Page 1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΞΗ Ε΄2 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Τα νέα του σχολείου Κινηματογράφος

Θέατρο, Αθλητισμός Η ιστορία της Ρόδου Συνταγές Κρυπτόλεξα Μουσείο Όχι στη βία

Λογοτεχνία Αφιέρωμα στο Πάσχα

Το Παλάτι Διατροφή και υγεία Κατασκευές Ανέκδοτα Το περιβάλλον Όχι στο ρατσισμό

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013


Το Σχολείο μας Το 18ο  Δημοτικό Σχολείο Ρόδου βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου, στην περιοχή της Ανάληψης, στην οδό Φιλήμονα Γιαμαλή. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1999.

Σήμερα το σχολείο μας λειτουργεί ως Ολοήμερο με Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.


Τα νέα του Σχολείου μας 2 Απριλίου 2013: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου οι μαθητές της Έκτης τάξης του Σχολείου μας και οι δασκάλες τους, οργάνωσαν έκθεση βιβλίου. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά το βιβλίο και να αγαπήσουμε το διάβασμα. 4 Απριλίου 2013: Οι μαθητές της Ε1 και Ε2 τάξης επισκεφθήκαμε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και το Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται στην Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Ξεναγηθήκαμε στις αίθουσες του παλατιού και θαυμάσαμε τα ψηφιδωτά, τα αγάλματα και τα διάφορα εκθέματα. Κατηφορίσαμε την οδό Ιπποτών και εξερευνήσαμε το κτήριο του Νοσοκομείου των Ιπποτών όπου σήμερα στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας. Φωτογραφίσαμε αγάλματα, αγγεία, επιτύμβιες στήλες, κοσμήματα και επιγραφές και μάθαμε την ιστορία τους, που σχετίζεται με την Ιστορία του τόπου μας.  8 Απριλίου 2013: Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μαθητές του σχολείου μας. Με αφορμή «Το σχέδιο Προώθησης και κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία», μοιράστηκαν στα παιδιά φρούτα και φρουτοσαλάτες σε χάρτινες κασετίνες.

                                                                         15 Απριλίου 2013: Έκθεση ανθοκομίας,από τους μαθητές και τις δασκάλες της Β΄τάξης του σχολείου μας. 16 Απριλίου 2013: Το 18ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου παρουσιάζει την παράσταση «Η Νύμφη της Ιωνίας», την Τρίτη 16  Απριλίου στις 19:00 στο Δημοτικό θέατρο Ρόδου. Ένα θεατρικό ­κινηματογραφικό δρώμενο αφιέρωμα στη Σμύρνη του 1922.

Παντελής Αντώνογλου


Η ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Η Μεγάιε Δβδνκάδα αξρίδεη ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ θαη ηειεηώλεη ην Μεγάιν Σαββάην. Τν πξώην βξάδπ Μεγάιεο Δβδνκάδαο ηειείηαη ε Αθνινπζία ηνπ Νπκθίνπ ε νπνία είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Ιεζνύ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΔΣ ΤΗΣ ΜΔΓΑΛΗΣ ΔΒΓΟΜΑΓΑΣ 1. Τε Μεγάιε Γεπηέξα θαη Μ. Τξίηε ςάιιεηαη ε Αθνινπζία ηνπ Νπκθίνπ. 2. Τν πξσί ηεο Μεγάιεο Τεηάξηεο ηειείηαη ε πξνεγηαζκέλε Θεία Λεηηνπξγία θαη ην απόγεπκα ηειείηαη ε Αθνινπζία ηνπ Δπρειαίνπ θαη ε Τειεηή ηνπ Νηπηήξνο. 3. Τν πξσί ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο ηειείηαη ε Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζην Μπζηηθό Γείπλν θαη ζην ηέινο νη πηζηνί κεηαιακβάλνπλ ηεο Θείαο Κνηλσλίαο.Τν βξάδπ ηεο Μ. Πέκπηεο ηειείηαη ε αθνινπζία ησλ Παζώλ ηνπ Κπξίνπ όπνπ δηαβάδνληαη ηα 12 Δπαγγέιηα θαη γίλεηαη ε Σηαύξσζε ηνπ Χξηζηνύ ελώ ςάιιεηαη ην «Σήμεπον κπεμάται επί ξύλος». 4. Τν πξσί ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο απνηειεί ηελ θνξύθσζε ηνπ Θείνπ Γξάκαηνο κε ηελ Αθνινπζία ησλ Μεγάισλ Ωξώλ θαη ηνλ Δζπεξηλό ηεο Απνθαζήισζεο.Τν βξάδπ ςάιινληαη ηα εγθώκηα θαη γίλεηαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ. 5. Τν πξσί ηνπ Μεγάινπ Σαββάηνπ ςάιιεηαη ν Δζπεξηλόο θαη ζεία Λεηηνπξγία, ιεγόκελε θαη "Πξώηε Αλάζηαζε" θαη ην ηξνπάξην «Ανάστα ο Θεόρ». Τν κεζεκέξη ζηνλ Παλάγην Τάθν πξαγκαηνπνηείηαη ε αθή ηνπ Αγίνπ Φσηόο όπνπ θαη δηαλέκεηαη ζε όιν ηνλ Οξζόδνμν θόζκν.Τα βξάδπ αθνινπζεί ε ηειεηή ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Χξηζηνύ όπνπ όινη παίξλνπλ ην Άγην Φσο κε ην «Δεύτε λάβετε υωρ» θαη ςάιινπλ ην «Χπιστόρ Ανέστη».

Δπζπκίνπ Σηέθαλνο


Σο Πάςχα θ γιορτι τθσ Χριςτιανοςφνθσ Σο Χριςτιανικό Πάςχα Σο Χριςτιανικό Πάςχα, ι κοινώσ Παςχαλιά ι ελλθνοπρεπώσ Λαμπρι, και ειδικότερα θ Ανάςταςθ , είναι θ ςπουδαιότερθ γιορτι του χριςτιανικοφ εκκλθςιαςτικοφ ζτουσ. Γιορτάηεται τθν πρώτθ Κυριακι μετά τθν πανςζλθνο που ακολουκεί τθν εαρινι ιςθμερία τθσ 21θσ Μαρτίου, κατά το Ιουλιανό θμερολόγιο ςτθν Ορκόδοξθ εκκλθςία και κατά το Γρθγοριανό ςτθν Ρωμαιοκακολικι. Γιορτάηεται θ Ανάςταςθ του Ιθςοφ Χριςτοφ Με τον όρο Ανάςταςθ αναφερόμαςτε είτε ςτθν εβδομάδα τθσ Ανάςταςθσ μζχρι το ΢άββατο τθσ Διακαινθςίμου, είτε ςτθν περίοδο των 50 θμερών που ακολουκοφν τθν εορτι τθσ Ανάςταςθσ, όπου και θ καλοφμενθ τελευταία θμζρα (αρικμθτικά) Πεντθκοςτι. Η εορτι τθσ Ανάςταςθσ του Ιθςοφ Χριςτοφ, λόγω τθσ ςπουδαιότθτόσ τθσ, επθρεάηει το εορτολόγιο τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ τόςο 40 θμζρεσ πριν από αυτό (Μεγάλθ Σεςςαρακοςτι, Σριώδιο) όςο και 50 θμζρεσ μετά (περίοδοσ Πεντθκοςταρίου). Οι ακολουκίεσ που τελοφνται τότε ζχουν αρχαιοπρζπεια (ανάγονται ςτουσ πρώτουσ αιώνεσ του Χριςτιανιςμοφ όπωσ θ αφι του Αγίου Φωτόσ), κατάνυξθ και λαμπρότθτα, και περιγράφονται λεπτομερώσ ςτο τυπικό τθσ Εκκλθςίασ. Σο Χριςτιανικό Πάςχα διαρκεί δφο εβδομάδεσ: από τθν Κυριακι των Βαΐων (ςυμβολίηει τθν είςοδο του Χριςτοφ ςτα Ιεροςόλυμα) ωσ τθν Κυριακι του Θωμά. Η πρώτθ εβδομάδα ονομάηεται Μεγάλθ Εβδομάδα ι Εβδομάδα των Πακών, αρχίηει με τθν Κυριακι των Βαΐων και λιγει το Μεγάλο ΢άββατο. Όλθ τθ Μεγαλοβδομάδα υπάρχει ςυνικεια να νθςτεφουν οι χριςτιανοί και να παρακολουκοφν τακτικά τισ εκκλθςιαςτικζσ λειτουργίεσ. Η δεφτερθ εβδομάδα του Πάςχα ονομάηεται Εβδομάδα του Πάςχα ι Λαμπροβδομάδα ι Λαμπρι και αρχίηει με τθν Κυριακι του Πάςχα. Όλεσ οι ιμερεσ που ακολουκοφν κεωροφνται θμζρεσ χαράσ και διαςκζδαςθσ (Διακαινιςιμεσ και θ εβδομάδα ονομάηεται Διακαινιςιμοσ)

