Page 1


AfleH naHOB

OCHOBVI

KPA-iH03HABCTBA

Ha8l..JanbHUU noci6HuK

Y>t<ropOA 2002


SSK 26.89(7) YJ.(K 91 1.3(8) f1I6

3MICT

HaB Lla.J1bHa ,lIHCUHlUliHa OCHOBH Kpai"uo3l1uncTBa 3UHMue O,lIH 3 HaHBaJKJll1BilllHX Micllb cepe cycniJTbHHX ,lIHCUHI liH. BORa,lIa MO)l(JlHJ30CTi lIu6yHI 'IH norJlH6JUQSaTH 3HaHWI 3 OCHoa ,Llep)l(aBHOrO a,lIY, nOJliTHYJIOI Ta eKoHOMi'lHo'j reorpa¢i'i, iCTOpi'i OKpeMI1X KpalJi., lUO a caolo 'lepry 3HaQHO p03UlHplOC CBiTOfJllf,lI cry,lIeH'riB, Y'-IHia, a TaKO}l{ iHlllliX lIa6ysaYia iHI~OpMal(i·i.

B

3anponOHOBaHOMY noci6li.11K)' aBTOp p03KpHBa OCHOBHi napaMeTjJH Kpa'iH IliB.ueHHo'i AMepHKH - perioHy lIKJlli Ha cboro.n.ni 3113XO.nlITbCli j·la CTa II ,llHH3Mil.(JlOfO r03BHTKY B oaraTbOX c¢epax cycniJlbHoro )l(HTJ'lI.

e:'13 l. npe MeT.feTOltH, CH TeMU KypCy "OCHOBH Kpa'iH03HaBCTBU" Tel\'lu 1. LJ,ep}l{UBu. I1paso. 3aKOHHicTE>

3

TeMa 3. MaKpoperioH IliB,lleHHa AMepl1Ka

9

TeMa 4.

13

TeMa 5.

PfEHHIHA. APfEHTHHChKA PECI1Y6JllKA I)

TeMa 6.6P ,lIOl(rop iCTOpHYHHX HayK, npo¢ecop IlIxsil.IO lio .lllfil\all,3aBmyaaQ Ka¢e.npH iCTopil i Teopij' .nepIKaBIf i npaBa IOpUAII'IHOro ¢al<Y bTery _ )I(lfY KaH,llH,llaT iCTOpH'IHHX HaYK, ).J.0llCHT BO.'JO.lIfMHP

J1lBI5l. PECfTYl)fllKA EOJT!Bf51 "'flI5l. <t> LJ,EPATI1BHA PECI1YEiJ1lKA GPA3Hmll

eMa 7.BEHE YEflA. PECI1YEJT!KA BEHECYEflA.

PeueH3CHTH:

raJlsc.

2

17 22

31

TeMa 8.rAHAHA. PECnY6J1lKA rA~IAHA

37

TeMa 9. EKBAL{OP. PECnY6JTIKA EKBA.llOP

40

eMa 10. KOflYMGI5I. PE nY6J1lKA KOflYMGUI

46

TeMu 11. DAPAfBAI1. PECnYl)fllKA DAPArBAn

53

TeMa 11.ITEPY. PECnY6fliKA nEPY

58

TCMa

64

I~.

YPIHAM. PE ITY6JTIKA CYPIHAM

TeMa 14. TPYfHI}lAJ.( I TO£AfO.

ISBN 966-95998-0-7

DaHOB A.B.2002

PECnY6JllKA TP!1HI.llAL{ I TOEArO

66

TeMa IS. YPYrBA~. YPYrBAC'ICbKA CXI):{HA PECIT SfllKA

70

TeMa 16. ClJPAHUY3bKA fBIAHA

76

TeM<l 17. If'''fll. PEcnY6J1IKA L!I1J1l

78


Te,m

1.

nllC~1 lei, \IeTOJJ.J1, CIICTC.\la I';~ Jley "OCIIOBII

i Oplt'IHOMy

J>:Jla'iIl03mlRcrna".

p01BrrrK.

,!!,Cp)JG}BHo-rrpaBoBoMy

ycrpoi'

KpalH

H3

OCHoal

(lli.'lOCOlllCb . L\ K3Tcropiii O,!llIHlI'll-loro. OC06:1I1Boro. ·\ar3JrbHOro. Kypc

"OCHOBII

KpalHo'milBCTBil

CTalfOBllTb

HaB'lanbHOI..l1I UllnniHII. KO)Jn CKCHiCTb it ro npOllBJUI

rKOBi KLlbKO.· IID:K:

,llOCm,!J,)l<CHHlI II:pa1Ho3HaBCTBa 3HaXO,J;IITbCJI Ha

i

fliB,UcHHol A:.ICPIUill.

OpWlHOro

polBIITh)',

a

LL.ll-HII\

aJllC IX rcorpa<!)I'lH (llop~llt

C).... Ja 1101

CneWa.TbH -ropn.o,ll'ffi1lJl ~leTO lOp I

If'HfIlX

ro

~1

• .J:aHmly

p>IGIB.

rcorpMlliLlHoro

nOJ10)f(CHHlI. cT,miB

K HOMiKIl

rrp3 BJI i H.ttll

..J,OCTOBipHO

p>K3BH

TaKO'i

ICTII

Y BIIB'f

KpaiHo H3BCTBa. JlKltii 11 nJlr(l

0 Y IOBntO '-bCli

I1p ,:cICT .!I.O Jrl,!l)f( KHn

HI-Ii LIOTIIPbO\ -<".lOKiB rrp06.1C\r·

ITO.lIJlf3€ B omlci ,!!,ep)K3BHoro Jlil.!lY Kpai·H.

'\aKpirunolOTb.

f'lHllii MCTO II Jl0)i{CHHfl.

ID'macrb lIrrpe )ler r:paIH03HaBCTBa. Ha

llep)f(3BHO-npaBoBol

y

BnB'l HHi KiJrblCi HH.· 0 IIHlfUb lilO..J,O po1BIITK.·. .!(ep)f(3BHoro YC11>Oro Ta

\,;p>K3B: 1a ,!!,onO~lorofO [(bOrO MCTO,!!,)'

i npOB

fO)f(Ha '3 BC 1lT<1t I cryncH ){

~IITH 3Ham Til.' 'III iHWIIX lIBIr:w.

KOH1<PCTHIIX Kpai'1l3X.

€ BIfBLICHIDI lfai'malKJ IfBi WIlX KBIlIll,

lIKi

Ra nOAaJrbuoor P03BIlTOK Kp3i'H11 a60

OriLIHltii MeTO..J, - .llonO~lara€ c<)JopMyBarn CBiTOfJUlJl npo oKpCl\ry Kpai'Hy <lcpe'3 BlcO

BBa>K3TII epe

H1Ul OCHOBHH:\ Bl)J.ol\locreii TIl Bi..rr;ramaHHll Hecyrr€BOI a60 3atiBo!

ilI(llopMauil.

n Ma I>..'YPCY - c}'I>..1'nWCTb ene}leHTIB. 111KlIX CKJI3 acrbcn 10'pc. Kypc "0 HOBlf KpalHo HaBCTBa" CKJIMa 1I i'3 laraJThHOI Ta oc06mIDoi yKynHi

b ~ICTO,ajB. '33

rrpou C nhHaHHJI rrpcllMCTa. MCTO

m3HaHIDI Ta .nOCJli,!J,)l<CHHJI rrpC.llMeTa Ha~ '!.

TaKO>K

0Pll'fHOro

nOJUIT3€ i

Bi,J.6yBa. nClI B ~IIIH!JlOMY Ta IX amnlB.

.;l.la HIIX ,J,cp)f(aB.

MeTOJlO.lori€tO KP31H03HaBCTB3 c.';

a

perioH)·.

2) CTaniB i:\ lCToplI.... Horo po BIITKY: 3) C)"-13CHOi <IJop)!ll JlCP;K3BHOro rrpaB:riHHJI TIl T pLrropia. bKoro CTpOlO:

,llOITOMOrotO lIKJIX rrpoxOJllrrb

lioro

CrrHiCTI{) iCTOplf'-fHoro ~((.,.O. ..

I) rcorpa<l>i'lHOrO no O)f(CIHUI ,a:Cp>I(,IB:

~) eKoHoMjLlHoro CTaHY

.llKi

rrpaKTlIKII.

TCPllTOpiMbllOro }CTpOtO. CI\OHO~IiKII. BII'3Ha'fCHIUIM

HOp~l.

CT3TlI

np3B01HaBCTBa. iCTOpiL reorpa<jn( MeTa !\'ypcy nomrra y Bcc6i LIHo\'Y' BIIB'ICIiHi BlffiMK.

un

ROM IlJICKCHllii

bCR B T )1)". lilO rrpC.J.MCT

-

UC cnoci6

~rero.niB. 3a nono\wrotO JIKUX

fl1Hi:

'laCTHlH!.

'3araJlbHiil 'laCTIIl"li

P01fJUlJl3JOThClI Hait6i.1hw B(I)I(JllIBi 1araJIhRl

ffiITaIO-UI. 6e'3 p03y riHHlI lIKlI.· ITO.llMbwe BIIB'leHIDl npeJlMery 6yJlo 6 yc Ccpc.u TaKII.· rrO!IO)f(eHb

cJri.ll

HeR '.

BIUliJllfTIl nOHJI'ITli .!(ep)f(3BII. <jlOpM i <j)yH1<uiii

llCP)f(3BIf. rrpaBa, II0ro ,[()f<cpe Ta <l>YHKI.tift. 1aI<OHHOcri. rrpaBoBo'i .uep)f(aBH. '3araJIbHJL' Bi)J.oMocreli rrpo OCJIi)J.x<yBaHIrii perioH. iH. Oc06mraa 'laCTlIl-Ia

I) MCTO,!l aHarri1y i CHHTe'3)'; 2) Mcron ilf.nyKuil i lle.UYKUil: 3) nOplBHJIJ1bH:fli1 ~leTO,!!,; -l) cnCuialThHO-tOpJl.llJ-I'-om II MeTO..J,: 5) CTamCTlfLIHlIH Mero,!!,:

3aihla

bC}! BIIB'ICHfUIM reorpa(l)i'lHoro nOJlO)f(eHIDl. iCTOPII'lHO

P03BIITh.'Y, ~)QPM

npaB iH.HJl a Teprrropia .bHOro ycrpOfO. CKOHOMiKlI Ol\.pe~IJIX KpaiH.

6) iCTOplI'Umft MeTO)!,;

TeMa 2. ,IJ:ep:...:an3. UpaBo.

7) JIOri'llilll1 MCTO . MCTO.ll ill-IaJlny i CJrnTe3)'. AHaJIi3 T3 B'3a€"I006~IOB.leHi :JOri'lHi

IfHTC1 -

B1a ~lOnoB'J['\aHi 1'3

lOA" Hay OBoro .!(OC:OWKeHlliI. AllaJIi'\ -

~IOBHC) a60 rrp KTII'lliC PO'3'lJ1C

BaHHJI UL'IOro Ha

JJ:EPJKABA

lIBHC

ICla,.;J,OBi LJaCTlIHlr ClfHTC3 ­

ep:ll'anu -

B0'33' ()J.RaHIDI OKper.1l:IX eJICMClrriB rrpe;PleTa B €mlHe W:Ie. MeTO.ll i~'KJlil i '!!'C.llYKI-tii.

IHJlYKItiJI -

3a.t'OIHlicTh

¢opl\1a y.IOBIIBO.uy. AC Ha m.llCTaBi

3HaHFUI npo OIq>CMC p06HTbCJ[ BUCHonOK npo 3araJIbHC: )!,C.nyKu:i5I

(POP~Ia

uc oc06:nma opraw'3auin nO:OTINHOl

BJlan;II, lilO BIllHIKa€ B cowa.rIbHo Heo.!lIiOPi.nHO~f)' cycni.1bCTBi i BUROPllCTOBYcrhClI

AJIJI yrrpaBJIiHHlI u,mr c)'crriJlbCTBoM.

YMOB"BO~', 13 HKOI Ha OCHOBi '3ara;n,HOro rrpaBH:I3 JIOri ' -IHlnf ID:I.llXOM '3 OJ]J-t.IL-':

nOJlO)J(eHb HK iCTIIHfllLX BlmO..'llITbCJ[ Hoac iCTI1llHC nOnO)f(CHIDI ( nepe.·· 3araJIbHOrO llO OKpcMOro). nOpiBHJUIbHHll MerOA nOJlJlTa€ TOTO)I(Hocri

Ho.n:i6Hocri

a60

y

Bl..J.06plUKeHHi i <piK

Bi,!J,.\IiHHOCTi

2

B

Bb

ui'i BiAHoruCHb

reorpa(!li<IHOMY

nOJIo)J(CHHi,

0111ahll:

1) TepHTOpill - KOMnnCI c, ru.o BK.IDO'la€ 'laCTIm)' cymi, 06Me>I<eHOI KOp.nOHOM, 80 Allii rrpoCTip ( BHyrpiJJIHill i 30BHilUHiu), H

3

a, wem.<I>, rroBiTpJl.1UIll rrpocrip.


) BCpCHiTCT

mo BlnHa'laETb Jt

p OBeHCTBI -

PO~lnOBCIQ,:t)KeKfli

y:

no l lfl.fHi

BJla;unl.· nOBHOB<lJKeHb !Ia Bce HaCC;TCHIDI,

opramr, opraHi3auii B MClKax .lCpJKaBlr Ha5lBmCTb opraHiB B." H Ja.1CIKHOCTi

-

MOIK..1IlB

ca~1O

iiiHora

.J.ep)I(3IlI1 T3 y 30BRilllH.ix BirrnoclIHax .lCPiKaB Ta HOpM rilKHapo.n.Horo npana;

nplliUurrrn

npl! Hcn

P) lIleHHi

Bcepe

plKaIlIl.

6opoTb6a

~liiKH(lPO!lHOIQ

LIIIHUicno.

JUri

C) acpcHiTC1)' immrx

,€ :lHiCTb - HepO"l..:U.lbHiCTb B <toll! B uiJlO~IY 1'3 pmn ,:tin i"i no OKI C.\IlI.\ CllyHKUi IX: 3) AnapaT (uoro H3.l1BHicTb) - CIICTc~ra opramB i noca.n.OBll' OCI , a ,nonO~lOrmo $lluLX BI.fKOt!}'lOTbC1l <jlyJ-lH:ui"i )lCpJKaBlI.

4) [CHyBaHJ-U1 ,ll\;p)1(3 HO"i 8m II B OKPCMIV Bi.ll Hace.leH}UI iH

3a,IlCT

KOHO:\li'l}/; - MilKHapo Hill! po \no.!ll. npaui.

II. PIWCHh

-

Bllpim IDUI r, o6a.ThHlIX npooneM lllOnCTBa;

liT) ax.

5) Hop~lII - JarMbliOO OB'K'JKOBI rrpaBIIJIa nOBe iH1(J{. .lll,j BCTaHOBmo ;.r,epJKaBa i ono~lOrolQ

I <I>op~la npaSmffHJI - opraHnauiH BHUJ.HX opralliB ,llCPJKaBHOi B.l

l.

Bu.r~Il:

<PoP

a) MOHap."iH la npaB iHHJI. npH HKifi AepiK3BHa B1Iaa,a CKOHlJ,CHTPOB3H3 0 pyKaX. HK rrpaBUJ10, 0 Hooci6HOro maBIf ,aCpJKaBII, CTpOK nOBIIOBruKeHI. $ll\oro He BlnHa'lcHHi! Bi.n.CyrH$I 10pnml'1Ha BirlnoBiACIJIbHiCTb MOtlap.·

BOI ,!li·i. BJla..'la

~loHapxa

7) ~e ny6m'IHa (O<lHujltHa) opraHi3auili. mo npe;.r,CTaB1UI€ cycni11 bCTBO. BlIC1)'TlaE:

rrOBHOB3)l(eHHlI no ynpaB:riHHJO

Bi.n lioro iMeHi i B TaKilt $(f(OCTi B1nHaHa iHUJlll\lll ,cr.cpJKaBa 1J1.

TaICO){-;: laE: JaKOHO,!laB'li <jl) HKUii:. YpM BilUlOBuaJIbHllil ncpe,!l IOHapXOM (Hanp.• MapOKKO).

cI»'UKuii:

KOHCT"~'lliiiHa rrap;ya ICIITCbKa MOHapxiJl - MOHapx

KOB

.srK npaBl

3a

CIUUI 'Jaoc'3nc'i)' i'x BRKOfu1..IDUl. G) HallBHICTb no;.r,aTKoBOl Clfcre~lIl. Ja

O. nepe;.r,acrbcH m .lIXOM crra..J;Iq'BaHHJI.

1fT}'uillR

~loHapxiR

a.l1CTIf'lHa

r aoa

CpiKaBOlO,

epiKaBIl

MaE:

pca."lbHi

pc YlfaCTb y <pop lyBaHHi

rjlaBOIO

YPM)'

a

cplKaBH i BIIKOHY€

B OCHOBHO\of)' npe,llCTaBHltUbKl cpYl£KI.ti'i. PCaJIbH1f~IH nOOHOBa.>l<CHJUIMTl no ynpaBJllHHJO epiK3BOIQ Ii sO.10,lliE:,.lJ. p1K3BH)1 BJI~ ,rtiiiCIOOIQTb nap. aMeHT Ta

1) 3a COuiaJtbHI1M npH:3Ha'leH}UI t:

a) OCHOBHi; 6) ,cr.o,iJ,ClTKOBi.

JlKJf1i )"TBOPI EThCR llapjJa~1cuTOM. napna ICliTO I. (Hanp. BcnIlK06pllTaHUr),

ypll..tJ..

PM

Bi

OBuaJIbmn!

IlCpe,lJ,

2) 3a Tepl1TOpia.lbHIfM Crrp}lMYBaHWL\l:

Hc06I1IC)f(eHa MOHapxili - MOHap. £ pcaJlbHlf)r masOiO .lepJKaSif Ta ,lliikmo£ yCIQ

a) BH)'TpiIIIIli; 6) 30BIDUlHi.

nOBH01'Y ,uep

3) 3a cepePOIQ

€BponeilcbKD:I p03yMimfl) Ypm <jloP~l)' bC1l MOHapxo I. fOpnc.n.UKUill MOHapxa HC omHaLleH . a. 3Ha L UITb i HC 6l1fCIKCH3 (HaIIp. ay .BCf>Ka ApaBill).

)l(JITU:

Ha cboro.rrni npaB.:llHHH,

a) 11'MaHirapHi; 6) no iTlf'rn:i: B) CKOHOMi'fHi.

roY:

inrni <I>)'HKU:i'i:

Ope I

ryMaHi1'3pHi - 3a.XIfCT npaB momnm, 06CTaHOBKII, MemflUlHa. RayM. KYJlb1)'Pa;

n01linr'rni - 3a.XIl

B

BiTi

iCt!} €

0 ,cr.epil<ao "l MOHapxi'-lllOIO <pOPMOIQ

6m13bKO

6) Pccny6JIiKa - </>Op~ra .n:epJKaBHOrO npaBmHWI, npl1 mfi BCi BHl.Ui opraHH ,lJ,CpIKaBU 06npalOTbeH Haec CHlUll\l a60 (~OPJ\'lJtJOTheA 3araJIbHoHau,ioHanbHlIM npe,lJ,CTaIlAIlUbKlf.\1 opraHO~1 (napnaM HTOM).

4) 3a '£3COM a) nOCTifmi; 6) nUl"lacoBi.

B

BHOl B 3.!UI. 51K rrpaBIL10. BUcyTHiIt napnaMCRT Ta KOHCTlrryuiJl (0

OpeHHH CnplfJITJUJBOI CKOJIori'mol

.u.ep)f(3BHoro na.J.Y SU3Ha~leHH}I HOpM noBC iHKJI 1'3 oci6 mo

eJ-ITCbKa

pee. :llKa - 6a3ycrbC1l

Ha OCHOBi rrpiOP11TCT) B:raIDl B eHapo..tJ.Ro

06panoro rJlaBll ,ueplKaBlt Yp <lJOPlIfYETbCli rJIaBOIQ .!I.eplKaBR i He H ce IJOBHOi' BL,unOB1.!13Jll>HOCTi nepe,u nap:raMeHTO I ;J.epiKaBu (R3np. MCKCJ(Ka), IlapnaMeliTcbKa pec

Ka - 6a1)'ETbCli Ha CIf;lbHilt IJ031mii 1aI\OHO,ll3Blf.Oi' Bna,llJ{

, <jloplll)'BaHID ,1I,CpJKa.BHOi IIo.llmKlI. YPH.U <jlOpMvcrbCli nap a:.\{CHTOM (Harrp.

nopyWlU11f npaIlonopMoK;

exoHoMi'lHi - P03IllITOK Bltp06mIUTB3, Ja6e3nclfeHH.lI nO'3lrnmmlX nOKa3HllKlB

eKoHoMilOi. perylllOsaRIDI UlITaRb BnacHOCTi.

nOBa'f'£.ItHa). 3~limaIIa pecny6JIiKa - 6a3YETbCA H3 KO~16iHal(ii' ,11BOX Bllll(eHa3BaHHX <pOpM, Y

3Mirnal1iii <PoPMi npu 'THi 03HaKlf JIK rrpe3M,lI.eHTCbKoi', Tal< i napnaMeHTCbKOl

30BHIUJHl <pYJ:IKIti'i:

ryMaHiTapHi - H3,!l,3HH!l ,1I,OnOMOrn ,lJ,epJKaBaM m;o i1 norpe6YJ-OTb , Mi)KJ{apo.nmtii

3aXlICT rrpaB lllO,lllUlIr

4

<jloPl\<l rrpaBJIilUUl (Hanp. <I>paHUhl). BJaraJIi

b po1MeiK}'BaH.IDI CPOP~I ,llepJKaBHoro npaBJIiHHII 110n$IT3€

5

y

cryneHi


Bn.1IlB Ha <PoP f}llaHtut BIIKOH3B'l0i" BJIa.lI1 Ta pcaJJblflii }'LlflCTi B ynp;lBrriH Ifi Cp)l(3BOfO,

2,

<t>opMa

yCTpOfO

,!{cp)f(tlBu. B aOIOBi,.nHOCI£RlI ,liIK uinllM i tioro CKJIa.nOBJnlll.

)Tb nOJlJlra

nOBHHHO 6~ If BlIKOHaHO KO)f(Jfll)1

BI1,lUt: rPoPM3

ITpIl lIKili }f{o;ura aa.~IlRicrpaTJ1BHO­

crpofO

replITopiaJIbHa O..!llUlIIWl He ~laE: O'3HaK .ncp)l(aBHOCTi (Hanp. 6i:n.llliCTh

a,:ntiHicrpanmH -TCpIITOpia.lbmlX

.nCP)fffiBHOCTi

(uanp. hamH)

BIf~1I

O,QllHIH(b

replrropiaIlbHIL'\

YropUlltHa), a60

H

Maron.

O..!lltHlIlIh.

O:JHaK

.:r.elJapTaMCHT.

AO 1~fi

03HaKJI .ncp)f(tlBlIOCTi: H3np. lIlA).

epJt<.aBa. B lIKili

BOro mas)'.

3. flPClBO E:

ii' TCplfTopianbui CK.l1J,j,OBi ~I~H Tb

KOIlCTlrryl..liro. l1apJIa~ICIlI, nOJliuito(

ypl .

Mi

ltK oc06mlBIIH Blm rpopMII

npaBO.

H

pMa

P)K3BOfO i E: tl>op­

'CTpOfO CTaHOBIITb COf03

D.JUI y'f3CHIIKiB npaBOBi..!lHOCIlli. ~1. He' anc)I(lfo B0 CTaB)lCHlUI [{bOro

y6'(

IICTCMOIO HOp I -

rrpaBO £ IIC rrpo

c)'crriJIbHi Bi..nHOCllHlf. BItIDlKalOTb iHCTlflJ KOMJUlCKCHOro

Bi,nIO lUI

-t

. 'apanepy,

u

npaBa. i'\ o~Hopi.nmrx

Bpe. 'JIbOBaHUX

CII.i:lbHlL

rrpaBoBHMII

HopMaMH

ra Ily:l i,

flpaBO ljJopr. ...1lOE: rrpaBa

5,

0 C)'K)'TlHicno HOplll, a MaE"

~ry; i'} HOp I, mo pcrY:UOlOTb OllHOpi.nRi

npaso 3a6e rrc'iy

i 060B'lI'\KII.

bCR rrpliM COM -

'3aCTocoByE: BIOHa'f Hi 1axo H Bn liB.

KOHcI>eD.Cpaui.ll(COfO'3) -

CKJIUaJO b

.. IlOplll,

BH)'TpiwHlO 6y.a:oB • B1I1Ila'iCHY elf

BIItIHKa10Th

MC,QbE:, 06.'laCTb. BOtBO,QCTBO. npoBlliU,iJl, 6) <t>c CpaTIlBHa (CKJlC\.J..H3) -

CII

bHoo60B'5[ KOBull . ·apal\."TCp - 1l0./Ij[f3E: B TO. ry ruo rrpaBO JfK CHCTCMa HOpM

2. ar "6'£K

8) YHiTapHa (rrpOCTa) -

BJnHaLICHili

p>K3BII. BCTaHOBJlf()( npClBa i 06oB'g1KU

\'

y Tcpltropi8JThfU~

l:IaHBHOCTi 860 Bi.ncyruoCTi O'lHRK .J.Cp)l(8BHOCTi(cyBepeHiTeT) O..!lJl Hllll,b,

TIl

'3araJIbH0060B'Jl1KOBe npaBIfJlO 1l0BCmHKIf. BcraHOB.'IrOITbCli

~laJIbHO BH3Ha'fCHlIM T3 rapaHTOBaHlIM. a TIlKO)l( Tal HM, U(O Bi o6pa}f{(I( BO 10

opraHi'~ulH TCplITOpia bHO-a.!I,MiHicrpanLBHoro no

-

C) K. 'nHOCTi

1a H BllKOHaHHH

3a HeBIIKOHaHHJI HopMrrpaaa .a;ep)l(8Ba

,mci

BlIpaJKaIOTbCli ~ BiD.f\OB[.!J.3JThHOCTi oci6

ROP~1.

D,ep)l(8B, mo 06'E:D.HamlCh ,llJl.ll ..!lOC1£rHCHHlI cniJI:bHol Mem, TIPH UbOM)' cyBept:lfiTCT .u:ep)f(tlB

[IoBHi

6cpiraE:TbcJI,

KOH<t>c""cpaTIlBffifM OpraH3M BJIa..!lJ1.

a

OKpeMi

nOBHOBa}f{CHtut

nepe.naroTb H

B HaUl "lac npm<Jr3D.iB KOHlpellepallii' HC~tae.

3, Domnf'unm PC)l(l{M - cnoci6 3,rtiIlCHCH.HJI,J.CP)KaBHOI BmUIl.

$lIlKl~fi:

I. Peryn.llTllBHa - npaBO perymo cycni.'IbHi Bi,.nHOClfHlI D.lJUl.XO~t: a) '3al piIL'IeHHR iCHyl{)'1I1X CYCniJIbHHX Bi,zmocrm (CTaTlf'llla tl>YHK.l.1.UJ); 6) rrpHMYCY BIIKOHYBaTH 6Y,llb-HKi lliJIHIDf (

Bn.lOt: a) JJ:cMoKpanrLullIu -

cnoci6, npu ltKO~l)' D.oMiH)lOTb

npaBa JIlO,llILtOf, 3aXlfll.(CHa B11aclIiCTb B ycix

r..

0Tp1l f)'lOTbCJI

<popMax HaCeJICHHJI 6cpc ) laCTh y

<Pop~ryBaHH.i opraHiB ep)f((lBHoI Bn3)lll Ta ynpaBJIiHHi 6) ABTOplnapIDrli -

aKOHIl,

2.

rnaMi'rIf3 <pyHKUiH),

Oxopmrna - lTpaBo oxopoH1£E:

. ni.71bHi Bi..nHOCIIHH.RKi BOHO >K caMC i peryfOE:,

Bia. rrOCJlraHb, Il.lJUiXOM 33CT0Cj8aHHJI npl{~rycy 0 rropyurnmciB.

3. BIfXOBHa - npaBo BuxoBye cycni:I:bCTBO B nOBaJi

Cp)l(3,BOfO.

noci6, npll JlKOr.ry .u.cp)l(8BHa BJIa.a:a He MaE: 6c'3n

pc HhOro

BillHoclLH,

.lIKi

HlfM peryJIlOfOTbCJI. a TaKO)f( JaCTocOBY€

~faH,U3ry oapo;:(y,XO'f i BIf3H3l£aE:TbCg 3aKOHOM. PeaJThHO B_-ra..'.lHi nOBHO!k1.iK HHJI

oci6, LUO ,!l.OrpIIM}lOTb npaBo Ta '.la

3!tiHCHf()fOTb ripe CTaBHlfKJl .nOMi~'}()LlOro no IT}fL(}{Oro yrpynoBaHHH.

rrp BO,

B) TOTaniTClpmm - Clloci6,rrpu ltKO)ry Hapo.ll nOBHICTIO ..!lep)l(8BHoi"

BJJ3)lIr.CyeniJlhCTBO

r

6'€:!\'TQM

ycytryro Bi,.n (JlOPM 'BaHHH

TOTaJIl,HOrO

KOmpO:Tro

3

601\.)'

C1.>°PI\UI: 1. 38H'l.ail

2.

nPABO

HKi

0

nopymyfOTb

CP)K3BOJO JBIl'faE:Be npaBliJIO JlKOMY Halla

bCH pom.

llpaoo -

u.e

CIICTeMa

JarahHoo6oB'JI3KoBHX

rapaHTOBaHHX ,llep)l(3s01O HOpM,

mci

<pOPM8JIbHO

Bli3Ha'ICHlIX

BHpa}f{3JOTb BOmo ..!lep)f((lBH. BCTaHOBJIlOIOTb

060 'JI3KlI )"f3CHH.KiB npaBoBU1;HOClUt Ta €

npeu.eD.cHT

-

D:Y no KOHKpcnri.ii: cnpaBi, JIKoM)' Rau,acrbC.lI aprr BnpiweHHi no.ni6HIfX cnpas, HOplvlli [(epKOBHi aKTIi, lIKIIM Ha.D,3€TbCJI CTaryc

pil.lleH}UI.

JaraJI.bRoo6oB'JI3KoBlfil xapaKTep .

i

OCOB E: CTHTHCHHJI .ao oci6.

JaraJIbHoo60B'jQKOBoro rrpaBIL'Ia nOBe.ui}{K){.

D.Cp)I(3Bu.

upaBa

caHKUioH08aHe

0 iCH)'fO'HfX cycni. hffHX JaoxoL£)'BaJIbHi JaXO,lU1

P

MTOPO~'1 cycniJlbHlfX

Pe' riimo-npaBOBi

3araJlbHOo6oB'H3KOBlfX.

4. HOpMaTHBHO-rrpasoBHlr OpraHaMIf

ep)f((lBlI.

B

rrnCb lOBUli:

JlKOMy

OKyM HT

33KpinnCRO

BI[Jl3HIDI KOMDeTCHTHHMIt

Hoo6oB'JOKOBe

npaBHJIO

iHKlf.

Bi)lHOClffi.

nOBe

03naKH: 1. HOpMaTHBIDrH xapanep -

a) 3aKoH -

81 It:

upaBo

BUpa)l(3E:ThC.lI B FJoplllax. RIG

6

B C80m

RopManmHulf alIT BHLlloi' IOpH,ll,lf'£Hoi CI1.JIlI, rrplfiiHffI1fj{ BIf1!(}{M

'3aKORO.!l3B'flfM opraHoM .uCP}f{3SlI

ltKIm HOCHn. 3aranbHoo60B' JI'3KOBlUf xap3KTCp.

7


6) m.rrXlKoRHrrii HopManLBHllii ah"T OpraH('lMIl ,1I,CPiKaBIf H<l

al\r, npuiimrruii KOMnCTCIfTHII I

opraHo~1

'Ill

CHOBI 'jaKOHY TU Ha floro BIIKorWHHlI.a60 rrpujulJiTuii 1

ICTOfO perymoaamur HCBPCf)JTbOB( HIL~ laKOHml BUHOCIIH. -

L!.oroBip

(HOp~l( THBHlul) -

6,

lilt< c)6'€Jrra~1Il i rapaHl)

bCII .1CplK£lB 10.

(l". - HOP\lII ~1I)f(Hap .J:HOro cniBTonapllcrBa. uIci npH

MilKHapO,llHO-rrpaBOBIIJI

caHKUioHYBaHHi

,llCp)!(aBOlO

TJ.OWrrpfOJOThCU

Ha

ii'

epmopii"BIIKOH<lHHJI

MIIKH<lpO.:lHlLX tlOPAI 1a6c:mc'f)10Tb II TaKOtO !lep)!(lBOfO.

Cue re m -

BH)TpiDlHiii no

BIL\iLunril C:lC.leHT C C~ICHTiB'

a)

rinQTC'la

-

n npaBr

cllcrewl-

'Iacrmra

,1I,ep)!(aBIl

WOLlO

(KTIB

BIl3Ha'I<lE: 06craBIlHII.

BooO.rr.

apaHTii' a KOHHOCTi:

I )EKOHO~ti'lHi

-

He06:'\iAHi

b

OCli I:lCEfFUl BnCOKoro laTCpiClJlbHOrO piBflJl )f(lrrTlI

Hacc eUIDI.

3a6c3nC'ICHHJI 3aKOHlI

i ~I TO,.:(aMIl,JlKi

a

OCOB)'lOTbCJI B rrpaBi,

B TOMY 'Ufcrri i rrpll~l)'COM.

Ha ra ~. i i i HCTI~TII.

np£lB') HopMa C".l:J~ a

HKa

)3a6e'3ll 'IeHHJI H .J:OroPKaffHOCTi npaB i

2)fOpIUlNHI -

3)no

HOPI\O

HopAm.

'rr

npaBOBi!lHoIlH,

npaBII.10 nOBC,1I,lHKIl 'lara.lbllO 0 . ·apaK.'::p\. }lrc

BCTaHOBillOITbClI 'la .J:O?>fOB eHOCTfO

81nHCl<ICHo"i KO~mCTCHl.I,i"i.

5) HCAorrylqCHHJI Hepcr.TaMe1fT083H11X

bCli

'j

TaK1LX

iU£'-IHi Ta i!lco;lOri 4R.i

-

Bpal\T8aHfllI BOJICBllJI1lJIeHHH Hapo y IT'

'lac

npltiiH.llTTli HOpM Ta B3)KJllIB[r\: piWCHb. CBooO!la BOJlCBIUlBJlCHIIJI R'~PO Y.

np" HKIIX c.,i

'3acrog 8aTIl HOPM)' npaBa;

6) .D:JlCn01HI.lUl -

'facrHHa HOpWI,

cy6' nITa npn ooCTaBrlll<lX, BKa1aHIt\: B) catfKl.l,i.n HCBUKOHaHHJl

'laCTIIHa HopAm. lIKa

HKOfO AlaE:

6~

II nose iHJ\3

8111Ha'laE: MlpH BnJTIlBY Ha cyo'

IHCUrryr lTpaBa -

P03pi3tU1JOTb ra.'l)'3eBi iHcrlf1)

• ITIJlbHlLX BUHOCHli.

l(iHcrlf1)T npaB<I BnacHocTI B U1mi!fbIlOM) npaBi)

iHCTJIT}TII

(iHcrl-flYT'

CYCrn..lbHlfX

c)'

Ha C)K(lTb

.llcp)f(a.8a -

B0nOBi,aanbHOCTi

CKOJIOril.JRi

13

Bi~oC.fH.

JOPIU/NHUX

no~i

bCJI

icfl)'

Ta peaJfbHO .!tiE' pe)f(J~r

Bi.rr

HapO,il)f(CHWI

i

33

6Y,llb-lIfULX

Ha

npDepimoJO<li

(n,lmiJIbHe

rrpaBO),

riTlThIHOCTi op

HiB 8 au;H, (;

OBOII-I)' 3axncTi npaB.

n PUHl.lllllll: 1)BcpxoBeHcrBo 3aKOH)'.

2)8'

3AKOHHICTh.

nOBi.naJIbIDCTh

CP)K(lBIl nepe.ll OCooOfO, a

oco61l

ncpe,ll.ncp)K(lBOIO.

3 )3a6c3IIe'fCHJUl H ,llorop' HHocTI npaa i cso6o ,

4 ) KORTpOlIb 13 3a6C3nC'fCHRJIM npaB i cB060 .

n,C pC>KIf\f, npll j{I'o\~r Bi.u6yBaITb

OTpHMCl~LH.JI '3aKOHlB

Ta

$I

TO'IHC

i

HC . 'If.lbl:lC

iH.WIIX npaBOBH' HOpM yciMa :Y'laCHJlKC1Mlf CYCniJlbl{T{X

5)Oo,llin BJIa.lni Ha 33.KOHO.naBl.{)'. BItI<OUaB'f)'. cy,!(oay.

6)BHCOKIm ~rnim, opraHi3auii' ,llep)K(lBHoi' B.Jl3,lllt.

BUn!OCIlH.

PIlCH 33.KOHHocr1:

I )BepXOBCHCTBO

33.KOH

-

peI)'JUOBalfWl

onoMoroJO HOpM, BCTaHOBJICIDIX 2)piBHicrb ncpe.J: 3aKOHOM -

Bcix

C.

rriJlbUlL"I;

Bl,ll'ROClUl

ep)K(lBoJO.

Bet cy6'cnu piBHi nepe

3aKOHOM H

aJICIKHO B

6y,m,-HKJ-lX $aKTOpi..B (00\:0 . 'CHWl. cy mJlbHe craHOBHI:n,C. OCBiTa). 3)B1IK0HaHlUI lOPlT,!l;Jl'lffiIX 06oB'H3m -

Bci

43CHIl:K11 CYCrriJIbHl • Bi.o;Hoc)rn:

nOBllHHi BItI<OH)'BaTU nOI<..1a,lleID H3 Hlfx 3aKOHo~r OOoB' Jl3I<JI.

L!.ep)K(lBa

~lO)f(Jllmc ITpli BCTaHOB CRR] BepXOBeHCTBa 3aKOtly. ,llOTpI~laHfri npaB i CBooO;:J:

HOP~j. 1l(0 per:V:IJOlOTb BH·lHal.Je~ cepepy

cncttia.1Mti (CbICifHC rrpaBO), l\o~U1JIeKcHi (eKoJIori'lllc npaBO).

3aKoHRicrb -

yr.rOB.

JD<i

Ga)la CTBOPIO . Pa30M 1 i.J:uJ;Imi,lIJ MaJlm .rrep)l(aaa ( ' piBHOnpaBIDfM C) , C"TOM npaBa Ta rrpaaoBi!wocIDI. TeH. 'BaHlUl TaKo"i .llCp~Bn rpOMaJUIH,

;ITHiCTh

KOHa.\1Jl.

5I.K.ili

TaKa !lCp)i(clBa , B

Ii ITOJIlIrac B iCH)'BaHlli HeBi.rr' C IHlL:' npaB mo,llHHIl. HKi

b

iH,llImi.!l)·Ma~{

06MC)f(}'E:TbCH

rrpaBonopYWCHH1I).

raJIY3b rrpaaa -

npaaOB

B p:,\oBeliCTBa npaB3. CYl<)/IlHICTb Bi.,wOCHO Bi.nOKpCM.'CHlL:· npanoBlIx HOP\l. lq

r.ri>tera.Jry CBi

fIPABQBA !lEP)I(.I\BA

I\ra '~a

HOP~lI{.

peryJll()JOTb '{acTJIH)' O.lJ;H0pUn!lf. Ta

a BIf.3Hay.aE'. y rinOTCli;

Tc:ua J. MaKpoper'ion 17 797 000 1<8. KM. HWI: 09 704 00 <Ion.

llioma: Hac

~ )3.ztiiicHCH'HJI 110BH08Cl)l(CHb opraaaMB T3 nOC~OBHMIl oco6aMlI Ti bl<Jl B MC)f(a,'

9

OiOllCIlH3

AMcpm.:a


3 cepe lIRIf

Haft6ulbwi MICTa: CaR-nay : 10 997 OOU ( 15 221 00 . Pio- ·)I(aHefipo) () II 000 ( 10 190 000). EorOTa 5 026 000. i la • 008 OOt) ( 6 .J.I.J. 0 lO). aHTbllro.J. 628 000 ( 5 170 000). EyeHoc-Afrpec 2 961 <l00 ( 11 382 000). EC:ly-Opi'\oHT 2 339000 ( 3 056 000). 3JlbBCl,!I.0P 2000000 ( 2 09.J. 000). Hail6iJlbwa ~"Pai'Ha KOHTIIHCH~ - Ope J1.1i5l. Morna - 8 - I I 9 9 KB. , I. Hace. HIDI - 159224 00 'JOJlOBiK. Y niB~ef{Hiil Icpllui po raw BaRO Tpm1alWITL ~ep)l{aB Tel fie KOJIoH.iam.He ~TBOpeHlUl. ci ep)(;lBlI ralOTb pccny6.nixaHcbKy q>opr.ry rrpaBJIimuI:. B TPbOX KpalHa,( BCTallOBJJ HO <Pe..'lepaTlffiHul:r )'CTPUL B P lIIli ­ .'Hi pHa <PoPMa YCTPOIO. ,[{ep)f((lBlI ITiB.:ICHHOi' A~JCplfKIl BRac. OT< TicHl\.· icrOPIf'-[HIIX. cKoRmli,£HIIX reono:uTlf'OillX 1B'jJ'\KiB ~TBOPlOIOTb oKpe~uill ~ra.KpOperioH ­ I1iB..'leHHa A,,\1epIlKa. Y i;n,w WlipOKOM) a nCKTi DiB.ncHHa M plfI<a pa 0)'[ '3 ..'lep~Ba~fI{ ~cHTPa.rrbHol A~(cpHT<1f Ta Kapn6cbKoro 6accllH)' yTBOplO MaKpoperioH J1aTHHCbKa AJlleplfKa a60 BCCT-htAili. 06·O!.HaHHJI Bl1meH~IBC..'lCHlIX ~"Pai'H B OI\.-PC!lIIiH M81(POPCriOH a3ycrbC$I Ha iCTOpINHOMy, cKoHoMi'fHmry. rcorpa<pi<fHoMy Ta I\.'}'JIbTypITOM)' q)aI\.'Topax. [croPIfYHlfii PO'3BJITOI\ niMCI-IJIOaMCpHI<aHCbKlLX Kpai'H 6YB CXO)f(ID,(. Ha noyaTl(}' I mc. H.C. TepmopiJl TIiB,lleHHOi AMepHKJI 6yJIa 3aCeJleHa iF!.ZtiaHCbKmlIll lUICMCHaMU. P03ce.leffiUl iR,:J,iaHI(iB Ha KOHTllRCHTi 6y.10 HcpiBHO~lipHIl.M, H3fi6imwa KOHUCHTP311iJI cnocrepira.'l8Cb B 3ax.i,rurili YaCTIrHi. L(eil 'lIffiHHK Bi.!l:irpCUl HCMany POJIb Y TOMy, mo B urn 'iaCTmU MaTepuKa ( C}"f3CHi T pllTopii' Depy, EKBa..'lOp3, 60iriBU', qlLrri, ApreHTlIHU ) iwriaHCbKa K)'Jlbrypa ~OC5lrna Hai16iJIbworo crynCHJI p03BHTK , TaK, B I -no'i.16 CT. Ha '3axo,!Jj ITiB~CHHOi AMCPIlKH iCHYB8-'Ia ~ep~Ba hooB. mo Mana DIfCOKliH K)'iTbrypHuif p '3BHTOK. 3 KiH:wl 15 - Ha rrO'l{aTh')' 16 ., B nox B lIKlIX orpa¢iqHUX BL:ocplrrnB. repllTopiJI lliB~eHHoi' ~rCpl1KlI rriAJ,anac$I CK naHcii '3 60KY cBpon ifCbKILX ..'lCp>KaB. rrepe!(}'ciM Icnami'Ta DOpi)TIJ..:riL Haii.6iJIbIlJ)' CKllCI,!IHiCTb cBponeifcbKi KOJlOmCT[{ Bi.lX'iYJIlI ni.u '£3C 33BOlOBaHHH 3e~rC.Th, mo BXO.urUUl ~o CKll ~CP>Ka.BII IH.KiB, ilpouec KOJIOHl'3auii UIlX '3CMCJlb 1-pIlBaB alK ,llO C pc Uill 16 CT. Depiotl cBponeftcbKoro na~fYBaHHlI HaKllaB 3Ha'IHllli Bi.:I61fT0K Ha MaR ~'THE: <PoPMYBaHRJI ~cplKaB y DiB..'lCRHiii AMCplln.i Ta BeJIHI<OIO MipOJO B1f3Ra<nm ycrpiil lOLX ..'lCp)fQlB. DOYllH3IO'£I1 '3 16 CT, (Q){(fIa roBOP[UI1 npo yTBOpCHIDI ~BOX OCRosmlX "30H Bummy" Ha KOHTUHCHTi: icnaHcbKol, m<a OXOIllUIa BClO repllTopiJo rriB~eHHol AMcpmOl 3a BltKJIlO'ieHHJIM Iipa3umi' Ta rSiaHcbKoro perioH)/ Ta nOpryraJIbcbKoi', mo oxonJma TepmopiIO C) taCHO! 6pa31miL B cepe.rmHi 16 CT. 6 JIO yrBOpeHO KiJIbJ.<a KOJlOHiH, XKi HaJI lI<aJII( E:BpOneifCbKHM ..'lepJKaBaM: Biu.e - KopoJliBCTBO nep)' ry6epHaTOpCTBO IiaWl ( CaJlb op) iH.

