Page 1


69 72 Seminar / Workshop

Corporate

แอมเวย...หุน สวนอันดับ 1 ทีค่ ณ ุ ไววางใจ Click Corner

74 84

6 2 3 4 5 68 70 17 29 DON’T MISS

สาร แนวคิดธุรกิจแอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวย CSR Club We will ROC you รายการสงเสริมการขาย เดือนเมษายน 2554 รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชั่น

Home

Beauty

หนา 20

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

Health

Cover Column Story

ISSN 1685-2710 ปที่ 11 ฉบับที่ 128 เมษายน 2554 / April 2011 • ภาพปก แตงหนาโดย ธํารงรัตน วรารักษ์ • เครื่องสําอางอารทิสทรี

Promotion

สวัสดีคะนักธุรกิจแอมเวยทุกทาน อะชีฟฉบับนี้ ขอแสดงความยิ น ดี ใ นความสํ า เร็ จ ของนั ก ธุ ร กิ จ แอมเวยระดับเพชรทั้ง 3 รหัส ไดแก คุณจรรยา สมบูรณสขุ - Mr.Leigh Mark Parsons คุณพยอม คุณถวัลย ทองประสาท และคุณเกียรติพงศ ขุนหลัด คุณกรรณฑิมา ชนกานตกุล ซึ่งตางเพียรพยายาม ทําธุรกิจดวยความมุงมั่นและเปนแบบอยางของผูนํา ที่ดี โปรดติดตามประสบการณที่นาสนใจนี้ไดภายใน เลมคะ พบกับโปรโมชัน่ สุดฮ็อต รับฟรีผลิตภัณฑแอมเวย มูลคา 800 บาท (เอพี) จากนิวทริไลท โปรโมชัน่ แลกซือ้ เตายาง ไฟฟา 300 บาท หรือเลือกรับสิทธิ์ผอ นชําระ 0% กับ บัตรเครดิตที่รวมรายการจาก eSpring โปรโมชั่น รับฟรี ไทม ดีไฟแอนซ ลิฟติง้ อาย ครีม หรือ เคล็นซิง่ ทรีทเมนท จากอารทิสทรี และโปรโมชั่นสุดคุมจาก ซาทินคิ ทอลซัม เอสเอ 8 และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส รวมทัง้ สินคาคุณภาพอีกมากมายใหเลือกสรร จากเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก เปดแลว! โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 สุขภาพดี ดวยวิธีงายๆ โดยการควบคุมและลดนํ้าหนักอยาง ถูกวิธี พรอมชมภาพประทับใจจากงานแอมเวยเอ็กซโป ระดับชาติ 2011 ที่จัดขึ้นอยางยิ่งใหญเมื่อวันที่ 18 19 กุมภาพันธ ที่ผานมา พิธีประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนาและ เพชรบริหาร รวมทัง้ ภาพจากโครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รอบพิเศษ ระยะติดตามผล ครั้งที่ 1 สุดทายนี้ เตรียมตัวใหพรอมสูการสัมมนาระดับผูนํา 2553 ลองเรือสําราญอลาสกา เพราะความสําเร็จอยูไม ไกล หากมุมานะพยายาม…แลวพบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ บรรณาธิการ

สารบัญ

AAmway Events

EDITOR’S TALK APRIL 2011

58 60 62 64

35 38 42 48 50 52 54

โปรตีน สารอาหาร ที่จําเปนในทุกวันของชีวิต Fat Away โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 Beauty Corner Dental Care Corner ผมสวยทาแดดกับ Satinique การใชปุยธาตุอาหารหลัก เอ็น (N)-พี (P)-เค (K)

ทองโลกกวางกับแอมเวย เตรียมตัวสูการสัมมนาระดับผูนํา 2553 ลองเรือสําราญอลาสกา แอมเวยเอ็กซ โประดับชาติ 2011 พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรคูสองผูสถาปน ถาปนาและเพชรบริหาร

ตารางการประชุมของบริษัท และการฝกอบรมผลิตภัณฑ ปฏิทินแอมเวย นิตยสาร

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)


อิสรภาพแหงทางเลือก

The Freedom of Choice

นานมาแลวเทาที่เราจําได มีนักธุรกิจแอมเวยหลายทานบอกเลา เรื่องราวบางอยางแกเราที่คุณอาจคิดวาเปนเรื่องนาประหลาดใจ แลวเรือ่ งดังกลาวนีค้ อื เรือ่ งอะไร ก็คอื เรือ่ งรางวัลทีส่ าํ คัญในธุรกิจแอมเวย ของพวกเขานั้นมิใชรายไดพิเศษ แตกลับเปนอิสรภาพแหงทางเลือก ใชแลวครับ มันหมายถึงอิสรภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ของพวกเขา...เกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา...เกี่ยวกับการใชเวลาของ ตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนเรื่องอิสรภาพแหงทางเลือก คุณปรารถนาที่จะสัมผัสความสุขในการคิดเชนเดียวกับนักธุรกิจ แอมเวยกลุมนี้ไหมครับ และคุณเคยปรารถนาที่จะมีอิสรภาพแหง ทางเลือกดวยตัวคุณเองไหมครับ แทจริงแลว คุณมีทางเลือก นักธุรกิจแอมเวยทุกทานมีทางเลือก ทางเลือกอยางเปนลําดับขัน้ ความจริงคุณไดตดั สินใจเลือกครัง้ สําคัญ ในการมาเปนนักธุรกิจแอมเวย และทางเลือกครั้งตอไป (หากคุณยัง ไมไดลงมือทํา) ก็คือเมื่อใดที่คุณจะเริ่มตนทํางานอยางมุงมั่นเพื่อ สรางธุรกิจของคุณ คุณเริ่มตนทันทีไดเลยหรือไม หรือคุณเริ่มตน เมื่อคุณ “มีเวลา” คุณทราบแลววา ทุกคนเขาใจวาใครๆ ก็สามารถประสบความสําเร็จ ในธุรกิจนี้ได ยิ่งไปกวานั้น นักธุรกิจแอมเวยทั่วโลกก็ไดพิสูจน ให เห็นจริงมานานนับทศวรรษแลว แตตอนแรกคุณตองเลือกวาเมื่อใด ที่คุณจะจริงจัง จากนั้นคุณตองเริ่มตนลงมือทํา (และหากคุณปฏิเสธ ที่จะเลือกนั้นก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งเชนกัน) การตัดสินใจเริ่มตนลงมือทําเปนการเลือกครั้งสําคัญที่สุด แตคุณจะ เริ่มอยางไรนั้นไมไดเปนสิ่งสําคัญนัก เชน การเริ่มตนลงมือทําอาจ เปนเพียงการโทรศัพทหาเพื่อนสักคนเพื่อนัดหมาย แทจริงแลว นีอ่ าจเพียงทางเลือกเล็กๆ นอยๆ แตอาจเปนขั้นตอนสําคัญใน การเริ่มตนธุรกิจของคุณก็เปนได ขอเปรียบเทียบอีกมุมหนึง่ ก็คอื อะไหลชน้ิ เล็กทีส่ ดุ ชิน้ หนึง่ ของรถยนต คือตําแหนงบิดกุญแจสตารทเครื่องยนต ซึ่งหากปราศจากกลไกนี้ รถยนตก็ไมสามารถขับเคลื่อนได “อิสรภาพแหงการเลือก” เปน ของคุณเสมอ แมกระทั่งในขณะนี้

For as long as we remember, there have been ABOs telling us something you may f ind surprising. What is it? It’s that the most notable reward of their Amway business is not the extra income. Instead, it’s the freedom of choice. That’s right. The freedom to make decisions about their future…about their business…about how they spend their time. In other words, it’s the freedom of choice. Do you wish you could enjoy the same kind of feeling as these particular ABOs? Have you ever wished you had the freedom of choice yourself? Actually, you do have a choice. Every ABO has a choice-a series of choices, in fact. You already made the important choice to become an ABO. Your next choice (if you haven’t already made it) is when you will start actively working to build your business. Do you start right now? Or do you start when you “get the time?” You know there’s no question that people can achieve success with this business. After all, ABOs around the world have proven it true for decades. But f irst you must choose when you’ll get serious-and then you must start! (And if you refuse to choose? Well, that’s also a choice.) Deciding to start is obviously a big choice, but how you start doesn’t need to be. For example, getting started might be just a phone call to a friend to make an appointment. In fact, that simple phone call, while a small choice, could be a big step in beginning your business. Here’s another way to look at it: One of the smallest parts of a car is the ignition key. Yet, without it, you don’t move forward. The freedom of choice. It’s available to you at any time-including right now.


แนวคิดธุรกิจแอมเวย

คิดแตสิ่งดีๆ ยิ่งรูสึกแตสิ่งดีๆ คนที่มองโลกในแงดีจะพูดวา “แกวใบนี้มีนํ้าอยูตั้งครึ่งแกว” สวนคนที่มองโลกในแงลบจะบอกวา “แกวใบนี้ นํ้าพรองไปตั้งครึ่งแกว” แลวใครเปนผูที่พูดไดอยางถูกตอง ถาจะวากันไปแลวก็ตองบอกวาถูกทั้งสองฝาย แตคําพูดของคนที่มองโลกในแงดีนั้นใหความรูสึกที่ดีกวา นีเ่ องอาจเปนทีม่ าของความคิดในแงดี ซึง่ ก็หมายถึงการมองสิง่ ตางๆ ในทางทีจ่ ะใหคณ ุ เกิดความรูส กึ ทีด่ ขี น้ึ แตทง้ั นีม้ ไิ ดหมายถึงการใช พลังเพื่อมุงมั่นที่จะ “ลบลางความคิดในแงลบออกไปใหหมด” เพราะเราเชื่อวาคนที่มองโลกในแงดีนั้นอาจมีความคิดในแงลบอยูบาง เปนบางครั้งโดยไมมีผลตอบุคลิกโดยรวมของเขา แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา การมีทัศนคติที่ดีนั้นจะกอใหเกิดความกระตือรือรน และความกระตือรือรนนี่เองก็เปนองคประกอบสําคัญ ประการหนึ่งของการประสบความสําเร็จในธุรกิจแอมเวย สวนคนทีม่ องอะไรในแงลบมานานจะสามารถเปลีย่ นตนเองใหเปนคนทีม่ องอะไรในแงดไี ดหรือไม คําตอบก็คอื …ได โดยการเปดหูเปดตา หรือเปดโลกทัศน ใหกวางอยูเสมอและใชสามัญสํานึกในการพิจารณาสิ่งตางๆ ดังที่เคยมีผูกลาวไววา ธรรมชาติของมนุษยนั้นยอมจดจําในสิ่งที่ไมดีและยอมรับในสิ่งที่ดี บางคนอาจปฏิบัติตอคุณอยางไมสุภาพและ คุณก็จดจําไว ไดอยางแมนยํา แตจงพยายามมองในมุมกลับ พยายามนึกถึงคนอีกหลายคนที่ปฏิบัติตอคุณอยางสุภาพแทน นึกถึงผูคน อีกนับพันนับลานที่ขยันขันแข็ง มีความมุงมั่น และพอใจในสภาพชีวิตที่เปนอยู จงเปดหูเปดตาของคุณใหกวาง แลวคุณจะพบวาโลกนี้ นาอยูมิใชนอ ย และคุณจะไดมีเหตุผลที่ดีเพื่อคิดถึงแตในแงดี ยิ่งไปกวานั้น คุณเองก็จะมีความรูสึกที่ดีขึ้นดวย

A pri l 2011

3


ABOC CORNER

สํานึกแหงความเปนหุน สวน สวัสดีเพื่อนๆ นักธุรกิจแอมเวยที่รักและเคารพทุกทาน เมื่อคุณเพิ่งสมัครและเริ่มเขามาในธุรกิจแอมเวย หากมี ผูส าํ เร็จพูดถึงความเปนหุน สวนทางธุรกิจ หลายทานอาจฟังแลวไมเขาใจและไมรสู กึ ถึงความเปนหุน สวนทางธุรกิจ เชนเดียวกับเราเมื่อครั้งที่เริ่มทําธุรกิจแอมเวย ในชวงแรกๆ ที่ฟงผูสําเร็จอยางไรก็ไมรูสึกถึงความเปนหุนสวนทางธุรกิจ แตเมื่อมีโอกาส ทําธุรกิจแอมเวยจนประสบความสําเร็จเปนขั้นเปนตอนและดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไป ทําใหเราตาง รับรูถึงการดูแลที่ดีของแอมเวย ซึ่งใสใจเราในฐานะหุนสวนทางธุรกิจ และเมื่อไดรับเลือกเปนคณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย ไดมีโอกาสประชุมรวมกับฝายบริหารของบริษัทแอมเวย ยิ่งทําใหเราเขาใจเหตุผลที่วา “ทําไมผูสําเร็จแอมเวยระดับสูงจึงมีสํานึกแหง ความเปนหุนสวนทางธุรกิจอยางแทจริง” เราเชื่อวาสักวันหนึ่งทุกทานจะไดมีโอกาสรับรูและรูสึกถึงความสําเร็จเหลานี้ คณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวยขอเปนกําลังใจ ใหทุกทานฟนฝาอุปสรรค อดทน ยืนหยัด และไมยอมแพ เสนชัยในธุรกิจแอมเวยมีไว ใหผูที่ไมยอมลมเลิก ขอเพียงมีความเชื่อวา... นี่คือธุรกิจของคุณ ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือสรางความสําเร็จในชีวิตของคุณไดอยางแนนอน ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ดวยความปรารถนาดี คปอ. นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญแอมเวยประเทศไทย หรือเขียนลง แบบฟอรม เสนอความคิดเห็นที่แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยวงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสื่อสาร คปอ.” ขอขอบคุณที่กรุณาแสดง ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเรา

แนะนําคณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย (คณะกรรมการดานการเจริญเติบโตของธุรกิจ)

จากซาย นพ.ธนาเศรษฐ พื้นชมภูจิรโชติ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร (กรรมการ) คุณสมารมย โกมลวนิช นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู (ประธาน) คุณสมรศรี คลังสุภาวิพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา (กรรมการ) คุณพิบูลย ศรีเมฆ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร (กรรมการ)

4

A pri l 2011


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

คําอวดอาง

การประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย ธุรกิจแอมเวยตง้ั อยูบ นรากฐานอันมัน่ คงของแผนธุรกิจที่ ยุตธิ รรมตอนักธุรกิจแอมเวยผมู คี วามมานะพยายามในการ ทาํ ธุรกิจ แอมเวยมกี ารประกาศเกียรติคณ ุ แกนกั ธุรกิจแอมเวย อยางเหมาะสม เพื่อเปนการยกยองเชิดชูความสาํ เร็จของ นักธุรกิจแอมเวยในระดับตางๆ ผูป ระสบความสําเร็จจะไดรบั ทัง้ เกียรติรางวัลและเงินรางวัลในระดับขัน้ ความสาํ เร็จตอไปนี้ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน 2. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง 3. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม

บริษัทและผูขายตรงจะไมกลาวคําอวดอางหรือคํายืนยันที่ มิไดรบั อนุญาตหรือไมเปนความจริง ลาสมัยหรือไมสามารถ นํามาใช ไดอีกตอไป ไมเกี่ยวของกับสินคาที่นําเสนอหรือ นํามาใช ในลักษณะที่ชี้นําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด

4. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา 5. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม 6. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิมสองผูสถาปนา

จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.10 หนา 8

7. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน

คําอธิบายจากแอมเวย:

8. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจขายตรงและนักธุรกิจแอมเวยจะรักษา กฎระเบียบจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง อยางเครงครัด โดยไมกลาวคําอวดอางหรือคํายืนยันใดๆ ที่มิไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งขอความนั้นๆ มีลักษณะไมเปนความจริง ลาสมัยหรือไมสามารถนํามา ใช ได อีกตอไป หรือนํามาใช ในลักษณะชี้นําที่ทําใหผูบริโภค เกิดความเขาใจผิด

9. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต 10. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา 11. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 12. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา 13. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร 14. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา 15. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู 16. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา 17. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการดําเนิน ธุรกิจขายตรงที่ไดกําหนดขึ้นโดยสมาพันธการขายตรงโลก รวมกับสมาคมการขายตรงทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อปกปองคุม ครองและสรางความพึงพอใจใหแกผบู ริโภค อีกทัง้ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรมในขอบเขตของ ธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรงใหเปนธุรกิจที่มี จรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย ยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ แอมเวยตอไปดังเดิม รวมทั้งพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชนทั่วไป รักเหลือ เผื่อแผ แบงปน เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ ตลอดไป

18. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา 19. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎ 20. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎสองผูสถาปนา 21. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต 22. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา

หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้น ความสําเร็จตางๆ กรุณาศึกษาจากคูมือแผนธุรกิจและ ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย หรือเว็บไซตแอมเวย www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หมายเหตุ: ชือ่ นักธุรกิจแอมเวยทร่ี ะบุในวงเล็บในหนาประกาศเกียรติคณ ุ ตัง้ แต ระดับมรกตถึงระดับเข็มเงิน คือ ผูสปอนเซอร หรือผูแนะนําเขาสูธุรกิจ

A pri l 2011

5


จรรยา สมบูรณสุข Leigh Mark Parsons

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

อยายอมแพ…เมื่อขยันเดิน สักวันจะตองถึง คุณจรรยาเกิดที่ จ.ฉะเชิงเทรา ยายตามบิดามารดามาอยูท ่ี จ.ระยอง ตัง้ แตอายุ 6 ปจนถึงปจจุบนั จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาควิชาการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา สวน Mr.Leigh Mark Parsons เปนชาวอังกฤษ จบการศึกษาดานวิทยาศาสตรสง่ิ แวดลอม จากมหาวิทยาลัย Greenwich ปจจุบนั เปนอาจารยทว่ี ทิ ยาลัยสารพัดชาง จ.ระยอง และทําธุรกิจแอมเวย ไปพรอมกัน ทัง้ สองทานรูจ กั กันเนือ่ งจาก Mr.Leigh เดินทางมาทองเทีย่ วในประเทศไทย ดวยความชื่นชอบในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงตัดสินใจรวมชีวิตและสรางธุรกิจรวมกัน คุณจรรยากลาวถึงธุรกิจแอมเวยวา “ดิฉนั เขารับราชการครูเมือ่ ป 2519 มีความสุขมากกับงานที่ทํา เพราะไดมีสวนชวยเหลือเยาวชนและสังคม ตอมาในป 2538 ไดลาออกจากราชการเพื่อดูแลคุณพอคุณแมที่ชรา มากแลว พรอมทําธุรกิจแอมเวยเต็มเวลา เริ่มรูจักแอมเวยจากเพื่อนที่ แนะนําให ใชเอสเอ 8 ก็ประทับใจคุณภาพของสินคาทีช่ ว ยรักษาสิง่ แวดลอม แตยังไมไดสนใจธุรกิจแอมเวย จนไดพบกับ นพ.วัชรา - คุณสิรินุช ทรัพยสุวรรณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู ซึ่งติดตามเราพรอมให แนวคิดของธุรกิจแอมเวยและทําใหเราคนพบเปาหมายชีวิตของตัวเอง จึงเริม่ เขาประชุม ซึง่ ในชวงแรกรูส กึ แปลกใจมากทีค่ นมากมายตางให กําลังใจและรวมยินดีกับผูสําเร็จ แตเมื่อเรียนรูจึงตระหนักวากําลังใจ และความรักที่จริงใจเปนสิ่งสําคัญในการกาวสูความสําเร็จในแอมเวย” “ปญหาสําคัญคือทัศนคติที่มองวาตัวเองทําไมได บุคลิกภาพไมดี พูดก็ ไมเกง แตเมือ่ ศึกษามากขึน้ ก็เริม่ รูส กึ วาแผนธุรกิจดีมาก สินคามีคณ ุ ภาพ และยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสงตอโลกที่สวยงามไปสูคนรุนตอไป หลักการทํางานคือมีเปาหมายและตัดสินใจสําเร็จดวยการเปนแบบอยาง ที่ดี ลงไปคนหาผูนําตัวจริงในแตละสายงานโดยการพูดคุยถึงแนวคิด และความรูสึกที่มีตอแอมเวย สังเกตความสนใจและการใหความสําคัญ ในการเขาประชุม ซึ่งชวยปรับทัศนคติและแนวคิดใหสอดคลองกับสิ่งที่ ไดรับ จากนั้นจึงเติมความรูและกําลังใจใหกันตลอดเวลา เพราะหาก พบวาแนวคิดไมถูกตองจะยิ่งทํางานดวยกันลําบากและตองใชเวลา หลอหลอมแนวคิดกันอีกนาน เราจึงใหนา้ํ หนักกับการคนหาผูน าํ ตัวจริง” “การสรางคนเปนงานทีท่ า ทายเพราะทุกคนมีคณ ุ คา หากใครยังไมพรอม ก็ใชสินคาไปกอน ความรูสึกเปนเรื่องสําคัญในการทํางานรวมกับผูอื่น เพราะ ‘ชีวติ คือความรูส กึ ’ สวนเหตุการณซง่ึ เปนจุดตัดสินใจทีท่ าํ ใหเปน ‘เพชร’ ในวันนี้ เนื่องจากตองการใหอัพไลนมีความสุขทั้ง นพ.วัชรา -

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวย นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 6

A pri l 2011

ธันวาคม 2532 สิงหาคม 2533 สิงหาคม 2541 ตุลาคม 2539 สิงหาคม 2541 สิงหาคม 2550 สิงหาคม 2542 กรกฎาคม 2553

คุณสิรินุช ทรัพยสุวรรณ และคุณสุรีรัตน – พล.ร.ท.โสภณ บุญชม นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร เราซาบซึ้งในพระคุณของทานที่ ปรารถนาใหเราประสบความสําเร็จและอยูเคียงขางเราเสมอในทุก สถานการณ “วันนีเ้ ราไดรบั ทัง้ เกียรติรางวัล เงินรางวัล การทองเทีย่ ว สุขภาพทีด่ ขี น้ึ รวมถึงความภาคภูมิใจ และความรูสึกปลอดภัยในชีวิต เราปรารถนา ใหดาวน ไลน ไดรบั เชนกัน ขอขอบคุณทีป่ ระชุมทุกแหง พีน่ อ งในองคกร ทุกคนในครอบครัว คุณจินตนา - ดร.วิทตั พรจะเด็ด นักธุรกิจแอมเวย ระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา ที่มีสวนทําใหเราบรรลุเปาหมาย และ คุณสมบัติ พุมพวง นักธุรกิจแอมเวย ที่เลือกธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกคือ แอมเวย ใหเรา”


พยอม - ถวัลย ทองประสาท นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ใหเกียรติ ยกยอง และใหกําลังใจผูคนวา…คุณทําได คุณพยอมและคุณถวัลยเปนชาว จ.นครศรีธรรมราช ในอดีตคุณพยอมรับราชการที่ศูนยวัณโรค เขต 11 จ.นครศรีธรรมราช เริ่มทํา ธุรกิจแอมเวยในป 2533 และรูสึกวางานราชการไมไดใหสิ่งที่ตองการจึงลาออกจากราชการในป 2545 เพื่อทําธุรกิจแอมเวยเต็มเวลา สวนคุณถวัลยก็รับราชการมากอนเชนกัน แมเริ่มตนจากความไมพรอมและไมมีความมั่นใจในตัวเอง แตทั้งสองทานก็สามารถฝาฟัน อุปสรรคจนประสบความสําเร็จเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรในวันนี้ คุณพยอมเลาใหฟง วา “ดิฉนั สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวยดว ยความเกรงใจ ตอนแรกไมไดสนใจเลยเพราะรูสึกวาเปนงานขายสินคาซึ่งเราไมชอบจึง ไมคิดที่จะทํา จนเวลาผานไป 3 เดือน ความรูสึกที่อยากไดเงินคาสมัคร คืนก็เกิดขึ้น ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวดิฉันขายลิปสติกได 1 แทง โดยคุณสําราญ - คุณเลิศอนงค จันศรีคง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร บริหารสองผูส ถาปนา ซึง่ เปนอัพไลนระดับสูงขับรถระยะทางกวา 200 กม. เพื่อนําลิปสติก 1 แทงมาสงให ตอนนั้นรูสึกเกรงใจมากจึงเขาฟง แผนการตลาดและรูสึกประทับใจ พรอมเห็นโอกาสและความเปนไปได ทีจ่ ะประสบความสําเร็จ อีกทัง้ สินคาก็มคี ณ ุ ภาพดีและชวยรักษาสิง่ แวดลอม จึงเปดใจตอธุรกิจแอมเวยมากขึ้น” “หลังจากเปนมรกตแลว เราก็ซื้ออาคารพาณิชยราคา 3 ลานบาทดวย รายไดจากแอมเวยเพียง 4 ป ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากจนรูสึกวาตัวเอง ‘ตกหลุมสบาย’ และคิดวาคงเปนเพชรไมไดเพราะวายากเกินไป จนได รับกําลังใจจากอัพไลนและไซด ไลนที่อยากใหเราเปนเพชร ที่สําคัญคือ ลูกสาวคนเดียวก็บอกวาอยากใหแมเปนเพชร เขาจึงสมัครเปนนักธุรกิจ แอมเวยทันทีเมื่อเรียนจบปริญญาตรี จากนั้นก็ชวยกันทําแอมเวยทั้ง ครอบครัวจนสําเร็จเปนเพชร เราอยากใหธุรกิจนี้เปนมรดกสําหรับลูก ในอนาคต รวมทัง้ ตองการความมัน่ คงทางการเงินและอิสรภาพดานเวลา จึงพรอมฝาฟนอุปสรรคตางๆ แมชว งแรกของการทําธุรกิจหุน สวนอาจไม เห็นดวย ประกอบกับความรูสึกไมเขาใจและการดูถูกจากคนรอบขาง แตเมือ่ มองทีอ่ นาคตของลูกก็ทาํ ใหมเี รีย่ วแรงเดินตอไปขางหนาอยางมุง มัน่ ” “วันนีเ้ ราไดรบั ชีวติ ความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ อยางเห็นไดชดั จากบานพักราชการ หลังเล็กๆ ตอนนี้เรามีบาน 2 หลัง รถยนต 3 คัน เงินสดจํานวนหนึ่ง ทําใหชีวิตมีความมั่นคงและมีเวลาทําสิ่งที่รักคือการปลูกผักทําสวน ไดทอ งเทีย่ วทัว่ โลกกับแอมเวย และมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ มาก นอกจากนี้ ยังได

พัฒนาตนเอง กลาแสดงออก ไดรับการยอมรับและเกียรติจากผูอื่น แอมเวยจึงเปนธุรกิจเครือขายที่ดีที่สุดที่ผลิตสินคามีมาตรฐานและ ชวยใหเปาหมายชีวิตเปนจริงได” “เปาหมายของเราคือ ‘เพชรบริหาร’ ภายใน 2 ปขา งหนา เราอยาก ชวยเหลือดาวน ไลน ใหประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงใน ธุรกิจ จึงตอสูด ว ยหัวใจทีต่ อ งการสําเร็จ ฝนใหใหญและไมยอมแพ ตอปญหา ศึกษาธุรกิจใหเขาใจ เนนการทํางานพืน้ ฐานอยางตอเนือ่ ง เพื่อสรางธุรกิจใหเติบโต พรอมยืนหยัดอดทนรอคอยความสําเร็จ หากเราประสบความสําเร็จในธุรกิจแอมเวยกห็ มายถึงการประสบ ความสําเร็จในชีวิตดวย ซึ่งไมมีงานใดที่ใหไดเทากับแอมเวย... คุณก็ทําไดถาคุณตัดสินใจลงมือทํา”

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวย นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

กุมภาพันธ ตุลาคม สิงหาคม กันยายน กุมภาพันธ สิงหาคม กรกฎาคม สิงหาคม กรกฎาคม

2533 2534 2541 2535 2541 2541 2536 2549 2553 A pri l 2011

7


เกียรติพงศ ขุนหลัด กรรณฑิมา ชนกานตกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ความเชื่อทําใหเรากาวไปอยางแข็งแกรง และใชศักยภาพภายในตัวเองอยางเต็มที่ คุณเกียรติพงศและคุณกรรณฑิมาเปนชาว จ.นครศรีธรรมราช คุณเกียรติพงศจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขณะนี้ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการในบริษัทที่ปรึกษางานวิศวกรรมแหงหนึ่ง พรอมเปดบริษทั รับเหมางานดานเครือ่ งกลและทําธุรกิจแอมเวยไปดวย สวนคุณกรรณฑิมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยเปนผูช ว ยผูจ ดั การ ฝายควบคุมคุณภาพในบริษทั เอกชนแหงหนึง่ ปจจุบนั ทําธุรกิจแอมเวยเต็มเวลา คุณเกียรติพงศกลาวถึงเสนทางสูธ รุ กิจแอมเวยวา “เรามีโอกาสไดรจู กั ธุรกิจแอมเวยจากคุณบรรณาศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นักธุรกิจแอมเวย ซึง่ เคยทํางานทีเ่ ดียวกับคุณกรรณฑิมา ไดโทรศัพทนดั หมายเพือ่ เขามา เยีย่ มทีบ่ า นพรอมกับนักธุรกิจแอมเวยมอื อาชีพ นพ.สุรนิ ทร โตสุโขวงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร จึงไดฟงแผนการตลาดอยางตั้งใจ โดยไมทราบวาเปนธุรกิจแอมเวย หลังจากฟงจบจึงเขาใจวาความสําเร็จ ในธุรกิจนี้เปนมรดกตกทอดได จึงตัดสินใจสมัคร หลังจากนั้นเมื่อได ฟงซีดตี วั อยางผูส าํ เร็จในแอมเวย ก็ยง่ิ แปลกใจวาทําไมเจาของธุรกิจใหญๆ ก็ยังทําธุรกิจแอมเวย ทําใหตัดสินใจศึกษาและไดเขาใจแนวคิดและ ปรัชญาของธุรกิจแอมเวยทว่ี า Helping People to Help Themselves” “แรงบันดาลใจทีท่ าํ ใหประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วในการทําคุณสมบัติ จากนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมไปสูนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร คือตองการพาลูกไปเที่ยวทริปอลาสกา ตองการไดอิสรภาพดานเวลา ตองการเปนแบบอยางใหดาวน ไลนและองคกร และตองการขอบคุณ อัพไลนดวยความสําเร็จ!” “แนวคิดสําคัญในการดําเนินธุรกิจคือความเชื่อ ความรัก และหนาที่ เชื่อในความเปนไปไดของแผนการตลาด เชื่อในคุณภาพของสินคา เชื่อในศักยภาพของผูคน และเชื่อในศักยภาพของตัวเอง ความรักที่อัพไลนมอบใหคือมรดกชิ้นสําคัญที่นําเราสูความสําเร็จ ใหความรักโดยใชหัวใจ ไมใชสมอง หนาทีค่ อื ตองตอบแทนบุญคุณ ตองเปนตัวอยาง และเปนผูน าํ องคกร”

ลําดับขั้นความสําเร็จ สมัครเปนนักธุรกิจแอมเวย นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั สองผูส ถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูส ถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 8

A pri l 2011

ธันวาคม ตุลาคม สิงหาคม มิถุนายน มีนาคม สิงหาคม มีนาคม มิถุนายน

2548 2549 2550 2552 2553 2553 2553 2553

“ความสําเร็จที่ไดรับในวันนี้ตองขอบคุณอัพไลนที่เปนแบบอยาง เปนโคช เปนกําลังใจใหตลอดเสนทาง ขอบคุณไซด ไลนที่เปน เพื่อนรวมทาง ขอบคุณดาวน ไลนที่รักเราและไมไดตองการ สําเร็จเพียงเพื่อตัวเอง แตตองการสําเร็จเพื่อเราและทีม” “ความสําเร็จเปนสิ่งที่ไมไดมาโดยบังเอิญ ทุกอยางที่เกิดขึ้น ลวนเปนเรื่องของเหตุและผล หัวใจสําคัญคือการสรางความ เชือ่ มัน่ ในตัวเอง กลาทีจ่ ะฝนถึงสิง่ ทีด่ ยู ง่ิ ใหญเกินความเปนไปได และกลาทําในสิ่งที่คนสวนใหญไมกลาทํา...ถาคิดวาทําได คุณก็ทําได”


พญ.สกาวรัตน นุรสามาน เบ็นดือราแม

พ.ต.ท.ชัยยศ จุฑาทิพ จันทรสมบูรณ

นราธิวาส แพทย/วิศวกร (พญ.อารีนนั ท วิสมิตะนันท ภัทรพล วัจนสุนทร)

กาญจนบุรี รับราชการตํารวจ/ คาขาย (กนกวรรณ พ.ต.อ.นิรันดร ดีมี)

ขอขอบคุณบริษัทแอมเวยที่มอบธุรกิจดีๆ ใหกับครอบครัวของเรา ขอขอบคุณอัพไลนที่ใหความชวยเหลือ ขอบคุณดาวน ไลนที่ตั้งใจ กับเรา และขอบคุณไซด ไลนทใ่ี หกาํ ลังใจ เราพยายามหาโอกาสดีๆ เพือ่ ทําใหครอบครัวมีวถิ ชี วี ติ ทีด่ ขี น้ึ เมือ่ เราเชือ่ อัพไลนจงึ เขาประชุม เพื่อเรียนรูอยางตอเนื่อง และเราจะกาวไปถึงเปาหมายที่ตั้งใจไว อยางแนนอน

ปรียาภรณ - วรพล ศรีสุเทพ ชุมพร รับราชการ/รับราชการ (สมชาย กวีวรากร)

ความสําเร็จของชีวิตขึ้นอยูกับการตัดสินใจลงมือทํา เราเลือก ธุรกิจแอมเวย ไมใชเพราะวางงานหรือทํางาย แตเพราะเราคนพบ คุณคาในธุรกิจที่สามารถตอบโจทยชีวิตได การเปลี่ยนแปลงเปน หัวใจของความสําเร็จ หากสิง่ ทีม่ อี ยูท าํ ใหชวี ติ ดีขน้ึ ก็คงดีมานานแลว เมื่อตัดสินใจกลาเปลี่ยนแปลงก็จะไดสิ่งที่ตองการ ขอขอบคุณ บริษัทแอมเวยและสองผูสถาปนา ขอขอบคุณอัพไลน ดาวน ไลน และไซดไลนที่คอยใหกําลังใจในทุกความสําเร็จ ทําพรุงนี้ใหดีกวา วันนี้ แลวทุกคนจะไดรับผลลัพธที่ไมเหมือนเดิม

ขอขอบคุณอัพไลน คุณกนกวรรณ - พ.ต.อ.นิรันดร ดีมี นักธุรกิจ แอมเวยระดับแพลตินมั ทีเ่ ปดโอกาสใหเห็นธุรกิจแอมเวยวา มีมรดก สําเร็จแลวเสร็จ รายได ไมหยุด คุณอุบลศรี - คุณโสรส วรสุทธิกา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูส ถาปนา ทีใ่ หแนวคิดดีๆ จนทําให เราสําเร็จอยางตอเนือ่ ง คุณอรอนงค ศิรริ งั คมานนท นักธุรกิจแอมเวย ระดับตรีเพชรสองผูส ถาปนา ทีท่ าํ ใหเห็นธุรกิจและกําหนดเปาหมาย ไปสูความสําเร็จได และครอบครัวของเราที่ทําใหเรามีพลังและ กําลังใจในการทํางานจนสําเร็จ

กิตติยา - ธนพจน จันทลี ขอนแกน ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจ แอมเวย (สนั่น - ยุพาพร พรมศิลา)

แอมเวยเปนธุรกิจทีเ่ ปดโอกาสใหผคู นทีม่ คี วามขยัน ฝนใหญ นิสยั ดี ไดมีธุรกิจเปนของตนเอง เปนธุรกิจที่ไมเชื่อวา “คนสําราญงาน สําเร็จ” เพียงใชความรัก ความอดทน และความเพียรพยายาม ความสําเร็จทุกมิติในชีวิตก็จะเปนของเรา ขอขอบคุณ คุณสนั่น คุณยุพาพร พรมศิลา นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั ทีเ่ ปนอัพไลน ผูเปดโอกาส คุณสถิตย - คุณปทมาวดี ถึงแสง นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร ผูเปนดั่งโคชผูยิ่งใหญ ตลอดจนดาวน ไลนและ ไซด ไลนทุกทาน เราทําได ทุกทานก็ทําไดเชนกัน

สุวรรณา - วินัย พรหมรักษ์ สุราษฏรธานี รับราชการ/ธุรกิจสวนตัว (ปรีชา มฤดี อรวรรณ เลิศวิศาล)

การเดินไปขางหนา ความลมเหลวคือสะพาน ขอขอบคุณผูที่เปด โอกาสใหกับเรา ขอบคุณเพชรในสายงานซึ่งเปนดั่งผูเปดทางเดิน ในชีวิต ขอบคุณทุกๆ เรื่องราวที่ผานเขามา ขอบคุณทุกคนที่ปฏิเสธ ขอบคุณทุกคนที่ตอบรับ เพราะความสําเร็จไมไดวัดที่เงินเสมอไป เมื่อความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน

A pri l 2011

9


10

วิรัตน ดวงมา สมุทรสาคร (บรรจง - ณรงค คูณชัยพานิชย)

ริศศาพัน เลิศพิพิธพร ณรงคกิจ ดาลหิรัญรัตน กรุงเทพฯ (เดือนเพ็ญ – วิจัย ทองวิไล )

อาภัสรา - คเณศ ทิศนาม สุโขทัย (อภิฤดี ตรีรัตนตระกูล ศุภกิตติ์ พินิจเวชการ)

วรรณี - ณรงค สุกใส ชลบุรี (อิทรินทร - รัถยา ยงคพีระกุล)

สุภาทิพย สุขสกุลวัฒน ธนินทร บุญศรีโรจน นครปฐม (ศิริลักษณ ปุณณสรางเกียรติ วิจักษณ ธรมธัช)

ณัฐพร - สมชาติ พืชฟู พังงา (ด.ต.สุนทร เรืองจันทร วิไล บุญดวงประเสริฐ)

จิราทิพย - พงษศักดิ์ คชประเสริฐ ชฎาณิศ - สกุลกฤติ โสระดา ลําปาง กรุงเทพฯ (วันเพ็ญ เพชรหาญ) (ศิริ อรรถศุภผล)

ศลิษา สวาสดิ์ ภาสกร เอี่ยมอมรเลิศ กรุงเทพฯ (สมชาย สายพิน)

ณัฐ ฐิญา ฉัตรรัศมีขวัญ ทิพยาภรณ - ปริญญา ปาคํา สมบัติ รัศมีขวัญ กรุงเทพฯ เชียงใหม (วุฒิ นิยมทรัพย) (มนัสวี - มานพ โชติชวงเริงการ)

กฤตยา นาคเรือง กรุงเทพฯ (พล.ร.ต.ดํารงค สารสิทธิ์)

นาลอบู แซลี่ - TEOH AI GUAN สงขลา (ปรรินทร เต)

วิวรรณ เมตตาวิมล กรุงเทพฯ (ปณฑรีย สุจินตนารัตน)

ภัทริกา พัฒนพร กรุงเทพฯ (นพวัตติ์ โสภาเศรษฐนันท ประไพพิศ วรรณวีรติกุล)

ปญจานันท ออนคํา เดโช เขียวสนั่น อุตรดิตถ (ธัญภา หลอวัฒนา สิปปภาส กีรติธากุล)

พ.ท.หญิง พัทธสรณ เดชพงษเศรษฐ กรุงเทพฯ (เสาวลักษณ กระแสโสม สมพงษ แขงกระโทก)

จุรีรัตน - สมศักดิ์ ฐิตวังโส พังงา (วัฒนา - ประทุม เทพกูล)

มาติกา - นิรันดิ์ ศิริจรรยา สระบุรี (ภัทธรอร ตั้งนนทกานต ธันญกรณ ธนินตันตระกูล)

พิมพปวีร สาตะโรจน สมชาย เกษมสุข ภูเก็ต (แสงเดือน สืบจุย อภิชาติ ทองกอบ)

นัทธพงษ พิริยเลิศศักดิ์ กรุงเทพฯ (ชินดนัย เลาหกิจวิฑูร)

สุจิตรา - พ.ท.ชาติชาย พลชัย กรุงเทพฯ (สมหมาย - ประยงค สุทธสน)

ณัชานิตย กฤษณติพัช เดชวรรณ นครราชสีมา (กาญจนา ปญญา)

พรทิพย - ดนัย ชัยประดิษฐรักษ สมุทรปราการ (สิโรจ ชัยประดิษฐรักษ)

ธนินทธร เพ็ชรไพโรจน นครราชสีมา (วริษฐ เพ็ชรไพโรจน)

A pri l 2011


กานดา - อํานวย เกศนี ชรินทรทิพย - คารม สุขทัศน สตูล พิจิตร (คนึง - วีระ พิมเมือง) (ดวงใจ เกื้อคลัง - สมนึก ไหมพรหม)

นวรัตน - ธนวัฒน กีรติชัยทัศน ลําปาง (วัฒนา - สุนทรา ชวพงศ)

ภาวิณี อวนศรี เลย (ปารณีย นุชิต)

พญ.เพ็ญชลี หมื่นพล อุดรธานี (ดวงใจ นิยมคุณ)

พิมลวรรณ ธนะสิทธิ์ ศรีวงศตะกูล นครสวรรค (ชัยภัทร ชูพรม)

