเศษแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ไปแลวประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาหรือคืนสินคาภายในกําหนด ระยะเวลารับประกันความพอใจตามทีร่ ะบุไว ใน ขอ 3 ขาพเจายินยอมใหบริษทั คืนเงินคาสินคาเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ใหตาม ระเบียบ เทากับราคาสุทธิที่ขาพเจาไดจายแกบริษัทไปจริงเทานั้น โดยไมนํามูลคาของสินคาเกาที่ขาพเจานํามาแลกซื้อคํานวณ กลับเขาไปเปนมูลคาเงินทีจ่ ะตองคืนแตอยางใด (3,000 บาท) อีกทัง้ ขาพเจาผูซ ง่ึ แสดงความจํานงบอกเลิกสัญญาและคืนสินคา ยอมรับวาไมมีสิทธิ์เรียกรองใหบริษัทฯ คืนหรือซื้อคืนเครื่องกรองนํ้าเกาของตนเองที่ขาพเจานํามาแลกซื้ออีกดวย ขาพเจาทราบและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขโครงการสงเสริมการขายขางตนทุกประการ ขอใหบริษัทพิจารณาคําขอของขาพเจาดวย ลงชื่อ .............................................................................. (ผูยื่นคําขอ) ( ........................................................................... )

ลงชื่อ .............................................................................. สมาชิก/ผูรับมอบอํานาจ ( ........................................................................... )

(สําหรับบริษัท/ผูรับคําขอ) รับเรื่องโดย : .............................................................................................................. P/L No. : Ref No./เลขที่ : .......................................................................................................

..........................................................................................................


ฟรี! ผลิตภัณฑแอมเวยมลู คา 800 บาท (เอพี) จากอุปกรณเครือ่ งกรองนาํ้

ซื้อชุดไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนาํ ้ eSpring 1 ชุด หรือ ไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครือ่ งกรองนาํ้ แอมเวย รุน 2 อยางละ 1 ชิน้ รวม 1 ชุด นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี ! ผลิตภัณฑแอมเวยมูลคา 800 บาท (เอพี)* พรอมรับสิทธิ์แบงจาย 0% นาน 3 เดือน (รายละเอียดตามตารางเงินผอนหนา 27) หรือเลือกรับสิทธิ์ผอนชําระ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ (โดยไมไดรับผลิตภัณฑแอมเวยมูลคา 800 บาท (เอพี))

* หมายเหตุ • เฉพาะผลิตภัณฑที่มีคะแนนบีวีเทากับราคาสมาชิก (เอพี) เทานั้น (ยกเวนผลิตภัณฑหลอดอุลตราไวโอเล็ทและไสกรองคารบอนกัมมันตของเครื่องกรองนํ้าแอมเวยรุน 2, ชุดไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้า eSpring, นิวทริไลท แนชเชอรัล บี, นิวทริไลท ไบโอซี พลัส, สินคาเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก, ประกันภัย รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไมมีพีวี/บีวี และโปรโมชั่น SOP ทุกรายการ) • ผลิตภัณฑแอมเวย มูลคา 800 บาท (เอพี) จะไมไดรับคะแนนพีวี/บีวี สวนมูลคาที่เกินจาก 800 บาท (เอพี) จะไดรับคะแนนพีวี/บีวี ตามปกติ • เลือกรับฟรีผลิตภัณฑแอมเวยใดๆ มูลคา 800 บาท (เอพี) พรอมการซื้อโปรโมชั่น ณ จุดขาย • ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นได

10 – 12 ก.ย. 54 13 – 15 ก.ย. 54 16 ก.ย. – 15 ต.ค. 54

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

หลอดอุลตราไวโอเล็ท ของเครื่องกรองนํ้าแอมเวยรุน 2 E-3412T ไสกรองคารบอนกัมมันต ของเครื่องกรองนํ้าแอมเวยรุน 2 E-3413T ชุดไสกรองคารบอนกัมมันต 10-0186TH และหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้า eSpring

26

September 2011

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 867 745 1612

2384 2048 4432

2,384 2,048 4,432

2,980 2,560 5,540


ตั้งแต 10 ก.ย. – 15 ต.ค. 54 แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ บัตรเครดิตที่รวมรายการ รับฟรี ! ผลิตภัณฑแอมเวยมูลคา 800 บาท (เอพี)

แบงจาย 0% นาน 6 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

บัตรแอมเวยเครดิตการด ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

ผอนชําระตั้งแต 4,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ 900 คะแนน เงือ่ นไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% เทานัน้

บัตรเครดิตกสิกรไทย -

ผอนชําระตั้งแต 4,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ 900 คะแนน เงือ่ นไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% เทานัน้

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด แบงจาย 0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% ทีเ่ หลือ 9 เดือน (ลูกคาผอนรวม 12 เดือน)

-

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

รับฟรี! กระเปาอเนกประสงค ELLE มูลคา 990 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 4,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้แบงค *ไมรวมสินคาในกระเปา หมายเหตุ : 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 60 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. โปรแกรมนีไ้ มสามารถใชรว มกับรายการเปลีย่ นแปลงยอดการใชจา ยปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพทได 3. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาทีร่ ว มรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขมุ วิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับฟรี! กระเปา Mini Floral Bag มูลคา 390 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 4,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดสงของสมนาคุณใหตามที่อยูที่จัดสงใบแจงหนี้ภายใน 45 วัน หลังจบ รายการสงเสริมการขาย

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

September 2011

27


สินคาใหมสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริ่มจําหนายตั้งแต 2 ก.ย. 54 เปนตนไป

ถังกรองนํ้าใชภายในบาน วอเตอร โค…เพื่อคุณภาพนํ้าใชที่ดีกวา นํา้ ประปาทีผ่ า นขัน้ ตอนการผลิตมาอยางดี เมือ่ ตองผานทอประปาทีช่ าํ รุดและเปนสนิม อาจมีสง่ิ แปลกปลอมรัว่ ซึมเขามาทําใหเกิดการปนเปอ น และสําหรับบางพืน้ ทีป่ ระสบปญหา นํ้าประปาหรือนํ้าประปาหมูบานมีความขุนหรือตะกอนมากกวาปกติ ซึ่งอาจทําให เครือ่ งใชไฟฟาของคุณมีอายุการใชงานทีส่ น้ั กวากําหนด เชน ไสกรองของเครือ่ งกรองนํา้ ดืม่ มีอายุการใชงานสัน้ กวากําหนด เครือ่ งซักผาและเครือ่ งทํานํา้ อุน เกิดการอุดตันจากตะกอน ที่สูงกวาคาปกติในนํ้าประปา รวมถึงอุปกรณเครื่องครัวหรือสุขภัณฑในหองนํ้า เกิดคราบฝงแนน ถังกรองนํา้ ใชวอเตอรโค (Waterco) จากประเทศออสเตรเลีย จะชวยใหนา้ํ ในบานของคุณ สะอาดและปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ ดวยคุณสมบัตดิ งั นี้ • สารกรองซีโอพลัส (Zeoplus) ซึง่ เปนหินภูเขาไฟ มีคณ ุ สมบัตใิ นการดักจับตะกอน หินปูน และสารปนเปอ นอืน่ ๆ ทีม่ ขี นาดใหญกวา 10 ไมครอน • ตัวถัง 2 ชัน้ ภายในทําจากโพลีโพรพีลนี และดานนอกพันดวยไฟเบอรกลาส จึงมีความ ทนทาน ไมเปนสนิม และยังมีนา้ํ หนักเบากวาถังเหล็กและสเตนเลส • หัววาลวอเนกประสงค (Multiport) แข็งแรงและสามารถเปลีย่ นโหมดการใชงานไดงา ย • หากคุณอยูใ นพืน้ ทีท่ น่ี า้ํ มีสภาพความกระดางสูง ควรเพิม่ ถังกรองจากสารเรซิน่ อีก 1 ถัง ซึง่ มีคณ ุ สมบัตใิ นการกรองหินปูน เพือ่ ทําใหนา้ํ สะอาดมากยิง่ ขึน้

สารกรองซีโอพลัส

สารกรองเรซิน่

ระบบการติดตั้งถังกรองนํ้าใชวอเตอรโค (Waterco) รุน W250 1. การติดตัง้ ถังกรองนํา้ สําหรับนํา้ ประปา: ติดตัง้ ถังกรองดวยสารซีโอพลัส 1 ถัง มิเตอรวดั นํา้

ถังกรองนํา้ สําหรับบานทัง้ หลัง W250

ปม นํา้

แทงคเก็บนํา้

- แปรงฟัน - อาบนํา้ ซักผา - ทําอาหาร - ระบบสุขภัณฑ - ระบบเครือ่ งทํานํา้ รอน - เครือ่ งกรองนํา้

2. การติดตัง้ ถังกรองนํา้ สําหรับนํา้ ปนเปอ นหินปูน: ติดตัง้ ถังกรองดวยสารซีโอพลัส 1 ถัง และสารเรซิน่ อีก 1 ถัง ถังกรองนํา้ สําหรับบานทัง้ หลัง W250 ปม นํา้ 1

ปม นํา้ 2 แทงคเก็บนํา้

หมายเหตุ 1. ไมสามารถกรองสารหนู ไนเตรท และโลหะหนักได 2. กรณีกรองนํ้าบาดาล สามารถนํานํ้าที่ผานการกรองมาใชภายในบานได แตหามนํามาบริโภค 3. ไมจําเปนตองติดตั้งปมนํ้าเพิ่ม (ปมตัวที่ 2) กรณีคาแรงดันนํ้าเพียงพอ

