Page 1


CONTENTS

สารบัญ My Health Our Health ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ NUTRILITE Food Supplements

ผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท eSpring Water Treatment eSpring

เครื่องกรองนํ้า

ATMOSPHERE Air Treatment

เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร

8 26 34

My Self

Our Self ผลิตภัณฑสําหรับเรือนราง Cosmetics

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรี

42

ผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชาย

104

Personal Care

108

ผลิตภัณฑทะนุถนอมความงาม

My Home Our Home

ผลิตภัณฑสําหรับบาน

Home Care

ผลิตภัณฑในครัวเรือน Agriculture

ผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร Home Tech

ผลิตภัณฑเครื่องครัวทันสมัย

124 136 140

SOP

ระบบสั่งซื้อสินคาแบบอัตโนมัติ

152

After Sales Service

บริการหลังการขาย

บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์แค็ตตาล็อกเลมนี้ หามมิใหทําซํา คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปน ลายลักษณอักษรจากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผู ใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญั ติไวสูงสุด

161


แอมเวย…เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา

2

Amway แอมเวย…เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา


QUALITY OF THE PRODUCT

ผลิตภัณฑคุณภาพและบริการมากคุณคา “แอมเวย…เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา” คือ วิสัยทัศนซึ่งเปนที่มาของการสรางสรรคและคิดคนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพของเราดังพันธสัญญาที่เรายึดมั่นตอ ลูกคา สมาชิก และนักธุรกิจแอมเวยทั่วโลก ผลิตภัณฑแอมเวยทุกชนิดลวนผานการวิจัยคนควา ผลิต และตรวจสอบ อยางเขมงวดพิถีพิถันจากหองทดลองและโรงงานผลิตอันนําสมัย ณ เมืองเอดา รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา สงผานไปยัง ผูบริโภคทั่วโลกดวยบริการประทับใจจากนักธุรกิจแอมเวย แอมเวยเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑคุณภาพสูง ประกอบดวยผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคมากกวา 100 ชนิด หรือกวา 1,200 รายการ ผลิตภัณฑทุกชนิดไดรับการคิดคนขึ้นเปนพิเศษเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และรับประกันความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยแบงเปน 4 กลุม คือ 1. กลุมผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ (My health) 2. กลุมผลิตภัณฑสําหรับเรือนราง (My self) 3. กลุมผลิตภัณฑสําหรับบาน (My home) 4. กลุมผลิตภัณฑเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (Personal Shoppers Catalog)

ผลิตภัณฑทรงคุณภาพดวยมาตรฐาน 5 ป • ประโยชน • ประหยัด • ประสิทธิภาพ

มากประโยชนที่พิสูจนไดตามที่กลาวอาง เทียบปริมาตรตอการใชจริง ใหความประหยัดไดสูงกวา ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑโดยมีศูนยวิจัยคนควาและ พัฒนาของสินคาเอง จึงมั่นใจในประสิทธิภาพที่มากกวา ตรวจสอบกอนออกสูตลาด ผลิตภัณฑแอมเวยเปนสูตรเขมขน • ปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม • ประกันความพอใจ เหนือกวาการรับประกันใดๆ ดวยการรับประกันความพอใจ ในผลิตภัณฑใหทุกทาน หากลูกคาไมพอใจในคุณภาพ ของผลิตภัณฑ บริษัทยินดีรับคืนผลิตภัณฑและจายเงินคืน ใหแกลูกคาอยางเต็มมูลคา เพื่อสรางความมั่นใจใหทั้ง นักธุรกิจแอมเวยในการนําเสนอผลิตภัณฑและสรางความมั่นนใจ ใจ ใหแกลูกคาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

Amway แอมเวย…เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา

3


RELIABLE CORPORATE

แอมเวย...องคกรที่เชื่อถือได แอมเวยกอตั้งขึ้นในป 2502 โดยสองผูสถาปนาคือ ริช เดอโวส และเจย แวน แอนเดล ในระยะแรกนั้นมีผลิตภัณฑเพียง ชนิดเดียวคือ ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ยอยสลายไดทางชีวภาพและเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม อันเปนปณิธานหลักในดานผลิตภัณฑของแอมเวยจวบจนปจจุบัน

ริช เดอโวส และ เจย แวน แอนเดล สองผูส ถาปนาแอมเวย

สตีฟ แวน แอนเดล ประธานกรรมการ และดัก๊ เดอโวส ประธานบริษทั แอมเวย คอรปอเรชัน่ ผูส บื สานปณิธาน และพันธสัญญาตอจากผูเ ปนบิดา เพือ่ มอบโอกาสทางธุรกิจทีด่ ที สี่ ดุ แกผคู นทัว่ โลก

สํานักงานใหญ อัลติคอร อิงค ณ เมืองเอดา รัฐมิชแิ กน สหรัฐอเมริกา

สํานักงานใหญแอมเวย ตั้งอยูที่เมืองเอดา รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยอาคารสํานักงาน ศูนยวิจัยคนควา และพัฒนา โรงงานผลิตและคลังสินคา ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ 3.5 ลานตารางฟุต พรอมยึดมัน่ พันธสัญญาในเรือ่ งคุณภาพสินคา โดยเริ่มจากนักวิทยาศาสตรผูทําการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงเจาหนาที่ตรวจสอบรวมกวา 700 คน ซึ่งปฏิบัติการ ในหองทดลอง 65 หองทั่วโลก แอมเวยเจริญเติบโตทั่วโลก โดยมีอัลติคอร อิงค ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัทในเครือ ไดแก แอมเวย คอรปอเรชั่น ดําเนินธุรกิจขายตรงดวยระบบการตลาดหลายชั้น (Multi-level Marketing, MLM), แอ็คเซส บิสเนซ กรุป แอลแอลซี ดําเนินการผลิตและจัดสงผลิตภัณฑคุณภาพใหกับบริษัทสาขาของอัลติคอรและบริษัทอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีบริษัท ในเครืออื่นๆ อีกหลายแหง ณ วันนี้ แอมเวยเปนธุรกิจระดับนานาชาติดวยยอดขาย 10.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ไดสรางเสรีภาพและโอกาสใหกับ ผูค นนับลานๆ ในกวา 80 ประเทศ และในเขตการปกครองตางๆ ทัว่ โลก สรางแรงบันดาลใจใหกบั นักธุรกิจแอมเวยกวา 3 ลานคน ในการสรางธุรกิจใหเติบโต และรวมสนับสนุนอยางเต็มที่ เพื่อจุดมุงหมายในชีวิตของพวกเขา

4

Amway แอมเวย…เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา


TO BE THE BEST

แอมเวยประเทศไทย...ธุรกิจขายตรงอันดับหนึ่งของเมืองไทย สํานักงานใหญแอมเวยแหงใหม ป 2555 ทุม งบ 1,100 ลานบาท บนเนือ้ ทีก่ วา 10 ไร ยํา้ ความเปนธุรกิจ ขายตรงอันดับ 1 พรอมสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน เพื่อความแข็งแกรงของเศรษฐกิจไทย

แอมเวยประเทศไทยกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2530 ดวยเนื้อที่สํานักงานใหญแหงแรกเพียง 700 ตารางเมตร มีพนักงานเพียง 10 คน กับผลิตภัณฑแรกเริ่มเพียง 7 ชนิด ปจจุบันมีสํานักงานใหญตั้งอยูบนถนนรามคําแหง กรุงเทพฯ เจริญเติบโตอยางตอเนื่องดวยพนักงาน 900 คน ผลิตภัณฑมากกวา 1,200 รายการ และขยายชองทางการจําหนาย ผานแอมเวย ช็อปกวา 50 แหงทั่วประเทศ และเครือขายอินเทอรเน็ต www.amwayshopping.com, www.facebook.com/amwaythailand

• มีพื้นที่สํานักงานใหญกวา 9,440 ตารางเมตร • มีนักธุรกิจแอมเวยที่ตออายุสมาชิกภาพรวมกวา 330,000 รหัส และสมาชิกผูซ อื้ สินคาใชอกี กวา 720,000 คน • มัน่ คงดวยยอดขาย 15,500 ลานบาท ในปบญ ั ชี 2554 (มกราคม - ธันวาคม 2554) • เปนพลเมืองทางธุรกิจที่ดีมาตลอด 25 ป โดยชําระภาษีอยางถูกตองแกรัฐบาล 20,087 ลานบาท • สรางงาน สรางโอกาส สรางรายไดใหกับคนไทย โดยมอบผลตอบแทนใหแกนักธุรกิจแอมเวย 41,636 ลานบาท ในระยะเวลา 25 ป Amway แอมเวย…เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา

5


6

My Health


My Health Our Health

My Health

7


8


“นิวทริไลททําสถิติยอดผลิตปละ 1 หมื่นลานเม็ด/แคปซูล ผูคนนับลาน ในประเทศตางๆ มากกวา 50 ประเทศบริโภคผลิตภัณฑนิวทริไลททุกวัน และทําสถิติยอดขายถึง 4.7 พันลานเหรียญสหรัฐ* ในป 2554 ทําให นิวทริไลท คือแบรนดระดับโลกดานผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินและ เกลือแรอยางแทจริง” * จากขอมูลยอดขาย ม.ค.-ธ.ค. 2554

“นิวทริไลทเปนแบรนดระดับโลกดานผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินและ เกลือแรเพียงแบรนดเดียวที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และมีกระบวนการผลิตดวย ระบบฟารมชีวภาพของตนเองที่ผานการรับรองแลว*” * จากผลสํารวจโดยยูโรมอนิเตอร ซึ่งเปนองคกรวิจัยดานการตลาดระดับนานาชาติ ป 2551

เช็คคา BMI ของคุณพรอมคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ เพือ่ สุขภาพสมบูรณสงู สุดไดท่ี

BEST OF NATURE

พลังแหงไฟโตนิวเทรียนท ไฟโตนิวเทรียนท คือ สารประกอบที่มาจากพืชและชวยตานอนุมูลอิสระ ทําใหระบบภูมิคุมกันแข็งแรงขึ้น และดํารงสุขภาพที่สมบูรณสูงสุด ดังนั้น ไฟโตนิวเทรียนทจึงเปนสวนประกอบหลักในผลิตภัณฑ เสริมอาหารนิวทริไลท เพื่อเสริมคุณคาสารอาหารใหดียิ่งขึ้นนอกเหนือจาก วิตามินและเกลือแรเพียงอยางเดียว • สารสกัดจากพืชเขมขนซึ่งอุดมดวยไฟโตนิวเทรียนท คือ สวนประกอบหลัก ในผลิตภัณฑนิวทริไลทตั้งแตชวงทศวรรษ 1930 • แบรนดนิวทริไลทคือ ผูนําดานการวิจัยไฟโตนิวเทรียนทระดับโลก • นิวทริไลทใชกระบวนการวิเคราะหแยกสารประกอบตางๆ (โครมาโทกราฟฟ) หลากหลายวิธี เพื่อระบุ วัด และบันทึก สารไฟโตนิวเทรียนทในสารสกัดเขมขนจากพืช

9


BEST OF SCIENCE

ผูบุกเบิกในธุรกิจ คารล เรหนบอรก และแบรนดนิวทริไลท คือ ผูบุกเบิกธุรกิจ ผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินและเกลือแรระดับโลก ซึ่งมีมูลคานับพันลานดอลลารในปจจุบัน เริ่มตนใน ชวงทศวรรษ 1920 และ 1930 ในประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา กวา 77 ปกอน การคนควาของ เรหนบอรก เชื่อวาสวนประกอบจากพืชธรรมชาติคือ กุญแจสําคัญสูการมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด ทุกวันนี้ สวนประกอบเหลานั้นถูกเรียกวา “ไฟโตนิวเทรียนท”

