Page 1

December Decemb Dec cemb e e em err 201 2010 0

79 9


คิดคนเพือ่ รูปแบบชีวติ ทีม่ คี ณ ุ ภาพและลงตัว

Designed for Healthy and Harmonious Living

การตัดสินใจทางธุรกิจที่ยั่งยืน

Healthy business decisions

การมุง เนนใหความสําคัญเรือ่ งผลิตภัณฑทเ่ี ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ในปจจุบัน ทําใหเราภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งตอประวัติศาสตรของ แอมเวย ดังที่หลายทานทราบวาผลิตภัณฑชนิดแรกของเราคือ ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. ซึ่งผลิตจาก สวนผสมที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ ดวยเหตุนี้ เราจึงเปนบริษัท ทีม่ จี ติ สํานึกตอ “ธรรมชาติ” มานานนับ 50 ปแลว กอนทีบ่ ริษทั อื่นจะเริ่มออกมารณรงคเรื่องสิ่งแวดลอมกันอยางกวางขวาง บนเสนทางสรางการเติบโต เราเพียรพยายามสรางสรรคผลิตภัณฑ แบรนดตางๆ ของเราใหเปนมิตรตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอมรอบ ตัวเขา เชน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางของเราออกแบบมาเพื่อเสริม ความงามเชนเดียวกับที่ชวยดูแลสุขภาพผิวพรรณโดยรวม แอมเวยยังปลูกพืชพรรณที่เปนสวนผสมจากธรรมชาติสําหรับ ผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท โดยปราศจากการใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และยาฆาแมลง ฟารมของเราเปนฟารมชีวภาพ ที่ผานการรับรองแลว 100% และใชหลักของการทําฟารมแบบ ยั่งยืน เราทราบวาความสําเร็จมาจากการทํางานในแนวทางที่ชวยเหลือ ผูคนใหพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ขณะเดียวกันก็ชวยดูแล รักษาสิ่งแวดลอมดวย นี่จึงเปนเหตุผลที่เรายึดถือปฏิบัติมาตั้งแต 50 ปทแ่ี ลว และจะยังคงยืนหยัดเชนนีต้ อ ไปในอีก 50 ปขา งหนา และตลอดไป มีเรื่องราวอันนาภาคภูมิใจที่แอมเวยอีกมากมาย และเราหวังวา คุณจะชวยกันเผยแพรใหผูคนไดรับทราบในสิ่งเหลานี้ยิ่งๆ ขึ้น

The current emphasis on environmentally friendly products makes us especially proud of Amway’s history. As many of you know, our first product, L.O.C. Multi-Purpose Cleaner, used only biodegradable ingredients. We were “green” 50 years ago, before other companies jumped on the bandwagon. As Amway has grown, so has our effort to create families of products that are friendly to consumers and to the world around them. For example, our beauty products are designed to enhance beauty as well as overall skin health. And Amway grows natural ingredients for NUTRILITE products that are free of chemical fertilizers, herbicides and pesticides. In fact, our farms are 100 percent certif ied organic and practice sustainable farming techniques. We know that success comes from working in ways that help people improve their lives while helping the environment. That’s what we’ve done the past 50 years. And that’s what we’ll continue to do the next 50 years and beyond. There’s a lot to be proud of here at Amway. We hope you’ll spread the word. ™


แนวคิดธุรกิจแอมเวย

หากเพียงแตฉันมีเวลา คุณไมมีเวลาหรือ ลองนึกถึงโมสารท เขาประพันธเพลงโหมโรงอุปรากรมีชื่อของเขาที่ชื่อดอน จิโอวานนี โดยใชเวลาเพียง 1 ชั่วโมง กอนการแสดงรอบปฐมทัศน และหลายครัง้ ทีไ่ อแซค อาซิมอฟ นักเขียนนิยายวิทยาศาสตรทม่ี ชี อ่ื เสียง ใชเวลาเขียนนวนิยายทัง้ เลมเสร็จ ภายในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ไมวาคุณจะเปนนักประพันธเพลง เปนนักเขียนนวนิยาย หรือเปนนักธุรกิจแอมเวย “การหาเวลาวาง” ก็คือการรวบรวมกําลังความคิด สติปญ  ญา และแรงงานที่จําเปนเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงนั่นเอง ไมวาเปาหมายของคุณคืออะไร การกระทําที่เหมาะสมและทัศนคติที่ถูกตอง จะชวยใหคุณทํางานสําเร็จลุลวงทันเวลาและไดผลตาม ประสงคทั้งสิ้น • จงเริ่มลงมือเสียแตบัดนี้ในขณะที่คุณยังกระตือรือรนเต็มที่ การบรรลุเปาหมายก็เหมือนกับการดันรถที่ติดหลม คุณตองลงมือเข็นรถ จึงจะขยับขึ้นได • จงวางแผนวิธีที่จะบรรลุเปาหมาย จะตองทําอะไรบาง มีเวลาเทาไร และคุณเต็มใจจะทุมเทความพยายามสักเทาใด • จงพยายามใหมากเทาที่คุณจะสามารถทําได และพยายามบรรลุเปาหมายตามขั้นตอนดังนี้คือ ทําสิ่งที่คุณชอบนอยที่สุดกอน แลวพลังที่เหลือจะคอยๆ พาคุณกาวไปสูชัยชนะในบั้นปลาย • จงกําหนดเปาหมายใหเปนรูปธรรม หรืออยางนอยเขียนลงบนกระดาษ ซึ่งจะชวยกระตุนเตือนคุณใหลงมือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ • จงตัดทอนการกระทําทีไ่ มเปนประโยชน กําหนดขอปฏิบตั ทิ จ่ี ะชวยใหคณ ุ บรรลุเปาหมาย แลวเลิกทํากิจกรรมทีท่ าํ ใหเสียเวลาทัง้ หลาย จงเลียนแบบคนทีป่ ระสบความสําเร็จ นักธุรกิจแอมเวยทบ่ี รรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จสูงนัน้ เขาทําตัวอยางไร คุณสามารถ ปฏิบัติตนเชนเดียวกับเขาได จําไววาในการดําเนินธุรกิจแอมเวยนั้น เวลาเปนสิ่งมีคาที่สุด ถาคุณใชเวลาอยางชาญฉลาดก็จะใหผล คุมคาแกตัวคุณเอง

December 2010

3


ABOC CORNER

ลงมือทําเพื่อสรางฝน คปอ. ขอแสดงความยินดีกบั นักธุรกิจแอมเวยทกุ ทานทีไ่ ดรบั ทราบขาวดีเกีย่ วกับกิจกรรมตางๆ จากแอมเวย ไมวา จะเปนรายการ ทองโลกกวางกับแอมเวย 3 ป 11 ทริป การปรับแผนธุรกิจแอมเวยเพื่อเพิ่มรายไดเริ่มตนแกนักธุรกิจแอมเวย ใหมถึง 2 เทา รวมถึงรายการสงเสริมการขายพิเศษฉลองครบรอบ 25 ป แอมเวยประเทศไทย ทัง้ การไดคะแนนการสัมมนาเพิม่ ขึน้ อีก 20% และเงินรายไดพิเศษทวีคูณ (Matching Fund) เพื่อเปนทุนในการทําความฝนของพวกเราในการพาครอบครัวเหินฟามุงสู การสัมมนาระดับผูนําที่ลาสเวกัสและลอสแองเจลิส ทุกทานคงตืน่ เตนกับขาวดีนแ้ี ละตัง้ เปาหมายรวมกัน พรอมทีจ่ ะลงมือทํางานอยางมุง มัน่ เพือ่ รวมเปนสวนหนึง่ ของการทองโลกกวาง กับแอมเวยทั้งครอบครัว และเปนสวนหนึ่งของยอด 20,000 ลานบาทของแอมเวยประเทศไทย จากขาวดีมากมายนี้ คงเปนประจักษพยานยืนยันวา เรามีบริษัทแอมเวยเปนหุนสวนที่ดีที่สุด ที่พรอมเคียงขางและสนับสนุน นักธุรกิจแอมเวย ในทุกดาน เพื่อใหเราเดินไปขางหนาอยางสวยงาม และนี่คงเปนชวงเวลาสําคัญของพวกเราอีกชวงเวลาหนึ่ง ที่จะลงมือทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเปลี่ยนระดับความสําเร็จใหบรรลุเปาหมายและความใฝฝนของเราทุกคน ธุรกิจแอมเวยเริ่มตนจากความใฝฝน ผูมีความใฝฝนจึงเกิดความหวังและความมุงมั่นในการลงมือทําความฝนใหกลายเปนจริง และในเสนทางของการลงมือทํายอมตองมีทง้ั ความสําเร็จและลมเหลว จงมีทศั นคติในการยอมรับทัง้ ความสําเร็จและความลมเหลว จงมีความพยายาม อยากลัวความพายแพ แลวความสําเร็จจะตามมาในทีส่ ดุ

สิ่งสําคัญคือ “อยาหยุดฝน” และตลอดเสนทางที่กาวสูความสําเร็จในธุรกิจแอมเวย พวกเราตางตองตระหนักวา เราเพียรพยายามเพื่อประโยชนของผูอื่นดวย มิใชเพียงเพื่อประโยชนของตนเองเทานั้น ขอใหสนุกและมีความสุขกับการไลตามความฝนและพิชิตเปาหมายในชีวิตของคุณ ดวยความปรารถนาดี คปอ. นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญ แอมเวยประเทศไทย หรือเขียนลงแบบฟอรมเสนอความคิดเห็นที่มีอยู ณ แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยวงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสื่อสาร คปอ.” ขอขอบคุณที่กรุณาแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเรา

4

December 2010


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

การใหสญ ั ญาดวยวาจา

การประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย ธุรกิจแอมเวยตง้ั อยูบ นรากฐานอันมัน่ คงของแผนธุรกิจที่ ยุตธิ รรมตอนักธุรกิจแอมเวยผมู คี วามมานะพยายามในการ ทาํ ธุรกิจ แอมเวยมกี ารประกาศเกียรติคณ ุ แกนกั ธุรกิจแอมเวย อยางเหมาะสม เพื่อเปนการยกยองเชิดชูความสําเร็จของ นักธุรกิจแอมเวยในระดับตางๆ ผูป ระสบความสําเร็จจะไดรบั ทัง้ เกียรติรางวัลและเงินรางวัลในระดับขัน้ ความสาํ เร็จตอไปนี้ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน

ผูข ายตรงจะใหคาํ มัน่ สัญญาดวยวาจาเกีย่ วกับ สินคาตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากบริษทั เทานัน้

2. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง

จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.6 หนา 7

4. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา

คําอธิบายจากแอมเวย:

5. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม

นักธุรกิจแอมเวยควรใหคํามั่นสัญญาใดๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑตามความเปนจริงดังขอมูลที่บริษัทเผยแพร ตามสื่อตางๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากบริษัทแลววา เปนขอมูลที่ถูกตอง และสมควรแจงใหลูกคาทราบกอน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ

6. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิมสองผูสถาปนา

3. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม

7. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน 8. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา 9. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต 10. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา 11. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 12. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา 13. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร 14. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา 15. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการ ดําเนินธุรกิจขายตรงทีไ่ ดกาํ หนดขึน้ โดยสมาพันธการขายตรง โลกรวมกับสมาคมการขายตรงทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อปกปองคุมครองและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค อีกทั้งเพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรมในขอบเขตของ ธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรงใหเปนธุรกิจที่มี จรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย ยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ แอมเวยตอไปดังเดิม รวมทั้งพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชน ทั่วไป รักเหลือ เผื่อแผ แบงปน เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ ตลอดไป

16. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา 17. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร 18. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา 19. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎ 20. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎสองผูสถาปนา 21. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต 22. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา

หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้น ความสําเร็จตางๆ กรุณาศึกษาไดจากคูมือแผนธุรกิจและ ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย หรือเว็บไซตแอมเวย www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หมายเหตุ: ชือ่ นักธุรกิจแอมเวยทร่ี ะบุในวงเล็บในหนาประกาศเกียรติคณ ุ ตัง้ แต ระดับมรกตถึงระดับเข็มเงิน คือ ผูสปอนเซอร หรือผูแนะนําเขาสูธุรกิจ

December 2010

5


6

ประเสริฐ - ฟาติมา ไวยวรรณจิตร

เพ็ญศรี - พ.ท.ถาวร จันทรสุเทพ

นครศรีธรรมราช รับเหมากอสราง/ธุรกิจสวนตัว (วรุตม กุมภวรรณ - ปุณยนุช ลี้เดชานนท)

เชียงราย ธุรกิจแอมเวย/ขาราชการบํานาญ (สมชัย สุจริตวณิช)

นักปราชญยอ มรูจ กั คนโงเพราะเขาเคยโงมากอน คนโงยอ มไมรจู กั นักปราชญเพราะเขาไมเคยเปนเชนนั้น คนสําเร็จยอมรูจักคนไม สําเร็จเพราะเขาเคยไมสําเร็จมากอน คนไมสําเร็จยอมไมรูจักคน สําเร็จเพราะเขาไมเคยเปนเชนนัน้ แอมเวยเปนโอกาสทีด่ มี ากจริงๆ ออกแบบมาเพือ่ ใหผูคนคนพบอิสรภาพที่แทจริง ตัวเราในวันนี้ คือผลของการตัดสินใจในอดีต ขอขอบคุณผูส ปอนเซอร คุณวรุตม กุมภวรรณ - คุณปุณยนุช ลีเ้ ดชานนท นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และคุณสมพงศ - คุณกฤษณา พันธชนะ นักธุรกิจแอมเวยระดับ เพชรบริหาร โคชที่ดีที่ทําใหเรามีวันนี้

เรารูจักธุรกิจแอมเวย ในขณะที่ยังทํางานประจํา ดิฉันทํางาน ธนาคาร สวน พ.ท.ถาวร รับราชการทหารประจําหนวยรบพิเศษ เมือ่ ไดรบั โอกาสทีด่ จี ากอัพไลนจงึ ตัดสินใจเลือกธุรกิจแอมเวยเปน อีกอาชีพหนึ่ง ทุกการตัดสินใจยอมมีการเลือกและการแลกเสมอ เราแบงเวลาหลังจากเลิกงาน ศึกษาและลงมือทําธุรกิจแอมเวย อยางจริงจัง แบงเงินบางสวนซือ้ สินคาใชและออกไปหยิบยืน่ โอกาส ใหกับผูคนดวยความรักและอดทน ปจจุบันเราทําธุรกิจแอมเวย เต็มเวลา ขอขอบคุณอัพไลนที่ใหกําลังใจและเปนแบบอยางที่ดี ตลอดเสนทาง ขอบคุณดาวน ไลนที่มีเปาหมายรวมกัน ขอบคุณ ไซด ไลนที่เปนสวนหนึ่งของทีม ขอเปนกําลังใจใหทุกทานประสบ ความสําเร็จและทําแอมเวยแบบไมเหนื่อย ไมทอ ไมยอมแพ และ อยูใหนานพอ ทุกคนสําเร็จเปนเพชรแนนอน

December 2010


เพ็ญภักดิ์ ฟาทองศรีสุขดี

ดิเรก - พัชรินทร สีขาว

เพชรบูรณ ธุรกิจแอมเวย (พรเทพ - มาลี ฟาทองศรีสุขดี)

สุโขทัย รับราชการครู/รับราชการครู (อัครภาส โอบกิจหิรัญโชค)

ดิฉันทําธุรกิจแอมเวยเปนรุนที่ 2 ตอจากคุณพอและคุณแม ทั้ง สองทานเริ่มสปอนเซอรขณะที่ดิฉันกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 โดย พาเขาประชุมและไปสัมมนาตางจังหวัดบอยมาก จนดิฉันเปดใจ และอยากทําธุรกิจแอมเวยอยางจริงจัง ซึ่งในชวงเริ่มแรกเมื่อเจอ ปญหาอาจรูสึกทอบาง จนกระทั่งไดฟงผูสําเร็จหลายทานวา “ในอนาคตเรามีหนาที่หลายอยางมากกวาการเปนนักเรียนและ ลูกที่ดี เรายังตองดูแลรับผิดชอบชีวิต ความหวัง และความฝน ของเรา รวมถึงดูแลคนที่เรารัก ซึ่งหากจะทําหนาที่ทุกอยางใหดี ลวนตองใชเงินจํานวนมาก” ทําใหดิฉันลืมไปเลยวาความ เหน็ดเหนื่อย ความทอแทเปนอยางไร ดิฉันจะมีวันนี้ไมไดเลย หากขาดทุกคนในครอบครัว รวมทั้งดาวน ไลน อัพไลน ไซด ไลน และแหลงเรียนรู ขอบพระคุณมากคะ

เมื่อไดรับโอกาสและเห็นผูคนที่ประสบความสําเร็จมาจาก หลากหลายอาชีพ ก็พิสูจนแลววาแอมเวยเปนธุรกิจที่ดีที่สุด สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราได และเชื่อวาเมื่อคนอื่นทําได เราตองทําไดและสําเร็จไดเชนกัน ขอขอบคุณแอมเวยประเทศไทย คุณอัครภาส โอบกิจหิรัญโชค นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม สองผูส ถาปนา อัพไลนทเ่ี ปนแมแบบแนวความคิดทีด่ ี คุณณัฏฐหทัย คุณประจวบ ภาหวาย นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ที่ใหกําลังใจ เสมอมา ขอบคุณดาวน ไลนทกุ คนทีม่ คี วามมุง มัน่ และมีเปาหมาย ชัดเจน

December 2010

7


วัฒนกุล มังคลรังษี - ชิษณุช มิ่งมงคล ราชบุรี/กรุงเทพฯ ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจแอมเวย (ณรุส มหัคฆพงศ - สมรศรี คลังสุภาวิพัฒน) ความสําเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณ คุณราณี - คุณวิรุสาห มหัคฆพงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง ผูทําใหเราพบ โอกาสทีด่ ใี นชีวติ และเปนอัพไลนทท่ี าํ ใหเขาใจวาธุรกิจแอมเวย มีความสวยงามและความยุติธรรม ขอขอบคุณ คุณณรุส มหัคฆพงศ - คุณสมรศรี คลังสุภาวิพฒ ั น นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชร รวมทั้งดาวน ไลนทุกคน ระบบที่ดี กลุมที่เยี่ยม และกําลังใจจากเพื่อนพี่นองทุกคน แอมเวยเปนโอกาส อันยิง่ ใหญทส่ี ามารถใชสรางความสําเร็จในชีวติ และชวยเหลือ ผูอื่นใหสําเร็จในยุคเศรษฐกิจเชนนี้ เราจึงตั้งมั่น มุงมั่น และลงมือทําอยางจริงจัง เมื่อเราสําเร็จแลวจะได ใชชีวิต แบบไรกงั วล มีอสิ รภาพทัง้ ดานเวลาและการเงิน เพราะฉะนัน้ เราจึงยึดมัน่ ในการกระทํา เพราะการกระทําตัดสินเรา เทากับที่เราตัดสินใจกระทําในทุกวัน

พ.อ.อ.จํารูญ เปลี่ยนวงค (2) - กรุณา แดงออน กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย/รับราชการทหารอากาศ (ร.ต.อ.เถกิงศักดิ์ ศิลปสมศักดิ์ – รัสรินทร นิธิภูววรวัฒน) ขอขอบคุณอัพไลนที่ใหแนวทางในการทําธุรกิจแอมเวยที่ ถูกตอง “แอมเวยดี...ทุกคนทําได”

ธนัท พานิชอิงอร กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย (ชาญวิทย อึงพินิจการดี) ทุกโอกาสที่ผานเขามาในชีวิตตองเกิดจากความตั้งใจที่จะคนหา บวกกับความสามารถทีจ่ ะมองเห็นโอกาสนัน้ ๆ เรามักปฏิเสธโอกาส ทีต่ วั เองไมรจู กั เพียงเพราะไมตอ งการทีจ่ ะเหนือ่ ยเพิม่ หากตองการ ประสบความสําเร็จ ตองกลาเปลีย่ นแปลงโลกมากกวาทีจ่ ะรอคอย ความหวังจากการที่เราไมลงมือทํา คําวาเปนไปไมไดคือคําพูด ติดปากของคนสวนใหญที่ไมคิดจะทําอะไรเพิ่ม การกระทําตัดสิน เราเทากับทีเ่ ราตัดสินใจกระทํา ขอขอบคุณ คุณณรุส มหัคฆพงศ คุณสมรศรี คลังสุภาวิพฒ ั น นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ไซด ไลน และดาวน ไลนทุกคนที่คอยใหกําลังใจครับ

8

December 2010


พรพิมล - ธีระ ตันศิริมาศ

เรืองชัย - รุงลักษมี ซุยมาเมือง

ราชบุรี ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (ทพญ.อภิญญา - ทพ.ชัยรัตน ศรีสวรรค)

กรุงเทพฯ พนักงานบริษัท/ธุรกิจแอมเวย (สุนทร - พวงพิศ วันดี)

ในอดีตเราประกอบธุรกิจสวนตัวจึงไมเคยคิดทําธุรกิจ ขายตรงเลย เพราะมองเปนงานเล็กๆ สินคาราคาแพง จึงทํายาก แตเมื่อศึกษากลับพบวาแอมเวยเปนธุรกิจที่ ยิ่งใหญ เปดโอกาสใหทุกคนเปนเจาของกิจการโดยไมตอง ลงทุน ไมมีความเสี่ยง ยุติธรรม และสินคามีคุณภาพดี หากทําแลวไมสําเร็จก็ไมเสียหาย แตถาสําเร็จก็จะได ผลลัพธยิ่งใหญเหนือกวาธุรกิจทั่วไป ไดรับอิสรภาพดาน เวลาและการเงิน ความมั่นคง รวมทั้งชีวิตที่มีคุณภาพและ มีคุณคาอยางแทจริง

ขอขอบคุณบริษัทแอมเวยที่ผลิตสินคาคุณภาพดีและทําให เรารูซ ง้ึ ถึงคําวาหุน สวนทีด่ เี ยีย่ ม ขอขอบคุณอัพไลนทเ่ี ชือ่ วา เราทําได คุณสุนทร - คุณพวงพิศ วันดี นักธุรกิจแอมเวย ระดับเข็มทอง ขอขอบคุณอัพไลนผู ใหความรูและทําใหเรา เขาใจในธุรกิจ คุณสุจิรา หมัดพิทักษ - คุณเสนห อามีน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูส ถาปนา และขอขอบคุณ คุณจินตนา เจียะสถิตย นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร เรามายืนในจุดนี้ไดเพราะเรามีโคช มีทีมที่ดี บวกกับมี เปาหมายที่ชัดเจนในธุรกิจแอมเวย ถาเรามีความเชื่อและ ศรัทธา เราสามารถเปนอะไรก็ได ในแอมเวย

ปยพนธ – นภาวรินทร วารีพิพัฒน

เบญจมาส นิ่มสุวรรณ

ชลบุรี ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (เสรี – สมพร กาญจนกิ่ง)

นนทบุรี ธุรกิจแอมเวย (เกษม เรือนจํารูญ)

“สิ่งที่เราวิ่งหนี อาจเปนสิ่งที่เราคนหามาตลอดชีวิตก็ได” เราเคยปฏิเสธธุรกิจแอมเวยเพราะคิดวาทําไมได แตเมื่อ เปดโอกาสเรียนรูและศึกษาขอมูลมากพอ ทําใหเราตัดสินใจ เลือกธุรกิจแอมเวยเปนเครื่องมือสรางชีวิต เราไมใชคนเกง แตเรากลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสําเร็จ ขอบคุณ อัพไลนทุกทาน ขอบคุณดาวน ไลนทุกคนที่รัก ไววางใจ และ ใหกาํ ลังใจตลอดมา ขอบคุณไซด ไลนทค่ี อยเปนกําลังใจตลอด เสนทาง ขอบคุณตัวเองทีม่ เี ปาหมาย ตัดสินใจ และไมยอมแพ

เรายังคงจําวันแรกที่อัพไลนแนะนําธุรกิจแอมเวย ใหเราได ดวยความรักและความเอาใจใส คอยติดตามใหขอมูลอยาง สมํา่ เสมอ เราจึงไดรบั ทัง้ ประสบการณทด่ี ี ชีวติ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ สุขภาพทีด่ ขี น้ึ และทัศนคติแงบวกซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ ราใฝฝน วันนี้ เราเติบโตขึน้ มาเปนอัพไลนจงึ มุง มัน่ ในการให โอกาส ความรู ความรัก และความเขาใจ เพือ่ ใหทกุ คนไดรบั สิง่ ดีๆ อยางทีเ่ รา ไดรบั บาง ขอขอบคุณอัพไลนทกุ ทานทีส่ รางตํานานอันยิง่ ใหญ ใหเราเดินตามโดยไมหลงทาง ทําใหเรารูส กึ โชคดีเหมือนพบ ลายแทงมหาสมบัติ

December 2010

9


เกียวงอ - สุทธิชยั หฤทัยวิจติ รโชค

วีรวิชญ หิรณ ั ยพฒ ุ ธิ ร เกศณี เสริมวิวฒ ั นวงศ

อุตรดิตถ ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (พิสุทธิ์ หฤทัยวิจิตรโชค ดวงดาว วิวัฒนภาสวร)

กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย/ พนักงานบริษัท (ศราภรณ ศิลปสุวรรณ)

โอกาสมีอยูท กุ ทีท่ กุ เวลา ขึน้ อยูว า เราจะควาไวหรือไม เมือ่ เรามองเห็น โอกาสในธุรกิจแอมเวยจึงรีบฉวยไวและเรียนรูสมํ่าเสมอ พรอมมอบ โอกาสทางธุรกิจนี้แกคนรูจักที่รักใครหรือแมแตคนแปลกหนาดวย ใจบริสุทธิ์และปรารถนาดี ทุมเทชวยเหลือใหเขาประสบความสําเร็จ อยางไมเหน็ดเหนื่อย ไมทุกข ไมโกรธ เพราะเราทําธุรกิจแอมเวย ดวยความรัก ขอขอบคุณอัพไลน ดาวน ไลน และไซด ไลนทุกทานที่ เปนแบบอยางที่ดี ใหความรูและกําลังใจมาโดยตลอด

อโนทัย - ชม หงษ์ทอง

ชลดา - อนันต ขาํ เขียว

กรุงเทพฯ นักแสดง/นักแสดงตลก (นิภารัตน - นิรันดร พิทักสิทธิ์เกษม)

อยุธยา รับราชการ/ธุรกิจแอมเวย (วันทชัย - อุไรวรรณ มีรื่นสม)

เราแสดงตลกมาหลายปแตไมเคยรูจ กั แอมเวย เมือ่ ไดทาํ ธุรกิจแอมเวย จึงรูว า เราสามารถทําเรือ่ งงายๆ มีรายไดนา พอใจ และไมเสีย่ ง ไดสะสม ทั้งเครือขายและรายได และที่นาตื่นเตนมากๆ คือเราจะได ไปเที่ยว มาเกาและอลาสกา ซึ่งแอมเวยทําใหฝนของเราเปนจริงสักที ขอบคุณ แอมเวยที่เปดโอกาสทางธุรกิจใหกับผูคน โอกาสที่เทาเทียมกันทําให ทุกคนมีรายได มัน่ คง มีอสิ ระ ไรกงั วล และไดทอ งเทีย่ วทัว่ โลกฟรีทง้ั ชีวติ เชิญมาศึกษาแอมเวยแลวคุณจะไดสิ่งเหลานี้...คุณทําได

10

เราเขาสูธ รุ กิจแอมเวยเพราะประทับใจสินคา และพบวาธุรกิจนี้ใหรายได ที่มากพอและไดทองเที่ยวทั่วโลก เพียงแคฝนใหญ ตัดสินใจ และ ลงมือทํา ขอขอบคุณ คุณธัญญรวี - คุณกิตติ์โภคิน หิรัณยพุฒิธร นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม และคุณจิรัสย หิรัณยพุฒิธร นักธุรกิจ แอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา คุณศราภรณ ศิลปสุวรรณ นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม ที่เปนแบบอยางที่ดีและเปดโอกาสทาง ธุรกิจใหเรา รวมถึงทีมงานทุกคน พบกันที่ความสําเร็จครับ

ความสําเร็จในวันนี้เกิดจากการตั้งเปาหมายและแรงบันดาลใจ ทําให เราทุมเททั้งแรงกายและแรงใจ มุงมั่นฟนฝาปญหาและอุปสรรคบน เสนทางของความสําเร็จ โดยมีอพั ไลนเปนโคชและทานก็เชือ่ วาเราทําได เราจึงตั้งใจทํางานพื้นฐานอยางตอเนื่อง ขอขอบคุณทุกๆ กําลังใจของ ผูท ป่ี ระสบความสําเร็จและเปนแบบอยางใหกบั เรา เชือ่ วาทุกคนสําเร็จได ฝนใหไกลไปใหถึง

รัตนกุล มหัทธนจาตุภทั ร

จัญญา - ปรีชา ทองสุภา

กรุงเทพฯ ธุรกิจสวนตัว (ธนกร มหัทธนจาตุภทั ร นภาพร สุทธิศรี)

ชัยนาท รับราชการ/รับราชการ (จิตติมา คันสินธุ)

ประสบการณจากการทําธุรกิจสวนตัวในอดีตไมสามารถตอบโจทยชีวิต เราได จนกระทั่งลูกชายเขามาเรียนรูธุรกิจแอมเวย เราก็เปนคนที่ ตอตานมาก แตดวยความอดทนของเขาทําใหเห็นวาแอมเวยตอบสิ่งที่ เราคนหาไดทั้งหมด จึงทุมเท มุงมั่น ขยัน อดทน ที่จะประสบความ สําเร็จ ขอขอบคุณ คุณกมล – คุณวันเพ็ญ ตัณฑปุตตะ นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชรบริหาร รวมถึงไซด ไลนและดาวน ไลน ในองคกรที่ ใหกําลังใจตลอดมา จงดึงศักยภาพออกมาใชแลวจะสําเร็จแนนอน

ธุรกิจแอมเวยทําใหความฝนเปนจริงได ซึ่งเกิดจากความเชื่อ มุงมั่น ขยัน อดทน และไมยอมแพ เราตัดสินใจสําเร็จเพราะตองการตอบแทน อัพไลน พรอมเปนแบบอยางใหดาวน ไลนและไซด ไลน เคล็ดลับคือ เชื่อสุดๆ คิดบวกกับทุกปญหา จดจอกับเปาหมาย ลงมือทําอยาง สมํ่าเสมอ ขอขอบคุณ คุณประสาท – คุณสุชิน สามารถ นักธุรกิจ แอมเวยระดับไพลิน ผูเปดโอกาสและใหคําปรึกษา และ ร.ท.ชัชชัย คุณจุฑารัตน เฉลยจิตร นักธุรกิจระดับเพชรคู เราทําได ทุกคนทําได

December 2010


ชุตกิ าญจน - ปราชญ ไชยคํา

พูนศิริ เหลากาวี ศศิศ ทนันชัย

กรุงเทพฯ ธุรกิจสวนตัว/รับจาง (เต็มสินี นิธิวดีธีรวัตร ไพศาล ลาวัณยากุล)

แพร พยาบาล/ธุรกิจแอมเวย (อนุสรณ - อัญชลี ชํานาญศิลป)

ทุกความสําเร็จยอมมีองคประกอบหลายอยาง มีคาํ กลาวไววา “วิกฤต มีเพื่อพิสูจนปญญา ปญหามีเพื่อพิสูจนความสามารถ ถาใชปญญา พิจารณาอยางลึกซึ้งจะเห็นคุณคาของทุกสิ่งที่เขามาในชีวิต” การใช วิกฤตเปนขออางใหตวั เองไมประสบความสําเร็จ เปนการทํารายตัวเอง อยางสิ้นเชิง ไมมีวิกฤตใดที่ไมผานไป ถาเราผานพนวิกฤตแลว จะพบ สิ่งสวยงามเสมอ ทุกคนทําได ขอใหอดทนเพราะสิ่งที่ไดรับมานั้น คุมคาจริงๆ ทอไดแตอยาถอย ขอเปนหนึ่งกําลังใจใหทุกคน

สําหรับความสําเร็จนี้ เราขอขอบคุณอัพไลน ดาวนไลน และไซด ไลน ที่เคารพและนารักทุกคน ขอบคุณตัวเองที่เปดรับโอกาสเขาสูธุรกิจที่ ยิ่งใหญนี้ เราทําธุรกิจดวยความมุงมั่น ขยัน อดทน โดยใชเครื่องมือที่ ชือ่ วา “แอมเวย” ภายใตความเชือ่ อยางแรงกลาวา “เราทําได” ปญหา และอุปสรรคเปนเพียงบททดสอบที่เราตองสอบใหผานเพื่อกาวไปสู ความสําเร็จทีย่ ง่ิ ใหญตอ ไป เราเลือกทีจ่ ะทํางานหนัก ไมใชทาํ งานหนัก เพราะเลือกไมได

กานตรัตน - จตุภทั ร รัตนสากล แพร ธุรกิจแอมเวย/รับราชการ (ตวงพร จิระพงษสุวรรณ)

ทุกความสําเร็จเกิดจากความตั้งใจและความพยายามทั้งสิ้น เริ่มตน จากความประทับใจและรักสินคา วิกฤตเศรษฐกิจไมไดกระทบตอธุรกิจ ของเราเลย แอมเวยเปนโอกาสทางธุรกิจทีย่ ง่ิ ใหญ ทําใหเรามีวถิ ชี วี ติ ที่ ดีขน้ึ ยิง่ กวานัน้ เราเชือ่ มัน่ ในอัพไลนและทีมงาน ขอขอบคุณดาวน ไลนท่ี จับมือรวมกันและกําลังใจจากไซด ไลนทกุ คน ขอขอบคุณ คุณอนุสรณ คุณอัญชลี ชํานาญศิลป นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ที่เชื่อมั่นวาเรา ประสบความสําเร็จในชีวิตได...เราทําได คุณทําไดแนนอน

เรรัตน - สมภาพ โฆสะนันทชยั สมุทรปราการ พนักงานบริษัท/ ธุรกิจสวนตัว (ณัฐกฤตา - อิซเซอิ อาราอิ)

แอมเวยเปนธุรกิจที่ไร ขีดจํากัด เริ่มรูจักแอมเวยจากการเปนผู ใชสินคา และลองทําธุรกิจเพราะทํางานเสร็จ สําเร็จ เปนมรดกได จึงตัดสินใจ เรียนรูแ ละลงมือทํา ความสําเร็จในวันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ คืออาอี๊ อาปา อาแม พีๆ่ นองๆ หลานๆ และลูกชายทีเ่ รารักทีส่ ดุ อีกทัง้ ทีมงานทีส่ นับสนุนตลอดเสนทางความสําเร็จ ขอขอบคุณอัพไลน ดาวน ไลน และไซด ไลน เรายังคงมุงมั่นเพื่อความสําเร็จในขั้นตอไป แรงบันดาลใจ ที่ยิ่งใหญจะพาเราขามผานอุปสรรคสูเปาหมายและความฝน

ประเสริฐ - กัญญาณัฐ เทียนสันต นครสวรรค รับราชการครู/ รับราชการครู (วิชัย - วรรณศิริ เทียนสันต)

เรามีอาชีพรับราชการครูซึ่งวิถีชีวิตไมแตกตางจากขาราชการทั่วไป ขอขอบคุณ คุณวิชัย - คุณวรรณศิริ เทียนสันต นักธุรกิจแอมเวย ที่มอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก ความสําเร็จในวันนี้เกิดจาก การยอมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความสุขกับ การใหและไดชว ยเหลือผูค น ขอขอบคุณ คุณณิชชนันทน ภัคธนอิทธิพงศ และคุณชัชวาลย โพธิท์ อง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร ผูชแ้ี นะ แนวทางในการทําธุรกิจ ขอขอบคุณทุกกําลังใจ และเราขอเปนกําลังใจ ใหกบั ทุกๆ คน เราเชือ่ วา...คุณทําได

วิภารัตน วัยนิพฐิ พงษ์ วิสทุ ธิ์ เชฐบัณฑิตย ราชบุรี ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (ธีระ - พรพิมล ตันศิรมิ าศ)

ปจจุบันเรารูวาแอมเวยเปนโอกาสทางธุรกิจของทุกคนที่มีความใฝฝน ทั้งที่ครัง้ แรกเรามองเปนแคอากาศ จึงเขามาจับผิดธุรกิจเพราะอยากให ภรรยาเลิกทํา แตดว ยความเชือ่ ของอัพไลนวา เราทําได ชวยปรับทัศนคติ และชี้แนะ จนกระทั่งเราตระหนักถึงความแตกตางของคําวา “ดี” กับ “ดีกวา” และกาวมาสูความสําเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณอัพไลนทุก ทานที่เปนแบบอยางใหเราเรียนรู ไดพบเปาหมายของชีวิต

December 2010

11


พรสรร จุลละนันทน อนินดา อัครศรีสวัสดิ์ ขอนแกน/ชัยภูมิ ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (พิบูลย - สุนิสา ศรีเมฆ)

เราเริ่มตนจากความประทับใจสินคา ทําใหศึกษาแนวคิดในการทํา ธุรกิจจนรูส กึ วาธุรกิจนีม้ น่ั คง และเมือ่ เราเริม่ ทําธุรกิจทําใหเราเขาใจวา ธุรกิจนี้เปนเรื่องของการแบงปนความรัก ความกตัญู และทําใหเรา สามารถสรางฝน ตําราความฝน และสรางแรงบันดาลใจ ทําใหมี ความหวังในชีวติ “จะมีความสุขใด เทียบเทาการทําใหผคู นมีความฝน และความหวังในชีวิต”

ศิรวิ รรณ ไตรรัตนาภิกลุ คณากร คณานิตย อุบลราชธานี ธุรกิจสวนตัว/ธุรกิจสวนตัว (ภูชิสส - พัณณชิตา เชี่ยวชัชวาลชัย)

เมื่อเราตระหนักถึงสิ่งที่จะไดรับเมื่อประสบความสําเร็จจึงลงมือทํา ทันที เราไมใชคนเกง เพียงขยันและอดทน เพราะธุรกิจแอมเวย ออกแบบมาให ใครก็ไดที่มีความฝน แลวใชแอมเวยเปนเครื่องมือ ทําใหความฝนเปนจริงได พรอมเรียนรูและลงมือทําดวยตัวเองจน เกิดทักษะ และสามารถถายทอดสูองคกร ในที่สุดธุรกิจก็จะเติบโต ขอขอบคุณอัพไลน ไซด ไลน และดาวน ไลนทุกคน ขอเปนกําลังใจ ใหกับทุกคน Impossible is nothing. You can do it.

