Page 1


อารทสิ ทรี ไทม ดีไฟแอนซ… นวัตกรรมแหงผิวพรรณเพือ่ การลดเลือนริว้ รอยแหงวัย


สารบัญ

ISSN 1685-2710 ปที่ 11 ฉบับที่ 134 ตุลาคม 2554 / October 2011

Click Corner I’m not Rubbish

75 88

ตารางการประชุมของบริษัท และการฝกอบรมผลิตภัณฑ ปฏิทินแอมเวย นิตยสาร

50 2 3 4 5 70 74 14 16

Home

Beauty

Health

Promotion Amway Events

72 73 Seminar / Workshop

Corporate

สวัสดีคะ นักธุรกิจแอมเวยทกุ ทาน อะชีฟฉบับนีเ้ ราตอนรับ ไตรมาสสุดทายของป 2554 ดวยคอลเล็คชัน่ ใหมของเครือ่ งสําอาง อารทสิ ทรี ฟอลล คอลเล็คชัน่ 2011…LAVISH IN CASHMERE สีสนั สุดเยายวนใจของมนตเสนหแ หงฤดูหนาว สาวๆ ทัง้ หลาย ทีเ่ ฝารอคอยกันมาทัง้ ปรบี พลิกไปดูทห่ี นา 50 เลยคะ อยาลืม อานตอไปถึงหนา 54 ดวยนะคะ อารทสิ ทรีนาํ เสนอดินสออัตโนมัติ เปลีย่ นไสได เพือ่ ใหคณ ุ วาดเสนเลนสีบนใบหนาไดอยางสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น จากนัน้ ติดตามอานโปรโมชัน่ สุดฮ็อทจากหลากหลายผลิตภัณฑ คุณภาพของแอมเวย ไมวาจะเปนโปรโมชั่นพิเศษสุดจาก เครือ่ งสําอางอารทสิ ทรี ไทม ดีไฟแอนซ ความงามไรกาลเวลา รับฟรี! ไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคฟั เวอรี ครีม หรือ ไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคฟั เวอรี โลชัน่ รีบพลิกไปทีห่ นา 16 เลยคะ สําหรับคนรัก เสนผม ซาทินิคจัดโปรโมชั่นเอาใจคุณดวยการมอบลูกกลิ้ง ระงับเหงื่อและกลิ่นกาย บอดี้ ซีรีส จากโปรโมชั่นชุดพิเศษ 1 และรับเพิ่มซาทินิค อินเท็นซีฟ รีแพร มาสค จากโปรโมชั่น ชุดพิเศษ 2 ติดตามไดที่หนา 18 พลาดไมไดกับของแถมชุด ผลิตภัณฑในครัวเรือน 11 ชิน้ จากโปรโมชัน่ ชุดมีดและกรรไกร อเนกประสงคไอคุก ในหนา 20 นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นดีๆ อีกมากมายที่คุณไมควรพลาด นิวทริไลทมอบโครงการดีๆ แกผูที่หวงใยสุขภาพกระจายไป ยังภูมิภาคดวยการเปดรับสมัครโครงการเวท แมเนจเมนท 2011 ขึน้ ที่ อ.หาดใหญ ติดตามอานรายละเอียดและใบสมัคร ไดในหนา 38 ฉบับนี้เรามีการฝกอบรมผลิตภัณฑที่นาสนใจ หลายงานมาใหคณ ุ เลือกเขารวมกิจกรรม อาทิ การฝกอบรม อารทสิ ทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร รีนวิ วิง พีล ในหนา 52 การฝก อบรมอารทสิ ทรี ฟอลล คอลเล็คชัน่ 2011 และการฝกอบรม การแตงหนาเจาสาว และสําหรับนักธุรกิจแอมเวยทส่ี นใจเกีย่ วกับ ผลิตภัณฑการเกษตรของแอมเวย ติดตามอานเรื่องราว ความประทับใจจากนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูส องผูส ถาปนา คุณอุไร-คุณสุเทพ คูส กุลนิรนั ดร ไดในคอลัมนเยีย่ มไรชมสวน หนา 58 พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ บรรณาธิการ

Column

Cover Story

EDITOR’S TALK OCTOBER 2011

61 62 64 66 68

เครือ่ งสําอางอารทสิ ทรี ฟอลล คอลเล็คชัน่ 2011 “LAVISH IN CASHMERE” สาร แนวคิดธุรกิจแอมเวย ABOC CORNER ประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย Amway#134_Cover_M2

.indd 1

We will ROC you

9/10/11 11:32 AM

DON’T MISS หนา 18

CSR Club รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชั่น รายการสงเสริมการขาย เดือนตุลาคม 2554

38 42 48 54 55 56 58

รับสมัครโครงการ เวท แมเนจเมนท 2011 รอบภูมภิ าค โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รอบพิเศษ การฝกอบรมอารทสิ ทรี Artistry Super Whitening ดินสออัตโนมัตเิ ปลีย่ นไสได อรอยงายๆ กับ iCook iCook The Master Competition 2011 เยีย่ มไรชมสวน

Founders Day ทองโลกกวางกับแอมเวย พิธมี อบเข็มเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร การสัมมนากาวสูเ พชร 2555

นิตยสารรายเดือนที่จัดพิมพขึ้นสําหรับนักธุรกิจแอมเวย

โดยบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด 52/183 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 Amway Call Center 0-2725-8000 โทรสารเฉพาะกิจการสํานักงาน 0-2374-2918 โทรศัพทสายกลางสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2725-8000 กด 3 โทรสารสําหรับการสั่งซื้อสินคา 0-2374-1061, 0-2374-1066 บรรณาธิการบริหาร : ชุมพฤนท ยุระยง บรรณาธิการ : ชลลดา ตันติยะกุล กองบรรณาธิการ : สุมา วงษพันธุ, ธนัชพร คุณรังษี, ลักษณา เจนอนันตพร, สดใส พิมลเสถียร, ดลภัคว อองระเบียบ, จันทนา เจนวัฒนาเวช ออกแบบ พิมพที่ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์นิตยสารเลมนี้ หามมิใหทําซํ้า คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร จากบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ผูใดละเมิดจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่บัญญัติไวสูงสุด


2

การเสริมสรางชื่อเสียง

Enhancing reputation

ชื่อเสียงที่ดีคือรากฐานของธุรกิจที่แข็งแกรงทุกประเภท ไมเวนแมแต ธุรกิจของเรา หลายบริษัทที่ปรารถนาจะมียอดขายเติบโตเปนทวีคูณ เชนเดียวกับเรา ก็ดาํ เนินธุรกิจดวยการยึดมัน่ ในเรือ่ งชือ่ เสียงเปนหลัก หากเราปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องคุณคาแหงชีวิตที่ริชและเจยเปนผูวาง รากฐานไว ชือ่ เสียงและธุรกิจของเรายอมจะตองเติบโตขึน้ อยางแนนอน และหากเราทุกคนมุง เนนทีอ่ สิ รภาพ ครอบครัว ความหวัง และรางวัล โดยเนนเรื่องการยึดมั่นในคุณธรรมเปนสําคัญ เราก็จะประสบความ สําเร็จในระดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้นอยางคาดไมถึง ชื่อเสียงของเราคือการกระทําในสิ่งที่ถูกตอง แมเปนสิ่งที่ไมมีผ ใู ด จับจองมองเห็น ในมุมมองของบริษัท การกระทําดังกลาวหมายถึงการยืนขึ้นและ ตอสูเพื่อนักธุรกิจแอมเวยหลายลานคนที่ดําเนินธุรกิจนี้ดวยความ ถูกตองดังเชนที่เราไดทําแลวในสหราชอาณาจักร ซึ่งก็คือการเปน หุนสวนกับคุณเพื่อชวยคุณสรางธุรกิจอยางสมดุลดวยการนําเสนอ ผลิตภัณฑควบคูไปกับการนําเสนอโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังหมายถึงการสรางธุรกิจที่เรามีความภาคภูมิใจและ สามารถบอกกับผูนําไดวา เราคือหุนสวนกัน เมื่อคุณดําเนินธุรกิจนี้กับเราอยางตอเนื่อง พึงระลึกวา วิธีที่เรา แสดงถึงความเปนตัวตนของเรา รวมทั้งการเปนตัวแทนของบริษัท ลวนบงบอกถึงชื่อเสียงและการเติบโตของธุรกิจที่มั่นคงของเรา เรารูสึกตื่นเตนและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดอยูเคียงขางคุณเพื่อยก ระดับธุรกิจและชื่อเสียงของเราใหสูงยิ่งขึ้นไปอีก

A good reputation is the foundation for any strong business. Our business is no exception. And companies that want to grow by double-digits, like we do are especially tied to their reputation. If we follow the values that Rich and Jay founded this company on, our reputation and our company will grow. If we all remain focused on freedom, family, reward, hopeand if we put a special emphasis on integrity-we can achieve a level of success we never thought possible. Our reputation is about doing the right thing, even when no one is looking. From the company’s perspective, it means standing up and f ighting for the millions of ABOs who do this business the right way, like we’ve done in the UK. And it means partnering with you to help you build a balanced business with product and recruiting. It means building a business that we can all be proud of and tell people that we are partners. As you continue your journey with us in this business, remember that how we represent ourselves and this company determines the strength of our reputation, and the amount of our growth. We are excited and honored to stand with you as we take our business and our reputation to new heights.

October 2011


แนวคิดธุรกิจแอมเวย

หนังสือเดินทางสูความสําเร็จ เชนเดียวกันกับที่ผูคนนับลานทั่วโลกไดคนพบมาแลววา แอมเวยสามารถเปนหนังสือเดินทางสูชีวิตที่มั่งคั่งกวา และนาปรารถนายิง่ กวา มีเงือ่ นไขอยูบ างประการเทานัน้ สําหรับเสนทางสูอ สิ รภาพ นัน่ คือความปรารถนาสวนตน ความขยัน และความกระตือรือรน กุญแจสําคัญของแผนธุรกิจของแอมเวยเปนเรื่องงายที่ทุกคนทุกหนแหงสามารถจะใชไขเขามารวมวงเติบโตไปกับสังคมแอมเวยทั่วโลก ไดดวยการลงทุนเพียงนอยนิด (ขอคืนไดถาไมพอใจ) ในขณะที่ผลตอบแทนที่จะไดรับเปนสิ่งพิเศษสุด ทั้งนี้หากนักธุรกิจแอมเวยใช “หนังสือเดินทาง” ของแอมเวยอยางชาญฉลาด นักธุรกิจแอมเวยที่มีจิตใจแนวแนจะพบวาตนเองกําลังมุงหนาไปบนเสนทางที่ตรงไปสูอิสรภาพสวนตน เสนทางนี้ถูกกําหนดขึ้นอยาง ชัดเจนและรอบคอบโดยไมจําเปนตองมีประสบการณ ปริญญา หรือความชํานาญใดๆมากอน เปนความเชื่อของแอมเวยที่วาผูคน ทุกหนแหงจากทุกพื้นฐานชีวิตและทุกอาชีพลวนมีโอกาสที่จะบรรลุถึงเสถียรภาพดานการเงินและเสรีภาพสวนบุคคลจากการทําธุรกิจ ของตนเองได และนั่นคือตั๋วเดินทางนั่นเอง…ธุรกิจของคุณเอง อันหมายถึงหนังสือเดินทางสูเสรีภาพของปุถุชนแตละคน แนนอนที่วาหนังสือเดินทางสูดินแดนแหงโอกาสจะเปนของบุคคลที่อุทิศมุงมั่นตอผลิตภัณฑของแอมเวย ตอการดําเนินธุรกิจ และจิตใจ แหงการคาเสรี นอกจากนี้ หนังสือเดินทางของแอมเวยสคู วามสําเร็จนีย้ งั ตองการผูท ป่ี ระสบความสําเร็จทีด่ าํ รงรักษาความสมดุลระหวาง การสปอนเซอรและการจําหนายผลิตภัณฑแอมเวยใหแกลูกคา จากการมีความรูดีในดานผลิตภัณฑ การขยายสายผลิตภัณฑเพิ่มเติม และการสนับสนุนจากบริษัทสาขาทั่วโลก ทําใหแอมเวยสามารถมอบหนังสือเดินทางที่จะนําคุณสูสถานที่ที่คุณตองการจะไปได หนังสือเดินทางของแอมเวยนั้นใชไดตลอดไป ดวยแรงสนับสนุนจากการรับรองของบริษัทในความสําเร็จของคุณ ดวยทีมงานคนควา วิจัยและพัฒนาอันแข็งแกรง พรอมประวัติความสําเร็จอันยิ่งใหญเหนือธรรมดา มารวมเสนทางและเพลิดเพลินกันบนทางแหงความ สําเร็จของแอมเวยดวยกัน หนังสือเดินทางของคุณนั้นเรียบรอยแลว จงนําติดตัวเพื่อเดินทางไกลตอไป คุณยอมทําไดแนนอน!

October 2011

3


ABOC CORNER

แอมเวยทา มกลางกระแสการเปลีย่ นแปลง ป 2555 จะเปนปที่แอมเวยครบรอบ 25 ปของการ ปกหลักสรางฐานเปนผูน าํ อันดับหนึง่ ของธุรกิจขายตรง ในประเทศไทย พรอมกับการเปดใชสํานักงานใหญ แหงใหมมูลคา 1,100 ลานบาท แอมเวยใชเวลาไมกี่ป นับแตกอตั้งในประเทศไทยในการกาวขึ้นมาเปนผูนํา ขายตรงอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถรักษา ความเปนผูนําไวไดอยางยาวนานจนปจจุบัน จากการสํารวจของนิตยสารไทคูณเพื่อคนหาบริษัทที่เปน Best of the Best จาก 269 บริษัทในประเทศไทย พบวาในกลุม กิจการที่ไดคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก แอมเวยเปนบริษัท ยอดเยี่ยมที่สุดอันดับ 7 ของประเทศ และเปนกลุมพาณิชยและ การคาปลีกเพียงบริษัทเดียวใน 10 อันดับดังกลาว* ความเปนแชมปของแอมเวยเกิดจากปรัชญาและแนวคิดในการ บริหารงานของบริษัท จากการรวมแรงรวมใจของพนักงาน ตลอดจนความมุงมั่นอดทน ความขยัน และวิสัยทัศนของบรรดา นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ทวา...การรักษาแชมปของแอมเวย ไวตลอดกาลคือสิ่งทาทาย และทําใหเราตองปรับตัวใหกาวทัน โลกอยูตลอดเวลา ในวาระที่แอมเวยกําลังจะครบรอบ 25 ป พวกเราทุกภาคสวน จะตองตระหนักวา ภารกิจอันยิ่งใหญ การแขงขันอันเขมขนของ ตลาดคาปลีกมูลคากวา 3.3 ลานลานบาท** ยังรอเราอยูหนา ประตูบาน พวกเราจะตองรูจักปรับตัวที่จะตามใหทันโลกอนาคต เรียนรู วิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ศึกษาตลาดและคูแขงของ เราอยางรอบดาน และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพราะเราไมได แขงขันกับธุรกิจขายตรงเพียงอยางเดียว สิ่งตางๆ เหลานี้จะชวย ใหเราสามารถรักษาความเปนแชมปเอาไวได ตลาดคาปลีกของเรามีมูลคามหาศาล คําถามก็คือ เราจะใช พลังเครือขายของเราผลักดันใหเราเขาไปอยูในเครือขายตลาด คาปลีกและเขาไปอยูในใจผูบริโภคอยางไรตางหาก จึงเปนเรื่อง สําคัญอยางยิ่งในวาระครบรอบ 25 ปของแอมเวยประเทศไทย ดวยความปรารถนาดี คปอ. * ขอมูลผลวิจัย Most Admired Company Research ปที่ 4 โดยนิตยสาร Thaicoon ฉบับเมษายน 2554 ** ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย นักธุรกิจแอมเวยทานใดตองการเสนอความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคมายัง คปอ. กรุณาสงจดหมายมาที่ฝายธุรกิจสัมพันธ สํานักงานใหญแอมเวยประเทศไทย หรือ เขียนลงแบบฟอรมเสนอความคิดเห็นที่แผนกบริการธุรกิจ ณ แอมเวย ช็อป ทุกแหง โดยวงเล็บมุมซองวา “ติดตอคณะกรรมการดานการสื่อสาร คปอ.” ขอขอบคุณ ที่กรุณาแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาธุรกิจแอมเวยของเรา

4

October 2011


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก

การแสดงตัว

การประกาศเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย ธุรกิจแอมเวยตง้ั อยูบ นรากฐานอันมัน่ คงของแผนธุรกิจที่ ยุตธิ รรมตอนักธุรกิจแอมเวยผมู คี วามมานะพยายามในการ ทาํ ธุรกิจ แอมเวยมกี ารประกาศเกียรติคณ ุ แกนกั ธุรกิจแอมเวย อยางเหมาะสม เพื่อเปนการยกยองเชิดชูความสําเร็จของ นักธุรกิจแอมเวยในระดับตางๆ ผูป ระสบความสําเร็จจะไดรบั ทัง้ เกียรติรางวัลและเงินรางวัลในระดับขัน้ ความสาํ เร็จตอไปนี้ 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน 2. นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง

ผูขายตรงจะแสดงสถานภาพที่แทจริงของตนใหผูบริโภคที่ สนใจไดรบั ทราบโดยทีผ่ บู ริโภคไมตอ งรองขอ ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แต เริม่ ทําการเสนอขาย และจะตองระบุชอ่ื บริษทั ทีต่ นสังกัดอยู สินคาที่นําเสนอ และจุดประสงคของการเชิญชวน ในกรณี การขายแบบเปนกลุม ผูขายตรงจะตองระบุจุดประสงค ของการชุมนุมใหเจาภาพและผูเขารวมฟงไดรับทราบ อยางชัดเจน จากคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ขอ 2.2 หนา 6

คําอธิบายจากแอมเวย : นักธุรกิจแอมเวยที่มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจจะ ตองแนะนําตัวใหลูกคารูจักบทบาทในการเปนนักธุรกิจ แอมเวยของตนเองตั้งแตตน โดยจะตองบอกกลาวถึง ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑที่แนะนํา จุดประสงคในการจัดประชุมสาธิตผลิตภัณฑใหลูกคาและ เจาของสถานที่ทราบอยางชัดเจน เพื่อแสดงถึงความจริงใจ และเจตนาอันชัดแจง โดยไมปดบังอําพรางหรือหลอกลวง ลูกคาแตอยางใด

3. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม 4. นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา 5. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม 6. นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิมสองผูสถาปนา 7. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน 8. นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลินสองผูสถาปนา 9. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต 10. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตสองผูสถาปนา 11. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 12. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา 13. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร 14. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูส ถาปนา 15. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู 16. นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา 17. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกนี้ เปนมาตรฐานของการดําเนิน ธุรกิจขายตรงที่ไดกําหนดขึ้นโดยสมาพันธการขายตรงโลก รวมกับสมาคมการขายตรงทั่วโลก มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อปกปองคุม ครองและสรางความพึงพอใจใหแกผบู ริโภค อีกทัง้ เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางยุติธรรมในขอบเขตของ ธุรกิจการคาเสรี และจรรโลงธุรกิจขายตรงใหเปนธุรกิจที่มี จรรยาบรรณอยางแทจริง อยางไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย ยังตองยึดถือจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ แอมเวยตอไปดังเดิม รวมทั้งพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ภาพลักษณของธุรกิจขายตรงในสายตาของสาธารณชนทั่วไป รักเหลือ เผื่อแผ แบงปน เคารพมั่นในกฎจรรยาบรรณ ตลอดไป

18. นักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชรสองผูสถาปนา 19. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎ 20. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎสองผูสถาปนา 21. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูต 22. นักธุรกิจแอมเวยระดับมงกุฎทูตสองผูสถาปนา

หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับขั้น ความสําเร็จตางๆ กรุณาศึกษาจากคูมือแผนธุรกิจและ ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย หรือเว็บไซตแอมเวย www.amwayshopping.com หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หมายเหตุ: ชือ่ นักธุรกิจแอมเวยทร่ี ะบุในวงเล็บในหนาประกาศเกียรติคณ ุ ตัง้ แต ระดับมรกตถึงระดับเข็มเงิน คือ ผูสปอนเซอร หรือผูแนะนําเขาสูธุรกิจ

October 2011

5


ไขแกว คําแกว

ปทิตตา – มนตรี เขียวสม

ปจจุบันคือสิ่งบงบอกเรื่องราวในอดีตและสามารถใชทํานาย อนาคตได สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราไมไชความขยัน และไมใชความพากเพียรตอสู แตเปนการตัดสินใจที่จะเลือก ตางหาก ดิฉันตัดสินใจเลือกที่จะทําธุรกิจแอมเวยเพื่อให ชีวิต ไดรับสี่งที่ดีและสิ่งใหมๆ ในชีวิต ความสําเร็จในครั้งนี้ ไมได มาจากตัวเราเพียงคนเดียว ขอบคุณโคชผูยิ่งใหญ ดร.ยงยุทธ ดร.ยุพร พืชกมุทร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร สองผูสถาปนา ขอบคุณทีมงานที่เปนครอบครัว ใหญที่ อบอุน ขอบคุณดาวนไลนและไซดไลนที่คอยเปนกําลังใจ และสนับสนุนตลอดเสนทางของความสําเร็จ ขอบคุณ ทีมงาน Brave Heart ทุกๆ ทาน

ดิฉันเปนคนมีความฝนตั้งแตเด็ก หลังจากเรียนจบก็ทํางาน ตามความฝนของตัวเองคืออาชีพพยาบาล ตั้งใจทํางาน หนักมาก เพราะคิดวางานหนักจะทําใหฝนเปนจริงได มารูตัวอีกทีวาเปนไปไมได จึงมองหาโอกาสใหมๆ เสมอมา ขอขอบคุณผูเปดโอกาส คุณวรรณภา พรหมสุทธิ์ ที่ทําให เราสามารถทําความฝนใหเปนจริงได และทําใหเรารูวา เครื่องมือที่ตอบโจทยชีวิตของเราไดรวดเร็วและทันเวลา มีชื่อวาแอมเวย ขอขอบคุณริชและเจย สองผูสถาปนา และขอบคุณแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ออกแบบ มาใหทุกคนที่มีความฝน ทําไดสําเร็จ

ลําพูน รับราชการ (ปุณยมา ปญญาพฤกษ)

6

October 2011

ชุมพร ธุรกิจแอมเวย/ครู (วรรณภา พรหมสุทธิ์)


นงนุช - ประสงค โคธิเสน

หนองคาย คาขาย/คาขาย (พ.ต.ท.เทพนิมิต ทุนประเทือง – พญ.ขวัญตา เตียนพลกรัง) เราเริม่ ธุรกิจดวยความไมพรอม ขอขอบคุณวิกฤตชีวติ ขอบคุณ อัพไลน พ.ต.ท.เทพนิมิต ทุนประเทือง – พญ.ขวัญตา เตียนพลกรัง นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั ทีไ่ ดมอบโอกาส เปลีย่ นแปลงชีวติ ใหแกครอบครัวของเรา ขอบคุณปญหาและ อุปสรรคที่คอยเปนเพื่อนรวมทาง เพราะเราสองคนเชื่อวา ถาไมมีปญหาก็จะไมมีความสําเร็จเกิดขึน้ เราจึงยิม้ เมือ่ พบ ปญหา และขอขอบคุณอัพไลน ไซดไลน ดาวนไลนทเ่ี ปนกําลังใจ เพราะเราเห็นความสําเร็จของทุกคน เราจึงเชื่อวาเราก็ทําได

ทวีป - สายใจ ทองทวี

จันทบุรี ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (ธนกร - กัลยา นรากร) เราสมัครเขามาดวยความเกรงใจ พอไดศกึ ษาเรียนรูจ งึ มองเห็น โอกาสที่ยิ่งใหญในธุรกิจแอมเวย ธุรกิจแอมเวยเริ่มตนดวย ความรักความปรารถนาที่จะเห็นผูอื่นประสบความสําเร็จ เปนสังคมที่ชวยเหลือแบงปนใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณอัพไลน คุณธนกร - คุณกัลยา นรากร นักธุรกิจ แอมเวยระดับมรกต และเพือ่ นๆ นักธุรกิจแอมเวยทเ่ี ปนกําลังใจ และเปนแรงบันดาลใจใหเราตัดสินใจประสบความสําเร็จ เราทําได ทุกทานก็ทําได

หทัยทัต สุมาลยศักดิ์ - อนิรุตต เวชสุวรรณ

เจษฎา - จารุพร สุขสําราญ

ชีวติ คนเราจะทําอะไรใหประสบความสําเร็จ เราตองถามตัวเอง กอนวา เราจะทําสิง่ นีไ้ ปทําไมและทําไปเพือ่ ใคร เราโชคดีทไ่ี ด มาอยูใ นเสนทางของบุคคลทัง้ สีค่ อื คุณอัมพรพิศ - คุณธงชัย บุญเฉลียว นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน คุณธวัชชัย คุณนวลนภา ลิปธร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร เราโชคดีจริงๆ ที่ไดมาทํางานกับคนดีๆ อยางนี้ ขอขอบคุณ ทุกทานมา ณ โอกาสนี้

ดิฉันเริ่มตนธุรกิจจากการที่นองสาวสมัครใหและไดลองใช สินคากลุมนิวทริไลทเพราะมีปญหาสุขภาพ ทําใหสุขภาพ กลับมาเปนปกติ จึงเปดใจศึกษา ทําใหไดคนพบวาแอมเวย เปนสิง่ ทีด่ ฉิ นั คนหามาทัง้ ชีวติ นัน่ ก็คอื งานทีผ่ คู นมอบความรัก ความจริงใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และใหอิสรภาพที่แทจริง ขอขอบคุณโอกาสที่ยิ่งใหญที่ทําใหดิฉันไดพบกับทีมอัพไลน สุดยอดที่มีวิสัยทัศน ชวยนําพาครอบครัวและองคกรของดิฉัน ใหประสบความสําเร็จในชีวติ ขอบคุณริชและเจยเปนอยางสูงคะ

กรุงเทพฯ ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (จิราภรณ - ดํารงค สุมาลยศักดิ์)

สุโขทัย อดีตขาราชการครู/อดีตขาราชการครู (ดาวุธ - อารี อุนทอง)

October 2011

7


สาวิตตรี - สุภาชัย สุขเกษม

ฉออน – พิน แผนทอง

เราเขาสูธุรกิจแอมเวยดวยความเกรงใจ จากที่เคยปฏิเสธที่จะ ทําธุรกิจ แตดวยความพยายามของอัพไลนทําใหเรารูวาสิ่งที่ เรากําลังวิ่งหนีคือสิ่งที่เรากําลังคนหาเพื่อนําพาชีวิตเราไปสู อิสรภาพ ครอบครัว ความหวัง รางวัล ความสําเร็จไมใชเรื่อง งาย แตก็ไมใชเรื่องยากจนเกินไป สิ่งแรกที่ตองเอาชนะใหได คือ “ตัวเราเอง” เราเชื่อและศรัทธาในพลังของผูคน เราจึง พรอมที่จะใหโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อใหเกิดความเจริญเติบโตใน องคกรตอไป

เราเริ่มตนดวยความเชื่อวาธุรกิจแอมเวยเปนเครื่องมือที่ดี และ มีความเปนไปไดที่จะทําใหเราประสบความสําเร็จ ไดวิถีชีวิตที่ เราตองการ เราอยากไดงานที่ทําแลวเสร็จ เสร็จแลวหยุดได แตรายไดไมหยุด เราจึงลงมือทําดวยความอดทน มุงมั่น และ ยืนหยัดทามกลางปญหาและอุปสรรค แตเราไมเคยยอทอ เพราะเราไดแรงเชียรจากอัพไลน ดาวนไลน และไซดไลน ขอบคุณ บริษัทแอมเวยที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดี ขอบคุณอัพไลน ระดับสูง คุณสําราญ - คุณเลิศอนงค จันศรีคง นักธุรกิจแอมเวย ระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนา ขอบคุณ คุณวิไล ถาวรสุวรรณ ที่คอยใหกําลังใจวาเราทําได และเราก็ทําไดจริงๆ

อติชาติ ชูเที่ยง - มณฑิรา มีทรัพย

รวีภรณ - ธนัฐพล สอนศิรินภัส

เราเริ่มตนธุรกิจแอมเวยขณะที่เรากําลังมองหาโอกาสที่จะมี รายไดเพิ่มจากงานประจํา ชวงแรกก็ไมมั่นใจเพราะไมเขาใจ วาตองทําอะไรบาง แตจากการที่เรายอมเปดใจที่จะรับโอกาส ดีๆ เขามาในชีวิต ยอมเรียนรูสิ่งใหมๆ ตัดสินใจลงมือทําดวย ความมุงมั่นและอดทนรอคอยความสําเร็จ เพราะเรามีความ เชี่อวาไมมีความพยายามใดๆ ที่สูญเปลา วันนี้เราจึงประสบ ความสําเร็จและมีโอกาสเดินทางกับแอมเวยมาหลายประเทศ ขอบคุณผูเปดโอกาส คุณอดุล - คุณบงกช ศรีวิชัยลําพันธ นักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน ขอบคุณ คุณมังกร – คุณธัญทิพย บุญแสวงนิธิรักษ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

คนเราจะเริ่มตนกาวเดินก็เมื่อรูวาจุดหมายปลายทางอยูที่ใด เปนเพราะเราโชคดีไดรับโอกาสที่ดี ทําใหเรารูวาปลายทาง ของชีวิตเราอยูที่ไหน ขอบคุณผูมอบโอกาสที่ดีที่ทําใหเราได พบธุรกิจแอมเวย MR.KUNIYUKI – MRS.MARI SAWAI และ ขอบคุณอยางที่สุดสําหรับผูที่ทําใหเราไดเดินอยูบนเสนทางสู ความสําเร็จของชีวิตอยางอบอุน ขอบคุณความรักจากอัพไลน ระดับสูง คุณสมบูรณ – คุณมาณวิกา ขุนคลาย นักธุรกิจ แอมเวยระดับมงกุฎทูต

ลําพูน พยาบาล/ธุรกิจแอมเวย (สราญรัตน บุญฉลวย)

สุโขทัย วิศวกร/พนักงานบริษัท (อดุล - บงกช ศรีวิชัยลําพันธ)

8

October 2011

ยะลา ขาราชการครูบํานาญ/ขาราชการครูบํานาญ (นัทธมน ธีระวร)

ระยอง ธุรกิจแอมเวย/ธุรกิจแอมเวย (รุงทอง ลิ่มอภิชาต)


กลิน่ - ภูธร ไพกะเพศ อุบลราชธานี เกษตรกร/เกษตรกร (เพียร - อุดร นิลเกษ)

เกศกัลยารัตน ภูรวัลย - ธนเดช ปานเจริญ

นนทบุรี ธุรกิจแอมเวย/เจาของกิจการ (ดวงรัตน ปานเจริญ - สุเมธ คุณานันทพงศ)

ขอบคุณผูเปดโอกาส คุณดวงรัตน ปานเจริญ - คุณสุเมธ คุณานันทพงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั ขอบคุณผูเ ปด ปญญา คุณกิรณา ดอนไพรเลา - คุณสมศักดิ์ เอีย่ มใส นักธุรกิจ แอมเวยระดับแพลตินมั สองผูส ถาปนา ขอบคุณอัพไลนทกุ ระดับ ดาวนไลน ไซดไลน และลูกคาที่นารักของเราทุกคน ขอบคุณ ผูจ ดุ ประกายแบบอยางทีด่ ี คุณสุรรี ตั น - พล.ร.ท.โสภณ บุญชม นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร เราตัดสินใจทําธุรกิจกับ บริษัทที่มีคุณธรรม รวมไปถึงผลิตภัณฑคุณภาพสูง เรากลา เหยียบคันเรงสูเปาหมายโดยไมกลัวอุปสรรค แมสามีปวย เปนมะเร็ง เพราะเรารูวา...ชีวิตนี้เราสูเพื่อใคร

ขอขอบคุณอัพไลนทกุ ระดับ ดาวนไลน และไซดไลน เราสองคนความรู นอยแตมีเปาหมาย เขาเซ็นเตอรสมํ่าเสมอ เขาประชุมงานสําคัญๆ ทีอ่ พั ไลนแนะนําไมเคยขาด เชือ่ อัพไลน เชือ่ สินคา เชือ่ แผนการตลาด และเชื่อในความเปนหุนสวนของบริษัท เชื่อมั่นวาเราจะตองทําได แนนอน เราทําตามแบบอยางผูสําเร็จและชวยเหลือดาวนไลน เรา มอบโอกาสใหกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน แมวาเราสองคนจะจบแค ป.4 แตเราก็เชื่อมั่นวาเราทําได ทุกคนก็ทําได

ทองพูน แกวมูล วัชรากร นามบุญลือ เชียงใหม ธุรกิจแอมเวย/ ธุรกิจแอมเวย (อัตพร - กรวรรณ ชัยธรรม)

เริม่ ตนจากความไมพรอม แตกพ็ าตัวเองมาเรียนรูใ นบรรยากาศของผูส าํ เร็จ ทําใหเราทั้งสองเขาใจและเชื่อมั่นในธุรกิจนี้มากขึ้น เราคนพบวาธุรกิจนี้ ใหความสําเร็จครบทุกมิติ ใหวิถีชีวิตทีไ่ รกังวล สิ่งสําคัญที่สุดเพราะเรามี แรงบันดาลใจที่ชัดเจนในการทําธุรกิจแอมเวยคือ คุณพอคุณแมของเรา ทั้งสองคน และยังมีอัพไลน ดาวนไลน และทีมที่ทํางานรวมกัน ทําใหเรา ตัดสินใจลงมือทํางานพืน้ ฐานอยางสมํา่ เสมอ และมีความพยายามใหถงึ ทีส่ ดุ เราเชือ่ มัน่ วา “อดีตสรางปจจุบนั และปจจุบนั จะสรางอนาคต” ขอขอบคุณ ธุรกิจแอมเวยที่ใหชีวิตใหมกับเราสองคน

ณธกฤต – ชริตา กิติวัชรธรรม

กรุงเทพฯ วิศวกร/พนักงานธนาคาร (กฤติกร กิติบวรวงษ – ทยานิศวร อนันตธนบดีกุล)

แอมเวยคือธุรกิจที่คนสวนใหญไมเขาใจและคิดวาเปนเรื่องไกลตัว ขอ เพียงเราเขาใจธุรกิจและธรรมชาติของธุรกิจ อดทนและทําใหคนที่ไม เขาใจเห็นวาแอมเวยคืออะไร เดินหนาชนปญหาจะไดรูวาปญหาที่ติด อยูนั้นคืออะไร โจทยของเราชัดเจนวาเราอยากไดอะไรในชีวิต และ แอมเวยใหเราได ความฝนไมเปลี่ยนแปลงอะไร แตการตัดสินใจและ การลงมือทําจะเปลีย่ นแปลงทุกสิง่ ขอบคุณอัพไลน ไซด ไลน ดาวน ไลน เซ็นเตอร แอมเวย และบุคลากรในแอมเวยทกุ คนทีเ่ ปนหุน สวนและ เพือ่ นรวมทางทีด่ ี บทชีวติ ของเรา เราเทานัน้ ทีจ่ ะทําใหมนั มีความหมาย ชีวิตคุณคุณทําได

วิชติ อุดมวงศไพบูลย – วรรณี โสภา ขอนแกน ธุรกิจแอมเวย/ ธุรกิจแอมเวย (สรกฤช - นภภัค อังกิติตระกูล)