นวัตกรรมที่ไมมีวันหยุด นิวทริไลทยังคงยึดมั่นคําสัญญาของการเปน “ที่หนึ่งและดีที่สุด” ทีมคนควาและนักวิทยาศาสตร ไดคนหาพืชพันธุ ใหมๆ รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ ทั่วโลก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการแปรรูป และผลลัพธ ซึ่งมีรากฐานมาจากการคนพบทางวิทยาศาสตร • ตั้งแตป 1952 เปนตนมา การศึกษาดานการแพทยกวา 55 ฉบับ (Clinical Studies) และการวิเคราะหทางชีวภาพ (Bioassay) ของสารมากกวา 2,000 ครั้งตอป ทําใหเราครองตําแหนงผูบุกเบิกดานวิทยาศาสตรสารอาหารและไฟโตนิวเทรียนท • มีสิทธิบัตรและรายการที่กําลังรอขึ้นทะเบียนกวา 190 ฉบับ และมีการนําเสนอผลงานวิชาการดานวิทยาศาสตรมากกวา 200 ผลงาน รวมถึงบทความ วิชาการดานวิทยาศาสตรที่ไดรับการตีพิมพ 90 ฉบับ คือสิ่งที่อยูเบื้องหลังผลิตภัณฑกวา 250 ชนิดของเรา • นิวทริไลท คือผูนําระดับโลกในดานการวิจัยสารตานอนุมูลอิสระตั้งแตชวงทศวรรษ 1970  หาโดยอาศัย • ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งทําใหคนสามารถมองลึกไปถึงดีเอ็นเอของพวกเขา เพื่อคนหาความเสี่ยงที่มีตอสุขภาพและวิธแี กปญ โภชนาการ นิวทริไลทไดพฒ ั นาตนเองใหกลายเปนผูน าํ ในดานโภชนพันธุศาสตร (Nutrigenomics) • ความรวมมือกันระหวางผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรที่สถาบันสุขภาพนิวทริไลทซึ่งดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง ทําใหเรามุงไปสูอนาคตแหงการมีสุขภาพ สมบูรณสูงสุดไดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ • คํามั่นสัญญาของนิวทริไลทคือ การมุงคนควาทางวิทยาศาสตร การวิจัยทางการแพทย รวมถึงการประเมินผลและทดสอบทางโภชนาการอยางตอเนื่อง ทําใหเราดํารงความเปนผูนําแหงโลกวิทยาศาสตรอยูเสมอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรของนิวทริไลท (SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

หรือ SAB)

คณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร ประกอบดวย (จากซายไปขวา-แถวบน) • ดร.แซม เรหนบอรก • ดร.ยัง จุน เซอร • พญ.อารทีมิส ซิโมพูลอส • ดร.โทมัส เจ.สลากา • ดร.จุนชิ เช็น (จากซายไปขวา-แถวลาง) • ดร.รูธ เดอบัสค • นพ.ดร.โฮโยกุ นิชิโน • นพ.บอริส คากานอฟ • นพ.ดร.ซี ซี โฮ • ดร.เคนเน็ธ คอรนแมน

การวิจัยทางวิทยาศาสตรทั้งหมดของนิวทริไลทอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร สมาชิกทั้ง 10 ทานในคณะกรรมการนี้ ประกอบดวยนักวิทยาศาสตรชั้นนําทางดานโภชนาการ สุขภาพและพันธุกรรมจากทั่วโลก เพื่อกําหนดทิศทางของแบรนดนิวทริไลท ในอนาคต โดยจะนํา ความรูและความเชี่ยวชาญในดานตางๆ มาใชกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่นิวทริไลท โดยตรง

10


BEST OF YOU

การมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด นิวทริไลทสกัดคุณคาจากธรรมชาติดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เพื่อมอบผลิตภัณฑครบวงจร สําหรับสุขภาพสมบูรณสูงสุดใหแกคุณ ตอไปนี้คือความเชื่อที่สําคัญบางสวนและตัวอยางคํามั่นสัญญา ของเราในการชวยเหลือใหคุณกาวไปสูการมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด และใชชีวิตอยางมีคุณคามากที่สุด • การรับประทานอาหารที่มาจากพืชเปนหลักและการมีโภชนาการที่เหมาะสม คือปจจัยสําคัญ สําหรับการมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด • การรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการคือสิ่งที่ทําไดยากในวิถีชีวิตปจจุบัน ดังนั้นผลิตภัณฑเสริมอาหารจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการเติมเต็มโภชนาการ • การออกกําลังกาย การพักผอน การผอนคลาย และการคิดบวก คือสิ่งสําคัญที่จะชวยใหคุณ มีสุขภาพสมบูรณสูงสุดได • เพื่อไข “สมการสูสุขภาพสมบูรณสูงสุด” ของคุณใหได คุณจําเปนตองเขาใจปจจัยเสี่ยงที่มีอยู ในการดําเนินชีวิตประจําวันของคุณใหไดเสียกอน • ดร.แซม เรหนบอรก บุตรชายของคารล เรหนบอรก มีแนวคิดที่เสริมขึ้นจากรากฐานงานทดลอง ของบิดาของเขาในดานสารอาหารและผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยการผสมผสานจิตวิทยาและ การออกกําลังกายเขาดวยกันเพื่อนําไปสูสุขภาพที่สมบูรณสูงสุด • ศูนยสขุ ภาพสมบูรณสงู สุดของสถาบันสุขภาพนิวทริไลท ตัง้ อยูบ นพืน้ ที่ 33,000 ตารางฟุต ณ เมืองบูเอนา พารค รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งดําเนินงานทางวิทยาศาสตร การศึกษาและเปนศูนยฝกอบรม สรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือการชวยใหผูคน มีสุขภาพสมบูรณสูงสุด • นักวิทยาศาสตร นักวิจัย เกษตรกร แพทย ผูเชี่ยวชาญดานการออกกําลังกาย ครูและผูเชี่ยวชาญ มากกวา 100 คน รวมทั้งพนักงานมากกวา 1,000 คน ไดถายทอดพันธสัญญา ความทุมเท และการอุทิศตนใหกับแบรนดนิวทริไลท ตลอดจนมุงมั่นชวยเหลือใหผูคนมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด

การทําฟารมชีวภาพที่ผานการรับรอง (CERTIFIED ORGANIC FARMING)

นิวทริไลทมั่นคงตอปรัชญาคือ การใชสารสกัดเขมขนจากพืชและสวนผสมอื่นๆ จากธรรมชาติ เพื่อใหไดคุณประโยชนสูงสุดทางโภชนาการ เราจึงมีฟารม ชีวภาพที่ผานการรับรองมากกวาผูผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารรายอื่นในโลก สารสกัดเขมขนจากพืชบางชนิดที่ใชในผลิตภัณฑนิวทริไลท แมไมไดปลูกใน ฟารมชีวภาพของเรา แตจะตองผานมาตรฐานคุณภาพของนิวทริไลท นักวิทยาศาสตรดานการเกษตรของนิวทริไลทไดจัดทําโปรแกรมที่เรียกวา “นิวทริเซิรท” (NutriCertTM ) ขึ้น เพื่อรับรองผูจัดหาวัตถุดิบใหเรา ตลอดจนผลักดันใหพวกเขากาวไปสูปรัชญาของนิวทริไลทในการทําฟารมแบบยั่งยืน และการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก

11


ฟารมชีวภาพและโรงงานของนิวทริไลท ดินที่ฟารมนิวทริไลทไดรับการบํารุงอยางตอเนื่องดวยวิธีธรรมชาติ เรากําจัดศัตรูพืชดวยระบบชีวภาพ เมล็ดพันธุไดรับการหลอเลี้ยงดวยนํ้าบริสุทธิ์ ดวยหลักการที่เนนการทําฟารมในระยะยาว เราจึงปลูกพืช ที่มีคุณภาพไดตอเนื่องยาวนานโดยไมเปนอันตรายตอดินและนํ้า นิวทริไลทเปนเจาของฟารม 4 แหง ใน 3 ประเทศ ไดแก บราซิล เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา รวมพื้นที่ประมาณ 6,400 เอเคอร (16,000 ไร) ฟารมเทราทเลค รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Trout Lake Farm) หนึ่งในฟารมสมุนไพรชีวภาพขนาดใหญที่สุดในอเมริกาเหนือ รวมพื้นที่ 700 เอเคอร (1,750 ไร) อุดมดวยดินภูเขาไฟและนํ้าจากธารนํ้าแข็ง

ฟารมอูบาจารา-เซียรา ประเทศบราซิล (Ubajara–Ceara Farm) ฟารมขนาดใหญที่สุดของนิวทริไลท เพาะปลูกผลไมเมืองรอน ผลไม บางสวนไดรับการแปรรูปในบราซิลทันที แตบางสวนถูกสงไปยังเลควิว เพื่อสกัดสารอาหารเขมขนที่มีคุณคาจากพืช

ฟารมเอล เพทาคาล เมืองฮาลิสโก ประเทศเม็กซิโก (El Petacal Farm) ฟารมเพาะปลูกอัลฟลฟา พารสลีย สปแนช แอสพารากัส พืชตระกูล ซิตรัส วอเตอรเครส และทดลองปลูกกระเทียม ผักและสมุนไพรชนิดตางๆ และมีแปลงทดลองเพื่อการวิจัยพัฒนาพืชสายพันธุใหม มีพื้นที่ มากกวา 1,400 เอเคอร (3,500 ไร)

ฟารมวิจัยการเกษตรนิวทริไลท-เลควิว รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Nutrilite Agricultural Research Farm–Lakeview Farm) ฟารมวิจัยเพื่อการคิดคนปรับปรุงผลิตภัณฑใหมและพัฒนาระบบการทํา ฟารมแบบชีวภาพขนาด 630 เอเคอร (1,575 ไร) และยังมีโรงงานที่ผลิต ผลิตภัณฑชนิดผงชงพรอมดื่มไดมากถึงปละ 12 ลานกระปอง และปละ 120 ลานซอง

โรงงานบูเอนา พารค รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (BUENA PARK FACILITY) สามารถผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดเม็ดและแคปซูลที่มีคุณภาพรวมไดมากกวาปละ 1 หมื่นลานเม็ด/แคปซูล ภายในประกอบดวยศูนยการวิจัยและพัฒนา การรับรองคุณภาพ การผลิตและบรรจุหีบหอผลิตภัณฑอาหารชนิดแทง และอาหารชนิดเม็ด สํานักงาน และคลังสินคา

ผลิตภัณฑนิวทริไลทกับผูนับถือศาสนาอิสลาม ผลิตภัณฑนิวทริไลทมีกระบวนการผลิตที่ถูกตองตามหลักของศาสนาอิสลามตามมาตรฐาน ของ IFANCA (THE ISLAMIC FOOD AND NUTRITION COUNCIL OF AMERICA) ยกเวนผลิตภัณฑ 3 รายการที่มีสวนผสม ตองหามของศาสนาอิสลาม ไดแก 1. นิวทริไลท เอสเอชเอ็น รหัส 10-1812TH 2. นิวทริไลท เลซิติน อี รหัส A-4445TH 3. นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล มัลติ รหัส 10-1134TH