อําพร - วิเชียร อินกะสังข ณัฐพิมล บุรีรัมย ประภัสสร ธนโชติพิสุทธิพร (พรรณีย - ทรงศักดิ์ งามพานิชกิจ) เชียงใหม (ประภัสสร ณัฐพิมล ธนโชติพิสุทธิพร)

อัจฉราภรณ ภูพานเพชร บุญเสริม ฆนาพรวรกาญจน มหาสารคาม (มนัส ศรีขัติย - จิดาภา สีดานอย)

อุบลรัตน ธีรวณิชนันท เชียงใหม (รศิกา กองกิจ)

ภัทรานิษฐ - พสิษฐ เชาวนวรวิทย ปยะอร - บัญชา พงศพิศาลธรรม อิสรารัตน - ประวิทย โคมทองชูสกุล พ.อ.หญิง จุฬาลักษณ ลัดดาวรรณ สินพูลผล กรุงเทพฯ สมมาตร ชัยฤทธิ์ศักดิ์เดช เชียงใหม นครราชสีมา นนทบุรี (กมลพันธุ รุงเรืองสุวรรณ สมุทรสาคร (วันเพ็ญ ธีรสวัสดิ์) (2) (จั้น หลักเมือง) วินิตศักดิ์ ศรีวรรธนะ) (พ.ท.หญิง พัทธสรณ เดชพงษเศรษฐ) (ณิยดา - จักรวรรดิ มีโฉมยา)

ภภัสสร - ธนภัทร กิ่งไผ ชุมพร (เอกนรินทร - ศิริวรรณ จันทระ)

สมร - อินทร ผลพูล ปทุมธานี (ชุณหกาญจน แสนพาน)

สุรียา - สุดีรมาล สาบา ยะลา (รอบียะห บือสุ)

ไชเง็ก แซปง - บุญมี ชูรัตน กรุงเทพฯ (ปุณยวีร วิวัฒนสุนทรกุล)

ศักดิ์ชาย สมงาม พระนครศรีอยุธยา (ชัยณรงค ผสมทรัพย)

ณัฏฐา ชนินทรอารักษ ธนวัฒน ศรีเมือง ปทุมธานี (ชลิต ชนินทรอารักษ)

โยษิตา ลวดเงิน กรุงเทพฯ (สราวุฒิ แซอวง)

ประภาพรรณ วงศสุวรรณ สุวิจักขณ กําชัยสิทธิพล ชลบุรี (เกศกนก กุลจันทร)

ศิรินันท ฤทธิโต ทรงศักดิ์ เกียรติเทอดหลา กรุงเทพฯ (พญ.วรินทรธร - นพ.กรณวิชญ ญาณกรพันธุธนา)

มัฌฌุฎา ทองโคตร นครราชสีมา (มัคคุเทศก ปรียาวรรณ ทองโคตร)

A pri l 2011

11


บุษกร ทิพยทิมาพันธ - สุภาพ ระดาเขต กระบี่ (ศศิธร เองบัว) เพ็ญศรี วงษงาม (วรรณิดา พรมทอง - ชาญศักดิ์ จินาวงศ) อรวรรณ - พุทธา ศรีเกิน (สุวิมล - โกมินทร วงศวัฒนเกียรติ) กรุงเทพฯ ชั ชชุดา - ปญญา เพ็งละคร บัวไล จันทภูมิ (สันตชัย - อุไรวรรณ ศานติสุทธิกุล) (ออนตา จันทภูมิ) ฉะเชิงเทรา ปทมลักษณ ฐานะพันธุ อริชา - ชาตรี หวังมาน (ปรียาภรณ ฐานะพันธุ) (อามีนะห - กอเซ็ม หวังมาน) ปวฉัตร - อคกร วัททะสุข คมสัน สําราญเฟอ งสุข - สุพรรณษา นาทร (ปานรดา แปนถนอม) (สุมาลี - บุญตาม พยุงวงศ) สิริชัย ขุนคลาย (สมบูรณ - มาณวิกา ขุนคลาย) ชลบุรี วิรุฬห พิทักษสาริน ร.ท.สมิ ต แหวนเพ็ (ธนัท พานิชอิงอร - พนิดา ตันประดิษฐ) (มาลี - คมสัน พยุชงรวงศ) รัชพงษ บุญเฉลียว อัจฉรา วัฒนโกศล - ยงยุทธ ธรรมรัตนานันท (อัมพรพิศ - ธงชัย บุญเฉลียว) (อุทัยวรรณ - ไพโรจน กวานวิพิธกาญจน) ชลรพีฬ จิระพัสนประภา ภูชิษา นิธิอาภาสิริ (พงษพันธุ อารีราษฎร) (ภัทระ - รภัทร นิธิอาภาสิริ) ปาณิสรา - ปรัญชัย ธีระปญญาชัย สุ ณี - จารึก ญาติพินิจ (อุทัยวรรณ - ไพโรจน กวานวิพิธกาญจน) (ฉวี วรรณ ศักดิป์ ระมูล - พงษพนั ธ เกิดอน) กิตติธัช ชินฉลองพร ฉวีวรรณ ศักดิ์ประมูล - พงษพันธ เกิดอน (ศรีพัฒน หวังศุภดิลก) (เอมอร โชคชัยพลกุล) วภัทร รอดจันทร กชศร มธุกาญจน (อุไรวรรณ - สุทธิรัตน รอดจันทร) (ชนิดาภา แสงออน - นัฐธี เมนนิ่ม) สุเชษฐ ประสิทธิ์พิรุฬห อรุณี เพ็ชรหนัก (สุจิตรา - ประสงค ประสิทธิ์พิรุฬห) (วิชิตา - สัญญา นาวัฒนไพบูลย) จิรายุทธ คงคลัง พิชญสินี ธิตะปน - ร.อ.เทพนิมิต นาอุดม (อัครัช - เรณุกา ถนอมชาติ) (วิลาวัลย ลือสัมพันธ) ณิชาภา กิตติยาธนากิจ ชุมพร (มาลี - คมสัน พยุงวงศ) โสภณ - อรุณศรี เจริญผล โสพัฒน - เยาวลักษณ ฐาปนวงศ (สุกันยา สินพิชัย) (กัณฑพัชร สรั่งเลิศ) โอภาส - เกสรา ทรายแกว ปราณีต ถาวรบรรจบ (กิตติพงศ พลสิงห) (วิศัทวรรณ วิมลศิลปน) แกวใจ จันทรพงศ - อนุศักดิ์ ฉิมพลีศิริ ภัทรนิษฐ ตั้งสวามิภักดิ์ (ณรุส มหัคฆพงศ - สมรศรี คลังสุภาวิพฒ ั น) (กอบกาญจน - รัชพล จันทรพงศ) อนันต เจนไวยาวัจมัย เชียงราย รินทรลภัส สุริยะภูวรัชต ปยะธิดา พรหมแสน - บินริบ บุญเลิศ (อังกูร วงศกลธูต) (สุรัตน - ปยะนุช พรหมแสน) ปณณวิช ขอทวีวัฒนา อริสรา จันทเรืองโรจน (เตชิต หรมระฤก) (บดินทร เขียวขจรเขต) นันทิดา พรมศักดิ์ พัฒนา - พีรพงษ วงศชารี (อัจฉราภรณ ปานมี) (จิราภา - เดชาพงษ จําปาทอง) เจริญพงษ กานรัมย พิศิษฐ บริสุทธิ์พจน (ชํานาญ บูทอง) (วุฒิพงษ เหล็กเพ็ชร - จันทร คําหลวง) เพลินพิศ ทองอินทร - วีรวิทย แซลิ่ว เชียงใหม (อดุลย อุดมสุประเสริฐ ราชพล สุนทรศรี ขัตติยา เปรมปรีชา) (บุญคุณ ศรีพิพัฒนมงคล) ธิติ - วิไล พวงปาน สุรภี - อัฐ ชัยมงคล (สมทบ พรสุทธิรัตน) (สายทอง ปญญามา) วิไลพร พิทักษชีพเจริญ ปยดา - ปรัชญา ปนตาแจม (สุรีรัตน สุรบรรเจิดพร) (สุมาลี ชัยอิสระเสรี) ศราวุธ ปยจันทร - เยาวภา สิทธิชัย ดร.ชัยกานต เลียวหิรัญ (ประกอบ เดชคงแกว) (ราชพล สุนทรศรี) ปริยทรรศ เขียวสม พงศกร นามวงค (ประเคียง - มนตรี เขียวสม) (ลลิตา - นพดล เครือแกว) มงคล - พ.ท.หญิง เยาวเรศ จําปาเงิน มนตนที เปงวงค (ชาญ - จินตนา คํามูล) (สมฤดี ถิ่นหลวง) กาญจนบุรี สุกัลยา นาคมณี กรรณิการ - ธงชัย รอดทัศนา (อารมณ นาคมณี) (สาลี่ - ผจญ เล็กพวงทอง) ตรัง แพงศรี คํานึง พันสิน บุศยดิลกสกุล (ธนพล อังคุตรานนท) (ธนาพล จตุทิพยสมพล ธีระพงษ อาชาชัยรุงเรือง วรมน ลิ้มสมบูรณ) (นวพรรษ บัวพา) ทนงศักดิ์ ทองนะ - วชิราภรณ รองเดช ชุติมา - ทวิช แกวชาติ (จุฑาทิพ - พ.ต.ท.ชัยยศ จันทรสมบูรณ) (เกียว - บุญครอง ทองนะ) จรูญ - กาญจนา พิมพทอง ขอนแกน (นงนภัส - วิภัชภณ สุธากุล) กิ่งเพชร ผิวขาว เจริญพร แซอึ้ง - ทราพร ยวนพันธ (ชญานินทร - เสนาะ เสาสุดใจ) (เทียนชัย - นุชนาฏ ตรันฝอง) เดโช พระกาย - เกศวณี มีดี ตราด (แฉลม โยธาสี) ธนวัฒน บุตรสระเกษ - วริศศริยา กรมนอย มัลลิกา ประธานเกียรติ (ศิวพร - แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ) (อภิสิทธิ์ โคตรชนะ)

12

A pri l 2011

จักรกฤษณ ขจรเดชะศักดิ์ วิรากานต ครามสมอ (อําไพ ขจรเดชะศักดิ์ - สิทธิชยั กอธรรมรังษี) (ปราโรม - สมพงษ ครามสมอ)

นครปฐม ภูริวัจน - ธันยสุตา โกศลอิทธิศักดิ์ (พัชรปพน โกศลอิทธิศักดิ์) สวรินทร พุฒโชติ (วินัย - เชอรี่ พุฒโชติ) ภัทร โพธิ์งาม - ฐิตารีย วงคจันทรตา (ภัสราวรรณ ทรงพีระพัฒน)

นครพนม ชาตรี บัวชื่น (มงคล - สุพรรณา บัวชื่น)

นครศรีธรรมราช สาวิณี ณ นคร - บัญชา ภิรมยศาสตรกุล (วิไล - เทียนชัย แสงชาตรี)

นนทบุรี ชญานินทร - เสนาะ เสาสุดใจ (ดํารงค - นงลักษณ สิทธิ) พุทธา โฆษิตรเมศ (วรตา แจมไชยภูมิ) สมเกียรติ พลอยสัมฤิทธิ์ (เมธา แกวแจม) ศุภกร - กันทรา วงศสาวิตร (พรภัสสร ทัดละมัย) ชัชวงศ ฐิติโชติพณิชย (นวรัตน ตันประเสริฐ)

นาน

เพชรบูรณ พญ.ปาลิตา ไทยแท (อรณิช ไทยแท)

มุกดาหาร ปุณิกา - พุฒิสรรค ศรีวิเชียร (ภคพล - กฤตยา มุขภักดี) นิภาพร - ทิพยประจักร อาจหาญ (พิทักษชาติ - ศิริพร สุวรรณไตรย)

ยะลา ซูรายา บีรู (2) - อับดุลเลาะ บือราเฮง (2) (รอมือลี - รัศมีนี สาและ) วรวรรณ - เจริญ เสือสิงห (จิรภา แผนทอง - สงา อุตทิพย)

รอยเอ็ด อดุลย - จงรัก ศรีเกื้อกลิ่น (ประเธียร - สุภวรรณ ทุมรินทร)

ระยอง ณัฐธรินีย นิตยใหม - สืบศักดิ์ เจริญจันทร (อุดม นานอก - กัลยา โพธิ์ชัยเลิศ) อาทิตยา อุสาหะ - กวีวรรณ รอดพัน (พินัย - มะลิวรรณ อุสาหะ)

สกลนคร นรินทร - รัตนาพร ทุมแสง (สุทธิเดช - วราภรณ ดวงจันทร)

สุรวัจน - พัตรพิมล ปฏิพัทธภูวโชติ สงขลา (วิมล ปรังฤทธิ์ - ธัณยถนิดา โรจนธนธิษน) ทัศนีย จันธนะไทยเอก (อุมาพร - กิตติศักดิ์ วงษสถิตย) บุรีรัมย ฐนสร อารียทาน มนัสนันท - ปยะวัฒน สุวรรณจันดี (เอนกพงศ - ระพีพรรณ อารียทาน) (สุธินา - สุบรรณ ปตถาวะโร) อํานาจ - จินตนา กาชะวงศ ปทุมธานี (อุดม - สุภาพ มณีสวาง) อนุชิต - สุนันทา อัมรปาล สมเกียรติ - มารศรี เนื้อทอง (อานนท อัมรปาล) (วิเศษ - เฉลิมศรี มาตรา) ทวี ขันโบราณ - ศุภนุช ฝปากเพราะ กิติกุล บุญเจริญ (เพิ่มสิทธิ์ ณ สงขลา) (วิลาวรรณ - สุนันท เมืองทัง) สุนิสา พ.ประสิทธิ์ ศักดิ์ชัย - วีณา พาลีชีพ (ฐนสร อารียทาน) (ดุษฎี - ไชยณรงค ทองปุย) วิภาวรรณ ไตรรัตนานุกุล สุคเณ ทองมีเพชร - พัชรี ชูเสวียด (รุงนภา โชติรุงรัตน) (สันติ ลาภสัมฤทธิ์ผล สาวิตรี ชาติดี - CHUN HOW LEE มณิสรา แสงสิงแกว) (เง็กเตียง แซโงว) พฤฒิพงศ วองอรุณ ลีลาวัลคุ ศิริชนะสกุล (ฐาพล สุรพัฒน) (พัฒนวัตร - ยินดี มณีมัย) ปราจีนบุรี สตูล พงษเทพ - รัชนีวรรณ ตางภาษา สุนิดา - ยงยุทธ หลงหา (วัลลภ - ศิรินันท โพธิ์กุล) (ชูศรี เกษรา - พยุงศักดิ์ ดํากระบี่) สิวาลัย จินเจือ (ปยะนาถ พันโท - เอกสิทธิ์ ใจบุญ) สมุทรปราการ ปตตานี ณัฐพงษ - จีรนันท พูลสวัสดิ์ รุจิรา - อนัส หมัดเลียด (วรดร - บุญชอบ นิลสุวรรณ) (สุภาพร - ดนยา วายะโยะ) ทศพร อิฐงาม - ศุภฤทัย สุมนวิริยะ (ธีรธร เธียรประดับโชค) พระนครศรีอยุธยา นิ ชานันท เรืองเดชมงคล อรรถ - ทองใบ งามคณะ (รัชฎาพร - พรศักดิ์ อุทัยเศรษฐวัฒน) (วันเดิม - สุมาลี งามคณะ) แนบ - ไพเราะ สายทอง สมุทรสาคร (นัฐภร ศิริมงคล - สมหมาย ติณสุวรรณ) วรกฤต ทองชิว (ณัชชา พานิชอิงอร) พะเยา ชวิศ - ภัทรา ไชยฮั่ง สิงหบุรี (เผื่อน - ผัด คําแกว) พงศธร เหลือจอย (วัชรีวรรณ ชูกิจธันยพัชร พัทลุง สันติ ปทมาคมสัน) จักรพงษ สงแชม - วิภาวดี รักลวน (เจน - ประพิศ สงแชม) สุพรรณบุรี สุนทร - ทิวา ไพรวรรณ พิจิตร (ศุภวิชญ เสสังขงาม ณัฐฌา รัตนศิริ - จิตติพันธ เมนวังแดง เมธินี ปุณฑริกาภา) (ธนพงศ เขียวแกว) สมควร - สุเทพ เพ็ญสุวรรณกุล พิษณุโลก (อัศวิน ไชยจางตระกูล) อนุยศ สุขสมบูรณ พิมพวิไล - นภดล ดิเรกศิลป (รพีพัฒน กลาการขาย) (โสภิตา บุญเรืองขาว - ศรีสวัสดิ์ สุขสม)


กฤษฎา - พญ.ดรุณี สวนพลู (พสธร - ทพญ.มาลีนี แซตั้ง) ศรีสุดา - สวัสดิ์ อินทรเนื่อง (มงคล สมคลองศก) อนงลักษณ ใบกุหลาบ สุรเทพ เวชสุวรรณ (มาณี เวชสุวรรณ)

หนองบัวลําภู ชลกนก - ธนภัทร สีหะวิมล (ณภัค - ภิญญา เมฆวัน)

กรุงเทพฯ จินตนา พรหมโชติ - จิรฐา ไชยรัตนานนท (ญาณิศา - รุจิชัย เลาชยานนท) ณัฏฐชุดานันท เทพอินทร (อัญชัน - ศราวุธ เพ็งพันธ) สินธุ จาริกภากร (จิรันธนิน ธนไพศาลศิริ) สุธี บุญชูสวาง (พรรณี - สุชาติ อุนอนงค) ศศิธร พรศิวกุลวงศ (พิชญ ปญญาพันธ) วิมลพร ชาญพานิชย (รพีพล ชาญพานิชย) เปลียว หมั่นธุระ - สุรชัย คําแสง (วิโรจน - ชลพร ศิลปวิทยาทร) วชิรวิชญ ปญญาลักษณ (นท ชุติโสวรรณ - ธัญวรัตม ชัยเลิศ) ลภัสจีรา เวทยโอฬารกุล (ธัญญณิดา เวทยโอฬารกุล) รัตติพร สาระจันทร (พรทิพย - วสิทธิ์ พันบูระ) ณัฐวุฒิ พูลสวัสดิ์ (วสวัตติ์ วรรณทอง) ทนาชัย ทวีทวากร (ธนากร พรหมยศ) สุขุมาล งามรัตนกุล (ปวีณ งามรัตนกุล) อลิศา คงประดิษฐ (เพลินพิศ ทองอินทร - วีรวิทย แซลิ่ว) วรุณธรณ ลิ้มสินสวัสดิ์ (กรกรัญจ ลิ้มสินสวัสดิ์) ณัฐพงศ ดวงพูล (ณัฐกฤษณ ดวงพูล) กรกรัญจ ลิ้มสินสวัสดิ์ (พัทธมน วรสาร) ภูมธนัต - ชัญญาภัสร มีเวชย (นันจิรา แซฮั่น - บัญญัติ คงมา)

กาฬสินธุ ธนัยนันท สุนทรไชยธรรม (ณรงครัชช - ธันยนันท สุนทรไชยธรรม) มณีวรรณ - ศักดิ์ถาวร วรชิน (สฤษดิ์ - วิไลลักษณ ศรีพนมยม) ทิติยา ยงมงคล (ประสพชัย ชางวิไล) อรัญญา วรวะไล (วิง หอฮวาง) ประสพสุข - เบญจรงค เหลาพรหม (ณรงค - จิตตานันท จันทชุม)

ขอนแกน อัมพร กลอมปญญา - บุญชวย ปดไธสง (วิชญสุภา - สัจจพงษ ภูมิภักดิ์) ยวนฤทัย - วิทยา สุขผล (สงกรานต ประสมพล เชี่ยวชาญ กระจางโพธิ์)

อํานาจเจริญ พรหมพิริยะ - พรประภัสสร สิงหไชย (ณปภา - โชติพิสุทธิ์ กระแสงสิงห)

อุดรธานี สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร (ศิริวรรณ สมบูรณ - วงศชยุตม มินิพันธ)

อุตรดิตถ

อุทัยธานี พรทิพย อรุณศิริ (นรีรัตน - บุญหนา พงคคํา) พิเชษฐ พิลารัตน - รัชดา เกงธัญกรรม (ียากร - อัครัช สินอนันตจินดา) ณัฐกานต แกวทับทิม (พัชรินทร - รังสรรค จันทรโสภา)

อภิญญา เฉลิมศิลป - สิทธิศักดิ์ แดงศรี (ศุษณีย - ลิขิต วงศชาลี) ณัฐวุธ - สายพิณ พรมรัตน (ชัยญวัฒน - ประยูร แดงศรี)

อุบลราชธานี

บุญพักตร ดาแวน - บุพพัณห พันธุเลิศเมธี ไพโรจน - จีระนันท ทวีทาว (โก - พลาด จันทรมา) (สุทธิพงษ - ปภัทรสิริ บุญละคร)

ราตรี - วิเชียร เองวานิช (จันทรัตน - กิตติ์ลภัส สรรคชา) กนกพรรณ วรรณไกรศรี (ปทุมมา นาสมใจ) สมปอง - ทิพาพรรณ ชาสิงหแกว (อัมพร สูงแข็ง - ปราโมทย สวัสดิ์ลออ) วิไลพร สายเชื้อ - วุฒิพันธ จันทรา (นริศรา ชัยแสง) สุทิน วงสงา (ธนพจน - กิตติยา จันทลี) ประคอง - วิคิด แกวบุญเรือง (จักริน - ณฤทัย รุงกิจธนโชติ) เยียนจลา - สมาน ออนตาแสง (ศิญาภรณ - วัยเร็ต สามหาดไทย) พัณณชิตา จันทรศรี (สงัด ทับเกตุแกว) สงัด ทับเกตุแกว (ธนวัฒน บุตรสระเกษ วริศศริยา กรมนอย) วาที่ ร.ต.ศุภณัฏฐ สิริไอศูรย กลิ่นหอม (สุชาติ เสกศรี - เพียงใจ โชคคา) วิทวัส ทุมแสน (วาที่ ร.ต.ศุภณัฏฐ สิริไอศูรย กลิ่นหอม) วรรณรัตน จันทรศรี (พัณณชิตา จันทรศรี) วงเดือน - จเด็ดศึก จันทรศรี (วรรณรัตน จันทรศรี) ศุภฤกษ คําบุญ (วงเดือน - จเด็ดศึก จันทรศรี) คมสัน พัชรากิตติ - พรพรรณ ศิริศักดิ์กมล (กมลไท อิทธิถาวร) ชุติปภา กุศลเพิ่มพูล (สงกรานต ประสมพล เชี่ยวชาญ กระจางโพธิ์) อรวรรณ กุศลเพิ่มพูล (ชุติปภา กุศลเพิ่มพูล) ศิรินทิพย ตนุภัทรชัย (วิทิต นามเชียงใต) ใกลรุง สาระ (สุพจน - พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม) ดาลัด สงวนรัษฎ - ชานนท ชุมแวงวาป (ใกลรุง สาระ) ชัยยศ - ทัศนีย ตนุภัทรชัย (ศิรินทิพย ตนุภัทรชัย) ชัญญาทิพย ตนุภัทรชัย (ชัยยศ - ทัศนีย ตนุภัทรชัย) ผุสดี รังคะวงษ (สุทิน วงสงา) ศุภิสรา เจียระนัยปรีเปรม (นองนุช สงวนรัษฎ - สัญญา ติยะสุวรรณ) เดชอนันต - นันทพัทธ ไชยเดช (ผุสดี รังคะวงษ) บุญเลิศ - ทองใบ โกกอุน (อนันตสทิ ธิ์ จันทรหอม - อุไรวรรณ โกกอุน ) อภิวัฒน สมประเสริฐกุล (ประชา - ชริสรา ขุมรัตน)

รวิวรรณ โคตรภูเวียง (อาภัสราภรณ วิราศรี)

วันเพ็ญ สมุทรชีวะ (ศิริรัตน - อนุชิต ถิรานุชิต)

จันทบุรี

นครนายก

คมกริต อุเทน (นิพนธ - เตือนใจ อุเทน)

สายทิพย บําบัดภัย (เศกสิทธิ์ - พยงค บําบัดภัย)

ฉะเชิงเทรา

นครปฐม

มนตรี - สุภาพ บุญธรรม (อัฐพล มาลัย)

อารีวรรณ - วีรชน บริบูรณทรัพย (อําภา ปริฌามโอสถ) นิพล - ณัฐญดา ทรัพยมั่น ชลบุรี (วัฒนา ทองบุญมา - นอย พุมพยอม) ดวงสมร - ร.อ.สมนึก นาคมอญ สิทธิพจน - สุภาพ ผลิตกุศลธัช (สมสมร - มานิต เจนสาธิต) (สมศรี ทับนัง) เพชรลดา อุดมศิลป จิรนันท เพชรประสิทธิ์ VINCENT JOSEPH SMYTH (ศิรเมศร ระพีรทวีโชติ) (เสถียร สินธุเนตร) สุรียพร สุนทรศารทูล (อาทิตย วงษสวรรค ชัยนาท ธัญชนก วงศเจริญสกุล) รัชนี สืบพงษพันธุ วรานิจ สาธิตสิรกิ ลุ - กฤษณะ ศรีพรรณทอง (จัญญา - ปรีชา ทองสุภา) (สุวภัทร - มหัทธน กนกธัญรัชต) ชัยภูมิ สุชานันท - นิรุทธ วัฒโนภาส ศิริรัตน บมขุนทด (มานพ - กิติมา อมรเทพรักษ) (วราภรณ - สกล ภูยงค) วิไลพร - สุรัตน ศิริโคตร กัญญาพัฒน บมขุนทด (พยอม - จรัส รุงอาญา) (ศิริรัตน บมขุนทด) ฤกษชัย เกียรติกมลชัย จาตุรนต พิทักษชาติ (ธนสิทธิ์ เทศประสิทธิ์) (จักรพันธ พิทักษชาติ) พงศเทพ ดาวประกายมงคล สุกันยา กอนศรีษะ (ภัทรพล คูพ ทิ กั ษขจร - นิภาพร ชยาภิรมย) (ทองวิลัย พิทักษชาติ) อณิชา ศรีทองพิมพ วิไลลักษณ พิทักษชาติ (วิรุฬห - กาญจนา สีมาขจร) (สุกันยา กอนศรีษะ) อรรถพล ชัยสมบูรณพันธ ทองวิลัย พิทักษชาติ (วรเชฐ สมบูรณนะ) (อุทัยวรรณ ชัยชูบุตร) วินัย บุญยัง อุทัยวรรณ ชัยชูบุตร (จิตติมา คนตรง) (จาตุรนต พิทักษชาติ) พรพรรณ ศิริเลิศวศิน อรัญญา - ถาวร กางเกต (ภาคภูมิ หอสกุลกุล) (ศิรินทรยา - ณัฐเศรษฐ สมแสน) จรัส แสนเดช สุภาพร มั่นหมาย (จันทรัตน ไทรทอง) (วิเศษ คงโนนกอก) วีนัส ไทยออน รัตนาภรณ แสงสุริยะโยธิน (อาภัสรา - พงษศักดิ์ ชัยประดับเวทย) (สุรเชษฐ ดีอยู - สุกญ ั ญา แสงสุรยิ ะโยธิน) จรรยา มุงรอบกิจ วิไลวรรณ - อํานาจ คายสูงเนิน (วีนัส ไทยออน) (รัตนาภรณ แสงสุริยะโยธิน) สมมนัส - นพนธ มนัสไพบูลย (วราภรณ รักอู) ชุมพร ศรันยธร นราวัฒนเศรษฐ สุชลิต - พลวัฒน บรรเทากุล (พิมพกานต - กิตติพงษ พลอยมวง) (ประคอง - ภัทรกร ทิพยพาหล) พัทธธนายุ สํารวลหรรษ (ประเทือง - จิราพรรณ สํารวลหรรษ) เชียงราย ณิชชารีย ศิริวิจิตรกุล อนงคไว เรือนคํา พงศสิน โชคอริยศิริพร (คุณาลักษณ - พิชญาภา หาญเจริญ) (ภิรกฤต กวินกีรติโชค พัชราภรณ วรรณเจริญ สุวภัทร หวยหงษทอง) (บดินทร เขียวขจรเขต) สุธามาศ ศรีพัดอินทร - สมศักดิ์ มุงหมาย ตราด (นันทิตา ราชวงษ - ชานุ เสาวพันธ) โสภณ พลังพรกิจ - นัฏฐา วนาวิวิธ เทวัน ปดตาเน - ไพโรจน ปญจารักษ (พชร มณีเรือง - อรวรรณ จักรรตั นพาหุ) (สวรินทร พุฒโชติ) A pri l 2011

13


นครราชสีมา จิตรา - พิสรรณ นาคเลื่อน (พูนทรัพย วิศาลวิทย) ปราณี เทียนขุนทด (วนิดา - สุรัตน นอยจันทึก) บรรพต - สุนันทา นาคหมื่นไวย (ธนะสิทธิ์ คําหงษา) มิ่งขวัญรักษ วงศชะนา (ธิดารัตน บุญรักษา) ชํานาญ - เข็มเพ็ชร จิตรเพียรคา (ธนณัท - กาญจนา สุเมธเชิงปรัชญา) อัญชัญ - สุรินทร งามสูงเนิน (อมรรัตน - ณัฐวุฒิ พวงเล็ก) สุชาติ - อนงค จรโคกกรวด (อัญชัญ - สุรินทร งามสูงเนิน) ภาสรุจี - สมปอง ฐิติพัชรวงศ (สุชาติ - อนงค จรโคกกรวด) ฉวีวรรณ เวลาเกิด (สุรางค ศริญญามาศ วธัญู ตันตราภรณ) สมจิตต - สิงหา เวลาเกิด (ฉวีวรรณ เวลาเกิด) วัฒนาภรณ โชครัตนชัย (นํ้าคาง - พลเทพ ศารทรัตน) ปานหทัย รอดจากเข็ญ (สุวรรณา สกประเสริฐ พรภิชิต สมัครธรรม) ณัฐกฤตา - ธนกฤษ บัวหนอง (วัฒนาภรณ โชครัตนชัย) วิลาวัลย วัชระเกียรติศักดิ์ (ณัฐกฤตา - ธนกฤษ บัวหนอง) วรรณวรี วัฒนพายัพกุล (ดวงใจ ภูชัย) ดวงใจ ภูชัย (ศิริวรรณ อินทรนอก) กาญจนา ปญญา (วีณา วัดกลาง) วีณา วัดกลาง (วรรณวรี วัฒนพายัพกุล) ศิริวรรณ อินทรนอก (วิจิตรา ศริญญามาศ) ศิริพร - ศักดิ์ชาย ขุนนิล (ปริยานุช ศรีวิริยะนนท) คมสันต มีปยะเลิศ (จตุพล เจรจาศิลป - นุสรา เหมะธุลิน) ประชา - ชริสรา ขุมรัตน (บุญเลิศ - ทองใบ โกกอุน) ชํานาญ โคตรภักดี (รตีทิพย เตรียมวัฒนา) เพ็ญประภา เพชรกําเนิด (ธนทรัพย ปนอนงค) สุกัญญา ศิริไพบูลยทรัพย (เดชา พรวนพิทกั ษ - อรจันทร เลารุง เรือง) วราสินี จักสาร (วงษธนฉัตร - ณัฐฐินันท ธรรมะจิตติ์) นพรพรรณ - วิศาล พันเนตร (ยุพา กมลนาคินทร - จิรายุทธ เลิศพงษ) กชสร - พิษิณ สกุลพงศ (นพรพรรณ - วิศาล พันเนตร) วรรณาภรณ เจริญลาภพร (จิรินันท ศุภสิทธิสมบูรณ )

นครศรีธรรมราช กนกภัณฑ ชัยชนะ (ประภา ชัยชนะ)

นครสวรรค บุญคอย กอนจันทรเทศ (พัทธนันทน โตประเสริฐ) สุวรรณา - จารุวัสตร พันธุอําไพ (จํานงค - เบญจรินทร อูปคํา) สุนทรี รุงเรืองศรี (ไกรเลิศ เหลืองโชคชัย)

14

A pri l 2011

สุขเกษม - ศิริลักษณ จิตราทร (ระทวย โหรชัยยะ) กาญจนณัท ฤทธิโชติ (อรอนงค ศิริรังคมานนท) สนิท - วิเชียร โพธิ์คํา (ณรงคศักดิ์ - นลินทิพย เพชรศุภาศิลป) อรชุลี อึ้งประดิษฐ (นที ไลทา) วาสนา อินอํ่า - ทองแดง ภูมิรัตนไพศาล (อณิศรา พรุมพฤกษ) ดวงใจ - ไพรินทร พุมทองดี (ณัฐนนทพล - สมทรง โพธิ์คํา) นนทกานต เพ็ชรัตน (อัจฉราวรรณ ทองนาค) อณิศรา พรุมพฤกษ (อาโนชา วงษสวุ รรณ - ดํารัส หนุม รักชาติ) อนันตชัย สุนทรเลขา (วนิดา สุนทรเลขา) อภิชาต สังขทิพย (นงคราญ สังขทิพย) กิตติคุณ พรพิชญา (อุกฤษฏ วรางกูร)

กุณฑลี รักษาพัชรวงศ (สิริรักษ เสนียวงศ ณ อยุธยา) ฤทัยทิพย ตนุภัทรชัย (ศุภทัศน - กมลทิพย รัศมี) สัณทศักดิ์ - สิริศรัณย ศรีทองเพชร (ธนกร - ชื่นจิต ฉัตรชัยยัญ) วรินทร สุริยมณฑล (วาสนา โพธิ์ทอง) สุนันท เพชรณรงค (ธนวัฒน รัตนะ) พัทธมน วรสาร (นันทพร กิตติเวคิน) วัชรพงษ วรรณศรียพงษ (พรรษพล ตันติไพบูลยวงศ จิรนันท วัชรปยานันทน) สะทอน - ลัดดา สุริยรังษี (ประกอบ - ประจัญ โรจนพานิช) เจนณรงค มาตนุมัติ (กินรี - เกียรติศักดิ์ ปานเขียว) กรเกศ ตัณฑเศรษฐี (ภูมี - ชลธิชา ตัณฑเศรษฐี) สุดา ตัณฑเศรษฐี (กรเกศ ตัณฑเศรษฐี) นนทบุรี วชิรา - ชาติชาย ธนากรวงศารัตน ศิริชัย แซโงว - เบ็ญจมาศ เที่ยงงามดี (วิไลลักษณ พิทักษชาติ) (ภราดร ศิริชัยวงศสกุล อธิพันธุ ตัณศลารักษ เกษศิรินทร คงสมบูรณ) (โอภาส ทิณพัฒน) อมร ทาทอง กรรณิการ หมอนพังเทียม (พิมรพี ณัฐนิธิการัชต) (คมสันต มีปยะเลิศ) สมประสงค ศรีนาราง - ศุภลักษณ บุญทอง ศรีนาถ ริมเจริญ (พานทอง - สมบัติ ภูนาเมือง) (นนทปวิธ มีแสง) มาริสา - วรเทพ เหลืองสิรพรชัย เพิ่มพร มณีสินธุ (แอนน สัมพัสนีธํารง) (สรเกติ์ ศรีกันตะ) ทวีศักดิ์ ถาวรอิทธิรักษ ธนนาถ ประพฤติดี (สุรียพร สุนทรศารทูล) (เพิ่มพร มณีสินธุ) ธนพร ไชยประพันธ ชวรีย สุเทวพร (อัมพร - สุพัฒนะ คํ้าชู) (ธนนาถ ประพฤติดี) เบญญภา วรวัฒนกุล กนกนันท อารมยเสรี (จตุพร วงศวัฒนากานต) (ภูริชา เลิศจินดา) เมธา สิตะหิรัญ - ปยวดี รามสูต พิพัฒน สุขะ (ภูมิธัช ศรีมาลานนท) (ฐิติพงษ ยังสุขยิ่ง) ชาติชาย - สุพรรณี พุกบุญชวย ณกุล - สุพร เสนจันทรธิไชย (สมศักดิ์ สุชลจิต - ประไพ ยอดศรี) (กฤษพงศ - อภิรดี แกวจินดา) ปุณิกา สุศิษฏิ์ ศิริพร ธีรสุทธิพันธุ (นลธวัช ทิพยปญญา) (ชยาภรณ เอนกธรรมากุล) ชูศรี - เกรียงศักดิ์ มิตรประสาร ยศรินทร วานิชบัญชา วัฒนสิน ธีรสุทธิพันธุ (ไพลิน เจียมอานิสงส) (ศิริพร ธีรสุทธิพันธุ) สมพร - นพรัตน เจษฎาภิวงศ เศรษฐกรณ คงคา (มณฑา - วิโรจน โชติกศุภเศรณี) (2) (สุกิจ โอฬารฤทธินันท) ไพลิน เจียมอานิสงส กานตฐารัตน นุชแกวฟา (ขนิษฐา แกวทวีทรัพย (เศรษฐกรณ คงคา) วิชาญยุทธ ชางประดับ) ชํานาญ แสงประไพ วีรพันธ จันเทวี - ดวงหทัย ปญญา (กรรณิกา สุวรรณพนัง) (ศราวุธ กุลวงค) พงพิพัฒน สุทธิบูลย กชกร เงินบํารุง (ภัสรัญ เกิดผล) (กัณฑอเนก ลิบอิ่ม) อารีวรรณ - วิเชียร นุชรักษา พัทธธนดล ใจชื้น (นันทนา โกทนุท) (บุษยารัศมิ์ คงถาวรเจริญกิจ) ประดิษฐ - สุชาดา วรวิทยพิทยา เสรี ใหมจันทร (นาตยา - วรวุฒิ ดาราชาติ) (นงนุช เขียวแกว) ศิริรัตน - จักรกฤษณ อารีพิทักษ วาสนา - พุทธกาล อุทัยศรี (บัญชา อิทธิพงศสกุล) (ยุพาวดี - สุทธา ทองกําเหนิด) ดลธนัตถ วิศาลเจริญยิ่ง จิตราภา ภักดีกุล (บุษยา สุพรรณกูล) (ธรรศ ทรัพยทวีพร) กมลทิพย เพงผล ปภัสร จันทรอราม (นภดล - สมศรี ตั้งตะธารากุล) (รุงทิพย ดานตระกูล) จักรี - สันตยา กองกิตติตระกูล พงศศรัณย ธิราภรณ (สมชาย วงศศิริ) (ศิริรัตน - จักรกฤษณ อารีพิทักษ) สุนิตยา รื่นรมย ศิริลักษณ - วุฒิศักดิ์ นิจสุนกิจ (ทรงยุทธ อาษากิจ) (วิไลลักษณ - คมสันต วรรณศรี) ทัศนันท มณีกลาง คเชนทร เปยใย (วรวัฑ สัจจากุล) (พรชัย ศรีทองใหม) อังกูร บริพันธทวีนันท สุนิตย ชิดสิน (กมลชนก อยูพงษพิทักษ) (ปราณี พงษนราวรรณ)

นาน วิธวินท ทิพยปญญา (บําเพ็ญ บริบูรณ - ประยูร ศรีสันต)

บุรีรัมย ประยงค เสริมสุข - วรรณลี ศรีสวัสดิ์ (ลัลนา - เดชชัย เรืองปรัชญากุล) นุชนาฎ - ยุทธศักดิ์ ชาญรัมย (ธามน - เทอดพันธุ บุตรรัตน) วาสนา มวงสําเภา (มนัส ศรีขัติย - จิดาภา สีดานอย) ทวีสุข - จินตนา สวยรูป (นฤมล - อัศวประกาญจน สนิทจันทร) ผองพรรณ แซเลา (พรพรรณ นาริน) นิตยา จันทรภักดี (ทวีสุข - จินตนา สวยรูป) ลัลนา - เดชชัย เรืองปรัชญากุล (รัชนีกร เข็มบุปผา)

ปทุมธานี มนพัทธ เจษฎาพิพัฒน (ภัทรภร หมื่นโฮง) พ.ต.ต.ณัฐกฤษณ ดวงพูล (อดิศร - ฉันธนี ดวงพูล) วาริตตา ขันทอง (ชาญวิทย - จันทรเพ็ญ พรหมจันทร) สุริยา บุญศรี (มัทนี ยมเกิด) วัชรินทร ปกกระโทก (วาสนา ปญญานุมาภรณ) พิศมัย คลังบานงิ้ว (วราภรณ - เอกธนา สิงหคําปอง) มลิวรรณ นิลคุณ (พรรณี - ดุสิต ทองนวล) สมชาย ไมงาม - กานตชนา ถั่วทอง (ดําเนิน - เฉลียว ถั่วทอง) ธิดารัตน บุญรักษา (ดาบชัย - สุรียรัตน บุญรักษา) ธิติมา วิจิตรจรัลรุง - สหพงศ หนูพูน (ศุลินทพล กระบิลสิงห - พรรพร ลิวติวงษ) ปาจารีย เกตุสุวรรณ (ณภัทร - รุจี ทองแท) จําลอง - จิราพร แจงสวาง (พีรพงษ - กรรธิมา รัตนา) สุภาพ - นิภา อิ่มสําราญ (เพชร พงษพานิช) นันจิรา แซฮั่น - บัญญัติ คงมา (พัฒนพงศ สีงาม) สมเกียรติ วารี (ธมกร ศรีสุข) ไชยรัตน ศุภนัตร (พลวัฒน พวงโต) เพ็ญพรรณ เจริญธนโชติ (จินดา ศิริโชติ) มรกต ศิริพิทักษชัย (เสถียร ตะตองใจ) อรอนงค คงเจริญ (นนทพิสิฐ ตั้งกิจเกียรติกุล) ธนกร - ชื่นจิต ฉัตรชัยยัญ (สมชาย ไมงาม - กานตชนา ถั่วทอง) พิเชตร - นันทนา แสงอวม (เบญจวรรณ โพธิ์ประสาท) ชื่นกมล ออพิพัฒน (อําไพ ออพิพัฒน) ธิษตยา มวงโสภา (วรินทร สุริยมณฑล) ทิพยรัตน เภตรา (สุรรี ตั น มัง่ สวัสดิ์ - อริยะ เงาวรัตนตานันท) กมลรัตน ออนเหลือ (กรรณิกา สุวรรณพนัง) มนตรี เลิศมงคลธรรม (วิชัย เลิศมณีพันธ)


