Page 1

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

-

1

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

១- វាលសង់ផ្ះទ ី ុះម ើង ព្ំមព្រៀត ុ ភ្នំមរញ រមេះឡានតូច -ធំមំើក វច ព្រឹកម៉៉ង៩ មៅមេើផ្វលូ ជាតិមេខ១ ចំរីមុ ខ ផ្ារព្តីព្កង នឹងសុីកលូ

រមេះកង់

រមេះមសះ

និងរមេះមោ។មៅក្កះរថ្នេខា ់ ងមកើតម ៀងខាងមរើងផ្ារ

៉នេីលានមួ យ៉ន

ំមត ោ យព្ំក្ែេ៧០ម េេឹង៣០ម។កនុងេីវាេមោះអ្ន កមធវកា ើ រព្ំុសព្សី បានព្ំញាយកាំ់ោស់ក្រកក្សង ញាំ់ ី ចងអូរ ខល ះំំ ក្ំកៃុំឥៃឋ ៃុំមំតុង ខល ះ ៃងេឹករីេមនលសាំយកមកលាងព្កួសអាចម៍ផ្កាយលាយ ដៃញាំ់មរើង។ខល ះ រក បាយអ្។េ។ មែើយមំើមយើងសមងាតមមើេយូរំនោិច មយើងមុខ ជានឹងម

ញ ើ អ្ន កមធវកា ើ រទាំងមោះ ៉នមុ ខ ការខុស

ុ ៗមៅមព្កាមមមតព្មួតំួនោក់។ ោន មធវមើ ោយព្កម ុ លាយមំតុង ព្សីព្ំុសមវៀតតមមធវកា កនុងព្កម ើ រលាយចព្មុះោន។អ្ន កទាំ ងអ្ស់ោនក្ំកមញើសសព្សាក់ខំមធវើ ការក្តមរៀងខលួ ន ខល ះរញ្ជូ នថ្មោក់ធុងវាេ់ ខល ះចូកខាច់ ខល ះ លាយមំតុង ខល ះ ក្រកេឹក ខល ះ េីបាវសុីម៉ ង់ត៍ ខល ះ មេៀតរញ្ជូ ន មំតុងយកមៅចាក់ឫសផ្ទះ។ ុ មរៀំរញ្ជជំង ជាងកំមបារ ក្ខម រមវៀតតម បានខំ មរៀំឥៃឋោក់តជាន់មេើោនផ្ារភ្ជជំ់នឹងបាយអ្។បាន កនុងព្កម មួយជាន់រីរជាន់ឥៃឋ មេមផ្ទៀងតព្មង់ក្ខែំោទត់ឲ្យព្តង់ ព្ំយ័តក ន ឲ្ ុំ យមវៀច។មេខំ សមអិ តស៉អងតស់។មៅចព្មុះនឹង រួកជាងកំមបារ ៉នជាងម

ើយកមមទាវរំងអួច មកមេើកតមមលើង វាយចាងតងក្ខវ ង ចុះម ើង មព្ំើកន ូ តឹងសទ ង់មម

ំញ្ឈរ មព្ំើក្កវសទ ង់មមើេមមមផ្ោកឲ្យមសម ើ។ ី ំោលយឫស ុ រក កនុងព្កម

េូេីព្សីព្ំុស

ក្ខម រមវៀតតម

ី កាំ់ៃីំំ ក្ំកៃុំមំតុង ចព្មុះោនបាន់ រក

ោស់

កព្៉េឥៃឋ។ខល ះមេៀតមកើំៃីរញ្ជូ នចាក់ឆ្ងាយរីកក្នលងមធវើការ។ ុ េូេីមោះរាំ់អានោនតស់។មេមិនព្ំកាន់ថា អ្ន កមនះជាតិមនះ អ្ន កមោះជាតិមោះម ើយ។មេនិយាយ ព្កម រកោនមោយមសា ម ះសម ័ព្េ មេចំក្អ្ចំអ្ន់ោនមេង។មកមងៗមៅចាស់ៗ រូមីង យាយតា។ឯចាស់ៗ វិញ មៅមកមងៗ កមយ ួ ុ េូេី៉នចិតព្ោ សមៃៀងោន េំនិតៃូចោន រវី ភ្ជរៃូចោន ការងារៃូច ឬមៅ ឬអាមឹងមៅតាមការរាំ់អានរំស់មេ។ព្កម ុ ទាំ ងមូ េក្ៃរ។មំើ៉នក់បានេេួេ ោន ចិតៃ ោ ូចោន។មសចកោត ី ញ អូ ក្តអររំស់កមមករ៉នក់ ក៏ៃូចជាមសចកោត ី ញ អូ ក្តអររំស់ព្កម ផ្េអាព្កក់តមួយ អ្ន កឯមេៀតមំើមិ នយូរក៏ឆ្ងំ់ ព្តូវេេួេផ្េអាព្កក់មោះមិនខានក្ៃរ។ ុ មំតុង មី ងមព្ំម៉នរាងសគ មសា មៅកនង ល ំង បានងាកមមើេម វងសា ោ ំ មិ នម ុ ព្កម

ញ ើ អ្ន កតព្មួត ក៏និយាយតិ

ចៗថា៖ -

ខញុ ំ ខានមួយដថ្ាអាេិតយមនះ។

-

មែតុអ្វីកៃ ៏ ូចមនះ? (សមមលងមួ យសូរម ើង!)

-

អ្ន កមិនៃឹងឬ? មៃើមះីបានការមធវើ ខញុ ំ ព្តូវំង់ខាតមួ យដថ្ាឲ្យមៅមេត។

ោយមម៉ងក្ៃេជាអ្ន កចូកខាច់ មព្កាយក្ៃេបានយកខន ង ដៃរូតមញើសថាាស ម យ លើ តំ៖ -

មិនក្មនក្តមីងឯងមេខាតមោះ ខញុ ំ កព្៏ តូវមេកាត់ព្បាក់

នួ េអ្ស់រីរដថ្ាក្ៃរ។មេមចះព្ំកាន់ថា ខញុ ំ មៃើរឡាន

មធវឲ្ ើ យក្ំកមកះឿងមព្ចើន ...

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

2

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

ព្បាក់

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក នួ េមួយដថ្ា១៨មរៀេ មែើយកាត់មួយដថ្ាមៅមេៀត បានអ្វ ីស(ុី មី ងមព្ំមថ្ារូ )។មយើងជារួករងកមម

ក្មន... -

រិតក្មនមែើយ(មម៉ងម លើយ)។មយើងបានជាឫសសងគមក្ខម រ។មយើងព្តូវេេួេការធាន់ទាំងំ៉ុោមន មិ នខុ ស រីមំតុងឫសផ្ទះមយើងមធវមើ នះមេក្ៃេព្តូវព្េេមាន់ ផ្ះទ សរវសារមរើ ...។

កំរុងក្តរក្រកក្ថ្លងេុកព្ខ បាំ់ ោនៃូចមនះ ព្សាំ់ ក្តសមមលងមួ យខាលំងលាន់ថា៖ -

ខំ មធវកា ើ រឲ្យក្មនក្េន ខជ ិ េតស់េត ិ ក្តរក្រក... ព្ំយ័តម ន ិនមំើកេុយឲ្យដថ្ាមៅរ៍អាេិតយមនះ។

-

ថ្ក្ី សែវម កមែើយមវុយ ី កនមយើង។ថ្មី នះជាក្ភ្នកព្ចមុះរំស់ហាង។ោត់បានព្បាក់ក្ខមព្ចើនតស់ ហាង ឲ្យឡានោត់មួយមៃើរព្តួតការ (ោងមម៉ងបានខែឹ ំព្បាំ់ កូនោត់)។

កនលះម៉៉ងមព្កាយ ថ្ក្ី សែវបានមំើកឡានមៅវិញ មម៉ងនិយាយត៖ -

ព្បាំ ឆ្ងនំមែើយ ខញុ ំ មធវកា ើ រជាមួយហាងមនះ។ខញុ ំ មៃើរឡានៃឹកឥៃឋ មកះឿង ម

ើមៅកំរង់ឆ្ងនំង កំរង់ចាម តាក្ក

វ។ហាងបានចំមេញមព្ចើនតស់កុង ន ំ៉ុោមនឆ្ងនំមនះ រីមៃើម៉នឡានក្តមួ យមេ ឥ ូវ៉នព្បាំ ំី ។មៅក្ក ិ រីមៃើមរិះក្តសុីកលូ ឥ ូវ៉នឡានតូចេអតស់ ឯចំក្េកេូេី វញ ៃូចខញុ ំ ជាមៃើម មៅក្តខវ ះ ព្ចករាេ់ មរេ។កនុងររួកមរើង

នួ េហាង ៉នក្តថ្ក្ី សែវមេក្ៃេបានព្ោន់មំើ៉នផ្ទះមៅ ៉នកូនឡានរិះ។

ហាងមនះេេួេម៉៉ការសង់ផ្ះទ សង់ំោទយមព្ចើនកនុងំ៉ុោមនឆ្ងនំមនះ។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

3

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

២. ថ្ងៃសម្រាក ិ ដថ្ាព្តង់ មចាេចំហាយមតោៃូចមេៃុត អ្ន កមធវកា ព្រះអាេិតយមរេរត ើ រព្េំ់ោនអ្ស់ក៉លំ ងមធវកា ើ ររមវុីយដៃរមវុី ី មុ ខ អ្ន កមធវកា ុ េូេីមសើចោក់ោន សនូ ររោំងលាន់ ឮមុឹងៗ។មរេសព្៉ក់ដថ្ាព្តង់បានរព្ងក ើ រ។ព្កម

យមរើង

យក

ព្ំោំ់ព្ំោរំស់ខលួន ៉នំងគី ចំកាំ់ ក្ំ៉េ ធុងេឹក។េ។ មៅព្ំេេ់ឲ្យអ្ន កយាមឃ្ល ល ំ ង រួចក៏មបាសៃីរីខលួន យា ៉ ងព្ំញាំ់ព្ំញាេ់ មៃើរសំមៅមៅេីកក្នលងមរៀងខលួ ន។ េូេីមៅផ្ទះរិត

ជាងត៉នកត់រិះបានព្ត ំ់ មៅសព្៉កដថ្ាព្តង់មៅផ្ទះអាតាមរួំរុំព្ំរនធកូន។ឯចំក្េក

ី ំ៉ូរា៊េ់បានវិេព្ត ំ់ អ្ន កោមនផ្ទះ ឬ៉នផ្ទះមៅឆ្ងាយមិ នបានព្ត ំ់ មៅេីេំមៅកនង ុ មរេសព្៉កមនះមេ។រួកថ្កា មៅផ្ទះក្តសរវៗខលួ ន។ កនុងររួកេូេីជាំ់១០០ោក់

មេម

ញ ើ េូេី២០ោក់បានមៅសព្៉កកនុងវាេមធវកា ើ រមែើយ៉នខល ះរិតក្មន

ក្តមិនបានព្ត ំ់មៅផ្ទះ បានថ្យមៅសព្៉កមៅសំយាំផ្ទះ ឬមព្កាមមលំ់ ម

ើមេើចមិ ញ្ច ម ើ ថ្នេម់ ព្តរំងមធវើការ

ុ ។អ្ន កសន ិេធសា មៅវិញ។េូេីក្ៃេបានសព្៉កកនុងរំងមធវកា ើ របានក្ំងក្ចកោនជាព្កម ន េ បាយជាមួយោន។មីងមព្ំមបានចូេវង់ជាមួយមម៉ង

ោងព្ំុញកមយ ួ ព្សីោត់

ឬសាច់ញាតិោនបានរួម

និងេូេី៉នក់មេៀត។មេចូេមហូំោន។

៉នក់ៗសុេធក្ត៉នកញ្ច ំ់បាយ។មហូ ំមព្កៀមមព្កាះ ៉នកូនព្តីព្ំឡាក់ កាោមដព្ំ ខទ ឹ មដព្ំ ព្ំែុកអ្ំំិ េ។មេសុីតះិត មតះៀតតស់។មេសុីមហូំ មេសុីបាយមព្ចើន។មេសុីឲ្យក្តធាន់មោះ

មព្ោះមហូ ំមេមិ នក្មនបានផ្ោេឲ្ ់ យមេ៉នសុខភ្ជរ

អាយុក្វងមេ។មេសុីឲ្យក្តរស់សព្៉ំ់ កាំ់ោស់ដថ្ារមសៀេ ...ដថ្ាក្សអ កមេៀត...។សុីរេីំរលាំ បានមធវឲ្ ើ យមេអ្ស់ក៉លំងឆ្ងំ់

