Page 1

‫‪ISSUE 5 . 100 PAGES . JANUARY 2017 . WWW.KIOSKMAGAZINE.NET . 4 EURO . 5 USD . 6 AUD . 150,000 RLS‬‬

‫‪Under Kiosk Media‬‬

‫ماهنـ ــامه اجتـ ــاعی‪ ،‬فرهنـ ــگی کیـ ــوسک دارای مجـ ــوز رسـ ــمی از وزارت فرهنـ ــگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی ب ــه ش ــاره ثب ــت ‪ 93/23844‬و ش ــاره مج ــوز بی ــن امللل ــی‬ ‫)‪ PQ/PP1505(17559‬تنـــها مجـــله ‪ 2‬زبــــانه با سالـــها سابـــقه پخش در کشـــورهای ایران‪ ،‬مالـــزی‪ ،‬سنـگاپور‪ ،‬اسرتالیـــا‪ ،‬انگلیـس‪ ،‬ایتـالیا‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬لبنـــان‪ ،‬عـراق و امـارات‬ ‫‪1‬‬

‫‪K i o s k M a g a z i n e i s t h e o n l y d u a l L a n g u a g e M a g a z i n e D i s t r i b u t e d i n 10 C o u n t r i e s , N a m e l y, I r a n ,‬‬ ‫‪M a l a y s i a , S i n g a p o r e , A u s t r a l i a , E n g l a n d , I t a l y, Tu r k e y, L e b a n o n , I r a q a n d U n i t e d A r a b E m i r a t e .‬‬


The Silk Road Restaurant, located at the highest part of Tehran with a unique view of Alborz, multiplies your pleasure of eating and drinking.

‫نهاى جاده ابریشم قرار گرفته در بلندترین نقط ‌ه شهر تهران‬ ‌ ‫رستورا‬ ‫یکند‬ ‌ ‫ لذت خوردن و نوشیدن را برایتان چند برابر م‬،‫ینظیر از رشته کو ‌ههای البرز‬ ‌ ‫با منظر ‌های ب‬

Captivating experience of the cooking art at the Silk Road Restaurant where the Far East and the Middle East are mixed together. The Silk Road Restaurant, inspired by the world’s oldest trade route, has been designed and built in a way that a complete view of this exciting journey is presented in the middle of the Silk Road.

‫تجرب ‌های فریبنده از هنر آشپزی در رستوران جاد ‌ه ابریشم‬ ‫یآمیزند‬ ‌ ‫آنجایی که خاور دور با خاور میانه درهم م‬


0060-321811555

WWW.GUCCI.COM


‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺎ و اوﻟﯿﻦ ھﺎ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ‬

‫ﻣﺒﻠﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل‬

‫اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﭘﻮﺷﺎک ﮐﻮدک‬

‫ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ‬

‫اﻟﺒﺴﻪ و ﻟﻮازم ورزﺷﯽ‬

‫ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ و ‪...‬‬

‫‪bookland_store‬‬

‫‪book-land.ir‬‬

‫‪booklaand‬‬

‫آدرس‪ :‬زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﻻدﯾﻮم‪ ،‬ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺑﻮك ﻟﻨﺪ‬

‫‪w w w . a r e n m a l l . c o m‬‬

‫ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ اول ‪ :‬ﺷﻬﺮک ﻏﺮب ‪،‬ﺑﻠﻮارﻓﺮﺣﺰادی ‪،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻈﯽ )ارﻏﻮان ﻏﺮﺑﯽ( ‪ ،‬ﻧﺒﺶ ﻓﺨﺎرﻣﻘﺪم‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳـــﯽ دوم ‪ :‬اﺗﻮﺑﺎن ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺷـــﻤﺎل ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از دادﻣﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﻓﻈﯽ ‪ ،‬ﻧﺒﺶ ﻓﺨﺎر ﻣﻘﺪم‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٢٢٣٨٢٨٩٦ :‬‬


迻퓾돾軾壻 軾돾∆ 䠆  ✆ 釾 ꋾ쓾돾 ㄆ⼆ ㈆軾飾룾壻 軾闻룾✆⼆ ఆ䤆냾 軾 ㄆ⼆ 䠀䔀䰀倀  䜆軾闻룾✆⼆   ⸀雾돾✆ 䜆꫾럾 飾ꟾ軾럾 雾돾ㄆ 釾 䘆軾鿾 껾돾✆껾돾 ㄆ⼆  䘆∆ 쯾 䤆‫ﯾ‬軾釾 䤆軾⼆ㄆ✆꫾軾飾돾✆ 郻 ꫾럾軾釾  ⨆䠆軾퓾飾 䤆軾 뛾‫✆ﻻ‬껾铻 軾釾

唀倀䴀 ‫ﷻ‬韾 䠆⼆ 䜆軾闻럾✆⼆ ㄆ⼆ 䐆‫ﻻ‬믾ꏾ韾 軾븆 ꯻韾럾ㄆ ꯻‫ﻻ‬郻 ㄆ⼆ ✆ㄆ韾郻⼆ 䠆 ㌆軾돾‫  ﻻ‬䈆䠆폾 쫾㜆軾񁰀 ㄆ⼆  ⠆돾軾 ꯻軾‫ ﻻ‬軾돾 ‫ﷻ‬‫ﻻ‬믾ꏾ韾 찆軾븆 ꯻‫ﻻ‬㈆븆䠆 䘆軾귻鿾 ㄆ⼆ ‫ﯾ‬軾釾 鏻‫ﻻ‬釻ㄆ 軾釾 唀倀䴀 䜆軾闻럾✆⼆ ㄆ⼆   唀倀䴀 ㈆✆ ‫ﷻ‬‫ﻻ‬믾ꏾ韾 ✆ 㨆ㄆ軾폾 ㈆✆ ㌆壻 䘆軾귻鿾 ㄆ釾韾쳾 찆軾븆 䜆軾闻럾✆⼆ ㄆ⼆ ‫ﯾ‬軾釾 㐆ㄆ‫ﻻ‬〆壻

 

 軾 飾럾ㄆ 郻 ㄆ⼆ 틾퓾ꣾ韾 㔀 樆 軾韾

 ⼆‫ﻻﻻ‬軾ㄆ폾 䐆믾軾ꏾ ㌆軾韾 軾 軾釾 ㄆ韾럾‫ﻻ‬釾 ⨆軾쯾‫ﳾ‬㜆✆ 䨆✆ㄆ釾

䄀 眀椀搀攀 爀愀渀最攀 漀昀 挀漀甀爀猀攀猀Ⰰ 椀渀挀氀甀搀椀渀最㨀 䄀ⴀ䰀䔀嘀䔀䰀匀    䘀伀唀一䐀䄀吀䤀伀一 䤀一 䄀刀吀匀⼀匀䌀䤀䔀一䌀䔀     䄀䴀䔀刀䤀䌀䄀一 䐀䔀䜀刀䔀䔀 倀刀伀䜀刀䄀䴀    䈀唀匀䤀一䔀匀匀    䔀一吀刀䔀倀刀䔀一䔀唀刀匀䠀䤀倀     䄀䌀䌀伀唀一吀䤀一䜀   䴀䄀刀䬀䔀吀䤀一䜀    䘀䤀一䄀一䌀䔀  

䴀䄀一䄀䜀䔀䴀䔀一吀    䤀一吀䔀刀一䄀吀䤀伀一䄀䰀 䈀唀匀䤀一䔀匀匀    䔀䌀伀一伀䴀䤀䌀匀     吀䔀匀䰀    䤀一䘀伀刀䴀䄀吀䤀伀一 吀䔀䌀䠀一伀䰀伀䜀夀    䈀唀匀䤀一䔀匀匀 䤀一䘀伀刀䴀䄀吀䤀伀一 䴀䄀一䄀䜀䔀䴀䔀一吀   䴀伀䈀䤀䰀䔀 䌀伀䴀倀唀吀䤀一䜀    䔀䰀䔀䌀吀刀伀一䤀䌀 䜀䄀䴀䔀匀 ☀ 䤀一吀䔀刀䄀䌀吀䤀嘀䔀 䴀䔀䐀䤀䄀   

䰀䄀圀    倀匀夀䌀䠀伀䰀伀䜀夀   䠀伀匀倀䤀吀䄀䰀䤀吀夀  䴀䄀一䄀䜀䔀䴀䔀一吀 ☀ 吀伀唀刀䤀匀䴀    䌀伀䴀䴀唀一䤀䌀䄀吀䤀伀一 ⠀ 䴀䔀䐀䤀䄀 匀吀唀䐀䤀䔀匀⼀倀唀䈀䰀䤀䌀  刀䔀䰀䄀吀䤀伀一匀⼀䴀䄀刀䬀䔀吀䤀一䜀 䌀伀䴀䴀唀一䤀䌀䄀吀䤀伀一 ⤀    䔀一䜀䤀一䔀䔀刀䤀一䜀    䄀䌀吀唀䄀刀䤀䄀䰀 匀䌀䤀䔀一䌀䔀    䈀䤀伀吀䔀䌀䠀一伀䰀伀䜀夀⼀䈀䤀伀䴀䔀䐀䤀䌀䄀䰀 䔀一䜀䤀一䔀䔀刀䤀一䜀    

 軾 飾럾ㄆ 軾韾ㄆ⼆ 䘆✆껾‫⨆ ✆ﻻ‬軾񁰀񁰀꓾韾 䠆 䤆ㄆ䠆軾폾 ఆ䔆쯾 ⨆ㄆ✆㈆䠆 ꫾‫ﻻ‬軾韾 ⼆ㄆ  ꫾‫ﻻ‬軾껾폾  믾軾ꏾ ㌆軾韾 軾 軾釾 껾飾룾釾 ⨆軾쯾‫ﳾ‬쏾✆ 䨆✆껾釾

 䘆軾釾㈆ ‫ﷻ‬䀆䀆돾ㄆ軾폾 ㄆ䠆軾럾 吀攀氀㨀   㘀  ⴀ ㄀㈀ ㈀㐀㐀 㐀㔀 㐀㘀                  㘀  ⴀ ㄀㈀ ㌀㔀㐀 㔀㄀ 㐀㜀  䘆軾釾㈆ ‫ﷻ‬돾‫ﻻ‬闻✆ ㄆ䠆軾럾

䔀洀愀椀氀㨀 一漀戀攀氀䀀挀氀椀挀欀猀琀甀搀礀⸀挀漀洀⸀洀礀 䴀愀爀欀攀琀椀渀最䀀挀氀椀挀欀猀琀甀搀礀⸀挀漀洀⸀洀礀

 䘆軾釾㈆ ‫ﷻ‬돾ㄆ軾폾 ㄆ䠆軾럾 吀攀氀㨀   㘀  ⴀ ㄀㈀ ㈀㐀㐀 㐀㔀 㐀㘀           㘀  ⴀ ㄀㈀ ㌀㔀㐀 㔀㄀ 㐀㜀  䘆軾釾㈆ ‫ﷻ‬돾‫ﻻ‬闻✆ ㄆ䠆軾럾 䔀洀愀椀氀㨀 一漀戀攀氀䀀挀氀椀挀欀猀琀甀搀礀⸀挀漀洀⸀洀礀 䴀愀爀欀攀琀椀渀最䀀挀氀椀挀欀猀琀甀搀礀⸀挀漀洀⸀洀礀


WWW.KIOSKMAGAZINE.NET

Concessionaire & Managing Director: Dr. Fereshteh Hajigholami :‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫دکتر فرشته حاجی غالمی‬

Corporate Communication Manager, Marketing & Graphic Designer : Shadi Hajjaran

‫شادی حجاران‬:‫ تبلیغات وگرافیست‬،‫مدیر ارتباطات‬

Int. Distribution Manager & Marketing Executive: Ebrahim Ebrahimi :‫مدیر پخش بین الملل و کارشناس تبلیغات‬ ‫ابراهیم ابراهیمی‬

Executive Director: Dr. Hessam Keshtdar

‫ دکتر حسام کشت دار‬:‫مدیر اجرایی‬

Graphic Designer: Mohsen Karimi

‫ محسن کریمی‬:‫گرافیست‬

Photography Manager: Elahe Babae ‫ الهه بابایی‬:‫مدیر عکاسی‬

LICENCE NUMBER: 93/23844

Finance Manager: Fariba Gholami

‫ فریبا غالمی‬:‫مدیر مالی‬

International Communication Manager: Atefeh Molaei

‫ عاطفه موالیی‬:‫مدیر ارتباطات بین الملل‬

Head of Graphic Department: Stefano Kim

Graphic Designer: Babak Hooshmand

Human Resources Manager & Marketing Executive: Arghavan Alipour

Art Manager & Marketing Executive: Behshad Hajjaran

‫ بابک هوشمند‬: ‫گرافیست‬

‫ ارغوان علیپور‬:‫مدیر منابع انسانی و کارشناس تبلیغات‬

Heaf of Editorial Team: Janet Rozemeyer

Translator: Dr. Alireza Khademabasi

‫ جانت رزمیر‬:‫سرپرست تیم ویراستاری‬

‫ دکتر علیرضا خادم عباسی‬:‫مترجم‬

‫ استفان کیم‬:‫مدیر بخش گرافیک‬

‫بهشاد حجاران‬:‫مدیر هنری و کارشناس تبلیغات‬

International Marketing Executive: Arefeh Bakhshian

‫ عارفه بخشیان‬:‫کارشناس تبلیغات اینترنشنال‬

SAVE UP TO

25% Sign up For 1 year and get the Discount

Tel: 0912-5770351

International Marketing Executive: Kinan Abboud ‫ کنان عبود‬:‫کارشناس تبلیغات اینترنشنال‬

International Marketing Executive: Housam Adra ‫ حسام عدره‬:‫کارشناس تبلیغات اینترنشنال‬

International Marketing Executive: Laura Novick

‫ لورا نویک‬:‫کارشناس تبلیغات اینترنشنال‬

info@kioskmagazine.net :‫تماس با مدیر مسئول‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫ کامران همتی‬:‫ویرایش متن‬ :‫با تشکر از‬ ‫ یوسف لباف نژاد‬،‫ سارا خانی‬،‫مریم بهبهانی‬ 021-44988492 ‫ ابریشم‬:‫چاپ‬ ‫ پخش تخصصی مجله کیوسک‬:‫توزیع‬ 0912-5770351 :‫سفارش آگهی‬ 26765517 :‫فکس‬-‫ تلفن‬22137625 - 26765521 :‫تلفن‬ ‫ ط همکف‬،24 ‫ پ‬،‫ نبش نسترن‬،‫ کوچه سوم‬،‫ سرو شرقی‬،‫ میدان کاج‬،‫ سعادت آباد‬،‫ تهران‬:‫آدرس دفتر مجله ایران‬

International Marketing Executive: Helen Chavez ‫ هلن شاوز‬:‫کارشناس تبلیغات اینترنشنال‬

International Marketing Executive: Michael Burke ‫ مایکل برک‬:‫کارشناس تبلیغات اینترنشنال‬

Contact MD: info@kioskmagazine.net Under the editorial Board Text Editing: Kamran Hemati Special Thanks: Maryam Behbahani, Sara Khani, Yousef Labaf Nejaz Printed By: Abrisham Printing 021-44988492 Distribution: Kiosk Distribution Experts Advertising: 0912-5770351 Tel: 26765521 - 22137625 Tel-Fax: 26765517 Iran Office: Ground floor, No. 24, Nastaran St., 3rd St, Eastern Sarv Blvd., Kaj Sq, Saadat Abaad, Tehran

Kiosk Magazine is the highest circulated Lifestyle magazine distributed in 10 countries, namely Iran, Malaysia, Singapore, Australia, England, Italy, Turkey, Lebanon, Iraq and United Arab Emirate with more than 10 million weekly views trough Hard Copy of Magazine and Online Advertisement. Available at Kiosks, Embassies, Travel Agencies, Airline Offices, Hotels, Salons, Medical Centres, Selected Hospitals, Condominiums, Schools, Universities and Restaurants. Kiosk is not responsible for any of advertisement inside the magazine and online. The Lifestyle’s Kiosk Magazine shall not, without written consent of publisher, be given, lent, resold, hired out or otherwise disposed of in mutilated condition or in any unauthorized cover by way of trade; or affixed to or as part of any publication or advertising, literary or pictorial matter whatsoever. The publisher retains all rights and total ownership of reader contributions, once published.

‫ مراکز منتخب‬،‫ سفارات‬،‫ کیوسک های روزنامه فروشی‬:‫مراکز پخش مجله کیوسک‬ ،‫ آرایشگاه ها‬،‫ دفاتر هواپیمایی‬،‫ آژانس های مسافرتی‬،‫ مراکز خرید‬،‫ هتل ها‬،‫کیوسک‬ ‫ مدارس و دانشگاه‬،‫ رستوران ها‬، ‫ ساختمان های مسکونی‬،‫ بیمارستان ها‬،‫مطب ها‬ ‫ کیوسک دارای باالترین تیراژ پخش مجله‬.‫ می باشد‬... ‫ شهر کتاب ها و‬،‫های دوزبانه‬ ،‫ ایتالیا‬،‫ انگلیس‬،‫ استرالیا‬،‫ سنگاپور‬،‫ مالزی‬،‫ کشور شامل ایران‬10 ‫سبک زندگی در‬ ‫ میلیون نفر در ماه از طریق مجله‬10 ‫ عراق و امارات و دارای بازدید باالی‬،‫ لبنان‬،‫ترکیه‬ ‫ کیوسک مسئولیتی در برابر صحت تبلیغات داخل‬.‫چاپی و مجله آنالین می باشد‬ ‫ بدیهی است هرگونه سوء استفاده از مجله و‬.‫مجله و همچنین تبلیغات آنالین ندارد‬ .‫یا استفاده از مطالب و عکس های مجله بدون اجازه کتبی از ناشر پیگرد قانونی دارد‬

25% ‫ ساله برای دریافت مجله از‬1 ‫با گرفتن اشتراک‬ ‫درصد تخفیف ویژه بهره مند شوید‬

You can read KIOSK MAGAZINE from all around the world through the below link ‫ از سراسر جهان مجله کیوسک را به صورت آنالین نیز بخوانید‬،‫شما می توانید از طریق لینک زیر‬ www.issuu.com/kioskmagazine

Kiosk International Magazine

kiosk _magazine


‫کیوسک گردشگری‬

‫‪TOURISM KIOSK‬‬

‫تخت جمشید یا پرسپولیس‬ ‫پارک ملی الر‬ ‫لشگر سفالین‬

‫کیوسک بیوگرافی‬

‫کیوسک ورزش‬

‫‪32‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬

‫همانند خوش هیکل ترین مرد روی زمین تمرین کنید! ‪66‬‬ ‫مقایسه اسکی و اسنوبورد ‪43‬‬

‫کیوسک آشپزی‬

‫‪BIOGRAPHY KIOSK‬‬

‫کارل لگرفل د‬

‫‪SPORT KIOSK‬‬

‫‪48‬‬

‫‪COOKING KIOSK‬‬

‫غذاهای اسپانیایی سازگار با ذائقه ایرانی‬ ‫پیدایش و تاریخچه قهوه‬

‫کیوسک برند‬

‫شنل‬

‫کیوسک معماری‬

‫کیوسک خودرو‬

‫‪BRAND KIOSK‬‬

‫‪AUTO KIOSK‬‬

‫با مدل جدید لندرور دیسکاوری آشنا شوید‬

‫‪52‬‬

‫کیوسک جواهر‬

‫‪ARCHITECTURE KIOSK‬‬

‫برج دوبل مارپیچی سازگار با محیط‬ ‫اصول نور و نورپردازی و تاثیر آن بر معماری و دکوراسیون داخلی‬ ‫مردی به رنگ نارنجی‪ ،‬فربد رسام‬

‫جواهری باکسالتی‬

‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪64‬‬

‫کیوسک هنر‬

‫ویژه جشنواره فیلم فجر‬ ‫موسیقی‬

‫‪ART KIOSK‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪93‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪82‬‬

‫‪JEWELRY KIOSK‬‬

‫‪86‬‬


‫کیوسک گردشگری‬

‫‪TOURISM KIOSK‬‬

‫‪PERSEPOLIS‬‬ ‫‪D‬‬

‫‪I‬‬

‫‪H‬‬

‫‪S‬‬

‫‪M‬‬

‫‪A‬‬

‫‪J‬‬

‫‪-‬‬

‫‪E‬‬

‫‪-‬‬

‫‪T‬‬

‫‪H‬‬

‫‪K‬‬

‫‪A‬‬

‫‪T‬‬

‫‪Persepolis is situated 60 km northeast of the city of Shiraz in Fars Province,‬‬ ‫‪Iran. The earliest remains of Persepolis date back to 515 BC. It exemplifies the‬‬ ‫‪Achaemenid style of architecture. UNESCO declared the ruins of Persepolis‬‬ ‫‪a World Heritage Site in 1979. To the ancient Persians, the city was known‬‬ ‫‪as Pārseh The English word Persepolis is derived from the Greek Persépolis‬‬ ‫‪(Περσέπολις), a compound of Pérsēs (Πέρσης) and pólis (πόλις), meaning‬‬ ‫‪“the Persian city.” Due to the belief among Late Antiquity Persians that the‬‬ ‫‪monuments were built by Jamshid an Iranian mythological figure, the site has‬‬ ‫–‪been known as the Takht-e-Jamshid since the time of the Sassanid Empire, 224‬‬ ‫‪651 AD. Persepolis is near the small river Pulvar, which flows into the Kur River.‬‬ ‫‪The site includes a 125,000 square meter terrace, partly artificially‬‬ ‫‪constructed and partly cut out of a mountain, with its east side leaning‬‬ ‫‪on Rahmet Mountain. The other three sides are formed by retaining‬‬ ‫‪walls, which vary in height with the slope of the ground. Rising from 5–13‬‬ ‫‪metres (16–43 feet) on the west side was a double stair. From there, it‬‬ ‫‪gently slopes to the top. To create the level terrace, depressions were filled‬‬ ‫‪with soil and heavy rocks, which were joined together with metal clips.‬‬

‫پرسپولیس نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان پیوسته‪ ،‬پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در‬ ‫زمان امپراتوری هخامنشیان بود‌ه است‪ .‬در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری‬ ‫داریوش بزرگ‪ ،‬خشایارشاه و اردشیر اول بنا شده‌است و به مدت حدود ‪ ۲۰۰‬سال آباد بوده‌است‪ .‬در نخستین روز سال نو‬ ‫گروه‌های زیادی از کشورهای گوناگون به نمایندگی از ساتراپی‌ها یا استانداری‌ها با پیشکش‌هایی متنوع در تخت جمشید‬ ‫جمع می‌شدند و هدایای خود را به شاه پیشکش می‌کردند‪ .‬در سال ‪ ۵۱۸‬پیش از میالد بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت‬ ‫جدید هخامنشیان در پارسه آغاز گردید‪ .‬بنیانگذار تخت جمشید داریوش بزرگ بود‪ ،‬البته پس از او پسرش خشایارشاه و نوه‌اش‬ ‫اردشیر یکم با گسترش این مجموعه به وسعت آن افزودند‪ .‬بسیاری از آگاهی‌های موجود که در مورد پیشینه هخامنشیان و‬ ‫فرهنگ آنها در دسترس است به خاطر سنگ‌نوشته‌ها و فلزنوشته‌هایی است که در این کاخ‌ها و بر روی دیواره‌ها و لوحه‌های‬ ‫آن حکاکی شده‌اســت‪ .‬ســامنر برآورد کرده‌است که دشت تخت جمشید که شــامل ‪ ۳۹‬قرارگاه مسکونی بوده‪ ،‬در دوره‬ ‫هخامنشیان ‪ ۴۳،۶۰۰‬نفر جمعیت داشته‌است‪ .‬باور تاریخ‌دانان بر این است که اسکندر مقدونی سردار یونانی در ‪ ۳۳۰‬پیش‬ ‫از میالد‪ ،‬به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید و احتماالً بخش عظیمی از کتاب‌ها‪ ،‬فرهنگ و هنر هخامنشی‬ ‫را با این کار نابود نمود‪ .‬با این‌حال ویرانه‌های این مکان هنوز هم برپا اســت و باستان‌شناســان از ویرانه‌های آن نشانه‌های‬ ‫آتش و هجوم را بر آن تأیید می‌کنند‪ .‬این مکان از سال ‪ ۱۹۷۹‬یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو است‪.‬‬

‫تخت جمشید یا پرسپولیس‬ ‫‪35‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک گردشگری‬

‫پادشاهان ساســانی نیز کتیبه‌هایی در تخت جمشید بر جای گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫پس از ورود اســام به ایران نیز این مکان را محترم می‌شــمردند و آن را‬ ‫هزار ستون و یا چهل منار می‌گفتند و با شخصیت‌هایی همچون سلیمان‬ ‫نبی و جمشید ارتباطش می‌دادند‪ .‬عضدالدوله دیلمی در تخت جمشید دو‬ ‫کتیبه به خط کوفی بر جای گذاشــته‌است‪ .‬همچنین کتیبه‌های دیگری‬ ‫هم به عربی و هم به فارســی در تخت جمشید وجود دارد که جدیدترین‬ ‫آن مربوط به دوره قاجار اســت‪ .‬تخت جمشــید در شــمال شهرســتان‬ ‫مرودشــت‪ ،‬شمال استان فارس (شمال شرقی شیراز) جای دارد‪ .‬در فاصله‬ ‫‪ ۶‬و نیم کیلومتری از تخت جمشید نقش رستم قرار دارد‪ .‬در نقش رستم‬ ‫آرامگاه‌های شاهنشاهانی مانند داریوش بزرگ‪ /‬خشایارشاه‪ /‬اردشیر یکم و‬ ‫داریوش دوم واقع است‪ .‬آرامگاه پنجمی هم هست که نیمه‌کاره باقی‌مانده‬ ‫و احتماالً متعلق به داریوش ســوم است‪ .‬جدا از سازندگان تخت جمشید‬ ‫که داریوش‪ ،‬خشایارشا و اردشیر یکم بودند‪ ،‬اردشیر سوم نیز تعمیراتی در‬ ‫تخت جمشید انجام داد‪ .‬آرامگاه‌های اردشیر دوم و سوم در کوهپایه شرقی‬ ‫«پارسه»‬ ‫تخت جمشید کنده شده‌است‪ .‬نام تخت جمشید در زمان ساخت‬ ‫َ‬ ‫به معنای «شهر پارسیان» بود‪ .‬یونانیان آن را پِرسپولیس (به یونانی یعنی‬ ‫«پارسه‌شهر») خوانده‌اند‪ .‬در فارسی معاصر این بنا را تخت جمشید یا قصر‬ ‫شاهی جمشید پادشاه اسطوره‌ای ایران می‌نامند‪ .‬در زمان ساسانیان به تخت‬ ‫جمشید َست ستون (صد ستون) می‌گفتند‪ .‬در شاهنامه فردوسی آمده‌است‪،‬‬ ‫جمشید پادشاهی عادل و زیبارو بود که نوروز را بر پا داشت و هفتصد سال‬ ‫بر ایران پادشاهی کرد‪ .‬اورنگ یا تخت شاهی او چنان بزرگ بود که دیوان به‬ ‫دوش می‌کشیدند‪ .‬صدها سال پس از حمله اسکندر و اعراب و در زمانی که‬ ‫یاد و خاطره پادشاهان هخامنشی فراموش شده بود‪ ،‬مردمی که از نزدیکی‬ ‫خرابه‌های پارســه عبور می‌کردند‪ ،‬تصاویر حکاکی شــده تخت شاهی را‬ ‫می‌دیدند که روی دست مردم بلند شده‌است و از آنجا که نمی‌توانستند خط‬ ‫میخی کتیبه‌های حک شده روی سنگ‌ها را بخوانند‪ ،‬می‌پنداشتند که این‬ ‫همان اورنگ جمشید است که فردوسی در شاهنامه خود از آن یاد کرده‌است‪.‬‬

‫‪TOURISM KIOSK‬‬

‫‪Archaeological evidence shows that the‬‬ ‫‪earliest remains of Persepolis date back to 515‬‬ ‫‪BC. André Godard, the French archaeologist who‬‬ ‫‪excavated Persepolis in the early 1930s, believed‬‬ ‫‪that it was Cyrus the Great who chose the site‬‬ ‫‪of Persepolis, but that it was Darius I who built‬‬ ‫‪the terrace and the palaces. Since, to judge from‬‬ ‫‪the inscriptions, the buildings of Persepolis‬‬ ‫‪commenced with Darius I, it was probably under‬‬ ‫‪this king, with whom the scepter passed to a new‬‬ ‫‪branch of the royal house, that Persepolis became‬‬ ‫‪the capital of Iran proper. As the residence of the‬‬ ‫‪rulers of the empire, however, a remote place in‬‬ ‫‪a difficult alpine region was far from convenient.‬‬ ‫‪The country’s true capitals were Susa, Babylon‬‬ ‫‪and Ecbatana. This accounts for the fact that the‬‬ ‫‪Greeks were not acquainted with the city until‬‬ ‫‪Alexander the Great took and plundered it. Darius‬‬ ‫‪I ordered the construction of the Apadana and‬‬ ‫‪the Council Hall (Tripylon or the “Triple Gate”),‬‬ ‫‪as well as the main imperial Treasury and its‬‬ ‫‪surroundings. These were completed during the‬‬ ‫‪reign of his son, Xerxes I. Further construction of‬‬ ‫‪the buildings on the terrace continued until the‬‬ ‫‪downfall of the Achaemenid Empire. Around 519‬‬ ‫‪BC, construction of a broad stairway was begun.‬‬ ‫‪The stairway was initially planned to be the main‬‬ ‫‪entrance to the terrace 20 metres (66 feet) above‬‬ ‫‪the ground. The dual stairway, known as the‬‬ ‫‪Persepolitan Stairway, was built symmetrically‬‬ ‫‪on the western side of the Great Wall.‬‬

‫‪Grey limestone was the main building material used in Persepolis. After natural rock had been leveled‬‬ ‫‪and the depressions filled in, the terrace was prepared. Major tunnels for sewage were dug underground‬‬ ‫‪through the rock. A large elevated water storage tank was carved at the eastern foot of the mountain.‬‬ ‫‪Professor Olmstead suggested the cistern was constructed at the same time that construction of the towers‬‬ ‫‪began. The uneven plan of the terrace, including the foundation, acted like a castle, whose angled walls‬‬ ‫‪enabled its defenders to target any section of the external front. Diodoruswrites that Persepolis had three‬‬ ‫‪walls with ramparts, which all had towers to provide a protected space for the defense personnel. The‬‬ ‫‪first wall was 7 metres (23 feet) tall, the second, 14 metres (46 feet) and the third wall, which covered all‬‬ ‫‪four sides, was 27 metres (89 feet) in height, though no presence of the wall exists in modern times. After‬‬ ‫‪invading Achaemenid Persia in 330 BC, Alexander the Great sent the main force of his army to Persepolis‬‬ ‫‪by the Royal Road. He stormed the “Persian Gates”, a pass through the modern Zagros Mountains.‬‬

‫تخت جمشــید در مرکز استان فارس‪۱۰ ،‬کیلومتری شمال شهر مرودشت و در‬ ‫‪۵۷‬کیلومتری شــیراز قرار دارد‪ .‬طرف شــرقی این مجموعه کاخ‌ها بر روی کوه‬ ‫رحمت و سه طرف دیگر در درون جلگه مرودشت پیش رفته‌است‪ .‬تخت جمشید‬ ‫بر روی ص ّفه یا سکوی سنگی که ارتفاع آن بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬متر باالتر از سطح جلگه‬ ‫مرودشت است‪ ،‬واقع شده‌است‪ .‬ابعاد تخت جمشید ‪ ۴۵۵‬متر (جبهه غربی)‪۳۰۰ ،‬‬ ‫متر (جبهه شمالی)‪ ۴۳۰ ،‬متر (جبهه شرقی)‪ ۳۹۰ ،‬متر (جبهه جنوبی) می‌باشد‪.‬‬ ‫همچنین طول تخت جمشید برابر با طول آکروپولیس در آتن است‪ ،‬اما عرض آن‬ ‫چهار تا پنج برابر آکروپولیس است‪ .‬معماران‪ ،‬هنرمندان و متخصصان در ساخت‬ ‫تخت جمشید از ملل مختلف زیر نفوذ شاهان هخامنشیان مانند آشوریان‪ ،‬مصریان‪،‬‬ ‫اوراتوئیان‪ ،‬بابلیان‪ ،‬لودیان‪ ،‬ایونیان‪ ،‬هندوان‪ ،‬سکائیان و غیره تشکیل می‌شدند‪ .‬در‬ ‫گذر زمان تعدادی از ستون‌های دروازه کاخ صد ستون در تخت جمشید حوادثی‬ ‫مثل زلزله را پشــت سر گذاشته و ســر پا مانده‌اند‪ .‬آن‌ها در نگاه اول یکپارچه به‬ ‫نظر می‌رسند اما در حقیقت تکه‌تکه هستند و روی هم سوار شده‌اند‪ .‬راز پایداری‬ ‫آن‌ها مقابل زمین لرزه در محل اتصال این تکه‌هاست‪ ،‬جایی که دو تکه ستون به‬ ‫وسیله سرب مذاب به هم متصل شده‌اند‪ .‬این سرب عالوه بر محکم کردن اتصال‬ ‫دو تکه ستون‪ ،‬نقش مهمی برای مقاومت سازه در مقابل زمین لرزه داشته‌است‪.‬‬ ‫سرب فلز چکش خوار و نرمی است که هنگام بروز زمین لرزه از خودش واکنش‬ ‫نشان داده و خرد نمی‌شود‪ ،‬این همان نقشی است که در ساختمان‌های امروزی‬ ‫و مدرن بر عهده فنر الی ستون‌ها گذاشته می‌شود‪ .‬معماران و هنرمندانی که در‬ ‫ساخت تخت جمشید نقش داشــتند‪ ،‬نقش‌ها را از سه طریق می‌آراستند‪ .‬یکی‬ ‫چسباندن فلزهای گران‌بها به صورت رویه تاج‪ ،‬گوشوار‪ ،‬طوق‪ ،‬یاره و نظایر آن به‬ ‫اصل نقش و توسط سوراخ‌هایی که در دو طرف شی مورد نظر برای گوهرنشانی‬ ‫می‌کندند‪ .‬دوم نگاریدن و نقر کردن تزئینات اصلی لباس‪ ،‬تاج و کاله با سوزن‪ ،‬به‬ ‫نحوی بسیار ظریف که نمونه آن بر درگاه‌های کاخ داریوش و حرمسرا وجود دارد‪.‬‬ ‫سوم رنگ‌آمیزی‪ ،‬که نمونه‌هایی از آن در کاخ سه دری و صد ستون موجود است‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک گردشگری‬

TOURISM KIOSK

from Hadish Palace, which was the living quarters of Xerxes I, and spread to the rest of the city. It is not clear if the fire was an accident or a deliberate act of revenge for the burning of the Acropolis of Athens during the second Persian invasion of Greece. Many historians argue that while Alexander’s army celebrated with a symposium, they decided to take revenge against the Persians. In that case, it would be a combination of the two. The Book of Arda Wiraz, a Zoroastrian work composed in the 3rd or 4th century, describes Persepolis’ archives as containing “all the Avesta and Zend, written upon prepared cow-skins, and with gold ink,” that were destroyed. Indeed, in his Chronology of the Ancient Nations, the native Iranian writer Biruni indicates unavailability of certain native Iranian historiographical sources in post-Achaemenid era, especially during the Arsacid Empire (Parthians). He adds, “[Alexander] burned the whole of Persepolis as revenge to the Persians, because it seems the Persian King Xerxes had burnt the Greek City of Athens around 150 years ago. People say that, even at the present time, the traces of fire are visible in some places.” Paradoxically, the event that caused the destruction of the these texts may have resulted in the preservation of Achaemenid administrative archives, which might otherwise have been lost over time to natural and man-made events. According to archaeological evidence, the partial burning of Persepolis did not affect what are now referred to as the Persepolis Fortification Archive tablets, but rather may have caused the eventual collapse of the upper part of the northern fortification wall that preserved the tablets until their recovery by the Oriental Institute’s archaeologists.