16 CT H£I TCpllTOpi'l "1I0BIIX 'j MC b" E:'Bponciin.i BCTIlHOB.TIOIOTb rpeo.n,a.· Ifuii . a.u. mo, .lIT< npaBllJJo. cynpOBODJKYBaJIOCb ··HI1(UCHHJlM Mi UCBoro it<...a:iaHcbKor HaCCJlCHHlI. nocrynOBO) BoptOtOTbC51 Be:mKi ¢CO;I,<lJIbW 'e~lJleBono.!l.iHH$I( rr3T11<1» 'ii') OCHOBHlIM npolpi.1CM lIKIlX 6YJlo BlipoU()'BaHHlI ~1<.POBOi' 1-pOCTI{HIJ Ta iH. iJIbCbKOrOCnO..'lapCbKHX poc.TIm, c06. mi rriB.!l.CHHOCmeplf.KaH bKJU' <I>eO,aaJIbHI1X rocno apCTB )JlO aKTlIBH BllKOpllCTaHWI rrp< ui pa6iB. cpc 1m 17 CT. Ha KOHTllHeHT ~(aCOBO '3aBOJJITbCH '3 (!lpUKIl HCBi:Ibm HCrpll, KOTpnx BIlKOPllCT ByBaJl.11 $lK po60'fy cn.l)' npoD,eC KonoID1au;ii' 'TlPOBOAX<)'BaB a cepi nOBCTaHb licueBoro H3.CCJJCHHJI. HKe Bucr:'naJIo rrpOTIl BBC,1lCHHlI HOBllX 1I0pll.!lKiB. Hafr6i.'lbllIl1 I .\ HlIX 6po nOBCTaHIDI nU. I(CpiBHlIUTBO~[ naKa ~lap . RKe Bi.!J.6y 0 1I Ha epl opii ncp. B 2 nO.1. 18 CT. OO'£lrn3lO'1\[ '3 18 CT. ( a B eJIKJIX \UCI.UIX 3 16 CT.), Ha rep. OPU I1iB eRHoi' ~I pUKJI BU5IBJlCHO Bemll<)' Ki.ThKiCTb npllpo HllX Kona.lllH. TaK. Y 6oniBii' '3 16 ,p03nOyaTO Bfl.!l.06yaaKfLll cpi6rra; B 6pa'3[urii' 'I nO'i.18 CT. ­ lOJlOTa. Y BeHccY~:Ii '\ KiHWl 19 OJli jJ P03BHB3crb $I Ha<PT0,1l06yBHa Ta HMlrronepep06Ha npOMlIC:IOBiCTh. Bl 06yllaHHlI KOpUCHIlX KOnaJUfH BHKJIlfK<1.JlO cKOHmri'lHC pocTaHHll KpaiH I1iB~eHHoi' A!.rcpIfK.H. a TaKO)K 'Ii ncpeopiEHTauiro 3 arpapHoi' B arpapHo-i.H.UYCTPiaJIhH)'. Depwa nOJlOBJlHa 19 CTonlTTli Ha niB~cHHo-a.~lepllI<aHCbKOil'ry KOH l.rneHTi O'\HaMeH. anaCH' napa.uo~[ HC1a.lelKHocrej:!" KOJIJUIJHix fBponcHcbKlIX KOJIOHiii. B o.eu ncpio.:I 6 r 0 yrnop HO 6i.lbwy yaCTIlH <"'Y'f3Cfmx ,1lep)l{8B I1iB..'lCRHOi· AMCPl1KJI. ,[{pyra nO,10BIIH3 19 C'T "apaJcrcpln 'BaJlaC5I MOHono:ri.33uioo iHO'jCMHlrMlI ..'lcpJKa.Ba~UI ( nepe~yciM ClIlA Ta BemfT<06plrTaHiJl) npiopllTCTHllX ~ err CKOHO~liKJI HOBIIX .nep)l{8B. OcHOBHOIO rrplNlfHOlO MOHono:ri':lall1l 6yJl3 Bi..'lRocHa CT<OHO~fi'iRa "Bi.!J.CT iCTb" niB,1lCHHOa\(Cplll<aHCbKlIX Kpai'H, BHaC.ni.J.OK jl}{oi B' na. a ~lOlKJlllBiCTb caMOCTifrno P0'3IlU.BaTII ripHl~lo.J.06. BH • Ha<!lTO..'l06yBHy TIl iHwi 6a30Bi ra.'IY i npo~fRcJloBOCTi. pemma 20 O:riTTli B iCTopii' MarDI( B ix Kpai'H lliB,1lCHHOi' ~(eplfK.n no Ha'!I{.'l8CH '£aCTOlO MiHOtO B:I I. mo. Jl:K up3BIl 0, Bi,1l6./B .1OCH m.rurxOM nep BOpOTia. )'3. 113u:ii BJl.a,znt iHIUIIMIl HCKORCTI~'Uiihm~1\( MeTO,!I,a.MH. XapaKl'CpHlL\1 A;VI llboro nepio TaKOiK C npoBC HHlI HauioHaJ!i1au;ii' OCHOBHlIX ra:l)'3cii rrpOMlICJlOBocri. Ha choro;:(Hi lliB,llCHHa AMepUI<a f periOROM. 1fKJ1H ~aMiLIHO P03BHBaE:TLCJI B CKOHOMiLIHOMy. nOJIiTR'lHO ty, npa.:aOBOMy RarIp1f rax. fliB~eHHOaMeplU(aHCbKi Kpai'HII rrpUllHKJIlI "3aXUU!y 1II0,1lCm." p03BBT ; <PoPMOBaHO 6iJlhwiCTb iHCTmyriB .neMOKpaTlf'-IHOrO cycmJlbCTBa. Hc06xLuHO Bi MiTlfrII Ha"iHY eKOHO~1iLJHY 3aJ1ClKHiCTb Bi)]. iH;I)'CTPiaJIbHO BHCOKOPO Bl1HCHllJ( ~epJKaB, nepe.!lYCiM B CiliA. BaJKJJl1BOIO rrpo6ncMolO, lljO raJIbMyC HOpMaID>WUI

10

II


P01BUTOK CKOHOMirm , C 'JH::lYHa pO.'lb "TimoBoi' CKOHOl<fIl<lf" B ;{CJn<J[.' ,!ep){(llBax., IIepc.uyci~1 npoUBiTIlIIWl HapK06i1}lcc). lIKllii npocBiTa€. .Aep)f(aBHlUr :IC\A Kpai'H niB.uCHHOi· AMCPllKll (llOP lyaaBcn ni BrWllBml iCTopn'lHIL, Tp<UUlUiH, JlKi 6cPFb CBUi nO'IaTOK B cIIoci BponciicbKOi' KOJIOHi1auii'. a T::lKO)f( tlU Bn:IIIBOM .uCp'K<lBHO yCTpOI{) CllA. Yci llepjf{(l1311 BTr.lI1<1I01b rrpnHlmn pO'moniny BJIaJl. 0,!lH3K HC B KO)l(Hiii 'I HlIX ,!lOCllracrhC5I iloro PCa.J1bH3 ill He06x.iD.HO 'la1ffil'llTTll, mo ,~aibKc. Bcix KpaiHa\ ,:J.cp)KaBfflllt yCTptlt He f Korrioo JlKOICb o.!Hifi· MO,:J.eJli ( a~lcpllKaHcbKoi'. icnaHcbKOi' TOtllO). tI TaKJI~1. mo IllBU,aWC nOf,:{H}'( B co6i BJIaCTIIBQCTi KiJIhKOX .!lep)f(aBHO-npanonllx CII ·CM. 5lK npUKJI.!l. MOiKJia IltlBCCTrr lfILTJ, 'laKOHO;{aBlJa i BHKOH<'lB'I(l riJIKIl B.:Ia.!D1 yraopeHi 3a a~tepUKaHCbKOHl ~lo.ueJUOO, a • .!lOBa Bn,· a € KOMni.-UlUjoo qlpaHU)"lbKOI Ta icrraHCbKoi' 1\I0.ue.qi. ci rriB.!lCHHOaMCpllKaHCbKi .il:ep)f(3.Bl[ pccnYOJIlKa~lIJ. wO cBi.i!:'nm npo Bi.!lcynoCTb ClCIhHlrx MOffilpxil.fHll'{ TpaJluuiii. Y 6iJIbiliOcTI Cp)f(:JB iCH)/c rrpC3U.!leITICbKa C/>op~la rrpa lHHJI W,O € cai.!J:qcHHnl 3H3'lHOro Bn IfBy rrpllKJIa.!J;y ClIlA qlOpM)"BaHHi .!lCP)f(8BHOro ,1~. 3 TOYKH 30py Tepmopia:TbHoro yCTpOfO 6i.ThtniCTb .uep)f(3B € YHiTapHlIMlI. JlKi 3 .LJ.eplKilB rrpOTHrOM iCTOpii' 3MiHfOBalll q>OpMy TcpHTopiamFloro ycrpOHl. Tal<. KOJI)'M6ill B 1886 potti . a nepeTBopCHa 3 q)C.!lCpanlBHo'i ByHiTapri)' .LJ.CPIf<3B.. Y ll.iBJleHHiii: A\leplIlI,i ~roiKJi Bll,aimmt Tj)H cy6perioHlI. JOO 6i.'Jbw TOlJHO BcrollBafOTb .LJ.HiCTb Kpalli B iCTOpHYHOMy. reono.-rinfl.lHOMY, CKOTlOMi1.mo. . rrpaBOBo~ry nllam: 3ax.i.!J;mlll 6pa ILThCbKltii Ta fBiaHcbKIIii. . 3axuuuUt p rJoH repiITOpi.a..n:LHO ainn BL aE: KomlwHbo~ry icnaHcbKoMy Biu,c-KOPOlli CTa)' nepy a ncpio,!l 3 1542 no 1718 pp. ll,o KJIaAY perioH)' BXO.LJ.HTb ncpy. BCHccyena, Ko.TI) 16iR EI<8a,nop, 4Jmi 601liaiJl, pyrBaH. AprelTIlma TIaparBall. B CBOfO ~Iepry, 3axi.!lmdf p ~rio\l MO)l(}la uo.:J.i.nITll Ha Tpll 06. aCTi: HOBa fpaHan3 ( KOJI].16iJ1:. BeHecyena, EKBaJl0p), ncp (Ilep '. l{u.'Ii, EoJIiBill), na-lliaTa ( AprclTITrna, Ypynaii. IlaparBail). .Ao 6pa31lJIbCbKOro perioH)' H3JIe)f(}ITh BJTaCHe Epa:wJIiJl. KKCl nO~UUlaJo'm '3 16 CT. .LJ.O no~l. 19 CT., '3HaXO.!llfJIaCb y CKJIan.i 110p'ryraJIii' mo Bll ·mIKa.'O fi Bi)J.OKpCMJICHiCTb Bb iHWlIX .LJ.CpiKaB KOHTJmeHT)'. .Ao CKJIaay faiaHCbKOro periOHy nOTpi6HO Bi,UHecTII faHaH.. CypiH3 I ra <I>Pa.HIlY3b'-1' faiaH)'. OC06JTlflliCTb periOH)' rrOJUlrac B TO . UJ,O, nO'UfHaJO'iJ1 '3 16 CT.. HOro ai.!lHocHo HCBe.:IUKa replITopiJI: 6pa p03ID. Ha 10K Tj)bO:'\la €BponellCbKIIMU .LJ.C~<UUt: HTJIi 00, HUep;mH.LJ.aMlI, <t>paHuiao. norrpn cyci,iJ.CTBO 1 BeIDlKlThm KOJIOHiaJThHlIMH Borro.niHWlMH nopTyraJIiI Ta IcnaHii' fBiaHCbKlfn periOH 3a.:IlfWaBCll oi.u BJJa.LJ.OlO BKa3 J:mX ep)f(8B a)f( .LJ.O cepe,!lHI:IJ[ 20 CT, lI.(0.LJ.0 faiaHH, TO BOHa no cboro.LJ.Hi aXOmITb .LJ.O CI<mI.llY <I>paHlrii'. TaKJul ellalrr

12

BllKJIIIKaB oc06mraocTi y PO'3Bl no iTH'fHOi' I rrpaBOBoi' cHcreml, CKOHO liKII Kpa'iH .!laHoro pcrioHy. Pe ny6. iKa Tplrni i T06aro 3ai"r..\ra€ Bi OKpe~f He aHOBlllUe ccpe,!]; filB,a:emio-a.'fCpllKaHCbKlIX KpalH, lI(0 BllKJIHR3HO HacaMnCpe,iJ. rpa(~i'iHIlM p01TaWYB HfUlM Ta ncpc6ynaHHIDI Uifl .nep)l<3BU Y cKJIani EPllTaHCbKOi' KOJlOlfiaJIhHo'i iMncpii' (l)f{.LJ.0 cepc,:J.HHlt 20 CT.

TC'\-Ia ... AP EHT APrEHTHHChKAPECn

E~A

,llep)f((lBa y IliB,1(eHHili AMCPlUl,i. Mc)K)'€ 3 quai. 130niBioo. napalBac~l. 6pa:HLliao, YpyrBa€~1. 1. eorpaepi~lIIi alii: TCPllTOpiJl: 2 766889 1<8. KM. Hac eHID!: 32609 000 ~IO.1. 3 ml:- €BpOrreHcb oro nOXO,:oKeHfUI ( icnancbKoro, i-raniiicLKoro, Hi MCUbKoro) - 97%, iH.J;iaHu,iB. MeTllCiB 'T3 iHrnrrx - 3%. tycrOTa Hacc, CHFlJI: 11.8 "IOrr/KB. KM. CTomuI.51: EyCHOC-Aifpcc, Hafl6iJIhwi licra( i ,lla . '(0): E 'eHoc-Afrpec 2 961 000 ( tyT i Hanarri B ~')f{ULX n03HalJacrbCJI HaCeJIeHHlI 3 rrepe IiCTJnUi 11 382 000). Kop.LJ.06a I 167000, Pocapio I 096000 Mc oca 729 OUO. fCHCpaJI- apMinITo 647 000, na-rbaTa 6"~ O. MOPOH 642 000 CaH- iryeJlb-.LJ.c-TYKY laH 626 000. JIoMac­ .llC-3t1MOpa 573 00 , Map-,1(eJIh-IT anI 52 000. KyiJIMCC 509 000 CaR-XyaH 358 000. am a 342 OUO, CaHTa-<I>e 38 000. P CicreHCiJl 259 000, EaiUi-l3rram<a 264 000, <I>i3HKo-reorpaqli'rn1 BUlOMOcri Ha 3axo.LJ.i Kpai'ml ponamoaamrii: riPCbKIfi{ MaCIIB AH;o;Ji. allCOTa lIKoro Ki:IbKa nlCJI'I ~leTpiB HaJl piBHeM MOpS. Ha CXO.LJ.i Kpai'HIl - piBHllHHi Teplrropii: BKpHTa niCah-Ul i 'iarapmlKa.Mll fpaH-lfaKo, IlaMTIa, flaTaroHill. HaKBIlIWI TO'[Ka ­ AKOHI<aKBa 6959 M. Haii6immi pi"lJ<Jf ITapaHa, naparBaH, TIi.1J<OMallo. YpynaH, Pio-KoJIopaJlo, Pio-Hcrpo. Haii6iJIhwi o3cpa - Map-lliKBiTa, EyeHoc­ AiIpec, prcHTlfHO. B·~la.

2.1CTOpll'IHi .naHi: - 3

Har

BmiWlL,{ l.faCiB repllTOp.iJI:

pr tITlflil:1 3a e CRa iR.LJ.iaHCL.JCIfMJf

n e leHaMlC - I 00JI.16 . - 3aBOiioBaHa iCnaHUJIMH. l1ocrynOBe )'Tnep.LJ.iKemiJf <pCO.LJ.aJILFlOrO JIaay.3pocraHWl <peO,llaJThHltX 3eMJI BonOIDHb '3 Blll<0PllCTaBlUIM npa.ui pa6iB;

13


- cep.16CT. - BHHJlKJ1a nCpliia H33B3 Cy'-laCHOI AprCmHHU - JI3-flJI3Ta~ - 1542-1776pp. TepJITopi51 ApremUHH 3H3XO)),HJI3Ch y CKJI3m iCnaHChKOrO Biue-KOpoJTiBCTBa flepy: - 1580 p. - nOBCTaHH51 MicueBoro H3CeJIeH}UI npOTlf icn3HchKoi BJIa)),lI Ta (peo)),aJTiB; - '3 17 CT - B KpalHy MaCOBO )),OCTaBJUUOTh HerpiB-pa6iB )J,JT5I npaui y JIaTJf<p)'lUliJIX ; - I 767p. - 3360poHeHo <PYHKI.(iOHj'BaHH5I op)),cHa €3YITiB; - 1785p. - YP5l)J,0M lenaHi! CKaCOBaHi 06MC)I(eHH5I B r3J1)'3i TopriBJIi T3 )),03BOJIeHO '3acHYBaHH5I MaHY1)ak'TYP; - 1776p. - yrBopeHH51 Bine-KOpOJIjBCTBa JIa-flJIaTa, )),0 cKJIa)),y 51Koro BXO)),UJIH ApremlfHa, EOJIiBilI, flaparBaH. YpyrBaH. Bi)),oKpeMJIeHH51 JIa-Iln3TH Bm Biuc-KOpOmBCTBa nepy; - 181Op. - CTBOpeHH5I TlfMl.faCoBoro YP5I)J,)' JIa-IlnaTH, HKJIH MaB 3a MeT)' 3)),06yrrH He3Me)I(HOCTi Bi.n: lenaHil; - 1816p. - yrBopeHH51 He3aJIe)I(H0i' )),ep)l(3BH - 06'€,!J;HaHi npoBiHllil JIaIlrtaTlf; 1826p. nepCTBOpeH}UI 06'c)),Hamlx npoBiHUiH JIa-Ilnanl y <pe,LlCpaTHBH)' pecny6mKY ApreHTHHY; - 1829-51pp - nepio.ll .L(HKTa'I}'Plf Pocaca. PeCT3BpalliJl nopH.L(KiB '-faCiB KOJIOID3aI.(iL nOCnJIeHfUf IJepKBH Ta <peO)),amB; - cep.19-20CT. - nOClfJleHfUf pom 6pHTaHChKoro 1'3 aMepuKaHcbKoro KaniTaJTY B eKoHoM1ni .llep){{3BIf; - 1930-42pp. - nepio)), BiHChKOBOI.lllfKTal)'Pn Ypn6ypy; - 1939-45pp. - Y rrepio.n: .lJ:pyroi' cBiTOBOi' BilfHIf 36epiraJia HciiTpaJTiTeT; - 1943p. - BiHChKoBo-HaWOHaniCTJf'-fHIrn nepeBopOT nm rOJloByB3HH51,VI flepoHa. flocrynoBe nOCHJIeHH51 HanioHaJlbHoi' eKOHOMiKJf; - 1955p. - 36poihurn nepeBopoT. floBaneHH5I YPH)),y flepoHa. 3.<DopMa ,Llep)I(aBII flpe3H,.!{emChKa pecny6J1iKa. <1>e)),epaTnBHlfil yCTpiH. CKJIa.aacrbCJI 3 23 npoBiHlliH, 1 <pe.llep3JIhHOrO OKPyry, l1>e.llepaJIbHlfH OKpyr: EyeHoc-A«:pec. npoBiHI.(ii: Cama-Kpyc ( Pio-raJIhcroc)I , lJ.y6yr ( POyCOH), Pio-Herpo (B' €,llMa), 2 HeyKeH , MeH,.!{oca, JIa-flaMna ( CaRTa-Poca), CaH-JIyic, Kop.ll06a, EyeHoc-Aifpec ( JIa-IlnaTa), Empe-Pioc ( flapaua), CaH-XyaH, JIa-Pioxa, KaTaMapKa, TYKYMaH (CaH-MireJIh-.lle-TYKYMaH), Theppa-.llem-l1>yero, CaJIbTa, )l{y)l()'i1

Tyr i .n:am B)J,y)I(KaX n03Ha'-facrhcH nemp 3.llMiHiCTpaTnBHoi' omnnn.ti. Tyr i .n:am B )J,y)I(KaX He n03HalfaIOThCJI uempH 3.llMiIDcrpanfBHHX O,llHIDfI.(h,mO MaIOTh HaJBy O)),HOiMeHHY 3 3.llMiIDCTpaTnBHJfMn O,llHIDfWIMH.

1

2

14

CaH-CaJIhB3,lJ.op-.llC-)I{Y)l(j'H). CaHTbllrO-.lleJIh-ECTCpO, lJ.aKo PCCiCTCHCiil). <1>OpMOC3, Cama-<1>e, KOPb(,HTCC. MicbOHCC (flOC3)),ac) . .n:ep){{aBHni:'r JIM ApreHTIIHJI B1rma ClacrhclI KOHCTlfl)/I.(iOO 1853p. B pc.J:aKuil I 99'+p. 3ri.n:Ho 'I nOJIQ)KeHHIIMI1 KOHCTUTYllii' ApremuHa (' npc3H.llemCbKOIO pecny6JIiKOIO. O.llHaK BOHa .n:OCJITb Bi.:qJi3HJlcrhCJI Bm Tiel. 11(0 ICH)'e B CiliA. OCHoBHuiI 33KOH nepe.n:63'iae npIflilum no.n:iJTY BJI3.n: H3 1aKOHo.n:a B'-IY. BIIKoHaB'-I)' i Cy)),OBy. BIfJ..:oHaB'-Ia BJIa,aa

BIIl<OHaB'-I3 BrI3,lJ.a HajJC)f{JITb 06paHoM)' WJI.JlXOM BceHapo.n:Hllx Bn60piB npe3H.aeH'I}'. TCpMiH IlOBHOB3)1(CHb HKOro CT3HOBIITb 4 pOKIt. Pa30M 3 npe3H.llemOM ooupacrhcH Biue-upe3Imcm, OCHOBHOIO <pyHKuielO JlKoro e BUKOHaHfUf 060B' H'3KiB npe3Jmema y BIIll3,lJ.k)' .llOCTpOKOBOro npllllHHeHfUf nOBHOB3)I(eHb a TaKO)l( 3a TlIM'iaCOBOi' Bi.aGyrHOCTi OCTaHHboro Ha TcpHTopil )),ep)l(aBH. 06paHH5I npe'3lmcma 1'3 Biue-npe3H,.!{ema Ha nOBTopHlfil TepMiH He .ll0l1)'CKacrbC5I. flpe31meHTOM MO)l(e CTaTH rpoMamrn1fH ApreHTllHH, l[KlIiI .uOCH 30- pilfHOro BiKy Ta BOJIo.n:ic nOBHOIO npaB03.uaTHiCTIO. npe31meHT O'-IOJllOC Ka6iHCT MiHicrpiB, lIKJ-Llf C HaHBa){{JIHBiuHIM, nicJIH maBIf .uep)l(aBII. opraHOM UeHTpaJlbHoi' BIfKOHaBlfOI BJl3.n:1f. .n:o CKJI3.ll}' Ka6iHeTy MiHiCTpiB BXO!li!Th r.riHiCTpIf T3 iHIIIi '-lJIeHIf HKinpu3Ha'-laIOThCJI Ta 3BiJlhHlllOThCH npe3JmemoM. <1>31ITlflfHO c<pepa BUKOHaB'-Ioi' BJl3,lJ.U no)),iJleHa Mi)l( npe3JmCHTOM i Ka6iHCToM MiHiCTpiB np" 36epc)I(eHHi npiopHTeTy maBIf .ucp)l(aBIf. BBa)l(acrhcJI, lI.(0 '-mCHU Ka6iHeTy MiHiCTpiB .llilOTb BUKJIIO'-IHO 3a IlOBHOB3)I(CHH5IMIf, .ueJlerOBaHHMH HffM upe3JmemOM. flonpn ue, IIepe.n:6a'-leHO KompacI1rH3uilO aKTiB npe31meHTa Bi.uIIOBi)lHlfI\IH MiHiCTpaMU. lI.(0 .ueJlKOlO MipOIO BpiBHOB3JK)'e Ka6iHCT MiHicrpiB 3 rrpe31memOM Y c<pepi yrrpaBJliHfUf Aep){{3BOIO. ITpe'3H,.!{eHT H3,lJ.iJIeHUll npaBoM BeTO mo)),o 3aKOHiB, npHHHJlTnX KourpeCOM, JlJ{e oCTaHHiH .llOJiae 2/3 rOJlOCiB Bm CKJI8)J,y 060x naHaT. fJlaBa ,LlCP){{3BI1 1'3KO)l( Ha)),iJleHn«: upaBOM 3aKOHO.llaB'-IOI iHiuiaTnBIf. flapJlaMeHT ynpaBi .lleJleryBaTu Ka6iHeTy MiHiCTpiB nOBHOB3)I(eH}UI mo.n:o npI1HH5ITT5I aKTiB, HKi MaIOTh CHJTY 3aKoHY. KOHTpoJIh 3a TaKl1Mn aKTaMlf 3)J,iHCHJOC CneuiaJIbHa nOCTiHHa KOMici5i, )),0 CKJI3)J,y JlJ{oi' BXO.llHTh 'iJleHl1 060x f1MaT 3aKOHO.llaB'-IOro opraH)'. nepe.ll llioo KOMicielO MiHiCTpH HecyTh iH,!I.HBiA)'anbHY 1l0niTH'-IH)' Bi.llIlOBi,LlaJIbHiCTh. 3aKOHO.llaB'ia BJIa.L(a

3aKORO.llaB'-Ia BJla.aa Hane)I(JUb KOHrpecy, )),0 CKJI8)J,y llKoro BXO!li!Tb )),Bi naJIaTH - ceHaT Ta nMaTa .llel1)lTaTiB . flMaTa .n:enyraTiB <pOPC\-lYITbCJI IDJIHXOM BceHapo,LlHHX B1f60piB, upH UhOMY nepe.n:6a'-feHO pi3He KiJIbKicHe npe)),CTaaHlfl(fBO BiA pi3HHX cy6' CKTiB <pe.n:epanii'. .n:enyraToM MO){{C CTaTH rpOM3.L(JIHlfH ApremlfHI1, JlKJlii BOJlOAic nOBIDfM KOMIlJ,.eKCOM npaB rpOMa.L(lI}(I1Ha Ta )),ocJlr BiKY 25 poKiB.

15


CrpOK nOBHOBa)KeHb ,ll;CrT)TaTiB CTaHOBHTh 4 pOlGl, 3 OHOBJICHH5IM nOlIOBlU{II CKJIa)];)' KO)f(Jfi )];Ba pOKH. CeHaT TaKO)f{ yrBOPIOITbCJI IlIJUlXOM BCCHapO,ll;HJIX B1I60piB, aJIe 1a npHlU\lffiOM piBHOrO npC,ll;CTaBHlIl{fBa Bi,ll; KO)f{HOrO cy6' (](ra qJe,ll;ep3uil. B0 KO)f(JfOI npoBiHl(i1 TIl CTOJIIlUi 06l1paIThCiI no 3 ceH3TOpM. CeHaTopoM MO)f{C CTaTlI rpoMa)];llHlIli ApreHTIIIDI, i1KlIii Bono,ll;ie BciM cnek,-poM np3B rpoMa)];llHHHa, ,ll;OCilr BiKY 30 poKiB. CTpOK nOBHOB3)f{eHb ceHaTopiB CTaHOBlfTh rniCTh poKiB, 3 pOTauielO Tpentllll CKJIa,!{j' nanarn KO)f{Hi )];Ba pOKli. TIananl KoHrpecy piBHonpaBHi y 3aKOHO,ll;aB'fOM . npoucci. CY~OBa BJla.!la 3)];iilCHIOIThCiI BCPXOBHlL\1 CY,ll;OM CnpaBe)];JIlfBOCTi Ta HJ{)K'feCTOJlIIJ,HMH Cy,ll;3MIl. Cy)];)];iB BepXOBHoro cY11.Y npll3Ha~lae npe3H,ll;eHT, 3a 3rO,ll;01O ceHary. BepXOBHHH CY,ll; ( BII.l.l.\OIO iHCTaHUiE:lO y CHCTCMi 3araJIbHlIX Cy,ll;iB. a TaKO)f{ BHKOH)'E: ~yHKUiI KOHCTllTyl(iIIHOI IOPHC,D,HKItiI.

4.IHmi ~aHi. fpornOBa O,D,lIHHllJ1 - ayCTpaF 100 UCHTaao. O~iuiiIHa MOBa iCnaHCbI<a. qaCTo B)f{JrnalOTbCiI TaKO)f{ aHrmilchKa. iTaJTiiicbI<a, HiMeUhI<a, ~paHUY3hI<a MOBli. Pelliriil: I<aTOJIJlKiB - 95%, iHllli - 5% foCnO,D,apCTBo: iH,D,yCTpiaJIbHo-arpapHa KpalHa BBn; 'f01I. = 2780 ,D,01I. CIllA raJIY3i HapO,ll,Horo rocnO,D,apCTBa: npoMHclIOBiCTb - 45.8%, CilIbCbKC roCnO,D,apCTBO - 12.1%, KOMepuiJI, 06cnyroByBaHHJl, nocepC,D,H1mTBO - 28.3%, iHmi - 13.8%. 3eMeJIhHi pecypcH: piJIJIJI - 9.1 %, CaIn! i ropO,D,n - 3.7%, naCOBHlUa ­ 52.4%, niCH - 22%. iHIIIi - 12.8%. HaifBaJKJU[Bimi pocmnnri k1'JIhTypH: nInemUliI, KYKYPY,ll,3a, UYKpOBa TpOCTIIHa, BHlIOrpa.n. (nepeBIDKHo reXHi'fm copm), lPpyKfII, EfTO, TJOTJOH, apaxic, 'fali, COJl, COHJlIlIHHK, JIhOH, 6aaoBHa, I<ap-ronml.. TaapHHmmrBo: BPX, BiB'fapCTBO, KOHJIpCTBO, maxiBmmrBo, cBllHapCTBo. p03Be,D,eHHJI naMH. KopHcm KonamIHH: Haqna, cipI<a, cpi61I0, onOBO, Mi,m" UJIHK, 3ani30. ypaH, MOPChKa ciJIh, npHpO.n.mrn ra3. TIepep06Ha npOMHCJIOBiCTb: BlmJIaaKa 3arr:i3a Ta KOJIbOPOBlIX ~leTalIiB, M3IDHH06y.n.iBHa. XiMi'fHa, reKCTHJThHa, M' JICHa, UYKpOBa, KOHcepBHa, wKipJIHa. BlIp0IUYBaHHJl omm. IlIJIJIxH cnonyqeHHJl. ,L(oB)f{JfHa 3aJIi3HHlO> - 34 509 KM. ,L(oB)f{JfHa woceiiHnx ,D,opir - 211 369 KM, 3 HHX aBTo6aHiB - 378 KM. HaHBaJKJU[Biwi CY,ll,HOnnaBHi WJTJlXH: TIapaHa, ITaparBali, YpyrBail:. HaiiBaJKJU[Bimi nop-rH: ByeHoc-Aifpec, na-TInaTa, BaHii-BJIaHI<a, Pocapio, KaMnaHa, CaH-HiKonac, Map-,D,eJIh-TInaTa, KOMO,D,Opo-PiBa.n.aaia.

16

Mi)KHap0,ll;Hi acponopTll: 6YCHOC-AllpCC, KopLJ.06cl. KOMOLJ.Opo-PiBa.n.aBia. 1cH,lI,oca, CaH-CaJIhBaLJ.0p-,ll;e- )f(Y)f{)'i1· CaH-MiryelIb-LJ. -TYKYM3H, KopiE:HTec, CaJIbTa, BO,ll;OCna,ll; Try3UY. TopriBJIJI EKcnopr 3CpHOBi. M' $ICO. KOHccpnn. mKipa; 6aBoBH3. POCJIJIHHe MaClIO, 10JIO<IHi npoJI.YKTII. I. mopT: naJTltBHO-M3CTHJlbHi MaTepia,rm. Haclna. MaWHHII i MexaHi3MH, xi li'fHa cnpoBlIH3, TOBapll nOBClIK,lI,eHHOrO nomrry. Halma)l(JIlIBirni napTHcpll: CillA. 6palluiJI. HiM <"HfHa, lTaJIUI. IcnamJI, Hi,lJ,epnaH,D,ll. 5lnoHiJl.

TCMa 5. liOJIIBIH

PECnYbJHKA IiOJIfBUI

.ll.ep)f{aBa y TIiB,D,eHHiii AMCpuui. Me)!;.)'( :3 TIepy. 6pall1ni(JO, TIaparBaE:M, ApreHTlIHOIO, qUlIi. l.rcorpacPi<lIIi ~alli: TcpHTopiJI: 1 098 581 KB K~1. HaCelIeHHJl: 7 832 000 'fOR 3 HHX iH,ll,iaHuiB (KC'-I)'a. allMapa) - 60%, MCTlICiB - 28%, KpeoniB Ta 6iJIJIX (€BponeilcbKoro nOXO,ll,)f{eHHJI) - 12%. ryCToTa HaCeJIeHH5I: 7.1 'fon.! KB. KM. CTOJIlIUH - na-TIac. Hai1.6iJIhilli ~liCTa: na-TIac 1 050 000, CaHTa-Kpyc 615 000. KO'fa6aM6a 377 000, Opypo 195 000. TIoToci 114 000, CyKpc 95 000, Tapixa 68 000. <l>i3HKo-reorpalPi<lHi Bi.n.mfOCTi. Ha 3axo,lJ,i KpaiHJI po3TawoB3Hi ripcbKi xpe6Tl-l AH)];JI ( BUCOTIl 6m13bKO 4000 M) Ta AnTi11JI3HO. JIKi. IIOlfllHmo<fll Bi,D, ,D,OJTlIHH lOHrac nepCXO,ll,HTb y narop61-1. ~eHTpa.flbHa Ta CXi,D,Ha 'faCTIlHa rcpalHH 3aMHJlTa piBHHHHOIO T3 narop6HCTolO Micu,CBiCTJO. IUO BKpllTa mcm.• Ta caBaHHOIO. HaiiBllma TO'fKa: XaHKxo-Y.-1a 6550~I.HartBaJKJU[Biwi pilfKH: Ma.n.eHpa, Pio-rpaH,ll,e, 6eHi, MaMOpe, Ma.n.pe-,D,e-,L(ioc, fyanope. HaHB3)KmiBirni o3epa: TiTiKaKa TIoono. 2.IcTOllH<lHi ,aaHi: - 3 HalmaBHiuIrrx 'faCiB repHTopiJI cyqacHoi EOJIiBii' 3aceneHa iH.n.iaHll,JlMH; - 3 14 CT. - y cKJIa)];i LJ.ep)f{aBlI IHKiB; - 1532-38pp. - 3aBOHOBaHa icnaH~m1R; - 3 1542p. - Y CKJIa.n.i icnaHcbKoro BiUe-KOpOlIiBCTBa TIepy. 0lPiu.iHH3 Ha3B3 cyqacHol BoniBil - BepXHE: I1epy;

17


- 3 15~5p. - Ha repmopii" Bep.·HbOrO Depy noy.amf BlI~o6j'BaTJf CpiOlIO. nOcrynOBe nCpeTBOpCHIDl KOJIOHii" y Ba)J(.mmUH CKOHOMiLfHll1i UCHTp ICrraHcbKoi" KOJIOHiaJIhHoi' iMrrepii"; - 3 16CT. -

ah.,nBHUif PO'3BIlTOK (jlCOtlaJIhHlIX Bi){HOClfH;

- cep.18 CT. ccpin nOBCTaHb iH,L(iaHldB rrpOTJI iCnaHcbKoi" Bn~JI ( nOBCTaHWI nitl KepiBHliUTBOM TynaKa AMapy Ta iH.); - 3 I 776p. - B CKJI~i iCrraHCbKOrO Biue-KOpOaiBCTBa Pio-~e-JIa-DnaTa Buxi){ 3i CKJI~ Depy; - 1809-25pp. - 1825 -

nonCpCtlHbOrO Dpe31f~eHTa Ta Bluc-npC'3If~CHTa. MiHiCTpl! nOnepetlHbOrO YP$/JJ,Y. Kll.(0 BOHII He nO~Clml y Bi~CTaBKY 3a 6 MiclIUiB 0 cnmlB)' TepMiHy rrcpe6yBaKHlI Ha nocCltli noncpe~Hboro Dpe'HltleHTCl. Dpe:umeHT € OCHOBHOIO qJirypolO y 3;J.iikHeHHi ~Cp)f(aBHoi" nOJllTJlKII. OcHOBHi tllYHKUii": - IIPCtlCTaBJIJI€ ..uep)f(aBy Y Mi)f(}fapO~HllX BluHoclfHax: - YKJI~a€ Mi)f(}fapo;:rHi ~OroBOPII; - BII3Ha LJa€ eKOHOMilfR)' i couia. bR)' nOJIITllKY .n:ep)[(3BIf;

BiliHa 3a He3ane)f(}fiCTb EoniBii";

rrporOJIOJlleHIDl He3aJIe)f(}f0i' pecny6niKlf EOJIiBin;

- 1835-39pp. - EoniBi${ Bxo,ruma tlO CKJIa~ KOHqletlepauii' Depy-EoniBiJI; - cep.19CT. rrpOHlIKHCIffiJ[ iH03eMHoro KaniTarry B ripHIfY.0~o6YBHY rarry3b Kpai'Hlf. 3POCTaHIDJ eKOHOMiKlf ~ep)f(aBn; - 1879-88pp" 1932-35pp. - BiffHli 3 llImi i DapafBa€ l. EoniBin BTpalfa€ 2/3 norrepe~oi" TeplITopii", 6araToi" IIpUPOtlHUMU KorramfHaMU (ceJIirpa Ta iH,); - 1952p. 6yp)f(Ja3HO-tleMOKpaTlfY.Ha peBOJIHlI.{i${. HauioHani3auiJI onoB'mmx KOn3JIeHb Ta iHJllux 06' €h.,iB fipHlfLJO~o6YBHOi" IIpOMJlCJIOBOCTi. npOBetleHa arpapHa pe<popMa; - 1964p. - BCTaHOBJIeHIDl BiifcbKOBOi" tlllh.,alYPlJ; 3. Cl>opMa tlep)f(aBH npe3H,L(eHTCbKa pecrry6niKa. YHiTapHlfif YCTpIH. DOmJIJICTbCn Ha 9 ~elIapTaMeHTiB: DaMo (KoBixa), EeHi (TpiHi){~), JIa-Dac. KOLraBaM6a. CaHTa­ Kpyc, qyKicaKa (CyKpe), Tapixa, Opypo, DOToci. BHKollan~la

npc'3IQCHTOM HC MOiKYTb 6yrll BiiicbKOBOC,"I)'~OBUI.CBlIll.(eHHOCJl)·)[(IITeni. pOtl!llfi

BJlMa

rJIaBOIO tlep)f(aBH Ta BlfKoHaBlfoi" BJI~U € rrpe311~eHT pecny6JIiKH, OCHOBHlIMU iHCTmyraMu BUKoHaBlfoi' B~, Oh.-piM npe3H,L(eHTa, € Biue­ llpe3H,L(eHT Ta P~a l"liHiCTpiB. Dpe31f,L(eHT Ta Biue-rrpe31f,L(eHT 06l1paroTbCJl Ha OCHOBi 3araJIbHOrO npJlMOrO Bu60plforo rrpaB3 Ha lfOTRplrpilfHUH repMiH. ,Z:Vur nepeMofll H3 BIJ60pax KaH,L(H,L(aT Y rrpe31f,L(eHTU nOBlfHeH Ha6p3nf a6COJIHlTHY 6inbrniCTb rOJIOCiB Bu60pI.{iB. Y BUIIa,!U\.)', KOJIU )f(OtleH 3 KaH,L(H,L(aTiB He H36paB a6COJIHlTHoi"

- 6epe YlfaCTb 3aKoHo~aBlfO~l)r npoueci: - BO oaiE: npaBoM Bitl.KjJ~a;rbHoro BCTO; - npli'lHa~l3E: BHll.(JlX rrOCaaOBJlX oci6 .n.ep)f(aBH, B T. LJ. .n.ep)[(aBHHX . Ii HiCTpiB Ta npe(lleniBcrrapTa:\lcHTiB; - € reHep3JI-KaniTaHml (BepxoBHIIM roJIOBHOKOMaH~rBaLleM) 36pofamx ClfJI: - y Blrna~KY Hatl3BlfLlaifHux cIIT)'auin B Kpai"Hi MaE: IIpaBO OrOJIOlUYBanf CTaH 06 orH: - npH'3HalfaE: i3 lfJ[CJIa oci6, mo 3arrponoHoBaHi cCHaToM, rCHepaJIbHOrO KOHTpOJIepa reHepanbHoro npoKypopa-MiHiCTpa IOCTIHJj'i, ronoBy HauioHaJIbHOrO 6aHKY; - npH3Ha~laE: rOJlOBHOKoMaH.!IYBalfa 36pOHHlfX CUJI, KOMaH.l(yBalfiB ap~lii", qJJIory. aBiauii", BitlOMCTBa HarrioHaJlbHoi"6e3neKlf Dpe31f,L(eHT OlfOJIHlE: pa~ MiHiCTpiB Ta uimrif PM iHJlIIIX ..ueP)[(3BHllX p~. Pa.n.a MiHiCTpiB CKJI~aCTbCJl 3 16 MiHiCTpiB, lIKi O'iOJIHlIOTb MiHiCTepCTBa, Ta 3 iHIIIHX lfneHiB yp~. ,[(0 CKJI~ opraHiB BlfJ(OHaB~loi" Bn~H OKpiM npe31l.!1eHTa, Biue­ npe311.!1eHTa i pa;:ru MiHiCTpiB BXO)J.lITb Bem(](a KiJIhKiCTb tlep)f(3BHUX ni~npl\E:MCTB. opraHi3auiif Ta 06' E:.mmHb, JIK.i MaIOTb oc06JTJme 3Hay.eHIDI. TaKlIMlf m..unpH€ '1CTBaMU € KO erill COuiaJIbHoro 3a6e3rrelfeHIDl, Kopnopauill npcbKoi' npo~UfcJloBOCTi, EO.lTiBinCbKe tlep)J(aBHe HatllTOBe ni){rrpHE:MCTBO Ta iH. 3a"oHo~aB'ia

BJlll,[la

3aKOHOtlaBLla BJla..ua B boniBii '3.n.ilicHIOE.TbClI .IlBOnaJI3THlfM napnaMelfToM KOHrpecoM, nKHlr CKJI~aCTbCn 3 ABOX naJIaT: nanaTIf ~enyraTiB T3 ceHary. ICTOPIfLIHO CKJIaJIOCJl TaKIfM lfIlHOM. mo 3aKOHOtlaB'iIlU opraH EOniBii" H3

6iJIhJllOCTi, npe3lf,L(eHTa 061rpa€ 33KOHOtlaBlfIDl opraH (KOHrpec), 3-nOMi)f( 3 KaH,L(lf,L(aTIB, m Ha6paJIH Bi){HOCHY 6iJIhrn.iCTb rOJIOCiB. Depe06paHIDJ tlilOlfOrO npe3H,L(eHTa Ha H3CTyIIHIDl CTpOK 3a60pOIDICTbCJl. ,[(ilO~mfl Biue-npe3H,L(eHT TaKO)J(

-

He MO)f(e 63JIOT}'B3THCb Ha rroc~ rrpe3lf,L(eHTa tlO CMIIBY lfOTIIpbOX POKiB 3 3aJIHlIIeHIDI IIOCarol.

Bi,llJ'vliH)' Bm iHCTHTyTy npe31f,L(eHTa. Bi..uirpaBaB .IlPyrop$/JJ,R)' POJfb y q)Op~'YBaHHi nO;liTlfKlI ~ep)f(aBJI. Bee )f( He06xi){H0 3a3Halfirrn. IlIO 6yJIU lIepio)J.Ir, KO!1J[ KOHrpec

):(HSI

Dpe3lf,L(eHTOM MO)f(e C-raTlI oco6a, HJ<a tlOCnfna 35-pi'iHoro BiKY, € ypo,L()f(eHHM rpOM~fHOM EOniBii", BOnOm€ aKTHBHIIM Blf60PlflfM rrpaBOM, BXO)J.IITb tl0 CKJI~ 6Y,L(b-HKOI 3 JIeranhOBaHlfX IIOJIiTWIHUX napTifl. ,Z:Vur pe€CTpauii'

J<aH,L(lf,L(aTOM

y

npe3lf,L(eHTH

18

BCTaHOBJIeHO

ueH3

6YB roJIOBHOIO iHCTtnyuiE:1O y HauioHanbHiif no iTllui. itnCTbCJl HacaMnepe..u rrpo nepio~ 3 KiHUJl 70-x POKiB 20 CToniTT$! tlO 198 p., Komf 33KOHo):\aBlfRH opraH MaB OtlHioo 3i cBolX <pyHKI(in 06paHIDl fJI3BIf ..uep)f(3BIf.

nuceMHOcTI.

19


XO'la 1a KOHCTIlTyuioo 1967p rO,10BHa porrh B KpaHn HaJIC)KJlTh npe1Ji,lleHT)', nap aMeHT Mac 3Ha'lHi nOBHOBa)f(CHHJJ J.\JU1 3J.\iHCHCHHJI ,LJ,Cp)f(aBHoi" nOJIiTHKH. npo l\ci'r <llaKT CB~aTh HacTyITHi (!lYHKU,ii' Kom-pecy: - rrpliitHJJTTJI, 3MiHa, TJIYMaLleHlUI 3aKOHiB; - rrpHRHJJTTlI 61O,LJ,)f(eTy J.\ep)f(aBJI; - Ha.n:aHIDI 3rO,LJ,li Ha Ha.n:aHHJJ }],ep)f(aBHllX 1aifMiB; - 3aTBepmKeHHJJ YPNlOBllX nporpaM pO'1BIITKY ,LJ,ep)f(aBII Ta OKpeMlIX raJIY3eit; - paTli¢iKauiJI MOKHapO}],HlIX yro}],; - Ha.n:aHHJJ }],03BOJIY Ha )"faCTI. 6pOHHUX CI1J1 130niBii y BiilchKOBUX }],iJlX Ha TepllTopii iH01eMHUX ,LJ,epiKaB; - nO,LJ,aHHJJ Ha 1aTBep}l,)f(eHHJJ npe3JmeHTY KaH}l,Ji,llaTiB Ha }],C$lKi BJIlui }],ep)f(aBHi noca,nll (HarrpIlKJIa.n:, reHeparrhHoro rrpoKypopa); 3MIHeHHJJ a,LJ,MiHicrpaTlIBHO-TepHTopianbHoro ycrpOIO }],ep)lcaBH: CTBOpeHHJJ HOBliX J.\enapTaMeHTiB, KaHToHiB, MyHIIJ,llniH, JliKBi}],au,i51 Ta peopraHi3auiJl iCHyIO'IliX a.rt:MiHicrpanmHlIX O}],lIHlU.(h; - oronomeHHJJ aMHlCTii; - 06paHHJJ rrpe3H}l,eHTa, y BJma.z:u,.'}' KomI HixTO 3 KaH}l,Ji,ll<lTiB He Ha6paB a6COJllOTHoi 6iJIhmOCTi ronociB. KpiM BmueHaBeJ.\eHlfX ¢YHKUiii, KOHrpec Mac rrpaBO BHMaraTU 3BiT Bill MiHicrpiB rrpo BHKOHaHHJJ ix ¢YHKUlii, nOJ.\aBaTlI rrllCbMOBi 3anHTH. lfneH 6YLlh­ JlKoi 3 naJIaT KOHrpCCY Mac npaBO nOCTaBJITII nHT3HHJl rrpo He,LJ,OBipy MiHicrpy a60 iHUIOMy 'UleH)' YPllJl:Y, mo TJlrHe 3a c06010 Bi)),CTaBKY OCTaHHix. OronomeHIDI He,LJ,OBipu BnpiurycrhCJl 6iJIhmiCTJO ronociB UIJUIXOM TacMHOro rOJIOcyBaH.HlI. KOHrpec TaKO)f( Mac npaBO p03nOLJHHaTn rrpou,eJlYPY iMni'lMeHT)' BJIlUll.\: noca.n:OBUX oei6. 4JIemi 060x naJIaT BOJIo}],ilOTh LlenyraTcbKolO HeJ.\oTopKaHHiCTIO npOTHrOM LJ:acy nepe6yaaHIDI Ha noea,ni. HeLlOTOpKaHHlCTh MO)f(e 6ym 3HJlTa LlBOMa TpeTHHaMH rOJIOCiB nMaTII, LJ:JIeHOM Jl:Koi c LlenyraT 1.£11 eeHaTOp. llaJIaTa LlenyraTiB CKJIa,nacrhCH 3i 130 J.\eII)'TaTiB, HKi 06npaJOThCJl Ha OCHOBi 3araJIhHoro, rrpJlMOro B1I60pLJoro rrpaBa 3a enCTeMOJO nponopuiiiHoro npeLlCTaBHliUTBa. )],enyraTli 06np3lOThCH 3a napTiflHuMlf crrUCKaMli, nKi eKJIa.n:aJOTbCH LlJUI KO)f(HOrO J.\enapr3MeHl}' oKpeMo. KO)f(eH 3 9 ,LJ,enapTaMeHTiB Mac B1I3HaLJ:eH)' KimKiCTh Micl.(h y nMaTi LleII)'TaTiB. KinhKiCTb MiCl\b, HKi Mac LlenapraMeHT, 3aJIe)f(J{Tb BiLl KiJIbKOcri HaeeJIeH.HlI l\bOrO LlenapTaMeHTY. )],eII)'TaTOM MO)f(e CTaTli oc06a, JlKa c ypO}l,)f(eHJ1M rpOM3)l,JlHlIHOM BomBii', LlOCHrna 25-piLJ:HOrO BiKY, BonoLlic aKTHBHlIM BH60p'illM npaBOM. )],eII)'TaTOM He MO)f{e 6yTlf oc06a, JlKa Mac HenorameH)' CYLlJlMiCTb, c LJ:JIeHOM YPllJl:Y, a60 npauiBHHKOM YPJlJlOBOro oprany, Mac L\YXOBHlrH caR. OLIOJllOJOTh naJIary LleII)'TariB npe3lmeHT

ra LlBa Biu,c-rrpe3Ji,lleHTH, JIKi 06nparoThCJI 'J-rroMi}l( .clerryraTiB lUopiLJ:HO. Ao CKJla.n:y rraJIaTII BXOL\HTb rrapTiilHi qlpaKIJ.ii Ta 17 rrpo<pinhHHx KOMiTeriB. CCHaT E: naJlaTOIO TepHTOpiaJIbHOrO rrpeJ],CTaBHJIIJ,TBa i CKJla,LJ,acrhCJI i'3 27 ceHaTopiB (no Tpll Bi)], KO)f(HOrO 3 9 }],enapTaMeHriB), 06paHllx Ha 4 pOIm. CeHaTopoM MO)J(e CTaHI oc06a. JlKa E: ypO)l,)f(emlM rpOM3LlJlHJIHO I 130JIiBii. LlOCJITJIa 35-piLJHOrO BiJ:..'y, MaE: aKTHBHC Bn60pLIC npaBO, He E: LJ:JleHOM YPJlJl)' Ta He HOCHTh .:ryxOBHoro cany. Po60rolO ceHary KCP}lOTb rrpe31t,lI.eHT, LlBa Biu,e-rrpe3H}l,eHTII. )],0 CKJla.n:y ceHary, HK i }],O CKJL:1,!l)' naJIaTU }],eII)'TaTiB, BXO.n;llTb 17 KOMiTeriB. P060TOlO KOHrpecy B UiJIOMy Kepy(: Biu'e-rrpe3H}l,eHT pecrry6niKJL KOHrpec 36upaITbCJI mopiLIHO 6 cepnHJl i rrpOBO,JUHh 90 ceciHHliX 3aci}],aHb, Ha JlKHX Bnpiuryc mITaHHJl, Bi.n;HeceHi LlO Horo KOMrrereHl\ii. DPli He06xi.n;HOCTi KinhKiCTb 1aciJ.\aHh MO)f(e 6YTJI 36iJIbUIeHa J.\O 120. KpiM IJ,boro, MO)f(e 6yrH CKJlUKaHO eKcrpaopJ],lIHapHe (n03aLJCproBe) ceciflHe 3aci)),aHHJl. Y ncpepBi Mi)f( CeCiJIMJI, Lli£ KOMiciJl KOHrpecy, }],o CKJI3Ll)' lfKOi BXOL\HTh 9 ceHaTopiB i 18 Llerrj'TaTiB, KOMiciJl nOKJIHKaHa rapaHryBaTH }],ilO KOHCTliryuii· Ta 3aKoHiB, rOTyBaTII HOBi 3aKoHOrrpOeKTJI. a TaKO)f( BupiuryBaTH mITaHHJl rrpo He06xiLlHiCTb CKJlJlKaHHJl n03aLIeproBoi cecil. lfJIemB u,boro cneuiaJIhHOrO opraH)' 06UP3lOTb npeLlCTaBHUKJI 060x nMaT.