แอมเวยคือทางลัดของชีวิต “อิสรภาพ ครอบครัว ความหวัง และ รางวัล” เราทั้งสองไดชีวิตที่สมดุลจากธุรกิจแอมเวย หากคุณ ปรารถนาที่จะไดสิ่งนี้ เพียงแคเปดใจรับฟงเรื่องราวของธุรกิจแอมเวย ใหมากพอ เพราะนี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด แลวลงมือทําตามที่ อัพไลนและผูสําเร็จแนะนํา ขอบคุณผูใหที่ยิ่งใหญ ทานริช เดอโวส และเจย แวน แอนเดล สองผูกอตั้ง ขอบคุณอัพไลนผูเปดโอกาส ขอบคุณดาวนไลน ไซดไลน และเพื่อนๆ แอมเวยทุกๆ ทานที่เอื้อเฟอ และแบงปน เราทําได คุณทําได

October 2011

9


นุชรี นิซู - มานิต มะแอ กรุงเทพฯ (สุรีย บัลลังนอย สมเดช มูฮําหมัดเย็ง)

เรวดี - ไพโรจน นิซู กรุงเทพฯ (นุชรี นิซู - มานิต มะแอ)

สุรพร - เสาวทรรศน ชัยชาญ อรรถ - ทองใบ งามคณะ มุกดาหาร อยุธยา (วันเดิม - สุมาลี งามคณะ) (ภูริวัจณ - ชวันรัตน มัตตะธนันตชัย)

อัชชาพร ชลัมพุช อุบลราชธานี (สุธี - รุงละมัย สุดดี)

จักริน - ณฤทัย รุงกิจธนโชติ ขอนแกน (ธนพัฒ - สิริกร รุงกิจธนโชติ)

October 2011

ชวิศ - ภัทรา ไชยฮั่ง พะเยา (เผื่อน - ผัด คําแกว)

เศรษฐพันธ ญานะเจริญ ซูรายา บีรู ดาว แนนอุดร อับดุลเลาะ บือราเฮง (2) กรุงเทพฯ ยะลา (กาญจนวรรณ - ทอง ญานะเจริญ) (มูฮัมมัดรอมลี - รัศมีนี สาและ)

ณัฏฐนัน จันทรละมูล ชวนัช ชาญวารินทร ชุมพร (สุภัชชา - นนทวัฒน สุขขารมย)

บัวไล จันทภูมิ กรุงเทพฯ (ออนตา จันทภูมิ)

หงลดา - วรเดช ประทีปวรากร นครศรีธรรมราช (พัชรธนัน ตันติวิวัทน)

ทิตา ศรีสังข เชียงใหม (สาคร หมื่นโพธิ์)

วัชราภรณ - พ.จ.อ.ประวิตร อบอุน ชลบุรี (สมฤดี แมนปน - จรัญ วิถี)

พันธวิเชียร ปทมลักษณ - นพ.วัชรินทร อภิรกั ษขติ วีนัสศรินทร อัครพัชรานัน - ภูริวัจน - ธันยสุตา โกศลอิทธิศักดิ์ วีระยุทธ วชรวรวงษ กรุงเทพฯ นครปฐม พิมพประภัทร สุตโตเจริญ กรุงเทพฯ (ปรียาภรณ ฐานะพันธุ (พัชรปพน โกศลอิทธิศักดิ์) สุพรรณบุรี (ธนกร อัครพัชรานัน Joshua Marino) (กาญจนรินทร ปรีดา) ศรินทิพย จุลโสภณ)

มัลลิกา ประธานเกียรติ - มณฑา - วิโรจน โชติกศุภเศรณี (2) สุราษฎรธานี บดินทร เลิศสิริประภา (รชต สัตตบรรณศุข ตราด ชิสา ฮอแสงชัย) (ศิวพร - แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ)

10

พรรณา - ศุภนิตย รุจิระอัมพร นิพนธ - ถนอม ภิบาลศักดิ์ สงขลา กรุงเทพฯ (นิสากร - สิทธิเวช ทิพยหมัด) (เรวดี - ไพโรจน นิซู)

กุลธิดา บุญสุทธิ์ ศราวุธ ติ๊บมณี เชียงใหม (ปวีณา - ชุณห สั่งสอน)

อรรถนนท ศรัณยพร รัตนศรีศุภกานต นครปฐม (สรัณกร อําพันสุข)

ภัทรานิษฐ มณีไชยวัฒน สุราษฎรธานี (สุภาพ กลับวิหค)


กรุงเทพฯ

แนบ - ไพเราะ สายทอง อยุธยา (นัฐภร ศิริมงคล สมหมาย ติณสุวรรณ)

เดโช พระกาย - เกศวณี มีดี ขอนแกน (แฉลม โยธาสี)

วิชัย อุดมเพ็ญ บึงกาฬ (เขมจิรา อุคําพันธ สมศรี สุริยจันทร)

เย็น นอยตาล เชียงราย (สาโรจน แพทยรังษี)

เนตรดาว เพียกแกว สุพรรณบุรี (พิศหงษ - วันชนะ เพียกแกว)

นิรมล พินนาพิเชษฐ กรุงเทพฯ (ทองแท ฝายขาว จําลอง แกวพิทักษ)

ดวงเดือน - สมชาย นรัตถรักษา พิเชษฐ พิลารัตน รัชดา เกงธัญกรรม กรุงเทพฯ อุทัยธานี (ศิริวรรณ วีระรัตนตระกูล) (ียากร - อัครัช สินอนันตจินดา)

กัณหา - พลฯ สมพล มณีแสง สงขลา (กมลลักษณ แกนยะกูล)

บุญพักตร ดาแวน บุพพัณห พันธุเลิศเมธี อุตรดิตถ (โก - พลาด จันทรมา)

ดรุณี - วิเชษฐ นอยดี (พรศักดิ์ - ทัศณี ทัตสิริโชติ) ปณณรัศม วริศสินโตสกุล (วชิรเมษฐ ศิรพัฒนธนาเดช ณปภัช เรืองธารีกุล) เสาวณี เหมือนเส็น - คมสัน พิสุทธิ์ (สกล - ภรภัค บุญสุริยกานต) สิฏระสา - ภาณุเมศวร อัครอธิวัฒน (กีรวดี วราคํา) วรินทร เจริญขวัญ (พิษณุ เจริญพานิช) ดวงพร กิตติสุนทร (อมรรัตน - สุเทพ กิตติสุนทร) เบญจวรรณ โพธิ์ประสาท (สายฟา ลีลาวรรณ) ภญ.พันทิวา อภินันทจารุพงศ (พนิดา ตรีสุวรรณ) รวีวรรณ ลุประสงค (พชรรัชต กุศล) วีระ สุวรรณแสงชูโต (ไพรัตน อินทธิสัณห วรางคณา ลัภพงศสมบัติ) เบญจพร นิธโยธาน (ณภพภัทร รัชชานนทกุล อารดา อัศดรวานิชชากร) นิพนธ กุลอนุญญาภิสิทธิ์ (ภคินทร พรหมวาที) ประสิทธิ์ พุทธวงศ (ศิลปชัย - ยุจินต แสงศรี) วัฒนพันธุ พวงแพ (กิตติพงษ หมั่นเขตรกิจ) ธาริน กุลชล (ปฐวี อรรณพวรรณ) ด.ต.ธีรวุฒิ - สุปราณี ประทุม (สมบูรณ มูลบัวภา) นภสินธุ ศิวะพรพันธ (ไพรัตน อินทธิสัณห วรางคณา ลัภพงศสมบัติ) ประภัสสร ไพบูลยผล (จักรพล บัวโฮม) ปพนธร เกษมวุฒิ (เอกสิทธิ สุธารสขจรชัย) ธันยนันทน นามวิสัย ชยาวิชญ ศุภนาม (สุริยัน - ธัญลักษณ วิบูลยอรรถ) นริศรา ชื่นใจชนม (มลภิชา เผื่อนยิ้ม) หะริน จงเจริญรัตน (ชวรีย สุเทวพร) ณิชชา จิรวัชรปญญา (ยุพิน ศรีภิรมย) ธรพรพรรณ รัตนพงศบวร (วารี มะดะเร็ส) ทนิตตา - จักราภัทร บุญมี (สุคนธ สิมมา) วิมล - อรุณรัตน ศรีสุวรรณ (กัญญณัติ รัตนกาญจนาภา) ประภัสสร - อนุกูล ปยะนุกูล (อนุชาติ - สุพาภร ปยะนุกูล) นุชนารถ แซลี้ - วรกิจ สุทธชยานนท (วรนุช สุทธชยานนท)

รัชชานนท อริยชาติ (มนตรี - วิไล พิสิฐบุตร) รพีพร ภูสวรรค (สุกัญญา คําฉายทอง) พัณณชิตา ชมชื่น (ชนินทร สุรบรรเจิดพร) ชนิกานต เกียรติมณีศรี (บุษกร เตวรานนท) วราภรณ สิกเสน (ดวงพร พรหมบัญญัติ) สิริวรรณ แซฉั่ว (อภิชัย นภาศรีวงศ)

ขอนแกน สุวิมล เชื้อสาวะถี (ดวงทรัพย เกาะสิงห - โฮม กองเกิด) โอฬาร - อรอุมา วัฒนชัย (นิสา - ทวีศักดิ์ ชุติโสวรรณ)

จันทบุรี ฉัฐญาภรณ ธีระโกมลโรจน กัมพล สหายสุข (นพพร รุงภูวภัทร) รัชฎารักษ อุเทน (นิพนธ - เตือนใจ อุเทน)

ชลบุรี ปภัสกัญญ บํารุงกิจดี - นฐกร พวงพี (พัสกร สุวรรณประภา สรายุทธ อภิกาญจนรัตน) เบญญาภา - พัทธวงศ ไวยเขตการณ (ดวงรัตน บุญลิมปนะ)

ชัยนาท วีรัตน เฉลิมชัย (ประทิน - ธัญญรัตน ชัยมงคลศักดิ์)

ชุมพร วิสูตร ยอดประเสริฐ (เพ็ญศิริ - กิตติณัฐ ศิวากรณจงจิต)

เชียงใหม ติณภพ จันทร (พิมพรรณ - เกียรติ จันทร) ชญานิศ มณีชัย (ญาณณินต กิตติวรรณ) มงคล แกวสวาง (บดินทร เขียวขจรเขต) มนัสนันท ทาโน (ธารินี หวันแดง) เพ็ญนภา ขันธรรม (วันวิชนี เจริญผล) ทศพล สุทธิอาภรณ (ชันษา - ขวัญเรือน สุทธิอาภรณ) พนาวัลย สุทธิอาภรณ (ชันษา - ขวัญเรือน สุทธิอาภรณ)

ตรัง ธัมมวัณ - ธนวัฒน เฟองฟุง (ณรงค เฟองฟุง)

นครปฐม จิรนันท - เอกณัฏฐ เพชรประสิทธิ์ (ศิรเมศร ระพีรทวีโชติ)

October 2011

11


นครราชสีมา วิทยา - บุษบา มวนสูงเนิน (วารุณี หอไธสง - สมนึก สมศรีสุข) นุชจรินทร - สมยศ พัดเกาะ (ชิดชนก สุวิชาเชิดชู) กิตติพัฒน - เมธาวี แสงพฤกษ (ตฤษณา กลมกลาง)

นครศรีธรรมราช กิตติพงค ราชรักษ (กิตติคุณ ผลสด) นรินทร - โชคดี หนูเอก (ถาวร - สมจิต ยิ่งประสิทธิ์) มาลี - ลือศักดิ์ บุรินทร โกษฐ (วิไล - เทียนชัย แสงชาตรี)

นนทบุรี สมหวัง - ปทมา โสกูล (ภาณุ - ฉวีวรรณ พงศไทย) เขมชาติ อภิรัตนบํารุง (ศรกฤต ตันประเสริฐ)

บึงกาฬ นงนุช - ชรินทร บรรณบดี (สกุลกฤษณ - ณทภัต ใจหาญ) นฤมล - ธีระศักดิ์ สุดจริง (สงกรานต ประสมพล เชี่ยวชาญ กระจางโพธิ์)

บุรีรัมย

ศักดิ์สุริยา - พรรณสุดา สาคะยัง (กรรธิมา - ชนะชัย ฝกหัส) สุเทพ - ไอญาดา ปอกระโทก (รินรดา พลเคน) มาลา - ส.ต.ท.นพกร พุทธา (ศักดิ์สุริยา - พรรณสุดา สาคะยัง)

ปทุมธานี ธวัชชัย - แสงเดือน ชาญดวยกิจ (พิษณุ เจริญพานิช) นริศร ชัยโรจนกาญจนา (ชัยวัฒน ธรรมมงคล) เกียรติศักดิ์ กําไลนาค (นวลปราง - ศักรินทร อุบล)

ประจวบคีรีขันธ รวิศ วรพรรณพิชชา - พัชรีย ผิวขาว (พิศณุกานต วงษสุวรรณ)

พัทลุง สุดา โหยชุม (สุนทร - ดวงใจ ยืนยง)

พิษณุโลก ลดาวรรณ ตรีสุคนธ (พชรรัชต กุศล)

เพชรบูรณ ศุภลักษณ - โอวาท หอมณีรัตน (บังอร - ศุภชัย เที่ยงมาก)

นํ้าออย อยูจงดี - ณรงค กลองรัมย รอยเอ็ด (นุชนาฎ - ยุทธศักดิ์ ชาญรัมย) ผ อ งศรี จุ ล วงค รัสรินทร - ปติพัฒน ธนโชติกิติพัฒน (กนกวรรณ เกษาชาติ - พิเชษฐ ทีจนั ทึก) (สาลี แสงชัย - สุภีย แสงมล)

กรุงเทพฯ ณัฐพล กลั่นเรืองแสง (แสงเพชร - สมจิตต กลั่นเรืองแสง) สมพงษ โชตินอก - จินตนา ชวยดวง (สมศักดิ์ - จิตรวี โกมลพันธุ) รุงอรุณ อภินันทน (นิรินทร รัตนภพ) ณภัทร สิริพลากรกิจ วีรุทัย อนะธรรมสมบัติ (ภูวกร ปรางภรพิทักษ) ณัฐนัย ปตากุลดิลก (นนทวัจน ประภาสวัสดิ์) ร.อ.นาฏยา บุญภา น.ต.ยุทธนา กาวิใจ (ปกรวิช ทองรอด) ดวงพร สุวรรณแสงชูโต (วีระ สุวรรณแสงชูโต) สุทัศน ธนสิริปรีดา (รถชิต ศรีอุทัย) คมสันต สุวรรณแสงชูโต (ดวงพร สุวรรณแสงชูโต) อนงคนาฏ แกวกอง (สหัสชัย - ศรัญญา วิมุกตะลพ)

12

October 2011

วรุตม ทับทิมทอง (นภสินธุ ศิวะพรพันธ) สรวุฒิ พวงนาค (ปพนธร เกษมวุฒิ) บุญทิวา แซลิ่ว (บุรินทร พรนําพา) ยศดนัย วิเวก (นาวิน เมืองเจริญ) พงษศธร ชินทรเดชา (ธนิต คิตางาวา) พรรณทิพา ปลื้มธีระธรรม (พาริณ กิตติพงศเดชา) ปยะ วีระเสถียร (ธันยชนก ภูพวง) พงศพลิน กุศลมโนมัย (ขนิษฐา พรหมแกว ชญาภรณ ชีวะพฤกษ (พงศพิเชต - บุญนํา ศรีพันอวน) อารียรัตน แซลอ (ปพลพัฒน ปตมะพรพัฒน) สุเมธ - ศิวาภรณ ดอนวิรัตน (อนงลักษณ ใบกุหลาบ สุรเทพ เวชสุวรรณ)

จตุพร วรรณสมบูรณ (สมยศ - ชนาภา วรรณพฤกษ)

ระยอง กิ่งแกว วิระเทพสุภรณ (สกล - ภรภัค บุญสุริยกานต) จินตนา สุดใจ - จรัสพงศ คําสงค (ธัณยสิตา วงษลักษณ) สันติศักดิ์ - รุงตะวัน บูชายันต (ไพรสณฑ พัฒนสิริกานต สิริมา อินทรเสงี่ยม)

ราชบุรี เนตรนอย - สมศักดิ์ หัตถกร (ทรัพยมณี - ทีปพิพัฒน กุลฤดีชนะพงศ)

ลําพูน สาวิตรี ปาลี (เกศสินีย - ยุทธธาศาสตร เชี่ยวชาญถาวรสุข)

เลย สุพัตรา - พิชัย ภัทรธนากร (ณภาภัช เรงพุฒิพงศ) สุเมธ คุณมี (จักรกฤช กันทะวงค)

สงขลา ธัญญฐิตา ฐานิศวรวรกุล ธีรัตม พัฒนอมรกิตติ์ (ศริญญา บูรณะพาณิชยกิจ) สัมฤทธิ์ มุสิกพันธุ (2) (สรอัฑฒ ยีสา)

นันทิยา บุญสมเกียรติ (มนตศักดิ์ ตันอิสรกุล) ดวงรัตน โพเทพา (จิรินันท ศุภสิทธิสมบูรณ) วัฒนพันธุ พวงแพ (กิตติพงษ หมั่นเขตรกิจ ) สมเกียรติ เตี๊ยบทอง (ชัยวุฒิ แนนภูผา พัชอาภา พรรณเชษฐ) อนัส รุจิระอัมพร (พรรณา - ศุภนิตย รุจิระอัมพร) จรัญ ใจหนักแนน - กฤษดา ชาญชนะโสภณ (พิชญสินี ศรีทองสุข นพดล อัครเศรษฐัง) อุทัย จารึกดี (พิศมัย พันธุดี) สิรวัชร ฤทธิชัยเสรี (ปยพัทธ ธนะกุลรังสรรค) อุดม วิสุทธิเทพกุล (กฤติกร กิติบวรวงษ ทยานิศวร อนันตธนบดีกุล)

ธีรชัย ภิญโญ (สถาพร บุญมาศ - ธนวรรณ คงมณี) ประสพพิมพ - ดุสิต พรหมสิน (นวลปราง - ศักรินทร อุบล)

สตูล วิทยา - อนงค บุญแสง (ผิวพรรณ - จํานง ฉิมเกื้อ)

สมุทรปราการ มนัส บึงไกร - ดารุณี ดวนใหญ (สุพิศ - ศุภรัตน จันทา) อมิตารัตน สมพิทักษ (สุจิต โควอารีย)

สุพรรณบุรี ชาญยุทธ มาระสูตร (มาติกา - นิรันดิ์ ศิริจรรยา)

สุรินทร สุภาพรรณ - เทิดศักดิ์ มั่นหมาย (ฌาณิส - ประเทือง ตระกูลดี) อัญธรินทร ศิริณรงคกิจ (พุฒิธร สิงคเสลิต)

อํานาจเจริญ พุฒิสรรค - พรประภัสสร พรรณรัตน (กุลธวัช - ปุณยนุช สุกุล)

อุบลราชธานี บุญศรี - รัชนี สายเมฆ (สุทธิพงษ - ปภัทรสิริ บุญละคร)

สุนันทา ชัยชนะ (นํ้าเพชร วรกานนท) นฤชล รักษปองจร (ปารณีย - ปุณวีณ สุขเย็น) ธนา สะธรรมศรี - ศศินิษฐา ชุมเมืองปก (พันธ แสนสุข) สิริลดา ครองทรัพย - กิตติคุณ คงระเบียบ (พณิชา วงศจร) สุนทร ซิบเข (ขจรเกียรติ บริบาลบุรีภัณฑ ฟุงฟา เกตุเลขา) กิติพันธ ตีรณสาร (ปกฉัตร ปนฉาย - จีรเดช บุญแสง)

กําแพงเพชร นที -สาคร คําแกว (โชคชัย ยาหอม - อรชุตา มาละยะมาลี)

ขอนแกน ชนิสา - เชิดชัย ฮวดศรี (วาริษา - ธนดล ประเสริฐทรง) จักรพันธ ผิวขม (ชณุตพร นามวงศ - PETER STIEWE)


ฉะเชิงเทรา กรรณพร โตะทับทิม (บุญศรี ภักดีพัฒนสันติ) สุภาวดี เฉยไสย (ธิติ - วิไล พวงปาน) วาสนา เตารั้ง - ชาวี ยศสมบัติ (มาเรียม พิมพสวัสดิ์)

ชลบุรี ปฏิมา อับดุลลอ (นิติพัฒน นาชัย) ชนันรัตน ศรีวรุณนนท (ปรานี พจนสุวรรณ) วิชัย - สุดใจ กาวิจันทร (จิราพร อิทธิรัตนะโกมล) สุพัตรา เงินสะพรั่ง (อุไรรัตน สิทธิแพทย)

เชียงราย ประจวบ อุดขา (บุณยภัทร - มนู สมเพชร) คฑาวุธ อุดขา - ขวัญจิตร ชิบะ (ประจวบ อุดขา)

เชียงใหม พรรณี ยศศรี - จีราพันธ ตั๋นปนตา (ธีรศักดิ์ - ศิริพร อําไพร) พิพัตร เกษมสุข (พิศักดิ์ ตาคําปญญา) ภาวิภา ปญญา (ปริยากร เดินฉาย) สุมาลี - ณภัทร ตันตินอย (รริศรา - นิรันดร เรือนโต)

นครพนม นิพาภรณ - สุเมธ คะลีลวน (ไมตรี - สุรชัย คําผงแดง) จินตนา เหลาแตว (วิลัย ขันจันทร)

นครราชสีมา ประสิทธิ์ - สมัย รักงาม (วิมลพรรณ - วาสนา ขันตะคุ) วรารักษ แหวขุนทด (ประสิทธิ์ - สมัย รักงาม) ดวงจิต - ประเสริฐ มืมขุนทด (นุกูล แหวขุนทด - อนงค วงษศักดา)

นครสวรรค ส.อ.หญิง เกศสุดา ผูกพันธ (ประทิน จิ๋วปญญา)

นนทบุรี

พัชรีย - นิคม การสมมิตร (ปญนธิ กิจสุทธิ)

พิษณุโลก ฐิติรัตน เชี่ยวชาญทวีกุล (นนทรัตน โกวิทศิริกุล นพพล พงศสัมพันธ) ขนิษฐา - ด.ต.สุนันท จันอาษา (วรินทร - สุธาทิพย แสงชาวนา) ยศพล มิ่งสอน (คมสัน วิโรจวาณิช ณัฐากาญจน อภิรัตนปภานันท) กิตติพงศ จงพุม (ยศพล มิ่งสอน)

มหาสารคาม ธัญญธร เฉลิมมีประเสริฐ (จิราวรรณ คงกระพันธ)

ชัยวัฒน ภูริภคธร มุกดาหาร (ศิริชัย แซโงว - เบ็ญจมาศ เที่ยงงามดี) สมรักษ - ปรียา พนภัย (สวัสดิ์ - รุงแสง ปากเมย) (2) นราธิวาส ยุ อนงควรรณ - คงศักดิ์ เมฆเจริญวิวัฒนา พา - ธนกฤต ทิพยนาคคํา (บุษกร - ชัยรัตน สุพร) (ธิดา ศรีสุวรรณ วิทยา เพชรสลับแกว) เลย ชัยวัฒน - มณีสิริ งิ้วลาย ปทุมธานี (ภัณฑิกา พวงเถื่อน) อมรา - สมจิต ประเสริฐศิลป นนทรัฐ จริงจิตร (ปฎิญญา สุขชูศรี) (พนิดา - อวยชัย จริงจิตร) พระนครศรีอยุธยา ทิพยวรรณ - พงษสิทธิ์ คณาเดช เล็กคุณากุล ศักดินาเกียรติกุล (มนู เล็กคุณา) (ลิขิต รัตนโสภา)

สกลนคร ไพศาล พลเวียง - สงกรานต คุณารักษ (นรินทร - รัตนาพร ทุมแสง)

สงขลา ปยนุช - วรวิทย ใจเย็น (ธัมมวัณ - ธนวัฒน เฟองฟุง)

สตูล นราพร ฉิมเกื้อ (ผิวพรรณ - จํานง ฉิมเกื้อ)

สมุทรปราการ วิโรจน - นวพร ลัคนาวงศา (ณฤดี เต็มเจริญ - ดนัย คริสธานินทร) สุขเกษม นิ่มนุช (วิบูลย - สุนันทา ประเสริฐศรี) ปรีชา - เพียงฤทัย สําราญเลิศวิไล (พินิจ - อารยา วงษสุวรรณ)

สมุทรสาคร ฐปพงษวรรจ - พัชรินทร ดวงปน (อํานาจ - สุกันทา บุญเรือง)

สุราษฎรธานี นิสากร สอนประสม (สุเมธ - ศิวาภรณ ดอนวิรัตน)

กวี - พิศมัย วรรณศรี ไกรพิชญ ทัศนแสงสูรย

เครือฟา ฟกจีน เทพชัย นิติสาครินทร

พหลวรรษ เอื้อศิริพันธ ไวพจน สุวรรณบุตร วานีนา ลิ้มปยะศรี

สุทธิกานต จิตตเกื้อเจริญ น.ต.อัศนัย นรินรัตน อุไร - สุภัค ไชยพัฒน

ฐิติภา ทองริบุรี - ธนกฤต อุนโค ณปภัช - ธนกฤต รัตนโชควัฒนา ณัชพล กรรณกุลสุนทร ธนวัฒน สรพิพัฒนเจริญ ธนิต วงศโลหะ

ธัญญนิธิ กาฬหวา – นพลักษณ หวา ธนาปญญานันท เบญจเดช สวนแกว ปริเยศ - พิรมขวัญ เหมทานนท ปญจภัทร สุขโข

พัชรา - เสรี งามขํา ลัดดา อมรชัยยาพิทักษ ศศิธร อนุพันธ ศุภพงษ แซลิ้ม สาธร อาภรณสวัสดิ์

สาธินี กาญจนะ อนุวัฒน - โสภา กลึงผล อรุณพร เจดีย

กฤติยาณี อนาผล เจษฎา วุฒิอําพล ฉัตรไทย คลองธนกิจ

ธญานี แสงอรุณ ธัญญะ จิตอารี - กัลยาณี จุลหิรัญ มานพ - ศิริพร อิ่มสุขศรี

ลําพาย พลอยชาง วนิดา - อาคม นิจสาธร ศิริพร - สาธร จินดาพล

สุธาสินี - บุรินทร พิมมงละ อธิวัฒน ตันกูล อนงพรรณ - พิเนตร กาญจนารักษ

October 2011

13


รูปแบบการจําหนายสินคาโปรโมชัน่ 1.

โปรโมชั่นทั่วไป นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถสัง่ ซือ้ ไดตามวันทีท่ ร่ี ะบุในรายการโปรโมชัน่ โดยสามารถสัง่ ซือ้ ชําระเงิน และรับสินคาไดทนั ที

2.

โปรโมชั่นแบบจองการสั่งซื้อ มีการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการตามตาราง ดังนี้

ชวง วันที่ของเดือน 1

10 - 12

ชวง การจําหนายโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-launch)

กลุมผูรับสิทธิ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • สามารถโอนสิทธิ์ได • จํากัดจํานวนสั่งซื้อ (1 ชุด/รหัส) • สั่งซื้อไดเฉพาะอารทิสทรีและนิวทริไลทเทานั้น • ชําระเงินและรับสินคาไดทันที • ยังไมตองชําระเงิน และยังไมไดรับสินคา

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

• หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีนอยกวาความตองการ จะใชวธิ กี ารสุม รายชือ่ (Random) ตามขัน้ ตอนของบริษทั • หากสินคา/ของพรีเมี่ยมมีมากกวาความตองการ นธอ./สมาชิกทุกทานสามารถซือ้ และรับสินคาไดทนั ที สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ตามปกติ

Artistry & Nutrilite Top 2000 Sales of the Year

2

13

3

13 - 15

การจองสั่งซื้อโปรโมชั่นลวงหนา (Pre-sale) สรุปยอดสั่งจอง

การซื้อและการชําระเงิน

ขอมูลสําคัญ

หากจองสั่งซื้อแลวมิไดชําระเงินตามจํานวน โปรโมชั่นที่จองไวภายในเวลาที่กําหนด ทานจะ ถูกระงับสิทธิใ์ นการจองการสัง่ ซือ้ ในครัง้ ถัดไป

4

16

เริ่มจําหนายทั่วไป (Launch)

นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก

กรณีมีสต็อคเหลือ จะเปดจําหนายทั่วไปเริ่มตั้งแต วันที่ 16 ของเดือนจนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับนักธุรกิจภายใน องคกรแพลตินัมของทานไดผานชองทางตางๆ ดังนี้ • แอมเวย ช็อป โดยกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมขอโอนสิทธิร์ ายการโปรโมชัน่ ” • www.amwayshopping.com ตั้งแตเวลา 00.01-23.30 น. โดย log-in เขาสูขอมูลสวนตัว > คลิก “โอนสิทธิ์โปรโมชั่น” ที่กลองขอมูลสวนตัว (ดานซายมือ) • Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตั้งแตเวลา 9.00-20.00 น.

• กรณีที่แอมเวย ช็อป มีสินคาไมเพียงพอตามจํานวนสิทธิ์ของ นธอ./สมาชิก ทีแ่ จงรับ ณ แอมเวย ช็อป นัน้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคางจายใหกบั บางทาน โดยบริษัทจะจัดสินคาใหตามลําดับกอนหลังสําหรับผูชําระเงินแตละชองทาง สําหรับตัวอยางวิธีการสุมรายชื่อผูสั่งจองและวิธีการสรุปยอดสั่งจอง สามารถติดตามไดจากอะชีฟฉบับ พ.ย. 53 หนา 28-29 หรือ www.amwayshopping.com > ตึกผลิตภัณฑ > คลิก “จองโปรโมชัน่ ”> รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกวันที่ 10 - 12 ของเดือน

การซื้อและการชําระเงินผานชองทางตางๆ

• นักธุรกิจแอมเวย/สมาชิก สามารถจองสัง่ ซือ้ โปรโมชัน่ ไดทกุ ชองทาง ดังนี้ - แอมเวย ช็อป ตามเวลาทําการของแตละแอมเวย ช็อป - www.amwayshopping.com ตัง้ แต 00.01-23.30 น. โดย log-in เขาสู ขอมูลสวนตัว>ตึกผลิตภัณฑ คลิก “จองโปรโมชัน่ ” ซึง่ อยูด า นขางปุม สัง่ ซือ้ - Amway Call Center 0-2725-8000 กด 2 ตัง้ แตเวลา 9.00-20.00 น. • ในแตละโปรโมชั่น นธอ./สมาชิก สามารถจองการสั่งซื้อไดมากกวา 1 ครั้ง และจองผานแอมเวย ช็อป ใดก็ได โดยตองเลือกรับสินคา ทั้งหมดที่แอมเวย ช็อป เพียงแหงเดียวเทานั้น

ทุกวันที่ 13 - 15 ของทุกเดือน

สรุปยอดสั่งจอง

ทุกวันที่ 13 ของเดือน • กรณีสต็อคสินคาและ/หรือของพรีเมี่ยม มีนอยกวาความตองการ บริษัทจะใชวิธีการสุมรายชื่อ (Random) • ผูที่ไดรับสิทธิ์ในโปรโมชั่น จะไดรับการแจงจากบริษัทผานขอความบน โทรศัพทมอื ถือ (SMS) และ/หรือตรวจสอบรายชือ่ ไดจากบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ที่ทานเลือกรับสินคา หรือเลือกตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด ไดผาน www.amwayshopping.com > ตึกนักธุรกิจแอมเวย > ดาวน โหลด ขอมูลทั่วไป หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หมายเหตุ: เพื่อสิทธิประโยชนของทาน หากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท กรุณากรอก แบบฟอรมแจงเปลี่ยนหมายเลขไดที่แอมเวย ช็อป

14

October 2011

ทานสามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ของบริษัทไดตามปกติ หากทาน ไดรับสิทธิ์โปรโมชั่นแตไมไดรับขอความผาน SMS อันเนื่องมาจากความ ผิดพลาดของสัญญาณมือถือหรือเหตุอน่ื ใดก็ตาม ขอใหทา นแจงผาน Amway Call Center ทัง้ นี้ ทานสามารถตรวจสอบสิทธิต์ ามรายการโปรโมชัน่ ของทาน อีกครั้งผานทางบอรดประกาศและ/หรือเว็บไซต หมายเหตุ: สําหรับวันแรกของการซือ้ และการชําระเงินทุกชองทางเริม่ ตัง้ แตเวลา 10.30 น. เปนตนไป

การจําหนายทั่วไป (Launch)

เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ของเดือน • กรณีมีสินคาเหลือจากการจองสั่งซื้อ จะเปดจําหนายทั่วไป • แตละชองทางการสั่งซื้อจะมีสต็อคจํากัด กรุณาสั่งซื้อผานชองทางอื่น กรณีชองทางใดชองทางหนึ่งหมดกอน หมายเหตุ • หากชวงระหวางวันที่ 10-16 ของทุกเดือน ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะมีประกาศ เลือ่ นวันจองการสัง่ ซือ้ และชําระเงินอีกครัง้ กรุณาติดตามการประกาศในนิตยสารอะชีฟ หรือบอรดประกาศ และ www.amwayshopping.com ในแตละเดือน • การคืนสินคาจากรายการสงเสริมการขาย กรุณานําสินคาและของสมนาคุณมาคืน พรอมใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ แอมเวยจะรับคืนสินคาภายใตเงื่อนไขการรับประกัน ความพอใจ

ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ Amway Call Center 0-2725-8000


25 ปแอมเวยประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 24 ป แอมเวยประเทศไทยมุง มัน่ ในการดําเนินธุรกิจควบคูก บั การตอบแทนบุญคุณของสังคมไทยจวบจนป 2545 มูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทยไดกอ ตัง้ ขึน้ ดวยความรวมมือของบริษทั แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด และนักธุรกิจแอมเวย โดยมี วัตถุประสงคเพื่อมอบโอกาสแกเด็กและเยาวชนไทยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใตแนวคิด One by One คือ การที่บคุ คล แตละคนตางใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนทีละคน ทีละคน ก็จะสามารถรวมเปนความชวยเหลือไดเปนจํานวนมากในที่สุด ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้ • One by One ทุนการศึกษาแอมเวย: สนับสนุนทุนการศึกษา ตอเนื่องจนจบปริญญาตรี 204 ทุนแกเด็กไทย รวมมูลคาทุน การศึกษาทั้งสิ้นกวา 29 ลานบาท และหลังจากเริ่มโครงการ นีม้ า 4 ป (พ.ศ. 2550 - 2554) มีนกั เรียนทุนจบการศึกษา แลว 70 คน

• One by One หองสมุดแอมเวย: ดําเนินการ “สรางและพัฒนา หองสมุดแอมเวย” ใหแกเยาวชนไทยแลวทัง้ สิน้ 25 แหง มีเด็กๆ ไดรับประโยชนกวา 7,600 คน ปจจุบันแอมเวยยังคงสานตอ การสรางและพัฒนาหองสมุดทุกๆ ป

• One by One หนังสือเสียง: จากความรวมมือของสมาคมคนตาบอดแหง ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ สํานักพิมพ นักเขียน นักธุรกิจแอมเวย และ พนักงานอาสาสมัคร สามารถผลิตหนังสือเสียงและสงมอบแกผพู กิ ารทางสายตา แลวทั้งสิ้น 230 เรื่อง รวม 183,300 ชิ้นงาน พรอมสงมอบใหหนวยงานที่ ดูแลและใหบริการผูพ กิ าร 150 แหงทัว่ ประเทศ

