Page 1


รอยพิมพ

Footprints

การกระทําเล็กๆ สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญให กับโลกของเรา ในเรื่องราวของแอมเวย การจับมือกันระหวาง เพื่อนสองคนในเมืองแกรนด แรพิดส รัฐมิชิแกน ไดกลายเปน ตํานานที่สืบทอดตอมาอยางไมนาเชื่อ เปนรอยพิมพประทับ ระดับโลกของนักธุรกิจแอมเวยอนั ทรงพลังและเปนการเปลีย่ นแปลง ชีวิตไปสูสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

Small actions can create big change in the world we live in. In Amway’s case, a handshake between two friends in Grand Rapids, Michigan, turned into an incredible legacy, a global footprint of empowered business owners and lives forever changed for the better.

เราภาคภูมิใจกับรอยพิมพนั้น และคงเปนเรื่องแปลกหากจะ กลาววาเราตองการลดเลือนรอยพิมพนั้น ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่เรา กําลังจะทําตอไป นับแตป 2010 เปนตนไป เราตองการสรางธุรกิจแอมเวยใหคุณ ในฐานะตัวแทนของธุรกิจนี้ไดมีความภาคภูมิใจยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ เราจึงตั้งเปาหมายที่ทาทายบางอยางซึ่งเกี่ยวของกับการลด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความภาคภูมิใจไดเกิดขึ้นกับเราแลว และเรารูวาคุณก็รูสึกเฉก เชนเดียวกัน อยางเชนการนําหลักการทําฟารมชีวภาพแบบยัง่ ยืน มาใชที่ฟารมนิวทริไลทของเรา โดยเรานํามาใชในทุกขั้นตอน เทาทีจ่ ะทําไดในการบํารุงดินและรักษาสมดุลใหแกสภาพแวดลอม ธรรมชาติรอบๆ ฟารม นั่นเปนสิ่งที่ถูกตองแลวที่เราไดทําเพื่อคนรุนนี้และรุนตอๆ ไป เราจะแบงปนความกาวหนาของเรากับคุณ และเราจะสราง ความกาวหนาตอๆ ไปเคียงขางกับคุณ

2

May 2010

We’re proud of that footprint, so it seems strange to say that we want to reduce it. But that’s exactly what we’re going to do. In 2010 and beyond, we want to make the Amway business one that you can be even more proud to represent. So, we’ve set some aggressive goals related to reducing our impact on the environment. We’re already very proud - and we know you are, too - of the organic and sustainable practices used on our Nutrilite farms. There, we take every opportunity to replenish the soil and maintain balance with our natural surroundings. It’s the right thing to do - for this generation and the next. We’ll share our progress with you, and side by side, we’ll continue to make our mark. It’ll just be a lighter one.


แนวคิดธุรกิจแอมเวย

ประตูบานที่เปดยากที่สุด ในขณะที่นักธุรกิจแอมเวยใหมสวนใหญจะเปน “ผูเริ่มตนเอง” อันเปนคุณสมบัติที่มีอยูแลว แตบางครั้งคุณอาจ พบคน ทีค่ ณ ุ คาดวาจะเปนนักธุรกิจแอมเวยใหมคนสําคัญ กลับตืน่ กลัวการตอสูบ นเวทีแลวตัดสินใจวาตัวเองนัน้ “ทําไมได” ซึ่งอาการเชนนี้จะไมเกิดขึ้นเมื่อผูสปอนเซอรไดแนะนําขั้นตอนงายๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ทําความคุน เคยกับผลิตภัณฑเพียง 1 กลุม ลองนําไปใช ศึกษา ขอมูลเพื่อใหรูจักผลิตภัณฑนั้นๆ ศึกษาถึงวิธีสาธิตและลงมือ ปฏิบัติจนกวาคุณจะสามารถทําไดโดยไมหยุดกลางคัน 2. โทรศัพทถึงมิตรสหายหรือญาติพี่นองสักคนหนึ่งเพื่อบอกวา คุณทําธุรกิจแอมเวยแลว และนัดวันเวลาที่จะสาธิตตามที่คุณ ไดฝกฝนมา ยิ่งนัดวันเร็วเทาไรก็ยิ่งเปนการดีขึ้นเทานั้น ถา เปนวันเดียวกับที่คุณโทรศัพทไปนัดหมายก็ยิ่งดี 3. รักษาวันเวลาตามทีน่ ดั หมายไว ไปเยีย่ มเยียนลูกคาบาง ชีแ้ จง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ และสาธิตการใช จากนั้นถามเรื่อง การสั่งซื้อ กําหนดวันเวลาที่จะสงของ และคาใชจาย 4. ทําการนัดหมายกับเพือ่ นหรือญาติรายใหมและใหนดั ซํา้ จงนัดซือ้ ไปเรือ่ ยๆ จนกวาคุณจะขายได 10 หรือ 20 ครัง้ ขณะเดียวกัน คุณก็เริ่มคุนเคยกับผลิตภัณฑในกลุมอื่นๆ

5. รวบรวมผลิตภัณฑจากผูสปอนเซอรของคุณ แลวเริ่มจัดสงให ลูกคา ชี้แจงการใชผลิตภัณฑตามฉลากที่ติดไว เก็บเงินที่ชําระ และแสดงการสาธิต กําหนดวันสงผลิตภัณฑครั้งใหม และทํา เชนเดียวกันนี้กับลูกคารายอื่นๆ ของคุณ 6. จงปฏิบัติเชนนี้ซํ้ากันครั้งแลวครั้งเลาโดยยอมรับวาคุณกําลัง ทําธุรกิจอยู ขัน้ ตอนทีส่ องอาจเปนขัน้ ตอนทีย่ ากไมนอ ย หากจําเปน ใหเสนอตัวเองไปพูดคุยกับลูกคาในขณะทีน่ กั ธุรกิจแอมเวยใหม ของคุณกําลังแสดงการสาธิต อยางไรก็ตาม ไมจาํ เปนตองทําเชนนี้ บอยครัง้ เมื่ออุปสรรคขั้นแรกหมดไปแลว กาวตอไปก็จะงายขึ้น เมือ่ เวลานัน้ มาถึง นักธุรกิจของคุณจะประหลาดใจวา ทําไมตัวเอง จึงลังเลใจในตอนแรก คําตอบก็คอื คําพูดทีค่ นุ หูในวงการธุรกิจขายตรง ที่วา “ประตูบานที่เปดยากที่สุดนั้นก็คือ ประตูของตัวคุณเอง” และนี่เปนเหตุผลที่วา ทําไมจึงตองมีผูสปอนเซอร

May 2010

3


ABOC CORNER

คณะกรรมการ ที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย การไดรับโอกาสทํางานรวมกับฝายบริหารของแอมเวยในฐานะคณะกรรมการทีป่ รึกษานักธุรกิจแอมเวย (คปอ.) จึงมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกับเพือ่ นๆ นักธุรกิจแอมเวยหลายทาน และไดรับขอซักถามเกี่ยวกับ การคัดเลือก คปอ. หลายครั้ง อะชีฟฉบับนี้จึงถือโอกาสอธิบายใหนักธุรกิจแอมเวยเห็นภาพรวม การคัดเลือกและหนาที่รับผิดชอบในการทํางานของ คปอ. การคัดเลือก คปอ. จะจัดขึ้นในวันประชุมนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไปในรอบการประชุมนอกสถานที่ ซึ่งที่ ผานมาแลวแตนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไปทานใดมีความประสงคจะสมัครเขารับการเลือกตัง้ แตปจ จุบนั จะใช วิธกี ารเลือกตัง้ แบบใหมโดยถือวาทุกคนมีสทิ ธิไ์ ดรบั เลือกตัง้ ซึง่ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึน้ ไปแตละทานจะมีสทิ ธิเ์ ลือก กรรมการทีต่ นสนับสนุน 8 ทาน โดยเลือกชือ่ ในเอกสารบัญชีรายชือ่ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึน้ ไปทีเ่ ขาประชุมทัง้ หมด จากนัน้ บริษทั จะตรวจนับโดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุด 8 ลําดับแรกและขอใหรบั ตําแหนง คปอ. ทัง้ นี้ บริษทั จะดูความเหมาะสม ตางๆ และสรรหากรรมการเพิม่ อีก 4 ทานใหครบ 12 ทาน สําหรับประธาน คปอ. จะเลือกโดยคณะกรรมการทัง้ 12 ทานที่จะ ประชุมนอกรอบอีกครั้ง ซึ่งกรรมการแตละทานจะเขียนชื่อที่เลือกเพียง 1 ทานจาก 12 ทาน หากทานใดไดรับคะแนนสูงสุด จึงดํารงตําแหนงประธาน ซึ่งการเลือกตั้งจะเปนไปในลักษณะประชาธิปไตย การทํางานของ คปอ. จะจัดประชุมเปนระยะโดยทําหนาทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของทีมแอมเวยประเทศไทย [ซึง่ ประกอบดวยนักธุรกิจ แอมเวยทุกคน และบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด] ในการรับฟงความคิดเห็นตางๆ ของนักธุรกิจแอมเวย เพื่อนํามา ปรึกษาหารือ รวมกันสรางสรรค และนําเสนอรวมกับบริษัทเพื่อเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเราใหเติบโตและ ยั่งยืน สําหรับหลายทานที่ยังไมไดเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมหรือนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ใหรีบสําเร็จเปน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรเพือ่ จะไดมโี อกาสรับเลือกตัง้ เปนคณะกรรมการทีป่ รึกษานักธุรกิจแอมเวยและรวมกันผลักดันให บรรลุเปาหมายอันยิ่งใหญของพวกเราทุกคน...ขอเปนกําลังใจใหทุกทาน ดวยความปรารถนาดี คปอ.

แนะนําคณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย (คณะกรรมการดานการสงเสริมภาพลักษณและจรรยาบรรณ)

จากซาย คุณสําราญ จันศรีคง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา (ประธาน) คุณสมศักดิ์ ศรีวานิชภูมิ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร (กรรมการ) 4

May 2010

นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็น ในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญ แอมเวยประเทศไทย หรื อ เขี ย นลงแบบฟอร ม เสนอความคิ ด เห็ น ที่ มี อ ยู ณ แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดย วงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสือ่ สาร คปอ.” ขอขอบคุณทีก่ รุณาแสดงความคิดเห็นเพือ่ พัฒนา ธุรกิจแอมเวยของเรา


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

ความยุติธรรม ผูขายตรงจะไมนําความไววางใจที่ผูบริโภคแตละคนมอบ ใหมาหาผลประโยชนในทางมิชอบ จะใหความเคารพตอ การขาดประสบการณดานธุรกิจของผูบริโภค และจะไม ฉวยโอกาสหาผลประโยชนจากวัย ความเจ็บปวย การขาด ความเขาใจ หรือความรูดานภาษาของผูบริโภค จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.13 หนา 9

คําอธิบายจากแอมเวย: “ความไววางใจ” จากลูกคาคือสิ่งแสดงคุณคาของการ เปนนักธุรกิจแอมเวย เพราะการทีล่ กู คาใหความไววางใจคุณ หมายถึงเขาไดรับบริการที่ซื่อสัตยและจริงใจจากคุณ นักธุรกิจแอมเวยทม่ี จี รรยาบรรณจึงควรใหขอ มูลผลิตภัณฑ แกลกู คาอยางถูกตองตามความเปนจริง และใหบริการลูกคา โดยไมฉวยโอกาสหาผลประโยชน ในทางมิชอบจากการ ขาดความรูและประสบการณของลูกคาไมวาในกรณีใดๆ

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการ ดําเนินธุรกิจขายตรงทีไ่ ดกาํ หนดขึน้ โดยสมาพันธการขาย ตรงโลกรวมกับสมาคมการขายตรงทัว่ โลก มีวตั ถุประสงค หลักเพื่อปกปองคุมครอง และสรางความพึงพอใจใหแก ผูบริโภค อีกทั้งเพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรม ในขอบเขตของธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรง ใหเปนธุรกิจที่มีจรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวยยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบ ปฏิบตั ขิ องนักธุรกิจแอมเวยตอ ไปดังเดิม รวมทัง้ พึงปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตา ของสาธารณชนทั่วไป รักเหลือ เผือ่ แผ แบงปน เคารพมัน่ ในกฎจรรยาบรรณ ตลอดไป

May 2010

5


พัชมณฑ – สิงหทอง เพ็ชรไพโรจน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ตัวอยางที่ดี มีคากวาคําสอน ขณะทีค่ ณ ุ พัชมณฑเรียนอยูค ณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรจู กั กับคุณสิงหทองซึง่ เปนรุน พีจ่ ากคณะวิศวกรรมศาสตร (สาขา วิศวกรรมโยธา) จนกระทัง่ แตงงานกันในป 2525 และไดปรึกษา กันเกีย่ วกับความมัน่ คงในอนาคต วาหากยังทํางานในบริษทั เอกชน ก็คงเติบโตในหนาที่การงานคอนขางยาก ทั้งคูจึงตัดสินใจเขา รับราชการ โดยปจจุบนั คุณพัชมณฑดาํ รงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ เทศบาลนครนครราชสีมา ขณะทีค่ ณ ุ สิงหทองเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจทีก่ ารประปานครหลวง พรอมทํากิจการสวนตัว จนเกิดความมัน่ ใจในธุรกิจแอมเวย จึงลาออก จากงานประจําเพื่อทําธุรกิจแอมเวยเต็มเวลา ทั้งสองทานเลาใหฟงถึงเสนทางสูธุรกิจแอมเวยวา “จากการเริ่ม สรางครอบครัวดวยการรับราชการทั้งคู เงินเดือนที่มีก็แคพอกิน พอใช เมือ่ มีบตุ รจึงเริม่ รูว า หากไมกระตือรือรนหารายไดเพิม่ โอกาส ที่จะมีบาน รถยนต และคาเลาเรียนของลูกๆ คงเปนไปไดยาก จึงทําธุรกิจฟารมหมูควบคูกับงานประจํา จนกระทั่งป 2530 คุณพัชมณฑรจู กั แอมเวยจากนองทีท่ าํ งานทีม่ าเสนอขายผงซักฟอก เอสเอ 8 แตกย็ งั ไมซอ้ื และเปนอยางนีอ้ กี หลายครัง้ จนไดเขารวมประชุม ทีเ่ ซ็นเตอร และเกิดความเขาใจวาแอมเวยไมใชงานขายจากการฟง ผูส าํ เร็จในธุรกิจ แตเปนธุรกิจทีเ่ ปนโอกาสของคนทุกอาชีพ จึงตัดสินใจ สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวยในเดือนเมษายน 2533” แรงบันดาลใจทีท่ าํ ใหทง้ั สองทานมุง มัน่ ทําธุรกิจแอมเวยจนประสบ ความสําเร็จคือ “ผมจะคุยกับตัวเอง ตัง้ คําถามวาเราคือใคร? เราคือ พอของลูก เราคือสามีของภรรยา เราคือลูกของแมที่อายุมากแลว และกําลังรอดูความสําเร็จของเราอยู เราคืออัพไลนที่มีองคกร ฝากความหวังไว ดังนั้น การทําหนาที่ของตนใหสมบูรณเพื่อคนที่ เรารักและรักเรา จึงตั้งใจประสบความสําเร็จเปน ‘เพชร’ ใหได พรอมยํา้ กับตัวเองเสมอวา แอมเวยเปนธุรกิจของเราเอง จะสําเร็จ หรือลมเหลวอยูท ต่ี วั เรา เราเปนอัพไลนตอ งมีเปาหมายชัดเจน อดทน เพียรพยายามใหถึงนาทีสุดทาย ทํางานดวยความรัก และความ จริงใจ ดาวนไลนจึงจะเกิดความเชื่อและศรัทธาวาเขาก็ทําได”

“ขอขอบคุณบริษัทแอมเวยที่มีเปาหมายชัดเจนในการทําธุรกิจ ทําใหวนั นีเ้ รามีครอบครัวทีอ่ บอุน เพราะเราไดพดู คุยเรือ่ งเดียวกัน เกิดความเคารพนับถือตนเองมากขึ้น และคนรอบขางก็มีความ เชื่อถือตอตัวเราดวย มีรายไดที่มากขึ้น ไรกังวลเรื่องเงินทอง และยังไดทองเที่ยวตลอดชีวิต เปาหมายตอไปคือ การสราง 6

May 2010

ความสําเร็จในครอบครัวใหมากขึ้น เพื่อเปนแบบอยางตอผูคน หลากหลายอาชีพ เปนครอบครัวที่ดีของสังคม มีรายไดมาก พอที่พรอมชวยเหลือผูอื่น และปนี้จะกาวไปสูนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรสองผูสถาปนาและนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร บริหาร…หากลงมือทําตามเปาหมาย คุณทําได”

ลําดับขั้นความสําเร็จ เมษายน กรกฎาคม กุมภาพันธ มีนาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม

2533 2534 2541 2541 2541 2549 2550 2552

สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวย นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั สองผูส ถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูส ถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูส ถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร


จิรชยา จันทพรรณ - ธวัช เอือ้ จิรกาล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ทุกๆ ความอดทน ทุกๆ ความพยายาม ไมเคยไรความหมาย จากความเปนเพือ่ นสมัยเรียนมัธยมจนกาวมาสูก ารเปนครอบครัว เดียวกัน ทําใหคุณจิรชยาซึ่งจบการศึกษาดานการโรงแรมและ การทองเที่ยวจากมหาวิทยาลัยพายัพ จําเปนตองเขามาเรียนรู เพื่อชวยงานของคุณธวัช ทั้งกิจการขนสงสินคาและธุรกิจแอมเวย พรอมกับมีเหตุการณสาํ คัญอีกหลายอยางทีท่ าํ ใหทง้ั สองทานเขามา สูธุรกิจแอมเวยจนประสบความสําเร็จเปน “เพชร” ในวันนี้ หลังจากที่คุณจิรชยาเรียนจบก็ไดเขาทํางานในโรงแรมชั้นนํามา โดยตลอด สวนคุณธวัชจบการศึกษาจากคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัย รามคําแหง และทําธุรกิจสวนตัวคือ กิจการขนสงสินคาใหกับ บริษัทตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง ซึ่งคุณธวัชเลาวา “ผมไดรบั การแนะนําใหรจู กั ธุรกิจแอมเวยจากนองชาย คุณสราวุธ เอือ้ จิรกาล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ซึง่ ขณะนัน้ เขากําลังศึกษา ในมหาวิทยาลัยปที่ 1 ผมจึงไมเห็นดวยเพราะกลัวเขาถูกหลอก จึงบอกใหเขากลับไปตั้งใจเรียน แตเขากลับยืนกรานที่จะทําธุรกิจ แอมเวยรวมกับเพื่อน ผมจึงตัดสินใจสมัครโดยคิดวาอยางนอยถา จะโดนหลอกก็จะไดชวยกันระวัง การเขาสูธุรกิจแอมเวยครั้งแรก จึงเขาไปจับผิดมากกวา สวนคุณจิรชยาเมื่อไดยินคําวาแอมเวยก็ นึกถึงคนหิว้ สินคามาสาธิตพรอมกับยัดเยียดใหเราชวยซือ้ จึงไมชอบ เพราะคิดวาตองขายของจํานวนมากๆ ตองไปชวนคนแปลกหนา ซึ่งขัดกับบุคลิกที่ไมชอบคุยกับคนที่ไมรูจัก” แตหลังจากทีค่ ณ ุ จิรชยาและคุณธวัชตัง้ ใจศึกษาธุรกิจแอมเวยเพิม่ ขึน้ แลวพบวา “แอมเวยเปนธุรกิจของคนธรรมดาๆ อยางเราที่จะได มีโอกาสมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นได ทั้งยังไดพัฒนาตัวเอง แอมเวยยังเปน ธุรกิจที่เราสามารถชวยเหลือผูคนไดทั่วโลก เรารูวาผลลัพธมัน คุม คา การทํางานพืน้ ฐานเปนเพียงแคกระบวนการ เราจึงตัดสินใจ ทําธุรกิจนีอ้ ยางจริงจังควบคูก บั การทําธุรกิจสวนตัว แตการทําสิง่ ที่ เราไมคนุ เคยและไมมปี ระสบการณไมไดงา ย เราทัง้ คูต อ งเปลีย่ นแปลง ตัวเองและฟนฝาอุปสรรคมากมาย และในทีส่ ดุ เราไดพสิ จู นแลววา ธุรกิจแอมเวยสามารถทําไดจริง เมือ่ ทําสําเร็จแลวสามารถหยุดไดจริง จากเหตุการณตอนที่คุณพอของเราปวย คุณจิรชยาจึงลางานโดย ไมรับเงินเดือนเพื่อมาดูแลทาน นั่นเปนชวงที่ทําใหเห็นชัดวา ‘ธุรกิจแอมเวยสามารถหยุดไดโดยทีร่ ายไดไมหยุด’ ซึง่ แตกตางจาก งานประจําและธุรกิจอื่นอยางสิ้นเชิง เพราะความฝนอันแรงกลา ที่ตองการจะดูแลคนที่เรารักใหดีที่สุด และเพื่อเปนสวนหนึ่งใน ความสําเร็จของทีม ทําใหเราตัดสินใจที่จะสําเร็จใหสูงขึ้นจนเปน ระดับเพชรในวันนี้”

“สิ่งที่เราไดรับจากแอมเวยมีมากมาย ไมวาจะเปนรายไดที่มั่นคง แวดลอมดวยสังคมของคนคิดบวก ไดรบั เกียรติจากบริษทั ไดเดินทาง ทองเทีย่ วทัว่ โลกในระดับเวิลดคลาส และสามารถสรางธุรกิจแอมเวย ในตางประเทศได ทําใหมีเวลาที่จะใชชีวิตกับคนที่เรารักไดเพราะเรา เปนผูกําหนดชีวิตเอง ถาไมมีแนวความคิดจากสองผูสถาปนา ริช เดอโวส และเจย แวน แอนเดล จากคนธรรมดาคนหนึง่ ก็จะไมสามารถ มีโอกาสเปนเจาของธุรกิจที่ยั่งยืนแบบนี้ไดเลย ขอขอบคุณบริษัท แอมเวยและทีมงานทุกทานอยางยิ่งที่ทําใหเรามีวันนี้”

ลําดับขั้นความสําเร็จ มิถุนายน ธันวาคม สิงหาคม เมษายน สิงหาคม มิถุนายน สิงหาคม สิงหาคม

2533 2535 2541 2548 2548 2549 2550 2552

สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวย นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั สองผูส ถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

May 2010

7


ธีรภัทร ภัทรธรรม

ลําใย รุงรักษา

กรุงเทพฯ ธุรกิจสวนตัว (รินทรลภัส สัจพจนนกุ ลู ษรทชล เหมะรัชตะ)

จันทบุรี ธุรกิจแอมเวย (พิชิต - สุนิพร ปญญาพันธ)

ขอขอบคุณผูเปดโอกาสทางธุรกิจและอาจารยผูยิ่งใหญของผม คุณรินทรลภัส สัจพจนนุกูล - คุณษรทชล เหมะรัชตะ นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชร และเพื่อนๆ ทุกคน ผมไมใชคนเกง แตมีผูนํา ที่เกงและทีมที่แข็งแกรง ถาขาดพวกเขาความสําเร็จนี้คงไมเกิดขึ้น ตอนแรกผมคิดวานักธุรกิจแอมเวยตองเปนนักขายมือทอง แตใน เดือนที่ผมไดตําแหนงนี้ไมไดเกิดจากการขายของสักชิ้นเดียว เพราะเปนการสรางธุรกิจขึ้นอยางมั่นคงและเชื่อฟงผูที่ประสบ ความสําเร็จ “ชะตาฟาลิขิต แตวิถีชีวิตเราเปนผูกาํ หนดเอง”

ภรหทัย ชีวสุทธิกุล

พญ.วี - นพ.ทศพร มวงสวย

กรุงเทพฯ ธุรกิจสวนตัว (อิสรีย - สุวิทย บวรกมลเศรษฐ)

นนทบุรี แพทย/แพทย (ยุทธนา - ปราณี ปทีปโชติวงศ)

“แตกตาง” เปนคําที่มักพบบอยในเสนทางเดินของชีวิต ผลลัพธ ที่ไดขึ้นอยูกับคําวา “เลือก” หากเราเลือกที่จะแตกตางเชิง สรางสรรค ความคิดก็จะมีตัวตนเชนกัน ลงมือทําไปพรอมกับ โอกาสที่ไดรับและยืนหยัดกับสิ่งนั้น ทุมเทความศรัทธาและ ความเชื่อ เราก็จะพบความสําเร็จที่แตกตางอยางนามหัศจรรย

May 2010

ขอขอบคุณบริษทั แอมเวยทเี่ ปดโอกาสใหเราทําธุรกิจและเขาใจคุณคาของ วลีนี้มากขึ้น มองเห็นความเปนไปได เพราะเราทั้งคูไมมีความสามารถ ในการขายของเลยในตอนเริ่มตน แตเพราะเปนคนที่พรอมจะเรียนรู จึงไดเขามาศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจนีม้ ากขึน้ และไดพบกับวลีทว่ี า “ชวยผูอื่นใหชวยเหลือตนเองได” แมเปนคําพูดที่แสนธรรมดา แตเมื่อ เราใสใจและเปดโอกาสทางธุรกิจใหมากพอ รวมถึงการชวยใหเขาชวยเหลือ ตนเองใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เราจึงมีโอกาสอยูในตําแหนงนี้ได

วนิดา - พ.ต.ท.สุรตั น นอยจันทึก

ชณัฐกฤช เทพมินทร ณีรนุช ทัดแกว

นครราชสีมา ธุรกิจแอมเวย/รับราชการ (ด.ต.สุพจน อุษา โขจนั ทึก)

ภูเก็ต อดีตธุรกิจฟารมกุง /อดีตเจาหนาที่ การตลาดบริษัทหลักทรัพย (วิศิษฐ แจงใจ)

คุณวนิดาเปนคนเห็นธุรกิจแอมเวยและลงมือทํากอน ทําใหผมได เห็นโอกาสทางธุรกิจในเวลาตอมา ความสําเร็จเกิดจากการทํางาน พื้นฐาน 1M+3S สมํ่าเสมอ ตอเนื่อง และนานพอ ไมยอทอตอ ปญหาและอุปสรรค ผมพบวาในธุรกิจแอมเวย รางวัลเทากับความ พยายาม ไมมใี ครเบียดบังผลประโยชนทเ่ี ราไดรบั ผมไดเปนเจานาย ตัวเอง ไมใชอยูที่ปลายปากกาของเจานายอีกตอไป

8

ขอขอบคุณโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก คุณสุนิพร - คุณพิชิต ปญญาพันธ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ดิฉันเริ่มตนธุรกิจดวยความ ไมพรอม แตเพราะโอกาสทางธุรกิจทําใหดิฉันเปลี่ยนแปลง ขอเพียง ทุกทานเปดโอกาสใหตัวเอง เรียนรู อดทน มุงมั่น และไมยอมแพ ดิฉันทําได ทุกทานทําได

วันนี้ถาเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิต ตองกลาเริ่มตนและกลา เปลี่ยนแปลงตัวเอง เราทั้งคูใชหลักวุฒิธรรม 4 ของทานพุทธทาสภิกขุ คือ หาครูดีใหพบ ฟงคําครูใหชัด คิดคําครูใหลึก และทําตามครูใหครบ ขอขอบคุณ คุณวีระสิทธิ์ - คุณรุงรวี สฤษดิพันธุ นักธุรกิจแอมเวยระดับ มรกต ผูเปนครูที่สอนใหเราทั้งคูทําธุรกิจแอมเวยอยางถูกตอง ถูกวิธี และถูกจรรยาบรรณ


ธนิดา - สมพงค สืบไทย กรุงเทพฯ (แสนสุข - ปราโมทย สุคนธจันทร)

กิมรวย - เปลี่ยน แปนทอง อุบลราชธานี (โยษิตา สมบัติหลา)

ขวัญตา จันสอน กรุงเทพฯ (ประพัทธพงษ พันธุพินิจ)

ประนอม - ประวิทย โทจันทร อุบลราชธานี (ฐิดา ธนาจิรประภา มนตรี นรมัตถ)

นงเยาว - ด.ต.ธนรัตน กอนทอง จิราภรณ - ส.ต.อ.สามชัย แพเกาะ พิษณุโลก นครราชสีมา (วรนุช โลนา - นิรุธ ใจดี) (เสาวภา - สมชาย จึงพาณิชย)

ดุษฎี อังคณาวิศัลย กรุงเทพฯ (ธนิน เกชาคุปต สุนันท มงคลชัชวาลย)

จารุณี - เฉลิมชัย ณัฎฐเศรษฐ ณัฐฐพัชร - ภูดิท สายวาณิชย อณัญลักษณ พรมนอก กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ศิวกรณ ภัคธนพิพัฒน (นพ.เจนวิทย (นักรบ - มรกต บุญเปยม) นนทบุรี สุภาวรรณ คลังสุวรรณ) (คมกฤษ แดนทอง - ณัฐฌา เรียงราช)

สมศรี - วิคม เหลากลม อุบลราชธานี (สุนีย - คํานึง ยิ่งมีชัย)

กรทิพย - ชาลี หวังธํารงควิทย กรุงเทพฯ (ธรรมกรณ หวังธํารงควิทย)

จัญญา - ปรีชา ทองสุภา ชัยนาท (จิตติมา คันสินธุ)

ศิริรัตน สัจจะมโน รอยเอ็ด (นฤมล - ประวัติ ไมยะปน)

สุวดี ดลกิตติกุล นครศรีธรรมราช (สถาน คํานวนจิตข) (2)

มาลา - รุงเรือง สุขสําอาง กรุงเทพฯ (อภิเดช ไมหอม)

เยาวภา ลิ้มตระกูล จําลอง ศรีสุข สุพรรณบุรี (พัชรพิดา - พลิศย อนุรักษธนนนท)