บุญสง แสงวงศกิจ (จงกล อาภรณ) กนกวรรณ เสงี่ยมรักษ (รจเรจ รวมตอกิจ เกรียงไกร ภากรกุลวงศ) พิษณุโลก อภิชาติ รวมตอกิจ หวง - สํารวย การกลา (กนกวรรณ เสงี่ยมรักษ) (นครา ธนาภาณุวัฒน) รุงรวินทร เทียมเพชร สมจิตร - รัฐการ บุญนวม (สายจิตร เทียมเพชร) (วรางคณา - ประวิทย บัญญัติ) จักรี แรงสืบสิน - บุษบา เสนอ อรุณศรี - ไกรลาส พลสวาง (อภิชาติ รวมตอกิจ) (ประไพ - ประเสริฐ มากลิ่น) นิทัศน - สุพชิ ชา วันจิวานิช รัชนี - ทรงภพ แกวสระแสน (สุนันท ภูสดแสง) (สินีนาฎ - เกษม อรหันต) อินทรวงศ - สุนทร คชรินทร เสถียร ดําเรือง - สุดารัตน พริกบุญจันทร ละออ (นิทัศน - สุพิชชา วันจิวานิช) (ธนาวุฒิ - รุจิลาภา ขุนทอง) พินัย - มะลิวรรณ อุสาหะ ศิริวรรณ วิสูตรโยธิน (ภาราดา - สมชาย เปลี่ยนสุข) (วิมาลา - ณรงค ไพศาลวิศวกิจ) วัชรี - นรวรา สุวรรณรัตน กิตติพศ - สิรยา เหมือนจันทร (ทรงวุฒิ รักษาวงศ) (ธนภัทร - พวงรัตน พุมเกตุ) ธนินท - อารยา วะสีนนท มรกต พาลี (ธรรมนูญ วะสีนนท) (เรวดี จิตรพลี - สาเรศ นูมหันต) อุดม นานอก - กัลยา โพธิ์ชัยเลิศ ชูศิริ - โสรัจ วันทนีย (นีรนุช - ภาณุวิทย ทองนาเมือง) (ศิริวรรณ วิสูตรโยธิน) ทันศักดิ์ วงคเทียนชัย ธนัญญา พรมใจสา (ศิรพิ ร จงจิรัฐติ กิ าล - เฉลิมชัย ลีวงศเจริญ) (ยุพิน พรมใจสา) จักรกฤษณ นาดี อุบล - ชํานาญ คงทน (สุภาวินี อึ้งเจริญ (เฉลา - จักรี มั่นคง) เปรมินทรจี ตั้งพุทธานุรักษ) สิริศาสตร - พีรพงษ เขียววังทอง เบญจมาภรณ อุฒาธรรม (ผกายมาศ - อนุชา เตปน) (ปยนุช จิตตบุญ) ธมลวรรณ สายพิน สมเกียรติ มโนวรกุล (อรุณศรี - ไกรลาส พลสวาง) (มนฤต - ชนัญญา ถิรเดชชนนันท) อัครณัฏฐ สุคันธวรัตน ศิริพร แปนตระกูล - วิรุจน สุขมั่น (ภาษิ ต า อนั น ทสุ ข ธนั น ทร เ อก โฉมสุ ข ) ประจวบคีรีขันธ (สิริมา แจงตระกูล) กานตธิดา แกวอาษา ชนาภัทร - จ.ส.ต.ธีรยุทธ อรชุน (สุรชัย แซโก - พนิดา วิรัชกุล) (ชมพล - วันวิสา จิตราภิรมย) ลพบุรี อรณิช ทิพยสุวรรณ ณศมน ศรี บ ญ ุ นาค ปราจีนบุรี (อุมาพร ออนชุม) (นภาวรรณ - จําลอง สวัสดิ์นํา) จิระวัฒน ธนเหมะธุลิน ปราโรม - สมพงษ ครามสมอ ศันสนีย ลมเมฆ (ณรงคฤทธิ์ เจริญวิเศษศิริ (ขนิษฐา แกวทวีทรัพย (ภรภัทร เพ็งแดง) ภัทรพร เชยประทุม) วิชาญยุทธ ชางประดับ) กิตณารัช ชัยวัง กันยลภัส โพธิกะ อัจฉราวรรณ ทองนาค (ภรณชญานันท - กอง สมพงษสวัสดิ์) (พัฒนนรี บุญเกิด - มนตรี ไชยบัน) (สุรางคนา - นาวี รักในศิล) วี ร วิ ศ ว พลไวย กั ญ จน ว นั ส อิ น ทนั น ชั ย อัญชุลี เถียรกิตติ - บัญชา ผาวันดี กิตติชัย มากจอย - สิริวิมลรัตน ลีลาบุตร (เมธั ฐ วิ ภ าชากร จั น ทิ ม า ชาลี บ ญ ุ ) (ชุติวรรณ สุจิวรณ (วัชระ - สุจิตรา นิยมะจันทร) อุกฤษฏ วรางกูร ธรรมจักษ ปจฉิมภุชงคกุล) สิรภพ กอนจาย (อรณิ ช ทิ พ ย ส ว ุ รรณ) ฉวีวรรณ - สงกรานต รัตกสิกร (ประภาศรี สุธาเนตร) วราวุธ ลองคํา (ปุณดา ไกรกุลเนตร) วัชระ - สุจิตรา นิยมะจันทร (ญณันธร ทองสอาด (ประภาศรี สุธาเนตร) พระนครศรีอยุธยา ภานุวัฒน แกวทิพย) เสาวภา แสงมณี ชมเดือน - จิรายุส กอมณี อภิชาติ นาคยา (วนิดา ศุทธยาลัย) (วุฒิพงศ สุขเจริญ) (พรศรี - อนิรุทธ แผลงศาสตรา) ศุภกิจ ดวงประชา วั ช รี ณั ฐ พงศ ครุ ฑ ทา วิสูตร วิไลวงษ (พัฒนวดี พงษศรี) (อุย ลก ปง) (เอกพร ศรีสวัสดิ์) ไพร ภูเวียง แพร สังวร ธนะสาร (พัฒนวดี พงษศรี) (สมพงษ คลังทอง - วราภรณ สางาม) พัฒนพงศ เหลืองไพบูลย กาญจนา กิ่งไทร ถวัลย - เฉลียว ทรัพยวัฒน (โสภิดา - กฤตชัย จิตการุณพร) (เสาวภา แสงมณี) (ธวัชชัย ทรัพยวัฒน) วัชรา โพธิ์ศรีรัตน มหาสารคาม ทิพวรรณ มวงสําเภา (อรชา - มานพ พยัฆศิริ) (วาสนา มวงสําเภา) ปุณฑริกา โชติจําลอง อภิวัฒน - วิชิดา จันที จันธิรา มะลิกอง (นิตยา - สุรศักดิ์ โชติจําลอง) (กั ญรินทร จันที) (ชลธิชา สุขประเสริฐ) วิมล พระกาย - มยุรี เหมวันต กนกวรรณ ถือความตรง (เดโช พระกาย - เกศวณี มีดี) ศรีสะเกษ (เบญจวรรณ จํานงธรรม - นเรศ งามนุช) วันเพ็ญ - ปรัชญา ศรีรส ระยอง พะเยา (พรสวรรค - ขัติยะ ศรีรส) สมยศ ยิ้มกิ่ม - อรอนงค ใจเย็น รัตนเทพพิทักษ นามจิต ศิริ - นิตยาลักษณ สืบหลา (ฉลาด ศิ ร พ ิ งษ ) (ฐิติพร หนอทาว - สุริยงค นามจิต) (ปอง - สุจิตร นามบุตร) สุรชัย โรจนมั่นคง พร พระอารักษ (สุรีรัตน สุรบรรเจิดพร) พิจิตร (ธนเดช - ธัญภา พระอารักษ) นงนุช คุมเหม - รชต พุมแกว อารียา พันธเฉลิมชัย ถวิล - ประดิษฐ ดอนเหลือม (วัชระ บุญมี - วราภรณ อินสาย) (บุญสง แสงวงศกิจ) (ชัญญาพร - เสมา ปถคามิน) สมคิด - สงัด รอดชื่น สุนีย แซโล สกลนคร (นันติพัฒน - รุงทิพย แสงโพธิ์) (อารียา พันธเฉลิมชัย) สุพณิช วุฒิเวชบริบูรณ ศุภวัชร ยิ่งยง จงกล อาภรณ (ชวลิต สุวชัยสุทธ) (รัศมี - ไพฑูรย หาญมนตรี) (ทองสา สีมารถ) ปริยานุช ศรีวิริยะนนท (วรรณวลี ศรัญชลา) อําไพ ออพิพัฒน (ชาญณรงค เนาวรัตนนวกุล ทัศนีย เลิศศรัทธาธรรม) การุณ ทองชิด (ศรัณยกร ภาพัฑฒวินีต) วัฒนวงศ สมวงศ (เพียงไพฑูรย สาตราวาหะ ศรุต กิจรุงอนันต) ศิริพร กระจับนาค (ศริญญา สิงหจู) บังอร ศิริจันโท (กรรณิกา สุวรรณพนัง) กมล - ติชิลา แสงแกว (วลีรัตน ธารีนาค) ศิริพร หอมขุนทด (กรรณิกา สุวรรณพนัง) ศุภกฤษณ สิทธิ (สุริยา พิชิตผจงกิจ) สุวัฒน แสงสุนทรพจน (ธนสิทธิ์ สมุทรสาคร) ณัฐ - เสริมศิริ เปรมจิตต (รัตนา สงางาม) ณัฏฐณิชา สังขทอง (อนุวัตร หอมสุคนธ) พัชราภรณ จันทรเพ็ญ (พิรุฬห วงศาโรจน) ฉัตรวดี ตันสกุล (นรุตม อัมพากร) อราม - บุญมี บุญยาศวิน (อานันทนะ ผดุงเจริญ)

ณภัทร ดิษฐไชยวงศ (ศุภวัชร ยิ่งยง) ภูเบศร ศรีสมโภชน (ณภัทร ดิษฐไชยวงศ)

สงขลา เรวดี สัจจกุล - รุงธรรม จันทรปะระ (ภวเกียรติ กีรติชีวนันท) รุจิรา - จําแลง แกวลวน (รวิช แกวลวน) เบญจวรรณ - วิชัย คงมุณี (ธีรพันธุ ผุดผอง)

สมุทรปราการ อุทุมพร รอดจันทรทอง - อภิรักษ ประดิษฐ (วราลักษณ ธัญธนกิจ พันธกร โสภณอดิศัย) งามจิตร - นิวัฒน สิงหมี (จุฬารัตน - สังวาลย ภูนาเงิน) สุจิตรา คลองผักแวน (ธนัญญา กองแกว - เอกชัย คําเรืองศรี)

สมุทรสงคราม กนกวรรณ - ชัยยศ ประยูรหงษ (นพวรรณ เนาวรัตน โชคชัย)

สระแกว ณัฐวดี สัจจาวงศ (พันสิน บุศยดิลกสกุล)

สระบุรี สุนทร อุนจิตร (ชูศิริ - โสรัจ วันทนีย) ขจิตภาส ปยวัจนพงศ (เอกภาพ นามประจักษ สุพรรณี ปยวัจนพงศ) วรรณวลี ศรัญชลา (ขจิตภาส ปยวัจนพงศ) วีรุตม พูลผล (ทพญ.ศศิธร พูลผล - วรวุฒิ เคาอุทัย) พฤฒิ วิริยรัต - อริสา อิสสอาด (บุญธรรม กานตวิริยะกุล พิมพา ตั้งศิริพร) ประภาศรี สุธาเนตร (ปฏิพล แชมสกุล) ปฏิพล แชมสกุล (พฤฒิ วิริยรัต - อริสา อิสสอาด) สุมิตรา สวยสอาด (พฤฒิ วิริยรัต - อริสา อิสสอาด) ชูเกียรติ ลิ้มปยะไชยพงษ (กรรณิการ - ธีรบูรณชัย บุญสะอาด) เพิ่มพล ชินเกตุ (ธัชชัย - กชพรรณ แสงกูล)

สิงหบุรี ชลธิชา สุขประเสริฐ (ตริยาภรณ - ถวิล จิตกวินกุล)

สุโขทัย นิราพร พานิชกิจ (จินดา แกวเกต) สมพร - พิศมัย บนขุนทด (วัลดา มงคลทิพย) ภรภัทร ดอกไม (สิรินทิพย กังวาล) สิรินทิพย กังวาล (ณัฏฐศศิ มั่นประสงค) วราสินี พุฒทอง (กิ่งเพชร - วัชรินทร เงินทอง) กิ่งเพชร - วัชรินทร เงินทอง (ภรภัทร ดอกไม) วิมาลา - ณรงค ไพศาลวิศวกิจ (พีรนุช นุมนอย) สิริพร มีผดุง (ศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร) กาญจนา - โชคชัย ฟกบาง (ศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร) ศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร (สุนทร อุนจิตร) A pri l 2011

15


สอิ้ง - จิรเดช เข็มทิศ (พงษศักดิ์ อินงาม) นฤมล ทัศนา (กรรณิการ จอมจันยวง) อารีรัตน งามขํา (จงรักษ - ยุพา ถาปาวงศ) จินดา แกวเกต (สุรางครัตน - บัณฑิต วงศสารสิน)

สุพรรณบุรี นภาวรรณ - จําลอง สวัสดิน์ าํ (กุลนาถ ชนาชินรัฐ) นารี พวงวรินทร (ธัญชนก - สมพงษ โพธิ์ทอง) จินหจุฑาภา ศรีแตงออน (นารี พวงวรินทร) วันวิสา เลี้ยงสวัสดิ์ (ลัดดา - สัญชัย ลักษณโกเศศ) วรพันธ เลี้ยงสวัสดิ์ - ปวีณนุช พลเสน (วันวิสา เลี้ยงสวัสดิ์) อาทิติยา แดงสมบูรณ (อินทิรา ศรีบุญนําทรัพย) ประสาร - สมบูลย ศรีสะอาด (ประจวบ - นิตยา สุนาอาจ) สุชาดา อึ้งทรัพยเจริญ (ศศิวิมล อึ้งทรัพยเจริญ) ภรณทิพย อึ้งทรัพยเจริญ (สุชาดา อึ้งทรัพยเจริญ) วนัชพรรณ จินดาอินทร (ชยพล ผิวดํา)

16

วาสนา หัสสารีมลู - ธนกฤต อิง้ ทรัพยเจริญ (ภรณทิพย อึ้งทรัพยเจริญ) วิไลลักษณ ประทุมสูตร (จิรัฏฐชัย อินฉวน - อิษญากร บุญฉาย) นันทิตา ราชวงษ - ชานุ เสาวพันธ (วาสนา หัสสารีมูล ธนกฤต อิ้งทรัพยเจริญ)

สุรินทร ปราณี บูรณเจริญ - พลอย บูรณเจริญ (สะเอื้อน - ปุน สิงคเสลิต) พิศิษฐ - ภคอร บุญประสาท (นิลวรรณ ลายทอง) เกษมศักดิ์ - ประภา แสนโภชน (พงศวิชญ แสนโภชน) ศรัญยา - สมรถ แสงราม (จินตนา มีคุณ) นีดิชญ สุขวาสนะ (ไพจิต - ชวลิต เปลงเสียง) พวงแกว เมอะประโคน (สําอาง เทียนแกว) สนอง ไชยลังกา - อรพิน ใจหาญ (นีดิชญ สุขวาสนะ) แกวตา ดียิ่ง (สนอง ไชยลังกา - อรพิน ใจหาญ)

อางทอง

เล็ก นวนพรัตนสกุล (มงคล - ฉวีวรรณ นวนพรัตนสกุล) ประคอง พวงมาลี (เล็ก นวนพรัตนสกุล) ทองยอย คุณีพงษ (ประคอง พวงมาลี) สุวดี อารีจิตร (กัลยกร - อุดร สุกะระ) ธีรภัทร รัชตะธีรกุล (กนกวรรณ คลายสิทธิ์) หุย งานเลิศ (รัตนพล เจริญผล) สมนึก - รัตนาภรณ งานเลิศ (หุย งานเลิศ) อํานวย - คนึง ไพรวรรณ (กันยา - บุญธรรม เที่ยงพุม)

อุทัยธานี มานพ - กิติมา อมรเทพรักษ (อัมพวัน - เอื้อน วรกรรณ) ณิชนันทน อาจธัญญกรรม (พัชรินทร - สมชาย ฟกเงิน) ณปภัช คงเฉลิม (ณิชนันทน อาจธัญญกรรม) ปวีณา ทรรภลักษณ (ณัฐกานต แกวทับทิม) ชํานาญ บูทอง (จํารัส จินดาบุตร)

โอรัก - ศิวพงษ ปลั่งประเสริฐ (ออนสี - ไมตรี โสภี) วิไล มะโนรา (ลําดวน มะโนรา - วรเชษ ทองนาค) ธิติมา นมัสการ (วิไล มะโนรา) ศุภลักษณ ศรีลาชัย (สายยูญร ศรีโกศล) กิตติ ศรีทา (ปณิฌานวดี โพธิ์วารี) วัฒนะ หาคํา (วราสินี พุฒทอง) บัณฑิต คําเคน (เปลี่ยน - วิภาดา คุยสี) พรรณนภา เคนสุข (ประนอม - ประวิทย โทจันทร) ปุญญทิพย ปนทอง (กุลธวัช - ปุณยนุช สุกุล) กฤษดา - สุนทรี ฉลวยศรี (บดินทรภัทร สุนบุญรัตน) ชุติวรรณ สุจิวรณ ธรรมจักษ ปจฉิมภุชงคกุล (กันยลภัส โพธิกะ) นวล - ราตรี สายบุญ (พิเชษฐ ปานกลาง - วรรณา ขุนประเสริฐ) ชรินทร สายบุญ (นวล - ราตรี สายบุญ) สกาวรัตน สุประพัตโภคา (ทรงชัย - นองนุช สุวรรณประเสริฐ)

สมควร บุญปลีก (วิชัย - ตองออน นอยวัฒน) ธารทิพย กลั่นฉออน (สุพิน - จรูญ เลิศสุวรรณ)

ออนสี - ไมตรี โสภี (สัญญา - บุปผา ทาระขจัด)

จรรยา คงแกว จิตกรณ ทวีทรัพย - พชรพร ภูมิเพ็ง ดรุณี จันทรสิน ทิพวัลย - เสกสรรค บุบผา

ปทมรัตน ทรัพยเจริญ พิยะพรรณ พงษไทย - เพิม่ ยศ จันทรหอม ภัสสร นพพวง รฐา - กัษณ จิวจิรกิตติ

ศศิธร - นิลุค สีดาตน ศิริพงศ พะสริ - ดวงกมล ทัพพันธ สุเมธ - สุกัญญา แตงออน อนูปราณี โกโรวารา

อรุณี แตงศรี อารีย - ปาริชาติ หนุมาน แอนนา สําราญ

กานตรวี ศรีทูล - อรรถพล เกิดเพ็ชร กิจจา คงแกว จันทรัสม - อิทธิเชษฐ ปติสิตพงษ จิตกรณ ทวีทรัพย - พชรพร ภูมิเพ็ง ณปภัช สรจิตร - ศุภฤกษ มรพงษ ณภัทร ชื่นเจริญ ตรีรัตน สุขาภิรมย

ทนงศักดิ์ - บุปผา โรจนกสิกิจ ธัชกร - รุงทิพ มุสิกพันธ นนทิยา - พิเชษฐ บุญชัย นฤพล หอมคง พรชัย คงที่ พวงพยอม ศรีบุระ พูริยะ ตาเห - มูหะมะเสาฟ แลแอ

เพชรี - ปยพงศ สุมมาตย ไพรัช แกวนอย ภัคจิรา - จ.ส.อ.ชัยวัฒน ประถมพันธ ภัทร เจียมเจิม เล็ก - อนิรุตร ลึงลัด ศิริรัตน ธรรมจง สุพรรษา ตรองจิต

หนูวัน - วรรณี ไชยยะ อาทิตย อึ่งแยม - ปณชญา สายอุบล อาริยา แซเอี้ย อํานาจ ธํารงมาศ อุมาภรณ ศรีภักดี - ดํารงศักดิ์ อนันติโย เอนก - สุนิตา ศรีคุรุวาฬ

กาญจนา - ชูชาติ เลิศลบศิริ จิรภา ชนะคุม จิรวรรณ อุดมสุวรรณ จิระพงษ หนองชาง เจตสิทธิ์ พรหมทนันชัย ณัฏฐนิช - สมคิด รอดชุม

ณัฐณิชา บุญยัง ทวีศิลป สุนทรวิภาต ธัชกร - รุงทิพ มุสิกพันธ นุชจรินทร - สุชาติ ศุภพยัคฆ เนตรชนก - วีระยุทธ อนุโลม เบญจมาส - สาธิต ปลิวสูงเนิน

ปรียาภรณ บุญคง ปยา ปานปนแกว พนม ตินานพ - ดวง นพคุณ พูริยะ ตาเห - มูหะมะเสาฟ แลแอ ภิญโญ - นภาพร สุนทรวิภาต ไมตรี คมใส

วราภรณ คุมอินทร วันวิสาข สุกใส - นพดล ขจิตต สมศักดิ์ ภูมิฐาน ดร.สุรเชษฐ คํามูลนา อนุภัทร - อุปถัมภ กฤษตาคณี

A pri l 2011

อุบลราชธานี


โปรโมชัน่ ครอบครัวโปรตีน ฟรี! ผลิตภัณฑแอมเวย 800 บาท (เอพี)

ซือ้ ผลิตภัณฑนวิ ทริไลทใดๆ ก็ได ดังตอไปนี้ • นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน • นิวทริไลท กรีนที นิวทริ-โปรตีน ครบทุก 5,000 บาท (เอพี)*

• นิวทริไลท นํ า้ อะเซโรลา เชอรรี 45% ชนิดผง • นิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครือ่ งดืม่ ) รสสม

* ไมรวม SOP Promotion ของผลิตภัณฑนวิ ทริไลททกุ รายการ

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! ผลิตภัณฑแอมเวยใดๆ มูลคา 800 บาท (เอพี) ** 800 บาท (เอพี)

** เฉพาะผลิตภัณฑทม่ี คี ะแนนบีวเี ทากับราคาสมาชิก (เอพี) [ยกเวน นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน นิวทริไลท กรีนที นิวทริ-โปรตีน นิวทริไลท นํา้ อะเซโรลา เชอรรี 45% ชนิดผง นิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครือ่ งดืม่ ) รสสม นิวทริไลท ไบโอซี พลัส นิวทริไลท แนชเชอรัล บี ประกันภัย สินคาเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑทไ่ี มมพี วี /ี บีวี และโปรโมชัน่ SOP ทุกรายการ]/ผลิตภัณฑแอมเวย มูลคา 800 บาท (เอพี) จะไมไดรบั คะแนนพีว/ี บีวี สวนมูลคาทีเ่ กินจาก 800 บาท (เอพี) จะไดรบั คะแนนพีว/ี บีวี ตามปกติ/เลือกรับฟรีผลิตภัณฑแอมเวย ใดๆ มูลคา 800 บาท (เอพี) พรอมการซือ้ โปรโมชั่น ณ จุดขาย

• 7 – 9 เม.ย. 54 • 10 – 12 เม.ย. 54 • 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54

จําหนายลวงหนาสําหรับ Nutrilite Top 2000 Sales of The Year 2010 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) และจองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

A pri l 2011

17


แลกซื้อ! เตายางไฟฟาจาก eSpring และเครื่องกรองนํ้า รุน 2

ซื้อชุดไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้า eSpring 1 ชุด หรือ ไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 2 อยางละ 1 ชิ้น รวม 1 ชุด นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิแ์ ลกซือ้ ! เตายางไฟฟา Tefal รุน CB500512 ในราคาเพียง 300 บาท (จากปกติ 1,890 บาท) หรือเลือกรับ สิทธิ์ผอนชําระ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ (โดยไมไดรับเตายางไฟฟา) แลกซื้อ

300 บาท

คุณสมบัติเตายางไฟฟา Tefal รุน CB500512 • ปรับอุณหภูมิได 5 ระดับ • ขนาดเล็กกะทัดรัด • สายไฟและอุปกรณทําความรอนสามารถ ถอดออกได จึงนําหนาเตาไปลางไดสะดวก

• หนาเตาเคลือบสารที่ทําให ไมติดกระทะ (Tefal Non Stick Coating) • มีถาดรองนํ้ามันสวนเกินจากการประกอบอาหาร • กําลังไฟ 1,800 วัตต • อุปกรณทาํ ความรอนรับประกัน 2 ป ตามเงือ่ นไขในใบรับประกันสินคา

• 7 – 9 เม.ย. 54 จองสั่งซื้อลวงหนา • 10 – 12 เม.ย. 54 ซื้อและชําระเงิน • 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 จําหนายทัว่ ไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

18

A pri l 2011


บัตรเครดิตที่รวมรายการ

บัตรแอมเวยเครดิตการด

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ

ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

แบงจาย 0% นาน 6 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ รับฟรี! บัตรกํานัล MK มูลคา 100 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป หมายเหตุ : จํากัดบัตรกํานัลไมเกิน 500 บาท/บัตร/วัน

บัตรเครดิตกสิกรไทย -

รับฟรี! บัตรกํานัล MK มูลคา 100 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป หมายเหตุ : จํากัดบัตรกํานัลไมเกิน 500 บาท/บัตร/วัน

แบงจาย 0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% ที่เหลือ 9 เดือน (ลูกคาผอนรวม 12 เดือน) รับฟรี! กระเปา Wash Bag เก็บสัมภาระ มูลคา 3900 บาท บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด -

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

รับฟรี! กระเปาโปโลสีฟา มูลคา 490 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 60 วันหลังจบรายการ าร สงเสริมการขาย 2. โปรแกรมนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการเปลี่ยนแปลงยอด การใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพทได 3. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ ชิดลม สุขมุ วิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับเงินคืน (Cash Back) 100 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาท -

หมายเหตุ 1. จํากัดการรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน ภายใตชอ่ื สกุลเดียวกัน 2. บริษทั จะโอนเงินเขาบัญชีลกู คาภายใน 45 วันทําการ หลังจบรายการสงเสริมการขาย

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

A pri l 2011

19


ผิวกระจางใส เนียนนุม ขึน้ กับอารทสิ ทรี

แชมเปญ 10-6847-A

วานิลลา 10-6852-A

แซนด 10-6855-A

ครีม 10-6856-A

บรูเล 10-6861-A

โกลเดน 10-6862-A

แคปปูชิโน 10-6864-A

บรอนซ 10-6865-A

โซเลยล 10-6859-A

ซือ้ ผลิตภัณฑอารทสิ ทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร รีนวิ วิง พีล และแปงแข็งผสมรองพืน้ ไอดีล ดูอลั พาวเดอร ฟาวนเดชัน่ เอสพีเอฟ 18/พีเอ+++ (ไมรวมตลับ) อยางละ 1 ชิน้ รวมมูลคา 3,764 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! อารทสิ ทรี ไทม ดีไฟแอนซ ลิฟติง้ อาย ครีม มูลคา 1,520 บาท (เอพี) หรือ 1,900 บาท (ซีพ)ี หรือ ไทม ดีไฟแอนซ เคล็นซิง่ ทรีทเมนท มูลคา 1,424 บาท (เอพี) หรือ 1,780 บาท (ซีพ)ี หมายเหตุ: สามารถเลือกรับของสมนาคุณไดเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่ง/ขอสงวนสิทธิ์ใน การเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิน้ ใดชิน้ หนึง่ หมดกอน

• 7 – 9 เม.ย. 54

จําหนายลวงหนาสําหรับ Artistry Top 2000 Sales of The Year 2010 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) และจองสั่งซื้อลวงหนา • 10 – 12 เม.ย. 54 ซื้อและชําระเงิน • 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 จําหนายทั่วไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

อารทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร รีนิววิง พีล 10-7998-A 1012 ไอดีล ดูอัล พาวเดอร ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 18/พีเอ+++ ตามสีผลิตภัณฑ 356 (ไมรวมตลับ)

20

A pri l 2011

2784 980

2,784 980

3,480 1,225


ดูแลผมสวยทุกขัน้ ตอน 100% ดวยซาทินคิ

ซือ้ ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดเสนผมซาทินคิ ชนิดใดก็ได 1 ชิน้ ไดแก • เจนเทิล เดลี่ แฮร เคล็นเซอร • วอลูมไมซิง่ แฮร เคล็นเซอร • เดลี่ บาลานซ ทูอนิ วัน แฮร เคล็นเซอร • แดนดรัฟ คอนโทรล แฮร เคล็นเซอร • คัลเลอร แคร แชมพู

“ครบถวนกับการทาํ ความสะอาดเสน ผมจากสง่ิ สกปรก และผลิตภัณฑจดั แตงทรงผมไดอ ยางทัว่ ถึง และออนโยน ตอเสนผมและหนังศีรษะ”

และผลิตภัณฑครีมนวดปรับสภาพเสนผมซาทินคิ ชนิดใดก็ได 1 ชิน้ ไดแก • มอยสเจอไรซิง่ ดิแทงกเลอร • วอลูมไมซิง่ ดิแทงกเลอร • คัลเลอร แคร คอนดิชนั เนอร

กอน

หลัง

รวมทัง้ ซาทินคิ เพียวริฟายอิง้ แฮร เคล็นเซอร และซาทินคิ อินเท็นซีฟ รีแพร มาสค อยางละ 1 ชิน้ รวม 4 ชิน้ นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี ! สบูเ หลว จี แอนด เอช 1 ขวด มูลคา 324 บาท (เอพี) หรือ 405 บาท (ซีพ)ี

• 7 – 9 เม.ย. 54 จองสั่งซื้อลวงหนา • 10 – 12 เม.ย. 54 ซื้อและชําระเงิน • 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 จําหนายทัว่ ไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

A pri l 2011

21


ฟรี! ฟิลมซับความมันอารทิสทรี จากทอลซัม

ทอลซัม เฟเชียล เคล็นซิ่ง โฟม โฟมลางหนาชวยควบคุมความมันบนใบหนา ทําความสะอาดผิวไดอยางลํ้าลึก มีสวนผสม ของ ที-10 คอมเพล็กซ (T-10 Complex)

ซื้อผลิตภัณฑทอลซัม เฟเชียล เคล็นซิ่ง โฟม 1 ชิ้น มูลคา 672 บาท (เอพีี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! แผนฟิลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี 1 กลอง (60 แผน) มูลคา 120 บาท

• 7 – 9 เม.ย. 54 จองสั่งซื้อลวงหนา • 10 – 12 เม.ย. 54 ซื้อและชําระเงิน • 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 จําหนายทัว่ ไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา ทอลซัม เฟเชียล เคล็นซิ่ง โฟม

22

A pri l 2011

รหัสสินคา 10-0916-A

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 244

672

672

840


ผาสะอาดหมดจดกับเอสเอ 8

ซือ้ ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมีย่ ม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 750 กรัม 2 กลอง และเอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซักชนิดสเปรย 1 กระปอง รวมมูลคา 1,128 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! สบูป ระทินผิว จี แอนด เอช 1 กลอง มูลคา 276 บาท (เอพี) หรือ 345 บาท (ซีพ)ี

• 7 – 9 เม.ย. 54 จองสั่งซื้อลวงหนา • 10 – 12 เม.ย. 54 ซื้อและชําระเงิน • 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 750 กรัม 1 กลอง เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรก กอนการซักชนิดสเปรย

E-2TH

141

388

388

485

E-0799TH

128

352

352

440

A pri l 2011

23


ฟิลมซับความมันอารทิสทรี แถมฟรี!

ซือ้ แผนฟิลม ซับความมันบนใบหนา อารทสิ ทรี 3 กลอง (50 แผน/กลอง) รหัสโปรโมชัน่ 212586 มูลคา 270 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! แผนฟิลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี 1 กลอง (60 แผน) มูลคา 120 บาท

แผนฟลมที่ไดรับการออกแบบเปนพิเศษ ดวยโครงสรางพิเศษ แบบรูพรุนของฟลม โพลีโพรพีลนี จึงชวยดูดซับและเก็บความมัน ไว ในเนือ้ ฟลม และยังคงความชุม ชืน้ บนผิวหนา ไมระคายเคือง ตอผิว นุมนวลทุกสัมผัสและออนโยนตอผิวคุณ เหมาะสําหรับ ผูที่มีผิวมันถึงมันมาก

• 7 – 12 เม.ย. 54

จําหนายลวงหนาสําหรับ Artistry Top 2000 Sales of The Year 2010 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) • 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา แผนฟลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี (ขนาด 50 แผน/กลอง) จํานวน 3 กลอง

24

A pri l 2011

รหัสสินคา 212586

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 24

69

270

300


ใหม! นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส ชวยเพิ่มผลผลิตใหเกษตรกร

ซือ้ ปุย เคมีธาตุอาหารหลัก นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18* 2 ขวด มูลคา 2,056 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! สารเสริมประสิทธิภาพแอ็ปซา-80 ขนาด 1 ลิตร 1 ขวด มูลคา 412 บาท (เอพี) หรือ 515 บาท (ซีพี)

• 22 – 24 เม.ย. 54 จองสั่งซื้อลวงหนา • 25 – 27 เม.ย. 54 ซื้อและชําระเงิน • 28 เม.ย. – 15 ก.ค. 54 จําหนายทัว่ ไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 1 ขวด

รหัสสินคา 237737

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 374

1028

1,028

1,285

* นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 จัดเปนปุยเคมีตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวย สามารถซื้อเพื่อการใชเองโดย “ไม” สามารถนําไปเสนอขายได ยกเวนมีใบอนุญาตจําหนายปุย หากฝาฝนจะไดรับโทษตามกฎหมาย

A pri l 2011

25


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแตวันที่ 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54

237441

239413

239412

238355

1 ใบ

แอคเนซี พาสตาเหนียวนุม

237443

237444

ซื้อผลิตภัณฑแอคเนซี รหัสใดก็ได ครบ 2 ชิ้น ฟรี! ชามเซรามิกทูโทน 1 ใบ มูลคา 65 บาท

นํ้ามันมะกอก เบอรทอลลี

(ขนาดชาม เสนผาศูนยกลาง 13.8 ซม. สูง 7.5 ซม./มีใหเลือก 4 สี คือ สีสม สีฟา สีชมพู และสีเขียว)

(ขนาดกระเปา กวาง 29 x สูง 28 x ฐานกระเปากวาง 8 ซม.)

ซือ้ นํา้ มันมะกอก เบอรทอลลี รหัสใดก็ได ครบ 2 ขวด ฟรี! กระเปาเบอรทอลลี 1 ใบ มูลคา 120 บาท

1 แพ็ค

238609 239267

237556

237557

238597

ฟอรแคร บาลานซ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชาเพื่อสุขภาพ ชาริโคลา ซื้อชาริโคลา รหัสใดก็ได 1 กระปอง ฟรี! แกวเซรามิก ริโคลา 1 ใบ มูลคา 60 บาท

ซือ้ ฟอรแคร บาลานซ รหัสใดก็ได ครบ 3 แพ็ค (4 ขวด/แพ็ค) ฟรี! ฟอรแคร บาลานซ สูตรดารคช็อคโกแลต 1 แพ็ค มูลคา 98 บาท

(ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 ซม. สูง 9.5 ซม.)

1 ชิน้ 238357

238356

แพน โคลุสซี่ 2 แถม 1

237448

ซื้อแพน โคลุสซี่ โฮลวีท แครกเกอร และ/หรือ แพน โคลุสซี่ แครกเกอร วิท โอลีฟ ออย แอนด โรสแมรี่ ครบ 2 ชิ้น ฟรี! แพน โคลุสซี่ โฮลวีท แครกเกอร หรือ แพน โคลุสซี่ แครกเกอร วิท โอลีฟ ออย แอนด โรสแมรี่ 1 ชิน้ มูลคา 68 บาท (เอพี) หรือ 75 บาท (ซีพ)ี

แลงนีส นํ้าผึ้งแท 100% ซื้อนํ้าผึ้งแลงนีส 1 ขวด ฟรี! ขนมพายราดหนาแยมเรดเคอแรนด บาวเซน เดโลบา 1 กลอง มูลคา 76 บาท

1 ขวด

1 ใบ

239366 216105

216106

216107

239367

ยูนิฟ All You Need

ซือ้ นํา้ ผลไมเขมขน ตราดอยคํา รหัสใดก็ได ครบ 2 ขวด ฟรี! กระติกนํ้า ดอยคํา 1 ใบ มูลคา 70 บาท

ซื้อนํ้าผักผลไมรวม All You Need 100% ตรายูนฟิ รหัสใดก็ได 1 แพ็ค (4 ขวด/แพ็ค) ฟรี! นํ้าผักผลไม All You Need 100% ตรายูนิฟ 1 ขวด มูลคา 25 บาท

(มีใหเลือก 2 สี คือ สีเขียวและสีแดง/ขนาดเสนผาศูนยกลาง 14.5 ซม. สูง 19 ซม.)