រមែមរហាមមនះ

ព្រមនិងំេុោ ះសា ម រតីឲ្យមេព្តិះរិះមោះេុកមខ វេោរំស់មេ។េកខេៈសមះតោិដនការរស់

មៅជាមមកំេត់សា ម រតីរំស់មនុសែ។ម៉ល៉ ះមែើយេូេីទាំងមោះ

ទាំ ងព្តូវទាំ ងខុស

មចះក្តំំួេោនរក្រករក

មមធោបាយក្ព្ំការរស់មៅរំស់ខលួ នឲ្យបានព្សួេ ឲ្យបានក្ អត។ មេបាយំមេោើរ

មេរក្រកោនំមេោើរ។មីងមព្ំមក្ំំេិតជាងមេ។ោត់រដំ រមមើេមៅកូនព្ំុសោត់ក្ៃេ៉ន

អាយុ៥ឆ្ងនំ មែើយក្ៃេោត់ោក់ឲ្យវាមៃកមៅមំៀតមោះ។ោត់យកព្ក៉ំក់មៃញរុយឲ្យវាមោងៗ ំោទំ់ មកោត់បាន និយាយ៖ -

មធវកា ើ រែត់តស់ មញើសជាេឹក បានសុីមិ នក្ អត បានព្រឹកខវ ះលាាច េិេធអ្ំំិ េព្ំែុករាេ់ក្តដថ្ា ៉ន ក៉លំងឯតមធវើការ។

-

ព្បាកៃមែើយ...! (មម៉ងំក្នែម...)។

-

ព្សុកមយើងឯករារយ សនោិ ភ្ជរមែើយ េួរក្តមយើងបានរស់ព្សួេ េួរក្តមយើងសុីក្ អត េួរក្តមយើងបានធូ រ។ (៉នក់បានំនោ ...)។

-

ុ មយើងមេក្ៃេអាចមោះេុកមខ យើង។ខលួ នេីរឹងខលួ ន។ ោមននរតសា គ េ់ េក ុ មខ យើងជាងមយើងមេ ៉នក្តព្កម មយើងជាេូេីមិនខុ សរីសតវមោមោះមេ។មេចិញ្ចម ឹ មយើងឲ្យព្ោន់ក្តរស់មៃើមះី មេមព្ំើដថ្ាក្សអ កមេៀត ...។ (មម៉ងបាននិយាយ)។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

4

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

ចុះអ្ន កែុីឯង បានមធវេ ើ េ ូ ីំ៉ុោមនឆ្ងនំមែើយៗ ៉នសេ់កាក់ខលះមេ? (មី ងមព្ំមបានសួរមៅេូេី៉នក់ មេៀតក្ៃេបាយជាមួយ មែើយក្ៃេ៉ន៉ឌ៉ំ សក់រញ ួ អ្ងាគៃី )។

-

ខញុ ំ មធវេ ើ េ ូ ីជាងមួយឆ្ងនំមែើយ។ំ៉ុោមនក្ខមុនមនះ ខញុ ំ បានចូេមធវេ ើ េ ូ ីមៅមំៀតវតោភ្ំន មធវផ្ ើ ះទ ំុ េយរិ រ័រេ៍។

-

មធវព្ើ សួេឬមេមៅេីមោះ?

-

ព្សួេមិនមកើតមេ! សុីមិ នព្ោន់ៃូចក្តោនអ្ុីចឹង!

-

ចុះមែតុអ្វីបានជា

-

ខញុ ំ មៅសួរកូនខញុ ំ

ំ់ រីេីមោះ? ឺមៅបាត់ៃំេឹង មែើយព្ត ំ់មកវិញ មេ

ំ់ យកេូេីមេៀត។ខញុ ំ ក្តេមតាេអ្ស់៤ -

៥ដថ្ាមេើំនឹងសូមមធវកា ើ របានមៅហាងមនះ...។ោងព្ំុញ កមយ ោ ំ់ មែើយក៏ ួ ព្សីមី ងមព្ំមបានមផ្ទៀងសា សួរមោយ ាេ់ថា៖ -

មៅព្េំ់កក្នលងមធវកា ើ រេូេីសុីៃូចោនឬ ?រស់មៅៃូចោនឬ?

-

មិនៃូចោនមេ។ មរៀេ

(ោងមម៉ងម លើយ)។េូេីព្តាវ៊ស ូ ុីបានមួ យដថ្ា១២មរៀេមៅមខតោមព្ត។មៅេីព្កុងសុ១ ី ៥

ឬ១៨មរៀេតាមមភ្េព្ំុសព្សី តាមចាស់មកមង។េូេីហាងក៏សុីមិ នៃូចោនក្ៃរ។ៃូចរួកមយើងមនះ

៉នសុីតាង ំ រី១៤មរៀេ មៅ២២មរៀេ តាមអាយុមកមងចាស់ និងតាមមធវកា ើ រយូរឆ្ងំ់ ។មៅកក្នលងំូមៃី េូេី៉នសុីៃេ់មៅ៣០មរៀេមួ យដថ្ា។ េូេីមសទ ើរព្េំ់ រំ ូ បានសុីកាមរ៊ម និងនំំញ្ចុ កមរឿ។ម៉ល៉ ះមែើយ មព្កាយរីមំើក “ព្បាក់

នួ េោច់មោះ” មនះ

េូេីក្តងក្តតអញ ូ ព្បាំ់ ោន។មី ងមព្ំមបានថ្ារូ ព្បាំ់មម៉ង និងែុី៖ -

ខញុ ំ អាេិតយមនះរំោក់នំំញ្ចុ ក២០មរៀេ ចឹកកាមរ៊ម៥មរៀេ។ខញុ ំ ខំ អ្ត់សំដចតស់ក្តអ្ស់ក៉លំងមរក មធវកា ើ រ អ្ស់ក៉លំងមរកព្ទាំ សុំផ្ងមិនបាន...។

ែុីបានំក្នែម៖ -

មិនក្មនក្តមីង៉នក់ឯងមេរំោក់មោះ

មធវកា ើ រដម៉ាៗមញើសជាេឹក

មយើងព្េំ់ោនរវេ់ក្តឲ្យមៅចឹកកាមរ៊ម

មីងេក់នំំញ្ចុ ក។ មិនព្សំមយាំេ់មនះ មម៉ងបានំំភ្ឺ៖ ល -

ិ សា មនឿយរត ល ំ់ មិ នសុីខលះ បានក៉លំងឯតមធវើការ... ចឹក និងមីងនំំញ្ចុ កមោះក៏មិ នម ឯតមព្ចើនក្ៃរ ម

ញ ើ ចំមេញ

ញ ើ ក្តរស់មៅព្តោំព្តៃួសៃូចមយើងអ្ុីចឹង មែើយខំ មព្កាកសល តាំងរី៉ន់រងាវ ៃង

ក្រកកំ់សា ម ក្រកយកមកឲ្យមយើងំនោក៉លំង ...។មយើងខវ ះ មុខ ខវ ះ មព្កាយសុីមិនក្ អត េឺមករីមយើងបាន ព្បាក់

នួ េដថ្លតិចមរក...។ហាងបានដេយកចំមេញរីមយើងជាងោក់កត ោ េ។ៃឹងមេ

ហាងេិញរី

ី ឫសផ្ទះមនះ ជាក់ក្សោ ងតស់ ហាងម៉៉ មយើង១០មរៀេ យកមៅេក់ឲ្យរារការជាងដមៃមរៀេ។មរឿងរក ឲ្យមយើង១ក្ម៉តេូំក្ត១០មរៀេ មែើយយកមៅេក់ឲ្យរារការ២២មរៀេ។ម មួយដថ្ា មេឲ្យមយើងក្តដថ្ល ែុីបានសា ោ ំ់

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

ញ ើ មេ មយើងមធវកា ើ រ៨ម៉៉ង

នួ េំួនម៉៉ងមេ ...។

ំ់ព្ំក្កក។ោត់ក្ំររំេឹកមម៉ងថា៖

-

5

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

ដថ្ាមន ុ ំងមម៉ងឯងបានព្បាំ់ មយើងថា

មៅមេងសុឹមេូកនំងឯងសួររីការរស់មៅព្សុកោោដថ្ាត

មយើងមៅបាន...។ -

មំើមីង មំើំងែុីឯងេំមនរ មយើងមៅយំ់ មនះ...។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

6

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក ៤- រាម្រីថ្ងៃសៅរ ៍

យំ់ ក្ខោច់ងងឹតចាក់ក្ភ្នកមិ នធលះុ មៅខាងមព្ត។កនង ំ ក្ម៉តំមត ោ យ ុ ផ្ទះមតៀមមួយក្ៃេ៉នេំែ៥

៣ក្ម៉ត

េេឹង ចមងាៀងមព្ំងកាតតូចមួ យបានំំ ភ្ម ឺល ិ នសូវចាស់ មនុសែំួ នោក់អ្ងគុ យៃំកង់មេើក្ព្េឫសែី ។មនុសែមោះេឺ មីងមព្ំម មម៉ង ែុី និងសុឹម។សុឹមជា៉ចស់ផ្ះទ ោត់ជាអ្ន កំរឡាន។សុឹមបានសា គ េ់ មម៉ងកាេមៅមំើកឡានឲ្យ ហាង មែើយកាេមោះមម៉ងមធវេ ើ េ ូ ីតាមឡាន។រិតក្មនក្តសុឹមមចញមកំរឡានរារការ អ្ន កទាំ ងរីរមៅក្តមៅមក ិ សន ិេធ។ រកោន រាំ់អានោនយា ៉ ងរត ផ្ទះសុឹមោមនតុ េូ មតអ្ីអ្វីមេ មព្តរីក្ព្េឫសែី ក្ៃេអ្ន កទាំ ងំួ នបានអ្ងគុ យៃំកង់មេើ និងក្ព្េមៃកមួយមេៀត។ មៅមេើមធនរើ រញ្ជជំងមុខ មេម

ញ ើ ៉នមសៀវមៅអ្ធិំាយរៃឋធមមនុញ្ញ េំមនៀមេំលាំ់ និងចាំ់ ក្ខម រ ព្ំវតោអា ិ ចារយ

ក្ែមមចៀវ កាក្សតសាមេគី ព្ំជារនព្ំជាជាតិក្ខម រ ក្ខម រថ្មមី ៅមុខ ចងជាបាច់មរៀំ៉នសត ោ ំ់ ធ្ននំ់ យា ៉ ងេអ។សុឹម ជាអ្ន កចង់មចះៃឹង ចង់ៃឹងមមើេមព្ចើន។ ឹ ក្ត។អ្ន កទាំ ងំួ នបានរក្រកោនសួររីមនះ រីមោះ សុខ េុកយ យំ់ មនះមេព្ំរុោ ំ ន ផ្ក ខ រូ ំនោិចមក មម៉ងបានមផ្ោើម ថា៖ -

មធវកា ើ រព្សួេមេសុឹម ?

-

មិនសូវជារិបាកមេ ក្តតឹងព្េូងតស់ ...

-

ឯងបានព្បាក់ក្ខមព្ចើន...

-

មព្ចើនមិនមកើត។ខវ ះ រាេ់ក្ខ។ព្ំរនធខុញ ំ មៅក្ព្សរួញអ្ងារបាត់មែើយ

មៃើមះីយកមករួយេំ់ ។មំើកឡាន

ព្តូវមចញមៅមុន ព្ត ំ់ មកមព្កាយមេ។ខញុ ំ ខានញ់ធុញនឹងរូតោនមរើងព្សីៗ។ -

មៅហាវយសុឹមឯងព្សីឬ?

-

មៅក្ត ាេម់ េៀតមម៉ងឯង។មៅហាវយខញុ ំ ោត់មៃើរមេងយំ់ ំឹ ងមសា ន បាកំបា៉យ មែើយព្រេឹមម ើងខញុ ំ ព្តូវរូតោនមរើងទាំ ងអ្ស់។

-

សា គ េ់មែើយំឹងមសា ន មោះ ក្តអាបាកំបា៉យវាសអ ីក្ៃរ ?

-

អាែនង ឹ ក៏ៃូចជាំឹងមសា ន ក្ៃរ មៅមំៀតកក្នលងចាក់សំរាមមៃំ៉ូ។អាមសា ន និងអាកំបា៉យមោះ វា៉នកលិន ៃូចក្តអាសំរាមមៃំ៉ូអ្ីចង ឹ ។ក្តនឹកម

ញ ើ មរឿងអ្ស់មនះ ចង់ក្ត

ំ់មធវកា ើ រ ខញុ ំ ធុញព្ទាន់ តស់នឹងរូត

ោនមរើងអ្ស់មោះ។ ែុី និងមីងមព្ំមបានសា ោ ំ់ មមើេមុ ខ សុឹមមិ នោក់ក្ភ្នក។មម៉ងម

ញ ើ សុឹមតូចចិតខា ោ ន ញ់ៃូចមនះ បានក្ព្ំមរឿង

៖ -

ំ់និយាយរីរាព្តីដថ្ាមៅរ៍ ំឹ ងមសា ន ឬបាកំបា៉ញមៅ មយើងមកយំ់ ដថ្ាមៅរ៍មនះ៉នំំ េងធំចង់ ឲ្យសុឹមឯង ក្ៃេជាអ្ន កមមើេមសៀវមៅ កាក្សតមព្ចើន រនយេ់ មយើងអ្ំរីការរស់មៅដនេូេីមៅ ព្ំមេស ោោកនុងមលាក។មតើកមមករព្សុកមេមវេោៃូចមយើងក្ៃរឬ ? មតើមេេិញមនុសែមព្ំើ ខួ ំៃូចមយើងក្ៃរឬ?