ขนิษฐา บุญตะนัย พ.อ.อ.ถวิล เสียงเสนาะ สิงหบุรี (เทวัญ บุญตะนัย)

วันสวาง พันนาเวียงจันทร ผจญ แคลวคําพุฒ นนทบุรี (พัชรพิดา - พลิศย อนุรักษธนนนท)

ณัฎฐรี - พิศุทธิ์ ศรีสอาน กรุงเทพฯ (เสมอแข พัวภูมิเจริญ)

นพฤทธิ์ ทองแกว ระยอง (ศุภกร แกวสวาง)

ธันยพร ปญญาพันธ กาญจนชัญญา - วีระศักดิ์ แสนกลาง กรุงเทพฯ ขอนแกน (พิชิต - สุนิพร ปญญาพันธ) (ธัณจิรา ไชยลังกา)

บุญภัทรา - นพพร วงศอนันต กรุงเทพฯ (ศรัณท ชื่นชํานาญชัยกิจ ภาษิณี ทองพันธุ)

วุฒิพงศ บุญละคร อุบลราชธานี (สุทธิพงษ - ปภัทรสิริ บุญละคร)

May 2010

9


ณัฐพล สุขประเสริฐ กรุงเทพฯ (ณรุส มหัคฆพงศ สมรศรี คลังสุภาวิพัฒน)

ภัทราวดี มีชูเดช กรุงเทพฯ (สุพัฒน เขียงทอง)

กัมพล เหลาอารีรัตน นนทบุรี (ธนพัต เหลาอารีรัตน)

ธนากร พรหมยศ กรุงเทพฯ (กัมพล เหลาอารีรัตน)

ฐิรารัตน - ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร กรุงเทพฯ (ศุภดี - พงคสัญญ ศุภกรมงคล)

นุชจรีย - คีท ฮุน คู เชียงใหม (จารุวรรณ ไวทยะโชติ)

กนกวรรณ - ณุชา วงศวราธิปกุล นครปฐม (กานดา ชิณวงษรอด)

ณัฐพล จันทรโสภา พัชรินทร - รังสรรค จันทรโสภา นุชนภา นิศาญาญ อุทัยธานี อุทัยธานี อําไพ มั่งคลาย (สุธาทิพย - ชัชเชาวน จุลภาค) (ณัฐพล จันทรโสภา) พิจิตร (เบญญาภา กรุดธูป - เทวราช สุมังเกษตร)

อิงคกฤษณ โชคชัย ศิริกาญจนาภัย ฉะเชิงเทรา (โชติกา จันทรวารี)

ทิพวรรณ อํานวย ลิ้มสมบัติอนันต กรุงเทพฯ (ภาวิณี - ปยวิช สุคนธวิช)

สมนึก - ธันยา ศูนยกลาง สุรินทร (ธนัท ศิวปฐมพร อุทัยวรรณ ผลเกิด)

กานดารัตน เชื้อวิโรจน ราชันย บัวตรี เชียงใหม (นุชจรีย - คีท ฮุน คู)

จิตปราณี - มนูญ ศรีสุธาสินี สงขลา (วิระ - ทิวา ตําวะสา)

ดวงแข - ธนวันต บุญเชิด ตรัง (อําพล - วารุณี เศวตะดุล)

พุทธิชา ขุนหอม - มรกต จดจํา จารุวรรณ - อดิศักดิ์ ปากดีหวาน กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ (สถาพร - ปราโมทย โชคชัยชาญ) (ปฐพร วิชญพงศ อภิวัชร ดวงทองคํา)

10

นภษร รุจิเดชากิตติ์ อรทัย นุสุภะ - สุจิน มณีวงษ บุญยงค แซลี่ นนทบุรี นครศรีธรรมราช ชินพรรธน ธีรธรรมดิษฐ (เนตรนภา ศรีสุข (จักกฤช - รชยา พฤกษปติกุล) กรุงเทพฯ กัมพล สหายสุข) (ชาญณรงค ชูเที่ยง - ยุพา ยิ่งเจริญทวีคูณ)

May 2010

อุษา วงศอนุสรณ - ประทีป บุญทรง นนทบุรี (วิรัลพัชร วงศอนุสรณ นฤรงค กาญจนะสิน)

จารุวรรณ ทองทา นครราชสีมา (เพ็ชร ทองทา)

ชัญญาภัค จันทรัตน ธัญพร จันทรัตน กําแพงเพชร รัชชาพงษ ดวงดีธนเศรษฐี (รัชชาพงษ ดวงดีธนเศรษฐี กําแพงเพชร ธัญพร จันทรัตน) (เสาวลักษณ - สัญญพงศ พนาธนวัฒน)


ผองศรี - อภิชาติ เทพวงศ พะเยา (มนูญ - ดารุณีย ไชยะคํา)

ธารารัตน ลิขิตสถาพร กําแพงเพชร (ธีรสิทธิ์ - ลัดดา ลิขิตสถาพร)

นภัสนันท เกษมวิริยกิจ นครราชสีมา (สมจิต - เปราะ เกษมวิริยกิจ)

พวงพร - ธาดา จันตา เชียงราย (ณิโชค - สิริมนรัตน ไชยรินทร)

วริษฐ เพ็ชรไพโรจน อัจฉรา วงศสุทธิวัตร นครราชสีมา ตรัง (ธีรยุทธ - สุนทรี วงศสุทธิวัตร) (สิงหทอง - พัชมณฑ เพ็ชรไพโรจน)

ภัชนีย สุวรรณธนพงษ สุโขทัย (ศิริพงษ - เบ็ญจา บัวเผื่อน)

ธนัญญา กะมุทะ ปทุมธานี (ถวัลย - สวรรค ชินบุตร)

ชยุต อูไพจิตร กรุงเทพฯ (วิวรรณ - ไพศาล อูไพจิตร)

กนกวรรณ ลาธุลี นนทบุรี (ไพโรจน - จีระนันท ทวีทาว)

เปมิกา วงษธนาเดช กรุงเทพฯ (สิริกาญจน สายแกวรัศมี)

วราภรณ รักอู กรุงเทพฯ (พงษศักดิ์ วิศวพลานนท)

พิศลยา นันทะพรหม พิษณุโลก (ฐิติชัย แสงธาราทิพย)

สมศรี - สํารวย ภิรมยพร นนทบุรี (สุเทพ รุงลอย)

สุกัญญา มั่งเรืองสกุล เพชรบุรี (โชคชัย พงศภัสสร)

ลาวัลย แซเบ กรุงเทพฯ (วิมลรัตน - โชคชัย สิงหาพล)

ชัชพงษ กําแพงทอง กรุงเทพฯ (ปยะมาภรณ อึ๊งโพธิ์ ชัยกริช ภาคสมบูรณ)

ชรัมพัชร สวัสดิโรจน ระนอง (ธนัชพร - ธรรมศักดิ์ สวัสดิโรจน)

พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล นนทบุรี (วาทินี ขานวงศ)

ชัยยุทธ - อุไรภรณ อินตะวงค อยุธยา (วันวิสาข - ธเนศ วิสมิตะนันท)

ฐิตาภา มีวรรณ กรุงเทพฯ (ฐิติวัสส สุรจันทรชาด)

วชิราภรณ คําหอม ตอพงษ สาหรายวัง กรุงเทพฯ (ปรีชา - อัมพร คําหอม)

นัฐพงษ แสงจันทร นครราชสีมา (ปริยากร เหมือนเผา)

ระวีวรรณ - สมศักดิ์ อุนทรัพย ณัฏฐชุดา - พัทธนันท พริ้มขจีพงศ ระยอง กรุงเทพฯ (สุดใจ ภูงามดี (ฉวีวรรณ ปนแกว) บุณฤทธิ์ บรรจงจิตต)

May 2010

11


กรุงเทพฯ เกณิกา ปราบเสร็จ (สุภรัตน - ปยะ พลพระ) วิวรรณ เมตตาวิมล (ปณฑรีย สุจินตนารัตน) ดนุโชติ จิตติเสรีสกุล วันวิสาข วงษโชติปนทอง (พฤสณัย มหัคฆพงศ - รมัณยา จูฑะเตมีย) กันต กองกันภัย (ศิรัส บาลี) ภคอร สุรเดชนนทกุล (ชินณปฐณ ปณณจาวัฒน) ชัยยงค - อมรรัตน ลือวิริยะพันธุ (วิชาญ นฤพันธาวาทย - สิริพรรณ บริพนธ) ธนวินท วีระพงศ (ภัทรเทพ วีระพงศ) อติรุจ - พรนภา บุตรกลิ่น (พิสุทธิ์ หฤทัยวิจิตรโชค ดวงดาว วิวัฒนภาสวร) หัทยา ผลพูล - วิชิต เต็งอํานวย (ถนอมศักดิ์ คงสูงเนิน) ปุณยวีร วิวัฒนสุนทรกุล (ณัฐวัชร - ชมกร ภาสนพิพัฒนกุล)

จันทบุรี ประชา ปะสิ่งชอบ - ปาริชาติ ออนสอาด (ประนอม บูรณโกศล)

ฉะเชิงเทรา จักรกฤษณ วงษษา (วสันต อยูพิทักษ)

ชลบุรี ชนิดาภา แสงออน - นัฐธี เมนนิ่ม (วรรณนภา - ยรรยง เพิ่มญาณวรรธนะ) กัลยกร - ณรงค จันทโพธิ์ (ปุณยวีร วิวัฒนสุนทรกุล)

กรุงเทพฯ รัติยา อยูทน (เอกสักถ จันทรปรรณิก) ภัสชล วงษแจง (สวง - เทอดภพ ชดเชย) ธนะชัย ศิริไตรวัฒนาพร กรรณิการ ขุนบุญจันทร (มัทนี ยมเกิด) โยษิตา ลวดเงิน (สราวุฒิ แซอวง) บุญเรง หาญวงศไพบูลย (โยษิตา ลวดเงิน) น.ต.หญิง อดิพร - โสภณ แข็งแรง (ปทมาพร เย็นบํารุง) พงศธร เสียงจันทร (ธนะวัฒน ติยะรัตนาชัย) ภัทราพร ดวงแกว - ณัฐภัทร ศรีสวัสดิ์ (กฤษฎา พรหมนิมิตร ณัฐวดี ธีรวัฒนวิจิตร) วรภัทร คุณวิเศษพงษ (ธนากร พรหมยศ)

12

May 2010

ปวีณา ลิ้มสกุลทิพย - อรงกต ภูมุตตะ (วันเพ็ญ ภูมุตตะ)

ชุมพร ณัฐธยาน - วศุพัชย ถิรเรืองสิทธิ์ (กาญจนา - สมกิจ อนันต)

นครปฐม ธัญลักษณ สาปาน - เสนห กุลพงษ (บัญชา เต็งใชสุน - จันทรจิรา ชาวปากนํ้า) นิรชา จําเนียรสุข (ชลิตา - โกมล จําเนียรสุข)

นครสวรรค ฐิติกานต สังขรัตน (เครือวรรณ - สนั่น สุขสําอางค)

นนทบุรี กัญญณัช มวงปานศิริ (สุวิภา บุณยะโหตระ) นภัสวรรณ - พิสิษฐ วัฒนรณชัย (วิชิตา - สัญญา นาวัฒนไพบูลย)

ปทุมธานี วาที่ ร.ต.มานะ ทองธรรมชาติ นิตยา ชนะศิลป (วันนา ทองธรรมชาติ)

พังงา จุรีรัตน - สมศักดิ์ ฐิตวังโส (วัฒนา - ประทุม เทพกูล)

พิษณุโลก สมคิด - รุง มั่นคง (กัลยขวัญ โตใหญ - สุพัฒน ชาลีจังหาญ) วราภรณ บินทจร (นงลักษณ สิทธิธรรมรักษ) จักรกฤษณ สินชัยวุฒิวงศ - ฑิตยา ธูปหอม (ภัทรีญาณ เจริญรงคสิทธิ์)

วิทยา ศรีตั้งรัตนกุล - สุกัญญา ทองทวีผล (ณัฏฐพัชร เจนจิราจิรโชติ) ชลิตา คํามวง - อาณัติ สมานพิบูรณ (ทัดพงษ สายวานนท) อาโนทัย ตั้งทองสถิต ธนปญญา บริบูรณวิจิตศีล (ภัทราพร ดวงแกว - ณัฐภัทร ศรีสวัสดิ์) สุหัตถ อังสวานนท (ณรงควิทย ยิ้มศิริวัฒนะ) นงลักษณ พงษเพียจันทร (รุงนภา มิมขุนทด) พงษทัศน แสงหิรัญ (สมาน ถิรพิเชฐวงศ) เอมอร สุวิเชียร (ทองเลื่อน พิเดช)

กาญจนบุรี ร.ต.หญิง ภัณชดา วงษศิลป พ.อ.อ.ดิษกร ยิ้มพงษ (ทิพนุช - สมยศ เหลืองนฤทัย) อนันต - นุชนาถ อินทรคลาย (จินตนา ปยะนพคุณ)

ภูเก็ต วรรณรัตน พฤกษประทิ่น มนชยา เลิศเอกกุล (สรายุทธ กาวกิจเจริญ) วันชัย สงาพล - อรุณ สงทอง (สุชาติ - พรทิพย นิลพงษ)

รอยเอ็ด ณัฐนรี มนตรีชน - นครศรี กรุณา (สมยศ - ชนาภา วรรณพฤกษ)

ระยอง จันทนี วัชรบูรณพงษ วาที่ ร.ต.ชัยศรี สังขจุติ (พีระ กลิ่นแกว - ณฤชล รัตนรัตน)

ลําปาง

สมุทรปราการ สิทธวีร ธนณัฐชาญสิทธิ์ - วิมลรัตน แซลิ้ม (ปวันรัตน ธนณัฐชาญสิทธิ์ ตะวัน อริยมงคลเลิศ) สายหยุด ทองเวียง - จรัญ งามวงศทอง (เฉลิมพงษ เยื่องไธสง - บรรจง สมบุญ) พงศศิริ ปยนันทวารินทร (เชวง คุณชยางกูร กัญญนลิน ปยนันทวารินทร)

สมุทรสาคร พีระเดช พุทธิสารชัย - สมจินต วั่นดี (เกียรติพงศ ขุนหลัด - กรรณฑิมา ชนกานตกุล) วิรัตน ดวงมา (บรรจง - ณรงค คูณชัยพานิชย)

สิงหบุรี

โสภิณ - สมบุญ ทับทิมราย พลเทพ - กัลยธีรา เหลืองวิลัย (จันทิมา สุทธิกุลเวทย - ประสาน สุรินทร) (กรรณิการ - ธีรบูรณชัย บุญสะอาด)

สกลนคร ไพศาล - ไพวัน ขอสุข (ยุพิน ฉลาดแยม) เปรมปรี วินิจมงคลสิน (เวทกา นิติกิจไพบูลย) ยุวดี - ด.ต.อุดม แดงนกขุม (ชนิดา เปลี่ยนสมัย)

สุราษฎรธานี ณัฐนันท สายชวย (หัสยา จารุพันธุเศรษฐ)

สุรินทร ถิติยารัตน - กฤติเดช จิรโชติธนพัต (ชนิดา เปลงเสียง)

อยุธยา

ปญนธิ กิจสุทธิ สงขลา กมนพรรธน - พัฒนสิน ถาวรชีพธนานนท (ดนภส กิจสุทธิ - อรอัญพ ศักดิ์อิทธิ์) ณิชกานต - อนุชา พรอมชัยยาพร (ชมพล - วรรณา โกมินทร) (คมกริช - ธนวรรณ รัตนะวงศกุล) สมพรัตน ชาติพงศ อุดรธานี (ธฤตนาถ - สมศักดิ์ ปริชาตินนท) ผองพิศ - กิตติทัศน แกวมาตร

สตูล

(ศิริลักษณ นรากูล - ธวัช สุวรรณศรี)

นิตยา - อมร นาคสงา (สายใจ - อาบีดีน องศารา)

กําแพงเพชร

นครปฐม

ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ (กิตติ - ฉฏาธร ปรานมนตรี)

ชญานิษฐ ชาญพรพิพัฒนกิจ (หญิง ประยงคทรัพย)

ชลบุรี ปญญา สุกใส (วรรณี - ณรงค สุกใส) คชวุฒิ นอยกํ่า หทัยรัตน ทรงเพียรทรัพย (จินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด)

เชียงราย ไพศาล - จินตนา บุญมา (ดุลยภาพ - เรณู ปานกลาง) บุณยภัทร - มนู สมเพชร (บัวเร็ว - เกษม จันธิมา)

เชียงใหม นนทภรณ พุทธรักษา บดินทร ติ๊บดอนจันทร (ศรัณยรัชต โพธิรัตอังกูร) ขจรศักดิ์ - สุนารี ภุมรินทร (ศรีไพร - ธีระเดช ประจวบศิลป)

นครราชสีมา พ.จ.อ.สมร - วันเพ็ญ เพ็งที (จิรภัทร ยืนยงพงศเสรี)

นครสวรรค กิตติ - ฉฏาธร ปรานมนตรี (ธีระ ปรานมนตรี - สิฬาภรณ พินกริด)

นนทบุรี สมาธิ ตั้งจินตะอักษร (สุระ อาภารักษ)

ปทุมธานี วุฒิสิทธิ์ - กรกมล ใจตาง (กิติยวดี - ธนชาต สุนารักษ)

พะเยา บัวเร็ว - เกษม จันธิมา (ศุภกร - สุพิชฌาย ไชยยศ) ภาวิมล เขื่อนธะนะ - กลวัชร อินหลี (วิลาวัลย เผือกสมจิตร - ถนอม ภิญโญ)


พิษณุโลก ดุจดาว รอดสิน - สรวิศ สอนสารี (สิริภัทธิ์ โกวิทศิริกุล - ศิริพงษ จีนากุล) ขนิษฐา กุลวรกันต (สุภารักษ ทิอาย) จ.ส.ต.พิกุล มาสูตร (ภาณุมาศ ไกรสร) ธนกฤต แจมดี (ชิตชไม - บุญชวน แจมดี) สายลม ศรีมนตรี - ภัทรวดี เอี่ยมสอาด (วิลาวัลย บานชื่น - สุรินทร ทิพยรัตน) ชัญญา เดชเดชะ (วิลาวัลย บานชื่น - สุรินทร ทิพยรัตน) กัลยขวัญ โตใหญ - สุพัฒน ชาลีจังหาญ (วีรยา บัญญัติ)

เพชรบูรณ นารี อินจําโรง (เพ็ญภักดิ์ ฟาทองศรีสุขดี)

มหาสารคาม วาลักษณ - ธันพงษ บงสีดา (ปญญดา สิงหพันธ - ธนกร แกวเจริญ)

สงขลา ธวัชชัย - ภัททิยา ชวลิตสิทธิกุล (อนุชาติ - สุพาภร ปยะนุกูล) ปณฑิตา - นฤทธิ์ ดิสรพงค (ประชัน - สมศักดิ์ โมรินทร)

สตูล กานดา - อํานวย เกศนี (ดวงใจ เกื้อคลัง)

สมุทรปราการ ลี่เกี่ยง - สุขุม กลิ่นกําธรกุล (นพ.ชนันต คุณชยางกูร พญ.บํารุงรัตน กลิ่นกําธรกุล) นิตยา เพ็งจันทร - สามารถ เชื้อพราหมณ (เกียรติพงศ ขุนหลัด กรรณฑิมา ชนกานตกุล) ภารดี ปยนันทวารินทร (เกริกชัย ปยนันทวารินทร)

สิงหบุรี เพ็ญศรี อุดมศักดิ์ (บุญเอื้อ เอี้ยวเจริญ)

สุโขทัย

อยุธยา ขจรศิลป - พรทิวาวรรณ ศรีสุวรรณ (บุญลน สาระติ - ปราโมช คันธพันธ)

อุดรธานี นรินทร ตนสิงหา - โอด ไอนา เยลเลอรแลนด (สมพร - อนิรุท ตนสิงหา)

อุตรดิตถ มยุรา คําสวน (รัตนาศรี สาดรุง)

อุบลราชธานี พาววิทย - นาลา บุญเต็ม (ปณิธาน ทาระขจัด)

คเณศ - อาภัสรา ทิศนาม (อภิฤดี ตรีรตั นตระกูล - ศุภกิตติ์ พินจิ เวการ)

กาญจนา พิมพสราญ กิตติวัฒน โรจนธัญกุล จักรพงษ สงแชม - วิภาวดี รักลวน จุไร จุรุวรรณ - เสรี แสงเสริม ฉวีวรรณ ศักดิ์ประมูล ชัยยศ พลายชุม

ญดา บุญรอด ณัฐพิมล - กฤษณะพงษ เงินทอง ธนิดา ทรงมุนีโรจน ธีระพล ขําทุเรียน ประเทือง ตันเจริญ พรชนก - พงษนิกูล ไชยะบุรินทร

เพ็ญพิมล - คําภา สิทธินาม ไพฑูรย - ศิริวรรณ สระบัว ภักดิ์ถิ่น ดานพงษ ภัทรวดี พิมพสราญ ภาวนา สัจจะศิริ เยาวรักษ แกนแกว

สมฤทัย - สันติ เหมริน สุกฤตา แซลิ้ม - ณัฐพล กิตติธรรม สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร - สันติรัฐ นันสะอาง สุวิชัย - อภิชญา วัฒธณศิริชัย หรรษา มานะกิจสมบูรณ

กชกร สาริสุต กัญชลา ละเอียดศิลป กัลยา มั่นในธรรม กิตติ แซตั้ง กิตติพร - จีรนันท ฦาชา เกียรติศักดิ์ ปานเขียว จรรยา นวลปลอด - บุญชวย สมสุข จํารัส ชออบเชย จุฬารัตน ใจยะ ชญานุตม - พ.จ.ต.สุดใจ จันทรา ชนิดาพร - ฤกษชัย สถิตพรบรรพต ชราวุฒิ ไชยดี - พัชรินทร แกวภิรมย ณชธร พัทธยากรกุล ณัฐกรณ ธรรมรัชสุนทร

ดุสิตา - ชลิต ชูเรือง ตองใจ นอยสอน เทพชัย นิติสาครินทร ธนวิทย คําพยา ธิตาวัลย จัตุรัสพันธ นฤมล เที่ยงใจชุม นฤมล ศิระวงษ นวพร ตรีประพันธกิจ นวรัตน สุขสําราญ นํ้าคาง - ธวัช นวมดวง นิษฐา ลิขิตสถาพร นิรัฐกานต - ธีรัชกิตติ์ ลีทุม บุญทิม ฐิติวร บุญเรือง ศรีดี

ประทุม ชัยฤทธิ์ศักดิ์เดช พหลวรรษ เอื้อศิริพันธ พัชรา ตุลาชัยสันติ พิชญ ปญญาพันธ พิมพชนก สนธิสัมพันธ ภารดี พงษนภา ภาวิณี ริจิรวนิช มนตชัย นอยสอน มะลิวรรณ พักตรใส - สมาน ชาตา เมธา ตั้งถาวรการ ยุพิน - ชลอ กือเย็น รัชกฤช เดชาเนติรัตน รัตดา วงหมี - บุญเลิศ เมืองมั่น รุงทิพย วงษสุวรรณ - วิเศษ มงคลธง

รุณฑิกา เคยสนิท วรางคนา ลิ้มสุขะกร วริษา - วันชัย อาดํา วิมลมาลย เรืองไรโกเมน สนธยา พรมจําปา PHAYBOUN VONGKINGKEO สุชาดา รัตนอุดม สุณี - จารึก ญาติพินิจ สุภาพร พลายแกว สุมโน นันทะเสน แสงธรรม ศรีบุบผา อรสา ปาละนันทน เอกชัย เลิศศิริอํานวยพร

กัญญารัตน มีชัย กุศลิน ดวงพร เกรียงศักดิ์ - มยุรี คลายเพชร เกศรี วงศใหญ จริญ จินาเดช ชัยณรงค ยมขรร ณัฐฐา ลักษมีอเนกพงศ

ตัสนีม กอแตง ทรายแกว สอนกลอม ทัศนีย เกิดวัดวัง เทพรัตน ไพรดี นิรันดร เพชรกลึง นิลพัตรา ณ ลําพูน - บุญยัง ขันทอง น.ต.หญิง ปนัดดา วีรกุลวัฒนา

ประทีป ศรีอําพร ปยดี ชาตรี พีรพัฒน สาคํา ยุทธนา - สกุณา โมราศิลป รณวรรษ - ธนัญญา วัฒนถาวรกุล วินัย แดงพัด วีระ เรืองโรจน - ลภัส เพ็งสองสี

สุวรรณีย กาหลง อนุสรณ มัน่ คง อรนุช เทพสุวรรณ อริยา ขุนยาน ออนทิพย รอดชีวะ น.ต.หญิง อารีรตั น เอกพจน

May 2010

13


แลกซื้อ MP3 จากนิวทริไลท

+ หหรือ

+ ซื้อนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ (รหัส 10-2634TH) จํานวน 2 กลอง และผลิตภัณฑนิวทริไลทใดๆ* ครบ 7,500 บาท (เอพี) หรือ ซื้อนิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดเติม (รหัส 10-3049TH) จํานวน 1 กลอง และผลิตภัณฑนิวทริไลทใดๆ* ครบ 7,500 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก แลกซื้อ! MP3 SAMSUNG ในราคาเพียง 150 บาท (จากราคาปกติ 1,590 บาท)

MP3 SAMSUNG 1. MP3 มีใหเลือก 3 สี คือ สีขาว ดํา และชมพู 2. พกพาสะดวก พรอมฟงกชั่นการใชงานครบครัน ทั้งฟงเพลง วิทยุ และบันทึกเสียง 3. รองรับการเก็บขอมูลผานทาง USB Direct ถึง 2 GB 4. หนาจอสี OLED แสดงผล 4 บรรทัด 5. จัดกลุม Playlist งายดายแคปลายนิ้ว 6. รองรับไฟลเพลง MP3 WMA OGG และ FLAC 7. DNSe 3.0 พลังเสียง 3 มิติ กระหึ่มรอบทิศทางดุจเครื่องเสียง 8. ฟงกชั่น Fitness Mode ชวยคํานวณแคลอรีในขณะออกกําลังกาย

• 10 - 12 พ.ค. 53

แลกซื้อ

150 บาท

จําหนายลวงหนาสําหรับ Nutrilite Top 2000 Sales of The Year 2009 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) และจองสั่งซื้อลวงหนา • 13 - 15 พ.ค. 53 ซื้อและชําระเงิน • 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 53 จําหนายทัว่ ไป หรือจนกวาสินคาจะหมด หมายเหตุ 1. ไมรวม SOP Promotion ของผลิตภัณฑนิวทริไลททุกรายการ 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี กรณีสีใดสีหนึ่งหมดกอน 3. ยกเวนผลิตภัณฑนิวทริไลท ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท แนชเชอรัล บี

14

May 2010


ผิวสวย กระจางใส ลดเลือนริ้วรอย + หรือ

เพียว ไวท ซิสเต็ม I

เพียว ไวท เอสเซนส

+ เพียว ไวท ซิสเต็ม II

เพียว ไวท เอสเซนส

ซื้อเพียว ไวท ซิสเต็ม I จํานวน 1 ชุด (สําหรับผิวธรรมดาถึงผิวแหง)

และเพียว ไวท เอสเซนส จํานวน 1 ขวด หรือ ซื้อเพียว ไวท ซิสเต็ม II จํานวน 1 ชุด

แลกซื แแล ลกซื้อ ชิ้นละ

500 บาท หรือ

(สําหรับผิวธรรมดาถึงผิวแหง)

และเพียว ไวท เอสเซนส จํานวน 1 ขวด รวมมูลคา 6,336 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก แลกซื้อ! อารทิสทรี ไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคัฟเวอรี ครีม หรือ อารทิสทรี ไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคัฟเวอรี โลชั่น ในราคาเพียงชิ้นละ 500 บาท (เอพี) (จากราคาปกติ 2,396 บาท (เอพี))

• 10 - 12 พ.ค. 53

จําํ หนายลวงหนาสําหรัับ AArtistry t Top 2000 Sales of The Year 2009 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) และจองสั่งซื้อลวงหนา • 13 - 15 พ.ค. 53 ซื้อและชําระเงิน • 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 53 จําหนายทัว่ ไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา อารทิสทรี เพียว ไวท ซิสเต็ม I อารทิสทรี เพียว ไวท ซิสเต็ม II อารทิสทรี เพียว ไวท เอสเซนส

รหัสสินคา

พีวี/PV

บีวี/BV

219214 219215 10-4020-A

1736 1736 798

4340 4340 1996

ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 4,340 4,340 1,996

5,425 5,425 2,495

May 2010

15


รักสะอาด กับ แอล.โอ.ซี. และ ดิช ดรอปส ซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. จํานวน 1 ขวด และผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส จํานวน 2 ขวด รวมมูลคา 836 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก แลกซื้อ! ไมถูพื้น เมจิกม็อบ ในราคาเพียง 50 บาท (จากราคาปกติ 207 บาท (เอพี))

แลกซื้อ

50 บาท

• 10 - 12 พ.ค. 53 จองสั่งซื้อลวงหนา • 13 - 15 พ.ค. 53 ซื้อและชําระเงิน • 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 53 จําหนายทัว่ ไป หรือจนกวาสินคาจะหมด ะหมด

รายการสินคา ผลิตภัณฑทําความสะอาด

รหัสสินคา

พีว/ี PV

บีว/ี BV

ราคาสมาชิก/AP

ราคาขายปลีก/CP

E-0001TH

91

228

228

285

E-8153TH

122

304

304

380

อเนกประสงค แอล.โอ.ซี. 1 ขวด ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส 1 ขวด

16

May 2010


ดูแลผลผลิตดวยแอ็ปซา-80 และนิวทริแพลนท เอจี

ขวดที่ 4 ลด %

50

• ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 1 ลิตร จํานวน 3 ขวด รวมมูลคา 1,236 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ซื้อขวดที่ 4 ไดในราคา 50% เหลือเพียง 206 บาท แกลลอนที่ 3 ลด %

50

ขวดที่ 4 ลด %

(รับ P83 B206 สําหรับขวดที่ 4)

• ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 9.5 ลิตร จํานวน 2 แกลลอน รวมมูลคา 6,664 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ซื้อแกลลอนที่ 3 ไดในราคา 50% เหลือเพียง 1,666 บาท (รับ P667 B1666 สําหรับแกลลอนที่ 3)

50

• ซื้อนิวทริแพลนท เอจี* ขนาด 1 ลิตร จํานวน 3 ขวด รวมมูลคา 3,084 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ซื้อขวดที่ 4 ไดในราคา 50% เหลือเพียง 514 บาท ตั้งแตวันนี้ - 15 มิ.ย. 53 หรือจนกวาสินคาจะหมด รายการสินคา สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 1 ลิตร 1 ขวด สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 9.5 ลิตร 1 แกลลอน นิวทริแพลนท เอจี 1 ขวด

(รับ P206 B514 สําหรับขวดที่ 4) รหัสสินคา พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP /AAP รราคาขายปลี าคาขายปลีก/CP E-3417THH 165 412 E-9268TH E-9268TTH 1333 3332 21949 219499 99 411 1028

412 3,33 32 3,332 1,0 0288 1,028

515 4,165 1,285

* นิวทริแพลนท เอจี จัดเปนปุยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวยสามารถซื้อเพื่อการใชเอง โดย “ไม” สามารถนําไปเสนอขายได ยกเวนมีใบอนุญาตจําหนายปุย หากฝาฝนจะไดรับโทษตามกฎหมาย

สิทธิพิเศษ สําหรับนักธุรกิจแอมเวยใหม ผูที่สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวยตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553 และมียอดซื้อผลิตภัณฑที่มีบีวีตั้งแตเดือนแรกที่สมัครจนถึงสิ้นเดือนถัดไป หลังจากนั้นทุกๆ 2 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ และ/หรือ โปรโมชั่นใดๆ* ครบ 1,000 บีวี/ใบเสร็จ รับสิทธิ์แลกซื้อ นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ลด 30% หรืออารทิสทรี สกิน รีฟินิชชิ่ง โลชั่น ลด 20%

ลด

30% ลด

20%

(สูงสุด 5 ชิ้น ตลอดอายุการสมัครปแรกของ นธอ.ใหม) * ยกเวนผลิตภัณฑนิวทริไลท แนชเชอรัล บี นิวทริไลท ไบโอซี พลัส และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 May 2010

17


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 53

238291

1 ชุด 219424

237297

238292

238452

งวนเชียง เพิ่มรสอรอย

ฟารมโชคชัย… นมโคแท 100%

ซื้อผลิตภัณฑงวนเชียง รหัสใดก็ได ครบ 50 บาท (AP)

ฟรี! ผลิตภัณฑงว นเชียง ชุดเล็ก 1 ชุด มูลคา 20 บาท

ซื้อผลิตภัณฑงวนเชียง รหัสใดก็ได ครบ 75 บาท (AP)

ซือ้ นมยูเอชที นมโค 100% ตราฟารมโชคชัย รสใดก็ได ครบ 2 แพ็ค (12 กลอง/แพ็ค)

(1 ชุดประกอบดวย ซอสฉลากเขียว และซอสถัว่ เหลือง ขนาด 60 มล. อยางละ 1 ขวด)

ฟรี! ซอสหอยนางรม ขนาด 640 มล. 1 ขวด มูลคา 36 บาท

ฟรี! แกวเซรามิคเนื้อหนา 1 ใบ มูลคา 75 บาท (สูง 12 ซม.)