After the fall of the Achaemenid Empire In 316 BC, Persepolis was still the capital of Persia as a province of the great Macedonian Empire (see Diod. xix, 21 seq., 46; probably after Hieronymus of Cardia, who was living about 326). The city must have gradually declined in the course of time. The lower city at the foot of imperial city might have survived for a longer time; but the ruins of the Achaemenids remained as a witness to its ancient glory. It is probable that the principal town of the country, or at least of the district, was always in this neighborhood. About 200 BC, the city of Estakhr, five kilometers north of Persepolis, was the seat of the local governors.

‫استفاده از بست فلزی به جای مالت در به هم چسبندن سنگ‌ها‬ ‫ بلکه دو‬،‫برای روی هم گذاشــتن ســنگ‌ها مالتی به کار برده نمی‌شــده‬ ‫سطح برهم چسبیده را چنان می‌تراشیده‌اند که صاف می‌شده و به خوبی روی‬ ‫ فقط قســمت میانی دو سطح را زبره‌تراش باقی‬،‫یک دیگر ســوار می‌گشته‌اند‬ ‫ عالئم‬،‫ برای پیوستن سنگ‌ها‬.‫می‌گذارده‌اند تا هر دو سطح خوب به هم بچسبند‬ ً ‫ مث‬.‫زیادی به کار می‌برده‌اند‬ ‫ چند‬،‫ال روی ســتونی که می‌خواستند به پا کنند‬ ‫ حک‬،‫ پیش از آن که باال برده شوند‬،‫عالمت یکســان بر لبه قطعات مجاور هم‬ ‫می‌کردند و این نقاط در سوار کردن قطعات بر روی هم می‌افتادند و خط دلخواه‬ ،‫ عمل پیوســتن به چند راه انجام می‌گرفت‬.‫و طرح مورد نظر درســت می‌شد‬ ‫ که قســمتی از یک تخته سنگ را برجسته ساخته و به‬،‫یکی قفل و جفت بود‬ ‫همان نســبت یک گودی در تخته سنگ دیگر می‌کندند و دو سنگ را به هم‬ ‫ اما راهی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفت این بود که در دو‬،‫می‌چسباندند‬ ‫سنگ مجاور دو گودی همانند و مرتبط می‌کندند و آن‌ها را با میله آهنی به هم‬ ‫ این بست‌ها به صورت دم‬،‫بسته و روی آن سرب مذاب ریخته و صیقل می‌دادند‬ .‫ قلمی و سرتبری ساخته می‌شدند‬،‫ استوانه‬،‫چلچله‌ای‬

‫ کوچکترین واحد اندازه‌گیری یک انگشت‬.‫ مقیاس‌های طولی در تخت جمشید را روشن کرده‌است‬،‫ خانم و آقای تیلیا و مایکل رف‬،‫ هسه‬.‫ ا‬،‫ نیلندر‬،‫پژوهش‌های کرفتر‬ :‫ واحدهای دیگر عبارت بودند از‬.‫ میلی‌متر می‌شود‬۲۲ ‫بوده‌است که با مقیاس امروزی‬ ‫ میلی‌متر‬۸۷ ‫ انگشت یا‬۴ ‫ کف یا قبضه برابر‬. 1 ‫ میلی‌متر‬۳۴۸ ‫ تا‬۳۴۷ ‫ انگشت یا‬۱۶ ‫ گام تخت جمشیدی برابر‬. 2 ‫ میلی‌متر‬۵۲۲ ‫ تا‬۵۲۱ ‫ انگشت یا‬۲۴ ‫ آرش (گز) برابر‬. 3 :‫ پلکان شرقی آپادانا است که در یک نظر رابطه منطقی طول و عرض قسمت‌های آن بدین صورت مشخص می‌شود‬،‫بهترین مورد برای بررسی از مقیاس گام تخت جمشیدی‬ ‫ گام‬۷۸ ‫ هر یک از آنها‬.‫ مرکزی (مهتابی جلو) و جنوبی (سان هدیه‌آوران) می‌توان تقسیم کرد‬،)‫جبهه‌ی پلکان را به طور کلی به قسمت شمالی (سان سربازان و بزرگان‬ ‫ از‬.‫ گام دارند‬۳۰ ‫ گام بلندی و دو برابر آن طول دارد و دو شــیب پلکان‌های متقارن آن هر یک قاعده‌ای به طول‬۹ ،‫ قســمت میانی مهتابی جلو‬.‫ گام بلندی دارد‬۹ ‫طول و‬ ‫ را که در ایران باستان مقدس‬۳ ‫ گام می‌شود و در همه این اعداد ضریبی از عدد‬۷۸ ‫ درست‬،‫لبه‌ی مهتابی جلویی تا آغاز شیب هر یک از پلکان‌های متقارن مهتابی عقبی‬ :‫ اعدادی مقدس دانسته می‌شده‌اند و بررسی این نگاره موارد زیر را در تخت جمشید ثابت کرده‌است‬۹ ‫ و‬۷ ،۳ ‫ اعداد‬.‫ می‌یابیم‬،‫بوده‌است‬ ‫ بر نقوش بارعام کاخ صد‬.‫ رشته کشتی (کستی) است که ایرانیان باستان به کمر می‌بسته‌اند‬۷۲ ‫ فصل یســنای اوستا‬۷۲ ‫ ســتون دارد که برابر‬۷۲ ‫آپادانا در مجموع‬ ‫ پادشاه و شش تن از یارانش را نشان داده‌اند که درست مانند قرار گرفتن اهورامزدا در میان شش فرشته بزرگ در باور ایرانیان باستان است‬،‫ستون و نقش‌نمای آرامگاه‌ها‬ ‫ است و شمار منزل‌های‬۳ ‫ در عدد‬۳۷ ‫ پله (یعنی سه بار عدد یک) دارد که حاصل ضرب‬۱۱۱ ‫ پلکان بزرگ شمال‌غربی‬.‫و تأییدکننده زرتشــتی بودن هخامنشــی‌ها است‬ .‫ بوده‌است‬۱۱۱ ‫راه‌شاهی از شوش تا سارد هم درست‬

‫پلکان‌های ورودی سکو و دروازه ملل‬ ‫ دو پلکان اســت که روبروی یکدیگر و در بخش شمال غربی‬،‫ورود ســکو‬ ‫مجموعه قرار دارند که همچون دســتانی است که آرنج خویش را خم کرده و‬ .‫بر آن اســت تا مشتاقان خود را از زمین بلند بکند و در سینه خود جای دهد‬ .‫ سانتیمتر) دارند‬۱۰ ‫ پله پهن و کوتاه (به ارتفاع‬۱۱۱ ‫این پلکان‌ها از هر طرف‬ ‫بر خالف عقیده بسیاری از مورخین که مدعی بودند ارتفاع کم پله‌ها به خاطر‬ ‫ پله‌ها را کوتاهتر از معمول‬،‫این بوده که اســب‌ها نیز بتوانند از پله‌ها باال بروند‬ ‫ساخته‌اند تا راحتی و ابهت میهمانان (که تصاویرشان با لباسهای فاخر و بلند بر‬ .‫دیوارهای تخت جمشید نقش بسته) هنگام باال رفتن حفظ شود‬

After invading Achaemenid Persia in 330 BC, Alexander the Great sent the main force of his army to Persepolis by the Royal Road. He stormed the “Persian Gates”, a pass through the modern Zagros Mountains. There Ariobarzanes of Persis successfully ambushed Alexander the Great’s army with his 1000 Persian immortals, inflicting heavy casualties. The Persian success at the Battle of the Persian Gate was short lived though; after being held off for 30 days, Alexander the Great outflanked and destroyed the defenders. Ariobarzanes himself was killed either during the battle or during the retreat to Persepolis. Some sources indicate that the Persian were betrayed by a captured tribal chief who showed the Macedonians an alternate path that allowed them to outflank Ariobarzanes in a reversal of Thermopylae. After several months, Alexander allowed his troops to loot Persepolis. Around that time, a fire burned “the palaces” or “the palace”. Scholars agree that this event, described in historic sources, occurred at the ruins that have been now re-identified as Persepolis. From Stolze’s investigations, it appears that at least one of these, the castle built by Xerxes I, bears evident traces of having been destroyed by fire. The locality described by Diodorus after Cleitarchus corresponds in important particulars with the historic Persepolis, for example, in being supported by the mountain on the east. It is believed that the fire which destroyed Persepolis started

39

38 JANUARY 2017

KIOSK_MAGAZINE

WWW.KIOSKMAGAZINE.NET


‫کیوسک گردشگری‬

TOURISM KIOSK

LAR NATIONAL PARK

Lar Protected Area located between the provinces of Tehran and Mazandaran. Lar area with an area of 73500 hectares on the southern slopes of the Alborz Mountains, which became a national park in 54 years and the 61 years the Supreme Council of Environment to run as a protected area and since 70 of some of the it was banned for hunting and shooting areas . Lar during the history of Qasran part of the historical district of functions Ray into account that in the history books frequently is mentioned by name Lar Qasran. For a long time because of good weather at Kings camp is in the hot season . The valley is located 70 kilometers northeast of Tehran, and from the north to the mountains of light, from the West to the court and Garmabdar Khatun, from the south to the Lavasanat and from the East to Mount Damavand and pleural limited . Lar has 450 rare plant species and 150 animal species the same characteristics of the region’s natural treasures has Yigit . Lar has two eco-system protected area is mountainous and blue. The region has a variety of plant and animal species that speckled trout are among the rarest species in the aquatic world has increased the importance of the park . Sport fishing for fish lovers every week come to the valley. Authorized fishing season is usually from June to September every year and continues. Lovers of the sport, with a special license daily catch per unit of Alborz environment, pleural and Dalichai exported, can pay catching fish . The first race on the lake fishing after the revolution Lar was set up in year 70 and 73 every year since the transition competitions . The park is very beautiful landscapes. Springs and rivers full of water, safe habitats on both sides of this beautiful valley with freshness and charm it has doubled . Lar lake with turquoise water and his beautiful eyes of any viewer plays. It is unexplainable calm water . Lar title in 1354 years as Lar National Park became.

‫ دوســتداران این ورزش با‬.‫معموال از اول خرداد‌ماه هر ســال آغاز و تا شــهریور ادامه می‌یابد‬ ‫ پلور و دلیچای صادر‬،‫کســب پروانه وی‍ژه صید روزانه که در واحدهای محیط زیست قوشخانه‬ ‫ اولین مســابقه ماهیگیری بعد از انقالب در سال‬.‫ می‌توانند به صید ماهی بپردازند‬،‫می‌شــود‬ ‫ این‬.‫ همه ساله این مسابقات برگذار می‌شود‬73 ‫ و در دریاچه ســد الر بر پا شــد و از سال‬70 ‫ زیستگاه‌های‬،‫ چشمه‌ها و رودخانه‌های پر آب‬.‫پارک دارای چشم اندازهای بسیار زیبایی است‬ ‫ دریاچه‬.‫امن در دو ســوی ایــن دره زیبا را با طراوت و جذابیت آن را دو چندان کرد‌ه اســت‬ ‫ آرامش این آب‬.‫ چشــمان هر بیننده‌ای را می‌نــوازد‬،‫ســد الر با آب فیروزه‌ای و زیبای خود‬ .‫ به عنوان پارک ملی الر تبدیل شد‬۵۴ ‫ عنوان دشــت الر در ســال‬.‫غیر قابل توصیف اســت‬

‫پـــارک ملـــی الر‬

.‫منطقه حفاظت شده الر بین استان های تهران و مازندران واقع شده است‬ ‫ هکتار در دامنه جنوبی رشته‬73500 ‫منطقه الر با وســعتی حدود‬ ‫ به پارک ملی تبدیل شد و از‬54 ‫کوه‌های البرز قرار دارد که در سال‬ ‫ طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به عنوان‬61 ‫سال‬ ‫ بعضی از مناطق‬70 ‫منطقه حفاظت شده اداره می‌شــود و از سال‬ ‫ الر در ادوار تاریخی‬.‫آن برای شــکار و تیر‌اندازی ممنوع اعالم شــد‬ ‫جزئی از ناحیه تاریخی قصران از توابع ری به حساب می‌آمده است‬ .‫که در کتب تاریخی مکررا از آن با نام الر قصران یاد شــده اســت‬ ‫از دیرباز به ســبب خوش آب و هوایی محل اردوگاه‌های پادشاهان‬ ‫ کیلومتری شمال‌شــرقی‬70 ‫ این دره در‬.‫در فصل گرما بوده اســت‬ ‫ از غرب به‬،‫تهران واقع شده است و از قسمت شمال به کوه‌های نور‬ ‫ از قســمت جنوب به لواسانات و از قسمت‬،‫خاتون بارگاه و گرمابدر‬ ۴۵۰ ‫ دشت الر دارای‬.‫شــرق به کوه دماوند و پلور محدود می‌شود‬ ‫ گونه جانوری اســت که همین ویژگی این‬۱۵۰ ‫گونه گیاهی نادر و‬ ‫ منطقه حفاظت‬.‫منطقه را به یک گنجینه طبیعی تبدیل کرده است‬ ‫ این منطقه‬.‫شــده الر دارای دو اکو سیستم کوهستانی و آبی است‬ ‫ی انــواع گونه‌های گیاهی و جانوری اســت کــه در این میان‬ ‌ ‫دارا‬ ‫ماهی قزل‌آالی خالدار که از نادرترین گونه‌های آبزی جهان اســت‬ ‫ دوستداران ورزش ماهیگیری هر‬.‫بر اهمیت این پارک افزوده است‬ ‫ فصل مجاز صید ماهی‬.‫هفته برای صیــد ماهی به این دره می‌آیند‬

41

40 JANUARY 2017

KIOSK_MAGAZINE

WWW.KIOSKMAGAZINE.NET


‫کیوسک گردشگری‬

TOURISM KIOSK

‫لشـــکر ســـفالین‬

‫لشکر ســفالین شــامل مجسمه ســفالی هزاران‬ ،‫ســرباز مجهز مربوط به پادشــاهی چین شی هوان‬ .‫ پیش از میالد اســت‬۲۲۰ ‫مؤســس دودمان چین در‬ ‫مجســمه‌های ســنگی ارتــش تراکوتا در حوالی شــهر شــی‌آن‬ ‫ این آثار از‬.‫پایتخت نخســتین امپراتوری چین پراکنده هســتند‬ ‫مهم‌تریــن یافته‌های باستان‌شناســی جهان در ســال‌های اخیر‬ ‫ با اندام و اندازه‬،‫ مجسمه‌های لشــکر ســفالین‬.‫به‌شــمار می‌روند‬ »‫ به‌عنوان «پاســداران معبد ســلطنتی در چین باســتان‬،‫واقعی‬ ‫ آنها به اولین امپراتوری چیــن متحد به نام‬.‫مســتقر شــده‌ بودند‬ ۲۰۶ ‫ تا‬۲۲۱ ‫ این امپراتور از ســال‬.‫چین شــی هوان تعلــق دارند‬ ‫ پیکره ســربازان بیش از‬.‫م بــر چین باســتان حکومت می‌کرد‬.‫ق‬ ‫دوهزار سال پیش به‌همراه امپراتور به خاک سپرده شدند تا برپایه‬ ‫ نگهبان معبد ســلطنتی‬،‫جهــان پس از مرگ‬ ‫ در‬،‫بــاوری قدیمی‬ ِ ‫ در ســال‬.‫امپراتور باشــند و او را از گزند دشــمنانش حفظ کنند‬ ‫ به‌صورت‬،‫ کشــاورزان چینی در اســتان شاآنشی‬،‫ میالدی‬۱۹۷۴ ً ‫کام‬ ‫ مقبره چین شــی هوان و پاســداران معبد سلطنتی‬،‫ال اتفاقی‬ ‫ مجســمه‌های لشکر سفالین‬،‫ براساس برآوردها‬.‫را کشــف کردند‬ ‫ اسب‬۵۲۰ ‫ کالســکه نظامی و‬۱۳۰ ،‫ سرباز‬۷۰۰۰ ‫شــامل بیش از‬ ۱۹۷۴ ‫ در رشته‌ای از حفاری‌های دقیق و پیوسته از سال‬.‫می‌شود‬ .‫ پیکره از زیر خاک بیرون آورده شــده‌اند‬۲۰۰۰ ‫ بیش از‬،‫تاکنــون‬

TERRACOTTA ARMY

The Terracotta Army is a collection of terracotta sculptures depicting the armies of Qin Shi Huang, the first Emperor of China.

I

t is a form of funerary art buried with the emperor in 210–209 BCE and whose purpose was to protect the emperor in his afterlife. The figures, dating from approximately the late third century BCE, were discovered in 1974 by local farmers in Lintong District, Xi’an, Shaanxi province. The figures vary in height according to their roles, with the tallest being the generals. The figures include warriors, chariots and horses. Estimates from 2007 were that the three pits containing the Terracotta Army held more than 8,000 soldiers, 130 chariots with 520 horses and 150 cavalry horses, the majority of which remained buried in the pits nearby Qin Shi Huang’s mausoleum. Other terracotta non-military figures were found in other pits, including officials, acrobats, strongmen and musicians. The construction of the tomb was described by historian Sima Qian (145–90 BCE) in his most noted work Shiji, written a century after the mausoleum’s completion. 43

42 JANUARY 2017

KIOSK_MAGAZINE

WWW.KIOSKMAGAZINE.NET


‫کیوسک گردشگری‬

‫اين جنگجويان ســفالي با آرايش جنگي در يــک و نيم کيلومتري مقبره‬ ‫امپراتور و رو به سرزمين‌هاي دشمن دفن شده‌اند‪ ،‬طوري که بين دشمن و مقبره‬ ‫امپراتور قرار بگيرند‪ .‬نکته جالب اينجاست که اين سربازها دقيقاً به اندازه واقعي‬ ‫يک انســان ساخته شده‌اند و نوع پوشش و کاله آنها کام ً‬ ‫ال شبيه سربازان چين‬ ‫در دوران باستان است‪ .‬از آنجا که اين آثار باستاني در نزديکي کوه ليشان کشف‬ ‫شدند‪ ،‬به نظر مي‌رسد که مصالح الزم براي ساخت يک گورستان پر از سرباز از‬ ‫همين کوه تهيه شده باشد‪ .‬مقبره عظيم کين شي هوآنگ هم دقيقاً مثل محوطه‬ ‫امپراتوري خود اوســت‪ ،‬در اين گورستان کاخ‌ها‪ ،‬ساختمان‌ها و اتاق‌هاي زيادي‬ ‫وجود دارد و تاالرها و ديگر بناها و محوطه اطرافشــان با ديوارهاي بلند محصور‬ ‫شــده‌اند‪‌‌.‬بعد ازکشف اين مکان عجيب‪ ،‬بازار شايعه‌ها بين مردم اين کشور داغ‬ ‫شد‪ ،‬خيلي‌ها با استناد به افسانه‌هاي قديمي مي‌گفتند که اين جنگجويان سفالي‬ ‫در حقيقت سربازان واقعي هستند که با امپراتور به خاک سپرده شده‌اند تا از او در‬ ‫برابر هر گونه خطري محافظت کنند‪ .‬در کنار اين سربازان جنگي تعداد ديگري از‬ ‫مجسمه‌هاي سفالي هم به چشم مي‌خورد که از لحاظ ابعاد و اندازه کوچک‌تر از‬ ‫سربازان هستند و به تشخيص باستان شناسان‪ ،‬آنها مجسمه‌هاي اعضاي همان‬ ‫گروه آکروباتي هستند که براي سرگرم کردن سربازان در مواقع بيکاري به همراه‬ ‫ارتش فرســتاده مي‌شدند‪ .‬به عقيده "ســي ما کيان"‪ ،‬يکي از باستان شناسان‬ ‫معــروف چيني که به تحقيق روي اين گنجينه خفته در خاک پرداخته‪246 ،‬‬ ‫ســال قبل از ميالد مسيح‪ 700 ،‬هزار کارگر براي ساخت مقبره امپراتور اول به‬ ‫خدمت گرفته شدند‪ .‬هنگامي که آنها شروع به ساخت اين سربازان کردند‪ ،‬کين‬ ‫شي هوآنگ ‪ 13‬ساله بود و عجيب اينکه اين امپراتور نوجوان دستور داده بود که‬ ‫هيچ يک از سربازان نبايد شبيه يکديگر باشند‪ ،‬به نظر مي‌رسد همين نکته دليلي‬ ‫براي شروع زود هنگام ساخت آنها باشد‪ .‬اين باستان‌شناس در يکي از کتاب‌هاي‬ ‫معروف خود به نام " شــيجي" مدعي شده است که اولين امپراتوري با کاخ‌ها‪،‬‬ ‫برج‌هاي خوش منظره‪ ،‬مقامات رسمي‪ ،‬ابزارهاي باارزش و اشياي بسيار جالب و‬

‫‪TOURISM‬‬ ‫‪SPORT KIOSK‬‬ ‫‪KIOSK‬‬

‫ديدني‌اش به خاک سپرده شد‪ .‬با کشف ارتش سفالي اين عقيده او رنگ واقعيت‬ ‫گرفت اما کار به همين جا ختم نشد‪ ،‬چون از نظر باستان‌شناسان احتمال اينکه‬ ‫ساختمان‌هاي ديگري هم زير خاک مدفون شده باشند وجود داشت‪.‬‬ ‫حدس آنها درســت بود چون با کندو کاوهاي بعدي‪ ،‬معبد بزرگ "شــي‬ ‫هوآنگ دي" ســر از خاک بيرون آمد‪ ،‬معبدي هرمي شــکل با ‪ 76‬متر طول و‬ ‫نزديک به ‪ 350‬متر مربع مســاحت‪ .‬بعد از کشف اين معبد باستان شناسان از‬ ‫ترس اينکه مبادا در جريان حفاري به اشــياي با ارزشي که همراه امپراتور کين‬ ‫شي هوآنگ مدفون شده آسيب برسد‪ ،‬ترجيح دادند که اين کار را انجام ندهند‬ ‫و معبد خفته در خاک را بيشــتر از اين بيدار نکنند‪ .‬امروزه تنها قسمت بسيار‬ ‫کوچکي از اين معبد حفاري شده که البته انتشار عکس‌ها و تصاوير ويدئويي آن‬ ‫به دســتور مسؤوالن چيني ممنوع است و تنها تعدادي از مقامات سياسي مثل‬ ‫ملکه اليزابت دوم اين ارتش سفالي چيني را از نزديک ديده‌اند‪.‬‬ ‫طبق بررســي‌هاي به عمل آمده‪ ،‬سربازان سفالي توســط دو گروه بزرگ‬ ‫کارگران محلي و مجسمه‌ســازان و پيکرتراشان چيني ساخته شده‌اند‪ .‬ساخت‬ ‫اين مجسمه‌ها مراحل مختلفي داشت‪ ،‬به اين ترتيب که اول سر‪،‬دست‌ها‪،‬پاها و‬ ‫تنه هرکدام از آنها به صورت جداگانه ســاخته مي‌شد و بعد روي همديگر سوار‬ ‫مي‌شدند‪ .‬مطالعات نشان مي‌دهند که هشت نوع قالب بدني براي ساخت مردان‬ ‫سفالي مورد استفاده قرار گرفته و در نهايت وقتي که سر‪،‬دست‌ها و پاها روي تنه‬ ‫سوار مي‌شدند‪ ،‬خاک رس به آنها اضافه مي‌شد تا استحکام بيشتري پيدا کنند‪.‬‬ ‫حاال نوبت نقش بستن اعضاي چهره آنها روي صورتشان بود‪ ،‬در آن زمان‌ها رايج‬ ‫بود که ســازنده هر شي نام خود را روي آن حک مي‌کرد تا بعدها وقتي که آن‬ ‫شي ء از نظر کيفيت دچار مشکل شد‪ ،‬کم کاري فرد خاطي مشخص شود‪ .‬چنين‬ ‫شيوه‌اي در ساختن سربازان سفالي هم به کار رفت و دستور داده شد تا سازنده هر‬ ‫مجسمه نام خود را روي آن حک کند‪ ،‬به همين دليل باستان‌شناسان به راحتي‬ ‫توانســتند تمامي افرادي را که در ساخت آثار نقش داشته اند‪ ،‬شناسایی کنند‪.‬‬

‫‪SKIING VS.‬‬ ‫‪SNOWBOARDING‬‬ ‫‪Skiing is a sport that makes use of a pair of skis‬‬ ‫‪for traveling on snow. Snowboarding is a sport‬‬ ‫‪where the participant descends a snowy slope‬‬ ‫‪with a single snowboard attached to his feet.‬‬ ‫منبع‪www.diffen.com :‬‬

‫مقایسه اسکی و اسنوبورد‬ ‫شهایی برای حرکت بروی برف با استفاده از تخته‬ ‫اســکی و اســنوبورد رو ‌‬ ‫یشود اما آنها‬ ‫یباشــند که غالبا به عنوان ورزش و ســرگرمی از آنها یاد م ‌‬ ‫م ‌‬ ‫یآیند‪ .‬اسکی ورزشی است که از یک‬ ‫در حقیقت وســیل ‌های نقلیه به حساب م ‌‬

‫جفت تخته بســته شــده به کفش‌ها برای پیمودن مسیر برفی استفاده می‌کند‪ .‬از‬ ‫ســویی دیگر‪ ،‬اســنوبورد تنها از یک تخته متصل به کفش‌هــا برای حرکت بروی‬ ‫برف بهره می‌برد و از موج ســواری‪ ،‬اســکی و اســکیت الهام گرفته شــده است‪.‬‬ ‫‪kiing was invented by prehistoric people mainly as means of transportation and for hunting.‬‬ ‫‪The origin of skiing as recreation and sport is attributed to Sondre Norheim (Father of Modern‬‬ ‫‪Skiing).The first snowboard was called the Snurfer and was designed by Sherman Poppen‬‬ ‫‪for his daughter in 1965. The Snurfer began to be manufactured as a toy from the following‬‬ ‫‪year. The 1970s and 1980s saw snowboarding evolving into a popular recreational sport.‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪S‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬

‫‪45‬‬


‫کیوسک ورزش‬

‫تاریخچه و سیر تکاملی‬

‫اسکی اولین بار توسط ساکنین شمال اروپا و اسکاندیناوی به عنوان وسیله‌ی‬

‫نقلیه و شــکار اختراع گردید‪ .‬شواهد مستندی نیز از مبدا اصلی پیدایش اسکی در‬

‫ســوئد و نروژ بدست آمده است‪ .‬اما ســوندر نورهایم (متولد ‪ -1825‬وفات ‪1897‬‬

‫میالدی) اولین فردی اســت که شکل‌گیری اسکی در قالب تفریح و ورزش را به او‬

‫نســبت می‌دهند‪ .‬از این فرد نروژی به عنوان پدر اسکی مدرن یاد می‌شود‪ .‬او الگو‬ ‫و قالب‌های ورزش اســکی را پایه گذاشت و تمامی نسخه‌های امروزی این ورزش‪،‬‬

‫از آنچه او خلق کرد سرچشمه می‌گیرند‪ .‬برای مثال اسکی تلمارک که در قرن ‪19‬‬ ‫میالدی رایج بود و امروزه مجددا رواج یافته است‪ .‬یا تکنیک جدیدی که اسنوپولو‬

‫نامیده می‌شــود و یا تکنیک شاس نژ (حرکت هشتی) که حرکت بروی شیب‌های‬

‫برفــی را برای مبتدیان لذت بخش‌تر می‌کند‪ .‬و یا تکنیک آلبرگ که تا حد زیادی‬ ‫مسئول تبدیل اسکی به فعالیتی تفریحی ومحبوب بوده است‪.‬‬

‫اعتقاد بر این اســت که اســنوبورد برای اولین بار دردهه‌ی ‪ 70‬میالدی و در‬

‫ایالت یوتا (یکی از ایالت‌های جنوب غربی آمریکا) توســعه یافته باشــد‪ .‬نخستین‬ ‫اسنوبورد‪ ،‬اسنورفر(‪ )snurfer‬نامیده می‌شد که اولین بار در سال ‪ 1965‬توسط‬

‫شخصی به نام شرمن پاپن برای دخترش ساخته شد‪ .‬در سال‌های بعدی‪ ،‬اسنورفر‬

‫به عنوان اســباب بازی روانه بازار شــد‪ .‬بین سال‌های ‪ 1970‬تا ‪ 1980‬میالدی بود‬

‫که اســنوبورد به صورت یک ورزش سرگرم کننده و محبوب رواج یافت‪ .‬دیمیتری‬

‫میلوویچ طراحی اسنوبورد را توسعه داد و در همین رابطه کمپانی وینتراستیک را بنا‬

‫نهاد‪ .‬اسنوبوردهای امروزی و مکانیزم استفاده از آنها مدیون افرادی همچون جیک‬

‫بارتون‪ ،‬تام اسمیز و چاک بارفوت می‌باشد‪.‬‬

‫‪SPORT KIOSK‬‬

‫‪Types & Styles‬‬

‫‪Skiing primarily consists is of two types:‬‬ ‫‪Telemark Alpine or Downhill skiing. Apart from‬‬ ‫‪these there are many other types of skiing:‬‬ ‫‪Freestyle skiing (Alpine freestyle, Newschool,‬‬ ‫‪Freeride), Nordic skiing (Nordic skiing,‬‬ ‫‪Nordic jumping), Military skiing, Kite skiing,‬‬ ‫‪Paraskiing, Adaptive skiing and Dry slope‬‬ ‫‪skiing.‬‬ ‫‪Snowboarding is done in many styles:‬‬ ‫‪Jibbing and Rail riding, Free riding, Dry Slope,‬‬ ‫‪Freestyle and Free carve.‬‬

‫‪Techniques Used‬‬ ‫‪Skiing, makes use of poles to assist skiers‬‬ ‫‪as they move downhill or uphill and support‬‬ ‫‪them when they are in an upright position. It‬‬ ‫‪is necessary for snowboard riders to frequently‬‬ ‫‪seat themselves and exert more energy to‬‬ ‫‪remain on edge when they are at a stop. Skiers‬‬ ‫‪are faster than snowboarders.‬‬

‫‪Effect on the body‬‬ ‫‪Injuries and accidents related to the knee‬‬ ‫‪and broken bones occur largely in skiing.‬‬ ‫‪Snowboarding is more harmful to the wrists.‬‬

‫کها‬ ‫انواع و سب ‌‬

‫اسکی عمدتا دو نوع است‪ :‬اسکی تلمارک آلپاین و اسکی سرعت‬ ‫به غیر از این دو‪ ،‬انواع متعددی از اسکی نیز وجود دارد‪:‬‬ ‫اسکی آزاد‪:‬‬ ‫‪-1‬آزادآلپاین‪-‬بااستفادهازحرکاتآکروباتیکهواییوحفظتعادلبوسیلهریل‪.‬‬ ‫‪ -2‬نیوا ِسکول (‪ -)Newschool‬استفاده از فنونی نظیر چرخش و پرش‬ ‫بوسیله چوب‌های دو سر (‪.)twin tip‬‬ ‫‪ -3‬اسکی بی‌هدف (‪ -)Freeride‬بر روی شیب‌های تند و صخره‌ها انجام‬ ‫می‌شود و نیازمند چوب‌های ضخیم‌تر است‪.‬‬ ‫اسکی نوردیک‪:‬‬ ‫‪ -1‬اســکی نوردیک‪ -‬در این نوع اسکی پای اسکی‌باز فقط از جلو به چوب‬ ‫اســکی محکم شده و بر خالف اسکی آلپاین‪ ،‬می‌تواند پاشــنه پا را باال بیاورد‪.‬‬ ‫نوردیک می‌تواند بصورت آزاد یا کالسیک انجام شود و بجز فنون اسکیت‪ ،‬تمامی‬ ‫تکنیک‌ها در آن مجاز می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پرش نوردیک‪ -‬به اسکی پرشی یا پروازی نیز معروف است‪.‬‬ ‫اســکی نظامی‪ :‬صرفنظر از اینکه امروزه مــورد توجه عالقندان به ورزش و‬ ‫سرگرمی قرار گرفته‪ ،‬در گذشته به عنوان وسیله نقلیه‌ی نظامی استفاده می‌شده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر نیروهای ارتشی برای انجام اسکی جنگی که از تکنیک‌های‬ ‫اســکی نظامی اســتفاده می‌نماید‪ ،‬آموزش می‌بینند‪ .‬ورزش دوگانه یا بیاتلون‬ ‫پیدایش خود را مدیون این نوع اسکی می‌باشد‪.‬‬ ‫کایت اسکی‪ :‬اســکی می‌کنید در حالیکه توسط کایت یا گالیدر و یا چتر‬ ‫(پاراسیلینگ) کشیده می‌شوید‪.‬‬ ‫پارا اسکی‪ :‬با پریدن از یک هواپیما و یا با شروع از یک ارتفاع بلند انجام می‌شود‪.‬‬ ‫اسکی تطبیقی‪ :‬با استفاده از تجهیزات مخصوص امکان انجام اسکی را برای‬ ‫افراد معلول فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫اسکی پیست خشک‪ :‬نوعی اسکی که بروی برف مصنوعی‪ ،‬خاک و یا برف‬ ‫خشک انجام می‌شود‪.‬‬ ‫اسنوبورد‬ ‫ورزشی است که با سبک‌ها و روش‌های مختلفی اجرا می‌شود و این متدها‬ ‫برای سرگرمی و همچنین ورزش حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫ریل سواری (‪ -)Jibbing‬در این حالت‪ ،‬شخص سوار بر اسنوبورد از روی‬

‫ریل و موانع می‌پرد‪.‬‬ ‫سواری آزاد‪ -‬رایج ترین نوع اسنوبورد می‌باشد که به آسانی در دسترس است‬ ‫و در هر زمینی قابل اجراست‪.‬‬ ‫شیب خشــک (‪ -)Dry Slope‬انجام اســنوبورد بر روی سراشیبی‌های‬

‫دست‌ساز در فصول گرم و یا مناطقی که برف نمی‌بارد‪.‬‬ ‫اسنوبورد آزاد‪ :‬استفاده از موانع مصنوعی یا ویژگی‌های طبیعی زمین برای‬ ‫اجرای فنون و پرش‌ها‪ .‬اسنوبورد مارپیچ‪ -‬به اسنوبورد آلپاین نیز مشهور است‪ .‬در‬ ‫این حالت فرد بر روی برف فشرده شده سواری می‌کند و تمرکزش بروی جهت‬ ‫پیچ‌ها می‌باشد‪.‬‬

‫کهای مورد استفاده‬ ‫تکنی ‌‬

‫در اسکی از دو باتوم ستفاده می‌شود که اسکی باز به کمک آنها می‌تواند در‬ ‫سرازیری یا سرباالیی حرکت کند‪ .‬همچنین در هنگامی که فرد اسکی باز در یک‬ ‫موقعیت عمودی قرار می‌گیرد این باتوم‌ها به عنوان تکیه‌گاه عمل می‌کنند‪ .‬برای‬ ‫اسنوبورد سواران شرایط متفاوت است‪ ،‬آنها در هنگام توقف باید دائما جای خود را‬ ‫تغییر دهند و انرژی زیادی را صرف حفظ تعادل در آن حالت کنند‪ .‬هم اسکی باز‬ ‫و هم کسی که از اسنوبورد استفاده می‌کند‪ ،‬هر دو به مهارت و تجربیات مشابه‌ای‬ ‫نیاز دارند اما با توجه به عامل سرعت‪ ،‬اسکی یک سر و گردن از اسنوبورد باالتر‬ ‫می‌باشد‪ .‬اسکی بازها سریعتر از اسنوبورد سواران هستند‪.‬‬

‫مسابقات‬

‫رقابت‌های اسکی بوسیله فدراسیون جهانی اسکی سازماندهی می‌شود و این‬ ‫ارگان مسئول برنامه‌ریزی مســابقات و وضع قوانین و مقررات مربوط به اسکی‬ ‫می‌باشد‪ .‬هر کشور فدراسیون ملی مختص خودش را دارد که رقابت‌ها را مدیریت‬ ‫می‌نماید‪ .‬برای مثال انجمن اسکی و اسنوبورد ایاالت متحده مسابقات اسکی را‬ ‫برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫ا ِیــر اَنــد ا ِســتایل (‪ ،)Air & Style‬اوپن جهانی بارتــون (‪Burton‬‬

‫‪ ،)Global Open Series‬مســابقات ایکــس و تیکت تــو راید (‪)TTR‬‬ ‫بزرگترین رقابت‌های جهانی رشــته اســنوبورد محســوب می‌شــوند‪ .‬اولین‬ ‫رقابت رســمی اســکی در ســال ‪ 1932‬و در کشــور نروژ و بصورت مســابقه‬ ‫صحرایــی و با طول ‪ 34‬مایل برگزار شــد‪ .‬اولین مســابقه جهانی اســنوبورد‬ ‫نیــز در ایالــت ورمونــت ایاالت متحــده و در ســال ‪ 1982‬به انجام رســید‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک بیوگرافی‬

BIOGRAPHY KIOSK

KARL LAGERFELD

Karl Otto Lagerfeld (born 10 September 1933) is a German fashion designer, artist, and photographer based in Paris. He is the head designer and creative director of the fashion house Chanel as well as the Italian house Fendi and his own fashion label. Over the decades, he has collaborated on a variety of fashion and art-related projects. He is well recognized around the world for his trademark white hair, black glasses, and high starched collars.

