Page 1

‫דֶּ‪ֶç‬רְך הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לִּ‪ï‬ים‬ ‫סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר ג'‬ ‫מהדורה מחודשת‬ ‫עלײַפי תכנית הלימודים‬ ‫חינוך לשוני‪ :‬עברית – שפה‪ ,‬ספרות ותרבות תשס"ג‬

‫בינה גלרײַטליתמן‬

‫רחל רייזברג‬

‫ייעוץ מדעי‪ :‬ד"ר יפה בנימיני‬ ‫באישור משרד החינוך‬


‫תוכן העניינים‬ ‫יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה ‪ /‬נוִּרית יוּבַ‪ã‬ל ‪9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אַ‪ְä‬רנוֹן וְ‪è‬הַ‪é‬תַּ‪ü‬קָּ‪ú‬נוֹן ‪ /‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬גוֹןײַרוֹז ‪11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה ‪ /‬חַ‪ë‬גִּ‪å‬ית בֶּ‪ã‬נְ‪ó‬זִ‪ê‬ימָ‪ñ‬ן ‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫יוֹם ִראשׁוֹן לַ‪ï‬לִּ‪ï‬מּוִּדים ‪ /‬אֶ‪ְä‬דמוֹנְ‪ó‬דוֹ דֵּ‪ç‬ה אַ‪ä‬מִ‪ñ‬יצִ‪'õ‬יס ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬רוּת ִריצָ‪õ‬ה ‪ /‬גָּ‪ִå‬די טַ‪í‬אוּבּ ‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מַ‪ñ‬הוּ חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם? ‪ /‬חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה בְּ‪ֶã‬רנֶ‪ó‬ר ‪18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ֶ‪û‬כּזֹאת ‪ /‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬גוֹןײַרוֹז ‪19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה שׁ ָ‪î‬‬ ‫הַ‪é‬ר סִ‪ò‬ינַ‪ó‬י שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ ‪ /‬שָׁ‪û‬לוֹם עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם ‪22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חֲ‪ë‬שִׁ‪û‬יבוּת בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ã‬עִ‪ô‬דַּ‪ç‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים ‪ /‬שׁוּלַ‪ï‬מִּ‪ñ‬ית פְּ‪ִö‬רידוֹר ‪24 . . . . . . . . . . .‬‬

‫לְ‪ï‬חוּד וּבְ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד ‪26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן ‪ /‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה נָ‪ó‬אוֹר ‪27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ָ‪é‬רוּח ‪ /‬עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י אֵ‪ä‬יזוֹפּוֹס וְ‪è‬לָ‪ï‬הײַפוֹנְ‪ó‬טֵ‪í‬ין ‪28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ וְ‪è‬ה ַ‪ë‬‬ ‫פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוֹן סִ‪ò‬כְ‪î‬סוּכִ‪î‬ים בְּ‪ַã‬דְרכֵ‪î‬י שָׁ‪û‬לוֹם ‪ /‬שׁוּלַ‪ï‬מִּ‪ñ‬ית פְּ‪ִö‬רידוֹר ‪29 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫בְּ‪ã‬גִ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬יָּ‪ָì‬רק ‪ /‬ח"נ בְּ‪ã‬יַ‪ì‬אלִ‪ï‬יק ‪30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬ב ‪ /‬ח"נ בְּ‪ã‬יַ‪ì‬אלִ‪ï‬יק ‪32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שׁוּעָ‪ô‬ל וְ‪è‬חָ‪ë‬תוּל ‪ /‬הָ‪é‬אַ‪ä‬חִ‪ë‬ים גְּ‪ִå‬רים‪ ,‬עִ‪ô‬בֵּ‪ã‬ד ח"נ בְּ‪ã‬יַ‪ì‬אלִ‪ï‬יק ‪33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת ‪ /‬ע' הִ‪é‬לֵּ‪ï‬ל ‪34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן ‪ /‬דָּ‪ç‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬ה ַרבִּ‪ã‬יקוֹבִ‪ã‬יץ' ‪36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד עוֹזְ‪ִê‬רים לְ‪ï‬נִ‪ó‬זְ‪ָê‬קִקים בִּ‪ã‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל? ‪ /‬יְ‪ì‬הוִּדית מַ‪ñ‬כְ‪î‬לוּף ‪37 . . . . . . . . . . .‬‬

‫מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה ‪38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א ‪ /‬עַ‪ô‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬א אַ‪ä‬בּוּ שָׁ‪û‬מִ‪ñ‬יס ‪40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬פֵ‪ö‬יוֹת ‪ /‬מִ‪ñ‬תּוְֹך אַ‪ä‬גָּ‪å‬דוֹת פֶּ‪ö‬רוֹ ‪42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫גִּ‪å‬בּוֹר ‪ /‬נִ‪ó‬יָרה הַ‪ְé‬ראֵ‪ä‬ל ‪44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ְ‪ï‬סגֹל ‪ /‬מִ‪ñ‬יָרה מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר ‪45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה בֵּ‪ã‬ין יָ‪ֹì‬רק ל ָ‪ò‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך‪ :‬הוַֹרי נִ‪ó‬פְ‪ָö‬רִדים ‪ָ /‬רפִ‪ö‬י רוֹזֵ‪ê‬ן ‪46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א ‪ /‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה גִּ‪å‬ילְ‪ï‬אוֹר ‪47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר ‪ /‬נוִּרית זַ‪ְê‬רחִ‪ë‬י ‪48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ֹלא לְ‪ï‬אַ‪ä‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬יַ‪ì‬ת בָּ‪ã‬נוֹת ‪ /‬רוּת זַ‪ê‬כַּ‪î‬אי ‪49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪3‬‬


‫מוקדש לאֶ‪ä‬חי גדליה יעקב וזאב גלר ז"ל‪,‬‬ ‫אשר דרך חייהם והשקפת עולמם‬ ‫היוו מסד איתן לדרכי החינוכית‪.‬‬ ‫בינה גלרײַטליתמן‬

‫מוקדש להורי ציפורה ויהודה נאור ז"ל‪,‬‬ ‫אשר אהבתם הגדולה וחינוכם הנאות‬ ‫הם המסד לדרכי החינוכית‪.‬‬ ‫רחל רייזברג‬

‫עריכה ועיבוד דידקטי‪:‬‬ ‫ייעוץ מדעי‪:‬‬ ‫עריכת לשון‪:‬‬ ‫ייעוץ מגדרי‪:‬‬ ‫ייעוץ אמנותי‪:‬‬ ‫עיצוב הספר‪:‬‬ ‫עימוד וגרפיקה‪:‬‬

‫בינה גלרײַטליתמן‪ ,‬רחל רייזברג‬ ‫ד"ר יפה בנימיני‬ ‫יהודית נווה‬ ‫ד"ר צפרירה שחם‬ ‫סנפירה פינס‬ ‫אורי נאור‬ ‫לילי פרזי‬

‫הפקה‪:‬‬

‫תמי פרמונט‬

‫תודות‪:‬‬

‫בילד קונץ‪ ,‬המוזיאון לאמנות ברן‪ ,‬אוסף פרטי – התלמיד – פול קליי‬ ‫מוזיאון לאמנות פילדלפיה – פורים – מרק שאגאל‬ ‫‪ ,ADAGP‬פריז ‪ 1998‬היונה – רנה מגריט‬ ‫יד ושם‬ ‫לשכת העיתונות הממשלתית‬ ‫משפחת זלינגר לתצלום בעמוד ‪46‬‬ ‫לשכת העיתונות הממשלתית – תצלומים‬ ‫מוזיאון ישראל ירושלים‬

‫איורים‪:‬‬

‫אורי נאור‬ ‫‪,78 ,75–74 ,72 ,71 ,66 ,65 ,61 ,58 ,57 ,54 ,50 ,49 ,47 ,45 ,41 ,38 ,36 ,34 ,32 ,32 ,28 ,26 ,25 ,23 ,17 ,9 ,8‬‬ ‫‪194–190 ,187 ,174 ,168 ,164 ,163 ,154 ,153 ,131–130 ,124 ,117–116 ,111 ,110 ,106 ,105 ,94 ,90 ,89‬‬ ‫ליאת בנימיני אריאל‪:‬‬ ‫‪138 ,122 ,100–98 ,83 ,43 ,31–30‬‬ ‫איילת שליטין–אופירם‪:‬‬ ‫‪178 ,118 ,108 ,81 ,55‬‬ ‫ענת חנית ‪ ;104‬עדית פאנק ‪ ;21–19‬אסף רבינוביץ ‪184‬‬

‫צלמים‪:‬‬

‫אלישע אופירם; רמי זלינגר; לע"מ‬ ‫הספר ערוך עלײַפי תכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך והתרבות‪" :‬חינוך לשוני‪ :‬עברית – שפה‪ ,‬ספרות‬ ‫ותרבות תשס"ג"‪.‬‬ ‫המקראה היא מהדורה מחודשת של "דרך המילים ג'"; מאושרת ע"י הוועדה לאישור ספרי לימוד‪,‬‬ ‫אישור מספר ‪ 2084‬מיום ‪.30.5.06‬‬ ‫הוצאת כנרת מודה לכל הארגונים והאנשים אשר נתנו אישורם להדפסת התמונות והיצירות בספר‪ .‬אנו מתנצלים‬ ‫בפני כל גורם שנעשה שימוש ביצירתו ושאינו מוזכר כאן‪ .‬נשמח לשמוע מכל אחד אשר זכותו לא הוכרה כאן‪.‬‬ ‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני‪,‬‬ ‫אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה‪ .‬שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה‬ ‫אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל‪.‬‬

‫© כל הזכויות שמורות להוצאת כנרת‬ ‫נדפס בישראל‪2006 ,‬‬


‫שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י עֲ‪ô‬צֶ‪ֶõ‬רת — שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה ‪84. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫סֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מ ֹ‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫שִׂ‪û‬ישׂוּ וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חוּ ‪ /‬פִּ‪ö‬יּוּט לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה ‪86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה מַ‪ñ‬הוּ? ‪ִ /‬רבְ‪ָã‬קה לֵ‪ï‬וִ‪è‬י ‪87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה ‪ /‬שָׁ‪û‬לוֹם עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם ‪88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין ‪90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין ‪ /‬יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה בִּ‪ã‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י ‪91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫עַ‪ô‬ל שִׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם ‪ /‬מִ‪ñ‬תּוְֹך "פִּ‪ö‬נְ‪ַó‬קס שֵׁ‪û‬רוּת" ‪ /‬יצְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין ְ‪è‬ודֹּב גּוֹלְ‪ְï‬דשְׁ‪û‬טֵ‪í‬ין ‪93 . .‬‬

‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה ‪94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫נֵ‪ó‬ס גָּ‪å‬דוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה פֹּה ‪ /‬נָ‪ó‬תָ‪ü‬ן אַ‪ä‬לְ‪ï‬תֶּ‪ְü‬רמָ‪ñ‬ן ‪98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫נֵ‪ó‬ר ִראשׁוֹן ‪ /‬אֶ‪ä‬פְ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם סִ‪ò‬ידוֹן ‪101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ֵ‪ñ‬ח )לַ‪ï‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה( ‪ /‬דַּ‪ç‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬ה בֶּ‪ã‬ן דּוֹר ‪105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬

‫ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט ‪106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הִ‪é‬מְ‪ñ‬נוֹן לְ‪ï‬ט"ו בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בַ‪ã‬ט ‪ /‬שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל בַּ‪ã‬ס ‪106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ַ‪ï‬חגֹג אֶ‪ä‬ת ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט ‪108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים ל ֲ‪ë‬‬ ‫ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט ‪ /‬מַ‪ñ‬אשָׁ‪û‬ה ָקלוֹ ‪109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן שׁוֹתֵ‪ü‬ל עֵ‪ô‬ץ ‪ /‬עוֵֹדד בּוְּרלָ‪ï‬א ‪110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ָ‪ֵä‬רח ַ‪ã‬בּחֶֹרשׁ וּבַ‪ã‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר ‪ /‬עָ‪ô‬מוֹס בָּ‪ã‬ר‪111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬י מִ‪ñ‬תְ‪ü‬א ַ‪ë‬‬

‫פּוִּרים ‪112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שׁוֹשַׁ‪û‬נַּ‪ó‬ת יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב ‪ /‬פִּ‪ö‬יּוּט לְ‪ï‬פוִּרים ‪114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫ֵ‪ñ‬ח עִ‪ô‬ם גִּ‪å‬בּוֵֹרי הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה ‪ /‬חָ‪ë‬נָ‪ó‬ן שַׁ‪ְû‬דמִ‪ñ‬י ‪116 . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה וַ‪è‬יְ‪ì‬זָ‪ê‬תָ‪ü‬א ‪ /‬שְׁ‪û‬לוֹמִ‪ñ‬ית כֹּהֵ‪é‬ןײַאָ‪ä‬סִ‪ò‬יף ‪118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה לְ‪ï‬פוִּרים אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ‪ /‬דְּ‪ç‬בוָֹרה עֹמֶ‪ñ‬ר ‪119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪5‬‬


‫מַ‪ñ‬בָּ‪ã‬ט אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה ‪50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬טְּ‪ַí‬רְקטוֹר ‪ /‬צִ‪õ‬פּוָֹרה מַ‪ñ‬יְ‪ì‬מוֹן ‪52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אֵ‪ָä‬קלִ‪ï‬יפְּ‪ö‬טוּס ‪ /‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה נָ‪ó‬אוֹר ‪53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר קוֹמוֹת וְ‪è‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה חַ‪ë‬לוֹנוֹת ‪ /‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה גִּ‪å‬ילְ‪ï‬אוֹר ‪54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אֵ‪ä‬יְך הִ‪é‬צִּ‪õ‬ילוּ הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה לַ‪ï‬הֲ‪é‬גַ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים אֶ‪ä‬ת פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר?‪/‬עֲ‪ô‬זַ‪ְê‬ריָ‪ì‬ה אַ‪ä‬לּוֹן ‪55‬‬ ‫הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים עַ‪ô‬ל אֶ‪ֶä‬רץ נְ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה ‪ /‬שׁוּלַ‪ï‬מִּ‪ñ‬ית פְּ‪ִö‬רידוֹר ‪56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חַ‪ë‬יִּ‪ì‬ים עִ‪ô‬ם הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬לוֹם ‪ /‬גַּ‪å‬ל וְ‪è‬אוִֹרי נָ‪ó‬אוֹר ‪57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת ‪58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫נֵ‪ó‬רוֹת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת ‪ /‬סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה זֶ‪ê‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה דְּ‪ç‬רוֹיָ‪ì‬אן )מִ‪ñ‬תּוְֹך סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר כְּ‪î‬פָ‪ö‬ר סָ‪ò‬בָ‪ã‬א( ‪60 . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬יּוֹם הַ‪é‬שִּׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י ‪ /‬נוִּרית זַ‪ְê‬רחִ‪ë‬י ‪62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה בְּ‪ã‬אוֹפֶ‪ö‬ה וּבְ‪ã‬אִ‪ä‬ישׁ עָ‪ô‬נִ‪ó‬י ‪ַ /‬קְדיָ‪ì‬ה מוֹלוֹדוֹבְ‪ã‬סְ‪ִò‬קי ‪ /‬תִּ‪ְü‬רגֵּ‪å‬ם ש' מֶ‪ñ‬לְ‪ï‬צֶ‪õ‬ר ‪63 . . . . .‬‬

‫ֹראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה ‪66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫ַ‪ñ‬דּוּע הַ‪é‬שּׁוֹפָ‪ö‬ר בּוֹכֶ‪î‬ה בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הַ‪é‬נּוָֹראִ‪ä‬ים ‪ /‬מִ‪ñ‬יִרי צָ‪õ‬לֶ‪ï‬לְ‪ï‬זוֹן ‪69 . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מ ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שָּׂ‪û‬א ‪ /‬חָ‪ë‬נָ‪ó‬ן שַׁ‪ְû‬דמִ‪ñ‬י ‪70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה ‪ /‬אֵ‪ä‬הוּד מָ‪ñ‬נוֹר ‪71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים ‪72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬לֵּ‪ï‬ב ‪ /‬דְּ‪ç‬בוָֹרה עֹמֶ‪ñ‬ר ‪74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה ‪ /‬יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב סֵ‪ò‬תֶ‪ü‬ר ‪77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫סֻ‪ò‬כּוֹת ‪78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה בַּ‪ã‬עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה ‪ /‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה נָ‪ó‬אוֹר ‪81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג ‪ /‬שְׁ‪ֹû‬למֹה זִ‪ê‬יו ‪82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שִׁ‪û‬יר אָ‪ä‬סִ‪ò‬יף ‪ /‬פַ‪ö‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ה בֶּ‪ְã‬רגְ‪å‬שְׁ‪û‬טֵ‪í‬ין ‪83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪4‬‬


‫יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם ‪168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם בִּ‪ã‬יַרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬מִ‪ñ‬תּוְֹך חֹקײַיְ‪ì‬סוֹד ‪170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ ‪ /‬אוִּריאֵ‪ä‬ל אֹפֶ‪ö‬ק ‪171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שִׂ‪û‬ישׂוּ אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם ‪ /‬נִ‪ó‬גּוּן ‪174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫סִ‪ò‬פּוּר עַ‪ô‬ל יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה מֵ‪ñ‬הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה ‪ /‬יְ‪ì‬מִ‪ñ‬ימָ‪ñ‬ה טְ‪í‬שֶׁ‪ְû‬רנוֹבִ‪ã‬יץײַאֲ‪ä‬בִ‪ã‬יָדר ‪175 . . . . . . . . .‬‬

‫ל"ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר ‪178. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫סִ‪ò‬פּוּר מֶ‪ֶñ‬רד בַּ‪ã‬ר כּוֹכְ‪î‬בָ‪ã‬א ‪ִ /‬רבְ‪ָã‬קה לֵ‪ï‬וִ‪è‬י ‪180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מְ‪ñ‬נוַֹרת ַרבִּ‪ã‬י שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוֹן בַּ‪ã‬רײַיוֹחַ‪ë‬אי בָּ‪ã‬אִ‪ä‬י גֶ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה ‪ /‬סִ‪ò‬פּוּר עַ‪ô‬ם ‪181 . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מְ‪ñ‬דוָּרה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה וּמְ‪ñ‬דוָּרה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה ‪ /‬עָ‪ô‬מוֹס לֵ‪ï‬וִ‪è‬ין ‪182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מְ‪ñ‬דוַּרת לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר ‪ /‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬ה עָ‪ô‬מִ‪ñ‬יר ‪186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫שָׁ‪û‬בוּעוֹת ‪188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫ַ‪é‬סּפּוּר שֶׁ‪û‬ל "מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת רוּת" ‪ /‬יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה בִּ‪ã‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י ‪190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ה ִ‪ò‬‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬חוָֹרה הַ‪é‬יְּ‪ָì‬קָרה בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר ‪ /‬דְּ‪ç‬בוָֹרה עֹמֶ‪ñ‬ר ‪195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שִׁ‪û‬ירוּ שִׁ‪û‬יר טוֹמְ‪ñ‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬זֶּ‪ַê‬רע ‪ /‬א' מָ‪ñ‬גֵ‪å‬ן ‪197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫רשימת מקורות ‪199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪7‬‬


‫פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח ‪124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬‬ ‫ָקְרבַּ‪ã‬ן פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ַקיָּ‪ì‬ם וְ‪è‬לֵ‪ï‬יל הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר בְּ‪ã‬יָ‪ì‬מֵ‪ñ‬ינוּ ‪127 . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כּוֹסוֹ שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ ‪ /‬י' לָ‪ï‬בִ‪ã‬יא ‪128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א ‪ /‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה גּוֹלְ‪ְï‬דבֶּ‪ְã‬רג ‪130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫יוֹם ה‪éִַê‬זּ כָּ‪î‬רוֹן לַ‪ï‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה וְ‪è‬לַ‪ï‬גְּ‪å‬בוָּרה ‪132. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים בְּ‪ã‬כ"ז בְּ‪ã‬נִ‪ó‬יסָ‪ò‬ן‪ ,‬יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן לַ‪ï‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה וְ‪è‬לַ‪ï‬גְּ‪å‬בוָּרה ‪133 . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם י ְ‪ìִê‬זכֹּר ‪ /‬עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י יְ‪ִì‬דיעָ‪ô‬ה עִ‪ô‬תּוֹנָ‪ó‬אִ‪ä‬ית ‪135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ְ‪ֹã‬רח לְ‪ï‬מָ‪ñ‬קוֹם אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר ‪ /‬אַ‪ä‬לֶ‪ï‬נָ‪ó‬ה סִ‪ò‬ינְ‪ó‬קוֹבָ‪ã‬ה ‪136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫לִ‪ï‬ב ַ‪ë‬‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬ל זֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם יְ‪ì‬הוִּדים ‪ /‬אָ‪ä‬נָ‪ó‬ה פְ‪ַö‬רנְ‪ó‬ק ‪137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫סוֹפוֹ שֶׁ‪û‬ל מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק ‪ /‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה גִּ‪å‬ילְ‪ï‬אוֹר ‪138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬גֵּ‪å‬רוּשׁ ‪141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֵׂ‪û‬ה הַ‪é‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬לָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה ‪ /‬חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה בְּ‪ֶã‬רנֶ‪ó‬ר ‪142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫יוֹם ה‪éִַê‬זּ כָּ‪î‬רוֹן לְ‪ï‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬לֵ‪ï‬י מַ‪ñ‬עַ‪ְô‬רכוֹת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪146. . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫י ְ‪ìִê‬זכֹּר ‪147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬נְ‪ó‬הֲ‪é‬גֵ‪å‬י יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן ‪148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬י ‪ /‬יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב גּוּטֶ‪ְí‬רמָ‪ñ‬ן ‪149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬י יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן ‪ִ /‬רבְ‪ָã‬קה אֱ‪ä‬לִ‪ï‬יצוּר ‪150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הָ‪é‬אָ‪ä‬סוֹן ‪ִ /‬רבְ‪ָã‬קה מָ‪ñ‬גֵ‪å‬ן ‪152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת ‪154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת ‪155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת ‪155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים בְּ‪ã‬יוֹם הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת ‪156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל ‪ /‬מָ‪ְñ‬רדְּ‪ç‬כַ‪î‬י נָ‪ó‬אוֹר ‪157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ָ‪î‬כּחֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן ‪ /‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ַרשֶׁ‪û‬ל ‪158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הַ‪é‬נִּ‪ó‬סָּ‪ò‬יוֹן לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪ /‬סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר משֶׁ‪û‬ה תָּ‪ü‬זָ‪ê‬זוּ ‪159 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תַּ‪ü‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י בְּ‪"ã‬מִ‪ñ‬בְ‪ã‬צַ‪õ‬ע שְׁ‪ֹû‬למֹה" ‪ /‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב מֶ‪ñ‬סִ‪ò‬ינְ‪ó‬גֶ‪å‬ר ‪160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ ‪ /‬שַׁ‪û‬יְ‪ֶì‬קה פַּ‪ö‬יְ‪ì‬קוֹב ‪163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך סְ‪ò‬וִ‪è‬יטָ‪í‬ה יִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬ית ‪ /‬אֵ‪ä‬הוּד מָ‪ñ‬נוֹר ‪164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ן גּוְּריוֹן — ֹראשׁ הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה הָ‪ִé‬ראשׁוֹן ‪ /‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬גוֹןײַרוֹז ‪165 . . . . . . . .‬‬

‫‪6‬‬


‫יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה ‪/‬‬

‫נוִּרית יוּבַ‪ã‬ל‬

‫בַּ‪ã‬יּוֹם הָ‪ִé‬ראשׁוֹן לַ‪ï‬לִּ‪ï‬מּוִּדים ְקצָ‪õ‬ת ָקשֶׁ‪û‬ה לְ‪ï‬הַ‪é‬כִּ‪î‬יר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ :‬יוֹנִ‪ó‬ית גָּ‪å‬זְ‪ê‬זָ‪ê‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צַּ‪õ‬מָּ‪ñ‬ה‪,‬‬ ‫ְרנָ‪ó‬נִ‪ó‬ית שְׁ‪û‬זוּפָ‪ö‬ה וְ‪è‬חוּמָ‪ñ‬ה‪ ,‬שִׁ‪û‬יָרן פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם נִ‪ְó‬ראֵ‪ä‬ית אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת וְ‪è‬עֵ‪ָô‬רן מַ‪ְñ‬רכִּ‪î‬יב מִ‪ñ‬שְׁ‪ָû‬קפַ‪ö‬יִ‪ì‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬גֶּ‪ֶå‬רת‪ .‬לְ‪ï‬זִ‪ê‬יו צָ‪õ‬מְ‪ñ‬חוּ שִׁ‪û‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ם ִקְדמִ‪ñ‬יּוֹת וְ‪è‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בָּ‪ã‬רוֹת שֶׁ‪û‬ל כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם חֲ‪ָë‬דשׁוֹת וּנְ‪ִó‬קיּוֹת‪.‬‬ ‫כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם נִ‪ְó‬רגָּ‪å‬שִׁ‪û‬ים נוָֹרא לִ‪ï‬פְ‪ö‬גּשׁ חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רים מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה‪ ,‬וְ‪è‬כִ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‬ ‫מָ‪ñ‬צָ‪õ‬א מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬מּוּכָ‪î‬ן לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת בֶּ‪ã‬ן אוֹ בַּ‪ã‬ת הַ‪é‬זּוּג שֶׁ‪û‬לּוֹ לַ‪ï‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן‪ַ .‬רק יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה‬ ‫לְ‪ï‬בַ‪ã‬דָּ‪ç‬הּ‪ .‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬קוּט חָ‪ָë‬דשׁ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ‪ ,‬עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬צַּ‪õ‬ד‪ ,‬פֶּ‪ö‬ה ֹלא פָּ‪ö‬צְ‪õ‬תָ‪ü‬ה וְ‪è‬אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא‬ ‫הִ‪é‬כִּ‪î‬יר אוֹתָ‪ü‬הּ‪.‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה?" "כֵּ‪î‬ן‪ ",‬עָ‪ô‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טָ‪í‬נָ‪ó‬ה וְ‪è‬לָ‪ï‬חֲ‪ë‬שָׁ‪û‬ה‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬מּוָֹרה מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד נִ‪ó‬גְּ‪å‬שָׁ‪û‬ה‪" :‬א ְ‪ü‬‬ ‫"עוֹלָ‪ï‬ה חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה‪ .‬אֵ‪ä‬יפֹה לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת בְּ‪ã‬בַ‪ã‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה?" "וּמָ‪ñ‬ה שְׁ‪û‬מֵ‪ְñ‬ך?" — "סוֹפִ‪ö‬י"‪" .‬יֹפִ‪ö‬י טֹפִ‪ö‬י!"‬ ‫ַ‪ä‬תּ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר מְ‪ַñ‬דבֶּ‪ֶã‬רת?" — "ֹלא כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ "...‬הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‬ ‫אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬מּוָֹרה‪" ,‬אֵ‪ä‬יְך הָ‪é‬עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רית שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‪ ,‬א ְ‪ü‬‬ ‫אוֹמֶ‪ֶñ‬רת‪" .‬אֵ‪ä‬ין דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬מּוָֹרה‪" ,‬תְּ‪ַü‬קבְּ‪ã‬לִ‪ï‬י עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רה‪ ,‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬י עַ‪ô‬ל יַ‪ì‬ד זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה‪ .‬הִ‪é‬יא יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‬ ‫ַ‪ü‬עזֹר לָ‪ְï‬ך בְּ‪ã‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה‪".‬‬ ‫חֲ‪ë‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה וְ‪è‬גַ‪å‬ם תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יָדה טוֹבָ‪ã‬ה‪ .‬הִ‪é‬יא תּ ֲ‪ô‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה מְ‪ñ‬אוֹד מְ‪ñ‬אַ‪ä‬כְ‪î‬זֶ‪ê‬בֶ‪ã‬ת‪ ,‬הִ‪é‬יא רוֹצָ‪õ‬ה לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת עַ‪ô‬ל יָ‪ì‬ד יוֹכֶ‪î‬בֶ‪ã‬ד‪ ,‬הֲ‪ֵé‬רי הֵ‪é‬ן חֲ‪ë‬בֵ‪ã‬רוֹת‬ ‫וָ‪è‬תִ‪ü‬יקוֹת! זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‪ :‬לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת עַ‪ô‬ל יַ‪ì‬ד יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה זָ‪ָê‬רה שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל‬ ‫אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬הּ מַ‪ñ‬כִּ‪î‬יָרה?! סוֹפִ‪ö‬י מַ‪ְñ‬רגִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה ֹלא ְרצוּיָ‪ì‬ה‪ .‬עָ‪ô‬צוּב לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה דְּ‪ç‬חוּיָ‪ì‬ה! זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה גָּ‪å‬עֳ‪ô‬לִ‪ï‬ית‬ ‫וְ‪ֹè‬לא נֶ‪ó‬חְ‪ë‬מָ‪ָñ‬דה! גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא רוֹצָ‪õ‬ה לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת לְ‪ï‬יָ‪ָì‬דהּ! שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כְּ‪î‬לוֹת זוֹ בָּ‪ã‬זוֹ נֶ‪ó‬חְ‪ë‬נָ‪ó‬קוֹת‪,‬‬ ‫וּשְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד רוֹצוֹת לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‪ .‬הַ‪é‬מּוָֹרה מְ‪ñ‬צַ‪õ‬וָּ‪è‬ה‪" :‬בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת ֹלא נָ‪ó‬אֶ‪ä‬ה‪ .‬עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו שֵׁ‪û‬בְ‪ã‬נָ‪ó‬ה‬ ‫יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך נִ‪ְó‬ראֶ‪ä‬ה!"‬ ‫שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן מִ‪ñ‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬שְּׁ‪û‬בוֹת וּמַ‪ñ‬פְ‪ö‬נוֹת צַ‪õ‬ד אֶ‪ä‬ל צַ‪õ‬ד — אָ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד‪ .‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‬ ‫חוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת בְּ‪ã‬כִ‪î‬סְּ‪ò‬אָ‪ä‬הּ‪ :‬הַ‪"é‬הִ‪é‬יא" ָרעָ‪ô‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬מּוָֹרה טוֹעָ‪ô‬ה! וּלְ‪ï‬כָ‪î‬ל אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת נוָֹרא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת שֶׁ‪û‬הַ‪é‬יּוֹם‬ ‫הָ‪ִé‬ראשׁוֹן כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר מְ‪ñ‬זֻ‪ê‬פָּ‪ö‬ת‪.‬‬

‫יחד בבית הספר‬

‫‪9‬‬


‫יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬

‫יחד בבית הספר‬


‫אַ‪ְä‬רנוֹן ו ְַ‪è‬הַ‪é‬תַּ‪ü‬קָּ‪ú‬נוֹן ‪/‬‬

‫תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬גוֹןײַרוֹז‬

‫תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוּ אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬ין טִ‪í‬פּוּס הוּא אַ‪ְä‬רנוֹן‪:‬‬ ‫הוּא עוֹשֶׂ‪û‬ה ַרק מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬צָּ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬תַּ‪ü‬קָּ‪ú‬נוֹן‪.‬‬ ‫הוּא מְ‪ñ‬צַ‪õ‬יֵּ‪ì‬ת ַרק לַ‪ï‬חֹק הַ‪é‬כָּ‪î‬תוּב‪,‬‬ ‫ַרק מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬תוּב בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו הוּא חָ‪ë‬שׁוּב‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬מָ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל — אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אַ‪ä‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ה הוּא זוֵֹרק לַ‪ï‬סַּ‪ò‬ל‬ ‫וְ‪ֹè‬לא דּוֵֹרְך עַ‪ô‬ל דֶּ‪ç‬שֶׁ‪û‬א בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬קּוֹלְ‪ï‬נוֹעַ‪ֹ ô‬לא מְ‪ñ‬פַ‪ö‬צֵּ‪õ‬חַ‪ ë‬גַּ‪ְå‬רעִ‪ô‬ינִ‪ó‬ים‬ ‫וּבֵ‪ã‬ין שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬יִ‪ì‬ם לְ‪ï‬אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬ע ֹלא מַ‪ñ‬פְ‪ִö‬ריעַ‪ ô‬לַ‪ï‬שְּׁ‪û‬כֵ‪î‬נִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל בְּ‪ã‬חָ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ הוּא מַ‪ñ‬קִּ‪ú‬ישׁ בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬צִ‪õ‬לְ‪ï‬תַּ‪ü‬יִ‪ì‬ם‬ ‫עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כֵ‪î‬נִ‪ó‬ים מִ‪ñ‬תְ‪ü‬פּוֹצְ‪õ‬צוֹת הָ‪é‬אָ‪ä‬זְ‪ê‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬מִּ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ לִ‪ï‬שְׁ‪û‬תֹּק‬ ‫הוּא עוֹנֶ‪ó‬ה‪" :‬זֶ‪ê‬ה בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֹק‪".‬‬ ‫וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א פּוֹנֶ‪ó‬ה אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו‪:‬‬ ‫"לֵ‪ְï‬ך לַ‪ï‬חֲ‪ë‬נוּת וְ‪è‬תָ‪ü‬בִ‪ã‬יא בְּ‪ã‬בַ‪ã‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב‪",‬‬ ‫הוּא עוֹנֶ‪ó‬ה‪" :‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ב‪".‬‬ ‫לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הוּא אַ‪ä‬ף פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם ֹלא מְ‪ñ‬אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא מַ‪ñ‬גִּ‪å‬יעַ‪ ô‬בַּ‪ã‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן לְ‪ï‬חָ‪ë‬בֵ‪ã‬ר‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬ם מִ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ שׁוֹאֵ‪ä‬ל אוֹתוֹ אֵ‪ä‬יפֹה ְרחוֹב פְּ‪ִö‬קיעִ‪ô‬ין‬ ‫הוּא עוֹנֶ‪ó‬ה‪" :‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא מוִֹדיעִ‪ô‬ין!"‬ ‫הוּא עוֹבֵ‪ã‬ר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כְּ‪î‬בִ‪ã‬ישׁ ַרק בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬בַ‪ã‬ר חֲ‪ë‬צִ‪õ‬יָּ‪ì‬ה‬ ‫וּמוֹשִׁ‪û‬יט אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יָּ‪ì‬ד — סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן לִ‪ï‬פְ‪ö‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫הוּא עוֹצֵ‪õ‬ר בְּ‪ַã‬רמְ‪ñ‬זוֹר אָ‪ֹä‬דם‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אַ‪ä‬ף פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם ֹלא מְ‪ñ‬בָ‪ֵã‬רְך שָׁ‪û‬כֵ‪î‬ן לְ‪ï‬שָׁ‪û‬לוֹם‪.‬‬ ‫כֵּ‪î‬ן‪ ,‬אַ‪ְä‬רנוֹן בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת מְ‪ñ‬מַ‪ñ‬לֵּ‪ï‬א אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬ים‬ ‫הוּא הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד הֲ‪é‬כִ‪î‬י חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬י שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל מַ‪ñ‬כִּ‪î‬יר‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬ז לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה אֵ‪ä‬ין לוֹ אַ‪ä‬ף חָ‪ë‬בֵ‪ã‬ר וְ‪è‬יָ‪ִì‬דיד בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר?‬

‫יחד בבית הספר‬

‫‪11‬‬


‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכוֹת‪ ,‬הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬מוֹת וְ‪è‬הַ‪é‬דִּ‪ç‬בּוִּרים כָּ‪î‬ל הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים יוֹשְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים וּמְ‪ñ‬צַ‪õ‬יְּ‪ִì‬רים‪ ,‬פּוֹתְ‪ü‬חִ‪ë‬ים‬ ‫מַ‪ñ‬חְ‪ë‬בָּ‪ã‬רוֹת וְ‪è‬עוֹשִׂ‪û‬ים "שְׁ‪û‬עָ‪ִô‬רים"‪ ,‬כִּ‪î‬י אִ‪ä‬ם הַ‪é‬שַּׁ‪û‬עַ‪ô‬ר מַ‪ñ‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים אָ‪ä‬ז נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים לְ‪ï‬הַ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך‬ ‫ִ‪ï‬כתֹּב בִּ‪ã‬פְ‪ö‬נִ‪ó‬ים‪ .‬זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה מְ‪ñ‬צַ‪õ‬יֶּ‪ֶì‬רת בַּ‪ã‬שַּׁ‪û‬עַ‪ô‬ר שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה עִ‪ô‬ם שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה כְּ‪î‬חֻ‪ë‬לָּ‪ï‬ה מַ‪ñ‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יָקה‬ ‫וְ‪è‬ל ְ‪î‬‬ ‫ְ‪ã‬סגֹל‪ ,‬חִ‪ë‬טְּ‪í‬טָ‪í‬ה ָ‪ô‬עמֹק ָ‪ô‬עמֹק בַּ‪ã‬קַּ‪ú‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר אַ‪ְä‬ך‬ ‫בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬ד בַּ‪ã‬לּוֹן ָ‪ô‬עגֹל‪ .‬הִ‪é‬יא ָרצְ‪õ‬תָ‪ü‬ה לִ‪ï‬צְ‪õ‬בּ ַ‪ֹô‬ע אוֹתוֹ בּ ָ‪ò‬‬ ‫הַ‪é‬צֶּ‪õ‬בַ‪ã‬ע אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ‪ .‬חָ‪ë‬סֵ‪ò‬ר וְ‪è‬נִ‪ó‬גְ‪å‬מַ‪ñ‬ר! בְּ‪ã‬זָ‪ê‬וִ‪è‬ית הָ‪é‬עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה רוֹאָ‪ä‬ה אֵ‪ä‬יְך סוֹפִ‪ö‬י צוֹבַ‪ã‬עַ‪ô‬ת‪ ,‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬הּ‬ ‫שְׁ‪û‬קוּעָ‪ô‬ה‪ ,‬מְ‪ñ‬שַׂ‪ְû‬רטֶ‪í‬טֶ‪í‬ת יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬שַּׁ‪û‬עַ‪ô‬ר שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬גֶּ‪ֶå‬רת גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ְ ,‬רחָ‪ë‬בָ‪ã‬ה וּסְ‪ò‬גֻ‪å‬לָּ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫סגֹל בְּ‪ã‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬אָ‪ä‬לָ‪ï‬ה? ֹקֶדם הִ‪é‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬בֶּ‪ã‬טֶ‪í‬ת זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה וְ‪è‬חוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת לָ‪ï‬הּ‪ :‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נָּ‪ó‬ה ָ‪ò‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬יבָ‪ã‬ה — ֹלא נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ טוֹבָ‪ã‬ה‪ .‬וּבִ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל‪ ,‬מֵ‪"ñ‬הַ‪é‬הִ‪é‬יא"‪ ,‬הַ‪"é‬זֹּאתִ‪'ü‬י"‬ ‫אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫הַ‪é‬זָּ‪ָê‬רה אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נִּ‪ó‬י צְ‪ִõ‬ריכָ‪î‬ה שׁוּם טוֹבוֹת וְ‪è‬עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רה‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא אַ‪ä‬גִּ‪å‬יד לָ‪ï‬הּ אַ‪ä‬ף פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה‪ .‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא‬ ‫סגֹל יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה פֹּה מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים‪ ...‬לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל‬ ‫ַ‪ü‬חשֹׁב שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה! ‪...‬אַ‪ְä‬ך צֶ‪õ‬בַ‪ã‬ע ָ‪ò‬‬ ‫ֹלא תּ ְ‪ë‬‬ ‫סגֹל מְ‪ñ‬טַ‪í‬מְ‪ñ‬טֵ‪í‬ם‬ ‫חֲ‪ë‬סֵ‪ִò‬רים לִ‪ï‬י צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים? אוּלַ‪ï‬י אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל זֹאת? כֵּ‪î‬ן אוֹ ֹלא? אוּף! ָ‪ò‬‬ ‫ֶ‪û‬הכֹּל בִּ‪ã‬גְ‪å‬לָ‪ï‬לוֹ! סוֹפִ‪ö‬י הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה )תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד מַ‪ְñ‬רגִּ‪å‬ישִׁ‪û‬ים‪ֹ .‬לא יוַֹדעַ‪ô‬ת עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רית‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל יֵ‪ì‬שׁ לָ‪ï‬הּ‬ ‫שׁ ַ‪é‬‬ ‫חוּשִׁ‪û‬ים!( שֶׁ‪û‬זִּ‪ê‬יוָ‪è‬ה הִ‪é‬פְ‪ö‬סִ‪ò‬יָקה‪ ,‬אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נָּ‪ó‬ה גּוֹמֶ‪ֶñ‬רת לְ‪ï‬צַ‪õ‬יֵּ‪ì‬ר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שַּׁ‪û‬עַ‪ô‬ר שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת וְ‪è‬הִ‪é‬יא‬ ‫מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כֶּ‪î‬לֶ‪ï‬ת חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י בִּ‪ã‬פְ‪ö‬זִ‪ê‬ילָ‪ï‬ה לַ‪ï‬צַּ‪õ‬ד שֶׁ‪û‬ל סוֹפִ‪ö‬י וְ‪è‬לַ‪ï‬קַּ‪ú‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ‪ ,‬וְ‪è‬רוֹאָ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין לָ‪ï‬הּ הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה‬ ‫צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים‪ .‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ֶרגַ‪å‬ע אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מְ‪ñ‬אוֹד ֹלא נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים )כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬פְ‪ö‬גְּ‪å‬שׁוּ בָּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם יוְֹדעִ‪ô‬ים( וְ‪è‬סוֹפִ‪ö‬י‬ ‫ַ‪ä‬תּ צְ‪ִõ‬ריכָ‪î‬ה?" וְ‪è‬זִ‪ê‬יוָ‪è‬ה נָ‪ó‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬ה לִ‪ְï‬רוָ‪è‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬שָׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬לִ‪ï‬טְּ‪í‬פָ‪ö‬ה אֶ‪ä‬ת יָ‪ָì‬דהּ‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה לָ‪ï‬הּ‪" :‬תִּ‪ü‬קְּ‪ú‬חִ‪ë‬י‪ ,‬א ְ‪ü‬‬ ‫סוֹפִ‪ö‬י הִ‪é‬נִּ‪ó‬יחָ‪ë‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬קַּ‪ú‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ר בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ן‪ ,‬בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן‪ ,‬שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן‪ .‬אַ‪ְä‬ך זוֹ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‬ ‫ַרק הַ‪é‬הַ‪é‬תְ‪ü‬חָ‪ë‬לָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬ל חֲ‪ë‬בֵ‪ã‬רוּת גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה וְ‪è‬שִׁ‪û‬תּוּף פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לָּ‪ï‬ה בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך כָּ‪î‬ל הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬הּ‪ .‬כִּ‪î‬י מֵ‪ñ‬אוֹתוֹ‬ ‫ֶרגַ‪å‬ע הֵ‪é‬ן הִ‪é‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬דְּ‪ç‬דוּ וְ‪è‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עָ‪ô‬בְ‪ã‬דוּ‪ ,‬שִׂ‪û‬חֲ‪ë‬קוּ וְ‪è‬לָ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ‪ .‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך טוֹבָ‪ã‬ה הַ‪é‬חֲ‪ë‬בֵ‪ã‬רוּת הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ן‬ ‫אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ פִּ‪ö‬טְ‪í‬פְּ‪ö‬טוּ בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬הַ‪é‬מּוָֹרה כָּ‪î‬עֲ‪ô‬סָ‪ò‬ה‪ֹ" :‬לא יִ‪ì‬תָּ‪ü‬כֵ‪î‬ן! עוֹד אֶ‪ä‬צְ‪õ‬טָ‪ֵí‬רְך לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ִö‬ריד‬ ‫בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬יכֶ‪î‬ן!"‬

‫‪10‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה ‪/‬‬

‫חַ‪ë‬גִּ‪å‬ית בֶּ‪ã‬נְ‪ó‬זִ‪ê‬ימָ‪ñ‬ן‬

‫נִ‪ó‬סִּ‪ò‬יתִ‪ü‬י נִ‪ó‬סִּ‪ò‬יתִ‪ü‬י‪,‬‬ ‫חִ‪ë‬פַּ‪ö‬שְׂ‪û‬תִּ‪ü‬י שִׁ‪û‬יטָ‪í‬ה‬ ‫אֵ‪ä‬יְך לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‬ ‫שֶׁ‪û‬ל כָּ‪î‬ל הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫הִ‪é‬פְ‪ö‬סַ‪ְò‬קתִּ‪ü‬י לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד שָׁ‪ֵû‬קט‪,‬‬ ‫ָקנוּ לִ‪ï‬י אַ‪ä‬דִּ‪ç‬יָדס‪ָ ,‬קנוּ לִ‪ï‬י ַקסְ‪ֶò‬קט‪.‬‬ ‫דִּ‪ç‬בַּ‪ְã‬רתִּ‪ü‬י מִ‪ñ‬לִּ‪ï‬ים עַ‪ô‬ל סְ‪ò‬פּוְֹרט — לִ‪ï‬יגָ‪å‬ה א' וּב'‪,‬‬ ‫אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י מִ‪ñ‬לִּ‪ï‬ים כְּ‪î‬מוֹ "אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬בֵּ‪ã‬ט"‪.‬‬ ‫הַ‪é‬כֹּל ֹלא מַ‪ñ‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬כֹּל ֹלא עוֹבֵ‪ã‬ד‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אַ‪ְä‬רתִּ‪ü‬י מִ‪ñ‬ין יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד‬ ‫ָרגִ‪å‬יל בְּ‪ã‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לֵ‪ï‬ט‪.‬‬ ‫בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל ֹלא שׁוֹלֵ‪ï‬ט‬ ‫בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל ֹלא בּוֹלֵ‪ï‬ט‪.‬‬ ‫שִׁ‪û‬יִרים שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ֶã‬ר'ה‬ ‫בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י קוֹלֵ‪ï‬ט‪.‬‬ ‫חֲ‪ë‬בָ‪ã‬ל עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מֶּ‪ֶñ‬רץ‬ ‫חֲ‪ë‬בָ‪ã‬ל עַ‪ô‬ל הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪.‬‬ ‫יֵ‪ì‬שׁ פֹּה כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‪,‬‬ ‫הוּא ֹלא רוֹצֶ‪õ‬ה סְ‪ò‬גָ‪å‬ן‪.‬‬

‫יחד בבית הספר‬

‫‪13‬‬


‫"הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יד"‪ ,‬פּוֹל ְקלֵ‪ï‬יי‬

‫‪12‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫כַּ‪î‬חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬הײַעָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר שִׁ‪û‬שָּׁ‪û‬הײַעָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם הָ‪é‬יוּ חֲ‪ë‬בֵ‪ַã‬רי מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬לָ‪ָï‬קה הַ‪é‬קּוֶֹדמֶ‪ñ‬ת‪ ,‬וּבְ‪ã‬תוֹכָ‪î‬ם גַּ‪å‬ם‬ ‫ֶדרוֹסִ‪ò‬י — הוּא שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מְ‪ַñ‬קבֵּ‪ã‬ל תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רס הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‪.‬‬ ‫כֹּה ָקטָ‪í‬ן וְ‪è‬שׁוֹמֵ‪ñ‬ם נִ‪ְó‬ראָ‪ä‬ה לִ‪ï‬י בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ã‬זָ‪ê‬כְ‪ִî‬רי אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬עָ‪ô‬רוֹת‪ ,‬הָ‪é‬אֲ‪ä‬פָ‪ִö‬רים וְ‪è‬הֶ‪é‬הָ‪ִé‬רים‬ ‫אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר שָׁ‪û‬ם בִּ‪ã‬לִּ‪ï‬יתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י הַ‪é‬קַּ‪ú‬יִ‪ì‬ץ! זָ‪ê‬כַ‪ְî‬רתִּ‪ü‬י גַּ‪å‬ם אֶ‪ä‬ת מוִֹרי מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬לָ‪ָï‬קה הַ‪é‬קּוֶֹדמֶ‪ñ‬ת‪ ,‬כָּ‪î‬ל‬ ‫כָּ‪ְî‬ך טוֹב הָ‪é‬יָ‪ì‬ה תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪ ,‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה צוֹחֵ‪ë‬ק עִ‪ô‬מָּ‪ñ‬נוּ יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬וְ‪è‬הוּא ְקצַ‪õ‬ר קוֹמָ‪ñ‬ה כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬דָּ‪ç‬מָ‪ñ‬ה‬ ‫לְ‪ï‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מִ‪ñ‬בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬ינוּ‪ .‬צַ‪õ‬ר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬י עַ‪ô‬ל כִּ‪î‬י ֹלא אוֹסִ‪ò‬יף לִ‪ְï‬ראוֹתוֹ עוֹד בִּ‪ã‬בְ‪ã‬לוִֹריתוֹ הָ‪é‬אַ‪ְä‬דמוֹנִ‪ó‬ית‪,‬‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ֻñ‬קפֶּ‪ֶö‬דת‪.‬‬ ‫מוֵֹרנוּ הֶ‪é‬חָ‪ָë‬דשׁ — גְּ‪å‬בַ‪ã‬הּ קוֹמָ‪ñ‬ה הִ‪é‬נֵּ‪ó‬הוּ; אָ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם זָ‪ָê‬קן אֵ‪ä‬ין לוֹ‪ ,‬אַ‪ְä‬ך כְּ‪î‬נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ד זֶ‪ê‬ה — שַׂ‪û‬עֲ‪ô‬רוֹת‬ ‫שֵׂ‪û‬יבָ‪ã‬ה אֲ‪ֻä‬רכּוֹת לוֹ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬צְ‪õ‬חוֹ — ֶקמֶ‪ñ‬ט מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬נָּ‪ְó‬ך‪ ,‬קוֹלוֹ עָ‪ô‬בֶ‪ã‬ה וּבְ‪ã‬מַ‪ñ‬בָּ‪ã‬טוֹ הַ‪é‬חַ‪ë‬ד הוּא מוֵֹדד אֶ‪ä‬ת‬ ‫כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ בָּ‪ã‬זֶ‪ê‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר זֶ‪ê‬ה‪ ,‬כִּ‪î‬מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ לְ‪ï‬חַ‪ë‬פֵּ‪ö‬שׂ בָּ‪ã‬נוּ לֵ‪ï‬ב וָ‪è‬נֶ‪ó‬פֶ‪ö‬שׁ‪ ,‬וּלְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם ֹלא יַ‪ì‬עֲ‪ô‬לֶ‪ï‬ה צְ‪õ‬חוֹק עַ‪ô‬ל‬ ‫שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬יו‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י‪' :‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה הַ‪é‬יּוֹם הָ‪ִé‬ראשׁוֹן לַ‪ï‬לִּ‪ï‬מּוִּדים‪ .‬עוֹד תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬עָ‪ô‬ה חֳ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים‪ .‬מָ‪ñ‬ה ַרבָּ‪ã‬ה עוֹד‬ ‫הָ‪é‬עֲ‪ô‬בוָֹדה! כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה בְּ‪ã‬חִ‪ë‬ינוֹת חָ‪ְë‬דשִׁ‪û‬יּוֹת! כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה עָ‪ô‬מָ‪ñ‬ל!'‬ ‫ֶ‪ï‬יה לְ‪ï‬נַ‪ó‬שֵּׁ‪û‬ק יָ‪ָì‬דהּ‪ .‬הִ‪é‬יא אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‬ ‫שִׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק לִ‪ï‬י מַ‪ñ‬זָּ‪ê‬לִ‪ï‬י וּפָ‪ö‬גַ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י בַּ‪ã‬יְּ‪ì‬צִ‪õ‬יאָ‪ä‬ה; ַרצְ‪õ‬תִּ‪ü‬י אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫לִ‪ï‬י‪" :‬הֱ‪é‬יֵ‪ì‬ה אַ‪ä‬מִּ‪ñ‬יץ‪ ,‬אֶ‪ä‬נְ‪ִó‬ריקוֹ‪ ,‬לָ‪ï‬מוֹד נִ‪ó‬לְ‪ï‬מַ‪ñ‬ד יַ‪ì‬חְ‪ë‬דָּ‪ç‬ו!"‬ ‫ֵ‪ñ‬ח וְ‪è‬טוֹב לֵ‪ï‬ב הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ .‬אַ‪ְä‬ך מוִֹרי הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שׂוֹחֵ‪ë‬ק אֶ‪ä‬ת‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬כֵ‪î‬ן חָ‪ë‬זַ‪ְê‬רתִּ‪ü‬י שָׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬ ‫שְׂ‪û‬חוֹקוֹ הַ‪é‬טּוֹב‪ֹ ,‬לא יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה עִ‪ô‬מָּ‪ñ‬נוּ עוֹד‪ ,‬וּבֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שׁוּב אֵ‪ä‬ינוֹ נִ‪ְó‬ראָ‪ä‬ה לִ‪ï‬י כֹּה יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה וְ‪è‬כֹה‬ ‫נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים כְּ‪î‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י כֵ‪î‬ן‪.‬‬ ‫)מִ‪ñ‬תּוְֹך "הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ב" בְּ‪ã‬תַ‪ְü‬רגּוּם שְׁ‪ֹû‬למֹה סוֹקוֹלְ‪ï‬סְ‪ִò‬קי(‬

‫יחד בבית הספר‬

‫‪15‬‬


‫יוֹם ִראשׁוֹן לַ‪ï‬לִּ‪ï‬מּוִּדים ‪/‬‬

‫אֶ‪ְä‬דמוֹנְ‪ó‬דוֹ דֵּ‪ç‬ה אַ‪ä‬מִ‪ñ‬יצִ‪'õ‬יס‬ ‫‪ ,17‬יוֹם שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬י‬

‫הַ‪é‬יּוֹם יוֹם ִראשׁוֹן לַ‪ï‬לִּ‪ï‬מּוִּדים‪.‬‬ ‫מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר כַּ‪î‬חֲ‪ë‬לוֹם חָ‪ë‬לְ‪ï‬פוּײַעָ‪ô‬בְ‪ã‬רוּ שְׁ‪û‬לשֶׁ‪û‬ת חָ‪ְë‬דשֵׁ‪û‬י הַ‪é‬חֹפֶ‪ö‬שׁ בַּ‪ã‬כְּ‪î‬פָ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫ַ‪é‬הבֶֹּקר הֵ‪é‬בִ‪ã‬יאָ‪ä‬ה אוֹתִ‪ü‬י אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א אֶ‪ä‬ל אֲ‪ä‬גַ‪å‬ף בַּ‪ֶã‬רטִ‪í‬י‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די לְ‪ָï‬רשְׁ‪û‬מֵ‪ñ‬נִ‪ó‬י לַ‪ï‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬לָ‪ָï‬קה הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לִ‪ï‬ישִׁ‪û‬ית‬ ‫ֲ‪ֶë‬ריה בְּ‪ֹã‬לא תְּ‪ü‬שׁוָּקה‬ ‫בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הָ‪é‬עֲ‪ô‬מָ‪ñ‬מִ‪ñ‬י‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הִ‪ְé‬רהַ‪ְé‬רתִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל הַ‪é‬כְּ‪î‬פָ‪ö‬ר וְ‪è‬הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י אַ‪ä‬ח ָ‪é‬‬ ‫יְ‪ì‬תֵ‪ָü‬רה‪ .‬כָּ‪î‬ל הָ‪ְé‬רחוֹבוֹת הָ‪é‬מוּ מִ‪ñ‬נְּ‪ó‬עָ‪ִô‬רים וּשְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬חָ‪ë‬ר לִ‪ï‬סְ‪ò‬פָ‪ִö‬רים מְ‪ñ‬לֵ‪ï‬אִ‪ä‬ים הָ‪é‬יוּ‬ ‫אָ‪ä‬בוֹת וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הוֹת‪ ,‬שֶׁ‪û‬קָּ‪ú‬נוּ יַ‪ì‬לְ‪ï‬קוּטִ‪í‬ים‪ ,‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ר וּמַ‪ñ‬חְ‪ë‬בָּ‪ã‬רוֹת‪ ,‬וְ‪è‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‬ ‫הַ‪é‬דֹּחַ‪ë‬ק ַרב כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪ַû‬רק אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי עָ‪ô‬מָ‪ñ‬ל ַרב עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה בִּ‪ã‬יֵדי הַ‪é‬שַּׁ‪û‬מָּ‪ñ‬שׁ וְ‪è‬שׁוֹטֵ‪í‬ר הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‬ ‫לְ‪ï‬פַ‪ö‬נּוֹת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מָּ‪ñ‬קוֹם מִ‪ñ‬לִּ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת וְ‪è‬לָ‪ï‬תֵ‪ü‬ת לָ‪ï‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים גִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬בִּ‪ã‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ן‪ .‬לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‬ ‫ֵ‪å‬ע בִּ‪ã‬כְ‪î‬תֵ‪ü‬פִ‪ö‬י; הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה מוִֹרי מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬לָ‪ָï‬קה הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬הָ‪é‬עַ‪ô‬לִּ‪ï‬יז‬ ‫חַ‪ë‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע‪ ,‬שֶׁ‪û‬מִּ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ נוֹג ַ‪ô‬‬ ‫תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪ ,‬בִּ‪ã‬בְ‪ã‬לוִֹריתוֹ הַ‪é‬פְּ‪ö‬רוּעָ‪ô‬ה‪ ,‬הָ‪é‬אַ‪ְä‬דמוֹנִ‪ó‬ית‪.‬‬ ‫"וּבְ‪ã‬כֵ‪î‬ן אֶ‪ä‬נְ‪ִó‬ריקוֹ‪ָ ",‬קָרא אֵ‪ä‬לַ‪ï‬י בְּ‪ã‬חִ‪ë‬יּוְּך‪" ,‬נִ‪ó‬פְ‪ַö‬רְדנוּ לְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬מִ‪ñ‬ים?"‬ ‫וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הֵ‪é‬יטֵ‪í‬ב יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬תִּ‪ü‬י זֹאת; אַ‪ä‬ף עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י כֵ‪î‬ן הִ‪ְé‬דאִ‪ä‬יגוּ אוֹתִ‪ü‬י דְּ‪ç‬בָ‪ָã‬ריו‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬נוּ פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה‪ .‬גְּ‪å‬בִ‪ã‬ירוֹת וַ‪è‬אֲ‪ä‬דוֹנִ‪ó‬ים מְ‪ñ‬כֻ‪î‬בָּ‪ִã‬דים‪ ,‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים מִ‪ñ‬דַּ‪ç‬לַּ‪ï‬ת–הָ‪é‬עָ‪ô‬ם‪ ,‬פּוֹעֲ‪ô‬לִ‪ï‬ים‪,‬‬ ‫פְּ‪ִö‬קיִדים‪ ,‬תַּ‪ü‬גְ‪ָå‬רנִ‪ó‬יּוֹת‪ ,‬עוֹזְ‪ê‬רוֹתײַבַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת — בִּ‪ã‬תְ‪ü‬עוּדוֹת צִ‪õ‬יּוּנִ‪ó‬ים‪ ,‬בַּ‪ã‬הֲ‪ִé‬קימָ‪ñ‬ן תּוְֹך כְּ‪ֵî‬די כָּ‪ְî‬ך הֲ‪é‬מֻ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה‬ ‫גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ בָּ‪ã‬אוּ לְ‪ï‬תֵ‪ü‬אַ‪ä‬טְ‪í‬רוֹן‪.‬‬ ‫שָׂ‪û‬מַ‪ñ‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י שׁוּב לִ‪ְï‬ראוֹת אֶ‪ä‬ת אוּלַ‪ï‬ם הַ‪é‬קַּ‪ְú‬רַקע הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת דַּ‪ç‬לְ‪ï‬תוֹת שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע הַ‪é‬כִּ‪î‬תּוֹת‪.‬‬ ‫בָּ‪ã‬אוּלָ‪ï‬ם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה עוֹבֵ‪ã‬ר הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט יוֹם יוֹם בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך שָׁ‪û‬לשׁ שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ְרצוּפוֹת‪ .‬גַּ‪å‬ם פֹּה ַרב‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬דֹּחַ‪ë‬ק וְ‪è‬הַ‪é‬מּוֹרוֹת — אֵ‪ä‬לּוּ יוֹצְ‪õ‬אוֹת וְ‪è‬אֵ‪ä‬לּוּ נִ‪ó‬כְ‪î‬נָ‪ó‬סוֹת‪ .‬מוָֹרתִ‪ü‬י מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬לָ‪ָï‬קה‬ ‫הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה עַ‪ô‬ל מִ‪ñ‬פְ‪ö‬תַּ‪ü‬ן חֲ‪ַë‬דר כִּ‪î‬תָּ‪ü‬תָ‪ü‬הּ‪ִ ,‬קְדמָ‪ñ‬ה אוֹתִ‪ü‬י בְּ‪ã‬בַ‪ã‬ת ֹראשׁ וְ‪ָè‬קְראָ‪ä‬ה אֵ‪ä‬לַ‪ï‬י‪:‬‬ ‫"אֶ‪ä‬נְ‪ִó‬ריקוֹ‪ ,‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה תֵּ‪ü‬לֵ‪ְï‬ך לַ‪ï‬קּוֹמָ‪ñ‬ה הָ‪é‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬יוֹנָ‪ó‬ה וְ‪ֹè‬לא אֶ‪ְä‬ראֶ‪ä‬ה אוֹתְ‪ָü‬ך עוֹבֵ‪ã‬ר עַ‪ô‬ל יָ‪ִì‬די‪ ".‬וְ‪è‬הִ‪é‬יא‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬ה בִּ‪ã‬י בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬צֶ‪õ‬ב‪.‬‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ל עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד בֵּ‪ã‬ינוֹת נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים מֻ‪ְñ‬דאָ‪ä‬גוֹת‪ ,‬כִּ‪î‬י לְ‪ï‬יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬דיהֶ‪é‬ן ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מָ‪ñ‬קוֹם עוֹד‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה נִ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬זְּ‪ָê‬קנוֹ שָׂ‪û‬ב עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה מִ‪ñ‬כְּ‪î‬פִ‪ö‬י שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה‪ָ .‬ראִ‪ä‬יתִ‪ü‬י גַּ‪å‬ם ַרבִּ‪ã‬ים מֵ‪ñ‬חֲ‪ë‬בֵ‪ַã‬רי‪ ,‬שֶׁ‪û‬גָּ‪ְå‬דלוּ‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬ינוּ בִּ‪ã‬ימֵ‪ñ‬י הַ‪é‬חֹפֶ‪ö‬שׁ‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬שָּׂ‪û‬ם כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר נֶ‪ó‬עֶ‪ְô‬רכוּ הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים לְ‪ï‬כִ‪î‬תּוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬נִ‪ְó‬ראוּ יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬סֵּ‪ְò‬רבוּ‬ ‫ִ‪ï‬סחֹב אוֹתָ‪ü‬ם‬ ‫ְ‪ֵî‬רח ל ְ‪ò‬‬ ‫לְ‪ï‬הִ‪é‬כָּ‪î‬נֵ‪ó‬ס לְ‪ï‬חַ‪ְë‬דֵרי הַ‪é‬לִּ‪ï‬מּוִּדים וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬קְּ‪ú‬שׁוּ כַּ‪î‬עֲ‪ô‬יָ‪ִì‬רים צְ‪õ‬עִ‪ô‬יִרים‪ :‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הֶ‪é‬כ ַ‪ë‬‬ ‫ֹח פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה‪ .‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילוּ בּוְֹרחִ‪ë‬ים מִ‪ñ‬בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬סַּ‪ò‬פְ‪ö‬סָ‪ò‬לִ‪ï‬ים וַ‪è‬אֲ‪ä‬חָ‪ִë‬דים —‬ ‫בְּ‪ã‬כ ַ‪ë‬‬ ‫ַ‪ï‬חזֹר אֲ‪ä‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם‬ ‫בִּ‪ְã‬ראוֹתָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬הוֵֹריהֶ‪é‬ם פּוֹנִ‪ó‬ים לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת‪ ,‬פָּ‪ö‬תְ‪ü‬חוּ בִּ‪ã‬בְ‪ã‬כִ‪î‬יָּ‪ì‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬הוִֹרים נֶ‪ó‬אֶ‪ä‬לְ‪ï‬צוּ ל ֲ‪ë‬‬ ‫וּלְ‪ï‬הַ‪ְé‬רגִּ‪å‬יעָ‪ô‬ם אוֹ לָ‪ַï‬קחַ‪ë‬ת אוֹתָ‪ü‬ם הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ .‬גַּ‪å‬ם הַ‪é‬מּוֹרוֹת הָ‪é‬יוּ כְּ‪î‬אוֹבְ‪ã‬דוֹת עֵ‪ô‬צָ‪õ‬ה‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬י הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן הוּשַׁ‪û‬ב בְּ‪ã‬כִ‪î‬תָּ‪ü‬תָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מּוָֹרה ֶדלְ‪ַï‬קטִ‪í‬י וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עָ‪ô‬לִ‪ï‬יתִ‪ü‬י לַ‪ï‬קּוֹמָ‪ñ‬ה הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ל‬ ‫הַ‪é‬מּוֶֹרה פֶּ‪ְö‬רבּוֹנִ‪ó‬י‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ בַּ‪ã‬חֲ‪ַë‬דר הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪ :‬חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שִּׁ‪û‬ים וְ‪è‬אַ‪ְä‬רבָּ‪ã‬עָ‪ô‬ה נְ‪ó‬עָ‪ִô‬רים‪ .‬אַ‪ְä‬ך ַרק‬

‫‪14‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫ַרצְ‪õ‬תִּ‪ü‬י אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי אֱ‪ä‬לִ‪ï‬ישָׁ‪û‬ע‪ ,‬שֶׁ‪ָû‬רץ אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי רוֹנֵ‪ó‬ן‪ָ ,‬קרוֹב ָקרוֹב‪ .‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ עָ‪ô‬שִׂ‪û‬ינוּ פַּ‪ְö‬רצוּפִ‪ö‬ים‬ ‫ְרצִ‪õ‬ינִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים וְ‪è‬אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר כְּ‪î‬לוּם‪ַ .‬רק נָ‪ó‬שַׁ‪û‬מְ‪ñ‬נוּ חָ‪ë‬זָ‪ê‬ק נוָֹרא‪ .‬נֹעַ‪ô‬ם ָרץ לְ‪ï‬יָ‪ִì‬די‪.‬‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הוּא ֹלא חִ‪ë‬יֵּ‪ְì‬ך‪ַ ,‬רק הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כֵּ‪î‬ל ָקִדימָ‪ñ‬ה‪ ,‬עַ‪ô‬ל ָ‪é‬העֶֹרף שֶׁ‪û‬ל אֱ‪ä‬לִ‪ï‬ישָׁ‪û‬ע‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬יח לַ‪ï‬עֲ‪ֹô‬קף אֶ‪ä‬ת‬ ‫לִ‪ְï‬קַראת הַ‪é‬סּוֹף כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬י כֹּחַ‪ ,ë‬וְ‪è‬יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא אַ‪ä‬צְ‪õ‬ל ַ‪ë‬‬ ‫אֱ‪ä‬לִ‪ï‬ישָׁ‪û‬ע וְ‪è‬רוֹנֵ‪ó‬ן‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם נֹעַ‪ô‬ם ְקצָ‪õ‬ת הִ‪é‬שִּׂ‪û‬יג אוֹתִ‪ü‬י‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬י אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת‪ַ .‬רק‬ ‫ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י שֶׁ‪û‬זֶּ‪ê‬ה יִ‪ì‬גָּ‪å‬מֵ‪ñ‬ר כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר‪ .‬הִ‪é‬זַּ‪ê‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬י ַקר בַּ‪ã‬גָּ‪å‬רוֹן מֵ‪ñ‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬שִׁ‪û‬ימוֹת וְ‪è‬הָ‪ֹé‬רק שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‬ ‫דָּ‪ç‬בִ‪ã‬יק‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שׂוֹנֵ‪ó‬א מְ‪ִñ‬דידוֹת‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬סּוֹף הִ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י ְרבִ‪ã‬יעִ‪ô‬י וְ‪ֹè‬לא הִ‪é‬שַּׂ‪û‬גְ‪å‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת רוֹנֵ‪ó‬ן‪ .‬אָ‪ä‬ז מָ‪ñ‬ה? ְרבִ‪ã‬יעִ‪ô‬י זֶ‪ê‬ה גַּ‪å‬ם טוֹב‪ .‬וְ‪è‬חוּץ‬ ‫ִ‪å‬יע ִראשׁוֹן‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה‪ ,‬יָ‪ì‬עֵ‪ô‬ל אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ ֹלא שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה מִ‪ñ‬י הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫ְ)מִ‪ñ‬תּוְֹך "דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא מְ‪ñ‬גַ‪å‬לֶּ‪ï‬ה"(‬

‫יחד בבית הספר‬

‫‪17‬‬


‫תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬רוּת ִריצָ‪õ‬ה ‪/‬‬

‫גָּ‪ִå‬די טַ‪í‬אוּבּ‬

‫בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬עוַֹרְרתִּ‪ü‬י‪ .‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שֶׁ‪ֶû‬קט בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת וְ‪è‬גַ‪å‬ם בַּ‪ã‬חוּץ‪ ,‬וְ‪ַè‬רק מִ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה‬ ‫מְ‪ñ‬כוֹנִ‪ó‬ית וְ‪ָè‬ראִ‪ä‬יתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אוֹר שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ‪ ,‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬ס מֵ‪ñ‬הַ‪é‬תְּ‪ִü‬ריס‪ ,‬זָ‪ê‬ז עַ‪ô‬ל הַ‪é‬תִּ‪ְü‬קָרה‪ .‬הִ‪é‬תְ‪ü‬הַ‪é‬פַּ‪ö‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא נִ‪ְó‬רדַּ‪ç‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י‪ .‬זֶ‪ê‬ה ַ‪é‬הכֹּל בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דיָדה‪ .‬בְּ‪ã‬יוֹם שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬י שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬בַ‪ã‬ר ַרצְ‪õ‬נוּ בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬עוּר‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬מְּ‪ñ‬לוּת בַּ‪ã‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ‪ .‬קוְֹראִ‪ä‬ים לָ‪ִï‬ריצָ‪õ‬ה ַ‪é‬הזֹּאת כָּ‪î‬כָ‪î‬ה בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל שֶׁ‪ָû‬רצִ‪õ‬ים‬ ‫מִ‪ñ‬חוּץ לֶ‪ï‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר‪ ,‬בָּ‪ְã‬רחוֹבוֹת שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬יַ‪ì‬ד בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד בְּ‪ã‬צוַּרת מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ‪ .‬בְּ‪ã‬עֵ‪ֶô‬רְך‪.‬‬ ‫ִ‪ü‬יע אוֹתִ‪ü‬י שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י בֵּ‪ã‬ין‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך טוֹב בְּ‪ִã‬ריצוֹת ְקצָ‪õ‬רוֹת‪ ,‬אָ‪ä‬ז זֶ‪ê‬ה הִ‪é‬פְ‪ö‬תּ ַ‪ô‬‬ ‫הָ‪ִé‬ראשׁוֹנִ‪ó‬ים‪ .‬זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ָקשֶׁ‪û‬ה נוָֹרא‪ ,‬הָ‪ִé‬ריצָ‪õ‬ה ַ‪é‬הזֹּאת‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא ָקשֶׁ‪û‬ה כְּ‪î‬מוֹ ִריצוֹת‬ ‫ְקצָ‪õ‬רוֹת‪ָ .‬קשֶׁ‪û‬ה‪ ,‬כִּ‪î‬י צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬הַ‪é‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יק מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬מָ‪ñ‬ד הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הָ‪ִé‬ריצָ‪õ‬ה‪ ,‬בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דנוּ בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר בְּ‪ã‬גוּפִ‪ö‬יּוֹת סְ‪ò‬פּוְֹרט מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שְּׁ‪û‬מִ‪ñ‬ים וּמִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שְּׁ‪û‬פִ‪ö‬ים‪,‬‬ ‫ָ‪û‬בוּע הַ‪é‬בָּ‪ã‬א בְּ‪ã‬יוֹם שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬י נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה מְ‪ִñ‬דיָדה שֶׁ‪û‬ל מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬שׁ‪.‬‬ ‫בּוּצִ‪õ‬י‪ ,‬הַ‪é‬מּוֶֹרה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪ ,‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬שּׁ ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ì‬מדֹּד לָ‪ï‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪.‬‬ ‫נָ‪ó‬רוּץ תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬רוּת‪ .‬כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד יָ‪ì‬רוּץ הֲ‪é‬כִ‪î‬י מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר שֶׁ‪û‬הוּא יָ‪ì‬כוֹל‪ ,‬וְ‪è‬הוּא י ְ‪ñ‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י חוֹשֵׁ‪û‬ב שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬ם הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בֵּ‪ã‬ין הָ‪é‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹנִ‪ó‬ים ֹלא הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬רגֵּ‪å‬שׁ מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ עֹפֶ‪ö‬ר‬ ‫וַ‪è‬אֲ‪ä‬בִ‪ã‬יעַ‪ô‬ד וְ‪ָè‬רפִ‪ö‬י וְ‪è‬אֵ‪ä‬לִ‪ï‬י הַ‪é‬לְ‪ï‬פֶ‪ö‬ר‪ ,‬שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילוּ בָּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹם לָ‪ï‬רוּץ‪ .‬אִ‪ä‬ם‬ ‫ֵ‪õ‬ח אֶ‪ä‬ת‬ ‫הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י אִ‪ä‬תָּ‪ü‬ם אָ‪ä‬ז אוּלַ‪ï‬י ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת לִ‪ï‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יָ‪ì‬כוֹל אוּלַ‪ï‬י לְ‪ï‬נַ‪ó‬צּ ַ‪ë‬‬ ‫יוֵֹדע מָ‪ñ‬ה‬ ‫אֱ‪ä‬לִ‪ï‬ישָׁ‪û‬ע וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת רוֹנֵ‪ó‬ן וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬טּוֹבִ‪ã‬ים‪ ,‬אָ‪ä‬ז זֶ‪ê‬ה ְקצָ‪õ‬ת מַ‪ñ‬פְ‪ö‬חִ‪ë‬יד‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא ַ‪ô‬‬ ‫ֵ‪õ‬ח אוֹתָ‪ü‬ם זֶ‪ê‬ה מַ‪ñ‬פְ‪ö‬חִ‪ë‬יד‬ ‫בְּ‪ִã‬דיּוּק מַ‪ñ‬פְ‪ö‬חִ‪ë‬יד בָּ‪ã‬זֶ‪ê‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י חוֹשֵׁ‪û‬ב שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עָ‪ô‬לוּל לְ‪ï‬נַ‪ó‬צּ ַ‪ë‬‬ ‫אוֹתִ‪ü‬י‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י כָּ‪î‬ל הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן מְ‪ñ‬נַ‪ó‬סֶּ‪ò‬ה לְ‪ַï‬דמְ‪ñ‬יֵ‪ì‬ן אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י מַ‪ñ‬שִּׂ‪û‬יג אֶ‪ä‬ת רוֹנֵ‪ó‬ן‪ ,‬וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה עוֹשֶׂ‪û‬ה לִ‪ï‬י מִ‪ñ‬ין‬ ‫הַ‪ְé‬רגָּ‪å‬שָׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נָּ‪ó‬ה ָ‪î‬כּזֹאת‪ .‬זֹאת גַּ‪å‬ם שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י גַּ‪å‬ם ֹלא יָ‪ì‬כוֹל לְ‪ï‬הֵ‪ָé‬רֵדם בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל זֶ‪ê‬ה‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י? אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אַ‪ä‬שִּׂ‪û‬יג אֶ‪ä‬ת רוֹנֵ‪ó‬ן?‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬הַ‪é‬פַּ‪ö‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬טָּ‪í‬ה וְ‪ֹè‬לא הִ‪é‬צְ‪õ‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬הֵ‪ָé‬רֵדם‪ .‬בַּ‪ã‬סּוֹף ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י ֹלא לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫ֶ‪û‬הבֶֹּקר סוֹף סוֹף הִ‪é‬גִּ‪å‬יעַ‪ ,ô‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א ֹלא הִ‪é‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ים‪.‬‬ ‫ַ‪ã‬בּבֶֹּקר וְ‪ֹè‬לא לְ‪ï‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַ‪ü‬תֵּ‪ü‬ף בַּ‪ã‬מְּ‪ִñ‬דיָדה‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כְּ‪î‬שׁ ַ‪é‬‬ ‫הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י כָּ‪ָî‬רגִ‪å‬יל‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬שִּׁ‪û‬עוּר שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬מְּ‪ñ‬לוּת בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל ֹלא הִ‪ְé‬קשַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י‪ .‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל רוֹנֵ‪ó‬ן וְ‪è‬עַ‪ô‬ל אֱ‪ä‬לִ‪ï‬ישָׁ‪û‬ע‪,‬‬ ‫ֵ‪õ‬ח וְ‪è‬הִ‪é‬יא‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הֵ‪é‬ם נִ‪ְó‬ראוּ לִ‪ï‬י ָרגִ‪å‬יל לְ‪ï‬גַ‪å‬מְ‪ֵñ‬רי‪ .‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל יָ‪ì‬עֵ‪ô‬ל‪ .‬דִּ‪ç‬מְ‪ñ‬יַ‪ì‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י אֵ‪ä‬יְך אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֲ‪ä‬נַ‪ó‬צּ ַ‪ë‬‬ ‫ֶ‪ä‬עמֹד שָׁ‪û‬ם מַ‪ñ‬זִּ‪ê‬יעַ‪ .ô‬הִ‪é‬יא תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ל אוֹתִ‪ü‬י אִ‪ä‬ם נִ‪ó‬צַּ‪õ‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י‪,‬‬ ‫תָּ‪ü‬בוֹא אֵ‪ä‬לַ‪ï‬י אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הַ‪é‬שִּׁ‪û‬עוּר‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י א ֱ‪ô‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא אוּכַ‪î‬ל לַ‪ï‬עֲ‪ô‬נוֹת לָ‪ï‬הּ כִּ‪î‬י אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֶ‪ä‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שֵּׁ‪û‬ם וְ‪è‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שֵּׁ‪û‬ף‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ַרק אֶ‪ä‬עֱ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה כֵּ‪î‬ן עִ‪ô‬ם‬ ‫הָ‪ֹé‬ראשׁ‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הַ‪é‬צִּ‪õ‬לְ‪ï‬צוּל הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬פְ‪ö‬נוּ בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים וְ‪è‬יָ‪ַì‬רְדנוּ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה לַ‪ï‬שִּׁ‪û‬עוּר‪ .‬בּוּצִ‪õ‬י עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה לָ‪ï‬נוּ חִ‪ë‬מּוּם‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬דַּ‪ְç‬רנוּ לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הַ‪é‬קַּ‪ú‬ו מִ‪ñ‬חוּץ לַ‪ï‬גָּ‪ֵå‬דר שֶׁ‪û‬ל בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שֶׁ‪ֶû‬קט‪ .‬חִ‪ë‬כִּ‪î‬ינוּ‬ ‫שֶׁ‪û‬הוּא יַ‪ì‬זְ‪ê‬נִ‪ó‬יק‪" .‬לַ‪ï‬מְּ‪ñ‬קוֹמוֹת" — שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ב שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י דּוֹפֵ‪ö‬ק — "הִ‪é‬כּוֹוֹוֹוֹוֹן‪ ,‬צֵ‪õ‬אִ‪ä‬י!"‬ ‫הוּא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר "צֵ‪õ‬אִ‪ä‬י" מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נֶּ‪ó‬ה‪ ,‬בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹם "צֵ‪õ‬א"‪ .‬וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬נוּ לָ‪ï‬רוּץ‪ ,‬דַּ‪ç‬וְ‪ָè‬קא עַ‪ô‬ל זֶ‪ê‬ה‬ ‫יוֵֹדע לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה‪ .‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‬ ‫חָ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י‪ ,‬עַ‪ô‬ל אֵ‪ä‬יְך שֶׁ‪û‬הוּא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר "צֵ‪õ‬אִ‪ä‬י"‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר אֶ‪ä‬ת‬ ‫ַ‪ï‬חשֹׁב עַ‪ô‬ל דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‪ֹ .‬לא צָ‪ִõ‬ריְך לָ‪ï‬רוּץ מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר כִּ‪î‬י בַּ‪ã‬הַ‪é‬תְ‪ü‬חָ‪ë‬לָ‪ï‬ה צָ‪ִõ‬ריְך ל ְ‪û‬‬ ‫ל ְ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬כֹּחַ‪ .ë‬כָּ‪î‬כָ‪î‬ה הֵ‪é‬ם תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד עוֹשִׂ‪û‬ים בָּ‪ã‬אוֹלִ‪ï‬ימְ‪ñ‬פְּ‪ö‬יָ‪ì‬אָדה‪ ,‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז בַּ‪ã‬סּוֹף פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם הֵ‪é‬ם ָרצִ‪õ‬ים מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫ֶ‪û‬כּזֹאת ‪/‬‬ ‫מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה שׁ ָ‪î‬‬

‫תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬גוֹןײַרוֹז‬

‫אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לֵ‪ï‬נוּ בַּ‪ã‬שְּׁ‪û‬כוּנָ‪ó‬ה‬ ‫בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת שֶׁ‪û‬מִּ‪ñ‬מּוּל — עִ‪ô‬ם גָּ‪ֵå‬דר וְ‪è‬עִ‪ô‬ם גִּ‪å‬נָּ‪ó‬ה‬ ‫עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה לָ‪ï‬גוּר מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה —‬ ‫אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א וִ‪è‬ילָ‪ִï‬דים שִׁ‪û‬שָּׁ‪û‬ה‪.‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים ְקצָ‪õ‬ת מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נִּ‪ó‬ים"‬ ‫כָּ‪ְî‬ך אוֹמְ‪ִñ‬רים כָּ‪î‬ל הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כֵ‪î‬נִ‪ó‬ים‪:‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬בֶֹּקר עַ‪ô‬ד הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יּוֹם ַרק מִ‪ñ‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬מְּ‪ñ‬נִ‪ó‬ים —‬ ‫שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י בָּ‪ã‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬שַׂ‪û‬חְ‪ָë‬קנֵ‪ó‬י כַּ‪î‬דּוְּרסַ‪ò‬ל‬ ‫מְ‪ñ‬כַ‪ְî‬דְרִרים וּמְ‪ñ‬נַ‪ó‬תְּ‪ִü‬רים אֶ‪ä‬ל עָ‪ô‬ל‪.‬‬ ‫שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י בָּ‪ã‬נוֹת‪ ,‬מִ‪ñ‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬מְּ‪ñ‬לוֹת‬ ‫עַ‪ô‬ל מִ‪ñ‬זְ‪ָê‬רן קוָֹרה וּמוֹט‬ ‫הֵ‪é‬ן קוֹפְ‪ö‬צוֹת וּמְ‪ñ‬נַ‪ó‬תְּ‪ü‬רוֹת וּמִ‪ñ‬תְ‪ַü‬קפְּ‪ö‬לוֹת‪.‬‬ ‫בֵּ‪ã‬ן אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד אָ‪ä‬צָ‪õ‬ן‬ ‫מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב לַ‪ï‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת ָרץ הוּא כָּ‪î‬ל הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן — שַׂ‪û‬חְ‪ָë‬קן פִּ‪ö‬ינְ‪ó‬ג פּוֹנְ‪ó‬ג צָ‪õ‬עִ‪ô‬יר‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬מֵּ‪ñ‬ן בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬בָ‪ã‬טוֹת‪ ,‬שׁוּב וָ‪è‬שׁוּב מַ‪ñ‬כֶּ‪î‬ה בַּ‪ã‬קִּ‪ú‬יר‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬הוִֹרים‬ ‫מִ‪ñ‬בֵּ‪ã‬ן לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ן עוֹבְ‪ִã‬רים‬ ‫מְ‪ñ‬תַ‪ü‬קְּ‪ú‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬מְ‪ñ‬עִ‪ô‬יִרים‬ ‫מְ‪ñ‬עוְֹדִדים‪ ,‬גּוֹעֲ‪ִô‬רים‬ ‫מוְֹדִדים וְ‪è‬סוֹפְ‪ִö‬רים‬ ‫וְ‪è‬שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬אוֹמְ‪ִñ‬רים — שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ הֵ‪é‬ם סְ‪ò‬פּוְֹרטָ‪í‬אִ‪ä‬ים יְ‪ì‬דוּעִ‪ô‬ים כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ צְ‪õ‬עִ‪ô‬יִרים‪.‬‬

‫יחד בבית הספר‬

‫‪19‬‬


‫מַ‪ñ‬הוּ חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם? ‪/‬‬

‫חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה בְּ‪ֶã‬רנֶ‪ó‬ר‬

‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ‪ ,1949‬לִ‪ְï‬קַראת סוֹף מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר‪ ,‬הוְּקמָ‪ñ‬ה "כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬תײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל"‪ .‬תַּ‪ü‬פְ‪ִö‬קיָדהּ‬ ‫שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת הוּא לְ‪ï‬חוֵֹקק חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬ים‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬נּוֹשְׂ‪û‬אִ‪ä‬ים הָ‪ִé‬ראשׁוֹנִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬חַ‪ë‬בְ‪ֵã‬רי הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת וְ‪è‬חַ‪ë‬בְ‪ã‬רוֹת הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת נָ‪ó‬תְ‪ü‬נוּ דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תָּ‪ü‬ם‬ ‫עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה נוֹשֵׂ‪û‬א הַ‪é‬חִ‪ë‬נּוְּך‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬בְ‪ֵã‬רי הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬פוּ לְ‪ï‬כָ‪ְî‬ך שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד וְ‪è‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה יוּכְ‪î‬לוּ לִ‪ְï‬קנוֹת הַ‪é‬שְׂ‪û‬כָּ‪î‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬וּבְ‪ã‬כָ‪ְî‬ך יוּכְ‪î‬לוּ‬ ‫לְ‪ï‬נַ‪ó‬צֵּ‪õ‬ל אֶ‪ä‬ת כִּ‪î‬שְׁ‪û‬רוֹנוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם‪/‬ן לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם‪/‬ן וּלְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬בְ‪ֵã‬רי הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת ָרצוּ לָ‪ï‬תֵ‪ü‬ת הִ‪é‬זְ‪ê‬דַּ‪ç‬מְּ‪ñ‬נוּת שָׁ‪û‬וָ‪è‬ה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת‪ ,‬עַ‪ô‬ל מְ‪ñ‬נַ‪ó‬ת שֶׁ‪ֹּû‬לא‬ ‫יִ‪ְì‬קֶרה‪ ,‬שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל מַ‪ñ‬חְ‪ë‬סוֹר בְּ‪ã‬כֶ‪î‬סֶ‪ò‬ף בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‪ ,‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים ֹלא יִ‪ì‬לְ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ‪ .‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬חַ‪ë‬בְ‪ֵã‬רי הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‬ ‫הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטוּ לְ‪ï‬חוֵֹקק אֶ‪ä‬ת חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם‪ .‬עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י חֹק זֶ‪ê‬ה כָּ‪î‬ל יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד וְ‪è‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה חַ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים‬ ‫ִ‪ï‬למֹד חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם‪.‬‬ ‫לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וְ‪è‬זַ‪ê‬כָּ‪î‬אִ‪ä‬ים ל ְ‪ï‬‬ ‫ִ‪ï‬למֹד‪ :‬יְ‪ì‬הוִּדים‬ ‫בִּ‪ã‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת‪ ,‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י יוֹצֵ‪õ‬א מֵ‪ñ‬הַ‪é‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל‪ ,‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים ל ְ‪ï‬‬ ‫אוֹ עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים‪ ,‬עֲ‪ô‬שִׁ‪û‬יִרים אוֹ עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים‪ ,‬יְ‪ì‬לִ‪ï‬יֵדי הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אוֹ עוֹלִ‪ï‬ים חֲ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים‪ ,‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וִ‪è‬ילָ‪ï‬דוֹת‬ ‫בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬י צְ‪ָõ‬רכִ‪î‬ים מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ִë‬דים וְ‪è‬גַ‪å‬ם יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬דיהֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬ל עוֹבְ‪ִã‬דים זָ‪ִê‬רים‪ .‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם חַ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים לַ‪ï‬חְ‪ë‬בּשׁ אֶ‪ä‬ת‬ ‫סַ‪ò‬פְ‪ö‬סְ‪ò‬לֵ‪ï‬י בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י חֹק זֶ‪ê‬ה‪ ,‬הַ‪é‬הוִֹרים פְּ‪ö‬טוִּרים מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬שְׁ‪û‬לוּם בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוּר הַ‪é‬חִ‪ë‬נּוְּך‪ .‬הוּא נִ‪ó‬תָּ‪ü‬ן חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם‪.‬‬ ‫הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה הִ‪é‬יא הַ‪é‬מְּ‪ñ‬חֻ‪ë‬יֶּ‪ì‬בֶ‪ã‬ת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬לֵּ‪ï‬ם אֶ‪ä‬ת הוֹצָ‪õ‬אוֹת הַ‪é‬חִ‪ë‬נּוְּך שֶׁ‪û‬ל כָּ‪î‬ל יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד וְ‪è‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה מִ‪ñ‬גִּ‪å‬יל ‪5‬‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬ד גִּ‪å‬יל ‪.18‬‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה גַּ‪å‬ם עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נּוֹשְׂ‪û‬אִ‪ä‬ים שֶׁ‪û‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬סְ‪ò‬קוּ בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים וְ‪è‬הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬ידוֹת בִּ‪ã‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל יִ‪ì‬לְ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬כִּ‪î‬יר אֶ‪ä‬ת נוֹפֵ‪ö‬י אַ‪ְä‬רצֵ‪õ‬נוּ‪ ,‬אֶ‪ä‬ת‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר וּלְ‪ï‬הָ‪é‬גֵ‪å‬ן עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י פְּ‪ö‬גִ‪å‬יעָ‪ô‬ה‪.‬‬ ‫ֵ‪ñ‬ח וְ‪è‬הַ‪é‬חַ‪ë‬י‪ ,‬וְ‪è‬יִ‪ì‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬נְּ‪ó‬כוּ ל ְ‪û‬‬ ‫הַ‪é‬צּוֹמ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים וְ‪è‬הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬ידוֹת יַ‪ì‬כִּ‪î‬ירוּ אֶ‪ä‬ת תּוֹלְ‪ï‬דוֹת עַ‪ô‬מָּ‪ñ‬ם‪ ,‬וְ‪è‬יֵ‪ְì‬דעוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שָּׂ‪û‬פָ‪ö‬ה הָ‪é‬עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רית עַ‪ô‬ל‬ ‫בּוְּריָ‪ì‬הּ‪ .‬הֵ‪é‬ם יִ‪ì‬לְ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬כִּ‪î‬יר וּלְ‪ï‬כַ‪î‬בֵּ‪ã‬ד אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬עוּטִ‪í‬ים הַ‪é‬גָּ‪ִå‬רים בְּ‪ã‬אַ‪ְä‬רצֵ‪õ‬נוּ‪.‬‬ ‫ֶ‪ï‬אהֹב אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬מָּ‪ñ‬ם‪ ,‬אֶ‪ä‬ת‬ ‫מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬יִ‪ì‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬נְּ‪ó‬כוּ לְ‪ï‬כַ‪î‬בֵּ‪ã‬ד וְ‪è‬ל ֱ‪ä‬‬ ‫הֵ‪é‬ם יִ‪ì‬לְ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ תָּ‪ü‬נָ‪ְ"ó‬ך‪ ,‬יַ‪ì‬כִּ‪î‬ירוּ אֶ‪ä‬ת ָ‪ñ‬‬ ‫מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חְ‪ë‬תָּ‪ü‬ם‪ ,‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אָ‪ָä‬דם בַּ‪ã‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הוּא‪.‬‬ ‫חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה כַּ‪î‬יּוֹם מְ‪ñ‬אַ‪ä‬פְ‪ö‬שֵׁ‪û‬ר גַּ‪å‬ם לִ‪ï‬ילָ‪ִï‬דים וְ‪è‬לִ‪ï‬ילָ‪ï‬דוֹת בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬י צְ‪ָõ‬רכִ‪î‬ים מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ִë‬דים‬ ‫לְ‪ï‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬לֵּ‪ï‬ב בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר ָרגִ‪å‬יל‪ ,‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן דּוֹאֲ‪ä‬גִ‪å‬ים לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם לְ‪ï‬כִ‪î‬תּוֹת לִ‪ï‬מּוּד ְקטַ‪í‬נּוֹת‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫ֹלא עֲ‪ô‬נָ‪ó‬ת‪ֹ ,‬לא יוֹאָ‪ä‬ב וְ‪ֹè‬לא אוִּרי‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל שָׁ‪û‬בוּעַ‪ ô‬עוֹד תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יד אוֹ תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יָדה ֹלא הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ לַ‪ï‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נַ‪ó‬הֶ‪é‬לֶ‪ï‬ת כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בָּ‪ã‬כְ‪î‬תָ‪ü‬ה‪,‬‬ ‫וּלְ‪ï‬בַ‪ã‬סּוֹף לָ‪ï‬עִ‪ô‬יִריָּ‪ì‬ה פָּ‪ö‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה בֶֹּקר אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד בָּ‪ã‬הִ‪é‬יר‬ ‫הִ‪é‬גִּ‪å‬יעַ‪ ô‬לַ‪ï‬שְּׁ‪û‬כוּנָ‪ó‬ה בָּ‪ã‬חוּר גָּ‪å‬בוֹהַּ‪ é‬וְ‪è‬צָ‪õ‬עִ‪ô‬יר‪.‬‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה ְקצִ‪õ‬ין בִּ‪ã‬קּוּר סָ‪ִò‬דיר‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת לְ‪ï‬בַ‪ã‬יִ‪ì‬ת עָ‪ô‬בַ‪ã‬ר‬ ‫וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬צָּ‪õ‬ב הוּא סָ‪ַò‬קר‪.‬‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ יֵ‪ì‬שׁ חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה‬ ‫וְ‪è‬זֹאת‪ ,‬כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן‪ ,‬לְ‪ï‬טוֹבָ‪ã‬ה‪,‬‬ ‫וּמִ‪ñ‬י שֶׁ‪ֹּû‬לא יֵ‪ì‬לֵ‪ְï‬ך לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬חָ‪ë‬ר‬ ‫הוּא יֵ‪ì‬אָ‪ä‬לֵ‪ï‬ץ לְ‪ï‬הוֹצִ‪õ‬יא לַ‪ï‬הוִֹרים שֶׁ‪û‬לּוֹ צַ‪õ‬ו מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬צָ‪õ‬ר‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬סִּ‪ò‬פּוּר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה נִ‪ó‬גְ‪å‬מַ‪ñ‬ר‪.‬‬

‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לֵ‪ï‬נוּ בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה לוֹמֵ‪ñ‬ד אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן‪ ,‬הָ‪é‬אָ‪ä‬צָ‪õ‬ן‬ ‫וְ‪è‬הוּא יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד שׁוֹבָ‪ã‬ב וּמַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ לֵ‪ï‬יצָ‪õ‬ן‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הוּא בֵּ‪ã‬ן לְ‪ï‬אוֹתָ‪ü‬הּ מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת סְ‪ò‬פּוְֹרטָ‪í‬אִ‪ä‬ים‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית סִ‪ò‬פְ‪ֵö‬רנוּ‪ ,‬זֶ‪ê‬ה טוֹב וְ‪è‬גַ‪å‬ם‬ ‫נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים‬ ‫לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם וְ‪è‬גַ‪å‬ם לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י הֵ‪é‬ם בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים נֶ‪ó‬חְ‪ë‬מָ‪ִñ‬דים‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם לִ‪ï‬פְ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים הֵ‪é‬ם ְקצָ‪õ‬ת מִ‪ñ‬תְ‪ü‬לוֹנְ‪ó‬נִ‪ó‬ים‬ ‫שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו פָּ‪ö‬חוֹת זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן לְ‪ï‬אִ‪ä‬מּוּנִ‪ó‬ים‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו יֵ‪ì‬שׁ לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רים‬ ‫וְ‪è‬הֵ‪é‬ם לוֹמְ‪ִñ‬דים הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‬ ‫שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת סְ‪ò‬פּוְֹרטָ‪í‬אִ‪ä‬ים‪,‬‬ ‫אוּלַ‪ï‬י ֹלא חֲ‪ë‬שׁוּבִ‪ã‬ים‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל בְּ‪ã‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לֵ‪ï‬ט נְ‪ó‬חוּצִ‪õ‬ים כְּ‪ֵî‬די לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת‬ ‫אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים מְ‪ñ‬עַ‪ô‬נְ‪ó‬יְ‪ì‬נִ‪ó‬ים וְ‪è‬טוֹבִ‪ã‬ים‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬הוִֹרים חוֹשְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים — אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה מַ‪ñ‬זָּ‪ê‬ל‬ ‫שֶׁ‪û‬חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה מֻ‪ñ‬פְ‪ö‬עָ‪ô‬ל‪.‬‬

‫יחד בבית הספר‬

‫‪21‬‬


‫בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל בֶֹּקר מִ‪ñ‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬צְּ‪õ‬בִ‪ã‬ים שָׁ‪û‬ם שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י מוִֹרים‬ ‫מְ‪ñ‬לַ‪ï‬מְּ‪ִñ‬דים אוֹתָ‪ü‬ם חֶ‪ë‬שְׁ‪û‬בּוֹן וְּקצָ‪õ‬ת עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רית‬ ‫וְ‪è‬גַ‪å‬ם שָׂ‪û‬פוֹת זָ‪ê‬רוֹת כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬יּוּכְ‪î‬לוּ לִ‪ï‬נְ‪ó‬סֹעַ‪ ô‬לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חָ‪ë‬רוֹת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הֵ‪é‬ם לוֹמְ‪ִñ‬דים גַּ‪å‬ם עַ‪ô‬ל גּוּף הָ‪é‬אָ‪ָä‬דם‬ ‫כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ינוּ אֵ‪ä‬יְך לְ‪ï‬שַׁ‪û‬פֵּ‪ö‬ר אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬כָ‪î‬לְ‪ï‬תָּ‪ü‬ם‪,‬‬ ‫וְ‪è‬לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מֹר עַ‪ô‬ל בְּ‪ִã‬ריאוּתָ‪ü‬ם‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הֵ‪é‬ם ֹלא הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים לַ‪ï‬צּוֹפִ‪ö‬ים‪ ,‬גַּ‪å‬ם ֹלא לַ‪ï‬חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רים‬ ‫אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הֵ‪é‬ם ֹלא מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קְּ‪ִú‬רים‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא מֵ‪ñ‬בִ‪ã‬ין אֵ‪ä‬יְך זֶ‪ê‬ה בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל יָ‪ì‬כוֹל לִ‪ְï‬קרוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים ֹלא יֵ‪ì‬לְ‪ï‬כוּ לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר לִ‪ï‬לְ‪ï‬מֹד‪.‬‬ ‫אֵ‪ä‬יְך הֵ‪é‬ם יִ‪ì‬לְ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ לִ‪ï‬חְ‪ë‬יוֹת עִ‪ô‬ם אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‬ ‫וְ‪ֹè‬לא ַרק עִ‪ô‬ם הָ‪é‬אַ‪ä‬חִ‪ë‬ים וְ‪è‬עִ‪ô‬ם הַ‪é‬הוִֹרים?‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה עִ‪ô‬ם תּוָֹרה‪ ,‬וּמָ‪ñ‬ה עִ‪ô‬ם מוֹלֶ‪ֶï‬דת‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה עִ‪ô‬ם יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י הֻ‪é‬לֶּ‪ֶï‬דת?‬ ‫אַ‪ְä‬ך שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוּ מָ‪ñ‬ה ָקָרה אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לֵ‪ï‬נוּ בַּ‪ã‬שְּׁ‪û‬כוּנָ‪ó‬ה‬ ‫ְקצָ‪õ‬ת אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סָ‪ò‬ה לָ‪ï‬גוּר הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נָּ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫יוֹאָ‪ä‬ב‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה פְּ‪ö‬סַ‪ò‬נְ‪ó‬תְּ‪ָü‬רן נִ‪ó‬לְ‪ï‬הָ‪é‬ב‪,‬‬ ‫הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יט שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬ם זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬מַּ‪ñ‬צָּ‪õ‬ב‬ ‫אָ‪ä‬ז גַּ‪å‬ם הוּא יִ‪ì‬לְ‪ï‬מַ‪ñ‬ד בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‬ ‫וְ‪è‬יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לוֹ יוֹתֵ‪ü‬ר פְּ‪ö‬נַ‪ó‬אי‬ ‫לְ‪ï‬נַ‪ó‬גֵּ‪å‬ן בִּ‪ã‬פְ‪ö‬סַ‪ò‬נְ‪ó‬תֵּ‪ü‬ר — וְ‪ַè‬די‪.‬‬ ‫וַ‪è‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬ת‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה ַרְקָדנִ‪ó‬ית בָּ‪ã‬לֶ‪ï‬ט‪,‬‬ ‫הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה שֶׁ‪û‬עָ‪ִô‬דיף בְּ‪ã‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לֵ‪ï‬ט‬ ‫לִ‪ï‬לְ‪ï‬מֹד בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה אוֹ שְׁ‪û‬עָ‪ô‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם‬ ‫וּבִ‪ã‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן לְ‪ï‬חַ‪ë‬זֵּ‪ê‬ק אֶ‪ä‬ת הָ‪ַé‬רגְ‪å‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אוִּרי אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר שֶׁ‪û‬הוּא מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬ין‬ ‫שֶׁ‪û‬הַ‪é‬הוִֹרים שֶׁ‪û‬לּוֹ מַ‪ñ‬סְ‪ò‬פִּ‪ö‬יק חֲ‪ë‬כָ‪î‬מִ‪ñ‬ים‬ ‫לְ‪ï‬לַ‪ï‬מֵּ‪ñ‬ד אוֹתוֹ‪.‬‬ ‫כָּ‪ְî‬ך ָקָרה שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לֵ‪ï‬נוּ בַּ‪ã‬שְּׁ‪û‬כוּנָ‪ó‬ה ֹלא הָ‪é‬לְ‪ï‬כוּ לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬

‫‪20‬‬


‫בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪ְé‬רחוִֹקים הָ‪é‬הֵ‪é‬ם‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬סְּ‪ò‬פָ‪ִö‬רים הַ‪é‬קְּ‪ú‬דוֹשִׁ‪û‬ים שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪.‬‬ ‫ְ‪ֵè‬ריח עָ‪ִô‬דין וְ‪è‬נִ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬א‪,‬‬ ‫ְ‪è‬רוּח ַקלִּ‪ï‬ילָ‪ï‬ה וּנְ‪ó‬עִ‪ô‬ימָ‪ñ‬ה נָ‪ó‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ה מֵ‪ñ‬עָ‪ô‬לַ‪ï‬י וְ‪è‬נָ‪ó‬גְ‪å‬עָ‪ô‬הײַֹלאײַנָ‪ó‬גְ‪å‬עָ‪ô‬ה בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬צְ‪õ‬חִ‪ë‬י‪ .‬ו ַ‪ë‬‬ ‫ו ַ‪ë‬‬ ‫ֵריח גַּ‪å‬ןײַעֵ‪ֶô‬דן‪ ,‬מִ‪ñ‬לֵּ‪ï‬א אוֹתִ‪ü‬י‪ ,‬וְ‪è‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י נֶ‪ó‬עֶ‪ô‬צְ‪õ‬מוּ לְ‪ï‬אַ‪ä‬ט לְ‪ï‬אַ‪ä‬ט לְ‪ï‬אַ‪ä‬ט – – –‬ ‫ַ‪ë‬‬ ‫"מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר לַ‪'ï‬חֶ‪ֶë‬דר' שׁוֹבָ‪ã‬בִ‪ã‬ים! מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר לַ‪'ï‬חֶ‪ֶë‬דר' פִּ‪ְö‬רחָ‪ë‬חִ‪ë‬ים! חַ‪ë‬כּוּ חַ‪ë‬כּוּ‪ ,‬הוֹלְ‪ï‬כֵ‪î‬י בָּ‪ã‬טֵ‪í‬ל שֶׁ‪û‬כְּ‪î‬מוֹכֶ‪î‬ם‪,‬‬ ‫עוֹד אֲ‪ä‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר ַ‪é‬הכֹּל לָ‪ַï‬רבִּ‪ã‬י שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬כֶ‪î‬ם! מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר לַ‪'ï‬חֶ‪ֶë‬דר'‪ ,‬בַּ‪ã‬טְ‪í‬לָ‪ï‬נִ‪ó‬ים‪ֹ ,‬לאײַיֻ‪ì‬צְ‪õ‬לָ‪ï‬חִ‪ë‬ים‪ ,‬לַ‪'ï‬חֶ‪ֶë‬דר'‬ ‫אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י!" — הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה ַרבִּ‪ã‬י יְ‪ì‬קוּתִ‪ü‬יאֵ‪ä‬ל‪ ,‬שַׁ‪û‬מַּ‪ñ‬שׁ בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬דָרשׁ‪ ,‬יְ‪ì‬הוִּדי ַרגְ‪å‬זָ‪ê‬ן‪ ,‬שֶׁ‪û‬מִּ‪ְñ‬קטֶ‪ֶí‬רת‬ ‫תְּ‪ü‬קוּעָ‪ô‬ה לוֹ תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד בֵּ‪ã‬ין שִׁ‪û‬נָּ‪ó‬יו‪.‬‬ ‫וּבְ‪ã‬בַ‪ã‬תײַאַ‪ä‬חַ‪ë‬ת נָ‪ó‬פַ‪ö‬לְ‪ï‬נוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ‪.‬‬


‫הַ‪é‬ר סִ‪ò‬ינַ‪ó‬י שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ ‪/‬‬

‫שָׁ‪û‬לוֹם עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם‬

‫ָ‪å‬בוֹהּ‬ ‫בָּ‪ã‬עֲ‪ô‬יָ‪ָì‬רה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ כַּ‪î‬תְ‪ִü‬רילֶ‪ï‬בְ‪ָã‬קה‪ ,‬מִ‪ñ‬צִּ‪õ‬דּוֹ הָ‪é‬אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר שֶׁ‪û‬ל בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬דָרשׁ‪ ,‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד הַ‪é‬ר גָ‪å‬בוֹהַּ‪ ,é‬ג ַ‪é‬‬ ‫עַ‪ô‬ד הָ‪é‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬עַ‪ô‬ד הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ .‬כָּ‪ְî‬ך הוּא נִ‪ְó‬ראָ‪ä‬ה בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬ם יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬מַ‪ְñ‬דנוּ בַּ‪"ã‬חֶ‪ֶë‬דר";‬ ‫וְ‪è‬שֵׁ‪û‬ם נָ‪ó‬תְ‪ü‬נוּ לוֹ — הַ‪é‬ר סִ‪ò‬ינַ‪ó‬י‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬יוֹם ַקיִ‪ì‬ץ נָ‪ó‬אֶ‪ä‬ה‪ ,‬עִ‪ô‬ם הַ‪é‬שְׁ‪û‬כָּ‪î‬מַ‪ñ‬ת ַ‪é‬הבֶֹּקר‪ ,‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬אנוּ — עֲ‪ô‬שָׂ‪ָû‬רה יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬די "חֶ‪ֶë‬דר"‪ ,‬עִ‪ô‬ם סִ‪ò‬פְ‪ֵö‬רי‬ ‫ַ‪é‬הקֶֹּדשׁ מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חַ‪ë‬ת לַ‪ï‬זְּ‪ê‬רוֹעוֹת וְ‪è‬עִ‪ô‬ם הָ‪é‬אֲ‪ä‬רוּחָ‪ë‬ה הַ‪é‬דַּ‪ç‬לָּ‪ï‬ה בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬ד‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬נוּ אֶ‪ä‬ל הַ‪"é‬חֶ‪ֶë‬דר"‪ .‬הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ‬ ‫ִ‪ï‬שׁפְֹּך אֶ‪ä‬ת ַקְרנֵ‪ó‬י הַ‪é‬זָּ‪ê‬הָ‪é‬ב הָ‪ַé‬רכּוֹת שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬סְ‪ò‬גַּ‪å‬ת הָ‪é‬הָ‪é‬ר‪.‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת וְ‪è‬ל ְ‪û‬‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬הָ‪é‬ר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עָ‪ô‬טוּף עֲ‪ָô‬רפֶ‪ö‬ל‪ ,‬מְ‪ñ‬כֻ‪î‬סֶּ‪ò‬ה טַ‪í‬ל‪ .‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬גְ‪å‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬טַּ‪í‬ל נָ‪ó‬צְ‪õ‬צוּ כְּ‪î‬יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹמִ‪ñ‬ים; כְּ‪î‬מוֹ פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ינִ‪ó‬ים‬ ‫הִ‪é‬בְ‪ã‬הִ‪é‬יקוּ הַ‪é‬טִּ‪í‬פּוֹת הַ‪é‬תְּ‪ü‬לוּיוֹת עַ‪ô‬ל הֶ‪é‬עָ‪ô‬לִ‪ï‬ים‪ .‬צָ‪õ‬לוּל וּמְ‪ñ‬חַ‪ë‬יֶּ‪ì‬ה נְ‪ó‬פָ‪ö‬שׁוֹת הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הָ‪é‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר‪ ,‬צָ‪õ‬לוּל‬ ‫עַ‪ô‬ד לִ‪ï‬בְ‪ã‬לִ‪ï‬י תָּ‪ü‬אֵ‪ä‬ר‪.‬‬ ‫וְ‪è‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬נוּ עוֹלִ‪ï‬ים וּמְ‪ñ‬טַ‪í‬פְּ‪ö‬סִ‪ò‬ים בְּ‪ã‬חֵ‪ë‬שֶׁ‪û‬ק ַרב אֶ‪ä‬ל ֹראשׁוֹ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬ר סִ‪ò‬ינַ‪ó‬י‪ .‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬יָּ‪ַì‬דיִ‪ì‬ם‬ ‫וְ‪è‬הָ‪ַé‬רגְ‪å‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם טִ‪í‬פַּ‪ö‬סְ‪ò‬נוּ בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬ה מִ‪ְñ‬דרוֹנוֹ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬ר סִ‪ò‬ינַ‪ó‬י‪ .‬וְ‪è‬כַ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הִ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬נוּ אֶ‪ä‬ל ֹראשׁ הָ‪é‬הָ‪é‬ר‬ ‫וְ‪è‬שָׁ‪û‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬נוּ עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪ ,‬אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר לְ‪ַï‬רגְ‪å‬לֵ‪ï‬ינוּ‪ ,‬חָ‪ë‬לַ‪ï‬ף בָּ‪ã‬נוּ ַרעַ‪ô‬ד‪ .‬גְּ‪å‬בוֹהִ‪é‬ים כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‬ ‫הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י הָ‪é‬אֲ‪ָä‬דמָ‪ñ‬ה‪ְ ,‬קטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך נִ‪ְó‬ראֲ‪ä‬תָ‪ü‬ה הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ‪.‬‬ ‫"אֵ‪ä‬יפֹה אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‪ ,‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים? אֵ‪ä‬יפֹה אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ?"‬ ‫"מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חַ‪ë‬ת לָ‪ï‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה אוֹמֵ‪ñ‬ר? וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אוֹמֵ‪ñ‬ר — מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬נִ‪ó‬ים!"‬ ‫אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם רוֹאִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ת בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬דָרשׁ‪ ,‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים?"‬ ‫כֵּ‪î‬ן‪ ,‬בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י‪ ,‬גָּ‪å‬דוֹל כְּ‪î‬מוֹ חֶ‪ֶë‬דר ְקטַ‪í‬נְ‪ó‬טַ‪í‬ן‪"...‬‬ ‫"כְּ‪î‬מוֹ חֶ‪ֶë‬דר‪ ,‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה אוֹמֵ‪ñ‬ר? גָּ‪å‬דוֹל כְּ‪î‬מוֹ שֻׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן‪ ,‬אוֹ כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א‪".‬‬ ‫"כְּ‪î‬מוֹ כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א‪ ,‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה אוֹמֵ‪ñ‬ר? גָּ‪å‬דוֹל כְּ‪î‬מוֹ הַ‪é‬סִּ‪ò‬דּוּר שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪"...‬‬ ‫"כְּ‪î‬מוֹ סִ‪ò‬דּוּר‪ ,‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה אוֹמֵ‪ñ‬ר? כְּ‪î‬מוֹ בֵּ‪ã‬יצָ‪õ‬ה‪ ,‬אוֹ אֲ‪ä‬פוּנָ‪ó‬ה‪"...‬‬ ‫"כְּ‪î‬מוֹ אֲ‪ä‬פוּנָ‪ó‬ה? כְּ‪î‬מוֹ שָׁ‪ֵû‬קד‪ ,‬אוֹ עֲ‪ָô‬דשָׁ‪û‬ה‪ .‬כְּ‪î‬מוֹ‪ ...‬כְּ‪î‬מוֹ‪"...‬‬ ‫ָ‪ֵü‬רע מְ‪ֹñ‬לא קוֹמָ‪ñ‬תֵ‪ü‬נוּ עַ‪ô‬ל ֹראשׁ הָ‪é‬הָ‪é‬ר‪,‬‬ ‫ַ‪î‬עבֹר ֶרגַ‪å‬ע הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬טְ‪í‬נוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ‪ ,‬כִּ‪î‬י ָראוּי לָ‪ï‬נוּ לְ‪ï‬הִ‪é‬שְׂ‪û‬תּ ַ‪ô‬‬ ‫כּ ֲ‪ô‬‬ ‫ָ‪ָé‬רִקיע הַ‪é‬תָּ‪ü‬כֹל;‬ ‫לִ‪ï‬שְׁ‪û‬כַּ‪î‬ב וּפָ‪ö‬נֵ‪ó‬ינוּ כְּ‪î‬לַ‪ï‬פֵּ‪ö‬י מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה‪ .‬שָׁ‪û‬כַ‪î‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל גַּ‪å‬בִּ‪ã‬י וְ‪è‬שָׁ‪û‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י מַ‪ñ‬בָּ‪ã‬טִ‪í‬י לְ‪ï‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר ה ַ‪ô‬‬ ‫ָ‪ָé‬רִקיע אֲ‪ä‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ן‪ ,‬מָ‪ñ‬שְׁ‪û‬כוּ וְ‪ֵè‬קְרבוּ אוֹתוֹ עוֹד וָ‪è‬עוֹד‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ‬ ‫וְ‪è‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י מָ‪ñ‬שְׁ‪û‬כוּ אֶ‪ä‬ת ה ַ‪ô‬‬ ‫לַ‪ï‬הֲ‪é‬בִ‪ã‬יאוֹ ָקרוֹב אֵ‪ä‬לַ‪ï‬י‪ ,‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך ָקרוֹב‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת יָ‪ִì‬די‪ ,‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬צְ‪õ‬בְּ‪ã‬עוֹתַ‪ü‬י נָ‪ó‬גְ‪å‬עוּ‬ ‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישׁוּ אוֹתָ‪ü‬ם‪ ,‬חָ‪ë‬שׁוּ‪ ,‬מִ‪ñ‬שְּׁ‪û‬שׁוּ‪ ,‬אָ‪ä‬חֲ‪ë‬זוּ וְ‪è‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יקוּ‪...‬‬ ‫ֹלא ַרק עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י בִּ‪ã‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד הָ‪é‬יוּ בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ .‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬שָׁ‪û‬מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪ ,‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י‪ ,‬גּוּפִ‪ö‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י כֻּ‪î‬לִּ‪ï‬י הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י‬ ‫שָׁ‪û‬ם‪ ,‬לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם וְ‪ָè‬ראִ‪ä‬יתִ‪ü‬י מַ‪ñ‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬כִ‪î‬ים‪ .‬וְ‪è‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬כִ‪î‬ים פָּ‪ְö‬רשׂוּ אֶ‪ä‬ת כַּ‪î‬נְ‪ó‬פֵ‪ö‬יהֶ‪é‬ם הַ‪é‬לְּ‪ï‬בָ‪ã‬נוֹת‬ ‫ִ‪ְï‬רִקיע הַ‪é‬תְּ‪ü‬כֵ‪î‬לֶ‪ï‬ת‪ .‬הֵ‪é‬ם ִרחֲ‪ë‬פוּ וְ‪è‬שָׁ‪û‬טוּ‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלוֹת כְּ‪î‬מוֹ בְּ‪ã‬יוֹם מַ‪ñ‬תַּ‪ü‬ןײַתּוָֹרה‪ ,‬וְ‪ִè‬רחֲ‪ë‬פוּ מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חַ‪ë‬ת ל ַ‪ô‬‬ ‫— וְ‪è‬עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬קוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬וּמִ‪ñ‬תּוְֹך כַּ‪î‬נְ‪ó‬פֵ‪ö‬יהֶ‪é‬ם הַ‪é‬מְּ‪ַñ‬רחֲ‪ë‬פוֹת בָּ‪ְã‬קעוּ צְ‪õ‬לִ‪ï‬ילִ‪ï‬ים מְ‪ñ‬תוִּקים‬ ‫וְ‪è‬נִ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים; צְ‪õ‬לִ‪ï‬ילִ‪ï‬ים שֶׁ‪û‬זִּ‪ê‬מְּ‪ñ‬רוּ וְ‪è‬שָׁ‪û‬רוּ‪ ,‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך בְּ‪ã‬שֶׁ‪ֶû‬קט זִ‪ê‬מְּ‪ñ‬רוּ‪ ,‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה זִ‪ê‬מְּ‪ñ‬רוּ‪ ,‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‬ ‫מָ‪ñ‬תוֹק זִ‪ê‬מְּ‪ñ‬רוּ — כְּ‪î‬מוֹ הַ‪é‬כֹּהֲ‪é‬נִ‪ó‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬לְּ‪ï‬וִ‪è‬יִּ‪ì‬ים‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ הָ‪é‬עוּגָ‪å‬ב וְ‪è‬הַ‪é‬נֵּ‪ó‬בֶ‪ã‬ל בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪,‬‬

‫‪22‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫יחד בבית הספר‬

‫‪25‬‬


‫חֲ‪ë‬שִׁ‪û‬יבוּת בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ã‬עִ‪ô‬דַּ‪ç‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים ‪/‬‬

‫שׁוּלַ‪ï‬מִ‪ñ‬ית פְּ‪ִö‬רידוֹר‬

‫יֵ‪ì‬שׁ הַ‪é‬סּוֹבְ‪ִã‬רים שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ ,‬כְּ‪î‬פִ‪ö‬י שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם מֻ‪ñ‬כָּ‪ִî‬רים לָ‪ï‬נוּ הַ‪é‬יּוֹם‪ ,‬יֵ‪ì‬לְ‪ï‬כוּ וְ‪è‬יֵ‪ì‬עָ‪ô‬לְ‪ï‬מוּ עִ‪ô‬ם הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬למֹד לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬עוּת‬ ‫בְּ‪ã‬עִ‪ô‬דַּ‪ç‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים יְ‪ì‬כוֹלִ‪ï‬ים הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים לְ‪ï‬הִ‪é‬שָּׁ‪û‬אֵ‪ä‬ר בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת וְ‪è‬ל ְ‪ï‬‬ ‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שֵׁ‪û‬ב‪ ,‬שֶׁ‪û‬בּוֹ נִ‪ó‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬אִ‪ä‬ים מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬גָ‪ִå‬רים עֲ‪ô‬צוּמִ‪ñ‬ים שֶׁ‪û‬ל מֵ‪ñ‬יָדע‪ .‬בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬זְ‪ַê‬רת הַ‪é‬דֹּאַ‪ä‬ר הָ‪é‬אֶ‪ä‬לֶ‪ְï‬קטְ‪í‬רוֹנִ‪ó‬י‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬אִ‪ä‬ינְ‪ó‬טֶ‪ְí‬רנֶ‪ó‬ט יָ‪ì‬כוֹל‪/‬ה הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יד‪/‬ה לְ‪ï‬תַ‪ְü‬קשֵׁ‪û‬ר עִ‪ô‬ם חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו‪/‬ה וְ‪è‬עִ‪ô‬ם הַ‪é‬מּוֶֹרה שֶׁ‪û‬לּוֹ‪/‬ה‪,‬‬ ‫הַ‪é‬יּוֹשֵׁ‪û‬ב אַ‪ä‬ף הוּא בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתוֹ וּמְ‪ñ‬חַ‪ë‬בֵּ‪ã‬ר בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוּר תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יָדיו וְ‪è‬תַ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬ידוֹתָ‪ü‬יו דַּ‪ç‬פֵּ‪ö‬י עֲ‪ô‬בוָֹדה‪,‬‬ ‫מְ‪ñ‬שִׂ‪û‬ימוֹת לִ‪ï‬מּוִּדיּוֹת‪ ,‬מִ‪ñ‬בְ‪ã‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬שְׁ‪û‬אֵ‪ä‬לוֹנִ‪ó‬ים וְ‪è‬עוֹד‪ .‬הַ‪é‬מּוֶֹרה יְ‪ì‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬עוּר מֵ‪ָñ‬רחוֹק‪.‬‬ ‫הוּא יִ‪ì‬תְ‪ַü‬קשֵּׁ‪û‬ר לְ‪ï‬תַ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יָדיו וּלְ‪ï‬תַ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬ידוֹתָ‪ü‬יו‪ ,‬וְ‪è‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה יִ‪ì‬תְ‪ַü‬קשְּׁ‪û‬רוּ אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬עוּת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שֵׁ‪û‬ב‪.‬‬ ‫ַ‪ì‬לָדּה בַּ‪ã‬קֶּ‪ú‬צֶ‪õ‬ב הָ‪é‬אִ‪ä‬ישִׁ‪û‬י שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬ם‪ ,‬וְ‪è‬יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬וַ‪è‬תֵּ‪ü‬ר עַ‪ô‬ל‬ ‫כָּ‪ְî‬ך יִ‪ì‬לְ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ כָּ‪î‬ל יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד וְ‪è‬י ְ‪ï‬‬ ‫בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר ַקיֶּ‪ì‬מֶ‪ñ‬ת ְקהִ‪é‬לָּ‪ï‬ה כָּ‪î‬זוֹ שֶׁ‪û‬ל יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬לּוֹמְ‪ִñ‬דים מֵ‪ָñ‬רחוֹק בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬ם מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת‬ ‫לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר לְ‪ï‬מָ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל‪ ,‬בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר נְ‪ó‬יוּײַיוְֹרק‪ .‬הַ‪é‬הוִֹרים מְ‪ֻñ‬רצִּ‪õ‬ים מֵ‪ñ‬הָ‪é‬עֻ‪ô‬בְ‪ã‬דָּ‪ç‬ה שֶׁ‪û‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים ֹלא‬ ‫ָ‪ï‬נוּע בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬עוּת תַּ‪ü‬חְ‪ë‬בּוָּרה צִ‪õ‬בּוִּרית בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר הַ‪é‬סּוֹאֶ‪ä‬נֶ‪ó‬ת‪.‬‬ ‫צְ‪ִõ‬ריכִ‪î‬ים לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת וְ‪è‬ל ַ‪ô‬‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬לּוֹמְ‪ִñ‬דים בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬עוּת מַ‪ñ‬חְ‪ë‬שֵׁ‪û‬ב בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬ם יַ‪ì‬חְ‪ë‬סְ‪ò‬כוּ הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה מְ‪ñ‬אוֹד כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף לַ‪ï‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫אֵ‪ä‬ין צֶֹרְך בַּ‪ã‬הֲ‪ָé‬קמַ‪ñ‬ת מִ‪ñ‬בְ‪ã‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חְ‪ë‬זָ‪ָê‬קה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם‪ ,‬בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬שְׂ‪û‬כּוֹרוֹת לָ‪ï‬עוֹבְ‪ִã‬דים‪ .‬גַּ‪å‬ם דְּ‪ç‬אָ‪ä‬גוֹת‬ ‫לְ‪ï‬בִ‪ã‬טְ‪í‬חוֹן הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בְּ‪ַã‬דְרכָּ‪î‬ם אֶ‪ä‬ל בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וּמִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ יֵ‪ì‬חָ‪ë‬סְ‪ò‬כוּ‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אִ‪ä‬לּוּ שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת‪ ,‬אִ‪ä‬ם הֵ‪é‬ם מְ‪ֻñ‬רצִּ‪õ‬ים שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים‬ ‫לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם לוֹמְ‪ִñ‬דים מֵ‪ָñ‬רחוֹק מֵ‪ñ‬הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ שׁוֹמְ‪ñ‬עִ‪ô‬ים מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר לְ‪ï‬גַ‪å‬מְ‪ֵñ‬רי‪.‬‬ ‫חֲ‪ë‬סֵ‪ָò‬רה לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה‪ ,‬אוֹתוֹ "הַ‪é‬יַּ‪ì‬חַ‪ë‬ד" שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬אַ‪ä‬פְ‪ö‬יֵ‪ì‬ן אֶ‪ä‬ת בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬בֵּ‪ã‬ר שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ית‬ ‫הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ ַרק מָ‪ñ‬קוֹם שֶׁ‪û‬לּוֹמְ‪ִñ‬דים בּוֹ‪ ,‬הוּא בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬דָּ‪ç‬ה ַרבָּ‪ã‬ה מָ‪ñ‬קוֹם שֶׁ‪û‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בְּ‪ִã‬רים בּוֹ‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬למֹד‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד אוֹהֲ‪é‬בִ‪ã‬ים לִ‪ï‬פְ‪ö‬גּשׁ‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וִ‪è‬ילָ‪ï‬דוֹת אוּלַ‪ï‬י ֹלא תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד אוֹהֲ‪é‬בִ‪ã‬ים ל ְ‪ï‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רים שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם בּוֹ‪.‬‬ ‫זֹאת וְ‪è‬עוֹד‪ ,‬בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הוּא מָ‪ñ‬קוֹם הַ‪é‬מַּ‪ְñ‬קנֶ‪ó‬ה תַּ‪ְü‬רבּוּת‪ .‬מִ‪ñ‬שְׂ‪ַû‬רד הַ‪é‬חִ‪ë‬נּוְּך שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬מֻ‪ñ‬נֶּ‪ó‬ה עַ‪ô‬ל‬ ‫בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מּוִֹרים‪/‬וֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לַ‪ï‬מְּ‪ִñ‬דים‪/‬וֹת בּוֹ‪ ,‬מַ‪ñ‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יט עַ‪ô‬ל תָּ‪ü‬כְ‪î‬נִ‪ó‬ית אֲ‪ä‬חִ‪ë‬יָדה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל‬ ‫ִ‪ï‬למֹד אוֹתָ‪ü‬ם‪ .‬הוּא מַ‪ñ‬צִּ‪õ‬יב ְרשִׁ‪û‬ימָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬ל מֻ‪ñ‬שָּׂ‪û‬גִ‪å‬ים‬ ‫בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וְ‪è‬עַ‪ô‬ל נוֹשְׂ‪û‬אִ‪ä‬ים שֶׁ‪û‬חוֹבָ‪ã‬ה ל ְ‪ï‬‬ ‫ֵ‪ã‬ע אֶ‪ä‬ת סֻ‪ò‬לַּ‪ï‬ם הַ‪é‬הֶ‪é‬שֵּׂ‪û‬גִ‪å‬ים מִ‪ñ‬גַּ‪å‬ן הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וְ‪è‬עַ‪ô‬ד הַ‪é‬לִּ‪ï‬מּוִּדים בַּ‪ã‬תִּ‪ü‬יכוֹן‪.‬‬ ‫וְ‪è‬קוֹב ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ֶã‬דֶרְך זוֹ מְ‪ñ‬גַ‪å‬בֵּ‪ã‬שׁ בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ תַּ‪ü‬חַ‪ë‬ת קוַֹרת גַּ‪å‬ג אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‬ ‫וְ‪è‬הוֹפֵ‪ְö‬ך אוֹתָ‪ü‬ם לִ‪ï‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬בְ‪ã‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬שֻׁ‪û‬תָּ‪ü‬ף וְ‪è‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ד‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן ‪/‬‬

‫לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה נָ‪ó‬אוֹר‬

‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אִ‪ä‬תְּ‪ָü‬ך‪ .‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה אִ‪ä‬תִּ‪ü‬י‪.‬‬ ‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן‪,‬‬ ‫שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬תִּ‪ü‬י‪.‬‬ ‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן‪,‬‬ ‫ֹלא שָׁ‪û‬לוֹם עוֹלָ‪ï‬מִ‪ñ‬י‪.‬‬ ‫תִּ‪ְü‬ראוּ‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עוֹשֶׂ‪û‬ה שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן‬ ‫עִ‪ô‬ם עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא אֶ‪ä‬כְ‪î‬עַ‪ô‬ס בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל‪.‬‬ ‫אִ‪ä‬ם אוּכַ‪î‬ל‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא אַ‪ְä‬רגִּ‪å‬יז אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‬ ‫בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֲ‪ä‬וַ‪è‬תֵּ‪ü‬ר וְ‪è‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה תְּ‪ü‬וַ‪è‬תֵּ‪ü‬ר‬ ‫פָּ‪ö‬חוֹת אוֹ יוֹתֵ‪ü‬ר‪.‬‬

‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׁ‪û‬לוֹם ָקטָ‪í‬ן‪,‬‬ ‫ֹלא נִ‪ó‬צְ‪õ‬עַ‪ô‬ק ֹלא נָ‪ִó‬ריב‪.‬‬ ‫פָּ‪ö‬שׁוּט נֵ‪ó‬שֵׁ‪û‬ב בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬נְ‪ַó‬דבֵּ‪ã‬ר‪,‬‬ ‫אוֹ נַ‪ְó‬קשִׁ‪û‬יב‪.‬‬ ‫אוּלַ‪ï‬י זֶ‪ê‬ה ֹלא שָׁ‪û‬לוֹם כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך גָּ‪å‬דוֹל‬ ‫הוּא פָּ‪ö‬שׁוּט וְ‪ָè‬רגִ‪å‬יל‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך כָּ‪î‬ל שָׁ‪û‬לוֹם צָ‪ִõ‬ריְך גַּ‪å‬ם אֵ‪ä‬יכְ‪î‬שֶׁ‪û‬הוּ‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל‪.‬‬

‫לחוד וביחד‬

‫‪27‬‬


‫לְ‪ï‬חוּד‬

‫יחד בבית הספר‬

‫וּבְ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‬


‫פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוֹן סִ‪ò‬כְ‪î‬סוּכִ‪î‬ים בְּ‪ַã‬דְרכֵ‪î‬י שָׁ‪û‬לוֹם ‪/‬‬

‫שׁוּלַ‪ï‬מִּ‪ñ‬ית פְּ‪ִö‬רידוֹר‬

‫ִ‪ï‬פתֹּר בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יוֹת בֵּ‪ã‬ין בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י אָ‪ָä‬דם בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬עוּת דִּ‪ç‬בּוּר‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬עוּת‬ ‫אֵ‪ä‬יְך אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר ל ְ‪ö‬‬ ‫אַ‪ä‬לִּ‪ï‬ימוּת? זוֹהִ‪é‬י שְׁ‪û‬אֵ‪ä‬לָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ô‬סִ‪ò‬יָקה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪ .‬בַּ‪ã‬חַ‪ë‬יִּ‪ì‬ים אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ מוֹצְ‪õ‬אִ‪ä‬ים‬ ‫שֶׁ‪û‬עַ‪ô‬ל הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ ֹלא מַ‪ñ‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ימִ‪ñ‬ים עִ‪ô‬ם הַ‪é‬סּוֹבְ‪ã‬בִ‪ã‬ים אוֹתָ‪ü‬נוּ‪ַ .‬קל מְ‪ñ‬אוֹד לָ‪ִï‬ריב‬ ‫עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬חַ‪ë‬יִּ‪ì‬ים‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה ִריב‪ ,‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם נְ‪ó‬עִ‪ô‬ימִ‪ñ‬ים‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬צְּ‪ָõ‬דִדים‬ ‫מַ‪ñ‬פְ‪ö‬סִ‪ò‬יִדים‪.‬‬ ‫ִ‪è‬כּוּח בֵּ‪ã‬ין אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים הוּא טִ‪í‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל צָ‪ִõ‬ריְך לִ‪ְï‬קבּ ַ‪ֹô‬ע כְּ‪î‬לָ‪ï‬לִ‪ï‬ים שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ג עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬יהֶ‪é‬ם‪.‬‬ ‫ו ַ‪ë‬‬ ‫ִ‪è‬כּוּח אֵ‪ä‬ינוֹ‬ ‫ִ‪è‬כּוּח מִ‪ñ‬שּׁוּם שֶׁ‪û‬וּ ַ‪ë‬‬ ‫ֵ‪õ‬ח וּמַ‪ñ‬פְ‪ö‬סִ‪ò‬יד בְּ‪ã‬ו ַ‪ë‬‬ ‫חָ‪ë‬שׁוּב לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ים עַ‪ô‬ל דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ :‬אֵ‪ä‬ין מְ‪ñ‬נַ‪ó‬צּ ַ‪ë‬‬ ‫ִ‪è‬כּוּח שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ל כְּ‪î‬מוֹ מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬אֵ‪ä‬ין בּוֹ‬ ‫יְ‪ì‬צִ‪õ‬יאָ‪ä‬ה לְ‪ï‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪ .‬נִ‪ó‬צָּ‪õ‬חוֹן שֶׁ‪û‬הֻ‪é‬שַּׂ‪û‬ג בְּ‪ã‬אַ‪ä‬לִּ‪ï‬ימוּת‪ ,‬ו ַ‪ë‬‬ ‫מְ‪ñ‬נַ‪ó‬צְּ‪õ‬חִ‪ë‬ים‪ַ ,‬רק מַ‪ñ‬פְ‪ö‬סִ‪ò‬יִדים‪.‬‬ ‫ִ‪è‬כּוּח אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד? אָ‪ä‬כֵ‪î‬ן כֵּ‪î‬ן! כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬גִּ‪å‬יעִ‪ô‬ים שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬צְּ‪ָõ‬דִדים‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם יִ‪ì‬תָּ‪ü‬כֵ‪î‬ן שֶׁ‪û‬שְּׁ‪û‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם יְ‪ì‬נַ‪ó‬צְּ‪õ‬חוּ בְּ‪ã‬ו ַ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬כָּ‪î‬מָ‪ñ‬ה‪ .‬בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬ב כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬צְּ‪ָõ‬דִדים הָ‪é‬יוּ צְ‪ִõ‬ריכִ‪î‬ים לְ‪ï‬וַ‪è‬תֵּ‪ü‬ר עַ‪ô‬ל מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל מִ‪ñ‬צַּ‪õ‬ד שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬י‬ ‫ִ‪û‬יח בֵּ‪ã‬ין אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים הַ‪é‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ל בִּ‪ã‬תְ‪ü‬חוּשַׁ‪û‬ת כָּ‪î‬בוֹד הֲ‪ָé‬דִדי בּוֹנֶ‪ó‬ה‬ ‫אֵ‪ä‬ין אִ‪ä‬ישׁ שֶׁ‪û‬הִ‪é‬פְ‪ö‬סִ‪ò‬יד ַ‪é‬הכֹּל‪ .‬שׂ ַ‪ë‬‬ ‫ַ‪ï‬עבֹר בְּ‪ã‬בִ‪ã‬טָּ‪í‬חוֹן‪.‬‬ ‫גֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ר‪ ,‬שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים יְ‪ì‬כוֹלִ‪ï‬ים ל ֲ‪ô‬‬ ‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד מְ‪ñ‬עוְֹדִדים תִּ‪ְü‬קשֶֹׁרת וְ‪è‬הִ‪é‬דָּ‪ç‬בְ‪ã‬רוּת? ֹקֶדם כֹּל מַ‪ְñ‬קשִׁ‪û‬יבִ‪ã‬ים! פָּ‪ö‬שׁוּט לוֹמְ‪ִñ‬דים‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪ְé‬קשִׁ‪û‬יב לַ‪ï‬זּוּלַ‪ï‬ת‪ .‬נוֹתְ‪ü‬נִ‪ó‬ים כָּ‪î‬בוֹד לוֹ וּלְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬הוּא אוֹמֵ‪ñ‬ר וּמְ‪ñ‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ‪ .‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬עִ‪ô‬ים לְ‪ï‬חֻ‪ë‬קֵּ‪ú‬י‬ ‫הַ‪é‬שִּׂ‪û‬יחַ‪ֹ .ë‬לא נִ‪ó‬כְ‪î‬נָ‪ó‬סִ‪ò‬ים לִ‪ְï‬דבָ‪ָã‬ריו שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר‪ֹ ,‬לא צוֹעֲ‪ִô‬קים‪ֹ ,‬לא דּוֹחֲ‪ë‬פִ‪ö‬ים וְ‪ֹè‬לא מְ‪ñ‬אַ‪ä‬יְּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪.‬‬ ‫פָּ‪ö‬שׁוּט מַ‪ְñ‬קשִׁ‪û‬יבִ‪ã‬ים‪ֹ .‬לא חַ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ים‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל חַ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים לְ‪ï‬כַ‪î‬בֵּ‪ã‬ד אֶ‪ä‬ת דַּ‪ç‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬זּוּלַ‪ï‬ת‬ ‫וּבִ‪ã‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬אי שֶׁ‪û‬הוּא בִּ‪ְã‬דבָ‪ָã‬ריו ֹלא מְ‪ñ‬סַ‪ò‬כֵּ‪î‬ן אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה‪ ,‬כָּ‪î‬פוּף לַ‪ï‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬ים וְ‪ֹè‬לא פּוֹעֵ‪ô‬ל נֶ‪ó‬גְ‪ָå‬דם‪.‬‬ ‫פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים ַרבּוֹת כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬בָ‪ְã‬רִרים בְּ‪ã‬שֶׁ‪ֶû‬קט עַ‪ô‬ל מָ‪ñ‬ה ָרבִ‪ã‬ים‪ ,‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬בֵּ‪ã‬ר שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה אֵ‪ä‬ין עַ‪ô‬ל מָ‪ñ‬ה‬ ‫ִ‪å‬יע לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬כָּ‪î‬מָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫לָ‪ִï‬ריב‪ ,‬וּבִ‪ְã‬דָרכִ‪î‬ים פְּ‪ö‬שׁוּטוֹת נִ‪ó‬תָּ‪ü‬ן לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ï‬פתֹּר סִ‪ò‬כְ‪î‬סוּכִ‪î‬ים בְּ‪ַã‬דְרכֵ‪î‬י שָׁ‪û‬לוֹם‪ .‬זֶ‪ê‬ה מַ‪ñ‬צְ‪ִõ‬ריְך הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה תִּ‪ְü‬רגּוּל‪ ,‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה‬ ‫ִ‪ï‬למֹד ל ְ‪ö‬‬ ‫נִ‪ó‬תָּ‪ü‬ן ל ְ‪ï‬‬ ‫הַ‪ְé‬קשָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה‪ ,‬נְ‪ó‬כוֹנוּת לְ‪ַï‬קבֵּ‪ã‬ל‪ ,‬נְ‪ó‬כוֹנוּת לְ‪ï‬וַ‪è‬תֵּ‪ü‬ר‪ .‬זֶ‪ê‬ה לְ‪ï‬עִ‪ô‬תִּ‪ü‬ים ָקשֶׁ‪û‬ה אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬לֵּ‪ï‬ם‬ ‫לִ‪ï‬חְ‪ë‬יוֹת בַּ‪ã‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה בְּ‪ã‬נֹעַ‪ô‬ם וְ‪ֹè‬לא בְּ‪ã‬אַ‪ä‬לִּ‪ï‬ימוּת‪.‬‬

‫לחוד וביחד‬

‫‪29‬‬


‫ָ‪é‬רוּח ‪/‬‬ ‫הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ וְ‪è‬ה ַ‪ë‬‬

‫עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י אֵ‪ä‬יזוֹפּוֹס וְ‪è‬לָ‪ï‬הײַפוֹנְ‪ó‬טֵ‪í‬ין‬

‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה בְּ‪ã‬יוֹם שֶׁ‪û‬ל אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‪ .‬הַ‪é‬קַּ‪ú‬יִ‪ì‬ץ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ַ‪é‬החֶֹרף עוֹד טֶ‪ֶí‬רם נִ‪ó‬גְ‪å‬מַ‪ñ‬ר‪ .‬מִ‪ñ‬י‬ ‫שֶׁ‪û‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כֵּ‪î‬ל מִ‪ñ‬בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ד לַ‪ï‬חַ‪ë‬לּוֹן הַ‪é‬פָּ‪ö‬תוּחַ‪ָ ,ë‬ראָ‪ä‬ה בְּ‪ã‬מוֹ עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו אֶ‪ä‬ת פְּ‪ö‬גִ‪å‬ישָׁ‪û‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ‬ ‫רוּח‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬רוּחַ‪ .ë‬וּמִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם כָּ‪ָî‬רה אָ‪ä‬זְ‪ê‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע עַ‪ô‬ל מָ‪ñ‬ה דִּ‪ç‬בְּ‪ã‬רוּ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‪ .‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ל מָ‪ñ‬ה מְ‪ַñ‬דבְּ‪ִã‬רים ַ‪ë‬‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬שִׁ‪û‬ים מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר? אוּלַ‪ï‬י זֶ‪ê‬ה מַ‪ñ‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬יעַ‪ ,ô‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד עַ‪ô‬ל מֶ‪ñ‬זֶ‪ê‬ג הָ‪é‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר‪.‬‬ ‫ָ‪é‬רוּח בְּ‪ã‬בִ‪ã‬טְ‪í‬חָ‪ë‬ה‪,‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י חָ‪ë‬זָ‪ê‬ק יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬מְּ‪ָñ‬ך‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר ה ַ‪ë‬‬ ‫"הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה‪ ,‬רוֹאֶ‪ä‬ה אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אִ‪ä‬ישׁ שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬הַ‪é‬לֵּ‪ְï‬ך לוֹ שָׁ‪û‬ם‬ ‫ִ‪ï‬יח לְ‪ï‬הָ‪é‬סִ‪ò‬יר מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ‬ ‫בָּ‪ְã‬רחוֹב? חַ‪ë‬כֵּ‪î‬ה וְּראֵ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬צְ‪õ‬ל ַ‪ë‬‬ ‫ָ‪é‬רוּח הִ‪é‬כְ‪ִî‬ריז‬ ‫אשֹּׁב!" כָּ‪ְî‬ך ה ַ‪ë‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬גָ‪ָå‬דיו‪ ,‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ֶ‪ä‬‬ ‫ִ‪ã‬יע עַ‪ô‬ל אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים שֶׁ‪û‬הָ‪é‬לַ‪ְï‬ך‬ ‫בְּ‪ֹã‬רב גַּ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬תוֹ וְ‪è‬הִ‪é‬צְ‪õ‬בּ ַ‪ô‬‬ ‫ֹח ַרב‪,‬‬ ‫ָ‪é‬רוּח וְ‪è‬נָ‪ó‬שַׁ‪û‬ב בְּ‪ã‬כ ַ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬אִ‪ä‬טּוֹ‪ .‬וּבִ‪ã‬מְ‪ñ‬הֵ‪ָé‬רה פָּ‪ö‬תַ‪ü‬ח ה ַ‪ë‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך הָ‪é‬אִ‪ä‬ישׁ ַרק הִ‪é‬דֵּ‪ç‬ק הֵ‪é‬יטֵ‪í‬ב אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬גָ‪ָå‬דיו‪ .‬אָ‪ä‬ז‬ ‫ָ‪é‬רוּח וְ‪è‬הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל נוֹשֵׁ‪û‬ב בְּ‪ã‬יֶ‪ì‬תֶ‪ü‬ר כֹּחַ‪.ë‬‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬עֵ‪ô‬ר עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו ה ַ‪ë‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬אִ‪ä‬ישׁ לָ‪ï‬בַ‪ã‬שׁ עוֹד אֲ‪ä‬פֻ‪ö‬דָּ‪ç‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך‬ ‫ָ‪é‬רוּח הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך וְ‪è‬כָ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך גָּ‪å‬בַ‪ã‬ר‪ ,‬עַ‪ô‬ד‬ ‫בַּ‪ã‬צְּ‪õ‬עִ‪ô‬יָדה‪ .‬ה ַ‪ë‬‬ ‫שֶׁ‪û‬נִּ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬יּוֹתֵ‪ü‬ר אִ‪ä‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישׁ הָ‪é‬אִ‪ä‬ישׁ שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬פֻ‪ö‬דָּ‪ç‬ה אֵ‪ä‬ין בָּ‪ã‬הּ עוֹד כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הוֹעִ‪ô‬יל‪,‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה מְ‪ñ‬עִ‪ô‬יל‪.‬‬ ‫הוּא פָּ‪ö‬שׁוּט לָ‪ï‬בַ‪ã‬שׁ מֵ‪ñ‬עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬ ‫ִ‪ï‬יח לְ‪ï‬הָ‪é‬סִ‪ò‬יר אֶ‪ä‬ת‬ ‫ָ‪é‬רוּח ֹלא הִ‪é‬צְ‪õ‬ל ַ‪ë‬‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה‪ֹ ,‬לא ַרק שֶׁ‪û‬ה ַ‪ë‬‬ ‫בְּ‪ã‬גָ‪ָå‬דיו שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אִ‪ä‬ישׁ‪ ,‬אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א שֶׁ‪û‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם הוּא עוֹד אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ הוֹסִ‪ò‬יף‪ֹ .‬לא נוֹתַ‪ü‬ר לוֹ‪ ,‬לָ‪ï‬רוּחַ‪,ë‬‬ ‫ָ‪ï‬נוּח וּלְ‪ï‬פַ‪ö‬נּוֹת אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬קוֹמוֹ לַ‪ï‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ וּלְ‪ï‬חֻ‪ë‬מּוֹ‪ .‬וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ חַ‪ë‬ם‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת ל ַ‪ë‬‬ ‫הָ‪é‬לַ‪ְï‬ך הָ‪é‬אִ‪ä‬ישׁ לִ‪ï‬שְׂ‪û‬פַ‪ö‬ת הַ‪é‬יָּ‪ì‬ם‪ ,‬פָּ‪ö‬שַׁ‪û‬ט אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬גָ‪ָå‬דיו וְ‪è‬הִ‪é‬פְ‪ִö‬קיר אֶ‪ä‬ת‬ ‫ָ‪é‬רוּח‬ ‫גּוּפוֹ לְ‪ַï‬קְרנֵ‪ó‬י הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לַ‪ï‬טְּ‪í‬פוֹת‪ .‬וּמָ‪ñ‬ה שֶׁ‪ֹּû‬לא עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה ה ַ‪ë‬‬ ‫ְ‪ã‬בּכֹחוֹ‪ ,‬עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ בְּ‪ַã‬רכּוּתוֹ‪ .‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬מְּ‪ַñ‬דבְּ‪ִã‬רים בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬זֶ‪ê‬ג‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר‪ ,‬אֶ‪ä‬ת מוּסַ‪ò‬ר הַ‪é‬הַ‪é‬שְׂ‪û‬כֵּ‪î‬ל צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬הַ‪é‬בְ‪ã‬הִ‪é‬יר‪:‬‬ ‫ֹח הַ‪é‬זְּ‪ê‬רוֹעַ‪ ,ô‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר‬ ‫מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬הַ‪é‬שִּׂ‪û‬יג בְּ‪ã‬כ ַ‪ë‬‬ ‫לָ‪ֹï‬רב לְ‪ï‬הַ‪é‬שִּׂ‪û‬יג בְּ‪ֹã‬רְך וּבְ‪ã‬נֹעַ‪ô‬ם‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫וַ‪è‬תִּ‪ְü‬רעַ‪ô‬שׁ הַ‪é‬גִּ‪å‬נָּ‪ó‬ה‬ ‫ו ֵ‪èַì‬יּהֹם בָּ‪ã‬הּ כָּ‪î‬ל שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל‬ ‫מִ‪ñ‬מְּ‪ñ‬חוֹלוֹת וּנְ‪ó‬גִ‪å‬ינָ‪ó‬ה‬ ‫וּמִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪õ‬הֲ‪é‬לוֹת גִּ‪å‬יל‪.‬‬ ‫וְ‪è‬גַ‪å‬ם צֶ‪õ‬מֶ‪ñ‬ד הַ‪é‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ד‪,‬‬ ‫בָּ‪ã‬צָ‪õ‬ל וּבַ‪ã‬תײַשׁוּם‪,‬‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬בְּ‪ã‬טוּ בֵּ‪ã‬ין ַרגְ‪å‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪,‬‬ ‫וְּראוּ‪ֹ :‬לא גֵּ‪ְå‬רשׁוּם!‬

‫ַרק אָ‪ä‬פוּן הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬כֵּ‪î‬ן‬ ‫עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬צַּ‪õ‬ד‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬ל מַ‪ñ‬טֵּ‪í‬הוּ נִ‪ó‬שְׁ‪û‬עָ‪ô‬ן‬ ‫וְ‪ֹè‬לא נָ‪ó‬ע וְ‪ֹè‬לא נָ‪ó‬ד‪.‬‬ ‫"אֵ‪ä‬יכָ‪î‬ה אוּכַ‪î‬ל לָ‪ï‬שׂוּשׂ‪,‬‬ ‫אֵ‪ä‬יכָ‪î‬ה אוּכַ‪î‬ל לִ‪ְï‬רֹקד —‬ ‫וְ‪è‬צִ‪õ‬יצַ‪õ‬י נָ‪ó‬שְׁ‪û‬רוּ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר‪,‬‬ ‫וְ‪è‬תַ‪ְü‬רמִ‪ñ‬ילַ‪ï‬י ֵריִקים עוֹד‪".‬‬

‫גַּ‪å‬ם בֻּ‪ã‬לְ‪ï‬בּוּס הָ‪é‬אֶ‪ä‬בְ‪ã‬יוֹן —‬ ‫אַ‪ä‬ל אֶ‪ä‬תֵּ‪ü‬ן פִּ‪ö‬י לַ‪ï‬חֲ‪ë‬טֹא —‬ ‫בָּ‪ã‬א לִ‪ְï‬רֹקד‪ ,‬בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה‪,‬‬ ‫הוּא עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חְ‪ë‬תּוֹ‪.‬‬

‫לחוד וביחד‬

‫‪31‬‬


‫בְּ‪ã‬גִ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬יָּ‪ָì‬רק ‪/‬‬

‫חַ‪ë‬יִּ‪ì‬ים נַ‪ó‬חְ‪ë‬מָ‪ñ‬ן בְּ‪ã‬יַ‪ì‬אלִ‪ï‬יק‬

‫ֹלא שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת וְ‪ֹè‬לא חָ‪ë‬ג‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י אִ‪ä‬ם יוֹם ַקיִ‪ì‬ץ סְ‪ò‬תָ‪ü‬ם‪,‬‬ ‫וּבְ‪ã‬גִ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬יָּ‪ָì‬רק‬ ‫קוֹל שָׂ‪û‬שׂוֹן וּמְ‪ñ‬חוֹלײַעָ‪ô‬ם‪.‬‬ ‫הֶ‪é‬חָ‪ë‬גָ‪å‬ב בָּ‪ã‬עוּגָ‪å‬ב‪,‬‬ ‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬צוֹצְ‪ָõ‬רה הַ‪é‬צְּ‪ָõ‬רצַ‪õ‬ר —‬ ‫ֶרגֶ‪å‬ל מִ‪ñ‬י זֶ‪ê‬ה אֵ‪ä‬פוֹא‬ ‫מִ‪ñ‬מְּ‪ñ‬חוֹלוֹת תֵּ‪ü‬עָ‪ô‬צַ‪õ‬ר?‬ ‫וּבַ‪ã‬עֲ‪ô‬רוּגוֹת הַ‪é‬גִּ‪å‬נָּ‪ó‬ה‬ ‫מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב לֶ‪ï‬חָ‪ë‬בִ‪ã‬ית‬ ‫ָקפַ‪ö‬ץ כְּ‪î‬רוּב‪ ,‬הֵ‪ִé‬רים שׁוֹק‪,‬‬ ‫ָקם לִ‪ְï‬רֹקד עִ‪ô‬ם כְּ‪î‬רוּבִ‪ã‬ית‪.‬‬ ‫וַ‪è‬יַּ‪ְì‬רא זֹאת אֲ‪ä‬בַ‪ã‬טִּ‪í‬יחַ‪ë‬‬ ‫וְ‪ֹè‬לא יָ‪ì‬כוֹל עוֹד עֲ‪ô‬מֹד‬ ‫וּבְ‪ã‬מַ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י הַ‪é‬פַּ‪ö‬סִּ‪ò‬ים‬ ‫ָרץ עִ‪ô‬ם דְּ‪ç‬לַ‪ï‬עַ‪ô‬ת לִ‪ְï‬רֹקד‪.‬‬ ‫בֶּ‪ã‬ןײַתִּ‪ü‬יָרס צְ‪õ‬הֹב הַ‪é‬מְּ‪ñ‬עִ‪ô‬יל‬ ‫בְּ‪ã‬לוִֹריתוֹ אָ‪ä‬ז הִ‪é‬פְ‪ö‬שִׁ‪û‬יל‬ ‫וּבְ‪ã‬חָ‪ë‬טְ‪í‬פוֹ חַ‪ë‬מָּ‪ñ‬נִ‪ó‬ית‬ ‫ָקם לְ‪ï‬כַ‪ְî‬רכֵּ‪î‬ר בְּ‪ã‬גִ‪å‬יל‪.‬‬ ‫וַ‪è‬יִּ‪ì‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ר אָ‪ä‬ז כָּ‪î‬אֵ‪ä‬שׁ‬ ‫מִ‪ñ‬קִּ‪ú‬נְ‪ó‬אָ‪ä‬ה לֵ‪ï‬ב הַ‪é‬צְּ‪õ‬נוֹן‬ ‫וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קפֹּץ לְ‪ï‬פַ‪ö‬זֵּ‪ê‬ז‬ ‫עִ‪ô‬ם אֲ‪ä‬חוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לָ‪ï‬פְ‪ö‬פוֹן‪.‬‬

‫וְ‪è‬כִ‪ְî‬ראוֹת זֹאת הַ‪é‬סֶּ‪ò‬לֶ‪ï‬ק‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬פֵּ‪ö‬ק ֹלא יָ‪ì‬כוֹל‬ ‫וַ‪è‬יִּ‪ì‬תְ‪ü‬פֹּשׂ עַ‪ô‬גְ‪å‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ית‬ ‫וַ‪è‬יֵּ‪ì‬צֵ‪õ‬א בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬חוֹל‪.‬‬ ‫וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם — שִׂ‪û‬ימוּ ֶרוַ‪è‬ח —‬ ‫גַּ‪å‬ם הַ‪é‬גֶּ‪å‬זֶ‪ê‬ר זֶ‪ê‬ה בָּ‪ã‬א‬ ‫מְ‪ñ‬כַ‪ְî‬רכֵּ‪î‬ר בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל עֹז‬ ‫עִ‪ô‬ם בַּ‪ã‬ת לֶ‪ï‬פֶ‪ö‬ת עָ‪ô‬בָ‪ã‬ה‪.‬‬


‫שׁוּעָ‪ô‬ל וְ‪è‬חָ‪ë‬תוּל ‪/‬‬

‫הָ‪é‬אַ‪ä‬חִ‪ë‬ים גְּ‪ִå‬רים‪ ,‬עִ‪ô‬בֵּ‪ã‬ד חַ‪ë‬יִּ‪ì‬ים נַ‪ó‬חְ‪ë‬מָ‪ñ‬ן בְּ‪ã‬יַ‪ì‬אלִ‪ï‬יק‬

‫הֶ‪é‬חָ‪ë‬תוּל הָ‪é‬לַ‪ְï‬ך בַּ‪ã‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר וּפָ‪ö‬גַ‪å‬ע בַּ‪ã‬שּׁוּעָ‪ô‬ל‪ .‬יָ‪ַì‬דע הֶ‪é‬חָ‪ë‬תוּל‪ ,‬כִּ‪î‬י הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל חָ‪ë‬כָ‪î‬ם וְ‪è‬נָ‪ó‬בוֹן‪ ,‬נִ‪ó‬כְ‪î‬בָּ‪ã‬ד‬ ‫וּנְ‪ó‬שׂוּא פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬דִּ‪ç‬בֵּ‪ã‬ר אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו ַרכּוֹת וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪:‬‬ ‫"לַ‪ï‬אֲ‪ä‬דוֹנִ‪ó‬י הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל שָׁ‪û‬לוֹם! מָ‪ñ‬ה שְׁ‪û‬לוֹם כְּ‪î‬בוֹדוֹ‪ ,‬וּמָ‪ñ‬ה מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֵׂ‪û‬הוּ‪ ,‬וּמֵ‪ñ‬אַ‪ä‬יִ‪ì‬ן יָ‪ì‬בִ‪ã‬יא לַ‪ï‬חְ‪ë‬מוֹ‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ַ‪ã‬בּצֶֹּרת ָ‪î‬כּזֹאת?" נָ‪ó‬תַ‪ü‬ן בּוֹ הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל אֶ‪ä‬ת עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו בְּ‪ã‬גַ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬ה וּבוּז‪ ,‬הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט בּוֹ מִ‪ñ‬כַּ‪î‬ף ַרגְ‪å‬לוֹ‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬ד ָקְדֹקדוֹ עַ‪ô‬ד בּוֹשׁ‪ ,‬כִּ‪î‬מְ‪ñ‬הַ‪ְé‬רהֵ‪é‬ר בַּ‪ã‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ ,‬אִ‪ä‬ם ָראוּי אוֹתוֹ חָ‪ë‬תוּל לִ‪ï‬תְ‪ü‬שׁוּבָ‪ã‬ה‪ ,‬אִ‪ä‬ם ֹלא‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי כֵ‪î‬ן ָקָרא‪" :‬אִ‪ä‬י לְ‪ָï‬ך‪ ,‬מְ‪ñ‬לַ‪ï‬חֵ‪ְë‬ך פִּ‪ö‬נְ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪ ,‬פֶּ‪ö‬תִ‪ü‬י מְ‪ñ‬נֻ‪ó‬מָּ‪ñ‬ר‪ַ ,‬קבְּ‪ã‬צָ‪õ‬ן וְ‪è‬רוֵֹדף עַ‪ô‬כְ‪î‬בָּ‪ִã‬רים! אֵ‪ä‬יכָ‪î‬ה‬ ‫ִ‪ï‬שׁאֹל בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬לוֹמִ‪ñ‬י? מָ‪ñ‬ה תּוָֹרה לָ‪ï‬מַ‪ְñ‬דתָּ‪ ?ü‬מָ‪ñ‬ה חָ‪ë‬כְ‪î‬מָ‪ñ‬ה ָקנִ‪ó‬יתָ‪"?ü‬‬ ‫מְ‪ñ‬לָ‪ï‬אֲ‪ָä‬ך לִ‪ï‬בְּ‪ָã‬ך ל ְ‪û‬‬ ‫"דְּ‪ç‬בַ‪ã‬ר חָ‪ë‬כְ‪î‬מָ‪ñ‬ה אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬תִּ‪ü‬י‪ ",‬עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה הֶ‪é‬חָ‪ë‬תוּל בִּ‪ã‬צְ‪õ‬נִ‪ó‬יעוּת‪.‬‬ ‫"וּמָ‪ñ‬ה הִ‪é‬יא?" שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל בְּ‪ã‬גַ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬ה‪.‬‬ ‫"כְּ‪î‬לָ‪ï‬בִ‪ã‬ים כִּ‪î‬י יָ‪ì‬בוֹאוּ לְ‪ָï‬רְדפֵ‪ö‬נִ‪ó‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יָ‪ì‬כוֹל לְ‪ï‬מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר וּלְ‪ï‬טַ‪í‬פֵּ‪ö‬ס עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ וּלְ‪ï‬הִ‪é‬מָּ‪ñ‬לֵ‪ï‬ט מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬וֶ‪è‬ת‪".‬‬ ‫"הזֹאת חָ‪ë‬כְ‪î‬מָ‪ñ‬תְ‪ָü‬ך וּבִ‪ã‬ינָ‪ó‬תְ‪ָü‬ך לְ‪ï‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬י הַ‪é‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬בִ‪ã‬ים?" אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל‪" ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שַׁ‪û‬לִּ‪ï‬יט בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬ ‫ֲ‪é‬‬ ‫חָ‪ë‬כְ‪î‬מָ‪ñ‬ה וְ‪è‬אוֹצָ‪ִõ‬רי מָ‪ñ‬לֵ‪ï‬א תַּ‪ü‬חְ‪ë‬בּוּלוֹת וּמְ‪ñ‬זִ‪ê‬מּוֹת שׁוֹנוֹת‪ .‬צַ‪õ‬ר לִ‪ï‬י עָ‪ô‬לֶ‪ï‬יָך! בּוֹא אִ‪ä‬תִּ‪ü‬י וַ‪è‬אֲ‪ä‬לַ‪ï‬מֶּ‪ְñ‬דָך‬ ‫בִּ‪ã‬ינָ‪ó‬ה‪ ,‬אֵ‪ä‬יְך תְּ‪ü‬מַ‪ñ‬לֵּ‪ï‬ט אֶ‪ä‬ת נַ‪ó‬פְ‪ö‬שְׁ‪ָû‬ך מִ‪ñ‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬בִ‪ã‬ים‪".‬‬ ‫עוָֹדם מְ‪ַñ‬דבְּ‪ִã‬רים‪ ,‬וְ‪è‬צַ‪õ‬יָּ‪ì‬ד וְ‪è‬אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬עַ‪ô‬ת כְּ‪î‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬יו בָּ‪ã‬אִ‪ä‬ים‪ָ .‬קפַ‪ö‬ץ הֶ‪é‬חָ‪ë‬תוּל וְ‪è‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה ַקל מְ‪ñ‬הֵ‪ָé‬רה עַ‪ô‬ל‬ ‫ֹראשׁ הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בֵּ‪ã‬א בְּ‪ã‬תוְֹך הָ‪é‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬פִ‪ö‬ים‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬כַּ‪î‬סָּ‪ò‬ה בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬לִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫"פְּ‪ö‬תַ‪ü‬ח נָ‪ó‬א אוֹצָ‪ְõ‬רָך הַ‪é‬טּוֹב‪ ,‬אוֹצַ‪õ‬ר הַ‪é‬חָ‪ë‬כְ‪î‬מוֹת‪ ,‬אֲ‪ä‬דוֹנִ‪ó‬י הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל!" ָקָרא הֶ‪é‬חָ‪ë‬תוּל אֶ‪ä‬ל‬ ‫הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל מֵ‪ֹñ‬ראשׁ הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ‪ .‬אוּלָ‪ï‬ם הַ‪é‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬בִ‪ã‬ים כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר תָּ‪ü‬פְ‪ö‬סוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל וְ‪è‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יקוּ בּוֹ וְ‪ֹè‬לא‬ ‫הִ‪ְé‬רפּוּ מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ‪.‬‬ ‫"אִ‪ä‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬דוֹנִ‪ó‬י הַ‪é‬שּׁוּעָ‪ô‬ל!" ָקָרא הֶ‪é‬חָ‪ë‬תוּל‪" ,‬אַ‪ä‬יֵּ‪ì‬ה אֵ‪ä‬פוֹא שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬ים חָ‪ë‬כְ‪î‬מוֹתֶ‪ü‬יָך וַ‪è‬הֲ‪é‬מוֹן‬ ‫ְ‪ô‬תּ לְ‪ï‬טַ‪í‬פֵּ‪ö‬ס עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ כָּ‪î‬מוֹנִ‪ó‬י‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‬ ‫תַּ‪ü‬חְ‪ë‬בּוּלוֹתֶ‪ü‬יָך‪ .‬יָ‪ì‬בוֹאוּ וְ‪è‬יוֹשִׁ‪û‬יעוָּך בְּ‪ã‬יוֹם צָ‪ָõ‬רה! לוּ יָ‪ַì‬דע ָ‪ü‬‬ ‫לְ‪ָï‬ך נַ‪ó‬פְ‪ö‬שְׁ‪ָû‬ך לְ‪ï‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ל‪".‬‬

‫לחוד וביחד‬

‫‪33‬‬


‫תֵּ‪ü‬ל אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‪] 1928 11/1 ,‬י"ח טֵ‪í‬בֵ‪ã‬ת תרפ"ח[‪.‬‬ ‫לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד כְּ‪î‬פַ‪ö‬ר יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר שְׁ‪û‬פֵ‪ö‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים יְ‪ָì‬קִרים!‬ ‫ִקבַּ‪ã‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת מַ‪ñ‬תְּ‪ü‬נַ‪ó‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם הַ‪é‬יָּ‪ì‬פָ‪ö‬ה לְ‪ï‬יוֹם הֻ‪é‬לַּ‪ְï‬דתִּ‪ü‬י‪ .‬הַ‪é‬מַּ‪ְñ‬ראוֹת הַ‪é‬יָּ‪ì‬פִ‪ö‬ים שֶׁ‪û‬ל כְּ‪î‬פַ‪ö‬ר‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬נְּ‪ó‬תוּנִ‪ó‬ים בְּ‪ã‬תוְֹך הָ‪é‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬בּוֹם הֶ‪é‬חְ‪ë‬יוּ בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י עוֹד הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם אֶ‪ä‬ת זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר‬ ‫הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הַ‪é‬נְּ‪ó‬עִ‪ô‬ימִ‪ñ‬ים‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בִּ‪ã‬לִּ‪ï‬ינוּ‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י וְ‪ַè‬רעְ‪ô‬יָ‪ì‬תִ‪ü‬י‪ ,‬בְּ‪ã‬חֶ‪ë‬בְ‪ַã‬רתְ‪ü‬כֶ‪î‬ם וּבְ‪ã‬חֶ‪ë‬בְ‪ַã‬רת‬ ‫מוֵֹריכֶ‪î‬ם בִּ‪ã‬ימֵ‪ñ‬י הַ‪é‬קַּ‪ú‬יִ‪ì‬ץ שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬בַ‪ã‬ר‪ .‬הֱ‪é‬יוּ בְּ‪ã‬רוּכִ‪î‬ים לִ‪ï‬י‪ ,‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת וִ‪è‬ילָ‪ִï‬דים יְ‪ָì‬קִרים‪,‬‬ ‫גַּ‪å‬ם עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֹנֶ‪ó‬ג שֶׁ‪û‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬צֵ‪õ‬אתֶ‪ü‬ם לִ‪ï‬י אָ‪ä‬ז וְ‪è‬גַ‪å‬ם עַ‪ô‬ל זֶ‪ê‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬גְּ‪ַå‬רמְ‪ñ‬תֶּ‪ü‬ם לִ‪ï‬י הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬תְּ‪ü‬נַ‪ó‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם הַ‪é‬נָּ‪ó‬אָ‪ä‬ה וּבְ‪ã‬בִ‪ְã‬רכוֹתֵ‪ü‬יכֶ‪î‬ם הַ‪é‬יְּ‪ָì‬קרוֹת לִ‪ï‬י‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י וְ‪è‬אִ‪ä‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יעִ‪ô‬ים לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‬ ‫אֶ‪ä‬ת תּוָֹדתֵ‪ü‬נוּ עַ‪ô‬ל הַ‪é‬זְ‪ê‬מָ‪ñ‬נַ‪ó‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם הַ‪é‬חֲ‪ë‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה לֶ‪ï‬עָ‪ô‬תִ‪ü‬יד וּנְ‪ַó‬קוֶּ‪è‬ה‪ ,‬כִּ‪î‬י הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הַ‪é‬בָּ‪ã‬אִ‪ä‬ים‬ ‫ִ‪ï‬מסֹר בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬י‬ ‫עוֹד יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ טוֹבִ‪ã‬ים וּנְ‪ó‬עִ‪ô‬ימִ‪ñ‬ים מִ‪ñ‬ן הָ‪ִé‬ראשׁוֹנִ‪ó‬ים‪ .‬בְּ‪ã‬בַ‪ã‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה ל ְ‪ñ‬‬ ‫וּבְ‪ã‬שֵׁ‪û‬ם אִ‪ä‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת בִּ‪ְã‬רכָּ‪î‬תִ‪ü‬י הַ‪é‬נֶּ‪ó‬אֱ‪ä‬מָ‪ñ‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל חַ‪ë‬בְ‪ֵã‬ריכֶ‪î‬ם וְ‪è‬חַ‪ë‬בְ‪ã‬רוֹתֵ‪ü‬יכֶ‪î‬ם וּלְ‪ï‬כָ‪î‬ל‬ ‫מוֵֹריכֶ‪î‬ם וּמוֹרוֹתֵ‪ü‬יכֶ‪î‬ם‪ .‬שָׁ‪û‬לוֹם‪ ,‬שָׁ‪û‬לוֹם וּבְ‪ָã‬רכָ‪î‬ה‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה ַרבָּ‪ã‬ה‬ ‫ח"נ בְּ‪ã‬יַ‪ì‬אלִ‪ï‬יק‬

‫‪32‬‬

‫לחוד וביחד‬


‫אָ‪ä‬ז מָ‪ñ‬ה בְּ‪ã‬סוֹפוֹ שֶׁ‪û‬ל דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת לָ‪ְï‬ך וְ‪è‬אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת?‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‬ ‫מְ‪ñ‬אוֹד‬ ‫מְ‪ñ‬אוֹד‬ ‫אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת! —‬ ‫אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‬ ‫וּכְ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‬ ‫פָּ‪ְö‬רחָ‪ë‬ה בְּ‪ã‬בַ‪ã‬ת אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה?‬ ‫כִּ‪î‬י חָ‪ë‬תוּל ָרעֵ‪ô‬ב מְ‪ñ‬אוֹד הֵ‪é‬צִ‪õ‬יץ בָּ‪ã‬הּ מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬צַּ‪õ‬ד‪.‬‬

‫לחוד וביחד‬

‫‪35‬‬


‫הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת ‪/‬‬

‫ע' הִ‪é‬לֵּ‪ï‬ל‬

‫בְּ‪ã‬יוֹם הַ‪é‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‬ ‫פָּ‪ö‬גַ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‬ ‫וְ‪è‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‪:‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה שְׁ‪û‬לוֹמֵ‪ְñ‬ך‪ ,‬מָ‪ñ‬ה שְׁ‪û‬לוֹמֵ‪ְñ‬ך‪ ,‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת‪ֹ ,‬לא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה‪ ,‬אוּלַ‪ï‬י אַ‪ä‬תְּ‪ ü‬יוַֹדעַ‪ô‬ת?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וּלְ‪ï‬אָ‪ä‬ן פָּ‪ö‬נַ‪ó‬יִ‪ְì‬ך‪ ,‬וּמִ‪ñ‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ן בָּ‪ã‬את?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת‪ֹ ,‬לא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬ע בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וּמַ‪ñ‬דּוּעַ‪ ô‬אֵ‪ä‬ינֵ‪ְó‬ך חוֹבֶ‪ã‬שֶׁ‪û‬ת מִ‪ñ‬גְ‪å‬בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ת?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת‪ֹ ,‬לא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה תַּ‪ü‬עֲ‪ô‬שִׂ‪û‬י‪ ,‬וְ‪è‬אֵ‪ä‬יְך תְּ‪ü‬בַ‪ã‬לִּ‪ï‬י בְּ‪ã‬מוֹצָ‪õ‬אֵ‪ä‬י שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬תְּ‪ ü‬אוֹהֶ‪é‬בֶ‪ã‬ת‪ ,‬סָ‪ò‬לָ‪ï‬ט אוֹ שׁוֹקוֹלָ‪ï‬ד?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת‪ֹ ,‬לא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אֵ‪ä‬יפֹה הוֹנוֹלוּלוּ‪ ,‬בְּ‪ã‬סִ‪ò‬ין אוֹ בְּ‪ã‬צָ‪ְõ‬רפַ‪ö‬ת?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬ם הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ תִּ‪ü‬זְ‪ַê‬רח בַּ‪ã‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬מָ‪ñ‬תַ‪ü‬י הַ‪é‬תַּ‪ְü‬רנְ‪ó‬גוֹל יִ‪ì‬צְ‪õ‬עַ‪ô‬ק?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת‪ֹ ,‬לא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬ם הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם יִ‪ì‬תְ‪ü‬הַ‪é‬פֵּ‪ְö‬ך‪ ,‬שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם יִ‪ì‬פְּ‪ö‬לוּ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ עַ‪ô‬ל הַ‪é‬גַּ‪å‬ג?‬ ‫ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת — אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬דּוּכִ‪î‬יפַ‪ö‬ת‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫לחוד וביחד‬


‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד עוֹזְ‪ִê‬רים לַ‪ï‬נִּ‪ó‬זְ‪ָê‬קִקים בִּ‪ã‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל? ‪/‬‬

‫יְ‪ì‬הוִּדית מַ‪ñ‬כְ‪î‬לוּף‬

‫כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בְּ‪ã‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים ְקדוּמִ‪ñ‬ים הַ‪é‬תּוָֹרה צִ‪õ‬וְּ‪è‬תָ‪ü‬ה עַ‪ô‬ל בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬י אֲ‪ָä‬דמוֹת לִ‪ï‬תְ‪ֹü‬רם לָ‪ï‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים וְ‪è‬לַ‪ï‬נִּ‪ó‬זְ‪ָê‬קִקים‪:‬‬ ‫ֹח תִּ‪ü‬פְ‪ö‬תַּ‪ü‬ח לוֹ יָ‪ְì‬דָך" )דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים טו פְּ‪ö‬סוִּקים ז' עַ‪ô‬ד יא(‪.‬‬ ‫"כִּ‪î‬יײַיִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה בְ‪ָã‬ך אֶ‪ä‬בְ‪ã‬יוֹן‪ ...‬פָּ‪ö‬ת ַ‪ë‬‬ ‫חֻ‪ë‬קֵּ‪ú‬י הַ‪é‬תּוָֹרה מְ‪ñ‬צַ‪õ‬וִּ‪è‬ים עַ‪ô‬ל הָ‪é‬אִ‪ä‬כָּ‪ִî‬רים לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬אִ‪ä‬יר לַ‪ï‬יָּ‪ì‬תוֹם‪ ,‬לָ‪ï‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬נָ‪ó‬ה וְ‪è‬לַ‪ï‬גֵּ‪å‬ר לֶ‪ֶï‬קט מִ‪ñ‬פְּ‪ִö‬רי‬ ‫ֶ‪ï‬אסֹף תְּ‪ü‬בוּאָ‪ä‬ה וּפֵ‪ö‬רוֹת דֵּ‪ç‬י ַ‪é‬הצֶֹּרְך לְ‪ï‬מִ‪ñ‬חְ‪ë‬יָ‪ì‬תָ‪ü‬ם‪" :‬וּבְ‪ֻã‬קצְ‪ְõ‬רכֶ‪î‬ם‬ ‫הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה וְ‪è‬הַ‪é‬גַּ‪å‬ן‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬יּוּכְ‪î‬לוּ ל ֱ‪ä‬‬ ‫אֶ‪ä‬תײְַקצִ‪õ‬יר אַ‪ְä‬רצְ‪õ‬כֶ‪î‬ם‪ֹ ,‬לא תְ‪ü‬כַ‪î‬לֶּ‪ï‬ה פְּ‪ö‬אַ‪ä‬ת שָׂ‪ְû‬דָך לִ‪ְï‬קצֹר‪ ,‬וְ‪è‬לֶ‪ֶï‬קט ְקצִ‪õ‬יְרָך ֹלא תְ‪ü‬לַ‪ï‬קֵּ‪ú‬ט‪ ...‬לֶ‪ï‬עָ‪ô‬נִ‪ó‬י‬ ‫ַ‪ü‬עזֹב אֹתָ‪ü‬ם" )וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא פֶּ‪ֶö‬רק יט פְּ‪ö‬סוִּקים ט‪ ,‬י(‪.‬‬ ‫וְ‪è‬לַ‪ï‬גֵּ‪å‬ר תּ ֲ‪ô‬‬ ‫ַ‪ï‬עזֹר לַ‪ï‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים וּלְ‪ï‬נִ‪ó‬זְ‪ָê‬קִקים‪ .‬יֵ‪ì‬שׁ אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‬ ‫בִּ‪ְã‬קהִ‪é‬לּוֹת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ וּבָ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬מְ‪ֻñ‬קבָּ‪ã‬ל ל ֲ‪ô‬‬ ‫שֶׁ‪û‬תּוְֹרמִ‪ñ‬ים מֵ‪ְñ‬רצוֹנָ‪ó‬ם לְ‪ï‬נִ‪ó‬צְ‪ָõ‬רכִ‪î‬ים‪ .‬לִ‪ï‬תְ‪ü‬רוּמָ‪ñ‬ה זוֹ קוְֹראִ‪ä‬ים חֲ‪ë‬כָ‪î‬מֵ‪ñ‬ינוּ זִ‪ê‬כְ‪ָî‬רם לִ‪ï‬בְ‪ָã‬רכָ‪î‬ה‬ ‫'צְ‪ָõ‬דָקה'‪ .‬חֲ‪ë‬כָ‪î‬מֵ‪ñ‬ינוּ זִ‪ê‬כְ‪ָî‬רם לִ‪ï‬בְ‪ָã‬רכָ‪î‬ה הֶ‪é‬עֱ‪ִô‬ריכוּ מְ‪ñ‬אוֹד אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים טוֹבֵ‪ã‬י לֵ‪ï‬ב שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬סְ‪ò‬קוּ בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬תַּ‪ü‬ן‬ ‫צְ‪ָõ‬דָקה‪ .‬הֵ‪é‬ם אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ‪" :‬שְׁ‪û‬קוּלָ‪ï‬ה צְ‪ָõ‬דָקה כְּ‪î‬נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ד כָּ‪î‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬צְ‪õ‬ווֹת‪".‬‬ ‫כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ָקמָ‪ñ‬ה‪ ,‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטוּ הַ‪é‬מַּ‪ñ‬נְ‪ó‬הִ‪é‬יגִ‪å‬ים שֶׁ‪û‬עִ‪ô‬נְ‪ó‬יַ‪ì‬ן הָ‪é‬עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רה לַ‪ï‬חַ‪ë‬לָּ‪ï‬שִׁ‪û‬ים יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫ִ‪ã‬טּוּח הַ‪é‬לְּ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬י‪.‬‬ ‫מֻ‪ñ‬טָּ‪í‬ל גַּ‪å‬ם עַ‪ô‬ל מֶ‪ñ‬מְ‪ñ‬שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬אִ‪ä‬יײַלְ‪ï‬כָ‪ְî‬ך‪ ,‬הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת חוְֹקָקה אֶ‪ä‬ת חֹק הַ‪é‬בּ ַ‪ë‬‬ ‫עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י חֹק זֶ‪ê‬ה‪ ,‬כָּ‪î‬ל אָ‪ָä‬דם בְּ‪ã‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל מַ‪ñ‬פְ‪ִö‬רישׁ סְ‪ò‬כוּם כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף מִ‪ñ‬מַּ‪ñ‬שְׂ‪û‬כָּ‪ְî‬רתּוֹ אוֹ מֵ‪ְñ‬רוָ‪è‬חָ‪ë‬יו‬ ‫ִ‪í‬יח שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‬ ‫ִ‪ã‬טּוּח הַ‪é‬לְּ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬י מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מֵּ‪ñ‬שׁ בִּ‪ã‬כְ‪î‬סָ‪ò‬פִ‪ö‬ים אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הַ‪é‬בְ‪ã‬ט ַ‪ë‬‬ ‫ִ‪ã‬טּוּח הַ‪é‬לְּ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬י‪ .‬הַ‪é‬בּ ַ‪ë‬‬ ‫לַ‪ï‬בּ ַ‪ë‬‬ ‫ַ‪ü‬עזֹר לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם‬ ‫שֶׁ‪û‬פֻּ‪ö‬טְּ‪í‬רוּ מֵ‪ñ‬עֲ‪ô‬בוָֹדתָ‪ü‬ם יְ‪ַì‬קבְּ‪ã‬לוּ דְּ‪ç‬מֵ‪ñ‬י אַ‪ä‬בְ‪ã‬טָ‪í‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬נָ‪ó‬כִ‪î‬ים וּזְ‪ֵê‬קנִ‪ó‬ים יְ‪ַì‬קבְּ‪ã‬לוּ גִּ‪å‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬תּ ֲ‪ô‬‬ ‫לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬קיֵּ‪ì‬ם‪ ,‬אֶ‪ä‬זְ‪ְê‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה יְ‪ַì‬קבְּ‪ã‬לוּ עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רה ְרפוּאִ‪ä‬ית‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬הוִֹרים יְ‪ַì‬קבְּ‪ã‬לוּ בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוּר יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬דיהֶ‪é‬ם‬ ‫ַ‪ü‬עזֹר בְּ‪ã‬הוֹצָ‪õ‬אוֹת גִּ‪å‬דּוּלָ‪ï‬ם וְ‪è‬חִ‪ë‬נּוּכָ‪î‬ם‪.‬‬ ‫ִקצְ‪õ‬בָּ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬תּ ֲ‪ô‬‬ ‫ִ‪ã‬טּוּח הַ‪é‬לְּ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬י נֶ‪ó‬חְ‪ַë‬קק בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ‪ .1953‬גּוֹלְ‪ָï‬דה מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה אָ‪ä‬ז שָׂ‪ַû‬רת הָ‪é‬עֲ‪ô‬בוָֹדה‬ ‫חֹק הַ‪é‬בּ ַ‪ë‬‬ ‫שֶׁ‪û‬ל מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬יָ‪ì‬זְ‪ê‬מָ‪ñ‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬צִּ‪õ‬יעָ‪ô‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֹק‪.‬‬ ‫הָ‪é‬יוּ אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נִ‪ó‬ים הָ‪ִé‬ראשׁוֹנוֹת לְ‪ï‬קוֹם הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪ ,‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ מִ‪ñ‬ילְ‪ï‬יוֹן עוֹלִ‪ï‬ים פְּ‪ö‬לִ‪ï‬יטִ‪í‬ים‬ ‫מֵ‪ñ‬הַ‪é‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ירוֹפָּ‪ö‬ה‪ ,‬וּמֵ‪ñ‬אַ‪ְä‬רצוֹת עֲ‪ָô‬רב‪ .‬הֵ‪é‬ם הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ חַ‪ë‬סְ‪ֵò‬רי כֹּל‪ .‬מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬ה יִ‪ì‬תְ‪ַü‬קיְּ‪ì‬מוּ אִ‪ä‬ם ֹלא‬ ‫יִ‪ì‬מְ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּ עֲ‪ô‬בוָֹדה? מָ‪ñ‬ה יִ‪ְì‬קֶרה אִ‪ä‬ם מִ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם יֶ‪ì‬חֱ‪ë‬לֶ‪ï‬ה וִ‪è‬יאַ‪ä‬בֵּ‪ã‬ד אֶ‪ä‬ת כּשֶׁ‪û‬ר הָ‪é‬עֲ‪ô‬בוָֹדה? מָ‪ñ‬ה‬ ‫ַ‪ï‬עזֹר לְ‪ï‬נָ‪ó‬כִ‪î‬ים וּלְ‪ï‬מֻ‪ñ‬גְ‪å‬בָּ‪ã‬לִ‪ï‬ים?‬ ‫יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה אִ‪ä‬ם מִ‪ñ‬י מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם יִ‪ì‬פָּ‪ö‬צַ‪õ‬ע בִּ‪ã‬תְ‪ü‬אוּנַ‪ó‬ת עֲ‪ô‬בוָֹדה? אֵ‪ä‬יְך אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר ל ֲ‪ô‬‬ ‫אֵ‪ä‬יְך לִ‪ְï‬דאֹג שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל תִּ‪ü‬ינוֹק שֶׁ‪û‬נּוֹלַ‪ï‬ד יְ‪ַì‬קבֵּ‪ã‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים הַ‪é‬בְּ‪ã‬סִ‪ò‬יסִ‪ò‬יִּ‪ì‬ים שֶׁ‪û‬הוּא זָ‪ê‬קוּק לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם?‬ ‫אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה הָ‪é‬יוּ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬אֵ‪ä‬לוֹת שֶׁ‪û‬הִ‪é‬טְ‪ִí‬רידוּ אֶ‪ä‬ת גּוֹלְ‪ָï‬דה מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן חָ‪ë‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬טּוֹב תַּ‪ü‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה‬ ‫ִ‪ã‬טּוּח לְ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬י"‪ ,‬שֶׁ‪û‬יְּ‪ì‬טַ‪í‬פֵּ‪ö‬ל בַּ‪ã‬בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יוֹת הָ‪é‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה אִ‪ä‬ם תָּ‪ִü‬קים אֶ‪ä‬ת "הַ‪é‬מּוֹסָ‪ò‬ד לְ‪ï‬ב ַ‪ë‬‬