Διαςυνοφ Ελευκερία


ΕΘΙΜΑ ΣΟΤ ΠΑ΢ΧΑ ΢ΣΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΢Ε ΑΛΛΑ ΝΗ΢ΙΑ ΠΑ΢ΧΑ ΢ΣΗ ΡΟΔΟ ΢τθ Ρόδο το ΢άββατο του Λαηάρου, τα παιδιά γυρίηουν ςτα ςπίτια και τραγουδοφν τον "Λάηαρο". ΢τα παλιά τα χρόνια, αυτι τθν θμζρα, κανζνασ γεωργόσ δεν πιγαινε ςτο χωράφι του να εργαςτεί, γιατί πίςτευαν, πωσ ό,τι ζπιαναν κα μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο θ ςυγκζντρωςθ ξερϊν κλαδιϊν για το άναμμα των φοφρνων, τθ Μεγάλθ Εβδομάδα και το ψιςιμο των κουλουριϊν. Σθν Μεγάλθ Παραςκευι ι το Μεγάλο ΢άββατο το βράδυ οι κάτοικοι ανάβουν τον καλαφουνό. Πρόκειται για μια μεγάλθ φωτιά που ςυμβολίηει το κάψιμο του Ιοφδα και θ οποία πρζπει να παραμείνει αναμμζνθ ζωσ τθν Κυριακι του Πάςχα. Οι νεότεροι άνδρεσ του χωριοφ μαηεφουν ξφλα από το δάςοσ και ανάβουν τθν φωτιά ζξω από τθν εκκλθςία. ΢ε αυτιν μικροί και μεγάλοι πετάνε το «Μάρτθ» και κάνουν από μια ευχι. ΢τθ Ρόδο το τραπζηι τθσ Ανάςταςθσ φιλοξενεί εκτόσ από τθν παραδοςιακι μαγειρίτςα και βραςτό κεφάλι κατςικιοφ, τθν Κυριακι τρϊνε το τοπικό φαγθτό του Πάςχα, το λαμπριάτθ, ενϊ τα παςχαλινά κουλοφρια τα βάηουν ςε κλαδιά πεφκου αφοφ πρϊτα τουσ αφαιρζςουν τισ πευκοβελόνεσ και τα κρεμοφν ςτθ μζςθ του ςπιτιοφ.

Πάσχα στην Κάρπαθο ΢τθν Κάρπακο ζχουμε το πατροπαράδοτο ζκιμο το "βυηάντι" , όπου αντί για ςουβλιςτό αρνί, μαγειρεφουν γεμιςτό αρνί με ρφηι, πλιγοφρι και εντόςκια. Η προετοιμαςία του γίνεται το Μεγάλο ΢άββατο. ΢τθ ςυνζχεια, τοποκετείται ςτον παραδοςιακό καρπάκικο φοφρνο, ο οποίοσ ςφραγίηεται με λάςπθ και πθλό και ανιμερα του Πάςχα τον ανοίγουν και γιορτάηουν τθν θμζρα αυτι με καρπάκικο κραςί και παραδοςιακοφσ χοροφσ. Επίςθσ, ςτθν Κοινότθτα Μενετϊν (Καρπάκου) τθν θμζρα του Αγίου Γεωργίου γιορτάηεται το "Λακί". Οι Λακιϊτεσ φιλοξενοφν όλουσ τουσ ξζνουσ αλλά και τουσ κατοίκουσ από τα γφρω χωριά ςτουσ οποίουσ προςφζρουν κραςί και αρνί και ςτθν ςυνζχεια ρίχνουν δυναμίτεσ ςτο γκρεμό.

Πάσχα στη Χίο Σθ Μεγάλθ Εβδομάδα αρχίηουν οι προετοιμαςίεσ για το Πάςχα. Ετοιμάηουν το ςπίτι και φτιάχνουν εφτάηυμα κουλοφρια και κολίκια. Κολίκι ςυνικωσ πθγαίνει θ αρραβωνιαςμζνθ κοπζλα ςτθν πεκερά τθσ. Σθν Μεγάλθ Πζμπτθ βάφουν τα κόκκινα αυγά. Σθν Μ. Παραςκευι, μετά τθν περιφορά του Επιταφίου, επιςτρζφουν ςτθν εκκλθςία και ξενυχτοφν λζγοντασ διάφορεσ ψαλμωδίεσ και το «Μοιρολόϊ τθσ Παναγιάσ». Σθ Δευτζρα του Πάςχα, όλοι ετοιμάηονται για εκδρομι, το γνωςτό «μαγείρεμα».Σο φαγθτό τθσ θμζρασ είναι τα «γιαπράκια» από τα νζα αμπελόφυλλα και ρυηόγαλο με γάλα από τισ κατςίκεσ.

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΑΡΓΤΡΟ΢

ΜΟΡΦΩΠΟ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Το Αρταηοιογηθό Μοσζείο ζηεγάδεηαη ζηο κεζαηφληθό θηίρηο ηοσ κεγάιοσ λοζοθοκείοσ ηφλ Ιπποηώλ. Η οηθοδόκεζή ηοσ άρτηζε ηο 1440 από ηολ Μεγάιο Μάγηζηρο de Lastic (ληε Λαζηίθ), κε τρήκαηα ποσ άθεζε κε ηο ζάλαηό ηοσ ο προθάηοτός ηο σ Fluvian (Φιοσβηαλός), αιιά οιοθιερώζεθε 49 τρόληα αργόηερα από ηολ Μάγηζηρο D' Aubusson. Το θηίρηο περηιακβάλεη εζφηερηθή ασιή ποσ πιαηζηώλεηαη από δηώροθε ζηοά, ζηελ οποία αλοίγοσλ οη αίζοσζες θαη οη αποζήθες ηοσ Μοσζείοσ. Σηελ ασιή, απέλαληη από ηελ είζοδο, δεζπόδεη θαζηζηό ιηοληάρη κε θεθάιη ηαύροσ ζηα πόδηα ηοσ, Υζηεροειιεληζηηθής περηόδοσ θαη κπροζηά ηοσ εθηίζεηαη υεθηδφηό δάπεδο από ηελ παιαηοτρηζηηαληθή βαζηιηθή ηες Αρθάζας ζηελ Κάρπαζο. Δεύηερο υεθηδφηό, επίζες από ηελ Αρθάζα Καρπάζοσ, έτεη ηοποζεηεζεί ζηελ εζφηερηθή ασιή κπροζηά από ηης αποζήθες ηοσ Μοσζείοσ, ποσ αλοίγοληαη ζηε ζηοά ηοσ ηζογείοσ. Σηολ όροθο βρίζθοληαη ε κεγάιε αίζοσζα ηφλ αζζελώλ, ε ηραπεδαρία θαη οη αίζοσζες ηες αρταηοιογηθής ζσιιογής. Σηε κεγάιε αίζοσζα ηφλ αζζελώλ έτοσλ εθηεζεί αλάγισθες επηηύκβηες πιάθες ηφλ ηπποηώλ, ηπποηηθά εκβιήκαηα θαη ρφκαχθή ζαρθοθάγος ποσ τρεζηκοποηήζεθε φς ηάθος ηοσ Μεγάιοσ Μαγίζηροσ Κορλεγηάλ. Σηης αίζοσζες ηες λόηηας πιεσράς ηες ζηοάς εθηίζεληαη δείγκαηα ηες ροδηαθής πιαζηηθής από ηελ Αρταχθή φς ηε Ρφκαχθή περίοδο. Οη δύο θούροη θαη ηο περηρραληήρηο από ηελ Κάκηρο αποηειούλ ηα θύρηα εθζέκαηα ηες αρταχθής αίζοσζας, ε οποία τρεζίκεσε αρτηθά φς καγεηρείο ηοσ λοζοθοκείοσ ηφλ ηπποηώλ. Αθοιοσζεί ε αίζοσζα ηες Τηκαρίζηας κε ηελ επηηύκβηα ζηήιε ηες Κρηηούς θαη Τηκαρίζηας ηοσ 5οσ αη. π.Φ. από ηελ Κάκηρο θαη ηε ζηήιε ηες Καιιηαρίζηας από ηε Ρόδο ηοσ 4οσ αη. π.Φ. Σηολ θήπο ηοσ Μοσζείοσ έτοσλ εθηεζεί γισπηά, όπφς ηο άγαικα Νίθες θαη αλάγισθες ζηήιες Ειιεληζηηθής περηόδοσ. Σηε λόηηα εζοτή ηοσ αηζρίοσ έτεη ζηεζεί αλαπαράζηαζε επηησκβίοσ λαΐζθοσ κε ηρόπαηο θαη έτεη επηζηρφζεί υεθηδφηό δάπεδο από ηελ Αρθάζα ηες Καρπάζοσ. Σηης επόκελες ηρεης αίζοσζες παροσζηάδοληαη γισπηά Ειιεληζηηθώλ τρόλφλ, όπφς ηο άγαικα αηδοσκέλες Αθροδίηες, σπερθσζηθού κεγέζοσς, ηο θοιοζζηθό θεθάιη Ηιίοσ, αγαικαηίδηο ηες ιοσόκελες Αθροδίηες .