(มีใหเลือก 2 รส คือ นํ้าผักผลไมรวม 100% และนํ้าผักผลไมรวมผสมผักใบเขียว 100%)

อรอย เขมขน กับดอยคํา

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2554

26

A pri l 2011


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแตวันที่ 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 1 ถุง

239316

1 ใบ

239317 239262

ดร.เลิฟแคร อาหารสําหรับเจาตูบแสนรัก

บํารุงผิวดวยนํ้าแรเอเวียง

ซื้ออาหารสุนัขโต ดร.เลิฟแคร 1 ถุง ฟรี! อาหารสําหรับสุนัขโต ขนาด 500 กรัม 1 ถุง มูลคา 90 บาท (มีใหเลือก 2 รส คือ รสตับและรสเนื้อ)

ซื้อสเปรยนํ้าแร เอเวียง 1 ขวด ฟรี! กระเปาเครื่องสําอาง เอเวียง 1 ใบ มูลคา 60 บาท (ขนาดกระเปา กวาง 13.5 x สูง 9 x ฐานกระเปากวาง 6 ซม./มีใหเลือก 3 สี คือ สีขาว สีชมพู และสีเทา)

1 อัน 238291

238292

1 แพ็ค 216090

237377

บิค ซื้อ 1 แถม 1 ซื้อปากกาเนนขอความบิค 1 แพ็ค (2 ดาม/แพ็ค) ฟรี! อีก 1 แพ็ค มูลคา 64 บาท (เอพี) หรือ 70 บาท (ซีพี)

Paper Mate ลบสะอาด ซื้อปากกาลบคําผิดระบบหัวลูกลื่น Paper Mate 1 แทง ฟรี! พวงกุญแจมิกกี้เมาสและเพื่อน 1 อัน มูลคา 69 บาท (ขนาดพวงกุญแจ สูง 3 - 3.5 ซม./มีใหเลือก 4 ลาย คือ ลายมิกกีเ้ มาส ลายมินนีเ่ มาส ลายโดนัลดดก๊ั และลายเดซี่ )

นมโคสด ฟารมโชคชัย ซือ้ นมยูเอชที นมโค 100% ฟารมโชคชัย รหัสใดก็ได ครบ 2 แพ็ค (12 กลอง/แพ็ค) ฟรี! นมยูเอชที นมโค 100% ฟารมโชคชัย รสจืด 1 แพ็ค (4 กลอง/แพ็ค) มูลคา 40 บาท

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2554

สินคาใหมสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริ่มจําหนายตั้งแต 22 มี.ค. 54 เปนตนไป

นํ้าเกกฮวยผสมคาโมมายล ตราดอยคํา ปริมาตรสุทธิ 500 มล./ขวด บรรจุ 3 ขวด/แพ็ค รหัสสินคา 243353 P5 B14 ราคาสมาชิก (เอพี) 57 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 63 บาท

พิเศษ! ตั้งแตวันที่ 22 มี.ค. – 30 เม.ย. 54 ซื้อนํ้าเกกฮวยผสมคาโมมายล ตราดอยคํา ครบ 3 แพ็ค (3 ขวด/แพ็ค) ฟรี! อีก 1 แพ็ค (3 ขวด/แพ็ค) มูลคา 57 บาท (เอพี) หรือ 63 บาท (ซีพี) • การสั่งซื้อแบบรับสินคาดวยตนเองทางโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ตในวันปดยอด สามารถแจงรับเองไดเฉพาะที่สํานักงานใหญหรือสั่งซื้อแบบจัดสงสินคาเทานั้น • รายการสงเสริมการขายตั้งแตหนา 17 - 27 เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจของแอมเวยแตอยางใด A pri l 2011

27


หนังสือแนะนํา

และพบรายการหนังสือเพิม่ เติมไดทแ่ี ค็ตตาล็อกของแตละสํานักพิมพ ที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ www.amwayshopping.com

นานมีบุคส ชุดถวยฟูชวนหนูสนุกทุกวัน

ชุดชวนหนูดูแลตัวเอง

ฝกใหเด็กๆ มองโลกในแงดี สนุกกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหลูกนอย เติบโตเปนเด็กดี

รูจักตัวเองมากขึ้นสําหรับเรื่องใกลตัว เชน การเปลี่ยนแปลงของรางกาย และอารมณ

83 บาท (เอพี) 126 บาท (เอพี) หรือ 98 บาท (ซีพี) หรือ 148 บาท (ซีพี)

เลมละ 106 บาท (เอพี) หรือ 125 บาท (ซีพี)

เลมละ 72 บาท (เอพี) หรือ 85 บาท (ซีพี)

ชุดเอาชีวิตรอด ตะลุยปามหาภัย

ชุด English Business

ผลงานของผูเขียนการตูนเอาชีวิตรอดที่โดงดัง เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ การผจญภัยทีส่ นุกสนาน ตืน่ เตนและใหความรูเ กีย่ วกับปาดิบชืน้

คูม อื ภาษาอังกฤษทีท่ าํ ใหคณ ุ เกงภาษาอังกฤษไดทนั ใจ ทัง้ ฟง พูด อาน เขียน

เลมละ 134 บาท (เอพี) หรือ 158 บาท (ซีพี)

242 บาท (เอพี) หรือ 285 บาท (ซีพี)

234 บาท (เอพี) หรือ 275 บาท (ซีพี)

225 บาท (เอพี) หรือ 265 บาท (ซีพี)

ชุดแบบทดสอบ ฝกไหวพริบ และกระตุนไอคิว ฝกสมองใหคิดไดรอบทิศ รูจักไหวพริบตัวเองใหรอบดาน เผยจุดแข็งที่ซอนอยูในตัวคุณ พรอมคนหาศักยภาพ ที่แทจริงของคุณ เรียนรูวิธีคิดใหแตกตางดวยการคิด นอกกรอบ เพือ่ การวางแผนอาชีพทีเ่ หมาะกับตัวคุณ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดแนวขาง

เลมละ 128 บาท (เอพี) 106 บาท (เอพี) 153 บาท (เอพี) หรือ 150 บาท (ซีพี) หรือ 125 บาท (ซีพี) หรือ 180 บาท (ซีพี)

ชุดทักษะสรางได คัมภีรชุดใหมสําหรับมืออาชีพ หนังสือ How to ดานการบริหารจัดการ และการตลาดที่เขมขนที่สุดในยุคนี้ เหมาะเปนคูมือและคูคิดของนักธุรกิจ ทั้งมือใหมและมือเกาในวงการ ขายดีติดอันดับจากเสียงตอบรับทุกองคกร เลมละ 149 บาท (เอพี) หรือ 175 บาท (ซีพี)

115 บาท (เอพี) หรือ 135 บาท (ซีพี)

Dreaming Einstein สนุกคิดกับไอนสไตน เลม 1 - 2 มาเรียนรูชีวิตของไอนสไตนอยางสนุกสนาน โดยเฉพาะความคิดที่จะอธิบาย ทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาดวยการเขาไปในสมอง ซึ่งเปนการทดลอง ที่สนุกสนานและสรางสรรค เลมละ 157 บาท (เอพี) หรือ 185 บาท (ซีพี)

หนังสือนิทานประกอบภาพระบายสีพรอมคําศัพท เหลาเจาหญิงของดิสนียชวนนองๆ มาแตงแตมสีสันแสนสวยใหกับ เรื่องราวแสนหวานของพวกเธอ พรอมเรียนรูคําศัพทลับสมองในทุกหนา ปกหลังเปนตุกตาตัวตั้ง ที่คั่นหนังสือ ตารางสอน และสูตรคูณ เลมละ 26 บาท (เอพี) หรือ 30 บาท (ซีพี) เงื่อนไขการจัดสงหนังสือทั้งหมด • เมื่อซื้อครบ 350 บาท (เอพี) ขึ้นไปตอสํานักพิมพ จัดสงฟรีทั่วประเทศ • ซื้อหนังสือตํ่ากวา 350 บาท (เอพี) คิดคาจัดสง 50 บาททุกกรณี ทั้งการจัดสงถึงบานและการจัดสงที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • บริษัทมอบคะแนนบีวีเทากับเศษหนึ่งสวนสี่ของราคาเอพี และพีวีเทากับบีวีหารดวย 2.75

28

A pri l 2011


รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชัน่ 1.

โปรโมชั่นทั่วไป นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถสัง่ ซือ้ ไดตามวันทีท่ ร่ี ะบุในรายการโปรโมชัน่ โดยสามารถสัง่ ซือ้ ชําระเงิน และรับสินคาไดทนั ที

2.

โปรโมชั่นแบบจองการสั่งซื้อ มีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการตามตาราง ดังนี้

ชวง วันที่ของเดือน 1

10 - 12

ชวง

กลุมผูรับสิทธิ์

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-sale) สรุปยอดสั่งจอง

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • สามารถโอนสิทธิ์ได • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • สั่งซื้อไดเฉพาะอารทิสทรีและนิวทริไลทเทานั้น • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • ยังไมตองชําระเงิน และยังไมไดรับสินคา

การซื้อและการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีนอยกวาความตองการจะ ใชวธิ กี ารสุม รายชือ่ (Random) ตามขัน้ ตอนของบริษทั • หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีมากกวาความตองการ นธอ./สมาชิกทุกทานสามารถซือ้ และรับสินคาไดทนั ที สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ตามปกติ

การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)

นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป Artistry & Nutrilite Top 2000 Sales of the Year

2

13

3

13 - 15

ขอมูลสําคัญ

หากจองสั่งซื้อแลวมิไดชําระเงินตามจํานวน โปรโมชั่นที่จองไวภายในเวลาที่กําหนด ทานจะ ถูกระงับสิทธิใ์ นการจองการสัง่ ซือ้ ในเดือนถัดไป

4

16

เริ่มจําหนายทั่วไป (Launch)

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

กรณีมีสต็อคเหลือ จะเปดจําหนายทั่วไปเริ่มตั้งแต วันที่ 16 ของเดือน จนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)

ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม สามารถโอนสิทธิใ์ หกับนักธุรกิจภายใน องคกรแพลตินัมของทานไดผานชองทางตางๆ ดังนี้ • แอมเวย ช็อป โดยกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมขอโอนสิทธิร์ ายการโปรโมชัน่ ” • www.amwayshopping.com ตั้งแตเวลา 1.00-23.00 น. โดย log-in เขาสูขอมูลสวนตัว > คลิก “โอนสิทธิ์โปรโมชั่น” ที่กลองขอมูลสวนตัว (ดานซายมือ) • Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตั้งแตเวลา 9.00-20.00 น.

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-sale)

ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน • นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถจองสัง่ ซือ้ โปรโมชัน่ ไดทกุ ชองทาง ดังนี้ - แอมเวย ช็อป ตามเวลาทําการของแตละแอมเวย ช็อป - www.amwayshopping.com ตัง้ แต 1.00-23.00 น. โดย log-in เขาสู ขอมูลสวนตัว>ตึกผลิตภัณฑ คลิก “จองโปรโมชัน่ ” ซึง่ อยูด า นขางปุม สัง่ ซือ้ - Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตัง้ แตเวลา 9.00-20.00 น. • ในแตละโปรโมชั่น นธอ./สมาชิก สามารถจองการสั่งซื้อไดมากกวา 1 ครั้ง และจองผานแอมเวย ช็อป ใดก็ได โดยตองเลือกรับสินคา ทั้งหมดที่แอมเวย ช็อป เพียงแหงเดียวเทานั้น

สรุปยอดสั่งจอง

ทุกวันที่ 13 ของเดือน • กรณีสต็อคสินคาและ/หรือของพรีเมี่ยม มีนอยกวาความตองการ บริษัทจะใชวิธีการสุมรายชื่อ (Random) • ผูที่ไดรับสิทธิ์ในโปรโมชั่น จะไดรับการแจงจากบริษัทผานขอความบน โทรศัพทมอื ถือ (SMS) และ/หรือตรวจสอบรายชือ่ ไดจากบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ที่ทานเลือกรับสินคา หรือเลือกตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ไดผาน www.amwayshopping.com > ตึกนักธุรกิจแอมเวย > ดาวน โหลด ขอมูลทั่วไป หรือ Amway Call Center 0-2725-8000

หมายเหตุ: เพื่อสิทธิประโยชนของทาน หากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท กรุณากรอก แบบฟอรมแจงเปลี่ยนหมายเลขไดที่แอมเวย ช็อป

• กรณีที่แอมเวย ช็อป มีสินคาไมเพียงพอตามจํานวนสิทธิ์ของ นธอ./สมาชิก ทีแ่ จงรับ ณ แอมเวย ช็อป นัน้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคางจายใหกบั บางทาน โดยบริษัทจะจัดสินคาใหตามลําดับกอนหลังสําหรับผูชําระเงินแตละชองทาง สําหรับตัวอยางวิธีการสุมรายชื่อผูสั่งจองและวิธีการสรุปยอดสั่งจอง สามารถติดตามไดจากอะชีฟ ฉบับ พ.ย. 53 หนา 28-29 หรือ www.amwayshopping.com>ตึกผลิตภัณฑ>คลิก “จองโปรโมชั่น”> รายละเอียดเพิ่มเติม

การซื้อและการชําระเงินผานชองทางตางๆ

ทุกวันที่ 13 - 15 ของทุกเดือน ทานสามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ของบริษัทไดตามปกติ หากทาน ไดรับสิทธิ์โปรโมชั่นแตไมไดรับขอความผาน SMS อันเนื่องมาจากความ ผิดพลาดของสัญญาณมือถือหรือเหตุอน่ื ใดก็ตาม ขอใหทา นแจงผาน Amway Call Center ทัง้ นี้ ทานสามารถตรวจสอบสิทธิต์ ามรายการโปรโมชัน่ ของทาน อีกครั้งผานทางบอรดประกาศและ/หรือเว็บไซต หมายเหตุ: สําหรับวันแรกของการซือ้ และการชําระเงินทุกชองทางเริม่ ตัง้ แตเวลา 10.30 น. เปนตนไป

การจําหนายทั่วไป (Launch)

เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน • กรณีมีสินคาเหลือจากการจองสั่งซื้อ จะเปดจําหนายทั่วไป • แตละชองทางการสั่งซื้อจะมีสต็อคจํากัด กรุณาสั่งซื้อผานชองทางอื่น กรณีชองทางใดชองทางหนึ่งหมดกอน หมายเหตุ • หากชวงระหวางวันที่ 10-16 ของทุกเดือน ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีประกาศ เลือ่ นวันจองการสัง่ ซือ้ และชําระเงินอีกครัง้ กรุณาติดตามการประกาศในนิตยสารอะชีฟ หรือบอรดประกาศ และ www.amwayshopping.com ในแตละเดือน • การคืนสินคาจากรายการสงเสริมการขาย กรุณานําสินคาและของสมนาคุณมาคืน พรอมใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ แอมเวยจะรับคืนสินคาภายใตเงื่อนไขการรับประกัน ความพอใจ

ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ Amway Call Center 0-2725-8000

หมายเหตุ: สําหรับในเดือนเมษายน 2554 สามารถติดตามชวงเวลาโปรโมชั่นได ในหนา 17-25 A pri l 2011

29


Tel.0-2664-0861

Hotel & Resort ภาคตะวันออก

นันทรา เดอ บูติค

เดอะเซส บางแสน

พัทยา หองพัก: สแตนดารด บูตคิ 1,520 บาท บางแสน หองพัก: ซุปพีเรีย 1,650 บาท

ภาคเหนือ

โรงแรมซันบีม พัทยา หองพัก: ซุปพีเรีย 2,250 บาท

ภาคกลาง

ตะเกียบ บีช รีสอรท เดอ ชาย เดอะโคโลเนียล เชียงใหม หองพัก: ซุปพีเรีย 1,550 บาท 9 - 16 เม.ย. 54 1,840 บาท

โกลเดน คลิฟ เฮาส พัทยา หองพัก: สแตนดารด 1,690 บาท

โรงแรมหัวหิน ไวทแซนด

หัวหิน หองพัก: สแตนดารด 1,290 บาท หัวหิน หองพัก: ดีลักซ 1,890 บาท 12 - 16 เม.ย. 54 1,860 บาท 13 - 17 เม.ย. 54 2,450 บาท

หัวหิน หองพัก: การเดน วิว 2,810 บาท

เดอะแกรนด ณภัทร

เยสเทอเดย เดอะวิลเลจ เชียงใหม หองพัก: ซุปพีเรีย 1,870 บาท

หัวหิน หองพัก: ซุปพีเรีย 2,470 บาท

วีรันดา รีสอรท แอนด สปา ชะอํา หองพัก: วิรันดา ดีลักซ 5,720 บาท 13 - 17, 29 - 30 เม.ย. 54 6,200 บาท

กบาล ถมอ รีสอรท เชียงใหม หองพัก: สตูดิโอ 1,620 บาท 12 - 15 เม.ย. 54 2,180 บาท

บานราชดําเนิน

ภาคใต

กาสะลอง ภูเก็ต รีสอรท

เดอะคริส รีสอรท

ภูเก็ต หองพัก: กาสะลอง สูท 1,530 บาท ภูเก็ต หองพัก: ดีลักซ 1,690 บาท

คลับ อันดามัน บีช รีสอรท ภูเก็ต หองพัก: อันดามัน 1,800 บาท

เงื่อนไข • จองและเขาพักไดตั้งแต 1 – 30 เม.ย. 54 • สํารองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน กับ AllresortThailand โทร.0-2664-0861 (จันทร – เสาร 9.00 - 18.00 น.) • ราคาขางตนสําหรับ หองพัก 1 หอง 1 คืน พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน • อาจมีคาบริการเพิ่มเติมในชวงวันหยุดตอเนื่อง • สําหรับ กบาล ถมอ รีสอรท จะตองพักอยางนอย 2 คืนในชวงวันหยุดตอเนื่อง เทศกาล และวันหยุดศุกร-เสาร • ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา • เงื่อนไขเพิ่มเติมตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขของทางโรงแรม

30

A pri l 2011


สวนลดพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เพียงตัดคูปองเหลานี้ แลวนําไปรับสิทธิต์ ามรานคาทีร่ ะบุ Dining

สมตํานัว ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

โจก หมี่ พลีส ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

เกาหลีซังกุง ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

ที่อยู ถ.เกษตรนวมินทร จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2251-4880

ที่อยู ถ.สุขุมวิท จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2185-2442

ที่อยู ถ.พหลโยธิน จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2513-7680

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ......................................................................... หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .........................................................................

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก

สุขเสาร ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

บังเอิญ ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

ระเบียงทะเล ลด 15% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

ที่อยู ถ.เกษตรนวมินทร จ.กรุงเทพฯ โทร. 081-770-0204

ที่อยู ถ.เกษตรนวมินทร จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2985-9688

ที่อยู ถ.บางนา-ตราด จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2707-9137

.........................................................................

ลีลาวดี ลด 10% เฉพาะคาอาหาร และฟรี! หองคาราโอเกะ VIP ที่อยู ถ.มะลิวัลย จ.ขอนแกน โทร. 081-545-5450, 089-710-0111

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

ทองการเดนท ลด 5% เฉพาะคาอาหาร

รวยกุงเผา ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

วังกุง วังปลา ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

บางแสน ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

ที่อยู ถ.รอบบึง จ.ขอนแกน โทร. 043-227-269

ที่อยู ถ.ไมตา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-741-042

ที่อยู ถ.พหลโยธิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-214-234

ที่อยู ถ.เจริญราษฎร จ.เชียงใหม โทร. 053-306-172

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เรือนระเบียง ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

ชายทะเลบางพระ ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

เรือนทะเลบางสเหร ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

ทะเลไทยซีฟูด ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เงินสด)

ที่อยู ถ.พัทยาสาย 3 จ.ชลบุรี โทร. 085-080-3722

ที่อยู ถ.สุขุมวิท จ.ชลบุรี โทร. 038-341-855

ที่อยู ถ.เรียบหาด จ.ชลบุรี โทร. 038-436-572

ที่อยู ถ.ราษฎรอุทิศ จ.สงขลา โทร. 074-359-682

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้ง กอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

A pri l 2011

31


โปรโมชั่นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย ใหม เริ่มตั้งแต 2 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป นักธุรกิจแอมเวยใหมทส่ี มัครตัง้ แตวนั ที่ 2 ส.ค. 52 - 30 ธ.ค. 54 รับฟรี! ยาสีฟนั กลิสเทอร มัลติ-แอ็คชัน่ ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 196 บาท (เอพี) เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ ใดๆ* ครบ 2,500 บีวขี น้ึ ไป/ใบเสร็จ * ยกเวนผลิตภัณฑนวิ ทริไลท แนชเชอรัล บี นิวทริไลท ไบโอซี พลัส และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต เงือ่ นไข • รับสิทธิเ์ ดือนละ 1 ครัง้ สูงสุด 12 ครัง้ ตลอดอายุการสมัครปแรก • ชุดผลิตภัณฑดาํ เนินธุรกิจ/โปรโมชัน่ ทุกรายการ/การซือ้ สินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) สามารถเขารวมรายการนีไ้ ด

พิเศษ! นักธุรกิจแอมเวยที่สมัครตั้งแตวันที่ 2 ส.ค. 52 – 30 มิ.ย. 53 สามารถใชสิทธิ์ไดทั้งโปรโมชั่นเดิม (แลกซื้อนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ลด 30% หรืออารทิสทรี ไทม ดีไฟแอนซ สกิน รีฟินิชชิ่ง โลชั่น ลด 20%) และโปรโมชั่นใหม หมายเหตุ • 1 สิทธิ์/1 ใบเสร็จของโปรโมชั่นนั้นๆ • บริษัทขอยกเลิกรายการโปรโมชั่นเดิม สําหรับผูที่สมัครตั้งแต 2 ก.ค. 53 เปนตนไป

การตรวจสอบสิทธิ์จากรายงาน นักธุรกิจแอมเวยใหมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของทาน หรือนักธุรกิจแอมเวยอัพไลนสามารถเตือนดาวน ไลน ไมให พลาดสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษนี้ โดยวิธีการดังนี้ วิธที ่ี 1 สัง่ ซือ้ จากแผนกบริการธุรกิจทีแ่ อมเวย ช็อป ทุกสาขา ในราคาชุดละ 20 บาท สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทว่ั ไป และราคา 30 บาท วิธีที่ 2

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป • เมื่อเลือกแลว ใหกดปุม “ดูผลลัพธ” จาก www.amwayshopping.com - แสดงผลของขอมูลดังนี้ (ตัวอยางรายงานเปนรายงานประจํา • เลือกตึก ABO หรือ เมนูนักธุรกิจแอมเวย เดือนมกราคม 2011 เลือกเดือนสมัครเปนเดือนกรกฎาคม • เลือกหัวขอ “บริการขอมูล นธอ.” 2010 และเลือกเรียงลําดับตามรหัสนักธุรกิจแอมเวย) • เลือกหัวขอ “รายการสงเสริมการขายพิเศษสําหรับ นธอ. ใหม” • เลือกหัวขอ “รายงาน” ของโปรโมชั่นพิเศษ นธอ. ใหม (รับยาสีฟนกลิสเทอร) ขอมูลเพิ่มเติม • เลือกเดือนที่สมัคร และเลือกการเรียงลําดับตามตองการ 1. Amway Call Center 0-2725-8000 โดยเลือกเรียงลําดับไดจาก 2. เจาหนาที่แคชเชียร/แผนกบริการธุรกิจที่แอมเวย ช็อป - รหัสนักธุรกิจแอมเวย 3. ใบเสร็จรับเงิน - วันที่สมัคร 4. www.amwayshopping.com - รหัสสปอนเซอร

ตัวอยางรายงานโปรโมชั่นพิเศษ นธอ.ใหม (รับฟรียาสีฟนกลิสเทอร) เดือนมกราคม 2011 เดือนที่สมัคร รหัส นธอ.

รหัส ชื่อ โทรศัพท รหัสผูสปอนเซอร ชื่อผูสปอนเซอร โทรศัพท วันสมัคร 96000000 มะลิ เจริญชัย M : 081-123-4567 86000000 สุดา มาลีวรรณ M : 081-0123-456 3/7/2010 H : 0-2234-5678 H : 0-2222-5678 B : 0-2345-6789 B : 0-2333-6789

หมายเหตุ: M = มือถือ, H: บาน, B: ทํางาน

32

A pri l 2011

จํานวนบีวที ง้ั หมดตัง้ แต เดือน 1- ปจจุบนั

กรกฎาคม 2010 4569999 ขณะนี้ นธอ.ใหม อยูในชวงที่

7

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

วี ยอดบีวี จําทันวนบี ้งหมด ใชสิทธิ์ 03/07/10-31/07/10 27,747 101,747 Y Y = ใชสิทธิ์ 01/08/10-31/08/10 N N = ไมได ใช 01/09/10-30/09/10 N 01/10/10-31/10/10 35,000 Y 01/11/10-30/11/10 4,000 Y 01/12/10-31/12/10 35,000 Y 01/01/11-31/01/11 จํานวนบีวีทั้งหมด 01/02/11-28/02/11 ในเดือนนั้น 01/03/11-31/03/11 01/04/11-30/04/11 01/05/11-31/05/11 01/06/10-30/06/10 ระยะเวลาแตละชวง ของ นธอ.ใหม


เหตุใดจึงเลือกทําโปรโมชั่นกับยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด

ถานักธุรกิจแอมเวยใหมสมัครในวันปดยอด จะนับระยะเวลาการใชสิทธิ์อยางไร

เนื่องจากยาสีฟนกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด เปนผลิตภัณฑยอดนิยมของแอมเวย และเปนผลิตภัณฑ ที่สามารถเปดใจใหผูมุงหวังยอมรับในคุณภาพของ ผลิตภัณฑแอมเวย เนื่องจากมีความพึงพอใจสูงเมื่อได ทดลองใช และทําใหอยากซื้อซํ้าในครั้งตอไป

เนื่องจากการนับระยะเวลาใชสิทธิ์จะนับเดือนที่สมัคร เปนหลัก ดังนัน้ ถึงแมวา จะสมัครในวันปดยอดก็นบั เปน หนึ่งเดือนเชนเดียวกัน เชน ถาสมัครวันที่ 30 ก.ค. 53 ก็นบั เปนเดือนที่ 1 ดังนัน้ แนะนําให ซอ้ื ผลิตภัณฑ ใหครบ 2,500 บีวี ในวันทีส่ มัครเพือ่ ไมพลาดสิทธิร์ บั ฟรียาสีฟน กลิสเทอร ในเดือนแรก

นักธุรกิจแอมเวยใหมที่สมัครกอนวันที่ 2 ก.ค. 53 สามารถรับโปรโมชั่นนี้ไดหรือไม หากสมัครระหวางวันที่ 2 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53 สามารถเขารวมโปรโมชั่นใหมนี้ไดเชนกัน เนื่องจากยังอยูในชวงปแรกของ การสมัคร โดยใชสทิ ธิไ์ ดตามระยะเวลาทีเ่ หลืออยูข องการสมัครเปนนักธุรกิจแอมเวย ในปแรก เชน ถาสมัครในเดือน ธ.ค. 52 ก็จะสามารถใชสิทธิ์ได 5 ครั้ง คือ เดือน ก.ค. - พ.ย. 53 พรอมกันนั้นยังสามารถใชสิทธิ์โปรโมชั่นเดิม (แลกซื้อนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ลด 30% หรืออารทิสทรี ไทม ดีไฟแอนซ สกิน รีฟนิชชิ่ง โลชั่น ลด 20%) โดยใบเสร็จ 1 ใบ สําหรับ 1 สิทธิ์ ของโปรโมชั่นนั้นๆ ไมสามารถใช ใบเสร็จเดียวกันเพื่อรับสิทธิพิเศษของทั้งสองโปรโมชั่นได

นักธุรกิจแอมเวย ใหมทส่ี มัครตัง้ แตวนั ที่ 2 ก.ค. 53 – 30 ธ.ค. 54 สามารถขอรับสิทธิ์ในรายการโปรโมชั่น เดิม (ซื้อนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ลด 30% หรือ อารทิสทรี ไทม ดีไฟแอนซ สกิน รีฟินิชชิ่ง โลชั่น ลด 20%) ไดดวยหรือไม ไมสามารถขอรับสิทธิ์ในรายการโปรโมชั่นเดิมได เพราะถือวารายการโปรโมชั่นเกานั้นสิ้นสุดลงแลว

รายการสงเสริมการขายพิเศษนี้ สามารถใชรวม กับการซื้อชุดผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ รายการ โปรโมชั่นทุกรายการ รวมทั้งการสั่งซื้อสินคา แบบอัตโนมัติ (SOP) ของบริษัทไดหรือไม การซือ้ ผลิตภัณฑดาํ เนินธุรกิจ รายการโปรโมชัน่ ทุกรายการ รวมถึงการสัง่ ซือ้ แบบ SOP สามารถเขารวมรายการโปรโมชัน่ นี้ได แตไมรวมถึงการแลกสินคาแอมเวย/ของรางวัลใดๆ

หากนักธุรกิจแอมเวย ใหมไมไดใชสิทธิ์รายการโปรโมชั่นในเดือนนี้ สามารถเลือกใช สิทธิ์ทดแทนในเดือนถัดไปเปนจํานวน 2 ชิ้นไดหรือไม ไมสามารถใชสทิ ธิท์ ดแทนได เพือ่ ประโยชนสงู สุดจึงควรตรวจสอบสิทธิข์ องทานอยูเ สมอ

นักธุรกิจแอมเวย ใหมสามารถรับสิทธิโ์ ปรโมชัน่ ใหมนไ้ี ดถงึ เดือน ธ.ค. 54 หรือไม สามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ ไดตลอดอายุ 1 ปแรกของการสมัคร เชน หากสมัครเมื่อ วันที่ 20 ส.ค. 53 ระยะเวลาในการเขารับสิทธิ์โปรโมชั่นจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค. 54

สมาชิกแอมเวย ใหมสามารถรับสิทธิ์รายการโปรโมชั่นนี้ไดหรือไม สมาชิกแอมเวย ไมสามารถรับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ หากสมาชิกตองการรับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ ทําได โดยเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกเปนนักธุรกิจแอมเวย (อัพเกรด)

กรณีทน่ี กั ธุรกิจแอมเวยใหมสมัครแลว แตเอกสารการสมัครยังไมครบถวน และไดสง่ั ซือ้ สินคาตามเงื่อนไขโปรโมชั่นแลว ไมทราบวาในกรณีนี้จะเริ่มนับสิทธิ์ไดตั้งแตเมื่อไร บริษัทจะเริ่มนับเดือนแรกของสิทธิพิเศษนี้จากเดือนที่ยื่นใบสมัคร อยางไรก็ตาม ทานจะไดรับสินคาที่สั่งซื้อรวมถึงของแถมเมื่อยื่นเอกสารการสมัครทุกอยางครบถวน A pri l 2011

33


สําหรับสมาชิกแอมเวยเทานั้น

สุดยอดคะแนนจาก

Extreme Point เพื่อสมาชิกคนสําคัญ รับทันที! คะแนน AmPlus สูงสุด 1,000 คะแนน

เมื่อทานสมาชิกแอมเวยซื้อผลิตภัณฑแอมเวย* ในใบเสร็จแรก ตั้งแต 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 54 รับคะแนนสะสม แอมพลัสแบบพิเศษสุดๆ ทันที เพื่อใหคุณแลกของรางวัลไดงายและเร็วขึ้น

• รับคะแนน AmPlus 500 คะแนน • รับคะแนน AmPlus 1,000 คะแนน

เมื่อมียอดซื้อตั้งแต 3,000 - 4,999 บาท (เอพี)/ใบเสร็จ** เมื่อมียอดซื้อตั้งแต 5,000 บาท (เอพี) ขึ้นไป/ใบเสร็จ**

บี ประกันภัย และบริการ * ยกเวนสินคาในกลุม เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก นิวทริไลท ไบโอซี พลัส นิวทริไลท แนชเชอรลั ** จากปกติ 20 บาท ได 1 คะแนน เงื่อนไข นั้น 1. สมาชิก 1 รหัส มีสิทธิ์เขารวมโปรโมชั่นไดเพียง 1 รายการ ในยอดซื้อครั้งแรกภายในชวงโปรโมชั่นเทา รายการ ก ทุ (SOP) ิ ต โนมั ต แบบอั า ค น สิ อ ้ ซื ง ่ ั 2. รายการโปรโมชั่นนี้ไมนับรวมการส นํามาคํานวณเปนคะแนนสะสม 3. สําหรับยอดซื้อผลิตภัณฑแอมเวย* ที่เกิน 5,000 บาท (เอพี) ในใบเสร็จนั้นๆ ที่รวมโปรโมชั่นจะไมถูก ไดถกู คํานวณรวมในคะแนนของโปรโมชน่ั นีแ้ ลว คะแนน) 1 ได บาท 4. คะแนนสะสมปกติจากยอดซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย* ของใบเสรจ็ นัน้ ๆ ทีร่ ว มโปรโมชัน่ (20 5. ยอดซื้อสินคาที่ไมรวมในรายการโปรโมชั่นจะถูกคํานวณคะแนนสะสมตามปกติ

ของรางวัลแนะนําจากรายการสะสมคะแนน (สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดจากคูม อื สมาชิกแอมเวย ฉบับ ก.พ. - ก.ค. 54 และ www.amwayshopping.com เลือกตึกสมาชิก)

รหัส

รายการผลิตภัณฑ

มูลคา (เอพี)

คะแนน

90

765

เงินบริจาคเพื่อมูลนิธิแอมเวย

100

1,325

สําลีแผนสําหรับทําความสะอาดเครื่องสําอางอารทิสทรี

105

900

E-9893TH

สเปรยระงับกลิ่นปากกลิสเทอร รสมิ้นท

136

1,155

E-2178-A

ลูกกลิ้งระงับเหงื่อและกลิ่นกาย บอดี้ ซีรีส

168

1,425

E-6833TH

ยาสีฟนกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด

196

1,675

10-3408TH

นํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 กลิ่นซิกเนเจอร

204

1,750

E-0001TH

ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี.

228

1,950

E-6863-A

โลชั่นบํารุงผิว บอดี้ ซีรีส อัลลาโน

236

2,000

E-2181TH

สบูประทินผิว จี แอนด เอช

276

2,350

E-8153TH

ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส

304

2,600

E-9761-A

โลชั่นถนอมผิว จี แอนด เอช

348

2,950

217699 219241 M1 219180

34

A pri l 2011

แผนฟลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี


โปรตนี สารอาหารทจ่ี าํ เปน ในทกุ วนั ของชวี ติ คงไมมีใครปฏิเสธวาสารอาหารสําคัญที่รางกาย ขาดไมไดในชีวิตประจําวันคือ โปรตีน วันนี้เราจะ มาอัพเดทเคล็ดลับการเลือกรับประทานโปรตีน จาก Harvard School of Public Health* ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวเราและนาสนใจมากคะ

เลือกรับประทานโปรต จากแหลงที่ดีและหลากีนหลาย โดยรับประทานโปรตีนใหไดตามปร ิมาณ ทีร่ า งกายตอ งการ เพือ่ ใหแนใจวารา งกาย จะไดรับกรดอะมิโนครบถวน

รักษาสมดุลการรับประทานคารโบไฮเดรต และโปรตีน

คัดสรรแหลงโปรตีน โดยพิจารณาจากสวนประกอบอื่น ๆ ที แหลงนัน้ ๆ โปรตีนบางชนดิ อาจมาพ ่มากับโปรตีน รอมกบั ใยอาหาร ทีด่ ตี อ สุขภาพ เชน โปรตนี จากถว่ั และธั พืช โปรตนี บางชนิดอาจมาพรอมกับสารอาห ญ ารที ผลดีตอสุขภาพ เชน ไขมัน ซึ่งอา ่ไมคอยสง จพบใ Whole Milk และเนื้อแดงที่มีไขมัน นนมชนิด สูง ชอบรับประทานเนื้อปลาและเนื้อ สําหรับผูที่ จากส หากตองการรับประทานเนื้อแดงบ ัตวปก าง สวนที่มีไขมันตํ่าและรับประทานเป ควรเลือก นครั้งคราว และถาตองการรับประทานผลิตภั ณฑจากนม เพ่อื ให ไดสุขภาพที่ดีกวาควรเลือกผ ลิตภัณฑ Skim หรือ Low-fat ขอมูลทั้งหมดนี้เปนขอมูลสวนหนึ่งในก ารพิจารณาเลือก รับประทานโปรตีนเพื่อใหมีสุขภาพที่ดี อยางไรก็ตาม ยังมี ขอมูลที่นาสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับโปร ตีนที่สงผลดีตอ สุขภาพรางกาย โดยทุกทานสามารถห าขอมูลเพิ่มเติมจาก www.nutrilite.co.th คูมือจากบริษัท หร ือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ดานสารอาหาร เชน นักโภชนาการ หร ือบุคลากรการแพทย

การลดการรับประทานคารโบไฮเดรตและ เพิ่มการรับประทานโปรตีน ชวยทําใหระดับ ไตรกลีเซอไรดและโคเลสเตอรอลชนิดดี (High-Density Lipoprotein Cholesterol; HDL-C) ในเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิด โรคหวั ใจวาย (Heart Attack) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคทีเ่ กีย่ วของกับระบบหลอดเลือด หัวใจ (Cardiovascular Disease) นอกจากนี้ อาจชวยเพิ่มระยะเวลาการรูสึกอิ่มและลดความ อยากอาหารได

* คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮารวาร

รับประทานถั่วเหลืองพอประมาณ ถั่วเหลือง เตาหู หรืออาหารที่มีถั่วเหลือง เปนสวนประกอบ นับเปนแหลง โปรตีนทีด่ ี อีกทางเลือกหนึ่ง โดยรับประทาน 2-4 หนวยบริโภค/สัปดาห

ด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Harvard Sch

ool of Public Health)

A pri l 2011

35


ความตัง้ ใจของเราในวันนํา้ โลก คุณทราบไหมวาในโลกของเรามีผคู นมากกวาหนึง่ พันลานคนทัว่ โลกขาดแคลนนํา้ ดืม่ เพราะ ไมสามารถเขาถึงความตองการพื้นฐานเชนนี้ไดทุกคน ผูคนจํานวนมากตองเสียชีวิตจาก สาเหตุของนํ้าที่ไมสะอาดมากกวาเสียชีวิตจากความรุนแรงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสงครามดวย ทั้งมหาสมุทร ทะเลสาบ แมนํ้า และลําธารทั้งหมดทั่วโลก คุณอาจคิดวาปริมาณนํ้าที่มีอยูไมนาจะเปนปญหา แตความเปนจริงคือ ในปริมาณนํา้ ทัง้ หมดทีม่ อี ยูบ นโลกนี้ มีเพียง 2.75% เทานัน้ ทีเ่ ปนนํา้ จืด และในจํานวน 2.75% มีปริมาณ 2.05% ทีเ่ ปนนํา้ แข็งในธารนํา้ แข็งทัง้ หลายทีม่ นุษย ไมสามารถนํามาใช ได ยิง่ กวานัน้ พวกเรามักไมให ความสําคัญกับนํ้าดื่มที่สะอาด เพือ่ เพิม่ การตืน่ ตัวในวิกฤติการณนา้ํ ของโลก สหประชาชาติจงึ ไดกาํ หนดใหวนั ที่ 22 มีนาคมของทุกป เปนวันนํา้ โลก (World Water Day) ซึ่งมีสาระสําคัญที่มุงเนนการใหความสําคัญตอนํ้าจืดและการจัดการทรัพยากรแหลงนํ้าจืด อยางยัง่ ยืนตอเนือ่ งทุกป และในป 2554 วัตถุประสงคของวันนํา้ โลก คือการมุง เนนความสนใจในระดับนานาชาติ ถึงผลกระทบของการเติบโตของจํานวนประชากรเมืองอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไปสูอุตสาหกรรมและความ ไมแนนอนทีม่ สี าเหตุจากการเปลีย่ นแปลงทางสภาวะอากาศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทม่ี ผี ลตอระบบนํา้ ของเมือง คําขวัญของปนี้คือ นํ้าสําหรับเมือง: การตอบสนองตอความทาทายของเมือง มีจุดประสงคเพื่อดึงดูดความ สนใจและกระตุนรัฐบาล องคกร ชุมชน และประชาชนทั้งหลายใหัมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในการรณรงค เรื่องความสําคัญของการยกระดับการบริหารจัดการนํ้าของเมือง

การมีสวนรวมในวันนํ้าโลก การรณรงควนั นํา้ โลกประจําป นับเปนโอกาสสําหรับพวกเราทุกคนในฐานะพลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบในการใหความสําคัญตอความตองการนํา้ สะอาด และมั่นใจไดวาจะมีนํ้าสะอาดเพียงพอสําหรับโลกของเรา การทุมเทในดานสิ่งแวดลอมจึงเปนหลักสําคัญในปรัชญาระดับองคกรของแอมเวย แอมเวย คอรปอเรชั่นไดคิดคนเครื่องกรองนํ้าเปนครั้งแรกในป 2527 ดวยการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเปนเวลาสองทศวรรษ จนกระทั่งได วิวัฒนาการไปสูเครื่องกรองนํ้า eSpring ซึ่งเปนระบบกรองนํ้าภายในบานระบบแรกที่ไดรับการออกแบบใหลดการปนเปอนของสาร ทีอ่ าจมีผลกระทบตอสุขภาพไดมากกวา 140 ชนิด* อาทิ สารตะกัว่ สารปรอท สารอินทรียร ะเหยงาย ยาฆาแมลง และอืน่ ๆ เครือ่ งกรองนํา้ eSpring ใหนํ้าดื่มที่สะอาด ใส และมีคุณภาพอยางคุมคา รวมทั้งใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสําหรับผูคนมากกวา 2 ลานครอบครัวทั่วโลก ตลอดอายุการใชงานของเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ใชพลาสติกนอยกวานํา้ บรรจุขวดทัว่ ไปถึง 99% การมอบนํา้ สะอาดในรูปแบบทีม่ คี วามรับผิดชอบ ตอสิ่งแวดลอมจึงเปนประเด็นที่อยูในความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นของผูคนทั่วโลก นอกจากนี้ แอมเวยยังสนับสนุนและกระตุนความพยายามของแตละบุคคล ไมวาจะเปนพนักงาน นักธุรกิจแอมเวย ลูกคา หรือสาธารณชน ในการอนุรักษแหลงนํ้าและการตระหนักถึงคุณภาพของนํ้า จากสิง่ พิมพและประกาศตางๆ ทีส่ ง ผานชองทางการสือ่ สารของแอมเวยทว่ั โลก นีเ่ ปนตัวอยางคําแนะนําบางสวนทีท่ กุ คนสามารถปฏิบตั ใิ นครัวเรือนได * รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 และตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)

36

A pri l 2011


สถานที่

คําแนะนํา

ครัว

• อยาลางจานโดยเปดนํ้าโดยตรงจากกอก ใหลางโดยใชนํ้าที่ขังไว ในอางลางจาน • ถาตองการดื่มนํ้าเย็น ใหเก็บขวดนํ้าไว ในตูเย็นหรือให ใชนํ้าแข็ง

หองนํ้า

• ใชเวลาอาบนํ้าใหนอยลงหรือติดตั้งหัวฝกบัวแบบประหยัดนํ้า • วางถังไว ใกล ฝกบัวเพื่อรองนํ้าสวนเกินระหวางอาบนํ้าและนํานํ้าไปใชซํ้าที่อื่น • ปดฝกบัวขณะถูสบู อยาเปดนํ้าทิ้งไวระหวางการโกนหนวดหรือแปรงฟน

ภายนอกบาน

• รดนํา้ ตนไมภายนอกบานดวยบัวรดนํา้ แทนการใชสายยางหรือสปริงเคิล ใชนา้ํ ฝน หรือนํ้าที่ใชแลวจากตูปลา อางลางจาน หรือนํ้าอาบ • รดนํ้าตนไมและสนามหญาภายนอกบานในตอนเชาหรือเย็นเพื่อลดการระเหย • ใชถังนํ้าเมื่อลางรถแทนการใชสายยาง

ภายในบาน

• ซอมกอกนํ้าที่รั่ว • การซักผาแตละครัง้ ให ใสผา ใหเต็มความจุของเครือ่ งซัก เพราะเครือ่ งจะใชนา้ํ เทากัน ในการซักทุกครั้ง