28

September 2011

- แปรงฟัน - อาบนํา้ ซักผา - ระบบสุขภัณฑ - ระบบเครือ่ งทํานํา้ รอน


การดูแลรักษาถังกรองนํ้าใชวอเตอรโค (Waterco) รุน W250 ประเภทของสารกรอง วิธกี าร ดูแลสารกรอง

สารกรองซีโอพลัส

สารกรองเรซิน่

หมายเหตุ

การลางสารกรอง (Backwash) การฟน ฟูสารกรอง ดวยเกลือบริสทุ ธิ์ (Regenerate)

ทุก 1 เดือน (ขึน้ อยูก บั สภาพนํา้ ในแตละพืน้ ที)่

-

สามารถทําเองได

ระยะเวลาในการเปลีย่ น สารกรอง

ทีมงานวอเตอรโคมีบริการในการฟน ฟู ทุกๆ 3 ป ทุกๆ 6 เดือน สารกรองพร อมเกลือบริสทุ ธิ์ 5 กิโลกรัม (ขึน้ อยูก บั สภาพนํา้ ในแตละพืน้ ที)่ (ขึน้ อยูก บั สภาพนํา้ ในแตละพืน้ ที)่ (คาใชจา ยตามตารางราคาสินคาดานลาง) ซือ้ สารกรองพรอมรับบริการเปลีย่ น มีอายุการใชงานประมาณ 10 ป มีอายุการใชงานประมาณ 2 ป สารกรองจากทีมงานวอเตอรโค (ขึน้ อยูก บั สภาพนํา้ ในแตละพืน้ ที)่ (ขึน้ อยูก บั สภาพนํา้ ในแตละพืน้ ที)่ (คาใชจา ยตามตารางราคาสินคาดานลาง)

เงือ่ นไขการสัง่ ซือ้ สินคา 1. สัง่ ซือ้ ถังกรองนํา้ และอุปกรณอน่ื ๆ โดยกรอกแบบฟอรมไดทแ่ี อมเวย ช็อป ทุกสาขา 2. ทีมวอเตอรโคจะจัดสงสินคาไปยังบานลูกคาโดยตรง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดสงภายใน 7 วัน ตางจังหวัดจัดสงภายใน 14 วันทําการ) โดยจะนัดหมายกอนการจัดสง 3. หากตองการใหทีมวอเตอรโคเปนผูติดตั้ง ลูกคาจะตองแจงความจํานงตั้งแตวันที่ซื้อสินคาและจายคาบริการ 1,500 บาท ใหแกทีมวอเตอรโคในวันที่ไปติดตั้ง (ไมไดรบั คะแนน PV, BV) หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและสัง่ สินคาไดทแ่ี อมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หรือ www.amwayshopping.com

พิเศษ! รับสิทธิผ์ อ นชําระ 0% นาน 10 เดือน กับบัตรแอมเวยเครดิตการด หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทย เมือ่ ซือ้ สินคาตั้งแต 2 ก.ย. - 30 พ.ย. 2554 รายการสินคา ถังกรองนํ้าใชแบบใชทั้งบาน รุน W250 พรอมสารกรองซีโอพลัส ถังกรองนํ้าใชแบบใชทั้งบาน รุน W250 พรอมสารกรองเรซิ่น สารซีโอพลัส 40 กิโลกรัม พรอมคาจัดสงและคาบริการเปลี่ยนสารกรอง สารเรซิ่น 50 ลิตร พรอมคาจัดสงและคาบริการเปลี่ยนสารกรอง คาบริการในการฟนฟูสารกรองดวยเกลือบริสุทธิ์ 5 กิโลกรัม พรอมคาจัดสง

รหัสสินคา

พีวี (PV)

บีวี (BV) ราคาสมาชิก (เอพี) ราคาขายปลีก (ซีพี)

243354Z

1862

5121

15,364

16,900

243354R

1862

5121

15,364

16,900

243355

496

1364

4,091

4,500

243356

606

1667

5,000

5,500

243358

165

455

1,364

1,500

การฝกอบรมผลิตภัณฑใหม ถังกรองนํา้ ใช วอเตอรโค (Waterco) และเครือ่ งกรองนํา้ eSpring พรอมเทคนิคการทําการตลาดอยางมืออาชีพ การฝกอบรมพิเศษผลิตภัณฑใหม ถังกรองนํา้ ใชภายในบาน วอเตอรโค จากเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก พรชัย - อิสรีย พีชะพัฒน ทีเ่ ปดโอกาสใหผเู ขาอบรมไดเรียนรูข อ มูล เขาใจผลิตภัณฑ เพือ่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและทําตลาดไดถงึ กลุม เปาหมาย พรอมเทคนิคการทําตลาดถังกรองนํา้ ใช วอเตอรโคและเครื่องกรองนํ้าดื่ม eSpring ควบคูกัน โดยคุณพรชัย – คุณอิสรีย พีชะพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต ผูมีประสบการณในธุรกิจ เครื่องกรองนํ้า eSpring มายาวนาน และวิทยากรจากบริษัทวอเตอรโค รหัสจองฝกอบรม 18-0006 18-0007 18-0008 18-0009

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค.

อ. ส. อ. ส.

4 8 11 15

เวลา

จังหวัด

18.00 – 21.00 น. 13.00 – 16.00 น. 18.00 – 21.00 น. 13.00 – 16.00 น.

ภูเก็ต นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท/ทาน 2. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 150 ทาน/รอบ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) หองภูเก็ตแกรนด บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ 12 - 13 ก.ย. 54 14 ก.ย. 54 หองอรพิม โรงแรมสีมาธานี 12 - 13 ก.ย. 54 14 ก.ย. 54 หองวังพิกุล โรงแรมอมรินทรลากูน 22 - 23 ก.ย. 54 24 ก.ย. 54 22 - 23 ก.ย. 54 24 ก.ย. 54 หองสรอยเพชร 2 โรงแรมโกลเดน ซิตี้ สถานที่

สิ่งที่ทานจะไดรับ เอกสารประกอบการบรรยาย

September 2011

29


สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริม่ จําหนายตัง้ แต 2 ก.ย. 54 เปนตนไป ฆพ. 439/2554

กางเกงผาออมผูใหญ เซอรเทนตี้ กางเกงผาออมผูใหญเซอรเทนตี้ แอคทีฟ • กางเกงซึมซับ ใสงาย สบายตัว • ซึมซับมากถึง 750 ซีซี • มีแผนระบายอากาศ ลดความชื้น

กางเกงผาออมผูใ หญ เซอรเทนตี้ แอคทีฟ ไซส M

กกางเกงผาออมผูใ หญ เซอรเทนตี้ แอคทีฟ ไซส L เซ

บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค รหัสสินคา 243440M P9 B26 ราคาสมาชิก (เอพี) 307 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 322 บาท

บ 10 ชิ้น/แพ็ค บรรจุ รรหัสสินคา 243440L PP9 B26 รราคาสมาชิก (เอพี) 307 บาท าท รราคาขายปลีก (ซีพี) 322 บาท าท

นําเขาและจัดจําหนายโดย บมจ. ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) ชั้น 11 อาคารรีเจนท เฮาส เลขที่ 183 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2651-8061 โทรสาร 0-2651-8068 คําเตือน: อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครือ่ งมือแพทยกอ นใช

สินคาใหม! รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตัง้ แตตวนท ว นั ที่ี 2 กก.ย. ย – 16 ต.ค ตต.ค. ค 54 ขาวกลองงอกเพื่อสุขภาพ ดอยคํา ซื้อขาวกลองหอมมะลิงอก และ/หรือขาวกลองงอกไตรทิพย ครบ 2 ถุง ฟรี! กลองเก็บของอเนกประสงค ดอยคํา 1 ใบ มูลคา 159 บาท (ขนาดกลอง เสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว/สูง 12.5 นิ้ว) 243523

243524

สินคาใหม! รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแตวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 54

216264

239384

216101

219453

กาแฟแอมฟี่ ซือ้ กาแฟแอมฟ รหัสใดก็ได ครบ 600 บาท (เอพี) ฟรี! ขาวขาวหอมมะลิ แอมเวย ขนาด 1 กก. 1 ถุง มูลคา 55 บาท หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555

30

September 2011


สินคาใหม! รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแตวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 54 ตอนรับเทศกาลกิน

239234

ฟลาวเวอรฟูด ซื้อ 2 แถม 1

เจ 243467

243468

239235

เคี้ยวเพลินกับ ฟลาวเวอรฟูด

216117

ซือ้ ขาวโภชนา ฟลาวเวอรฟดู ครบ 2 ถุง ฟรี! อีก 1 ถุง มูลคา 109 บาท (เอพี) หรือ 120 บาท (ซีพ)ี

ซือ้ ผลิตภัณฑฟลาวเวอรฟดู 209047 216118 216119 รหัสใดก็ได ครบ 2 แพ็ค ฟรี! เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือก 1 แพ็ค (3 ซอง/แพ็ค) มูลคา 64 บาท (เอพี) หรือ 70 บาท (ซีพ)ี

1 ชุด

243434 237443

243435

237294

238571

สาหรายทอดตองเถาแกนอย

237444

เบอรทอลลี นํ้ามันมะกอกคุคณภาพ ณภาพ ซือ้ นํา้ มันมะกอกเบอรทอลลี รหัสใดก็ได ครบ 2 ขวด ฟรี! ชุดจานชามดิสนีย 1 ชุด ( 2 ชิน้ /ชุด) มูลคา 250 บาท