‫לחוד וביחד‬

‫‪37‬‬


‫אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן ‪/‬‬

‫דָּ‪ç‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬ה ָרבִּ‪ã‬יקוֹבִ‪ã‬יץ'‬

‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים הִ‪é‬כּוּ אֶ‪ä‬ת אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן‬ ‫וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה ֹלא צוֵֹדק בְּ‪ã‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לֵ‪ï‬ט‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן הוּא עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד ָקטָ‪í‬ן‬ ‫וְ‪è‬הֵ‪é‬ם כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר לוֹמְ‪ִñ‬דים אָ‪ä‬לֶ‪ï‬ףײַבֵּ‪ã‬ית‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הוּא ֹלא עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה שׁוּם ָרעָ‪ô‬ה לֶ‪ï‬חָ‪ë‬בֵ‪ã‬ר‬ ‫ַרק עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד בַּ‪ã‬פִּ‪ö‬נָּ‪ó‬ה ֹלא הַ‪ְé‬רחֵ‪ë‬ק‪,‬‬ ‫וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם שִׂ‪û‬חֲ‪ë‬קוּ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חַ‪ë‬ק "הָ‪é‬עִ‪ô‬וֵּ‪è‬ר"‪,‬‬ ‫הוּא גַּ‪å‬ם כֵּ‪î‬ן בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ לְ‪ï‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק‪.‬‬ ‫אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן ֹלא יָ‪ַì‬דע אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬לִ‪ï‬ים‬ ‫וְ‪è‬עָ‪ô‬צַ‪õ‬ם ַרק עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הֵ‪é‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ ,‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים‪,‬‬ ‫הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישׁוּ בָּ‪ã‬זֹאת מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד‪.‬‬ ‫הֵ‪é‬ם אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ לוֹ "ַרמַּ‪ñ‬אי" וְ‪ָè‬קְראוּ לוֹ "שַׁ‪ְû‬קָרן"‬ ‫וְ‪è‬צִ‪õ‬וּוּ "שֶׁ‪û‬מִּ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד תִּ‪ü‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬לֵּ‪ï‬ק!"‬ ‫אַ‪ְä‬ך אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת הוּא ַרק יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד ָקטָ‪í‬ן‬ ‫שֶׁ‪ָû‬רצָ‪õ‬ה מְ‪ñ‬אוֹד לְ‪ï‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק‪.‬‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים הִ‪é‬כּוּ אֶ‪ä‬ת אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הֵ‪é‬ם מִ‪ñ‬תְ‪ü‬חָ‪ְë‬רטִ‪í‬ים כָּ‪î‬עֵ‪ô‬ת‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן הוּא ָקטָ‪í‬ן וְ‪è‬הוֹלֵ‪ְï‬ך לַ‪ï‬גַּ‪å‬ן‬ ‫וְ‪è‬הֵ‪é‬ם כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בְּ‪ã‬אָ‪ä‬לֶ‪ï‬ף אוֹ בֵּ‪ã‬ית‪.‬‬ ‫אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן עוֹמֵ‪ñ‬ד וְ‪è‬שׁוֹתֵ‪ü‬ק‬ ‫)עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו הוּא עוֹמֵ‪ñ‬ד מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬צַּ‪õ‬ד(‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים ֹלא ָקְראוּ לוֹ יוֹתֵ‪ü‬ר לְ‪ï‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬אִ‪ä‬ירוּ אוֹתוֹ לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫לחוד וביחד‬

‫יֵ‪ì‬שׁ לוֹ בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת כַּ‪î‬דּוּר וּבַ‪ã‬לּוֹן‬ ‫וְ‪è‬גַ‪å‬ם מְ‪ñ‬כוֹנִ‪ó‬ית מְ‪ñ‬הִ‪é‬יָרה‪,‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך עוֹמֵ‪ñ‬ד הוּא עָ‪ô‬צוּב וּמַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יט בַּ‪ã‬חַ‪ë‬לּוֹן‬ ‫כִּ‪î‬י ָקשֶׁ‪û‬ה לְ‪ï‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬חָ‪ë‬ר הוּא יָ‪ì‬קוּם וְ‪è‬יֵ‪ì‬לֵ‪ְï‬ך אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬גַּ‪å‬ן‪,‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬גַּ‪å‬ן הַ‪é‬נִּ‪ó‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬א מוּל בֵּ‪ã‬יתוֹ‪,‬‬ ‫שָׁ‪û‬ם הוּא יִ‪ì‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬א לוֹ חָ‪ë‬בֵ‪ã‬ר נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מָ‪ñ‬ן‬ ‫שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק אִ‪ä‬תּוֹ‪.‬‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת פֶּ‪ֶö‬רק כ פָּ‪ö‬סוּק יב כָּ‪î‬תוּב‪:‬‬ ‫"כַּ‪î‬בֵּ‪ã‬ד אֶ‪ä‬תײַאָ‪ä‬בִ‪ã‬יָך וְ‪è‬אֶ‪ä‬תײַאִ‪ä‬מֶּ‪ָñ‬ך"‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא פֶּ‪ֶö‬רק יט פָּ‪ö‬סוּק ג כָּ‪î‬תוּב‪:‬‬ ‫"אִ‪ä‬ישׁ אִ‪ä‬מּוֹ וְ‪è‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו תִּ‪ü‬יָראוּ"‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬י כָּ‪î‬תוּב‪:‬‬ ‫"שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע בְּ‪ã‬נִ‪ó‬י מוּסַ‪ò‬ר אָ‪ä‬בִ‪ã‬יָך‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬ל תִּ‪ü‬טּשׁ תּוַֹרת אִ‪ä‬מֶּ‪ָñ‬ך"‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים פֶּ‪ֶö‬רק יא פָּ‪ö‬סוּק יט‪:‬‬ ‫"וְ‪è‬לִ‪ï‬מַּ‪ְñ‬דתֶּ‪ü‬ם אֹתָ‪ü‬ם אֶ‪ä‬תײַבְּ‪ã‬נֵ‪ó‬יכֶ‪î‬ם לְ‪ַï‬דבֵּ‪ã‬ר בָּ‪ã‬ם"‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬עִ‪ְô‬קבוֹת סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬מִּ‪ְñ‬דָרשׁ‪:‬‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הַ‪é‬תִּ‪ü‬ינוֹק מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל לְ‪ַï‬דבֵּ‪ã‬ר‪,‬‬ ‫אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו מְ‪ַñ‬דבֵּ‪ã‬ר עִ‪ô‬מּוֹ בִּ‪ã‬לְ‪ï‬שׁוֹן הַ‪é‬קֶֹּדשׁ וּמְ‪ñ‬לַ‪ï‬מְּ‪ñ‬דוֹ תּוָֹרה‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‬

‫יחד בבית הספר‬


‫משפחה‬

‫‪41‬‬


‫פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א ‪/‬‬

‫עַ‪ô‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬א אַ‪ä‬בּוּ שָׁ‪û‬מִ‪ñ‬יס‬

‫ַ‪ï‬חזֹר הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי יוֹם אָ‪ֹä‬רְך שֶׁ‪û‬ל לִ‪ï‬מּוִּדים‪ .‬יוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד חָ‪ë‬זַ‪ְê‬רתִּ‪ü‬י‬ ‫אָ‪ä‬ח! אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה כֵּ‪î‬יף ל ְ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה עִ‪ô‬ם אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה מִ‪ñ‬ימִ‪ñ‬י‪ ,‬אָ‪ä‬חַ‪ë‬זְ‪ê‬תִּ‪ü‬י אוֹתָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַּ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪ ,‬מֵ‪ñ‬הַ‪é‬גָּ‪å‬ן וְ‪è‬עַ‪ô‬ד‬ ‫שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬נוּ הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ .‬צִ‪õ‬לְ‪ï‬צַ‪õ‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מוֹן‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה‪ .‬צִ‪õ‬לְ‪ï‬צַ‪õ‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י שׁוּב‬ ‫בַּ‪ã‬פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מוֹן וְ‪è‬חִ‪ë‬כִּ‪î‬יתִ‪ü‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫ֵ‪ü‬ח שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬כִּ‪î‬יס‪ ,‬פָּ‪ö‬תַ‪ü‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת וְ‪ָè‬קָראתִ‪ü‬י‪" :‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪,‬‬ ‫הוֹצֵ‪õ‬אתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬פְ‪ö‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪ ,‬חָ‪ë‬זַ‪ְê‬רנוּ‪ ,‬אֵ‪ä‬יפֹה אַ‪ä‬תְּ‪ "?ü‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה‪ .‬חִ‪ë‬פַּ‪ö‬שְׂ‪û‬תִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬טְ‪í‬בָּ‪ã‬ח‪ ,‬חִ‪ë‬פַּ‪ö‬שְׂ‪û‬תִּ‪ü‬י‬ ‫בַּ‪ã‬חֲ‪ַë‬דר הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪ ,‬וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם ָראִ‪ä‬יתִ‪ü‬י פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק מֻ‪ñ‬נָּ‪ó‬ח עַ‪ô‬ל הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬טְ‪í‬בָּ‪ã‬ח‪ .‬בַּ‪ã‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק הָ‪é‬יָ‪ì‬ה כָּ‪î‬תוּב‪:‬‬ ‫ֶ‪ä‬חזֹר בְּ‪ָã‬קרוֹב‪ ,‬אוֹהֶ‪é‬בֶ‪ã‬ת אֶ‪ä‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם‪ .‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪".‬‬ ‫"הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬ר אֶ‪ä‬ת דּוָֹדה סַ‪ò‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬א ְ‪ë‬‬ ‫ַ‪ü‬חזֹר עוֹד מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט מִ‪ñ‬דּוָֹדה סַ‪ò‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫"טוֹב‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י לַ‪ï‬אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪" ,‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א תּ ְ‪ë‬‬ ‫בֵּ‪ã‬ינְ‪ó‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬בּוֹאִ‪ä‬י נֹאכַ‪î‬ל אֲ‪ä‬רוּחַ‪ë‬ת צָ‪õ‬הֳ‪ַé‬ריִ‪ì‬ם‪".‬‬ ‫לְ‪ï‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א יֵ‪ì‬שׁ הֶ‪ְé‬רגֵּ‪å‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬אוֹד אוֹהֵ‪é‬ב‪ :‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא הוֹלֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת‪ ,‬הִ‪é‬יא‬ ‫מַ‪ñ‬שְׁ‪û‬אִ‪ä‬יָרה לָ‪ï‬נוּ פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬נֵּ‪ַó‬דע לְ‪ï‬אָ‪ä‬ן הָ‪é‬לְ‪ï‬כָ‪î‬ה וּמָ‪ñ‬תַ‪ü‬י תַּ‪ü‬חְ‪ë‬זֹר‪.‬‬ ‫לָ‪ַï‬קחְ‪ë‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק וְ‪è‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬זַ‪ְê‬קתִּ‪ü‬י אוֹתוֹ חָ‪ë‬זָ‪ê‬ק בְּ‪ã‬כַ‪î‬ף יָ‪ִì‬די‪ ,‬וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬זַ‪ְê‬קתִּ‪ü‬י אוֹתוֹ כָּ‪ְî‬ך‬ ‫הִ‪ְé‬רגַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א אִ‪ä‬תָּ‪ü‬נוּ בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ .‬אָ‪ä‬ז שַׂ‪û‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק בַּ‪ã‬כִּ‪î‬יס‪ ,‬אָ‪ä‬כַ‪î‬לְ‪ï‬נוּ‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר‬ ‫כָּ‪ְî‬ך יָ‪ì‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬נוּ בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬לּוֹן וְ‪è‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬נוּ בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬לֶ‪ï‬וִ‪è‬יזְ‪ê‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫שׁוּב נִ‪ó‬זְ‪ê‬כַּ‪ְî‬רתִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק‪ ,‬הוֹצֵ‪õ‬אתִ‪ü‬י אוֹתוֹ מֵ‪ñ‬הַ‪é‬כִּ‪î‬יס וְ‪ָè‬קָראתִ‪ü‬י אוֹתוֹ עוֹד פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪.‬‬ ‫ֶ‪ä‬חזֹר בְּ‪ָã‬קרוֹב‪ .‬אוֹהֶ‪é‬בֶ‪ã‬ת אֶ‪ä‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם‪ .‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪".‬‬ ‫"הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬ר אֶ‪ä‬ת דּוָֹדה סַ‪ò‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬א ְ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה הִ‪é‬יא מִ‪ñ‬תְ‪ü‬כַּ‪î‬וֶּ‪è‬נֶ‪ó‬ת בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה "בְּ‪ָã‬קרוֹב"? חָ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י לִ‪ï‬י‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם "בְּ‪ָã‬קרוֹב" זֶ‪ê‬ה עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪ ,‬בְּ‪ã‬עוֹד‬ ‫חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה אוֹ בְּ‪ã‬עוֹד שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה אוֹ בְּ‪ã‬עוֹד‪...‬‬ ‫יוֵֹדע — אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬חַ‪ë‬כּוֹת‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא ַ‪ô‬‬ ‫הֶ‪é‬חְ‪ë‬זַ‪ְê‬רתִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק לַ‪ï‬כִּ‪î‬יס‪ ,‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י וְ‪è‬חִ‪ë‬יַּ‪ì‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י‪ֹ .‬לא ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י שֶׁ‪û‬תֵּ‪ַü‬דע‬ ‫שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מֻ‪ְñ‬דאָ‪ä‬ג‪ .‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬שַׁ‪û‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כֵּ‪î‬ל בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬לֶ‪ï‬וִ‪è‬יזְ‪ê‬יָ‪ì‬ה וּבְ‪ã‬לִ‪ï‬י לָ‪ï‬שִׂ‪û‬ים לֵ‪ï‬ב שׁוּב הִ‪é‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬יָּ‪ì‬ד לַ‪ï‬כִּ‪î‬יס וְ‪è‬לִ‪ï‬טַּ‪í‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק‪ .‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬גַ‪å‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י בּוֹ הִ‪ְé‬רגַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י טוֹב‪ ,‬כִּ‪î‬י יָ‪ì‬כוֹלְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‬ ‫לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מ ַ‪ֹô‬ע אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לִּ‪ï‬ים‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א אוֹמֶ‪ֶñ‬רת אוֹתָ‪ü‬ן‪ .‬עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה‪ ,‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א עוֹד ֹלא‬ ‫חָ‪ë‬זְ‪ָê‬רה‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הִ‪é‬מְ‪ñ‬שַׁ‪û‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬לַ‪ï‬טֵּ‪í‬ף אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק שֶׁ‪û‬בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬כִּ‪î‬יס‪.‬‬ ‫וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם‪ ,‬טוּק‪ ...‬טוּק‪ ...‬טוּק‪ ...‬דְּ‪ç‬פִ‪ö‬יקוֹת בַּ‪ã‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪.‬‬ ‫ָקפַ‪ö‬צְ‪õ‬תִּ‪ü‬י מִ‪ñ‬מְּ‪ñ‬קוֹמִ‪ñ‬י וְ‪ַè‬רצְ‪õ‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪" .‬מִ‪ñ‬י שָׁ‪û‬ם?" שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬קוֹל ָרם‪.‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‪ ",‬עָ‪ô‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪" .‬פְּ‪ö‬תַ‪ü‬ח אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ ,‬עִ‪ô‬יסָ‪ò‬א‪".‬‬ ‫פָּ‪ö‬תַ‪ü‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ָ ,‬קפַ‪ö‬צְ‪õ‬תִּ‪ü‬י לִ‪ְï‬קָראתָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י לָ‪ï‬הּ‪ָ" :‬קָראתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק‬ ‫שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‪ ,‬וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ַרעְ‪ô‬יוֹן טוֹב‪ ,‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪".‬‬ ‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סָ‪ò‬ה הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה וְ‪è‬חִ‪ë‬בְּ‪ָã‬קה אֶ‪ä‬ת אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה וְ‪è‬אוֹתִ‪ü‬י‪ .‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‪ ,‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי שֶׁ‪û‬סָּ‪ò‬גַ‪ְå‬רתִּ‪ü‬י‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ ,‬הוֹצֵ‪õ‬אתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק מֵ‪ñ‬הַ‪é‬כִּ‪î‬יס וְ‪è‬זָ‪ַê‬רְקתִּ‪ü‬י אוֹתוֹ‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬שֵׁ‪û‬ם מָ‪ñ‬ה אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י צָ‪ִõ‬ריְך חֲ‪ë‬תִ‪ü‬יכַ‪î‬ת נְ‪ó‬יָ‪ì‬ר? עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י אֶ‪ä‬ת אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א!‬

‫‪40‬‬

‫משפחה‬


‫הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר‪ָ ,‬ראֲ‪ä‬תָ‪ü‬ה גְּ‪å‬בִ‪ã‬יָרה לְ‪ï‬בוּשָׁ‪û‬ה בְּ‪ã‬בִ‪ã‬גְ‪ֵå‬די פְּ‪ö‬אֵ‪ä‬ר יוֹצֵ‪õ‬את מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר; וְ‪è‬הַ‪é‬גְּ‪å‬בִ‪ã‬יָרה‬ ‫ֶ‪ï‬יה וּבִ‪ã‬קְּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לִ‪ï‬שְׁ‪û‬תּוֹת‪ .‬זוֹ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬פֵ‪ö‬יָ‪ì‬ה אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נִ‪ó‬גְ‪å‬לְ‪ï‬תָ‪ü‬ה לַ‪ï‬אֲ‪ä‬חוֹתָ‪ü‬הּ‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל‬ ‫ָקְרבָ‪ã‬ה אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫ֹרע לִ‪ï‬בָּ‪ã‬הּ שֶׁ‪û‬ל‬ ‫ִ‪å‬יע ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ï‬בדֹּק עַ‪ô‬ד הֵ‪é‬יכָ‪î‬ן מַ‪ñ‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם לָ‪ï‬בְ‪ã‬שָׁ‪û‬ה דְּ‪ç‬מוּת וּבְ‪ã‬גָ‪ִå‬דים שֶׁ‪û‬ל נְ‪ó‬סִ‪ò‬יכָ‪î‬ה‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די ל ְ‪ã‬‬ ‫הַ‪é‬נַּ‪ó‬עֲ‪ָô‬רה‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬שׁאֹב לָ‪ְï‬ך מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם?" אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה לָ‪ï‬הּ הַ‪é‬נַּ‪ó‬עֲ‪ָô‬רה‬ ‫ַ‪ä‬תּ בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת חוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬אתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר ל ְ‪û‬‬ ‫"א ְ‪ü‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ חוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬בֵ‪ã‬אתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת כַּ‪î‬ד הַ‪é‬כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה אַ‪ְä‬ך וְ‪ַè‬רק כְּ‪ֵî‬די‬ ‫הַ‪é‬גַּ‪å‬אַ‪ä‬וְ‪è‬תָ‪ü‬נִ‪ó‬ית בְּ‪ã‬חֻ‪ë‬צְ‪õ‬פָּ‪ö‬ה‪" ,‬א ְ‪ü‬‬ ‫ִ‪ï‬שׁאֹב מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬מוֹ יָ‪ַì‬דיִ‪ְì‬ך וְ‪è‬לִ‪ï‬שְׁ‪û‬תּוֹת‬ ‫ַ‪ä‬תּ יְ‪ì‬כוֹלָ‪ï‬ה ל ְ‪û‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬קוֹת אֶ‪ä‬ת הוֹדײַמַ‪ñ‬עֲ‪ô‬לָ‪ï‬תֵ‪ְü‬ך? מִ‪ñ‬צִּ‪õ‬דִּ‪ç‬י א ְ‪ü‬‬ ‫כְּ‪î‬אַ‪ä‬וַּ‪è‬ת נַ‪ó‬פְ‪ö‬שֵׁ‪ְû‬ך!"‬ ‫"ֹלא טוֹבַ‪ã‬ת לֵ‪ï‬ב אַ‪ä‬תְּ‪ ",ü‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬פֵ‪ö‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י כַּ‪î‬עַ‪ô‬ס‪" ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם תֵּ‪ü‬עָ‪ô‬נְ‪ó‬שִׁ‪û‬י עַ‪ô‬ל חֻ‪ë‬צְ‪õ‬פָּ‪ö‬תֵ‪ְü‬ך‪ :‬עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל‬ ‫מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬תֵּ‪ü‬צֵ‪õ‬א מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יְך יֵ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ נָ‪ó‬חָ‪ë‬שׁ אוֹ ַקְרפָּ‪ָö‬דה‪".‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ‪:‬‬ ‫"בְּ‪ã‬שׁוּבָ‪ã‬הּ לְ‪ï‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ ָקְראָ‪ä‬ה אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫"וּבְ‪ã‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬בִּ‪ã‬תִּ‪ü‬י?"‬ ‫"וּבְ‪ã‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י!" אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬נַּ‪ó‬עֲ‪ָô‬רה הַ‪é‬חֲ‪ë‬צוּפָ‪ö‬ה‪ ,‬וּמִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יָ‪ì‬ה נָ‪ó‬שְׁ‪û‬רוּ שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י צִ‪õ‬פְ‪ö‬עוֹנִ‪ó‬ים וּשְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י‬ ‫ַקְרפָּ‪ö‬דוֹת‪.‬‬ ‫"אֵ‪ä‬לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם!" הִ‪é‬צְ‪õ‬טַ‪í‬עֲ‪ָô‬קה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם‪" ,‬מָ‪ñ‬ה זֹאת אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹאָ‪ä‬ה? אֲ‪ä‬חוֹתָ‪ü‬הּ אֲ‪ä‬שֵׁ‪û‬מָ‪ñ‬ה בְּ‪ã‬כָ‪ְî‬ך‪,‬‬ ‫וְ‪è‬גַ‪å‬ם תֵּ‪ü‬עָ‪ô‬נֵ‪ó‬שׁ‪ ".‬וּמִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד אָ‪ä‬צָ‪õ‬ה אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬טּוֹבָ‪ã‬ה לְ‪ï‬הַ‪é‬כּוֹתָ‪ü‬הּ‪ .‬בָּ‪ְã‬רחָ‪ë‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הָ‪é‬אֻ‪ä‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬לָ‪ï‬ה‬ ‫ֶ‪ó‬יה וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בְּ‪ã‬אָ‪ä‬ה בַּ‪ã‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר הַ‪é‬קָּ‪ú‬רוֹב‪ .‬בֶּ‪ã‬ן הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך פָּ‪ö‬גַ‪å‬שׁ בָּ‪ã‬הּ בְּ‪ã‬שׁוּבוֹ מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬צַּ‪õ‬יִ‪ì‬ד‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬עֵ‪ô‬ל‬ ‫מִ‪ñ‬פָּ‪ö‬נ ָ‪é‬‬ ‫ַ‪ñ‬דּוּע הִ‪é‬יא בּוֹכָ‪î‬ה‪.‬‬ ‫ֶ‪û‬יה בַּ‪ã‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר‪ ,‬וּמ ַ‪ô‬‬ ‫מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬פְ‪ö‬יָ‪ì‬הּ הָ‪ַé‬רב וְ‪è‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל אוֹתָ‪ü‬הּ מָ‪ñ‬ה מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שׂ ָ‪é‬‬ ‫"אַ‪ä‬לְ‪ï‬לַ‪ï‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬דוֹנִ‪ó‬י! אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י גֵּ‪ְå‬רשָׁ‪û‬ה אוֹתִ‪ü‬י מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪".‬‬ ‫ָראָ‪ä‬ה בֶּ‪ã‬ן הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה חָ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ אוֹ שֵׁ‪û‬שׁ פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ינִ‪ó‬ים נוֹשְׁ‪û‬רוֹת מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יָ‪ì‬ה‪ ,‬וְ‪è‬כַ‪î‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‬ ‫יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹמִ‪ñ‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬פְ‪ö‬צִ‪õ‬יר בָּ‪ã‬הּ לְ‪ï‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לוֹ מִ‪ñ‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ן לָ‪ï‬הּ כָּ‪î‬ל אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪ .‬סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה לוֹ הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל‬ ‫קוֹרוֹתֶ‪ü‬יהָ‪ ,é‬וְ‪è‬הוּא הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬הֵ‪é‬ב בָּ‪ã‬הּ; הוּא גַּ‪å‬ם הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין כִּ‪î‬י בִּ‪ְã‬רכַּ‪î‬ת הַ‪é‬פֵ‪ö‬יָ‪ì‬ה יְ‪ָì‬קָרה שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם מִ‪ñ‬ן‬ ‫הַ‪é‬נְּ‪ó‬דוּנְ‪ó‬יָ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬ל כָּ‪î‬ל כַּ‪î‬לָּ‪ï‬ה אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת‪ ,‬עַ‪ô‬ל כֵּ‪î‬ן הוֹבִ‪ã‬יל אוֹתָ‪ü‬הּ אֶ‪ä‬ל אַ‪ְä‬רמוֹן אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וְ‪è‬נָ‪ó‬שָׂ‪û‬א‬ ‫אוֹתָ‪ü‬הּ לְ‪ï‬אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬לּוּ אֲ‪ä‬חוֹתָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬טּוֹבָ‪ã‬ה הִ‪é‬שְׂ‪û‬נִ‪ó‬יאָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬הּ עַ‪ô‬ל ַ‪é‬הכֹּל‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ‬ ‫גֵּ‪ְå‬רשָׁ‪û‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת; וְ‪è‬הַ‪é‬נַּ‪ó‬עֲ‪ָô‬רה הָ‪é‬אֻ‪ä‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר שֶׁ‪û‬פָּ‪ö‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה כֹּה ָ‪è‬וכֹה וְ‪ֹè‬לא מָ‪ñ‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה‬ ‫אָ‪ָä‬דם שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה מוּכָ‪î‬ן לְ‪ï‬הַ‪é‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יסָ‪ò‬הּ אֶ‪ä‬ל בֵּ‪ã‬יתוֹ‪ ,‬פָּ‪ְö‬רשָׁ‪û‬ה לָ‪ï‬הּ אֶ‪ä‬ל פִּ‪ö‬נָּ‪ó‬ה בַּ‪ã‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר וּמֵ‪ñ‬תָ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫תִּ‪ְü‬רגְּ‪å‬מָ‪ñ‬ה אָ‪ä‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה בָּ‪ָã‬רק‬

‫משפחה‬

‫‪43‬‬


‫הַ‪é‬פֵ‪ö‬יוֹת ‪/‬‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך אַ‪ä‬גָּ‪å‬דוֹת פֶּ‪ö‬רוֹ‬

‫ָ‪é‬היֹה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬נָ‪ó‬ה‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬הּ שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י בָּ‪ã‬נוֹת‪ :‬הַ‪é‬בַּ‪ã‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬כוָֹרה דָּ‪ç‬מְ‪ñ‬תָ‪ü‬ה כִּ‪î‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י‬ ‫טִ‪í‬פּוֹת מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לְ‪ï‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ בְּ‪ã‬אָ‪ä‬פְ‪ö‬יָ‪ì‬הּ וּבְ‪ã‬תָ‪ü‬וֵ‪è‬יײַפָּ‪ö‬נֶ‪ó‬יהָ‪ :é‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן הָ‪é‬יוּ זַ‪ê‬עֲ‪ô‬פָ‪ö‬נִ‪ó‬יּוֹת וְ‪è‬גַ‪å‬אַ‪ä‬וְ‪è‬תָ‪ü‬נִ‪ó‬יּוֹת כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‬ ‫ִ‪ã‬יה‬ ‫עַ‪ô‬ד שֶׁ‪ֹּû‬לא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לִ‪ï‬חְ‪ë‬יוֹת בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יצָ‪õ‬תָ‪ü‬ן‪ .‬וְ‪è‬אִ‪ä‬לּוּ הַ‪é‬בַּ‪ã‬ת הַ‪é‬צְּ‪õ‬עִ‪ô‬יָרה דָּ‪ç‬מְ‪ñ‬תָ‪ü‬ה לְ‪ï‬אָ‪ä‬ב ָ‪é‬‬ ‫ַ‪é‬נּוֹח וּבְ‪ã‬יֹשֶ‪û‬ר לִ‪ï‬בָּ‪ã‬הּ; הִ‪é‬יא גַּ‪å‬ם הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬די תֵּ‪ü‬בֵ‪ã‬ל‪ .‬כֵּ‪î‬יוָ‪è‬ן שֶׁ‪û‬אָ‪ָä‬דם‬ ‫בְּ‪ã‬אָ‪ä‬פְ‪ö‬יָ‪ì‬הּ ה ַ‪ë‬‬ ‫אוֹהֵ‪é‬ב‪ ,‬בְּ‪ֶã‬דֶרְךײַכְּ‪î‬לָ‪ï‬ל‪ ,‬אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬יײַדְּ‪ç‬מוּתוֹ‪ ,‬אָ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם אֶ‪ä‬ת בִּ‪ã‬תָּ‪ü‬הּ הַ‪é‬בְּ‪ã‬כוָֹרה אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה עַ‪ô‬זָּ‪ê‬ה‬ ‫ֶ‪ü‬יה בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬טְ‪í‬בָּ‪ã‬ח‬ ‫וְ‪è‬תֵ‪ü‬עֲ‪ô‬בָ‪ã‬ה מְ‪ñ‬אוֹד אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בַּ‪ã‬ת הַ‪é‬צְּ‪õ‬עִ‪ô‬יָרה‪ .‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מַ‪ñ‬גִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה לָ‪ï‬הּ אֶ‪ä‬ת אֲ‪ä‬רוּחוֹת ָ‪é‬‬ ‫וּמַ‪ñ‬עֲ‪ô‬בִ‪ã‬יָדה אוֹתָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬פֶ‪ֶö‬רְך‪.‬‬ ‫בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬יֶּ‪ì‬תֶ‪ü‬ר נֶ‪ó‬אֶ‪ä‬לְ‪ï‬צָ‪õ‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬כֵּ‪î‬נָ‪ó‬ה לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם בַּ‪ã‬יּוֹם אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר‪ ,‬הָ‪ְé‬רחוָֹקה‬ ‫מַ‪ñ‬הֲ‪é‬לַ‪ְï‬ך חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י פָּ‪ְö‬רסָ‪ò‬ה וְ‪è‬יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬וּלְ‪ï‬הָ‪é‬בִ‪ã‬יא מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ם מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם מְ‪ֹñ‬לא הַ‪é‬כַּ‪î‬ד‪ .‬יוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪,‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה וּבִ‪ã‬קְּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לִ‪ï‬שְׁ‪û‬תּוֹת‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הַ‪é‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר‪ָ ,‬קְרבָ‪ã‬ה אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫"בְּ‪ã‬בַ‪ã‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה‪ ,‬אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬הּ טוֹבָ‪ã‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬יָּ‪ì‬פָ‪ö‬ה‪ ,‬שָׁ‪û‬טְ‪í‬פָ‪ö‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כַּ‪î‬ד‪ ,‬שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ה מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם מִ‪ñ‬ן‬ ‫הַ‪é‬פִּ‪ö‬נָּ‪ó‬ה הַ‪é‬נְּ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר בַּ‪ã‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר וְ‪è‬הִ‪é‬גִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה אוֹתָ‪ü‬ם אֶ‪ä‬ל פִּ‪ö‬י הָ‪é‬אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן תָּ‪ü‬מְ‪ñ‬כָ‪î‬ה אֶ‪ä‬ת‬ ‫ַ‪ï‬עזֹר לָ‪ï‬הּ לִ‪ï‬שְׁ‪û‬תּוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬כַּ‪î‬ד בְּ‪ã‬יָ‪ֶì‬דיהָ‪ ,é‬ל ֲ‪ô‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה וְ‪è‬טוֹבַ‪ã‬ת לֵ‪ï‬ב וִ‪è‬ישָׁ‪ָû‬רה; אֵ‪ä‬ינִ‪ó‬י יְ‪ì‬כוֹלָ‪ï‬ה שֶׁ‪ֹּû‬לא לָ‪ï‬תֵ‪ü‬ת לָ‪ְï‬ך מַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נָ‪ó‬ה אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫"א ְ‪ü‬‬ ‫מְ‪ñ‬בָ‪ֶã‬רכֶ‪î‬ת אוֹתָ‪ְü‬ך‪ ,‬שֶׁ‪û‬עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬תֵּ‪ü‬צֵ‪õ‬א מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יְך יֵ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ גַּ‪å‬ם פֶּ‪ַö‬רח אוֹ יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹם‪ ".‬אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬הּ זוֹ‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה פֵ‪ö‬יָ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פְּ‪ö‬שָׂ‪û‬ה לְ‪ï‬אִ‪ä‬כָּ‪ָî‬רה עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הַ‪é‬עֲ‪ô‬מִ‪ñ‬יד בְּ‪ã‬נִ‪ó‬סָּ‪ò‬יוֹן אֶ‪ä‬ת טוּב לִ‪ï‬בָּ‪ã‬הּ שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר שָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ ,‬גָּ‪å‬עֲ‪ָô‬רה בָּ‪ã‬הּ אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ עַ‪ô‬ל שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן כֹּה ַרב לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד‬ ‫הַ‪é‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר‪.‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קֶּ‪ú‬שֶׁ‪û‬ת אֶ‪ä‬ת סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬תֵ‪ְü‬ך‪ ,‬אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬כֵּ‪î‬נָ‪ó‬ה‪" ,‬עַ‪ô‬ל שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬חַ‪ְë‬רתִּ‪ü‬י כָּ‪î‬ל‬ ‫כָּ‪ְî‬ך‪".‬‬ ‫ִ‪ö‬יה נָ‪ó‬שְׁ‪û‬רוּ שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י וְ‪ָè‬רִדים‪ ,‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ינִ‪ó‬ים וּשְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹמִ‪ñ‬ים גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫עוֹד הִ‪é‬יא מְ‪ַñ‬דבֶּ‪ֶã‬רת‪ ,‬וּמִ‪ñ‬פּ ָ‪é‬‬ ‫"מָ‪ñ‬ה זֹאת אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹאָ‪ä‬ה?" ָקְראָ‪ä‬ה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם בְּ‪ã‬תַ‪ְü‬דהֵ‪é‬מָ‪ñ‬ה‪" ,‬נִ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ינִ‪ó‬ים וְ‪è‬יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹמִ‪ñ‬ים‬ ‫נוֹשְׁ‪ִû‬רים מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יְך! מִ‪ñ‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ן לָ‪ְï‬ך כָּ‪î‬ל אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪ ,‬בִּ‪ã‬תִּ‪ü‬י?" וְ‪è‬זוֹ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬קָּ‪ְú‬ראָ‪ä‬ה‬ ‫לָ‪ï‬הּ "בִּ‪ã‬תִּ‪ü‬י"‪.‬‬ ‫הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬כֵּ‪î‬נָ‪ó‬ה סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה ְ‪ã‬בּתֹם לֵ‪ï‬ב אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר אֵ‪ַä‬רע לָ‪ï‬הּ‪ ,‬וּמִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יָ‪ì‬ה נָ‪ó‬שְׁ‪û‬רוּ עוֹד וְ‪è‬עוֹד‬ ‫יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹמִ‪ñ‬ים‪.‬‬ ‫ְ‪ֹû‬לח לְ‪ï‬שָׁ‪û‬ם אֶ‪ä‬ת בִּ‪ã‬תִּ‪ü‬י‪ ,‬אֶ‪ä‬ת פַ‪ö‬נְ‪ó‬שׁוֹן‪ְ .‬ראִ‪ä‬י‪,‬‬ ‫"הַ‪é‬אֻ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם?" אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם‪" ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מֻ‪ñ‬כְ‪ָî‬רחָ‪ë‬ה לִ‪ï‬שׁ ַ‪ë‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ‬ ‫פַ‪ö‬נְ‪ó‬שׁוֹן‪ ,‬מָ‪ñ‬ה נוֹשֵׁ‪û‬ר מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יָ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬ל אֲ‪ä‬חוֹתֵ‪ְü‬ך כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא מְ‪ַñ‬דבֶּ‪ֶã‬רת; הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ֹלא תִּ‪ü‬שְׂ‪û‬מְ‪ñ‬חִ‪ë‬י גַּ‪å‬ם א ְ‪ü‬‬ ‫ִ‪ï‬שׁאֹב מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר‪ ,‬וְ‪è‬כַ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬הּ עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‬ ‫ַ‪ä‬תּ ַרק לְ‪ï‬כִ‪î‬י ל ְ‪û‬‬ ‫לְ‪ַï‬קבֵּ‪ã‬ל מַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נָ‪ó‬ה יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך? א ְ‪ü‬‬ ‫תְּ‪ü‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬מֵּ‪ְñ‬ך מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לִ‪ï‬שְׁ‪û‬תּוֹת‪ ,‬תַּ‪ü‬שְׁ‪ִû‬קי אוֹתָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬נֹעַ‪ô‬ם וּבְ‪ã‬חֵ‪ë‬ן‪".‬‬ ‫"בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת!" הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יבָ‪ã‬ה הַ‪é‬נַּ‪ó‬עֲ‪ָô‬רה גַּ‪å‬סַּ‪ò‬ת הָ‪é‬רוּחַ‪" ,ë‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֵ‪ä‬לֵ‪ְï‬ך אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ר!"‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬צַ‪õ‬וָּ‪è‬ה עָ‪ô‬לַ‪ï‬יִ‪ְì‬ך לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת לְ‪ï‬שָׁ‪û‬ם‪ ,‬וּמִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד!" אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬יא הָ‪é‬לְ‪ï‬כָ‪î‬ה‪ ,‬כּוֹעֶ‪ô‬סֶ‪ò‬ת וְ‪è‬רוֹטֶ‪í‬נֶ‪ó‬ת‪ ,‬וּבְ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ כַּ‪î‬ד הַ‪é‬כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף הַ‪é‬יָּ‪ì‬פֶ‪ö‬ה בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ .‬אַ‪ְä‬ך‬

‫‪42‬‬

‫משפחה‬


‫ְ‪ï‬סגֹל ‪/‬‬ ‫שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה בֵּ‪ã‬ין יָ‪ֹì‬רק ל ָ‪ò‬‬

‫מִ‪ñ‬יָרה מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר‬

‫הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב יָ‪ַì‬רד לוֹ‪,‬‬ ‫צָ‪õ‬בַ‪ã‬ע אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֹּל‬ ‫בְּ‪ã‬צֶ‪õ‬בַ‪ã‬ע כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה — בֵּ‪ã‬ין יָ‪ֹì‬רק לְ‪ï‬סָ‪ò‬גֹל‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬הְ‪é‬יָ‪ì‬ה ְקצָ‪õ‬ת ָקִריר‪ ,‬מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬חָ‪ë‬ר כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪,‬‬ ‫בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬רוֹם הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם קוֵֹרץ לוֹ כּוֹכָ‪î‬ב‪.‬‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬אן עַ‪ô‬ל הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יל‪ ,‬בֵּ‪ã‬ין יוֹם לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ין לֵ‪ï‬יל‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עִ‪ô‬ם אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א מְ‪ñ‬טַ‪í‬יֵּ‪ì‬ל‪.‬‬ ‫טוֹבָ‪ã‬ה הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה בֵּ‪ã‬ין יָ‪ֹì‬רק לְ‪ï‬סָ‪ò‬גֹל‪,‬‬ ‫טוֹבָ‪ã‬ה הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה שֶׁ‪û‬ל כּוֹכָ‪î‬ב‪.‬‬ ‫עִ‪ô‬ם אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ַï‬דבֵּ‪ã‬ר עַ‪ô‬ל הַ‪é‬כֹּל‬ ‫כִּ‪î‬י יֵ‪ì‬שׁ לוֹ פְּ‪ö‬נַ‪ó‬אי בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬ילִ‪ï‬י‪ ,‬עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪.‬‬ ‫אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לוֹ חֲ‪ë‬לוֹם שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬לַ‪ï‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י‪,‬‬ ‫חֲ‪ë‬לוֹם מַ‪ñ‬פְ‪ö‬חִ‪ë‬יד וְ‪è‬נוָֹרא‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר גַּ‪å‬ם לִ‪ï‬שְׁ‪û‬אֹל‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רב הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אֵ‪ä‬יְך זֶ‪ê‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬צֶ‪õ‬ם‪ָ ,‬קָרה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ שֶׁ‪û‬יַּ‪ì‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר לִ‪ï‬י פָּ‪ö‬שׁוּט‬ ‫עַ‪ô‬ל טִ‪í‬ילִ‪ï‬ים וְ‪è‬עַ‪ô‬ל חֲ‪ë‬לָ‪ï‬לִ‪ï‬ית‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לוֹ עַ‪ô‬ל גָּ‪ִå‬די וְ‪è‬רוּת‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק בַּ‪ã‬פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לָּ‪ï‬ה הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ילִ‪ï‬ית‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך הַ‪é‬יּוֹם בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל ֹלא זוֹכְ‪ִî‬רים‬ ‫שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ מִ‪ñ‬ין שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה‪ ,‬בֵּ‪ã‬ין יָ‪ֹì‬רק לְ‪ï‬סָ‪ò‬גֹל‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך הַ‪é‬יּוֹם פָּ‪ö‬שׁוּט שׁוֹכְ‪î‬חִ‪ë‬ים‬ ‫שֶׁ‪û‬יַּ‪ì‬גִּ‪å‬יעַ‪ ô‬הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב‪ ,‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫בְּ‪ã‬שֶׁ‪ֶû‬קט‬ ‫לְ‪ַï‬דבֵּ‪ã‬ר‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬כֹּל‪.‬‬

‫משפחה‬

‫‪45‬‬


‫גִּ‪å‬בּוֹר ‪/‬‬

‫נִ‪ó‬יָרה הַ‪ְé‬ראֵ‪ä‬ל‬

‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א וְ‪è‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א יְ‪ָì‬קִרים!‬ ‫ֵ‪ü‬ח‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬תִּ‪ְü‬קְראוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬ב הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪ ,‬בֶּ‪ã‬טַ‪í‬ח כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר אִ‪ä‬ישַׁ‪û‬ן‪ֹ .‬לא אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע אֶ‪ä‬ת קוֹל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬פְ‪ö‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫בַּ‪ã‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת וְ‪è‬גַ‪å‬ם ֹלא אֶ‪ְä‬ראֶ‪ä‬ה אֶ‪ä‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם נִ‪ó‬כְ‪î‬נָ‪ó‬סִ‪ò‬ים לַ‪ï‬חֶ‪ֶë‬דר וּמְ‪ñ‬כַ‪î‬סִּ‪ò‬ים אוֹתִ‪ü‬י בַּ‪ã‬שְּׂ‪û‬מִ‪ñ‬יכָ‪î‬ה‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא יָ‪ì‬כוֹל לִ‪ï‬ישֹׁן‪.‬‬ ‫הָ‪é‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י פָּ‪ö‬שׁוּט ֹלא נֶ‪ó‬עֱ‪ô‬צָ‪õ‬מוֹת‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתִ‪ü‬י כָּ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת — אָ‪ä‬כַ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י שׁוֹקוֹלָ‪ï‬ד‪ ,‬שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י ַרְדיוֹ‪,‬‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬לֶ‪ï‬וִ‪è‬יזְ‪ê‬יָ‪ì‬ה וְ‪ָè‬קָראתִ‪ü‬י סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬שּׁוֹקוֹלָ‪ï‬ד נִ‪ó‬גְ‪å‬מַ‪ñ‬ר‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬תָּ‪ü‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יּוֹת בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬לֶ‪ï‬וִ‪è‬יזְ‪ê‬יָ‪ì‬ה ֹלא מְ‪ñ‬עַ‪ô‬נְ‪ó‬יְ‪ì‬נוֹת אוֹתִ‪ü‬י‪ .‬גַּ‪å‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫גָּ‪å‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י לִ‪ְï‬קֹרא‪ .‬וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר אֵ‪ä‬ין לִ‪ï‬י מָ‪ñ‬ה לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שׁוֹכֵ‪î‬ב בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪ ,‬מְ‪ñ‬כֻ‪î‬סֶּ‪ò‬ה עַ‪ô‬ד הָ‪é‬אָ‪ä‬זְ‪ê‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם — וּפוֹחֵ‪ë‬ד‪.‬‬ ‫פּוֹחֵ‪ë‬ד לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬דִּ‪ç‬י‪.‬‬ ‫בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת שָׂ‪û‬מַ‪ñ‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬טְ‪í‬תֶּ‪ü‬ם לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב לַ‪ï‬תֵּ‪ü‬אַ‪ä‬טְ‪í‬רוֹן‪ .‬עֶ‪ֶô‬רב עֶ‪ֶô‬רב אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם יוֹשְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים‬ ‫בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪.‬‬ ‫בֶּ‪ã‬טַ‪í‬ח נוָֹרא מְ‪ñ‬שַׁ‪û‬עֲ‪ô‬מֵ‪ñ‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪.‬‬ ‫הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬כּוֹנַ‪ó‬נְ‪ó‬תֶּ‪ü‬ם לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את‪ ,‬נִ‪ְó‬ראֵ‪ä‬יתֶ‪ü‬ם שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יכֶ‪î‬ם יָ‪ì‬פִ‪ö‬ים כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹצֶ‪õ‬ה שֶׁ‪û‬תֵּ‪ָü‬ראוּ‬ ‫כָּ‪î‬כָ‪î‬ה תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪ .‬גַּ‪å‬ם כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪.‬‬ ‫ַ‪é‬הכֹּל עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו חָ‪ë‬שׁוְּך וּמַ‪ñ‬פְ‪ö‬חִ‪ë‬יד‪ .‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬עֲ‪ô‬צוּעִ‪ô‬ים עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬דָּ‪ç‬ף נִ‪ְó‬ראִ‪ä‬ים גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים וּשְׁ‪û‬חִֹרים‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עוֹן מְ‪ñ‬תַ‪ְü‬קתֵּ‪ü‬ק בְּ‪ã‬קוֹל ָרם וְ‪ַè‬קר לִ‪ï‬י‪.‬‬ ‫ֵ‪å‬ע אֲ‪ä‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ יְ‪ì‬צָ‪õ‬אתֶ‪ü‬ם מֵ‪ñ‬הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬בוּעַ‪.ô‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מִ‪ñ‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י חוֹשֵׁ‪û‬ב שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם לַ‪ï‬שַּׂ‪û‬חְ‪ָë‬קנִ‪ó‬ים יֵ‪ì‬שׁ יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ ,‬שֶׁ‪û‬שּׁוֹכְ‪î‬בִ‪ã‬ים לְ‪ï‬בַ‪ã‬דָּ‪ç‬ם עֶ‪ֶô‬רב עֶ‪ֶô‬רב וְ‪è‬שׁוֹאֲ‪ä‬לִ‪ï‬ים‬ ‫כָּ‪î‬מוֹנִ‪ó‬י — מָ‪ñ‬תַ‪ü‬י כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר תִּ‪ü‬גָּ‪å‬מֵ‪ñ‬ר הַ‪é‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬גָ‪å‬ה? מָ‪ñ‬תַ‪ü‬י?‬ ‫אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י!‬ ‫ִ‪ï‬כתֹּב לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם מִ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬ב מַ‪ñ‬צְ‪õ‬חִ‪ë‬יק וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א לִ‪ï‬י ֹלא בְּ‪ã‬כַ‪î‬וָּ‪è‬נָ‪ó‬ה מִ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬ב עָ‪ô‬צוּב‪.‬‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬כּוֹנַ‪ó‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י ל ְ‪î‬‬ ‫בְּ‪ã‬בַ‪ã‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה‪ ,‬אַ‪ä‬ל תִּ‪ü‬כְ‪î‬עֲ‪ô‬סוּ עָ‪ô‬לַ‪ï‬י‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬דַּ‪ç‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת גִּ‪å‬בּוֹר!‬

‫‪44‬‬

‫משפחה‬


‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א ‪/‬‬

‫חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה גִּ‪å‬ילְ‪ï‬אוֹר‬

‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬יָּ‪ì‬לְ‪ָï‬דה אוֹתִ‪ü‬י מֵ‪ñ‬תָ‪ü‬ה כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה מְ‪ñ‬אוֹד‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא זוֹכֶ‪ֶî‬רת אוֹתָ‪ü‬הּ‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫מַ‪ñ‬כִּ‪î‬יָרה אוֹתָ‪ü‬הּ מֵ‪ñ‬הַ‪é‬תְּ‪ü‬מוּנוֹת‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יוַֹדעַ‪ô‬ת שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה מְ‪ñ‬אוֹד‪ .‬סִ‪ò‬פְּ‪ö‬רוּ לִ‪ï‬י גַּ‪å‬ם שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‬ ‫טוֹבָ‪ã‬ה‪ ,‬וְ‪è‬אָ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה אוֹתִ‪ü‬י מְ‪ñ‬אוֹד‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י לַ‪ï‬גָּ‪å‬ן‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬תֵּ‪ü‬ן אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י גַּ‪å‬ם אָ‪ä‬ח ָקטָ‪í‬ן‪ ,‬שֶׁ‪û‬נּוֹלַ‪ï‬ד לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י‬ ‫שָׁ‪û‬לוֹשׁ שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים‪ .‬מַ‪ְñ‬רגִּ‪å‬יז שֶׁ‪û‬שּׁוֹאֲ‪ä‬לִ‪ï‬ים אוֹתִ‪ü‬י‪" :‬זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬אָ‪ä‬ח הַ‪é‬חוֵֹרג שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך?" לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה הֵ‪é‬ם‬ ‫קוְֹראִ‪ä‬ים לוֹ חוֵֹרג? הֲ‪ֵé‬רי הוּא הָ‪é‬אָ‪ä‬ח שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ!‬ ‫אֶ‪ä‬תְ‪ü‬מוֹל‪ ,‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל‪ ,‬הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬יזָ‪ê‬ה אוֹתִ‪ü‬י רוּתִ‪ü‬י‪ .‬הִ‪é‬יא בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה לְ‪ï‬הָ‪é‬כִ‪î‬ין אִ‪ä‬תִּ‪ü‬י שִׁ‪û‬עוִּרים‪ ,‬וְ‪è‬אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י‬ ‫הִ‪é‬גִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה לָ‪ï‬נוּ עוּגִ‪å‬יּוֹת וַ‪è‬אֲ‪ä‬בַ‪ã‬טִּ‪í‬יחַ‪ .ë‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה‪ ,‬שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה רוּתִ‪ü‬י‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לֵ‪ï‬נוּ‬ ‫בַּ‪ã‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה‪" :‬זֹאת אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א חוֶֹרגֶ‪å‬ת שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך?"‬ ‫"הִ‪é‬יא ֹלא חוֶֹרגֶ‪å‬ת!" כָּ‪î‬עַ‪ô‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י‪" ,‬הִ‪é‬יא אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י!"‬ ‫"טוֹב‪ ,‬טוֹב‪ ,‬אַ‪ä‬ל תִּ‪ü‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬זִ‪ê‬י‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה רוּתִ‪ü‬י‪" ,‬הִ‪é‬יא אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שְׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬זֶ‪ê‬ה קוְֹראִ‪ä‬ים‬ ‫חוֶֹרגֶ‪å‬ת‪ .‬כָּ‪ְî‬ך זֶ‪ê‬ה גַּ‪å‬ם בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬פּוִּרים‪".‬‬ ‫כָּ‪î‬עַ‪ô‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י עוֹד יוֹתֵ‪ü‬ר‪" .‬אָ‪ä‬ז בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬פּוִּרים יֵ‪ì‬שׁ חוֶֹרגֶ‪å‬ת‪ ,‬וּלְ‪ï‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬הַ‪é‬מְ‪ñ‬צִ‪õ‬יא מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה‬ ‫ַ‪ä‬תּ יוַֹדעַ‪ô‬ת מָ‪ñ‬ה? ֹלא צָ‪ִõ‬ריְך‬ ‫אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת!" אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם שִׁ‪û‬נִּ‪ó‬יתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י לָ‪ï‬הּ‪" :‬א ְ‪ü‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬מְ‪ñ‬צִ‪õ‬יא שׁוּם מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת‪ .‬אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י הִ‪é‬יא פָּ‪ö‬שׁוּט אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪ ,‬וְ‪è‬זֶ‪ê‬הוּ!"‬

‫משפחה‬

‫‪47‬‬


‫מִ‪ñ‬תּוְֹך‪ :‬הוַֹרי נִ‪ó‬פְ‪ָö‬רִדים ‪/‬‬ ‫הַ‪é‬יּוֹם ָקְראוּ לִ‪ï‬י הוַֹרי‪,‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הֶ‪é‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‪.‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה יוֹם ָרגִ‪å‬יל‪ ,‬כְּ‪î‬יֶ‪ì‬תֶ‪ü‬ר הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪,‬‬ ‫ֹלא הִ‪é‬צְ‪õ‬טַ‪í‬יַּ‪ì‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד‬ ‫גַּ‪å‬ם ֹלא עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתִ‪ü‬י ַרע‪,‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל אֹפֶ‪ö‬ן ָקָרה‪.‬‬

‫שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטוּ בִּ‪ã‬י בְּ‪ã‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה‪,‬‬ ‫הֵ‪é‬ם אָ‪ä‬הֲ‪é‬בוּ אוֹתִ‪ü‬י תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪ֹ ,‬לא הֵ‪é‬בַ‪ã‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י מֶ‪ñ‬ה‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬בָּ‪ã‬טָ‪í‬ם‪ ...‬וּבָ‪ã‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר‪...‬‬ ‫אֲ‪ä‬בִ‪ã‬י נִ‪ó‬סָּ‪ò‬ה ִראשׁוֹן‬ ‫לוֹמַ‪ñ‬ר מָ‪ñ‬ה הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪:‬‬ ‫"זֶ‪ê‬ה כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן מָ‪ñ‬ה‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬ינוּ בְּ‪ã‬עָ‪ô‬יָ‪ì‬ה‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך ָרצִ‪õ‬ינוּ לְ‪ַï‬דבֵּ‪ã‬ר אִ‪ä‬תְּ‪ָü‬ך‪"...‬‬ ‫וְ‪è‬הוּא חִ‪ë‬פֵּ‪ö‬שׂ מִ‪ñ‬לִּ‪ï‬ים‬ ‫דִּ‪ç‬בֵּ‪ã‬ר עַ‪ô‬ל יְ‪ì‬חָ‪ë‬סִ‪ò‬ים‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא הֵ‪é‬בַ‪ã‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י מָ‪ñ‬ה‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י בְּ‪ã‬קוֹל חָ‪ë‬נוּק אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‪:‬‬ ‫"וּבְ‪ã‬כֵ‪î‬ן זֶ‪ê‬ה כָּ‪ְî‬ך יַ‪ì‬לְ‪ï‬דִּ‪ç‬י‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ נִ‪ó‬פְ‪ָö‬רִדים‪"...‬‬

‫‪46‬‬

‫משפחה‬

‫ָרפִ‪ö‬י רוֹזֵ‪ê‬ן‬


‫ֹלא לְ‪ï‬אַ‪ä‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬יַ‪ì‬ת בָּ‪ã‬נוֹת! ‪/‬‬

‫רוּת זַ‪ê‬כַּ‪î‬אי‬

‫בְּ‪ã‬כַ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מִ‪ñ‬מְּ‪ִñ‬דינוֹת יַ‪ì‬בֶּ‪ã‬שֶׁ‪û‬ת אַ‪ä‬פְ‪ִö‬ריָקה וְ‪è‬יַ‪ì‬בֶּ‪ã‬שֶׁ‪û‬ת אַ‪ä‬סְ‪ò‬יָ‪ì‬ה מַ‪ñ‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬ים לְ‪ָï‬רעָ‪ô‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בָּ‪ã‬נוֹת‬ ‫בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬רגָ‪'å‬ה בַּ‪ã‬ת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬מוֹנֶ‪ó‬ה מֵ‪ñ‬עוֹלָ‪ï‬ם ֹלא בִּ‪ã‬קְּ‪ָú‬רה בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬הִ‪é‬יא עוֹזֶ‪ֶê‬רת לְ‪ï‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ‬ ‫ֶ‪ü‬יה לְ‪ï‬בַ‪ã‬ל יִ‪ì‬בְ‪ã‬כֶּ‪î‬ה‪ ,‬עוֹזֶ‪ֶê‬רת‬ ‫ִ‪ë‬יה הַ‪é‬תִּ‪ü‬ינוֹק בִּ‪ã‬זְ‪ê‬רוֹעוֹת ָ‪é‬‬ ‫בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוֹדוֹת הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ :‬הִ‪é‬יא נוֹשֵׂ‪û‬את אֶ‪ä‬ת אָ‪ä‬ח ָ‪é‬‬ ‫ָ‪ֶì‬דיה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נּוֹת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כְּ‪î‬בִ‪ã‬יסָ‪ò‬ה בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוּר הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬בַ‪ã‬שֵּׁ‪û‬ל וּמְ‪ñ‬כַ‪î‬בֶּ‪ã‬סֶ‪ò‬ת בְּ‪ã‬י ָ‪é‬‬ ‫הוֶֹריה אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם מְ‪ñ‬חֻ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים‬ ‫ָ‪é‬‬ ‫בַּ‪ã‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הּ הִ‪é‬יא חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬אֵ‪ä‬ין חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם‪ .‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן‪,‬‬ ‫ְ‪ֹû‬לח אוֹתָ‪ü‬הּ לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫לִ‪ï‬שׁ ַ‪ë‬‬ ‫אַ‪ְä‬רגָ‪'å‬ה הִ‪é‬יא אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬ילְ‪ï‬יוֹנֵ‪ó‬י יְ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר חַ‪ë‬יּוֹת בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שִּׁ‪û‬ים מִ‪ñ‬מְּ‪ִñ‬דינוֹת יַ‪ì‬בֶּ‪ã‬שֶׁ‪û‬ת‬ ‫אַ‪ä‬פְ‪ִö‬ריָקה וְ‪è‬יַ‪ì‬בֶּ‪ã‬שֶׁ‪û‬ת אַ‪ä‬סְ‪ò‬יָ‪ì‬ה וַ‪è‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ן לוֹמְ‪ñ‬דוֹת כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל‪.‬‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה חַ‪ë‬יּוֹת בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חוֹת עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יּוֹת‪ .‬לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חוֹת אֵ‪ä‬ין אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬רוּת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬לֵּ‪ï‬ם שְׂ‪û‬כַ‪î‬ר‬ ‫לִ‪ï‬מּוּד בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוּר כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ .‬אִ‪ä‬ם יֵ‪ì‬שׁ לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה יְ‪ì‬כֹלֶ‪ï‬ת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬לֵּ‪ï‬ם שְׂ‪û‬כַ‪î‬ר לִ‪ï‬מּוּד‪ ,‬אֲ‪ä‬בִ‪ã‬י‬ ‫ְ‪ֹû‬לח לְ‪ï‬לִ‪ï‬מּוִּדים אֶ‪ä‬ת בָּ‪ã‬נָ‪ó‬יו וְ‪ֹè‬לא אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬נוֹתָ‪ü‬יו‪ .‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פָּ‪ָö‬רן שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה מַ‪ñ‬עֲ‪ִô‬דיף לִ‪ï‬שׁ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬בָּ‪ã‬נוֹת שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ן לוֹמְ‪ñ‬דוֹת גָּ‪å‬דוֹל‪ ,‬בִּ‪ã‬מְ‪ִñ‬דינוֹת אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה‪ ,‬מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬פַּ‪ö‬ר הַ‪é‬בָּ‪ã‬נִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם‬ ‫לוֹמְ‪ִñ‬דים‪.‬‬ ‫אִ‪ְä‬רגּוּן הָ‪é‬אֻ‪ä‬מּוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬אֻ‪ä‬חָ‪ë‬דוֹת )אוּ"ם(‪ ,‬מְ‪ñ‬נַ‪ó‬סֶּ‪ò‬ה לְ‪ï‬שַׁ‪û‬נּוֹת מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬ב זֶ‪ê‬ה‪.‬‬ ‫הָ‪é‬אוּ"ם עוֹזֵ‪ê‬ר לַ‪ï‬מְּ‪ִñ‬דינוֹת הָ‪é‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יּוֹת‪ ,‬לְ‪ï‬אַ‪ְä‬רגֵּ‪å‬ן אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חִ‪ë‬נּוְּך בְּ‪ã‬אַ‪ְä‬רצוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ן‪ .‬הוּא מְ‪ñ‬גַ‪å‬יֵּ‪ì‬ס‬ ‫כְּ‪î‬סָ‪ò‬פִ‪ö‬ים בָּ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם לִ‪ï‬בְ‪ã‬נִ‪ó‬יַּ‪ì‬ת בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וְ‪è‬תַ‪ü‬שְׁ‪û‬לוּם לַ‪ï‬מּוִֹרים‪ .‬הוּא גַּ‪å‬ם מְ‪ַñ‬דְרבֵּ‪ã‬ן אֶ‪ä‬ת‬ ‫ִ‪ï‬פעֹל לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן חִ‪ë‬נּוְּך טוֹב לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ï‬דוֹת בִּ‪ã‬מְ‪ִñ‬דינוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ן‪ ,‬מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י‬ ‫הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לוֹת ל ְ‪ö‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ö‬לוֹת בֵּ‪ã‬ין בָּ‪ã‬נִ‪ó‬ים לְ‪ï‬בָ‪ã‬נוֹת‪.‬‬ ‫נְ‪ó‬צִ‪õ‬יגֵ‪å‬י הָ‪é‬אוּ"ם פָּ‪ö‬נוּ אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינוֹת שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ן עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן אֵ‪ä‬ין בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם‪ .‬הֵ‪é‬ם‬ ‫בִּ‪ã‬קְּ‪ú‬שׁוּ שֶׁ‪û‬הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לוֹת יְ‪ì‬חוְֹקקוּ לְ‪ï‬פָ‪ö‬חוֹת חֹק חִ‪ë‬נּוְּך חוֹבָ‪ã‬ה יְ‪ì‬סוִֹדי חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‬ ‫בַּ‪ã‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪ .‬בְּ‪ã‬כָ‪ְî‬ך יַ‪ì‬בְ‪ã‬טִ‪í‬יחוּ שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם בָּ‪ã‬נוֹת יְ‪ַì‬קבְּ‪ã‬לוּ הַ‪é‬שְׂ‪û‬כָּ‪î‬לָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫ְ‪ֹû‬לח בָּ‪ã‬נוֹת‬ ‫ֵ‪ó‬ע לִ‪ï‬שׁ ַ‪ë‬‬ ‫ִ‪õ‬יע שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל מֶ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה תַּ‪ü‬עֲ‪ֹô‬רְך פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לּוֹת הַ‪é‬סְ‪ò‬בָּ‪ָã‬רה‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬שַׁ‪û‬כְ‪î‬נ ַ‪ô‬‬ ‫הָ‪é‬אוּ"ם מַ‪ñ‬צּ ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ï‬למֹד בְּ‪ã‬בָ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬כְּ‪î‬כָ‪î‬ל שֶׁ‪û‬יּוֹתֵ‪ü‬ר בָּ‪ã‬נוֹת תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תֵּ‪ü‬פְ‪ö‬נָ‪ó‬ה בַּ‪ã‬לִּ‪ï‬מּוִּדים‪ ,‬הֵ‪é‬ן תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ינָ‪ó‬ה‬ ‫ל ְ‪ï‬‬ ‫ִ‪è‬יח‬ ‫ֵ‪ü‬ח ולְ‪ï‬הַ‪ְé‬רו ַ‪ë‬‬ ‫מַ‪ñ‬שְׂ‪û‬כִּ‪î‬ילוֹת יוֹתֵ‪ü‬ר וּבַ‪ã‬עֲ‪ô‬לוֹת מִ‪ְñ‬קצוֹעַ‪ .ô‬בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬תִ‪ü‬יד‪ ,‬הֵ‪é‬ן תּוּכַ‪î‬לְ‪ï‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬תוֹעַ‪ô‬לְ‪ï‬תָּ‪ü‬ן וּלְ‪ï‬תוֹעֶ‪ô‬לֶ‪ï‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‪.‬‬ ‫דּוּח הָ‪é‬אוּ"ם בְּ‪ã‬נוֹשֵׂ‪û‬א חִ‪ë‬נּוְּך בָּ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם(‬ ‫)עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ַ‪ë‬‬

‫משפחה‬

‫‪49‬‬


‫מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר ‪/‬‬

‫נוִּרית זַ‪ְê‬רחִ‪ë‬י‬

‫בַּ‪ã‬בֶֹּקר‪ ,‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מִ‪ñ‬תְ‪ü‬עוֵֹרר‪,‬‬ ‫בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬בַּ‪ã‬חוּץ‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ַרק חוֹזֵ‪ê‬ר‪,‬‬ ‫בָּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב‪ ,‬מֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ז שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ַרק זוֹכֵ‪î‬ר‪,‬‬ ‫"מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר‪ ",‬הֵ‪é‬ם אוֹמְ‪ִñ‬רים לִ‪ï‬י‪" ,‬יוֹתֵ‪ü‬ר מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר‪".‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אַ‪ְä‬ך יוֹשֵׁ‪û‬ב לְ‪ï‬הָ‪é‬כִ‪î‬ין שִׁ‪û‬עוִּרים‪,‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ מִ‪ñ‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ גּוֹמְ‪ִñ‬רים‪".‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך כִּ‪î‬בּוּ אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אוֹר‪" :‬הוֹ הַ‪é‬בִּ‪ã‬יטוּ הוּא עֵ‪ô‬ר‪,‬‬ ‫הֵ‪ָé‬רֵדם וְ‪è‬תִ‪ü‬ישַׁ‪û‬ן ְקצָ‪õ‬ת יוֹתֵ‪ü‬ר מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר!"‬ ‫חָ‪ë‬לַ‪ï‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י‪ ,‬שֶׁ‪ַû‬רצְ‪õ‬נוּ אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י וְ‪è‬הֵ‪é‬ם‪,‬‬ ‫הִ‪é‬שַּׂ‪û‬גְ‪å‬תִּ‪ü‬י אוֹתָ‪ü‬ם ִקילוֹמֶ‪ñ‬טֶ‪í‬ר שָׁ‪û‬לֵ‪ï‬ם‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט ֹלא ָראִ‪ä‬יתִ‪ü‬י אוֹתָ‪ü‬ם יוֹתֵ‪ü‬ר‪,‬‬ ‫צָ‪õ‬עַ‪ְô‬קתִּ‪ü‬י‪" :‬מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר! ְקצָ‪õ‬ת יוֹתֵ‪ü‬ר מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר!"‬

‫‪48‬‬

‫משפחה‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫כָּ‪î‬תוּב בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית פֶּ‪ֶö‬רק ב פָּ‪ö‬סוּק טו‬ ‫"וַ‪è‬יִּ‪ì‬קַּ‪ú‬ח יְ‪ì‬הוָ‪è‬ה אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים אֶ‪ä‬תײַהָ‪é‬אָ‪ָä‬דם וַ‪è‬יַּ‪ì‬נִּ‪ó‬חֵ‪ë‬הוּ בְּ‪ã‬גַ‪å‬ןײַעֵ‪ֶô‬דן לְ‪ï‬עָ‪ô‬בְ‪ָã‬דהּ וּלְ‪ï‬שָׁ‪û‬מְ‪ָñ‬רהּ‪".‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בְּ‪ֹã‬קהֶ‪é‬לֶ‪ï‬ת פֶּ‪ֶö‬רק ז פָּ‪ö‬סוּק יג‬ ‫"ְראֵ‪ä‬ה אֶ‪ä‬תײַמַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֵׂ‪û‬ה הָ‪é‬אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים‪ ,‬כִּ‪î‬י מִ‪ñ‬י יוּכַ‪î‬ל לְ‪ï‬תַ‪ü‬קֵּ‪ú‬ן אֶ‪ä‬ת אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר עִ‪ô‬וְּ‪è‬תוֹ‪".‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בְּ‪ֹã‬קהֶ‪é‬לֶ‪ï‬ת ַרבָּ‪ã‬ה ז‬ ‫"תֵּ‪ü‬ן דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תְּ‪ָü‬ך שֶׁ‪ֹּû‬לא תְּ‪ַü‬קלְ‪ֵï‬קל וְ‪è‬תַ‪ü‬חְ‪ִë‬ריב אֶ‪ä‬ת עוֹלָ‪ï‬מִ‪ñ‬י‪ ,‬שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬ם תְּ‪ַü‬קלְ‪ֵï‬קל אֵ‪ä‬ין מִ‪ñ‬י‬ ‫שֶׁ‪û‬יְּ‪ì‬תַ‪ü‬קֵּ‪ú‬ן אַ‪ä‬חֲ‪ֶë‬ריָך‪".‬‬

‫‪51‬‬


‫מַ‪ñ‬בָּ‪ã‬ט אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה‬

‫יחד בבית הספר‬


‫אֵ‪ָä‬קלִ‪ï‬יפְּ‪ö‬טוּס ‪/‬‬

‫לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה נָ‪ó‬אוֹר‬

‫עֵ‪ô‬ץ אֵ‪ָä‬קלִ‪ï‬יפְּ‪ö‬טוּס אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הֶ‪ְé‬ראָ‪ä‬ה לִ‪ï‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ֶç‬רְך‬ ‫תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י תּוֹעָ‪ô‬ה‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר אָ‪ä‬ז הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י מְ‪ñ‬אַ‪ä‬בֶּ‪ֶã‬דת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כִּ‪î‬וּוּן‬ ‫וְ‪è‬שׁוֹכַ‪î‬חַ‪ë‬ת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה‪.‬‬ ‫הוּא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עוֹמֵ‪ñ‬ד בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כוּנָ‪ó‬ה בְּ‪ã‬עֵ‪ֶô‬רְך‪,‬‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ לוֹ עַ‪ô‬ד הַ‪é‬בִּ‪ְã‬רכַּ‪î‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫אִ‪ä‬ם עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא מוֹצֵ‪õ‬את אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ֶç‬רְך‬ ‫זֶ‪ê‬ה בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל שֶׁ‪û‬כָּ‪ְî‬רתוּ אוֹתוֹ בֵּ‪ã‬ינְ‪ó‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹ לֵ‪ï‬ב עִ‪ô‬ם חֵ‪ë‬ץ חָ‪ë‬רוּת עָ‪ô‬מֹק‬ ‫וַ‪è‬הֲ‪é‬מוֹן עָ‪ô‬לִ‪ï‬ים יְ‪ֻì‬רקִּ‪ú‬ים‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ ֹלא ָראִ‪ä‬ינוּ אוֹתוֹ כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ ְקרוֹבִ‪ã‬ים‪,‬‬ ‫ַרק כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ ְרחוִֹקים‪.‬‬ ‫עֵ‪ô‬ץ אֵ‪ָä‬קלִ‪ï‬יפְּ‪ö‬טוּס אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הֶ‪ְé‬ראָ‪ä‬ה לִ‪ï‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ֶç‬רְך‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו בָּ‪ã‬נוּ שָׁ‪û‬ם שִׁ‪û‬כּוּן‪.‬‬ ‫מֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ז אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תּוֹבְ‪ã‬בִ‪ã‬ים וּמִ‪ñ‬סְ‪ò‬תּוֹבְ‪ã‬בִ‪ã‬ים‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אֵ‪ä‬ין מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬יַּ‪ְì‬ראֶ‪ä‬ה לָ‪ï‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כִּ‪î‬וּוּן‪.‬‬

‫מבט אל הסביבה‬

‫‪53‬‬


‫הַ‪é‬טְּ‪ַí‬רְקטוֹר ‪/‬‬

‫צִ‪õ‬פּוָֹרה מַ‪ñ‬יְ‪ì‬מוֹן‬

‫"אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א!‪ ...‬הַ‪é‬טְּ‪ַí‬רְקטוֹר יַ‪ì‬הֲ‪ֹé‬רס אֶ‪ä‬ת ַ‪é‬הכֹּל!" מָ‪ñ‬שְׁ‪û‬כָ‪î‬ה נוִּרית אֶ‪ä‬ת אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ הַ‪é‬חוּצָ‪õ‬ה לַ‪ï‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪.‬‬ ‫בֵּ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל נוִּרית עַ‪ô‬ל הַ‪é‬כַּ‪ְî‬רמֶ‪ñ‬ל‪ ,‬וּמִ‪ñ‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹ שָׂ‪û‬דוֹת יְ‪ֻì‬רקִּ‪ú‬ים שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם הִ‪ְé‬רבּוּ נוִּרית‬ ‫ֶ‪ü‬יה לְ‪ï‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק‪ .‬מֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ז שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין לִ‪ְï‬קטֹף פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים מוּגַ‪å‬נִּ‪ó‬ים‪ ,‬הָ‪é‬פַ‪ְö‬ך‬ ‫וְ‪è‬חַ‪ë‬בְ‪ã‬רוֹת ָ‪é‬‬ ‫הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה לְ‪ï‬גַ‪å‬ן פְּ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים פּוֵֹרחַ‪ .ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הִ‪é‬תְ‪ַü‬רבּוּ בּוֹ הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪.‬‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה? לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה הֻ‪é‬צַּ‪õ‬ב שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ט‪" :‬סַ‪ò‬כָּ‪î‬נָ‪ó‬ה‪ ,‬כָּ‪î‬אן בּוֹנִ‪ó‬ים‪ ",‬וְ‪è‬הַ‪é‬טְּ‪ַí‬רְקטוֹר‪...‬‬ ‫ַ‪ï‬חפֹּר יְ‪ì‬סוֹדוֹת לְ‪ï‬בַ‪ã‬יִ‪ì‬ת חָ‪ָë‬דשׁ‪ ...‬חוֹפֵ‪ö‬ר בַּ‪ã‬שָּׂ‪ֶû‬דה וּמַ‪ñ‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יד אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים שֶׁ‪û‬בּוֹ‪.‬‬ ‫הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל‪ ...‬ל ְ‪ë‬‬ ‫נוִּרית הִ‪é‬כִּ‪î‬יָרה כָּ‪î‬ל פֶּ‪ַö‬רח בַּ‪ã‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪ ,‬יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה מָ‪ñ‬תַ‪ü‬י עוֹנַ‪ó‬ת פְּ‪ִö‬ריחָ‪ë‬תוֹ‪ .‬אֶ‪ä‬ת בּוֹא הַ‪é‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ו‬ ‫מְ‪ñ‬בַ‪ã‬שְּׂ‪ִû‬רים הַ‪é‬חֲ‪ë‬צָ‪õ‬בִ‪ã‬ים‪ ...‬לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר ֶרֶדת הַ‪é‬גֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ם הָ‪ִé‬ראשׁוֹן מִ‪ñ‬תְ‪ü‬כַּ‪î‬סֶּ‪ò‬ה הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה בְּ‪ã‬סִ‪ò‬תְ‪ü‬וָ‪è‬נִ‪ó‬יּוֹת‬ ‫וּבְ‪ã‬כַ‪ְî‬רכֻּ‪î‬מִּ‪ñ‬ים‪ .‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬ריהֶ‪é‬ם פּוְֹרחִ‪ë‬ים הַ‪é‬נַּ‪ְó‬רִקיסִ‪ò‬ים‪ ...‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר‪ ,‬בְּ‪ã‬תוְֹך גִּ‪å‬שְׁ‪û‬מֵ‪ñ‬י ַ‪é‬החֶֹרף‪ ,‬מַ‪ñ‬אְ‪ä‬דִּ‪ç‬ים‬ ‫הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה ְ‪ã‬בּאֶֹדם הַ‪é‬כַּ‪î‬לָּ‪ï‬נִ‪ó‬יּוֹת‪ .‬בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬סְּ‪ò‬לָ‪ï‬עִ‪ô‬ים מַ‪ñ‬וְ‪ִè‬רידוֹת הָ‪ַé‬רקָּ‪ú‬פוֹת‪ ,‬וּלְ‪ï‬בַ‪ã‬סּוֹף‪ ,‬בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬לְ‪ï‬הֵ‪é‬י‬ ‫ַ‪é‬החֶֹרף‪ ,‬פּוְֹרחִ‪ë‬ים גַּ‪å‬ם צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוֹנִ‪ó‬ים יְ‪ì‬פֵ‪ö‬הפִ‪ö‬יִּ‪ì‬ים‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬נּוֹבְ‪ã‬לוֹת הַ‪é‬כַּ‪î‬לָּ‪ï‬נִ‪ó‬יּוֹת וְ‪è‬הָ‪ַé‬רקָּ‪ú‬פוֹת בְּ‪ã‬גַ‪å‬לֵּ‪ï‬י‬ ‫ַ‪é‬החֹם הָ‪ִé‬ראשׁוֹנִ‪ó‬ים‪ ,‬הָ‪é‬אִ‪ä‬ירוּסִ‪ò‬ים הַ‪é‬סְּ‪ò‬גַ‪å‬לְ‪ï‬גַּ‪å‬לִּ‪ï‬יםײַכְּ‪î‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬חַ‪ë‬לִּ‪ï‬ים וְ‪è‬סַ‪ò‬יְ‪ì‬פָ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר הַ‪é‬וְּ‪ֻè‬רדִּ‪ç‬ים זוְֹקפִ‪ö‬ים‬ ‫ִ‪í‬יח יָ‪ֹì‬רק מְ‪ֻñ‬רקָּ‪ú‬ם‬ ‫אֶ‪ä‬ת ָראשֵׁ‪û‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬וְ‪è‬כַ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן הַ‪é‬חַ‪ְë‬רצִ‪õ‬יּוֹת‪ ,‬שֶׁ‪û‬הוֹפְ‪ö‬כוֹת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה לְ‪ï‬שָׁ‪û‬ט ַ‪ë‬‬ ‫בְּ‪ã‬צָ‪õ‬הֹב‪.‬‬ ‫נוִּרית אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה כָּ‪î‬ל פֶּ‪ַö‬רח וְ‪è‬יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה אֶ‪ä‬ת דְּ‪ָç‬רכָ‪î‬יו‪ ...‬הִ‪é‬יא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬שֶּׁ‪ֶû‬רת כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬פָּ‪ְö‬רחוּ בִּ‪ã‬מְ‪ֹñ‬לא‬ ‫הֲ‪ָé‬דָרם‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬צְ‪õ‬טַ‪í‬עֲ‪ָô‬רה כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לּוּ ל ְ‪ïִó‬נבֹּל‪ ...‬אַ‪ְä‬ך יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה יִ‪ì‬פְ‪ְö‬רחוּ שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬ית‪.‬‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו? הֲ‪ֵé‬רי ֹלא תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה! אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים הַ‪é‬מּוּגַ‪å‬נִּ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬נּוִּרית‬ ‫ֵ‪ֶã‬ריה שָׁ‪û‬מְ‪ñ‬רוּ כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך יַ‪ì‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יד הַ‪é‬טְּ‪ַí‬רְקטוֹר‪.‬‬ ‫וַ‪è‬חֲ‪ë‬ב ָ‪é‬‬ ‫ַ‪ô‬תּ שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬בְ‪ã‬נוּ‬ ‫דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת עָ‪ô‬לוּ בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬י נוִּרית‪ .‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪ ,‬שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה לְ‪ï‬יָ‪ָì‬דהּ‪ ,‬נִ‪ó‬חֲ‪ë‬מָ‪ñ‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ‪" :‬הֲ‪ֵé‬רי יָ‪ַì‬דע ְ‪ü‬‬ ‫כָּ‪î‬אן בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים‪ .‬זוֹ שְׁ‪û‬כוּנַ‪ó‬ת מְ‪ñ‬גוִּרים וְ‪ֹè‬לא שְׁ‪û‬מוַּרת טֶ‪í‬בַ‪ã‬ע‪ ...‬הָ‪é‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר שֶׁ‪ֹּû‬לא לִ‪ï‬בְ‪ã‬נוֹת בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים?‬ ‫הֵ‪é‬יכָ‪î‬ן יָ‪ì‬גוּרוּ אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים?" שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם‪.‬‬ ‫"וּמָ‪ñ‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה עַ‪ô‬ל פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר? עוֹד מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט ֹלא יִ‪ì‬שָּׁ‪û‬אֵ‪ä‬ר מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר!" בָּ‪ã‬כְ‪î‬תָ‪ü‬ה נוִּרית‪.‬‬ ‫"יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י פִּ‪ö‬תְ‪ü‬רוֹן!" אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם‪" .‬חַ‪ë‬כִּ‪î‬י לִ‪ï‬י כָּ‪î‬אן‪".‬‬ ‫ַ‪î‬עבֹר ֶרגַ‪å‬ע חָ‪ë‬זְ‪ָê‬רה כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא לְ‪ï‬בוּשָׁ‪û‬ה בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬די עֲ‪ô‬בוָֹדה וּבְ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ הָ‪é‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת אֵ‪ä‬ת חֲ‪ë‬פִ‪ö‬יָרה‬ ‫כּ ֲ‪ô‬‬ ‫וּבַ‪ã‬שְּׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה דְּ‪ç‬לִ‪ï‬י‪ .‬נוִּרית הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטָ‪í‬ה בָּ‪ã‬הּ בְּ‪ã‬תִ‪ü‬מָּ‪ñ‬הוֹן וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם הֵ‪é‬בִ‪ã‬ינָ‪ó‬ה‪" :‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א! אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ נַ‪ó‬צִּ‪õ‬יל‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪ ".‬כָּ‪î‬ל אוֹתוֹ יוֹם עָ‪ô‬מְ‪ñ‬לוּ נוִּרית וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ‪ .‬הֵ‪é‬ן חָ‪ë‬פְ‪ö‬רוּ בִּ‪ã‬זְ‪ê‬הִ‪é‬ירוּת אֶ‪ä‬ת‬ ‫פַּ‪ְö‬קעוֹת הַ‪é‬כַּ‪î‬לָּ‪ï‬נִ‪ó‬יּוֹת‪ ,‬הַ‪é‬נּוִּריּוֹת‪ ,‬הָ‪é‬אִ‪ä‬ירוּסִ‪ò‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬חֲ‪ë‬צָ‪õ‬בִ‪ã‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הֶ‪é‬עֱ‪ô‬בִ‪ã‬ירוּ אוֹתָ‪ü‬ן לְ‪ï‬גִ‪å‬נָּ‪ó‬תָ‪ü‬ן בְּ‪ã‬עוֹד‬ ‫ִ‪å‬יע הַ‪é‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ו‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חֲ‪ָë‬ריו הַ‪é‬חֶֹרף‪.‬‬ ‫הַ‪é‬טְּ‪ַí‬רְקטוֹר נוֹגֵ‪å‬ס בָּ‪ã‬אֲ‪ָä‬דמָ‪ñ‬ה וּבַ‪ã‬סֶּ‪ò‬לַ‪ï‬ע‪ .‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה‪ .‬שׁוּב הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫ֹח כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬פָּ‪ְö‬רחוּ הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪ .‬הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הֵ‪é‬ם פָּ‪ְö‬רחוּ בְּ‪ã‬גִ‪å‬נָּ‪ó‬תָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ‪,‬‬ ‫שׁוּב יָ‪ì‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ה נוִּרית לִ‪ï‬שְׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬ ‫מוּגַ‪å‬נִּ‪ó‬ים בִּ‪ã‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬טְּ‪ַí‬רְקטוֹר הַ‪é‬מְּ‪ñ‬אַ‪ä‬יֵּ‪ì‬ם‪...‬‬

‫‪52‬‬

‫מבט אל הסביבה‬


‫אֵ‪ä‬יְך הִ‪é‬צִּ‪õ‬ילוּ הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה לַ‪ï‬הֲ‪é‬גַּ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים אֶ‪ä‬ת פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר? ‪ /‬עֲ‪ô‬זַ‪ְê‬ריָ‪ì‬ה אַ‪ä‬לּוֹן‬

‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ֹלא ַרבּוֹת אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ְï‬ראוֹת מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חוֹת שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מוֹת יוֹצְ‪õ‬אוֹת לִ‪ְï‬קטֹף‬ ‫פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י בָּ‪ã‬ר‪ :‬הַ‪é‬הוִֹרים וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הָ‪é‬יוּ חוֹזְ‪ִê‬רים מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה עִ‪ô‬ם זֵ‪ִê‬רים עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קיִּ‪ì‬ים שֶׁ‪û‬ל‬ ‫כַּ‪î‬לָּ‪ï‬נִ‪ó‬יּוֹת‪ַ ,‬רקָּ‪ú‬פוֹת‪ ,‬נַ‪ְó‬רִקיסִ‪ò‬ים אוֹ פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‪ ,‬וּכְ‪î‬כָ‪î‬ל שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬זֵּ‪ê‬ר גָּ‪å‬דוֹל יוֹתֵ‪ü‬ר‪ ,‬כֵּ‪î‬ן‬ ‫הָ‪é‬יוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם שְׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חִ‪ë‬ים יוֹתֵ‪ü‬ר‪ .‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים ַרבִּ‪ã‬ים ֹלא הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ ,‬כִּ‪î‬י הֻ‪é‬שְׁ‪û‬לְ‪ï‬כוּ בַּ‪ã‬דֶּ‪ֶç‬רְך‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הָ‪é‬לְ‪ï‬כוּ פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר וּפָ‪ö‬חֲ‪ë‬תוּ; בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹמוֹת שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ מְ‪ñ‬כֻ‪î‬סִּ‪ò‬ים פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט שֶׁ‪ֹּû‬לא נִ‪ְó‬ראָ‪ä‬ה פֶּ‪ַö‬רח‪ .‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬ים אֲ‪ä‬חָ‪ִë‬דים‪ ,‬שֶׁ‪û‬פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬יהֶ‪é‬ם הַ‪é‬יָּ‪ì‬פִ‪ö‬ים הָ‪é‬יוּ מְ‪ñ‬עַ‪ô‬טִּ‪í‬ים תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪,‬‬ ‫כְּ‪î‬מוֹ אִ‪ä‬ירוּסִ‪ò‬ים וְ‪è‬צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוֹנִ‪ó‬ים‪ ,‬כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט שֶׁ‪û‬נֶּ‪ó‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬מוּ‪ .‬הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים שֶׁ‪û‬נִּ‪ְó‬קטְ‪í‬פוּ ֹלא עָ‪ô‬שׂוּ‪ ,‬כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן‪,‬‬ ‫זְ‪ָê‬רעִ‪ô‬ים‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן ֹלא נָ‪ó‬בְ‪ã‬טוּ צְ‪õ‬מָ‪ñ‬חִ‪ë‬ים חֲ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ צְ‪ִõ‬ריכִ‪î‬ים לְ‪ï‬הַ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יף אֶ‪ä‬ת אֵ‪ä‬לּוּ‬ ‫שֶׁ‪û‬הִ‪é‬זְ‪ê‬דַּ‪ç‬קְּ‪ú‬נוּ וּמֵ‪ñ‬תוּ‪ .‬לוּ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר נִ‪ó‬מְ‪ñ‬שָׁ‪ְû‬ך — הָ‪é‬יוּ ֹרב פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר הַ‪é‬יָּ‪ì‬פִ‪ö‬ים שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ נֶ‪ó‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬מִ‪ñ‬ים‬ ‫לְ‪ï‬גַ‪å‬מְ‪ֵñ‬רי‪ ,‬אוֹ הָ‪é‬יוּ נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אָ‪ִä‬רים ַרק בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹמוֹת ְרחוִֹקים וְ‪è‬נִ‪ó‬דָּ‪ç‬חִ‪ë‬ים‪ .‬הָ‪é‬יוּ אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים שֶׁ‪û‬הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישׁוּ‬ ‫בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬כָּ‪î‬נָ‪ó‬ה ַ‪é‬הזֹּאת‪ ,‬וְ‪è‬נִ‪ó‬סּוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬סוּר לִ‪ְï‬קטֹף פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא ָרצוּ לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מ ַ‪ֹô‬ע לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם‪.‬‬ ‫ֶ‪ì‬אסֹר ְקטִ‪í‬יפַ‪ö‬ת‬ ‫אַ‪ä‬נְ‪ó‬שֵׁ‪û‬י הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה לַ‪ï‬הֲ‪é‬גַ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע הֵ‪é‬בִ‪ã‬ינוּ‪ ,‬כִּ‪î‬י עַ‪ô‬ד שֶׁ‪ֹּû‬לא יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה חֹק שֶׁ‪û‬יּ ֱ‪ä‬‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ד אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה ֹלא תָּ‪ִü‬קים ָרשׁוּת אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר תּוּכַ‪î‬ל ל ְ‪û‬‬ ‫ָקשֶׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬אוֹד לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‪ .‬וּבֶ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬מַ‪ñ‬צִּ‪õ‬ים חוְֹקָקה‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ‪" 1964‬חֹק עֶ‪ְô‬רכֵ‪î‬י טֶ‪í‬בַ‪ã‬ע מוּגַ‪å‬נִּ‪ó‬ים" וְ‪è‬גַ‪å‬ם "חֹק גַּ‪å‬נִּ‪ó‬ים לְ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬יִּ‪ì‬ים וּשְׁ‪û‬מוּרוֹת‬ ‫טֶ‪í‬בַ‪ã‬ע"‪ .‬הוְּקמָ‪ñ‬ה ָרשׁוּת שְׁ‪û‬מוּרוֹת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‪ ,‬וְּקטִ‪í‬יפַ‪ö‬ת פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י בָּ‪ã‬ר מוּגַ‪å‬נִּ‪ó‬ים נִ‪ó‬הְ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה אֲ‪ä‬סוָּרה‬ ‫לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הַ‪é‬חֹק!‬ ‫אָ‪ä‬ז יָ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ הַ‪é‬חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רה לַ‪ï‬הֲ‪é‬גַ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע וְ‪ָè‬רשׁוּת שְׁ‪û‬מוּרוֹת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ד ְקטִ‪í‬יפַ‪ö‬ת‬ ‫פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪ .‬הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬ירוּ לַ‪ï‬מּוִֹרים‪ ,‬לַ‪ï‬גַּ‪å‬נָּ‪ó‬נוֹת‪ ,‬לַ‪ï‬הוִֹרים וְ‪è‬לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה אָ‪ä‬סוּר לִ‪ְï‬קטֹף פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י בָּ‪ã‬ר‬ ‫מוּגָ‪å‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬אִ‪ä‬ם אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ רוֹצִ‪õ‬ים לִ‪ְï‬ראוֹת אוֹתָ‪ü‬ם גַּ‪å‬ם בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נִ‪ó‬ים הַ‪é‬בָּ‪ã‬אוֹת‪ .‬מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין בְּ‪ã‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ‪,‬‬ ‫חָ‪ַë‬דל בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת מִ‪ñ‬לִּ‪ְï‬קטֹף פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י בָּ‪ã‬ר מוּגַ‪å‬נִּ‪ó‬ים‪ .‬מִ‪ñ‬י שֶׁ‪ֹּû‬לא הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין — הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים שֶׁ‪û‬לּוֹ הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬ירוּ‬ ‫לוֹ‪ :‬יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬די יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל הָ‪é‬יוּ הָ‪ִé‬ראשׁוֹנִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬בִ‪ã‬ינוּ הֵ‪é‬יטֵ‪í‬ב לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ö‬סִ‪ò‬יק לִ‪ְï‬קטֹף‬ ‫פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪ .‬עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬הוֹדוֹת לְ‪ï‬חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬הוִֹרים‪ ,‬לַ‪ï‬גַּ‪å‬נָּ‪ó‬נוֹת וְ‪è‬לַ‪ï‬מּוִֹרים‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹקֶדם ֹכּל —‬ ‫לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם‪ .‬אִ‪ä‬ם יִ‪ì‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ל מִ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ‪ :‬מָ‪ñ‬ה עָ‪ô‬שׂוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫יוֹתֵ‪ü‬ר יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה? תּוּכְ‪î‬לוּ לַ‪ï‬עֲ‪ô‬נוֹת לוֹ‪ :‬הֵ‪é‬ם הִ‪é‬צִּ‪õ‬ילוּ אֶ‪ä‬ת פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר!‬