12


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ออล แพลนท โปรตีน

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา กรีนที นิวทริ-โปรตีน TM

TM

Nutrilite All Plant Protein

Nutrilite Green Tea Nutri-Protein

ผลิตภัณฑเสริมอาหารโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ขาวสาลี และถั่ว ซึ่งให โปรตีนที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของ รางกาย และใหกรดอะมิโนจําเปนตอการสรางโปรตีนชนิดตางๆ ในรางกาย

• โปรตีน จําเปนตอการเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ ของรางกาย และใหกรดอะมิโนที่จําเปนตอการสรางโปรตีน ชนิดตางๆ ในรางกาย • แคลเซียม มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง และมีสวนชวยในการแข็งตัวของเลือด

โปรตีนสกัดเขมขน ใหกรดอะมิโนจําเปนครบถวน ปราศจากไขมันและ โคเลสเตอรอล โปรตีนกับรางกาย โปรตีนมีบทบาทสําคัญตอรางกาย ในแตละวันเราจําเปน ตองรับประทานโปรตีนใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย สวนผสม ของนิวทริไลท ออล แพลนท โปรตีน มาจากธรรมชาติ ปราศจากไขมันและ โคเลสเตอรอล พรอมคุณประโยชนสารอาหารจากถั่วเหลือง โปรตีนคุณภาพ นิวทริไลท ออล แพลนท โปรตีน ใหกรดอะมิโนจําเปนครบถวน ไมมีสวนผสมของแลคโตส สวนประกอบที่สําคัญ สารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง 80.61 % สารสกัดโปรตีนจากขาวสาลี 10.00 % สารสกัดโปรตีนจากถั่ว 7.5 % วิธีเตรียมและบริโภค : 1 ชอนตวงในกระปอง (10 กรัม) ใหโปรตีน 8 กรัม รับประทานวันละ 1 ชอนตวง โดยผสมนิวทริไลท ออล แพลนท โปรตีน กับนําเย็น 200 มิลลิลิตร และยังใช ผสมกับอาหารและเครื่องดื่มตางๆ เชน นําผลไม แอคทีฟ 8 อะเซโรลา เชอร์ร ี นอกจากนี้ยังใชโรยลงบนขาวสวย ผัดผักตางๆ สลัด แกง หรือซุปไดดวย รวมทั้ง ใชเติมลงในขนมปง ขนมเคก ขนมปงกรอบ หรือเนื้อสัตว และอาหารตางๆ ได คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 11-0415TH ราคาสมาชิก 1,068 บาท

โปรตีนสกัดเขมขน ใหกรดอะมิโนจําเปน ปราศจากไขมันและ โคเลสเตอรอล ผลิตภัณฑเสริมอาหารโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและนม สวนประกอบที่สําคัญ : สารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง 39 % นมผงขาดมันเนย 10 % ชาเขียว 3.5 % แคลเซียม ฟอสเฟต ไทรเบสิก 2.7 % วิธีเตรียมและบริโภค : 2 ชอนตวงในกระปอง (23.50 กรัม) ใหโปรตีน 9 กรัม รับประทานวันละ 2 ชอนตวง โดยผสมนิวทริไลท กรีนที นิวทริ-โปรตีน กับน้ําเย็น 200 มิลลิลิตร หรือผสมในอาหาร หรือเครื่องดื่มตามความตองการ คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-2578TH ราคาสมาชิก 1,289 บาท

ขนาด 450 กรัม ราคาขายปลีก 1,610 บาท

P449 B1289

ฆอ. 122/2554

ขนาด 450 กรัม ราคาขายปลีก 1,335 บาท

P372 B1068

ฆอ. 348/2555

13


นิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครื่องดื่ม) รสสม

นิวทริไลท* นํ้าอะเซโรลา เชอรรี 45% ชนิดผง

Nutrilite Active 8 Beverage Crystals Orange Flavor Mix

Nutrilite* 45% Acerola Cherry Drink Mix

เครื่องดื่มรสชาติอรอย ใหความรูสึกสดชื่นดวยรสสมธรรมชาติ และมี รสหวานดวยน้ําตาลฟรุคโตส ประกอบดวยสูตรผลไมเมืองรอนชนิดเขมขน เฉพาะของนิวทริไลท ซึ่งไดจากอะเซโรลาเขมขน ฝรั่ง ผลมะมวงหิมพานต สับปะรด และแพชชั่นฟรุต ไมมีสีสังเคราะห และวัตถุกันเสีย • ประกอบดวยวิตามิน 8 ชนิด (วิตามินบี 1, บี 2, บี 6, บี 12, ซี, ไนอะซิน, กรดโฟลิก, กรดแพนโทธีนิก) ที่มากกวา 25% ของคาปริมาณสูงสุดที่ แนะนําใหบริโภคตอวัน (Thai RDI) ตอหนึ่งหนวยบริโภค (20.2 กรัม) • ใหพลังงานเพียง 80 กิโลแคลอรีตอการบริโภค 1 ครั้ง สวนผสมที่สําคัญเมื่อละลายแลว ประกอบดวย : ฟรุคโตส 8.09 % รสสมธรรมชาติ 0.1 % ผงน้ําสม 0.05 % วิตามิน 0.01 % แตงรสธรรมชาติ วิธีเตรียมและบริโภค : 1 ซองชงได 5 ที่ เทสวนผสม 1 ซอง (101 กรัม) ลงในน้ําเย็น 1 ลิตร คนจนสวนผสมละลายหมด ดื่มในขณะที่เย็น คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค

เครื่องดื่มผสมอุดมวิตามินซี ใหรสของเชอรรพี ันธุอะเซโรลา มีรสหวานของ น้ําตาลฟรุคโตส ไมเจือสีและไมใชวัตถุกันเสีย • เพียงการดื่ม 1 ที่ จะใหปริมาณวิตามินซีเทากับปริมาณสารอาหารที่ แนะนําใหบริโภคตอวัน สําหรับคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) • ใหพลังงาน 70 กิโลแคลอรีตอการดื่ม 1 ที่ สวนผสมที่สําคัญเมื่อละลายแลวใน 100 ซม.3 ประกอบดวย : ฟรุคโตส 8.14 % กรดซิทริค 0.30 % อะเซโรลาเขมขน 0.28 % กลิ่นเชอรรแี ละพั้นช 0.08 % แตงกลิ่นธรรมชาติ วิธีเตรียมและบริโภค (1 ซองเสิรฟได 5 ที่) : เทสวนผสม 1 ซอง (94.4 กรัม) ลงในน้ําเย็น 1 ลิตร คนจนสวนผสมละลายเขากัน เสิรฟในขณะที่เย็น คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค บรรจุกลองละ 4 ซอง น้ําหนักซองละ 94.4 กรัม รหัส E-9974TH ราคาสมาชิก 560 บาท

บรรจุกลองละ 4 ซอง น้ําหนักซองละ 101 กรัม

P195 B560

รหัส E-9971TH ราคาสมาชิก 445 บาท

ฆอ. 4602/2553

P155 B445

ฆอ. 4603/2553

14

ขนาด 404 กรัม ราคาขายปลีก 555 บาท

ขนาด 377.6 กรัม ราคาขายปลีก 700 บาท


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ดับเบิ้ล เอ็กซ TM

Nutrilite Double X

ผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินรวม / เกลือแรรวม / สารสกัดจากพืช คือ สวนผสมของสารสกัดไฟโตนิวเทรียนทหรือสารอาหารจากพืชที่ไดจากผัก ผลไมและสมุนไพร ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย รับประทานอยางละ 1 เม็ด พรอมมื้ออาหาร วันละ 2 ครั้ง คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค

• วิตามินเอสูง ชวยในการมองเห็น และชวยเสริมสรางเยือ่ บุตา งๆ ของรางกาย • วิตามินบี 1 สูง มีสวนชวยในการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ • วิตามินบี 2 และไนอะซินสูง ชวยใหรา งกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน • วิตามินบี 6 สูง มีสว นชวยสรางสารทีจ่ าํ เปนในการทํางานของระบบประสาท • โฟเลตสูง มีสวนสําคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง • วิตามินบี 12 สูง มีสว นชวยสรางสารทีจ่ าํ เปนในการสรางเซลลเม็ดเลือดแดง และมีสวนชวยในการทํางานของระบบประสาทและสมอง • วิตามินซี วิตามินอี และซีลเี นียมสูง มีสว นชวยในกระบวนการตอตาน อนุมลู อิสระ • แคลเซียมสูง มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง • วิตามินดีสูง ชวยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส • โครเมียมสูง รวมกับอินซูลินในการนํากลูโคสเขาเซลล

บรรจุ 186 เม็ดในฟอยลสุญญากาศ 3 แพ็ค วิตามินรวม เม็ดเหลีย่ มสีนาํ้ ตาล-เหลืองในแพ็คฟอยลสที อง 62 เม็ด เกลือแรรวม เม็ดกลมสีเขียวออน ในแพ็คฟอยลสเี งิน 62 เม็ด สารสกัดจากพืช เม็ดรีสีน้ําตาล ในแพ็คฟอยลสีทองแดง 62 เม็ด

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ดับเบิ้ล เอ็กซ ชนิดเติม TM

Nutrilite Double X Refill

ผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินรวม / เกลือแรรวม / สารสกัดจากพืช ชนิดเติม สําหรับรับประทาน 62 วัน บรรจุ 372 เม็ดในฟอยลสุญญากาศ 6 แพ็ค

รหัส 10-2634TH ราคาสมาชิก 2,095 บาท ราคาขายปลีก 2,620 บาท P730 B2095

รหัส 10-3049TH ราคาสมาชิก 3,964 บาท ราคาขายปลีก 4,955 บาท P1381 B3964

ฆอ. 4704/2553


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา แคลโลว TM

Nutrilite Calow

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ซีแอลเอ 500 จากนํ้ามันดอกคําฝอย TM

Nutrilite CLA 500 Derived From Safflower Oil

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประกอบดวยสารสกัดจากถั่วขาว สารสกัดจาก ถั่วเหลือง และพารสลียเขมขน ไมเจือสี ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากน้ํามันดอกคําฝอย ใน 1 เม็ดประกอบดวย : สวนประกอบสําคัญ ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย : สารสกัดจากถั่วขาว 183 มก. ( 32 %) คอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก แอซิด (ซีแอลเอ) 500 มิลลิกรัม จากนํ้ามัน สารสกัดจากถั่วเหลือง 110 มก. (19 %) ดอกคําฝอย ซึ่งเปนกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุ พารสลียเขมขน 10 มก. (1.7 %) แตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย วิธีบริโภค : วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 2 เม็ด พรอมมื้ออาหาร รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมผี ลในการปองกันหรือรักษาโรค คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-0193TH บรรจุขวดละ 90 เม็ด รหัส 10-2567TH บรรจุขวดละ 180 แคปซูล ราคาสมาชิก 1,158 บาท ราคาขายปลีก 1,450 บาท ราคาสมาชิก 3,146 บาท ราคาขายปลีก 3,935 บาท P403 B1158 ฆอ. 4746/2553 P1096 B3146 ฆอ. 4747/2553

16


นิวทริไลท โพสิทริม Nutrilite Positrim

นิวทริไลท โพสิทริม คือ อาหารควบคุมหรือลดน้ําหนักที่สามารถรับประทานแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง สามารถรับประทานไดสะดวก มีกลิ่นรสอรอย คือ รสดัทชโกโก รสกาแฟ และกลิ่นวานิลลา เหมาะสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก วิธีเตรียมและบริโภค : เตรียมไดสะดวกรวดเร็ว เพียงเทโพสิทริม 1 ซอง ลงในนมสดพรองมันเนย หรือน้ําเปลาประมาณ 250 มิลลิลิตร แลวคนใหเขากัน คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค บรรจุกลองละ 14 ซอง สวนประกอบสําคัญโดยประมาณ นมผงขาดมันเนย