December 2010

ปทุมธานี ธุรกิจแอมเวย/ รับราชการตํารวจ (ดุสิต สิงคิรัตน - จรัสมร จิตบรรจง)

เราเกิดมาบนตนทุนชีวิตที่ไมเทากัน แตตองการประสบความสําเร็จ เหมือนกัน ขอบคุณธุรกิจแอมเวยที่ทําใหความฝนที่เคยเลือนราง กลายเปนสิ่งที่จับตองได และไดรับตามเปาหมายที่ตั้งไว ขอขอบคุณ คุณดารณี - คุณวันชัย รุง ภูวภัทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร ผูคอยใหคําปรึกษา อุปสรรคมีไวพิสูจนคนสําเร็จ ขอเพียงเราตัดสินใจ แนวแนกับเปาหมาย และเชื่อวาทําได ไมมีอะไรที่วันนี้เปนไปไมได

ปริยาภา บูรณจันทโชติ สมบูรณ ดํ ารงสุสกุล กรุงเทพฯ นักบัญชี/วิศวกรรัฐวิสาหกิจ (วิสนั ต - ปรีดา อินทวิเศษ)

เราเริ่มตนทําธุรกิจแอมเวย ในขณะที่ยังทํางานประจํา หลังจากไดฟง เรื่องราวของธุรกิจจึงตัดสินใจสมัครและลงมือทําทันที โดยใชเวลา หลังเลิกงานและวันหยุด เราพบวาธุรกิจนี้ให ในสิ่งที่งานอื่นให ไมได เชน ความมั่นคงทางดานเวลาและการเงิน ไดทองเที่ยว ไดเพื่อนและ สังคมที่ดี ทั้งยังไดคนพบศักยภาพของตัวเอง ขอขอบคุณอัพไลน ดาวน ไลน ไซด ไลน และบริษัทแอมเวยที่ให โอกาสเรา

ปุณยวีร วิวฒ ั นสนุ ทรกุล

อภิชาภัทร ถิน่ นาโขง ํ้

กรุงเทพฯ ธุรกิจสวนตัว (ณัฐวัชร - ชมกร ภาสนพิพัฒนกุล)

หนองคาย ธุรกิจแอมเวย (วรรณธรณ - จิรโรจน วัฒนาธนเศรษฐ)

ชวงหนึ่งของชีวิตที่ครอบครัวเรามาพบธุรกิจที่สวยงาม โดยการแนะนํา สินคาเพื่อสุขภาพที่ดีจากคนแปลกหนา กลายเปนครอบครัวที่ใหญขึ้น เรื่อยๆ ดวยแผนการตลาดสําเร็จรูป ไมมีความเสี่ยง ไรกังวล ผลตอบแทนสูง และสามารถกําหนดความสําเร็จไดดวยการตัดสินใจ ลงมือทําอยางจริงจัง ตลอดเสนทางมีแตรอยยิม้ กําลังใจ และการแบงปน เราไมสามารถกําหนดเวลาของเราได แตกําหนดความสําเร็จในธุรกิจ นี้ได แลวพบกันที่ความสําเร็จ เราทําได คุณก็ทําได

12

เรณุกา - ร.ต.อ.อัครัช ถนอมชาติ

ขอขอบคุณบุพการีและพีๆ่ ทุกคนที่มอบมรดกทางความคิดที่วา “จริงจังตอสิง่ ทีท่ าํ จริงใจตอผูอ น่ื เอือ้ อาทรตอเพือ่ นมนุษย มุมานะ และอดทนในตนเอง” ทําใหดฉิ นั อยูไ ดกบั ทุกสังคม ขอขอบคุณ ศ.ดร.ดิเรก - คุณอัมพร ฤกษหราย นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ทีส่ อนแนวคิด แนวทาง และวิธกี ารสูค วามสําเร็จ ขอบคุณดาวน ไลน ทีเ่ ชื่อและยืนหยัดในสิ่งที่เราทํารวมกันมา ขอบคุณไซด ไลนทุกคนที่ คอยใหกาํ ลังใจ ดิฉนั ทําได ทุกคนทําไดแนนอน


ฤดีมน จันทรลอย สุนทร พรหมโท อุดรธานี (อภิรักษ ภิบาลขันธ มุกดา นาฤาฤทธิ์)

จรูญรัตน - ณัฐนันท พันธุมชัย กรุงเทพฯ (ธนะ ปรีชาหาญ นภาพร วนากิตติเสถียร)

ภคินทร พรหมวาที กรุงเทพฯ (สิริชัย ขุนคลาย)

ภสุ ผาติอุตมภาพ นนทบุรี (ปณณวิชญ ภูอภิรักษพรชัย)

นันทพร กิตติเวคิน กรุงเทพฯ (กันยานุช บุญอํานวย)

สุวีรา โกรเวอร กรุงเทพฯ (ปวีณา วิลาสคัมภีร)

ฑิตยา ธูปหอม จักรกฤษณ สินชัยวุฒิวงศ พิษณุโลก (พัชรวรรณ ภูดัด)

วัลลภา จันทรชิรัตน อนุชา จําปาทอง ปทุมธานี (เพ็ญศรี ศรีหะรัญ)

สุพร พรสินธุเศรษฐ เชียงใหม (พวงพยอม - เพลิน วงศขัน)

อภิญญา สิริประภาพรรณ นนทบุรี (เอกพงษ จันทรประภาพร)

จีรฐา ไชยเยศ อนลกด นรธรรศธร สุราษฎรธานี (รชยา - สาธินนท อุบล)

สายสุวรรณ อํานาจ ใหญยอด (2) จันทบุรี (พเยาว - ประกิจ มะหะสุ)

อรณัญช - อนุศาสน เชียงแรง เชียงราย (วินัย - แหนงนอย คําประเสริฐ)

สารี่ - ทองสุข วงษคํานา สระแกว (อารีรัตน ทองปญญา)

วิไลลักษณ - สฤษดิ์ ศรีพนมยม กาฬสินธุ (ยุทธ - สุชาดา แมนพิมพ)

ดวงหฤทัย - ไกรศร เพชรสี่หมื่น กรุงเทพฯ (สิรินทร ปราบเสร็จ เสนอ คงสบาย)

เปรียบดาว - สันติ แสนจิตต นนทบุรี (บุญธิดา ผูวานิชย)

จารุบุญ จําเริญศรี กรุงเทพฯ (ปาริชาติ จําเริญศรี)

วรตา แจมไชยภูมิ ปทุมธานี (สิทธิรัตน กัลยา)

วัลดา มงคลทิพย สุโขทัย (พัชรินทร - ดิเรก สีขาว)

นองนุช - สมบัติ หลอประเสริฐ ลพบุรี (นรภัทร - สุขวสา บุญสวน)

ดวงใจ เกื้อคลัง สตูล (อําไพ - วาสนา สัจจาพันธ)

ลี่เกียง - สุขุม กลิ่นกําธรกุล สมุทรปราการ (นพ.ชนันต คุณชยางกูร พญ.บํารุงรัตน กลิ่นกําธรกุล)

พิศมัย จินตกสิการ เพ็ง - เต็มใจ ผดุงวงษจันทร ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา หนองคาย (คะฑา - ญาณภา ไชยสงคราม) นครสวรรค (มัทนี - อาทิตย ตระกูลโศภิษฐ)

December 2010

13


กรุงเทพฯ ทิพวัลย เข็มพิลา (นารีรัตน เจียมวัฒนสุข) สมพร เรืองนวล - รัตติกาล ริยาพันธ (ยรรยง วงศวาร - สุกัญญา ประทุมรัตน) ปฐม - ทองเจือ ศุภรังสี (จันทรัตน - ธิติพัทธ ธุวชิตอภิวิชญ) หทัยรัตน คณาพิทักษพงศ (มาสฤดี คณาพิทักษพงศ) ภิญญาพัชร ทิพยโฆษิตธํารงค (พิฐชญาณ ภูริเรืองภิรมย ณัฐธีร นิธิพรเศรษฐกุล) สุรีวรรณ ดีซวง - ชาคริต คลายเปรม (พิศิษฐ บํารุงศรี) บุญเรง หาญวงศ ไพบูลย (โยษิตา ลวดเงิน) ภากฤษณ รุกขเศรณี - วริศรา สุนทรวิภาต (สุรพงษ นาทาว - สุทธาทิพย หนูเส็ง) ปาริชาติ สุขศิลป (รัสรินทร ฟกเถาวธนรัชต) อภินัฏฐนรี โพธิ์งาม - สุทธิสม ริตุ (ลัดดาพร โพธิ์งาม - จงรักษ คนขยัน) ไพโรจน ยมเกิด (มัทนี ยมเกิด) จันทรเพ็ญ ตั้งมั่น (วิยะดา วงษา) รุงนภา จิรพงศานานุรักษ (เยียรยง ศานติธรรม) สุรพันธ ทาวญาติ (พิบูลยชัย พานทอง)

กระบี่

ฐิติพงศ พิพัฒนวิสุทธิกุล ปยะนัดดา เทศะแพทย - ศุภวรรธก อรรถปรียางกูร (ประสงค พิพฒ ั นวสิ ทุ ธิกลุ - ดลฤดี ดํารงชาติ) (ภัทรปภา สินธนตระกูล) พิราวรรณ - พชรพัชร อุดมชัยนิธิยศ นครราชสีมา (ศุภฤกษ - จินตนา รอดเดช) วรวดี เอื้อมเก็บ (ภาสรุจี - สมปอง ฐิติพัชรวงศ) จันทบุรี ศรันยวีร กองสุรกานต นครสวรรค (สายใจ - ทรงศักดิ์ กองสุรกานต) อนุศักดิ์ ปญญาไว - ธัญญารัตน เอี่ยมปลัด (สมบูรณ โพธิ ์สุวรรณ) ฉะเชิงเทรา วรดร - บุญชอบ นิลสุวรรณ นนทบุรี สวิชญา สินบุญเชิญ (จําเรียง หอมชิต) (จุมพฎา สรวงทาไม - นพพล สิทธิชยั ลาภา) ชลบุรี ณัธนัย ชินสรนันท - พิมพิศา สุกไสว วรรณนภา - ยรรยง เพิ่มญาณวรรธนะ (ภานุมาศ หันยอ) (ประภาพร - จอหน ทอมพสัน) รัสรินทร พันธจํานงค อภิสิทธิ์ บุญจีน (ภานิตา ลิ้มวิวัฒน) (กชศร มธุกาญจน)

ชัยภูมิ นันทวดี - สลิด บุญเกื้อ (ญานิน - พินิจ ชวนินทวิสุทธิ์)

ชุมพร ณัฏฐพล นาคสด - พิตตินันท คงแกว (ประเคียง - มนตรี เขียวสม)

เชียงราย ราตรี ยองคํา (ทองพูน แกวมูล - วัชรากร นามบุญลือ)

เชียงใหม ตะวันธรรม เสรีสงคุณ (ภัทราพีร เสรีสงคุณ)

วารุณี ดลเสถียร (กันยา ปยะวัฒนกูล) ขนิษฐา - อิทธิศักดิ์ ลี้เจริญผล (เอกสิทธิ์ สกุลคู - ราตรี กํายาน) อุทุมพร กฤตวิทยากุล (วิภาดา กฤตวิทยากุล - เอกชัย จิตรนิพนธ) กรุงเทพฯ กัณฑการิษฐ อยูออมสิน ชูพิศ ชวยชุม (ฐนโรจน อมั รากุลเศรษฐ) (ชยพล - พิกุล ชวยชุม) สาฝนะ เร็มหลี รัตนา - ตระกูล มหถาวร (ฮาบีดะ เร็มหลี) (เกียรติพงษ - นิภา มีเพียร) สุทธภา ชนะรัตน ศุภชาติ ตันติสุรียพร พ.ต.ปกรณกิตติ์ คงประดิษฐธร (ฐิติพร - พชร ตันติสุรียพร) (เขมรินทร พิศมัย - สุรัสวดี จักษุรักษ) ชลฐั พร เจียรนิลกุลชัย ณัฏฐชนาธิป ธิติศักดิ์ (คุณิสา เทศะเวส) (ธันยาภัทร ธนเดชสิทธิพฒ ั น - การ ปยะธนิน) ภัตรชนก แซลี้ - ธีรพล ศรีวรุณนนท สุรีพร อําพันสุข (กิมลั้ง แซลี้) ยงยุทธ เหลาสุภาพ - อรอุมา เหลานาคํา (ตะวัน ธนเสริมทรัพย) เสาวภาคย จันทรพันธ (พัฒนา - ถวิล จันเอียด) (ปติ ชื่นวิวัฒนสกุล) ลิขิต คชภักดี วรดล ศิริเกียรติสูง (ภูวยุทธ สาระวารี) (กัมปนาท มานะธัญญา จันทรแรม - สาคร จึงประเสริฐ แคทลียา พิรุณเกียรติ) (ปาริชาต ไหมออน) ธนกร ศรีบานชื่น วรเศรษฐ ฤกษ โฆษิตพงศ (พรประสิทธิ์ เลิศชัยเจริญพร (ยุภาพรรธน หิรัญภัคนันทน) สิรินทิพย จิระเรืองฤทธิ์) ธัญรัตน ทัศมี (วันวิสา ผาคํา) ปทิตตา บัณฑูรจินดา จิดาภา อยูเจริญ (พล อาริยะชาติกุล) (กัญญา - ศรีกฤษ รักษเจริญ) อรพิณ จันภูมิ - ปวีณ วัฒนาผาติ ระวีวรรณ มงคลสวัสดิ์ - สุชาติ เหลาพร (นิภรณ - พิพัฒน พสุธารชาติ) (จิดาภา อยูเจริญ) วารินทร - สมศักดิ์ ปูสวัสดิ์ ประยูร - ไพรัตน เจนวิถี (สมถวิล - มานิตย กําแหงมิตร) กิตติชัย วิริยะยรรยงสุข (จิรนิ นั ท ศุภสิทธิสมบูรณ) (พงศธร เสียงจันทร) ธนพร อนันตเสถ พรเพ็ญ ตุงคะวรวิทย (จิรายุทธ คงคลัง) (จิรพงศ บํารุงชาติอุดม) รสสุคนธ - พิษณุ ศรีลิ้ม ศราวุธ ปยจันทร - เยาวภา สิทธิชัย (นัถฐิยา เจริญสุข) (ประกอบ เดชคงแกว) มนัญชยา วิทยะประสาท สัจจาปน จันทราช (มณีรัตน นภาคเวชน) (นันทิกา ภัทรายุตวรรตน) ชาลิสา ประเสริฐลาภ นุชรี นิซู - มานิต มะแอ (อมลวรรณ ชูชัย) (สุรีย บัลลังนอย - สมเดช มูฮําหมัดเย็ง) ธนวัฒน สุริยะจารึกสกล เรวดี - ไพโรจน นิซู (มาลินี ออนโยนชัย - วรวุฒิ ชูใจ) บดินทร เจริญพงศชัย - นภัสพร ผลเจริญ (นุชรี นิซู - มานิต มะแอ) (บุญรอด อริยะพรรณีกุล พันสิน บุศยดิลกสกุล ภรินทรธร เสถียรจิรสิน) (ธนาพล จตุทพิ ยสมพล - วรมน ลิม้ สมบูรณ) สมชาย กวีวรากร (ทรงชัย - นิตยา ดวงมณี) วรรณิดา พรมทอง (กฤตพล คันธิก)

14

December 2010

พังงา

วิชา - สุพิน ติ่วสกุล (สมชาติ - เตือนใจ พืชฟู)

พัทลุง มณฑกานต บวรจงกลนี (สุนทร - สารภี เพ็งหนู) สุนทร - สารภี เพ็งหนู (กษมณฑ เพ็งหนู)

พิจิตร สมร - เปลื้อง นาคเอี่ยม (พรเทพ - มาลี ฟาทองศรีสุขดี)

พิษณุโลก วันวิสาข เพ็ชรแหน - ภวัต ฉิมเล็ก (พรพรหม หิรัญเมฆาวนิช)

มนตรี พิสิฐบุตร (นันทกรณ - มหิศร มังคลรังษี) พรรณา - ศุภนิตย รุจิระอัมพร (เรวดี - ไพโรจน นิซู) ประกิจ หออัมพวันวงศ (อภิชาติ บรรพสิมาวิชญา) ทัธนา ภัคคิวรรณ (ศศิชา โอตากา) สัณหรส แสนคํา (พรณิชา ฉินนานนท) สุธาทิพย - อนุรักษ เพ็ญโพธิ์ (ภัทรี โพธิ์ประสาท) สุรีย บัลลังนอย - สมเดช มูฮําหมัดเย็ง (อริชา - ชาตรี หวังมาน) อรุณี ลิ้มสุขะกร (อุดม ศรารัชต) อิศราภรณ กองแกว (ชนมนิกานต - ภิรมย ครุฑาพันธ) แอนนา เย็นยิ่ง (อัมพร อักษราชัยพฤกษ) ธีรพัฒน เจียระมั่นคง (ชัยพฤกษ สุทธินรากร) อภิญญา จันทรวารี (รัชนีย - นริส จันทรวารี) บุษบา วิโกดา (ปาริชาติ ศิริโชติรัตน) เดชาวัต ใบทองศิริ (ชูพงษ อัศวแตสกุล) พีรณัฏฐ - พรรษรัตน เหมือนทิพย (สุชาติ เหลืองมั่นคง)

กําแพงเพชร นวลจันทร - วีระ ถาวร (พุธรทะ บดีรัฐ)

ขอนแกน คฑายศ พลสวาง (ทิพวรรณ มวงสําเภา) อรปวีณา วีณะคุปต (พรวิไล ประเสริฐ)

จันทบุรี ส.ต.ท.ณัฐวัฒน - พัฒนนรี ภัทรเมธีสุวกุล (อุทร สุขลวน) ธันยาภัทร สรอยวงคณรัช (ชนิสา - ประพันธ จึงสกุลวัฒนา)

เพชรบูรณ สุภาลักษณ กมลธรไท (พรนันท วิชากรกุล)

แพร ทิพวรรณ เศวตนันท (เมฆินทร - สุชาดา ใจกาวิน)

ภูเก็ต ประพิม ไมสะพราว (อนันทศักดิ์ - วนิดา สมนิล)

ยะลา คอดีเยาะ - ทวีวัฒน สะมะแอ (พญ.อุมัยซะ มูดอ - นิไฟซอล มาอารีฟ) สุดีรมาล - สุรียา สาบา (รอบียะห บือสุ) ปจฉกานต - กมล โกศลวิชญะ (ประคอง เหมือนพรรณราย)

ศรีสะเกษ ด.ต.เกรียงศักดิ์ ภมรจันทร (นิรัชดา แกวพิกุล)

สมุทรสงคราม สมนึก - บุญยิ่ง ซุนเจา (รัตตินันท ธีรสิทธิโรจน)

สุพรรณบุรี ทัศนีย ถีระแกว (กรรณิการ - สมชาย อุยมานะชัย)

สุราษฎรธานี เยาวรัตน เจริญ - จรินทร รินเกลื่อน (มงคล สมคลองศก)

ชลบุรี ปภัสกัญญ บํารุงกิจดี - นฐกร พวงพี (พัสกร สุวรรณประภา - ณทธนัท ผองออน) ขวัญชัย วิชาชัย (วันวิสา อุปถัมภ - มานพ พุตติ) พิรานันท เจริญเทพ (เอก ชางหลี) ชุลีพร หนุนดี - ธวัช วงศเจริญ (สุดสายชล รักษสาคร)

ชุมพร ศิริประภา พรหมชู (กนกพร - สัมพันธ คนดี) ปริยทรรศ เขียวสม (ประเคียง - มนตรี เขียวสม) ประภาพรรณ - ปรเมศวร เมืองลาย (คุณากร คานคร) ศรายุทธ รัตนเย็นใจ (เอกนรินทร - ศิริวรรณ จันทระ) ณัฏฐนัน จันทรละมูล (สุภัชชา - นนทวัฒน สุขขารมย)

เชียงราย ทองกมล ฤทธิ์จันดี (สายมิตร รากะรินทร - วีรยา หมอชาง) นิรันดร - หนูพิณ ศรีมีงาม (ตาิกา - เริงชัย รองบุญลือ)

เชียงใหม นิสิต ธาวงค (สุธีรา - วรธน ธาวงค) นัคมน สุดใจบุญ (เจนีวา - กําธร ภูริวรางคกูล) (2) ภัทรพล จายโจง (สิริพัฒน - เสกสันต กิตติ) ภูดิศ ชุมศรี (สมบูรณ - มาณวิกา ขุนคลาย) ดร.อุษาวดี ชนสุต (สวัสดิ์ สินจินดาวงศ) ปยดา - ปรัชญา ปนตาแจม (สุมาลี ชัยอิสระเสรี)

ตรัง อาชีพ - ภมรศรี อบแกว (ละออง - สุนทร พรหมทอง) ชิตชาติ - วีรวรรณ ชิตมน (ชวน - ณัฏฐินี จันทรดํา)


นครปฐม ศรีสุพรรณ จันทรดา (พัชนีย จันทรดา) รณกฤต ตั้งเมธากุล (ณภัคชล สุทธิพงษคณ ู ) พัฒนนรี ตะสันเทียะ - ไพบูลย สีสมรส (ทัศนีย อุปะทะ)

นครราชสีมา อติภา นงนุกูลชัย (ตฤษณา กลมกลาง) ชรินรัตน อินทะโส (นิธินาถ - สาคร อินทะโส) สมพิศ - จีระศักดิ์ สีหรัตน (ประสานสุข สัตยรัตน) สุรสิทธิ์ เคามูล (สุดารัตน ศรีหิรัญรัตน)

นครศรีธรรมราช สมใจ - ปฏิคม ศุภฤทธิธํารง (กอสิน ศุภฤทธิธํารง) จิราพร - พิเชษฐ เพชรชนะ (อารีรัตน คงทอง)

นนทบุรี พุทธา โฆษิตรเมศ (วรตา แจมไชยภูมิ) ไพฑูรย - ศิริวรรณ สระบัว (ณิยดา - จักรวรรดิ มีโฉมยา) จินตนา จันทรจวง - นัยเนตร อภิวัฒนาวา (วันเดิม - สุมาลี งามคณะ) ชนมนิกานต - ภิรมย ครุฑาพันธ (นิภาภรณ ทองรัตนรักษา - อดิศักดิ์ ใสเนตร) ยิ่งยง - ลลิตา ชวยรอด (ศักดิ์ชัย งามประเสริฐ - พัชรี พิบูลยรัตนชัย) สุกัญญา กรรณิกา - อนุชิต ดวงฉิม (วีระพงษ ผลอินทร)

นราธิวาส โนราห ทัศนสุวรรณ (สกาวรัตน - นุรสามาน เบ็นดือราแม)

ปทุมธานี สุเทพ สุขสงวน (ศุภวัฒณ ทองนิล) พรพิมล ผูพัฒน (ภัสพงศ มุสิกบุตร) สุพัตรา มณีรัตนกิตติกุล (อติพงศ ไกรยะวุธ)

จุฑามาศ ทองทวีผล (วันชัย - สมคิด ทองทวีผล) พฤฒิพงศ วองอรุณ (ฐาพล สุรพัฒน) ศิริวรรณา ผูชวยรอด (มาติกา - นิรันดิ์ ศิริจรรยา)

ปราจีนบุรี เขมณัฏฐ พิพัฒนวัฒนากุล - พิชฏา สินศิริ (อําไพ พิพัฒนวัฒนากุล)

ปตตานี จารุดา - เคมาล อชิรธนาศิริ (มัสนา สะตํา - ธรรมนูญ เส็นขาว) สปนะ - ดุลลา ประเสริฐดํา (คอดีเยาะ - ทวีวัฒน สะมะแอ)

พังงา เพลินตา บุญไพศาล (ปฏิวุฒิ - มณฑา ทองแสงแกว) อารัต - จุฑาภรณ เมืองจร (จุรีรัตน - สมศักดิ์ ฐิตวังโส)

พัทลุง จักรพงษ สงแชม - วิภาวดี รักลวน (เจน - ประพิศ สงแชม)

พิษณุโลก พงศณรงค ศรีไชโย - จันทนา จันทร (อภินพ - สุรินทรญา เกียรติบุตร)

เพชรบุรี นันทรัตน แดงสวัสดิ์ (รัชนี แดงสวัสดิ์)

ภูเก็ต จิดาภา คงสวัสดิ์ - ปรีชา เกื้อธนารักษ (เขมิกา ดํารง) มณีรัตน พฤฒิสืบ - ชูศักดิ์ ถิรวิริยาภรณ (พิมพปวีร สาตะโรจน) มณีรัตน - ชวลิต ชิตเดชะ (มาลี - จุธา นิลนิภา) เนาวรัตน แกวเนียม (ชญาพันธ ฤทธิ์พรัด) วิไลวรรณ อนันตวิชัย - มงคล แสวงวิทย (กนิษฐา - สมเลิศ โอภาสกรกุล) มาลี - จุธา นิลนิภา (ชวนพิศ อิสระวัฒน) อัจฉรา จังหวัดมุณี (ชินการย ชูศรี)

ปราณี วิสกุล จุวัลณีย แสงระวี - ณัฐวุฒิ นาคงาม (ณัฐชากาญจน ยุคุณธร - ปรเมษฐพัทธ (มนัสนันท ยงวิริยกุล) มนูสาร) นิพนธ - ถนอม ภิบาลศักดิ์ (นิสากร - สิทธิเวช ทิพยหมัด) มหาสารคาม สตูล ณั ฐวัฒน - บังออน ศรีสุยิ่ง พรรณี สาครวิเศษ (พีรภัทร บุญชมภู) (โชตนา - ไอลวิล สุรินราช) พงศกร ภูมิมา สุนิดา - ยงยุทธ หลงหา (วาสนา - จิรานุวัฒน ภูมิมา) (ชูศรี เกษรา - พยุงศักดิ์ ดํากระบี่) แมฮองสอน สมุทรปราการ ชลิตา วิชัยยา มานพ - สุภาภรณ วรรัตนญานนท (สุกัญญา สุขสวัสดิ์) (อิศรา เพิ่มพรสันติ) รอยเอ็ด สมุทรสาคร อุลัยวรรณ - เพียรดี จันทรขอนแกน นฤมล คุยนาเพียง (ณัฐวัฒน - บังออน ศรีสุยิ่ง) (จริยา เกรียทาทราย - ศรายุทธ ชาวผาขาว) ระยอง ภัทรพงศ ลิขิตานุภาพ นพวรรณ ศรีสุข - ดนัย ศรีเชียงสา (พงศเทพ ดาวประกายมงคล) (กมลพร พัชรเจริญบุญ) สระบุรี อนุชิต ศรนิล - กัญญา ศรีวิใจลําพันธ ฎารีนา ลมูลภักตร (เปมิกา - สมควร ศรีวิเชียร) (สรารัศมิ์ มวงศรีสุภัทร) อิศรา อินลุเพท (อังกูร ธารรัง - ปญจมา คําออ) สุพรรณบุรี เปมิกา - น.อ.สมควร ศรีวิเชียร ไตรสิทธิ์ - มนัสนันท ศิริอรุณรัตน (วิพาท - นิรมล โคตอเนตร) (วันชาติ - กิมลวน ศิริอรุณรัตน)

ราชบุรี

คชภพ - ปาลิดา ทองจํารูญ (สุนันทา - อํานวย ทองใบใหญ) นันทา ชวนชม (ลักขณา - ถาวร ไชยเดือน) วรัชยา ลูกรักษ - นิธิโชติ นิธิกิจโอฬาร (อุบลนุช - พิศณุ วรจักร) ประยุทธ - สาริณี ลิ้มดําเนิน (สุวัฒน เต็มสวาท - สุพรรณี สิทธิโชติ)

ลําพูน บุษบา - สุรพงษ อนุศักดิ์ (สัมฤทธิ์ - จุฑามาศ อุตรสัก)

สกลนคร กองแกว - อุดมทรัพย รวมรักษ (บุญชวย - สมคิด ธิโสภา)

สงขลา

สุราษฎรธานี เพ็ญประไพ - สมเกียรติ จอง (จุฑารัตน - ชมัยพร เพชระ) ชวนพิศ อิสระวัฒน (คลอจันทร โพธิ์ศรีทอง)

สุรินทร อรณี - ประสงค พาสนุก (กุหลาบ ไชยรัตน - ณัฎภัทร ยางงาม)

อยุธยา ชัยวนิช คําสะอาด (สมยศ จิ๋วเจริญ - ทิพวรรณ มูลกําเลิศ)

อุดรธานี ธนทร มั่นประเสริฐ (มาลี - วิชัย มั่นประเสริฐ)

อุทัยธานี

ยศพัฒน สังขดวงยา - มนุกานต มณีสุวรรณ ศักดา เส็งจีน (ดี - สุดใจ เส็งจีน) (ปราโมทย - ลลิตา แกวมี)

กิตติ สมบัติรัตนานันท โกวิท - ศิรินภา กลัดเจริญ จักรี แรงสืบสิน - บุษบา เสนอ จารุุจิต สนธุ สินธชุ ยั

จิตติมา ไมถึง ดวงพร เอี่ยมแสนสุข ทรงศักดิ์ - วิลาวรรณ ศรีมุกดา ทองสุข มั่นประสงค

ธนพร ทองยืน ธนพร ประชุมพวก นิธิวดี สมบุญพงษ บรรจง นวลจันทร

บูรพา อุทัยกัน มาริสา ธีรวิภูศิริ สากล - เครือวัลย ราชนิกร สุดารัตน บุญโยน อนุชิต - สุนันทา อัมรปาล อรุณี พิชัยพัฒนโสภณ

กันตินันท บุญมี กาญจนา รอดปาน จรรยา วิมลมุข เฉลิมพล สรรคชา ชลลดา อินทรลี เชิดศักดิ์ รัศมีเทศ ณรงค - สมคิด สิทธิ ณัฏฐา จูรณาลักษณ - สุกัญญา ศิลาขวา ณัฐวรรณ บุญรอด ณิชชา วราวศรุ ณชชา วราวิศรุตุ

เดนเดือน - มานพ พรรณวงศ ทวีป สุขจิต - พรวิภา ขุนคะณะ ธีระพงษ อาชาชัยรุงเรือง นคภร - มนัส ทิมสูงเนิน นภธร สรรคชา นิภาพร สินธุชัย ปณชัย มิ่งนิคม - มะลิวรรณ เจริญจิตต ปณิชา ศิริญญามาศ ประภัศร คงพรหม ปริญธนา - โชติกา อินทแสง

ปทมรัตน ทรัพยเจริญ ปทมา สิทธิสาร ปาริฉัตร - ชิตชัย ชูเชิด ปนปนัทธ มลิทอง ไพศาล หินนท ภคมน วัชรฤทธิชาติ - ฉันทลักษณ ลาชโรจน ภัคพงศ ตอนสุข - นุชนาถ บุญเรือง มลิวลั ย มงคลแมน - เฉลิมชาติ นวลสุวรรณ เมธา ลิมปวรรณ เยาวลักษณ สุริยา

รดาภา เสียงหวาน สมชาย - เพ็ญรุง เนื้อนิ่มถาวร ทพ.สันทิพัฒน ลิ่มวัฒนายิ่งยง รัชนีวรรณ ชัยวิเศษ สุกัญญา ผลอินทร สุคนธ อยูพงษพิทักษ สุธามาส วงศแกว สุนทรี - นฤเบศร สาครสัญจร สุพรรณิการ เอี่ยมแสนสุข สุมาพร ดวงโสน - สมภพ สีทับทิม อนงค ปูนิล อังกูร บริพันธทวีนันท อาภ ัสรา พักสาหาร อัญธิกา - จิระศักดิ์ พลไชย

กัญภร ออนชาติ กิตติภัค เดชธนสุวรรณ เกณิกา หงษสมุทร โกเมศ - เจียน สัตยา คณากร พิหก จิดาภา ทัตจํานงค ฐิตารีย จารุวรรธน ทรงวิทย รามณี ทิพวรรณ งามพันธเวชชะกุล

ธงชัย วิจิตรสมบัติ นภสร ทัพเคลียว นภา แสงโสภา นะโม สุขสมยศ บุญศรี พรหมหมวก ปกรณ - มาลี บุญเลิศ ปฐมภรณ ตรงเทง ปยะชาติ แนบเนียน พรชัย - ญาณิกา เกิดผล

มณีรัตน เฉยสวัสดิ์ - นัทที เงินพา ร.อ.หญิง เยาวนารถ คงชู รวีโรจน ไทยปฐมพงษ รําไพ ออนแสง - ชัยณรงค นันทะศรี ลักษณพัชร วรรณสถิตย ลาวัณย งามพันธเวชชะกุล - สมเกียรติ วัฒนะ วิน จันทรแสง ศรีวัย สิทธิธัญญ สอาจ ธงชาย

สําราญ - วันชัย จันทรโชติ สุกัญญา - บรรจบ แจมจันทร อภิชิต ศิริมังคลากุล อภินันท พุทธิชนม - ธวัชร จําปาแกว อัจฉรา ชลมารค อาทิตย บุตตะโคตร อุไรวรรณ ชอระชาญ December 2010

15


โปรโมชั่นตอนรับปใหม…กับนิวทริไลท

ซื้อผลิตภัณฑนิวทริไลทใดๆ (ยกเวนนิวทริไลท แนชเชอรัล บี และนิวทริไลท ไบโอซี พลัส) ครบทุก 7,500 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิ์แลกซื้อ! เครื่องดูดฝุน ซัมซุง รุน VC5916 ในราคาเพียง 390 บาท จากราคาปกติ 1,890 บาท* (มีใหเลือก 2 สี คือ สีแดงและสีฟา /แตละสีมีหัวให 2 แบบ) * สํารวจราคาในทองตลาด เครื่องดูดฝุน ซัมซุง รุน VC5916 มูลคา 1,890 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

แลกซื้อ

390 บาท

คุณสมบัติเครื่องดูดฝุน ซัมซุง รุน VC5916 • กําลังไฟ 1,600 วัตต • พลังดูดฝุน 400 วัตต • สีตัวเครื่องถูกออกแบบมาใหทนทานตอการใชงาน ไมเกางาย แมตองลุยงานเลอะ • รับประกัน 2 ป มีศูนยบริการมากกวา 20 แหงทั่วประเทศ • ควบคุมการทํางานงายเพียงปุมเดียว เพิ่ม-ลดระดับความแรง โดยการหมุน และเปด-ปดโดยการกด • หูหิ้วออกแบบมาเพื่อการหิ้วเครื่องอยางถูกสุขลักษณะ (Ergonomic) และยังสามารถใชเปนปุมเก็บสายอัตโนมัติ

• 10 – 12 ธ.ค. 53 • 13 – 15 ธ.ค. 53 • 16 ธ.ค. 53 – 15 ม.ค. 54

16

December 2010

จําหนายลวงหนาสําหรับ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2010 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) และจองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไป หรือจนกวาสินคาจะหมด


The Precious Gift Set จากอารทิสทรี หรือ

ซื้อผลิตภัณฑอารทิสทรี ครีม แอล/เอ็กซ มูลคา 9,000 บาท (เอพี) หรือ ไทม ดีไฟแอนซ อินเท็นซีฟ รีแพร ซีรัม มูลคา 8,880 บาท (เอพี) จํานวน 1 ชิ้น นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! The Precious Gift Set* มูลคา 3,000 บาท

ซื้อผลิตภัณฑอารทิสทรี ชุดสีสัน ครบทุก 5,500 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิ์แลกซื้อ! The Precious Gift Set* ในราคาพิเศษเพียง 500 บาท (จากราคาปกติ 3,000 บาท)

แลกซื้อ

500 บาท

* ไมรวมสินคาในกระเปาเครื่องสําอาง หมายเหตุ: ไมสามารถรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นได

กระเปาเครื่องสําอางอารทิสทรี (The Precious Gift Set) ภายในกระเปาประกอบดวยชุดแปรงแตงหนาอารทิสทรีขนาดพกพา 5 ชิ้น ซึ่งบรรจุอยูใน ซองกํามะหยี่สุดหรู [บรรจุ 1 ชุด/กลอง ขนาด 10 x 25.5 x 16 ซม. (กวาง x ยาว x สูง)] • พูก นั ทาปาก (Lip) • พูก นั ทาตา (Crease) • แปรงปดคิว้ และแปรงขนตาขนาดพกพา (Brow) • พูกันทาตา (Eye Colour) • แปรงแตงหนา (Cheek Colour) หมายเหตุ: พูกันทาปาก พูกันทาตา แปรงปดคิ้วและแปรงขนตาขนาดพกพา และพูกันทาตา ผลิตจาก ขนสังเคราะห สวนแปรงแตงหนาผลิตจากขนแพะ ควรใชผาชุบนํ้าหมาดเช็ดเพื่อทําความสะอาด