• One by One ยิม้ สยาม: จากความรวมมือ ของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล ในพืน้ ทีด่ าํ เนินการ และอาสาสมัคร นักธุรกิจแอมเวยที่เขารวมเปนหนวย สนับสนุน ทําใหโครงการผาตัดรักษาเด็ก ทีม่ อี าการปากแหวงเพดานโหวโดยไมคดิ คาใชจาย ไดดําเนินการมาแลว 14 ป และไดมอบรอยยิม้ แกเด็กไทย 1,645 คน รวมงบประมาณ 47 ลานบาท

• แอมเวยรวมพลังแบงปนโลหิต: แอมเวยรว มกับศูนย บริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักธุรกิจแอมเวยสมาชิก และพนักงาน รวมกันทําความดีและแบงปนสูส งั คมตัง้ แต ป 2549-2554 มีผูรวมบริจาคโลหิต 15,214 คน รวมจํานวนโลหิตที่ไดรับทั้งสิ้น 5,634,446 ซีซี

แอมเวยประเทศไทยและมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทยภูมิใจที่ไดมีสวนรวมสรรคสรางและสานตอ โครงการดีๆ อยางตอเนือ่ งเพือ่ เด็กและเยาวชนไทย ภายใตแนวคิด One by One ทีแ่ อมเวยทว่ั โลก รวมกันมอบความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น October 2011

15


ไทม ดีไฟแอนซ ความงามไรกาลเวลา

ซื้อผลิตภัณฑอารทิสทรี ไทม ดีไฟแอนซ ดังนี้ • เคล็นซิ่ง ทรีทเมนท 1 ชิ้น • คอนดิชั่นนิ่ง โทนเนอร 1 ชิ้น • เดย โพรเท็คท ครีม เอสพีเอฟ 15 พีเอ+++ หรือเดย โพรเท็คท โลชั่น เอสพีเอฟ 15 พีเอ+++ 1 ชิ้น • ลิฟติ้ง อาย ครีม 1 ชิ้น รวม 4 ชิ้น มูลคา 6,884 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เลือกรับฟรี! ไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคัฟเวอรี ครีม หรือไทม ดีไฟแอนซ ไนท รีคัฟเวอรี โลชั่น 1 ชิ้น มูลคา 2,396 บาท (เอพี) หรือ 2,995 บาท (ซีพี) 10 – 12 ต.ค. 54 13 – 15 ต.ค. 54 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54

จําหนายลวงหนาสําหรับ Artistry Top 2000 Sales of the Year 2011 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) และจองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา ไทม ดีไฟแอนซ เคล็นซิ่ง ทรีทเมนท ไทม ดีไฟแอนซ คอนดิชั่นนิ่ง โทนเนอร ไทม ดีไฟแอนซ เดย โพรเท็คท ครีม เอสพีเอฟ 15 พีเอ+++ ไทม ดีไฟแอนซ เดย โพรเท็คท โลชั่น เอสพีเอฟ 15 พีเอ+++ ไทม ดีไฟแอนซ ลิฟติ้ง อาย ครีม 16

October 2011

รหัสสินคา

พีวี /PV บีวี /BV ราคาสมาชิก /AP ราคาขายปลีก /CP

10-2795-A 10-2796-A 10-1821-A

518 685 748

1424 1884 2056

1,424 1,884 2,056

1,780 2,355 2,570

10-1822-A

748

2056

2,056

2,570

10-5532A

553

1520

1,520

1,900


หนาสะอาดใสไรความมัน

ซื้อแผนฟิลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี 3 กลอง (50 แผน/กลอง) รวมมูลคา 270 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! แผนฟิลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี 1 กลอง (60 แผน/กลอง) มูลคา 120 บาท แผนฟลมที่ไดรับการออกแบบดวยโครงสรางพิเศษแบบรูพรุน ของฟลมโพลีโพรพีลีน จึงชวยดูดซับและเก็บความมันไว ในเนื้อฟลมและยังคง ความชุมชื้นบนผิวหนา ไมระคายเคืองตอผิว นุมนวลทุกสัมผัส และออนโยนตอผิวหนาของคุณ เหมาะสําหรับผูมีผิวมันถึงมันมาก

10 - 15 ต.ค. 54 16 ต.ค. - 15 พ.ย. 54

จําหนายลวงหนาสําหรับ Artistry Top 2000 Sales of The Year 2011 (จํากัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจําตัว) จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา แผนฟลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี (ขนาด 50 แผน/กลอง) จํานวน 3 กลอง

รหัสสินคา 212586

พีวี /PV บีวี /BV ราคาสมาชิก /AP ราคาขายปลีก /CP 27

69

270

300

October 2011

17


ผมสวยดวยซาทินคิ 1 ชิ้น

1 ชิ้น

พิเศษ 1 ซื้อผลิตภัณฑดังตอไปนี้ • ผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผม ซาทินิค ชนิดใดก็ได 1 ชิ้น • ผลิตภัณฑครีมนวดและบํารุงเสนผม ซาทินคิ ชนิดใดก็ได 1 ชิน้ • ผลิตภัณฑจดั แตงทรงผม ซาทินคิ วอลูมไมซิง่ มูซ หรือ อัลตรา ไฟน ฟินชิ ชิง่ สเปรย อยางใดอยางหนึง่ 1 ชิน้ • ใยขัดตัว บอดี้ ซีรีส 1 ชิ้น รวม 4 ชิ้น

พิเศษ 1

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! ลูกกลิ้งระงับเหงื่อและกลิ่นกาย บอดี้ ซีรีส 1 ชิ้น มูลคา 168 บาท (เอพี) หรือ 210 บาท (ซีพี)

พิเศษ 2 ทุกการสั่งซื้อครบพิเศษ 1 (4 ชิ้น) และซื้อเพิ่มผลิตภัณฑ ซาทินิค ไฮ กลอสส ซีรัม 1 ชิ้น และเจลอาบนํ้า บอดี้ ซีรีส อีก 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 6 ชิ้น (รวมอยูในใบเสร็จเดียวกัน)

ซื้อครบ พิเศษ 1 + ซื้อเพิ่ม พิเศษ 2

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับเพิ่ม! ซาทินิค อินเท็นซีฟ รีแพร มาสค 1 ชิ้น มูลคา 384 บาท (เอพี) หรือ 480 บาท (ซีพี) รวมมูลคาของแถม 2 ชิ้น 552 บาท (เอพี) หรือ 690 บาท (ซีพี) 10 – 12 ต.ค. 54 13 – 15 ต.ค. 54 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รูจักเสนผมของคุณใหมากขึ้นกับโปรแกรมวิเคราะหสภาพผมจากซาทินิค www.amwayshopping.com/satinique 18

October 2011


ดิช ดรอปส ฟรี! จากเอสเอ 8

ซื้อผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 3 กิโลกรัม 1 กลอง และเอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซักชนิดสเปรย 1 ขวด รวม 2 ชิ้น รวมมูลคา 1,640 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส 1 ขวด มูลคา 304 บาท (เอพี) หรือ 380 บาท (ซีพี)

10 – 12 ต.ค. 54 13 – 15 ต.ค. 54 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 3 กิโลกรัม เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรก กอนการซักชนิดสเปรย

รหัสสินคา

พีวี /PV บีวี /BV ราคาสมาชิก /AP ราคาขายปลีก /CP

E-3TH

468

1288

1,288

1,610

E-0799TH

128

352

352

440

October 2011

19


ชุดผลิตภัณฑในครัวเรือน ฟรี! จากไอคุก

ซื้อชุดมีด ไอคุก 1 ชุด และกรรไกรอเนกประสงค ไกรอเนกป ไอคุก อีก 1 ชิ้น รวมมูลคา 16,320 บาท (เอพี) นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! ผลิตภัณฑในครัวเรือนดังตอไปนี้ • เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซักชนิดสเปรย 1 ขวด • ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 750 กรัม 1 กลอง • ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. 1 ขวด • ครีมทําความสะอาดโลหะ แอล.โอ.ซี. พลัส เมทัล คลีนเนอร 1 หลอด • ครีมขจัดคราบ แอล.โอ.ซี. พลัส สครับ ไบรท 1 ขวด • เสนใยทําความสะอาด ดิช ดรอปส สครับ บัดส 1 ชิ้น • แอล.โอ.ซี. พลัส คิทเชน คลีนเนอร ผลิตภัณฑทําความสะอาดครัว 1 ขวด • ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส 1 ขวด • สเปรยปรับอากาศชนิดเขมขน กรีน เมโดวส 1 ขวด • ขวดพรอมหัวฉีดสเปรย 1 ชิ้น • ขวดพรอมฝาฟลิปทอป 1 ชิ้น รวม 11 ชิ้น มูลคา 2,192 บาท (เอพี) หรือ 2,710 บาท (ซีพี) หรือเลือกรับสิทธิ์ผอนชําระดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ (โดยไมไดรับของแถมชุดผลิตภัณฑในครัวเรือนจากแอมเวย)

16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54

20

October 2011

จําหนายทั่วไไปหรือจนกวาสินคาจะหมด


ตั้งแต 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54 บัตรเครดิตที่รวมรายการ บัตรแอมเวยเครดิตการด

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ

แบงจาย 0% นาน 10 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ

ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน รับฟรี! เครื่องแยกกากมูลคา 1,850 บาท เมือ่ มียอดผอนชําระตัง้ แต 12,000 บาทขึน้ ไป ซื้อชุดมีดและกรรไกร 1 ชุด รับฟรี ผลิตภัณฑดังตอไปนี้ • ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. • แอล.โอ.ซี. พลัส เมทัล คลีนเนอร • ครีมขจัดคราบ แอล.โอ.ซี พลัส สครับ ไบรท • แอล.โอ.ซี. พลัส คิทเชน คลีนเนอร • ผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส • เสนใยทําความสะอาด ดิช ดรอปส สครับ บัดส • ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ขนาด 750 กรัม • เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซัก • สเปรยปรับอากาศชนิดเขมขน กรีน เมโดวส • ขวดพรอมหัวฉีดสเปรย • ขวดพรอมฝาฟลิปทอป

หมายเหตุ: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% นาน 10 เดือน สําหรับโปรโมชัน่ ชุดมีดและ กรรไกรอเนกประสงค ไอคุก เทานัน้ (ไมรวมรายการทีผ่ ถู อื บัตรรับผิดชอบคาธรรมเนียมเอง)

รับฟรี! เครื่องแยกกากมูลคา 1,850 บาท เมือ่ มียอดผอนชําระตัง้ แต 12,000 บาทขึน้ ไป

บัตรเครดิตกสิกรไทย -

แบงจาย 0% 3 เดือนแรก และ 0.99% เดือนทีเ่ หลือ บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด (ผอนชําระขัน้ ตํา่ 15 เดือน นานสูงสุด 36 เดือน) รับฟรี! หมอสุกี้ พรอม ซึ้งนึ่ง มูลคา 3,990 บาท าท

หมายเหตุ: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% นาน 10 เดือน สําหรับ โปรโมชัน่ ชุดมีดและกรรไกรอเนกประสงค ไอคุก เทานัน้ (ไมรวมรายการ ทีผ่ ถู อื บัตรรับผิดชอบคาธรรมเนียมเอง)

รับฟรี! เครื่องชงกาแฟ มูลคา 1,190 บาท เมือ่ มียอดผอนชําระตัง้ แต 12,000 บาทขึน้ ไป

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วัน หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุคณ นับจากสิน้ เดือนทีล่ กู คาซือ้ สินคา ทางไปรษณียภ ายใน 45 วัน นับจากสิน้ เดือนทีล่ กู คาซือ้ สินคา

บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

รับฟรี! Gift Basket มูลคา 590 บาท เมือ่ มียอดผอนชําระตัง้ แต 12,000 บาทขึน้ ไป หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย

รับเงินคืน (Cash Back) 100 บาท เมือ่ มียอดผอนชําระตัง้ แต 12,000 บาทขึน้ ไป

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

หมายเหตุ 1. จํากัดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 6,000 บาท ตอทาน ตลอดรายการ 2. ธนาคารจะทําการเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ สงเสริมการขาย 3. เงินเครดิตคืนไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 4. กรณีมีขอพิพาทใหถือคําตัดสินของธนาคารเปนที่สิ้นสุด

รับฟรี! เครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอล ลายดอกไม มูลคา 1,550 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 12,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 60 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. โปรแกรมนีไ้ มสามารถใชรว มกับรายการเปลีย่ นแปลง ยอดการใชจา ยปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพทได 3. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาทีร่ ว มรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขมุ วิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับฟรี! กระเปาหนังสวยหรู มูลคา 1,490 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 12,000 บาทขึนไป ้นไป หมายเหตุ -

1. ธนาคารจะจัดสงของสมนาคุณใหตาม ที่อยูที่จัดสงใบแจงหนี้ภายใน 45 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. ธนาคารสงวนสิทธิใ์ นการเลือกสีกระเปา

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา October 2011

21


โปรโมชัน่ พิเศษ “การสัง่ ซือ้ สินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) ผลิตภัณฑนวิ ทริไลท” รายการใหม ซือ้ ครัง้ ที่ 6 นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑนิวทริไลท ลด % ผานการสั่งซื้อสินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) อยางตอเนื่องเพื่อรับสิทธิพิเศษ ดังนี้ ซือ้ นิวทริไลท โพสิทริม รสใดก็ได 1 กลอง และนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน 1 กระปอง รวมมูลคา 2,068 บาท (เอพี) ตอเนือ่ ง 6 เดือน เดือนละ 1 ครัง้ โดยซื้อในราคาปกติ 5 ครั้งแรก และในครั้งที่ 6 จะไดรับสวนลดทันที 50% จากราคาสมาชิก (เอพี) ทัง้ แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery) หรือแบบรับสินคาดวยตนเอง ณ แอมเวย ช็อป ทุกเดือน (SOP Pick Up)

50

เดือนที่

1

2

3

4

5

6

ราคาสมาชิก (บาท)

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

1,034

* ติดตามเงื่อนไขไดจากนิตยสารอะชีฟ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554 หนา 22

สนใจยื่นใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ Amway Call Center 0-2725-8000

ผอนสบายๆ 0% นาน 10 เดือน กับแอทโมสเฟียร ซื้อเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร 1 เครื่อง นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับสิทธิผ์ อ นชําระ 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตทีร่ ว มรายการ

ตั้งแต 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด

รายการสินคา เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟยร 22

October 2011

รหัสสินคา 10-1076TH

พีวี /PV บีวี /BV ราคาสมาชิก /AP ราคาขายปลีก /CP 14353 39472

39,472

49,340


ตั้งแต 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54 บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ

บัตรแอมเวยเครดิตการด ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

แบงจาย 0% นาน 10 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป เงื่อนไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% นาน 10 เดือนเทานั้น (ไมรวมรายการที่ผูถือบัตรรับผิดชอบคาธรรมเนียมเอง)

บัตรเครดิตกสิกรไทย -

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

แบงจาย 0% นาน 3 เดือนแรก และ 0.99% เดือนทีเ่ หลือ (ผอนชําระขั้นตํ่า 15 เดือน นานสูงสุด 36 เดือน) รับฟรี! เตาบารบคี วิ + สุกุ ้ี 2 in 1 มูลู คา 5,690 บาท

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย

รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป เงื่อนไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% นาน 10 เดือนเทานั้น (ไมรวมรายการที่ผูถือบัตรรับผิดชอบคาธรรมเนียมเอง)

รับฟรี! เตาอบฝาลมรอน ฮาโลเจน มูลคา 4,500 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย

รับฟรี! กระเปาเดินทาง มูลคา 890 บาท เมือ่ มียอดผอนชําระตัง้ แต 25,000 บาทขึน้ ไป

บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. ขอสงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ชิ้น/หมายเลขบัตร/วัน

รับเงินคืน (Cash Back) 300 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

หมายเหตุ 1. จํากัดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 6,000 บาท/ทาน ตลอดรายการ 2. ธนาคารจะทําการเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 3. เงินเครดิตคืนไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 4. กรณีมีขอพิพาทใหถือคําตัดสินของธนาคารเปนที่สิ้นสุด

รับฟรี! กาตมนํ้ารอน Oxygen มูลคา 1,290 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 60 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. โปรแกรมนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการเปลี่ยนแปลง ยอดการใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพทได 3. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขุมวิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับฟรี! กลองใสจวิ เวลลี่ พรอมลิน้ ชักขนาดใหญ กวาง 13.5 x ยาว 26 x สูง 15 ซม. มูลคา 2,990 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 25,000 บาทขึ้นไป -

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภ ายใน 45 วัน หลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลีย่ นแปลงของสมนาคุณทีม่ มี ลู คาใกลเคียงกัน โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life (สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย) + เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา October 2011

23


า  ก เ า ้ ํ น ง อ ร ก ง อ ่ ื เคร

ท า บ 0 0 0 , มีมูลคา 3 pring S e อ ้ ื ซ ก ล แ า ม า ํ น เมื่อ

พรอมรับสวนลด คาสมัครใหม/ตออายุสมาชิก เริ่ม 2 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2554 หรือจนกวาสินคาจะหมด เครื่องกรองนํ้าเกายี่หอใดๆ รวมทั้งเครื่องกรองนํ้าเกาแอมเวย รุน 1 (ยกเวนเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 2) มี มูลคาเครือ่ งละ 3,000 บาท (ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ ) เมือ่ นํามาแลกซือ้ เครือ่ งกรองนํา้ eSpring ในราคาเพียง 24,448 บาท (เอพี) จากราคาปกติ 27,448 บาท (เอพี) พรอมรับสิทธิ์ผอนชําระดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ*

พิเศษ! รับคะแนน AmPlus เพิ่มเปน 2 เทาทันที! สําหรับสมาชิกแอมเวยเมื่อซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ผานโครงการแลกซื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังไดมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับสมาชิกที่สมัคร/ตออายุในชวง ก.ย. – พ.ย. 54 จะไดรับ สวนลด 100 บาท เพื่อเปนสวนลดแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring (บริษัทขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูสมัคร/ผูครบ กําหนดการตออายุในชวง ก.ย. – พ.ย. 54 เทานั้น) ตั้งแตวันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2554 (ยกเวนวันปดทําการบริษัท) ณ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ รายการสินคา

รหัสสินคา

พีว/ี PV

บีว/ี BV

เครื่องกรองนํ้า eSpring แลกซื้อราคาพิเศษ เครื่องกรองนํ้า eSpring แลกซื้อราคาพิเศษ พรอมสวนลด 100 บาท สําหรับสมาชิกสมัครใหม/ ตออายุสมาชิก

10-0188TH

8890

10-0188TH

8890

24448 ปกติ 27448 24448 ปกติ 27448

ราคาสมาชิก/AP ราคาขายปลีก/CP 24,448 ปกติ 27,448 24,348 ปกติ 27,448

31,310 ปกติ 34,310 31,310 ปกติ 34,310

* สามารถผอนชําระเครื่องกรองนํ้า eSpring ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ โดยดูรายละเอียดการผอนชําระไดที่หนา 26

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม Amway Call Center 0-2725-8000 24

October 2011


ขั้นตอนและเงื่อนไขของการเขารวมโครงการ 1. นําเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ เกายีห่ อ อืน่ ๆ มาติดตอทีแ่ อมเวย ช็อป ทุกสาขา เพื่อแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring ใหเสร็จสิน้ ภายในวันเดียวกัน โดยการสมัครตองเสร็จสมบูรณ (ชําระเงินคาสมัครและสงเอกสารครบถวน) กอนการซือ้ สินคาเทานั้น 2. กรอกคําขอเขารวมโครงการสงเสริมการขายเครือ่ งกรองนํา้ eSpring ทัง้ ตนฉบับและสําเนา (ทานสามารถถายเอกสารหนาตนฉบับ และสําเนาคําขอเขารวมโครงการ ซึง่ อยูใ นนิตยสารอะชีฟฉบับกันยายน 2554) 3. แนบสําเนาบัตรประชาชนของเจาของเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ เกายีห่ อ อืน่ ๆ พรอมลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกตอง หากมอบอํานาจใหผอู น่ื ทําการแทน ใหแนบเพิม่ สําเนาบัตรประชาชนของผูร บั มอบอํานาจพรอมลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกตองเพิ่มมาดวย 4. บุคคลธรรมดาทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ตองออกใบกํากับภาษีคา ขายคืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ ยีห่ อ อืน่ ๆ จํานวนเงิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหกับบริษัท และทานมีหนาที่ในการยื่นภาษีมูลคาเพิ่มตามระเบียบของกรมสรรพากร 5. นิตบิ คุ คลแตไมไดจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ตองออกใบเสร็จรับเงินคาขายคืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครือ่ งกรองนํา้ ยี่หออื่นๆ จํานวนเงิน 3,000 บาท ใหแกบริษัท 6. สําหรับนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ตองออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีคา ขายคืนเครือ่ งกรองนํา้ เกาแอมเวย รุน 1 หรือเครื่องกรองนํ้าเกายี่หออื่นๆ จํานวนเงิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกบริษัท 7. การสงเสริมการขายครั้งนี้ งดการสั่งซื้อทางโทรศัพท โทรสาร และอินเทอรเน็ต 8. เครือ่ งกรองนํา้ eSpring ทีแ่ ลกซือ้ ตามโครงการนี้ รับประกันคุณภาพสินคาเปนระยะเวลา 3 ป และรับประกันความพอใจ 90 วัน นับตั้งแตวันที่ซื้อตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน หากพนกําหนดแลวบริษัทไมรับคืนในทุกกรณี 9. กรณีผูรวมโครงการที่ใชสิทธิพิเศษแลกซื้อเครื่องกรองนํ้า eSpring แลว และมีความประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาหรือคืนสินคา ภายในกําหนดระยะเวลารับประกันความพอใจตามที่ระบุไว ใน ขอ 8. บริษัทจะคืนเงินคาสินคาเครื่องกรองนํ้า eSpring ใหตาม ระเบียบเทากับราคาสุทธิที่ผูรวมโครงการไดจายแกบริษัทเทานั้น โดยไมนํามูลคาของสินคาเกาที่นํามาแลกซื้อคํานวณกลับเขาไป เปนมูลคาเงินที่จะตองคืนแตอยางใด (3,000 บาท) อีกทั้งผูรวมโครงการที่แสดงความจํานงบอกเลิกสัญญาและคืนสินคาจะ ไมสามารถเรียกรองใหบริษัทฯ คืนหรือซื้อคืนเครื่องกรองนํ้าเกาของตนเองที่นํามาแลกซื้ออีกดวย 10. บริษัทสงวนสิทธิ์เปนผูตัดสินในการรับแลกเครื่อง โดยพิจารณาจากสภาพความสมบูรณของเครื่องตามที่บริษัทเห็นสมควร

คุณสามารถหาลูกคาเดิมที่เคยซื้อเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 1 ไดจาก 2 แหลงงายๆ คือ 1. ติดตอแผนกบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป ทุกสาขา เพื่อขอซื้อ “รายงานชื่อลูกคาเครื่องกรองนํ้าแอมเวย รุน 1” คุณจะพบรายละเอียดที่เปนประโยชนอยางมากกับธุรกิจในองคกรของคุณ ดังนี้ • ชื่อผูซื้อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท • วันที่ซื้อ • วันครบกําหนด • หมายเลขเครื่อง • ชื่อผูใช ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท (เฉพาะเครื่องที่สงใบรับประกันกลับมายังบริษัทเทานั้น) 2. เขาเว็บไซต www.amwayshopping.com เพื่อดาวน โหลดขอมูล ฟรี! โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ • เขาเว็บไซต www.amwayshopping.com • คลิกที่ตึก ABO นักธุรกิจแอมเวย • log-in เขาสูร ะบบ โดยคีย “รหัสสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย” และ “รหัสลับอินเทอรเน็ต” กด “ยืนยัน” • เขาไปที่ “บริการขอมูล นธอ.” • จากนั้นคลิกไปที่ “แบบไมชําระคาบริการ” • คลิกตอไปที่ “รายชื่อลูกคา ATS/WTS/eSpring” • เลือกเดือนที่ครบกําหนดเปลี่ยนอุปกรณ • เลือกสินคา “เครื่องกรองนํ้า” • จากนั้นคลิกที่ “ดูผลลัพธ” • ทานสามารถศึกษารูปแบบใหมของระบบแจงเตือนเปลี่ยนอุปกรณ เครื่องกรองนํ้าไดในอะชีฟฉบับ ม.ค. 54 หนา 42 กรุณาสง “ใบรับประกัน” ของเครือ่ งกรองนํา้ ทุกเครือ่ งทีค่ ณ ุ ไดจาํ หนายหรือติดตัง้ ใหกบั ลูกคา กลับมายังบริษทั ทันที โดยทุกใบรับประกัน ที่สงกลับมายังบริษัท บริษัทจะจัดสงคูปองแลกรับยาสีฟนไปตามที่อยูที่ทานไดใหไวในใบรับประกัน เพื่อใหทานสามารถนําคูปอง มาแลกรับยาสีฟนไดที่แอมเวย ช็อป October 2011

25


ผอน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ กับเครื่องกรองนํ้า eSpring ผอนชําระเครือ่ งกรองนํา้ eSpring แบบสบายๆ 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตทีร่ ว มรายการ พรอมรับ ของสมนาคุณจากบัตรที่คุณเลือกใช ตั้งแตบัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด บัตรเครดิตที่รวมรายการ

แบงจาย 0% นาน 3 เดือน หรือตามที่ระบุ

บัตรแอมเวยเครดิตการด ผานโครงการ Smart Pay แบงจาย 0% นาน 3 เดือน

แบงจาย 0% นาน 10 เดือน รับฟรี! ของสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่รวมรายการ ายการ รับฟรี! เครื่องปงขนมปง VZIO มูลคา 3,190 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป เงือ่ นไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% เทานัน้ (เฉพาะรายการเครือ่ งกรองนํา้ eSpring)

บัตรเครดิตกสิกรไทย -

รับฟรี! เครื่องปงขนมปง VZIO มูลคา 3,190 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป เงือ่ นไข: เปนการทํารายการผอนชําระ 0% เทานัน้ (เฉพาะรายการเครือ่ งกรองนํา้ eSpring)

บัตรกรุงศรี เฟรสชอยส คารด

แบงจาย 0% 3 เดือนแรก และ 0.99% เดือนที่เหลือ (ผอนชําระขั้นตํ่า 15 เดือน นานสูงสุด 36 เดือน) รับฟรี! หมอทอดไฟฟามูลคา 4,500 บาท และ หมอตมอเนกประสงคไรสาย มูลคา 1,190 บาท (มูลคารวม 5,690 บาท)

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ลกู คาซือ้ สินคา

รับฟรี! หมอทอดไฟฟา มูลคา 4,500 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ: จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับจากสิน้ เดือนทีล่ กู คาซือ้ สินคา

รับฟรี! กระเปาเดินทาง มูลคา 890 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตเทสโก วีซา -

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วันหลังจบ รายการสงเสริมการขาย 2. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการมอบของสมนาคุณแกลกู คาไมเกิน 1 รายการ/หมายเลขบัตร/วัน เทานั้น ไมสามารถรวมยอดผอนได

รับเงินคืน (Cash Back) 300 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิตไทยพาณิชย -

หมายเหตุ 1. จํากัดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 6,000 บาท ตอทานตลอดรายการ 2. ธนาคารจะทําการเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบ รายการสงเสริมการขาย 3. เงินเครดิตคืนไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได

รับฟรี! กระเปาลอลาก Polo มูลคา 4,250 บาท เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตซิตี้แบงค -

บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตโฮมโปร วีซา คารด บัตรเซ็นทรัล เครดิต คารด บัตรเครดิต โรบินสัน วีซา คารด

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณีย ภายใน 60 วันหลังจบรายการสงเสริมการขาย 2. โปรแกรมนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการเปลี่ยนแปลงยอดการใชจายปกติเปน Citibank Paylite ทางโทรศัพท 3. เฉพาะแอมเวย ช็อป สาขาที่รวมรายการ (สํานักงานใหญ สยามดิสคัฟเวอรี่ สุขุมวิท 83 ดอนเมือง ธนบุรี สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 นนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ ภูเก็ต ขอนแกน และพิษณุโลก)

รับฟรี! กระเปาสําหรับบรรจุเครื่องสําอาง (สีชมพู) มูลคา 2,250 บาท (ไมรวมเครื่องสําอาง) เมื่อมียอดผอนชําระตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป -

หมายเหตุ 1. จัดสงของสมนาคุณทางไปรษณียภายใน 45 วันหลังจบ รายการสงเสริมการขาย 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ของสมนาคุณทีม่ มี ลู คาใกลเคียงกัน โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ 1. รายการผอนชําระไมสามารถทํารายการทางอินเทอรเน็ตได ตองทํารายการดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป เทานั้น 2. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. รับของสมนาคุณ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแตละรายการไดที่แอมเวย ช็อป ที่ซื้อสินคา

Amway - KBank Personal Loan for Better Life สินเชือ่ บุคคลเพิม่ พูนสุขแอมเวย-กสิกรไทย เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑแอมเวย 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 13% ตอป ลดตนลดดอก (เทียบเทา 0.59% คงที่ตอเดือน ตลอดสัญญากู) 2. เลือกระยะเวลาผอนได 12, 24 หรือสูงสุด 36 เดือน 3. วงเงินมากขึ้น (คิดรวมรายไดจากแอมเวย และรายไดประจํา) 4. สมัครไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

26

October 2011


ดูแลผลผลิตดวยผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรจากแอมเวย • ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 1 ลิตร 5 ขวด มูลคา 2,060 บาท (เอพี)

1 ขวด

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 1 ลิตร 1 ขวด มูลคา 412 บาท (เอพี) หรือ 515 บาท (ซีพี) • ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 9.5 ลิตร 5 แกลลอน มูลคา 16,660 บาท (เอพี)

1 แกลลอน

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซา-80 ขนาด 9.5 ลิตร 1 แกลลอน มูลคา 3,332 บาท (เอพี) หรือ 4,165 บาท (ซีพี) • ซื้อนิวทริแพลนท เอจี* 5 ขวด มูลคา 5,140 บาท (เอพี)

1 ขวด

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! นิวทริแพลนท เอจี 1 ขวด มูลคา 1,028 บาท (เอพี) หรือ 1,285 บาท (ซีพี) • ซื้อนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18* 5 ขวด มูลคา 5,140 บาท(เอพี)

1 ขวด

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก รับฟรี! นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 1 ขวด มูลคา 1,028 บาท (เอพี) หรือ 1,285 บาท (ซีพี) 10-12 ต.ค. 54 13-15 ต.ค. 54 16 ต.ค.-15 พ.ย. 54

จองสั่งซื้อลวงหนา ซื้อและชําระเงิน จําหนายทั่วไปหรือจนกวาสินคาจะหมด

* นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 จัดเปนปุยเคมีตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนัน้ นักธุรกิจแอมเวยสามารถซือ้ เพือ่ การใชเองโดย “ไม” สามารถนําไปเสนอขายตอได ยกเวนมีใบอนุญาต จําหนายปุย หากฝาฝนจะไดรับโทษตามกฎหมาย October 2011

27


รายการสงเสริมการขายสินคาใหมสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54

1 ใบ 216090 238291

นมยูเอชที ตราฟารมโชคชัย ซือ้ นมยูเอชที นมโค 100% ตราฟารมโชคชัย รหัสใดก็ได ครบ 2 แพ็ค (12 กลอง/แพ็ค) ฟรี! แกวมิลคกี้ 1 ใบ มูลคา 50 บาท (ขนาดแกว เสนผาศูนยกลาง 9 ซม./สูง 11 ซม./มี 3 ลาย)

238458

243327

243328

(ขนาดกระบอกนํ้า เสนผาศูนยกลาง 7.3 ซม./สูง 20 ซม.)

1 แพ็ค

1 ใบ

238459

ซื้อผลิตภัณฑเปเปอรเมท รหัสใดก็ได ครบ 120 บาท (เอพี) ฟรี! กระบอกนํา้ มิกกี้ แคนทีน 1 อัน มูลคา 89 บาท

สาหรายทอดตองเถาแกนอย ซือ้ สาหรายอบกรอบ เคิรฟ ครบ 2 แพ็ค (5 ซอง/แพ็ค) ฟรี! อีก 1 แพ็ค (5 ซอง/แพ็ค) มูลคา 50 บาท (เอพี) หรือ 55 บาท (ซีพี)

238441 238460

243326

ชุดเครื่องเขียน เปเปอรเมท

238292

238461

อรอยงายๆ กับซีเล็ค ซื้อทูนาสเต็ก และ/หรือทูนาแซนวิช ตราซีเล็ค รหัสใด ก็ได ครบ 3 กระปอง ฟรี! ทูนาปรุงรส สูตรนํ้าพริกผัด ขนาด 95 กรัม 1 กระปอง มูลคา 18 บาท

1 ใบ

1 ชิน้ 238608

238607

219449

219450

อิม่ อรอยกับบะหมีซ่ มั ยังและโอโตกิ ซื้อบะหมี่ซัมยัง และ/หรือโอโตกิ รหัสใดก็ได ครบ 4 ซอง ฟรี! กระปุกออมสินสุดนารัก 1 ชิ้น มูลคา 69 บาท (ขนาดกระปุก สูง 16 ซม./มี 4 ลาย คือ เสือ หมี หมู และแมว)

238558

243381

แซนนิทาเรี่ยม ธัญพืชอบกรอบผสมไวลดเบอรรี่ ซื้อแซนนิทาเรี่ยม วีท บิ๊กซ ฟรุตตี้ ไวลดเบอรรี่ (ธัญพืชอบกรอบผสมไวลดเบอรรี่) 1 กลอง ฟรี! ชามเซรามิกวีทบิ๊กซ 1 ใบ มูลคา 79 บาท

1 ขวด

243380

เครื่องใชไฟฟา เรมิงตัน ซื้ออุปกรณมวนผม เรมิงตัน รุน CI-550 หรืออุปกรณเครื่องโกนหนวด เรมิงตัน รุน F-4790 อยางใดอยางหนึ่งเพียง 1 ชิ้น ฟรี! บอดี้ โลชั่น ตราเบอเบอรรี่ เดอะ บีท ขนาด 150 มล. 1 ขวด มูลคา 1,600 บาท หรือบอดี้ โลชั่น ตราดีสแควร ทู ขนาด 200 มล. 1 ขวด มูลคา 1,600 บาท

ดานหนา

243397

นํา้ หอมเกสส ซีดคั ทีฟ โอ เดอ ทอยเลทท

ดานหลัง

ซื้อนํ้าหอมเกสส ซีดัคทีฟ โอ เดอ ทอยเลทท (สุภาพสตรี) 1 ขวด ฟรี! กระเปาถือเกสส 1 ใบ มูลคา 1,250 บาท (ขนาดกระเปา 9.5 x 5.5 นิ้ว)

239395

เช็ดสะอาดปลอดภัย พีเจน เบบี้ไวพส ซื้อพีเจน เบบี้ไวพส สูตรผสมมอยสเจอไรเซอร ครบ 2 ถุง (2 แพ็ค/ถุง) ฟรี! กระเปาเครือ่ งสําอาง 1 ใบ มูลคา 120 บาท (ขนาดกระเปา กวาง 4 x ยาว 8 x สูง 2 นิ้ว)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555

28

October 2011


รายการสงเสริมการขายสินคาใหมสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก ตั้งแต 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54 ตั้งแต 16 ต.ค. 54 – 15 ม.ค. 55

1 ตัว 212389

237421B 421BB

239244

239243

216155

239258

216149

239423

212388

216153

212332

ชุดชั้นในสตรี เชอรีลอน

216151

ซื้อกางเกงใน (Skinny) สีดํา 1 แพ็ค (2 ตัว/แพ็ค) ฟรี! เสื้อบังทรง 1 ตัว มูลคา 125 บาท

208222

บานสะอาดดวย สกอตช-ไบรต

(มี 4 สี คือ สีขาว สีชมพู สีนํ้าเงิน และสีนํ้าเงินขอบดํา)

ซือ้ ผลิตภัณฑสกอตช-ไบรต (ยกเวนไมมอ็ บ หัวม็อบ แปรงขัดพืน้ และไมถพู น้ื ) รหัสใดก็ได ครบ 120 บาท (เอพี) ฟรี! สกอตช-ไบรต ฟองนํ้ารองจับ ถนอมมือและเล็บ สําหรับภาชนะเคลือบ 1 ชิ้น มูลคา 54 บาท

อาหารสําหรับเจาตูบแสนรัก ดร. เลิฟแคร

(ขนาดสกอตช-ไบรต 5.3 x 9.4 x 3.3 ซม.)