.‫ کیلویی اش بود‬40 ‫ تصمیم به کاهش وزن‬،‫ یکی از کارهای عجیب این مرد‬.‫یشرت و انواع شلوار جین مردانه و زنانه تحت عنوان نام خودش را را ‌هاندازی کرد‬ ‌ ‫ ت‬2006 ‫لگرفلد در سال‬ ‌ ‫ علت این تصمیم او این بود که دوست داشته طراح‬.‫ کیلو از وزنش را کاهش دهد‬40 ‫ ماه توانست‬13 ‫او طی‬ ‫ پس نیاز به الغر شدن داشته‬.‫یهای هدی اسلیمن ( طراح لباس ) را بپوشد‬ ‫ او کسی است که‬.‫ تا به حال چندین نمایشگاه از کا ‌رهایش را به نمایش گذاشته و معموال از استقبال خوبی نیز برخوردار بود ‌هاست‬.‫ الگرفلد به جز طراحی در عکاسی نیز تبحر دارد‬.‫است‬ ‌ ‫ م‬،‫سهای مجلل جهان مانند فندی و شانل را بر عهد ‌هگرفت‬ ‌ ‫تهای دوخت لبا‬ ‌ ‫ زیرا از زمانی که مدیریت بزرگترین شرک‬.‫به او لقب قیصر داد ‌هاند‬ .‫یتوان گفت بر جهان مد سیطره دارد‬

K

arl Lagerfeld was hired as Pierre Balmain’s assistant after winning the coats category in a design competition sponsored by the International Wool Secretariat in 1955. In 1958, after three years at Balmain, he moved to Jean Patou where he designed two haute couture collections per year for five years. His first collection was shown in a two-hour presentation in July 1958, but he used the name Roland Karl, rather than Karl Lagerfeld. Although, in 1962, reporters began referring to him as Karl Lagerfelt or Karl Logerfeld. The first collection was poorly received. Carrie Donovan, an American fashion journalist, wrote that “the press booed the collection. His skirts for the spring 1960 season were the shortest in Paris, and the collection was not well received. For his late 1960 collection, he designed special little hats, pancake shaped circles of satin, which hung on the cheek. He called them “slaps in the face.” Karl’s collection was said to be well received but not groundbreaking. In 1963, he began designing for Tiziani, a Roman couture house founded that year by Evan Richards (b. 1924) of Jacksboro, Texas. It began as couture and then branched out into ready-to-wear, bearing the label “Tiziani-Roma—Made in England.” Lagerfeld and Richards sketched the first collection in 1963 together. “When they wound up with 90 outfits, Tiziani threw caution and invitations to the winds, borrowed Catherine the Great’s jewels from Harry Winston, and opened his salon with a three-night wingding,” according to one report in 1969. Lagerfeld designed for the company until 1969. Elizabeth Taylor was a fan of the label; she referred to Evan as Evan Tiziani, which was, of course, not his family name, and began wearing the outfits in August 1966. He was replaced in 1969 with Guy Douvier (1928–1993). Lagerfeld began to freelance for French fashion house Chloé in 1964, at first designing a few pieces each season. As more and more pieces were incorporated, he soon designed the entire collection. In 1970, he also began a brief design collaboration with Roman haute-couture house Curiel; its head was Gigliola Curiel, who died in November 1969. Lagerfeld’s first collection there was described as having a “drippy drapey elegance” designed for a “1930s cinema queen. The Curiel mannequins all wore identical short-cropped blonde wigs. He also showed black velvet shorts, worn under a black velvet ankle-length cape.

51

50 JANUARY 2017

KIOSK_MAGAZINE

WWW.KIOSKMAGAZINE.NET


‫کیوسک بیوگرافی‬

‫‪His Chloé collection for spring 1973 (shown‬‬ ‫‪in October 1972) garnered headlines for offering‬‬ ‫‪something both “high fashion and high camp.” He‬‬ ‫‪showed loose Spencer jackets and printed silk shirt‬‬‫”‪jackets. He designed something he called a “surprise‬‬ ‫‪skirt, which was in an ankle-length, pleated silk, so‬‬ ‫‪loose that it hid the fact it was actually pants. “It‬‬ ‫‪seems that wearing these skirts is an extraordinary‬‬ ‫‪sensation,” he told a reporter at the‬‬ ‫‪time. He also designed a look inspired‬‬ ‫‪by Carmen Miranda, which consisted‬‬ ‫‪of mini-bra dresses with very short‬‬ ‫‪skirts, and long dresses with‬‬ ‫‪bra tops and scarf shawls.From‬‬ ‫‪1972, he collaborated with Italian‬‬ ‫‪fashion house Fendi, designing‬‬ ‫‪furs, clothing, and accessories.‬‬ ‫‪Since the 1970s, Lagerfeld‬‬ ‫‪has‬‬ ‫‪occasionally‬‬ ‫‪worked‬‬ ‫‪as a costume designer for‬‬ ‫‪theatrical productions.‬‬

‫‪BIOGRAPHY KIOSK‬‬

‫کارل الگرفلد‬

‫متولد ‪ ۱۰‬سپتامبر ‪ ۱۹۳۳‬در هامبورگ‬

‫او همواره با عینکی تیره و کت و شلوار خوش دوخت اش در محافل ظاهر می‌شود!‬

‫وی ترجیح می‌دهد پیراهن‌های سفیدش را "‪"Hilditch & Key‬‬

‫به طور سفارشی بدوزند‪ ،‬جواهراتش را ‪ Chrome Hearts‬طراحی کند‬ ‫و کت و شــلوارش را از ‪ Dior Homme‬تحویل بگیرد‪ .‬کارل الگرفلد به‬ ‫خاطر نوشته‌های فیلسوفان ‌هاش هم معروف است‪ .‬زمانی وی در مصاحب ‌های‬ ‫گفــت‪ ":‬زمانی که مردم از من ســئوال می‌کنند که چکار می‌کنم‪ ،‬کلمه‬ ‫یآید‪ .‬به آنها میگویم که من در کار‬ ‫"طراحی" لغت مناســبی به نظرم نم ‌‬ ‫و حرفه مد هســتم‪ .‬در این حرفه لباســی آماده پوشیدن به مردم تحویل‬ ‫می‌دهم‪ .‬کاری که باعث می‌شــود شــما در نهایت تبدیل به یک بنگاه و‬ ‫موسسه شوید"‪.‬‬ ‫کارل الگرفلد در سن ‪ ۱۴‬سالگی به پاریس مهاجرت کرد و به یکی از‬ ‫مشهورترین طراحان لباس در قرن حاضر بدل شد ‌هاست‪ .‬وی در حال حاضر‬ ‫مدیر اجرایی بخش طراحی لباس شــنل اســت‪ .‬شنل یکی از معروفترین‬ ‫مارک‌های پوشــاک گران‌قیمت در جهان است‪ .‬کارل الگرفلد‪ ،‬طراح مد‪،‬‬ ‫لباس و عکاس‪ ،‬که همیشه با تیپی مخصوص به خودش به همراه دستکش‬ ‫یرود‪ ،‬متولد ‪ 10‬سپتامبر ‪ 1933‬هامبورگ‬ ‫چرمی و لباس مشــکی‪ ،‬راه م ‌‬ ‫آلمان اســت‪ .‬او چندين خواهر و بــرادر از ازدواج قبلي والدين خود دارد‪.‬‬ ‫گزارش غسل تعميد كاتوليك لگرفلد نشان م ‌‬ ‫يدهد كه او در سال ‪ 1933‬به‬ ‫يكند كه در سال ‪ 1938‬متولد شد ‌هاست‪.‬‬ ‫دنيا آمد ‌هاست‪ ،‬اما خود او اظهار م ‌‬ ‫كارل لگرفلد در سال ‪ ،1953‬به همراه مادر خود به پاريس مهاجرت كرد‪.‬‬ ‫همین مهاجرت نقطه عطف زندگی او شــد و توانســت مسیر زندگیش را‬ ‫عوض کند و او را به یکی از مشهورترین و با نفو ‌ذترین طراحان مد در دنیا‬ ‫تبدیل کند او در سال ‪ ،1955‬در سن ‪ 22‬سالگي‪ ،‬پس از اينكه در مسابقه‬ ‫كت برنده شد؛ توانست به عنوان كارآموز در پير بالمين مشغول به كار شود‪.‬‬ ‫او چند سال بعد به يك خبرنگار گفت‪ «:‬من در مسابقه كت برنده شدم‪ .‬اما‬ ‫واقعا به طراحي كت‪ ،‬كمتر از هر چيز ديگري عالقه دارم‪ .‬آنچه كه من واقعا‬ ‫نهاي مشكي كوتاه است‪».‬‬ ‫عاشق آن هستم‪ ،‬پيراه ‌‬ ‫كهــاي تجاري مختلف‪ ،‬از قبيل فندي‪ ،‬كلوهه و‬ ‫الگرفلد با انواع مار ‌‬ ‫تهاي‬ ‫مهمتر از همه شانل‪ ،‬همكاري كرد ‌هاست‪ .‬او با بستن قرارداد با شرك ‌‬ ‫نالمللي‪ ،‬در سراســر دوران حرفه خود‪ ،‬شايد پيچيد ‌هترين رزومه‬ ‫مهم بي ‌‬ ‫كاري را نسبت به ديگر طراحان داشت ‌هباشد‪ .‬عالوه براين‪ ،‬او مارك تجاري‬ ‫مخصوص خود را نيز دارد‪ ،‬كه در اوايل دهه ‪ 1980‬تاســيس كرد ‌هاست و‬ ‫شــامل لباس و عطر است‪ .‬او همچنين در آماد ‌هكردن هنرمندان برجسته‬ ‫و پيشــتاز‪ ،‬نقش مهمي داشته است‪ .‬در سال ‪ ،1958‬پس از سه سال كار‬ ‫براي بالمين‪ ،‬به جين پتيو رفت‪ .‬او در آنجا به مدت پنج سال‪ ،‬دو مجموعه‬ ‫يكرد‪ .‬نخستين مجموعه‬ ‫خياطي سطح باالي فشن را در هر سال طراحي م ‌‬ ‫او‪ ،‬در جوالي ســال ‪ 1958‬در يك نمايش دو ساعته ارایه شد‪ ،‬اما او از نام‬ ‫رولن ‌د‪ ،‬به جاي كارل لگرفلد استفاده كرد (البته در سال ‪ ،1962‬خبرنگاران‬ ‫از او با نام كارل لگرفلد يا كارل لگرفت ياد كردند)‪ .‬نخســتين مجموعه او‬ ‫چندان مورد قبول قرار نگرفت‪.‬‬ ‫مجموعه بعدي الگرفلد براي بهار ‪ ،1959‬به نظر كري داناوان ( منتقد‬ ‫فشن در مجله ووگ ) پيشرفت بسيار زيادي داشت‪ .‬او درباره این مجموعه‬

‫نوشــت‪ :‬مطبوعات او را بسيار زياد مورد تشــويق قرار دادند و به او آفرين‬ ‫نهاي مجموعه‬ ‫سهاي او زيبايي و ظرافت خاصي داشــت‪ .‬دام ‌‬ ‫گفتند‪ .‬لبا ‌‬ ‫بهار ‪ 1960‬او‪ ،‬بسيار كوتاه بود؛ اين مجموعه خيلي مورد قبول قرار نگرفت‪.‬‬ ‫سهاي آماده‬ ‫لها مانند لبا ‌‬ ‫كري داناوان درباره اين مجموعه گفت‪ «:‬اين مد ‌‬ ‫قابل خريداري بود‪ ،‬نه خياطي سطح باال‪ .‬الگرفلد در مجموعه پاييز ‪،1960‬‬ ‫كال ‌ههاي كوتاه خاصي را طراحي كرد‪ ،‬داير ‌ههايي از ساتن به شكل كلوچه‬ ‫كه بر روي گونه آويزان بود‪ .‬اين مجموعه كارل به خوبي مورد استقبال واقع‬ ‫شد‪ ،‬اما ابتكاري و پيشــرو نبود‪ .‬لگرفلد پس از ترك پتيو در سال ‪،1962‬‬ ‫كهاي‬ ‫بالفاصله به عنوان يك طراح مســتقل شــروع به كار كرد؛ او با مار ‌‬ ‫تجــاري از قبيل ماريو والنتينو و ريتو كار كــرد‪ .‬او با پولي كه از خانواده‬ ‫تآورده بود‪ ،‬يك فروشگاه كوچك در پاريس افتتاح‬ ‫ثروتمند خود به دســ ‌‬ ‫كرد‪ .‬در آن زمان او اغلب با مادام زريكيان‪ ،‬طالع بين تركي و كريســتين‬ ‫ت‪ :‬فال بین به او گفت كه در فشن‬ ‫يكرد‪ .‬لگرفلد بعدها گف ‌‬ ‫ديور‪ ،‬مشورت م ‌‬ ‫و عطر موفق خواهم شد‪ .‬سرانجام الگرفلد تصمیم گرفت به صورت مستقل‬ ‫شــروع به طراحی کند‪ .‬ابتدا او به طور مســتقل در سال ‪ 1964‬برای برند‬ ‫یداد اما‬ ‫یهای کمتری انجام م ‌‬ ‫کلوهه مشغول طراحی شد‪ .‬در ابتدا او طراح ‌‬ ‫لهای ‪1970‬‬ ‫شها منتهی کرد‪ .‬او در سا ‌‬ ‫یها را به همه بخ ‌‬ ‫به مرور این طراح ‌‬ ‫یهایش‬ ‫تــا ‪ 1982‬با کلوهه کار کرد و در آنجا مســئولیت تام برای طراح ‌‬ ‫یکرد‪ .‬بعد از آن‬ ‫داشــت‪ .‬او در عین حال با ماریو والنتینو و رپتو نیز کار م ‌‬ ‫مجدد مشغول طراحی برای یک سالن رومی شد‪ .‬او در ابتدا طراحی زنانه‬ ‫سطح باال را انتخاب کرد اما به مرور زمان مجموع ‌هاش را گسترش داد‪ .‬او تا‬ ‫سال ‪ 1969‬در آن مجموعه ماند‪ .‬در سال ‪ 1972‬او فعالیت خود را با فندی‬ ‫آغاز کرد‪ .‬او طراح ‌‬ ‫یهای خز و لوازم جانبی این برند را برعهده داشــت‪ .‬ال‬ ‫یهای ژاکت‬ ‫گرفیلد در سال ‪ ،1973‬مجموعه بهاره خود را متشکل از طراح ‌‬ ‫و بلو ‌زهای کوتاه زنانه اما گشاد در کلوهه به نمایش گذاشت‪ .‬در آن سال او‬ ‫یک نوع دامن خاص را طراحی کرد‪ .‬این دامن ابریشمی با پلیس ‌ههای زیاد‬ ‫یپوشاند ‪ ،‬اما در اصل این دامن نبود بلکه حقیقت آن یک‬ ‫تا قوزک پا را م ‌‬ ‫شــلوار بسیار راحت بود‪ .‬او در سال ‪ 1982‬کلوهه را ترک کرد اما در همان‬ ‫سال به عنوان رئیس سالن طراحی شانل انتخاب شد‪.‬‬ ‫او شیفته گرب ‌هاش “شوپت” است‪ .‬از گرب ‌هاش باعنوان فرشته الهامش‬ ‫یکند‪ .‬وی در مصاحبه با یورونیوز در رابطه چگونگی الها ‌مبخشــی‬ ‫یــاد م ‌‬ ‫گربــ ‌هاش شــوپت در اثارش گفت‪" :‬خوشــبختانه قابل تحلیل نیســت‪.‬‬ ‫تنها با حضورش‪ .‬او تاثیری بســیار آرا ‌مبخــش دارد‪ .‬وانگهی تاثیر درمانی‬ ‫انکار ناپذیری دارد‪ .‬کســانی که گربه دارند مشــکالت ســامتی کمتری‬ ‫نســبت به دیگران دارند‪ .‬به نظر میرســد که شــیوه درمانی باور نکردنی‬ ‫نبــاره خواندم‪ .‬مــن نیازمند آرام‬ ‫اســت‪ .‬مقال ‌های جــدی و علمی در ای ‌‬ ‫شدن نیســتم‪ .‬کمی هیستریک هســتم‪ .‬ولی این تاز ‌هگی دارد‪ .‬گرب ‌هام ‪۵‬‬ ‫یکردم شیفته یک گربه شوم‪.‬‬ ‫ســالش اســت‪ .‬پیش از این هرگز گمان نم ‌‬ ‫یهای منحصر به‬ ‫گرب ‌های اســتثنائی است و معروفیت جهانی دارد‪ .‬از ویژگ ‌‬ ‫یاش اســت‪ .‬نگاه کردن او باعث شــعف است‪.‬‬ ‫فرد گرب ‌هام‪ ،‬حضور و زیبای ‌‬ ‫یدرخشد‬ ‫هنگامیکه به دو چشــمان بزرگش که مانند دو یاقوت ســیاه م ‌‬ ‫یتوانید جلوی خند ‌هتان را بگیرید‪ .‬موهای تنش همیشه‬ ‫یکنید نم ‌‬ ‫نگاه م ‌‬ ‫آراســته است‪ .‬چندین خدمتکار دارد‪ .‬هیچگاه تنها نیست‪ .‬اینجا در هتل‪،‬‬ ‫با خدمتکارش اســت‪ .‬او در برخی ســفرها همراه من است‪ .‬سفر کردن به‬ ‫نها مشکل زاست‪ .‬ولی کشــورهایی هستند که‬ ‫بعضی کشــورها با حیوا ‌‬ ‫یروم‪ .‬اکنون با مطرح‬ ‫من به آنجــا نمی روم‪ .‬برای نمونه‪ ،‬به انگلیس نمــ ‌‬ ‫شــدن برکســیت‪ ،‬دیگر نیازی به فکر کردن به این قضیه هم نیســت‪" .‬‬

‫)‪International fame (1982–present‬‬ ‫‪In 2002, Karl Lagerfeld asked Renzo Rosso,‬‬ ‫‪the founder of Diesel, to collaborate with him on a‬‬ ‫‪special denim collection for the Lagerfeld Gallery.‬‬ ‫‪The collection, Lagerfeld Gallery by Diesel, was co‬‬‫‪designed by Lagerfeld and then developed by Diesel’s‬‬ ‫‪creative team, under the supervision of Rosso. It‬‬ ‫‪consisted of five pieces that were presented during‬‬ ‫‪the designer’s catwalk shows during Paris Fashion‬‬ ‫‪Week and then sold in highly limited editions at the‬‬ ‫‪Lagerfeld Galleries in Paris and Monaco and at the‬‬ ‫‪Diesel Denim Galleries in New York and Tokyo.‬‬ ‫‪Lagerfeld designed the costumes for the Carmen‬‬ ‫‪sequences in the 2002 film Callas Forever; in 2004,‬‬ ‫‪some outfits for singer Madonna for her Re-Invention‬‬ ‫‪tour, and recently outfits for Kylie Minogue’s Showgirl‬‬ ‫‪tour. Lagerfeld collaborated with H&M, which, on 12‬‬ ‫‪November 2004, offered a limited range of Lagerfeld‬‬ ‫‪clothes for men and women, in certain outlets. He‬‬ ‫‪also personally photographed Mariah Carey for the‬‬ ‫‪cover of V magazine in 2005. In the 1980s, Hans‬‬ ‫”‪Christian Andersen tale “The Emperor’s New Clothes‬‬ ‫‪was published with drawings by Lagerfeld.‬‬ ‫‪A feature-length documentary film on the designer,‬‬ ‫‪Lagerfeld Confidential, was made by Vogue in 2007.‬‬ ‫‪In 2008, he created a teddy bear in his likeness‬‬ ‫‪produced by Steiff in an edition of 2,500 that sold for‬‬ ‫‪$1,500 and has been immortalized in many forms,‬‬ ‫‪which include pins, shirts, dolls, and more.‬‬ ‫‪In 2009, Tra Tutti began selling Karl Lagermouse‬‬ ‫‪and Karl Lagerfelt, which are mini-Lagerfelds in the‬‬ ‫‪forms of mice and finger puppets, respectively.‬‬ ‫‪On 10 September 2010, the Couture Council of‬‬ ‫‪The Museum at the Fashion Institute of Technology‬‬ ‫‪presented Lagerfeld with an award created for him,‬‬ ‫‪The Couture Council Fashion Visionary Award, at a‬‬ ‫‪benefit luncheon at Avery Fisher Hall, New York.‬‬ ‫‪On 10 November 2010, Lagerfeld and Swedish‬‬ ‫‪crystal manufacturer Orrefors announced a‬‬ ‫‪collaboration to design a crystal art collection. The‬‬ ‫‪first collection was launched in spring 2011, called‬‬ ‫‪Orrefors by Karl Lagerfeld. Lagerfeld’s apartment‬‬ ‫‪in Paris was published in the French issue of‬‬ ‫‪Architectural Digest in May 2012.‬‬ ‫‪In 2013, he directed the short film Once Upon a‬‬ ‫‪Time. In 2014, an auction house in Florida announced‬‬ ‫‪that many of Lagerfeld’s early sketches for the House‬‬ ‫‪of Tiziani in Rome would be sold.‬‬ ‫‪In 2015, the first Karl Lagerfeld store opened at‬‬ ‫‪Lagoona Mall in Doha, Qatar.‬‬ ‫‪In June 2016, it was announced that Karl‬‬ ‫‪Lagerfeld would design the two residential lobbies‬‬ ‫‪of the Estates at Acqualina, a luxury residential‬‬ ‫‪development in Miami’s Sunny Isles Beach.‬‬

‫‪53‬‬

‫‪52‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک برند‬

BRAND KIOSK

Chanel’s use of jersey fabric produced garments that were comfortable and affordable. Chanel revolutionized fashion by replacing structuredsilhouettes, based upon the corset and the bodice, with garments that were functional and at the same time flattering to the woman’s figure.In the 1920s, the simple-line designs of Chanel couture made popular the “flatchested” fashions that were the opposite of the hourglass-figure achieved by the fashions of the late 19th century — the Belle Époque of France (ca. 1890– 1914), and the British Edwardian era (ca. 1901–1919). Chanel used colors traditionally associated with masculinity in Europe, such as grey and navy blue, to denote feminine boldness of character. The clothes of the House of Chanel featured quilted fabric and leather trimmings; the quilted construction reinforces the fabric, the design and the finish, producing a garment that maintains its form and function while being worn. An example of such haute couture techniques is the woolen Chanel suit — a knee-length skirt and a cardigan-style jacket, trimmed and decorated with black embroidery and gold-coloured buttons. The complementary accessories were two-tone pump shoes and jewellry, usually a necklace of pearls, and a leather handbag.

Chanel S.A. is a French, privately held company owned by Alain and Gérard Wertheimer, grandsons of Pierre Wertheimer, who was an early business partner of the couturière Gabrielle Bonheur Chanel

C

hanel S.A. is a high fashion house that specializes in haute couture and ready-to-wear clothes, luxury goods and fashion accessories. In her youth, Gabrielle Chanel gained the nickname Coco from her time as a chanteuse. As a fashion designer, Coco Chanel catered to women’s taste for elegance in dress, with blouses and suits, trousers and dresses, and jewellry of simple design, that replaced the opulent, over-designed, and constrictive clothes and accessories of 19th-century fashion. The Chanel product brands have been personified by fashion models and actresses, including Inès de La Fressange, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Nicole Kidman, Anna Mouglalis, Audrey Tautou, Keira Knightley and Marilyn Monroe. The House of Chanel is known for the “little black dress”, the perfume No. 5 de Chanel, and the Chanel Suit.

‫ شــرکت کاالی لوکس‬.‫ای‬.‫شنل اس‬ ‫ واقع در پاریس‬،‫و خانه مد فرانســوی‬ ‫ این شرکت‬.‫ تأسیس شد‬،‫ توسط خیاطی به نام گابریل کوکو شنل‬۱۹۰۹ ‫در ســال‬ .‫ شناخته می‌شود‬،‫امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موسسات طراحی مد و لباس زنانه‬

‫ بخصوص در‬،‫ شنل‬.‫ می‌باشد‬،‫ در زمان تاسیس این شرکت‬،‫ تنها شریک کوکو شانل‬،‫شرکت شنل در حال حاضر متعلق به آلن و جرارد ورتایمر؛ نوه‌های پی‌یر ورتایمر‬ ‫ نام «کوکو» در حالی به‬.‫ شهرت دارد‬،‫ در میان دیگر برندهای مشابه‬،‫ عطر و لوازم آرایشی‬،‫ کیف‌های دستی‬،‫ لباس‌های آماده‬:‫ مانند‬،‫زمینه ارائه کاالهای لوکس و گران‌قیمت‬ ‫ شلوارهای‬،‫ لباس شب‬،‫ شنل همواره در مواردی همچون تهیه لباس ساده‬.‫ مشغول به کار بود‬،‫ که وی به عنوان یک خواننده در کافی‌شاپی در فرانسه‬،‫خانم شنل داده شد‬ ‫ که حس‬،‫ اقالمی را جایگزین سازد‬،‫ که به جای چنین اشیاء و قطعات مجلل و سکسی‬،‫ دیدگاه کوکو شانل این بود‬.‫ دارای تخصص محسوب می‌شد‬،‫زنانه و جواهرآالت بدلی‬ ‫ با سلیقه‌های‬،‫ اختصاصی به زمان خاص ندارند و علی‌رغم تغییرات اساسی در نگرش‌ها‬،‫ طراحی‌های او و آثاری که پدید آورده‌است‬.‫ظرافت و ذوق هنری را منتقل سازند‬ ‫ که در حال حاضر یک کاالی اساسی در کمدهای لباس خانم‌ها‬،»‫ در زمینه «لباس‌های کوچک سیاهرنگ‬،‫ امروزه شنل‬.‫ از نسلی به نسل دیگر سازگار باقی‌مانده است‬،‫مردم‬ ،‫ به طور مشترک به آلن ورتهایمر و جرارد ورتهایمر تعلق دارد‬،‫ کاخ خصوصی شنل‬،‫ بر مبنای گزارش مجله فوربز‬.‫ به معروف‌ترین مارک تبدیل شده است‬،‫محسوب می‌شود‬ .‫) شریک اصلی شنل بود‬۱۹۲۴( ‫ محسوب می‌شوند که از اوایل شکل‌گیری این موسسه‬،‫که نوادگان بزرگ پی‌یر ورتهایمر‬ ‫ از جمله آنها می‌توان به کاترین‬.‫ به کار گرفته‌اســت‬،‫ به عنوان معرف و ارائه‌کننده طراحی‌های خود‬،‫این شــرکت تا به حال بســیاری از مشــاهیر درجه یک دنیا را‬ ‫ محســوب‬۵ ‫ ارائه‌دهنده عطر شــانل شــماره‬،‫ میالدی‬۲۰۰۰۰ ‫ نیکول کیدمن که از اوایل دهه‬، ‫ محصوالت شــنل بود‬۵ ‫ ارائه‌کننده شــماره‬،۱۹۷۰ ‫دنوو که در دهه‬ ‫ معروفترین و‬،‫ همچنین‬.‫ کایرا نایتلی مدل ارائه‌کننــده فعلی برای محصول مادموازل کوکو اشــاره نمــود‬،‫ فعلی موسســه شــانل‬۵ ‫ آدری تاتو مدل شــماره‬،‫می‌شــد‬ ً ‫ اص‬،‫ که تصویر او‬،‫) بود‬۱۹۵۰ ‫ شــانل در دهه‬۵ ‫ (ارائه کننده شــماره‬،‫ مریلین مونرو‬،‫معرف شــنل‬ ‫ می‌باشد‬۵ ‫ال معرفی‌کننده ارائه‌کننده‌های شــماره‬ ّ ‫محبوب‌ترین مدل‬ ‫ یکی از مشــهورترین آگهی‌های تبلیغاتی‬،‫ به طور قطع‬،‫ به عنوان مدل شــنل نشــان داده اســت‬،‫ این تصویر که مریلین مونرو را‬.‫و بعنوان نماد آن خودنمائی می‌کند‬ .‫در میان تمامی آگهی‌های شــنل محســوب می‌شــود و همچنان یکی از محبوب‌ترین عکس‌های تبلیغاتی در ســابقه تبلیغات و بازاریابی برای کاالها به‌شــمار می‌رود‬ 55

54 JANUARY 2017

KIOSK_MAGAZINE

WWW.KIOSKMAGAZINE.NET


‫کیوسک برند‬

‫‪BRAND KIOSK‬‬

‫در او جان گرفت و همین عشق سال‌ها بعد به زندگی‌اش رنگ دیگر داد‪ .‬شانل‬ ‫در سال ‪ ۱۹۱۰‬با کمک مالی مردی که بزرگ‌ترین عشق زندگی‌اش بود‪ ،‬خیاط‬ ‫خان ‌ه کوچکی را به راه انداخت و در آن برای مشتریانش کاله طراحی می‌کرد‪ .‬او‬ ‫خود یک‌بار گفته بود‪" :‬من ‪ ۱۸‬ساله بودم که برای اولین بار وارد دنیای مد شدم‪.‬‬ ‫در آن زمان هنوز شاگرد راهبه‌های پرورشگاه بودم و هیچ چیزی به جز لباسی‬ ‫که خودم برای خودم دوخته بودم نداشتم‪ .‬درست همان چیزی که موفقیت به‬ ‫حســاب می‌آمد‪ .‬همه سرشــان را به طرف من بر می‌گرداندند‪ .‬به خودم گفتم‪،‬‬ ‫اگــر طرح‌های من این‌طور به مذاق مردم خــوش می‌آید‪ ،‬پس می‌توانم آنها را‬ ‫تولید کنم و بفروشــم‪ " .‬با این که شانل معشــوق‌های فراوانی داشت و همواره‬ ‫مردان زیادی ستایشــگرش بودند‪ ،‬هیچگاه ازدواج نکرد و بچه‌دار نشد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬فیلمی با نام «ایگور استراوینسکی و کوکو شانل» در جشنواره فیلم کن‬ ‫به نمایش درآمد که روایتگر داستان رابطه عاشقانه این دو بود‪ .‬شانل تا سال‌های‬ ‫آخر عمر دست از کار نکشید‪ .‬او در یک روز یکشنب ‌ه سال ‪ ۱۹۷۱‬در آپارتمانش‬ ‫در شــهر پاریس چشــم از جهان فروبست‪ .‬در مراسم تشــییع پیکر این طراح‬ ‫جاودانه دنیای مد‪ ،‬چهره‌های سرشناسی از جمله ایو سن لوران شرکت داشتند‪.‬‬