ฟรุคโตส

วิตามินและเกลือแร

44 % 47 % 51 %

27 % 26 % 27 %

1.2 % 1.2 % 1.2 %

รสดัทชโกโก รสกาแฟ กลิ่นวานิลลา

คุณคาโภชนาการตอการบริโภค 1 ซอง มาณ นิวทริไลท โพสิทริม ตปริ วิตามิน อ 1 ซอง พลังงานทัง้ หมด โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 43 กรัม 4 กรัม 11 ชนิด ไดแก วิตามินเอ, บี1, รสดัทชโกโก 170 กิโลแคลอรี 8 กรัม 25 กรัม บี2, บี6, บี12, ไนอะซิน, รสกาแฟ 44 กรัม 170 กิโลแคลอรี 8 กรัม 26 กรัม 4 กรัม กรดแพนโทธีนกิ , วิตามินอี, กลิน่ วานิลลา 43 กรัม 170 กิโลแคลอรี 8 กรัม 26 กรัม 4 กรัม กรดโฟลิก, ไบโอติน, วิตามินซี

เกลือแร 10 ชนิด ไดแก แคลเซียม, เหล็ก, ฟอสฟอรัส, แมงกานีส, ไอโอดีน,ทองแดง, แมกนีเซียม, โซเดียม, โพแทสเซียม, สังกะสี

โพสิทริม รสดัทชโกโก

โพสิทริม รสกาแฟ

โพสิทริม กลิ่นวานิลลา

Positrim Dutch Cocoa Flavor

Positrim Cafe Flavor

Positrim Vanilla Flavor

น้ําหนักซองละ 43 กรัม

น้ําหนักซองละ 44 กรัม

รหัส E-9756TH ราคาสมาชิก 1,124 บาท ราคาขายปลีก 1,405 บาท P392 B1124

ขนาด 602 กรัม

ขนาด 602 กรัม

รหัส E-9690TH ราคาสมาชิก 1,124 บาท ราคาขายปลีก 1,405 บาท P392 B1124

น้ําหนักซองละ 43 กรัม ขนาด 616 กรัม

ขนาด 616 กรัม

รหัส E-9755TH ราคาสมาชิก 1,124 บาท ราคาขายปลีก 1,405 บาท

ขนาด 602 กรัม

P392 B1124

ฆอ. 4748/2553

17


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา นํ้ามันปลา ชนิดแคปซูล นิวทริไลทเครื่องหมายการคา การลิค (กระเทียมอัดเม็ด) TM

TM

Nutrilite Fish Oil Capsule

Nutrilite Garlic

นํ้ามันจากปลาแซลมอน ผลิตภัณฑนี้ใหกรดไขมันกลุมโอเมกา-3 ไดแก อีพีเอและดีเอชเอ มีสวนผสมของวิตามินอี ไมเจือสี ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรส และวัตถุกันเสีย

กระเทียมเปนที่รูจักกันดีและเพื่อใหเราสามารถบริโภคกระเทียมไดสะดวก ยิ่งขึ้น การลิค (กระเทียมอัดเม็ด) เครื่องหมายการคานิวทริไลท ซึ่งมีสวนผสม ของลิโคริซ (ชะเอม) พารสลีย และวอเตอรเครส มีกลิน่ หอมของเปปเปอรมนิ ท ชวนรับประทาน รับประทานแลวไมกอใหเกิดกลิ่นรุนแรงของกระเทียม เชนเดียวกับการรับประทานกระเทียมสด ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตง กลิ่นรสและวัตถุกันเสีย

ใน 1 แคปซูล มีนํ้ามันปลา 525 มก. ประกอบดวย : กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง • กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ) 80 มก. • กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 60 มก. วิตามินอี 12 หนวยสากล สวนประกอบสําคัญ : นํ้ามันจากปลาแซลมอน

69.62 %

สวนประกอบสําคัญ ใน 1 เม็ด ประกอบดวย : ผงกระเทียม 333.33 มก. (40.35 %) พารสลีย 33.33 มก. (4.04 %) วอเตอรเครส 33.33 มก. (4.04 %) ชะเอมสกัด 7 มก. (0.85 %)

วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค

วิธีบริโภค : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค

รหัส A-5933TH ราคาสมาชิก 750 บาท

รหัส A-5923TH ราคาสมาชิก 1,056 บาท

P261 B750

ฆอ. 4600/2553

18

บรรจุขวดละ 90 แคปซูล ราคาขายปลีก 940 บาท

P368 B1056

ฆอ. 4604/2553

บรรจุขวดละ 150 เม็ด ราคาขายปลีก 1,320 บาท


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา โคคิวเท็น พลัส

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา เลส-เตอรอล

TM

TM

Nutrilite CoQ10 Plus

Nutrilite Les-Terol

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร โคคิวเท็น พลัส ประกอบดวยสวนผสมของ โคเอ็นไซม คิวเท็น แอล-คารนิทีน (ฟูมาเรต) ทอรีน และนิวทริไลท ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยดเขมขน สูตรเฉพาะของนิวทริไลท ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย

ผลิตภัณฑเสริมอาหารสารสกัดจากชาเขียว ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุ แตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย

สวนประกอบสําคัญ ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย : แอล-คารนิทีน ฟูมาเรต 196 มก. (29.1 %) (ประกอบดวยแอล-คารนิทีน 100 มก.) ทอรีน 150 มก. (22.2 %) โคเอ็นไซม คิวเท็น 29.5 มก. (4.4 %) ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยดเขมขน 25.5 มก. (3.8 %)

206 มก. (31 %) 15 มก. (2.2 %) 1.40 หนวยสากล (0.14 %)

วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 2 แคปซูล พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-2188TH ราคาสมาชิก 1,230 บาท

วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1 แคปซูล พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-1156TH ราคาสมาชิก 1,950 บาท

ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย : สารสกัดจากชาเขียว เลซิตินจากถั่วเหลือง วิตามินอี

บรรจุขวดละ 60 แคปซูล ราคาขายปลีก 1,540 บาท

P429 B1230

ฆอ. 4703/2553

บรรจุขวดละ 60 แคปซูล ราคาขายปลีก 2,440 บาท

P679 B1950

ฆอ. 4701/2553

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา เลซิติน อี TM

Nutrilite Lecithin E

วิตามินอี มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ นิวทริไลท เลซิติน อี ประกอบดวยเลซิตินที่สกัดไดจากนํ้ามันถั่วเหลือง และวิตามินอีที่สกัด ไดจากนํ้ามันพืช มีรสหวาน และแตงกลิ่นดวยนํ้าผึ้งคาร็อบและเมเปลวอลนัท เลซิตินเปน ไขมันชนิดฟอสโฟไลปด ซึ่งมีฟอสฟาติดิลโคลีนเปนสวนประกอบหลัก ไมเจือสีสังเคราะห และไมใชวัตถุกันเสีย ใน 1 เม็ด มีเลซิติน 260 มก. ประกอบดวย : ฟอสฟาติดิลโคลีน 72 มก. วิตามินอี 5 หนวยสากล สวนประกอบที่สําคัญ : เลซิติน

30.03 %

วิธีบริโภค : เคี้ยววันละ 1-3 เม็ด คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส A-4445TH บรรจุขวดละ 110 เม็ด ราคาสมาชิก 572 บาท ราคาขายปลีก 715 บาท P199 B572

ฆอ. 4674/2553

19


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ผักและผลไมรวมเขมขน

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา แคล แมก โปร TM

Nutrilite Cal Mag Pro

TM

• แคลเซียม เปนสวนประกอบสําคัญของกระดูกและฟน มีสวนชวย ในการแข็งตัวของเลือด มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูก และฟนที่แข็งแรง • แมกนีเซียม เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน ชวยในการทํางาน ของระบบประสาทและกลามเนื้อ

Nutrilite Concentrated Fruits and Vegetables

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประกอบดวยแคลเซียม แมกนีเซียม และเกลือแร (สังกะสี ทองแดง แมงกานีส) พรอมสารสกัดเขมขนนิวทริไลท อัลฟลฟา สกัดจากอัลฟลฟาที่เพาะปลูกในฟารมเลควิวของนิวทริไลท รัฐแคลิฟอรเนีย เพื่อเปนสวนผสมในผลิตภัณฑนิวทริไลท ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตง กลิ่นรสและวัตถุกันเสีย

สวนประกอบสําคัญ : ชาเขียว เควอซิทิน สารสกัดจากทับทิม สารสกัดจากสม ลูทีน เอสเตอร เขมขน สารสกัดจากโรสแมรี อะเซโรลาเขมขน

ใน 1 เม็ดประกอบดวย : แคลเซียม 217 มก. สังกะสี แมกนีเซียม 108 มก. แมงกานีส สารสกัดเขมขนจากอัลฟลฟา 40 มก. ทองแดง

3.3 มก. 0.8 มก. 0.7 มก.

สวนประกอบที่สําคัญโดยประมาณ : แคลเซียม คารบอเนต 61 % แมกนีเซียม สเตียเรต 0.6 % แมกนีเซียม ออกไซด 20 % คอปเปอร กลูโคเนต 0.5 % สารสกัดเขมขนจากอัลฟลฟา 4 % แมงกานีส ซิเตรต 0.4 % ซิงค ซัลเฟต 1%

นิวทริไลทผกั และผลไมรวมเขมขนเปนสูตรเฉพาะของนิวทริไลท ประกอบดวย ชาเขียว เควอซิทนิ ทับทิม สม เอลเดอเบอรรี โรสแมรี บลูเบอรรี อะเซโรลา เชอรรี บร็อคโคลี แครอท และสปแนช ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรส และวัตถุกันเสีย 14.2 % 13.9 % 7.9 % 7.1 % 1.9 % 1.1 % 1.0 %

ผงบลูเบอรร ี 1.0 % สารสกัดจากเอลเดอเบอรร ี 1.0 % บร็อคโคลีอบแหง 0.6 % ผงสปแนช 0.6 % ผงแครอท 0.6 % ไลโคปน 0.3 %

วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1-2 เม็ด พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-2992TH บรรจุขวดละ 60 เม็ด ราคาสมาชิก 1,297 บาท ราคาขายปลีก 1,620 บาท P452 B1297

วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 2 เม็ด พรอมอาหาร ฆอ. 4718/2553 คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมผี ลในการปองกันหรือรักษาโรค บรรจุขวดละ 250 เม็ด รหัส A-5880TH ราคาสมาชิก 903 บาท ราคาขายปลีก 1,130 บาท เครื่องหมายการคา

นิวทริไลท

เคลียรคอมเพล็กซ

TM

P315 B903

Nutrilite ClearComplex

ฆอ. 4601/2553 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมเจือสี ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย สวนประกอบสําคัญตอ 1 เม็ด : สารสกัดจากซินนามอน ผงพิเคา เพรโต อะเซโรลา คอนเซ็นเทรต เบลนด

75 มิลลิกรัม 75 มิลลิกรัม 75 มิลลิกรัม

วิธีบริโภค : รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง พรอมมื้ออาหาร หากรับประทานติดตอกันเปนเวลา 12 สัปดาห ใหหยุดรับประทาน 1 สัปดาห กอนที่จะรับประทานครั้งตอไป คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-2735TH ราคาสมาชิก 1,289 บาท