Δεκήηρες Αληώλογιοσ


Ιστορία της Ρόδου Σαν πρώτοι κάτοικοι του νησιού αναφέρονται οι Κάρες, που προέρχονταν από την Μικρά Ασία. Ακολούθησαν οι Φοίνικες και οι Μινωίτες, από τη γειτονική Κρήτη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Ιαλυσού το 1500 π.Χ. και συνέβαλαν στην οικονομική άνθηση του νησιού. Αργότερα το 1100 περίπου π.Χ. οι Δωριείς κυριαρχούν στο νησί και ιδρύουν τις τρεις μεγάλες πόλεις: Λίνδο, Κάμιρο και Ιαλυσό. Κατά την περίοδο της μακεδονικής κυριαρχίας οι Ροδίτες συμμάχησαν με τους Μακεδόνες. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου συμμάχησαν με τους  Πτολεμαίους της Αιγύπτου.

                Ιπποτική Περίοδος Το 1309 το νησί πουλήθηκε στο τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Το τάγμα ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ με στόχο την νοσηλεία και περίθαλψη των προσκυνητών και σταυροφόρων αλλά πολύ σύντομα μετεξελίχθηκε σε μάχιμη στρατιωτική μονάδα η οποία απέκτησε μεγάλες εκτάσεις γης. Έχοντας οπισθοχωρήσει από την Ιερουσαλήμ και αργότερα από την Κύπρο, το τάγμα ίδρυσε την έδρα του στη Ρόδο και απέκτησε κατά την χρονική περίοδο αυτή ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά την διάρκεια της παραμονής των Ιπποτών στη Ρόδο, οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν, εκσυγχρονίστηκαν και συνεχώς ενισχύονταν. Ένα νοσοκομείο, ένα παλάτι, αρκετές εκκλησίες ήταν ορισμένα από τα πολλά δημόσια κτίρια τα οποία ανεγέρθηκαν την εποχή αυτή. Τα κτίρια αυτά αποτελούν αξιοσημείωτα παραδείγματα της Γοτθικής και Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.  Παρόλες τις προστριβές που υπήρχαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το θαλάσσιο εμπόριο αποτελούσε πηγή πλούτου και οι αγορές της πόλης ήταν ακμάζουσες. Την περίοδο της κατοχής των Ιπποτών το νησί της Ρόδου διήγε περίοδο ακμής και οι σχέσεις μεταξύ των Ιπποτών και των ντόπιων χαρακτηρίζονταν από ανοχή και συχνά από στενή συνεργασία. Οι περισσότεροι από τους δρόμους της Μεσαιωνικής πόλης συμπίπτουν με τους δρόμους της αρχαίας πόλης ενώ διατηρήθηκε η διαίρεση της πόλης σε δύο ζώνες. Το τάγμα στη Ρόδο διατηρούσε ένα πολύ καλά οργανωμένο αρχείο το οποίο περιλάμβανε έγγραφα που είχαν εκδοθεί από τις διοικητές αρχές, αλληλογραφία, νομικά έγγραφα κ. α. Το αρχείο αυτό διατηρείται έως τις μέρες μας και σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Μάλτας. Το αρχείο αυτό αποτελεί μια αξιόλογη πηγή πληροφόρησης για την περίοδο αυτή. Η πόλη είχε διαιρεθεί σε δύο ζώνες με ένα εσωτερικό τείχος. Το βόρειο τμήμα το οποίο ήταν γνωστό ως Chastel, Chateau, Castrum, Castellum ή Conventus, όπου βρισκόταν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ο καθολικός καθεδρικός ναός και η κατοικία του καθολικού επισκόπου, τα καλύμματα των «γλωσσών», οι κατοικίες των Ιπποτών, ένα νοσοκομείο κ.α. Το νότιο τμήμα γνωστό ως ville, burgus ή burgum ήταν η περιοχή όπου ζούσαν οι λαϊκοί και περιλάμβανε την αγορά, συναγωγές, εκκλησίες καθώς και δημόσια


και εμπορικά κτίρια. Το 1522 η πόλη κατακτήθηκε από τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή.

Τουρκοκρατία Με την τουρκική κατάκτηση η Ρόδος έμεινε υπόδουλη για τέσσερις αιώνες έως το 1912 οπότε και κατελήφθη από τους Ιταλούς. Με την παράδοση της Ρόδου, οι ιπποτικές γαλέρες πήραν τους ιππότες που σώθηκαν και τα κειμήλια που μπορούσαν να μεταφέρουν και έφυγαν για την Κρήτη. Μαζί τους έφυγαν 4 με 5 χιλιάδες Ροδίτες που δεν είχαν εμπιστοσύνη στους νέους κατακτητές. Οι πρώτοι διοικητές της Ρόδου ήταν στρατιωτικοί, αξιωματικοί του πεζικού. Πριν φύγει ο Σουλεϊμάν διόρισε διοικητή ένα Γενίτσαρο τον Ιμπραήμ που είχε τον τίτλο του αγά.   Ιταλική Περίοδος Η Ρόδος παρέμεινε στην κυριαρχία των Τούρκων μέχρι το 1912 που έφτασαν στο νησί καινούριοι κατακτητές. Οι Ιταλοί, που στην αρχή ο λαός τους υποδέχτηκε ως ελευθερωτές, αλλά γρήγορα κατάλαβαν όλοι ότι επρόκειτο για έναν καινούριο σκληρό δυνάστη, έστω και ομόθρησκο. Το μόνο καλό που είδε η Ρόδος από τους κατακτητές αυτούς ήταν το δίκτυο των υποδομών που ανέπτυξαν, για τους δικούς τους λόγους οι Ιταλοί, καθώς επίσης και τα πολλά κτίρια που έκτισαν. Όλα αυτά, μετά την ένωση της Ρόδου με την Ελλάδα, αποτέλεσαν ένα σοβαρό παράγοντα που βοήθησε το νησί να συνέλθει γρήγορα από τις καταστροφές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που προξένησαν οι κατακτητές Ιταλοί και Γερμανοί και οι συμμαχικοί βομβαρδισμοί. Έπειτα από μια τρίχρονη κατοχή και διακυβέρνηση από τον Βρετανικό στρατό η Ρόδος και όλα τα Δωδεκάνησα, ενσωματώθηκαν οριστικά με την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1948. Από τότε ακολούθησε τις τύχες της υπόλοιπης Ελλάδας και σήμερα είναι ένα πανέμορφο ελληνικό νησί που με τις μοναδικές του φυσικές ομορφιές, τους σπουδαίους πολιτιστικούς του θησαυρούς, την εργατικότητα των κατοίκων της έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης γραμμής τουριστικό προορισμό.


ΣΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΗ΢ ΡΟΔΟΤ

Σξ Παλάσι σξτ Μεγάλξτ Μαγίςσπξτ είμαι κσίςμα σξτ 14ξτ αιώμα οξτ κασαςκετάςσηκε αοό σξτρ Ιψαμμίσερ ιοοόσερ ,ξι ξοξίξι κασείφαμ ση Ρόδξ αοό σξ 1309 έψρ σξ 1522, ςση θέςη οαλαιόσεπηρ βτζαμσιμήρ ακπόοξληρ σξτ 7ξτ μ.Χ αιώμα. Σξ οαλάσι εκσόρ αοό διξικησικό κέμσπξ σψμ Ιοοξσώμ και κασξικία σξτ Μεγάλξτ Μαγίςσπξτ ήσαμ εοίςηρ έδπα σηρ άπφξτςαρ κξιμψμικήρ και ομετμασικήρ σάνηρ σηρ Ρόδξτ. Όσαμ κασέλαβαμ σξ μηςί ξι Οθψμαμξί φπηςιμξοξίηςαμ σξ μιςξκασεςσπαμμέμξ αοό σημ οξλιξπκία οαλάσι ψρ υτλακέρ εμώ σξ σελειψσικό φσύοημα δόθηκε σξ 1856 όσαμ μεσά αοό έκπηνη οτπξμαφικώμ οξτ υτλάςςξμσαμ ςσα τοόγειά σξτ σξ μεγαλύσεπξ μέπξρ σξτ κασαςσπάυηκε. Όσαμ σξ 1912 η Ρόδξρ οεπιήλθε ςσ ην κυριαρχία

σηρ Ισαλίαρ, ξι

Ισαλξί αμακασαςκεύαςαμ και αμαμόπυψςαμ σξ οαλάσι σημ οεπίξδξ 1937 - 1940 τοό σημ εοξοσεία σξτ Ισαλξύ διξικησή σηρ Δψδεκαμήςξτ Νσε Βέκκι , δίμξμσαρ σξτ μια μεςαιψμική όχη και καθιςσώμσαρ σξ έδπα σξτ εκάςσξσε Ισαλξύ διξικησή σξτ μηςιξύ αλλά και καλξκαιπιμή κασξικία σξτ βαςιλιά Βίκσξπα Εμμαμξτήλ σξτ Γ' και