20

21

CY,/lOBa 8.f1ll,/la

CyJ.\oBa BJIa.n:a CKJIa.n:aITbC51 3 Bmuoro i HIDKLJOro piBHiB CYLlOBUX iHCTaHUiH. OLJ:OJllO£ CYJ.\OBY CHCTeMY BepXOBHlIll CYLl, JI.KHH CKJla.n:acrbCJl 3 npe3Ji,lleHTa Ta 11 CyllLliB. CyllLli 06HpalOTbcli flaJI3TOlO LleII)'TariB, i3 '1liCna oci6, 10 poKia. mo 3arrponoHoBaHi ceHaTOM. TepMiH rrepe6)'BaHHJJ Ha nocaLli CyMelO BepxoBHoro CYL\Y MQ)I<e CTaTH oc06a, lIKa 3aHMaJIa noc3Ll)' cyllLli rrpoTJlrOM 10 pOKiB, npal(lOBan3 3}lBOKaTOM. a TaKO)f( Bi)),rroBi!la£ BciM ueH3aM, mo BCTaHOBJIIOlOTbCH .LI:JUI 06paHHJl ceHaTopo I. BepxoBHHiI cy}], CKJl3}l,acrbclI 3 rpbOX IlaJIaT: y UHBimHlIX crrpaBax, y KpHMiHMbHHX cnpaBax, y couianhHHX i a.n;MiHicrpaTUBHHX cnpaBax. OCHOBffilMU <IlyHKUi.JI:MH BepXOBHoro CYL\Y (: KOHCTnryuiHHa lOPllCLlJIKUiJI., p03rJUI.LI: no nepUIiH iHCTaHuii cnpaB moJ.\o 06BHH)'BaLJeHHJl BlIll(lIX noca,nOBlIX oci6, rreperJUl)l, pimeHh, nOCTaHOBJIeHUX CY}],3MlI HJI)J:..'"'{J1X iHCTaHuiH. HU)I('illMlI naHKallIU cy.n;oBoi CHCTeMli c oKpy)f(Hi ( arreJUlUifrHi) CY}],lI, UJ1BimHi i KpliMiHamHl CYLlJi Ha piBHi MymIJ,llllaJIiTeriB, a TaKO)f( cy.n;n 06Me)f(eHOi IOPIlC,Il;u.K.Itii ( cyrol MepiB ). OKpyllllii cy.n:n CKJIa.n:aJOTbClI i3 cyllLliB, mo 06npaJOTbCJI ceHaTOM 3i cmiCKY KaH}l,H}l,ClTiB: BII1Ha'leRlIX BepXOBHliM CY}],OM. fOnOBHliM 3aBLlaHHlIl\f E: neperJUl)l, Cy}],OBliX crrpaB B aneJUluiHHOM)' rropJlLlKY. I(.IrniJIbHi i I<pliMiHaJIbHi CYLlJI p03rJUl)l,3IOTb 6immlCT.b crrpaB no nepmlit iHCTaHUlI. Cy.n:n 06MeIKeHoi IOpwCLlJlKU1i po3rJUl)l,3IOTb nepeB3)f(HO cnpaBli no n030Bax H3 HeBemlJ:..'}' cyMy ra .n.eHKi KaTcropii' KpliMiHaJIbHHX crrpaB. 3llepHeHJ1H no KarerOpiKX errpaB, JlKi


MO)J()'Tb 6)"fH po'~rJUlHYTi C)'tlOM oOMc)J(eHol IOpll tlllKUil. MO)J(C 6rn! HanpaBrrCHO tlO CYII.Y nepmol iHCTaHu.iL MUHalOLIII cY,Ll 06Mc)J(eHo'i IOPIICtlllKU.il .:l. IHlni tlaHi fpomOBa O.!UIHJru.JL 60mBdichKC neco= IOU u.CHTaBO. OlpiuillHa ~roBa: icnaHCbKa. qaCTo B)J(JfBaIOThCJI TaKO)J( KeLlya, ai1Mapa. ryapaHi. PerririJL KaTOffiU<JI - 93%, ITpOTeCTaHTlI - 4.5%jytlci· - 2.5%. foCnOLJ:apCTBo: iHJI.YCTpiarrbHo-arpapHa Kpai'Ha BBlli 'Ion. = 620 ,Llon. CIilA. faJI)"3i HapollHoro rOCIlOtlapCTBa: CiJIbChKe rOCIlOLJ:apCTBO 17.2%. rrpo~IHCJIOBiCTh 28,3%. TopriBJUI. 1l0CCpetlHllUTBO. 06crryroByBaHHfl - 28,6%, imni - 25 9%. 3eMeJIbHl pccypcn: piJIJUI 3%, Ca,LlH i ropO,!Uf 0.1%, naCOBHIUa - 25%, nicH - 5I.7%.. iHWi - 20,2(Yo. HaHBa)J(JIHBimi pocrruHHi KYJIbT)'pH: U)'KpoBa TpoCTHHa. KapTOIlJUl. pHC. KYI-.)'pyma, ll11IeHlfWI, KaBa. TBapJIHHHUTBO: BiB'IapCTBO, maxiBHHu.TBO, BPX, cBHHapCTBo. KOPJiCHl KOllamum: UlIHK, OJIOBO, 30JIOTO. BOJlhI!lpaM, Mitlb, HaqJTa, raJ. cpi6no, cipKa. '~am30, Bic~fYT. nepep06Ha rrpOMJiCJIOBiCTb: Ha(lnonepep06Ha, TeKCTHJIbHa, wKipffifa. U)'KpoBa, M' JICHa, BUITJIaBKa KOJIhOPOBJiX MCTaniB. UlrrHxJiCIlOJl)~eHHH

)J;OB)J(JU!3 3ani3HlfIl,b: 3697 KM. )J;oB)J(JlHa wocewUlx LJ:opir: 40 987KM.3 HIIX 3 TBep.LUI~1 nOKpllTTJlM (accjlaJIbT) - 1538 KM. HaHB3)J(JIlfBirui CYtlHOITJIaBHi WJUfXU: Ma~lOpe, beHi. 3rillHO 3 Mi)J(£lep)J(aBHHMJi yrO,LlaMJi bomBUI MaE: rrpaBO BHKopHCTaHHJI H3 Tcpmopil cycUuiix ,Llep)J(3B cytlHOITJIaBHfLx WJJJlXiB p.napaHa i p.naparBaii. HaRB3)J(JIUBiwi 1l0PTu: ( y Epa3HJlii) EerreR, CaHToc, nopTo-Benxo, KopyM6a. MrnrnapottHi aeponopTu: Jla-nac(EJlb-AJlTo), CaHTa-Kpyc. TopriBJJJ\. EKCnOPT: BOJIbcjlpaMoBa pytla, OJIOB'ffifa pYtla, UHHKOBa py.n;a, Mit!lfa py,Lla, cpi6Ha pYLJ:a, BicMj'T, ra3, U)'KOp, ,LlepeBHHa, KaBa. IMITopT: rrpoMlicnoBe YCTan.)'BaHHH, MarrmHJi Ta MexaHi3MIf, TpaHCnOpTHi 3ac06lf, rrpOtlOBOJlbCTBO, npoMJiCnOBi TOBapH. HaHB3)J(JIlfBiwi napTHepll: ApreHTJiHa, Epa3HniJl, HiMe'P-IIf}fa, .HnoHiJl, BemfKo6plITaHiJl, CIlIA, HitlepnaHtlH, nepy, EeJlbriJI

22

TCI\Ia 6. Ii PA311JI 1lI

~E)J.EPATI1BHA PECflYliJIIKA

IiPA3HJIIH

..ucp)(aB3 Y TIiBJ/.CHHiii AMepllu.i. MCll<y€ 3 YpvrBa€M, AprCHTlIHOIO. naparBa€M. EOJIiBi€lO, nepy, BeHccyeJIOIO. KOJl)'M6i€lo, raifaHOIO. CypHHaMOM. rBiaHOIO. l.rcOl·pa~iLllli ~;\IIi

TcpJITopiJI: 8 511 966 ((B. KII-!.

HaceneHHJI: 159 224 000 LIO..

3 HUX 6imrx - 60%. I.ryrraTiB, MeTJICiB - 26%, HerpiB, 3aM60 - 12%. iH,LliaHu.iB

-2%.

rYCTOTa HaCeJIeHHH: 18.7 'Ion.! KB. KM.

CTOnHUJI: Epa311nUr

Haif6inhllli Micra: CaH-naYJI)' - 10 997000 ( IS 221 000), Pio-ne-)l{aHeiipo - 6

011 000 ( 10 190 000), Eeny-Opi30HTe - 2 339 000 ( 3 056 000), CaJIbBa,Ll0p 2

000 000 ( 2 09-l 0(0), Epa3J1!liJi I 803 000, <l>opTa!le3a 1 764 000 ( 1 935 000),

HOBa - IrauY 1 498 000, KypiTi6a 1 391 000 ( I 768 000). nopry-Anerpi 1 371

000 ( 2 596 000), PecicPi 1 352 000 ( 2 495 000). EeJIeM I 190 000 ( 1 207 000),

MaHayc 1 090 000, rOJlHlli I 038 000, KaMniHac 946 000. fyapaJIxoc 821 000,

CaH-rOH3ano - 818 000, ):(yry-tle-raKciac 734 000. CaHTo-An.n:pe 684 000,

OcacKo 661 000, CaH-bepHaptlO-.lle-Karvmo 644 000, CaH-ll. 'Ie 624 000, HaTa!l

578000, Tepe3iHa 534 000, Maceiio 527 000.

<l>i3Hl<0-reorpaqli'1Hi Bit!OMOCTi O,LllfY TpeTnHY KpalHJI 3aHMa€ AMa30HChKa H1I30BJlHa, JlKa BKplIT3 TponiLfHHMJI JlicaMlI. DiJIhwa '-{aCTUHa nep)J(aBJi 3aiiHJITa £P33J1!lbChKOIO BHCO'-/UHOIO, lUO CKJla.n;acrf,Cfl 3 Ki!lhKOX ripCbKHX MacJlBiB Ta nnocKoriph (cepcnHH BlICOTa rip 6JIII3bKO 2000 M). Ha niBneHHOI.fY cxoni po3TawoBaHi ripChKi MaCHBH BlfCOTOIO 6JIJ13hKO 2500 M, JIKi Bi.lloKpeMJIlOIOTb ripChKY MicueBiCTh Bi.n; rrpH6epe)J(Hoi piBHJ1HJ1. HallBlIllJ,a TO'fKa - He6niHa 3139 M. HaiiB3)J(JIJlBiuri pi'u<JI: AMa30HKa, )f(ypya, flypyc, Ma.n;ellpa, Tanaxoc, Tapa na lKOC, lIliHI'Y, ApaKaIUl, TOKaHTic, )f(yrrypa, Pio-Herpo, PyceBeJlT, CaH-<l>paHuicKo, llapaHa, naparBaH, YpyrBaii, fyanope, MaMope, Pio-rpaHtle, flYTYMallo. Hali6iJIbllIi 03cpa: MipiH, <l>ypHaccbKc BOtlOCXOBJfllJ,C 2.ICTOpHLfHi .llaHi: - 3 ITOLfaTI-.)' TJlcJI'-IoniTTJI repmopUI Epa3J1JIii HaceneHa iH,LliaHChKHMH n!leMeHaMH; - I500p. - BJlC3,LlK3 nopryraJlhCbKJlX MopeMaBuiB. Ep33JlJIiH oronOllieHa repHTopioo nopryranii;

23


y36epe)IQJQI Epa'3I1JIii: p03~iJIeHO Ha l2 KaniTaHCTB 113 ()lco.QaJIaMJi, BaC3JI3MII KOpOJUI: yTBOpeHO ry6cpHaTopCTBo 'I LleHTpoM y MiCTi Eafut ( c~lacHc

- 1532-361'1' "'{OJIi 'l

~oHaTapillMH-nopryraJIbCbKJIMIl

- 15491', CaJThBa,U0p); - nep. nOJI. 17 CT. - 601'0 h6a flopryraJIii: 3 rOJIJIaH~ioo i <l>p,lHuioo 3a naH)'BaHWI B Epa~lllJIii:; - 1661p. - raa3bKJliI MlfJ>. 6pa311 in BU3HaHa KOJIOHioo flopryra ii'; - ~YTa no 17 CT. - P03B1IT0I< i yKpymleHHJI qleO~aJIbHJlX JIaTl1cPYMiil 3a paxyHoK npaLli pa6iB; 18 CT. - pO'3BHTOK L()'KpOBOi: rrpOMIfCJIOBOCTi. [lO~IaTOK B1m06yrKy M,

'30JIOTa; - 18-l9CT - nepio~ npOTHCTOffHHJI Mi)f( Epa3IlJIioo Ta fi MeTponoJIioo flopryraJIiflO; - 1807p. - nepei:3~ nopryraJIbChKoro KopoJIiBCbKOro ~BOpy B Pio-~c­ )f(aHcltpO. Epa3HJIiH - LleHTp nopryraJIbCbKOi MOHapxii:; - 18201'. - 6yp)f(j'a3Ha peBoJOOLliJl B £pa3JiJIii: KOPOJIb XyaH WOCTUll 3piKCJI Bi~ npeCTony Ha KOpUCTh CUHa; 18221'. Epa3HJIiJl nporOJIOllleHa HC3aJIe)f(HOFO ~Cp)f(aBoro ­ 6pa311JIbCbKOFO iMnepi E:ro; - 18881'. - CKacyBaHHJI pa6CTBa; - 18891'. - Epa3HJIiJl rrpOrOJIOllleHa pecny6JIiKoro; _ KiRI9-no"'{.20CT. - nOCJiJIeHHJI pOJIi aHrJIiilcbKOro KaniTany B eKoHoMiLli ~ep)f(3BU;

- KiH.19CT. - 60poTb6a CeJIJlHCTBa 3a 3eMJOO; _ 3 19451'_ - nOCUJIlmaCb po b aMeplll<3HCbKoro KaniTany B CKOHOMiLli ~ep)f(3BJi 3POCTaHHJI MiCT ( CaH-[layny, Pio-~e-)f(aHeilpo). nOcrynoBe nCpeTBopeHHJI £Pa3100i: 3 arpapHoi: B arpapHo-i~CTpiaJIbH)' ~ep)f(aBY: _ 1957-601'1'_ - n06y~oBaRa HOBa CTOJIHI.J)I - M. £pa'3llJIiJl. 3.cJ)opMa ~ep~aBIf [lpe3lmemChKa I' cny6JIiKa. epe~epaTlmHJlll YCTplIl. KJla,UaE:TbCJI 3 26 mraTiB Ta 1 epMepaJIbHOrO oKpyry. <1>e~epaJIbHi llITaTU: AMana ( MaKana), AMa30Hac ( MaHayc), AKpi ( Piy-6pam.-y), POMOHill ( nopry-BeJI'ro), napa ( £eJIeH), MaHT)'-rpocy ( KYJl6a), MapaHbffR ( CaH-JIyi'c), rOJlc ( rOJlHiJI), Thayi ( Tepe3iHa), Ceapa ( <1>opTaJIe3a), pH)'-rpaMi ~e Hopre ( HaTaJI), napai6a ( )f(yaH­ necoa), nepHaM6yKY ( Pecict>i), AJIaroac ( MaceRO), Cep)f(ini ( ApaK3)f(j'), Eafut ( CaJIbBa,Uop), MiHac-)f(epaic ( Eeny - Opi3oHTi), Ecnepiry-CaHT)' ( BiTOpiJI), Pio­ ~e-)f(aHeH:pO, CaH-nayny, napaHa ( Kypiri6a), PopaiMa ( Eoa-BHllITa), CaHTa­ KaTapiHa ( <1>JIOpiaHanoJIic), Piy-rpaMi-~-CYJI ( nopry-Anerpi), TOKaHTic ( naJIMac), MaHT)'-rpocy-~-CyJI ( Ka~IIIO-rpaH~i). <l>e~CpaJIbHlrn OKPYT ­ Epa3HJIiJl.

24

3 TO'fKJI 30py qlOPMlI npaBJIiHHJI 6pa'\IIJIill c npC31l)l.CHTCbKOl{) pccny6JIiKOI0 '3 ol\li~'f{)"'{ol{) pOJIJOO rrpclIl.QcHTa y 3~iilcHeHHi ~ep)f(aBHoi: rrOJIiTlIKJl. 3a (llOP~IOI{) .QCP)K3BHOro (TepIITOpiaJIbHoro) yCTporo BOHa BlIcrynac qlc~cpauicro. ~c rOJIOBRY POJIb B0irparoTb epe~epa hHi opraHlI BJIa~lI. CIlCTe~la ~Cp)KaBHO[ BJIa~Il £pa3IlJIii: xapah.'TCpu3 'E:ThCJI BI-13HaHHJlM pO'3no i. B a~Il Ha '3aKOHo~aBtlY, BllKOHaB"'{j'. CY~OBY riJIKJI, Bu60pHiCTJ<l fJIaBU ~CP)f(3BII tICPC'3 BccHapo~Hi rrpJl'Mi B1I60pIl. Ha.llBHiCTJ<l ~OnaJIaTHOrO laKOHO.QaB"'{oro opraH)'. .lIK1m qlOpMyE:TbCJI . a rrponopuilfHOIO CHCTeMOIO 3 ypa:\,')'BaHHlIl\I iHTcpeciB cy6' CKTiB Qle~epauii:_ norrpu TC. mo KOHCTnryrncro 19881'. BCTaHOBJIeHO 3Ha"'{He KOJIO nOBHOBa)f(eHb napJIaMeHT)', npe':lli~eHT Bwrpac OCHOBR)' POJIh Y epop~r:yBaHHi ~CP)f(3BHOi rrorrinfKH. 36epir3l{) tllf BCJIIlKY KiJIbKiCTb T. 3. "i~mepCbKJIX rrOBHOBa)l{eHb". <1>e~eparrbHa CY~OBa CIICTeMa c B0HOCHO HC3aJJC)f(HOro Bi.a, iHlilllx opraHiB .a,ep)f(3BRo'i BJIa,lU1. 3aB.a,mm ~OClITb ~iuOBiil CliCTeMi CTpIThlYBam i rrpOT!tBar KO)f(Ha 3 riJIOK BJIauU BI1l<0H)'€ rroKJIa,UeHi Ha HCi: 060B' Jl3KJI He 3a3ix3l{) tlH H3 KOMrreTeHUil{) iHTIIlIX rinOK. BlI..-OHaB'ta BJJ~a

ClICTCMa BlfKOHaB"'{oi: BJIa.a,n BKJOO~laC iHCTIITyr npe3MeHT3, Biue­ npe31meHTa, Ka6iHeT)' MiHicrpiB. rJIaBOIO BHKOHaB"'{oi: BJIa.a,lf Blfcryna€ npe'31meHT, JIKIlll 06npaE:TbCJI mJIJlXOM BceHapO~lL'( rrpJlMUX Bn60piB. DepeMory o.uep)f(j'€ KafQlmaT, nKJtil Ha6paB a6coJl1OTH)' 6iJIbmiCTb rOJIociB y nepmOMY Wi. 5fKll[0 Y rrepmoMY rypi ))(O~eH 3 KaMJUJ:aTiB He Ha6paB a6COJOOTHoi: 6iITbmOCTi rOJIOCiB. npH'lHatlaE:TbCJI ~Yntll 1}'P, B JIKOMY 6ep)'Tb ~CTh 2 KaMlf,.LlaTH, mo H36paJIII Hail6iJIbrrIy KiJIbKiCTb rOJIOCiB BH5opLliB. flpe31meHTOM MO)f(e 6yrH )'P0.!J.)f(CHlUI rpOM3.QJI'H1IH Epa31Ulii:, m<J-Ill LlOCM 35-pi'lHoro BiI-..J'. CrpOK rrepe6YBaHIDl H3 noca,Ui y pi3ID rrcpio~lI 6YB pi3HlIU: 3 19-15 p. rro 19791'. Ta 3 1988 no 1994p_ - 5 PORiB, 3 1979p. - no 19881'. - 6 pOKiB. Y 1994p., IUJUlXOM BHeCCHHJI 3MiH .a,o KORCTlrryLli'i, BCTaHOBJIeHO 4-pi"'{ffirn TepMiH nepe6yBaHHJI npe3u.a,eHTa Ha rroca,Ui. nO"'{IIHalO'fH 3 1891 pOKY epc~epaJIbHa KOHCTlnyuiJI Ta KOHCTH1}rL(i'i llITaTiB 3a60pOHlIJIlI rrepe06paHWI Ha HaeTy11HHii: repMiH ~ro'{fIX npe3u.a,eHTa, ry6epHaTOpiB, MepiB MiCT. Ane, B 19971'. ~o KOHCTl-Il}'lJ,ii' £pa3IUJii: 6yJIO BHeceHO rrorrpaBI-..")', 3r~0 3 JlKOIO BHII.\e3ra,UaHi noca,UoBi oc06n o~ep)I(aJJlI npaBO Ha nOBTopHe nepe06paHHJI. npe31meHT Mac HaeTyITHi QlYHKUi'i: - npe~CTaBJIJlC ~ep)f(3BY Y MiJKHapo~Hlv B~OCllHax; - )'KJia,Uac MiJKHapo~ ~orOBoplI; - B1I3Ha"'{aE: CKOHOMi'lli)' i CoLli3JIbR)' rrOJIiTIlK)' ~ep)f(3BlI; - 6epe y'-IaCTb y 3aKOHo~aB",{OMY rrpoLleci; - rri,lUllIcy€ i rrpOM)'JIbryc 3aKOHlI; - BOJIO.Llic npaBOM Bi,!U<JIa~3JIbHOrO BeTO;

25


-

rrplr3H3 L IaC

BlllllllX

nOC3.uOBIlX

oci6

CP)K3BII.

y

T. 'I.

.uCP)f(3BHlI:\

MiHicrpiB; - rrpll3H3'13C 33 3rO.u01Q CCH3ry, .ullITJIOI\JaTULfHIIX npC.uCnlBHlIKiB, CymiB BlllUllX

)1,Ba.:lWlTe BCTaHOB"leHHlIM

Jl3HOK

qlC.uCP3JlbHHX

Cy.a;iB.

rCHCp3JlbHOrO

npOlCypOP3,

rOJlOBY

C nOCa.uOBOIQ

3.uiIICHCHHi

ltoro

33KOHO.u3BI.fOro

opraHY

.uocrpOKOBoro

rrplImfHCHJUI

y n3pi

Y

iCTOpil

T3

oc0601Q.

51Ka

nOBHOB<OKCHb,

BIIKOHYB3TII

nOBHOB3)KCHb

xapaKTCplf3yBaJlOC5I

mu

cyrrpOBO,ll.)h')'BaJlHC5I

nnCTOn3,ll.a 1937p. no moTidi 1946p.; B JIRCTon3,ll.i 1966p.:

rp)l;H5l 1968p. no

y KBiTHi 1977p

KOHCTHryui51 1988p. Bi.uHOBIIJlCl 6iJIbllliCTb ITOBHOB<OKeHb KOHrpecy. 51Ki

nOKJlIlKaHa

a TaKO)f(

060B' 513KJI

6 p<l'3lm.ii·

pCJKUMiB,

p03rryCKOI\I 33KOHo.uaBLforo opraHY: '3 miCTOn3,ll.a 1930p. no rpY,ll,eHb 1933p.; 3

- C BCpXOBHIIM rOilOBHOKOM3.uyBaLfCM 36pOlIHIIX CIIJl. Biuc-rrpC31!,ACHT

06np3CTbCH

B

aBToplrrapHllx

)f(OBTeHb 1969p.; Ta npOTJIroM n·IITH3,ll.l(1ITlI ,ll,RiB

UCHTP3 bHOro 63Hh')';

npC'H!,ACHry y

CTOJliTflI

KlJlbKOX

.uOnOl\laraTlI

KCPYB3TII

OCT3HHboro.

p060TOIQ

Y

rrpc31!,ACHT3

OCTalfHi11 BTpaTlIB y nepio,ll, aBTopllTapHIfX peJKlII\IiB.

BlmAAKY

KOHrpec

yoco6mo€

3aKOHO,ll,aB'l)'

Bna.uy

(l)e,ll,epauil

i

KOpUGryCTbClI

aBTOHOMicfO mo,ll,O ,ll,0 iHmux ,llep)f(3BHIIX opr3HiB.

Biuc-npC31!,ACHT

Cepe

3 rrpC31I.llCHTOi\1 H3 4-pi'lHJllt TCpMiH.

OCHOBHlLX <pyHI uiH KOHrpecy He06xi.a;H0 BH.a;iJTlITH HaCT)'1lHi:

-rrpnliH5lTf51 Ta 3MiHa 3aKOlliB;

Blm~)'. KOJln rrpb1l.llCHT T3 Biuc-rrpC311.llCHT .uOCTpOKOBO rrplIDlIHlIJIJI

-06roBopeHRJI Ta rrpaltH51Tf51 61Q.lJ.)Kery;

CBOI nOBHOB<OKCHJUI i .uo 33KiH'ICHHJI I.' KOHCTlI1}'uiltHOrO Tcpl\liHY ncpc6yBaHH5I H3

-pcryJTIQBaHlffl eKOHOMi'IHHX rrp06JlCM;

noca.a;i 3aJUIlllllJlOCb 6iJlbllIC )];BOX pOKiB, KOHrpCC npll"3H3'I3C BII60Pll HOBoro

- paTllq>iKauiJl MOICHap0,ll,HHX yro,ll,;

rrpC311.llCHT3 rrpOTJIrOM 90 .uRis . .5lKDJ:0 JK .uo 3aKiH'leHH5I KOliCTHT)'uiiIHoro crpOKy

- H3,ll.aHRJI 3rO)l;li Ha H3,ll.aHHlI ,ll,Cp)f(aBHlIX KpC,ll,lITiB Ta 3C1HMiB.

33mllllllJIOCb MCHlIIe, .uBOX

pOKiB.

nOBTopHi

B1I60Pll

M3IQTb 6y-f11

Y

rrpOBe.uCHi

BIII13,ll.I-'1' HaKJl3,ll.eHH5I rrpe3H.a;eHTCbKOrO BeTO Ha 3aKOH. KOHrpec MOJKC

Horo IIo.uOJlaTlI a6COJTIQTHOIO 6iJIbllliCTfO rOJlOCiB lllJl5I. 'OM TC1CMHoro rOJlocysaHH51.

rrpOTJlrOM 30 .uRiB. ):(0 CKJl3,!ly YP5l)l;y Y pi3HlIII ncpio.u BXO)l;l1JI3 pi3Ha KiJIbKiCTb MiHiCTCPCTB

.ll:eIT)TaTU Ta CCHaToplf KOPllCTyfOTbCIi npaBOM HC.uOTopKaHHOCTi.

T3 Bi.uOMCTB. T3KJlH (1)31(r 6yB BlIKJIIIKaHlllt HIM, lUO KOJKHllii 3 rrpC3 1l.lleHTiB H3M3r3BC5I Bllp06IITlI iH,!UIBiJ-waJlbHult CTUJlb yrrp3BJl.iHJUI i ni.unopAAKyB3TlI liOMy

):(M 3.u06yTfH 6iJlbllIOI ni,nTpmlIQI Ccpc.u H3CCJlCHH5I T3

YP5l.ll0 BY crpytcrypy.

CeHaTopOM MOJKe CTaTII rpOM3)l;5IHJlH 6p33HJIil, 51KlfH ,ll,OCJIr 35-piLfHoro Blh')'.

CCHaTopll

06I1P3l0Tl>C5I

mmr.:'OM

ITp5IMUX

KO)f(HOrO cy6' €KTa epc,ll,epauil 0611paCTbC5I no

BceHapoWlIix

BH60piB.

Bi.u

TPu ceHaTopa.

nomTl[L[HlL'{ CHJl .uC5IKi 3 rrpC31!,ACHTiB 3MymcHi 6YJlll niTlf H3 pcopr3Hi33uiIQ CBOIX

.ll:enyTaToM MO)f(e CTaTli rpOM3JljfHHH 6pa3HJIil, 51KlfH ,ll,OCJIr 21-pi L lHoro

Y

BiKy. .ll:enyraTlI 06UparoTbC5IlllMXOM BCeHapO.a;HlIx rrpmmx BII60piB 3a CUCTeMOIQ

yp5l.!liB, 3MeHlIlYlOLfll KiJTbKiCTb MiHiCTcpCTB. Haii6iJlbllle LfHCJlO MiHiCTCPCTB CKJIazti yp5l)l;y .uOpiBIDOB3JlO )];Ba$JJITH ce~m. H3

cboroL(Hi

MiHiCTcpCTBa,

Ta

YPM

O.a;Horo

rrponopuilIHoro rrpC,ll,CTaBIDIl(TBa. CUCTCM3 Bu60piB ,ll,0 fIaJIaTU ,llenyraTiB Mac

CKJIa.a;3crbC5I KcpiBHHJ«1,

22

3

MiHicrpiB,

rrpllpiBHJTHOrO

.uo

MiHiCTCPCTB Y cKJlClai Yp5l,!l)' CTBopCHa nOmTlI'IH3 p3,J;a,

5I.Ki

O'IOJTIQIQTb

l\IiHicrpa.

CBOi" oc06mmoCTi:

KpiM

JIR3 CKJIAAaCTbCH 3

ITO-IICpmc, cmiCKH KaH.LVl.llaTi

KcpiBHliKiB napTiil:, mo niarpllM)'lOTb yp5l.ll. .ll:o CTpyKrypu BIlKOHaB'IOI BJl3.ur1 TaKOJK Hane)f(aTb 63r3TO ,ll,CP)f(3BHIIX opraHi33uili, 06' C.a;HaHb T3 ni,ll,ITpll£MCTB:

no-.upyre. KiJIbKiCTb rrpe,llCTaBHnKiB B fIanaTi ,ll,erryTaTIB Bi,ll. KO)f(}lOrO

urraT)' 3anCJKllTb Bi,ll. KiJlbKOCTi HaCeJleHRJI (BlI60puiB)

6aHK EP33ltIDI, <l>C,ll,epaJIbHlrn oma.a;HlIH 63HK T3 iii.

yp5l)l;y. re6epHaTOpiB lllTaTiB. KepiBHHKiB ,llepJKaBHlfX

BJl3,ll.a

B

6pa311nil

3.uiltClDOCTbC5I

CKJl3,ll.aCTbC5I 3 nanaTlI ,ll,enyraTiB Ta CeHary. BXO,ll,lITb 513 ,ll,enyraTiB, ,ll,0 cKna.uy CeH3ry ,ll,cnyraTa Ha IToca.a;i CT3HOBIITb ceciHHo.

Y

y l(b0MY IIJTaTi.

He ,ll,OrryCKaCTbCIi 6aJloryBaHHJI Ha noc3.ll)' ,ll,enyraTa T3 ceHaTOpa LfJleHiB

3aKOHO,ll.a6<la BJI3,ll,a 3aKOHO,ll,aB'Ia

Bi,ll. napTiIi epOPM)'lOTbC5I B KO)((lf0MY IIJT3TI

o Kpe?>fO;

4

KOHrpecoM,

RKHH

.ll:o CKJl3.ll)' nanaTH ,ll.Cnyr3TiB

81 ceH3Top. TepMiH ncpe6ysaHJUI

pOKli, ceHaTopa - 8 pOKiB. n3pnaMeHT rrp3.l(1OC

piK rrpoBO.uHTbC5I .uBi cccil: 3 6CPC3H51 ITO '1epBeHb Ta

rri

rrpHCMCTB, MepiB MiCT,

oKpiM Blma.u.KiB, Komf BHlUe3f3,ll.am IToc3,ll.oBi oco611 no,ll.aJJIl y Bi,ll.CTaBKY 3a MicmiB

,ll,0

BlI60piB.

TaKa

HopMa

3aKOHO aBCTBa

ycysa€

6

MOJKmIBiCTb

BHKOpHCT3ffiUl CnyJK60BlIX nOBHOB<OKCHh 3 60KY oci6, 51Ki € Ka.H,llI1.llaTaMH Ha BllIl(e3r3,ll.aHi nOC3,ll.lf.

.5l.K

cepITH5I ITO

CeHaT TaK i nanaTa ,llerryTaTiB BOJIo,ll,ifOTI> npaBoM 33.KOHo.uaB~lol

iHiuiaTllBH. 06l!,ABi ITanaTII MafOTb y CBO£M)' CKJl3,ll.i rrpo(~iJIbHi KOMiTCTU ( CeHaT

rpy,ll,eHb. Ha

piBHl

IIITaTiB

,ll,ifOTh

06np3JOTbC5I O,L(HOlfaCHO 3 KOHrpeCOM.

o.a;HOnaJlaTHI

Y

33KOHO,ll,aBLfi

Opr31Ul,

JIKl

MyHirnmaJliTeT3X ,ll,ifOTb MYHiullll3JlbHi

-

6 KOMiTeTiB, I1aJJaTa ,ll,erryTaTiB -

16 KOMiTCTiB). TaKo)f( ,ll,k 06' C,ll,HaHI1II

KOMiTeT no 6fO.lJ.)Kery, ,ll,0 CICJl3.uy 51Koro BXO.ll1ITh npe.ucrClBHIIKH 060x n3JJaT.

rrpe,ll,CTaBHHl(bKi opraHll, mo 0611PaIOThClI HaCeJleHRJIM TepMiHOM Ha 4 POKlI

26

27


O.nHa TpeTIIHa 6y.nh-51KOI" '3 n3JIaT a60 KOHrpeey B UiJIOMy m€ npaBO iHiuiaTlfBlt Ha CTBopeHIDI TIIM'I3eOBol" KOMici'i 3 P0'3CJli.nYB3HHJI 6Y~h-j\KOro mlTaHHJI.

Tpu6YHClJI)' € neperJIM pillleHh qle.nepaJIhHHS periOHaJIbHlfX Cy.niB B anemluiilHoMy nOp5l.!lKY·

BJlaCHi KepiBHi opraHlI, .nO eKJla~ 51KJ1S BSO.A5lTh

PerioHCI i1hHi rpe.nepaJIbHi Cy.nH .nilOTb Y n'lITH ey.nOBIlX periOHax ( Peci(pi, 5pa3HJliil, Pio-.ne-)J{aHenpo, CaH-ITayJI)', TIopry-AJIerpi) , CKJIa.nalOThC5f 3 6

rrpe·m.neHT naJl3TU, .ABa Biue-npe311,IlCHTII Ta LIOTlrpll a.n~liHiC'rpaTlfBHIIX ceKpCTapi. lIKi 06JrparoThcH '1JIeHaMIt naJIan!. 3ra,naHi rroca,noBi oc06u yTBOplOlOTh BItKOHaBLle np3BJIiHM, .no ()lyHKUiH i1KOrO HaJIe)fQlTh BKpiIUeHM rrpoue.nypHllS Ta :l.nMiHiCTpaTlIBHUS rrHT:lHh. BH3H3'leHM

pCriOHaJIbHoro cy.ny ~-IO)J(e 6yrH oc06a, 5fKa llepe6yBaE: y Biui Bi.n 30 .no 65 pOiaB. OCHOBHOIO qlYHKUiE:lO E: P03fJIM B 51I<oCTi neprnoi' iHCTaHuii cnpaB qle.nepaJI1>Hoi' lOpIfC.nllK.L(i i'.

KO)f{}{a '3 naJl3T Ma€

nopMKj' .neHHoro Ta iH. TIpe311)leHTOM CeHaT)' T:l KOHrpecy B UiJIoMy (nill '·JaC cni hHllX 3aci.n:lHh 060x naJI:lT) € Biue-rrpe3J-l.neHT 5P:l3JfJIii' Cy.noBa BJla,na Cy.nOBa CUCTeM:l 5pa3UJIil" CKJla,naIThC51 3 .nBOS piBHiB: (!le.nepaJIhHJrx Cy.niB Ta Cy.niB ImaTiB. Oc06JIlfBiCTIO qJe.nepaJIhHol" cy.nOBOI" CUCTeMIt € Bi.ncyrHiCTh .€ LlIIHOrO opraH)', mO O'lOJIIO€ CIICTeMY. Ta HaJIBHiCTh KiJIbKOX raJIY'ICBIlS BepXOBffilS (BJUUlIX) cy.niB. TaKlIMli CY.LlaMH € <1>e.nepaJIbHUn BepSOBHllii cY.Ll. Bllmrril TpH6yHaJI ( BepXOBHlrn- cy.n np3BOCY.A.A5l). BmUlIH BiilcbKOBlIil Tp1l6yHaJl. BIlIUUli cy.n no Bu60pax. BmUllii Tpy.nOBUH TpIt6yHaJI. CYMi BepXOBHIIX Cy.niB npU3Ha'lalOThCH npe31t):leHTOM 3a T10rO)J)KeHMM i3 CeHaTOM. CYMelO BCpXOBHlIX Cy.niB MO)J(e CTaTU oc06a, HKa y Biui Bi.n 35 .no 65 pOKiB [paHH'IHlfH BiK nepe6yBaHHJI Ha uiil nOC3)li CTaHOBllTb 70 pOKiB. <1>e.nepaJIhHIIH BepxoBHHil cy.n CKJla.naIThCH i3 11 eYMiB, IIlO npH3Ha'laIOThCH npe31t.neHTOM npu noro)J)KeHHi 3 CeHaTOM. Cepe.n nOBHOBameHb BepXOBHoro cy.ny OCHOBHe Micue HaJIe)J(HTb rrHTaHMM KOHCTlrr)'nifiHol" lOpuc):lHKl(ii' A caMe: BepXOBHJrn cy.n lI>lO)J(e BKpiIU)'B3TU T1HTaHM IUO.nO KOHCTHT)'uiiiHOCTi 'I1f HeKoHcrlfT-yuilrnocri 3aROHo.naB'IUX a".iB, Blt):laBaTu 3araJIhHoo6oB'roKoBi MaH,AaTU cy.nOBol" 1a60pOHlf, m rapaHT)'lOTh npa.B3 rpOM3.A5\H, IUO nepe.n6aLJeHi KOHCTHT)'WClO. aJIC He rrepe.n6a'leHi 3aROHo.naBCTBOM Ta iH. Cepe.n iHIUUX nOBHOBa)f(eHh BIf):limtIOThClI HaC1)f nHi: BupillleHM cnopiB Mi)\( '3aKoHo.naB'Ioro i BUKOHaB'IOlO ri~nr BJIa)lH, BnpillleHHJI cnopiB MI)f( qJc.nep3JIhHUMH opraHa.\1U Ta opraHaMH cy6' K € TiB (pe.nepauil", BnpillleHM cnopiB Mi)J( cy6' K € Ta.\IU qJe.nepauii. BepxoBHlfli: cy.n Bllcrynac TaKO)\( B lIKocri cy~ nepmol" iHCTaHIJ;ii y cnpaBax no 3BHH)'Ba'leHHlQ npe3u.neHTa Ta BJill(lfX noca,nOBUX oci6 .nep)J(3Bu. HacrymrnMH JIafiRaMH y

qJe.nepaJIhHiii cy.noBiil

CUCTeMi

BHll.I,lfM

CYMiB,

lllO

npll1HaLJaroTbCH

npe3Jf):leHTOM

3a

. ro.nolO

CeH3ry.

CYMelO

)];0 cKJIa~ rpe.nepanbHlfs cy.niB TaKO)\( HaJIe)J(an eneuiaJIbHi cy.nH: BHIUInf Biii:cbKOBJlJl Tp1l6yHaJI, BHrmrn Tplf6)'HaJI flO Bu60pax, BUIIlHii Tpy.nOBJlJ'i Tplf6yHaJI. )];0 KOMneTCHuii: Bllll.I,oro BlllCbKOBoro Tplf6yHaJI)' HaJIe)fQlTh p03rJIjJ):l crrpaB flpO 3JIO~IIIHH, 1.niiicHIIJIlI BiHChKOBOCJIym60BUi. )];0 CKJIa.nv BHIUoro

m

BiilcbKoBoro TpU6yHaJIy BXO.nHTh 15 cYMiB, 1Il0 nplf'3HaLJaIOThCH rrpe31~eHTOM 3a 3ro.nOlO CeHary. ~eH Cy.u.OBlfil opraH 6yB CTBOpCHItH Y 1808p. i E: ncpllluM BCPXOBHIIM cy.u.OM y Epa3!ulli'.

BHIIlIrn- Tpll6yHaJI no BII60pax p03rJIjJ):la€ Bci KaTeropii cnpaB nOB' lI3aHi 3 napnaMeHT bKlIMIf Ta npe3Jf):leHTChKlIMH Bu60paMIf, a TaKO)J( cnpaBH mo.no (pylfK.L(iOHyBaHHlI nOniTlNHlIX napTiii. BHlI(lIH TpY.LlOBniI Tpu6yHaJI BKpimyc cnoplf, flOB' lI3aHi 3 Tpy.nOBHMlI Bi,IlHOCllHaMII i nonepe.nHbO BnpimeHi 3 .nonOMorolO opraHiB BHyTpiIUHix cnpaB. Cy.nOBa ClfCTeMaIl1TaTiBCKJIa.na€ThCJI '3 BepXOBHoro cy.ny IUTary Ta OKPY)f{}{JfX Cy.niB. CYMi BepXOBHoro cy.ny npU3Ha'laIOTbClI ry6epHaTOpOM 3a rroro)J)KemUIM i3 3aKOHO,:IaB'IlfM opraHOM. BepxoBHH.iI cy.n neperJIjJ):lac pimeHHJI cy.mB HIDK~mx JIaHOK Ta Hcce Bi)lnoBi.u.aJIbHiCTb 3a .nilO crreui:lJThmlX cy.niB, lOpUC):lHKl(iJI 5IKIL'I: rrOmJrplOIThCH Ha TeplITOpiro BChOro IUTary EiJIhmicTb cnpaB p03rllif):laIOThCH OKPY)f{}{JIMH cy.naMIf JlR cy.na~m nepilloi IHCTaHUii. 4. Iumi .u.aui

[pomoBa O.u.HHIIIl)I : Kpy3eilpo=100 ueHTaBO.

Oepiui{rna MOBa: nopryr3JIhCbl«l.

iy.nei -

Penirill: KaTOJIUKH 2%, iHIlIj - 2%.

90%, npoTeCTaHTll, npaBOCJIaBHi, 6Y.A.AHCTH -

6%,

[ocno.napCTBo: arpapHo - iH.nycrpiaJIhHa .nep)J(3Ba. BBTII 'Ion. = 2770 .nOJIapiB CIllA. fany3i Hapo.nHoro rocno.napCTBa: CiJIhChKe rocno.napCTBo 9.2%,npOMItCJIOBiCTb 30.3%, TopriBAA, 06c.rryroByBaHHJI, nocepe.nHlll{TBo _ 16.6%, iHIlIj - 43.9%.

Tpu6yHaJI (BepxoBHHll cy.n rrpaBOCY.A.A5l) Ta perioHaJIhHi qJe.nepaJIhHl cy.nH . BHIIlHll Tpll6yHaJI (a60 BepxOBHHll cy.n rrpaBOCY.A.A5l) c cy.nOBOlO iHcraHWcro, HKa 3ri.nH0 3 KOHCTHT)'Uicro 1988p. nplfHnma Ha 3MiHy qJe.nepaJIhH.lfM aneAAItiHHIIM cy.naM. Blfll{lfiI Tpu6yflaJI CKJIa,naIThCH 3 33 cy.n.niB, HKi npH3Ha'lalOThCH npe31t):leHTOM 3a 3rO.Ll01O CeHaT)'. OCHOBHO'lO qJYHRWuo BUIUoro

TpoCTuHa, aneJIhC!IHlI, KYKYPy.n3a, COli, PlfC, rrmeHiIUJ!, KaB3, KaKaO, 6060Bi,

28

29

3eMeJThHi pecypcn: piJIJIjJ- 3.8%, CMU Ta ropo.nlf - 1%, naCOBHIIla _ 19.7%, nicu - 60%, iHmi - 15.5%. HailB3)f(JIUBimi pOCJIHlllii "1'JIhT)'PIl:U')'KpoBa


KapTonIDI, 6aBOBHa, apaxic, TlOTIOR, 6aHa"". Kay"'':'I<, COJTO,ll,Ka KaprOrrIDI, narrbMOBC HaciHWI. TBaplfHf01L(TBO: BPX, CBlfHapCTBO, BiB'lapCTBO, KOHJlpCTBO, p03BC,lI,CHWI BiCJllOKiB Ta KOCyJTb. KOpItCHi KOnaJIlrHIt: 3aJIi30. CipKa, MarHC3IIT, cpi6J10, ByriJTJUI. 30JTOTO, HaqlTa, MOPCbKa ciJIh. 60KClfTli. HiKCJIb, ra3, OJTOBO. ypaH. XpOM. BOJTMllpaM, URHK, <j)oc<j)aTll, cirrb, a36eCT, KaOJIiH. flepepo6Ha npoMlicrroBiCTb: BnrrrraBKa 3arri3a, aJllOMIHIIO, L(J1lllil', CTaJICBapiHWI, Bltpo6HlfL(TBO rp3HcnopTHRX 33c06iB, ueMcHry, enCKTpOHHa, xiMj'THa L()'KpOBa, ,lI,epeBoo6p06Ha, lIIKip5lHa, rrarrepOBa, B3yrreBa, M' 5ICH3 npOMHCJIOBiCTh. illJULXH crr0JIY'icHHJI ,D;oB)f(JIHa 3am3HIfL(b - 29 167 KM, 3 HItX 2 102 KJ\-f cnclITpmpiKoB3HO. ,D;oB)f(JlHa IUocemmx IllIDIxiB 1 661 850 KM, 3 fiIX 8% 3 TBepL{IIM nOKpIITTJlM. HaHBillKJIllBimi BO.LUIi illJI5lXIl: AM330HKa, TIapaHo, CaH-<1>paHUlICKo. HaHBa)KJIUBillli nopTH i npHCTaHi: MaRana. CaH-Ce6aCTb5lH ,CaHTOC, Pio­ ,lI,e-)J{aHeHpo, Peci<j)i, TIapaHaKBa. Mi>KHapo)J){i aeponopTlI: EerreM, Peci(lli ,CaJIhBMop. Epa311ni5l, MaHayc, TIopry-AJIerpi, Pio-,lI,e-)J{aHeHpO, CaH-TIayny. BOL{OCna.n Irauy. TopriBIDI EKcnopr: KaBa, npo.nyKTll xap'I)'BaHWI, TIOTIOH. 3aJIi3Ha py.na, MapraHeUb, rpaHCIToprID 3ac061l, .nepeBllR3. IMnopT: MaIlIlIHJI i ~lexaHi3MH, BepCTaTlI, npO.nyKT1I XIMI'IHOI rrpoMIlCJIOBOcri, OBo'ii. HaJi:B3)KJIUBirui napTHepH: AprCHTItH3. HiMCq'-fIlHa, 5hIOHi5l, Cay.!liBCbKa ApaBi5I, BeJIHK06pHTaHi5I, CillA, HinepJIaHL{lI.

30

PECnYIiJlIKA IlEHECYEJlA. ,[lep)h'<-lBa y rIiB.neHHij;j Epa311J1iCio.

A 1CpHUi.

Mt:)f(yC 3 KOJlyM6iE:lo,

raH311010.

I.reorpa~iLlHi llani TepllTopisl: 912 050 KG. KM. HaCeJlCHHll: 20 249 000 'IOJl. 3 HI1X MeTIKiB - 70°;'0, 6iJll1X - 17%, HerpiB - 7%,iHIliaHuiB, MyJl3TiB - 6%. rycToTa HaCeJleHHll: 22.2 'IOJlAB. KM. CTOJlHUll: KapaKac. lIaj;j6iJlbuJi MiCTa: MapaKaH60 1 330 000 ( I 365000), KapaKac 1 247 000 ( I 373 000), BaneHcill I 181 000 ( 1 227 000), MapaK3j;j 890 000, EapKiceMcHTo 741 000, Cblo.nall-rai-laHa 491 000, CaH-XpiCTo6anb 347 000. <1>i31IKo-reorpa<j.Ji'-tHi BitlOMOCTi Y ueHTpanbHiH 'lacnlHi Kpa"lI-lH 3HaXOtlHTbCll 60JlOTlKTHH 6aceHH OpiHOKO, OTO'leHHH 3 niB.nHll rallaHcbKolO ripCbKOIO MicueBicTIO, 6araTOfO Ha npl1po.nHi KonanHHH, a 3 niBHO'-ti - ripCbK~lMH xpe6TaMH AH.niB. Mi)f( xpe6TaMI1 AH.niB Ta MOPCbKI-IM Y36epe)/OK5IM, B paHoHi 3aTOKH MapaKaH60, p03TawOBaHHH 6aceHH, 6araTHH Ha Haq>ry. HaHBHLUa TO'lKa - niKO EOJliBap 5007 M. HaHBa)KmlBiwi pi'IKI1: OpiIiOI<O, Pio-Herpo, ApaYKa, Anype, KapoHi. HaHBa)KmlBiwi 03epa: BaneHcii1cbKe, ryapiKcbKe BOtlOCX., rypiHcbKe BO)lOCX.

2.1CTOPH'IHi )laHi:

- 3 11311tl3BllilllHX qaCiB TepHTopill Bel-iecyeJll-f 3ace eHa iHtliaHCbKHMH nJleMeIi3MH; - 1498p. - y36epe)f()f(5I BeHecyeJlH Bi,ll,KpHTe XpI1CTO<j.JOpOM KOJlyM6oM; - nO'-t.16 CT. - nocTynoBe 3aBOfOBaHHll BeHecyeJlH iCnaHU5lMH; - 3 cep.16 CT. - P03BHTOK <!>eOAanbHoro 3eMJleBOJlolliHHll 3 BI1KOpHCTaHHJlM npaui pa6iB. YTBopeIlH5I <j.JeOllaJlbli11X rocnO)lapCTB , Jll<i cneuiani3yBaJlHCb Iia BHpoLUyBaHHi 6aBOBHH, UyKpOBO'\ TpocnlHH, TIOTIOHY; - 3 cep.16 CT. - .no 1777 p . - BeHecyeJla 3HaXO)lI1JlaCb y CKJlaAi aYAieHci'\ CaH-)J;oMiHro; - 1777p. - Ha TepHTopi'\ BeHecyeJlI1 yTBOpeHO reHepan-KaniTaHcTBo; - 1810 p. - nOBCTaHH5I B KapaKaci MeTOIO 5IKOrO 6yno 31lo6yTT5I He3ane)KHOCTi BiA IcnaHi'\; - 1811 p. - nporOJlOWeHHll He3ane)f(lw'i pecny6JliKH; - 1812p. - nOHOBneHO naHyBaHHJl IcnaHi"l; - 1813p. - nporOJlOWeHHllllpyro"l BeHecyeJlbCbKo"l pecny6niKH; - 1814p. - JliKBiAauill He3ane)KHoi' pecny6niKH icnaHcbKHMH BiHcbKaMH; - 1819p. - yTpeTc nporOJlOWeHO lie3ane)KHicTb BeHecyCJlH;

31


• rpy ellb 1919p. - l3ell cyeJla yBil1WJl<1 y CKJla BiLlOKpeMJlCIIH~

1830p.

Bill

"III

l3eJIII KO'I' KOJl M6i'i; Ko Y~16i'i.

[3CJ1II KO'i

YTBOpeHH~

BeHecyeJlbCbKO'I' pecny6J1iKlf; 19-no ' 1.20

Kill.

UlO CT.

aKTIIBllIll1

rip"WIOLl06YBHO'1 npOMIfCJlOBOCTi,

pO,BUTOK

npOpliTeTHy POJlb ,

Ha(pTOLl06YBIIO'1

P01BIITKY eKOHOMiKl1

pililellb

IIpe'llILlCHT

IIU131111ell

npc·lII. CIIT

np'l'ma'la(

OOMe)f(eHllil niH I' <11311

Ta

30iJlbHilC

Millicl pio

KOliCYllbTyoaTHcil

0

3

'-IaK,1 orMlny Ha Te,

3 nocaLlIf,

TaKa

(1lOpMa

ep)l,"aBII MaJloe(l>eKTIIBHa, 6i11b1UC TOro. MillicTpl1 Bnpaoi

Bl1LlaOaTiI iHCl pYKui'1 IllOLlO 1acTocYBaHI-H1 3aKOli0 aBCTBa, ilKi lie nOTpe6ylOTb 3,lTBepn)f(eHIIIl 1 60K1' napllaMewra, a TaKO)f( lie MO)f(YTb 6ynl OCKap)f(el-li LlO cyny,

Llep)f(aBH BiLli rpa aMepl fKaHCbKIf j:j Kan iTaJl; - 1939-45pp. - nOBHa 1\10ll0nOJli"3aui~ CnoJlYLlellllMH WTaTaMIf AMepl.IKH; - 40-60pp.

IIplliillflll i

MIHI Tpa Hf y mlTaHllilX, IIl0 BxonWlb no 'IX KOMn TeHlli'i.