ชุมชน

• กระตุนใหมีการสอนกิจกรรมการอนุรักษนํ้าในโรงเรียน

เพียงเริ่มตนกับเครื่องกรองนํ้า eSpring ซึ่งเปนความภาคภูมิใจในการชวยเหลือผูคนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ผานการบริการ การสนับสนุนนโยบาย และผลิตภัณฑตา งๆ ทีส่ อดคลองกับปณิธานดานสิง่ แวดลอมของเราทีย่ งั คง ดําเนินจนถึงปจจุบัน

eSpring เครือ่ งกรองนํา้ ทีม่ ยี อดขายสูงสุดของโลก… จากแอมเวย*

* เครื่องกรองนํ้าดื่มภายในครัว จากผลวิจัยการตลาด บริษัท Verify Markets ดานยอดขายทั่วโลกป 2009

ผักผลไมสีแดงมีสวนชวยใหหัวใจไมออนแอ 1 ในผักผลไม 5 สี ที่มี “ไฟโตนิวเทรียนท”


àÔ ÈÉ ¼Å Ãͺ¾ Ô μÒÁ ´

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไป

ÃÐÂÐμ èÕ 1 ¤Ã§éÑ ·

ผานไปแลวกับโครงการเวท แมเนจเมนท 2011 ระยะติดตามผลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 54 ที่สํานักงานใหญแอมเวย เพชรแตละทานตางมี ความสุขกับนํา้ หนักทีล่ ดได ซึง่ แสดงผลจากการตรวจวัดคาองคประกอบ ของรางกายดวยเครื่อง Body Composition และการวัดรอบเอว การบรรยายมี 2 หัวขอที่นาสนใจ ดังนี้ • กรณีศึกษาสําหรับผูที่มีปญหาดานการลดนํ้าหนัก โดย ผศ.ปรัญรัชต ธนวิยุทธภัคดี ผูเ ชีย่ วชาญ ดานโภชนาการและการใหคาํ ปรึกษา โดยตัวแทนเพชรไดรว มแบงปนประสบการณการลดนํา้ หนัก และความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑลดนํา้ หนักอยางภาคภูมใิ จ นับเปนประโยชนตอ ผูเ ขารวมอบรมอยางยิ่ง • การลดนํา้ หนักกับศาสตรแหงการชะลอวัย โดย พญ.ธิดากานต รุจพิ ฒ ั นกุล ผูเ ชีย่ วชาญ ดานเวชศาสตรชะลอวัยและฟน ฟูสขุ ภาพ และ เปนเจาของผลงานหนังสือมากมายหลายเลม

38

A pri l 2011


เพชรขอเลาวา… “ดิฉนั ไดนาํ ความรูค วามเขาใจในคอนเซ็ปต ของการควบคุมนํา้ หนักมาใชกับตัวเองจน เห็นผล และนําไปเผยแพรใหกับองคกรโดย ชี้ใหเห็นถึงความเปนไปได และผลการ ลดนํ้าหนักจากการเปนตัวอยาง (Role Model) ของการ “ทําได” และที่สําคัญ เมื่อเรียนรูเทคนิคการแนะนําใหคําปรึกษา อยางเหมาะสมกับสภาวะของแตละคน จะยิง่ ชวยรักษากําลังใจในการควบคุมนํ้าหนักได ดีมากคะ” คุณทัดดาว ปญจโสภกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

“1 เดือนที่ผานมา ดิ เปาหมาย คือ 2.3 กกฉันลดนํ้าหนักไดตาม จึงนําความรูไปจัดคอ . รอบเอวลดไป 3 ซม. คนในองคกรโดยจัดกลรสอบรมดาวนไลนและ ก็สามารถลดนํ้าหนักไดมุ แบบโฟกัสกรปุ ทกุ คน ใชผลิตภัณฑมากขึ้นค ดีและรูสึกตื่นตัวในการ ะ” ทพญ.เกศินี อุ ิต ติ นักธุรกิจแอมเวยดมก ระดับเพ

ชร

กลุม Belly Killers สามารถรวมพลังลดนํ้าหนักรวมกัน ไดมากถึง 14.7 กก. ควารางวัลนิวทริไลท โพสิทริม ไปได ในครั้งนี้ (1 กลอง/คน)

ดีขึ้น เชน “ผมใชความรูจากโครงการนี้ฝกฝนตนเองใหมีสุขเริภาพ กําลังกาย ออก การเลือกทานอาหาร การคํานวณพลังงาน และ3.6่มกก. รอบเอวลดลง มากขึน้ ภายใน 1 เดือน สามารถลดนํา้ หนักได อ่ื งนํา้ หนักตัวและ  หาเร 6 ซม. จึงถายทอดความรแู กดาวน ไลนทม่ี ปี ญ ัทเพิ่มขึ้นก็จะยิ่งถายทอด ษ บริ จาก ล มู อ ข บ ั ร ได อ ่ มื เ ้ นี โรคอวน หลังจาก อยางเขมขนขึ้นครับ” คุณสมหมาย ครสาคู นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

“ดิฉันนํารูปถายกอน-หลังลดนํ้าหนักใหดาวน ไลนดู เพื่อเปน แรงบันดาลใจวาเปนไปไดที่จะลดนํ้าหนักโดยไมตองอดอาหาร และจัดประชุมใหความรูเรื่องการลดนํ้าหนัก สวนตัวไดตั้ง เปาหมายลดนํ้าหนัก 10 กก. เพื่อสุขภาพที่ดี รูปรางที่ดี และ เพิ่มความมั่นใจใหตัวเองคะ” คุณฐิติพร ตันติสุรียพร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา

รคํานวณแคลอรี และให “ดิฉันไดแนะนําดาวน ไลนเรื่องกา หารและผลิตภัณฑเสริม ลองทานผลิตภัณฑทดแทนมื้ออา 2 สัปดาห นํ้าหนักลดไป อาหารอื่นๆ ควบคูไปดวย เพียนีง้เราก ําลังจะเปนแบบอยางให 2 กก. รูสึกดีใจมาก และตอน งกายดวย ถาเรารูปรางดี ดาวน ไลนในเรื่องการออกกําลัเปนขบวน สุขภาพแข็งแรง ดาวน ไลนก็จะรูปรางดีตามมา ริหารไดแนนอนคะ” ธุรกิจกาวหนา และเปนเพชรบ คุณชลิตา จําเนียรสุข ร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพช

เสนทางของการมีสขุ ภาพดีและรูปรางทีส่ มสวน ยังไมหยุดเพียงแคน้ี คอยพบกับภาพบรรยากาศ ระยะติดตามผลอีก 2 ครั้ง ในฉบับตอๆ ไปคะ

ผักผลไมสีเขียวมีสวนชวยใหสายตาดี 1 ในผักผลไม 5 สี ที่มี “ไฟโตนิวเทรียนท”


โครงการเวท แมเนจเมนท 2010 ในป 2010 ที่ผานมา เราไดเปดตัวโครงการเวท แมเนจเมนท 2010 จํานวน 2 รอบ ซึ่งประสบความสําเร็จเปน อยางมาก มีผเู ขารวมโครงการฯ ทัง้ หมด 300 ทาน โดยตลอดระยะเวลา 4 เดือน แตละทานสามารถลดนํา้ หนัก ไดตามเปาหมายและไดรับความรูที่เปนประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะหลักสูตรเขมขน 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรม รอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา จ.นครนายก เราจึงนําภาพบรรยากาศความสนุกสนานมาฝากแฟนๆ อะชีฟคะ รอบที่ 1 • หลักสูตรเขมขน 3 วัน 2 คืน: วันที่ 5 – 7 มิ.ย. 53 • อบรม/ติดตามผล 3 ครั้ง: ก.ค. – ก.ย. 53

40

A pri l 2011


รอบที่ 2 • หลักสูตรเขมขน 3 วัน 2 คืน: วันที่ 16 – 18 ต.ค. 53 • อบรม/ติดตามผล 3 ครั้ง: พ.ย. 53 – ก.พ. 54 เราเชื่อวาสุขภาพรางกายที่แข็งแรงยอมสงผลดีตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพ มากขึน้ และยังทําใหเรามีความสุขในชีวติ ประจําวันอีกดวย สําหรับผูท ไ่ี มไดเขารวม โครงการครั้งนี้ก็ไมตองเสียใจนะคะ โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 กําลัง รอคุณอยู...แลวมารวมดูแลสุขภาพดวยกันคะ

ผักผลไมสีมวงมีสวนชวยใหความจําดี 1 ในผักผลไม 5 สี ที่มี “ไฟโตนิวเทรียนท”

A pri l 2011

41


เปดแลว! โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 เริม่ แลวสําหรับปนก้ี บั โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 (Weight Management Program 2011) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก ในการชวยใหทานควบคุมและลดนํ้าหนักไดอยางถูกวิธีและมี สุขภาพดีดว ยวิธงี า ยๆ โดยไมตอ งอดอาหารกับหลักสูตรเฉพาะ ของนิวทริไลท ทานจะไดรบั ความรูด า นโภชนาการทีเ่ กีย่ วของ กับการควบคุมนํา้ หนัก โดยวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญในแตละดาน พรอมภาคปฏิบัติที่จะชวยใหทานสามารถนําไปปฏิบัติไดใน ชีวิตประจําวัน เพื่อการมีนํ้าหนักตามที่ตองการและการมี สุขภาพที่ดี รายละเอียดโครงการ มีระยะเวลา 4 เดือน แบงออกเปน 4 ระยะ ประกอบดวย 1. หลักสูตรเขมขน 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา จ.นครนายก 2. ระยะติดตามผล ครั้งที่ 1 ณ สํานักงานใหญแอมเวย 3. ระยะติดตามผล ครั้งที่ 2 ณ สํานักงานใหญแอมเวย 4. ระยะติดตามผล ครั้งที่ 3 ณ สํานักงานใหญแอมเวย

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 1. ตองมีสถานะเปนนักธุรกิจแอมเวย ณ วันที่สมัคร 2. เฉพาะผูที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐานเทานั้น (BMI มากกวาหรือเทากับ 23) โดยแนบเอกสารการตรวจดวยเครื่อง Body Composition ตัวจริง ซึ่งสามารถ รับบริการไดที่แอมเวย ช็อป ยกเวนกรณีที่แอมเวย ช็อป ไมมีบริการเครื่อง Body Composition บริษัทอนุโลมใหแนบรูปถายเต็มตัวขนาด 4 x 6 นิ้ว จํานวน 1 รูป ที่ถายไว ไมเกิน 1 เดือนกอนวันที่สมัคร (วิธีการคํานวณคา BMI ดูไดจาก “ใบสมัครโครงการฯ” หนา 45) 3. มุงมั่นและตั้งใจควบคุมและลดนํ้าหนักตลอดทั้งในระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ และหลังโครงการ

การรับสมัคร ผูสนใจกรุณากรอกใบสมัครจากนิตยสารอะชีฟฉบับนี้ในหนา 45* พรอมแนบ เอกสารการตรวจดวยเครื่อง Body Composition สงมาที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ เมื่อเจาหนาที่พิจารณาวาใบสมัครถูกตองตามเกณฑการรับสมัคร จึงจะรับชําระเงิน (รายละเอียดการสมัครกรุณาอานจากใบสมัครโครงการฯ) * สามารถถายสําเนาใบสมัครได

• รับสมัครจํานวนจํากัด เพียง 150 ทานเทานั้น • ระยะเวลาการรับสมัคร - รอบแพลตินัมและสูงขึ้นไป วันที่ 4 - 5 เมษายน 2554 (จํากัด 1 ที่นั่ง/1 รหัส) - รอบทั่วไป วันที่ 6 - 30 เมษายน 2554

• คาสมัคร พิเศษ! ผูที่สมัครกอนวันที่ 4 - 18 เมษายน 2554 คาสมัคร 4,500 บาท/ทาน** ผูที่สมัครวันที่ 19 - 30 เมษายน 2554 คาสมัคร 5,000 บาท/ทาน** ** ราคานี้สําหรับหองพักเตียงคู (2 ทาน/หอง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหองพักและสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินคาจองอบรมเฉพาะทานที่แจงความประสงคลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนเริ่มการอบรม

42

A pri l 2011


ระยะเวลาของโครงการ โครงการ

วันที่

เวลา

สถานที่

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรเขมขน

13 พ.ค. 54

7.00 - 13.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

• ตรวจสุขภาพและเจาะเลือด* (7.00 - 9.00 น.) • ถายรูปกอนเขาโครงการ • การจัดมือ้ อาหารเพือ่ ควบคุมและลดนํา้ หนัก

13.00 - 18.30 น.

โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา

• ออกเดินทางสูรีสอรท • เขาฐานกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

14 พ.ค. 54

6.30 - 18.30 น.

โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา

• กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา* • โรคอวนและโภชนาการเพือ่ การลดนํ้าหนัก • สารอาหารเพือ่ การลดนํา้ หนัก • การออกกําลังกาย (ภาคทฤษฎีและปฏิบตั )ิ

15 พ.ค. 54

6.30 - 18.00 น.

โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา

• กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา* • สอบวัดผล • การนําเสนอแผนลดนํา้ หนัก (กิจกรรมกลุม ) • การทําการตลาดผลิตภัณฑเพือ่ การควบคุม และลดนํ้าหนัก • เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ติดตามผลครั้งที่ 1 26 มิ.ย. 54

8.30 - 12.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

• ตรวจรางกาย (ไมมีเจาะเลือด) • การสรางแรงบันดาลใจเพื่อการลดนํ้าหนัก อยางตอเนื่อง

ติดตามผลครั้งที่ 2 24 ก.ค. 54

8.30 - 12.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

• ตรวจรางกาย (ไมมีตรวจเลือด) • การควบคุมนํา้ หนักกับศาสตรแหงการชะลอวัย

4 ก.ย. 54

7.00 - 12.00 น.

สํานักงานใหญแอมเวย

• ตรวจสุขภาพและเจาะเลือด* (7.00 – 9.00 น.) • สาธิตการทําอาหารเมนูลดนํา้ หนักกับ iCook

ติดตามผลครั้งที่ 3

* หมายเหตุ • กรุณางดอาหารและนํ้า 8 – 12 ชั่วโมง กอนเขารวมโครงการเพื่อตรวจสุขภาพในวันที่มีการตรวจเลือด และกรุณามาลงทะเบียน กอนเริ่มตรวจสุขภาพ 15 นาที • กรุณาเตรียมเสื้อผาใสสบายและรองเทากีฬาสําหรับกิจกรรมออกกําลังกายยามเชาที่โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา • โปรแกรมและเวลาการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สิ่งที่ทานจะไดรับระหวางเขารวมโครงการ 1. ความรูแ ละหลักการปฏิบตั อิ ยางถูกตองจากวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ ในการลดนํ้าหนัก 2. ได ฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเลือกอาหารและออกกําลังกาย เพื่อการลดนํ้าหนักอยางสุขภาพดี 3. ที่พักและอาหาร พรอมอาหารวางเพื่อสุขภาพ ที่โรงแรม รอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรทแอนดสปา 3 วัน 2 คืน 4. อาหารและอาหารวางตามที่โปรแกรมกําหนด

5. ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเพื่อตรวจคาไขมันในเลือด 2 ครั้ง 6. รูปถายเพือ่ เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงในระหวางเขาโครงการ 7. ของที่ระลึก ไดแก คูมือการลดนํ้าหนักพรอมอุปกรณการ ออกกําลังกาย เสื้อโครงการฯ และวงลอแคลอรี 8. ไดรับคําแนะนําอยางใกลชิดจากนักโภชนาการเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห เพือ่ ใหการควบคุมนํา้ หนัก ประสบผลสําเร็จสูงสุดตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการ

ผักผลไมสีสมมีสวนชวยเสริมภูมิตานทาน 1 ในผักผลไม 5 สี ที่มี “ไฟโตนิวเทรียนท”


และเพือ่ สนับสนุนใหผเู ขารวมโครงการมีความมุง มัน่ ตัง้ ใจในการฝกอบรม และปฏิบตั ติ วั เพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนักอยาง ตอเนือ่ งสมํา่ เสมอ บริษทั ขอมอบรางวัลและสิทธิประโยชนใหแกผทู ม่ี ผี ลงานการควบคุมนํา้ หนักและยอดธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ดังนี้

รางวัล Gold Award จํานวน 5 รางวัล มอบใหกับผูผานเกณฑการพิจารณารางวัลขอ 1 - 8 ที่มียอดบีวี กลุมธุรกิจสวนตัว (Group BV) ในกลุมผลิตภัณฑที่กําหนดสูงสุด 5 อันดับแรก* โดยไดรับรางวัลดังตอไปนี้ • คูปองเงินสดเพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑนวิ ทริไลท มูลคา 20,000 บาท (เอพี) • ใบประกาศนียบัตร • บทสัมภาษณลงในนิตยสารอะชีฟ • ไดรบั เชิญเปนวิทยากรของบริษทั ในโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสม

รางวัล Silver Award จํานวน 10 รางวัล มอบใหกับผูผานเกณฑการพิจารณารางวัลขอ 1 - 8 ที่มียอดบีวี กลุมธุรกิจสวนตัว (Group BV) ในกลุมผลิตภัณฑที่กําหนดอันดับที่ 6 - 15* โดยไดรับรางวัลดังตอไปนี้ • คูปองเงินสดเพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑนวิ ทริไลท มูลคา 10,000 บาท (เอพี) • ใบประกาศนียบัตร * กรณีที่ยอดบีวีกลุมธุรกิจสวนตัว (Group BV) เทากัน บริษัทสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณารางวัลใหแกผูที่มีอัตราการเติบโตของยอดบีวีกลุม ธุรกิจสวนตัว (Group BV Growth Rate) ที่สูงกวา

รางวัลพิเศษ 1. มอบใหกบั ผูเ ขารวมโครงการทีไ่ มไดรบั รางวัล Gold และ Silver Award แตสามารถผานตามเกณฑการพิจารณารางวัลขอ 1 - 7 (ไมรวม ขอ 8) โดยไดรับรางวัลคือ ผลิตภัณฑนิวทริไลท โพสิทริม 1 กลอง มูลคา 1,325 บาท (ซีพี) 2. มอบใหแกผูเขารวมโครงการทุกทานที่ผานเกณฑการพิจารณารางวัล ขอ 1- 7 (ไมรวมขอ 8) และมีคามวลกลามเนื้อคงที่หรือเพิ่มขึ้น โดย ไดรับรางวัลคือ ผลิตภัณฑนิวทริไลท ซีแอลเอ 500 จากนํ้ามัน ดอกคําฝอย 1 ขวด มูลคา 3,710 บาท (ซีพี)

เกณฑการพิจารณารางวัล ผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลตองผานเกณฑดังตอไปนี้ 1. เขารวมการฝกอบรมครบทุกครั้ง (ระยะเขมขน 3 วัน 2 คืน และระยะติดตามผลอีก 3 ครั้ง) 2. ไดคะแนนสอบไมตํ่ากวา 75% 3. สง “บันทึกรายการอาหารประจําสัปดาห” ไมตํ่ากวา 80% (อยางนอย 12 สัปดาห จากทั้งหมด 15 สัปดาห) 4. นํา้ หนักตัวลดลงอยางนอย 7% ของนํา้ หนักเริม่ ตน ณ วันแรกของ โครงการ หรือมีคา ดัชนีมวลกาย (BMI) อยูใ นเกณฑปกติ (18.5 - 22.9) 5. คาเปอรเซ็นต ไขมันรางกาย (% Body Fat) ลดลง 6. มีคาไขมันในเลือดตามที่กําหนด ดังนี้ a. คาไตรกลีเซอไรดลดลง หรืออยูในชวงคามาตรฐาน* b. คาโคเลสเตอรอลรวมลดลง หรืออยูในชวงคามาตรฐาน* c. คาแอลดีแอลโคเลสเตอรอลลดลง หรืออยูใ นชวงคามาตรฐาน* d. คาเอชดีแอลโคเลสเตอรอลเพิม่ ขึน้ หรืออยูใ นชวงคามาตรฐาน* 7. ยอดบีวกี ลุม ธุรกิจสวนตัว (Group BV) ของกลุม ผลิตภัณฑทก่ี าํ หนด* ในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 54 ตองไม ตํ่ากวา 20,000 บีวี 8. มีอัตราการเติบโตยอดบีวีกลุมธุรกิจสวนตัว (GBV Growth Rate) ในกลุมผลิตภัณฑที่กําหนด ตามระยะเวลาโครงการ (1 พ.ค. 31 ส.ค. 54) อยางนอย 15% เทียบกับระยะเวลากอนเขาโครงการ (4 ม.ค. - 30 เม.ย. 54) 44

A pri l 2011

ตัวอยางการคํานวณยอดธุรกิจ คุณสมสวนมียอดบีวีกลุมธุรกิจสวนตัว (Group BV) ดังนี้ เงื่อนไข

ยอดบีวีของกลุมสวนตัว ในกลุม ผลิตภัณฑทก่ี าํ หนด

4 ม.ค. - 30 เม.ย. 54 (กอนเขาโครงการ) 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 54 (ระยะเวลาโครงการ)

200,000 250,000

อัตราการเติบโต

(250,000 - 200,000) x 100/200,000 = 25%

จากตัวอยางนี้ คุณสมสวนผานเงื่อนไขขอ 7 และ 8 คือ ยอดบีวี กลุมธุรกิจสวนตัวในกลุมผลิตภัณฑที่กําหนด คือ 250,000 บีวี (ซึ่งไมตํ่ากวา 20,000 บีวีตามขอ 7) และอัตราการเติบโต คํานวณได 25% (ไมตํ่ากวา 15% ตามขอ 8) * หมายเหตุ 1. ยอดบีวีกลุมธุรกิจสวนตัว (Group BV) หมายถึง ยอดบีวีรวม ของนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกในกลุมธุรกิจของทาน 2. กลุม ผลิตภัณฑทก่ี าํ หนด หมายถึง นิวทริไลท โพสิทริม (ทุกรส) นิวทริไลท แคลโลว และนิวทริไลท ซีแอลเอ 500 3. คามาตรฐานของคาไขมันในเลือดตางๆ ยึดถือตามทีบ่ ริษทั กําหนด

ประกาศผลรางวัล วันที่ 20 กันยายน 2554 ทาง www.amwayshopping.com และบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ หมายเหตุ • บริษัทสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแกผูที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท • ผูไดรับรางวัลจะตองชําระภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัลที่ไดรับ ตามขอกําหนดของกรมสรรพกรที่ ท.ป.4/2528

ตัวอยางผูป ระสบความสําเร็จจากการเขารวม โครงการ เวท แมเนจเมนท ครั้งที่ผานมา คุณอิสสระพงศ สุริต นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม หนึ่งในผู ไดรับรางวัล Gold Award ของโครงการในป 2010

ลดลง 10.3 กก. ภายใน 3 เดือน

Before

กอนเขาโครงการ นํ้าหนัก 89.2 กก.

After

หลังเขาโครงการ นํ้าหนัก 78.9 กก.


ใบสมัครโครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รับเฉพาะผูท ม่ี คี า ดัชนีมวลกาย (BMI) เทากับหรือมากกวา 23 เทานัน้ * ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 4 - 30 เมษายน 2554

ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว / อื่นๆ ...................................นามสกุล....................................... หมายเลขนักธุรกิจ........................................................อายุ.............................................. นํ้าหนัก...................กก. สวนสูง...................ซม. คาดัชนีมวลกาย (BMI)*..................... รอบอก......................................เซนติเมตร รอบเอว........................................เซนติเมตร

BODY COMPOSITION (สําหรับแนบเอกสารการตรวจ ดวยเครื่อง BODY COMPOSITION)

ที่อยูสําหรับสงเอกสาร ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... โทรศัพทบาน.................................................มือถือ.......................................................... E-mail address............................................................................................................... โรคประจําตัว.................................................................................................................... โปรดเลือกลักษณะของอาหารที่ทานรับประทาน ( ) มังสวิรัติ ........................................ ( ) อาหารมุสลิม ..................................... ( ) ไมรับประทานเนื้อวัว .................... ( ) อื่นๆ โปรดระบุ................................... การแพอาหาร...................................................................................................................

áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃÅ´¹íéÒ˹ѡ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

* หมายเหตุ 1. ผูสนใจสมัครตองแนบเอกสารการตรวจดวยเครื่อง Body Composition ตัวจริง ซึ่งสามารถรับบริการไดที่แอมเวย ช็อป ยกเวนกรณีที่แอมเวย ช็อป ไมมีบริการ ตรวจดวยเครือ่ ง Body Composition บริษทั อนุโลมใหแนบดวยรูปถายเต็มตัวขนาด 4 x 6 นิว้ จํานวน 1 รูป ทีถ่ า ยไว ไมเกิน 1 เดือนกอนวันทีท่ าํ การสมัครมาดวย ซึ่งกรณีนี้ทานจะตองชําระคาตรวจ Body Composition จํานวน 50 บาท ในวันแรกของโครงการ 2. รับเฉพาะผูที่มีคา BMI เทากับหรือมากกวา 23 โดยมีวิธีคํานวณดังนี้ BMI = นํ้าหนัก (กิโลกรัม) ÷ สวนสูง (เมตร)2 ตัวอยาง คุณพอใจ หนัก 70 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร จะมี BMI = 70 ÷ (1.6)2 = 27.3 • กรณี BMI ที่แจงในใบสมัครไมถูกตองและ BMI ที่แทจริงไมเขาเงื่อนไขการรับสมัคร ถือวาการสมัครเปนโมฆะ และบริษัทยินดีคืนเงินคาสมัครในภายหลัง • สงใบสมัครพรอมชําระเงินไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ (สมัครกอนไดสิทธิ์กอน) • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผูเขาโครงการหลังจากสมัครและชําระเงินแลว • สามารถถายสําเนาใบสมัครเพื่อทําการสมัครได

สําหรับเจาหนาที่บริษัทแอมเวย ใบเสร็จเลขที่ .......................................... ใชสิทธิ์ นธอ.แพลตินัมหมายเลข ............................................. ลงชื่อเจาหนาที่แอมเวย ช็อป ผูรับใบสมัคร (ตัวบรรจง) ..................................................... วันที่ ..............................................................................

ผักผลไมสีขาวมีสวนชวยดูแลกระดูก 1 ในผักผลไม 5 สี ที่มี “ไฟโตนิวเทรียนท”


BEAUTY CORNER

อาหารที่เรารับประทานไปในแตละวันนอกจากจะให พลังงานแกรา งกายแลว แรธาตุและวิตามินทีร่ า งกาย ไดรับจากสารอาหารยังชวยเอื้อใหกลไกการทํางาน ของรางกายดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ การรับประทาน อาหารแบบสมดุลหรือบาลานซ ไดเอตนั้นอานพบได บอยในหนังสือ แตหาไดยากบนโตะอาหาร ในขณะนี้ ผูบ ริโภคสวนมากเริม่ ตระหนักถึงคุณคาในการบริโภค ที่ถูกตองเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แตอารทิสทรีอยาก ใหคุณไดมากกวานั้น เพราะการที่คุณดูแลตัวเองดี จากภายใน นอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแลวยังสงผลให ลักษณะภายนอกดูสดใส ออนวัย อีกทั้งยังเสริม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑดูแลผิวที่คุณใชได อีกดวย

เราจําเปนตองรับประทานอาหาร ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนท ไหม? ขอบอกเลยวา “จําเปน” แบบไมมเี งือ่ นไข เนือ่ งจาก ทุกลมหายใจเขาออกของคุณลวนกอใหเกิดฟรี แรดิคอล (Free Radical) ขึ้น รางกายของเรา ผลิตฟรี แรดิคอล ขึ้นทุกวันจากกระบวนการ เผาผลาญเพือ่ ใหเกิดพลังงาน ฟรี แรดิคอล นับวา เปนศัตรูตัวฉกาจเพราะเปนโมเลกุลซึ่งจะทํา ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ทําลายเซลล และทําให ระบบภูมคิ มุ กันของรางกายออนแอลง สามารถ ทําลายเซลล ในรางกาย ยิง่ คุณอายุมากขึน้ เทาไหร สารแอนตี้ออกซิแดนทที่ธรรมชาติสรางขึ้นใน รางกายก็จะมีจํานวนลดนอยลง จึงเปนสาเหตุให ความชราเขามาแวะเวียนคุณนั่นเอง สงผลใหคุณ เสี่ยงตอการเผชิญปญหาตั้งแตริ้วรอยแหงวัยไป จนถึงโรคภัยไขเจ็บขั้นรายแรง ดวยเหตุนี้จึงควร รับประทานอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนท สูงในสัดสวนและปริมาณที่เหมาะสม ไดแก

ผักผลไมสีสม แดง เหลือง เชน ฟกทอง แครอท มะเขือเทศ หรือ มะละกอ ซึ่งอุดมไปดวยแคโรทีนอยดที่ เปนสิง่ สําคัญในการสังเคราะหวติ ามินเอ ปจจุบนั มีการคนพบแคโรทีนอยด 6 ชนิด ที่กําลังเปนสารแอนตี้ออกซิแดนท คือ แอลฟาแคโรทีน เบตาแคโรทีน คริปโตแซนทิน ไลโคปน ลูทีน และ ซีแซนทิน วิตามินเอมีประโยชน ในการชวยใหระบบภูมิคุมกัน ทํางานไดดี ชวยในการรักษา สิว ริ้วรอยตื้นๆ รวมถึงชวย ลดเลือนจุดดางดําที่ผิวหนัง


ผลไมรสเปรี้ยว หลายคนมักคิดวาวิตามินซีจะมีอยู เฉพาะในมะนาว สม หรือผลไมที่ ออกรสเปรี้ยวเทานั้น แตในความ เปนจริงแลว ผลไมอยางฝรั่งหรือ แคนตาลูปก็อุดมดวยวิตามินซี เชนกัน แตผลไมทม่ี ปี ริมาณวิตามินซี มากเปนอันดับหนึ่งคือ อะเซโรลา เชอรรี นํ้าอะเซโรลา เชอรรี คั้นสด ปริมาตร 180 มิลลิลิตร มีปริมาณ วิตามินซีเทียบเทากับนํ้าสมคั้นสด ปริมาตร 14 ลิตร! วิตามินซีมบี ทบาท สําคัญในการสังเคราะหคอลลาเจน ซึ่งเปนสวนประกอบของผิวพรรณ ผนังหลอดเลือด กระดูก และเหงือก ใหมีความแข็งแรง ชวยเรงการสมาน แผล และกระตุนระบบภูมิคุมกันใน รางกาย นอกจากนี้ ยังพบวาเมื่อใช วิตามินซีรวมกับวิตามินอียังชวย ปกปองเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ จากการถูกทําลายของฟรี แรดิคอล

ผลิตภัณฑจากธัญพืช เคล็ดลับความงามของสาวชาวญี่ปุนที่เชื่อกัน วาการรับประทานอาหารที่ทําจากถั่วเหลือง เปนประจําจะชวยใหแลดูออนกวาวัย อันที่จริง แลวผลิตผลจากธรรมชาติ อาทิ จมูกขาวสาลี ถั่วเหลือง ซีเรียลชนิดโฮลเกรน และขนมปง โฮลวีต ก็เปนพืชที่อุดมดวยวิตามินอีดวย วิตามินอีจัดเปนวิตามินที่ละลายไดดีในไขมัน ดังนัน้ จึงสามารถผานเยือ่ หุม เซลลได ชวยชะลอ กระบวนการเสื่อมสภาพของเซลลที่เกิดจาก ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและลดโอกาสในการเกิด แผลเปนหนานูน

นํ้ามันจากปลา เชน ปลาซารดีน ปลาเฮรริง ปลาแซลมอน ปลาทูนา และนํ้ามันตับปลา ลวนเปนแหลงที่มาของ วิตามินดีจากธรรมชาติชั้นเลิศ วิตามินดีมีประโยชน ในการสงเสริมใหรางกายดูดซึมวิตามินเอ ไดดียิ่งขึ้น และยังมีสารบํารุงผิวที่ตางจากสารแอนตี้ออกซิแดนทอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติชวยเพิ่ม ความกระชับใหผิว

ความงามทีไ่ รขดี จํากัดแหงวัยและกาลเวลา นอกจากการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนแลว เทคโนโลยี ในปจจุบนั ยังชวยใหคณ ุ ฟน บํารุงผิวเพือ่ ฟน คืนความเปลงปลัง่ ดวยคุณสมบัติของกลุมผลิตภัณฑบํารุงผิว ไทม ดีไฟแอนซ ที่ใหประสิทธิภาพมากกวาการลดเลือนริ้วรอยแหงวัย ดวย สวนผสมอันเปนเอกลักษณและเทคโนโลยีอันลํ้าหนาซึ่งได รับการจดสิทธิบัตรแลว อาทิ เดอรมา เซลล เอ็กซเชนจ (Derma Cell Exchange) ที่มุงเนนการคงบํารุง กระตุน และรักษาใหระบบสื่อสารของเซลล* อยูในสภาพดังผิวที่ ออนเยาว อางอิงจาก National Academy Press, Washington, DC,2000 Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids.

ติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.artistry.co.th A pri l 2011

49


DENTAL CARE CORNER

โรคในชองปาก ปองกันไดดวยตัวเอง รศ.ดร.เอมอร เบญจวงศกลุ ชัย

สวัสดีคะทานผูอานทุกทาน อะชีฟฉบับนี้ไดรับเกียรติ อยางสูงจาก รศ.ดร.เอมอร เบญจวงศกลุ ชัย ผูอ าํ นวยการ ศูนยวิจัยชีววิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่จะมาเลาถึงเรื่องราว ใกลตวั เรานัน่ คือการดูแลสุขภาพภายในชองปากของเรา ซึ่งเปนสาระดีๆ พรอมขอคิดที่มีประโยชน ชวยใหเรา ดูแลสุขภาพปากและฟนไดอยางถูกวิธีคะ

จากประสบการณ ในการทํางานที่ผานมาพบวา คนสวนใหญไมคอยใสใจเกี่ยวกับโรคภายในชองปากเทาที่ควร อาจเปนเพราะ รูสึกวายัง “หางไกลหัวใจ” และไมใชโรคที่สุมเสี่ยงตอการเสียชีวิตซึ่งก็เปนความจริงสวนหนึ่ง แตหากมองวาการปองกัน ไมใหเกิดโรคภายในชองปากนั้นสามารถทําไดดวยตนเอง ไมตองรอใหเกิดปญหากอนจึงคอยทําการรักษา ก็จะได ไมตองทน กับความเจ็บปวดที่แสนทรมานและเสียเวลาไปพบทันตแพทยดวย ในฉบับนี้จึงขอเสนอลักษณะและวิธีการปองกันเบื้องตน เกี่ยวกับโรคภายในชองปาก ดังนี้

โรคฟนผุ (Dental Caries) ฟนเปนอวัยวะที่มีความแข็งมากที่สุดในรางกาย แตสามารถผุกรอนจนเปนโรคฟนผุไดนั้น เนือ่ งจากมีการทําลายโครงสรางฟนอยางตอเนือ่ งเปนระยะเวลานาน ซึง่ เกิดจากหลายปจจัย อาทิ

• ตัวฟน หากฟนมีรูปรางลักษณะที่ยากตอการทําความสะอาด เชน ฟนกราม ที่มีหลุมรองฟนที่ลึก หรือบริเวณซอกฟนซึ่งมักถูกละเลยจากการทําความสะอาด ก็จะทําใหมีโอกาสเกิดฟนผุไดมาก โดยปกติรางกายมีกลไกปองกันตัวเองในการ ปองกันฟนผุ โดยในขณะมีการเคลื่อนไหวของลิ้น ริมฝปาก และกระพุงแกม นํ้าลาย จะชวยชะลางเชื้อแบคทีเรียที่เกาะบนตัวฟน คนที่เปนโรคหรือไดรับยาบางอยางที่ทําให มีนํ้าลายนอยลงจะมีโอกาสฟนผุไดมากขึ้น

• เช ้อแบคทีเรยในชองปาก ปจจุบันมีการประเมินวามีมากกวา 700 ชนิด ซึ่งบางชนิดอาจไมกอ ใหเกิดโรค แตเมือ่ สภาพแวดลอมในชองปากเปลีย่ นแปลงไป เชือ้ แบคทีเรียเหลานีก้ ส็ ามารถแปรเปลีย่ นเปนเชือ้ ทีม่ คี วามรุนแรงได

• อาหาร เมื่อรับประทานอาหารแตละครั้งโดยเฉพาะอาหารจําพวกแปงและนํ้าตาล จะกระตุนใหเชื้อแบคทีเรียบางกลุมที่เกาะ บนผิวฟนเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและสรางกรดที่มีฤทธิ์กัดกรอนฟนได การรับประทานอาหารจําพวกแปงและนํ้าตาลบอยๆ และไมไดทําความสะอาดฟนหลังรับประทาน จะเอื้อใหกรดในชองปากกัดกรอนฟนอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดจุดขาวๆ ขึ้นบนฟน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่นําไปสูรอยผุได ในที่สุด

อาการเบื้องตนของโรคฟนผุคือ ฟนที่ขาดความเงางาม มีจุดหรือฝาสีขาวเล็กๆ บนผิวฟน ซึ่งเกิดจาก การละลายของแรธาตุใตผิวฟน (Demineralization) ตอมาจุดหรือฝาขาวจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล และจะขยายจากจุดเล็กๆ เปนรอยใหญและลึกขึ้นจนอาจสังเกตเห็นได หากเริ่มมีอาการเสียวฟน เมื่อรับประทานของหวานหรือของรอน-เย็น อาจเปนอาการแสดงของรอยผุที่ลึกถึงชั้นเนื้อฟน และใกล โพรงประสาทฟน

50

April 2011


โรคปรทันต (Periodontal Disease) โรคปริทันตหรือที่เคยรูจักกันวา “โรคเหงือก” เปนโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ยึดฟนไว ในชองปาก หรือที่เรียกวา “อวัยวะปริทันต” ไดแก เหงือก กระดูกเบาฟน และเอ็นที่ยึดระหวางฟนกับ กระดูกเบาฟน เหงือกจะทําหนาที่เปนดานสําคัญในการปองกันเชื้อแบคทีเรียในชองปาก รุกรานเขาไปทําลายกระดูกเบาฟนและเอ็นที่ยึดระหวางฟนกับกระดูกเบาฟน สุขภาพ เหงือกที่ดีควรมีสีชมพูเกาะแนนสนิทกับผิวฟน สาเหตุของโรคเหงือกอักเสบคือ เกิดจากการสะสมของเชือ้ แบคทีเรียในชองปากเกิดเปนคราบจุลนิ ทรียห รือคราบพลัค บริเวณคอฟน เมือ่ คราบจุลนิ ทรียส ะสมมากขึน้ จะคอยๆ เกาะผิวฟนลึกลงสูร อ งเหงือก ทําใหรางกายเกิดการตอตานผานทางเนื้อเยื่อเหงือก โดยการผลิตภูมิคุมกันซึ่งเปน เอนไซมเพือ่ ทําลายเชือ้ แบคทีเรีย โดยในกระบวนการตอตานเชือ้ แบคทีเรียนี้ ทําใหเกิด การอักเสบของเนื้อเยื่อเหงือก เกิดเปน “โรคเหงือกอักเสบ” และเมื่อปลอยทิ้งไวนาน การอักเสบจะลุกลามถึงกระดูกเบาฟน ทําใหเกิด “โรคปริทนั ตอกั เสบ” ซึง่ จะมีการละลาย ของกระดูกเบาฟน มีผลใหฟน โยกคลอน หินปูนทีเ่ กาะบนตัวฟนเปนปจจัยหนึง่ ทีช่ ว ยเพิม่ พืน้ ที่ การยึดเกาะใหแกแบคทีเรีย โดยเฉพาะหินปูนใตเหงือก ทําใหเชื้อแบคทีเรียที่เขาสูรองเหงือก มีปริมาณมากขึ้น หินปูนเกิดจากคราบพลัคที่มีแรธาตุในนํ้าลายมาตกตะกอน จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการทําความสะอาดไมถึง อาการเบื้องตนของโรคเหงือก ไดแก การอักเสบของเหงือกซึ่งสังเกตไดจากเหงือกมีลักษณะบวมแดง ขณะแปรงฟนมีเลือดออก ตามไรฟน หากเปนมากถึงขั้นโรคปริทันตอักเสบ กระดูกเบาฟนจะถูกทําลายจนปรากฏอาการเหงือกบวมเปนหนอง ฟนโยก และมีกลิ่นปากรุนแรง

วธปองกันการเกิดโรคในชองปาก วิธีที่ดีที่สุดคือ การแปรงฟนใหถูกวิธีอยางนอย 2 ครั้ง/วัน และใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดซึ่งไดรับการ ยอมรับวามีคณ ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียและทําใหฟน แข็งแรง รวมทัง้ ยังสงเสริมกระบวนการ คืนกลับของแรธาตุบนตัวฟน (Remineralization) พรอมกับทําตามขัน้ ตอนงายๆ เหลานีอ้ ยางสมํา่ เสมอ • ควรใช ไหมขัดฟนวันละ 1 ครั้ง เพื่อทําความสะอาดบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดฟนผุ เชน ซอกฟน ฟนซี่ในสุด คอฟน เปนตน • หลีกเลี่ยงอาหารหวานหรือแปงที่เหนียวๆ • รับประทานใหเปนเวลาหรือไมทานอาหารจุบจิบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใหอาหารแกเชื้อแบคทีเรีย • พบทันตแพทยทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพฟนและกําจัดหินปูน โดยในบริเวณที่แปรงฟน ยากจะไมสามารถเอาคราบพลัคออกได นานวันเขาก็จะทําใหเกิดการสะสมเปนหินปูน ยิ่งกวานั้น ทันตแพทยอาจตรวจพบความผิดปกติในชองปากซึ่งเปนอาการแสดงหรืออาจมีความเชื่อมโยงกับ โรคทางรางกาย เชน โรคเบาหวาน โรคเลือด เพื่อดําเนินการรักษาไดทันทวงที • สังเกตความผิดปกติตา งๆ เชน ฟนเงางามนอยลงหรือไม เหงือกเปนสีแดงหรือมีอาการบวมหรือไม เหงือกรน มีกลิ่นปาก หรือมีหนองเกิดขึ้นหรือไม • ฟนซี่ในสุดที่ทําความสะอาดไมถึง ควรถอนออกเพื่อหลีกเลี่ยงฟนผุ • รับประทานอาหารใหครบหมู พักผอนใหเพียงพอ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

April 2011

51 5


ผมสวยทาแดดกับ เริม่ เขาสูช ว งหนารอนแลว หลายคนนึกถึงการไปเทีย่ วทะเลหรือวายนํา้ เลน ในสระเพื่อคลายรอน แตอยาลืมปกปองเสนผมสวยของคุณจากรังสียูวี ทีม่ อี ยูใ นแสงแดดและสายลมของหนารอน คลอรีน มลภาวะตางๆ อีกทัง้ สิ่งตกคางจากผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมซึ่งสะสมอยูบนหนังศีรษะและ เสนผม รวมทัง้ การดูแลเสนผมไมถกู วิธกี เ็ ปนการทํารายเสนผมไดเชนกัน กวาจะรูต วั อีกทีผมก็ชฟ ้ี ู แตกปลาย ไมนมุ สลวย แลวเราควรทําอยางไรดี?