απγόσεπα σξτ Μοεμίσξ Μξτςξλίμι , σξ όμξμα σξτ ξοξίξτ βπίςκεσαι ακόμη ςε μια σεπάςσια ολάκα κξμσά ςσημ είςξδξ. Δτςστφώρ κασά σημ κασαςκετή αλλξιώθηκαμ οξλλξί φώπξι σξτ ατθεμσικξύ οαλασιξύ αλλά σξ αοξσέλεςμα δεμ οαύει μα εμστοψςιάζει ακόμα και ςσιρ μέπερ μαρ Μεσά σημ οπξςάπσηςη σψμ Δψδεκαμήςψμ ςσημ Ελλάδα σξ 1948 ξ οπώσξρ όπξυξρ σξτ οαλασιξύ μεσασπάοηκε αοό σιρ ελλημικέρ απφέρ ςε μξτςείξ σξ ξοξίξ οεπιέφει διάυξπερ καλλισεφμικέρ δημιξτπγίερ, είδη λαϊκήρ σέφμηρ αοό σημ απφαιόσησα και σξμ μεςαίψμα, όολα, μεςαιψμικέρ σαυόολακερ, κξςμήμασα , βιβλία , οίμακερ ζψγπαυικήρ, αγάλμασα και άλλα ετπήμασα εμώ γεμικά σξ όλξ κσίςμα αοξσελεί σξμ μεγαλύσεπξ οόλξ έλνηρ εοιςκεοσώμ ςση μεςαιψμική οόλη σηρ Ρόδξτ

Γιώργος Διασυνός


ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η μόλυνση του περιβάλλοντος, δηλαδή του αέρα, του νερού και του εδάφους, προκαλείται από ουσίες που είναι επιβλαβείς για τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο. Η ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται σε τοξικά αέρια, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται από τις εξατμίσεις των οχημάτων, τις καμινάδες των εργοστασίων και των κεντρικών θερμάνσεων των πολυώροφων κτιρίων. Σοβαρή συνέπεια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η όξινη βροχή, που επιδρά καταστροφικά στις λίμνες και στα ποτάμια και νεκρώνει τα δάση. Η μόλυνση των υδάτων προξενείται από επιβλαβή υλικά, όπως π.χ. το αλουμίνιο, από την υπερβολική χρήση γεωργικών λιπασμάτων ή από τα βιομηχανικά λύματα που απελευθερώνονται στα ποτάμια στις λίμνες και στις θάλασσες, είτε από ατύχημα είτε πρόθεση. Η θερμική μόλυνση: Όταν οι βιομηχανίες αποβάλλουν, καθαρό αλλά θερμό νερό, που έχει χρησιμοποιηθεί σε ψυκτικά συστήματα, προκαλείται άνοδος της θερμοκρασίας του νερού, που είναι επιβλαβείς για τους υδρόβιους οργανισμούς. Ένα άλλο είδος μόλυνσης είναι η ηχορύπανση, που οφείλεται σε υπερβολικούς θορύβους.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΡΥΠΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ Κούκλαρης Γιώργος Μπιλιουρά Χρυσούλα


΢ΥΟΛΙΚΟ΢ ΔΚΦΟΒΙ΢ΜΟ΢ Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ είναι η επιθετική εκείνη ςυμπεριφορά που είναι εςκεμμζνη, απρόκλητη και επαναλαμβανόμενη. Αποτελεί κατάχρηςη εξουςίασ και εμπεριζχει ανιςότητα ςτη δφναμη. Με λίγα λόγια κατευθφνεται προσ εκείνα τα θφματα που εκλαμβάνονται από τουσ θφτεσ ωσ αδφναμα, είτε ςωματικά είτε ψυχολογικά.

Η ενδοζσολική βία και ο εκθοβιζμόρ έσει πολλέρ και ζοβαπέρ επιπηώζειρ ηόζο ζηη ζυμαηική και τςσική ςγεία όζο και ζηην τςσοκοινυνική ανάπηςξη ηος παιδιού. ΢ε οπιζμένερ πεπιπηώζειρ μάλιζηα οι ζςνέπειερ είναι ιδιαίηεπα επικίνδςνερ και είναι δςναηόν να έσοςν ηπαγικά αποηελέζμαηα.

Όλα ηα παιδιά μποπεί να παίξοςν καηά καιπούρ ηον ππώηο ή ηο δεύηεπο πόλο. Ο θύηηρ μποπεί να γίνει θύμα κάποιυν ιζσςπόηεπυν. Σο θύμα μποπεί με ηη ζειπά ηος να γίνει θύηηρ μόλιρ ηος δοθεί η εςκαιπία ζηην ανηιπαπάθεζη με κάποιοςρ αζθενέζηεποςρ.


ΝΙΚΑΜΔ ΣΟ ΦΟΒΟ ΜΙΛΑΔΙ ΔΝΑ ΠΑΙΓΙ ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ

ΓΔΝ ΜΔΙΩΝΟΤΜΔ ΚΑΝΔΝΑN

ΑΚΟΤΜΔ ΣΟ ΑΛΛΟ ΠΑΙΓΙ ΟΣΑΝ ΜΙΛΑΔΙ

ΟΛΟΙ ΔΙΜΑ΢ΣΔ Ι΢ΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΔΙΜΑ΢ΣΔ ΢ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ

ΜΗ ΦΟΒΑ΢ΑΙ ΜΙΛΑ

ΔΕΝ ΠΡΟ΢ΒΑΛΛΟΤΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

ΔΕΝ ΚΟΡΟΙΔΕΤΟΤΜΕ ΠΟΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ Η ΓΙΑ ΚΑΣΙ ΠΟΤ ΕΙΠΕ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΟΛΟΜΠΟΤΡΟΤ 18 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΥΟΛΔΙΟ ΣΑΞΗ Δ΄2


ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ     Ένα κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας και γενικότερα στην κοινωνία μας είναι ο ρατσισμός. Λέγοντας ρατσισμό εννοούμε το δόγμα που αναπτύσσεται με σύνδεσμο συγκεκριμένα γνωρίσματα, όπως εθνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, προκειμένου να αναγάγει μια ομάδα (κοινωνική, φυλετική, θρησκευτική) ως κατώτερη των άλλων. Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού είναι ο φυλετικός ρατσισμός. Οι ρατσιστές πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετική φυλή είναι κατώτεροι από τους ίδιους, διότι θεωρούν ότι υπάρχουν βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, έτσι προσδιορίζουν την ανωτερότητα ή την κατωτερότητα τους.      Στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν έρθει μετανάστες στην χώρα μας για να βρουν μια καλή δουλειά και να εξασφαλίσουν ένα άνετο και αξιοπρεπές μέλλον στα παιδιά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη χώρα μας για να διορθώσουν την ζωή τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με αρνητικά, επικριτικά σχόλια για την γλώσσα τους, την εμφάνισή τους καθώς επίσης για την θρησκεία τους και για την διαφορετικότητα του χρώματός τους.    Συνήθως οι ρατσιστές δεν στηρίζονται σε βάσιμες αποδείξεις γι’ αυτά που λένε, απλά σε αβάσιμες προκαταλήψεις. Είναι πολλές οι φορές που ακούμε ανθρώπους γύρω μας να αποκαλούν κάποιον με ονομασίες εθνοτήτων αποδίδοντας τους υβριστική σημασία.    Όλα αυτά γίνονται γιατί υποτίθεται ότι οι μετανάστες είναι διαφορετικοί και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι το διαφορετικό είναι κακό. Επιπλέον, δεν υπολογίζουν τα δικαιώματα που έχουν οι μετανάστες επειδή οι ίδιοι βρίσκονται σε ξένο τόπο, έτσι οι ρατσιστές θεωρούν ότι μπορούν να καταπατούν κάθε δικαίωμα τους, αλλά και την απαίτηση να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους.    Εμείς δεν πρέπει να υιοθετούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά να αντιμετωπίζουμε όλα τα άτομα που ζουν γύρω μας, ως ίσα, δείχνοντας τους φιλία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και αγάπη.


ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, γηαηί ε Παηδηθή ινγνηερλία φρη κφλν παξαπέκπεη ζ’ έλα ζπλερψο απμαλφκελν θνηλφ, αιιά θπξίσο γηαηί δηακνξθψλεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ην κειινληηθφ αλαγλσζηηθφ θιαζηθφ θνηλφ ηεο ινγνηερλίαο. Η παηδηθή ινγνηερλία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ινγνηερλία, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνυπνζέηεη παηδεία, θαεκφ πξνζσπηθφ θαη εζσηεξηθή αλάγθε έθθξαζεο, Αλ κε ηελ πξψηε ζθέςε ε παηδηθή θαίλεηαη λα παξαπέκπεη ζε θάηη ην αθειέο ή ην παξακπζέλην, ζε θάηη ην πνιχ απιφ, ζηελ νπζία εθθξάδεη έλαλ αλαγλψζηε πνπ αλαθαιχπηεη θαη αλαθαιχπηεηαη. Μέζα απφ ρηιηάδεο ινγνηερληθά βηβιία επηιέμακε νξηζκέλα θαη ζαο ηα παξνπζηάδνπκε.