เซปติคลีน 243391

ซื้ออาหารสําหรับลูกสุนัข ดร. เลิฟแคร รสตับ 1 ถุง ฟรี! อาหารสําหรับลูกสุนัข ดร. เลิฟแคร รสตับ ขนาด 500 กรัม 1 ถุง มูลคา 90 บาท 1 ถุง

239316

239317

ซื้ออาหารสําหรับสุนัขโต 1 ถุง ฟรี! อาหารสําหรับสุนัขโต ขนาด 500 กรัม 1 ถุง มูลคา 90 บาท

ซื้อเซปติคลีน ชนิดเม็ด ขนาด 50 กรัม ครบ 2 ขวด ฟรี! อีก 1 ขวด มูลคา 208 บาท (เอพี) หรือ 250 บาท (ซีพี) ซื้อเซปติคลีน ชนิดนํ้า ขนาด 200 มล. ครบ 2 ขวด ฟรี! อีก 1 ขวด มูลคา 375 บาท (เอพี) หรือ 450 บาท (ซีพี) พรอมขวดสเปรย ขนาด 200 ซีซี ซื้อเซปติคลีน พลัส ขนาด 1 กก. ครบ 2 กระปอง ฟรี! อีก 1 กระปอง มูลคา 3,583 บาท (เอพี) หรือ 4,300 บาท (ซีพี)

216158

216159

216160

(มี 2 รส คือ รสตับและรสเนื้อ)

1 ถุง

239318

239319

ซือ้ อาหารสําหรับสุนขั พันธเุ ล็ก 1 ถุง ฟรี! อาหารสําหรับสุนขั พันธเุ ล็ก ขนาด 500 กรัม 1 ถุง มูลคา 90 บาท (มี 2 รส คือ รสตับและรสเนื้อ)

ไบซูโก

216161

ซื้อไบซูโก ขนาด 1 กก. ครบ 2 กระปอง ฟรี! อีก 1 กระปอง มูลคา 3,958 บาท (เอพี) หรือ 4,750 บาท (ซีพี)

หมายเหตุ 1. ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของสมนาคุณ กรณีของแบบ/สีใดหมดกอน/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ 2. กรุณาดูรายละเอียดและราคาสินคาได ในเพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก ฉบับสิงหาคม 2554 - มกราคม 2555 October 2011

29


สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริ่มจําหนายตั้งแต 26 ก.ย. 54 เปนตนไป นํ้าหอมมอสชิโน ฟอรเอเวอร ฟอร เมน โอ เดอ ทอยเลทท นํ้าหอมผูชายกลิ่นลาสุดจากมอสชิโน สําหรับผูที่มีบุคลิกที่เขมแข็ง โดดเดนไมมีใครเหมือน กลิ่นสดชื่นและ เราอารมณจากการผสมผสานของกลิ่นแรกจากดอกสมจี๊ด มะกรูด และสตารอานิส ตามดวยดอกแครลี่เซด และเครื่องเทศ ทิ้งทายดวยความอบอุนและเยายวนใจของเวทิเวอร มัสก และแซลเดิ้ลวูด พิเศษ! ตัง้ แต 26 ก.ย. – 31 ต.ค. 54 ซื้อนํ้าหอมมอสชิโน ฟอรเอเวอร ฟอร เมน โอ เดอ ทอยเลทท 1 ขวด ฟรี! กระเปาเดินทาง 1 ใบ มูลคา 990 บาท (ขนาดกระเปา กวาง 10 x ยาว 17 x ฐานกวาง 8 นิ้ว) ขนาด 100 มล. รหัสสินคา 243379 P311 B855 ราคาสมาชิก (เอพี) 2,565 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 2,950 บาท

กระดาษเช็ดหนาขนาดพกพา เกรซ กระดาษเช็ดหนาสีขาวขนาดพกพาสะดวก เหมาะกับทุกสถานที่ ไมวาจะพกในกระเปาถือเพื่อใชประจําวัน วางไวในรถยนต หรือ พกพาสําหรับการเดินทาง ชวยใหคุณใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น พิเศษ! ตัง้ แต 26 ก.ย. – 31 ต.ค. 54 ซื้อกระดาษเช็ดหนาขนาดพกพา เกรซ 1 แพ็ค (3 หอ/แพ็ค) ฟรี! กระดาษเช็ดหนาขนาดพกพา เกรซ 1 หอ มูลคา 15 บาท

บรรจุ 3 หอ/แพ็ค (50 แผน/หอ) ขนาดกระดาษ (กวาง x ยาว) 14 x 19 ซม. รหัสสินคา 243357 P3 B7 ราคาสมาชิก (เอพี) 40 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 42 บาท

เริ่มจําหนายตั้งแต 16 ต.ค. – 15 ธ.ค. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด ปากการอตริง ดวยดามจับเปนลอนคลืน่ ยาง ชวยใหจบั ไดแนน สบายนิว้ คลิปและปุม กดเปนสเตนเลสแท ไสปากกา ผลิตจากนํ้าหมึกคุณภาพสูง กันนํ้า แหงเร็ว เขียนลื่น สามารถเปลี่ยนไสปากกาได มีใหเลือก 5 สี สีขาว 243504W สีดํา 243504B สีแดง 243504R พิเศษจํานวนจํากัด! สีเหลือง 243504Y ซื้อปากกาลูกลื่นรอตริง 1 ดาม สีนํ้าเงิน 243504BU P11 B30 ฟรี! ดินสอกดรอตริง 1 ดาม มูลคา 99 บาท ราคาสมาชิก (เอพี) 118 บาท (ซื้อปากกาลูกลื่นสีใด แถมดินสอกดสีนั้น / ราคาขายปลีก (ซีพี) 130 บาท สินคาแถมบรรจุอยูใ นแพ็คเกจเดียวกับปากกา)

เริ่มจําหนายตั้งแต 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด ฟลาวเวอรฟูด อัลมอนดอบ รหัสสินคา 243398 อัลมอนดอบนํ้าผึ้ง รหัสสินคา 243399 นํ้าหนักสุทธิ 30 กรัม/ซอง บรรจุ 3 ซอง/แพ็ค P6 B16 ราคาสมาชิก (เอพี) 64 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 70 บาท

พิเศษ! ซื้ออัลมอนดอบ หรืออัลมอนดอบนํ้าผึ้ง ชนิดเดียวกัน ครบ 2 แพ็ค (3 ซอง/แพ็ค) ฟรี! อีก 1 แพ็ค ชนิดเดียวกัน (3 ซอง/แพ็ค) มูลคา 64 บาท (เอพี) หรือ 70 บาท (ซีพี) 243398

30

October 2011

243399

• การสั่งซื้อแบบรับสินคาดวยตนเองทางโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ตในวันปดยอด สามารถแจงรับเองไดเฉพาะที่สํานักงานใหญหรือสั่งซื้อแบบจัดสงสินคาเทานั้น • รายการสงเสริมการขายตั้งแตหนา 16-33 เปนรายการที่จัดขึ้นเปนพิเศษ มิไดเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจของแอมเวยแตอยางใด


ถังกรองนํ้าใชวอเตอรโค สามารถกรองอะไรไดบาง สําหรับถังกรองนํ้าใชวอเตอรโคมาตรฐาน บรรจุสารกรองซีโอพลัสซึ่งเปนหินภูเขาไฟที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ แลวนํามาผานขัน้ ตอนการคัดขนาดและควบคุมคุณภาพโดยวอเตอรโค ซีโอพลัส ชวยดักจับสารแขวนลอย ละอองฝุน และตะกอนไดถึง 10 ไมครอน ชวยใหสภาพนํ้าออนขึ้น ลดปริมาณหินปูนและตะกรัน ลดปริมาณสนิมในนํ้า สําหรับถังกรองนํ้าที่ใชสารกรองเรซิ่น จะใชกบั นํา้ บาดาลทีม่ หี นิ ปูนมาก โดยจะติดตัง้ ตอจากถังกรองนํา้ ใบที่ 1 (ซีโอพลัส) เพิม่ อีก 1 ถัง สูง 138.5 ซม.

สารกรองซีโอพลัส

นํ้าที่ผานการกรองดวยถังกรองนํ้าใชวอเตอรโคนั้น สามารถดื่มไดหรือไม นํ้าประปาที่ผานการกรองดวยถังกรองนํ้าใชวอเตอรโคเหมาะสําหรับการเปนนํ้าใชเทานั้น หากตองการนําไปดื่ม แนะนําใหนํานํ้าไปผานการกรองดวยเครื่องกรองนํ้าดื่มกอน (เฉพาะนํ้าประปาเทานั้น)

สามารถใชถังกรองนํ้าใชวอเตอรโค รุน W250 กรองนํ้าบาดาลไดหรือไม สารกรองเรซิ่น

ถังกรองนํา้ ใชวอเตอรโคสามารถกรองนํา้ บาดาลเพือ่ นําไปใชไดเทานัน้ และไมควรนํานํา้ บาดาล ที่กรองแลวมาผานการกรองนํ้าดื่มเพื่อบริโภค เพราะนํ้าบาดาลยังไมไดผานการบําบัดเหมือน นํ้าประปาและมีโอกาสปนเปอนตลอดเวลา

กวาง 30.4 ซม.

พิเศษ! รับสิทธิผ์ อ นชําระ 0% นาน 10 เดือน* กับบัตรแอมเวยเครดิตการด หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย เมือ่ ซือ้ สินคาตั้งแตวันนี้ - 30 พ.ย. 2554 รายการสินคา

รหัสสินคา

พีวี (PV)

บีวี (BV) ราคาสมาชิก (เอพี) ราคาขายปลีก (ซีพี)

ถังกรองนํา้ ใชแบบใชทง้ั บาน รุน W250 พรอมสารกรองซีโอพลัส 243354Z ถังกรองนํ้าใชแบบใชทั้งบาน รุน W250 พรอมสารกรองเรซิ่น 243354R สารซีโอพลัส 40 กิโลกรัม 243355 พรอมคาจัดสงและคาบริการเปลี่ยนสารกรอง สารเรซิน่ 50 ลิตร พรอมคาจัดสงและคาบริการเปลีย่ นสารกรอง 243356 คาบริการในการฟน ฟูสารกรองดวยเกลือบริสทุ ธิ์ 243358 5 กิโลกรัม พรอมคาจัดสง

1862 1862 496

5121 5121 1364

15,364 15,364 4,091

16,900 16,900 4,500

606 165

1667 455

5,000 1,364

5,500 1,500

* โปรโมชั่นผอน 0% มีเฉพาะถังกรองนํ้าเทานั้น เงื่อนไขการสั่งซื้อสินคา 1. สั่งซื้อถังกรองนํ้าและอุปกรณอื่นๆ โดยกรอกแบบฟอรมไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา 2. ทีมวอเตอรโคจะจัดสงสินคาไปยังบานลูกคาโดยตรง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดสงภายใน 7 วัน ตางจังหวัดจัดสงภายใน 14 วันทําการ) โดยจะนัดหมายกอนการจัดสง 3. หากตองการใหทีมวอเตอรโคเปนผูติดตั้ง ลูกคาจะตองแจงความจํานงตั้งแตวันที่ซื้อสินคาและจายคาบริการ 1,500 บาท ตอ 1 ถัง (ไมรวม Vat) ใหแกทีมวอเตอรโค ในวันที่ไปติดตั้ง (ไมไดรับคะแนน PV, BV) หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งสินคาไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ Amway Call Center 0-2725-8000 หรือ www.amwayshopping.com

การฝกอบรมผลิตภัณฑใหม ถังกรองนํา้ ใช วอเตอรโค (Waterco) และ เครือ่ งกรองนํา้ eSpring พรอมเทคนิคการทําการตลาดอยางมืออาชีพ ถังกรองนํา้ ใชวอเตอรโค เปดโอกาสใหผเู ขาอบรมไดเรียนรูข อ มูล เขาใจผลิตภัณฑ เพือ่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและทําตลาดไดถงึ กลุม เปาหมาย พรอมเทคนิคการ ทําตลาดถังกรองนํา้ ใชวอเตอรโคและเครื่องกรองนํ้าดื่ม eSpring ควบคูกัน โดยคุณพรชัย – คุณอิสรีย พีชะพัฒน นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต ผูมี ประสบการณในธุรกิจเครื่องกรองนํ้า eSpring มายาวนาน และวิทยากรจากบริษัทวอเตอรโค รหัสจองฝกอบรม 18-0006 18-0007 18-0008 18-0010 18-0009

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค.

อ. ส. อ. พฤ. ส.

4 8 11 13 15

เวลา

จังหวัด

18.00 – 21.00 น. 13.00 – 16.00 น. 18.00 – 21.00 น. 18.00 – 21.00 น. 13.00 – 16.00 น.

ภูเก็ต นครราชสีมา พิษณุโลก สุราษฎรธานี ระยอง

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท/ทาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) หองภูเก็ตแกรนด บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ 12 - 13 ก.ย. 54 14 ก.ย. 54 หองอรพิม โรงแรมสีมาธานี 12 - 13 ก.ย. 54 14 ก.ย. 54 หองวังพิกุล โรงแรมอมรินทรลากูน 22 - 23 ก.ย. 54 24 ก.ย. 54 หองศรีวิชัย ซี-ดี โรงแรมวังใต หองสรอยเพชร 2 โรงแรมโกลเดน ซิตี้

2. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 150 ทาน/รอบ

สถานที่

สิ่งที่ทานจะไดรับ เอกสารประกอบการบรรยาย October 2011

31


สินคาใหม! สําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เริม่ จําหนายตัง้ แต 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 54 หรือจนกวาสินคาจะหมด


หนังสือแนะนํา

และพบรายการหนังสือเพิม่ เติมไดทแ่ี ค็ตตาล็อกของแตละสํานักพิมพ ที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ www.amwayshopping.com

นานมีบุคส ชุดนิทานวิทยาศาสตรแสนสนุก ไขขอสงสัยในใจหนูเรื่องพืช

ชุดอัจฉริยะปนได Workbook แสนสนุกสําหรับเด็กๆ ทีช่ อบการเลนอยางไดความรู ประกอบดวยกิจกรรม ลับสมองมากมายและสติก๊ เกอรสดุ นารักภายในเลม ทัง้ ชุดมี 25 เลม

นิทานวิทยาศาตรแสนสนุกไขขอของใจในใจหนู หนังสือ นิทานสรางความรูสุดนารัก ครบครันทั้งความสนุกสนาน และความรู เหมาะสําหรับเด็กๆ ที่รักการเรียนรูอยางมี ความสุข เลมละ 140 บาท (เอพี) หรือ 165 บาท (ซีพี)

ชุดพัฒนาตนเอง เลมละ 75 บาท (เอพี) หรือ 88 บาท (ซีพี)

การตูนความรูพัฒนาตนเอง สอนใหเด็กๆ รูจัก กาวสูความฝน มีเพื่อนรัก พรอมภาพประกอบ สวยงาม สนุกสนาน อานงาย ไดความรู เลมละ 123 บาท (เอพี) หรือ 145 บาท (ซีพี)

ชุดพลังชีวิต คิดนอกกรอบ

ชุดเพื่อนกินเพื่อนเที่ยว

เอ็ดเวิรด เดอ โบโน กูรดู า นการคิดนอกกรอบและมีผลงานติดอันดับขายดี หลายเลม นําเสนอวิธกี ารจัดระเบียบความคิดเราใหเปนระเบียบ มุงเนนใน เรื่องการคิดเชิงบวก นอกจากจะมีวิธีการปฎิบัติที่นาสนใจแลว ยังสามารถ นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันอีกดวย

การไดสรรหาของกินอรอย รานบรรยากาศนานัง่ เปนความ นิยมอยางหนึ่งในยุคปจจุบัน แตใครจะรูวารานตรงไหน อรอยและนานัง่ ไดมากไปกวาหนังสือชุดเพือ่ นกินเพือ่ นเทีย่ ว ที่จะพาคุณอรอยไปกับ 100 รานจานเด็ด และ 50 ราน กาแฟนานั่ง ที่พรอมเสริฟใหคุณตองนั่งรถไปพิสูจนกัน ถึงที่ถึงแหลงเลยทีเดียว 123 บาท (เอพี) หรือ 145 บาท (ซีพี)

191 บาท (เอพี) หรือ 225 บาท (ซีพี)

98 บาท (เอพี) หรือ 115 บาท (ซีพี)

119 บาท (เอพี) หรือ 140 บาท (ซีพี)

217 บาท (เอพี) หรือ 255 บาท (ซีพี)

หนังสือวิทยาศาสตร ชุดคลื่นความคิดอัจฉริยะ ตอนบุกจักรวาลวิทยาศาสตรและตอนตะลุยแผนที่โลก การตูนความรู ชุดเจาะเวลาหานิวตัน เรื่องราวของนิวตันในรูปแบบการตูนแสนสนุก รวมเรียนรูพลังแหงความคิด ความออนนอม ถอมตน ความมุง มัน่ และวิธเี รียนรูท ส่ี นุกสนาน เลมละ 157 บาท (เอพี) ไปกับนิวตัน หรือ 185 บาท (ซีพ)ี

ขบวนการสืบเสาะคนควาของมิสเตอรเบรนเวฟและ ผองเพื่อนตัวเล็ก ใหนองๆ ไดเรียนรูวิทยาศาสตร อันสุดแสนตื่นเตน และยังมีสิ่งตางๆ อีกมากมาย รอใหเราคนควาเพื่อคนพบ เลมละ 242 บาท (เอพี) หรือ 285 บาท (ซีพี)

เงื่อนไขการจัดสงหนังสือทั้งหมด • เมื่อซื้อครบ 350 บาท (เอพี) ขึ้นไปตอสํานักพิมพ จัดสงฟรีทั่วประเทศ • ซื้อหนังสือตํ่ากวา 350 บาท (เอพี) คิดคาจัดสง 50 บาททุกกรณี ทั้งการจัดสงถึงบานและการจัดสงที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา • บริษัทมอบคะแนนบีวีเทากับเศษหนึ่งสวนสี่ของราคาเอพี และพีวีเทากับบีวีหารดวย 2.75

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยใหม ที่สมัครตั้งแตวันนี้ – 30 ธ.ค. 54 เมื่อซื้อโปรโมชั่นหรือผลิตภัณฑใดๆ* ครบ 2,500 บีวีขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเพิ่มทันที! ยาสีฟันกลิสเทอร มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด ขนาด 200 กรัม 1 หลอด มูลคา 196 บาท (เอพี) * ยกเวนผลิตภัณฑนิวทริไลท แนชเชอรัล บี นิวทริไลท ไบโอซี พลัส และสินคาบริการ เชน ประกันภัยรถยนต เงื่อนไข • รับสิทธิ์เดือนละ 1 ครั้ง สูงสุด 12 ครั้ง ตลอดอายุการสมัครปแรก • ชุดผลิตภัณฑดําเนินธุรกิจ/โปรโมชั่นทุกรายการ/การซื้อสินคาแบบอัตโนมัติ (SOP) สามารถเขารวมรายการนี้ได

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000


โปรโมชั่นพิเศษเพื่อสมาชิกคนสําคัญในสายงานของคุณ รวมฉลองกาวสูปที่ 25 แอมเวยประเทศไทย มอบคะแนนแอมพลัส สูงสุด 1,250* คะแนน เมื่อสมาชิกแอมเวยซื้อผลิตภัณฑในครัวเรือน** ครบทุกๆ 1,000 บาท (เอพี)*** ในใบเสร็จเดียวกัน รับทันที ! คะแนนแอมพลัส 250 คะแนน (จากปกติรับ 50 คะแนน) ตั้งแต 16 ต.ค – 15 พ.ย. 54

* ยอดซื้อหลังจากสะสมคะแนนครบ 1,250 คะแนน จะถูกคํานวณคะแนนตามปกติ (20 บาท รับ 1 คะแนน) ** ผลิตภัณฑในครัวเรือนใดๆ หมายถึง กลุม ผลิตภัณฑดแู ลรักษารถยนต คารวอช และซิลโิ คน เกลซ กลุม ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดพืน้ ผิว แอล.โอ.ซี. กลุม ผลิตภัณฑลา งจาน ดิช ดรอปส กลุม ผลิตภัณฑซกั รีด เอสเอ 8 ผลิตภัณฑสเปรยปรับอากาศชนิดเขมขน กรีน เมโดวส และอุปกรณผลิตภัณฑในครัวเรือน ยกเวนสินคาสัง่ ซือ้ อัตโนมัติ (SOP) ทุกรายการ *** เศษของยอดซื้อผลิตภัณฑในครัวเรือนไมถึง 1,000 บาท (เอพี) จะถูกคํานวณคะแนนตามปกติ (20 บาทได 1 คะแนน)

บอกขาว ปรับรูปแบบใบสมัครนักธุรกิจแอมเวย และใบสมัครสมาชิกแอมเวยใหม บริษัทขอแจงยกเลิกใบสมัครนักธุรกิจแอมเวยและใบสมัครสมาชิกแอมเวย ที่จําหนายพรอมชุดคูมือนักธุรกิจแอมเวยและชุดคูมือสมาชิกแอมเวย โดย ทานนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถรับใบสมัครนักธุรกิจแอมเวยและ ใบสมัครสมาชิกแอมเวยรูปแบบใหมไดฟรี ที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ ตั้งแต 16 กันยายน 2554 เปนตนไป หมายเหต:ุ สําหรับชุดคูม อื สมาชิกแอมเวยทไ่ี มมใี บสมัครสมาชิกแอมเวย ยังคงมีจาํ หนาย อยูในแอมเวย ช็อป ราคาเลมละ 100 บาท เพื่อใชเปนสื่อในการดําเนินธุรกิจเทานั้น โดย “ไมสามารถนํามาใชในการสมัครไดอีกตอไป”

ยกเลิกการจําหนาย บริษทั ขอแจงยกเลิกการจําหนายชุดคูม อื นักธุรกิจแอมเวย รหัส 217645 ราคา 900 บาท ตัง้ แต 16 กันยายน 2554 เปนตนไป โดยทานที่ตองการสมัครเปนนักธุรกิจแอมเวยหรือเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกเปนนักธุรกิจแอมเวย สามารถติดตอไดที่เคานเตอร บริการธุรกิจ แอมเวย ช็อปทุกแหง

34

October 2011


โปรโมชั่นสําหรับสมาชิก รวมฉลองกาวสู 25 ปแอมเวย สมาชิกลุนรับแอทโมสเฟียร, อารทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร รีนิววิง พีล, iPhone 4 และของรางวัลอื่นๆ รวม 500 ชิ้น มูลคารวมกวา 470,000 บาท ทุกๆ การซือ้ ผลิตภัณฑใดๆ* ในใบเสร็จเดียวกันครบ 1,000 บาท (เอพี) ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 รับ 1 สิทธิเ์ พือ่ ลุน รับของรางวัลมากมาย

* ยกเวน นิวทริไลท ไบโอซี, นิวทริไลท แนชเชอรัล บี, กลุม หนังสือจากบริษทั นานมีบคุ ส เนชัน่ บุค ส เนชัน่ เอ็กมอนท, ประกันภัย และบริการ

พิเศษ! สําหรับสมาชิกที่สมัครตั้งแต 1 ต.ค. 53 – 31 ต.ค. 54 รับสิทธิ์เพิ่มเปน 2 เทาทันที รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร จํานวน 2 รางวัล มูลคารางวัลละ 39,472 บาท (เอพี)

iPhone 4 32GB จํานวน 3 รางวัล มูลคารางวัลละ 26,000 บาท

รางวัลที่ 3 อารทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร รีนิววิง พีล จํานวน 15 รางวัล มูลคารางวัลละ 2,784 บาท (เอพี) รางวัลที่ 4 รางวัลที่ 5 รางวัลที่ 6 รางวัลที่ 7

นิวทริไลท เอสเอชเอ็น จํานวน 30 รางวัล มูลคารางวัลละ 936 บาท (เอพี) ชุดผลิตภัณฑบอดี้ ซีรีส จํานวน 100 รางวัล มูลคารางวัลละ 404 บาท (เอพี) กระเปาเปนิวทริไลท จํานวน 100 รางวัล มูลคารางวัลละ 800 บาท รมแอมเวย จํานวน 250 รางวัล มูลคารางวัลละ 520 บาท

ประกาศรายชื่อผูโชคดีที่แอมเวย ช็อป ในวันที่ 9 พ.ย. 54 โดยผูโชคดีจะไดรับการติดตอเพื่อยืนยัน สิทธิ์ทาง SMS จากบริษัท

สมาชิกสามารถแจงเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทของ ทานไดที่แผนกบริการธุรกิจ แอมเวย ช็อป และ www.amwayshopping.com

หมายเหตุ • สมาชิกแอมเวยมีสิทธิ์รวมลุนไดโดยไมจํากัดจํานวน แตบริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลตอ 1 รหัสสมาชิก • รางวัลที่ไดไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือของรางวัลอื่น และไมสามารถโอนสิทธิ์ไปใหผูอื่น • ผูโ ชคดีทไ่ี ดรบั รางวัลที่ 1-5 จะตองติดตอขอรับของรางวัลทีแ่ อมเวย ช็อป สาขาทีท่ า นสะดวก โดยแจงผานทาง Amway Call Center ภายในวันที่ 9-15 พ.ย 54 และติดตอรับของรางวัล ณ แอมเวย ช็อป ที่แจงไว โดยนําบัตรประชาชนพรอมบัตรสมาชิกแอมเวยและสําเนา 1 ชุด ติดตอขอรับรางวัลไดตั้งแตวันที่ 24 พ.ย. – 30 ธ.ค. 54 มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ • ผูโชคดีที่ไดรับรางวัลที่ 6-7 บริษัทจะทําการจัดสงของรางวัลตามที่อยูที่แจงไวกับบริษัท • ชุดผลิตภัณฑบอดี้ ซีรีส ประกอบดวย ลูกกลิ้งระงับเหงื่อและกลิ่นกายบอดี้ ซีรีส ขนาด 100 มิลลิลิตร ราคา 168 บาท (เอพี) และโลชั่นบํารุงผิวบอดี้ ซีรสี  อัลลาโน ขนาด 250 มิลลิลิตร ราคา 236 บาท (เอพี) • ในกรณีที่ของรางวัลมีมูลคาตั้งแต 1,000 บาท (เอพี) ขึ้นไป ผูไดรับรางวัลจะตองชําระภาษีหัก ณ ที่จาย 5% ของมูลคาของรางวัล และคาภาษีมูลคาเพิ่ม • กรณีใหนกั ธุรกิจแอมเวยผสู ปอนเซอรเปนผูร บั ของรางวัลแทน ตองแสดงสําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู ไดรบั สิทธิ์ พรอมเซ็นมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชน ของนักธุรกิจแอมเวยผูสปอนเซอร • พนักงานบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด และครอบครัวไมมีสิทธิ์ไดรับการจับรางวัล • ใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลมที่ 1356/2554 • กรณีมีขอโตแยงและมีขอพิพาทใดๆ ใหถือวาการตัดสินของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด เปนที่สิ้นสุด

ประกาศรายการสงเสริมการขายปคุณสมบัติ 2554/55 รายการแชมเปยนโบนัส (Champion Bonus) ของปคุณสมบัติ 2554/55 รายการที่ 1 เริ่ม กันยายน 2554 กุมภาพันธ 2555 ทีล่ งในอะชีฟฉบับกันยายน 2554 หนา 12-15 นัน้ เปนรายการเดียวกันกับการประกาศรายการ สงเสริมการขายปคุณสมบัติ 2553/54 รายการแชมเปยนโบนัส รายการที่ 2 ที่ลงในอะชีฟฉบับกันยายน 2553 หนา 15-17 ซึ่งบริษัทนํามาลงในสื่อตางๆ อีกครั้งเพื่อเปนการทบทวนรายการแชมเปยนโบนัสดังกลาว October 2011

35


สิทธิพเิ ศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก

สํารองหองพัก Tel. 0-2664-0861 (จันทร - เสาร เวลา 9.00 - 18.00 น.)

สําหรับ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 54

Hotel & Resort

ภาคเหนือ

คาลวารี รีสอรท

โรงแรมศิริลานนา เชียงใหม

เชียงใหม หองพัก: ดีลักซ 1 - 31 ต.ค. 54 2,800 บาท

1 - 30 พ.ย. 54

อิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท

3,370 บาท

เพชรบูรณ หองพัก: ซุปพีเรีย 1 - 31 ต.ค. 54 วันธรรมดา 1,160 บาท ศุกร - เสาร 1,650 บาท 1 - 30 พ.ย. 54 วันธรรมดา 1,940 บาท ศุกร - เสาร 2,620 บาท

เชียงใหม หองพัก: ลักซชัวรี่ ดับเบิ้ล เบดรูม 1 - 31 ต.ค. 54 1,700 บาท 1 - 30 พ.ย. 54

เมทนีดลรีสอรท

เพชรบูรณ หองพัก: การเดนวิว 1 - 31 ต.ค. 54 1,580 บาท 1 - 30 พ.ย. 54 1,520 บาท

3,390 บาท

เขาคอ วัลเลย

เพชรบูรณ หองพัก: เชิงผา/บานชื่น 1,450 บาท (ไมรวมอาหารเชา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุไทร คันทรี วิว

นครราชสีมา หองพัก: บานเกวียน วันธรรมดา 1,520 บาท ศุกร - อาทิตย 1,740 บาท

ออโรรา รีสอรท

นครราชสีมา หองพัก: มอรนิ่ง กลอรี่ วันธรรมดา 1,310 บาท ศุกร - เสาร 1,400 บาท

ภูผานํ้า รีสอรท

ชาโต เดอ เขาใหญ

นครราชสีมา หองพัก: สแตนดารด วันธรรมดา 2,620 บาท ศุกร - เสาร

เลย หองพัก: สแตนดารด 1 - 31 ต.ค. 54 1,580 บาท 1 - 30 พ.ย. 54 1,960 บาท

3,100 บาท

ภูนาคํา รีสอรท

เลย หองพัก: ดีลักซ

3,050 บาท

เงื่อนไข • จองและเขาพักไดตง้ั แต 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 54 • สํารองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน กับ AllresortThailand โทร.0-2664-0861 (จันทร – เสาร เวลา 9.00 - 18.00 น.) • ราคาขางตนสําหรับหองพัก 1 หอง 1 คืน พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน • โปรโมชัน่ นีไ้ มสามารถใชไดในชวงวันหยุดตอเนือ่ ง • ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่ ๆ • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา • เงือ่ นไขเพิม่ เติมตางๆ เปนไปตามเงือ่ นไขของทางโรงแรม

36

October 2011


สวนลดพิเศษสําหรับนักธุรกิจแอมเวยและสมาชิก เพียงตัดคูปองเหลานี้ แลวนําไปรับสิทธิต์ ามรานคาทีร่ ะบุ

สําหรับ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 54

Dining

Tuscany Thai Cuisine ลด 10% เฉพาะคาอาหาร เมื่อชําระดวยเงินสด ลด 50% สําหรับเมนูสมตําทัสคานีปูนิ่ม,

ปาลม ควิซีน ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

(ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นของทาง รานได) สลัดปูนิ่ม และปูนิ่มผัดพริกเกลือ ที่อยู ซ.ทองหลอ 16 ถ.สุขุมวิท จ.กรุงเทพฯ ทีอ่ ยู ซ.พหลโยธิน 23 ถ.พหลโยธิน จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2391-3254 โทร. 082-324-9555

ทับชาง ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

ครัวมุขประมง ลด 10% เฉพาะคาอาหาร

(ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นของทาง รานได) ที่อยู ถ.ลาดพราว 71 จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2530-7002

เมื่อชําระดวยเงินสด ที่อยู อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 038-748-790

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

บานคุณโจ ลด 10% เฉพาะคาอาหาร ลด 25% เฉพาะเมนูปูผัดผงกระหรี่ ที่อยู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 081-409-3518

บานทะเล ลด 5% เฉพาะคาอาหาร ที่อยู ถ.อางศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 087-741-3571

ศรีนวลซีฟูด ลด 10% เฉพาะคาอาหาร ที่อยู ถ.นิมมานเหมินทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 038-237-783

กิ่ง 9 รานอาหารเวียดนาม ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อทานครบ 300 บาทขึ้นไป) ที่อยู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-254-659

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

ตะวันเดงสาดแสงเดือน ลด 10% สําหรับคาอาหาร

แมนํ้าสองสี ลด 5% เฉพาะคาอาหาร

และเครื่องดื่ม ที่อยู ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-317-963

ที่อยู อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทร. 045-351-070

วันสุข (Fineday) ลด 10% เฉพาะคาอาหาร ลด 25% เฉพาะเมนูปลาคลาสสิก ที่อยู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-261-447

หงษ์ฟาภัตตาคาร ลด 10% เฉพาะคาอาหาร ที่อยู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-263-546-8

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

อารียเบเกอรี่เฮาส ลด 10% เฉพาะคาอาหาร (เมื่อทานครบ 300 บาท ขึ้นไป) ที่อยู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-244-967

Hair Max พิเศษ! สัมผัสเทคโนโลยีระดับโลก Hair Fusion เสนผมใหมเกิดขึ้นจริง ราคาพิเศษ 160 บาท จากปกติ 3,000 บาท (สงวนสิทธิ์ 1 ทานตอ 1 สิทธิ์) ที่อยู ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรรังสิต ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทร. 0-2958-0233 www.hairmaxthailand.com

แชมพู ลด 20% สําหรับทําเคมี ทําสี ดัด ยืด และทรีทเมนท (ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นของทางรานได) ที่อยู ซ.ทองหลอ 13 จ.กรุงเทพฯ โทร. 0-2713-5909

หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก .............................................. หมายเลข นธอ. หรือสมาชิก ..............................................