• 10 – 12 ธ.ค. 53 • 13 – 15 ธ.ค. 53 • 16 ธ.ค. 53 – 15 ม.ค. 54

จําหนายลวงหนาสําหรับ Artistry Top 2000 Sales of The Year 2010 (จํากัดการสัง่ ซือ้ 1 ชุด /รหัสประจําตัว) และจองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไป หรือจนกวาสินคาจะหมด December 2010

17


แลกซือ้ ! เครือ่ งปน นํา้ ผลไม จาก eSpring และเครื่องกรองนํ้า รุน 2

หรือ

ซื้อชุดไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของ เครือ่ งกรองนํ้า eSpring 1 ชุด หรือ ไสกรองคารบอนกัมมันต นต และหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 2 อยางละ 1 ชิ้น รวม 1 ชุด

แลกซื้อ

200 บาท

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิ์แลกซื้อ! เครือ่ งปน นํา้ ผลไม Moulinex รุน AW9 ในราคาเพียง 200 บาท (จากราคาปกติ 1,190 บาท) พรอมรับสิทธิแ์ บงชําระ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ

คุณสมบัติเครื่องปนนํ้าผลไม Moulinex รุน AW9 • ความจุโถปนนํ้า 1 ลิตร • ความจุโถบดแหง 60 กรัม • ใบมีดสเตนเลสแท ไมเปนสนิม รูปทรง 4 แฉก 2 ทิศทาง • ระดับความเร็ว 1 สปด พรอมระบบปนเปนจังหวะ (Pulse) • ระบบความปลอดภัยพิเศษ 2 ชัน้ โดยใบมีดไมทาํ งานหากล็อกโถไมแแนนน • กําลังไฟ 400 วัตต • แรงดันไฟฟา 220 - 240 โวลต ความถี่ 50 - 60 เฮิรตซ • รับประกัน 2 ป ตามเงื่อนไขใบรับประกันสินคา

• 10 – 12 ธ.ค. 53 • 13 – 15 ธ.ค. 53 • 16 ธ.ค. 53 – 15 ม.ค. 54

18

December 2010

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไป หรือจนกวาสินคาจะหมด


บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ

แบงจาย 0% นาน 6 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

รับฟรี! บัตรกํานัลคารฟรู  มูลคา 100 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป

-

รับฟรี! บัตรกํานัลคารฟรู  มูลคา 100 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป

บัตรแอมเวยเครดิตการด

บัตรเครดิตกสิกรไทย

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด แบงจาย 0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% เดือนที่เหลือ 9 เดือน (ยอดผอนชําระขั้นตํ่า 3,600 บาทขึ้นไป)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

รับฟรี! กระเปาผา SCB ลายดอกไม มูลคา 450 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี! กระเปา Innovative Polo Club มูลคา 790 บาท เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

-

-

หมายเหตุ 1. โปรแกรมนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการ เปลี่ยนแปลงยอดการใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพท ได 2. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ ชิดลม สุขุมวิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน พิษณุโลก)

รับฟรี! Vacuum Flask Set มูลคา 890 บาท (ขนาด 220 มล. / 1 ชุด มีกระติกเก็บความรอน-เย็น 1 ใบ พรอมแกวนํ้าสเตนเลส 2 ใบ) เมื่อมียอดผอนชําระขั้นตํ่า 4,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา December 2010

19


ฟรี! กระเปาถือ G2000 จากกลิสเทอร และบอดี้ ซีรีส

ซื้อยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด 2 ชิ้น แปรงสีฟันกลิสเทอร นํ้ายาบวนปากกลิสเทอร ชนิดคอนเซ็นเทรต สเปรยระงับกลิ่นปากกลิสเทอร รสมิ้นท และเจลอาบนํ้า บอดี้ ซีรีส อยางละ 1 ชิ้น รวม 6 ชิ้น รวมมูลคา 1,760 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟร! ฟรี! * กระเปาถือ G2000 จํานวน 1 ใบ มูลคา 1,390 บาท

1 ใบ

กระเปาถือ เปนกระเปาช็อปปง (Shopping Bag) ทีม่ สี ไตลเฉพาะตัว ดานหนาสกรีนลาย ทําจากผา 600D สายสะพายทําจากหนังเทียม มี 3 สี ไดแก สีนา้ํ เงิน สีครีม และสีเทา ขนาดพอเหมาะ มีไว ไมตกเทรนด (นํ้าหนัก 0.32 กิโลกรัม) * สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี กรณีสีใดสีหนึ่งหมดกอน • 10 – 12 ธ.ค. 53 • 13 – 15 ธ.ค. 53 • 16 ธ.ค. 53 – 15 ม.ค. 54

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา ยาสีฟนกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

E-6833TH

78

196

196

245

10-0957-A1

182

456

456

570

E-9949

181

452

452

565

สเปรยระงับกลิ่นปากกลิสเทอร รสมิ้นท

E-9893TH

54

136

136

170

เจลอาบนํ้า บอดี้ ซีรีส

E-2162-A

130

324

324

405

แปรงสีฟนกลิสเทอร นํ้ายาบวนปากกลิสเทอร ชนิดคอนเซ็นเทรต

20

รหัสสินคา

December 2010


ฟรี! กระเปาเดินทาง G2000 จากทอลซัม

ซื้อผลิตภัณฑทอลซัม เฟเชียล เคล็นซิ่ง โฟม ทอลซัม สกิน โพรเท็คทีฟ โลชั่น เอสพีเอฟ 15 ทอลซัม สกิน สมูทธิ่ง เจล ทอลซัม เชฟ เจล และ ทอลซัม อาฟเตอร เชฟ สแปลช อยางละ 1 ชิ้น รวม 5 ชิ้น รวมมูลคา 4,328 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! กระเปาเดินทาง G2000 จํานวน 1 ใบ มูลคา 2,390 บาท กระเปาเดินทาง (Smart Travel Bag) ทําจากผา 1680D สลับผา 600D สีนา้ํ ตาล สายจับกระชับมือ คงทน พรอมเดินทางไดทกุ เวลา (นํา้ หนัก 800 กรัม) • 10 – 12 ธ.ค. 53 • 13 – 15 ธ.ค. 53 • 16 ธ.ค. 53 – 15 ม.ค. 54

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

ทอลซัม เฟเชียล เคล็นซิ่ง โฟม

10-0916-A

269

672

672

840

ทอลซัม สกิน โพรเท็คทีฟ โลชั่น เอสพีเอฟ 15

10-0049-A

462

1156

1,156

1,445

ทอลซัม สกิน สมูทธิ่ง เจล

10-0920-A

384

960

960

1,200

ทอลซัม เชฟ เจล

10-0917-A

325

812

812

1,015

ทอลซัม อาฟเตอร เชฟ สแปลช

10-0918-A

291

728

728

910

December 2010

21


กลับมาอีกครั้ง! แลกซื้อกระเปาเก็บอุณหภูมิลอลาก จากเอสเอ 8 ซื้อผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยี ไบโอเควส ขนาด 3 กิโลกรัม 1 กลอง และเอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซัก ชนิดสเปรย 1 กระปอง รวมมูลคา 1,640 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิ์แลกซื้อ! กระเปาเก็บอุณหภูมิลอลาก ในราคาเพียง 100 บาท (จากราคาปกติ 750 บาท)

แลกซื้อ

100 บาท

หมายเหตุ: ไมรวมสินคาในกระเปา

รวมรักษ โลกดวยการงดใชถุงพลาสติกกับกระเปาเก็บอุณหภูมิลอลาก สามารถใช ใสสินคาเพื่อนําไปสาธิต เชน eSpring ไดอยางสะดวกสบาย • 10 – 12 ธ.ค. 53 • 13 – 15 ธ.ค. 53 • 16 ธ.ค. 53 – 15 ม.ค. 54

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา

22

รหัสสินคา

พีว/ี PV บีว/ี BV ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP

ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 3 กิโลกรัม

E-3TH

515

1288

1,288

1,610

เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซัก ชนิดสเปรย

E-0799TH

141

352

352

440

December 2010


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก

ตั้งแต 2 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54

1 ใบ

โปรโมชั่นพิเศษจากเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ซื้อผลิตภัณฑ ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ครบ 1,200 บาท (เอพี) ตอใบเสร็จ ฟรี! กลองอเนกประสงค 1 ใบ มูลคา 150 บาท (ขนาดกลอง ก. 10.5 x ย. 12.5 x ส. 10.4 นิว้ /ฝามีใหเลือก 2 สี คือ สีสมและสีมวง/ไมรวมสินคาในกลอง/จํากัดสิทธิ์ 1 ใบตอ ใบเสร็จ/สินคาที่มีรายการสงเสริมการขายประจําเดือน ธ.ค. สามารถรวมรายการได/ยกเวนสินคาบริการ)

ตั้งแต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54

216101

แกวเนื้อพอรซเลนอยางดี

แลกซื้อ

95 บาท

216264

กาแฟแอมฟี่ ซื้อกาแฟผงสําเร็จรูปชนิดเกล็ด หรือกาแฟปรุงสําเร็จ ชนิดผง 3 อิน 1 ครบ 2 ชิ้น รับสิทธิ์แลกซื้อ! แกว I love Amfee เนื้อพอรซเลน พรอมฝาปดและที่จับซิลิโคน 1 ใบ ในราคาพิเศษเพียง 95 บาท จากปกติ 388 บาท (ความจุแกว 400 มล./มีที่จับใหเลือก 2 สี คือ สีสมและสีเขียว/ตัวแกวทําจากเซรามิคเนื้อพอรซเลน สามารถนําเขาไมโครเวฟและเตาอบได ฝาและที่จับทําจากซิลิโคน ชวยเก็บ และปองกันความรอน/หากใสนํ้ารอน แกวอาจรอนจัดจึงไมควรจับที่แกวโดยตรง ควรจับที่จับซิลิโคน/หากมีคราบเปอนบนซิลิโคนที่ฝาหรือที่จับแกว สามารถทําความสะอาดดวย การจุมในนํ้ารอนผสมนํ้ามะนาว)

ตั้งแต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54 ปแอร การแดง

แลกซื้อ

199 บาท

ซื้อเสื้อโปโลหรือเสื้อเชิ้ตบุรุษ ปแอร การแดง คอลเล็คชั่นปจจุบัน รหัสใดก็ได 1 ตัว (รวมเสื้อยืดโปโล สุภาพบุรุษ ปแอร การแดง สินคาใหมจากหนา 28 อีก 3 รหัส) รับสิทธิแ์ ลกซือ้ ! เสื้อโปโล สุภาพบุรุษ ปแอร การแดง (รุนคลาสสิก) ในราคาพิเศษเพียง 199 บาท จากปกติ 790 บาท (เสื้อผลิตจากผาคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร/มี 3 ขนาด (M, L, XL)/มีใหเลือก 2 สี คือ สีดําและ สีฟา/สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและขนาด กรณีสีหรือขนาดใดหมดกอน)

แลกซื้อ

วาเลนติโน รูดี้

199 บาท

ซื้อเสื้อเชิ้ตสตรี วาเลนติโน รูดี้ คอลเล็คชั่นปจจุบัน รหัสใดก็ได 1 ตัว (รวมเสื้อยืดโปโล สุภาพสตรี วาเลนติโน รูดี้ สินคาใหมจากหนา 28 อีก 3 รหัส) รับสิทธิแ์ ลกซือ้ ! เสื้อโปโล สุภาพสตรี วาเลนติโน รูดี้ (รุนคลาสสิก) ในราคาพิเศษเพียง 199 บาท จากปกติ 790 บาท (เสื้อผลิตจากผาคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร/มี 3 ขนาด (M, L, XL)/มีใหเลือก 2 สี คือ สีมวงและสีฟา/ สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและขนาด กรณีสีหรือขนาดใดหมดกอน) หมายเหตุ • สินคาของปแอร การแดง และวาเลนติโน รูด้ี คอลเล็คชัน่ ปจจุบนั มีวางจําหนายเฉพาะสาขาสํานักงานใหญ ชิดลม ธนบุรี พระราม 2 ดอนเมือง สุขมุ วิท 83 นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม หาดใหญ ขอนแกน พิษณุโลก โคราช สําหรับสาขาอืน่ สามารถสัง่ ซือ้ ไดทกุ ชองทางการสัง่ ซือ้ (Amway Call Center/อินเทอรเน็ต/โทรสาร) เพือ่ จัดสงใหลกู คา หรือลูกคา สามารถมารับสินคาไดเองในภายหลังตามทีน่ ดั หมายไวกบั สาขาทีไ่ ดสง่ั ซือ้ • สินคาของปแอร การแดง และวาเลนติโน รูด้ี รุน ใหม ดีไซนพเิ ศษ สามารถสัง่ ซือ้ และรวมรายการแลกซือ้ ไดทกุ สาขาทัว่ ประเทศ หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554 December 2010

23


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54 สุขภาพดีกับแฮงอัพส ซื้ออุปกรณออกกําลังกายเพื่อปรับสรีระรางกายสูสมดุล ทีเทอร แฮงอัพส รุน F-7000 จํานวน 1 ชิ้น ฟรี! มินิ สเต็ปเปอร 1 ตัว มูลคา 3,750 บาท (เอพี) หรือ 4,500 บาท (ซีพ)ี หรือ เลือกรับสิทธิผ์ อ นชําระดอกเบีย้ 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 238290

โปรโมชั่นดีๆ จากที่นอน ซีลี่

219422

ซื้อที่นอน ซีลี่ โพสเจอรพีดิค รุนแกรนด ไดมอนด ขนาด 6 x 6.5 ฟุต 1 หลัง ฟรี! ชุดหมอนสุขภาพ 2 ชุด (หมอนสุขภาพ 2 ใบ หมอนบอดี้พิลโล 2 ใบ) มูลคา 3,960 บาท (รับเพิ่มจากของสมนาคุณปกติ ชุดเครื่องนอนลาย Golden Elegance 12 ชิ้น มูลคา 27,270 บาท รวมมูลคา ของแถมทั้งสิ้น 31,230 บาท) เมื่อซื้อครบชุดทั้งที่นอนและฐานรองที่นอน ขนาด 6 x 6.5 ฟุต รับเพิม่ อีก! หมอนอิง ซีล่ี (20 x 20 นิว้ ) 2 ใบ มูลคา 9,900 บาท

หมอนสุขภาพ

214963

ซื้อที่นอน ซีลี่ โพสเจอรพีดิค รุนคราวน จีเวิล ขนาด 6 x 6.5 ฟุต 1 หลัง ฟรี! หมอนมงคล 2 ใบ มูลคา 3,980 บาท (รับเพิ่มจากของสมนาคุณปกติ มูลคา 14,330 บาท รวมมูลคาของแถมทั้งสิ้น 18,310 บาท) เมือ่ ซือ้ ครบชุดทัง้ ทีน่ อนและฐานรองทีน่ อน ขนาด 6 x 6.5 ฟุต รับเพิม่ อีก! หมอนอิง ซีล่ี (20 x 20 นิว้ ) 2 ใบ มูลคา 9,900 บาท

หมอนมงคล

หมอนอิงซีลี่

หมอนอิงซีลี่

ซื้อที่นอน ซีลี่ โพสเจอรพีดิค รุนคราวน จีเวิล ขนาด 5 x 6.5 ฟุต 1 หลัง ซือ้ ทีน่ อน ซีล่ี โพสเจอรพดี คิ รุน คราวน จีเวิล ขนาด 3.5 x 6.5 ฟุต 1 หลัง

หมอนมงคล

หมอนอิงซีลี่

ฟรี! หมอนมงคล 2 ใบ มูลคา 3,980 บาท (รับเพิม่ จากของสมนาคุณปกติ มูลคา 14,330 บาท รวมมูลคาของแถมทั้งสิ้น 18,310 บาท) เมื่อซื้อครบชุดทั้งที่นอนและฐานรองที่นอนขนาด 5 x 6.5 ฟุต รับเพิม่ อีก! หมอนอิง ซีล่ี (20 x 20 นิว้ ) 2 ใบ มูลคา 9,900 บาท

หมอนมงคล

หมอนอิงซีลี่

ฟรี! หมอนมงคล 1 ใบ มูลคา 1,990 บาท (รับเพิ่มจากของสมนาคุณ ปกติ มูลคา 7,740 บาท รวมมูลคาของแถมทั้งสิ้น 9,730 บาท) เมื่อซื้อครบชุดทั้งที่นอนและฐานรองที่นอนขนาด 3.5 x 6.5 ฟุต รับเพิม่ อีก! หมอนอิง ซีล่ี (20 x 20 นิว้ ) 1 ใบ มูลคา 4,950 บาท

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554

24

December 2010


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54 ปลาเสนฟิชโช ซื้อผลิตภัณฑฟชโช รหัสใดก็ได ครบ 3 ชิ้น ฟรี! ฟิชโช ทวิสต ปลาหมึก อบกรอบ 1 กลอง มูลคา 25 บาท 237435

239340

239339

239338

239341

237436

239366 239234

239235

239367 216118

209047

216119

ยูนิฟ อรอย สดชืื่น

เคี้ยวเพลินกับฟลาวเวอรฟูด ซื้อผลิตภัณฑฟลาวเวอรฟูด รหัสใดก็ได ครบ 5 แพ็ค ฟรี! ชุดของขวัญฟลาวเวอรฟูด 1 กลอง มูลคา 150 บาท (ชุดของขวัญประกอบดวย เมล็ดทานตะวัน อบนํ้าผึง 1 ซอง/เมล็ดทานตะวัน กะเทาะเปลือก 1 ซอง/เมล็ดทานตะวัน เคลือบช็อกโกแลต 1 ซอง/คุกกี้ ทานตะวัน 1 ซอง/ เมล็ดฟกทองอบ 1 ซอง/เมล็ดฟกทองอบนํ้าผึ้ง 1 ซอง/เมล็ดแตงโมอบ 1 ซอง/เมล็ดแตงโมอบนํ้าผึ้ง 1 ซอง/ทานตะวันแผน 1 ซอง/งาแผนผสมนํ้าผึ้ง 1 ซอง)

ซือ้ ผลิตภัณฑยนู ฟิ รหัสใดก็ได ครบ 150 บาท (เอพี) ฟรี! นํ้าผักผลไมรวม All You Need 100% ขนาด 300 มล. รสนํ้าผักผลไมรวม และรสนํ้าผักผลไมรวมผสมผักใบเขียว อยางละ 1 ขวด รวมมูลคา 50 บาท

237455 238441

237294 239253

สาหรายทอดตองเถาแกนอย ซือ้ สาหรายอบกรอบ เคิรฟ 1 แพ็ค (5 ซอง/แพ็ค) ฟรี! อีก 1 แพ็ค (รหัสเดียวกัน) มูลคา 50 บาท (เอพี) หรือ 55 บาท (ซีพี) ซื้อสาหรายทอดพรีเมี่ยมสไตลญี่ปุน 1 ซอง ฟรี! สาหรายเถาแกนอย เด็กเสน 1 ซอง มูลคา 20 บาท

238448

238447

238606

1 ใบ

1 ใบ

237449

237450

เวเฟอรล็อคเกอร ซื้อเวเฟอรล็อคเกอร รหัสใดก็ได ครบ 2 ชิ้น ฟรี! กระเปาอเนกประสงค ล็อคเกอร 1 ใบ มูลคา 65 บาท (มีใหเลือก 2 สี คือสีนํ้าเงินและสีแดง/ขนาดกระเปา ก 14.5 x ส 9 x ฐานกวาง 5 ซม. ไมรวมหูหนัง)

ลูกอมสมุนไพร ริโคลา สดชื่น คลายรอน กับมาลี ซื้อริโคลา สวิสเฮิรบแคนดี้ ขนาด 250 กรัม 1 ชิ้น ฟรี! ริโคลา โถเซรามิค 1 ชิ้น มูลคา 95 บาท (ขนาดโถเซรามิค เสนผาศูนยกลาง 8.5 ซม./สูง 12 ซม.)

ซื้อนํ้าผลไมมาลี 100% รหัสใดก็ได ครบ 3 กลอง ฟรี! ตะกรา Colorful 1 ใบ มูลคา 65 บาท (ขนาดตะกรา สูง 9 นิ้ว/มีใหเลือก 4 สี คือ สีสม สีเขียว สีฟา และสีชมพู)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554 December 2010

25


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54

238459

238458

238460

238461

216059 238463

อิควล…หวานแทนนํ้าตาล

ซีเล็คทูนา

ซื้ออิควล ขนาด 50 ซอง ครบ 2 กลอง ฟรี! อิควล ขนาด 25 ซอง 1 กลอง มูลคา 55 บาท

ซื้อผลิตภัณฑซีเล็ค รหัสใดก็ได ครบ 4 ชิ้น ฟรี! ปลาซาบะยางในซอสคาบายากิ 1 กลอง มูลคา 25 บาท

1 ใบ

238613 238343

216116

216115

238344

ไทไท ขาวหอมมะลิอินทรีย

ชาอูหลง ชาเพื่อสุขภาพ

ซื้อขาวไทไท รหัสใดก็ได ครบ 2 ถุง ฟรี! กลองใสขาวสาร (ความจุ 3 กิโลกรัม) 1 ใบ มูลคา 95 บาท

ซื้อชาอูหลงกานออน ตราอางขาง 1 กลอง ฟรี! ชาแดง ดอยคํา 1 กลอง มูลคา 120 บาท

(ฝามีใหเลือก 2 สี คือ สีเขียวและสีชมพู)

219458 219448 238261

ถานเอเนอไจเซอร ซื้อถานอัลคาไลนเอเนอไจเซอร รหัสใด ก็ได ครบ 3 แพ็ค (4 กอน/แพ็ค) ซือ้ ปากกาเชฟเฟอร รหัสใดก็ได ครบ 1,000 บาท (เอพี) ฟรี! ถานอัลคาไลนเอเนอไจเซอร ขนาด ฟรี! ดินสอกดเชฟเฟอร จาเวลิน ทูโทน 1 ดาม มูลคา 550 บาท AA 1 แพ็ค (2 กอน/แพ็ค) มูลคา 42 บาท

239254

ปากกาเชฟเฟอร

1 ชิ้น

239306B

239306GR

238306PO

238306BG

239307

239308

238305BL

239305

238305BR

Goody อุปกรณเพือ่ เสนผม ซื้อสินคา Goody รหัสใดก็ได ครบ 400 บาท (เอพี) ฟรี! ที่หนีบผม Goody มูลคา 125 บาท (มีใหเลือก 2 สี คือ สีดําและสีนาตาล) ํ้าตาล)

เชอรีลอน ผลิตภัณฑกระชับสัดสวน ซื้อผลิตภัณฑเชอรีลอน รหัสใดก็ได ครบ 1,000 บาท (เอพี) ฟรี! เสื้อยืดเชอรีลอน คอกลม แขนสั้น สีชมพู 1 ตัว มูลคา 175 บาท (มีใหเลือก 2 ขนาด คือ M และ L)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554

26

December 2010


รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54

239322 237284 239233L

เซลล็อกซ…เหนียวนุม นาสัมผัส ซื้อกระดาษเช็ดหนา เซลล็อกซ ฟลาวเวอร พิวริฟาย ครบ 2 แพ็ค (3 กลอง/แพ็ค) ฟรี! กระเปาบิวตี้ Huskies 1 ใบ มูลคา 95 บาท (ขนาดกระเปา กวาง 17 X ยาว 25 ซม.)

239233M

เซอรเทนตี้ ผูน าํ ผาออมผูใ หญ

ทรายแมวมีโอ

ซือ้ ผาออมผู ใหญเซอรเทนตี้ รหัสใดก็ได ครบ 2 แพ็ค ฟรี! หมอนผาหม 1 ใบ มูลคา 180 บาท

ซื้อทรายแมวมีโอ ครบ 2 ถุง ฟรี! กระติกนํ้ามีโอ 1 ใบ มูลคา 80 บาท (ขนาดกระติกนํา้ เสนผาศูนยกลาง

(ขนาดผาหมเมื่อกางออก กวาง 60 X ยาว 80 นิ้ว)

6 นิ้ว/สูง 5 นิ้ว)

1 ใบ 239316

239317

239318

239319

239320

239321

อาหารสุนขั ดร. เลิฟแคร และอาหารแมวสมารทฮารท ซื้ออาหารสุนัขโต รหัสใดก็ไดครบ 2 ถุง หรืออาหารสุนัขพันธุเล็ก รหัสใดก็ได ครบ 2 ถุง หรืออาหารแมว รหัสใดก็ได ครบ 2 ถุง ฟรี! ชามอาหารรูปหัวใจ 1 ใบ มูลคา 59 บาท (ขนาดชามอาหาร เสนผาศูนยกลาง 7 นิ้ว/มีใหเลือก 2 สี คือ สีฟาและสีชมพู) หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาไดในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554

สินคาใหมสาํ หรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริม่ จําหนายตัง้ แต 16 ธ.ค. 53 - 15 ก.พ. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด

ชุดนํ้าหอมเอลิซาเบธ อารเดน พริตตี้ (Value Set) ชุดนํ้าหอมพริตตี้ สุดคุมดวยนํ้าหอม พริตตี้ โอ เดอร พารฟูม สเปรย ขนาด 100 มล. และพริตตี้บอดี้โลชั่น ใหกลิ่นหอมติดผิวทนนาน พรอมซึมซาบเขาบํารุงผิว ขนาด 200 มล. บรรจุในกระเปาถือสุภาพสตรี Pretty Satiny เนือ้ ผาซาตินสีดาํ แอบซอนเปรีย้ ว ดวยผาซาตินสีชมพู Shocking Pink ดานในกระเปา รวมมูลคา 5,340 บาท

รหัสสินคา 239370 P390 B976 ราคาสมาชิก (เอพี) 3,904 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 4,490 บาท

December 2010

27


สินคาใหมสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริม่ จําหนายตัง้ แต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด เสื้อยืดโปโล สุภาพบุรุษ ปแอร การแดง รุนใหม ดีไซนพิเศษ ผลิตจากผาคอตตอน 100% ออกแบบมาพิเศษสําหรับชวงปใหมนี้เทานั้น ราคาพิเศษสุดเพียง 3399 9999 บบา บาท าทท จจา จากปกติ าากกปป 1,050 บาท (มี ใหเลือก 3 สี คือสีขาว สีกรมทา และสีนํ้าตาล/มีจําหนายเฉพาะที่แอมเวยเทานั้น)

เสื้อยืดโปโล สีขาว รหัสสินคา 239373M/L/XL เสื้อยืดโปโล สีกรมทา รหัสสินคา 239374M/L/XL เสื้อยืดโปโล สีนํ้าตาล รหัสสินคา 239375M/L/XL P67 B167 ราคาสมาชิก (เอพี) 333 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 399 บาท

การวัดขนาดเสื้อโปโลบุรุษ ปแอร การแดง รายละเอียด M (นิ้ว) B – รอบอก (วัดครึ่ง) 20 C – ไหลกวาง 16 1/2 E - ความยาวแขนสั้นปลอย 9 F - ความยาวแขนสั้นรัด 7 1/2

L (นิ้ว) 21 17 1/2 9 8

XL (นิ้ว) 22 18 1/2 10 8 1/2

เสื้อยืดโปโล สุภาพสตรี วาเลนติโน รูดี้ รุนใหม ดีไซนพิเศษ ผลิตจากผาคอตตอน 100% ออกแบบมาพิเศษสําหรับชวงปใหมนี้เทานั้น ราคาพิเศษสุดเพียง 3399 999 บบา บาท าท จจา จากปกติ าก 1,090 บาท (มี ใหเลือก 3 สี คือ สีขาว สีสม และสีชมพู/มีจําหนายเฉพาะที่แอมเวยเทานั้น)

เสื้อยืดโปโล สีขาว เสื้อยืดโปโล สีสม เสื้อยืดโปโล สีชมพู P67 B167 ราคาสมาชิก (เอพี) ราคาขายปลีก (ซีพี)

รหัสสินคา 239376M/L/XL รหัสสินคา 239377M/L/XL รหัสสินคา 239378M/L/XL 333 บาท 399 บาท

การวัดขนาดเสื้อโปโลสตรี วาเลนติโน รูดี้ รายละเอียด A – รอบอก (วัดครึ่ง) B – ไหลกวาง C – ความยาวตัวเสื้อ D – ความยาวแขนเสื้อ (รวมรัดแขน)

M (นิ้ว) 18 141/2 22 3/4 6

L (นิ้ว) 19 15 231/2 61/4

XL (นิ้ว) 20 151/2 ½ 241/4 61/2

• เสื้อยืดโปโล สุภาพบุรุษ ปแอร การแดง และเสื้อยืดโปโล สุภาพสตรี วาเลนติโน รูดี้ รุนใหม สามารถรวมรายการสงเสริมการขาย ซื้อเสื้อปแอร การแดง หรือเสื้อวาเลนติโน รูดี้ รหัสใดก็ได 1 ตัว รับสิทธิ์แลกซื้อเสื้อโปโล รุนคลาสสิก ในราคาเพียง 199 บาท จากปกติ 790 บาท ดูรายละเอียดรายการสงเสริมการขายได ในหนา 23 • การสั่งซื้อสินคาแบบรับดวยตนเองทางโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ตในวันปดยอด สามารถแจงรับเองไดเฉพาะที่สํานักงานใหญหรือสั่งซื้อแบบจัดสงสินคาเทานั้น • รายการสงเสริมการขายตั้งแต หนา 16 - 28 เปนรายการที่จัดขึ้นพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวยแตอยางใด

28

December 2010


และพบรายการหนังสือเพิม่ เติมไดทแ่ี ค็ตตาล็อกของแตละสํานักพิมพ ที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ www.amwayshopping.com

หนังสือแน หนงสอแนะนา แนะนํนํา

นานมีบุคส

รวมฉลองสงทายปเกาตนรับปใหม 2011 ดวยโปรโมชัน่ สุดพิเศษ

ชุด Stop!

ชุดแกงซาทาทดลอง

ดวยพลังวิเศษของจินนี่ เมื่อสงเสียง “STOP!” การถายทํา สารคดีชีวิตสัตวปาและเรื่องราวนาตื่นเตนจะเกิดขึ้น

เรียนรูวิทยาศาสตรและมิตรภาพระหวางเพื่อน โดยทีมงานนักเขียนการตูน ชุดลาขุมทรัพยสุดขอบฟา

เลมละ 115 บาท (เอพี) ราคารวมทั้งชุด 520 บาท (เอพี) คาจัดสงชุดละ 40 บาท

เลมละ 165 บาท (เอพี) ราคารวมทั้งชุด 1,043 บาท (เอพี) คาจัดสงชุดละ 50 บาท

ชุดมะลิกับไมโล

ชุดไวน

สงเสริมพัฒนาเด็กใหรจู กั ชวยเหลือ ตนเอง 1 ใน 10 หนังสือภาพที่ดี ที่สุด National Read-Day

ความรูเ รือ่ งไวนท่ี ใหขอ มูลหลากหลายและ รอบดาน ในรูปแบบการตูน 4 สีสวยงาม เลมละ 225 บาท (เอพี) ราคารวมทั้งชุด 406 บาท (เอพี) คาจัดสงชุดละ 40 บาท

เลมละ 88 บาท (เอพี) ราคารวมทั้งชุด 316 บาท (เอพี) คาจัดสงชุดละ 35 บาท

ซื้อหนังสือสํานักพิมพนานมีบุคสชุดใดก็ได ครบ 1 ชุด เลือกรับฟรี! หนังสือดีจากนานมีบุคส 1 เลม (ของสมนาคุณมีจาํ นวนจํากัด) เงื่อนไขการจัดสงหนังสือ • สั่งซื้อไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • บริษัทมอบคะแนนบีวีเทากับเศษหนึ่งสวนสามของราคาเอพี และพีวีเทากับบีวีหารดวย 2.50

ชุดคาว-หวานสําราญใจ เผยเคล็ดลับเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวไทยที่ทําใหราน บลูเอเลเฟนท ไดรับการยกยองเปนที่หนึ่งของรานอาหาร ไทยที่มีสาขาอยูทั่วโลก และเปนที่รูจักของบรรดาผูที่ ชื่นชอบรสชาติอาหารไทยแบบดั้งเดิม

242 บาท (เอพี)

หนังสือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร ชุด Thomas & Friends มาเริ่มเรียนรูและพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตร ไปพรอมกับโทมัส และเพื่อนๆ พรอมสติ๊กเกอรชวยพัฒนาสมองดานความคิด สรางสรรค ฝกฝนใหเด็กเปนนักอานที่ดีและมีความมั่นใจ

136 บาท (เอพี) เลมละ 38 บาท (เอพี)

ชุดตกแตงอยางมีสไตล นําเสนอการตกแตงหองในแบบตางๆ เพื่อนําไปใชเพื่อตกแตงตาม สไตลของคุณเองไดอยางลงตัว หรือจะปรับเปลี่ยนบานของคุณให เปนที่อยูอันแสนอบอุนไดอยางมีสไตล ในแบบของคุณ

เลมละ 191 บาท (เอพี)

ชุดเรียนรูกับพูและเพื่อนพอง นิทานเสริมสรางประสบการณสาํ หรับเด็กเล็ก เพือ่ เตรียมความพรอม ทักษะดานการอานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) พรอมคําศัพท เรือ่ งราว สนุก เขาใจงาย ภาพ 4 สีทั้งเลม

เลมละ 43 บาท (เอพี)

เงื่อนไขการจัดสงหนังสือเนชั่นบุคสและเนชั่น เอ็กมอนท • เมื่อซื้อครบ 500 บาท (เอพี) ขึ้นไปตอสํานักพิมพ จัดสงฟรีทั่วประเทศ • ซื้อหนังสือตํ่ากวา 500 บาท (เอพี) คิดคาจัดสง ทางไปรษณีย 35 บาท • สั่งซื้อไดที่ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • บริษัทมอบคะแนนบีวีเทากับเศษหนึ่งสวนสี่ของราคาเอพี และพีวีเทากับบีวีหารดวย 2.50 December 2010

29


สิทธิพิเศษสงทายป จายสะดวก พรอมรับของสมนาคุณ ฟรี! สําหรับผูถือบัตรแอมเวยเครดิตการด และบัตรแอมเวยเดบิตการด ตั้งแต 2 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาของสมนาคุณจะหมด เพียงมียอดใชจายผานบัตรทุกๆ 8,000 บาทขึ้นไปตอคําสั่งซื้อ* สําหรับการซื้อผลิตภัณฑอารทิสทรีหรือ ผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลทชนิดใดก็ได

+ นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เลือกรับฟรี! กาแฟแอมฟี่ ขนาด 50 กรัม + นํ้าตาลแทงลิน (5 แทง/กลอง) 1 ชุด หรือ แผนฟิลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี (50 แผน) 1 กลอง

หรือ

* สงวนสิทธิ์จํากัดของสมนาคุณสูงสุด 2 ชุดตอคําสั่งซื้อ

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 1. รายการสงเสริมการขายนี้ไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองมาทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป หรือชําระเงินผานระบบ ACC-IVR โดยยกเวนกรณีชําระเงินแบบผอนชําระทุกประเภท 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สนใจสมัครบัตรแอมเวยเครดิตการดและบัตรแอมเวยเดบิตการด สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เคานเตอรบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทําการ หรือ K-Contact Center 0-2888-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง 30

December 2010


สิทธิพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวย์ ใหม่ นักธุรกิจแอมเวย ใหม ที่สมัครตั้งแตวันที่ 2 ส.ค. 52 – 30 ธ.ค. 54

ฟรี! ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด์ ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 196 บาท (เอพี) เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ ใดๆ* 2,500 บีวขี น้ึ ไป/ใบเสร็จ * ยกเวนผลิตภัณฑนวิ ทริไลท แนชเชอรัล บี นิวทริไลท ไบโอซี พลัส และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต หมายเหตุ 1. รับสิทธิเ์ ดือนละ 1 ครัง้ สูงสุด 12 ครัง้ ตลอดอายุการสมัครปแรก 2. ชุดผลิตภัณฑดาํ เนินธุรกิจ โปรโมชัน่ ทุกรายการ และการซือ้ สินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) สามารถเขารวมรายการนี้ได

พิเศษ นักธุรกิจแอมเวยที่สมัครตั้งแตวันที่ 2 ส.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53 • สามารถใชสิทธิ์ไดทั้งโปรโมชั่นเดิม** (แลกซื้อนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ลด 30% หรืออารทิสทรี สกิน รีฟินิชชิ่ง โลชั่น ลด 20%) • และโปรโมชั่นรับฟรี! ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด** ** 1 สิทธิ/์ 1 ใบเสร็จของโปรโมชัน่ นัน้ ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000

AmPlus Triple Point คะแนนเพื่อสมาชิกคนสําคัญ รับทันที! คะแนน

เพิ่มเปน

3 เทา สูงสุด 750 คะแนน*

เมื่อสมาชิกแอมเวยซื้อผลิตภัณฑทะนุถนอมความงามใดๆ** ครบทุก 1,000 บาท (เอพี) ภายในใบเสร็จเดียวกัน*** รับคะแนนแอมพลัสเพิม่ เปน 3 เทาทันที ตัง้ แต 16 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54

* ยอดซือ้ หลังจากสะสมคะแนนครบ 750 คะแนน จะถูกคํานวณคะแนนตามปกติ (20 บาท รับ 1 คะแนน) ** ผลิตภัณฑทะนุถนอมความงามใดๆ หมายถึง กลุม ผลิตภัณฑจี แอนด เอช กลุม ผลิตภัณฑบอดี้ ซีรสี  กลุม ผลิตภัณฑกลิสเทอร กลุม ผลิตภัณฑทอลซัม และกลุม ผลิตภัณฑซาทินคิ *** เศษของยอดซือ้ ผลิตภัณฑทะนุถนอมความงามทีไ่ มถงึ 1,000 บาท (เอพี) จะถูกคํานวณคะแนนตามปกติ (20 บาท รับ 1 คะแนน)