20

P449 B1289

ฆอ. 4715/2553

บรรจุขวดละ 180 เม็ด ราคาขายปลีก 1,610 บาท


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา พริมโรส พลัส

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา เอสเอชเอ็น

TM

TM

Nutrilite SHN

Nutrilite Primrose Plus

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนผสมของไฮโดรไลซ คอลลาเจน สารสกัดจาก อะเซโรลา เชอรรีเขมขน สารสกัดจากเมล็ดองุน ไบโอติน วิตามินซี กรดอะมิโนชนิดไกลซีน แอล-ซิสทีน และแมกนีเซียม ไทรซิลิเคต ไมเจือสี ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย สวนประกอบสําคัญ ใน 1 เม็ด ประกอบดวย : ไฮโดรไลซ คอลลาเจน 250 มก. (52.7 %) วิตามินซี 28 มก. (5.8 %) อะเซโรลาเขมขน 22 มก. (4.7 %) ไกลซีน 15 มก. (3.2 %) แมกนีเซียม ไทรซิลิเคต 15 มก. (3.2 %) (ใหแมกนีเซียม 1.8 มก.) สารสกัดจากเมล็ดองุน 6.8 มก. (1.4 %) แอล-ซิสทีน 4.4 มก. (0.9 %) ไบโอติน 150 มคก. (0.03 %) วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1 เม็ด พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-1812TH บรรจุขวดละ 60 เม็ด ราคาสมาชิก 992 บาท ราคาขายปลีก 1,240 บาท

นิวทริไลท พริมโรส พลัส เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารสูตรเฉพาะของนิวทริไลท ประกอบดวยสวนผสมของนํ้ามันอีฟนิงพริมโรสและนํ้ามันโบราจ ที่ใหกรดแกมมาไลโนเลนิก ขิงผงเขมขน สารสกัดจากตังกุย รวมทั้งมี สวนผสมของซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยดเขมขน และเบตาแคโรทีนจาก ธรรมชาติ ซึ่งใหสารไฟโตนิวเทรียนสจากธรรมชาติ เจือสีธรรมชาติ ไมใชวัตถุ แตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย : นํ้ามันโบราจ 129 มก. (18.96 %) นํ้ามันอีฟนิงพริมโรส 128 มก. (18.87 %) ขิงผงเขมขน 51 มก. (7.6 %) ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยดเขมขน 25 มก. (3.8 %) สารสกัดจากตังกุย 17 มก. (2.6 %) เบตาแคโรทีน 100 หนวยสากล (0.02 %) วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1 แคปซูล พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-1135TH บรรจุขวดละ 120 แคปซูล ราคาสมาชิก 907 บาท ราคาขายปลีก 1,135 บาท

P346 B992

ฆอ. 4662/2553

P316 B907

ฆอ. 4631/2553

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา สปแนช พลัส TM

Nutrilite Spinach Plus

• เหล็ก เปนสวนประกอบสําคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง • โฟเลต มีสวนสําคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีแคลเซียม เหล็ก และโฟเลต ไมเจือสีสังเคราะห และไมใชวัตถุกันเสีย สวนประกอบสําคัญ ตอ 1 เม็ด : ผงเปลือกหอยนางรม 56 % เฟอรัส ฟูมาเรต ผักขมสกัดเขมขน 25 % โฟเลต

2.8 % 0.03 %

วิธีบริโภค : วันละ 1 เม็ด พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส A-5924TH บรรจุขวดละ 120 เม็ด ราคาสมาชิก 526 บาท ราคาขายปลีก 660 บาท P183 B526

ฆอ. 4605/2553

21


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ไซบีเรีย จิงเซง แอนด กิงโก บิโลบา

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา กิงโก พลัส TM

Nutrilite Ginkgo Plus

TM

Nutrilite Siberian Ginseng and Ginkgo Biloba

มีสวนผสมของสารสกัดจากโสมไซบีเรีย สารสกัดจากใบแปะกวย สารไบโอฟลาโวนอยดจากผลไมตระกูลสม สารสกัดจากเปปเปอรมินท สารสกัดจาก ซิซานดรา และอะเซโรลาสกัด ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและ วัตถุกันเสีย ใน 1 เม็ด ประกอบดวย : สารสกัดจากโสมไซบีเรีย สารไบโอฟลาโวนอยดจากผลไมตระกูลสม สารสกัดจากใบแปะกวย สารสกัดจากเปปเปอรมินท สารสกัดจากซิซานดรา อะเซโรลาสกัด

66 มก. (8 %) 33 มก. (4 %) 33 มก. (4 %) 16 มก. (2 %) 16 มก. (2 %) 8 มก. (1 %)

วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1 เม็ด พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส A-5985TH ราคาสมาชิก 1,145 บาท

บรรจุขวดละ 100 เม็ด ราคาขายปลีก 1,430 บาท

P399 B1145

ฆอ. 287/2554

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประกอบดวยนํ้ามันจากปลาทูนา ซึ่งใหดีเอชเอ และอีพีเอ สารสกัดจากใบแปะกวย สารสกัดจากซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด สารสกัดจากใบบัวบก และเบตา แคโรทีน ในรูปแบบแคปซูล ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย สวนประกอบสําคัญโดยประมาณ : นํ้ามันจากปลาทูนา 39 % สารสกัดจากใบแปะกวย 8% สารสกัดจากซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด 5% สารสกัดจากใบบัวบก 4% เบตา แคโรทีน 0.02 % ใน 1 แคปซูล ประกอบดวย : นํ้ามันปลาทูนา 274 มก. • ดีเอชเอ (กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก) 60 มก. • อีพีเอ (กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก) 15 มก. สารสกัดจากใบแปะกวย 53 มก. สารสกัดจากซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด 33 มก. สารสกัดจากใบบัวบก 26 มก. เบตา แคโรทีน 0.06 มก. วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 1 แคปซูล พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส A-8005TH ราคาสมาชิก 1,234 บาท P430 B1234

ฆอ. 286/2554

22

My Health NUTRILITE Food Supplements

บรรจุขวดละ 100 แคปซูล ราคาขายปลีก 1,545 บาท


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ไอ-เบลนด พลัส ลูทีน TM

Nutrilite I-Blend Plus Lutein

วิตามินเอ ชวยในการมองเห็น มีสวนชวยในการเจริญเติบโต ของรางกาย และชวยเสริมสรางเยื่อบุตางๆ ของรางกาย ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมเจือสี ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย

นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร เบลนด

เครื่องหมายการคา สวนประกอบสําคัญ : ตอ 1 เม็ด สารสกัดจากดอกดาวเรือง 24.40 % (ใหลทู นี 5 มก.) สารสกัดจากบิลเบอรร ี 10.67 % (50 มก.) Nutrilite Chewable Fiber Blend ผงแบล็คเคอรเรนตสกัด 5.34 % (25 มก.) ผลิตภัณฑนี้ใหใยอาหารที่ชวยเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ผงสปแนช 3.20 % (15 มก.) วิตามินเอ อะซิเตต 0.28 % (ใหวิตามินเอ 350 หนวยสากล) ชวยกระตุนการขับถาย ผลิตภัณฑเสริมอาหาร นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร เบลนด ชนิดเม็ดเคี้ยว วิธีบริโภค : รับประทานวันละ 2 เม็ด พรอมมื้ออาหาร สกัดจากสวนผสมจากพืช 13 ชนิด ไดแก ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรดจากออย คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค และใยอาหารจากอะเคเซีย ออย ขาวโอต อะเซโรลา เชอรร ี ขาวสาลี เลมอน ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค ถั่วเหลือง กระบองเพชร แอปเปล ถั่ว ขาวบารเลย และแครอท พรอมผสม รหัส 10-4144TH บรรจุขวดละ 62 เม็ด กลิ่นสมจากธรรมชาติ ไมเจือสี ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย ราคาสมาชิก 1,319 บาท ราคาขายปลีก 1,650 บาท สวนประกอบสําคัญโดยประมาณ : ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด 32.46 % P460 B1319 อะเคเซี ย กั ม 8.79 % ฆอ. 4796/2553 ใยอาหารจากออย 8.79 % ใยอาหารจากขาวโอต 4.39 % ผงอะเซโรลา เชอรร ี 3.23 % 2.93 % ใยอาหารจากขาวสาลี ใยอาหารจากเลมอน 2.34 % ใยอาหารจากถั ว ่ เหลื อ ง 2.34 % เครื่องหมายการคา ใยอาหารจากกระบองเพชร 2.05 % รําขาวบารเลย 1.46 % Nutrilite Nutri Fiber Powder ใยอาหารจากแอปเปล 1.46 % ใยอาหารจากถั่วลันเตา 1.46 % แครอท 1.45 % สวนประกอบสําคัญโดยประมาณ : รีซิสแทนท มอลโทเด็กซทริน 33.3 % ใน 1 เม็ด มีใยอาหารทั้งหมด 1,700 มิลลิกรัม ประกอบดวย : สารสกัดชิโครี รูท (อินูลิน) 33.3 % ใยอาหารที่ละลายนํ้า 950 มิลลิกรัม พารเชียลลี ไฮโดรไลซ กัวรกัม 33.3 % ใยอาหารที่ไมละลายนํ้า 750 มิลลิกรัม ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุแตงกลิ่นรสและวัตถุกันเสีย วิธีบริโภค : รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 1 ครั้ง โดยการเคี้ยว วิธีบริโภค : คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ละลายนิวทริไลท นิวทริ ไฟเบอร พาวเดอร 1 ซอง (4.5 กรัม) ในนํ้าเปลาหรือ ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค นํ้าผลไมปริมาณ 250-350 มิลลิลิตร หรือใชโรยบนอาหาร ขาวสวย ผัดผัก ตางๆ สลัด แกง ซุป หรือใชผสมกับนิวทริไลท นํา้ อะเซโรลา เชอรรี 45% ชนิดผง รหัส 10-4402TH บรรจุขวดละ 60 เม็ด หรือนิวทริไลท แอคทีฟ 8 มิกซ (เครื่องดื่ม) รสสม รับประทานวันละ 1-2 ซอง ราคาสมาชิก 1,034 บาท ราคาขายปลีก 1,295 บาท พรอมมื้ออาหาร P360 B1034 คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ฆอ. 4716/2553 ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค TM

นิวทริไลท นิวทริ ไฟเบอร พาวเดอร TM

บรรจุกลองละ 30 ซอง รหัส 10-2736TH ราคาสมาชิก 1,442 บาท P502 B1442

ฆอ. 4717/2553

ขนาด 135 กรัม ราคาขายปลีก 1,805 บาท

23


นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ชูเอเบิ้ล ผักและผลไมรวมเขมขน

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ชูเอเบิ้ล มัลติ TM

Nutrilite Chewable Multi

TM

ผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินและเกลือแรรวมที่ประกอบดวยวิตามินรวม และเกลือแรรวม และสารสกัดจากผลไมเมืองรอนของนิวทริไลทในรูปแบบ เม็ดเคี้ยว แตงกลิ่นธรรมชาติดวยกลิ่นสม วานิลลา ผสมลิคอริซ ไมเจือสีและ ไมใชวัตถุกันเสีย สวนประกอบสําคัญโดยประมาณ : ฟรุคโตส 42.3 % เฟอรรัส ฟูมาเรต วิตามินรวม 4.6 % ซิงค ออกไซด สารสกัดเขมขนจากผลไมเมืองรอน 3.8 % ใน 1 เม็ด ประกอบดวย : วิตามินเอ 426 หนวยสากล วิตามินดี 150 หนวยสากล โฟลิค แอซิด 80 มคก. สารสกัดเขมขน 37 มก. จากผลไมเมืองรอน ไบโอติน 30 มคก. วิตามินซี 28 มก. 7 หนวยสากล วิตามินอี ไนอะซิน 6.9 มก.