‫افتتاح فروشگاه‬

‫کوکو شانل‬

‫گابریل بونور «کوکو» شــانل معروف به افســانه ُمد (متولد‪ ۱۹ :‬اوت سال‬ ‫‪ ،۱۸۸۳‬درگذشــت‪ ۱۰ :‬ژانویه ‪ ،)۱۹۷۱‬یک طراح مد پیشتازفرانســوی بود که‬ ‫مواردی همچون توجه به رویکرد فلسفه مدرن‪ ،‬الهام گرفتن از مدل‌های لباس‬ ‫مردانه‪ ،‬و دنباله روی از طراحی‌هایی که در عین ســادگی لوکس و گران‌قیمت‬ ‫بودند‪ ،‬از وی چهره‌ای مهم در عرصه مد در قرن بیســتم پدید آورد‪ .‬او بنیانگذار‬ ‫شرکت معروفی به شمار می‌رود که با نام تجاری شانل شناخته می‌شود‪ .‬نفوذ و‬ ‫تأثیر فوق العاده شانل در عرصه مد به حدی بود که نام وی‪ ،‬به عنوان تنها فرد‬ ‫فعال در زمینه خیاطی و دوزندگی‪ ،‬در فهرست یکصد نفر مهم‌ترین افراد دنیا در‬ ‫قرن بیستم ثبت گردد‪.‬‬

‫سال‌های زندگی کوکو شانل‬

‫ســال‌های اولیه زندگی کوکو شانل هیچ شباهتی با آنچه بعدها شد‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫شــانل دوران نوجوانی‌اش را در یک پرورشــگاه گذرانــد و در جوانی به همراه‬ ‫خواهرش در کاباره‌ها آواز‌خوانی می‌کرد‪ .‬وقت‌هایی که در پرورشــگاه خبری از‬ ‫درس و کار نبود‪ ،‬شــانل زمان را در کارگاه‌های خیاطی آنجا به دوختن و بافتن‬ ‫ســپری می‌کرد‪ .‬عشق و عالقه به دوختن در همان ساعات «فراغت» پرورشگاه‬

‫شــانل به کمک یکی از طرفداران مرد خــود که کمک مالی قابل توجهی‬ ‫به او کرد و ارتباطات اجتماعی فراتر از مســیر حرفــه او را برای او فراهم کرد‪،‬‬ ‫توانســت در سال ‪ ۱۹۱۳‬نخستین فروشگاه خود را در پاریس افتتاح کند‪ .‬پس‬ ‫از آن با فروش کاله‌ها و تأســیس شــعبه محدودی از لباس‪ ،‬در شــهر دیگری‬ ‫از دیوویل فروشــگاه‌های شانل گسترش یافت‪ ،‬مشتریان اختصاصی یافت و به‬ ‫سرعت لباس‌های ورزشی و راحتی کاربردی او موفقیت بسیار زیادی پیدا کرد‪.‬‬ ‫بیشتر لباس‌های شانل از پارچه‌های کش باف تهیه می‌شد‪ ،‬پارچه‌ای که انتخاب‬ ‫آن هم غیرمعمول و غیرعادی بود و هم الهام بخش بود‪ .‬پیش از اینکه این طراح‬ ‫استفاده از پارچه‌های کشباف را شروع کند‪ ،‬این نوع پارچه معموالً در لباس‌های‬ ‫زیر مردانه اســتفاده می‌شد‪ .‬شانل در سال‌های نخستین فعالیت خود در حرفه‬ ‫طراحی‪ ،‬به خاطر موقعیت مالی وابســته و نامناسب خود‪ ،‬پارچه‌های کش باف‬ ‫را بــه دلیل قیمت پایین آن خریداری و اســتفاده می‌کرد‪ .‬ویژگی‌ها و کیفیت‬ ‫این پارچه باعث شــد تا شــانل پس از اینکه در کار خود موفق شــد و شغل او‬ ‫ســود آور و پردرآمد شــده بود‪ ،‬بازهم استفاده ازآن را ادامه بدهد‪ .‬این پارچه به‬ ‫خوبی تزئین می‌شد‪ ،‬تا می‌خورد‪ ،‬چین می‌خورد و با طرح‌های شانل که ساده‪،‬‬ ‫کاربردی و اغلب الهام گرفته از لباس‌های مردانه بود ‪-‬خصوصاً یونیفورم‌هایی که‬ ‫در زمان شروع جنگ جهانی در سال ‪ ۱۹۱۴۴‬رایج بود‪ -‬مناسب و هماهنگ بود‪.‬‬

‫سبک شانل‬

‫شیوه زندگی خود شانل‪ ،‬اندیشه و تصورات او را در این مورد که زنان مدرن‬ ‫دنیا چگونه باید نگاه کنند‪ ،‬عمل کنند و لباس بپوشند‪ ،‬نیرو بخشید و تقویت کرد‪.‬‬ ‫هیکل الغر پسرانه او و مدل موی کوتاه و پوست برنزه او‪ ،‬همچنین زندگی فعال‬ ‫و استقالل مالی او به یک ایده‌آل و آرمان بدل شد‪ .‬شانل در تمام دوران فعالیت‬ ‫خود‪ ،‬در بســته‌بندی و بازاریابی گرایش و ســبک شخصی خود موفق بود و در‬ ‫سرتاسر قرن بیستم‪ ،‬به یک داور عالی و برجسته ذوق و سلیقه زنان تبدیل شد‪.‬‬ ‫تمایالت و توجهات پر حرارت و احساساتی این طراح‪ ،‬الهام بخش طرح‌های‬ ‫او بــود‪ .‬آپارتمان و لباس او با رنگ‌های محبوب او یعنی رنگ مایه‌هایی از رنگ‬ ‫بژ‪ ،‬مشــکی و سفید مطابقت داشــت‪ .‬عناصری از مجموعه هنری و عالقه‌های‬ ‫تئاتــری او نیز زمینه‌ها و موضوعاتی را بــرای مجموعه‌های او فراهم آورد‪ .‬پس‬ ‫از آنکه شــانل در یک مجلس بالماسکه مانند تصویر یکی از نقاشی‌های جین‬

‫آنتونــی وتیــو (‪ )Jean-Antoine Watteau‬حضور یافت‪ ،‬آن طرح را در یک‬ ‫لباس زنانه به کار برد‪ .‬شــانل در طول دهــه ‪ ۱۹۲۰‬و ‪ ۱۹۳۰‬به فعالیت خود ادامه داد‬ ‫تــا بتواند لباس‌هــای موفقی را برای زنان خلق کند‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۲۶‬مجله آمریکایی‬ ‫وگو «پیراهن مشــکی کوتاه» شــانل را به فورد تشــبیه کرد و به محبوبیت و شهرت‬ ‫نســبتاً جهانی او در فشن اشــاره کرد‪ .‬در حقیقت این نوع پیراهن که مناسب استفاده‬ ‫در روز و شــب بود‪ ،‬هم به طرح و بخشی اصلی در مجموعه فصل‌های بعدی شانل بدل‬ ‫شــد و هم به عنوان لباســی کالسیک در پوشش زنان قرن بیســتم پذیرفته شد‪ .‬این‬ ‫طــراح در طرح‌های روز خود‪ ،‬از پارچه‌های ابریشــمی نازک و توری طرح دار رنگارنگ‬ ‫زنانه نیز اســتفاده می‌کرد‪ .‬مجموعه لباس‌های شــب به شکل خطی باریک و بلند بود‬ ‫که شــانل به اســتفاده از آن شهرت داشــت‪ ،‬البته او از تور‪ ،‬نوار و عناصر زینتی نیز در‬ ‫آنهــا ترکیب می‌کرد‪ ،‬که ظاهر کلی لباس را رومانتیک‪ ،‬دلچســب و زیبا می‌ســاخت‪.‬‬

‫بازگشت مجدد شانل به فشن‬

‫شــانل علی‌رغم موفقیت بســیار زیاد خود‪ ،‬هنگامی که فرانسه در سال ‪ ۱۹۳۹‬به‬ ‫آلمان اعالم جنگ کرد‪ ،‬سالن خود را تعطیل کرد‪ .‬سایر سالن‌های خیاطی زنانه فرانسه‬ ‫را ترک کردند‪ ،‬اما شانل جنگ پاریس و آینده نامعلوم خود را تحمل کرد‪ .‬به دنبال پایان‬ ‫خصومت‌ها و حل برخی از مشکالت شخصی‪ ،‬شانل دریافت که نمی‌تواند زمان را به بطالت‬ ‫و بیکاری بگذراند‪ .‬او موفقیت اولیه کریســتین دیور و غالب شدن نظریه «نگاه جدید»‬ ‫او در دوره پس از جنگ را مشــاهده کرد‪ .‬هنگامی که بسیاری از افراد اهمیت و احترام‬ ‫دیور به زنانگی و نمایش دامن‌های پف کرده و حجیم و کمرهای باریک او را تحســین‬ ‫کردند؛ شانل احساس کرد که طرح‌های او دیگر نه مدرن هستند و نه برای زنان آزادی‬ ‫که با پذیرفتن نقش‌های فعال اجتماعی جنگ را ســپری کرده بودند‪ ،‬مناسب است‪ .‬او‬ ‫درست همانند زمان جنگ جهانی اول‪ ،‬به تقویت و تجدید نیروی فشن زنان مشغول شد‪.‬‬ ‫او در ایــن تالش با چالش‌هایی مواجه بود‪ :‬تأمین ســرمایه‪ ،‬فراهم آوردن و جمع‬ ‫کردن کارمندان جدید‪ ،‬جســتجوی پارچه‌های جدید و در ســن هفتاد سالگی با نسل‬ ‫جدید طراحان رقابت کردن‪ .‬مجموعه بازگشــت و رجعت شــانل‪ ،‬در سال ‪ ۱۹۵۳‬آغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬اگرچه این کار یک موفقیت مهم و شــاخص نبود‪ ،‬اما شــانل استقامت به‬ ‫خرج داد‪ .‬او در مدت ســه فصل توانســت از احترام و اعتبار جدیدی برخوردار بشــود‪.‬‬ ‫او نمونه‌های قدیمی و کالســیک خود را به شــکل امروزی و مطابق روز درآورد‪،‬‬ ‫طرح‌های فاستونی و راه راه مردانه کالسیک را بازسازی کرد‪ ،‬تا اینکه جمعیتی از زنان‬ ‫ثروتمند و افراد مشهور دوباره به سالن نمایشگاه او روی آوردند‪ .‬کت دامن شانل‪ ،‬تهیه شده‬ ‫از پارچه فاستونی‪ ،‬با دامن کوتاه و باالتنه بدون یقه تزئین شده با نوار و دکمه‌های طالیی‪،‬‬ ‫جیب‌های وصله شــده و یک زنجیر طالیی که در حاشیه دوخته شده بود و از شانه‌ها‬ ‫آویزان بود؛ به نشانه و نماد نسل جدید تبدیل شد‪ .‬شانل بار دیگر کیف‌های زنانه‪ ،‬جواهرات‬ ‫و کفش‌ها را به بازار عرضه کرد که در فصل‌های بعدی با موفقیت بســیاری همراه شد‪.‬‬

‫میراث او‬

‫پس از مرگ شانل در سال ‪ ،۱۹۷۱‬چند نفر از معاونین و دستیاران او برای شعبه‌های‬ ‫«آماده پوشــیدن» و خیاطی زنانه سطح باالی او طراحی کردند‪ ،‬تا اینکه کارل لگرفلد‬ ‫(متولد ‪ )۱۹۳۸‬در سال ‪ ۱۹۸۳‬مسئولیت طراحی بخش خیاطی زنانه سطح باال و در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۴‬بخش «آماده پوشیدن» این سالن را برعهده گرفت‪ .‬لگرفلد مانند مجموعه‌های‬ ‫زمان بازگشت شانل‪ ،‬به طرح‌های پیشین نگاه کرد‪ .‬در طرح‌های او جزئیات منحصر به‬ ‫مارک شــانل از قبیل پارچه‌های فاســتونی و راه راه مردانه‪ ،‬رنگ‌ها‪ ،‬زنجیرهای طالیی‬ ‫و چرم‌های کوک خورده ترکیب شده‌اســت و بر روی آن عالمت ‪ CC‬دیده می‌شــد‪.‬‬ ‫در مجموعه‌های بعدی‪ ،‬لگرفلد گســتا ‌خ تر شــد و برخی از مدل‌هــا و ظاهرهای زنانه‬ ‫دهه ‪ ۱۹۶۰‬شــانل را بازسازی کرد‪ .‬با این وجود‪ ،‬توانایی لگرفلد در استخراج مستمر از‬ ‫بایگانی شــانل‪ ،‬اهمیت سهم کوکو شانل در فشن زنان قرن بیستم را تصدیق می‌کند‪.‬‬

‫‪Coco Chanel‬‬

‫‪G‬‬

‫‪abrielle Bonheur “Coco” Chanel‬‬ ‫‪(19 August 1883 – 10 January‬‬ ‫‪1971) was a French fashion‬‬ ‫‪designer and businesswoman.‬‬ ‫‪She was the founder and namesake of‬‬ ‫‪the Chanel brand. Along with Paul Poiret,‬‬ ‫‪Chanel was credited in the post-World‬‬ ‫‪War I era with liberating women from the‬‬ ‫”‪constraints of the “corseted silhouette‬‬ ‫‪and popularizing a sporty, casual chic‬‬ ‫‪as the feminine standard of style. A‬‬ ‫‪prolific fashion creator, Chanel extended‬‬ ‫‪her influence beyond couture clothing,‬‬ ‫‪realising her design aesthetic in jewellery,‬‬ ‫‪handbags, and fragrance. Her signature‬‬ ‫‪scent, Chanel No. 5, has become an iconic‬‬ ‫‪product. She is the only fashion designer‬‬ ‫‪listed on TIME magazine’s list of the‬‬ ‫‪100 most influential people of the 20th‬‬ ‫‪century. Chanel was known for her lifelong‬‬ ‫‪determination, ambition, and energy which‬‬ ‫‪she applied to her professional and social‬‬ ‫‪life. She achieved both financial success as‬‬ ‫‪a businesswoman and catapulted to social‬‬ ‫‪prominence in French high society, thanks‬‬ ‫‪to the connections she made through‬‬ ‫‪her work. These included many artists‬‬ ‫‪and craftspeople to whom she became a‬‬ ‫‪patron. Her social connections appeared to‬‬ ‫‪encourage a highly conservative personal‬‬ ‫‪outlook. Rumors arose about Chanel’s‬‬ ‫‪activities in the course of the German‬‬ ‫‪occupation of France during World War‬‬ ‫‪II,and she was criticised for being too‬‬ ‫‪comfortable with the Germans but never‬‬ ‫‪thoroughly investigated. One of Chanel’s‬‬ ‫‪lovers was a German military officer,‬‬ ‫‪Hans Gunther von Dinklage. After the‬‬ ‫‪war ended, Chanel was interrogated by‬‬ ‫‪her relationship with von Dincklage, but‬‬ ‫‪she was not charged as a collaborator.‬‬ ‫‪After several years in Switzerland after‬‬ ‫‪the war, she returned to Paris and revived‬‬ ‫‪her fashion house. In 2011, Hal Vaughan‬‬ ‫‪published a book on Chanel based on‬‬ ‫‪newly declassified documents of that era,‬‬ ‫‪revealing that she had collaborated with‬‬ ‫‪Germans in intelligence activities. One‬‬ ‫‪plan in late 1943 was for her to carry an SS‬‬ ‫‪separate peace overture to British Prime‬‬ ‫‪Minister Winston Churchill to end the war.‬‬

‫‪57‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک معماری‬

‫‪ARCHITECTURE KIOSK‬‬

‫برج دوبل مارپیچی سازگار با محیط‬

‫تالیف‪ :‬شادی حجاران‬

‫یشود‬ ‫یکی دیگر از پروژه های وینسنت کالبات معمار بلژیکی این بار در تایوان ساخته م ‌‬

‫شرکت معماری وینســنت کالبات تصاویری از برج در حال ساخت تائو ژو یین‬

‫خواهد کرد‪ .‬هســته مرکزی ساختمان دربرگیرند ‌هی یک دیوار پرد ‌های دو پوست ‌های‬

‫یوان (‪ )Tao Zhu Yin Yuan‬منتشــر نمود ‌هاســت که در منطقه شی ‌‬ ‫نجین‬

‫م‌‬ ‫یباشد که سیستم کنترل هوای طبیعی (منفعل) را برای گردش عمودی و فضاهای‬

‫ان ای الهام گرفته شد ‌هاســت و با هدف تبدیل شــدن به یک ســاز ‌هی مســکونی‬

‫موارد زیر اشــاره کرد‪ :‬سیستم بازیافت آب باران‪ ،‬شیش ‌ههای ‪ Low-E‬یا کم گسیل‬

‫ساختمان‪ ،‬همزیستی صحیح انسان و طبیعت را تحقق خواهد بخشید‪ .‬وقتی که در‬

‫اعظمی از نور مرئی خورشــید و در نتیجه تامین روشنایی مناسب م ‌‬ ‫یگردند)‪ ،‬نصب‬

‫یک درخت قابل ســکونت کردند که م ‌‬ ‫یتوانست یک چش ‌مانداز عمودی با کمترین‬

‫و نمایشگرهای اتوماتیک با مشــخص ‌هی صرف ‌هجویی در انرژی که با شرایط اقلیمی‬

‫شــهر تایپه قرار دارد‪ .‬فرم چرخشــی این برج از ســاختار مارپیچ و دو رشت ‌های دی‬

‫پیشــگام در سازگاری با محیط ‪ 23000 ،‬درخت نمای آنرا خواهند پوشاند‪ .‬این نوع‬ ‫ســال ‪ 2010‬انجام این پروژه به شــرکت وینسنت سپرده شد‪ ،‬آنها شروع به ساخت‬

‫میزان مصرف انرژی باشــد‪ .‬طراحی شــامل یک برج بیســت طبقه بود که با ارتفاع‬

‫گرفتن از ســطح زمین یک پیچش ‪ 90‬درجــه را کامل م ‌‬ ‫یکرد‪ ،‬یعنی یک چرخش‬ ‫‪ 4.5‬درجه به ازای هر طبقه‪ .‬این فرم بر اساس چهار معیار انتخاب شد که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬یکپارچ ‌هسازی پروفایل هرمی شکل ساختمان در نمای شمالی و جنوبی با رعایت‬

‫یهای زیســت محیطی این مجموعه م ‌‬ ‫یکند‪ .‬از دیگر ویژگ ‌‬ ‫داخلی فراهم م ‌‬ ‫یتوان به‬ ‫(کــه عالوه بر جلوگیری از انتقال حرارت به داخل یا خارج خانه ســبب ورود بخش‬

‫پنل خورشیدی بروی سقف و سایبا ‌‬ ‫نها‪ ،‬آسانسورهای مخصوص صرف ‌هجویی انرژی‬

‫یدهند‪ .‬پالن طبقات بطور تناوبی از دو نمونه طرح پیروی م ‌‬ ‫خود را تطبیق م ‌‬ ‫یکنند‬

‫بنابراین بهترین وضعیت برای ساختارســاختمان تیر ویراندیل م ‌‬ ‫یباشــد‪ .‬زیربنای‬

‫یهای داخلی ممکن م ‌‬ ‫طراح ‌‬ ‫یسازد‪ .‬امکانات اضافی این ساختمان شامل یک استخر‬

‫کردن محدودی ‌‬ ‫تهای شهری‪ -2 .‬بوجود آوردن بیشترین فضا برای با ‌غهای معلق و پلکانی‬ ‫کردن واحدهای آپارتمانی با حریم خصوصی مناسب با هدف اجتناب از دید مستقیم‪.‬‬

‫نمود ‌هاســت‪ .‬انتظار م ‌‬ ‫یرود کار ساخت برج تائو ژو یین یوان در سپتامبر سال ‪2017‬‬

‫شــده برای این برج جوایز و مقا ‌مهای زیادی را از فســتیوا ‌‬ ‫لهای بین المللی کسب‬

‫همچنین این برج‪ ،‬ســازگار با محیط طراحی شده اســت تا از شرایط اقلیمی‬

‫به پایان برســد‪ .‬به گفت ‌هی وینسنت کالبات در ســال ‪ 2050‬میالدی جمعیت کره‬

‫استفاد ‌هی بهینه از نور و تهوی ‌هی طبیعی از طریق خود ساختمان‪ ،‬به تجزیه و تحلیل‬

‫کرد لذا زمان آن رســیده که سبک های جدیدی از زندگی ابداع کنیم که نسبت به‬

‫و محیطی اطرافــش بهر ‌همند گردد‪ .‬آنها به منظور دســتیابی به طراحی مطلوب و‬

‫وضعیت نور خورشــید‪ ،‬حرارت و باد پرداختند‪ .‬بعالوه‪ ،‬به دلیل وجود فضاهای سبز‬

‫وســیع ‪ ،‬این ساختمان ســالیانه در حدود ‪ 130‬تن از د ‌‬ ‫یاکسی ‌دکربن هوا را جذب‬

‫‪VINCENT CALLEBAUT‬‬ ‫‪ARCHITECTURES’ DOUBLE‬‬ ‫‪HELIX ECO-TOWER TAKES‬‬ ‫‪SHAPE IN TAIWAN‬‬

‫هر واحد ‪ 550‬متر مربع و بدون ســتون اســت که حداکثــر انعطا ‌‬ ‫فپذیری را برای‬ ‫شنا و سالن بدنسازی و چندین طبقه پارکینگ یکپارچه م ‌‬ ‫یباشد‪ .‬تاکنون طرح ارائه‬

‫در هوای آزاد‪ -3 .‬ارائه کردن چش ‌ماندازی وسیع از شهر تایپه به ساکنین برج‪ -4 .‬ایجاد‬

‫‪shadi hajjaran‬‬

‫زمین به ‪ 9‬میلیارد نفر خواهد رســید که ‪ %80‬آنها در کالنشــهرها زندگی خواهند‬

‫محیط زیست مســئولیت پذیر می باشد و همچنین طبیعت را نیز به شهرهایمان‬ ‫بازگردانیم تا به این ترتیب کیفیت زندگی را با احترام به محیط زیست مان باال ببریم‪.‬‬

‫‪T‬‬

‫‪he tower’s rotating form draws inspiration from the double helix structure of DNA and will‬‬ ‫‪be covered in 23,000 trees in its aim to become a pioneering sustainable residential eco‬‬‫‪construction. The design consists of a 20-story tower that completes a 90 degree twist as it‬‬ ‫‪rises – a 4.5 degree turn per level. The tower has also been eco-designed to take advantage of‬‬ ‫‪the climatic and environmental conditions of its site. They conducted sunlight, thermal and wind analyses‬‬ ‫‪to fine tune the design, optimizing natural light and ventilation throughout the building. In addition, the‬‬ ‫‪large planted areas will allow the building to absorb 130 tons of carbon dioxide from the air annually.‬‬ ‫‪Floor plans of the units follow two typical layouts on alternating floors, so to best fit into the virendeel‬‬ ‫‪beam structure. Each unit contains 550 square meters of column free floor space, allowing for maximum‬‬ ‫‪flexibility of the interior layouts. The Tao Zhu Yin Yuan is expected to be completed in September 2017.‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک معماری‬

‫‪ARCHITECTURE KIOSK‬‬

‫‪ -‬از کلیدهای دیمر یا همــان تنظیم کنن ‌ده های نور در‬

‫اصول نور و نورپردازی‬ ‫و تاثیر آن بر معماری‬ ‫و دکوراسیون داخلی‬

‫نــور و نورپردازی نقش اساســی در هویت فضای معماری شــما دارد‪ .‬شــما‬ ‫کتــر نمایش دهید‪.‬‬ ‫عتر و یا کوچ ‌‬ ‫یتوانید به وســیله نور‪ ،‬فضایی را وســی ‌‬ ‫م ‌‬ ‫گردآوری‪ :‬شادی حجاران‬

‫جهای محیط انجام دهید‪ .‬به‬ ‫یها را بر روی دیوارها و کن ‌‬ ‫برای این منظور کافی است نورپرداز ‌‬ ‫یکند‪ .‬در نورپردازی طبیعی تنها‬ ‫نتر از مرکز شده و بزرگتر جلوه م ‌‬ ‫این ترتیب اطراف محیط روش ‌‬ ‫یک وسیله نورزا وجود دارد که آن هم خورشید است و نور طبیعی در واقع همان نور خورشید است‬ ‫که گذشته از ایجاد روشنایی در زمین‪ ،‬مزایای بسیار دیگری نیز دارد‪ .‬زندگی همه موجودات وابسته‬ ‫به این منبع پرانرژی است و همه هستی از نور خورشید هویت م ‌‬ ‫یگیرند‪ .‬البته در هنگام روز نیز‬ ‫برخی از فضاها دارای شرایطی هستند که با وجود تابش نور خورشید به نورپرداز دیگری به عنوان‬ ‫تنها منبع نورزا یا نورپرداز مکمل نیازمندند‪ .‬نور مصنوعی به زبان ساده نوری است که از خورشید‬ ‫تاییده نشده و منابع دیگری عامل پدید آمدن آن هستند‪ .‬اغلب این منابع صرف نظر از آتش و منابع‬ ‫یکنند‪ ،‬دارای سیستمی الکتریکی‬ ‫نها تامین م ‌‬ ‫محدودی که انرژی خود را از گاز‪ ،‬نفت و یا مانند ای ‌‬ ‫هستند‪ .‬حال از انواع نورها در یک تعریف کلی که بگذریم به ارزش واقعی نور زمانی پی خواهیم برد‬ ‫که تاثیرات ناشی از آن را بشناسیم‪.‬‬

‫نور در اتاق خواب‬ ‫نهایی است که نور یکی از اصلی ترین اجزای آن است و رکن اساسی آن‬ ‫اتاق خواب از آن مکا ‌‬ ‫یشود تا شما به راحتی خوابتان ببرد‬ ‫بها‪ ،‬باعث م ‌‬ ‫یآید‪ .‬یک نور بسیار مالیم برای ش ‌‬ ‫به حساب م ‌‬ ‫حها دچار‬ ‫یشود شما صب ‌‬ ‫و یک خواب راحت و آسوده داشته باشید‪ .‬همچنین یک نور قوی باعث م ‌‬ ‫مشکل باال نشوید و برای پوشیدن لباس الزم نباشد اتاق خوابتان را ترک کنید‪ .‬مهمترین چراغ و نور‬ ‫در اتاق خواب شما چرا ‌غهایی است که در کنار تخت خواب است‪ .‬این چرا ‌غها برای زمانی کارایی‬ ‫یخواهد‬ ‫یخواهید کتاب بخوانید یا تلویزیون تماشا کنید و فرد دیگری م ‌‬ ‫دارند که یکی از شما م ‌‬ ‫یتوانید از دیوار پشت تخت استفاده کنید و چراغ را روی‬ ‫بخوابد‪ .‬برای قرار دادن این چرا ‌غها شما م ‌‬ ‫یشود‪ .‬برای‬ ‫نها استفاده م ‌‬ ‫لها وباالی تخت از آ ‌‬ ‫دیوار نصب کنید‪ .‬دقیقاً مشابه چرا ‌غهایی که در هت ‌‬ ‫یتوانید با استفاده از این دیوار‬ ‫یشــود استفاده کرد‪ .‬چرا ‌غها را م ‌‬ ‫این کار از یک دیوار کاذب هم م ‌‬ ‫نها را قبول ندارید و توانایی اجرای آن را ندارید‬ ‫پشت آن نصب کرد‪ .‬اگر استفاده از هیچکدام از ای ‌‬ ‫یتوانید از ساد ‌هترین راه یعنی چرا ‌غهای خواب روی میز کنار تخت یا همان چراغ خواب رومیزی‬ ‫م‌‬ ‫یکنید این نکته را باید مورد توجه قرار دهید‬ ‫استفاده کنید‪ .‬اگر از چرا ‌غهای پشت تخت استفاده م ‌‬ ‫یکنید حتماً‬ ‫که ارتفاع چرا ‌غها پشــت سرتان نباید زیاد باشد‪ .‬اگر از تختخواب دو نفره استفاده م ‌‬ ‫بهای رومیزی‬ ‫آنها را جدا کنید و کلید را هم به صورت جدا قرار دهید‪ .‬اگر هم به سراغ چراغ خوا ‌‬ ‫رفت ‌هاید دقت کنید که ارتفاع آنها طوری تنظیم شود که نور مستقیم به صورت شما نخورد‪ .‬اما راه‬ ‫یتوانید در نور و تنظیم آن در اتاق خوابتان استفاده کنید‪.‬‬ ‫لهای دیگری هم هســت که شما م ‌‬ ‫ح‌‬

‫اتاق خوابتان اســتفاده کنید‪ .‬از این کلیدها حتی برای چراغ‬ ‫اصلی اتاق خواب هم می توانید اســتفاده کنید‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫یتوانید نور را به دلخواه تنظیم کنید‪.‬‬ ‫شما م ‌‬ ‫یشود مستقیم‬ ‫ اگر نور خورشید که از پنجره اتاق داخل م ‌‬‫یخورد و باعث اذیت شما می شود‪ ،‬راه کار این‬ ‫به صورت شما م ‌‬ ‫اســت که از پرد ‌ههای حصیری یا کرکر ‌های استفاده کنید تا از‬ ‫این مشکل نجات پیدا کنید‪.‬‬ ‫ کلیــد چرا ‌غها را در کنار در ورودی اتاق قرار دهید تا به‬‫هنگام وارد شدن و همین طور خارج شدن از اتاق بتوانید چرا ‌غها‬ ‫را روشن و خاموش کنید‪ .‬کلید چرا ‌غها را عالوه بر کنار در‪ ،‬کنار‬ ‫تختخواب هم بگذارید‪ .‬بدین ترتیب شما دیگر نیازی به این ندارید‬ ‫کــه برای خاموش کردن چرا ‌غها از تخت خواب بیرون بیایید‪.‬‬ ‫یکنیــد‪ ،‬ارتفاع آنها‬ ‫ اگر از صندلی در اتاق اســتفاده م ‌‬‫یهای‬ ‫یکند‪ .‬سعی کنید از صندل ‌‬ ‫مشکل برای شــما ایجاد م ‌‬ ‫کوتاه افقی اســتفاده کنید‪ .‬در غیر اینصورت ســایه آنها روی‬ ‫یافتد‪.‬‬ ‫صورت شما م ‌‬ ‫ از شمع در اتاقتان استفاده نکنید‪ .‬البته تا زمانی که مطمئن‬‫نشد ‌هاید قبل از اینکه خوابتان ببرد آن را خاموش خواهید کرد‪.‬‬ ‫ اگر چراغ آویزان در نقط ‌های اســت بین دیوار و پنجره ‪،‬‬‫یدهید را همسایه شما‬ ‫مطمئن باشید هرکاری که شما انجام م ‌‬ ‫از پنجره خواهد دید‪.‬‬

‫اتاق خواب کودکان‬ ‫اتــاق خواب کودکان نیاز به طراحی نوری متفاوت از اتاق‬ ‫خواب بزرگســاالن دارد‪ .‬اما باید حواســتان باشد‪ ،‬این مدل را‬ ‫با بزرگتر شــدن کودکتان تغییر دهید‪ .‬برای طراحی نور اتاق‬ ‫کودکان شیو ‌ههای مختلفی است‪ .‬استفاده از چرا ‌غهای مختلف‬ ‫گهای جذاب و کودکانه و یا چرا ‌غهایی که‬ ‫برای کودکان با رن ‌‬ ‫یاندازند مناسب‬ ‫الگوها یا طر ‌حهایی را روی ســقف و دیوار م ‌‬ ‫یکند‪ - .‬برای‬ ‫است‪ .‬همچنین را ‌ههای زیر هم به شما کمک م ‌‬ ‫یتوانید از کلیدهای دیمر استفاده کنید‪.‬‬ ‫اتاق کودکانتان هم م ‌‬ ‫یتواند جو اتاق را طــوری تنظیم کند که کودکان‬ ‫ایــن کار م ‌‬ ‫بآلودگی کنند و راحت تر و زودتر به خواب بروند‪.‬‬ ‫احساس خوا ‌‬ ‫ اگر در اتاق کودکانتان تلویزیون یا کامپیوتر وجود دارد به آنها‬‫اجازه ندهید در تاریکی کامل از آنها استفاده کنند‪ .‬برای چشم‬ ‫آنها بهتر است از یک نور مالیم استفاده کنید‪ .‬استفاده از دیمر‬ ‫یا کنترل کننده نور در این مورد نیز خوب اســت‪ .‬همچنین از‬ ‫چراغ رومیزی هم برای این کار استفاده کنید‪.‬‬ ‫ از چرا ‌غهای دیواری به جای آباژور یا چرا ‌غهای پایه دار‬‫برای اتاق استفاده کنید‪ .‬ممکن است کودکتان با آن برخورد کند‪.‬‬ ‫نور پردازی درآشپزخانه‪ ،‬هال ‪ ،‬حمام و ورودی‬ ‫تهای‬ ‫در آشپزخان ‌ههای قدیم که مانند امروز دارای کابین ‌‬ ‫ثابت و جاسازی شده و محل مشخصی برای اجاق گاز‪ ،‬یخچال‬ ‫و دیگر وسایل آشپزخانه نبودند ‪ ،‬نورپردازی اغلب به وسیله یک‬ ‫یشد‬ ‫چراغ آویز ســقفی که در مرکز سقف آشپزخانه نصب م ‌‬

‫‪IMPORTANCE‬‬ ‫‪OF LIGHTING‬‬ ‫‪INTERIOR DESIGN‬‬

‫‪shadi hajjaran‬‬

‫‪The lighting in a home changes the mood of a room just as it does the perceived size of a room. Placement‬‬ ‫‪and type are important aspects of interior design, and they work in conjunction with color selections, room‬‬ ‫‪size, availability of natural light and furniture selection. The elements that come together when the right‬‬ ‫‪lighting is achieved transform a room into a seamless combination of functionality and style.‬‬ ‫‪Color Management: The use of lighting can add to or subtract from the overall colors of a room or from‬‬ ‫‪only those surfaces the light is meant to enhance. Darker colors make a room feel smaller and cramped,‬‬ ‫‪while light-colored walls do the opposite. The illusion of space is defined by light reflected off of the surfaces‬‬ ‫‪of the walls. Some types of lighting help with this illusion by further illuminating the walls. In addition,‬‬ ‫‪directional lighting, such as a track light, can soften the wall colors. There is also recessed can lighting,‬‬ ‫‪which has a soft, downward glow that illuminates the floors, not walls. This is opposed to lights hung from‬‬ ‫‪the center of the room, which provide ambient illumination, or wall lighting. In both cases, this can affect‬‬ ‫‪how light or dark a colored section can appear.‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪62‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک معماری‬