ซือ้ สาหรายทอด รสคลาสสิค และ/หรือสาหรายทอดรสเผ็ด และ/หรือสาหรายทอด พรีเมีย่ มสไตลญป่ี นุ และ/หรือสาหรายทอดแผน รสเผ็ด ครบ 2 ชิน้ ฟรี! สาหรายทอด รสคลาสสิค ขนาด 16 กรัม 1 ซอง มูลคา 20 บาท

(ขนาดจาน เสนผาศูนยกลาง 8 นิว้ /ขนาดชาม เสนผาศูนยกลาง 16 ซม./มี 2 สี คือ โทนสมและโทนฟา)

1 ชุด 1ชุ

243532

237556

238609

237557

ฟอรแคร บาลานซ ดื่มทุกวัน สมดุลทุกวันั 239338

239339

239340

239341

ซือ้ ฟอรแคร บาลานซ เครือ่ งดืม่ นํา้ จมูกขาว รหัสใดก็ได ครบ 3 แพ็ค็ (4 ขวด/แพ็ค็ ) ฟรี! ชุดชามสลัดสุดเก 1 ชุด มูลคา 89 บาท (ขนาดชุดชาม กวาง 29.5 x ยาว 29.5 x สูง 13.5 ซม./มี 2 สี คือ สีมว งและสีฟา )

สดชื่น คลายรอน กับยูนิฟ ซือ้ นํา้ ผักผลไมรวม ยูนฟิ ขนาด 1,000 มล. รหัสใดก็ได ครบ 3 กลอง ฟรี! นํา้ ผักผลไมรวม 100% 1 กลอง มูลคา 63 บาท (เอพี) หรือ 69 บาท (ซีซีพ)ี

1 แพ็ค 237437

238605

มาลี ไอคอรน…อิ่มบุญและอิ่มทอง ซือ้ นํา้ นมขาวโพด มาลี ไอคอรน รหัสใดก็ได ครบ 3 แพ็ค็ (3 กลอ ง/แพ็ค็ ) ฟรี! นํา้ นมขาวโพด สูตรไมเติมนํา้ ตาล มาลี ไอคอรน 1 แพ็ค (3 กลอง/แพ็ค) มูลคา 33 บาท

209250

กะทิ ฟอรแคร อรอยเพื่อสุขภาพ ซือ้ กะทิธญ ั พืช ฟอรแคร 1 แพ็ค (6 กลอง/แพ็ค) ฟรี! กระเปาช็อปปง้ คลาสสิก 1 ใบ มูลคา 59 บาท (ขนาดกระเปา กวาง 13 x ยาว 17 นิ้ว)

213842

213843

216163

บะหมี่ผักอบแหง โมโรเฮยะ ซือ้ บะหมีผ่ กั อบแหง โมโรเฮยะ รหัสใดก็ได ครบ 2 แพ็ค (3 ซอง/แพ็ค) ฟรี! บะหมีผ่ กั อบแหง โมโรเฮยะ รสตมยํา ขนาด 255 กรัม 1 หอ มูลคา 20 บาท

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555 September 2011

31


สินคาใหม! รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแตวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 54

239412

1 ใบ

237441

13 239413

243535

237448

แอคเนซี…เสนเหนียวนุม

แลงนีส นํ้าผึ้งแท 100%

ซือ้ ผลิตภัณฑแอคเนซี รหัสใดก็ได ครบ 2 หอ ฟรี! แกวดิสนียก ลิทเตอร 1 ใบ มูลคา 95 บาท

ซือ้ นํา้ ผึง้ แลงนีส 1 ขวด ฟรี! แกวแลงนีส 1 ใบ มูลคา 75 บาท

(ขนาดแกว เสนผาศูนยกลาง 7.5 ซม./สูง 10 ซม./มี 3 ลาย) ย)

(ขนาดแกว เสนผาศูนยกลาง 2.7 นิว้ /สูง 3.5 นิว้ )

238472

243432

243430

243431

216125

216126

238473

216128

อรอยเพลินกับ ตมยํากรอบ ไฮนซ อรอย เขมขน

ซือ้ ผลิตภัณฑตม ยํากรอบ รหัสใดก็ได ครบ 2 ถุง ฟรี! ตมยํากรอบ สูตรถัว่ ลิสงผสมปลากรอบ ขนาด 80 กรัม 1 ถุง มูลคา 55 บาท

ซือ้ ผลิตภัณฑไฮนซ รหัสใดก็ได ครบ 199 บาท (เอพี) ฟรี! ชุดกลองใสอาหาร 1 ชุด มูลคา 69 บาท าท (ขนาดชุดกลอง เสนผาศูนยกลาง 17 ซม.)

1 ใบ

237435

2374366

238356

238357

กรอบอรอยกับแพน โคลุสซีซ่ ปลาเสนฟิชโช ซือ้ ผลิตภัณฑฟช โช รหัสใดก็ได ครบ 3 ซอง ฟรี! ฟิชโชเคลือบนํา้ จิม้ ขนาด 30 กรัมั 1 ซอง มูลคา 20 บาท

ซือ้ แพน โคลุสซี่ แครกเกอร วิท โอลีฟ ออย อย แอนด โรสแมรี่ และ/หรือแพน โคลุสซี่ โฮลวีท แครกเกอร ครบ 2 ชิน้ ฟรี! กระเปาเครือ่ งสําอาง สวยหรู 1 ใบ มูลคา 95 บาท (ขนาดกระเปา กวาง 20.5 x สูง 13 x ฐานกระเปากวาง 3.5 ซม.)

ดูแลเครื่องยนต ดวย 3 เอ็ม 238362 แครกเกอร เปปเปอรริดจ ฟารม

ซือ้ โกลดฟช เชดดา เบคสแน็ค แครกเกอร (ตราเปปเปอรรดิ จ ฟารม) 1 ถุง ฟรี! นํา้ องุน 100% จากนํา้ องุน เขมขน ตราเวลช ขนาด 296 มล. 1 ขวด มูลคา 55 บาท

ซือ้ 3 เอ็ม ผลิตภัณฑ ทําความสะอาดระบบ จายนํา้ มันเบนซิน และ/หรืรือ ผลิตภัณฑเคลือบภายใน 243481 243482 เครือ่ งยนต ครบ 2 ขวด ฟรี! 3เอ็ม คารแคร ซุปเปอรผา ชามัวร 1100 สีเบจ สําหรับทําความสะอาดรถยนต 1 ผืน มูลคา 190 บาท (เอพี) หรือ 199 บาท (ซีพ)ี (ขนาดผา กวาง 38 x ยาว 43 ซม.)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555 3. การสั่งซื้อแบบรับสินคาดวยตนเองทางโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ตในวันปดยอด สามารถแจงรับเองไดเฉพาะที่สํานักงานใหญหรือสั่งซื้อแบบจัดสงสินคาเทานั้น 4. รายการสงเสริมการขายตั้งแตหนา 18-33 เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจของแอมเวยแตอยางใด

32

September 2011


หนังสือแนะนํา

คุณสามารถเลือกรายการหนังสือเพิม่ เติมไดจากแค็ตตาล็อกของสํานักพิมพ แตละแหง ไดทแ่ี อมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ www.amwayshopping.com

นานมีบุคส

ชุดสารานุกรมคณิตศาสตร (1 ชุด มี 3 เลม) เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ อธิบายวิธีคิดอยางละเอียด ทําใหเขาใจงาย ชวยพัฒนา ทักษะการคํานวณดวยแบบฝกหัดพรอมเฉลย

ชุดสารานุกรมความรูฉ บับนารัก (1 ชุด มี 3 เลม) พบกับความรูแ สนสนุกพรอมเรือ่ งวุน ๆ ในรานคาของนักวิทยาศาตรโลก ทีม่ ชี อ่ื เสียง พรอมทัง้ ประวัตโิ ดยยอของแตละทานและภาพการตนู ประกอบ เลมละ 157 บาท (เอพี) หรือ 185 บาท (ซีพี) เลมละ 166 บาท (เอพี) หรือ 195 บาท (ซีพี)

เลมละ 251 บาท (เอพี) หรือ 295 บาท (ซีพี)

ชุด 100 วิธสี ขุ ภาพดี (1 ชุด มี 3 เลม)

ชุด 6T แฟนตาซีผา โลกอนาคต (1 ชุด มี 3 เลม)

เหมาะสําหรับคนรักสุขภาพ ผสมผสานการรักษาทัง้ การแพทย แผนปจจุบนั แผนจีน โภชนาบําบัด และกายภาพบําบัด พรอมภาพ 4 สี ชวนอาน

การตูนผจญภัยที่ชวยใหเด็กๆ ไดเรียนรูเทคโนโลยีอวกาศ และนาโนเทคโนโลยีอยางสนุกสนาน มีมุมที่เรียกวา Science Common Sense ซึ่งมีขอมูลที่ชัดเจนและรูปภาพจริงประกอบ

เลมละ 126 บาท (เอพี) หรือ 148 บาท (ซีพี)

เลมละ 191 บาท (เอพี) หรือ 225 บาท (ซีพี)

ชุดสุดยอดเทคนิคพิชติ หุน ชุดไข 100 สมการ การมีชีวิตยืนยาวเปนสิ่งที่ใครๆ ปรารถนา แตนาจะดีกวาหากเรามี ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรง พรอมกับมีความสุขในชีวิตดวย

การลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานชวยลดความเสี่ยงในการลงทุน แตชว งจังหวะเขาลงทุนและขายออกทีด่ ี ยิง่ ชวยใหนกั ลงทุนไดกาํ ไร มากยิ่งขึ้น เพียงใชเครือ่ งมือทางเทคนิคประกอบการซือ้ ขายหุน เพือ่ นําไปสูค วามสําเร็จและความมั่งคั่งในการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย 153 บาท(เอพี) หรือ 180 บาท(ซีพี) 157 บาท(เอพี) หรือ 185 บาท(ซีพี)

เลมละ 166 บาท(เอพี) หรือ 195 บาท(ซีพี)

ชุดเปดโลกวิทยาศาสตรกบั กาลิเลโอ (1 ชุด มี 2 เลม) มาทําความรูจักกับบิดาแหงวิทยาศาสตร ผานรูปแบบ การตูนแสนสนุกไปพรอมกันกับอิโอและเรยคูหูสุดปวน

เลมละ 157 บาท (เอพี) หรือ 185 บาท (ซีพี)

นิทานชุด โทมัสยอดหัวรถจักร (1 ชุด มี 4 เลม) ปูน-ปูน... เสียงของโทมัสและเพื่อนๆ หัวรถจักรแสนนารักนั่นเอง! โทมัสและเพื่อนๆ ชวนเด็กๆ มาสนุกไดสาระไปกับนิทานที่สราง ความสนุกสนานเพลิดเพลินและพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานที่สมวัย เลมละ 51 บาท (เอพี) หรือ 60 บาท (ซีพี) เงื่อนไขการจัดสงหนังสือทั้งหมด • เมื่อซื้อครบ 350 บาท (เอพี) ขึ้นไปตอสํานักพิมพ จัดสงฟรีทั่วประเทศ • ซื้อหนังสือตํ่ากวา 350 บาท (เอพี) คิดคาจัดสง 50 บาททุกกรณี ทั้งการจัดสงถึงบานและการจัดสงที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • บริษัทมอบคะแนนบีวีเทากับเศษหนึ่งสวนสี่ของราคาเอพี และพีวีเทากับบีวีหารดวย 2.75 September 2011

33


DENTAL CARE CORNER

การเลือกใชผลิตภัณฑดูแลชองปาก

ี นั ตอนท่ี 1 ยาสฟ ที่ผานมาเราไดพูดถึงเรื่องโรคภายในชองปากและการรักษาสุขอนามัยที่ดีของ ชองปากกันไปแลว อะชีฟฉบับนีแ้ ละฉบับตอไปจะนําเสนอเรือ่ งวิธเี ลือกผลิตภัณฑ สําหรับดูแลชองปากโดยเริ่มตนจากการเลือกยาสีฟันกอนเปนตอนแรกคะ

รศ.ดร.เอมอร เบญจวงศกุลชัย อาจารยภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ยาสีฟัน ยาสีฟน โดยทั่วไปยาสีฟนจะประกอบดวยสวนผสมตางๆ เชน ตัวประสานที่ทําใหยาสีฟนมีความหนืด โฟมหรือสารที่ทําใหเกิดฟอง กลิ่น รส และสีผสมอาหาร ซึ่งสวนผสมทุกชนิดจะตองปลอดภัยและมีปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอผูใช นอกจากนี้ยังอาจมีสวนผสมอื่น ที่ทําหนาที่จําเพาะ/มีประโยชนตอสุขภาพชองปาก เชน • ฟลูออไรด ชวยลดการละลายของแรธาตุและสงเสริมการคืนกลับของแรธาตุในฟน นอกจากนี้ยังชวยยับยั้งเชื้อบางชนิดไดดวย • สารตานพลัค หินปูน และกลิ่นปาก เชน ไซลิทอล (xylitol) เกลือสังกะสี (zinc salts) สมุนไพรสกัด (essential oils) • สารตานเชื้อ เชน ไทรโคลซาน (triclosan) • สารลดการเสียวฟน เชน โพแทสเซียมไนเทรต สตรอนเชียมคลอไรด อารจินีนไบคารบอเนตและแคลเซียมคารบอเนต • สารทําใหฟนขาวขึ้น (tooth whitening agent) เพื่อใชในการขจัดคราบสี (stains) ซึ่งมักเปนผงขัดที่มีประสิทธิภาพ หรือสารเคมี ที่สามารถยอยสลายคราบสีได นอกจากนี้อาจเปนสารที่สามารถเกาะฟนแลวทําใหดูเหมือนวาฟนขาวขึ้น • ผงขัด เปนสวนผสมอีกชนิดหนึง่ ทีน่ ยิ มผสมลงในยาสีฟน เพือ่ ชวยขจัดคราบสีทต่ี ดิ อยูบ นฟนอยางไดผล จึงทําใหฟน สะอาดและขาวขึน้ ประสิทธิภาพในการขัดจะขึ้นอยูกับชนิด ขนาด รูปราง ความเขมขน ตลอดจนการกระจายตัวของผง ผงขัดซึ่งมีประสิทธิภาพและ นิยมผสมลงในยาสีฟน คือ ซิลิกา ซึ่งควรจะมีความแข็งตํ่ากวาเคลือบฟน

การเลือกยาสีฟัน ควรเลือกยาสีฟนที่มีฟลูออไรดในปริมาณที่พอเหมาะ คือ ยาสีฟนสําหรับเด็กควรมีปริมาณฟลูออไรดไมเกิน 500 ppm และผูใหญ 1,100 ppm (ตามขอกําหนดของ มอก.) การไดรับฟลูออไรดในปริมาณมาก แมจะชวยปองกันฟนผุไดดีขึ้น แตก็อาจทําใหเกิดภาวะ “ฟนตกกระ” ได

วิธีใชยาสีฟัน เมื่อบีบยาสีฟนลงบนแปรงสีฟนแลว ควรใชนิ้วเกลี่ยยาสีฟนใหทั่วแปรง เพื่อใหขนแปรงที่มียาสีฟน สัมผัสกับฟนอยางทั่วถึงขณะแปรง

นารู »ÃÔÁÒ³ÂÒÊÕ¿˜¹ ·Õèá¹Ð¹íÒãËŒà´ç¡ãªŒ* บีบยาสีฟนปริมาณเทา เมล็ดขาวโพด

»ÃÔÁÒ³ÂÒÊÕ¿¹ ˜ ·Õáè ¹Ð¹íÒ ãËŒ¼ÙŒãËދ㪌* บีบยาสีฟนตามแนวขวาง ของขนแปรงสีฟน

* ควรปรึกษาทันตแพทยหรือกุมารแพทยกอนการใชยาสีฟนฟลูออไรดกับเด็กอายุตั้งแต 6-12 ขวบ

“อยาลืมแปรงฟันทุกวันอยางนอยวันละ 2 ครั้งนะคะ”

54

September 2011


เครื่องกรองนํ้า eSpring มีเอกลักษณเฉพาะตัวจากการผสานเทคโนโลยี การบําบัดนํ้าชั้นยอดเขาไวดวยกัน ไมวาจะเปนไสกรองคารบอนกัมมันตชนิด อัดแทง หรือหลอดอุลตราไวโอเล็ท รวมถึงสมารท ชิพ อิเล็กทรอนิกส และยัง เพิ่มประสิทธิภาพดวยคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย ดังตารางคุณลักษณะ และคุณประโยชนดานลางนี้ ทําใหคุณมั่นใจไดวาเครื่องกรองนํ้า eSpring มอบนํ้าดื่มที่สะอาด ใส และมีรสชาติที่ดีสําหรับคุณ คุณลักษณะ

คุณประโยชน

ไสกรองคารบอนกัมมันตชนิดอัดแทงหลายชั้นที่ผานการจด สิทธิบัตร

กําจัดสิ่งปนเปอนอื่นๆ รวมกวา 140 ชนิด** รวมถึงสารตะกั่ว สารปรอท เรดอน ปรสิตโปรโตซัว และสารประกอบไตรฮาโล มีเทน เปนตน รวมทั้งปรับปรุงรสชาติ กลิ่น และความใส สะอาดของนํ้า

หลอดอุลตราไวโอเล็ท

กําจัดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดที่อาจปนเปอนในนํ้าซึ่งเปน สาเหตุใหเกิดโรคไดถึง 99.99%*** เพื่อเพิ่มคุณภาพและ ความปลอดภัยของนํ้า

ผานการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 (สถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา : ANSI – American International Standards Institute)

องคกรอิสระซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการบําบัดนํ้าชั้นแนวหนาของโลก ไดมอบความไววางใจระดับสูงสุดแกประสิทธิภาพของ เครื่องกรองนํ้า eSpring

ตัวเครื่องกะทัดรัด ทนทาน และออกแบบทันสมัย

ใชพน้ื ทีน่ อ ยลงเพือ่ ใหมคี วามสะดวกมากขึน้ มีรปู ลักษณทท่ี นั สมัย จึงเพิ่มความดึงดูดใจในตัวผลิตภัณฑแกลูกคา

ไสกรองคารบอนและหลอดอุลตราไวโอเล็ท กรองนํ้าไดถึง 5,000 ลิตร (1,320 แกลลอน) หรือ 1 ป ขึ้นอยูกับวาจะถึงกําหนดใดกอน

เพิ่มความสะดวกดวยการเปลี่ยนชุดไสกรองและหลอดอุลตราไวโอเล็ทนอยลง คุมคากับคาใชจายในการเปลี่ยนที่นอยลง และคาใชจายตอแกลลอนลดลง