สังกะสี เหล็ก แพนโทธินิค แอซิด (วิตามินบี 5) วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินบี 12

วิธีบริโภค : เคี้ยววันละ 1 เม็ด พรอมอาหาร คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-1134TH ราคาสมาชิก 632 บาท P220 B632

ฆอ. 4661/2553

บรรจุขวดละ 90 เม็ด ราคาขายปลีก 790 บาท

0.9 % 0.4 %

Nutrilite Chewable Concentrated Fruits and Vegetables

นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล ผักและผลไมรวมเขมขนเปนสูตรเฉพาะของนิวทริไลท ในรูปแบบเม็ดเคี้ยว ประกอบดวยสวนผสมของสารสกัดไฟโตนิวเทรียนทจาก ธรรมชาติ โดยสกัดจากผักและผลไมตางๆ ไดแก เควอซิทิน ทับทิม สม ลูทีน เอสเตอร บลูเบอรร ี มะเขือเทศ เอลเดอเบอรร ี โรสแมรี อะเซโรลา เชอรร ี เลมอน บล็อคโคลี แครอท และสปแนช ไมเจือสีสังเคราะห ไมใชวัตถุ แตงกลิ่นรส และวัตถุกันเสีย

สวนประกอบสําคัญ ใน 1 เม็ด ประกอบดวย : เควอซิทิน 49.0 มก. (4.0 %) 27.5 มก. (2.2 %) 3 มก. สารสกัดจากทับทิม 23.5 มก. (1.9 %) 2.9 มก. สารสกัดจากสม 8.4 มก. (0.6 %) 2.5 มก. ลูทีน เอสเตอร ไลโคปน 1.2 มก. (0.1 %) 0.5 มก. วิธีบริโภค : เคี้ยววันละ 1 เม็ด พรอมอาหาร 0.6 มก. คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค 0.5 มก. ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค 0.6 มคก. รหัส 10-2179TH บรรจุขวดละ 30 เม็ด ราคาสมาชิก 602 บาท ราคาขายปลีก 755 บาท P210 B602

ฆอ. 4675/2553

นิวทริไลทเครื่องหมายการคา ชูเอเบิ้ล อะเซโรลา เชอรรี TM

Nutrilite Chewable Acerola Cherry

วิตามินซี ชวยใหหลอดเลือดแข็งแรง มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ มีสวนชวยในการสรางเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกออน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร วิตามินซีจากอะเซโรลา เชอรรี ในรูปแบบเม็ดเคี้ยว ใน 1 เม็ด ประกอบดวยวิตามินซีธรรมชาติ 30 มก. ที่ไดจากอะเซโรลาเขมขน สูตรเฉพาะของ นิวทริไลท แตงกลิ่นธรรมชาติ ใชซอรบิทอลเปนวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล ไมเจือสี และไมใชวัตถุกันเสีย สวนประกอบสําคัญ : อะเซโรลา เชอรร ี

23.03 %

วิธีบริโภค : เคี้ยววันละ 1 เม็ด คําเตือน : อานคําเตือนในฉลากกอนบริโภค ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค รหัส 10-1133TH ราคาสมาชิก 861 บาท

24

P300 B861

ฆอ. 4632/2553

บรรจุขวดละ 180 เม็ด ราคาขายปลีก 1,075 บาท


อุปกรณผลิตภัณฑนวิ ทริไลท NUTRILITE ACCESSORIES

ตลับแบง นิวทริไลท Nutrilite Supplement Case

ผลิตภัณฑคุณภาพที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อผูรักสุขภาพทุกทานสามารถ ดูแลตัวเองไดตลอดเวลา ไมวาจะเดินทางไปที่ใด ผลิตจากวัสดุพิเศษที่มี ความปลอดภัยและพกพาไดสะดวก ตัวตลับผลิตจากพลาสติกเอบีเอส (ABS) หรือ อะคริโลไนไตรล-บิวทาไดอีน-สไตรีน (Acrylonitrile-butadienestyrene) ซึ่งเปนพลาสติกชนิด Food Grade ที่มีความสมดุลทั้งในดาน ความแข็งแรงและความเหนียว ทําใหสามารถทนแรงกระแทกไดดี ทนตอ แรงเสียดสี คงสภาพรูปรางไดดี และทนความรอน ซีลยางรอบตลับและ ระบบเลื่อนเปด-ปด ทําใหตลับแบงปดแนนสนิทมากขึ้น จึงชวยรักษา คุณภาพของผลิตภัณฑเสริมอาหาร จํานวน 1 ตลับ รหัส 237642 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 50 บาท

แกวเชค นิวทริไลท Nutrilite Shaker

อุปกรณสําหรับผสมเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และทําใหรสชาติ เครื่องดื่มดีขึ้น ตัวแกวผลิตจากวัสดุคุณภาพโคโพลีเอสเตอร ซึ่งเปน พลาสติกชนิด Food Grade ปราศจากสาร Bisphenol A (BPA) ปองกัน คราบและกลิ่น ทนตอแรงกระแทก และมีความใส สวยงามนาใช ผลิตโดยรับเบอรเมด รหัส 217298 จํานวน 1 ใบ ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 130 บาท

หมายเหตุ : ตลับแบง นิวทริไลท และแกวเชค นิวทริไลท รับประกันความพอใจภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินคาตามใบเสร็จรับเงิน

เจ

ผลิตภัณฑนิวทริไลท สําหรับผูที่รับประทานเจ

ผลิตภัณฑนิวทริไลท สําหรับผูที่รับประทานมังสวิ ติ

มี 11 ชนิด ไดแก 1. นิวทริไลท ออล แพลนท โปรตีน 2. นิวทริไลท นํ้าอะเซโรลา เชอร รี 45% ชนิดผง 3. นิวทริไลท แคลโลว 4. นิวทริไลท แคล แมก โปร 5. นิวทริไลท เคลียรคอมเพล็กซ 6. นิวทริไลท สปแนช พลัส 7. นิวทริไลท ไซบีเรีย จิงเซง แอนด กิงโก บิโลบา 8. นิวทริไลท ไอ-เบลนด พลัส ลูทีน 9. นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร เบลนด 10. นิวทริไลท นิวทริ ไฟเบอร พาวเดอร 11. นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล อะเซโรลา เชอร รี

มี 12 ชนิด ไดแก 1. นิวทริไลท ออล แพลนท โปรตีน 2. นิวทริไลท นํ้าอะเซโรลา เชอร รี 45% ชนิดผง 3. นิวทริไลท แคลโลว 4. นิวทริไลท การลิค (กระเทียมอัดเม็ด) 5. นิวทริไลท แคล แมก โปร 6. นิวทริไลท เคลียรคอมเพล็กซ 7. นิวทริไลท สปแนช พลัส 8. นิวทริไลท ไซบีเรีย จิงเซง แอนด กิงโก บิโลบา 9. นิวทริไลท ไอ-เบลนด พลัส ลูทีน 10. นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล ไฟเบอร เบลนด 11. นิวทริไลท นิวทริ ไฟเบอร พาวเดอร 12. นิวทริไลท ชูเอเบิ้ล อะเซโรลา เชอร รี

มังสวิ ติ

25


เครือ่ งกรองนํา้ • กําจัดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดในนํ้าได 99.99%* • กําจัดสิ่งปนเปอนขนาดเล็กไดกวา 140** ชนิด * แบคทีเรียตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Raoultella terrigena ไวรัสตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 (ยกเวน ไวรัส Coliphage MS-2 ซึง่ เปนไวรัสทีไ่ มกอ ใหเกิด โรค (non – pathogenic virus) แตทนทานตอการฆาเชื้อ ซึ่งสามารถกําจัดได 99.97%) รับรองผลการ ทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) ** รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวาง ประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 และตามมาตรฐานของ สํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)

เครื่องกรองนํ้า eSpring นวัตกรรมแหงเทคโนโลยีเครื่องกรองนํ้า นํ้าคือสิ่งที่สําคัญยิ่งตอชีวิตมนุษย เราคือสิ่งมีชีวิตที่มีนํ้าเปนสวนประกอบถึง 70% และพื้นผิวของโลกก็ประกอบดวยนํ้า ถึง 70% เชนกัน แตนํ้าที่สะอาดนั้นมีเพียง 2.5% ของปริมาณนํ้าทั่วโลก นํ้าที่ดีมีคุณภาพและสามารถดื่มไดจึงเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง ไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในอนาคต แตคุณและครอบครัวก็ยังคงตองการนํ้าที่มีคุณภาพเพื่อการดํารงชีวิตในทุกๆ วัน เครื่องกรองนํ้า eSpring ใชเทคโนโลยี ที่ดีที่สุดในปจจุบัน เพื่อตอบสนองความตองการนํ้าที่สะอาดและมีรสชาติดียิ่งขึ้นในอนาคต

eSpring นวัตกรรมลํ้าสมัย • ผสมผสานเทคโนโลยีไสกรองคารบอนและเทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเล็ทในหนึ่งเดียว กรองนํ้าสะอาด มั่นใจเสมอทุกแกว • เทคโนโลยี “สมารทชิพ” และจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส บันทึกการทํางานของชุดไสกรอง และสงสัญญาณเตือน เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน สะดวกและวางใจไดตลอดอายุการใชงาน • เทคโนโลยีเชื่อมตอกระแสไฟฟาภายในตัวเครื่องแบบไรสาย เพิ่มความปลอดภัยใหครอบครัวคุณ เรามุงมั่นพัฒนาและจําหนายเครื่องกรองนํ้ามาตั้งแตป 1982 เราใชเวลานับแสนชั่วโมงในการวิจัยเทคโนโลยีการกรองนํ้า ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เรามีหองปฏิบัติการทั้ง 12 แหง นักวิทยาศาสตรและชางเทคนิคผูเชี่ยวชาญมากกวา 50 คน รวมทั้งโรงงาน ที่มีพื้นที่ 7,500 ตารางเมตร เครื่องกรองนํ้าแอมเวยทุกรุนไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร ผูซึ่งออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกรองนํ้าจนไดรับการจดสิทธิบัตรจากทั่วโลกกวา 300 ฉบับ ทั้งที่ไดรับอนุญาตแลว และกําลังดําเนินการจดสิทธิบัตรเพิ่มเติม โดยเครื่องกรองนํ้า eSpring และอุปกรณยังไดรับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 16 ฉบับ (U.S. Patent) ทั้งที่ไดรับอนุญาตแลวและกําลังดําเนินการจดสิทธิบัตรเพิ่มเติม

รางวัลการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม จากสมาคมวิศวกรพลาสติก (The Society of Plastics Engineers, SPE)* ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องกรองนํ้า eSpring ไดรับรางวัลดานการออกแบบอยางยั่งยืน (Design for Sustainability) จากสมาคมวิศวกรพลาสติก สหรัฐอเมริกา ดวยระบบซอรฟแวรการออกแบบ GaBi ที่มุงเนนการดีไซน ผลิตภัณฑที่สวยลํ้าสมัย ทั้งยังใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สามารถชวยลดผลกระทบภาวะโลกรอนไดถึง 46% เนื่องจากใชพลาสติกนอยลง และทําใหเกิดขยะ จากการใชงานและหลังจากใชงานนอยลง * สมาคมวิศวกรพลาสติก เปนหนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องพลาสติก กอตั้งขึ้นในป 1942 ทําหนาที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือบริษัทตางๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก

27


เทคโนโลยีไสกรองคารบอน ตะกั่ว ยาฆาแมลง คลอรีน ปรอท และสิ่งปนเปอนอื่นๆ รวมกวา 140* ชนิด จะถูกดักจับโดยไสกรองคารบอนที่ผานการจดสิทธิบัตรแลว ในขณะที่แรธาตุ ที่มีประโยชน เชน แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด สามารถลอดผาน ไปได

เครื่องกรองนํ้า eSpring ผานการรับรองมาตรฐานสากลสําหรับคุณภาพนํ้า จากองคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) ตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 นั่นหมายความวา เครื่องกรองนํ้า eSpring ไดผานการทดสอบจากหนวยงานอิสระที่เปนกลาง ไมแสวงหาผลกําไร และไดรับการยอมรับในหลายประเทศ มาตรฐานที่ 42 ผลกระทบดานกายภาพ : ทดสอบประสิทธิภาพของ เครื่องกรองนํ้าในการลดปริมาณสารปนเปอนในนํ้าดื่มที่มีผลกระทบตอ รสชาติ กลิ่น และความใสของนํ้าดื่ม

เทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเล็ท เทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้า eSpring ซึ่งบรรจุอยู ตรงกลางของไสกรอง ใหแสงอุลตราไวโอเล็ทสูงถึง 80 มิลลิจูลตอ ตารางเซนติเมตร (80 millijoules/cm2) ซึ่งเพียงพอตอการกําจัดแบคทีเรีย และไวรัสบางชนิดที่อาจปนเปอนในนํ้า ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดโรคไดถึง 99.99%**

เทคโนโลยี “สมารทชิพ” “สมารทชิพ” ของเครื่องกรองนํ้า eSpring จะเตือนคุณทันทีเมื่อพบปญหา หรือมีสิ่งผิดปกติที่อาจลดประสิทธิภาพของหลอดอุลตราไวโอเล็ทหรือ ไสกรองคารบอน และจะเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกําหนดเปลี่ยนชุดไสกรอง คารบอนและหลอดอุลตราไวโอเล็ท (ประมาณปละ 1 ครั้ง หรือตามการ ใชงานจริง)

มาตรฐานที่ 53 ผลกระทบดานสุขภาพ : ทดสอบประสิทธิภาพของ เครื่องกรองนํ้าในการลดปริมาณสารปนเปอนในนํ้าดื่มที่มีอยูมากมาย หลายชนิด รวมถึงสารตะกั่ว แรใยหิน สารประกอบอินทรียที่ระเหยได (Volatile Organic Compounds - VOCs) และสารกําจัดศัตรูพืช มาตรฐานที่ 53 นี้ผานไดยากกวามาตรฐานที่ 42 มาก มาตรฐานที่ 55 การบําบัดนํ้าทางจุลชีววิทยาดวยแสงอุลตราไวโอเล็ท : ทดสอบกับเครื่องกรองนํ้าที่ใชแสงอุลตราไวโอเล็ทในการกําจัดเชื้อโรคใน นํ้าดื่ม ซึ่งมีเพียงไมกี่ชนิดที่ผานมาตรฐานที่ 55 นี้

เครื่องกรองนํ้า eSpring ผานการรับรองจากสมาคมคุณภาพนํ้าดื่ม (Water Quality Association หรือ WQA) ซึ่งเปนสมาคมการคาระหวางประเทศ ที่ไมมุงหวังผลกําไร และทําหนาที่เปนตัวแทนของผูบริโภคในครัวเรือน องคกรการคาและกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องกรองนํ้า โดยจะประทับตรา โกลด ซีล (Gold Seal) ใหกับเครื่องกรองนํ้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีเทานั้น

* รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 และตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) ** แบคทีเรียตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Raoultella terrigena ไวรัสตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 (ยกเวน ไวรัส Coliphage MS-2 ซึ่งเปนไวรัสที่ไมกอใหเกิดโรค (non – pathogenic virus ) แตทนทานตอการฆาเชื้อ ซึ่งสามารถกําจัดได 99.97%) รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)

พบกับขอมูลเครือ่ งกรองนํา eSpring ทีโ่ ดดเดนทุกแงมมุ และคํายืนยันจากผูใ ชจริงไดทไ่ี มโครไซต eSpring www.amwayshopping.com/espring

28


• กําจัดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดที่อาจปนเปอนในนํ้า ซึ่งเปนสาเหตุ ใหเกิดโรคไดถึง 99.99%* • กําจัดสิ่งปนเปอนอื่นๆ รวมกวา 140** ชนิด • ขจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.2 ไมครอน • เทคโนโลยีหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้า eSpring สามารถ กําจัดซีสต (Cysts) ไดถึง 99.9%*** • ปรับปรุงรสชาติ กลิ่น และความใสของนํ้า • ไมกําจัดแรธาตุที่มีประโยชน เชน แคลเซียม แมกนีเซียม และฟลูออไรด • เครื่องกรองนํ้า eSpring สามารถกรองนํ้าไดเพียงพอสําหรับครอบครัว ขนาด 6 คน ภายใน 1 ป หรือ 5,000 ลิตร (1,320 แกลลอน) ขึ้นอยูกับวา จะถึงกําหนดใดกอน • ใชเทคโนโลยีการเชือ่ มตอกระแสไฟฟาแบบไรสาย เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่น • สมารทชิพจะแสดงผลบนจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมตองกังวล หรือจดจํา และจะแจงเตือนเมื่อถึงกําหนดเปลี่ยนชุดไสกรองคารบอน และหลอดอุลตราไวโอเล็ท • ผานการรับรองมาตรฐานสากล 3 ขอสําหรับคุณภาพนํ้าจากองคกร สงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 • ไดรับตราสัญลักษณโกลด ซีล จากสมาคมคุณภาพนํ้า (The Water Quality Association – WQA) ซึ่งเปนมาตรฐานการผลิตในเรื่อง ประสิทธิภาพการทํางาน ความสามารถในการกรอง และความสามารถ ในการกําจัดสารปนเปอนตางๆ ในนํ้าดื่ม eSpring Water Treatment • รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 3 ป รวมทั้งรับประกัน เครื่องกรองนํ้าภายในบานที่ผสานเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าชั้นยอดเขาไวดวยกัน ความพอใจ 90 วัน (ติดตามรายละเอียดการรับประกันผลิตภัณฑ ของแอมเวยไดในหนา 161) คือ ไสกรองคารบอนกัมมันตชนิดอัดแทงที่ผานการจดสิทธิบัตรแลว

แกไขโดยโรงพิมพ

เครื่องกรองนํ้า eSpring

และหลอดอุลตราไวโอเล็ท พรอมเพิม่ ประสิทธิภาพดวยคุณลักษณะอืน่ ๆ จึงชวย ใหคุณและสมาชิกในครอบครัวมีนํ้าดื่มที่สะอาด ใส และมีรสชาติดีกวาเดิม

กรุณาศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยละเอียดในคูมือหรือโบรชัวร ผลิตภัณฑของบริษัท เครื่องกรองนํ้า eSpring ไดรับการออกแบบมาใหใชสําหรับนํ้าเย็นและนํ้าดื่มที่ * แบคทีเรียตัวแทนที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Raoultella terrigena ไวรัสตัวแทน ที่ใชอางอิงและทดสอบนี้ ไดแก Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 ผานการบําบัดเพื่อการบริโภคโดยการประปาแลวเทานั้น (ยกเวน ไวรัส Coliphage MS-2 ซึ่งเปนไวรัสที่ไมกอใหเกิดโรค (non – pathogenic พิเศษ! ทุกใบรับประกันสินคาที่สงกลับมายังบริษัท บริษัทจะจัดสงคูปองแลกรับ virus) แตทนทานตอการฆาเชื้อ ซึ่งสามารถกําจัดได 99.97%) รับรองผลการทดสอบ ยาสีฟน กลิสเทอร มัลติ-แอ็คชัน่ ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม มูลคา 208 บาท (เอพี) จากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหง ฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency ตามที่อยูที่ทานไดใหไวในใบรับประกัน เพื่อใหทานสามารถนําคูปองมาแลกรับ สหรั หรือ U.S. EPA)

ยาสีฟนไดที่แอมเวย ช็อป หมดเขต 31 ธันวาคม 2555 รหัส 10-0188TH ราคาสมาชิก 29,095 บาท

จํานวน 1 ชุด ราคาขายปลีก 36,370 บาท

** รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององคกรสงเสริมอนามัย แหงชาติระหวางประเทศ (NSF International) คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 และตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)

P10138 B29095

รับฟรี!

รางเก็บสายทอนํานํ้า eSpring 1 ชุด (จํานวน 2 ชิ้น ความยาว 75 เซนติเมตร) เมื่อซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring

*** ซีสต (Cysts) ตัวแทนที่ไดอางอิงและทําการทดสอบนี้ไดแก Giardia lamblia และ Cryptosporidium ซึง่ ไดทาํ การทดสอบตามมาตรฐานของสํานักงานพิทกั ษสงิ่ แวดลอม แหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)

29


อุปกรณ /อะไหลเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ทีม่ จี าํ หนายทีแ่ อมเวย ช็อป eSpring WATER TREATMENT REPLACEMENT PARTS / SPARE PARTS

ชุดไสกรองคารบอนกัมมันต และหลอดอุลตราไวโอเล็ท

ชุดไสกรองหยาบ Prefilter

Filter Cartridge

นวัตกรรมแหงการผสานสองเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าที่ดีที่สุดเขาไวดวยกัน ไดแก ไสกรองคารบอนและหลอดอุลตราไวโอเล็ท ไสกรองคารบอนกัมมันต ชนิดอัดแทงของ eSpring ที่ไดรับการจดสิทธิบัตรแลว สามารถปรับปรุง รสชาติ กลิ่น และความใสของนํ้า รวมถึงสามารถกําจัดอนุภาคและ สารปนเปอนไดรวมกวา 140* ชนิด แตไมกําจัดแรธาตุที่มีประโยชน เชน แคลเซียม แมกนีเซียม ฟลูออไรด สวนแสงจากหลอดอุลตราไวโอเล็ท สามารถกําจัดแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดในนํ้าไดถึง 99.99%** อายุงาน ของไสกรองคารบอนกัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทจะอยูที่ระดับการ กรองนํ้าประมาณ 5,000 ลิตร หรือ 1 ป ขึ้นอยูกับวาจะถึงกําหนดใดกอน

เปนอุปกรณเสริมเฉพาะสําหรับแหลงนํ้าประปาที่มีความขุนมากกวาปกติ ชวยในการดักจับอนุภาคที่มีขนาด 1 ไมครอน หรือใหญกวานั้นไดอยางมี ประสิทธิภาพมากกวา 75% ถูกออกแบบมาเพื่อปองกันชุดไสกรองคารบอน กัมมันตและหลอดอุลตราไวโอเล็ทของเครื่องกรองนํ้า eSpring จากการ อุดตันของอนุภาคหรือตะกอน ซึ่งอนุภาคเหลานี้ทําใหอัตราการไหลของนํ้ากรอง ชาลงจนอาจหยุดไหลได ซึ่งทําใหตองเปลี่ยนชุดไสกรองคารบอนกัมมันต และหลอดอุลตราไวโอเล็ทกอนหมดอายุการใชงาน 1 ป หรือกอนถึงกําหนด 5,000 ลิตร (หากตองการขอคําแนะนําวาจําเปนตองใชชุดไสกรองหยาบ หรือไม บริษัทแนะนําใหติดตอศูนยบริการหลังการขาย หรือแอมเวย ช็อป สาขาที่สะดวก)