December 2010

31


สําหรับ 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 สิทธิพเิ ศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก Dining

สวนลดพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เพียงตัดคูปองเหลานี้ แลวนําไปรับสิทธิต์ ามรานคาทีร่ ะบุ

รานบุรีธารา ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อทานครบ 1,000 บาท

รานครัวเจาพระยา

ขึ้นไป) ที่อยู 762/2 โครงการจตุจักรพระราม 3 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2682-9457-8

ที่อยู 45/1 ซ.ทาเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 085-238-6886

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานเครปส แอนด โค รานกวนอา ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด) ที่อยู 884/9 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2682-7747-8 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

ลด 10% เฉพาะคาอาหารและเครื่องดื่ม • สาขาสุขุมวิท 12 โทร. 0-2653-3990-1 วันจันทร - วันเสาร 9.00 - 24.00 น. วันอาทิตย 8.00 - 24.00 น. • สาขาทองหลอ 8 โทร. 0-2726-9398-9 วันจันทร - วันอาทิตย 9.00 - 23.00 น. www.crepes.co.th หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานเขาทา

เรือแกรนดเพิรล

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)

ลด 10% สําหรับโปรแกรมดินเนอรและทัวรอยุธยา ที่อยู 123-125 ซ.เจริญนคร 13 ถ.เจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร. 0-2861-0255

ที่อยู 16/6 ทาเรือเทเวศร ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2628-8801 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • ไมสามารถใชลดคาเครือ่ งดืม่ ได • ไมสามารถใชในวันทีบ่ ริษทั จัดรายการได • คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปอง สวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานกินลมชมสะพาน รานบานกัลบก ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด) ที่อยู 12 ม.3 ถ.แจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 081-826-7193 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานบานระเบียงนํ้า

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด) ยกเวนทะเลเผา ทีอ่ ยู 74/2 ม.1 ซ.นนทบุรี 23 (วัดแคนอก) สนามบินนํา้ (นนทบุรี 1) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2968-1481 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เงือ่ นไข • ตัง้ แต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และวันที่ 28 ธ.ค. 53 - 2 ม.ค. 54) • คูปองนีไ้ มสามารถ แลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงานทุกครัง้ กอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

December 2010

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และวันที่ 28 ธ.ค. 53 - 2 ม.ค. 54) • คูปองนี้ไม สามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลีย่ นเปนบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงาน ทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานสองฝงคลอง ที่อยู 17/55 หมู 7 ถ.สุขาประชาสรรค 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 0-2584-5497-8 sales@khinlomchomsaphan.com หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

32

ลด 10% คาอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู 11/6 ซ.สามเสนซอย 3 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2628-8382-3 sales@khinlomchomsaphan.com

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 – 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา


รานดี-ริเวอร คาราโอเกะ ออน สเตจ โรงแรมรอยัลริเวอร ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! เคก 1 ปอนด เมือ่ จอง Birthday Party ลวงหนา ที่อยู 219 ซ.จรัญสนิทวงศ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2422-9222 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานเทคอะวิว เฮาส ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! ผลไมจานเล็ก 1 ที่ ที่อยู 1752 ซ.จรัญสนิทวงศ 40 บริเวณใตสะพาน พระราม 8 (ฝงธนบุรี) ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-8262-3 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

ราน Studio 9 Dining Theatre By The River

รานริเวอร เทอรเรส ลด 10% เฉพาะคาอาหาร ที่อยู 1339 ถ.ประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2556-0784-5 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานศาลาไทย ลด 20% เฉพาะติ่มชํา และลด 5% เฉพาะคาอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป (เมื่อชําระดวยเงินสด) ยกเวนอาหารโตะจีนและเครื่องดื่ม ในเดือนเกิด ฟรี! สิ่วทอ 1 ชุด เมื่อสั่งอาหารชุดโตะจีน (เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป) ที่อยู 662/63 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2358-0022 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานสยาม ๗๗ โรแมนติคและคลาสสิค

ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด)

ฟรี! กุงตะไล 1 จาน เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

ที่อยู 69/1 ซ.วัดระฆัง ถ.อรุณอมรินทร แขวงศิริราช เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2412-7287-8, 0-2866-2144

ที่อยู ใตสะพานพระราม 5 ฝงนนทบุรี สุดทาเรือ พิบูลยสงคราม 2 เลขที่ 77 ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2527-7535, 089-781-9665

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

เรือเจาพระยาปริ๊นเซส ลด 20% สําหรับบริการเรือเจาพระยาปริ๊นเซส รอบ 19.45 - 21.45 น. (ยกเวนคาเครื่องดื่ม) ทีอ่ ยู ศูนยการคาริเวอรซติ ้ี ทานํา้ สีพ่ ระยา ซ.เจริญกรุง 30 ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ กทม. โทร. 0-2860-3700 www.chaophrayaprincess.com หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • ไมสามารถใชสวนลดไดในวันพิเศษและชวงเทศกาลตางๆ • ไมสามารถลดไดใน การจองแบบเชาเหมาลําเรือหรือเหมาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ • สํารองทีน่ ง่ั ลวงหนาอยางนอย 2 วัน • คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือ ทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยนเปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอน ใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา

รานริเวอรเฮาส เฮง 2 ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด) ในเดือนเกิด ฟรี! สิ่วทอ 1 ที่ ที่อยู 662/69-70 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2358-0066-7 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไมสามารถเปลี่ยน เปนบริการโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

รานเรือสําเภาแดง ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อชําระดวยเงินสด) ที่อยู 723 ศุภาคาร ซ.15A เจริญนคร ถ.เจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2863-6099, 0-2860-4500 หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54 (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) • คูปองนีไ้ มสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสด และไม สามารถเปลีย่ นเปนบริการโปรแกรมอืน่ ได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนีก้ บั พนักงานทุกครัง้ กอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา • กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา

KFC ชุดสุดคุม ประกอบดวย • ไกทอด 4 ชิ้น • ไกวิงซแซบ 3 ชิ้น • ทูนาสลัด (ขนาดปกติ) • เฟรนชฟรายส (ขนาดปกติ) • เปปซี่ (ขนาดปกติ) 2 แกว ราคาพิเศษ 229 บาท (จากปกติ 286 บาท) หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

อาหารในภาพเพื่อการโฆษณาเทานั้น เงือ่ นไข • กรุณาแสดงคูปองกอนสัง่ อาหารทุกครัง้ • คูปอง 1 ใบใชได 1 ครัง้ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา • ไมสามารถ ใชไดกบั บริการสงถึงบาน โปรโมชัน่ พิเศษ และบัตรสวนลดอืน่ ๆ • ไมสามารถแลกเปลีย่ นเปนเงินสดได • สามารถใชไดทกุ สาขา ยกเวนสยามพารากอน/ เมืองทองธานี/หลังสวน/อินทรา ประตูนํ้า/พันธุทิพย พลาซา ประตูนํ้า/ดรีมเวิลด/มอเตอรเวย ขาเขาและขาออก/รอยัลการเดนพัทยา/บิ๊กซี พัทยา/ เซ็นทรัล พัทยาบีช/บิก๊ ซี สมุย/โลตัส สมุย/โลตัส ละมัย/จังซีลอน ภูเก็ต/ลี การเดนท หาดใหญ/ดานนอก • ตัง้ แต 1 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54

December 2010

33


รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชัน่ 2 รูปแบบ 1.

โปรโมชั่นทั่วไป นักธรกิ ธุรุ กิจแแอมเวย/สมาชิก สามารถสัง่ ซือ้ ไดตามวันทีท่ ร่ี ะบุในรายการโปรโมชัน่ โดยสามารถสัง่ ซือ้ ชําระเงิน และรับสินคาไดทนั ที

2.

โปรโมชั่นแบบจองการสั่งซื้อ มีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการตามตาราง ดังนี้

ชวง วันที่ของเดือน 1

10 - 12

ชวง

กลุมผูรับสิทธิ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-sale) สรุปยอดสั่งจอง

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

การซื้อและการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีนอยกวาความตองการจะ ใชวธิ กี ารสุม รายชือ่ (Random) ตามขัน้ ตอนของบริษทั • หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีมากกวาความตองการ นธอ./สมาชิกทุกทานสามารถซือ้ และรับสินคาไดทนั ที สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ตามปกติ

Artistry & Nutrilite Top 2000 Sales of the Year

2

13

3

13 - 15

ขอมูลสําคัญ • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • สามารถโอนสิทธิ์ได • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • สั่งซื้อไดเฉพาะอารทิสทรีและนิวทริไลทเทานั้น • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • ยังไมตองชําระเงิน และยังไมไดรับสินคา

การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)

หากจองสั่งซื้อแลวมิไดชําระเงินตามจํานวน โปรโมชั่นที่จองไวภายในเวลาที่กําหนด ทานจะ ถูกระงับสิทธิใ์ นการจองการสัง่ ซือ้ ในเดือนถัดไป

4

16

เริ่มจําหนายทั่วไป (Launch)

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

กรณีมีสต็อคเหลือ จะเปดจําหนายทั่วไปเริ่มตั้งแต วันที่ 16 ของเดือน จนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)

ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม สามารถโอนสิทธิ์ใหกับนักธุรกิจภายใน องคกรแพลตินัมของทานไดผานชองทางตางๆ ดังนี้ • แอมเวย ช็อป โดยกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมขอโอนสิทธิร์ ายการโปรโมชัน่ ” • www.amwayshopping.com ตั้งแตเวลา 1.00-23.00 น. โดย log-in เขาสูขอมูลสวนตัว > คลิก “โอนสิทธิ์โปรโมชั่น” ที่กลองขอมูลสวนตัว (ดานซายมือ) • Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตั้งแตเวลา 9.00-20.00 น.

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-Sale)

ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน • นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถจองสัง่ ซือ้ โปรโมชัน่ ไดทกุ ชองทาง ดังนี้ - แอมเวย ช็อป ตามเวลาทําการของแตละแอมเวย ช็อป - www.amwayshopping.com ตัง้ แต 1.00-23.00 น. โดย log-in เขาสู ขอมูลสวนตัว>ตึกผลิตภัณฑ คลิก “จองโปรโมชัน่ ” ซึง่ อยูด า นขางปุม สัง่ ซือ้ - Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตัง้ แตเวลา 9.00-20.00 น. • ในแตละโปรโมชั่น นธอ./สมาชิก สามารถจองการสั่งซื้อไดมากกวา 1 ครั้ง และจองผานแอมเวย ช็อป ใดก็ได โดยตองเลือกรับสินคา ทั้งหมดที่แอมเวย ช็อป เพียงแหงเดียวเทานั้น

สรุปยอดสั่งจอง

ทุกวันที่ 13 ของเดือน • กรณีสต็อคสินคาและ/หรือของพรีเมี่ยม มีนอยกวาความตองการ บริษัทจะใชวิธีการสุมรายชื่อ (Random) • ผูที่ไดรับสิทธิ์ในโปรโมชั่น จะไดรับการแจงจากบริษัทผานขอความบน โทรศัพทมอื ถือ (SMS) และ/หรือตรวจสอบรายชือ่ ไดจากบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ที่ทานเลือกรับสินคา หรือเลือกตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ไดผาน www.amwayshopping.com > ตึกนักธุรกิจแอมเวย > ดาวนโหลด ขอมูลทั่วไป หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 34

December 2010

หมายเหตุ: เพื่อสิทธิประโยชนของทาน หากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท กรุณากรอก แบบฟอรมแจงเปลี่ยนหมายเลขไดที่แอมเวย ช็อป

• กรณีที่แอมเวย ช็อป มีสินคาไมเพียงพอตามจํานวนสิทธิ์ของ นธอ./สมาชิก ทีแ่ จงรับ ณ แอมเวย ช็อป นัน้ ๆ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคางจายใหกบั บางทาน โดยบริษัทจะจัดสินคาใหตามลําดับกอนหลังสําหรับผูชําระเงินแตละชองทาง สําหรับตัวอยางวิธีการสุมรายชื่อผูสั่งจองและวิธีการสรุปยอดสั่งจอง สามารถติดตามไดจากอะชีฟ ฉบับ พ.ย. 52 หนา 28-29 หรือ www.amwayshopping.com>ตึกผลิตภัณฑ>คลิก “จองโปรโมชั่น”> รายละเอียดเพิ่มเติม

การซื้อและการชําระเงินผานชองทางตางๆ

ทุกวันที่ 13 - 15 ของทุกเดือน ทานสามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ของบริษัทไดตามปกติ หากทาน ไดรับสิทธิ์โปรโมชั่นแตไมไดรับขอความผาน SMS อันเนื่องมาจากความ ผิดพลาดของสัญญาณมือถือหรือเหตุอน่ื ใดก็ตาม ขอใหทา นแจงผาน Amway Call Center ทัง้ นี้ ทานสามารถตรวจสอบสิทธิต์ ามรายการโปรโมชัน่ ของทาน อีกครั้งผานทางบอรดประกาศและ/หรือเว็บไซต หมายเหตุ: สําหรับวันแรกของการซือ้ และการชําระเงินทุกชองทางเริม่ ตัง้ แตเวลา 10.30 น. เปนตนไป

การจําหนายทั่วไป (Launch)

เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน • กรณีมีสินคาเหลือจากการจองสั่งซื้อ จะเปดจําหนายทั่วไป • แตละชองทางการสั่งซื้อจะมีสต็อคจํากัด กรุณาสั่งซื้อผานชองทางอื่น กรณีชองทางใดชองทางหนึ่งหมดกอน หมายเหตุ • หากชวงระหวางวันที่ 10-16 ของทุกเดือน ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีประกาศ เลือ่ นวันจองการสัง่ ซือ้ และชําระเงินอีกครัง้ กรุณาติดตามการประกาศในนิตยสารอะชีฟ หรือบอรดประกาศ และ www.amwayshopping.com ในแตละเดือน • การคืนสินคาจากรายการสงเสริมการขาย กรุณานําสินคาและของสมนาคุณมาคืน พรอมใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ แอมเวยจะรับคืนสินคาภายใตเงื่อนไขการรับประกัน ความพอใจ

ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ Amway Call Center 0-2725-8000


Gift Baskets ‘D I Y’ S a v e

t h e

W o r l d

by Amway

เขาสูชวงเทศกาลแหงความสุขใกล ปใหม หลายคนเริ่ม หมายตาของขวัญถูกใจไวมอบใหคนสําคัญแลว และกําลังมองหาเทคนิคตกแตง ใหนาประทับใจ อะชีฟฉบับนี้ชวนคุณมาจัดกระเชาของขวัญสวยเก พิเศษกวาใคร ดวยไอเดีย D I Y แบบรักษ์โลก ทําไดไมยาก แถมนําไปใชประโยชนตอไดอีก แคตะกราเกๆ สักใบและเลือกสรรผลิตภัณฑคุณภาพจากแอมเวย จัดวางลงใปใน แบบที่คุณชอบ ไมวาจะไวมอบใหแกคนรูใจหรือจะเปนเซ็ตสําหรับแนะนําลูกคา ชุดของขวัญของคุณก็จะพิเศษกวาใครและนาสนใจยิ่งขึ้น

How to Make a Beautiful Gift Basket • คิดธีมหรือไอเดียในการจัดแบบที่ชอบกอน เชน เริ่มจาก การคิดวา ผูรับคือใคร เด็ก ผ ู ใหญ ผูหญิง หรือผูชาย และในกระเชาจะใสอะไรลงไปบาง • มองหาตะกราที่เหมาะสม ความกวาง ความลึก พอเหมาะ พอดีกับขนาดของขวัญ และเลือกแบบที่มีดีไซนนาสนใจ • หาผาสวยๆ หรือโฟมชิ้นเล็กๆ มารองใตฐานกระเชากอนจะ ใสของขวัญลงไป นอกจากชวยปองกันการแตกหักเสียหาย แลว ยังชวยเสริมในการจัดวางใหของขวัญของเราดูโดดเดน ขึ้นอีกดวย • นอกจากริบบิ้นแลว ยังสามารถใชดอกไมหรือใบไมสวยๆ มาจัดตกแตงตะกราเพื่อเพิ่มความสดชื่น และยังทําใหกระเชา ของขวัญของเราดูสวยงามไมเหมือนใครอีกดวย ที่เหลือก็ใชความคิดสรางสรรคบวกกับความตั้งใจ แลวเริ่ม ลงมือจัดตกแตงกระเชาของขวัญไดเลย

เตรียมความพรอมตอนรับปใหม ชุดหวงใยคนที่คุณรัก รหัส ราคา (เอพี) • นิวทริไลท ดับเบิ้ล เอ็กซ 10-2634TH 1,976 • นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน AA-0145TH 1,008 • นิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ E-9971TH 420 (เครื่องดื่ม) รสสม • นิวทริไลท นํ้าอะเซโรลา E-9974TH 528 เชอรรี 45% ชนิดผง • แกวเชค นิวทริไลท รุนใหม 217298 130 ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ 4,062 บาท December 2010

35


คงความงดงามใหอยูคูกับสุภาพสตรี ชุดเพื่อความงามเหนือกาลเวลา

ชุดเสริมความมั่นใจ

รหัส ราคา (เอพี) รหัส • ไทม ดีไฟแอนซ สกิน รีฟนิชชิ่ง โลชั่น 10-0240-A 1,564 • นิวทริไลท โพสิทริม รสดัทช โกโก E-9756TH • ไทม ดีไฟแอนซ ลิฟติ้ง อาย ครีม 10-5532-A 1,520 • นิวทริไลท แคลโลว 10-0193TH • นิวทริไลท โคคิวเท็น พลัส 10-1156TH 1,840 • นิวทริไลท ซีแอลเอ 500 10-2567TH • นิวทริไลท นํ้ามันปลา ชนิดแคปซูล A-5933TH 708 จากนํา้ มันดอกคําฝอย • นิวทริไลท การลิค (กระเทียมอัดเม็ด) A-5923TH 996 ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ 6,628 บาท

Tips ตะกราสานใบสวยทําจากวัสดุธรรมชาติ เหมาะกับของขวัญสําหรับ ญาติผ ูใหญที่ตองการความสุภาพ ดูภูมิฐาน หรือของขวัญประเภท ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ดูเรียบงายสะอาดตา

36

December 2010

ราคา (เอพี) 1,060 1,092 2,968 5,120 บาท

Tips ตกแตงใหสวยงามดวยดอกไมและใบไมขนาดเล็กนารัก ในโทนสีเย็นตา เชน เหลือง ขาว ชมพูออน หรือเขียวออน จะชวยใหของขวัญมีความ โดดเดนนาสนใจยิ่งขึ้น


C

A

B

แตงแตมสีสันพรอมบํารุงผิวสวย ชุดสมดุลความงาม

A

ชุดแตงเติมสีสัน

C

รหัส ราคา (เอพี) ราคา (เอพี) • อารทิสทรี อัลทิเมท บลู คัลเลอร 109774D 680 2,450 มาสคารา 936 • อาทิสทรี เพอรเฟค เรด ลิปกลอสส 109772D 720 856 109770D 1,560 4,242 บาท • แพลเล็ทท 4 เฉดสี พรอมแปรง แตงหนาขนาดพกพา B ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ 2,960 บาท ชุดลดเลือนริ้วรอย คืนความสวยกระจางใส รหัส ราคา (เอพี) • อารทิสทรี ครีม แอล/เอ็กซ 10-3564-A 9,000 ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ 9,000 บาท Tips ตะกราขนาดเล็กมีรายละเอียดที่ดูออนชอย เหมาะสําหรับจัดกระเชา Tips ของขวัญประเภทเครื่องสําอางหรือของกระจุกกระจิกอันเล็กๆ แลว ของขวัญที่ชิ้นเล็ก หากใสใจในการจัดวางใหดูดี ก็ทําใหดูมีคาขึ้นได ตกแตงดวยดอกไม ในโทนสีสดใส อยางสีชมพู ฟา หรือมวง เพื่อใหดูมี เลือกขนาดของดอกไมตกแตงใหพอดีกับกลอง ตัดความยาวของกานให สีสันสดชื่น สําหรับผูที่รักความสวยงามเปนชีวิตจิตใจ พอเหมาะ จัดเรียงใหสวยเหมือนชอดอกไม อยาใหดูโลงหรือแนนจน เกินไป รหัส • เอสเซนเชียลส บาลานซิ่ง ซิสเต็ม 10-5487-A • นิวทริไลท เอสเอชเอ็น 10-1812TH • นิวทริไลท พริมโรส พลัส 10-1135TH ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ

December 2010

37


C

B A

ชุดดูแลเสนผมสุขภาพดี

ดูแลรางกายใหสดชื่นกระปรี้กระเปรา ชุดกระตุนความสดชื่น

B

รหัส ราคา (เอพี) • เจนเทิล เดลี่ แฮร เคล็นเชอร E-5000-E 300 • มอยสเจอไรซิ่ง ดิแทงกเลอร E-5050-E 316 • อินเท็นซีฟ รีแพร มาสค E-5070-E 384 • ไฮ กลอสส ซีรัม E-5075-R2 628 ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ 1,628 บาท ชุดสะอาดหอมถนอมผิว C

A

รหัส E-2162-A E-2178-A

• เจลอาบนํ้า บอดี้ ซีรีส • ลูกกลิ้งระงับเหงื่อและ กลิ่นกาย บอดี้ ซีรีส • โลชั่นถนอมผิว จี แอนด เอช E-9761-A • เอสเซนเชียลส โพลิชชิ่ง สครับ 10-6399-A • ใยขัดตัว บอดี้ ซีรีส 212588 ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ

ราคา (เอพี) 324 168 348 1,028 55 1,923 บาท

รหัส ราคา (เอพี) • ทอลซัม เฟเชียล เคล็นซิ่ง โฟม 10-0916-A 672 • ทอลซัม สกิน สมูทธิ่ง เจล 10-0920-A 960 • สเปรยระงับเหงื่อและกลิ่นกาย E-2177-A 232 บอดี้ ซีรีส • นํ้ายาบวนปากกลิสเทอร E-9949 452 ชนิดคอนเซ็นเทรต ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ 2,316 บาท

Tips ตะกราเหล็กแข็งแรง ลักษณะโปรง สีขาวดูสะอาดสะอาน เหมาะสําหรับจัดกระเชาของขวัญที่เปนผลิตภัณฑดูแลความสะอาดของรางกายและ เหมาะจะวางในหองนํา้ ได รองพืน้ ตะกราดวยผาขนหนูนมุ ๆ ประดับดวยดอกไมหอมหรือจะประดับดวยของตกแตงหองนํา้ นารักๆ ก็สามารถทําไดเชนกัน

38

December 2010


B

A

ใสใจในทุกรายละเอียดของการดูแล หวงใยคนในครอบครัว ชุดดูแลคนที่คุณหวงใย

C

A

รหัส ราคา (เอพี) • นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล มัลติ 10-1134TH 596 • นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล 10-2179TH 568 ผักและผลไมรวมเขมขน • นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล 10-1133TH 812 อะเซโรลา เชอรรี ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ 1,976 บาท ชุดดูแลภายในบาน

B

รหัส E-2TH

• ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส • นํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 10-3408TH กลิ่นซิกเนเจอร • ผลิตภัณฑทําความสะอาด E-0001TH อเนกประสงค แอล.โอ.ซี. • ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส E-8153TH ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ

ราคา (เอพี) 388 204 228 304 1,124 บาท

ชุดเครื่องกรองนํ้า

C

รหัส • เครื่องกรองนํ้า eSpring 10-0188TH ราคารวมเฉพาะผลิตภัณฑ

ราคา (เอพี) 27,448 27,448 บาท

Tips • กระเชาของขวัญชิ้นใหญๆ อยางของใช ในบาน ควรเลือกแบบแข็งแรง คงทน รักษาความสะอาดงาย ปลอดภัยและไมขึ้นรา จะนํามาใชเปน ตะกราเก็บอุปกรณตอหรือเปนกระถางตนไมก็ได • กระเชาใหญ ดอกไม หรือริบบิ้น ที่ใชตกแตงก็ควรมีขนาดใหญ สมดุลกัน เลือกสีเขมโทนอุนอยางเขียวหรือนํ้าตาล จะเขากันไดดี • กระเชาสําหรับเด็กๆ เนนความนารักสดใสสมวัย เลือกตะกราที่ใชวัสดุ ปลอดภัย ไมมีเหลี่ยมมุมที่เปนอันตราย แลวตกแตงดวยของเลนสีสัน นารักแบบที่เด็กๆ ชอบ

ซื้ออุปกรณจัดกระเชาไดจากที่ไหนบาง? กระเชา หรือตะกราแบบตางๆ ตลาดนัดจตุจักร สําเพ็ง และคลองถม มีตะกราสวยๆ ใหเลือกมากมายในราคายอมเยา นอกจากนี้ หากตองการ ความสะดวกสบาย ยังสามารถสั่งซื้ออุปกรณตกแตงกระเชาของขวัญไดตามเว็บไซตทางอินเทอรเน็ตอีกดวย ดอกไมสด จัดเปนชอดอกไมสวยๆ หรือจะใหเปนกระถางเล็กๆ พรอมกับกระเชาของขวัญก็นารักไมแพกัน และยังสามารถนําไปใชตกแตงบานได อีกดวย นอกจากจะสวยงามแลวยังแสดงถึงความเอาใจใสของผูมอบให สามารถซื้อหาไดตามแหลงขายดอกไมใหญๆ เชน ตลาดนัดจตุจักรโซนขาย ตนไม ตลาดเทเวศน และศูนยจําหนายดอกไมประดับนนทบุรี ริบบิ้น และอุปกรณตกแตงอื่นๆ หาซื้อไดที่จตุจักร สําเพ็ง รานเครื่องเขียน หรือหางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป December 2010

39


Personal Shoppers Catalog ชุดของขวัญหลากหลาย เลือกสรรไดถูกใจ

ชุดตะกราขอ ของขวัญปใหม ดอยตุง

ชุดของขวัญจากเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ออกแบบเปนพิเศษ เฉพาะเทศกาลปใหม มีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ อาหารคุณภาพหรือของใช ในบานมีดีไซน จัดเปนเซ็ตสวยงามเกไก เพื่อให ของขวัญปใหมปนี้ของคุณถูกใจทั้งผ ูใหและผูรับ มีจําหนายเฉพาะที่ แอมเวย ช็อป เทานั้น

ชุดของขวัญนี้เปนผลิตภัณฑของธุรกิจเพื่อสังคมไทย โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแมฟาหลวง ใน พระบรมราชูปถัมภ เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายไดที่ มั่นคง และเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบานในโครงการฯ ที่อยูอยาง ยากไร ขาดโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอนาคต

ชุดของขวัญเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ที่แอมเวยคัดสรรมาเพื่อคุณ

ชุดตะกราของขวัญ ประกอบดวย คุกกี้แมคคาเดเมีย นัท (ขนาด 120 กรัม) 2 กลอง (รสธรรมชาติและรสกาแฟ) แมคคาเดเมีย นัท ดอยตุง (ขนาด 50 กรัม) 2 ถุง (รสธรรมชาติและรสเกลือ) นํา้ ผึง้ ดอยตุง (ขนาด 300 กรัม) 1 ขวด และกระเปาทอมือจากโครงการหัตถกรรมดอยตุง 1 ใบ (คละลาย/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลาย)

ชุดตะกราของขวัญปใหม ดอยคํา ดอยคํา ผลิตภัณฑ โครงการหลวง ไดเลือกสรรผลิตภัณฑคณ ุ ภาพจากโครงการดอยคํา มาจัดทําเปนชุดของขวัญเพื่อมอบความสุขใหกับลูกคาคนพิเศษ บรรจุในชุดตะกรา พรอมโบวสวยงาม ตะกราผักตบชวาบุดานในดวยผาทอมือลายดอกแกว จากกลุม แมบานเกษตรกร อ.เตางอย จ.สกลนคร ชุดตะกราของขวัญ ประกอบดวย นํ้าเสาวรส 50% (ขนาด 750 มล.) 1 กลอง สตรอเบอรรี่อบแหง (ขนาด 100 กรัม) 1 ซอง เครื่องดื่มขิงผงสําเร็จรูป (ขนาด 9 กรัม) 1 กลอง (12 ซอง/กลอง) ผลิตภัณฑทาขนมปง มัลเบอรรี่ (ขนาด 220 กรัม) 1 ขวด และลิ้นจี่ในนํ้าเชื่อม (ขนาด 20 ออนซ) 1 กระปอง รหัสสินคา 238561 P31 B78 ราคาสมาชิก (เอพี) 486 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 510 บาท 40

December 2010

รหัสสินคา 238562 P23 B58 ราคาสมาชิก (เอพี) 699 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 720 บาท

จําหนายตั้งแตวันนี้ - 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด


A

C B

ชุดของขวัญโอเชียนกลาส มอบความสุขในชวงเทศกาลปใหม มอบชุดเครื่องแกว โอเชียนกลาส ชุดเหยือกพรอมแกว

A

ประกอบดวยเหยือก 1 ใบ (ความจุ 1,265 มล.) และแกว 4 ใบ (ความจุ 290 มล./ใบ) รหัสสินคา 239352 P40 B101 ราคาสมาชิก (เอพี) 304 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 350 บาท

ชุดของขวัญสุขภาพดี ฟอรแคร C ปใหมนี้ มอบของขวัญ มอบสุขภาพที่ดีใหกับคนที่คุณรัก ดวยกลองของขวัญ Happy Healthy New Year จากฟอรแคร ที่บรรจุผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ในกลองพลาสติกสวยงาม ชุดของขวัญประกอบดวย • เครื่องดื่มธัญญาหาร นํ้าจมูกขาวหอมมะลิผสมจมูกขาวสาลีและขาวโอต (ขนาด 280 มล.) 4 ขวด ไดแก สูตรตนตํารับ สูตรไมเติมนํ้าตาล รสดารคช็อกโกแลต และรสงาขาวนํ้าขิง • กะทิธัญพืช (ขนาด 200 มล.) 2 กลอง หมายเหตุ: ขนาดกลองพลาสติก กวาง 23 x ยาว 30 x สูง 8 ซม.

ชุดแกววิคตอเรีย B ประกอบดวยแกว 4 ใบ (ความจุ 435 มล./ใบ) รหัสสินคา 239353 P28 B71 ราคาสมาชิก (เอพี) 213 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 245 บาท

รหัสสินคา 239365 P7 B17 ราคาสมาชิก (เอพี) 199 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 209 บาท

หมายเหตุ: ควรหลีกเลีย่ งการมอบผลิตภัณฑแอมเวยเปนของขวัญใหแกลกู คา สมาชิก หรือนักธุรกิจแอมเวยขา มสายงาน เพือ่ รักษาไวซึ ง่ จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบั ติของบริษทั

จําหนายตั้งแตวันนี้ - 15 ม.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด December 2010

41


†‡ˆ†‰ ŠŠ‹ ŒŽ ˆ‘ ’“”•‡– ตตอนรับเทศกาลแหงความสุขในชวงปลายปนี้ดวย 2 เมนูเด็ด คือ ขาวอบ 5 สี และเบคอนพันเห็ดเข็มทอง จากคุณนิธศิ พงศภัคสิริ นนักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม และ iCook The Master 2010 พรอมเคล็ด (ไม) ลับในการปรุงอาหารสําหรับแฟนๆ อะชีฟทุกทาน พ

¢ŒÒÇͺ 5 ÊÕ

Ñ àË´ç à¢Áç ·Í§ ຤͹¾¹

¨Ò¡ã¨ คุณนิธิศ พงศภัคสิริ นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม และ iCook The Master 2010

“Çѹ¹Õ¡é Ò÷íÒÍÒËÒ÷ҹàͧäÁ‹ãª‹àÃ×Í è §Âا‹ ÂÒ¡ÍÕ¡μ‹Íä» ¶ŒÒàÃÒÁÕ¼ªŒÙ Ç‹ ·Õàè »š¹Á×ÍÍҪվ͋ҧªØ´ÀÒª¹Ð »ÃСͺÍÒËÒà äͤ،¡ ·íÒãËŒ·Ñé§ 2 àÁ¹Ù ·Õè¼Á¹íÒàʹÍã¹Çѹ¹Õé㪌àÇÅÒ·íÒäÁ‹¹Ò¹ à¾Õ§àμÃÕÂÁ ÇÑμ¶Ø´ºÔ ãËŒ¾ÃŒÍÁ ãÊ‹ÀÒª¹Ð »´½ÒáÅŒÇÃÍàÇÅÒÊء෋ҹѹ é à¾ÃÒФÇÒÁ¾ÔàÈɢͧἋ¹¡ÃШÒ¤ÇÒÁÌ͹ (Optitemps) ¨Ö§·íÒãËŒÍÒËÒÃÊØ¡àÃçÇ ÁÕÊÊ Õ ¹ Ñ ¹‹ÒÃѺ»Ãзҹ â´Â੾ÒÐàÁ¹Ù຤͹¾Ñ¹àËç´à¢çÁ·Í§ ·Õãè ªŒàÇÅÒ·íÒà¾Õ§ᤋ 3 ¹Ò·Õà·‹Ò¹Ñé¹ à¾Õ§෋ҹÕé...¤Ø³¡ç໚¹¹Ñ¡»ÃاÁ×ÍÍҪվ䴌áŌǤÃѺ”

ขาวอบ 5 สี

เบคอนพันเห็ดเข็มทอง

สวนผสม ขาวหอมมะลิแอมเวยหรือขาวกลอง ผัก 3 สี แชแข็ง (ถั่วลันเตา ขาวโพด และแครอทหัน่ เตา) เห็ดหอมหั่นเตาเล็ก ลูกเกดดํา (ใช แทนนํา้ ตาล) กระเทียมสับ นํ้าเปลา นํ้ามันพืช นํ้ามันหอย ซีอิ๊วขาวสําหรับปรุงรส

สวนผสม 2 ถวย 1 ถวย 1/ 2 1/ 2

2 3 2 2

เบคอน 200 กรัม เห็ดเข็มทอง 100 กรัม นํ้ามันพืช 1 ชอนโตะ • ซอสเทอริยากิ ตราคิคโคแมน สําหรับราดหนา • มายองเนสสําหรับเสิรฟ • ผงโรยขาวญี่ปุน (ไมใสก็ได) • พริกชี้ฟาแดงและใบโหระพา สําหรับตกแตง • ไม จิ้มฟน

ถวย ถวย ชอนโตะ ถวย ชอนโตะ ชอนโตะ

วิธีทํา

วิธีทํา 1. นําหมอขนาด 4 ลิตร ตั้งไฟปานกลาง ใสนํ้ามันรอ จนรอน จึงใสกระเทียมลงผัดใหหอม จากนั้นใส ขาวหอมมะลิแอมเวยลงผัดใหนํ้ามันเคลือบทั่ว 2. ใสผัก 3 สี เห็ดหอม และลูกเกดลงผัดใหเขากัน เติมนํ้าเปลาและนํ้ามันหอย คนใหเขากันและปรุงรส ดวยซีอว๊ี ขาว (ไมควรปรุงมาก เพราะสามารถปรุงเพิม่ ไดหลังจากขาวสุกแลว) ปดฝาตั้งไฟปานกลางตอจน กระทั่งเดือด จากนั้นเปดฝาใชทัพพีพลาสติกคนตลบ ขาวใหทั่วกัน ปดฝา หรี่เปนไฟออน ตั้งตออีก ประมาณ 10 นาที 3. เมือ่ ครบเวลา ปดไฟและคนตลบขาวใหทว่ั ตักขึน้ ใสจาน และจัดเสิรฟโดยตักใสชอนขนาดพอคํา ตกแตงดวย ผักชีและพริกชี้ฟาซอยตามชอบ

1. ตัดสวนกานเห็ดเข็มทองที่เปอนดินออก ใหเหลือ ความยาวประมาณ 3 นิ้ว และหั่นแบงครึ่งเบคอน แลวนํามาพันเห็ดเข็มทอง กะขนาดใหพอดีคํา ใช ไม จิ้มฟนกลัดไว 2. นํากระทะทอดขนาด 2.5 ลิตร ใสนํ้ามันตั้งไฟ ปานกลางใหรอน เรียงเบคอนพันเห็ดใสกระทะ ปดฝาตัง้ ไฟประมาณ 2 นาที 3. ตักเห็ดใสจาน ราดดวย ซอสเทอริยากิ โรยหนาดวย ผงโรยขาว และตกแตงดวย พริกชี้ฟาแดงสับละเอียด และใบโหระพา เสิรฟคูกับ มายองเนส

เพียงเทานี้...คุณก็จะไดอาหารเมนูพิเศษที่มีคุณคาทางโภชนาการ ทั้งยังมีสีสันสวยงามนารับประทานอีกดวย สวนในป 2011 ไอคุกจะมีเมนูเด็ดอะไรบางนั้น โปรดติดตามกันตอไปคะ 42

December 2010


ใหม! แกวเชคนิวทริไลท ฝาปดไมรั่วซึม

ฝาปดใหมออกแบบ ให ปดครอบปากขวด และปดไดแนนสนิท มีหวงจับเพื่อความสะดวก ในการพกพา

ผลิตจากวัสดุ Copolyester ปองกันคราบและกลิ่น มีความใสสวยงาม

เสนโคงขางขวด ชวยใหจับกระชับมือ

ผลิตจากวัสดุ Copolyester ไมมี BPA

มีตัวเลขบอกระดับนํ้า ชวยใหกะปริมาณไดงายขึ้น

คุณลักษณะสําคัญ

รหัสสินคา 217298 ราคาขายปลีก / ราคาสมาชิก 130 บาท เริ่มจําหนายทั่วไป วันที่ 11 ธันวาคม 2553