IILHPTOfWUYRI!O'1 npoM HCJIOBOCTi

TaKlll1 (l>aK1' QJ3KTI1'I110 lIaLla€ nOIlaTKooi n013110Ba)l{eHI111 npelliLleHTY. 11001-l1lMll

lOCT. - nepion LlIfKTaTopCbKHX re)KHMin;

q)aKTOpaMI1,

ilKi

06YMOB111010Tb

06Me)l{el-lHil

BllaJll1

npC'3IIJleliTa C He KOHCTHTyuiftl1i HOPMH, a HOpMH, nepcLl6a'lcl-li nOlliTWlliOIO

- 3 1957p. - Hauiol-i<I.Jli300aHa IImlnoBa npOMHCJlOBiCTb,

CIICTeMOIO llep)l{aBlI, TaK,

3.<I>opM3.llep"'3011

Llifocioro nre1l1IleHTa, IIeoq)iuiHIIO, aJle e~ehTIIBHO 06Me)l(YIOTb npe111LleHTCbKY

npe3HLleHTCbKa pecny6 iKa, <t>eLlepaTl1BHIIH yCTpili. CKJTanaCTbC~ 3 23

BJla y. I OIiTPOllb 3 60Ky napTiH 1a

eCTaLlo(WTaTiB) I <t>eLlepaJlbllo'i Tepl1TOpi'1 Ta 1 <t>eLlepaJlbHOrO oKpyry . Ecrano

(wraHI):

AMa30Hac,

AH30aTeri

(GapcelloHa),

no iTlILIHi

napTi'f, ilKi

ninTpliMyllaJl11

Ha BII60pax

iHJlbHiCTIO npe311neHTa, C Bnll11BOBiwHM 1a

iHWi qlOpMII KOHTpOJIIO, nepe.n6a4elli KOI1CTl-lryuiclO,

Anype

,Ll,o CHCTeMI1 opraHiB BllKOHaBLlo'1 BJlaJH1 BXOnllTb 1'aKO)l{ Ka6iHeT, ilKHH

(CaH­

<1>epHaHLlo .ne Anype), ApaKya (MapaKaH), 6apiHac, 60JliBap (CbIOLlaLl 6011iBap),

CKllaLlaeTbCil 3 MiHicTpiB, a TaKO)l{ MiHicTepCTBa, rllaBI-I lIKI1X He BXOLl~Tb no CK11aJl.Y

Kapa6060 (BaJleHci~), KoHe.nec (CaH-Kaplloc), J{ellbra-AMaKypo, <1>aJlbKOH (CaH­

Ka6iHeTy. 411eHH Ka6iHeTa Ta i"fwi MiHicTpl1 0 H04aCI10 BI1KOHYIOTb q>YHKuilo

XyaH-.ne-lloc-Moppoc), ryapiKo, f1apa (6apKiceMeHTo), MepiLla, MipaHJla (f1oc­

panl-lHKiB npe1I1neHT<1. Bci MiHicTpH, KpiM 3niHCHel-lilil KepiBI-IIIUTB3 B nOBipeHiH '1M

TeKec),

MOHarac

(ryaHape),

CyKpe

(MarypiH), (CyMapa),

HyeBa Taxipa

Ecnap a

(f1a-AcyHcbOH),

nopTyre3a Baprac,

npe3l1neHT, ilKI1H 06HpaeTbCil

TaK B 1964-69 pOKax Lliilll0 13 MiHicTepc1'B, 3 Toro Llacy , K01l11 Y BeHecye1li

(CaH-KpicT06aJlb),

TpyxiJlbO,

HapaKBaH (Ca~Ht>illine), 3ylliil (MapaKaH60), BIIKoH304a OJla.lla rllaBolO .nep)f(aBH Ta BHKOHaB40'I BllaLlIt

rallY3i, MalO1'b npaBO nOLlaBaTII .no napllaMeHTy 3aKOI-IOnpOeKHf. LLtOpi'lHO KO)l{lIe MiHiCTCpCTBO nOBHHHO nOnaTif no napJlaMeHTy 1BiT npo LliflJlbHicTb Mil1icTepCTBa , a TaKO)f( pi'IHHH 6yxraJlTepCbKHH 6aJlaHC , npe31tneHT 01l31-1a4aE: 411C110 'll1eHiB Ka6iHel

e

Ta Ki11bKicTb MillicTepCTB,

BceHapo.nHI1MI1 BI160paMI1 CTpOKOM Ha 5 pOKiB, npe3HneHT He MO)f(e 6YTI1 06paHHH

p03no'iaTo aKTI1BHe BI1.n06yBaHHil Ha<t>1'H, W,O cyTTeBo 36illbWllll0 .nep)f(aBHHH

Ha noca.ny Ha nOBTOpHI1H CTpOK. rJlaBOIO .nep)f(aBH MO)f(e CTaTiI ypo.n)f(eHHH rpOMa.nilHHH

BeHecyemf,

ilKHH

Lloc~r

30-pi ' llloro

BiKy

Ta

He

:€

'1JleHOM

.noxi , cnocTepira€ T bCll 3pOCTal-ll-lil LII-IClla Mil-licTepCTB LlO LlBanUll1'H n'ilTH , He 3Ba)l{alO ctli I-Ia Te, W,O 3 nOLla1'KOM 80-x pOKiB nonHT Ha Ha<t>ry 3M I-IWIIBCil, W,O

Ta

Binirpae

BHKJlI1KaJlO CKopOLleHl-lil HanXOLl)l{eHb y .ncp)l{6IOn)f(CT, 411Cll0 MiHicTepCTB He CKOp01'H110Cil.

.nYXOBeHCTBa, npe3H.neHT

Ha.nilleHI1H

WI1POKI1M

KOll0M

nOBHOBa)f(eHb

P011b, ilKy Bi.nirpalO1'b MiHicTepCTBa y 3niHcHeHHi llep)l{aBHoY nOlliTl-1KH,

.nOM i HylO'Iy POllb y 3niHCHeJ-lHi Llep)f(aBHo'i nOlliTI1Kl1, <1>yHKUi'i npe311.neHTa:

HeOnHaKoBOIO.

- e BepXOBHI1M

eHepreTHKH

rOll0BHOKOMaHllYBa4eM 36pOHHI1X CI1Jl;

- 6epe y'laCTb y 3aKOHOLlaB40MY npoueci;

Tpa,UHuiHHO

1'a

n06yBHoY

l-IaHBa)l{llI-lBiwe

Micue

npOMIICJIOBOC1'i,

<t>iHaHciB,

nepeLl6a Llac,

KOHC1'HTyuili

W,O

3aKOHonaB4a

3LliHCHlOnbC~ nBOnaJlaTHI1M KOI-frpeCOM, ilKI1H

- BHpiwye nHTaHHil npo Ha.naHHil .nep)l{aBHI1X Kpe.nHTiB Ta n03HK;

npe.nCTaBI-IHKiB,

- y Ha.n3BH4aHHI1X BHnanKax B01l0Lli€:

Be HecyeJll1, llKi .nOCHrJlH 30-pi4Horo BiKy,

ilKHH TilrHe THM4aCOBe 06Me)l{eHH~ B nellKHX npaBax; - npH3Ha4ae Ta 3BillbHile MiHicTpiB, ilKi C 411 HaMH Ka6iHera Ta iHWHX

BHyTpiwHix

cnpaB,

3aKOHOlla04a OJl3.ll3

- npe.nCTaBJIile .nep)f(aBy y 30BHiwHix BiLlHOCI1HaX ra Kepye Mi)f(Hapo.nHolO

npaBoM or01l0wyBaTH CTaH 0611orH,

e

Mil-licTepCTBa

HauioHaJlbHOrO 3aXI1cry Ta L(eH1'pa1lbHHH o<t>ic 3 Koop.nHl-lauiY i nllallYBal-lHil.

- BnpaBi CKllI1KaTI1 n03a4eprOBi ceei'l napJlaMeHry;

nOlliHIKOIO .nep)l{aBH;

1aHMafOTb

CeHaTopaMH

npe.nCTaBHltKa TaKi piK,

06HLlBi

MO)l{YTb

B11ana

Klla.na€1'bCli

6yTH

06paHi

y

BeHecy lli

3 CeHary 1'a naJlaTH

ypoLl)l(eHi

rpOMa.n~HH

YMOBH Mil 06paHHlI Ha noca y

ilK i Mll ceHa1'opa, KpiM BiKOBoro UeH3Y, ilKHH CK11anae 21

)1(,

naJlaTH

06HpalOTbcll

BceHapo.nHHMH

npilMHMll

BH60paMH,

3a

nponopL~iHI-lOIO CllCTeMOIO CTpOKOM Ha 5 pOKiB , TepMiH nOBHOBa)l{eHb 411eHiB

MiHicTpiB,

KOHrpecy 36ira€TbCil

32

3i TepMiHoM npe3H.neHTcbKHX nOBHOOa)l{eHb, 51K ceHa1'opH,

33


Tal' i npcnCTaRHH1\11 MalOTh IIpaoo Tepl1TopiH, a TaKO)f(

06~lpatOTl.Cil no 3araJll.IIOnep)KaOlimIY

5 ceHaTopiB, ilKi

oKpyry: Bci KOMIWHi "pC31I.lleHHI BeHecyeJll1 € nOBiLIHIII\l1l 'lJlellaMIl Cellary, )],0

KOMnelellui'l'

JaKOHOnpocKTio no

IlaHOlIllllIM cy OBIIM opraHOM (; BepxoBmlH cyn, llKIIH CI<Jlana€TbCil 3 15

ynl nepc06paliliMli Ita lIaclynHll1I CTpOK, )],0

cKllany CellaTY BXOlUlTb no I1l3a ceHaTopl1 [lin (0)I\HOIO WT<ny Ta ~)enepaJlbHIIX

llaJ,anl

npenCTaoHHKio

OXOnHTb

Cy.u.uiB,

Iln.n::rri

H3cTynHOIo Jl311KOtO BI1CTymltOTb BepX01311i cynll cy OB~IX palioHiB, ilKi yToopeHi y KmKHoMy i3 17 TaKHX pafloHiB, Jl,o CKJlany UI1X cynoall.x opr;:lI~iB BXOL\ltTb I a60 3 cy.u.ui, nOMi'IHHK UJepll(ll3, ceKpeTap, OCHOBHI1M 3aBllaHHilM

TaKO)f( H3Jle)f(HTb npuoo 1311CJlOBJleHHli Henooipfl OKp 1\l11~1 MillicrpaM, CeHaT BnpaBi iHiuitOBaTH 3aKoHonpocKHI, ilKi CTOCYIOTbCil YKllaneHHil Mi)f(HapOnHl1x noroBopio, a TaKO)f( Hana€ 1rony H<l npH1Ha'leHHll LHIIIJIU~laTHqllftX

l3epxoBHlIX

cynis

IHWI1MH

l13JlaT BUJlonilOTb npaBoM OC06HCTO'i HenoTopKaHHocTi,

neperJlilll

B

3nelliluifiHoMy

nopilllKY

llltBiJlbH~IX

Ta

KpllMiHaJlbHHX cnpaB, piweHHil no lIKHX nOCTaHOIHIB cyn nepwo'i iHcTaHui'i,

npencT3BHHKiB, BIIIUIIX nocanOOHX oci6 y '16poihu'IX CIIJlax , 4lleHH 060x

naslaT: y nOJliTI1KO-anMillicTpaTHBHl1x

o6'cnH3HoMY 3acinalwi Ko~tr'recy, CTpOI,OM Ha 9 pOKiB,

iHiu,iloBallHil

ep)Ka[lHHX noxonax, 610.!liKeTY, ono11uTKyoaH HtO,

wo BXOn51Tb no CKJlany TpbOX

cnpaoax, y UHBiJlbHJIX cllpaBax, y KpIiMiHaJlbH~IX cnp3B3x, Cy.u.ui 061,tpaloTbcil Ha

JlaHKaMH

cynoBo'i

CI1CTeMI1

y

Me){(ax

cy.n.oBOro

p3HOHy

BHcTynaloTb Cylll'l iHCTpyKlli'i, OKpy){(Hi CY,ll,H, MyHiUl1n3JlbHi CY,ll,H, cyml nepwo'i

He).l.OTOpKaHHicTl. MO)f(e 6YTlI CKacooaHa 6illblUicTI0 rOJlocio nasWTlt, no ilKO'i

iHCTallu,i't', )],0 CKJlaD,y cyD,iB nepwo'i iHcTaHui'i BXOllilTb cy.u.u5l, nOMi'IHHK wepl1<j>a

H3Jle)f(HTb 'lJleH napJlaMeHry, l(lleHH 060x naJlaT oOllpaloTb nrC',111neHTa, ilK1I1I

ni

Kepy€ p060TOI0 n3JlaTH, Ilpe3HneHT CeHaTy € OOnHO'laC npe3HfJ.eHToM KOHlpecy, a

<j>iHaHcoBl1x, ToproBHx, TpynOBI1X Ta iH, cnpaB no nepUJiH iHcTaHui'i , Bl'lcrynaloTb

npe311,l1,eHT ll3Jlanl npenCTaOIHIKiB -

y 51KOCTi aneJliluiHHIIX cyniB no D,e5lKI1X Cl1paBaX,

Biue-npe3HneHToM KOHrpecy,

ceKpeTap, CYL\l1 nepUJo't' iHcTallui'I', KpiM pO'lf'lllly uI1BiJlbHHX, KpHMiHallbHI1x ,

Y cKJlani 060x n3JlaT CTOOptOtOTbCil nOCTiHHi KOMiTeTH, llKi JaliM3IOTbCil

OKpy)f(Hi cY,ll,11 3nilicHIOIOTb p03rJlilD. cnpaB npo 6aHKpyTcTBo Ta cnpaB

nap3JleJlbHHMH nHTaHHilMH 0 060x naJlaTaX, Y KO)KHifi naJlaTi ./lie no 2 KOMiTCnt,

LlJ.OnO n030BiB H3 HeBellHKY CyMy no nepwiH iHcTaHui'i, a TaKO){( p03rJllln3tOTb B

ilKi 3aHMaloTbcil BHyTpillJHiM11 cnpaBaMH Ta MbKHapO.llliHMH Bi.lll-IOCHH3MII , 4 ­ eKoHoMi LIHHMI1 nHTal'IHllMIl, 4 f111TaHHilMI,1 TypH3My, OCBiTl1, KyJlbTypH,

aneJliluiHHoMy

HauioH3JlbHo'i 6e3neKH,

wep"epa, ceKpeTap5l.

nOpll,ll,KY

MYHiu,~tn3JlbHI'IMI1

6YJIO

BHHeceHO

cynaMH, OKpy){(Hi cynH CKll3natOTbcil 3 CYMi,

cnpaBH,

piweHHil

no

llKHX

nOMil.JI'lItKa

HaH6illbw BnJlHBOBe Micu,e 3afiMa€ Jl,eJlerOBaH~tli KOMiTeT, no CKJlany

MyHiUl1n3JlbHi cynl1 p03rJlllnalOTb cnpaBH npo He1Ha'IHi 3Jl04HHH Ta

lIKOrO BXO,ll,lITb npe311neHTlI 060x n3JlaT Ta 4J1eHH KOMiTery, LlJ.0 0611paloTbcll

npoCTynKI1, a TaKO)f( peccTpyloTb aKTI1 rpOMa,ll,lIHCbKOro CTaHy, Cy.u.ui U,HX Cy,ll,iB

060Ma n3JlaTaMl1, )],eJlerOBaHI1H KOMiTeT € TlIM4aCOBHM opraHoM, ilKHH npautO€ y

TaKO){( Bl13Hal.latOTb, LII1 "BapTe yBanl " cyny BI1LlJ.o'i iHcTaHui',' B4l1HeHe .n.illHHll, LlJ.0 MicTf.lTb 03HaK~1 3ll0 LIHHY , i p03rJlil,ll, lIKOrO He BXOll~lTb no KOMneTeHu,i'i

nepepBax Mi){( cecillMI1 KOHrpecy, BI1KOHY€ 060B'il3KH, nOKJlaneHi

lIa Hboro

KOHrpecoM, Bl1cryna€ Bin iMeHi KOHrpecy y BinHOCI1HaX 3 BHKOH3Bl.I010 BJlallOIO, y pa3i He06xi,ll,HOCTi CKJlI1Ka€ eKCTpaopll~lHapHi ceci'l', npaBOM 3aKOH011aB40'i iHiu,ianlBl1, KpiM 4JleHiB napllaMeHTy, BOJlOiJ,iIOTl. OpraHI1

BI1KOH3S L IO'i BJlanl1,

BepXOBHI1H cy,ll"

MyHiu'Hn3JlbHoro cyny, OCTaHHlI npaSOM04HicTb 06yMOBJlIO€ BI'lpiw3JlbHy POJlb MYHiu,l1n3JlbHI1X cyniB B TOMy, 411 p03nO LII1HaTI1 Cy,ll,OBHH p03rJlilll y cnpasi npo BLIHHeHH5I 3Jl 0 'lI1Hy , KpiM

20 000 rpOMa,ll,IIH BeHecyeJll1,

cyniB

JBHLlaHHo'i tOPHC,lI,I1KU,i'i,

B nep)Kasi ,lI,i€ CI1CTeMa cy.n,is

npe311neHT snpasi HaKJlaCTI1 BeTO Ha 3aKoHOnpOeKT, ilKHH napJlaMeHT ,lI,OJla€

Cneui3JlbHo'i tOpHCnHKui'i, 110 ilKO'i H3Jle)f(aTb BiHCbKOBi TpI16yH3JlI1, <j>iHaHCOBi

6iJlbWicTiO rOJlOCiB, lliCJlil nO,ll,OJlaHHil seTO napJlaMelHOM, npe111!J.eHT BnpaBi

TpI16yH3JlI1,

npOCHTI1 napJlaMeHT neperJlIIHyTI1 Ti LlaCTllHI1 33KOHy, ilKi BiH Baa)f(3C He6a)f(aHI1MH

HaHs~lWOIO cynoSOtO iHCTaHui€lo i ,lI,Jl1l cyniB CneUi3JlbHO'i 10pHC,lI,HKUi'i,

CY,lI,H

Y cnpaBax

HenOBHOJliTHix,

BepXOSHI1H

cyn Bel'lecyeJlI1

Cy.u.ui Bcix cynoBHx illcTaHu,ifl, KpiM BepxOBHoro cyny, npl13Ha4atOTbcil

,lI,Jlil BBe,ll,eHHlI 'ix y ,lI,ilO. CY,lI,OBa BJ1a~a X04a KOHCTHryuiliHO nepe,ll,6a4eHO p03noniJl BJlaill1 Ha Tpl1 riJlf(Jf, cy.n,oBa

3a nOnaHHIIM MiHicTpa tOcTl1ui'i KOHrpeCOM, Cy.u.uil ){(onHo'i 3 CY,ll,OBI1X iHCTaHu,iH He npl13Ha Llacrbcil nosi'IHO, LlJ.0 CyTTCBO 36illbWyC HOro 33Jle){(HicTb Bi,ll, opr3HiB

BllaD,a B ,lI,ep){(aBi xapaKTepH3y€TbCli Bi,ll,HOCHOtO "clla6KicTIO" i He Binirpa€ Tifi

BHKOHaB40'i Ta 3aKOHOllaB'IO'i Blla,ll,l1. MiHicTepCTBO tOcnlU,i'i 3,l1,iHCHtO€ Bl1nJlary

pOlli, ilKy Bi,ll,irpatOTb BI1KOHaB'la Ta 3aKOHO,ll,aB'Ia BllaD,a,

3apo6iTHO'i nll3TI1 Cy.u.uilM, a T3KO){( opr3Hi3al.f.iHHO 3a6e3ne4YC nillJlbHiCTb cy.n,osl1x

nonpl1

<j>e,ll,epaTI1BHHH

yCTpiH

y

BeHecyeJli

nic C,lI,I1H3

<j>enep3JlbHa

CI1CTeMa cynoBl1x opraHiB, KpiM UbOro, a nep){(3Bi ni€ €nl1Ha CI1CTeMa opraHiB

opraHiB, LlJ.0 a)f( HiilK He CnpHR€ He33Jle){(HOCTi cy.u.uiB Bi,ll, opraHiB BllKOHaB'lo'i BJlanl1.

CJlinCTBa TIl npoKypaTypl1,

34

35


4.llIwi llalli fpOWOBa 01lHHIIUll: I 60J1iBap= I ueHTicciMO. O~liuiHH3 MOBa: icnaHCbKa. 4acTo 8:-K11B<:1I0TI>Cll TaKOlK iHI iaHCbKi MOBIl. Penirill: KaTOJ1ltKII - 94% , IIpOT CTalHl1 - 2%, TpallltuiHHi nJlCMeHHi peJliriHHi Bip, BaHHll - 2%, iYlle'l- 2%. fOCn01l3pCTBO: 1HllycTpianbHo-arpapHa Kpa·1,-Ia. BBnl "Ion. = 2900 1l0J1apiB WA. faJly3i HapollHoro rOCn01l3pCTB3: CinbCI>Ke rocnollapcTBo - 5.9%, np MI1CJ10BicTb - 46.9%. TopriBJlll, 06CJlyroByBClIIIHI, noccpcW-II-IUTBO - 20.5, iHlUi ­ 26,7%. 3eMeJlblii pecypcH: piJlJ1l1 - 5.4%, caLlI·' i rOpOllH - 0.6%, naCOBHwa ­ 19.1 %, calll1 i ropollil - 54.4%, iHWi - 20.5%. HaHBmKJll1Biwi POCJll-IHHi KyJlbTyptl: UyKpOB3 TpOCTI1H3, KaBa, KOKOC, KyKypyD,3a, pl1C, KapTonnll, KaKao, JlbOH, TIOTIOH, UI1TpyCOBi, 6aHalil1, 6060Bi. OnHi€IO 3 OCHOBHI1X rany3eH eKOHOMiKH c niCOBe rocnonapCTBO. TBapI1HHI1UTBO: BPX, CBItHapCTBO, BiB'IapCTBO. P03BllllYTO pH6anbCTBO Ta BI1D,06YTIll nepnltH. KOpHCHi KOllanHHIl: Ha~rra. ra3, anMa3~1, 3ani30, ByriJlJ1lI, (!loc(llanl, MopCbKa cinb, 30JlOTO. nepep06Ha npOM HCJ10BicTb: Ha(~TOra30Ba, BHnJlaBKa ani3a, anlOMiliilO, llepeBo06po6lia, ueMeHTy, CTaneBapiHHll, TeKCTHnbH3, nOTIOHOBa, MaWHH06YlliBHa, xap40Ba. WJlllXH CnOJlY4eHHll ,L{oBlKl1Ha 3ani3HHUb - 336 KM. ,L{oB)f{HHa WOCeHHI1X WJlllxiB - 93 472 KM, 3 HHX 3 TBeplll1M nOKpHTIllM ­ 29954 KM. HaHBalKnHBiwHH BonliHH WJlllX - p. OpiHOKO. HaHBalKnHBiwi nopTH: AMaH, lla-CaniHa, Amarpauill-nyepTo-MipaHlla, nyliTa-Kap1l0H, nyepTo-lla-KpY3 MapaKai160, nyepTO-Oplla3, nyepTo­ Ka6eJlJlo,lla- fyapill, CblOnan-fBialia. MilKHapOIlHi aeponopTlt: KapaKac, MapaKail60, MarypiH. TopriBJlll EKcnopT: Ha~Ta Ta Ha~lTOnpOD,YKTH, 3ani3Ha pyna, npoD,y" H XiMiLlliO'l npOMHcnOBOCTi, KaBa, KaKao. IMnopT: MaWI1HI1 MeXaHi3MI1, TpaHcnopTHi 3ac06H, TOBapl1 nOBCllKD,eHHOrO B)f{HTKY, npoD,yKTI1 XapLJyBaHHll, CHpOBHH3, npOD,yf.."T11 XiMi4HO'I npOM HCJlOBOCTi. HaHB3)f{J1HBiwi napTHepH: WA, KaHaD,a, HiMe44HHa, 51noHill, ITanill, 6pa3l1Jlill, BenHKo6pHTaHill, (cnaHill, HiD,epJlaHnH, <1>paHuill, KOJlyM6ill.

Tc III S.rAHAHA

PEcnYI>J1IKA fAHAHA

no

36

,L{eplK3B3 y f1iB!leHHiii AMepllui. Me)f{)'€ BCllecye 010.

1 6P311tJlif10. CVpiH3MOM 13

..

I.reorp:ut>i"'lIi Lllllli TepllTopill: 214 969 KB. KR. H3CeJleHHll: I 024000 LJOJl. 3 HI-IX CXiMHIX iHniiiuiB - 52%,3~p~IK3HUiB - 31 %, a leplt1\3HCbKliX IH iaHuiB - 5%. iHWI'IX -2%. fyCTOTa HaCeJlelillll: 4.7 LJOJl. /I\B. K 1. CTomllill : ,lJ,lKOP )f{TayH ( 170000) <l>i31IKo-reorpaqli'llli Bi OMOCTi CepenHIO 4acnlHY Kpa-IHI1 33HM3€ BKpllTa Jlico f fai'iaHcbKa ripcbKa Micllt:BicTb, CepellHbOIO BI-IC01'OIO Bill 800 no 1200M.Ha niBneHb Ta lIa niBl-fiLI Bin f3H3HCbKI1X rip peJlb€~l 3 r'ipCbKoro 3Mi1-l10€TbCll Ha narOp611CTl1H. Ha niBHOLli Kpa'{HI-f p031'aWO[laHa pilll-lHHHa BKpl-ITa niCOM npl-16epelKHa MiclieBicTb.

2.lcTOpll4Hi lla.ii: - 3 l-IaH1l3BHiWltX 'laciB 1aceneHa il-iniaHWIMH; - 16cT. - faliaHa [liD,Kp~ITa icnaHCbKltMH MOpenJl3BLlllMH; - KiH.16 CT. - nepwa BHcallKa rOJlnaHD,CbK~IX KynuiB; - cep.18 CT. - faHaHa CKna.nanaCb 3 3 rOJlJlaHD,CbKI1X KonoHiH: 6ep6ic, EcceKi60, ,lJ,eMepapa; - 17-18cT. - P03BHTOK nnaHTalliHlloro rocnollapCTBa 1 BHKOpl1CTaHHllM pa6CbKo'l npalli; - KiH.18-n04.19cT. - 60pOTb6a 13 KOJlOHianbHi [lOJlO.niHHll Ha niBH04i niBneHHo'l AMepl1KH MilK fOJlJlaH.ni 10, AHrJli€lO, <l>paHuielO; - 3 1814p.- KOJlOHi'l 6ep6ic, EcceKi60, ,lJ,eMepapa nepeHWJlI1 nill ynpaBniHHll AHrniY; - 1871 p. - 06' f.nHallHll KonoHiH 6ep6ic, EccecKi60, ,lJ,eMepapa B n € HHy KonoHilO - 6pHTaHCbKy fBiaHy; - 1834p. - BinMiHeHo pa6cTBo; - I 939-45pp. - nOCI1J1eHllll pOJli aMepHKaHcbKoro i aHl'JliHCbKoro KaniTany B eKOIiOM illi D,ep)f(3BH; - 1953p. - npHHHllTa KOHCTHryuill 6pHTaHcbKo'1 fBiaHH; - 1966p. - nporOJlOWeHlill He3anelKHoi'lleplKaBH niD, Ha3BOi0 faj;jaHa; 3.(J>opMa Llep?KaBIt npe3HD,eHTCbKa pecny6niK3, yH i-rapHHH yCTpiH. nOninllfTbCli Ha perioHiB.

37

10


BIIIWII3B43 BJlaJla

IIpe311 eHTO,\1 BeTO, IIUpJlaMCHT MOlKC Bi.LlXHJIIiTiI BeTO 2/3 rOJlociB. npc1l1LleHT, y

rJJaBOIO .Llep)f(aBI-I Ta BHKOHaB40'I BJlanH B faHaHi fll1CTynaf npC111 CHT,

CROIO L!epry, npll UI1HIIKlleHlli TaKO', clITyaui'1 Bnpaui p03nycHITI1 napJlaMellT,

llKI111 06l1paE:TbCll TepMiHOM

Ha 5 pOKifl,

BI'I60pu npe31-1.LleHTa 16iraloThciI '3

Bl16opaMI-I .110 3aKOHOnaBLIoro opraHy, npe3H.lleHTOM CTac K311nH.llaT nin HOMCPO,V\ OIl~IH i1 IHl60p ' loro Cnl1CKY napTi"l. i1Ka Ha napJlaMCI-ITCbKI1X BH60pax O.llCp)K3Jla

Hali6iJlbwy KiJlbKicTb roJlOCiB, nepc06paHHii ollHic'l i Ti 'I

)I, oc06~1

Ha HaCTynHllH

TCpMiH He 06Me)f(yCTbciI, npe'3Hnel-IT Bi.Llirpac nOMiHylO'ly POJlb y 1nillcllel-lHi nep)f(aBIIO'1 nOll iTI1 KH, <I>yH Kui',:

Y

LIHCJla oci6, i1Ki, l1a HOro llyMlCy, 1MO)f(YTb HaH"pallle Bllpa3HTH iHTepccH on03Hui'i. CYJlOB3 BnaJla B OCHOBHOMy cynoBa CHCTCMa r3HaH~1 n06YLloBalia Ha 6a3i aHrJlii1cbKO'! CYLlOBO't' CHCTeMI1, XOLla .LleilKHH IIinepJlaHnCbKofO CIlCTeMOIO. rOJlOBI-IOIO

- Ma€ npaBo 3aKoHonaB40'i iHiuianlBII:

cynoBOfo

BnllHB

Jl311KOI0

Ha 'It' qJOpMyBaHHii 6yJlo 1L1,iHcHeHo raHaHI1

BepxoBHHH

cyLl"

i1KI1H

CKJlananbcli 1 BHCOKoro cyny Ta AneJlllUiilHOro cyny. BHCOKHi1 cyll p03rJlilnaC no

- BOllonic npaBoM Bi.LlKJl31l3JlbHOrO BeTo; - Bnp3Bi p03nycKaTI1 3aKOHOLl,aBLIHH opraH ( y Bl1lla.LlKaX Komi llapJ13MeHT

nepwif:1

iHCT3HUiY

WlBiJlbHi

i Kpl'IMiH3JlbHi cnpaBH, i1Ki BinHeceHi no Horo

KOMneTeHui·l. AneJllluiHI1HH cyll- CKaprl1 Ha piweHHll cyniB HH)KLIHX iHcTaHuii1,

BinXHJlI1B BeTO Ilpe3HlleHT3 Ha 33KOHOnpOeKT); - c BepXOBHHM rOJlOBHOKOMaHllYBaLleM 36poilHHX CI1Jl; - np113H34a€ Biue-npe3HlleHTiB, npeM'€p-MiHicTpa peclly6J1iICH, MiHicTpiB Ta iHWHX 4JleHiB K36iHeTy.

Y

CKllaLli napJlaMeHTY llif iliCTIHYT Jlinepa napJlaMeHTCbKO'! MeI-iWOCTi,

i1KIIH npH3H3 LlanbCiI npe3HlleH ruM. ['JlaBa llep)f(aBH npH311a LIae JI inepa Mel-lUJOCTi '3

BI11l3.LlKY HeMO)f(llI1BOCTi nOll3JlbWOrO BHKOHaHHii npe3111leHTOM CBO',X

050B'1l3KiB BHaCJli1l0K xBop06H a60 nopyweHHll KOHcnlTyui'1 n3pJlaMeHT 2/3 rOJlOciB MO)f(e yCyHyTH npe3111leHTa Bill nOCallH. niCJlll BI1HeCeHHii TaKoro piweHHll

Y KO)f(HOMY 3 I 0 n~ICTpHKTiB llic cyn llHCTpHKTy, i1KI1H p03rllllllUC no nepwiH iHCTaHui', UHBiJlbHi i KpHMiHallbHi cnpaBH, llKi He BillHCCeHi Ll,0 KOMneTeHui'1 B~lCOKoro CYllY, CY.llLli

ycix

CYLlOBHX

JlaHOK,

KpiM

KaHUllepa

BepXOBI10ro

cy.Lly,

BepxOBHoro cY.llLli AneJliluiHHOro cy.Lly i rOJlOBH BHCOKoro cyny, npH3HaLIafOTbCiI npC3HLI,eHTOM pecny6JliKH H3 HeBH3Ha LleHHH CTpOK. 01lHaK, TepMiH nepe6yBaHHii

npe3111leHT npOTllrOM 3 llHiB MO)f(e a60 nonanl y BinCT3BKY, 360 p03nycTilHI

Ha nocani .cy~i 06Me)f(eHHH nOCllrHeHHilM 62- pi4Horo, 65- pillHOro BiKy ( B

napJlaMeHT,

3aJleJKHOCTI BI.Ll cynoBo', iHcTaHuiY). np~13HalleHHll K3HLUlepa BepxoBHoro cYllY,

npe3l1neHT, Biue-npe3HlleHTI1, npeM'€p-MiHiCTP Ta MiHicTpH yTBOplOlOTb Ka6iHeT, llKI1H € OCHOBHI1M opraHoM BI1KOHaB l lo'1 BJlallH. npe311L1,eHT npH3Ha4ac, 3 T3KO)f( 3BiJlbHllC Bcix 4JleHiB Ka6iHery H3 BJl3CHHH p03cyll, Biuc-npe311neHTH Ta npeM'€p-MiHicTp

060B'1l3KOBO

nOBHHHi

6ynl

4JleHaMH

napllaMeHry,

W,0.Ll0

MiHiCTpiB, llKi KepYIOTb OKpeMI1MH MiHicTepCTBaMI-I, TaKa BI-IMOra He 060B·i13KOBa. KiJlbKiCTb MiHicTpiB, Biue-npe3111leHTiB y cKJlalli Ka6iHeTy He <piKCOBaHa, CTmlO~'l Ha 1990p. 110 CKJlallY Ka6iHery BXOnl-lJlO 2 Biue-npe311neHTI1 Ta

8 MiHicTpiB,

3aKOHOJl,aB4a BnaJla

3aKOHOllaBLIa

BJlalla

B

llep)f(aBi

31liHCHIOCTbCll

01lHOn3JlaTHHM

napJlaMeHTOM - HauioH3Jlbl-lHMH 360paMH, Ao cKJlany 3aKOHOLl,aB40rO opraHY BXOllHTb 65 llenyTaTiB, 53 .LlenyTaTI1 0611palOTbcll BCeHapOllHO 3a CHCTeMOIO nponopuiHHoro npellCTaBHHUTBa. nonpH Te, UI.O B raHaHi llic yHiTapHHH yCTpiH, 10

llenyTaTiB

06HpalOTbcll

npellCTaBJllllOTb npellCTaBHHUbKHMI1

iHTepecH

anMiHiCTpaTHBHHx

opraHaMH

nHcTpHKTiB.

W,e

01ll1HI1Ub, llBa

BOHI'I

nenyTaTI1

BepxoBHoro cY.llLli AneJlllUiHHOro CYLlY Ta rOJlOBH BHCOKoro cYllY BinHecel-lo 110 KOMneTeHui', pecny6JliKH,

cynoBo't'

KOMici'l,

LIJleHll

llKO'!

npl13Ha4alOTbcll

npe3HlleHTOM

4.11-1wi .LlaHi rpOwoBa OnHHHUiI - raHaHcbKHHlloJlap=IOO ueHTiB. O"'iuiHHa MOBa - aHrlliHcbK3. 4acTo B""'HBalOTbcn . . YPllY, 't' '" " TaKO)K XIHlll, KHT3HcbKa, nopryr3JlbCbKa, PeJliriil: XPI1CTI1i1HI1 - 60%, iHLly"CTI1 - 34%,MycyJlbMaHI1 - 6%. rOcnOllapCTBo: arpapHa KpaYHa, BBnI 40Jl. = 330 Ll,OJl. CiliA, r3JlY3i HapOnHoro rocnonapcTBa: CiJlbCbKe rOcno.ll apcTBo - 21 ,1/00/ , npOMHCJlOBicTb - 32.7%, TopriBJlil, 06CJlyroByBaHHiI, noCepellHHUTBO - 14.6%, iHWi - 3 1.6%. 3eMeJlbHi pecypcH: pillJlll - 1.8%, CallH

i

roPOllH - 0.1 %, naCOBHUI.a - 5.1 %

3ar3JlbHOHauioH3JlbHHM

llicH - 92.4%, iHWi - 0.6%. POCJlHHHHUTBO: UyKpoBa TpocTHHa, PI1C, 6aHaHH:

OCHOBHOIO tPyHKUiclO HauioHaJlbHHX 360piB € npHHHllTTll '3aKoHiB, llKi

KOKOC, COJlOLlKa KapTOnJlil, KaBa, KYI<YPY.ll3a. TBapHHHHuTBO: BPX, cBHHapcTBo, BIB4apcTBo.

06HpalOTbcll

BI1UI.HM

Hap0Ll,HHM

KOHrpecoM

Cneui3JlbHI1M KOHCyJlbTaTHBHHM opraHoM. AIlll BBelleHHll B llilO MalOTb 6yTH nillnHCaHi npe3HneHToM.

38

Y BHnallKY

HaKJlaneHllii

KOP~ICHi KOn3JlHHH: 60KCHTH, 30JlOTO, 3JlMa3H.

39


IIepepo6Ha npOM IICJIOl3iCTb: UyKpona, X3p'l013<1, TIOTIOIlOUa, llltP061111UlllO

-3 Kill.

15 IIIC. - EKLl3 up 'lal3oiiol3aHllfi llepiKaBolo ilIKiB:

- 1526p. - nO'I3TOK iCllaHcbKoi KOJlOHi1alli',;

pOM)" cipHltKil3. IJ IJlllXH CnOJly'lellHll. L(OI3)1{lllla WOCCfillllX WJlllxil3 4830 I'M.

- I 530-40pp. - yTBOpeHIIH IICPWltX Min - KiTo. EKBa op

yallKiJlh. Ha repHTopi',

BIIHIlKac icnaHCbKe KOJlOHiaJlbHe yTBopeHHll - 3YAicIICill KiTO:

IlafiBa)l{JlHBiwi nopnl: L()fWpmKla H. HOBllfl AMCTep.uaM.

- 1 -42-1739pp. - EKB3AOp Y CK a i icnaHCbKoro Bille-KOpoJliBCTBa nepy:

M iiKHapo III1H aeponopT: L()I{0PJl)I{TUY H.

- 1 1739p, - Y CKJl311i BillC-KOPOJliBCTB3 HOBa fpallaJl3; 17-19cT, - ah.'TIIBHIIH p01BI路1 OK cjJeOAanbHoro 3eMJleBOJlOLliHHll

TopriBJlll EKcnopT: llyKOp. PltC, JlepeBllHa. 10J10Ti pyLlII, 60KCHTI1. anMU11路1. IMnOpT: npoJlOBOJlbCTBO, numlBHO-MaCnlJlbHi MaTepiaJlII.

3

BIIKOpltCTaIlHH~1 pa6cbKo'f npalli:

TOLlapH

nOBcllKLleHlloro B)I{HTKY, MaWlII'11 Ta Mexa"i1MII. IlafiBa)l{JlHBiwi napnlep": CWA. ReJlI1K06pIITaHill, KaHaJla. TPltlliLlH

- 1822p, - EKBa op yBiiiwOB JlO CKJl3AY BemIKO', KOJl, M6i', llK 06JlaCTb KiTO; 1830p. - yTBOpeHHH lIe3ane)f(HO', pecny6JliKII;

T06uro, 51noHill, P<1>, KHT311.

- 1852p, - CKaCOBaHO pa6CTBO; - 19CT. - Ba)l{JlI路IBY POJIb B eKOHOMilli AepiKaBH BIJllrpaC allrJliiicbKHH KaniTaJl;

TeMa 9. EKBA)l,OP

PECnYI>JlIKA EKBA)l,OP

-

1942p, - EKBanop p03ipBa13 BinHOCI'IHI1 3 Kpa'fHaMIl (llaUJHCTCbKOro

6JlOKY: - 1945-72. - Aep)l{aBa nepe6yBaJla y cjJaKTWIHiH eKOHOMi'lHiH 3ane)l{HiCTi Bill CLUA;

I 972p, I. reorpallJi .... i .lla .. i

nepeBopOT.

BCTaHOI3JleHHlI

BJlaAH

HallioHan icnlLI Horo ypllJly.

3. <I>opMa .llep'lKaBU

TepHTopill: 272 045 KB. KM. HaCeJleHHll: 10 741 000 40Jl. 3 HHX iHJliaHlliB - 40%, MenlciB - 40%, cBponeHlliB - 10%, HerpiB, MyJlUTiB - 10%. fycToTa HaCeJleHHll: 39.5 'IOJl.lKB.

22 npoBiHlli',:

AcaH, f)oJliBap, KaHap, Kap'ti, 4iM6opa3o, KOTonaKci, EJlb-OpO, ECMepanbAac. I~ananaroc, faHac, IM6a6ypa, 11oxa. 11oc-Pioc, MaHa6i, MopoHa-CaHTbHrO, Hano, Oppe aHa, naCTaH3a, ni'liH4a, CyKyM6ioc, TaHrypaxa, CaMopa-4iH4ine,

KM.

CTOJlHllll: KiTo. Han6iJlbWi Micn: fyallKiJlb I 573 000, KiTo - 1 138 000, KycIIKa - 20 I 000, Pi06aM6a - 149 000, Maxana - 144 000. nOpToBieHo - 142 000, MaHTa - 136 000, AM6aTo - 126000. <1>i3HKo-reorpa<pi4Hi BiLlOMOCTi npH6epe)l{Hi piBHHHa Ta narop611cTa

npe3HneHTcbKa pecny6JliKa, yHiTapHHH yCTpiH, nOAiJlllCTbCll Ha

BIIKOH3BLJ3 BJl3.lla B~tKOHaB4a

BJlaAa B EKBaAopi 3 iHCHIOCTbCll npe3HAeHTOM, Bille颅 t1HICTpaMH Ta iHWHMH Jlep)l{aBHHMH CJlY)l{60BllllMH, fJlaBOIO npe3HAeHTOM, Aep)l{aBH Ta BHKOHaB40', BJlaJll1 C npe3HJleHT, llKHH 06HpaCTbCll BCeHapOJlHHMH npH 1HMH BH60paMH TepMiHOM Ha 4 pOKH, nepe06paHHll JlilOLIOro npe3HJleHTa Ha

MiclleBicTb

BiJlOKpeMJleHi

BiJl

AMaloHCbKoro 6aceHHy BHCO'IHHaMH. llKi OT04eHi JlBOMa MaCHl3aMH AHJl. AMa30HcbKHH 6aceHH Ha cXOJli Kpa'iHl1 piBHHHHHH, BKpWfHH JliCaMH, Y ripcbKiH

HacTynHHH TepMiH

3a6opoHeHo.

fJlaBOIO Jlep)I{aBH

MO}l(e CTaTH ypoA}I(eHHH

rpOMaJlllHHH EKBaJlOpy, llKHH JlOCHr J5-pi4Horo BiKy. npe3HJleHTOM He MO}l(e CTaTH Biue-npe3HJleHT, llKHH BI1KoHyBaB CBO" 060B'll3KH 6e3nOCepeJlHbO nepeA

MiclleBocTi 'laCTO TpanJllllOTbCll 3eMJleTpycH, BepwHHH JlellKltX rip 33HMalOTb

B116opaMH, a TaKO}l( 6JlH3bKi pOAH4i JlilO40rO npe3HJleHTa, OC06H, llKi 3aHMalOTb

.n.ilO4i ByJlKaHH, HaHBHWa T04Ka: 4iM60pa3o 6310M, HaHBa)l{JlHBiwi pi4KH: Hano.

BHilli

naCTa3a, L(ayJle,

BiHCbKOBOCJly)l{60Blli, npalliBHHKH nOJlilli'i, llKW,O BOHH 6a}l(alOTb 6yTH 06paHHMH

2. ICTOpHLJHi .113Hi: - 3 HaHJlaBHiwHX 4aciB 3aCeJleHa iHJliaHllllMH; _ KiH, I THC. JlO H.e, - Ha TepHTopi'i cy'lacHoro EKBaJlOpa yTBopeHO iHJliaHcbKy Jlep}l(aBy - KopOJl iBCTBO KiTY;

40

peJliriHHi

nOC3JlH,

npeACTaBHHKH

iH03eMHHX

KOMnaHiH,

MiHicTpH,

Ha nocaLlY npe3HAeHTa, nOBHHHi nOJlaTH y BiJlCTaBKy He ni3Hiwe, llK 3a 6 MicHlliB JlO 4eproBHx BH6opiB. <1>YHKlli', npe3HJleHTa:

- BHcTynac rapaHToM KOHCTHTylli"i i 3aKOHOJlaBCTBa;

41


- lIinnllcyc i npO~IYflbryc 1aKOHII:

Y

LlOCTOpOI\OIlOrO

flp"llllllelWI

IIOllilOBaiKeilb

np 31wellTa

BllaCJli 01\ CMepTi, BinClaBKII. \BOPOOIl, ~Ka OIIKJII{)'1a€ MO}l{JIIIBicTb no aJlbWOm

- Hece oinnooiLlaflbHicTb 1a HauiollaJlhllY 6e1nCKY:

30 i 6iflblJJe L1I~il3. 6e3 LlOl130flY napJlaMCH'ry, ncpeLl6a ' laCTbC51 laHII51lTll nOcaMI

-

np1l3Ha'13C

i

3BiJlbHllC

3

nocaLU1

MiHiCTpiB,

ry6epHaTopiB,

rflaB

lllll\OlI<lHIIll OOOB'WJl\ilJ, a TaKO>l< Y B~lIla.'1t<y 1101'0 IIi cyTi-locTi B CTOJlIIUi npOTllrOM rlpe']11 crlTa 8ille-npe1~tLleHToM. Biue-npe'~11 eHT 06HpaCT['c~ B napi 1 Ilpe111LleHTO~I, Ha TOH lKe TepMiH i

LlHnJlO 'laTll l lHIIX npeLlCTaBHIIIlTB, a TaKOIK illIJ1I1X OllIJlllX nOCa1l00HX oci6: - nponOHYC napJlaMeHTy KallLlliLlarypli rCHcpan bHoro npoKypopa-M il'l iCTpa IOCTHUi'i, ret-lepaJlbHoro KOHTpOJlepa, MilliCTpa (Ilillallcio. KepiollllKin Ilep)t<aUIIIIX 6aHKio Ta t-1aHBalKJlHBiwIIX Llep)KaBIIHX l\Opnopallili

i

nOBHllet-l BiLll1013inaTl-I BciM BilMoraM, wa BilCYBalOTbCll LlJlfl 3allHWITH nocaLlH II pe'lIILleHTa. nOI\JI~IK3HHi1

nillnpllfMCTB:

- Bl11Ha'lac 30Bt-liWHI0 nOJliTlIKY LleplKaBH:

Biuc-npC"3IWCHT LlonOMaraTlI

y

nocallOBolO

f

lLlil1CllCIIHi

oc06010

npc'm ellTOM

B~IKOHaB'lo"i

nOKJlaLleHI1x

BJI31J.I·1 Ha

I

IIbOro

(I>YI·It<uili.

- BCTynac y MiJKHapOLlHi BiLlIIOCHHH .~ illLLlltMI1 LlCp)KaBa~IH Bill iMet-li

no

CllCTeMIi

opraHiB

BIIKOltaB'IO'i

BflaWi

BXOLllITb

TaKOlK

Ka6illeT

tilliCTpiB, LlO CKJlaLlY llKoro oXonHTb Mit-liCTpH. IUO OlIOfll·OIOTb ~tit-liCTepCTBa, a

EKBaLlOPY; niCJlll

norOLllKeHt-Ill

1

napJlaMellTOM

1LliWCt-IIOC

paTll(piKauilO

TaKOiK

Llep)K8Blli

CCKpeTapi

"33KO~IOA3B'f3 BJI3A3

- IlPHCBOIOC B~llui BiHCbKOBi Ta nOJliueHCbKi lBaHHll i 'I~II'II-I:

38KOHOLlaB ' la

- orOJlOwyc M06iJli3auilO Ta LleM06iJli3auilO, lLliHCHIOf 6e3nocepeLlHC 36pOHt-IHMH CHJtaMI1

i nOJliuiClO Y BHllaLlKY BiHHI1.

ill03eMHo'i arpeci'i, npHpoLlHO'i KaTaCTpO<pH, BHyTpiwHix 3aBopywellb, a TaKOlK B BimaLlKax,

5lKi

1arpOlKYlOTb 6e1neui

t-1aui'i.

Y

npe3HLleHT oLlepiKyc LlOLlaTKOBi

MIHiCTpa.

Mil-liCTPOM

~10lKC

CTanl

KOI·lI"peCOM.

no

BJlaLl3

CKflaAY

B

EKBaLlopi

napJlaMeHTy

3Ai HCHIOCTbC51

BXOLlHTb Lloi

KaTeropll

OnHOn8JlaTHIIM IIpenCTaOIlIlI<iB:

npe.aCTaBHIIKII, 06paHi no 3aranbHOLlepiKaBHOMY BII60p40My oKpyry (HauioHaJlbHi

npelHLleHT BnpaBi BBOLlHTH HaLllBH4aHHI'lH CTaH y Bl1naLlKY MOlKJlI100"i

HaLl3BH4aHt-IOrO cTaHy

paHrOM

30-pi ' lfl ro BiKy.

- npmHa'lac Ha BHWi nocaLlH B 36pOHHI1X Cli ax Ta B nOJliui"i;

KepiBHHuTBO Ha

"3

rpOM8LlllHI1H EKBaLlOpy, lIKIIH BonoLli, yCiM cneKTpOM npaB rpOMaLlllHIIHa Ta LlOCHr

MiiKHapOLlHHX LlorOBopiB: - C BepxOBHHM rOJlOBIlOKoMaHLlyoa'leM 36pOHH~IX CIIJl Ta nOJliui'i;

iHWHX

OIlIlant<

- BOflOnic npaBOM BiLn:JlUnaflblloro OCTO: - MaE' npano npli3Ha l IUTlI Hauiollaflblllll1 pc(l>cpcl-tnYM 3 omt<JlIIOII:-< IlilTallh:

BHnaLlKY

oronoWet-lH51

nOBt-IOBaiKeHHll.

fflaBa

npeLlCTaBHIIKH)

Ta 06paHi Bill periOHiB (npoBiHuianbHi npencTaBIIIIKII).

HauioHaJlbt-lllM np LlCTaBHHI\OM MOJKe 6yTH 06paHHH rpOMan51H11H EKBanopy, 5lKHH C 'IJleHOM 1l0fliTl14HO'i napTi'i, BOllOLlic BciM CneKTpOM npaR rpOManllHHHa, LlOCllr

30

-pi4Horo BiKy. npoBiHuianbHIIM IIpeLlcTaBHI1KoM MOlKe 6YTlI o6paHHH rpoMaLlllHI1H

neplKaBH CBO'iM aKTOM BnpaBi BCTaHOBJlIOBaTH nOLlaTKH, 3Mit-llOBaTlt BHKopHCTaHHll

EKBaLloPY, llKI1H C 'lfleHOM

CTaTeH

rpOMaLl51HHHa, nOCH 25-pi ' IHOI-O BiKy. KpiM Uboro, npoBiHuianbHi npcnCTaBHHKI1 1l0BHt-IHi HapOLlHTlIC5I Ha TepHTopi'i 06naCTi, Lle BOHH 6anoTylOTbCll, a60 npOlKHTH

61OLllKCT)'

KaTaCTpoq>H

),

(

Jll1we

nepeHOCHTI1

y

Bl1naLlKaX

pe3HLleHuilO

iH03eMHo'i ypllLlY

3i

arpeci'i CTOJlHUi

a60 B

npl1pOLlt-lO'i

iHlUe

Micue,

noniTl14Ho'i napTi'i, BonoLlic BciM CneKTpOM npaB

BiLlKpHBaTH Ta 1aKpHBaTll MOpCbKi nopTH : OBOLlIHH uell3YPY B 3aco6ax MacoIJo'i

Ha TepllTopi'i uic"i 06f1aCTi He MeHIJJe

iHepopMaui'i; THM4aCOBO npll1ynHHllTH 3LliHCt-IeHHll OKpeMHx BHJJiB npaB i cBo6on.