เริม่ ตนไดงา ยๆ ตัง้ แตการเลือกใชแชมพูเลยคะ! เราควรทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะอยางทั่วถึง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําดีท็อกซ (Detox) เสนผมและหนังศีรษะอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห เพราะเพียงแชมพูที่ใชประจําวันอยางเดียว กับสภาพแวดลอมและกิจวัตรประจําวันที่เราตองเผชิญอยูทุกวันนี้ รวมทั้ง สิ่งตกคางจากผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมตางๆ หรือแมกระทั่งคลอรีน ทําใหเกิดการสะสมของสิ่งสกปรก สารตกคาง และไขมันสวนเกิน ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหผมรวงได การใชแชมพูสระผมแบบทั่วไปจึงยังทําความสะอาดไมเพียงพอ

ซาทินคิ เพียวริฟายอิง้ แฮร เคล็นเซอร์

“ ทําความสะอาดผมจากผลิตภัณฑ จัดแตงทรงผมไดสงู ถึง 100 %”

(Satinique Purifying Hair Cleanser) แชมพูออนใสที่ไดรับการออกแบบมาเฉพาะ เพื่อทําความสะอาด อยางออนโยนและทั่วถึง ทั้งไขมันสวนเกิน คลอรีน สิ่งตกคาง จากผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมและมลภาวะโดยไมทํารายเสนผม พรอมคืนความชุมชื้นและชวยฟนบํารุงเสนผมใหกลับมาแข็งแรง มีสวนผสมของเทคโนโลยีบํารุงเสนผม สูตรเฉพาะเซราไมด อินฟวชั่น ซิสเต็ม* เขาไปทําความสะอาดเสนผมและหนังศีรษะ ไดหมดจด ทําใหเสนผมมีชีวิตชีวา เงางาม และคืนทรงสวยอยาง เปนธรรมชาติ จึงงายตอการจัดแตงทรงผม

Before

After

* เซราไมด อินฟวชั่น ซิสเต็ม คือ เซราไมด โปรตีน และเมโดว โฟม ซีด ออยล (Meadowfoam Seed Oil) ลิขสิทธิ์เฉพาะ ที่ชวยฟนบํารุงความชุมชื้นและ ฟนบํารุงสภาพเสนผมเสีย (Repair) ทําใหผมแข็งแรง (Strengthen) และ ปกปองเสนผมจากการถูกทําลาย (Protect)

ขอแนะนําสําหรับการใชเพียวริฟายอิ้ง แฮร เคล็นเซอร เสนผมและหนังศีรษะ เคล็นเซอร ดิแทงกเลอร

Tips

(Hair and Scalp)

(Cleanser)

(Detangler)

เพียวริฟายอิ้ง แฮร เคล็นเซอร

ผมธรรมดาถึงผมแหง

ทุกวัน

ทั่วทั้งศีรษะ

อยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห

ผมมัน

ทุกวัน

ปลายผม

สระไดทุกวันแทนเคล็นเซอร หรืออยางนอย 2 ครั้ง/สัปดาห

หากมีใครมาถามวา คิดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับสุขภาพผมที่ดี คําตอบก็คือการเลือก ใชแชมพูที่ดีที่เหมาะกับสภาพเสนผม เพราะการสระผมเปนขั้นตอนพื้นฐานของการมีผมสวย สุขภาพดีคะ

สามารถติดตามโปรโมชัน่ ดูแลผมสวยทุกขัน้ ตอน 100% ดวยซาทินคิ ไดในหนา 21 52

A pri l 2011

“ ซาทินิค เพียวริฟายอิ้ง แฮร เคล็นเซอร คือทางเลือกที่ดี ที่สุดในการทําความสะอาด เสนผมคุณจากนํา้ มันสวนเกิน ผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมและ คลอรีน” จอหน กิลเลสป แฮรสไตลิสตมืออาชีพระดับโลก


ซาทินิค เชิญตรวจสภาพผม

ดวยกลองโปรแกรมใหม

Hair Diagnosis! หากมองดวยตาเปลา คุณจะรูไดอยางไรวาสภาพเสนผมและหนังศีรษะของคุณมีสุขภาพดี! ซาทินิคจึงไดคนควาหาโปรแกรมการตรวจสอบสภาพเสนผมและหนังศีรษะใหม Hair Diagnosis ดวยกลองที่มีกําลังขยายสูงถึง 200 เทา! โปรแกรมตรวจ สภาพผมที่ใหภาพขยายคมชัด เพื่อการวิเคราะหเสนผมและหนังศีรษะที่มี ประสิทธิภาพสูง โปรแกรมใหมนี้เปนผลมาจากความรวมมือและคิดคนรวมกัน ของนักวิทยาศาสตรวิจัยและพัฒนา ผูเชี่ยวชาญดานเสนผมและหนังศีรษะของ แอมเวย ซึ่งไดปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะหเสนผมและหนังศีรษะ โดยเฉพาะใหมคี วามละเอียดและกําลังขยายสูงมาก จึงใหผลการอานและวิเคราะห เสนผมและหนังศีรษะที่ละเอียด ถูกตอง และแมนยํา พรอมทั้งใหเคล็ดลับการ ดูแลเสนผมอยางถูกวิธี อีกหนึง่ ขัน้ ตอนในดานการดูแลเสนผมอยางมืออาชีพ! พรอมสงเสริมการดําเนินธุรกิจของทานดวยเชนกัน สาขาทีใ่ หบริการตรวจวิเคราะหเสนผมและหนังศีรษะ เริม่ ใหบริการตัง้ แตวนั ที่ 2 เมษายน 2554 เปนตนไป คาบริการ 50 บาท ลําดับ

สาขา

จันทร - ศุกร

วัน-เวลา ใหบริการตรวจสภาพผม ศุกร เสาร - อาทิตย

ลําดับ

สาขา

12.00 - 19.00 น. 12.00 - 19.00 น. 10.00 - 17.00 น. 10.30 - 17.00 น.

1 2 3 4 5 6 7 8

สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่* ชิดลม** สมุทรปราการ พระราม 2 ธนบุรี ดอนเมือง นนทบุรี

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

จันทร - ศุกร

วัน-เวลา ใหบริการตรวจสภาพผม ศุกร เสาร - อาทิตย

12.00 - 19.00 น. 12.00 - 19.00 น. 10.00 - 17.00 น. 10.30 - 17.00 น.

9 10 11 12 13 14 15

สุขุมวิท หาดใหญ พิษณุโลก โคราช ขอนแกน เชียงใหม ชลบุรี

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

* สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ เปดใหบริการตรวจสภาพผมในวันที่ 22 เมษายน 2554 เปนวันแรก ** สาขาชิดลม เปดใหบริการตรวจสภาพผมจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2554 และปดทําการเพื่อยายไปที่สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Amway Call Center 0-2725-8000

ลุคใหม! กลับมาตามคําเรียกรอง ซาทินิค ลัสเตอรโทน กับ 2 โทนสียอดนิยม สีดารค บราวน และสีโกลเดนท บราวน กับลุคใหมที่ดูทันสมัย!

1

2

ซาทินคิ ลัสเตอรโทน ผลิตภัณฑเปลีย่ นสีผมชนิดถาวร ซึง่ ใหสสี นั สดใส เงางาม ชัดเจน แลดูเปนธรรมชาติ และติดทนนาน สูตรออนโยนดวยสวนผสมของวีทโปรตีน โปรวิตามินบี 5 อโลเวรา สารสกัดจากผลไม จึงชวยคืนกลับความแข็งแรง ออนนุม และ เงางามใหกบั เสนผมหลังการทําสี นอกจากนี้ ยังมีสว นผสมทีช่ ว ยปองกันรังสียวู อี นั เปน สาเหตุที่ทําใหสีผมซีดจาง เปนสูตรครีมเจลจึงไมไหลหยด ชวยใหคุณเปลี่ยนสีผมได งายๆ ดวยตัวคุณเอง

1 สีดารค บราวน (สีนํ้าตาลเขมพรอมปกปดผมขาว) รหัส 219280

2 สีโกลเดน บราวน (สีนํ้าตาลประกายทอง) รหัส 219283

ติดตามเทรนดสีใหมสําหรับคนเอเชียโดยเฉพาะอีก 3 เฉดสีใหมเร็วๆ นี้

P211 B580 ราคาสมาชิก (เอพี) 580 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 725 บาท


การใชปยุ ธาตุอาหารหลัก เอ็น (N)-พี (P)-เค (K) รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา อาจารยพิเศษ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.dryongyuth.com

ในอะชีฟฉบับทีแ่ ลว เราไดเรียนรูเ กีย่ วกับความสําคัญของธาตุอาหารหลักตอการเจริญเติบโตของพืช และปญหา ความขาดแคลนของธาตุอาหารหลักในดินไปแลว ฉบับนี้จึงขอเสนอการใชปุยธาตุอาหารหลัก N P K ดังนี้ การใชปยุ ทางดิน ปุยที่ใชทางดินมีทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี ซึ่งผลการใชเปนดังนี้ 1. ปุย อินทรีย มีความสําคัญ คือ ชวยปรับปรุงสมบัติทางเคมี ฟสิกส และชีวภาพของดินใหเหมาะ แกการเจริญของราก และใหธาตุอาหารหลายธาตุ แตละธาตุมีปริมาณคอนขางตํ่า เชน ปุยคอกโดยทั่วไปมีไนโตรเจน 1-2% ฟอสฟอรัส 0.6-0.8% และโพแทสเซียม 1.2-2.0% เทานั้น การใสในอัตราตํ่าจึงใหธาตุอาหารหลักนอย ไมเพียงพอตอความ ตองการของพืช 2. ปุย เคมี ผลิตโดยกระบวนการทางเคมี ซึ่งประกอบดวยธาตุอาหารบางธาตุตามที่ระบุไว ใน สูตรปุย มีสัดสวนของธาตุที่เปนองคประกอบแตกตางกันตามชนิดของปุย และรูปที่ เปนประโยชนของธาตุนั้นๆ มีความเขมขนสูง การใชปุยเคมีใหมีประสิทธิภาพตอง ยึดหลัก 4 ประการ คือ ใสปยุ ซึง่ มีธาตุอาหารตรงกับทีด่ นิ ขาดแคลน ใชอตั ราพอเหมาะ ใสในบริเวณที่พืชดูดไปใช ไดเต็มที่ และใช ใหสอดคลองกับชวงการเจริญเติบโตของพืช สาเหตุสําคัญที่ทําใหการใชปุยเคมีทางดินไดผลตํ่ากวาความคาดหมายคือ 1) ไมไดทําตามหลัก 4 ประการขางตน เกษตรกรจึงขาดความมั่นใจวาได ใสปุยซึ่งมี ธาตุอาหารตรงกับที่ดินขาดแคลน และใชอัตราพอเหมาะหรือไม เพราะสวนมากมิได วิเคราะหดินเพื่อประเมินระดับของธาตุอาหารหลักที่เปนประโยชนมากอน 2) ประสิทธิภาพตามธรรมชาติของการใชปุยเคมีทางดินที่ให ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม สําหรับพืชไรทั่วไปในแตละฤดูปลูก มีคาประมาณ 50, 25 และ 50% ตามลําดับ หากคาดวาปุยธาตุอาหารหลักที่ใสทางดินไมเพียงพอหรือไมสมดุลตาม ความตองการของพืช ก็ควรเสริมดวยการใชปุยทางใบ

การใชปยุ ทางใบ การใชปุยทางใบมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. ปองกันการขาดธาตุอาหารบางธาตุ เนื่องจากพืชไดรับจากดินและปุยที่ใสทางดินไม เพียงพอในบางชวงของการเจริญเติบโต 2. เนนการเพิม่ ธาตุอาหารบางธาตุในชวงวิกฤติ เชน ชวงทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตสูงมาก ใกลออกดอก หรือกําลังพัฒนาผล ซึ่งการขาดธาตุอาหารในชวงดังกลาวจะทําให ผลผลิตลดลงอยางมาก 3. ใชแกปญหาการขาดธาตุอาหาร ในกรณีที่ตองการผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง อยางไรก็ตาม การใชปุยทางใบใหเกิดผลดี นอกจากจะเลือกชนิดปุยที่เหมาะสมแลว ยังตองใช ในอัตราที่แนะนํารวมกับสารเสริมประสิทธิภาพที่ดี และฉีดพนอยางถูกวิธี ในชวงการเจริญเติบโตที่คาดวาพืชตองใชธาตุเหลานั้นปริมาณมาก

54

A pri l 2011


ใหม พบกับผลิตภัณฑนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18

ปุยเคมีธาตุอาหารหลักชนิดนํ้าฉีดพนทางใบ ชวยเพิ่มธาตุอาหารหลัก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืชตองการ นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส (Nutriplant NPK+) เปนปุย เคมีธาตุอาหารหลักชนิดนํา้ ฉีดพนทางใบสูตร 4-18-18 ชวยเสริมการเจริญเติบโตของพืช พัฒนาขึน้ เปนพิเศษเพือ่ ใหธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมแกพชื ในชวงระยะทีพ่ ชื ตองการพัฒนาและเจริญเติบโต ออกดอก และออกผล ใชนวิ ทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 ควบคูก บั การใชปยุ เคมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมนิวทริแพลนท เอจี และสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปริมาณและคุณภาพพืชผลทางการเกษตร

รายการสินคา นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

237737

374

1028

1,028

1,285

พบกับกิจกรรมเปดตัวผลิตภัณฑปยุ เคมีธาตุอาหารหลัก นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส ณ สํานักงานใหญแอมเวย บริเวณลานกิจกรรม ชัน้ 1 ในวันที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 10.30 - 17.00 น. และวันที่ 25 - 26 เมษายน 2554 เวลา 10.30 - 18.00 น. ทัวรแอมเวย ช็อป เปดตัวผลิตภัณฑปุยเคมีธาตุอาหารหลัก นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส โดยนักธุรกิจแอมเวยดําเนินการในวันที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 10.30 - 17.00 น. และวันที่ 25 - 26 เมษายน 2554 เวลา 12.00 - 19.00 น. ณ แอมเวย ช็อป พิษณุโลก ชลบุรี ราชบุรี จันทบุรี สุราษฎรธานี นครราชสีมา และอุบลราชธานี

ขอเชิญทานนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมผลิตภัณฑใหม ปุย เคมีธาตุอาหารหลัก นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส (Nutriplant NPK+) ซึง่ การฝกอบรมในครัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติจากวิทยากรพิเศษ 3 ทาน ไดแก วิทยากร รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา อาจารยพิเศษภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน บรรยายเรื่องความสําคัญของธาตุอาหารหลัก N P K ที่มีตอการเจริญเติบโตของพืช ปญหาการขาดแคลน ธาตุอาหารหลักในดิน รวมถึงความสําคัญของการใหปยุ ทางใบ

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ดร.เจสส มารติโน (Dr.Jess Martineau) ผูอ าํ นวยการฝายเทคโนโลยี ผูเ ชีย่ วชาญดานการผลิตพืชและธาตุอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ พืช จากบริษทั ไซโตไซม แลบอราทอรีส อิงค ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายเกีย่ วกับกระบวนการผลิต คุณสมบัตเิ ดนของผลิตภัณฑ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑทม่ี ตี อ พืช

ผูป ราศรัยรับเชิญ คุณอุไร - คุณสุเทพ คูสกุลนิรันดร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา รวมแบงปนประสบการณการทดลองใชผลิตภัณฑนวิ ทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส และโอกาสในการทําตลาดของ ผลิตภัณฑทางการเกษตร

ตารางการฝกอบรมผลิตภัณฑนวิ ทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 NEW รหัสจองฝกอบรม 16-0028 16-0029 16-0030 16-0031 16-0032 16-0033

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย.

อา. จ. อ. พ. พ. พฤ.

17 18 19 20 27 28

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.30 น. 18.00 - 21.30 น. 18.00 - 21.30 น. 18.00 - 21.30 น. 18.00 - 21.30 น. 18.00 - 21.30 น.

สงขลา เชียงใหม จันทบุรี กรุงเทพฯ พิษณุโลก อุบลราชธานี

หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ หองปาสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองจุลมณี 1 โรงแรม เค.พี. แกรนด หองแซฟไฟร 4 – 6 อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี หองวังธารา โรงแรมอัมรินทร ลากูน หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 150 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

22 - 23 มี.ค. 54

24 มี.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมผลิตภัณฑนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 2. CD ขอมูลการฝกอบรม

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม A pri l 2011

55


คําถามทม่ี ผี ถู ามบอย นํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 กลิ่นซิกเนเจอร อากาศรอนๆ แบบนี้ หลายทานคงสังเกตเห็นวา นํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 กลิน่ ซิกเนเจอร (SA 8 Fabric Softener – Signature) มีลักษณะเหนียวขนกวาปกติ และอาจเกิดความรูสึกไมแนใจตอ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ เราจึงขอเสนอ “คําถามทีม่ ผี ถู ามบอย” พรอมคําตอบสัน้ ๆ คลายขอสงสัย เพิม่ ความมัน่ ใจใหผบู ริโภค ดังนี้ เหตุใดนํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 จึงมีความหนืดหรือเหนียวขนขึ้น นํา้ ยาปรับผานุม ทุกชนิดจะเหนียวขนขึน้ และอาจแยกชัน้ ไดเมือ่ เวลาผานไป เนือ่ งจากนํา้ ยาปรับผานุม เอสเอ 8 เปนผลิตภัณฑ ชนิดเขมขน ผลิตจากสวนผสมซึง่ ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เนือ้ ผลิตภัณฑจงึ อาจเปลีย่ นแปลงเมือ่ ผานไปสักระยะ และอาจมี ความหนืดหรือเหนียวขนขึน้ ได โดยความรอนจะเปนตัวเรงใหเกิดกระบวนการดังกลาว ซึง่ ในประเทศไทยทีม่ อี ากาศคอนขางรอน อาจทําใหนํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 มีความเหนียวขนเร็วขึ้น

นํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 ที่เริ่มหนืดหรือเหนียวขน ยังคงประสิทธิภาพดี เหมือนเดิมหรือไม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยงั คงเดิม เมือ่ ตองการใชงานใหตวงนํา้ ยาปรับผานุม เอสเอ 8 ตามปริมาณที่แนะนํา เติมนํ้าประมาณ 100 มล. แลวผสมใหเขากัน เมื่อนํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 ละลายในนํ้าไดอยางดีแลวก็สามารถใชงานไดตามปกติ

ควรเก็บนํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 ไวที่ใด ควรเก็บผลิตภัณฑนี้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 40 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดโดยตรง

มีการดําเนินงานอยางใดหรือไมที่ จะทําใหนํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 ไมเหนียวขน ฝายพัฒนาผลิตภัณฑของแอมเวย ได ทํางานรวมกับผูผลิตเพื่อขจัดปญหา ความเหนียวขนของผลิตภัณฑนี้ และ กําลังพยายามหาเทคโนโลยีทห่ี ลากหลาย ทีจ่ ะเพิม่ คุณประโยชน ใหกบั ผลิตภัณฑน้ ี ในอนาคต

เพื่อคงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ควรเขยาขวดกอนใชงานทุกครั้ง 56

A pri l 2011


เปดบริการแลว eAchieve และ eAmNews สื่อใหมสําหรับคนทันสมัยเชนคุณ เพราะปจจุบนั เปนยุคแหงโลกดิจติ อล ขาวสารทุกอยางตองเขาถึงงาย ฉับไว บริษทั จึงตอบรับทุกไลฟสไตลของคุณ ขยายชองทางการสือ่ สารโดยจัดทํานิตยสารอิเล็กทรอนิกส (e-magazine) นิตยสารออนไลนรายเดือนภายใตชอ่ื eAchieve สําหรับนักธุรกิจแอมเวย โดยคัดสรรขอมูลสําคัญๆ บางสวนจากนิตยสารอะชีฟทีเ่ ปนรูปเลม เชน การประกาศเกียรติคณ ุ โปรโมชัน่ ผลิตภัณฑใหม ขาวสารและกิจกรรมทีน่ า สนใจ และ eAmNews สําหรับสมาชิก แอมเวย สามารถติดตามอานขอมูลไดงาย สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ไดจาก www.amwayshopping.com พรอมดวยฟังกชั่นพิเศษตางๆ อาทิ การคนหา (Search) เพิม่ ความสะดวกในการคนหาขอมูล เพียงคลิกเมนู Search 1 พพิมพคาํ หรือประโยคทีต่ อ งการ 2 รระบบจะ แสดงหนาทีม่ คี าํ หรือประโยคดังกลาว 3 เเพือ่ ใหคณ ุ สามารถเลือกคลิกไปยังหนาทีี่ตองการไดทันที

2 3

1

การเชื่อมโยง (Link) เพียงคลิกที่เลขหนาของสารบัญ 4 ระบบจะเปดไปที่หนานั้นๆ ใหทันที

การสัง่ พิมพ (Print) สามารถเลือกสั่งพิมพได 3 ประเภท คือ พิมพหนาปจจุบันที่กําลังเปดอยู พิมพหนาหนังสือทั้งหมด หรือ พิมพชวงของหนาที่ตองการ เพียงคลิกเมนู Print 55 และเลือก ประเภทการพิมพที่ตองการ 6

6 4

5

ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกดูออนไลนหรือดาวน โหลด eAchieve และ eAmNews ไดงายๆ เพียงทําตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกตึก ABO > ทําการ log-in โดยใสหมายเลขประจําตัวนักธุรกิจแอมเวย/สมาชิกและรหัสลับอินเทอรเน็ต > เลือกหัวขอ “สื่อประจํา” เลือกนิตยสารอิเล็กทรอนิกส eAchieve หรือ eAmNews

คุณสามารถรับขาวสารผาน eAchieve ไดทกุ วันที่ 20 ของเดือน (กอนชื่อฉบับ) และ eAmNews ไดทกุ วันที่ 25 ของเดือน (กอนชือ่ ฉบับ) เริม่ ฉบับแรกคือ ฉบับเมษายน…คลิกเขามาเยีย่ มชมกันนะคะ A pri l 2011

57


ทองโลกกวางกับแอมเวย

มหานครนิวยอรก (New York City) เปนเมืองสําคัญที่สุดของรัฐนิวยอรก ประกอบดวย 5 เขต ไดแก บรูค ลีน (Brooklyn) บรองซ (Bronx) ควีนส (Queens) เกาะสแตเตน (Staten Island) และแมนฮัตตัน (Manhattan) มีประชากรรวมกัน มากถึง 8 ลานคน โดยเฉพาะพืน้ ทีบ่ นเกาะแมนฮัตตันซึง่ มีความกวางเพียง 4 กิโลเมตร และยาว 21 กิโลเมตร ปจจุบันไดกลายเปนแผนดินที่มีราคาแพงที่สุดในโลก เปน จุดเริ่มตนประวัติศาสตรของการสรางชาติและการเขามาตั้งหลักแหลงของชาวยุโรป ในสมัยบุกเบิก มีประชากรหนาแนนทีส่ ดุ มีการสรางอาคารสูงระฟาบนผังเมืองทีเ่ ปน ระเบียบอยางเต็มพืน้ ทีท่ ว่ั ทัง้ เกาะ เปนเมืองหลวงแหงแรกและเปนศูนยกลางของชีวติ จิตใจทั้งหมดของชาวอเมริกันอีกดวย การไดมีโอกาสไปเยือนนิวยอรกซิตี้จึง เปรียบเสมือนการไดเดินทางไปสูดินแดนแหงความฝนอันยิ่งใหญ สถานที่ทองเที่ยวสําคัญในนิวยอรกซิตี้ เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เปนประติมากรรมขนาดใหญ สรางขึ้นโดยศิลปนชาวฝรั่งเศส ชื่อ Frederic Auguste Bartholdi ซึ่งประชาชนชาวฝรั่งเศสไดสงมาใหเปนของขวัญแกชาวอเมริกัน ในป 1886 เพื่อเฉลิมฉลองอิสรภาพหลังจากทําสงครามชนะอังกฤษ รูปปนชิ้นนี้ถูกประกอบขึ้น บนเกาะเล็กๆ กลางทะเลดานทิศใตของเกาะแมนฮัตตัน โดนนายชางกุสตาฟ ไอเฟล (Gustav Eiffel) รูปเทพีอยูในชุดคลุมยาวกองถึงพื้นยืนอยูบนฐานหินแกรนิต มือขวาชูคบเพลิง มือซาย ประคองหนังสือที่จารึกคําวา 4 JULY 1776 อันเปนวันชาติของสหรัฐอเมริกา รูปเทพีมีความสูง นับจากฐานถึงคบเพลิง 305 ฟุต บนศีรษะสวมมงกุฎ 7 แฉก โดยมีพน้ื ที่ให ขน้ึ ไปชมวิวได 40 คน สวนบนคบเพลิงยังมีพน้ื ทีใ่ หคนขึน้ ไปไดอกี ถึง 12 คน โดยเดินขึน้ บันไดจํานวน 354 ขัน้ แตปจ จุบนั เพือ่ ความปลอดภัยจึงใหเยีย่ มชมเฉพาะดานลางบนเกาะเทานัน้ การเดินทางไปชมรูปเทพีและเดินเลน บนเกาะลิเบอรตจ้ี ะตองไปลงเรือทีท่ า เรือแบตเตอรีป่ ารคซึง่ อยูใ กลกบั อาคารเวิลดเทรดเดิม ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเปนตึกสัญลักษณทโ่ี ดดเดนทีส่ ดุ แหงหนึง่ ในโลก แตในปจจุบนั ไดกลายเปนอนุสรณสถานแหง ความหฤโหดของการกอการรายและมีการเรียกสถานที่บริเวณนั้นวา Ground Zero


ตึกเอ็มไพรสเตท (Empire State Building) เปนอาคารสีเ่ หลีย่ มสูง 102 ชัน้ มียอดแหลมไดสดั สวน สวยงามมาก สรางขึน้ ระหวางป 1929-1931 บนฟฟทอเวนิว (ถนนสายที่ 5) ตัดกับถนนสายที่ 34 เมื่อสรางเสร็จแลวไดกลายเปนตึกสูงที่สุดในโลก คือมีความสูง 1,454 ฟุต ใชลิฟทที่มีความเร็วสูง และยังมีบันไดถึง 1,860 ขั้น แตไมคอยมีคนเชาเปดเปนสํานักงาน จนครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามวา “ตึกราง” หรือ Empty State ตอมาเมื่อคนนิยมขึ้นไปชมวิวบนดาดฟามากขึ้นทําใหเอ็มไพรสเตท กลายเปนตึกทีม่ เี สนหแ ละมีคนใฝฝน ทีจ่ ะขึน้ ไปชมวิวมากทีส่ ดุ ทัง้ ยังมีภาพปรากฏในฉากของภาพยนตร มากมายหลายเรือ่ ง ปจจุบนั มีนกั ทองเทีย่ วเกือบ 100 ลานคนแลวทีไ่ ด ขน้ึ ไปชมวิวแสนสวยบนชัน้ ที่ 86 และชั้นที่ 102 ซึ่งสามารถมองวิวได ไกลถึง 125 กิโลเมตร ไทมสแควร (Times Square) เปนจุดทีถ่ นนสายที่ 7 ถนนบรอดเวย ถนนอเมริกา และถนนสายที่ 42 มาบรรจบใกลกนั จึงเปนจัตรุ สั ใหญทม่ี ชี วี ติ ชีวาทีส่ ดุ บริเวณนีเ้ คยเปนทีต่ ง้ั ของสํานักงานหนังสือพิมพ New York Times ซึ่งเคยเริ่มตนจัดงานฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหมเมื่อป 1904 จนทําใหเกิด การจัดงานประเพณีอื่นๆ มากมายและไดเรียกชื่อบริเวณนี้ตามชื่อหนังสือพิมพวา Times Square และตอมาจึงกลายเปนศูนยกลางของความบันเทิง มีโรงภาพยนตร โรงละคร บาร ภัตตาคาร และ การประดับแสงสีที่สวางไสวที่สุดกลางมหานครนิวยอรก สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ (United Nations) เปนตึกกระจกสีฟา ทีส่ รางขึน้ อยางโดดเดน ริมฝงแมนํ้าอีสต ตั้งอยูบนถนนสายที่ 1 ตัดกับถนนสายที่ 46 ซึ่งเปนที่ดินแปลงงามที่มหาเศรษฐี จอหน ดี. ร็อกกี้เฟลเลอร จูเนียร (John D. Rockefeller, Jr.) ไดอุทิศใหกับมวลมนุษยชาติเพื่อจัดตั้ง องคกรกลางในการรักษาสันติภาพ ความยุตธิ รรม และมนุษยธรรมใหกบั ประเทศทีเ่ ปนสมาชิก 191ประเทศ บริเวณอาคารทัง้ ภายในและภายนอกจะมีศลิ ปวัตถุ ประติมากรรม และของขวัญทีป่ ระเทศตางๆ จัดสง มาให สวนที่สวนริมนํ้าจะมีตนกุหลาบมากกวา 25 สายพันธุ มีรานของที่ระลึกแบบพิเศษ รวมทั้ง ยังมีไปรษณียที่เปนหนึ่งเดียวในโลกอีกดวย สวนเซ็นทรัล ปารค (Central Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูบน ฟฟทอเวนิว ซึง่ เปนจุดเริม่ ตนของแหลงช็อปปง หรู ตอเนือ่ งไปถึงถนนสายที่ 8 ทีม่ โี รงแรม อพารทเมนท พิพิธภัณฑ สถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษาหลายแหง มีเนื้อที่กวางถึง 843 เอเคอรหรือ 2,100 ไร มีตน ไมเขียวชอุม ทามกลางหมูต กึ ระฟาทีเ่ รียงรายกันอยูโ ดยรอบ สวนแหงนีจ้ งึ เปนศูนยรวม แหลงกิจกรรมทีน่ า สนใจมากมาย อาทิ สวนสัตว สวนสนุก สนามเด็กเลน พิพธิ ภัณฑ ทัง้ ยังสามารถ เลนกีฬาไดหลายประเภท เชน ลองเรือในทะเลสาบ เลนสเก็ต ขี่จักรยาน เปนตน พิพิธภัณฑเมโทรโพลิแทน (The Metropolitan Museum of Arts) มีชื่อยอวา Met ตั้งอยูในสวน เซ็นทรัลปารค เปนพิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปดดําเนินการมาตั้งแตป 1870 เปนแหลงรวบรวมมหาสมบัติทางประวัติศาสตร โบราณคดี และศิลปะมากกวา 33 ลานชิ้น ศูนย รอ็ กกีเ้ ฟลเลอร (Rockefeller Center) เปนกลุม อาคารขนาดใหญมากบนฟฟทอเวนิว และถนน สายที่ 6 ลานกวางดานหนาใชเปนสถานทีจ่ ดั งานพิธสี าํ คัญและจุดนัดพบของชาวนิวยอรก มีสญ ั ลักษณ เปนรูปปนสีทองของเทพโพรมีทีอุส (Prometheus) วีรบุรุษจากเทพนิยายกรีก

มหานครนิวยอรก…เมืองมหัศจรรย ดินแดนแหงความฝนอันยิ่งใหญ ซึ่งนักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชรบริหารและสูงขึ้นไปที่ดํารงคุณสมบัติในปบัญชี 2553/54 จะได ไปเยี่ยมชมมหานครที่ยิ่งใหญแหงนี้ดวยกันแนนนอน

A pri l 2011

59


เตรียมตัวใหพรอม! การสัมมนาระดับผูน าํ 2553

ลองเรือสําราญอลาสกา ทองโลกกวางสูรัฐอลาสกา ดินแดนที่เต็มไปดวยธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ มั่งคั่ง ไปดวยธารนํา้ แข็งและแหลงทรัพยากรทีไ่ ดรบั การกลาวขานวาสมบูรณและยิง่ ใหญ ที่สุดแหงหนึ่งในโลก ชมธารนํ้าแข็งเมนเดนฮอลล นั่งรถไฟสายไวทพาสทเสนทาง สายโรแมนติก ลองเรือสําราญนอรวเี จียนสตาร ทีแ่ สนสะดวกสบายและเปนกันเอง ในรูปแบบ Free Style Cruising ดวยหองอาหารหลากหลายรูปแบบทีใ่ หเลือกสรร ทั้งอาหารพื้นเมือง ตะวันตก ญี่ปุน จีน หรือใชบริการหองอาหารบลูลากูนที่เปด 23 ชั่วโมง/วัน คอยใหบริการอาหารแบบงายๆ อาทิ ไกทอด เกี๊ยวนํ้ารอนๆ ซุปมะเขือเทศ ฯลฯ สนุกสนานกับการแสดงที่หองสตารดัสทุกคํ่าคืน ครื้นเครง ไปกับกิจกรรมตางๆ มากมาย เฝาดูฝูงปลาวาฬในอินไซดพาสเซจและสัตวที่ อาศัยอยูในธรรมชาติจํานวนมาก การลองเรือสําราญสูอลาสกาเปรียบเสมือนการเดินทางยอนยุคสูดินแดนแหงตํานานของเผาพันธุ มนุษยที่ปรากฏใหเห็นอยูบนเสาโทเทม และไดผสมผสานวัฒนธรรมกับชาวผิวขาวที่เขามาในยุค ตื่นทอง สัมผัสธรรมชาติสวยงามแปลกตาที่หลากหลาย บรรยากาศของดินแดนลึกลับซับซอนดวย ตํานานแหงการเดินทางของมนุษยที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเราชาวแอมเวยประเทศไทย จะไมพลาดตํานานแหงความประทับใจนี.้ ..กับการสัมมนาระดับผูน าํ 2553 ลองเรือสําราญอลาสกา

àμÃÕÂÁμÑÇ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ • อุณหภูมิโดยเฉลี่ย* ซีแอตเติ้ล : ตํ่าสุด 14 องศาเซลเซียส / สูงสุด 21 องศาเซลเซียส อลาสกา : ตํ่าสุด 10 องศาเซลเซียส / สูงสุด 15 องศาเซลเซียส * เช็ค ณ วันที่ 3 มี.ค. 54 ซึ่งอุณหภูมิอาจเปลี่ยนแปลงในวันเดินทางจริง • เวลา เวลาทีซ่ แี อตเติล้ และอลาสกาชากวาประเทศไทย 14 และ 15 ชัว่ โมงตามลําดับ • อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ (USD) เทากับ 30.69 บาท (ณ วันที่ 3 มี.ค. 54) • การใช โทรศัพท - โทรกลับเมืองไทย กด 011+66+ รหัสจังหวัด หรือรหัสโทรศัพทมือถือ + หมายเลขโทรศัพท - สําหรับทานทีเ่ ปดใช International Roaming กรุณาติดตอเครือขายทีใ่ ชลว งหนากอนการเดินทาง • กระแสไฟฟา ขนาด 110 โวลต ปลั๊กแบบ 2 ขาแบน

60

A pri l 2011


• นํ้าหนักกระเปา - ชัน้ ประหยัด (Economy Class) อนุญาตใหทา นมีสมั ภาระฝากใตทอ งเครือ่ งบินไดทา นละ 2 ใบ และนํา้ หนัก ไมเกิน 20 กก./ใบ ชัน้ ธุรกิจ (Business Class) ฝากสัมภาระใตทอ งเครือ่ งบินไดทา นละ 2 ใบ และไมเกิน 30 กก./ใบ ชั้นหนึ่ง (First Class) ฝากสัมภาระใตทองเครื่องบินไดทานละ 3 ใบ และไมเกิน 30 กก./ใบ - แตละทานถือกระเปาขึ้นเครื่องบินได 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 7 กก. โดยขนาดดานกวาง ยาว และสูงรวมกัน ไมเกิน 45 นิ้ว - ไมอนุญาตใหนําวัตถุเหลว อาทิ ครีม โลชั่น นํ้าหอม ยาสีฟน ติดตัวขึ้นเครื่องบิน หรืออาจอนุโลมใหทานละ ไมเกิน 10 ชิ้น ชิ้นละไมเกิน 100 มล. และตองไมล็อกกระเปาเดินทางที่ใสใตทองเครื่องบิน • การเตรียมเสื้อผาและของใชจําเปน - เสือ้ ผาทีใ่ หความอบอุน หรือสวมสบาย เสือ้ แจ็กเก็ตหรือเสือ้ กันลม ผาพันคอ แวนกันแดด หมวก ถุงเทา รองเทา ทีส่ วมสบาย เสือ้ กันฝนหรือรม สําหรับครีมหรือโลชัน่ ทาผิวของอารทสิ ทรี และผลิตภัณฑนวิ ทริไลทควรนําไป ทั้งบรรจุภัณฑเพื่อสะดวกในการผานดานตรวจคนเขาเมือง - กลองถายรูป พรอมแทนชารจแบตเตอรี่ - ผูที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทยและตรวจสุขภาพกอนการเดินทางทุกครั้ง กรุณาเตรียมยาไปใหเพียงพอ รวมทั้งสงมอบใบรับรองแพทย ใหกับบริษัทและแจงหัวหนาทัวร ใหทราบดวย

àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ㹡ÒÃŋͧàÃ×ÍÊíÒÃÒÞ • ผู โดยสารทุกคนจะตองเตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อทําวีซาเขาสูประเทศตางๆ ใหเรียบรอย จากนั้นบริษัทเรือจะแจงหมายเลขหองพักใหทราบลวงหนา พรอมมอบปายชื่อและหมายเลขหองพักเพื่อ ติดที่กระเปาเดินทาง เมื่อไปถึงทาเรือกระเปาเดินทางจะถูกจัดสงไปที่หองพักอยางรวดเร็ว สวนผู โดยสาร จะตองทําบัตรประจําตัวเรียกวา Megg Card มีขนาดเทาบัตรเครดิต โดยมีเครื่องหมายของบริษัทเรือ วัน/เดือน/ปที่เดินทาง ขอมูลสวนตัวทั้งหมด รวมทั้งภาพถายซึ่งเก็บไว ในระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย • บัตรประจําตัวใชสําหรับทํากิจกรรมทุกอยางในเรือ ใชสําหรับผานดานตรวจคนเขาเมืองในแตละประเทศ ใชสาํ หรับใชจา ยบนเรือและเปนกุญแจหองพักดวย ฉะนัน้ บัตรนีจ้ ะหายไมไดเด็ดขาดและควรนําติดตัวเสมอ เพื่อใชผานดานลงและขึ้นทุกครั้งดวย นอกจากนี้ บัตรประจําตัวซึ่งเปนกุญแจหองพักดวยนั้นจะไมมี หมายเลขหอง จึงตองจดหมายเลขหองติดตัวหรือจําไว ใหดี • วันทีเ่ รือจอดเทียบทาทีเ่ มืองพริน๊ ซรเู พิรท นอกจากบัตรกุญแจเขาหองแลว จะตองมีสาํ เนาหนังสือเดินทาง ติดตัวดวย มิฉะนั้นเจาหนาที่ดานจะไมใหลงจากเรือ (บริษัทดําเนินการให) • โปรแกรมพิเศษบนเรือในแตละวันจะอยูใน Freestyle Daily ซึ่งจัดวางไว ในหองพัก • ภายในหองพักบนเรือมีไดรเปาผม กาตมนํ้ารอนพรอมชาและกาแฟฟรี มินิบาร เครื่องดื่มในตูเย็น ตูเซฟ แบบตั้งรหัส ปลั๊กไฟ 110 โวลต ปลั๊กขาแบนแบบเมืองไทยสามารถใช ได และยังมีปลั๊ก 3 ขาเหลี่ยม แบบอังกฤษใช ไฟ 220 โวลต จึงควรมีปลั๊ก Adapter เตรียมไปดวย ภายในหองนํ้ามีปลั๊กแบบเมืองไทย เสียบใชงานไดแตหามเกิน 50 วัตต • คืนกอนวันเช็คเอาทลงจากเรือ ตองวางกระเปาไวหนาหองพักกอนเที่ยงคืน ดังนั้น ทุกทานควรมีกระเปา ใบเล็กสําหรับใสชุดนอนและเครื่องใชจําเปนหิ้วติดตัวลงมาเองในวันรุงขึ้น