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

7

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

ខញុ ំ មិនសូវៃឹងមព្ៅព្រះមេមរឿងព្ំមេសមេ។ក្តខញុ ំ បានសួរមេឯង

មមើេកាក្សតបានៃឹងខល ះ ។ខញុ ំនិយាយ

កាត់ៗបានខល ះ ក្តមំើំងំអូ នបានឮៃំេឹងក្ំលក រួយក្កតព្មង់ផ្ង។ ៃេ់ព្តឹមមនះ សុឹមបាន -

ំ់ក្ព្កំក្តលាងំំ រង់ក រួចោត់ចាំ់ និយាយត៖

សកេមលាកសរវដថ្ា ក្ចកជារីរក្ផ្នក៖ ក្ផ្នកសងគម និងចព្ករតោន ិ ិយម។មៅក្ផ្នកសងគមនិយម មំើមយើង មរឿមសចកោក្ី ថ្លងការេ៍រំស់អ្នកនមយាបាយចំតនៗមៅេវីំអាសុី ព្ំមេសមោះការកសាងមសៃឋកច ិ បា ច នចមព្មើនរែ័ស។កមមករ

មយើងមុខ ជាព្ជាំ់បានថា

មៅ

េូេីបានមធវជា ើ ៉ចស់ដនការងាររំស់ខលួន

ី រួយៃឹកោំ រួកកមមករេូេី ឲ្យមចះតស៊ូេេ់នឹងធមមជាតិ ំមងាន ៉នស៉េម ៉នសែររ ើ ផ្េមៃើមះីក្ក ក្ព្ំ និងមេើកតមមាើងការរស់មៅឲ្យបានខព ស់ សុច រិតយុតធ ិោ ម៌ ។មៅក្ផ្នកចព្ករតោិ វិញ ការរស់មៅព្ំជារន ៉នមព្ចើនជាន់ខុ សោនតស់។អ្ន កត៉នសុីៗមិនអ្ស់ រឹតក្ត៉នម ើង មែើយអ្ន ករមែមរហាមរឹតក្ត រមែមរហាមមៅ។មៅព្ំមេសអាមមរិច

សរវដថ្ាព្ំជារនជាង៤លានោក់ោមនការមធវមើ ែើយរស់មៅ

យា ៉ ងមវេោ។ក្តមោយការទាមទារៃ៏អ្ង់អាចរំស់កមមករមៅព្ំមេសចព្ករតោិធំៗ

បារាំ ង

អ្ង់មេលស

អាមមរិច កមមករ៉នសិេធផ្ ិ ុំោ ោ ន ជាស៉េម ជាសែរីរ មរីសតំតងឲ្យមៅតវា៊ទាមទារព្បាក់

នួ េឲ្យ

បានសុីព្េំ់ ព្ោន់ និង៉នកព្មិតម៉៉ងមធវើការ កុឲ្ ំ យែួសរី៤៨ម៉៉ងមួ យអាេិតយ។ៃូចមនះបានជាមយើង បានៃំេឹងរាេ់ក្ខ រាេ់អាេិតយថា មៅព្ំមេសចព្ករតោធ ិ ំៗទាំងមោះ កមមករ៉នអ្ន កមំើកឡាន ជាង តមាញទាំ ងោន់ ទាំ ងមុឺន ទាំ ងក្សនោក់បានមធវក ើ ូៃកមម បាតុកមមទាមទារព្បាក់

នួ េឲ្យបានសុីព្េំ់

ព្ោន់។ មីងមព្ំមបានសួរកាត់៖ -

ព្សុកមយើងរួកេូេី រួកជាងមធវស ើ ៉េមបានមេ?មនុសែសេ់មព្ចើនតស់សរវដថ្ា។

-

ព្សុកមយើងឯករារយ

ព្ំជាធិំមតយយព្តូវក្ត៉នអ្ំតចផ្ោុំោនមធវស ើ ៉េមបាន។ក្តមៅក្ំកក្ខញ កោន

ិ ជ រី តស់។មំើចង់ក្កក្ព្ំការរស់មៅ មធវជា ើ ៉ចស់ការងាររំស់មយើង ទាេ់ ក្តមយើងំមងាត ើ ស៉េមវជា វៈ។ -

មំើៃូចមនះ ព្តូវមធវៃ ើ ូចមមោច ? មី ងមព្ំមសួរ។

-

រួំរួមសាមេគរី វាងោនមយើងយា ៉ ងរិតសន ិេធ មៃើមះីមរៀនសូព្តមៃើមះីព្ំមូ េផ្ោុំោនជាសែរីរ ជាស៉េម..។

-

ិ ងាំ់ដម៉ា មែើយអាយុជាង៤០មែើយ។មីងមព្ំមបានព្ំក្កក។ មរៀនមមោចបាន មំើមធវកា ើ រអ្ស់ក៉លំ ងរត

-

មិនជាអ្វ ីមេ ព្ំរនធខុញ ំ មេើំក្តចាំ់មរៀន ក ខ ក្ៃរ។ព្តូវម លៀតមរៀនមរេសព្៉កដថ្ា សព្៉កយំ់ អ្កែរ មួយតួ រីរតួ។សួរមម៉ង សួរំងែុី។មំើមយើងរោយាមមិ នែួសរី៦ក្ខមេ មយើងមមើេកាក្សតបាន។ មម៉ងបានសងាតោ ់ កយសុឹម៖

-

ព្សុកមយើងមថ្ាើន ទាេ់ ក្តរួកមយើងមថ្ាើន ទាេ់ ក្តរួកមយើងព្ំឹងក្ព្ំងការរស់មៅខលួ នមយើង។មយើងព្តូវខំ មរៀន។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

8

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

និយាយៃេ់ព្តង់មនះ ោ ិកាផ្ទះថ្មធម ំ ុ ខ បានេូង១១ម៉ូង ែុីមកះមម៉ងព្បាំ់ ថាេមម មែើយ។មម៉ងក៏និយាយត ៖ -

យំ់មព្ៅមែើយ មយើងេមម លាសុឹម ចាំ ដថ្ាតេំមនរមកមេៀត។ែុីព្តូវការខច ី មសៀវមៅសុឹមខល ះមេ ?

-

ខញុ ំ ចង់មមើេព្ំវតោអា ិ ចារយក្ែមមចៀវ។

-

យកចុះ ក្តកុឲ្ ំ យបាត់ មព្ោះព្កតស់។សូមអ្មញ្ជ ញ ើ មករក្រកោនក្េងោនមេៀត ដថ្ាមព្កាយព្ំរនធខុញ ំមុខជា ព្ត ំ់មករីក្ព្សវិញ។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

9

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

៥- ចាំសោក -

សុឹមឥ ូវមិ នសូវមនឿយែត់មេ។ម៉៉ងរិត៨បានមកៃេ់។រូសនបាននិយាយមៅកាន់សុឹម

មព្កាយ

ក្ៃេសុឹមបានចតរមេះឡានមៅមំៀតឡានោត់ មែើយមៃើរមកអ្ងគុ យជាមួយោត់។ -

ចាំ មិនយា ៉ ំ់ ចុះ សុឹមម លើយ រាេ់ដថ្ាមចញរីផ្ះទ ម៉៉ង៦ មៅៃេ់ផ្ះទ មលាកម៉៉ង៦កនលះ រូនកូនមលាកមៅ មរៀន រួចព្ត ំ់ មករូនមលាកមកមធវើការ។

-

កូនមលាកមៅមរៀនសាលាត?

-

មរៀនសាលាបារាំ ងមំៀតវតោភ្ំ។ ន

-

ខញុ ំ ៉នកូនមួយក្ៃរ វាព្ំ

ងជាំ់សញ្ជញំ័ព្ត ក្តព្ំ

ិ ោេ័យធ្នលក់។ឥ ូវមិ នៃឹងឲ្យមៅមរៀន ងចូេ វេ

ឯតមេ។ព្បាក់ក្ខមិនព្េំ់ ព្ោន់មសាះ។មី ងឯងចងការេុយមេចាយរាេ់ក្តក្ខ រិបាកតស់...។ -

ខញុ ំ កអ្ ៏ ីចង ឹ ក្ៃរ។ខវ ះ ព្រឹក ខវ ះលាាច។ឲ្យព្ំរនធមៅក្ព្សេក់អ្ងារព្ោន់នឹងេំ់។

-

រូសងឃឹមមេើមឆ្ងនតតស់សរវដថ្ា។រាេ់ដថ្ាអាេិតយ រូេញ ិ មឆ្ងនត៣សនលឹក ក្តវាមិ នៃេ់មោងមសាះ។ឲ្យក្ត ព្តូវចំែុកសិំមុឺន រូមុ ខ ជាសង់ផ្ះទ មែើយឲ្យកូនមៅមរៀនសាលា

-

ខញុ ំ

នួ េមេៀត...។

ំ់ចាំ់ មឆ្ងនតផ្ែងសំតងជាងមួ យឆ្ងនំមែើយ។អ្ស់ជាងរីរឆ្ងនំ

អាេិតយ

ខញុ ំ បានព្ំព្រឹតមោ េងមឆ្ងនតរាេ់

ក្តវាមិ នក្ៃេមំៀតមួ យមេខមសាះ។មួ យក្ខៗចាយមៅមឆ្ងនតរិត១០០មរៀេ។រញ្ជជំងខទ ម ខញុ ំ

មរញមៅមោយសនលឹ កមឆ្ងនតជាតិ ...។ -

ចំក្េករូមិនក្ៃេព្តូវមសាះក្មន ក្តមីងឯងៃូចជាមែងជាងរូ មេព្តូវបានរីរមេើកមួ យោន់ៗមរៀេ។ មែតុមនះមែើយបានជារូមិនទាន់ អ្ស់សងឃឹម រូេះងមេងមេៀត...។ ិ ។មួយក្ខរិត១០០មរៀេ។ ំ់ មេងមែើយ។ខញុ ំ សនែ ំេុយមោះយកមៅមព្ំើ ការមផ្ែងវញ

-

ខញុ ំ សះថ្

-

មយើងមិនចូេធលុងោនមេ។រូមៅក្តមេងមឆ្ងនតជានិច។ ច មមើេ មតើឯងសនែ ំេុកៃូចមមោចមកើត មំើខវះ ព្ចករាេ់ ក្តក្ខៃូចមនះ។

-

ខញុ ំ ចាយេុយមោះេិញមសៀវមៅេអៗយកមកមរៀន ខញុ ំ ជាវកាក្សតមមើេ ...។

-

មរៀនមខាមចអ្ី ចំតស់សុឹមឯងមែើយ។វាអ្ស់បានមធវមើ លាកអ្ន កនឹងមេមែើយ ធុនមយើងមនះ។

-

ខញុ ំ ោមនចង់មធវើមលាក-អ្ន កមេ។ខញុ ំ ចង់ក្តមចះមៃើមះី មឆ្ងពះមៅរកផ្លវូ យុតធ ិោ ម៌ ក្តំ៉ុមតោះ។ខញុ ំ ចង់មចះមៃើមះី ី អ្រោព្កឹតភ្ជរ ឯករារយ ការោរសិេធមិ សរីភ្ជរខញុ ំ កុឲ្ ំ យមេំំ ោន។ខញុ ំ ចង់មចះមៃើមះី រយ ួ រព្ងឹង និងរព្ងក ព្ំជាធិំមតយយព្ំមេសមយើង ...។

-

ទាវាមិ នក្ៃេម ើងរានមេសុឹមមអ្ើយ មរឿរូចុះ។រូមំើកឡានតាំងរីរោ ំ ន់បារាំ ងមក មិ នក្ៃេម

ញ ើ អ្ន ក

មំើកឡានត ាួតៃូចសុឹមឯងមេ េិតមមើេកាក្សត េិតមរៀនមោះមេ... ឯងកុច ំ ង់មចះមរក មព្ោះអ្ន កមចះ មិនព្សួេមេ។ -

មែតុអ្វីកៃ ៏ ូចមោះ?

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

10

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

័ ឌ កមោយសារចំមេះមេមតើ។ឯងមិ នចាំ មេ បារាំ ងនិរមេស ក្តមចះវារមំះកាច់។អាចារយក្ែម -មចៀវ វេ មៅមកាះព្តឡាច មចាេ ង អឹ មៅមកាះកត ោ េសមុព្េ ...

-

មោះជាន់មៃើម មយើងចំេុះបារាំ ង ...។

-

ចុះឥ ូវ ោមនេុកឬ? ចាងហាវងកាក្សតមព្ចើនតស់ សុេធក្តមចះអ្ធិំាយមកាះកាយក្ៃរ ...។អ្វ ី! រូ មិនចាំ បាច់និយាយក្វងមេ ឯងៃឹងព្សាំ់ មែើយ។

-

រូថាឲ្យអ្ស់មៅមមើេ។

-

មតើមៅេុកំ៉ុោមនក្ខ ៉នក់ៗ? ឯងចាំ មេ?

