Page 1

Čt B.12.

18,0o

Je to jen rrítr

Fi|m Je to jen vítr zachycuje jeden den v Životě romské rodiny kdesi na okraji malého městečka. otec je za praci v Kanadě. Matka má dvě zaměstnání a stará se o svého nemocného otce. Dcera chodído škoIy a syn se toulá po oko|í. Všechny spaIuje napětí, zprisobené množícímise ritoky. Nad městem padá tma a nocí se nesou podivné zvuky. Je to jen vítr?

So

prosinec 2O12 So

1,12.

í9,00 Spalovaě

mtrtvo!

''Dáte si věneček nebo rakvičku?,. PŤijměte pozváni pana Kopfrkingla, pÍikladného otce rodiny, milovníka Tibetu a vzorného ko|aboranta na exkurzi do krematoria, kde mizivše nebezpečnévěetně člen v|astni rodiny... Akce: rakvicka nebo věneček ke každézakoupené vstupence!

Čt 6.12.

18,oo

Ažvyt|de měsíc

Je léto í965' Na ostr vku, leŽicim nedaleko pobiežíNové Ang|ie, naruší poklidnf život obyvate| skandální událost: dva dvanáctileti ško|áci, sirotek Sam a dobŤe vychovaná Suzy, spolu tajně utekll neznámo kam' Zatímco po nich rozčilení dospělí pátrají' rozpoutá se strašlivá bouika, jížse všechno

ještě víc zamotá....Roztomile svérázná komedie s hvězdnf m obsazením: Bruce Willis, Edward, Norton a Bil! Muray

So 8.12.

í9,00

B h masakru

Rvačka dvou dětí na hňišti. Natek|é rty, vyraŽené zuby... Rodiče ,,oběti.. pozvali na návštěvu rodiče ,,utočníka.., aby vyp|nili pojistnou událost a vše v klidu vyieši|i. PŤátelské žertíkyzprvu vysoce civi|izovanfch lidí se postupně mění v masakr, kterému nikdo z nich neunlkne' PŤíběh odha|uje to, co je po|iticky korektní, a ukazuje, že pod pozlátkem je mnoho krutosti..

Út

11.12. í8,oo

Kirněongílie

96 min Muzeum ma|f sá|

vstupné 50 Kč

94 min Muzeum

malf sál vstupné 50 Kč

79 min Muzeum

maIf sá| vstupné 50 Kč 75 min Muzeum ma|f sál

Posledni ze série dokumentrj cyk|u .'Promítej i ty'' věnující se nejizo|ovanějšízemi světa, kde k nástupu do koncentračního tábora stačízmačkatnoviny, na nichž je vstupné vyobrazen někdo z současnévládnoucí dynastie..' zdarma

15.12. í9.00

Kl-fD

87 min Muzeum

malf sá| ITTTTTTP ]ITNTTTNITIUB

ffi

vstupné 100 min Muzeum

Radiká|ní film chladnokrevně zachycujíciŽivot dospívajícídívky v mal! sá| současnémSrbsku provokuje nejen exp!icitními zábéry, a|e pŤedevšim Prístupnost: jak pokIádá otázku, moc ov|ivřují nastupujícígeneraci digitální revoluce od í8let a proměny tradičníchhodnot. FiIm je čerstvf m vítězem prestižního rotterdamského festivalu, kde zauia| pŤedevším si!ou a autentičnostísvé vstupné 60 Kě vÝpovědi.

ct

20.12. 18,00

DomŮ na Vánoce

90 min

Vánočníkomedie na norskf zprisob' ue Šteor večer a několik obyvate| zasněŽeného norského moitee ra se piipravuie na o.ile.itÝ ot<amiir v roce.

Milenka pÍipravuje romantickou atmosféru pro svého Ženatého mi|ence; opuštěnf manže|se pŤevleče za Santa Clause, aby mohl strávit chvíli se svf dětmi, zatímco jinf muž upŤednostní práci pÍed společn!m večerem se ženou...

mi

Po 24.12

14,00

Mikulášovy patálie

Muzeum

malf sál

"BHRtn 91 min

MěKs

Tradlčni promitání pro ce|ou rodlnu na ŠteorÝ ve 14:00 hod tentokrát

ve|kf sál

Mikuláš' Vendelín, Ce|estf n, Kryšpin, Albín, Viktorin a da|ši hrdinové senzačních pŤíběhti dětskfch knížeko Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávaji na fi!mová plátna.

vstupné 40 Kč

s krtkem do pohádky

60 min

ve ve|kém sále MěKS.

Po g1.12. 17,oo

Si|vestrovské pásmo pohádek: Krtek v Zoo, Stavite|é pyramid, Krtek a paraplíčko,Kouzelnf dědeček, Krtek zahradnikem, Broučci . Jak Skok a Kuk bojovali.

dabing

Letní kino

Tišnov

Vstupné dobrovolné

Zveme děti i dospě|é na pásmo pohádek a teplf čaj nebo grog v silvestrovské atmosÍéieletniho kina.

Na |eden 2013 pŤipravujeme: otevŤeníkina Svratka po

av

digitální podobě...

rekonstrukcis novfm interiérem

Kino Svratka - program na prosinec  
Kino Svratka - program na prosinec  

Prosincový program kina

Advertisement