เงื่อนไข • ตั้งแต 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 54 • คูปองนี้ไมสามารถแลกหรือทอนเปนเงินสดได และไมสามารถเปลี่ยนเปนโปรแกรมอื่นได • โปรดแสดงคูปองสวนลดนี้กับพนักงานทุกครั้งกอนใชบริการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงลวงหนา October 2011

37


โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รอบภูมิภาค (หาดใหญ) กลับมาอีกครั้งกับโครงการเวท แมเนจเมนท รอบภูมิภาค (หาดใหญ) สําหรับผูที่ ตองการควบคุมและลดนํา้ หนักเพือ่ สุขภาพสมบูรณสงู สุด โดยรับความรูท ถ่ี กู ตอง โดยตรงจากคณาจารยและผูเชี่ยวชาญ ทั้งการใชโภชนาการ สารอาหาร การออกกําลังกาย การสรางแรงจูงใจ รวมถึงแนวทางการควบคุมและลดนํา้ หนัก อยางยั่งยืนโดยผูประสบความสําเร็จจากโครงการ โปรแกรม

วัน / เดือน / ป

สถานที่

หลักสูตรเขมขน ระยะติดตามผล ครั้งที่ 1 ระยะติดตามผล ครั้งที่ 2 ระยะติดตามผล ครั้งที่ 3

5 - 6 พ.ย. 54 10 ธ.ค. 54 14 ม.ค. 55 18 ก.พ. 55

โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 1. ตองมีสถานะเปนนักธุรกิจแอมเวย ณ วันที่สมัคร 2. เฉพาะผูที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐานเทานั้น (BMI มากกวาหรือเทากับ 23) โดยแนบเอกสารการตรวจดวยเครื่องวัดองคประกอบของรางกาย (Body Composition) ตัวจริง ซึ่งสามารถรับบริการไดที่แอมเวย ช็อป ยกเวนกรณีที่แอมเวย ช็อป ไมมีบริการเครื่องวัดองคประกอบของรางกาย บริษัทอนุโลมใหแนบรูปถายเต็มตัวขนาด 4 x 6 นิว้ จํานวน 1 ใบ ทีถ่ า ยไว ไมเกิน 1 เดือนกอนวันทีส่ มัคร (วิธีการคํานวณคา BMI ดูไดจากใบสมัคร โครงการหนา 43) 3. มุง มัน่ ตัง้ ใจในการควบคุมและลดนํา้ หนักตลอดเวลาทัง้ ในระยะทีด่ าํ เนินโครงการ และหลังโครงการ

การรับสมัคร ผูส นใจกรุณากรอกใบสมัครจากนิตยสารอะชีฟฉบับนีห้ รือถายสําเนาในหนา 41 พรอมแนบเอกสารการตรวจดวยเครือ่ งวัดองคประกอบ ของรางกาย (Body composition) สงไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อเจาหนาที่พิจารณาวาใบสมัครถูกตองตามเกณฑการ รับสมัคร จึงจะรับชําระเงิน (รายละเอียดการสมัครกรุณาอานจากใบสมัครโครงการ) สามารถถายสําเนาใบสมัครได • รับสมัครจํานวนจํากัด เพียง 150 ทานเทานั้น • ระยะเวลาการรับสมัคร : รอบแพลตินัมและสูงขึ้นไป วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2554 (จํากัด 1 ที่นั่ง/1 รหัส) : รอบทั่วไป วันที่ 6 - 20 ตุลาคม 2554

คาสมัคร พิเศษ! ผูสมัครวันที่ 4 - 13 ตุลาคม 2554 คาสมัคร 3,500 บาท/ทาน* ผูที่สมัครวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2554 คาสมัคร 4,000 บาท/ทาน* * หมายเหตุ : ราคานี้รวมคาที่พัก อาหาร และอาหารวางตามโปรแกรมเรียบรอยแลว 38

October 2011


รหัสจองฝกอบรม 13-1046 ระยะเวลาของโครงการ โครงการ หลักสูตรเขมขน

วันที่

เวลา

5 พ.ย. 54 7.30 - 9.30 น. 9.30 - 17.00 น.

6 พ.ย. 54 9.00 - 17.00 น.

ติดตามผล ครั้งที่ 1 12 ธ.ค. 54 8.00 - 11.30 น. ติดตามผล ครั้งที่ 2 14 ม.ค. 55 8.00 - 12.00 น. ติดตามผล ครั้งที่ 3 18 ก.พ. 55 7.30 - 12.00 น.

สถานที่

เนื้อหาการอบรม • ตรวจสุขภาพและเจาะเลือด (7.30 - 9.30 น.)* • ถายรูป • โรคอวนและโภชนาการเพื่อการลดนํ้าหนัก • การจัดมื้ออาหารเพื่อการลดนํ้าหนัก • สารอาหารเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก

• การออกกําลังกายเพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนัก (ทฤษฎี & ปฏิบัติ) • การทําการตลาดผลิตภัณฑกลุมควบคุมและ หองจุติ ลดนํ้าหนัก โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ • สอบประเมินผล • ตรวจสุขภาพและเจาะเลือด (8.30 - 9.30 น.) • การสรางแรงจูงใจเพื่อการลดนํ้าหนัก • ตรวจสุขภาพและเจาะเลือด (8.30 - 9.30 น.) • นํ้าหนักกับการชะลอวัย • ตรวจสุขภาพและเจาะเลือด (7.30 - 9.30 น.)* • สาธิตเมนูอาหารลดนํ้าหนักโดยไอคุก เดอะมาสเตอร

* หมายเหตุ 1. กรุณางดอาหารและนํา้ 8 - 12 ชัว่ โมง กอนเขารวมโครงการในวันทีม่ กี ารตรวจเลือด และกรุณามาลงทะเบียนกอนเวลาเริม่ ตรวจเลือด 15 นาที 2. กรุณาเตรียมเสื้อผาใสสบายและรองเทากีฬาสําหรับออกกําลังกายเพื่อรวมกิจกรรม 3. โปรแกรมและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สิ่งที่ทานจะไดรับระหวางการเขารวมโครงการ 1. ความรูและหลักการปฏิบัติอยางถูกตองจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการลดนํ้าหนัก 2. ได ฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเลือกอาหารและออกกําลังกายเพื่อการลดนํ้าหนักอยางมีสุขภาพดี 3. ที่พัก อาหาร และอาหารวาง ณ โรงแรม 2 วัน 1 คืน 4. อาหารเชาและอาหารวางตามที่โปรแกรมกําหนด 5. ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเพื่อตรวจคาไขมันในเลือด 2 ครั้ง 6. รูปถายเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในระหวางเขาโครงการ 7. ของที่ระลึก เชน คูมือการลดนํ้าหนักพรอมอุปกรณการออกกําลังกาย เปนตน 8. ไดรับคําแนะนําอยางใกลชิดจากนักโภชนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห เพื่อใหการควบคุมนํ้าหนักประสบผลสําเร็จสูงสุดตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการ October 2011

39


และเพื่อสนับสนุนใหผูเขารวมโครงการมีความมุงมั่น ตั้งใจในการฝกอบรมและปฏิบัติตัวเพื่อการควบคุม และลดนํ้าหนักอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ บริษัทขอ มอบรางวัลใหแกผูที่ผานเกณฑตามเงื่อนไขดังนี้

รางวัลพิเศษ 1. มอบผลิตภัณฑนิวทริไลท โพสิทริม มูลคา 1,060 บาท (เอพี) หรือ 1,325 บาท (ซีพี) ใหแกผูที่สามารถผาน ตามเกณฑการพิจารณารางวัลขอ 1 - 7

2. มอบผลิตภัณฑนิวทริไลท ซีแอลเอ 500 จากนํ้ามันดอกคําฝอย 1 ขวด มูลคา 2,968 บาท (เอพี) หรือ 3,710 บาท (ซีพี) ใหแกผูเขารวมโครงการทุกทานที่ผานเกณฑการพิจารณารางวัลขอ 1- 7 และมีมวลกลามเนื้อคงที่หรือเพิ่มขึ้น

เกณฑการพิจารณารางวัล ผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลตองผานเกณฑดังตอไปนี้ 1. เขารวมการฝกอบรมครบทุกครั้ง (ระยะเขมขน 2 วัน 1 คืน และระยะติดตามผลอีก 3 ครั้ง) 2. ไดคะแนนสอบไมตํ่ากวา 75% 3. สง “บันทึกรายการอาหารประจําสัปดาหไมตํ่ากวา 80% (อยางนอย 12 สัปดาห จากทั้งหมด 15 สัปดาห) 4. นํ้าหนักตัวลดลงอยางนอย 10% ของนํ้าหนักเริ่มตน ณ วันแรกของโครงการ หรือมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑปกติ (18.5-22.9) 5. คาเปอรเซนต ไขมันรางกาย (% Body Fat) ลดลง 6. มีคาไขมันในเลือดตามที่กําหนด ดังนี้ a. คาไตรกลีเซอไรดลดลง หรืออยูในชวงคามาตรฐาน b. คาโคเลสเตอรอลรวมลดลง หรืออยูในชวงคามาตรฐาน c. คาแอลดีแอลโคเลสเตอรอลลดลง หรืออยูใ นชวงคามาตรฐาน d. คาเอชดีแอลโคเลสเตอรอลเพิม่ ขึน้ หรืออยูใ นชวงคามาตรฐาน

7. ยอดบีวีกลุมธุรกิจสวนตัว (Group BV) ของกลุมผลิตภัณฑที่ กําหนด* ในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ 2555 ตองไมตํ่ากวา 20,000 บีวี * หมายเหตุ 1. ยอดบีวีกลุมธุรกิจสวนตัว (Group BV) หมายถึง ยอดบีวีรวมของ นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกในกลุมธุรกิจของทาน 2. กลุมผลิตภัณฑที่กําหนด หมายถึง นิวทริไลท โพสิทริม (ทุกรส) นิวทริไลท แคลโลว และนิวทริไลท ซีแอลเอ 500 3. บริษัทสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแกผูที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัทเทานั้น 4. ผูที่ไดรับรางวัลจะตองชําระภาษีหัก ณ ที่จาย 5% ของมูลคาของ รางวัลที่ไดรับตามขอกําหนดของกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528

ประกาศผลรางวัล วันที่ 16 มีนาคม 2555 ทาง www.amwayshopping.com และบอรดประกาศ ณ แอมเวย ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ 40

October 2011


ใบสมัคร

โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รอบภูมิภาค (หาดใหญ) รับเฉพาะผูที่มีคาดัชนีมวลกาย (BMI) เทากับหรือมากกวา 23 เทานั้น* ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 4 - 20 ตุลาคม 2554 ชือ่ นาย/นาง/ นางสาว / อืน่ ๆ .........................................................................................................................................................

BODY COMPOSITION

นามสกุล ...................................................................................................................................................................................................... หมายเลขนักธุรกิจแอมเวย ...................................................................... อายุ .........................................................................

(สําหรับแนบเอกสารการตรวจ ดวยเครื่อง Body Composition)

นํ้าหนัก ............................. กก. สวนสูง ............................. ซม. คาดัชนีมวลกาย (BMI)* ........................................ รอบอก ................................................ ซม. รอบเอว ................................................. ซม. ที่อยูสําหรับสงเอกสาร .........................................

....................................................................................................................................................................................

.........................................

....................................................................................................................................................................................

โทรศัพทบาน .................................................................................... มือถือ ..................................................................................... E-mail address ................................................................................................................................................................................... โรคประจําตัว ............................................................................................................................................................................................ โปรดเลือกลักษณะของอาหารที่ทานรับประทาน ( ) มังสวิรัติ ............................................................. ( ) อาหารมุสลิม ..................................................................... ( ) ไมรับประทานเนื้อวัว ............................... ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................ การแพอาหาร ......................................................................................................................................................................................... * หมายเหตุ 1. ผูสมัครตองแนบเอกสารการตรวจดวยเครื่อง Body Composition ตัวจริง ซึ่งสามารถรับบริการไดที่แอมเวย ช็อป ยกเวนกรณีทแ่ี อมเวย ช็อป ไมมบี ริการตรวจดวยเครือ่ ง Body Composition บริษทั อนุโลมใหแนบรูปถายเต็มตัว ขนาด 4 x 6 นิ้ว จํานวน 1 รูป ที่ถายไว ไมเกิน 1 เดือนกอนวันที่สมัครมาดวย ซึ่งกรณีนี้ทานจะตองชําระ คาตรวจ Body Composition จํานวน 50 บาท ในวันแรกของโครงการ 2. รับเฉพาะผูที่มีคา BMI ≥เทากับหรือมากกวา 23 โดยมีวิธีคํานวณดังนี้

แรงบันดาลใจในการลดนํ้าหนัก .................................

................................................................

.................................

................................................................

.................................

BMI = นํ้าหนัก(กิโลกรัม) -. สวนสูง (เมตร)2

................................................................

.........................................................

........................................

.

................................ ................................................................

.................................

................................................................

.................................

................................................................

.................................

................................................................

สําหรับเจาหนาที่บริษัทแอมเวย

ตัวอยาง คุณพอใจ หนัก 70 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร จะมี BMI = 70 -. (1.6)2 = 27.3 • กรณี BMI ที่แจงในใบสมัครคํานวณไมถูกตอง และ BMI ที่แทจริงไมเขาเงื่อนไขการรับสมัคร ถือวาการสมัคร เปนโมฆะ และบริษัทยินดีคืนเงินคาสมัครในภายหลัง • สงใบสมัครพรอมชําระเงินไดที่แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ (สมัครกอนไดสิทธิ์กอน) • บริษัทขอสงวนสิทธิ์มิใหเปลี่ยนผูเขาโครงการหลังจากสมัครและชําระเงินแลว • สามารถถายสําเนาใบสมัครเพื่อทําการสมัครได

ใบเสร็จเลขที่ .............................................................. ใชสิทธิ์นธอ.แพลตินัมหมายเลข .........................................................................

ลงชื่อเจาหนาที่ผูรับใบสมัคร (ตัวบรรจง) ................................................................................................................................................... วันที่ ........................................................................


โครงการเวท แมเนจเมนท 2011 สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไป Õ §Ñ ã¨! ‹Ø ´´ Œ Ã§Ô Ë¹ Å´ä´¨ รูปรางทีไ่ ดสดั สวนมีสว นชวยเพิม่ โอกาสทางธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารไดจริง เปนสิง่ ยืนยันคําพูดทีช่ าวแอมเวย มักจะพูดติดปากกันเสมอวา “เราตองทําตัวเปนผลิตผลของผลิตภัณฑ” อะชีฟฉบับนีย้ งั คงนําเสนอบทสัมภาษณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่ไดเขารวมโครงการเวท แมเนจเมนท รอบพิเศษ ในสองกลุมสุดทาย กลุม 3 Forever Fit และกลุม 5 Nutrilite Thailand

Nutrilite Thailand

Forever Fit

Forevver Fit

Forever Fit

ลดได 3.1 กก. ใน 3 เดือน 42

October 2011

“ผลลัพธของการเขารวมโครงการนี้สําหรับผมแบงออกเปน 3 ประเด็นสําคัญ คือ 1. เกิดความรูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของแอมเวยและไดรูจักผลิตภัณฑดีๆ ระดับโลก อยางนิวทริไลท 2. ไดรบั การอบรมจากวิทยากรชัน้ นําของประเทศ ทําใหไดเรียนรูเ กีย่ วกับ การดูแลสุขภาพแบบสมบูรณสูงสุดของตัวเอง เชน ปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภค การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยของตัวเอง และการดูแลจิตใจขณะลดนํ้าหนัก 3. สามารถลดนํ้าหนักไปไดประมาณ 3 กก.ในระหวางเขารวมโครงการ และหลังจาก สิ้นสุดโครงการผมไดปฏิบตั ติ วั ตามทีไ่ ดเรียนรู ทําใหสามารถลดนํา้ หนักลงไปไดอกี 4 กก. ซึง่ เปนทีน่ า พอใจ และจะทําอีกตอไป” ดร. พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา


Forrever Fit

“ผมลดได 4.7 กก. ในเวลา 3 เดือนโดยไมตองใชความพยายามอะไรมากมาย เพียงแคทํา ตามความรูที่ไดเรียนมาจากโครงการ รูสึกแข็งแรงและสดชื่นขึ้น มีเปาหมายที่จะลดลงอีก 7 กก. และมั่นใจวาทําได เพราะไมมีอะไรมากกวาทําในสิ่งที่รู และรูในสิ่งที่ทํา...ขอบคุณ โครงการที่ใหความรูซึ่งไมเพียงใหลดและควบคุมนํ้าหนัก หากยังทําใหมีสุขภาพสมบูรณ สูงสุดในระยะยาว” เอกภพ เลิศรุงอรุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

“ชวงเวลา 3 เดือนที่ไดเรียนรูการกิน การออกกําลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตัวเอง เดิมเคยคิดวาวิธีที่เราทําอยูดีแลว แตในความเปนจริงยังไมถูกตอง ทําให ไมประสบความสําเร็จ จนไดมาเรียนรูจากโครงการเวท แมเนจเมนท จึงไดเรียนรู หลักการที่ถูกตอง สามารถปฏิบัติไดจริง ไมยาก ทุกคนทําได รวมถึงเรียนรูเกี่ยวกับ การใชผลิตภัณฑเสริมอาหารชวยอีกทางหนึ่ง” พรเทพ ฟาทองศรีสุขดี นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

Forever Fit

ลดได 4.7 กก. ใน 3 เดือน

Forever Fit

ลดได 4.2 กก. ใน 3 เดือน

“โครงการนี้ทําใหผมมีความรูทางดานโภชนาการดีขึ้น มีความมั่นใจในการไปแนะนําผูอื่น ตลอดจนถายทอดความรูใหคนในองคกร ผมคิดวาเคล็ดลับสูความสําเร็จในการควบคุม นํ้าหนักและทําใหเราสุขภาพดี คือ วินัยเปนสิ่งสําคัญที่สุด แตในขณะเดียวกันเราก็ตอง ทําใหเปนธรรมชาติที่สุด ทําใหเหมือนในชีวิตประจําวัน ไมฝนจนเกินไป จึงจะทําใหเรามี ความสุขและไดผลจริงๆ” นพ. สุวิทย อุดมกิตติ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

October 2011

43


Forever Fit

“เคล็ดลับ ไดเรียนรูว ธิ กี ารควบคุมนํา้ หนักทีถ่ กู วิธี ทัง้ วิธกี ารเลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกายที่เหมาะสม มีการตั้งเปาหมายรวมกับกลุม ทําใหมีวินัยที่จะทําให ไดตามที่กําหนดดวยตัวเอง ประสบการณ อันที่จริงเคยเขารวมโครงการครั้งกอนๆ จึงพอมีความรูบ า ง แตเมือ่ อายุมากขึน้ นํา้ หนักจะคอยๆ ขึน้ แบบไมรสู กึ ตัว การตัดสินใจ เขารวมโครงการครั้งนี้จึงทําใหตัวเองมีความจริงจังในการควบคุมนํ้าหนักมากขึ้น ความประทับใจ มีการตรวจรางกายและตรวจเลือดทุกครั้งตามที่บริษัทนัดหมาย เจาหนาที่ทุกคนใหการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี มีการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ทุกสัปดาห ผลลัพธเปนที่นาพอใจ ทําใหคนรอบขางหันมาสนใจดูแลตัวเองบาง ...โอกาสทางธุรกิจยังมีอีกมากสําหรับตลาดในกลุมลดและควบคุมนํ้าหนัก” นุชนาฏ ดิษฐอุดม นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

“ดิฉันรูสึกประทับใจมากที่ไดมีโอกาสเขารวมเรียนรูในโครงการเวท แมเนจเมนท รอบพิเศษในครั้งนี้ แมจะไมไดมีปญหาในเรื่องนํ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน แตการไดรับ ความรูอยางถูกตองทางดานโภชนาการและการออกกําลังกายอยางเหมาะสม ทําให ตระหนักวาการมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ดิฉันไดนําความรู ทั้งหมดที่ไดรับ รวมถึงความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑของเราและได ผลลัพธที่ดีเมื่อใชอยางเขาใจและถูกตอง ไปถายทอดใหกับองคกรอยางตื่นเตน เพราะ เห็นเพื่อนๆ พีๆ่ หลายๆ ทานที่เขารวมโครงการตางก็ประสบความสําเร็จในการลด นํ้าหนักและมีบุคลิกที่ดีขึ้นจริงๆ” คัครางค เอกบัณฑิต นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

Nutrilite Thailannd

Nutrilite Thailand

44

October 2011

“การลดนํ้าหนักจะสําเร็จได มีปจจัยที่สําคัญอยูไมกี่อยาง เชน • มีเหตุผลมากพอวา “ลดนํ้าหนักทําไม?” • ควบคุมตนเองได แมตองอาศัยพลังกลุมหรือคนรอบขางชวยเปนแรงบันดาลใจ • มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลดนํ้าหนัก โครงการเวท แมเนจเมนท ตอบโจทยดังกลาวไดเปนอยางดี ผมจึงสามารถลดขนาด ของรอบเอวไดประมาณ 6 ซม. ตามทีต่ ง้ั ใจไว เพราะนํา้ หนักไมไดเกินมาตรฐานอยูแ ลว สําหรับทุกคนที่เขารวมโครงการนี้จึงถือวา ‘ชวยคนที่มีนํ้าหนักเกินโดยทานทําเปน ตัวอยาง’ ทุกคนทําตามไดถาตั้งใจครับ” สุเทพ คูสกุลนิรันดร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูสองผูสถาปนา

Foreveer Fit

ลดได 3.5 กก. ใน 3 เดือน


“ดิฉันและอาจารยวิจิตรไมไดมีปญหาในการควบคุมนํ้าหนัก เพราะเราไมนิยมทานอาหาร นอกบาน แตชอบทานผักที่เราปลูกเอง และปรุงอาหารสุขภาพเพื่อรับประทานเองที่บาน อีกทั้งดัชนีมวลกายของเราก็ยังอยูในระดับปกติตลอดมา แตเราสองคนก็มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในหุนสวนของเราซึ่งก็คือบริษัทแอมเวยประเทศไทย วาตองการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลดและควบคุมนํ้าหนัก และการดูแลสุขภาพ ซึ่งเมื่อได เขาฝกอบรมเราก็รสู กึ ไมผดิ หวังเลย นอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดเวลาทีเ่ ขารวม โครงการแลว ที่สําคัญเราไดความรูเชิงลึกจากผูชํานาญการที่สามารถนําไปถายทอดใหแก องคกรและคนรอบขางได ใครทีอ่ ว นเกินก็จะไดผอมลง ใครทีผ่ อมเกินก็จะไดดมู นี า้ํ มีนวลขึน้ สวนใครที่ดูดีอยูแลวก็จะไดดูดีตลอดไป” พรทิพย คงพูล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหารสองผูสถาปนา

BNellyili KiTller llehrsiland

“รูสึกประทับใจตั้งแตวันแรกที่เขารวมโครงการ มีการชั่งนํ้าหนักตรวจวัดคาเฉลี่ยตางๆ เจาะเลือด ตรวจเลือดชั้นสูง เจาหนาที่มี ความอบอุน อาจารยและวิทยากรดีมาก ใหความรูอ ยางเต็มทีเ่ พือ่ เตรียมความพรอมใหเรา เราจึงสามารถเปนผูแ นะนําดาวนไลน และทีมงานในองคกรใหตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการทําใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณตลอดเวลา เวลาที่ ทํากิจกรรมตางๆ รวมกับแอมเวยหรือเดินทางทองโลกกวางกับแอมเวยเราจะไดไมเจ็บปวย สามารถทํากิจกรรมทุกอยางไดอยาง มีความสุข ผมมั่นใจวาโครงการนี้จะทําใหทุกคนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพียงแตเรา ‘ตองมีวินัยกับตนเอง’ อยางเครงครัด” ศักดิ์ ธนประกอบ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคู

Nutrilite Thailand

ลดได 2.6 กก. ใน 3 เดือน

“ตอนแรกคิดวาเราไมตองเขาโครงการนี้ก็ได เพราะคิดวาเราหุนดีอยูแลว คา BMI ก็ปกติ แตทต่ี ดั สินใจเขามาเพราะอยากรูว า การลดนํา้ หนักเปนอยางไร มีแตคนพูดวาการลดนํา้ หนัก ตองอดทน ตองกินผักและผลไมแทนอาหาร ซึ่งจริงๆ แลวไมใช โครงการนี้ทําใหรูวาเรา ไมจําเปนตอง ‘อด’ แตใหรูจักวาควรกินอยางไรจึงจะเหมาะสม และที่สําคัญคือ ‘ตองออก กําลังกาย’ นอกจากนี้ยังทําใหเราไดขอมูลที่เรารูจริงๆ ไปแนะนําลูกคาและดาวน ไลน ได อยางมั่นใจมากขึ้น เราจึงพาองคกรไปตรวจสุขภาพเพื่อใหรูวาแตละคนตองดูแลสุขภาพ ของตัวเองอยางไร ดิฉันมั่นใจเราจะทําตลาดผลิตภัณฑลดนํ้าหนักได และทําใหรูปรางเรา ดีตลอดไปดวย” จิรสุดา ชมศร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรบริหาร

October 2011

45


Nutrilite Thailand

“กอนหนานี้ไมเคยคิดจะลดนํ้าหนัก แตพอเขารวมโครงการนี้แลวรูสึกประทับใจมาก ไดเรียนรูถึงการลดนํ้าหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร อยางถูกตอง ทําใหสุขภาพโดยรวมดีขึ้นมาก และทําใหนํ้าหนักของผมลดลงไปมาก อยางไมนาเชื่อ เคล็ดลับคือเราตองมีเปาหมายวาตองการลดนํ้าหนักและสราง แรงบันดาลใจ แลวปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารใหพอดี และใชผลิตภัณฑเสริม อาหารชวย การลดนํ้าหนักทําไดจริงและทําไดงาย แตอุปสรรคที่พบเสมอคือการตอสู กับตัวเองในเรือ่ งการกินและการออกกําลังกาย ถาเราสามารถกินใหพอดี ออกกําลังกาย สมํ่าสมอ และใชผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ คุณก็ลดนํ้าหนักได เชนกัน” พชร ตันติสุรียพร นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา

ลดได 6.3 กก. ใน 3 เดือน

Nutrilite Thailland

“กอนเขาโครงการดิฉนั พยายามลดนํา้ หนักดวยตนเองมาตลอดแตไมประสบความสําเร็จ เทาทีค่ วร เมือ่ เขาโครงการ สิง่ ทีไ่ ดรบั คือ ‘ความเขาใจทีถ่ กู ตองในการลดนํา้ หนักอยางไร ใหมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด’ ซึ่งเนื้อหาตลอดการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดงาย ทําใหมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารมากขึ้น เขาใจวิธีการออกกําลังกายเพื่อ ใหไขมันลดลง โดยไมสูญเสียมวลกลามเนื้อ ตลอดจนเทคนิคการลดไขมันเฉพาะสวน รวมทัง้ ความรูเ รือ่ งเวชศาสตรชะลอวัย โครงการนีด้ มี ากๆ คะ อยากเชิญชวนใหทกุ ทาน เขารวมโครงการเพื่อนําความรูไปปฏิบัติดวยตนเองและถายทอดใหองคกร” นิรมล เวโรจนกุล นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

Nutrilite Thailandd

ลดได 5.4 กก. ใน 3 เดือน

ลดได 3.2 กก. ใน 3 เดือน 46

October 2011

“การเขาโครงการนี้ทําใหรูวาวิธีการควบคุมนํ้าหนักเปนเรื่องไมยาก เพียงเรามีความรู และเขาใจหลักโภชนาการที่ถูกตอง และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เราก็สามารถดูแล และควบคุมนํ้าหนักไดตลอด ไมตองกลัววานํ้าหนักจะเพิ่มขึ้นอีก ดิฉันจะนําความรูที่ได ไปถายทอดใหองคกรที่ตองการลดและควบคุมนํ้าหนักเพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดี และ เปนโอกาสทีจ่ ะเปดตลาดผลิตภัณฑดา นสุขภาพ รวมทัง้ ผลิตภัณฑควบคุมและลดนํา้ หนัก ใหแกคนรอบขางของเรา คอรสนี้ทําใหมีความมั่นใจมากขึ้นในการใชผลิตภัณฑเปนตัว ชวยคะ” อภิญญา คงอาสา นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร


“หลังจากตัดสินใจเขารวมโครงการ ดิฉันตั้งใจที่จะเรียนรูวิธีการลดนํ้าหนักอยางถูกตอง ซึ่งก็พบวาหากเราวางแผนการบริโภค อาหารแตละวัน ปรับเปลี่ยนการกินใหมอยางเครงครัด มีวินัยในการรับประทานอาหาร ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอตาม แผนที่ตั้งไว สรางแรงบันดาลใจใหตัวเองเชื่อวา ‘ไมมีสิ่งใดยาก ถาอยากจะทํา’ ก็จะทําใหสามารถประสบความสําเร็จในการ ลดนํ้าหนักไดในที่สุดเพื่อเปนแบบอยางแกคนในองคกรดวย ดิฉันเชื่อวาถาดิฉันทําได คุณก็ทําไดเชนกันคะ” ประกายรัตน พานทองประเสริฐ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร

นับไดวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จอีกโครงการหนึ่ง สําหรับโครงการเวท แมเนจเมนท 2011 รอบพิเศษ สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรและสูงขึ้นไป โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ ที่แอมเวยจะจัดขึ้นอีกในโอกาสตอไป

อารทิสทรี เอสเซนเชียลส ครีมมี่ มาสซาจ อารทิสทรีขอนําเสนอรูปโฉมใหม ของผลิตภัณฑครีมมี่ มาสซาจ รหัส 10-0183-A ซึ่งไดรับการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ รหัสสินคา นํ้าหนัก และแบบบรรจุภัณฑใหสอดคลอง ไปกับกลุมเอสเซนเชียลส คุณสามารถสัมผัสครีมนวด หนาสูตรออยล-อิน-วอเตอร อิมัลชั่น ที่มอบการบํารุง ผิวในระหวางขัน้ ตอนการนวดหนาดวยเนือ้ ครีมทีเ่ ขมขน แตบางเบา อุดมดวยคุณประโยชนของพืชพรรณธรรมชาติ อยางโจโจบา ออยล พรอมสวนผสมของไฮโดร ลิพิด แมทริกซ รูสึกไดวาผิวจะเนียนนุม แลดูชุมชื่นหลังการ ใชงาน

อารทิสทรี เอสเซนเชียลส ครีมมี่ มาสซาจ รหัสสินคา 11-1643-A นํ้าหนักสุทธิ 100 กรัม P529 B1456 ราคาสมาชิก (เอพี) 1,456 บาท ราคาขายปลีก (ซีพี) 1,820 บาท

ทยอยเริ่มจําหนายทั่วประเทศ ตั้งแต 26 กันยายน 2554 October 2011

47


บริษัทจะมีการถายทอดสัญญาณไปยัง 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแกน สงขลา และภูเก็ต ในวันเสารที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยทุกทานจะไดรับเอกสาร เชนเดียวกับการฝกอบรมที่เมืองทองธานี โดยทานสามารถจองเพื่อเขารับชมตามรายละเอียดไดดังนี้


หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑในหนา 50 - 54 อาจแตกตางจากสีของผลิตภัณฑจริงเล็กนอยอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ


ทองโลกกวางกับแอมเวย

เสนทางลองเรือสําราญเอเชียครูซ (Asia Cruise) ซึ่งได รับความนิยมและเปนหนึง่ ในเสนทางสายฝน คือการเดินทาง จากชายฝงของประเทศจีนสูหมูเกาะโอกินาวาที่อยูตอนใต สุดของประเทศญี่ปุน ซึ่งมีความสวยงามเต็มไปดวยสีสัน ของธรรมชาติ มีเกาะแกงรูปทรงแปลกตานับรอย และ บรรยากาศของทะเลที่ไดรับการอนุรักษ์เปนมรดกทาง ธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และประเพณี ที่ชวนใหเพลิดเพลินใจอยางที่สุด ทาเรือคีลงุ (Keelung) หรือจีห่ ลง (Jilong) เปนเมืองทาทางภาคเหนือ ของเกาะไตหวัน อยูห า งจากนครไทเป (Taipei) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 25 กิโลเมตร เมืองนีไ้ ดกาํ เนิดขึน้ มาจากการอพยพเขามาอยูอ าศัยโดยชาวเกาะ พื้นเมืองเผาคีตากาลัน (เทพธิดาดอย) (Ketagalan) เมื่อกวา 1,000 ป จนถึงศตวรรษที่ 17 พวกสเปนไดเขามายึดครองและเปลี่ยนชื่อเปน “เกาะ ฟอร โมชา” ตอมาชาวดัทชไดเขามาตัง้ สถานีการคาเพือ่ แขงขันกับเมืองมาเกา ของโปรตุเกส และเมืองฮองกงของอังกฤษ ทั้งยังเปนจุดที่สะดวกในการคา กับจีนและญี่ปุนอีกดวย แตในสมัยราชวงศชิง (ค.ศ.1863) จีนไดขับไล ชาวยุโรปออกไป ทําใหเมืองคีลุงกลายเปนทาเรือสําคัญของจีนในทะเลจีน ตะวันออก ตอมาในค.ศ.1895 กองทัพญี่ปุนทําสงครามชนะจีนและได สรางเมืองใหมไทเปใหเปนศูนยกลางการปกครองเกาะไตหวัน จนมาถึง สมัยสงครามกลางเมืองเมื่อจีนเสรีของพรรคกกมินตั๋งพายแพตอพรรค คอมมิวนิสต ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนําชาวจีนรุนใหมเดินทางขาม ทะเลมาสรางความเจริญเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ทําใหเมืองไทเปและเมืองคีลงุ กลายเปนเมืองทาสําคัญระดับโลก

หมูเ กาะยาเอะยามะ (Yaeyama Islands) เปนกลุมหมูเกาะ 15 เกาะที่อยูทางตอนใตสุดของจังหวัดโอกินาวา (Okinawa) ซึ่งเปนเขตทะเล อบอุนของมหาสมุทรแปซิฟก และถือเปนแผนดินญี่ปุนที่อยูใกลประเทศจีน มากที่สุด มีสภาพภูมิประเทศที่เกิดจากการดันตัวของภูเขาไฟขึ้นมาจากใต พื้นมหาสมุทร จึงยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติแสนงาม นํ้าทะเลสดใส เหมาะสําหรับการทําฟารมเลี้ยงหอยมุก หาดทรายที่ขาวสะอาดทอดยาว จนไดรับการยกยองใหเปนหมูเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดในประเทศญี่ปุน

62

October 2011


เกาะอิชกิ ากิ (Ishigaki) เปนเกาะสําคัญในกลุม หมูเ กาะยาเอะยามะ ที่มีฉายาวา “The Natural Wonders Lush Island” (เกาะธรรมชาติ มหัศจรรย) มีการดูแลรักษาสภาพความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งกอสรางอาคารบานเรือนแบบดั้งเดิมไวไดอยางดีที่สุด เปนแหลงชมปะการังสีฟา ปลาทะเล เหมาะสําหรับกิจกรรมวายนํ้า ชมภูเขาไฟ และชมตนปาลมยาเอะยามะ (Yaeyama Palm) ที่สามารถ ปลูกไดที่นี่แหงเดียวในโลก

เมืองนาฮะแหงโอกินาวา (Naha of Okinawa) คือเมืองหลวง ของเกาะโอกินาวาในกลุมหมูเกาะริวกิว (Ryukyu Islands) ในมหาสมุทร แปซิฟก ที่เปนแนวตอเนื่องลงมาทางทิศใตจากแผนดินใหญของประเทศ ญี่ปุน ในยุคสมัยแหงการปกครองระบอบโชกุน เมืองนาฮะแหงนี้คือ ราชอาณาจักรริวกิวที่มีกษัตริยปกครอง มีการสรางวัดวาอาราม ปราสาท ราชวัง ซุมประตูเมือง ปอมปราการที่ใหญโต มีโรงงานทําเครื่องปนดินเผา และทอผาไหมเปนสินคาสําคัญ และเคยมีการติดตอคาขายกับพระเจากรุง จีน เกาหลี และกรุงศรีอยุธยา ชาวริวกิวเรียกคนไทยวา “ซามุ” ซึง่ หมายถึง ชาวสยาม สวนคนไทยรูจักเครื่องถวยชาม ผาแพรไหม และดาบซามูไรจาก เมืองริวกิว ตอมากีฬาการตอสูปองกันตัวจากเมืองนาฮะที่เรียกวา Naha-te ก็ไดแพรหลายออกไปสูชาวตะวันตกและถูกเรียกวา “คาราเต” ในชวง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 หมูเ กาะริวกิวและโอกินาวาไดกลายเปนจุดยุทธศาสตร สําคัญที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟก อันเปนผลทําใหชาวญี่ปุนเสียชีวิตไป มากกวา 200,000 คน หลังสิ้นสุดสงครามกองทัพอเมริกันไดเขายึดครอง เกาะโอกินาวาจนถึงค.ศ.1987 ปจจุบนั เมืองนาฮะแหงโอกินาวาคือดินแดน สวรรคแหงความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุน เปนเมืองในฝนของคูฮันนีมูน และมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยูถึง 9 แหง