212366

212367

212368

209247

237435

238358

238359

238595

237436 237285

ฟิชโช… เต็มรสชาติ ไดประโยชน ซื้อปลาเสน ฟชโช รสใดก็ได ครบ 3 ซอง

ฟรี! ฟิชโช ยัมมี่สไปซี่ส 52 กรัม 1 ซอง มูลคา 30 บาท

237512

237513

237516

McCormick เพิ่มรสสลัด ซื้อนํ้าสลัดแม็คคอรมิค รหัสใดก็ได ครบ 2 ขวด

ฟรี! นํ้าสลัดแม็คคอรมิค ไชนีส เดรสซิ่ง 1 ขวด มูลคา 71 บาท (เอพี)

ซุปโอทาโกะ อรอยงาย สไตลญี่ปุน ซื้อซุปโอทาโกะ รสใดก็ได ครบ 2 กลอง

ฟรี! แกวนํา้ โอทาโกะ 1 ใบ มูลคา 59 บาท

237515

คนรักรถ เลือก 3M ซื้อ • 3เอ็ม คารแคร นํ้ายาสเปรยทําความสะอาด เคลือบเงาเบาะหนังและไวนิล • 3เอ็ม คารแคร นํ้ายาสเปรยทําความสะอาดยางและลอรถยนต • 3เอ็ม คารแคร ซุปเปอรผาชามัวร 1100 สีเบจ สําหรับทําความสะอาดรถยนต • 3เอ็ม คารแคร ผาไมโครไฟเบอร ทําความสะอาดรถยนต รวม 4 ชิ้น ราคา 1,086 บาท (เอพี)

ฟรี! นํ้ายาเคลือบยางรถยนต 1 ขวด มูลคา 424 บาท และนาิกาขอมือ 3M 1 เรือน มูลคา 650 บาท รวมมูลคา 1,074 บาท (นาิกามีใหเลือก 3 ลาย/เสนผาศูนยกลางหนาปด 4 ซม./ความยาวจากสายทัง้ สองดาน 25 ซม.)

214806

นํามันอเนกประสงค WD-40 ซื้อนํ้ามันอเนกประสงค WD-40 1 กระปอง

ฟรี! นํ้ามันอเนกประสงค WD-40 ขนาดเล็ก 56 กรัม 1 กระปอง มูลคา 109 บาท

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2553

18

May 2010


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 53

1 ใบ

1 ใบ 237449

238531

238532

238533

238534

237450

เวเฟอรล็อคเกอร ซื้อเวเฟอรล็อคเกอร รสใดก็ได ครบ 2 ถุง

แหง สบายกับลอรีเอะ

ฟรี! Minibox ล็อคเกอร 1 ใบ

ซือ้ ผาอนามัย ลอรีเอะ รหัสใดก็ได ครบ 195 บาท (เอพี)

(มีใหเลือก 2 สี คือ สีแดง และนํา้ เงิน/ ขนาด กวาง 12 x ยาว 12 x สูง 11.5 ซม./สามารถพับเก็บได)

(มีใหเลือก 2 สี คือ สีเขียว และชมพู/สูง 29 ซม./เสนผาศูนยกลางดานบน 30 ซม.)

ฟรี! ถังพลาสติกดีไซนเก 1 ใบ มูลคา 95 บาท

1 ใบ 1 เลม 209232

209233

อานสนุก ไดความรูก บั เนชั่น เอ็กมอนท ซื้อหนังสือในเครือเนชั่น

ลอตเต ไซลิทอล เคี้ยวเพลิน ฟันไมผุ

ซื้อหนังสือในเครือเนชั่น ครบ 300 บาท (เอพี)

ซื้อหมากฝรั่งลอตเต ไซลิทอล รสใดก็ได 1 แพ็ค (2 กระปอง/แพ็ค)

ฟรี! หมากฝรั่ง ไซลิทอล บลูเบอรรีมินต 1 กระปอง มูลคา 56 บาท

ครบ 600 บาท (เอพี)

ฟรี! กระเปาสะพาย มูลคา 99 บาท

ฟรี! หนังสือนิทานสองภาษา อานได 2 ดาน (ปกแข็ง) มูลคา 200 บาท

(กระเปามี 3 สี/ขนาด กวาง 36 x ยาว 29 ซม.)

(มีใหเลือก 2 เรือ่ ง คือ สโนวไวท และซินเดอเรลลา)

1 กลอง 238343

216059

238344

ขาวหอมมะลิ ไทไท อิควล…หวานเพื่อสุขภาพ ซื้ออิควลชนิดผง วัตถุใหความหวาน แทนนํ้าตาล ครบ 2 กลอง (50 ซอง/กลอง)

ฟรี! อีก 1 กลอง บรรจุ 25 ซอง/กลอง มูลคา 55 บาท

ซื้อขาว ไทไท รหัสใดก็ได ครบ 2 ถุง

ฟรี! กลองถนอมอาหาร 1 ใบ มูลคา 85 บาท (มีใหเลือก 2 สี/ขนาด 17.6 x 21.6 x 7.7 ซม./ สามารถใชอนุ อาหารในไมโครเวฟได (เปดฝา) /แชอาหารในตูเ ย็น)

219436

นํามันยูคาลิปตัส ตราจิงโจ ซื้อนํ้ามันยูคาลิปตัส ตราจิงโจ ชนิดสเปรย 2 ขวด

ฟรี! อีก 1 ขวด มูลคา 182 บาท (เอพี)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2553 May 2010

19


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแตวันนี้ - 15 มิ.ย. 53 หรือจนกวาสินคาจะหมด

1 ขวด พรอมขวด สเปรย

1 ขวด

1 กระปอง

216161 216158

216159

216160

เซปติคลีน ยอยสลายของเสียสารอินทรีย ซื้อเซปติคลีน ชนิดเม็ด ขนาด 50 กรัม ครบ 2 ขวด

ฟรี! อีก 1 ขวด มูลคา 208 บาท (เอพี) ซื้อเซปติคลีน ชนิดนํ้า ขนาด 200 มล. ครบ 2 ขวด

ฟรี! อีก 1 ขวด มูลคา 375 บาท (เอพี) พรอมขวดสเปรย ขนาด 200 มล. มูลคา 21 บาท

ไบซูโก สําหรับฟารมกุง

ซื้อเซปติคลีน พลัส ขนาด 1 กิโลกรัม ครบ 2 กระปุก

ฟรี! อีก 1 กระปุก มูลคา 3,958 บาท

ซื้อไบซูโก ขนาด 1 กิโลกรัม ครบ 2 กระปุก

ฟรี! อีก 1 กระปุก มูลคา 3,583 บาท (เอพี)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2553 • การสั่งซื้อแบบรับสินคาดวยตนเองทางโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ตในวันปดยอด สามารถแจงรับเองไดเฉพาะที่สํานักงานใหญหรือสั่งซื้อแบบจัดสงสินคาเทานั้น • รายการสงเสริมการขายตั้งแตหนา 14 - 20 เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจของแอมเวยแตอยางใด

ชุดเรื่องเลากอนเขานอน

นานมีบุคส

นิทานที่จะชวยใหเด็กๆ เพลิดเพลิน พรอมรับขอคิดดีๆ ที่แฝงอยูในนิทานชุดนี้ (คาจัดสง 40 บาท)

ชุดนิทานกอนนอน อานนิทานกอนนอนกันเถอะ แลวจะชวยใหเด็กๆ นอนหลับฝนดี (คาจัดสง 35 บาท)

เลมละ 77 บาท (เอพี) เลมละ 89 บาท (เอพี)

เลมละ 86 บาท (เอพี)

ชุดเอาตัวรอดปลอดภัยไวกอน เรียนรูการเอาตัวรอดจากสถานการณตางๆ เชน นํ้าทวม ไฟไหม ฯลฯ ดวยตัวละครจาก รายการโทรทัศนจากเกาหลี (คาจัดสง 35 บาท)

เลมละ 144 บาท (เอพี)

เลมละ 86 บาท (เอพี)

ชุด Dictionary (คาจัดสง 35 บาท) ฟรี! Interactive CD-ROM

177 บาท (เอพี) 20

May 2010

จุคําศัพท กวา 900 คํา

จุคําศัพท กวา 3,700 คํา

268 บาท (เอพี) ชุดละ 86 บาท (เอพี)

ชุดหนังสือเสริมเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร

สรางพลังใจ อานชีวิต

ขอแนะนําหนังสือที่ไดรับความนิยมมากทั่วโลก มีบทสรุป และแบบฝกหัดทาทายสมองทุกบท (คาจัดสง 50 บาท)

ผูไมยอมจํานนตอคําเยยหยัน (คาจัดสง 20 บาท)

เลมละ 409 บาท (เอพี) หมายเหตุ: คาจัดสงเปนราคาจัดสงทั้งชุด

เลมละ 159 บาท (เอพี)


สิทธิพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก

สําหรับ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53

สวนลดพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวย และสมาชิก เพียงตัดคูปองจากดานลาง แลวนําไปรับสิทธิ์ ตามรานคาที่ระบุ

Dining สเวนเซนส

นีโอสุกี้

ฟรี! Sugar cone X6 (มูลคา 54 บาท)

สวนลดมูลคา 50 บาท

เมื่อซื้อไอศกรีมควอท 1 ควอท ขนาด 145 กรัม ใชไดที่สเวนเซนสทุกสาขา

1. อนุสาวรียชัย ชั้น 3 ศูนยการคา Center One โทร. 0-2246-1822 2. พันธุทิพย งามวงศวาน ชั้น 2 โทร. 0-2953-5233 3. ทาวนอินทาวน ชั้น 2 @ Park Town in Town (by Lotus) โทร. 0-2934-5268 4. โลตัส สาขา 2 (นาดี) อุดรธานี โทร. 042-130-595

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนการบริการ โปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนการบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ งแจง ลวงหนา • คูปองนีส้ ามารถใชไดเมือ่ ทานอาหารในรานครบ 300 บาทขึน้ ไป • สงวนสิทธิใ์ นการใชคปู อง 1 ใบ/บริการ 1 ครัง้

แหลมพรหมเทพ (ภูเก็ต)

ยําแอนดตํา

ลด 15% เฉพาะอาหาร (เงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! นํ้าพันช 1 ที่ มูลคา 120 บาท เมื่อทานอาหาร ครบ 500 บาทขึ้นไป (เงินสด) ที่อยู ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 076-288-656, 076-288-084 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก

ลด 10% สําหรับอาหาร ในเดือนเกิด ฟรี! ยําถัว่ พลู 1 จาน มูลคา 95 บาท

.............................................

เงื่อนไข • ระยะเวลาการใชสิทธิ์ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปน การบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง เงือ่ นไขโดยไมตอ งแจงลวงหนา • บัตรเครดิตตองมียอดการชําระตัง้ แต 200 บาทขึน้ ไป • ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ได • กรุณาจองลวงหนา 1 วัน • กรุณาแสดงบัตรประชาชนของเจาของวันเกิดและใชไดในเดือนเกิดเทานั้น

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนการบริการ โปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา

สาขาที่ใชได 1. K Village สุขุมวิท 26 โทร. 0-2665-6546 2. Life Center Q House ลุมพินี สาทร โทร. 0-2677-7246 3. ชั้น 6 Zone A Central World โทร. 0-2613-1501 4. ชั้น 5 Beach Front Central Festival Pattaya Beach โทร. 033-003-696 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................

คําพูน

ซัมไทม

ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! Welcome Drink 1 ที่ สําหรับเจาของวันเกิด (ยกเวนแอลกอฮอล) สาขาที่ใชได 1. เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 7 โทร. 0-2646-1044 2. เซ็นทรัลปนเกลา ชั้น 5 โทร. 0-2884-7182

ลด 10% เฉพาะอาหาร (เงินสด) เมื่อทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไป ในเดือนเกิด ลด 15% เฉพาะอาหาร (เงินสด)

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้ กับพนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตองแจงลวงหนา

เดอะพารค บาย นองเนย ซีฟูด ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! เมนูกลวยหอมซีฟดู 1 จาน ที่อยู ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 2 ม.6 ถ.พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร. 0-2453-1701-4 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้ กับพนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแอมเวย พรอมบัตรประชาชน เจาของวันเกิด

ที่อยู ซ.พหลโยธิน 9 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2617-1665, 089-666-7515 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................. เงื่อนไข • ตัง้ แต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถ เปลี่ยนเปนการบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้ง กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • เมื่อมาเกิน 10 ทานขึ้นไป และกรุณาแสดงบัตรประชาชน

ไอคาราโอเกะ แอนด เรสเตอรอง ลด 20% สําหรับอาหาร และคาหอง คาราโอเกะวันอาทิตย - พฤหัส ในราคาปกติเทานั้น ทีอ่ ยู ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟาใตดินประตู 1) โทร. 0-2694-0302-3 0-2652-9979-80 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้ กับพนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตองแจงลวงหนา

จุดชมวิวทะเล กรุงเทพฯ

เมลติ้ง โมเมนส

ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด)

ลด 10% สําหรับขนม อาหาร และ เครือ่ งดืม่ (เงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! เคก 1 ชิน้ มูลคา 55 บาท หรือ ถุงผาลดโลกรอน มูลคา 65 บาท ลด 10% สําหรับขนม อาหาร และเครื่องดื่ม (เงินสด) ที่อยู บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2234-9528

ที่อยู บางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร. 089-894-3595, 089-613-1340

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้ กับพนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตองแจงลวงหนา • เปดบริการทุกวัน ยกเวนวันจันทร

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้ กับพนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตองแจงลวงหนา • ทานอาหารที่รานทานั้น


Health & Beauty โอเอซิส สปา

เอสเคป เดอ สปา

ลด 20% จากราคาปกติ ในเดือนเกิด ซือ้ 1 แถม 1 เมือ่ ซือ้ โปรแกรม King หรือ Queen of Oasis Signature Massage 2 ชัว่ โมง ราคา 4,590 บาท สาขาที่ใชได 1. กรุงเทพฯ โทร. 0-2262-2122 2. เชียงใหม โทร. 053-920-111 3. พัทยา โทร. 038-364-070 4. ภูเก็ต โทร. 076-270-271

ซื้อ 1 แถม 1 (ซื้อนวดไทย รับฟรี นวดไทยอีก 1 ชม. หรือซื้อ นวดนํ้ามัน รับฟรี นวดนํ้ามันอีก 1 ชม.) ในเดือนเกิด พิเศษเพียง 1,000 บาท สําหรับการเขารับบริการ 1 ครัง้ ดวยเวลา 3 ชม. ไมจาํ กัดทรีทเมนท จากปกติ 4,500 บาท สาขาที่ใชได 1. กรุงเทพฯ - สุขุมวิท 31 โทร. 0-2662-0195-6 2. GMM FITNESS CLUB อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โทร. 0-2669-9392 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 086-984-2004

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนการบริการ โปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได

เงื่อนไข • ตัง้ แต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนการบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดง คูปองสวนลดนีก้ บั พนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ งแจงลวงหนา • รายการสงเสริมการขายนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกเทานั้น • สอบถามรายละเอียดกอนเขาใชบริการ • สามารถใชบริการ จ.- ศ. (ยกเวนวันหยุดตอเนื่อง และวันหยุดนักขัตฤกษ) • รายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได • สิทธิ์ในการเขาใชบริการตองเปนไป ตามขอตกลงตามรายการสงเสริมการขายนั้น • โปรดสํารองลวงหนากอนเขาใชบริการ

เพียงโชวบตั รนักธุรกิจแอมเวยหรือบัตรสมาชิก แลวรับสิทธิ์กับรานคาดังนี้ เกรท อเมริกัน ริบ ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด) ในเดือนเกิด ลด 50% อาหาร จานหลัก 1 ที่ (ที่ราคาตํ่าสุด) เมื่อสั่งอาหารจานหลัก 2 ที่ขึ้นไป สาขาทีใ่ ชได 1. สุขมุ วิท 36 โทร. 0-2661-3801 2. หัวหิน โทร. 032-521-255 3. พัทยา โทร. 038-300-874

ปากลางเมือง รีสอรท สวนอาหาร (ขอนแกน) ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! เคกวันเกิด 2 ปอนด สําหรับการจัดเลี้ยง วันเกิด ที่อยู อ.เมือง จ.ขอนแกน โทร. 043-223-733, 086-634-4360 www.pa-klang-muang.com เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • กรุณาแจงลวงหนา 2 วัน

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53

ซันบุฟเฟตอินเตอร (นนทบุรี)

ลุงไสว (หาดจอมเทียน)

ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด) • ในเดือนเกิด ฟรี! เคก 1 ปอนด มูลคา 200 บาท • ฟรี! วันเกิด 1 ทาน ลด 10% เฉพาะอาหาร ทีอ่ ยู ถ.นครอินทร - พระราม 5 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2966-6916, 087-826-2255

ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด)

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค.-31 ก.ค. 53 • กรุณาจองลวงหนากอน 17.00 น. • เมื่อจัดเลี้ยงที่ราน 10 ทานขึ้นไป

ทีอ่ ยู ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 038-231-398

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53

Dining นาราทิพย ลด 25% สําหรับอาหาร และ เครื่องดื่ม (เงินสด) สิทธิพเิ ศษ ฟรี! คาหองคาราโอเกะ มูลคา 3,500 บาท หรือ ฟรี! คาเปดขวด มูลคา 300 บาท ในเดือนเกิด ฟรี! เคกวันเกิด 2 ปอนด ที่อยู ถ.จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพฯ โทร. 081-565-1155

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • เมื่อจัดเลี้ยงครบ 20 ทาน สามารถ ใชสทิ ธิไ์ ดทกุ รายการพรอมกัน • เมือ่ จัดเลีย้ งแขก 30 ทานขึน้ ไปในเดือนเกิด

เรือนทะเล บางเสร (ชลบุร)ี ลด 10% สําหรับอาหาร (เงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! เคก 1 ปอนด มูลคา 160 บาท ที่อยู ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 038-436-572-3

เงื่อนไข • ตัง้ แต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • เมือ่ จัดเลีย้ งทีร่ า นตัง้ แต 4 ทานขึน้ ไป และกรุณาแสดงบัตรประชาชน

เงือ่ นไข • โปรดแสดงบัตรนักธุรกิจแอมเวยหรือบัตรสมาชิกกับพนักงานทุกครัง้ กอนการใชบริการ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยไมตอ งแจงลวงหนา • ไมสามารถใชรว มกับสวนลดรายการอืน่ ได

ใหกับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก สามารถมาถายภาพได 2 ทาน พรอมชุดใสถา ยทานละ 1 ชุด และแตงหนา-ทําผม ตามสไตลชดุ ทีเ่ ลือก พรอมรับภาพขนาด 16” x 20” 1 ใบ เงื่อนไข • ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 53 • คูปองนี้ไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได • คูปองนี้ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นได • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • กรุณาโทร. นัดลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห

www.nicethewedding.com, www.weddingsquare.com/nicethewedding Tel. 0-2681-1544, 089-672-2588

Gift Voucher

Nice The Wedding Studio มอบ GiftVoucher มูลคา 5,000 บาท ฟรี!


24

May 2010


PRODUCT OF THE MONTH

เครือ่ งกรองอากาศคุณภาพ เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องคุณ เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียรไดรับการออกแบบและคิดคน เพื่อใหไดสมดุลทั้งระบบ การทํางานทีส่ ะดวกสบายและประสิทธิภาพการกรองอากาศทีย่ อดเยีย่ ม ดวย 4 สัญลักษณ คุณภาพทีท่ าํ ใหคณ ุ มัน่ ใจและไววางใจไดวา อากาศภายในหองคุณจะสะอาด สดชืน่ และปลอดภัย CLARUSTM FILTRATION SYSTEM เครือ่ งกรองอากาศ แอทโมสเฟียร รหัส 10-1076TH P15789 B39472 ราคาสมาชิก 39,472 บาท ราคาขายปลีก 49,340 บาท

เทคโนโลยีการกรองทีช่ ว ยลดสิง่ ปนเปอ นในอากาศทีม่ ขี นาด เล็กถึง 0.009 ไมครอน* และมีประสิทธิภาพการกรอง อากาศ 99.99%* พรอมพื้นที่ผิวของแผนกรองกลิ่นมี ขนาดเทียบเทา 226 สนามฟุตบอล**

PUREFLOWTM SILENT OPERATION SYSTEM ความเงียบอันทรงประสิทธิภาพ ดวยความเงียบดุจเสียงกระซิบ เพียง 28 เดซิเบล ทีค่ วามแรงลมระดับ 1

INTELLI-SENSE สัมผัสเดียวเพือ่ การทํางานระบบอัตโนมัติ มัน่ ใจไรกงั วล ควบคุม และปกปองคุณภาพอากาศไดงา ยดาย แมขณะทีค่ ณ ุ ไมอยูบ า น

TURBO POWER พลังสูงเพือ่ อากาศสะอาด สดชืน่ อยางรวดเร็ว

* ทดสอบโดยหองทดลองอิสระ โดยใชตวั แทนสิง่ ปนเปอ น ไดแก โปแทสเซียมคลอไรด (Potassium Chloride-KCI) แทนอนุภาคขนาด 0.05 ถึงใหญกวา 1.0 ไมครอน และใชลาเท็กซไมโครสเฟยร (Latex Microspheres) แทนอนุภาคขนาด 0.009 ถึง 0.0097 ไมครอน เปนสิ่งปนเปอนสําหรับการทดสอบ SPE (Single Pass Eff iciency) ซึ่งผลการทดสอบโดยใชสิ่งปนเปอนอื่นๆ อาจแตกตางออกไป ** จากการคํานวณคือ คารบอนกัมมันต 1 กรัม มีคา 855 ตารางเมตร ดังนัน้ 1,900 กรัม จึงมีคา ประมาณ 1.6 ลานตารางเมตร หรือเทียบเทา 226 สนามฟุตบอล May 2010

25


eSpring ควารางวัลการออกแบบ เพื่อสิ่งแวดลอม ในสหรัฐอเมริกา แอมเวยตอกยํา้ ความเปนผูน าํ ธุรกิจขายตรงโลก เดินหนาสงเสริมคุณภาพชีวติ คนทัว่ โลก ลาสุดเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ควารางวัลการออกแบบเพือ่ สิง่ แวดลอมจากสมาคมวิศวกรพลาสติก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ประหยัด พลังงานเฉลี่ยเทากับกระแสไฟที่จายใหหมูบานที่มีประชากรจํานวน 9,000 คนนานหนึ่งป คุณกิจธวัช ฤทธีราวี ผูจ ดั การทัว่ ไป เปดเผยวา แอมเวยมคี วามภูมใิ จเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดนาํ เสนอผลิตภัณฑคณ ุ ภาพสูงและมีสว นชวยในการรักษาสิง่ แวดลอมของโลก ในเวลาเดียวกัน ลาสุดเครื่องกรองนํ้า eSpring ควารางวัลการออกแบบเพื่อ สิง่ แวดลอมจากสมาคมวิศวกรพลาสติก* (The Society of Plastics Engineers, SPE) โดยมีพิธีมอบรางวัลในการประชุม Global Plastics Environmental Conference (GPEC) 2010 เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2553 ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลดานการออกแบบทีย่ ง่ั ยืน (Design for Sustainability) ดวยระบบซอรฟแวร GaBi ที่มุงเนนการดีไซน ผลิตภัณฑทส่ี วยลํา้ สมัย สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกัน ตองไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การออกแบบเครื่องกรองนํ้า eSpring รุน นีย้ งั มุง ตอบสนองรูปแบบการใชงานของผูบ ริโภคยุคใหมไดอยางลงตัว และเหมาะสม ดวยรูปทรงที่สวยเพรียว ขนาดกะทัดรัด ชวยประหยัดพื้นที่ และติดตั้งงาย ดร.รอย คีนเนน (ซาย) นักวิทยาศาสตรอาวุโส ฝายวิจยั และพัฒนาเครือ่ งกรองนํา้ eSpring เปนผูแทนจากแอมเวยรับมอบรางวัลการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอมดาน การออกแบบที่ยั่งยืนจากผูแทนสมาคมวิศวกรพลาสติก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประชุม Global Plastics Environmental Conference (GPEC) 2010 ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

“งานออกแบบเครือ่ งกรองนํา้ eSpring นีเ้ มือ่ เปรียบเทียบกับการออกแบบในอดีต พบวา ชวยลดผลกระทบภาวะโลกรอนไดถงึ 46% เนือ่ งจากใชพลาสติกนอยลง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟา และทําใหเกิดขยะจากการใชงานและหลังการ ใชงานนอยลง โดยเฉพาะดานการใชพลังงาน ชวยลดปริมาณไฟฟาอยางเห็น ไดชดั โดยเฉลีย่ ถึง 19.7 กิโลวัตต-ชัว่ โมงตอป การประหยัดพลังงานนีเ้ ปรียบเทียบ เทากับกําลังไฟที่สามารถจายไฟฟาใหกับหมูบานที่มีประชากร 9,000 คนได นานหนึ่งปทีเดียว” เครื่องกรองนํ้า eSpring ผสานเทคโนโลยีการกรองนํ้าประสิทธิภาพสูง โดยนํา ไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทรวมไวในเครือ่ งเดียว สามารถ กําจัดแบคทีเรียและไวรัสในนํา้ ไดกวา 99.99%** ดักจับสารปนเปอ นทีม่ ขี นาดเล็ก ไดกวา 140 ชนิด*** ผานการรับรองมาตรฐานโดยองคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติ ระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI*** เทคโนโลยี การกรองเฉพาะสิง่ ปนเปอ นในนํา้ ซึง่ จะคงเหลือแรธาตุทม่ี ปี ระโยชนตอ รางกายไว เชน แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด และใชเทคโนโลยีเชือ่ มตอกระแสไฟฟา แบบไรสาย เพิม่ ความมัน่ ใจ ปลอดภัยตลอดอายุการใชงาน จึงมั่นใจและกลา รับประกันความพอใจ ไมพอใจยินดีคืนเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ซื้อ

* หนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องพลาสติก กอตั้งขึ้นในป 1942 ทําหนาที่ในการใหคําแนะนําและชวยเหลือบริษัทตางๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก ** แบคทีเรียตัวแทนทีใ่ ชอา งอิงและทดสอบนี้ ไดแก Raoultella terrigena ไวรัสตัวแทนทีใ่ ชอา งอิงและทดสอบนี้ ไดแก Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 (ยกเวน ไวรัส Coliphage MS-2 เปนไวรัสที่ไมกอใหเกิดโรค (non-pathogenic virus) แตทนทานตอการฆาเชื้อ ซึ่งสามารถกําจัดได 99.97%) รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของ สํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) *** รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 และตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)