A pri l 2011

61


แอมเวยเอ็กซโป

งานแอมเวยเอ็กซ โประดับชาติ 2011 นับเปนตนแบบงานแสดงสินคาในธุรกิจขายตรงไทย และในปน้ี ไดจัดขึ้นอยางยิ่งใหญเมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ ที่ผานมา ณ อาคารชาเลนเจอร 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใตแนวคิด แอมเวย...หุนสวนอันดับหนึ่งของคุณ ซึ่งไดรับความสนใจจาก นักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูที่สนใจในผลิตภัณฑของแอมเวยรวมกวา 60,000 คน ในงานนี้ไดรับเกียรติจากมิสเตอรฟรานซิส ปเตอรส (Mr.Francis Peters) ทูตพาณิชย สถานทูต สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย มิสเตอรจมิ เพยน (Mr.Jim Payne) รองประธานบริหาร แอมเวย คอรปอเรชัน่ และอดีตกรรมการผูจ ดั การคนแรกของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด รวมดวยคุณปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผูจัดการ บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด พรอมคณะผูบ ริหารและนักธุรกิจแอมเวยระดับสูงรวมทําพิธฉี ลองงานแอมเวยเอ็กซ โประดับชาติ 2011 อยางเปนทางการ ผลิตภัณฑมากมายกวา 500 รายการ ไดนํามาจัดแสดงในงาน อาทิ บูธกลุมผลิตภัณฑเสริม สุขภาพ บูธ กลุม ผลิตภัณฑสาํ หรับเรือนราง บูธ กลุม ผลิตภัณฑสาํ หรับบานและกิจกรรมเพือ่ การเกษตร พรอมกิจกรรมบนเวทีเพื่อใหสาระความรูและความบันเทิงตางๆ และที่พิเศษสุดคือกิจกรรม การฝกอบรมพิเศษความเปนเลิศของนิวทริไลทและการฝกอบรมพิเศษ Artistry Spring to Light ที่ไดรับเกียรติจากนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา มารวมถายทอดความรูเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑอยางลึกซึ้ง พรอมกันนี้ยังมีบริการรับสมัครสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย ใหมและตออายุ ในงาน และนํารานสะดวกซื้อแอมเวย ช็อป มาเปดบริการภายในงานเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ ใหแก นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกอยางทั่วถึงอีกดวย นอกจากนี้ ยังจัดใหมีบูธสําหรับสมาชิกแอมเวย โดยเฉพาะและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายโดยไมมี คาใชจายใดๆ อาทิ การจัดฝกอบรมพิเศษสําหรับสมาชิก พรอมรวมสนุกกับเกมและของรางวัล อีกมากมายในบูธ ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี เรียกไดวา มางานนีค้ รัง้ เดียวก็ไดทง้ั ความรูเ พือ่ ตอยอดธุรกิจ เพราะมีทง้ั ขอมูลผลิตภัณฑและความรู เรื่องโอกาสทางธุรกิจของแอมเวย ตลอดจนเคล็ดลับในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ จากนักธุรกิจแอมเวยระดับสูงจํานวนมาก ซึ่งนําเสนอมุมมองที่แตกตางกันในสวนของอาชีพ และประสบการณ ในการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จในวันนี้ สรางความประทับใจและ เปนแบบอยางแกผูที่ตองการความสําเร็จในธุรกิจไดเปนอยางดี

62

A pri l 2011


ระดับชาติ 2011

A pri l 2011

63


พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรคูสองผูสถาปนาใหม ั ยา จูฑะเตมีย คุณพฤสณยั มหคั ฆพงศ - คุณรมณ วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ณ อารีนา ฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี ุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูส องผูส ถาปนาใหม ผานไปแลวสําหรับงานพธิ ปี ระกาศเกียรติคณ งธานี ในงานนี้ ไดตอ นรับนักธุรกิจ ทีจ่ ดั ขึน้ อยางยิง่ ใหญ ณ อารีนา ฮอลล อิมแพ็ค เมืองทอ ในความสําเร็จของทั้งสองทานอยาง แอมเวย สมาชิก และผูสนใจที่มารวมแสดงความยินดี ารณ ในการดําเนินธุรกิจดวยการ ลนหลาม เพชรคูสองผูสถาปนาใหมไดกลาวถึงประสบก นับเปนความภาคภูมิใจและเปน ไมละทิ้งความฝนจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย นเดียวกัน แบบอยางที่ดีตอองคกรและผูที่ตองการความสําเร็จเช

64

A pri pr p i l 2011


พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหารใหม คุณจันทรัตน - คุณธิติพัทธ ธุวชิตอภิวิชญ คุณณัฏฐฎาพร สกุลพันธุ - คุณภีมพศธรณ จีนะวัฒน วันจันทรที่ 24 มกราคม 2554 ณ อารีนา ฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี การประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารใหมทง้ั 2 รหัส ไดจดั ขึน้ อยางยิง่ ใหญ ณ อารีนา ฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจมากมาย พรอมใจกันมารวมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ทุกทานที่ไดรวมฟงประสบการณ ในการกาวสู ความสําเร็จของทั้งสองรหัสตางไดรับขอคิดและกําลังใจในการทํางานอยางเต็มเปยม เราเชื่อวานับจากนี้จะมีเพชรบริหารใหมเกิดขึ้นอีกมากมายทีเดียว A pri l 2011

65


การประชุมสรางธุรกิจกับหุน สวนทีค่ ณ ุ วางใจ แอมเวย…หุนสวนอันดับหนึ่งของคุณ วันเสารที่ 2 เมษายน 2554 ณ หองนพรัตน โรงแรมมาริไทม ปารคแอนดสปา จ.กระบี่

เรื่องราวความสําเร็จ

เคล็ดไมลับสําหรับผูนํา

ผูปราศรัยรับเชิญ

ผูปราศรัยรับเชิญ

อัญชัน - ศราวุธ เพ็งพันธ

มัทนี - อาทิตย ตระกูลโศภิษฐ

ธนัสถา สงเสริม

นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

50 บาท บัตรราคา

รหัสบัตร 20-2165 เริ่มจําหนาย 2 มีนาคม 2554 จําหนายที่แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ ตรัง และสุราษฎรธานี

วันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ หองวีวันบอลรูม โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

เรื่องราวความสําเร็จ

เคล็ดไมลับสําหรับผูนํา

ผูปราศรัยรับเชิญ

ผูปราศรัยรับเชิญ

อนันต - เครือวัลย เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ถวิล โรจนวณิชชากร นภาวรรณ ธัญญเจริญ

นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

50 บาท บัตรราคา

66

A pri l 2011

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม (Nutrilite Expertise 2010 อันดับที่ 1)

รหัสบัตร 20-2166 เริ่มจําหนาย 7 เมษายน 2554 จําหนายที่แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป นครราชสีมา สุรินทร อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี ยโสธร รอยเอ็ด เลย และสกลนคร


การประชุมนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง 24 - 25 มกราคม 2554 การประชุมนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทองในครัง้ นี้ สรางความตืน่ เตนใหกบั นักธุรกิจแอมเวยทกุ ทานอยางมาก ในวันแรกของการสัมมนาทุกทานตางไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจแอมเวยอยางยั่งยืน และถูกตองตามกฎจรรยาบรรณ อีกทั้งไดเรียนรูการคิดคะแนนสวนลดตางๆ และไดรับเคล็ดลับการทําธุรกิจ แอมเวย ใหประสบความสําเร็จจากคุณพิบูลย - คุณสุนิสา ศรีเมฆ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ที่รวมแบงปน ประสบการณการทําธุรกิจที่ดีและมั่นคง ในวันรุงขึ้นยังไดเรียนรูเกี่ยวกับกฎหมายขายตรง และสรางความมั่นใจดวยการอบรมนักธุรกิจแอมเวยระดับ เวิลดคลาส คําวา “ผูน าํ ” ทุกทานสามารถเปนได คําวา “สําเร็จ” ทุกทานสามารถทําได แนนอนวา...คุณทําได

เปดแลว! แอมเวย ช็อป สมุย ขอแสดงความยินดีกับชาวแอมเวย จ.สุราษฎรธานี และในพื้นที่ใกลเคียงทุกทาน ที่มีช็อปใหมใหเลือกซื้อสินคาคุณภาพของแอมเวย ไดจุใจและสะดวกสบายกวาเดิม ซึ่งมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผานมา โดยคุณปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผูจัดการและนักธุรกิจแอมเวยระดับสูง พรอมนักธุรกิจ แอมเวยและสมาชิกจํานวนมากรวมเปนเกียรติในงาน ทามกลางบรรยากาศที่ อบอุนและเปนกันเอง ขอเชิญทุกทานใชบริการไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

เลขที่ 125/9-10 หมู 1 ถ.ทวีราษฎรภักดี ต.บอผุด อ.สมุย จ.สุราษฎรธานี 84320 โทร. 077-256-133 โทรสาร 077-256-134 A pri l 2011

67


ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง” หนทางในการหาความรูไมไดมีเพียงแตในหองเรียนเทานั้น การเขารวม กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนควบคูกับการเรียนนับเปนสิ่งที่ชวยเติมเต็ม ความรูรอบตัวและประสบการณชีวิตที่มีคา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ การเปนผูใหญที่ดีในอนาคต CSR CLUB ฉบับนี้ขอแนะนําทุกทานใหรูจักกับนายสาธิต พจนารถธํารง นักเรียน ทุนแอมเวย ชั้นปที่ 2 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย แมโจ จ.เชียงใหม ที่ตั้งใจเรียนมาอยางเสมอตั้งแตป 1 จนวันนี้ไดกลายเปนรุนพี่แลว นายสาธิตกลาวถึงความรูส กึ ทีม่ อี ยางภาคภูมใิ จวา “วันนีผ้ มเขาใจแลวครับวาการเปน รุนพี่นั้นเปนอยางไร ผมคิดถึงสมัยตอนเรียนอยูป 1 ที่มีรุนพี่คอยใหความชวยเหลือ ทุกอยาง ทําใหรสู กึ วาชีวติ งาย สบาย และไมตอ งมีความรับผิดชอบมากนัก เพียงตัง้ ใจเรียน และอยูในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเทานั้น แตเมื่อขึ้นป 2 ผมมีงานตองรับผิดชอบ มากขึน้ เพราะนอกจากการเรียนแลว ผมไดเขารวมกิจกรรมของสภานักศึกษา ซึ่งเมื่อเขา ไปทํางานแลวก็ไดรบั สิง่ ดีๆ มากมาย ทัง้ เพือ่ น ประสบการณการทํางาน และคําแนะนํา ที่ดีจากผู ใหญ นับเปนประสบการณชีวิตที่หาไมไดจากในหองเรียน ทําใหรูสึกวาวันนี้ ผมไดเปนรุน พีเ่ ต็มตัวแลว ทัง้ นี้ ผมไมเคยลืมเปาหมายสําคัญของชีวติ นัน่ คือการศึกษา ขอยืนยันครับวาจะยังคงมุงมั่นและตั้งใจเรียนอยางเต็มที่เพื่อเปนอนาคตที่ดีของชาติ ผมระลึกเสมอวาพีๆ่ และมูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทยมีพระคุณกับผม ทีม่ อบทุนการศึกษา ใหผมไดมีโอกาสเรียนในสถาบันที่ดี ทําใหชีวิตของผมและครอบครัวดีขึ้นครับ”

พ.อ.(พิเศษ) พญ.เสาวณี - พล.ต.นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร เราเชือ่ วาการให โอกาสทางการศึกษาแกเด็กทีด่ อ ยโอกาสเปนการให ทีย่ ง่ิ ใหญ เพราะเด็กเปนอนาคตของชาติ “ถาเด็กฉลาดชาติจะเจริญ” ขอเชิญชวนนักธุรกิจแอมเวยและผูม จี ติ ศรัทธามารวมกันบริจาคเงิน สมทบเขามูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทย เพือ่ สงตอความชวยเหลือไป ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ เพราะการให ยังเด็กดอยโอกาสในสังคมใหมคี ณ โอกาสเปนการใหทไ่ี มมที ส่ี น้ิ สุด

68

A pri l 2011


แอมเวย...หุนสวนอันดับ 1 ที่คุณไววางใจ

แอมเวย…ครองแชมปอันดับ 1 ในใจผูบริโภค 3 ปซอน “กลิสเทอร” ขยับขึน้ เปนอันดับ 4 เพราะความพึงพอใจของผูบริโภคคือสิ่งที่สําคัญที่สุด แอมเวยจึงมุงดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการ ของลูกคาเปนสําคัญ ตามมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจ ขายตรงมาตลอด 24 ป และดวยสินคาคุณภาพระดับโลก ที่ตอบสนองทุกความตองการของผูบริโภค จึงสงผล ใหแอมเวยชนะใจมหาชน ไดเปนแบรนดสินคาขายตรง ที่นาเชื่อถือ อันดับ 1* เปนเวลา 3 ปซอน

นอกจากนัน้ “กลิสเทอร” ยังเปนแบรนดยาสีฟนั ทีไ่ ดรบั ความไววางใจจากผูบ ริโภคจนไดรบั การโหวตใหเปน แบรนดยาสีฟันที่นาเชื่อถือที่สุด อันดับ 4 (ขยับขึ้นจากอันดับที่ 5 ในป 2553) 10 อันดับยาสีฟนที่นาเชื่อถือที่สุด

หมายเหตุ: รอยละของกลุมตัวอยางที่ใชยาสีฟนที่เห็นดวย

และนี่คือบทพิสูจนที่ทําใหเห็นวา…แอมเวยเปนเบอรหนึ่งที่อยูในใจผูบริโภคตลอดมา * จากผลวิจัยประจําป Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2011 โดยนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือนมกราคม 2554 554

A pri l 2011

69


We will ROC you

นําเสนอแผนธุรกิจแอมเวยอยางไร จึงไมผิดกฎจรรยาบรรณ การนําเสนอแผนธุรกิจแอมเวยถือเปนหัวใจสําคัญในการสปอนเซอร เพราะการนําเสนอแผนธุรกิจแอมเวย ใน แบบอยางที่ถูกตองนับเปนการวางรากฐานสําคัญใหกับธุรกิจแอมเวยของคุณทั้งองคกรอีกดวย ฉบับนี้เรามี วิธีการงายๆ และไมผิดกฎจรรยาบรรณมาฝากกัน

1. ไมออกหนังสือเชิญโดยปกปดวาเปนแอมเวย การทําใหผูมุงหวังเขาใจผิดบิดเบือนไปวา การถูกเชิญ ใหเขาฟงแผนธุรกิจแอมเวยนั้นเปนโอกาสที่ผูมุงหวังจะ ไดรบั จางเขาทํางาน หรือเปนการทํากิจกรรมเพือ่ สังคม หรืออางวาเปนการสํารวจวิจัยตลาด หรือเรื่องการ ลงทุนใดๆ นั้น ถือเปนการนําเสนอแผนธุรกิจแอมเวย อยางผิดวิธี

2. ไมบิดเบือนธุรกิจแอมเวยวาเปนธุรกิจหรือ โครงการอื่นใดที่มิใชแอมเวย การกลาวอางถึงธุรกิจอืน่ ใดโดยมิแจงใหผมู งุ หวังทราบวา เปนธุรกิจแอมเวยนั้น นับเปนการนําเสนอแผนธุรกิจ แอมเวยอยางผิดวิธี เชน แจงกับผูมุงหวังวาเปนกองทุน สหกรณ หรือเปนโครงการอื่นใด แตในตอนทายกลับ สปอนเซอรเพือ่ ใหสมัครทําธุรกิจแอมเวยนน้ั ถือเปนการ นําเสนอแผนธุรกิจที่ผิดวิธีอยางยิ่ง

3. ใชแอมเวย ไปกลาวอางเพื่อโครงการสวนตัว เชน ชักชวนผูอ น่ื ใหสมัครสหกรณ กองทุน หรือโครงการ อื่นใด โดยกลาวอางวาแอมเวยเปนผูใหการสนับสนุนใน โครงการนัน้ ๆ การสปอนเซอร ในรูปแบบดังกลาวถือเปน การผิดกฎจรรยาบรรณอยางยิ่ง

4. ไมปฏิเสธวาเปนแอมเวยเมื่อถูกถาม การนําเสนอแผนธุรกิจที่ถูกตองนั้น เมื่อผูมุงหวังถามวา เปนธุรกิจอะไร เปนธุรกิจแอมเวย ใชหรือไม ผูสปอนเซอร จะตองไมปดบังหรือปฏิเสธวาไมใชแอมเวย และเมื่อมีการ นําเสนอแผน ผูสปอนเซอรควรทําใหผูมุงหวังเขาใจวา แอมเวยเปนผูขายผลิตภัณฑ และอธิบายถึงความสัมพันธ อันถูกตองระหวางแอมเวยกับนักธุรกิจแอมเวย

5. ไมนําเสนอรายไดที่เกินจริง ในการนําเสนอถึงรายไดทเ่ี กิดขึน้ ในธุรกิจแอมเวยนน้ั ควรนําเสนอ ตามตัวอยางในคูมือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ แอมเวยหรือเอกสารสิง่ พิมพทผ่ี ลิตขึน้ โดยแอมเวย ทีส่ าํ คัญตอง ระบุวา เปนจํานวนทีส่ มมติขน้ึ เทานัน้ และหากทานมีการอางอิง ถึงรายไดของนักธุรกิจแอมเวยทา นอืน่ ทานจะตองมัน่ ใจวาไดรบั การยินยอมจากนักธุรกิจแอมเวยทา นนัน้ ๆ เปนทีเ่ รียบรอยแลว

6. เสนอแผนธุรกิจแอมเวยอยางถูกตอง ไมควรทําใหผมู งุ หวังเขาใจวานักธุรกิจแอมเวยสามารถไดรบั ผลประโยชนหลักจากการสปอนเซอรผูอื่นใหเปนนักธุรกิจ แอมเวยแตเพียงอยางเดียวเทานัน้ และควรอธิบายใหผมู งุ หวัง เขาใจวานักธุรกิจแอมเวย ไมมีขอผูกมัดใดๆ ที่จะตองทําการ สปอนเซอรผอู น่ื ใหเปนนักธุรกิจแอมเวย ไมควรนําผลประโยชน ทางดานภาษีมาเปนเหตุจงู ใจในการทําธุรกิจแอมเวย ทีส่ าํ คัญ ไมควรทําใหผูมุงหวังเขาใจวาการทําธุรกิจแอมเวยนั้น ประสบความสําเร็จไดงายโดยใชเวลาหรือความพยายาม เพียงเล็กนอย หรือไมตองใชความพยายามเลยก็สามารถ สําเร็จได

แผนธุรกิจแอมเวยเปนแผนธุรกิจที่มีความยุติธรรม ใหความเทาเทียมและเปนธรรมกับ นักธุรกิจแอมเวยทกุ ทานอยางเสมอภาค คุณจึงสามารถนําเสนอแผนธุรกิจแอมเวย ไดอยาง ภาคภูมิโดยไมตองปดบังหรือบิดเบือนขอมูลใดๆ เพื่อใหผูมุงหวังใหความสนใจ อานบทความจากคอลัมน We will ROC you ยอนหลังไดท่ี www.amwayshopping.com/ffe/เรือ่ งเลาจากหุน สวน/จรรยาบรรณนารู

70

จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของแอมเวยถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดของการเปนนักธุรกิจแอมเวย ดังนั้น ทุกทานจึง ควรศึกษาและใหความสําคัญกับกฎจรรยาบรรณ เพราะการปฏิบตั ติ ามกฎจะชวยใหธรุ กิจของทุกทานเจริญเติบโต ไดอยางมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งทานยังสามารถสงมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ ใหกับลูกหลานของทาน ใหสมกับวิสัยทัศนของเราที่วา “แอมเวย...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา” นอกจากนี้ ยังเปนการดํารงไวซึ่งความ ยุติธรรมและบรรยากาศในการดําเนินธุรกิจที่สอดประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย A pri l 2011


การสปอนเซอรสากล ตอนที่ 14 การสปอนเซอรสากลทั้ง 14 ตอนที่ผาน มานั้น เราไดกลาวถึงกรอบความคิดของ การดําเนินธุรกิจสากล ผูเกี่ยวของในการ สปอนเซอรสากล ลําดับความสําคัญของ แตละคนในสายงานการสปอนเซอรสากล วิธีการคํานวณผลประโยชนที่เกิดขึ้น ในสายงานการสปอนเซอรสากล รวมถึง การคํานวณเปอรเซ็นตสวนลดการดํารง คุณสมบัติเข็มเงินในระบบของตลาดที่ คํานวณ 21% ใหกบั ผูส ปอนเซอรอปุ ถัมภ (21% to foster market) และตลาดที่ ไมคํานวณ 21% ใหกับผูสปอนเซอร อุปถัมภ (Non 21% to foster market) วิธีการคํานวณเงินสวนลดพิเศษระดับ ผูนําสากล และคํานวณเงินสวนลดพิเศษ ระดับผูน าํ อุปถัมภหรือรับรอง และสุดทาย ในตอนที่ผานมาคือการคํานวณยอด ธุรกิจสากลที่นํามาคํานวณสวนลดพิเศษ มรกตและเพชร

ในตอนตอไปจะขอนําเสนอเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การดํารงคุณสมบัติระดับสูงโดยการนับคุณสมบัติที่ เกิดจากสายงานการสปอนเซอรสากลรวมดวย (International Higher Award Qualification) ซึง่ การดํารง คุณสมบัติระดับสูงในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติระดับมรกตและสูงขึ้นไป

ประเด็นสําคัญโดยสรุปคือ • นักธุรกิจแอมเวยที่ทําการสปอนเซอรสากลจะตองมีคุณสมบัติแพลตินัมในประเทศของตนเองในป คุณสมบัติที่มีการนําสายงานการสปอนเซอรสากลมานับดวย • นักธุรกิจแอมเวยที่ทําการสปอนเซอรสากลจะตองมีคุณสมบัติมรกตที่ไดรับสวนลดมรกตในประเทศ ของตนเองในปคุณสมบัติที่มีการนําสายงานการสปอนเซอรสากลมานับเพื่อการดํารงคุณสมบัติระดับ เพชรและสูงขึ้นไป • การนับสายงานที่มีคุณสมบัติจากสายงานการสปอนเซอรสากลจะนับใหกับนักธุรกิจแอมเวยที่มี คุณสมบัติ 21% ที่มีคุณสมบัติคนแรก • รูปแบบคุณสมบัติ IQ, IA, ID, IC สามารถนํามาใชนับการดํารงคุณสมบัติระดับสูง คะแนน FAA และ คุณสมบัติของ Founders Council โปรดติดตามรายละเอียดในแตละเรื่องในตอนตอไป อานบทความการสปอนเซอรสากลยอนหลังไดท่ี www.amwayshopping.com/ffe/ เรือ่ งเลาจากหุน สวน/แผนธุรกิจ สวนลด และโบนัส A pri l 2011

71


CLICK CORNER

สนุกกับการสรางสรรคลคุ ใหมกบั ARTISTRY VIRTUAL MAKEOVER โปรแกรมที่จะทําใหคุณสวยสมบูรณแบบไดที่ www.artistry.co.th เพื่อใหคุณสามารถออกแบบลุคการแตงหนาที่ตองการไดดวย ตัวคุณเองงายๆ เฉกเชนเมคอัพอารติสท เว็บไซตอารทิสทรีจึง สรรสรางโปรแกรมสุดพิเศษใหคณ ุ ไดเลือกแตงแตมสีสนั บนใบหนา ดวงตา คิ้ว พวงแกม ริมฝปาก รวมถึงทรงผมและสีผมหลากสไตล ในแบบของคุณเอง ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปนางแบบที่มีอยูแลวหรือ จะเลือกอัพโหลดรูปของคุณเพือ่ ทดลองผลิตภัณฑสสี นั ไดตามใจชอบ พรอมทัง้ สามารถสัง่ พิมพลคุ กอนและหลังแตงแตมสีสนั รวมทัง้ บันทึก ลุคที่ชื่นชอบ พรอมชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑที่ใช ในลุคนั้นๆ

เปลีย่ นแปลงลุคในแบบของคุณเอง ไดแลววันนี้ที่เว็บไซตอารทิสทรี www.artistry.co.th แลวคุณ จะหลงรักการสัมผัสสีสันสวย สมบูรณแบบดวย ARTISTRY VIRTUAL MAKEOVER

แอมเวย ช็อป เปด ทกุ วัน ทกุ ช็อป บริษัทขอแจงใหทราบวาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป แอมเวย ทุกช็อป ไดเปดใหบริการแกนกั ธุรกิจแอมเวยแ ละสมาช ช็อป ไมมีวันหยุด เพื่ออํานวยความสะดวกและสนับสนุนธุรกิ ทุกวัน กิจของ ทานอยางเต็มที่ โดยในแตละปจะมีชวงปดบริการ 4 เทศ ไดแก เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม ชวงสัมมนาพ กาล ประจําป และทุกวันที่ 1 ของเดือน ซึ่งเปนวันที่บริษัทป นักงาน ดเช็ค สต็อค


บอกขาว

23 พืชขั้นเทพที่ควรกินกอนแก เพื่อสุขภาพแข็งแรง ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหเรากินผักผลไม ใหเพียงพอตอ ความตองการในแตละวัน แตคุณทราบหรือไมวา ผักผลไมชนิดใดบางที่ให วิตามิน เกลือแร และไฟโตนิวเทรียนท? และแตละชนิดมีประโยชนอยางไร? สถาบันสุขภาพนิวทริไลทรวบรวมสุดยอดพืช 23 ชนิด จากผักผลไมทั่วโลก ที่ควรกินกอนสายเกินไป! ความหนา 40 หนา รหัส 238185 ราคา 30 บาท

ปฏิวตั สิ สู ขุ ภาพสมบรู ณสงู สุด หากคุณคิดวา การมี “สุขภาพสมบูรณสงู สุด” คือ กินอาหารทีด่ ตี อ สุขภาพตามเทรนด ออกกําลังกายอยางหนักเปนประจํา และหลีกเลีย่ งมลภาวะเทานัน้ ...คุณกําลังเขาใจผิด! นพ.ดุก จอหนสัน ผูอ าํ นวยการศูนยสขุ ภาพสมบูรณสงู สุดแหงสถาบันสุขภาพนิวทริไลท จะมาตีแผกระแสนิยมสุขภาพทีล่ วงใหเราเขาใจผิด พรอมคําแนะนําสูก ารมีสขุ ภาพ สมบูรณสงู สุดทีน่ า เชือ่ ถือตามหลักวิทยาศาสตร แตทาํ ตามไดไมยงุ ยากในชีวติ ประจําวัน เปนหนังสือทีค่ นรักสุขภาพไมควรพลาด! ความหนา 345 หนา รหัส 238184 ราคา 300 บาท

พบสาระดีๆ เนือ้ หาอานสนุกไดตง้ั แตวนั นีท้ แ่ี อมเวย ช็อป ทุกสาขา

ยายบา นใหม! แอมเวย ช็อป หาดใหญ แอมเวย ช็อป หาดใหญ ไดยายสถานที่ใหมเพื่อรองรับธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตของทานมากขึ้น โดยยังคงคุณภาพการใหบริการ ทุกทานอยางดีเชนเดิม โดยมีพิธีเปดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผานมา ขอเชิญทุกทานใชบริการไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

แอมเวย ช็อป หาดใหญ (ที่ตั้งใหม) 208 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร.074-446-587 โทรสาร 074-446-588 A pri l 2011

73


SEMINAR / WORKSHOP

ตารางการประชุม เมษายน - พฤษภาคม 2554

กรุงเทพฯ

เดือน วัน วันที่ เม.ย.

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ค.

พ.ค.

ภาคเหนือ ภาคใต พ.ค.

74

หมายเหตุ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อ.

19

17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต)

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

หองโยธิน โรงแรมหาดทอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

จ.

18

19.00 - 21.00 น. ประจวบคีรีขันธ

อ.

19

19.00 - 21.00 น.

เพชรบุรี

หองแกรนดสีมา โรงแรมฮอลิเดยอินนรีสอรท รีเจนทบีช ชะอํา

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

20

19.00 - 21.00 น.

กาญจนบุรี

หองคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

27

19.00 - 21.00 น.

ปราจีนบุรี

หองคอนเวนชั่น โรงแรมทวาราวดี รีสอรท

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

28

19.00 - 21.00 น.

ระยอง

หองเสม็ด 1 - 2 โรงแรมคามีโอ เฮาส

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

10

19.00 - 21.00 น.

อยุธยา

หองศรีสุริโยทัย โรงแรมอูทองอินน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

11

19.00 - 21.00 น.

สุพรรณบุรี

หองแกรนด โรงแรมศรีอูทองแกรนด

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

12

19.00 - 21.00 น.

ราชบุรี

หองกัลปพฤกษ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

18

19.00 - 21.00 น.

จันทบุรี

หองจุลมณี โรงแรม เค.พี. แกรนด

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

19

19.00 - 21.00 น.

ชลบุรี

หองชล - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ้ี จอมเทียน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

ศ.

20

19.00 - 21.00 น.

ลพบุรี

หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

หองสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

หองประโคนชัย โรงแรมเทพนคร

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

19

19.00 - 21.00 น. นครราชสีมา

พ.

20

19.00 - 21.00 น.

พฤ.

21

19.00 - 21.00 น. อุบลราชธานี

หองบอลรูม เอ - บี โรงแรมลายทอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

ส.

7

13.00 - 18.00 น. นครราชสีมา

หองวีวัน 3 โรงแรมวีวัน

การประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจ

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

บุรีรัมย

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

อ.

3

19.00 - 21.30 น.

เชียงใหม

หองปาสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

4

19.00 - 21.30 น.

ลําปาง

หองเวียงแกว 1 โรงแรมลําปางเวียงทอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

5

19.00 - 21.30 น.

เชียงราย

หองราชาวดี 1 - 2 โรงแรมลิตเติลดั๊ก

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

จ.

9

19.00 - 21.30 น.

พิษณุโลก

หองคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร ลากูน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

10

19.00 - 21.30 น.

อุตรดิตถ

หองสีหราช โรงแรมสีหราช

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

11

19.00 - 21.30 น.

ตาก

หองเวียงปง โรงแรมเวียงตากริเวอรไซด

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

12

19.00 - 21.30 น.

นครสวรรค

หองเทพธิดา โรงแรมพิมาน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

เดือน วัน วันที่ เม.ย.

การประชุม

18

เดือน วัน วันที่ พ.ค.

สถานที่

จ.

เดือน วัน วันที่ เม.ย.

จังหวัด

พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต)

เดือน วัน วันที่ เม.ย.

เวลา

ส.

2

13.00 - 16.00 น.

กระบี่

หองนพรัตน โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท

โอกาสทางธุรกิจ

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

7

19.00 - 21.30 น.

ตรัง

หองธนารมย 2 โรงแรมธรรมรินทร ธนา

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

ศ.

8

19.00 - 21.30 น.

สงขลา

หองตะกั่วปา โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

ส.

9

13.00 - 16.00 น.

ยะลา

หองวลัย โรงแรมยะลา รามา

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

จ.

9

19.00 - 21.30 น.

ระนอง

หองรังสรรค โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

อ.

10

19.00 - 21.30 น.

ชุมพร

หองทับทิม โรงแรมชุมพร การเดน

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พ.

11

19.00 - 21.30 น. สุราษฎรธานี

หองศรีวิชัย บี โรงแรมวังใต

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

พฤ.

12

19.00 - 21.30 น.

หองแกรนดบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ

A pri l 2011

ภูเก็ต


หลักสูตร กิจกรรมสรางผูนําและทีมงานเพื่อความสําเร็จ วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0624

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากรและที่ปรึกษา Train and Media Training Institute

เดือน วัน วันที่ เวลา เม.ย. พฤ. 7 13.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. ศิลปะการใชกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา 3. เทคนิคการนําเกมในการประชุมตางๆ 4. วิธกี ารอธิบายความหมายของแตละกิจกรรม ในเบื้องตน 2. กิจกรรมเพื่อชวยเสริมสรางความสัมพันธของทีมงาน

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 4 มี.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร พลังแหงความคิด พิชิตความสําเร็จ (Brain Power) วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0626

เดือน วัน วันที่ เวลา เม.ย. ส. 9 9.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. พัฒนาทักษะในการจําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ฝกการใชจินตภาพเพื่อพัฒนาสมอง 3. ฝกทักษะการพัฒนาสมองเพื่อสรางภาพแหงความสําเร็จ 4. ฝกปฏิบัติในการพัฒนาสมองเพื่อสรางวิธีคิดอยางผูประสบความสําเร็จ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 7 มี.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร คิดใหญ ไมคิดเล็ก (Think Big) วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0609

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด เม.ย. ศ. 22 13.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การเพิ่มขนาดของการคิด 2. การมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นในเปาหมาย

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

3. การพูดเชิงบวก 4. ไมมีคําวาทําไมไดและลงมือทําเดี๋ยวนี้

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 21 มี.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การสื่อสารและบุคลิกภาพ: พื้นฐานแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจแอมเวย วิทยากร อ.ศิวไิ ล แสงพุฒ รหัสจองฝกอบรม 19-0615

กรรมการผูอํานวยการ เอส เอส คอนซัลแตนท (ที่ปรึกษาดานการบริหารการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) วิทยากรประจําหลักสูตร “Pro-Executive” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด เม.ย. พ. 27 13.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. เรียนรูห ลักการสําคัญในการสือ่ สาร การเลือกใชคาํ พูดกับความรูส กึ ของผูฟ ง วิธกี ารใชคาํ พูด ในสถานการณตา งๆ การสังเกตภาษาทาทางในขณะสนทนากับลูกคาผูม งุ หวัง 2. การใชทักษะการฟงเพื่อการชนะใจลูกคา 3. การพัฒนาบุคลิกและการสื่อภาษาเพื่อสรางความเจริญเติบโตในธุรกิจ ทั้งการขาย การสปอนเซอร การบริการลูกคา และการเขารวมประชุมตางๆ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 25 มี.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร พัฒนาทักษะการสือ่ สารจากภายในเพือ่ ความสําเร็จ (Developing Your Interpersonal Communication to Win) วิทยากร อ.ศิวิไล แสงพุฒ รหัสจองฝกอบรม 19-0622

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ค. พฤ. 12 9.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. ศิลปะของทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 2. พลังอํานาจเสียงจากภายในสงผลตอการกระทําอยางไร 3. ฝกการพัฒนาทักษะการใชการสื่อสารจากเสียงภายในของตนเอง 4. ฝกปฏิบัติการเลือกใชถอยคําในการสื่อสารเพื่อสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 5. ฝกการโคชและสรางการสื่อสารแบบ Win-Win ที่ทรงพลังจากภายใน

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 8 เม.ย. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

นอกจากนี้ คุณจะไดรบั ประสบการณพรอมทัง้ หลักการอันเปนเครือ่ งมือสําคัญในการสรางทักษะการสือ่ สารระหวางบุคคล ทีพ่ ฒั นาจากพลังการสือ่ สารจากภายใน เพือ่ สรางความแตกตางในชีวติ ของคุณ

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส A pri l 2011

75


หลักสูตร การสรางทีมแหงความสําเร็จ วิทยากร อ.อิทธินันท สันทัศ และทีมงาน รหัสจองฝกอบรม 19-0618

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ค. ส. 14 9.00 - 17.00 น.

วิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) วิทยากรและที่ปรึกษาดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร สถาบันฝกอบรม D4 จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน โดยสมาชิกทุกคนมีโอกาสไดมีสวนรวม 2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทีม เพราะเราเปนหุนสวนทางธุรกิจที่จะนําพาทีมงานไป สูความสําเร็จได 3. การสรางเครือขายในการทํางาน (Network Building) เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพของการประสานงาน 4. พัฒนากระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ในการแก ไขปญหาเฉพาะหนาของสมาชิกทีมงาน 5. วิธีการมองปญหา อุปสรรค และความขัดแยงที่เกิดขึ้นวาเปนโอกาสที่จะพัฒนางาน และพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางทีมงานดวยกัน

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 11 เม.ย. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส

ความประทับใจจากการเขาอบรม ถวิล - ณัฐวดี ปตตะพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

ดิฉันไมเคยเขาอบรมกับ รศ.วิกรณ รักษปวงชน มากอน เมื่อเขาฝกอบรมหลักสูตร กิจกรรมสรางผูน าํ และทีมงานเพือ่ ความสําเร็จแลวรูส กึ ประทับใจมาก วิทยากรบรรยายสนุก ไมนาเบื่อ อีกทั้งไดรับสาระความรูอยางมาก รูสึกคุมคาจริงๆ สามารถนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาองคกรได จึงอยากใหมีการจัดฝกอบรมนี้ที่หาดใหญอีกคะ

ขอปฏิบัติในการฝกอบรม กรุุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม การสํารองที่นั่งการฝกอบรม 1. กรุณายืนยันการสํารองทีน่ ง่ั โดยชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกัน กอนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้น สิทธิ์การสํารองที่นั่งของทานจําเปนตอง ถูกยกเลิกในวันรุงขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูอื่น 2. หากในการฝกอบรมใดมีที่นั่งเหลือในรอบแพลตินัม นธอ.ทั่วไปสามารถ โทร.สํารองที่นั่งและติดตอชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกันกอน เวลา 18.00 น. ตามชองทางทีบ่ ริษทั กําหนด โดยไมมกี ารจําหนายบัตร ที่เหลือหนาหองฝกอบรม

3. ในกรณีทม่ี ผี สู าํ รองทีน่ ง่ั เขารวมฝกอบรมนอยมาก บริษทั อาจยกเลิกการ ฝกอบรมนัน้ และแจงใหผสู าํ รองทีน่ ง่ั ทัง้ หมดทราบกอนวันฝกอบรม 7 วัน 4. ในกรณีทบ่ี ริษทั ยกเลิกการฝกอบรม ทานสามารถนําใบเสร็จรับเงินคาอบรม พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองอบรม (หรือหนังสือมอบฉันทะ กรณี ใหผูอื่นมารับแทน) มาติดตอขอรับเงินคืนที่แอมเวย ช็อป สาขาใดก็ได ภายในวันที่บริษัทกําหนด หากพนกําหนดนี้แลว บริษัทจะโอนเงินคา อบรมนี้เขาบัญชีของผูจองอบรมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ชองทางการชําระคาฝกอบรม 1. ชํําระเปปนเงิินสด ณ แอมเวย ช็็อป ทัั่วปประเทศ 2. ชําระดวยบัตรแอมเวยเดบิตการด 3. ชําระผานบัตรเงินสดทันใจ (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 4. ชําระทางโทรศัพทผานบริการ KBank e-phone ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี 5. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารดวยใบนําฝากพิเศษ (ขอรับแบบฟอรม ใบนําฝากพิเศษไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือดาวน โหลดแบบฟอรม ไดที่ www.amwayshopping.com)

6. ชําระดวยบัตรเครดิต/วีซา/มาสเตอรการด 7. ชําระผานบริการ K-mBanking (สําหรับมือถือทุกระบบ) 8. ชําระผาน ATM SIM (สําหรับมือถือระบบ Dtac เทานั้น) ในการชําระเงินผานบริการธนาคารตางๆ ทานจะตองโทร.สํารองทีน่ ง่ั กอน การชําระเงิน และสามารถติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ ผนกบริการธุรกิจ สํานักงานใหญ กรณีทต่ี อ งการรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขาอืน่ ๆ ทานสามารถแจงความจํานงไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทําการ และติดตอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขานัน้ หลังจากการแจงประมาณ 7 วันทําการ

การเขาฝกอบรม 1. ผูเ ขา รว มฝก อบรมจะตอ งเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานัน้ (กรณีผสู มัครรวม แตยงั ไมไดเพิม่ ชือ่ ตามระเบียบของบริษทั ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได) 2. ตองแสดงบัตรประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและใบเสร็จรับเงินคาฝกอบรม เปนหลักฐานในการลงทะเบียน 3. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรอบการเขาฝกอบรมโดยมิไดแจงใหบริษัท ทราบกอนวันฝกอบรม

76

A pri l 2011

4. 5. 6. 7.