‫تهای داخل آشپزخانه ‌(مانند آماده سازی‬ ‫یگرفت‪ .‬چرا که اغلب فعالی ‌‬ ‫انجام م ‌‬ ‫یشد‪ .‬اما آشپزخان ‌ههای امروزی با‬ ‫ی) بر روی میز وسط آشپزخانه انجام م ‌‬ ‫مواد غذای ‌‬ ‫تها ‪ ،‬اجاق و یخچال جاسازی شده به موازات و در کنار دیوارهای‬ ‫ردیفی از کابین ‌‬ ‫آشپزخانه نیازمند شیوه دیگری از نورپردازی هستند‪ .‬در آشپزخان ‌ههای امروزی‬ ‫تها در کنار اجاق گاز و یا‬ ‫قســمت اعظم کار در آشپزخانه بر روی سطح کابین ‌‬ ‫یشود که در اغلب آشپزخان ‌هها همگی در‬ ‫شیر آب و سینک ظرفشویی انجام م ‌‬ ‫کنار دیوار قرار دارند اما هنوز چرا ‌غهای سقفی از وسط سقف آشپزخانه آویزان‬ ‫هستن ‌د‪ ،‬در نتیجه افراد اغلب پشت به منبع نور و در زیر سایه خود مشغول به کار‬ ‫هستند و هنگام کار از نور کافی برخوردار نیستند‪ .‬با توجه به تغییرات ساختار‬ ‫شهایی از آشپزخانه که اغلب‬ ‫آشپزخان ‌ههای امروزی نسبت به گذشته ‪ ،‬ما در بخ ‌‬ ‫یشود‪ ،‬به نور کافی نیاز داریم‪ .‬مانند سطح روی اجاق‬ ‫محل انجام کار محسوب م ‌‬ ‫تها که برای آماد ‌هسازی وسایل‬ ‫گاز‪ ،‬ســینک ظرفشویی و ســطوح روی کابین ‌‬ ‫یگیرند‪ .‬عالوه بر نیاز به روشنایی در‬ ‫آشپزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار م ‌‬ ‫این اماکن‪ ،‬فضای کلی آشپزخانه نیز باید از نور کافی برخوردار باشد‪ .‬همچنین‬ ‫تها با درهای شیش ‌های و به صورت‬ ‫در بســیاری از آشپزخان ‌هها بعضی از کابین ‌‬ ‫ویترین ساخته شد ‌هاند تا از آنها برای به نمایش گذاشتن ظروف زیبا و تزئینی‬ ‫تها نیز نیاز به نورپردازی داخلی دارند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اســتفاده شود‪ .‬این کابین ‌‬ ‫ما نیاز به یک مجموعه منابع نــوری داریم که هریک به صورت جداگانه قابل‬

‫کنترل باشند‪.‬‬ ‫نــور کافی برای ســطح روی اجاق گاز در آشــپزخان ‌ههایی که دارای یک‬ ‫هواکش یا هود در باالی اجاق گاز هستند به راحتی توسط چراغ هواکش تأمین‬ ‫یشود‪ .‬اگر باالی اجاق گاز‪ ،‬هواکش مجهز به چراغ وجود ندارد باید یک چراغ‬ ‫م‌‬ ‫قابل تنظیم در باالی اجاق گاز نصب شــود‪ .‬همچنین باالی سینک ظرفشویی‬ ‫نیز به یک چراغ نیاز اســت تا شب هنگام نور کافی برای شست و شوی ظروف‬ ‫و مــواد غذایی را برای ما فراهم کند‪ .‬ترجیحاً هر یک از این چراغ ها باید دارای‬ ‫کلید کنترل مجزا باشــند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند‪ .‬برای‬ ‫تها از آنجا که اغلب این سطوح در زیر‬ ‫تأمین نور کافی در ســطح روی کابین ‌‬ ‫یتوان از چرا ‌غهای مهتابی که در زیر‬ ‫تهای دیواری قرار دارند به راحتی م ‌‬ ‫کابین ‌‬ ‫یشوند بهره گرفت‪ .‬به این ترتیب چرا ‌غهای نصب شده در زیر‬ ‫تها نصب م ‌‬ ‫کابین ‌‬ ‫تهای دیواری بی آنکه دیده شوند و یا موجب آزار چشم باشند نور کافی‬ ‫کابین ‌‬ ‫تهای زمینی عمیق باشند‬ ‫یتابانند‪ .‬چنانچه کابین ‌‬ ‫تها م ‌‬ ‫را بر سطح روی کابین ‌‬ ‫و نور محیط به اندازه کافی درون آنها را روشــن نکند برای دسترســی راحت‬ ‫یتــوان چرا ‌غهای کوچکی در آنها نصب‬ ‫تها م ‌‬ ‫به وســایل داخل این نوع کابین ‌‬ ‫تها‬ ‫کرد که با کلیدهای اتوماتیک کنترل شــوند و با باز و بسته شدن در کابین ‌‬ ‫روشن و خاموش شوند‪ .‬اگر آشپزخانه شما محل صرف غذا نیز هست استفاده از‬ ‫چرا ‌غهای سقفی که ارتفاعشان قابل تنظیم است درست در باالی میز غذاخوری‬ ‫یتوانند هنگام صرف غذا روی میز را به خوبی‬ ‫ایده خوبی اســت‪ .‬این چرا ‌غها م ‌‬ ‫یشود فضای کلی آشپزخانه را‬ ‫روشــن کنند و در مواقعی که از میز استفاده نم ‌‬

‫روشنایی ببخشند‪.‬‬ ‫نورپردازی در فضا به سادگی با نصب چرا ‌غهای سقفی قابل اجرا است‪ .‬در‬ ‫حمام و دستشــویی عالوه بر چرا ‌غهای سقفی که برای تأمین روشنایی محیط‬ ‫یگیرند نصب یک چراغ دیواری در باالی آینه نیز ضروری‬ ‫مورد استفاده قرار م ‌‬ ‫است اما توجه داشته باشید که برای این منظور از چرا ‌غهای فلوئورسنت استفاده‬ ‫گها شــده و تصویر شما را‬ ‫نکنید زیرا نور این چرا ‌غها موجب تغییر برخی از رن ‌‬ ‫تهای مختلف‬ ‫یکنند‪ .‬نورپردازی قسم ‌‬ ‫گهای غیرواقعی در آینه منعکس م ‌‬ ‫با رن ‌‬ ‫خانه ‪ ،‬هال ورودی‪ ،‬راهروها و راه پل ‌هها را نیز فراموش نکنید‪ .‬این اماکن در هر‬ ‫خانــ ‌های باید از نور فراوان برخوردار باشــند به خصوص راه پل ‌هها که در حفظ‬

‫‪ARCHITECTURE KIOSK‬‬

‫ایمنی و ســامتی خانواده و میهمانان اهمیت به سزایی دارد‪ .‬در اینجا ایمنی‬ ‫مه ‌متر از زیبایی اســت و بهترین روش نورپردازی روشن کردن مسیر حرکت و‬ ‫یشوند و نور را به طرف‬ ‫سطح روی پلکان با چرا ‌غهایی است که به دیوار نصب م ‌‬ ‫یتابانند‪ .‬اســتفاده از چرا ‌غهای دیواری کار تعویض المپ را نیز ساد ‌هتر‬ ‫پایین م ‌‬ ‫یکند‪ .‬آنچه تاکنون بیان شد در جهت تأمین نور کافی و روشنایی الزم برای‬ ‫م‌‬ ‫یتواند در‬ ‫قها بود؛ اما نورپردازی م ‌‬ ‫تهای گوناگون در هر یک از اتا ‌‬ ‫انجــام فعالی ‌‬ ‫یهای زیبای‬ ‫جهت زیباسازی و جلب توجه بیننده به سوی اشیای تزئینی و ویژگ ‌‬ ‫یک اتاق نیز باشــد‪ .‬برای این منظور بهترین انتخاب چرا ‌غهای قابل تنظیمی‬ ‫هســتند که به صورت تک‪ ،‬دوتایی و سه تایی در بازار موجودند و پس از نصب‬ ‫یتوان هر یک از آنها را به ســمت دلخواه تنظیم کرد به‬ ‫در یک نقطه از دیوار م ‌‬ ‫یتوان به راحتی‬ ‫صورتی که محل مورد نظر ما را روشن کند‪ .‬نور این چرا ‌غها را م ‌‬ ‫بر روی یک دیوار‪ ،‬یک تابلو و یا یک مجسمه دلخواه تنظیم کرد و یا حتی بخشی‬ ‫ف) را به وسیله‬ ‫خاص از اتاق ‌(مانند محل قرارگیری شومینه و یا یک آرک در سق ‌‬ ‫یتوان با استفاده‬ ‫تهای در شیش ‌های را نیز م ‌‬ ‫آنها روشن کرد‪ .‬طبقات داخل کابین ‌‬ ‫شهای گوناگون روشنایی بخشید‪ .‬اما یکی از بهترین را ‌هها نصب چرا ‌غهای‬ ‫از رو ‌‬ ‫کوچک در زیر هر یک از طبقات ‪ ،‬و یا در مواقعی که طبقات شیش ‌های هستند‬ ‫نصب یک المپ در قسمت باال و یا پایین کابینت است‪.‬‬

‫نور طبیعی‬ ‫نور طبیعی‪ ،‬یکی از ویژگی‌های مثبتی است که یک خانه می‌تواند داشته‬ ‫باشد اما کیفیت نور در هر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به جهت اتاق‌ها‬ ‫دارد‪ .‬شاید بد نباشد نگاهی به نحوه نور اتاق‌ها با توجه به جهت قرارگرفتن‌شان‬ ‫در عرض و طول جغرافیایی بیندازیم‪.‬‬

‫‪Directional Lighting: The lighting in a room either provides illumination for the entirety of the room, or‬‬ ‫‪it highlights very specific elements. Track lighting is the perfect example of positional lighting. Hung from‬‬ ‫‪the ceiling, the adjustable necks and lamps can be pointed at specific elements, such as a wall painting,‬‬ ‫‪the vase of flowers on an entryway table or the bar top or kitchen island. Consider mounting them on the‬‬ ‫‪walls, also. Special picture and mirror frames also have built-in lighting to highlight specific areas on a wall.‬‬ ‫‪Recessed lighting can be used in floors and ceilings to create vertical beams of light as opposed to an overall‬‬ ‫‪glow from central light fixtures hanging from a ceiling.‬‬ ‫‪Functionality: One major role of lighting in the interior setting is functionality. Lighting needs to serve a‬‬ ‫‪purpose, or it simply wastes electricity. Chandeliers are not only used in large, open foyers, entryways and‬‬ ‫‪rooms because of their centrally themed placement but also because they provide excellent illumination for‬‬ ‫‪the room. Wall lights add length and size, visually, to an entryway hall, as well as light the way. Consider‬‬ ‫‪the style of lighting you want to ensure you get the best directional or luminescent type for the setting.‬‬ ‫‪Look into task-specific lighting for desks and other work areas where functionality is more important than‬‬ ‫‪overall room illumination.‬‬ ‫‪Space: Both natural and man-made lighting help with the illusion of space. For a darker room, find‬‬ ‫‪ways to bring in more full-spectrum natural light. If the room does not have sufficient lighting, it will feel‬‬ ‫‪cramped. This is worsened by close-proximity furniture arrangements, such as coffee table, end table, sofa,‬‬ ‫‪chair and love seat combinations in a smaller setting. Corner lamps, wall sconces and centrally hanging‬‬ ‫‪lights on the ceiling help brighten a room if natural lighting is not available and help create a visually larger‬‬ ‫‪space. This applies to any setting -- home or office. Natural lighting is preferred above man-made lighting‬‬ ‫‪because it shows off colors better and adds to the visual space of a room by bouncing off reflective surfaces.‬‬ ‫‪Consider skylights or large windows if you want more natural light, or use sheer drapes and curtains to‬‬ ‫‪allow the maximum amount of light from your current windows.‬‬

‫اتاق‌های رو به شمال‬ ‫این اتاق‌ها سرد هستند‪ ،‬نور زننده‌ای دارند و نور مستقیم خورشید به آنها‬ ‫نمی‌تابد‪ .‬هنرمندان نقاش معموالً اتاق کار خود را رو به شمال انتخاب می‌کنند‬ ‫تا در نور آن‪ ،‬بهتر بتوانند رنگ‌ها و طیف‌های مختلف را تشخیص بدهند‪.‬‬ ‫اتاق‌های رو به شرق‬ ‫اولین اتاق‌هایی که با طلوع خورشید روشن می‌شوند‪ ،‬اتاق‌های رو به شرق‬ ‫هستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان طلوع‪ ،‬سایه‌ای بلند و طوالنی‌مدت‬ ‫بر این اتاق‌ها سایه می‌افکند و طی روز دیگر خبری از نور خورشید در این اتاق‌ها‬ ‫ل نور شدید و خیره‌کننده آفتاب در زمان طلوع‪ ،‬در‬ ‫نیست‪ .‬بهتر است برای تعدی ‌‬ ‫این اتاق‌ها از نور مصنوعی استفاده شود‪ .‬با این کار می‌توان در اواسط روز نیز تا‬ ‫حد ممکن‪ ،‬نور طبیعی روز را به نوعی در این اتاق‌ها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اتاق‌های رو به جنوب‬ ‫نور و گرمای خورشــید در تمام مدت روز در این اتاق‌ها وجود دارد؛ البته‬ ‫ممکن است طی روز و در فصل‌های مختلف‪ ،‬کیفیت و میزان آن اندکی تغییر‬ ‫کند‪ .‬بهتر است آشپزخانه‪ ،‬اتاق نشیمن و هر جایی که معموال مدت زمان زیادی‬ ‫را طی روز در آنجا می‌گذرانید‪ ،‬رو به جنوب باشد‪.‬‬ ‫اتاق‌های رو به غرب‬ ‫در گرم‌ترین ساعات روز‪ ،‬نور خورشید به این اتاق‌ها می‌تابد و زمانی که نور‬ ‫شدید است‪ ،‬چشم را آزار می‌دهد‪ .‬بعدازظهرها در این اتاق‌ها سایه می‌افتد و نور‬ ‫خورشید‪ ،‬مالیم‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪64‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک معماری‬

‫‪ARCHITECTURE KIOSK‬‬

‫دلیل موفقیت فربد رسام را در چه می‌دانید؟‬ ‫یدهم‪ ،‬تبلیغات‬ ‫یگیرم‪ ،‬طراحی را بــا تمام وجود انجام م ‌‬ ‫مــن پروژه را م ‌‬ ‫یکنم و در عین حال روابط عمومی‬ ‫یکنم‪ ،‬نظارت بر اجرا دارم‪ ،‬از کارم دفاع م ‌‬ ‫م ‌‬ ‫یکنم‪.‬‬ ‫خوبی دارم و در کارهایم برندهای لوکس و به نام کار م ‌‬

‫‪FA R B O D R A S A M‬‬

‫‪Farbod Rassam was born in 1358 in Tehran; he‬‬ ‫‪graduated from Islamic Azad University of Tehran‬‬ ‫‪with the major of stage design and art director. He‬‬ ‫‪used luxury and costly brands in his designs. He is‬‬ ‫‪one of the successful interior designer in Iran and‬‬ ‫‪has special art style in his career. His art movement‬‬ ‫‪and style is combination of different styles such as:‬‬ ‫‪Classic, Neo-Classic, Modern and Post-Modern,‬‬ ‫‪Contemporary, classic minimalist and modern‬‬ ‫‪minimalism, all different concept to work, but his‬‬ ‫‪personal intrest is more on Post-Modern style.‬‬ ‫‪His advice for young designers is: “beside the‬‬ ‫‪academic education don’t forget the important of‬‬ ‫‪practical experience on your job. Without entering‬‬ ‫‪into the practical world, success is not achievable”.‬‬ ‫گفتگو‪ :‬ارغوان علیپور‪ ،‬شادی حجاران‬ ‫عکس‪ :‬الهه بابایی‬

‫فربد رسام متولد ‪ 1358‬در تهران می باشد‪ ،‬وی تحصیالت خود را در دانشگاه‬ ‫آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در رشته طراحی صحنه و گرایش نمایش به اتمام‬ ‫رسانده است‪ .‬فربد رسام از فعاالن موفق وبحث برانگیز در زمینه طراحی داخلی‬ ‫ینماید‪.‬‬ ‫یهایش از برندهای لوکس و پر هزینه استفاده م ‌‬ ‫یباشــد و در طراح ‌‬ ‫م ‌‬ ‫یتوان صاحب سبک و پیشــرو در زمینه کاری خود دانست‪.‬‬ ‫فربد رســام را م ‌‬ ‫جناب رسام‪ ،‬لطفا ســبک کاری و تخصصی خود را برای خوانندگان‬ ‫کیوسک معرفی نمایید؟‬ ‫کهاســت‪ ،‬من در کارهایم هم ســبک‬ ‫فربد رســام مجموعــ ‌های از سب ‌‬ ‫کالســیک را بکار میبرم‪ ،‬هم نئوکالســیک‪ ،‬مدرن و پســت مدرن‪ ،‬ســبک‬ ‫معاصر (کانتمپرری)‪ ،‬ســبک مینیمال کالســیک و مینیمال مــدرن‪ ،‬تمام‬ ‫یکنم ولی به شخصه پســت مدرن را بیشتر‬ ‫تهای مختلف را کار م ‌‬ ‫کانســپ ‌‬ ‫دوســت دارم‪ ،‬زیرا چارچوبی ندارد و در کار دســتم بازاست‪ .‬به طور کل سعی‬ ‫یکنــم داخل کارهایم‪ ،‬هیچ زمان وهیچ اســتایلی را برای خود دیکته نکنم‪.‬‬ ‫م ‌‬ ‫زیرا نه به من دیکته شــده و نه خودم دوست دارم روی کارهایم تیتر بگذارم‪.‬‬

‫شــما چه نوآوری‌هایی در حرفه‌تان داشــته‌اید که شما را متمایز از‬ ‫همکارانتان کرده است؟‬ ‫یکنم‪،‬‬ ‫کار من روی سلیقه و بصری نیست‪ ،‬یعنی اون لحظه زود انتخاب م ‌‬ ‫نهای خاص خودم را دارم‪.‬‬ ‫یکنم‪ .‬من الما ‌‬ ‫یکنم و آنالیزش م ‌‬ ‫ولی از کارم دفاع م ‌‬ ‫سهایم‪ ،‬منزلم‪ ،‬حتی ماشــینم‪ ،‬همیشه کنتراست هست‬ ‫در تمام کارهایم‪ ،‬لبا ‌‬ ‫یگیرم‪ ،‬چون مفهوم کاربردی از نظر‬ ‫وهمیشه کاربردی بودن اشیا را در نظر نم ‌‬ ‫یتوانیم بگوییم چون لوگوی جلوی ماشین هیچ‬ ‫من متفاوت هست‪ .‬مثال ما نم ‌‬ ‫یکنیم‪ ،‬درست است که کاربری خاصی‬ ‫کاربری خاصی ندارد از آن استفاده نم ‌‬ ‫یشود و در کارهای من هم استفاده از‬ ‫ندارد ولی باعث ارضای زیبا شناســی م ‌‬ ‫اشیا به این شــکل است‪ .‬تنها دنبال کاربری اشیا در کارهایم نیستم و زیبایی‬ ‫شناسی آنها برایم مهم است‪.‬‬ ‫اولین تجربه کاری شما چه بود است و از چه نقطه‌ای شروع کردید؟‬ ‫من کار خود را با ویترین شــروع کردم‪ .‬یکی از دوستان کار ویترین به من‬ ‫پیشنهاد داد و من با پولش دفتر کارم را برپا کردم و از آنجا کارم شروع شد‪ .‬من‬ ‫کارهای زیادی انجام دادم‪ ،‬از جمله‪ :‬ویترین‪ ،‬کنسرت ‪ ،‬طراحی صحنه فیلم و ‪...‬‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫نمونههای کارهایم م ‌‬ ‫‌‌‬ ‫از‬ ‫در باره کار ویترین برایمان بیشتر صحبت کنید‪ .‬آیا در ایران گرایشی‬ ‫بنام طراحی ویترین داریم؟‬ ‫خیــر‪ ،‬در ایران طراحی ویترین نداریــم‪ .‬من طراحی ویترین انجام دادم و‬ ‫یدانید طراحی‬ ‫داخل مرکز خرید سام ســنتر ویترین دارم و همان طور که م ‌‬ ‫ویترین آجر اول کار من بود‪ .‬طراحی ویترین را دوست دارم و باید بدانیم که کار‬ ‫سختی است چون باید کانون دید در بهترین نقطه در نظر گرفته شود تا بتواند‬ ‫در یک نگاه بیننده را جذب نماید‪.‬‬ ‫کشویی استفاده م ‌‬ ‫ولی کســی که از کاغذ خش ‌‬ ‫یکند هنرمند است‪ .‬نه این دو‬ ‫قابل مقایســه با هم نیســت‪ .‬خیلی ها می گویند که تــو از برند های لوکس‬ ‫یباشد‪ ،‬ولی من‬ ‫اســتفاده میکنی و دلیل موفقیت تو نیز به خاطر این مورد م ‌‬ ‫یتوانم طراحی بکنم‪ .‬مسلما هر کس با‬ ‫برای هر شــخص با هر وضعیت مالی م ‌‬ ‫هر بودج ‌های یک توقع متفاوت از من دارد‪ ،‬مثال یکی با بودجه ‪ n‬با نفر دیگر با‬ ‫بودجه ‪ n‬ضرب در ده‪ ،‬یکی نیست‪.‬‬

‫شما از طبیعت در کارهایتان الهام می‌گیرید؟‬ ‫یشــود‪ .‬اول اینکه از طبیعت الهام‬ ‫‪ 100‬درصد‪ ،‬و به ‪ 2‬بخش تقســیم م ‌‬ ‫گها و ترکیب بندی از نقاشی معروف به نام خدا‬ ‫یگیرم‪ ،‬حتی توی انتخاب رن ‌‬ ‫م ‌‬ ‫ً‬ ‫یگیرم‪ .‬مثال رنگ سبز کنار قهو ‌های بسیار هارمونی خوبی دارد‪ .‬من در‬ ‫الهام م ‌‬ ‫یگویم که گوش و چشم فضولی داشته باشید‪ ،‬پشت‬ ‫سهایم هم بســیار م ‌‬ ‫کال ‌‬ ‫ببندی نقاش بزرگ‬ ‫سر هم توسط مغزتون عکس بگیرین‪ ،‬توی طبیعت ترکی ‌‬ ‫رو نظار ‌هگر باشیم و از او الهام بگیریم‪ .‬دوم اینکه طبیعت را با سلیقه خودم به‬ ‫یکنم‪.‬‬ ‫یآورم‪ .‬برایم بســیار مهم است و از هر گیاهی استفاده نم ‌‬ ‫داخل خانه م ‌‬ ‫ً‬ ‫یکنم بسیار مهم است‪ .‬مثال برای‬ ‫برایم سن و سال طرفی که برایش طراحی م ‌‬ ‫یکنم‪ ،‬گیاهان را در فضای داخل‬ ‫نتر از گل وگیاه بیشتری استفاده م ‌‬ ‫افراد مس ‌‬ ‫یکنم‪ .‬این‬ ‫یکنم‪ ،‬ولی مثال برای یک فرد مجرد کمتر استفاده م ‌‬ ‫خونه تزئین م ‌‬ ‫مسئله بستگی به فضا ‪ ،‬شخص وکاربری آنجا دارد‪.‬‬

‫آیا شما انتقاد بر خود را قبول دارید؟‬ ‫بله من باید نقد بشوم تا پیشرفت کنم ولی نه نقدی که ریشه بنیادی ندارد‪،‬‬ ‫یتوان خانه خوب درست‬ ‫یگویند با پول خوب م ‌‬ ‫نه اتهام‪ ،‬نه افترا‪ .‬بعضی به من م ‌‬ ‫کرد ولی واقعا این طور نیســت‪ .‬آد ‌مهای هنرمند و خوش سلیق ‌هتر از من هم‬ ‫هستند ولی من سعی بر آن دارم که کاری متفاوت داشته باشم‪.‬‬

‫این یک اتهام است که می‌گویند فربد رسام فقط با برند‌های لوکس کار‬ ‫می‌کند؟‬ ‫من خودم را بــه عنوان یک هنرمند قبول نــدارم و ادعایی ندارم‪ .‬از دید‬ ‫یکند هنرمند نیست‪،‬‬ ‫بعضی از مردم کسی که از برند گران در کارش استفاده م ‌‬

‫سلیقه افرادی که برایشان طراحی می‌کنید برایتان مهم است ؟‬ ‫بله‪ ،‬چون هر شــخص با فرهنگ مختلف و با ســطح اجتماعی مختلف‪،‬‬ ‫یها مذهبی هستند و بخاطر فرهنگشان از‬ ‫همچنین با بودجه مختلف است‪ .‬بعض ‌‬ ‫یخواهند که منزلشان‬ ‫یکنند‪ ،‬مثال نم ‌‬ ‫یک سری پارامترهایی که دارند تبعیت م ‌‬

‫مشرف باشد یا دید داشته باشد‪ ،‬حتی نوع پرد ‌های که در طراحی از آن استفاده‬ ‫نگرایی هستم‪.‬‬ ‫یکنم متفاوت است‪ .‬من خودم از لحاظ فرهنگی فرد بسیار درو ‌‬ ‫م ‌‬ ‫آیا فضای مجازی در نوع نگرش مردم به طراحی و دیزاین تاثیر گذاشته‬ ‫است؟‬ ‫نگرش مردم در طراحی به دلیل ارتباط گسترده بدون مرز به خارج از ایران و‬ ‫دیدن طراحی غرب بسیار تغییر نموده و بهتر شده است‪ .‬قب ً‬ ‫بها‬ ‫ال به سمت عر ‌‬ ‫بها بد است‪،‬‬ ‫گرایش داشــت ‌هایم که بنده اعتقاد ندارم که طراحی به سبک عر ‌‬ ‫نه اص ً‬ ‫ال این طور نیســت‪ ،‬فقط به نظرم کمی اغراق آمیز و پر زرق و برق است‪.‬‬ ‫خوشبختانه هم‌اکنون نوع دید مردم عوض شده است و این یک تغییر خوب و‬ ‫تاثیر‌گذار محسوب می‌گردد‪.‬‬ ‫حرف آخر شما برای طراحان جوان ایران چیست؟‬ ‫پیشنهاد من برای طراحان جوان و با استعداد کشور عزیزمان ایران این است‬ ‫که در کنار توجه به تحصیالت آکادمیک از مهم بودن تجربه عملی در کار غافل‬ ‫نباشند‪ .‬زیرا بدون ورود به دنیای عملی کار و تجربه ملموس‪ ،‬موفقیت بدست‬ ‫نخواهد آمد و یادگیری عملی‪ ،‬تجربه و حتی شکست در کار ‪ ،‬آغاز موفقیت است‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک ورزش‬

‫‪SPORT KIOSK‬‬

‫همانند خوش ‪WORK OUT‬‬ ‫هیکلترین مرد روی ‪LIKE THE‬‬ ‫‪FITTEST MAN‬‬ ‫زمین تمرین کنید! !‪ON EARTH‬‬ ‫گر ‌مکردن‬ ‫قهای‬ ‫برای گر ‌مکردن با دســتگاه روئینگ (دســتگاهی که حرکات قای ‌‬ ‫یکند) شــروع کنید و به مدت یک دقیقه از آن‬ ‫شــناور را شبی ‌هسازی م ‌‬

‫دستگاه استفاده نمایید‪ .‬سپس بروی تردمیل آهسته بدوید‪ .‬در ادامه روی‬

‫تها بایستید و برای حفظ تعادل پاها را به دیوار تکیه دهید‪ ،‬و به مدت‬ ‫دس ‌‬ ‫یک دقیقه در این وضعیت بمانیــد‪ .‬این حرکات را پنج دور انجام دهید‪.‬‬

‫تمرینات اصلی‬

‫ددلیفت‬ ‫سگریپ‬ ‫کفــل و زانوی خود را خم کنید‪ ،‬هالتر را به صورت میک ‌‬ ‫(حالتی که کف یک دست به طرف باال و آن یکی به سمت پایین قرار‬ ‫دارد) در دست بگیرید‪ ،‬باز ‌وها را در دو طرف پاها قرار دهید‪ .‬بایستید‪،‬‬ ‫میله را به ســمت باال بکشید و باســن خود را به جلو برانید‪ .‬با وزن ‌هی‬ ‫‪ 100‬کیلوگرمی امتحان کنید‪ ،‬اگر این وزن برایتان دشــوار اســت‪ ،‬با‬ ‫وزن ‌ههای سبکتر شروع کنید و آرام آرام خود را به وزنه ‪ 100‬کیلوگرمی‬ ‫برســانید‪( .‬در هر دور حالت میکس گریپ دســتها را عوض کنید‪).‬‬

‫حرکت شنا‬ ‫بدنتــان را در حالت پالنــک قرار دهید بطوریکه کامال راســت‬ ‫جهایتان را نزدیک بدنتان نگهدارید و همانطور که باز ‌وهای‬ ‫باشــد‪ .‬آرن ‌‬ ‫یکنید ‪ ،‬قفســ ‌هی ســینه خود را به سمت زمین پایین‬ ‫خود را خم م ‌‬ ‫تها به سمت باال حرکت کنید‪.‬‬ ‫بیاورید‪ .‬سپس با فشار بروی کف دس ‌‬ ‫اگر شــنا رفتن در این وضعیت برایتان خیلی آسان است‪ ،‬مدت زمانی‬ ‫تها ایســتاد ‌هاید را افزایش دهید‪.‬‬ ‫که در حالت شــنا بروی کف دس ‌‬

‫‪PUSH-UP‬‬ ‫‪Assume a high plank position, your body‬‬ ‫‪perfectly straight. Keep your elbows tucked in‬‬ ‫‪close to your body as you bend your arms and‬‬ ‫‪lower your chest to the floor. Push back up.‬‬

‫این تمرینات را بن اســمیت قهرمان ســال ‪ 2015‬مسابقات کراس‬ ‫فیــت (آمادگــی جســمانی چندگانه) به شــما پیشــنهاد میدهد‬ ‫‪WARM-UP‬‬ ‫‪1-Rowing machine, 2-treadmill, 3-kicks‬‬ ‫‪up into a handstand and resting your feet‬‬ ‫‪against a wall‬‬

‫‪ADVANCED‬‬

‫‪DEADLIFT‬‬ ‫‪Bend at the hips and knees, and grab‬‬ ‫‪a barbell with a mixed grip, your arms‬‬ ‫‪outside your legs. Stand up, pulling the‬‬ ‫‪bar and thrusting your hips forward.‬‬

‫تراستر (ترکیبی از اسکات جلو و پِ ِرس سرشانه)‬ ‫جهایتان‬ ‫هالتر را در ارتفاع شان ‌ههایتان نگه دارید و در حالی که آرن ‌‬ ‫خمیده هســتند‪ ،‬هالتر را به جلوی شان ‌هها و باالی قفسه سینه تکیه‬ ‫دهید‪ .‬سپس تا زمانی که زانوهایتان حداقل ‪ 90‬درجه خم شود حرکت‬ ‫اسکات را انجام دهید‪ .‬سپس با حرکتی سریع و ناگهانی میله را باالی‬ ‫سر ببرید‪ .‬وزن ‌هی ‪ 43‬کیلوگرمی را امتحان کنید و یا با توجه به میزان‬ ‫یآیید‪.‬‬ ‫یتان وزن ‌های را انتخاب کنید که از عهده بلند کردنش بر م ‌‬ ‫توانای ‌‬

‫‪THRUSTER‬‬ ‫‪Hold a barbell at shoulder height and‬‬ ‫‪rest it against the front of your shoulders‬‬ ‫‪and upper chest, with your elbows bent.‬‬ ‫‪Squat until your knees are bent at least‬‬ ‫‪90 degrees. Explosively, push back up,‬‬ ‫‪pressing the bar overhead.‬‬

‫‪69‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک ورزش‬

‫بارپی (اسکات تراست)‬ ‫بایســتید و پای خود را به انداز ‌هی عرض شانه باز کنید‪ .‬در حالت‬ ‫تهایتان را روی زمین قرار دهید‪ .‬سپس‬ ‫اسکات قرار بگیرید و دســ ‌‬ ‫پاها را با یک پرش به ســمت عقب پرتاب کنید و یکبار حرکت شنا‬ ‫را انجام دهید‪ .‬ســپس با یک پرش مجدد‪ ،‬پاهــا را به جلو بیاورید تا‬ ‫تها‬ ‫دوباره در حالت اســکات قرار گیرید‪ .‬بایســتید‪ ،‬بپرید‪ ،‬و کف دس ‌‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫را بــه هــم بزنید‪ .‬ایــن چند حرکت یک دور محســوب م ‌‬