26

May 2010


อย. เตือน อยาหลงเชื่อวิธีการตรวจสอบนํ้า ลวงผูบ ริโภคใหเขาใจผิด หวังขายเครือ่ งกรองนํา้ ผูบ ริโภครองบริษทั ขายเครือ่ งกรองนํา้ สาธิตการใชเครือ่ งมือทดสอบนํา้ โดยมีลกั ษณะเปนแทงสเตนเลส 2 แทงจุม ลงในนํา้ อางนํา้ ดืม่ บรรจุขวดและนํา้ ทีผ่ า นการกรองจากเครือ่ งกรองนํา้ บริษทั อืน่ ปนเปอ น สิ่งสกปรก โดยเกิดตะกอนขุนหรือตะกอนแดง อย. เตือนอยาหลงเชื่อการทดสอบดังกลาว เพราะ เปนการสรางความเขาใจผิดเพียงเพื่อตองการขายเครื่องกรองนํ้าเทานั้น นพ.นรังสันต พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวาสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ไดรบั การรองเรียนจากผูบ ริโภควา มีผแู ทนบริษทั ขายเครือ่ งกรองนํา้ แหงหนึง่ ไดมาเสนอขายเครือ่ งกรองนํา้ และไดสาธิตวิธกี ารตรวจสอบนํา้ โดยเปรียบเทียบนํา้ ทีผ่ า นการกรอง จากเครือ่ งกรองนํา้ ของบริษทั กับนํา้ ทีก่ รองจากเครือ่ งกรองนํา้ บริษทั อืน่ และนํา้ ดืม่ บรรจุขวดยีห่ อ หนึง่ โดยใชเครื่องมือมีลักษณะเปนแทงสเตนเลส 2 แทง จุมลงในนํ้า ผลการทดสอบที่ปรากฏคือ นํา้ จากเครือ่ งกรองนํา้ ทีบ่ ริษทั นํามาเสนอขายยังคงมีความใสเหมือนเดิม สวนนํา้ จากเครือ่ งกรองนํา้ บริษัทอื่นและนํ้าดื่มบรรจุขวดยี่หอหนึ่งเปนตะกอนขุนคลายโคลน รองเลขาธิการฯ กลาวตอไปวา จากการตรวจสอบปรากฏวา เครื่องทดสอบนํ้าดังกลาวเรียกวา TDS Meter ประกอบดวยอิเล็กโทรด ทําดวยแทงเหล็กและแทงอลูมิเนียมจุมอยูในนํ้าที่จะทดสอบ เมื่อตอเขากับกระแสไฟฟาตรงจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกวา Electrolysis ทําใหเกิดการละลาย ของเหล็กเปนตะกอนแดงในนํา้ ทีย่ อมใหกระแสไฟฟาผานได นํา้ ดังกลาวอาจเปนนํา้ สะอาดทีส่ ามารถ ดืม่ ไดอยางปลอดภัย เชน นํา้ กรอง นํา้ ดืม่ บรรจุขวด ซึง่ มีแรธาตุเจือปนอยูบ า ง โดยจะเปนตัวนําไฟฟา ทําใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาว แตถานํ้ามีความบริสุทธิ์มาก เชน นํ้ากลั่นหรือนํ้าที่ผานตัวกรองเพื่อ เอาเกลือแรออกหมดแลว กระแสไฟฟาจะผานไมได จึงไมเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการละลายของ เหล็ก ทําใหไมมีตะกอนแดงปรากฏใหเห็น นํ้าจึงใสเปนปกติ ดังนั้น อย. จึงขอเตือนใหผูบริโภค อยาหลงเชื่อกับการทดลองดังกลาว เพราะผูทดลองมีความประสงคใหเกิดความเขาใจผิดวา นํา้ ประปาหรือนํา้ ดืม่ บรรจุขวดไมสะอาด เพียงเพือ่ ตองการขายเครือ่ งกรองนํา้ เทานัน้ ซึง่ หากนํา้ ดืม่ บรรจุขวดผานการตรวจสอบจาก อย. ก็สามารถดื่มไดอยางปลอดภัย โดยขอใหสังเกตที่ฉลาก ตองมีฉลากภาษาไทย แสดงขอความที่ถูกตองครบถวน ระบุวันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุและ ที่สําคัญมีชื่อผูผลิตที่ชัดเจน พรอมเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. กองพัฒนาศักยภาพผูบ ริโภค วันที่ 28 มกราคม 2552 ขาวแจก 39 / ปงบประมาณ 2552 ที่มา www.fda.moph.go.th

May 2010

27


ลดนํ้าหนักอยางสุขภาพดีทําไดงายๆ กับ โครงการเวท แมเนจเมนท กลับมาอีกครัง้ ดวยความพิเศษสุด! กับโครงการเวท แมเนจเมนท (Weight Management Program 2010) ทีจ่ ะชวยใหคณ ุ ลดและควบคุมนํา้ หนักไดอยางถูกวิธโี ดยวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ ดวยหลักสูตรเพื่อการเรียนรูและปฏิบัติไดจริง จากความรอนแรงของโครงการเวท แมเนจเมนท 2009 ที่มีผูสนใจสมัครเขาอบรมเต็มภายในวันแรกของการเปดรับสมัคร ในปนเ้ี ราจึง เพิม่ รอบฝกอบรมเปน 2 รอบ เพือ่ ใหผทู ต่ี อ งการลดนํา้ หนักไดเขารวมโปรแกรมกันมากขึน้ ซึง่ ทานจะไดรบั ความรูในบรรยากาศทีผ่ อ นคลาย ทามกลางธรรมชาติ ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา จ.นครนายก

รายละเอียดโครงการ มีระยะเวลา 4 เดือน แบงออกเปน 4 ระยะ ประกอบดวย 1. หลักสูตรเขมขน 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา จ.นครนายก 2. ระยะติดตามผล ครั้งที่ 1 ณ สํานักงานใหญ 3. ระยะติดตามผล ครั้งที่ 2 ณ สํานักงานใหญ 4. ระยะติดตามผล ครั้งที่ 3 (วันปดโครงการ) ณ สํานักงานใหญ

คุณสมบัตผิ เู ขารวมโครงการ 1. ตองมีสถานะเปนนักธุรกิจแอมเวย ณ วันที่สมัคร 2. เฉพาะผูท ม่ี นี า้ํ หนักเกินมาตรฐานเทานัน้ (BMI มากกวาหรือเทากับ 23) โดยแนบ เอกสารการตรวจดวยเครื่อง Body Composition ตัวจริง ซึ่งสามารถรับบริการไดที่ แอมเวย ช็อป ยกเวนกรณีทแ่ี อมเวย ช็อป ไมมบี ริการตรวจดวยเครือ่ ง Body Composition บริษทั อนุโลมใหแนบรูปถายเต็มตัวขนาด 4 x 6 นิว้ จํานวน 1 รูป ทีถ่ า ยไวไมเกิน 1 เดือนกอนวันที่ทําการสมัครมาดวยเทานั้น (วิธีการคํานวณคา BMI ดูไดจาก “ใบสมัครโครงการฯ” หนา 31) 3. สนใจและตั้งใจลดและควบคุมนํ้าหนักตลอดทั้งในระยะเวลาที่ดําเนินโครงการและ หลังโครงการ

การรับสมัคร ผูส นใจสามารถกรอกใบสมัครจากนิตยสารอะชีฟ* สงใบสมัครพรอมแนบหลักฐานและชําระเงินไดทแ่ี อมเวย ช็อป ทัว่ ประเทศ (รายละเอียดการสมัครกรุณาอานจากใบสมัครโครงการฯ) * สามารถถายสําเนาใบสมัครได

• รับสมัครจํานวนจํากัด เพียง 150 ทาน/รอบ เทานั้น • ระยะเวลาการรับสมัคร รอบที่ 1 : รอบแพลตินัมและสูงขึ้นไป วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2553 (จํากัด 1 ที่นั่ง/ 1 รหัส) รอบทั่วไป วันที่ 8 - 23 พฤษภาคม 2553 รอบที่ 2 : วันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2553 (ติดตามรายละเอียดการรับสมัครจากอะชีฟ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553)

• คาสมัคร (เฉพาะโครงการรอบที่ 1 เทานั้น รอบที่ 2 ยังไมเปดรับสมัคร) พิเศษ ผูที่สมัครกอนวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 คาสมัคร 4,000 บาท/ทาน** ผูที่สมัครวันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2553 คาสมัคร 4,500 บาท/ทาน** ** ราคานี้สําหรับหองพักเตียงคู (2 ทาน/หอง) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหองพัก และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน คาจองอบรมเฉพาะทานที่แจงความประสงคลวงหนา 7 วันกอนเริ่มการอบรม 28

May 2010


ระยะเวลาของโครงการ โครงการ

วันที่

เวลา

สถานที่

5 มิ.ย. 53

*7.00 - 13.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

13.00 - 16.00 น.

โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา

6 มิ.ย. 53

6.30 - 17.00 น.

โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา

• กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา* • โรคอวนและโภชนาการเพือ่ การลดนํ้าหนัก • สาธิตการทําอาหารเมนูลดนํ้าหนัก กับ iCook • การออกกําลังกาย (ภาคทฤษฎีและปฏิบตั )ิ

7 มิ.ย. 53

6.30 - 19.00 น.

โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา

• กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา* • สอบวัดผลจากเนื้อหาการฝกอบรมที่ผานมา • การนําเสนอแผนลดนํ้าหนัก (กิจกรรมกลุม) • การทําการตลาดผลิตภัณฑเพื่อการลด และควบคุมนํ้าหนัก • เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ติดตามผลครั้งที่ 1 11 ก.ค. 53 8.30 - 12.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

• ตรวจรางกาย (ไมมีตรวจเลือด) • บรรยาย การสรางแรงบันดาลใจ เพื่อการลดนํ้าหนักอยางตอเนื่อง

ติดตามผลครั้งที่ 2 21 ส.ค. 53 8.30 - 12.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

• ตรวจรางกาย (ไมมีตรวจเลือด) • การควบคุมนํ้าหนักกับศาสตรแหงการชะลอวัย โดย นพ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ

ติดตามผลครั้งที่ 3 25 ก.ย. 53 *8.00 - 12.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

• ตรวจรางกาย (8.00 – 10.00 น.) • โอกาสทางธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อการลด และควบคุมนํ้าหนัก

หลักสูตรเขมขน

เนื้อหาการอบรม • ตรวจสุขภาพ (7.00 - 9.00 น.) • รับประทานอาหารเชา • วิธีการจัดมื้ออาหารเพื่อควบคุมนํ้าหนัก รับประทานอาหารกลางวัน • เดินทางสูรีสอรท • กิจกรรมสันทนาการเพื่อสุขภาพและ รับประทานอาหารเย็น

* หมายเหตุ • กรุณางดอาหารและนํา้ 8-12 ชัว่ โมง กอนเขารวมโครงการเพือ่ ตรวจสุขภาพในวันทีม่ กี ารตรวจเลือด และกรุณามาลงทะเบียนกอนเริม่ ตรวจสุขภาพ 15 นาที • กรุณาเตรียมเสือ้ ผาใสสบายและรองเทากีฬาสําหรับออกกําลังกายกลางแจงไปทีโ่ รงแรมรอยัลฮิลสฯ ดวย • โปรแกรมและเวลาการอบรม อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม • กําหนดการสําหรับโครงการรอบ 2 - หลักสูตรเขมขน : 7 – 9 ส.ค. 53 - ติดตามผลครั้งที่ 1 : 19 ก.ย. 53 - ติดตามผลครั้งที่ 2 : 23 ต.ค. 53 - ติดตามผลครั้งที่ 3 : 27 พ.ย. 53

สิง่ ทีท่ า นจะไดรบั ระหวางเขารวมโครงการ 1. ความรูและหลักการปฏิบัติอยางถูกตองจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการลดนํ้าหนัก 2. ไดฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเลือกอาหารและออกกําลังกายเพื่อการลดนํ้าหนักอยางสุขภาพดี 3. ที่พักและอาหาร พรอมอาหารวางเพื่อสุขภาพ ที่โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา 3 วัน 2 คืน 4. อาหารเชาที่สํานักงานใหญแอมเวยในระยะติดตามผลทั้ง 3 วัน 5. ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเพื่อตรวจไขมัน 2 ครั้ง 6. รูปถายเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในระหวางเขาโครงการ 7. ของที่ระลึก ไดแก คูมือการลดนํ้าหนักพรอมอุปกรณการออกกําลังกาย เสื้อโครงการฯ และวงลอแคลอรี 8. ไดรับคําแนะนําอยางใกลชิดจากนักโภชนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อใหการควบคุมนํ้าหนัก ประสบผลสําเร็จสูงสุดตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการ May 2010

29


และเพือ่ สนับสนุนใหผเู ขารวมโครงการมีความมุง มัน่ ตัง้ ใจในการ ฝกอบรมและปฏิบตั ติ วั เพือ่ การลดและควบคุมนํา้ หนักอยางตอเนือ่ ง สมํา่ เสมอ บริษทั ขอมอบรางวัลและสิทธิประโยชนใหแกผทู ม่ี ผี ลงาน การควบคุมนํา้ หนักและยอดธุรกิจทีย่ อดเยีย่ มดังนี้

รางวัล Gold Medal Award จํานวน 5 รางวัล มอบใหกบั ผูผ า นเกณฑขอ 1- 8 ทีม่ ยี อดธุรกิจสวนตัว (GBV) ในกลุม ผลิตภัณฑทก่ี าํ หนดยอดเยีย่ ม 5 อันดับแรก* โดยไดรบั รางวัลดังตอไปนี้ • คูปองเงินสดเพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑนวิ ทริไลท มูลคา 20,000 บาท (เอพี) • การปรับเปลีย่ นภาพลักษณเบือ้ งตนจากผูเ ชีย่ วชาญ • เงินสนับสนุนคาเสือ้ ผาสําหรับการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ • ใบประกาศนียบัตร • บทสัมภาษณลงในนิตยสารอะชีฟ • ไดรบั เชิญเปนวิทยากรของบริษทั ในโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสม

รางวัล Silver Medal Award จํานวน 10 รางวัล มอบใหกบั ผูผ า นเกณฑขอ 1- 8 ทีม่ ยี อดธุรกิจในกลุม ผลิตภัณฑท่ี กําหนดยอดเยีย่ ม 10 อันดับรองลงมา* โดยไดรบั รางวัลดังตอไปนี้ • คูปองเงินสดเพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑนวิ ทริไลท มูลคา 10,000 บาท (เอพี) • ใบประกาศนียบัตร * ถามีผทู ม่ี ยี อด GBV เทากัน จะพิจารณารางวัลใหผทู ม่ี ยี อด GBV Growth Rate ทีส่ งู กวา

เกณฑการพิจารณารางวัล ผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลตองผานเกณฑดังตอไปนี้ 1. เขารวมการฝกอบรมครบทุกครั้ง 2. ไดคะแนนสอบมากกวา 75% 3. สง “บันทึกรายการอาหารประจําสัปดาห” ไมตํ่าวา 80% (อยางนอย 12 สัปดาห จากทั้งหมด 15 สัปดาห) 4. นํา้ หนักตัวลดลงอยางนอย 10% หรือมีคา ดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑปกติ (18.5 – 22.9) 5. คาเปอรเซ็นตไขมันรางกายลดลง 6. มีคาไขมันในเลือด ไดแก a. คาไตรกลีเซอไรดลดลงหรืออยูในชวงคามาตรฐาน b. คาโคเลสเตอรอลรวมลดลงหรืออยูในชวงคามาตรฐาน c. คาแอลดีแอลโคเลสเตอรอลลดลงหรืออยูใ นชวงคามาตรฐาน d. คาเอชดีแอลโคเลสเตอรอลเพิม่ ขึน้ หรืออยูใ นชวงคามาตรฐาน 7. ยอดบีวกี ลุม ธุรกิจสวนตัว (Group BV) กลุม ผลิตภัณฑทก่ี าํ หนด* ในระยะเวลา 4 เดือน ตัง้ แต 1 มิถนุ ายน - 25 กันยายน 2553 ตองไมตา่ํ กวา 20,000 บีวี 8. มีอตั ราการเติบโตยอดบีวกี ลุม ธุรกิจสวนตัว (GBV Growth Rate) ในกลุม ผลิตภัณฑทก่ี าํ หนด ตามระยะเวลาโครงการ* อยางนอย 15% เทียบกับ 4 เดือนกอนเขาโครงการ ตัวอยางการคํานวณยอดธุรกิจ คุณพอใจ มียอดบีวกี ลุม ธุรกิจสวนตัวดังนี้

รางวัลพิเศษ 1. มอบใหกับผูเขารวมโครงการที่ไมไดรับรางวัล Gold และ Silver Medal Award แตสามารถผานตามเกณฑขอ 1-7 (ไมรวม GBV Growth Rate) โดยไดรับรางวัลคือ ผลิตภัณฑนิวทริไลท โพสิทริม 1 กลอง 2. มอบใหกับผูเขารวมโครงการที่ผานเกณฑขอ 1-7 และมีคา มวลกลามเนื้อคงที่หรือเพิ่มขึ้น (ไมรวม GBV Growth Rate) โดยไดรับรางวัลคือ ผลิตภัณฑนวิ ทริไลท ซีแอลเอ 500 จากนํา้ มันดอกคําฝอย 1 ขวด

เงื่อนไข

ยอดบีวีของกลุมสวนตัวในกลุม ผลิตภัณฑลดและควบคุมนํ้าหนัก

1 ก.พ. - 25 พ.ค. 53 1 มิ.ย. – 25 ก.ย. 53 อัตราการเติบโต

200,000 250,000 (250,000 – 200,000) x 100/200,000 = 25%

จากตัวอยางนี้ คุณพอใจ ผานเงื่อนไขในเรื่องของยอดขายคือ ยอดกลุมธุรกิจสวนตัว ในกลุมผลิตภัณฑลดและควบคุมนํ้าหนัก คือ 250,000 บีวี (ไมตํ่ากวา 20,000 บีวี ใน 4 เดือน) และอัตราการเจริญเติบโตคํานวณได 25% (ไมตํ่ากวา 15%) * หมายเหตุ 1. กลุมธุรกิจสวนตัว (GBV) หมายถึง นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกในกลุมธุรกิจของแตละทาน 2 กลุมผลิตภัณฑที่กําหนด หมายถึง นิวทริไลท โพสิทริม นิวทริไลท แคลโลว และ นิวทริไลท ซีแอลเอ 500 3. หากผูเ ขาโครงการมีรหัสนักธุรกิจเปนรหัสคูแ ละเขารวมโครงการทัง้ สองทาน จะตองมี ยอดธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมไมตํ่ากวา 40,000 บีวีตอรหัส

ตัวอยางผูประสบความสําเร็จจากการเขารวมโครงการเวท แมเนจเมนท ครั้งที่ผานมา คุณพวงเพชร บํารุงกิจดี นักธุรกิจแอมเวยทว่ั ไป หนึง่ ในผูไ ดรบั รางวัล Weight Management Ambassador 2009

Before

After ประกาศผลรางวัล วันที่ 11 ตุลาคม 2553 (สําหรับโครงการรอบที่ 1) ทาง www.amwayshopping.com และแอมเวย ช็อป ทัว่ ประเทศ หมายเหตุ • ผูไดรับรางวัลทุกทานตองผานการตรวจจรรยาบรรณจาก บริษัทกอนที่จะไดรับการประกาศผลรางวัล • ผูไดรับรางวัลจะตองชําระภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคา รางวัลทีไ่ ดรบั ตามขอกําหนดของกรมสรรพกรที่ ท.ป. 4/2528

กอนเขาโครงการ นํ้าหนัก 126.3 กก. หลังเขาโครงการ นํ้าหนัก 116.2 กก.

ลดลง 10 กก. ภายใน 2 เดือน 30

May 2010


ใบสมัครโครงการเวท แมเนจเมนท 2010 (Weight Management Program 2010) รับเฉพาะผูที่มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) มากกวาหรือเทากับ 23 เทานั้น* รอบที่ 1 ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2553

ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว / อื่นๆ ................................นามสกุล...................................... วัน/ เดือน/ ป เกิด........................................................................................................... นํ้าหนัก.........................................กิโลกรัม สวนสูง.........................................เซนติเมตร

BODY COMPOSITION (พื้นที่สําหรับแนบเอกสารการตรวจ ดวยเครื่อง BODY COMPOSITION)

คาดัชนีมวลกาย (BMI)*............................................. รอบอก......................................เซนติเมตร รอบเอว........................................เซนติเมตร ที่อยูสําหรับสงจดหมาย ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... โทรศัพทบาน.................................................มือถือ.......................................................... E-mail address............................................................................................................... โรคประจําตัว.................................................................................................................... โปรดเลือกลักษณะของอาหารที่ทานรับประทาน ( ) มังสวิรัติ ................................................................................................................ ( ) อาหารมุสลิม ........................................................................................................ ( ) ไมรับประทานเนื้อวัว ............................................................................................ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................... การแพอาหาร................................................................................................................... * หมายเหตุ 1. ผูส นใจสมัครตองแนบเอกสารการตรวจดวยเครือ่ ง Body Composition ตัวจริง ซึง่ สามารถรับบริการไดที่แอมเวย ช็อป ยกเวนกรณีที่แอมเวย ช็อป ไมมีบริการตรวจดวยเครื่อง Body Composition บริษัทอนุโลมใหแนบดวยรูปถาย เต็มตัวขนาด 4 x 6 นิ้ว จํานวน 1 รูป ที่ถายไวไมเกิน 1 เดือนกอนวันที่ทําการสมัครมาดวยเทานั้น 2. รับเฉพาะผูที่มีคา BMI ≥เทากับหรือมากกวา 23 โดยมีวิธีคํานวณดังนี้

BMI = นํ้าหนัก(กิโลกรัม) สวนสูง (เมตร)2 ตัวอยาง คุณพอใจ หนัก 70 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร จะมี BMI = 70 2 = 27.3 (1.6) • กรณี BMI ที่แจงในใบสมัครไมถูกตองและ BMI ที่แทจริงไมเขาเงื่อนไขการรับสมัคร ถือวา การสมัครเปนโมฆะ และบริษัทยินดีคืนเงินคาสมัครในภายหลัง • สงใบสมัครพรอมชําระเงินไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ (สมัครกอนไดสิทธิ์กอน) • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 หรือจนกวามีผูสมัครครบตามจํานวน • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผูเขาโครงการหลังจากสมัครและชําระเงินแลว • สามารถถายสําเนาใบสมัครเพื่อทําการสมัครได

May 2010

31


MAKE A NEW YOU (ตอนที่ 5)

“ภาวะผูนํา” มีสวนที่เกี่ยวของอยูดวยกัน 2 สวนคือ การบริหารคนและการบริหารงาน การบริหารที่ไดผลจึงจําเปนตองอาศัยการบริหารอยางมีศิลปะ สามารถครองใจคนและไดผลงาน ที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูนําจึงถือเปนทั้งศาสตรและศิลปในการทํางานใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว และการจูงใจถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ ฉะนั้นผูนําจึงจําเปนตองสราง ภาพลักษณที่ดีขึ้นมา เพื่อใหผูพบเห็นรูสึกถึงความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น May 2010

33


ผูหญิงเกงอีก 3 ทาน ที่ไดเขารวม โครงการ Exclusively Perfect Beauty “Make a New You” ที่แอมเวยจัดขึ้น เพื่อมุงสงเสริมภาพลักษณของการ เปนผูนําระดับแนวหนาของบริษัท ขายตรงไทยคือ ดร.พรทิพย อัจจิมารังษี และ พญ.บํารุงรัตน กลิ่นกําธรกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร สองผูสถาปนา รวมดวยคุณสุนีรัตน หมายมั่น นักธุรกิจแอมเวยระดับ เพชรบริหาร ไดใหเกียรติ รวมพูดคุยในฉบับนี้

ไลฟสไตลในแตละวันของแตละทาน เปนอยางไรกันบางคะ ดร.พรทิพย : ตืน่ เชาออกกําลังกายประมาณ 45 นาทีดว ยการเดิน จากนัน้ ก็จะรับประทาน อาหารเชาและอาบนํ้าแตงตัว เพื่อเตรียมตัว ออกไปพบผูม งุ หวังและดาวนไลนตามทีน่ ดั หมาย ไวคะ เมื่อเสร็จงานก็จะตรงกลับบาน หากมี เวลาก็จะเดินเลนรอบๆ หมูบ า น เวลาทีเ่ หลือ ก็หมดไปกับการอานหนังสือบาง ใชคอมพิวเตอร หรือสะสางงานคะ สวนมากแลวจะตอง เดินทางไปตางจังหวัดและตางประเทศ ทุกเดือนคะ คุณหมอบํารุงรัตน : ชวงวันธรรมดาก็จะ 34

May 2010

รับสงลูกไปโรงเรียน ระหวางวันก็จะทํางาน มีเฮาส มีทติ้ง (House Meeting) และ เซ็นเตอร (Center) ในตอนเย็น สวนวันเสาร ก็จะมีเซ็นเตอร (Center) และวันอาทิตย จะเปนการอบรมคอรสตางๆ คะ คุณสุนีรัตน : สวนใหญจะใชชีวิตอยูที่ ตางจังหวัดคะ ตอนทีล่ กู ๆ ยังเด็กจะไมคอ ย มีเวลา แตพอลูกๆ โตขึ้นก็มีเวลามากขึ้น ช็อปปงบาง แตยังคงใหความสําคัญกับ ครอบครัวเปนหลัก การทํางานในแตละวัน จะตองพบปะผูคนจํานวนมาก มีทั้งการ จัดประชุมและเขาประชุม ฉะนั้นทุกวัน จึงตองจัดเวลาพักผอนอยางเพียงพอ

เนนการออกกําลังกาย พักผอนจิตใจ และปฏิบัติธรรม ทุกๆ วันตองพรอม และดูดีอยูเสมอคะ มีขั้นตอนการแตงตัวในแตละวัน อยางไรกันบาง และใชเวลาใน การแตงตัวนานไหมคะ ดร.พรทิพย : ในทุกวันจะเลือกเสื้อผาไว กอนเขานอนเสมอ การแตงตัวก็เริ่มจาก การแตงหนา จากนั้นคอยทําผม สําหรับ ผมนั้นก็จะเขารานทําผมทุกๆ 3 วัน โดยใช เวลาแตงตัวในแตละวันประมาณ 30 - 45 นาทีคะ


คุณหมอบํารุงรัตน : ลําดับแรกคือจะเลือก เสือ้ ผาและเครือ่ งประดับใหพรอมและเหมาะสม กับงานที่จะไปกอน จากนั้นก็จะเริ่มจาก แตงหนา แตงตัวและทําผม รวมเวลาแลว ไมเกิน 30 นาทีคะ คุณสุนีรัตน : หลังจากบํารุงผิวแลวจะ ใชเวลาแตงหนาประมาณ 20 นาทีคะ เนนการแตงหนาแบบบางเบาเปนธรรมชาติ และการแกไขจุดบกพรอง จากนัน้ ก็จะแตงตัว ใหเรียบรอยและทําผม และกอนออกจากบาน ทุกครั้งจะตรวจเช็คความเรียบรอยกอน เสมอคะ ในระหวางสัปดาหจะทําสปา ผิวหนาและผิวกาย 1-2 ครั้ง เพียงเทานี้ ก็ทําใหดูดีและมั่นใจไดตลอดวันแลวละคะ เลาถึงความรูสึกกอนเขาเวิรคช็อป นี้ ใหฟงกันสักนิดคะ ดร.พรทิพย : วันที่ไดรับเชิญใหเขารวม เวิรคช็อปรูสึกแปลกใจและดีใจวาแอมเวย ใหการดูแลแมกระทั่งบุคลิกภาพของเรา เพราะเรื่องนี้นับวาเปนเรื่องยากของดิฉัน เลยก็วาได การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพจาก อาจารยใหดูเปนนักธุรกิจเปนเรื่องที่กังวลใจ อยูแ ลว เมือ่ ทราบวาจะไดเขารวมเวิรค ช็อปนี้ ก็รูสึกดีใจมากๆ คะ คุณหมอบํารุงรัตน : รูส กึ ตืน่ เตนและกังวลใจ เล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น แตคิดวานาจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับภาพลักษณ ของการเปนนักธุรกิจของเรา ซึ่งไมเคยได รับขอมูลดานนี้มากอน

คุณสุนีรัตน : ไมคอยมีเวลาดูแลเสื้อผา หนา ผม แตก็สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง ตนเอง ดีใจที่แอมเวยจัดหลักสูตรที่ดีๆ ให

ฝากเคล็ด (ไม) ลับที่ไดจากการ เขารวมเวิรคช็อปในครั้งนี้ ซึ่งคุณรูสึกวา มีประโยชนและจะนําไปใชในชีวิต ประจําวันอยางแนนอน

ภายหลังการเขาเวิรคช็อปนี้ละคะ เปลี่ยนแปลงไปอยางไรกันบาง

ดร.พรทิพย : รูวาเสื้อผา หนา และผม เปนองคประกอบของความประทับใจแรก ของผูคนรอบขาง ประกอบกับเราอยูใน ดร.พรทิพย : รูสึกดีมากจริงๆ คะ ดิฉัน สามารถนําขอมูลทีไ่ ดรบั จากการเขาเวิรค ช็อป ธุรกิจ Health and Beauty เราจึงตองใสใจ เรื่องเหลานี้มากเปนพิเศษ เคล็ดไมลับที่ ในครั้งนี้มาแบงปนใหกับผูคนในองคกร ขอฝากไวคือ ไมควรทําตัวตามสบายและ แถมยังเปนแรงผลักดันใหผูคนในองคกร รูส กึ อยากเปนเพชรบริหารบาง จะไดมโี อกาส ตามแฟชั่นจนเกินไป และตอแตนี้ไปดิฉันคง ดูแลตัวเองอยางดีใหเกิดความประทับใจกับ เขารวมเวิรคช็อปดีๆ และยังไดนําความรู ที่ไดรับมาปรับในเรื่องของการแตงกายและ ผูที่เราไดไปพบปะพูดคุย แตงหนาเพื่อเสริมบุคลิกภาพอีกดวย คุณหมอบํารุงรัตน : ตัวเราคือแบรนด คุณหมอบํารุงรัตน : รูสึกไมผิดหวังที่ได เขารวมเวิรคช็อปครั้งนี้เลย ไดความรูใหมๆ มากขึ้น ทําใหรูถึงวิธีการแตงกายใหดีขึ้นใน แบบของเรา แถมยังไดลองเปลี่ยนแปลง การแตงกายแบบอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะกับเราเชนกัน เพียงแตไมเคยแตงมากอนเทานั้น