-

មំើៃូចមនះ ចង់ឲ្យកូនរូឯងមរៀនមចះមធវអ្ ើ វ ី ? ចាំ បាច់េត ិ ព្រួយរីោមនសាលាឲ្យវាមរៀនមធវើអ្វី ?

ិ ៖ ព្តង់ោកយសួរមនះ រូសនក្ំំទាេ់ មែើយក៏ក្ំរមមើេមុ ខ សុឹម សួរតំមកវញ -

មមើេឯង បានមរៀនអ្វ ីខលះ? ឯងមមើេកាក្សតអ្វ ីខលះ ?

-

ខញុ ំ រីមៃើមជាវកាក្សតសាមេគី ព្ំជារន ក្ខម រថ្មមី ៅមុ ខ ។ំោទំ់ មកខញុ ំ ជាវកាក្សតព្ំជាជាតិ ព្ំជាធិំមត យយ។មលាកខញុ ំ ឲ្យកាក្សតសងគមរាស្តសោ និយមខញុ ំមមើេ ឥ ូវខញុ ំ មមើេ "វតោភ្ំន "។

-

សុឹមឯងហា ៊ នមមើេកាក្សតព្ំជាជាតិ ព្ំជាធិំមតយយ ព្ំជារនផ្ង មៅព្សុកក្ព្សចំការ ឮមេថា មេ ហាមមិនឲ្យមមើេកាក្សតអ្ស់មោះមេ។មេមៅស៉គេ់អ្នកមមើេ សុឹមឯងព្ំយ័ត.ន ..។

-

ខញុ ំ ព្ោន់ក្តឮ ក្តខញុ ំ មិនទាន់ ម

ញ ើ នរតហាមមោងមសាះ មព្តរីរូឯងំំ ភ្យ ័ ខញុ ំមនះ កនុងការមធវអ្ ើ វ ីក៏មោយ

មយើងព្តូវរិនិតយែមត់ចង់ មិ នព្តូវភ្័យព្រួេោមនចុងមៃើមមេ។ -

មយើងព្តូវសួរជាមុន មតើកាក្សតទាំ ងមោះ នរតឲ្យចាំ់មចញ ក្ព្កងរារការឬ? មំើៃូចមនះ អ្ន កមៃើរ ំំភ្យ ័ មិនឲ្យមមើេ ៉នរូសនជាមៃើម េឺសុេធជាអ្ន កំំ ផ្កលញចាំ់ មសរីភ្ជរ សិេធព្ិ ំជារនក្ខម រមរញេី។

-

កុមំ ចះមរក។រូោស់រេ ំ ឹកមៅ ក្ំរជាមចាេថា រូរមំ លាភ្មសរីភ្ជរ សិេធមិ ៅវិញ។សុឹមឯងព្ំយ័តន កុមំ កអង កាអងមរក...។

-

រូសនៗ។មំើកឡានមក។សមមលងមួ យបានមចញរីមនទី រមធវើការ។

រូសនរត់ចេ ូ មៅកនុងឡាន ំមញ្េ ះ៉៉សុីន មំើកឡានោត់មៅក្អ្ំមរើងរមេោើរ ំោទំ់ មកឡាន៉៉កអាមមរិក ក្វងបានេូនមចញមៅមព្ត...។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

11

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

៦- ម្ររឹកថ្ងៃអាទិត្យ -

ម៉៉ងំ៉ុោមនមែើយ? មកចាំ ខុញ ំ យរូ មែើយឬ? មម៉ងបានសួរមៅសុឹ មក្ៃេកំរុងក្ត

រមមើេ៉៉សុី នំូមៃី

មៅព្តង់ផ្វលូ ក្ំេែែុិក និងផ្លវូ សុីសុវតែិ។ -

មកមួយព្សំក់មែើយ។ម៉៉ង៨ជាងកនលះមែើយ។ព្រឹកមនះមម

ព្សេំជាំ់។

-

ខញុ ំ មិនយឺតមេ មំើៃូចមោះ តស់មយើង មៅផ្ទះមីងមព្ំម។

-

ផ្ទះោត់មៅឆ្ងាយរីេីមនះឬ ?

-

មៅឆ្ងាយក្ៃរ។មៅកក្នលងោត់មធវកា ើ រឯមតះ។អាេិតយមុនោត់មៅខាងេិច៉៉សុីនមនះច៉ាយព្ំក្ែេ ុ មយើងព្តូវតុំក្តងកាយេេួេរនំរមេស ២០០ក្ម៉ត ជាមួយនឹងេូេីរមេះមភ្លង ើ ចាក់ៃី។ព្កង

មកមមើេ

ុ ោត់កព្៏ តូវក្ំកោនមចញរីេីមនះ ...។មេហើយ កុមំ មើេ៉៉សុី នយូរ ំុេយ ម៉ល៉ ះមែើយ មី ងមព្ំម និងព្កម មរក មយើងព្តូវឆ្ងំ់មៅ កុឲ្ ំ យមីងមព្ំមេនទឹ ងមមើេផ្លវូ ...។ ថាមែើយមម៉ង និងសុឹមបានម ើងកង់មួ យ៉នក់ រិះតាមផ្លវូ ក្ំេែែុិកមៅឯមរើង ដមៃោេីមព្កាយមកោត់ បានចូេមៅកនុងភ្ូមិមួយ

៉នផ្ទះរីរខន ងធំៗ

សង់មិនទាន់ មែើយ។មម៉ងបានោំ សុឹមមៃើរសំមៅមៅររួកខទ មេូេី

មែើយចងអុេព្បាំ់ សុឹមថា៖ -

សុឹម មនះផ្ទះមីងមព្ំម។ម

ញ ើ ោត់មេ កំរុងក្តមរៀន...។

មម៉ង និងសុឹមបានមៅៃេ់ផ្ះទ មីងមព្ំម។មេបានសួរសុខ េុកោ ខ ន រួចមែើយ មី ងមព្ំមអ្មញ្ជ ញ ើ មភ្ញៀវឲ្យចូេមៅ កនុងខទ ម ោត់ក្ៃេចុះក្តកូនក្ព្េតូចមួ យ។ក្ព្េមនះជាកក្នលងមៃករំស់មីងមព្ំម ោងព្ំុញ និងអាព្បារញកន ូ តូចោត់។ ក្ព្េមនះជាកក្នលងេេួេមភ្ញៀវ មែើយមៅមរេមភ្ញៀវមចញ ក្ព្េមនះក៏កាលយមៅជាកក្នលងបាយមេៀត។មៅមព្កាមក្ព្េ៉ន ឆ្ងនំងៃី

ោងព្ក

លាយ ំចព្មុះនឹងចានមព្េើមំី ំួ ន។មី ងមព្ំមបានមៅោងព្ំុញឲ្យយកអាព្បារញមកឲ្យោត់

មែើយំងាគំ់ ឲ្យរកថាន ោ ំ ក់រូនមម៉ង និងសុឹម។ំោទំ់ មកោត់និយាយ៖ -

សា ម នក្តមិនអ្មញ្ជ ើញមក ខញុ ំ ចាំមមើេផ្លវូ តាំងរីព្រឹក...។

-

មិនមកឯតបាន ខញុ ំ នឹកមីងតស់។សុឹមបានតំ។មី ងមរៀនមចះមព្ចើនមែើយ មមើេមៅក្ំំឧសាែ៍... ។

-

មិនទាន់ មចះមេ មេើំក្តមរៀនៃេ់ំំក្ំក។តាំងរីខុញ ំ សា ោ ំ់ អ្នកនិយាយយំ់ ដថ្ាមៅរ៍មក ខញុ ំ បានម លៀតមរៀន ជាំ់។ោងព្ំុញកមយ ី មៅព្សុកខញុ ំ ។រាេ់យំ់ វាបានោក់ ួ ខញុ ំ មមើេមសៀវមៅោច់ខលះ វាបានមរៀនៃេ់ថានក់េ៣ ចាំ់ ឲ្យខញុ.ំ .. ខញុ ំ មរៀនមៅមេៀត។

-

មយើងមៃើរផ្លវូ ព្តូវមែើយ។មម៉ងបានំក្នែម។

-

ិ ញ េខញុ ំ វាមិ នមូេកនុងការមរៀនសូព្តមសាះ។វាមព្ំះក្ំកក្ខញ កមួ យរយរំរូក។មី ងមព្ំមបានក្ថ្លងេុក។ វញ្ជ ខ ខញុ ំ រិបាកជាំ់ ព្រួយជាំ់ រិបាកកាយ មោយខញុ ំ មិនសូវជារិបាកចិតមោ ោយមិ នៃឹងជាមៅមៅឯតព្បាកៃ ៃេ់អ្ស់ការមធវមើ ៅេីមនះ។

-

មីងោមនំងំអូនមេឬ មៅភ្នមំ រញ? សុឹមបានសួរ។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

12

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

៉នក្ៃរ ក្តឯងព្កមិ នហា ៊ នមៅមំៀតមេម ើយ។អាព្បារញមកើតមកបានរិតមួយខួំ ំោី ខុញ ំ ព្តូវព្ោំ់សា ល ំ់ មៅឱកាសក្ៃេបារាំ ងមៅរ័ េធភ្ម ូ ិ ៃុតផ្ទះអ្ស់រីរខន ង ។អាកូនំងខញុ ំបាន១៨ឆ្ងនំ មរេមោះភ្័យមរក រត់ បាត់មៅ

ិ ំួ នឆ្ងនំមែើយ... មិ នៃឹងជាសា ល ំ់ ឬរស់មេ។ខញុ ំ មចញរីភ្ម ូ ិ កមំ េើតរត

រិបាកតស់មៅក្ព្ស

មោះ...។ -

មកភ្នមំ រញមី ងមៅឯត?

-

ខញុ ំ មៅសុី

នួ េមេកនុងព្េួសារ។ខញុ ំំមព្មើមេ យកក្តបាយចិញ្ចម ឹ អាព្បារញខុញ ំ

កាេមោះវា៉នអាយុជាង

មួយខួ ំ។ -

មីងមចញមកមធវេ ើ េ ូ ីហាងយូរមែើយ ?

-

ចាស៎ ជាង៦ក្ខមែើយ។តាំងរីមី កយ មួ ខញុ ំមនះ វាមកមៅជាមួយ។មីមនះ ក្ម៉ឪវាសា ល ំ់ មចាេអ្ស់មៅ រកអ្វ ី មរៀនោមន

បានជាវារត់មកមៅជាមួយខញុ ំ ។វាមេើំក្តបានអាយុ១៣ឆ្ងនំ ...។រិបាកតស់ឯងព្កមោះ។ោមន

នរតមមើេម

ញ ើ ម ើយ។ឥ ូវខញុ ំ មៅក្តសមះកខលួ នំ៉ុេោង ឹ មេ។ដថ្ាត

មឺ ធវើការមិនមកើត

មុខ ជាោច់

មោះមែើយ។មិ នៃឹងជារកសុីអ្វីឲ្យបានសេ់េក ុ ោក់នឹងមេម ើយ មធវកា ើ រមញើសជាេឹក មៅក្តខវ ះ ជានិច។ ច មួយមរៀេមព្ចៀកជាមួយរយចំមរៀក

មៅក្តខវ ះ មេៀត។ព្បាក់មំើកដថ្ាមៅរ៍មិ នក្ៃេសេ់ៃេ់អ្ងាគរមេ។

េំនិញសរវព្េំ់ម ើងដថ្ល...។មំើមចះក្តយា ៉ ំ់ មៅៗៃូចមនះ មតើយា ៉ ងតមៅ។តអាេិតមី ព្ំញមិនទាន់ ៃេ់អាយុផ្ង ក៏ខំ មកកាំ់រញ្ជូ នៃីនឹងមេ។ -

ុ មយើង។សុឹមបានកាត់។ ៉នក្តមយើងមេក្ៃេមចះសា គ េ់ េក ុ មខ វេោព្កម

-

៉នអ្ន កមចះ អ្ន កធំ អ្ន ក៉នខល ះក្ៃរកាន់មរើងមយើង។មម៉ងបានំក្នែម។

-

៉នអ្ន កមចះ អ្ន កធំ អ្ន ក៉នខល ះក្ៃរ ក្តចំនួនតិចតួចតស់។សុឹមបានព្ំក្កក។សំខាន់េមឺ យើងព្តូវរឹង មេើកក៉លំ ងមយើង