΢σγγραφέας: Βαγγέλης Ηλιόποσλος Ο ΣΡΙΓΧΝΟΦΑΡΟΤΛΗ΢ Ο ΜΑΤΡΟΛΕΠΙΑ΢ ΚΙ Ο ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ΢ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ΢ Περίληψη: Ο Τξηγσλνςαξνχιεο, ν ζνθφο ηνπ βπζνχ, απνιακβάλεη ηε δφμα ηνπ φηαλ πιεξνθνξείηαη φηη ζ΄ φιεο ηηο ζάιαζζεο δεη κνλαρά έλαο ηππφθακπνο θη απηφο θηλδπλεχεη λα πηαζηεί. Απνθαζίδεη ηνηε λα απαξλεζεί φιεο ηηο αλέζεηο ηνπ θαη λα δψζεη κάρε γηα λα ηνλ ζψζεη. Παξέα κε ην Μαπξνιέπηα, ν φπνηνο ζπλέρεηα ηνλ θαηαθξίλεη γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, θη άιινπο γελλαίνπο ηνπ βπζνχ, βξίζθνπλ ηνλ Ιππφθακπν θη αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα ηνλ πξνζηαηέςνπλ. Όηαλ θαηαιαβαίλνπλ φηη ν ηππφθακπνο εηνηκάδεηαη λα…. γελλήζεη, ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν. Κη φκσο ν Τξηγσλνςαξνχιεο έρεη έλα ζρέδην… ΢σγγραφέας: Ράντγιαρντ Κίπλινγκ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΘΑΛΑ΢΢ΟΛΤΚΟΙ Περίληψη: Ο Χάξβετ Τζέηλ, κνλαρνγηφο ελφο πνιπεθαηνκκπξηνχρνπ, ηαμηδεχεη ζηελ Επξψπε πάλσ ζε έλα ππεξσθεάλην θη φινη νη επηβάηεο ζηελ πξψηε ζέζε ζπκθσλνχλ πσο είλαη έλα παηδί αλππφθνξν, γηα ηε καηαηνδνμία ηνπ, ηελ αθαηαδεμία ηνπ, ηελ ππεξεθάλεηά ηνπ. Μηα λχρηα κε ζαιαζζνηαξαρή, δαιηζκέλνο απφ έλα πνχξν, πνπ είρε θαπλίζεη, πέθηεη ζηε ζάιαζζα. Θα ραζεί; Όρη. Αξρίδεη γη΄ απηφλ κηα θαηλνχξηα δσή. Τν πιήξσκα κηαο γνιέηαο πνπ ηελ θπβεξλάεη ν απφηνκνο αιιά δίθαηνο Νηίζθν Τξνππ, ηνλ ςαξεχεη απφ ηε ζάιαζζα. Καη ν Χάξβετ καζαίλεη λα δεη δηαθνξεηηθά, ζε φιν πεξηπέηεηεο… Γίλεηαη ηψξα έλαο θαηλνχξηνο άλζξσπνο, γηαηί γλσξίδεη ηε δσή, πιάη ζηνπο γελλαίνπο εθείλνπο ζαιαζζφιπθνπο…εθείλν ην δηάζηεκα, πνπ βάζηαμε ην ςάξεκα ζηνπο Μεγάινπο Πάγνπο ηνπ Αηιαληηθνχ Ωθεαλνχ, κέζα ζε ρίιηεο δπν πεξηπέηεηεο… Γίλεηαη ηψξα έλαο θαηλνχξηνο άλζξσπνο, γηαηί γλσξίδεη ηε δσή, πιάη ζηνπο γελλαίνπο εθείλνπο ζαιαζζφιπθνπο…


ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΢σγγραφέας: MARK TWAIN ΠΡΙΓΚΙΠΑ΢ ΚΑΙ ΦΣΧΥΟ΢

Περίληψη: Σην Λνλδίλν ηνπ 16νπ αηψλα, ζε έλαλ ηφπν θαη κηα επνρή φπνπ βαζηιεχαλε νη θνηλσληθέο αδηθίεο, γελλήζεθαλ κηα κέξα δπν παηδηά: Ο έλαο ήηαλ ν γηνο ηνπ βαζηιηά, ν πξίγθηπαο Εδνπάξδνο Τπδφξ, θη ν άιινο, ν θησρφο Τνκ Κάληπ, πνπ ήηαλ γηνο κηαο νηθνγέλεηαο δεηηάλσλ. Τα δπν παηδηά κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ράξε ζε κηα ζχκπησζε ζα ζπλαληεζνχλ, ζα αιιάμνπλ ξνχρα θαη ζα βξεζνχλ γηα ιίγεο κέξεο ην έλα ζηε ζέζε ηνπ άιινπ Πσο ζα ληψζεη άξαγε ν λεαξφο πξίγθηπαο φηαλ, ληπκέλνο κε θνπξέιηα, ζα δήζεη απφ θνληά ηα βάζαλα ηνπ ιανχ ηνπ; Πψο ζα ληψζεη φηαλ ζα βξεζεί ν ίδηνο ζην δηθαζηήξην θαη ζηε θπιαθή, έξκαην ησλ απζηεξψλ αγγιηθψλ λφκσλ; Καη ν θησρφο Τνκ ηη ζα θάλεη ζαλ βξεζεί ζην ζξφλν ηεο Αγγιίαο; Θα ζηαζεί ζην πιεπξφ ησλ αδχλακσλ θαη ησλ θαηαηξεγκέλσλ;

΢σγγραφέας: Άννα Κοντολέων ΕΝΑ΢ ΠΛΑΝΗΣΗ΢ ΢ΣΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ Περίληψη: Όινη μέξνπκε πσο εθαηνκκχξηα ρξφληα ηψξα ε Γε αησξείηαη γαιήληα ζην απέξαλην ζχκπαλ πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Ξέξνπκε πσο εθαηνκκχξηα ρξφληα ηψξα ζπλαπαληηέηαη θάζε πξσί κε ηνλ Ήιην θαη θάζε λχρηα κε ηε Σειήλε θαη ηα ακέηξεηα αζηέξηα ηνπ νπξαλνχ. Απηφ πνπ δελ μέξνπκε είλαη πσο πνπ θαη πνπ θάπνηνο ηε βάδεη ζην πιπληήξην. Καη ην ηη αθινπζεί ηφηε δελ ιέγεηαη…

Κολομπούπος Αλεξάνδπα Μαθήτπια τηρ Ε2 τάξηρ Τος 18ος Δημοτικού Σσολείος


Ταινίεσ ςε DVD που μπορείτε να βρείτε ςτο DVD-CLUB για παιδιά του δημοτικοφ:

Ο Φλιντ Λόκγουντ είναι ζνασ φιλόδοξοσ εφευρζτησ, που όμωσ όλεσ του οι δημιουργίεσ μόνο προβλήματα φζρνουν ςτην μικρή του πόλη. Και όμωσ, ο Φλιντ είναι αποφαςιςμζνοσ να ςχεδιάςει κάτι που θα κάνει τουσ ανθρώπουσ ευτυχιςμζνουσ ...

Ο νεαρός Ινδός Πι Παηέλ είναι ο μοναδικός επιδώ ν ενός νασαγίοσ, ο οποίος διέζτιζε ηον ω κεανό ζε μια βάρκα με ζ σνεπιβάηιζα μια άγρια ηίγρε. Χρόνια αργόηερα αθεγείηαι ηεν απίζηεσηε ιζηορία ηοσ ζε έναν Καναδό ζσγγραθέα.

Χωρίς να γίνεηαι προζβληηικό ή κακόγοσζηο είηε ζηην προζέγγιζη ηης ιζηορίας είηε ζηον ζτεδιαζμό ηοσ, ηο «Ξενοδοτείο Για Τέραηα» είναι εγκλωβιζμένο ζε μια μεηριόηηηα όζον αθορά ηην ιζηορία ηοσ και - κσρίως - όζον αθορά ηον ζτεδιαζμό ηοσ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΛΑΓΚΟΣ


ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είναι πολλζσ οι φορζσ που ενϊ διαβάηουμε και ενθμερωνόμαςτε, για το πϊσ πρζπει να είναι θ διατροφι μασ. Πρζπει να τρϊμε πολλά φροφτα, λαχανικά, όςπρια, δθμθτριακά, ψωμί, γαλακτοκομικά προϊόντα και λιγότερο κρζασ, γλυκά και λιπαρζσ ουςίεσ. Σα βαςικά ςυςτατικά τω ν τροφίμων είναι οι πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, τα λίπθ, τα άλατα, τα ιχνοςτοιχεία οι βιταμίνεσ και οι φυτικζσ ίνεσ. Ονομαςία βιταμίνθσ

Α Β C D K

Σροφζσ πλοφςιεσ ςε βιταμίνεσ

΢υνζπειεσ από τθν αβιταμίνωςθ

(Αυγά, γάλα, βοφτυρο, ςυκϊτι, καρότο μαροφλι)

Μειϊνει τθν ανάπτυξθ του ςϊματοσ, τθν ευαιςκθςία ςτισ μολφνςεισ, ξθροφκαλμία.