• ผลิตจากวัสดุ Copolyester ซึ่งปราศจาก Bisphenol A (BPA) • ทนตอการกระแทกและการแตกราว • มีความใส ชวยใหสามารถมองเห็นระดับ ของเหลวในภาชนะไดอยางชัดเจน • สามารถทนความรอนได 100๐C และสามารถ ทนความเย็นได -10๐C

หมายเหตุ: แกวเชคนิวทริไลทแบบเดิมจะจําหนายจนกวาสินคาจะหมด

ผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท ชุด A (AD-3231TH) โฉมใหม! เนื่องจากภายในชุดผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท ชุด A (AD-3231TH) ประกอบดวย • นิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน 1 กระปอง • นิวทริไลท อะเซโรลา เชอรรี 1 กลอง • นิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ รสสม 1 กลอง • แกวเชคนิวทริไลท รุนใหม 1 ขวด ดังนั้น ชุดผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลทชุด A จึงจะเปลี่ยนเปนแกวเชครุนใหม และมีการปรับราคา ดังนี้ รหัสสินคา AD-3231TH P782 B1956 ราคาสมาชิก (เอพี) 1,877 บาท เริ่มจําหนายทั่วไป วันที่ 11 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ : ผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท ชุด A (AD-3231TH) จะจําหนายเปนแกวเชครุนใหม โดยไมมีแกวเชครุนเกาตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2553 December 2010

43


FAT AWAY

) อ  (ต ก ั น ห า ้ ํ น ด ล ก ็ ล เห ฎ ก 9 t: ie d s t’ e L ปเกากําลังจะผานไปอีกครั้ง เดือนนี้ นับเปนเทศกาลสงความสุขเพื่อ ตอนรับปใหม 2011 ขอใหทุกทานมี ความสุขกับงานเลี้ยงสังสรรค แตก็ ตองระมัดระวังเรื่องนํ้าหนักที่จะตาม มานะคะ ฉบับนี้ขอเสนอ “9 กฎเหล็ก ลดนํ้าหนัก” ตอจากฉบับที่แลว กอน จะพบกับกฎขอ 6 ขอทบทวนกัน เล็กนอยกับกฎ 5 ขอแรกกอนดังนี้ กฎขอ 6 มีจานสวนตัว

กฎขอ 1 ทานอาหารใหครบทุกมื้อ

กฎขอ 2 เนนอาหารที่มีใยอาหารมาก กฎขอ 3 เลือกอาหารที่ใหพลังงานตํํ่า กฎขอ 4 ดื่มนํ้าสะอาดตลอดทั้งวัน กฎข กฎขอ 5 เคี้ยวอาหารใหชาลง กฎขอ 7 ใชเครื่องเทศในการปรุงรสส คุณควรใชเครื่องเทศ อาทิ กะเพรา พริกไทย พริก แทนนํ้าตาล นํ้ามัน เนย กะทิ และซอสปรุงรสตางๆ เพราะเครื่องเทศนอกจากจะไมมีแคลอรีแลว ยัยงมสวนช งมีสว นชชวยให ยให อัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้นดวย มีงานวิจัยพบวาสารแคปไซซิน (Capsaisin) ในพริก ทําใหอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นในระยะสั้น

กฎขอ 8 หามสะสมอาหารโดยเด็ดขาด อยาเชื่อวาอาหารในจานของคนอื่น ไมใหพลังงานกับเรา อาหารไมวา จะอยูในจานของใครก็ใหพลังงาน เหมือนกัน อยาเชือ่ วาการตักอาหาร จากจานของคนขางๆ ทําใหเรากิน นอยลง การตักแบงอาหารใสจาน สวนตัวกอนลงมือรับประทาน จะทํา ใหเราสามารถกําหนดชนิดและ ปริมาณของอาหารที่จะรับประทาน ได การใชจานที่มีขนาดเล็กลงอาจ ชวยใหอาหารดูเหมือนมีปริมาณ มากขึ้นได

การสะสมอาหารไว ในตูเ ย็นหรือวางไวตามทีต่ า งๆ ของบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่จะตอง เดินผานตลอดวัน เปนสิง่ ทีไ่ มควรทําเปนอยางยิง่ อาหารเหลานัน้ จะสงเสียงเรียกทุกครัง้ ทีเ่ ราเดินผาน สมาธิและสติจะลดลงตามจํานวนรอบทีผ่ า น ดังนัน้ Out of Sight, Out of Mind (ไมเห็นก็จะไมนกึ ถึง) และไมแนะนําใหซื้ออาหารในขณะที่กําลังหิว เพราะคุณจะไดอาหารมากกวาที่ตองการเสมอ ตอจากนัน้ คุณผูห ญิงจะรูส กึ ถึงภาระและจะไม ปฏิเสธความรับผิดชอบทีจ่ ะตองรับประทานอาหาร (ทีเ่ ราไมควรทาน) เหลานัน้ กอนทีม่ นั จะหมดอายุ

กฎขอ 9 ตั้งสติ…กอนทาน เวลารับประทานไมควรมีกิจกรรมอื่นใดรวมดวย ควรตั้งสติ...กอนรับประทานทุกครั้ง ไมควรทานอาหาร ขณะดูโทรทัศน เลนคอมพิวเตอร คุยโทรศัพท ดูหนัง ขับรถ ฯลฯ เพราะกิจกรรมเหลานั้นจะทําใหคุณขาด ความสนใจและ(สูญ)เสียสติขณะรับประทาน พบวาการไมมีสติขณะรับประทานจะทําใหความสามารถใน การรับประทานและปริมาณอาหารที่รับประทานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด

ลองนํากฎ 9 ขอไปปฏิบัติกันดูนะคะ เชื่อวาคงมีประโยชนในการชวยควบคุมนํ้าหนักไมมากก็นอยคะ 44

December 2010


Let’s exercise: เชือกยางออกกําลังกาย ฉบับนี้เราขอแนะนําทากายบริหารจากเชือกยางออกกําลังกาย “Shoulder Raise” ที่ชวยเรื่องตนแขน ใครมีปญหาเรื่องแขน เชิญทางนี้เลยคะ

เหยียบเชือกยาง ดวยเทาขางใด ขางหนึ่ง

“Shoulder Raise”

จับเชือกยางดวย มือทั้ง 2 ขาง วาง ขนาบไวขางลําตัว แบบสบายๆ

ปล. เพิ่มความยากของทานี้ดวยการเหยียบ เชือกยาง 2 เทาพรอมกัน

Tips จากนั้นกางแขนยกขึ้นพรอมกันทั้ง 2 ขาง ในทาควํ่ามือ ยกขึ้นมาสูง ระดับหัวไหลแลวยกคางไว จากนั้น ปลอยแขนลงในตําแหนงเดิมชาๆ

คุณรูหรือไมวาการเดินหลัง อาหารมื้อเที่ยงจะชวยใหคุณ ควบคุมนํ้าหนักได และทุกๆ การเดิน 3,500 กาว จะทําให คุณเผาผลาญพลังงานได ประมาณ 100 กิโลแคลอรี

December 2010

45


PRODUCT OF THE MONTH

eSpring ของขวัญที่มีคุณคา …แดคนสําคัญของคุณ ในเทศกาลปใหมที่กําลังจะมาถึงนี้ หากคุณกําลังมองหาของขวัญสําหรับ คนพิเศษของคุณอยู เครื่องกรองนํ้า eSpring คือคําตอบสําหรับคุณ เพราะ eSpring มีเอกลักษณเฉพาะตัวนัน่ คือการผสานเทคโนโลยีการบําบัดนํา้ ชั้นยอดเขาไวดวยกัน ไมวาจะเปนไสกรองคารบอนกัมมันตชนิดอัดแทง หลอดอุลตราไวโอเล็ท รวมถึงสมารทชิพ อิเล็กทรอนิกส และยังเพิม่ ประสิทธิภาพ ดวยคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย ดังคุณลักษณะและคุณประโยชนตอไปนี้ ทําใหคุณมั่นใจไดวา eSpring มอบนํ้าดื่มที่สะอาด ใส และมีรสชาติที่ดีแด คนพิเศษของคุณ ไสกรองคารบอน

ผลิตภัณฑ ไดรับการจดสิทธิบัตรเฉพาะ

ภายใน eSpring มีไสกรองคารบอนกัมมันตชนิดอัดแทงหลายชั้น ที่ผานการจดสิทธิบัตรบรรจุอยู สามารถกําจัดสิ่งปนเปอนอื่นๆ รวมกวา 140 ชนิด* รวมถึงสารตะกั่ว สารปรอท เรดอน ปรสิต โปรโตซัว และสารประกอบไตรฮาโลมีเทน เปนตน รวมทัง้ ปรับปรุง รสชาติ กลิน่ และความใสสะอาดของนํา้

ไดรับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริการวม 14 ฉบับ (U.S.Patent) ทั้งที่ไดรับอนุญาตแลวและกําลังดําเนินการ จดสิทธิบัตรเพิ่ม

หลอดอุลตราไวโอเล็ท กําจัดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดที่อาจปนเปอนในนํ้าซึ่งเปนสาเหตุ ใหเกิดโรคไดถึง 99.99%** เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย ของนํ้า รวมถึงกําจัดซีสต (Cysts) ไดถึง 99.9%*** นอกจากนี้ ไสกรองคารบอนและหลอดอุลตราไวโอเล็ทกรองนํ้าไดถึง 5,000 ลิตร (1,320 แกลลอน) หรือ 1 ป ขึ้นอยูกับวาจะถึงกําหนด ใดกอน เพิม่ ความสะดวกดวยการเปลีย่ นชุดไสกรองและหลอดอุลตราไวโอเล็ทนอยลง คุม คากับคาใชจา ยในการเปลีย่ นทีน่ อ ยลง และคาใชจา ย ตอแกลลอนลดลง

สมารทชิพ อิเล็กทรอนิกส ติดตามระยะเวลาและปริมาณการใชนํ้า เพื่อบอกอายุการใชงานที่ เหลือของไสกรองไดอยางถูกตอง และระบบจะเริ่มทํางานใหมโดย อัตโนมัติ ภายหลังการเปลี่ยนไสกรองอันใหมเสร็จสมบูรณ

ผานการรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 สถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา (ANSI–American International Standards Institute) เปนองคกรอิสระซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการบําบัดนํ้า ชัน้ แนวหนาของโลก ไดมอบความไววางใจระดับสูงสุดแกประสิทธิภาพ ของเครื่องกรองนํ้า eSpring 46

December 2010

การเชื่อมตอกระแสไฟฟา เครือ่ งกรองนํา้ eSpring ไมตอ งตอสายไฟระหวางหลอดอุลตราไวโอเล็ทกับกลองวงจรไฟฟาภายในตัวเครือ่ ง ซึง่ เปนคุณลักษณะ ที่ผานการจดสิทธิบัตร ทําใหวางใจในการทํางานไดมากขึ้น ไมมอี ปุ กรณเชือ่ มตอของสายไฟฟายืน่ ออกมา ทําใหชดุ ไสกรอง ทนทาน และงายตอการติดตั้งหรือการถอดเปลี่ยน

ตัวเครื่องกะทัดรัด ทนทาน และออกแบบทันสมัย ใชพื้นที่นอยลงเพื่อใหมีความสะดวกมากขึ้น มีรูปลักษณที่ ทันสมัย จึงเพิ่มความดึงดูดใจในตัวผลิตภัณฑ ใหแกลูกคา * รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของ องคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42 53 และ 55 และตาม มาตรฐานของสํานักงานพิทกั ษสงิ่ แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S.EPA) ** แบคทีเรียตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Raoultella terrigena ไวรัสตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 (ยกเวน ไวรัส Coliphage MS-2 เปนไวรัสที่ไมกอใหเกิดโรค (non-pathogenic virus) แตทนทาน ตอการฆาเชือ้ ซึง่ สามารถกําจัดได 99.97%) รับรองผลการทดสอบ จากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของสํานักงานพิทกั ษสง่ิ แวดลอม แหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S.EPA) *** ซีสต (Cysts) ตัวแทนทีไ่ ดอา งอิงและทําการทดสอบนี้ ไดแก Giardia lambia และ Cryptosporidium ซึ่งไดทําการทดสอบตามมาตรฐาน ของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S.EPA)


พลังสูงเพือ่ อากาศสะอาด สดชืน่ อยางรวดเร็ว 1 ใน 4 คุณสมบัตทิ ย่ี อดเยีย่ มของเครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟียร TURBO POWER ขจัดกลิ่นและฝุนละออง ในอากาศ รวดเร็วทันใจเพียง 30 นาที เมือ่ คุณตองการขจัดกลิน่ ไมพงึ ประสงคจากการประกอบอาหาร ควันบุหรี่ หรือลดสิง่ ปนเปอ นในอากาศใหหมดไป อยางรวดเร็ว เพียงกดปุม เทอร โบ เทานีก้ ส็ ามารถจัดการและทําความสะอาดอากาศภายในหองขนาด 36 ตารางเมตร หรือ 390 ตารางฟุต ไดถึง 80% ภายในเวลา 30 นาที ดวยปริมาตรของอากาศสะอาดที่ผานการกรองจาก เครื่องกรองอากาศตอนาที (CADR) สูงถึง 250 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตามมาตรฐาน AHAM เพื่อตอบสนองความตองการใชงานในหลากหลายรูปแบบ เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร ไดรับการออกแบบเพื่อรองรับการใชงาน แบบเรงดวน นับเปนอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่รวมไวภายในเครื่อง ในกรณีที่อากาศภายในหองมีสิ่งปนเปอนในปริมาณสูงและ หนาแนนมาก และตองการทําความสะอาดอากาศอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาอั้นสั้น เพียงกดปุมเทอร โบเครื่องจะเพิ่มพลังในการ ทําความสะอาดที่ระดับความแรงลมสูงสุด (เทอร โบ) หรือระดับความแรงลมที่ 5 เปนเวลา 30 นาที ดวยปริมาตรของอากาศสะอาด ที่ผานการกรองจากเครื่องกรองอากาศตอนาที (CADR) สูงถึง 250 ลูกบาศกฟุตตอนาที ภายในหองเดี่ยวที่ปดสนิทขนาดไมเกิน 36 ตารางเมตร หรือ 390 ตารางฟุต ตามมาตรฐานของสมาคมผูผลิตเครื่องใช ไฟฟาภายในบาน หรือ AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) ซึง่ เครือ่ งกรองอากาศแอทโมสเฟยร ไดรบั การทดสอบตามโปรแกรมรับรองของ AHAM (ANSI/AHAM AC-1) เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร ไดทําการทดสอบกับสมาคม ANSI/AHAM AC-1 โดยทําการวัดประสิทธิภาพของปริมาตรอากาศ สะอาดที่ผานการกรองจากเครื่องกรองอากาศตอนาที หรือเรียกวา CADR (Clean Air Delivery Rate) ซึ่งไมไดวัดแคความสามารถ ในการลดสิ่งปนเปอนในอากาศหรือระดับความแรงลมเทานั้น แตทําการตรวจสอบความสามารถในการผลิตอากาศสะอาดอีกดวย โดยตองผานมาตรฐานตามตัวเลขที่กําหนด การทดสอบทําได โดยใหเครื่องกรองอากาศขจัดควันบุหรี่ ฝุน ละอองเกสร ซึ่งเครื่อง กรองอากาศสามารถลดสิง่ ปนเปอ นในอากาศได โดยใหคา ทีเ่ ปนตัวเลขอยูท ่ี 7.1 ลูกบาศกเมตรตอนาที หรือ 250 ลูกบาศกฟตุ ตอนาที

Tips เครื่องกรองอากาศจะทํางานมี ประสิทธิภาพมากในหองที่ประตู และหนาตางทั้งหมดปดสนิท

December 2010

47


รูปแบบใหมของระบบการแจงเตือน เปลีย่ นอุปกรณเครือ่ งกรองอากาศ บริษัทแอมเวยมีความยินดีที่จะเรียนใหทุกทานทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมของรายงานการแสดงชื่อลูกคา ที่ครบกําหนดการเปลี่ยนแผนกรองกลิ่น/แผนกรองฝุนของเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร ซึ่งจะชวยใหนักธุรกิจ แอมเวยสามารถบันทึกวันทีเ่ ปลีย่ นชุดแผนกรองกลิน่ /แผนกรองฝุน ของลูกคาไดตามความเปนจริง โดยระบบจะแสดง วันทีค่ รบกําหนดในรอบถัดไป โดยคํานวณตามวันทีท่ ท่ี า นไดกรอกเขาไปในระบบครัง้ ลาสุด บางครั้งทานอาจพบวาระยะเวลาในการเปลี่ยนแผนกรองกลิ่น/แผนกรองฝุนอาจเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน โดยขึ้นอยูกับลักษณะ การใชงานและปริมาณของฝุนละอองในสภาพหองที่แตกตางกัน ดังนั้น การแจงเตือนรูปแบบใหมจะชวยสนับสนุนการทํางานของนักธุรกิจ แอมเวย ใหสามารถตรวจสอบไดวา ในแตละเดือนทานมีลกู คาทานใดบางทีค่ รบกําหนดในการเปลีย่ นอุปกรณ ซึง่ ทานสามารถเขาไปใชระบบ ดวยวิธีการงายๆ ดังตอไปนี้

1 2

เปดเว็บไซต www.amwayshopping.com จากนั้นคลิกไปที่ตึก นักธุรกิจแอมเวย เลือกคลิกไปที่ บริการขอมูล นธอ.

3 4

ใส รหัสสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย และ รหัสลับอินเทอรเน็ต เลือก แบบไมชาํ ระคาบริการ จากนัน้ เลือก รายชือ่ ลูกคา ATS/WTS/eSpring

5 6

7

48

5

เลือกเดือนทีค่ รบกําหนดเปลีย่ นอุปกรณ หมายความวา เลือกเดือนที่ทานตองการจะทราบวามีลกู คาทานใดบาง ทีถ่ งึ เวลาครบกําหนดในการเปลี่ยนอุปกรณ

6 7

เลือกสินคา กด ดูผลลัพธ ระบบจะแสดงหนาตาง รายงานชื่อลูกคาครบกําหนดการเปลี่ยนแผนกรองกลิ่นและแผนกรองฝุน ดังรูปถัดไป

December 2010


10

8

11

8

หากลูกคาของทานมีการเปลี่ยนแผนกรองกลิ่น/แผนกรองฝุนกอนครบกําหนดอายุการใชงาน ทานสามารถเขามาบันทึกวันที่ เปลี่ยนอุปกรณ ใหเปนไปตามความเปนจริง โดยคลิกที่ ระบุวันที่เปลี่ยนอุปกรณ

9 9 10 11

ระบบจะแสดงหนาจอ ระบุวันที่เปลี่ยนไสกรอง ทานสามารถใส วันที่เปลี่ยนแผนกรองกลิ่น หรือ วันที่เปลี่ยนแผนกรองฝุน ไดตามความเปนจริง จากนั้นกดปุม ยืนยัน ระบบจะแสดง วันที่ครบอายุแผนกรองกลิ่น / วันที่ครบอายุแผนกรองฝุน หมายถึง วันที่ที่ลูกคาของทานถึงเวลาเปลี่ยน แผนกรองกลิ่น/แผนกรองฝุน โดยคํานวณจากวันที่เปลี่ยนแผนกรองกลิ่น/แผนกรองฝุน ลาสุดที่ไดบันทึก (ชอง 9 ) โดยวันที่ครบอายุแผนกรองกลิน่ คํานวณมาจากวันทีเ่ ปลีย่ นแผนกรองกลิน่ ลาสุด โดยจะบวกเพิม่ 1 ป และวันทีค่ รบอายุ แผนกรองฝุน คํานวณมาจากวันที่เปลี่ยนแผนกรองฝุนลาสุด โดยจะบวกเพิ่ม 3 ป หากลูกคาของทานยังไมไดสงใบรับประกันกลับมายังบริษัท ระบบจะแสดงวา ยังไมไดสง ซึ่งทานสามารถติดตามลูกคารายนี้ ใหสงใบรับประกันเขามา

ขอดีของระบบแสดงผลการเปลี่ยนอุปกรณแบบใหม 1. ขอมูลการเปลี่ยนอุปกรณของลูกคาที่ทานจดไวในสมุดอาจสูญหายได แตหากใชระบบนี้ ขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บไวใน ระบบคอมพิวเตอรซึ่งปลอดภัยตอการสูญหาย 2. ทานสามารถดูขอมูลการแสดงวันที่ครบรอบการเปลี่ยนอุปกรณ ไดอยางสะดวกสบาย 3. ทานจะไมพลาดการเปลี่ยนอุปกรณของลูกคาและตัวทานเองอีกตอไป

December 2010

49


รีเฟล็คทีฟ บิวตี้ คัลเลอร คอลเล็คชั่น สะทอนสีสันแหงความงามสงา อารทิสทรีชวนคุณมอบของขวัญใหตัวเองและคนที่คุณรัก ดวยสีสันแหงความสุขจาก “รีเฟล็คทีฟ บิวตี้ คัลเลอร คอลเล็คชั่น” ดวยแรงบันดาลใจจากความงามสงาในยุคอดีต ผานการปรับแตงใหเขากับยุคสมัยใหม “รีเฟล็คทีฟ บิวตี้ คัลเลอร คอลเล็คชั่น” สะทอนสีสนั แหงความงามสงา ปลุกความหรูหราอยางมีสไตลผานสีสันสวยเลอคาของเครื่องประดับเพื่อสื่ออารมณอันหลากหลาย ใหคุณสวยอินเทรนด ซีซั่นฟอลล คอลเล็คชั่น ในชวงปลายป โดดเดนดวยสีสันของอาย คัลเลอร ที่ชวยขับเนนความงาม ทั้งในแบบ สวยทันสมัยโทนมวงพลัมประกาย หรือสวยสดใสในโทนเขียวออน ประกอบดวย 2 ชุด คือ เพอรเฟคชัน่ และอินสปเรชัน่ แตละชุดประกอบดวยแพลเล็ทท 4 เฉดสี ลิปกลอสสและมาสคาราเขาชุด พรอมแปรงแตงหนาขนาดพกพาสุดเก แสนสะดวก ทัง้ หมดนีส้ รางสรรคขน้ึ ดวยคุณภาพระดับมืออาชีพ ทีช่ ว ยเติมเต็มความสมบูรณแบบ ใหกับชุดคอลเล็คชั่นนี้

เพอรเฟคชั่น แพลเล็ทท (Perfection Palette) อารทิสทรี อัลทิเมท บลู คัลเลอร มาสคารา (Artistry Ultimate Blue Colour Mascara) เสริมความโดดเดนและสีสันใหกับดวงตาดวยขนตา เปนแพหนา สีนํ้าเงินเขมนาหลงใหล รหัส 109774D ขนาด 10 มิลลิลิตร P272 B680 ราคาสมาชิก (เอพี) 680 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 850 บาท

อารทิสทรี เพอรเฟค เรด ลิป กลอสส (Artistry Perfect Red Lip Gloss) สีแดงประกาย สามารถใชทาเดี่ยวๆ ใหสีสันบางเบา เงางาม หรือใชเพิ่มความโดดเดนของลิป คัลเลอร รหัส 109772D ขนาด 6 มิลลิลิตร P288 B720 ราคาสมาชิก (เอพี) 720 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 900 บาท

50

December 2010

แพลเล็ทท 4 เฉดสี 4 เฉดสีสวยที่คัดสรรเปนพิเศษสําหรับดวงตา และแกม บรรจุในตลับแบบเรียบหรู ไอดีล (Ideal) อาย คัลเลอร สีเขียวออน วิสดอม (Wisdom) อาย คัลเลอร สีครามเขม วิชั่น (Vision) อาย แอนด ชีค คัลเลอร สีทองซิลคสกรีน ใชไดทั้ง ตาและแกม อแวร (Aware) ชีค คัลเลอร สีพีชอบอุน พรอมแปรงแตงหนาขนาดพกพา แปรงอเนกประสงคพกพาสะดวก สําหรับแตงแตม สีสันตางๆ ในบริเวณที่คุณตองการ รหัส 109770D P624 B1560 ราคาสมาชิก (เอพี) 1,560 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 1,950 บาท


อินสปเรชั่น แพลเล็ทท (Inspiration Palette) อารทิสทรี อัลทิเมท บลู คัลเลอร มาสคารา (Artistry Ultimate Blue Colour Mascara) เสริมความโดดเดนและสีสันใหกับดวงตาดวยขนตา เปนแพหนา สีนา้ํ เงินเขมนาหลงใหล รหัส 109774D ขนาด 10 มิลลิลิตร P272 B680 ราคาสมาชิก (เอพี) 680 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 850 บาท

อารทสิ ทรี ซอฟท พิงค ลิป กลอสส (Artistry Soft Pink Lip Gloss)

แพลเล็ทท 4 เฉดสี 4 เฉดสีสวยที่คัดสรรเปนพิเศษสําหรับดวงตาและแกม บรรจุในตลับแบบเรียบหรู เดสตินี (Destiny) อาย คัลเลอร สีมวงพลัม-ไลแล็ค เฟท (Fate) อาย คัลเลอร สีมวงเขม อเมซ (Amaze) อาย แอนด ชีค คัลเลอร สีขาวโอปอล ใชไดทั้งตาและแกม อไลฟ (Alive) ชีค คัลเลอร สีชมพูกลีบดอกไม พรอมแปรงแตงหนาขนาดพกพา แปรงอเนกประสงคพกพาสะดวก สําหรับแตงแตมสีสนั ตางๆ ในบริเวณที่คุณตองการ รหัส 109771D P624 B1560 ราคาสมาชิก (เอพี) 1,560 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 1,950 บาท

สีชมพูออน สามารถใชทาเดี่ยวๆ ใหสีสัน บางเบา เงางาม หรือใชเพื่อเนนสีของ ลิป คัลเลอร ใหมันวาว รหัส 109773D ขนาด 6 มิลลิลิตร P288 B720 ราคาสมาชิก (เอพี) 720 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 900 บาท

พรอมมอบของขวัญใหตัวคุณและคนที่คุณรัก ดวยสีสันที่จะชวยสะทอนความงามสงาในตัวคุณ • สําหรับ Artistry Top 2000 Sale of the Year 2010 สามารถซื้อไดกอนใคร ตั้งแต 23 - 25 พฤศจิกายน 2553 จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชิ้น /รหัสประจําตัว • จําหนายทั่วไปตั้งแต 26 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป หรือจนกวาสินคาจะหมดเทานั้น! ฟรานเซส แฮทธาเวย คือเมคอัพ อารทสิ ต มืออาชีพทีม่ ชี อ่ื เสียง เปนที่รูจักดานความงาม เธอคือผูอยูเบื้องหลังเวทีการเดินแบบ และการถายทําแฟชัน่ ชัน้ สูง เธอเชือ่ วาความงามควรทําไดอยาง รวดเร็วและสะทอนความเรียบงายออกมา

nces Hathaway)

 (Fra ฟรานเซส แฮทธาเวย

มของอารทิสทรี

ผูอยูเบื้องหลังความงา

ฟรานเซสกลาวถึงเทรนดการแตงหนาสําหรับซีซั่นปลายปนี้วา สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ก็คอื เนือ้ สัมผัสและการเคลือบเงา เชนเดียวกับเสือ้ ผา ในฤดูกาลนี้ที่ดีไซเนอร ใชเทคนิคการจับผาหรือสวมเสื้อผาเปนชั้นๆ เพื่อใหเกิดเอฟเฟคทและสีสันใหมๆ ขึ้นมา เมื่อเรานําเทคนิคการ แตงตัวแบบเปนชัน้ นีม้ าใชกบั การแตงหนา จึงสามารถสรางลุคใหม ทีด่ บู างเบาและสดชืน่ แตยงั แฝงไวซง่ึ ความเขมขนและเสนหอ นั ลึกลํา้ คุณฟรานเซสไดแบงเวลาจากตารางงานอันหนาแนนของเธอเพื่อที่ จะมาบอกเลาสีสันใหมลาสุดในคอลเล็คชั่นนี้ พรอมเทคนิค การแตงหนาที่ดูสดใสและวิธีการแตงแตมที่ “ใช”! December 2010

51


ลุคอินเทรนด สะทอนความงามสงาในตัวคุณ เมคอัพ อารทสิ ต มืออาชีพ ฟรานเซส แฮทธาเวย ใช รเี ฟล็คทีฟ บิวตี้ คัลเลอร คอลเล็คชั่น ทั้ง 2 ชุด คือ เพอรเฟคชั่น แพลเล็ทท (Perfection Palette) และอินสปเรชั่น แพลเล็ทท (Inspiration Palette) ในการรังสรรคลุคที่สุดอินเทรนดและ วิธีการแตงแตมที่ “ใช”!

มูนไลท (Moonlight) “ฉันตองการเลียนแบบการสะทอนของแสงจันทร” 4 6

2 3 1 5

เพอรเฟคชั่น แพลเล็ทท (Perfection Palette)

1 2 3 52

4

รองพืน้ สีเปลือกตาใหทว่ั ดวยสีวชิ น่ั (Vision) บางๆ เริม่ จากแนวขอบตา ไปจนถึงโหนกคิ้ว แตมสีวิสดอม (Wisdom) จากจุด กึ่งกลางของเปลือกตาไลสีเรื่อยไป จนถึงรอยพับบนเปลือกตา แลว เกลี่ยสีเรื่อยไปจนถึงหางตาใหสี เนียนเรียบ และเนนดวงตาใหดู โดดเดนขึ้นดวยการเกลี่ยสีบริเวณ แนวขอบตาลางประมาณสองใน สามสวนจากหางตา เนนสีบริเวณหัวตาไปตามแนวขนตาบน และลางดวยการทาสีไอดีล (Ideal)

December 2010

1 2 4 3 4 3 5

6

ใชอารทสิ ทรี อัลทิเมท บลู คัลเลอร มาสคารา (Artistry Ultimate Blue Colour Mascara) ปดขนตาบนและลาง ตั้งแตโคนจรดปลายและปดซํ้าหลายๆ ครั้ง

5 6

ปดชีค คัลเลอร บริเวณโหนกแกมเบาๆ ดวยสีอแวร (Aware) และปดซํ้าเพื่อ เพิ่มมิติอีกชั้นดวยสีวิชั่น (Vision) บริเวณดานบนของโหนกแกม

เพิม่ ความเยายวนบนริมฝปากดวยการใช อารทสิ ทรี เพอรเฟค เรด ลิป กลอสส (Artistry Perfect Red Lip Gloss) บางๆ บนริมฝปาก


รีเฟรชชิ่ง ฟัน (Refreshing Fun) “ฉันคิดวาการใชสีไอซี่ พิงค เยอะๆ จะทําใหดูสนุกสนานและสดใส”

4 6

2 3 1 5

อินสปเรชั่น แพลเล็ทท (Inspiration Palette)

1 2 3

4

รองพื้นเปลือกตาดวยสีอเมซ (Amaze) ใหทั่วบริเวณเปลือกตา โดยระบายจากขอบตาบนไปจนถึง บริเวณรอยพับของดวงตา จากนั้น คอยๆ ไล ไปจนถึงโหนกคิ้ว

ทาสีเดสตินี (Destiny) บน เปลือกตาโดยเกลี่ยสีตั้งแตบริเวณ หัวตาไปจนถึงปลายหางตา ไลเรือ่ ย ไปจนถึงแนวขอบตาลาง

เนนสีบริเวณแนวขนตาบนและลาง ดวยสีเฟท (Fate)

1 4 32 2 4 5

6

เพิ่มความยาวและหนาใหขนตาบนและ ลางดวยการปดอารทิสทรี อัลทิเมท บลู คัลเลอร มาสคารา (Artistry Ultimate Blue Colour Mascara) 2 ครั้ง โดยเนน ยํ้าตั้งแตบริเวณโคนขนตาจรดปลาย

5 6

ใหพวงแกมใสสีชมพูโดยการ ปดแกมบางๆ ดวยสีอไลฟ (Alive)

ปดทายดวยอารทิสทรี ซอฟท พิงค ลิป กลอสส (Artistry Soft Pink Lip Gloss) บางๆ บนริมฝปาก เพื่อริมฝปาก โดดเดน เปนประกายสดใส

December 2010

53


BEAUTY CORNER

สําหรับคนที่รักการแตงหนา

1

หลายคนคงเคยไดยินคําพังเพยที่วา ไกงามเพราะขน คนงาม เพราะแตง ซึ่งเปรียบไดกับผูหญิงในปจจุบันที่แมจะมีผิวพรรณ สวยงามหรือสุขภาพดีเพียงใด แตหากปราศจากเครื่องสําอาง แลวไซรถือวาเธอผูนั้นยังสวยไมเสร็จ เปนโชคดีของผูหญิงยุคนี้ ที่มีสีสันใหเลือกหลากหลาย เพื่อตอบสนองสไตลของสาวแตละ บุคลิก วันนีอ้ ารทสิ ทรีขอแนะนําทิปสเกีย่ วกับการแตงหนาทีส่ าวๆ ไมควรมองขาม เพื่อผลลัพธในการใชผลิตภัณฑที่ดีที่สุด

ลงรองพื้นหรือแปงฝุนบางๆ ที่เปลือกตากอนแตม อาย คัลเลอร ทุกครั้ง เพื่อใหสีสันสวยนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังชวยใหดวงตาดูสวางขึ้น

2 ควรลองเนือ้ ผลิตภัณฑของเครือ่ งสําอางทีค่ ณ ุ สนใจจะซือ้ ใหมทกุ ครัง้ โดยแตมทีบ่ ริเวณทองแขน เพือ่ ดูเฉดสีทแ่ี ทจริงจากการใช เพราะวา เฉดสีที่คุณมองเห็นจากบรรจุภัณฑอาจไมใชอยางที่คิด

3

การใชแปรงปดแกมที่ถูกตอง คือใชดานที่ แบนของแปรงแทนการใชสวนปลาย เพราะจะชวยใหคุณสามารถควบคุมการ ลงนํ้าหนักสีไดดีขึ้น ทั้งยังสามารถคอยๆ เพิ่มสีสันไดทีละนอย ไมทําใหคุณตอง เผชิญกับปญหาแกมลิงแนนอน

54

December 2010

หากคุณเผลอปดแกมจนสีออกมาเวอรเกินไป เพียงใชสําลีสะอาดเช็ดจุดที่ดูเขมออก อยางเบามือ จากนั้นปดแกมดวยแปงฝุน เทานั้นเอง ไมตองลนลานจนวิ่งไปลบ แตงใหมทั้งหนาใหเสียเวลา

5

4

หลังจากที่แตงแตมอาย คัลเลอร เสร็จเรียบรอย อยาลืมใชกานสําลีปดฝุนสวนเกินของอาย คัลเลอร ออกกอน ทุกครั้ง แลวจึงคอยดัดขนตาและปดมาสคารา เพื่อความงอนงาม ของขนตาสวยตลอดวัน เพราะฝุนผงของอาย คัลเลอร ที่คางอยู อาจลดประสิทธิภาพของมาสคาราลงได


6

ทาลิปบาลมเปนอันดับแรกกอนการแตงหนา แลวจึงทาลิปสติกเปนขั้นตอน สุดทายของการแตงหนา งายๆ แคนี้คุณจะไดสีของลิปสติกที่สวยติดเรียวปาก นานยิ่งขึ้น

7

เลือกคอนซีลเลอร โทนสีทส่ี วางกวารองพืน้ เล็กนอยในการซอนรอยแพนดา ใตดวงตา แลวใชแปรงเกลี่ยซึ่งจะไดผลลัพธที่เปนธรรมชาติและเนี้ยบกวา การใชนิ้วมือเกลี่ย

8

ปกปองเหลาดินสอเขียนคิ้วเขียนตาแทงโปรด จากแบคทีเรียและสิ่งสกปรก เพียงหมั่นเหลา ดินสอเขียนคิ้วเปนประจําอยางนอย สัปดาหละ 2 ครั้ง

9

คุณควรทําความสะอาดอุปกรณแตงหนา ทุกสัปดาห เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งสมของ สิ่งสกปรกและแบคทีเรีย แมคุณจะใชแตง อยูคนเดียวก็ตาม

10

อยาเผลอทิง้ เครือ่ งสําอางไวในรถในระหวางวันทีแ่ ดดเปรีย้ งเชียว เพราะอุณหภูมทิ ส่ี งู ปรีด๊ ติดเพดาน จะทําใหอายุเครื่องสําอางของสาวๆ สั้นลง ประสิทธิภาพก็แยลงไปดวย ดีไมดีเมื่อนํามาทาที่หนา จะพานทําใหเปนสิวเสี้ยน

11

หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงอันไมปกติของเครื่องสําอางทุกชิ้นเปนประจํา เชน ลิปสติก ดูเหมือนมีกลิ่น เหม็นหืนหรือเปลา เนื้อแปงผสมรองพื้นดูขรุขระ ไมเรียบอยางเดิมหรือไม ซึ่งสัญญาณอันตรายเหลานี้จะ คอยเตือนคุณวาถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องสําอางชิ้นใหมแลว

สุดทายแลว เครื่องสําอางที่คุณเลือกใชจะตองมีคุณภาพและมีสวนผสมที่ชวยบํารุงผิว เพราะอารทิสทรี ไมตองการใหผูหญิงสวยแบบไมมีสาระ คนหาทิปสการแตงหนาพรอมเรื่องนารูที่คุณไมควรพลาดเพิ่มเติม ไดที่ www.artistry.co.th หรือ www.facebook.com/artistrythailand December 2010

55


ทองแดงกับการเจริญเติบโตของพืช (ตอน 1) รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา อาจารยพิเศษ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร www.dryongyuth.com

แมวาทองแดงจะเปนจุลธาตุที่พืชตองการในปริมาณเพียงเล็กนอย แตดินบางชนิดก็มีปญหาขาดธาตุนี้ และเปน สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลผลิตพืชตํ่า รูปของทองแดงในดิน ทองแดง (Cu) ในดิน จําแนกได 3 ประเภท คือ ทองแดงที่เปนองคประกอบของแรไอออน ในสารละลายของดิน และที่ดูดยึดอยูกับอนุภาคดินทั้งประเภทอนินทรียและสารอินทรีย 1. ทองแดงในองคประกอบของหินและแร ในพืน้ ผิวโลก หินอัคนี หินตะกอน ดินทัว่ ไป และดินทีข่ าดทองแดง มีปริมาณทองแดงแตกตางกันดังนี้

วัตถุ

ความเขมขน (มก.Cu/กก.)