เสนทางลองเรือสําราญผานทะเลจีน ชมหมูเู กาะสวรรค แหงมหาสมุทุ รแปซิฟกิ ไปสุดุ ปลายฟาทีโ่ อกินาวา เปนอีก ครั้งหนึ่งของการบันทึกความทรงจําของนักสรางฝนที่ จะไมมีวันลืมเลือน

October 2011

63


พิธีมอบเข็มเกียรติคุณ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหม คุณวินัย - คุณเชอรี่ พุฒโชติ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ฮอลล 2 ศูนยการแสดงสินคานานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานพิธีมอบเข็มเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหมครั้งนี้ ผูมารวมงานทุกทานที่ตองการโอกาสและตองการ เรียนรูประสบการณดีๆ จากผูที่ประสบความสําเร็จ ตางก็ไมผิดหวัง เพราะนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรใหมทั้งสองทาน คุณวินัย - คุณเชอรี่ พุฒโชติ ทั้งมุงมั่นและเปยมดวยพลังในการบอกเลาประสบการณการทําธุรกิจแอมเวยอยางเต็มที่ ทําใหผฟู ง เกิดความเชือ่ มัน่ ในธุรกิจ และเชื่อวาทุกคนสามารถทําธุรกิจแอมเวยไดไมวาจะอยูในสาขาอาชีพใด ความพยายามและความตั้งใจของเพชรใหมทั้งสองทานนี้ จะเปนแรงบันดาลใจใหนักธุรกิจแอมเวยคนอื่นๆ ประสบ ความสําเร็จที่สูงขึ้นตามมาอยางแนนอน ทุกคนทําได…

การประชุมนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทอง 4-5 กรกฎาคม 2554 การประชุมนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มทองในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 นัน้ เต็มไปดวยพลัง แหงความมุง มัน่ ความศรัทธา และความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของธุรกิจแอมเวย ตลอดการประชุม ทั้งสองวัน นักธุรกิจแอมเวยทุกทานที่เขารวมประชุมตางไดรับทั้งสาระความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับธุรกิจแอมเวยกลับไปมากมาย พรอมกันนีย้ งั ไดรว มรับฟงประสบการณการทําธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร นพ. เจนวิทย คุณสุภาวรรณ คลังสุวรรณ ซึง่ นอกจากจะไดรบั ทัง้ ความรูแ ละรับฟงประสบการณดๆี แลว ยังสราง แรงบันดาลใจใหแกทกุ คนไดเปนอยางดี...คราวหนาเราจะไดพบกันทีก่ ารสัมมนานักธุรกิจแอมเวย ระดับแพลตินัมใหมอยางแนนอน เรารอคุณอยู ทุกคนทําได


7-9 กรกฎาคม 2554 ทามกลาง แอมเวยร ะดบั แพลตนิ มั ใหม จ กิ ร ธุ ั ก าน มน ั ม รส กา พฯ บ กั ั ้ ง อีกคร รสมั มนาเรม่ิ ตนตัง้ แตท ก่ี รุงเท กา ุ  น บอ ่ อ ที าพ รภ ิ ต ะม แล ะการให ความสนกุ สนาน งของแอมเวยป ระเทศไทย แล ิ่งขึ้น สู บ ดั ระ าร ห ริ ู  บ กผ จา ั บ นร อ ดวยการต บริษัทมากย พลตินัมใหมของเราไดรูจัก แ  ให อ ่ ื เพ ท ั ษ ิ บร บ ั วก ย ่ ี งความ เก ล มู ขอ จนบุรี เพื่อรวมสัมมนาสรา าญ จ.ก ง ยั ไป อ  งต ทา น ดิ เ ด ในชวงบา ย จากนั้นเราไ กกันตอในวันรุง ขึน้ กับกิจกรรม ลา นุ ะส แล ิ ม เต ิ ่ ม เพ น กั จ กิ ร ธุ เขา ใจใน นตลอดเว หงื่อและเรียกเสียงหัวเราะกั ดวยการออกกําลังกายเรียกเ วามสนุกสนานครื้นเครง บรรยากาศจึงเต็มไปดวยค า หมาย อนกลางคืน และรว มกนั ตัง้ เป ไ ด นต งใ ี ้ ย เล าน ยง  ว าด มน ม สั ปดทายการ ทีเ่ ราทําไม ... เวกสั และแอลเอ ไมม สี ง่ิ ใด 55 25 ํ า  น ผู ั บ ะด าร มน ม สั สูก าร ถาเราตั้งใจทํา คุณทําได

จากใจ…แพลตินัม

“มาทําธุรกิจแอมเวยเพราะคุณพอคุณแมก็ทําธุรกิจแอมเวย และอยากใชชีวิตวัยรุนอยาง ไรกังวล วันนี้ดิฉันตัดสินใจที่จะสําเร็จเพื่อสรางชีวิตใหเร็วและดีกวานี้ เพราะรูวาหาก เลือกโอกาสทางธุรกิจแอมเวยแลว คุณพอคุณแมก็หมดหวงในตัวเรา เพราะแอมเวยเปน บริษัทที่มีรากฐานมั่นคงและมีประวัติอันยาวนานที่สามารถไววางใจได เปนวัยรุนไมไดวุนเปนอยางเดียว ไมไดเที่ยวไมไดเลนไปวันๆ จับเครือขายหมื่นใชเพอฝน ก็เพราะฉันเลือก Only Amway”

รุสนี สายหยุด “เราเขามาทําแอมเวยก็เพื่อสานตอมรดกธุรกิจแอมเวยที่ลูกสาวคนโตซึ่งเสียชีวิต ไปเมื่อปที่แลวไดทําไวที่ 15 -18% อัพไลนไดอธิบายแผนการตลาดและใหซีดีมา หลายแผน ผมและลูกๆ จึงมองเห็นวาถาเรามุงมั่นทําก็สําเร็จได จึงกาวเขามาทํา ธุรกิจแอมเวยจนไดเข็มเงิน-เข็มทอง-แพลตินัม รูสึกภูมิใจและตั้งใจจะทําตอไป ไมหยุด มาสัมมนาครัง้ นีเ้ ราไดเพือ่ นมากมาย ไดกาํ ลังใจดีเยีย่ ม และไดความอบอุน ในการทํากิจกรรมตางๆ ขอบคุณแอมเวยทใ่ี หเปนหุน สวนธุรกิจ และไดอบรมชีแ้ นะ แนวทางที่นําไปสูความสําเร็จในการทําธุรกิจแกทุกคน”

วิโรจน –มณฑา โชติกศุภเศรณี “เราเริ่มตนทําแอมเวยดวยความประทับใจในสินคากอน จึงอยากศึกษาขอมูลของธุรกิจ อยางจริงจัง ทําใหยิ่งประทับใจแนวคิดของริชกับเจย สองผูสถาปนาที่ใหโอกาสทุกคน ไดทําธุรกิจ จึงเริ่มลงมือทําโดยการแนะนําคนอื่นใหรูจักผลิตภัณฑเสริมอาหารกอน ซึ่ง ลูกคาตางก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในทางที่ดีขึ้น เราจึงตัดสินใจทําแอมเวย อยางจริงจังเพราะมั่นใจในผลิตภัณฑ การมาสัมมนาครั้งนี้ไดรับความรูและวิธีการ มากมายที่สามารถนําไปปรับใชกับการทําธุรกิจแอมเวย พรอมทั้งไดรูจักเพื่อนๆ อีก มากมาย และที่ลืมไมไดคือกิจกรรมตางๆ ที่นาประทับใจ”

เย็น นอยตาล October 2011

65


การสัมมนากาวสูเพชร 2555 Go Diamond Seminar 2012 แอมเวยประเทศไทย ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต รวมสัมมนา “กาวสูเพชร” ตามหาความสําเร็จที่สูงยิ่งขึ้นไป มาสรางแรงบันดาลใจ เติมพลังสรางสรรค พบและพูดคุยเพื่อแบงปนประสบการณ ในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งรวมกิจกรรมที่จะสราง ศักยภาพที่เหนือระดับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงบันดาลใจอยางตอเนื่องและเปนเกียรติรางวัลใหกับนักธุรกิจแอมเวยที่มีการ เติบโต อันจะนําไปสูการพัฒนาธุรกิจของคุณใหกาวหนาสู 20120 ในระดับเพชร การสัมมนากาวสูเพชรเปนการสัมมนาที่จัดใหกับนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตใหม และนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตที่มีการเติบโต ทางธุรกิจ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมผูใหการสปอนเซอรสวนตัว สปอนเซอรสากล หรือสปอนเซอรรับรองแกกลุมธุรกิจจํานวน 3 กลุม ซึ่งแตละกลุมจะตองมีคุณสมบัติไดรับสวนลด 21% อยางนอยที่สุดเปนเวลา 6 เดือน ในรอบปคุณสมบัติ ระยะเวลาในการสะสมคุณสมบัติ 1 กันยายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555

ผูเขารวมการสัมมนา 1. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตใหมในปคุณสมบัติ 2554/55 หรือ 2. นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตทีม่ คี ณ ุ สมบัตใิ นปทส่ี มั มนาและไมเคยดํารงคุณสมบัตทิ ส่ี งู กวามรกต โดยมียอดรวมของจํานวนเดือนจาก สายงานทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ ปน 21% ของสายงานในประเทศ ในปคณ ุ สมบัติ 2554/55 มากกวาปคณ ุ สมบัติ 2553/54 อยางนอย 3 เดือน 3. ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎระเบียบจรรยาบรรณ “การจัดรายการหรือกิจกรรมสงเสริมการขายทุกกรณี ไมใชสวนใดสวนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย ดังนั้น การพิจารณารางวัล สําหรับกิจกรรมสงเสริมการขายอยูในดุลพินิจของบริษัทฯ ผูที่จะไดรับรางวัลในกิจกรรมสงเสริมการขายแตละรายการจะตอง ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไข จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด เทานั้น”

66

October 2011


การประชุมสรางธุรกิจกับหุน สวนทีค่ ณ ุ วางใจ

ผานไปแลวกับการประชุมสรางธุรกิจกับหุนสวนที่คุณวางใจที่จัดขึ้น อยางยิ่งใหญเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผานมา ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี โดยไดรบั ความสนใจจากทัง้ นักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจกวา 20,000 คน ภายในบริเวณหนางาน มีทง้ั การจัดแสดงผลิตภัณฑอนั ทรงคุณภาพของแอมเวย อาทิ กลุม ผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทริไลท ดับเบิล้ เอ็กซ และผลิตภัณฑในกลุม เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก พรอมกิจกรรมมากมายใหรว มสนุก การประชุมสรางธุรกิจกับหุน สวนทีค่ ณ ุ วางใจในครัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติทง้ั จากกลุม ผูน าํ ทีเ่ ปนคนรุน ใหมและผูน าํ ทีม่ ปี ระสบการณยาวนานในธุรกิจแอมเวย มาแบงปน ประสบการณและแนวคิดในการทําธุรกิจแอมเวย ตัวอยางความสําเร็จในวันนีจ้ งึ เปนบทพิสจู นวา ถาคุณมุง มัน่ พยายาม ไมลม เลิก ความสําเร็จนัน้ ก็ไมไกลเกินเอือ้ ม

October 2011

67


หากคุณเปนคนหนึ่ง ที่เคยสัมผัสประสบการณความมันสครั้งที่ผานมา เตรียมตัวใหพรอมเพื่อพบกับความมันสระลอกใหม ที่จะเกิดและระเบิดขึ้น อีกครั้งในงาน งานประชุมสําหรับคนรุนใหม โอกาสที่คนมันสขี้สงสัย จะมารวมคลีค่ ลายทุกปญหาขอของใจในธุรกิจแอมเวยและมันสสดุ ขีดไปกับ คอนเสิรตวง MILD

พบกับแขกรับเชิญ คุณกิจจา วัชราภิชาต คุณเจนจิรา หลาเมืองฤทธิ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับมรกต

คุณสมรศรี คลังสุภาวิพัฒน - คุณณรุส มหัคฆพงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรสองผูสถาปนา

คุณพีระเมศร อริยกุศลสุทธิ นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม

คุณวนันธร กิจพิศุทธิ์ นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม คุณจักรพันธุ กังวานโสภณ คุณวีระนันท ศรีกิตติพงศ นักธุรกิจแอมเวยระดับทับทิม

โดยผูดําเนินรายการวัยมันส คุณพรพรหม สุธาทร นักธุรกิจแอมเวยระดับไพลิน

มามันสกันใหกระจาย! ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ณ อิมแพ็ค อารีนา ฮอลล เมืองทองธานี จําหนายบัตรที่ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ • เริม่ จําหนายบัตรรอบแพลตินมั และสูงขึน้ ไป วันที่ 3-4 ตุลาคม 2554 • รอบทั่วไปวันที่ 5 ตุลาคม 2554

ติดตามรายละเอียดผูปราศรัยรับเชิญ และกิจกรรมตางๆ ไดทางเว็บไซต ประกาศที่ช็อป และอัพไลนในสายงาน มารวมกันแสดงความเปนตัวคุณไดในงานนี้ 68

October 2011


October 2011

69


We will ROC you

ขอพึงปฏิบตั เิ มือ่ คุณดําเนินธุรกิจแอมเวย ตอนจบ สําหรับขอพึงปฏิบัตินี้มีจํานวน 15 ขอดวยกัน โดยไดแบงเนื้อหาลงในอะชีฟฉบับสิงหาคม - ตุลาคม 2554 ซึ่งในฉบับนี้เปน 5 ขอสุดทายที่นํามาฝากกัน 1. อยาขายผลิตภัณฑแอมเวยแบบเคาะประตูบา น จงสรางธุรกิจของคุณจากเพื่อนฝูงและการติดตออยาง สมํ่าเสมอ ธุรกิจแอมเวยเปนธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ แบบบุคคลตอบุคคล การจําหนายปลีกผลิตภัณฑแอมเวย ดวยการเคาะประตูบาน การเที่ยวชักชวนไปทั่ว หรือการ สงขาวสารขอมูลทางไปรษณีย จะเปนการทําลายภาพลักษณ ของนักธุรกิจมืออาชีพของแอมเวย

3. อยาสรางความกดดนั ในการขาย จงเคารพตอสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแตละ บุคคล พึงดําเนินธุรกิจดวยทาทีสุภาพออนนอม การใช บ เทคนิคสรางความกดดันในการขายกลับจะสงผลกระท ตอภาพลักษณของคุณในฐานะนักธุรกิจแอมเวย และ ภาพลักษณโดยรวมขององคกรนักธุรกิจแอมเวยทั้งหมด แตละคนลวนมีแผนการสวนตัวในชีวิตของตน และ พึงเขาใจวามิใชทุกคนที่ตองการเขารวมเปนนักธุรกิจ แอมเวย

2. อยาขายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑแอมเวย ในรานคาปลีก จงใหบ ริการแบบเปนกันเองอยางเต็มทีแ่ กสมาชกิ และลู กคา ของคณ ุ ธุรกิจแอมเวยเปนธุรกิจขายตรง การขายผลิตภัณฑ แอมเวยตามเคานเตอรจ าํ หนายหรอื การตง้ั แสดงผลติ ภั ณฑ แอมเวยในรานคาปลีก งานแสดงสินคา หรือนิทรรศการ ตางๆ จะกอใหเกิดการแขงขันที่ไมยุติธรรมในหมูนักธุ รกิจ แอมเวย และเปนการฝาฝนระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิ จ แอมเวย

4. อยากักตุนหรือบังคับใหผอู น่ื กักตุนผลิตภัณฑ จงปฏิบตั ติ ามกฎ 70% การกักตุนผลิตภัณฑถอื เปนการดําเนิน ธุรกิจที่ไมถูกตอง คุณควรขายผลิตภัณฑอยางนอย 70% ของผลิตภัณฑทค่ี ณ ุ เก็บสต็อคสํารองไว ในแตละเดือน รวมทัง้ ไมควรบังคับใหนักธุรกิจแอมเวย ในองคกรของคุณเก็บสต็อค ผลิตภัณฑมากกวาจํานวนที่เขาจะขายได ในแตละเดือน การกระทําดังกลาวจะทําใหคุณกําลังดําเนินธุรกิจในรูปแบบ ประมิดที่ผิดกฎหมาย

5. อยาละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการคาของแอมเวย จงขออนุญาตจากแอมเวยกอนการใชชื่อทางการคาและเครื่องหมาย การคาของแอมเวย การปกปองชือ่ ทางการคาและเครือ่ งหมายการคา ของแอมเวยเปนเรื่องสําคัญมาก แอมเวยหามมิใหมีการผลิตและ จําหนายเทปและอุปกรณสงเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองคกรนักธุรกิจ แอมเวย (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือระเบียบปฏิบัติของ นักธุรกิจแอมเวย ขอ 7.10 และ 7.11) หากแอมเวยสูญเสียสิทธิใน เรื่องดังกลาว บริษัทอื่นๆ ก็สามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑโดยใชชื่อ ของแอมเวย ซึง่ จะกอใหเกิดความสับสนและความเสียหายอันไมสามารถ แกไขไดแกองคกรธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวยทุกคน

จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของแอมเวยถือเปนสิ่งสําคัญ ทีส่ ดุ ของการเปนนักธุรกิจแอมเวย ดังนัน้ ทุกทานจึงควรศึกษา และใหความสําคัญกับกฎจรรยาบรรณ เพราะการปฏิบัติ ตามกฎจะชวยใหธรุ กิจของทุกทานเจริญเติบโตไดอยางมัน่ คง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งทานยังสามารถสงมอบธุรกิจ ทีม่ อี นาคตนี้ใหกบั ลูกหลานของทานใหสมกับวิสยั ทัศนของเรา ที่วา “แอมเวย...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณคา” นอกจากนี้ ยังเปนการดํารงไวซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการ ดําเนินธุรกิจที่สอดประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย

สวน/จรรยาบรรณนา รู อานบทความจากคอลัมน We will ROC you ยอนหลังไดท่ี www.amwayshopping.com/ffe/เรือ่ งเลาจากหุน

70

October 2011


การสปอนเซอรสากล ตอนที่ 20 ในอะชีฟฉบับเดือนสิงหาคม เราไดฝากคําถามเกี่ยวกับการนับคุณสมบัติของนักธุรกิจแอมเวยเอาไวใหลองคิดหาคําตอบกัน ในตอนนี้ถึงเวลามาดูแลววาคําตอบของคุณตรงกับคําเฉลยดานลางหรือไม

ตัวอยาง ประเทศที่ 1

ประเทศที่ 2

A 21%

X SP

ประเทศที่ 1

ประเทศที่ 2

X

A 21%

แพลตนิ มั

B 21%

B 21%

C 21%

C 21%

นักธุรกิจแอมเวย X ไไมสามารถนับสายงาน 21% ทั้ง 3 สาย เพื่อนํามาดํารงคุณสมบัติใดๆ ได เนื่องจาก X ไไมไดมีคุณสมบัติ เปนนักธุุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมในประเทศของตนเองกอน ดังนั้น X ก็จะดํารงคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน เชนเดิม

นักธุรกิจแอมเวย X มีคุณสมบัติเปนนักธุุรกิจแอมเวยระดับ แพลตินัมในประเทศของตนเอง ดังนั้น X สสามารถนับสายงาน 21% ทัง้ 3 สายเพือ่ นํามาดํารงคุณสมบัตั เิ ปนนักธุรกิจแอมเวย ระดับมรกตได แตจะไมไดรับสวนลดระดับมรกต

ตัวอยาง ประเทศที่ 1

ประเทศที่ 2

แพลตนิ มั คุณ

C 21%

A 21%

B 21%

ประเทศที่ 1

ประเทศที่ 2

แพลตนิ มั คุณ

D 21%

C A B 21% 21% 21% ประเทศที่ 1

1

4 2

เนื่องจาก คุคุณ มีคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวย ระดับแพลตินัมในประเทศ ของตนเอง ดัังนัั้น คุณ สามารถนับสายงาน 21% ทั้ง 4 สายเพื่อนํามา ดํารงคุณสมบัตเิ ปนนักั ธุรกิจแอมเวยระดับมรกตได และไดรบั สวนลดระดับมรกต เนื่องจาก คุคุณ มีคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตที่มีสายงานใน ประเทศตัั้งแต 3 สายขึ้นไป

ประเทศที่ 2

3

แพลตนิ มั คุณ

เนื่องจาก คุคุณณ มมีคุณสมบัติเปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมในประเทศ ของตนเอง ดัังนัั้น คุณ สามารถนับสายงาน 21% ทั้ง 3 สายเพื่อนํามา ดํารงคุณสมบัติเปนนัักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตได แตจะไมไดรับสวนลด ระดับมรกต

5 6

เนือ่ งจาก คุคุณ มีคณ ุ สมบัตเิ ปนนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั ในประเทศของ ตนเอง ดังนั้น คุณ สามารถนับสายงาน 21% ทั้ง 6 สายเพื่อนํามาดํารง คุณสมบัตินักธุรกิจแอมเวยระดับมรกตไดเทานั้น เนื่องจากการนับคุณสมบัติ เปนนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร คุณ จจะตองมีคณ ุ สมบัตเิ ปนนักธุรุ กิจแอมเวย ระดับมรกตที่มีสายงานในประเทศตัั้งแต 3 สายขึ้นไปดวยและ คุณ ก็จะไม ไดรับสวนลดระดับมรกตดวยเชนกัน

อานบทความการสปอนเซอรสากลยอนหลังไดที่ www.amwayshopping.com/ffe/เรื่องเลาจากหุนสวน/แผนธุรกิจ สวนลด และโบนัส


CLICK CORNER

เว็บไซตแอมเวยชวนเพื่อนๆ รวมประลองความรู

ในกิจกรรม “Amway Brain Challenge” เพือ่ คนหาผูท ร่ี ลู กึ รูจ ริงเกีย่ วกับแอมเวย รวมลงสนามทาประลอง ตัง้ แตวนั ที่ 20 ต.ค. – 10 พ.ย. 54 ประกาศรายชือ่ ผูท ไ่ี ดรบั รางวัลวันที่ 16 พ.ย. 54 กติกาการทาประลอง 1. ผูรวมทาประลองจะตองเปนนักธุรกิจแอมเวยหรือสมาชิกเทานั้น 2. ผูรวมทาประลองสามารถตอบคําถาม Amway Brain Challenge ไดวันละ 4 ชวงเวลา ดังนี้ • 00.01 – 06.00 น. • 06.01 – 12.00 น. • 12.01 – 18.00 น. • 18.01 – 24.00 น. โดยระบบจะเปลี่ยนคําถามชุดใหมทุก 6 ชั่วโมง 3. ผูรวมทาประลองไมสามารถยอนกลับไปเพื่อตอบคําถามจากชวงเวลาที่ผานมาแลวได 4. ในแตละวันจะมีการสุม ชวงเวลาทีผ่ ทู า ประลองจะไดรบั คะแนนดับเบิล้ (x2) ถาผูท า ประลอง เขามาตอบคําถามในชวงดังกลาวจะไดคะแนนเปน 2 เทาจากคะแนนทีผ่ ทู า ประลองตอบได 5. คะแนนจากกิจกรรม Amway Brain Challenge ไมสามารถนําไปรวมกับคะแนนสะสมอื่น ของแอมเวย ได

เงื่อนไข 1. ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน ขอสงวนสิทธิ์ให รางวัลแกผูที่เขามารวมกิจกรรมกอน 2. หากมีขอโตแยงเกิดขึ้น ใหถือวาการตัดสินของ บริษัทถือเปนที่สิ้นสุด 3. ของรางวัลไมสามารถนํามาเปลี่ยนเปนเงินสดได และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 4. เจาหนาที่จะติดตอทานที่ไดรับรางวัลผานทางอีเมล ที่แจงไวในระบบ และตองมารับของรางวัลดวย ตนเอง ณ แอมเวย ช็อป สาขาที่ทานสะดวก พรอม สําเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 5. หากบริษัทตรวจพบวามีการทุจริตเกิดขึ้น บริษัท จะทําการตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไมตองแจงให ทราบลวงหนา

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดจะไดรับชุดผลิตภัณฑเอสเอ 8 รวมมูลคา 1,180 บาท A. นํ้ายาปรับผานุม เอสเอ 8 กลิ่นซิกเนเจอร มูลคา 255 บาท B. เอสเอ 8 พรีวอช ผลิตภัณฑขจัดคราบสกปรกกอนการซักชนิดสเปรย มูลคา 440 บาท C. ผงซักฟอก เอสเอ 8 พรีเมี่ยม ดวยเทคโนโลยีไบโอเควส ขนาด 750 กรัม มูลคา 485 บาท หมายเหตุ: ผูชนะกิจกรรมจะตองเสียภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคาของรางวัล

A

รางวัลชมเชย 10 รางวัล ผูที่ไดรับคะแนนเปนอันดับที่ 2 – 11 จะไดรับ Thumb Drive ความจุ 8 GB สุดฮิปจากแอมเวย มูลคา 700 บาท

รูจักหรือยัง!

Online Organizer เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อชวยใหนักธุรกิจแอมเวยทําธุรกิจไดงายขึ้น Online Organizer นีเ้ ปรียบเสมือนแหลงรวมขอมูลและกิจกรรมตางๆ ในโลกแอมเวย ไวในที่เดียว ไมวาจะเปนวันเปด-ปดของแอมเวย ช็อป วันจายสวนลด วันเริ่มจองโปรโมชั่น วันเกิดของ ดาวนไลน (แสดงผลพรอมเบอรโทร/อีเมล) ทั้งยังสามารถเพิ่ม/ลบขอมูลสวนตัวไดตาม ตองการ โดยการถายโอน (Export) ขอมูลออกจากระบบของบริษัทไปยังปลายทางบน เครื่องคอมพิวเตอรของทาน (Client) ยิ่งไปกวานั้น Online Organizer ยังมาพรอมดวย ฟงกชั่นพิมพ (Print) และบันทึก (Save) ในรูปแบบ PDF หรือ JPG ไดอีกดวย

พบกับ Online Organizer ไดแลววันนี้ที่ www.amwayshopping.com > ตึกนักธุรกิจแอมเวย 72

October 2011

B

C


โอกาสสุดทาย…ที่จะไดรวมกิจกรรมสะสมคะแนนความดี 2 - 25 พฤศจิกายน 2554 ขอเชิญทุกทานสงคืนบรรจุภัณฑพลาสติกรีไซเคิลของแอมเวย ณ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ พรอมรับคะแนนความดีสะสมเพื่อรับของที่ระลึกมากมายจากโครงการ หลักเกณฑงายๆ ในการสะสมคะแนน คือ บรรจุภัณฑพลาสติกที่มีรูปสัญลักษณรีไซเคิล

ทุกชิ้น มีคา 1 คะแนน

ขอสังเกต: บรรจุภัณฑที่ไมสามารถสะสมคะแนนได มีดังนี้ 1. ขวดแกวและขวดโลหะทุกชนิด 2. บรรจุภัณฑที่มีสวนผสมของแกวหรือกระจก เชน ตลับพกบรรจุแปงแข็ง ตลับบรรจุที่ทาตาหรือทาแกมแบบฝุนชนิดรีฟลล 3. กลองกระดาษ 4. กระปองนิวทริไลท 5. ฝาขวด/กระปองทุกชนิดที่คืนแตฝาอยางเดียว 6. อุปกรณรีฟลลตางๆ * ยกเวนชอนตวงและฝาพลาสติกนิวทริไลท นิวทริ-โปรตีน เมือ่ สงพรอมกัน ทัง้ 2 ชิน้ จะนับการสะสมแตม 1 คะแนน และชอนตวงผงซักฟอก เอสเอ 8 สงคืน 1 ชิ้น นับเปน 1 คะแนน

คะแนน 50

ของที่ระลึก

จํานวน

รับสําลีอารทิสทรี ขนาดพกพา (40 แผน)

1 กลอง

100

รับผงซักฟอก เอสเอ 8 ขนาดทดลอง (30 กรัม)

1 ซอง

200

รับแผนฟลมซับความมันบนใบหนา อารทิสทรี ขนาดพิเศษ (20 แผน)

1 กลอง

300

รับกาแฟสําเร็จรูปชนิดเกล็ดแอมฟ ขนาดพิเศษ (50 กรัม)

1 กระปอง

400

รับถุงผา “เรารักษโลก” (ถุงผาพับเก็บได)

1 ใบ

500

รับผลิตภัณฑลางจาน ดิช ดรอปส ขนาดปกติ (1ลิตร) หรือ ผลิตภัณฑทําความสะอาดอเนกประสงค แอล.โอ.ซี. ขนาดปกติ (1ลิตร)

1 ขวด

เงื่อนไข • สามารถคืนบรรจุภัณฑและแลกของที่ระลึกไดตั้งแต 2 - 25 พ.ย. 54 เทานั้น • ในกรณีที่มีบัตรสะสมคะแนนหลายใบ สามารถรวมบัตรสะสมคะแนนเพื่อแลกของที่ระลึกได • ของทีร่ ะลึกมีจาํ นวนจํากัด สงวนสิทธิส์ าํ หรับทานทีม่ ากอนจะไดรบั สิทธิก์ อ น ขอปดรับการแลก ของทีร่ ะลึกกอนเวลาในกรณีทข่ี องทีร่ ะลึกหมดกอนวัน-เวลาทีก่ าํ หนด • ของที่ระลึกเมื่อแลกแลวไมสามารถเปลี่ยนหรือคืนได • ของที่ระลึกไมครอบคลุมสิทธิ์การรับประกันความพอใจของแอมเวย หมายเหตุ: บริษัทขอยกเลิกโครงการ “ฉันมิใชขยะ...นะจะ” (I’m not Rubbish) และมุงสูการดําเนินโครงการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต

ไมมีโครงการแลกคะแนนของบรรจุภัณฑพลาสติกรีไซเคิลอีกตอไปในป 2555 October 2011

73


ทุนของ “พี่” สรางฝนให “นอง” คนหนึ่งคนมีบทบาทและหนาที่ไดมากกวาหนึ่งอยางในการดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้ เชนเดียวกับ นายสิทธิโชค แซพราน นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม ซึง่ เปนนักเรียนทุนคนหนึง่ ของมูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทย แมตอ งเรียนหนัก แตนายสิทธิโชค ยินดีที่จะรับผิดชอบงานตางๆ ในฐานะประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา หรือประธานชมรมนักศึกษา อิ้วเมี่ยน (เยา) ประเทศไทย ดวยการสรางแรงบันดาลใจแกนองชนเผาเยาที่กําลังศึกษาและอาศัย อยูตามหมูบานที่หางไกลและกันดารในจังหวัดทางภาคเหนือ และยังประพฤติตนเปนลูกที่ดีของ คุณพอคุณแมในการชวยเก็บลิ้นจี่ ปลูกขาวและขาวโพดในชวงปดเทอม ในดานการศึกษาหาความรู นายสิทธิโชคก็ไมเคยละเลยที่จะตั้งใจศึกษาเลาเรียน เพื่อจะไดเปนพอพิมพที่ดีของชาติตอไป

ดิฉันเชื่อวาความปรารถนาของมนุษยลวนตองการความสุขและความสําเร็จในชีวิต ไมวาจะ ประกอบอาชีพใดหรืออยูในหนาที่ความรับผิดชอบใดก็ตาม และ “บุญ” คือสิ่งที่อยูเบื้องหลัง ความสุขและความสําเร็จทั้งปวง ผูที่ใหทรัพยเพื่อเปนทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสใหไดมี คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ผูน น้ั ยอมไดรบั แตความสุขและความเจริญรุง เรือง ดิฉนั ในนามคณะกรรมการ มูลนิธแิ อมเวยเพือ่ สังคมไทย ขอเชิญชวนทุกทานรวมสรางกุศลแกนกั เรียนทุนแอมเวยผา นมูลนิธิ แอมเวยเพื่อสังคมไทยกันอยางตอเนื่องและตลอดไป

อัปสร - สมหมาย ครสาคู กรรมการฝายจัดหาทุน มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย และนักธุรกิจแอมเวยระดับตรีเพชร

แรลลี่การกุศล จัดโดยมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย วันอาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีนา ฮอลล เมืองทองธานี

รวมรับฟังการปราศรัยจากสุดยอดผูนําแอมเวย ที่มีหัวใจรักในธุรกิจและยึดมั่นในการแบงปน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูคนรอบขาง พบคําตอบจากกนบึ้งของจิตใจ “ความสําเร็จที่คุณทําได” กับผูปราศรัยรับเชิญกิตติมศักดิ์รวมตอบแทนสังคมโดยไมคิดคาสละเวลา

อรอนงค ศิริรังคมานนท นักธุรกิจแอมเวยระดับ ตรีเพชรสองผูสถาปนา

• เริ่มจําหนายบัตรรอบแพลตินัมและสูงขึ้นไป วันที่ 3-4 ตุลาคม 2554 • รอบทั่วไป วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ แอมเวย ช็อป ทั่วประเทศ

พิเศษสุด! กิจกรรมที่จะใหคุณสนุกไปกับการลุนรับของ ที่ระลึกมากมายจากมูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย อรอุษา ณัฐวัฒน เฉลยจิตร นักธุรกิจแอมเวย ระดับตรีเพชร

วินัย - เชอรี่ พุฒโชติ นักธุรกิจแอมเวยระดับเพชร 74

October 2011

เงินรายไดจากการจําหนายบัตรจะนําเขามูลนิธิแอมเวยเพื่อ สังคมไทย เพื่อดําเนินกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยไมหักคา ใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

ชาวแอมเวยคอื พลังทีย่ งิ่ ใหญทจี่ ะสรางอนาคตใหกบั เด็กไทยไดเติบโตและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


ตารางการประชุม

SEMINAR / WORKSHOP

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554 เดือน วัน วันที่

กรุงเทพฯ

ต.ค.

พ.ย.

เวลา

จังหวัด

สถานที่

จ.

17

17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชัน้ 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อ.

18

17.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ

หองฝกอบรม ชัน้ 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อา. ส.

6 12

12.30 - 20.00 น. 13.30 - 16.30 น.

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

อารีนา ฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองแซฟไฟร 4-5 ฮอลล 9 ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภาคเหนือ

เดือน วัน วันที่ ต.ค. อา. อา. จ. อ. พ. พ.ย. จ. อ. อ. พ. พฤ.

2 9 10 11 12 14 15 22 23 24

เดือน วัน วันที่

ภาคกลาง / ภาคตะวันออก

ต.ค.

จ. อ. พ. พ. พฤ. พ.ย. อ. พ. พฤ. จ. อ. พ. พฤ.

3 4 5 12 13 1 2 3 14 22 23 24

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน วัน วันที่ ต.ค.