06HpaloTbcll

pOKiB. 06HLlBi KaTeropi'i npeLlCTaBHI-IKiB

nponopuiihlOIO B1160p ' 1010 CIlCTeMOIO. TepMiH nepe6yBaHH51 Ha nocaLli npoBiHuiHHHX npeLlcTaBHHKiB CTaHOBIITb 2 pOKH,

BiLlMiHHTH HaA3BH4aHH~IH CTaH, BBeAeHHH npelHLleHTOM pecny6JliKI1.

a HauioHanbl-lHX - I piK. 3a6opoHeHo BHcyHeHHlI KaH HLlaTYP LlJIli 3aHH51TT51 nocaLlH

HaLliJleHHH

3Ha4HHMH

nOBHOBalKeHH51MII

BlI6opaMII,

3

)],.1111 nonepeLllKeHHll CBaBinJl51 1 60Ky opraHiB BHKoHaB4o"i BJlaJHl napJlaMCHT BnpaBi npe3HLleHT

np5lMHMI'1

3a

B 3aKOHOLlaB4iH

npeLlcTaBHIIKa oc06aM, lIKi 3aHMalOTb nocaLlH B opraHax BHKoHaB11O'i Ta CYLlOBO'i

cepepi. TaK, rJlaBa LleplK3Bll Mac npaBO BHOCHTH 3aKOHOnpOeKT no napJlaMeHTy,

BnaLlH, € BiHCbKOBOCJlY)K6oBUliMII, cBllweHHO-CJlYlK~ITefl51MH a60 npeLlcTaBHI1KaMH

6yTH npHcyTHiM npH HOro p03rmILli. 33KOI'lOnpoeKHt 3 CKOflllMi l ll-n1X rll-tT3Hb nOBHHHi 6yTH p03rJlllHyTi npOT51rOM 15 LlHiB. npe311LleHT npoTHoM

10 LlHiB 3 'lacy

iHo3eMHI1x KOMnaHiti. 3aHHllTTll nocaLlH npeLlCTaBHHKa C HecyMicHIIM il 3aHHllTTllM 6YLlb-51KHX

IHWHX

nocaLl,

KpiM

BIIKJlaLlau,bKo'i

p060TH.

npeLlcTaBHHKH

npHHH51TTlI napJlaMeHTOM 3aKoHy, BnpaBi niLlnHcaTH HOro, a60 noaepHyTH B

KOpl1CT IOTbCll npaBoM OC06HCTO'i HeLloTopK3HHOCTi, lIKOrO BOHH MO)KyTb 6yTH

napJlaMeHT LlJI51 BHeCeHH51 LlO Hboro nonpaBOK. napJlaMeHT LlOJla€ npe3HLleHTcbKe

n036aBJleHi f1HWe 3a piweHHlIM KOHrpecy.

BeTO

2/3

rOJlociB. KpiM Toro, npe31-1LleHT BnpaBi CKnHKaTH 3aKOHOLlaB4HH opraH Ha

napJlaMeHT 36Hpa TbCll luopi4HO Ha 01l.HY cecilO -

3 10 BepecHll no

8

eKCTpaopLlI1Hapt-ly cecilO, niLl 'lac llKO'i napJlaMel-lT Mac p03rmlHYTII 3aKOHOnpOeKTH

lKOBTIIIl. Ha llO'I3TKy KQ)KHO'i ceci'i KOHrpec 06Hpa€ 3i CBoro CKJlaLlY npe3HLlCHTa Ta

3anponoHOBaHi npe3HLleHTOM.

Biue-npelI1LleHTa, a TaKOiK LlBOX ceKpeTapiB, llKi He (': 4JleHaMI1 napJlaMeHry. CTpOK nOBIIOBaJKCHb 06paHHX oci6 -

42

I piK. napnaMCHT epOPMY€ 'IOTltpH npo<j>iflbHi

4


3aKOIiOnan'li

KOMici'"

,aKoHonpoeKTio,

HKi

KpiM

Y

ncpepoi

,iii<

Uboro 33KOHO aBLIl

ceciHMH

)aihlaloTbcH

p03p061WI0

KOMici", Ha CniJlbHltX 3acillaIlIlH:-',

A,Tl,Millic-rp<rr IlBllllli

TplloyHaJl

1ailMafTbCH

PO'lrJlllnO~1

cnpaB,

f10fl'WlaIiIlX

11

Cl\apraMII Iia ni'f opralliB 13111\011313'10'1' UJI31111.

YTBOPlOlOTb cncuianbHHlI opraH, 5lKli1i CXBa IOf a60 BinXlIJHIC 3aKOllonpOCKrll,

BCpXOBlllIlI cyn c BI-II11I1:111 CYJ10BliM OpraHO:lll '3ar,Ulbllo"t" IOpIICJ1IIKUi'" HKllfi

p01pooJlelli KOMiciHMII, npoeKHI Miil<lIapOllHI'IX 1l0rOBopiB, a TaKO)!, nac BHCIIOBKlI

nOKJHIIGlIlltli KoupnllHyBaTll ni'I' IIll)KLleCTOlllllllX cYlliB, Y3araJlblllOBaTil cynoBy

WonG 3aKOIIIHlCTi nilnaKOHlfllX Hop~laTIIBIIlIX aKTifl, KOHrpec BOJloni€ 3Ha'lHlIMH nOBHOnail<CI'lflHMI'1 y 3al(OHOnaBLIlii c(IJepi, a

npaKTlIKy, 1lliih':Hlouanl Ka!lpOBe

TaKO)f{ B c¢epi KOHTpOJlIO 3a BIII(OllaB'IOIO i cynoBolo OJla 010,

pa]o~1

BepXOBllllH cyn CKJ13llaCTbClI 3

i Bepxoo~lOro cylly, AUMiHiCTpanlBHoro cyn , <t>iHaHcoBoro cyily

npH1Ha4alOTbcH KOHrpecoM. Yci Tpll BI·IWi cynoBi iHcTaHui', flOJIOnilOTb npa130M

- npl1HHHTTH ,aKOHio;

1al(01l0 al3'1o', iHiuianlBI1. Ha piBHi npoBiHuiit niloTb BepxoBHi cyllH, HKi neperJlfln310Tb pilllellHll Ta

- BCTaHOBJleHHH nonaTKiB i 360piB;

np113Ha LlalOTl>

- HanaHHH 3ronll Ha YKJlaneHHSl Mi)KHapOnHllx noroBopiB: _ 3aCJlyxoBy€ wopiLIHi 3Binl BHUIHX nocanOBHX oci6,

BepxoBlli cyllH pOJrJlHn310Tb no nepwiti iHcTallui', cnpaBH wono ,BHIlYBa4eHH51

npe311neHTa pecny6JliKH; - 3a nonaHHHM npe3HneHTa pecny6JliKI1 npH3Ha4a€ -

reliepanbHoro

npoKypopa,

reHepanbHoro

OKJIIOLlalOLI H

c lllliB

KOHTpOJlepa,

MiHicTpa

f1H,K'leCTOHWIlX

cyJlil3,

'I'

Y

nOKapaHb. KpiM Uboro

Ii

EI,Bl1110pi nit: CHCTeMa cYlliB 06MC)!(e~lO"t" 10pHcnHKuiY, llKi

fpowoBa onllll11Ull: cYKpe= I00 UeHTIlBO,

Ot\>iuiHl1a MOBa: icnaHcbKa, 4aCTo B)f{HBafTbCH TaKO)f{ MOBa Ke4ya.

Peniri~1: KaTomlKI·1 -

90%, TpanHuiHHi BipyBaHHSl - 9%, iHWi - 1%,

focno.napCTBo: arpaplla Kpa·iHa.

BBnl 'IOJl.= I 070 1I,0napiB CWAI 40Jl.

HacTynmlM

3BHHYBaLleHoro.

Y

piweHHll wono yc HeHHll a60 3aJlHWeHHH Ha nocalli

BllIlanKY yCyHeHHH 3 nocanH pOJnOLIHHaHbCH 3BH'-IaHHlIH

B EKBanopi iCHy€ TpH Cy.nOBHX opraHH, llKi OLIOJllOIOTb cynoBy cHcTeMy i piBH01Ha4HHMH 3a CBoi'M cTarycOM. U,HMH opraHaMH BHcTynalOTb BepXOBHI1H

cyn, t\>iHaH OBHH TpH6yHaJl, AnMiHicTpaTl1BHHH Tpl16yHaJl. Y KOMneTeHu,ilO <t>iHaHcoBoro TpH6yHaJly BXOnHTb pOJrnSln cnopiB, HKi nnaTHI1KaMH

rocnonapcTBa:

cinbcbKe

rocnonapcTBo

-

13.7%,

-25%. 3eMenbHi pecypcH: pinJlSl - 6.3%, canH i ropOIlI1 - 3.1 %, naCOBI1Ula - 9.2%, nicl1 - 53.3%,

illwi

- 28.1%.

HaHBa)f{JlIIBiwi POCJlHHHi

KyJlbTypH:

uyKpoBa

TpocTHHa, 6aHaHH, KyKypynJa, PI1C, KapTOnJlH, KaKao, 6aBoBHa, nweHHUH, H4MiHb, BPX, BiB4apcTBo, KOHSlpCTBO, p03BeneHHH BicJlIOKiB Ta KOCyJlb.

CYJlOBa BJ1aJla

Miil<

HaponHoro

npOMHCJlOBicTh - 37.8%, TopriBJlSl, 06CJlyroByBaHHll, nocepeJJ,HHuTBO - 23.5% iHWi

TIOTIOH, KHTaHCbKe nepeBo, ryMoBe .nepeBo, TOKyina. TBapHHHl1uTBO: cBHHapcTBo,

cynoBHH p03rJllln cnpaBH.

BHHHKalOTb

TaKO)K CHCTeMa

4.1 HlUi .ualli

faJly3i

6iJlbWicTIO rOJlOCiB npHHMa€

a

CneuiaJlbHI1X cyniB (TpynoBi CYllH, cynll y cnpaB3x l-IenOBHOJliTHix),

oc06aMI1 1Jl04HHY, npouenypa yCyHeHHH 3 nocanH oin6yBa€TbCH

3acinaHHH 3aKOHOnaBLIoro opraliY. nin 4ac 3acinaHHH KOHrpec a6COJllOTHOlO

KOMneTeHuilo nallHX CYL!ill TaKO)f{

p03rm1ll310Tb .nellKi K3Teropi'i cnpaB no nepUliH illcTaHuiY,

p03rJllln, y BHnanKy B4HI-leHHll npe311neHTOM TIl nellKI1MH iHWI1MH nocanOBllMH

3BHHyBaLIeHiii nocanoBiH oc06i. nHTIlHHll nepenalOTbCH oc06i 3a 5 nHiB no

.nillJlbHiCTb.

Bxonlnb KOHTpOJlb 3a nOTpl·IMaHHSlM 3aKoHHocTi B TlOpMax Ta MicUllX Bin6yBaHHH

BincTaBKy OCTIlHHbOrO; - BnpaBi OroJlOCllTI1 aMHiCTilO, KpiM UbOro KOHrpec BnpaBi yCyHyTI1 3 nOCa,DJt Ta IHIUllOBaTH CYllOBllH

nepeJliK mnaHb. Ha llKi nOTpi6HO llaTI1 BinnOBinh

"t"x

iHcTallui'i € Cy.n11 B KPI1MillaJlbHI1X Ta UI1BiJlbllllX cnpaB3, ,

llKi p03rnHnaloTb 6inl>wicTb cynoBl1x cnpaB.

- Hana€ n03BiJl npe3HneHTy 3aJll1WlITI1 TepHTopilO EKBallOPY;

- Ma€ npaBo BIICJlOBIHH BOTyM Henooipll 6ynb-llKoMy MiHiCTPY, wo TllrHe

'IHHOM, napJlaM HT t\>OpMy€

KOHTPOJlIOIOTb

l'y6epHaTopiB oKpyriB Ta MepiB MiCT. CynaMI1 nepllJ

Ha nocany MiHicTpa

qJiHaHCiB Ta nellKI1X iHWI1X nOCa110BI1X oci6; - npl13Ha'laf Ha nocanll cYlllliB BepxoBHoro cyny: _ BnpaBi BinMiHllTl1 BBene~f1'IH npe3HneHToM lIan3BHL13Hlfl1H CTaH;

npol3iHuiti.

- BHeceHHSl 3MiH no KOHCTlnYlli',; - TJlyMa'leHHH HOpM KOHCTHTylli', Ta 13KOHIB;

IQcnlui',

BepXOBHHX cynio

yraop,oloTb nJlellYM BepxooHoro cyny. Cy

<t>yHKuiY KOHrpecy:

3a6e'3nC'leHlI1l

5 naJHlT Ta O'IOJllOCTbCll npe311 eHTOM, Bci naJlaTlf

nOnaTKiB

44

i

t\>iCKaJlbHHMH

opraHaMH.

KopHcHi KOnaJlHHH: Hat\>Ta, JOJlOTO, cpi6JlO, MinI" UHHK, cinb, cipKa. nepep06Ha

npOMHCJlOBicTb:

Te KCTI1Jl bHa,

t\>apMalleBTI1<1Ha, .uepeBoo6p06Ha, wKipHHa. TpaHcnopT. )J,oB)f{I1Ha 3aJli3HHlli:

971 KM.

45

xap4oBa,

Hat\>Tonepep06Ha,


)J,OO}f{llila IIIUCeilllllX UJJIH,'iH: 4' 70\l I,M, '3 IIIIX 8 570 I\~I 3 TBCpllllill IIOKPIrITH~1.

Haf\BaiKJlfloiwi II0PTll: f aHKiJlb, Ec lepaJlbLWc. Melina, nyepro-Gonioap. Mi)KllapOLll-li acpOnOpTII: I iTO. fyaHKinb. Toprion5l. EKcnopT: 1-1 a cl)la, 6allallll, Kana. l\aK<lO, np0.'l)'Klll xap'lyBaIIIlH. 1~ln pT: MaUJIIHl1 Ta McxaHi1MII, npo ynfl XiMi'IHo'f npo IIICJI0130CTi. nlolloBonbcTBO, iKII, TOl3aplI nOBCHK 1I110ro B}f{IITKY, CllpOBlllla. WA, 51nolliH. naHaMa, Hi le'I'IIIHa, HaHBa}f.;JIllsiwi napTHepw Ko y 16i5l,

411

i, KaHa a, nep)', KUTtli1.

Tel\fa IO.KOJ1YMIiISi

PECnY6J1IKA K0J1YM61S1

)J,ep}f{asa y niBlleHHii'i AMeplllli. Me}f{Y€ 3 BeHecycnolo, 6pa111I1ino, nepy, EKBallOpo I. I.reorpa4>iLJHi LlaHi. TCpHTOpi51: I 141748 KB. KM. HaceneHHH: 33 951 000 'Ion. 3 HHX MCTHCiB - 50%, topon iillio- 20%, MynaTio - 17%, HcrpiB - 4%, 1UM60 - 3%, iH.lliaHlliB - 6%. fycToTa HacenCHHll: 29.7 'Ion.l KB. KM. C1'OJllfU5l: 60roTa. Hai16iJlbwi MicTa: GoroTa 5 026 000, Kani 1 656000, MCllcnil1 I 595000, 6appaHKi 'll 1 034 000, Kap1'areHa 707 000, KYK)'Ta 460 000, GyKapaMaHra 350 000, ncpei1pa 341 000, IBar 338000, MaHi1aJJec 330 000, naCTO 3\ 1 000. <1>i1HKo-reorpaqli'lHi Bi.nOMOCTi TepHTopilO Kpa"iHH 1 niB IHI Ha niBHi'l nepeciKalOTb KinbKa napaJJ nbHO p01TawoBaHllx ripCbKHX faclIBiB ( 3axinHi KopniJlb€pH, CepenHi Kop.ninbcpll, Cxi.nHi Kop.llinbcpll), llKi OinHOC5lTbCH 0 AH CbKO'i rip bKO'i ClICTeMH. nOMi}f{ HlIX pon1o'li .llOnHHH Ta BIfCOKi lin cKorip'H. Ha niBHi'l Bi ripcbKHX Mac~IBiB p01TawoBaHa 60nOT5lHHCTa npl16epe}f{Ha JlO AHTllJlbCbKOro ( Kap1l6cbKoro) MOp5l MicueBicTb, Ha cxoni - Tponi'IHa caBaHHa, 5lKa 1I0crynoBo 1MiHIOCTbCH nicoBOIo MicueBicTio. Hai10Hwa TO'lKa - KpicT06aJJb KonoH 5800M.llai1Ba}f{nllBiwi pi'IKIf ­ MarLJ.aJJeHa, KaYKa, KaKeTa, OpiHOKO, nyryMai1o, MeTa, ryaB'llpe. 2.1CTOpHLJHi Llalli: - 3 Hai1.llaBHiuJHx 'Iacio TCpH opi5l KonyM6iY 3aCeJleHa iHLJ.iaHU5lMH; - 1499p. - Bi.llKpHTTll KonyM6i'i iCnUHIl5IMH; - 1525p. - 1acilyoaHHll nepworo MicTa - CaIiTa-MapTa;

46

IS33p. - noclyrlooc 1HOOlllB<lIIII51 CY'lucHuTTcplrropi'f Kon lllicTaMII: - -\ 154]p. - .110 1718p.y cKnatli ic.naJlCbKUrO UiUC-KOpOJlionoa r Icpy: - 1718 - 23pr. - Wl TeplrropiT cy'lacllo'r" KonY~16i'r" CTllopeHO BlueKoponiBCTBO HOBa fpaHiI a: - 3 1739p. - Bille-KoponiBCTBO HOBa r-paHana BKnlO'laC flO CBoro CKJlaLJ.Y 8cHecyeny, EKoanop. nUllaMy: - 3 18 CT. - nOCTYllooe 3pOCTaHII5l ~eOllaJJbHI'IX naT~lq)YHllifi, ilK; BIIKOPIICTOBY0aJHI npawo pa6iB. nO'laTKJI 30nOT01l06, BHOT npOMJlCJIOBOCTi; - 181 0-19pp. - BiHHa 1a HC1aJle}f{HicTb Bill IcnaHi'f: - 1 1919p. - nporonOUleHa He3aJJe}f{H<l q)enepaTlfoHa peclly6JliKU BeJJl1Ka KonyM6ill, llKa BKJII04aJJU .no CBoro CKnaLJ.y, KpiM Ko yM6i'f, BeHecyeJIY, EKoa op: - 3 1830p. - Bill BeJIHKo'f KOJlYM6i'f BinOKpCMJIIOfTbC5l BeHecycna, ni3Hiwe - EKBanop: - 1832p. - npHfiH5lTTH KOHCTI-tTyui'f; - 19-20CT. - nOClfneHII5l poni aMepl1KaHcbKoro Ta aHrninCbKoro K3niTaJlY B eKOJlOMiui neplKaol1; - 1851 p. - ui.llMiHeHO pa6cTOo. - I S63p. - 3anpooaLDKeHo (~enep3nIBHI1ii ynpiH. HOBa Ha3Ba .Llep)K1HH1 ­ Cnony'leHi WT3nf KonyM6iL - 1886p. - nepeTBOpeHHll KonyM6i'f 0 yHiTapHy nep}f{aoy. - 1903p.- BiLJ.OKpeMneHH5l Bin KonyM6i'r" naHaMH: - Kil·1. 40-x pOKiB 20 CT. - nO'la1'OK 60poTb611 cenllH 3a npaBo onaclloCTi Ha -'j

- 1962p. - Y nep)f{aoi npOBeLJ.el10 arpapHY pe~opMY. 3.<I>opl\-la .llep'>KaBII npe3HLJ.eHTCbKa pecny6niKa, yHiTapHI1ii yCTpii1. nO.ninH€TbCll lIa 32 .nenapTaMeHTH Ta I CToml'IIIHH paHoH. BIIKOHaBLJa BJI3Ll3 fnaBOIO /lCp)KaUII i UltKmtaB'IO'i Bnanl1 C npe3H.LleHT, llKHH 0611pafTbClI wnllXOM BCeHapOLJ.HI1X npllMHx BH6opio. TepMiH ncpe6yoaHHH rnallli LJ.Cp}f{aOH H3 nocaLJ.i CKnanac 4 pOKH. nepeo6paHHll LlifO'loro npe3HLleHTa Ha nOBTopH~tH TepMiH He .nonycK3CTbC5l. npe31f.LleHTOM MO}f{e C aTH ypOLl)f{eHHrl rpOMa.LlllHHH Kony t6i'i, HKHi1 LlOClfr 55-pi'IHoro BiKy i Bono.lli€ aKTHBHHM BH60P4HM npaBoM Ta OCiM CneKTpOM noniTH4HHX npaB rpoMa.n5lH. KpiM Uboro, KOHCTI-tTyuiH BCTaHOOJlIO€, lUO rnaoolO .nep}f{aOH MO)f{e 6yTH oc06a, llKa nepe.n 6aJJoryBaHHllM 3aHMaJJa nOca.llY 4neHU 3aKOHOLJ.aB40rO opraHY. MiHicTpa, ry6epHaTopa OJlHic"i 3 TepHTopiaJJbHH O.nHHI1Ub a60 6yna npo~ecopOM yHiBepcHTeTy He MeHUJe 5 pOKiB 4H 33HMaJJa nocaLJ.Y, M5l 3aH5lTT5l HKOT oc06a nOBHHHa MaTH HayKoBHH cTyniHb_

47


H Yllil.'1.

).1.0 CllCTeMIi IllIl(0l1aB'IOI BJ13Ll1'I, KpiM npe311Ileli ra, BXOllllTb file

<DYIIKUi'i IIpCHIJlellra:

ilKllj:j CKJlaLlafTbCfI 3 Ka6iHeTy MilliCTpilJ, pilHOIO pony anMiHiCTpaTlllllIll.~ oi OMC 0

- Blnlla'iac BHyTpiUJHIO Ta '301J1liUJIIIO nOJlinlK)' Llep;KaIJH:

op' alliJallili,

- 6cpe y'laCTh Y 1aKOHOjlall'lO Iy IIpoueci:

ra 6araTbox llep)KaIJHHX

- onpaoi BHOCI1T11 1aKOHOflpOeKTI1, f1Ki lIapJlaMeliT 1I0BHHeH p03rJlflHYTlI

Ka6iHeTy MiHicTpiIJ BXOAI1Tb

13

IlillnpllCMCTIJ Ta

06'Olilalib. }J,o CKJla)ly

MilliCTpiB, f1Ki 040JllOIOTb MiHiCTepCTlJa, MiHiCTpH

Ta KepiBHllKIl iHWllX RinoMcTll nplnlla'lalOTbCH Ta 3BiJlbHflIOTbCJI npe31UlellToM,

no'mLleprOBO;

Ilco6xilll'IO

- ~lac npaRO BII aBaTH )leKpCTll, f1Ki MSIOTb CHJlY 1aKOIlY; - 1a llOpY'leHHllM KOllrpecy onpaoi OH)laUanl HOPM3TI10Hi SKHI 3 C~IJlOIO

01lHaKOIJIIM

3111a'IIiTII.

BnJlIHIOM

Ha

cepen

i

i

He

Bci

KOPHCTYIOTbClI

nOJliTlIKl1 Aep)KaBII.

MiHicn:pcTBo

I 964p.

BnmlBOM cepen iHWIIX MillicTepcTB. LJ.e nOIJ'WlaHO 3 HIM, LUO ~,iHiCTP

- npll3Ha LIaf Ta 3RiJlbHflE: MillicTpiB, LIJleHiB ypflLly, KepiBHHKio llillOMCTB, wO BXOllHTb LlO CKJlallY BIIKOI'13B'10"t" BJIa)lH; - npH3Ha LIaf Ta 3BiJlbHHf ry6epHaTopiB - nO)laf

)lenSpTaMeliTill Ta 9 TepuTopii1;

0 ceHaTy llJlH 1aTBep)l}f(eHHH KaHllllLlaTypH MiHicTpa locHwi'i­

3)liileHlOf

KepiBHHuTBO CTOJlWIHI1M

OKpyroM, Llepe3

npl13Ha LlYB3HIIX

'w' H3YIO'I0IO

JI3I1KOIO

M i>K

cnpaIJ

noci)lac

'1aKopAOHIlItX

'Iepe3 Te,

wO

Ilpe31-1.lle1HOM O/.lHO

3

i

ry6epHaTopaM 11,

HaHBmKJlI·lBiWIiX

BOHO C ueHTpallbHItM

TaK,

lIarlOi,%I.IJIlM ypfl)ly

MicUb

opraHOM

M i 1'1 iCTepcTlJo cepeA

iHWHX

WO)lO 1)liHCHeHHfI

Mi)KHapOlll-lO"i nOJliTlIKH. a TaKO>K Hom rJlaBa y )leHKI1X BllnallKax BI1KoHyr <PYHKUi'i npe'SiIAeHTa, LJ.e >K CTOCYCfbCfI

- C BCpXOOHI1M rOJlOIlHOKOMaH)lyBa',eM 36polrHI1X CflJl Ta HauioHaJlbHO'i

i

MiHicT pCTIJ HauiollanbHoro 3axHcTy, IOCTHUi'i,

qliHal1ciB,

3a KOIWlIa B'fa BJl alia

nOll i ui'i;

q)yIiKui"i 1aKOI'IOL13B'Io"l B.~aJlH

- 3a 3rOllOIO ceHaTy orollowyE: HacTynaJlbHy BiMHy, Ta 6e3 3rO)lfl ceHaTy OroJlOWYf

BiHHy,

y

OHna)lKY

iHTepBeHui"l

iH03eMHHx

BillebK

Tep~fTopilO

Ha

OCHOBHHM

- y Hall:3BwlaMHHx OHna)lKax MaE: npaBO orOJlOUJeHHfI CTaliY 06JlOrH, npH f1KOMy THM'IaCOOO npHIlI1HH€TbCfI 3IliHCHeHHH rpoMaIlflHaMH BCboro KOMnJleKcy

114

BXO)lHTb

opraHoM

60

3KOHOA3BLI0'i

npe3HAeHTOM,

KOHrpec npaUIOE: ceciHHO 3

rJlaBa Ilep>KaBH 3aHMaE: 1l0MiHyloLre nOJlO>KeHHfI y KepiBHHUTBi Ilep>KaOOfO.

pecny6JliKI1

Slntl1

Mac

npaBO

BHnaIlKY orOJlOWeHHH CTaHy 06JlOrH y Ilep>KaBi.

KiJlbKOX

npe3HIleHTCbKHX

IleKpeTiB,

HKi,

BCTaHOBJllOlOLl11 CTaH 06JlOrH, CyTTE:BO 36iJlbwyBanH nOBHOBa)KeHHH BHKOHaB'IO'i BJlall11 Ta nepe6HpanH Ha ce6e HaHOa>KJll1oiwi nOBHOBa)(CeHHfI 3aKOHOIlaB40'i BJla)lH, B'II1HKOM

BepXOBHI1M

CYIl

<paKTWIHO

BiIlMiHllB

06JlOrOBHH

CTaH

Ta

Bl1naAKY BiIlCTaBKI1 a60 HeMO)f{JlHBOCTi BI1KOHaHHfI npe311IleHTOM CBo'ix

Bl160pl1

HOBoro

npe3HAeHTa

nOBI1HHi

6ynl

48

Ha

cecilo,

3riIlHo

3

n03a'leproBY cecil() y

- 06paHHfI OC0611, wO BliKOllYE: <PYHKUi'i npc311JJ.eHTa y P33i AOCTpoKoBoro

-

3MiHa

KOPAOHiB

Ha M i HicTpa npH3HayeHi

HOBHX

Mi>K

aIlMiHicTpaTHBHI1MH

IlenapTaMeHTiB

a60

TepHTopi?i,

OllltHI1 UHM 11 npHnl1HeHHH

Y

Bl1naIlKY

IliflJlbHOCTi

- npl1HHilTTH piweHHll npo nepeHeceHHH CTOJlHUi; - HarJlllIl 3a AillJlbHicTIO ypHIlY, a TaKO>K 3a cTBopeHHflM HOBI1X opraHiB BI1KOHaBYO'" BJlaAH;

npOTfirOM TpbOX MicHUiB.

nanaTI1

- npI1HHHTTfI, 3MiHa, npl1nl1HeHHH Ai'! 3aKoHoAaBcTBa;

iCHYIOLll1X BHaCJliAOK 06' E:IlHaHHH a60 npl1E:)lHaHHH;

cnpaB.

LIJlCHiIJ

nanaTI1 KOHrpecy MalOTb f1K CniJlbHi, TaK i OKpel\lli nOBIIOBa>KCHHfI. )],0

06Hpa€TbCH KOHrpeCOM KO>KHi ABa pOKI1. 51Kwo KOHrpec He 06paB TaKo"i OC06H,

3aKopAOHHHX

ilKI1H

CniJlbHHX nOBHOBa)f{eHb Halle>KaTb:

yTBOpeHHil

rJlaBH Aep>KaBH THMLlaCOBO nOKJlaIlaE:TbCH

3-nOMi>K

CneUiallbHy

MaE: caMOCTiHHO 3i6paTI1Cb

060B' H3KiB, BI1KOHaHHll Lll1X 060B'1l3KiB nOKJlaIlaE:TbCll Ha nocallOBY oc06y, f1Ka

BHKOHaHHfI 060B' H3KiB

KOllrpec,

nplml1HeHHfI nOBHOBa>KeHb oCTaHHboro;

BiIlHOBHB piBHoBary Mi>K 1aKOHoIlao401O i BI1KOHaB'IOIO riJlKaMH BJlaIlH.

Y

KOHrpec

n03a LIeproIJY

3a6e3ne4YE: peanbHy )lilO npHHUlllly p03nOIliJlY BJlaA B KOJlYM6i"i, TaK, 0 1988p, Ililo

BHcrynaE:

20 JlHnHil no 16 rpYAHH KO)f{HOrO pOKY, npe311IleHT

CKJll1KaTIi

KOHCTI1TyuiclO,

BiIlMiHHB

BJlClAI1

06HpaE:TbCfI

THM He MeHwe, KOHrpec Ta cYIlolli opraHH BHcrynaloTb TiflO npoTHBarolO, WO

CYIl

y

AHiB 3 AHfI nOLlaTKY nOBHOIJa)f{eHb KOHKpeTiIOrO CKJlaAY nanaHI.

- MaE: npaoo YKllallaTH Mi>KHapOIlHi )lOrOBopH.

BepXOBHHH

f1K

ceHaTopiB, AO CKJla)ly llanaTH npe)lCTaBHHKiB - 199 LIJleHiB. KO)KHCl 1

OLIO,11OE:TbCH

npOTHrOM

- npeIlCTaOJlflE: Ilep}f(aoy y Mi>KHapOIlHI1X oiIlHocmlax;

KOllrpec,

CKJlaIla€TbCfI 3 IlBOX nanaT: ceHary Ta nananl npeIlCT3BHI1KiB. )],0 CKJlaIlY ceHaTy

nallaT

i CB060Il;

B KOJlYM6i'i 3AIl'ICHI0E:

UiJlOMY, TIlK i KO>KHa 3 Horo nanaT OKpt:MO, a TaKO>K npe311/.leHT pecny6JliKI1,

KOllyM6i"l;

TaKI1M

HanellllO.

BItKOHyE: nepw 'la Bce nOJliTlI'IHi (~YHKUi'i, KOWI POJIIOE: SHOOp'IIIM npoucc, 3AiilclllOE:

MiHicTepCTIJ

ypHLlOBHX 4IiHOBHHKiB;

npaB

KopllCTynbcH,

KOOpIlI'1HauilO P060TI1 ry6epliaTopiB allMiHiclpaTIWHHx Olll1HI1Ub Ta q)aKTI1'IHO f

23

reHepanbHoro npoKypopa Ta lleflKI1X ill. nocallOBHX oci6; -

KOPllcTYBaJIOCb

MiHiCTepCTIJ

31lilrCIICHilfi

3aKoHy, f1Ki peryJllOKlTb HalrBa}f(JlIIBiIUi cq)epn cycniJlbHIIX Bi)lHOCIIII ( HanpIIKJl3Ll,U npe3H)lCHTOM 6YJlO peopraHi10BaHO CyLlOUy cHcTeMy);

ypfl!ly

wo

q)OpMysallllSl

49


- B~lpiLUeHII51 nllTalib WOll0 llep}l{cHlHHX ,llOXOllil3 , IIaAallllll ,llep>K3BHIIX KpelllrriB, 1l0raWeHII51 Kpe1ll'ITOpCbKO'i 3a60prOBaHOCTi Llep}l{aBH;

IHIlIHX

I'IJIOI\

I3Jla.u11.

TpaLlllUiHIlO

KOHrpcc

KOJlYM6i'i

BBa}f,aE:TbCiI

lIafhle3ane}l{lIilllllM 3aKOHOJlal3'IIIM oprallOM 1 ycix Kpa"'H Jl3TllHCbKO'i AMCPIIK~1.

- BllpiweHH51 IlHTaHb wono rpowoBo'ionHHHlli llep}l{aBH, Cepe,ll

OCHOBHI1X

1l0BHOBa}l{ellb

nanaTll

npellCTal3HI'IKil3

He06xinHO

CyLloBa BJl3113

BKa1aTlI H<lCTYIIHI: -

3a

C~lcTeMa

nOllalll-l51M

npe1HneHT3

pecny6J1iKH

06Hpac

IIpe3HneHTa

pecny6J1iKH

06~IP3€

nOJloBI'lIly

CKJl311Y

BepXOBHoro CYllY; -

3a

C"'CTeMa

nOnallH51M

Mil-liCTpa

tOCTHlli"l­

reHepanblioro npoKypopa, reHepaJIbHOrO KOHTpOJlepa;

cynoBo'i

BJlanl1

B

KOJlYM6i'i

BKJIIO'13E:

no

CBoro

CKJ1a,lly

BepXOl3ll11H cyn, pafioHHi Cy,llI'I, MyHillllnaJlbHi cynH, KpiM IlbOrO, 0 ,llep}l{aBi iCHyf anMiHiCTpaTll0HO'i

nOKJlIIKaHa l3"'O'lanl

IOPllC,llIIKlliY,

0'lOJlI003H3

,llep}l{30HOfO

panoro,

llKa

HOpMaTlIBHi aKTII opnlHiB OI'IKOHaO'lo'i OIlan'" Ha npe,llMeT

1aKOHHOCTi, 3 TaKO}f{ 13~lpiwyoanl cnpaoH CTOCOBHO CKapr Ha lliY nOCa,llOOllX oci6,

- KOHTpOJltO€ 61011}l{eTHi T3 1<a3113'1eficbKi IlHTaHHiI;

Oc06J1",oiCTtO KOJlYM6ii1cbKO'I' CYllOBO'i CllCTeMll E: HallBliicTb neBHoro KOHTpOJltO 3

- npliftMa€ 3aKOHOllaBCTBO, WO peryJIIO€ nonaTKoBi BinHOCHHH;

60Ky BHKOHaBLlo'j I3Ila H, lIKa 3)liikIIlO( Horo 'jepe3 MiHiCTepCT130 10CHllli'l Ta

- BHcyBa€ 06BHHyBa'IeHHlI npOTlI BHlllHX nocall0BHx oci6;

nep}l{aBHy

OCHOBH~IMH nOBIIOl3a}l{eHHilMH ceHaTy C

HOpMaJlbHoro

- npHHMa€ BincTaBKy npe3HneHTa;

KpHMiHaJlbHl1X nOKapat-lb,

-

nillTpHMyf

06BHHyBalleHHlI,

lIKi

BHCyHyTi

naJIaTOtO

npenCTaBHHKiB

npOTH BHWHX nocall0BHX oci6 peclly6JliKl1; -

Hana€

1103BiJl

Ha

THMLlaCOBe

npe3HneHTOM

TepHTopi'i

pecny6JliKH;

<PYHKllioHYBaIIIHl

CBOYM

cynoBHx

opr3l1io,

3aB,llaHHllM fl

136e1nC'jelillil

TaKO}l{

OHKOHaHHll

"pynooHx

1 4

nan3T:

cnpaoax,

y

y

ll~tIJiJlbllHX

cnpaBax,

KOII\;T1iTyuiHHHx

cnpaBax,

y

Kpl1MiHaJlbHHX ,[(JJ51

cnpaoax, y

BHpiweHHll

oc06111100

03}l{JHI0I1X mlTaHb nepllJi TpH naJlaTH YTBOptOtOTb nJleHapl'IHH KOMiTeT,

- HanaE: 3rOllY Ha npH3HalleHH51 BI1WHX Bi HCbKOBllX nocalloBHx oci6 Ta Ha Ha,n3HHlI BHWHX BiHCbKOBHX LIHHiB;

BepxoBHIIH

ypll,llH

- HallaE: 3rOllY Ha BXO,ll}l{eHHiI iH03eMHHX BiikbK Ha Tepl1TOpitO ,llep}l{aBH,

33KOHOllaOCTBa

4JleHH

naJIaT

npaBHJlO,

P031'JI51naC

cnpaol'l

npo

3JlO'IlHIH,

BHWI1M~1

B' 1l1HeHi

06HpatOTbClI

npe3H eHTa,

BH60pH

110

CeHaTop~1

a

r1l1TaHHll,

TaKO}l{

iHWi

WOLlO

nHTaHH51,

BinooBinHocTi

3KTio

BinHeceHi

Hora

no

KOMneTeHui'i, Ao CKJlany BepxoBHoro cyny BXO,llllTb 24 CYMi, f10J10B11H3 '1 5lKI1X 1a

npellCTaBHHKiB MO}l{e 6yTlI rpOMalll1HHH KOJlYM6i'i, lIKHH ,nOClIr 25-pi LIHoro BiKy i

- ceHaTOM , CYMi npH3HallatOTbCll nooiLIHO,

npaBOM,

BH60paMH

TepMiH,

BllpiwYf

nO,llaIlHilM npe3H,lleHTa npl13H3 l ,lacrbcll nanaTOtO npenCTaBHI1Kio, a npyrn nOJlOBHH3

BH60Plll1M

3

4-pi LIHHH

Jlep)f{3B,

KOHcTHTyui'i,

i

aKTHBHHM

36iralOTbClI

Ha

iHo3eMHHx

npellCTaBHHKH MatOTb npaBO nepe06paHHlI Ha HacTynHHH CTpOK, 4JleHOM naJlaTH

BOJlOlli€

lIK

060x

cyn

nocallOBHMlt OC06al\>1I1, Ollpiwy€ cnpaBll, B 5lKl1X onHiClo 3i cTopiH BHcTynatOTb

- 3aTBepll}l{YE: orOJlOWeHHH npe3H,lleHTOM CTaH BiHHH;

KOHrpecy,

tOCTllui', Mac

BepxoBHHH cyn KOJlYM6iY E' HaHo~IWOIO JlaHKOIO CY,llOOO', CHCTeMH, SlK3 CKJ1a,ll3€TbCll

3aJ1HWeHH51

M illiCTepCTBO

pa,llY,

CeHaTopOM

MO}l{e

6yTH

06paHHH

Ha

BepxooHHH

cyLl TaKO}K

nOKJlaneHO

nOBHOBa}l{eHHll

3 opraHi3aui'i

rpOMall11HHH KOJlyM6i'(, llKHH BOJlo,ni€ aKTHBHHM BH60pLIlIM npaBOM i 110ClIr 30­

CY,llOBOY CHCTeM~1. TaK, CY,ll HaHBI1Wo'l iHcTaHlliY 06Hpa€ cynniB BepXOBHHX Cy,lliB

piLfHoro BiKy, 51K ceHaTopH, TaK i npellcT3BHllKH HalliJleHi iMyHiTeToM Ta npaBoM

paAOHiB, OCTaHHi, B CBOtO llepry, 06l1patOTb cYMiB HH}l{LfeCTOHWHX Cy,lliB.

OC06HCTO" He,noTopKaHHocTi, Yci

LfJleHH

llenapT3MeHTiB

KOHrpecy

i TepHTopiH )

Aep}l{3BHa p3na BltKOHyE: ,llBi OCHOBHi <pyHKlli'l: 06HpatOTbCli 3a CHCTeMOtO

Bin

TepHTOpiaJIbHHX

nponopuiHHoro

011HHHilb

(

npe,ncTaBHHUTBa,

KO}l{Ha a,llMiHicTpaTHBHa O,llHHHUlI 06HpaE: no llBa Ce~taTOpH, a TaKO}l{ ,llo,naTKoBo no O,nHOMY ceHaTopy Ha KO}l{Hi 200 000 }l{HTeJliB, npellcTaBHHKH 06HpatOTbClI 3

I) npon03Hui'i

B

llKOCTi

Wo,no

KOHCYJlbTaTlIBHOro

BnOCKOHaJleHHll

opraHY

LfHHHOro

np~1

npe3H,lleHTOBi

3aKOHO,ll3BCTBa

Ta

BHOCHTb

p03p06JlllC

3alwHOnpOeKTlI;

2)

B~lpiwYE: B llKOCTi cyny H3HBHWO'i iHcTaHuiY cnpaBH wono cKapr H3 lli'(

p03paXYHKY MiHiMyM 2 npe.ncTaBHHKH Bi,ll aAMiHicTpaTHBHo'i O,nHHHUi, nJltOc no

nOCa,ll,OBHX oci6, a TaKO}l{ cnpaBH no Bi,llllOBinHOcTi HopMaTHBHI1X aKTiB opraHiB

O,llHOMy npe,llCTaBHHKy Ha KO}l{Hi 100 000 }l{HTeJliB, Anll KO}l{HOrO KOHrpecMeHa

BHKoHaBLfo'i BJla,ll,11 1Il1HHoMy 3aKOHO,llaBcTBY,

06Hpacrbcll TaKO}l{ 3acTynHHK, llKHH nOBHHeH BHKoHyBaTH 060B'1l3KH KOHrpecMeHa y pa3i Horo Bi,llcyTHOCTi , HacaMKiHeUb

He06xiAHO

Y cnp3Bax WO,110 Bi,llnOBiJ1,HOCTi aKTiB Lf~IHHOMY 3aKoHo.uaBcTBy nep}l{aBHa pana .ui€ B 5lKOCTi CY,llOBO'i iHcTaHui'i, npnpiBH51HO'i no BepxoBHoro cY,ll)',

3a3Ha LIHTH,

Wo

KOHrpec

3aHMaE:

Ba}l{JlHBe

CT3HOBHwe y <popMyBaHHi nep}l{aBHO'i nOJliTHKH Ta E: ,llOCTaTHbO He3aJ1e}l{HHM Bill

50

TepHTopill

KOJlYM6i'i p03,lliJleH3

Ha

cY,lloBi

paHoHH,

KO}l{HI1H

3

llKHX

OLIOJltOfTbCll BepXOBHI1M cy.uOM paHoHy, ,ll0 CKIla,lly lIKOrO BXO,ll,HTb MiHiMyM

51

3


cYlUli. Cy

Mi)f(lIapolllli aeponopTII: DOI'01a, ICaIli, KaplaI'CII<.l, MCnCJlill, GapaHKifl'H,

i paOOllllOrO cyny np"'lIra'l<lIOThCH BnCplJle 11(\ 5-pi'lI-IIIi1 TCpMiH, a

niCJIH BiJ.l6yTTH 5-pj'IHoro TepMiHy H<I HeBH"lH<l'leHI'I(1 CTpOK. Bepxol3Hi cynll

o,CaH-A H~ pee. TopriBJlH

pailoHiB KOH rpOJIIOIOTb .lliHIlbHiCTI, HIDK'IeCTOllWIIX MYI-liwlflaJlbHHX cyniB, cY iB y

[KCIIOPT:

cnpauax HenoBI-I()friTl-lix Ta illlUIiX cneUiaJli30Ual-llix cyuiB, Ha piUHi KO>KHO', aIlMiHiCTpaHIBI-IO'r" 0 IIHllili .llif allMilliCTpaTI1BHIIH cyn, HKflil

BXO IIrb

110

CllCTeMII

allMiHicTpaTlHlIlO',

IOpllClHlKUi'j,

KaBa, JlbOl-l, Haqna, 6,\1'131-111, TlO nOli, U Io:Op, M' 5lCO, p1l6(\,

LleMel-lT, }Io:IHli TBapIIHI'I, wKip3, JlepeBflHa, CMaparJl, IMIlOpT:

OlIOJllOllaI-lO'r'

MalllflHl1 Ta

Mexal-li3MH, eJleKTpoHiKa,

TpaliCnopllli

Ha .lli'r" nOCanOBI1X oci6 Ta .llep}KaI3HIIX opnll-lil3 lIa Tepfrropi'i allMillicTpalllnl-fO'j

MeTall\l, OBo'li, TeKCHIJlbHi Bflpo6f1, nanip, np01l0BOJlbCTBO, nJl3CTMaCI1, H3ii133lKJIIIBiwi napnlepw CWA, HiMe l l'lflHa, 5lnoHi5l,

OllHI-IIIUi.

HiJlepJlallml, lCn3l1i5l, EK13a1l0p, Wseuill, BellflKo6pwraHill.

.llepiKaBI-IOfO panolo. OCI-IOBHOtO (I)YI-IKUifIO LlJIX CyLliB f pOJrMl.ll cnpaR no cKaprax

KpiM

BlllllCHal3e el-l11X

rpOMa}lCbKH"

nOBipeHllx.

CYJIOBIIX

nOBipeHi

opraHiB

B KOllyM6i-r'

M<lIOTb CBO'r'M

3aBJlaHI-IllM

Jlie

1aco6u, <DpaHllill,

il-lCTHryl

KOI-ITpOllfOl3anl

TeMa II. nAPArBAH

PECnY6J1IKA nAPArBAH

BHKOHaHI-Ill 1aKOI-I0 ascTBa, ni.ll3C1KOI-II-IHX 1I0pMaTl-IBI-IIIX aKTiB Ta CYJlOBHX pilUeHb, nOBipeHi npH1HayafOTbCl1 npe111neHToM 3a nOLlaHlillM reHepallbllOI'O npoKypopa.

4.llIwi !lalli I powoBa OJlfll-ifIUll: KOllyM6iilcbKe neco=IOO ueHTaBO.

)J.ep)fWBa

OlpiuiHlla MOBa: icnaHCbKa, 4aCTO B}KflBaHbCll TaKOiK illniaHCbKa( 'li6'la)

y

nil3JleHHiii

AMepHui.

Me}KYf

3

6pa3HJli(lo,

60JliBiflO,

ApreWfIIHOIO,

MOBa. PeJlirill: KaTOJlfIKH - 95%, npoTecTaHTiB, iylle'iB - 5%.

I.reorpa$i4Hi .llaHi.

foCnO.llapCTBo: arpapl-lO-iHJlYCTpiallbHa Kpa'I'I-la,

TepHTOpil1: 406 752 KB. KM. HaCeJleHHll: 4 157000 CIOJl,

BBn/yoll, = 1290 .lloJlapiB CUJA. rarry3i

l-tapOnHoro

roCnOJlapCTBa:

CiJlbCbKe

rocnOJlapCTBO

-

3 HHX MeTHciB - 92%, iHJliaHuiB - 5%, cBponeHuiB, llnoHuiB - 3%.

26.1 %,

npoM HCllOBicTb - 28.7%, Topri Blll1, 06CJlyroByBaH H5l, nocepenH HUTBO - 25. I %,

fycToTa l-IaCelleHH5l: \0.2 YOJl.! KB, KM.

iHWi - 20.1%.

CTOJlHUll: ACyHCbOH.

3eMeJlbHi pecypcfL piJlJli - 3.9%, CaJlH i roPOJlH - 1.5%, naCOBHwa 足

HaH6iJlbWi MicTa: ACyHCbOH 608 000 (794000), CaH-JlopeHUo 124000,

16.9%, JliCH - 74.3%, iHWi - 3.4%. HaHBa}KJlI1Biwi pOellfll-IHi KyJlbTypll: KaBa, PflC,

JlaM6ape 84 ODD, <1>epHap.llO- .lle- Jla- Mopa 80 000, flyepTo-npe3iJleHTe 64 000 (

6aHaHH, l..lyKpoBa TpOCTl1Ha, KapTOnJlll, KaKao, TfOTlOH, JlbOH. TBapHHHHuTBO: BPX,

1 10000), nenpo -XyaH- Ka6allbCpO 37 000 (80 000).

BiBllapcTBo,

nTax iBHHl..lTBO,

KOHllPCTBO,

cBflHapcTBo.

P03BHHYTO

MopcbKe

<Di3~IKo-reorparpilIHiBiJlOMOCTi

Ta

CXi1l,Ha yaCTHHa Kpa'jHl1 3aHHllTa 6pa'111l1bebKoi0 BHCOYHHOfO BHCOTOfO

piCI KOBe pl16arrbCTBO, KOpfiCHi

KonarrlfHH:

Haqna,

10JlOTO,

cipKa,

ByriJlJl5l,

3arri30,

ypaH,

Ilepepo6Ha npOMHCJlOBicTb: BflllJlaBKa 1aJ1i3a, aBTOM06iJlbHa ( 360pKa aBTOM06iJliB iH03eMHHx MapOK), l..leMeHTHa, XiMiYHa, nepeBo06po6Ha, nanepOBa, TeKCTHJlbHa,

wKipllHa,

UYKpOBa,

M'l1CHa,

6J1H3bKO 400-700M. OCHoBHa 'laCTHHa IlaparBafO 3aHHllTa ni1ll3Ho-60IIOTUCTOfO, BKpHTOfO Jl iCOM

60KCHTH, HiKeJlb, nJl3Tl1Ha, Cillb, CMaparn.

HalpTonepep06Ha,

M icueBicTfO

fpaH

4aKO,

HaHBHllla TO'lKa

-

JleoH

I DOOM.

HaHBa}KllflBiwi piYKfI: naparBaH, IliJlKoMaHO, llapaHa. HaHBaiKJ1HBiLUe o3epo足 Inoa.

2.1CTOplt4Hi !laid:

BHpo6HHUTBO

- 3 HaHJlaBHiwl'IX YaciB 3aCeJleHa iHJliaHUlIMH;

naJIbMOBOro MaClla, BI1poWyBaHH5l piJlKHX nopo,l( AepeBHHH. WJlllXH CnOJlY4eHHlI

- 3 15 16p. - 11043TOK 3aBOlOB3HHSl flaparBa5l icnaHUlIMH;

)J.OB}KHHa 3alli3HHUi - 2620 KM.

- I 524-37pp. - cTBopeHHSl icnaHcbKo'i KOJlOHi'j 3 ueHTpOM y M. ACyHCbOH; 16-17CT.