‫עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר קוֹמוֹת וְ‪è‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה חַ‪ë‬לּוֹנוֹת ‪/‬‬ ‫חַ‪ë‬לּוֹנוֹת‬

‫אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬כּוֹלוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל קוֹלוֹת‬ ‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הוֹת —‬ ‫תִּ‪ü‬ינוֹקוֹת —‬ ‫וְ‪è‬קוֹלְ‪ï‬חוֹת‬ ‫הַ‪é‬שִּׂ‪û‬יחוֹת‬ ‫מִ‪ñ‬קּוֹמוֹת‬ ‫לְ‪ï‬קוֹמוֹת‬ ‫חַ‪ë‬לּוֹנוֹת‬ ‫חַ‪ë‬לּוֹנוֹת‬

‫מִ‪ñ‬קּוֹמוֹת‬ ‫תַּ‪ü‬חְ‪ë‬תּוֹנוֹת‬ ‫אֲ‪ä‬רוּחוֹת‬ ‫מְ‪ִñ‬ריחוֹת‬

‫עֲ‪ô‬נָ‪ó‬נוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל ֵריחוֹת‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שְּׂ‪û‬אוֹת‬ ‫לַ‪ï‬קּוֹמוֹת‬

‫חַ‪ë‬לּוֹנוֹת‬ ‫בַּ‪ã‬קִּ‪ú‬ירוֹת‬

‫‪54‬‬

‫מבט אל הסביבה‬

‫חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה גִּ‪å‬ילְ‪ï‬אוֹר‬ ‫מִ‪ְñ‬רפָּ‪ö‬סוֹת‬ ‫מִ‪ְñ‬רפָּ‪ö‬סוֹת‬ ‫מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטוֹת‬ ‫עִ‪ô‬ם כְּ‪î‬בִ‪ã‬יסוֹת‬

‫נוֹתְ‪ü‬נוֹת אוֹת‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬רוּחוֹת‬ ‫מְ‪ñ‬נַ‪ó‬שְּׁ‪û‬בוֹת‬ ‫בַּ‪ã‬קּוֹמוֹת‬ ‫חַ‪ë‬לּוֹנוֹת‬ ‫מִ‪ְñ‬רפָּ‪ö‬סוֹת‬ ‫אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬כּוֹלוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל ֵריחוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל כְּ‪î‬בִ‪ã‬יסוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל קוֹלוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל רוּחוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל אוֹרוֹת‬ ‫אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬כּוֹלוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל קוֹמוֹת‬

‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מִ‪ñ‬תּוְֹך כָּ‪î‬ל הַ‪é‬קּוֹמוֹת‬ ‫הִ‪é‬יא שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י! וּבָ‪ã‬הּ הַ‪é‬קּוֹלוֹת‬ ‫הֵ‪é‬ם שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י! וּבָ‪ã‬הּ הָ‪ֵé‬ריחוֹת‬ ‫הֵ‪é‬ם שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י! וְ‪è‬הַ‪é‬חַ‪ë‬לּוֹנוֹת בָּ‪ã‬הּ‬ ‫שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י! שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י עַ‪ô‬ד מְ‪ñ‬אוֹד!‬ ‫הֲ‪é‬כִ‪î‬יײַקוֹמָ‪ñ‬ה מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬קּוֹמוֹת!‬


‫הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים עַ‪ô‬ל אֶ‪ֶä‬רץ נְ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה ‪/‬‬

‫שׁוּלַ‪ï‬מִּ‪ñ‬ית פְּ‪ִö‬רידוֹר‬

‫ָקָרה לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם בְּ‪ã‬וַ‪è‬דַּ‪ç‬אי שֶׁ‪û‬יְּ‪ì‬צָ‪õ‬אתֶ‪ü‬ם לְ‪ï‬טַ‪í‬יֵּ‪ì‬ל בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‪ .‬הַ‪é‬מָּ‪ñ‬קוֹם הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‪ ,‬הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה הַ‪é‬כֹּל‬ ‫כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬יַ‪ì‬פּוֹת אוֹתוֹ‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬אָ‪ָä‬דם לִ‪ï‬כְ‪î‬לֵ‪ְï‬ך אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מָּ‪ñ‬קוֹם‪ .‬סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹ וּבְ‪ã‬תוֹכוֹ נִ‪ó‬מְ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּ בַּ‪ְã‬קבּוֵּקי‬ ‫שְׁ‪û‬תִ‪ü‬יָּ‪ì‬ה ֵריִקים‪ ,‬פַּ‪ö‬חִ‪ë‬יּוֹת‪ ,‬שַׂ‪û‬קִּ‪ú‬יּוֹת נַ‪ó‬יְ‪ì‬לוֹן וְ‪è‬אַ‪ä‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ה אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת‪.‬‬ ‫ֵ‪å‬ע בּוֹ יְ‪ì‬שִׁ‪û‬ירוֹת‪ .‬הַ‪é‬סִּ‪ò‬יסְ‪ò‬מָ‪ñ‬ה‬ ‫הַ‪é‬לִּ‪ï‬כְ‪î‬לוְּך ֹלא ַרק מְ‪ַñ‬קלְ‪ֵï‬קל אֶ‪ä‬ת מַ‪ְñ‬ראֵ‪ä‬ה הַ‪é‬נּוֹף‪ ,‬הוּא גַּ‪å‬ם פּוֹג ַ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ú‬צָ‪ָõ‬רה "הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים עַ‪ô‬ל אֶ‪ֶä‬רץ נְ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה" הִ‪é‬יא חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬הֲ‪é‬לִ‪ï‬יְך שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬טְּ‪ָí‬רתוֹ לְ‪ï‬חַ‪ë‬נֵּ‪ְó‬ך‪ .‬הִ‪é‬יא בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה‬ ‫לְ‪ï‬עוֵֹדד אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צִּ‪õ‬בּוּר הַ‪é‬יִּ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬י לָ‪ַï‬קחַ‪ë‬ת חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק בָּ‪ã‬אַ‪ä‬חְ‪ָë‬ריוּת לְ‪ï‬נִ‪ְó‬קיוֹן הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬הִ‪é‬יא בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה‬ ‫ֶ‪ï‬אסֹף אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬לִּ‪ï‬כְ‪î‬לוְּך ְ‪ã‬בּתֹם הַ‪é‬טִּ‪í‬יּוּל בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‬ ‫לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬טַ‪í‬יְּ‪ì‬לִ‪ï‬ים בְּ‪ַã‬רחֲ‪ë‬בֵ‪ã‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ל ֱ‪ä‬‬ ‫וּלְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬יְך אוֹתוֹ אֶ‪ä‬ל פַּ‪ö‬חִ‪ë‬ים גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים הַ‪é‬נִּ‪ó‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬אִ‪ä‬ים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬שְּׁ‪û‬מוּרוֹת וּבְ‪ã‬כָ‪î‬ל אֲ‪ä‬תָ‪ֵü‬רי הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‪.‬‬ ‫לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ט שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י פֵּ‪ö‬רוּשִׁ‪û‬ים אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪ִû‬ריִּ‪ì‬ים‪ .‬פֵּ‪ö‬רוּשׁ אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הוּא‪ :‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ צוֹעֲ‪ִô‬דים עַ‪ô‬ל אַ‪ְä‬דמַ‪ñ‬ת‬ ‫הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא נְ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה‪ .‬וּפֵ‪ö‬רוּשׁ שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬י הוּא נִ‪ó‬יב בִּ‪ã‬שְׂ‪û‬פַ‪ö‬ת הַ‪é‬דִּ‪ç‬בּוּר הָ‪é‬אוֹמֵ‪ñ‬ר‪ :‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬טָּ‪ָí‬רה‬ ‫ִ‪å‬יע לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ נְ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה‪ .‬אוֹ‪ ,‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ פּוֹעֲ‪ô‬לִ‪ï‬ים כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ הִ‪é‬יא לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫נְ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה‪ .‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ט הוּא סִ‪ò‬יסְ‪ò‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬לוֹמַ‪ñ‬ר זוֹהִ‪é‬י אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬יָרה ְקצָ‪ָõ‬רה הַ‪é‬מַּ‪ñ‬בִּ‪ã‬יעָ‪ô‬ה ַרעְ‪ô‬יוֹן‬ ‫שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬עוֵֹדד לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לָּ‪ï‬ה‪ .‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ט הַ‪é‬קָּ‪ú‬צָ‪õ‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הוּא חוֹזֵ‪ê‬ר בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צְ‪õ‬עֵ‪ô‬י‬ ‫הַ‪é‬תִּ‪ְü‬קשֶֹׁרת וְ‪è‬כָ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מְ‪ñ‬שַׁ‪û‬נֵּ‪ó‬ן אוֹתוֹ יָ‪ì‬בִ‪ã‬יא‪ ,‬כָּ‪ְî‬ך כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם מְ‪ַñ‬קוִּ‪è‬ים‪ ,‬לְ‪ï‬שִׁ‪û‬נּוּי בַּ‪ã‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֲ‪é‬גוּת שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הַ‪é‬אֶ‪ä‬זְ‪ָê‬רחִ‪ë‬ים‪.‬‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪ָû‬רד לְ‪ï‬אֵ‪ä‬יכוּת הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה וְ‪ָè‬רשׁוּת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע וְ‪è‬הַ‪é‬גַּ‪å‬נִּ‪ó‬ים כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר לָ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬בָ‪ã‬ר שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר‬ ‫לְ‪ï‬חַ‪ë‬נֵּ‪ְó‬ך אוֹתָ‪ü‬נוּ הָ‪é‬אֶ‪ä‬זְ‪ָê‬רחִ‪ë‬ים‪ ,‬כְּ‪î‬לוֹמַ‪ñ‬ר אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬שַׁ‪û‬נּוֹת הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֲ‪é‬גוּת ֹלא ְרצוּיָ‪ì‬ה לִ‪ְï‬רצוּיָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת הַ‪é‬הַ‪é‬צְ‪õ‬לָ‪ï‬חוֹת הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלוֹת שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יַרת פִּ‪ְö‬רחֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬ר‪ .‬הַ‪é‬צְ‪õ‬לָ‪ï‬חָ‪ë‬ה זוֹ וַ‪è‬אֲ‪ä‬חֵ‪ë‬רוֹת‬ ‫מְ‪ñ‬עוֶֹדֶדת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪ָû‬רד לְ‪ï‬אֵ‪ä‬יכוּת הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה וְ‪ָè‬רשׁוּת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע וְ‪è‬הַ‪é‬גַּ‪å‬נִּ‪ó‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם מְ‪ַñ‬קוִּ‪è‬ים‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר עַ‪ô‬ל אֶ‪ֶä‬רץ נְ‪ִó‬קיָּ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬הֵ‪é‬ר יִ‪ì‬לְ‪ï‬מַ‪ñ‬ד הַ‪é‬מְּ‪ñ‬טַ‪í‬יֵּ‪ì‬ל גַּ‪å‬ם ל ְ‪û‬‬

‫‪56‬‬

‫מבט אל הסביבה‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית‪ ,‬פֶּ‪ֶö‬רק ב פָּ‪ö‬סוּק ג‪:‬‬ ‫"וַ‪è‬יְ‪ì‬בָ‪ֶã‬רְך אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים אֶ‪ä‬תײַיוֹם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬י‬ ‫וַ‪è‬יְ‪ַì‬קדֵּ‪ç‬שׁ אוֹתוֹ‬ ‫כִּ‪î‬י בוֹ שָׁ‪û‬בַ‪ã‬ת מִ‪ñ‬כָּ‪î‬לײַמְ‪ñ‬לַ‪ï‬אכְ‪î‬תּוֹ‬ ‫אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בָּ‪ָã‬רא אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת"‪.‬‬ ‫"עֲ‪ô‬שֶׂ‪ֶû‬רת הַ‪é‬דִּ‪ç‬בְּ‪ã‬רוֹת" מוֹפִ‪ö‬יעִ‪ô‬ים בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י סְ‪ò‬פָ‪ִö‬רים — בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת וּבְ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת‪ ,‬פֶּ‪ֶö‬רק כ פָּ‪ö‬סוּק ח‪:‬‬ ‫"זָ‪ê‬כוֹר אֶ‪ä‬ת יוֹם הַ‪é‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת לְ‪ַï‬קדְּ‪ç‬שׁוֹ"‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‪ ,‬פֶּ‪ֶö‬רק ה פָּ‪ö‬סוּק יב‪:‬‬ ‫"שָׁ‪û‬מוֹר אֶ‪ä‬ת יוֹם הַ‪é‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת לְ‪ַï‬קדְּ‪ç‬שׁוֹ"‪.‬‬ ‫הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלָ‪ַï‬קת נֵ‪ó‬רוֹת שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬סִּ‪ò‬דּוּר‪:‬‬ ‫"בָּ‪ã‬רוְּך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‬ ‫אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ִקְדּשָׁ‪û‬נוּ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬צְ‪õ‬וֹתָ‪ü‬יו וְ‪è‬צִ‪õ‬וָּ‪è‬נוּ‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק נֵ‪ó‬ר שֶׁ‪û‬ל שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת"‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים בְּ‪ã‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫◆ בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת מַ‪ְñ‬דלִ‪ï‬יקוֹת הַ‪é‬נָּ‪ó‬שִׁ‪û‬ים נֵ‪ó‬רוֹת וּמְ‪ñ‬בָ‪ְã‬רכוֹת עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם‪.‬‬ ‫◆ בַּ‪ã‬אֲ‪ä‬רוּחַ‪ë‬ת לֵ‪ï‬יל שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת מְ‪ַñ‬קדְּ‪ç‬שִׁ‪û‬ים הַ‪é‬גְּ‪å‬בָ‪ִã‬רים עַ‪ô‬ל הַ‪é‬יַּ‪ì‬יִ‪ì‬ן‪.‬‬ ‫◆ שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת הִ‪é‬יא יוֹם מְ‪ñ‬נוּחָ‪ë‬ה‪.‬‬

‫‪59‬‬


‫שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‬

‫יחד בבית הספר‬


‫הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ .‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א עָ‪ô‬שְׂ‪û‬תָ‪ü‬ה מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר פְּ‪ö‬תִ‪ü‬ילוֹת מִ‪ñ‬צֶּ‪õ‬מֶ‪ñ‬רײַגֶּ‪å‬פֶ‪ö‬ן‪ ,‬שָׂ‪û‬מָ‪ñ‬ה בְּ‪ã‬תוְֹך‬ ‫ָ‪ֶì‬דיה‬ ‫כּוֹסִ‪ò‬יּוֹת וּמִ‪ñ‬לְּ‪ï‬אָ‪ä‬ה אוֹתָ‪ü‬ן בְּ‪ã‬שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן‪ ,‬הִ‪ְé‬דלִ‪ï‬יָקה וּבֵ‪ְã‬רכָ‪î‬ה עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ן‪ .‬וְ‪è‬כַ‪î‬מְּ‪ֻñ‬קבָּ‪ã‬ל‪ ,‬הִ‪é‬נִּ‪ó‬יחָ‪ë‬ה אֶ‪ä‬ת י ָ‪é‬‬ ‫עַ‪ô‬ל ָראשֵׁ‪û‬ינוּ וּבֵ‪ְã‬רכָ‪î‬ה אוֹתָ‪ü‬נוּ‪.‬‬ ‫הַ‪é‬בֶּ‪ְã‬דוִ‪è‬י שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל מָ‪ñ‬ה הִ‪é‬יא עוֹשָׂ‪û‬ה‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר לוֹ‪ ,‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא מְ‪ñ‬בָ‪ֶã‬רכֶ‪î‬ת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪.‬‬ ‫ָ‪ֶì‬דיה עַ‪ô‬ל ָראשֵׁ‪û‬ינוּ וּתְ‪ü‬בָ‪ֵã‬רְך גַּ‪å‬ם אוֹתָ‪ü‬נוּ‪",‬‬ ‫"דַּ‪ְç‬רכֵּ‪î‬נוּ עוֹד ְרחוָֹקה מְ‪ñ‬אוֹד; תָּ‪ü‬שִׂ‪û‬ים אֶ‪ä‬ת י ָ‪é‬‬ ‫בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ הַ‪é‬בֶּ‪ְã‬דוִ‪è‬י‪ ,‬וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬אָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת בַּ‪ã‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬תוֹ וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‪" :‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬כִ‪î‬ים מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם נִ‪ó‬שְׁ‪û‬לְ‪ï‬חוּ‬ ‫לְ‪ï‬הָ‪é‬בִ‪ã‬יא לָ‪ï‬נוּ אֶ‪ä‬ת כַּ‪î‬ד הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן נוּכַ‪î‬ל לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק נֵ‪ó‬רוֹת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ ".‬וְ‪è‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לְ‪ï‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‬ ‫בְּ‪ã‬קוֹל מְ‪ñ‬נַ‪ó‬צֵּ‪õ‬חַ‪" :ë‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י לָ‪ְï‬ך שֶׁ‪û‬אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים יַ‪ì‬עֲ‪ô‬זֹר!"‬ ‫)מתוך‪ :‬ספר כפר סבא(‬

‫שבת‬

‫‪61‬‬


‫נֵ‪ó‬רוֹת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת ‪/‬‬

‫זֶ‪ê‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה דְּ‪ç‬רוֹיָ‪ì‬אן‬

‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה ָקָרה לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י כְּ‪î‬מֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ה שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים — כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬פֶּ‪ö‬תַ‪ü‬חײַתִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מוֹשָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪,‬‬ ‫וּבִ‪ã‬כְ‪î‬פַ‪ö‬רײַסָ‪ò‬בָ‪ã‬א הָ‪é‬יוּ ַרק כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים‪ .‬סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה זֶ‪ê‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה דְּ‪ç‬רוֹיָ‪ì‬אן‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה אָ‪ä‬ז יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‬ ‫וְ‪è‬גָ‪ָå‬רה עִ‪ô‬ם בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חְ‪ë‬תָּ‪ü‬הּ בַּ‪ã‬חָ‪ë‬אן בִּ‪ã‬כְ‪î‬פַ‪ö‬רײַסָ‪ò‬בָ‪ã‬א‪:‬‬ ‫בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל יוֹם ְרבִ‪ã‬יעִ‪ô‬י הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א רוֹכֵ‪î‬ב עַ‪ô‬ל הַ‪é‬חֲ‪ë‬מוֹר לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬חײַתִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מֵ‪ñ‬בִ‪ã‬יא מִ‪ñ‬צְ‪ָõ‬רכִ‪î‬ים‬ ‫ֵ‪ò‬ע לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬חײַתִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה לִ‪ְï‬קנוֹת מִ‪ñ‬צְ‪ָõ‬רכִ‪î‬ים‪,‬‬ ‫לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת וּלְ‪ï‬כָ‪î‬ל יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעַ‪ .ô‬וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א הָ‪é‬יָ‪ì‬ה נוֹס ַ‪ô‬‬ ‫הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אָ‪ä‬רוֹת לְ‪ï‬בַ‪ã‬דֵּ‪ç‬נוּ‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת ַ‪ã‬בּחֶֹרף יָ‪ְì‬רדוּ גְּ‪å‬שָׁ‪û‬מִ‪ñ‬ים עַ‪ô‬זִּ‪ê‬ים וּבִ‪ã‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י ְרגִ‪å‬ילִ‪ï‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬גָּ‪ְå‬רמוּ לְ‪ï‬שִׁ‪û‬טְ‪í‬פוֹנוֹת‪.‬‬ ‫ִ‪å‬יע לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬חײַתִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה‪ .‬חִ‪ë‬כִּ‪î‬ינוּ‬ ‫ַ‪ï‬עבֹר אֶ‪ä‬ת נְ‪ó‬הַ‪é‬ר הַ‪é‬יַּ‪ְì‬רקוֹן וּלְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬יוֹם ְרבִ‪ã‬יעִ‪ô‬י ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר ל ֲ‪ô‬‬ ‫לְ‪ï‬יוֹם חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ישִׁ‪û‬י וְ‪è‬חִ‪ë‬כִּ‪î‬ינוּ לְ‪ï‬יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬שִּׁ‪û‬טְ‪í‬פוֹנוֹת ֹלא פָּ‪ö‬סְ‪ò‬קוּ‪ .‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪" :‬יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י‬ ‫ָ‪ñ‬לוּח — יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה הוּא‬ ‫מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט ֶקמַ‪ñ‬ח — נֹאפֶ‪ö‬ה לֶ‪ï‬חֶ‪ë‬ם בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹם חַ‪ë‬לּוֹת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ .‬יֵ‪ì‬שׁ לָ‪ï‬נוּ דָּ‪ç‬ג מ ַ‪ë‬‬ ‫בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹם דָּ‪ç‬גִ‪å‬ים לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ .‬בֵּ‪ã‬יצִ‪õ‬ים עִ‪ô‬ם בָּ‪ã‬צָ‪õ‬ל יְ‪ì‬מַ‪ñ‬לְּ‪ï‬אוּ אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬קוֹם הַ‪é‬בָּ‪ã‬שָׂ‪û‬ר‪ .‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט יַ‪ì‬יִ‪ì‬ן נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר‬ ‫ְ‪è‬הכֹּל יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר‪".‬‬ ‫עוֹד מִ‪ñ‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה‪ ,‬ו ַ‪é‬‬ ‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א נָ‪ó‬הֲ‪é‬גָ‪å‬ה תֵּ‪ü‬כֶ‪î‬ף אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי אֲ‪ä‬רוּחַ‪ë‬ת הַ‪é‬צָּ‪õ‬הֳ‪ַé‬ריִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י לַ‪ï‬עֲ‪ֹô‬רְך אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד‬ ‫שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת — מַ‪ñ‬פָּ‪ö‬ה לְ‪ï‬בָ‪ã‬נָ‪ó‬ה‪ ,‬צַ‪õ‬לַּ‪ï‬חוֹת וְ‪è‬סַ‪ò‬כּוּ"ם‪ ,‬כּוֹסוֹת לְ‪ï‬יַ‪ì‬יִ‪ì‬ן‪ ,‬חַ‪ë‬לּוֹת מְ‪ñ‬כֻ‪î‬סּוֹת בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬פִּ‪ö‬ית מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חֶ‪ֶë‬דת‪,‬‬ ‫מְ‪ñ‬נוָֹרה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מְ‪ñ‬יֹעֶ‪ֶô‬דת ַרק לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ ,‬וּפָ‪ö‬מוֹטוֹת‪ .‬פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם הִ‪é‬כְ‪ִî‬ריזָ‪ê‬ה בְּ‪ã‬קוֹל‬ ‫רוֹעֵ‪ô‬ד‪" :‬בֶּ‪ְã‬רל‪ ,‬אֵ‪ä‬ין לָ‪ï‬נוּ נֵ‪ó‬רוֹת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ ".‬הֻ‪é‬שְׁ‪û‬לַ‪ְï‬ך הַ‪é‬ס בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ .‬אָ‪ä‬ז אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א בְּ‪ã‬קוֹל מָ‪ñ‬תוּן‬ ‫ַ‪ì‬עזֹר‪ ".‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה שָׁ‪û‬לוֹשׁ אַ‪ä‬חַ‪ë‬רײַהַ‪é‬צָּ‪õ‬הֳ‪ַé‬ריִ‪ì‬ם‪ ,‬וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שׁוֹאֶ‪ä‬לֶ‪ï‬ת‪" :‬בֶּ‪ְã‬רל‪,‬‬ ‫וּבְ‪ã‬בִ‪ã‬טָּ‪í‬חוֹן‪" :‬אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים י ֲ‪ô‬‬ ‫ַ‪ì‬עזֹר‪ ".‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‬ ‫מָ‪ñ‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה? אֵ‪ä‬ין נֵ‪ó‬רוֹת!" — וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‪ .‬וְ‪è‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א בְּ‪ã‬שֶׁ‪û‬לּוֹ‪" :‬אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים י ֲ‪ô‬‬ ‫לָ‪ְï‬קחָ‪ë‬ה סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר תְּ‪ü‬הִ‪é‬לִּ‪ï‬ים וְ‪ָè‬קְראָ‪ä‬ה בּוֹ בִּ‪ã‬בְ‪ã‬כִ‪î‬י‪ .‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב וְ‪è‬עִ‪ô‬יֵּ‪ì‬ן בַּ‪ã‬שַּׁ‪"û‬ס‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י וַ‪è‬אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י יָ‪ì‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬נוּ‬ ‫בַּ‪ã‬חוּץ‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה אָ‪ä‬נוּ רוֹאוֹת שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י בֶּ‪ְã‬דוִ‪è‬ים דּוֹהֲ‪ִé‬רים עַ‪ô‬ל סוּסִ‪ò‬ים וּמִ‪ñ‬תְ‪ָü‬קְרבִ‪ã‬ים לְ‪ï‬כִ‪î‬וּוּן בֵּ‪ã‬יתֵ‪ü‬נוּ‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬בְ‪ã‬הַ‪é‬לְ‪ï‬נוּ וְ‪è‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬נוּ בְּ‪ִã‬ריצָ‪õ‬ה הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רנוּ לְ‪ï‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪ָû‬ראִ‪ä‬ינוּ‪ .‬הוּא ָקם וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א‬ ‫ֶ‪î‬יה וְ‪è‬הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה‬ ‫הַ‪é‬חוּצָ‪õ‬ה וְ‪è‬סָ‪ò‬גַ‪å‬ר אַ‪ä‬חֲ‪ָë‬ריו אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ .‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א הוֹשִׁ‪û‬יבָ‪ã‬ה אוֹתָ‪ü‬נוּ עַ‪ô‬ל בִּ‪ְã‬רכּ ָ‪é‬‬ ‫אוֹתָ‪ü‬נוּ שֶׁ‪ֹּû‬לא נִ‪ó‬פְ‪ö‬חַ‪ë‬ד‪ .‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה פָּ‪ö‬תַ‪ü‬ח אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת וְ‪è‬הִ‪é‬זְ‪ê‬מִ‪ñ‬ין אוֹתָ‪ü‬ם לְ‪ï‬הִ‪é‬כָּ‪î‬נֵ‪ó‬ס הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫הוּא הִ‪é‬גִּ‪å‬ישׁ לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם תֵּ‪ü‬ה‪ .‬הֵ‪é‬ם אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ‪ ,‬שֶׁ‪û‬מֵּ‪ָñ‬רחוֹק בָּ‪ã‬אוּ וְ‪è‬הֵ‪é‬ם ְרעֵ‪ô‬בִ‪ã‬ים‪ .‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‬ ‫ֶ‪ï‬אכֹל‪ .‬הִ‪é‬יא בִּ‪ã‬שְּׁ‪û‬לָ‪ï‬ה תַּ‪ü‬פּוּחֵ‪ë‬יײַאֲ‪ָä‬דמָ‪ñ‬ה‪ ,‬הֵ‪é‬כִ‪î‬ינָ‪ó‬ה סָ‪ò‬לָ‪ï‬ט וְ‪ָè‬רצְ‪õ‬תָ‪ü‬ה לְ‪ï‬טַ‪í‬גֵּ‪å‬ן‬ ‫לְ‪ï‬הָ‪é‬כִ‪î‬ין לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ ל ֱ‪ä‬‬ ‫לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם בֵּ‪ã‬יצִ‪õ‬ים‪ ,‬אַ‪ְä‬ך אֵ‪ä‬ין שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן‪ .‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין לָ‪ï‬נוּ שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן‪ָ ,‬קם אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד‬ ‫ַ‪î‬עבֹר ֶרגַ‪å‬ע חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר וּבְ‪ã‬יָ‪ì‬דוֹ כַּ‪î‬ד שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן זַ‪ê‬יִ‪ì‬ת זַ‪ְê‬ך‪ .‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א ִקבֵּ‪ã‬ל אֶ‪ä‬ת כַּ‪î‬ד‬ ‫הַ‪é‬בֶּ‪ְã‬דוִ‪è‬ים וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א הַ‪é‬חוּצָ‪õ‬ה‪ .‬כּ ֲ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן‪ ,‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬ס לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬טְ‪í‬בָּ‪ã‬ח וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" :‬חוּמְ‪ñ‬צֶ‪'õ‬ה )רוּחָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬הּ(‪ ,‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה כַּ‪î‬ד שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן‪ ,‬טַ‪í‬גְּ‪å‬נִ‪ó‬י‬ ‫לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בֵּ‪ã‬יצִ‪õ‬ים‪ ".‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א אַ‪ְä‬ך ָראֲ‪ä‬תָ‪ü‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כַּ‪î‬ד‪ ,‬וְ‪è‬נָ‪ó‬תְ‪ü‬נָ‪ó‬ה קוֹלָ‪ï‬ה בִּ‪ã‬צְ‪õ‬עָ‪ָô‬קה‪" :‬בֶּ‪ְã‬רל‪ ,‬יֵ‪ì‬שׁ‬ ‫לָ‪ï‬נוּ שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלָ‪ַï‬קת נֵ‪ó‬רוֹת לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪".‬‬

‫‪60‬‬

‫שבת‬


‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה בְּ‪ã‬אוֹפֶ‪ö‬ה וּבְ‪ã‬אִ‪ä‬ישׁ עָ‪ô‬נִ‪ó‬י ‪/‬‬

‫ַקְדיָ‪ì‬ה מוֹלוֹדוֹבְ‪ã‬סְ‪ִò‬קי‬

‫פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אוֹפֶ‪ö‬ה‪ .‬וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹ בֵּ‪ã‬ית אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יָּ‪ì‬ה וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אוֹפֶ‪ö‬ה לֶ‪ï‬חֶ‪ë‬ם וְ‪è‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬מָ‪ñ‬נִ‪ó‬יּוֹת‪ְ ,‬רִקיִקים‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬ל מִ‪ñ‬ינֵ‪ó‬י מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֵׂ‪û‬ה מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬פֶ‪ö‬ה‪ ,‬וּלְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת — חַ‪ë‬לּוֹת‪.‬‬ ‫אִ‪ä‬שְׁ‪û‬תּוֹ שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה לָ‪ï‬שָׁ‪û‬ה בָּ‪ã‬צֵ‪õ‬ק‪ ,‬וְ‪ֹè‬ראשָׁ‪û‬הּ מְ‪ֻñ‬קשָּׁ‪û‬ר בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬טְ‪í‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הָ‪é‬יוּ‬ ‫קוֹלְ‪ï‬עִ‪ô‬ים חַ‪ë‬לּוֹת‪ ,‬וּמַ‪ñ‬צְ‪õ‬הִ‪é‬יבִ‪ã‬ים בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יצָ‪õ‬ה מִ‪ñ‬צַּ‪õ‬לַּ‪ï‬חַ‪ë‬ת‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬הּ הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬נְּ‪ó‬גָ‪å‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬נִ‪ó‬יּוֹת וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬כְּ‪î‬עָ‪ô‬כִ‪î‬ים‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוִֹרים מִ‪ñ‬ן‬ ‫ַ‪ï‬חטֹף פֵּ‪ö‬רוּר הֵ‪é‬ן בָּ‪ã‬אוּ‪ ,‬נִ‪ó‬קְּ‪ú‬רוּ וְ‪è‬נֶ‪ó‬הֱ‪é‬נוּ וּבַ‪ã‬זְּ‪ê‬נַ‪ó‬בְ‪ã‬נַ‪ó‬בִּ‪ã‬ים נִ‪ó‬עְ‪ô‬נָ‪ó‬עוּ‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם ל ֲ‪ë‬‬ ‫כָּ‪î‬ל יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י הָ‪é‬יוּ בָּ‪ã‬אִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ל בֵּ‪ã‬ית הָ‪é‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יָּ‪ì‬ה יְ‪ì‬הוִּדים עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת נְ‪ָó‬דבָ‪ã‬ה‪ ,‬כָּ‪ְî‬ך‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג מֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ז וּמִ‪ñ‬תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪ ,‬מִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג מְ‪ֻñ‬קבָּ‪ã‬ל מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬סָּ‪ò‬ב וְ‪è‬הַ‪é‬סָּ‪ò‬בָ‪ã‬ה‪ .‬וְ‪è‬נָ‪ó‬תַ‪ü‬ן לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה‬ ‫לַ‪ï‬חְ‪ë‬מָ‪ñ‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה אוֹ כַּ‪î‬עַ‪ְô‬ך‪ָ ,‬רִקיק אוֹ עוּגִ‪å‬יּוֹת בְּ‪ã‬צֵ‪õ‬קוֹת‪ ,‬אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא יָ‪ì‬צָ‪õ‬א מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬פָ‪ö‬נָ‪ó‬יו בְּ‪ã‬יָ‪ַì‬דיִ‪ì‬ם‬ ‫ֵריקוֹת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הָ‪é‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים הָ‪é‬יוּ לוֹ עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם טוֹבוֹת וּמַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטוֹת בְּ‪ã‬טוּב וָ‪è‬נַ‪ó‬חַ‪ë‬ת‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‬ ‫טוֹבוֹת הָ‪é‬יוּ‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ן ֶקֶרן אוֹר זוַֹרחַ‪ë‬ת‪ .‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה אוֹהֵ‪é‬ב אוֹתוֹ יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל‬ ‫שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר הַ‪é‬חֲ‪ë‬בוָּרה הַ‪é‬דַּ‪ç‬לָּ‪ï‬ה‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל עֶ‪ֶô‬רב שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת הָ‪é‬יָ‪ì‬ה נוֹתֵ‪ü‬ן לוֹ לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד שַׁ‪û‬בַּ‪ã‬ת ֹקֶדשׁ — חַ‪ë‬לָּ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫ָ‪û‬בוּע וְ‪è‬שָׁ‪û‬בוּעַ‪ .ô‬וְ‪è‬הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגֵּ‪å‬ל לָ‪ï‬זֶ‪ê‬ה‬ ‫כָּ‪ְî‬ך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת‪ ,‬כָּ‪î‬ל שׁ ַ‪ô‬‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹ הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר יָ‪ì‬דוּעַ‪ ,ô‬שֶׁ‪û‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מְ‪ñ‬צַ‪õ‬פֶּ‪ö‬ה לוֹ לַ‪ï‬יְּ‪ì‬הוִּדי הֶ‪é‬עָ‪ô‬נִ‪ó‬י‪ ,‬שֶׁ‪û‬יָּ‪ì‬בוֹא וְ‪è‬יַ‪ì‬גִּ‪å‬יעַ‪ .ô‬וְ‪è‬הוּא‬ ‫נָ‪ó‬שָׂ‪û‬א אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חַ‪ë‬לָּ‪ï‬ה לִ‪ְï‬קָראתוֹ וְ‪è‬אִ‪ä‬חֵ‪ë‬ל לוֹ‪ :‬לְ‪ï‬תֵ‪ü‬אָ‪ä‬בוֹן‪ ,‬לִ‪ï‬בְ‪ִã‬ריאוּת וּלְ‪ï‬הַ‪é‬שְׂ‪û‬בִּ‪ã‬יעַ‪!ô‬‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי ֹלא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לוֹ תּוָֹדה‪ַ ,‬רק חִ‪ë‬יֵּ‪ְì‬ך אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו חִ‪ë‬יּוְּך אוֹר בָּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‪ .‬וְ‪è‬הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יב‪ :‬תַּ‪ü‬אֲ‪ִä‬ריְך‬ ‫יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים וְ‪è‬שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬דוֹשׁ בָּ‪ã‬רוְּך הוּא יָ‪ì‬שִׁ‪û‬יב לְ‪ָï‬ך כִּ‪î‬פְ‪ö‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫ָ‪û‬בוּע בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬בוּעַ‪ ,ô‬יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י‪ ,‬בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת‪.‬‬ ‫כָּ‪ְî‬ך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר מִ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י שׁ ַ‪ô‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי הִ‪é‬זְ‪ִê‬קין וְ‪è‬הִ‪é‬לְ‪ï‬בִּ‪ã‬ינוּ לוֹ זָ‪ָê‬קן וּפֵ‪ö‬אוֹת וְ‪è‬גַ‪å‬בּוֹת‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה הִ‪é‬זְ‪ִê‬קין וְ‪è‬הִ‪é‬לְ‪ï‬בִּ‪ã‬ינוּ לוֹ זָ‪ָê‬קן‬ ‫וּפֵ‪ö‬אוֹת וְ‪è‬גַ‪å‬בּוֹת‪ ,‬כִּ‪î‬י עָ‪ô‬בְ‪ã‬רוּ יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים ַרבִּ‪ã‬ים וְ‪è‬נִ‪ó‬מְ‪ñ‬שַׁ‪ְû‬ך הַ‪é‬מִּ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת‪.‬‬ ‫פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‪ ,‬יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י וְ‪è‬עֶ‪ֶô‬רב חַ‪ë‬ג הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ ,‬בָּ‪ã‬אוּ וְ‪è‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה קוֹנִ‪ó‬ים אֶ‪ä‬ל בֵּ‪ã‬ית‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יָּ‪ì‬ה‪ .‬וְ‪è‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה שָׁ‪û‬ם תִּ‪ְü‬דחֶֹקת גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ .‬זֶ‪ê‬ה רוֹצֶ‪õ‬ה חַ‪ë‬לָּ‪ï‬ה עִ‪ô‬ם פֶּ‪ֶö‬רג‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬הוּא רוֹצֶ‪õ‬ה חַ‪ë‬לָּ‪ï‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה מְ‪ñ‬תוָּקה‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה תָּ‪ü‬פוּס הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה לוֹ דְּ‪ç‬חוָּקה‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה עִ‪ô‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים —‬ ‫כָּ‪î‬ל עוֹד עַ‪ô‬ל ַרגְ‪å‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם הֵ‪é‬ם עוֹמְ‪ִñ‬דים‪.‬‬ ‫בְּ‪ִã‬דיּוּק בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬הּ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה בָּ‪ã‬א גַּ‪å‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי עִ‪ô‬ם הָ‪é‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם הַ‪é‬מְּ‪ñ‬אִ‪ä‬ירוֹת‪ .‬הוּא ָראָ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬הָ‪ַé‬רעַ‪ô‬שׁ‬ ‫גָּ‪å‬דוֹל‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא ָרצָ‪õ‬ה לָ‪ï‬אוֹפֶ‪ö‬ה בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬כִ‪î‬יָרה לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ִö‬ריעַ‪ .ô‬הוּא עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת ֹלא הִ‪é‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יעַ‪ .ô‬מֵ‪ñ‬אוֹתוֹ יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י וָ‪è‬הָ‪é‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ה הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי ֹלא הוֹסִ‪ò‬יף עוֹד לָ‪ï‬בוֹא‪ .‬נֶ‪ó‬עְ‪ô‬לַ‪ï‬ם‬ ‫וְ‪è‬אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ‪ .‬עָ‪ô‬בַ‪ã‬ר שָׁ‪û‬בוּעַ‪ ,ô‬עָ‪ô‬בְ‪ã‬רוּ שְׁ‪û‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם וּשְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה‪ .‬הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה ֹלא הֱ‪é‬סִ‪ò‬ירוֹ מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬בָ‪ã‬בוֹ‪ .‬הוּא הִ‪é‬זְ‪ê‬כִּ‪î‬יר‬ ‫אוֹתוֹ כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל אֶ‪ä‬ת שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר הָ‪é‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים — וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך ֹלא זְ‪ê‬כָ‪î‬רוֹ עוֹד וַ‪è‬יִּ‪ì‬שְׁ‪û‬כָּ‪î‬חֵ‪ë‬הוּ‪.‬‬ ‫וְ‪è‬כִ‪î‬י מִ‪ñ‬י זֶ‪ê‬ה יָ‪ì‬כוֹל לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬סֵּ‪ò‬ק בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬נִ‪ó‬י וּלְ‪ï‬חַ‪ë‬פְּ‪ö‬שֵׂ‪û‬הוּ? וְ‪è‬אוּלַ‪ï‬י הוֹשִׁ‪û‬יעוֹ וְ‪è‬עָ‪ô‬זַ‪ê‬ר לוֹ הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬ם יִ‪ì‬תְ‪ü‬בָּ‪ַã‬רְך‪,‬‬ ‫וְ‪è‬שׁוּב אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ זָ‪ê‬קוּק לַ‪ï‬בְּ‪ִã‬ריּוֹת וְ‪è‬אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ נִ‪ó‬צְ‪ָõ‬רְך?‬ ‫ִ‪ï‬יח יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‪ .‬הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה בָּ‪ã‬נָ‪ó‬ה לוֹ בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת חָ‪ָë‬דשׁ‪ ,‬עִ‪ô‬ם תַּ‪ü‬נּוּר אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יָּ‪ì‬ה גָּ‪å‬דוֹל‪ .‬אֵ‪ä‬שֶׁ‪û‬ת‬ ‫בֵּ‪ã‬ית הָ‪é‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יָּ‪ì‬ה הִ‪é‬צְ‪õ‬ל ַ‪ë‬‬ ‫הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה תָּ‪ü‬פְ‪ָö‬רה לָ‪ï‬הּ אֲ‪ä‬פֻ‪ö‬דַּ‪ç‬ת צֶ‪õ‬מֶ‪ñ‬ר חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה אוֹ מְ‪ñ‬חֻ‪ë‬דֶּ‪ç‬שֶׁ‪û‬ת‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הִ‪é‬תְ‪ü‬הַ‪é‬לְּ‪ï‬כוּ בְּ‪ã‬נַ‪ó‬עֲ‪ô‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬ ‫שבת‬

‫‪63‬‬


‫הַ‪é‬יּוֹם הַ‪é‬שִּׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י ‪/‬‬

‫נוִּרית זַ‪ְê‬רחִ‪ë‬י‬

‫שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים יֵ‪ì‬שׁ בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬בוּעַ‪,ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬סַ‪ְò‬ך הַ‪é‬כֹּל זֶ‪ê‬ה דֵּ‪ç‬י טִ‪í‬פְּ‪ö‬שִׁ‪û‬י‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬פְ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים ָקשֶׁ‪û‬ה לִ‪ï‬זְ‪ê‬כֹּר —‬ ‫זֶ‪ê‬ה יוֹם שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬י אוֹ יוֹם שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ישִׁ‪û‬י?‬

‫אֵ‪ä‬ין כָּ‪î‬ל הֶ‪é‬בְ‪ã‬דֵּ‪ç‬ל‪ ,‬אִ‪ä‬ם תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬לוּנִ‪ó‬י‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הוֹלֵ‪ְï‬ך‪ ,‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד חוֹזֵ‪ê‬ר‪,‬‬ ‫מַ‪ñ‬זָּ‪ê‬ל שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ עוֹד יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י‬ ‫שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו סִ‪ò‬ימַ‪ñ‬ן הֶ‪é‬כֵּ‪î‬ר‪.‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל עוֹד בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר‬ ‫וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה נִ‪ó‬מְ‪ñ‬שָׁ‪ְû‬ך בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דֵרגוֹת —‬ ‫ֵריחַ‪ ë‬דָּ‪ç‬גִ‪å‬ים מְ‪ñ‬בֻ‪ã‬שָּׁ‪û‬לִ‪ï‬ים‬ ‫מְ‪ָñ‬רִקים‪ ,‬פַּ‪ö‬שְׁ‪û‬טִ‪í‬ידוֹת‪ ,‬עוּגוֹת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת עֶ‪ô‬גְ‪å‬לוֹת הַ‪é‬יָּ‪ì‬ד מֵ‪ñ‬צִ‪õ‬יף‬ ‫ֵריחַ‪ ë‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים מָ‪ñ‬תוֹק חָ‪ִë‬ריף‪,‬‬ ‫פּוֹלֵ‪ï‬שׁ לָ‪ְï‬רחוֹב‪ ,‬פּוֹלֵ‪ï‬שׁ לַ‪ï‬חֶ‪ֶë‬דר‪,‬‬ ‫וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה מַ‪ñ‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יס בָּ‪ֹã‬ראשׁ ְקצָ‪õ‬ת סֵ‪ֶò‬דר‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫שבת‬


‫שבת‬

‫‪65‬‬


‫שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מוֹת‪ ,‬עִ‪ô‬ם גּוּפִ‪ö‬יּוֹת שֶׁ‪û‬ל פֶּ‪ö‬שֶׁ‪û‬ת‪ .‬אַ‪ä‬ף ָקנוּ כּוֹסוֹת שֶׁ‪û‬ל תֵּ‪ü‬ה עִ‪ô‬ם כַּ‪î‬פִּ‪ö‬יּוֹת חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י תְּ‪ֵü‬ריסָ‪ò‬ר‪,‬‬ ‫הוֹדוּ לָ‪ï‬אֵ‪ä‬ל עַ‪ô‬ל ֹרב טוּבוֹ וְ‪è‬חָ‪ë‬יוּ חַ‪ë‬יֵּ‪ì‬י ֵקיסָ‪ò‬ר‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך ֹלא לְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם הַ‪é‬מַּ‪ñ‬זָּ‪ê‬ל מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר לוֹ פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים לָ‪ï‬אָ‪ָä‬דם‪ .‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת בְּ‪ã‬יוֹם שִׁ‪û‬שִּׁ‪û‬י פָּ‪ְö‬רצָ‪õ‬ה דְּ‪ç‬לֵ‪ָï‬קה‬ ‫בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הָ‪é‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יָּ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ אָ‪ä‬חֲ‪ë‬זָ‪ê‬ה בַּ‪ã‬שַּׂ‪û‬קִּ‪ú‬ים הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לֵ‪ï‬אִ‪ä‬ים ֶקמַ‪ñ‬ח‪ ,‬בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬דָּ‪ç‬פִ‪ö‬ים וּבְ‪ã‬כָ‪î‬ל‬ ‫הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת כֻּ‪î‬לּוֹ עַ‪ô‬ד לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬כָּ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לָ‪ï‬אוֹפֶ‪ö‬ה עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬שָׁ‪û‬ן‪ ,‬נִ‪ó‬שְׂ‪ְû‬רפָ‪ö‬ה נַ‪ó‬חֲ‪ë‬לָ‪ï‬תוֹ וְ‪è‬אֻ‪ä‬כָּ‪î‬לָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫עוֹמֵ‪ñ‬ד הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה מֻ‪ְñ‬דאָ‪ä‬ג וְ‪è‬יָ‪ָì‬דיו תְּ‪ü‬לוּיוֹת לוֹ ְרפוּפוֹת‪ .‬עוֹמֵ‪ñ‬ד וּמַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יט אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬אוִּדים שֶׁ‪û‬ל‬ ‫קוֹרוֹתָ‪ü‬יו הַ‪é‬שְּׂ‪û‬רוּפוֹת‪ .‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ל יָ‪ì‬דוֹ — אִ‪ä‬שְׁ‪û‬תּוֹ וִ‪è‬ילָ‪ָï‬דיו‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ צֹאן עֲ‪ô‬זוּבוֹת‪ .‬מְ‪ñ‬הַ‪ְé‬רהֵ‪é‬ר הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה‪:‬‬ ‫אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה עֲ‪ô‬נַ‪ó‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬נִ‪ó‬י עֹנֶ‪ó‬שׁ כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה? לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה בִּ‪ã‬יַּ‪ì‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬נִ‪ó‬י בִּ‪ã‬יּוּשׁ כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך חָ‪ë‬זָ‪ê‬ק?‬ ‫לְ‪ï‬הִ‪é‬שָּׁ‪û‬אֵ‪ä‬ר עֶ‪ֶô‬רב שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י קוַֹרת גַּ‪å‬ג!‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כֵ‪î‬נִ‪ó‬ים נִ‪ó‬גָּ‪å‬שִׁ‪û‬ים בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬צֶ‪õ‬ב‪ ,‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תְּ‪ü‬פִ‪ö‬ים עִ‪ô‬ם הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה בְּ‪ã‬קוֹל יָ‪ì‬גוֹן‪ :‬בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י מָ‪ñ‬ה‬ ‫ִ‪å‬יע לוֹ לָ‪ï‬אוֹפֶ‪ö‬ה? יְ‪ì‬הוִּדי כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך הָ‪é‬גוּן!‬ ‫מַ‪ñ‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫יוֵֹדע מָ‪ñ‬ה יַ‪ì‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה וְ‪è‬אֵ‪ä‬יְך צַ‪õ‬עֲ‪ô‬רוֹ יַ‪ì‬בִּ‪ã‬יעַ‪ ,ô‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה‬ ‫עוֹד הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה עוֹמֵ‪ñ‬ד מֻ‪ְñ‬דאָ‪ä‬ג וּמְ‪ñ‬יֹאָ‪ä‬שׁ וְ‪è‬אֵ‪ä‬ינוֹ ַ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי הֶ‪é‬עָ‪ô‬נִ‪ó‬י‪ ,‬שֶׁ‪û‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן ַרב‪ַ ,‬רב מְ‪ñ‬אוֹד‪ֹ ,‬לא בָּ‪ã‬א — הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה בָּ‪ã‬א וּמַ‪ñ‬גִּ‪å‬יעַ‪.ô‬‬ ‫עוֹמֵ‪ñ‬ד הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תָּ‪ü‬אֶ‪ä‬ה וּמִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תּוֹמֵ‪ñ‬ם‪ :‬מָ‪ñ‬ה זֶ‪ê‬ה פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם‪ ,‬בְּ‪ã‬תוְֹך הָ‪é‬אָ‪ä‬סוֹן הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪,‬‬ ‫בָּ‪ã‬א הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי הַ‪é‬יּוֹם? וְ‪è‬הוּא ָרץ לִ‪ְï‬קָראתוֹ‪ ,‬וְ‪è‬הוּא אוֹמֵ‪ñ‬ר לוֹ בְּ‪ã‬רוּחוֹ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בוָּרה‪ְ :‬ראֵ‪ä‬ה‪,‬‬ ‫ר' יְ‪ì‬הוִּדי‪ ,‬מָ‪ñ‬ה ָקָרה לִ‪ï‬י‪ ,‬אֵ‪ä‬יְך הָ‪é‬שְׁ‪û‬בַּ‪ְã‬רתִּ‪ü‬י שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יָרה גְּ‪å‬מוָּרה! ַ‪é‬הכֹּל נִ‪ó‬שְׂ‪ַû‬רף‪ ,‬מִ‪ñ‬טְּ‪í‬פָ‪ö‬חוֹת עַ‪ô‬ד‬ ‫מַ‪ñ‬סָּ‪ò‬ד! אֵ‪ä‬ין לִ‪ï‬י עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו חַ‪ë‬לָּ‪ï‬ה אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪...‬‬ ‫אוֹמֵ‪ñ‬ר הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי‪ ,‬וּבָ‪ã‬בַ‪ã‬ת עֵ‪ô‬ינוֹ זוַֹרחַ‪ë‬ת‪ֹ :‬לא בָּ‪ã‬אתִ‪ü‬י הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם חַ‪ë‬לָּ‪ï‬ה לָ‪ַï‬קחַ‪ë‬ת‪ .‬אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים אֶ‪ä‬ת‬ ‫ִ‪ã‬יהּ וְ‪è‬לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת אֶ‪ä‬בְ‪ã‬יוֹן חָ‪ַë‬דלְ‪ï‬תִּ‪ü‬י; יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו כָּ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬דָּ‪ç‬רוּשׁ‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יָ‪ì‬כוֹל‬ ‫מַ‪ñ‬זָּ‪ê‬לִ‪ï‬י הִ‪é‬גְ‪å‬בּ ַ‪é‬‬ ‫לְ‪ï‬שַׁ‪û‬לֵּ‪ï‬ם אֶ‪ä‬ת חוֹבוֹתַ‪ü‬י‪ ,‬כָּ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬מֵּ‪ñ‬אֵ‪ä‬ת אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים טוֹבִ‪ã‬ים שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי הוֹצִ‪õ‬יא מִ‪ñ‬כִּ‪î‬יסוֹ מִ‪ñ‬טְ‪í‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת צְ‪õ‬רוָּרה וְ‪è‬הִ‪é‬גִּ‪å‬ישׁ אוֹתָ‪ü‬הּ לָ‪ï‬אוֹפֶ‪ö‬ה‪ .‬וְ‪è‬הָ‪é‬אוֹפֶ‪ö‬ה נִ‪ó‬בְ‪ã‬הַ‪é‬ל‬ ‫ַ‪ü‬תּ לִ‪ï‬י‬ ‫וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬תּוֹמֵ‪ñ‬ם‪" .‬כָּ‪î‬אן יֵ‪ì‬שׁ לְ‪ָï‬ך‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי‪" ,‬הַ‪é‬תַּ‪ü‬שְׁ‪û‬לוּם בְּ‪ã‬עַ‪ô‬ד כָּ‪î‬ל הַ‪é‬חַ‪ë‬לּוֹת שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬ת ָ‪ü‬‬ ‫ָ‪û‬בוּע בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬בוּעַ‪ ,ô‬מֵ‪ñ‬עֶ‪ֶô‬רב שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת לְ‪ï‬עֶ‪ֶô‬רב שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ ,‬בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת‪ַ ,‬רבּוֹת מְ‪ñ‬אוֹד‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י שׁ ַ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬חֶ‪ë‬שְׁ‪û‬בּוֹן נָ‪ó‬כוֹן‪ .‬צֵ‪ַõ‬רפְ‪ö‬תִּ‪ü‬י ַ‪é‬הכֹּל‪ .‬חִ‪ë‬שַּׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י ַ‪é‬הכֹּל‪ .‬חֶ‪ë‬שְׁ‪û‬בּוֹן מְ‪ֻñ‬דיָּ‪ì‬ק עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתִ‪ü‬י‪ .‬יָ‪ì‬כוֹל אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה‬ ‫טעֹה ֹלא טָ‪í‬עִ‪ô‬יתִ‪ü‬י‪".‬‬ ‫ָ‪ã‬טוּח — ָ‪í‬‬ ‫לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת בּ ַ‪ë‬‬ ‫וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מַ‪ñ‬סְ‪ò‬פִּ‪ö‬יק בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת וּבִ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל תַּ‪ü‬נּוּר וּבִ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל בֵּ‪ã‬ית אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל‬ ‫הָ‪é‬אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה לַ‪ï‬אֲ‪ä‬פֻ‪ö‬דָּ‪ç‬ה שֶׁ‪û‬ל צֶ‪õ‬מֶ‪ñ‬ר‪ ,‬חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה וְ‪ֹè‬לא מְ‪ñ‬חֻ‪ë‬דֶּ‪ç‬שֶׁ‪û‬ת‪ ,‬וּבִ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים גּוּפִ‪ö‬יּוֹת‬ ‫וְ‪è‬כֻ‪î‬תּוֹנוֹת שֶׁ‪û‬ל פֶּ‪ö‬שֶׁ‪û‬ת‪ .‬וְ‪è‬גָ‪å‬דוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹ לָ‪ï‬אוֹפֶ‪ö‬ה הַ‪é‬פֶּ‪ö‬לֶ‪ï‬א‪ :‬לְ‪ï‬חוּד וּלְ‪ï‬חוּד הָ‪é‬יָ‪ì‬ה צָ‪õ‬רוּר‬ ‫ָ‪û‬בוּע וְ‪è‬שָׁ‪û‬בוּעַ‪ ,ô‬מֵ‪ñ‬עֶ‪ֶô‬רב שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‬ ‫הַ‪é‬תַּ‪ü‬שְׁ‪û‬לוּם בְּ‪ã‬עַ‪ô‬ד כָּ‪î‬ל הַ‪é‬חַ‪ë‬לּוֹת הָ‪é‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה; בְּ‪ã‬עַ‪ô‬ד כָּ‪î‬ל חַ‪ë‬לָּ‪ï‬ה‪ ,‬מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל שׁ ַ‪ô‬‬ ‫לְ‪ï‬עֶ‪ֶô‬רב שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ ,‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה — ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה חֲ‪ë‬סֵ‪ָò‬רה שָׁ‪û‬ם פְּ‪ö‬רוּטָ‪í‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה!‬ ‫)תִּ‪ְü‬רגֵּ‪å‬ם ש' מֶ‪ñ‬לְ‪ï‬צֶ‪õ‬ר(‬

‫‪64‬‬

‫שבת‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫תשרי‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ã‬מִ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר פֶּ‪ֶö‬רק כט פָּ‪ö‬סוּק א‬ ‫"וּבַ‪ã‬חֶֹדשׁ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬י בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד לַ‪ï‬חֶֹדשׁ‬ ‫מִ‪ְñ‬קָראײַֹקֶדשׁ יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‬ ‫כָּ‪î‬ל מְ‪ñ‬לֶ‪ï‬אכֶ‪î‬ת עֲ‪ô‬בָֹדה ֹלא תַּ‪ü‬עֲ‪ô‬שׂוּ‪,‬‬ ‫יוֹם תְּ‪ü‬רוּעָ‪ô‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪".‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר לְ‪ֹï‬ראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‬ ‫"אָ‪ä‬בִ‪ã‬ינוּ מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪ ,‬חַ‪ë‬דֵּ‪ç‬שׁ עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה טוֹבָ‪ã‬ה‪...‬‬ ‫אָ‪ä‬בִ‪ã‬ינוּ מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪ ,‬בָּ‪ã‬טֵ‪í‬ל מֵ‪ñ‬עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ כָּ‪î‬ל גְּ‪å‬זֵ‪ê‬רוֹת ָקשׁוֹת‪...‬‬ ‫אָ‪ä‬בִ‪ã‬ינוּ מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪ ,‬הָ‪é‬פֵ‪ö‬ר עֲ‪ô‬צַ‪õ‬ת אוֹיְ‪ì‬בֵ‪ã‬ינוּ‪...‬‬ ‫אָ‪ä‬בִ‪ã‬ינוּ מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪ ,‬סְ‪ò‬לַ‪ï‬ח וּמְ‪ñ‬חַ‪ë‬ל לְ‪ï‬כָ‪î‬ל עֲ‪ô‬ווֹנוֹתֵ‪ü‬ינוּ‪...‬‬ ‫אָ‪ä‬בִ‪ã‬ינוּ מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪ ,‬שְׁ‪û‬לַ‪ï‬ח ְרפוּאָ‪ä‬ה שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מָ‪ñ‬ה לְ‪ï‬חוֹלֵ‪ï‬י עַ‪ô‬מֶּ‪ָñ‬ך‪...‬‬ ‫אָ‪ä‬בִ‪ã‬ינוּ מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪ ,‬מַ‪ñ‬לֵּ‪ï‬א אֲ‪ä‬סָ‪ò‬מֵ‪ñ‬ינוּ שָׂ‪û‬בָ‪ã‬ע‪...‬‬ ‫אָ‪ä‬בִ‪ã‬ינוּ מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪ ,‬פְּ‪ö‬תַ‪ü‬ח שַׁ‪û‬עֲ‪ֵô‬רי שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לִ‪ï‬תְ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬תֵ‪ü‬נוּ‪"...‬‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י יְ‪ì‬צִ‪õ‬יאַ‪ä‬ת מִ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם‬ ‫נֶ‪ó‬חְ‪ë‬שַׁ‪û‬ב חֶֹדשׁ תִּ‪ü‬שְׁ‪ֵû‬רי אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל‬ ‫אֲ‪ä‬בוֹתֵ‪ü‬ינוּ לַ‪ï‬חֶֹדשׁ‬ ‫הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‪ .‬לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר יְ‪ì‬צִ‪õ‬יאַ‪ä‬ת‬ ‫מִ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם ִקדְּ‪ç‬שׁוּ אֶ‪ä‬ת חֶֹדשׁ‬ ‫נִ‪ó‬יסָ‪ò‬ן וְ‪è‬הָ‪é‬פְ‪ö‬כוּ אוֹתוֹ‬ ‫לְ‪ֹï‬ראשׁ חֳ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים וְ‪è‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן‬ ‫תִּ‪ü‬שְׁ‪ֵû‬רי הוּא הַ‪é‬חֶֹדשׁ‬ ‫הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬י‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬כָ‪î‬ל חַ‪ë‬ג הַ‪é‬מֻּ‪ñ‬זְ‪ê‬כָּ‪î‬ר בַּ‪ã‬תּוָֹרה‬ ‫יֵ‪ì‬שׁ סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד לִ‪ï‬תְ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר נִ‪ְó‬קָרא מַ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר‪.‬‬ ‫ֹראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה נֶ‪ó‬חְ‪ë‬שַׁ‪û‬ב‬ ‫לַ‪ï‬יּוֹם שֶׁ‪û‬בּוֹ עוֹמְ‪ִñ‬דים כָּ‪î‬ל‬ ‫בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י הָ‪é‬אָ‪ָä‬דם לְ‪ִï‬דין וּגְ‪å‬זַ‪ê‬ר‬ ‫דִּ‪ç‬ינָ‪ó‬ם נֶ‪ó‬חְ‪ë‬תָּ‪ü‬ם בְּ‪ã‬יוֹם‬ ‫הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים‪.‬‬

‫מוּבָ‪ã‬א בַּ‪ã‬גְּ‪å‬מָ‪ָñ‬רא בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬סֶּ‪ò‬כֶ‪î‬ת ֹראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪:‬‬ ‫"אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר ַרבִּ‪ã‬י אַ‪ä‬בָּ‪ã‬הוּ‪:‬‬ ‫לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה תּוְֹקעִ‪ô‬ין בְּ‪ã‬שׁוֹפָ‪ö‬ר שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬יִ‪ì‬ל?‬ ‫אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬קָּ‪ú‬דוֹשׁ בָּ‪ã‬רוְּך הוּא )הקבּ"ה(‪:‬‬ ‫תִּ‪ְü‬קעוּ לְ‪ï‬פָ‪ö‬נַ‪ó‬י בְּ‪ã‬שׁוֹפָ‪ö‬ר שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬יִ‪ì‬ל‬ ‫כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬זְ‪ê‬כֹּר לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם עֲ‪ֵô‬קַדת יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק בֶּ‪ã‬ן אַ‪ä‬בְ‪ָã‬רהָ‪é‬ם‪.‬‬ ‫וּמַ‪ñ‬עֲ‪ô‬לֶ‪ï‬ה אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ עֲ‪ַô‬קְדתֶּ‪ü‬ם עַ‪ô‬צְ‪õ‬מְ‪ñ‬כֶ‪î‬ם לְ‪ï‬פָ‪ö‬נַ‪ó‬י"‪.‬‬

‫‪67‬‬


‫ֹראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‬

‫יחד בבית הספר‬


‫ַ‪ñ‬דּוּע הַ‪é‬שּׁוֹפָ‪ö‬ר בּוֹכֶ‪î‬ה בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הַ‪é‬נּוָֹראִ‪ä‬ים ‪/‬‬ ‫מ ַ‪ô‬‬

‫מִ‪ñ‬יִרי צָ‪õ‬לֶ‪ï‬לְ‪ï‬זוֹן‬

‫בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת קוֹל שׁוֹפָ‪ö‬ר עוֹלֶ‪ï‬ה מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬קוֹלוֹ שָׁ‪û‬בוּר וּמְ‪ֻñ‬רסָּ‪ò‬ק‪ ,‬קוֹלוֹ — תְּ‪ü‬רוּעָ‪ô‬ה‬ ‫ָרמָ‪ñ‬ה‪ ...‬וְ‪è‬הַ‪é‬שּׁוֹפָ‪ö‬ר‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ מִ‪ñ‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬נֵּ‪ó‬ן‪ ,‬זוֹעֵ‪ô‬ק בְּ‪ã‬קוֹל בּוֹכִ‪î‬ים‪ ,‬וְ‪è‬שַׁ‪û‬עֲ‪ֵô‬רי הָ‪ַé‬רחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים — לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע‬ ‫נִ‪ó‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬חִ‪ë‬ים‪ ...‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י נִ‪ó‬זְ‪ê‬כָּ‪î‬ר בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר אֵ‪ַä‬רע לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת מְ‪ñ‬אוֹד‬ ‫בְּ‪ã‬שׁוּמְ‪ñ‬סְ‪ò‬ק הָ‪é‬עֲ‪ô‬יָ‪ָì‬רה‪...‬‬ ‫"אמֹר נָ‪ó‬א לִ‪ï‬י‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬דוּתִ‪ü‬י‪ ,‬לְ‪ï‬קוֹל שׁוֹפָ‪ö‬ר חָ‪ַë‬רד מְ‪ñ‬אוֹד לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י‪ ...‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י חֶ‪ֶë‬רשׁ אֶ‪ä‬ת הָ‪ַé‬רב‪äֱ :‬‬ ‫ֵ‪ü‬ח‬ ‫ַ‪ñ‬דּוּע הַ‪é‬שּׁוֹפָ‪ö‬ר בּוֹכֶ‪î‬ה בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הַ‪é‬נּוָֹראִ‪ä‬ים? וְ‪è‬אֵ‪ä‬יְך קוֹלוֹ שָׁ‪û‬ם בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬רוֹמִ‪ñ‬ים פּוֹת ַ‪ë‬‬ ‫ַרבִּ‪ã‬י — מ ַ‪ô‬‬ ‫שְׁ‪û‬עָ‪ִô‬רים?" הֵ‪é‬נִ‪ó‬יד הָ‪ַé‬רב ֹראשׁוֹ הַ‪é‬שָּׂ‪û‬ב‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ל שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬יו צְ‪õ‬חוֹק ַקל — "הַ‪ְé‬קשִׁ‪û‬יבָ‪ã‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬נִ‪ó‬י‪,‬‬ ‫ֶ‪ä‬משֹׁל לְ‪ָï‬ך מָ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל‪:‬‬ ‫לְ‪ï‬סִ‪ò‬פּוִּרי‪ ,‬א ְ‪ñ‬‬ ‫"היֹה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים אַ‪ְä‬רמוֹן גָּ‪å‬דוֹל וָ‪ָè‬רם‪ ,‬מָ‪ñ‬לַ‪ְï‬ך בּוֹ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך נֶ‪ó‬הְ‪é‬דָּ‪ç‬ר‪ ,‬חָ‪ë‬כָ‪î‬ם מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל אָ‪ָä‬דם‪.‬‬ ‫ָ‪é‬‬ ‫וַ‪è‬יְּ‪ì‬הִ‪é‬י לַ‪ï‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך בֵּ‪ã‬ן יָ‪ì‬חִ‪ë‬יד‪ ,‬יְ‪ì‬פֵ‪ö‬ה מַ‪ְñ‬ראֶ‪ä‬ה‪ ,‬חָ‪ë‬בִ‪ã‬יב‪ ,‬וּמָ‪ñ‬ה ַרבָּ‪ã‬ה הָ‪é‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬הֵ‪é‬בוֹ אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו‪ .‬פִּ‪ö‬נֵּ‪ó‬ק‬ ‫אוֹתוֹ‪ ,‬שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬ר עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו כְּ‪î‬עַ‪ô‬ל בָּ‪ã‬בַ‪ã‬ת עֵ‪ô‬ינוֹ‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר מָ‪ñ‬נַ‪ó‬ע אוֹתוֹ מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬נוֹ‪ ...‬אַ‪ְä‬ך בֶּ‪ã‬ן‬ ‫ִ‪ï‬בחֹר לוֹ אֶ‪ä‬ת ֵרעָ‪ô‬יו‪ ,‬לִ‪ï‬בּוֹ נִ‪ó‬מְ‪ñ‬שַׁ‪ְû‬ך אֶ‪ä‬ל פּוֹחֲ‪ë‬זִ‪ê‬ים‪ ,‬גַּ‪å‬סִּ‪ò‬ים‪ָ ,‬רעֵ‪ô‬י לֵ‪ï‬בָ‪ã‬ב‪...‬‬ ‫הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך ֹלא הֵ‪é‬יטִ‪í‬יב ל ְ‪ã‬‬ ‫הֵ‪é‬ם לָ‪ï‬חֲ‪ë‬שׁוּ לוֹ עַ‪ô‬ל אָ‪ä‬זְ‪ê‬נוֹ דִּ‪ç‬בְ‪ֵã‬רי פִּ‪ö‬תּוּי ַרכִּ‪î‬ים‪ ,‬עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל מִ‪ñ‬ינֵ‪ó‬י תַּ‪ü‬עֲ‪ô‬נוּגוֹת אֵ‪ä‬י שָׁ‪û‬ם‬ ‫בַּ‪ã‬מֶּ‪ְñ‬רחַ‪ë‬קִּ‪ú‬ים‪ ...‬עָ‪ô‬זַ‪ê‬ב הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אַ‪ְä‬רמוֹן‪ ,‬נָ‪ַó‬דד לִ‪ְï‬קצֵ‪õ‬ה תֵּ‪ü‬בֵ‪ã‬ל‪ ,‬וְ‪è‬עִ‪ô‬ם ֵרעָ‪ô‬יו בִּ‪ã‬זְ‪ê‬בֵּ‪ã‬ז הוֹנוֹ‪ ,‬שָׁ‪û‬תָ‪ü‬ה‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬הוֹלֵ‪ï‬ל‪.‬‬ ‫עָ‪ô‬בְ‪ã‬רוּ שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הוּא שָׁ‪û‬כַ‪î‬ח שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תוֹ וְ‪è‬נִ‪ó‬ימוּסָ‪ò‬יו‪ ,‬בְּ‪ã‬גָ‪ָå‬דיו בָּ‪ã‬לוּ‪ ,‬גַּ‪å‬בּוֹ נִ‪ó‬כְ‪î‬פָּ‪ö‬ף‪ ,‬גָּ‪ְå‬דלוּ שַׂ‪û‬עֲ‪ô‬רוֹתָ‪ü‬יו‪...‬‬ ‫וְ‪è‬יוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט בָּ‪ְã‬ראִ‪ä‬י‪ ,‬וּלְ‪ï‬בָ‪ã‬בוֹ פִּ‪ְö‬רפֵּ‪ö‬ר‪' :‬הוֹי‪ ,‬מָ‪ñ‬ה עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י?‪ '...‬לָ‪ï‬חַ‪ë‬שׁ‪ ,‬כֻּ‪î‬לּוֹ‬ ‫חִ‪ë‬וֵּ‪è‬ר‪' .‬אָ‪ä‬שׁוּבָ‪ã‬ה אֶ‪ä‬ל אָ‪ä‬בִ‪ã‬י הַ‪é‬טּוֹב אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בָּ‪ã‬גַ‪ְå‬דתִּ‪ü‬י בּוֹ!‪ ...‬אוּלַ‪ï‬י יִ‪ì‬סְ‪ò‬לַ‪ï‬ח וִ‪è‬יַרחֵ‪ë‬ם?‪ '...‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יט‬ ‫הוּא בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בּוֹ‪.‬‬ ‫מוּל שְׁ‪û‬עָ‪ָô‬ריו שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אַ‪ְä‬רמוֹן עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן‪ ,‬מֻ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ל‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך בּוֹ הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט — וְ‪ֹè‬לא הִ‪é‬כִּ‪î‬יר‬ ‫בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל!‪ ...‬נִ‪ó‬סָּ‪ò‬ה הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬נֵּ‪ó‬ן‪ ,‬לוֹמַ‪ñ‬ר כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מִ‪ñ‬לִּ‪ï‬ים‪ ,‬אַ‪ְä‬ך הַ‪é‬דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים יָ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יו עִ‪ô‬לְּ‪ï‬גִ‪å‬ים‪,‬‬ ‫מְ‪ñ‬בֻ‪ã‬לְ‪ï‬בָּ‪ã‬לִ‪ï‬ים‪ ...‬הִ‪ְé‬קשִׁ‪û‬יב הָ‪é‬אָ‪ä‬ב בְּ‪ã‬תִ‪ü‬מָּ‪ñ‬הוֹן‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ .‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן‪ ,‬בְּ‪ã‬יֵ‪ì‬אוּשׁוֹ — פָּ‪ַö‬רץ‬ ‫בִּ‪ã‬בְ‪ã‬כִ‪î‬י מַ‪ñ‬ר‪ .‬בִּ‪ã‬כְ‪î‬יוֹ — שָׁ‪û‬בוּר וּמְ‪ֻñ‬רסָּ‪ò‬ק‪ ,‬בִּ‪ã‬ילָ‪ï‬לָ‪ï‬ה ָרמָ‪ñ‬ה‪ ,‬הִ‪ְé‬דהֵ‪é‬ד לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע בָּ‪ã‬אַ‪ְä‬רמוֹן‪ ,‬בָּ‪ַã‬קע אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה‪...‬‬ ‫'הַ‪é‬בְּ‪ã‬כִ‪î‬י הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע מֻ‪ñ‬כָּ‪î‬ר!' ָקָרא פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו‪' ,‬הֲ‪ֵé‬רי זֶ‪ê‬ה קוֹל בִּ‪ã‬כְ‪î‬יוֹ שֶׁ‪û‬ל בְּ‪ã‬נִ‪ó‬י הַ‪é‬טּוֹב‬ ‫וְ‪è‬הֶ‪é‬חָ‪ë‬בִ‪ã‬יב!‪ '...‬אָ‪ä‬ז נִ‪ó‬פְ‪ö‬תְּ‪ü‬חוּ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬עָ‪ִô‬רים!‪ ...‬הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן — לִ‪ï‬בּוֹ הָ‪é‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬מֵ‪ֹñ‬רב שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה ָקָרא‬ ‫ְ‪ë‬תּ לִ‪ï‬י בְּ‪ֹã‬רב אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬תְ‪ָü‬ך‪ ,‬יְ‪ì‬הִ‪é‬י ָרצוֹן שֶׁ‪û‬מֵּ‪ñ‬עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה —‬ ‫בְּ‪ã‬קוֹל תְּ‪ü‬רוּעָ‪ô‬ה ָרמָ‪ñ‬ה‪' :‬אֲ‪ä‬בִ‪ã‬יײַמַ‪ñ‬לְ‪ï‬כִּ‪î‬י‪ ,‬סָ‪ò‬לַ‪ï‬ח ָ‪ü‬‬ ‫אֶ‪ä‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה ָראוּי לְ‪ָï‬ך!‪"'...‬‬ ‫סִ‪ò‬יֵּ‪ì‬ם הָ‪ַé‬רב אֶ‪ä‬ת סִ‪ò‬פּוּרוֹ וְ‪è‬עַ‪ô‬ל שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬יו צְ‪õ‬חוֹק ַקל‪" :‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם הֵ‪é‬בַ‪ã‬נְ‪ó‬תָּ‪ ,ü‬בְּ‪ã‬נִ‪ó‬י הַ‪é‬טּוֹב‪ ,‬אֶ‪ä‬ת פֵּ‪ö‬שֶׁ‪û‬ר‬ ‫הַ‪é‬מָּ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל?"‬

‫ראש השנה‬

‫‪69‬‬


‫מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬פָּ‪ö‬ר בָּ‪ã‬אַ‪ä‬גָּ‪ָå‬דה בְּ‪ã‬מִ‪ְñ‬דָרשׁ ַרבָּ‪ã‬ה‪:‬‬ ‫"ַרבִּ‪ã‬י יוֹחָ‪ë‬נָ‪ó‬ן אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪:‬‬ ‫עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד אַ‪ä‬בְ‪ָã‬רהָ‪é‬ם בִּ‪ã‬תְ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬ה וּבְ‪ã‬תַ‪ü‬חֲ‪ë‬נוּנִ‪ó‬ים לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הקבּ"ה וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לְ‪ï‬פָ‪ö‬נָ‪ó‬יו‪ִ :‬רבּוֹנוֹ‬ ‫שֶׁ‪û‬ל עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬גָּ‪å‬לוּי וְ‪è‬יָ‪ì‬דוּעַ‪ ô‬לְ‪ï‬פָ‪ö‬נֶ‪ó‬יָך בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתָּ‪ ü‬לִ‪ï‬י‪ַ' :‬קח נָ‪ó‬א אֶ‪ä‬ת בִּ‪ã‬נְ‪ָó‬ך‬ ‫אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬חִ‪ë‬יְדָך' )בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית כב‪ ,‬ב(‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י מָ‪ñ‬ה לְ‪ï‬הָ‪é‬שִׁ‪û‬יב לְ‪ָï‬ך‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬בַ‪ã‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת יִ‪ì‬צְ‪ִõ‬רי וְ‪ֹè‬לא הֲ‪é‬שִׁ‪û‬יבוֹתִ‪ü‬י לְ‪ָï‬ך‪ .‬כָּ‪ְî‬ך‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יוּ בָּ‪ã‬נָ‪ó‬יו שֶׁ‪û‬ל יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק בָּ‪ã‬אִ‪ä‬ים לִ‪ï‬יֵדי עֲ‪ô‬בֵ‪ã‬רוֹת וּמַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שִׂ‪û‬ים ָרעִ‪ô‬ים תְּ‪ü‬הֵ‪é‬א‬ ‫מַ‪ñ‬זְ‪ê‬כִּ‪î‬יר לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם עֲ‪ֵô‬קַדת יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק אֲ‪ä‬בִ‪ã‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬מַ‪ñ‬לֵּ‪ï‬א עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם ַרחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים‪".‬‬

‫בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר נִ‪ó‬תָּ‪ü‬נוֹת‬ ‫הוָֹראוֹת מְ‪ֻñ‬דיָּ‪ì‬קוֹת‬ ‫לִ‪ï‬תְ‪ִü‬קיעַ‪ô‬ת שׁוֹפָ‪ö‬ר‬ ‫וְ‪è‬לַ‪ï‬בְּ‪ָã‬רכוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לַ‪ï‬וּוֹת אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬תְּ‪ִü‬קיעָ‪ô‬ה‪.‬‬

‫מִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬גִ‪å‬ים וְ‪è‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬ים‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ú‬שׁוִּרים בְּ‪ֹã‬ראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‬ ‫וּבִ‪ã‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר חַ‪ë‬גֵּ‪å‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪,‬‬ ‫ִ‪ï‬מצֹא בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר ל ְ‪ñ‬‬ ‫הַ‪é‬נִּ‪ְó‬קָרא ִקצּוּר שֻׁ‪û‬לְ‪ï‬חַ‪ë‬ן‬ ‫עָ‪ô‬רוְּך‪ .‬זֶ‪ê‬הוּ סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫שֶׁ‪û‬כְּ‪î‬תוּבִ‪ã‬ים בּוֹ כָּ‪î‬ל‬ ‫הַ‪é‬דִּ‪ç‬ינִ‪ó‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬גִ‪å‬ים‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ú‬שׁוִּרים בְּ‪ַã‬דת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫◆ מִ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה מֶ‪ְñ‬רכָּ‪î‬זִ‪ê‬ית בְּ‪ֹã‬ראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הִ‪é‬יא לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מ ַ‪ֹô‬ע תְּ‪ִü‬קיעַ‪ô‬ת שׁוֹפָ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ֹã‬ראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה תּוְֹקעִ‪ô‬ים בַּ‪ã‬שּׁוֹפָ‪ö‬ר סוּגִ‪å‬ים שׁוֹנִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬ל תְּ‪ִü‬קיעָ‪ô‬ה‪:‬‬ ‫תְּ‪ִü‬קיעָ‪ô‬ה — קוֹל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד; שְׁ‪û‬בָ‪ִã‬רים — שְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה קוֹלוֹת ְקצָ‪ִõ‬רים יוֹתֵ‪ü‬ר בְּ‪ֶã‬רצֶ‪õ‬ף;‬ ‫תְּ‪ü‬רוּעָ‪ô‬ה — תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬עָ‪ô‬ה קוֹלוֹת ְקצָ‪ִõ‬רים מְ‪ñ‬אוֹד בְּ‪ֶã‬רצֶ‪õ‬ף‪.‬‬ ‫ֶ‪ï‬אכֹל מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬כָ‪î‬לִ‪ï‬ים שׁוֹנִ‪ó‬ים וּלְ‪ï‬לַ‪ï‬וּוֹתָ‪ü‬ם בִּ‪ã‬בְ‪ָã‬רכָ‪î‬ה‬ ‫◆ בִּ‪ã‬סְ‪ò‬עֻ‪ô‬דַּ‪ç‬ת הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬דוֹת שׁוֹנוֹת ל ֱ‪ä‬‬ ‫מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חֶ‪ֶë‬דת‪.‬‬ ‫ַ‪ü‬פּוּח בִּ‪ְã‬דבַ‪ã‬שׁ וּמְ‪ñ‬בָ‪ְã‬רכִ‪î‬ים‪" :‬יְ‪ì‬הִ‪é‬י ָרצוֹן שֶׁ‪û‬תְּ‪ü‬חַ‪ë‬דֵּ‪ç‬שׁ עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה טוֹבָ‪ã‬ה‬ ‫◆ יֵ‪ì‬שׁ הָ‪é‬אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים תּ ַ‪ë‬‬ ‫וּמְ‪ñ‬תוָּקה"‪.‬‬ ‫◆ יֵ‪ì‬שׁ הָ‪é‬אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים ֹראשׁ דָּ‪ç‬ג אוֹ ֹראשׁ כֶּ‪î‬בֶ‪ã‬שׂ וּמְ‪ñ‬בָ‪ְã‬רכִ‪î‬ים‪" :‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לְ‪ֹï‬ראשׁ וְ‪ֹè‬לא לְ‪ï‬זָ‪ê‬נָ‪ó‬ב"‪.‬‬ ‫◆ יֵ‪ì‬שׁ הָ‪é‬אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים ִרמּוֹנִ‪ó‬ים וּמְ‪ñ‬בָ‪ְã‬רכִ‪î‬ים‪" :‬שֶׁ‪û‬נַּ‪ְó‬רבֶּ‪ã‬ה זְ‪ê‬כֻ‪î‬יּוֹת כָּ‪ִî‬רמּוֹן"‪.‬‬

‫‪68‬‬


‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה ‪/‬‬

‫אֵ‪ä‬הוּד מָ‪ñ‬נוֹר‬

‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה נֵ‪ó‬שֵׁ‪û‬ב עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬רפֶּ‪ö‬סֶ‪ò‬ת‬ ‫וְ‪è‬נִ‪ó‬סְ‪ò‬פֹּר צִ‪õ‬פֳּ‪ִö‬רים נוְֹדדוֹת‪,‬‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בְּ‪ã‬חֻ‪ë‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ה יְ‪ì‬שַׂ‪û‬חֲ‪ë‬קוּ תּוֹפֶ‪ö‬סֶ‪ò‬ת‬ ‫בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ין הַ‪é‬שָּׂ‪û‬דוֹת‪.‬‬ ‫עוֹד תִּ‪ְü‬ראֶ‪ä‬ה‪ ,‬עוֹד תִּ‪ְü‬ראֶ‪ä‬ה‬ ‫כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה טוֹב יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה — בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה‪.‬‬ ‫עֲ‪ô‬נָ‪ó‬בִ‪ã‬ים אֲ‪ֻä‬דמִּ‪ñ‬ים יַ‪ì‬בְ‪ã‬שִׁ‪û‬ילוּ עַ‪ô‬ד הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב‬ ‫וְ‪è‬יֻ‪ì‬גְּ‪å‬שׁוּ צוֹנְ‪ó‬נִ‪ó‬ים לַ‪ï‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן‪,‬‬ ‫וְ‪è‬רוּחוֹת ְרדוּמִ‪ñ‬ים יִ‪ì‬שְּׂ‪û‬אוּ אֶ‪ä‬ל אֵ‪ä‬םײַהַ‪é‬דֶּ‪ֶç‬רְך‬ ‫עִ‪ô‬תּוֹנִ‪ó‬ים יְ‪ì‬שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים וְ‪è‬עָ‪ô‬נָ‪ó‬ן‪...‬‬ ‫עוֹד תִּ‪ְü‬ראֶ‪ä‬ה‪...‬‬ ‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה נִ‪ó‬פְ‪ֹö‬רשׂ כַּ‪î‬פּוֹת יָ‪ַì‬דיִ‪ì‬ם‬ ‫מוּל הָ‪é‬אוֹר הַ‪é‬נִּ‪ó‬גָּ‪å‬ר הַ‪é‬לָּ‪ï‬בָ‪ã‬ן‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נָ‪ó‬פָ‪ö‬ה לְ‪ï‬בָ‪ã‬נָ‪ó‬ה תִּ‪ü‬פְ‪ֹö‬רשׂ בָּ‪ã‬אוֹר כְּ‪î‬נָ‪ó‬פַ‪ö‬יִ‪ì‬ם‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ תִּ‪ü‬זְ‪ַê‬רח בְּ‪ã‬תוֹכָ‪î‬ן‪.‬‬ ‫עוֹד תִּ‪ְü‬ראֶ‪ä‬ה‪...‬‬

‫ראש השנה‬

‫‪71‬‬


‫בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שָּׂ‪û‬א ‪/‬‬

‫חָ‪ë‬נָ‪ó‬ן שַׁ‪ְû‬דמִ‪ñ‬י‬

‫בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שָּׂ‪û‬א לְ‪ï‬כָ‪î‬ל יְ‪ִì‬דיֵדינוּ‬ ‫לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬קְּ‪ֵú‬רבָ‪ã‬ה וּבָ‪ã‬אָ‪ä‬ה —‬ ‫כְּ‪ַî‬דאי לְ‪ï‬אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ל אוֹתָ‪ü‬הּ גַּ‪å‬ם לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מֵ‪ñ‬נוּ —‬ ‫פְּ‪ö‬שׁוּטָ‪í‬ה וּצְ‪õ‬נוּעָ‪ô‬ה וְ‪è‬נָ‪ó‬אָ‪ä‬ה‪:‬‬ ‫שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה טוֹבִ‪ã‬ים יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬נַּ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שִׂ‪û‬ים טוֹבִ‪ã‬ים יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬עָ‪ô‬שִׂ‪û‬ינוּ‪,‬‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל‪ ,‬כָּ‪î‬לײַאֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬יַ‪ì‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה כְּ‪î‬כָ‪î‬ל אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר יָ‪ì‬כוֹל —‬ ‫מִ‪ñ‬מֵּ‪ñ‬ילָ‪ï‬א תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה טוֹבָ‪ã‬ה לַ‪ï‬כֹּל‪.‬‬

‫אִ‪ä‬ם נֹאהַ‪é‬ב יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬נִּ‪ó‬שְׂ‪û‬נָ‪ó‬א —‬ ‫זֶ‪ê‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה פָּ‪ö‬שׁוּט נִ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬א;‬ ‫אִ‪ä‬ם נִ‪ó‬סְ‪ò‬לַ‪ï‬ח יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬נִּ‪ó‬כְ‪î‬עַ‪ô‬ס —‬ ‫זֶ‪ê‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה וּמְ‪ñ‬נֻ‪ó‬מָּ‪ñ‬ס‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬ם כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת יַ‪ì‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר יָ‪ì‬כוֹל —‬ ‫וַ‪è‬דַּ‪ç‬אי שֶׁ‪û‬תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה טוֹבָ‪ã‬ה לַ‪ï‬כֹּל‪.‬‬

‫ציור – שופר ומנורה‬ ‫עמ' ‪ 33‬ספר ג'‬

‫שׁוֹפָ‪ö‬ר וּמְ‪ñ‬נוָֹרה‪ ,‬צִ‪õ‬יֵּ‪ì‬ר בֶּ‪ã‬ןײַשְׁ‪û‬אָ‪ä‬ן‬

‫‪70‬‬

‫ראש השנה‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫תשרי‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא פֶּ‪ֶö‬רק טז פְּ‪ö‬סוִּקים כט–לא‬ ‫"וְ‪è‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם לְ‪ï‬חֻ‪ë‬קַּ‪ú‬ת עוֹלָ‪ï‬ם בַּ‪ã‬חֶֹדשׁ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬י בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬שׂוֹר לַ‪ï‬חֶֹדשׁ תְּ‪ü‬עַ‪ô‬נּוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫נַ‪ó‬פְ‪ö‬שׁוֹתֵ‪ü‬יכֶ‪î‬ם וְ‪è‬כָ‪î‬ל מְ‪ñ‬לָ‪ï‬אכָ‪î‬ה ֹלא תַּ‪ü‬עֲ‪ô‬שׂוּ‪...‬‬ ‫כִּ‪î‬י בַ‪ã‬יּוֹם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה יְ‪ì‬כַ‪î‬פֵּ‪ö‬ר עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם‪ ...‬שַׁ‪û‬בַּ‪ã‬ת שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬תוֹן הִ‪é‬יא לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם וְ‪è‬עִ‪ô‬נִּ‪ó‬יתֶ‪ü‬ם אֶ‪ä‬ת‬ ‫נַ‪ó‬פְ‪ö‬שׁוֹתֵ‪ü‬יכֶ‪î‬ם חֻ‪ë‬קַּ‪ú‬ת עוֹלָ‪ï‬ם‪".‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ã‬מִ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר פֶּ‪ֶö‬רק יד פָּ‪ö‬סוּק יט‬ ‫"סְ‪ò‬לַ‪ï‬ח נָ‪ó‬א לַ‪ï‬עֲ‪ô‬וֹן הָ‪é‬עָ‪ô‬ם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה כְּ‪î‬גֶֹדל חַ‪ë‬סְ‪ò‬דֶּ‪ָç‬ך וְ‪è‬כַ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נָ‪ó‬שָׂ‪û‬אתָ‪ü‬ה לָ‪ï‬עָ‪ô‬ם‬ ‫הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם וְ‪è‬עַ‪ô‬ד הֵ‪é‬נָּ‪ó‬ה‪"...‬‬ ‫בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר לְ‪ï‬יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים בִּ‪ã‬תְ‪ü‬פִ‪ö‬לַּ‪ï‬ת נְ‪ó‬עִ‪ô‬ילָ‪ï‬ה כָּ‪î‬תוּב‪:‬‬ ‫"פְּ‪ö‬תַ‪ü‬ח לָ‪ï‬נוּ שַׁ‪û‬עַ‪ô‬ר בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ת נְ‪ó‬עִ‪ô‬ילַ‪ï‬ת שַׁ‪û‬עַ‪ô‬ר כִּ‪î‬י פָּ‪ö‬נָ‪ó‬ה יוֹם‪"...‬‬

‫זוֹהִ‪é‬י תְּ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬ה הַ‪é‬כְּ‪î‬תוּבָ‪ã‬ה גַּ‪å‬ם‬ ‫בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר לְ‪ï‬יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים‬ ‫וְ‪è‬נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מֶ‪ֶñ‬רת אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי תְּ‪ü‬פִ‪ö‬לַּ‪ï‬ת‬ ‫"כָּ‪î‬ל נִ‪ְó‬דֵרי"‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪:‬‬ ‫◆ מִ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה מֶ‪ְñ‬רכָּ‪î‬זִ‪ê‬ית בְּ‪ã‬יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים הִ‪é‬יא הַ‪é‬צּוֹם‪ .‬בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שְׁ‪ִû‬קיעַ‪ô‬ת‬ ‫ֲ‪ֶë‬ריה מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל הַ‪é‬צּוֹם‪ .‬הַ‪é‬צּוֹם נִ‪ó‬מְ‪ñ‬שַׁ‪ְû‬ך עַ‪ô‬ד‬ ‫הַ‪é‬חַ‪ë‬מָּ‪ñ‬ה אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים אֲ‪ä‬רוּחָ‪ë‬ה מַ‪ñ‬פְ‪ö‬סֶ‪ֶò‬קת וּלְ‪ï‬אַ‪ä‬ח ָ‪é‬‬ ‫הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬מָ‪ñ‬חֳ‪ָë‬רת‪.‬‬ ‫◆ נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה וּמְ‪ñ‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬פָּ‪ö‬גְ‪å‬עוּ בּוֹ‪.‬‬ ‫◆ לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר תְּ‪ü‬פִ‪ö‬לַּ‪ï‬ת "נְ‪ó‬עִ‪ô‬ילָ‪ï‬ה" תּוְֹקעִ‪ô‬ים בַּ‪ã‬שּׁוֹפָ‪ö‬ר וְ‪è‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬קָּ‪ú‬הָ‪é‬ל מַ‪ñ‬כְ‪ִî‬ריז‪" :‬לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה‬ ‫בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם הַ‪é‬בְּ‪ã‬נוּיָ‪ì‬ה!"‬