พื้นผิวโลก หินอัคนี หินตะกอน ดินทั่วไป ดินที่ขาดทองแดง

50 - 70 10 - 100 4 - 45 1 - 40 (เฉลี่ย 9) 1-2

แรทม่ี ที องแดงเปนองคประกอบไดแก มาลาไคต [Cu2(OH)2CO3] คิวปริกเฟอไรต (CuFe2O4) และคาลโคไพไรต (CuFeS2) ซึ่งเปน แรที่ละลายยาก นอกจากนี้ ทองแดงบางสวนอาจเขาไปแทรกอยู ในโครงสรางของแรดนิ เหนียว หรือถูกหอหุม ดวยออกไซดของเหล็ก อะลูมนิ มั หรือแมงกานีส ทําให ไมเปนประโยชนตอ พืช แตถา ทองแดง ในดินอยูในรูปของออกไซด เกลือคารบอเนต ซัลเฟตหรือคลอไรด จะละลายนํ้างายและถูกชะลางไปจากดิน

2. ไอออนในสารละลายของดิน ทองแดงในสารละลายดินมีความเขมขนตํา่ มาก มีอยู 3 รูป คือ Cu2+ (คิวปริกไอออน) เมือ่ ดินเปนกรด (pH ของดินตํ่ากวา 7) คิวปริกไฮดรอกไซด [Cu(OH)20] เมื่อดินเปนดาง (pH ของดินสูงกวา 7) และรูปของสารอินทรียเชิงซอนหรือ คีเลต (Chelate) ซึ่งลวนแตเปนรูปที่รากพืชดูดไปใช ได 3. ไอออนที่ถูกดูดซับ การดูดซับคิวปริกไอออน (Cu2+) ของดินมี 2 แบบ คือ การดูดซับดวยแรงของประจุไฟฟาสถิตบนผิวของแร ดินเหนียวหรืออินทรียวัตถุ ซึ่งเปนประโยชนตอพืช และการดูดซับทางเคมีที่ผิวของแรดินเหนียว อินทรียวัตถุ หรือออกไซดของเหล็ก อะลูมนิ มั หรือแมงกานีส ดวยพันธะทางเคมีทเ่ี หนียวแนน ซึง่ พืชดูดไปใชไดยากกวาการดูดซับแบบแรก เมือ่ เปรียบเทียบในกลุม จุลธาตุ ดวยกันแลว ทองแดงดูดซับกับอินทรียวัตถุไดมากกวาและเหนียวแนนกวาธาตุอื่น ดังนั้น พืชในดินอินทรีย (มีอินทรียวัตถุมากกวา 20%) จึงมักขาดแคลนทองแดง

ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนทองแดงจากดิน ปจจัยที่สําคัญมี 4 ประการ คือ 1. เนื้อดิน โดยปกติดินเนื้อละเอียดจะมีระดับความเปนประโยชนของทองแดงสูงกวาดินเนื้อหยาบ เนื่องจากวัตถุตนกําเนิดดินมีทองแดง มากกวา และการสูญหายจากการชะลางมีนอ ยกวา พืชทีป่ ลูกในดินทรายซึง่ ไมมกี ารอนุรกั ษดนิ และเกิดการชะลางมากมักขาดทองแดง 2. สภาพกรดดางหรือพีเอช (pH) ของดิน ความเขมขนของทองแดงในสารละลายดินจะลดลงเมื่อ pH ของดินสูงขึ้นจนเปนดินดาง แตความเปนประโยชนจะสูงขึน้ ในดินกรด กลาวคือโดยปกติแรดนิ เหนียวจะดูดซับไอออนของทองแดง เหนียวแนนกวาไอออนพวกอืน่ ๆ หลายชนิด ทองแดงสวนนีจ้ งึ เปนประโยชนแกพชื คอนขางยาก แตในดินกรดไฮโดรเจนไอออน (H+) ซึง่ มีอยูม ากสามารถไลทท่ี องแดง ทีด่ ดู ซับไดเปนอยางดี จึงชวยเพิม่ ทองแดงในสารละลายของดิน พืชจึงดูดใชธาตุนไ้ี ดมากเมือ่ ดินมีพเี อชตํา่ 3. สมดุลของธาตุอาหารในดิน เปนเรือ่ งสําคัญมาก หากสารละลายดินมีสงั กะสี เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง รากพืชจะดูดทองแดงไดนอ ยลง นอกจากนี้ พืชทีไ่ ดรบั ไนโตรเจนมากเกินไปจะทําใหการเคลือ่ นยายทองแดงจากใบและอวัยวะอืน่ ทีแ่ กไปยังใบออนเกิดขึน้ นอย ใบออน ยอมขาดธาตุนี้และเจริญเติบโตชา 4. ชนิดพืช เนือ่ งจากพืชแตละชนิดมีสภาพไวตอการขาดทองแดง (เมือ่ ในดินมีความเขมขนตํา่ ) แตกตางกันดังนี้ ก) ไวมาก: สม แครอท ผักกาดหอม ตนหอม และขาว ข) ไวปานกลาง: บร็อคโคลี กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก ทานตะวัน ขาวโพด แตงกวา สตรอเบอรรีและ มะเขือเทศ และ ค) ไมไว (ทน): ถั่วฝกสด ถั่วเหลืองและมันฝรั่ง ความไวของพืชตอการขาดทองแดงที่แตกตางกันนี้ เกิดจากความ แตกตางเชิงสรีระในเรื่องอัตราการดูดทองแดงจากดิน มวลของรากและปริมาณขนรากที่ใช ในการดูดทองแดง ความสามารถในการ ขับสารอินทรียออกจากรากออกไปละลายทองแดงที่ไมเปนประโยชน และการเคลื่อนยายทองแดงจากรากมายังสวนเหนือดิน ในปจจุบันมีการใชสารประกอบของทองแดงคือ คอปเปอรออกซีซัลเฟต ดวยการฉีดพนทางใบเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราสาเหตุ ของโรคพืช ดังนั้น พืชที่ไดรับการฉีดพนดวยสารเคมีดังกลาวเปนครั้งคราว ยอมมีทองแดงเพียงพอแกการเจริญเติบโต โปรดติดตามเรื่องบทบาท ความเขมขนในใบ และอาการขาดทองแดงของพืชในอะชีฟฉบับหนา 56

December 2010


รวมสงความสุข…ดวยคําอวยพรปใหม 2554 จากสมาชิกสภาสองผูส ถาปนา ในวารดิถีขึ้นปใหมนี้ อะชีฟไดรับเกียรติอยางยิ่งจากนักธุรกิจแอมเวยระดับสูงทั้ง 4 รหัส ที่ไดแบงปนคติ ประจําใจสําหรับการดําเนินธุรกิจแอมเวย รวมทั้งคําอวยพรเพื่อเปนกําลังใจใหทุกทานมุงมั่นไปสูความ สําเร็จในปขางหนาตามเปาหมายที่ตั้งไวคะ

คุณจินตนา - ดร.วิทัต พรจะเด็ด

นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา เปนตัวอยางที่ดี มีนํ้าใจ ใฝกาวหนา สามัคคี มีกตัญู รูจรรยาบรรณ ในวารดิถีขึ้นปใหม ขออวยชัยชาวแอมเวยมีสุขี จิตคิดบวกหมั่นขยันทําพีวี ขอคนดีทม่ี งุ มัน่ สมัครมา หุน สวนทีแ่ สนดีคอื สตาฟฟ พวกเราซาบซึง้ ใจทีอ่ าสา ขอขอบคุณที่ชวยทุกอยางมา แอมเวยพาความสุขสูทุกคนเอย

คุณมาณวิกา - คุณสมบูรณ ขุนคลาย นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต

เราทําธุรกิจดวยความสุข เพราะไดมโี อกาสมอบความสุขใหกบั ผูค น และจะตัง้ ใจ ทําตอไปตลอดชีวิต ปใหมกําลังจะมาถึง และนับวาเปนปแหงโอกาสที่ยิ่งใหญ ขออวยพรใหทุกทาน ประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีใ่ ฝฝน มีความสุข สมหวัง และมีชีวติ ดังปรารถนา

คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน บุญอริยะ นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต

ความศรัทธาคือความเชือ่ แม ในสิง่ ทีย่ งั มองไมเห็น และผลลัพธของความศรัทธา คือจะไดเห็นในสิ่งที่เชื่อ เรามีความเชื่อตั้งแตเริ่มตนในธุรกิจนี้ วันนี้เราจึงพบวา ในโลกนี้มีแตสิ่งที่คาดไมถึง แตไมมีสิ่งใดเปนไปไมได ขอใหทุกทานมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด มีจิตใจแจมใสเบิกบาน และมีความสุข สดชื่นกับทุกวันทุกเวลาที่ผานเขามาและจะผานไป ขอให ปนี้เปนปแหงความ รุงโรจนเปนปแหงความสุกสวางในชีวิตของทุกทาน

คุณอรอนงค ศิริรังคมานนท

นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา ดิฉันดําเนินธุรกิจแอมเวยดวยวิสัยทัศนในศักยภาพ ดวยความรักในผูคน ดวยความสุขในการแบงปน ดวยปรัชญาของการเปนผูใ ห ดวยความเชือ่ ในพลัง ของทีม ดวยความรับผิดชอบที่จะสําเร็จ เพื่อเปนตัวอยางแหงแรงบันดาลใจ ขอให ปใ หมนข้ี องนักธุรกิจแอมเวยในประเทศไทยทุกคน เปนปใหมแหงความหวัง เต็มไปดวยพลังของความมุ วาม งมั่นเพื่อกาวสูความสําเร็จทุกลําดับที่นาภาคภูมิใจ สวัสดีปใหม 2554 คะ December 2010

57


ทองโลกกวางกับแอมเวย

ลาสเวกัส เมืองสวรรคแหงโรงแรมระดับหรู ชาวอินเดียนแดงผูเรรอนไดเคยกลาวถึงดินแดนกวางไกลแหงทุงหญาเขียว แมนํ้าขุนแดง ตนกระบองเพชรใหญ ปาหนามแหลม โขดหินผาสลับซับซอน มาปา งูหางกระดิ่ง สุนัขจิ้งจอกโคโยตี้ เหยี่ยวทะเลทราย แรงภูเขา กระตาย พุม หญา ตัวแพรรด่ี อ ก และนกนักวิง่ (โรดรันเนอร) อากาศหนาวเหน็บ ฝนตกหนัก นํา้ ทวม ทะเลทราย เปลวแดดเตนระบํา ดอกไมปา บานสะพรัง่ ดวงดาวเต็มฟากฟา ในคืนเดือนมืด ผูรอนแรมจะตองอาศัยหลืบซอกหินเปนที่พักผอนหลับนอน ทามกลางสายลมครางหวีดหวิวดุจดั่งเสียงของปศาจ… ดินแดนที่แสนกันดารของชาวอินเดียนแดงดังกลาว ปจจุบันคือเมืองลาสเวกัสที่สวางไสว เต็มไปดวยแสงสีจากไฟฟาที่สงมาจากเขื่อนฮูเวอรบนแมนํ้าโคโลราโด มีหมูบานเรียงรายสุด ลูกหูลูกตา ถนนหนทางสะดวกสบาย สนามบินนานาชาติ ศูนยการคา แหลงบันเทิง และ เหนือสิ่งอื่นใดคือมีการสรางสถานคาสิโนและโรงแรมที่หรูหราวิจิตรพิสดาร พรั่งพรอมดวย สิ่งอํานวยความสะดวกดั่งเมืองสวรรคกลางทะเลทราย ในป ค.ศ.1931 โรงแรมคาสิโนแหงแรกเกิดขึน้ บนถนนฟรีมอนทชอ่ื Fremont Street Gambling Hall สวนโรงแรม The Apache เปนโรงแรมแรกทีม่ ลี ฟิ ท โรงแรม The Horseshoe เปนแหงเดียว ทีพ่ น้ื ปูพรม ตอมามีคาสิโนในสถานีรถไฟเปนครัง้ แรกของโลกชือ่ Union Station Hotel & Casino ปจจุบันมีโรงแรมและคาสิโนมากกวา 50 แหง บนถนนฟรีมอนทที่มีหลังคาคลุมบนถนนยาว 500 เมตร ประดับไฟแสงสีเตนระบําจํานวน 1.5 ลานดวง มีอนุสาวรีย “จอหน เวยน” ดาราภาพยนตรผูยิ่งใหญตลอดกาล ตํานานคาวบอยแหงทะเลทรายโมฮาวี่และเมืองลาสเวกัส ในป 1941 ไดมีการตัดถนนลาสเวกัสบูเลอวารดหรือถนนสตริป (Strip) เพื่อเชื่อมตอกับ สนามบิน จึงเริ่มมีการสรางโรงแรมคาสิโนบนถนนสายใหม คือโรงแรม El Rancho, Aladin, Sahara, Frontier, Harrahs, Stardust และโรงแรม Flamingo หลังจากนั้นจึงเกิดอัครสถาน ของการสรางโรงแรมรีสอรทที่ผสมผสานความฝนและจินตนาการอยางยิ่งใหญอลังการ มีการออกแบบตกแตงอยางสวยงาม มีคาสิโน โรงละคร สถานบันเทิง ศูนยการคา รวมทั้ง ศูนยการประชุมที่ประดับดวยแสงสีระยิบระยับและไมเคยหลับใหล โดยขอแนะนําโรงแรม ที่นาสนใจในลาสเวกัส อาทิ เอ็มจีเอ็มแกรนด (MGM Grand) และซิกเนเจอร (Signature) โรงแรมในเครือ ของบริษัทสรางภาพยนตร ในฮอลลีวูดที่มีสัญลักษณรูปสิงโต มีความโดดเดนเพราะเปนตึก กระจกสีเขียวมรกตกวางใหญรวมกับตึกสีทองสูงเดนที่อยูบนถนนสตริป มีหองพักจํานวน 5,690 หอง นับเปนโรงแรมทีใ่ หญทส่ี ดุ ในลาสเวกัส ถาจะพักใหครบทุกหองจะตองใชเวลา รวม 15 ปครึ่ง มีการสรางกรงสิงโตเอาไวที่มุมคาสิโนซึ่งกวางใหญกวาสนามฟุตบอล มีสระวายนํ้ากลางแจงและในรม ศูนยการคาและหองจัดกิจกรรมขนาดใหญ และยังมี สถานีรถไฟรางเดียวที่ประตูทางเขามีรูปปนสิงโตสีทองยืนอาปากตอนรับอยูดวย

58

December 2010


โรงแรมลุกซอร (Luxor The Hotel) เปนรีสอรทคาสิโนใหญอันดับสอง บนถนนสตริป ที่นํารูปแบบโบราณสถานจากอาณาจักรอียิปต เชน มหาประมิด ตัวสฟงส เสาโอบิลสิ ก มาสรางเปนอาคารทีพ่ กั ซึง่ ดูแปลกตาอยางลึกลับและนาตืน่ เตน หองคาสิโนจะอยูภายใตหลังคาประมิดซึ่งในเวลากลางคืนจะมีไฟสองสวางขึ้นไปบน ฟากฟา ใหบรรยากาศประดุจเปนเสนทางสูแ ดนสุขาวดี มีหอ งพักทัง้ หมด 4,408 หอง การประดับตกแตงทัว่ ทัง้ โรงแรมใหความรูส กึ เหมือนกับการยอนยุคกลับไปสูอ ดีตกาล อันยิ่งใหญและเจริญรุงเรืองของดินแดนฟาโรหแหงลุมแมนํ้าไนล เวเนเชี่ยน (The Venetian) เปนโรงแรมรีสอรทยิ่งใหญอลังการที่นํารูปแบบ บรรยากาศของจัตุรัส “ซานมาร โค” และ “พระราชวังดอเช” จากเมืองเวนิสแหง ทะเลอาเดรียติกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีมาไวบนถนนสตริปไดอยาง ลงตัวและสมบูรณแบบ ดวยจํานวนหองพัก 4,027 หอง มีมุมถายรูปแสนสวย ดวยหอระฆังทรงสี่เหลี่ยม สะพานโคงรีอัลโต เรือแจวกอนโดลา และแมนํ้าลําคลอง แสนงดงาม พรอมทัง้ ศูนยการคาแฟชัน่ สุดหรูของดีไซนเนอรระดับโลกและโรงละคร ขนาดใหญ เบลลาจิโอ (Bellagio) โรงแรมโรแมนติกสไตลเมดิเตอรเรเนียนที่เนนความ สดชื่นของสายนํ้าและความงามของคริสตัล ตั้งอยูชวงกึ่งกลางของถนนสตริปซึ่ง แวดลอมดวยกลุมโรงแรมที่มีชื่อเสียง เชน ซีซารพาเลซ โมนาโค นิวยอรก ปารีส ฟลามิงโก บอลลี่ และแพลเน็ทฮอลลีวูด ทําใหมีความรูสึกเหมือนไดอยูในออมกอด ของแสงสีและภาพชีวิตของลาสเวกัส มีโรงละครและศูนยการคาที่หรูหราติดอันดับ ของเมือง มีหองพัก 3,993 หอง ซึ่งเปนโรงแรมขนาดใหญเปนอันดับที่ 6 สวนการ ประดับตกแตงอาคารสถานทีท่ ง้ั หมดอาศัยเสนหข องสายนํา้ ความสดชืน่ ของอุทยาน พืชพรรณไม และเหลี่ยมมุมของแกวเจียระไน จึงไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเปน “เพชรงามแหงลาสเวกัส” โรงแรมยูเนียน (Union Station Hotel & Casino) หนึง่ ในโรงแรมใหญ ที่อยูกลางดาวนทาวนและเปนสัญลักษณทางประวัติศาสตรของเมืองลาสเวกัส มีจดุ เริม่ ตนตัง้ แตยคุ อินเดียนแดง ยุคการสํารวจทําเหมืองแร ยุคคาวบอยตอนฝูงวัว สูสถานีรถไฟ และยุคของเมืองคาสิโน เปนสถานีรถไฟที่มีคาสิโนแหงเดียวในโลก บนถนนฟรีมอนท ดานหนาโรงแรมจะมีโรงแรม คาสิโน ภัตตาคาร และศูนยการคา เรียงรายกันอยูภายใตหลังคาที่ประดับดวยแสงไฟเตนระบํามากกวา 1.5 ลานดวง

ลาสเวกัส จึงเปนเมืองสวรรคกลางทะเลทรายที่เติบโตมาอยางนา มหัศจรรย มีนักทองเที่ยวมากกวาปละ 40 ลานคน เต็มไปดวย โรงแรม รีสอรท คาสิโน และอุทยานแสนสวยที่เนรมิตขึ้นมาจาก ความฝนและจินตนาการมากกวา 1,700 แหง และหองพักมากกวา 140,000 หอง…แลวเราจะไปดวยกัน


การสัมมนา นักธุรกิจแอมเวย ระดับแพลตินัมใหม 23 – 25 กันยายน 2553 การสัมมนานักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมใหมในครั้งนี้มีผูเขารวมมากกวา 100 รหัส โดยเริม่ การสัมมนาตัง้ แตเชาทีก่ รุงเทพฯ ทุกทานตางไดรบั ความรูม ากมาย ทัง้ ยังไดแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอผูบริหารระดับสูงโดยตรง ในชวงบายไดเดินทางสู จ.กาญจนบุรี เพื่อรวมสัมมนาและทํากิจกรรมอีกมากมาย ทุกทาน รวมแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ทําใหบรรยากาศสนุกสนานและไดรูจักกันมากขึ้น สวนกิจกรรมที่ขาดไมไดคือ เกมกีฬาเพื่อความสามัคคี แตละคนไดออกแรงกันอยาง เต็มความสามารถจนพูดเปนเสียงเดียวกันวาสนุกสนานและสุดยอดมาก การสัมมนาระดับผูนํา 2555 ณ เมืองลาสเวกัสและเมืองแอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังรอการมาเยือนของทุกทาน...คุณทําได

60

December 2010


จากใจ…แพลตินัม “คุณเมตตาเปนคน จ.นครศรีธรรมราช มีอาชีพคาขาย สวนผมเปนคน จ.เลย เคยประกอบอาชีพ หลายอยาง อาทิ ชาวนา พอครัวในโรงแรม พอคาขายขนมหวาน ไสกรอกอีสาน ขนมครก และ สุดทายขายลอตเตอรีจ่ นมีรา นลอตเตอรี่ 10 สาขา เริม่ ทําธุรกิจแอมเวยดว ยความเกรงใจ แมรสู กึ วา ยังไมพรอม แตดวยความขยัน อดทน มุงมั่น ก็สามารถประสบความสําเร็จในวันนี้ได โดยมีพอแม ของเราและลูกๆ เปนแรงบันดาลใจสําคัญ ถาเราคิดใหญ ความสําเร็จก็จะใหญตามครับ” “ขอขอบคุณบริษัทแอมเวยที่ใหการตอนรับเปนอยางดี ทําใหเขาใจคําวาหุนสวนมากขึ้น บรรยากาศใน การสัมมนาสุดยอดมาก อาหารเยี่ยม มิตรภาพเต็มเปยม อยากใหทุกคนไดมาสัมผัสดวยตัวเองครับ”

เมตตา ไหมละเอียด – ฟาแตง พงษ์ขนั ตรี

วิเชียร – พีรวรรณ ไกรแกว

“ผมเปนตํารวจตระเวนชายแดน เวลาสวนใหญตอ งทํางานอยูใ นปาเขา จึงมีเวลาอยูก บั ครอบครัวนอย เคยทําธุรกิจแอมเวยเมื่อ 10 ปกอน แตไมประสบความสําเร็จ เมื่อมาทําแอมเวยอีกครั้งจึงรูสึกเฉยๆ แตเมือ่ คุณพีรวรรณซึง่ ไมเคยทําธุรกิจมากอนไดเขาสูธ รุ กิจแอมเวยและทําใหความเปนอยูใ นครอบครัว ดีข้นึ ผมจึงเริ่มชวยทําแอมเวย แมจะเหนื่อยจากงานประจํามาก แตเชื่อวาแอมเวยจะชวยปลดเปลื้อง พันธนาการของเราได จึงเขามาศึกษาเรียนรู ยอมเปลี่ยนแปลงความคิด และเชื่ออัพไลน” “รูสึกประทับใจพนักงานทุกทานที่เปนกันเอง เพื่อนๆ ทุกคนที่รวมสัมมนา บรรยากาศที่ปลุกเราให ตืน่ เตนและตัง้ เปาหมายทีจ่ ะพบกันทีล่ าสเวกัส ขอขอบคุณอัพไลน ดาวน ไลน และไซด ไลนทกุ คนครับ”

“ผมเพิ่งจบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มทํา ธุรกิจแอมเวยตอนศึกษาอยูชั้นปที่ 2 โดยการเปดโอกาสจากคุณบุตรพจน พลพิพัฒนพงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร ซึ่งเปนเพื่อนที่เคยทํากิจกรรมดวยกัน เมื่อตั้งใจประสบความสําเร็จ จึงศึกษาแผนธุรกิจและตัดสินใจลงมือทํา เปลี่ยนแปลงตัวเอง อดทน และไมยอมแพ ทุกเสนทาง ลวนมีอุปสรรค แตถาเรายืนหยัดทุกอุปสรรคก็เปนเพียงแคเสนทาง” “รูสึกประทับใจความเปนหุนสวนที่แอมเวยมีใหเรา เพื่อนๆ ทุกคนเปนกันเองมาก แอมเวยคือ หุนสวนระดับโลกที่มีความเปนมืออาชีพอยางมาก การสัมมนาครั้งนี้ทําใหผมเรียนรูและพัฒนา ตัวเองไดอีกมหาศาล ทีมงานสุดยอดมากครับ”

กิระศิษฎ ภัทรฐิตินันท

การประชุมนักธุรกิจแอมเวย ระดับเข็มทอง 6 - 7 กันยายน 2553 เตรียมพรอมสําหรับการเปนผูน าํ ในการประชุมนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง โดยทุกทานทีเ่ ขา รวมประชุมตางไดรบั ฟังแนวคิด แผนธุรกิจแอมเวย พรอมขอมูลทีน่ า สนใจมากมายจากผูบ ริหาร ของบริษทั แอมเวย และยังไดรบั เกียรติจากคุณพิชติ - คุณสุนพ ิ ร ปญญาพันธ นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชร รวมแบงปนประสบการณและเคล็ดลับในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ในวันรุงขึ้นเข็มทองใหมทุกทานไดเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายขายตรงและความรูเกี่ยวกับ แบรนดแอมบาสเดอร เพื่อกาวไปเปนผูนําระดับที่สูงขึ้นตอไป แลวคุณพรอมหรือยัง

December 2010

61


แอมเวยเอ็กซ โป 2010 หาดใหญ ผานไปแลวกับงานแอมเวยเอ็กซ โป 2010 หาดใหญ ที่จัดขึ้นอยางยิ่งใหญ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผานมา ณ คอนเวนชั่นฮอลล ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ภายใตแนวคิดแอมเวย...หวงใย...แบงปน ซึ่งไดรับความสนใจจากนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจผลิตภัณฑของแอมเวย ในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียงรวมกวา 3,120 คน ทุกทานที่เขารวมงานตางไดรับสาระความรู และการใหขอมูลผลิตภัณฑจากนักธุรกิจแอมเวย ดําเนินการ โดยผูนํากลุมผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและกลุมผลิตภัณฑสําหรับบาน คุณมะนุง คุณวรรณา แลโซะ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร และผูนํากลุมผลิตภัณฑสําหรับเรือนราง คุณลลิตา - คุณปราโมทย แกวมี นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต พบกับผลิตภัณฑมากมายกวา 500 รายการ ทีน่ าํ มาจัดแสดงในงาน อาทิ บูธ กลุม ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ กลุมผลิตภัณฑ สําหรับเรือนราง กลุมผลิตภัณฑสําหรับบาน และเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก พรอมกิจกรรมบนเวทีเพื่อใหสาระความรู นอกจากนี้ ยังจัดใหมีบูธสําหรับสมาชิกแอมเวย โดยเฉพาะ พรอมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายโดยไมมีคาใชจาย อาทิ บริการตรวจสภาพผิว ตรวจสภาพผม ตรวจวัดองคประกอบของรางกาย กิจกรรมเวิรคช็อปสุดพิเศษ 20 Minutes Make Up Workshop by ARTISTRY ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกจํานวนมาก การประชุมระดับภูมภิ าค 2010 ในครัง้ นีย้ งั ไดรบั เกียรติจากผูป ระสบความสําเร็จ รวมแบงปน ประสบการณในการทําธุรกิจแอมเวย คุณวันเพ็ญ - คุณกมล ตัณฑปุตตะ นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหาร และคุณเอกชัย วริทธิช์ ราพร นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม ทีใ่ หแนวทาง และแนวคิดในการทําธุรกิจแอมเวย ทีห่ ลากหลาย พรอมโอกาสทางธุรกิจ ทีเ่ ปดกวางสําหรับทุกคน

62

December 2010


Amway…Your Number One Partnership

แอมเวย…หุนสวนอันดับหนึ่งของคุณ เพราะคุณคือหุนสวนอันดับหนึ่งของเรา เชิญรวมเปนหนึ่งในความสําเร็จที่จะจุดประกายความฝน สัมผัสความภาคภูมิใจและรวมเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จอันยิ่งใหญในธุรกิจแอมเวย เตรียมพบกับปรากฏการณงานแสดงสินคาและงานประชุมอันยิ่งใหญแหงป

แอมเวยเอ็กซ โประดับชาติ 2011

Amway Expo 2011

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น. วันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2554 เวลา 10.00 - 17.00 น. ชาเลนเจอร 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การประชุมผูนําระดับชาติ 2011

National Leadership Conference 2011

วันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2554 เวลา 18.00 - 22.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น.) ชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปเทานั้น

การประชุมระดับชาติ 2011

National Convention 2011

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2554 เวลา 16.30 - 21.00 น. (ประตูเปดเวลา 15.30 น.) ชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดการจําหนายบัตรและผูปราศรัยรับเชิญของงานนี้ ได ในนิตยสารอะชีฟ ฉบับเดือนมกราคม 2554 64

December 2010


พบกับโอกาสทางธุรกิจที่ดี มั่นคง และมีคุณภาพ ที่คุณสามารถเริ่มตนธุรกิจไดดวยความมั่นใจ เพราะธุรกิจแอมเวยพรอมสนับสนุนคุณทุกดาน ดวยบทพิสจู นความเปนธุรกิจขายตรงอันดับหนึง่ ของเรา รวมภาคภูมิใจกับองคกรที่ยิ่งใหญระดับโลก

รวมสัมผัสประสบการณ แหงความประทับใจในการเดินทาง ตามความฝนไปสุดขอบฟา กับทองโลกกวางกับแอมเวย หนึ่งในรางวัลความสําเร็จที่ใหคุณ ไดรวมสะสมไมลชีวิตกันอีกครั้ง 19 - 20 กุมภาพันธ 2554 ณ รอยัล จูบลิ ี บอลรูม

พบขอมูลผลิตภัณฑ ของแอมเวยที่ผูคนทั่วโลก ตางเชื่อมั่นและพึงพอใจใน คุณภาพ เพลิดเพลินกับสาระ ความรู และคุณภาพของผลิตภัณฑ แอมเวยกวา 500 รายการ พบกับ รายการบนเวทีและกิจกรรมที่ นาสนใจ และของรางวัล มากมายตลอด 2 วัน

เรียนรูน วัตกรรม ความงามจากภายในสูภ ายนอก โดยการนําเสนอของนักวิทยาศาสตร ผูค ดิ คนสูตรผลิตภัณฑ เพียว ไวท และเมคอัพ อารทสิ ตชอ่ื ดัง และพบกับผลิตภัณฑอารทสิ ทรี พรอมผลการวิจยั ใหมลา สุดทีเ่ ผยแพรเปนครัง้ แรก ในโลกถึงทางลัดทีจ่ ะนําคุณสูผ วิ แลดูกระจางใส อยาพลาด! อัพเดทเทรนดการแตงหนา ดวยสีสนั ใหมลา สุดจากอารทสิ ทรี 19 - 21 กุมภาพันธ 2554 หองจูปเ ตอร 4 - 7 ชัน้ 1 อาคารชาเลนเจอร

สัมผัสประสบการณ การเปนอันดับ 1 ดานยอดขาย ระดับโลกในกลุมบริษัทวิตามิน และเกลือแร โดยวิทยากรจาก สถาบันสุขภาพนิวทริไลท 19 - 21 กุมภาพันธ 2554 หองจูปเตอร 8 - 10 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร

ติดตามรายละเอียดการจําหนายบัตรและผูปราศรัยรับเชิญของงานนี้ ได ในนิตยสารอะชีฟ ฉบับเดือนมกราคม 2554 December 2010

65


จากความมุงมั่น… สูวันแหงความภาคภูมิใจ

ดร.พงษ์ศักดิ์ - ดร.พรทิพย อัจจิมารังษี นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูแ ละเพชรคูส องผูส ถาปนา ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจทุกทาน รวมแสดงความยินดีและเปนกําลังใจ ในพิธีประกาศเกียรติคุณของนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูและเพชรคูสองผูสถาปนา ดร.พงษ์ศักดิ์ - ดร.พรทิพย อัจจิมารังษี วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ อารีนา ฮอลล ศูนยการแสดงสินคานานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 19.00 – 21.00 น. (ประตูเปดเวลา 18.00 น.) 66

December 2010


ขอเชิญรวมเชียรและใหกําลังใจผูเขาแขงขันทั้ง 10 ทาน เพื่อเฟนหาสุดยอดแบรนดอารทิสทรี ในการแขงขัน ARTISTRY Beauty Talent 2010 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สํานักงานใหญแอมเวย

ขอเชิญรวมเชียรและใหกาํ ลังใจผูเ ขาแขงขันทัง้ 10 ทาน เพือ่ เฟนหาสุดยอดแบรนดนวิ ทริไลท ในการแขงขัน Nutrilite Expertise 2010 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สํานักงานใหญแอมเวย


สวยสุขภาพดีดวยอารทิสทรีและนิวทริไลท

เพราะรูว า ทุกคนตางก็ปรารถนาจะมีสขุ ภาพทด่ี แี ละผิวพรรณทีส่ วยงาม อารท Live 2010 งานแฟรยิ่งใหญเพื่อผูหญิงทุกสไตลเมื่อวันที่ 5 - 10 ตุลาคม ที สิ ทรีและนิวทริไลทจงึ รวมเปนผูส นับสนุนหลักงาน Woman 2 แบรนดรว มผนึกกําลังยกบรกิ ารทัง้ ดานสุขภาพและความงามไปใหบริการกับ่ผานมา ณ ชาเลนเจอร 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานนี้ อยางใกลชิด รวมดวยกิจกรรมรายการเวทีตางๆ จากเหลา Celebrity คนดั นักธุรกิจแอมเวย สมาชกิ และผสู นใจทัว่ ไป พรอมคําแนะนาํ งมากมาย งานนี้เรียกวาใครที่ไดไปเยี่ยมชมก็ไดทั้งความรู ความสนุกสนาน ความงาม และเค ล็ดลับสุขภาพดีกลับบานกันแบบครบสูตรเลยทีเดียว

68

December 2010


ตนแบบ “นักขายตรงดีเดน 2553”

จากแอมเวย ในงานวันเกียรติยศนักขายตรงไทย นักธุรกิจแอมเวย 3 รหัสที่ไดรับรางวัล “นักขายตรงดีเดน 2553” ขึ้นรับโล “นักขายตรงดีเดน 2553” จากนายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะ กรรมการคุม ครองผูบ ริโภค โดยมีคณ ุ ปรีชา ประกอบกิจ กรรมการ ผูจัดการ แอมเวยประเทศไทย รวมแสดงความยินดีและถายภาพ แหงเกียรติยศรวมกันบนเวที ในฐานะนักขายตรงที่ประสบความ สําเร็จและดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ อันหมายถึงมีทั้ง ความเกงและคุณธรรมอันดีในวิชาชีพ

คุณสําราญ - คุณเลิศอนงค จันศรีคง นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร สองผูส ถาปนา

นพ.ธนาเศรษฐ - คุณธัณยจริ า พืน้ ชมภูจริ โชติ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

คุณดารณี - คุณวันชัย รุง ภูวภัทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

“งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทย” ประจําปนี้ จัดขึ้นอยางหรูหราสมเกียรติในบรรยากาศงาน กาลาดินเนอร ภายใตแนวคิด “The Mission One” หรือ “พันธกิจแหงความเปนหนึ่ง” ที่ตั้งใจ บงบอกถึงการทําหนาทีข่ องนักธุรกิจอิสระทีย่ ดึ มัน่ ในจรรยาบรรณแหงการดําเนินธุรกิจจนนําไปสู ความสําเร็จอันยิ่งใหญที่เปนหนึ่งเดียวกันนั่นเอง เสียงปรบมือแหงความชื่นชมยินดีจากใจของ ผูรวมงานนับพับคนที่ตั้งใจมอบแด “นักขายตรง ดีเดน” ผูเปนตนแบบแหงความสําเร็จของเราใน วันนัน้ คือเสียงแหงพลังและแรงบันดาลใจ ใหกบั ความฝนอีกนับลานที่จะรวมสรางสรรคธุรกิจ ขายตรงใหเติบโตและประสบความสําเร็จอยาง สวยงาม บนพืน้ ฐานแหงความถูกตองและคุณธรรม อันดีสบื ตอไป...ซึง่ เราเชือ่ มัน่ วานักธุรกิจแอมเวย ทุกทานจะเปนแรงสําคัญที่ชวยผลักดันความฝน นั้นใหเปนจริงไดในที่สุด


นิวทริไลท รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จัดการบรรยายวิชาการพิเศษหัวขอ “Integrative Health and Chronic Disease Prevention Program” ดร.ชนินทร เจริญพงศ ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ดานสาธารณสุข (ขวา) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติเปนประธานในการบรรยายวิชาการ พิเศษหัวขอ “Integrative Health and Chronic Disease Prevention Program” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการทดสอบผลของสารอาหารที่ มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Nutrient Effects) ตอโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง ทั้งนี้ “นิวทริไลท” ผูนําผลิตภัณฑเสริมอาหารชั้นนํา ระดับโลกจากแอมเวย ไดเชิญนักวิชาการระดับโลก ดร.โทมัส เจ. สลากา (ที่ 2 จากขวา) ผูอ าํ นวยการศูนยการศึกษาเรือ่ งสุขภาพสวนภูมภิ าค เอดินเบิรก ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมือง ซานแอนโตนิโอ สหรัฐอเมริกา ใหเกียรติบรรยาย ดร.นพ.ดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ซาย) ใหเกียรติเปนผูแปลภาษา และนางวาณีรัตน แกววิเชียร (ที่ 2 จากซาย) รองผูอํานวยการ ฝายการตลาด บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด รวมฟงการบรรยายพรอมถายภาพรวมกัน ทัง้ นี้ การจัดบรรยายวิชาการดังกลาวมีเจาหนาทีข่ องสถาบันทีเ่ กีย่ วของกับงานอาหารและโภชนาการ ใหความสนใจรวมฟงการบรรยายกวา 50 คน ทัง้ จากสถาบันวิจยั จุฬาภรณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแหงชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับเปนการแลกเปลีย่ นประสบการณและความรูท เ่ี ปนประโยชน เพือ่ การพัฒนา ดานอาหารและโภชนาการในประเทศตอไป งานจัดขึ้น ณ หองหลวงวิเชียรแพทยาคม กระทรวงสาธารณสุข

แอมเวย…หุนสวนอันดับ 1 ที่คุณไววางใจ วางใจในความสําเร็จกับหุน สวนอันดับ 1 ในฐานะแชมปธรุ กิจขายตรงไทยทีม่ ยี อดขายเติบโตตอเนือ่ งเหนือใคร! ธุรกิจแอมเวย ไมเพียงเปนแชมปทค่ี รองตําแหนงยอดขายสูงสุดในตลาดขายตรงไทย แตยงั เปนธุรกิจเดียวทีม่ ยี อดขายเติบโตตอเนือ่ งอยางมัน่ คง ไมวา วันนีห้ รืออีกกีป่ ข า งหนา พิสจู นไดจากยอดขายปลา สุด 13,300 ลานบาท และพรอมทะยานสูเ ปาหมาย 20,000 ลานบาท ในป 2555 ยอดขาย (ลานบาท) 14,000 12,000

11,550

10,000

9,280 8,990

8,000

10,150

7,660

6,000

4,231 4,805 4,310

4,000 2,159

2,000 0

9,710

1,054 61 126 351 614

2,645 3,155

4,037 4,400

5,400

3,331

1,593

2530 2531 2532 2533 2534 2535 536 537 38 39 2 2 25 25 2540 2541 2542 2543 544 45 2 25 2546 2547 2548 2549 2550 551 52 55 2 25 25

ปบัญชี (พ.ศ.)

