Page 1


สารบัญ

Home

Beauty

Health

6 2 3 4 5 68 73 13 15

Click Corner แอมเวย...หุนสวนอันดับ 1 ที่คุณไววางใจ

77 88

ตารางการประชุมของบริษัท และการฝกอบรมผลิตภัณฑ ปฏิทินแอมเวย นิตยสาร

Amway Events

71 72 Seminar / Workshop

Corporate

สวัสดีคะนักธุรกิจแอมเวยทุกทาน อะชีฟฉบับนี้ยัง เปนอีกฉบับที่เราไดแสดงความยินดีในความสําเร็จของ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร พลิกไปอานเรือ่ งราวความสําเร็จ ของคุณวินัย – คุณเชอรี่ พุฒิโชติ ไดในหนา 6 แลวคุณ จะรูวาการไมยึดติดกับกรอบความคิดแบบเกาๆ และกลา ลงมือทําในสิ่งที่ไมเคยชิน ทําใหเราสามารถเปลี่ยนแปลง ชีวิตใหดีขึ้นไดจริง รวมฉลองกาวสูป ท ่ี 25 แอมเวยประเทศไทย กับโปรโมชัน่ สุดฮ็อต! แลกซื้อสายยางฉีดนํ้าในราคาเพียง 190 บาท จากชุดดูแลรถยนต และโปรโมชัน่ สุดคุม อืน่ ๆ อาทิ รับฟรี แคล แมก โปร จากนิวทริไลท รับฟรีผลิตภัณฑทาํ ความสะอาด เครือ่ งสําอาง มูลคารวม 1,332 บาท (เอพี) จากอารทสิ ทรี และรับฟรีผลิตภัณฑนวิ ทริไลทและอารทสิ ทรี 6 ชิน้ มูลคารวม 5,952 บาท (เอพี) จากไอคุก ตลอดจนโปรโมชั่นอื่นๆ อีก มากมายทีจ่ ะมาชวยเพิม่ ยอดขายสงทายปบญ ั ชีใหกบั คุณ ติดตามเคล็ดลับหุนสวยสุขภาพดีของนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรและสูงขึน้ ไปกันตอในโครงการเวท แมเนจเมนท รอบพิเศษ ไดในหนา 36 ฉบับนี้พลาดไมไดเลยสําหรับผู ทีอ่ ยากมีผวิ สวย พลิกไปทีห่ นา 44 อานเคล็ดลับการดูแลผิว “แคหนึ่งคืน…Overnight Glow” จากอารทิสทรี และผูที่ มีขอสงสัยเกี่ยวกับชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก อาน คําถามคําตอบนานาขอสงสัยไดในหนา 50 สําหรับแอมเวย เอ็กซโป 2011 ที่ อ.หาดใหญ และ จ.เชียงใหมอา นรายละเอียด กิจกรรมตางๆ ทีน่ า สนใจของทัง้ สองงานไดในเลมนี้ ทายเลม เรามีบทสัมภาษณพเิ ศษคุณชัยณรงค ผสมทรัพย นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชรกับเรือ่ งราวดีๆ ทีน่ า ชืน่ ชมเปนอยางยิง่ บรรณาธิการ

ISSN 1685-2710 ปที่ 11 ฉบับที่ 132 สิงหาคม 2554 / August 2011 • ภาพปก แตงหนาโดย ธํารงรัตน วรารักษ์ • เครื่องสําอางอารทิสทรี

Cover Column Story

AUGUST 2011

Promotion

EDITOR’S TALK

54 56 58 60 62

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร สาร แนวคิดธุรกิจแอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวย CSR Club

DON’T MISS

We will ROC you

หนา 15

รูปแบบการจําหนาย สินคาโปรโมชั่น รายการสงเสริมการขาย เดือนสิงหาคม 2554

34 36 44 48 49 50 51 52

Amfififit Club by Nutrilite โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รอบพิเศษ แคหนึ่งคืน...Overnight Glow การเลือกใชผลิตภัณฑดูแลชองปาก

เครื่องกรองนํ้า eSpring รับรางวัล “Best Practices Award 2010” iCook Q&A อรอยงายๆ กับ iCook เรื่องนารูเกี่ยวกับยางพารา

ทองโลกกวางกับแอมเวย ประมวลภาพการสัมมนาสภาสองผูสถาปนา 2554 เมืองไมอามี่ สหรัฐอเมริกา พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร แอมเวยเอ็กซโป 2011 อ.หาดใหญ แอมเวยเอ็กซโป 2011 จ.เชียงใหม

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์นิตยสารเลมนี้ หามมิใหทําซํ้า คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด


การซื้อและการชําระเงินผานชองทางตางๆ

สรุปยอดสั่งจอง

การจําหนายทั่วไป (Launch)


1 แพ็ค

1 แพ็ค

1 แพ็ค

1 แพ็ค


1 ใบ

1คู

1 ใบ

1 ถุง


พลาดไมได! ขนมไหวพระจันทร ยูเอฟเอ็ม


ขนมไหวพระจันทร ยูเอฟเอ็ม

ขอแนะนํา!


สิทธิพเิ ศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก

สําหรับ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 54 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง


สําหรับ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 54


Õ §Ñ ã¨! ‹Ø ´´ Œ Ã§Ô Ë¹ Å´ä´¨

Fit and Firm

Rich and Slim


Fit and Firm


ไมโครไซต เปลี่ยนคุณใหเปนคนใหม

คลิกเลย www.nutrilite.co.th


1

2

3


บทสัมภาษณพิเศษ


อยาลืม!


X

A 21%

X SP

X

แพลตนิ มั

B 21%

B 21%

C 21%

C 21%

X

แพลตนิ มั คุณ

A 21%

B 21%

X

แพลตนิ มั คุณ

C 21%

คุณ

3 4

แพลตนิ มั คุณ

D 21% C 21%

A 21% B 21%

คุณ

A 21%

1 คุณ

2

5 6


ตารางการประชุม สิงหาคม - กันยายน 2554


ความประทับใจจากการเขาอบรม

การสํารองที่นั่งการฝกอบรม

ชองทางการชําระคาฝกอบรม

การเขาฝกอบรม


8_Achieve_August_2011  

DON’T MISS สาร แนวคิ ด ธุ ร กิ จ แอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกี ย รติ ค ุ ณ นั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย CSR Club We will ROC you รู ป แบบการจํ า ห...