ภาคใต

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ

นครสวรรค ตาก อุตรดิตถ ลําปาง เชียงราย พิษณุโลก เชียงใหม แพร นาน พะเยา

อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห หองเวียงปง โรงแรมเวียงตากริเวอรไซต หองสีหราช โรงแรมสีหราช หองเวียงแกว 1 โรงแรมลําปางเวียงทอง หองดอยตุง โรงแรมดุสติ ไอสแลนด รีสอรท หองวังพิกลุ 1-2 โรงแรมอมรินทรลากูน หองบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองสักทอง 1-2 โรงแรมแมยมพาเลส หองแกรนด บอลรูม 1 โรงแรมเทวราช หองพุตตาน โรงแรมเกทเวย

การประชุมสรางธุรกิจกับหุน สวนทีค่ ณ ุ วางใจ การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย

สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ

เวลา

จังหวัด

สถานที่

การประชุม

19.00 - 21.00 น. ประจวบคีรขี นั ธ หองโยธิน โรงแรมหาดทอง การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. เพชรบุรี หองแกรนดสมี า โรงแรมฮอลิเดยอนิ นรสี อรท รีเจนทบชี ชะอํา การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. กาญจนบุรี หองคอนเวนชัน่ โรงแรมราชศุภมิตร การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. ระยอง หองเสม็ด 1-2 โรงแรมคามีโอ เฮาส การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. ปราจีนบุรี หองคอนเวนชัน่ โรงแรมทวาราวดี รีสอรท การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. อยุธยา หองแกรนด โรงแรมอยุธยาแกรนด การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. สุพรรณบุรี หองแกรนด โรงแรมศรีอทู องแกรนด การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. ราชบุรี หองกัลปพฤกษ โรงแรมเวสเทิรน แกรนด การประชุมธุรกิจแอมเวย 13.30 - 16.30 น. ระยอง หองเสม็ด 1 โรงแรมคามีโอ เฮาส การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป 13.00 - 17.00 น. จันทบุรี หองจุลมณี โรงแรม เค.พี.แกรนด การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. ชลบุรี หองชล - ระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอรซติ ้ี จอมเทียน การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.00 น. ลพบุรี หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ น รีสอรท การประชุมธุรกิจแอมเวย

เวลา

จังหวัด

8

10.00 - 22.00 น. อุบลราชธานี

อ. พ. พฤ. พ.ย. จ. อ. พ. อ. พ. พฤ.

18 19 20 14 15 16 22 23 24

19.00 - 21.00 น. 19.00 - 21.00 น. 19.00 - 21.00 น. 13.30 - 16.30 น. 13.30 - 16.30 น. 13.30 - 16.30 น. 19.00 - 21.00 น. 19.00 - 21.00 น. 19.00 - 21.00 น.

สกลนคร กาฬสินธุ รอยเอ็ด อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรนิ ทร อุบลราชธานี

เวลา

จังหวัด

ต.ค. พฤ. ศ. ส. ส. พ.ย. อ. พ. พฤ. ศ. จ. อ. พ.

6 7 8 15 8 9 10 11 14 15 16

หมายเหตุ

13.00 - 18.00 น. 12.00 - 17.00 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 13.30 - 16.30 น. 13.30 - 16.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น. 19.00 - 21.30 น.

ส.

เดือน วัน วันที่

การประชุม

พิธมี อบเข็มเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต) พิธมี อบเข็มเกียรติคณ ุ นักธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต (ระดับเข็มเงิน - ระดับเข็มมรกต) Y me สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป

สถานที่

การประชุม

หมายเหตุ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ

หมายเหตุ

งานแสดงสินคาแอมเวยและการประชุมสวนภูมภิ าค สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ หองทับทิม 1-3 จ.อุบลราชธานี โรงแรมสุนยี  แกรนด แอนด คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร หองศรีสกล บี โรงแรม เอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ หองทศพร โรงแรมริมปาว การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ หองประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต การเดน การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ หองธนานนท โรงแรมเซ็นทาราแอนดคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป หองสุรนารี บี โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป หองสุรนารี เอ โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ หองรัตนบุรี 2 โรงแรมทองธารินทร หองบอลรูม เอบี โรงแรมลายทอง การประชุมธุรกิจแอมเวย สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ

สถานที่

การประชุม

19.00 - 21.30 น. นครศรีธรรมราช หองแกรนดบงกชรัตน โรงแรมทวินโลตัส การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.30 น. ตรัง หองธนารมย 2 โรงแรมธรรมรินทร ธนา การประชุมธุรกิจแอมเวย หองพญาตานี 1 โรงแรมเซาทเทิรน วิว การประชุมพิเศษธุรกิจแอมเวย 12.00 - 17.00 น. ปตตานี 13.00 - 18.00 น. สงขลา หองคอนเวนชัน่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การประชุมสรางธุรกิจกับหุน สวนทีค่ ณ ุ วางใจ การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.30 น. ภูเก็ต หองแกรนดบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิต้ี 19.00 - 21.30 น. กระบี่ หองนพรัตน โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท การประชุมธุรกิจแอมเวย การประชุมธุรกิจแอมเวย 19.00 - 21.30 น. สุราษฎรธานี หองศรีวชิ ยั บี โรงแรมวังใต 19.00 - 21.30 น. ชุมพร หองทับทิม โรงแรมชุมพร การเดน การประชุมธุรกิจแอมเวย 13.30 - 16.30 น. สงขลา หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป 13.30 - 16.30 น. สุราษฎรธานี หองศรีวชิ ยั เอ โรงแรมวังใต การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป 13.30 - 16.30 น. ภูเก็ต หองรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิต้ี การประชุมผูน าํ ระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป

หมายเหตุ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิก และผูส นใจ สําหรับนักธุรกิจระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป สําหรับนักธุรกิจระดับแพลตินมั และสูงขึน้ ไป

October 2011

75


หลักสูตร พลังแหงความคิด พิชิตความสําเร็จ วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0792

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากรและที่ปรึกษา Train and Media Training Institute

เดือน วัน วันที่ เวลา ต.ค. พฤ. 13 9.00-17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. พัฒนาทักษะในการจําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ฝกการใชจินตภาพเพื่อพัฒนาสมอง 3. ฝกทักษะการพัฒนาสมองเพือ่ สรางภาพแหงความสําเร็จ 4. ฝกปฏิบัติในการพัฒนาสมองเพื่อสรางวิธีคิดอยาง ผูประสบความสําเร็จ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 13 ก.ย. 54

คาฝกอบรม • 600 บาท / ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร คิดใหญ ไมคิดเล็ก (Think Big) วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0788

เดือน วัน วันที่ เวลา ต.ค. พฤ. 20 13.00-17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การเพิ่มขนาดของการคิด 2. การมีวิสัยทัศนและความมุงมั่นในเปาหมาย 3. การพูดเชิงบวก 4. ไมมีคําวาทําไมไดและลงมือทําเดี๋ยวนี้

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 20 ก.ย. 54

คาฝกอบรม • 300 บาท / ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร กิจกรรมสรางผูนําและทีมงานเพื่อความสําเร็จ วิทยากร รศ.วิกรณ รักษปวงชน รหัสจองฝกอบรม 19-0791

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ย. พฤ. 10 13.00-17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. ศิลปะการใชกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา ในเบื้องตน 2. กิจกรรมเพื่อชวยเสริมสรางความสัมพันธของทีมงาน 3. เทคนิคการนําเกมในการประชุมตางๆ 4. วิธีการอธิบายความหมายของแตละกิจกรรม

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 10 ต.ค. 54

คาฝกอบรม • 300 บาท / ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

พิเศษ! หลักสูตร การเสริมสรางบุคลิกภาพ ทานจะไดเรียนรูเทคนิคการเสริมสรางบุคลิกภาพและฝกปฏิบัติจริงภายในเวลา 4 ชั่วโมง ในราคาเพียง 150 บาท วิทยากร อ.ศิวิไล แสงพุฒ

รหัสจองฝกอบรม 19-0800 19-0801

76

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด ต.ค. ส. 8 13.00 - 17.00 น. สุราษฎรธานี พ.ย. พฤ. 3 13.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ

สถานที่ หองริมนํ้า โรงแรมวังใต หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 8 ก.ย. 54 3 ต.ค. 54

หมายเหตุ: 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส October 2011


หลักสูตร การสื่อสารและบุคลิกภาพ: พื้นฐานแหงความสําเร็จในการทําธุรกิจแอมเวย วิทยากร อ.ศิวิไล แสงพุฒ

รหัสจองฝกอบรม 19-0803 19-0804

กรรมการผูอํานวยการ เอส เอส คอนซัลแตนท (ที่ปรึกษาดานการบริหารการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย) วิทยากรประจําหลักสูตร “Pro-Executive” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอหน โรเบิรต เพาเวอรส

เดือน วัน วันที่ เวลา จังหวัด ต.ค. อ. 11 13.00 - 17.00 น. กรุงเทพฯ พ.ย. ส. 5 13.00 - 17.00 น. จันทบุรี

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองจุลมณี 3 โรงแรม เค.พี.แกรนด

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. เรียนรูหลักการสําคัญในการสื่อสาร การเลือกใชคําพูดกับความรูสึกของผูฟง วิธีการใชคําพูดในสถานการณตางๆ การสังเกตภาษาทาทางในขณะสนทนา กับลูกคาผูมุงหวัง 2. การใชทักษะการฟงเพื่อชนะใจลูกคา 3. การพัฒนาบุคลิกและการสื่อภาษาเพื่อสรางความเจริญเติบโตในธุรกิจทั้ง การขาย การสปอนเซอร การบริการลูกคา และการเขารวมประชุมในงานตางๆ

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 9 ก.ย. 54 5 ต.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก 1 เลม • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 300 บาท / ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

หลักสูตร พัฒนาทักษะการสื่อสารจากภายในเพื่อความสําเร็จ (Developing Your Interpersonal Communication to Win) วิทยากร อ.ศิวิไล แสงพุฒ รหัสจองฝกอบรม 19-0808

เดือน วัน วันที่ เวลา ต.ค. พฤ. 27 9.00-17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. ศิลปะของทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 2. พลังอํานาจเสียงจากภายในสงผลตอการกระทําอยางไร 3. ฝกการพัฒนาทักษะการใชการสื่อสารจากเสียงภายในของตนเอง 4. ฝกปฏิบัติการเลือกใชถอยคําในการสื่อสารเพื่อสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 5. ฝกการโคชและสรางการสื่อสารแบบ Win-Win ที่ทรงพลังจากภายใน

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 26 ก.ย. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม

คาฝกอบรม • 600 บาท / ทาน (ไมรวมอาหารกลางวัน)

นอกจากนี้ คุณจะไดรับประสบการณพรอมทั้งหลักการอันเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลที่พัฒนาจากพลังการสื่อสารจากภายใน เพื่อสรางความแตกตางในชีวิตของคุณ

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากร ศ.ดร.ศักดา ปนเหนงเพ็ชร รหัสจองฝกอบรม 19-0813

อาจารยประจําภาควิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เดือน วัน วันที่ เวลา พ.ย. อ. 15 9.00-17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพฯ

สิ่งที่คุณจะไดเรียนรู 1. การฝกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน 2. การฝกปฏิบัติการใชภาษากายที่เหมาะสมใน งานธุรกิจและเสริมสรางสัมพันธภาพ 3. การฝกบุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสม

สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ทุกระดับ 14 ต.ค. 54

อุปกรณที่บริษัทเตรียมไวให • เอกสารประกอบการอบรม • กระเปาใสเอกสาร • สมุดบันทึก • ปากกา 1 ดาม • DVD การฝกปฏิบัติจริงของแตละทาน (สงมอบใหภายหลัง)

คาฝกอบรม • 1,250 บาท / ทาน (รวมอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ: 1. สงวนสิทธิ์การเขาฝกอบรมเฉพาะนักธุรกิจแอมเวยเทานั้น 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาอบรม 2 ทาน/1 รหัส

ความประทับใจจากการเขาอบรม ภาณุ – อมรรัตน สวัสดิ์ศรี นักธุรกิจแอมเวยระดับแพลตินัมสองผูสถาปนา

หลังจากไดเขาอบรมหลักสูตร ‘คิดใหญ ไมคิดเล็ก’ ทําใหเกิดพลังในการทํางาน และการดําเนินชีวติ เพราะในบางครัง้ เราลืมไปวาเราทําอะไรอยูห รือเปาหมายอะไร ทีเ่ ราตองการจริงๆ การอบรมนีท้ าํ ใหเราสามารถทําเปาหมายใหเดนชัดขึน้ มาอีกครัง้ และลงมือทําตามเปาหมายอยางมุงมั่นตอไป

October 2011

77


ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา แอมเวยไดเปดแอมเวย ช็อป แหงใหมขึ้นอีก 2 แหง นั่นก็คือ แอมเวย ช็อป พัทยา และแอมเวย ช็อป แพร โดยในวันงานไดรับเกียรติจากคุณปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผูจ ดั การ แอมเวยประเทศไทย นักธุรกิจแอมเวยระดับสูง และนักธุรกิจ แอมเวยจํานวนมากมารวมงาน ขอเชิญทุกทานไปใชบริการไดแลวตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

แอมเวย ช็อป พัทยา (สาขาใหม) เลขที่ 392/64 หมูท ่ี 9 ถ.สุขมุ วิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-425-294 โทรสาร 038-425-295

แอมเวย ช็อป แพร เลขที่ 325 หมู 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ปาแมต อ.เมือง จ.แพร 54000 โทร. 054-522-700 โทรสาร 054-522-701

ขอปฏิบัติในการฝกอบรม กรุุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม การสํารองที่นั่งการฝกอบรม 1. กรุณายืนยันการสํารองทีน่ ง่ั โดยชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกัน กอนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้น สิทธิ์การสํารองที่นั่งของทานจําเปนตอง ถูกยกเลิกในวันรุงขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูอื่น 2. หากในการฝกอบรมใดมีที่นั่งเหลือในรอบแพลตินัม นธอ.ทั่วไปสามารถ โทร.สํารองที่นั่งและติดตอชําระเงินคาฝกอบรมภายในวันเดียวกันกอน เวลา 18.00 น. ตามชองทางทีบ่ ริษทั กําหนด โดยไมมกี ารจําหนายบัตร ที่เหลือหนาหองฝกอบรม

3. ในกรณีทม่ี ผี สู าํ รองทีน่ ง่ั เขารวมฝกอบรมนอยมาก บริษทั อาจยกเลิกการ ฝกอบรมนัน้ และแจงใหผสู าํ รองทีน่ ง่ั ทัง้ หมดทราบกอนวันฝกอบรม 7 วัน 4. ในกรณีทบ่ี ริษทั ยกเลิกการฝกอบรม ทานสามารถนําใบเสร็จรับเงินคาอบรม พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองอบรม (หรือหนังสือมอบฉันทะ กรณี ใหผูอื่นมารับแทน) มาติดตอขอรับเงินคืนที่แอมเวย ช็อป สาขาใดก็ได ภายในวันที่บริษัทกําหนด หากพนกําหนดนี้แลว บริษัทจะโอนเงินคา อบรมนี้เขาบัญชีของผูจองอบรมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ชองทางการชําระคาฝกอบรม 11. ชําระเปนเงินสด ณ แอมเวย ช็อป ทั่วปประเทศ 2. ชําระดวยบัตรแอมเวยเดบิตการด 3. ชําระผานบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 4. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารดวยใบนําฝากพิเศษ (ขอรับแบบฟอรม ใบนําฝากพิเศษไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือดาวน โหลดแบบฟอรม ไดที่ www.amwayshopping.com) 5. ชําระดวยบัตรเครดิต/วีซา/มาสเตอรการด

6. ชําระผานบริการ K-mBanking (สําหรับมือถือทุกระบบ) 7. ชําระผาน ATM SIM (สําหรับมือถือระบบ Dtac เทานั้น) ในการชําระเงินผานบริการธนาคารตางๆ ทานจะตองโทร.สํารองทีน่ ง่ั กอน การชําระเงิน และสามารถติดตอขอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ ผนกบริการธุรกิจ สํานักงานใหญ กรณีทต่ี อ งการรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขาอืน่ ๆ ทานสามารถแจงความจํานงไดที่ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทําการ และติดตอรับใบเสร็จรับเงินทีแ่ อมเวย ช็อป สาขานัน้ หลังจากการแจงประมาณ 7 วันทําการ

การเขาฝกอบรม 1. ผูเ ขา รว มฝฝกอบรมจะตอ งเปนนักธุรกิจแอมเวยเทานัน้ (กรณีผสู มัครรวม แตยงั ไมไดเพิม่ ชือ่ ตามระเบียบของบริษทั ไมสามารถเขารวมฝกอบรมได) 2. ตองแสดงบัตรประจําตัวนักธุรกิจแอมเวยและใบเสร็จรับเงินคาฝกอบรม เปนหลักฐานในการลงทะเบียน 3. ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรอบการเขาฝกอบรมโดยมิไดแจงใหบริษัท ทราบกอนวันฝกอบรม

4. 5. 6. 7.

นักธุรกิจแอมเวยจะตองลงทะเบียนดวยตนเองเทานั้น กรุณางดการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดในระหวางการฝกอบรม กรุณามาลงทะเบียนและรับเอกสารกอนเริ่มการฝกอบรม 15 นาที หามนําเด็กและผูไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม


หลักสูตรการอบรมนิวทริไลท แผนกฝกอบรมผลิตภัณฑไดจัดแผนหลักสูตรการเรียนรูนิวทริไลทอยางเปนลําดับขั้น โดยแบงเปน 3 หลักสูตรหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรขอมูลพืน้ ฐาน เหมาะสําหรับผูต อ งการเริม่ ตนเรียนรูค วามรูพ น้ื ฐานทางดานรางกายมนุษย สรีรวิทยา กายวิภาค โภชนาการ และเรือ่ งราวแบรนด นิวทริไลทพน้ื ฐาน เหมาะสําหรับผูเ ริม่ ตน ทีไ่ มมคี วามรูพ น้ื ฐานในหัวขอขางตน แบงเปน 2 หลักสูตร คือ เริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 1 และเริม่ ตนธุรกิจนิวทริไลท 2

หลักสูตรขอมูลเฉพาะทาง* เปนการเรียนรูข อ มูลลงลึกดานการดูแลสุขภาพในแตละสวนของรางกาย เหมาะสําหรับผูท ผ่ี า นหลักสูตรขอมูล พืน้ ฐานแลว และ/หรือ มีความรูพ  น้ื ฐานและประสงคทจ่ี ะเพิม่ เติมความรูเ ฉพาะดานมากขึน้ แบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก สุขภาพหั วใจและ หลอดเลือด โภชนาการเพือ่ สุขภาพผูห ญิงและกระดูก โภชนาการเพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนัก และโภชนาการเพือ่ ตานอนุมลู อิสระ

หลักสูตรขอมูลพิเศษ* จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู ในดานโภชนาการเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งในแตละชวงเวลาจะมีวิทยากรใหมๆ เขารวมบรรยาย เพิ่มเติม ทําให ไดเนือ้ หาหลากหลายและทันสมัย เหมาะสําหรับผูผ า นหลักสูตรขอมูลพืน้ ฐานและขอมูลเฉพาะทางมาแลว

* หลักสูตรเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สําหรับนักธุรกิจแอมเวยทป่ี ระสงคเขาลงเรียนหลักสูตรตางๆ ของนิวทริไลทนน้ั แผนกฝกอบรม ผลิตภัณฑขอแนะนําใหเขาฝกอบรมตามลําดับขั้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรูดังนี้

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 ปจจุบนั กระแสความสนใจเรือ่ งสุขภาพเปนสิง่ ทีเ่ ราปฏิเสธไมได และการมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงก็เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเราใชชวี ติ ไดอยางมีความสุข ปจจัยหนึง่ ที่ทําใหเรามีรางกายที่แข็งแรงคือ การที่เราตองรูจักรางกายของเราเองและมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่ทําใหรางกายแข็งแรงดวย ในการอบรม หลักสูตรนี้ทานจะไดเรียนรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาของรางกาย รวมถึงภาพรวมของโภชนาการพื้นฐานที่ทําใหรางกายดํารงอยูได รหัสจองฝกอบรม 13-0950 13-0951 13-0952 13-0953 13-0954 13-1025 13-1026 13-1027 13-1028 13-1029

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย.

อ. พฤ. ศ. อ. ศ. จ. อ. พ. พฤ. พฤ.

4 6 7 11 14 7 8 9 10 17

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

กาฬสินธุ กําแพงเพชร กรุงเทพฯ ระนอง กรุงเทพฯ สกลนคร ลพบุรี กรุงเทพฯ ภูเก็ต กรุงเทพฯ

หองดอกเกด โรงแรมริมปาว หองนครชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองรังสรรค โรงแรม ทิ นิ ดี ระนอง หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองแวรซายส โรงแรมสกลแกรนดพาเลซ หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอี นิ นรสี อรท หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

13 - 14 ก.ย. 54

15 ก.ย. 54

13 - 14 ต.ค. 54

15 ต.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 1 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูพื้นฐานระบบกายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตนของระบบยอยอาหาร

4. ความรู โภชนาการพืน้ ฐานเพือ่ การดํารงชีวติ 5. ความรูแบรนดนิวทริไลท

เริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 สารอาหารเพื่อการดํารงชีวิตสําหรับมนุษยมีหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุมได 3 กลุม คือ แมคโครนิวเทรียนท ไมโครนิวเทรียนท และ ไฟโตนิวเทรียนท ดังนั้น ผูที่ตองการใหรางกายแข็งแรงจึงจําเปนที่ตองเรียนรูหลักสูตรนี้ โดยจะไดรับความรูที่ลงลึกถึงสารอาหารประเภท โปรตีน วิตามิน และเกลือแรชนิดตางๆ รวมถึงสารไฟโตนิวเทรียนทที่มีประโยชนตอรางกาย รหัสจองฝกอบรม 13-1008 13-1009 13-1010 13-1011 13-1012 13-1030 13-1031 13-1032 13-1033 13-1034

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย.

ส. พ. อ. พฤ. ศ. พฤ. ศ. ส. อา. จ.

8 19 25 27 28 10 18 26 27 28

เวลา

จังหวัด

สถานที่

13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น.

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กาฬสินธุ กําแพงเพชร ระนอง กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ลพบุรี สกลนคร ภูเก็ต

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองดอกเกด โรงแรมริมปาว หองนครชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล หองรังสรรค โรงแรม ทิ นิ ดี ระนอง หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองเจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินนรีสอรท หองแวรซายส โรงแรมสกลแกรนดพาเลซ หองพระพิทักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเมโทรโพล

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือฝกอบรมการเริ่มตนธุรกิจนิวทริไลท 2 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. ความรูเกี่ยวกับสารอาหารโปรตีน วิตามิน และเกลือแร

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 19 - 20 ก.ย. 54

21 ก.ย. 54

5 - 6 ต.ค. 54

7 ต.ค. 54

18 - 19 ต.ค. 54

20 ต.ค. 54

7 - 8 พ.ย. 54

9 พ.ย. 54

4. ความรูเกี่ยวกับสารไฟโตนิวเทรียนท 5. ความรูเกี่ยวกับแบรนดนิวทริไลท

October 2011

79


สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Heart & Health) โรคหัวใจเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของคนไทยและประชากรในประเทศที่พัฒนาแลว มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรม การบริโภคทีไ่ มถกู ตอง ไมออกกําลังกายเลย การเรียนรูเ กีย่ วกับสาเหตุของโรคนีแ้ ละการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคทีด่ ี ตลอดจน ขอมูลเกีย่ วกับอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ ระบบการทํางานของหัวใจจากวิทยากรของบริษทั จะชวยใหคณ ุ ดูแลสุขภาพของหัวใจไดอยางถูกตอง รหัสจองฝกอบรม 13-1013 13-1014 13-1035

เดือน วัน วันที่ ต.ค. จ. ต.ค. จ. พ.ย. ศ.

เวลา

3 18.00 - 21.00 น. 17 18.00 - 21.00 น. 4 18.00 - 21.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิผ์  ูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

จังหวัด

สถานที่

เชียงใหม พิจิตร ขอนแกน

หองบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว หองมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพลาซา หองหลักเมือง โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 14 - 15 ก.ย. 54 16 ก.ย. 54 27 - 28 ก.ย. 54 29 ก.ย. 54 10 - 11 ต.ค. 54 12 ต.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูเ รือ่ งอุบตั กิ ารณการเกิดโรคหัวใจ และพยาธิสภาพของโรคหัวใจและหลอดเลือดทีเ่ กิดจากโภชนาการทีไ่ มเหมาะสม 3. เรียนรูเรื่องโภชนาการทีเ่ หมาะสมตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม

โภชนาการเพื่อสุขภาพผูหญิงและกระดูก จากสภาวะปจจุบนั ทีม่ สี ภาพสังคมเรงรีบ ภาวะการไดรบั โภชนาการทีไ่ มสมดุลจึงเปนประเด็นสําคัญของสุขภาพผูห ญิง นอกจากนี้ ปญหาของอาหารในปจจุบนั รวมถึงสภาพการใชชวี ติ ยังเปนอีกสวนหนึง่ ทีม่ ผี ลกับสุขภาพกระดูก เพือ่ เปนการสรางความรูท ถ่ี กู ตอง ในการดูแลสุขภาพของผูหญิงและกระดูก ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

13-1015 ต.ค. ศ. 13-1016 ต.ค. ส. 13-1036 พ.ย. ศ. เงื่อนไขการจองการฝกอบรม

เวลา

14 18.00 - 21.00 น. 15 13.00 - 16.00 น. 25 18.00 - 21.00 น.

จังหวัด

สถานที่

สตูล อุตรดิตถ กรุงเทพฯ

หองตะรุเตา โรงแรมพินนาเคิล หองกินรี โรงแรมสีหราช หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย สิ่งที่ทานจะไดรับ

1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผฝู กอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 26 - 27 ก.ย. 54

28 ก.ย. 54

7 - 8 พ.ย. 54

9 พ.ย. 54

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรู ในการดูแลตัวเองในกลุมผูหญิงและกระดูก

โภชนาการเพื่อการควบคุมและลดนํ้าหนัก ภาวะนํ้าหนักเกินหรือความอวน ไมเพียงกอปญหาดานสุขภาพ แตยังสงผลตอจิตใจ กอใหเกิดความไมมั่นใจในรูปรางและการดํารงชีวิต การแกปญ  หาโดยการลดความอวนอยางผิดๆ ยิง่ ทําใหเกิดผลเสียมากขึน้ คือ นอกจากจะรักษานํา้ หนักทีล่ ดลงมาไมไดแลวยังอาจจะยิง่ กลับ มาอวนกวาเดิม การมีความรูความเขาใจเรื่องสารอาหารที่ถูกตอง จะชวยใหผูที่ตองการลดนํ้าหนักสามารถลดนํ้าหนักไดอยางยั่งยืนควบคู ไปกับการรับประทานอาหารอยางมีความสุข รวมถึงตลาดผลิตภัณฑเพือ่ การควบคุมและลดนํา้ หนักก็มอี ตั ราการเติบโตอยางมากในปจจุบนั จึงขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยเขารวมการฝกอบรมจากวิทยากรและบริษทั เพือ่ ไดรบั ความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองและสามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

13-1017 ต.ค. ศ. 13-1018 ต.ค. ศ. 13-1019 ต.ค. พ. 13-1037 พ.ย. พฤ. 13-1038 พ.ย. ศ. 13-1039 พ.ย. อา. เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท

7 7 26 3 11 20

เวลา

จังหวัด

18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น.

นครพนม พะเยา พัทลุง เพชรบูรณ ศรีสะเกษ กรุงเทพฯ

สถานที่

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

หองยูงทอง โรงแรมนครพนมริเวอรวิว 15 - 16 ก.ย. 54 17 ก.ย. 54 หองเบญจรงค โรงแรมเกทเวย หองเพชรสุกานต โรงแรมชัยคณาธานี 6 - 7 ต.ค. 54 8 ต.ค. 54 หองพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล 10 - 11 ต.ค. 54 12 ต.ค. 54 หองศรีพฤทเธศวร โรงแรมเกษศิริ 18 - 19 ต.ค. 54 20 ต.ค. 54 26 - 27 ต.ค. 54 28 ต.ค. 54 หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย สิ่งที่ทานจะไดรับ 2. บริษัทใหสิทธิ์ผฝู กอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 1. คูมือและเอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูวิธีการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมนํ้าหนัก

โภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระ (The Power of Antioxidant) อนุมลู อิสระ ตนเหตุของริว้ รอย ความแกชรา หรือแมแตโรคเรือ้ รังตางๆ เปนสิง่ ทีค่ ณ ุ ไมอาจหลีกเลีย่ งได เพราะทุกๆ วันเราตองเผชิญกับ อนุมูลอิสระจากมลภาวะ แสงแดด อาหาร หรือแมแตอากาศที่เราหายใจก็สามารถกอใหเกิดอนุมูลอิสระทั้งสิ้น รวมเรียนรูการปกปอง ตนเองจากอนุมลู อิสระซึง่ เปนตนเหตุของปญหาสุขภาพดวยสารตานอนุมลู อิสระ (Antioxidant) เกราะปกปองทีค่ ณ ุ มองไมเห็น พรอมทัง้ เรียนรูโภชนาการเพื่อตานอนุมูลอิสระที่เขาใจงาย และนําไปประยุกต ใช ได ในชีวิตประจําวันเพื่อใหคุณมีสุขภาพดีทุกวัน รหัสจองฝกอบรม

13-1020 ต.ค. พฤ. 13-1021 ต.ค. ศ. 13-1040 พ.ย. อา. 13-1041 พ.ย. พ. เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท

80

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 13 18.00 - 21.00 น. มุกดาหาร หองสรอยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด 21 - 22 ก.ย. 54 23 ก.ย. 54 21 18.00 - 21.00 น. กรุงเทพฯ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย 3 - 4 ต.ค. 54 5 ต.ค. 54 13 13.00 - 16.00 น. เลย หองชัยพฤกษ โรงแรมเลยพาเลซ 19 - 20 ต.ค. 54 21 ต.ค. 54 23 18.00 - 21.00 น. กระบี่ หองธารา โรงแรมมาริไทม ปารคแอนดสปา รีสอรท 27 - 28 ต.ค. 54 29 ต.ค. 54 สิ่งที่ทานจะไดรับ 2. บริษัทใหสิทธิ์ผฝู กอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 1. คูมือและเอกสารประกอบการบรรยาย 2. เรียนรูวิธีการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมนํ้าหนัก

เดือน วัน วันที่

October 2011

เวลา

จังหวัด

สถานที่

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม


โภชนาการเพื่อสุขภาพทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอยางมากในปจจุบัน การมีเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยอํานวยความสะดวกมากขึ้น ทําใหความเปน ธรรมชาติที่เราเคยมีชีวิตอยูดวยนั้นหางหายไป ตัวอยางหนึ่งที่ดีคือ อาหารการกินที่มีเนื้อสัตวมากขึ้น ผักและผลไมหายไปจาก มือ้ อาหาร จึงเปนสาเหตุหนึง่ ของความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอยางมากในผูค นปจจุบนั ไมเพียงแตระบบทางเดินอาหาร เทานั้นที่ไดรับผลกระทบ ระบบอื่นคือระบบทางเดินหายใจก็เชนกัน ดังจะเห็นไดวาปจจุบันพบผูคนที่เปนภูมิแพอากาศมากขึ้น เพื่อสุขภาพสมบูรณสูงสุดของเราทุกคน ขอเรียนเชิญนักธุรกิจแอมเวยทุกทานเรียนรูโภชนาการเพื่อการดูแลทางเดินอาหารและ ทางเดินหายใจ ดวยโภชนาการจากใยอาหาร พิเคา เพรโต อะเซโรลา เชอรรี และซินนามอน จากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม 13-1024 13-1044 13-1045

เดือน วัน วันที่ ต.ค. อา. พ.ย. พฤ. พ.ย. อา.

เวลา

16 13.00 - 16.00 น. 24 18.00 - 21.00 น. 27 13.00 - 16.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท

จังหวัด

สถานที่

ขอนแกน สุโขทัย กรุงเทพฯ

หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส หองสวรรคโลก โรงแรมไพลิน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 27 - 28 ก.ย. 54 29 ก.ย. 54 27 - 28 ต.ค. 54 29 ต.ค. 54 9 - 10 พ.ย. 54 11 พ.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

2. บริษัทใหสิทธิ์ผฝู กอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

โภชนาการเพื่อสุขภาพดวงตา สมอง และพลังงาน ดวงตาและสมองเปนสองอวัยวะสําคัญที่เราใชงานเกือบตลอดเวลาแตมักถูกมองขาม การใชชีวิตในปจจุบันที่เปลี่ยนไป จากเดิมมาก เชน การทํางานหนาจอคอมพิวเตอรและการดูโทรทัศน ทําใหใชงานดวงตามากขึ้น ภาวะโลกรอนทําให ไดรับความเขมของแสงมากขึ้น รวมถึงการใช ชีวิตอยางเรงรีบ ตองทํางานแขงกับเวลา ทําใหรางกายตองใชสมองและ พลังงานมากกวาเดิม ดังนั้น โภชนาการเพื่อการดูแลสุขภาพดวงตา สมอง และพลังงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ขอเชิญรวมเรียนรู โภชนาการและสารอาหารจากธรรมชาติ ไดแก สารสกัดจากบิลเบอรรี สารสกัดลูทีน โสมไซบีเรีย และสารสกัดจากแปะกวย จากวิทยากรของบริษัท รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 15 - 16 ก.ย. 54 17 ก.ย. 54 21 - 22 ก.ย. 54 23 ก.ย. 54 10 - 11 ต.ค. 54 12 ต.ค. 54 18 - 19 ต.ค. 54 20 ต.ค. 54

13-1022 ต.ค. พ. 5 18.00 - 21.00 น. กาญจนบุรี หองเอ็มเมอรัลด โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว 13-1023 ต.ค. พฤ. 13 18.00 - 21.00 น. กรุงเทพฯ หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย 13-1042 พ.ย. พ. 2 18.00 - 21.00 น. เชียงราย หองดอยตุง 2 โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท 13-1043 พ.ย. พฤ. 10 18.00 - 21.00 น. นครราชสีมา หองสุรนารี บี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช เงื่อนไขการจองการฝกอบรม สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 1. คาฝกอบรมทานละ 100 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผฝู กอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

ความออนเยาว…ไมยากอยางที่คิด (Anti - Aging) การมีชีวิตที่ยืนยาวและความออนเยาวเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา แตทานทราบหรือไมวามีแนวทาง ใดบางที่จะทําใหเรายังคงความออนเยาวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ พบกับเนื้อหาที่เขมขนเพื่อการดํารง ความออนเยาวดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับแตละบุคคล จากคณาจารยเฉพาะทางดานเวชศาสตร ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ โดย ศ.ดร.ธัมทิวัตถ นรารัตนวันชัย อาจารยคณะเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟู สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

รหัสจองฝกอบรม 13-1005 13-1006 13-1007

เดือน วัน วันที่ ต.ค. อา. ต.ค. ศ. ต.ค. จ.