)J.oB}KHHa woceHHHX WJlSlxiB - 107377 KM. HaHBa}KJlHBiwi

nopHI:

6yeHaBeHTYpa,

l;apaHKill'll,

nocrynoBe

BCTaHOBJleHHlI

52

Jlany

3

- 3 16cT. - IlaparBaH BXOAHB JlO CKJlany ienaHCbKoro Biue-KopOJliBCTBa

CaHTa-MapTa, nepy;

KapTareHa, TyMaKo,

rpeO!laJIbHOrO

Bl1KOPHCT3HHl1M npaui pa6iB;

BHYTpiwHi BOJlHi WJlllXH - MarJlalleHa, OpiHOKO,

53


- 3 1776p. - naparsall y cKJla.ni Biue-KOpOJli13CTBa fla-nJl3Ta; - 3 18p_ - nOCTyno13e nOlK13a13J1eHHR TopriBJli i peMeCJla; 181 I p. orOJlOWeHHR HeJane)f{I-IOCTi naparsa~_ BCTaHOBJleHH51 aBTopmapHoro npaBJliHHR nllKTaTopa <t>paHcia; - I 864-70p. - naparBailcbKa BiHHa_ BTpaTa 1/2 KOJlHWHboYTepHTopi'i; - 19cT. - nOCHJleH HH POJl i aMepl·1KaHcbKoro Ta aHrJli HCbKoro KaniTany B eKoHoMiui ep)l(aBH; - 1932-35pp. - BiHHa naparsa~ 3 GOJliBi(~; - 1939-45pp. - naparBaH OrOJlOCHB HeHTpaniTeT y npyriH CBiTOBiH BiHHi,ane QJaKTWIHO nillTpl1My13aB QJ3UHICTCbKI-IH 6J10K. niCJlR 33KiwleHHR BiHHH HallaB npHTyJloK 6araTbOM QJaWHCTaM; - 1954p. - BCTaHOBJleHH51 BiilcbKOBo·llllllnaTypH. 3.<I>opMa tleplKaBI1 npe31l1l,eHTCbKa pecny6JliKa, yHiTapHHH yCTpiH. nOniJI51ETbCll Ha 17 tlenapTaMeHTiB Ta CTOJlHLIHHH llenapTaMeHT. BI-IKOHaB'Ia BJlatla KOHCTHTyuili naparBalo nepen6a'lac p03llonin .nep)f{aBHo·i BJlallH Ha TpH ranyJi: 3aKoHolla134Y, BHKOHaBLIY i cy.nOBy. AJle, B nep)l(aBi cnocTepiraETbcR nOMiHyBaHHlI BHKoHaB'loY BJlanH, T04Hiwe Ti maBH - npe3HlleHTa, 13 ynpaBniHHi .nep)f{aBO~ Ta 3niHCHeilHi .nep)f{aBHoY nOJliTHKH. rnaBO~ .nep)f{aBH i BHKOHa13 l lO'i BnanH C npe311neHT, 5lKl1H 06Hpa£TbCli BceHapo.nHHMH npllMHMH BH60paMH, CTpOKOM Ha 5 pOKiB. npe3l1neHTOM MO)l(e CTaTH yp0tl)/(eHHH rpoMa.nlllil1H naparBa~, lIKHH llOCH 40-pil.fHOrO BiKy, xapaKTepH3ycrbcli 6e3,lJ.OraHHO~ penyTaui£lo, cnoBi,lJ.ye pHMO-KaTOJlHUbKy Bipy. KOHCTHryuili He nepe.n6a4ac yTBopeHHR nOCTa Biue-npe31-1,lJ.eHTa. Y BHna,lJ.KY ,lJ.OCTpOKOBoro npHnHHeHH51 nOBHOBa)l(eHb .ni~401'0 Ilpe3H.neHTa BHaCni,lJ.OK XBop06H, CMepTi, He.ni€3,lJ.aTHOCTi, BinCTaBKH napJlaMeHT npH3Ha'13C BHKOHY~40ro 060B'1I3KH np 3H,lJ. HTa. 51KIUO ,lJ.0 3aKiH4eHHlI TepMiHy, Ha lIKHH 6y13 06paHHH npe3HlleHT 3anHWHJlOCb He 6inbwe 3 pOKi13. BHKOHYI04~IH 06013 '1I3KH rnaBl1

.LlCr)KaBII 11l1llCiliOC npc311LlellTcbKi (/IYIiKlli'l no J3KiH'ICHIIH 5-pi'IHOI"O TCpMil-iy. Y ulman"y, KOJlII 110 '13Kill'lellll51 CTpu"y. Iia IlKllfi 6yu 06pal-li'IH npeJHllCIIT, JaJlULUHJlOCb GiJlblUe 3 pOKiB. napJlal\.lell r npOT51rOM 3 MicHUiB 1111111 LlOCTPOI\OBOro npllllHlleHIIR IIUBIIOB<DKCllh OroJlOlllYC rUI60pil HOlmru npe'HlaeHT3, R KIIH 06ltpaCTbCll Ha nepion'lal)', ULO lC1JIIHUIIBCllllO JaKill'!\"HH51 5-pi'IIIUro TepMiHy. npeJULlel-IT 3niHcH~£ HacTynHi (IJYIIKlli'I': - 6epe Y4aCTb y 3aKoHollaB4oMY npoueci; - Bll1Halfaf CTpyKTypy i QJyHKUi"i opraHiB ueHTpaJlhl-lO'i BJlal1.1I: - npwHlalfac 1111 lIocanH i JBinbHR("3 nOCaD,H ~liHiCTpiu: - nplr3Ha'13f 'lJlelli13 nep)/(auHo'i panH: - IIpmH3'1aE: peKTopa HauioHanbl-loro yHiBepclITeTy, rnaBy HilllioHanbHoro 6all"y. rOJloBY HallioHanbllO'i eKoHoMi'IHo"i pa.[J.I·I; - £ BE:PXOBHI'IM rOJlOBHOKOMaHnYB3 ' leM J6pOHHI1X Clln; - npUCBO~E: BiHCbKOBi 3uaHHlI Bill neHTel-laHT3 LlO nOJlKOBHIIKa; 3a 3rO,lJ.010 napJlaMewry npI1CBO~C 3BaHHlI BHlUe nOJlK013HI1Ka: - 3a lrOllOIO napJl3Mel-rry np1131-1a ' 13 11I1nJlOMaTWIIIUX npencTaBI,ulKiB Ta CYDJliB BepxoBHoro cyny; - J3 Jrono~ BepxoBllOro cylly npllJHaLlaf cy.nniu HH)/('leCTOHIlHIX cYlli13; - 33 noron)l(eHHllM 3 nep)l(aBHOIO pallO~ Ta 3a 3rO,lJ.010 napJl3MeHTy npl-lJ113'laE: lIa nocaLlY MiHicTpa IOCTllui'i-rCllepanbHoro npoKypopa. KpiM Uboro, npe311nCHT, y BunanKy 10BHiwHbO"l l-Ie6e neKl1 a60 13HyTpiwHbO'i KpinH BnpaBi 13BO.n~ITH CTaH 06norl-l, lIKHH nepen6a4ac THMLlaCOBe npHnHHeHHlI peani3aui'i )leRKHX npaB Ta cB060ll rpOMallllH; npo TaKe piweHHlI npe3HlleHT 306013 '1I3aHl-fH nOBinOMI-lTI1 napn3MeHT npOTHrOM 5 llHiB. Cepell OC06J1HBI-lX n013H0133lKeHb npe31-l.neHTa, Heo6xinHo BHllinHTI1 npa130 "eKneciacTH4Horo naTpOHaTy", liKe HOMy 6yJlO H3naHO Jri.nHO 3 nOMORneHi 'T~ Mi)/( napar13afM i C13llTI1M npeCTonOM ( BaTI-lKaHOM) i OllJopMJlel-lO KOHKopllaTOM. BillllOBinHO LlO ui6 aOMOBJleHOCTi npe3~HleHT naparBalO niD,TpIIMyC, B TOMy 4HCJli MaTepianbHO, QJyHKUioHyB3HHR KaTOJIHUbKO"l uepKBI1 IIa TCpHTOpi"l naparsalO, B3aMiH Lioro B3nlKaH npl-t"lHa4aC nOCaL\OBHX oci6 nyxoBeHcTBa 3a nOllaHHlIM npe3H.lleHTa. IcTopl1l.fHO CKnanOCll, 1U0 KaH,lJ.HnaTypH, 3anponOfIOBaHi npe3HnCHTOM MaH)f{e 3aB)/( 11 npll3t13 LlalOTbCll Ha nocailH. Opral-laMH 13HKOHaBl.fo·i BnallH TaKO)l( f Ka6iHeT MiHicTpiB Ta .nep)l(aBHa pa,lJ.a. Ao cKnany Ka6iHery BXOnllTb npH3Hal.feHi npe3H.neHTOM MiHicTpH, lIKi 04DJI~~Tb MiHicTepCTBa. KiJlbKiCTb MiHi TepCTB He 06Me)/(Y€TbC51, ane KOHCTHryuiR BKa3yc Ha Te, IUD KinbKicTb MiHiCTepCTB He nOBHHHa 6yTH MeHwe n'llTiI. Aep)f{a13Ha palla C llOpa.nl.fI-lM opraHoM, lIKI1H ,lJ.ic npH npe3HlleHToBi. Ao CKna,lJ.y .nep)/(aBHo·i pa,lJ.1-l 13XO,lJ.lITb 'IneHH Ka6iHery MIHICTpiB, peKTop HauioHanbHoro yHi13epCltTeTy, apXiCnl1CKOn ACYHCbOHCbKl1H ( ronOBHa nocaAOBa

54

55

- lIallpHKiliLli 16 CT. - cTRopeHo Bille-I y6cpmlTopcrBo napamal1, 0 CKJlaD,y HKoro BX01l,llJlH cYLlacHI naparBa~l, Yp maH, AprellTHH3 Ta 'HICT"OBO 50JJiBiH i 5pa311JliH; J 1620p. Ha TepllTopi'l B iue-ry6ep lIaTopcma cTBopell1 .nBa ry6epHaTopCTBa: 6yelloc-AHpec i naparsan; - 17-18p. - IIcpioD, 60pOTb61-' 3a BJl3D,y Mi)f{ D,YXOBI-IlIMIl cBiTCbKllM H QJeOnanaM 11; 1607-1 768pp. - 6iJlbWa 'laCTlIHa n3parBalo OmlHIIJl3Cb niD, BJlanOiO - 3 1768p. - BOJlO IHHR

'3/ITiB nepeXOnHTb y BJlaCHiCTb icnaHCbKo'l

KOPO~II'I;


oco6a IW10llllllbKO',' uelW'11! B napill'Ba'l) , 110 OJllIO~I) l3incTaBui

Bin

(llllOry.

aBiaui'I',

CillhchKorocnonapchKi

oprallilillli'"

no

ToproBllx opraHilauii'i

la Onlll!

npaui131H1KiB,

apMi'f,

CTaHHi

n'lll h

1I

0

)lB3 HOMy

SlKi

'llleH

l3in

eH, SlKIIH npencTaB 51

1111 HiR

nOBIIHlli

6 Til

Ilalliollallhllilii KOIII pee 306013' Sl3all II II 06rOI30pll'1l1 '~aKonollonpoeKnl.

C'lapllIO Iy o(IJiuepy y

'lllCHlt,

npcnCTaBllSl 10Th npOI\HICJIOBII\

illTepeCII lIai'iMaHllx 06paHi

HalBaHllMl1

'mnponoHoBaHi npellilleliToM fin 'ICproRiH ceci'i, IJlOLlO

TaKllX

1aKollonpoeKTiB

[Jill.

'lac

Y BI1naJlKY HCnplll1lllH 'Sl piw HlIlI

'leprOBOY

ceciY

npe111 CHT

yllpaui

[JPOllOBlKIITII TepMiH ceci'l, a60 CKJIIIKaTH nap laMelrr Hn 1l0'lJ'ICprony cecilO. npe31llleHT BOIlOllir npaBoM BiLlKllaWIJlbHOrO BCTO Ha npllilHllTi napJlaMeHToM

'2r

rolloeilJ KO)l{HO'I '3 na.nCIT KOllrpecy. Y lJllnaLlKY, Kom1

oprallilauillMH, Ilpll1Ha'iac Ha nOcaRiI lI11CHiB pam,j npe'311 CIIT naparBaJo, )],0

'InKOHIt , liKe nOllHCThC5I

KOMneTcHui', pallll lIaJIC)I{lITh 06rOBopeHH5I 3aKoHonpoeKTiB, 3anpOnOHOBJHIIX npelll11eHToM. Mi)f(lIapOnHo', nOJliTlIKH. a TaKO)l{ KaHlllI al iR. lanpOnOHOl3allllX Ha

3<tKOHOlipOeK'f npJIi'illllnti'i OJlHi 10 naJiaTOIO RillXIIJ15l{'TbCSl iHUJOIO naJiaTOIO. BiH

nocallY Mi HiCTpa IOcTl1Ui'i.

nOBTopHoro nplIHH5ITTli Horo nallaTOIO 2/3 rOllociB, BiH MOlKe 6)'1'11 Bi.uXlIllcHIli'i m1we 2/3 rOllociB iHIUO'1 nallan1. Y pa1i Horo HeBi XHllellHll, a60 3aJII1UleHHll 6n

3aKOIIOllaBl.Ja BJlalla

3aKoHo aBlia

Blla)la

nOBepTafTbCli Ha 1l0naTKOBC 06ronopCHHll lI0 naJlaTH, UlO Horo npHi'ifllllla. Y pa3i

3 ii'iCHIO(ThCSl

!I.BOriallaTHHM

KOHrpeCOM. llKHi'i CKlla11aCTbCSl il ceHaTy Ta nallaTII npe

IlauioHallbHlI1\I

TaBHI1KiB.)],0 CKlla y

p03rllllny

3 Micl1IliB illWOIO nallaTOIO, 3aKoHOnpOeKT BRnlKaCTbC5I

npoTllrOM

npIIHHHTHM i nepenafTbCll LlJlll ni.1l,nl1CallHll npt:31111eHT)'.

ceHaTy BXO)lllTb MilliMyM '0 ceHaTOpil3, a tIO CKllallY nallanl npe11CTaBHIIKiB - 60

CYJlOB3 BJl3Jlll

npe)lCTaBHI,tKiB. Ha BH opax 1988 pOKy 110 ceHary 6YllO 06paHo 36 cellaTopiB Ta

CynoBa

CHCTeMa

flapamalo

CKf1alLaCTbCll

l3epxol3Horo

1

cy.1l,Y,

21 3acrynHIIKiB ceHaTopa. a 110 CKlla y nallan1 npe11CTaBHHKiB - 72 npe CTaBHIIKa

anellSluit1HHX cyniB, cYLliB ncpwo'l iHCTaHui'l, M~IPOBI1X cyniB , a TaKO>1( BilichKOBHX

Ta 42 3a rynHIIKa npencTaBHIIKa. 3acTymll-iKH celiaTopiB Ta npencTaBHI1KiB o6HpalOThCll 3 MeTOIO 3aMiHH Ha nocani 06paHllx ceHaTopiB Ta npeJ1CTaBHHKiB y

cYlliB. )],0 CKlla.uy BepXORHoro cyny BXOnHTb 5 CYA.lliB, SlKi nplHHa'lalOTbCli npe3H.1I,eHTOM 3a 3rOllOlO ceHary. CYA.llCIO BepxoBHoro cyny MOlKe CTaTH

BHnanKy nocTpoKoBoro npHnHHeHHll nOBHOBa)l{el1b oCTaHllix. 0611nBi nallaTl1 3acin31OTb UlopiLJHO 3 1 KBinlll no 20 rpyllHll, npe3HncHT BnpaBi nponoB)I{yBaTl1 peryllllpHi ceci', napllaMeHry, a TaKOlK HallilleHHH npaBoM CKlll1KaTH cneuiUllbHi eHaTopoM Ta ceci'l 3a Me)l{aMH nepioll.Y, B~13Ha4eHoro llllll peryJlllpllHX ceciH,

ypo.ulKeHl1H rpoManllHIIH flaparBalO, 51KI1H 1l0Clir 35-pi'IHoro BiKy, {' .uOKTOpOM npaBa, BOlloni{' CTa)f(CM p060TH n npaBoBiH rallY3i Ta KOPI1CTYfTbC5I 6e311oraHHolO penyTauioo. 3aBnaHHSlM IfaiioHUlo'l cynoBoY llaHKI1 {' KOHTpOllb 1a HHlK4eCTOllUlIIMH

npe.1l,CTaBHHKoM MO)l{e CTaTH YPolllKelHIH rpOMa.1l,llHHH naparaalo, llKHH He 3aHMac

cynaMH,

nOca.1l,y BiHChKOBOCllY)l{60BUll Ta He BOJlOnic .1I,yXOBHHM caHOM. BiKOBHH ueH3 Mil 3aHHllTTli nocallH npe)lCTaBHIIKa 25 pOKiB, ceHaTopa - 40 pOKiB. 411eHII 060x nallaT

KOHcnlTyuiHHo'i IOpHCD.HKUi'I, BepXOBHI1H cy.u BnpaBi BH3HaTH HeKoHcTHTyuiHHI1M

BllpiweHlIll

cnopiB

IOpHcnHKuiY

iHcTaHui'l y UIIBiJlbHItX, KpHMiHallbHHX, a.uMiHiCTpaTHBHHx Ta TPY.1l,OOHX cnpaBax.

- nac 3rony Ha BHnilleHHlI nep)l{aBI1HX Kpe.1l,HTiB, BCTaHOBlleHlIlI CHCTeM~1 onO.1l,a KyBaHHll ; - npHHMac 610.11,)1{ T; - paTH<I>iKy{' Mi)l{HapO Hi yronH; - orollowy{' aMHicTilO. HauioHallbHHH KOHrpec yTBOplOC nocTlI1HY KOMICllO, .11,0 cKlla.uy HKO'I BXO.uHTb

6

ceHaTopiB Ta 12 npe.ucTaBHHKiB, HKi 06HpalOTbc5I 'llleHaMl1 KOlKHO'l3

nallaT. nocTiHHa KOMiciH nOKllHKaHa rapaHryBaTII BHKOHaHHll KOHcTlnyui'i Ta 3aKOHiB

y Mi)l{ceciHHHH

nepio.u, a TaKOlK 3060B'1l3aHa B4aCHO CKllHKant napJlaMeHT

Ha lleproBy cecilO, BHKoHyBaTH iHWi nOBHOBa)l(eHHll, BH3HaLJeHi KOHCTHTyuiclO.

56

1nlHCHIOIOTb

neperlllln

aKT,

3.11,iHCHellHSl

nocaAi npe3H.1I,eHTa . nepe06paHHll 411eHiB napllaMeHry Ha HacrynHHH Tep 1iH He 3a60pOHeHO.

cynH

HOpMaTI1BHHH

cy.1l,aMH,

aKOH 6ynb-51Kllil npe3 HnelfTa.

<I:>YIIKUi'l HauioHallbHoro KOHrpecy: - npHHHllTTlI, 3MIHa, Bi.1l,MiHa 3aKOHiB;

nimaKoHHIIH

Mi)l{

06HpalOTbcli CTpOKOM Ha 5 pOKiB, lIKi 36iralOTbCll 3 TepMiHaMII nepe6yBaHHH Ha

AnelllluiHHi

LJH

UlOnO

BKllI04alO4H

nOCTaHOB

Cy.1l,iB

aKnl

nepwo'i

CYlllt nepwoY iHCTaHUi'i p03fJlllllalOTb y nepwiH iHcTaHui', cnpaBII y BI13Ha4eHI'IX rallY3 II X, 4. IHWi JlaHi

fpowoBa onHHHUll: ryapaHi= 100 ueHTiMO.

O<l>iuiHHa MOBa: icnaHcbKa. 4acTo BlKHl3aCTbCli TaKO)l{ ryapaHi.

Pellirill: KaTOllHK~1 - 97%, npoTecTaHnl - 3%.

focno.uapcTBo: arpapHa Kpa路IHa.

BBnI 4011. = 1340 nOll. CWA.

fally3i

Hap0.1l,HOrO

rocnonapcTBa:

CillbcbKe

rocno.uapcTBo

-

31.4%,

npoMHcllOBicTb- 23.7%, TopriBllll, 06cllyroBynaHHll, nocepe.uHlfuTBO - 30.2%, iHWi - 14.7%. 3eMellbHi pecypcH: piJlllll - 2.5%, Ca.1l,H i roPO.uH - 0.4%, naCOBHUla - 38%, llicH - 51,3%, iHlIJi - 7.8%. POCJlHHH~tUTBO: MaHioKa, LlyKpoRa TpocTHHa, llbOH,

57


'1ali, Kyli, pyma. C05l, IIWeHIII~51, pll • ropox, 1101'1011, Oa1l3111I, apaxic, UilTpyCOBi. P03BHHYTO JliCOBe rocno apCTBO. TI3:lPIIIIIIIIIlTI30: BPX, CBllllapCTBO, BiB'13pCTBO, KOllllpCTBO. llepep06H3 IIpOM IICJlOBicTb: wKipllHa • llylipOB3. ~1·llCII3. 11.1 OJlO 'II 13. .IlepeBo06p06H3, TeIiCTIIJlblla, BI1p06HI',IlTBO lleMeHTy, POCJlllHHOro M3CJl3. TpaHcnopT )loB)f{IIHa 3aJTi3111111i - 497 "M. )loB)f{lIl1a wocellmlx UJJllIxil3 - II 320 I'M, 3 1111.>: 3 TRcpnml nO"pI1TT5IM ­ 20941iM. HaHBa)f{mtBiwi BHy1'pillJHi BO.llHi WJllIXI1: llapama~1. Ilapalla. M i)f{HapoD.H 11 H 3cponopT: ACyHCbOH. TopriBJlll. EKcnopr JlbOH, POCJlI1HHe MaCJlO, .IlepeBI1Ha, 1'I01'IOH, WKip3, M'lICO. IMnopT: naJTI1BHO-MaCTI1JlbHi Ma1'epiaJlI1, MawllHl1 Ta MeXaHi3MI1, 1'palicnopTHi 3ac0611, npOLlOBOJlbC1'80, MeTaJTI1, npo yKTl1 XiMi'IHO'I npOM IICJlOBOC1'i. HaHBa)f{JIHBiwi napTllepw Ap HHIHa, E>pa3I1nill. HiMe'l'lIl1la, CWA, H iLlepJlaH.IlH, ~ nOH ill, BeJll1K06pl1TaH ill, YpyrBaf'l, ITaJT ill, W BeH 1l3pill.

)lep)f{aBa y lliBLleHHiH AMepHui. Me)f{Y€ 3 EKBaAopOM, KOJlyM6ioo, E>pa3HJliClO, E>OJliBiClO, 411J1i. I.fcorpacjli"'Hi l:'aHi Tepl1TOpill: I 285 216 KB. KM. HaCeJleHHlI: 22454 000 'IOJl. 3 HHX iH.IliaHuiB - 46%, MeTHciB - 39%, €BpOneHcbKoro nOXO.ll)f{eHHlI ­ 15%. ryCToTa HaCeJleHHll: 17.5 YOJl. IKB. KM. C1'OJlHUll: J1iMa. HaH6iJlbWi MicTa: J1iMa 5 008 000 ( 6 414 000), ApeKina 592 000 ( 634 000), KaJTbliO 515 000, TpyxiJlbO 491 000 ( 532 000), 4iKJIaHO 395 000 ( 426 000), IlblOipa 297 000 ( 324 000), KyCKO 255 000 ( 275 000), 4iM601'e 253 000 ( 297 000), IKi1'OC 248000 ( 269000). <Di3HKo-reorpa<f>iYHi .IlaHi

MaibKe nonOBllllY 'repilTopi'i Aep)f(aBH laliMalOTb ripCbKII MaOllHI AllAH Ta ripCbKi 110JII-111I1 i nJlocKorip·ll. Ha '3axiLl Bill AHLliB Y paliolli yloepe)f{)f{ll THXOro oKeaHy 3I1a.\0,11HTbCll Bylb"a cMyra nyCTeJli, Ha cxolli - ripcbK3 MicueBicTI, nepexon~lTb y piBllltHY, 1110 HaJTe)f{IITb 110 6aceHHy piKl1 AM3l0HKI'I, BKpl-ITY Tponi'IIIOIO pOCJIIIHllic1'IO. HaliBI1wa TO'IKa - fy3cKapali 676811.1. HaHB3)f\Jll-lBiwi piYKH: YK311J1i, MapaHboli. AM310HKa, IlYT3M3lio, Hano, Ilypyc. Ilafin3)f{JH1Biwe olepo: Ti1'iK3K3. 2.IcTOpwllli .IlaHi - I non. I HIC. AO H.e. - BI1HIIKHeHHll BenltKoro nJleMiHHoro 06'€nH<'HIHlI ( YaBill) Ha 1'epll1'opi'i Cy'13cHOro Ilepy; 15-16c1'. - iCHyBaJla nep)f{aBa iliKiB TyallTiliayHy. lIKa BKJllO'IaJTa liO ce6e CYY3CHi Ilepy, EKBaLlop, 6oJliBil{). ApreHTI1HY, 411J1i; - 1 1526p. - nepUJi icnaHCbKi eKcneLlllui·i. 1l0'I3TOK JaBOI{)BaHHlI llCP)f\3BI-l iHKin icnaHUliMI-l; - 3 1540p. - nOCTynone BCTaHOBJleHHH <f>eOllaJlbH~tX Bi.llllOCl-ll1. [3Jlalla KopOJliBCTBa IcnaHili nepe.llaf 3eMJli Ilepy icnaHCbKllM (peOnamIM; - 1542p. - CTBopelHlll icnaHCbKoro Biue-KOpoJliBCTBa Ilepy, liKe nKJ1IO'laJTO LlO CBoro CKJlaLlY cy4acHi Ilepy, EKB31l0P, BeliecyeJIY, Ko YM6i10, 4HJli, ApreHHIHY, E>OJliBilO, naparaaH, Ypyraali; 1545p. - c1'Bopell3 nepwa MaHyepaKTypa 'j Bl1p06H~tUTBa BOBIH!. Bi.llKPI1TO lIepwy KOnaJTbHIO, 13 llKiH Blll106YBaJII'1 cpi6Jl0; - 17-18cT. - aKHIBHe JpOCT<lHHll ripHI-lYOl106YB~IO'i npOMI1CJlOBOC1'i; - KiH.16cT. - C1'BopeHHlI epeOLlaJTbHHX JeMJleBOJlo.niHb J BHKoplfC1'aHHllM npalli pa6iB; - 1718p. -BinOKpeMJleHHll Bill Ilepy HOBOi' fpaHa.ll11 ( KOJlYM6i'i i BeHecyeJlH). - 1739p. - Bi.llOKpeMJleHHll Bin. Ilepy EKBallopa; - 1776p. - BinOKpeMJleHHll Bill Ilepy ApreHTI1HI1, E>OJliBi'i, llaparnalO, YpyrB310 i cTBopeHH~ Ha 'ix n:p~tTopi'i Biue-KOpOJliBCTBa J1a-IlJl3Ta. - 1798p. - BC1'aHOBJleHHll aB1'oHoMi'i 13 411J1i; - 1780-83p. - eJlllHCbKa BiHH3 ni.ll KepiBHI1UTBOM TynaK3 AMapy; - 1821 p. - Ilepy nporOJlOWeHO He3aJTe)f{HOIO pecny6J1iKolO; - 1822p. - IlPl1HHllTa nepwa KOHCTHTyuill, llKa BillMiHHJla Cna.ll,KOBi npHBine'i i BCTaHOBHJla OCHOBHi npaBa i CB060.ll,H; - 1825p. - Bi.llOKpeMJleHHlI BepxHfro nepy i )'TBopeHHll Ha HOro TepH1'opii' pecny6JliKH E>OJliBill; - I 835-39pp, - )'TBopeHHll E>OJliBiHcbKo-llepyaHcbKo'i KOH<f>e.llepaui'i; - 1854p. - Bi.llMiHa pa6CTBa; - 1864-66pp, 1879-83 pp. - Tl1xooKeaHcbKi BiHHH, BTpaTa TepHTopi'j 60raTo'i npHpO.llHI1MI1 pecypcaMH.

58

59

TCMa 12.nEPY

PECnYIiJ1IKA nEPY


- nep.lloJI.20CT. - Ilcpy no I panlUIO II eKOHO 1ill Hy 3aJlC)l(lIiCTb oin AlirITi"i: - 1968p. - BCTaHOBJleHllR BJla II BiHChKOBoro ypRLly.

3.<J>OPM3 Llep"'3SI1 Ilpe3uneHTCbKa

IlapJlal\lCIf r 1a)/(aLlaTII TaKHH

pccny6JliKa,

yHiTapllltH

OIt~lara, It

Ilnpuui

1BiTy

~1I111CTpa

KOild/orO

a60

uiJloro

Knliilll'Ty npa HacJlillKli poGanl ( lUOllO 3BiTy OCTaHHboro, napJlaMellT MO)/(e

yCTpiH.

lloniJlR "TbCR

Ha

24

nenapTaMeHTl1Ta 1 KOHCTHTyuiHHy npoBiHuilO.

31liT

lie GiJlbUle 3

pa1iB '3a

nepiotJ,

ncpe6yBaHHll IlilO'loro

npc111LlelHa Ha Iloca i). BllCJlOBJleHHR napJlaMeHTOM BOTyMy Hl: oBipll npeM' ep­ MilliCTpy THHe 3a co6010 BitJ,CHIBKY uiJloro Ka6iHeTy. U,iKallIlM C TOH (l)aKT, LUO HallllacTiwe npeM'cp-MiHiCTp "3aHMaC TaKO)/(

BIIKolf3n43 nJl3n3

fJlaB 10 nep)/(aBI1 i BI1KoHaB ' 10'j BJla.nu E: npe1~tllellT, lIKHIl 06l1pa€TbOI WJlRXOM BceHapollHHx npRMItX B1160piB, TepMiHO 1 Ha 5 pOKiB. Pa10M 3

nocaLlY MiHic-rpa eKollo~,iKl·t, a60 noca y iHUIoro MilliCTpa (HanpllKJla

'liHiCTpa

1aKopIloHHIIX cnpaB).

npe11111ellTOM 06HpalOTbCR LlBa Biue-np 111.neHTU. llepe06paHHR rJlaB11 .nep)/(aBH lIa

Ja"oHollas<,a UJIlllta

nOBTopllHH TepMili He .nonycKaCTbCR. Ilpc3~tlleliTOM MO)/(C CTaTII rpOMa RHllH nepy, lIKUH .nOCH 35-pi l llloro BiKy.

3aKollonaBLIa BJlana B nepy 3IlIHCHIOCTbCll LlBOnaJIaTHIIM KOI-lrpeCOM, 51KlIH

CKJlana€ThCR

'j

ceHaTy 1'3 naJlaTH

5

npetJ,cTaBHHKiB.

4 lellll

o6ox

naJlaT

<f>yHKui'i npe31lLleHTa:

0611palOTbcli TCpMiHOM Ha

- 6epe YllaCTb B 3aKOHOnall4 My npoueci;

16ira€TbCR 3 TepMiHOM nepe6yB3HHR Ha noca i npe31lIleHT<1. CeHaTopOM MO)/(e

- nillnHcyE: i npoMyJlbry€ npHHHllTi napJlaMeHTO~l 3aKOHIt;

CTant rpOMatJ,lIHHH nepy, lIKmlY BHnOBHHJlOCH 35 pOKiB. a npetJ,cTaul-1I1KOM ­

- 1a

rpOMatJ,R H1·11 I nepy, RKOMy U~1fI0BHI1JIOCH 25 pOKiB. He nepen6a43fl bCll 3a60pOH

0pY4eHllllM napJlaMeHTy BnpaBi Bl111aBanl LleKpeTII, RKi MalOTb CHJlY

pOKiB. TepMiH nepe6yBaHHlI KOHrpecMeHiB Ha nocatJ,i

LUO 0 nepe06p3HHlI KOllrpeCMCHiB Ha HacTynHl1H CTpOK. - B eKcTpaop ~llIapHflx BHnanKax npe3HlleHT BnpaBi BI111aBaTiI neKpeTH B eKoHoMi'IHiH raJIY3i, 3 HacTynllHM nOBi.nOMJleHHlIM npo 'ix npHHHRTTR napJlaMeHTy: - ynpaBJlll€ 3araJlbHOnep)/(aBIIHMH qJiHaHCaMH;

4J1eH~1

npenCTaBHlll!Tua.

KOHrpecy CeHaTopll

OOHpaKlTbCR

33

06HpatOTbCR

Bin

IICTeMOtO KOII<HO'j

f1pOllopuiHHoro 3JIMIHICTpanIBHo­

Tepl-ITopiaJlbHO'j OtJ,lllIlIUi. 4JleHII naJIaTH npencTaBHI1KiB 06HpalOTbcli 3a CHCTeMOIO

- BHpiwye nHTaHHll npo HaLlallHlI Llep)/(aUHHX 1aHMiB Ta n03HK;

nponopuiHHoro npencTaBHIIUTBa,"3 ypaxyBaHHRM KiJlbKOCTi H3CeJleHHH B KO)/(HOMY

- npH3Ha4aE: Ta 3BiJlbHlI€ MiHicTpiB Ta iHWHX 'IJleHiB ypllllY;

3 periOHiB. Bin KO)/(HOrO "3 nenapTaMeHTiB [lOBI1IiHO 6ynl 06paHO He MeHwe

- € BepXOBH~IM rOJlOBHOKOMaHnYBaLleM 36pOHHI1X CHJI;

OIlHoro npeLlCTaBHI1Ka.

- y pa3i BiHCbKOBO'i 3arp031'! Ta B illWHX HatJ,3BH4aHHllX B~lIlatJ,Kax MaE: npaBO BBOtJ,HTH CTaH 06IlorH Ta HatJ,3BH'laHHHH CTaH.

KOHrpec CKJ1I'IKaCTbCli IlBiLli lIa piK: 3

KOHCTHTyuili HatJ,iIlllE: npe1UneHTa npaBOM p03nycKy HH)/(HbO'i naJIaTH napIlaMeHTy

y

BHnatJ,KY,

KOJIH

Ull

naJIaTa

npOTlirOM

27

JIHI1l111 no 15 rpynHlI, Ta 1

CTpOKy

nOBI-IOBa)/(eHHR KOHrpecy: - npl1HMac, 3MiHlOf, BinMiHlIf 1aKOH~I;

nepe6yBaHHlI

npe3HtJ,eHTa Ha nocatJ,i TpH pa3H 3allBHIla BOTyM HeLlOBipH tJ,i1040MY ypll.!J,)'.

- Bnp3Bi 3tJ,iHcHloBanl TJlYMa4eHHll 3<1KOHiB;

He06xitJ,Ho 3a3Ha ' lliTH, LUO npe3HtJ,eHT B nepy € tJ,oMiHylO'IOIO lj>irypolO y 1tJ,iHCHeHHi tJ,ep)/(aBHo'j nOJliTHKU, Hi napJlaMeHT, Hi cytJ,OBa BJlatJ,a He BitJ,irpaE:

- 3tJ,iilcHIOC pan1lj>iKauitO Mi)/(HapOnHHx LloroBopiB;

HaCTiIlbKH

- tJ,ac 3rotJ,y Ha HanaHHilnep)/(aBHI'lx n03HK;

Ba)/(IlHBY

POIlb

U ynpaBJIiHHi

tJ,ep)/(aBOIO,

1

KBiTHR no 31 TpaBHlI.

lIK

npe311neHT,

- npHHMac 6IOLl)/(eT;

CepetJ,

lj>aKTOpiB, lIKi BH3Ha4alOTb TaKe CTaHOBHLUe npe3HtJ,eHTa, E: BI1LUe3ratJ,aHe npaBO

- oroIlowy€ aMHicTilO;

BHtJ,aHHlI HOpMaTI1BHHX aKTiB ( B 1'.4, B eKOHOMi4HiH 06IlaCTi), lIKi MalOTb CHJlY

- BnpaBi tJ,eJleryBaTH nOBHOBa)/(eHHlI LUOtJ,O npHHHlITTli 'j3KOHotJ,aBCTBa

3aKOHY; BitJ,HOCHa "cIla6KicTb" periOHiB 3a MaH)/(e nOBHo'i KOHueHTpaui'i BIlatJ,H B

rJlaBi tJ,ep)/(aBH.

pyKax UeHTpaJIbHHX opraHiB, LUO nitJ,noplltJ,KOBaHi npe3H.neHry.

KOHrpec TaKO)/( MaE: npaBO BHCJlOBJlIOBaTH BoryM HenOBipH yplltJ,y, a

OCHOBHHM opraHOM BHKOHaB40'i BJlatJ,H E: pa.na MiHicTpiB. ,ao CKIlaLlY pall.H BXOll.lITb npeM'€p-MiHicTp, MiHicTpH, lIKi 040JllOIOTb MiHicTepCTBa, lI.ie KiIlbKa raJIY3eBHX

Y cKIla.ni

ypliAY

TaKO)/( 3aCJlyxoByBaTl1 3BiTH npo HOro p060Ty, BI1CJlOBJleHHlI HetJ,OBipH ypliLlY Tl'lrHe

BincTaBKy

OCTaHHboro.

OLlHaK

LUOtJ,O

OCTaHHbo"i

npaBOM04HOCTi

MiHicTepc B ( eKOHOMiKH, OCBiTH, OXOPOHH 3.nOPOB'lI,

1aKoHOtJ,aB4HH opraH tJ,elUO 06Me)/(eHHH. U,e nOB'1I3aHO 3 THM, LUO Y BHnatJ,Ky KOJlI1

npOMHCIlOBOCTi i iH.), LIHCJlO lIKHX He nocTiHHe. Y 1986p. B cKJlall.i ypliLlY 6YIlO

naJIaTa npetJ,CTaBHHKiB TpH'1i 1a TepM iH nepe6YB3HHlI tJ,ilO'loro npe3HtJ,eHTa Ha

CTBopeHO MiHiCTepCTBO 060pOHH, liKe BKIlIO'IHJlO no CBoro CKJlatJ,y nonepeLlHi

nocatJ,i BHCJlOBHTb HeLJ,OBipy yplltJ,y, OCTaHHii1 BnpaBi p03nYCTHTH lllO naJIaT)'.

MiHicTepCTBa apMi"i, lj>JlOTy, nOBiTpllHHX CI1J1.

60

61


Kpi I lIbOro, [(OllrpCC BflpaHi CTBOPIOBClTIl T1IMLlaCooi cn i 'Ii "O~I i i', 1lJlll p01cniLlyoallllH 6YLlb-llKoro fllfTaHHH. liKe KOllrpec OB3)lmC 1l01pi6HIIM p01rMIHYTI1. ):LIlli

npe11ILlellT)'

2) fPOMU:\CbKi IloHipelli - IIplrllla LIt'Hi npe·HI!.leIiTOM nocallooi OC0611. Ha flKII)( flOI\JlClLleHO lUB~WlIlIll npe11CT<lRJIH nl il1TCpeCJoILlep)l{alUI.

IIplllllllllTR 1Mill no 1aKOHO aBCTBa. a TaKOiK LlJIll LleJlerynallllR flOBIIOBa}l(eHb

IUOLlO

IlPlll1HRTTR

3aKOIIO 3BCTBa

BIlMara TbCil

2/3

ronoc i B KO}l(1I0', 3 naJtaT.

fpO~la!LCbKC

3) ncp,'wolIHMII

BIIXOLlil'llI 3 Toro, WO npe311LleilT Iloci a€" OCHOBHe ~Iicue B ynpaBJliHHi Llep)l{aBOfO, laKOHOLlaBLJlI1I opraH He BOJlOLli€" 1113LJHIIM BflJll1BOM Ha <:\JopMyBallHR Llep)/(aBHoY nOJliTI1KH. 110npH Te, WO C~OPMaJtbIlO nepeLl6a 1leHO BemlKY KiJlI,KiCTb 1l0BHOBa)l{eHb WOLlO KOHTpOJllO "laLl BHKOHaB'lOIO BJlaLlOfO (il-lTepneJlllUi"LlO ypllIJ.y.

'I iH iCTt'PC1BO

-

oprall,

110

CKJlaLl

llKOro

IlXOILlITb

reHepaJlblHl1i npoKYpoP- lillicTp IOl:Tlllli', Ta nOllipel1i nepeLl BepXOBI1I1~1 CYLlOM. cyLla 111

paliolliB,

CYllUMl1

nepUlIlX

iHcTaHuiH,

Iia

rpOMaLlcbKl1X

nOBipeHIIX IICPCJl cy aMII nOKIlanCIlO ~)YIIKUilO laxHcTy iHTepcciB rpOMaLlill1, 4)

HauiollaJlblle

1l~16opiB

npaBsliHlIll

KlPIIC,D.HKUi',. RKHII CKJlalL3€ThCil 1

6

oci6

oprall

3IlMilliCTpaT11BHo',

nOKJlIIK3111·ln '3Iliiiclllona III HarM\)\ 33

MO)l{JlHBi Th BHCJlOBI1TH BOTyM HeIJ.OBipll ypll y, wo TllrHe BiLlcTaBKy OCTaHHbOrO

IHl60PLfHM npoueCOM B LlepiKalli. H 3BaFK3I0 111I Ha Te,

Ta iH. ), KOHrpec ~)aKTl11IHO 06~le)l{eH11H Y 3acTocyBaHHi U'1X 1l00HOBa,KeHb. TaK, y

He3CUleFKII01O Bill illWIIX rinOK BJlaIlI1 . CllaKTll'lIlO BOlla KOI1TPOJIIOCThCll opraHaMH

BltIlaLlKY, KOJlH KOHrpec Tplt'li 3a nepioLl nepe6YB3HHll Ha noca i npe311LleHTa

BIiKOHaBLIO')

BIICJlOBHTh HeLloBipy ypilLly, BiH ynpaBi P011l CTllTll 3aKOHOLlaBLIltH opraH.

Y CBOIO

4epry, He3aJte)l{HicTb npe3HLleHTa BiLlHOCHO KOHrpecy nOilCHIO TbCil HallBHicTio y Uboro,

CyLlOBy

Cl-ICTeMy

llK

y T.4, i ,D.Jlll yCyHellHll onOl1Iui',3 60Ky

Y

Kpl1MiHaJlbHO-npouecyaJlbHoMy

lUKOHO aIlCTBi.

y

cnpaBax

npo

l1aLlanbCR npaBO 3aTpHMyBaTl1 oci6 6e'j pil1Jl;;HlIll CY,D.y, npOBOLlI1TI1 CJliLl4i Lli'" He

peaJtbHO

"Ie

Ha

BI1KOPllCTOBYfOTb

OCllrl1eHlIll OJlaCHH ' uiJlell,

Bll1HanhCll

npe311lleHTa Bill nocaLll1 LlO 3aKiH'IeHHll TepMilly. BI1XOLlllLIH 3 BllweHaBeLlelioro,

UbOMY

06HpaITbCll

<jlOPMaJthHO

p03cJliLlYBaHHll 3JlOllllliin Ha.D.aCTbCll nepeBura opr3HaM 6e3neKI1 Ta nOJllUIl, llKi

npll

Llep)l{aBH

'1aCTO

BJlana

5-piLJIII1H TepMiH 6e3 npaB3 nepeLl6a LIeHO MO)l{JlHBOCTi yCyHynl

nepe06paHHll,

rJlaBa

OCTaliHi

CYllClBa

nOIliTH4Hl1X CHJI.

Hboro npaBa BI1LlaHHll LleKpeTiB 3 CHJlOIO 3aKoHy, np3Ba p03nycKy napJlaMellTa, KpiM

BJla H,

iHCTp Mel1T LlJIil

ULO

npell1LleHry HeMac nOTpe6H wyKaTl1 niLlTpHMKII B 3aKOliOLlaBLIOMY opraHi, WO i nOllCHIO€" Horo Bi,D.HOCHY He3aJte)l{HicTb Bill OCTaHHboro.

BiLlHOCllTbCil

.D.O

CHCTeMIi

B1'1 KOHallLf 0"

BSlanl1.

30KpeMa.

3ranaHI1M

opraHaM

caHKuioHOBaHi cynoM, TaKHH <:\Jan nepeTllOplO€ CY.D. y <jlopMaJlbl'IIIH opraH, llKI1H npl1HMa€ piweHHll, cnHp310 LIHCb Ha BHCHOIlKI1 1I0SIiueikbKHX

3.D.e6iJlbWOrO

Cy,D.OBa Bna,lla

opralliB, iliO OXOWlTb no CIICTeMH BHKOHaBLJO', BJla.D.11.

IlaHBHWolO CYLlOBOIO nallKOIO B Llep)l{aBi BHcrynaE: BepxoBHIIH cyLl. )],0 CKJlaLlY BepxoBHoro CYLlY BXO,D.HTb 12 CY1l1liB, ilKi npH3Ha LIalOTbcll npe3HLleHTOM 3a

4. hUlli ,D.alii

1l0rO,D.)I{eHHllM 3 ceHaTOM. OCHOBHOfO <:\JYHKui€1O HaHBHilioro cy OBoro opraHY € neperJlll.D. piweHb HH)I{lleCTOllWHX cyLliB. BepXOBHHH

fpowoBa O,D.HHI1Ull: I iHTi=IOO ueHTiMo=IOOO cosle.

Y.D. TaKO)l{ p03p06JlllC npoeKT

61OLl)l{ery LlJIil <:\JiHaHcyBaHHil CYLlOBO') CHCTeMlt, HH)I{ L1I1MH JlaHKaMH CYLlOBOY BJla,D.11 E: BepXOBHi Cy,D.H paHOHiB, llKi ,D.ilOTb Ha TepHTopi', Cy,D.OBHX paHOHiB; Cy,D.H nepwoY iHCTaHui'" llKi .D.ilOTb Ha TepHTopiY

OepiuiHHa MOBa: icnaHcbKa, KeLfya, 4acTo Il}KI1BaHbCil T3KO)l{ aHMapa, PeJlirill: KaTOJllIKH - 75%, TpalllluiHHi BipyoaHHll - 23%, npOTeCTaHHl ­ 2%.

LlenapTaMeHTiB; MyHiu1tllaJtbili Cy,D.H, llKi llilOTb Ha TepHTopiY MyHiuHllaJtiTeTiB.

focnOLlapCTBO: iHnycTpiculbHo-arpapHa llep)l{aB3,

OCHOBHHM 3aB,D.aHHllM BepXOBHI1X cYLliB paHOHiB E: neperJlilLl piweHb, IlI1HeCeHHX

BBI1/4011,=950 ,D.OIl. CWA

cy,D.aMH nepWO') iHCTaHlIi'). Cy,D.H nepwoY iHCTaHui') nOniJleHi Ha CyLlH uI1BiJlbIIHX, KpHMiHaJlbHHX i cneuiaJtbHHX cnpaBax, llKi p03rJlll.D.aIOTb LlaHi KaTeropiY cnpaB

y

nepwiH iHCTaHUi'i. MyHiuHnaJlbHi CYLlH p03rJlll,D.alOTb 06Me)l{eHy KaTeropilO ilK UHBiJlbHI1X, TaK i KpHMiHaJlbHHX cnpaB y llKOCTi CY.D.iB nepwo', iHCTaHuiL

Y

l,D.ii1cHIOBaTH

HarJlll,D.

3a

,D.O,D.ep)l{aHHllM

npe3H,D.eHTOM, nOKJlHKaHHH

npHHUHny

He3aJle)l{HOCTi

rocnollapcTBa:

rocnonapcTBo

-

10,3%,

21.2%, JliCI1 - 57,7%, iHWi - 18.4% HaHBa)l{JlI1Biwi POCJlI1HHi KyJlbrypl1: UyKpoBa

CYJUliB,

KyKYPy1l3a,

JlbOH,

KapTon fl,

COJlOLlKa

KapTOnJlll,

KaBa,

pHC, Ollec,

f1WeI1I1Uil, 6aHaHH, U11TpyCOBi, BllHorpa,D., aBOKan.o, MaHro, OB04i, IlaH, OJlHBKH. P01Bl1HyrO JliCOBe rocnonapCTBO, TBapIIHHHUTBO: BillLlapcTBo, cBHHapCTBO, BPX,

npeLlCTaBJIllTH iHTepeCI1 cycyniJlbCTBa Il CY,D.OBIIX npouecax , 3,D.iHCHIOBaTI1 3aXI1CT

KOHllPCTBO, p03Be,D.eHHll BicJlIOKiB, KOCyJlb

rpOMaLlllH Bi.D. He3aKOHHHX LliH ,D.ep)l{aBHHX opraHiB.

llep)l{aBa nocinu€ OLlHe 3 nepwl1x MicUb

62

Ci11bcbKe

iHUJi 22.0%,

TpocTHHa,

O<jlic npoKypopa, llKHH npH3l1a4a€TbCll

HapoLlHoro

3eMeJlbHi pecypcH: piJlJlll - 2.4%, CMH i rOpO,D.H - 0.3%, naCOBHilia ­

,D.ep)l{aBi ,D.ie TaKO)l{ pllLl iHWHX opraHiB, llKi BHKOHYIOTb OKpeMi cy,D.OBi

<jlyHKUiYTa Bi.D.HOCllTbCllLlO cy,D.OBoi' CHCTeMH:

I)

faJly3i

npoMl1cJloBicTb - 43.\ %, TopriBJlll, 06CJlyroByBaHHll, nOCepe.D.HHUTBO - 24,6%,

i

CBiTi,

63

JlaM. 110 KiJlbKOCTi pl161·lOro JlOBy


KOPllClli KOn< IIHlt: eplOJlO, UIIHK, 0110BO, Mi.'l.b, BOllbqJpal'l, plyrb, 101101'0, 1Mi10, Haclna, raJ, KallMi~i, BicM)'T, CiJlb, Byri.~l111, M<H'He1I1T, eelleH.

101110tlCH,

laHrall, £1101', 6£1plllll, rine,

MapoHii"lll,

xap'looa,

I.

Hai"lIJ3ffiJllIBillle

HO.!J.OCXOflllwe:

npocl>ccop-

BaH­

2.lcTOpll'fHi naHi - 1 Hai'inaBHiulIlX LlaciB J3CeJleH3 iHni3HullMlI:

flepep06Ha npOMIICJlOBicTb: [HIIIMIBKa KOIlbOPOl3llX MCT£1JliB 1'£1 1, i'Ja, BlIp06HllUTBO cTaJli, TCKCTllJlbHa, HaqJTonepep06Ha, llepeoo06p06Ha, pll611a, RHp06HI·IUTBO ueMeHTy.

Cypilla

bJlOM teWTei"ll1.

.\iMiLllm,

- 16 CT. - TepHTopill CypiHaMy BillKpl1Ta €BpOneHCbKI1MI1 iIWpCnJlaBUHMI1; - 1551 p. - JacHyBaHtlll rOJlJlaH Il11MI1 nepworo nOCeJlel·Hlll 113 TepllTopi'j

TpaHcnopT

CypiHaMy: - KiH.16 CT. - 33BOIOBaHHll ypiHa 1Y IcnatliE:l{l; - 1593p. - <t>iJlin II KOpOJlh icnaHcbKllH orOJlOClIO CypiH3M CBOOO

,[(OB)I(HHa 1Mi:HIHUi: 3500 KM. ,[(oB)I(HIl£1 wocel-iH~lx Wll11XiB: 69942 KM. HaHBa)l(l1l1Biwi BH)'TpiwHi BOlllli Wll11XH: AMaJOHKa, YKyllJli, MapaHboH. HaHBa)KJlI1Biwi nopTlI: KMJlaO, MOJllleH 0, TMapa, lfiM6oTC, IKiTOC. Mi)KHap0)lHi acpOnOpTH: J1iMa, IKiTOC. TopriBJlll.