นี่คือ…หนึ่งในที่มาแหงความไววางใจที่นักธุรกิจแอมเวยมืออาชีพกวา 320,000 รหัส ตัดสินใจเลือกประสบความสําเร็จกับแอมเวย… หุนสวนอันดับ 1 ที่พรอมเคียงขางคุณสูความสําเร็จ! 70

December 2010


กิจกรรม “ความดี…คุณทําได” ขอเชิญชวนพีน่ อ งชาวแอมเวยทกุ ทานรวมแสดงพลังความดีทค่ี ณ ุ ไดเคยทําดีหรืออยากทําดี ใหประจักษ์สสู ายตาทุกคู และประกาศกองความดีของชาวแอมเวย -1

-2

-3

ฉันมิใชขยะ…นะจะ

ทุนการศึกษาแอมเวย

บริจาคโลหิต

รักษ โลกกับการคืนบรรจุภัณฑพลาสติก มากกวา 3.7 ลานชิ้น

มอบโอกาสทางการศึกษาแกนอ ง 171ทุน จนจบปริญญาตรี

สงมอบโลหิตกวา 4.5 ลานซีซี เพื่อตอชีวิต เพื่อนมนุษย

-4

-5

-6

ยิ้มสยาม

หนังสือเสียง

หองสมุดแอมเวย

คืนรอยยิ้มใหเด็กปากแหวงเพดานโหวแลว 1,475 คน ตอเนื่องกวา 13 ป

ผลิตหนังสือเสียงกวา 172,500 ชิ้น เพื่อผูพิการทางสายตา

พัฒนาหองสมุดแอมเวย 22 โรงเรียน เปดโลกทัศนเด็กไทยกวา 7,500 คน

กติกางายๆ ในการรวมเปนคนดีแอมเวย 1. เพียงเลือกกิจกรรม “ความดี...คุณทําได” 1 กิจกรรม พรอมเขียนความรูสึกที่อยากบอก และกรอกขอมูลตัวคุณเอง 2. ตัดชิ้นสวน (ตามรอยปรุ) พรอมแนบรูปถายขนาด 4x6 นิ้ว ของคุณ ใสซองติดแสตมป และสงกลับมายังมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย 52/183 ถนนรามคําแหง บางกะป กทม. 10240 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2553 (พิจารณาจากตราประทับไปรษณียเปนสําคัญ) 3. ความรูสึกที่สงกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนด มูลนิธิฯ จะคัดเลือกเพื่อนําไปแสดงในสื่อตางๆ ของบริษัท 4. ขอสงวนสิทธิ์การนําเสนอรูปภาพตามที่มูลนิธิฯ เห็นสมควร

กิจกรรม “ความดี…คุณทําได” เลือกกิจกรรมหมายเลข .................................................................. ความรูสึกที่อยากบอก .................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอมูลผูรวมสนุก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................... หมายเลขประจําตัว นธอ./สมาชิก .......................................................................... โทรศัพท ............................................................................................................................. อีเมล ....................................................................................................................................


ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง” CSR Club ขอแสดงความยินดีกับนายพลศักดิ์ แสงพรมศรี นักเรียนทุนแอมเวยผูซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาเปน วาที่บัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี ดวยเกรดเฉลี่ย 3.71 ในเดือนมีนาคม 2554 เขาไดกาวผานความขาดแคลนในชีวิตความเปนอยูดวยความตั้งใจศึกษาเลาเรียน เพื่อเดินตามความฝนของ ตัวเองและชวยเหลือครอบครัวใหมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในวันนี้ความสําเร็จอยูไมไกลเกินเอื้อม ดวยความมุงมั่นที่จะเปนครู สอนวิทยาศาสตร จึงตัง้ ใจกลับไปมอบวิชาความรูท ไ่ี ดเรียนมาทัง้ หมด ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแหงหนึง่ ใน จ.สกลนคร ซึ่งเปนจังหวัดบานเกิดของตัวเอง นายพลศักดิ์กลาวคําขอบคุณจากใจวา “ขอขอบคุณมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยและ บริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ทีไ่ ดมอบทุนการศึกษาใหผมไดสานฝนของตัวเอง จนสําเร็จไปไดดวยดี และขอขอบคุณพีๆ่ ทุกทานที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผม ผมรักพีๆ่ ทุกคนครับ” “ชีวิตของผมทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเสนทางเดิมแลว เปนเสนทางที่ตองรับผิดชอบ หลายสิ่งมากขึ้น ไมใชเพียงรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองเทานั้น แตตองรับผิดชอบตอ สังคมและประเทศชาติของเราดวย เพราะนั่นคือ “วิชาชีพครู” จุดเปลี่ยนในครั้งนี้ถือเปน จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิต ผมขอสัญญากับพีๆ่ แอมเวยทุกคนวาจะทําหนาที่ครูให สมบูรณแบบที่สุด และขอฝากวา “เราทําใหพรุงนี้สดใสได แคเริ่มตนดวยการให” เหมือนกับที่พๆี่ ทุกคนใหชีวิตใหมกับผมครับ”

เราสองคนไดรวมบริจาคเงินเขากองทุนการศึกษาของมูลนิธิ แอมเวยเพื่อสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง เพราะเชื่อวาการศึกษาจะ เปนโอกาสที่ทําใหพบกับชีวิตที่ดีขึ้น และพวกเราก็อยากแบงปน โอกาสนี้ใหกับนองนักเรียนทุนแอมเวย เหมือนกับที่แอมเวยให โอกาสพวกเราไดพบกับชีวิตที่ดีเชนกัน ในแตละปพวกเราเฝาดู ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนนองๆ ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีและมีงานทําตามทีฝ่ น ไว หรือนองๆ ทีก่ า วเขาสู รัว้ มหาวิทยาลัยป 1 นับเปนความรูส กึ ทีน่ า ภาคภูมใิ จแทนคุณพอ คุณแมของนองทุกคน

สุฑตา - ชยพล สุวรรณกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง

72

December 2010


เปดหนาสิ่งแวดลอมกับ Mr. Recycle

คืนมาก มีสทิ ธิม์ าก! บรรจุภัณฑพลาสติกแอมเวย มีคา…อยาทิ้ง นําสงคืนที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ พรอมรับคะแนนสะสม รับสิทธิ์แลกของที่ระลึก ตอบแทนนํ้าใจในการรักษ์สิ่งแวดลอม ตั้งแต 4 พ.ย. - 4 ธ.ค. 53 ขอมูลเพิ่มเติม www.amwayshopping.com * ของที่ระลึกมีจํานวนจํากัด ** ขอสงวนสิทธิ์แลกของที่ระลึกไดระหวางวันที่ 4 พ.ย. - 4 ธ.ค. 53 เทานั้น หรือจนกวาของที่ระลึกจะหมด

ประมวลภาพป 2553

ของขวัญ ที่ประเมินคาไมได การออกหนวยรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศป 2553 ไดจัด กิจกรรมขึน้ 4 ครัง้ (ครัง้ ที่ 13 - 16) โดยมีนกั ธุรกิจแอมเวย สมาชิก พนักงาน และผูส นใจทัว่ ไปรวมบริจาคโลหิต 4,198 คน และไดรบั โลหิตรวมทัง้ สิน้ 1,599,500 ซีซี แอมเวยประเทศไทย ขอขอบคุณทุกความตัง้ ใจของทุกทานทีเ่ ขารวมโครงการดีๆ เพือ่ สังคมเชนนีม้ าโดยตลอด นับเปนของขวัญทีป่ ระเมินคา ไมไดซึ่งมาจากความตั้งใจของผูใหอยางแทจริง รวมสานตอพลังนํ้าใจ มอบโอกาสเพื่อตอชีวิตเพื่อนมนุษย “แอมเวย รวมพลังแบงปนโลหิต” ป 2554 ครั้งที่ 17 วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 ครั้งที่ 18 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 ครั้งที่ 19 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 ครั้งที่ 20 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554

สําหรับผูร ว มบริจาคโลหิตอยางตอเนือ่ ง แอมเวยขอมอบของทีร่ ะลึกแทนคําขอบคุณ • ครบ 5 ครั้ง รับประกาศนียบัตร และสเปรยระงับกลิ่นปาก กลิสเทอร รสมิ้นท ขนาด 9 กรัม มูลคา 170 บาท

• ครบ 15 ครั้ง รับประกาศนียบัตร และนิวทริไลท สปแนช พลัส บรรจุขวดละ 120 เม็ด มูลคา 620 บาท

• ครบ 10 ครั้ง รับประกาศนียบัตร และนิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครื่องดื่ม) รสสม ขนาด 404 กรัม มูลคา 525 บาท

• ครบ 20 ครั้ง รับโลประกาศเกียรติคุณ และนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน ขนาด 450 กรัม มูลคา 1,260 บาท December 2010

73


แอมเวยสงมอบนํ้าใจ ชวยผูประสบอุทกภัย นายกิจธวัช ฤทธีราวี ผูจัดการทั่วไป บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด (ขวา) มอบเงินสนับสนุนชวย ผูประสบอุทกภัย ผานทางครอบครัวขาวชอง 3 เปนจํานวน เงิน 500,000 บาท โดยมี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผูดําเนินรายการ เรื่องเลาเชานี้ และเรื่องเลาเสาร อาทิตย (ที่ 2 จากซาย) เปนผูรับมอบ

โปรโมชั่น สําหรับนักธุรกิจแอมเวยใหม ซื้อชุดผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ ชุดใดก็ได จํานวน 1 ชุด นักธุรกิจแอมเวยใหม รับสิทธิแ์ ลกซือ้ ถุงผาดี ไซนเกจากแอมเวย ในราคาใบละ 60 บาท (ไมจาํ กัดจํานวนการซือ้ )

แลกซือ้ 60 บาท

ลายผลิตภัณฑนิวทริไลท

ลายผลิตภัณฑในครัวเรือน ลายผลิตภัณฑอารทิสทรี

ลายผลิตภัณฑทะนุถนอมความงาม

ถุงผาแอมเวย

งผา ยาว 26 ซม. สูง 32 ซม. และความกวางขางกระเปา 15 ซม. •• ขนาดถุ มีใหเลือก 4 ลาย ไดแก ลายผลิตภัณฑนิวทริไลท ลายผลิตภัณฑอารทิสทรี ลายผลิตภัณฑทะนุถนอมความงาม และลายผลิตภัณฑในครัวเรือน

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาสินคาจะหมด 74

December 2010


CLICK CORNER

ขาวฝากจากเว็บไซตอารทิสทรี www.artistry.co.th

เนื่องจากเว็บไซตอารทิสทรีจะพัฒนาหนาเว็บไซตใหมและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใหทันสมัย เพื่อสนับสนุน Social Network หรือสังคมออนไลนมากขึ้น เว็บไซตอารทิสทรีจึงขอแจงงดการสะสมคะแนนใน Artistry i-Friend Club ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เปนตนไป ทุกคะแนนสะสมของสมาชิก Artistry i-Friend Club สามารถนํามาแลกของรางวัลได โดยมีรายละเอียดดังนี้ • ติดตามรายละเอียดการแลกของรางวัลในเดือนธันวาคม 2553 • เปดแลกของรางวัลในเดือนมกราคม 2554 ทาง www.artistry.co.th

“ยิง่ อาน ยิง่ ลุน ”

กลับมาอีกครัง้ ! กับกิจกรรมดีๆ มอบใหกบั นักธุรกิจแอมเวยทเ่ี ปนแฟนพันธแุ ท ของอะชีฟ ไดรว มลุน รับของทีร่ ะลึกกับคําถามจากในเลม สําหรับ 100 ทานแรก ที่สงไปรษณียบัตรเขามารวมสนุกตอบคําถามงายๆ 2 ขอ แลวสงมายัง บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ฝายสือ่ สารองคกร (ยิง่ อาน ยิง่ ลุน ธ.ค. 53) 52/183 ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240

รับฟรี! ของทีร่ ะลึกจากอะชีฟ • นาิกาตั้งโตะแอมเวย ดีไซนเก สําหรับ 10 ทานแรก • สายหอยโทรศัพทรูปผลิตภัณฑแอมเวยนารัก สําหรับ 70 ทาน • แผนฟลม ซับความมันบนใบหนา อารทสิ ทรี ขนาด 20 แผน/แพ็ค สําหรับ 20 ทาน

คําถาม 1. “รีเฟล็คทีฟ บิวตี้ คัลเลอร คอลเล็คชัน่ ” เปนผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางคอลเล็คชัน่ พิเศษจากอารทสิ ทรีทมี่ เี ฉพาะฤดูหนาวปนเี้ ทานัน้ ประกอบดวย 2 ชุด มีชื่อวาอะไรบาง 2. จากคอลัมน FAT AWAY เรื่อง “9 กฎเหล็กลดนํ้าหนัก” ที่ลงในนิตยสารอะชีฟฉบับ พ.ย. - ธ.ค. 53 กรุณายกตัวอยางมา 3 ขอ

กติกา 1. เขียนคําตอบลงบนดานหลังของไปรษณียบัตรใหชัดเจน เชน 1. คําตอบ คือ................ 2. คําตอบ คือ................ 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของที่ระลึก 1 รหัส ตอ 1 รางวัล สําหรับผูที่ยังคงสถานภาพเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 3. กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจําตัวนักธุรกิจแอมเวย และหมายเลขโทรศัพท ใหครบถวนชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสงของที่ระลึกใหทานทางไปรษณียตามชื่อและที่อยูที่ทานแจงไวกับทางบริษัท 4. หมดเขตรับไปรษณียบัตรภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 (บริษทั จะพิจารณาจากวันทีป่ ระทับตราบนไปรษณียบัตรเปนสําคัญ) 5. ประกาศรายชื่อผู โชคดีใน www.amwayshopping.com วันที่ 5 มกราคม 2554 December 2010

75


We will ROC you

ทําธุรกิจบน Social Network อยางไรใหถกู ตอง (ตอนจบ) ฉบับนี้เรามาติดตามกันวา การจําหนายสินคา การชักชวน ผูมุงหวัง ตลอดจนการสรางธุรกิจบนสังคมออนไลนนั้น ทําอยางไรจึงจะไมผิดกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ 1. การสรางผูมุงหวัง เพื่อโอกาสทางธุรกิจ การสรางผูมุงหวังดวยการเชิญชวนเพื่อนของทาน หรือผูติดตามใหติดตอทานในเรื่องโอกาสทางธุรกิจบน สื่อสังคมออนไลน หรือ Social Network สามารถกระทําได หากทานตั้งคาความเปนสวนตัวบนสื่อออนไลนอยางปลอดภัย แลว เชน หากตั้งคาความเปนสวนตัวใน Facebook วายอมให เพื่อนของทานเทานั้นที่เห็นขอความที่ทานโพสต (ไมใช “เพื่อน ของเพื่อน” หรือ “ทุกคน”) ทานอาจเชิญพวกเขาใหติดตอ ทานเพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม เมื่อพวกเขาแสดงความสนใจ ทานควร ติดตอพวกเขาเปนการสวนตัวเพื่อใหขอมูลทาง ธุรกิจโดยละเอียดตอไป

3. การกลาวอาง เรื่องธุรกิจและผลิตภัณฑ

4. การขามสาย

2. การสราง ผูมุงหวังใหเปนลูกคา ใชกฎเดียวกับการสรางผูมุงหวัง เพื่อโอกาสทางธุรกิจ สําหรับการสราง ฐานลูกคาออนไลนของทานใหกลาย เปนลูกคาตองใช วิธีการแบบปด เพื่อ มั่นใจวาไมขัดตอระเบียบปฏิบัติ เรื่องการโฆษณาของ แอมเวย

การกลาวอางเรื่องธุรกิจและ ผลิตภัณฑตองถูกตอง แมนยํา และ เชื่อถือได โดยขอมูลเรื่องธุรกิจและ ผลิตภัณฑที่นํามาใชตองผานการ อนุญาตหรือรับรองจาก แอมเวยเทานั้น

มีเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได ในโลก สือ่ สังคมออนไลน เมือ่ ทานบังเอิญพบนักธุรกิจ แอมเวยที่อยูคนละสายงานการสปอนเซอรที่อาจจะ มิไดเห็นพองตองกันในบางเรือ่ ง หากเปนเชนนี้ ขอแนะนํา ใหแจงอัพไลนของทานเพือ่ ขอความชวยเหลือ กรุณาอยาใช สื่อสังคมออนไลนเปนชองทางในการโตเถียงหรือโตตอบ อยางยืดยาว หรือแมแตการสงขอความถึงนักธุรกิจแอมเวย ทานอื่นๆ โดยตรงที่เกี่ยวกับสายงานของทาน แมวาทาน อาจอยูคนละสายงานแตทานทั้งสองก็มีความตองการที่ จะประสบความสําเร็จในธุรกิจแอมเวยเชนเดียวกัน เพียงแตทานมีแนวทางไปสูเปาหมายที่ แตกตางกันเทานั้น

5. ชื่อเสียง

สือ่ สังคมออนไลนมปี ระโยชน ในการ สรางชื่อเสียงใหกับแอมเวยรวมถึงตัวทาน เชนกัน หากทานกระทําตามกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน และไมสรางขยะ ในโลกออนไลน หรือไมโพสตขอความที่แสดงการขาย อยางโจงแจงในสื่อสังคมออนไลนของทาน ก็เสมือน ทานไดประกาศใหสังคมรับรูวานักธุรกิจแอมเวยก็คือ คนธรรมดาที่พบเห็นไดทั่วไป เปนผูที่มีความ หวงใยและความฝนเชนเดียวกับผูอื่น ทั้งยังมี ความรูม ากมายและมีความปรารถนาดี ตอสังคมอีกดวย

อานบทความจากคอลัมน We will ROC you ยอนหลังไดท่ี www.amwayshopping.com/ffe/เรือ่ งเลาจากหุน สวน/จรรยาบรรณนารู กฎจรรยาบรรณของแอมเวยถอื เปนสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ของการเปนนักธุรกิจแอมเวย ดังนัน้ ทานควรศึกษาและใหความสําคัญกับกฎจรรยาบรรณ เพราะการปฏิบตั ติ ามกฎจะชวย ใหธรุ กิจของทานเจริญเติบโตไดอยางมัน่ คง ยัง่ ยืน และมีเสถียรภาพ อีกทัง้ ทานยังสามารถสงมอบธุรกิจทีม่ อี นาคตนีใ้ หกบั ลูกหลานของทานใหสมกับวิสยั ทัศนของเราทีว่ า “แอมเวย...เพือ่ คุณ เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี ณ ุ คา” นอกจากนี้ ยังเปนการดํารงไวซง่ึ ความยุตธิ รรมและบรรยากาศในการดําเนินธุรกิจทีส่ อดประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกันอีกดวย

76

December 2010


21%

15%

18%

การสปอนเซอรสากล ตอนที่ 11 การคํานวณเงินสวนลดพิเศษระดับผูน าํ สากลทีเ่ กิดขึน้ สามารถ คํานวณไดอยางไร สามารถติดตามไดจากตัวอยางตอไปนี้

ประเทศที่ 1

ประเทศที่ 2

21%

0%

0%

150,000 พีวี 375,000 บีวี 21%

150,000 พีวี 375,000 บีวี 21%

ขั้นตอนในการคํานวณ 1. หานักธุรกิจแอมเวยระดับ 21% ที่มียอดธุรกิจที่ใช ในการคํานวณคุณสมบัติระดับ 21% ที่อยูปลายสายงานและไดรับการ สปอนเซอรสากล 2. คํานวณเงินสวนลดพิเศษระดับผูนําสากลที่เกิดขึ้นจากนักธุรกิจแอมเวยดังกลาว โดยนํายอดกลุมบีวีคูณดวย 2% 3. ดูวานักธุรกิจแอมเวยที่เปนผูสปอนเซอรสากลอยูในระดับสวนลดระดับผูนําเทาไร (% ดูจากยอดธุรกิจที่ใช ในการคํานวณ คุณสมบัติระดับ 21%) 4. ในกรณีนี้เนื่องจากมีสองสายงานจึงไดรับเงินสวนลดบางสวนและมียอดธุรกิจที่ใช ในการคํานวณคุณสมบัติระดับ 21% นอยกวา 21% (ดูจากตารางในตอนที่แลว) 5. คํานวณคาเฉลี่ยของเงินสวนลดพิเศษระดับผูนําสากลที่คํานวณไดทั้งหมด 6. ดูวาเงินรายไดคํ้าประกันรายไดขั้นตํ่าของประเทศนั้นเปนจํานวนเทาไร (เงินรายไดคํ้าประกันรายไดขั้นตํ่าคํานวณจาก จํานวนบีวีที่ 21% คูณดวย 2%) 7. หากเงินคาเฉลี่ยของเงินสวนลดพิเศษระดับผูนําสากลที่คํานวณไดทั้งหมดมากกวาเงินรายไดคํ้าประกันรายไดขั้นตํ่า ของประเทศนั้นในกรณีนี้ประเทศที่ 1 เงินรายไดคํ้าประกันรายไดขั้นตํ่าเทากับ 7,000 บาท 8. อัพไลนของนักธุรกิจแอมเวยที่เปนผูสปอนเซอรสากลจะไดรับเงินเทากับเงินรายไดคํ้าประกันรายไดขั้นตํ่า 9. นักธุรกิจแอมเวยที่เปนผูสปอนเซอรสากลจะไดรับเงินสวนลดพิเศษระดับผูนําสากลที่คํานวณไดที่เหลือ จากตัวอยางดานบน

ก จะไดรับเงินเทากับ 7,000 บาท (ก) (ข) ข จะไดรับเงินเทากับ 8,000 บาท

ลองคํานวณดูวาไดจํานวนเงินดังกลาวหรือไม แลวพบกับวิธีการคํานวณในตอนตอไป อา นบทความการสปอนเซอรส ากลยอ นหลงั ไดท ่ี www.aamwayshopping.ccom/ffe/ เรอ่ื งเลา จากหนุ สว น/แผนธรุ กจิ สว นลด และโบนสั December 2010

77


บอกขาว

ปรับปรุงใหม! Amway Call Center และ Amway Phone ใหบริการหมายเลขเดียวกัน บริษทั ขอแจงปรับปรุงการบริการ Amway Call Center 0-2725-8000 อยางเต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปนตนไป ทานสามารถเลือกใชบริการ ติดตอ พนักงาน Call Center หรือ ติดตอผานระบบขอมูลขาวสารอัตโนมัติ (Amway Phone) ดวยหมายเลขเดียวกันคือ 0-2725-8000 กด 7 ดังนั้น บริษัทจะยกเลิกหมายเลข Amway Phone เดิม 0-2735-1213 เพื่อใชหมายเลขเดียวกับ Amway Call Center ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปนตนไป ทัง้ นี้ สําหรับบริการขอมูลขาวสารอัตโนมัติ (Amway Phone) บริษทั ไดปรับปรุงบริการใหมเพือ่ นักธุรกิจแอมเวย และสมาชิกสามารถเลือกใชเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้ กด 1 กด 2 กด 3 กด 4 กด 5 กด 6 กด 7

สอบถามยอด PV และ BV ของการสั่งซื้อ สอบถามผลการจองสิทธิ์โปรโมชั่นประจําเดือน สอบถามตารางการประชุม ตารางการฝกอบรม และพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ สอบถามสถานภาพการตออายุนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก สอบถามคะแนนแอมพลัส (เฉพาะสมาชิก) สอบถามสิทธิประโยชนสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกใหม เปลี่ยนรหัสลับ

Amway Call Center ขยายเวลาใหบริการ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักธุรกิจแอมเวย และสมาชิกมากยิ่งขึ้น บริษัทขอแจงใหทราบวา Amway Call Center 0-2725-8000 ไดขยายเวลา การใหบริการเปน 9.00 – 20.00 น. ทุกวัน 78

December 2010


ตารางการประชุม

SEMINAR / WORKSHOP

ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 กรุงเทพฯ

เดือน วัน วันที่ ธ.ค.

ม.ค.

เวลา

จังหวัด

สถานที่

พ.

15

18.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

พฤ.

16

18.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

ส.

8

13.30 - 16.30 น.

กรุงเทพฯ

หองแซฟไฟร 4 - 5 ฮอลล 9

เวลา

จังหวัด

สถานที่

เดือน วัน วันที่

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก

ธ.ค.

ม.ค.

พ. พฤ. อ. พ.

8 9 14 15

พฤ. ส.

16 8

พ. พฤ. อ. พ. พฤ.

12 13 18 19 20

เดือน วัน วันที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธ.ค.

ม.ค.

การประชุม

หมายเหตุ

19.00 - 21.00 น. ระยอง หองศรีสนุ ทร โรงแรมสตาร การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 19.00 - 21.00 น. ชลบุรี หองชล - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ้ี จอมเทียน การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 19.00 - 21.00 น. ประจวบคีรขี นั ธ หองโยธิน โรงแรมหาดทอง การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 19.00 - 21.00 น. เพชรบุรี หองแกรนดสมี า การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ โรงแรมฮอลิเดยอนิ นรสี อรท รีเจนทบชี ชะอํา 19.00 - 21.00 น. กาญจนบุรี หองคอนเวนชัน่ โรงแรมราชศุภมิตร การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 13.30 - 16.30 น. ระยอง หองเสม็ด 1 โรงแรมคามิโอ เฮาส การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) 19.00 - 21.00 น. จันทบุรี หองจุลมณี โรงแรม เค.พี. แกรนด การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 19.00 - 21.00 น. ชลบุรี หองชล - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ้ี จอมเทียน การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 19.00 - 21.00 น. อยุธยา หองศรีสรุ โิ ยทัย โรงแรมอูท องอินน การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 13.00 - 17.00 น. สุพรรณบุรี หองแกรนด โรงแรมศรีอทู องแกรนด การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ 19.00 - 21.00 น. ราชบุรี หองกัลปพฤกษ โรงแรมเวสเทิรน แกรนด การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

15 16

19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

นครพนม อุดรธานี

การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ

ศ. ส.

17 8

19.00 - 21.30 น. ขอนแกน 13.30 - 16.30 น. นครราชสีมา

หองเสารทอง โรงแรมนครพนม ริเวอรววิ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร หองศรีจนั ทร 2 โรงแรมเจริญธานีปริน๊ เซส หองสุรนารี บี โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส

ส.

8

13.30 - 16.30 น.

ส.

8

13.30 - 16.30 น. อุบลราชธานี

หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง

พ. พฤ. ศ. ส.

19 20 21 22

19.00 - 21.30 น. อุบลราชธานี 19.00 - 21.30 น. สุรนิ ทร 19.00 - 21.30 น. นครราชสีมา 13.00 - 17.00 น. มหาสารคาม

หองบอลรูม เอ - บี โรงแรมลายทอง หองรัตนบุรี 2 โรงแรมทองธารินทร หองสุรนารี เอ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส หองตักสิลา บอลรูม โรงแรมตักสิลา

ขอนแกน

หองประชุมหนาเมือง โรงแรมเจริญธานีปริน๊ เซส

เวลา

จังหวัด

สถานที่

จ. อ. พ. พฤ. ม.ค. ส.

13 14 15 16 8

19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 13.30 - 16.30 น.

เชียงใหม ลําปาง แพร เชียงราย พิษณุโลก

หองปาสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองเวียงแกว โรงแรมลําปางเวียงทอง หองสักทอง 1 - 3 โรงแรมแมยมพาเลส หองราชาวดี โรงแรมลิตเติล้ ดัก๊ หองวังพิกลุ 1 - 2 โรงแรมอมรินทรลากูน

ส.

8

13.30 - 16.30 น.

เชียงใหม

หองบานแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว

จ. อ. พ. พฤ.

10 11 12 13

19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

พิษณุโลก อุตรดิตถ ตาก นครสวรรค

หองคอนเวนชัน่ โรงแรมอมรินทร ลากูน หองสีหราช โรงแรมสีหราช หองเวียงปง โรงแรมเวียงตากริเวอร ไซด หองเทพธิดา โรงแรมพิมาน

เวลา

จังหวัด

ธ.ค.

ภาคเหนือ

หมายเหตุ

พ. พฤ.

เดือน วัน วันที่

เดือน วัน วันที่ ธ.ค.

ภาคใต

การประชุม

พิธมี อบเข็มเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต) พิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต) การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สถานที่

พ. พฤ. ศ. ส. ม.ค. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

15 16 17 18 4 5 6 7 8

19.00 - 21.30 น. นครศรีธรรมราช 19.00 - 21.30 น. ตรัง 19.00 - 21.30 น. สงขลา 13.00 - 16.00 น. ยะลา 19.00 - 21.30 น. ระนอง 19.00 - 21.30 น. ชุมพร 19.00 - 21.30 น. สุราษฎรธานี 19.00 - 21.30 น. ภูเก็ต 13.30 - 16.30 น. สงขลา

หองแกรนดบงกชรัตน โรงแรมทวินโลตัส หองธนารมย 3 โรงแรมธรรมรินทรธนา หองตะกั่วปา โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ หองวลัย โรงแรมยะลารามา หองรังสรรค โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง หองทับทิม โรงแรมชุมพรการเดน หองศรีวิชัย บี โรงแรมวังใต หองแกรนด บอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ

ส.

8

13.30 - 16.30 น. สุราษฎรธานี

หองศรีวิชัย เอ โรงแรมวังใต

ส.

8

13.30 - 16.30 น.

ภูเก็ต

หองรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ

การประชุม

หมายเหตุ

การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูสนใจ การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม) การประชุมผูนําระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป (ถายทอดสดผานสัญญาณดาวเทียม)

December 2010

79


ตารางฝกอบรมนักธุรกิจแอมเวย หลักสูตร การสือ่ สารและบุคลิกภาพ: พืน้ ฐานแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจแอมเวย วิทยากร อ.ศิวไิ ล แสงพุฒ กรรมการผูอ าํ นวยการ เอส เอส คอนซัลแตนท (ทีป่ รึกษาดานการบริหารการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) วิทยากรประจําหลักสูตร “Pro-Executive” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส รหัสจองฝกอบรม 19-0500

เดือน วัน วันที่ เวลา ธ.ค. อ. 14 13.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. เรียนรูหลักการสําคัญในการสื่อสาร การเลือกใชคําพูดกับความรูสึกของผูฟง วิธีการใชคําพูด ในสถานการณตางๆ การสังเกตภาษาทาทางในขณะสนทนากับลูกคาผูมุงหวัง 2. การใชทักษะการฟงเพื่อการชนะใจลูกคา 3. การพัฒนาบุคลิกและการสื่อภาษาเพื่อสรางความเจริญเติบโตในธุรกิจ ทั้งการขาย การสปอนเซอร การบริการลูกคา และการเขารวมประชุมตางๆ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 14 พ.ย. 53

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร การบริหารเวลาเพือ่ ความสําเร็จ วิทยากร อ.ยงยุทธ พีรพงศพพิ ฒ ั น และทีมงาน D4 Consultant กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ดีโฟ คอนซัลแท็นท จํากัด อาจารยพเิ ศษ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รหัสจองฝกอบรม 19-0504

เดือน วัน วันที่ เวลา ธ.ค. อ. 21 9.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การแกปญหาการบริหารเวลาในชีวิตสวนตัวและการทําธุรกิจ 2. แบบทดสอบ: สไตลการทําธุรกิจของทานเปนอยางไร 3. หลักพื้นฐานในการควบคุม (Control) สถานการณและแนวทางใหเปนไปตามที่กําหนด 4. เครื่องมือ (Tools) ที่ผูประสบความสําเร็จใช ในการบริหารเวลา 5. กิจกรรม Begin with the End in Mind: คนหาสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับชีวิต

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 21 พ.ย. 53

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 600 บาท/ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส

บรรยากาศการฝกอบรม

80

December 2010


ความประทับใจจากการเขาอบรม

สุภาพร – ธวัชชัย อินทรขาว

สุนีรัตน – คําพูน หมายมั่น

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนา

นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

การฝกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและบุคลิกภาพ: พื้นฐานแหง ความสําเร็จในการทําธุรกิจแอมเวย” นับเปนประโยชนสําหรับ นักธุรกิจแอมเวยอยางมาก เพราะแตละทานมาจากหลากหลาย สาขาอาชีพ ภายหลังจากเขารับการฝกอบรมแลว รูสึกวาไดตัด สวนเกินและเสริมสวนขาดใหกับตัวเอง มองวาเราตองพัฒนา บุคลิกภาพใหดีขึ้นกวาเดิมครับ

การฝกอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสรางผูนําและทีมงาน เพื่อความสําเร็จ” ในครั้งนี้มีประโยชนอยางยิ่ง ทําใหเพิ่มพูน ความรูเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม และยังมีกิจกรรม ที่สนุกสนาน การฝกอบรมจึงไมนาเบื่อ อยากใหมีการจัด หลักสูตรแบบนี้ในองคกรตางๆ ดวยคะ

ขอปฏิบัติในการฝกอบรม กรุณ ุ าวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม การสํารองที่นั่งการฝกอบรม 1. กรุณายืนยันการสํารองทีน่ ง่ั โดยชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกัน กอนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้น สิทธิ์การสํารองที่นั่งของทานจําเปนตอง ถูกยกเลิกในวันรุงขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูอื่น 2. หากในการฝกอบรมใดมีที่นั่งเหลือในรอบแพลตินัม นธอ.ทั่วไปสามารถ โทร.สํารองที่นั่งและติดตอชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกันกอน เวลา 18.00 น. ตามชองทางทีบ่ ริษทั กําหนด โดยไมมกี ารจําหนายบัตร ที่เหลือหนาหองฝกอบรม

3. ในกรณีทม่ี ผี สู าํ รองทีน่ ง่ั เขารวมฝกอบรมนอยมาก บริษทั อาจยกเลิกการ ฝกอบรมนัน้ และแจงใหผสู าํ รองทีน่ ง่ั ทัง้ หมดทราบกอนวันฝกอบรม 7 วัน 4. ในกรณีทบ่ี ริษทั ยกเลิกการฝกอบรม ทานสามารถนําใบเสร็จรับเงินคาอบรม พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองอบรม (หรือหนังสือมอบฉันทะ กรณี ใหผูอื่นมารับแทน) มาติดตอขอรับเงินคืนที่แอมเวย ช็อป สาขาใดก็ได ภายในวันที่บริษัทกําหนด หากพนกําหนดนี้แลว บริษัทจะโอนเงินคา อบรมนี้เขาบัญชีของผูจองอบรมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ชองทางการชําระคาฝกอบรม 1. ชํําระเปปนเงิินสด ณ แอมเวย ช็็อป ทัั่วปประเทศ 2. ชําระดวยบัตรแอมเวยเดบิตการด 3. ชําระผานบัตรเงินสดทันใจ (ATM) ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 4. ชําระทางโทรศัพทผานบริการ Kbank e-phone ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี 5. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารดวยใบนําฝากพิเศษ (ขอรับแบบฟอรม ใบนําฝากพิเศษไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือดาวน โหลดแบบฟอรม ไดที่ www.amwayshopping.com)

6. ชําระดวยบัตรเครดิต/วีซา/มาสเตอรการด 7. ชําระผานบริการ K-mBanking (สําหรับมือถือทุกระบบ) 8. ชําระผาน ATM SIM (สําหรับมือถือระบบ Dtac เทานั้น) ในการชําระเงินผานบริการธนาคารตางๆ ทานจะตองโทร.สํารองทีน่ ง่ั กอน การชําระเงิน และสามารถติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ ผนกบริการธุรกิจ สํานักงานใหญ กรณีทต่ี อ งการรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขาอืน่ ๆ ทานสามารถแจงความจํานงไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทําการ และติดตอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขานัน้ หลังจากการแจงประมาณ 7 วันทําการ

การเขาฝกอบรม 1. ผูเ ขา รว มฝก อบรมจะตอ งเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานัน้ (กรณีผสู มัครรวม แตยงั ไมไดเพิม่ ชือ่ ตามระเบียบของบริษทั ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได) 2. ตองแสดงบัตรประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและใบเสร็จรับเงินคาฝกอบรม เปนหลักฐานในการลงทะเบียน 3. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรอบการเขาฝกอบรมโดยมิไดแจงใหบริษัท ทราบกอนวันฝกอบรม

4. 5. 6. 7.