‫‪73‬‬


‫יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים‬

‫יחד בבית הספר‬


‫'מַ‪ñ‬דּוּעַ‪ '?ô‬תָּ‪ü‬מַ‪ñ‬הּ דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י‪' ,‬הֲ‪ֵé‬רי יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים מִ‪ñ‬תְ‪ָü‬קֵרב‪'.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹ זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן ַרב לְ‪ï‬הִ‪ְé‬רהוִּרים‪ .‬הוּא אָ‪ä‬כַ‪î‬ל בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬טִ‪í‬יפָ‪ö‬ה אֶ‪ä‬ת אֲ‪ä‬רוּחַ‪ë‬ת הַ‪é‬צָּ‪õ‬הֳ‪ַé‬ריִ‪ì‬ם‬ ‫וְ‪è‬יָ‪ַì‬רד לַ‪ï‬חֲ‪ë‬נוּת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬כֹּלֶ‪ï‬ת שֶׁ‪û‬ל מַ‪ñ‬ר יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קבִּ‪ã‬י‪ .‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬ס אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬חֲ‪ë‬נוּת‪ ,‬חָ‪ë‬פַ‪ö‬ן גַּ‪ְå‬רעִ‪ô‬ינִ‪ó‬ים מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שַּׂ‪û‬ק‬ ‫ָ‪ö‬תוּח שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬יַ‪ì‬ד הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ ,‬תָּ‪ü‬חַ‪ë‬ב אֶ‪ä‬צְ‪õ‬בָּ‪ã‬עוֹ אֶ‪ä‬ל שַׂ‪û‬ק הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ר וְ‪è‬לִ‪ï‬קֵּ‪ú‬ק‪ ,‬וּבְ‪ã‬פֶ‪ö‬ה מָ‪ñ‬לֵ‪ï‬א אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪:‬‬ ‫הַ‪é‬פּ ַ‪ë‬‬ ‫"מַ‪ñ‬ר יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קבִּ‪ã‬י‪ ,‬בְּ‪ã‬עוֹד כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים יוֹם כִּ‪î‬פּוִּרים‪ .‬אָ‪ä‬ז בָּ‪ã‬אתִ‪ü‬י לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬מְּ‪ָñ‬ך סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד חוֹטֵ‪í‬ף מֵ‪ñ‬הַ‪é‬שַּׂ‪û‬קִּ‪ú‬ים שֶׁ‪û‬לְּ‪ָï‬ך וּמְ‪ñ‬לַ‪ï‬קֵּ‪ú‬ק לְ‪ָï‬ך בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נוּת מַ‪ñ‬מְ‪ñ‬תַּ‪ü‬קִּ‪ú‬ים בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף‪".‬‬ ‫"בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר‪ ,‬בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר‪ ",‬עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה מַ‪ñ‬ר יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קבִּ‪ã‬י‪ ,‬וּלְ‪ָï‬דנִ‪ó‬י הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪ְé‬רגָּ‪å‬שָׁ‪û‬ה כִּ‪î‬י הַ‪é‬חֶ‪ë‬נְ‪ó‬וָ‪è‬נִ‪ó‬י רוֹצֶ‪õ‬ה מְ‪ñ‬אוֹד‬ ‫שֶׁ‪û‬הוּא יֵ‪ì‬לֵ‪ְï‬ך כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר‪ :‬הוּא כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ ִקבֵּ‪ã‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬צְּ‪õ‬לוּת שֶׁ‪û‬לּוֹ בְּ‪ã‬חֹסֶ‪ò‬ר ָרצוֹן וְ‪ָè‬רצָ‪õ‬ה לְ‪ï‬הִ‪é‬פָּ‪ö‬טֵ‪í‬ר‬ ‫מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ‪ .‬מַ‪ñ‬דּוּעַ‪ ?ô‬זֹאת ֹלא הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י‪.‬‬ ‫יָ‪ì‬צָ‪õ‬א אֶ‪ä‬ל הָ‪ְé‬רחוֹב לְ‪ï‬הַ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים‪ .‬בְּ‪ַã‬דְרכּוֹ פָּ‪ö‬גַ‪å‬שׁ אֶ‪ä‬ת‬ ‫חַ‪ë‬גִּ‪å‬ית הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪ .‬בַּ‪ã‬ת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כֵ‪î‬נִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫"סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לָ‪ï‬הּ‪" ,‬סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה עַ‪ô‬כְ‪î‬בָּ‪ã‬רוֹן‪ ,‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד מוֹשֵׁ‪ְû‬ך בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬מּוֹת הַ‪é‬זְּ‪ê‬נָ‪ó‬בִ‪ã‬יּוֹת שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‪.‬‬ ‫ְ‪ֹò‬לח לִ‪ï‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ אִ‪ä‬ם אֵ‪ä‬ין לָ‪ְï‬ך חֵ‪ë‬שֶׁ‪û‬ק‪ .‬כִּ‪î‬י זֶ‪ê‬ה‬ ‫ַ‪ä‬תּ מֻ‪ñ‬כְ‪ָî‬רחָ‪ë‬ה לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד יוֹם כִּ‪î‬פּוּר‪ ,‬וְ‪è‬א ְ‪ü‬‬ ‫הַ‪é‬חֹק‪".‬‬ ‫"בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י סוֹלַ‪ï‬חַ‪ë‬ת לְ‪ָï‬ך‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה חַ‪ë‬גִּ‪å‬ית וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬רחֶ‪ֶë‬קת‪ .‬מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬נִּ‪ó‬סָּ‪ò‬יוֹן לָ‪ï‬מְ‪ָñ‬דה‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י מִ‪ñ‬דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י זֶ‪ê‬ה כְּ‪ַî‬דאי לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רחֵ‪ë‬ק מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר כְּ‪î‬כָ‪î‬ל הָ‪é‬אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר‪.‬‬ ‫ֲ‪ֶë‬ריה וּמָ‪ñ‬שַׁ‪ְû‬ך‬ ‫ַ‪ä‬תּ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בּוַֹרחַ‪ë‬ת?" הוּא מִ‪ñ‬הֵ‪é‬ר אַ‪ä‬ח ָ‪é‬‬ ‫"עוֹד ֶרגַ‪å‬ע‪ָ ",‬קָרא דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י אַ‪ä‬חֲ‪ֶë‬ריהָ‪" ,é‬מָ‪ñ‬ה א ְ‪ü‬‬ ‫מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכָ‪î‬ה חֲ‪ë‬זָ‪ָê‬קה בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י צַ‪õ‬מּוֹתֶ‪ü‬יהָ‪" .é‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מְּ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכָ‪î‬ה הַ‪é‬זּוֹ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬מֵּ‪ְñ‬ך סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה בְּ‪ã‬יוֹם‬ ‫הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים הַ‪é‬בָּ‪ã‬א‪ .‬בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר?" שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל בִּ‪ã‬צְ‪õ‬חוֹק‪.‬‬ ‫יום הכיפורים‬

‫‪75‬‬


‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬לֵּ‪ï‬ב ‪/‬‬

‫דְּ‪ç‬בוָֹרה עֹמֶ‪ñ‬ר‬

‫ִ‪ñ‬יֶדיה עַ‪ô‬ל יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים הַ‪é‬קָּ‪ֵú‬רב וּבָ‪ã‬א‪" :‬יוֹם‬ ‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי ֹראשׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה הַ‪é‬מּוָֹרה לְ‪ï‬תַ‪ü‬לְ‪ï‬מ ָ‪é‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה‪ ,‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ ,‬הוּא יוֹם שֶׁ‪û‬ל סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ .‬בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י אָ‪ָä‬דם מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קְּ‪ú‬שִׁ‪û‬ים זֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה עַ‪ô‬ל מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שִׂ‪û‬ים‬ ‫ְ‪ֹò‬לח לְ‪ï‬כָ‪î‬ל מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪".‬‬ ‫ָרעִ‪ô‬ים וְ‪è‬עַ‪ô‬ל עֶ‪ô‬לְ‪ï‬בּוֹנוֹת‪ .‬וּבְ‪ã‬יוֹם זֶ‪ê‬ה צָ‪ִõ‬ריְך לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫'מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬יָּ‪ì‬ן‪ ',‬חָ‪ë‬שַׁ‪û‬ב דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בּוֹ‪' ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ֹ .‬לא תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם‬ ‫ִ‪ï‬כעֹס עָ‪ô‬לַ‪ï‬י עוֹד כָּ‪î‬ל הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪ '.‬וְ‪è‬זֹאת‬ ‫ְ‪ֹò‬לח לִ‪ï‬י‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא יוּכְ‪î‬לוּ ל ְ‪î‬‬ ‫בְּ‪ֵã‬רָרה‪ .‬הֵ‪é‬ם יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ מֻ‪ñ‬כְ‪ָî‬רחִ‪ë‬ים לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם לָ‪ַï‬דעַ‪ô‬ת‪ ,‬דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י צָ‪ִõ‬ריְך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחוֹת ַרבּוֹת‪ .‬הוּא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד שׁוֹבָ‪ã‬ב‬ ‫וּפָ‪ö‬רוּעַ‪ ,ô‬שֶׁ‪û‬הִ‪ְé‬רבָּ‪ã‬ה לְ‪ï‬הָ‪é‬צִ‪õ‬יק וּלְ‪ï‬הַ‪ְé‬רגִּ‪å‬יז אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֹּל‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬צָּ‪õ‬הֳ‪ַé‬ריִ‪ì‬ם עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י בְּ‪ִã‬ריצָ‪õ‬ה עַ‪ô‬ל מַ‪ְñ‬דֵרגוֹת בֵּ‪ã‬יתוֹ‪ .‬בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬רוּצָ‪õ‬תוֹ נִ‪ó‬תְ‪ַü‬קל בִּ‪ã‬בְ‪ָã‬רכָ‪î‬ה הַ‪é‬יְּ‪ì‬שִׁ‪û‬ישָׁ‪û‬ה‬ ‫וְ‪è‬כִ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט הִ‪é‬פִּ‪ö‬יל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סַּ‪ò‬ל מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬דהּ‪.‬‬ ‫"אוֹ‪ ,‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה הַ‪é‬זְּ‪ֵê‬קנָ‪ó‬ה‪ָ ",‬קָרא אֵ‪ä‬לֶ‪ï‬יהָ‪ ,é‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הוּא דּוֹחֲ‪ë‬פָ‪ö‬הּ וְ‪è‬עוֹבֵ‪ã‬ר עַ‪ô‬ל פָּ‪ö‬נֶ‪ó‬יהָ‪.é‬‬ ‫"סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ג אִ‪ä‬תָּ‪ְü‬ך לִ‪ï‬פְ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים ֹלא יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‪ ".‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר זֹאת‪ ,‬וּמַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה‬ ‫בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דֵרגוֹת‪.‬‬ ‫ָ‪ֶã‬ריה ֹלא שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע‪ ,‬אַ‪ְä‬ך נִ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‬ ‫מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוָֹריו שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע אֶ‪ä‬ת מִ‪ñ‬לְ‪ï‬מוּלָ‪ï‬הּ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬זְּ‪ֵê‬קנָ‪ó‬ה‪ .‬אֶ‪ä‬ת דְּ‪ç‬ב ָ‪é‬‬ ‫לוֹ‪ ,‬כִּ‪î‬י הִ‪é‬יא כּוֹעֶ‪ô‬סֶ‪ò‬ת‪ֹ ,‬לא רוֹצָ‪õ‬ה לְ‪ַï‬קבֵּ‪ã‬ל אֶ‪ä‬ת בַּ‪ã‬קָּ‪ú‬שַׁ‪û‬ת הַ‪é‬סְּ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬לּוֹ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫יום הכיפורים‬


‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה ‪/‬‬

‫יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב סֵ‪ò‬תֶ‪ü‬ר‬

‫אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים הַ‪é‬שּׁוֹמֵ‪ñ‬עַ‪ ô‬אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪,‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י פֹּה קוֵֹרא בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬מְ‪ָñ‬ך‪.‬‬ ‫עֲ‪ô‬שֵׂ‪û‬ה נָ‪ó‬א טוֹבָ‪ã‬ה וּמְ‪ñ‬סֹר לְ‪ï‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם‬ ‫שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪.‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א וּסְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מֵ‪ñ‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‬ ‫עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל צַ‪õ‬עַ‪ô‬ר וּמַ‪ñ‬כְ‪î‬אוֹב‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬בְ‪ã‬טִ‪í‬יחַ‪ ë‬שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬הַ‪é‬בָּ‪ã‬א‬ ‫אֶ‪ä‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד ַרק יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד טוֹב!‬

‫וּסְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מֵ‪ñ‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י אִ‪ä‬ילָ‪ï‬ן‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬ריבוֹת וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬כּוֹת‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת מִ‪ñ‬צְ‪õ‬טַ‪í‬עֵ‪ô‬ר עַ‪ô‬ל כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ן‬ ‫)אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ שֶׁ‪û‬חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק הָ‪é‬יוּ מֻ‪ñ‬צְ‪õ‬דָּ‪ç‬קוֹת‪.(...‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים שֶׁ‪û‬קָּ‪ú‬טַ‪í‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬יָּ‪ì‬כְ‪î‬לוּ עוֹד לִ‪ï‬פְ‪ֹö‬רחַ‪ ë‬אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬גִּ‪å‬נָּ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מֵ‪ñ‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬מָ‪ñ‬לָ‪ï‬ה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬מָּ‪ñ‬עַ‪ô‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י‬ ‫בַּ‪ã‬דֶּ‪ֶç‬רְך הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י כַּ‪î‬וָּ‪è‬נָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬קָּ‪ָú‬ראתִ‪ü‬י שֵׁ‪û‬מוֹת‬ ‫וּלְ‪ï‬כָ‪î‬ל מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הוֹצֵ‪õ‬אתִ‪ü‬י לָ‪ï‬שׁוֹן‪,‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה אִ‪ä‬ם מָ‪ñ‬שַׁ‪û‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬רוּת בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬מּוֹת‬ ‫)לַ‪ï‬מְ‪ñ‬רוֹת שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י ִראשׁוֹן‪.(...‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם מִ‪ñ‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה יְ‪ì‬שָׁ‪ָû‬רה וּפְ‪ö‬שׁוּטָ‪í‬ה‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה הַ‪é‬שּׁוֹמֵ‪ñ‬עַ‪ ô‬אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‬ ‫תִּ‪ü‬סְ‪ò‬לַ‪ï‬ח לְ‪ï‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם גַּ‪å‬ם אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה‪.‬‬

‫יום הכיפורים‬

‫‪77‬‬


‫"ֹלא!" פָּ‪ְö‬רצָ‪õ‬ה חַ‪ë‬גִּ‪å‬ית בִּ‪ã‬בְ‪ã‬כִ‪î‬י‪" ,‬תֵּ‪ַü‬דע לְ‪ָï‬ך שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא סוֹלַ‪ï‬חַ‪ë‬ת לְ‪ָï‬ך גַּ‪å‬ם עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪ .‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ אִ‪ä‬ם‬ ‫ְ‪ֹò‬לח לְ‪ָï‬ך‪ֹ ,‬לא בְּ‪ã‬יוֹם‬ ‫בְּ‪ã‬יוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים צְ‪ִõ‬ריכִ‪î‬ים לִ‪ï‬סְ‪ֹò‬לחַ‪ .ë‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שׂוֹנֵ‪ó‬את אוֹתְ‪ָü‬ך וְ‪ֹè‬לא רוֹצָ‪õ‬ה לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫כִּ‪î‬פּוּר זֶ‪ê‬ה וְ‪ֹè‬לא בְּ‪ã‬שׁוּם יוֹם כִּ‪î‬פּוּר‪ .‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה יָ‪ì‬כוֹל לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נִּ‪ó‬י סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה עַ‪ô‬ד מָ‪ñ‬חָ‪ë‬ר וְ‪ֹè‬לא‬ ‫תְּ‪ַü‬קבֵּ‪ã‬ל אוֹתָ‪ü‬הּ‪ ",‬כָּ‪ְî‬ך אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה חַ‪ë‬גִּ‪å‬ית וּבָ‪ְã‬רחָ‪ë‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת זוֹלְ‪ï‬גוֹת מֵ‪ñ‬עֵ‪ô‬ינֶ‪ó‬יהָ‪.é‬‬ ‫כָּ‪î‬ל אוֹתוֹ יוֹם‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם לַ‪ï‬מָּ‪ñ‬חֳ‪ָë‬רת‪ ,‬בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ :‬מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬בָּ‪ã‬ן‪ ,‬מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כֵ‪î‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬מִ‪ñ‬ן‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪ ,‬מִ‪ñ‬מּוֹכֵ‪î‬ר הַ‪é‬פָ‪ö‬לָ‪ï‬אפֶ‪ö‬ל הַ‪é‬זָּ‪ֵê‬קן‪ .‬סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחוֹת ַרבּוֹת בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ! אַ‪ְä‬ך חָ‪ë‬שׁ‪ ,‬כִּ‪î‬י‬ ‫ְ‪ֹò‬לח לוֹ‪ .‬לִ‪ï‬ילָ‪ִï‬דים אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬קְּ‪ú‬שׁוּ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה חִ‪ë‬יְּ‪ì‬כוּ‪ ,‬וְ‪è‬הוֹדוּ‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם רוֹצִ‪õ‬ים לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם עַ‪ô‬ל שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קְּ‪ú‬שִׁ‪û‬ים סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ ,‬אַ‪ְä‬ך אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטוּ בְּ‪ã‬כַ‪î‬עַ‪ô‬ס וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י פֶּ‪ö‬ה‪:‬‬ ‫"טוֹב‪ ,‬טוֹב‪"...‬‬ ‫הוּא הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישׁ‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם מְ‪ñ‬חַ‪ë‬כִּ‪î‬ים שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬לֵ‪ְï‬ך כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר‪ ,‬רוֹצִ‪õ‬ים לְ‪ï‬הִ‪é‬פָּ‪ö‬טֵ‪í‬ר מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ‪ .‬מַ‪ñ‬חְ‪ë‬מִ‪ñ‬יצִ‪õ‬ים אֶ‪ä‬ת‬ ‫ְ‪ֹò‬לח‬ ‫פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו‪ .‬מַ‪ñ‬דּוּעַ‪ֹ !ô‬לא יָ‪ì‬כוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לְ‪ï‬הָ‪é‬בִ‪ã‬ין‪ .‬הֲ‪ֵé‬רי הַ‪é‬מּוָֹרה אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‪ ,‬שֶׁ‪û‬מֻּ‪ñ‬כְ‪ָî‬רחִ‪ë‬ים לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫בְּ‪ã‬יוֹם כִּ‪î‬פּוּר‪ .‬וּבֶ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬קְּ‪ú‬שׁוּ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ ,‬סָ‪ò‬לְ‪ï‬חוּ‪ .‬לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה ַרק אֶ‪ä‬ת בַּ‪ã‬קָּ‪ú‬שַׁ‪û‬ת‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬לּוֹ אִ‪ä‬ישׁ אֵ‪ä‬ינוֹ מוּכָ‪î‬ן לְ‪ַï‬קבֵּ‪ã‬ל?‬ ‫בָּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב שׂוֹחַ‪ë‬ח עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך עִ‪ô‬ם אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪:‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ְñ‬רגִּ‪å‬ישׁ שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם ֹלא סוֹלְ‪ï‬חִ‪ë‬ים לִ‪ï‬י‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לָ‪ï‬הּ‪" ,‬לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה‪ ,‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א? לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה אִ‪ä‬ישׁ אֵ‪ä‬ינוֹ‬ ‫ְ‪ֹò‬לח לִ‪ï‬י? הֵ‪é‬ם אוֹמְ‪ִñ‬רים שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם סוֹלְ‪ï‬חִ‪ë‬ים לִ‪ï‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל זֶ‪ê‬ה ַרק בַּ‪ã‬פֶּ‪ö‬ה‪ֹ ,‬לא בַּ‪ã‬לֵּ‪ï‬ב‪".‬‬ ‫מוּכָ‪î‬ן לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטָ‪í‬ה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א בְּ‪ָã‬דנִ‪ó‬י וְ‪è‬שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה‪:‬‬ ‫ְ‪í‬תּ‬ ‫ִ‪õ‬ית שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬סְ‪ò‬לְ‪ï‬חוּ לְ‪ָï‬ך? הַ‪é‬אִ‪ä‬ם הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬ט ָ‪ü‬‬ ‫ְ‪û‬תּ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ב? הַ‪é‬אִ‪ä‬ם בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת ָרצ ָ‪ü‬‬ ‫"הַ‪é‬אִ‪ä‬ם בִּ‪ã‬קַּ‪ú‬שׁ ָ‪ü‬‬ ‫ְ‪û‬תּ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬יּוֹם הַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים מִ‪ñ‬תְ‪ָü‬קֵרב?"‬ ‫לְ‪ï‬שַׁ‪û‬נּוֹת אֶ‪ä‬ת הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֲ‪é‬גוּתְ‪ָü‬ך? אוֹ סְ‪ò‬תָ‪ü‬ם בִּ‪ã‬קַּ‪ú‬שׁ ָ‪ü‬‬ ‫דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י ֹלא עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה‪ .‬הוּא הִ‪ְé‬רהֵ‪é‬ר בְּ‪ִã‬דבְ‪ֵã‬רי אִ‪ä‬מּוֹ‪.‬‬ ‫ְ‪ֹò‬לח לוֹ‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪ָû‬ראָ‪ä‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬בְּ‪ã‬אוֹתוֹ‬ ‫נָ‪ó‬כוֹן‪ ,‬הִ‪é‬יא צוֶֹדֶקת‪ ,‬חָ‪ë‬שַׁ‪û‬ב‪ .‬אֵ‪ä‬יְך יָ‪ì‬כוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מַ‪ñ‬ר יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קבִּ‪ã‬י לִ‪ï‬ס ַ‪ë‬‬ ‫ִ‪ï‬סחֹב מַ‪ñ‬מְ‪ñ‬תַּ‪ü‬קִּ‪ú‬ים? וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מִ‪ñ‬סַּ‪ò‬בְ‪ã‬תָּ‪ü‬א בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה‬ ‫ֶרגַ‪å‬ע שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך ל ְ‪ò‬‬ ‫הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך ל ְ‪ïִó‬נהֹג בְּ‪ã‬גַ‪å‬סּוּת‪ .‬הוּא ֹלא שִׁ‪û‬נָּ‪ó‬ה מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬גוֹ אַ‪ä‬ף עִ‪ô‬ם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מֵ‪ñ‬הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים שֶׁ‪û‬מֵּ‪ñ‬הֶ‪é‬ם‬ ‫בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ .‬הוּא בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחוֹת‪ ,‬אַ‪ְä‬ך הַ‪é‬בַּ‪ã‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬פֶּ‪ö‬ה וְ‪ֹè‬לא מִ‪ñ‬ן‬ ‫הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ב‪.‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י חוֹשֵׁ‪û‬ב‪ ,‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪ ,‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מֵ‪ñ‬בִ‪ã‬ין עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו אֵ‪ä‬יְך צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" ,‬מָ‪ñ‬חָ‪ë‬ר‬ ‫אֵ‪ä‬לֵ‪ְï‬ך שׁוּב וַ‪è‬אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה מִ‪ñ‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ .‬אַ‪ְä‬ראֶ‪ä‬ה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם‪ ,‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת רוֹצֶ‪õ‬ה שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬סְ‪ò‬לְ‪ï‬חוּ לִ‪ï‬י‪,‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ חוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת‪ ,‬שֶׁ‪û‬מָּ‪ñ‬חָ‪ë‬ר יִ‪ì‬סְ‪ò‬לְ‪ï‬חוּ לִ‪ï‬י‪ ,‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א?"‬ ‫וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬חָ‪ë‬ר אַ‪ä‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ג טוֹב יוֹתֵ‪ü‬ר‪ .‬א ְ‪ü‬‬ ‫"אִ‪ä‬ם תְּ‪ü‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬שֶׁ‪û‬זֶּ‪ê‬ה יֵ‪ì‬צֵ‪õ‬א ֹלא ַרק מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬פֶּ‪ö‬ה אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א גַּ‪å‬ם מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ב‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫בְּ‪ã‬טוּחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬סְ‪ò‬לְ‪ï‬חוּ לְ‪ָï‬ך‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הָ‪é‬אֵ‪ä‬ם‪.‬‬ ‫וּבֶ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת כָּ‪ְî‬ך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‪...‬‬

‫‪76‬‬

‫יום הכיפורים‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫תשרי‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא פֶּ‪ֶö‬רק כג פְּ‪ö‬סוִּקים לט–מג‬ ‫עַ‪ô‬ל תַּ‪ü‬אֲ‪ִä‬ריְך הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג‬ ‫"‪ ...‬בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ה עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר יוֹם לַ‪ï‬חֶֹדשׁ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬י‪ ,‬בְּ‪ã‬אָ‪ä‬סְ‪ò‬פְּ‪ö‬כֶ‪î‬ם אֶ‪ä‬תײַתְּ‪ü‬בוּאַ‪ä‬ת הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪,‬‬ ‫תָּ‪ü‬חֹגּוּ אֶ‪ä‬תײַחַ‪ë‬גײַיְ‪ì‬הוָ‪è‬ה שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪"...‬‬ ‫עַ‪ô‬ל אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬ינִ‪ó‬ים‬ ‫"וּלְ‪ַï‬קחְ‪ë‬תֶּ‪ü‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם בַּ‪ã‬יּוֹם הָ‪ִé‬ראשׁוֹן פְּ‪ִö‬רי עֵ‪ô‬ץ הָ‪ָé‬דר‪ ,‬כַּ‪î‬פֹּת תְּ‪ü‬מָ‪ִñ‬רים‪ ,‬וַ‪è‬עֲ‪ô‬נַ‪ó‬ף‬ ‫עֵ‪ô‬ץ עָ‪ô‬בֹת‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ְô‬רבֵ‪ã‬י נַ‪ó‬חַ‪ë‬ל וּשְׂ‪û‬מַ‪ñ‬חְ‪ë‬תֶּ‪ü‬ם לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬יכֶ‪î‬ם שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪".‬‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬שִׁ‪û‬יבָ‪ã‬ה בַּ‪ã‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ה‬ ‫"בַּ‪ã‬סֻּ‪ò‬כֹּת תֵּ‪ü‬שְׁ‪û‬בוּ שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬כָּ‪î‬ל הָ‪é‬אֶ‪ä‬זְ‪ָê‬רח בְּ‪ã‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל יֵ‪ì‬שְׁ‪û‬בוּ בַּ‪ã‬סֻּ‪ò‬כֹּת‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן יֵ‪ְì‬דעוּ ֹדֹרתֵ‪ü‬יכֶ‪î‬ם כִּ‪î‬י בַּ‪ã‬סֻּ‪ò‬כֹּת הוֹשַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫בְּ‪ã‬הוֹצִ‪õ‬יאִ‪ä‬י אוֹתָ‪ü‬ם מֵ‪ñ‬אֶ‪ֶä‬רץ מִ‪ñ‬צְ‪ָõ‬רים‪"...‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת פֶּ‪ֶö‬רק כג פְּ‪ö‬סוִּקים יד–טז עַ‪ô‬ל‬ ‫שָׁ‪û‬לוֹשׁ ְרגָ‪å‬לִ‪ï‬ים‪:‬‬ ‫"שָׁ‪û‬לשׁ ְרגָ‪å‬לִ‪ï‬ים תָּ‪ü‬חֹג לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪ֵ ...‬ראשִׁ‪û‬ית בִּ‪ã‬כּוֵּרי אַ‪ְä‬דמָ‪ñ‬תְ‪ָü‬ך תָּ‪ü‬בִ‪ã‬יא‬ ‫בֵּ‪ã‬ית ה' אֱ‪ֹä‬להֶ‪é‬יָך‪"...‬‬

‫חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת נִ‪ְó‬קבַּ‪ã‬ע כְּ‪ֵî‬די‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬זְ‪ê‬כִּ‪î‬יר לָ‪ï‬עָ‪ô‬ם אֶ‪ä‬ת נְ‪ó‬דוֵּדי‬ ‫אֲ‪ä‬בוֹתֵ‪ü‬ינוּ בַּ‪ã‬מִּ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר בַּ‪ã‬דֶּ‪ֶç‬רְך‬ ‫לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ כְּ‪î‬נַ‪ó‬עַ‪ô‬ן‪ ,‬הֲ‪ֹé‬לא הִ‪é‬יא‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫תּחֹג לִ‪ï‬י‬ ‫"שָׁ‪û‬לשׁ ְרגָ‪å‬לִ‪ï‬ים ָ‪ü‬‬ ‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪ ...‬וְ‪è‬חַ‪ë‬ג הָ‪é‬אָ‪ä‬סִ‪ò‬יף‬ ‫בְּ‪ã‬צֵ‪õ‬את הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה בְּ‪ã‬אָ‪ä‬סְ‪ò‬פְּ‪ָö‬ך‬ ‫אֶ‪ä‬ת מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬יָך מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪".‬‬ ‫מִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג זֶ‪ê‬ה הוּא זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר לְ‪ï‬כָ‪ְî‬ך‬ ‫שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬לוֹשׁ פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‬ ‫הָ‪é‬יוּ בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל עוֹלִ‪ï‬ים‬ ‫לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ :‬בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬בוּעוֹת וּבְ‪ã‬סֻ‪ò‬כּוֹת‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫סֻ‪ò‬כּוֹת‬

‫יחד בבית הספר‬


‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה בַּ‪ã‬עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה ‪/‬‬

‫לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה נָ‪ó‬אוֹר‬

‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה בַּ‪ã‬עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה‪ ,‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ית וַ‪è‬עֲ‪ô‬צוּבָ‪ã‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬קִּ‪ú‬נְ‪ó‬אָ‪ä‬ה בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים בַּ‪ã‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה‪ .‬הִ‪é‬יא יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬קִּ‪ú‬נְ‪ó‬אָ‪ä‬ה זוֹ מִ‪ñ‬דָּ‪ç‬ה נוָֹראָ‪ä‬ה וְ‪ֹè‬לא נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד מְ‪ַñ‬קנְּ‪ó‬אִ‪ä‬ים‪ .‬טוֹב‪ ,‬אָ‪ä‬ז מָ‪ñ‬ה לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת‬ ‫ֶ‪û‬כּזֹאת? אִ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ לִ‪ï‬י אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם אִ‪ä‬ם ַרק יְ‪ַì‬דעְ‪ô‬תֶּ‪ü‬ם‪.‬‬ ‫לְ‪ִï‬קנְ‪ó‬אָ‪ä‬ה שׁ ָ‪î‬‬ ‫מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ עַ‪ô‬ל יָ‪ָì‬דהּ צָ‪õ‬מַ‪ñ‬ח עֵ‪ô‬ץ תָּ‪ü‬מָ‪ñ‬ר‪ .‬גָ‪å‬בוֹהַּ‪ ,é‬זָ‪ê‬קוּף‪ ,‬יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‪ ,‬נֶ‪ó‬הְ‪é‬דָּ‪ç‬ר‪ .‬כָּ‪î‬ל עָ‪ô‬לֶ‪ï‬ה מְ‪ñ‬נִ‪ó‬יפָ‪ö‬ה‪ ,‬וְ‪è‬צַ‪õ‬מֶּ‪ֶñ‬רת‬ ‫יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה‪ .‬הוּא צִ‪õ‬מַּ‪ñ‬ח תְּ‪ü‬מָ‪ִñ‬רים נֶ‪ó‬הְ‪é‬דָּ‪ִç‬רים‪ְ .‬קטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים וְ‪è‬חוּמִ‪ñ‬ים‪ ,‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך טְ‪í‬עִ‪ô‬ימִ‪ñ‬ים‪ .‬וְ‪è‬לוּלָ‪ï‬בִ‪ã‬ים‬ ‫יָ‪ì‬פִ‪ö‬ים דַּ‪ç‬קִּ‪ú‬ים וּזְ‪ê‬קוּפִ‪ö‬ים‪ַ ,‬רק בָּ‪ã‬אִ‪ä‬ים וְ‪è‬קוֹטְ‪í‬פִ‪ö‬ים‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל יַ‪ì‬ד הַ‪é‬תָּ‪ü‬מָ‪ñ‬ר צָ‪õ‬מַ‪ñ‬ח עֵ‪ô‬ץ הָ‪ָé‬דר‪ .‬גַּ‪å‬ם הוּא נֶ‪ó‬הְ‪é‬דָּ‪ç‬ר‪ .‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹגִ‪å‬ים נִ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים‪ ,‬הֲ‪é‬דוִּרים וְ‪è‬נָ‪ó‬אִ‪ä‬ים‪,‬‬ ‫ִ‪ó‬יחוֹח כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מִ‪ñ‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬בֻּ‪ã‬סְ‪ò‬תָּ‪ü‬ן‪.‬‬ ‫נ ַ‪ë‬‬ ‫ֵריח מַ‪ְñ‬קסִ‪ò‬ים‪ .‬וְ‪è‬עוֹד עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים יְ‪ֻì‬רקִּ‪ú‬ים‪,‬‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה שָׁ‪û‬ם גַּ‪å‬ם שְׂ‪ֵû‬דַרת הֲ‪ַé‬דסִּ‪ò‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬פִ‪ö‬יצָ‪õ‬ה סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬הּ ַ‪ë‬‬ ‫ֶ‪ä‬ספֹּר עַ‪ô‬ד מָ‪ñ‬חָ‪ë‬ר ֹלא אֶ‪ä‬גְ‪å‬מֹר‪.‬‬ ‫עָ‪ô‬בִ‪ã‬ים וְ‪ַè‬דקִּ‪ú‬ים‪ ,‬שׁוֹנִ‪ó‬ים וּמְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נִּ‪ó‬ים‪ ,‬גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים וְּקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים‪ ,‬אִ‪ä‬ם א ְ‪ò‬‬ ‫אִ‪ä‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר‪ .‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך עֲ‪ô‬צוּבָ‪ã‬ה‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך הִ‪é‬יא חָ‪ë‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ה‪ :‬אִ‪ä‬לּוּ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬י פְּ‪ִö‬רי‬ ‫מְ‪ñ‬גָ‪ִå‬דים‪ ,‬מַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נָ‪ó‬ה לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים ֹלא אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה ָקטָ‪í‬ן בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬שֶׁ‪û‬יַּ‪ì‬סְ‪ò‬פִּ‪ö‬יק לְ‪ï‬פָ‪ö‬חוֹת לְ‪ï‬יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד‬ ‫אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ .‬הִ‪é‬צְ‪õ‬טַ‪í‬עֲ‪ָô‬רה הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‪ :‬אוֹי לִ‪ï‬י‪ ,‬מָ‪ñ‬ה אֶ‪ä‬תֵּ‪ü‬ן לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בְּ‪ã‬סֻ‪ò‬כּוֹת?‬ ‫שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע זֹאת מַ‪ñ‬לְ‪ï‬אַ‪ְä‬ך הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע וְ‪è‬צָ‪õ‬חַ‪ë‬ק‪ ,‬וְ‪è‬סָ‪ò‬פַ‪ö‬ק כְּ‪î‬נָ‪ó‬פַ‪ö‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪ :‬אַ‪ä‬ל תִּ‪ü‬בְ‪ã‬כִּ‪î‬י‪,‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ טוֹבָ‪ã‬ה‪ ,‬הַ‪é‬צְּ‪õ‬נִ‪ó‬יעוּת הִ‪é‬יא גַּ‪å‬ם כֵּ‪î‬ן מִ‪ñ‬דָּ‪ç‬ה חֲ‪ë‬שׁוּבָ‪ã‬ה‪ .‬מְ‪ñ‬חִ‪ë‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת‬ ‫עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה‪ .‬בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י א ְ‪ü‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ תִּ‪ü‬הְ‪é‬יִ‪ì‬י בֵּ‪ã‬ין אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬ינִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל עָ‪ô‬לַ‪ï‬יִ‪ְì‬ך הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נִּ‪ó‬ים‪ ,‬בְּ‪ã‬סֻ‪ò‬כּוֹת א ְ‪ü‬‬ ‫וּמֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ז‪ ,‬בַּ‪ã‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ה הַ‪é‬יָּ‪ì‬פָ‪ö‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬מֶ‪ְñ‬רכַּ‪î‬ז הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ה הַ‪é‬נָּ‪ó‬אוָ‪è‬ה‪ ,‬עִ‪ô‬ם לוּלָ‪ï‬ב‪ ,‬וַ‪è‬הֲ‪ַé‬דס‪ ,‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ס —‬ ‫שָׂ‪û‬מִ‪ñ‬ים גַּ‪å‬ם עֲ‪ô‬נַ‪ó‬ף עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה‪.‬‬


‫כָּ‪î‬תוּב בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת ֹקהֶ‪é‬לֶ‪ï‬ת פֶּ‪ֶö‬רק ד פָּ‪ö‬סוּק ט–י‬ ‫"טוֹבִ‪ã‬ים הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם מִ‪ñ‬ן הָ‪é‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר יֵ‪ì‬שׁײַלָ‪ï‬הֶ‪é‬ם שָׂ‪û‬כַ‪î‬ר טוֹב בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬מָ‪ñ‬לָ‪ï‬ם‪ :‬כִּ‪î‬י‬ ‫אִ‪ä‬םײַיִ‪ì‬פְּ‪ö‬לוּ‪ ,‬הָ‪é‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד יָ‪ִì‬קים אֶ‪ä‬תײַחֲ‪ë‬בֵ‪ã‬רוֹ‪ ,‬וְ‪è‬אִ‪ä‬לּוּ הָ‪é‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬פֹּל‪ ,‬וְ‪è‬אֵ‪ä‬ין שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬י‬ ‫לַ‪ï‬הֲ‪ִé‬קימוֹ"‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת‪:‬‬ ‫"‪...‬וַ‪è‬תִּ‪ü‬תֶּ‪ü‬ן לָ‪ï‬נוּ ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ בְּ‪ã‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה מוֹעֲ‪ִô‬דים לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה חַ‪ë‬גִּ‪å‬ים וּזְ‪ê‬מַ‪ñ‬נִּ‪ó‬ים‬ ‫לְ‪ï‬שָׂ‪û‬שׂוֹן אֶ‪ä‬ת יוֹם חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬תֵ‪ü‬נוּ מִ‪ְñ‬קָרא ֹקֶדשׁ זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר‬ ‫לִ‪ï‬יצִ‪õ‬יאַ‪ä‬ת מִ‪ñ‬צְ‪ָõ‬ריִ‪ì‬ם‪"...‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫◆ מִ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת בַּ‪ã‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ה שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪.‬‬ ‫◆ מְ‪ñ‬בָ‪ְã‬רכִ‪î‬ים עַ‪ô‬ל אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬ינִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫◆ הַ‪é‬מִּ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה נִ‪ְó‬קֵראת נְ‪ó‬טִ‪í‬ילַ‪ï‬ת לוּלָ‪ï‬ב וּבְ‪ָã‬רכָ‪î‬ה עַ‪ô‬ל הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג‪.‬‬ ‫◆ אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬ינִ‪ó‬ים הֵ‪é‬ם‪ :‬לוּלָ‪ï‬ב‪ ,‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג‪ ,‬הֲ‪ַé‬דס וַ‪è‬עֲ‪ָô‬רבָ‪ã‬ה‪.‬‬ ‫◆ מְ‪ַñ‬קשְּׁ‪û‬טִ‪í‬ים אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬ ‫◆ מַ‪ñ‬זְ‪ê‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬ים אוְֹרחִ‪ë‬ים לַ‪ï‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬ ‫ָ‪ö‬תוּח לַ‪ï‬קָּ‪ú‬הָ‪é‬ל‬ ‫◆ בְּ‪ã‬יָ‪ì‬מֵ‪ñ‬ינוּ נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת לְ‪ï‬בִ‪ã‬קּוּר וּלְ‪ï‬טִ‪í‬יּוּל בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ .‬בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬נָּ‪ó‬שִׂ‪û‬יא פּ ַ‪ë‬‬ ‫הָ‪ָé‬רחָ‪ë‬ב‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫ֹקהֶ‪é‬לֶ‪ï‬ת הִ‪é‬יא אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‬ ‫מֵ‪ñ‬חֲ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לּוֹת‬ ‫הַ‪é‬נִּ‪ó‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬אוֹת בַּ‪ã‬תָּ‪ü‬נָ‪ְ"ó‬ך‬ ‫בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬דוֹר כְּ‪î‬תוּבִ‪ã‬ים‪ .‬בַּ‪ã‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‬ ‫שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬לָ‪ï‬ה בְּ‪ã‬חוֹל הַ‪é‬מּוֹעֵ‪ô‬ד‬ ‫סֻ‪ò‬כּוֹת קוְֹראִ‪ä‬ים בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת‬ ‫ֹקהֶ‪é‬לֶ‪ï‬ת‪.‬‬ ‫בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה זוֹ הִ‪é‬יא חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק‬ ‫מֵ‪ñ‬הַ‪é‬קִּ‪ú‬דּוּשׁ לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מֶ‪ֶñ‬רת לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד‬ ‫הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן בַּ‪ã‬סֻּ‪ò‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬


‫שִׁ‪û‬יר אָ‪ä‬סִ‪ò‬יף ‪/‬‬

‫פַ‪ö‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ה בֶּ‪ְã‬רגְ‪å‬שְׁ‪û‬טֵ‪í‬ין‬

‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬תַּ‪ü‬פּוּחִ‪ë‬ים בַּ‪ã‬גָּ‪å‬ן‬ ‫בְּ‪ִã‬רנָּ‪ó‬ה ָקטַ‪í‬פְ‪ö‬נוּ‪,‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הָ‪é‬אַ‪ä‬גָּ‪å‬סִ‪ò‬ים כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה אָ‪ä‬סַ‪ò‬פְ‪ö‬נוּ‪,‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הָ‪é‬עוֹלֵ‪ï‬לוֹת עַ‪ô‬ד תֹּם‬ ‫בַּ‪ã‬כְּ‪ָî‬רמִ‪ñ‬ים בָּ‪ã‬צַ‪ְõ‬רנוּ‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬תִּ‪ü‬יָרס בַּ‪ã‬שָּׂ‪û‬דוֹת‬ ‫בְּ‪ã‬שָׂ‪û‬שׂוֹן ָקצַ‪ְõ‬רנוּ‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת גָּ‪ְå‬רנֵ‪ó‬נוּ הַ‪é‬יָּ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‬ ‫לֶ‪ï‬חֶ‪ë‬ם פָּ‪ö‬ז גָּ‪ַå‬דשְׁ‪û‬נוּ‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת שְׂ‪û‬דוֹתֵ‪ü‬ינוּ מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב‬ ‫בִּ‪ã‬תְ‪ü‬לָ‪ï‬מִ‪ñ‬ים חָ‪ַë‬רשְׁ‪û‬נוּ‪.‬‬ ‫עוֹד מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט הַ‪é‬גַּ‪ְå‬רעִ‪ô‬ינִ‪ó‬ים‬ ‫בְּ‪ã‬תִ‪ְü‬קוָ‪è‬ה נַ‪ó‬טְ‪í‬מִ‪ñ‬ינָ‪ó‬ה‪,‬‬ ‫לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה‬ ‫יְ‪ì‬בוּלִ‪ï‬ים נַ‪ó‬זְ‪ê‬מִ‪ñ‬ינָ‪ó‬ה‪.‬‬

‫סוכות‬

‫‪83‬‬


‫הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג ‪/‬‬

‫שְׁ‪ֹû‬למֹה זִ‪ê‬יו‬

‫מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬פָּ‪ö‬ר שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬תֻּ‪ְü‬רכִּ‪î‬ים‪ ,‬בִּ‪ã‬תְ‪ü‬קוּפַ‪ö‬ת חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת ֹלא הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ יְ‪ì‬הוֵּדי בָּ‪ã‬בֶ‪ã‬ל לְ‪ï‬הַ‪é‬שִּׂ‪û‬יג‬ ‫לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג‪ ,‬כִּ‪î‬י אוֹתָ‪ü‬הּ שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה שְׁ‪û‬חוּנָ‪ó‬ה וְ‪è‬הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים ֹלא הֵ‪é‬נִ‪ó‬יבוּ פְּ‪ִö‬רי‪ .‬אַ‪ְä‬ך‬ ‫בִּ‪ã‬כְ‪î‬פָ‪ö‬ר נִ‪ó‬דָּ‪ç‬ח‪ ,‬אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל פַּ‪ö‬לָּ‪ï‬ח מֻ‪ñ‬סְ‪ò‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬י‪ ,‬צָ‪õ‬מַ‪ñ‬ח אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬נּוַֹדע לוֹ שֶׁ‪û‬פְּ‪ִö‬רי זֶ‪ê‬ה הוּא‬ ‫חָ‪ë‬שׁוּב מְ‪ñ‬אוֹד לַ‪ï‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יט לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬שֵּׁ‪û‬ר מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ‪ .‬הוּא פָּ‪ö‬נָ‪ó‬ה לַ‪ï‬וָּ‪è‬זִ‪ê‬יר‪ ,‬סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לוֹ עַ‪ô‬ל‬ ‫ֵ‪î‬ח עִ‪ô‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬בּוֹא ֲ‪ô‬עזֹר לִ‪ï‬י‬ ‫יוֵֹדע לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬וַ‪è‬כּ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬צִ‪õ‬יאָ‪ä‬ה אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בִּ‪ְã‬רשׁוּתוֹ וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪ :‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא ַ‪ô‬‬ ‫וַ‪è‬אֲ‪ä‬שַׁ‪û‬תֵּ‪ü‬ף אוֹתְ‪ָü‬ך בָּ‪ְã‬רוָ‪è‬חִ‪ë‬ים‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬גְּ‪å‬שׁוּ שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם לָ‪ַï‬רב שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬עֵ‪ָô‬דה‪ ,‬וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה לָ‪ַï‬קח אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג וּבָ‪ã‬חַ‪ë‬ן אוֹתוֹ מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬צְּ‪ָõ‬דִדים‪,‬‬ ‫וְ‪ָè‬ראָ‪ä‬ה אוֹתוֹ כָּ‪î‬שֵׁ‪û‬ר לִ‪ï‬מְ‪ñ‬הַ‪é‬דְּ‪ִç‬רין‪ .‬פָּ‪ö‬נָ‪ó‬ה לָ‪ï‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים וּבִ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ לָ‪ַï‬דעַ‪ô‬ת מְ‪ñ‬חִ‪ë‬ירוֹ‪ .‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬וָּ‪è‬זִ‪ê‬יר‪ :‬זֶ‪ê‬ה‬ ‫שָׁ‪û‬וֶ‪è‬ה ‪ 100‬לִ‪ï‬ירוֹת זָ‪ê‬הָ‪é‬ב — כִּ‪î‬י הוּא יָ‪ַì‬דע שֶׁ‪û‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬גָּ‪å‬לִ‪ï‬ים וּמוּכָ‪î‬נִ‪ó‬ים לִ‪ְï‬קנוֹת אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע הָ‪ַé‬רב אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‪ ,‬נִ‪ְó‬רתַּ‪ü‬ע מְ‪ñ‬אוֹד וּבִ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ‬ ‫אַ‪ְä‬רכָּ‪î‬ה שֶׁ‪û‬ל שְׁ‪û‬עָ‪ô‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬עֲ‪ô‬צוּת‪.‬‬ ‫כִּ‪î‬נֵּ‪ó‬ס הָ‪ַé‬רב אֶ‪ä‬ת אַ‪ä‬נְ‪ó‬שֵׁ‪û‬י עֲ‪ָô‬דתוֹ לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬עֲ‪ô‬צוּת וְ‪è‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה יִ‪ì‬פּוּ אֶ‪ä‬ת כֹּחוֹ לִ‪ְï‬קנוֹת אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג‬ ‫ִ‪õ‬יע ‪ 20‬לִ‪ï‬ירוֹת‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר‪ .‬חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר הָ‪ַé‬רב לָ‪ï‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬דַּ‪ç‬יֵּ‪ì‬ן אִ‪ä‬תָּ‪ü‬ם‪ ,‬הִ‪é‬צּ ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ï‬מכֹּר‪ ...‬בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ב‬ ‫‪ 30‬לִ‪ï‬ירוֹת וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך הָ‪é‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ה‪ ...‬כְּ‪î‬כָ‪î‬ל שֶׁ‪û‬הָ‪ַé‬רב מוֹסִ‪ò‬יף — הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים מְ‪ñ‬מָ‪ñ‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬ים ל ְ‪ñ‬‬ ‫מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬יָּ‪ì‬ם אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הָ‪ַé‬רב לָ‪ï‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים‪ :‬הִ‪é‬נְ‪ó‬נִ‪ó‬י מוּכָ‪î‬ן לְ‪ï‬שַׁ‪û‬לֵּ‪ï‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יר סוֹפִ‪ö‬י שֶׁ‪û‬ל ‪ 50‬לִ‪ï‬ירוֹת זָ‪ê‬הָ‪é‬ב‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬ף פְּ‪ö‬רוּטָ‪í‬ה שְׁ‪û‬חוָּקה יוֹתֵ‪ü‬ר‪.‬‬ ‫ִ‪ì‬מכֹּר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פִּ‪ö‬טְ‪í‬מָ‪ñ‬ה‬ ‫אָ‪ä‬ז תָּ‪ü‬פַ‪ö‬ס הַ‪é‬פַּ‪ö‬לָּ‪ï‬ח אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬בַּ‪ã‬ע חֲ‪ë‬גִ‪å‬יגִ‪å‬ית בְּ‪ã‬מֻ‪ñ‬חַ‪ë‬מָ‪ñ‬ד — שֶׁ‪ֹּû‬לא י ְ‪ñ‬‬ ‫שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג בְּ‪ã‬ײַ‪ 50‬לִ‪ï‬ירוֹת זָ‪ê‬הָ‪é‬ב‪ .‬תּוְֹך כְּ‪ֵî‬די אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬יָרה הוּא תָּ‪ü‬לַ‪ï‬שׁ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פִּ‪ö‬טְ‪í‬מָ‪ñ‬ה מִ‪ñ‬ן‬ ‫הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג וְ‪è‬הֶ‪ְé‬ראָ‪ä‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ לָ‪ַï‬רב‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬ז עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה הָ‪ַé‬רב לָ‪ï‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י בְּ‪ã‬חִ‪ë‬יּוְּך‪ַ :‬קח אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹג שֶׁ‪û‬לְּ‪ָï‬ך וְ‪è‬לֵ‪ְï‬ך‪ ,‬כִּ‪î‬י הוּא ֹלא שָׁ‪û‬וֶ‪è‬ה לָ‪ï‬נוּ‬ ‫ְ‪è‬הוַֹרְדתּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פִּ‪ö‬טְ‪í‬מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬לּוֹ‪ .‬הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪ ,‬שֶׁ‪ֹּû‬לא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬גָּ‪å‬ל‬ ‫ָ‪ü‬‬ ‫ְ‪ñ‬תּ אוֹתוֹ ו‬ ‫יוֹתֵ‪ü‬ר אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי שֶׁ‪û‬פָּ‪ö‬גַ‪å‬מ ָ‪ü‬‬ ‫לְ‪ï‬עַ‪ô‬כֵּ‪î‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬נוּי הַ‪é‬קִּ‪ú‬יצוֹנִ‪ó‬י הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה וְ‪ֹè‬לא הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין אֶ‪ä‬ת פֵּ‪ö‬שֶׁ‪û‬ר הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ ,‬כָּ‪î‬עַ‪ô‬ס עַ‪ô‬ל עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ‪ ,‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א‬ ‫מֵ‪ñ‬אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל הָ‪ַé‬רב וְ‪è‬זָ‪ַê‬רק אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ לַ‪ï‬נָּ‪ó‬הָ‪é‬ר‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך אַ‪ä‬ל דְּ‪ç‬אָ‪ä‬גָ‪å‬ה‪ ,‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬שׁוּעָ‪ô‬ה בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬קוֹם אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר‪ .‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬לִ‪ï‬יחַ‪ ,ë‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שְׁ‪û‬לַ‪ï‬ח לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ הַ‪é‬קֶֹּדשׁ‬ ‫לְ‪ï‬הָ‪é‬בִ‪ã‬יא כַּ‪î‬סְ‪ò‬פֵּ‪ö‬י תְּ‪ü‬רוּמוֹת לַ‪ï‬יְּ‪ì‬שִׁ‪û‬יבוֹת‪ֹ ,‬לא שָׁ‪û‬כַ‪î‬ח אֶ‪ä‬ת עִ‪ô‬נְ‪ó‬יַ‪ì‬ן הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹגִ‪å‬ים‪ָ .‬קנָ‪ó‬ה כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬ ‫אֶ‪ä‬תְ‪ü‬רוֹגִ‪å‬ים מֵ‪ñ‬אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬הֵ‪é‬בִ‪ã‬יא אוֹתָ‪ü‬ם בָּ‪ã‬בֶ‪ã‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬כָ‪î‬ה חָ‪ë‬גְ‪å‬גוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים אֶ‪ä‬ת חַ‪ë‬ג‬ ‫הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וּבְ‪ã‬צָ‪õ‬הֳ‪é‬לָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫)ָרשְׁ‪û‬מָ‪ñ‬ה סָ‪ִò‬רינָ‪ó‬ה רוֹן מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬י שְׁ‪ֹû‬למֹה זִ‪ê‬יו (‬

‫‪82‬‬

‫סוכות‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫תשרי‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ã‬מִ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר‬ ‫"בַּ‪ã‬יּוֹם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י עֲ‪ô‬צֶ‪ֶõ‬רת תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪ ,‬כָּ‪î‬ל מְ‪ñ‬לֶ‪ï‬אכֶ‪î‬ת עֲ‪ô‬בוָֹדה ֹלא‬ ‫תַּ‪ü‬עֲ‪ô‬שׂוּ‪) ".‬בַּ‪ã‬מִּ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר כט‪ ,‬לה(‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר‪:‬‬ ‫"עוֹזֵ‪ê‬ר דַּ‪ç‬לִּ‪ï‬ים הוֹשִׁ‪û‬יעָ‪ô‬ה נָ‪ó‬א! פּוֶֹדה וּמַ‪ñ‬צִּ‪õ‬יל הַ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה נָ‪ó‬א!‬ ‫צוּר עוֹלָ‪ï‬מִ‪ñ‬ים עֲ‪ô‬נֵ‪ó‬נוּ בְּ‪ã‬יוֹם ָקְראֵ‪ä‬נוּ‪"...‬‬ ‫"אֵ‪ä‬ין אַ‪ä‬דִּ‪ç‬יר כַּ‪î‬ה'‬ ‫אֵ‪ä‬ין בָּ‪ã‬רוְּך כְּ‪î‬בֶ‪ã‬ן עַ‪ô‬מְ‪ָñ‬רם‬ ‫אֵ‪ä‬ין גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה כַּ‪î‬תּוָֹרה‬ ‫אֵ‪ä‬ין דּוְֹרשֶׁ‪û‬יהָ‪ é‬כְּ‪î‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬י אֵ‪ä‬ײַל מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬י אֵ‪ä‬ײַל‬ ‫יְ‪ì‬בַֹרְך יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪".‬‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬ ‫עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י הַ‪é‬תּוָֹרה הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג‬ ‫ַ‪é‬מּצָֹרף לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת‬ ‫ה ְ‪ñ‬‬ ‫הוּא שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י עֲ‪ô‬צֶ‪ֶõ‬רת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬ם שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‬ ‫נִ‪ְó‬קבַּ‪ã‬ע מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬חָ‪ë‬ר יוֹתֵ‪ü‬ר‪ ,‬כִּ‪î‬י‬ ‫בְּ‪ã‬יּוֹם זֶ‪ê‬ה מְ‪ñ‬סַ‪ò‬יְּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ִú‬ריאָ‪ä‬ה בַּ‪ã‬תּוָֹרה‬ ‫וּמַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילִ‪ï‬ים לִ‪ְï‬קרוא‬ ‫בַּ‪ã‬תּוָֹרה מֵ‪ñ‬חָ‪ָë‬דשׁ‪.‬‬ ‫תְּ‪ü‬פִ‪ö‬לּוֹת וּמִ‪ñ‬זְ‪ê‬מוִֹרים‬ ‫לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‬ ‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬אִ‪ä‬ים בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר‬ ‫לְ‪ï‬סֻ‪ò‬כּוֹת‪.‬‬ ‫בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת מַ‪ñ‬קִּ‪ú‬יפִ‪ö‬ים‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בִּ‪ã‬ימָ‪ñ‬ה עִ‪ô‬ם הַ‪é‬תּוָֹרה‬ ‫שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים‪ .‬פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לָּ‪ï‬ה זוֹ‬ ‫נִ‪ְó‬קֵראת "הַ‪é‬קָּ‪ú‬פוֹת"‪.‬‬ ‫תְּ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬ה זוֹ נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מֶ‪ֶñ‬רת לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י‬ ‫הַ‪é‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬פָ‪ö‬ה הַ‪é‬שִּׁ‪û‬שִּׁ‪û‬ית‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים אֶ‪ä‬ת שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫◆ קוְֹראִ‪ä‬ים בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פָּ‪ָö‬רשָׁ‪û‬ה הָ‪é‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹנָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬ל סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‪ ,‬פָּ‪ָö‬רשַׁ‪û‬ת‬ ‫"וזֹאת הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה"; מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילִ‪ï‬ים לִ‪ְï‬קֹרא אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פָּ‪ָö‬רשָׁ‪û‬ה הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬ל סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫ְ‪è‬‬ ‫"בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית"‪.‬‬ ‫◆ מוֹצִ‪õ‬יאִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל סִ‪ò‬פְ‪ֵö‬רי הַ‪é‬תּוָֹרה מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬רוֹן ַ‪é‬הקֶֹּדשׁ וְ‪è‬רוְֹקִדים אִ‪ä‬תָּ‪ü‬ם סְ‪ò‬בִ‪ã‬יב הַ‪é‬בִּ‪ã‬ימָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫◆ יוֹצְ‪ִõ‬רים בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת אֲ‪ä‬וִ‪è‬יָרה שְׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪ .‬בְּ‪ã‬יוֹם שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה עוֹלִ‪ï‬ים לַ‪ï‬תּוָֹרה כָּ‪î‬ל‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬לְּ‪ï‬לִ‪ï‬ים‪ .‬גַּ‪å‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לְ‪ï‬שַׁ‪û‬תֵּ‪ü‬ף בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬ה לַ‪ï‬תּוָֹרה‪.‬‬ ‫◆ הַ‪é‬מִ‪ñ‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬לְּ‪ï‬לִ‪ï‬ים עוְֹרכִ‪î‬ים ִקדּוּשׁ חֲ‪ë‬גִ‪å‬יגִ‪å‬י‪ .‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים נוֹשְׂ‪û‬אִ‪ä‬ים דְּ‪ç‬גָ‪å‬לִ‪ï‬ים וּמְ‪ַñ‬קבְּ‪ã‬לִ‪ï‬ים‬ ‫מִ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬נוֹת וּמַ‪ñ‬מְ‪ñ‬תַּ‪ü‬קִּ‪ú‬ים‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י עֲ‪ô‬צֶ‪ֶõ‬רת–‬ ‫שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‬

‫יחד בבית הספר‬


‫חַ‪ë‬ג שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה מַ‪ñ‬הוּ? ‪/‬‬

‫ִרבְ‪ָã‬קה לֵ‪ï‬וִ‪è‬י‬

‫חֲ‪ë‬כָ‪î‬מֵ‪ñ‬ינוּ זִ‪ê‬כְ‪î‬רוֹנָ‪ó‬ם לִ‪ï‬בְ‪ָã‬רכָ‪î‬ה )חֲ‪ë‬זַ‪"ê‬ל( ָקבְ‪ã‬עוּ כִּ‪î‬י חַ‪ë‬ג שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה יָ‪ì‬חוּל בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י עֲ‪ô‬צֶ‪ֶõ‬רת‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת קוְֹראִ‪ä‬ים בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת פָּ‪ָö‬רשָׁ‪û‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מִ‪ñ‬תּוְֹך חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ה חֻ‪ë‬מְ‪ñ‬שֵׁ‪û‬י‬ ‫תּוָֹרה‪ .‬לְ‪ï‬פָ‪ָö‬רשָׁ‪û‬ה זוֹ קוְֹראִ‪ä‬ים פָּ‪ָö‬רשַׁ‪û‬ת הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעַ‪.ô‬‬ ‫ֲ‪ֶë‬ריה מַ‪ñ‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכִ‪î‬ים‬ ‫מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילִ‪ï‬ים מִ‪ñ‬פָּ‪ָö‬רשַׁ‪û‬ת "בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית" בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית‪ ,‬וּבַ‪ã‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬ח ָ‪é‬‬ ‫לִ‪ְï‬קֹרא בַּ‪ã‬פָּ‪ָö‬רשָׁ‪û‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה — פָּ‪ָö‬רשַׁ‪û‬ת "נֹחַ‪ ."ë‬וְ‪è‬כֵ‪î‬ן הָ‪é‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ה עַ‪ô‬ד לַ‪ï‬פָּ‪ָö‬רשָׁ‪û‬ה הָ‪é‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹנָ‪ó‬ה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫"וזֹאת הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה"‪.‬‬ ‫דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‪ ,‬פָּ‪ָö‬רשַׁ‪û‬ת ְ‪è‬‬ ‫בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה אָ‪ä‬נוּ שְׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חִ‪ë‬ים עַ‪ô‬ל שֶׁ‪û‬זָּ‪ê‬כִ‪î‬ינוּ לִ‪ְï‬קֹרא וּלְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ים אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬פָּ‪ָö‬רשׁוֹת‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬תוּבוֹת בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית‪ ,‬בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת‪ ,‬בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא‪ ,‬בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר בַּ‪ã‬מִּ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר וּבְ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‪ ,‬מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר שֶׁ‪û‬קּוְֹראִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פָּ‪ö‬סוּק הָ‪é‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹן בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‪:‬‬ ‫"וּלְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יָּ‪ì‬ד הַ‪é‬חֲ‪ë‬זָ‪ָê‬קה וּלְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬מּוָֹרא הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה משֶׁ‪û‬ה לְ‪ï‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬י כָּ‪î‬ל יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל"‪,‬‬ ‫מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילִ‪ï‬ים מִ‪ñ‬בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית וְ‪è‬קוְֹראִ‪ä‬ים בְּ‪ã‬פָ‪ָö‬רשַׁ‪û‬ת "בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית"‪ ,‬מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬פָּ‪ö‬סוּק הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‬ ‫בַּ‪ã‬תּוָֹרה‪" :‬בְּ‪ֵã‬ראשִׁ‪û‬ית בָּ‪ָã‬רא אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ"‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה אָ‪ä‬נוּ שְׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חִ‪ë‬ים בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל כֵּ‪î‬ן אָ‪ä‬נוּ עוְֹרכִ‪î‬ים שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע הַ‪é‬קָּ‪ú‬פוֹת וְ‪è‬רוְֹקִדים בְּ‪ã‬הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬הֲ‪é‬בוּת עִ‪ô‬ם סִ‪ò‬פְ‪ֵö‬רי הַ‪é‬תּוָֹרה‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך אָ‪ä‬נוּ שָׁ‪ִû‬רים שִׁ‪û‬יִרים לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד הַ‪é‬תּוָֹרה בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬פוֹת‪.‬‬

‫שמיני עצרת – שמחת תורה‬

‫‪87‬‬


‫שִׂ‪û‬ישׂוּ וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חוּ ‪/‬‬ ‫שִׂ‪û‬ישׂוּ וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חוּ‬ ‫בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‬ ‫וּתְ‪ü‬נוּ כָּ‪î‬בוֹד לַ‪ï‬תּוָֹרה‪.‬‬

‫שִׂ‪û‬ישׂוּ וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חוּ‬ ‫הוֹ‪ ,‬שִׂ‪û‬ישׂוּ וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חוּ‪,‬‬ ‫הוֹ‪ ,‬שִׂ‪û‬ישׂוּ שִׂ‪û‬ישׂוּ‬ ‫בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫שמיני עצרת – שמחת תורה‬

‫פִּ‪ö‬יּוּט לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‬


‫ֵ‪ñ‬ח כְּ‪î‬מוֹ נָ‪ó‬סִ‪ò‬יְך מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬שָּׁ‪û‬ר‪ ,‬כְּ‪î‬בֶ‪ã‬ןײַמֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין דּוֹמֶ‪ñ‬ה לוֹ בָּ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ .‬בְּ‪ִã‬דמְ‪ñ‬יוֹנִ‪ó‬י‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עַ‪ô‬לִּ‪ï‬יז וְ‪è‬שָׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹאֶ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתײַהַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‪ ,‬עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ .‬הַ‪é‬נֵּ‪ó‬רוֹת דּוֹלְ‪ִï‬קים‪ .‬הַ‪é‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל‬ ‫שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬דְּ‪ç‬גָ‪å‬לִ‪ï‬ים;‬ ‫ַ‪ü‬פּוּח שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י אָ‪ֹä‬דם יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬תַּ‪ü‬פּוּחִ‪ë‬ים‪.‬‬ ‫הַ‪é‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ר שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י גָּ‪å‬דוֹל יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬נֵּ‪ó‬רוֹת הָ‪é‬אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתײַהַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת צָ‪õ‬פוּף‪ַ .‬רבִּ‪ã‬י מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הַ‪é‬חַ‪ë‬זָּ‪ê‬ן הוֹלֵ‪ְï‬ך וּמְ‪ñ‬סַ‪ò‬לְ‪ï‬סֵ‪ò‬ל בְּ‪ã‬קוֹלוֹ‪:‬‬ ‫"עוֹזֵ‪ê‬ר דַּ‪ç‬לִּ‪ï‬ים‪ ,‬הוֹשִׁ‪û‬יעָ‪ô‬ה נָ‪ó‬א!" וְ‪è‬הַ‪é‬נָּ‪ó‬שִׁ‪û‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬נְּ‪ó‬עָ‪ô‬רוֹת נוֹשְׁ‪û‬קוֹת‬ ‫לְ‪ï‬סִ‪ò‬פְ‪ֵö‬ריײַתּוָֹרה וְ‪è‬קוְֹראוֹת בְּ‪ã‬קוֹל‪" :‬שֶׁ‪û‬תִּ‪ü‬זְ‪ê‬כּוּ לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה!"‬ ‫ֵ‪ñ‬ח אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לֵ‪ï‬נוּ בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‪,‬‬ ‫מכֹּל שָׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬ ‫יוֹתֵ‪ü‬ר ִ‪ñ‬‬ ‫ִ‪å‬יע אֶ‪ä‬ל חֲ‪ë‬צַ‪õ‬ר בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‪.‬‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬פוֹת‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪"é‬חֲ‪ָë‬דִרים" מִ‪ñ‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬סְּ‪ò‬פִ‪ö‬ים וּבָ‪ã‬אִ‪ä‬ים הֵ‪é‬נָּ‪ó‬ה‬ ‫כִּ‪î‬תּוֹת כִּ‪î‬תּוֹת‪ ,‬בּוְֹדִקים וּמַ‪ñ‬שְׁ‪û‬וִ‪è‬ים זֶ‪ê‬ה אֶ‪ä‬ת דִּ‪ç‬גְ‪å‬לוֹ שֶׁ‪û‬ל זֶ‪ê‬ה‪,‬‬ ‫מַ‪ñ‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יעִ‪ô‬ים דִּ‪ç‬בְ‪ֵã‬רי חָ‪ë‬כְ‪î‬מָ‪ñ‬ה וְ‪è‬לֵ‪ï‬יצָ‪õ‬נוּת‪.‬‬ ‫ִ‪å‬יע מְ‪ַñ‬קדְּ‪ç‬מִ‪ñ‬ים כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם אֶ‪ä‬ת פָּ‪ö‬נַ‪ó‬י בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬ין‬ ‫וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫בָּ‪ã‬רוְּךײַהַ‪é‬בָּ‪ã‬א עַ‪ô‬לִּ‪ï‬יז‪" :‬מַ‪ñ‬זָּ‪ê‬ל טוֹב! יֵ‪ì‬שׁ דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל‬ ‫לְ‪ï‬טוֹפָּ‪ö‬לֶ‪ï‬ה טוּטוִּריטוּ!"‬

‫שמיני עצרת – שמחת תורה‬

‫‪89‬‬


‫דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה ‪/‬‬

‫שָׁ‪û‬לוֹם עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יכֶ‪î‬ם )עִ‪ô‬בּוּד‪ :‬אוִּריאֵ‪ä‬ל אֹפֶ‪ö‬ק(‬

‫לִ‪ï‬זְ‪ê‬כּוֹת בְּ‪ֶã‬דגֶ‪å‬ל לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה — אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל בַּ‪ã‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל הָ‪ָé‬ראוּי לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מוֹ‪ ,‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל עִ‪ô‬ם מַ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל‪ ,‬וְ‪è‬עִ‪ô‬ם‬ ‫ַ‪ü‬פּוּח נֵ‪ó‬ר דּוֹלֵ‪ï‬ק — דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר זֶ‪ê‬ה נִ‪ְó‬ראָ‪ä‬ה בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י אשֶׁ‪û‬ר כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה‬ ‫ַ‪ü‬פּוּח בְּ‪ֹã‬ראשׁ הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל‪ ,‬וּבְ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫תּ ַ‪ë‬‬ ‫ַ‪ï‬חשֹׁב עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו‪ .‬וְ‪è‬תָ‪ü‬אֲ‪ä‬רוּ לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מְ‪ñ‬כֶ‪î‬ם שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‪ ,‬טוֹפָּ‪ö‬לֶ‪ï‬ה טוּטוִּריטוּ‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ פָּ‪ö‬חַ‪ְë‬דתִּ‪ü‬י ל ְ‪ë‬‬ ‫בֶּ‪ã‬ןײַהָ‪é‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינוֹ מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬גָּ‪å‬ל לְ‪ï‬בַ‪ã‬טֵּ‪í‬א גִּ‪å‬ימֶ‪ñ‬ל וְ‪è‬קוֹף כַּ‪î‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬כָ‪î‬ה — זָ‪ê‬כִ‪î‬יתִ‪ü‬י בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר פְּ‪ö‬רוּטוֹת שְׂ‪û‬כַ‪î‬ר‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף עַ‪ô‬ד לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת וְ‪è‬אָ‪ä‬ז‪ ,‬אִ‪ä‬ם יִ‪ְì‬רצֶ‪õ‬ה הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬ם‪,‬‬ ‫שְׁ‪û‬לִ‪ï‬יחוּת‪ ,‬וְ‪è‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י ל ְ‪û‬‬ ‫אֶ‪ְä‬קנֶ‪ó‬ה לִ‪ï‬י דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬ם ָרצָ‪õ‬ה‪ ,‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬סֻּ‪ò‬כּוֹת הִ‪é‬גִּ‪å‬יעַ‪ ,ô‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ָקנִ‪ó‬יתִ‪ü‬י לִ‪ï‬י דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל גָּ‪å‬דוֹל‪ ,‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוֹנִ‪ó‬י‪ ,‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל וְ‪è‬לוֹ שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י‬ ‫צְ‪ָõ‬דִדים‪ .‬עַ‪ô‬ל צִ‪õ‬דּוֹ הָ‪é‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הָ‪é‬יוּ מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬יָּ‪ִì‬רים שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י אֲ‪ָä‬ריוֹת עִ‪ô‬ם שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י שׁוֹפָ‪ö‬רוֹת‪ ,‬וּמִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חְ‪ë‬תָּ‪ü‬ם‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בְּ‪ã‬אוֹתִ‪ü‬יּוֹת גְּ‪å‬דוֹלוֹת‪" :‬בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬צוֹצְ‪õ‬רוֹת וְ‪è‬קוֹל שׁוֹפָ‪ö‬ר‪ .‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֵ‪ó‬ה יְ‪ì‬הוָּדה — דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל‬ ‫מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֵ‪ó‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם"‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ד כָּ‪î‬אן — צַ‪õ‬ד אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬צַּ‪õ‬ד הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עוֹד יוֹתֵ‪ü‬ר יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‪ .‬שָׁ‪û‬ם הָ‪é‬יוּ‬ ‫מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬יָּ‪ִì‬רים משֶׁ‪û‬ה וְ‪è‬אַ‪ä‬הֲ‪ֹé‬רן‪ ,‬בְּ‪ִã‬דיּוּק כְּ‪î‬מוֹ חַ‪ë‬יִּ‪ì‬ים‪.‬‬ ‫משֶׁ‪û‬ה חָ‪ë‬בוּשׁ כּוֹבַ‪ã‬ע בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ל מִ‪ñ‬צְ‪õ‬חִ‪ë‬יָּ‪ì‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ ,‬אַ‪ä‬הֲ‪ֹé‬רן — עִ‪ô‬ם סֶ‪ֶò‬רט זָ‪ê‬הָ‪é‬ב עַ‪ô‬ל בְּ‪ã‬לוִֹריתוֹ‪.‬‬ ‫בָּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע‪ ,‬בֵּ‪ã‬ין משֶׁ‪û‬ה וְ‪è‬אַ‪ä‬הֲ‪ֹé‬רן‪ ,‬חֲ‪ë‬בוָּרה שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬ל יְ‪ì‬הוִּדים עִ‪ô‬ם סִ‪ò‬פְ‪ֵö‬ריײַתּוָֹרה ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים‬ ‫בִּ‪ã‬יֵדיהֶ‪é‬ם‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם אוֹתָ‪ü‬ם פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ אֵ‪ä‬ם אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת יָ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה אוֹתָ‪ü‬ם‪ ,‬וְ‪è‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם מְ‪ַñ‬רקְּ‪ִú‬דים וְ‪è‬שָׁ‪ִû‬רים‪" :‬שִׂ‪û‬ישׂוּ‬ ‫וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חוּ בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬ת תּוָֹרה!"‬ ‫דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י‪ .‬עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו אֵ‪ä‬ינִ‪ó‬י צָ‪ִõ‬ריְך אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א מַ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל לַ‪ï‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ָקם אֵ‪ä‬פוֹא וְ‪è‬הוֹלֵ‪ְï‬ך אֶ‪ä‬ל זְ‪ê‬יָ‪ì‬אמָ‪ñ‬ה הַ‪é‬נַּ‪ó‬גָּ‪å‬ר‪.‬‬ ‫"מָ‪ñ‬ה מֵ‪ñ‬בִ‪ã‬יא אוֹתְ‪ָü‬ך הֵ‪é‬נָּ‪ó‬ה‪ ,‬טוֹפָּ‪ö‬לֶ‪ï‬ה טוּטוִּריטוּ?" הוּא שׁוֹאֵ‪ä‬ל אוֹתִ‪ü‬י‪.‬‬ ‫"מַ‪ñ‬טֵּ‪í‬ל לְ‪ֶï‬דֶדל‪"...‬‬ ‫"מָ‪ñ‬ה פֵּ‪ö‬רוּשׁ‪ ",‬שׁוֹאֵ‪ä‬ל הוּא‪" ,‬מַ‪ñ‬טֵּ‪í‬ל לְ‪ֶï‬דֶדל?"‬ ‫"מַ‪ñ‬טֵּ‪í‬ל‪ ",‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אוֹמֵ‪ñ‬ר‪" ,‬שֶׁ‪û‬ל חֲ‪ë‬תִ‪ü‬יכַ‪î‬ת טֶ‪ֶí‬רשׁ‪ ,‬לְ‪ï‬חַ‪ë‬בֵּ‪ã‬ר אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו אֶ‪ä‬ת הֶ‪é‬דֶּ‪ֶç‬דל‪".‬‬ ‫ֹח אוֹתִ‪ü‬י כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‪ .‬אָ‪ä‬ז‬ ‫זְ‪ê‬יָ‪ì‬אמָ‪ñ‬ה הַ‪é‬נַּ‪ó‬גָּ‪å‬ר מַ‪ñ‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך לִ‪ï‬מְ‪ñ‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫לוֵֹקח חֲ‪ë‬תִ‪ü‬יכַ‪î‬ת ֶקֶרשׁ‪ ,‬חוֹתֵ‪ְü‬ך פֹּה‪ ,‬קוֹצֵ‪õ‬ץ‬ ‫ַ‪ë‬‬ ‫ִ‪ó‬יח הַ‪é‬צִּ‪õ‬דָּ‪ç‬ה אֶ‪ä‬ת עֲ‪ô‬בוָֹדתוֹ‪,‬‬ ‫הוּא מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬רכֵּ‪ְî‬ך‪ ,‬מַ‪ñ‬נּ ַ‪ë‬‬ ‫שָׁ‪û‬ם — גָּ‪å‬מַ‪ְñ‬רנוּ‪ .‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל מוּכָ‪î‬ן‪.‬‬ ‫ַ‪ü‬פּוּח וְ‪è‬נֵ‪ó‬ר‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י צָ‪ִõ‬ריְך ַרק תּ ַ‪ë‬‬ ‫ַ‪ü‬פּוּח הוּא‬ ‫נֵ‪ó‬ר שֶׁ‪û‬ל שַׁ‪û‬עֲ‪ô‬וָ‪è‬ה‪ ,‬כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא נֵ‪ó‬ר חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ב‪ ,‬כִּ‪î‬י אִ‪ä‬ם הַ‪é‬חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ב יְ‪ì‬טַ‪í‬פְ‪ö‬טֵ‪í‬ף עַ‪ô‬ל הַ‪é‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫ֶ‪ï‬אכֹל אוֹתוֹ‪.‬‬ ‫יִ‪ì‬תְ‪ַü‬קלְ‪ֵï‬קל וְ‪ֹè‬לא יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר ל ֱ‪ä‬‬ ‫נוּ‪ ,‬וְ‪è‬שַׁ‪û‬עֲ‪ô‬וָ‪è‬ה הֲ‪ֹé‬לא יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י יוֹתֵ‪ü‬ר מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים; כִּ‪î‬י אָ‪ä‬בִ‪ã‬י הוּא עוֹזֵ‪ê‬רײַהַ‪é‬שַּׁ‪û‬מָּ‪ñ‬שׁ‬ ‫בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתײַהַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר מִ‪ñ‬נֵּ‪ó‬רוֹת יוֹםײַהַ‪é‬כִּ‪î‬פּוִּרים שַׁ‪û‬יָּ‪ְì‬ך לָ‪ï‬נוּ‪.‬‬ ‫ַ‪ü‬פּוּח‬ ‫בְּ‪ִã‬קצּוּר‪ ,‬הִ‪é‬שַּׂ‪û‬גְ‪å‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬דָּ‪ç‬רוּשׁ‪ .‬חִ‪ë‬בַּ‪ְã‬רתִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬גֶ‪å‬ל אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י תּ ַ‪ë‬‬ ‫אָ‪ֹä‬דם אֶ‪ä‬ל ֹראשׁ הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל וְ‪è‬הִ‪ְé‬דלַ‪ְï‬קתִּ‪ü‬י מֵ‪ñ‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו אֶ‪ä‬ת נֵ‪ó‬רײַהַ‪é‬שַּׁ‪û‬עֲ‪ô‬וָ‪è‬ה‪ .‬בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חַ‪ë‬תײַתּוָֹרה אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫יוֹצֵ‪õ‬א לְ‪ï‬בֵ‪ã‬יתײַהַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‪ ,‬אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬פוֹת‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫שמיני עצרת – שמחת תורה‬


‫יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין ‪/‬‬

‫יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה בִּ‪ã‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ינִ‪ó‬י‬

‫יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין נוֹלַ‪ï‬ד בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד בְּ‪ã‬מַ‪ְñ‬רס ‪ 1922‬לְ‪ï‬אִ‪ä‬מּוֹ רוֹזָ‪ê‬ה וּלְ‪ï‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו נְ‪ó‬חֶ‪ë‬מְ‪ñ‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫הוָֹריו עָ‪ô‬לוּ לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל מֵ‪ְñ‬רצוֹנָ‪ó‬ם כְּ‪ֵî‬די "לִ‪ï‬בְ‪ã‬נוֹת וּלְ‪ï‬הִ‪é‬בָּ‪ã‬נוֹת בָּ‪ã‬הּ"‪ .‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק‬ ‫ַרבִּ‪ã‬ין‪ ,‬כִּ‪î‬י כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר מִ‪ñ‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דוּתוֹ בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הוָֹריו הוּא לָ‪ï‬מַ‪ñ‬ד לְ‪ï‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬פֵּ‪ö‬ק בְּ‪ã‬מוּעָ‪ô‬ט‪ ,‬לִ‪ï‬מְ‪ñ‬נ ַ‪ֹô‬ע בִּ‪ã‬זְ‪ê‬בּוּז‪,‬‬ ‫ֶ‪ï‬אהֹב אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬ם י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬אֶ‪ֶä‬רץ י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫ַ‪ï‬עבֹד בַּ‪ã‬חֲ‪ִë‬ריצוּת וְ‪è‬ל ֱ‪ä‬‬ ‫ל ֲ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬יְּ‪ì‬סוִֹדי "בֵּ‪ã‬ית חִ‪ë‬נּוְּך" בְּ‪ã‬תֵ‪ü‬לײַאָ‪ä‬בִ‪ã‬יב הוּא לָ‪ï‬מַ‪ñ‬ד לְ‪ï‬שַׁ‪û‬לֵּ‪ï‬ב לִ‪ï‬מּוִּדים עִ‪ô‬ם‬ ‫עֲ‪ô‬בוָֹדה‪ .‬בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה לָ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ כָּ‪î‬ל הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים‪ ,‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל‪ :‬תָּ‪ü‬נָ‪ְ"ó‬ך‪ ,‬הִ‪é‬יסְ‪ò‬טוְֹריָ‪ì‬ה‪,‬‬ ‫גֵּ‪å‬אוֹגְ‪ַå‬רפְ‪ö‬יָ‪ì‬ה‪ ,‬חֶ‪ë‬שְׁ‪û‬בּוֹן וְ‪è‬עוֹד‪ .‬הֵ‪é‬ם גַּ‪å‬ם בִּ‪ã‬שְּׁ‪û‬לוּ אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אֲ‪ä‬רוּחוֹת שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם‪ ,‬נָ‪ó‬טְ‪í‬עוּ גַּ‪å‬ן יָ‪ָì‬רק‪,‬‬ ‫עָ‪ô‬בְ‪ã‬דוּ בַּ‪ã‬נַּ‪ó‬גָּ‪ִå‬ריָּ‪ì‬ה וְ‪è‬עוֹד‪ .‬בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הָ‪é‬עַ‪ô‬לײַיְ‪ì‬סוִֹדי "כַּ‪î‬דּוִּרי" הַ‪é‬שּׁוֹכֵ‪î‬ן לְ‪ַï‬רגְ‪å‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬ר תָּ‪ü‬בוֹר‬ ‫בַּ‪ã‬גָּ‪å‬לִ‪ï‬יל‪ ,‬הוּא הִ‪é‬תְ‪ü‬מַ‪ñ‬חָ‪ë‬ה בְּ‪ã‬חַ‪ְë‬קלָ‪ï‬אוּת וְ‪è‬הִ‪é‬כְ‪î‬שִׁ‪û‬יר אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ לְ‪ï‬הָ‪ִé‬קים יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רים‬ ‫כָּ‪î‬מוֹהוּ יִ‪ì‬שּׁוּב חָ‪ָë‬דשׁ עַ‪ô‬ל אַ‪ְä‬דמַ‪ñ‬ת הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה הוּא לָ‪ï‬מַ‪ñ‬ד גַּ‪å‬ם לִ‪ï‬חְ‪ë‬יוֹת‬ ‫מעָֹרב בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬קּוֶֹרה סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹ‪ ,‬לָ‪ַï‬קחַ‪ë‬ת אַ‪ä‬חְ‪ָë‬ריוּת וּלְ‪ï‬הַ‪é‬גִּ‪å‬ישׁ‬ ‫בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רים‪ ,‬לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת ְ‪ñ‬‬ ‫עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל דּוֵֹרשׁ‪ .‬אֶ‪ä‬ת לִ‪ï‬מּוָּדיו הוּא סִ‪ò‬יֵּ‪ì‬ם בְּ‪ã‬הִ‪é‬צְ‪õ‬טַ‪í‬יְּ‪ì‬נוּת וְ‪ִè‬קבֵּ‪ã‬ל מִ‪ñ‬לְ‪ï‬גָּ‪å‬ה לְ‪ï‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬לֵּ‪ï‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬הַ‪é‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬סַ‪ò‬ת מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬אוּנִ‪ó‬יבֶ‪ְã‬רסִ‪ò‬יטָ‪í‬ה בְּ‪ָã‬קלִ‪ï‬יפוְֹרנְ‪ó‬יָ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬בְּ‪ã‬אַ‪ְä‬רצוֹת הַ‪é‬בְּ‪ִã‬רית‪.‬‬ ‫ַ‪ï‬עזֹב אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬ם יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪ .‬הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬יוּ יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הוּא הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יט ֹלא ל ֲ‪ô‬‬ ‫הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה וְ‪è‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים שֶׁ‪û‬ל פְּ‪ָö‬רעוֹת בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬הוּא כְּ‪î‬מוֹ כָּ‪î‬ל חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו לְ‪ï‬סַ‪ò‬פְ‪ö‬סַ‪ò‬ל הַ‪é‬לִּ‪ï‬מּוִּדים‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬יֵּ‪ì‬ס לַ‪ï‬פַּ‪ö‬לְ‪ï‬מָ‪"ñ‬ח‪ .‬אֵ‪ä‬לּוּ הָ‪é‬יוּ פְּ‪ö‬לֻ‪ï‬גּוֹת מַ‪ñ‬חַ‪ë‬ץ‪ ,‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ְä‬רגְּ‪å‬נוּ אָ‪ä‬ז לַ‪ï‬הֲ‪é‬גַ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬יִּ‪ì‬שּׁוּב הַ‪é‬יְ‪ì‬הוִּדי‬ ‫בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ וּפָ‪ö‬עֲ‪ô‬לוּ פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לּוֹת ַרבּוֹת נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ד הָ‪é‬אוֹיְ‪ì‬בִ‪ã‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ אָ‪ä‬ז הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים‪ ,‬הַ‪é‬שַּׁ‪û‬לִּ‪ï‬יטִ‪í‬ים עַ‪ô‬ל‬ ‫הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים‪ .‬בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לּוֹת שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין לָ‪ַï‬קח בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ן חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לַּ‪ï‬ת‬ ‫הַ‪é‬חִ‪ë‬לּוּץ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עְ‪ô‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים‪ ,‬נִ‪ó‬צּוֹלֵ‪ï‬י הַ‪é‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬נֶּ‪ó‬עֶ‪ô‬צְ‪õ‬רוּ עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֵ‪ó‬ה‬ ‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ô‬צָ‪õ‬ר בְּ‪ã‬עַ‪ô‬תְ‪ü‬לִ‪ï‬ית‪ ,‬וַ‪è‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬אָ‪ä‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל מַ‪ñ‬עְ‪ô‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים אֵ‪ä‬לּוּ בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬לוֹם לְ‪ִï‬קבּוּץ בֵּ‪ã‬ית אֶֹרן‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬גֶּ‪ֶå‬רת פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לּוֹתָ‪ü‬יו בַּ‪ã‬פַּ‪ö‬לְ‪ï‬מָ‪"ñ‬ח הוּא נִ‪ó‬פְ‪ö‬צַ‪õ‬ע בְּ‪ַã‬רגְ‪å‬לוֹ‪ .‬הוּא גַּ‪å‬ם נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬סַ‪ò‬ר עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הוּא שָׁ‪û‬הָ‪é‬ה ְ‪ï‬לצֶֹרְך לִ‪ï‬מּוִּדים בְּ‪ã‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬גְּ‪å‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬מּוִֹרים שֶׁ‪û‬לּוֹ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‬ ‫ְ‪ֵî‬רח הָ‪é‬אוֹיֵ‪ì‬ב‬ ‫הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬י שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬סַ‪ò‬ר אוֹתוֹ‪ .‬הוּא ָראָ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬הָ‪é‬אוֹיֵ‪ì‬ב שֶׁ‪û‬ל אֶ‪ä‬תְ‪ü‬מוֹל הוּא ֹלא בְּ‪ã‬הֶ‪é‬כ ַ‪ë‬‬ ‫שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יּוֹם וְ‪è‬שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מָּ‪ñ‬חָ‪ë‬ר‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬מְּ‪ñ‬פַ‪ö‬קְּ‪ִú‬דים הַ‪é‬בְּ‪ã‬כִ‪î‬יִרים‪ .‬הוּא הֶ‪ְé‬ראָ‪ä‬ה‬ ‫דֻּ‪ç‬גְ‪å‬מָ‪ñ‬ה אִ‪ä‬ישִׁ‪û‬ית שֶׁ‪û‬ל חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל וּמְ‪ñ‬פַ‪ö‬קֵּ‪ú‬ד טוֹב‪ .‬הוּא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" :‬אֵ‪ä‬ין חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל טוֹב מֵ‪ñ‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל הַ‪é‬לּוֹחֵ‪ë‬ם ֹלא‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך ִש‪ֹû‬נְ‪ó‬אָ‪ä‬ה לָ‪ï‬אוֹיֵ‪ì‬ב‪ ,‬אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א מִ‪ñ‬תּוְֹך הָ‪ָé‬רצוֹן הַ‪é‬חִ‪ë‬יּוּבִ‪ã‬י וְ‪è‬הָ‪é‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה לְ‪ï‬עֶ‪ְô‬רכֵ‪î‬י עַ‪ô‬מּוֹ‪ ,‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל הַ‪é‬מֵּ‪ñ‬גֵ‪å‬ן‬ ‫רוּח וּבְ‪ã‬מוּסָ‪ò‬ר גָּ‪å‬בוֹהַּ‪) ".é‬נְ‪ó‬אוּם בְּ‪ã‬בָּ‪ã‬זֶ‪ê‬ל בִּ‪ã‬מְ‪ֹñ‬לאת‬ ‫עַ‪ô‬ל בֵּ‪ã‬יתוֹ וּמוֹלַ‪ְï‬דתּוֹ וּמִ‪ñ‬צְ‪õ‬טַ‪í‬יֵּ‪ì‬ן בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר ַ‪ë‬‬ ‫‪ 70‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה לַ‪ï‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬דְּ‪ç‬רוּת הַ‪é‬צִּ‪õ‬יּוֹנִ‪ó‬ית ‪.(1967‬‬ ‫הוּא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בֵּ‪ã‬ין מְ‪ִñ‬קימֵ‪ñ‬י צְ‪õ‬בָ‪ã‬א הַ‪é‬הֲ‪é‬גַ‪å‬נָּ‪ó‬ה לְ‪ï‬י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬שֵׁ‪ֵû‬רת בְּ‪ã‬שׁוּרוֹתָ‪ü‬יו ‪ 27‬שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים‪ .‬בִּ‪ã‬הְ‪é‬יוֹתוֹ‬ ‫ָרמַ‪ñ‬טְ‪í‬כָּ‪"î‬ל‪ ,‬הַ‪é‬תַּ‪ü‬פְ‪ִö‬קיד הַ‪é‬בָּ‪ã‬כִ‪î‬יר בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר בְּ‪ã‬צַ‪õ‬הַ‪"é‬ל‪ ,‬הוֹבִ‪ã‬יל בְּ‪"ã‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת שֵׁ‪û‬שֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים"‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ‪ 1967‬לַ‪ï‬נִּ‪ó‬צָּ‪õ‬חוֹן הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר שֶׁ‪û‬ל עַ‪ô‬ם י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל לְ‪ï‬שִׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר אֶ‪ֶä‬רץ י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫ִ‪ï‬פעֹל בַּ‪ã‬שֶּׁ‪û‬טַ‪í‬ח הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינִ‪ó‬י‬ ‫וּלְ‪ï‬אִ‪ä‬חוּד יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ .‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר פָּ‪ö‬שַׁ‪û‬ט אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬דִּ‪ç‬ים הוּא הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל ל ְ‪ö‬‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬הָ‪é‬עָ‪ô‬ם הַ‪é‬יְ‪ì‬הוִּדי בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ וּבָ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ַ .‬רבִּ‪ã‬ין הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שַׁ‪û‬גְ‪ִå‬ריר י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫יצחק רבין‬

‫‪91‬‬


‫יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין‬

‫‪90‬‬

‫יצחק רבין‬


‫עַ‪ô‬ל שִׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם ‪ /‬מִ‪ñ‬תּוְֹך "פִּ‪ö‬נְ‪ַó‬קס שֵׁ‪û‬רוּת"‬ ‫שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין וְ‪è‬הָ‪é‬עִ‪ô‬תּוֹנַ‪ó‬אי דֹּב גּוֹלְ‪ְï‬דשְׁ‪û‬טֵ‪í‬ין‬ ‫בַּ‪ã‬יּוֹם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לִ‪ï‬ישִׁ‪û‬י לְ‪ï‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת שֵׁ‪û‬שֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים )יוֹם ד'‪ 7 ,‬בְּ‪ã‬יוּנִ‪ó‬י ‪ (1967‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה חֲ‪ë‬טִ‪í‬יבַ‪ã‬ת‬ ‫הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים לַ‪ï‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימָ‪ñ‬ה בְּ‪ã‬כָ‪ְî‬ך אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬לְּ‪ï‬טוּת עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‬ ‫שֶׁ‪û‬ל יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫ַרבִּ‪ã‬ין יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב אוֹתָ‪ü‬הּ שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה בְּ‪ã‬חַ‪ְë‬דֵרי מֻ‪ñ‬צַּ‪õ‬ב הַ‪é‬פִּ‪ö‬קּוּד שֶׁ‪û‬ל צַ‪õ‬הַ‪"é‬ל בְּ‪ã‬תֵ‪ü‬לײַאָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ִì‬דיעָ‪ô‬ה עַ‪ô‬ל שִׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל מַ‪ñ‬סּוֹק וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם שַׂ‪û‬ר הַ‪é‬בִּ‪ã‬טָּ‪í‬חוֹן משֶׁ‪û‬ה‬ ‫דַּ‪ç‬יָּ‪ì‬ן לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ .‬הֵ‪é‬ם הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ לְ‪ï‬מֻ‪ñ‬צַּ‪õ‬ב הַ‪é‬פִּ‪ö‬קּוּד שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬לּוּף פִּ‪ö‬קּוּד הַ‪é‬מֶּ‪ְñ‬רכָּ‪î‬ז‪ ,‬עֻ‪ô‬זִּ‪ê‬י נַ‪ְó‬רִקיס‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬מְּ‪ñ‬פַ‪ö‬קְּ‪ִú‬דים בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬טִ‪í‬יבַ‪ã‬ת "הַ‪ְé‬ראֵ‪ä‬ל" בַּ‪ã‬פַּ‪ö‬לְ‪ï‬מָ‪"ñ‬ח וְ‪è‬לָ‪ï‬חַ‪ë‬ם בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת‬ ‫הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬אֵ‪ַä‬רע לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר מִ‪ñ‬כֵּ‪î‬ן סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר ַרבִּ‪ã‬ין )מִ‪ñ‬תּוְֹך "פִּ‪ö‬נְ‪ַó‬קס שֵׁ‪û‬רוּת"‪ ,‬שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬תַ‪ü‬ב ַרבִּ‪ã‬ין יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‬ ‫עִ‪ô‬ם הָ‪é‬עִ‪ô‬תּוֹנַ‪ó‬אי דֹּב גּוֹלְ‪ְï‬דשְׁ‪û‬טֵ‪í‬ין(‪:‬‬ ‫"יָ‪ì‬צָ‪õ‬אנוּ לְ‪ï‬שַׁ‪û‬עַ‪ô‬ר הָ‪é‬אֲ‪ָä‬ריוֹת‪ .‬עָ‪ô‬בַ‪ְã‬רנוּ דֶּ‪ֶç‬רְך שַׁ‪û‬עַ‪ô‬ר מַ‪ñ‬נְ‪ֶó‬דלְ‪ï‬בָּ‪ã‬אוּם הֶ‪é‬הָ‪é‬רוּס וְ‪è‬הַ‪é‬פָּ‪ö‬רוּץ‪ .‬שְׂ‪ִû‬ריֵדי‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רב הַ‪é‬קָּ‪ú‬שֶׁ‪û‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬הֲ‪é‬לוּ הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים יוֹם ֹקֶדם לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן בַּ‪ã‬פְּ‪ִö‬ריצָ‪õ‬ה לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם הַ‪é‬מִּ‪ñ‬זְ‪ָê‬רחִ‪ë‬ית‪,‬‬ ‫נִ‪ó‬כְּ‪î‬רוּ ַ‪ã‬בּכֹּל‪ .‬שַׁ‪û‬עַ‪ô‬ר הָ‪é‬אֲ‪ָä‬ריוֹת‪ ,‬טַ‪í‬נְ‪ó‬ק שָׂ‪û‬רוּף הֶ‪é‬עֱ‪ô‬לָ‪ï‬ה עָ‪ô‬שָׁ‪û‬ן‪ .‬עָ‪ô‬בַ‪ְã‬רנוּ דֶּ‪ֶç‬רְך הָ‪ְé‬רחוֹבוֹת הַ‪é‬צָּ‪ִõ‬רים‬ ‫שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ .‬הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה כַּ‪î‬מֵּ‪ñ‬תָ‪ü‬ה‪ .‬חַ‪ë‬לּוֹנוֹת מוּגָ‪å‬פִ‪ö‬ים‪ ,‬דְּ‪ç‬לָ‪ï‬תוֹת נְ‪ó‬עוּלוֹת‪ .‬פֹּה‬ ‫וָ‪è‬שָׁ‪û‬ם הֵ‪é‬פֵ‪ö‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬תִ‪ü‬יָקה יְ‪ִì‬ריּוֹת שֶׁ‪û‬ל צַ‪õ‬לָּ‪ï‬פִ‪ö‬ים אוֹ שֶׁ‪û‬ל חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים יַ‪ְì‬רדֵּ‪ç‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים‪ ,‬שֶׁ‪ֹּû‬לא‬ ‫ְ‪ֹã‬רח וְ‪è‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכוּ בִּ‪ã‬לְ‪ï‬חִ‪ë‬ימָ‪ñ‬תָ‪ü‬ם‪.‬‬ ‫הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ לִ‪ï‬ב ַ‪ë‬‬ ‫"הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬נוּ בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬אוֹת שֶׁ‪û‬הִ‪é‬כַּ‪ְî‬רתִּ‪ü‬י מִ‪ñ‬תְּ‪ü‬קוּפַ‪ö‬ת יַ‪ì‬לְ‪ï‬דוּתִ‪ü‬י‪ .‬נוֹפֵ‪ö‬י יַ‪ì‬לְ‪ï‬דוּת מְ‪ñ‬עוְֹרִרים תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‬ ‫ִרגּוּשׁ‪ .‬כְּ‪î‬כָ‪î‬ל שֶׁ‪û‬קָּ‪ַú‬רבְ‪ã‬נוּ אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪ ,‬גָּ‪å‬בְ‪ָã‬רה הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬שׁוּתִ‪ü‬י‪ .‬הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪,‬‬ ‫הַ‪é‬שָּׂ‪ִû‬ריד לִ‪ï‬גְ‪ֻå‬דלָּ‪ï‬תָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל בִּ‪ã‬תְ‪ü‬קוּפוֹת ְקדוּמוֹת‪ .‬הָ‪é‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים הַ‪é‬מַּ‪ְñ‬רטִ‪í‬יטוֹת‬ ‫כָּ‪î‬ל לֵ‪ï‬ב יְ‪ì‬הוִּדי בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל מָ‪ñ‬קוֹם בָּ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ .‬שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים הֵ‪é‬עַ‪ô‬זְ‪ê‬תִּ‪ü‬י לַ‪ï‬חֲ‪ֹë‬לם בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬שַׁ‪û‬אי‪ :‬לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת שֻׁ‪û‬תָּ‪ü‬ף ֹלא‬ ‫ַרק לְ‪ï‬הַ‪é‬שָּׂ‪û‬גַ‪å‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א לְ‪ï‬הַ‪é‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י לִ‪ï‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה‬ ‫ַ‪ï‬הפְֹך אוֹתוֹ לְ‪ï‬מוֵֹקד‪ ,‬לְ‪ï‬מֶ‪ְñ‬רכָּ‪î‬ז וּלְ‪ï‬סֵ‪ò‬מֶ‪ñ‬ל לָ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬דֶּ‪ç‬שֶׁ‪û‬ת‬ ‫יְ‪ì‬הוִּדיתײַיִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬ית‪ ,‬ל ֲ‪é‬‬ ‫שֶׁ‪û‬ל מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬חֲ‪ë‬לוֹם זֶ‪ê‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬שֵּׁ‪û‬ם‪ ,‬תָּ‪ü‬מַ‪ñ‬הְ‪é‬תִּ‪ü‬י‪ :‬כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נִ‪ó‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬לְ‪ï‬גְּ‪å‬לָ‪ï‬ה זְ‪ê‬כוּת‬ ‫ַ‪ְñ‬רִקיע מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה ֹלא אַ‪ä‬גִּ‪å‬יעַ‪ ô‬עוֹד בְּ‪ã‬חַ‪ë‬יַּ‪ì‬י‪"...‬‬ ‫זֹאת דַּ‪ç‬וְ‪ָè‬קא לְ‪ï‬יָ‪ִì‬די? הִ‪ְé‬רגַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬שִׂ‪û‬יא מ ַ‪ô‬‬

‫יצחק רבין‬

‫‪93‬‬


‫בְּ‪ã‬אַ‪ְä‬רצוֹת הַ‪é‬בְּ‪ִã‬רית וְ‪è‬הִ‪é‬שִׂ‪û‬יג לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן י ְִ‪ì‬ש‪ָֹû‬ראֵ‪ä‬ל אֶ‪ä‬ת תְּ‪ü‬מִ‪ñ‬יכָ‪î‬תָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹת‬ ‫הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪.‬‬ ‫ְ‪ñ‬ש‪ֹû‬ימָ‪ñ‬ה הָ‪é‬עִ‪ô‬קָּ‪ִú‬רית שֶׁ‪û‬לּוֹ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‬ ‫בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ נִ‪ó‬בְ‪ã‬חַ‪ë‬ר פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת ֹראשׁ מֶ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה‪ .‬הַ‪é‬מּ ִ‬ ‫שֹם לוֹ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪ָí‬רה כִּ‪ְî‬דבָ‪ָã‬ריו‪:‬‬ ‫לְ‪ï‬הָ‪é‬בִ‪ã‬יא אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שָּׁ‪û‬לוֹם לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ ַ‪é‬הזֹּאת וְ‪è‬לָ‪ï‬אֵ‪ä‬זוֹר כֻּ‪î‬לּוֹ‪ .‬הוּא ָ‪û‬‬ ‫"לָ‪ï‬תֵ‪ü‬ת לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ ַ‪é‬הזֹּאת‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ הָ‪é‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ הַ‪é‬מַּ‪ñ‬צֵּ‪õ‬בוֹת‪ ,‬אֶ‪ä‬ת טַ‪í‬עַ‪ô‬ם הֶ‪é‬חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב וְ‪è‬הַ‪é‬דְּ‪ç‬בַ‪ã‬שׁ‬ ‫ָ‪ó‬שֹא בְּ‪ָã‬קהִ‪é‬יר‪ 4 ,‬בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬בְּ‪ã‬רוּאָ‪ä‬ר ‪ .(1994‬לָ‪ï‬נוּ וּלְ‪ï‬כָ‪î‬ל‬ ‫שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא זַ‪ê‬כָּ‪î‬אִ‪ä‬ית לוֹ‪) ".‬מִ‪ñ‬תּוְֹך דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים שֶׁ‪û‬נּ ָ‪û‬‬ ‫עַ‪ô‬מֵּ‪ñ‬י עֲ‪ָô‬רב הוּא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" :‬עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה הָ‪é‬עֵ‪ô‬ת לְ‪ï‬הַ‪é‬גְ‪å‬שִׁ‪û‬ים אֶ‪ä‬ת דְּ‪ç‬בַ‪ã‬ר הַ‪é‬נְּ‪ó‬בוּאָ‪ä‬ה וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת חֲ‪ë‬לוֹמָ‪ñ‬ם שֶׁ‪û‬ל‬ ‫מִ‪ñ‬ילְ‪ï‬יוֹנִ‪ó‬ים ְ‪ï‬לאֶֹרְך הַ‪é‬דּוֹרוֹת‪ :‬לְ‪ï‬כַ‪î‬תֵּ‪ü‬ת חֲ‪ָë‬רבוֹת לְ‪ï‬אִ‪ä‬תִּ‪ü‬ים וַ‪è‬חֲ‪ë‬נִ‪ó‬יתוֹת לְ‪ï‬מַ‪ñ‬חְ‪ֵë‬רשׁוֹת‪) ".‬מִ‪ñ‬תּוְֹך‬ ‫דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים בִּ‪ã‬וְ‪è‬עִ‪ô‬יַדת עַ‪ô‬מָּ‪ñ‬אן‪ 29 ,‬בְּ‪ã‬אוְֹקטוֹבֶּ‪ã‬ר‪.(1995 ,‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬יוּ מִ‪ñ‬תּוֹכֵ‪î‬נוּ כָּ‪î‬אֵ‪ä‬לּוּ שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬גְּ‪å‬דוּ לְ‪ַï‬דְרכּוֹ שֶׁ‪û‬ל יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק ַרבִּ‪ã‬ין‪ .‬הוּא נִ‪ְó‬רצַ‪õ‬ח בִּ‪ã‬יֵדי‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬קֵּ‪ú‬שׁ יְ‪ì‬הוִּדי בְּ‪ã‬ײַ‪ 4‬בְּ‪ã‬נוֹבֶ‪ã‬מְ‪ñ‬בֶּ‪ã‬ר ‪ ,1995‬י"א בְּ‪ã‬מַ‪ְñ‬רחֶ‪ë‬שְׁ‪û‬וָ‪è‬ן תשנ"ו‪ .‬עַ‪ô‬ל אָ‪ä‬בְ‪ã‬דָּ‪ç‬נוֹ שֶׁ‪û‬ל יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק‬ ‫ַרבִּ‪ã‬ין בָּ‪ã‬כוּ וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬בְּ‪ã‬לוּ בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬בֶ‪ã‬ל כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד מְ‪ñ‬אוֹד מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חְ‪ë‬תּוֹ הַ‪é‬קְּ‪ú‬רוֹבָ‪ã‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים וָ‪è‬טַ‪í‬ף‬ ‫שֵֹדרוֹת הָ‪é‬עָ‪ô‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ וּבָ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬כִ‪î‬ים‪ ,‬נְ‪ó‬סִ‪ò‬יכִ‪î‬ים‪ ,‬נ ְִ‪ó‬ש‪ֹû‬יאִ‪ä‬ים‪ָ ,‬ראשֵׁ‪û‬י‬ ‫מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל ְ‪û‬‬ ‫מֶ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לוֹת‪ ,‬גְּ‪å‬דוֹלֵ‪ï‬י עוֹלָ‪ï‬ם וּפְ‪ö‬שׁוּטֵ‪í‬י עַ‪ô‬ם בָּ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם כֻּ‪î‬לּוֹ‪.‬‬ ‫ְ‪ì‬י ִ‪é‬ה י ִ‪ê‬ז ְ‪î‬כ ר וֹ ָ‪ã‬בּ ר וּ ְך !‬

‫יוֹנָ‪ó‬ה‪ ,‬צִ‪õ‬יֵּ‪ì‬ר ֶרנֶ‪ó‬ה מַ‪ñ‬גְ‪ִå‬ריט‬

‫‪92‬‬

‫יצחק רבין‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫עַ‪ô‬ל חַ‪ë‬ג הַ‪é‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬פָּ‪ö‬ר בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קַּ‪ú‬בִּ‪ã‬ים‬

‫כסלו‬

‫א ב ג ד טבת‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז ח‬ ‫ידג ד‬ ‫טו‬ ‫יא‬ ‫י‬ ‫כא כב‬ ‫יח‬ ‫כחיז כט‬ ‫כד כה‬

‫ט י יא‬ ‫טז יזו יחז‬ ‫ה‬ ‫יד‬ ‫יב כדיג כה‬ ‫כג‬ ‫ליט כ כא‬ ‫כו כז כח‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬

‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬גְּ‪å‬זֵ‪ê‬רוֹת‬ ‫"וַ‪è‬יִּ‪ì‬כְ‪î‬תֹּב הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אֶ‪ä‬ל כָּ‪î‬ל מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּתוֹ לַ‪ï‬עֲ‪ô‬זֹב כָּ‪î‬ל עַ‪ô‬ם אֶ‪ä‬ת חֻ‪ë‬קּוֹתָ‪ü‬יו וְ‪è‬לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת‬ ‫כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם לְ‪ï‬עַ‪ô‬ם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ ...‬וַ‪è‬יִּ‪ì‬שְׁ‪û‬לַ‪ï‬ח הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך סְ‪ò‬פָ‪ִö‬רים בְּ‪ã‬יַ‪ì‬ד שְׁ‪û‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬יו לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬ ‫וּלְ‪ï‬עָ‪ֵô‬רי יְ‪ì‬הוָּדה לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬ים נָ‪ó‬כְ‪ִî‬ריִּ‪ì‬ים‪ ...‬לְ‪ï‬חַ‪ë‬לֵּ‪ï‬ל שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬תוֹת וְ‪è‬חַ‪ë‬גִּ‪å‬ים‪,‬‬ ‫לְ‪ï‬טַ‪í‬מֵּ‪ñ‬א מִ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ וְ‪ָè‬קָדשִׁ‪û‬ים‪ ,‬לִ‪ï‬בְ‪ã‬נוֹת בָּ‪ã‬מוֹת וְ‪è‬הֵ‪é‬יכָ‪î‬לוֹת וּפְ‪ö‬סִ‪ò‬ילִ‪ï‬ים וּלְ‪ï‬הַ‪ְé‬קִריב‬ ‫חֲ‪ë‬זִ‪ê‬יִרים וּבְ‪ã‬הֵ‪é‬מוֹת טְ‪í‬מֵ‪ñ‬אוֹת‪ ,‬לְ‪ï‬הַ‪é‬נִּ‪ó‬יחַ‪ ë‬אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם בִּ‪ã‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י נִ‪ó‬מּוֹלִ‪ï‬ים‪ ...‬לִ‪ï‬שְׁ‪û‬כֹּחַ‪ë‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬תּוָֹרה וּלְ‪ï‬הַ‪é‬חֲ‪ë‬לִ‪ï‬יף כָּ‪î‬ל הַ‪é‬חֻ‪ë‬קִּ‪ú‬ים — וַ‪è‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ֹלא יַ‪ì‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה כִּ‪ְî‬דבַ‪ã‬ר הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‬ ‫יוּמַ‪ñ‬ת‪"...‬‬ ‫עַ‪ô‬ל תְּ‪ü‬גוּבַ‪ã‬ת מַ‪ñ‬תִּ‪ü‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬הוּ לִ‪ï‬גְ‪å‬זֵ‪ê‬רוֹת הַ‪é‬יְּ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ים‬ ‫"‪...‬אִ‪ä‬ם כָּ‪î‬ל הָ‪é‬עַ‪ô‬מִּ‪ñ‬ים אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּת הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך שׁוֹמְ‪ñ‬עִ‪ô‬ים לוֹ וְ‪è‬יָ‪ì‬סוּרוּ כָּ‪î‬ל‬ ‫אִ‪ä‬ישׁ מֵ‪ñ‬עֲ‪ô‬בוַֹדת אֲ‪ä‬בוֹתָ‪ü‬יו וְ‪è‬יִ‪ì‬בְ‪ã‬חֲ‪ë‬רוּ בִּ‪ְã‬דבַ‪ã‬ר הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך — אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י וּבָ‪ã‬נַ‪ó‬י וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬י נֵ‪ó‬לֵ‪ְï‬ך‬ ‫בִּ‪ã‬בְ‪ִã‬רית אֲ‪ä‬בוֹתֵ‪ü‬ינוּ! חָ‪ë‬לִ‪ï‬ילָ‪ï‬ה לָ‪ï‬נוּ לַ‪ï‬עֲ‪ô‬זֹב תּוָֹרה וּמִ‪ñ‬צְ‪õ‬ווֹת‪ .‬לְ‪ִï‬דבְ‪ֵã‬רי הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך ֹלא‬ ‫נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע לָ‪ï‬סוּר מֵ‪ñ‬עֲ‪ô‬בוָֹדתֵ‪ü‬נוּ יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ין אוֹ שְׂ‪û‬מֹאל‪"...‬‬

‫סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קַּ‪ú‬בִּ‪ã‬ים‬ ‫נִ‪ְó‬קָרא גַּ‪å‬ם סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫הַ‪é‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬מוֹנָ‪ó‬אִ‪ä‬ים‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬פָ‪ִö‬רים מְ‪ñ‬תָ‪ü‬אֲ‪ִä‬רים‬ ‫אֶ‪ä‬ת מֶ‪ֶñ‬רד הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‬ ‫בַּ‪ã‬יְּ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קַּ‪ú‬בִּ‪ã‬ים שַׁ‪û‬יָּ‪ְì‬ך‬ ‫לִ‪ְï‬קבוּצַ‪õ‬ת סְ‪ò‬פָ‪ִö‬רים‬ ‫חִ‪ë‬יצוֹנִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים‪.‬‬ ‫הֵ‪é‬ם נִ‪ְó‬קָראִ‪ä‬ים כָּ‪ְî‬ך כִּ‪î‬י‬ ‫הֵ‪é‬ם נִ‪ó‬מְ‪ñ‬צָ‪õ‬אִ‪ä‬ים מִ‪ñ‬חוּץ‬ ‫לַ‪ï‬תָּ‪ü‬נָ‪ְ"ó‬ך‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קַּ‪ú‬בִּ‪ã‬ים‬ ‫מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬פָּ‪ö‬ר הַ‪é‬סִּ‪ò‬פּוּר‬ ‫הַ‪é‬הִ‪é‬יסְ‪ò‬טוִֹרי הַ‪é‬קָּ‪ú‬שׁוּר‬ ‫בְּ‪ã‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬

‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬קְּ‪ִú‬ריאָ‪ä‬ה לִ‪ï‬מְ‪ֹñ‬רד בַּ‪ã‬יְּ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ים‬ ‫"‪...‬וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא מַ‪ñ‬תִּ‪ü‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬הוּ בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר בְּ‪ã‬קוֹל גָּ‪å‬דוֹל לֵ‪ï‬אמֹר‪ :‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬מְּ‪ַñ‬קנֵּ‪ó‬א לַ‪ï‬תּוָֹרה‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬נֶּ‪ó‬אֱ‪ä‬מָ‪ñ‬ן לַ‪ï‬בְּ‪ִã‬רית יֵ‪ì‬לֵ‪ְï‬ך אַ‪ä‬חֲ‪ַë‬רי‪"...‬‬ ‫עַ‪ô‬ל טִ‪í‬הוּר בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‬ ‫"‪...‬וַ‪è‬יִּ‪ì‬קָּ‪ú‬הֵ‪é‬ל כָּ‪î‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֶ‪ó‬ה וַ‪è‬יַּ‪ì‬עֲ‪ô‬לוּ הַ‪é‬ר צִ‪õ‬יּוֹן‪ .‬וַ‪è‬יִּ‪ְì‬ראוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ שׁוֹמֵ‪ñ‬ם‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬זְ‪ê‬בֵּ‪ã‬חַ‪ ë‬מְ‪ñ‬חֻ‪ë‬לָּ‪ï‬ל‪ ...‬וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קְרעוּ אֶ‪ä‬ת בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬דיהֶ‪é‬ם וַ‪è‬יִּ‪ì‬בְ‪ã‬כּוּ בְּ‪ã‬כִ‪î‬י גָּ‪å‬דוֹל‪ ...‬וַ‪è‬יְּ‪ì‬טַ‪í‬הֲ‪é‬רוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ וַ‪è‬יּוֹצִ‪õ‬יאוּ אֶ‪ä‬ת אַ‪ä‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬שִּׁ‪û‬קּוּץ לְ‪ï‬מָ‪ñ‬קוֹם טָ‪í‬מֵ‪ñ‬א‪...‬‬

‫‪95‬‬


‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫יחד בבית הספר‬


‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫◆ הַ‪é‬מִּ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה הַ‪é‬מֶּ‪ְñ‬רכָּ‪î‬זִ‪ê‬ית בְּ‪ã‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה הִ‪é‬יא הַ‪ְé‬דלָ‪ַï‬קת נֵ‪ó‬ר חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬ ‫ָ‪å‬בוֹהּ וְ‪è‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד נָ‪ó‬מוְּך‪.‬‬ ‫◆ הַ‪é‬נֵּ‪ó‬רוֹת יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ בְּ‪ã‬שׁוָּרה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬וֶ‪è‬ה‪ֹ ,‬לא אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד גּ ַ‪é‬‬ ‫ִ‪ó‬יח אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬נֵּ‪ó‬רוֹת בַּ‪ã‬פֶּ‪ö‬תַ‪ü‬ח הַ‪é‬סָּ‪ò‬מוְּך לִ‪ְï‬רשׁוּת הָ‪ַé‬רבִּ‪ã‬ים כְּ‪ֵî‬די‬ ‫◆ מִ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה לְ‪ï‬הַ‪é‬נּ ַ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬פַ‪ְö‬רסֵ‪ò‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ס‪.‬‬ ‫◆ נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לָ‪ï‬שִׁ‪û‬יר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פִּ‪ö‬יּוּט "מָ‪ñ‬עוֹז צוּר" לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪ְé‬דלָ‪ַï‬קת‬ ‫הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ר וּבִ‪ְã‬רכַּ‪î‬ת "עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נִּ‪ó‬סִּ‪ò‬ים"‪.‬‬ ‫ֶ‪ï‬אכֹל מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬כָ‪î‬לִ‪ï‬ים מְ‪ñ‬טֻ‪í‬גָּ‪å‬נִ‪ó‬ים בְּ‪ã‬שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן )וְ‪ֹè‬לא ַרק לְ‪ï‬בִ‪ã‬יבוֹת‬ ‫◆ נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים ל ֱ‪ä‬‬ ‫וְ‪è‬סֻ‪ò‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬נִ‪ó‬יּוֹת(‪ .‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה? מִ‪ñ‬שּׁוּם שֶׁ‪û‬הָ‪é‬אוֹתִ‪ü‬יּוֹת ש‪.‬מ‪.‬ן‪ .‬חוֹזְ‪ê‬רוֹת‬ ‫בְּ‪ã‬חַ‪ë‬ג זֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פַּ‪ö‬ר פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים‪:‬‬ ‫בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬ס פַּ‪ְö‬ך הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן‬ ‫בְּ‪ã‬שֵׁ‪û‬ם מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת מַ‪ñ‬תִּ‪ü‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬הוּ — חַ‪ë‬שְׁ‪û‬מוֹנָ‪ó‬אִ‪ä‬ים‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פַּ‪ö‬ר יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג — שְׁ‪û‬מוֹנָ‪ó‬ה‬

‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫‪97‬‬


‫וַ‪è‬יִּ‪ì‬תְּ‪ü‬צוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬זְ‪ê‬בֵּ‪ã‬חַ‪ ...ë‬וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קחוּ אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מוֹת כַּ‪î‬כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה וַ‪è‬יִּ‪ì‬בְ‪ã‬נוּ‬ ‫מִ‪ñ‬זְ‪ê‬בֵּ‪ã‬חַ‪ ë‬חָ‪ָë‬דשׁ כָּ‪ִî‬ראשׁוֹן‪"...‬‬ ‫עַ‪ô‬ל ְקבִ‪ã‬יעַ‪ô‬ת הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג לְ‪ï‬דוֹרוֹת‬ ‫"‪...‬וַ‪è‬יְ‪ַì‬קיֵּ‪ì‬ם יְ‪ì‬הוָּדה וְ‪è‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬יו וְ‪è‬כָ‪î‬ל ְקהַ‪é‬ל יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כַּ‪î‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬זְ‪ê‬בֵּ‪ã‬חַ‪ë‬‬ ‫נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שִׂ‪û‬ים בְּ‪ã‬מוֹעֲ‪ָô‬דם שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים שְׁ‪û‬מוֹנָ‪ó‬ה מִ‪ñ‬יּוֹם חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ה וְ‪è‬עֶ‪ô‬שְׂ‪ִû‬רים‬ ‫לְ‪ï‬חֶֹדשׁ כִּ‪î‬סְ‪ò‬לֵ‪ï‬ו בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וָ‪è‬גִ‪å‬יל‪".‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬דּוּר‪:‬‬ ‫סֵ‪ֶò‬דר הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכוֹת לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלָ‪ַï‬קת נֵ‪ó‬רוֹת חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪:‬‬ ‫"בָּ‪ã‬רוְּך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ִקדְּ‪ç‬שָׁ‪û‬נוּ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬צְ‪õ‬ווֹתָ‪ü‬יו וְ‪è‬צִ‪õ‬וָּ‪è‬נוּ‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק נֵ‪ó‬ר חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬ ‫בָּ‪ã‬רוְּך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה נִ‪ó‬סִּ‪ò‬ים לַ‪ï‬אֲ‪ä‬בוֹתֵ‪ü‬ינוּ בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‬ ‫הָ‪é‬הֵ‪é‬ם בַּ‪ã‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪.‬‬

‫הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‬ ‫נִ‪ְó‬קֵראת‪" :‬בִּ‪ְã‬רכַּ‪î‬ת‬ ‫ה ִַ‪é‬נ‪ּó‬סִּ‪ò‬ים"‪.‬‬

‫בָּ‪ã‬רוְּך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חֱ‪ë‬יָ‪ì‬נוּ וְ‪ִè‬קיְּ‪ì‬מָ‪ñ‬נוּ וְ‪è‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬נוּ לַ‪ï‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪".‬‬

‫בָּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‬ ‫מוֹסִ‪ò‬יפִ‪ö‬ים גַּ‪å‬ם‬ ‫"שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חֱ‪ë‬יָ‪ì‬נוּ"‪ ,‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ְó‬קֵראת‬ ‫"בִּ‪ְã‬רכַּ‪î‬ת הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן"‪.‬‬

‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הַ‪ְé‬דלָ‪ַï‬קת הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ר שָׁ‪ִû‬רים‪:‬‬ ‫"הַ‪é‬נֵּ‪ó‬רוֹת הַ‪é‬לָּ‪ï‬לוּ אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ מַ‪ְñ‬דלִ‪ï‬יִקים עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נִּ‪ó‬סִּ‪ò‬ים וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נִּ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬אוֹת וְ‪è‬עַ‪ô‬ל‬ ‫הַ‪é‬תְּ‪ü‬שׁוּעוֹת וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מוֹת‪ ,‬שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתָ‪ ü‬לַ‪ï‬אֲ‪ä‬בוֹתֵ‪ü‬ינוּ בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬הֵ‪é‬ם בַּ‪ã‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‬ ‫הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪ ,‬עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די כֹּהֲ‪é‬נֶ‪ó‬יָך הַ‪é‬קְּ‪ú‬דוֹשִׁ‪û‬ים‪ .‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל שְׁ‪û‬מוֹנַ‪ó‬ת יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה הַ‪é‬נֵּ‪ó‬רוֹת הַ‪é‬לָּ‪ï‬לוּ‬ ‫ֹקֶדשׁ הֵ‪é‬ם‪ ,‬וְ‪è‬אֵ‪ä‬ין לָ‪ï‬נוּ ְרשׁוּת לְ‪ï‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬מֵּ‪ñ‬שׁ בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם‪ ,‬אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א לִ‪ְï‬ראוֹתָ‪ü‬ם בִּ‪ã‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די‬ ‫לְ‪ï‬הוֹדוֹת וּלְ‪ï‬הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ל לְ‪ï‬שִׁ‪û‬מְ‪ָñ‬ך הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל עַ‪ô‬ל נִ‪ó‬סֶּ‪ò‬יָך וְ‪è‬עַ‪ô‬ל נִ‪ó‬פְ‪ö‬לְ‪ï‬אוֹתֶ‪ü‬יָך וְ‪è‬עַ‪ô‬ל‬ ‫יְ‪ì‬שׁוּעָ‪ô‬תֶ‪ָü‬ך‪".‬‬ ‫"מָ‪ñ‬עוֹז צוּר יְ‪ì‬שׁוּעָ‪ô‬תִ‪ü‬י‬ ‫לְ‪ָï‬ך נָ‪ó‬אֶ‪ä‬ה לְ‪ï‬שַׁ‪û‬בֵּ‪ã‬חַ‪"....ë‬‬ ‫תִּ‪ü‬כּוֹן בֵּ‪ã‬ית תְּ‪ü‬פִ‪ö‬ילָּ‪ï‬תִ‪ü‬י‬ ‫וְ‪è‬שָׁ‪û‬ם תּוָֹדה נְ‪ó‬זַ‪ê‬בֵּ‪ã‬חַ‪".ë‬‬

‫‪96‬‬

‫הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה‬ ‫נִ‪ְó‬קֵראת‪" :‬בִּ‪ְã‬רכַּ‪î‬ת הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ר"‪.‬‬


‫כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד רוֹצֶ‪õ‬ה לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‪...‬‬ ‫כִּ‪î‬י כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם יוְֹדעִ‪ô‬ים הֵ‪é‬יטֵ‪í‬ב —‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ים ִקבְּ‪ã‬לוּ מַ‪ñ‬כּוֹת‪...‬‬ ‫עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬כִּ‪î‬סְּ‪ò‬אוֹת‬ ‫בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה הַ‪é‬חְ‪ë‬לָ‪ï‬טָ‪í‬ה כָּ‪î‬זֹאת‪:‬‬ ‫אָ‪ä‬נוּ גִּ‪å‬בּוִֹרים כִּ‪î‬פְ‪ö‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪,‬‬ ‫לָ‪ï‬נוּ יֵ‪ì‬שׁ אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬ע ַרגְ‪å‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪,‬‬ ‫הַ‪é‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ נִ‪ó‬בָּ‪ã‬הֵ‪é‬ל‬ ‫מִ‪ñ‬צִּ‪õ‬בְ‪ã‬אוֹת בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל?‬ ‫שְׂ‪û‬מֹאל‪ ,‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ין‪ ,‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ין וּשְׂ‪û‬מֹאל‪,‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪ְé‬רבִּ‪ã‬יץ וְ‪ֹè‬לא לַ‪ï‬חְ‪ë‬מֹל!"‬ ‫אָ‪ä‬ז נָ‪ó‬שְׂ‪û‬אוּ הַ‪é‬קֻּ‪ú‬מְ‪ñ‬קוּמִ‪ñ‬ים‬ ‫אַ‪ä‬פֵּ‪ö‬יהֶ‪é‬ם הָ‪é‬עֲ‪ֻô‬קמִּ‪ñ‬ים‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬כִּ‪î‬סְּ‪ò‬אוֹת הֵ‪ִé‬ריעוּ‪:‬‬ ‫"הֵ‪é‬י‪ ,‬הֵ‪é‬יָדד! פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ‬ ‫מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו אִ‪ä‬ישׁ ֹלא יַ‪ì‬כֵּ‪î‬נוּ‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬ד עוֹלָ‪ï‬ם יְ‪ì‬חִ‪ë‬י מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כֵּ‪î‬נוּ‪"...‬‬ ‫מִ‪ñ‬י הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‪,‬‬ ‫מִ‪ñ‬י?‬ ‫דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה!‬ ‫עַ‪ô‬ל כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם נָ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬ה אֵ‪ä‬ימָ‪ñ‬ה‬ ‫וְ‪è‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם ֹראשָׁ‪û‬ם הֵ‪é‬נִ‪ó‬יעוּ‪:‬‬ ‫"אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס ֹלא אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הוּא!"‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט הוּפַ‪ö‬ר‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך ַרע וָ‪è‬מָ‪ñ‬ר!‬ ‫אַ‪ְä‬ך הַ‪é‬פִּ‪ö‬יל פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם נִ‪ó‬תְ‪ַü‬קל‬ ‫בִּ‪ã‬כְ‪î‬לַ‪ï‬בְ‪ã‬לַ‪ï‬ב בִּ‪ְã‬קצֵ‪õ‬ה הַ‪é‬חֶ‪ֶë‬דר‪,‬‬ ‫הֱ‪ִé‬רימוֹ אֶ‪ä‬ל עָ‪ô‬ל חִ‪ë‬ישׁ ַקל‬ ‫וְ‪ָè‬קָרא‪ :‬הַ‪é‬כֹּל בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר!‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬לַ‪ï‬בְ‪ã‬לַ‪ï‬ב בָּ‪ã‬כָ‪î‬ה‪ ,‬יִ‪ì‬לֵּ‪ï‬ל‪,‬‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬מֵּ‪ñ‬ק וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬תֵּ‪ü‬ל‪,‬‬ ‫גַּ‪å‬ם נִ‪ó‬סָּ‪ò‬ה לִ‪ï‬שְׂ‪ֹû‬רט‪ ,‬לִ‪ï‬נְ‪ó‬שְֹׁך‪,‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך מְ‪ñ‬אוּמָ‪ñ‬ה ֹלא הוֹעִ‪ô‬יל‬ ‫"שְׁ‪û‬תֹק פַּ‪ö‬חְ‪ָë‬דן עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬ה וּמְ‪ֹñ‬לְך!"‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגֵּ‪å‬ז עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו הַ‪é‬פִּ‪ö‬יל‪,‬‬

‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫‪99‬‬


‫נֵ‪ó‬ס גָּ‪å‬דוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה פֹּה! ‪/‬‬

‫נָ‪ó‬תָ‪ü‬ן אַ‪ä‬לְ‪ï‬תֶּ‪ְü‬רמָ‪ñ‬ן‬

‫זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים שָׁ‪û‬כְ‪î‬בוּ לִ‪ï‬ישֹׁן‪,‬‬ ‫הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה ֵריָקה‪,‬‬ ‫ַרק הִ‪é‬בְ‪ã‬הֵ‪é‬ב עוֹד נֵ‪ó‬ר ִראשׁוֹן‪.‬‬ ‫שֶׁ‪ֶû‬קט‪ ,‬חשֶׁ‪ְû‬ך‪ ,‬אֵ‪ä‬ין אָ‪ָä‬דם‪,‬‬ ‫כְּ‪î‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת לְ‪ï‬בַ‪ã‬דָּ‪ç‬ם — ָרעֲ‪ô‬דוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‬ ‫ְקצָ‪õ‬ת מִ‪ñ‬קֹּר וְּקצָ‪õ‬ת מִ‪ñ‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ד‪...‬‬ ‫כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד חָ‪ë‬שַׁ‪û‬ב לוֹ‪ :‬מָ‪ñ‬ה‪,‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה הָ‪é‬רוּחַ‪ ë‬נָ‪ó‬הֲ‪é‬מָ‪ñ‬ה?‬ ‫לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה הָ‪ִé‬רצְ‪õ‬פָּ‪ö‬ה חוֶֹרֶקת?‬ ‫מִ‪ñ‬י זוֹחֵ‪ë‬ל אֵ‪ä‬לַ‪ï‬י מִ‪ñ‬נֶּ‪ó‬גֶ‪å‬ד?‬ ‫מִ‪ñ‬י צִ‪õ‬פְ‪ö‬צֵ‪õ‬ף? זֶ‪ê‬ה ֹלא צְ‪ָõ‬רצַ‪õ‬ר!‬ ‫הַ‪é‬צִּ‪õ‬פְ‪ö‬צוּף כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך מוּזָ‪ê‬ר!‪...‬‬ ‫אוֹיָ‪ì‬ה‪ ,‬מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ אָ‪ä‬יֹם‬ ‫פֹּה יִ‪ְì‬קֶרה עַ‪ô‬ד אוֹר הַ‪é‬יּוֹם‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן פָּ‪ö‬חַ‪ë‬ד כַּ‪î‬הֹגֶ‪å‬ן‪,‬‬ ‫הַ‪é‬כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א לָ‪ï‬חַ‪ë‬שׁ‪" :‬הַ‪é‬צִּ‪õ‬ילוּ!"‬ ‫מַ‪ñ‬טְ‪í‬אֲ‪ä‬טֵ‪í‬א בָּ‪ã‬לֶ‪ï‬ה מִ‪ñ‬זֶֹּקן‬ ‫כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר פָּ‪ö‬חַ‪ë‬ד לִ‪ï‬פְ‪ö‬חֹד אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ‪...‬‬ ‫וּבֵ‪ã‬ין אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה — הַ‪é‬כְּ‪î‬לַ‪ï‬בְ‪ã‬לַ‪ï‬ב‬ ‫עוֹד מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬לֵּ‪ï‬ף‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ד אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הִ‪é‬גִּ‪å‬יעַ‪ֵ ô‬קץ —‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עוֹן לִ‪ï‬בּוֹ אִ‪ä‬מֵּ‪ñ‬ץ‬ ‫וְ‪ָè‬קָרא בְּ‪ã‬קוֹל בַּ‪ְã‬רזֶ‪ê‬ל‪:‬‬ ‫– מָ‪ñ‬ה זֶ‪ê‬ה פֹּה‪ ,‬לַ‪ï‬עֲ‪ô‬זָ‪ê‬אזֵ‪ê‬ל?!‬ ‫זֶ‪ê‬ה רוֹעֵ‪ô‬ד וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה מָ‪ñ‬תוּחַ‪,ë‬‬ ‫וּלָ‪ï‬זֶ‪ê‬ה יֵ‪ì‬שׁ מַ‪ñ‬צַּ‪õ‬ב רוּחַ‪...ë‬‬ ‫מִ‪ñ‬י אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם? כֵּ‪î‬לִ‪ï‬ים כְּ‪î‬בוִּדים‬ ‫אוֹ סְ‪ò‬חָ‪ë‬בוֹת וּסְ‪ò‬מַ‪ְñ‬רטוּטִ‪í‬ים?!‬ ‫וַ‪è‬יִּ‪ì‬תְ‪ü‬עוְֹררוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‬ ‫וַ‪è‬יָּ‪ִì‬ריעוּ בְּ‪ã‬קוֹל ָרם‪:‬‬ ‫"שְׁ‪û‬תֹק‪ ,‬טִ‪í‬פֵּ‪ö‬שׁ‪ ,‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתָּ‪ ü‬שְׁ‪û‬טוּת‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מְ‪ָñ‬ך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה סְ‪ò‬מַ‪ְñ‬רטוּט‪.‬‬ ‫ְראֵ‪ä‬ה‪ֹ ,‬לא פַּ‪ö‬חְ‪ָë‬דנִ‪ó‬ים אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‪,‬‬

‫‪98‬‬

‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫וְ‪è‬לִ‪ï‬שְׂ‪û‬מֹחַ‪ֹ ë‬לא שָׁ‪û‬כַ‪î‬חְ‪ë‬נוּ‪,‬‬ ‫נְ‪ó‬סַ‪ò‬דֵּ‪ç‬ר מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חַ‪ë‬ק עַ‪ô‬לִּ‪ï‬יז‪,‬‬ ‫דַּ‪ç‬וְ‪ָè‬קא‪ ,‬דַּ‪ç‬וְ‪ָè‬קא‪ ,‬לְ‪ï‬הַ‪ְé‬רגִּ‪å‬יז!"‬ ‫אָ‪ä‬ז אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬מַּ‪ñ‬טְ‪í‬אֲ‪ä‬טֵ‪í‬א‪:‬‬ ‫"נַ‪ó‬עֲ‪ֹô‬רְך נָ‪ó‬א חֲ‪ë‬גִ‪å‬יגָ‪å‬ה‬ ‫וְ‪è‬נַ‪ְó‬ראֶ‪ä‬ה לוֹ לַ‪ï‬שּׁוֹטֶ‪í‬ה‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חַ‪ë‬ק הַ‪é‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה!‬ ‫אָ‪ä‬נֹכִ‪î‬י זְ‪ָê‬קנִ‪ó‬י נָ‪ó‬אֶ‪ä‬ה‪,‬‬ ‫מַ‪ñ‬טְ‪í‬אֲ‪ä‬טֵ‪í‬א אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י!‪ ...‬עַ‪ô‬ל כֵּ‪î‬ן‪,‬‬ ‫בִּ‪ְã‬רשׁוּתְ‪ü‬כֶ‪î‬ם‪ ,‬הָ‪é‬יֹה אֶ‪ä‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫מַ‪ñ‬תִּ‪ü‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬הוּ הַ‪é‬זָּ‪ֵê‬קן!‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה הַ‪é‬פְּ‪ִö‬רימוּס — דַּ‪ç‬ע‪,‬‬ ‫יְ‪ì‬הוָּדה תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה!‬ ‫קוּם וְ‪è‬צֵ‪õ‬א לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‬ ‫בְּ‪ã‬שַׁ‪û‬לְ‪ï‬הֶ‪é‬בֶ‪ã‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬ה חַ‪ë‬מָּ‪ñ‬ה!‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם הַ‪é‬צַּ‪õ‬בָּ‪ִã‬רים‪,‬‬ ‫עֲ‪ô‬צִ‪õ‬יצֵ‪õ‬י הַ‪é‬גִּ‪å‬בּוִֹרים‪,‬‬ ‫ַרק אֶ‪ä‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם בָּ‪ã‬חַ‪ë‬ר לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י‬ ‫לַ‪ï‬אֲ‪ä‬חֵ‪ë‬י הַ‪é‬מַּ‪ñ‬כַּ‪î‬בִּ‪ã‬י‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬דְּ‪ç‬דוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬קּוֹצִ‪õ‬ים‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י לַ‪ï‬קְּ‪ָú‬רב אָ‪ä‬נוּ יוֹצְ‪õ‬אִ‪ä‬ים!‬ ‫גַּ‪å‬ם אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה‪ ,‬מַ‪ñ‬שְׁ‪û‬פֵּ‪ְö‬ך בַּ‪ã‬כְ‪î‬יָ‪ì‬ן‪,‬‬ ‫תַּ‪ü‬פְ‪ִö‬קיְדָך הוּא מְ‪ñ‬צֻ‪õ‬יָּ‪ì‬ן‪,‬‬ ‫שֵׁ‪û‬ב וּשְׁ‪û‬פְֹך דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת כַּ‪î‬מַּ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‬ ‫עַ‪ô‬ל חֻ‪ְë‬רבַּ‪ã‬ן יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם!‬ ‫כָּ‪ְî‬ך הוֹסִ‪ò‬יף הַ‪é‬מַּ‪ñ‬טְ‪í‬אֲ‪ä‬טֵ‪í‬א‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬תַּ‪ü‬פְ‪ִö‬קיד לָ‪ï‬תֵ‪ü‬ת‪,‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך סוֹף סוֹף הִ‪é‬גִּ‪å‬יעַ‪ ô‬עַ‪ô‬ד‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ים וּפֹה עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד!‬ ‫אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד אֵ‪ä‬ינוֹ חוֹטֵ‪í‬ף‪,‬‬


‫נֵ‪ó‬ר ִראשׁוֹן ‪/‬‬

‫אֶ‪ä‬פְ‪ַö‬ריִ‪ì‬ם סִ‪ò‬ידוֹן‬

‫דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י‪,‬‬ ‫כָּ‪î‬כָ‪î‬ה קוְֹראִ‪ä‬ים לִ‪ï‬י‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י בֶּ‪ã‬ן תֵּ‪ü‬שַׁ‪û‬ע וַ‪è‬אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י רוּתִ‪ü‬י בַּ‪ã‬ת עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר וָ‪è‬חֵ‪ë‬צִ‪õ‬י‪ ,‬וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י בַּ‪ã‬ת‪...‬‬ ‫טוֹב‪ ,‬מָ‪ñ‬ה זֶ‪ê‬ה חָ‪ë‬שׁוּב‪ ,‬בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬צֶ‪õ‬ם? וְ‪è‬יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן גַּ‪å‬ם אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ ,‬וְ‪è‬סַ‪ò‬בָּ‪ã‬א שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל וְ‪è‬סַ‪ò‬בְ‪ã‬תָּ‪ü‬א‬ ‫ִרבְ‪ָã‬קה‪ .‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪ ,‬פָּ‪ö‬חוֹת אוֹ יוֹתֵ‪ü‬ר‪ ,‬בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪.‬‬ ‫וְ‪è‬חוּץ מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ ְקצָ‪õ‬ת מְ‪ñ‬פֻ‪ְö‬רסָ‪ò‬מִ‪ñ‬ים מֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ז שֶׁ‪û‬הוֹפַ‪ö‬עְ‪ô‬נוּ בַּ‪"ã‬הַ‪é‬גָּ‪ָå‬דה שֶׁ‪û‬ל פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח"‪ .‬הֲ‪é‬מוֹן‬ ‫פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הוֹלֵ‪ְï‬ך בָּ‪ְã‬רחוֹב‪ ,‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים נֶ‪ó‬עְ‪ô‬צָ‪ִõ‬רים‪ ,‬מַ‪ñ‬צְ‪õ‬בִּ‪ã‬יעִ‪ô‬ים עָ‪ô‬לַ‪ï‬י וְ‪è‬שׁוֹאֲ‪ä‬לִ‪ï‬ים‪" :‬תַּ‪ü‬גִּ‪å‬יד‪,‬‬ ‫אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ֹלא מֵ‪ñ‬אַ‪ä‬גָּ‪ָå‬דה שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬גָּ‪ָå‬דה?" וְ‪è‬אָ‪ä‬ז אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עוֹנֶ‪ó‬ה‪ֹ" :‬לא‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מֵ‪ñ‬אַ‪ä‬גָּ‪ָå‬דה שֶׁ‪û‬ל חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪",‬‬ ‫וְ‪è‬צוֹחֵ‪ë‬ק‪.‬‬ ‫וְ‪è‬לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה דַּ‪ç‬וְ‪ָè‬קא חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה?‬ ‫הוֹ! כִּ‪î‬י אִ‪ä‬ם יֵ‪ì‬שׁ חַ‪ë‬ג שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הֲ‪é‬כִ‪î‬י הֲ‪é‬כִ‪î‬י מְ‪ñ‬חַ‪ë‬כֶּ‪î‬ה לוֹ‪ ,‬זֶ‪ê‬ה חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‪ .‬כִּ‪î‬י בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה יֵ‪ì‬שׁ אוֹרוֹת‬ ‫וְ‪è‬נֵ‪ó‬רוֹת וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וּלְ‪ï‬בִ‪ã‬יבוֹת וּמַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נוֹת‪ .‬אָ‪ä‬ז נָ‪ó‬כוֹן שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם בְּ‪ã‬חַ‪ë‬גִּ‪å‬ים אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים יֵ‪ì‬שׁ מַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נוֹת‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל‬ ‫ַ‪ï‬עבֹד ָקשֶׁ‪û‬ה בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬ילָ‪ï‬ן‪ .‬בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬סַ‪ò‬ח אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה צָ‪ִõ‬ריְך לִ‪ï‬מְ‪ñ‬צֹא‬ ‫בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬חַ‪ë‬גִּ‪å‬ים הָ‪é‬אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה צָ‪ִõ‬ריְך ל ֲ‪ô‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬יקוֹמָ‪ñ‬ן‪ .‬וּבְ‪ã‬פוִּרים אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה צָ‪ִõ‬ריְך לִ‪ï‬זְ‪ê‬כּוֹת בַּ‪ã‬תֹּאַ‪ä‬ר "הַ‪é‬תַּ‪ü‬חְ‪ë‬פֹּשֶׂ‪û‬ת הֲ‪é‬כִ‪î‬י יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה"‪" ,‬הֲ‪é‬כִ‪î‬י"‬ ‫מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה מְ‪ַñ‬קבֵּ‪ã‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬תָּ‪ü‬נוֹת בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬מֵּ‪ñ‬ץ‪ .‬לְ‪ï‬הֵ‪é‬פֶ‪ְö‬ך‪ ,‬חוֹבָ‪ã‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים לָ‪ï‬תֵ‪ü‬ת — וְ‪è‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה עוֹד עוֹשֶׂ‪û‬ה טוֹבָ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה לוֵֹקחַ‪.ë‬‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬ם נוֹסִ‪ò‬יף אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬סֻּ‪ò‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬נִ‪ó‬יּוֹת‪ ,‬וְ‪è‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יָ‪ì‬כוֹל לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק אֵ‪ä‬שׁ בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬סַּ‪ò‬בְ‪ã‬תָּ‪ü‬א‬ ‫תַּ‪ü‬גִּ‪å‬יד‪" :‬מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק בְּ‪ã‬גַ‪å‬פְ‪ö‬רוִּרים‪ ,‬יַ‪ì‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה פִּ‪ö‬יפִּ‪ö‬י בַּ‪ã‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה" — אָ‪ä‬ז הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג מְ‪ַñ‬קבֵּ‪ã‬ל עוֹד כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה‬ ‫נְ‪ֻó‬קדּוֹת‪.‬‬ ‫לוֵֹקח אִ‪ä‬תְּ‪ָü‬ך לְ‪ï‬אִ‪ä‬י בּוֵֹדד?" הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י‬ ‫ַ‪ë‬‬ ‫ִ‪ì‬ית‬ ‫כָּ‪ְî‬ך שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬ם הָ‪é‬יוּ אוֹמְ‪ִñ‬רים לִ‪ï‬י‪" :‬דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י‪ ,‬אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה חַ‪ë‬ג הָ‪é‬י ָ‪ü‬‬ ‫ַ‪ï‬חשֹׁב‪" :‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה!" ‪ְ...‬קצָ‪õ‬ת פּוִּרים‪... ,‬פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪ ,‬וְ‪è‬יוֹם הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת‪ ,‬וְ‪ ...è‬זֶ‪ê‬הוּ‪.‬‬ ‫עוֹנֶ‪ó‬ה בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י ל ְ‪ë‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר — עֶ‪ֶô‬רב חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה בָּ‪ã‬א‪ .‬סַ‪ò‬בָּ‪ã‬א ָקָרא לָ‪ï‬נוּ לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק נֵ‪ó‬ר ִראשׁוֹן‪ .‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א דָּ‪ç‬אֲ‪ä‬גָ‪å‬ה‬ ‫ַ‪ü‬עמֹד חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כִּ‪î‬יָּ‪ì‬ה‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י וְ‪è‬רוּתִ‪ü‬י עָ‪ô‬שִׂ‪û‬ינוּ "זוּג אוֹ פֶּ‪ֶö‬רט" וְ‪è‬נִ‪ó‬צַּ‪õ‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י‪ ,‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫שֶׁ‪û‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל חֶ‪ֶë‬דר תּ ֲ‪ô‬‬ ‫הִ‪ְé‬דלַ‪ְï‬קתִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ר הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‪.‬‬ ‫וְ‪è‬סַ‪ò‬בָּ‪ã‬א סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לָ‪ï‬נוּ סִ‪ò‬פּוּר‪.‬‬ ‫יוֵֹדע‬ ‫ֵ‪ñ‬ע "לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת ַרבּוֹת" אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ַ‪ô‬‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת ַרבּוֹת )וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שׁוֹמ ַ‪ô‬‬ ‫שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬חַ‪ë‬כֶּ‪î‬ה לִ‪ï‬י סִ‪ò‬פּוּר מְ‪ַñ‬רתֵּ‪ü‬ק( חַ‪ë‬י מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך ָרשָׁ‪û‬ע וּשְׁ‪û‬מוֹ אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס אֶ‪ä‬פִּ‪ö‬יפָ‪ö‬נֵ‪ó‬ס‪ .‬הוּא שָׁ‪û‬לַ‪ï‬ט עַ‪ô‬ל‬ ‫אֲ‪ָä‬רצוֹת ַרבּוֹת‪ ,‬וּבֵ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ן גַּ‪å‬ם אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יְ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬י‪ .‬הוּא דִּ‪ç‬בֵּ‪ã‬ר‬ ‫יְ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ית‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬בֵּ‪ã‬שׁ וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ג כְּ‪î‬מוֹ יְ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬י וְ‪è‬הֶ‪é‬אֱ‪ä‬מִ‪ñ‬ין בָּ‪ã‬אֵ‪ä‬לִ‪ï‬ים שֶׁ‪û‬ל יָ‪ì‬וָ‪è‬ן — וְ‪è‬הוּא ָרצָ‪õ‬ה שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם כָּ‪î‬ל‬ ‫נְ‪ó‬תִ‪ü‬ינָ‪ó‬יו יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ כָּ‪î‬מוֹהוּ‪ .‬מִ‪ñ‬י שֶׁ‪ֹּû‬לא הִ‪é‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ים לְ‪ï‬כָ‪ְî‬ך — אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הָ‪é‬יָ‪ì‬ה דִּ‪ç‬ינוֹ‪ :‬מָ‪ñ‬וֶ‪è‬ת‪.‬‬ ‫וּמִ‪ñ‬י בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל זֹאת ֹלא הָ‪é‬יוּ מוּכָ‪î‬נִ‪ó‬ים לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת כָּ‪ְî‬ך? — הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪.‬‬ ‫יוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד לָ‪ï‬כְ‪î‬דוּ חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אַ‪ä‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬נָ‪ó‬ה וּשְׁ‪û‬מָ‪ñ‬הּ חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬הּ שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה בָּ‪ã‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬בִ‪ã‬יאוּ אוֹתָ‪ü‬ם‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס‪ .‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪ָé‬רשָׁ‪û‬ע‪" :‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬ווּ לַ‪ï‬פֶּ‪ö‬סֶ‪ò‬ל — וְ‪è‬חַ‪ë‬יֵּ‪ì‬יכֶ‪î‬ם יִ‪ì‬נָּ‪ó‬צְ‪õ‬לוּ‪".‬‬ ‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫‪101‬‬


‫"אִ‪ä‬ם לִ‪ï‬בְ‪ֹã‬רחַ‪ ë‬תְּ‪ü‬נַ‪ó‬סֶּ‪ò‬ה‬ ‫יִ‪ְì‬קשְׁ‪û‬רוָּך לַ‪ï‬כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א!"‬ ‫כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הוּכַ‪î‬ן הַ‪é‬כֹּל‬ ‫יְ‪ì‬הוָּדה ָקָרא בְּ‪ã‬קוֹל‪:‬‬ ‫"אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס‪ ,‬הִ‪é‬זָּ‪ê‬הֵ‪é‬ר‪,‬‬ ‫זַ‪ê‬עְ‪ô‬מִ‪ñ‬י כָּ‪î‬אֵ‪ä‬שׁ בּוֹעֵ‪ô‬ר‪,‬‬ ‫אִ‪ä‬ם תּוֹסִ‪ò‬יף עוֹד לְ‪ï‬הָ‪é‬צִ‪õ‬יק‬ ‫לְ‪ï‬עִ‪ô‬יִרי לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת נִ‪ó‬בְ‪ã‬לַ‪ï‬ת גּוּפְ‪ָö‬ך אַ‪ä‬צִּ‪õ‬יג‬ ‫לַ‪ï‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה וּלְ‪ï‬עוֹף שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם!"‬ ‫אָ‪ä‬ז בָּ‪ã‬כָ‪î‬ה הַ‪é‬כֶּ‪î‬לֶ‪ï‬ב‪" :‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪,‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתִ‪ü‬י לוֹ לַ‪ï‬פְּ‪ִö‬רימוּס?‬ ‫הֵ‪é‬ן כְּ‪î‬לַ‪ï‬בְ‪ã‬לַ‪ï‬ב ָקטָ‪í‬ן אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫וְ‪ֹè‬לא מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך יְ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬י‪".‬‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬לַ‪ï‬בְ‪ã‬לָ‪ï‬ב בָּ‪ã‬כָ‪î‬ה לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬וְ‪è‬א‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רב‪,‬‬ ‫וּבִ‪ã‬ן ֶרגַ‪å‬ע הִ‪é‬תְ‪ü‬הַ‪é‬פֵּ‪ְö‬ך‬ ‫הַ‪é‬כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מּוֹלֵ‪ְï‬ך‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת הִ‪é‬תְ‪ü‬מַ‪ñ‬לֵּ‪ï‬א‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬יְּ‪ì‬סוֹד עַ‪ô‬ד הַ‪é‬טְּ‪í‬פָ‪ö‬חוֹת‪,‬‬ ‫קוֹל שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬קוֹל יְ‪ì‬לֵ‪ï‬ל‪,‬‬ ‫קוֹל ִרנָּ‪ó‬ה וַ‪è‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬חוֹת!‬ ‫יְ‪ì‬הוָּדה חַ‪ְë‬רבּוֹ מוִֹריד‬ ‫וְ‪è‬גוֹזֵ‪ê‬ר כְּ‪î‬שֵׁ‪û‬ד מִ‪ñ‬שַּׁ‪û‬חַ‪ë‬ת‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬עוֹפֶ‪ö‬פֶ‪ö‬ת הַ‪é‬בְּ‪ã‬לוִֹרית‬ ‫וְ‪è‬לוֹהֶ‪é‬טֶ‪í‬ת וְ‪è‬רוֹתַ‪ü‬חַ‪ë‬ת‪...‬‬ ‫גַּ‪å‬ם הַ‪é‬מַּ‪ñ‬טְ‪í‬אֲ‪ä‬טֵ‪í‬א מַ‪ְñ‬רעִ‪ô‬ים‪:‬‬ ‫"בְּ‪ã‬נִ‪ó‬י‪ ,‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה גִּ‪å‬בּוֹר אַ‪ä‬מִּ‪ñ‬יץ!‬ ‫בּוֹאוּ‪ ,‬בּוֹאוּ‪ ,‬בַּ‪ã‬חוִּרים‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך לְ‪ï‬הַ‪ְé‬רבִּ‪ã‬יץ!‬ ‫כָּ‪î‬כָ‪î‬ה‪ ,‬כָּ‪î‬כָ‪î‬ה‪ ,‬הָ‪é‬בוּ ֶרוַ‪è‬ח‪,‬‬ ‫הַ‪é‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים פָּ‪ְö‬רצוּ לַ‪ï‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ח‪,‬‬ ‫עוּרוּ‪ ,‬עוּרוּ‪ ,‬מִ‪ñ‬י יַ‪ì‬פִּ‪ö‬יל‬ ‫מִ‪ñ‬י יַ‪ì‬כְ‪ִî‬ריעַ‪ ô‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פִּ‪ö‬יל?!"‬ ‫וַ‪è‬תָּ‪ָü‬קם עִ‪ְô‬רבּוּבְ‪ã‬יָ‪ì‬ה‪,‬‬

‫‪100‬‬

‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫מִ‪ñ‬ין בִּ‪ã‬לְ‪ï‬בּוּל שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה‪,‬‬ ‫ֹראשׁ בְּ‪ֹã‬ראשׁ‪ ,‬יָ‪ì‬ד בְּ‪ã‬יָ‪ì‬ד‪,‬‬ ‫וְ‪è‬חָ‪ë‬זֶ‪ê‬ה מוּל חָ‪ë‬זֶ‪ê‬ה!‬ ‫ַרק אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד — הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תּוֹבֵ‪ã‬ב כֹּה וָ‪è‬כֹה‪,‬‬ ‫וּבָ‪ã‬חַ‪ë‬ן כְּ‪î‬נָ‪ó‬בוֹן‬ ‫מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֶ‪ó‬ה וְ‪è‬כֹחוֹ‪...‬‬ ‫כִּ‪î‬י חָ‪ë‬שַׁ‪û‬ב לוֹ הַ‪é‬פִּ‪ö‬קֵּ‪ú‬חַ‪:ë‬‬ ‫מִ‪ñ‬י הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה יְ‪ì‬נַ‪ó‬צֵּ‪õ‬חַ‪?ë‬‬ ‫אֲ‪ä‬חַ‪ë‬כֶּ‪î‬ה נָ‪ó‬א עַ‪ô‬ד הַ‪é‬סּוֹף‪,‬‬ ‫אָ‪ä‬ז אֵ‪ַä‬דע לִ‪ï‬בְ‪ã‬חֹר בַּ‪ã‬טּוֹב!‬ ‫אַ‪ְä‬ך הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה‪ ,‬מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֵ‪ó‬ה‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ים נָ‪ó‬ס לְ‪ï‬אָ‪ä‬חוֹר‪...‬‬ ‫יְ‪ì‬הוָּדה ָקָרא‪" :‬הֵ‪é‬יָדד‪,‬‬ ‫חֹפֶ‪ö‬שׁ לָ‪ï‬נוּ‪ ,‬אוֹר וְּדרוֹר!"‬ ‫אָ‪ä‬ז עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‪,‬‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ְö‬רֵקד עַ‪ô‬ל גַּ‪å‬בּוֹ‬ ‫וְ‪ָè‬קָרא‪" :‬נִ‪ó‬צָּ‪õ‬חוֹן!‬ ‫נֵ‪ó‬ס גָּ‪å‬דוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה פֹּה‪".‬‬


‫סְ‪ò‬פִ‪ö‬ינַ‪ó‬ת חָ‪ë‬לָ‪ï‬ל! יָ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ נִ‪ó‬יצוֹצוֹת וְּרעָ‪ô‬שִׁ‪û‬ים‪ .‬בְּ‪ã‬מֶ‪ְñ‬רכַּ‪î‬ז הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‪ ,‬בַּ‪ã‬מָּ‪ñ‬קוֹם שֶׁ‪û‬קֶֹּדם‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הָ‪é‬אוֹת "נוּן"‪ ,‬נֵ‪ó‬ס‪ ,‬נִ‪ó‬פְ‪ö‬עַ‪ô‬ר פֶּ‪ö‬תַ‪ü‬ח‪ ,‬וּמִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬שֵׁ‪û‬ל סֻ‪ò‬לָּ‪ï‬ם‪ .‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל רוּתִ‪ü‬י‪,‬‬ ‫הַ‪é‬פֶּ‪ö‬ה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט ְ‪ã‬בּגֶֹדל הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‪ .‬הִ‪é‬יא אוֹמֶ‪ֶñ‬רת שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י נִ‪ְó‬ראֵ‪ä‬יתִ‪ü‬י‬ ‫כָּ‪î‬כָ‪î‬ה‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬ין לָ‪ï‬הּ‪ .‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬אוֹשַׁ‪û‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י הוֹשַׁ‪û‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י לָ‪ï‬הּ יָ‪ì‬ד‪ ,‬וּשְׁ‪û‬נֵ‪ó‬ינוּ הִ‪é‬תְ‪ַü‬קדַּ‪ç‬מְ‪ñ‬נוּ‬ ‫בִּ‪ã‬זְ‪ê‬הִ‪é‬ירוּת לְ‪ï‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹןײַחָ‪ë‬לָ‪ï‬ל‪ ,‬שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך ָקָראנוּ לוֹ "סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנוֹרײַ‪ ."8‬בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד מַ‪ñ‬חְ‪ë‬שֵׁ‪û‬ב‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מָּ‪ñ‬סָ‪ְò‬ך שֶׁ‪û‬לּוֹ הוֹפִ‪ö‬יעָ‪ô‬ה כְּ‪î‬תֹבֶ‪ã‬ת‪" :‬נָ‪ó‬א הַ‪é‬כְ‪î‬נֵ‪ó‬ס אֶ‪ä‬ת כַּ‪ְî‬רטִ‪í‬יס‬ ‫הַ‪é‬הַ‪é‬פְ‪ö‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה‪" ".‬אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה כַּ‪ְî‬רטִ‪í‬יס הַ‪é‬פְ‪ö‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה?" שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת רוּתִ‪ü‬י‪" ,‬מִ‪ñ‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ן נַ‪ó‬שִּׂ‪û‬יג כַּ‪ְî‬רטִ‪í‬יס‬ ‫כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה?" אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י רוּתִ‪ü‬י הוֹצִ‪õ‬יאָ‪ä‬ה מִ‪ñ‬כִּ‪î‬יס הַ‪é‬פִּ‪ö‬יגָ‪'å‬מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ לְ‪ï‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה )שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא שָׁ‪û‬מְ‪ָñ‬רה כְּ‪ֵî‬די‬ ‫שֶׁ‪ֹּû‬לא תִּ‪ü‬צְ‪õ‬טָ‪ֵí‬רְך לָ‪ï‬רוּץ בַּ‪ã‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה לַ‪ï‬מְּ‪ָñ‬קֵרר(‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יסָ‪ò‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ לְ‪ï‬תוְֹך הַ‪é‬כּוֹנָ‪ó‬ן‪ .‬הַ‪é‬לְּ‪ï‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה‬ ‫נִ‪ó‬בְ‪ã‬לְ‪ï‬עָ‪ô‬ה בְּ‪ã‬תוֹכוֹ‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬מֵ‪ñ‬הַ‪é‬יּוֹם וָ‪è‬הַ‪é‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ה נִ‪ְó‬קָרא לָ‪ï‬הּ "סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹמָ‪ñ‬ט"‪ .‬הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‬ ‫נִ‪ó‬סְ‪ò‬גְּ‪ָå‬רה‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן הִ‪é‬תְ‪ü‬רוֹמֵ‪ñ‬ם וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א דֶּ‪ֶç‬רְך הַ‪é‬חַ‪ë‬לּוֹן‪.‬‬ ‫טַ‪í‬סְ‪ò‬נוּ וְ‪è‬טַ‪í‬סְ‪ò‬נוּ וְ‪è‬אוֹרוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שׂוּ ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים יוֹתֵ‪ü‬ר וְ‪è‬יוֹתֵ‪ü‬ר עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬נֶּ‪ó‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬מוּ‪ .‬וּשְׁ‪û‬נֵ‪ó‬ינוּ‪ ,‬רוּתִ‪ü‬י‬ ‫ַ‪é‬שּׁחִֹרים וְ‪è‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לֵ‪ï‬אִ‪ä‬ים כּוֹכָ‪î‬בִ‪ã‬ים‪" .‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ן אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‬ ‫וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‪ ,‬הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ לְ‪ï‬בַ‪ã‬דֵּ‪ç‬נוּ בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם ה ְ‪û‬‬ ‫טָ‪í‬סִ‪ò‬ים?" שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה רוּתִ‪ü‬י‪" .‬זֶ‪ê‬ה‪ ...‬בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר‪ ",‬עָ‪ô‬נִ‪ó‬יתִ‪ü‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬לֵּ‪ï‬ב ְקצָ‪õ‬ת ָרעַ‪ְô‬דתִּ‪ü‬י‪ .‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ן‪,‬‬ ‫בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ נוֹסְ‪ò‬עִ‪ô‬ים? אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה דַּ‪ç‬קּוֹת שֶׁ‪û‬ל טִ‪í‬יסָ‪ò‬ה הִ‪é‬בְ‪ã‬חַ‪ë‬נּוּ בְּ‪ã‬אוֹרוֹת‪.‬‬ ‫"סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנוֹרײַ‪ "8‬נָ‪ó‬חַ‪ë‬ת‪ ,‬וְ‪è‬רוּתִ‪ü‬י וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מָ‪ñ‬צָ‪õ‬אנוּ אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מֵ‪ñ‬נוּ בְּ‪ã‬תוְֹך אוּלָ‪ï‬ם עָ‪ô‬צוּם בָּ‪ã‬אַ‪ְä‬רמוֹן‪.‬‬ ‫מַ‪ñ‬זָּ‪ê‬ל שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬חַ‪ë‬תְ‪ü‬נוּ מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹרי עַ‪ô‬מּוּד גָּ‪å‬דוֹל‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬כָ‪î‬ה אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישׁ בָּ‪ã‬נוּ‪ .‬בְּ‪ã‬מֶ‪ְñ‬רכַּ‪î‬ז‬ ‫הָ‪é‬אוּלָ‪ï‬ם עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּת‪ ,‬וְ‪è‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וּבְ‪ֹã‬ראשׁוֹ כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר וּסְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹ חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫"תִּ‪ְü‬ראֶ‪ä‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה רוּתִ‪ü‬י‪" ,‬תִּ‪ְü‬ראֶ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פַּ‪ְö‬רצוּף שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‪".‬‬ ‫וּבֶ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬הוּא נִ‪ְó‬ראָ‪ä‬ה בְּ‪ִã‬דיּוּק כְּ‪î‬מוֹ הַ‪é‬פַּ‪ְö‬רצוּף שֶׁ‪ָû‬ראִ‪ä‬ינוּ בַּ‪ã‬נֵּ‪ó‬ר‪ ,‬בַּ‪ã‬חֶ‪ֶë‬דר שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪.‬‬ ‫וּכְ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬תַ‪ü‬כְ‪î‬נֵ‪ó‬ן אֵ‪ä‬יְך אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יס לוֹ אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אֶ‪ä‬גְ‪å‬רוֹף‪ ,‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סָ‪ò‬ה לָ‪ï‬אוּלָ‪ï‬ם ְקבוּצַ‪õ‬ת‬ ‫חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים וְ‪ָè‬דחֲ‪ë‬פָ‪ö‬ה פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה עֲ‪ô‬שָׂ‪ָû‬רה יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ ,‬בְּ‪ã‬עֵ‪ֶô‬רְך בְּ‪ã‬גִ‪å‬ילֵ‪ï‬נוּ‪" .‬הוֹד מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּתוֹ‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‬ ‫מְ‪ñ‬פַ‪ö‬קְּ‪ָú‬דם שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים‪" ,‬תָּ‪ü‬פַ‪ö‬סְ‪ò‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬לָּ‪ï‬לוּ בִּ‪ã‬כְ‪î‬פָ‪ö‬ר בְּ‪ã‬שֵׁ‪û‬ם מוִֹדיעִ‪ô‬ין‪ ,‬לוֹמְ‪ִñ‬דים‬ ‫תּוָֹרה‪".‬‬ ‫"תּוָֹרה!" הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬בֵּ‪ã‬ן אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס וְ‪ָè‬רַקע בְּ‪ַã‬רגְ‪å‬לָ‪ï‬יו‪" ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אַ‪ְä‬ראֶ‪ä‬ה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם מָ‪ñ‬ה זֶ‪ê‬ה לִ‪ï‬לְ‪ï‬מֹד‬ ‫תּוָֹרה!" וְ‪è‬הוּא פָּ‪ö‬נָ‪ó‬ה לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" :‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים עִ‪ô‬בְ‪ִã‬ריִּ‪ì‬ים חֻ‪ë‬צְ‪õ‬פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬כָּ‪î‬ל מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬מֵּ‪ñ‬פֵ‪ö‬ר אֶ‪ä‬ת‬ ‫פְּ‪ֻö‬קדּוֹתַ‪ü‬י — דִּ‪ç‬ינוֹ מָ‪ñ‬וֶ‪è‬ת‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כֵּ‪î‬יוָ‪è‬ן שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך ַרחוּם וְ‪è‬חָ‪ë‬נוּן‪ ,‬אֶ‪ä‬תֵּ‪ü‬ן לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬רוּת‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬צִּ‪õ‬יל אֶ‪ä‬ת חַ‪ë‬יֵּ‪ì‬יכֶ‪î‬ם‪ .‬אִ‪ä‬ם תַּ‪ü‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ימוּ לַ‪ï‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬ווֹת לַ‪ï‬פֶּ‪ö‬סֶ‪ò‬ל — תִּ‪ü‬נָּ‪ó‬צְ‪õ‬לוּ‪ .‬וְ‪è‬אִ‪ä‬ם לָ‪ï‬או" — וְ‪è‬הוּא‬ ‫ַ‪ï‬חשֹׁב עַ‪ô‬ל זֶ‪ê‬ה‪ ".‬וְ‪è‬הוּא ָקם‪,‬‬ ‫הֶ‪é‬עֱ‪ô‬בִ‪ã‬יר אֶ‪ä‬צְ‪õ‬בַּ‪ã‬ע עַ‪ô‬ל גְּ‪å‬רוֹנוֹ‪" ...‬יֵ‪ì‬שׁ לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם חָ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ דַּ‪ç‬קּוֹת ל ְ‪ë‬‬ ‫הָ‪ָé‬רשָׁ‪û‬ע‪ ,‬וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬א עִ‪ô‬ם חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לָ‪ï‬יו מִ‪ñ‬ן הָ‪é‬אוּלָ‪ï‬ם‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" :‬וְ‪è‬זִ‪ê‬כְ‪î‬רוּ‪ ,‬מִ‪ñ‬י שֶׁ‪ֹּû‬לא‬ ‫יִ‪ì‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬וֶ‪è‬ה — יוּמַ‪ñ‬ת‪".‬‬ ‫בָּ‪ã‬אוּלָ‪ï‬ם נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ עֲ‪ô‬שָׂ‪ָû‬רה יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים מְ‪ñ‬בֹהָ‪é‬לִ‪ï‬ים‪ .‬בְּ‪ã‬עֶ‪ô‬צֶ‪õ‬ם‪ ,‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יםײַעָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר‪ ,‬כִּ‪î‬י גַּ‪å‬ם רוּתִ‪ü‬י וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫ָרעַ‪ְô‬דנוּ מִ‪ñ‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ד‪ :‬מָ‪ñ‬ה יִ‪ְì‬קֶרה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם? וְ‪è‬לָ‪ï‬נוּ? ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה בְּ‪ֵã‬רָרה‪ ,‬הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ מֻ‪ñ‬כְ‪ָî‬רחִ‪ë‬ים לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬גַ‪å‬לּוֹת‪.‬‬ ‫יָ‪ì‬צָ‪õ‬אנוּ מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹרי הָ‪é‬עַ‪ô‬מּוּד‪ ,‬וְ‪ָè‬קָראנוּ לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים לָ‪ï‬בוֹא אִ‪ä‬תָּ‪ü‬נוּ‪ .‬בָּ‪ֶã‬רגַ‪å‬ע הָ‪ִé‬ראשׁוֹן הֵ‪é‬ם נִ‪ó‬בְ‪ã‬הֲ‪é‬לוּ‬ ‫עוֹד יוֹתֵ‪ü‬ר‪ ,‬בְּ‪ã‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל בְּ‪ã‬גָ‪ֵå‬דינוּ הַ‪é‬מְּ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נִּ‪ó‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹןײַחָ‪ë‬לָ‪ï‬ל‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כָּ‪î‬ל דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עָ‪ִô‬דיף‬ ‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫‪103‬‬


‫"ֹלא‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן הַ‪é‬בְּ‪ã‬כוֹר — וְ‪è‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס צִ‪õ‬וָּ‪è‬ה לַ‪ï‬הֲ‪ֹé‬רג אוֹתוֹ‪ .‬גַּ‪å‬ם הָ‪é‬אָ‪ä‬ח הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י סֵ‪ֵò‬רב‪ .‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך‬ ‫נֶ‪ó‬הֱ‪ַé‬רג אָ‪ä‬ח אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר אָ‪ä‬ח‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬נּוֹתַ‪ü‬ר ַרק הַ‪é‬צָּ‪õ‬עִ‪ô‬יר מִ‪ñ‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ ,‬יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד ַרְך בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נִ‪ó‬ים וִ‪è‬יפֵ‪ö‬ה תֹּאַ‪ä‬ר‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬א הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪ָé‬רשָׁ‪û‬ע ַרחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים עַ‪ô‬ל הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לוֹ‪" :‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע‪ ,‬בְּ‪ã‬נִ‪ó‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אָ‪ä‬שִׂ‪û‬ים לְ‪ַï‬רגְ‪å‬לֵ‪ï‬י‬ ‫ֵ‪ã‬ע זָ‪ê‬הָ‪é‬ב‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה — גַּ‪å‬שׁ וְ‪è‬הָ‪ֵé‬רם אוֹתוֹ‪" ".‬אוּלַ‪ï‬י אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ָקטָ‪í‬ן‪ ",‬עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד‪" ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל‬ ‫הַ‪é‬פֶּ‪ö‬סֶ‪ò‬ל מַ‪ñ‬טְ‪í‬בּ ַ‪ô‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא טִ‪í‬פֵּ‪ö‬שׁ‪ֹ .‬לא אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬וֶ‪è‬ה לַ‪ï‬פֶּ‪ö‬סֶ‪ò‬ל‪ ".‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגֵּ‪å‬ז הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וְ‪è‬צִ‪õ‬וָּ‪è‬ה לַ‪ï‬הֲ‪ֹé‬רג אוֹתוֹ‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪ָû‬ראֲ‪ä‬תָ‪ü‬ה‬ ‫חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה כִּ‪î‬י מֵ‪ñ‬תוּ שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת בָּ‪ã‬נֶ‪ó‬יהָ‪ָ ,é‬קפְ‪ö‬צָ‪õ‬ה מִ‪ñ‬גַּ‪å‬ג בֵּ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ וָ‪è‬מֵ‪ñ‬תָ‪ü‬ה‪" .‬אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬סְ‪ò‬כֵּ‪î‬נִ‪ó‬ים וְ‪è‬גִ‪å‬בּוִֹרים‪",‬‬ ‫נֶ‪ó‬אֶ‪ä‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬ה רוּתִ‪ü‬י‪" ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם מֵ‪ñ‬תוּ?" "כֵּ‪î‬ן‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר סַ‪ò‬בָּ‪ã‬א‪" ,‬וּבִ‪ã‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד שֶׁ‪ֹּû‬לא יִ‪ì‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬ווּ לַ‪ï‬פֶּ‪ö‬סֶ‪ò‬ל‪".‬‬ ‫ַ‪ְñ‬רתּ שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם הָ‪é‬יוּ?" שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה רוּתִ‪ü‬י שׁוּב‪.‬‬ ‫"וְ‪è‬כַ‪î‬מָּ‪ñ‬ה אָ‪ä‬מ ָ‪ü‬‬ ‫"שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה סַ‪ò‬בְ‪ã‬תָּ‪ü‬א‪.‬‬ ‫"שְׁ‪û‬מוֹנָ‪ó‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪.‬‬ ‫"שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה!" אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר סַ‪ò‬בָּ‪ã‬א‪.‬‬ ‫"שְׁ‪û‬מוֹנָ‪ó‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪" ,‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה שְׁ‪û‬מוֹנֶ‪ó‬ה וְ‪è‬צָ‪ִõ‬ריְך לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬טּוֹת‪".‬‬ ‫ִ‪å‬יע לַ‪ï‬נְּ‪ó‬כָ‪ִî‬דים שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ‪".‬‬ ‫"טוֹב‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ַרק ֶרגַ‪å‬ע‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר סַ‪ò‬בָּ‪ã‬א‪" ,‬לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה מַ‪ñ‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫וְ‪è‬הוּא הוֹשִׁ‪û‬יט לָ‪ï‬נוּ חֲ‪ë‬בִ‪ã‬ילָ‪ï‬ה‪ַ .‬רצְ‪õ‬נוּ עִ‪ô‬ם הַ‪é‬חֲ‪ë‬בִ‪ã‬ילָ‪ï‬ה לַ‪ï‬חֶ‪ֶë‬דר – – – פָּ‪ö‬תַ‪ü‬חְ‪ë‬נוּ אוֹתָ‪ü‬הּ – – –‬ ‫וּמָ‪ñ‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בִּ‪ã‬פְ‪ö‬נִ‪ó‬ים? סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‪ .‬בְּ‪ã‬סַ‪ְò‬ך ַ‪é‬הכֹּל סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‪ .‬אֵ‪ä‬יזוֹ אַ‪ä‬כְ‪î‬זָ‪ê‬בָ‪ã‬ה! שַׂ‪û‬מְ‪ñ‬נוּ אוֹתוֹ בַּ‪ã‬צַּ‪õ‬ד‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬נוּ לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת כָּ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬צָּ‪ִõ‬ריְך‪ .‬זֹאת אוֹמֶ‪ֶñ‬רת‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬שַּׁ‪û‬טְ‪í‬נוּ וְ‪è‬צִ‪õ‬חְ‪ë‬צַ‪õ‬חְ‪ë‬נוּ שִׁ‪û‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ם וְ‪è‬כִ‪î‬בִּ‪ã‬ינוּ‬ ‫אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אוֹרוֹת וְ‪è‬שָׁ‪û‬כַ‪î‬בְ‪ã‬נוּ בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬טּוֹת שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬נוּ עַ‪ô‬ל הַ‪é‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כִּ‪î‬יָּ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה עַ‪ô‬ל אֶ‪ֶä‬דן‬ ‫הַ‪é‬חַ‪ë‬לּוֹן‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ר הָ‪ִé‬ראשׁוֹן וְ‪è‬הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬עֲ‪ô‬רוּ בָּ‪ã‬הּ‪" .‬תִּ‪ü‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כֵּ‪î‬ל עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נֵּ‪ó‬ר‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה רוּתִ‪ü‬י‪,‬‬ ‫"נִ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬הַ‪é‬חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ב הַ‪é‬מְּ‪ñ‬טַ‪í‬פְ‪ö‬טֵ‪í‬ף עוֹשֶׂ‪û‬ה לוֹ אַ‪ä‬ף וּשְׂ‪û‬פָ‪ö‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם‪" ".‬נָ‪ó‬כוֹן‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י‪" ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם‬ ‫סַ‪ò‬נְ‪ó‬טֵ‪í‬ר כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה‪ ,‬וּמֵ‪ñ‬הַ‪é‬כִּ‪î‬וּוּן שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י הוּא דֵּ‪ç‬י דּוֹמֶ‪ñ‬ה לְ‪ï‬פַ‪ְö‬רצוּף‪" ".‬פַּ‪ְö‬רצוּף ָרשָׁ‪û‬ע כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה‪ ",‬הִ‪é‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ימָ‪ñ‬ה‬ ‫רוּתִ‪ü‬י‪" .‬פַּ‪ְö‬רצוּף אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י‪ ,‬כִּ‪î‬י בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת כָּ‪î‬עַ‪ô‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫ֹלא זוֹכֵ‪î‬ר שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬יײַפַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם כָּ‪î‬עַ‪ô‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י כָּ‪î‬כָ‪î‬ה עַ‪ô‬ל מִ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ‪ .‬אוּלַ‪ï‬י ַרק עַ‪ô‬ל פַּ‪ְö‬רעֹה‪ ...‬וְ‪è‬הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן‪...‬‬ ‫וְ‪è‬טִ‪í‬יטוּס‪ ...‬וְ‪ֹè‬רנִ‪ó‬י מִ‪ñ‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה דײַ‪ 2‬שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬טַ‪í‬ף לִ‪ï‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סֶּ‪ò‬נְ‪ְó‬דוִ‪è‬יץ' בַּ‪ã‬הַ‪é‬פְ‪ö‬סָ‪ָò‬קה‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל עַ‪ô‬ל‬ ‫אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס כָּ‪î‬עַ‪ô‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י הֲ‪é‬כִ‪î‬י‪ .‬חָ‪ë‬כָ‪î‬ם נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ד יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ ,‬עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל הַ‪é‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹ‪ ,‬נִ‪ְó‬ראֶ‪ä‬ה אוֹתוֹ‬ ‫לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד‪.‬‬ ‫"מָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה מְ‪ñ‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬מֵ‪ñ‬ל שָׁ‪û‬ם לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מְ‪ָñ‬ך?" שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה אֲ‪ä‬חוֹתִ‪ü‬י‪" .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אוֹמֵ‪ñ‬ר‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י‪,‬‬ ‫"שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י מַ‪ñ‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יס לְ‪ï‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה אֶ‪ä‬גְ‪å‬רוֹף בַּ‪ã‬פַּ‪ְö‬רצוּף שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬שְׁ‪û‬כַּ‪î‬ח שֶׁ‪û‬קּוְֹראִ‪ä‬ים לוֹ‬ ‫ִ‪å‬יע אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו‪ .‬וְ‪è‬חוּץ מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה‪ ",‬הוֹסַ‪ò‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י‪" ,‬זֶ‪ê‬ה ֹלא‬ ‫אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס‪ .‬הַ‪é‬צָּ‪ָõ‬רה שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא יָ‪ì‬כוֹל לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬נִּ‪ó‬סִּ‪ò‬ים ָקרוּ בַּ‪ã‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬הוּא וְ‪ֹè‬לא נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר לָ‪ï‬נוּ כְּ‪î‬לוּם לַ‪ï‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪" ".‬מִ‪ñ‬י אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‬ ‫שֶׁ‪ֹּû‬לא נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬רוּ שׁוּם נִ‪ó‬סִּ‪ò‬ים?" שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לָ‪ï‬ה רוּתִ‪ü‬י‪.‬‬ ‫וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם בָּ‪ã‬א לִ‪ï‬י ַרעְ‪ô‬יוֹן‪ .‬עָ‪ô‬לִ‪ï‬יתִ‪ü‬י עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬טָּ‪í‬ה וְ‪ָè‬קָראתִ‪ü‬י בְּ‪ã‬קוֹל גָּ‪å‬דוֹל‪" :‬נֵ‪ó‬ס גָּ‪å‬דוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה פֹּה‪,‬‬ ‫נֵ‪ó‬ס גָּ‪å‬דוֹל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה פֹּה‪ ,‬נֵ‪ó‬ס גָּ‪å‬דוֹל‪ "...‬חָ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬לַּ‪ï‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה זֶ‪ê‬ה בֶּ‪ã‬טַ‪í‬ח יוֹתֵ‪ü‬ר מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים מִ‪ñ‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ם‬ ‫הוֹקוּס פוֹקוּס‪ .‬וְ‪è‬עוֹד לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬גָּ‪å‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ט הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן‬ ‫ִ‪å‬יע ַ‪ï‬לגֶֹּדל שֶׁ‪û‬ל‬ ‫ִ‪ï‬גדֹּל — תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬אֲ‪ä‬לוּ אֶ‪ä‬ת רוּתִ‪ü‬י! — עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ï‬גדֹּל וְ‪è‬ל ְ‪å‬‬ ‫שֶׁ‪û‬סַּ‪ò‬בָּ‪ã‬א הֵ‪é‬בִ‪ã‬יא לָ‪ï‬נוּ ל ְ‪å‬‬

‫‪102‬‬

‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬


‫ֵ‪ñ‬ח )לַ‪ï‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה( ‪/‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬

‫אִ‪ä‬ם פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם לְ‪ï‬צַ‪õ‬ד הַ‪é‬דֶּ‪ֶç‬רְך‬ ‫צָ‪õ‬צוּ פִּ‪ö‬טְ‪ִí‬ריּוֹת מִ‪ñ‬ילְ‪ï‬יוֹן;‬ ‫אִ‪ä‬ם ִקשְּׁ‪û‬טוּ לִ‪ï‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יֶּ‪ֶì‬רק‬ ‫כַּ‪î‬לָּ‪ï‬נִ‪ó‬ית וְ‪è‬גַ‪å‬ם סַ‪ò‬בְ‪ã‬יוֹן;‬ ‫אִ‪ä‬ם יוְֹדעִ‪ô‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י הָ‪ֵé‬ריחַ‪ë‬‬ ‫גַּ‪å‬ם לִ‪ï‬מְ‪ñ‬צֹא נַ‪ְó‬רִקיס פּוֵֹרחַ‪,ë‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן )זֶ‪ê‬ה סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן(‬ ‫שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬י )יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬י( חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪.ë‬‬ ‫אָ‪ä‬ז חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬גַּ‪å‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬לְ‪ï‬כֻ‪î‬לְּ‪ï‬כֶ‪î‬ם‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה הֲ‪é‬כִ‪î‬י שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪,ë‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬לְ‪ï‬כֻ‪î‬לְּ‪ï‬כֶ‪î‬ם‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬ג הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה נוֶֹדה וּנְ‪ó‬שַׁ‪û‬בֵּ‪ã‬חַ‪.ë‬‬ ‫אִ‪ä‬ם צִ‪õ‬יַּ‪ְì‬רתִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬בֶּ‪ֶã‬רת‬ ‫כַּ‪î‬ד ָקטָ‪í‬ן וּסְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן;‬ ‫אִ‪ä‬ם אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י הַ‪é‬יּוֹם אוֹמֶ‪ֶñ‬רת‪:‬‬ ‫"שִׁ‪û‬יר לִ‪ï‬י שִׁ‪û‬יר עַ‪ô‬ל לְ‪ï‬בִ‪ã‬יבוֹת";‬ ‫אִ‪ä‬ם בָּ‪ã‬צֵ‪õ‬ק מָ‪ñ‬תוֹק תּוֹפֵ‪ö‬חַ‪,ë‬‬ ‫אִ‪ä‬ם הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬ן כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר רוֹתֵ‪ü‬חַ‪,ë‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן )זֶ‪ê‬ה סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן(‬ ‫שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬י )יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬י( חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪.ë‬‬ ‫אָ‪ä‬ז חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬גַּ‪å‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬לְ‪ï‬כֻ‪î‬לְּ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪.‬‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה הֲ‪é‬כִ‪î‬י שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪,ë‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬גַּ‪å‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪,‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬לְ‪ï‬כֻ‪î‬לְּ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪,‬‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬ג הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה נוֶֹדה וּנְ‪ó‬שַׁ‪û‬בֵּ‪ã‬חַ‪.ë‬‬