BJlaCllicTIO; - 1630p. - Tepll opi51 Cypill3My JaxonJlelia al-lrJli'laHaMII; - 17-18cr. - aKTI1BHld1 PO'3BI-ITOK nJlaHTal(ii1Horo rocnollapcTBa; - 1651 p. - nplt3l1a'leHO lIepworo aHrJl iHcbKoro ry6epH3Topa CypillaMy;

EKcnopT: MinHa pyna, pl16a, KaBa, cpi6Ha pyna, U~IHKOBa pyna, UYKOP, JMiJHa pyna, OJlOB'llHa pya, llbOH. IMnopT: MaWJoIHH Ta MeXaHiJMI1, TpaHcnopTHi JaC0611, nponYKTI1 XiMi'II-lO'I' npOMHCJlOBOCTi, MeTaJlOnpOKaT, TeKCTHJlb, TOBapl1 nOBCllKnCHHoro B)KIITKY, mUHIBHO-MaCTlIJlbHi TOBapl'l, npOnOBOJlbCTBO. HaHBa)KJlHBiwi napTHepl'l: WA, JlnoHiH, HiMcLI'IJoIHa, Be IfK06p~ITaHill, ITMill, AprcHTHHa, HinepllaHJHI, KaHana, lfHni.

- 1667p. - AHrJlill nepe.lla€ npaBa H3 CypiHaM fo Jl3H.lli·f; - 18-19cT. - 60poTb6a Mi)l( AllrIli€1O i f'oIlJlaHni€1O Ja naHYl3allll51 B CypiH3Mi; - 1814p. OCTaTOLIHe 13KpinJleHHll CypiHaMa 3£1 f'uJlJlalllli€lO: - 1863p. - BillMiHeHO pa6CTOO; - 1954p. - CypillaM nporOIloweHl1i1 aBTOHOMiuo B CKJlalli I·OIlJl3H.lli't';

EKBanop,

- 1975p. - 31106yTTll He3aJle)KHOCTi i )'TBopeHHll nep)KaBI'1 - Pecny6JliKH CypillaM.

3.<I>OP1\13 JlepIKaBI1 Pecny6JliKa, yHiTapHI1H yCTpiH. nOlliJlllITbCll Ha 10 nI1CTpHKTil3. Tel\1a 13. CYPIHAM

PECnYliJlIKA

4.IHWi .llalli fpOWOBa OJlI1H11 Ull: cypiHa1vlChKI1i1 ryJlblleH ( (jJJlOPl-lll)~ 100 llemiB.

YPIHAM

04JiuiHHa ,[(ep)l(aBa y fliBneHHiH AMepHui. M )Ky€ '3 <t>paHUYlbKOIO f'Bim'IOIO, bpa'3HJl ielO, faHaHOtO.

I.reorpallJi'fHi .llaHi

MOBa:

rOJlJtaHllCbKa.

IHwi

O)KI1BaHi

MOBI1:

TUKi-TaKi

cypiHaMcbKa JMiwaHa MOBa), aHrJlii1cbKa. PeJlirill: xiHni - 26%, MycyJlbMaHI1 - 26%, npoTeCTallTl1 - 24%, KaTOJlI1KI1 24%.

TepHTOpill: 163 265 KB. KM.

f'ocnonapCTBO: arpapH3 Kpa'jHa,

HaeeJleHHll: 404 000 LIOJl.

BBfl/'1oJl.=3700 1l0JlapiB CWA.

3 HHX KpeOJliB - 34.7%, XiHLli - 33.5%, Hcrpl1 - 9.5%, aMepHKaHcbKi if! iHUiB - 3.1 %, KHTaHui - 1.5%, €BpOneHuj - 0.5%, iHWi - 0.8%. f'yCTOTa HaCeJleHHll: 2.5 4011.1 KB. KM.

f'My3i HaponHoro roenO.llapCTBa: CiJlbCbKe rocnonapcTBo: 11.1%, npOMHCJlOBicTb - 39.2%, KOMepuill, 06CJlyroByBaHHll, nocepellHHIlTBO ­ 20.7%,

CTOJlHUJl: napaMapi60 152000 ( 182000).

iHWi - 29%. 3eMeJlbHi pecypclI: piJlJlll - 0.2%, Cal\11 i ropOtll1 - 0.1 %, n3COBl1Wa - 0.1 %,

<1>i3I1Ko-reorpa<f>i4Hi n£1Hi

Jlicl1 - 88.3%, iHWi - 11.3%. HaHBa)KJlHBiwi POCJlHHHi KyJlbTYpH: PHC, uyKpoBa

Ha niBHo4i Kp£1'jHI1 p03TawoBaHa wHpoKa npH6epe)KHa piBHI1Ha, wo Cllrae

TpocTHHa,

ATJlaHTI14HOrO oKeaHy. Ha niBneHb Bi.ll uie"i piBHHHI1 p03TawoBaHa BKpl1Ta JliCOM narop61tCTa MicueBicTb, llKa nepeXO.llHTb y ripcbKHH MaCHB faHaHcbKi ropH. HaHBl1wa

T04Ka:

IOJlill

Ton

-

1280M.

64

HaHBa)KJlHBiwi

pi4 KH:

UHTpyCOBi,

KaBa,

KaKao,

KOKOC,

TIOTIOH.POJBIHIYTe

JlicOBe

rocnonapCTBO. TBapI1HHHuTBO: BPX, CBI1HapCTBo, BiB4apCTBO, maxiBBl1UTBO. KOpHCHi KonMHHH: 60KCHTH.

KopaHTiHH,

65


nepepo611a f1POMIICJlOlliCl b: nepeBoo6poOlia, BliPOOHI1UTBO lleMefil y. TpallcnopT

flIlIIJl<lIH:a

allIO~lilliIO,

Xap'IOBa,

- 1783p. -llOJI3011CIIO iMirpauiK) cBponeiluiR-KaToJllIKiB: - 1791 p. - ~laCOBe lIepecelleHlIll 1 OCTpOBa ["a'I'Ti Ha OCTplO TPlllliltaLl (IJpaHll)'lhKIIX nOCCJICHuill (y 1B'1l1KY J peBoJllouino Ha ["a·I·Ti).

f(oB)I(f1Ha 1aJli"3H~tllb: 157 I'M.

- 1797p. - OCTpiB TplIHinan '3<lXOnlleHI1H AHrlli 10;

,llOBlKllli<l UJoceilllltX lllJlJlxili: 9153 I'

I,

J HIIX 1570 I'M !Ii 1I0CJlTbCll

0

KaTcropi'i ronollHllx opir ( opora JaranbHOlleplKa!lHOrO "3HaLleIlHJl). Haill3alKJllIBiulllii nopT: napaMapi60.

noY. 19CT. 3POCTaHHll nllaH I auifiHoro rocnonapCTBa; - 1814p. - nepexi

eKoHoMiK11,

OCTpOl3a T06aro ni

M i)l(lIapowmii aeponopT: napaMapi60.

- 1838p. - Bi.uMilleHO pa6cTBo;

TopriBJlJl.

- 1866p. - BiLlKplrri Po.QoBHwa Ha(~TH:

KcnopT: 60KCflTl1, anlO~liHiil, Pftc. IMIlOpT: IIPOM~tCJlOBi TOBapH, MaUlllHH MaTcpianll, npollOBOllbCTBO. Ilal1Ba)l(JllIBiUli napTHepH: HiMeYYI.1Ha, BemtK06p1HaHiJl.

WA,

no.u<lllbUlHH

P01BIITOK

10PIIC!lItKllilO Allrlli'i;

- cep.19 CT. - MaCOBe nepecelleHHll Ha oCTpiB nepec lle~lUiB 3 I Hni"l: Mexalli3MfI, naJlllBHO-MacTllnblli

HillepJlaHllH, TpHliillall

189Qp. - 06' (nliaHHll TpltHi.ua

y i To6aro

Il

O.QHY anMiHiCTpaTlIBI'ly

OllHllIlIllO;

i To6aro,

-

1919p. - yTBopellHll Jlei16opHcTcbKo"l napTi'!, OllHHM "3 OCHOBHftX

llo3YllriB llKO'! 6YllO HJnaHHR ca~lOynpaBJliHHR oCTpoBaM; -

Tel\1a 14. TPI1HIjJ.AD.1 TOIiArO

PECnYIiJ1IK'A TPI1HIjJ.AD.1 TOIiArO

1925p. - nepUli

napllaMeHTcbKi BH60pH 3 06Me)l(eHHM

BH60p'lI'tM

npC1BOM; - 1946p. - BBenellO 3aranbHe BH60pLte npC1BO; 1950p. - AHrJlill jI03BOJIHJIU OCTpOHC1M C<j)OpMyHC1TH BJlaCIIHJ:1 ypllll.

OCTpiBHa lleplKaBa y TPIIHillM i T06aro .

niBlleHHifl AMepl1ui. CKJlallaE:TbCJl "3 OCTpOBiB

I. reorpallJi'iHi llaHi TepHTOpiJl: 5 128 KB. KM. H CeJleHHJl: I 263 000 40Jl. 3 HHX HerpH - 43%, iH.uiHUi - 37%, Mynant - 9%, aHrJlii1ui - 2%, Kpeoml ­ 2%, iHUli - 7%.

npl1MHllTa KOHCTlrryuill: - 1958p. - Tpl1Hina.u i To6aro yBiHUlllH nO BeCT-IHnCbKo'I' (pellep-ILli"l; - 1962p. - B~lxin 3i CKJlany BeCT-1 HnCbKO'! <j>encpaui"i. He3anelKHO'! .uep)l(aB~t TpHHi.ua.u i To6aro.

YTBopeHHH

3. <Dopl\1a ncpiKaBH TpHHina.u

i

To6aro

£ napllaMelHCbKOtO

pecny6J1iKolO 3 YHiTapH~IM

rycToTa HaceneHIHI: 246.3 4011.! KB. KM.

yCTpO£M, llKa nOnimleTbCll Ha 8 rpa<j>cTB, 3 MyHiUHni'! Ta I MicbKI1M paMOH.

CTOJlHUJl: nOpT-O<j>- neHH. cDi3HKo-reorpa<j)i4Hi naHi

j:(ep)f{aBHHH yerpiM pecny611iKl1 CKllaBCll nin BnmlBOM aHrJliHcbKo"i napllaMeHTcbKo"l Ta cynoBo'j CI1CTeMI1 3 neRKHMH Bi!lMiHHOCTJlMH. TaK, y neplKaBi

niBHi4Ha 4aCTHHa OCTpOBy TpHHi.uan - ripcbKa MicueBicTb, CepenHJl Ta niBAeHHa yaCTHHH - piHHHHi, MicUllMH nOKpHTi npH6epe)l(HllMH 60110TaMH . TepHTOpiJl OCTpOBy T06aro BKpHTa HeBemtKHM~t ropaMH Ta narop6aMH. HaHBHwa TOYKa: MT. Apino 940M. HaHBa)l(JlHBiUla piLIKa: OpToipe.

2.ICTOPIl'iHi naHi

BCTaHOBneHO iHCTHTyT npe:lltneHTCTBa, ane OCHOBHy <j)yHKUilO B ynpaBJliHHi Aep)l(aBOIO BillirpalOTb napJlUMeHT Ta npeM'(p-MiHiCTp. OC06nt1BicTIO B yCTpO'! pecny6JliKH ( 3aKOHo.uaBye 3aKpinneHHll npaB 0Il03HUi"l, llKa Ma

3Ha'IHHI1 BnllHB

Ha <j>opMyBaHHR nOJliTHKH .uep)l(aBH. Y UbOMY KOHTeKCTi Heo6xinHO 3a3HaYHTH tPyHKuioHyBaHHll B .uep)f{aBi iHCHITYTY lliAepa on03Hldi', llKHH HaniJleHHH .uOCHTb

- 3 HaH.uaBHiwHX YaCiB OCTpOBH TpHHiAa.u i T06aro 6yJlH 3aCeJleHi iH.uiaHCbKHMH nneMeHaMH; - 1498p. - OCTpOBa BinKpHTi icnaHCbKHM MOpenJlaBueM KonyM60M; - noy. 3 16 CT. - nOyaTOK icnaHcbKo"i KOJlOHi3aui'i OCTpOBiB. MacoBe 3aBe3eHHll HerpiB-pa6iB;

U1HPOKI1M KOllOM nOBHOBa)l(eHb. Cy.uoycTpiH TpHHi.ua.uy i To6aro CTaHOBHTb "3MeHweHY

KonilO"

aHrniHCbKO'!

cy.uOBo"l

<j>aKTOpaMH, .lleplKaBHHH yCTpiH TpHHi.ua.llY yCTpolO iHUlHX .ueplKaB niBAeHI'IO'! AMepHKH.

I

CHCTeMH.

3a

BHweHaBeneHHMH

06aro CYTT£BO Bi.upi3HlleTbCJI Bi.u

- KiH.16cT. - 6opoTb6a 3a naHyBaHHJl OCTpOBOM To6aro Mi)K AHrJliclO, ICnaHi€lO, cDpaHui€lO;

3aKOHOnaB'ia BJlana 3aKOHonaB4a BJlaAa 3.uiHCHlOfTbCll napllaMeHTOM, AO CKnall.y llKoro OXonllTb npe3H.ueHT, ceHaT Ta nanaTa npellCTaBHHKiB. OCHOBHOIO ¢YHKUi€lO

66

67


R~ILUoro 13KOHOnal3 ' lOrO OprilllY peclly6JliKIt C npllHllWlTll '33KOI'lil3, 3aKOHonpoeKT

ninnllcaHHll

nOfll1Hel'l npOHTI1 CJlyxallH51 B 060x naJlaT3X, nicJl51 401'0 ni.n.JlllraE: 3aTBep.n.)f(eHHI0

opraHOM; BiH TaKmK 6epc y'lacTb y ctlOpMyl13HHi llapJla~leHTCbl"l\ l\oMicili.

13

00l1aponYl3aflH51

JaKOI'lOnpoeKTiB, BIIKJlIO'ICHI'lll CKJlu.n.aIOTb JUKOHOnpoeKTH y (piHaHCOBifi c(l)epi,

!lOCH 35-pi l lHoro BiK)', Til Ha 'ta

5lKi nOBHHHi CJlyxaTllcll cno'iaTKy B nanaTi npe.n.CTaBIHlKil3,

POKIB,

llanaTH

napJlaMeHTy

perYJlIOIOTb

CBOI{) .n.illJlbHiCTb

'1J1eHH

Oc06m1BicTIO napJl3MeHTCbKo"i C11CTeMI1 TpHHi.n.a.n.y i T06aro C Te, lUO

'13KOIIO!l<lO'iI'IM

i T06aro, RKftfi

BllOOpiB npOil"""ac B pecny6Jliui He MeHUle 10

rlpe311Llewr 06~lpanbOI KOJIE'l'iclO I3H6opUlI'IKiB, no CKJlallY llKO"i BXOn5lTb

IlJJl51XOM

npHHH51TT51 perJlaMCHTHllX nOKYMe~fTiB - CT3TyTiB nanaul.

Ilpll(IIIH11I\

['JlaBOIO nep)/(aBll MO)f(e CHITII rpoManllllHII TpllllimlllY

npeJIt.n.eHTOM, 06H.n.Bi IlaliaTlI MalOTb O!lHaKOBY KOMneTelluilO UlOno illiuilOl3aHHll

06~I.n.Bi

'3aKOllonpOeh.-r iB,

060.'\

cniKepa

l1an3T

nanaTH

napJl3Mt:HTY,

npencTaflHHKiB.

LUO 3acinalOTb cniflbllo, PiUJelllill

KOJlcri'j

niLt rOJloBYBaHlillM

npaBO~IO'lHi,

5IKlUO

Ha

'Ii

6y.n.b-51KI1H MiHiCTP, llKHH C 4JleHOM naJlaTH npe.n.CTaBHI1KiB a60 ceHaTy, BnpaBi

Jacinatilli npHcyTHi 10 cel1aTopiB, cniKep Ta 12 llJlellil3 113J13TII npencTaBHl1KiB,

Bi.n.Bi.n.yB3TH '33ci.n.3HII1l 060x nanaT, 6P3TI1 y ' 13CTb B 06roBopeHHi 3aKOHOnpoeKTiB

fJlaBa nCp)/(aBH 061IpafTI>C~' TepMiHoM Ha

5 POl\iB,

CYJlooa OJltljla

Ta iHWI1X IlInaHb, llKi BinHeceHi .n.o KOMneTeHui'i O'lOJlIOBaHOro H~IM MiHiCTepCTBU.

Ila(IBHLUOIO Cy.n.OBOIO JlaHKOKl B nt:p)/(aBi

MiHicTp 3060B'W33HHH 6yTl1 npllcyTHiM Ha 3aci.n.aHHi 6YD.b-llKO路i 3 nan aT, l1KLUO 3a

BHCTYII3C

Ikp,\\OI3HII~i

cyn

,lJ.o CKJlaLlY

ue BI1CJlOBI1JlaCb 6iJlbWiCTb '3 '1JleHiB nanaTI1, a60 MiHiCTpy 6yJlO Ha.n.icJlaHO Bl1KJlHK

H)PHCD,lIKUi'j, 5IKIIH CKJlananbCll 3 ancJllluii1Horo cyny Ta BllcOKoro cy.n.y,

Bi.n. cniKepa nanaTI1 npe.n.CT3BHHKiB lll1 Ilpe311.n.eHTa ceHaTy, MiHicTp 10CH-IUi'I', l1KI'111

BepXOBHoro cy.n.y BxomlTb

o.n.HollaCHO C i reHepaJlbHHM npoKypOPOM, Ha.n.iJleHI1H npaBOM 6paTI1 YllaCTb y

nplt3HU ' lafTbC51 npe3H.n.eHTOM niCJlll KOHCYJlbT3Ui'i 3 npeM'cp-MiHicTpOM Ta JlinepOM

3aci.n.aHHllX 060x nanaT, a TaKO)/( BI1CJlOBJlIDBaTI1 CBOIO .n.yMKy CTOCOBHO 6y.n.b-llKI1X

ono3Hui"i,

3aKOHonpoeKTiB, 5lKi 06rOBoplOIDTbCl1 Ha 33cinaHHi. CeHaT, llKHH TaKO)/( HOCHTb H33BY BepxHbo'i nanaTH, CKJl3.n.anbCll 3 3 I ceHaTopa,

BepXHll

llaJlaTa

epopMynbcll

HacTynHHM

'IHliOM:

16

II cynniB Ta rOJlOBHlfH cynnll, fOJlOBHI1H cynnll

iHWi cynni npll1Ha ' lalOTbCll npe3HneHTOM 33 nOnaHH5IM cy.n.oBo路i i IOPI1.n.I-I'IHO'j KOMici'i napJlaMeHTy. AneJll1uiHHI1H cyn c CYJlOBOIO iHCT3HUiE:lO, llK3 BnpaBi p03rJl5l.n.aTH 6y.n.b-llKi CnpaBI1. OCHOBHOIO !\.>yHKUiclO c neperJlll!l cnpaB B

ceH3TopiB

aneJ15l1lii1HOMy nOpil!lKy, EiJlbWicTb KaTeropili cnpaB CJlyxanbcll KOJleriE:lO, llKa

npH3Ha4alOTbcll npe3H.n.eHTOM 33 no.n.aHHllM npeM'E:p-MiHicTpa; 6 - npH3H34alOTbcll

CKJlanaCTbCll J TpbOX cYMiB, )],ellKi cnpaBH (lUono CKapr Ha piweHHll BI1COKOrO

npe3H.n.eHToM 3a no.n.aHHllM Jli.n.epa on03Hui'l; 9 - npH3Ha4alOTbC5I npe3H.n.eHToM H3

cy.n.y) p01rJl5l.n.aIOTbC5I KOJlericlO 3 .n.130X cYMiB, BI1COKHH CyLl p03rJl5lnae BH3HalfeHi

BJlaCHHH p03cyn, KepYloTb p060TOlO ceHaTy npe3H.n.eHT ceHaTy Ta Biue-npe3H.n.eHT

KaTeropi'j cnpaB y 5IKOCTi cyny nepwo'i iI1CTUHUi'i. )],0 CKJla.n.y cynoBo'j CI1CTeMH BXO.n.5ITb TaKO)/( cy.n.H 3aranbHo'j H)pHCnHKl(i'i,

ceHaTy, 5IKi 06HpalOTbc5I ceHaTopaMH 3i CBOro cKJla.n.y. nanaTa

npencTaBHHKiB

CKJla!lanbC5I

'3

36

lfJleHiB,

l1Ki

06HpalOTbcll

UHBiJlbHi cynl1 3 06Me)/(eH010 IOpllcnHKuiclO, iHAyCTpianbHHH cyn Ta nO,ll,aTK003

WJl5lXOM 3aranbHHX BH60piB, 4JleHOM naJlaTH npe.n.cTaBHl1KiB MO)/(e 6yTH 06pamiH

pana. Y Kpa'iHi He nie CHCTeMa anM iHicTpunlBHHX cy.n.iB, ane epyHKUi'j UlOnO

rpoMa.n.l1HHH TpHHina.n.y i T06aro, 5IKHH 1l0CTiHHO np0)/(HBaC B pecny6Jliui He

3axHcTy

MeHwe .n.BOX pOKiB, lUO 6e3nocepe.n.HbO nepenYIOTb llacy BH60piB. OlIOJlIOE: nanary

.n.ep)f(aBHHX opraHio 3niHcHIoe oM6Y,ll,CMell.

npaB

rpOMa,ll,llH

Ta

HenonY1ueHHll

3J10B)/(HBaHHll

BJla.n.olO

'3

60Ky

npe.n.CTaBHHKiB cniKep, llKHH 06HpanbCll 3-nOMi)/( lfJleHiB naJlaul. OCHOI3HOIO

4. IHWi Jl3Hi

epyHKuino cniKepa E: rOJlOBYBaHHll Ha nJleHapHHX 1aci.n.altH5IX HH)/(HbO'I nanaTH, BHKOH3Blf3 BJl3Jl3

fpowoBa O,ll,HHHUll: .n.onap = 100 uetHiB,

KOHCTHryuiclO TpHHiJlany i T06aro nepen6alfeHO, LUO rMBOIO .n.ep)/(aBH,

OepiuiHHa

BepXOBHHM rOJlOBHOKOMaHnYB3 ' leM 36pOHHHMH CHJlaMH Ta rJl3BOI0 B~IKOHaB'lo'i BJla.n.11 C npe3H.n.eHT pecny6JliKH. non pH .n.OCHTb WHpOKe KOJlO nOBHOBa)/(eHb, lUO nepe.n.6alfeHi KOHCTHryuiclO, 3.n.iHcHeHHll 6iJlbWOCTi '3 HHX CyTTCBO 06Me)/(eHO, TaK,

MOBa

aHrJliHCbKa.

eppaHuy3bKa, iHniHcbKa,

4aCTo

icnaHcbKa,

focnO,ll,apCTBo: iHilycTpianbHa Kpa"iH3, BBnl 40n,= 3940 il,oJlapiB CWA.

niCJlJl KOHcyJlbTaui'i 3 Ka6iHeToM

fany'3i

HapoLlHoro

roCnOJlapCTBa;

CiJlI>CbKe

rocnonapcTBo

-

2.7%,

npOMHCJlOBicTb - 54.2%, TopriBJlSl, 06CJlyroByBaHHll, nOCepe,ll,HIIUTBO - 17.4%,

on0311uiL npe311.n.eHT

TaKO)/(

PeJlirill: XpHCTH51HH - 71 %, xiH.n.y - 23%, M ICYJlbMaHH - 6%.

npe3H.n.eHT MO)/(e npHHMaTH piweHHll 3 OCHOBHI1X nl1TaHb JlHWe 33 "nopa.n.olO" a60 MiHicTpiB, npeM'cp-MiHicTpoM a60 Jli.n.epOM

B)/(HBaIOTbC5I

,

Hece

BinnOBiJl3JlbHiCTb

'33

CBoelfaCHe

CKJlHKaHHll

Ta

3a6e3nelfeHHll yMOB .D.Jl51 p060TH napJlaMeHry, a TaKO)/( B HOro KOMneTeHUi'i c

iHWi - 25,7%, 3eMeJlbHi pecypcH: piflJlll - 13.6%, CanH i roponH - 17,2%, naCOBI1LUa 颅 2,1 %, JlicH - 44.1 %, iHWi - 23%, Hal1Ba)/(JlHBiwi POCJlHHHi KyJlbrypH: KaKao,

68

69


KOKOC, 6allallll, CBllllapCTl30.

IlyKpoBa TPOCTIIHCl,

pIIC.

TI3~lJ)IIIIIIIIUI 130:

nrx,

l3iB'IClj)CTIJO,

nell KIl.l( 1\1 iCUllX 1M iHIOCTbCll Ha HClHICOKi naropolt AltC010fO I 00-150M, lIaHl3ltu.l<I rO'1 KCl: Cepo- ne- Jlac- A Hil\IaC 50 I 1\01. liaItBCl)KIlItBilU i pi'! Kli: YpyrBMi. Pia-Herp

Kopllclli KOnCUIItItII: H<l(llTCl, l""a'3, aC(IIClllbT. ncp r 611a npOW1CIlOllicTb: lIa f lnonepepo6Ha, Bflpo6HltUTBO TeKCHIIlbHa. Xil\li'!Ha.

uel\te~rry,

POI\IY.

r11ll3a,

UYKpOlJa, TI TIOIiOlla,

2. ICTOpll'H1i -

TpaHcnop r

I.

t-1arlBa>KIlltBiLUi 01cpa: MipiH. PiHKOH- neJlb-DOlieTei1 (BoLlocxonHwe). '3

Jla~li

lIalinallHiwl1x

Llacill

n:pHTopill

cYllaclioro

YpyrBalo

'3aCeJlelia

IH iaHull IH; - 16cT. - cYliacHII~i YpyrBaH '3aBOltOOaHI,'1t icnallcbKHMH KOIloHiCTaMH; - 1542-1776pp. - YpyraaH ]lIaxO lHBCll B cKJ1ani icnaHcbKoro Biue

J~OIl)KIIt'1a U10cellHIIX LLIJUIXiB: 5175 K/\t, '3 IIItX -OKM aBTOOallirl.

HaltBaiKIlItBiwi nopm: lloiIlT-e-n'Cp, f10pT-0lj.>- neltH. Mi)KHapO Hi aeponopTlJ: nOpT-O(~-CneHH, CKap60po_. Toprillmt

KopoJ1iBCTBa nepy; - '3 I 776p, - 0 cKmIni Biue-KopoJlioCTOa

KcnopT: Haqnonpollyl\TlI. npoLlYI\TH xil\liLIHO'i "POI\t1IC OBocTi, KaKao, paM.

a-nIlaTa;

- KiH,18p. - BC1'aHOBJleHHlI lj.>eOJlaJlbHOrO JlaLlY '3 B~IKOpltCTaHHllM pa6cbKo'i npaui;

Ta I\leXaHi1MIt, TpalicnoplHi IMnopT: MaWItHH npo OBOllbL,i TOBapH, TOBapl1 nOBCllKLleHHoro B)KHTKY,

C1COOH.

lIaclna,

HaHBa)KJ1ItBiwi napTHeplJ: CWA, Be 11K06p1tTaHill, CayniBcbKa Apanill, 51noHill, BeHecyella.

- 181 I p, - nporoJlowelia He3aJle)KHicTb Ypyraalo; - 1816-25pp, - YpyrBai1 3HaXOJlHBCll y CKJlaAi bpa3HIli'i; - 1825-28pp. - YpyrBaH 3HaXOlll-lBCll y cKJlaAi ApreHTHHH; - 3 cep.19 CT, - nOCHIleHHll pOJli aMep~IKaHcbKoro Ta aHrJlil1cbKoro KaniTaJly B eKoHoMiui Ypyrlla~; - 1933-38pp. - B nep)KaBi OCT3IIOBlleHO BiHCbKOBy nHKTa1'ypy; - 1939-45pp, - YpyrBaH OrOJlOCHB Bil1Hy rpawHCTcbKOMy 6IlOKY; 3.<I>opMa JleplKaB •• npe3HJleHTCbKa pecny6JliKa, JlenapTaMeHTiB.

AenapTaMeHHI:

yHiTapHHH

ApTirac,

yCTpiH,

CaJlbTO,

nOniJlllCTbCli PiBepa,

Ha

19

TaKyapeM60,

naHCaHJlY, ,AypacHo, Ceppo-Jlapro (MeJlo), TpeHHTa - i-Tpec, P04a, MaJlbJlOHaJlO, (MiHac), KaHeIloHec, <I>JlOpiAa, CaH-Xoce (CaH-Xoce-ne-MaHo), JlaBaJlb€Xa <I>Ilopec (TpHHiAan), Pio-Herpo (<I>paH-SeHToc), COPbliHO (Mepcenec), KOJlOHili

TeM3 IS. YPYfBAH

YPYfBAHCbKA CXI,AHA PECnYl:i)lIKA

(KOIloHill-neJl b-CaKpaMeIHo), MOHTeBiJleo, BltKOHaB'fa BJlaJla rJl3BmO nep)KaBH Ta

,Aep)KaBa y niBneHHil1 AMepHui. Me)KY€ 3 Spa3H i ~ i ArreIiTHHOIO. I.feorpalJli'fHi ~aHi TepHTopill: 176 215 KB, I'M, HacelleHHlI: 3 131 000 LIOIl,

pecny6JliKH, lIKI1H 3nii1cHIO€

3 HHX KpeoJliB - 85%, MeTHciB - 10%, MyllaTiB, HerpiB - 5%.

BceHapOIlHHX

r

panmo MiHicTpiB, npe311AeHT

CTOTa HaCeJleHHlI: 17,8 LIOJl.l KB, KM ,

1'a

BH60piB

BHKOHaBlIo'i

BJla)l.H

BHKoHao4Y BJlan Biue-npe3HAeHT

TepMiHoM

Ha

n'lITb

B YpyrBa'i

npe3HJleH1'

pa30M i3 Biue-npe3HJleHTOM Ta 06HpalOTbcll pOKiB.

WJlliXOM

06paHHM~1

Ha

npllMHx nocaLlY

BBa)KafOTbCll KaHnHnaTH, lIKi Ha BH60pax Onep)KaJlH a6COJllOTHy 6iJIbWic1'b rOJlOCiB.

CTOJlHUll: MOHTeBineo.

KaHJlHnaTI1 Ha nocaJlY npe3HJleHTa i Biue-npe3HneHTa nOBHHHi IlOCllITH 35­

Hal16iJlbWi MicTa: MOHTeBi eo 1 252 000, CaJlbTO 81 000, naHcaHny 76

pi'IHoro BiKy, 6yTH ypOJl)KeHHMH rpOMaJlllHaMH YpyrBalO, a TaKO)K BOJlo)l.iTH

ODD,

aKTI1BHHM BH6oP411M npaBoM Ta iHWHMH npaBaMH rpOMaJlllHuHa. niCJlll 06paHHlI

000, Jlac nenpac - 58 000, PiBepa 57 000, MeJlo 43 000, TaKyapeM60 41 Mepcenec 37 ODD, MiHac 35 ODD,

Ha nocaJlY BOHH nOBI1HHi npHHeCTI1 npHC5tl'y nepen napJlaMeHToM. nepeo6paHHll OJlHI1X i TI1X)Ke oci6 Ha HaCTyIlHI1H n'llTHpi4HHH TepMiH He IlonycKaCTbclI,

<I>i3HKo-reorparpi4Hi naHi Ha

niBH04i

Kpa'iHH

p03TawoB3Ha

narOp6HCTa

MicueBicTb,

llKa

B

niBneHHoMy HanpllMKy nepexOAI1Tb B piBHHHy Jla-nJlaTa. npllOepe)l(Ha Jl3ryHa B

70

<I>YHKui'i npe311JleHTa pecny6JliKH:

- lIiwlI'ICYC

1'3

npoMyIlbryc '33KOHI1;

71


- BOnO ic IIP3BO~11aKOllonaBLfoiilliuiaTIIBII: Bnp3Ri

nOBCpH) II

nplllil-lilTllli

})f(a 3aflM3E: ncpu.le MicllC B CIiIiCK

napJlaMCHTOM

33KOHOnpOCKT

Llnll

napTi'I' i JlaopaJla lIaii6im,llIy KiJtbl.;ic1'b ronocin

lIa BH60pax B c.eHaT. II3IlaTa npeLlCTal3HllKia CKIlana€TbCll '3 9lJ '1JICHiB.

BHcceHHH nonpaOOK LlO Ilboro:

LfIleHH 060x n3IlaT ofiHpaloTbcll Bccllapo HIIMII npHMI'll\ll1 BlI60paMli 1a

- 13 3roLlCHO CCllaTY np11l1l3'13C OIIUIHX BKnlO'l31DLIIt MiliiCTpiB;

!lOCaLlOOIIX

oci6 [J LlCP)K3Bi,

CllCTeMOIO nponopuiHHoro npe CTaBHHllTBa, )),0 cKnaLlY n31lanl npeD,CTaBHHKiB BXOD,llTb npellcTaBHIIKII, 06P3Hi BiD, 3D,MiHiCTpaTlIBHO-Tcpl-nopianbHHx OMtHHUb.

- 1a '3rOLlOfO cell3TY nr)llCB )IDe oillui ( Bin n011KOBIIIIK3 1'3 BHLUC) BiilcbKOBi

Lf 1·ICIlO npeLlCT3BHIIKiB Bill KOiKHoro Llenap1'aMelrry 1I3CeneHHll, ane He MeHUJe LlBOX

'331le)K~lTb BiJl

KinbKoc1'i

npeLlcTaBIIHKiB Bill KOiKlloro LlenapT< MeHTy.

- ollcTyn3f r3paHTOM ninTp~tM3HHll [JHyTpiwHboro nopllnKy 13 LlCp)l(aBi:

napTij;"IHi cmlCKIl QJOpMyIOTbC51 Ha piBlli 3nMiHiCTpa1'HBHo'l onHHlllli. CeHaTopH

- HaLliIleHl1l1 HaLl'3RHLlailHIIMH nOBHOB3)1(CHHllMH y Bl-ln3LlKY BiilcbKOBO'1

0611palOTbCll no 1ara11blloHauioH3nbllOMY B~160PLIOMY oKpyry.

arpeci"i np01'H YpyrBalO, 360 y BllrJaLlKY BHyTpiwHix 6e'3nOpllflKi[J. npo BLlllllellHll HanJBHLI3HHI1X LliH, nepen6a Lleill-iX npe'3I1LleHT TaKHM H nOBI-IOBa}f{CHHllM H, npoTllroM

24

rOLlHH '3060B' 111aHHfI nOBiLloMH1'H 06' cLlHaHY cecilo 060x nanaT

napnaMeHTY, a Y nepepBi Mi}f{ CeCilll\Ht - nOCTiHHy KOMicilD napn3MeHTY;

06paHl-IMH Ha nOGallY ceHaTopiB i npeLlCTaBHHKiB '\IOIKYTb 6)'TH BpO,!l)KeHi rpOMaLlllHl-t YpyrBalo, a60 OC06H, LUO nepe6yBalOTb B rpOM3LlllHCTBi He MeHlue pOKiB.

TaKO}f{

25

pOKiB.

MO}f{e

6yTH

npeLlCT3BHHKiB -

- Bnp3Bi JaKnlO1lant Mi}f{HapOLlHi LloroBopH;

He

- OroIlOUJyC BiHHy i YKIlanac M~lP; - npH'3l1a LI3€ nocIliB i LlllrJIlOMaTi-ILIHI1X npeLlCTaBHI1Kil3. Y

BCTaHoBneHHH

BiHCbKoBocIly)K60Bellb,

ue~l1:

RiKOBHH

06paHHM

,Llep}f{aBHHH

Ha

Llnll

nocaLlY

ceH3TopiB-

ceHaTopa

cIlY}f{60Bellb,

llKLUO

30

a60 BOHH

7

pOKiB, ,LlIIll

npeLlcTaBHHKa He

nOLlaIlH

y

BiLlCTaBKy 3a TpH MiCllU,i LlO LJeprOBHX BH60piB.

Bl1naLlKY '3anl1UJeHlIll TepHTopi'i KP3'IHH 6inbwc, HilK H3

48

)),nll npeLlCTaBH~IKa Bi,Ll KOHKpenloro LlenapTaMeHTy He nepeLl6alla€TbCll

rOLlI1H,

npe3HLleHT3060B'llJaHHH oLlep)l(aTI1 Ll03BiIl cCHaTy.

He06xiLlHic1'b npOlKHBaHHll KaHLlHLlaTa B llbOMy nenap1'aMeHTi.

npe3HncH1'a HC MO}f{Ha npH1'llrHYTl-I LlO KpI1MiH31lbHO'1 BiLlnOBiLl31lbHOC1'i

OCHOBHOIO <pyHKUiuo napIla~leHTY f npHHHllHll 1C1KOHiB T3 perY11IOB311Hll

Ta yCyHyTI1 3 nOCaLlI1 LlOTH, !lOKH f1oro He 6YLlC BH1HaHO BHHIHIM y nopywcHHi

a.llMiHicTpaTHBHo·f IOpHCLlHKUi"l. n31laTH napIlaMeHTy BonOLli'OTb llK OKpeMHMH TaK

KOHCTH1'yuiHHI1X HOpM Ta HOpM KOHC1'HTyu,iHHoro 3aKOHOLlaBC1'Ba.

i

Palla MillicTpiB C OCHOBHHM opraHoM LleplKaBHo'l B~tKOH3BII0') Bnaml. )),0 CKIl allY

ypllLlY

BXOLlllTb

npH3H3LJeHi

npe3HLleHToM

MiHicTpH

Ta

ronOBa

u,eHTpanbHoro 6aHKy Ypyrsalo. KO}f{HI1H K3HLlHLlaT Ha nocaLlY MiHic1'pa nOBHHeH 6yTl-1

'3aTBepLllKeHHH

o6oMa

n31laTaM~l napIlaMeHTy.

MiHic1'pli

M(l)f(YTb

6yTI1

cniIlbHHMH

nOBHOBmKeHHllMH.

BiLlnOBiLl31lbHOCTi lIIleHiB

6YLlb-llKoro

Ka6iHe1'y

MiHic1'piB,

n31laTa

LJneHa

npeLlCTaBHHKiB

MO}f{e

nanaTI-1,

npe3HLleHTa,

npH

npHTllrHeHHi

cY.LlLlil3.

Bi,LlnOBi,Ll31lbHOCTi B KOMneTeHui'l CeHaTy € BHpiUJeHHll

2/3

npH1'llranl ,Ll0

Biue-npe3HLleH1'a, UHX

oci6

D,O

ronociB npo BiLlCTUBKy

UHX oci6 LIH 331lHllIeHHll 'IX Ha nocani. KpiM Uboro, ceHaT HaJla€ '3roJlY a60

yCyHeHi'3 nocanl1 4epe3 npOu,eLlYPY iMni'lMeHTy. npoue,Llypa iMniLIMeHTy nOBHHHa

BiLlxHnllc 3anponoHoBaHi

6yTli iHiuiHOBaHa n31la1'OIO npeLlC1'aBHl-IKiB Ta ni,LlTpl1MaHa ceHaTOM. Ha noca,Lly MiHicTpa Ta iHworo LIIleHa ypll,Lly MO}f{e 6yTH npH3Ha LleHHH ypOJl}f{eHI1H

LleplKaBH, 4IleH~1 6YJlb-llKO'1 '3 n31laT MalOTb npaBo 3aKoHoLlao Ll0'1 iHiuiaTHBI1, )),nll

rpOMaD,llHI1H YpyrBalO a60 oc06a, llKa BOIloLlie aKTI1BHHM BI160pLIliM npaBoM 1'a BciE:1O cyKynHicTIO npaB rpOMa,LlllHI1Ha i LlOCllrIla 30-pi LIHoro BiKy. Palla MiHiCTpiB

napIlaMeHTy. niCIlll npHHHllH~ 3aKoHoilpoeKTy BiH HanCH11afTbCll npe3HJJ.eHTy .LlIlll niLlnHcy.

nOKIlHKaHa 3D,iHCHIOBaTH KOOpD,l-IHauilO ycix iHWHX opraHiB BHKOHaR40i BIlaD,H.

BiLlnpaBIlllE: HOro Ha !10po6Ky. 5lKLUO npe3HneHI HaKIlaB BeTO JlHLUe Ha oKpeMi

)),0 CKna,Lly opraHiB BHKOHaB40') Bna.llH TaKO}f{ BXOD,HTb BeIlHKa KiIlbKicTb opraHiB, ni,LlnpH€MCTB 1'3 06'E:,LlHaHb.

npHHHllHll

npe'3H,LleHTOM

3aKoHonpoeKTy np01'llrOM

D,eCll1'11

Heo6xiJJ,HO D,HiB

KaHD,11,Lla1'ypH CXBaneHHll

npe'3l1,LlellT

BHLUl1X HOro

ninnHcy€

'I3CTHHH , TO npl'lflHllTHH napnaMeH1'OM '3aKOHOnpoeKT Lli

nocanOBHX oci6 060Ma

nana1'3MH

'3aKOHOnpoeK1',

a60

B iHwiH lIaCTHHi llK

3aKOH.

3aKOHOD,aB'fa BJlaD,a

Cepen cninbHHX nOBHOBa)l(eHb n31la1' He06xiD,HO 333Ha'IHTH npo 06paHHll Ha cninbHoMy '3aCinaHHi CY.LlLliB BepxOB~lOro

cYJlY 1'a iHWI1X B~tLUI1X CyD,OBHX

3aKOHOD,aB4a BJlaD,a B Kpa'IHi 3D,iHCHIO€TbCll .llBOnana1'HHM napIlaMeHToM ­ feHepanbHolO acaM6IleclO. 3aKOHOD,aB LII-IH opraH CKJlaD,a€TbC~ 3 n31la1'H

opraHiB - 1'PH6yH31ly paxyHKiB, aLlMiHicTpa1'HBHoro TpH6yHany, BH60pLJoro cyD,Y.

npeD,CTaBHHKiB Ta ceHaTy. )),0 CKnaLlY ceHaTy BXOD,HTb 30 ceHaTopiB, a 1'aKO)l( Biue­

KpiM Uboro, n31la1'a npeLlCTaBI'1I1KiB nOKJlHKaHa Y3rOLl)l(YBani cnopl1 Mi)l( nanaTaMH

np e3H.lleHT pecny6IliKI-I, llKI-1H £: npe3HLleHToM ceHaTy. Y

Bi,LlHOCHO npHHHllTTll 1aKoHiB.

BHna.llKY Komi Biue­

npe311,LleHT 3aHHllB nOCT npe3HLleHTa ,Llep)l(aBH, npe'3HD,eHTOM ceHaTy CTa£: oc06a,

TpH6yH31l pUX)'HKiB f <PYIIKUioH3JlbHO aBTOHOMHHM opraHOM, llKI1H D,ir npH reHep3JlblliH acaM6Jle'i. TpI16YH31l Maf CBOCIO rpyHKUicKI BHpiweHllll nHTaHb

72

7J


OIlOllaTKYIMHII5I, IICpellipKy lIaLlxOLlIKCHb JlO 610 tKCTy, KOIiTPOJlb 1<1 (llillallCOIlOIO LlHCUI'IIIJliHOIO Il ycix Llep}l\aBHIIX OprallaX, B TOMy 'lIfCJli, B MiHiCTepCTBaX, lliLlOMCTOaX, r1p11 BII5IB eHHi 1I0pyWCHb y tPiliallCOBiH C(llCpi Tpll6yHaJl paxyHKiB 106013' 5I1aH fill nOBiLlOI\f 11TI1 npo lle reHcpanbHy acaM6J1elO, W.Opi4 HO Tpll6yHan nOLlae 1BiT npo CBOI{) niRJlbHicTb napJlaMellTY, Tpll6yHan paxyHKill CKJlaLla€TbC5I 1 7 'IJleHiB, 5IKi 06~lpaloTbcR '2/3 rOJlocill Ha cniJlblloMy 1acillaHili nanaT napJlaMeHTy lIa CTpOK nOIlHOBa>KeHb KOHKpenloro cl\JlaLlY napJlaMellTY , .llnR 131HITT5I nocaLlII 'IJleHa Tpll6yHaJly BCTallOBJlelli Ti >K O~I IOnl, wo i LlJI5I 06paHH5I Ha nocaLlY ceHaTopa, CY1l0B3 BJl31l3

HallBlllUOIO JI3HKOIO CYLlOBO'f CIIl:TeM~1 YpymalO BI1crynae BepxooHflll cyLl, HH>K'I~tM~1 aHKaMI1 CYLlOBO'f C~ICTeMfi e AneJl5llliHHi YLlfl, CYLlfi nepwo-I' iHcTaHui'f, MflpOBi CYLlH, niLl 'lac BiHCbKOBO'f llfiKTaTypl1 ( 1973-85p,) HaHB~IIU~IM CYLlOBIIM opraHoM 6YJlo MiHiCTepcTBo IOcHlUi'i, np~nHa'leHHlI cYLllliB, nepeBa>KHO i1 411CJ1a BiHCbKOBOCJly>K60BUiB, BiLl6yBaJlocli 3a HaKa10M MiHi TepCTBa, 3 1985p, He3ane>KHicTb CYLlOBO"i BJlaLlII Bi BllKOHaB'lo'f BJlaLlI1 6YJla nOIlOBJleHa, ,[(0 KOMneTeHui') BepxoBHoro CYLlY BXOLlIITb neperJl5lLl nOCTaHOB, 5Il\i 6ym! BHHeceHi H11>K4e CT05l'IHMI1 cyLlaMII, p03rJlll.u cnpaB 1U0.u0 KOHCTltTyuiihlOCTi 1aKoHiB, npl1HHJlTI1X reHepanbHolO acaM6J1eelO, p03rJl51 no nepwiH iHcTaHui"i flnJlOMaT, a TaKO>K cnpaB, 13 5IK~IX o.uHielO i1 cTopiH BllcTynae iH03eMI-fI1H BHpiweHHJl mnaHb 1U0.uO BHKOHaHH5I piweHH5I iH03eMHoro cy.uy no cnpaBax, 13 5IKHX onHielO i3 cTopiH BHcTynalOTb yp5lnoBi opraHl-I. ,[(0 cKJla y BepxoBHoro cyny BXO.uIlTb n'5ITb CYLllliB, Ha 40Jli 3 npe3l1neHTOM. CYLlll 10 BepxOBIlOro cy.uy MO>Ke CTaTH ypOLl>KeHIIH rpOM an5lHIIH YpyrBalO, a60 oc06a, wo nepe6yBa y rpOMa.ullHCTBi He MeHwe 10 pOKiB Ta npO>KHBae 13 nep>KaBi He MeHwe 25 pOKis, He MOJlo.uwe copOKa i He CTapwe CeMl1neCJlTI1 pOKiB, RKa BOJlo.uie BciMa npaBaMH rpOMan5lH~tHa, npaUiOBana anBOKaTOM He MeHwe 10 pOKiB, a60 cYLlllelO 'fH 4J1eHOM rpOMaLlCbKoro MiHicTepCTBa He MeHwe 8 pOKiB. TepMiH nepe6yBaHH5I Ha nocaLli cYLllli CKJlaLla 5 pOKiB 3 npaBOM nOBTopHOro nepe06paHH5I.

CynaMff neplllo'l' illclallui'f E: cynl" Ha piBlli nenapTuMeHTiB Ta CTOJI~,ui, 5IKi p03rJl5l.ualOTb 6iJlblllicTI> U~f13iJlbHI1X, KpHMiHaJlbHI1X i Tpy.uOBI-IX cnpaB, CYLlll5lMH cyniB nepwo'i ilicTallui'f MO>KyTI> 6yTfl m-lwe OC0611, 5IKi noncpe.uHbo 1aHMaJlII noca.Ql-' MI1POIHIX cYLllliB, Y Llep>KaBi TaKO>K nir 224 MI-IPOBIIX Cy.uiB, 5IKi P011'Jl5I.ualoTb 06Me>KeHy KaTeropilo CYLlOBI-IX cnpaB. MflPOBflM~f cy RMH MO>KYTb 6yTfI ypo.u>KeHi rpoManRH~1 , a60 OC0611, LUO nepe6YBalOTb y rpOMaLlHHCToi He Mellwe 2 pOKiB, M ~tpoBi cYLllli 13 CTOJll1Ui Ta UellTpaX nenapTaMeHTiB 06013' 5I3KOBO MalOTb Manl nocBin P060TfI H3 nocani anOOKaTa, W.ono MHpOBIIX cy iB B CiJlbCbKflX oKpyrax, TO nml 1all1l5lTT5I nOCa.nl'l Q60ll'1l3KOBI1M e LlOCBi.u p060nl I-Ia nocani anBOKaTa 41-1 HOTapiyca. A.uBOKaTOM , 13 CBOIO 4epry , MO>Ke CTaTI-I JIIlwe oc06a, 5IKa OTpHMaJla cTyniHb MaricTpa Ha 4laKy bTeTi npaBa Ta couianbHflX HayK yl-liBepCHTeTY pecny6J1iKH. IOpHCLlHKui51 MI1POB~fX Cy.uiB 06Me>KeHa cnpaBaMH npo nopyweHH5I KOHTpaKTy, KOMepuiHHHX cnpaBax, cnpaBax npo BHCeJleHI-IJl, AnMiHicTpaTHBHHH Tpfl6yHaJI, C opraHOM a.uMiHicTpaTHBHo"1 IOp~lcmIKui'l, 5IKHH nOKJlHKaHHH BHpiwyBaTI1 cnopl1 LUOLlO 3aKOHHOCTi HopMan1BHflX aKTiB Ta LliH, BLlflHeHHX opraHaMH Llep}t(aBHoro ynpaBJliHH5I. Tpf16YHaJI CKJlana€TbC5I 1 5 4J1eHiB, o6paHI'Ix Ha IO-pi4HHH TepMiH. npouenypa 06paHH5I ineHTI1'1Ha npouellypi o6paHH5I no rpl16yHan paxyHKiB, npl1 anMiHicTpaTI1BHoMy Tpl16YHani .uit: reHepanbHHH npOKYpoP 3 a.uMiHicTpaTI1BHHX cnpaB, ¢yHKUiclO JlKOrO e LlonOBinaHHJl cnpaR, p03rJlJl.u 5IKI1X 1.uiilcHI0€TbC5I TpH6yHanoM, B1160p ' lflH cyn - ue cyn anMiHicTpaTl10HO'llOpl1CnHKUi'f, 5IKHH KOHTpOJlIO€ HauioHanbHHH, TepHTopianbHI1H Ta MyHiuinanbHHH BH60P4HH npouec. ,[(0 cKJlany cyny BxonHTb .ueB'5ITb 'IJleHiB, n'JlTb 3 5IKI1X 06I1pa€TbC1I2/3 rOJlOCiB Ha cniJlbHoMy 3aci.uaHl1Jl naJIaT, a 4 - npenCTaBJl5IIOTb nOJliTH4Hi napTi'), lIKi Ha6panH HaH6iJlbwy KiJlbKiCTb rOJlOCiB Ha napJlaMeHTCbKHX Bl160pax. KpiM Uboro, KO>KeH 3 4J1eHiB Mae no 2 3acTYnH~tKa, JlKi .uonOMaralOTb HOMy 3.uiHcHIOBaTII nOBHOBa>KeHH5I.