ของธุรกิจ ภาพลักษณคอื ความประทับใจแรก ที่จะสานตอใหเกิดสายสัมพันธที่ดีและสิ่ง ตางๆ ตามมาอีกมากมาย การใหความ สําคัญกับรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ในเรื่อง ภาพลักษณ ยอมทําใหเกิดผลที่คุมคา แนนอน

คุณสุนีรัตน : มั่นใจวาจะเปนภาพลักษณ และสงเสริมความเปนผูนําระดับแนวหนา ของแอมเวย พรอมที่จะนําความรูที่ไดรับ จากการเขารวมเวิรคช็อปเผยแพรสูองคกร และเชื่อมั่นวาแบบอยางที่ดีมีคามากกวา คําสอนคะ

คุณสุนรี ตั น : การแตงกายทีด่ ดู ตี อ งเหมาะสม กับตัวเองและแตงตามกาลเทศะ ดิฉันมี ความรูสึกวาทุกๆ วันตองดูดีตลอดเวลา ทั้งเสื้อผา หนา และผม ควรใหความสําคัญ และมีการตระเตรียมลวงหนา ขอบคุณ ผลิตผลของผลิตภัณฑอารทสิ ทรีและนิวทริไลท ที่ทําใหสุขภาพดีทั้งภายนอกและภายใน และยังทําใหดิฉันมีความสุขกับชีวิตที่ สมดุลคะ

FROM EXPERTS

หนา

คุณธํารงรัตน วรารักษ เมคอัพ อารทิสต มืออาชีพ

• การใชอาย คัลเลอร สีโพลิชท (นํา้ ตาลทอง)

เปนสีพื้นบริเวณเปลือกตากอนลงสีสัน อื่นๆ จะทําใหดวงตาดูสดใสและเด็กลง • สําหรับผูที่มีโหนกแกมสูง ตองเขียน หางคิ้วใหยาว

ผม

อาจารยกัลยา ภุมรินทร นักออกแบบทรงผมมืออาชีพ

• ควรใชไดร 1,200 วัตต เพือ่ ปองกันผมเสีย • หากสระผมกอนนอน ตองเปาผมใหแหง เพือ่ ไมใหทา ยทอยเกิดเชือ้ ราและผมเสีย

คุณพลพัฒน อัศวประภา ทีป่ รึกษาสวนตัวดานแฟชัน่ ชือ่ ดัง

การแตงกาย

• การแตงกายไมควรปดจนมิดชิดเสียทัง้ หมด ตองมีบริเวณใหเห็นรางกายบาง เพือ่ ทําให ดูสูงเดนมากขึ้น • เสือ้ ผาทีซ่ ที รูมากไป ไมเหมาะกับการทําธุรกิจ • ผูท ม่ี รี ปู รางเล็ก ไมควรสวมเสือ้ ผาลายมากๆ หรือมีผา หมคลุมมากมาย เพราะจะทําให ยิง่ ดูตวั เล็กลงไปอีก และไมควรคาดเข็มขัด เสนโต May 2010

35


เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร คําตอบแหงความกระจาง สูผิวพรรณสวยสมบูรณแบบ ลดเลือนจุดดางดํา เพื่อผิวกระจางใส จากผลตอบรับอยางดีเยีย่ มของอารทสิ ทรี เพียว ไวท ซิสเต็ม ทําใหลกู คาอารทสิ ทรีทว่ั โลกไดสมั ผัสประสบการณของผิวทีแ่ ลดูกระจางใส อารทิสทรีไดรับฟงความเห็นจากลูกคา จึงมีการการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสู • • • •

การเลือกสรรสารประกอบสําคัญ (Active Ingredient) ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การทํางานรวมกันเพื่อสรางเสริมการทํางานเพื่อใหผิวแลดูเนียน กระจางใส ดวยสวนผสมและคอมเพล็กซที่ไดรับการจดสิทธิบัตรของอารทิสทรี กลไกการทํางานเพือ่ การซึมซาบสูผ วิ ทีล่ า้ํ สมัย ดวยเทคโนโลยีไลโพโซมซึง่ อยูร ะหวางการจดสิทธิบัตร สูตรปองกันการกระจายตัว เพือ่ ใหผลิตภัณฑซมึ ซาบลงสูผ วิ ในบริเวณจุดทีค่ ณ ุ ตองการ อีกทั้งยังชวยบํารุงผิวแบบเขมขนในบริเวณที่ ตองการการดูแลเปนพิเศษ • เนื้อผลิตภัณฑเนียนละเอียด ทางาย ใหสัมผัสนุมเนียนหลังใชผลิตภัณฑ

36

May 2010


ยิ่งไปกวานั้น ผลิตภัณฑ เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร ใหมนี้ ยังไดรับการคิดคนขึ้น เพือ่ ใหทาํ งานรวมกับผลิตภัณฑอน่ื ๆ ในกลุม เพียว ไวท ซิสเต็ม ไดเปนอยางดีเพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร คือหนึง่ ในสวนประกอบสําคัญของแนวทางการดูแลผิวแบบองครวม (Holistic Approach) ของผลิตภัณฑกลุม เพียว ไวท เพือ่ ผิวพรรณทีแ่ ลดูกระจางใสยิง่ ขึน้ เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร ไมมสี ว นผสมของสารปองกันแสงแดดเอสพีเอฟ เนือ่ งจาก มอยสเจอไรเซอร I หรือ II ในผลิตภัณฑกลุมเพียว ไวท มีสวนผสมของเอสพีเอฟ 20 พีเอ+++ อยูแ ลว ดังนัน้ เราจึงพัฒนา เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร ใหเปนครีมเขมขน ทีส่ ดุ ในกลุม เพียว ไวท ซิสเต็ม ทีเ่ นนการบํารุงเฉพาะจุด เพือ่ ลดเลือนจุดดางดําและกระ ดวยผลิตภัณฑนท้ี าํ ใหเราเขาใกลผวิ เนียนกระจางใสขึน้ ไปอีกขัน้ ในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร ใหม มีสิ่งสําคัญ 3 ประการ ไดแก

1. เทคโนโลยีลํ้าสมัย สารประกอบสําคัญที่ใชในการปรับผิวใหกระจางใสขึ้น ซึ่งมี ประสิทธิภาพสูง ไดแก แอสคอรบลิ กลูโคไซด หรือ AA2G (Ascorbyl Glucoside or AA2G) ซึ่งเปนสารอนุพันธของวิตามินซี นอกจากนี้ ยังไดเลือกเทคโนโลยีทันสมัย ของอารทสิ ทรีอกี หลายชนิดซึง่ ไดรบั การจดสิทธิบตั รแลวเพือ่ นํามาเปนสวนประกอบ ในสูตรใหมน้ี อาทิ สารสกัดเขมขนจากแบรเบอรร่ี (Bearberry Extract) และสารประกอบ อะเซโรลา เชอรรี หมัก (Acerola Cherry Fermentate Complex) ที่ชวยสนับสนุน การทํางานของ แอสคอรบลิ กลูโคไซด สารสกัดจากขาวโอต (Oat Extract) มีคา pH เปนกลาง ชวยเรงกระบวนการผลัดเปลี่ยนเซลลบริเวณผิวหมองคลํ้าใหเร็วยิ่งขึ้น โดยบรรจุในไลโพโซม (Liposome) ซึง่ เปนลิขสิทธิเ์ ฉพาะของอารทสิ ทรีและอยูร ะหวาง การจดสิทธิบัตร มีประสิทธิภาพในการปรับสีผิวใหเนียนและกระจางใสขึ้น อีกทั้ง ยังประสานการทํางานรวมกับสวนประกอบอื่นๆ เพื่อใหซึมซาบสูผิวไดดีย่งิ ขึ้น

2. การใชงานเฉพาะจุด คุณสมบัตนิ คี้ อื หัวใจสําคัญของผลิตภัณฑดแู ลผิวเฉพาะจุด เพราะเปนปจจัยที่จะชวยใหสารประกอบสําคัญสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็ม ประสิทธิภาพบนผิวบริเวณที่ตองการโดยไมกระจายไปสูบริเวณอื่น

3. เนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ จากการเลือกใชซลิ โิ คน อีลาสโตเมอร ในสูตรนี้ ทําให สามารถรับรองไดวา คุณจะสัมผัสไดถึงความนุมละมุน เรียบลื่น ดุจใยไหม

พลังแหง แอสคอรบลิ กลูโคไซด (AA2G) ทีมนักวิทยาศาสตรอารทิสทรีไดทําการ ทดลองสารอนุพันธวิตามินซีหลายชนิด และพบวามีหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพ คอนขางดี อยางไรก็ตาม สารที่พิสูจนแลว วามีประสิทธิภาพสูงสุดคือ แอสคอรบิล กลูโคไซด (AA2G)

แอสคอรบลิ กลูโคไซด ยับยัง้ การกอ ตัวของเมลานินไดมากทีส่ ดุ สารอนุพันธ วิตามินซีประเภทตางๆ ที่ทํา การทดลอง ทีมนักวิทยาศาสตรอารทิสทรี ไดทําการทดลองสารอนุพันธ วิตามินซี หลายชนิด และพบวามีหลายชนิดที่มี ประสิทธิภาพคอนขางดี ความลับในการ ลดเลือนจุดดางดําหรือรอยกระ คือการสง สารปรับผิวกระจางใสอยางมีประสิทธิภาพ และออนโยนเขาสูผ วิ บริเวณทีม่ ปี ญ  หาโดยตรง สวนผสมที่ชวยปรับสีผิวใหกระจางใสขึ้น “แอสคอรบิล กลูโคไซด” คือคําตอบในการ ลดเลือนรอยกระและจุดดางดําไดอยางมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย เพือ่ การปรนนิบตั ิ ผิวของคุณใหสวยเนียน กระจางใสอยางตอเนือ่ ง จากการศึกษาเรื่องการยับยั้งเม็ดสีในหลอด ทดลองดวยวิธีเพาะเลี้ยงเซลลพบวา แอสคอรบิล กลูโคไซด (AA2G) แสดง ประสิทธิภาพในการยับยั้งเมลานินได เปนอยางดี เมื่อเทียบกับสวนผสมซึ่งมี ประสิทธิภาพในการปรับสีผิวใหออนลง ในผลิตภัณฑรุนกอน

ความสําคัญของการสงผานสวนผสมลงสูผิว นอกจากสวนผสมที่มีประสิทธิภาพแลว อีกปจจัยสําคัญที่จะทําให ผลิตภัณฑเพื่อผิวกระจางใสมีประสิทธิภาพ คือ แนใจวาสวนผสม อันมีประสิทธิภาพนัน้ ซึมซาบไดอยางลํา้ ลึกและรวดเร็ว “ไลโพโซม” มีลักษณะเปรียบไดกับถุงหรือฟองอากาศขนาดจิ๋ว ใชบรรจุสวน ประกอบตางๆ เชน สารสกัดจากแบรเบอรรี่และสารประกอบ อะเซโรลา เชอรรี หมัก ซึ่งชวยเสริมคุณคาเรื่องการปรับสีผิวให กระจางใสขึ้น เมื่อทาลงบนผิว ไลโพโซมจะซึมซาบลงสูผิวชั้นบน อยางรวดเร็ว จึงเปนการสงผานสวนผสมใหเขาสูผิวในบริเวณที่ ตองการไดทันที ไลโพโซม ยังมีคุณประโยชนในการปกปองและ คงความสดใหมของสวนผสมเพื่อยืดอายุประสิทธิภาพใหยาวนาน ยิ่งขึ้น จากวินาทีที่ผลิตภัณฑสัมผัสผิวของคุณ คุณจะสัมผัสไดถึง ความงาม สดใส เปลงปลั่ง ที่ชวยใหผิวของคุณเนียน กระจางใส นีค่ อื ผลิตภัณฑแกไขปญหาผิวเฉพาะจุดทีค่ ณ ุ จะใชดว ยความพึงพอใจ สูอีกขั้นของความเนียนกระจางใสสมบูรณแบบ

May 2010

37


เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง เพียว ไวท รุนปจจุบันและรุนใหม เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร

เทคโนโลยี

เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร รุน ปจจุบนั

เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร รุน ใหม

รหัส 10-9693-A ขนาด 15 กรัม เหมาะสําหรับผิวทุกประเภท P640 B1600

สวนผสมหลักที่ชวย ปรับสีผิวใหกระจางใสขึ้น สารปองกันแสงแดด

แมกนีเซียม แอสคอรบิล ฟอสเฟต

แอสคอรบิล กลูโคไซด

ราคาสมาชิก (AP) 1,600 บาท ราคาขายปลีก (CP) 2,000 บาท

เอสพีเอฟ 15 พีเอ++ ไลโพโซม ลิขสิทธิ์เฉพาะ ของอารทิสทรี สวนผสมจากพืชสมุนไพร ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร ของอารทิสทรี เทคโนโลยีชวยเสริมการ ผลัดเซลลผิวที่มีคา pH ที่เปนกลาง ซึ่งไดรับการ จดสิทธิบัตรของอารทิสทรี อารทิสทรี ไฮโดร ลิพิด แมทริกซ คอมเพล็กซ ปรับปรุงการซึมซาบใหดียิ่งขึ้น

แมกนีเซียม แอสคอรบิล ฟอสเฟต

สารสกัดจากขาวโอต

เทคโนโลยีไลโพโซม สูตรสําหรับการทาเฉพาะจุด รูส กึ ไดถงึ ผิวทีน่ มุ เนียนดุจใยไหม วิธีใช • ใชวันละ 2 ครั้ง หลังโทนเนอร • ทาโดยตรงลงบนจุดดางดํา

สําหรับ Artistry Top 2000 Sales of the Year 2009 คุณลักษณะ ประโยชน สามารถซือ้ ไดกอ นใคร ตัง้ แตวนั ที่ 23-25 เมษายน 2553 มีสว นผสมของ แอสคอรบลิ กลูโคไซด ลดเลือนจุดดางดําและรอยกระ (จํากัดการสัง่ ซือ้ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) จําหนายทัว่ ไป ตัง้ แต 26 เมษายน 2553 เปนตนไป

รวมสัมผัสกับผลลัพธทจ่ี ะทําใหคณ ุ ตกหลุมรัก ผิวสวยทีเ่ นียนกระจางใสของคุณเองอีกครัง้ !

เพือ่ ปรับสีผวิ ใหกระจางใสขึน้ มีสว นผสมของคอมเพล็กซซง่ึ ไดรบั การจดสิทธิบตั รแลว ไดแก สารสกัด จากแบรเบอรร่ี และสารประกอบ อะเซโรลา เชอรรี หมัก มีสว นผสมของเทคโนโลยีไลโพโซม ของอารทสิ ทรี ซึง่ อยูร ะหวาง การจดสิทธิบตั ร มีสว นผสมของสารสกัดจากขาวโอต ซึง่ ไดรบั การจดสิทธิบตั ร ชวยในการ ขัดผิวโดยมีคา pH ทีเ่ ปนกลาง สูตรพิเศษสําหรับใชทาเฉพาะจุด พัฒนาขึน้ เปนพิเศษสําหรับผิวของ ชาวเอเชีย ไมมสี ารทีท่ าํ ใหเกิดสิว ผานการทดสอบการแพ

ลดเลือนรองรอยของกระและ จุดดางดําอยางตอเนือ่ ง

ปรับปรุงการสงผานสวนผสมเขาสูผ วิ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปรับสีผวิ ใหกระจางใสขึน้ เสริมการผลัดเซลลผวิ ดวยการขจัด เซลลผวิ หมองคลํา้ เพือ่ ใหผวิ ที่ กระจางใสกวาไดปรากฏเร็วขึน้ ปรับปรุงกระบวนการดูแลผิวทีม่ ปี ญ หาให กระจางใสขึน้ เฉพาะจุดทีต่ อ งการ ปลอดภัยสําหรับผิวทุกประเภท มีความ เสีย่ งตอการระคายเคืองตํา่ ผานการ ทดสอบการแพ ไมอดุ ตันรูขมุ ขน มี ประสิทธิภาพและปลอดภัยแมผวิ บอบบาง

คําตอบแหงผิวกระจางใส มาไขความลับของผลิตภัณฑอารทสิ ทรี เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร ที่ชวยคลายปญหาเรื่องกระ ฝา จุดดางดําไดอยางตองการ กับ โบรชัวร เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร ที่นําเสนอขอมูลผลิตภัณฑใน รูปเลมขนาดกะทัดรัด สวยงาม ชวยประกอบการนําเสนอผลิตภัณฑ ของคุณใหเปนไปอยางมืออาชีพ

โบรชัวร เพียว ไวท สปอต คอรเร็คเตอร รหัสสินคา 237711 เริ่มจําหนายตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ณ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ 38

May 2010


เคล็ด (ไม) ลับ… ทําความสะอาด อยางมีประสิทธิภาพ หลายทานคงสงสัยวา เพราะเหตุใดผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. และผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส จึงเปนสินคายอดนิยมกลุม สินคาในครัวเรือน ลองมาดูกันวาผลิตภัณฑเหลานี้มีเคล็ด (ไม) ลับอะไรบาง ทีท่ าํ ใหผบู ริโภคจํานวนมากตางชืน่ ชอบและไววางใจในความคุม คาของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. แอล.โอ.ซี. เปนผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดยอดนิยมเพราะสามารถทําความสะอาดพืน้ ผิวไดหลากหลาย ดวยสูตรเขมขน สามารถเจือจาง ใชไดตามความตองการหรือตามลักษณะการใชงาน จึงชวยใหคณ ุ ประหยัดเงิน และทีส่ าํ คัญยังเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอมเพราะมีสารลดแรงตึงผิวที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ พรอมประสิทธิภาพการทํางาน อเนกประสงค ดังนี้

• ซักผาเนือ้ ละเอียดดวยมือ ผสมผลิตภัณฑ 11/2- 21/2½ ฝาขวด (30 - 50 มิลลิลติ ร) ตอนํา้ 5 ลิตร แลวซักดวยนํา้ ใหสะอาด ควรตรวจสอบ ใหแนใจวาเปนผาที่สีไมตกกอนลงมือซัก

• ขจัดคราบรอยเปอ นบนเสือ้ ผากอนการซัก เชน ช็อคโกแลต ลิปสติก หรือคราบนํ้ามันที่ ติดบนผาทีซ่ กั นํา้ ไดและสีไมตก กอนลงมือซักผา ตามปกติใหใชผลิตภัณฑแบบเขมขนโดยไมตอ ง ผสมนํ้าปายลงบนคราบสกปรก ทิ้งไวสักครู จากนั้นจึงนําไปซักดวยนํ้าตามปกติ

• ลางภาชนะเครื่องครัวและเครื่องใช เชน ถวยชาม เตาหุงตม ใหผสมผลิตภัณฑ 1/4 ฝาขวด (5 มิลลิลิตร) ตอนํ้า 5 ลิตร ลางภาชนะแลวลางออกดวยนํ้าจนสะอาด

• ทําความสะอาดพื้นผิว เท แอล.โอ.ซี. 11/2½ ฝาขวด (30 มิลลิลติ ร) ลงในถังทีม่ นี า้ํ 5 ลิตร ผสมใหเขากัน จากนั้นทําความสะอาดพื้นผิว แลวเช็ดใหแหงโดยไมตองลางนํ้าซํ้า

40

May 2010


ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส ผลิตภัณฑลางจานที่ผานการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังวาเปน สูตรออนโยนตอมือของผูใช เพราะมีสวนผสมของอโลเวราและ มอยสเจอไรเซอร โดยมีประสิทธิภาพการทํางาน ดังนี้

• การทําความสะอาดจานและภาชนะทั่วไป ดวยสูตรเขมขนจึง สามารถผสม ดิช ดรอปส 1 สวน ตอนํ้าสะอาด 5 สวน ทําใหได ผลิตภัณฑลา งจาน ดิช ดรอปส ถึง 6,000 มิลลิลติ ร หรือ 12 ขวดผสม (ขนาด 500 มิลลิลิตร) ซึ่งเปนขวดพรอมฝาฟลิปทอปของแอมเวย ชวยใหลางจานและภาชนะทั่วไปไดมากกวา 1,000 ใบ

• ลางผักและผลไมเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกที่ตกคาง โดยผสม ดิช ดรอปส 1 มิลลิลติ ร ตอนํา้ สะอาด 5 ลิตร แชผกั หรือผลไมทง้ิ ไว ไมเกิน 5 นาที แลวลางออกดวยนํ้าจนสะอาด

ทานทีส่ นใจสามารถศึกษาขอมูลเพิม่ เติมไดจากคูม อื ผลิตภัณฑ ในครัวเรือน (ราคา 60 บาท) ที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา

ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส รหัส E-8153TH ราคาสมาชิก 304 บาท ราคาขายปลีก 380 บาท

ผลิตภัณฑทําความสะอาด อเนกประสงค แอล.โอ.ซี. รหัส E-0001TH ราคาสมาชิก 228 บาท ราคาขายปลีก 285 บาท May 2010

41


อยา พลาด! สงสูตรเมนูเด็ด สไตลคุณ by ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยรวมแบงปนประสบการณการทําอาหารที่งาย ทวารสชาติอรอยลํ้าใหแกเพื่อนๆ ชาวแอมเวยไดลิ้มลอง โดยสงเมนูอาหารที่ปรุงดวยเครื่องครัวไอคุก ไมวาจะเปนชุดเครื่องครัวไอคุก 21 ชิ้น หรือชุดกระทะทรงโคง เขารวมประกวด ซึ่งมีกติกางายๆ ดังนี้ • เมนูอาหารจะเปนอาหารคาวหรือหวานก็ได จํานวน 1 เมนู และตองเปนเมนูที่ปรุงดวยชุดเครื่องครัวไอคุก 21 ชิ้น หรือ ชุดกระทะทรงโคง • อธิบายขั้นตอนการปรุง วัตถุดิบ สวนผสมอยางละเอียด และ ภาชนะเครือ่ งครัวไอคุก ทีเ่ ลือกใช เพือ่ ใหเพือ่ นชาวแอมเวยทาํ ตามได • แนบรูปอาหารจานสําเร็จมาดวย เพือ่ เพิม่ ความนารับประทานยิง่ ขึน้ • เผยเคล็ดลับในการทําอาหารเมนูนี้ (ถามี) • สุดทาย บอกถึงเหตุผลทีเ่ ลือกทําเมนูน้ี รวมถึงความประทับใจ ที่มีตอเครื่องครัวไอคุก ประมาณ 3-5 บรรทัดของกระดาษ ขนาด A4

หากเมนูของทานไดรับการพิจารณาตีพิมพลงในนิตยสารอะชีฟ ทานจะไดรับคูปอง เงินสดมูลคา 2,000 บาท* เพื่อใชซื้อสินคาที่แอมเวย ช็อป * สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใชคูปองเงินสดไดที่ดานหลังของคูปอง สงเมนูไดตั้งแต 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2553 ที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา ขอใหทุกทานโชคดีคะ

May 2010

43


ทองโลกกวางกับแอมเวย

นอยชวานสไตน (Neuschwanstein) ปราสาทเทพนิยาย แหงเมืองมิวนิค มิวนิค เมืองแหงความภูมิใจของชาวเยอรมัน ดังคําพูดที่วา “Munich is not just one of Germany’s most beautiful cities, it is one of the finest in Europe” หมายความวา “มิวนิค ไมเพียงแตเปนเมืองสวยที่สุดของเยอรมันเทานั้น แตมิวนิคคือ หนึ่งในสถานที่วิเศษที่สุดในทวีปยุโรป” มิวนิค เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรีย ถูกสรางขึน้ เมือ่ คริสตศตวรรษ ที่ 12 บริเวณลุมแมนําอิซารที่อุดมสมบูรณและรายลอมดวย ธรรมชาติอันแสนงามของเทือกเขาแอลป ปาสน และทะเลสาบ มีความเจริญและการพัฒนาบานเมืองอยางตอเนื่อง ทั้งดาน การปกครอง กองทัพ การคา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สถาปตยกรรม การละคร และดนตรี เปนตน จึงทําใหเมืองมิวนิค กลายเปนอัญมณีเม็ดงามแหงทวีปยุโรปจนไดรับฉายาวา “มรกตแหงแควนบาวาเรีย”

44

May 2010

ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) พระราชวัง ทีส่ รางขึน้ ระหวาง ค.ศ. 1869-1886 นอกตัวเมืองมิวนิค ภายใต บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของธรรมชาติของเทือกเขาแอลป และกลุมทะเลสาบในหุบเขาแสนสวย เหนือหมูบานฟุสเซน บริเวณชายแดนติดตอแควนทีโรลของประเทศออสเตรีย ถือเปน จุดเริม่ ตนของถนนสายโรแมนติกทีส่ รางขึน้ มาตัง้ แตสมัยอาณาจักร โรมัน ตัวอาคารของปราสาทกอสรางดวยศิลาทรายสีขาวดวย ศิลปะยุคโรมาเนสก ซึ่งเปนที่นิยมกันมากในศตวรรษที่ 13 ความโดดเดนของอาคารที่สูงเดนเปนสงา หลังคาลาดหนาจั่ว สามเหลี่ยม มีองคประกอบโครงสรางเปนรูปวงโคงกวางแบบ โรมัน แตออนหวานดวยเสาประดับตามกรอบประตู หนาตาง ริมระเบียง และเพดาน หองตามแบบศิลปะนีโอโกธิค มีหอคอย ทรงกลม หอสี่เหลี่ยม ปอมปราการ เชิงเทินที่สรางขึ้นตามมุม อาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสงางามอยางลงตัว ในยามที่สายหมอกและลมเย็นพัดผาน ชางงดงามดุจปราสาท แหงเทพนิยายในฝน


ปราสาทนอยชวานสไตน เปนงานศิลปกรรมชิ้นยิ่งใหญและ สมบูรณแบบทีส่ ดุ ของศตวรรษที่ 19 ทีเ่ กิดจากพลังฝน จินตนาการ ความรัก และความผูกพันระหวางกษัตริยพระเจาลุดวิกที่ 2 (Ludwig 2, ค.ศ. 1845-1886) ผูมีฉายาวาราชาหงสขาวแหง แควนบาวาเรีย กับริชารด วากเนอร (Richard Wagner) คีตกวี ผูยิ่งใหญชาวเยอรมัน ผูประพันธบทละครโอเปราและดนตรี ที่มี อิทธิพลตอจิตใจของเจาชายลุดวิกเมือ่ ครัง้ ยังทรงพระเยาว จนกลายเปน ความรักระหวางชายหนุมทั้งสองในเวลาตอมา และเมื่อพระองค เสด็จขึ้นครองราชยใน ค.ศ. 1864 ดวยวัยเพียง 18 พรรษา พระองคไมใสใจในราชภารกิจ ทรงประกาศเลิกรางกับพระคูหมั้น และหมกมุน อยูก บั เรือ่ งราวความฝนและจินตนาการตามบทละคร ของริชารด วากเนอร ทรงใชราชทรัพยจาํ นวนมหาศาลเพือ่ กอสราง ปราสาทสวนพระองคใหเปนดินแดนแหงเทพนิยายในฝน โดยเฉพาะ ปราสาทหงสขาวหรือนอยชวานสไตนแหงนี้ ทรงบัญชาใหสถาปนิก คริสเตียน แยงค (Christian Jank) ผูเชี่ยวชาญในการสราง ฉากละคร ออกแบบกอสรางตามบทประพันธ เรื่อง Swan Knight Lohengrin โดยเลือกโขดหินขนาดใหญสูง 1,000 เมตร ทีร่ ายลอมดวยหุบเหว ลําธารนาํ ตก ทะเลสาบ และหนาผาสูงใหญ เปนจุดทีต่ ง้ั ของปราสาท ซึง่ ระดมชางศิลปนจากทัว่ ยุโรปมาชวยกัน สรรคสรางนานถึง 17 ป แตพระองคกลับมีโอกาสไดเขาไปประทับ ชืน่ ชมความโรแมนติกภายในปราสาทหงสขาวเพียง 17 วันเทานัน้ กอนทีส่ ภาขุนนางไดลงมติวา พระองคทรงมีสติวปิ ลาสจึงถูกจองจํา ในปราสาทเบิรก (Berg) และเสียชีวิตดวยการจมนําในวันตอมา สวนริชารด วากเนอร หนีไปอาศัยอยูที่เมืองลูเซิรน ประเทศ สวิตเซอรแลนด ปราสาทนอยชวานสไตน ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ทั้งภายในและภายนอก ดวยลวดลายละเอียดออนสวยงามเต็ม พื้นที่ ประกอบดวยรูปแบบศิลปกรรมหลากหลายอันทรงคุณคา อยางนาอัศจรรย เชน หองบัลลังกทองพระโรง มีการนําศิลปะ ยุคไบเซนไทนที่มีโครงสรางหลังคาโดมแบบโรมัน มีเสาประดับ แบบกรีกรองรับคานโคง เพื่อใหหองมีความกวางใหญเหมือน การเดินเขาไปในมหาวิหารโบราณ ขณะที่ผนังโดยรอบไดรับ การประดับดวยหินโมเซอิกสีทองและตกแตงเปนรูปนักบุญองค ตางๆ ใหเกิดมนตขลังและความศักดิ์สิทธิ์ ระเบียงริมหนาตาง