(Κρζασ, ψάρια, αυγά, μαγιά, λαχανικά)

Αναιμίεσ, διαταραχζσ ςτο νεφρο ςφςτθμα.

(Πορτοκάλια, λεμόνια, ντομάτεσ, λαχανικά πράςινα) (Γάλα, αυγά, μουρουνζλαιο) Σο ςϊμα μασ με τι βοικεια του ιλιου φτιάχνει τθ βιταμίνθ D.

(Πράςινα φφλλα, ντομάτεσ)

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΙΧΑΛΗ΢ ΦΛΑΓΚΟ΢

Μάτωμα οφλων, πόνοι ςτισ αρκρϊςεισ. Ατροφικά οςτά, ραχίτιδα.

Προβλιματα ςτθν πιξθ του αίματοσ κατά τισ αιμορραγίεσ


Μεγάι ο ΢άββαηο θαη όιεο νη λνηθνθπξέο μεθηλνύλ από λσξίο ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ην ηξαπέδη ηεο Α λάζηαζεο. Ζ κεγάιε πξσηαγσλίζηξηα ηεο βξα δηάο είλαη ε ΜΑ ΓΔ ΗΡ ΗΣ΢Α ηελ νπνία ή ηε ιαηξεύεηο ή ηελ απερζά λεζαη. Γηα όινπο εζάο πνπ είζηε ιάηξεηο απηήο ηεο ζνύπα ο, παξαθάησ ζα βξείηε κηα ζπληαγή πνπ ζα θά λεη ην α λαζηάζηκν δείπλν ζαο πην δειεαζηηθό. Γηα ηνπο κθξνύο καο θίινπο αιιά θαη γηα ηνπο ρνξηνθάγνπο, κηα πνιύ σξαία πξόηαζε είλαη ε ελαιιαθηηθή καγεηξίηζα. Πάκε όινη γηα ηηο ηειεπηαίεο εηνηκαζίεο, θαη αο επρεζνύ κε Καιή Α λάζηαζε ζε όινπο! Γηα ηελ ΠΑ Ρ Α ΓΟ΢ΗΑ Κ Ζ ΜΑ ΢ ΜΑ ΓΔ ΗΡ ΗΣ΢Α ζα ρξεηαζηνύκε:         

1 ζπθ σηαξηά αξλίζηα ½ θηιό εληεξάθηα 5-6 θξεκκύδηα θξέζθα 3 καξνύιηα 1 καηζάθη άληζν (ή κά ξαζν) 1 θιηηδά λη ειαηόιαδν 2 απγά 1 ιεκόλη (γηα ην απγνιέκνλν) 1 ιεκόλη (γηα ηα εληεξάθηα)

Καζαξίδνπκε, πιέλνπκε ηε ζπθ σηαξηά θαη ηε δεκαηάκε ζε βξαζηό λεξό γηα 5 ιεπηά. Σελ ζηξαγγίδνπκε θαη ηελ θόβνπκε θνκκαηάθηα.Με μύιηλν θαιακάθη ή έλα ζηπιό γπξίδνπκε ηα εληεξάθηα,ην κέζα-έμσ, ηα πιέλνπκε θαιά θαη ηα δεκαηάκε γηα 2-3 ιεπηά ζε βξαζηό λεξό θαη ιεκόλη. Σα ζηξαγγδνπκε θαη ηα ςηινθόβνπκε.Καζαξίδνπκε ηα καξνύιηα, ηα πιέλνπκε θαη ηα ρνληξνθόβνπκε.Καζαξίδνπκε, πιέλνπκε θαη ςηινθόβνπκε ηα θξεκκπδάθηα θαη ηνλ άληζν.Βάδνπκε ην ιάδη ζηελ θαηζαξόια λα δεζηαζεί θαη ξίρλνπκε ηα θξεκκπδάθηα λα ζσηαξηζηνύλ γηα ιίγν.Πξνζζέηνπκε ηε ζπθ σηαξηά θαη ηα εληεξάθηα θαη ηα ζσηά ξνπκε όια καδί γηα 2-3 ιεπηά.Αιαηνπηπεξώλνπκε, ξίρλνπκε έλα πνηήξη δεζηό λεξό θαη αθήλνπκε λα βξάζνπλ γηα 5 ιεπηά.Βάδνπκε ζηελ θαηζα ξόια ηα καξνύιηα, πεξηκέλνπκε ιίγν λα «θάηζνπλ», α λαθαηεύνπκε θαη βξάδνπκε γηα κηζή σξίηζα.Απνζύξνπκε ην θαγεηό από ηε θσηηά.Δηνηκάδνπκε ην απγνιέκνλν. Υσξίδνπκε ηνπο θξόθνπο από ηα αζπξάδηα ησλ απγ ώλ. Υηππά κε ζε καξέγθα ηα αζπξάδηα, πξνζζέηνπκε έλα λ-έλα λ ηνπο θξόθ νπο θαη ηνλ ρπκό ηνπ ιεκνληνύ θαη αθεηό δνπκάθη από ην θαγεηό καο, ώζηε λα πάξεη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία .Ρηρλνπκε ην απγνιέκνλν ζηελ καγεηξίηζα αλαθηλώληα ο θαιά ηελ θαηζαξόια.Ααθήλνπκε ην θαγεηό καο γηα 10 ιεπηά λα «δέζεη» θαη ζεξβίξνπκε. ΚΑΛ Η ΑΝΑ΢ΣΑ΢Η!

       

1 κεγάιν παθέην (250γξακ.) καιαθό βνύηπξν 1 θιηηδ. ηζαγηνύ δάραξε 2 απγά 4 θιηηδ. ηζαγηνύ αιεύξη 2 θνπηαιάθηα ηζαγηνύ θνθηά κπέθηλ πάνπληεξ 1 θνπηαιάθη ηζαγηνύ θνθηό θα λέια 4 θνπηαιηέο ζνύπαο γάια Λίγν γάια εβαπνξέ αδηάιπην

Αθήλεηε ην βνύηπξν έμσ από ην ςπγείν επί κία ώξα,γηα λα καιαθώζεη θαη ην ρηππάηε ζην κίμεξ.Ρίρλεηε ηκεκαηηθά ηε δάραξε θαη έλα – έλα η’ απγά.Κνζθηλίδεηε ην αιεύξη κε ην κπέθηλ πάνπληεξ θαη κε ηελ θα λέια.Σν πξνζζέηεηε ζην κείγκα ησλ απγ ώλ δηαδνρηθά κε ην γάια.Επκώλεηε ειαθξά ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε ζην ςπγείν επί κία ώξα. Σελ πιάζεηε ζε θνπινπξάθηα, ηα βάδεηε ζην ηαςί θαη η’ αιείθεηε κε γ άια εβαπνξέ αδηάιπην. Φήλεηε ηα θνπινπξάθηα θαλέιαο ζε κέηξην θνύξλν επί 16 ιεπηά.Γίλνληαη 80 πεξίπνπ λνζηηκόηαηαθνπινπξάθηα θαλέιαο. ΚΑΛ Η ΕΠΘΣΤΥΘΑ! ΢ΣΕΦ ΑΝΟ΢ ΕΤΘΤΜΘΟΤ

ΝΕΦ ΕΛΗ ΓΡ ΤΛΛΑΚΗ

ΑΓΑΠΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΘΩΣΟΤ


Σν ηζνπξέθη θαηα λαι ώλεηαη όιν ην ρξόλν, όκσο έρεη κηα κνλα δηθή ζεκαζία θαηά ηελ Παζραιηλή πεξίνδν.Δίλαη έζηκν λα πξνζθέξνπκε ηζνπξέθη ζηνλ λνλό ή ζηελ λν λά . Δθηόο από ην ηζνπξέθη, ππά ξρνπλ θαη άιιεο πνηθηιίεο Παζραιηλνύ ςσκηνύ γ λσζηέο σο "ιακπροθούιοσρα" ή "ιακπρόυφκο" ή κε άιιεο νλνκαζίεο α λάινγα κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. Σν ςσκί απηό είλαη ζπκβνιηθό γηαηί α ληηπξνζσπεύεη ηελ α λά ζηαζε ηνπ Υξηζηνύ, θαζώο ην αιεύξη δσληα λεύεη θαη κεηακνξθώλεηαη ζε ςσκί. Σα θύξηα ζπζηαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία Παζραιηλνύ ςσκηνύ είλαη απγά, βνύηπξν θαη γάια. Δίλαη πξντόληα πνπ εηζέξρνληαη μα λά ζηα παξαδνζηαθά πηάηα, ύζηεξα από ηε καθξά πεξίνδν ηεο λεζηείαο ηεο Μεγάιεο ΢αξαθνζηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απαγνξεύνληαη κεηαμύ άιισλ θαη απηά ηα ηξόθηκα. Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Παζραιηλώλ ςσκηώλ μεθηλά λε ηε Μεγάιε Δβδνκάδα, ηδηαίηεξα ηε Μεγάιε Πέκπηε θαη είλαη ε κέξα πνπ βάθνληαη ηα απγά θόθθηλα.