‫تما ‌مکننده‬ ‫سگیر تنظیم شد ‌هاست به مدت‪ 1‬دقیقه‬ ‫با یک دوچرخ ‌هی ثابت که بر روی حالت سخت و نف ‌‬ ‫یتوانید دراز و نشست انجام دهید‪ .‬این یک‬ ‫پدال بزنید‪ .‬سپس در یک دقیق ‌هی بعدی هر تعداد که م ‌‬ ‫یباشد و شما آن را پنج بار تکرار کنید‪.‬‬ ‫دور م ‌‬ ‫سر ‌دکردن‬ ‫یشود‬ ‫یشوند سر ‌دکردن گفته م ‌‬ ‫به مجموع ‌های از حرکات که با شدت کم و بعد از ورزش اجرا م ‌‬ ‫بدیدگی‬ ‫که هدف آن بازگشت به حالت اولیه از طریق کاهش درجه حرارت بدن و جل ‌وگیری از آسی ‌‬ ‫یباشــد‪ .‬برای مثال بعد از انجام تمرینات فوق‪ ،‬حرکات کششــی نیمکتی و شانه را انجام دهید‪.‬‬ ‫م‌‬ ‫‪ )1‬حرکت کششی نیمکتی‬ ‫حالتی از خیز برداشتن را در نظر بگیرید که زانوی چپ شما در جلو و زانوی راستتان روی زمین‬ ‫و در پشت سر شما و نزدیک به جعبه یا دیواری قرار دارد‪ .‬ساق پای راست شما نیز باید تقریبا موازی‬ ‫به جعبه یا دیوار تکیه داده شــده باشد‪ .‬در این حالت‪ ،‬شما کششی را در مفصل ران سمت راست‬ ‫یکنید‪ .‬پاها را عوض کرده و این حرکت را تکرار کنید‪.‬‬ ‫خود احساس م ‌‬ ‫‪ )2‬حرکت شانه‬ ‫یک لول ‌هی پی وی سی را با استفاده از باند ورزشی از روبرو در دست بگیرید بطوریکه بازوهایی‬ ‫تها به انداز ‌هی دو برابر عرض شانه گشوده باشند‪ .‬سپس به آهستگی و‬ ‫شما راست و کشیده و دس ‌‬ ‫با حالتی دورانی آنرا باالی سر برده و از آنجا به پشت سر خود منتقل کنید‪.‬‬ ‫راهنما‬ ‫تمامی تمرینات را پشت سر هم انجام دهید‪ .‬به این ترتیب که در ابتدا ‪ 21‬ددلیفت و ‪ 21‬شنا و‬ ‫سپس ‪ 15‬ددلیفت و ‪ 15‬شنا و در آخر هم از هر کدام ‪ 9‬حرکت انجام دهید‪ .‬سپس به مدت ‪ 5‬دقیقه‬ ‫استراحت کنید و در ادامه از همین الگو برای انجام تمرینات بعدی پیروی نمایید‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪BURPEE‬‬ ‫‪Stand with your feet shoulder-width‬‬ ‫‪apart. Squat as deeply as you can and‬‬ ‫‪place your hands on the floor. Kick back‬‬ ‫‪into a push-up position. Do a push-up,‬‬ ‫‪and then jump your feet forward to return‬‬ ‫‪to the squat. Stand up, jump and clap.‬‬

‫‪FINISHER‬‬ ‫‪Ride a stationary bike for one‬‬ ‫‪minute at a hard effort. Next, do as‬‬ ‫‪many sit-ups as you can in a minute.‬‬ ‫‪That’s one round. Do five.‬‬ ‫‪DIRECTIONS‬‬ ‫‪Do each group’s exercises back‬‬ ‫‪to back. Perform 21 deadlifts and 21‬‬ ‫‪push-ups, then 15 deadlifts and 15‬‬ ‫‪push-ups, and finally nine of both.‬‬ ‫‪Rest for five minutes and repeat the‬‬ ‫‪same pattern with the next exercises.‬‬


‫اجرای برنامه موســیقی زنده‪ ،‬هرشــب از ســاعت ‪ 20:30‬الی ‪23:30‬‬ ‫ســرو انواع غذاهای ایرانی و فرنگی توسط آشپزهای مجرب بین المللی‬ ‫آمــاده پذیرایی از شــما میهمان‌هــای گرامی با ظرفیــت ‪ 300‬نفر‬ ‫دارینا در لغت‌نامه فارسی به معنای زر و گران‌بها و کلمه اصیل ایرانی می‌باشد‪.‬‬

‫این مجموعه در سه بخش ذیل که با تالش و تجربه افراد متخصص در زمینه دکور و رستوران‌داری جهت‬

‫اســتفاده شــما مشتریان گرامی در نظر گرفته شده اســت که با جرات می‌توان گفت که یکی از بهترین و‬

‫بزرگترین مجموعه‌ها در خاورمیانه می‌باشــد‪ .‬بخش اول مجموعه قسمت کافی‌شاپ می‌باشد ‪ ،‬بخش دوم‬

‫مجموعه اجرای هر شب موسیقی زنده‪ ،‬بخش سوم مجموعه سرو انواع غذاهای ایرانی و مدیترانه‌ای می باشد‪.‬‬

‫‪Darina means goldsmith and precious in Persian dictionary and is an‬‬ ‫‪original Persian word‬‬ ‫‪This complex, with the efforts of experienced people in the field of decoration and‬‬ ‫‪restaurant, is ready to serve dear customers in three different parts and it could‬‬ ‫‪definitely be said that Dariana is one of the best and largest complexes in the Middle‬‬ ‫‪East. Coffee Shop is the first part of Dariana complex, the second part is allocated‬‬ ‫‪to the live music and finally, the third part is the main restaurant with a variety of‬‬ ‫‪Iranian and Mediterranean cuisines.‬‬

‫‪Tel: 021-22599400‬‬

‫قبل از مراجعه لطفا برای رزرو و هماهنگی قبلی با شماره‌های‬ ‫‪ 22599474 - 22599484‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬

‫پاسداران‪ ،‬نبش بوستان هشتم‪ ،‬پالک ‪110‬‬ ‫تلفن سفارشات‪22599400 :‬‬


‫کیوسک آشپزی‬

‫‪COOKING KIOSK‬‬

‫غذاهای اسپانیایی سازگار با ذائقه ایرانی‬

‫‪Paella‬‬

‫مردم در هر گوشه این دنیا‪ ،‬براساس جغرافیا و فرهنگ‪ ،‬نه تنها غذاهایشان رنگ‪ ،‬طعم و عطر متفاوتی دارد‪ ،‬بلکه آداب و رسوم متفاوتی در پذیرایی و خوردن‬ ‫غذا دارند‪ .‬مردم در هر گوشه این دنیا‪ ،‬براساس جغرافیا و فرهنگ‪ ،‬نه تنها غذاهایشان رنگ‪ ،‬طعم و عطر متفاوتی دارد‪ ،‬بلکه آداب و رسوم متفاوتی در پذیرایی‬ ‫و خوردن غذا دارند‪ .‬در کشــورهایی که تاریخ و فرهنگ باســتانی دارند مانند ایران‪ ،‬یونان و ایتالیا‪ ،‬آشــپزی تکامل یافته است و طع ‌مها به تعادل رسید ‌هاند‪.‬‬

‫‪“A very traditional paella, garnished with chorizo, chicken, peas,‬‬ ‫‪squid, mussels, and shrimp. Chorizo is a sausage spiced with‬‬ ‫‪garlic and chili powder; remove casing before cooking. A paella‬‬ ‫”‪pan is recommended.‬‬

‫گراتن مرغ دودی‬

‫‪Ingredients‬‬ ‫‪6 SERVINGS‬‬ ‫‪1/2 cup white wine‬‬ ‫‪1 sprig fresh thyme‬‬ ‫‪1 pinch saffron‬‬ ‫‪salt to taste‬‬ ‫‪ground black pepper to taste‬‬ ‫‪2 squid, cleaned and cut into 1 inch pieces‬‬ ‫‪2 tomatoes, seeded and chopped‬‬ ‫‪1/2 cup frozen green peas‬‬ ‫‪12 large shrimp, peeled and deveined‬‬ ‫‪1 pound mussels, cleaned and debearded‬‬ ‫‪1/4 cup chopped Italian flat leaf parsley‬‬ ‫‪8 slices lemon, for garnish‬‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫مواد الزم‬ ‫ •‬

‫ •‬ ‫‪4 tablespoons olive oil‬‬ ‫ •‬ ‫‪1 onion, chopped‬‬ ‫ •‬ ‫‪2 cloves garlic, minced‬‬ ‫ •‬ ‫‪1 red bell pepper, chopped‬‬ ‫ •‬ ‫‪4 ounces Spanish chorizo (cured‬‬ ‫‪spiced pork sausage), casing discarded and‬‬ ‫‪sausage cut into 1/4-inch dice‬‬ ‫ •‬ ‫‪2 skinless, boneless chicken breast‬‬ ‫‪halves - cut into 1 inch cubes‬‬ ‫ •‬ ‫‪1 (12 ounce) package uncooked‬‬ ‫‪Arborio rice‬‬ ‫ •‬ ‫‪5 cups chicken broth‬‬

‫‪Directions‬‬ ‫‪1. Heat olive oil in paella pan over medium heat. Add onion, garlic and pepper; cook and stir for a few minutes.‬‬ ‫‪Add chorizo sausage, diced chicken, and rice; cook for 2 to 3 minutes. Stir in 3 1/2 cups stock, wine, thyme‬‬ ‫‪leaves, and saffron. Season with salt and pepper. Bring to the boil, and simmer for 15 minutes; stir occasionally.‬‬ ‫‪2. Taste the rice, and check to‬‬ ‫‪see if it is cooked. If the rice is‬‬ ‫‪uncooked, stir in 1/2 cup more‬‬ ‫‪stock. Continue cooking, stirring‬‬ ‫‪occasionally. Stir in additional‬‬ ‫‪stock if necessary: use up to‬‬ ‫‪2 cups additional stock, 5‬‬ ‫‪cups total. Cook until rice‬‬ ‫‪is done.‬‬ ‫‪3. Stir in squid,‬‬ ‫‪tomatoes, and peas. Cook‬‬ ‫‪for 2 minutes. Arrange‬‬ ‫‪prawns and mussels on‬‬ ‫‪top. Cover with foil, and‬‬ ‫‪leave for 3 to 5 minutes.‬‬ ‫ ‪4.‬‬ ‫‪Remove the foil, and‬‬ ‫‪scatter parsley over the food.‬‬ ‫‪Serve in paella pan, garnished‬‬ ‫‪with lemon wedges.‬‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫• ‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫مرغ دودی‪ 250 :‬گرم‬ ‫سیب زمینی ریز‪ 4 :‬عدد‬ ‫کره آب شده‪ 25 :‬گرم‬ ‫کره گیاهی‪ 25 :‬گرم‬ ‫پیاز متوسط‪ :‬یک عدد‪ ،‬ساطوری‬ ‫سیر‪ :‬یک حبه‪ ،‬ساطوری‬ ‫آرد‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫شیر‪ 300 :‬میلی لیتر‬ ‫جعفری ساطوری‪ 2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل سیاه‪ :‬به میزان الزم‬

‫روش تهیه‬

‫فر را روی ‪ 200‬درجه سانتیگراد داغ کنید‪ .‬برای تهیه سس‪ ،‬کره گیاهی را در یک قابلمه کوچک آب کرده و پیاز آب گرفته را ‪ 5‬دقیقه در آن تفت دهید تا‬ ‫نرم شود و کمی رنگ بگیرید‪ .‬سیر را اضافه کرده و پس از ‪ 30‬ثانیه آرد را اضافه کرده و با پیاز و کره مخلوط کنید‪ .‬شیر را اضافه کرده و دائم هم بزنید تا به غلظتی‬ ‫برسد که روی قاشق چوبی‪ ،‬یک الیه نازک از آن بماند‪ .‬نمک و فلفل سس را اندازه کنید‪ .‬یک ظرف نسوز را چرب کنید‪ .‬کف آن را با مرغ دودی که به اندازه یک بند‬ ‫بزمینی را‬ ‫یها را ورقه کرده و خشک کنید‪ .‬ورق ‌ههای سی ‌‬ ‫انگشت خرد کرد ‌هاید پر کنید‪ .‬جعفری ساطوری را با سس مخلوط کرده و روی مرغ بدهید‪ .‬سیب زمین ‌‬ ‫روی گراتن چیده و کره آب شده را با قلم مو روی آنها بمالید‪ .‬کمی نمک پاشیده و ظرف را ‪ 20‬دقیقه در طبقه وسط بگذارید تا سیب زمینی برشته و طالیی شود‪.‬‬

‫رولـت مـرغ‬ ‫مواد الزم برای ‪ 4‬نفر‬ ‫ •‬

‫• ‬ ‫• ‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫سینه مرغ بدون استخوان‪ 4 :‬عدد‬ ‫هویج‪ :‬یک عدد‪ ،‬خاللی‬ ‫تخم مرغ آبپز‪ 2 :‬عدد‪ ،‬خردشده‬ ‫سیب زمینی آبپز‪ :‬یک عدد‪ ،‬خاللی‬ ‫نخود فرنگی آبپز‪ :‬یک چهارم پیمانه‬ ‫نمک و فلفل‪ :‬به میزان الزم‬ ‫روغن‪ 4 :‬قاشق غذاخوری‬

‫روش تهیه‬

‫ســین ‌ههای مرغ را داخل کیســه فریزر قرار داده و با وردنه‬ ‫بکوبید تا ضخامت آن به ‪ 3‬میلی متر برســد اما پاره نشــود‪ .‬این‬ ‫بزمینی پر‬ ‫ممرغ‪ ،‬نخو ‌دفرنگی و ســی ‌‬ ‫کار را باید به آرامی انجام داد‪ .‬ســین ‌ههای مرغ را نمک و فلفل پاشــیده و چرب کنید‪ .‬داخل هر ســینه را با هویج‪ ،‬تخ ‌‬ ‫تهــا ‪ 2‬راه وجود دارد‪ .‬یا‬ ‫تها را پیچیــده و با نخ پرک یا خالل دندان آنها را محکم کنید‪ .‬برای پختن رول ‌‬ ‫کــرده و روی آن کمی نمک و فلفل بپاشــید‪ .‬رول ‌‬ ‫تها را در سس گوجه فرنگی بپزید و سرو کنید‪.‬‬ ‫یگراد در فر برشــته کنید یا بعد از سوراخ کردن بیرون آن رول ‌‬ ‫‪ 40‬دقیقه آنها را در دمای ‪ 180‬درجه ســانت ‌‬ ‫‪75‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک آشپزی‬

‫‪COOKING KIOSK‬‬

‫‪Benefits of Coffee‬‬

‫پیدایش و تاریخچه قهوه‬

‫فواید مصرف قهوه‬

‫‪ 1650‬میالدی اولین قهو ‌هخانه اروپا توسط ترک یهودی به نام جاکوب در آکسفورد افتتاح گردید‪.‬‬ ‫دوازدهم جوالی شــخصی به نام (کمایل دوســمولینز) با سخنرانی خود در کافه دوفوی فرانسوی‬ ‫اولین جرق ‌ههای انقالب فرانســه را روشــن نمود و مردم خشــمگین را برانگیخت تا مسلح شوند‪.‬‬

‫یکند که شبی گوسفندان خود را رقصان یافت و به یاد آورد گوسفندانش دان ‌ههای قرمزی‬ ‫افسان ‌ههای قرن دهم ماجرای کلدی چوپان جوانی از اهل یمن را حکایت م ‌‬ ‫را خورد ‌هاند که در آن نزدیکی روییده بود او نیز از آ ‌‬ ‫نها خورد و بالفاصله حالتی از وجد و سرخوشــی او را در ب ‌رگرفت و شــروع به رقصیدن کرد و به نزد بزرگان صوفی‬ ‫عآوری کردند و از آن ترکیبی ساختند که عالوه بر آن که آ ‌‬ ‫شتافت تا یافته جدید خویش را با آنان در میان بگذارد بزرگان صوفی آن میوه را جم ‌‬ ‫نها را بی نهایت مشعوف‬ ‫بخواران م ‌‬ ‫یداشت آن را قهوه نامیدند‪ ،‬واژ ‌های شاعرانه زیرا اسالم قهوه را جایگزین خوبی برای شرا ‌‬ ‫نها را کامال بیدار نگاه م ‌‬ ‫یساخت در طول نماز شب نیز آ ‌‬ ‫م‌‬ ‫یدانست‪ .‬در‬ ‫قرن یازدهم بود که قهوه مورد توجه پزشک و فیلسوف معروف اوسینا ‌(ابن سین‌ا) قرار گرفت و او در کتاب قانون به تشریح اثرات قهوه بر روی دستگاه هاضمه پرداخت ‪.‬‬ ‫‪ 1511‬میالدی زمانی بود که فرماندار خام برگ به خاطر حرام دانستن قران برای مصرف هر گونه مواد مهیج یا محرک آن را حرام اعالم کرد و پس از ‪ 8‬روز سلطان مصر‬ ‫دســتور او را ملغی اعالم داشــت در قرن شانزدهم قهوه ابتدا در دنیای عرب ( قاهره – حلب و دمشق) و سپس در اروپا رواج یافت بعد توسط امپراطوری عثمانی به مردم‬ ‫بالکان – اروپای مرکزی – آفریقای شمالی و اسپانیا معرفی شد ‪ 1592‬میالدی دکتر (پراسپرو آلپینی) مدیر عملیات گیاه شناسی با ‌غهای پودوآ اولین کسی بود که که در‬ ‫اروپا در نوشت ‌ههایش از قهوه توضیحات مفصلی در کتاب گیاهان مصر ارائه کرد‪ .‬در همان سال شخصی به نام (داچمن کورنلیس) بونته کوئه پزشک کاخ برلین اولین نسخه‬ ‫قهوه را تجویز کرد‪ 1650 .‬میالدی بندر کوچک مکا به عنوان تنها مرکز برای این تجارت مشهور جهانی و تنها بازار قابل دسترس تاجران محسوب شد‪ .‬در قرن شانزدهم‬ ‫قهوه داغ جایگزین آب و لیموناد بین فروشند ‌ههای خیابانی شد‪ 1555 .‬میالدی اولین قهوه خانه در (کوستانیتنوپل) سوریه افتتاح شد‪.‬‬ ‫بدون شک برزیل لقب عمده ترین تولی ‌دکننده قهوه دنیا م ‌‬ ‫یباشد‪ .‬تولید این کشور در سال ‪ 1945‬به ‪ 240000‬تن در سال رسید از سال ‪ 1889‬قیمت قهوه در ‪ 2‬مرکز عمده‬ ‫تجاری تعیین م ‌‬ ‫یشود‪ :‬لندن روبوستا‪ ،‬نیویورک اربیکا‪ .‬در قرن نوزدهم آسیاب کردن قهوه اختراع شد و در سال ‪ 1930‬دستگاه اسپرسو توسط موریندو بترزا به بازار آمد و حال که‬ ‫یکنید دسترنج سال ها تجربه و دقت صنعتگران قهوه ایرانی م ‌‬ ‫یهای خوش عطر و طعم حاصل از این خلقت زیبای خداوند را در کشور پهناورمان ایران میل م ‌‬ ‫نوشیدن ‌‬ ‫یباشد‪.‬‬

‫میوه قهوه‬

‫یکند‪ .‬یک دانه سبز قهوه ‪ 6‬تا ‪ 8‬هفته پس از کاشته شدن‬ ‫گیاه قهوه سرد ‌های است از گیاهان گلدار از خانواده روناسیان که در نواحی گرمسیری و خط استوا رشد م ‌‬ ‫یگردند و اولین محصول پس از ‪ 4‬تا ‪ 5‬سال تولید م ‌‬ ‫گها ظاهر م ‌‬ ‫جوانه میزند‪ ،‬بین ‪ 2‬تا ‪ 4‬ماه پس از کاشــته شــدن نیز اولین بر ‌‬ ‫یگردد‪ .‬درخت قهوه ساالنه ‪ 2‬بار به گل‬ ‫ینشیند‪ .‬هر درخت قهوه در حدود سیصد هزار گل سفید بابویی شبیه به بوی گل یاس تولید م ‌‬ ‫م‌‬ ‫یکند از ‪ 24‬تا ‪ 36‬ساعت بعد از این که گلها پدیدار گشته تشکیل میوه‬ ‫تها یا گیال ‌‬ ‫یگردد‪ .‬شف ‌‬ ‫آغاز م ‌‬ ‫سهای درخت قهوه در ابتدا زرد سپس نارنجی و سرانجام پس از رسیدن کامل که ‪ 6‬تا ‪ 8‬ماه بعد از گل دادن گیاه است به گیالس قرمز تیره‬ ‫یگردند‪ .‬طول عمر درخت قهوه ‪ 50‬سال است‪ 73 .‬گونه درخت قهوه وجود دارد که از این میان فقط ‪ 2‬نوع آن پرورش و استفاده م ‌‬ ‫مبدل م ‌‬ ‫یشود‪.‬‬

‫مصرف سرانه قهوه در جهان‬

‫میزان مصرف سرانه قهوه در جهان ‪ 10/1‬پوند معادل ‪ 4/6‬کیلو گرم در سال‬ ‫اســت‪ 1/4 .‬میلیارد فنجان قهوه روزانه در جهان نوشــیده م ‌‬ ‫یشود و بیشترین‬ ‫میزان تولید را در میان محصوالت کشاورزی دارا است‪ .‬معادل ‪ 15‬میلیارد دالر‬ ‫آمریکا ارزش دارد و دومین محصول با ارزش دنیا بعد از نفت م ‌‬ ‫یباشد‪ .‬در دنیا از‬ ‫هر ‪ 3‬نفر ‪ 2‬نفر قهوه م ‌‬ ‫ینوشند‪ .‬دومین مصرف روزانه دنیا بعد از آب آشامیدنی‬ ‫را دارد‪ .‬ارزش سالیانه نفت‪ 205 ،‬میلیارد دالر‪ .‬گندم ‪ 13‬میلیارد دالر‪ .‬قهوه ‪ 15‬میلیارد‬ ‫دالر‪.‬‬

‫اربیکالینوس (اربیکا )‬

‫کانفوراپتر (روبوستا)‬

‫‪ 20- 25‬سانتی گراد‬

‫‪ 24-29‬سانتی گراد‬

‫بلندی‪:‬‬

‫‪ 6‬تا ‪ 8‬متر‬

‫‪ 10‬متر‬

‫بهترین محل رشد‪:‬‬

‫ارتفاعات‬

‫نهای مسطح‬ ‫زمی ‌‬

‫نها‪:‬‬ ‫ژ‌‬

‫‪ 44‬کروموزوم‬

‫‪ 22‬کروموزوم‬

‫تلفیح‪:‬‬

‫‪%1/7‬‬

‫پیوند دو جنس مختلف‬

‫وجود مس‪:‬‬

‫رضیه‬

‫بلند‬

‫تلخی کم و ترشی زیاد‬

‫تلخی زیاد‬

‫جدا سازی آب‬

‫جدا سازی خشک‬

‫ماشینی‬

‫دستی‬

‫استرکر‬

‫می الرد‬

‫دما‪:‬‬

‫فروش جهانی ایاالت متحده امریکا‬

‫‪17/8-22/2%‬‬

‫آلمان‬

‫‪9/5-11/8%‬‬

‫ژاپن‬

‫‪5/7-6/6%‬‬

‫سها پس از دروبه ‪ 2‬روش‬ ‫گیال ‌‬

‫فرانسه‬

‫‪5/3 – 7/1%‬‬

‫ایتالیا‬

‫‪4/8-6 %‬‬

‫چیدن قهوه‪:‬‬

‫تلخی و ترشی‪:‬‬ ‫یشود‬ ‫از دان ‌ههایش جدا م ‌‬ ‫برشته کردن قهوه‪:‬‬

‫‪• Coffee boosts your physical performance.‬‬ ‫‪Have a cup of black coffee about an hour before‬‬ ‫‪workout and your performance can improve by‬‬ ‫‪11-12%. Caffeine increases adrenaline levels‬‬ ‫‪in your blood. Adrenaline is your body’s “fight‬‬ ‫‪or flight” hormone which helps you to prepare‬‬ ‫‪for physical exertion.‬‬ ‫‪• Coffee may help you lose weight. Coffee‬‬ ‫‪contains magnesium and potassium, which‬‬ ‫‪helps the human body use insulin, regulating‬‬ ‫‪blood sugar levels and reducing your craving‬‬ ‫‪for sugary treats and snacks.‬‬ ‫‪• Coffee helps you burn fat. Caffeine helps‬‬ ‫‪fat cells break down body fat and use it as fuel‬‬ ‫‪for training.‬‬ ‫‪• Coffee helps you focus and stay alert.‬‬ ‫‪Moderate caffeine intake, 1-6 cups a day,‬‬ ‫‪helps you focus and improves your mental‬‬ ‫‪alertness.‬‬ ‫‪• Coffee lowers risk of death. Studies‬‬ ‫‪have shown that coffee drinker’s overall‬‬ ‫‪risk of premature death is 25% lower‬‬ ‫‪than of those who don’t drink coffee.‬‬ ‫‪• Coffee reduces risk of stroke. Reasonable‬‬ ‫‪consumption of coffee (2–4 cups a day) is‬‬ ‫‪associated with lower risk of stroke.‬‬ ‫‪• Coffee protects your body. Coffee contains‬‬ ‫‪a lot of antioxidants, that work as little warriors‬‬ ‫‪fighting and protecting against free radicals‬‬ ‫‪within your body.‬‬ ‫‪• Coffee may lower risk of Type II diabetes.‬‬ ‫‪Caffeine decreases your insulin sensitivity and‬‬ ‫‪impairs glucose tolerance, therefore reduces‬‬ ‫‪your risk of type 2 diabetes.‬‬

‫یکند که بر روی ماهیچ ‌ههای نایچه تاثیر‬ ‫‪ -1‬کافئین مانند دارویی عمل م ‌‬ ‫یگذارد و باعث افزایش عبور هوا در آن م ‌‬ ‫م‌‬ ‫یگردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کافئین بر روی گردش جریان خون در مغز اثر گذاشته و به کاهش بعضی‬ ‫نها کمک م ‌‬ ‫از میگر ‌‬ ‫یکند‪.‬‬ ‫‪ -3‬کافئین یک داروی مالیم م ‌‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کافئین یک ملین م ‌‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫نهای پانکرا ‌‬ ‫‪ -5‬کافئین باعث افزایش ترشــح هورمو ‌‬ ‫س‪ ،‬تحریک معده در‬ ‫گهای کلیه م ‌‬ ‫تولید اسید و مانع از ایجاد سن ‌‬ ‫یگردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نوشیدن قهوه جوشیده بدون آن که از صافی عبور داده شود باعث افزایش‬ ‫کلسترول خون م ‌‬ ‫یشود‪.‬‬ ‫‪ -7‬مصرف بیش از حد نیز باعث ایجاد حساسیت و اضطراب و تکان م ‌‬ ‫یگردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬در دوران حاملگی جذب کافئین ‪ 2‬برابر دفع است پس توصیه نم ‌‬ ‫یشود‪.‬‬ ‫‪ -9‬مصرف قهوه برای کودکان ممنوع م ‌‬ ‫یباشد و مصرف آن مانع رشد کودک‬ ‫م‌‬ ‫یگردد و بر روی مغز و خون اثر مخربی دارد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مصرف روزانه بیشتر از ‪ 5‬فنجان قهوه برای انسان ممنوع م ‌‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬قهوه محرک است و هضم را آسان م ‌‬ ‫یکند‪.‬‬ ‫بهای نوب ‌های را برطرف م ‌‬ ‫‪ -12‬قهوه تب بر اســت مخصوصا ت ‌‬ ‫یکند و برای‬ ‫برطرف کردن تب یونجه مفید است‪.‬‬ ‫یکند و مسموی ‌‬ ‫یدهد سر درد را بر طرف م ‌‬ ‫‪ -13‬قهوه نیروی کاذب م ‌‬ ‫تهای‬ ‫ناشی از مصرف الکل زیاد را درمان م ‌‬ ‫یکند‪.‬‬ ‫‪ -14‬قهوه برای بر طرف کردن یرقان مفید است و ادرار آور است‪.‬‬ ‫‪ -15‬در درمان سرف ‌ههایی که با بلغم همراه باشد و درمان سیاه سرفه مفید‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -16‬ضد عفونی کننده است و درد های عصبی را درمان م ‌‬ ‫یکند‪.‬‬ ‫یباشد‪ ،‬برای سوختگ ‌‬ ‫‪ -17‬ضد افســردگی م ‌‬ ‫یها مفید است و مالیدن آن به‬ ‫پوست برای شادابی توصیه م ‌‬ ‫یشود‪.‬‬ ‫شها را باز م ‌‬ ‫‪ -18‬قهوه برون ‌‬ ‫یکند برای مبتالیان به آسم مفید است‪.‬‬ ‫‪ -19‬قهوه دندان را سفید کرده و از کرم خوردگی و پوسیدگی جلوگیری م ‌‬ ‫یکند‪.‬‬ ‫‪ -20‬تاثیر بسیار زیادی بر شستشوی کبد دارد‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫‪MODERN RHINOPLASTY‬‬ ‫دکتر شاهین بهجو متخصص جراحی از تکنیک نوین در جراحی زیبایی بینی با شما سخن می‌گوید‬

‫‪Dr. Shahin Behjoo, surgical specialist, speaks with you about the modern techniques in Rhinoplasty.‬‬ ‫رینو پالستی مدرن‬

‫بینی برجســت ‌هترین عضو صورت است و عملکرد مهم‬

‫س‪ ،‬بویایی و پاکســازی هوای استنشــاقی‬ ‫آن در امــر تنف ‌‬

‫خهای بینی با ایجاد تنگی در مسیر راه هوایی بینی‬ ‫پر‌هها یا سورا ‌‬ ‫یزند‪.‬‬ ‫لطمات جبران ناپذیری به فیزیولوژی طبیعی بینی م ‌‬

‫اهمیت آن را دو چندان ســاخته اســت‪ .‬نقــش ویژه بینی‬

‫بازسازی ساختار بینی‬

‫لهای اخیــر زیبایی بینی‬ ‫توجه عام وخاص بوده طی ســا ‌‬

‫یتر‬ ‫شهای قدیم ‌‬ ‫شــاهد تحوالت مثبت بوده که آن را از رو ‌‬

‫در زیبایی و شــخصیت بخشــی به چهــره از دیرباز مورد‬ ‫(رینو پالســتی) به پدیده مهمی در ابعاد وسیع فرهنگی و‬ ‫اجتماعی تبدیل شــده اســت‪ .‬آمارهای بین المللی نشان‬

‫یدهــد که جراحی بینی پس از لیپو ساکشــن‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫م‌‬

‫طی دهــه اخیر تکنیک رینوپالســتی(جراحی بینی)‬

‫تهای‬ ‫یسازد‪ .‬در روش کالســیک برداشت قسم ‌‬ ‫متمایز م ‌‬

‫مختلف غضروفی و اســتخوانی بینی‪ ،‬گاه منجر به تضعیف‬

‫ســاختار بینی‪ ،‬اشکال در سیســتم بویایی وتنفسی شده و‬

‫لهای جراحی پالســتیک و زیبایی را به خود اختصاص‬ ‫عم ‌‬

‫یهای‬ ‫بینی پس از چند سال دچار افتادگی مجدد و دفرمیت ‌‬

‫اســت اگر چه قدمت رین ‌وپالســتی امروزی بــه چند دهه‬

‫که به مشــکالت و معضالت فوق فائق آمد‪ .‬روش مرســوم‬

‫ارزشمندی در تکنیک و کارایی این عمل جراحی شده است‪.‬‬

‫روش ضمن رعایت بهداشت و جلوگیری از صدمات جبران‬

‫داده و شــمار آن در کشور ما نیز افزایش چشمگیری داشته‬

‫تهای جدید منجر به تحوالت‬ ‫یگردد اما پیشــرف ‌‬ ‫قبل باز م ‌‬

‫زیبایی‪ :‬تجزیه یا ترکیب؟‬

‫اولین گام در طراحی یک بینی زیبا تجزیه ابعاد هندسی‬

‫یشد‪ .‬رینوپالســتی مدرن راه حلی بود‬ ‫برگشــت ناپذیر م ‌‬ ‫تقویت ســاختار بینی (‪ )Augmentation‬است‪ .‬دراین‬ ‫شهای ضعیف‬ ‫ناپذیر به استخوان‪ ،‬غضروف و بافت بینی‪ ،‬بخ ‌‬

‫بینی بازســازی و تقویت شده و از انسجام بیشتری در طی‬

‫یشــود ‪ .‬در حال حاضر از این روش هم در‬ ‫زمان برخوردار م ‌‬

‫شــامل طول عرض و ارتفاع بینی اســت بــه عبارت دیگر‬

‫لهای جراحی ترمیمی‬ ‫لهای جراحــی اولیه‪ ،‬هم در عم ‌‬ ‫عم ‌‬

‫یهای آناتومیک بینی نظیر وضعیت تیغه‬ ‫مرحلــه بعد ویژگ ‌‬

‫یشود‬ ‫برخی از اشــکاالت که با این روش اصالح م ‌‬

‫تناسبات موجود بین ابعاد بینی از روابط هندسی استاندارد‬

‫یگنجد‪ .‬در‬ ‫یکند که در مجال این گفتار کوتاه نم ‌‬ ‫تبعیت م ‌‬

‫یشود‪.‬‬ ‫مجدد (‪ )secondary‬استفاده م ‌‬

‫میانی (سپترم) قوز یا گودی ناحیه پشت بینی (‪)Dorsum‬‬

‫عبارت اند از ‪:‬‬

‫یگیرد‪ .‬اگر چه فرم ظاهری بینی به تنهایی مهم است اما‬ ‫م‌‬

‫زین اسبی یا ‪.)saddle nose‬‬

‫نوک بینی(‪ )Tip‬و شکل پر‌هها (‪ )Ala‬و‪ ...‬مورد ارزیابی قرار‬

‫یهای بیش از حد روی بینی (بینی‬ ‫‪-1‬گودی یا فرورفتگ ‌‬

‫طراحی نهایی بر اســاس تناسب بینی با سایر اجزای چهره‬

‫‪-2‬ضعیــف بــودن ســاختار غضروفی نــوک بینی و‬

‫یشود‪.‬‬ ‫انجام م ‌‬

‫‪-3‬انسدادراههواییبهدلیلتنگییابستهبودندریچهداخل‬

‫(ترکیب یا کمپوزیسیون به ویژه فرم چش ‌م‪ ،‬گون ‌هها و چان ‌ه)‬

‫تنفس مقدم بر زیبایی‬

‫اگرچه اصالح آناتومی بینی برای دستیابی به فرم زیباتر‬

‫حائز اهمیت است اما هدف مهم تر از جراحی بینی حفظ و‬ ‫بهبود فیزیولوژی (عملکرد) بینی در امر تنفس است‪.‬‬

‫اقداماتــی مانند کوچک کردن بیش از حد حجم بینی‬

‫خهای بینی بــا ایجاد تنگی در‬ ‫جمع کردن پر‌هها یا ســورا ‌‬

‫مسیر راه هوایی بینی لطمات جبران ناپذیری به فیزیولوژی‬

‫یزند که اصالح آنها دشــوار و گاه ناممکن‬ ‫طبیعــی بینی م ‌‬ ‫یشود و موجب‬ ‫اســت‪ .‬انحراف تیغه بینی مشکل مشاهده م ‌‬