สามารถมองเห็นหุบเขาและสายนํ้าตกซึ่งเปนภาพที่สวยงามมาก หองบรรทม ใชรปู แบบการตกแตงทัว่ ทัง้ หอง ไมวา จะเปนตู เตียง เฟอรนิเจอร โคมไฟ บานประตู เพดานหอง เปนงานแกะสลักไม ลวดลายศิลปะนีโอโกธิคทีพ่ ลิว้ ไหวอยางลงตัว โดยเฉพาะอางลางหนา จะมีกอกนําทําเปนตัวหงสขาวประดับทองและเงิน หองซิงเกอร หรือโรงละคร เปนหองโถงใหญอยูชั้นบนสุดดานหนาปราสาท ตกแตงดวยเครือ่ งไม แซมลวดลายทองคํา สลับดวยภาพจิตรกรรม แสนสวยที่แสดงเรื่องราวจากวรรณกรรมของริชารด วากเนอร บนเพดานมีโคมไฟสีทองออกแบบเปนรูปมงกุฎที่ปรากฏในบท ละครโอเปรา หองเสวย นอกจากจะตกแตงอยางสวยงามคลาสสิก แลวยังมีชองทางพิเศษสําหรับสงอาหารขึ้นมาจากหองครัวที่อยู ชั้นใตดินของปราสาท และยังมีหองอื่นๆ รวมทั้งการประดับ ตกแตงอีกมากมายที่ไดนํารูปหงสขาวและบรรยากาศจากบท โอเปราเขามาไวในบริเวณปราสาท การทองเที่ยวเมืองมิวนิค นอกจากจะไดชมศูนยกลางเมืองเกา ที่มาเรียนพลาสตและขึ้นไปชมทิวทัศนเหนือยอดเขาซุกสปตเซ ที่ขาวโพลนดวยหิมะแลว การไปชมปราสาทนอยชวานสไตนที่ ไดรบั การคัดเลือกใหเปน 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรยของโลกยุคใหม คือ กําไรชีวิตที่สมบูรณแบบ

May 2010

45


พิธีประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู เชวง คุณชยางกูร กัญญนลิน ปยนันทวารินทร วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2553 พิธีประกาศเกียรติคุณครั้งนี้เต็มไปดวยนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูที่ใหความสนใจ ในธุรกิจแอมเวยมากกวา 10,000 คน ตางเบียดแยงพื้นที่เพื่อเขารับฟงประสบการณ การทําธุรกิจแอมเวยจากคุณเชวง คุณชยางกูร และคุณกัญญนลิน ปยนันทวารินทร ซึ่งทั้งคูเริ่มทําธุรกิจขณะยังเปนนักศึกษาและประสบความสําเร็จตั้งแตอายุยังนอย ตลอด 1 ชั่วโมงในการแบงปนประสบการณดูเหมือนจะนอยเกินไป ทั้งสองทานตางให ความรูแ ละเผยเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จอยางเต็มที่ เพือ่ ใหทกุ ทานไดรบั ขอคิด และประสบการณที่ชวยสรางพลังและไฟแหงความมุงมั่นใหลุกโชนเพิ่มขึ้นอีก เพราะผูนําทําเปนแบบอยางที่ดี ทุกทานประสบความสําเร็จไดอยางแนนอน


พิธีประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร พัชมณฑ - สิงหทอง เพ็ชรไพโรจน วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2553 อีก 1 วันแหงความสําเร็จและวันแหงความภาคภูมิใจที่ไมมีวันลืม สําหรับพิธีประกาศ เกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร คุณสิงหทอง - คุณพัชมณฑ เพ็ชรไพโรจน ทีจ่ ดั ขึน้ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณที่งดงามและสมเกียรติเพชรใหม มีนกั ธุรกิจแอมเวยและผูท ส่ี นใจในธุรกิจแอมเวยจาํ นวนมาก เขารวมรับฟงการแบงปน ประสบการณการทําธุรกิจที่ทั้งคูฝาฟนจนประสบความสําเร็จในวันนี้ และความมุงมั่น ที่จะประสบความสําเร็จในระดับสูงขึ้นตอไป

May 2010

47


การสัมมนานักธุรกิจแอมเวย ระดับแพลตินัมใหม 11 - 13 กุมภาพันธ 2553 การสัมมนาในครั้งนี้มีผูนําเขารวมสัมมนากวา 100 รหัส ทําใหบรรยากาศ คึกคักตั้งแตเชา โดยมีผูบริหารจากทุกฝายของบริษัทแอมเวยใหความรูอยาง เต็มที่ บรรยากาศในการสัมมนาจึงเต็มไปดวยความตั้งใจและความพยายาม ในการเรียนรูของผูนําทุกทาน เพื่อนําไปตอยอดธุรกิจตอไป วันที่ 2 ของการสัมมนา มีทง้ั ขอมูลความรู ความสนุกสนาน และความสามัคคี ในการแขงขันกีฬา ผูน าํ ทุกทานตางทุม เทเต็มความสามารถ ถึงเหนือ่ ย แตสนุก บรรยากาศนัน้ เต็มไปดวยความอบอุน เสียงหัวเราะ และรอยยิม้ ทัง้ ยังไดรว มงาน ดินเนอรสดุ พิเศษทีม่ าในรูปแบบของอลาสกา ดินแดนมหัศจรรยทางธรรมชาติ ที่เราจะไปเยือนดวยกัน รวมตั้งเปาหมาย ตั้งความหวัง ตั้งใจในการทําธุรกิจแอมเวย เพื่อเฉลิมฉลอง ในการสัมมนาระดับผูนํา 2555 ณ เมืองลาสเวกัส และเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา...แลวเราจะไปดวยกัน

48

May 2010


จากใจแพลตินัม คุณรัชชาพงษ์ ดวงดีธนเศรษฐี - คุณธัญพร จันทรัตน เพราะมีปญหาทางดานสุขภาพ เมื่อเรียนจบระดับอุดมศึกษาหางานทําไมได จึงตัดสินใจ ประกอบอาชีพขายผลไม จนพบโอกาสที่ดีที่สุดเมื่อป 2551 คือ ธุรกิจแอมเวย ก็ลองทํา เลนๆ แตกลับใหในสิ่งที่เราตองการไดมากกวางานประจํา จึงตัดสินใจทําธุรกิจเต็มเวลา สิ่งที่ยึดมั่นมาตลอดคือ ทําปจจุบันใหดีที่สุด เพราะมันคืออนาคตที่ดีที่สุดเชนกัน คิดจะทําการใหญอยานอยใจ อะไรนิดอะไรหนอยหวาดผวา หวั่นสะดุงแมเพียงเสียงนกกา วันขางหนาจะเปนใหญอยางไรกัน ธรรมดาไมสูงยอมตองลม ทําแอมเวยคนติชมอยาเสียขวัญ ขวัญตองเยี่ยมเทียมฟากลาประจัญ คุณเทานั้นที่ลิขิตชีวิตคุณ “สําหรับการสัมมนาครั้งนี้ ขอขอบคุณพนักงานแอมเวยทุกทานที่ใหความอบอุนและ เปนกันเอง ขอบคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั ใหมทกุ ทาน ขอบคุณทุกความใฝฝน ของทุกคนทีท่ าํ ใหมงี านวันนี้ ขอขอบคุณบริษทั แอมเวยทม่ี อบสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ใหกบั นักธุรกิจ แอมเวยดวยความจริงใจ”

คุณศิวิไล แสงพุฒ ดวยความสามารถที่หลากหลาย ทํางานเปนที่ปรึกษา วิทยากรดานการวางแผนฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร เคยรับราชการครูอยู 3 ป ทํางานดานการขายและดานการตลาดใน บริษัทขามชาติระดับเวิลดคลาส บริหารดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝายขาย บริษัทรถยนตคายเยอรมัน รวมกวา 25 ป เปนวิทยากรพิเศษสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต พาวเวอร ปจจุบันเปนกรรมการผูอํานวยการ เอส เอส คอนซัลแตนท แรงบันดาลใจสําคัญในความสําเร็จคือ “เมื่อมีความหวังและมีความเชื่อถึงความเปนอยูที่ แตกตาง ก็จะใชความพยายามและศักยภาพที่ไมจํากัดของตนเองอยางเต็มที่โดยไมยึดติด กับอดีต เพราะเชือ่ วาการสรางความเปนมิตรกับการเปลีย่ นแปลง เปนพลังแหงการแบงปน และเอื้อเฟอ ใหวิทยาทานและการสรางแรงบันดาลใจ มองใหเห็นแลวอยูใหเปน ก็จะมี ความสุขกับการทําธุรกิจแอมเวย” “ในการสัมมนาครัง้ นี้ รูส กึ ประทับใจทีบ่ ริษทั ไดเปดโลกใหมในการสรางโอกาสใหเราไดเปนหุน สวนทางธุรกิจกับแอมเวย พรอมเสริมสราง ความสําเร็จในทุกขั้นตอนดวยความปรารถนาดีมีไมตรีอยางอบอุน เปนพลังสรางความมุมานะใหเกิดขึ้นในตัวตนในฐานะเจาของธุรกิจ จริงๆ ตองสําเร็จไดเขารวมสัมมนากับแอมเวยตลอดไป การไดทําธุรกิจแอมเวยทําใหไดอยูในสังคมอุดมปญญา เพราะปญญาเปรียบดัง แวนตาในการมองโลก แอมเวยตอบทุกโจทยในชีวิต”

คุณรัฐธีร มังคลรังษี ผูบ ริหารฝายขายและการตลาดทัง้ ในและนอกประเทศของบริษทั สงออกเอกชนแหงหนึง่ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ สาขา International Business Marketing เขามาในธุรกิจงายๆ ดวยการสปอนเซอรของพีช่ าย ดวยความที่ไมคิดอะไรมาก เพียงแคตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว ขอคิดและแรงบันดาลใจ คือ “We measure success, look at how we touch, and inf luence people around us in a positive manner. ในแตละเดือนสิง่ สําคัญไดเปลีย่ นแปลงตัวเอง เขา สูความสําเร็จมากนอยแคไหน และไดชวยเหลือผูอื่นใหเปลี่ยนแปลงเขาสูความสําเร็จและ เปาหมายที่ตั้งไวเพียงใด เพราะธรรมชาติของธุรกิจแอมเวยจะเจียระไนวิธีคิดจน ประสบ ความสําเร็จ เสนขอบฟากําหนดดวยพระอาทิตย แตเสนทางชีวติ กําหนดดวยมือเราเอง” “Trust me! Amway is the best partner you could ever ask for! ประทับใจและมีความ สุขมากกับการรวมสัมมนาครั้งนี้ สัมผัสไดเลยวาแอมเวยไมใชแคดูแลเรา แตแอมเวยรักเราจริงๆ ไมใชแคหุนสวนทางธุรกิจ แตเปรียบ ดั่งหุนสวนชีวิต พนักงานทุกคนใหเกียรติและตั้งใจทําทุกอยางใหเราไดสัมผัสกับความรูสึกที่ดีมากๆ และยังใหขอมูลสําคัญที่เอื้อตอการ เติบโตและประสบความสําเร็จในธุรกิจของเราดวย”

May 2010

49


50

May 2010


May 2010

51


 

52

May 2010


การประชุม สรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ

“โอกาสที่เทาเทียมกัน” วันที่ 13 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จ.สงขลา

ดวยความเปนหุนสวนกับธุรกิจแอมเวย เราจะรวมกันดูแลและแบงปนความสําเร็จของ ธุรกิจและใหโอกาสการทําธุรกิจที่ดีที่สุดกับผูคนทั่วไป รวมสัมผัส…ความพิเศษของศักยภาพธุรกิจแอมเวย แชมปธรุ กิจขายตรงไทยในการประชุม “สรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ”

ผูป ราศรัยรับเชิญ

ธัณยจิรา - นพ.ธนาเศรษฐ พื้นชมภูจิรโชติ

รัชณีย - อุดรสิทธิ์ ทองขํา

สุจิรา หมัดพิทักษ์ - เสนห อามีน

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร “การใหดว ยความปรารถนาดี การชวยเหลือ โดยไมหวังผลตอบแทน และความเชือ่ ทีว่ า เราทําได ลงมือทําอยางถูกตอง และถูก จรรยาบรรณ จะทําใหสาํ เร็จอยางมัน่ คง สงางาม ภาคภูมิใจ มีคุณคา และมี ความสุข”

นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต สองผูสถาปนา “มุง มัน่ ขยัน อดทน และเปนคนดี”

นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต สองผูสถาปนา “ถาเราตัง้ ใจ มุง มัน่ ทุม เท และเชือ่ วา เปนไปได พระเจาไมมสี ทิ ธิป์ ระทาน อยางอืน่ ใหกบั เรา นอกจากความ สําเร็จอันยิง่ ใหญเทานัน้ ”

รหัสบัตร 20-2132 เริ่มจําหนาย 12 พ.ค. 53 จําหนายที่ แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป หาดใหญ ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎรธานี 54

May 2010


การประชุม สรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ

“โอกาสที่เทาเทียมกัน” วันที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมวังใต จ.สุราษฎรธานี

ธุรกิจแอมเวย ธุรกิจแหงโอกาส และเปนโอกาสทีเ่ ทาเทียมกัน ดวยความเปนหุน สวนซึง่ กัน และกัน จึงทําใหธุรกิจแอมเวยเติบโตและจะกาวตอไปอยางไมหยุดยั้ง ทุกคนสามารถมี สวนรวมในธุรกิจนี้ไดเชนกัน รวมสัมผัส…ความพิเศษของศักยภาพธุรกิจแอมเวย แชมปธุรกิจขายตรงไทย ในการประชุม “สรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ”

ผูป ราศรัยรับเชิญ

สุภาพร - ธวัชชัย อินทรขาว

วิรนิ ทรญา - พีระกรณ กองกิจพิพฒ ั น

พรพรหม สุธาทร

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร สองผูสถาปนา “Dream needs Action now”

นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต “เรียนรูรอยครั้ง ไมสูหนึ่งลงมือทํา”

นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน “ผูชนะคือคนที่แพมากกวาผูแพ”

รหัสบัตร 20-2133 เริ่มจําหนาย 20 พ.ค. 53 จําหนายทีแ่ ผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ

May 2010

55


การประชุม นักธุรกิจแอมเวย ระดับเข็มทอง 16 - 17 กุมภาพันธ 2553 การประชุมนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทองครั้งนี้ สรางความ ตื่นเตนใหกับนักธุรกิจแอมเวยไดมากทีเดียว วันแรกของการสัมมนา นักธุรกิจแอมเวยทุกทานไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจแอมเวยอยางยั่งยืน และถูกตอง ตามกฎจรรยาบรรณ เรียนรูการคิดคะแนนสวนลดตางๆ และ เคล็ดลับการทําธุรกิจแอมเวยใหประสบความสําเร็จจาก คุณสุเณย - คุณลีลิน แกวเกาะสะบา นักธุรกิจแอมเวยระดับ เพชร ที่ไดมาแบงปนประสบการณการทําธุรกิจที่ดีและมั่นคง วันรุง ขึน้ ทุกทานไดเรียนรูก ฎหมายขายตรง และสรางความมัน่ ใจ ดวยการอบรมนักธุรกิจแอมเวยระดับเวิลดคลาส คําวา “ผูนํา” ทุกทานสามารถเปนได คําวา “สําเร็จ” ทุกทานก็สามารถทําไดแนนอน เพราะ...คุณทําได

56

May 2010


โครงการ แอมเวย วัน บาย วัน เพือ่ เด็กและเยาวชน ชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนแลวกวา 7 ลานคนทัว่ โลก (ตอน 1) กาวสูปที่เจ็ดกับโครงการแอมเวย วัน บาย วัน เพื่อเด็กและเยาวชน เรายังคงมุงมั่น ชวยเหลือเด็กและเยาวชนทั่วโลกใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ตั้งแต พ.ศ. 2546 เปนตนมา แอมเวยไดระดมพลังเครือขายนักธุรกิจแอมเวยและพนักงานทัว่ โลก ในการดําเนินกิจกรรมเพือ่ มอบโอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นใหกับเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส เรากาวเขาสูปที่ 7 ของ “โครงการแอมเวย วัน บาย วัน เพื่อเด็กและเยาวชน” โดยไดมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ใหแกเด็กและเยาวชนกวา 7 ลานคน ผานโครงการการกุศลและกิจกรรมบริการทองถิ่นและสงผลใหเกิดพลังไปทั่วโลก พนักงานและนักธุรกิจแอมเวยรวมกันสละเวลาทํากิจกรรมเพื่อสังคมกวา 1.3 ลานชั่วโมง และบริษัทยังไดรวมมอบเงินสมทบสนับสนุน กิจกรรมเพือ่ สังคมกวา 112 ลานเหรียญสหรัฐ ผานองคกรการกุศลที่มุงเนนการชวยเหลือเด็กและเยาวชน “ทุกประเทศและทุกสังคมที่เรามีธุรกิจอยู เรามีบุคลากรที่ชวยสรางความแตกตางขึ้นในสังคมนั้นๆ เสมอ” มิสดานา โบลส รองประธานกรรมการแอมเวย กลาววา “พนักงานและนักธุรกิจแอมเวยหลายพันคนชวยกันคนละไมคนละมือสรางการเปลีย่ นแปลง ในสังคมเพื่อใหผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเปนสวนสําคัญในฐานะพลเมืองในสังคมของพวกเรา”

พบรายละเอียดในฉบับถัดไปทีจ่ ะทําใหรวู า “โครงการแอมเวย วัน บาย วัน เพื่อเด็กและเยาวชน” ของแอมเวยทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลักและแนวทางอยางไรในการชวยเหลือโครงการเหลานี้

May 2010

57


รายงานผลการดําเนินงาน ของมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย ประจําป พ.ศ. 2552 (ตอจากฉบับที่แลว) ภายใตความสําเร็จของกิจกรรมและโครงการทําความดีทม่ี ลู นิธฯิ ไดจดั ขึน้ โดยไดรบั การ สนับสนุนจากทาน ทั้งการบริจาคทรัพย การเสียสละเวลาและกําลังกาย หรือการให คําแนะนํา มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ สําหรับอะชีฟฉบับนี้ขอนําเสนองบดุล ซึ่งเปนการแสดงงบรายรับและรายจาย ณ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เพื่อเปนไปตาม วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ อยางแทจริง มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพย บาท สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น คาใชจายลวงหนา รวมสินทรัพยหมุนเวียน รวมสินทรัพย

2552

2551

140,218.19 14,635,856.47 35,381.22 14,811,455.88 14,811,455.88

1,109,686.50 19,922,274.12 352,453.44 21,384,414.06 21,384,414.06

หนี้สินและสวนของทุนสะสม บาท หนี้สินหมุนเวียน คาใชจายคางจาย รวมหนี้สินหมุนเวียน รวมหนี้สิน สวนของทุนสะสม ทุนเริ่มแรก รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจายสะสม รวมสวนของทุนสะสม รวมหนี้สินและสวนของทุนสะสม

58

May 2010

2552

2551

84,250.87 84,250.87 84,250.87

59,090.70 59,090.70 59,090.70

200,000.00 14,527,205.01 14,727,205.01 14,811,455.88

200,000.00 21,125,323.36 21,325,323.36 21,384,414.06


มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย งบรายรับและรายจาย สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท รายรับ เงินรับบริจาค เงินรับบริจาคเพื่อสมทบกองทุน 20 ปแอมเวย เงินรับบริจาคจากการเรี่ยไร ดอกเบี้ยรับ รวมรายรับ รายจาย คาบริจาคการกุศลสาธารณะ คาบริจาคกองทุนการศึกษาโครงการ 20 ปแอมเวย คาใชจายในการบริหาร ภาษีเงินไดของมูลนิธิ รวมรายจาย รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจาย

2552

2551

2,877,846.62 797,679.00 164,684.75 553,354.93 4,393,565.30

10,224,512.08 896,549.25 666,141.94 11,787,203.27

5,954,324.66 4,609,430.00 372,593.50 55,335.49 10,991,683.65 (6,598,118.35)

6,936,696.64 4,588,500.00 154,768.00 66,614.19 11,746,578.83 40,624.44

มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของทุน สําหรับปสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ยอดคงเหลือ ยกมาตนงวด รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจายป 2551 ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551 รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจายป 2552 ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2552

สวนของทุน

บาท รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจาย

200,000.00 200,000.00 200,000.00

21,084,698.92 40,624.44 21,125,323.36 (6,598,118.35) 14,527,205.01

รวม 21,284,698.92 40,624.44 21,325,323.36 (6,598,118.35) 14,727,205.01

May 2010

59


การแจงขอมูลที่ใชเปนหลักเกณฑ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ (Key Indicator) ใน Dream Sheet เพือ่ สนับสนุนใหนกั ธุรกิจแอมเวยสามารถทําธุรกิจแอมเวยไดอยางมัน่ คงยิง่ ขึน้ แผนกบริหารงานธุรกิจ ฝายธุรกิจสัมพันธ จึงไดจัดทํา Key Indicator ขึ้นเพื่อแจงขอมูลตางๆ เหลานี้ ผานทาง Dream Sheet ของนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปในทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแต Dream Sheet ประจําเดือนเมษายน 2553 โดย Key Indicator จะประกอบ ไปดวยขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้

ความหมายตางๆ ในแตละหัวขอของ Key Indicator ขอ 1. กอนเดือน และ/หรือ หลังเดือนที่มีคุณสมบัติมียอดธุรกิจนอยกวา 12% คือ จํานวนดาวนไลนที่มีคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน และนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินในองคกร มีความเคลือ่ นไหวของยอดธุรกิจในระดับสวนลดทีน่ อ ยกวา 12% ทัง้ กอน และ/หรือ หลังเดือนทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ ข็มเงิน ซึ่งบริษัทจะสรุปยอดออกมาวามีจํานวนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินที่เขาเงื่อนไขในขอนี้กี่รหัส เพราะองคกรที่มีความ มั่นคงไมควรมียอดธุรกิจที่แกวงขึ้นลงอยางรุนแรง เชน ในบางเดือนมียอดธุรกิจ 3% แตในเดือนถัดมายอดธุรกิจกลับ เพิ่มขึ้นเปน 21% เปนตน

ขอ 2. มีนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสั่งซื้อสินคานอยกวา 20 รหัส คือ ในเดือนที่มีดาวนไลนมีคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน แลวมีนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกใน องคกรสัง่ ซือ้ สินคานอยกวา 20 รหัส ซึง่ บริษทั จะสรุปยอดออกมาวามีจาํ นวนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินทีเ่ ขาเงือ่ นไข ในขอนี้มีทั้งหมดกีห่ มายเลข เพราะเมือ่ นักธุรกิจแอมเวยทาํ การสปอนเซอรและขายอยางตอเนือ่ ง จํานวนนักธุรกิจในองคกร จะเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง แมบางครัง้ อาจเพิม่ ขึน้ ไมมากก็ตาม และเพือ่ ความมัน่ คงนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินเหลานีจ้ งึ ควร มีนกั ธุรกิจแอมเวยและสมาชิกในองคกรของตนเองที่สั่งซื้อสินคาไมตํ่ากวา 20 รหัส

60

May 2010


ขอ 3. มีนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกนอยกวา 30 รหัส คือ ในเดือนทีด่ าวนไลนมคี ณ ุ สมบัตเิ ปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน แลวมีนกั ธุรกิจแอมเวยและสมาชิกในองคกรนอยกวา 30 รหัส ซึง่ บริษทั จะสรุปยอดออกมาวามีจาํ นวนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินทีเ่ ขาเงือ่ นไข ในขอนีม้ ที ง้ั หมดกีร่ หัส เพราะองคกรทีน่ า จะมีความแข็งแรงและมีเสถียรภาพ เพียงพอควรมีองคกรประมาณ 30 รหัส หากนอยกวานี้อาจะเกิดความ ไมแนนอนในการสรางธุรกิจตอไปในอนาคต

ขอ 4. มียอดสั่งซื้อในสัปดาหสุดทายของเดือน มากกวา 90% คือ ในเดือนทีม่ ดี าวนไลนมคี ณ ุ สมบัตเิ ปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน แลวมียอดธุรกิจที่เกิดขึ้นในสัปดาหสุดทายของเดือนมากกวา 90% ของยอด 21% ซึ่งบริษัทจะสรุปยอดออกมาวามีจํานวนนักธุรกิจแอมเวย ระดับเข็มเงินที่เขาเงื่อนไขนี้มีทั้งหมดกี่รหัส เพราะยอดลักษณะนี้อาจจะ ไมใชยอดที่เกิดจากการทําธุรกิจที่แทจริงก็ได อาจบงบอกถึงการสั่งซื้อ สินคาเพื่อกักตุนและตองการปดยอดที่ 21% เทานั้น

ขอ 5. เปนเข็มเงินในเดือนแรกที่สมัคร คือ จํานวนดาวนไลนของทานที่มีคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวย ระดับเข็มเงินในเดือนแรกที่สมัคร ซึ่งบริษัทจะสรุปยอดออกมาวามี จํานวนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงินทีเ่ ขาเงือ่ นไขในขอนีม้ ที ง้ั หมดกีร่ หัส เพราะการทําธุรกิจที่มั่นคงควรมียอดที่คอยๆ ไตระดับขึ้นมา หากเดือน แรกที่สมัครเปนเข็มเงินทันทีอาจทําใหธุรกิจเกิดความไมมั่นคงก็เปนได

May 2010

61


108 คําถามเกี่ยวกับกฎจรรยาบรรณ

ตออายุอยางไร ใหไรกังวล การตออายุสถานภาพการเปนนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกนัน้ ถือเปนการรักษาสิทธิประโยชนตางๆ ของทุกทาน ใหคงอยูอยางตอเนื่อง ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกจึงควรใหความสําคัญในการตรวจสอบวันหมดอายุของตน เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดจากการลืม ตออายุ ถึงแมวา บัตรนักธุรกิจแอมเวยจะสามารถใชงานได 5 ปและบัตรสมาชิกสามารถใชงานไดตลอดชีพ แตการตออายุสถานภาพตอง ทําเปนประจําทุกปี โดยอายุสถานภาพนัน้ มีระยะเวลา 1 ปนบั จากเดือนทีส่ มัคร อัตราในการตออายุสาํ หรับนักธุรกิจแอมเวยคอื 450 บาท และสมาชิก 100 บาท

สิง่ ควรทําในการตออายุ 1. บันทึกวันหมดอายุไวในปฏิทิน เพื่อปองกันการลืมตออายุ 2. ตออายุตามชองทางตางๆ ซึง่ ปจจุบนั บริษทั ไดเพิม่ ความสะดวก ของชองทางการตออายุถึง 4 ชองทาง คือ

โดยทานสามารถขอรหัสลับไดจากแอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ www.amwayshopping.com

Tip: บริษัทผอนผันใหนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตออายุลา ชาไดถงึ 3 เดือนหลังจากวันหมดอายุ เพือ่ ใหสมาชิกทีไ่ มสามารถตออายุไดทนั ในเดือน ทีก่ าํ หนดไมเสียสิทธิประโยชนตา งๆ ทีค่ วรไดรบั จากการรักษาสถานภาพตอเนือ่ ง แตหากพนกําหนด 3 เดือนแลว สมาชิกภาพนั้นจะสิ้นสุดลงทันที

สิง่ ไมควรทําในการตออายุ • การตออายุดวยตนเอง โดยการเซ็นใบตออายุและยื่นตออายุที่ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • การตออายุอัตโนมัติ โดยการกรอกแบบฟอรมขอตออายุอัตโนมัติ และยื่นแบบฟอรมนั้นที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • การตออายุผา นบัตรเอทีเอ็ม โดยผูท ห่ี มดอายุจะตองนําบัตรเอทีเอ็ม ของตนเองไปตออายุผานบริการบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งบริษัทจะถือวาการ ตออายุนั้นสมบูรณทันที แตหากเปนบัตรเอทีเอ็มของบุคคลอื่นหรือ อัพไลนใชบริการตออายุผานบัตรเอทีเอ็ม ทานจะตองนําใบตออายุ มายืน่ ทีแ่ อมเวย ช็อป ทันที เพือ่ เปนการยืนยันวาทานตองการตออายุ ดวยตนเองจริงและปองกันการตออายุแทน หากบริษทั ไมไดรบั ใบตออายุ บริษทั จะทําการคืนเงินคาตออายุนน้ั ไปยังผูท โ่ี อนเงินมาและจะถือวา ไมไดมีการตออายุเกิดขึ้น • การตออายุผาน www.amwayshopping.com โดยผูที่หมดอายุ สถานภาพจะตองใชรหัสลับในการตออายุทข่ี อจากเจาหนาทีก่ อ นเสมอ 62

May 2010

1. ไมควรดําเนินการตออายุแทนดาวนไลน หากมีการ ดําเนินการแทนกัน บริษทั จะยกเลิกการตออายุนน้ั ทันที 2. ไมควรเซ็นใบตออายุแทนกัน การเซ็นชื่อแทนกันนั้น นอกจากจะผิดกฎจรรยาบรรณของบริษัทแลว ยังผิด กฎหมายอีกดวย เพราะถือเปนการปลอมลายเซ็นผูอื่น ฉะนั้น จึงไมควรเซ็นใบตออายุแทนกันถึงแมจะไดรับ ความยินยอมก็ตาม

Tip: นักธุรกิจแอมเวยหรือสมาชิกที่ไมไดยินยอมที่ จะตออายุสมาชิกภาพ สามารถปกปองสิทธิ์ ของตนเองไดดวยการแจงเรื่องมายังบริษัท แผนกบริหารงานธุรกิจ เพือ่ ใหบริษทั ตรวจสอบ การตออายุนั้นๆ