นักธุรกิจแอมเวยจะตองลงทะเบียนดวยตนเองเทานั้น กรุณางดการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดในระหวางการฝกอบรม กรุณามาลงทะเบียนและรับเอกสารกอนเริ่มการฝกอบรม 15 นาที หามนําเด็กและผูไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม

December 2010

81


ตารางการฝกอบรมผลิตภัณฑ

หลักสูตรการอบรมนิวทริไลท

แผนกฝกอบรมผลิตภัณฑไดจดั แผนหลักสูตรการเรียนรูน วิ ทริไลทอยางเปนลําดับขัน้ โดยแบงเปน 3 หลักสูตรหลัก ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรขอมูลพื้นฐาน เหมาะสําหรับผูตองการเริ่มตนเรียนรูความรูพื้นฐานทางดานรางกายมนุษย สรีรวิทยา กายวิภาค โภชนาการ และเรื่องราวแบรนดนิวทริไลทพื้นฐาน เหมาะสมสําหรับผูเริ่มตน ที่ไมมีความรูพื้นฐานในหัวขอขางตน แบงเปน 2 หลักสูตร คือ เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 และเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 หลักสูตรขอมูลเฉพาะทาง* เปนการเรียนรูขอมูลลงลึกดานการดูแลสุขภาพในแตละสวนของรางกาย เหมาะสําหรับผูที่ ผานหลักสูตรขอมูลพื้นฐานแลว และ/หรือ มีความรูพื้นฐานและประสงคที่จะเพิ่มเติมความรูเฉพาะดานมากขึ้น แบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด โภชนาการเพื่อการควบคุมและการลด นํ้าหนัก และโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระ

หลักสูตรขอมูลพิเศษ* จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูในดานโภชนาการเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งในแตละชวงเวลาจะมีวิทยากรใหมๆ เขารวมบรรยายเพิ่มเติม ทําใหไดเนื้อหาหลากหลายและทันสมัย เหมาะสมสําหรับผูผานหลักสูตรขอมูลพื้นฐานและขอมูล เฉพาะทางมาแลว * หลักสูตรเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทป่ี ระสงคเขาลงเรียนหลักสูตรตางๆ ของนิวทริไลทนน้ั แผนกฝกอบรม ผลิตภัณฑขอแนะนําใหเขาฝกอบรมตามลําดับขัน้ เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรูด งั นี้

ความออนเยาว ไมยากอยางที่คิด การมีชีวิตที่ยืนยาวและความออนเยาวเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา แตทานทราบหรือไมวามีแนวทางใดบาง ที่จะทําใหเรายังคงความออนเยาวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ พบกับเนื้อหาที่เขมขนเพื่อการดํารงความออนเยาว ดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับแตละบุคคล จากคณาจารยเฉพาะทางดานเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ โดย ศ.ดร.ธัมทิวตั ถ นรารัตนวนั ชัย คณบดีคณะเวชศาสตรชะลอวัยและฟน ฟูสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง และ นพ.กฤษดา ศิรามพุช อายุรแพทยดานอายุรวัฒน

รหัสจอง 13-0799 เดือน วัน วันที่

เวลา

9.30 - 12.00 น. ส. 4

12.00 - 13.00 น. 13.00 - 17.00 น.

ธ.ค. 9.00 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. อา. 5 13.00 - 17.00 น.

รายการ

ทฤษฎีการแกและการจัดการ สารแอนตี้ออกซิแดนท และซูเปอรแอนตี้ออกซิแดนท รับประทานอาหารกลางวัน เราจะรับมือกับความแกชราไดอยางไร จะเลือกอาหารและสารอาหารเพือ่ ตอตานความชราไดอยางไร วิถีชีวิตแหงความออนเยาว การออกกําลังสมองเพื่อการชะลอวัย การควบคุมนํ้าหนักและการชะลอวัย รับประทานอาหารกลางวัน การจัดโปรแกรมเพื่อตานความชราสําหรับแตละบุคคล สารอาหารเสริมเพื่อความจําเพาะของปญหาสุขภาพ สอบ

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 1,000 บาท พิเศษ! สําหรับผูจ องกอนวันที่ 23 พ.ย. 53 สามารถจองได ในราคา 800 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน 3. รับผูเขาอบรม 180 คน

82

จังหวัด

สถานที่

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ. สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป ระดับแพลตินัม (กรณีมที เ่ี หลือ)

หองฝกอบรม ชั้น 2 9 -10 พ.ย. 53 กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ แอมเวย

11 พ.ย. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรม โดยคณาจารยผูสอน 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารวาง 2 มื้อ ตลอด 2 วัน 3. ประกาศนียบัตร มอบแดผูเขาฝกอบรมที่มีชั่วโมงการเรียนไมตํ่ากวา รอยละ 80 4. สัมฤทธิบัตรหลังสอบผานเกณฑกําหนดรอยละ 80 กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

December 2010


เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 ในปจจุบนั กระแสความสนใจเรือ่ งสุขภาพเปนสิง่ ทีเ่ ราปฏิเสธไมได และการทีเ่ รามีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงนัน้ ก็เปนสวนสําคัญ ทีท่ าํ ใหเราใชชวี ติ ไดอยางมีความสุข ซึง่ ปจจัยหนึง่ ทีท่ าํ ใหเรามีรา งกายทีแ่ ข็งแรง คือการทีเ่ ราตองรูจ กั รางกายของเราเอง และมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่ทําใหรางกายแข็งแรงดวย ในการอบรมหลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูพื้นฐานระบบ กายวิภาคและสรีรวิทยาของรางกาย รวมถึงภาพรวมของโภชนาการพื้นฐานที่ทําใหรางกายดํารงอยูได รหัสจองฝกอบรม 13-0777 13-0778 13-0779 13-0800 13-0801 13-0802 13-0803 13-0804

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

พฤ. ส. พ. อ. พฤ. อา. พ. ส.

2 4 8 11 13 16 19 22

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ นครปฐม ขอนแกน ยโสธร ระยอง กรุงเทพฯ สตูล เชียงราย

หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองสายนที โรงแรมริเวอร หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองมรกต โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด หองศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองสมุทรเทวา โรงแรมสินเกียรติธานี หองดอยตุง 2 โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 15 - 16 พ.ย. 53

17 พ.ย. 53

27 - 28 ธ.ค. 53

29 ธ.ค. 53

5 - 6 ม.ค. 54

7 ม.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตนของระบบยอยอาหาร

4. ความรูโภชนาการพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต 5. ความรูแบรนดนิวทริไลท

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 สารอาหารเพือ่ การดํารงชีวติ สําหรับมนุษยมหี ลากหลาย ซึง่ สามารถจัดกลุม ได 3 กลุม คือ แมคโครนิวเทรียนท ไมโครนิวเทรียนท และไฟโตนิวเทรียนท ดังนั้น ผูที่ตองการใหรางกายแข็งแรงจึงจําเปนที่ตองเรียนรูหลักสูตรนี้ โดยจะไดรับความรูที่ลงลึก ถึงสารอาหารประเภทโปรตีน วิตามิน และเกลือแรชนิดตางๆ รวมถึงสารไฟโตนิวเทรียนททม่ี ปี ระโยชนตอ รางกาย รหัสจองฝกอบรม 13-0780 13-0781 13-0782 13-0805 13-0806 13-0807

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

จ. พฤ. พ. จ. พฤ. ศ.

6 9 22 17 27 28

เวลา

จังหวัด

13.00 - 16.00 น. นครศรีธรรมราช 18.00 - 21.00 น. กรุงเทพฯ 18.00 - 21.00 น. สงขลา 18.00 - 21.00 น. กรุงเทพฯ 18.00 - 21.00 น. ยโสธร 18.00 - 21.00 น. ระยอง

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สถานที่ หองอรพินธ โรงแรมทวินโลตัส หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองจุติ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองมรกต โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด หองศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูเกี่ยวกับสารอาหารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 18 - 19 พ.ย. 53

20 พ.ย. 53

24 - 25 พ.ย. 53 5 - 6 ม.ค. 54

26 พ.ย. 53 7 ม.ค. 54

10 - 11 ม.ค. 54

12 ม.ค. 54

4. ความรูเกี่ยวกับสารไฟโตนิวเทรียนท 5. ความรูเกี่ยวกับแบรนดนิวทริไลท

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก จากสภาวะปจจุบันที่มีสภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรับโภชนาการที่ไมสมดุลจึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูหญิง นอกจากนี้ ปญหาของอาหารในปจจุบัน รวมถึงสภาพการใชชีวิตยังเปนอีกสวนหนึ่งที่มีผลกับสุขภาพกระดูก เพื่อเปน การสรางความรูที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพของผูหญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจาก วิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-0792 13-0793 13-0794 13-0815 13-0816 13-0817

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

ศ. ส. จ. จ. พฤ. ศ.

3 18 20 17 20 21

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 10.30 - 13.30 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

เชียงราย ปตตานี กรุงเทพฯ ขอนแกน ชลบุรี ภูเก็ต

หองดอยตุง 2 โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท หองศรีนัครี โรงแรมเซาทเทิรนวิว หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผฝู กอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 16 - 17 พ.ย. 53 18 พ.ย. 53 24 - 25 พ.ย. 53

26 พ.ย. 53

28 - 29 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูในการดูแลตัวเองในกลุมผูหญิงและกระดูก

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม December 2010

83


สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health) โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวติ อันดับตนๆ ของคนไทยและประชากรในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแลว มีสาเหตุ หลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเกี่ยวกับสาเหตุของโรคนี้ และการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนตอระบบการ ทํางานของหัวใจจากวิทยากรของบริษัท จะชวยใหคุณดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง รหัสจองฝกอบรม 13-0783 13-0784 13-0785 13-0786 13-0787 13-0808 13-0809 13-0810 13-0811

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

ส. จ. ส. ส. อา. อา. พ. อ. อ.

4 13 18 18 19 9 12 18 25

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

นครสวรรค กรุงเทพฯ เลย ราชบุรี ลําปาง พะเยา นครพนม กําแพงเพชร ระนอง

หองดุสิตารมเยศ 2 โรงแรมพิมาน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองพุทธรักษา โรงแรมเลยพาเลส หองราชาวดี โรงแรมโกลเดนทซิตี้ หองเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร หองเบญจรงค โรงแรมเกทเวย หองยูงทอง โรงแรมนครพนมริเวอรวิว หองนครชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล หองรังสรรค โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิผ์  ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 11 - 12 พ.ย. 53 13 พ.ย. 53 22 - 23 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53 25 - 26 พ.ย. 53

27 พ.ย. 53

22 - 23 ธ.ค. 53

24 ธ.ค. 53

27 - 28 ธ.ค. 53 6 - 7 ม.ค. 54

29 ธ.ค. 53 8 ม.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูเรื่องอุบัติการณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือด 3. เรียนรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม

โภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระ (The Power of Antioxidant) อนุมูลอิสระ ตนเหตุของริ้วรอย ความแกชรา หรือแมแตโรคเรื้อรังตางๆ ยังเปนสิ่งที่คุณไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะทุกๆ วันเราตองเผชิญกับอนุมูลอิสระ จากมลภาวะแสงแดด อาหาร หรือแมแตอากาศที่เราหายใจก็สามารถกอใหเกิดอนุมูลอิสระ รวมเรียนรูการปกปองตนเองจากอนุมูลอิสระซึ่งเปนตนเหตุ ของปญหาสุขภาพดวยสารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เกราะปกปองที่คุณมองไมเห็น พรอมทั้งเรียนรูโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระที่เขาใจงาย และนําไปประยุกตใช ได ในชีวิตประจําวันเพื่อใหคุณมีสุขภาพดีทกุ วัน รหัสจองฝกอบรม 13-0788 13-0789 13-0790 13-0791 13-0812 13-0813 13-0814

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

ส. จ. ส. ศ. ส. ส. อ.

4 6 18 24 8 15 25

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น.

ภูเก็ต นครราชสีมา เพชรบุรี กรุงเทพฯ จันทบุรี สุรินทร ชุมพร

หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองนพรัตน โรงแรมรอยัลไดมอนด หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองจุลมณี 3 โรงแรม เค.พี. แกรนด หองพนมดงรัก 1 โรงแรมทองธารินทร หองไขมุก โรงแรมชุมพรการเดน

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 15 - 16 พ.ย. 53 17 พ.ย. 53 18 - 19 พ.ย. 53 20 พ.ย. 53 24 - 25 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 7 - 8 ธ.ค. 53 9 ธ.ค. 53 22 - 23 ธ.ค. 53 24 ธ.ค. 53 27 - 28 ธ.ค. 53 29 ธ.ค. 53 6 - 7 ม.ค. 54 8 ม.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. เรียนรูโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระ

โภชนาการเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก ภาวะนํ้าหนักเกินหรือความอวน ไมเพียงกอปญหาดานสุขภาพ แตยังสงผลตอจิตใจ กอใหเกิดความไมมั่นใจในรูปรางและการดํารงชีวิต การแกปญหาโดยการลดความอวนอยางผิดๆ ยิ่งทําใหเกิดผลเสียมากขึ้น คือนอกจากจะรักษานํ้าหนักที่ลดลงมาไมไดแลว ยังอาจจะยิ่ง กลับมาอวนกวาเดิม การมีความรูความเขาใจเรื่องสารอาหารที่ถูกตอง จะชวยใหผูที่ตองการลดนํ้าหนักสามารถลดนํ้าหนักไดอยางยั่งยืน ควบคูไ ปกับการรับประทานอาหารอยางมีความสุข รวมถึงตลาดผลิตภัณฑเพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนักก็มอี ตั ราการเติบโตเปนอยางมาก ในปจจุบัน ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรของบริษัท เพื่อไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนําไป ประกอบธุรกิจไดจริง รหัสจองฝกอบรม 13-0795 13-0796 13-0797 13-0798

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. พฤ. ธ.ค. ศ. ธ.ค. อ. ธ.ค. อา.

9 17 21 26

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท

84

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น.

ระยอง ชัยนาท มุกดาหาร กรุงเทพฯ

หองศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร หองโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี หองชางนาว โรงแรมมุกดาหารแกรนด หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 17 - 18 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 25 - 26 พ.ย. 53

27 พ.ย. 53

8 - 9 ธ.ค. 53

10 ธ.ค. 53

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรม

2. เอกสารประกอบการบรรยาย

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม December 2010


ผลิตภัณฑอารทิสทรี แตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส การฝกอบรมนี้เหมาะสําหรับผูที่ไมมีพื้นฐานการแตงหนามากอน หรือผูที่ตองการเริ่มทําธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑสีสัน ในคอรสนี้จะทํา ใหคุณเขาใจวลีที่วา “รองพื้นสวย...มีชัยไปกวาครึ่ง” อยางถองแทและสามารถทําไดจริงดวยตัวคุณเอง อารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท รหัสจองฝกอบรม 11-0968 11-0969 11-0970 11-0971 11-0978 11-0979 11-0980 11-0981

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

ส. ส. อา. ส. อา. ส. อา. ส.

11 11 12 18 9 15 16 22

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ เชียงใหม พัทลุง เพชรบูรณ กรุงเทพฯ กระบี่ นครราชสีมา พิจิตร

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองชางกระ โรงแรมเชียงใหม ออคิด หองวังใหม โรงแรมลําปา รีสอรท หองพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองธารา โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปารีสอรท หองปริ๊นเซส 2 - 4 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช หองมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพลาซา

17 - 18 พ.ย. 53

19 พ.ย. 53

23 - 24 พ.ย. 53 21 - 22 ธ.ค. 53

25 พ.ย. 53 23 ธ.ค. 53

28 - 29 ธ.ค. 53

30 ธ.ค. 53

5 - 6 ม.ค. 54

7 ม.ค. 54

เงือ่ นไขการจองการฝกอบรม

สิง่ ทีท่ า นจะไดรบั

อุปกรณทต่ี อ งเตรียมมาในวันฝกอบรม

1. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

7. ชมการสาธิตขัน้ ตอนการแตงหนาขัน้ พืน้ ฐาน 1. เรือ่ งราวของแบรนดอารทสิ ทรี 8. ทดลองปฏิบตั แิ ตงหนาตัวเองใหสวยในแบบที่ 2. หลักเกณฑการแบงประเภทของครีมรองพืน้ เปนคุณ โดยการดูแลและแนะนําอยางใกลชดิ 3. เทคนิคการเลือกครีมรองพืน้ ทีเ่ หมาะกับสภาพผิว จากผูเ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะ 4. ทฤษฎีสผี วิ หรืออันเดอรโทน 9. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทสิ ทรี 5. ทฤษฎีการใชสสี นั ในการแตงหนา 6. คูม อื ขอมูลผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางอารทสิ ทรีชดุ สีสนั ทัง้ หมด การแตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส

1. ผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางอารทสิ ทรีชดุ สีสนั 2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวอารทสิ ทรีทใ่ี ชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทสิ ทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทสิ ทรี 5. ใบมีดกันคิว้ สําลี ทิชชู และไมพนั สําลี

ผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ เปนคอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ผานการอบรมการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว และตองการเรียนรูเทคนิค การแตงหนาเพิม่ เติม เพือ่ ใหสามารถสาธิตการแตงหนาขณะนําเสนอสินคาไดอยางมัน่ ใจ และดูมคี วามเปนมืออาชีพมากยิง่ ขึ้น รหัสจองฝกอบรม 11-0972 11-0973 11-0982 11-0983

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค.

ส. ส. อา. อา.

11 18 16 23

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

สกลนคร กรุงเทพฯ ชุมพร กรุงเทพฯ

หองแวรซายส โรงแรมสกลแกรนดพาเลส หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองไขมุก โรงแรมชุมพรการเดน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อาจารยนก ณฤทธิ์ แสงสุวรรณ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 16 - 17 พ.ย. 53 18 พ.ย. 53 23 - 24 พ.ย. 53 25 พ.ย. 53 28 - 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 6 - 7 ม.ค. 54 8 ม.ค. 54

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม

สิ่งที่ทานจะไดรับ

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม

1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. ผูเขาอบรมตองผานการฝกอบรมการแตงหนา สีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว

1. วิธีการวัดสัดสวนใบหนา 2. การวิเคราะหรูปหนาและจุดเดนบนใบหนาของแตละคน 3. หลักการแกไขรูปหนาดวยการใชแสงเงา (เฉดดิ้งและไฮไลท) 4. ทฤษฎีการแกไขรูปคิว้ ตา แกม และปาก ในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด 5. ชมการสาธิตการแตงหนาขั้นสูง 6. ปฏิบตั กิ ารแตงหนาสีสนั ขัน้ สูง พรอมการดูแลอยางใกลชดิ จากผูเ ชีย่ วชาญ 7. คูมือการฝกอบรมเทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ 8. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทสิ ทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ

1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิว อารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี 6. ใบประกาศนียบัตรการแตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส

ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส (ปรับปรุงใหม) โอกาสอันดีเยีย่ มสําหรับผูต อ งการเริม่ ตนธุรกิจความงามอยางงดงาม เรียนรูข อ มูลผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทสิ ทรี เรื่องราวของผิว และนวัตกรรมแหงความงามจากอารทิสทรี เพื่อการดูแลผิว ของคุณ พรอมรวมฝกฝนวิเคราะห ประเภทผิวและการนวดหนาสูผิวสวยใสดวยตนเอง เรียนรูเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจความงาม ดวยผลิตภัณฑ ถนอมผิวของอารทิสทรี จากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

11-0964 ธ.ค. อา. 11-0965 ธ.ค. อา. 11-0966 ธ.ค. อา. 11-0967 ธ.ค. อา. 11-0974 ม.ค. อา. 11-0975 ม.ค. ส. 11-0976 ม.ค. อา. 11-0977 ม.ค. อ. เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์  ฝู ก อบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

12 12 12 19 9 15 16 18

เวลา

จังหวัด

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ ขอนแกน ภูเก็ต กรุงเทพฯ สุรินทร สุราษฎรธานี อุดรธานี กรุงเทพฯ

สถานที่

อารทสิ ทรี บิวตี้ ทาเลนท

ชุดวิเคราะหสภาพผิว คูม อื อารทสิ ทรี เอพีแอลเอ ถนอมผิว 1 และ 2

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองหลักเมือง โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส 17 - 18 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 หองแววราไวย โรงแรมเมโทรโพล หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองชุมพล โรงแรมทองธารินทร 21 - 22 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 หองริมนํ้า โรงแรมวังใต หองแกรนดรอยัลบอลรูม 2 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร 28 - 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. ผลิตภัณฑทําความสะอาดเครื่องสําอาง อาย แอนด ลิป 1. เรียนรูเรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี ความรูเรื่องผิวพรรณ เมคอัพ รีมูฟเวอร และ เจนเทิล แอคชั่น เมคอัพ รีมูฟเวอร ปจจัยที่มีผลกระทบตอผิว ปญหาที่มักเกิดกับผิว นวัตกรรม 2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรีทใ่ี ชประจําวัน ทางวิทยาศาสตรอนั ลํา้ สมัยจากอารทสิ ทรี และขอมูลเบือ้ งตน 3. โพลิชชิ่ง สครับ หรือ พอร เคล็นซิ่ง มาสค ของกลุมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรีทุกกลุม 4. มอยสเจอร อินเทนส มาสค 2. คูมืออารทิสทรีเอพีแอลเอส (ผลิตภัณฑถนอมผิว) 2 เลม 5. ครีมมี่ มาสซาจ (ผลิตภัณฑ 1 เลม/ความรูทั่วไป 1 เลม) 6. กระจก ผาคลุมไหล และผาคาดผมอารทิสทรี 3. ใหม! วิเคราะหประเภทของผิวและฝกฝนการนวดหนาสูผ วิ สวยใสดวยตนเอง 7. สําลี ทิชชู ไมพนั สําลี ฟองนํา้ และอางนํา้ พลาสติกสําหรับรองนํา้ 4. ใหม! เรียนรูเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจความงามจากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท เพื่อทําความสะอาดหนา 5. ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

December 2010

85


Absolute Cooking @ iCook Studio โอกาสพิเศษสําหรับผูร กั การปรุงอาหาร! ทานจะไดเรียนรูเ ทคนิคการประกอบอาหารดวยผลิตภัณฑ ไอคุก อยางมืออาชีพ ณ iCook Studio ชัน้ 1 สํานักงานใหญแอมเวย ดวยคอรสการอบรมจากวิทยากรและผูเ ชีย่ วชาญ โดยแบงเปน 3 คอรส ไดแก 1. คอรสพืน้ ฐาน เนนเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชนของผลิตภัณฑ เหมาะสําหรับนักธุรกิจทีต่ อ งการเพิม่ พูนความรู เกีย่ วกับกลุม ผลิตภัณฑชดุ ภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก รวมถึงการดูแลรักษาเพือ่ ใหเขาใจกลุม ผลิตภัณฑชดุ ภาชนะ ประกอบอาหาร ไอคุก ใหมากขึ้น และชมการสาธิตการปรุงอาหารเมนูงายๆ 2. คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ โดย iCook The Master 2010 นักธุรกิจแอมเวยผเู ชีย่ วชาญในการทําตลาดกลุม ผลิตภัณฑชดุ ภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก เหมาะสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทม่ี คี วามรูเ กีย่ วกับกลุม ผลิตภัณฑ ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก ในระดับพืน้ ฐานแลว และตองการเพิม่ เติมความรูในมิตขิ องวิธกี ารเสนอและเขาถึง กลุม เปาหมายใหมากขึน้ โดยวิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ ดวยการสาธิตการปรุงอาหารทีแ่ สดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ไดดี รหัสจองฝกอบรม 15-0190 15-0191 15-0192 15-0193 15-0194 15-0195 15-0196 15-0197 15-0202 12-0203 15-0204 15-0205

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

อ. อ. พฤ. พฤ. อ. อ. พฤ. พฤ. พฤ. พฤ. จ. จ.

14 14 16 16 21 21 23 23 13 13 24 24

เวลา

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หัวขอการฝกอบรม

9.00 - 12.00 น. 14.00 - 17.00 น. 9.00 - 12.00 น. 14.00 - 17.00 น. 9.00 - 12.00 น. 14.00 - 17.00 น. 9.00 - 12.00 น. 14.00 - 17.00 น. 9.00 - 12.00 น. 14.00 - 17.00 น. 9.00 - 12.00 น. 14.00 - 17.00 น.

คอรสพื้นฐาน คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ 22 - 23 พ.ย. 53

24 พ.ย. 53

23 - 24 ธ.ค. 53

25 ธ.ค. 53

คอรสพื้นฐาน คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ คอรสพื้นฐาน คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ

3. คอรสนักปรุงมือใหม (Cooking Class) คอรสทีเ่ ปดโอกาสใหนกั ธุรกิจแอมเวย สมาชิก และประชาชนทัว่ ไปไดลงมือปรุงอาหารดวยตนเอง เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ การปรุงอาหารใหหลากหลายมากขึน้ ตลอดจนเรียนรูเ ทคนิคการจัดตกแตงจานอาหารใหสวยงาม เพือ่ พัฒนาฝมอื และเทคนิคการทําอาหารประหนึง่ เชฟมือโปร รหัสจองฝกอบรม 15-0200 15-0201 15-0206 15-0207

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค.

ศ. ศ. อ. อ.

เวลา

3 9.00 - 12.00 น. 3 14.00 - 17.00 น. 18 9.00 - 12.00 น. 18 14.00 - 17.00 น.

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หัวขอการฝกอบรม คอรสนักปรุงมือใหม - อรอยสไตลอิตาเลี่ยนโฮมเมด

16 - 17 พ.ย. 53

18 พ.ย. 53

คอรสนักปรุงมือใหม - อาหารฟวชั่น

23 - 24 ธ.ค. 53

25 ธ.ค. 53

เงื่อนไขการจองฝกอบรม คอรสพื้นฐาน 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 2 ทาน ตอ 1 สายงาน คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 1 ทาน ตอ 1 สายงาน คอรสนักปรุงมือใหม (Cooking Class) 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 18 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 500 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 1 ทาน ตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑเครื่องครัว ไอคุก 2. เอกสารประกอบการอบรม

* สําหรับคอรสนักปรุงมือใหม ใหสิทธิ์เขารวมอบรมไดทั้งนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และประชาชนทั่วไป แตในการจองสิทธิ์ตองเปนนักธุรกิจแอมเวย และสมาชิกเทานั้น

ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก การฝกอบรมพิเศษทีจ่ ะไดเรียนรูข อ มูลและเทคโนโลยีกลุม ผลิตภัณฑ ไอคุก ทัง้ หมด ไดแก ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก 21 ชิน้ ชุดกระทะทรงโคง ชุดมีด และกรรไกรอเนกประสงค รวมถึงวิธกี ารสรางโอกาสทางธุรกิจ และการเขาถึงกลุม เปาหมาย ตลอดจนเทคนิคการสาธิตใชผลิตภัณฑ ไอคุก ปรุง “เมนูเปดใจ” อาหารจานอรอยทีท่ าํ งายและรวดเร็ว ทวาสามารถใชเปดใจไดอยางดี โดยคุณนิธศิ พงศภัคสิริ นักธุรกิจแอมเวย ระดับทับทิม และ iCook The Master 2010 ผูเ ชีย่ วชาญในกลุม ผลิตภัณฑ ไอคุก ซึง่ ทัง้ หมดนีท้ า นจะไดทง้ั “เรียนรู” และ “ลิม้ รสอาหาร” รหัสจองฝกอบรม 15-0198 15-0208 15-0209 15-0210

เดือน วัน วันที่ ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

อ. ส. พฤ. พ.

7 15 20 26

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

สุราษฎรธานี กรุงเทพฯ พิษณุโลก ตรัง

หองริมนํ้า โรงแรมวังใต หองธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค หองวังธารา โรงแรมอมรินทรลากูน หองธนารมย โรงแรมธรรมรินทร ธนา

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

86

December 2010

คุณนิธิศ พงศภัคสิริ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 17 - 18 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 27 - 28 ธ.ค. 53

29 ธ.ค. 53

5 - 6 ม.ค. 54

7 ม.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก 2. ขอมูลผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม


แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ เฉพาะการสั่งซื้อสินคา โทร. 0-2725-8000 กด 3 แผนกจัดสงสินคาและแอมเวย ช็อป สํานักงานใหญ โทร. 0-2713-8000

แอมเวย ช็อป ธนบุรี โทร. 0-2424-3449 แอมเวย ช็อป ดอนเมือง โทร. 0-2992-6659

แอมเวย ช็อป สุขุมวิท 83 โทร. 0-2730-0907 แอมเวย ช็อป สามพราน โทร. 0-2811-5151

แอมเวย ช็อป ชิดลม โทร. 0-2655-6801 แอมเวย ช็อป พระราม 2 โทร. 0-2895-8833

แอมเวย ช็อป สมุทรปราการ โทร. 0-2730-9011 แอมเวย ช็อป นนทบุรี โทร. 0-2964-3626

แอมเวย ช็อป เชียงราย โทร. 053-774-677 แอมเวย ช็อป นครสวรรค โทร. 056-227-730

แอมเวย ช็อป แพร โทร. 054-627-827 แอมเวย ช็อป ลําปาง โทร. 054-323-577

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ โทร. 056-748-744 แอมเวย ช็อป ตาก โทร. 055-515-805

แอมเวย ช็อป สุโขทัย โทร. 055-616-007 แอมเวย ช็อป กําแพงเพชร โทร. 055-738-744

แอมเวย ช็อป โคราช โทร. 044-295-911 แอมเวย ช็อป สุรินทร โทร. 044-518-677

แอมเวย ช็อป อุดรธานี โทร. 042-324-985 แอมเวย ช็อป สกลนคร โทร. 042-733-212

แอมเวย ช็อป รอยเอ็ด โทร. 043-525-484 แอมเวย ช็อป ยโสธร โทร. 045-724-670

แอมเวย ช็อป เลย โทร. 042-814-528

แอมเวย ช็อป เพชรบุรี โทร. 032-419-584 แอมเวย ช็อป จันทบุรี โทร. 039-344-268

แอมเวย ช็อป สุพรรณบุรี โทร. 035-547-235 แอมเวย ช็อป ชลบุรี โทร. 038-192-357

แอมเวย ช็อป ราชบุรี โทร. 032-742-282 แอมเวย ช็อป ปราจีนบุรี โทร. 037-200-473

แอมเวย ช็อป อยุธยา โทร. 035-335-218 แอมเวย ช็อป กาญจนบุรี โทร. 034-521-391

แอมเวย ช็อป ภูเก็ต โทร. 076-249-318 แอมเวย ช็อป ยะลา โทร. 073-222-517

แอมเวย ช็อป ชุมพร โทร. 077-572-098 แอมเวย ช็อป ตรัง โทร. 075-224-844

แอมเวย ช็อป นครศรีธรรมราช โทร. 075-432-236 แอมเวย ช็อป ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-550-961

แอมเวย ช็อป กระบี่ โทร. 075-650-910

ภาคเหนือ แอมเวย ช็อป เชียงใหม โทร. 053-801-207 แอมเวย ช็อป พิษณุโลก โทร. 055-303-824

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แอมเวย ช็อป ขอนแกน โทร. 043-244-250-1 แอมเวย ช็อป อุบลราชธานี โทร. 045-265-627

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก แอมเวย ช็อป ระยอง โทร. 038-860-896 แอมเวย ช็อป ลพบุรี โทร. 036-616-155

ภาคใต แอมเวย ช็อป หาดใหญ โทร. 074-221-525, 465-063 แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี โทร. 077-221-791

เวลาทําการของแอมเวย ช็อป สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา ไดแก สํานักงานใหญ ธนบุรี ดอนเมือง สุขุมวิท 83 สามพราน ชิดลม สมุทรปราการ พระราม 2 และนนทบุรี ตางจังหวัด ยะลา

จันทร - ศุกร

เสาร - อาทิตย

10.30 - 21.00 น.

10.30 - 18.00 น.

10.30 - 20.00 น. 10.30 - 19.00 น.

10.30 - 17.00 น. 10.30 - 17.00 น.

วันปดทําการของแอมเวย ช็อป (บางสาขา) สาขาที่ปดบริการวันอังคาร แพร ชุมพร รอยเอ็ด ปราจีนบุรี และตาก

สาขาที่ปดบริการวันพุธ ลําปาง ประจวบคีรีขันธ กระบี่ สุโขทัย เลย และกาญจนบุรี

สาขาที่ปดบริการวันพฤหัสบดี ตรัง ยะลา ยโสธร และ กําแพงเพชร

สาขาที่ปดบริการวันอาทิตย สุพรรณบุรี สกลนคร และเพชรบูรณ

วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑแอมเวยและการชําระเงิน วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วิธีการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวย และสมาชิกทีต่ อ งการวิธสี ง่ั ซือ้ ผลิตภัณฑจากแอมเวย สามารถดูรายการสินคา รหัสสินคา และราคาจําหนายไดจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวย (217686) และผลิตภัณฑ เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (215061) โดยสามารถสัง่ ซือ้ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. สัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑดว ยตนเองทีแ่ ผนกรับคําสัง่ ซือ้ สํานักงานใหญ หรือแอมเวย ช็อป ทุกแหง 2. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพท (โทร. 0-2725-8000 กด 3) 3. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรสาร/ไปรษณีย 4. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพทผานระบบตอบรับอัตโนมัติ (Amway Phone) 5. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต 6. สั่งซื้อผลิตภัณฑแบบอัตโนมัติ (Standing Order: SOP) (6.1) แบบรับสินคาเองที่แอมเวย ช็อป (SOP Pick up) (6.2) แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery)

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีส่ ง่ั ซือ้ ผลิตภัณฑสามารถชําระเงินดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. การชําระเงินดวยตนเอง 2. การชําระเงินที่เคานเตอรธนาคาร 3. การชําระเงินดวยบัตรแอมเวยเครดิตการดทางโทรศัพทผานระบบ IVR 4. การชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit) 5. การชําระเงินทางไปรษณีย 6. การชําระเงินทางตูเอทีเอ็ม (ATM) 7. การชําระเงินผานบริการทางโทรศัพท 8. การชําระเงินทางโทรศัพทมือถือ 9. การชําระโดยการหักบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ตของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 10. การชําระเงินผานจุดรับชําระ mPay Station ทุกแหงทั่วประเทศ นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ และการชําระเงินแตละวิธไี ดจากเอกสารราคาจําหนายสือ่ สงเสริมธุรกิจและการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Amway Call Center 0-2725-8000 December 2010

87


R A D N E L A C ธันวาคม 2553 /December 2010 อาทิตย

28

5

จันทร

29

6

• วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (แอมเวย ช็อป ทุกแหงปด ทําการ)

• วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (แอมเวย ช็อป ทุกแหงเปด บริการ)

12

13

อังคาร

30

7

1

พฤหัสบดี

2

• บริษัทปดเช็คสต็อคประจําป (แอมเวย ช็อป ทุกแหงปด ทําการ)

• วันเริม่ จําหนายสินคาของเดือน • รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ ประจําเดือน และรายงาน สถานภาพกลุมสายงาน

8

9

ศุกร

3

10

14

15

16

17

27

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. ประจําสัปดาห

88

December 2010

11

21

22

23

18 • แผนกรับคําสั่งซื้อ สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 – 14.00 น. และ แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

24

25 • แผนกรับคําสั่งซื้อ สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 – 14.00 น. และ แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น. ประจําสัปดาห

26

4 • แผนกรับคําสั่งซื้อ สํานักงานใหญ เปดบริการ 9.00 – 14.00 น. และ แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• จายสวนลด 21% สวนลดพิเศษเพิม่ เติมตอเนือ่ ง สวนลดพิเศษทับทิม สวนลดพิเศษผูนํา และ • วันเริม่ รายการสงเสริมการขาย สวนลดพิเศษไขมกุ สําหรับ นธอ.ทั่วไป

20

เสาร

• วันรัฐธรรมนูญ (แอมเวย ช็อป • แผนกรับคําสั่งซื้อ เปดบริการ) สํานักงานใหญ เปดบริการ • วันเริม่ รายการสงเสริมการขาย 9.00 – 14.00 น. และ สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินัม แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และสูงขึ้นไป และจองสั่งซื้อ และปริมณฑล เปดบริการ รายการสงเสริมการขาย 10.30 – 18.00 น. ลวงหนา (เฉพาะสินคา) ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 – 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 – 17.00 น.

19

พุธ

28

29

30

31

• วันสุดทายที่จําหนาย สินคาของเดือน

• วันสิน้ ป (บริษทั และแอมเวย ช็อป ทุกแหงปดทําการ)

1


78 7 8

December D Dec Decem De e ec cemb em em mb ber er 20 2 201 2010 011 0 0

12_Achieve_December_2010  

79 December 2010 797979799797979 DecDecDecDeccccDecDecembembembemembembembeererereere 20120120120120120120100000000 คิ ด ค น เพื ่ อ รู ป แ...