‫דַּ‪ç‬תְ‪ü‬יָ‪ì‬ה בֶּ‪ã‬ן דּוֹר‬

‫אִ‪ä‬ם "אָ‪ä‬מֵ‪ñ‬ן" אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שׁוֹמֵ‪ñ‬עַ‪;ô‬‬ ‫אִ‪ä‬ם אַ‪ְä‬רצִ‪õ‬י ָרוְ‪è‬תָ‪ü‬ה גְּ‪å‬שָׁ‪û‬מֶ‪ñ‬יהָ‪,é‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן )זֶ‪ê‬ה סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן(‬ ‫שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬י )יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬י( חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪.ë‬‬ ‫אָ‪ä‬ז חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬גַּ‪å‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪,‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬לְ‪ï‬כֻ‪î‬לְּ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪.‬‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה הֲ‪é‬כִ‪î‬י שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪,ë‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬גַּ‪å‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪,‬‬ ‫חַ‪ë‬ג שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬לְ‪ï‬כֻ‪î‬לְּ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪.‬‬ ‫וְ‪è‬שֶׁ‪û‬בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬ג הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה נוֶֹדה וּנְ‪ó‬שַׁ‪û‬בֵּ‪ã‬חַ‪.ë‬‬

‫אִ‪ä‬ם נֵ‪ó‬רוֹת דּוֹלְ‪ִï‬קים הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב‬ ‫בְּ‪ã‬חַ‪ë‬לּוֹן בֵּ‪ã‬ית יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל;‬ ‫אִ‪ä‬ם בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת מְ‪ñ‬זַ‪ê‬מֶּ‪ֶñ‬רת‬ ‫מַ‪ְñ‬קהֵ‪é‬לָ‪ï‬ה‪" :‬מִ‪ñ‬י יְ‪ì‬מַ‪ñ‬לֵּ‪ï‬ל";‬

‫חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬כָּ‪î‬ה‬

‫‪105‬‬


‫מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬וֶ‪è‬ת אוֹ מִ‪ñ‬לְ‪ï‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬ווֹת לֶ‪ï‬אֱ‪ä‬לִ‪ï‬יל — אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ — וְ‪è‬הֵ‪é‬ם נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סוּ בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬הִ‪é‬ירוּת לְ‪ï‬בֶ‪ã‬טֶ‪í‬ן‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנוֹר‪ .‬הָ‪é‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה דֵּ‪ç‬י צָ‪õ‬פוּף‪ ,‬בִּ‪ã‬פְ‪ö‬נִ‪ó‬ים‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הִ‪é‬פְ‪ö‬עַ‪ô‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שֵׁ‪û‬ב ְקצָ‪õ‬ת‬ ‫מֻ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬ם מִ‪ñ‬דַּ‪ç‬י — רוּתִ‪ü‬י עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬סֻּ‪ò‬לָּ‪ï‬ם! —‬ ‫וּ"סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנוֹרײַ‪ "8‬הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל לְ‪ַï‬רחֵ‪ë‬ף בָּ‪ã‬אוּלָ‪ï‬ם‪ ,‬סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע הָ‪ְé‬רעָ‪ô‬שִׁ‪û‬ים חָ‪ë‬זְ‪ê‬רוּ הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וַ‪è‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שָׁ‪û‬יו בְּ‪ִã‬ריצָ‪õ‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילוּ לִ‪ï‬ירוֹת בָּ‪ã‬נוּ חִ‪ë‬צִּ‪õ‬ים וְ‪è‬לִ‪ï‬זְ‪ֹê‬רק‬ ‫כִּ‪î‬ידוֹנִ‪ó‬ים‪ .‬טַ‪í‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬הִ‪é‬ירוּת מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל ָראשֵׁ‪û‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם נִ‪ó‬שְׁ‪û‬כְּ‪î‬בוּ בְּ‪ã‬פַ‪ö‬חַ‪ë‬ד עַ‪ô‬ל הָ‪ִé‬רצְ‪õ‬פָּ‪ö‬ה‪ .‬בְּ‪ã‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תּוֹבַ‪ã‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טִ‪í‬יּוֹכוּס‪ ,‬וּבְ‪ã‬כָ‪î‬ל פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬רוֹמֵ‪ñ‬ם הוַֹרְדתִּ‪ü‬י עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנוֹר‪ ,‬וְ‪è‬הוּא נִ‪ó‬שְׁ‪û‬כַּ‪î‬ב עַ‪ô‬ל הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ צוֵֹרחַ‪.ë‬‬ ‫סוֹף כָּ‪î‬ל סוֹף הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה רוּתִ‪ü‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬כָּ‪î‬נֵ‪ó‬ס לַ‪ï‬חֲ‪ë‬לָ‪ï‬לִ‪ï‬ית‪ ,‬וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬אנוּ מִ‪ñ‬ן הָ‪é‬אַ‪ְä‬רמוֹן אֶ‪ä‬ל תּוְֹך‬ ‫ַ‪é‬שּׁחִֹרים‪ .‬בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬שֵׁ‪û‬ב הוֹפִ‪ö‬יעָ‪ô‬ה כְּ‪î‬תֹבֶ‪ã‬ת‪" :‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ן?" וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רנוּ‪" :‬לַ‪ï‬כְּ‪î‬פָ‪ö‬ר שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם ה ְ‪û‬‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ ".‬הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנוֹר שִׁ‪û‬נָּ‪ó‬ה כִּ‪î‬וּוּן‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן ָקצָ‪õ‬ר הִ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬נוּ לִ‪ï‬כְ‪î‬פָ‪ö‬ר ָקטָ‪í‬ן בִּ‪ã‬יהוָּדה‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה ָראִ‪ä‬ינוּ שֶׁ‪û‬הוּא מָ‪ñ‬לֵ‪ï‬א חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים יְ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן נָ‪ó‬חַ‪ë‬תְ‪ü‬נוּ בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ח מְ‪ñ‬עָ‪ָô‬רה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬פָ‪ö‬ר‪ .‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סוּ לְ‪ï‬תוֹכָ‪î‬הּ בְּ‪ִã‬ריצָ‪õ‬ה — חוּץ מֵ‪ñ‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גִּ‪å‬ישׁ לָ‪ï‬נוּ מַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נָ‪ó‬ה‪:‬‬ ‫סַ‪ò‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬לִ‪ï‬ים תָּ‪ü‬נָ‪"ó‬כִ‪î‬יִּ‪ì‬ים עִ‪ô‬ם שְׂ‪û‬רוֹכִ‪î‬ים אֲ‪ֻä‬רכִּ‪î‬ים‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬נוּ חֲ‪ë‬זָ‪ָê‬רה לַ‪ï‬חֶ‪ֶë‬דר דֶּ‪ֶç‬רְך הַ‪é‬חַ‪ë‬לּוֹן הַ‪é‬פָּ‪ö‬תוּחַ‪ .ë‬זִ‪ê‬נַּ‪ְó‬קנוּ אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬טּוֹת‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹנוֹר הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל‬ ‫לִ‪ְï‬קטֹן וְ‪è‬לִ‪ְï‬קטֹן עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן ָקטָ‪í‬ן ָרגִ‪å‬יל‪ .‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬בֵּ‪ã‬אנוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סַּ‪ò‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬לִ‪ï‬ים מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חַ‪ë‬ת‬ ‫לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬טּוֹת — וְ‪è‬נִ‪ְó‬רדַּ‪ç‬מְ‪ñ‬נוּ‪ .‬זֹאת אוֹמֶ‪ֶñ‬רת‪ :‬רוּתִ‪ü‬י נִ‪ְó‬רדְּ‪ç‬מָ‪ñ‬ה‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ַקמְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י וְ‪è‬שׁוּב בָּ‪ַã‬דְקתִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן שֶׁ‪û‬ל סַ‪ò‬בָּ‪ã‬א‪ .‬בְּ‪ã‬חַ‪ë‬יַּ‪ì‬י‪ ,‬אִ‪ä‬לּוּ ֹלא הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י טָ‪í‬ס בּוֹ — ֹלא הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬ין‪.‬‬ ‫)מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר "מַ‪ñ‬סָּ‪ò‬ע בִּ‪ã‬סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹן חָ‪ë‬לָ‪ï‬ל"(‬

‫‪104‬‬

‫יחד בבית הספר‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫שבט‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בַּ‪ã‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא‪ :‬פֶּ‪ֶö‬רק יט פָּ‪ö‬סוּק כג‬ ‫"וְ‪è‬כִ‪î‬י תָּ‪ü‬בֹאוּ אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ וּנְ‪ó‬טַ‪í‬עְ‪ô‬תֶּ‪ü‬ם כָּ‪î‬ל עֵ‪ô‬ץ מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬כָ‪î‬ל‪".‬‬ ‫מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬פָּ‪ö‬ר בַּ‪ã‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מוּד עַ‪ô‬ל חוֹנִ‪ó‬י הַ‪é‬מְּ‪ñ‬עַ‪ô‬גֵּ‪å‬ל וְ‪è‬אִ‪ä‬כָּ‪î‬ר זָ‪ֵê‬קן‬ ‫פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת הָ‪é‬יָ‪ì‬ה חוֹנִ‪ó‬י הַ‪é‬מְּ‪ñ‬עַ‪ô‬גֵּ‪å‬ל מְ‪ñ‬הַ‪é‬לֵּ‪ְï‬ך בַּ‪ã‬דֶּ‪ֶç‬רְך‪ָ .‬ראָ‪ä‬ה אִ‪ä‬כָּ‪î‬ר זָ‪ֵê‬קן נוֹטֵ‪í‬עַ‪ô‬‬ ‫חָ‪ë‬רוּב‪ .‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל חוֹנִ‪ó‬י אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אִ‪ä‬כָּ‪î‬ר‪" :‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים נוֹתֵ‪ü‬ן עֵ‪ô‬ץ זֶ‪ê‬ה אֶ‪ä‬ת‬ ‫פֵּ‪ö‬רוֹתָ‪ü‬יו?" הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יב לוֹ‪" :‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬ים שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪".‬‬ ‫הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך חוֹנִ‪ó‬י וְ‪è‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל‪" :‬וְ‪è‬כִ‪î‬י בָּ‪ã‬טוּחַ‪ ë‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה שֶׁ‪û‬תּוֹסִ‪ò‬יף לִ‪ï‬חְ‪ë‬יוֹת עוֹד‬ ‫שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬ים שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה וְ‪è‬תִ‪ü‬זְ‪ê‬כֶּ‪î‬ה לֶ‪ï‬אֱ‪ä‬כֹל מִ‪ñ‬פֵּ‪ö‬רוֹת הֶ‪é‬חָ‪ë‬רוּב‪ .‬וַ‪è‬הֲ‪ֹé‬לא זָ‪ֵê‬קן אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה?"‬ ‫הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יב לוֹ הָ‪é‬אִ‪ä‬כָּ‪î‬ר‪" :‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬אתִ‪ü‬י לָ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם מָ‪ñ‬צָ‪õ‬אתִ‪ü‬י בּוֹ הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה חֲ‪ë‬רוּבִ‪ã‬ים‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬שֵׁ‪û‬ם שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬טְ‪í‬עוּ אֲ‪ä‬בוֹתַ‪ü‬י לִ‪ï‬י כָּ‪ְî‬ך גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י נוֹטֵ‪í‬עַ‪ ô‬לְ‪ï‬בָ‪ã‬נַ‪ó‬י‪".‬‬ ‫יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב חוֹנִ‪ó‬י לֶ‪ï‬אֱ‪ä‬כֹל לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ‪ ,‬נִ‪ó‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬מְ‪ñ‬נֵ‪ó‬ם וְ‪è‬נִ‪ְó‬רדַּ‪ç‬ם‪ .‬יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ן חוֹנִ‪ó‬י שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬ים‬ ‫שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עוֵֹרר‪ָ .‬ראָ‪ä‬ה אָ‪ָä‬דם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד קוֹטֵ‪í‬ף פֵּ‪ö‬רוֹת מֵ‪ñ‬עֵ‪ô‬ץ הֶ‪é‬חָ‪ë‬רוּב‪.‬‬ ‫שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל אוֹתוֹ‪" :‬הַ‪é‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה נָ‪ó‬טַ‪í‬עְ‪ô‬תָּ‪ ü‬אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ?"‬ ‫עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה לוֹ הָ‪é‬אִ‪ä‬ישׁ‪ֹ" :‬לא אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א סָ‪ò‬בִ‪ã‬י‪ ,‬הָ‪é‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א שֶׁ‪û‬ל אָ‪ä‬בִ‪ã‬י‪".‬‬ ‫אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר חוֹנִ‪ó‬י בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בּוֹ‪" :‬וַ‪è‬דַּ‪ç‬אי נִ‪ְó‬רדַּ‪ç‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י וְ‪è‬יָ‪ì‬שַׁ‪û‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬ים שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪".‬‬

‫ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ מֻ‪ñ‬זְ‪ê‬כָּ‪î‬ר‬ ‫כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל בַּ‪ã‬תּוָֹרה‪ .‬כְּ‪ַî‬דאי‬ ‫לָ‪ï‬שִׂ‪û‬ים לֵ‪ï‬ב שֶׁ‪û‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה‬ ‫לָ‪ï‬טַ‪í‬עַ‪ô‬ת עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים ַקיֶּ‪ì‬מֶ‪ñ‬ת‬ ‫בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬הּ וְ‪ֹè‬לא‬ ‫ַרק בְּ‪ã‬ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט‪.‬‬ ‫ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט מֻ‪ñ‬זְ‪ê‬כָּ‪î‬ר‬ ‫בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬נָ‪ó‬ה בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬סֶּ‪ò‬כֶ‪î‬ת ֹראשׁ‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה א' א' בְּ‪ã‬הֶ‪ְé‬קשֵׁ‪û‬ר‬ ‫לַ‪ï‬תְּ‪ü‬רוּמוֹת שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ‬ ‫מְ‪ñ‬בִ‪ã‬יאִ‪ä‬ים הָ‪é‬אִ‪ä‬כָּ‪ִî‬רים לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪.‬‬

‫אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם הַ‪é‬קָּ‪ú‬דוֹשׁ בָּ‪ã‬רוְּך הוּא לְ‪ï‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪:‬‬ ‫אַ‪ä‬ף עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י שֶׁ‪û‬תִּ‪ü‬מְ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּ אוֹתָ‪ü‬הּ מְ‪ñ‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה כָּ‪î‬ל טוּב‪,‬‬ ‫ֹלא תֹּאמְ‪ñ‬רוּ נֵ‪ó‬שֵׁ‪û‬ב וְ‪ֹè‬לא נִ‪ó‬טַּ‪í‬ע‪ ...‬אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א כְּ‪î‬שֵׁ‪û‬ם‬ ‫שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬תֶּ‪ü‬ם וּמְ‪ñ‬צָ‪õ‬אתֶ‪ü‬ם נְ‪ó‬טִ‪í‬יעוֹת שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬טְ‪í‬עוּ אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‬ ‫אַ‪ä‬ף אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם הֱ‪é‬יוּ נוֹטְ‪í‬עִ‪ô‬ים לִ‪ï‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬יכֶ‪î‬ם‪.‬‬

‫‪107‬‬


‫ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט‬

‫בְּ‪ַã‬רחֲ‪ë‬בֵ‪ã‬י כַּ‪ְî‬רמֵ‪ñ‬י מוֹלֶ‪ֶï‬דת‬ ‫פּוֵֹרח‬ ‫ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪ֵû‬קד כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר‬ ‫ֵריח‬ ‫הַ‪é‬נַּ‪ְó‬רִקיס נוֹתֵ‪ü‬ן ַ‪ë‬‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נוֹסֵ‪ò‬ס תְּ‪ü‬כוֹלײַרוֹם‪.‬‬ ‫נֵ‪ó‬צֵ‪õ‬אָ‪ä‬ה כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ‬ ‫אֶ‪ä‬ל גַּ‪å‬יְ‪ì‬א וְ‪è‬אֶ‪ä‬ל גֶּ‪å‬בַ‪ã‬ע!‬ ‫כִּ‪î‬י חַ‪ë‬ג הוּא לַ‪ï‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‬ ‫כִּ‪î‬י חַ‪ë‬ג הוּא הַ‪é‬יּוֹם‪.‬‬ ‫)שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל בַּ‪ã‬ס‪" ,‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬נוֹן לְ‪ï‬ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט"(‬


‫ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט ‪/‬‬

‫מַ‪ñ‬אשָׁ‪û‬ה ָקלוֹ‬

‫בְּ‪ã‬הָ‪ֵé‬רי יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬ ‫ַרקָּ‪ú‬פוֹת פּוְֹקחוֹת עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‬ ‫מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטוֹת סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב בַּ‪ã‬לָּ‪ï‬אט‪:‬‬ ‫הַ‪é‬אֻ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט?‬ ‫עַ‪ô‬ל שָׁ‪û‬טִ‪í‬יחַ‪ ë‬יְ‪ַì‬רְקַרק‬ ‫פִּ‪ö‬טְ‪ִí‬ריּוֹת עוְֹרכוֹת מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‪.‬‬ ‫וּמֵ‪ñ‬עָ‪ô‬ל — אִ‪ä‬צְ‪õ‬טְ‪ֻí‬רבָּ‪ã‬לִ‪ï‬ים‬ ‫צוֹחֲ‪ִë‬קים וְ‪è‬צוֹהֲ‪é‬לִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר צָ‪õ‬לוּל‪ָ ,‬רחוּץ‪.‬‬ ‫נַ‪ó‬חֲ‪ë‬לִ‪ï‬יאֵ‪ä‬לִ‪ï‬י ָרץ בַּ‪ã‬חוּץ‪,‬‬ ‫מְ‪ñ‬צַ‪õ‬יֵּ‪ì‬ץ לוֹ שִׁ‪û‬יר נֶ‪ó‬חְ‪ë‬מָ‪ñ‬ד‪:‬‬ ‫"ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט! ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט!"‬ ‫בְּ‪ã‬הָ‪ֵé‬רי יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬ ‫שְׁ‪û‬לַ‪ï‬ל צְ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים מְ‪ñ‬לוֹא הָ‪é‬עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ב גּוֹאֶ‪ä‬ה וְ‪ַè‬רן‪:‬‬ ‫חַ‪ë‬ג הַ‪é‬יּוֹם לְ‪ï‬כָ‪î‬ל אִ‪ä‬ילָ‪ï‬ן!‬

‫‪109‬‬


‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לַ‪ï‬חֲ‪ë‬גֹג אֶ‪ä‬ת ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט‬ ‫◆ ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט הוּא חַ‪ë‬ג שֶׁ‪û‬ל נְ‪ó‬טִ‪í‬יעוֹת עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬ ‫◆ ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט הוּא חַ‪ë‬ג שֶׁ‪û‬בּוֹ יוֹצְ‪õ‬אִ‪ä‬ים לְ‪ï‬טַ‪í‬יֵּ‪ì‬ל וְ‪è‬לֵ‪ï‬הָ‪é‬נוֹת מֵ‪ñ‬הַ‪é‬נּוֹף‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‪.‬‬ ‫ֶ‪ï‬אכֹל פֵּ‪ö‬רוֹת יְ‪ì‬בֵ‪ã‬שִׁ‪û‬ים‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים ל ֱ‪ä‬‬ ‫◆ יֵ‪ì‬שׁ הַ‪é‬נּוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לַ‪ï‬עֲ‪ֹô‬רְך סֵ‪ֶò‬דר ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט‪.‬‬

‫‪108‬‬


‫ָ‪ֵä‬רח ַ‪ã‬בּחֶֹרשׁ וּבַ‪ã‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר ‪/‬‬ ‫מִ‪ñ‬י מִ‪ñ‬תְ‪ü‬א ַ‪ë‬‬

‫עָ‪ô‬מוֹס בָּ‪ã‬ר‬

‫עֲ‪ô‬צֵ‪õ‬י ַ‪é‬החֶֹרשׁ וְ‪è‬הַ‪é‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר מַ‪ñ‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יסֵ‪ò‬י אוְֹרחִ‪ë‬ים הִ‪é‬נָּ‪ó‬ם‪ .‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל גֶּ‪å‬זַ‪ê‬ע עֵ‪ô‬ץ‪ ,‬מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חַ‪ë‬ת לַ‪ï‬קְּ‪ú‬לִ‪ï‬פָּ‪ö‬ה‪,‬‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬אָ‪ְä‬רחִ‪ë‬ים חֲ‪ָë‬רִקים ַרבִּ‪ã‬ים‪ .‬טוֹב לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם שָׁ‪û‬ם‪ .‬הֵ‪é‬ם מְ‪ñ‬כַ‪ְî‬רסְ‪ò‬מִ‪ñ‬ים ְרסִ‪ò‬יס ְקלִ‪ï‬פָּ‪ö‬ה וְ‪ַè‬די לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬כָ‪ְî‬ך‪.‬‬ ‫ָ‪ֵä‬רח אֶ‪ä‬ת‬ ‫בֵּ‪ã‬ין עַ‪ô‬נְ‪ó‬פֵ‪ö‬י הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים מְ‪ַñ‬קפְּ‪ö‬צוֹת צִ‪õ‬פֳּ‪ִö‬רים וּמְ‪ַñ‬קנְּ‪ó‬נוֹת שָׁ‪û‬ם‪ .‬טוֹב לָ‪ï‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים לְ‪ï‬א ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬צִּ‪õ‬פֳּ‪ִö‬רים‪ .‬יֵ‪ì‬שׁ שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬נַ‪ó‬קְּ‪ú‬רוֹת וּבוֹלְ‪ï‬עוֹת חֲ‪ָë‬רִקים הַ‪é‬מַּ‪ñ‬זִּ‪ê‬יִקים לָ‪ï‬עֵ‪ô‬ץ בְּ‪ã‬אָ‪ä‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ם מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬עָ‪ô‬לִ‪ï‬ים שֶׁ‪û‬לּוֹ‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים מִ‪ñ‬תְ‪ü‬רוֹצְ‪õ‬צִ‪õ‬ים גַּ‪å‬ם מְ‪ñ‬כַ‪ְî‬רסְ‪ò‬מִ‪ñ‬ים ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים‪ ,‬עַ‪ô‬כְ‪î‬בְּ‪ã‬רוֹנִ‪ó‬ים‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ חֻ‪ë‬לְ‪ï‬דּוֹת‪ .‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‬ ‫מְ‪ñ‬כַ‪ְî‬רסְ‪ò‬מִ‪ñ‬ים אֶ‪ä‬ת פְּ‪ִö‬רי הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים וּמְ‪ñ‬פַ‪ö‬זְּ‪ִê‬רים כָּ‪ְî‬ך גַּ‪å‬ם זְ‪ָê‬רעִ‪ô‬ים וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה חָ‪ë‬שׁוּב לָ‪ï‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬סוֵֹדי סוֹדוֹת נְ‪ó‬גַ‪å‬לֶּ‪ï‬ה לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪ ,‬כִּ‪î‬י אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ סְ‪ò‬נָ‪ó‬אִ‪ä‬ים הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילוּ יוְֹרִדים אַ‪ä‬ט אַ‪ä‬ט מִ‪ñ‬מְּ‪ñ‬רוֹמֵ‪ñ‬י‬ ‫הַ‪é‬חֶ‪ְë‬רמוֹן‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילִ‪ï‬ים לִ‪ï‬כְ‪î‬בּשׁ חֻ‪ְë‬רשׁוֹת בַּ‪ã‬גָּ‪å‬לִ‪ï‬יל הָ‪é‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬יוֹן‪ ,‬וּנְ‪ַó‬קוֶּ‪è‬ה שֶׁ‪û‬יַּ‪ì‬גִּ‪å‬יעוּ לְ‪ï‬כָ‪î‬ל ְקצוֹת‬ ‫הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪ ,‬וְ‪è‬יִ‪ì‬תְ‪ü‬אָ‪ְä‬רחוּ בַּ‪ã‬חֻ‪ְë‬רשׁוֹת וּבַ‪ã‬יְּ‪ì‬עָ‪ô‬רוֹת‪.‬‬ ‫גַּ‪å‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים — אוְֹרחִ‪ë‬ים חֲ‪ë‬שׁוּבִ‪ã‬ים בַּ‪ã‬חֻ‪ְë‬רשׁוֹת וּבַ‪ã‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר‪ .‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חוֹת ַרבּוֹת מְ‪ñ‬בַ‪ã‬לּוֹת‬ ‫ְ‪è‬החֶֹרשׁ‪ ,‬נֶ‪ó‬הֱ‪é‬נוֹת מֵ‪ñ‬הָ‪é‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר הַ‪é‬צַּ‪õ‬ח וְ‪è‬הַ‪é‬צֵּ‪õ‬ל הַ‪é‬קָּ‪ִú‬ריר‪.‬‬ ‫וְ‪è‬עוְֹרכוֹת פִּ‪ö‬יְקנִ‪ó‬יִקים בְּ‪ã‬צֵ‪õ‬ל עֲ‪ô‬צֵ‪õ‬י הַ‪é‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר ו ַ‪é‬‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬ל שֶׁ‪û‬מָּ‪ñ‬נִ‪ó‬ינוּ עַ‪ô‬ד כֹּה — ַרק חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק ָקטָ‪í‬ן מֵ‪ñ‬הָ‪é‬אוְֹרחִ‪ë‬ים הַ‪é‬נֶּ‪ó‬הֱ‪é‬נִ‪ó‬ים מֵ‪ñ‬הַ‪é‬כְ‪î‬נָ‪ó‬סַ‪ò‬ת הָ‪é‬אוְֹרחִ‪ë‬ים שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬ ‫ִ‪ó‬שׁמֹר עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם — עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נִּ‪ó‬קָּ‪ú‬יוֹן‪ .‬נִ‪ְó‬דאַ‪ä‬ג‬ ‫הָ‪é‬בָ‪ã‬ה נָ‪ó‬שִׁ‪û‬יב לַ‪ï‬עֲ‪ô‬צֵ‪õ‬י ַ‪é‬החֶֹרשׁ וְ‪è‬הַ‪é‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר כִּ‪î‬גְ‪å‬מוּלָ‪ï‬ם וְ‪è‬נ ְ‪û‬‬ ‫שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬שׁ הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוּרוֹת ֹלא תִּ‪ü‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬שֵּׁ‪û‬ט וְ‪ֹè‬לא תִּ‪ü‬שְׂ‪ֹû‬רף אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יְּ‪ì‬עָ‪ô‬רוֹת שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪.‬‬ ‫ְ‪û‬בוּע הֲ‪é‬גַ‪å‬נַּ‪ó‬ת הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע וּבְ‪ã‬ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מֹר‬ ‫ְ‪è‬לחֶֹרשׁ בְּ‪ã‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬פֵ‪ö‬י תּוֹדוֹת — בִּ‪ã‬שׁ ַ‪ô‬‬ ‫נוֶֹדה לַ‪ï‬יַּ‪ì‬עַ‪ô‬ר ו ַ‪ï‬‬ ‫עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך כָּ‪î‬ל הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪.‬‬


‫אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן שׁוֹתֵ‪ü‬ל עֵ‪ô‬ץ ‪/‬‬

‫עוֵֹדד בּוְּרלָ‪ï‬א‬

‫ִ‪ï‬שׁתֹּל עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬ ‫פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪ ,‬מִ‪ñ‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן בְּ‪ã‬כִ‪î‬תָּ‪ü‬ה ב'‪ ,‬יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה בְּ‪ã‬ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט ל ְ‪û‬‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים שָׁ‪û‬תְ‪ü‬לוּ עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים עַ‪ô‬ל גִּ‪å‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה ְרחוָֹקה‪ ,‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך שָׁ‪û‬רוּ וְ‪ָè‬רְקדוּ סְ‪ò‬בִ‪ã‬יב הַ‪é‬שְּׁ‪û‬תִ‪ü‬ילִ‪ï‬ים‬ ‫ִ‪ï‬שׁתֹּל עִ‪ô‬ם כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ .‬הוּא לָ‪ַï‬קח אֶ‪ä‬ת‬ ‫וּבֵ‪ְã‬רכוּ אוֹתָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬גְ‪å‬דְּ‪ç‬לוּ וְ‪è‬יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ יַ‪ì‬עַ‪ô‬ר! אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן ֹלא ָרצָ‪õ‬ה ל ְ‪û‬‬ ‫הַ‪é‬שְּׁ‪û‬תִ‪ü‬יל‪ ,‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל גִּ‪å‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה חֲ‪ë‬שׂוּפָ‪ö‬ה וְ‪è‬שָׁ‪û‬ם שָׁ‪û‬תַ‪ü‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬תִ‪ü‬יל שֶׁ‪û‬לּוֹ וְ‪è‬הִ‪é‬שְׁ‪ָû‬קה אוֹתוֹ‪.‬‬ ‫"זֶ‪ê‬הוּ‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" ,‬שָׁ‪û‬לוֹם‪ ,‬שְׁ‪û‬תִ‪ü‬יל‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ל לְ‪ָï‬ך שֶׁ‪û‬תִּ‪ü‬צְ‪õ‬מַ‪ñ‬ח וְ‪è‬תִ‪ü‬גְ‪å‬דַּ‪ç‬ל וְ‪è‬תִ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה עֵ‪ô‬ץ נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מָ‪ñ‬ן‬ ‫לְ‪ï‬מוֹלַ‪ְï‬דתְּ‪ָü‬ך!"‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬כֵ‪î‬ן עִ‪ô‬ם ֲ‪ô‬עבֹר הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נִ‪ó‬ים הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬שְּׁ‪û‬תִ‪ü‬יל הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן לְ‪ï‬עֵ‪ô‬ץ ָ‪ô‬עבֹת‪ ,‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬פָ‪ö‬יו פְּ‪ö‬רוּשִׂ‪û‬ים וְ‪è‬צַ‪õ‬מַּ‪ְñ‬רתּוֹ‬ ‫ְרחָ‪ë‬בָ‪ã‬ה וִ‪è‬יֻרקָּ‪ú‬ה‪ .‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה מְ‪ñ‬טַ‪í‬יְּ‪ì‬לִ‪ï‬ים יָ‪ì‬שְׁ‪û‬בוּ וְ‪è‬נָ‪ó‬חוּ בְּ‪ã‬צִ‪õ‬לּוֹ‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה צִ‪õ‬פֳּ‪ִö‬רים ִקנְּ‪ó‬נוּ בֵּ‪ã‬ין עֲ‪ô‬נָ‪ó‬פָ‪ö‬יו‪.‬‬ ‫ִ‪å‬יע הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הִ‪é‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬יֵּ‪ì‬ס לְ‪ï‬צַ‪õ‬הַ‪"é‬ל וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לְ‪ָï‬קצִ‪õ‬ין‪.‬‬ ‫גַּ‪å‬ם אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן גָּ‪ַå‬דל‪ ,‬וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מוֹת יָ‪ì‬צָ‪õ‬א עִ‪ô‬ם פְּ‪ö‬לֻ‪ï‬גַּ‪å‬ת חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים לְ‪ï‬עֶ‪ô‬זְ‪ַê‬רת מֶ‪ñ‬שֶׁ‪û‬ק בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬צוֹר‪ .‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה צָ‪õ‬עֲ‪ָô‬דה‬ ‫הַ‪é‬פְּ‪ö‬לֻ‪ï‬גָּ‪å‬ה בְּ‪ã‬שֶׁ‪ֶû‬קט‪ .‬הֵ‪é‬ם עָ‪ô‬לוּ עַ‪ô‬ל גְּ‪å‬בָ‪ã‬עוֹת וְ‪è‬יָ‪ְì‬רדוּ בַּ‪ã‬גֵּ‪å‬אָ‪ä‬יוֹת‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוּ מֵ‪ָñ‬רחוֹק ַרעֲ‪ô‬מֵ‪ñ‬י‬ ‫יְ‪ִì‬ריּוֹת‪ .‬הַ‪é‬יְּ‪ִì‬ריּוֹת הָ‪é‬לְ‪ï‬כוּ וְ‪ָè‬קְרבוּ וְ‪è‬גָ‪å‬בְ‪ã‬רוּ וּפְ‪ö‬גָ‪å‬זִ‪ê‬ים הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬פְּ‪ö‬צוּ ֹלא הַ‪ְé‬רחֵ‪ë‬ק מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם‪ .‬לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע צָ‪õ‬עַ‪ô‬ק‬ ‫אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן‪" :‬הִ‪é‬תְ‪ü‬כּוֹפְ‪ö‬פוּ! מִ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּ מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬סֶ‪ò‬ה!" וְ‪è‬הוּא עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ זָ‪ê‬חַ‪ë‬ל בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬הִ‪é‬ירוּת וּמָ‪ñ‬צָ‪õ‬א מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬סֶ‪ò‬ה‬ ‫מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹרי עֵ‪ô‬ץ שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד בְּ‪ַã‬דְרכּוֹ‪ .‬פָּ‪ö‬גָ‪å‬ז שָׁ‪ַû‬רק בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬עוּפוֹ‪ ,‬פָּ‪ö‬גַ‪å‬ע בְּ‪ã‬גֶ‪å‬זַ‪ê‬ע הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פּוֹצֵ‪õ‬ץ! הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ‬ ‫נִ‪ó‬גְ‪å‬דַּ‪ç‬ע וְ‪è‬נָ‪ó‬פַ‪ö‬ל בְּ‪ִã‬רשְׁ‪û‬רוּשׁ‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ אֲ‪ä‬נָ‪ó‬חָ‪ë‬ה אֲ‪ֻä‬רכָּ‪î‬ה‪ .‬אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הָ‪é‬מוּם מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פּוֹצְ‪õ‬צוּת‪ ,‬אַ‪ְä‬ך‬ ‫יָ‪ì‬צָ‪õ‬א שָׁ‪û‬לֵ‪ï‬ם וּבָ‪ִã‬ריא‪ ,‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י שְׂ‪ִû‬ריטָ‪í‬ה‪ .‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה נִ‪ó‬מְ‪ñ‬שַׁ‪ְû‬ך הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רב‪ .‬עִ‪ô‬ם אוֹר הַ‪é‬יּוֹם נִ‪ó‬גְ‪å‬מַ‪ñ‬ר‬ ‫ָ‪å‬דוּע‬ ‫ַ‪é‬הכֹּל‪ .‬אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבוֹ‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה — הַ‪é‬מָּ‪ñ‬קוֹם מֻ‪ñ‬כָּ‪î‬ר לוֹ! הוּא הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מֻ‪ñ‬טַּ‪í‬ל לְ‪ï‬פָ‪ö‬נָ‪ó‬יו וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן! זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ שֶׁ‪û‬הוּא שָׁ‪û‬תַ‪ü‬ל בְּ‪ã‬ט"וּ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ט‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬כִ‪î‬תָּ‪ü‬ה ב'! הָ‪é‬עֵ‪ô‬ץ הִ‪é‬צִּ‪õ‬יל אֶ‪ä‬ת חַ‪ë‬יָּ‪ì‬יו‪.‬‬

‫‪110‬‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תָּ‪ü‬נָ‪ְ"ó‬ך בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר‪:‬‬

‫אדר‬ ‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך פֶּ‪ֶö‬רק א‬ ‫וַ‪è‬יְ‪ì‬הִ‪é‬י‪ ,‬בִּ‪ã‬ימֵ‪ñ‬י אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ‪ _:‬הוּא אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ‪ ,‬הַ‪é‬מֹּלֵ‪ְï‬ך מֵ‪ñ‬הֹדּוּ וְ‪è‬עַ‪ô‬דײַכּוּשׁ‬ ‫שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע וְ‪è‬עֶ‪ô‬שְׂ‪ִû‬רים וּמֵ‪ñ‬אָ‪ä‬ה מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪ ...‬בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת שָׁ‪û‬לוֹשׁ‪ ,‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬לְ‪ï‬כוֹ‪ ,‬עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה‬ ‫מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תֶּ‪ü‬ה‪ ,‬לְ‪ï‬כָ‪î‬לײַשָׂ‪ָû‬ריו וַ‪è‬עֲ‪ô‬בָ‪ָã‬דיו‪ ...‬בַּ‪ã‬יּוֹם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬י‪ ,‬כְּ‪î‬טוֹב לֵ‪ï‬בײַהַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‬ ‫בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬יִ‪ì‬ן‪ ...‬לְ‪ï‬הָ‪é‬בִ‪ã‬יא אֶ‪ä‬תײַוַ‪è‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ ,‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך בְּ‪ã‬כֶ‪î‬תֶ‪ü‬ר מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּת‪_:‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪ְé‬ראוֹת הָ‪é‬עַ‪ô‬מִּ‪ñ‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬שָּׂ‪ִû‬רים אֶ‪ä‬תײַיָ‪ì‬פְ‪ö‬יָ‪ì‬הּ‪ ...‬וַ‪è‬תְּ‪ü‬מָ‪ñ‬אֵ‪ä‬ן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה וַ‪è‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י‪,‬‬ ‫לָ‪ï‬בוֹא‪ ...‬וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קצֹף הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך מְ‪ñ‬אֹד‪ ,‬וַ‪è‬חֲ‪ë‬מָ‪ñ‬תוֹ בָּ‪ã‬עֲ‪ָô‬רה בוֹ‪ ...‬וַ‪è‬יֹּאמֶ‪ñ‬ר מְ‪ñ‬מוּכָ‪î‬ן‪,‬‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וְ‪è‬הַ‪é‬שָּׂ‪ִû‬רים‪ ...‬אִ‪ä‬םײַעַ‪ô‬לײַהַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך טוֹב‪ ,‬יֵ‪ì‬צֵ‪õ‬א ְדבַ‪ã‬רײַמַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּת‬ ‫מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬פָ‪ö‬נָ‪ó‬יו‪ ,‬וְ‪è‬יִ‪ì‬כָּ‪î‬תֵ‪ü‬ב‪ ...‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ֹלאײַתָ‪ü‬בוֹא וַ‪è‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ‪,‬‬ ‫וּמַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּתָ‪ü‬הּ יִ‪ì‬תֵּ‪ü‬ן הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך לִ‪ְï‬רעוּתָ‪ü‬הּ הַ‪é‬טּוֹבָ‪ã‬ה מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נָּ‪ó‬ה‪.‬‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר הִ‪é‬יא‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מֵ‪ñ‬חֲ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לּוֹת‬ ‫ה ְַ‪é‬מ‪ּñ‬סַ‪ò‬פֶּ‪ֶö‬רת אֶ‪ä‬ת סִ‪ò‬פּוּר‬ ‫הַ‪é‬צָּ‪õ‬לָ‪ï‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל יְ‪ì‬הוֵּדי פָּ‪ָö‬רס‬ ‫וּמָ‪ָñ‬די שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ צְ‪õ‬פוּיִ‪ì‬ים‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬מָ‪ָñ‬דה בִּ‪ã‬ימֵ‪ñ‬י‬ ‫אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ‪ .‬מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת‬ ‫אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר נִ‪ְó‬קֵראת בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל פּוִּרים‬ ‫וּבְ‪ã‬חַ‪ë‬ג פּוִּרים‪.‬‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך פֶּ‪ֶö‬רק ב'‬ ‫אִ‪ä‬ישׁ יְ‪ì‬הוִּדי הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬שׁוּשַׁ‪û‬ן הַ‪é‬בִּ‪ã‬יָרה; וּשְׁ‪û‬מוֹ מָ‪ְñ‬רדֳּ‪ç‬כַ‪î‬י בֶּ‪ã‬ן יָ‪ì‬אִ‪ä‬יר‪ ...‬וַ‪è‬יְ‪ì‬הִ‪é‬י אֹמֵ‪ñ‬ן‬ ‫אֶ‪ä‬תײַהֲ‪ַé‬דסָּ‪ò‬ה‪ ,‬הִ‪é‬יא אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר בַּ‪ã‬תײַדֹּדוֹ כִּ‪î‬י אֵ‪ä‬ין לָ‪ï‬הּ אָ‪ä‬ב וָ‪è‬אֵ‪ä‬ם; וְ‪è‬הַ‪é‬נַּ‪ó‬עֲ‪ָô‬רה‬ ‫יְ‪ì‬פַ‪ö‬תײַתֹּאַ‪ä‬ר וְ‪è‬טוֹבַ‪ã‬ת מַ‪ְñ‬ראֶ‪ä‬ה‪ ,‬וּבְ‪ã‬מוֹת אָ‪ä‬בִ‪ã‬יהָ‪ é‬וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬הּ לְ‪ָï‬קחָ‪ë‬הּ מָ‪ְñ‬רדֳּ‪ç‬כַ‪î‬י לוֹ‬ ‫לְ‪ï‬בַ‪ã‬ת‪ ....‬וַ‪è‬תִּ‪ü‬לָּ‪ַï‬קח אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר אֶ‪ä‬לײַבֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‪ֹ ...‬לאײַהִ‪é‬גִּ‪å‬יָדה אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר אֶ‪ä‬תײַעַ‪ô‬מָּ‪ñ‬הּ‬ ‫וְ‪è‬אֶ‪ä‬תײַמוֹלַ‪ְï‬דתָּ‪ü‬הּ‪ _:‬כִּ‪î‬י מָ‪ְñ‬רדֳּ‪ç‬כַ‪î‬י צִ‪õ‬וָּ‪è‬ה עָ‪ô‬לֶ‪ï‬יהָ‪ ,é‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ֹלאײַתַ‪ü‬גִּ‪å‬יד‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך פֶּ‪ֶö‬רק ג'‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר הַ‪é‬דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים הָ‪é‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪ ,‬גִּ‪å‬דַּ‪ç‬ל הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ אֶ‪ä‬תײַהָ‪é‬מָ‪ñ‬ן‪ ...‬וַ‪è‬יֹּאמֶ‪ñ‬ר הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן‬ ‫לַ‪ï‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ יֶ‪ì‬שְׁ‪û‬נוֹ עַ‪ô‬םײַאֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מְ‪ñ‬פֻ‪ö‬זָּ‪ê‬ר וּמְ‪ñ‬פָֹרד בֵּ‪ã‬ין הָ‪é‬עַ‪ô‬מִּ‪ñ‬ים‪ ,‬בְּ‪ã‬כֹל‬ ‫מְ‪ִñ‬דינוֹת מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּתֶ‪ָü‬ך; וְ‪ָè‬דתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם שֹׁנוֹת מִ‪ñ‬כָּ‪î‬לײַעָ‪ô‬ם‪ ...‬יִ‪ì‬כָּ‪î‬תֵ‪ü‬ב לְ‪ï‬אַ‪ä‬בְּ‪ָã‬דם‪ ...‬וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬לוֹחַ‪ë‬‬ ‫סְ‪ò‬פָ‪ִö‬רים בְּ‪ã‬יַ‪ì‬ד הָ‪ָé‬רצִ‪õ‬ים‪ ,‬אֶ‪ä‬לײַכָּ‪î‬לײַמְ‪ִñ‬דינוֹת הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יד לַ‪ï‬הֲ‪ֹé‬רג וּלְ‪ï‬אַ‪ä‬בֵּ‪ã‬ד‬ ‫אֶ‪ä‬תײַכָּ‪î‬לײַהַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים מִ‪ñ‬נַּ‪ó‬עַ‪ô‬ר וְ‪è‬עַ‪ô‬דײַזָ‪ֵê‬קן טַ‪í‬ף וְ‪è‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים בְּ‪ã‬יוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה‬ ‫עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר לְ‪ï‬חֶֹדשׁ שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יםײַעָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר הוּאײַחֶֹדשׁ אֲ‪ָä‬דר; וּשְׁ‪û‬לָ‪ï‬לָ‪ï‬ם‪ ,‬לָ‪ï‬בוֹז‪.‬‬

‫‪113‬‬


‫פּוִּרים‬

‫יחד בבית הספר‬


‫שׁוֹשַׁ‪û‬נַּ‪ó‬ת יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב ‪/‬‬

‫פִּ‪ö‬יּוּט לְ‪ï‬פוִּרים מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬סִּ‪ò‬דּוּר‬

‫שׁוֹשַׁ‪û‬נַּ‪ó‬ת יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב צָ‪õ‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬ה וְ‪è‬שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‬ ‫בִּ‪ְã‬ראוֹתָ‪ü‬ם יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד תְּ‪ü‬כֵ‪î‬לֶ‪ï‬ת מָ‪ְñ‬רדְּ‪ç‬כַ‪î‬י‪.‬‬ ‫ִ‪ì‬ית לָ‪ï‬נֶ‪ó‬צַ‪õ‬ח‬ ‫תְּ‪ü‬שׁוּעָ‪ô‬תָ‪ü‬ם הָ‪é‬י ָ‪ü‬‬ ‫וְ‪è‬תִ‪ְü‬קוָ‪è‬תָ‪ü‬ם בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל דּוֹר וָ‪è‬דוֹר‪.‬‬ ‫בָּ‪ã‬רוְּך מָ‪ְñ‬רדְּ‪ç‬כַ‪î‬י הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪:‬‬ ‫◆ קוְֹראִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ :‬בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל פּוִּרים וּבְ‪ã‬פוִּרים בַּ‪ã‬יּוֹם‪.‬‬ ‫◆ שׁוֹלְ‪ï‬חִ‪ë‬ים מָ‪ñ‬נוֹת אִ‪ä‬ישׁ לְ‪ֵï‬רעֵ‪ô‬הוּ‪.‬‬ ‫◆ מְ‪ñ‬חַ‪ë‬לְּ‪ִï‬קים מַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נוֹת לָ‪ï‬אֶ‪ä‬בְ‪ã‬יוֹנִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫◆ עוְֹרכִ‪î‬ים סְ‪ò‬עֻ‪ô‬דַּ‪ç‬ת פּוִּרים‪.‬‬ ‫◆ מַ‪ְñ‬רעִ‪ô‬ישִׁ‪û‬ים בְּ‪ַã‬רעֲ‪ô‬שָׁ‪û‬ן בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬עַ‪ô‬ת ְקִריאַ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם שֶׁ‪û‬מֻּ‪ñ‬זְ‪ê‬כָּ‪î‬ר שְׁ‪û‬מוֹ שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן‪.‬‬ ‫◆ מִ‪ñ‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פְּ‪ö‬שִׂ‪û‬ים בְּ‪ã‬פוִּרים‪ .‬עַ‪ô‬ל שׁוּם מָ‪ñ‬ה מִ‪ñ‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פְּ‪ö‬שִׂ‪û‬ים? יֵ‪ì‬שׁ הָ‪é‬אוֹמְ‪ִñ‬רים מִ‪ñ‬שּׁוּם‬ ‫שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה בְּ‪ã‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פְּ‪ö‬שׂוּת בָּ‪ã‬אַ‪ְä‬רמוֹן‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬תְ‪ü‬בוּ בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה‪" :‬אֵ‪ä‬ין‬ ‫אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר מַ‪ñ‬גֶּ‪ֶå‬דת מוֹלַ‪ְï‬דתָּ‪ü‬הּ וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬מָּ‪ñ‬הּ"‪.‬‬ ‫◆ אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים אָ‪ä‬זְ‪ê‬נֵ‪ó‬י הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן‪.‬‬

‫ְ‪û‬לוֹח מָ‪ñ‬נוֹת‪,‬‬ ‫מִ‪ñ‬שׁ ַ‪ë‬‬ ‫צִ‪õ‬יֵּ‪ì‬ר מַ‪ְñ‬רק שַׁ‪û‬אגַ‪å‬אל‬

‫פורים‬

‫‪115‬‬


‫מִ‪ñ‬תּוְֹך פֶּ‪ֶö‬רק ד'‬ ‫וּמָ‪ְñ‬רדֳּ‪ç‬כַ‪î‬י יָ‪ַì‬דע אֶ‪ä‬תײַכָּ‪î‬לײַאֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שָׂ‪û‬ה‪ ,‬וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קַרע מָ‪ְñ‬רדֳּ‪ç‬כַ‪î‬י אֶ‪ä‬תײַבְּ‪ã‬גָ‪ָå‬דיו‪ ,‬וַ‪è‬יִּ‪ì‬לְ‪ï‬בַּ‪ã‬שׁ‬ ‫שַׂ‪û‬ק וָ‪è‬אֵ‪ä‬פֶ‪ö‬ר; וַ‪è‬יֵּ‪ì‬צֵ‪õ‬א בְּ‪ã‬תוְֹך הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‪ ,‬וַ‪è‬יִּ‪ì‬זְ‪ê‬עַ‪ô‬ק זְ‪ê‬עָ‪ָô‬קה גְ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה וּמָ‪ָñ‬רה‪ ...‬וַ‪è‬יֹּאמֶ‪ñ‬ר‬ ‫מָ‪ְñ‬רדֳּ‪ç‬כַ‪î‬י לְ‪ï‬הָ‪é‬שִׁ‪û‬יב אֶ‪ä‬לײַאֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר‪ ...‬כִּ‪î‬י אִ‪ä‬םײַהַ‪é‬חֲ‪ֵë‬רשׁ תַּ‪ü‬חֲ‪ִë‬רישִׁ‪û‬י‪ ,‬בָּ‪ã‬עֵ‪ô‬ת הַ‪é‬זֹּאת ֶרוַ‪è‬ח‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬לָ‪ï‬ה יַ‪ì‬עֲ‪ô‬מוֹד לַ‪ï‬יְּ‪ì‬הוִּדים מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬קוֹם אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך פֶּ‪ֶö‬רק ח'‬ ‫וַ‪è‬תּוֹסֶ‪ò‬ף אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר‪ ,‬וַ‪è‬תְּ‪ַü‬דבֵּ‪ã‬ר לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‪ ...‬וַ‪è‬תֵּ‪ü‬בְ‪ְã‬ךּ וַ‪è‬תִּ‪ü‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬נֶּ‪ó‬ןײַלוֹ‪ ,‬לְ‪ï‬הַ‪é‬עֲ‪ô‬בִ‪ã‬יר‬ ‫אֶ‪ä‬תײַָרעַ‪ô‬ת הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן הָ‪é‬אֲ‪ä‬גָ‪å‬גִ‪å‬י וְ‪è‬אֵ‪ä‬ת מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תּוֹ אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר חָ‪ë‬שַׁ‪û‬ב עַ‪ô‬לײַהַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪...‬‬ ‫וַ‪è‬יִּ‪ì‬כְ‪î‬תֹּב בְּ‪ã‬שֵׁ‪û‬ם הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪ֹè‬רשׁ‪ ,‬וַ‪è‬יַּ‪ì‬חְ‪ë‬תֹּם בְּ‪ã‬טַ‪í‬בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‪ ...‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נָ‪ó‬תַ‪ü‬ן‬ ‫הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך לַ‪ï‬יְּ‪ì‬הוִּדים אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בְּ‪ã‬כָ‪î‬לײַעִ‪ô‬ירײַוָ‪è‬עִ‪ô‬יר‪ ,‬לְ‪ï‬הִ‪é‬קָּ‪ú‬הֵ‪é‬ל וְ‪è‬לַ‪ï‬עֲ‪ô‬מֹד עַ‪ô‬לײַנַ‪ó‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ם‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יד וְ‪è‬לַ‪ï‬הֲ‪ֹé‬רג וּלְ‪ï‬אַ‪ä‬בֵּ‪ã‬ד אֶ‪ä‬תײַכָּ‪î‬לײַחֵ‪ë‬יל עַ‪ô‬ם וּמְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה הַ‪é‬צָּ‪ִõ‬רים אֹתָ‪ü‬ם‪...‬‬ ‫בְּ‪ã‬יוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬לײַמְ‪ִñ‬דינוֹת הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר לְ‪ï‬חֶֹדשׁ‬ ‫שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יםײַעָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר‪ ,‬הוּאײַחֶֹדשׁ אֲ‪ָä‬דר‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך פֶּ‪ֶö‬רק ט‬ ‫וַ‪è‬יִּ‪ì‬כְ‪î‬תֹּב מָ‪ְñ‬רדְּ‪ç‬כַ‪î‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים הָ‪é‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה וַ‪è‬יִּ‪ì‬שְׁ‪û‬לַ‪ï‬ח סְ‪ò‬פָ‪ִö‬רים אֶ‪ä‬ל כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‬ ‫אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל מְ‪ִñ‬דינוֹת הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ הַ‪é‬קְּ‪ú‬רוֹבִ‪ã‬ים וְ‪è‬הָ‪ְé‬רחוִֹקים‪ :‬לְ‪ַï‬קיֵּ‪ì‬ם‬ ‫עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת עֹשִׂ‪û‬ים אֵ‪ä‬ת יוֹם אַ‪ְä‬רבָּ‪ã‬עָ‪ô‬ה עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר לְ‪ï‬חֶֹדשׁ אֲ‪ָä‬דר וְ‪è‬אֵ‪ä‬ת יוֹם‬ ‫חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ה עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר בּוֹ בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה וְ‪è‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪ :‬כַּ‪î‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נָ‪ó‬חוּ בָ‪ã‬הֶ‪é‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‬ ‫מֵ‪ñ‬אוֹיְ‪ì‬בֵ‪ã‬יהֶ‪é‬ם וְ‪è‬הַ‪é‬חֶֹדשׁ אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נֶ‪ó‬הְ‪é‬פַּ‪ְö‬ך לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬גוֹן לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וּמֵ‪ñ‬אֵ‪ä‬בֶ‪ã‬ל לְ‪ï‬יוֹם טוֹב‬ ‫לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת אוֹתָ‪ü‬ם יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תֶּ‪ü‬ה וְ‪è‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וּמִ‪ñ‬שְׁ‪ֹû‬לחַ‪ ë‬מָ‪ñ‬נוֹת אִ‪ä‬ישׁ לְ‪ֵï‬רעֵ‪ô‬הוּ וּמַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נוֹת‬ ‫לָ‪ï‬אֶ‪ä‬בְ‪ã‬יוֹנִ‪ó‬ים‪...‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬דּוּר‪:‬‬ ‫"בָּ‪ã‬רוְּך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ִקדְּ‪ç‬שָׁ‪û‬נוּ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬צְ‪õ‬ווֹתָ‪ü‬יו וְ‪è‬צִ‪õ‬וָּ‪è‬נוּ‬ ‫עַ‪ô‬ל מִ‪ְñ‬קָרא מְ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה‪".‬‬

‫‪114‬‬


‫וּבָ‪ã‬רוּר דַּ‪ç‬י וְ‪è‬הוֹתֵ‪ü‬ר‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר ֹלא תְּ‪ü‬וַ‪è‬תֵּ‪ü‬ר‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי דּוָֹדהּ דָּ‪ç‬לְ‪ָï‬קה‬ ‫אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ֵü‬רנוּ הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬

‫אַ‪ä‬חֲ‪ָë‬ריו צוֹעֶ‪ֶô‬דת חֶ‪ֶë‬רשׁ‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬רשַׁ‪û‬עַ‪ô‬ת גְּ‪å‬בֶ‪ֶã‬רת זֶ‪ֶê‬רשׁ‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬תָּ‪ü‬הּ פֹּה‪ ,‬כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן‪,‬‬ ‫כָּ‪î‬ל בָּ‪ã‬נֶ‪ó‬יהָ‪ ,é‬בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן‪.‬‬

‫חֵ‪ë‬ן וְ‪è‬נוֹי לָ‪ï‬הּ וְ‪è‬הִ‪é‬לָּ‪ï‬ה‬ ‫לְ‪ï‬אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ü‬ר מֵ‪ñ‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה‪.‬‬

‫חֲ‪ë‬צוֹצְ‪õ‬רוֹת בְּ‪ã‬קוֹל הֵ‪ִé‬ריעוּ‪,‬‬ ‫כָּ‪î‬ל אוְֹרחֵ‪ë‬ינוּ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ‬ ‫הַ‪é‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬גָ‪å‬ה כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה‪,‬‬ ‫כַּ‪î‬כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה‪.‬‬

‫וְ‪è‬עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה דַּ‪ç‬קָּ‪ú‬ה ָקשָׁ‪û‬ה‪:‬‬ ‫מְ‪ñ‬חַ‪ë‬כִּ‪î‬ים פֹּה לָ‪ָï‬רשָׁ‪û‬ע‪.‬‬ ‫הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה בָּ‪ã‬א הוּא‪ ,‬יְ‪ִì‬דיַדי —‬ ‫בֶּ‪ã‬ן הַ‪é‬מְּ‪ָñ‬דתָ‪ü‬א מִ‪ñ‬מָּ‪ַñ‬די‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬ט נִ‪ó‬כְ‪î‬נָ‪ó‬ס הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נֻ‪ó‬וָּ‪è‬ל‪,‬‬ ‫כְּ‪î‬פוּףײַכָּ‪î‬תֵ‪ü‬ף וְ‪ֹè‬ראשׁ מֻ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ל‪.‬‬ ‫הוּא יוֵֹדעַ‪ ô‬מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ם‪:‬‬ ‫מְ‪ñ‬חַ‪ë‬כֶּ‪î‬ה לוֹ תֶֹּרן ָרם‪.‬‬

‫מַ‪ñ‬סֵּ‪ò‬כָ‪î‬ה עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים פֹּה‪,‬‬ ‫אֵ‪ä‬ין הַ‪é‬יּוֹם כָּ‪î‬ל אִ‪ä‬סּוִּרים‪.‬‬ ‫וְ‪è‬שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬וְ‪è‬נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים פֹּה‪,‬‬ ‫כַּ‪î‬נָּ‪ó‬אֶ‪ä‬ה לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג פּוִּרים!‬

‫פורים‬

‫‪117‬‬


‫ֵ‪ñ‬ח עִ‪ô‬ם גִּ‪å‬בּוֵֹרי הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה ‪/‬‬ ‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׂ‪û‬מ ַ‪ë‬‬

‫בּוֹאוּ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ë‬‬ ‫בְּ‪ִã‬רנָּ‪ó‬ה וּבְ‪ã‬גִ‪å‬ילָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתֵ‪ü‬נוּ נְ‪ó‬אָ‪ֵä‬רחַ‪ë‬‬ ‫גִּ‪å‬בּוֵֹרי הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה‪.‬‬

‫כָּ‪î‬ל אוֵֹרחַ‪ ë‬הַ‪é‬מּוֹפִ‪ö‬יעַ‪— ô‬‬ ‫לִ‪ְï‬קָראתוֹ הֵ‪é‬יָדד נָ‪ִó‬ריעַ‪.ô‬‬ ‫שֶׁ‪û‬יֵּ‪ַì‬דע לוֹ כִּ‪î‬י כְּ‪ַî‬דאי‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬גִּ‪å‬יעַ‪ ô‬מִ‪ñ‬מָּ‪ַñ‬די‪.‬‬ ‫הַ‪é‬תִּ‪ü‬זְ‪ê‬מֶֹרת — שִׁ‪û‬יר וָ‪è‬נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ן‪,‬‬ ‫דְּ‪ç‬בַ‪ã‬ר הַ‪é‬צַּ‪õ‬ו וְ‪è‬הַ‪é‬פַּ‪ö‬תְ‪ü‬שֶׁ‪û‬גֶ‪å‬ן!‬ ‫הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‪ ,‬הַ‪é‬בָּ‪ã‬א בָּ‪ֹã‬ראשׁ‪,‬‬ ‫כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן — אֲ‪ä‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬וֵ‪è‬רוֹשׁ!‬ ‫זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הֶ‪é‬חָ‪ë‬כָ‪î‬ם‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬מוֹהוּ כְּ‪î‬חוּשָׁ‪û‬ם‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬לַ‪ï‬ל ֹלא ַרע‪ ,‬אַ‪ְä‬ך אֵ‪ä‬ל מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה‬ ‫ְקצָ‪õ‬ת עָ‪ô‬שָׂ‪û‬הוּ טְ‪ַí‬רלַ‪ï‬לַ‪ï‬לָ‪ï‬ה – – –‬

‫‪116‬‬

‫פורים‬

‫חָ‪ë‬נָ‪ó‬ן שַׁ‪ְû‬דמִ‪ñ‬י‬

‫אַ‪ä‬חֲ‪ָë‬ריו — אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה עִ‪ô‬ם אֹפִ‪ö‬י‪,‬‬ ‫אִ‪ä‬ם כִּ‪î‬י ֹלא מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה שֶׁ‪û‬ל יֹפִ‪ö‬י‪.‬‬

‫חִ‪ë‬ישׁ מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר נַ‪ó‬חֵ‪ë‬שׁ נִ‪ó‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י‪:‬‬ ‫מְ‪ֻñ‬דבָּ‪ã‬ר בִּ‪ã‬גְ‪å‬בֶ‪ֶã‬רת וַ‪è‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י!‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה פֹּה‪ ,‬יְ‪ִì‬דיַדי —‬ ‫כְּ‪î‬בוֹד דּוֵֹדנוּ מָ‪ְñ‬רדְּ‪ç‬כַ‪î‬י‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע הוּא בְּ‪ã‬שׁוּשָׁ‪û‬ן‬ ‫כִּ‪î‬י מְ‪ñ‬סִ‪ò‬בַּ‪ã‬ת פּוִּרים הִ‪é‬יא כָּ‪î‬אן‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬טוֹס אֵ‪ä‬לֵ‪ï‬ינוּ בָּ‪ã‬א —‬ ‫וִ‪è‬יבַֹרְך בָּ‪ã‬רוְּך הַ‪é‬בָּ‪ã‬א!‬


‫מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה לְ‪ï‬פוִּרים אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ‪/‬‬

‫דְּ‪ç‬בוָֹרה עֹמֶ‪ñ‬ר‬

‫הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י אָ‪ä‬ז בַּ‪ã‬ת שְׁ‪û‬מוֹנֶ‪ó‬ה אוֹ תֵּ‪ü‬שַׁ‪û‬ע; אֵ‪ä‬ינִ‪ó‬י זוֹכֶ‪ֶî‬רת בְּ‪ִã‬דיּוּק‪ ,‬כִּ‪î‬י זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מִ‪ñ‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪ .‬אַ‪ְä‬ך אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫זוֹכֶ‪ֶî‬רת כִּ‪î‬י הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י פּוִּרים וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פֵּ‪ö‬שׂ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ .‬כֵּ‪î‬ן‪ ,‬כֵּ‪î‬ן‪ ,‬מָ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫זֶ‪ê‬ה נִ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬א לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ .‬כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל אֹפֶ‪ö‬ן‪ ,‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בְּ‪ã‬טוּחָ‪ë‬ה אָ‪ä‬ז‪ .‬אִ‪ä‬ישׁ ֹלא יֹאמַ‪ñ‬ר לָ‪ְï‬ך‪:‬‬ ‫ִ‪ï‬גמֹר 'חַ‪ë‬ת שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬יִ‪ì‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מָּ‪ָñ‬רק!"‬ ‫"לְ‪ï‬כִ‪î‬י לִ‪ï‬ישֹׁן! מָ‪ñ‬ה עִ‪ô‬ם הַ‪é‬שִּׁ‪û‬עוִּרים?" אוֹ‪" :‬ל ְ‪å‬‬ ‫כָּ‪ְî‬ך אֵ‪ä‬ין מְ‪ַñ‬דבְּ‪ִã‬רים אֶ‪ä‬ל מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ .‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ הִ‪é‬יא יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪ ,‬יְ‪ì‬כוֹלָ‪ï‬ה לְ‪ï‬צַ‪õ‬וּוֹת עַ‪ô‬ל אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא אוֹכֶ‪î‬לֶ‪ï‬ת ַרק מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא אוֹהֶ‪é‬בֶ‪ã‬ת‪ ,‬יֵ‪ì‬שׁ לָ‪ï‬הּ מוֶֹרה פְּ‪ָö‬רטִ‪í‬י שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ‪ ,‬אָ‪ä‬ז מוּבָ‪ã‬ן שֶׁ‪ֹּû‬לא‬ ‫יָ‪ì‬עֵ‪ô‬זּוּ לוֹמַ‪ñ‬ר לָ‪ï‬הּ‪" :‬לְ‪ï‬רוּתִ‪ü‬י יֵ‪ì‬שׁ כְּ‪î‬תָ‪ü‬ב יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‪ ,‬וְ‪è‬תִ‪ְü‬ראִ‪ä‬י אֶ‪ä‬ת שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‪ ".‬פָּ‪ö‬שׁוּט אִ‪ä‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬ווֹת מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה לַ‪ï‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים פְּ‪ö‬שׁוּטִ‪í‬ים‪ֹ .‬לא עוֹשִׂ‪û‬ים זֹאת‪ ,‬כִּ‪î‬י מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה הִ‪é‬יא מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה וְ‪è‬זֶ‪ê‬הוּ‬ ‫זֶ‪ê‬ה‪éַ .‬הכֹּל חַ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מ ַ‪ֹô‬ע בְּ‪ã‬קוֹלָ‪ï‬הּ‪ֹ ,‬לא כָּ‪î‬מּוֹנִ‪ó‬י‪ ,‬שֶׁ‪û‬תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד צְ‪ִõ‬ריכָ‪î‬ה לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מ ַ‪ֹô‬ע בְּ‪ã‬קוֹל אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‬ ‫— בְּ‪ã‬קוֹל אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ ,‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪ ,‬הַ‪é‬מּוִֹרים; וַ‪è‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ יוָֹרם‪ ,‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י הַ‪é‬בְּ‪ã‬כוֹר‪ ,‬חוֹשֵׁ‪û‬ב שֶׁ‪û‬מֻּ‪ñ‬תָּ‪ü‬ר לוֹ לְ‪ï‬צַ‪õ‬וּוֹת‬ ‫עָ‪ô‬לַ‪ï‬י‪ .‬לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה זֶ‪ê‬ה שִׂ‪û‬יא הַ‪é‬תַּ‪ü‬עֲ‪ô‬נוּג‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אֵ‪ä‬יְך נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שֵׂ‪û‬ית יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה כָּ‪î‬מוֹנִ‪ó‬י לְ‪ï‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה? תְּ‪ü‬שׁוּבָ‪ã‬ה עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך ֹלא מָ‪ñ‬צָ‪õ‬אתִ‪ü‬י בַּ‪ã‬סְּ‪ò‬פָ‪ִö‬רים‬ ‫ִ‪ï‬שׁאֹל‪ .‬יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬תִּ‪ü‬י בְּ‪ִã‬דיּוּק‬ ‫הָ‪ַé‬רבִּ‪ã‬ים עַ‪ô‬ל מְ‪ñ‬לָ‪ï‬כִ‪î‬ים שֶׁ‪û‬קָּ‪ָú‬ראתִ‪ü‬י אָ‪ä‬ז‪ .‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬בֻ‪ã‬גָּ‪ִå‬רים ֹלא ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י ל ְ‪û‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה הַ‪é‬תְּ‪ü‬שׁוּבָ‪ã‬ה‪" :‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה? מָ‪ñ‬ה פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה? לַ‪ï‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה ַ‪é‬הזֹּאת יֵ‪ì‬שׁ ַרעְ‪ô‬יוֹנוֹת‬ ‫טִ‪í‬פְּ‪ö‬שִׁ‪û‬יִּ‪ì‬ים כָּ‪î‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה!" הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בָּ‪ã‬רוּר לִ‪ï‬י כִּ‪î‬י בְּ‪ã‬יוֹם ְרבִ‪ã‬יעִ‪ô‬י‪ ,‬אוֹ יוֹם חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ישִׁ‪û‬י‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ בְּ‪ã‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‬ ‫אֵ‪ä‬ין לִ‪ï‬י סִ‪ò‬כּוּיִ‪ì‬ים לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה; אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ בַּ‪ã‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬גוֹת שֶׁ‪û‬ל בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬בְּ‪ã‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬גוֹת אֵ‪ä‬לּוּ‬ ‫תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד רוּתִ‪ü‬י הִ‪é‬יא הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ .‬תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪ .‬וְ‪ֹè‬לא ַרק בַּ‪ã‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬גוֹת‪ ,‬גַּ‪å‬ם בַּ‪ã‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה הִ‪é‬יא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬גַ‪å‬ם אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י‪ ,‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה! לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן הֶ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פֵּ‪ö‬שׂ בְּ‪ã‬פוִּרים‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא סְ‪ò‬תָ‪ü‬ם מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬סְ‪ò‬תֵּ‪ְü‬ר'ֶקה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה‪ ,‬עִ‪ô‬ם‬ ‫כְּ‪î‬תֹנֶ‪ó‬ת לַ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה וְ‪è‬כֶ‪î‬תֶ‪ü‬ר נְ‪ó‬יָ‪ì‬ר‪ .‬אִ‪ä‬ם כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה — אָ‪ä‬ז מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ‪ ,‬עִ‪ô‬ם שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה מְ‪ñ‬פֹאֶ‪ֶä‬רת‪,‬‬ ‫כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר זָ‪ê‬הָ‪é‬ב‪ ,‬נַ‪ó‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬י זָ‪ê‬הָ‪é‬ב‪ ,‬שַׁ‪ְû‬רבִ‪ã‬יט — ַ‪é‬הכֹּל כְּ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬תוּב‪.‬‬ ‫ָ‪û‬בוּע לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י פּוִּרים‪ .‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם דִּ‪ç‬בְּ‪ã‬רוּ ַרק עַ‪ô‬ל לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה יִ‪ì‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פְּ‪ö‬שׂוּ בְּ‪ã‬פוִּרים‪ .‬רוּתִ‪ü‬י‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה שׁ ַ‪ô‬‬ ‫הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת אֲ‪ä‬חוֹת ַרחְ‪ë‬מָ‪ñ‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬כְ‪ִî‬ריזָ‪ê‬ה שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ לָ‪ï‬הּ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר חָ‪ë‬לוּק לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן שֶׁ‪û‬ל אָ‪ä‬חוֹת‬ ‫וְ‪è‬גַ‪å‬ם כּוֹבַ‪ã‬ע‪ .‬חַ‪ë‬גַּ‪å‬י ָרצָ‪õ‬ה לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת כַּ‪î‬בַּ‪ã‬אי וְ‪è‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד אִ‪ä‬ם יֵ‪ì‬שׁ לוֹ תִּ‪ü‬לְ‪ï‬בּשֶׁ‪û‬ת מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ימָ‪ñ‬ה‬ ‫ִ‪ü‬תפֹּר לוֹ‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬אָ‪ä‬לָ‪ï‬ה‪ .‬דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י הִ‪é‬שִּׂ‪û‬יג כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר כּוֹבַ‪ã‬ע שֶׁ‪û‬ל שׁוֹטֵ‪í‬ר וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים תּ ְ‪ü‬‬ ‫אִ‪ä‬מּוֹ הַ‪é‬תּוֹפֶ‪ֶö‬רת‪ .‬יָ‪ì‬עֵ‪ô‬ל הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת פֶּ‪ַö‬רח‪ ,‬חָ‪ë‬נָ‪ó‬ן — לֵ‪ï‬יצָ‪õ‬ן‪ ,‬דִּ‪ç‬ינָ‪ó‬ה — דָּ‪ç‬ג‪ .‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך גַּ‪å‬ם‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‪.‬‬ ‫ַ‪ü‬חפֹּשׂוֹת הַ‪é‬לָּ‪ï‬לוּ ֹלא שָׁ‪û‬ווֹת‪ :‬חָ‪ë‬לוּק‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י כְּ‪î‬לוּם‪ַ :‬רק חָ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬תּ ְ‪ë‬‬ ‫לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן שֶׁ‪û‬ל אָ‪ä‬חוֹת‪ .‬גַּ‪å‬ם כֵּ‪î‬ן מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ‪ .‬שׁוֹטֵ‪í‬ר? לֵ‪ï‬יצָ‪õ‬ן? חַ‪ë‬כּוּ חַ‪ë‬כּוּ‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬תִּ‪ְü‬ראוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬תַּ‪ü‬חְ‪ë‬פֹּשֶׂ‪û‬ת שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י!‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֶ‪ä‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬תִּ‪ü‬ית‪ ",‬לָ‪ï‬חַ‪ë‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת סוִֹדי בְּ‪ã‬אָ‪ä‬זְ‪ê‬נֵ‪ó‬י רוּתִ‪ü‬י‪ .‬פָּ‪ö‬שׁוּט‪ֹ ,‬לא יָ‪ì‬כוֹלְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‬ ‫לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬פֵּ‪ö‬ק‪ .‬רוּתִ‪ü‬י הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטָ‪í‬ה בִּ‪ã‬י בְּ‪ã‬אִ‪ä‬י אֵ‪ä‬מוּן‪" :‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ? מֵ‪ñ‬אַ‪ä‬יִ‪ì‬ן תִּ‪ְü‬קחִ‪ë‬י בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים שֶׁ‪û‬ל‬ ‫מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬תִּ‪ü‬ית?"‬ ‫ֹלא גִּ‪å‬לִּ‪ï‬יתִ‪ü‬י לָ‪ï‬הּ‪ .‬לְ‪ï‬אִ‪ä‬ישׁ ֹלא גִּ‪å‬לִּ‪ï‬יתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת סוִֹדי‪ .‬אַ‪ְä‬ך יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬תִּ‪ü‬י כִּ‪î‬י יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ לִ‪ï‬י בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים כָּ‪î‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪,‬‬ ‫פורים‬

‫‪119‬‬


‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה וַ‪è‬יְ‪ì‬זָ‪ê‬תָ‪ü‬א ‪/‬‬

‫שְׁ‪û‬לוֹמִ‪ñ‬ית כֹּהֵ‪é‬ןײַאָ‪ä‬סִ‪ò‬יף‬

‫נָ‪ó‬כוֹן שֶׁ‪û‬זֶּ‪ê‬ה ָקָרה מִ‪ñ‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‬ ‫הַ‪é‬סִּ‪ò‬פּוּר עַ‪ô‬ל מָ‪ְñ‬רדְּ‪ç‬כַ‪î‬י וְ‪è‬הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹאֶ‪ä‬ה‬ ‫עֵ‪ô‬ץ גָּ‪å‬בוֹהַּ‪ é‬כִּ‪î‬בְ‪ã‬רוֹשׁ‬ ‫וַ‪è‬יְ‪ì‬זָ‪ê‬תָ‪ü‬א מְ‪ñ‬נַ‪ó‬קֵּ‪ú‬ר לִ‪ï‬י בָּ‪ֹã‬ראשׁ‪.‬‬

‫תָּ‪ü‬לוּ עַ‪ô‬ל עֵ‪ô‬ץ אֶ‪ä‬ת וַ‪è‬יְ‪ì‬זָ‪ê‬תָ‪ü‬א‬ ‫ַרגְ‪å‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה‪ֹ ,‬ראשׁ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪.‬‬ ‫סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחָ‪ë‬ה‪ ,‬וַ‪è‬יְ‪ì‬זָ‪ê‬תָ‪ü‬א‪:‬‬ ‫אִ‪ä‬ם אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א שֶׁ‪û‬לְּ‪ָï‬ך הָ‪é‬מָ‪ñ‬ן ָרשָׁ‪û‬ע‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬לְּ‪ָï‬ך זֶ‪ֶê‬רשׁ טִ‪í‬פְּ‪ö‬שָׁ‪û‬ה —‬ ‫גַּ‪å‬ם אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ָרשָׁ‪û‬ע‪ ,‬וַ‪è‬יְ‪ì‬זָ‪ê‬תָ‪ü‬א?‬ ‫יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד ָקטָ‪í‬ן‪,‬‬ ‫ַרגְ‪å‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה‪ֹ ,‬ראשׁ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪.‬‬ ‫אֶ‪ä‬לֶ‪ï‬ף סְ‪ò‬לִ‪ï‬יחוֹת וַ‪è‬יְ‪ì‬זָ‪ê‬תָ‪ü‬א‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫פורים‬


‫"שֶׁ‪ַû‬רק ֹלא תְּ‪ü‬אַ‪ä‬בְּ‪ִã‬די שׁוּם דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה לִ‪ï‬י‪.‬‬ ‫"וְ‪è‬שִׁ‪û‬מְ‪ִñ‬רי עַ‪ô‬ל ְרכוּשׁ הַ‪é‬תֵּ‪ü‬אַ‪ä‬טְ‪í‬רוֹן‪ ",‬הִ‪é‬זְ‪ê‬כִּ‪î‬יר לִ‪ï‬י אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ .‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך‪ ,‬מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬וָּ‪è‬ה בְּ‪ã‬אַ‪ä‬זְ‪ê‬הָ‪é‬רוֹת‪ ,‬טוֹפַ‪ö‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י‬ ‫וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬אתִ‪ü‬י בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דֵרגוֹת אֶ‪ä‬ל הָ‪ְé‬רחוֹב‪.‬‬ ‫"יָ‪ì‬א‪ ,‬אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה יֹפִ‪ö‬י!" "יָ‪ì‬א אֵ‪ä‬לוּ בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים! כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ שֶׁ‪û‬ל מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪".‬‬ ‫"הִ‪é‬יא וַ‪è‬דַּ‪ç‬אי תְּ‪ַü‬קבֵּ‪ã‬ל פְּ‪ָö‬רס ִראשׁוֹן הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב‪".‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ נִ‪ְó‬ראֵ‪ä‬ית נֶ‪ó‬הְ‪é‬דָּ‪ç‬ר!" הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬לוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ ,‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ רוּתִ‪ü‬י הַ‪é‬קַּ‪ú‬נָּ‪ó‬אִ‪ä‬ית‪.‬‬ ‫"א ְ‪ü‬‬ ‫חָ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה הִ‪é‬יא נִ‪ְó‬ראֵ‪ä‬ית עֲ‪ô‬לוּבָ‪ã‬ה בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י הָ‪é‬אָ‪ä‬חוֹת הַ‪é‬לְּ‪ï‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ מוּל הַ‪é‬זָּ‪ê‬הָ‪é‬ב‪,‬‬ ‫הַ‪é‬כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף וְ‪è‬הַ‪é‬קְּ‪ú‬טִ‪í‬יפָ‪ö‬ה שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪.‬‬ ‫חִ‪ë‬כִּ‪î‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬בוֹא הָ‪é‬עֶ‪ֶô‬רב‪ ,‬לַ‪ï‬מְּ‪ñ‬סִ‪ò‬בָּ‪ã‬ה בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וְ‪è‬לַ‪ï‬תַּ‪ü‬חֲ‪ë‬רוּת עַ‪ô‬ל הַ‪é‬תַּ‪ü‬חְ‪ë‬פֹּשֶׂ‪û‬ת הַ‪é‬יָּ‪ì‬פָ‪ö‬ה בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר‪.‬‬ ‫הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בְּ‪ã‬טוּחָ‪ë‬ה כִּ‪î‬י אֶ‪ä‬זְ‪ê‬כֶּ‪î‬ה בִּ‪ã‬פְ‪ָö‬רס‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים חָ‪ë‬שְׁ‪û‬בוּ כָּ‪ְî‬ך‪ .‬בֵּ‪ã‬ינְ‪ó‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם סוֹבַ‪ã‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י עִ‪ô‬ם‬ ‫כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם בָּ‪ְã‬רחוֹבוֹת‪ ,‬לְ‪ï‬הַ‪ְé‬ראוֹת אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י לְ‪ï‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬י כֹּל‪ .‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬שֶּׁ‪ֶû‬רת‪ ,‬גֵּ‪å‬אָ‪ä‬ה וְ‪è‬זוֹהֶ‪ֶé‬רת מְ‪ñ‬אוֹד‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך‪ ...‬עַ‪ô‬ד מְ‪ñ‬הֵ‪ָé‬רה הִ‪é‬תְ‪ü‬בָּ‪ֵã‬רר לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין זֶ‪ê‬ה ַקל כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל וּכְ‪î‬לָ‪ï‬ל לָ‪ï‬שֵׂ‪û‬את בְּ‪ã‬גָ‪å‬אוֹן אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר‬ ‫ֵ‪ô‬ע כְּ‪î‬חֶ‪ë‬פְ‪ö‬צִ‪õ‬י‪ .‬וְ‪è‬אִ‪ä‬לּוּ‬ ‫ִ‪ï‬כאֹב‪ֹ ,‬לא יָ‪ì‬כוֹלְ‪ï‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נוֹע ַ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד עַ‪ô‬ל הָ‪ֹé‬ראשׁ‪ֹ .‬ראשִׁ‪û‬י הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל ל ְ‪î‬‬ ‫הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬לַ‪ï‬ת הַ‪é‬קְּ‪ú‬טִ‪í‬יפָ‪ö‬ה הָ‪é‬אֲ‪ֻä‬דמָּ‪ñ‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּתִ‪ü‬ית — אָ‪ä‬סוּר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לְ‪ï‬לַ‪ï‬כְ‪î‬לֵ‪ְï‬ך אוֹתָ‪ü‬הּ‪ֹ ,‬לא‬ ‫לְ‪ַï‬קמֵּ‪ñ‬ט‪ ,‬וְ‪è‬חָ‪ë‬לִ‪ï‬ילָ‪ï‬ה וְ‪è‬חָ‪ë‬ס ֹלא לִ‪ְï‬קֹרעַ‪ .ô‬נִ‪ó‬זְ‪ê‬הַ‪ְé‬רתִּ‪ü‬י כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך! אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת ֹלא הֵ‪é‬עַ‪ô‬זְ‪ê‬תִּ‪ü‬י‪ַ .‬רגְ‪å‬לַ‪ï‬י‬ ‫כָּ‪î‬אֲ‪ä‬בוּ — גַּ‪å‬ם מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל הַ‪é‬סַּ‪ò‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬לִ‪ï‬ים‬ ‫הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים‪ .‬הִ‪ְé‬רגַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י "שִׁ‪û‬פְ‪ö‬שׁוּפִ‪ö‬ים" בְּ‪ã‬כַ‪î‬פּוֹת הָ‪ַé‬רגְ‪å‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬וּמִ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י מוֹעֶ‪ֶô‬דת‪,‬‬ ‫בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל הָ‪é‬עֲ‪ֵô‬קבִ‪ã‬ים הַ‪é‬גְּ‪å‬בוֹהִ‪é‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬חֻ‪ë‬דָּ‪ִç‬דים‪.‬‬ ‫כֵּ‪î‬ן‪ ,‬אֵ‪ä‬ין סָ‪ò‬פֵ‪ö‬ק — הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לַ‪ï‬ת הַ‪é‬תִּ‪ü‬לְ‪ï‬בּשֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬פֹאֶ‪ֶä‬רת בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר בַּ‪ã‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל‬ ‫בְּ‪ã‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לֵ‪ï‬ט ֹלא הַ‪é‬שְּׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬אֻ‪ä‬שֶּׁ‪ֶû‬רת בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר‪ .‬כָּ‪î‬אַ‪ä‬ב לִ‪ï‬י‪ .‬הִ‪ְé‬רגַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י ֹלא בְּ‪ã‬נוֹחַ‪ ë‬וְ‪è‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י‬ ‫עֲ‪ô‬יֵ‪ì‬פָ‪ö‬ה מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬הֲ‪é‬לִ‪ï‬יכָ‪î‬ה עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עֲ‪ֵô‬קבִ‪ã‬ים‪ .‬וְ‪è‬אִ‪ä‬ם אֵ‪ä‬ין דֵּ‪ç‬י בְּ‪ã‬כָ‪ְî‬ך — הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לִ‪ï‬י גַּ‪å‬ם ַקר‪ .‬הָ‪é‬אָ‪ä‬חוֹת‪,‬‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬פָ‪ö‬ן‪ ,‬הַ‪é‬לֵּ‪ï‬יצָ‪õ‬ן וְ‪è‬הַ‪é‬שּׁוֹטֵ‪í‬ר פָּ‪ö‬שׁוּט לָ‪ï‬בְ‪ã‬שׁוּ אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬עִ‪ô‬יל הַ‪é‬גֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ם כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל לְ‪ï‬טַ‪í‬פְ‪ö‬טֵ‪í‬ף גֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ם;‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא יָ‪ì‬כֹלְ‪ï‬תִּ‪ü‬י לָ‪ï‬שִׂ‪û‬ים עָ‪ô‬לַ‪ï‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬כְ‪î‬מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ה הַ‪é‬כְּ‪î‬חֻ‪ë‬לָּ‪ï‬ה וְ‪è‬הַ‪ְé‬דּהוּיָּ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הּ אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫הוֹלֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת יוֹם יוֹם לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬הֲ‪ֵé‬רי אִ‪ä‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬כַ‪î‬סּוֹת בּוֹ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬פֹאֶ‪ֶä‬רת! לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן הִ‪é‬מְ‪ñ‬שַׁ‪û‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תּוֹבֵ‪ã‬ב כָּ‪ְî‬ך‪ָ .‬רעַ‪ְô‬דתִּ‪ü‬י מִ‪ñ‬קֹּר‪ .‬גַּ‪ְå‬רבֵּ‪ã‬י צֶ‪õ‬מֶ‪ñ‬ר ֹלא לָ‪ï‬בַ‪ã‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י‪,‬‬ ‫כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן‪ .‬הֲ‪ֵé‬רי זֶ‪ê‬ה שִׁ‪û‬גָּ‪å‬עוֹן לִ‪ï‬לְ‪ï‬בּשׁ גַּ‪ְå‬רבֵּ‪ã‬י צֶ‪õ‬מֶ‪ñ‬ר עִ‪ô‬ם סַ‪ò‬נְ‪ó‬דְּ‪ç‬לֵ‪ï‬י כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּתִ‪ü‬יִּ‪ì‬ים! בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹם‬ ‫זֹאת לָ‪ï‬בַ‪ã‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬גַּ‪ְå‬רבַּ‪ã‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬ל אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם הָ‪é‬יוּ אֲ‪ֻä‬רכִּ‪î‬ים וְ‪è‬גָ‪å‬לְ‪ï‬שׁוּ וְ‪è‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬בְּ‪ã‬כוּ וְ‪ֹè‬לא‬ ‫חִ‪ë‬מְּ‪ñ‬מוּ כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י מָ‪ñ‬ה הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה וְ‪è‬חִ‪ë‬כִּ‪î‬יתִ‪ü‬י לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה הַ‪é‬שִּׁ‪û‬שִּׁ‪û‬ית שֶׁ‪û‬נֵּ‪ó‬לֵ‪ְï‬ך לַ‪ï‬מְּ‪ñ‬סִ‪ò‬בָּ‪ã‬ה‪ ,‬בָּ‪ã‬הּ אֲ‪ַä‬קבֵּ‪ã‬ל‬ ‫ִ‪å‬יע הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬אוּכַ‪î‬ל‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פְּ‪ָö‬רס הָ‪ִé‬ראשׁוֹן‪ .‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בְּ‪ã‬טוּחָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬אֲ‪ַä‬קבֵּ‪ã‬ל אוֹתוֹ‪ַ .‬רק שֶׁ‪û‬תַּ‪ü‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫סוֹף סוֹף לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת וְ‪è‬שֶׁ‪ֹּû‬לא יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה לִ‪ï‬י ַקר‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה סוֹף סוֹף הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה שֵׁ‪û‬שׁ‪ֹ ,‬לא יָ‪ì‬כוֹלְ‪ï‬תִּ‪ü‬י לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת‪ .‬כַּ‪î‬פּוֹת ַרגְ‪å‬לַ‪ï‬י הָ‪é‬יוּ מְ‪ñ‬לֵ‪ï‬אוֹת‬ ‫שַׁ‪û‬לְ‪ï‬פּוּחִ‪ë‬יּוֹת עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קיּוֹת מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬שִּׁ‪û‬פְ‪ö‬שׁוּפִ‪ö‬ים‪ֹ .‬ראשִׁ‪û‬י כָּ‪î‬אַ‪ä‬ב בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל הַ‪é‬כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ עֶ‪ô‬שְׂ‪ִû‬רים‬ ‫פַּ‪ö‬טִּ‪í‬ישִׁ‪û‬ים דָּ‪ç‬פְ‪ö‬קוּ בְּ‪ã‬תוֹכוֹ‪ .‬שִׁ‪û‬נַּ‪ó‬י נָ‪ְó‬קשׁוּ‪ ,‬וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא חוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת כִּ‪î‬י יֵ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י חֹם‪.‬‬ ‫פָּ‪ö‬שַׁ‪û‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬די הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּת שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י וְ‪è‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י יָ‪ì‬שָׁ‪û‬ר לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪.‬‬