ៃូចជាមៅកនង ើ រមនះក្ៃេ៉នេូេីជាំ់១០០ោក់ ុ កក្នលងមធវកា

មយើងព្តូវចាត់តាំង

ំងាហត់ំមព្ងៀនោនឲ្យមចះមរៀនសូព្ត ឲ្យមចះមមើេកាក្សត។មៅព្សុកព្ំជាធិំមតយយរិតព្បាកៃ កនុងហាង ី ការោរព្កម ុ អ្ន កមធវើការ មែើយៃឹកោំ អ្នកមធវកា ៃូចជាមយើងមនះ សុេធក្ត៉នស៉េម ឬសែររ ើ រឲ្យមចះ ការោរក៉លំ ងរំស់ខលួន ...។រាេ់ជាង រាេ់េេ ូ ី សុេធក្តបានមមើេកាក្សតមចះៃឹងមរឿងនមយាបាយកនុង ព្សុក និងមព្តព្សុក...។ -

ិ ងាំ់ ៉ត់រត ិ សា ព្ករត ល ំ់ ៉នេុយ៉នមរេឯតេិញកាក្សតមមើេ។មី ងមព្ំមបានព្ំក្កក។

-

មំើ៉នក់ៗសម ័ព្េចិតស ោ នែ ំព្បាក់កាក់មួយអាេិតយ

ចូេេិញកាក្សតកនុងកក្នលងមយើងមនះ

កាក្សតមួយដថ្ាៗបានរីរសនលឹក មែើយមៅសេ់េញ ិ មសៀវមៅក្ចកោនមមើេ ឬរួយអ្ន ក

មយើងអាចេិញ ឺថាាត់ខលះមេៀត

ផ្ង...។ -

មយើងកំរុងក្តេិតក្ៃរ

មរឿងមនះ។មម៉ងបានតំ។ឥ ូវជាង និងេូេីចេ ូ ចិតន ោ ិយាយរីការរស់មៅ

ស៉េមតស់...។មំើសុឹមឯងចង់សា គ េ់ រួកមយើងក្ព្ំខុ សរីមៃើមយា ៉ ងត

សូមមកមេងដថ្ាមធវើការ

មរេមនះកាន់ក្តដថ្ាមែើយ មយើងេមម លាមី ងមព្ំម។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

13

-

រី

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

សុឹមបានមចាេក្ភ្នកមមើេោ ិកាដៃ ោត់មលាជាភ្ជញក់លាន់៉ត់ថា "យី ម៉៉ងរិត១១មែើយ ដថ្ាមែើយ ត ស់មយើងមៅមម៉ង ! ដថ្ាមព្កាយសឹមរួំមេៀត ក្តសូមមីងំនោការមរៀនសូព្តមៅមេៀត។ព្សុកមយើងចមព្មើន ទាេ់ ក្តមីង ទាេ់ក្តមយើងទាំ ងអ្ស់ោន៉នផ្ទះ ៉នសមមលៀ កំំ ោក់ព្េំ់ព្ោន់ម ើង" ។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

14

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

៧- ចាំសោក "រត់ព្សួេមេ ឡានរូ" សុឹមបានសួររូសន មព្កាយក្ៃេរូសនចុះរីឡានមកអ្ងគុ យមំៀត។ -

ក្អ្មក្េងនិយាយ។

-

ខញុ ំ មៅក្តអាែែីំកញ្ជចស់ៃក្ៃេ។ៃុះរូេៗរាេ់មរេ

មៅក្តឮ៉៉សុី នមេៀត

ក្ំំមឡាកមែើយមមើេ

មៅ។ -

ំ់និយាយរីឡានមៅ។ដថ្ាមន ុ សុឹមឯងបានព្បាំ់ ខុញ ំ រីការមរៀនសូព្ត

ក្តមលាកព្តូវមចញមៅមព្ត

មយើងក៏បានក្ំកោនមៅ។មមើេ៉នៃំេឹងអ្វ ីក្ំលក ព្បាំ់ រូផ្ង។រូក្េងព្តូវមឆ្ងនតមសាះក្តមោង។ -

៉នៃំេឹងេអជាេីសងឃឹមតស់ ថ្មៗ ី មនះ។សរវដថ្ាមនះ សកេមលាកមយើង៉នរីរក្ផ្នកធំៗ ក្ផ្នកកុម ំ ុយ នីសបានសុខ ចិតមោ ោររំញ្ច សីលាក្ៃេ៉នមោេសំខាន់ៗៃូចតមៅមនះ៖ 1- មោររអ្ធិំមតយយភ្ជរ និងេឹកៃីមៅវិញមៅមក។ 2- មិនរុករានោនមៅវិញមៅមក។ 3- មិនមព្រៀតក្ព្រកចូេកនុងកិចកា ច រខាងកនុងព្ំមេសតមួយ។ ី ការទាក់េងនឹងព្សុកោោតាមមោេការេ៍មសម ើមុខោន 4- រព្ងក

មែើយមោយបានអ្នុមលាមមៅតាម

ផ្េព្ំមយារន៍មរៀងៗខលួ ន។ ិ ខាងោនតាមសនោិ វិធី។ 5- រស់មៅរត ឯក្ផ្នកចព្ករតោអា ិ មមរិកកាំងជាមម មិ នព្រមមោររសីេព្បាំ មនះមេ។មៅចមោលះក្ផ្នករីរធំៗមនះ ៉នព្ំមេស អ្រោព្កឹត ឥត ឌ ភ្ូ៉ ... សុខ ចិតមោ ោររសីេព្បាំ មនះ...។ -

មមោចក៏សុឹមឯងនិយាយៃូចមនះ?

ខញុ ំ ឮយូរមែើយថា

អាមមរិកមករួយក្ខម រ។មមើេសុឹមឯងៃឹងអ្វ ីក្ំលក

ខុ សរីរូៃឹង...។ -

រូេត ិ ក្តផ្ែងសំតងចង់ព្តូវមឆ្ងនតបានក្តអ្ីចឹង មិ នព្រមតាមោនសា ែ នការេ៍ព្សុកមសាះ។

-

កុន ំ ិយាយរីមឆ្ងនតមេៀត។រូមញៀនមេងមឆ្ងនតៃូចមេងមំៀអ្ីចឹង

មមើេសុឹមឯងព្បាំ់ រូឲ្យៃឹងចាស់រី

នមយាបាយក្ខម រមយើងសរវដថ្ា។ -

ព្ំជារនក្ខម រមំោជាញមៃើរតាម៉ោ៌នមយាបាយអ្រោព្កឹត ក្តរួកចព្ករតោមិ េមិ នេុកឲ្យមយើងមៃើរព្សួេមៅ សុខ មេ។រូមិនបានឮមេឬ ថ្មៗ ី មនះ ព្ំមេសែវីេីរីនក្ៃេជាស៉រិកវង់ មស អា តូ បានអ្ូសទាញក្ខម រ មយើងឲ្យចូេដៃជាមួយមេ។

-

សអ ីមៅ មស អា តូ មោះ។រូមិ នសូវៃឹង ព្បាំ់ រូឲ្យអ្ស់សងែ័យមមើេ។

-

មស អា តូ ជាអ្ងគការការោរអាសុក្ី ំ៉កអាមេនយ៍ក្ៃេរួកអាមមរិក បារាំ ង អ្ង់មេលស ំងាំមងាត ើ ម ើង។ មេបានកាោំ់ដៃែវីេីរីនមៅក្កះរៗមយើងមនះ។ចំមោះមស អា តូ មនះ អ្ន កនមយាបាយអ្រោព្កឹតចំត នៗបានព្ំឆ្ងំ ងមរញេី មែើយបានមចាេមស អា តូជាអ្ងគការសស្តងាគម ំំ ផ្កលញកិចព្ច រមមព្រៀងសឺក្េវ

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

15

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

ក្ៃេបានោំ សនោិ ភ្ជរមកឲ្យព្ំមេសឥេឌូចិន។ថ្មីៗមនះមេៀត រួកវង់មស អា តូបានំមញ្ច ញចងាូ មមធវើសម យុេធមៅព្ំមេសដថ្ បាងកក មៃើមះី េរា ំ មព្ំមេសអ្រោព្កឹត។ -

រូមិនៃឹងអ្ីចង ឹ មសាះ រូសា ម នក្តមេរួយមយើងមោយមសា ម ះព្តង់។

-

រំនួយអាមមរិចរួយក្តអ្ន ក៉នធំមេ។រូមិ នៃឹងឬ ? មែើយឥ ូវ មសទ ើរព្េំ់ កាក្សតបានោក់មម ម ះវាថា “អាោំង” “អាោំង” “អារិក”។

-

អាោំងខូ ចតស់មតើ។រូសនលាន់ ៉ត់។មំើៃូចមនះ មយើងព្តូវមធវៃ ើ ូចមមោច ?

-

ិ សន ិេធជាមួយរោឋភ្ិបាេ មយើងព្តូវមំោជាញសាមេគោ ី ន យា ៉ ងរត

ជាមួយរៃឋសភ្ជ

ការោរអ្ធិំមតយយភ្ជរ

មយើងឲ្យែមតច ់ ត់។៉នក្តធម៌ សាមេគរី វាងព្ំជារនមយើងព្េំ់ ជាន់ថានក់មេក្ៃេអាចឲ្យមយើងមៅជាអ្ រោព្កឹតបាន។ -

រូសនៗ សមមលងមួ យបានមៅ។

រូសនសទុ ះរត់ មែើយងាកមកនិយាយមៅកាន់ សុឹមថា “មលាកមចញមៅមព្ត ដថ្ាមព្កាយនិយាយោនមេៀត ” ។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

16

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

៨- ស រើ សលង សុឹមមំើកឡានផ្ុតរីរំងមនទី រមធវើការ ក៏សួរមៅមលាកោត់ថា៖ -

“មតរេុេអ្មញ្ជ ញ ើ មៅផ្ទះ ឬមៅខាងត?” ។

-

មម

ព្ស ះេអលាាចមនះ មយើងមៃើរមមើេភ្នមំ រញមោង។ំត់មៅេី ូក្ម៉តមេខ៦ សុឹម។

ិ ហាងំិ តព្សាំត់មកវិញ។ សុឹមមំើកឡានកាត់មុ ខ ំុ សោ៍ក្ខែេួ សមៅតាមផ្លវូ ៉ត់េមនល ៃេ់េី ូមេខ៦ រត មកៃេ់ផ្វលូ បា៉ឆ្ងបារាំ ង សុឹមំត់មកខាងេិចំរកុងរ័េធមចតិយរូំរីរ រួចក៏មំើកតាមផ្លវូ មព្កាយមរេយធំ សំមៅមក តះូងចូេមៅកនុងកក្នលងរិរ័រេ៍អ្នោរជាតិ។ៃេ់កក្នលងមរាងសតវវតោភ្ំន សុឹមមំើកតិចៗមែើយសួរមៅមលាក៖ -

អ្មញ្ជ ញ ើ មៅខាងតមេៀតទាន?

-

មំើកមេងតិចៗំត់ចុះម ើងកនុងេីមនះសិន។ខញុ ំ ចាំរំ ួ មេ។

សុឹមមំើកមកៃេ់ខាងេិចវតោភ្ំ ំន ត់មៅឯខាងេិច

តាមថ្នេខា ់ ងមរើងកក្នលងបារាំ ងក្ែេេឹក

ោត់កបា ៏ ន

សួរមលាក៖ -

មតរេុេ៉នម

ញ ើ អ្វ ីក្ំលកឬមេ កាេំុ េយរិរ័រេ៍អ្នោរជាតិ?