สมารท ชิพ อิเล็กทรอนิกส

ติดตามระยะเวลาและปริมาณการใชนา้ํ เพือ่ บอกอายุการใชงาน ที่เหลือของไสกรองไดอยางถูกตอง และระบบจะเริ่มทํางานใหม โดยอัตโนมัติภายหลังการเปลี่ยนไสกรองอันใหมเสร็จสมบูรณ

การเชื่อมตอกระแสไฟฟาไมตองตอสายไฟระหวางหลอด อุลตราไวโอเล็ทกับกลองวงจรไฟฟาภายในตัวเครื่อง (คุณลักษณะที่ผานการจดสิทธิบัตร)

ทําใหวางใจในการทํางานไดมากขึ้น ไมมีอุปกรณเชื่อมตอของ สายไฟฟายื่นออกมา ทําใหชุดไสกรองทนทานและงายตอการ ติดตั้งหรือการถอดเปลี่ยน

ผลิตภัณฑไดรับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ

ไดรับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริการวม 14 ฉบับ (U.S. Patent) ทัง้ ทีไ่ ดรบั อนุญาตแลวและกําลังดําเนินการจดสิทธิบตั ร เพิ่ม

* เครื่องกรองนํ้าดื่มภายในครัว จากผลการวิจัยการตลาด บริษัท Verify Markets ดานยอดขายทั่วโลกป 2009 ** รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระตามมาตรฐานขององคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42,53 และ 55 และตามมาตรฐานของสํานักงานพิทกั ษสง่ิ แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) *** แบคทีเรียตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Raoultella terrigena ไวรัสตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 (ยกเวนไวรัส Coliphage MS-2 เปนไวรัสทีไ่ มกอ ใหเกิดโรค (non-pathogenic virus) แตทนทานตอการฆาเชือ้ ซึง่ สามารถกําจัดได 99.97%) รับรองผลการทดสอบ จากหองทดลองอิสระตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) September 2011

55


อรอยงายๆ ดวย

ตมแซบกระดูกหมู อะชีฟฉบับนี้มาตอกันที่เมนูภาคอีสานที่มี ชือ่ วา ตมแซบกระดูกหมู เชือ่ วาเปนเมนูโปรด ของใครหลายคน วันนี้ลองมาเรียนรูวิธีการ ทํางายๆ ดวยตัวคุณเองกันดีกวาคะ รับรอง วาไดรสชาติที่ถูกปากอยางแนนอน สวนผสมสําหรับ 2 ที่ กระดูกหมูออน ตะไคร ใบมะกรูด ขาออน ผักชีฝรั่งหั่นหยาบ พริกปน พริกขี้หนูสวนบุบ ขาวคั่วโขลก นํ้าปลา นํ้ามะนาว นํ้ามะขามเปยก นํ้าซุป ใบโหระพา

200 5 8 10 3-4 2 5-7 1/ 4 3 2 2 3 1

กรัม ตน ใบ แวน ตน ชอนโตะ เม็ด ถวย ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ถวย กํามือ

ขั้นตอนการทํา

1

ลางกระดูกหมูออ น ตะไคร ใบมะกรูด ขาออนใหสะอาด ทุบตะไครและหัน่ เปนทอน หั่นขาเปนแวน ฉีกใบ มะกรูดเปนใบ

2

3

ใสนํ้าซุป ตะไคร ใบมะกรูด ขา และกระดูกหมูลงในหมอ นําขึ้นตั้ง ไฟปานกลางจนเดือด หรี่ไฟลง เคี่ยวตออีก 30 นาที

เมือ่ กระดูกหมูเปอ ยดี ปรุงรสดวยนํา้ ปลา นํ้ามะขามเปยก นํ้ามะนาว พริกปน พริกขี้หนู ขาวคั่ว และผักชีฝรั่ง รอจน เดือดอีกครั้ง ยกลงตักใสชาม เด็ด ใบโหระพาใส เสิรฟรอนๆ

อุปกรณเครื่องครัวที่ใช กระทะดามจับขนาด 3 ลิตร

Tips การใสผักใบเขียว เชน โหระพา กะเพรา สะระแหน ลงในอาหารที่รอนจัด จะทําใหผักเหี่ยวและมีสีคลํ้า เทคนิคการปรุงใหผักใบเขียวยังมีสีเขียวสวยและมี กลิ่นหอมคือ ยกอาหารลงจากเตา ตักใสภาชนะ แลวจึงเด็ดผักใบเขียวใส และเสิรฟทันที

56

September 2011


พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหม คุณถวัลย – คุณพยอม ทองประสาท 28 มิถุนายน 2554 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยในชวงเชามีงานเลีย้ งอาหารแสดงความยินดีจากผูบ ริหารแอมเวยและองคกรของเพชรใหม ทั้งสองทาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความสุขและความอบอุนเปนกันเอง หลังจากนั้น ชวงเย็นจึงเปนการแบงปนประสบการณจากเพชรใหมทั้งสองทาน ซึ่งทําใหผูฟงในงานเกิด แรงบันดาลใจ และมีความมุงมั่นเมื่อเห็นตัวอยางความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจ ความสําเร็จนี้จะเปน ของทุกคน ถาคุณมุงมั่น ตั้งใจ คุณทําไดแนนอน

ตลับพกบรรจุแปงแข็ง จากขอมูลในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวยและการรับประกัน ฉบับสิงหาคม 2554 หนา 88 ตลับพกบรรจุแปงแข็ง รหัส 10-4369-A ราคาสมาชิก 445 บาท ราคาขายปลีก 555 บาท บริษัทขอแจงใหทราบวาราคาดังกลาวเปนราคาใหมที่ไดปรับลดลงจากเดิมเนื่องจากไมมี ฟองนํ้าบรรจุอยูในตลับ โดยตลับพกบรรจุแปงแข็งในราคาใหมนี้จะเริ่มจําหนายประมาณ กลางเดือนตุลาคม 2554 เปนตนไป

สินคาที่ไมมีจําหนายอีกตอไป (NLA) บริษัทขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค เพอรซู (E-8492TH) จะเริ่มทยอยเลิกจําหนายตั้งแตเดือนธันวาคม 2554 เปนตนไป หรือจนกวาสินคาจะหมด ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสูตรของผลิตภัณฑ และเตรียมพบกับผลิตภัณฑทําความสะอาด และฆาเชื้อโรค เพอรซู (E-3878) สูตรใหม! ไดประมาณเดือนมกราคม 2555 หรือจนกวา ผลิตภัณฑสูตรเดิม (E-8492TH) จะจําหนายหมด

ผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค เพอรซู หามใชเพื่อการเกษตร September 2011

57


กลุม A

กลุม B

การสัมมนาระดับผูน าํ 2553 ลองเรือสําราญอลาสกา 19 พ.ค.- 7 มิ.ย. 2554 ณ ปลายฟาของดินแดนที่ถูกขนานนามวา พรมแดนธรรมชาติดานสุดทายของโลก รายลอมไปดวยธารนํ้าแข็ง และภูเขานํ้าแข็งขนาดมหึมาที่สรางความประทับใจไมรูลืมแดผูมาเยือน…อลาสกา คืออีกหนึ่งความยิ่งใหญที่คุณ ไดสัมผัส เมื่อเดินทางทองโลกกวางไปดวยกันกับครอบครัวแอมเวย สําหรับการเดินทางทองโลกกวางในการสัมมนาระดับผูนํา 2553 กับแอมเวยในครั้งนี้ พวกเราชาวแอมเวยกวา 1,800 คน ไดรวมเดิน ทางไปสัมผัสดินแดนอันยิง่ ใหญทไ่ี ดชอ่ื วา “The Last Frontier” หรือ “พรมแดนธรรมชาติดา นสุดทายของโลก” บนเรือสําราญนอรวเี จียน สตาร (Norwegian Star) เรือสําราญยิ่งใหญระดับโลกที่มีระวางขับนํ้า 91,740 ตัน สามารถจุผูโดยสาร 2,240 คน ลูกเรือที่คอยให บริการบนเรือ 1,065 คน การเดินทางอยางหรูหรามีระดับผสมผสานไปกับความสนุกสนาน ซึ่งทุกทานไดใชชีวิตแบบที่คุณเลือกได ในรูปแบบ Free Style Cruising พรั่งพรอมดวยกิจกรรมหลากหลายที่สรางความเพลิดเพลินใหกับพวกเราชาวแอมเวยเปนอยางยิ่ง

58

September 2011


ซีแอตเทิล กอนจะได ไ ขึ้นเรือนอรวีเจียน สตาร พวกเราไดเดินทางมาถึงเมืองซีแอตเทิล ซึ่งเปนเมือง พาณิชยกรรมขนาดใหญที่สุดของสหรัฐอเมริกาดานชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือ แวะเที่ยว ตลาดไพคเพลส (Pike Place Market) ซึง่ เปนตลาดปลาทีเ่ กาแกทส่ี ดุ ในเมือง และนับเปน ตลาดทีม่ ชี วี ติ ชีวาทีส่ ดุ แหงหนึง่ ในโลก ทีพ่ ลาดไมไดคอื การไดแวะรานกาแฟสตารบคั ส (Starbucks) สาขาแรกของโลก และหอคอยสเปซนีดเดิ้ล (Space Needle Tower) สถาปตยกรรมชื่อดังที่มีความสูงถึง 184 เมตร เพื่อชมทิวทัศนอันสวยงามของเมือง ซีแอตเทิล นอรวีเจียน สตาร เรือสําราญสีสันสดใสลําใหญพาพวกเราชาวแอมเวยลองผาน ธรรมชาติอันงดงามบนทองทะเลที่หนาวเย็นสุดขั้วโลก ภายในเรือพรั่งพรอมไปดวย ความสะดวกสบายและกิจกรรมสันทนาการมากมายเพื่อการพักผอนอันแสนสุข ไมวา จะเปนสระนํ้าอุนบนดาดฟาเรือที่ทานจะไดชมทองฟาและยอดเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะ หรือจะเลือกผอนคลายดวยการเขาสปา และช็อปปงในรานคาปลอดภาษี