4. IHWi llaHi

B YpyrBai' .uie 6 aneJl5lUiHHIIX Cy.uiB ( Y UHBiJlbHHX cnpaBax, KpHMiHanbHHx cnpaBax, TPynoBHx cnpaBax), no cKJla.uy 5IKHX BXOnl1Tb no 3 CYLllli, JlKi npH3Ha4alOTbC51 BepxoBmlM cynoM 3a 3ro.u01O ceHary, CYLlllelO aneJlJlUiHHoro cyny MO>Ke CTam ypo.u>KeHHH rpoMa.n5lHflH YpyrBalo, a60 oc06a, 1U0 nepe6yBae y rpOMa.ullHCTBi He MeHwe 7 pOKiB, He MOJlOLlWe 35 i He cTapwe 70 pOKiB, JlKa npaUIOBana anBOKaTOM npOT5If0M 7 pOKiB, a60 Ha iHWHX nocanax 13 IOp Hn H4HiH rany3i He MeHwe 6 pOKiB, OCHOBHOIO ¢yHKUiel{) aneJl5luiHHI1X Cy.uiB c nepernJln piweHb HfI>K4e CTOJlIUHX Cy.uiB, Bci aneJlJlUiHHi Cy.uH 1HaXOn5lTbC5I 13 CTOJlHUi MOHTeBineo,

rpOwoBa OLlI1HHUJl: ypyrBaHcbKe HOBe neco = 100 ueHTaBO, O¢iu,iHHa MOBa: icnaHCbKa. PeJliri5l: KaTOJlHKH - 66%, npoTecTaHTH - 2%, iy.uarcTH - 2%, iHWi - 30%. rocno.uapcTBO: iHnycTpianbHo-arpapHa .uep>KaBa. BBnI'IOJl, = 3340 nOJl, CWA, ran 3i HaponHoro rocnonapCTBa: CiJlbCbKe rocnonapCTBO - 9.5%, npOMI1CJlOBicTb - 27.2%, TopriBJlJl, 06CJlyroByBaHHJl, nocepe.uHHUTBO - 22.2%, iHwi-41.1%. 3eMeJlbHi pecypcH: piJIJlJl - J 0.7%, canH i roponl1 - 0.3%, naCOBHlUa ­ 80.1%, JliCH - 3,5%, iHWi - 5.4%, HaHBa>KJII1Biwi POCJlHHHi KyJlbrypH: nWeHHUJl,

74

75


KyKypyma,

ooec,

ll'1~liHb,

P~IC, 111,011,

-1 1598p. - Il\lilll~l lIepUJII.X fBpOIJenCbKll.X KOJl()I'li'~nropiR:

UyKpoBa TpOCTllltn, U}KPOBHH 6y[)flK,

COHflWH~IKI1, BI-IHOrpall, qlpYKTH, OBO" i, HonOH. P03BIIHYTe llicOBe rocnOllapCl BO.

- 1634p. - "laClIlJ13aIlO MiCTO Kaiiula:

_ npyra nOJl.17 C·I. - GopOTb6a Mi)K IlillepJlallllaMII.!\1I1 ino i ([)paIlUiCiO

TBap~IHIII'IUrBO: Bio'lapCTBO. BPX, COllllapCTBO. P01BHHYTe MopCbKe pIl6aJII,CTBO.

nepep0611a npOMHCllOBicTb: M' ilCHa, lU KiplHla, ~10110'1 lia, TeKCTllJ1bHa, TIOTIOHOBa, nanepOBa. UyKpoBa, xiMi4Ha, BHp06111lUTBO ue:'vleliry TIl TBapllllllOro

1a nallYllaHHil B f13iaHi: _ 1676p. - fBiaHa orolloUleHa BJI3CI-liCTIO cDpaHui',: _ 17-18pp. - nocTynoollfi P0101-tTOK nnaHTauifiJ-lorO ro non3pCTI3a;

)f(Hpy. TpaH nopT ,lJ,oBwlIHa ,aJli,HIIUb: 3002 K 1.

- 1794p. - BiL1MillCHO pa6cTBo: _ 1802-4Rpp. - pecTIlopalliR iHCTIITyTy pa6CToa: _ 1809p. - Tepl11'OpiR fBiaHl1 1aXOnJleHa AHrJl ioo i nop ryraJliflo;

,lJ,oBwl1Ha woceHHI1x WllR:io: 40 000 KM.

_ 1817p. - rBiaHa'OCTaTO'III0 3aKpinJleHa 3a cDpaHui 10: _ Kill.18-nolI.20CT_- rBiaHa - Micile nepe6yR3HHR WR 1acyn)f(eHIIX y

BHYTpiwHi BOllHi WllRXH: p. Ypyrsafi. Miwllapollllllfi aeponopT: MOHTeBi eo, nYIITa-ne b-ECTe. TopriBllR. EKcnopT:

wKipa,

TBapI1H~I,

llbOH,

TeKCTHJlbHi

TOBapll,

CillbcbKOrOCnOllapCbKi npo yK1'I1­

<!)paHui', B'R3HiB (1'.1. "cyxa rillbOTIIHa"); - llpyra nOll. 19cT. - BinKpllTi 3anaCli 30JlOTa: _ 1946p. - onep)f(alla cTaryc 1aMopCbKoro nenapTaMeliry cDpaHllY1bKO'I

IMnopT: CHpoBHHa, MaWHHH Ta MexaHi3MH, TOBapH nOIlCRKlleHlloro B)f(HTKY, nallHBHO-MacTHllbHi MaTepiallH, TpaHcnopnli ac06H. HaHBa)f(llHBiwi napTHepH: Epa111JliR, ApreHH1Ha, HiMell'IHHa, CWA,

pecny611 i KH.

HinepJlallnl1, BeHecyella, BeMIK06pl-tTalliR, ITalliR.

UeHTpallbHa BllaLla npenCTaBll Ha npecpeKTOM. Kpa"Ha Mac coo',x npeLlCTaBHI1KiB

3. IHlUi BiLl0l\10CTi fBiaHa Mac CTaryc 1aMopCbKoro enapTaMellry <l>paHuy1bKO', pecny611iKII.

Y

BepxHirt nallaTi q>paHllY3bKoro napJlaMeHTy - cellaTi. CKJlanafTbCn 3 no x Tepl1TOpiH: npl16epe)f(HHX paHOHiB - BJIaCHe foiaHa Ta 1 BHyTpiwHix pai:ioHio IHHiHi. focnonapCTBO: BBnl '1011. = 2800 nOJlapiB CiliA. 3eMellbHi pecypcH: naCOOHwa - 0.\ %, llicH - 81.9%, iHllJi - \8%. HaHBa)f(llHOillJi POCJlHHHi KyllbTypH: UyKpooa TpocTHHa, KaBa, KaKao, PHC,

TeMa 16, <l>PAHUY3bKA rOIAHA TepHTopiR Y niBneHHiH AMepl1Ui. Mewye 3 6pa3l1Jli€to

MaHioKa, KyKypyn3a. TBapHHHI-IUTOO: BPX, cBHHapcTBo. P03BflHYTe JliCOBe rocnonapcToo.

i CypiHaMOM.

Oepep06Ha npOMHC OBicTb: BI1p06Hl1UTBO pOMy, MaCJla 3 p03.

I.reorpalJli.... Hi jl3Hi 91 OOOKB.KM.

TpaHcnopT ,lJ,oB)f(HHa 1lJ0CeHHHX IlJllRXio: 1137KM.

HaCeJleHHR: I 15 000 lIOJl., 3 HHX lIerpH - 50%, MeTHCH - 25 %, iHniaHui ­

rOllOBHI1H nopr KaHeHa

MiwHaponHI1H aeponopT: Kai1eHa.

TepHTopiR:

10%, <j>paHUy3H - 5%, iHWi - \ 0%. rycToTa HacelleHHR: f,3 'lOll.! KB. KM.

PelliriR: pHMO-KaTOJlHKH.

~eHTp: KaHeHa.

<l>i3HKo-reorpa<j>i4Hi naHi. npH6epewHa 30Ha - piBHHHa, BKpHTa 60JlOTaMH. BHYTPiwHIO Tepl11'OpilO 3aHMae BKpl1Te JliCOM rBiaHcbKe nllocKorip'R BHCOTOIO 6illR SOD-800M. HaHBHwa 1'O'IKa: MOH- Iryna 830M. HaHBa)f(JlHBiwa pi4Ka: MapoHi.

2. ICTOpH .... Hi jl3Hi - 3 HaHnaBHiwl1x 'laciB 3acelleHa iHlliaHCbKHMH nJleM HaMI1;

76

77


TC~1ll

17. lIMJlI

PECnYIiJlIKA 4HJlI

.Aep)KaBa y fliBneHHil1 AMeplllli. Me)f{yc 3 nery. 60Jlinino,

preHTlIIiOIO.

J.reorp3~i<tHi BillOMOCTi

TepllTopiH: 756 626 Tile KB. K~l.

Hae J1CHHll: 13 813 000 YOJl.

3 HIIX MenlCl1 - 60%. 6iJli - 30%, iHLliaHlli ( apayKaHi)- 7%, iHWi - 3%.

fycToTa HaCeJleHHH: 18.3 lIOJI.! KB. KM.

CTO 11111l: CaHTbHo.

HaH6iJlbWi iCTa: CUHTbHO 4 626 000 ( 5 170 000), BiHbll- eJlb- Map 319 000, KOHcenllioH 318 000, Banbnapaico 302 000. TeMyKO 263 000, TanbKaxyaHo 258 000, AHTo<jJaraCTa 228 000, nyepTe AJlbTO 220 000, CaH­ 6epHapLlo 217 000, PaHKarya 210000, ApiKa 207 000, TanbKa 190000. <Di3~IKo-reorpaqJiLliliilalli TepHTopill Kpa'jHII npOCTHra-TbCll lIa 4300 KM Y3110B)f{ y36epe)f{)f{1l Tllxoro oKeaHy i MaH)f{e yCll nOKpH1'3 ripcbKHMH xpe6TaMH AH11. Y niBlliLIHift LlaCHIHi KparHH p03TawoBaHa nycTeJlll ATaKaMa, a B lleHTpanbHiH LlaCTlfHi 3HaXOillfTbCll nJl01110 Lla ilOJlI1Ha. Ha niB11Hi ripcbKa MiclleBicTb nOCTynoBO 3HH)f{ynbcH 110 piBHH MOpll, YTBOplOlOYH BeJlHKY KiJlbKicTb OCTpOBiB. TepliTOpill 411Jli - O,llHa 3 HaH6iJlhIU ceHCMiLIHO He6e3ne LIHHX 30H Ha 3eMJli. IlaHBI1w.a TOLIKa: Ol1oc-ileJlb- ana,llo 68801101. HaHBa)f{JlHBiwa piYKa: 6io-6io. HaHBa)f{JlI1Biwi 03epa: feHepan-Kappepa, ApreHTiHo, JlaHryixye, PaHKo. 2.lcTOpll<tHi ll3Hi

- 3 HaH,llaBHiwHX Llacin 1aCeJleHa iH iaHllllMH;

- B cep.15 CT. - fliBHiYHe 411Jli 3aBoHoBaHo ,llep)f{aBOIO iHKiB;

- 3 16CT. - nocrynoBe 3aBOlOBaHHll icnaHUllMII cy4aCHo'j TepllTOpir 4~IJli;

- 3 1542p. - TepHT piH 411Jli 3HaXO,llHJlaCb y CKJlaili icnaHcbKoro Bille-

KopoJliBCTBa flepy; - 16-17cT. - nocrynoBe BC1'3HOBJleHHlI 4>eO,llanbHOrO JlallY;

- I 778p. - )'TBopeHHll reHepan-KaniTaHcTBa (aBToHOMHOr O,llHHlIlli) y CKJla11i Bille-KOpoJliBCTBa nepy; - 318cT. - Bi,ll6YBa€TbCli aKTHBHI1H P03BHTOK CiJlbCbKOro rocnoilapcTBa; - 181 0-18pp. - nepio1160pOTb6H 3a He3ane)f{HicTb Bi,lllcnaHir; - 1818p. - yTBopeHHll He3ane)f{HO', ,llep)f{aBI1 4HJli; - 3 19 CT. - nOCHJlIO€TbCll POJlb aMepHKaHcbKoro 1'3 aHrJliHCbKOro KaniTany B eKoHoMilli 11ep)f{aBH; - 1865 - 66 pp. - 4HJli 6pano Y4aCTb B nepwiH THxooKeaHcbKiH BiHHi npOTH IcnaHi'j;

- 1879-33pp. - Biiilla 3 l:>uJliBiE:lU i nepy. llepeXiJI Bill Ikpy ,llO LIllJ1i Tcprrrori'j 6armo'j npHpOnH 11M 11 pccypca~lII; - 30pp. 20 CT. - BCTaliOB ellHll qJaKTII'IIIO'j ~IOIIOlloJlir aMeplIKaHcbKoro Kalli rallY Han eKOHOM iKOIO ,llCp)f{aBI'I; - 194 7-58pp. - BCTaHOBJleHHll ,llI1KTaTOpCbKoro pe)f{HMy; 1970p. OCTaHOBJleHHH Ola,ll11 6JlOKy Ilapo HO"! i€ lIIOCTI ni KepiBHI1llTBOM C.AJlb€H e: - 1973p. - BC1'3HUBJleHHll (P~lIJJ1ICTChKO', ,lll IKTaryrll.

3.

<l>OPM3 llepJK3BII

npe311nellTcbKa pecny6JliKa, yHiTapHHH yCTpifi. no

lI€TbCli

Ha

13

periOHiB. BIIKOH3B<ta BJl3il3

KOHCHlrylliclO 1925 pOKY 6yJlO BCTaIlOBJleIiO, w.o 6iJlbWicT.b nOBHOBa)f{eHb w.ono ynpaBJliHHll ,llep)f{aBOI{) Hane)f{HTb BI1KOHaBLIIII BJla,ll1. KOHCTHTYlliHHi peqJOpMll 1947 a 1970 pOKy w.e 36iJlbWI1JlI'1 06Cllr nOBHOBa)f{eHb BHKOHaByo'j BJla,ll11 3a paxyHoK 1MeHUIeliHll nOBHOBa)f{eHb 3aKOHO aByo'j BJla,llH. O,llHaK peanbHe 3,lliHCHeHHH nOBHOBa)f{eHh 6e3 napJlaMeHTCbKO'j niilTpl1MKH 6yJlO HeMO)f{JlHBHM, OCKiJlbKI1 1aKOII0,llaB'IHH oprall LlaCTO 6JloKyBaB ,llir npe311,lleHTa, OC06JlHBO B TOMy Bl1nanKY, KOJII1 npe3HneHT i napJlaMeHTCbKa 6iJlbWicTb npe,llCTaBJlllJlll pi3Hi nOJliTI1Ylli napTi·j. TOMy npe3H,lleHTH 3MyweHi 6yJlH wyKaTI1 ni,llTpHMKy y Bcix BnJlHBOBI1X nOJliTWIHHX napTiH, BKJl104alOYH Ti, llKi 6ymf nOJliTWIHI1MH onOHeHTaMH. Pe3YJlbTaTOM TaKOr cniBnpalli ,11K npaBHJlO, 6yJlO cTBOpeHH51 KoanilliHHoro Ka6iHery, lIKI1H ,llOCHTh LfaCTO Llepe BHyTpiwHi nOJliTHLIHi p036i)f{HOCTi 6yB Manoe4>eKTHBHHM opraHoM B ynpaBJliHHi nep)f{aBolo. ABTOpH KOHCTl1Tyui'j 1980 pOKY HaMaranl1ClI peanbHO nOCHJlI1TH POJlb npe3H,lleHTa y KepiBHI1UTBi ,llep)f{aBOfO, w.o BHpa)f{anOCli y 36iJlbweHHi TepMiHy nepe6YBal-IHlI npe31111eHTa Ha noca,lli 3 6 ,ll0 8 pOKiB, a TaKO)f{ y LfeproBoMy 36iJlbW HHi nOBHOBa)l(eHb npe311neHTa Ta nOCJla6JleHHi pOJli 3aKOHO,llaBLfOrO opraHY. OnHaK, B 1994 poui CTpOK nepe6ysaHHll npe3H eHTa Ha noca,lli 6yJlo 3MeHweHO ,ll0 6 pOKiB. Ha cboro,llHi rJlaBOIO ,llep)l(aBI1 1'3 BHKOHaByo'j BJlaill1 € npe311,lleHT, lIKllH BCeHap0,llHI1MH npllM~IMH BH60paMH CTpOKOM Ha 6 pOKiB. 06Hpa€TbCli nepe06paHHlI 0,llHi6 i TOy )f{ OC06H Ha nOBTopHHH TepMiH He ,llOnYCKa€TbCll. 06paHI1M BBa)l(a€TbCll TOH KaH,llHnaT, 5lKI1H OD,ep)f{aB a6COJllOTHy 6iJlbWiCTb rOJlOCiB BH60plliB. KOHCTHrylliJl 1980 pOKY BinMOBI1JlaCli Bi)l npaKTI1KH, 3rinHO 3 llKOIO Y BHnalll<y, KOJlI1 )I<011eH 3 KaHD,I1,llaTiB He Ha6l1pa€ a6COJlIOTHO'j 6iJlbWOCTi rOJlOCiB, npe311,lleHTa o6Hpae napJlaMeHT, 3-nOMi)f{ nBOX KaH11HD,aTiB - JlinepiB 3a KiJlbKicTIO rOJlOCiB. TaKa npaKTHKa 6yJla 3aMiHeHa BBe,lleHHlIM ,llpyroro KOJla B1160piB, B llKHX 3-nOMiJK 2 KaH,llH,llaTiB, llKi Ha6panH HaH6iJlbWe rOJlOCiB, npe3HneHTa 06HpalOTb Bl16oplli. fJlaBOIO ,llep)f{aOH MO)f{e CTaTI1 yp0,ll)f{eHHH rpOMailllHHH 1Il1ni, JlKI1H ,llOClir 40- piLf HOro BiKY·

79


C/)y~rKL~iY:

OC06JIIIR~ MicllC

- BH11'la LIaC nOJlintKy

ep»W£lll £l ycix OCI-IOBIIlIX raJlY311X;

I ~lIeraJlbfltH\'IY

- BnpaBi illiuilO£lanl npOBe ellHlI n C6iCUllTiB:

311i~ICIlf0f'

-

opraHi3<1uiRMI1,

epe YLlaCTb B 3aKOHO aBLIOMY IIpoueci:

- MaC npaBO illiuilOBaTl1 npld1HlITTli HO£lHX 3aKOl-liB, a TaKOIK BHeceHHR

'\~,iH no KOHCTHTyui". 3aKOHi£l: - MaE: npa£lO

BnpaBi

B~lnaBaTIl lIi.Ll1aKOHHi HopMaTHBlli 3KTH,

npll IOBaHi

H<l

nC£lHIIX

npoue yp

npHJHaLlae

Ha

nocaaH

reHepaJlbHOI'O

BHnailKax

BnpaBi

orOJlowYBanl

CT3H

06Jlorl1

H3

opraHoM,

lIKHH

MiHicTpiB, no CKJlailY lIKOrO BXonHTb

4

i ilOJlilll'lIl1l~11I

lIaJlelKllI'l.

',llivtici~L

ra

",,,nill"""

l<l

palUII1KiB npe11111cHTa. lIKi CKJlallalOTb npe3UJleilTcbKY KalluemlpitO,

BOllaJIClTHiI~1 i1auiOHaJIbHltM

3aKOilonaB'Ia Blla a B 4"lJIi JJlIltCillOCTbCH

Ha Toli pOJli.

nepioJl napllC1MclIT 6yB OJlHflM 3 1I<1liCUJlblliUlliX

HKy

JIliHCHtOC

16

£lI1KoHaB'ly

BiH

BinirpaBall

B ynpaBJtiHili

nCpJKaBOK),

Y

CBiTi, '3 TO'IKI1 10PY

KOHCTl1Tyuiil

1925

pOKY

CY1TE:BO 06Me)KHlla KOMlleTeHuilO napJlaMellTY (1a60pOII3 'lllCllaM 1UKOHunall'Ioro opraHY 06iHMaTl1 MiHiCTepcbKi nOCaJl~I, HanaHHlI npCJH eHTy npaBa BI1JlaRaTI1 aKnl, HKi MalOTb C~tllY JaKoHy. 06MC)KeHilli KOMneTcHui'l y 610LDKCTHif-t cqJepi), aJIe KOHrpec npOnOS)KyBaB 33JlHLUantCb OCHOBill1M opraHOM, lIK~tf-t cpopMyBaB nOlliTi-1KY Jlep)KaBI1,

- npeilCTaBJllIE: IlepIK3By B M i)KHapOIlHl1x BinHocHH3X; - npH3Ha Llac Ta BinKJlI1Kar nOCJliB i nocJlaHHHKi£l, OCHOBHHM

npc'mnCllra

IlJIHIlII

YP51LlOBIIX

KOHrpCCOM, Yncpl.Uc HalliOH3JlbHllii KOHrpec 6yB CKJI~IKaHJ.lIi 4 lll1nHlI 1911 pOKY,

KOHTpOJlepa 2 ceHaTopiB, KOMaHilytOLioro J6pOHHlll\HI CHJlaMI1, cYIlIliB BepxoBHoro i aneJllluiHHOro cYIliB; - y HaIl1BWfaiiHl1X Tepl1Topi', IleplKaBH:

3B'lI'\OK I\li", KallllC1llipictO

BIIKOIIJB'IO'I

p060Ty

HaflOiJlblll RmKllII Ri nlnalllili. llKi CTOCYfOTbCli Jlep)K<lBHOrO ynp<lBJlillHH.

UlO lie

, - npH3HaLlaE: Ta 3BiJlbHlIf '\ noca H l\IiHiCTpiB, KepiBHIlKiB lleH"rpaJIbllUX SI OM TB; WJllIXOM

opr311iB

KOOpllllllyr

3a~Ollona8'1a RJlaJla

BllnaBaTIl aKTH, lIKi MalOTI> nUlY 3aKOllY. 3 nlllaHb,

BperyJlbOBalli JaKOHOIla£lCTBOM'

-

crpyr;lypi

~n:lln

Rllpil1lYIOTbCli OC0611CTO npeJl1 ellTOM 3a nonallllllM rCHcpallbHoro ceKpeT3pll T3

BHKOHaHHlI nilOLloro 3aKOlIonaRCTBa: -

Il

CCt\peTap~o.

3rinHo

3

KOHCTHryui 10

1980

pOKy 1aKOHonaBLII1H

opraH

BTpanlB

'1aCTI1HY CBO"X nOBHOBa)KCllb, UlO nOTRrJlO 3MiweHHlI OCHOBHO'i pOlli Y CIJOpMyBaHHi nOJliTHKH Jlep)KaBH BiJl napllaMeHry no npe311LleHTa, BJlany,

Ka6iHeT

HauioHaJIbHHH KOHrpec CKllanaCTbCli 3 JlBOX nllilaT - cellaTY i nananl

MiHicTepcTB, 040mOBaHHX MiHicTpaMH Ta

npeJlCTaBHHKiB, )),0 cKllany naJIant npenCTa£lHI'IKiB BXOnl-lTb 120 JlCnyTaTiB, lIKi

C

opraHH 3 cTarycoM MiHicTepCTB - ueHTpaJIbHHH 6aHK, Kopnopauill pOJBHTKy

06~lpaloTbcll Wlll1XOM

npllMI1X

BCeHapO!lHHX

BI1po6 HH uTBa, HauioHaJIbHa )KiHOLla cJly)K6a, HauioHaJIbHa eHepreTWfHa KOMicill,

KO)l\HOrO 3 60 BI160pLII'IX oKpyrill,

KOlKHHH J MiHicTpiB Ta KepiBHHKiB BinOMCTB npH3Ha LIafTbCR i 3BiJlbHlIfTbCli npe3 HneHTOM, KO)KHHH opraH ueHTpaJIbHOY BHKOHaBLlo"l BJlanl1 nOBHHel'1 wopi4HO

CKllaJlaC

npenCTaBJllITH np e3H neHry nJlaH, 3rinHO 3 RKHM npalllOB3THMe ueH opraH. KO)KHi

7

4

TepMiH

£lfl60piB,

no

nepe6yBallll1l

pOKl1, )),enyTaToM MO)KC CTaTH rpoManllHHH

!lBa lIa

nenyTaTI1

Bin

nocani JlenyTaTa

4f111i, lIKI1H JlOCH

21­

pi'lHoro BiKy, BOll0niE: llciM CneKTpOM npaB rpOMaJlllHl1l1a, MaE: cepenHIO oCBiTy, a TaKO)K np0)/{I1BaB He MeHwe 2 pOKiB Ha Tepl1TOpi'i' OKpyry, B HKOMy 63JloryCTbclI,

MiclIUiB yci MiHicTpH 3BirylOTbCli nepen npe3HneHToM npo npo£leneHy P060T)'. 3a

CeHaT CKllanaCTbCli

3

38

ceHaTopiB,

lIKi

o6HpatOTbCH

HaClliJlKaMH p060TH 3a piK npe3HJleHT P06HTb BHCHOBOK npo Te, 4H 6ylla p060Ta

npSlMI1MI1 BI160paM~I, CTpOKOM Ha 8 pOKiB, 3 pOTauictO

opraHY 3anoBillbHOtO a60 He3anoBillbHOtO, Y BHnaJlKY, KOllH p060Ta MiHicTepCTBa

pOKl1,

1/2

BCell3pOJlH 11M 11

cKllany cel'l3Ty KO)KHi

4

CH3TOpOM MO)Ke CTaTH rpOManllHI1H 4Hlli, lIKI1H JlOClir 40-pi4Horo BiKy,

411 BiJlOMCTBa BI13HaHa He3anOBillbHOtO, MiHicTP a60 K piBHlIK 3BillbHlIfTbCli 3

BOll0JliE: nOBH~lM 06clIroM

nOcaJll1, MiHiCTPI1 Ta il'lwi nocanoBi OC06H BHKoHaB40Y BllanH )lJl1l 3 iHCHeHHlI

npO)KI1BaB Ha TepHTopi'1 perioHy, B llKOMy BiH 63JlOryfTbClI, He MellLue 3 pOKiB, He

nOKllaneHI1X Ha HI1X 3aBnaHb MatOTb

MO)Ke 6)'111 ceHampoM oc06a, lIKa 3aHMac nocany MiHicTPa. cYIlIli, LllleHa npaB1liHHlI

OCHTb Wl1pOKe KOll0 nOBHOBa)KeHb, a TaKO)/{

JlOCTaTHtO KillbKicTb aJlMiHicTPaTHBHI1X i <!>iHaHCOBI1X pecypciB. Alle MiHi TepCTBa, lIK npaBI1JlO, BHpiWYfOTb nl1TaHHlI OJlHid raJIY3i, llKi, KpiM TOro, HOClITb nepBa)KHO TaKTI14HI1H xapaKTep,

P03BI1TOK

iH<!>paCTPYKTYpl1,

ueHTP3JlbHoro 6aHKY, a TaKO)K lIKWO BOHa He nOJl3Jla y BincTaBKY 3a I piK no BI160piB y )),0 cK1lany ceHary BXOJlllTb TaKO)K 9 npH3Ha LleHI1X ceHaTopiB, S1Ki

ceHaT,

npl13Ha4atOTbCli Crp0KOM

Sl1piWeHHll CTpaTeri4HHX nl1TaHb y HaHBa)KllHBiwI1X c<\Jepax, TaKI1X, llK P03BI1TOK eKOHOMiKI1,

COUiaJIbHa

nOlliTI1Ka TOWO,

npaB rpOM3JlllHI1Ha, MaE: cepenHtO oCBiTy, a TaKO)K

Ha 8

9

pOKiB. 3

ceHaTopiB JlBOX

i1 411Clla KOJlI1WHix

reHepaJIbHHX KOHTPOllepiB npl13Ha LIac BepXOBl'll1H cYJl, )lBOX - npe3l1nCHT, a 'IOntpbOx ­ i3 4l1Clla KOllHWHix KOMaHnyt04Hx 36pOHHl1MI1 CI1JlaMI1, Cneui3JlbHHH opraH - KoceHa,

BinHeceHO no KOMneTeHui'l ypllnOBHX Mi)KBiJlOM4I1X KOMiciH, 3 6iJIbUI Wl1pOKHM

Sci KOlll1WHi npe3l1neHTI1, lIKi BI1KOHYB3Jllt 060B' H3Kl1 MiHiMyM 6 pOKiB, aBTOMaTWIHO

KOll0M <!>yHKUii1 KOMnlleKcHoro xapaKTepy.

CTafOTb

nOBi4HI1MI1

ceHaTopaMH.

Y

nOCTiHHI1X KOMicii1, Il cK1lani ceHary -

80

cK1lani

5

n3Jlant

npeilCTaBHI'IKiB

npaUtOE:

13

nOCTiHHI1X KOMicif-t, 6iJlbWicTb KOMicif-t c

81


i

nro(IJiJlbHIIMII

Bi.llnOBin3101b 33 Ti )K mflY3i, WO i OKpeMi MilliCTepcro3, KpiM Ubora,

yraoplofOTbCH 3MiwaHi KOMici'i, 110 CKJl<lIlY IIKIIX BXOllHTb npC/.lCTaBHIIKII 060x nan3T,

IIpe311 ellTCbKi

'laKOHOnpOeKTI1:

npal30

BHMaraTII

p0'3rJlHll

'3ilK0I101IpoeKTY

33B1l3HHHM 13KItX KOMicii'i (P01B'1l3a111111 p036i)f{I-IOCTCH, 5ll<i 1111IHIK<lIOTb MbK mUlU13M11

IlponrOM KOHKpenlOro CTPOKY i iH. OnllnK KOHrpec CJly)KIHb

ni)].'IaC npllitl-lHTTH 33KOHiB.

CB3BimiH 3 60KY I3HKOllaB'-Io'i BJlailll, OC06Jllll'lO fl C(llel i lipan J110llii II 1'1.

OCHOBHOfO <j)yHKUiE:IO KOl-lrpecy E: npHHHTll 33KOHiB, 3ane)f(HO Rill Toro,

npHHM310TbCH npHHHHTTH

npocTOfO

6iJII,wiCTI0

KBani(lJiKOBaHOfO

4/7

rOJlOCiB, opralli'IHi 33KOHI-1 nonpallKl'1

no

rOJlOCiB,

6iJlbWicTfO

1aKoHH, .lJ)lH

rOJlOCiB,

HKI'lX

nOTpe6yl-0Tb

3/5

rOJlOCiB, KOHcnlTyuiHl-li 1aKOI-IH -

KOI-ICTlITyui'i

MO)f(YTb

illiuifOBaTlfCb

nepe1l63 ' leHe

CXllaneHHH

2/3

I'OflociB,

ne3H)].eHTOM,

10

'1fleH3MH nanaTH npenCTaBH~IKiB, 5 ceHaTopaMH, )J,JlH npHHl-llITTlI T3KI1X nonpaBoK He06xiJlHO, LU06 3a HHX nporOJlOcyBanH

Y

npe3HneHT. BHOCHTb

3MiHII

BHeceIlHH,

3/5

LIJleHiB 060x nann, 3 T3KO)f( ninrll1CaB

B~lna)].KY, KOJlH npe3H)].eHT BinMOBItTbClI ninmfcanl nonpaBKY, HK3 110

KOHcHnyui'i,

nHTaHHH

LUOLlO

a

napJlaMeHT

npHHl-llITTlI

nOBTopHO

nonpaBKH

nporOJlocyE:

MO)f(e

6yTH

3a

'ii

BHHeceHO

npe3HLleHTOM Ha nJle6icUHT. KOHrpec

BOJlOLlie

llllKopllcTallo

npaBOM

paTH<j)iKaui'i

Mi)f(H3POLlHHX

lIKil

lie nonycKac

npHKJlan

CWA,

cyllOBa

C1ICTCM3

n06ylloB311:1

BiLlnoBi.!lHo

AO

KOHnII-lCHTaJlbHo"i, nepUJ 13 Bce (ppnllllY3bKO'i Ta icnallCbKo'i npaROllo'j CllCTeMH, Cy'uOBa

BJlaLla

B

4Hfli

MaE:

penyTauifO

O.llHIc'I路

1

Hai1eqleKnlllHiu.IIIX

Ha

niBnellHoaMepHKal-lCbKOMY KOHTlIHel-lTi, Cyno Ba CHCT Ma 'CKJl3Ll3fTbC51 3 BepXOBHoro CyAy, anemlUHllIl-IX cYAiB, rOJIOBHl1X CY.lliB BHMor Ta uiJloro pHLly MyHiUHnaJlbHHX cyniB, Ao CKJlaLlY CHCTeMH TaKO)" Hane)f(aTb cneuiaJlbHi cyLlI1 - CYAl1 Ll.JTH HenOBHOJliTHix, cynll no Tpy.llOBHX cnpaBax, BiRcbKOBi CyLlH. BepXOBHI1H CyLl E: 1-13HBl1LUOfO cynoBofO JlaHKOIO, BiH CKJlanaE:TbCH 3 17 cYMiB, HKi 06HpafOTb 3-nOMi)f( ce6e npe3HAeHTa. CYMi Ta 06BHHyBa LIi npH BepxoBHoMy cyni Ilpl-f1Ha LI3IOTbC51 npe3HneHToM nOBill 1-10_ npe31-1neHT 3060B'H3aHI-IH

BHKJlfO'IHHM

npoll1BarOlo,

CY!lOBa BJ1llLta He 3aB3)f(al-O LIiI l1a Te, LUO B n06YAoBi oprallil3 BIIKOH3ll'10'j BJI:111I-1 6yJlo

110 f1Ko'i KaTeropi'i Bi 1-IOCI1TbClI KOHKpeTHIIH 13KOH, BCTaHOBJlfOCTbCH KiJlbKicTb rOJlOCiB, HKi nOBI1HHi 6Y1l-1 non3Hi 3a HOro npHi'iHHTTlI, TaK, 11111'13Hl-li 1aKoml

B(1)KJlHI3010

npH3HaYHTI-I

2

cYMiB

BepxoBHoro

cyAy

i1

'1HCJla

cYMiB

aneJlHuiHHHX CYAiB, a iHW~IX CYMiB 3 'Il-lCJla oci6, HKi 3aHMafOTbCH fOPI-ILlWIHOIO

1l0rOBopiB, napJlaMeHT TaKO)f( MaE: npaBO 3aTBepLl)f(eHHH a60 BinxHfleHHH cTaHy

.lliHJlbHicTfO.

06Jlorl1 B Kpa'iHi, HKHH 6yB orOJlOWeHUH npe3HlleHToM,

CTaHOBHTb 36 pOKiB. BepxoBHHH cy,U BHKOHyE: CBO'i <j)YHKUi'i Llepe3 yTBopeHi cynoBi nanaTI1, 110

Y

BHna.llKY .llOCTpOKoBoro npuflIfHeHHH npe3H.lleHTOM CBo'ix nOBHOBa)KeHb

KOJlH )].0 3aKiH'IeHHlI nOBHOBa)f(eHb 3anllllil-lJlOCb MeHwe, I-li)f( nOBHHeH 06paTH BHKOHYloLloro 060B'H3KH npe3HAeHTa. nepeBHLUyE:

2

Y

2

pOKH, KOHrpec

pa3i, KOJlH ueH CTpOK

npeLlcTaBHHKiB

HaAiJleH3

npaBoM

iHiuifOBaTH

npoue.llYPY

iMniYMeHTy npe3H)].eHTa, MiHicTpiB, cYMiB, reHepaniB i a.llMipaniB, iHTeH.llaHTiB periolliB Ta ry6epHaTopiB 06JlaCTeH, B pa3i nopyweHHH oCTaHHiMH 3aKOHO.llaBCTBa,

Y BHnaAKy p03no ' laTTlI npOue.llypH iMniYMeHTy nHTaHHH He06xi.llHOCTi 3BiflbHeHI-IH noc3AoBOi' OC06H 3 nOCa.llH BHpiwyE: ceHaT

a60 3JlOB)f(HBaHHH HHMH BJla.llOfO. 6iJliwiCTfO B

2/3

rOJlOCiB,

Ha 3anHweHHH Tepl1TopiY 411Jli CTpOKOM 6iJlbWe HK Ha

30

.llHiB, a60 Ha 6yAb-HKHH

CTpOK Y BHnanKy, KOflH AO 3aKiwleHHH CTpOKy nepe6yBaHHH npe3H.lleHT3 H3 nocani nocaAH

B pa3i

90

.llHiB. KpiM Uboro ceHaT BnpaBi yCyBaTH npe3HAeHTa 3

AyweBHo'j 13

5

Ba)f(JlHBOfO

CTOHlfHX cyniB. Y 4HJli niE:

16

(

TaKO)f(

iHWO'j TlI)f(KO'i XBop06H

Hane)f(aTb

CyTTE:Bi

ueH3,

HKHH

<j)yHKUiH

KOOp.llHHauiY

niHJlbHOCTi

Hl1)f(Lle

aneJlHuiHHHX cyniB, KO)f(eH 3 HKHX MaE: I-0PHC,UI1KuifO Ha

YJleHI1,

xoya neHKi

25

CaHTbHro

MafOTb LIJleHiB.

B CBOE:My CKJlaAi CYMi

i

OCTaHHboro,

HKa THrHe

npH3Hal.tel1HH

13

4

LIJleHiB, a anefllluiHHHH cyA

o6BHHyBaYi

npH

aneJlHuiHHHX

cynax

rpoMaAHHHH

4Hfli,

HKHH

HKHX

pOKiB

i

MaE: cneuianbHicTb

HH)f(yecToHLUi CYAH, HK npaBHJlO, p03rflHAafOTb UHBiJlbHi Ta KpHMiHanbHi cnpaBlt y nepwii1 iHcTaHui"i.

4.1Hwi AaHi nOBI10Ba)l(eHHH

LUOnO

3aKOHOAaBYoro

BH3Ha4eHHX

c<j)epax;

npaBO

napJlaMeHT

nOBHHeH

p03rJlH)].aTH

fpOLUOBa O,UHHHUH: YHJlii1cbKe neco= 100 ueHTaBO.

CKJlHKaHHH flHwe

focnonapcTBo:

89%,

arpapHa

npoTecTaHnt Kpa'iHa,

rany33fO.

82

32

I-Il1)f(LfeCTOllLUHX iHCTaHUiH,

PeJliriH: KaTOJlHKH -

Ha

y

AOCHr

fOpHCTa. OCHOBHOfO qlyHKUiE:fO uic'i cynoBoY JlaHKH E: neperflH,U piweHb cYAiB

O<j)iuiHHa MOBa: icnaHcbKa.

3aKOHOnpOeKTH ceciH,

BiKOBHH

TepHTopi'i onHiE:Y a60 AeKiJlbKOX 06JlaCTeH. Ao CKJlany 6iJlbWOCTi cyniB BXO.llHTb

npaBO

eKCTpaopAHHapHHX

BCTaHOBJleHO

cyMiB. OllHiE:fO 1 OCHOBHllX <j)yl1KuiH Cylly E:

npouecy, llKi neLUO 06Me)f(YfOTb KOHrpec. TaKHMH nOBHOBa)f(eHHHMI1 E: BHKJlfOl.lHe BHOCHTH

CYAY

BHpiweHHH nHTaHHll LUOnO BinnOBiAHOCTi 3aKOHiB Ta Mi)f(HapOAHHX noroBopiB

HeMO)f(JlHBiCTb BHKOHaHHH HHM 060B' H3KiB. npe3H.D,eHTy

BepXOBHoro

npH3HayafOTbCH npe3HLleHToM nOBiYHO. CYMefO aneJlHuiHHOro cYJJ.Y MO)f(e 6yTI1

Ao KOMneTeHui'j ceHaTy TaKO)f( 1-lane)f(HTb HanaHHH n03BOJly npe3HAeHTY

3anHWHJlOCb He 6iflbwe

cYMi

CKJlany HKHX BXOnl1Tb MiHiMyM KOHCTHTyui'i.

POK~I, - KOHrpec npH3Ha ' 13E: .llOCTpOKOBi B1160pH.

nanaTa

)J,JlH

83

3

3%,

iYJla'icTH -

p01BHHYTOfO

5%,

iHLUi -

3%.

rip~IHYOJ.l06YBHOfO


B1311/ lfOJI. = 2370 flOJI.

1111\. nJlOllla "pa'ill n illJleH 1I0'i Al\lcplI "'11 (n 1-:8. I-: I)

faJly1i HapoLlHoro I'OcnOLlapcToa: CiJlbCbKe rOCIIO,llapCTOO - 10.3%, IlPOMI1CJlooicTb - 29.1 %. ToprioJlll, 06c yrooyoaHHll, iH~JOP lauiillla c(~epa ­ 32.8%, iHWi - 27.8%. 3eMCJlbHi pecypcfI: piJlJlll - 7.5%, ClI,lllt i ropollll - 0.3%, naCOOHUla ­

15.8%, JlicI1 - 27.6%, iHllJi - 48.8%. Hailoa)f(Jllloiwi POClll-IHHi I\yJlbTypH: nweH~IUll, I\apTOnJlll, UyKpOOHCl 6ypllK. BllHorpan, KyKypy1l3a, ooec, Kaoyl·tH. flOMi Opfl, pllC, 606ooi, COHllIUHI1K, JlbOIl, )1(\11'0. ToapHHHIIIlTOO: BPX, oioLlapCToo, flTaxiBIiHUTOO, cB~IHapcTBo, K0I111pCTBO. P011HtHYTO pl1611e rocflOllapCTllo. KOpllCHi KOllanIlHH: Miflb, CeJliTpa, 1aJliJo, cipKa, HO,ll,

10Jli6LleH, COlla,

MaHraH, 10JIOTO, cpi6Jlo, Ha(IJTa, ra1, ByriJ1Jlfl, oaHaniH, ciJlb. no 1anacax KOPI1CHIiX KOnallHI11aHMa€ OllHe 3 npooi HIIX MicUb B COiTi. nepep06Ha npOMIICJlooicTb: OllllJlaOKa 3aJli3a, JlllTTll CTani, OHIlJlaOl\a Mini, CKJlallClHHll TpaHcnopTHHx 1aco6io, Ol1p06HltUTOO 3ani3HIIlfHHX TpallcnopTHlix 1ac06iB, BHp 6HHUTBO ueMeHT)/, nanepy , eJleKTpOIIHa, XiMiLllia, Llepeooo6po6Ha, TeKCTHJlblla, wKipllHa, B1YTTcoa, UYKpooa, xapLloBa. TpaHcnopT )J,oB)f(HHa lani1HHui: 8185 KM. )J,oO)f(Hl1a WOCeHHl-tX Llopir : 79 593 I\M, 3 IHIX 10 324 KM J TOep1J.l1M nOKpHTTllM.

ncpy KOJlyM6i51 6oJlioill BCliccyeJla

Lf ItJli naparoal1 EKoallop faHaHa Ypyroal1 CYP~IHaM

rOiaHa ( <l>p. )

)J,OllClTOK

2.

HaAoa)f(lll-lBiwi nopTH: CaH BiceHTe, fyallKaH, Xya KO, Banbnapaico, AHTo</JaracTa, nyHTa ApeHac, CaH-AHTOHio . Mi)f(HapOllHi aepOIIOpTH: ToprioJlll

HaCeJ1eHHSl

aHTbllrO, ApiKa.

EKcnopT: MiLlHa pYlla, Millb, oyriJlJlll, iHWi KOPHCHi KonanHHH, llepeollHa. IMnopT: MaWHHH Ta MexaHi3MH, TPaHCnOpTHi 3ac0611, npOllOOOJlbCTOO, nOTIOH, TOBapH nOBCllKLleHHoro O)f(HTKY, TeKCTHJlb. HaAoa)f(JlHBiwi napTHepH: ApreHTHHa, 6pa311Jlill, HiMe'lLIHHa, 51nOHill, CWA, BeH cyeJla, KHTaH, Bem1K06pHTaHill, ITanill.

6pa'311JliH KOJlyM6ill ApreHTHHa nepy BeHecyeJla 4HJli EKBallOP 60JliBill naparoal1 YpyroaA raAaHa CypiHaM rBiaHa( </JP.)

84

8511 969 2766889 I 285000 I 141000 I 098000 912000 756000 406752 272 000 214000 176000 163000 91000

6paJIIJlill AprellTlll1a

~pa'iH

ni811eHHo'i Al\leplllnt ('iOJ1. )

159224000 3395\ 000 32609000 22454000 20249000 13813000 1074\ 000 7832000 4 157000 3 131000 I 024000 404000 115000

85


.uonaTOK 3.

Call -fllll'laJlll ACYIll:bi'IOH

Y lIail6iJII>WIIX MicTax f1iBlICIIHOi' Al\lcplI"lI ('-Ion.)

KinhldcTb Hacc

lIa3fla CaH -nayJly 6y:3Hoc-AHpCC PiO-IlC-)f{aHeHpo J1iMa CaHTbllrO boroTa KapaKac 6eJlY-Op i30 HTe nopTy-AJlerpi Peci<j)i CaJlbBanOp <1>opTaJJela 6pa3HJlill KypiTi6a KaJJi MeneJlb'lH fyallKiJlb HOBa- ~ra~y' MapaKaH60 MOHTeBineo BaJJeHcill 6eJleM Kopno6a KiTO Pocapio MaHayc J1a-nac fOllHill 6appaHKiJlbll KOMnHHac MapaKal1 1 fyapaJJxoc

I

nep'Kal.la

HaCeJleHHll 3 lIepenM iCTll ~I ~I

II3CeJlCHlIll 6C'j IIcpenMicTb

Gpa111J1ill ApreHHIHa 6pa1HJlill nepy

15221 000 I I 382000 10 190000 6414000 5 170 000

10 997 000 2961 000 6 all 000 5 008 000 4628000 5 026 000 I 247000 2339000 I 371 000 I 352000 2000000 I 764 000 I 803 000 I 391 000 I 656000 1 595000 I 573000 1498000 I 330000 1252000 I 18\ 000 I 190000 1 167000 I 138000 1096000 I 090000 1 050000 I 038000 I 034000 946000 890000 821000

4~IJli

l{oJlyM6ill BeHccyeJla 6pa3HJI ill 6pa3HJI ill 6pa1HJlill 6pa311J1 ill 6pa3HJl ill 6pa3HJlill 6pa3HJlill KOJlyM6ill KOJlyM6ill EKBanop 6pa3HJlill BeHecyeJla YpyrBaH BeHecyeJla 6pa311Jl ill ApreHH1Ha EKBanop ApreHTHHa 6pa3HJlill 60JliBill 6pa3Hflill KOflyM6ill 6pa3HJlill BeHecyeJla 6pa3HJlill

6apl\lICe~ICI-ITO

I IIIIS!

3373 000 3056000 2 596000 2495000 2094000 I 935 000 1 768000

I 356000 I 227000 1207000

86

I

llyre nc l'aKCllaC MCHIlo3a KapTaxcHa CaIITo-AHllPC-' OcacKo! 1'cllepaSlCapM IICIITO" J1a-f IJlaTCl , Cail-Gepi rapnoMOPOH'; ApcKina Call-M lIrCJll,-JlC TyKyMaH CaI-t-J1y~tC

CaI-ITa-Kpy'3 HaTllil JI OM aC-lle-3aM opa-; Tepe3HHa TpyXHJlbO Macefto Map-lle-rImna KaJlJlao i Ky'iJlMec'

II

bpa\ll.i1i>l Ilapm mil Bt.:I-iCCYL:JILl I:>p,1311J1ill Apl'ellTHlla KOJlyM6i51 Gpa3HJl ill 6pal1lJI i51 ApreHHllla A'prel-ITIIHa Gpa3HJli51 ApreHHtHa I kpy i\prL:11 rl-fl-ICI

794 000

634000

5pa3HJlill

GOJlisi51

5pa3~IJli51

ApreilTHHa 5pal11Jlill fkpy Gpa31'lJlill Aprel-ITI'III:'! nepy ApreH 11路1l1a

532000 523000

',- nepenM ieTll Pio-lle-)\{al-tei1po. ]_-nepeilMicTiI CaH-nayJly, 3,_ nepenM iCT51 E>yeHoc-A fipec ,

87

818000 608000 741 000 734 000 729000 707000 684000 66 I 000 647000 644000 6<14000 642000 592000 626000 624000 615000 578 000 573 000 534000 491000 527000 415000 515000 509000


,aOllaTOK 4.

TpUHiaa/J ; TotSaao ryCToTa mlCCJlCI-IHSl R Kpa"iHax nil3.uc,IIIo"i AMCpIIKII. ( LIO 1.1 J'13. KM)

TpUHiIlaJl i To6aro EKBanop KOJlyM6iH Belleeyelia 5pa311JliH 4HJli Ypymai1 nepy ApreHTHHa naparBai1 bOJliBiH fai1aHa CypiHaM <1>paHUy3bKa fBialia

246.3

r.

39.5 29.7

Ha

22.2

18.7 18.3 17.8 17.5 11.8 10.2 7.1 4.7 2.5 1.3 Tuxu" OKcan

,aonaTOK 5. MicTa, pOlTauJOoa"i Ha BHCOTi nOHan

nOToei Jla-nae KyeKo KiTO CyKpe 50roTa KOLla6aM6a ApeKina MaHieanec

2000 M Han piOHCM MOpSl ( B MCTpax )

bOJliBiH bOJliBiH nepy EKBa.nop 50niBiH KonyM6iH 50niBiH nepy KonyM6iJl

3976 3577 3399 2819 2790 2644 2558 2304 2140

88

ATJlaHTU'IHHH OKean


llAHOBAneH

OCHOBH KPAIH03HABCTBA HaBtIaJIbHHH noci6HHK

KOMn'IOTepHa BepCTKa: POrOBHtI P.

<I>opMaT 60x841/8. IIanip <l>iH.6iJI.80 0<l>ceTHHH )J,PYK. YM.)J,p.apK. 11 THpa)l{ 300 eK3.

ISBN 966-95998-0-7

BiMPYKOBaHO: IIII "lllapK"

88000, M.Y)I(rOpo)J" fIJIJKynaHaTcbKa, 15

CBi)J,oL(TBO )J;ep)l{KoMiH<pOpMy YKpa'iHH

(cepiH 3T N!d3 Bi)J, 05.07.2001 p.)

Profile for kirasgood

Pivdenna amerika  

Pivdenna amerika  

Profile for kirasgood
Advertisement