-

ោមនម

-

មតរេុេយេ់ម

-

ចំមោះខញុ ំ ខញុ ំ ព្ោន់ក្តសំាយក្ភ្នកមោយបានម

ញ ើ អ្វ ីជាចំក្ ក មព្តរីការព្ំ

ងមរីសរូំព្សីៗមេ។

ញ ើ ៃូចមមោច អ្ំរីមរឿងមរីសរូំមនះ? ញ ើ រូំព្សីមកព្ំ

ង។សុឹមឯង៉នបានមកមមើេមេ។

មេមសល ៀកមខាងូតេឹក ំមញ្ច ញេេ់មៅលខច ី។ -

ខញុ ំ បាេោមនេុយមមើេមេ ខញុ ំ បាេព្ំថ្ុយចាយព្បាំ មរៀេ េិញរូំថ្តមៅឲ្យព្ំរនធខុញ ំ បាេមមើេ។ព្ំរនធខុញ ំ បាេវាថា មកាតក្តមេហា ៊ នមៅក្ំរព្ំ

ងក្ៃរ វាមិ នចូេចិតមោ េរមំៀំមនះ។វាមិ នចង់ទាំ ងហា ៊ នមមើេរូំ

ថ្តផ្ង។ខញុ ំ បាេរនយេ់ វាថាព្សុ កមេសុី វិេ័យ

ព្តូវោក់អាវនី

ុងំមញ្ច ញសាច់

ព្តូវតុំក្តងព្ំ ង

តាមមសៀម អាមមរិច។វាថា វាមៃើរតាមមេមិនទាន់មេ។ -

ចំក្េកអ្ន កផ្ទះខញុ ំ

ៃូចជាផ្ទយ ំ ន និយាយរីការព្ំ ងតស់។មេថា ុ រីព្ំរនធសុឹមឯង។មេចូេចិតព្ោ ំរុោ

ោងមនះសមព្តង់មនះ មេថាោងមោះទាស់ ព្តង់មោះ។មេថាោងមនះខន ងកំរិស មេថាោងមោះំមញ្ច ញ មៅលែួសមែតុ មែើយំនោិ ចមេថា មចះថាឯមចះ ំនោិចមេថា ឯចុះ។ -

កាក្សត

“៉តុភ្ម ូ ិ”

ក៏បានចុះសំំុព្តជាមព្ចើនរីមរឿងព្ំ

ងរូំមនះក្ៃរ។មយាំេ់ខលះ មធវើមនះព្តូវ

មយាំេ់ខលះមេៀតថាមិ នព្តូវមេ ោំ ឲ្យខូ ចព្ំដរេីំុ រាេអ្ស់មែើយ។ -

ខញុ ំ មិនបានមមើេកាក្សតក្ខម រមេ ោកយក្ខម រថ្មៗ ី រិបាកតស់។ខញុ ំ ជាវកាក្សតបារាំ ង មមើេវានិ យាយរីមរាះ ជាង។

-

ចំមោះការព្ំ

ងរូំមនះ

ខញុ ំ បាេបានសួរមី ង៉នក់។ោត់មម ម ះមព្ំម។ោត់មៅមករកព្ំរនធខុញ ំញឹក។ោត់

ជាេូេីសង់ផ្ះទ ។ោត់៉នមយាំេ់ រត ឹ ក្តក្ំលកមៅមេៀត។ោត់ថាមៅព្សុកមយើង មេមព្ចើនក្តមេើកព្សីកុង ន ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

17

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

មរេ៉នេុយ មធវរើ ំ ូ រកាឲ្យេអ មែើយសុខ ចិតចា ោ យេុយទាំ ងមុឺន ទាំ ងក្សនឲ្យ។ឯព្តង់ចមំ ោះព្សី ុ ោត់ក្ៃេខំ មធវកា ក្ខម រជាងលានោក់ ៃូចព្កម ើ រសង់ថ្េ ន ់ មធវក្ើ ព្ស កាេក្ំកមញើស មេមិ នព្រមសរមសើរ មសាះ មេរឹតក្តំំ មភ្លចមៅវិញ។ោត់បាននិយាយថា េួរតស់ក្តមេេិតឲ្យព្បាក់

នួ េោត់សុីព្េំ់ព្ោន់

សង់មនទីរមរេយ សង់សាលាមរៀនឲ្យកូនោត់មរៀនផ្ង។ -

ព្បាំ់ ោត់ផ្ងថា កុមំ

ញ ើ ៃំ ររ ី ុះ ចង់រុះតាមៃំ រី មំើោត់ចង់េអ មែតុអ្វីកោ ៏ ត់មិនខំ មធវំ ើ ុេយរី ជាតិមុនឲ្យ

មព្ចើនមៅ។កមមផ្េរីជាតិមុនមេក្ៃេឲ្យោត់មតាកយា ៉ កមោះ។ -

ព្ំរនធខុញ ំ បាេវាថាមិ នក្មនមករីកមមផ្េមេ តាំងរីវាមចះអ្កែរមមើេកាក្សតមក

វាយេ់ថាេុកមខ វេោ

រំស់ក្ខម រមយើង េឺំត ោ េមករីរួកអាតនិេមនិយមរិះជាន់មយើង។ ៃេ់ព្តង់មនះ

ឡានមួយឲ្យសមមលងរីតៗរីខាងមព្កាយ។មលាកងាកមមើេមៅ

សិេ។មលាកំងាគំ់ ឲ្យសុឹម -

ញ ើ អាអ្ូក្មេមួ យមមមរ

ំ់ឡាន មែើយមលាកចុះមៅៃី ។មលាកព្បាំ់ សុឹមថា៖

សុឹមឯងំរឡានមៅផ្ទះចុះ ព្បាំ់ ព្ំរនធខុញ ំ ថាកុំចាំបាយខញុ ំ លាាចមនះ។សុឹមំរឡានមកផ្ទះយកមៅចតោក់ ព្សួេំួេ រួចក៏ម ើងមៅមេើផ្ះទ រព្៉ំព្ំរនធមលាក។

ោរីោក់៉សព្ំកំមោយំមោោងមរព្រទាំងព្ោំ់ មុ នមិ នសំាយបានសួរំញ្ជជក់សុឹម៖ -

មលាកសុឹមឯងអ្មញ្ជ ញ ើ មៅត?

-

បាេ ខញុ ំ មិ នៃឹងមេ។

-

សុឹមឯងកុលា ំ ក់ មលាកមៅត?

-

មលាកព្ោន់ក្តមព្ំើខុញ ំ បាេមករព្៉ំថាមលាកមិ នមករិសាបាយមេលាាចមនះ។

-

អ្ញៃឹងមែើយ។មំើមិនមៅមី េក ឹ េអក់ មុ នជាមៅមី េេ ួ តារូង។េង់ក្តសា គ េ់ ដៃមេដថ្ាតមួយ។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

18

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

៩- សៅមុន សុឹមមំើកឡានមចញផ្ុតរីរំងមនទី រមធវើការ សួរ៖ -

មតរេុេអ្មញ្ជ ញ ើ មៅត ?

-

ំត់មៅអាដថ្សាន ខញុ ំ ព្តូវមៅរួំមេ។មលាកបានំងាគំ់។

សុឹមំរសំមៅមៅអាដថ្សាន

ៃេ់មុ ខ មរាងកុនមព្េឿងកុក

ំ់ ។មុ ននឹងចុះ

មលាកបានមមើេម៉៉ងរួច

ំងាគំ់៖ -

សុឹមឯងមៅេេួេកូនខញុ ំ សិនចុះ ៃេ់ម៉៉ង១១កនលះ ព្តូវព្ត ំ់ មកេេួេខញុ ំ វិញ

-

ព្ំបាេទាន...។

ម យ លើ រួច សុឹមបានំរឡានមៅសាលាមរៀនបារាំ ងខាងេិចវតោភ្ំន េេួេកូនមលាករូនមៅផ្ទះរួចជាមព្សច ក៏ ិ រិតម៉៉ង១១កនលះ។សុឹមមចាេក្ភ្នកមៅកនុងហាងអាដថ្សាន បានំរឡានព្ត ំ់មកៃេ់អាដថ្សានវញ មៅហាវយោត់អ្ងគុយជាមួយមលាកំី ោក់មេៀតៃេ់ម៉៉ង១១កនលះ សុឹមមចាេក្ភ្នកមៅមោងមេៀត ម

ញ ើ

ញ ើ មិ តមោ លាក

៉ចស់ក្ថ្មមួយៃូសមេៀត អ្ផ្ែុកមរកតស់ ៃេ់មរេព្ំរនធចាំបាយផ្ង សុឹមបានចុះរីឡានមៃើរមៅមំៀតចិនេក់ េឹកកក មមើេរូំកុនក្ៃេំិេមៅរញ្ជជំងមព្េឿងកុក។សាក្រ៊នក្ព្សកម ើងសុឹមមៅដថ្សាន មលាកមួយៃូសមេៀត មែើយអ្ន កម ើងតុទាំ ងំួនរក្រកោនយា ៉ ងរីករាយ។ម

ញ ើ អ្ន កំមព្មើចាក់ឲ្យ

ញ ើ ៃូចមនះ សុឹមលាន់ ៉ត់៉នក់ឯងថា

“មិនក្មនក្តមោងមនះមេ មម៉ចក៏មម៉ចចុះ អ្ញមៅមុ នមែើយ...” ។ រួចរីរអ្៊ូមនះសុឹមក៏ម ើងឡាន ំមញ្េ ះមរាេ៍៉៉សុន ី យា ៉ ងខាលំងឲ្យមលាកឮ ក្តមលាកមិ នឮ សុឹមក៏ោក់មេខ មំើកឡានមកផ្ទះមុន។ចតរមេះឡានកនុងមរាងព្សួេំួេរួច កនលះ សុឹមបានមសល ៀកោក់រិះកង់មៅផ្ទះមលាក

សុឹមក៏រិះកង់កញ្ជចស់មកផ្ទះោត់។ៃេ់ម៉៉ងមួយរិត

រូនកូនមលាកមៅសាលាមរៀន

មែើយក៏ព្ត ំ់ មកចាំ មលាកវិញ។

កំរុងក្តរូតឡាន ព្សាំ់ ក្តឮសមមលងមលាកមករីមេើផ្ះទ ក្ព្សកមៅថា៖ -

សុឹមម ើងមកមេើ។

សុឹមបានរត់ម ើងមៅមេើផ្ះទ រួចសួរ៖ -

៉នការអ្វ ីមៅខញុ ំបាេទាន?

-

មែតុអ្វីកម៏ ំើកឡានមចាេខញុ ំ រីដថ្ាព្តង់មនះ? មលាកបាននិយាយមមើេមុ ខ សុឹមមោយខឹង។

-

ខញុ ំ បាេចាំ មតរេុេៃេ់ម៉៉ង១២ សាក្រ៊នក្ព្សកបានខញុ ំ បាេមចញឡានមក...។

-

សុឹមឯងមធវកា ើ រមព្សចក្តចិតស ោ ុឹមឯងឬ? មលាកបានកាត់ញរ័ ៉ត់។

-

បាេមេ មតរេុេឲ្យខញុ ំ បាេចាំ ព្តឹមក្តម៉៉ង១១កនលះ។ខញុ ំ បាេចាំ រែូតៃេ់ម៉៉ង១២ យូរមេើសកនលះម៉៉ង រីមតរេុេំងាគំ់ ខញុ ំ បាេសា ម នក្តមតរេុេមិនអ្មញ្ជ ញ ើ មករិសាបាយផ្ទះ។

-

ញ ើ ខញុ ំ រាំ់អានសុឹមឯងមមើេងាយខញុ ំ តស់។មលាកបានំមោទស។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

19

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

ខញុ ំ បាេមមើេងាយមតរេុេឯត? ខញុ ំ បាេខំ យកចិតេ ោ ក ុ ោក់ក្ថ្ទាំ ឡានមតរេុេ មែើយខំ ផ្កគំ់ រន ូ កូន មតរេុេ រូនមលាកព្សី មៅមរៀន មៅផ្ារ...។

-

កុរ ំ ក្រកជាមួយអាមនុសែតូចតាចមោះ។មំើវាមិ នសា ោ ំ់ មកាតខាលចមៅហាវយោយមេ ផ្កលស់វាមៅ មៃញវា មចាេមៅ។ខវ ះ អ្ីមនុសែំរឡាន។មលាកព្សីក្ៃេមៅក្កះរមោះបានអារកាត់។

ឮមលាកព្សីម ើងសមមលងៃូចមនះ

មលាកព្ំុសក៏

ំ់ និយាយ។មលាកចុះមកៃីម ើងឡាន។សុឹមក៏បានំរ

ឡានសំមៅមៅមនទីរមធវើការ។ ចូេកនុងរំងមនទី រមធវើការ

សុឹមបានចតឡានេុកព្សួេំួ េមែើយ

ក្ៃេរូសនបានអ្ងគុ យមៅេីមោះ។រូសនបានម

ក៏ចុះរីឡានមៃើរសំមៅមៅេេ់ម

ញ ើ ក៏សួរ៖

-

៉នៃំេឹងអ្វ ីក្ំលកមេៀតមេសុឹម?

-

បាេ៉នមព្ចើនតស់ មែើយរិមសសដថ្ាមនះេឺមរឿងផ្កទេ់ខលួ នខញុ ំ នឹងមលាក។

-

មរឿងៃូចមមោចមៅ?

-

មរឿងមលាកចង់ផ្កលស់ខុញ ំមចាេ។

-

មព្ោះអ្វ ី ?

-

មព្ោះខញុ ំ បានមំើកឡានមចាេមលាករីដថ្ាព្តង់មនះ។មលាកឲ្យខញុ ំ ចាំមលាកមៅមុខដថ្សាន

សនោព្តឹម

ម៉៉ង១១កនលះ។ខញុ ំ ចាំៃេ់សាក្រ៊នក្ព្សក ក្តមលាកមិ នេិតខញុ ំ ចាំមលាកមសាះ មលាកនិងមិ តមោ លាកមចះក្ត ក្ថ្មមួយៃូស មែើយមួ យៃូសមេៀត...។ខញុ ំ ឃ្ល ល នបាយមរកព្ទាំមិនបាន ក៏មំើកឡានមៅមុ នមៅ...។ -

មមោចអ្ីចង ឹ សុឹម ឯងមេងធំតស់មតើ ហា ៊ នមំើកឡានមចាេមៅហាវយ។រូសនំមោទស។

-

មយើងមធវកា ើ រ៉នម៉៉ង ៉នមរេរូ។មយើង៉នភ្ជរៈរូនមកមនទី រមធវើការ មែើយនឹងមធវកា ើ រកនង ុ រារការជា ឹ ៃូចមនះមេ ...។ ការចំ់ មិនក្មនមំើកព្បាក់ក្ខខវ ះ ព្រឹកលាាច មំើកឡានរូនមេសុីផ្ក

-

ឥ ូវមលាកេិតៃូចមមោច ?