Για ΠΟΛΤ ΕΤΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΦΡΑΣΑ Σ΢ΟΤΡΕΚΑΚΙΑ θα χρειαστούμε:        

1 θηιό αιεύξη γηα ηζνπξέθηα (θνζθηληζκέλν) 1 ζαθνπιάθη μεξή καγηά 1 θνπηαιάθη καζηίρα (θνπα ληζκέλε κε ιίγε δάραξε) 1 θνπηαιάθη καριέπη 125 γξα κκά ξηα βνύηπξν 500 γξα κκά ξηα δάραξε ½ ιίηξν γάια θξέζθν 4 απγά

Κνζθηλίδνπκε ηα 4 πξώηα πιηθά ζε κία κεγάιε ιεθάλε. Εεζηαί λνπκε ην βνύηπξν , ηε δάραξε θαη ην γάια ζε κία θαηζαξόια.Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πγ ξώλ καο πξέπεη λα είλαη ριηαξή θαη όρη θαπηή.Σέινο ξίρλνπκε ηα απγά κα ο ειαθξώο ρηππεκέλα. Επκώλνπκε κε αξγέο θαη όρη βηαζηηθέο θηλήζεηο θαη όηαλ ε δύκε καο «θνιιάεη» πνηέ δελ πξνζζέηνπκε αιεύξη.Βξέρνπκε ην ρέξη καο κε ειαηόιαδν ώζηε ε δύκε κα ο λα μεθνιιάεη αξθεηά.΢θεπάδνπκε ηελ δύκε κε κία κεκβξά λε θαη θνβέξηα θαη ηελ α θήλνπκε λα θνπζθ ώζεη γηα 4-6 ώξεο. Παίξλνπκε κπαιίηζεο δύκεο θαη ηα πιάζνπκε α λάινγα κε ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο πνπ ζέινπκε. Φήλνπκε ζηνπο 180 βαζκνύο Κειζίνπ γηα 20 – 30 ιεπηά (αλάινγα κε ην κέγεζνο). ΜΘΚΡΑ ΜΤ΢ΣΘΚΑ ΓΘΑ ΑΦ ΡΑΣΑ Σ΢ΟΤΡΕΚΘΑ      

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ Ο ρώξνο όπνπ ζα ηα θηηάμνπκε πξέπεη λα είλαη πνιύ δεζηόο. Γελ δπκώλνπκε ηε δύκε γηαηί ηα ηζνπξεθάθηα ζα ζθιεξύλνπλ,απιά κε ην ρέξη ηελ παηδε ύνπκε γύξσ-γύξσ. Μπνξνύκε λα ηα γεκίζνπκε κε ζηαγόλεο ζνθνιάηαο, καξκειάδα ή λα ηα δηαθνζκή ζνπκε κε ιεπθό ή ζνθνιαηέλην γιαζν. Γηαηεξνύληαη ιίγεο κέξεο εθηόο θαηάςπμεο ηπιηγκέλα κε κεκβξά λε θαη θιεηζκέλα ζε ζαθνύια. Γηαηεξνύληαη θξέζθα θαη ζηελ θαηάςπμε γηα αξθεηό θαηξό.

΢ΣΕΦΑΝΟ΢ ΕΤΘΤΜΙΟΤ

ΝΕΦΕΛΗ ΓΡΤΛΛΑΚΗ

ΑΓΑΠΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ


Σν ΢άββαην ηνπ Λαδάξνπ, ηα παηδηά γπξίδνπλ από πόξηα ζε πόξηα θαη ηξαγνπδνύλ ηνλ "Λάδαξν", ζπγθεληξώλν ληαο ρξήκαηα θαη απγά. Παιαηόηεξα, απηή ηελ εκέξα, θαλέλα ο γεσξγόο δελ πήγαηλε ζην ρσξάθη ηνπ λα εξγαζηεί, γηαηί όπσο πίζηεπα λ, ό,ηη έπηα λα λ ζα καξαηλόηα λ. Δπηηξεπόηα λ κόλν ε ζπγθέληξσζε μεξώλ θιαδηώλ γηα ην άλα κκα ησλ θνύξλσλ ηε Μεγάιε Δβδνκάδα γηα ην ςήζηκν ησλ θνπινπξηώλ. Σελ εκέξα απηή επίζεο, ζε όια ηα ζπίηηα νη λνηθνθπξέο θηηάρλνπλ ζηξηθηά θνπινπξάθηα, "ηα Λαδαξάθηα", ζπκβνιίδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην ζώκα ηνπ Λαδάξνπ πνπ ήηα λ ηπιηγκέλν ζην ζάβα λν. Σν πξσί ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο, παξέεο παηδηώλ γπξίδνπλ ζε όιεο ηηο γεηηνληέο ηξαγνπδνύλ θαη θξαηώληα ο πα λέξηα, ζπγθεληξώλνπλ δηά θνξα ινπινύδηα γηα ην ζηνιηζκό ηνπ Δπηηαθίνπ, πνπ ζα γίλεη αξγά, ηηο πξώηεο πξστλέο ώξεο κεηά ηελ ηέιεζε ηεο ΢ηαύξσζεο. Δπίζεο κεηά ηελ ΢ηαύξσζε, ζα κείλνπλ ζην Ναό γπλαίθεο, νη νπνίεο ζα ςάιινπλ ηα παξαδνζηαθά Μνηξνιόγηα. Γηα ΠΟΛ Τ ΕΤΚΟΛ Α ΚΑΘ ΜΤΡ ΩΔΑΣΑ ΛΑΖΑΡΑΚΘΑ ζα ρξεηαζηνύκε:          

1 θηιό αιεύξη ζθιεξό ή 700 γξ. ζθιεξό θαη 300 γξ. καιαθό 1/2 θι. δάραξε 1/2 θι. ειαηόιαδν 1+1/2 θι. ζηαθίδεο μα λζέο 1 θαθειάθη καγηά 4 θ. γιπθνύ θαλέια 1 θι. γάια ριηαξό (ίζσο ιίγν αθόκα) 1 θ. γιπθνύ αιάηη ριηαξό λεξό (γηα ην πξνδύκη) γαξύθαιια νιόθιεξα γηα κάηηα

Φηηάρλνπκε ην πξνδύκη: ΢ε 1 θι. ριηαξό λεξό δηαιύνπκε ηελ καγηά θαη πξνζζέηνπκε αιεύξη ώζηε λα γίλεη έλα ο περηόο ρπιόο. Σν ζθεπάδνπκε κε κεκβξά λε θαη ην αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο γηα 12 ώξεο.Κνζθηλίδνπκε ζε ιεθάλε ην ππόινηπν αιεύξη, πξνζζέηνπκε ην αιάηη, ηελ δάραξε θαη ηελ θα λέια. Κά λνπκε κία ηξύπα ζηε κέζε θαη βάδνπκε ην πξνδύκη, ην ειαηόιαδν, ην ριηαξό γάια θαη αξρίδνπκε λα δπκώλνπκε παίξλνληαο ιίγν-ιίγν αιεύξη από γύξσ. Πξνζζέηνπκε ηηο ζηα θίδεο θαη ζπλερίδνπκε λα δπκώλνπκε λα γίλεη ε δύκε απαιή!Φηηάρλνπκε ιαδαξάθηα (α λζξσπάθηα) θαη ηα αθήλνπκε λα θνπζθ ώζνπλ ζε α ληηθνιιεηηθό ραξηί γηα 1 ώξα. Φήλνπκε ζηνπο 190°c πά λσ θάησ α ληίζηαζε γηα 20' ην πνιύ.

Τιηθά γηα 4 άηοκα 1 καρούιη, πισκέλο θαη θοκκέλο κε ηα τέρηα 1 καηζάθη ρόθα, πισκέλε θαη θοκκέλε κε ηα τέρηα 10-12 ληοκαηίληα, θαηά προηίκεζε βηοιογηθά, θοκκέλα ζηε κέζε 1 ρίδα θηλόθηο, ζε ιεπηές θέηες 4 θρέζθα θρεκκσδάθηα, θαζαρηζκέλα θαη υηιοθοκκέλα 120 ml ειαηόιαδο 30-40 ml τσκός ιεκοληού 1 καηζάθη άλεζο ή κάραζο, υηιοθοκκέλο ΢ε κηα κεγάιε ζαιαηηέρα ρίτλοσκε ηο καρούιη, ηε ρόθα, ηα ληοκαηίληα, ηο θηλόθηο θαη ηα θρεκκσδάθηα. ΢ε έλα κποι ή ζηο multi ρίτλοσκε ηολ τσκό ιεκοληού θαη ηο ιάδη θαη ηα τησπάκε. Περητύλοσκε ηε ζαιάηα, παζπαιίδοσκε κε ηολ άλεζο ή ηολ κάραζο, αλαθαηεύοσκε ειαθρώς θαη ζερβίροσκε.