‫تهای‬ ‫اشــکال در تنفس از بینی‪ ،‬خروپف و ابتال به سینوزی ‌‬

‫برجستگی ناکافی (‪)projection‬‬

‫‪-4‬پایین افتادگی و عدم تقارن ساختمان بینی‬

‫‪-5‬نقایص (‪ )defect‬وسوراخ شدن تیغه بینی‬ ‫فایند بازسازی معموالً با استفاده از غضروف خود بیمار‬

‫(اتولوگ) انجام می شود امکان استفاده از غضروف سایر نقاط‬

‫فرمدهی‬ ‫یا پروتزهای سیلیکونی در موارد نادر نیز وجود دارد‪‌‌ .‬‬ ‫غضروف در ابعاد و اشــکال متنوع امکان پذیر بوده و متریال‬

‫یرود‪.‬‬ ‫اصلی در این تکنیک به شمار م ‌‬ ‫رویکرد جراحی‬

‫در روش جراحی بسته یا "‪"Endonasal closed‬‬

‫نیازی به انجام دادن برش روی پوست بینی نبوده و از طریق‬

‫کهای داخل‬ ‫یشود‪ .‬هیپرتروفی یا حجم شدن شاخ ‌‬ ‫مکرر م ‌‬

‫باز کردن مخاط داخلی به اصالح ناهنجاری مورد نظر اقدام‬

‫اســت از علل مهم تنگی و گرفتگی بینی اســت‪ .‬بنابراین‬

‫و در نتیجه تورم کمتر اســت‪ .‬در بسیاری از موارد جراحی‬

‫بینی که گاه با زمینه آلرژی وحساســیت تنفســی مرتبط‬ ‫لهــای جراحی بینــی باید ابتدا به رفع مشــکالت‬ ‫در عم ‌‬

‫ســاختاری وآناتومیک راه هوایی پرداخت و سپس ساختار‬

‫ظاهری یک بینی زیبا را بر پایه فیزیولوژی ســالم بنا کرد‪.‬‬ ‫اقداماتی مانند کوچک کردن حجم بینی‪ ،‬جمع کردن‬

‫یشود‪ .‬مزیت این روش نبود اسکار یا آثار جراحی روی بینی‬ ‫م‌‬

‫بینی مســتلزم روش باز (‪ )open‬اســت که از طریق برش‬ ‫خهای بینی (کلوما)‬ ‫کوچکی زیر ناحیه ستون بینی ســورا ‌‬

‫یشــود‪ .‬روش بــاز به ویژه در مــواردی که نیازمند‬ ‫انجام م ‌‬

‫فهای نوک بینی یــا ترمیم عوارض عمل‬ ‫بازســازی غضرو ‌‬

‫جراحی قبلی است بیشتر به کار م ‌‬ ‫یرود‪ .‬عمل جراحی بینی‬ ‫یحســی موضعی یا عمومی و به صورت سرپایی‬ ‫معموالً با ب ‌‬ ‫یشود و با رعایت نکات اصولی فوق‪ ،‬عملی مطمئن و‬ ‫انجام م ‌‬ ‫یرود‪.‬‬ ‫کم عارضه به شمار م ‌‬

‫‪Modern Rhinoplasty‬‬ ‫‪The nose is the most‬‬ ‫‪prominent part of the face. It‬‬ ‫‪is the main organ of smell and‬‬ ‫‪plays an important role in the‬‬ ‫‪respiratory system and cleaning‬‬ ‫‪the air of foreign particles.‬‬ ‫‪Furthermore, it has long been‬‬ ‫‪considered as a measure of facial‬‬ ‫‪beauty and personality. In recent‬‬ ‫‪years, Rhinoplasty has become a‬‬ ‫‪cultural and social phenomenon.‬‬ ‫‪International statistics show that‬‬ ‫‪after Liposuction, the second‬‬ ‫‪position among the cosmetic‬‬ ‫‪and plastic surgeries has been‬‬ ‫‪allocated to the Rhinoplasty. Also‬‬ ‫‪the number of this type of surgery‬‬ ‫‪has increased significantly in our‬‬ ‫‪country. Although the history‬‬ ‫‪of Rhinoplasty dates back to‬‬ ‫‪several decades ago, but the new‬‬ ‫‪developments lead to valuable‬‬ ‫‪evolutions in technique and‬‬ ‫‪performance of this surgery.‬‬ ‫‪Some drawbacks which are‬‬ ‫‪modified with this method:‬‬ ‫‪1- Dimples or depressions on‬‬ ‫)‪the nose (saddle nose‬‬ ‫‪2- The weak cartilaginous‬‬ ‫‪structure of nasal tip and‬‬ ‫‪inadequate prominence‬‬ ‫)‪(projection‬‬ ‫‪3- Obstructed airways caused‬‬ ‫‪by pinched or blocked internal‬‬ ‫‪valve‬‬ ‫‪4- Collapses and asymmetry of‬‬ ‫‪the nose structure‬‬ ‫‪5- Defects and perforation of‬‬ ‫‪nasal septum‬‬


‫کیوسک خودرو‬

‫‪AUTO KIOSK‬‬

‫‪LARGER, YET LIGHTER.‬‬ ‫‪PRETTIER, YET RUFTY-TUFTY‬‬

‫‪MEET THE‬‬ ‫‪NEW DISCO‬‬

‫سریعتر شد ‌هاند‪ ،‬سقف پل ‌های مانند آن‪ ،‬دست نخورده باقی مانده و در اطراف گلگیر نیز ضرب ‌هگیر‬

‫(زه گلگیر) نصب شــده است‪ .‬در قسمت انتهایی ماشین نیز چرا ‌غهای ال ای دی بصورت افقی‬

‫قرار گرفته اند‪ .‬ظاهر ماشین خیلی دینامیکتر شده اما در عین حال فضای بارگذاری آن افزایش‬

‫یشود) نیز با بهین ‌هسازی هوای اطراف‬ ‫یافته است‪ .‬اسپویلر انتهایی (بالی بروی در عقب نصب م ‌‬

‫یکند و همچنین از کثیف شدن بیش از حد عقب ماشین‬ ‫به آیرودینامیک شدن خودرو کمک م ‌‬ ‫ینماید‪ .‬بعالوه یک قسمت تاشو با قابلیت تحمل ‪ 300‬کیلوگرم نیز در عقب ماشین‬ ‫جلوگیری م ‌‬ ‫یتواند به عنوان صندلی ماهیگیری یا شکار استفاده شود‪ .‬این خودرو ظرفیت‬ ‫اضافه شــده که م ‌‬

‫بکسل کردن ‪ 3500‬کیلوگرم بار را دارد که در نوع خود بینظیر است‪ .‬ضریب درگ در دیسکاوری‬ ‫لهای پیشین این نوع خودرو‬ ‫یباشد که بهبود چشمگیری در مقایسه با مد ‌‬ ‫جدید معادل ‪ 0.33‬م ‌‬

‫داشــته است‪ .‬این ضریب در محاســبه نیروی وارد بر جسم در حال حرکت در سیاالت استفاده‬

‫یهای این‬ ‫یشود این نیرو به حداقل برسد‪ .‬از دیگر ویژگ ‌‬ ‫یشــود و در طراحی همواره تالش م ‌‬ ‫م‌‬

‫لهای ‪ SE، HSE‬و ‪ HSE‬الکچری قرار داده شده‪ ،‬لول ‌ههای نوری است که‬ ‫خودرو که در مد ‌‬ ‫یهای جلوی ماشین حداقل‬ ‫رنگش از سفید تا زرد کهربایی قابل تغییر است‪ .‬در واقع‪ ،‬ال ای د ‌‬

‫پنج حالت روشنایی متفاوت دارند‪.‬‬

‫یشــود‪ ،‬دلیل خوبی دارد و آن هم‬ ‫اگر ســنگینی ملموسی در گلگیرهای عقب مشاهده م ‌‬

‫یکند که مفیدترین‬ ‫یباشد‪ .‬دیسکاوری جدید بطور جسوران ‌های ادعا م ‌‬ ‫یهای مدرن م ‌‬ ‫وجود صندل ‌‬ ‫یرسد با این حال اتاق داخلی برای هفت‬ ‫خودروی جهان است‪ .‬طول آن به زحمت به پنج متر م ‌‬

‫یهای عقب به سیستم ایزوفیکس (استانداردی جهانی برای‬ ‫فرد بزرگسال جا دارد‪ ،‬بیشتر صندل ‌‬

‫یهای‬ ‫یباشند و در هر سه ردیف ‪ ،‬صندل ‌‬ ‫نقاط اتصال صندلی کودک به صندلی خودرو) مجهز م ‌‬

‫‪fashion creator, Chanel extended her‬‬ ‫‪influence beyond couture clothing,‬‬ ‫‪realising her design aesthetic in‬‬ ‫‪jewellery, handbags, and fragrance.‬‬ ‫‪Her signature scent, Chanel No. 5,‬‬ ‫‪has become an iconic product. She‬‬ ‫‪is the only fashion designer listed on‬‬ ‫‪TIME magazine’s list of the 100 most‬‬ ‫‪influential people of the 20th century.‬‬ ‫‪Chanel was known for her lifelong‬‬ ‫‪determination, ambition, and energy‬‬ ‫‪which she applied to her professional‬‬ ‫‪and social life. She achieved both‬‬ ‫‪financial success as a businesswoman‬‬ ‫‪and catapulted to social prominence‬‬ ‫‪in French high society, thanks to‬‬ ‫‪the connections she made through‬‬ ‫‪her work. These included many‬‬ ‫‪artists and craftspeople to whom‬‬ ‫‪she became a patron. Her social‬‬ ‫‪connections appeared to encourage a‬‬ ‫‪highly conservative personal outlook.‬‬

‫کلید‪:‬‬

‫با دیسکاوری جدید‬ ‫آشنا شوید‬

‫یتوانند از طریق یک کلید‬ ‫صاحبان دیســکاوری جدید م ‌‬

‫قابل پوشیدن (دستبندی) به ماشین خود دسترسی داشته‬

‫باشند‪ .‬این نوع کلید تا عمق ‪ 30‬متری آب و از دمای منفی‬

‫پنجاه درجه سانتی گراد تا مثبت ‪ 125‬درجه مقاوم م ‌‬ ‫یباشد‪.‬‬

‫نتر‬ ‫بزرگتر و زیباتر و در عین حال سبکتر و خش ‌‬

‫مدل جدید لندرور دیســکاوری مدعی اســت که لقب‬ ‫یباشد‬ ‫سودمندترین ماشــین جهان متعلق به خودش م ‌‬

‫وزن‪:‬‬

‫جگــوار لندرور جلودار اســتفاده از آلومینیــوم در جهان‬

‫یباشــد ‪ .‬در مقایســه با دیســکاوری قبلی‪ ،‬مدل جدید‬ ‫م‌‬

‫‪ 480‬کیلوگــرم ســبک تر اســت چراکه هشــتاد و پنج‬

‫‪The new Discovery stakes a bold claim‬‬ ‫‪as the most useful car in the world‬‬ ‫بناپذیر چراکه‬ ‫یباشد و این امری است اجتنا ‌‬ ‫طراحی لندرورهای با کیفیت باال در حال گسترش م ‌‬ ‫لهای آینده وارد بازار خواهند شد‪ ،‬ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫باید در مقابل موجی از تولیدات جدید که طی سا ‌‬ ‫یکند‪.‬‬ ‫ماکنون در ســه سیلوی مجزا زندگی م ‌‬ ‫رنجرور‪ ،‬لندرور و دیفندر‪ :‬نامی تجاری اســت که ه ‌‬ ‫نهای صنعت خودرو تبدیل‬ ‫برندی که توسط شرکت بریتیش لیالند و در مدتی کوتاه به یکی از بهتری ‌‬ ‫شد‪ .‬همین اشتهای سیری ناپذیر باعث کمک به پیشرفت اس یو وی ها شد‪ .‬اس یو وی به نوعی از‬ ‫یشود که برای کاربرد بیابانی و پیمودن مسیرهای ناهموار طراحی شده‌اند‪ .‬البته در‬ ‫خودروها گفته م ‌‬ ‫پیشرفت این نوع از خودروها‪ ،‬فلسف ‌هی طراحی دقیق نقش اصلی را بازی کرده است‪ .‬جری مک گاورن‬ ‫مسئول ارشد طراحی شرکت لندرور که یک اتاقک نی ‌مطبقه را به عنوان دفتر کارش در نظر گرفته‪،‬‬ ‫یهای ما و تولیداتمان‬ ‫از بصیرت استراتژیک روشنی برخوردار است‪ .‬به گفت ‌هی او‪ :‬طراحی‪ ،‬بین مشتر ‌‬ ‫یکند‪ .‬ما براستی معتقدیم که دیسکاوری جدید یک حرکت طراحی رادیکال یا‬ ‫ارتباطی عاطفی ایجاد م ‌‬ ‫یآید که همین ویژگی آنرا به خیل عظیمی از‬ ‫به بیان دیگر تحولی عظیم در طراحی خودرو به حساب م ‌‬ ‫مشتریان جدید معرفی خواهد نمود‪ .‬مدل جدید این خودرو با نام دیسکو ‪ 5‬همچنان چارچوب قدیمی‬ ‫نهای شیشه جلو‬ ‫یکنید شاهکار طراحی مدرن است‪ .‬برف پاک ‌‬ ‫آنرا حفظ کرده ولی آنچه مشــاهده م ‌‬

‫درصد از بدنه این خودرو از آلومینویم ســاخته شده است‪.‬‬

‫‪T‬‬

‫‪he complementary accessories‬‬ ‫‪were two-tone pump shoes and‬‬ ‫‪jewellry, usually a necklace‬‬ ‫‪of pearls, and a leather‬‬ ‫”‪handbag. Gabrielle Bonheur “Coco‬‬ ‫‪Chanel (19 August 1883 – 10 January‬‬ ‫‪1971) was a French fashion designer‬‬ ‫‪and businesswoman. She was the‬‬ ‫‪founder and namesake of the Chanel‬‬ ‫‪brand. Along with Paul Poiret, Chanel‬‬ ‫‪was credited in the post-World War‬‬ ‫‪I era with liberating women from the‬‬ ‫”‪constraints of the “corseted silhouette‬‬ ‫‪and popularizing a sporty, casual chic as‬‬ ‫‪the feminine standard of style. A prolific‬‬

‫‪85‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک خودرو‬

‫‪AUTO KIOSK‬‬

‫یهای عقب دیسکاوری‬ ‫دارای سیستم گر ‌مکننده نصب شد ‌هاست‪ .‬دیگر دورانی که تا کردن صندل ‌‬ ‫شکنجهی ذهنی محسوب میشد به سر آمده است و ه ‌ماکنون‬ ‫‌‌‬ ‫و نشستن در داخل ماشین‪ ،‬یک‬ ‫شرکت لندرور پیشگام استفاده از تکنولوژی صندلی تاشو هوشمند در خودروهای جدید خود‬ ‫یها از طریق صفحه لمسی خودرو‪ ،‬کلیدهای تعبیه شده در محل مخصوص‬ ‫شد ‌هاست‪ .‬این صندل ‌‬ ‫یشوند‪ .‬حسگرهایی نیز ممکن است در‬ ‫چمدان و همچنین اپلیکیشن گوشی هوشمند‪ ،‬کنترل م ‌‬ ‫یها اضافه شوند تا در صورت حضور کودک در داخل ماشین‪ ،‬از تا شدن صندلی‬ ‫آینده به صندل ‌‬ ‫یها به اندازه‬ ‫و در نتیجه آســیب دیدن فرزندتان جلوگیری کند‪ .‬با تا کردن ردیف سوم صندل ‌‬ ‫سشویی کافی است‪ .‬در مجموع‬ ‫یشود که برای جا دادن یک ماشین لبا ‌‬ ‫‪ 1137‬لیتر فضا باز م ‌‬ ‫‪ 172‬لیتر فضا نیز در بین شیارهای در‪ ،‬جعبه داشبورد و ناحیه کف ماشین برای ذخیره سازی‬ ‫وسایل وجود دارد‪ .‬به این فضا باید اتاقک کنسول مرکزی را نیز اضافه نمود که برای جا دادن‬ ‫یباشد‪ .‬همچنین با تا کردن پنل کنترل هوای‬ ‫چهار آیپد یا دو بطری آب دو لیتری مناسب م ‌‬ ‫یشود که در آن چهار سوکت برق ‪ 12‬ولت و‬ ‫ماشین به سمت پایین‪ ،‬یک فضای مخفی آشکار م ‌‬ ‫یفای ‪ 4G‬وجود‬ ‫نه خروجی یو اس بی‪ ،‬تعبیه شده است‪ .‬بعالوه در داخل این ماشین مودم وا ‌‬ ‫یکند‪.‬‬ ‫دارد که بیش از هشت دستگاه را پشتیبانی م ‌‬ ‫در جلوی راننده و مسافرین نیز سیستم پیشرفت ‌هی چند رسان ‌های شامل صفحه لمسی ‪10‬‬ ‫اینچی با نمای دوگانه نصب شــده است‪ .‬به احتمال زیاد دیسکاوری جدید حساب اینستاگرام‬ ‫مختص خودش را خواهد داشت‪ .‬داخل این خودرو شاید به زیبایی ولوو ‪ XC90‬نباشد اما در‬ ‫یتواند برود که بیشتر‬ ‫نهایی م ‌‬ ‫آن احساس امنیت بیشتری دارید‪ .‬همچنین دیسکاوری ‪ 5‬به مکا ‌‬ ‫یتواند حرکت کند‪.‬‬ ‫یمتر م ‌‬ ‫یتوانند‪ .‬برای مثال در آب با عمق ‪ 900‬میل ‌‬ ‫نها به آسانی نم ‌‬ ‫ماشی ‌‬

‫یها‬ ‫صندل ‌‬

‫یهــای ردیــف دوم‬ ‫صندل ‌‬

‫ارتفاع‪:‬‬

‫بیشــترین فاصله‌ی کــف خودرو‬

‫تیــم لنــدرور پیــش از آزمایش‬

‫به میزان ‪ ۲۸۳‬میلی متر اســت‪.‬‬

‫بصــورت مجازی تســت کردند‪.‬‬

‫و ســوم از طریق صفحه لمســی‬

‫از ســطح زمین در مــدل جدید‬

‫خــودرو و اپلیکیشــن گوشــی‬

‫توانایــی حرکــت در آب ایــن‬

‫همچنین هر سه ردیف مجهز به‬

‫به ‪ ۹۰۰‬میلی متر رســیده است‪.‬‬

‫جلوی خــودرو‪ ،‬کلیدهای داخل‬

‫هوشــمند قابل تنظیم هســتند‪.‬‬

‫سیســتم گرم کننده م ‌‬ ‫یباشــند‪.‬‬

‫آزمایش‪:‬‬

‫خودرو بــا ‪ ۲۰۰‬میل متر افزایش‪،‬‬

‫کردن نمونه اولیــه‪ ،‬همه چیز را‬

‫بعالوه ‪ 35000‬تســت واقعی در‬ ‫اماکن غیرقابل ســکونت و دشوار‬

‫بــروی این ماشــین انجام شــد‪.‬‬

‫‪Rumors arose about Chanel’s activities‬‬ ‫‪in the course of the German occupation‬‬ ‫‪of France during World War II,and she‬‬ ‫‪was criticised for being too comfortable‬‬ ‫‪with the Germans but never thoroughly‬‬ ‫‪investigated. One of Chanel’s lovers‬‬ ‫‪was a German military officer, Hans‬‬ ‫‪Gunther von Dinklage. After the war‬‬ ‫‪ended, Chanel was interrogated by her‬‬ ‫‪relationship with von Dincklage, but‬‬ ‫‪she was not charged as a collaborator.‬‬ ‫‪After several years in Switzerland after‬‬ ‫‪the war, she returned to Paris and‬‬ ‫‪revived her fashion house. In 2011,‬‬ ‫‪Hal Vaughan published a book on‬‬ ‫‪Chanel based on newly declassified‬‬ ‫‪documents of that era, revealing that‬‬ ‫‪she had collaborated with Germans in‬‬ ‫‪intelligence activities. One plan in late‬‬ ‫‪1943 was for her to carry an SS separate‬‬ ‫‪peace overture to British Prime Minister‬‬ ‫‪Winston Churchill to end the war.‬‬

‫یکند که حتی رانندگان ناشی‬ ‫(‪ )2 Terrain Response‬تضمین م ‌‬ ‫نیز بتوانند از عهد ‌هی مســیرهای ناهمواری که نیــاز به مهارت دارد بربیایند‪.‬‬ ‫این تکنولوژی ترکیبی از سیســت ‌مهای آشکارســاز مســیر‪ ،‬کنترل سوخت‪،‬‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫یهای سیستم هدایت اتومبیل و سیستم کششی م ‌‬ ‫نقش ‌هخوان‪ ،‬ورود ‌‬ ‫تمام سیســت ‌مهای کنترلی از این نوع‪ ،‬سرعت ماشین را در حدود ‪ 19‬مایل بر‬ ‫یکنند که راننده را در شرایط نزدیک به سرعت کنترل خودکار‬ ‫ساعت تنظیم م ‌‬ ‫یدهد ‪ .‬در این وضعیت سیســتم هدایت الکتریکی خودرو‬ ‫حالت آفرود قرار م ‌‬ ‫یتواند ســطوح مختلف را بخواند و در نتیجه احساسی را که از طریق لمس‬ ‫م‌‬ ‫یشود تغییر دهد‪ .‬در کنار شرایطی که پیش‬ ‫فرمان اتومبیل به راننده منتقل م ‌‬ ‫از این اشــاره کردیم (حالت آفرود)‪ ،‬دیســکاوری جدید باید در جاد ‌هها نیز از‬ ‫یکننده برخوردار باشد‪ .‬هشتاد و پنج درصد بدن ‌هی این‬ ‫هدایتی استاندارد و راض ‌‬ ‫ماشین از آلومینیوم ساخت ‌هشده که عالوه بر کاهش ‪ 480‬کیلوگرمی از وزن پایه‬ ‫یباشــد)‪ ،‬سبب بهبود پایداری کیفی‬ ‫خودرو (وزن بدون بار ‪ 2100‬کیلوگرم م ‌‬ ‫این خودرو نیز گردیده اســت‪ .‬سرتاســر بدنه بصورت پرس یک ال (‪single‬‬

‫یهای آن‬ ‫یباشد که ضمن بهبود استحکام بدنه از پیچیدگ ‌‬ ‫‪ )pressing‬م ‌‬ ‫کاسته است‪ .‬از این روش برای قطعه کف ماشین نیز استفاده شده است‪ .‬بعالوه‬ ‫یهای عقب و جلو از فوالد سبک ساخته شد ‌هاند‪ .‬این خودرو‬ ‫قاب کمکی شاس ‌‬ ‫یباشد‪.‬‬ ‫بطور استاندارد مجهز به سیستم تعلیق بادی نیز م ‌‬ ‫از موتورهای جگوار‪-‬لندرور مدل اینجینیوم توربو‪-‬دوقلوی چهار سیلندر‬ ‫یشود‪ .‬به گفت ‌هی‬ ‫با قدرت ‪ 239‬اســب بخار در دیســکاوری جدید استفاده م ‌‬ ‫سازندگان این نوع موتور تنها ‪ 171‬گرم دی اکسید کربن در هر کیلومتر تولید‬ ‫یکند‪ .‬همچنین موتور دیزلی شش سیلندر با قدرت ‪ 256‬اسب بخار و موتور‬ ‫م‌‬ ‫قدرتمند بنزینی ‪ 338‬اســب بخار نیز برای این ماشــین در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬تمامی مدل‌های دیسکاوری جدید بطور استاندارد به جعبه دنده‌ی هشت‬ ‫یباشند‪.‬‬ ‫سرعته‌ی خودکار ساخت ‪ ZF‬مجهز م ‌‬ ‫قیمت پایه این خودرو از ‪ 43495‬یورو در دیســکاوری کالس ‪ S‬شروع‬ ‫یشود و احتماال در مدل های پیشرفته تر از ‪ 65000‬یورو تجاوز کند‪ .‬طبیعی‬ ‫م‌‬ ‫است که برای تست این خودرو تا حراج بهاره سال آینده منتظر بمانیم‪.‬‬

‫ابعاد‪:‬‬

‫این ماشــین ‪ 4970‬میلی متر طول‪ 2220 ،‬میلی متر‬

‫عــرض و ‪ 1846‬میلی متر ارتفــاع دارد‪ .‬طول آن ‪141‬‬ ‫میلی متر درازتر از نمونه قدیمی است اما در عین حال‬

‫باریک تر و پایین تر اســت ‪ .‬در این ماشین فاصله بین‬

‫دو محــور چرخ ‪ 38‬درازتر از قبل اســت که به افزایش‬

‫فضای کابین کمک میکند‪ .‬ساختار سیستم تعلیق عقب‬

‫خودرو نیز نوســانات مزاحم بدنــه را کاهش می دهد‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫‪86‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک جواهر‬

JEWEL KIOSK

‫) ایتالیا یک شــرکت جواهرات و ســاعت‬Buccellati( ‫هولدینگ باکســاتی‬ ‫تهای ماریو باکسالتی و جیان ماریا باکسالتی که از قبل‬ ‌ ‫اســت که از ادغام شــرک‬ .‫یباشد‬ ‌ ‫وجود داشتند شــکل گرفت که مطابق دو اسم پدر و پسر استاد زرگری م‬ ‫ شــروع کرد و بعد از تاســیس‬1919 ‫ماریو باکســاتی فعالیت خود را در ســال‬ ‫ توسعه کسب و کار در خارج از کشور را با باز کردن‬،‫ فلورانس‬،‫ رم‬،‫فروشگا ‌ههای میالن‬ ‫ و دیگری در خیابان‬1954 ‫یک فروشگاه جدید در خیابان پنجم نیویورک در سال‬ ‫ ماریو مجموع ‌های‬1949 ‫ در سال‬.‫ آغاز کرد‬1958 ‫وورث پالم بیچ فلوریدا در ســال‬ ‫با پاپ پیوس دوازدهم برای شاهزاده مارگارت به مناسبت رویداد فوق العاد ‌های پس‬ ‫ این کار با شکوه‬،‫از ص ‌دها سال از اولین سفر سلطنتی بریتانیا به واتیکان ارائه داد‬ ‫ پس از‬1965 ‫ در سال‬.‫یتوان در موزه هنر کیان چیانو توســکانی تحسین کرد‬ ‌ ‫را م‬ ‫ برند‬1971 ‫ در سال‬.‫یشد‬ ‌ ‫مرگ ماریو مدیریت توسط چهار پسر از پنج پسر اداره م‬ ‫ توسط یکی از پسرهای ماریو راه اندازی شد که‬Gianmaria Buccellati ‫جدید‬ ‫ با بستگان خود بر سر‬2011 ‫بیزینسی جدا از برادرهای خود را شروع کرد و در سال‬ .‫ ایتالیا شکل گرفت‬Buccellati ‫ به توافق رسید و شرکت‬Buccellati ‫برند‬ ،‫ لندن‬،‫ پاریس‬Vendome ‫ تا به حال فروشــگا ‌ههایی در محــل‬Gianmaria ‫ بورلی هیل در‬،‫ البــا‬،‫ کاپری‬،‫ میالن‬،‫گکنــگ‬ ‌ ‫ هن‬،‫ ناگویا‬،‫ اوزاکا‬،‫ توکیــو‬،‫مســکو‬ ‫ بابت کارهای‬Gianmaria .‫آســپن و ســیدنی را ‌هاندازی کرده است‬، ‫رودئو درایو‬ ‫ در ســال‬. ‫خود چندین جایزه به عنوان زرگر و کارآفرین به دســت آورده اســت‬ ‫ پس از انجمن تجارت از برندهای خانوادگی این شــرکت متعهد به کشف‬2011 ‫ اکثریت‬Clessidra ‫ صندوق سرمای ‌هگذاری‬2013 ‫ در ســال‬.‫بازارهای جدید شد‬ ‫سرمایه شــرکت را برای توسعه بیشتر کســب و کار از طریق فروشگا ‌هها فقط به‬ Buccellati ،2014 ‫ در فوریــه‬.‫ صرف کرد‬Buccellati ‫نشــان دادن برند‬ ‫برند جدید خو را با مجموعه لباس عــروس و جواهرات با تکنولوژی باال را ‌هاندازی‬ .‫تترین قاب گوشــی موبایــل رونمایی کرد‬ ‌ ‫ از گران قیم‬2015 ‫کــرد و در آوریل‬ ‫ یکی از فروشــگا ‌ههای مهم یــا به عبارتی گل‬Buccellati ،2015 ‫در ســال‬ ‫سرســبد خود را در شــهر نیویورک در خیابان مدیسون باز کرد که در جشن این‬ ‫فروشــگاه از یکی از مجموع ‌ههای ویژه که از آثار هنری امپرسیونیســتی و پست‬ Andrea ‫ این مجموعه توسط‬.‫امپرسیونیســت الهام گرفته شده بود رونمایی شد‬ ،‫ طراحی شــده اســت‬Lucrezia Buccellati ‫ و دختر او‬Buccellati .‫ اولین زن و جوانترین طراح اســت که به این برند پیوســته اســت‬Lucrezia

‫عاطفه موالیی‬

B

uccellati Holding Italia is an Italian jewellery and watches company formed by the merger of previous companies with existing brands Mario Buccellati and Gianmaria Buccellati, who corresponded to the names and surname of two master goldsmiths: father and son. In 1919 Mario Buccellati opened his activity and, after the establishment of stores in Milan, Rome, Florence, began the development of overseas business by opening a new store on the Fifth Avenue of New York in 1954 and another in Worth Avenue of Palm Beach, Florida in 1958. In 1949 Mario Buccellati was commissioned an icon by Pope Pius XII for Princess Margaret to mark the extraordinary event of the first visit of a British Royal to the Vatican City after hundreds of years. This magnificent work of art can be admired at the Chianciano Art Museum in Tuscany, In 1965, after the death of Mario, the management was conducted by four of the five sons. In 1971 was launched the new brand Gianmaria Buccellati by one of the Mario’s sons, who started separated business from others brothers, and in 2011 came to an agreement with his relatives for the brand Buccellati then Buccellati Holding Italia reshaping the company. Gianmaria had set up shops in Paris on Place Vendome, London, Moscow, Tokyo, Osaka, Nagoya, Hong Kong, Milan via Monte Napoleone, Costa Smeralda, Capri, Elba, Beverly Hills in Rodeo Drive, Aspen and Sydney; Gianmaria has been given several awards for his work as a goldsmith and entrepreneur. In 2011, after the trade association of the brands family, the company undertook new exploration of markets. In 2013, the investment fund Clessidra took over the majority of the company’s capital to further expand the business through owned shops showing only the label Buccellati. In February 2014, Buccellati launched a rebranding effort with new bridal collection and ‘high-tech’ jewels, in April 2014 Buccellati unveils world’s most expensive iPhone case. In 2015, Buccellati opened its flagship store in New York City in Madison Avenue. During the celebration, the brand also launched its special Art Collection where five one-of-a-kind pieces were created inspired by Impressionist and Post-Impressionist artworks. The collection is designed by Andrea Buccellati, and his daughter Lucrezia Buccellati, who is the first female and youngest designer to join the brand.