นักธุรกิจแอมเวยจะตองลงทะเบียนดวยตนเองเทานั้น กรุณางดการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดในระหวางการฝกอบรม กรุณามาลงทะเบียนและรับเอกสารกอนเริ่มการฝกอบรม 15 นาที หามนําเด็กและผูไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม


หลักสูตรการอบรมนิวทริไลท แผนกฝกอบรมผลิตภัณฑไดจัดแผนหลักสูตรการเรียนรูนิวทริไลทอยางเปนลําดับขั้น โดยแบงเปน 3 หลักสูตรหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรขอมูลพืน้ ฐาน เหมาะสําหรับผูต อ งการเริม่ ตนเรียนรูค วามรูพ น้ื ฐานทางดานรางกายมนุษย สรีรวิทยา กายวิภาค โภชนาการ และเรือ่ งราวแบรนด นิวทริไลทพน้ื ฐาน เหมาะสมสําหรับผูเ ริม่ ตน ทีไ่ มมคี วามรูพ น้ื ฐานในหัวขอขางตน แบงเปน 2 หลักสูตร คือ เริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 1 และเริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 2

หลักสูตรขอมูลเฉพาะทาง* เปนการเรียนรูข อ มูลลงลึกดานการดูแลสุขภาพในแตละสวนของรางกาย เหมาะสําหรับผูท ผ่ี า นหลักสูตรขอมูล พืน้ ฐานแลว และ/หรือ มีความรูพ  น้ื ฐานและประสงคทจ่ี ะเพิม่ เติมความรูเ ฉพาะดานมากขึน้ แบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก โภชนาการเพือ่ สุขภาพ ผูห ญิงและกระดูก สุขภาพหั วใจและหลอดเลือด โภชนาการเพือ่ การควบคุมและการลดนํา้ หนัก และโภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระ

หลักสูตรขอมูลพิเศษ* จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูในดานโภชนาการเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งในแตละชวงเวลาจะมีวิทยากรใหมๆ เขารวมบรรยาย เพิ่มเติม ทําให ไดเนือ้ หาหลากหลายและทันสมัย เหมาะสมสําหรับผูผ า นหลักสูตรขอมูลพืน้ ฐานและขอมูลเฉพาะทางมาแลว * หลักสูตรเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทป่ี ระสงคเขาลงเรียนหลักสูตรตางๆ ของนิวทริไลทนน้ั แผนกฝกอบรม ผลิตภัณฑขอแนะนําใหเขาฝกอบรมตามลําดับขั้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรูดังนี้

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 ในปจจุบนั กระแสความสนใจเรือ่ งสุขภาพเปนสิง่ ทีเ่ ราปฏิเสธไมได และการทีเ่ รามีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงนัน้ ก็เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเราใชชวี ติ ไดอยางมีความสุข ซึง่ ปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหเรามีรา งกายทีแ่ ข็งแรง คือการทีเ่ ราตองรูจ กั รางกายของเราเอง และมีความรูเ กีย่ วกับโภชนาการทีท่ าํ ใหรา งกายแข็งแรงดวย ในการ อบรมหลักสูตรนีท้ า นจะไดเรียนรูพ น้ื ฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของรางกาย รวมถึงภาพรวมของโภชนาการพืน้ ฐานทีท่ าํ ใหรา งกายดํารงอยูไ ด รหัสจองฝกอบรม 13-0868 13-0869 13-0870 13-0871 13-0872 13-0889 13-0890 13-0891 13-0892

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค.

จ. อ. พ. ศ. ศ. ศ. อา. พ. ศ.

4 5 6 8 8 6 8 11 13

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

กระบี่ กรุงเทพฯ พิษณุโลก กรุงเทพฯ ชลบุรี แพร

หองธารา โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปารีสอรท หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองวังพิกุล โรงแรมอมรินทรลากูน หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองสักทอง โรงแรมแมยมพาเลส

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

มหาสารคาม

หองสันตรัตน โรงแรมตักสิลา

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

14 - 15 มี.ค. 54

16 มี.ค. 54

19 - 20 เม.ย. 54

21 เม.ย. 54

21 - 22 เม.ย. 54

23 เม.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตนของระบบยอยอาหาร

4. ความรู โภชนาการพืน้ ฐานเพือ่ การดํารงชีวติ 5. ความรูแบรนดนิวทริไลท

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 สารอาหารเพื่อการดํารงชีวิตสําหรับมนุษยมีหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุมได 3 กลุม คือ แมคโครนิวเทรียนท ไมโครนิวเทรียนท และไฟโตนิวเทรียนท ดังนั้น ผูที่ตองการใหรางกายแข็งแรงจึงจําเปนที่ตองเรียนรูหลักสูตรนี้ โดยจะไดรับความรูที่ลงลึกถึงสารอาหาร ประเภทโปรตีน วิตามิน และเกลือแรชนิดตางๆ รวมถึงสารไฟโตนิวเทรียนททม่ี ปี ระโยชนตอ รางกาย รหัสจองฝกอบรม 13-0873 13-0874 13-0875 13-0876 13-0877 13-0893 13-0894 13-0895 13-0896

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค.

จ. ศ. ส. ส. จ. พ. ส. ส. ส.

18 22 23 23 25 18 21 28 28

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น.

กระบี่ ชลบุรี กรุงเทพฯ พิษณุโลก กรุงเทพฯ แพร

หองธารา โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปารีสอรท หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองวังพิกุล โรงแรมอมรินทรลากูน หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองสักทอง โรงแรมแมยมพาเลส

28 - 29 มี.ค. 54

30 มี.ค. 54

4 - 5 เม.ย. 54

7 เม.ย. 54

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

27 - 28 เม.ย. 54

29 เม.ย. 54

มหาสารคาม

หองสันตรัตน โรงแรมตักสิลา

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูเกี่ยวกับสารอาหารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร

4. ความรูเกี่ยวกับสารไฟโตนิวเทรียนท 5. ความรูเกี่ยวกับแบรนดนิวทริไลท

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม A pri l 2011

77


สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health) โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวติ อันดับตนๆ ของคนไทยและประชากรในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแลว มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค ทีไ่ มถกู ตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเ กีย่ วกับสาเหตุของโรคนีแ้ ละการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคทีด่ ี ตลอดจนขอมูลเกีย่ วกับ อาหารที่มีประโยชนตอระบบการทํางานของหัวใจจากวิทยากรของบริษัท จะชวยใหคุณดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง รหัสจองฝกอบรม 13-0897 13-0898

เดือน วัน วันที่ พ.ค. ศ. พ.ค. ศ.

เวลา

13 18.00 - 21.00 น. 20 18.00 - 21.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิผ์  ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

จังหวัด

สถานที่

ชลบุรี กรุงเทพฯ

หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 25 - 26 เม.ย. 54

27 เม.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูเ รือ่ งอุบตั กิ ารณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือดทีเ่ กิดจากโภชนาการทีไ่ มเหมาะสม 3. เรียนรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก จากสภาวะปจจุบันที่มีสภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรับโภชนาการที่ไมสมดุลจึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูหญิง นอกจากนี้ ปญหาของอาหาร ในปจจุบนั รวมถึงสภาพการใชชวี ติ ยังเปนอีกสวนหนึง่ ทีม่ ผี ลกับสุขภาพกระดูก เพือ่ เปนการสรางความรูท ถ่ี กู ตองในการดูแลสุขภาพของผูห ญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-0899 13-0900

เดือน วัน วันที่ พ.ค. อ. พ.ค. อ.

เวลา

3 18.00 - 21.00 น. 10 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

นครปฐม รอยเอ็ด

หองสายนที โรงแรมริเวอร หองประดับทอง โรงแรมเพชรรัตนการเดน

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 7 - 8 เม.ย. 54 9 เม.ย. 54 19 - 20 เม.ย. 54 21 เม.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรู ในการดูแลตัวเองในกลุมผูหญิงและกระดูก

โภชนาการเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก ภาวะนํ้าหนักเกินหรือความอวน ไมเพียงกอปญหาดานสุขภาพ แตยังสงผลตอจิตใจ กอใหเกิดความไมมั่นใจในรูปรางและการดํารงชีวิต การแกปญหาโดยการ ลดความอวนอยางผิดๆ ยิ่งทําใหเกิดผลเสียมากขึ้น คือนอกจากจะรักษานํ้าหนักที่ลดลงมาไมไดแลว ยังอาจจะยิ่งกลับมาอวนกวาเดิม การมีความรูความเขาใจ เรื่องสารอาหารที่ถูกตอง จะชวยใหผูที่ตองการลดนํ้าหนักสามารถลดนํ้าหนักไดอยางยั่งยืนควบคูไปกับการรับประทานอาหารอยางมีความสุข รวมถึงตลาด ผลิตภัณฑเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนักก็มีอัตราการเติบโตเปนอยางมากในปจจุบัน จึงขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรของบริษัท เพื่อไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง รหัสจองฝกอบรม 13-0878 13-0879 13-0880 13-0901 13-0902 13-0903

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค. พ.ค. พ.ค.

อ. จ. พฤ. อ. จ. อา.

5 25 28 3 16 22

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น.

ลําปาง รอยเอ็ด กรุงเทพฯ ชุมพร สุโขทัย กรุงเทพฯ

หองเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร หองประดับทอง โรงแรมเพชรรัตนการเดน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองไขมุก โรงแรมชุมพรการเดน หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 15 - 16 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54 7 - 8 เม.ย. 54

9 เม.ย. 54

26 - 27 เม.ย. 54

28 เม.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรม 2. เอกสารประกอบการบรรยาย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

โภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระ (The Power of Antioxidant) อนุมูลอิสระ ตนเหตุของริ้วรอย ความแกชรา หรือแมแตโรคเรื้อรังตางๆ เปนสิ่งที่คุณไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะทุกๆ วันเราตองเผชิญกับอนุมูลอิสระ จากมลภาวะ แสงแดด อาหาร หรือแมแตอากาศทีเ่ ราหายใจก็สามารถกอใหเกิดอนุมลู อิสระทัง้ สิน้ รวมเรียนรูก ารปกปองตนเองจากอนุมลู อิสระซึง่ เปน ตนเหตุของปญหาสุขภาพดวยสารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เกราะปกปองที่คุณมองไมเห็น พรอมทั้งเรียนรูโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระที่ เขาใจงาย และนําไปประยุกต ใช ได ในชีวิตประจําวันเพื่อใหคุณมีสุขภาพดีทุกวัน รหัสจองฝกอบรม 13-0904 13-0905

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ. พ.ค. พ.

เวลา

18 18.00 - 21.00 น. 18 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

ลพบุรี กรุงเทพฯ

หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ น รีสอรท หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

78

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 เม.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย

28 เม.ย. 54

2. เรียนรู โภชนาการเพืื่อตานอนุมูลอิสระ

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม A pri l 2011


โภชนาการเพื่อสุขภาพดวงตา สมอง และพลังงาน ดวงตาและสมองเปนสองอวัยวะสําคัญที่เราใชงานเกือบตลอดเวลาแตมักถูกมองขาม การใชชีวิตในปจจุบันที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เชน การทํางาน หนาจอคอมพิวเตอรและการดูโทรทัศนทําใหใชงานดวงตามากขึ้น ภาวะโลกรอนทําใหไดรับความเขมของแสงมากขึ้น รวมถึงการใชชีวิตอยางเรงรีบ ตองทํางานแขงกับเวลาทําใหรางกายตองใชสมองและพลังงานมากกวาเดิม ดังนั้น โภชนาการเพื่อการดูแลสุขภาพดวงตา สมอง และพลังงานจึงมี ความจําเปนอยางยิง่ ขอเชิญรวมเรียนรูโภชนาการและสารอาหารจากธรรมชาติ ไดแก สารสกัดจากบิลเบอรรี สารสกัดลูทนี โสมไซบีเรีย และสารสกัด จากแปะกวย จากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-0906 13-0907

เดือน วัน วันที่ พ.ค. ศ. พ.ค. จ.

เวลา

6 18.00 - 21.00 น. 16 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

เชียงใหม กรุงเทพฯ

หองชางกระ โรงแรมเชียงใหมออคิด หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 18 - 19 เม.ย. 54 20 เม.ย. 54 28 - 29 เม.ย. 54 30 เม.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

ความออนเยาว ไมยากอยางที่คิด (Anti - Aging) การมีชีวิตที่ยืนยาวและความออนเยาวเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา แตทานทราบหรือไมวามีแนวทาง ใดบางที่จะทําใหเรายังคงความออนเยาวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ พบกับเนื้อหาที่เขมขนเพื่อการดํารง ความออนเยาวดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับแตละบุคคล จากคณาจารยเฉพาะทางดานเวชศาสตร ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ โดย ศ.ดร.ธัมทิวัตถ นรารัตนวันชัย แพทยดานเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟู

รหัสจองฝกอบรม 13-0883 13-0884 13-0885 13-0886

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย.

อา. พ. จ. พ.

3 6 18 20

เวลา

จังหวัด

สถานที่

9.30 - 16.00 น. 9.30 - 16.00 น. 9.30 - 16.00 น. 9.30 - 16.00 น.

ขอนแกน อุบลราชธานี สุราษฎรธานี สงขลา

หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองบอลรูม เอ โรงแรมลายทอง หองริมนํ้า โรงแรมวังใต หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 16 - 17 มี.ค. 54

18 มี.ค. 54

29 - 30 มี.ค. 54

31 มี.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูของการคงความออนเยาวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 3. อาหารวาง 1 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 400 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

เครื่องกรองนํ้า eSpring: เทคโนโลยีโอกาสแหงนํ้าสะอาดเพื่อสุขภาพ การฝกอบรมพิเศษที่เปดโอกาสใหนักธุรกิจแอมเวยรวมเรียนรูความพิเศษของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องกรองนํ้า eSpring: เทคโนโลยีโอกาสแหงนํา้ สะอาดเพือ่ สุขภาพ เริม่ ตนกาวสูธ รุ กิจเทคโนโลยีเหลานีด้ ว ยตัวคุณเอง แลวคุณจะพบวาเทคโนโลยีเปนเรือ่ ง ใกลตัวและงายกวาที่คิด โดยคุณจะไดเรียนรูนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องกรองนํ้า เทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ การสาธิตสินคา รวมถึงเทคนิคการทําการตลาดอยางมืออาชีพ โดยนักธุรกิจแอมเวยผูมีประสบการณ ในธุรกิจเครื่องกรองนํ้า eSpring มาอยาง ยาวนาน คุณพรชัย - คุณอิสรีย พีชะพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

14-0057 14-0058 14-0059

พ.ค. อา. พ.ค. อา. พ.ค. พฤ.

8 13.00 - 16.00 น. 15 13.00 - 16.00 น. 19 18.00 - 21.00 น.

ภูเก็ต จันทบุรี อุดรธานี

14-0060

พ.ค. ส.

21 13.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ

พรชัย - อิสรีย พีชะพัฒน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล 20 - 21 เม.ย. 54 22 เม.ย. 54 หองจุลมณี 3 โรงแรม เค.พี. แกรนด 26 - 27 เม.ย. 54 28 เม.ย. 54 หองแกรนดประจักษตรา โรงแรมประจักษตรา ดีไซน โฮเทล 28 - 29 เม.ย. 54 30 เม.ย. 54 หองรัชดาแกรนดบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สถานที่

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูเรื่องเครื่องกรองนํ้า eSpring

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม A pri l 2011

79


ผลิตภัณฑอารทิสทรี แตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส การฝกอบรมนีเ้ หมาะสําหรับผูท ไ่ี มมพี น้ื ฐานการแตงหนามากอน หรือผูท ต่ี อ งการเริม่ ทําธุรกิจในกลุม ผลิตภัณฑสสี นั ในคอรสนี้ จะทําใหคุณเขาใจวลีที่วา “รองพื้นสวย...มีชัยไปกวาครึ่ง” อยางถองแทและสามารถทําไดจริงดวยตัวคุณเอง รหัสจองฝกอบรม 11-1008 11-1010 11-1009 11-1011 11-1018 11-1019 11-1020 11-1021

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค.

อา. อา. ศ. อา. ส. อา. อา. ศ.

3 3 8 24 7 8 22 27

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ เชียงราย ภูเก็ต ตรัง กรุงเทพฯ เพชรบุรี อุบลราชธานี กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองดอยตอง โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล หองธนาสร โรงแรมธรรมรินทรธนา หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอนด หองบอลรูม เอ โรงแรมลายทอง หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

17 - 18 มี.ค. 54

19 มี.ค. 54

5 - 7 เม.ย. 54

8 เม.ย. 54

18 - 19 เม.ย. 54

20 เม.ย. 54

27 - 28 เม.ย. 54 18 - 19 เม.ย. 54

29 เม.ย. 54 20 เม.ย. 54

เงือ่ นไขการจองการฝกอบรม

สิง่ ทีท่ า นจะไดรบั

อุปกรณทต่ี อ งเตรียมมาในวันฝกอบรม

1. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

7. ชมการสาธิตขัน้ ตอนการแตงหนาขัน้ พืน้ ฐาน 1. เรือ่ งราวของแบรนดอารทสิ ทรี 8. ทดลองปฏิบตั แิ ตงหนาตัวเองใหสวยในแบบที่ 2. หลักเกณฑการแบงประเภทของครีมรองพืน้ เปนคุณ โดยการดูแลและแนะนําอยางใกลชดิ 3. เทคนิคการเลือกครีมรองพืน้ ทีเ่ หมาะกับสภาพผิว จากผูเ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะ 4. ทฤษฎีสผี วิ หรืออันเดอร โทน 9. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทสิ ทรี 5. ทฤษฎีการใชสสี นั ในการแตงหนา 6. คูม อื ขอมูลผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางอารทสิ ทรีชดุ สีสนั ทัง้ หมด การแตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส

1. ผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางอารทสิ ทรีชดุ สีสนั 2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวอารทสิ ทรีทใ่ี ชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทสิ ทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทสิ ทรี 5. ใบมีดกันคิว้ สําลี ทิชชู และไมพนั สําลี

ผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ เปนคอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ผานการอบรมการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว และตองการเรียนรูเทคนิค การแตงหนาเพิม่ เติม เพือ่ ใหสามารถสาธิตการแตงหนาขณะนําเสนอสินคาไดอยางมัน่ ใจ และดูมคี วามเปนมืออาชีพมากยิง่ ขึ้น รหัสจองฝกอบรม 11-1012 11-1013 11-1022 11-1023

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. พ.ค. พ.ค.

จ. พ. อา. อา.

18 20 22 29

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

เชียงใหม กรุงเทพฯ ชลบุรี กรุงเทพฯ

หองรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหมออคิด หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองบอทอง โรงแรมชลอินเตอร หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อาจารยนก ณฤทธิ์ แสงสุวรรณ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 24 - 25 มี.ค. 54

26 มี.ค. 54

27 - 28 เม.ย. 54 9 - 10 พ.ค. 54

29 เม.ย. 54 11 พ.ค. 54

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม

สิ่งที่ทานจะไดรับ

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม

1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. ผูเขาอบรมตองผานการฝกอบรมการแตงหนา สีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว

1. วิธีการวัดสัดสวนใบหนา 2. การวิเคราะหรูปหนาและจุดเดนบนใบหนาของแตละคน 3. หลักการแกไขรูปหนาดวยการใชแสงเงา (เฉดดิ้งและไฮไลท) 4. ทฤษฎีการแกไขรูปคิว้ ตา แกม และปาก ในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด 5. ชมการสาธิตการแตงหนาขั้นสูง 6. ปฏิบตั กิ ารแตงหนาสีสนั ขัน้ สูง พรอมการดูแลอยางใกลชดิ จากผูเ ชีย่ วชาญ 7. คูมือการฝกอบรมเทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ 8. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทสิ ทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ

1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิว อารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี 6. ใบประกาศนียบัตรการแตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส

ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส (ปรับปรุงใหม) โอกาสอันดีเยี่ยมสําหรับผูตองการเริ่มตนธุรกิจความงามอยางงดงาม เรียนรูขอมูลผลิตภัณฑถนอมผิว ของอารทิสทรี เรื่องราวของผิว และนวัตกรรมแหงความงามจากอารทิสทรี เพื่อการดูแลผิวของคุณ พรอมรวมฝกฝนวิเคราะหประเภทผิวและการนวดหนาสูผิวสวยใสดวยตนเอง เรียนรูเทคนิคการเริ่มตน ธุรกิจความงามดวยผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทิสทรีจากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

11-1004 เม.ย. อา. 11-1005 เม.ย. ศ. 11-1006 เม.ย. ส. 11-1007 เม.ย. ส. พ.ค. ส. 11-1014 11-1015 พ.ค. อา. 11-1016 พ.ค. ส. 11-1017 พ.ค. ส. เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์  ฝู ก อบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

80

A pri l 2011

3 8 23 23 14 15 21 28

เวลา

จังหวัด

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ลําปาง กําแพงเพชร ลพบุรี กรุงเทพฯ พิษณุโลก ตรัง

สถานที่

ชุดวิเคราะหสภาพผิว

คูมืออารทิสทรี เอพีแอลเอส ถนอมผิว 1 และ 2

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หองบอลรูม โรงแรมลายทอง 17 - 18 มี.ค. 54 19 มี.ค. 54 หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร 5 - 7 เม.ย. 54 8 เม.ย. 54 หองนครชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล หองพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรี อินน รีสอรท 25 - 26 เม.ย. 54 27 เม.ย. 54 หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองวังพิกุล 1 - 2 โรงแรมอมรินทรลากูน 27 - 28 เม.ย. 54 29 เม.ย. 54 หองธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทรธนา 9 - 10 พ.ค. 54 11 พ.ค. 54 อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เรียนรูเรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี ความรูเรื่องผิวพรรณ ปจจัยที่มีผลกระทบ 1. ผลิตภัณฑทําความสะอาดเครื่องสําอาง อาย แอนด ลิป เมคอัพ รีมูฟเวอร และ เจนเทิล แอคชั่น เมคอัพ รีมูฟเวอร ตอผิว ปญหาทีม่ กั เกิดกับผิว นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรอนั ลํา้ สมัยจากอารทสิ ทรี 2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรีท่ีใชประจําวัน และขอมูลเบือ้ งตนของกลุมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรีทุกกลุม 3. โพลิชชิ่ง สครับ หรือ พอร เคล็นซิ่ง มาสค 2. คูมืออารทิสทรีเอพีแอลเอส (ผลิตภัณฑถนอมผิว) 2 เลม 4. มอยสเจอร อินเทนส มาสค (ผลิตภัณฑ 1 เลม/ความรูทั่วไป 1 เลม) 5. ครีมมี่ มาสซาจ 3. ใหม! วิเคราะหประเภทของผิวและฝกฝนการนวดหนาสูผ วิ สวยใสดวยตนเอง 6. กระจก ผาคลุมไหล และผาคาดผมอารทิสทรี 4. ใหม! เรียนรูเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจความงามจากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท 5. ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส 7. สําลี ทิชชู ไมพนั สําลี ฟองนํา้ และอางนํา้ พลาสติกสําหรับรองนํา้ เพื่อทําความสะอาดหนา

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม


การฝกอบรม “เยี่ยมไรชมสวน” คนไทยสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ผลิตภัณฑที่ชวยสงเสริม การทําเกษตรกรรมยังคงเปนผลิตภัณฑที่ทําตลาดไดกวาง และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก เกษตรกรมาโดยตลอด ขอเชิญทานนักธุรกิจแอมเวยรวมเรียนรูและสัมผัสประสบการณจริงในการ เยีย่ มชมสวนของเกษตรกรผู ใชผลิตภัณฑสาํ หรับพืชผลทางการเกษตร ไดแก แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และเปนสวนที่ไดทดลองใชผลิตภัณฑใหม “นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส 4-18-18” โดยการ จัดฝกอบรมครั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีโปรแกรมการฝกอบรม ดังนี้

วันแรก วันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเจาพระยาปารค บริษทั ไดเชิญวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญดานธาตุอาหารพืช รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ทีจ่ ะมาบรรยายเรือ่ งการจัดการธาตุอาหารเพือ่ การผลิตพืชอยางยัง่ ยืน พรอมเรียนรูขอมูลผลิตภัณฑทางการเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส โดยคุณพิชญสิณี ศิริเขตกรณ วิทยากรฝกอบรมผลิตภัณฑทางการเกษตรของบริษทั และคุณฉัตรพงศ - คุณพฤกษสริ ิ วงศจนั ทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร และทีมงานผูประสบ ความสําเร็จในธุรกิจการเกษตร รวมแบงปนประสบการณและโอกาสในการทําตลาดของผลิตภัณฑทางการเกษตร

วันที่สอง วันเสารที่ 23 หรือวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2554 เวลา 7.00 - 19.00 น. จ.ระยอง รวมเดินทางเพือ่ เยีย่ มไรชมสวน จ.ระยอง ทานจะไดรบั ความรูเ กีย่ วกับการใชผลิตภัณฑทางการเกษตรของบริษทั และไดสมั ผัสผลผลิตทีไ่ ดจากการ ใชผลิตภัณฑทางการเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และผลิตภัณฑ ใหม! นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

เม.ย. ศ.

22 13.00 - 17.00 น.

เม.ย. ส.

23

เม.ย. ศ.

22 13.00 - 17.00 น.

เม.ย. อา.

24

จังหวัด

สถานที่

กรุงเทพฯ

หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

ระยอง

นาขาว-สวนยางพารา-สวนเงาะ มังคุด ทุเรียน และลําไย

กรุงเทพฯ

หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

ระยอง

นาขาว-สวนยางพารา-สวนเงาะ มังคุด ทุเรียน และลําไย

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

16-0026 7.00 – 19.00 น.

28 - 29 มี.ค. 54

30 มี.ค. 54

16-0027 7.00 - 19.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 1,000 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน 3. ขอสงวนสิทธิ์ใหผูที่ลงชื่อจองฝกอบรมเปนบุคคลเดียวกับผูเดินทางเทานั้น หากชื่อผูเขาฝกอบรมไมตรงกับชื่อผูเดินทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบหากทํา ประกันอุบัติเหตุการเดินทางใหกับทานแตชื่อไมตรงกันกับผูเดินทางจริง

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑทางการเกษตร 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ชมการสาธิตการใชผลิตภัณฑกับพืชในสวนจริง 4. อาหารเชา (อาหารกลอง) อาหารเทีย่ ง (รับประทานทีร่ า นอาหาร) และอาหารเย็น (อาหารกลอง)

หมายเหตุ • นักธุรกิจแอมเวยทกุ ทานตองเขาฝกอบรมในวันศุกรท่ี 22 เม.ย. 54 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเจาพระยาปารค และเลือก เดินทางไปเยี่ยมไรชมสวนที่ จ.ระยอง 1 วัน โดยเลือกวันเสารที่ 23 หรือวันอาทิตยที่ 24 เม.ย. 54 • บริษทั ขอความรวมมือทานนักธุรกิจแอมเวย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจองเดินทางฝกอบรมในวันอาทิตยท่ี 24 เม.ย. 54 กอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับทานนักธุรกิจแอมเวย ในตางจังหวัดไดลงจองในวันเสารที่ 23 เม.ย. 54 เนื่องจากนักธุรกิจ ในตางจังหวัดตองมาพักคางคืนนานหากตองเดินทางไปเยี่ยมไรชมสวนที่ระยองในวันอาทิตย

ผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส นิวทริแพลนท เอจี และแอ็ปซา-80 เรียนรูข อ มูลผลิตภัณฑทางการเกษตรนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส นิวทริแพลนท เอจี และแอ็ปซา-80 โดยคุณพิชญสณ ิ ี ศิรเิ ขตกรณ วิทยากรของบริษทั พรอมรวมเรียนรูประสบการณ การทําตลาดธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรกับนักธุรกิจแอมเวยระดับผูนํา เรียนรูวิธีการใชผลิตภัณฑกับพืชชนิดตางๆ และวิธีการสาธิตจากทีมงานนักธุรกิจแอมเวยเกษตรกรมืออาชีพ รหัสจองฝกอบรม 16-0034 16-0035 16-0036 16-0037 16-0038 16-0039 16-0040

เดือน วัน วันที่ พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. มิ.ย. มิ.ย.

อ. พฤ. อา. จ. พฤ. อ. พ.

10 12 15 16 19 7 15

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00-21.00 น. 18.00-21.00 น. 13.00-16.00 น. 18.00-21.00 น. 18.00-21.00 น. 18.00-21.00 น. 18.00-21.00 น.

นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ ชุมพร เชียงราย สุพรรณบุรี ตาก

หองสุรนารี เอ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองเดอะคริสตัลท็อป โรงแรมประจักษตรา ดีไซน โฮเทล หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค หองทับทิม โรงแรมชุมพรการเดน หองดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท หองแกรนด บอลรูม 1 โรงแรมคุมสุพรรณ หองแมสอดบอลรูม โรงแรมเซนทาราแมสอด ฮิลล รีสอรท

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 150 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 19 - 20 เม.ย.

21 เม.ย. 54

26 - 27 เม.ย.

28 เม.ย. 54

18 - 19 พ.ค.

20 พ.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย A pri l 2011

81


Absolute Cooking @ iCook Studio โอกาสพิเศษสําหรับผูรักการปรุงอาหาร! ทานจะไดเรียนรูเทคนิคการประกอบอาหารดวยผลิตภัณฑ ไอคุกอยาง มืออาชีพ ณ iCook Studio ชั้น 1 สํานักงานใหญแอมเวย ตรงประเด็นและตรงใจทุกกลุมเปาหมาย ดวยคอรส การอบรมจากวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ โดยแบงเปน 3 คอรส ไดแก 1. คอรสพืน้ ฐาน เนนเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชนของผลิตภัณฑ เหมาะสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทตี่ อ งการเพิม่ พูน ความรู รวมถึงการดูแลรักษาเพื่อใหเขาใจกลุมผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก ใหมากขึ้น และชมการสาธิต การปรุงอาหารเมนูงายๆ 2. คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ โดย iCook The Master 2010 นักธุรกิจแอมเวยผูเชี่ยวชาญในการทําตลาดกลุม ผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก เหมาะสําหรับนักธุรกิจแอมเวยที่มีความรูเกี่ยวกับกลุมผลิตภัณฑ ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก ในระดับพืน้ ฐานแลว และตองการเพิม่ เติมความรูในมิตขิ องวิธกี ารเสนอและเขาถึง กลุม เปาหมายใหมากขึน้ โดยวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ พรอมสาธิตการปรุงอาหารทีแ่ สดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ไดดี รหัสจองฝกอบรม 15-0232 15-0233 15-0234 15-0235 15-0239 15-0240 15-0241 15-0242 15-0243 15-0244

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค.

จ. จ. จ. จ. อ. อ. พฤ. พฤ. พฤ. พฤ.

4 4 11 11 10 10 12 12 26 26

เวลา

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หัวขอการฝกอบรม

10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น.

คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ 15 - 16 มี.ค. 54

17 มี.ค. 54

20 - 21 เม.ย. 54

22 เม.ย. 54

คอรสพื้นฐาน คอรสพื้นฐาน

คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ

3. คอรสนักปรุงมือใหม* (Cooking Class) คอรสทีเ่ ปดโอกาสใหนกั ธุรกิจแอมเวย สมาชิก และประชาชนทัว่ ไปไดลงมือปรุงอาหารดวยตนเอง เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ การปรุงอาหารใหหลากหลายมากขึน้ ตลอดจนเรียนรูเ ทคนิคการจัดตกแตงจานอาหารใหสวยงาม เพือ่ พัฒนาฝมอื และเทคนิคการทําอาหารประหนึง่ เชฟมือโปร รหัสจองฝกอบรม 15-0236 15-0237 15-0245 15-0246 15-0247 15-0248

เดือน วัน วันที่ เม.ย. เม.ย. พ.ค. พ.ค. พ.ค. พ.ค.

อ. อ. พ. พ. อ. อ.

5 5 18 18 31 31

เวลา

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หัวขอการฝกอบรม

10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น.

คอรสนักปรุงมือใหม - มังสวิรัติ

15 - 16 มี.ค. 54

17 มี.ค. 54

คอรสนักปรุงมือใหม - เมนูซีฟูด

20 - 21 เม.ย. 54

22 เม.ย. 54

เงื่อนไขการจองฝกอบรม คอรสพื้นฐาน 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน คอรสนักปรุงมือใหม (Cooking Class) 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 18 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 500 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑเครื่องครัว ไอคุก 2. เอกสารประกอบการอบรม

* สําหรับคอรสนักปรุงมือใหม ใหสิทธิ์เขารวมอบรมไดทั้งนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และประชาชนทั่วไป แตในการจองสิทธิ์ตองเปนนักธุรกิจแอมเวย และสมาชิกเทานั้น

ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก การฝกอบรมพิเศษที่จะไดเรียนรูขอมูลและเทคโนโลยีกลุมผลิตภัณฑ ไอคุกทั้งหมด ไดแก ไอคุก 21 ชิ้น ชุดกระทะทรงโคง ชุดมีด และกรรไกรอเนกประสงค รวมถึงวิธีการสรางโอกาสทางธุรกิจ และการเขาถึงกลุมเปาหมาย ตลอดจนเทคนิคการสาธิตใชผลิตภัณฑ ไอคุกปรุง “เมนูเปดใจ” อาหารจานอรอยทีท่ าํ งายและรวดเร็ว ทวาสามารถใชเปดใจไดอยางดี โดย iCook The Master นักธุรกิจแอมเวยผเู ชีย่ วชาญในกลุม ผลิตภัณฑ ไอคุก ซึ่งทั้งหมดนี้ทานจะไดทั้ง “เรียนรู” และ “ลิ้มรสอาหาร” รหัสจองฝกอบรม 15-0238

เดือน วัน วันที่ เม.ย. พฤ.

เวลา

7 18.00 - 21.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ู ฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

82

จังหวัด

สถานที่

สุราษฎรธานี

หองริมนํ้า โรงแรมวังใต

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 15 - 16 มี.ค. 54 17 มี.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก 2. ขอมูลผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

A pri l 2011


แอมเวย ช็อป

กรุงเทพฯ เฉพาะการสั่งซื้อสินคา โทร. 0-2725-8000 กด 3 แผนกรับคําสั่งซื้อและแอมเวย ช็อป สํานักงานใหญ โทร. 0-2713-8000

แอมเวย ช็อป ธนบุรี โทร. 0-2424-3449 แอมเวย ช็อป ดอนเมือง โทร. 0-2992-6659

แอมเวย ช็อป สุขุมวิท 83 โทร. 0-2730-0907 แอมเวย ช็อป สามพราน โทร. 0-2811-5151

แอมเวย ช็อป ชิดลม โทร. 0-2655-6801 แอมเวย ช็อป พระราม 2 โทร. 0-2895-8833

แอมเวย ช็อป สมุทรปราการ โทร. 0-2730-9011 แอมเวย ช็อป นนทบุรี โทร. 0-2964-3626

แอมเวย ช็อป เชียงราย โทร. 053-774-677 แอมเวย ช็อป นครสวรรค โทร. 056-227-730

แอมเวย ช็อป แพร โทร. 054-627-827 แอมเวย ช็อป ลําปาง โทร. 054-323-577

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ โทร. 056-748-744 แอมเวย ช็อป ตาก โทร. 055-515-805

แอมเวย ช็อป สุโขทัย โทร. 055-616-007 แอมเวย ช็อป กําแพงเพชร โทร. 055-738-744

แอมเวย ช็อป โคราช โทร. 044-295-911 แอมเวย ช็อป สุรินทร โทร. 044-518-677

แอมเวย ช็อป อุดรธานี โทร. 042-324-985 แอมเวย ช็อป สกลนคร โทร. 042-733-212

แอมเวย ช็อป รอยเอ็ด โทร. 043-525-484 แอมเวย ช็อป ยโสธร โทร. 045-724-670

แอมเวย ช็อป เลย โทร. 042-814-528

แอมเวย ช็อป เพชรบุรี โทร. 032-419-584 แอมเวย ช็อป จันทบุรี โทร. 039-344-268

แอมเวย ช็อป สุพรรณบุรี โทร. 035-547-235 แอมเวย ช็อป ชลบุรี โทร. 038-192-357

แอมเวย ช็อป ราชบุรี โทร. 032-742-282 แอมเวย ช็อป ปราจีนบุรี โทร. 037-200-473

แอมเวย ช็อป อยุธยา โทร. 035-335-218 แอมเวย ช็อป กาญจนบุรี โทร. 034-521-391

แอมเวย ช็อป ภูเก็ต โทร. 076-249-318 แอมเวย ช็อป ยะลา โทร. 073-222-517

แอมเวย ช็อป ชุมพร โทร. 077-572-098 แอมเวย ช็อป ตรัง โทร. 075-224-844

แอมเวย ช็อป นครศรีธรรมราช โทร. 075-432-236 แอมเวย ช็อป ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-550-961

แอมเวย ช็อป กระบี่ โทร. 075-650-910 แอมเวย ช็อป สมุย โทร. 077-256-133

ภาคเหนือ แอมเวย ช็อป เชียงใหม โทร. 053-801-207 แอมเวย ช็อป พิษณุโลก โทร. 055-303-824

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แอมเวย ช็อป ขอนแกน โทร. 043-244-250-1 แอมเวย ช็อป อุบลราชธานี โทร. 045-265-627

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก แอมเวย ช็อป ระยอง โทร. 038-860-896 แอมเวย ช็อป ลพบุรี โทร. 036-616-155

ภาคใต แอมเวย ช็อป หาดใหญ โทร. 074-446-587 แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี โทร. 077-221-791

เวลาทําการของแอมเวย ช็อป สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา ไดแก สํานักงานใหญ ธนบุรี ดอนเมือง สุขุมวิท 83 สามพราน ชิดลม สมุทรปราการ พระราม 2 และนนทบุรี ตางจังหวัด

จันทร - ศุกร

เสาร - อาทิตย

10.30 - 21.00 น.

10.30 - 18.00 น.

10.30 - 20.00 น.

10.30 - 17.00 น.

วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑแอมเวยและการชําระเงิน วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วิธีการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวย และสมาชิกทีต่ อ งการวิธสี ง่ั ซือ้ ผลิตภัณฑจากแอมเวย สามารถดูรายการสินคา รหัสสินคา และราคาจําหนายไดจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวย (217686) และผลิตภัณฑ เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (215061) โดยสามารถสัง่ ซือ้ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. สัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑดว ยตนเองทีแ่ ผนกรับคําสัง่ ซือ้ สํานักงานใหญ หรือแอมเวย ช็อป ทุกแหง 2. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพท (โทร. 0-2725-8000 กด 3) 3. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรสาร/ไปรษณีย 4. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต 5. สั่งซื้อผลิตภัณฑแบบอัตโนมัติ (Standing Order: SOP) (5.1) แบบรับสินคาเองที่แอมเวย ช็อป (SOP Pick up) (5.2) แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery)

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีส่ ง่ั ซือ้ ผลิตภัณฑสามารถชําระเงินดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. การชําระเงินดวยตนเอง 2. การชําระเงินที่เคานเตอรธนาคาร (โดยใชแบบฟอรมใบนําฝากพิเศษของบริษทั เทานัน้ ) 3. การชําระเงินดวยบัตรแอมเวยเครดิตการดทางโทรศัพทผานระบบ IVR 4. การชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit) 5. การชําระเงินทางไปรษณีย 6. การชําระเงินทางตูเอทีเอ็ม (ATM) 7. การชําระเงินผานบริการทางโทรศัพท 8. การชําระเงินทางโทรศัพทมือถือ 9. การชําระโดยการหักบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ตของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 10. การชําระเงินผานจุดรับชําระ mPay Station ทุกแหงทั่วประเทศ

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ และการชําระเงินแตละวิธไี ดจากเอกสารราคาจําหนายสือ่ สงเสริมธุรกิจและการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Amway Call Center 0-2725-8000

A pri l 2011

83


เมษายน 2554 /April 2011 อาทิตย

จันทร

อังคาร

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น.

17 • แอมเวย ช็อป ทุกแหงปด ทําการ)

24

18

• แผนกรับคําสั่งซื้อ สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 – 14.00 น. และ แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

12

13

14

15

16

• จายสวนลด 21% สวนลดพิเศษเพิม่ เติมตอเนือ่ ง • วันสงกรานต (บริษัทและ สวนลดพิเศษทับทิม แอมเวย ช็อป ทุกแหงปด สวนลดพิเศษผูนํา และ ทําการ) สวนลดพิเศษไขมกุ

• วันสงกรานต (บริษัทและ แอมเวย ช็อป ทุกแหงปด ทําการ)

• วันสงกรานต (บริษัทและ แอมเวย ช็อป ทุกแหงปด ทําการ)

• แอมเวย ช็อป ทุกแหงปด ทําการ)

19

21

22

23

20

• แผนกรับคําสั่งซื้อ สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 – 14.00 น. และ แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• วันเริ่มรายการสงเสริม การขายสําหรับ นธอ.ทั่วไป • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ ประจําสัปดาห

25

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. ประจําสัปดาห

A pri l 2011

• วันเริ่มจําหนายสินคา ของเดือน • แผนกรับคําสั่งซื้อ สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 – 14.00 น. และ แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. • รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ • บริษทั ปดเช็คสต็อค (แอมเวย ประจําเดือนและรายงาน ช็อป ทุกแหงปดทําการ) สถานภาพกลุมสายงาน

• วันเริม่ รายการสงเสริมการขาย • วันจักรี สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินัม • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และสูงขึ้นไป และจองสั่งซื้อ และปริมณฑล เปดบริการ รายการสงเสริมการขายลวงหนา 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. (เฉพาะสินคา)

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น.

84

พุธ

26

27

28

29

30 • วันสุดทายที่จําหนาย สินคาของเดือน


4_Achieve_April_2011  

สาร แนวคิ ด ธุ ร กิ จ แอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกี ย รติ ค ุ ณ นั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย CSR Club We will ROC you หนา 20 H o m e C o lu m n A...

Advertisement