-

មលាកព្សីថា ខញុ ំ ជាមនុសែតូចតាច មែើយព្បាំ់ មលាកឲ្យផ្កលស់ខុញ ំមចាេ។

-

សុឹមឯងព្តូវមៅសុំមទាសមលាកមៅ...។

-

ខញុ ំ ៉នមទាសឯតសុំ ខញុ ំ មធវតា ើ មចាំ់ មំើមលាកមរៀនមចះចាំ់ មែើយមិ នមោររចាំ់ មុ ខ ក្តមយើងតូច តាចទាំ ងអ្ស់មវេោជានិច។ ច ដថ្ាមនះមវនខញុ ំ ដថ្ាក្សអ កមវនរូ ដថ្ាមព្កាយមវនអ្ន កមំើកឡានទាំងអ្ស់ោន ...។

-

ឱនោក់ព្ោំ់ មងើំវាសា កសុឹម។រូសនេូោមន។ឯងព្តូវេិតៃេ់កន ូ ព្ំរនធផ្ង...។

-

ខញុ ំ េត ិ ៃេ់កន ូ ព្ំរនធមែើយ

បានជាខញុ ំ ការោរកព្មិតម៉៉ងមធវកា ើ រឲ្យព្តឹមព្តូវតាមចាំ់

កុឲ្ ំ យ៉នការ

រំមលាភ្ព្េំ់ ោេីៃូចមនះ... មៃើមះី ខុញ ំ អាចក្ថ្ទាំ វាឲ្យបានសុខ មរៀនព្សួេ...។ -

រង៉ន់ ករ ុំ េ់នឹងថ្មសម ុឹ ។រូសនបានព្ំមៅក្ថ្ម។ឯងសា ោ ំ់ រូ។រូមំើកឡានយូរមែើយ ៉នមៅហាវយ បារាំ ងក្ខម រ។រូមិនក្ៃេហា ៊ នេេឹងមោងតម ើយ មលាកមព្ំើមថ្មរើ ៉៉ន រូមធវភ្ជ ើ ល ម។មៅហាវយរូចូេចិតជា ោ

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

20

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

និចច ព្រួយចិតកា ោ ត់សាញ រូោក់អារីក្ែ អាកំរង់ព្តាំមួ យក្កវរួចខលួ នមព្សច។កុមំ ចះមរក កុព្ំ បារញមរកសុឹ ម ព្ំយ័តមន ចាេព្ំរនធកូន...។ -

រូជាន់ចាស់។ខញុ ំ សម័ យថ្មី កនុងព្សុកឯករារយ ព្ំជាធិំមតយយ ខញុ ំ ព្តូវក្តខំ ព្តូវក្តៃឹងមៃើមះី ការងារ មសរី ភ្ជរ សិេធរិ ំស់មយើងរាេ់ោន។

-

មកមងៗឥ ូវចមចសតស់។អាកូនខញុ ំ ក៏រង ឹ តស់ក្ៃរ។មួយដថ្ាៗ ឮក្តវារនយេ់ ក្ម៉វា ំងព្សីវាថា អាមម រិចខូ ចតស់ ចង់យកក្ខម រជាចំេុះវាៃូ ចជាបារាំ ងអ្ីចឹង ខញុ ំ មររសោ ីវា សួរថាៃឹ ងរីតមក។វាថាមករីវា មមើេកាក្សតនងគ័េរាេ់ដថ្ាអ្ងាគរ និងសុព្ក។

-

ក្ខម រឥ ូវមព្កាកមែើយ។កុរា ំ ំ ងរា េំ់ មិ នជាំ់មេ។បារាំ ងធ្នលក់េឹកមែើយ រូមិនម

-

សុឹមឯងព្តូវេិតក្មនក្េន។សូមមទាសមលាកមៅ។កុហា ំ ៊ នំព្មះនឹងមលាក...។

-

ខញុ ំ សូមក្តយុតធ ិោ ម៌ សូមក្តមធវកា ើ រព្តឹមម៉៉ងំ៉ុមតោះជាការចំ់។

-

ញ ើ មេឬ?

ំ់និយាយសុឹម។មយើងសា ោ ំ់ ោនមិនបានមេ។

រូសនបានំញ្ច ំ់ រួចោត់មព្កាកមៃើរសំមៅមៅឡានោត់។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

21

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

១០- អស់ការស្វើ មំើកំិ េៗ ច័នទកនលង អ្ងាគរមកៃេ់...។អាេិតយចាស់មន អាេិតយថ្មរី ះ។មួយក្ខ រីរក្ខ... ព្បាំ មួយក្ខកនលង ែវូងេូេីបានេូរវាសមេើៃីវាេនូវេំនូរមផ្ែងៗ។ៃីព្កមែង

ផ្ុតមៅ

ព្កែូងព្តូវបានចាក់រាំមសម ើព្ំកំមោយផ្លវូ

ិ សួនចារ ក្ៃេ៉នផ្កាព្កែម ស រីកព្សស់ញញឹម។ផ្ទះរីរខន ង រីរជាន់ធំសមមះើម ព្កឡាតូចៗខាវត់ក្ខវ ង រ័េធរុំវញ លាំរេ៌ថ្ក្ីម ចស បានផ្ុសព្តក្ៃតេនទឹមោន។ផ្ទះទាំតូចរីរខន ងមេៀត បានអ្មជាំរិវារផ្ង។ អ្ន កៃំមេើរមៅមកមេើផ្វលូ ជាតិមេខមួយ កាត់ចម ំ ុ ខ ផ្ទះមនះ ៉នអ្ន ករិះឡាន អ្ន កមៃើរមរើង អ្ន ករិះកង់ អ្ន ករិះ សុឹកលូ សុេធក្តបានលាន់ ៉ត់ព្េំ់ោនថា “មធវរើ ែ័សក្មន ភ្ូមិ មនះបានចំជាសមមះើម ៉ចស់មេរកសុីអ្វីែ៎ន មេបានេុយរី ត មព្ចើនមម៉លះ។ អ្ន កៃំមេើរខល ះបានរក្រកម យ លើ ព្ោវៗ ខល ះ ថាផ្ទះអាមមរិច ខល ះ ថាផ្ទះបារាំ ង ខល ះ ថាផ្ទះអ្ុងបា៉ង... ខល ះ ថាផ្ទះរៃឋម ស្តនោី ខល ះថាផ្ទះរារការ ខល ះថាផ្ទះសំតក់ ខល ះថាផ្ទះមៅហាវយមខតោ។ ផ្ទះៃ៏ធំសមមះើ មមនះ មព្តរីោំមសចកោមី ងឿង ាេៃ ់ េ់អ្នកៃំមេើរ

បានោំ កព្ីោ រួយសំាយមៅមេើមនុសែំី

រួកមព្ចើនជាងមេ។ មៅក្កេេួេម៉៉ការមធវកា ើ របានញញឹមជាំ់។ោត់មធវំ ើ ញ្ជ េ ី ត ិ េុយកាក់េូទាត់ព្តូវម វង

សា ោ ំ

ញ ើ មៅ

ិ មួយលានមរៀេមេៀត។ ចំមេញរត ៉ចស់ផ្ះទ បានរិះឡាន៉៉កអាអ្ូក្ំ៉េមចញ ចូេភ្ូមិ មុ ខ រីកជាំ់ មមើេមេឯងក្ំំព្តង់ចង់ំងាហញព្បាំ់ ិ ខាងថា ខលួ នមនះមែើយជាអ្ន កមកមៅកនង អ្ន ករត ុ មហាផ្ទះេំមនើំសមមះើ មកនុងអាេិតយមព្កាយ។ ឯចំក្េកេូេី

មេបានខវ េ់ នឹងំញ្ជហផ្កទេ់ខលួ នរំស់មេក្ៃរ។ផ្ទះសង់រិតរួច

ចំនួនេូេីកម៏ ចះក្តថ្យចុះជាេំោំ់ ។រាេ់ដថ្ាកនលងមៅ

ការក៏កាន់ក្ត៉នសោួ ចមសោ ើង

េូេីមព្ចើនោក់ព្តូវំញ្ឈំ់ក្េងឲ្យមធវកា ើ រ។វាេសង់ផ្ះទ

ក្ៃេ៉នេូេីមីរមៃរោស ព្ំញាំ់ដៃ ញាំ់ មរើងរស់រមវីក កាេព្បាំ មួ យក្ខមុ នបានក្ព្ំសា ែ នភ្ជរសា ា ត់ េុកេូេី មិនៃេ់១០ោក់ផ្ង។មីងមព្ំម ោងព្ំុញ ែុី មម៉ង និងេូេីំី ោក់មេៀតបាន៉នការមធវមើ ៅម ើយ។េូេីក្ៃេមៅ ិ មរេក្ំកោនមៅរកផ្លវូ រស់មផ្ែងៗមេៀត សោួ ចមសោ ើង ោមនរក្រកអ្វ ីមព្តរីកព្ីោ រួយអ្ត់ការមធវមើ េ។មៅរត

មម៉ងបានមៅ

សុឹមមកបាយដថ្ាព្តង់ជាមួយ។មៅមរេរួំោនមព្កាយមនះ មេោមននិយាយអ្វ ីមព្តរីំញ្ជហផ្កទេ់ព្កុមម ើយ មម៉ងបាន មផ្ោម ើ និយាយ៖ -

អាេិតយមព្កាយអ្ស់ការមធវមើ ៅេីមនះ។ហាងព្ំេេ់ផ្ះទ មៅ៉ចស់ ។មយើងអ្ស់៉នចាំ់មចញចូេមេៀត មែើយ។

-

ខញុ ំ ទាេ់ព្ចកមែើយ មិ នៃឹងជាមៅមធវឯ ើ តមេៀតមេ។មី ងមព្ំមតអញ ូ ។

-

ឯចំក្េកខញុ ំ ខញុ ំ ព្ត ំ់មៅភ្ូមិបាត់ៃឹង វិញ មៅមមើេកូន ព្ំរនធចូេឆ្ងនំថ្មីម នះ។ៃេ់ក្ខរិសាខ ខញុ ំ មធវក្ើ ព្ស ិ ។ែុីបានព្បាំ់។ វញ

-

ោមនហាងឯងមេរកេូេីមេឬ ? រូរយ ួ មយើងផ្ង។ (ោងព្ំុញបានសួរ)

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

22

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

៉នក្ៃរ។សុឹមបានម យ លើ ។កាេរីដថ្ាព្រែសះត៍មុន អាំអូនខញុ ំ វាសម ័ព្េចិតមោ ៅសូមមធវក្ើ ផ្កំរង់មសាម។មេ បានម យ លើ ព្បាំ់វាថា មេមិ នយកទាំ ងអ្ស់ោនមេ មែើយមេថាចាំ ក្ខមព្កាយបានមេឲ្យៃំេឹង មព្ោះឥ ូវ មិនទាន់ ៉ន៉៉សុី នមកៃេ់...។អាំអូនខញុ ំវាថា វាមិ នសងឃឹមបានមៅកំរង់មសាមមេ មព្ោះមនុសែមព្ចើន តស់ មេបានមៅព្តសុេកាេមៅរករស់មៅកំរង់មសាម ឯមមហាងក្ំំមិ នចង់មមើេមុ ខ មយើងផ្ ង។

-

មមើេំងសុឹមឯង៉នៃឹងមេ មតើព្សុកមេមនុសែអ្ត់ការមធវើ មោះព្សាយៃូចមមោច ?