89

88 JANUARY 2017

KIOSK_MAGAZINE

WWW.KIOSKMAGAZINE.NET


‫کیوسک هنر‬

‫بهشاد حجاران‬

‫‪ART KIOSK‬‬

‫تب وتاب جشنواره‬

‫شمارش معکوس برای رسیدن به زمان برگزاری سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر آغاز شده است‪ .‬اکنون اسامی فیل ‌مهای راه یافته به جشنواره‬ ‫معرفی شد ‌هاند‪ .‬دو نکته در جشنواره امسال اهمیت ویژ ‌های دارد که در عین حال به یک دیگر مرتبطند‪ :‬اول تعداد باالی متقاضیان حضور در جشنواره و‬ ‫شهای رقابتی و چگونگی اهدا جوایز‪.‬‬ ‫مهای جشنواره از بین آنها و مسئله بعد در مورد ساختار کلی جشنواره فجر شامل تغییرات در بخ ‌‬ ‫نوع انتخاب فیل ‌‬ ‫یشد‪ .‬بدین معنی که در بین آنها‪ ،‬فیل ‌مهایی‬ ‫مهایی که امسال فرم حضور در جشنواره سی و پنجم را پر کردند آثار تولید شده در بازه زمانی حدودا یکساله دیده م ‌‬ ‫در لیست فیل ‌‬ ‫یخورد‪ .‬بیش از ‪ 90‬فیلم به دفتر جشنواره ارائه شد که کار را برای هیئت‬ ‫ساخته شده از تاریخ اواخر پاییز و اوایل زمستان سال ‪ 94‬تا همین تاریخ در سال ‪ 95‬به چشم م ‌‬ ‫لهای گذشته کرده بود‪ .‬در ادامه در مورد نحوه انتخاب فیل ‌مها صحبت خواهد شد‪ .‬درباره ساختار جشنواره فیلم فجر‪ ،‬قبل از هر چیز باید متد‬ ‫تتر از سا ‌‬ ‫انتخاب سخ ‌‬ ‫یشان‬ ‫مهای مستند که برخ ‌‬ ‫مهای کوتاه و فیل ‌‬ ‫جشنوار ‌ههای خوب جهانی را بررسی کنیم‪ .‬اکثر غریب به اتفاق جشنوار ‌ههای فیلم بزرگ و بین المللی در دنیا‪ ،‬به جز بخش فیل ‌‬ ‫مهای بلند داستانی هستند‪ .‬اصل ‌‬ ‫یدهند‪ ،‬شامل چند بخش رقابتی برای فیل ‌‬ ‫قسمتی به آنها اختصاص م ‌‬ ‫یترین قسمت در یک جشنواره که به عنوان "بخش مسابقه" شناخته‬ ‫یگیرند که هم‬ ‫یگیرد‪ .‬در کنار بخش اصلی‪ ،‬جشنوار ‌هها چند قسمت جانبی دیگر در نظر م ‌‬ ‫مترین رقابت در این بخش شکل م ‌‬ ‫یشود از حساسیت ویژ ‌های برخوردار است و مه ‌‬ ‫م‌‬ ‫نتر در سراسر دنیا فراهم باشد که موقعیت حضور و دیده شدن آثارشان را در یک جشنواره‬ ‫ستر و جوا ‌‬ ‫گتر شود و نیز مجالی برای فیلمسازان تازه نف ‌‬ ‫اعتبار بخش مسابقه پررن ‌‬ ‫تهای‬ ‫بین المللی پیدا کنند‪ .‬بعضی از جشنوار ‌هها نیز به جز چند بخش گوناگون که در "قسمت رسمی جشنواره "(‪)The Official Selection‬جای دارند‪ ،‬شامل قسم ‌‬ ‫شهای "موازی و مستقل(‪ ")Parallel Sections‬هستند که خود آنها شامل چند بخش یا زیر گروه دیگر هستند؛ مانند بخش "روزهای ونیز(‪Venice‬‬ ‫دیگری مانند بخ ‌‬ ‫‪ ")Days‬در جشنواره فیلم ونیز‪ ،‬بخش "هفته منتقدان(‪ ")International Critics' Week‬در جشنواره فیلم کن‪ ،‬بخش "بازار فیلم" در بسیاری از جشنوار ‌هها و‪...‬‬ ‫یگیرد‪ .‬گاه نیز به‬ ‫شهای غیر از مسابقه‪ ،‬توجه خاص به کارگردانانی که ملیت مطابق با جشنواره دارند تلویحا در دستور کار سردمداران برخی جشنوار ‌هها قرار م ‌‬ ‫همینطور در بخ ‌‬ ‫یاندازیم‪.‬‬ ‫شهای رسمی ‪ 3‬جشنواره سطح باالی جهان م ‌‬ ‫طور شفاف بخشی مختص فیلمسازان آن کشور در جشنواره مربوطه وجود دارد‪ .‬حال به عنوان مثال نگاهی اجمالی به بخ ‌‬

‫شهای‬ ‫جشنواره فیلم کن – فرانسه‪ ،‬بخ ‌‬ ‫مسابقه‪ ،‬خارج از مسابقه‪ ،‬آن سرتین ریگارد(نوعی نگاه)‪،‬‬ ‫اسپشیال اسکرینینگز‪ ،‬سینه فونداسیون‪ ،‬فیل ‌مهای کوتاه‬ ‫جشنواره فیلم ونیز – ایتالیا‪ ،‬بخش‌های‬ ‫مسابقه‪ ،‬خارج از مسابقه‪ ،‬اوریزونتی(افق)‬

‫جشنواره فیلم برلین ‪ -‬آلمان‪ ،‬بخش‌های‬ ‫مسابقه‪ ،‬پانوراما‪ُ ،‬فروم‪ ،‬جنریشن (نسل)‪ ،‬پرسپکتیو کینو‬ ‫آلمان‪،‬برلینالهکوتاه‪،‬ریتروسپکتیو(چشماندازیبهگذشته)‬

‫‪Cannes Film Festival – France, Official Sections‬‬ ‫‪In Competition, Out of Competition, Un Certain Regard,‬‬ ‫‪Special Screenings, Cinéfondation, Short Films‬‬

‫حامد بهداد در نمایی از "سد معبر"‬

‫یشود اما سینمای آمریکا‬ ‫در کشور آمریکا نیز جشنوار ‌ههای بسیاری برگزار م ‌‬ ‫(هالیوود) به دلیل گســتردگی‪ ،‬تعدد ژانر‪ ،‬کیفیت بسیار باال و پیشگام بودن در‬ ‫صنعت و هنر سینما در سطح جهانی‪ ،‬نیاز به فستیوالی دارد که درآن فقط‬ ‫در بین تولیدات مهم هالیوود رقابت و قضاوت صورت بگیرد‪ .‬لذا این نیاز‬ ‫را مراسم اسکار (از سال ‪ )1929‬و گلدن گلوب(از سال ‪ )1944‬تا بحال به خوبی‬ ‫پوشش داد ‌هاند‪ .‬تمام خصوصیات و نحوه برگزاری این دو مراسم کامال مشابه یک‬ ‫دیگر است‪ .‬هرچند در واقع مراسم گلدن گلوب ازاهمیت کمتری برخوردار است‬ ‫یباشد‬ ‫شبینی نامزدهای جدی دریافت جایزه اسکار م ‌‬ ‫اما معیار مناسبی برای پی ‌‬ ‫نگلوب‬ ‫(اگرچه امســال فیلمی برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلد ‌‬ ‫یتوان گفت‬ ‫شــد که حتی نامزد اسکار هم نیســت!)‪ .‬با توجه به این مسائل‪ ،‬م ‌‬ ‫"مراسم اسکار" که همه ســاله بزرگتریــن و مه ‌مترین اتفاق سینما در جهان‬ ‫یرود و استثنائا ساختاری شبیه به‬ ‫است‪ ،‬جشنوار ‌های جهانی به شمار نم ‌‬ ‫نگذاران و مسئولین این‬ ‫دیگر جشنوار ‌هها ندارد‪ .‬البته به نوعی نیز شاید بنیا ‌‬ ‫تها خواست ‌هاند تافت ‌های جدا بافته‬ ‫مراسم از گذشــت ‌هها تا به امروز با این سیاس ‌‬ ‫شتر نمایان کنند‪ .‬اسکار‬ ‫بودن سینمای آمریکا را حتی در برگزاری فستیوال بی ‌‬ ‫فقط شــامل یک بخش اصلی اســت که همه جوایز در دل آن گنجانده شده و‬ ‫یپردازند‪.‬‬ ‫برگزیدگان در رشت ‌ههای مختلف به رقابت برای به دست آوردن جایزه م ‌‬ ‫نگلوب) مربوط به بهترین فیلم خارجی (غیر‬ ‫تنها یک جایزه اسکار(همینطور گلد ‌‬ ‫انگلیسی زبان) است‪ .‬از بین فیل ‌مهای فرستاده شده از نقاط مختلف جهان تنها‬ ‫یشوند که به این ترتیب همه آنها در رده فیل ‌مهای با‬ ‫‪ 5‬اثر منتخب این بخش م ‌‬ ‫یگیرند‪.‬‬ ‫ارزش تولید شده در آن سال سینمای جهان قرار م ‌‬ ‫لیکن در مورد موضوع اصلی بحث یعنی جشنواره داخلی فیلم فجر باید‬ ‫بگوییم که در چند سال گذشته کمی و بیش از الگو و چهارچوب مادر جشنوار ‌هها‬ ‫پیروی کرده اســت‪ .‬بدیــن صورت که مجموعا ‪ 44‬فیلم در ‪ 3‬بخش "ســودای‬ ‫یها)" و "هنر تجربه" تقســی ‌مبندی‬ ‫ســیمرغ(بخش اصلی)"‪" ،‬نگاه نو(فیلم اول ‌‬

‫لیال حاتمی در نمایی از "رگ خواب"‬

‫یشــدند‪ .‬ســهم بخش اصلی ‪ 22‬فیلم بود و در نگاه نو و هنر تجربه هرکدام‬ ‫م‌‬ ‫‪ 11‬فیلم جای داشــتند‪ .‬بجز قسمت سودای سیمرغ‪ ،‬در ‪ 2‬بخش دیگر همانند‬ ‫یشد‪ .‬اما امسال تغییراتی‬ ‫دیگر جشــنوار ‌هها جوایز محدودی در نظر گرفته م ‌‬ ‫در شکل جشنواره لحاظ شده که با توجه به ماحصل آن در جشنواره پیش‬ ‫یشود‪.‬‬ ‫رو‪ ،‬یا این فرمت تثبیت خواهد شد یا بازهم دستخوش تغییرات جدید م ‌‬ ‫یشود‪.‬‬ ‫مترین علت این تغییر شــکل به جشنواره پارسال مربوط م ‌‬ ‫مه ‌‬ ‫وقتی که ‪ 3‬فیلم اول وارد بخش سودای سیمرغ شدند و از قضا خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫لها در بخش نگاه نو جشــنواره ‪ 34‬نیز‬ ‫بعدها گفته شــد برخی دیگر از فیلم او ‌‬ ‫شایستگی حضور در قســمت اصلی را داشتند‪ .‬همینطور سال به سال به تعداد‬ ‫یشود‪.‬‬ ‫یسازند اضافه م ‌‬ ‫نهای فیلم اولی که برای جشــنواره فجر فیلم م ‌‬ ‫کارگردا ‌‬ ‫یهای جدید امســال این امکان برای هر کارگردان اول‬ ‫تگذار ‌‬ ‫بنابراین با سیاس ‌‬ ‫وجود داشــت که در صورت تائید هیئت انتخاب به بخش اصلی راه پیدا کند و‬ ‫یها نیست‪ .‬جشنواره فجر سی و پنجم‬ ‫دیگر محدودیتی در تعداد فیلم اول ‌‬ ‫شامل ‪ 2‬بخش است‪ .‬قبل از انتخاب آثار‪ ،‬به گفته محمد حیدری دبیر جشنواره‪،‬‬ ‫قــرار بر این بود که در ابتدا از بین متقاضیان حضور ‪ 44‬اثر انتخاب شــود و در‬ ‫بخشی جدید به نام "چشــم انداز سینمای ایران" قرار گیرند‪ .‬سپس در مرحله‬ ‫بعد از میان این ‪ 44‬فیلم بین ‪ 22‬تا ‪ 33‬فیلم به تشــخیص هیئت انتخاب وارد‬ ‫بخش اصلی یا همان سودای سیمرغ شــوند‪ .‬اما با یک تغییر جزئی‪ ،‬مراحل‬ ‫ذکر شده از آخر به اول طی شد و هیئت انتخاب به مرگ گرفتند که تب‬ ‫راضی کننده باشد! نخســت نام ‪ 28‬فیلم به عنوان برگزیدگان بخش سودای‬ ‫یداد اعضای هیئت انتخاب از حداکثر گنجایش‬ ‫سیمرغ اعالم شد و این نشان م ‌‬ ‫این بخش که ‪ 33‬فیلم بود اســتفاده نکرد ‌هاند و از نظــر آنان همین تعداد آثار‬ ‫اعالم شده مناســب حضور در بخش رقابتی هستند‪ .‬اما بعد از چند روز ‪ 5‬فیلم‬ ‫دیگر به لیست سودای سیمرغ اضافه شد تا سقف ‪ 33‬فیلم پر شود‪ .‬در آخر هم‬ ‫‪ 11‬فیلم باقی مانده برای تکمیل بخش چش ‌مانداز سینمای ایران انتخاب شدند‬

‫‪Venice Film Festival – Italy, Official Sections‬‬ ‫)‪In Competition, Out of Competiton, Orizzonti(Horizons‬‬

‫‪Berlin Film Festival – Germany, Official Sections‬‬ ‫‪Competition, Panorama, Forum, Generation, Perspektive‬‬ ‫‪Deutsches Kino, Berlinale Shorts, Retrospective‬‬ ‫هدیه تهرانی در نمایی از "اسرافیل"‬

‫امیر جعفری در نمایی از "سوفی و دیوانه"‬

‫‪91‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک هنر‬

‫ساره بیات در نمایی از "بیست و یک روز بعد"‬

‫تا اضافه شــدن به جشــنواره حتی در بخش خارج از مسابقه‪ ،‬تبدیل به مژد ‌های‬ ‫خوشحال کننده برای سازندگان این فیل ‌مها شود! تنها امتیاز این ‪ 11‬فیلم نمایش‬ ‫و دیده شــدن آنها در جشنواره و داشتن شــانس بدست آوردن سیمرغ بلورین‬ ‫"بهترین فیلم از نگاه تماشاگران" است‪ .‬به جز سیمرغ مردمی رقابت برای جوایز‬ ‫یشود‪ .‬یک تندیس "استعداد درخشان" هم‬ ‫فقط در سودای سیمرغ انجام م ‌‬ ‫یها به جوایز اضافه شده است که شاید بعدها تبدیل‬ ‫مخصوص فیلم اول ‌‬ ‫به سیمرغ بلورین شود‪ .‬عمر بخش هنر و تجربه در جشنواره فجر بسیار کم‬ ‫بود‪ .‬در صورت پایدار ماندن این شکل جدید جشنواره‪ ،‬رسما از امسال فیل ‌مهایی‬ ‫یشوند؛ چون نه تنها بخش‬ ‫ساخت ‌هشده برای گروه هنر و تجربه مورد ظلم واقع م ‌‬ ‫مربوط به آنها حذف شده‪ ،‬بلکه دیگر جایز ‌های هم برایشان وجود ندارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این با انتخاب تعداد بســیار محدود از این آثار در بخش اصلی جشنواره‪ ،‬به نظر‬ ‫یرسد به احتمال فراوان رقابتی هم بین آنان و دیگر رقبا از سوی داوران شکل‬ ‫م‌‬ ‫نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫مهای جشنواره و چگونگی انتخابشان خود جای‬ ‫ترکیب امسال فیل ‌‬ ‫شتر‬ ‫مهایی که پی ‌‬ ‫بحث بسیار دارد‪ .‬در همان روزهای ابتدایی آغاز این روند‪ ،‬فیل ‌‬ ‫در جشنوار ‌ههای خارجی به نمایش درآمده بودند از بین متقاضیان خارج شدند‪.‬‬ ‫لهای بین المللی اســت‪ :‬فیل ‌مهایی شرایط‬ ‫این یکی از اصول در برخی فســتیوا ‌‬ ‫بازبینی دارند که الزاما قرار است برای بار اول در آن جشنواره نمایش داده شوند‪.‬‬ ‫یتوان برای جشــنواره بین المللی فیلم فجر که در اردیبهشت ماه‬ ‫این اصل را م ‌‬ ‫یشــود در نظر گرفت اما برای جشــنواره ملی یا داخلی فجر محلی از‬ ‫برگزار م ‌‬ ‫شتر شــبیه به توجیهی بود تا به وسیله آن چند فیلم از لیست‬ ‫اعراب ندارد و بی ‌‬ ‫کتری مقابل دیدگان‬ ‫یســر و صدا کنار گذاشته شوند و لیست سب ‌‬ ‫متقاضیان ب ‌‬ ‫هیئت انتخاب نقش ببندد‪ .‬نکته بعد اتفاقی اســت که در طول پروســ ‌های چند‬ ‫ســاله امسال به طور کامل برای مسئولین جشنواره به ثمر نشست‪ .‬در سالیان‬ ‫مهای راه یافته به این رویداد دارای پروانه‬ ‫شتر فیل ‌‬ ‫برگزاری جشنواره‪ ،‬بی ‌‬

‫جواد عزتی و احمد مهرانفر در نمایی از "ماجرای نیمروز"‬

‫‪ART KIOSK‬‬

‫بهاره کیان افشار در نمایی از "کمدی انسانی"‬

‫ساخت اما فاقد پروانه نمایش بود ‌هاند‪ .‬این موضوع با گذشت زمان هر ساله‬

‫شتری پیدا کرده است‪ .‬به این دلیل که این دسته از فیل ‌مها که هر سال‬ ‫قوت بی ‌‬ ‫یخواهند کار خود را با نمایش در جشنواره آغاز کنند‪.‬‬ ‫شتر شده اند عمال م ‌‬ ‫نیز بی ‌‬ ‫بنابراین عده زیادی از فیلمسازان نزدیک به زمان ارسال آثار به جشنواره به تولید‬ ‫یپردازند و معموال قبل از اقدام برای اخذ پروانه نمایش‪،‬‬ ‫مهایشــان م ‌‬ ‫و تهیه فیل ‌‬ ‫یکنند‪ .‬برخی از کارگردانان نسبت به بازخورد‬ ‫فیلم را به دفتر جشــنواره ارائه م ‌‬ ‫مردم در جشــنواره‪ ،‬در زمان اکران تغییراتی در نســخه تدوین شده فیلم ایجاد‬ ‫یکنند‪ .‬اما بســیاری از این فیل ‌مها که اولین اکران خود را در جشنواره تجربه‬ ‫م‌‬ ‫یکردند و حتی بعضا برنده جایزه یا ســیمرغ بلورین از جشنواره بود ‌هاند‪ ،‬بعدا‬ ‫م‌‬ ‫یشدند یا گاهی در گیر و دار یک‬ ‫دچار اصالحی ‌ههایی برای اخذ پروانه نمایش م ‌‬ ‫سری مسائل و طبق نظر افراد مربوطه در وزارت ارشاد‪ ،‬از اکرانشان جلوگیری به‬ ‫عمل آمده اســت‪ .‬چراکه هیئت صدور پروانه نمایش سینمایی و هیئت انتخاب‬ ‫جشنواره فجر دو گروه کامال مجزا از یک دیگرند و اعضای هیئت انتخاب در زمان‬ ‫مقرر فقط مسئولیت تشخیص صالحیت حضور آثار دارای پروانه ساخت را داخل‬ ‫یتوانند خواستار تغییری در فیل ‌مهای متقاضی شوند‪.‬‬ ‫جشنواره بر عهده دارند و نم ‌‬ ‫حال بعضی اتفاقات و شنید ‌هها حاکی از این است که امسال در سیاست جشنواره‬ ‫و اعضای هیئت انتخاب این مسئله مطرح شده و مد نظر آنان قرار گرفته که به‬ ‫جز فیل ‌مهایی که از کیفیت مناســبی برخوردار نبودند‪ ،‬ورود فیل ‌مهای با موضوع‬ ‫جنجالی به هر نحو و فیل ‌مهایی که دچار ممیزی خواهند شد و در کل همه آثاری‬ ‫یتواند در جشنواره و پس از آن حاشی ‌هساز باشد نیز‬ ‫که نســخه ارائه شده آنها م ‌‬ ‫لهای آینده این خواهد بود که‬ ‫میســر نباشد‪ .‬اگر چنین باشد‪ ،‬روش بهتر در سا ‌‬ ‫بتری مانند‬ ‫آخرین مهلت تحویل آثار به دفتر جشــنواره به زمان زودتر و مناس ‌‬ ‫فصل پاییز انتقال پیدا کند تا در صورتی که قرار باشد فیلمی به دلیل مشکالت‬ ‫ممیزی کنار گذاشــته شود با دخالت نمایندگانی از هیئت صدور پروانه نمایش‪،‬‬ ‫قبل از حذفش با ســازندگان آن مذاکر ‌های صــورت بگیرد و آنان نیز در صورت‬

‫زهرا داوودنژاد و مهرداد صدیقیان در نمایی از "شماره ‪ 17‬سهیال"‬

‫حمید فرخ نژاد در نمایی از "خوب بد جلف"‬

‫ترالن پروانه در نمایی از "فِراری"‬

‫تمایل‪ ،‬با داشــتن فرصت کافی بتوانند با صبر و حوصله نسخه جدیدی را برای‬ ‫نمایش در جشــنواره تحویل دهند‪ .‬با اعمال این تغییرات و پیش رو گرفتن‬ ‫مها حکم داشتن‬ ‫چنین شیو ‌های‪ ،‬اکران در جشنواره فیلم فجر برای فیل ‌‬ ‫پروانــه نمایش خواهد بود‪ .‬به هر حال دیر یــا زود درصد باالیی از فیل ‌مهای‬ ‫حاضر در جشــنواره و متقاضیانی که راهی به جشــنواره پیدا نکردند به اکران‬ ‫عمومــی در خواهند آمد و از زمان اقدام فیل ‌مها برای اخذ پروانه نمایش تا زمان‬ ‫اکران و بعد از آن‪ ،‬با دیدن این فیل ‌مها و حاشــی ‌ههای احتمالی برخیشان توسط‬ ‫مردم‪ ،‬هنرمندان و منتقدین‪ ،‬درست یا غلط بودن هر یک از تصمیمات مسئولین‬ ‫جشنواره و اعضای هیئت انتخاب در نحوه برگزیدگی و چیدمان آثار در جشنواره‬ ‫یشود‪.‬‬ ‫سی و پنجم مشخص م ‌‬ ‫نها که بگذریم‪ ،‬در جشنواره امسال بیش از همه چیز‪ ،‬نگاه ویژه‬ ‫از همه ای ‌‬ ‫همگان معطوف فیلم اولی هاست‪ .‬چون همانطور که گفته شد مه ‌مترین دلیل‬ ‫تغییرات بنیادی امســال جشــنواره آنان بودند‪ .‬جوانانی که طی چند سال اخیر‬ ‫یتوانند در کنار پیشگسوتان‪،‬‬ ‫فهای زیادی برای گفتن دارند و م ‌‬ ‫نشان دادند حر ‌‬ ‫بزرگان و خوبان سینما‪ ،‬نیروی عظیمی برای حرکت روبه جلوی سینمای ایران‬ ‫تها بسیار فزونی یافته‬ ‫باشــند‪ .‬راه برای آنان بیش از همیشه هموار شده و فرص ‌‬ ‫اســت‪ .‬این بسترسازی و دیدگاه درست مسئولین جشنواره نسبت به این قضیه‬ ‫بسیار ارزشمند و محترم است‪ .‬اکنون باید دید فیلم اولی و همه فیل ‌مهای منتخب‬ ‫یزنند‪ .‬امید به‬ ‫چه سرنوشــتی برای سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر رقم م ‌‬ ‫موفقیت هر آنکه لیاقت موفقیت دارد‪.‬‬

‫‪")4‬انــزوا" به کارگردانی مرتضی امیرعبــاس میرزایی | ‪")5‬نگار" به کارگردانی‬ ‫رامبد جوان | ‪")6‬سد معبر" به کارگردانی محسن قرایی | ‪")7‬چرا ‌غهای ناتمام"‬ ‫به کارگردانی مصطفی سلطانی | ‪")8‬ماه گرفتگی" به کارگردانی مسعود اطیابی|‬ ‫‪")9‬یک روز بخصوص" به کارگردانی همایون اســعدیان | ‪")10‬کمدی انسانی"‬ ‫یها" به کارگردانی منیر قیدی |‬ ‫به کارگردانی محمدهادی کریمی | ‪")11‬ویالی ‌‬ ‫‪")12‬گشت ‪ "2‬به کارگردانی سعید سهیلی | ‪")13‬صوفی و دیوانه" به کارگردانی‬ ‫مهدی کرم پور | ‪)14‬انیمیشن "پشت دروازه بهشت" به کارگردانی علی نوری‬ ‫اســکویی | ‪")15‬اســرافیل" به کارگردانی آیدا پناهنده | ‪")16‬رگ خواب" به‬ ‫کارگردانــی حمید نعمت اهلل | ‪")17‬فراری" به کارگردانی علیرضا داوود نژاد |‬ ‫‪")18‬ماجرای نیمروز" به کارگردانی محمد حسین مهدویان | ‪")19‬بدون تاریخ‬ ‫بدون امضا" به کارگردانی وحید جلیلوند | ‪")20‬سارا و آیدا" به کارگردانی مازیار‬ ‫میری | ‪")21‬زیر ســقف دودی" به کارگردانی پوران درخشنده | ‪")22‬پشت‬ ‫دیوار سکوت" به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی | ‪)"23‬آذر" به کارگردانی‬ ‫محمد حمز ‌های | ‪")24‬خف ‌هگی" بــه کارگردانی فریدون جیرانی | ‪")25‬قاتل‬ ‫اهلی" به کارگردانی مسعود کیمیایی | ‪")26‬تابستان داغ" به کارگردانی ابراهیم‬ ‫جزاده | ‪")27‬بیســت و یک روز بعد" بــه کارگردانی محمدرضا خردمندان‬ ‫ایر ‌‬ ‫| ‪")28‬شــماره ‪ 17‬ســهیال" به کارگردانی محمود غفاری | ‪")29‬آباجان" به‬ ‫کارگردانی هاتف علیمردانی | ‪")30‬فصل نرگس" به کارگردانی نگار آذربایجانی‬ ‫| ‪")31‬خوب بد جلف" به کارگردانی پیمان قاسمخانی | ‪")32‬ائو" به کارگردانی‬ ‫ینژاد| ‪")33‬کوپال" به کارگردانی کاظم مالئی‬ ‫اصغر یوسف ‌‬

‫لیست فیلم‌های جشنواره فیلم فجر سی پنجم‬ ‫بخش سودای سیمرغ‬ ‫‪")1‬کارگر ســاده نیازمندیم" به کارگردانی منوچهر هادی | ‪")2‬مادری" به‬ ‫کارگردانی رقیــه توکلی | ‪")3‬ایتالیا ایتالیا" به کارگردانــی کاوه صباغ زاده |‬

‫بخش چشم‌انداز سینمای ایران‬ ‫همه فیلم‌های بخش سودای سیمرغ ‪+‬‬ ‫‪")34‬آزادی به قید شــرط" به کارگردانی حسین شهابی | ‪")35‬اشنوگل"‬ ‫به کارگردانی هادی حاجتمند و علی سلیمانی سرندی | ‪")36‬امپراطور جهنم"‬

‫نفر در نمایی از "فصل نرگس"‬ ‫امیر آقایی و ریما رامی ‌‬

‫امیر جدیدی در نمایی از "قاتل اهلی"‬

‫‪93‬‬

‫‪92‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


‫کیوسک هنر‬

‫‪ART KIOSK‬‬

‫یدهد‬ ‫علیرضا عصار پس از ‪ 6‬سال کنسرت م ‌‬

‫فرهاد اصالنی و بهنوش طباطبایی در نمایی از "زیر سقف دودی"‬

‫نوید محمدزاده در نمایی از "بدون تاریخ‪ ،‬بدون امضا"‬

‫به کارگردانی پرویز شــیخ طادی | ‪")37‬ایستگاه اتمسفر" به کارگردانی مهدی‬ ‫ندوست | ‪")39‬خانه‬ ‫جعفری | ‪")38‬ترومای سرخ" به کارگردانی اسماعیل میه ‌‬ ‫دیگری" بــه کارگردانی بهنوش صادقی | ‪")40‬دریاچــه ماهی" به کارگردانی‬ ‫مریم دوستی | ‪")41‬دعوتنامه" به کارگردانی مهرداد فرید | ‪")42‬شعله ور" به‬ ‫کارگردانی حمید نعمت اهلل | ‪")43‬ماجان" به کارگردانی رحمان سیفی آزاد |‬ ‫‪")44‬یادم تو را فراموش" به کارگردانی علی عطشانی‬

‫مرد جشنواره ‪ 35‬هستند‬ ‫فیلم "اسرافیل" دومین فیلم سینمایی به کارگردانی آیدا پناهنده که در‬ ‫بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر قرار دارد‪ ،‬نماینده ایران در شصت و هفتمین‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم برلین خواهد بود اما هنوز مشخص نیست که این فیلم‬ ‫شهای دیگر‪ .‬در هر صورت آرزومندیم پس از‬ ‫در بخش مسابقه حضور دارد یا بخ ‌‬ ‫موفقیت در بخش نوعی نگاه جشنواره کن با فیلم اولش "ناهید"‪ ،‬پناهنده بار دیگر‬ ‫برای سینمای ایران در عرصه بین الملل افتخار آفرینی کند‪.‬‬ ‫یاش‬ ‫مهران مدیری امسال قرار بود با آماده کردن اولین ساخته سینمای ‌‬ ‫برای شــرکت در جشنواره اقدام کند‪ .‬اما با توجه به طول کشیدن مراحل اداری‬ ‫صدور مجوز کارگردانی کار اول و پروانه ســاخت‪ ،‬همینطور سخت بودن شرایط‬ ‫یطلبد‪ ،‬مدیری نتوانســت‬ ‫فیلمبــردای فیلم که تعداد جلســات زیادی را نیز م ‌‬ ‫نسخ ‌های از "ساعت ‪ 5‬عصر" برای ارائه به دفتر جشنواره آماده کند و ترجیح داد‬ ‫بدون عجله به ادامه فیل ‌مبرداری کارش و ســپس آماده کردن فیلم برای مراحل‬ ‫پست پروداکشن و در نهایت اکران عمومی برسد‪.‬‬ ‫در حال حاضر بهترین کار اهالی ســینما‪ ،‬ســازندگان فیل ‌مهای حاضر در‬ ‫تاندرکاران و عوامل فیل ‌مهای بازمانده از جشنواره‪،‬‬ ‫جشنواره و به خصوص دســ ‌‬ ‫این است که همه اتفاقات اخیر در مورد جشنواره فیلم فجر را به فال نیک بگیرند‬ ‫تا جشنوار ‌های آرام با کمترین حاشیه مخرب به مناسبترین شکل ممکن برگزار‬ ‫شود‪ .‬امیدواریم امسال نیز شاهد جشنوار ‌های با کیفیت باشیم تا مانند سال پیش‬ ‫شتر سطح سینما و چه در ادامه‬ ‫بتواند اثرگذاری خوبی چه در باال بردن هرچه بی ‌‬ ‫قدرت گرفتن چرخه مالی سینمای پرفروش سال ‪ 95‬داشته باشد‪.‬‬ ‫باشد که روزی پیشرفت روز افزون سینمای ایران در اولویت اهداف‬ ‫هر عضو حتی کوچک جامعه سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬هنرمندان و احاد‬ ‫مردم اهل هنر و فرهنگ ایران زمین قرار گیرد‪.‬‬

‫برنامه کنسرتهای بهمن ماه‬ ‫محسن یگان ه‬

‫‪2‬و‪ 3‬بهمن‬

‫ی‬ ‫علی عبدالمالک ‬

‫‪ 4‬بهمن‬

‫گروه اتحا د‬

‫‪ 6‬بهمن‬

‫علیرضا عصار ‬

‫‪6‬و‪7‬و‪ 8‬بهمن‬

‫ساالر عقیلی ‬

‫‪ 7‬بهمن‬

‫ی‬ ‫علیرضا قربان ‬

‫‪ 8‬بهمن‬

‫کاکوبند‬

‫‪ 9‬بهمن‬

‫گروه دختران دریا (ویژه بانوان )‬

‫‪11‬و‪ 12‬بهمن‬

‫ی‬ ‫رحیم شهریار ‬

‫‪ 15‬بهمن‬

‫ی‬ ‫امید حاجیل ‬

‫‪13‬و‪ 18‬بهمن‬

‫مهدی یغمائی‬

‫‪ 17‬بهمن‬

‫‪Instagram: musiciranian.ir‬‬

‫در متن و حاشیه جشنواره‬ ‫بازیگرانی همچون شهاب حســینی‪ ،‬رضا عطاران‪ ،‬پارسا پیروزفر‪ ،‬ترانه‬ ‫علیدوستی‪ ،‬مهناز افشار‪ ،‬سحر دولتشاهی‪ ،‬بهرام رادان‪ ،‬پیمان معادی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫گلزار و چندی دیگر از بازیگران شناخته شده سینما‪ ،‬غایبان امسال جشنواره به‬ ‫یروند و هیچ اثری از آنها در هیچ یک از ‪ 2‬بخش موجود نیست‪ .‬تعدادی‬ ‫شمار م ‌‬ ‫از این بازیگران فیلمی در لیست متقاضیان نداشتند و عد ‌های نیز فیل ‌مهایشان از‬ ‫ورود به جشنواره بازماندند‪.‬‬ ‫تاهلل که ‪ 2‬فیلم از او متقاضی حضور بودند‪ ،‬هر دوی آنها در‬ ‫حمید نعم ‌‬ ‫یآیند‪" .‬رگ خواب" در بخش سودای سیمرغ و "شعله‬ ‫جشنواره به نمایش درم ‌‬ ‫ور" در بخش چش ‌مانداز سینمای ایران‪.‬‬ ‫صباغ زاده پدر و پســر هرکدام با یک اثر به عنوان کارگردان متقاضی‬ ‫حضور در جشــنواره بودند که "ایتالیا ایتالیا" بــه کارگردانی کاوه صبا ‌غزاده به‬ ‫بخش اصلی جشنواره راه یافت و "خانه کاغذی" به کارگردانی مهدی صبا ‌غزاده‬ ‫یشود‪ .‬اما‬ ‫مانداز ســینمای ایران هم دیده نم ‌‬ ‫مهای چش ‌‬ ‫در لیســت ‪ 44‬تایی فیل ‌‬ ‫صبا ‌غزاده پدر هم در واقع در جشــنواره شرکت دارد چراکه تهی ‌هکنندگی فیلم‬ ‫پسرش را عهد ‌هدار است‪.‬‬ ‫حمیدرضا آذرنگ با چهار فیلم و در رتبه بعدی هومن سیدی‪ ،‬سیامک‬ ‫صفری و پوالد کیمیایی هر کدام با نقش آفرینی در سه فیلم‪ ،‬پرکارترین بازیگران‬

‫خواننده ‪ ،‬آهنگســاز و نوازنده ‪ 47‬ساله پاپ ایرانی است که پس از ‪ 6‬سال‪ ،‬بار دیگر در تهران‬ ‫کنســرت برگزار می‌کند‪ .‬علیرضا عصار که آخرین کنسرت خود را سال ‪ 89‬در سالن وزارت کشور‬ ‫روی صحنه برده پس از سال‌ها به اجراهای زنده برمی‌گردد و روزهای‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 8‬بهمن‌ماه تازه‌ترین‬ ‫کنسرت خود را در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌کند‪ .‬عصار در این کنسرت با‬ ‫گلچینی از آثار پرمخاطبی که طی سال‌های گذشته مورد توجه دوستدارانش قرار گرفته به همراه‬ ‫چند قطعه جدید که تا به حال منتشر نشده‌اند‪ ،‬به اجرای برنامه خواهد پرداخت‪ .‬رهبری ارکستر‬ ‫عصار را پویا نیک‌پور بر عهده دارد و نوازنده‌های سرشناسی چون همایون نصیری‪ ،‬آرش پژند‌مقدم‪،‬‬ ‫دارا دارایی اعضای گروه نوازنده‌های این کنســرت را تشکیل می‌دهند‪ .‬علیرضا عصار در سال‌های‬ ‫گذشته آلبوم‌های کوچ عاشقانه‪ ،‬حال من بی تو‪ ،‬عشق الهی‪ ،‬ای عاشقان‪ ،‬موالی عشق‪ ،‬نهان مکن‬ ‫(با حضور شهرداد روحانی)‪ ،‬بازی عوض شده و محتسب را در بازار موسیقی کشور منتشر کرده و‬ ‫کنسرت‌های فراوانی را نیز در تهران و شهرستان روی صحنه برده است‪.‬‬

‫جهت کسب اطالع از کلیه برنامه‌های‬ ‫فرهنگی و هنری ( کنسرت‪ ،‬تئاتر‪،‬‬ ‫همایش ‪ ،‬گردشگری و‪ ) ...‬به سایت‬ ‫زیر مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫‪WWW.6234.IR‬‬ ‫نگار جواهریان در نمایی از "نگار"‬

‫ساعد سهیلی در نمایی از "گشت ‪"2‬‬

‫‪95‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪WWW.KIOSKMAGAZINE.NET‬‬

‫‪KIOSK_MAGAZINE‬‬

‫‪JANUARY 2017‬‬


Kiosk international magazine - Iran - No 5  

Kiosk International Magazine is the Highest circulated Royal Luxury Magazine in Iran, distributed in 10 countries, Iran, Malaysia, Singapore...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you