September 2011

59


เคตชิแกน เมือื งทีไ่ี ดชอ่ื วาเปนเมืองหลวงของปลาแซลมอน บานเมืองตัง้ แตสมัย ยุคบุกเบิกหรือยุคตืน่ ทองซึง่ มีทาํ เลทีต่ ง้ั อันโดดเดน และเสาโทเทม ขนาดใหญซึ่งพบเห็นไดทั่วไปเพราะเปนสัญลักษณของเมืองนี้ นักทองเที่ยวชาวแอมเวยเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวเลนใน หมูบ า นดอลลีย่ า นครีกสตรีท ทีย่ งั คงรักษาบรรยากาศยุคตืน่ ทอง ในแหลงบันเทิง คลับ บาร และอาคารสถานที่ตางๆ

60

September 2011


จูโน วันทีี่สี่ของการเดินทางบนเรือสําราญ เรือไดเทียบทาที่เมือง จูโน เมืองหลวงและเปรียบเสมือนแดนสวรรคของอลาสกา ความคึกคักของยานใจกลางเมืองทาที่ยังคงสภาพบานเรือน ไวเปนอยางดี ผสานกับทิวทัศนทม่ี คี วามสวยงาม ทําใหทกุ ทาน สนุกสนานกับการถายรูปเพือ่ เก็บภาพไวเปนทีร่ ะลึก ตอจากนัน้ เราไดไปชื่นชมความงามของธารนํ้าแข็งชื่อกองโลกอยาง เมนเดนฮอล (Mendenhall Glacier) และพิเศษสําหรับนักธุรกิจ แอมเวยระดับมรกตและสูงขึน้ ไป ทีไ่ ดนง่ั เฮลิคอปเตอรไปสัมผัส ความงามของธรรมชาติ ณ ที่แหงนี้อยางใกลชิด หลังจากกลับ ขึ้นเรือชัตเตอรกลองของพวกเราก็ยังคงทํางานกันตอไปเมื่อ เรือไดพาพวกเราเขาชมธารนํ้าแข็งซอเยอร (Sawyer Glacier) เปนการปดทายวันอยางสวยงาม

September 2011

61


สแกกเวย วันตอมาพวกเราไดแวะเที่ยวชมเมืองสแกกเวย (Skagway) เมืองซึ่งเปนที่รูจัก กันวาเปนปากทางเขาสู “ทุงทองโคลนไคด” สภาพบานเรือนจะมีลักษณะ คลายกับเมืองในภาพยนตรคาวบอยตะวันตก ครอบครัวแอมเวยของเราไดนั่ง รถไฟสายประวัติศาสตรที่สรางขึ้นในยุคตื่นทองป 1898 ลัดเลาะไปตามริม หนาผาระยะทางกวา 20 ไมล ผานภูเขา ทุงหญา ธารนํ้าแข็ง นํ้าตก และ อุโมงค เพื่อชมความงามตามธรรมชาติของทิวทัศนสองขางทาง และพิเศษ สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตและสูงขึ้นไป ที่ไดนั่งเฮลิคอปเตอร ไป สัมผัสความงามของภูเขาธารนํ้าแข็งธรรมชาติอยางใกลชิด แมจะเปนเมืองสุดทายสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ แตพวกเราชาวแอมเวย ประเทศไทย ก็ยังคงตื่นตาตื่นใจกับการไดเที่ยวชมเมืองพรินซ รูเพิรต (Prince Rupert) เมืองทาในเขตประเทศแคนาดาทีส่ รางขึน้ บริเวณปากทาง เขาสู Inside Passage ที่นี่เราไดสัมผัสบรรยากาศของทะเลงาม พรอมทั้งชมธรรมชาติที่เขียวชอุมและอากาศบริสุทธิ์ที่ สูดหายใจเขาไดอยางเต็มปอด

62

September 2011


สงทายการทองเที่ยวที่แสนประทับใจที่อลาสกาดวยการประชุมธุรกิจและงานเลี้ยงอาหารคํ่า ฉลองความสําเร็จอยางยิ่งใหญ โดยเปดงานดวยการแสดงจากผูชนะจากเวที Amway Got Talent โชวชุดพิเศษจากชาวแอมเวยและเพื่อชาวแอมเวยเทานั้น ซึ่งพวกเราทุกคนพรอมใจกัน ใสชุดสวยงามนานาชาติ เดินเฉิดฉายในหองอาหารเวอรแซลสุดหรู

และนี่คืออีกหนึ่งความประทับใจ จากการเดินทางทองโลกกวางกับแอมเวย ยังมีความประทับใจอีกมากมายรอพวกเราทุกคนอยู ตั้งเปาหมายเพื่อรวม เดินทางไปดวยกันในการฉลอง 25 ปแอมเวยประเทศไทยที่การสัมมนา ระดับผูนํา 2555 ณ เมืองเวกัสและแอลเอ September 2011

63


รวมเปนสวนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 25 ปแอมเวยประเทศไทย ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยทม่ี คี วามสามารถดานการรองเพลง เขารวม การประกวดรองเพลง เพือ่ รวมแสดงบนเวทีอนั ทรงเกียรติในการประชุม ระดับชาติ ประจําป 2555 ซึ่งมีผูรวมประชุมประมาณ 30,000 คน

การประกวดแบงออกเปน 2 ประเภท • ประเภทที่ 1 ผูเขาประกวดอายุ 18-35 ป • ประเภทที่ 2 ผูเขาประกวดอายุ 36 ปขึ้นไป หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิใ์ หกบั ผูส มัครทีม่ สี ถานภาพเปนนักธุรกิจแอมเวยกอ น 30 กรกฎาคม 2554 เทานัน้

ชนะเลิศ ในแตละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล • เงินรางวัลคนละ 80,000 บาท (ผูรับเงินรางวัลเปนผูเสียภาษี ณ ที่จาย) • ขึ้นแสดงคอนเสิรตบนเวทีการประชุมระดับชาติ 2555 • โอกาสในการรวมงานกับบริษัทแอมเวยและรับคาตอบแทนจากการแสดงบนเวที

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในแตละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล • เงินรางวัลคนละ 40,000 บาท (ผูรับเงินรางวัลเปนผูเสียภาษี ณ ที่จาย) • ขึ้นแสดงคอนเสิรตบนเวทีการประชุมระดับชาติ 2555 • โอกาสในการรวมงานกับบริษัทแอมเวยและรับคาตอบแทนจากการแสดงบนเวที

รองชนะเลิศอันดับ 2 ในแตละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล • เงินรางวัลคนละ 20,000 บาท (ผูรับเงินรางวัลเปนผูเสียภาษี ณ ที่จาย) • ขึ้นแสดงคอนเสิรตบนเวทีการประชุมระดับชาติ 2555 • โอกาสในการรวมงานกับบริษัทแอมเวยและรับคาตอบแทนจากการแสดงบนเวที

รางวัลชมเชย ในแตละประเภท ประเภทละ 2 รางวัล • เงินรางวัลคนละ 5,000 บาท (ผูรับเงินรางวัลเปนผูเสียภาษี ณ ที่จาย)

รางวัล Popular Vote ในแตละประเภท ประเภทละ 1 รางวัล • เงินรางวัลคนละ 5,000 บาท (ผูรับเงินรางวัลเปนผูเสียภาษี ณ ที่จาย)

ผูส นใจสามารถติดตอขอใบสมัคร ดูรายละเอียดหลักฐานการสมัคร ขัน้ ตอนและกติกาในการประกวดไดท่ี • แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • แอมเวยเว็บไซต www.amwayshopping.com • แอมเวยเฟซบุค http://www.facebook.com/amwaythailand • แผนกกิจกรรมพิเศษ ฝายธุรกิจสัมพันธ ชั้น 2 สํานักงานใหญ

กรุณาลงทะเบียน สงใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และซีดีหรือดีวีดีบันทึกการแสดงของผูเขาประกวดไดที่ คุณมุนิสรา อังศุธรรม แผนกกิจกรรมพิเศษ ฝายธุรกิจสัมพันธ บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 52/183 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแตวันนี้ – 30 กันยายน 2554


September 2011

65


66

September 2011


การประชุมสรางธุรกิจกับหุน สวนทีค่ ณ ุ วางใจ แอมเวย…หุนสวนอันดับหนึ่งของคุณ วันที่ 2 ตุลาคม 2554 ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห จ.นครสวรรค

ผูปราศรัยรับเชิญ เรื่องราวความสําเร็จ วินัย - เชอรี่ พุฒโชติ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ชิษณุช มิ่งมงคล - วัฒนกุล มังคลรังษี นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

เคล็ดไมลับสําหรับผูนํา นิธิศ - พิรัฐฐา พงศภัคสิริ นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม และ iCook The Master Competition 2010

50 บาท บัตรราคา

68

September 2011

รหัสบัตร 20-2171 เริ่มจําหนายบัตร 2 ก.ย. 54 ณ แผนกบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา


การประชุมสรางธุรกิจกับหุน สวนทีค่ ณ ุ วางใจ แอมเวย…หุนสวนอันดับหนึ่งของคุณ วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา

ผูปราศรัยรับเชิญ เรื่องราวความสําเร็จ สิรินุช - วัชรา ทรัพยสุวรรณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

ปยพนธ - นภาวรินทร วารีพิพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

เคล็ดไมลับสําหรับผูนํา บัณฑิตย ศานตพิริยะ - จิตรา ดําเนินพิริยะกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

รหัสบัตร 20-2172 เริม่ จําหนายบัตร 15 ก.ย. 54 ณ แผนกบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา

50 บาท บัตรราคา

September 2011

69


Go To Success กลาทีจ่ ะกาวสูค วามสําเร็จ

ประสบความสําเร็จและไดรบั การตอบรับเปนอยางดีอกี ครัง้ กับงานสรางประสบการณ นักธุรกิจแอมเวย “กลาทีจ่ ะกาวสูค วามสําเร็จ” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2554

กับการคนหาคําตอบวา… “ ทําไมแอมเวยจึงเปนแบรนดที่นาเชื่อถืออันดับ 1” “ ใครคือผูนําที่เปนแบบอยางของธุรกิจขายตรงไทย” “ อะไรคือบทพิสูจนของความเปนผูบุกเบิกธุรกิจขายตรงทั่วโลก และโดยเฉพาะในประเทศไทย” “ โอกาสความสําเร็จในธุรกิจแอมเวยมีจริงหรือ” “ ทําไมตองแอมเวย”

พรอมรวมเปนสวนหนึ่งและสัมผัสกับประสบการณตรงในงาน “Go To Success…กลาที่จะกาวสูความสําเร็จ” ครั้งตอไป เร็วๆ นี้


TM

   ! " # $$%! $ &$  OS @ _69LW L S ; $S < 'OG_Gf ' -S ġ ; bMC b ;*T;_= 6 7S I

¯²$S ; DTD;¯²²±_IGT®­«°­ª®µ«­­;« ¯³ª¯´$S;DTD;¯²²±_IGT®¯«­­ª¯­«­­;« <Eþ_I5a8*-SĢ;®5`OC_IDLU;S$*T;bM‰

HIJKLJMNOQRUWXYZI[\N]W^ ';@<`E*<S;6TGb++T$@čď;>VIOS;GRCZ;%O* :EEC-T7V_,6LW9Wg9UbM6[6W`GR$GZC`L*ERDV< ERDS<_=;=ER$TD$S<'OG_Gf'-Sġ;bMC%O*  

        

9WgLEELET*%Āh;a6D_,@TRLUMES<6I*7T`$C`GR EþC?=T$9UbM_$V6LC6ZGODT*LC<[E5`<<%O* 'ITC*TC'GTLLV$`GR_L;M9WgcE$TG_IGT 9T*_GYO$ODT*cCCW9WgLVĢ;LZ69WgbM>GGS@:'YO 'ITC_EÿD<_$

]_`[YbdfMY`M[IJKLJMNghigKjg]][kMNmdnMd IZqvwLUxnXUyOh[zhOxM]WwKOw]{|}xUUW|YhUIUx]W YxUIU~YZhd|€‚‚|'ITC*TC9Wg`?*6IDEL;VDC `GR'ITCME[MET-IDbM'Z5_7VC_7fC_L;M'ITC*TC bMa66_6;ODT*;T=ER9S<b+@EOCES<'U`;R;U $TE`7*M;Ta6D;S$:ZE$V+`OC_ID6U_;V;$TE `GR$V+$EEC7T*eCT$CTDBTDb;*T;


แอมเวย ช็อป บุรีรัมย ไดฤกษทาํ พิธเี ปดอยางเปนทางการไปแลวเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 โดยมีคณ ุ ปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผูจ ดั การ แอมเวยประเทศไทย และ นักธุรกิจแอมเวยจาํ นวนมากมารวมงาน ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกไปซือ้ สินคาและใชบริการตางๆ ของแอมเวยไดแลวตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป แอมเวย ช็อป บุรีรัมย เลขที่ 402/4-6 หมู 10 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 โทร. 044-602-362 โทรสาร 044-602-363

แอมเวย ช็อป พัทลุง แอมเวย ช็อป สาขาใหมในภาคใตทก่ี วางขวางและสะดวกสบาย ครบถวนดวยสินคาและบริการตางๆ จากแอมเวย พิธเี ปดจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โดยคุณปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผูจ ดั การ แอมเวยประเทศไทย และนักธุรกิจแอมเวยมารวมงานกันอยางอบอุน แอมเวย ช็อป พัทลุง เลขที่ 202 หมู 2 ถ.เอเซีย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทร. 074-606-580 โทรสาร 074-606-581

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ ยายที่ตั้งและปรับปรุงใหมเพื่อใหสวยงามทันสมัย และรองรับความตองการมาใชบริการ ของนักธุรกิจแอมเวยอยางสะดวกสบายยิง่ ขึน้ พิธเี ปดจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 โดยคุณปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผูจัดการ แอมเวยประเทศไทย และนักธุรกิจแอมเวย มารวมงานกันอยางคับคั่งทามกลางบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ เลขที่ 256 หมู 10 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 67000 โทร. 056-743-786 โทรสาร 056-743-787


CLICK CORNER

ขาวดี! สําหรับทุกทานที่สนใจตอยอดธุรกิจบนโลกออนไลน แอมเวย นิวทริไลท และอารทิสทรี ชวนทุกทานมาทําความรูจักกับทั้ง 3 แบรนดเฟซบุค เพื่อเปน หนึ่งชองทางในการทําธุรกิจ พรอมกับเปดบริการรับสมัครเฟซบุค ใหคําแนะนํา และมีเกมใหรวมสนุกรับรางวัล ฟรี! เดือนนี้พบกันที่บูธอินเทอรเน็ต โซนสื่อสาร ภาพลักษณองคกร ในงานแอมเวยเอ็กซ โป วันเสารท่ี 3 ก.ย. 54 ณ คอนเวนชัน่ ฮอลล ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป อ.หาดใหญ จ.สงขลา และวันเสารที่ 17 ก.ย. 54 ณ เชียงใหม ฮอลล ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จ.เชียงใหม

ยกเลิกโครงการ “ฉันมิใชขยะ…นะจะ” (I’m not Rubbish) พลาดไมได! โอกาสสุดทายที่จะไดรวมกิจกรรมสะสมคะแนนความดี กรุณานําบรรจุภัณฑพลาสติกรีไซเคิลมาสงคืนเพื่อแลกคะแนนสะสม และรับสิทธิ์แลกของที่ระลึกได ณ แอมเวย ช็อป ั ฑพลาสติก ทุกสาขา ระหวางวันที่ 2 - 25 พฤศจิกายน 2554 เทานัน้ ! โดยจะไมมโี ครงการแลกคะแนนของบรรจุภณ รีไซเคิลอีกตอไปในป 2555 ทั้งนี้ บริษัทขอยกเลิกโครงการ “ฉันมิใชขยะ...นะจะ” (I’m not Rubbish) และมุงสูการดําเนินโครงการอื่นๆ เพื่อให บรรลุวัตถุประสงคแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ขอขอบคุณนักธุรกิจแอมเวยผูมีหัวใจรักษ สิ่งแวดลอมทุกทานที่ใหการสนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอด

September 2011

73


ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง” “การไดรับทุนการศึกษาจากแอมเวยเปรียบเสมือนชีวิตใหมที่มูลนิธิแอมเวยฯ ไดมอบให กับหนู เปนชีวิตที่มีคุณคาและมีอนาคตที่สดใส” น.ส.ศิริพร สุวรรณศรี นักเรียนทุนแอมเวยปที่ 2 คณะครุศาสตร สาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เปดใจกับมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยอยางภาคภูมิใจวา “มูลนิธิแอมเวยฯ เหมือน ผู วิเศษทีม่ าเปลีย่ นชีวติ ของหนู เพราะหนูคดิ วาจะไมไดเรียนตอแลวเนือ่ งจากฐานะทางบานไมคอ ยดีนกั หนูขอใหคํามั่นสัญญากับคุณพอคุณแมและมูลนิธิแอมเวยฯ วาหนูจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน จะใชทุน การศึกษาใหคมุ คาและประหยัดที่สุด เพื่อใหคุณพอคุณแมและมูลนิธิแอมเวยฯ ภูมิใจในตัวหนูคะ และขอขอบคุณผู ใหญใจดีทุกทานที่ชวยใหหนูไดเรียนหนังสือตอเพื่อจะนําความรูที่ไดมาประกอบ อาชีพเพื่อเลี้ยงดูคุณพอคุณแมตอไปในอนาคต”

“คําวา “โอกาส” มีความหมายแตกตางกันไปสําหรับแตละบุคคล หลายชีวิตในสังคมไทยยังขาดโอกาส ทางดานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนองๆ ผูดอยโอกาส ตลอดระยะเวลากวา 9 ปที่มูลนิธิแอมเวย เพื่อสังคมไทยไดกอตั้งขึ้นมา หนึ่งในวัตถุประสงคของมูลนิธิแอมเวยฯ คือมอบโอกาสทางการศึกษาให แกเยาวชนไทยทีเ่ รียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย และทุกทานก็ไดรว มกันทําสิง่ นีเ้ พราะรูซ ง้ึ ถึงคําวา “โอกาส” เปนอยางดี ดิฉนั คิดวาทุกทานทราบดีวา ตัวทานโชคดีทไ่ี ดเปดโอกาสใหตวั เองรับธุรกิจแอมเวยไว เพราะ นอกจากจะชวยเติมเต็มชีวิตใหกับตัวเองและครอบครัวแลว ทานยังมีโอกาสไดหยิบยื่นสิ่งเดียวกันนี้ ใหแกคนรอบขาง ดิฉนั หวังเปนอยางยิง่ วาทุกทานจะยังคงรวมใจกันมอบโอกาสใหแกนอ งๆ อยางตอเนือ่ ง ดวยการสนับสนุนทุนทรัพยกันเพียงคนละเล็กละนอยเพื่อสมทบเปนทุนการศึกษาตอไป”