เวลา

2 9.30 - 16.00 น. 7 9.30 - 16.00 น. 10 9.30 - 16.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 500 บาท 3. ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารวาง 1 มื้อ

จังหวัด

สถานที่

สงขลา พิษณุโลก อุบลราชธานี

หองตะกั่วปา โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ หองวังพิกุล โรงแรมอมรินทร ลากูน หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

2. ผูที่สมัครตั้งแต 12 - 18 ก.ย. 54 ชําระคาฝกอบรมเพียง 400 บาท 4. บริษัทใหสิทธิ์ผฝู กอบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

12 - 13 ก.ย. 54

14 ก.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 2. ความรูเรื่องการชะลอวัย October 2011

81


รวมอัพเดทเทรนดแฟชั่นและเมคอัพที่ชวยเติมเต็มความงามใหโดดเดนอยางนาประทับใจกับ อารทิสทรี ฟอลล คัลเลอร คอลเล็คชั่น 2011 ที่สรรคสรางขึ้นอยางสมบูรณแบบดวยความคลาสสิกและเสนหที่ไรกาลเวลา ซึ่งให ผลลัพธคือ ความเรียบเกและหรูหราในสไตลแคชเมียร ดวยเบค อาย แชโดว ทริโอ, เบค ชีค และสลิม ลิป คัลเลอร พรอมดวยผลิตภัณฑใหมลาสุด ดินสอเขียนคิ้วแบบอัตโนมัติ, ดินสอเขียนขอบตาแบบอัตโนมัติ และดินสอเขียนขอบปากแบบอัตโนมัติ โดยอาจารยกมล ฉัตรเสน เมคอัพอารทิสตชั้นนําของเมืองไทย ทานจะมาสาธิตการแตงหนาสําหรับฤดูกาลนี้เพื่อใหคุณไมตกเทรนด และชวยใหการแตงหนาของคุณไมใช เรื่องยากอีกตอไป พิเศษสุด! ทานจะไดรวมกิจกรรมฝกแตงหนาในสไตล “เฉิดฉายสไตลแคชเมียร ” พรอมสิทธิ์เขารวมประกวด การแตงหนา “อารทิสทรี ฟอลล คัลเลอร คอลเล็คชั่น 2011” เพื่อลุนรับของรางวัล

อาจารยกมล ฉัตรเสน เมคอัพอารทสิ ตชอ่ื ดังของประเทศไทย ผูท บ่ี รรดาเกจิอาจารยในวงการเมคอัพตางยกใหเปนเซียนทาง ดานการแตงหนา ดวยประสบการณกวา 20 ปในการแตงหนาทัง้ ตามแค็ตวอลค นิตยสารชัน้ นําตางๆ ดารา นางแบบ นายแบบ ชือ่ ดังในวงการบันเทิง และวงการแฟชัน่ ทัง้ หลาย ตางไดเคยเห็นฝมอื ชัน้ ครูของอาจารยกมล ฉัตรเสน มาแลวทัง้ นัน้ รหัสจองฝกอบรม 11-1122 11-1123 11-1124 11-1125

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค.

พฤ. พฤ. ศ. ศ.

เวลา

20 9.30 - 12.30 น. 20 13.30 - 16.30 น. 21 9.30 - 12.30 น. 21 13.30 - 16.30 น.

จังหวัด

กรุงเทพฯ

สถานที่

หองแกรนดรชั ดาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

3 - 4 ต.ค. 54

5 ต.ค. 54

เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน 3. เพื่อใหการฝกอบรมเปนไปอยางสมบูรณแบบ ผูเขาอบรมตองเตรียมอุปกรณที่ทานตองใชใหพรอม ตามเอกสารแนบซึ่งทานสามารถขอรับไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือ ตรวจสอบไดทาง https://www.amwayshopping.com/amwayshopping-frontend/shopping/LoginPage

82

October 2011


ไขความลับสูค วามงามในวันสําคัญของหญิงสาว กับการแตงหนาเจาสาว ในสไตลเจาหญิงตามเทรนดการแตงหนาเจาสาวสุดฮิตสําหรับปนี้ เครือ่ งสําอางอารทสิ ทรีขอเสนอคอรสการฝกอบรมการแตงหนาเจาสาว เพือ่ เติมเต็มแรงบันดาลใจ ซึง่ ไดจากงานแตงงานสุดอลังการของเจาชาย วิลเลีย่ ม กับเคท มิดเดิลตัน ดวยผลิตภัณฑ อารทสิ ทรี ฟอลล คัลเลอร คอลเล็คชั่น 2011 และกลุมผลิตภัณฑสีสันของอารทสิ ทรี โดย อาจารยกมล ฉัตรเสน และอาจารยทศั นพงษ สวัสดิพงษ สองเมคอัพ อารทสิ ตชน้ั นําในการแตงหนาเจาสาวของเมืองไทย ทีจ่ ะมาสอนเทคนิค การแตงหนาเจาสาวอยางมืออาชีพ พรอมคําแนะนําในการเลือกทรงผม เจาสาวทีเ่ หมาะกับตัวคุณ เพือ่ แปลงโฉมคุณใหกลายเปนเจาสาวทีส่ งางาม ดุจดัง่ เจาหญิงจนทุกคนตองอิจฉา รวมเก็บภาพความทรงจํากับซุม แตงงาน ทีท่ างอารทสิ ทรีจดั เตรียมไวเพือ่ คุณ พรอมสิทธิเ์ ขารวมประกวดการแตงหนา “อารทสิ ทรี ฟอลล คัลเลอร คอลเล็คชัน่ 2011” เพือ่ ลุน รับของรางวัล

พบกับ 2 กูรดู า นการแตงหนาเจาสาว ดวยประสบการณ ในการแตงหนาเจาสาวกวา 20 ป อาจารยกมล ฉัตรเสน เมคอัพอารทิสตชื่อดังที่ในวงการแตงหนาเจาสาวไมมี ใครไมรูจัก ดวยสไตลการแตงหนาที่เปนเอกลักษณ สวยหวาน เรียบและหรูหรา และอาจารยทศั นพงษ์ สวัสดิพงษ์ เมคอัพอารทสิ ตที่ฝากผลงานมากมายไวกับนิตยสาร we และ wedding

รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

จังหวัด

สถานที่

11-1126

พ.ย. พ.

2 10.00 - 16.00 น.

สงขลา

หองจุติ โรงแรมหรรษา เจ.บี.หาดใหญ

11-1127

พ.ย. อ.

8 10.00 - 16.00 น.

ขอนแกน

หองศรีจันทร โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแกน

11-1128

พ.ย. พฤ.

10 10.00 - 16.00 น.

เชียงใหม

หองรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหมออคิด

11-1129

พ.ย.

จ.

14 10.00 - 16.00 น.

11-1130

พ.ย. อ.

15 10.00 - 16.00 น.

11-1131

พ.ย. พ.

16 10.00 - 16.00 น.

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

12 - 13 ต.ค. 54 กรุงเทพฯ

14 ต.ค. 54

หองแกรนดรชั ดาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

หมายเหตุ อาจารยผูสอน : รอบกรุงเทพฯ สอนโดยอาจารยทัศนพงษ สวัสดิพงษ รอบตางจังหวัด สอนโดยอาจารยกมล ฉัตรเสน เงื่อนไขการจองฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 400 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน 3. ผูฝกอบรม 1 ทาน สามารถพานางแบบที่ใชฝกแตงหนาเจาสาวในชวงบายมาไดทานละ 1 คน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใหเฉพาะผูเขาฝกอบรมเทานั้นที่สามารถเขาฟงการฝกอบรมแตงหนา เจาสาวในชวงเชาได 4. เพื่อใหการฝกอบรมเปนไปอยางสมบูรณแบบ ผูเขาอบรมตองเตรียมอุปกรณที่ทานตองใชใหพรอม ตามเอกสารแนบซึ่งทานสามารถขอรับไดที่แอมเวย ช็อป ทุกสาขา หรือตรวจสอบไดทาง https://www.amwayshopping.com/amwayshopping-frontend/shopping/LoginPage

October 2011

83


ผลิตภัณฑอารทสิ ทรี แตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส การฝกอบรมนีเ้ หมาะสําหรับผูท ไ่ี มมพี น้ื ฐานการแตงหนามากอน หรือผูท ต่ี อ งการเริม่ ทําธุรกิจในกลุม ผลิตภัณฑสสี นั ในคอรสนี้ จะทําใหคณ ุ เขาใจวลีทว่ี า “รองพืน้ สวย...มีชยั ไปกวาครึง่ ” อยางถองแทและสามารถทําไดจริงดวยตัวคุณเอง รหัสจองฝกอบรม 11-1106 11-1107 11-1108 11-1117 11-1118 11-1119

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. พ.ย.

อา. ส. ส. อา. อา. อา.

2 15 15 13 13 20

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

กรุงเทพฯ เชียงใหม กาญจนบุรี กรุงเทพฯ ยโสธร สตูล

หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองชางกระ โรงแรมเชียงใหมออคิด หองเอ็มเมอรัล โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองทับทิม เอ บี โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด หองตะรุเตา โรงแรมพินนาเคิล

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 8 - 9 ก.ย. 54 10 ก.ย. 54 26 -27 ก.ย. 54

28 ก.ย. 54

19 - 20 ต.ค. 54

21 ต.ค. 54

26 - 27 ต.ค. 54

28 ต.ค. 54

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม

สิ่งที่ทานจะไดรับ

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม

1. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

7. ชมการสาธิตขัน้ ตอนการแตงหนาขัน้ พืน้ ฐาน 1. เรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี 8. ทดลองปฏิบตั แิ ตงหนาตัวเองใหสวยในแบบที่ 2. หลักเกณฑการแบงประเภทของครีมรองพื้น เปนคุณ โดยการดูแลและแนะนําอยางใกลชดิ 3. เทคนิคการเลือกครีมรองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิว จากผูเ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะ 4. ทฤษฎีสีผิวหรืออันเดอรโทน 9. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทสิ ทรีการ 5. ทฤษฎีการใชสีสันในการแตงหนา แตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส 6. คูมือขอมูลผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรี ชุดสีสันทั้งหมด

1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ ถนอมผิวอารทิสทรีที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี

ผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส (ปรับปรุงใหม)

โอกาสอันดีเยีย่ มสําหรับผูต อ งการเริม่ ตนธุรกิจความงามอยางงดงาม เรียนรูข อ มูลผลิตภัณฑถนอมผิวของ อารทิสทรี เรื่องราวของผิว และนวัตกรรมแหงความงามจากอารทิสทรี เพื่อการดูแลผิวของคุณ พรอมรวม ฝกฝนวิเคราะหประเภทผิวและการนวดหนาสูผ วิ สวยใสดวยตนเอง เรียนรูเ ทคนิคการเริม่ ตนธุรกิจความงาม ดวยผลิตภัณฑถนอมผิวของอารทิสทรี จากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท รหัสจองฝกอบรม 11-1102 11-1103 11-1104 11-1105 11-1113 11-1114 11-1115 11-1116

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย.

อา. อา. พ. ส. ส. อา. อา. อา.

2 2 12 15 5 6 6 13

เวลา

จังหวัด

สถานที่

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

ชัยนาท รอยเอ็ด กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ลําปาง กรุงเทพฯ อุบลราชธานี อุตรดิตถ

หองโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี หองประดับทอง โรงแรมเพชรรัชตการเดน หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองสมพร โรงแรมคุมสุพรรณ หองเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร หองฝกอบรมชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย หองบอลรูม ซี โรงแรมลายทอง หองกินรี โรงแรมสีหราช

ชุดวิเคราะหสภาพผิว

คูมืออารทิสทรี เอพีแอลเอส ถนอมผิว 1 และ 2

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 8 - 9 ก.ย. 54 10 ก.ย. 54 22 -23 ก.ย. 54 27 -28 ก.ย. 54

24 ก.ย. 54 29 ก.ย. 54

11 - 12 ต.ค. 54

13 ต.ค. 54

19 - 20 ต.ค. 54

21 ต.ค. 54

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม

สิ่งที่ทานจะไดรับ

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม

1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์  ฝู ก อบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

1. เรียนรูเรื่องราวของแบรนดอารทิสทรี ความรูเรื่องผิวพรรณ ปจจัยที่มีผลกระทบ ตอผิว ปญหาทีม่ กั เกิดกับผิว นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรอนั ลํา้ สมัยจากอารทสิ ทรี และขอมูลเบือ้ งตนของกลุมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทิสทรีทุกกลุม 2. คูมืออารทิสทรีเอพีแอลเอส (ผลิตภัณฑถนอมผิว) 2 เลม (ผลิตภัณฑ 1 เลม/ความรูทั่วไป 1 เลม) 3. ใหม! วิเคราะหประเภทของผิวและฝกฝนการนวดหนาสูผ วิ สวยใสดวยตนเอง 4. ใหม! เรียนรูเทคนิคการเริ่มตนธุรกิจความงามจากอารทิสทรี บิวตี้ ทาเลนท 5. ใบประกาศนียบัตรผานการฝกอบรมผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรี เอพีแอลเอส

1. ผลิตภัณฑทําความสะอาดเครื่องสําอาง อาย แอนด ลิป เมคอัพ รีมูฟเวอร และเจนเทิล แอคชั่น เมคอัพ รีมูฟเวอร 2. ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิวอารทสิ ทรีท่ี ใชประจําวัน 3. โพลิชชิ่ง สครับ หรือพอร เคล็นซิ่ง มาสค 4. มอยสเจอร อินเทนส มาสค 5. ครีมมี่ มาสซาจ 6. กระจก ผาคลุมไหล และผาคาดผมอารทิสทรี 7. สําลี ทิชชู ไมพนั สําลี ฟองนํา้ และอางนํา้ พลาสติกสําหรับรองนํา้ เพื่อทําความสะอาดหนา

ผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ เปนคอรสทีเ่ หมาะสําหรับผูท ผ่ี า นการอบรมการแตงหนาสีสนั ขัน้ พืน้ ฐาน เอพีแอลเอส มาแลว และตองการเรียนรูเ ทคนิคการ แตงหนาเพิม่ เติม เพือ่ ใหสามารถสาธิตการแตงหนาขณะนําเสนอสินคาไดอยางมัน่ ใจ และดูมคี วามเปนมืออาชีพมากยิง่ ขึน้ รหัสจองฝกอบรม 11-1109 11-1110 11-1120 11-1121

84

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย.

ส. อา. อา. ส.

8 16 20 26

เวลา

จังหวัด

10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.00 น.

นครสวรรค กรุงเทพฯ อุดรธานี กรุงเทพฯ

อาจารยนก ณฤทธิ์ แสงสุวรรณ

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) หองดุสิตารมเยศ โรงแรมพิมาน 14 - 15 ก.ย. 54 16 ก.ย. 54 หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย 28 - 29 ก.ย. 54 30 ก.ย. 54 หองเดอะคริสตัล ท็อป โรงแรมประจักษตรา ดีไซน โฮเทล 26 - 27 ต.ค. 54 28 ต.ค. 54 หองฝกอบรม ชั้น 2 สํานักงานใหญแอมเวย 8 - 9 พ.ย. 54 10 พ.ย. 54 สถานที่

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม

สิ่งที่ทานจะไดรับ

อุปกรณที่ตองเตรียมมาในวันฝกอบรม

1. คาฝกอบรมทานละ 350 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. ผูเขาอบรมตองผานการฝกอบรมการแตงหนา สีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส มาแลว

1. วิธีการวัดสัดสวนใบหนา 2. การวิเคราะหรูปหนาและจุดเดนบนใบหนาของแตละคน 3. หลักการแกไขรูปหนาดวยการใชแสงเงา (เฉดดิง้ และไฮไลท) 4. ทฤษฎีการแกไขรูปคิ้ว ตา แกม และปาก ในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด 5. ชมการสาธิตการแตงหนาขั้นสูง 6. ปฏิบัติการแตงหนาสีสันขั้นสูง พรอมการดูแลอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญ 7. คูมือการฝกอบรมเทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ 8. ใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑอารทิสทรี เทคนิคการแตงหนาแบบมืออาชีพ

1. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางอารทิสทรีชุดสีสัน 2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑถนอมผิว ที่ใชประจําวัน 3. ชุดแปรงและกระจกแตงหนาอารทิสทรี 4. ผาคลุมไหลและผาคาดผมอารทิสทรี 5. ใบมีดกันคิ้ว สําลี ทิชชู และไมพันสําลี 6. ใบประกาศนียบัตรการแตงหนาสีสันขั้นพื้นฐาน เอพีแอลเอส

October 2011

กรุณาวางแผนและสํารองที่นั่งลวงหนา เพื่อไมใหพลาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรม


Absolute Cooking @ iCook Studio

1. คอรสพื้นฐาน เนนเรื่องคุณสมบัติและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ เหมาะสําหรับผูที่ตองการเพิ่มพูนความรู เกี่ยวกับกลุมผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก รวมถึงการดูแลรักษาเพื่อใหเขาใจกลุมผลิตภัณฑ ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก ใหมากขึ้น และชมการสาธิตการปรุงอาหารเมนูงายๆ 2. คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ โดย iCook The Master นักธุรกิจแอมเวยผูเชี่ยวชาญในการทําตลาดกลุม ผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก เหมาะสําหรับนักธุรกิจแอมเวยที่มีความรูเกี่ยวกับกลุมผลิตภัณฑ ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก ในระดับพื้นฐานแลว และตองการเพิ่มเติมความรูในมิติของวิธีการนําเสนอ และเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากขึ้นโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ พรอมสาธิตการปรุงอาหารที่แสดงประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑไดดี 3. คอรสนักปรุงมือใหม (Cooking Class) • เหมาะสําหรับนักธุรกิจแอมเวย สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปทีม่ คี วามสนใจการปรุงอาหาร และตองการเพิม่ พูน ทักษะการปรุงอาหารใหหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนเรียนรูเทคนิคการจัดตกแตงอาหารใหสวยงาม • ทานจะไดลงมือปรุงอาหารดวยตัวเองในเมนูแสนอรอยทีท่ าํ ไดงา ยและสนุกสนาน ดวยกลุม ผลิตภัณฑชดุ ภาชนะ ประกอบอาหาร ไอคุก เพื่อพัฒนาฝมือและเทคนิคการทําอาหารประหนึ่งเชฟมือโปร รหัสจองฝกอบรม 15-0283 15-0284 15-0285 15-0286 15-0287 15-0288 15-0293 15-0294 15-0295 15-0296

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย.

อ. อ. พฤ. พฤ. พฤ. พฤ. อ. อ. อ. อ.

4 4 6 6 20 20 15 15 22 22

เวลา

หัวขอการฝกอบรม

10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น. 10.00 - 13.00 น. 15.00 - 18.00 น.

เงื่อนไขการจองฝกอบรม คอรสพื้นฐาน 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ 1. จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 25 ทาน/รอบ 2. คาฝกอบรมทานละ 300 บาท 3. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 4 ทาน ตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

คอรสพื้นฐาน

15 - 16 ก.ย. 54

17 ก.ย. 54

คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ

15 - 16 ก.ย. 54

17 ก.ย. 54

19 - 20 ต.ค. 54

21 ต.ค. 54

26 - 27 ต.ค. 54

28 ต.ค. 54

คอรสสรางโอกาสทางธุรกิจ

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑเครื่องครัว ไอคุก 2. เอกสารประกอบการอบรม

สถานที่ฝกอบรม iCook Studio สํานักงานใหญแอมเวย ชั้น 1

ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก การฝกอบรมพิเศษทีจ่ ะไดเรียนรูข อ มูลและเทคโนโลยีกลุม ผลิตภัณฑไอคุก ทัง้ หมด ไดแก ไอคุก 21 ชิน้ กระทะทรงโคง ชุดมีด และกรรไกรอเนกประสงค รวมถึงวิธีการทําตลาดสรางโอกาสทางธุรกิจและการเขาถึงกลุมเปาหมาย ตลอดจนเทคนิคการสาธิตการใชผลิตภัณฑ ไอคุกปรุง “เมนูเปดใจ” อาหาร จานอรอยที่ทํางายและรวดเร็ว ทวาสามารถใชเปดใจไดอยางดีโดย “The Duo Master” iCook the Master 2011 ทีมนักธุรกิจแอมเวยผูเชี่ยวชาญใน กลุมผลิตภัณฑไอคุก ซึ่งทั้งหมดนี้ทานจะไดทั้ง “เรียนรู” และ “ลิ้มรสอาหาร” วิทยากรรับเชิญ: “The Duo Master” ทีมผูชนะเลิศคนใหมลาสุด จาก iCook The Master Competition 2011 รหัสจองฝกอบรม 15-0289 15-0290 15-0291 15-0292

เดือน วัน วันที่ ต.ค. ต.ค. ต.ค. ต.ค.

อ. ส. อ. พ.

11 15 18 26

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00 - 21.00 น. 13.00 - 16.00 น. 18.00 - 21.00 น. 18.00 - 21.00 น.

รอยเอ็ด กรุงเทพฯ จันทบุรี อุตรดิตถ

หองประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต การเดน หองธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค หองจุลมณี 3 โรงแรม เค.พี.แกรนด หองสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 200 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผ ู ฝกอบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ) 19 - 20 ก.ย. 54 21 ก.ย. 54 26 - 27 ก.ย. 54

28 ก.ย. 54

6 - 7 ต.ค. 54

8 ต.ค. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก 2. ขอมูลผลิตภัณฑชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุก

October 2011

85


การฝกอบรมผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร เรียนรูขอมูลผลิตภัณฑการเกษตร นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส นิวทริแพลนท เอจี และแอ็ปซา-80 โดยคุณพิชญสณ ิ ี ศิรเิ ขตกรณ วิทยากรของบริษทั พรอมเรียนรูโ อกาส ในการทําธุรกิจผลิตภัณฑเพือ่ การเกษตรโดยนักธุรกิจแอมเวยระดับเพชรคูส องผูส ถาปนา คุณอุไร – คุณสุเทพ คูสกุลนิรันดร และเรียนรูวิธีการใชผลิตภัณฑกับพืชชนิดตางๆ ตลอดจนวิธีการสาธิตจากทีมงานนักธุรกิจแอมเวยเกษตรกรมืออาชีพ รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

16-0049 16-0050 16-0051 16-0052

ต.ค. จ. ต.ค. พ. ต.ค. ศ. ต.ค. จ.

3 5 7 10

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

เวลา

จังหวัด

สถานที่

18.00-21.00 น. 18.00-21.00 น. 18.00-21.00 น. 18.00-21.00 น.

ระยอง สุราษฎรธานี แพร กรุงเทพฯ

หองศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร หองศรีวิชัย โรงแรมวังใต หองสักทอง โรงแรมแมยมพาเลซ หองคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการเดน

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 150 บาท 2. บริษทั ใหสทิ ธิผ์ ฝู ก อบรม 4 ทานตอ 1 สายงาน 3. การฝกอบรมนี้ สมาชิกแอมเวยสามารถเขารวมฝกอบรมได

14 - 15 ก.ย. 54

16 ก.ย. 54

สิ่งที่ทานจะไดรับ • เอกสารประกอบการบรรยาย

การฝกอบรม “เยีย่ มไรชมสวน” ขอเชิญนักธุรกิจแอมเวยผูมีหัวใจรักษการเกษตรรวมเรียนรูและสัมผัสประสบการณจริง ในการเยี่ยมชมไร และสวนของเกษตรกรผูใชผลิตภัณฑสําหรับพืชผลทางการเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และ นิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส โดยการจัดฝกอบรมเยี่ยมไรชมสวนในครั้งนี้ บริษัทจัดใหมีโปรแกรมการ ฝกอบรมดังนี้ วันแรก วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.30-17.00 น. ณ โรงแรมเจาพระยาปารค รวมเรียนรู “วิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการผลิตพืชอยางยั่งยืน” โดย รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา พรอม เรียนรูขอมูลผลิตภัณฑทางการเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส โดยวิทยากรฝกอบรมผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรของบริษัทและคุณลํายอง - คุณสมพงษ บัวพา นักธุรกิจ แอมเวยระดับเพชร ที่จะมารวมแบงปนประสบการณ โอกาสทําตลาดผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร วันที่สอง วันเสารที่ 19 หรือวันอาทิตยที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 7.00 - 19.00 น. จ. ราชบุรี รวมเดินทางเพื่อเยี่ยมไรชมสวน โดยมีจุดหมายการเยี่ยมชมคือ นาขาว พืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง โดยทานจะไดเรียนรูวิธีการใชผลิตภัณฑทางการเกษตรของบริษัทจากเกษตรกรผู ใชโดยตรง รวมถึงได สัมผัสผลผลิตที่ไดจากการใชผลิตภัณฑการเกษตร แอ็ปซา-80 นิวทริแพลนท เอจี และนิวทริแพลนท เอ็นพีเค พลัส รหัสจองฝกอบรม

เดือน วัน วันที่

เวลา

พ.ย. ศ.

18 12.30 - 17.00 น.

พ.ย. ส.

19

พ.ย. ศ.

18 12.30 - 17.00 น.

พ.ย. อา.

20

วันเริ่มเปดสํารองที่นั่งและยืนยันชําระเงิน สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินมั สําหรับ นธอ.ทัว่ ไป (กรณีมที เ่ี หลือ)

จังหวัด

สถานที่

กรุงเทพฯ

หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

ราชบุรี

นาขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง

กรุงเทพฯ

หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค

ราชบุรี

นาขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง

16-0054 7.00 - 19.00 น.

17 - 18 ต.ค. 54

19 ต.ค. 54

16-0055 7.00 - 19.00 น.

เงื่อนไขการจองการฝกอบรม 1. คาฝกอบรมทานละ 1,000 บาท 2. บริษัทใหสิทธิ์ผูเขาฝกอบรม 2 ทานตอ 1 สายงาน 3. ขอสงวนสิทธิ์ใหผูที่ลงชื่อจองฝกอบรมเปนบุคคลเดียวกับผูเดินทางเทานั้น หากชื่อผูเขาฝกอบรม ไมตรงกับชื่อผูเดินทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบหากทําประกันอุบัติเหตุการเดินทางใหกับทาน แตชื่อไมตรงกับผูเดินทางจริง

สิ่งที่ทานจะไดรับ 1. คูมือผลิตภัณฑเพื่อการเกษตร 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. อาหารเชา (อาหารกลอง) อาหารเที่ยง (รับประทานที่รานอาหาร) และอาหารเย็น (อาหารกลอง)

หมายเหตุ * นักธุรกิจแอมเวยทุกทานตองเขาฝกอบรมในวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมเจาพระยาปารค และเลือกเดินทางไปเยี่ยมไรชมสวนที่ จ. ราชบุรี 1 วัน โดยเลือกวันเสารที่ 19 หรือวันอาทิตยที่ 20 พฤศจิกายน 2554 * บริษัทขอความรวมมือทานนักธุรกิจแอมเวยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จองเดินทางฝกอบรมในวันอาทิตยที่ 20 พฤศจิกายน 2554 กอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับทานนักธุรกิจแอมเวย ในตางจังหวัดไดลงจองในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากนักธุรกิจในตางจังหวัดตองมาพักคางคืนนานหากตองเดินทางไปเยี่ยมไรชมสวนในวันอาทิตย

86

October 2011


แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล สํานักงานใหญแอมเวย โทร. 0-2713-8000

แอมเวย ช็อป ธนบุรี โทร. 0-2424-3449 แอมเวย ช็อป ดอนเมือง โทร. 0-2992-6659

แอมเวย ช็อป สุขุมวิท 83 โทร. 0-2730-0907 แอมเวย ช็อป สามพราน โทร. 0-2811-5151

แอมเวย ช็อป สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0030-1 แอมเวย ช็อป พระราม 2 โทร. 0-2895-8833

แอมเวย ช็อป สมุทรปราการ โทร. 0-2730-9011 แอมเวย ช็อป นนทบุรี โทร. 0-2964-3626

ภาคเหนือ แอมเวย ช็อป เชียงใหม โทร. 053-801-207 แอมเวย ช็อป พิษณุโลก โทร. 055-303-824

แอมเวย ช็อป เชียงราย โทร. 053-774-677 แอมเวย ช็อป นครสวรรค โทร. 056-227-730

แอมเวย ช็อป แพร โทร. 054-522-700 แอมเวย ช็อป ลําปาง โทร. 054-323-577

แอมเวย ช็อป เพชรบูรณ โทร. 056-743-786 แอมเวย ช็อป ตาก โทร. 055-515-805

แอมเวย ช็อป สุโขทัย โทร. 055-616-007 แอมเวย ช็อป กําแพงเพชร โทร. 055-738-744

แอมเวย ช็อป พะเยา โทร. 054-484-631 แอมเวย ช็อป อุตรดิตถ โทร. 055-494-933

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แอมเวย ช็อป ขอนแกน โทร. 043-244-250-1 แอมเวย ช็อป บุรีรัมย โทร. 044-602-362

แอมเวย ช็อป อุบลราชธานี โทร. 045-265-627 แอมเวย ช็อป นครราชสีมา โทร. 044-295-911

แอมเวย ช็อป สุรินทร โทร. 044-518-677 แอมเวย ช็อป อุดรธานี โทร. 042-324-985 แอมเวย ช็อป สกลนคร โทร. 042-733-212

แอมเวย ช็อป รอยเอ็ด โทร. 043-525-484 แอมเวย ช็อป ยโสธร โทร. 045-724-670 แอมเวย ช็อป เลย โทร. 042-814-528

แอมเวย ช็อป ศรีสะเกษ โทร. 045-617-629

แอมเวย ช็อป เพชรบุรี โทร. 032-419-584 แอมเวย ช็อป จันทบุรี โทร. 039-344-268 แอมเวย ช็อป สุพรรณบุรี โทร. 035-547-235

แอมเวย ช็อป ชลบุรี โทร. 038-192-357 แอมเวย ช็อป ราชบุรี โทร. 032-742-282 แอมเวย ช็อป ปราจีนบุรี โทร. 037-200-473

แอมเวย ช็อป อยุธยา โทร. 035-335-218 แอมเวย ช็อป กาญจนบุรี โทร. 034-521-391 แอมเวย ช็อป ฉะเชิงเทรา โทร. 038-511-679

แอมเวย ช็อป สระบุรี โทร. 036-222-018 แอมเวย ช็อป พัทยา โทร. 038-425-294

แอมเวย ช็อป ภูเก็ต โทร. 076-249-318 แอมเวย ช็อป ยะลา โทร. 073-222-517

แอมเวย ช็อป ชุมพร โทร. 077-572-098 แอมเวย ช็อป ตรัง โทร. 075-224-844

แอมเวย ช็อป นครศรีธรรมราช โทร. 075-432-236 แอมเวย ช็อป ประจวบคีรีขันธ โทร. 032-550-961 แอมเวย ช็อป กระบี่ โทร. 075-650-910

แอมเวย ช็อป สมุย โทร. 077-256-133 แอมเวย ช็อป พัทลุง โทร. 074-606-580

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก แอมเวย ช็อป ระยอง โทร. 038-617-855 แอมเวย ช็อป ลพบุรี โทร. 036-616-155

ภาคใต แอมเวย ช็อป หาดใหญ โทร. 074-446-587 แอมเวย ช็อป สุราษฎรธานี โทร. 077-221-791

เวลาทําการของแอมเวย ช็อป สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา ไดแก • สํานักงานใหญ ธนบุรี ดอนเมือง สุขุมวิท 83 สามพราน สมุทรปราการ พระราม 2 และนนทบุรี • สยามดิสคัฟเวอรี่ ตางจังหวัด

จันทร - ศุกร

เสาร - อาทิตย

10.30 - 21.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 20.00 น.

10.30 - 18.00 น. 10.00 - 21.00 น. 10.30 - 17.00 น.

วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑแอมเวยและการชําระเงิน วิธีสั่งซื้อผลิตภัณฑ

วิธีการชําระเงิน

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกทีต่ อ งการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑจากแอมเวย สามารถดูรายการสินคา รหัสสินคา และราคาจําหนายไดจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑแอมเวย (217686) และ เพอรเซอนอล ช็อปเปอรส แค็ตตาล็อก (215061) โดยสามารถสัง่ ซือ้ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้ 1. สั่งซื้อผลิตภัณฑดวยตนเองที่แอมเวย ช็อป ทุกแหง 2. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรศัพท (โทร. 0-2725-8000 กด 3) 3. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางโทรสาร/ไปรษณีย 4. สั่งซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต 5. สั่งซื้อผลิตภัณฑแบบอัตโนมัติ (Standing Order: SOP) 5.1 แบบรับสินคาเองที่แอมเวย ช็อป (SOP Pick up) 5.2 แบบจัดสงถึงบาน (SOP Delivery)

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกที่สั่งซื้อผลิตภัณฑสามารถชําระเงินดวยวิธีการดังตอไปนี้ 1. การชําระเงินดวยตนเอง 2. การชําระเงินที่เคานเตอรธนาคาร 3. การชําระเงินดวยบัตรแอมเวยเครดิตการดทางโทรศัพทผานระบบ IVR 4. การชําระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit) 5. การชําระเงินทางไปรษณีย 6. การชําระเงินทางตูเอทีเอ็ม (ATM) 7. การชําระเงินผานบริการทางโทรศัพท 8. การชําระเงินทางโทรศัพทมือถือ/บริการ mPay/บริการ SMS 9. การชําระโดยการหักบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ต

นักธุรกิจแอมเวยและสมาชิกสามารถศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ และการชําระเงินแตละวิธไี ดจากเอกสารราคาจําหนายสือ่ สงเสริมธุรกิจและการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Amway Call Center 0-2725-8000 October 2011

87


ตุุลาคม 2554 /October 20111 อาทิตย

25

จันทร

26

อังคาร

27

พุธ

28

พฤหัสบดี

29

ศุกร

30

เสาร

1 • บริษัทปดนับสต็อค (แอมเวย ช็อป ทุกแหงปดทําการ ยกเวน สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการ ตามปกติ)

2

3

4

5

6

7

• แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• วันเริม่ จําหนายสินคาของเดือน • รายงานสรุปยอดการสั่งซื้อ ประจําเดือน และรายงาน สถานภาพกลุมสายงาน

9 • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

16

10

11

12

13

24

18

19

20

21

31

• วันสุดทายที่จําหนายสินคา ของเดือน • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ ประจําสัปดาห (เฉพาะ และปริมณฑล เปดบริการ แพลตินัมที่แจงรับไวที่ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. แอมเวย ช็อป เทานั้น)

88

October 2011

22 • การสัมมนาพนักงานประจําป (บริษัท และแอมเวย ช็อป ทุกแหงปดทําการ ยกเวน สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ เปดบริการตามปกติ)

25

26

27

28

• วันปยมหาราช • การสัมมนาพนักงานประจําป • การสัมมนาพนักงานประจําป (บริษัท และแอมเวย ช็อป (บริษัทและแอมเวย ช็อป ทุกแหงปดทําการ ยกเวน ทุกแหงปดทําการ ยกเวน สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ เปดบริการตามปกติ) เปดบริการตามปกติ) ประจําสัปดาห

30

15

• จายสวนลด 21% สวนลดพิเศษเพิม่ เติมตอเนือ่ ง • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ สวนลดพิเศษทับทิม และปริมณฑล เปดบริการ สวนลดพิเศษผูนํา และ 10.30 - 18.00 น. สวนลดพิเศษไขมกุ ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

• วันเริม่ รายการสงเสริมการขาย สําหรับ นธอ.ระดับแพลตินัม และสูงขึ้นไป และจองสั่งซื้อ รายการสงเสริมการขาย ลวงหนา (เฉพาะสินคา)

17

14

• วันเริ่มรายการสงเสริมการขาย สําหรับ นธอ. ทั่วไป • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. • รายงานยอดสะสมการสั่งซื้อ ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น. ประจําสัปดาห

23

8

1

29 • แอมเวย ช็อป กรุงเทพฯ และปริมณฑล เปดบริการ 10.30 - 18.00 น. ตางจังหวัด 10.30 - 17.00 น.

2

3

4

5


October 2011

89


10_Achieve_October_2011  

อาร ท ิ ส ทรี ไทม ดี ไ ฟแอนซ … นวั ต กรรมแห ง ผิ ว พรรณเพื ่ อ การลดเลื อ นริ ้ ว รอยแห ง วั ย อร อ ยง า ยๆ กั บ iCook iCook The Mast...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you