សុឹមមមើេោ ិកាដៃោត់ រួចនិយាយ៖ -

មយើង៉នមរេខល ី តស់។ខញុ ំ ព្តូវមចញរីមនះម៉៉ងមួយ និយាយកាត់ៗំនោិ ចចុះ។មៅព្ំមេសមេ

មៃើមះី មៅេេួេមលាកខញុ .ំ ..។មេហើយ

េូេីកមមករសុេធក្ត៉នស៉េម

ខញុ ំ សូម

ី ។សែររ ី ជាអ្ងគ សែររ

ី ៉នភ្ជរៈសំខាន់ព្ំមូ េផ្ោុំព្កម ុ េូេីកមមករមៃើមះីការោរ ការរំស់អ្នកេក់ក៉លំងៃូចមយើង។សែររ ុ ខលួ នៃូចជាទាមទារឲ្យបានព្បាក់ ព្កម

នួ េព្េំ់ព្ោន់

និងតវា៊ឲ្យ៉នការមធវព្ើ េំ់ោន

រំមលាភ្ឲ្យមធវកា ើ រែួសមរេកព្មិត។មំើកមមករតោមនការមធវើ

មែើយកុឲ្ ំ យហាង

កមមករមោះព្តូវមៅមសន ើសែរីរ

ឬ៉ន

ស៉េមឲ្យចិញ្ចម ឹ ខលួ នំមត ោ ះអាសនន មែើយនឹងមៅតវា៊រារការឲ្យរកការឲ្យមធវទា ើ េ់ ក្តបាន។ឯចំក្េក ី មនះមែើយ បានជាមយើងមៅក្ំកក្ខញ កោន មែើយមព្សចក្តមេមព្ំើ មៅព្សុកមយើង មិ នទាន់ ៉នសែររ ញក់ញបា ី នតាមចិត។ ោ មោយខវ ះអ្ងគការមនះមែើយ បានជាមយើងអ្ក្េោតអ្េោូង មិ នៃឹងមៅេីតព្បាកៃ ៃេ់មេមៃញមយើងអាេិតយមព្កាយ ...។ -

ី សំខាន់តស់។សមមលងមួ យបានំញ្ជជក់។ មំើៃូចមនះ សែររ

-

វាជាមថ្លម ើ មំះៃូងរំស់អ្នកមធវកា ើ ររាេ់រូំ មៃើមះីឲ្យ៉នសិេធត ិ វា៊កុឲ្ ំ យ៉នការអ្ត់ឃ្ល ល ន កុឲ្ ំ យមេរិះជាន់ បានតាមចិត។ ោ

-

ី ៉នមោេំំ េងៃូចោនឬ? មម៉ងបានសួរំញ្ជជក់។ ព្េំ់សែររ

-

មៅព្សុកខល ះមោយេំ់មិនបាននឹងក៉លំងព្ំជារន អ្ន កកាន់អ្ំតចបានចាត់តាំងសែរីរ ឬស៉េម រំស់មេ មៃើមះីមេព្សួេកាោំ់ព្ំជារនឲ្យមៅកនង ុ ស៊ងមេមេៀត មៅព្ំមេសបារាំ ងរួកោយេុនបារាំ ង ី មួយ រីរ មៃើមះី ឲ្យសែររ ី មនះ ព្ំឆ្ងំ ងនឹងសែរីរ ឬស៉េមព្ំជារនរិត បានចាត់តាង ំ សែររ ី ខល ះ មិ នព្រមរួយតវា៊ឲ្យព្ំជារនសុី ៉នសែររ

ព្បាកៃ។មែតុមនះមែើយបានជាមយើងឮជាញឹកថា ក្ អតមេ ផ្ទយ ំ ុសមៅមេើេូេី ...។ ុ មៅវិញ មេោក់កែ -

មំើៃូចមនះមយើងព្តូវព្ំយ័តន មិ នព្សួេមេ។មម៉ងលាន់ ៉ត់។

-

ៃេ់ម៉៉ងមែើយ។សុឹមបាននិយាយត។ខញុ ំ េម ម មៅ...។សូមមី ង ំងែុី និងមម៉ងឲ្យៃំេឹងខញុ ំផ្ង មំើេង់ ក្តមៅឯតក៏មោយ។ខញុ ំ លាមែើយ។

ថារួច សុឹមកស្តោោក់កង់កញ្ជចស់ោត់រិះខម ឺ តសំមៅមៅផ្ទះមលាក ...។

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

23

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

១១- ភ្ញាក់រលឹក ដថ្ារមសៀេម៉៉ងជាងំី រូសនមំើកឡានមៅៃេ់មនទី រមធវើការ... ម

ញ ើ សុឹមកំរុងក្តមមើេមសៀវមៅអ្ងគុយ

មេើអាសុំ ី កញ្ជចស់ោត់។រូសនចតឡានព្សួេំួេមែើយ រួចក៏មៃើរសំមៅមៅសុឹម សួរថា៖ -

សុឹមរក់មរឿងតស់ដថ្ាមនះ មិ នឮសូរឡានខញុ ំ មេឬ? សុខ សំាយជាមេ។

សុឹមឮសមមលងក៏ងាកមមើេ ំិ េមសៀវមៅមែើយម យ លើ តំ៖ -

ចុះរូសុខ សំាយជាមេ? មៅតបាត់ជាងមួ យអាេិតយ? ខញុ ំ សា ម នក្តមិ នក្មនរូមំើកឡានមនះ បានជាខញុ ំ មិនសូវេិត។

-

មលាករឹងរូឲ្យរូនំងំអូ នមលាកមៅមេងក្កំ...។

-

មម៉ចសំាយមេ មៅមេងក្កំ។សុឹមបានសួរ។បានកាោម ព្តីសមុព្េយកមកមផ្ញខ ើ ុញ ំ ខលះមេ...។

-

មិនបានមេសុឹមមអ្ើយ ឯងមិ នសូវ៉នេុយមោះ។មេើកមនះយា ៉ ំ់តស់ ឡានខូច ំូ មសាំ ងមិ នសូវ ព្សួេមសាះ។មោ៉ងមេៀតមព្ំើវក់វក្ី តមោងមែើយ ំនោិចក្កំ ំនោិចេឹក

ូ។ខញុ ំ មៅជាំ់នឹងឡាន ោមនហា ៊ ន

ឲ្យអ្ន កតកាន់រួសមេ ម៉ល៉ ះមែើយសុឹមឯង ព្ោន់ក្តមភ្លចកក្នែងមួ យមៅរូតខលួ ន ក៏មព្ំើឯងមៅយកក្ៃ រ។ -

ក្ព្កងបានរងាវន់ ខលះក្ៃរ...។សុឹមបានំញ្ជជក់។

-

ឹ កម៉ោមព្េឿងកនុង ឲ្យក្ៃរក្តតិចតស់។ព្ោន់ក្តផ្ក

មិ នចង់ព្េំ់ ផ្ង។រូព្តូវចាយេុយផ្កទេ់ខលួនអ្ស់ ៥០

មរៀេមេៀត។មោ៉ងមេៀត អាេិតយមុនមនះ មៅផ្ទះ៉នធុរៈ។មីងឯងមេមិ នព្សួេ មចះក្តចុកមោះ។រូមៅ ិ មលាកសុឹមឯង៉ន ក្កំមេើកមនះ ទាំ ងមេើសទាេ់មេ កុឲ្ ំ យក្តមលាក កុអ្ ំ ីមិ នមៅមេ...។ចុះសុឹមឯងវញ ថាអ្វ ី មេៀតមេ? -

មលាកោមនថាអ្វ ី មេ។ព្ោន់ក្តមលាកមិ នសន ិេធសា ន េៃូចមរេមុនមេៀត។

-

សុឹមឯងសូមមទាសមលាកមៅ។

-

ខញុ ំ រព្៉ំមព្ចើនមេើកមែើយថា ខញុ ំ មិ នសូមមេ មព្ោះខញុ ំ ោមនខុស។

-

សុឹមឯងមៅក្តរឹងៃក្ៃេ។

-

ខញុ ំ ការោរសិេធមិ សរីភ្ជររំស់មយើងព្េំ់ោន។

-

មលាកមិ នផ្កលស់សុឹមឯងមេឬ មមើេមៅ?

-

ព្តង់ផ្កលស់ខុញ ំ មិនៃឹងមសាះ

មែើយខញុ ំ កម ៏ ិ នក្ៃេនិយាយរីមរឿងមនះផ្ង។ក្តតាមខញុ ំ សមងាតម

មព្កាយដថ្ាក្ៃេខញុ ំ មំើកឡានមៅមុនមោះ

មលាកមិ នបានរំមលាភ្មេើខុញ ំ មេៀតមេ។ខញុ ំ

ខលួ នមលាកមេៀតមែើយ។មោងមួ យកាេមេក្ៃេខញុ ំ រន ូ កូនមលាក មែើយដថ្ាសព្៉កអាេិតយ ក្ថ្ទាំ ព្េួសារខញុ ំ មព្ចើន

ញ ើ តាំងរី

ំ់ រត ូ ឡានផ្កទេ់

ឬមៅេេួេកូនមលាករីសាលាមរៀន

ខញុ ំ បានមៅផ្ទះជាមួយកូនព្ំរនធខុញ ំ ព្សួេជាងមេើកមុ ន។ឥ ូវខញុ ំ៉នឱកាស

ី ូចមុ នមេៀតមេ មែើយមិ នសូវែត់មនឿយវក់វៃ

មលាកព្សីកក្៏ ព្ំនិយាយមករកខញុ ំ

រឹងខញុ ំ មោយសមោីព្សួេ ក្េងោកយធំៗៃូចមុ នមេៀតមែើយ។ ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

24

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក


ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន -

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

ិ មនះ ខានម រូខំ ក្តរួយព្រួយ រួយភ្័យសា ម នក្តព្ត ំ់ រីក្កំមកវញ

ញ ើ មុ ខ ឯងមែើយ។ឯងព្ត ំ់ជា

ព្ោន់មំើមៅវិញ។មនុសែឥ ូវក្ព្ំមព្ចើនតស់។ជាន់មៃើម រមំៀំសុឹមឯងមនះ មិ នព្ោន់ក្តផ្កលស់ ឬ មៃញមចាេមេ ព្ំក្ែេជាព្តូវ

ខ ុំ ល ះ ផ្ងមមើេមៅ។រូសរមសើរមលាកសុឹមឯងតស់ ក្ៃេ៉នចិតេ ោ អ

ៃូចមនះ មិនងាយរកមេ មៅហាវយរមំៀំមនះ...។ -

ចុះរូឯង ចង់បានមៅហាវយោយរមំៀំមនះមេ?

-

មម៉ចមិនចង់?

-

មំើៃូចមនះ ព្តូវខំ ផ្កលស់រមំៀំចាស់មចាេ េឺព្តូវខំ មរៀនអានមសៀវមៅ អានកាក្សតៃូចខញុ ំ អ្ីចឹង មែើយ ក្តចង់ៃេ់មយើងមចះៃឹងៃូចោនមៅ មយើងហា ៊ នរកខុ សព្តូវ មែើយមនុសែធ្នលំ់ រមំ លាភ្រិះជាន់មយើង ក៏ ក្ំរជាចិតេ ោ អ វិញ ...។

-

ក្មន សុឹមឯងនិយាយចំជាព្តូវ។ក្ត៉នអ្ន កំរឡានតិចតស់ ក្ៃេ៉នេំនិត ក្ៃេមមើេម

ញ ើ ៃូច

សុឹមឯង។សុឹមឯង៉នៃឹងមេ រួកអាមសៀង រួកអាក្យ៉ម រួករីរោក់មោះវាចង់មញាសជាងរូមៅមេៀត។ ឹ ...។មំើវារួំរូ វាេិតក្តំំួ េរូចេ វាេិតក្តមេងមំៀ េិតក្តផ្ក ូ មតៀមចិនោក់មួ យក្កវសិន។មែើយអា ិ មែងវញ រិបាករកមេខោក់តស់។មព្កាមរូកឡានវា ៉នមួយៃំជានិចច អាមោះោមនេិតអ្វ ីមព្តរី ឱំៃំព្សាមេ មរេចាំ មលាក...។ -

ោនមិនទាន់ យេ់។មែតុៃូចមនះ មយើងព្តូវក្តខំ ក្កក្ព្ំខលួ នមយើងសិន។មព្កាយក្ៃេមយើងភ្ជញក់រេឹក ក្ព្ំៃុសខាត់េន ំ ិតមយើងបានមែើយ

មយើងព្តូវរួយអ្ន កៃដេមេៀត។ជាៃំំូ ងមនះ

ក្ក

រូព្តូវខំ មរៀនមមើេ

មសៀវមៅ មំើខវះខញុ ំ ឲ្យខច ី ខលះ ។កុេ ំ ក ុ មរេមចាេេមេ ជាងេំមនរ មរៀនសូព្តមៅ។ -

ចុះសុឹមឯងមមើេមសៀវមៅអ្ីដថ្ាមនះ ក៏រក់មិ នឮឡានរូ...។

-

ខញុ ំ មមើេេំមនៀមេ៉លំ់ និងចាំ់ ក្ខម រ។រូព្តូវការមមើេ ខញុ ំ ឲ្យខច ី មព្ោះខញុ ំ ៉នយកមសៀវមៅព្ំវតោិអាចារយ ក្ែមមចៀវ មកជាមួយក្ៃរដថ្ាមនះ។

ថាមែើយ សុឹមបានែុចមសៀវមៅឲ្យរូសន។រូសនយកមៅមមើេ។សុឹមមៃើរឆ្ងាយរីរូសនមៅអ្ងគុយមេើេេ់ ម

ើ។រូសនមមើេរក់សុល ង ព្ំក្ែេបានមួ យសនលឹកមលាកលាន់៉ត់ថា៖ “ំត ោ ំអាចារយក្ែមមចៀវ ចំជាព្តូវ ” រួច

ោត់និយាយមៅកាន់ សុឹម៖ "ដថ្ាមព្កាយឲ្យរូខចី មសៀវមៅមមើេមេៀត ...៕

ររឿង ស៊ម ឹ អ្នកបរឡាន

-

25

-

នព ិ នធរោយ រោក អ្ម ឹ ថ៊ក

khmer-novel-shim-naek-bor-lan  

Upload Chan Kira

khmer-novel-shim-naek-bor-lan  

Upload Chan Kira

Advertisement