รหัส 10-0186TH ราคาสมาชิก 4,698 บาท

รหัส 100187 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 730 บาท

จํานวน 1 ชิ้น ราคาขายปลีก 5,875 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

P64 B183

P1637 B4698

หมอแปลงกระแสไฟฟา Power Adapter

รหััส WTI-0420 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 660 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

หัวตอเบี่ยงทิศทางนํ้า Diverter Valve

รหัส 400582 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 950 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ทอนํานํ้า

อุปกรณติดตั้งฝาผนัง

Tubing

Wall Mount Bracket Kit

อายุการใชงานนาน 2 ป รหัส 400585 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 160 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ตัวล็อคสายสีขาว Collar White

รหัส WTI-0489 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

จํานวน 1 ชุด

ตัวล็อคสายสีขาว (ทอเล็ก) 5/16 Collar White

รหัส WTI-0612 WTI 0612 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 35 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

โอริงยาง (ทอเล็ก)

โอริงยาง John Guest O-ring

รหัส WTI-0491 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 10 บาท

รหัส 102996 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 375 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

5/16 O-ring

รหัส WTI-0613 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 25 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

* รับรองผลการทดสอบจากหองทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององคกรสงเสริมอนามัยแหงชาติระหวางประเทศ NSF International คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 และตามมาตรฐานของสํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)


หัวตออเนกประสงค แบบสายรัด

เกลียวหัวเบี่ยงตอกอก UNS-2B Adapter

Universal Adapter (Rubber with a Clamp)

รหัส WTI-0614 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 95 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0632 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 75 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ขอตอหักศอก 90 องศา

หัวตอแบบเกลียว

Elbow Set

Threaded Adapter

รหััส WTI-0618 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 100 บาท

จํานวน 1 ชุด

วงแหวนเกลียวพลาสติก Compression Nut

รหัส WTI-0646 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 70 บาท

จํานวน 1 ชุด

หัวตออเนกประสงค แบบขันน็อต Universal Adapter

รหัส WTI-0623 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 40 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0647 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 180 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

อุปกรณ/อะไหลเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ทีม่ จี าํ หนายเฉพาะทีศ่ นู ยซอ มและบริการหลังการขาย สํานักงานใหญ แอมเวยประเทศไทย อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถสัง่ ซือ้ ผานแอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยไมมคี า บริการจัดสง โอริงหัวเบี่ยงสวน นํ้าธรรมดา โอริงฝาครอบไสกรอง Bracket O-ring

รหัส WTI-0426 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 70 บาท

O-ring, P16

จํานวน 1 ชิ้น

ลูกยางในหัวเบี่ยงสวน นํ้าธรรมดา

รหัส WTI-0441 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 110 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ลูกปน Water Stop Ball

Switch Packing

รหัส WTI-0435 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 35 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ถวยยางในหัวเบีย่ งสวน นํา้ กรอง

รหัส WTI-0443 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 35 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

โอริงไสกรอง Filter End Cap O-ring Kit

Clean Water Side Packing

รหัส WTI-0436 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 35 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0488 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 65 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

พลาสติกรองถวยยาง นํา้ กรอง

ลูกยางรองหัวตอ แบบเกลียว

Screen Holder

Gasket 28.5

รหัส WTI-0437 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 60 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0629 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 50 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ตะแกรงพลาสติกใน หัวเบี่ยงสวนนํ้ากรอง

โอริงรองภายในเกลียว หัวเบี่ยงตอกอก

Water Columator

Gasket 20.8

รหัส WTI-0438 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 50 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0631 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ตะแกรงเหล็กกรอง นํ้ากรอง

ตะแกรงเหล็กกรอง นํ้าธรรมดา

016 messyu 50

014 messyu 32

รหัส WTI-0439 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

โอริงหัวเบี่ยงสวน นํ้ากรอง O-ring, S14

รหัส WTI-0440 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0712 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 70 บาท

จํานวน 1 ชิ้น


อุปกรณ/อะไหลเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 2 ที่มีจําหนายที่แอมเวย ช็อป AMWAY WATER TREATMENT SYSTEM II REPLACEMENT PARTS / SPARE PARTS

ไสกรองคารบอนกัมมันต Activated Carbon Filter

อายุงานของไสกรองคารบอนจะอยูที่ระดับการกรองนํ้าประมาณ 4,700 ลิตร หรือ 1 ป แลวแตกําหนดใดจะถึงกอน รหัส E-3413T ราคาสมาชิก 2,171 บาท

จํานวน 1 ชิ้น ราคาขายปลีก 2,715 บาท

P756 B2171

หลอดอุลตราไวโอเล็ท

ตัวล็อคสายสีเทา Collar Gray

Ultraviolet Lamp

อายุการใชงานนาน 1 ป รหัส E-3412T ราคาสมาชิก 2,527 บาท

จํานวน 1 ชิ้น ราคาขายปลีก 3,160 บาท

รหัส WTI-0490 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

โอริงยาง John Guest O-ring

P880 B2527

หมอแปลงกระแสไฟฟา (รุนแอ็คเบล) Power Adapter

รหัส WTI-0344R1 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 390 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ทอนํานํ้า Tubing with Inserts

อายุการใชงานนาน 2 ป

รหัส WTI-0491 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 10 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

หัวตออเนกประสงค แบบสายรัด Universal Adapter (Rubber with a Clamp)

รหัส WTI-0614 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 95 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

วงแหวนเกลียวพลาสติก Compression Nut

รหัส MAD-0831 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 230 บาท

จํานวน 1 ชิ้น รหัส WTI-0623 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 40 บาท

หัวตอเบี่ยงทิศทางนํ้า Diverter Valve

รหััส WTI-901T ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 990 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

เกลียวหัวเบี่ยงตอกอก UNS-2B Adapter

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0632 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 75 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ตัวล็อคสายสีขาว

หัวตอแบบเกลียว

Collar White

Threaded Adapter

รหัส WTI-0489 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0646 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 70 บาท

จํานวน 1 ชุด

หัวตออเนกประสงค แบบขันน็อต Universal Adapter

32

รหัส WTI-0647 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 180 บาท

จํานวน 1 ชิ้น


ตะแกรงพลาสติกใน หัวเบี่ยงสวนนํ้ากรอง Water Columator

รหัส WTI-0324 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 370 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0438 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 50 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ตะแกรงเหล็กกรอง นํ้ากรอง 016 messyu 50

รหัหัส WTI-0326 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 80 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0439 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

โอริงหัวเบี่ยงสวน นํ้ากรอง

ฝาครอบไสกรองชั้นนอก Filter Cap Cover

O-ring, S14

รหัส WTI-0327 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 80 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0440 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ฝาครอบหลอดอุลตรา ไวโอเล็ท

โอริงหัวเบี่ยงสวน นํ้าธรรมดา

UV Top Assembly

O-ring, P16

รหัส MAD-0823T ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 170 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0441 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 110 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ลูกปน

ลูกยางในหัวเบี่ยงสวน นํ้าธรรมดา

Water Stop Ball

Switch Packing

รหัส WTI-0443 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 35 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ถวยยางในหัวเบีย่ งสวน นํา้ กรอง

ลูกยางรองหัวตอ แบบเกลียว

Clean Water Side Packing

Gasket 28.5

รหัส WTI-0436 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 35 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0629 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 50 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

พลาสติกรองถวยยาง นํา้ กรอง

โอริงรองภายในเกลียว หัวเบี่ยงตอกอก

Screen Holder

Gasket 20.8

รหัส WTI-0631 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 30 บาท

ขอตอหักศอก 90 องศา Elbow Set

ตะแกรงเหล็กกรอง นํ้าธรรมดา 014 messyu 32

รหัส WTI-0366 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 170 บาท

จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ • ขนาดของอุปกรณ/อะไหลอาจแตกตางกันจากในภาพ เพื่อใหเห็นอุปกรณชัดเจน • อุปกรณ/อะไหลเครื่องกรองนํ้าทุกรุนรับประกันความพอใจภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินคาตามใบเสร็จรับเงิน

จํานวน 1 ชิ้น


INTELLI-SENSE สัมผัสเดียวเพื่อการทํางานระบบอัตโนมัติ มั่นใจไรกังวล

TURBO POWER พลังสูงเพื่ออากาศสะอาด สดชื่น อยางรวดเร็ว

35


มูลคา 208 บาท หมดเขต 31 ธันวาคม 2555 รหัส 10-1076TH ราคาสมาชิก 41,840 บาท P14578 B41840

162)

36

จํานวน 1 ชุด ราคาขายปลีก 52,300 บาท


รหัส 10-1078 ราคาสมาชิก 4,948 บาท

จํานวน 1 ชิ้น ราคาขายปลีก 6,185 บาท

P1724 B4948

รหัส 10-1077 ราคาสมาชิก 3,863 บาท P1346 B3863

จํานวน 1 ชิ้น ราคาขายปลีก 4,830 บาท


รหัส WTI-0656 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 930 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส 103355A ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 300 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0652 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 900 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-810 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 95 บาท

จํานวน 1 ชุด

รหัส WTI-0681 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 190 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส 103356 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 45 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

38


แผนกรองฝุน Particulate Filter

แผนกรองฝุน สามารถลดฝุนละอองในอากาศที่ผานเขามาในเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ อายุของแผนกรอง 3 ป หากเปด เครื่องกรองอากาศเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน รหัส E-2528 ราคาสมาชิก 4,452 บาท

จํานวน 1 ชิ้น ราคาขายปลีก 5,565 บาท

P1551 B4452

แผนกรองกลิ่น Odor Filter

แผนกรองกลิ่นคารบอนกัมมันต บรรจุคารบอนหนักถึง 1,200 กรัม สามารถลดกลิ่นไมพึงประสงคทั่วไปภายในบานไดอยาง มีประสิทธิภาพ อายุของแผนกรอง 1 ป หากเปดเครื่องกรองอากาศเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน รหัส E-2527 จํานวน 1 ชิ้น ราคาสมาชิก 3,006 บาท ราคาขายปลีก 3,760 บาท P1047 B3006

แผนกรองชั้นนอก

แผนบานเกล็ดดานหนา

Pre-Filter

Front Louver Pane

รหัส WTI-0126 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 900 บาท รหัส WTI-0124 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 500 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

จํานวน 1 ชิ้น

รีโมทคอนโทรล Remote Control

รหัส WTI-0127 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 290 บาท

ขาตั้งซาย

จํานวน 1 ชิ้น

Foot 1

รหัส WTI-0122 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 330 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

ชุดอุปกรณติดตั้งกับผนัง

ขาตั้งขวา

Wall Mounting Kit

Foot 2

รหัส WTI-0123 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 330 บาท

จํานวน 1 ชิ้น

รหัส WTI-0125 ราคาสมาชิก / ราคาขายปลีก 140 บาท

หมายเหตุ • ขนาดของอุปกรณ/อะไหลอาจแตกตางกันจากในภาพ เพื่อใหเห็นอุปกรณชัดเจน • อุปกรณ/อะไหลเครื่องกรองอากาศแอมเวยทุกรุนรับประกันความพอใจภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินคาตามใบเสร็จรับเงิน

จํานวน 1 ชุด

my_health_aug12  

http://www.amwayshopping.com/mcs/downloads/my_health_aug12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you