การสปอนเซอรสากล ตอนที่ 4 จากตอนทีผ่ า นมาทุกทานคงทราบโดยสรุปแลววา สวนลดประจําเดือน 3 - 21% นัน้ จะถูกจายไปยัง ผูสปอนเซอรอุปถัมภแตเพียงผูเดียวไมวาจะมี ผูสปอนเซอรสากลหรือไม เนื่องจากการทําธุรกิจ ในระยะแรกจะเกิดจากความพยายามของผูส ปอนเซอร อุปถัมภเปนหลัก อยางไรก็ตาม เมือ่ นักธุรกิจแอมเวย ที่ไดรับการสปอนเซอรสากลกาวขึ้นมาเปนนักธุรกิจ แอมเวยระดับสวนลด 21% ดังตัวอยางตอไปนี้

60,000 พีวี/บีวี

150,000 พีวี/บีวี

จากแผนภาพ ทุกทานคงทราบดีวา “ข” จะทําใหเกิดสวนลดอีกประเภทหนึง่ คือสวนลดพิเศษผูนํา 4% โดยจะจายใหกับผูสปอนเซอรที่มีคุณสมบัติและ จะสงผานหลักประกันรายไดขั้นตํ่า 4% ไปยังผูสปอนเซอรทุกรหัสที่อยูใน สายงานขึ้นไป จากตัวอยางดานซายนี้ “ก” ไดรับสวนลดพิเศษผูนํา 4% จากยอดธุรกิจ 150,000 บีวีของ “ข” และก็จะสงผานหลักประกันรายได ขั้นตํ่า 4% จากยอดธุรกิจเสมือนเปนจํานวน 150,000 บีวีจาก “ก” ไป ยังผูสปอนเซอรรหัสที่อยูในลําดับถัดไปในสายงาน

คําถาม แผนภาพนี้เปนกรณีของการสปอนเซอรสากล ทานทราบหรือไมวา การจายผลตอบแทนตามแผนธุรกิจ จะเปนอยางไร

60,000 พีวี/บีวี 150,000 พีวี/บีวี

ก ข

คําตอบ “ข” จะทําใหเกิดสวนลดพิเศษผูน าํ 4% แตเนือ่ งจาก “ข” มีผสู ปอนเซอร 2 รหัส ดังนัน้ “ก” และ “ค” จะไดรบั สวนลดพิเศษผูน าํ รหัสละ 2% จากยอดธุรกิจ 150,000 บีวขี อง “ข” โดยจะไมมหี ลักประกันรายไดขน้ั ตํา่ 4% ไปยังผูส ปอนเซอรรหัสทีอ่ ยูใ นลําดับถัดไปในสายงาน และนัน่ เปนขอแตกตางของการจายสวนลดพิเศษผูน าํ จากการสปอนเซอรสองแบบ ซึง่ ผูท จ่ี ะทําการสปอนเซอรสากลจะตองศึกษาใหดี ติดตามความรูท จ่ี ะชวยใหคณ ุ เขาใจการสปอนเซอรสากลไดมากยิง่ ขึน้ ในฉบับถัดไป May 2010

63


ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง” CSR Club ฉบับนี้ มูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทยขอแนะนําใหทา นผูอ า นไดรจู กั หนึง่ ในนักเรียนทุนการศึกษาแอมเวย ทีฝ่ น ของนอง เปนจริงไดจากแรงสนับสนุนของทาน ในการมอบโอกาสทางการศึกษาผานการบริจาคเงินสมทบเขากองทุนการศึกษาแอมเวย กิตติศกั ดิ์ เพ็ชรบุรี หรือนองเกรย มีพน่ี อ งรวม 4 คน เกรยเปนคนสุดทอง คุณแมเสียชีวติ ตัง้ แตเกรยเรียนชัน้ ป.4 ปจจุบนั อาศัยอยูก บั คุณพอ วัย 54 ป ซึ่งมีอาชีพรับจางทั่วไป ในหนึ่งปคุณพอจะทํางานรับจางหลายอยาง เชน ทํานํ้าตาลโตนด งานกอสราง รับจางจับกุง รับจางเก็บ เมล็ดกาแฟ และอีกหลากหลาย สําหรับเกรยนน้ั กําลังศึกษาอยูช น้ั ปท่ี 2 คณะแพทยศาสตร สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เกรดเฉลีย่ 3.09 ในวันหยุดเสาร-อาทิตยและชวงปดเทอมจะทํางานพิเศษเปนครูผชู ว ย ณ ศูนยกวดวิชาแหงหนึง่ ในเมืองหาดใหญ เพื่อใหมีรายไดเพิ่มเติมมาจุนเจือครอบครัวและเก็บไวเปนคาใชจายในการเรียน เกรยเลาใหฟง วา ขณะเรียนอยูช น้ั มัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนไดรบั ทุนการศึกษาแอมเวย สถานะทางการเงินของ ครอบครัวก็อยูใ นระดับไมดนี กั เนือ่ งจากคุณพอทํางานหาเงินเพียงลําพัง ประกอบกับอายุมาก สุขภาพก็ ออนแอ เกรยมองอนาคตทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขณะนัน้ วาเปนเรือ่ งเลือนลาง จนมีเพื่อน นักเรียนดวยกันมาบอกวามูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทยมอบทุนการศึกษาในโครงการ “20 ปแอมเวย มอบทุน 20 ลาน สานฝนเด็กไทย” เกรยจึงไดเขียนใบสมัครสงมายังมูลนิธิฯ และไดรับทุนการศึกษาในที่สุด เกรยเลาวา ไมเพียงแคการไดรบั เงินทุนในการศึกษา แตไดรบั อะไรใหมๆ ในชีวติ มากมาย ทีส่ าํ คัญ คือไดรบั โอกาสโดยทีไ่ มไดคาดคิดมากอน คือ สุขภาพทีด่ ขี น้ึ ของคุณพอ อาจจะฟงดูแปลกๆ แต เปนเรือ่ งจริง ตัง้ แตเกรยไดรบั ทุนการศึกษาแอมเวย สามารถชวยลดคาใชจา ยทีใ่ ชในการศึกษา ไดมาก ทําใหคุณพอไดพักผอนมากขึ้น มีเวลาดูแลสุขภาพมากขึ้น เกรยกลาวทิ้งทายจากความรูสึกวา “ผมขอขอบพระคุณพี่ๆ ทุกคนที่มอบ โอกาสดีๆ ในชีวิตมากมาย เปนสิ่งดีๆ ที่ทําใหชีวิตของผมดีขึ้นมาก หากไมมีพี่ๆ ตอนนี้ผมและครอบครัวคงไมเปนอยางทุกวันนี้ ผมขอขอบพระคุณอีกครั้งและจะไมลืมเลยครับ”

ปกติเรา 2 คนจะเปนคนที่ทําบุญทําทานตลอดเวลาไมเคยขาด เพราะเราเชื่อวาชีวิตที่มี ความสุขคือชีวติ ทีไ่ มเห็นแกตวั จะตองรูจ กั แบงปนเอือ้ เฟอ เผือ่ แผโดยเฉพาะกับผูท ด่ี อ ยโอกาส และเมือ่ เขาสูธ รุ กิจแอมเวย ไดเห็นแอมเวยมมี ลู นิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทย โดยมีโครงการ มอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสเรียน จนจบปริญญาตรี เรา 2 คนอยากเห็นโครงการนีส้ าํ เร็จลุลว ง จึงไดบริจาคเงินเขามูลนิธฯิ อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายปแลว และคิดวาจะบริจาคตลอดไป อยากเชิญชวนพี่ๆ นองๆ แอมเวยที่นารักทุกทานรวมบริจาคเงินคนละเล็กคนละนอย เพื่อสรางทรัพยสินทางความคิดและทรัพยสินทางปญญาใหกับเด็กๆ เหลานี้ที่จะเปน อนาคตของชาติในภายภาคหนา ทรัพยคนละเล็กคนละนอยของพวกเราชาวแอมเวย คือพลังอันยิ่งใหญที่จะรวมกันสรางสรรคสังคมไทยใหยั่งยืนตลอดไป

วันชัย - ดารณี รุง ภูวภัทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร 64

May 2010


CLICK CORNER

เปดโลกออนไลน กับ และ โดยรวมเปนแฟน

Artistry Thailand และ Nutrilite Thailand บน Facebook

อัพเดทความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ ของอารทิสทรีและนิวทริไลท ไดแลววันนี้ที่ Facebook

เปดโลกสังคมออนไลนดวย Social Network ที่เขาถึงคนมากมาย ไดภายในเวลาอันรวดเร็ว สื่อสารความในใจของคุณเกี่ยวกับแบรนด รับรูขาวสาร ติดตามความเคลื่อนไหวดานสุขภาพและความงาม ไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายบนโลก ไซเบอร กับ Artistry และ Nutrilite ไดแลววันนี้บนหนา Facebook! ไมใชแคคําวา “ใครๆ เคาก็ใชกัน” แตเราตองการใหทานเปน สวนหนึ่งในกิจกรรม เรื่องราวดีๆ ที่อารทิสทรีและนิวทริไลทจะนํา เสนอบน Facebook คลิกรวมเปนแฟน (Become a Fan) ไดเลย ที่ www.facebook.com/artistrythailand และ www.facebook.com/nutrilitethailand

• Facebook (เฟซบุค) เปน Social Network ประเภทหนึ่ง • •

หรือเปนสังคมของโลกออนไลนที่ชวยใหเราสามารถติดตอ พูดคุย แชรไอเดียและประสบการณกับเครือขายหรือเพื่อนๆ ของเราไดบนเว็บไซตในเวลารวดเร็วแบบ Real Time จํานวนผูใ ชงานอินเทอรเน็ตของประเทศไทย 16,100,000 คน ในป 2009 จํานวนสมาชิกผูใช Facebook ของประเทศไทย มีมากถึง 1,632,880 คน หรือคิดเปน 12.17% จากจํานวนผูใช อินเทอรเน็ตทั้งหมดในประเทศ

• ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตการใช Facebook สูงเปนที่ 2 ของโลก มากถึง 10.96% หรือมีจํานวนสมาชิกใหม 161,300 คนตอสัปดาห * ขอมูลสถิติจาก www.checkfacebook.com, Internet World States และ www.marketingoops.com เดือนมกราคม 2553

ขาวฝากจากเว็บไซตนิวทริไลท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป เว็บไซตนิวทริไลท www.nutrilite.co.th ขอแจงงดการสะสมคะแนน ใน Nutrilite Online Club เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหมๆ ใหกับสมาชิก ทั้งนี้ทานสมาชิกยังสามารถเขาไปเลนเกมใน Nutrilite Online Club Activity ไดเชนเดิม เพียงแตไมมีการ สะสมคะแนนเพิ่มเทานั้น ทุกคะแนนของสมาชิก Online Club ยังคงมีคาเชนเดิม และโปรดติดตามรายละเอียดเพื่อแลกของรางวัลได ในเดือนมิถุนายนนี้ ทาง www.nutrilite.co.th May 2010

65


บอกขาว

เตรียมพบกับโฉมใหม! ชุดคูมือนักธุรกิจแอมเวย และชุดคูมือเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิ ถานภาพจากสมาชกเปนนกธุ กเปนนักธุรกิจแอมเวย สัมผัสโอกาสทางธุรกิจที่คุณสามารถพกพาไปไดทุกที่ ทุกเวลา ดวยชุดคูม อื ดีไซนทนั สมัย พรอมสือ่ สนับสนุนใหม ใหคณ ุ เริม่ ตน ธุรกิจแอมเวยไดงา ยขึน้ ...สะดวกขึน้ ในราคาเดิม 1 ชุดประกอบดวย

• คูมือโอกาสทางธุรกิจแอมเวย

คูมือนักธุรกิจแอมเวย รหัส 217645 รห ราคา 900 บาท รา

New

เรือ่ งราวของธุรกิจแอมเวย...ธุรกิจขายตรงอันดับ 1 ของเมืองไทย ทีท่ า นสามารถใชถา ยทอดหรือสปอนเซอรผมู งุ หวังไดอยางสะดวก

• ดีวีดีสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ (2 แผน/ชุด)

New w

ตื่นตาตื่นใจกับการนําเสนอ “โอกาสทางธุรกิจแอมเวย” รูปแบบใหม เรือ่ งราวแหงรางวัล “ทองโลกกวางกับแอมเวย” ป 2555 ณ ลาสเวกัส และลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา และ “โปรแกรมคํานวณรายได” เพื่อชวยใหทานตั้งเปาหมาย วางแผน และทําตามแผนอยางถูกตอง เพื่อใหฝนของทาน เปนจริง

• โบรชัวรสิทธิพิเศษเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยใหม

คูมือเปลี่ยนสถานภาพ จากสมาชิกเปนนักธุรกิจแอมเวย รหัส 217644 ราคา 800 บาท

New

แหลงขอมูลสิทธิประโยชนทน่ี กั ธุรกิจแอมเวยใหมไมควรพลาด ในรูปโฉมใหมสะดุดตา

• คูม อื แผนธุรกิจและระเบียบปฏิบตั ขิ องนักธุรกิจแอมเวย • แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวยและการรับประกัน • เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก • ใบเสร็จรับเงิน

19 พ.ค. นี้ ณ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา * หมายเหตุ 1. เฉพาะ “แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวยและการรับประกัน” และ “เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก” มีอยูใ นคูม อื นักธุรกิจแอมเวย รหัส 217645 เทานัน้ 2. สําหรับใบสมัครนักธุรกิจแอมเวย และใบสมัครเปลีย่ นสถานภาพจากสมาชิก เปนนักธุรกิจแอมเวย สามารถขอรับฟรีไดทแ่ี อมเวย ช็อป หรือดาวนโหลดจาก www.amwayshopping.com

สินคาทีจ่ ะไมมจี าํ หนายอีกตอไป (NLA) บริษัทขอแจงใหทราบวา ผลิตภัณฑอารทิสทรี เบลมิช คอนโทรล (Blemish Control) EE-0176-A จะทยอยเลิกจําหนาย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2553 เปนตนไป

66

May 2010 May 2010


ขาวดี!

บริษัทไดขยายการเปดจําหนายผลิตภัณฑนิวทริไลท ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท แนชเชอรัล บี เพือ่ อํานวย ความสะดวกแกนกั ธุรกิจแอมเวยทกุ ทาน โดยสามารถ ซื้อไดที่ แอมเวย ช็อป สาขาเชียงใหม ตั้งแตวันที่

2 เมษายน 2553 เปนตนไป วันและเวลาทําการ วันจันทร - ศุกร เวลา 17.00 - 20.00 น. วันเสาร - อาทิตย เวลา 11.00 - 17.00 น. พรอมมีเภสัชกรใหคําปรึกษาดานสุขภาพตามวัน -เวลาดังกลาว

วันนีค้ ณ ุ ทาน ไฟโตนิวเทรียนทหรือยัง พบขอมูลความรูเกี่ยวกับสารอาหารที่จําเปนใน การดํารงชีวติ โดยเฉพาะไฟโตนิวเทรียนท…สารสกัด จากผักผลไมหลากสีซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่มี สวนชวยปองกันการเกิดโรคตางๆ แตเชื่อหรือไม คนไทยกินผักผลไมกันไมเพียงพอตาม ทีอ่ งคการอนามัยโลกกําหนด จึงเปนทีม่ าของโรคเรือ้ รังตางๆ พบคําตอบแหงความมหัศจรรย ของผักผลไมหลากสีกบั พลังแหงไฟโตนิวเทรียนท พรอมเคล็ดลับสุขภาพดีในโบรชัวรเลมนี้ และคุณจะไมลืมถามตัวเองวา “วันนี้คุณรับประทานผักและผลไมครบ 5 สีแลวหรือยัง”

โบรชัวร วันนี้คุณทานไฟโตนิวเทรียนทหรือยัง รหัสสินคา 237713 กรุณาติดตามราคาและวันจําหนายจากบอรดประกาศและเว็บไซต www.amwayshopping.com หรือ www.nutrilite.co.th May 2010

67


ตารางการประชุม

กรุงเทพฯ

SEMINAR / WORKSHOP เดือน วัน วันที่ มิ.ย. อา. ส.

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก

อา.

13 16 19 20 7 8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อิมแพ็ค อารีนา ฮอลล เมืองทองธานี หองแซฟไฟร 4-5 ฮอลล 9 ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เวลา

จังหวัด

สถานที่

19.00 - 21.30 น. 13.00 - 17.00 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ลพบุรี ระยอง ชลบุรี

หองศรีสุนทร โรงแรมสตาร หองคอนเวนชั่น โรงแรมทวาราวดีรีสอรท หองจุลมณี โรงแรม เค.พี. แกรนด หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินนรีสอรท หองศรีสุนทร โรงแรมสตาร หองชล - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้จอมเทียน เพชรบุรี หองแกรนดสีมา โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรท รีเจนทบีช ชะอํา ระยอง หองศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร ประจวบคีรีขันธ หองโยธิน โรงแรมหาดทอง กาญจนบุรี หองคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร

เวลา

จังหวัด

อ. พ. พฤ. ศ. มิ.ย. ส.

18 19 20 21 12

19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 10.00 - 21.30 น.

บุรีรัมย กาฬสินธุ ขอนแกน เลย อุดรธานี

อา. จ. อ. พ.

20 21 22 23

13.00 - 17.00 น. 13.30 - 17.00 น. 13.30 - 17.00 น. 13.30 - 17.00 น.

พ.ค.

พ.ค.

ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

จ. 21 13.30 - 17.00 น. พ. 22 19.00 - 21.30 น. พฤ. 23 19.00 - 21.30 น.

เดือน วัน วันที่ ส.

จ. อ. พ. มิ.ย. อา. จ. จ. อ. พ.

เวลา

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวยสมาชิก และผูสนใจ

การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

การประชุม

หมายเหตุ

หองประโคนชัย โรงแรมเทพนคร การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ หองทศพร โรงแรมริมปาว การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ หองศรีจันทร 2 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ หองประชุมชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลซ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ หองคอนเวนชั่นฮอลล งานแสดงสินคาแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ โรงแรมเซนทาราแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร และการประชุมสวนภูมภิ าค นครพนม หองเสารทอง โรงแรมนครพนมริเวอรวิว การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ อุดรธานี หองธนานนท โรงแรมเซนทาราแอนดคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป นครราชสีมา หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป อุบลราชธานี หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป

จังหวัด

สถานที่

22 10.00 - 22.00 น.

พิษณุโลก

หองพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทรลากูน

24 25 26 20 21 21 22 23

19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 13.00 - 17.00 น. 13.30 - 17.00 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 13.30 - 17.00 น.

นครสวรรค สุโขทัย อุตรดิตถ เชียงราย เชียงใหม เชียงใหม แพร พิษณุโลก

หองเทพธิดา โรงแรมพิมาน หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน หองสีหราช โรงแรมสีหราช หองราชาวดี 1 - 2 โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก หองปาสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองปาสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองสักทอง 1 - 3 โรงแรมแมยมพาเลส หองวังพิกุล 1 - 2 โรงแรมอมรินทรลากูน

เดือน วัน วันที่

ภาคใต

สถานที่

13 13.00 - 17.00 น.

เดือน วัน วันที่

68

จังหวัด

6 13.00 - 19.30 น. 19 13.30 - 16.30 น.

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พฤ. อา. พ. พฤ. มิ.ย. จ. อ.

เวลา

พฤษภาคม - มิถุนายน 2553

การประชุม

หมายเหตุ

งานแสดงสินคาแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ และการประชุมระดับภูมิภาค การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

พ.ค. พ. พฤ. มิ.ย. ส. อา.

12 13 12 13

19.00 - 21.30 น 19.00 - 21.30 น 13.00 - 16.00 น 12.30 - 18.30 น.

ภูเก็ต กระบี่ ปตตานี สงขลา

การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อา. จ. อ. พ.

20 21 22 23

12.30 - 18.30 น. 13.30 - 17.00 น. 13.30 - 17.00 น. 13.30 - 17.00 น.

สุราษฏรธานี สุราษฎรธานี สงขลา ภูเก็ต

หองแกรนดบอลรูม 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ หองนพรัตน โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปารีสอรท หองตานี 1 โรงแรมเซาทเทิรนวิว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ หองศรีวิชัย โรงแรมวังใต หองศรีวิชัย เอ โรงแรมวังใต หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล

May 2010

การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป


ตารางฝกอบรมนักธุรกิจแอมเวย หลักสูตร การพูดและการสื่อสารเชิงธุรกิจ วิทยากร รศ.ดร.ศักดา ปนเหนงเพ็ชร อาจารยประจําภาควิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยากรพิเศษของสถาบัน John Robert Powers รหัสจองฝกอบรม 19-0425 19-0426

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ค. อา. 9 9.00 - 16.30 น. มิ.ย. ส. 5 9.00 - 16.30 น.

จังหวัด ราชบุรี อยุธยา

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การพูดเพื่อโนมนาวใจและเสริมสรางสัมพันธภาพ 2. การใชภาษากายที่เหมาะสมในธุรกิจ 3. บุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสม 4. ฝกปฏิบัติบทบาทสมมติในการนําเสนอสินคาหรือการสปอนเซอร

สถานที่ หองกัลปพฤกษ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด หองนภาลัย โรงแรมอูทองอินน

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 9 เม.ย. 53 5 พ.ค. 53

คาฝกอบรม 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จ วิทยากร อ.ยงยุทธ พีรพงศพิพัฒน และทีมงาน D4 Consultant กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีโฟ คอนซัลแท็นท จํากัด อาจารยพิเศษ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รหัสจองฝกอบรม 19-0429 19-0430

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ค. อ. 11 9.00 - 17.00 น. มิ.ย. พ. 9 9.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การแกปญหาการบริหารเวลาในชีวิตสวนตัวและการทําธุรกิจ 2. แบบทดสอบ: สไตลการทําธุรกิจของทานเปนอยางไร 3. หลักพื้นฐานในการควบคุม (Control) สถานการณและแนวทางใหเปนไปตามที่กําหนด 4. เครื่องมือ (Tools) ที่ผูประสบความสําเร็จใชในการบริหารเวลา 5. กิจกรรม Begin with the End in Mind: คนหาสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับชีวิต

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 11 เม.ย. 53 9 พ.ค. 53

คาฝกอบรม 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การสรางทีมแหงความสําเร็จ วิทยากร อ.อิทธินันท สันทัด และทีมงาน วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) วิทยากรและที่ปรึกษาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร สถาบันฝกอบรม D4 รหัสจองฝกอบรม 19-0431

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ค. พฤ. 13 9.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน โดยสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดมีสวนรวม 2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทีม เพราะเราเปนหุนสวนทางธุรกิจที่จะนําพาทีมงานไปสูความสําเร็จได 3. การสรางเครือขายในการทํางาน (Network Building) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการประสานงาน 4. พัฒนากระบวนการคิดเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของทีมงาน 5. วิธีการมองปญหา อุปสรรค และความขัดแยงที่เกิดขึ้น วาเปนโอกาสที่จะพัฒนางาน และพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางทีมงานดวยกัน

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 13 เม.ย. 53

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร กิจกรรมสรางผูนําและทีมงานเพื่อความสําเร็จ วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0427 19-0428

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากรและที่ปรึกษา Train and Media Training Institute

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ค. ส. 15 13.00 - 17.00 น. พ.ค. ส. 22 9.00 - 13.00 น.

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. ศิลปะการใชกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําในเบื้องตน 2. กิจกรรมเพื่อชวยเสริมสรางความสัมพันธของทีมงาน 3. เทคนิคการนําเกมในการประชุมตางๆ 4. วิธีการอธิบายความหมายของแตละกิจกรรม

จังหวัด สุพรรณบุรี ระยอง

สถานที่ หองบุษราคัม โรงแรมศรีอูทองแกรนด หองสรอยเพชร 1 โรงแรมโกลเดน ซิตี้

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 15 เม.ย. 53 22 เม.ย. 53

คาฝกอบรม 300 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

May 2010

69


70

May 2010


สรกฤช - นภภัค อังกิติตระกูล


สูตรสําเร็จการแตงหนา พิชิตปเสือ “คุณเตรียมตัวสวยเดงรับปขาลกันหรือยัง...?” ลองคิดทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้น ในปที่ผานมา นึกไมออกลองสํารวจริ้วรอยบนใบหนาที่ปรากฏ หากพินิจพิเคราะหแลว สังเกตเห็นใบหนาคลับคลายคลับคลาเหมือน “อมทุกข แบกโลกไวคนเดียว” ถึงเวลาแลว ที่ตองแปลงโฉมดวงหนาใหสวยมั่นรับปขาลกับศาสตรโหงวเฮง ซึ่งเปนอีก ทางเลือกหนึ่ง เพื่อเสริมความมั่นใจในการแตงหนาใหเหมาะสมและ ถูกตองตามราศี วันนี้การแตงหนาจึงไมไดจํากัดวาตองเปนผูหญิง แตผูชายก็สามารถเสริมแตงใบหนาไดเชนกัน เฉิดฉายเสนหสวยกับสูตรสําเร็จการแตงหนาเสริมพลังโหงวเฮง เพิ่มความมั่นใจรับปขาลดวยการฝกอบรมที่จะชวยเสริมชะตา ชีวิตใหดีขึ้นจากการแตงหนา ดวยผลิตภัณฑรองพื้นชนิดเหลวใหม คุณธํารงรัตน วรารักษ อารทิสทรี บาลานซิ่ง ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 20 พีเอ+++ และ อารทิสทรี ไฮเดรทติ้ง ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 20 พีเอ+++ รวมกับการใชผลิตภัณฑ อารทิสทรีสีสันอื่นๆ ทานจะไดรับสูตรสําเร็จการแตงหนาสําหรับราศีตางๆ ที่จะสามารถใชขามไปจนถึงมีนาคมปหนา โดยมีภาพประกอบการบรรยาย เพื่อใหเขาใจงาย พรอมไดรับคําแนะนําเฉพาะรายบุคคล กับอาจารยฟูก คุณธํารงรัตน วรารักษ เมคอัพ อารทิสต ชั้นนําของเมืองไทย และคุณจุฬาพรรณ แมนมินทร ที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ บริษัท เบรนสปริง จํากัด อีกทั้งทานจะไดรับขอมูลผลิตภัณฑรองพื้น คุณจุฬาพรรณ แมมนมินทร ชนิดเหลวใหมเพื่อไปทําธุรกิจเสริมสรางสายงานของทานอีกดวย รหัสจองฝกอบรม 11-0845 11-0846 11-0847 11-0848 11-0849 11-0850 11-0852 11-0853

เดือน วัน วันที่

มิ.ย. พ. 2 10.00 - 16.00 น. มิ.ย. พฤ. 3 10.00 - 16.00 น. มิ.ย. ศ. 4 10.00 - 16.00 น. มิ.ย. อ. 15 10.00 - 16.00 น. มิ.ย. พ. 23 10.00 - 16.00 น. ก.ค. จ. 5 10.00 - 16.00 น. ก.ค. พฤ. 8 10.00 - 16.00 น. ก.ค. อ. 13 10.00 - 16.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน

72

May 2010

เวลา

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

จังหวัด

สถานที่

กรุงเทพฯ

หองธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค

11 - 12 พ.ค. 53

13 พ.ค. 53

ขอนแกน เชียงใหม พิษณุโลก สงขลา ภูเก็ต

หองศรีจันทร 1 โรงแรมจริญธานีปริ๊นเซส หองบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองวังพิกุล 1 - 3 โรงแรมอมรินทรลากูน หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล

19 - 20 พ.ค. 53

21 พ.ค. 53

14 - 15 มิ.ย. 53

16 มิ.ย. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. โบรชัวรผลิตภัณฑรองพื้นใหม อารทิสทรี บาลานซิ่ง ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 20 พีเอ+++ และอารทิสทรี ไฮเดรทติ้ง ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 20 พีเอ+++ พรอมเนื้อหา สูตรสําเร็จการแตงหนาสําหรับราศีตางๆ 2. เรียนรูขอมูลและจุดเดนของผลิตภัณฑ 3. เรียนรูเทคนิคในการแกไขชะตาชีวิตใหโชคดี ดวยการใชผลิตภัณฑรองพื้นใหมในการแตงหนา เสริมราศี 4. ไดรับคําแนะนําเฉพาะรายบุคคล โดยอาจารยฟูก คุณธํารงรัตน วรารักษ เมคอัพ อารทิสต ชั้นนํา ของเมืองไทยพรอมทีมงาน และคุณจุฬาพรรณ แมนมินทร ที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ บริษัท เบรนสปริง จํากัด

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑรองพื้นใหม อารทิสทรี บาลานซิ่ง ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 20 พีเอ+++ หรืออารทิสทรี ไฮเดรทติ้ง ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 20 พีเอ+++ ตามประเภทและสีผิว 2. อารทิสทรี ไอดีล แปงฝุน 3. คอนซีลเลอร เอสพีเอฟ 15 พีเอ++ สีไลท มีเดียม ดารค 4. แปงแข็งรองพื้นผสมสารปองกันแสงแดดตามสภาพผิว 5. อาย คัลเลอร สีสแตรรี่ ไนท สีคริสตัล สีโกลเดน ลิ้งซ สีโพลิชท สีทิคเคิล พิ้งค สีเรน ฟอเรสท สีเรนฟอลล สีเซเบิ้ล สีแบรนดี้ และสีแบล็ค ไท 6. ลิป ดีไฟน สีดิสเครชั่นและสีเชพ 7. อารทิสทรี ลิป คัลเลอร ครีม สีแฟลทเทอร สีเพทาล สีเลิฟลี่ สีออโรรา สีนิวทรัล สีรัช สีสตันนิ่ง สีฟลอเร็ตเต และสีกลินท 8. อารทิสทรี ลิป คัลเลอร เชียร เอสพีเอฟ 15 สีกลอสส สีกลีม สีพรินเซส และสีแคนดี้ 9. ที่ทาแกมแบบฝุน สีโรสวูด สีซัน คิสด สีพิ้งค แพชชั่น สีนัทเม็ก และสีวอรม โกลว 10. โททัล มาสคาราชนิดกันนํ้า 11. คอนโทรล อายไลเนอร สีดํา 12. บราว ดีไฟน สีดีพ บราวน และสีซอฟท บราวน 13. อาย ดีไฟน สีนัวร สีม้งิ ค และสีฟก 14. ขนตาปลอมและกาวติดขนตาปลอม


เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 ในปจจุบันกระแสความสนใจเรื่องสุขภาพเปนสิ่งที่เราปฏิเสธไมได และการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น ก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหเราใชชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งปจจัยหนึ่งที่ทําใหเรามีรางกายที่แข็งแรง คือการที่เราตองรูจักรางกายของเราเอง และมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่ทําใหรางกายแข็งแรงดวย ในการอบรมหลักสูตรนี้ ทานจะไดเรียนรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของรางกาย รวมถึง ภาพรวมของโภชนาการพื้นฐานที่ทําใหรางกายดํารงอยูได รหัสจองฝกอบรม 13-0576 13-0577 13-0578 13-0579 13-0580 13-0581 13-0582 13-0613 13-0614 13-0615 13-0616 13-0617 13-0618 13-0619 13-0620

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย.