วิศาล - ทัดดาว ปญจโสภกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

“แอมเวย ร วมพลั ง แบ ง ป น โลหิ ต ” ครั ง ้ ที ่ 20 25 ตุลาคม 2554 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ สํานักงานใหญแอมเวย (ปดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ของขวัญที่ประเมินคาไมได เพราะยังไมมีสิ่งใดใชทดแทน “เลือด” ได ทุกการบริจาคโลหิตจึงมีคุณคาเกินกวาจะประเมินได

แทนคําขอบคุณ…ดวย ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาดทดลอง 1 แพ็ค (5 กรัม/หลอด) สําหรับผูบริจาคโลหิตทุกทาน

รวมสะสมความดี รับของที่ระลึกพิเศษ • บริจาคโลหิตครบ 5 ครั้ง รับประกาศนียบัตรและสเปรยระงับกลิ่นปาก กลิสเทอร รสมิ้นท ขนาด 9 กรัม มูลคา 170 บาท

• บริจาคโลหิตครบ 10 ครั้ง รับประกาศนียบัตรและนิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครือ่ งดืม่ ) รสสม ขนาด 404 กรัม มูลคา 525 บาท

• บริจาคโลหิตครบ 15 ครั้ง รับประกาศนียบัตรและนิวทริไลท สปแนช พลัส ขนาดบรรจุขวดละ 120 เม็ด มูลคา 620 บาท

• บริจาคโลหิตครบ 20 ครั้ง รับโลประกาศเกียรติคุณและนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ขนาด 450 กรัม มูลคา 1,260 บาท

หมายเหตุ: นับจํานวนครั้งสะสมเฉพาะการรวมบริจาคโลหิตกับโครงการ “แอมเวยรวมพลังแบงปนโลหิต” เทานั้น

เพือ่ ความสะดวกแกผบู ริจาคโลหิตทุกทาน กรุณาแจงความจํานงรวมบริจาคโลหิตลวงหนาทีแ่ ผนกบริหารธุรกิจ และแอมเวย ช็อป ในพืน้ ทีข่ องทาน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2374-2961 หมายเหตุ: สําหรับเขตพื้นที่ตางจังหวัด โปรดติดตามรายละเอียดของวัน เวลา และสถานที่บริจาคโลหิตในโครงการ “แอมเวยรวมพลังแบงปนโลหิต” ครั้งที่ 20 ไดจากบอรดประกาศในแอมเวย ช็อป ทุกสาขา


We will ROC you

ขอพึงปฏบิ ตั เิ มือ่ คุณดําเนินธุรกิจแอมเวย ตอนที่ 2 อะชีฟฉบับทีแ่ ลวไดนาํ เสนอขอพึงปฏิบตั ิ 5 ขอแรก คือ 1. พึงยึดมัน่ ในกฎทองตลอดเวลา 2. อยาใหการสปอนเซอร แกผทู ย่ี งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ 3. อยาพูดเกินความจริงถึงรายไดทไ่ี ดรบั จากธุรกิจแอมเวย 4. อยาขายตัดราคา และ 5. อยาพูดเกินความจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ฉบับนี้มีอีก 5 ขอตอจากตอนที่ 1 มาฝากกัน 1. อยาทอดทิ้งสมาชิกและลูกคาไวเบื้องหลัง

2. อยาใหการสปอนเซอรจนกวาคุณพรอมทีจ่ ะรับผิดชอบ

จงใหบริการแกสมาชิกและลูกคาดวยความรับผิดชอบ เปนประจําสมํ่าเสมอ สมาชิกและลูกคาที่พึงพอใจใน ผลิตภัณฑนับเปนสมบัติอันลํ้าคา ดังนั้น จงกลับไป เยี่ยมเยียนพวกเขาอยางตอเนื่อง แนะนําผลิตภัณฑ หรือบริการใหมๆ ที่เปนประโยชน และหมั่นติดตามผล ุ ขายใหพวกเขาอยเู สมอ พยายาม เกีย่ วกับผลิตภัณฑทค่ี ณ ทําใหเกิดความไววางใจในผลิตภัณฑดว ยการมอบบริการ ที่ดีและความพึงพอใจใหกับสมาชิกและลูกคา

จงใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําปรึกษา และแนะแนวทางในการ ดําเนินธุรกิจทีถ่ กู ตองแกนกั ธุรกิจแอมเวยในองคกรของคุณ สิทธิในการ ใหการสปอนเซอรแกผูอื่นนั้นหมายรวมถึงหนาที่ที่คุณจะตองใหการฝก อบรมและใหกาํ ลังใจ การฝกอบรมเปนสิง่ สําคัญและจําเปน แตนกั ธุรกิจ แอมเวยไมควรที่จะแสวงหาผลประโยชนจากการฝกอบรมและการจัด ประชุมเพื่อสรางเสริมกําลังใจ แหลงรายไดที่ถูกตองของธุรกิจแอมเวย ตองมาจากการขายผลิตภัณฑและการใหบริการแกสมาชิกและลูกคา เทานั้น

3. อยาพยายามเปลีย่ นหรือชักชวนผูอ น่ื ใหเปลีย่ นสายการสปอนเซอร จงเคารพตอความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอรแตละสาย ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอรเปนสิ่งสําคัญยิ่งใน แผนธุรกิจของแอมเวย แอมเวยไมอนุญาตใหมีการโอนสถานภาพการเปน นักธุรกิจแอมเวยหรือสมาชิกจากผูสปอนเซอรคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การโยกยายเปลี่ยนแปลงโดยมิไดรับอนุญาตมีแตจะนําไปสูความขัดแยง และเปนผลเสียตอประโยชนทางธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวยทุกคน

5. อยาสั่งซื้อหรือจัดมอบผลิตภัณฑแอมเวยใหแกนักธุรกิจ แอมเวยหรือสมาชิกในสายการสปอนเซอรอื่น จงสั่งซื้อผลิตภัณฑจากผูสปอนเซอร นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมของคุณ หรือจากแอมเวย ช็อป เทานั้น การคํานวณยอดพีวีและบีวีควรจะเปนยอดที่ สงขึ้นไปยังอัพไลนในสายการสปอนเซอรของคุณ จงจําหนายผลิตภัณฑใหแก นักธุรกิจแอมเวยทเ่ี ปนดาวน ไลนหรือสมาชิกในสายการสปอนเซอรของคุณเอง เทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงระหวางองคกรนักธุรกิจแอมเวย

4. อยาอาศัยเครือขายของนักธุรกิจแอมเวย เปนแหลงขายผลิตภัณฑอื่นที่มิใชของ แอมเวย จงมุง จําหนายแตผ ลิตภัณฑแอมเวยซง่ึ มีการรับประกนั ความพอใจใหแกสมาชกิ และลกู คาอยางเต็มที่ องคกร นักธุรกิจแอมเวยกอตั้งขึ้นโดยแอมเวย คอรปอเรชั่น และนักธุรกิจแอมเวย ซึ่งรวมงานกันอยางใกลชิด ในฐานะหุนสวนทางธุรกิจ ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวย จะตองไมชวงชิงหรือตักตวงผลประโยชนจากความรู หรือการติดตอสัมพันธกับนักธุรกิจแอมเวยคนอื่นๆ ในการจําหนายผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ที่มิใช ผลิตภัณฑหรือบริการของแอมเวยทไ่ี ดรบั อนุญาตแลว เพราะการกระทําดังกลาวจะนํามาซึ่งความยุงยาก ที่ไมเปนหลักประกันอันแนนอนและไรเหตุผลตอ นักธุรกิจแอมเวยคนอื่นๆ และแอมเวยก็ไมอนุญาต ตอการกระทําดังกลาวนี้ดวย

พบกับขอพึงปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจแอมเวยอีก 5 ขอไดจากตอนจบในอะชีฟฉบับตอไป อานบทความจากคอลัมน We will ROC you ยอนหลังไดที่ www.amwayshopping.com/ffe/เรื่องเลาจากหุนสวน/จรรยาบรรณนารู จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบตั ขิ องแอมเวยถอื เปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ของการเปนนักธุรกิจแอมเวย ดังนัน้ ทุกทานจึงควรศึกษาและใหความสําคัญกับกฎจรรยาบรรณ เพราะการปฏิบัติตามกฎจะชวยใหธุรกิจของทุกทานเจริญเติบโตไดอยางมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งทานยังสามารถสงมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ ใหกับ ลูกหลานของทานใหสมกับวิสัยทัศนของเราที่วา “แอมเวย...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา” นอกจากนี้ ยังเปนการดํารงไวซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการ ดําเนินธุรกิจที่สอดประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย

September 2011

75


9_Achieve_September_2011  
9_Achieve_September_2011  

เครื ่ อ งกรองนํ ้ า eSpring สาร แนวคิ ด ธุ ร กิ จ แอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกี ย รติ ค ุ ณ นั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย CSR Club We will ROC you...

Advertisement