Page 1

Klulk

Čt í3.9. í9,30

na kole

'7rnin

Dvanáctiletého Cyri|a umístil jeho otec ,,dočasně.., do dětského domova,' Ve skutečnosti a|e nemá slabošsky otec dclst odvahy, aby jednou pro vŽdy rekl svému synovi ,,nechci tě, nestačím na to,.. Ikdyžse Cyri| nevzdává pňeclstavy na návrat k otci, netrvá dlouho a otevÍe se pňed ním nová šance na život mimo brány dětského domova. Novinka bratrťr Dardennovf ch, která

9-annes... Pá 14.9, í Íl'30 z_euja.la v

í 9,3o

ut 18.9.

L'těk z. Ms-,|

95 min

Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství.Lidstvo našilo zpťrsob, jak ochránit svět pňed z|očinci. Ti nejhorš í z nejhorších jsot.u drŽeni na místě, zei kterého není niku. Mimo Zemi, uprostŤed hluhtokého vesmíru.

Čt 6.9

17,oo 19,30

tUladagaskar 3

92 min

8.9.

í9,3o

sedmikrásky

První barevnf f|lm Věry chytilové a jeden z nejobdivovanějších

fi|mri

ceskos|ovenskénovév|ny vobnovenépremiéŤejakosoučástProjektu100.

Po

10.9.

19,30

wrtěti

dabing

74 min

[ffi.'. ttt'*""

ŽerTGDt|

Pravdivf príběh o vzniku prvního e|ektricko.mechanického vibrátonu. Svěží

komedie, která nás zavádí do viktoriánské Ang|ie, do ordinace doktora Roberta Dalrymp|eho, kte4f se zahfvá |éčbo.uženské ,,hysterie.,. Společně s mladf m poknokovym lékaňern Mortimerem Granvi||em začnou používatzce|a novou metodu, která se u pacientek setkává s ve|k m nadšením...

100 min ..}

'r

ťJl

19,30

Harold a Maude

''Harc|d a Maude je asi tak |egračni jako hoŤici sirotčinec.', Aneb co se stane, kdyŽ se stietne zachmuÍenf m|adÍk trávicí většinu časur na cizích pohibech a posednutf myš|enkou na v|astni slnrt s osmdesáti|etou Maude, která je posednutá chutí do Života...

;" lzs

Aby se dosta|i domrj, byli ochotní hodně riskovat. Naprík|ad |etěli v letad|e iízeném tučnáky, presto naši hrdinové dosud do pe|íškv newyorské zoo' nedorazi|i. Po panenském ostrově Madagasí<aru a širfch africk ch p|áních si bttdou klestit cestičkt'l k domovut džunglíevropskfch velkoměst.

So

88 rnin

KdyŽse mluví o |ove, nemusí jít nutně o lásku, ale mriže j'ít io peníze.A o obojil jde také v novém mi|ostném dramatu ze současnéBratis|avy' S|ovensko-českf koprodukční film Love m|adého ta|entovaného režiséraJakuba Kronera se sta| ihned největšírn diváckym hitem ve s|ovenskf ch kinech za pos|edních něko|ik |et.

zári 2()12 Ut 4.g.

_

19.30

91 min

ry WfrUB

trDiktátor

Jmenuje seAladdin a od smrti Kim Čong |la je povaŽován za pos|ednÍho mohykána meu i diktátory. Komik a mystifikátor Sacha E|aron cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi nav|ékl muŽnf plnovous a spo|u s ním masku neomezeného v|ádce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech siI zachránit pŤed demokracií.

Út 25.9.

ll:33

Sněhurka a lovec

Pohádka skonči|a! Zapomeřte na Sněhurku, jejímuŽ|ibeznému zpěvu v |egendární disneyovce nas!ouchá celá príroda. V téh|e verzi kŤehká princezna neváhá v|ézt do brnění a na z|ou machechu vyrazits mečem v ruce.

33i3:3: i3,33

% stínu

V bfvalém Geskoslovensku 50. |et se odehrává napínavf kriminální pÍíběh, kten!'ve svém dris|edku zasáhne do osobních osudrj aktérŮ ijejich b|ízkfch. Kapitán Hakl vyšetňuje krádežv k|enotnictví. ZběŽné v|oupačky se ale v|ivem zákulisních intrik tajné policie začiná stávat po|itická kauza. lvan Trojan v novém českémfi|mu crd režiséraDavida orrdÍíčka( S.amotári, Jedna ru ka net|eská,Grandhote|...)

127min

dabing

96 min

Program kina Svratka - září 2012  

Detailní program kina Svratka na září

Program kina Svratka - září 2012  

Detailní program kina Svratka na září