พฤ. พฤ. จ. อ. พ. ส. อ. พฤ. ศ. ส. อ. พ. ศ. ส. อา.

6 6 10 11 12 15 18 3 4 5 8 9 11 12 13

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 10.00 - 13.00 น. 13.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ แพร สุรินทร อยุธยา กรุงเทพฯ เพชรบูรณ อุบลราชธานี ลําปาง ชุมพร กรุงเทพฯ ลพบุรี เลย จันทบุรี ปตตานี กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองสักทอง โรงแรมแมยมพาเลส หองพนมดงรัก 1 โรงแรมทองธารินทร หองนภาลัย โรงแรมอูทองอินน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง หองเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร หองไขมุก โรงแรมชุมพรการเดนท หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ น รีสอรท หองชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลส หองจุลมณี 3 โรงแรม เค.พี. แกรนด หองศรีนคร โรงแรมเซาทเทิรนวิว หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยา เบื้องตนของระบบยอยอาหาร

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

7 - 8 เม.ย. 53

9 เม.ย. 53

20 - 21 เม.ย. 53

22 เม.ย. 53

7 - 8 เม.ย. 53 20 - 21 เม.ย. 53 27 - 28 เม.ย. 53

9 เม.ย. 53 22 เม.ย. 53 29 เม.ย. 53

12 - 13 พ.ค. 53

14 พ.ค. 53

13 - 14 พ.ค. 53

15 พ.ค. 53

18 - 19 พ.ค. 53

20 พ.ค. 53

13 - 14 พ.ค. 53

15 พ.ค. 53

4. ความรูโภชนาการพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต 5. ความรูแบรนดนิวทริไลท

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 สารอาหารเพื่อการดํารงชีวิตสําหรับมนุษยมีหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุมได 3 กลุม คือ แมคโครนิวเทรียนท ไมโครนิวเทรียนท และไฟโตนิวเทรียนท ดังนั้น ผูที่ตองการใหรางกายแข็งแรงจึงจําเปนที่ตองเรียนรูหลักสูตรนี้ โดยจะไดรับความรูที่ลงลึกถึงสารอาหารประเภทโปรตีน วิตามิน และเกลือแรชนิดตางๆ รวมถึงสารไฟโตนิวเทรียนท ที่มีประโยชนตอรางกาย รหัสจองฝกอบรม 13-0583 13-0584 13-0585 13-0586 13-0587 13-0588 13-0621 13-0622 13-0623 13-0624 13-0625 13-0626 13-0627

เดือน วัน วันที่

เวลา

พ.ค. ศ. 14 18.00 - 21.00 น. พ.ค. ส. 22 13.00 - 16.00 น. พ.ค. อา. 23 13.00 - 16.00 น. พ.ค. จ. 24 18.00 - 21.00 น. พ.ค. อ. 25 18.00 - 21.00 น. พ.ค. พ. 26 18.00 - 21.00 น. มิ.ย. ส. 12 13.00 - 16.00 น. มิ.ย. อา. 20 13.00 - 16.00 น. มิ.ย. จ. 21 18.00 - 21.00 น. มิ.ย. อ. 22 18.00 - 21.00 น. มิ.ย. พฤ. 24 18.00 - 21.00 น. มิ.ย. ศ. 25 18.00 - 21.00 น. มิ.ย. ส. 26 13.00 - 16.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

จังหวัด

สถานที่

กรุงเทพฯ ตรัง กรุงเทพฯ สุรินทร อยุธยา เพชรบูรณ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทรธนา หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองพนมดงรัก 1 โรงแรมทองธารินทร หองนภาลัย โรงแรมอูทองอินน หองนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล

กรุงเทพฯ เลย ลพบุรี ลําปาง ชุมพร จันทบุรี

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 22 - 23 เม.ย. 53 24 เม.ย. 53 28 - 29 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 22 - 23 เม.ย. 53 24 เม.ย. 53 28 - 29 เม.ย. 53

30 เม.ย. 53

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

19 - 20 พ.ค. 53

21 พ.ค. 53

หองชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลส หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ น รีสอรท หองเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร หองไขมุก โรงแรมชุมพรการเดนท หองจุลมณี 3 โรงแรม เค.พี. แกรนด

24 - 25 พ.ค. 53

26 พ.ค. 53

26 - 27 พ.ค. 53

28 พ.ค. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 4. ความรูเกี่ยวกับสารไฟโตนิวเทรียนท 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 5. ความรูเกี่ยวกับแบรนดนิวทริไลท 3. ความรูเกี่ยวกับสารอาหารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร May 2010

73


โครงการใหความรูเรื่องโภชนาการ แกนักธุรกิจแอมเวย โดย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานเปนผูหนึ่งหรือไมที่กําลังสงสัยวา อาหารเสริมที่เรารับประทานนั้นไปทําอะไรในรางกาย ทําไมเราตองไดรับอาหารเสริม ถาเราจะทําธุรกิจนิวทริไลทจะตองมีความรูอ ะไรบาง แลวเราจะมีแนวทางในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพในปจจุบันนี้ไดอยางไร สามารถหาคําตอบได ในโครงการนี้ แอมเวยประเทศไทย รวมกับคณะสหเวชศาสตรและศูนยวทิ ยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยทุกทานรวมการอบรมสัมมนา เพื่อความเขาใจเรือ่ งโภชนาการ และเสริมสราง ทักษะการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารในประเทศไทย โดยผูเ ขาอบรมตองเขาอบรมใหครบตลอด 5 วัน ซึง่ ทานจะไดเรียนรูเ รือ่ งโภชนาการอยางครบถวน ตั้งแตพื้นฐานการทํางานของรางกาย พื้นฐาน โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอควรรูสําหรับการขึ้นทะเบียนอาหาร และตรวจสุขภาพ รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

13-0596

พ.ค. ศ. 14 พ.ค. ส. 15 พ.ค. อา. 16 พ.ค. ส. 22 พ.ค. อา. 23

8.00-16.00 น.

กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 3,500 บาท พิเศษ สําหรับผูจองกอนวันที่ 1 พ.ค. 53 สามารถจองไดในราคา 3,000 บาท (ไมรวมคาตรวจสุขภาพ) 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน 3. รับผูเขาฝกอบรม 300 คน

สถานที่

หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรม โดยคณาจารยจากคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารวาง 2 มื้อ (ทุกวัน) 3. โปรแกรมการตรวจสุขภาพ 4. ประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังสอบผานเกณฑกําหนดรอยละ 80

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

21-22 เม.ย. 53

23 เม.ย. 53

หมายเหตุ 1. เตรียมงดนํ้าและอาหารหลังเที่ยงคืนเพื่อตรวจสุขภาพ ในวันแรกของการฝกอบรม 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพประกอบดวยการตรวจนํ้าตาลในเลือด ไขมันในเลือด การทํางานของไต และการทํางานของตับ 3. คาขอสอบ 100 บาท (จายเงินลงทะเบียนสอบหลังเรียนจบ)

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก จากสภาวะปจจุบันที่มีสภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรับโภชนาการที่ไมสมดุล จึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูหญิง นอกจากนี้ ปญหาของอาหารในปจจุบัน รวมถึงสภาพการใชชีวิต ยังเปนอีกสวนหนึ่งที่มีผลกับสุขภาพกระดูก เพื่อเปน การสรางความรูที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพของผูหญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-0593 13-0594 13-0595 13-0631 13-0632 13-0633 13-0634

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

พ.ค. จ. 17 18.00 - 21.00 น. สกลนคร หองแวรซายส โรงแรมสกลแกรนดพาเลซ พ.ค. พ. 19 18.00 - 21.00 น. ตาก หองแมสอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แมสอดฮิลล รีสอรท พ.ค. ศ. 21 18.00 - 21.00 น. สุราษฎรธานี หองริมนํ้า โรงแรมวังใต มิ.ย. อา. 6 13.00 - 16.00 น. นครศรีธรรมราช หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส มิ.ย. จ. 14 18.00 - 21.00 น. เพชรบูรณ หองนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล มิ.ย. ศ. 18 18.00 - 21.00 น. กรุงเทพฯ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย มิ.ย. พ. 23 18.00 - 21.00 น. เชียงราย หองดอยตอง โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

74

May 2010

สถานที่

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 27 - 28 เม.ย. 53

29 เม.ย. 53

10 - 11 พ.ค. 53

12 พ.ค. 53

20 - 21 พ.ค. 53

22 พ.ค. 53

27 - 28 พ.ค. 53

29 พ.ค. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูในการดูแลตัวเองในกลุมผูหญิงและกระดูก


สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health) โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของคนไทย และประชากรในประเทศที่พัฒนาแลว มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรม การบริโภคทีไ่ มถกู ตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเ กีย่ วกับสาเหตุ ของโรคนี้ และการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคทีด่ ี ตลอดจนขอมูล เกีย่ วกับอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ ระบบการทํางานของหัวใจจากวิทยากร ของบริษทั จะชวยใหคณ ุ ดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง รหัสจองฝกอบรม 13-0589 13-0590 13-0591 13-0592 13-0628 13-0629 13-0630

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย.

พฤ. อ. ศ. อ. จ. จ. ศ.

6 11 14 18 7 14 25

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

เชียงใหม ขอนแกน สงขลา ภูเก็ต พิษณุโลก อุบลราชธานี กรุงเทพฯ

หองบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองศรีจันทร 2 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองหาดใหญ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล หองวังพิกุล 1 - 2 โรงแรมอมรินทรลากูน หองบอลรูม เอ โรงแรมลายทอง หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูเรื่องอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือด

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 7 - 8 เม.ย. 53 9 เม.ย. 53 19 - 20 เม.ย. 53

21 เม.ย. 53

28 -29 เม.ย. 53 13 - 14 พ.ค. 53 20 - 21 พ.ค. 53 3 - 4 มิ.ย. 53

30 เม.ย. 53 15 พ.ค. 53 22 พ.ค. 53 5 มิ.ย. 53

3. เรียนรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจ และหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม

การฝกอบรม Cosmetic Surgery กลับมาอีกครัง้ ...กับการแตงหนาใหดดู ไี ดเหมือนการทําศัลยกรรม สวยไมเจ็บตัว... พบกับเทคนิคการแกไขจุดบกพรองดุจดังศัลยกรรมดวยเครื่องสําอางอารทิสทรี ไอดีล แปงฝุนอัดแข็ง แปงฝุน และคอนซีลเลอรใหม โดยอาจารยฟูก คุณธํารงรัตน วรารักษ เมคอัพ อารติสท ชั้นนําของเมืองไทย ซึ่งผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิดนี้เปนผลิตภัณฑสีสันใหม ของอารทิสทรี ที่ทุกทานไมควรพลาดที่จะเปนเจาของไวเพื่อธุรกิจและเพื่อเสริมสราง ความงามและความมั่นใจใหกับตนเอง รหัสจองฝกอบรม 11-0829 11-0830

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค.

อ. พ.

เวลา

11 10.00 - 16.00 น. 12 10.00 - 16.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 400 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

จังหวัด กรุงเทพฯ

คุณธํารงรัตน วรารักษ

สถานที่ หองธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. โบรชัวรการฝกอบรมของผลิตภัณฑ 2. เรียนรูขอมูลและจุดเดนของผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิด 3. เรียนรูเทคนิคในการแกไขรูปหนา ดวยผลิตภัณฑอารทิสทรี 4. ไดรับคําแนะนําแกไขจุดบกพรองเฉพาะรายบุคคล จากอาจารยฟูกและทีมงาน 5. ภาพถายกอน-หลังการเรียนและฝกปฏิบัติจริง 6. ผูชนะจากทุกรอบ (รอบละ 3 ทาน) จะไดรับคูปองเงินสดมูลคา 500 บาท (เอพี)

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 20 - 21 เม.ย. 53

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑรองพื้นสีแฟร มีเดียม และแทน 2. อารทิสทรี ไอดีล แปงฝุน 3. อารทิสทรี คอนซีลเลอร เอสพีเอฟ 15/พีเอ++ สีไลท มีเดียม และดารค 4. แปงแข็งรองพื้นผสมสารปองกันแสงแดด ตามสภาพผิว 5. อายคัลเลอรกลุมสีเอิรธโทน ไดแก สีเบลเจียน เลซ สีโพลิชท สีแบรนดี้ สีริช สีโกไดวา สีแบล็ค ไท และสีโกลเดน ลิงซ 6. ลิป คัลเลอร ครีม สีนิวทรัล 7. ลิป ดีไฟน สีดิสเครชั่น และสีเชพ

22 เม.ย. 53

8. ลิป คัลเลอร เชียร เอสพีเอฟ 15 สีเกลซ 9. อารทิสทรี ลิป ไชน สีกิ๊ฟทด และสีบลูม 10. ที่ทาแกมแบบฝุน สีพิ้งค แพชชั่น สีนัทเม็ก และสีวอรม โกลว 11. โททัล มาสคารา ชนิดกันนํา 12. คอนโทรล อายไลเนอร สีดํา 13. บราว ดีไฟน สีดีพ บราวน และสีซอฟท บราวน 14. อาย ดีไฟน สีนัวร สีมิ้งค และสีฟก 15. ขนตาปลอมและกาวติดขนตาปลอม 16. แหนบติดขนตา

May 2010

75


ผลิตภัณฑอารทิสทรี แตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส การฝกอบรมนี้เหมาะสําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานการแตงหนามากอนหรือผูที่ตองการ เริ่มทําธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑสีสัน ในคอรสนี้จะทําใหคุณเขาใจวลีที่วา “รองพื้นสวย...มีชัยไปกวาครึ่ง” อยางถองแทและสามารถทําไดจริงดวยตัวคุณเอง รหัสจองฝกอบรม 11-0809 11-0810 11-0811 11-0812 11-0839 11-0840 11-0841 11-0842

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย.

อา. อา. อา. อา. อา. อา. อา. อา.

9 9 16 23 6 20 20 27

เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

เวลา

จังหวัด

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

เลย อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ชัยนาท กรุงเทพฯ อยุธยา ราชบุรี จันทบุรี

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

สถานที่ หองมะลิ โรงแรมเลยพาเลซ หองบอลรูม เอ โรงแรมลายทอง หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองนภาลัย โรงแรมอูทองอินน หองเพชรชมพู โรงแรมโกลเดนซิตี้ หองจุลมณี 3 โรงแรม เค.พี. แกรนด

19 - 20 เม.ย. 53

21 เม.ย. 53

26 - 27 เม.ย. 53 28 - 29 เม.ย. 53 12 - 13 พ.ค. 53

28 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 14 พ.ค. 53

25 - 26 พ.ค. 53

27 พ.ค. 53

7 - 8 มิ.ย. 53

9 มิ.ย. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี 7. ชมการสาธิตขั้นตอนการแตงหนาขั้นพื้นฐาน 2. หลักเกณฑการแบงประเภทของครีมรองพื้น 8. ทดลองปฏิบัติแตงหนาตัวเองใหสวย 3. เทคนิคการเลือกครีมรองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิว ในแบบทีเ่ ปนคุณโดยการดูแลและแนะนํา 4. ทฤษฎีสีผิวหรืออันเดอรโทน อยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 5. ทฤษฎีการใชสีสันในการแตงหนา 9. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทิสทรี 6. คูมือขอมูลผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การแตงหนาสีสนั ขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส อารทิสทรีชุดสีสันทั้งหมด

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวอารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี

ผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ เปนคอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ผานการอบรมการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว และตองการเรียนรูเทคนิคการแตงหนาเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถสาธิตการแตงหนาขณะนําเสนอสินคา ไดอยางมั่นใจ และดูมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น รหัสจองฝกอบรม 11-0813 11-0814 11-0843 11-0844

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. มิ.ย. มิ.ย.

อา. ส. ส. อา.

16 22 19 27

เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษทั ใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. ผูเขาอบรมตองผานการฝกอบรม การแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว

76

May 2010

อาจารยนก ณฤทธิ์ แสงสุวรรณ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

สุรินทร

หองพนมดงรัก 2 โรงแรมทองธารินทร

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

ชลบุรี

หองบอทอง โรงแรมชลอินเตอร

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. วิธีการวัดสัดสวนใบหนา 2. การวิเคราะหรูปหนาและจุดเดนบนใบหนาของแตละคน 3. หลักการแกไขรูปหนาดวยการใชแสงเงา (เฉดดิ้งและไฮไลท) 4. ทฤษฎีการแกไขรูปคิ้ว ตา แกม และปาก ในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด 5. ชมการสาธิตการแตงหนาขั้นสูง 6. ปฏิบัติการแตงหนาสีสันขั้นสูง พรอมการดูแลอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญ 7. คูมือการฝกอบรมเทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ 8. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 เม.ย. 53 28 - 29 เม.ย. 53 24 - 25 พ.ค. 53 7 - 8 มิ.ย. 53

28 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 26 พ.ค. 53 9 มิ.ย. 53

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิว และผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี 6. ใบประกาศนียบัตรการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส


อารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท

ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรี เอพีแอลเอส (ปรับปรุงใหม) เรียนรูขอมูลผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทิสทรี เรื่องราวของผิว และนวัตกรรมแหงความงาม จากอารทิสทรี เพื่อการดูแลผิวของคุณ พรอมรวม ฝกฝนวิเคราะหประเภทผิวและการนวดหนาสูผิว สวยใสดวยตนเอง เรียนรูเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจ ความงามดวยผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทิสทรี จากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท รหัสจองฝกอบรม 11-0805 11-0806 11-0807 11-0808 11-0831 11-0832 11-0833 11-0834 11-0835 11-0836 11-0837 11-0838

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย.

อา. ส. อา. อา. ส. ส. อา. อา. อ. ส. ส. อา.

9 22 23 23 5 5 6 6 22 26 26 27

เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

ชุดวิเคราะหสภาพผิว คูมืออารทิสทรี เอพีแอลเอส ถนอมผิว 1 และ 2

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค ภูเก็ต ขอนแกน สงขลา พิษณุโลก กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เชียงใหม กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช หองดุสิตารมเยศ 2 โรงแรมพิมาน หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ หองวังพิกุล โรงแรมอมรินทรลากูน หองแกรนดรัชดาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองชางกระ โรงแรมเชียงใหมออคิด หองแกรนดรัชดาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

สิง่ ทีท่ า นจะไดรบั 1. เรียนรูเ รือ่ งราวของแบรนดอารทสิ ทรี ความรูเ รือ่ งผิวพรรณ ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอผิว ปญหาทีม่ กั เกิดกับผิว นวัตกรรม ทางวิทยาศาสตรอนั ลํา้ สมัยจากอารทสิ ทรี และขอมูลเบือ้ งตน ของกลุม ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรีทกุ กลุม 2. คูม อื อารทสิ ทรี เอพีแอลเอส (ผลิตภัณฑถนอมผิว) 2 เลม (ผลิตภัณฑ 1 เลม/ความรูท ว่ั ไป 1 เลม) 3. ใหม! วิเคราะหประเภทของผิวและฝกฝนการนวดหนาสูผ วิ สวยใสดวยตนเอง 4. ใหม! เรียนรูเ ทคนิคการเริม่ ตนธุรกิจความงามจากอารทสิ ทรี บิวตี้ ทาเลนท 5. ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 19 - 20 เม.ย. 53

21 เม.ย. 53

27 - 28 เม.ย. 53

29 เม.ย. 53

11 - 12 พ.ค. 53

13 พ.ค. 53

25 - 26 พ.ค. 53

27 พ.ค. 53

อุปกรณทต่ี อ งเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดเครือ่ งสําอาง อาย แอนด ลิป เมคอัพ รีมฟู เวอร และ เจนเทิล แอคชัน่ เมคอัพ รีมฟู เวอร 2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี ทีใ่ ชประจําวัน 3. โพลิชชิง่ สครับ หรือ พอร เคล็นซิง่ มาสค 4. มอยสเจอร อินเทนส มาสค 5. ครีมมี่ มาสซาจ 6. กระจก ผาคลุมไหล และผาคาดผมอารทสิ ทรี 7. สําลี ทิชชู ไมพนั สําลี ฟองนํา้ และอางนํา้ พลาสติกสําหรับรองนํา้ เพือ่ ทําความสะอาดหนา

Spring Collection 2010 พบกับการฝกอบรมการแตงหนาแบบใหม ไมเพียงแคไดสัมผัส และเติมเต็มความงามในแบบฉบับของคุณดวยลิปสติกใหม และผลิตภัณฑใน Spring Collection 2010 อีกทั้งยังไดรวม อัพเดทเทรนดการแตงหนา และแฟชั่นสําหรับฤดูกาลนี้ ซึ่งในครั้งนี้ คุณเอกรินทร วงษอกนิษฐ เมคอัพ อารทิสตชื่อดัง ที่จะมาใหเทคนิคการแตงหนาสุดเก รหัสจองฝกอบรม 11 - 0827 11 - 0854 11 - 0855 11 - 0828

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค.

ส. อ. พ. ส.

เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 400 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน

15 25 26 29

เวลา 14.00 - 17.00 น. 14.00 - 17.00 น. 14.00 - 17.00 น. 14.00 - 17.00 น.

คุณเอกรินทร วงษอกนิษฐ

จังหวัด

สถานที่

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย กรุงเทพฯ

สิง่ ทีท่ า นจะไดรบั 1. ทานจะไดรบั ขอมูลผลิตภัณฑ 2. เทคนิคการแตงหนาในรูปแบบ การฝกอบรมแบบใหม 3. อัพเดทกับเทรนดการแตงหนาใหม

หองแกรนดรัชดาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

27 - 28 เม.ย. 53

29 เม.ย. 53

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อุปกรณทต่ี อ งเตรียมมาในวันฝกอบรม 1. ผลิตภัณฑรองพืน้ ตามสภาพผิว 2. อารทสิ ทรี ไอดีล แปงฝุน 3. คอนซีลเลอร เอสพีเอฟ 15/พีเอ ++ สีไลท มีเดียม และดารค 4. แปงแข็งรองพืน้ ผสมสารปองกันแสงแดดตามสภาพผิว 5. ผลิตภัณฑ Spring Collection 2010 6. ทีท่ าแกมแบบฝุน สีพงิ ค แพชชัน่ สีนทั แม็ก และสีวอรมโกลว

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

7. โททัล มาสคารา ชนิดกันนํา้ สีดาํ 8. คอนโทรล อายไลเนอร สีดาํ 9. บราว ดีไฟน สีดพี บราวน และซอฟทบราวน 10. อาย ดีไฟน สีนวั ร สีมง้ิ ค และสีฟก 11. ชุดแปรงแตงหนา 12. ที่ดัดขนตา May 2010

77


ผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร แอ็ปซา-80 และนิวทริแพลนท เอจี เรียนรูจากประสบการณจริงของนักธุรกิจแอมเวย ผูใชสารเสริมการเจริญเติบโตสูตรชีวภาพสําหรับพืชผล ทางการเกษตรนิวทริแพลนท เอจี และแอ็ปซา-80 พรอมทั้งคําแนะนําจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ ทางการเกษตร รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา และแบงปนโอกาสทางธุรกิจ จากคุณลํายอง- คุณสมพงษ บัวพา (ภูเก็ต) นักธุรกิจแอมเวยระดับ เพชร และคุณบัวเรียน - คุณสายรุง สิงครุธ (สุโขทัย) นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร รหัสจองฝกอบรม 16-0017 16-0018

เดือน วัน วันที่ พ.ค. ส. พ.ค. ส.

เวลา

8 13.00 - 17.00 น. 15 13.00 - 17.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 150 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

จังหวัด สุโขทัย ภูเก็ต

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน 19 - 20 เม.ย. 53 21 เม.ย. 53 หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล 26 - 27 เม.ย. 53 28 เม.ย. 53 สถานที่

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก การฝกอบรมพิเศษที่จะไดเรียนรูขอมูลและเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุดภาชนะ ประกอบอาหาร ไอคุก 21 ชิ้น ชุดมีด ไอคุก กรรไกรอเนกประสงค ไอคุก และชุดกระทะทรงโคง ไอคุก รวมถึงสรางโอกาสทางธุรกิจและเขาถึง กลุมเปาหมาย รับทราบวิธีการทําตลาดกลุมผลิตภัณฑชุดภาชนะ ประกอบอาหาร ไอคุก ไปจนถึงวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑไอคุกทั้งชุด ดวยการปรุงอาหารเมนูอรอยที่สามารถสาธิตไดอยางงายดายและรวดเร็ว โดยคุณภูวรินทร วะรุตมะบัวซอน นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม ผูชนะเลิศอันดับ 1 จาก iCook...The Master Competition 2009 ทานจะรูสึกไดวาการทําตลาดชุดผลิตภัณฑไอคุก เปนเรื่องที่งายดาย เหลือเกิน รหัสจองฝกอบรม 15-0140 15-0141 15-0142 15-0143 15-0144 15-0145

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย.

พ. พ. ส. พฤ. พ. อา.

19 26 5 17 23 27

เวลา

18.00 - 21.00 น. นครสวรรค 18.00 - 21.00 น. นครราชสีมา 13.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ 18.00 - 21.00 น. เชียงราย 18.00 - 21.00 น. นครศรีธรรมราช 13.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

78

May 2010

จังหวัด

สถานที่ หองดุสิตารมเยศ 1 โรงแรมพิมาน หองสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค หองดอยตุง 2 โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส หองธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 22 - 23 เม.ย. 53 24 เม.ย. 53 26 - 27 เม.ย. 53 28 เม.ย. 53 10 - 11 พ.ค. 53 12 พ.ค. 53 25 - 26 พ.ค. 53

27 พ.ค. 53

10 - 11 พ.ค. 53

12 พ.ค. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก 2. ขอมูลผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก


แอมเวย ช็อป

May 2010

79


R A D N E L A C พฤฤษภาคม 2553/May 2010 อาทิตย

25

จันทร

26

อังคาร

27

พุธ

28

พฤหัสบดี

29

ศุกร

30

เสาร

1 • วันแรงงานแหงชาติ (แอมเวย ช็อป ทุกแหงปดทําการ)

2

3

4

• วันหยุดชดเชยวันแรงงาน • วันเริ่มจําหนายสินคา แหงชาติ (แอมเวย ช็อป ของเดือน เปดบริการ) • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ • รายงานสรุปยอดการ และปริมณฑล เปดบริการ สั่งซื้อประจําเดือน และ 10.30 - 18.00 น. รายงานสถานภาพ ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. กลุม สายงาน

9

10

5

6

• วันฉัตรมงคล (แอมเวย ช็อป เปดบริการ)

11

12

17

13

14

24

18

19

20

21

31

• วันสุดทายที่จําหนายสินคา ของเดือน • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ • รายงานยอดสะสมการสั่ง และปริมณฑล เปดบริการ ซื้อประจําสัปดาห (เฉพาะ 10.30 - 18.00 น. แพลตินัมที่แจงรับไวที่ ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. แอมเวย ช็อป เทานั้น)

80

May 2010

22 • แผนกจัดสงสินคา สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 - 14.00 น. และแอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

25

26

27

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ • รายงานยอดสะสม 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. การสั่งซื้อประจําสัปดาห

30

15

• แผนกจัดสงสินคา สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 - 14.00 น. • จายสวนลด 21% สวนลดพิเศษเพิม่ เติมตอเนือ่ ง และแอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ สวนลดพิเศษทับทิม 10.30 - 18.00 น. สวนลดพิเศษผูนํา และ ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. สวนลดพิเศษไขมุก

• วันเริ่มรายการสงเสริม การขาย สําหรับ นธอ. ทั่วไป • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ • รายงานยอดสะสม 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. การสั่งซื้อประจําสัปดาห

23

8 • แผนกจัดสงสินคา สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 - 14.00 น. และแอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• วันเริ่มรายการสงเสริม การขาย สําหรับ นธอ. แพลตินัมและสูงขึ้นไป • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และจองสั่งซื้อรายการ และปริมณฑล เปดบริการ สงเสริมการขายลวงหนา 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. (เฉพาะสินคา)

16

7

1

2

3

2

29

• วันวิสาขบูชา (แอมเวย ช็อป เปดบริการ)

• แผนกจัดสงสสินคา สํานักงานใหญ เเปดบริการ 9.00 - 14.00 น. และแอมเวย ช็อป กรุงเท เทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

4

5


เตรียมพบกับ

ความงามของผิวเรียบเนียนสวย 27 พ.ค. 53 ณ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ

5_Achieve_May_2010  

รอยพิ ม พ 2 May 2010 3 May 2010 4 May 2010 แนะนํ า คณะกรรมการที ่ ป รึ ก ษานั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย (คณะกรรมการด า นการส ง เสริ ม ภาพลั ก ษ...