΢ΣΕΦΑΝΟ΢ ΕΤΘΤΜΘΟΤ

ΝΕΦΕΛΗ ΓΡΤΛΛΑΚΗ

ΑΓΑΠΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΘΩΣΟΤ


Πξνηάζεηο γηα αζθάιεηα ην Πάζρα. Πξνζνρή ζηα βεγγαιηθά. Δθαηνληάδεο παηδηά έρνπλ ζεκάδηα γηα πάληα, από κία αμέραζηε εκπεηξία κε βεγγαιηθά. Πάζρα ρσξίο εγθαύκαηα. Όηαλ βάθνπκε ηα απγά, πξνζνρή ζηνπο κηθξνύο καο βνεζνύο, πνηέ λα κελ κέλνπλ ρσξίο επίβιεςε ζηελ θνπδίλα. Πξνζνρή ζηε θιόγα ηεο ιακπάδαο θαη ζην ιησκέλν θεξί. Πξνθαινύλ ζνβαξά εγθαύκαηα. Μελ μερλάκε όηη ε επηδεξκίδα ηνπ κηθξνύ παηδηνύ είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηε από ησλ κεγάισλ. Iδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ςεζηαξηέο θαη ζηηο ζνύβιεο. Σα αλακκέλα θάξβνπλα θαη ππξσκέλα ζίδεξα πξνθαινύλ ζνβαξά εγθαύκαηα.

Α΢ΦΑΛΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΤΡΟΣΔΥΝΖΜΑΣΑ ΢ε όινπο αξέζνπλ ηα ππξνηερλήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύκε θπξίσο ην Πάζρα. Υσξίο ηελ απαηηνύκελε πξνζνρή, όκσο, ηα ππξνηερλήκαηα κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αηηία ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ηόζν γηα απηόλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, όζν θαη γηα ηνπο γύξσ ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό: Πξνζέρνπκε ηη είδνπο ππξνηερλήκαηα αγνξάδνπκε θαη από πνπ, γηαηί νξηζκέλα από απηά κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα. Γελ θαηαζθεπάδνπκε κόλνη καο ππξνηερλήκαηα, δηόηη θηλδπλεύνπκε λα πάζνπκε ζνβαξά εγθαύκαηα. Γε κεηαθέξνπκε δπλακηηάθηα ζηελ ηζέπε καο. Με ηελ ηξηβή θαη κόλν, είλαη δπλαηόλ λα αλάςνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά εγθαύκαηα. Γελ πεηάκε δπλακηηάθηα ζε άιινπο, νύηε αζηεηεπόκελνη. Πξνζέρνπκε λα κελ αλάβνπκε βεγγαιηθά θνληά ζην πξόζσπν, ζηα καιιηά θαη ζε εύθιεθηα πιηθά. Γε ρξεζηκνπνηνύκε ππξνηερλήκαηα κέζα ζε πνιύ θόζκν, γηα λα κελ ηξαπκαηίζνπκε θάπνηνλ άζειά καο. Γε ρξεζηκνπνηνύκε ππξνηερλήκαηα θνληά ζε μεξά ρόξηα, γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε ππξθαγηά.

ΝΕΦΕΛΗ ΓΡΤΛΛΑΚΗ


ΠΑ΢ΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ Όιεο ηηο κέξεο ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο ππάξρεη ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία πνπ εμηζηνξνύληαη ηα πάζε ηνπ Υξηζηνύ. Σα θπξηόηεξα παζραιηλά έζηκα είλαη : Παζραιηλά έζηκα ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο: ΢ηελ εθθιεζία δηαβάδνληαη ηα 12 Δπαγγέιηα, ελώ ζην ζπίηη θηηάρλνπλ ηα γιπθά ηνπ Πάζρα, ηα ηζνπξέθηα θαη ηα θνπινπξάθηα. Δπίζεο βάθνληαη ηα θόθθηλα απγα. Παζραιηλά έζηκα ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο: Σελ Μεγάιε Παξαζθεπή γίλεηαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ. Ο Δπηηάθηνο ζηνιίδεηαη κε ινπινύδηα θαη πεξηθέξεηαη γύξσ από ηελ εθθιεζία θαη ηνπο δξόκνπο, ελώ νη πηζηνί αθνινπζνύλ από πίζσ. Δίλαη κέξα πέλζνπο. Παζραιηλά έζηκα γηα ην Μεγάιν ΢άββαην Σν κεγάιν ΢άββαην είλαη ην βξάδπ ηεο Αλάζηαζεο. ΢ηηο 12 ε ώξα ην βξάδπ, ν ηεξέαο δίλεη ην Άγην θσο ζηνπο πηζηνύο θαη ςάιιεη ην "ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ". Οη πηζηνί παίξλνπλ ην άγην θσο κε ηηο παζραιηλέο ιακπάδεο θαη ραηξεηηνύληαη ιέγνληαο "ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ" θαη απαληώληαο "ΑΛΖΘΧ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ Ο ΚΤΡΗΟ΢". ΢ε πνιιέο πεξηνρέο αλάβνπλ βεγγαιηθά θαη ζηξαθαζηξνύθεο. Δίλαη ε κέξα ηεο Αλάζηαζεο, κέξα ραξάο θαη γηνξηήο. Σν Μεγάιν ΢άββαην ηειεηώλεη ε λεζηεία ηεο ζαξαθνζηήο θαη επηζηξέθνληαο ζην ζπίηη ηξώλε ηελ καγεηξίηζα θαη ηζνπγθξίδνπλ ηα θόθθηλα απγά. Κπξηαθή ηνπ Πάζρα Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα γηνξηάδεηαη ε Αλάζηαζε. Σελ Κπξηαθή ην κεζεκέξη είλαη πνπ θάλνπκε ην αξλί ζηε ζνύβια ή γεκηζηό ζην θνύξλν.

ΝΕΦΕΛΗ ΓΡΤΛΛΑΚΗ


ΚΡΥΠΤΟΛΕΞO ME ΦΡΟΥΤΑ Μ Κ Ε Ρ Α ΢ Ι Μ

Θ Ν Κ Λ Ν Μ Ψ Π

Λ Ο Ε Φ Η Α Ω Α

Ο Α Π Ρ Ο Δ Ι Ν

Ψ Χ Ε Α Α Ξ Ο Α

΢ Λ Π Ο Ν Σ Α Ν

Τ Α Ο Τ Α Λ Η Α

Κ Δ Ν Λ Ν Ι Θ Ι

Ο Ι Ι Α Α Θ Τ Χ

Π Ο Λ Ρ ΢ Θ Θ Ψ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ - Είναι δφο κρουαςάν ςε ζνα μπαρ. Ποιo από τα δφο κα κεράςει; - Σο κρουαςάν κεράςι!

- Σι ηυγίηει τζςςερισ τόνουσ και ςιγά-ςιγά από γκρι γίνεται κόκκινο; - Ζνασ ελζφαντασ που κρατάει τθν αναπνοι του! - Γιατί τα λιοντάρια ζχουν μακριά μαλλιά; - Ξζρετε εςείσ κανζνα κουρζα που να κζλει να τα κουρζψει; Ο μικρόσ Νικόλασ προςεφχεται. - Θεζ μου κάνε να γίνει θ Θεςςαλονίκθ θ πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ! - Γιατί χρυςό μου; ρωτά θ μαμά του. - Γιατί ζτςι ζγραψα ςτο διαγϊνιςμα τθσ Γεωγραφίασ! Ο Σοτόσ και ο Μπόμποσ εξετάηονται από το δάςκαλο τουσ. Ο Μπόμποσ βγαίνει από τθν αίκουςα και λζει ςτον Σοτό: - "Θ πρϊτθ απάντθςθ είναι 1821, θ δεφτερθ Θεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ και θ τρίτθ “δεν ξζρουμε ερευνάται ακόμα." Μπαίνει ςτθν αίκουςα ο Σοτόσ και τον ρωτά ο δάςκαλοσ: - "Πότε γεννικθκεσ;" - "Σο 1821!" - "Πϊσ ςε λζνε;" - "Θεόδωρο Κολοκοτρϊνθ!" - "Μα καλά τι λεσ, τρελάκθκεσ;" - "Δεν ξζρουμε, ερευνάται ακόμα!"

ΜΙΧΑΛΘ΢ ΦΛΑΓΚΟ΢


ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρωμάτιςε τα ςχζδια και φτιάξε παςχαλινζσ κάρτεσ για να ςτείλεισ ευχζσ ςτουσ φίλουσ ςου.

Χρόνια πολλά

Καλό Πάςχα


Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ Ε’2

Εξώφυλλα : Παντελής Αντώνογλου

news  

nespaper and news from my area