‫פורים‬

‫‪121‬‬


‫וְ‪è‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בְּ‪ã‬טוּחָ‪ë‬ה כִּ‪î‬י יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה יוֹתֵ‪ü‬ר יָ‪ì‬פִ‪ö‬ים מֵ‪ñ‬חֲ‪ë‬לוּק הָ‪é‬אָ‪ä‬חוֹת‪ ,‬בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬די הַ‪é‬לֵּ‪ï‬יצָ‪õ‬ן אוֹ מַ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י‬ ‫הַ‪é‬שּׁוֹטֵ‪í‬ר‪ֹ .‬לא גִּ‪å‬לִּ‪ï‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬אִ‪ä‬ישׁ מֵ‪ñ‬אַ‪ä‬יִ‪ì‬ן אֲ‪ַä‬קבֵּ‪ã‬ל אֶ‪ä‬ת בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬די הַ‪é‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּת שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪ָ .‬רצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י כִּ‪î‬י תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫זוֹ הַ‪é‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬עָ‪ô‬ה‪ .‬אַ‪ְä‬ך לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יְ‪ì‬כוֹלָ‪ï‬ה לְ‪ï‬גַ‪å‬לּוֹת זֹאת‪ .‬דּוִֹדי הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שַׂ‪û‬חְ‪ָë‬קן בְּ‪ã‬תֵ‪ü‬אַ‪ä‬טְ‪í‬רוֹן‪ ,‬וְ‪è‬הוּא‬ ‫ִ‪í‬יח לִ‪ï‬י כִּ‪î‬י יְ‪ì‬חַ‪ë‬פֵּ‪ö‬שׂ בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬חְ‪ë‬סַ‪ò‬ן הַ‪é‬תִּ‪ü‬לְ‪ï‬בּוֹשׁוֹת וְ‪è‬יָ‪ì‬בִ‪ã‬יא לִ‪ï‬י בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים‪ ,‬כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר וְ‪è‬כָ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‬ ‫הִ‪é‬בְ‪ã‬ט ַ‪ë‬‬ ‫רוּח לַ‪ï‬בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים הַ‪é‬לָּ‪ï‬לוּ‪ ,‬וְ‪è‬כַ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הֵ‪é‬בִ‪ã‬יא לִ‪ï‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֲ‪ë‬בִ‪ã‬ילָ‪ï‬ה‬ ‫צְ‪ִõ‬ריכָ‪î‬ה‪ .‬חִ‪ë‬כִּ‪î‬יתִ‪ü‬י בְּ‪ֹã‬קצֶ‪õ‬ר ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ ,‬הָ‪é‬עֲ‪ô‬טוּפָ‪ö‬ה בִּ‪ã‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ר ָ‪õ‬צהֹב וְּקשׁוָּרה בְּ‪ã‬חֶ‪ë‬בֶ‪ã‬ל‪ ,‬פָּ‪ö‬תַ‪ü‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י אוֹתָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬יָ‪ַì‬דיִ‪ì‬ם רוֹעֲ‪ô‬דוֹת‪.‬‬ ‫– יָ‪ì‬א! — נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬תִ‪ü‬י נֶ‪ó‬עֶ‪ô‬תְ‪ָü‬קה מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬י כְּ‪î‬שֶׁ‪ָû‬ראִ‪ä‬יתִ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אוֹצָ‪õ‬רוֹת שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬פְ‪ö‬נִ‪ó‬ים‪ :‬אֵ‪ä‬יזוֹ שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה!‬ ‫אֵ‪ä‬יזֶ‪ê‬ה כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר! ַ‪é‬הכֹּל נָ‪ó‬צַ‪õ‬ץ וְ‪è‬הִ‪é‬בְ‪ã‬הִ‪é‬יק‪ .‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬לַ‪ï‬ת ְקטִ‪í‬יפָ‪ö‬ה אֲ‪ֻä‬דמָּ‪ñ‬ה‪ ,‬מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬בֶּ‪ã‬צֶ‪õ‬ת חֲ‪ë‬רוּזִ‪ê‬ים‬ ‫מַ‪ñ‬בְ‪ã‬הִ‪é‬יִקים‪ ,‬דְּ‪ç‬מוּיֵ‪ì‬י פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה וְ‪è‬יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹמִ‪ñ‬ים‪ .‬סַ‪ò‬נְ‪ó‬דְּ‪ç‬לֵ‪ï‬י כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף עַ‪ô‬ל עָ‪ֵô‬קב גָּ‪å‬בוֹהַּ‪ .é‬וְ‪è‬כֶ‪î‬תֶ‪ü‬ר — כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר‬ ‫מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ! ֹלא כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר פָּ‪ö‬שׁוּט‪ ,‬שֶׁ‪û‬רוֹאִ‪ä‬ים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל פּוִּרים‪ .‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד‪ ,‬מֻ‪ñ‬זְ‪ê‬הָ‪é‬ב‪ ,‬וְ‪è‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים טוֹבוֹת בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬צְּ‪õ‬בָ‪ã‬עִ‪ô‬ים — תְּ‪ü‬כֻ‪î‬לּוֹת‪ ,‬אֲ‪ֻä‬דמּוֹת‪ ,‬יְ‪ֻì‬רקּוֹת וּזְ‪ê‬הֻ‪é‬בּוֹת‪.‬‬ ‫"אֵ‪ä‬לּוּ הֵ‪é‬ן אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים טוֹבוֹת בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת?" שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י נִ‪ְó‬רגֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ת‪.‬‬ ‫"מָ‪ñ‬ה דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תֵּ‪ְü‬ך?" עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה לִ‪ï‬י הַ‪é‬דּוֹד בְּ‪ã‬חִ‪ë‬יּוְּך‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬שׁאֹל עוֹד‪ָ .‬רצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬הַ‪é‬אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬ין‬ ‫"זֶ‪ê‬ה נִ‪ְó‬ראֶ‪ä‬ה כְּ‪î‬מוֹ אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬תִּ‪ü‬י" — אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י ל ְ‪û‬‬ ‫שֶׁ‪û‬הַ‪é‬תִּ‪ü‬לְ‪ï‬בֹּשֶ‪û‬ת הִ‪é‬יא מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כוּתִ‪ü‬ית‪ :‬הַ‪é‬שַּׁ‪ְû‬רבִ‪ã‬יט‪ ,‬הַ‪é‬כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר‪ ,‬הַ‪é‬סַּ‪ò‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬לִ‪ï‬ים‪éַ ,‬הכֹּל‪ֹ .‬לא שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬דּוֹד‪ ,‬כִּ‪î‬י ֹלא ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י שֶׁ‪û‬יְּ‪ַì‬קלְ‪ֵï‬קל בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬פְ‪ָö‬קנוּת שֶׁ‪û‬לּוֹ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪ .‬זֶ‪ê‬ה אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬תִּ‪ü‬י‪ .‬זֶ‪ê‬ה נִ‪ְó‬ראֶ‪ä‬ה‬ ‫אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬תִּ‪ü‬י‪ ,‬וְ‪è‬שֶׁ‪û‬יְּ‪ì‬נַ‪ó‬סּוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים לְ‪ï‬הַ‪é‬גִּ‪å‬יד שֶׁ‪ֹּû‬לא‪...‬‬ ‫סַ‪ò‬נְ‪ó‬דְּ‪ç‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף הָ‪é‬יוּ גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים עָ‪ô‬לַ‪ï‬י מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט וְ‪è‬גַ‪å‬ם הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה‪ .‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה תִּ‪ü‬קְּ‪ú‬נָ‪ó‬ה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪,‬‬ ‫ִקצְּ‪ָõ‬רה וְ‪è‬הֵ‪é‬צֵ‪ָõ‬רה אוֹתָ‪ü‬הּ‪ .‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סַּ‪ò‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬לִ‪ï‬ים ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לְ‪ï‬הַ‪ְé‬קטִ‪í‬ין‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל מָ‪ñ‬ה חָ‪ë‬שׁוּב?‬ ‫הָ‪é‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ עֲ‪ô‬שׂוּיִ‪ì‬ים כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף עִ‪ô‬ם עֲ‪ֵô‬קבִ‪ã‬ים גְּ‪å‬בוֹהִ‪é‬ים וְ‪è‬נִ‪ְó‬ראוּ נֶ‪ó‬הְ‪é‬דָּ‪ç‬ר‪ֹ .‬לא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אִ‪ä‬כְ‪î‬פַּ‪ö‬ת לִ‪ï‬י‬ ‫כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט‪ .‬מָ‪ñ‬ה יֵ‪ì‬שׁ?‬ ‫"שֶׁ‪û‬תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬מְ‪ִñ‬רי עַ‪ô‬ל ַ‪é‬הכֹּל!" הִ‪é‬זְ‪ê‬כִּ‪î‬יר לִ‪ï‬י הַ‪é‬דּוֹד שָׁ‪û‬לוֹשׁ פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים אוֹתוֹ עֶ‪ֶô‬רב‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל‬ ‫ַ‪ï‬חזֹר לַ‪ï‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬סָ‪ò‬ן בְּ‪ã‬אוֹתוֹ מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬ב שֶׁ‪û‬בּוֹ לָ‪ַï‬קחְ‪ë‬תִּ‪ü‬י‬ ‫הִ‪é‬זְ‪ê‬דַּ‪ç‬מְּ‪ñ‬נוּת‪" :‬זֶ‪ê‬ה שַׁ‪û‬יָּ‪ְì‬ך לַ‪ï‬תֵּ‪ü‬אַ‪ä‬טְ‪í‬רוֹן‪ ,‬וְ‪è‬צָ‪ִõ‬ריְך ל ֲ‪ë‬‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר; שֶׁ‪ַû‬רק‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר וְ‪è‬ל ְ‪û‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ מְ‪ñ‬בִ‪ã‬ינָ‪ó‬ה?" מוּבָ‪ã‬ן שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬בַ‪ã‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י‪ .‬הִ‪é‬בְ‪ã‬טַ‪í‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬גִ‪å‬יגִ‪å‬יּוּת ל ְ‪û‬‬ ‫זֹאת‪ .‬א ְ‪ü‬‬ ‫יָ‪ì‬בוֹא כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר חַ‪ë‬ג פּוִּרים‪ .‬לְ‪ï‬רוּתִ‪ü‬י סִ‪ò‬פַּ‪ְö‬רתִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬סוֹד שֶׁ‪û‬יֵּ‪ì‬שׁ לִ‪ï‬י כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬די מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‪ ,‬וְ‪è‬רוּתִ‪ü‬י‬ ‫רוּח לִ‪ְï‬ראוֹת אוֹתִ‪ü‬י בִּ‪ã‬בְ‪ã‬גָ‪ִå‬דים שֶׁ‪û‬ל‬ ‫סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה זֹאת בְּ‪ã‬סוֹד לְ‪ï‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ .‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים חִ‪ë‬כּוּ בְּ‪ֹã‬קצֶ‪õ‬ר ַ‪ë‬‬ ‫מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י צִ‪õ‬פִּ‪ö‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬בוֹא הַ‪é‬יּוֹם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪.‬‬ ‫ִ‪å‬יע חַ‪ë‬ג פּוִּרים‪ .‬עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דתִּ‪ü‬י לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הָ‪ְé‬ראִ‪ä‬י וְ‪è‬הִ‪é‬בַּ‪ã‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י בִּ‪ְã‬דמוּתִ‪ü‬י‪ .‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א הִ‪é‬תִּ‪ü‬יָרה‬ ‫סוֹף סוֹף הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י צַ‪õ‬מּוֹתַ‪ü‬י וּפִ‪ö‬זְּ‪ָê‬רה אֶ‪ä‬ת שְׂ‪û‬עָ‪ִô‬רי עַ‪ô‬ל הַ‪é‬כְּ‪î‬תֵ‪ü‬פַ‪ö‬יִ‪ì‬ם‪ .‬עַ‪ô‬ל שְׂ‪û‬עָ‪ִô‬רי הַ‪é‬כֵּ‪î‬הֶ‪é‬ה חָ‪ë‬בְ‪ã‬שָׁ‪û‬ה אֶ‪ä‬ת‬ ‫כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר הַ‪é‬זָּ‪ê‬הָ‪é‬ב‪ ,‬וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך וּמַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ים לִ‪ï‬י! יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד‪ .‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‬ ‫שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬תִּ‪ü‬ית צְ‪ִõ‬ריכָ‪î‬ה לָ‪ַï‬דעַ‪ô‬ת לָ‪ï‬שֵׂ‪û‬את בְּ‪ã‬גַ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר‪ ,‬וְ‪è‬יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד כְּ‪î‬כָ‪î‬ל‬ ‫שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‪ .‬זָ‪ַê‬קפְ‪ö‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת ֹראשִׁ‪û‬י וְ‪è‬הִ‪é‬בַּ‪ã‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י בָּ‪ְã‬ראִ‪ä‬י‪ .‬הַ‪é‬דְּ‪ç‬מוּת שֶׁ‪û‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬קְּ‪ú‬פָ‪ö‬ה מוּלִ‪ï‬י נִ‪ְó‬ראֲ‪ä‬תָ‪ü‬ה לִ‪ï‬י‬ ‫כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה מִ‪ñ‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר הָ‪é‬אַ‪ä‬גָּ‪å‬דוֹת‪ .‬נִ‪ְó‬ראֵ‪ä‬יתִ‪ü‬י מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ כְּ‪î‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה — בְּ‪ã‬סַ‪ò‬נְ‪ó‬דְּ‪ç‬לֵ‪ï‬י הֶ‪é‬עָ‪ֵô‬קב הַ‪é‬כְּ‪î‬סוּפִ‪ö‬ים‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬לַ‪ï‬ת הָ‪é‬אַ‪ְä‬רגָּ‪å‬מָ‪ñ‬ן הַ‪é‬קְּ‪ú‬טִ‪í‬יפָ‪ö‬תִ‪ü‬ית הַ‪é‬נּוֹצֶ‪õ‬צֶ‪õ‬ת‪ ,‬עִ‪ô‬ם הַ‪é‬שַּׁ‪ְû‬רבִ‪ã‬יט וְ‪è‬הַ‪é‬כֶּ‪î‬תֶ‪ü‬ר עַ‪ô‬ל אֶ‪ä‬בֶ‪ã‬ן נוֹצֶ‪õ‬צֶ‪õ‬ת‬ ‫כְּ‪î‬יַ‪ì‬הֲ‪é‬לוֹם‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫פורים‬


‫זֶ‪ê‬הוּ זֶ‪ê‬ה! הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה זוֹ הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה וְ‪è‬הָ‪é‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹנָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הּ ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פֵּ‪ö‬שׂ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬כָּ‪î‬ה‬ ‫בְּ‪ã‬פוִּרים‪ .‬לָ‪ï‬מַ‪ְñ‬דתִּ‪ü‬י טוֹב טוֹב אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬לֶּ‪ַï‬קח הַ‪é‬מַּ‪ñ‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪...‬‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם‪ ,‬אִ‪ä‬ם הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬סֵּ‪ò‬יתֶ‪ü‬ם אֵ‪ä‬יײַפַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם בְּ‪ã‬נִ‪ó‬סָּ‪ò‬יוֹן דּוֹמֶ‪ñ‬ה‪ ,‬וַ‪è‬דַּ‪ç‬אי תָּ‪ü‬בִ‪ã‬ינוּ‪ ,‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מִ‪ñ‬תְ‪ü‬כַּ‪î‬וֶּ‪è‬נֶ‪ó‬ת‬ ‫וְ‪è‬תַ‪ü‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ימוּ שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י צוֶֹדֶקת‪ .‬וְ‪è‬אִ‪ä‬ם ֹלא הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬פַּ‪ö‬שְׂ‪û‬תֶּ‪ü‬ם עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן בְּ‪ã‬פוִּרים בַּ‪ã‬תַּ‪ü‬חְ‪ë‬פּוֹשֶׂ‪û‬ת כָּ‪î‬זֹאת‪,‬‬ ‫ְ‪è‬הכֹּל כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד‪ ,‬גָּ‪å‬דוֹל וּמְ‪ñ‬סֻ‪ְò‬רבָּ‪ã‬ל — אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫שֶׁ‪û‬אִ‪ä‬י אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת בָּ‪ã‬הּ וְ‪è‬אָ‪ä‬סוּר לְ‪ï‬לַ‪ï‬כְ‪î‬לֵ‪ְï‬ך אוֹתָ‪ü‬הּ ו ַ‪é‬‬ ‫מַ‪ñ‬צִּ‪õ‬יעָ‪ô‬ה לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ ֹלא לְ‪ï‬נַ‪ó‬סּוֹת‪ .‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה יוֹתֵ‪ü‬ר כְּ‪ַî‬דאי לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת לֵ‪ï‬יצָ‪õ‬ן‪ ,‬אוֹ פֶּ‪ַö‬רח‪ ,‬אוֹ בּוֵֹקר‬ ‫אוֹ כַּ‪î‬בַּ‪ã‬אי‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ אָ‪ä‬חוֹת אוֹ נֶ‪ó‬הָ‪é‬ג‪ .‬כְּ‪ַî‬דאי לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת בְּ‪ã‬פוִּרים כָּ‪î‬ל דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר שֶׁ‪û‬קַּ‪ú‬ל לִ‪ï‬לְ‪ï‬בּשׁ‬ ‫אוֹתוֹ‪ ,‬מֻ‪ñ‬תָּ‪ü‬ר לְ‪ï‬לַ‪ï‬כְ‪î‬לֵ‪ְï‬ך אוֹתוֹ‪ ,‬וּלְ‪ï‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תּוֹלֵ‪ï‬ל אִ‪ä‬תּוֹ‪ .‬הָ‪é‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר בְּ‪ã‬פוִּרים הִ‪é‬יא הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪ .‬נָ‪ó‬כוֹן?‬

‫פורים‬

‫‪123‬‬


‫ניסן‬

‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬ ‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא פֶּ‪ֶö‬רק כג פָּ‪ö‬סוּק לד‬ ‫"וּבַ‪ã‬חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ה עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר יוֹם לַ‪ï‬חֶֹדשׁ הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה חַ‪ë‬ג הַ‪é‬מַּ‪ñ‬צּוֹת לַ‪ï‬ה' שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים מַ‪ñ‬צּוֹת‬ ‫תֹּאכֵ‪î‬לוּ‪"...‬‬

‫חֶֹדשׁ הָ‪é‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‬ ‫הוּא חֶֹדשׁ נִ‪ó‬יסָ‪ò‬ן‪.‬‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת פֶּ‪ֶö‬רק יג פְּ‪ö‬סוִּקים ג–י‬ ‫"וַ‪è‬יֹּאמֶ‪ñ‬ר משֶׁ‪û‬ה אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬עָ‪ô‬ם‪ :‬זָ‪ê‬כוֹר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יּוֹם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר יְ‪ì‬צָ‪õ‬אתֶ‪ü‬ם מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם‬ ‫מִ‪ñ‬בֵּ‪ã‬ית עֲ‪ô‬בָ‪ִã‬דים כִּ‪î‬י בְּ‪ã‬חֹזֶ‪ê‬ק יָ‪ì‬ד הוֹצִ‪õ‬יא ה' אֶ‪ä‬תְ‪ü‬כֶ‪î‬ם מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה וְ‪ֹè‬לא יֵ‪ì‬אָ‪ä‬כֵ‪î‬ל חָ‪ë‬מֵ‪ñ‬ץ‪.‬‬ ‫הַ‪é‬יּוֹם אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם יֹצְ‪õ‬אִ‪ä‬ים בְּ‪ã‬חֶֹדשׁ הָ‪é‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‪ ...‬שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים תֹּאכַ‪î‬ל מַ‪ñ‬צֹּת וּבַ‪ã‬יּוֹם‬ ‫הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬י חַ‪ë‬ג לַ‪ï‬ה'‪ .‬מַ‪ñ‬צּוֹת יֵ‪ì‬אָ‪ä‬כֵ‪î‬ל אֵ‪ä‬ת שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים וְ‪ֹè‬לא יֵ‪ָì‬ראֶ‪ä‬ה לְ‪ָï‬ך חָ‪ë‬מֵ‪ñ‬ץ‬ ‫וְ‪ֹè‬לא יֵ‪ָì‬ראֶ‪ä‬ה לְ‪ָï‬ך שְׂ‪û‬אֹר בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל גְּ‪å‬בֻ‪ã‬לֶ‪ָï‬ך‪ .‬וְ‪è‬הִ‪é‬גַּ‪ְå‬דתָּ‪ ü‬לְ‪ï‬בִ‪ã‬נְ‪ָó‬ך בַּ‪ã‬יּוֹם הַ‪é‬הוּא לֵ‪ï‬אמֹר‪:‬‬ ‫בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוּר זֶ‪ê‬ה עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה ה' לִ‪ï‬י בְּ‪ã‬צֵ‪õ‬אתִ‪ü‬י מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪ָõ‬ריִ‪ì‬ם‪... .‬כִּ‪î‬י בְּ‪ã‬יָ‪ì‬ד חֲ‪ë‬זָ‪ָê‬קה הוֹצִ‪õ‬אֲ‪ָä‬ך ה'‬ ‫מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪ָõ‬ריִ‪ì‬ם‪ .‬וְ‪è‬שָׁ‪û‬מַ‪ְñ‬רתָּ‪ ü‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֻ‪ë‬קָּ‪ú‬ה הַ‪é‬זֹּאת לְ‪ï‬מוֹעֲ‪ָô‬דהּ מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ימָ‪ñ‬ה‪".‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת פֶּ‪ֶö‬רק כג פְּ‪ö‬סוִּקים יד טז‬ ‫"שָׁ‪û‬לשׁ ְרגָ‪å‬לִ‪ï‬ים תָּ‪ü‬חֹג לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת חַ‪ë‬ג הַ‪é‬מַּ‪ñ‬צּוֹת תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬מֹר‪ ,‬שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים תֹּאכַ‪î‬ל מַ‪ñ‬צּוֹת‪ ,‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר צִ‪õ‬וִּ‪è‬יתִ‪ָü‬ך‬ ‫לְ‪ï‬מוֹעֵ‪ô‬ד חֶֹדשׁ הָ‪é‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‪ ,‬כִּ‪î‬י בוֹ יָ‪ì‬צָ‪õ‬אתָ‪ ü‬מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪ָõ‬ריִ‪ì‬ם‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא יֵ‪ָì‬ראוּ פָ‪ö‬נַ‪ó‬י ֵריָקם‪".‬‬

‫‪125‬‬


‫פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‬


‫ָקְרבַּ‪ã‬ן פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ַקיָּ‪ì‬ם וְ‪è‬לֵ‪ï‬יל הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר בְּ‪ã‬יָ‪ì‬מֵ‪ñ‬ינוּ‬

‫בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ַקיָּ‪ì‬ם‪ ,‬הִ‪ְé‬קִריבוּ בּוֹ ָקְרבַּ‪ã‬ן פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬יוּ אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בָּ‪ã‬שָׂ‪û‬ר שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬קָּ‪ְú‬רבָּ‪ã‬ן בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם מַ‪ñ‬צּוֹת וּמָ‪ñ‬רוֹר‪ ,‬כְּ‪î‬פִ‪ö‬י‬ ‫שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬שׂוּ בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל בְּ‪ã‬צֵ‪õ‬אתָ‪ü‬ם מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬יָ‪ì‬מֵ‪ñ‬ינוּ‪ ,‬שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ אֵ‪ä‬ינוֹ ַקיָּ‪ì‬ם‪ ,‬אֵ‪ä‬ין מַ‪ְñ‬קִריבִ‪ã‬ים ָקְרבַּ‪ã‬ן פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪,‬‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬ל כֵּ‪î‬ן בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬גִּ‪å‬יעִ‪ô‬ים בִּ‪ְã‬קִריאַ‪ä‬ת הַ‪"é‬הַ‪é‬גָּ‪ָå‬דה" לְ‪ï‬סִ‪ò‬ימַ‪ñ‬ן הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר‬ ‫"כּוֵֹרְך"‪ ,‬אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬ה וּמָ‪ñ‬רוֹר בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬בְּ‪ֹã‬לא בָּ‪ã‬שָׂ‪û‬ר‪ ,‬וְ‪è‬אוֹמְ‪ִñ‬רים‪:‬‬ ‫"זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר לַ‪ï‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ כְּ‪î‬הִ‪é‬לֵּ‪ï‬ל‪ ,‬כֵּ‪î‬ן עָ‪ô‬שָׂ‪û‬ה הִ‪é‬לֵּ‪ï‬ל בַּ‪ã‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ַקיָּ‪ì‬ם‪,‬‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה כּוֵֹרְך פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪ ,‬מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬ה וּמָ‪ñ‬רוֹר‪ ,‬וְ‪è‬אוֹכֵ‪î‬ל בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬לְ‪ַï‬קיֵּ‪ì‬ם מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬נֶּ‪ó‬אֱ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪:‬‬ ‫'עַ‪ô‬ל מַ‪ñ‬צּוֹת וּמְ‪ֹñ‬רִרים יֹאכְ‪î‬לֻ‪ï‬הוּ'"‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬תוְֹך ְקִריאַ‪ä‬ת הַ‪"é‬הַ‪é‬גָּ‪ָå‬דה שֶׁ‪û‬ל פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח"‪ ,‬שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬לוּל בָּ‪ã‬הּ סִ‪ò‬פּוּר יְ‪ì‬צִ‪õ‬יאַ‪ä‬ת מִ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם‪ ,‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬בִ‪ã‬ים‬ ‫הַ‪é‬הוִֹרים לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֲ‪ë‬שִׁ‪û‬יבוּת שֶׁ‪û‬ל שְׁ‪û‬לשֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬אֲ‪ä‬כָ‪î‬לִ‪ï‬ים‪ :‬פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪ ,‬מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬ה‬ ‫וּמָ‪ñ‬רוֹר‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם שְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה סְ‪ò‬מָ‪ñ‬לִ‪ï‬ים מֶ‪ְñ‬רכָּ‪î‬זִ‪ê‬יִּ‪ì‬ים שֶׁ‪û‬ל חַ‪ë‬ג הַ‪é‬פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪ .‬מִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינוֹ עוֹשֶׂ‪û‬ה כֵּ‪î‬ן‪,‬‬ ‫אֵ‪ä‬ינוֹ יוֹצֵ‪õ‬א יְ‪ֵì‬די חוֹבָ‪ã‬ה‪.‬‬

‫פסח‬

‫‪127‬‬


‫נִ‪ó‬צָּ‪õ‬נִ‪ó‬ים נִ‪ְó‬ראוּ בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ ‪/‬‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת שִׁ‪û‬יר הַ‪é‬שִּׁ‪û‬יִרים )פרק ב'(‬

‫כִּ‪î‬י הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה הַ‪é‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ו עָ‪ô‬בַ‪ã‬ר‬ ‫הַ‪é‬גֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ם חָ‪ë‬לַ‪ï‬ף הָ‪é‬לַ‪ְï‬ך לוֹ‪.‬‬ ‫הַ‪é‬נִּ‪ó‬צָּ‪õ‬נִ‪ó‬ים נִ‪ְó‬ראוּ בָ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ‬ ‫עֵ‪ô‬ת הַ‪é‬זָּ‪ê‬מִ‪ñ‬יר הִ‪é‬גִּ‪å‬יעַ‪...ô‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬גְּ‪å‬פָ‪ö‬נִ‪ó‬ים סְ‪ò‬מָ‪ַñ‬דר נָ‪ó‬תְ‪ü‬נוּ ֵריחַ‪ë‬‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪:‬‬ ‫"‪...‬וַ‪è‬תִּ‪ü‬תֶּ‪ü‬ן לָ‪ï‬נוּ ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ בְּ‪ã‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה מוֹעֲ‪ִô‬דים לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪ ,‬חַ‪ë‬גִּ‪å‬ים וּזְ‪ê‬מַ‪ñ‬נִּ‪ó‬ים‬ ‫לְ‪ï‬שָׂ‪û‬שׂוֹן‪ ,‬אֶ‪ä‬ת יוֹם חַ‪ë‬ג הַ‪é‬מַּ‪ñ‬צּוֹת הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן חֵ‪ë‬רוּתֵ‪ü‬נוּ מִ‪ְñ‬קָרא ֹקֶדשׁ זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר‬ ‫לִ‪ï‬יצִ‪õ‬יאַ‪ä‬ת מִ‪ñ‬צְ‪ָõ‬ריִ‪ì‬ם‪"...‬‬

‫שִׁ‪û‬יר הַ‪é‬שִּׁ‪û‬יִרים — הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה‬ ‫מֵ‪ñ‬חֲ‪ë‬מֵ‪ñ‬שׁ הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לּוֹת‪ ,‬עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י‬ ‫ַ‪é‬מּסֶֹרת הִ‪é‬יא נִ‪ó‬כְ‪î‬תְּ‪ü‬בָ‪ã‬ה עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די‬ ‫ה ָ‪ñ‬‬ ‫שְׁ‪ֹû‬למֹה הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬פָּ‪ö‬ר עַ‪ô‬ל אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה‬ ‫עַ‪ô‬זָּ‪ê‬ה בֵּ‪ã‬ין זוּג רוֹעִ‪ô‬ים נַ‪ó‬עֲ‪ָô‬רה‬ ‫וְ‪è‬נַ‪ó‬עַ‪ô‬ר‪ .‬יֵ‪ì‬שׁ הָ‪é‬רוֹאִ‪ä‬ים בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬לָּ‪ï‬ה‬ ‫מָ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל לָ‪ï‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה בֵּ‪ã‬ין עַ‪ô‬ם‬ ‫יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל לַ‪ï‬קָּ‪ú‬דוֹשׁ בָּ‪ã‬רוְּך הוּא‪.‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת שִׁ‪û‬יר הַ‪é‬שִּׁ‪û‬יִרים‬ ‫קוְֹראִ‪ä‬ים בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‬ ‫בְּ‪ã‬שַׁ‪û‬בַּ‪ã‬ת חוֹל הַ‪é‬מּוֹעֵ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬ל‬ ‫פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י ְקִריאַ‪ä‬ת הַ‪é‬תּוָֹרה‪.‬‬ ‫אִ‪ä‬ם חָ‪ë‬ל חַ‪ë‬ג אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹן שֶׁ‪û‬ל פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‬ ‫בְּ‪ã‬שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת‪ ,‬מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת שִׁ‪û‬יר הַ‪é‬שִּׁ‪û‬יִרים‬ ‫נִ‪ְó‬קֵראת בְּ‪ã‬אוֹתוֹ יוֹם‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫◆ הַ‪é‬מִּ‪ñ‬צְ‪õ‬וָ‪è‬ה הַ‪é‬מֶּ‪ְñ‬רכָּ‪î‬זִ‪ê‬ית בְּ‪ã‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח הִ‪é‬יא אֲ‪ä‬כִ‪î‬ילַ‪ï‬ת מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬ה בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר וְ‪è‬אִ‪ä‬סּוּר אֲ‪ä‬כִ‪î‬ילַ‪ï‬ת‬ ‫חָ‪ë‬מֵ‪ñ‬ץ בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ת יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג‪.‬‬ ‫ַ‪ְå‬דתּ לְ‪ï‬בִ‪ã‬נְ‪ָó‬ך" — קוְֹראִ‪ä‬ים בַּ‪ã‬הַ‪é‬גָּ‪ָå‬דה‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח עוְֹרכִ‪î‬ים סֵ‪ֶò‬דר‪ :‬מְ‪ַñ‬קיְּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים מִ‪ñ‬צְ‪õ‬וַ‪è‬ת "וְ‪è‬הִ‪é‬גּ ָ‪ü‬‬ ‫◆ מִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג בְּ‪ã‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל לִ‪ְï‬דאֹג לָ‪ï‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬גַּ‪å‬ם לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף לִ‪ְï‬קנוֹת אֶ‪ä‬ת צָ‪ְõ‬רכֵ‪î‬י הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג‬ ‫וּלְ‪ַï‬קיֵּ‪ì‬ם אֶ‪ä‬ת מִ‪ñ‬צְ‪õ‬ווֹתָ‪ü‬יו‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג זֶ‪ê‬ה נִ‪ְó‬קָרא "מְ‪ñ‬עוֹת חִ‪ë‬טִּ‪í‬ים"‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫פסח‬


‫הַ‪é‬יּוֹשְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן שָׁ‪û‬בוּ ָ‪ï‬לחֹג אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר כְּ‪î‬הִ‪é‬לְ‪ï‬כָ‪î‬תוֹ‪ ,‬אוּלָ‪ï‬ם הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה סָ‪ָò‬רה‬ ‫מֵ‪ñ‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם‪ .‬קוֹלוֹת הַ‪é‬יְּ‪ִì‬ריּוֹת וְ‪è‬הַ‪é‬זְּ‪ê‬עָ‪ô‬קוֹת הוֹסִ‪ò‬יפוֹ לְ‪ï‬הִ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע בְּ‪ַã‬רחֲ‪ë‬בֵ‪ã‬י הַ‪é‬מּוֹשָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע קוֹל צְ‪õ‬עָ‪ִô‬דים חֲ‪ë‬פוּזִ‪ê‬ים עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִ‪ְñ‬רפֶּ‪ö‬סֶ‪ò‬ת הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ח הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ ,‬הַ‪é‬פְּ‪ö‬תוּחָ‪ë‬ה לְ‪ï‬מֶ‪ñ‬חֱ‪ë‬צָ‪õ‬ה‪ ,‬נִ‪ְó‬קְרעָ‪ô‬ה לִ‪ְï‬רוָ‪è‬חָ‪ë‬ה‪ ,‬וְ‪è‬צָ‪õ‬עִ‪ô‬יר נוֹשֵ‪û‬ם בִּ‪ã‬כְ‪î‬בֵ‪ã‬דוּת פָּ‪ַö‬רץ פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫הוּא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לָ‪ï‬בוּשׁ אַ‪ְä‬ך בֶּ‪ã‬גֶ‪å‬ד יָ‪ì‬ם בִּ‪ã‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד וְ‪è‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬יִ‪ì‬ם נָ‪ó‬טְ‪í‬פוּ עַ‪ô‬ל פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י גּוּפוֹ הֶ‪é‬חָ‪ë‬שׂוּף וּמִ‪ñ‬שַּׂ‪û‬עֲ‪ô‬רוֹתָ‪ü‬יו‬ ‫שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬פְ‪ö‬לוּ לוֹ עַ‪ô‬ל מִ‪ñ‬צְ‪õ‬חוֹ‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬הֶ‪ֶé‬רף עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬תְ‪ַü‬רחֵ‪ë‬שׁ‪.‬‬ ‫"חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה!" פָּ‪ö‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬אִ‪ä‬שְׁ‪û‬תּוֹ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא הוֹסִ‪ò‬יף‪.‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת‪ .‬הִ‪é‬יא אָ‪ä‬צָ‪õ‬ה לַ‪ï‬חֶ‪ֶë‬דר הַ‪é‬סָּ‪ò‬מוְּך‬ ‫הַ‪é‬דּוָֹדה חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה טוֹבַ‪ã‬ת הַ‪é‬לֵּ‪ï‬ב הֵ‪é‬בִ‪ã‬ינָ‪ó‬ה מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד מֶ‪ñ‬ה עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬ ‫ַ‪î‬עבֹר ֶרגַ‪å‬ע חָ‪ë‬זְ‪ָê‬רה מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ם וּבְ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים‪ .‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י לְ‪ï‬הוֹצִ‪õ‬יא הֶ‪é‬גֶ‪å‬ה מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יו לָ‪ï‬בַ‪ã‬שׁ הַ‪é‬צָּ‪õ‬עִ‪ô‬יר אֶ‪ä‬ת‬ ‫וְ‪è‬כ ֲ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים עַ‪ô‬ל גַּ‪å‬בֵּ‪ã‬י בֶּ‪ã‬גֶ‪å‬ד הַ‪é‬יָּ‪ì‬ם הָ‪ָé‬רטֹב‪ ,‬וְ‪è‬סָ‪ò‬פַ‪ö‬ג אֶ‪ä‬ת שְׂ‪û‬עָ‪ô‬רוֹ הַ‪é‬לַּ‪ï‬ח בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬גֶּ‪å‬בֶ‪ã‬ת‪.‬‬ ‫"שֵׁ‪û‬ב‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל‪ ,‬בְּ‪ָã‬רמְ‪ñ‬זוֹ לְ‪ï‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר כִּ‪î‬סְּ‪ò‬אוֹ הַ‪é‬פָּ‪ö‬נוּי שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ הַ‪é‬נָּ‪ó‬בִ‪ã‬יא‪ .‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬עִ‪ô‬יר‬ ‫יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב‪.‬‬ ‫"הָ‪ִé‬רימוּ כּוֹסוֹת וּתְ‪ü‬נוּ קוֹלְ‪ï‬כֶ‪î‬ם בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬יר!" פָּ‪ַö‬קד הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫ַ‪é‬הכֹּל הֵ‪ִé‬רימוּ כּוֹסוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬בֵּ‪ְã‬רכוּ זֶ‪ê‬ה אֶ‪ä‬ת זֶ‪ê‬ה בְּ‪ã‬בִ‪ְã‬רכַּ‪î‬ת הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג וּפָ‪ö‬צְ‪õ‬חוּ בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬יָרה אַ‪ä‬דִּ‪ç‬יָרה‪.‬‬

‫פסח‬

‫‪129‬‬


‫כּוֹסוֹ שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ ‪/‬‬

‫י' לָ‪ï‬בִ‪ã‬יא‬

‫"בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל מִ‪ñ‬י הַ‪é‬כּוֹס ַ‪é‬הזֹּאת?" שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל עֲ‪ִô‬די‪.‬‬ ‫יָ‪ì‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬נוּ בַּ‪ã‬חֶ‪ֶë‬דר הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל וְ‪è‬הַ‪é‬מְּ‪ֻñ‬רוָּ‪è‬ח בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתוֹ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל‪ ,‬בַּ‪ã‬מּוֹשָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪,‬‬ ‫הַ‪é‬נִּ‪ó‬שְׁ‪ֶû‬קפֶ‪ö‬ת עַ‪ô‬ל פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬יָּ‪ì‬ם‪ .‬הַ‪é‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מְ‪ñ‬כֻ‪î‬סֶּ‪ò‬ה מַ‪ñ‬פָּ‪ö‬ה ְ‪õ‬צחָֹרה וְ‪è‬עָ‪ô‬מוּס מַ‪ñ‬טְ‪í‬עַ‪ô‬מֵּ‪ñ‬י לֵ‪ï‬יל‬ ‫הַ‪é‬סֵּ‪ֶò‬דר‪ְ .‬קרוֹבִ‪ã‬ים וּמַ‪ñ‬כָּ‪ִî‬רים וִ‪è‬יִדיִדים‪ ,‬שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬אוּ מִ‪ñ‬קָּ‪ú‬רוֹב וּמֵ‪ָñ‬רחוֹק‪ ,‬הֵ‪é‬סֵ‪ò‬בּוּ סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב לַ‪ï‬שֻּׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ן‪.‬‬ ‫וְ‪ַè‬רק מָ‪ñ‬קוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ֵריק מִ‪ñ‬יּוֹשֵ‪û‬ב‪ַ .‬רק לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד מָ‪ñ‬קוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד נִ‪ó‬צְּ‪õ‬בָ‪ã‬ה כּוֹס‪ ,‬בָּ‪ã‬הּ ֹלא נָ‪ó‬גַ‪å‬ע‬ ‫אִ‪ä‬ישׁ‪ ,‬וְ‪è‬כוֹס זוֹ הִ‪é‬יא הִ‪é‬יא שֶׁ‪û‬עוְֹרָרה אֶ‪ä‬ת שְׁ‪û‬אֵ‪ä‬לָ‪ï‬תוֹ שֶׁ‪û‬ל עֲ‪ִô‬די‪.‬‬ ‫"הַ‪é‬כּוֹס הִ‪é‬יא בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫"אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה מַ‪ñ‬צְ‪õ‬חִ‪ë‬יק!" אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר עֲ‪ִô‬די‪" ,‬אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ הַ‪é‬נָּ‪ó‬בִ‪ã‬יא הוּא יְ‪ì‬צוּר מִ‪ñ‬תּוְֹך הָ‪é‬אַ‪ä‬גָּ‪ָå‬דה‪ ,‬הוּא ֹלא‬ ‫יָ‪ì‬בוֹא לְ‪ï‬כָ‪î‬אן אַ‪ä‬ף פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם!"‬ ‫"ֹלא‪ ,‬נַ‪ó‬עֲ‪ִô‬רי‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל בְּ‪ã‬נַ‪ó‬חַ‪ë‬ת‪" ,‬אֵ‪ä‬ינְ‪ָó‬ך צוֵֹדק‪ ,‬אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬קוֹם זֶ‪ê‬ה‪".‬‬ ‫"בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת? מָ‪ñ‬תַ‪ü‬י?"‬ ‫"הוֹ‪ ,‬זֶ‪ê‬ה ָקָרה לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת‪".‬‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה זוֹ הַ‪é‬כְ‪ָî‬רזָ‪ê‬ה מוּזָ‪ָê‬רה עַ‪ô‬ד מְ‪ñ‬אוֹד‪ .‬נִ‪ó‬תְ‪ü‬מַ‪ñ‬לֵּ‪ï‬אנוּ סַ‪ְò‬קָרנוּת וְ‪è‬הִ‪é‬פְ‪ö‬צַ‪ְõ‬רנוּ בַּ‪ã‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל‬ ‫לְ‪ï‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לָ‪ï‬נוּ הַ‪é‬כֹּל‪.‬‬ ‫"טוֹב‪ ,‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הַ‪é‬סְּ‪ò‬עֻ‪ô‬דָּ‪ç‬ה אֲ‪ä‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬בָּ‪ֶã‬רגַ‪å‬ע שֶׁ‪û‬צְּ‪õ‬לוֹחִ‪ë‬ית הַ‪é‬לִּ‪ï‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬ן הָ‪é‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹנָ‪ó‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬רוְֹקנָ‪ó‬ה‪ ,‬פָּ‪ö‬תַ‪ü‬ח הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל וְ‪è‬סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר‬ ‫אֶ‪ä‬ת סִ‪ò‬פּוּרוֹ הַ‪é‬מְּ‪ַñ‬רתֵּ‪ü‬ק – הַ‪é‬סִּ‪ò‬פּוּר עַ‪ô‬ל כּוֹסוֹ שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ‪.‬‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים ַרבּוֹת‪ ,‬בְּ‪ã‬טֶ‪ֶí‬רם ָקמָ‪ñ‬ה מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬הֵ‪é‬ם שָׁ‪û‬לְ‪ï‬טוּ‬ ‫הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ‪ ,‬וְ‪ָè‬רְדפוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יִּ‪ì‬שּׁוּב הָ‪é‬עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רי‪ ,‬שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬חַ‪ë‬ם בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬תֶּ‪ֶü‬רת בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬שַׁ‪û‬עְ‪ô‬בֵּ‪ã‬ד הַ‪é‬זָּ‪ê‬ר‪.‬‬ ‫אֳ‪ä‬נִ‪ó‬יּוֹת מַ‪ñ‬שְׁ‪û‬חִ‪ë‬ית בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬יּוֹת שׁוֹטְ‪í‬טוּ בְּ‪ִã‬קְרבַ‪ã‬ת הַ‪é‬חוֹף וְ‪è‬אָ‪ְä‬רבוּ לָ‪ï‬אֳ‪ä‬נִ‪ó‬יּוֹת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עְ‪ô‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נִ‪ó‬לְ‪ï‬כְּ‪î‬דוּ‪ ,‬גְֹּרשׁוּ לְ‪ַï‬קפְ‪ִö‬ריסִ‪ò‬ין וְ‪è‬אַ‪ä‬ף הַ‪ְé‬רחֵ‪ë‬ק מִ‪ñ‬זֶּ‪ê‬ה‪ .‬אוּלָ‪ï‬ם בַּ‪ã‬חוֵּרי הַ‪"é‬הֲ‪é‬גַ‪å‬נָּ‪ó‬ה" הוֹסִ‪ò‬יפוּ‬ ‫ַ‪ï‬חתֹּר לְ‪ï‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר חוֹפֵ‪ö‬י הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ‬ ‫לְ‪ï‬הָ‪é‬בִ‪ã‬יא אֳ‪ä‬נִ‪ó‬יּוֹת עֲ‪ô‬מוּסוֹת מַ‪ñ‬עְ‪ô‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים וְ‪è‬ל ְ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬עֲ‪ô‬לוֹת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עְ‪ô‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים‪ ,‬בְּ‪ã‬חָ‪ë‬סוּת הַ‪é‬חֲ‪ë‬שֵׁ‪û‬כָ‪î‬ה‪ ,‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬חוֹף‪ ,‬אַ‪ְä‬ך עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ֹרב נִ‪ó‬תְ‪ü‬פְּ‪ö‬סוּ‬ ‫הָ‪é‬אֳ‪ä‬נִ‪ó‬יּוֹת בִּ‪ã‬יֵדי הַ‪é‬מַּ‪ñ‬שְׁ‪û‬חָ‪ë‬תוֹת הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬יּוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬יוּ יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י חַ‪ë‬ג הַ‪é‬פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח‪ .‬גַּ‪å‬ם אָ‪ä‬ז נֶ‪ó‬אֶ‪ä‬סְ‪ò‬פוּ ַרבִּ‪ã‬ים בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬יתוֹ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם‬ ‫אָ‪ä‬ז‪ ,‬מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שׁ כְּ‪î‬מוֹ הַ‪é‬יּוֹם‪ ,‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֵריק וּלְ‪ï‬יָ‪ì‬דוֹ כּוֹסוֹ שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ‪ .‬לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע‪ ,‬בְּ‪ã‬עוֹד‬ ‫הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת וְ‪è‬הָ‪é‬אוְֹרחִ‪ë‬ים לוֹגְ‪å‬מִ‪ñ‬ים מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מָּ‪ָñ‬רק הַ‪é‬מַּ‪ñ‬הְ‪é‬בִּ‪ã‬יל‪ ,‬הוּפְ‪ָö‬רה הַ‪é‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה בִּ‪ְã‬רחוֹב הַ‪é‬מּוֹשָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪ .‬מַ‪ñ‬טְּ‪í‬חֵ‪ë‬י יְ‪ִì‬ריּוֹת פִּ‪ö‬לְּ‪ï‬חוּ אֶ‪ä‬ת דּוּמִ‪ñ‬יַּ‪ì‬ת הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬זַ‪ê‬עֲ‪ô‬קוֹת אֵ‪ä‬ימָ‪ñ‬ה וּכְ‪î‬אֵ‪ä‬ב נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוּ‬ ‫בַּ‪ã‬מּוֹשָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם קוֹלוֹת שֶׁ‪û‬דִּ‪ç‬בְּ‪ã‬רוּ בְּ‪ã‬רוּרוֹת בְּ‪ã‬שָׂ‪û‬פָ‪ö‬ה זָ‪ָê‬רה‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬חָ‪ִë‬דים מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬סֻ‪ò‬בִּ‪ã‬ים ָקמוּ וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את הַ‪é‬חוּצָ‪õ‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬דּוֹד שְׁ‪û‬מוּאֵ‪ä‬ל עָ‪ô‬צַ‪õ‬ר אוֹתָ‪ü‬ם‬ ‫בִּ‪ã‬תְ‪ü‬נוּעַ‪ô‬ת יָ‪ì‬ד‪.‬‬ ‫"שְׁ‪û‬בוּ בְּ‪ã‬שֶׁ‪ֶû‬קט‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" ,‬אֵ‪ä‬ין זֹאת‪ ,‬כִּ‪î‬י הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים רוְֹדפִ‪ö‬ים שׁוּב אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי מַ‪ñ‬עְ‪ô‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים‬ ‫וּמְ‪ñ‬בִ‪ã‬יאֵ‪ä‬יהֶ‪é‬ם‪ .‬הַ‪é‬נִּ‪ó‬יחוּ לַ‪ï‬בַּ‪ã‬חוִּרים לִ‪ְï‬דאֹג לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם‪ .‬אִ‪ä‬ם נֵ‪ó‬צֵ‪õ‬א הַ‪é‬חוּצָ‪õ‬ה‪ ,‬אָ‪ä‬נוּ עֲ‪ô‬לוּלִ‪ï‬ים ַרק‬ ‫ְ‪ִö‬ריע לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם‪".‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬פ ַ‪ô‬‬

‫‪128‬‬

‫פסח‬


‫הִ‪é‬שְׁ‪û‬תּוֹלֵ‪ï‬ל אָ‪ä‬ז שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יב הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ‪,‬‬ ‫בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל לִ‪ï‬נְ‪ֹó‬קם בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ‪,‬‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬קֵּ‪ú‬חַ‪ ë‬פִּ‪ö‬יף וּפָ‪ö‬ף‬ ‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל כָּ‪î‬לִ‪ï‬יל נִ‪ó‬שְׂ‪ַû‬רף‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫שֶׁ‪û‬טֶ‪í‬ף מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם גַּ‪å‬ל‬ ‫עַ‪ô‬ל הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ ָקפַ‪ö‬ץ חִ‪ë‬ישׁ ַקל‪,‬‬ ‫חִ‪ë‬ישׁ ָקפַ‪ö‬ץ הוּא נֵ‪ó‬ד אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ כָּ‪î‬בְ‪ã‬תָ‪ü‬ה מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫בָּ‪ã‬א הַ‪é‬שּׁוֹר אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬אֲ‪ä‬גַ‪å‬ם‬ ‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬יִ‪ì‬ם הוּא לָ‪ï‬גַ‪å‬ם‪,‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬יִ‪ì‬ם אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בּוֹ‬ ‫הוּא הִ‪é‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יס אֶ‪ä‬ל תּוְֹך ִקְרבּוֹ‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫הַ‪é‬טַּ‪í‬בָּ‪ã‬ח בָּ‪ã‬חַ‪ë‬ר ָקְרבָּ‪ã‬ן‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שּׁוֹר הַ‪é‬גַּ‪ְå‬רגְּ‪ָå‬רן‪.‬‬ ‫הוּא הִ‪é‬שְׁ‪û‬חִ‪ë‬יז אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬סַּ‪ò‬כִּ‪î‬ין‬ ‫אֲ‪ä‬רוּחַ‪ë‬ת בָּ‪ã‬שָׂ‪û‬ר הֵ‪é‬כִ‪î‬ין‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם בָּ‪ã‬א מַ‪ñ‬לְ‪ï‬אָ‪ְä‬ך‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬פִּ‪ö‬יל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬טַּ‪í‬בָּ‪ã‬ח‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬מֵּ‪ñ‬אֵ‪ä‬ן רוּחוֹ עֲ‪ô‬צֹר‬ ‫וְ‪è‬שָׁ‪û‬חַ‪ë‬ט אָ‪ä‬ז אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שּׁוֹר‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם קוֹל יִ‪ְì‬קָרא‪:‬‬ ‫"ֵקץ לָ‪ֶï‬רשַׁ‪û‬ע ֵקץ לָ‪ָï‬רע‬ ‫מִ‪ñ‬ן הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ שֹׁד יִ‪ì‬תַּ‪ü‬ם‬ ‫וְ‪è‬שָׁ‪û‬לוֹם עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם"‪.‬‬ ‫פסח‬

‫‪131‬‬


‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א ‪/‬‬

‫לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה גּוֹלְ‪ְï‬דבֶּ‪ְã‬רג‬

‫הַ‪é‬אֲ‪ä‬זִ‪ê‬ינוּ חֶ‪ë‬בְ‪ַã‬ריָּ‪ì‬א‬ ‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה בְּ‪ã‬חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪,‬‬ ‫הַ‪é‬סִּ‪ò‬פּוּר אִ‪ä‬ישׁ ֹלא בָּ‪ָã‬דה‬ ‫כָּ‪ְî‬ך כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬הַ‪é‬גָּ‪ָå‬דה‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬

‫אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬שּׁוּק הָ‪é‬לַ‪ְï‬ך‬ ‫וְ‪ָè‬קנָ‪ó‬ה גְּ‪ִå‬די צַ‪õ‬ח וָ‪ַè‬רְך‪.‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬גְּ‪ִå‬די‪ ,‬גְּ‪ִå‬די עִ‪ô‬זִּ‪ê‬ים‬ ‫הוּא ָקנָ‪ó‬ה בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י זוּזִ‪ê‬ים‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫הֶ‪é‬חָ‪ë‬תוּל אֲ‪ֹä‬רְך שָׂ‪û‬פָ‪ö‬ם‬ ‫מַ‪ñ‬חְ‪ë‬שָׁ‪û‬בָ‪ã‬ה ָרעָ‪ô‬ה זָ‪ê‬מַ‪ñ‬ם‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬גְּ‪ִå‬די תָּ‪ü‬פַ‪ö‬ס בַּ‪ã‬כַּ‪î‬ף‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר אוֹתוֹ טָ‪ַí‬רף‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫זֹאת ָראָ‪ä‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬מַ‪ְñ‬רמֵ‪ñ‬ר‬ ‫הַ‪é‬כְּ‪î‬לַ‪ï‬בְ‪ã‬לַ‪ï‬ב שֶׁ‪û‬בֶּ‪ã‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר‪,‬‬ ‫לַ‪ï‬זּוֹלֵ‪ï‬ל הוּא ֹלא סָ‪ò‬לַ‪ï‬ח‬ ‫וְ‪è‬נָ‪ó‬שׁוְֹך אוֹתוֹ נָ‪ó‬שַׁ‪ְû‬ך‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬חוּץ זִ‪ê‬נֵּ‪ó‬ק מַ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬כֶּ‪î‬לֶ‪ï‬ב הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬פֵּ‪ö‬ל‬ ‫וּבְ‪ã‬שֶׁ‪û‬צֶ‪õ‬ף ַרב חָ‪ë‬בַ‪ã‬ט‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬כָּ‪î‬ה בּוֹ מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל צַ‪õ‬ד‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬ד גַּ‪ְå‬דיָ‪ì‬א‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫פסח‬


‫ניסן‬

‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬תְּ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬ה "אֵ‪ä‬ל מָ‪ñ‬לֵ‪ï‬א ַרחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים" לַ‪ï‬נִּ‪ó‬סְ‪ò‬פִּ‪ö‬ים בַּ‪ã‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה‬ ‫"אֵ‪ä‬ל מָ‪ñ‬לֵ‪ï‬א ַרחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים שׁוֹכֵ‪î‬ן בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬רוֹמִ‪ñ‬ים הַ‪é‬מְ‪ñ‬צֵ‪õ‬א מְ‪ñ‬נוּחָ‪ë‬ה נְ‪ó‬כוֹנָ‪ó‬ה עַ‪ô‬ל כַּ‪î‬נְ‪ó‬פֵ‪ö‬י‬ ‫הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כִ‪î‬ינָ‪ó‬ה לְ‪ï‬שֵׁ‪û‬שֶׁ‪û‬ת מִ‪ñ‬לְ‪ï‬יוֹנֵ‪ó‬י הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים חַ‪ë‬לְ‪ï‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬נֶּ‪ó‬הֶ‪ְé‬רגוּ‪ ,‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שְׁ‪û‬חֲ‪ë‬טוּ‬ ‫שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שְׂ‪ְû‬רפוּ וְ‪è‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬סְ‪ò‬פּוּ עַ‪ô‬ל ִקדּוּשׁ הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬ם‪ ,‬בִּ‪ã‬יֵדי הַ‪é‬מְּ‪ַñ‬רצְּ‪õ‬חִ‪ë‬ים הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים‬ ‫וְ‪è‬עוֹזְ‪ֵê‬ריהֶ‪é‬ם מִ‪ñ‬שְּׁ‪û‬אַ‪ä‬ר הָ‪é‬עַ‪ô‬מִּ‪ñ‬ים‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים בְּ‪ã‬כ"ז בְּ‪ã‬נִ‪ó‬יסָ‪ò‬ן‪ ,‬יוֹם ה‪éִַê‬זּ כָּ‪î‬רוֹן לַ‪ï‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה וְ‪è‬לַ‪ï‬גְּ‪å‬בוָּרה‬ ‫ַ‪é‬לּאֹם מוָּרִדים לַ‪ï‬חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י הַ‪é‬תֶֹּרן‪.‬‬ ‫◆ יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן הוּא יוֹם אֵ‪ä‬בֶ‪ã‬ל לְ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬י וְ‪ִè‬דגְ‪å‬לֵ‪ï‬י ה ְ‪ï‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן לַ‪ï‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה וְ‪è‬לַ‪ï‬גְּ‪å‬בוָּרה נִ‪ó‬סְ‪ò‬גָּ‪ִå‬רים כָּ‪î‬ל מְ‪ñ‬קוֹמוֹת הַ‪é‬שַּׁ‪û‬עֲ‪ô‬שׁוּעִ‪ô‬ים‬ ‫בַּ‪ã‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬קיְּ‪ì‬מוֹת עַ‪ô‬צְ‪õ‬רוֹת זִ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן‪ .‬בְּ‪ã‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬רוֹת הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן מַ‪ְñ‬דלִ‪ï‬יִקים אֶ‪ä‬ת‬ ‫מְ‪ñ‬נוַֹרת שֵׁ‪û‬שֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬קָּ‪ú‬נִ‪ó‬ים לְ‪ï‬זִ‪ê‬כְ‪ָî‬רם שֶׁ‪û‬ל שִׁ‪û‬שָּׁ‪û‬ה מִ‪ñ‬ילְ‪ï‬יוֹן יְ‪ì‬הוִּדים שֶׁ‪û‬נִּ‪ְó‬רצְ‪õ‬חוּ בַּ‪ã‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה‪.‬‬ ‫◆ ְ‪ã‬בּבֶֹקר יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬קיְּ‪ì‬מוֹת עֲ‪ô‬צָ‪õ‬רוֹת לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הָ‪é‬אַ‪ä‬נְ‪ַó‬דְרטָ‪í‬אוֹת שֶׁ‪û‬הוְּקמוּ לְ‪ï‬זִ‪ê‬כְ‪î‬רוֹן‬ ‫הַ‪é‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬גְּ‪å‬בוָּרה‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬בָ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר נֶ‪ó‬עֱ‪ָô‬רכִ‪î‬ים טִ‪ְí‬קסֵ‪ò‬י זִ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן‪.‬‬ ‫◆ בַּ‪ã‬טֶּ‪í‬לֶ‪ï‬וִ‪è‬יזְ‪ê‬יָ‪ì‬ה וּבָ‪ַã‬רְדיוֹ מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬דָּ‪ç‬רוֹת תָּ‪ü‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יּוֹת מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬דוֹת לְ‪ï‬יוֹם זֶ‪ê‬ה‪.‬‬

‫‪133‬‬


‫יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן‬ ‫לַ‪ï‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה וְ‪è‬לַ‪ï‬גְּ‪å‬בוָּרה‬

‫‪132‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬


‫הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם י ְ‪ìִê‬זכֹּר ‪/‬‬

‫עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י יְ‪ִì‬דיעָ‪ô‬ה עִ‪ô‬תּוֹנָ‪ó‬אִ‪ä‬ית בָּ‪ã‬עִ‪ô‬תּוֹן "יְ‪ִì‬דיעוֹת אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹנוֹת"‬

‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ‪ 2005‬לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר ‪ 60‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪ ,‬הָ‪é‬אוּ"ם אִ‪ä‬שֵּׁ‪û‬ר יוֹם זִ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן עוֹלָ‪ï‬מִ‪ñ‬י לַ‪ï‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה‪.‬‬ ‫יוֹם זֶ‪ê‬ה חָ‪ë‬ל בְּ‪ã‬ײַ‪ 27‬בְּ‪ã‬יָ‪ì‬נוּאָ‪ä‬ר מִ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שַּׁ‪û‬גְ‪ִå‬ריר הַ‪é‬יִּ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬י נָ‪ó‬שָׂ‪û‬א דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬צֶ‪ֶõ‬רת הָ‪é‬אוּ"ם‪ .‬הוּא ָקָרא לַ‪ï‬עֲ‪ô‬צֶ‪ֶõ‬רת לְ‪ַï‬קבֵּ‪ã‬ל‬ ‫הַ‪é‬חְ‪ë‬לָ‪ï‬טָ‪í‬ה שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל עַ‪ô‬מֵּ‪ñ‬י הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם יְ‪ì‬צַ‪õ‬יְּ‪ì‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬ײַ‪ 27‬בְּ‪ã‬יָ‪ì‬נוּאָ‪ä‬ר כְּ‪î‬יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן לַ‪ï‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה‪ .‬הוּא‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר לַ‪ï‬שּׁוֹמְ‪ñ‬עִ‪ô‬ים שֶׁ‪ַû‬רק אִ‪ä‬ם י ְ‪ìִê‬זכֹּר הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם כֻּ‪î‬לּוֹ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬קָּ‪ְú‬רתָ‪ü‬ה לַ‪ï‬יְּ‪ì‬הוִּדים‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬נוּכַ‪î‬ל לְ‪ï‬חַ‪ë‬נֵּ‪ְó‬ך אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דּוֹרוֹת הַ‪é‬בָּ‪ã‬אִ‪ä‬ים כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬לִ‪ï‬ילָ‪ï‬ה ֹלא‬ ‫יִ‪ְì‬קֶרה הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר שֵׁ‪û‬נִ‪ó‬ית‪.‬‬ ‫הַ‪é‬ײַ‪ 27‬בְּ‪ã‬יָ‪ì‬נוּאָ‪ä‬ר נִ‪ó‬בְ‪ã‬חַ‪ë‬ר כִּ‪î‬י הוּא יוֹם שִׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֵ‪ó‬ה הַ‪é‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬מָ‪ָñ‬דה בְּ‪ã‬אוֹשְׁ‪û‬וִ‪è‬יץ —‬ ‫בְּ‪ã‬ײַ‪ 27‬בְּ‪ã‬יָ‪ì‬נוּאָ‪ä‬ר ‪.1945‬‬ ‫)הידיעה התפרסמה בעיתון ידיעות אחרונות‪ ,‬ל' בתשרי תשס"ו ‪(2.11.2005‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬

‫‪135‬‬


‫‪134‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬


‫וְ‪è‬כָ‪î‬ל זֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם יְ‪ì‬הוִּדים‪/ ...‬‬

‫אָ‪ä‬נָ‪ó‬ה פְ‪ַö‬רנְ‪ó‬ק ‪ /‬תִּ‪ְü‬רגֵּ‪å‬ם ש' שְׁ‪û‬נִ‪ó‬יצֶ‪õ‬ר‬

‫עֶ‪ֶô‬רב עֶ‪ֶô‬רב עוֹבְ‪ã‬רוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬כוֹנִ‪ó‬יּוֹת הַ‪é‬צְּ‪õ‬בָ‪ã‬אִ‪ä‬יּוֹת‪ .‬הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים מְ‪ñ‬צַ‪õ‬לְ‪ï‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬ים בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪,‬‬ ‫וְ‪è‬שׁוֹאֲ‪ä‬לִ‪ï‬ים‪ ,‬אִ‪ä‬ם יֵ‪ì‬שׁ יְ‪ì‬הוִּדים בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ .‬אִ‪ä‬ם כֵּ‪î‬ן‪ ,‬לוְֹקחִ‪ë‬ים הֵ‪é‬ם אִ‪ä‬תָּ‪ü‬ם אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬מָּ‪ñ‬קוֹם‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹאָ‪ä‬ה ֹלא פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם טוִּרים שֶׁ‪û‬ל בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י אָ‪ָä‬דם חַ‪ë‬פִּ‪ö‬ים מִ‪ñ‬פֶּ‪ö‬שַׁ‪û‬ע עִ‪ô‬ם יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‬ ‫בּוֹכִ‪î‬ים‪ ,‬הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים וְ‪è‬הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י פְּ‪ֻö‬קדָּ‪ç‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל נָ‪ó‬אצִ‪õ‬ים — הַ‪é‬מַּ‪ñ‬כִּ‪î‬ים וּמְ‪ñ‬עַ‪ô‬נִּ‪ó‬ים אוֹתָ‪ü‬ם עַ‪ô‬ד‬ ‫שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם נוֹפְ‪ö‬לִ‪ï‬ים‪ .‬אֵ‪ä‬ין חָ‪ë‬סִ‪ò‬ים עַ‪ô‬ל אִ‪ä‬ישׁ‪ :‬זְ‪ֵê‬קנִ‪ó‬ים‪ ,‬תִּ‪ü‬ינוֹקוֹת‪ ,‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים הָ‪é‬רוֹת‪ ,‬חוֹלִ‪ï‬ים — כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪,‬‬ ‫כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תְּ‪ü‬פִ‪ö‬ים בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬סַּ‪ò‬עײַהַ‪é‬מָּ‪ñ‬וֶ‪è‬ת‪.‬‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬ל זֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם יְ‪ì‬הוִּדים!‬ ‫)ֶקטַ‪í‬ע מִ‪ñ‬יּוֹמָ‪ñ‬נָ‪ó‬הּ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה אָ‪ä‬נָ‪ó‬ה פְ‪ַö‬רנְ‪ó‬ק שֶׁ‪û‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬תְּ‪ָü‬רה בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים בְּ‪ã‬הוֹלַ‪ï‬נְ‪ó‬ד‪ ,‬נִ‪ó‬תְ‪ü‬פְּ‪ö‬סָ‪ò‬ה עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די בִּ‪ã‬יֵדי‬ ‫הַ‪é‬נָּ‪ó‬אצִ‪õ‬ים וְ‪è‬נִ‪ó‬לְ‪ְï‬קחָ‪ë‬ה לְ‪ï‬מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֵ‪ó‬ה הַ‪é‬מָּ‪ñ‬וֶ‪è‬ת בְּ‪ã‬בֶּ‪ְã‬רגֶ‪å‬ןײַבֶּ‪ã‬לְ‪ï‬זֶ‪ê‬ן‪ .‬תִּ‪ְü‬רגֵּ‪å‬ם‪ :‬ש' שְׁ‪û‬נִ‪ó‬יצֶ‪õ‬ר(‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬

‫‪137‬‬


‫ְ‪ֹã‬רח לְ‪ï‬מָ‪ñ‬קוֹם אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר ‪/‬‬ ‫לִ‪ï‬ב ַ‪ë‬‬ ‫לִ‪ï‬בְ‪ֹã‬רחַ‪ ë‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬קוֹם אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר‪,‬‬ ‫לָ‪ï‬נוּד‪ ,‬לִ‪ï‬מְ‪ñ‬צֹא אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דְּ‪ָç‬רכִ‪î‬ים‬ ‫אֶ‪ä‬ל אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים טוֹבִ‪ã‬ים יוֹתֵ‪ü‬ר‪,‬‬ ‫אֶ‪ä‬ל אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם רוֹצְ‪õ‬חִ‪ë‬ים‪.‬‬

‫אַ‪ä‬לֶ‪ï‬נָ‪ó‬ה סִ‪ò‬ינְ‪ó‬קוֹבָ‪ã‬ה‬ ‫הֵ‪é‬ן פֹּה בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬לֶ‪ï‬ף לְ‪ï‬בָ‪ã‬בוֹת‬ ‫תְּ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת ֹלא דָּ‪ç‬עֲ‪ô‬כָ‪î‬ה‪:‬‬ ‫כִּ‪î‬י יוֹם יָ‪ì‬בוֹא‪ ,‬זֶ‪ê‬ה יוֹם תִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה‬ ‫שְׁ‪û‬עַ‪ô‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר וְ‪è‬הַ‪é‬בְּ‪ָã‬רכָ‪î‬ה‪.‬‬

‫)מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר "אֵ‪ä‬ין פַּ‪ְö‬רפָּ‪ִö‬רים פֹּה" — שִׁ‪û‬יֵרי יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים מִ‪ñ‬גֶּ‪å‬טוֹ טֶ‪ֶí‬רזִ‪ê‬ינְ‪ó‬שְׁ‪û‬טָ‪í‬ט(‬


‫סוֹפוֹ שֶׁ‪û‬ל מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק ‪/‬‬

‫חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ה גִּ‪å‬ילְ‪ï‬אוֹר‬

‫ֹלא כָּ‪î‬אן וְ‪ֹè‬לא עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה תְּ‪ü‬חִ‪ë‬לָּ‪ï‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים הַ‪é‬נּוָֹראִ‪ä‬ים שֶׁ‪û‬קָּ‪ú‬רוּ לַ‪ï‬עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה‪ .‬מָ‪ñ‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬סֻ‪ò‬פָּ‪ö‬ר פֹּה אֵ‪ַä‬רע בְּ‪ã‬צֶ‪'õ‬כוֹסְ‪ò‬לוֹבַ‪ְã‬קיָ‪ì‬ה‪ ,‬עוֹד לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬קָּ‪ú‬מָ‪ñ‬ה מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג הַ‪é‬כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד כִּ‪î‬סָּ‪ò‬ה אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר מוָּקצֶ‪'õ‬בוֹ בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך חֳ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים אֲ‪ä‬חָ‪ִë‬דים‪ַ .‬רק כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‬ ‫ָ‪û‬בוּע יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים נָ‪ó‬מַ‪ñ‬ס‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ָü‬קֵרב וְ‪è‬הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ חִ‪ë‬מְּ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט‪ ,‬הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ö‬שִׁ‪û‬יר‪ .‬לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כְּ‪î‬שׁ ַ‪ô‬‬ ‫כֻּ‪î‬לּוֹ‪ .‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך יָ‪ַì‬רד גֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ם בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך יוֹמַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬עֵ‪ֶô‬רְך‪ ,‬וּבְ‪ã‬עִ‪ְô‬קבוֹתָ‪ü‬יו נִ‪ְó‬קווּ שְׁ‪û‬לוּלִ‪ï‬יּוֹת גְּ‪å‬דוֹלוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫בִּ‪ְã‬רחוֹב רוּז'וֹבָ‪ã‬ה גָּ‪å‬רוּ צֶ‪'õ‬כִ‪î‬ים וְ‪è‬הוּנְ‪ó‬גָ‪ִå‬רים‪ ,‬וּבֵ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם ַרק מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת שֶׁ‪û‬ל יְ‪ì‬הוִּדים‪,‬‬ ‫מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת פְ‪ִö‬ריְדמָ‪ñ‬ן עִ‪ô‬ם חֲ‪ë‬מֵ‪ñ‬שֶׁ‪û‬ת יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬דיהֶ‪é‬ם‪ .‬עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬צְּ‪õ‬עִ‪ô‬יָרה שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬יא‬ ‫שֶׁ‪û‬שָּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ö‬שָׁ‪ַû‬רת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לָ‪ï‬גִ‪å‬ים וְ‪è‬צִ‪õ‬פְּ‪ö‬תָ‪ü‬ה בְּ‪ã‬כִ‪î‬לְ‪ï‬יוֹן עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם לַ‪ï‬שְּׁ‪û‬לוּלִ‪ï‬יּוֹת‬ ‫הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלוֹת‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר יוֹם הַ‪é‬לִּ‪ï‬מּוִּדים‪ ,‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר הַ‪é‬צָּ‪õ‬הֳ‪ַé‬ריִ‪ì‬ם‪ ,‬יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה לְ‪ï‬שַׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק עִ‪ô‬ם יְ‪ִì‬דיֶדיהָ‪ ,é‬יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬די אוֹתוֹ‬ ‫ְרחוֹב‪ .‬יְ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה יְ‪ì‬חִ‪ë‬יָדה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם‪ .‬תְּ‪ü‬כוּפוֹת שִׂ‪û‬חֲ‪ָë‬קה עִ‪ô‬מָּ‪ñ‬הֶ‪é‬ם‪ ,‬וְ‪ָè‬דבָ‪ã‬ר ֹלא ָקָרה‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא ֹלא יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹנָ‪ó‬ה מִ‪ñ‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬חֲ‪ë‬שִׁ‪û‬ים מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹרי גַּ‪å‬בָּ‪ã‬הּ‪ ,‬צוֹחֲ‪ִë‬קים לָ‪ï‬הּ וּמְ‪ñ‬כַ‪î‬נִּ‪ó‬ים‬ ‫אוֹתָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל מִ‪ñ‬ינֵ‪ó‬י שֵׁ‪û‬מוֹת מְ‪ñ‬כֹעָ‪ִô‬רים‪ ,‬מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא יְ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה‪ .‬עַ‪ô‬ד אוֹתוֹ יוֹם ֹלא‬ ‫הֵ‪é‬צִ‪õ‬יקוּ לָ‪ï‬הּ בְּ‪ã‬שֶׁ‪û‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬וּמִ‪ñ‬סִּ‪ò‬בָּ‪ã‬ה זוֹ הִ‪é‬יא אַ‪ä‬ף ֹלא הֶ‪é‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬תָ‪ü‬ה עַ‪ô‬ל דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תָּ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק יִ‪ì‬גָּ‪å‬מֵ‪ñ‬ר‬ ‫בְּ‪ã‬כִ‪î‬י ַרע‪.‬‬ ‫עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה מִ‪ñ‬הֲ‪ָé‬רה אֶ‪ä‬ל הֶ‪é‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הּ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לוּלִ‪ï‬ית הָ‪é‬עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קית‪ .‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם ַרבִּ‪ã‬ים נִ‪ְó‬קווּ שָׁ‪û‬ם‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬פְ‪ö‬כוּ לִ‪ï‬כְ‪î‬עֵ‪ô‬ין אֲ‪ä‬גַ‪å‬ם‪ .‬הִ‪é‬יא שָׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה לַ‪ï‬מַּ‪ñ‬יִ‪ì‬ם הָ‪ַé‬רבִּ‪ã‬ים‪ :‬שׁוּב יָ‪ì‬שִׁ‪û‬יטוּ אֶ‪ä‬ת סִ‪ò‬ירוֹת הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר‬ ‫שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם! סִ‪ò‬ירוֹת מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬כְ‪î‬לָ‪ï‬לוֹת בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר‪ ,‬מִ‪ñ‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר עָ‪ô‬בֶ‪ã‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת אוֹתָ‪ü‬ן בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית‬ ‫הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬סִ‪ò‬יָרתָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬טּוֹבוֹת בְּ‪ã‬יוֹתֵ‪ü‬ר‪ .‬אוּלַ‪ï‬י שׁוּב יַ‪ì‬עַ‪ְô‬רכוּ תַּ‪ü‬חֲ‪ֻë‬ריּוֹת‬ ‫בְּ‪ã‬סִ‪ò‬ירוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬כְּ‪î‬פִ‪ö‬י שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬שׂוּ זֹאת בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬בָ‪ã‬ר? פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת נִ‪ó‬צְּ‪õ‬חָ‪ë‬ה עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה בְּ‪ã‬תַ‪ü‬חֲ‪ë‬רוּת כָּ‪î‬זֹאת‪.‬‬ ‫אוּלָ‪ï‬ם בַּ‪ã‬יּוֹם הַ‪é‬הוּא — ֹלא נִ‪ó‬צָּ‪õ‬חוֹן צִ‪õ‬פָּ‪ö‬ה לָ‪ï‬הּ‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ סִ‪ò‬יַרת הַ‪é‬נְּ‪ó‬יָ‪ì‬ר‪ָ ,‬רצָ‪õ‬ה עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה וְ‪è‬הִ‪é‬צְ‪õ‬טָ‪ְí‬רפָ‪ö‬ה לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ עֲ‪ô‬רוּכִ‪î‬ים לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‬ ‫סְ‪ò‬בִ‪ã‬יב הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לוּלִ‪ï‬ית הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪" .‬בּוֹאוֹ‪ ,‬מַ‪ñ‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יגִ‪å‬ים לַ‪ï‬יָּ‪ì‬ם!" ָקָרא אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם‪ .‬וְ‪è‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‬ ‫הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל‪ .‬כָּ‪î‬ל יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד בְּ‪ã‬תוֹרוֹ הִ‪é‬כְ‪ִî‬ריז עַ‪ô‬ל שֵׁ‪û‬ם שֶׁ‪û‬ל אֶ‪ֶä‬רץ‪" .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ñ‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יג לְ‪ï‬סִ‪ò‬ין!" "אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י —‬ ‫ִ‪å‬יע תּוָֹרהּ שֶׁ‪û‬ל עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬יא‬ ‫לְ‪ï‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬גְּ‪å‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬ה‪" ",‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אָ‪ä‬שׁוּט לְ‪ï‬יַ‪ì‬פָּ‪ö‬ן!" וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך כָּ‪î‬ל יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד‪ .‬הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫הִ‪é‬כְ‪ִî‬ריזָ‪ê‬ה‪:‬‬ ‫"הַ‪é‬סִּ‪ò‬יָרה שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י מַ‪ñ‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יגָ‪å‬ה לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל!"‬ ‫"מָ‪ñ‬ה?!" נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוּ קוֹלוֹת תְּ‪ü‬מִ‪ñ‬יהָ‪é‬ה‪.‬‬ ‫"שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬תֶּ‪ü‬ם מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה?" ָקָרא אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בְּ‪ã‬לַ‪ï‬עַ‪ô‬ג‪ .‬עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‬ ‫נְ‪ó‬בוֹכָ‪î‬ה‪ַ .‬רק לְ‪ï‬עִ‪ô‬תִּ‪ü‬ים ְרחוֹקוֹת כִּ‪î‬נּוּ אוֹתָ‪ü‬הּ יְ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה‪ .‬הִ‪é‬יא הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬לְּ‪ï‬מָ‪ñ‬ה מִ‪ñ‬קְּ‪ִú‬ריאָ‪ä‬תוֹ שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכָ‪î‬ה בְּ‪ã‬עַ‪ְô‬קשָׁ‪û‬נוּת לְ‪ï‬כַ‪î‬וֵּ‪è‬ן אֶ‪ä‬ת סִ‪ò‬יָרתָ‪ü‬הּ‪:‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שָׁ‪û‬טָ‪í‬ה לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל!"‬ ‫מִ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ שָׁ‪û‬אַ‪ä‬ל‪" :‬מִ‪ñ‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ן הִ‪é‬מְ‪ñ‬צֵ‪õ‬את לָ‪ְï‬ך אֶ‪ֶä‬רץ ָ‪î‬כּזֹאת?" וְ‪è‬יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" :‬אוּלַ‪ï‬י הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‬

‫‪138‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬


‫הַ‪é‬גֵּ‪å‬רוּשׁ‬

‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה ‪ 5‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬נוֹת בֶֹּקר‪ .‬מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים יוֹצְ‪õ‬אִ‪ä‬ים אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ .‬הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים צוֹעֲ‪ִô‬קים‬ ‫וּבְ‪ã‬רוֹבֵ‪ã‬יהֶ‪é‬ם מַ‪ñ‬כִּ‪î‬ים עַ‪ô‬ל ָראשֵׁ‪û‬י הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪ .‬הָ‪ְé‬רחוֹב מָ‪ñ‬לֵ‪ï‬א אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים; זְ‪ֵê‬קנִ‪ó‬ים‪ ,‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ ,‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‬ ‫וּצְ‪õ‬עִ‪ô‬יִרים‪ .‬כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד רוֹצֶ‪õ‬ה לְ‪ï‬הִ‪é‬כָּ‪î‬נֵ‪ó‬ס פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה בֵּ‪ã‬ין הֶ‪é‬הָ‪é‬מוֹן‪ ,‬שֶׁ‪ֹּû‬לא לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת ָקרוֹב‬ ‫לַ‪ï‬שּׁוֹטְ‪ִí‬רים‪ ,‬לַ‪ï‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים‪ ,‬וּבְ‪ã‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר לַ‪ï‬אֶ‪ä‬סײַאֶ‪ä‬ס הַ‪é‬סָּ‪ִò‬דיסְ‪ò‬טִ‪í‬יִּ‪ì‬ים‪ .‬הַ‪é‬גְּ‪å‬בָ‪ִã‬רים נוֹשְׂ‪û‬אִ‪ä‬ים חֲ‪ë‬בִ‪ã‬ילוֹת‬ ‫גְּ‪å‬דוֹלוֹת בִּ‪ã‬סְ‪ִò‬דינִ‪ó‬ים וּבִ‪ã‬שְׂ‪û‬מִ‪ñ‬יכוֹת‪ .‬יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים בּוֹכִ‪î‬ים‪ ,‬הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נִּ‪ó‬ים צוֹעֲ‪ִô‬קים‪ :‬מָ‪ñ‬אמֵ‪ñ‬ע‪ ,‬מָ‪ñ‬אמֵ‪ñ‬ע;‬ ‫– אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אֵ‪ä‬ינִ‪ó‬י בּוֹכֶ‪î‬ה‪ַ ,‬רק מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬זִ‪ê‬יק חָ‪ë‬זָ‪ê‬ק בְּ‪ã‬כַ‪î‬ף יָ‪ì‬דוֹ הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ .‬יָ‪ì‬דוֹ חַ‪ë‬מָּ‪ñ‬ה וְ‪è‬עַ‪ô‬ל יָ‪ì‬דוֹ‬ ‫ָ‪ã‬טוּח אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יוֹתֵ‪ü‬ר‪ .‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ צוֹעֲ‪ִô‬דים מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י לָ‪ַï‬דעַ‪ô‬ת לְ‪ï‬אָ‪ä‬ן‪ .‬מִ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם שׁוֹמְ‪ñ‬עִ‪ô‬ים יְ‪ִì‬ריּוֹת‪.‬‬ ‫בּ ַ‪ë‬‬ ‫אִ‪ä‬ישׁ נוֹפֵ‪ö‬ל מֵ‪ñ‬ת‪ .‬יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד ָרץ וּמְ‪ñ‬חַ‪ë‬בֵּ‪ã‬ק אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מֵּ‪ñ‬ת‪ .‬זֹאת אִ‪ä‬מּוֹ‪ .‬נִ‪ó‬גַּ‪å‬שׁ נָ‪ó‬אצִ‪õ‬י וְ‪è‬יוֶֹרה גַּ‪å‬ם בַּ‪ã‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם מֵ‪ñ‬תִ‪ü‬ים‪.‬‬ ‫ָ‪ã‬טוּח כִּ‪î‬י אָ‪ä‬בִ‪ã‬י עַ‪ô‬ל יָ‪ִì‬די‪ .‬פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם — אִ‪ä‬ישׁ‬ ‫לְ‪ï‬פָ‪ö‬נַ‪ó‬י אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ ,‬מֵ‪ñ‬אוֹת אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י בּ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬אֶ‪ä‬סײַאֶ‪ä‬ס מַ‪ñ‬כֶּ‪î‬ה בְּ‪ã‬יַ‪ì‬ד אֲ‪ä‬בִ‪ã‬י — אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י צוֹעֵ‪ô‬ק — אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א! אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א! אֵ‪ä‬יפֹה אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א?‬ ‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו בָּ‪ã‬רוּר‪ ,‬מַ‪ñ‬סִּ‪ò‬יעִ‪ô‬ים אוֹתָ‪ü‬נוּ לְ‪ï‬אוֹשְׁ‪û‬וִ‪è‬יץ‪ .‬הָ‪ַé‬רכֶּ‪î‬בֶ‪ã‬ת נוֹסַ‪ò‬עַ‪ô‬ת וְ‪è‬עוֹבֶ‪ֶã‬רת עַ‪ô‬ל פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י שָׂ‪û‬דוֹת‬ ‫וִ‪è‬יעָ‪ô‬רוֹת‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬קָּ‪ú‬רוֹן חוֹשְׁ‪û‬בִ‪ã‬ים ַרק עַ‪ô‬ל דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ :‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט‬ ‫מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם! אֲ‪ä‬חָ‪ִë‬דים מִ‪ñ‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬לְּ‪ï‬פִ‪ö‬ים וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך עוֹמְ‪ִñ‬דים הֵ‪é‬ם בֵּ‪ã‬ין הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ ,‬כִּ‪î‬י אֵ‪ä‬ין מָ‪ñ‬קוֹם‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬כִּ‪î‬יבָ‪ã‬ם; בַּ‪ã‬פִּ‪ö‬נָּ‪ó‬ה שׁוֹמְ‪ñ‬עִ‪ô‬ים אָ‪ָä‬דם גּוֹסֵ‪ò‬ס וְ‪ָè‬קרוֹב אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו תִּ‪ü‬ינוֹק מֵ‪ñ‬ת‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬מצֹא לְ‪ï‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י מָ‪ñ‬קוֹם כְּ‪ֵî‬די שֶׁ‪ֹּû‬לא‬ ‫בֶּ‪ã‬ן ‪ 12‬הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י‪ .‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד עַ‪ô‬ל יָ‪ִì‬די‪ .‬בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י הִ‪é‬צְ‪õ‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י ל ְ‪ñ‬‬ ‫איֹם‪ .‬הַ‪é‬דְּ‪ç‬לָ‪ï‬תוֹת‬ ‫יֵ‪ì‬חָ‪ë‬נֵ‪ó‬ק‪ .‬בַּ‪ã‬חוּץ ַקר מְ‪ñ‬אוֹד‪ ,‬שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג וּכְ‪î‬פוֹר‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬אן‪ ,‬בִּ‪ְã‬קרוֹן הָ‪ַé‬רכֶּ‪î‬בֶ‪ã‬ת חֹם ָ‪ä‬‬ ‫סְ‪ò‬גוּרוֹת הֶ‪ְé‬רמֶ‪ñ‬טִ‪í‬ית‪ ,‬חַ‪ë‬לּוֹנוֹת ְקטַ‪í‬נְ‪ó‬טַ‪í‬נִּ‪ó‬ים וְ‪ַè‬רכָּ‪î‬בוֹת לְ‪ï‬הוֹבָ‪ã‬לַ‪ï‬ת בְּ‪ã‬הֵ‪é‬מוֹת‪ .‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ נוֹסְ‪ò‬עִ‪ô‬ים‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬סִּ‪ò‬יתִ‪ü‬י יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם אָ‪ä‬חִ‪ë‬י לָ‪ï‬גֶ‪å‬שֶׁ‪û‬ת לַ‪ï‬חַ‪ë‬לּוֹן וְ‪è‬לָ‪ַï‬קחַ‪ë‬ת ְקצָ‪õ‬ת שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג‪ .‬נִ‪ó‬סִּ‪ò‬יתִ‪ü‬י פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪ ,‬פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים שֶׁ‪û‬יַּ‪ì‬חַ‪ë‬ד אִ‪ä‬תִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬קָּ‪ú‬רוֹן צוֹעֲ‪ִô‬קים וְ‪è‬אַ‪ä‬ף מַ‪ñ‬כּוֹת נוֹתְ‪ü‬נִ‪ó‬ים לִ‪ï‬י וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‪ְ ,‬קצָ‪õ‬ת שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫ִ‪ï‬תפֹּס מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג מִ‪ñ‬ן‬ ‫רוֹצֶ‪õ‬ה — כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הַ‪é‬צִּ‪õ‬יל אֶ‪ä‬ת חַ‪ë‬יֵּ‪ì‬י אָ‪ä‬חִ‪ë‬י הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן‪ .‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬סּוֹף הִ‪é‬צְ‪õ‬לַ‪ï‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י ל ְ‪ü‬‬ ‫הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪ֹ .‬לא! ֹלא אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬כַּ‪î‬ח לְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם אֶ‪ä‬ת הָ‪ֶé‬רגַ‪å‬ע הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה! בְּ‪ã‬יָ‪ִì‬די טִ‪í‬פַּ‪ö‬ת שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י נוֹתֵ‪ü‬ן‬ ‫לְ‪ï‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י‪ .‬שְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה יְ‪ì‬לָ‪ִï‬דים ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים פּוֹתְ‪ü‬חִ‪ë‬ים אֶ‪ä‬ת פִּ‪ö‬יהֶ‪é‬ם וּמִ‪ñ‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬נְּ‪ó‬נִ‪ó‬ים בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬תֵּ‪ü‬ן‬ ‫ָ‪ֶì‬דיה‬ ‫גַּ‪å‬ם לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם טִ‪í‬פָּ‪ö‬ה‪ .‬חָ‪ַë‬רְקתִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬נַּ‪ó‬י וְ‪ֹè‬לא נָ‪ó‬תַ‪ü‬תִּ‪ü‬י לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם‪ .‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז ָראִ‪ä‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬יָ‪ִì‬די אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה וּבְ‪ã‬י ָ‪é‬‬ ‫תִּ‪ü‬ינוֹק‪ .‬נִ‪ó‬גַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י וְ‪è‬נָ‪ó‬תַ‪ü‬תִּ‪ü‬י לָ‪ï‬הּ אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬יָ‪ִì‬די‪ .‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר שֶׁ‪û‬טּוֹב עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתִ‪ü‬י‪ .‬הוּא נָ‪ó‬תָ‪ü‬ן לִ‪ï‬י נְ‪ó‬שִׁ‪û‬יָקה בִּ‪ã‬שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬יו הַ‪é‬יְּ‪ì‬בֵ‪ã‬שׁוֹת‪ ...‬שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬ינוּ בָּ‪ã‬כִ‪î‬ינוּ בְּ‪ã‬קוֹל‬ ‫ַ‪î‬עבֹר דַּ‪ç‬קּוֹת הִ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬נוּ לְ‪ï‬אוֹשְׁ‪û‬וִ‪è‬יץ‪...‬‬ ‫ָרם‪ .‬כּ ֲ‪ô‬‬ ‫)עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י ֶקטַ‪í‬ע שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ְö‬רסֵ‪ò‬ם בְּ‪ã‬עִ‪ô‬תּוֹן אֻ‪ä‬לְ‪ï‬פַּ‪ö‬ן ִקבּוּץ רוּחָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה(‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬

‫‪141‬‬


‫ַ‪é‬שּׁחִֹרים‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם הֵ‪é‬ם‬ ‫שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך הִ‪é‬יא בְּ‪ã‬אַ‪ä‬פְ‪ִö‬ריָקה‪ ,‬בַּ‪ã‬גּ'וּנְ‪ó‬גְ‪å‬ל‪ ,‬בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬כּוּשִׁ‪û‬ים ה ְ‪û‬‬ ‫חַ‪ë‬יּוֹת מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬כְ‪î‬לָ‪ï‬כוֹת וּמַ‪ñ‬סְ‪ִò‬ריחוֹת?"‬ ‫זוֹ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם ִראשׁוֹנָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה שָׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים מַ‪ñ‬שְׁ‪û‬פִּ‪ö‬ילִ‪ï‬ים כָּ‪î‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא נִ‪ó‬פְ‪ö‬גְּ‪å‬עָ‪ô‬ה וְ‪è‬נֶ‪ó‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬בָ‪ã‬ה מְ‪ñ‬אוֹד‪ .‬יְ‪ִì‬דיָדתָ‪ü‬הּ הַ‪é‬צֶּ‪'õ‬כִ‪î‬ית וְ‪è‬לַ‪ï‬סְ‪ò‬טֶ‪í‬נְ‪ָó‬קה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד לְ‪ï‬יָ‪ָì‬דהּ וְ‪è‬הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לָּ‪ï‬ה‬ ‫ַ‪ä‬תּ וְ‪è‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‪ ,‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם‬ ‫לְ‪ï‬נַ‪ó‬חֵ‪ë‬ם אוֹתָ‪ü‬הּ‪" :‬הֵ‪é‬ם ֹלא מִ‪ñ‬תְ‪ü‬כַּ‪î‬וְּ‪è‬נִ‪ó‬ים אֵ‪ä‬לַ‪ï‬יִ‪ְì‬ך‪ ,‬עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה‪ .‬א ְ‪ü‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ֶò‬דר‪ .‬אוּלַ‪ï‬י זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הָ‪é‬אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר‪".‬‬ ‫בְּ‪ֹã‬רגֶ‪å‬ז הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬פְּ‪ö‬לָ‪ï‬ה עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה עַ‪ô‬ל יְ‪ִì‬דיָדתָ‪ü‬הּ‪" :‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הָ‪é‬אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר? הַ‪é‬דּוִֹדים‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬דּוֹדוֹת שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י וְ‪è‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הָ‪é‬אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר הֵ‪é‬ם כֵּ‪î‬ן חַ‪ë‬יּוֹת מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬כְ‪î‬לָ‪ï‬כוֹת?!" עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה ֹלא‬ ‫יָ‪ì‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ה לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬פֵּ‪ö‬ק עוֹד‪ ,‬וְ‪è‬יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה מִ‪ñ‬כֵּ‪î‬לֶ‪ï‬יהָ‪:é‬‬ ‫"אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם בְּ‪ã‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מְ‪ñ‬כֶ‪î‬ם חַ‪ë‬יּוֹת מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬כְ‪î‬לָ‪ï‬כוֹת!" צָ‪õ‬עֲ‪ָô‬קה לְ‪ï‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪.‬‬ ‫מַ‪ñ‬טַּ‪í‬ח בֹּץ נִ‪ó‬תַּ‪ְü‬ך פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם עַ‪ô‬ל צַ‪õ‬וָּ‪è‬אָרהּ וּכְ‪î‬תֵ‪ü‬פָ‪ö‬הּ שֶׁ‪û‬ל עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חֲ‪ָë‬ריו עוֹד וָ‪è‬עוֹד‪ .‬הִ‪é‬יא‬ ‫ַ‪ï‬ח ֹפֹן בֹּץ וּלְ‪ï‬הַ‪é‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יר לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬כְּ‪î‬לִ‪ï‬ים לָ‪ï‬הּ‪ ,‬אוּלָ‪ï‬ם בְּ‪ã‬אוֹתוֹ ֶרגַ‪å‬ע ָקפְ‪ö‬צָ‪õ‬ה‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬כּוֹפְ‪ö‬פָ‪ö‬ה כְּ‪ֵî‬די ל ֲ‪ë‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה וְ‪è‬לַ‪ï‬סְ‪ò‬טֶ‪í‬נְ‪ָó‬קה וּמָ‪ñ‬שְׁ‪û‬כָ‪î‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ם‪.‬‬ ‫אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫ֲ‪ä‬חוֶֹריה ְקִריאוֹת‪" :‬מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬כְ‪î‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת! מְ‪ñ‬טֻ‪í‬נֶּ‪ó‬פֶ‪ö‬ת! כָּ‪î‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה הֵ‪é‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים!‬ ‫ָ‪é‬‬ ‫עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה שָׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה מֵ‪ñ‬א‬ ‫מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬כְ‪î‬לָ‪ï‬כִ‪î‬ים כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ ,‬מְ‪ñ‬טֻ‪í‬נָּ‪ó‬פִ‪ö‬ים!" אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר צָ‪õ‬עַ‪ô‬ק‪" :‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י אוֹמֵ‪ñ‬ר‪ ,‬שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הֵ‪é‬ם‬ ‫ַרמָּ‪ñ‬אִ‪ä‬ים‪ ,‬מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬כְ‪î‬לָ‪ï‬כִ‪î‬ים וּמַ‪ñ‬סְ‪ִò‬ריחִ‪ë‬ים!"‬ ‫וְ‪è‬לַ‪ï‬סְ‪ò‬טֶ‪í‬נְ‪ָó‬קה הִ‪ְé‬רחִ‪ë‬יָקה אֶ‪ä‬ת עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה מֵ‪ñ‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ ,‬מִ‪ñ‬הֲ‪ָé‬רה לְ‪ï‬הַ‪ְé‬רטִ‪í‬יב מַ‪ñ‬טְ‪í‬לִ‪ï‬ית בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם נְ‪ִó‬קיִּ‪ì‬ים‪,‬‬ ‫וְ‪è‬עָ‪ô‬זְ‪ָê‬רה לָ‪ï‬הּ לְ‪ï‬נַ‪ó‬קּוֹת אֶ‪ä‬ת עֵ‪ô‬ינֶ‪ó‬יהָ‪ .é‬הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד גַּ‪å‬דּוּשׁ ָרץ אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬ריהֶ‪é‬ן בְּ‪ã‬פָ‪ö‬נִ‪ó‬ים עֲ‪ô‬צוּבוֹת‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‬ ‫זֶ‪ê‬ה הוּא שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬פְ‪ö‬גַּ‪å‬ע כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ .‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת פָּ‪ְö‬רצוּ מֵ‪ñ‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו כְּ‪î‬שֶׁ‪ָû‬ראָ‪ä‬ה מִ‪ñ‬קָּ‪ú‬רוֹב אֶ‪ä‬ת עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה‬ ‫הַ‪é‬חֲ‪ë‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ה מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬כְ‪î‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת בְּ‪ã‬בֹץ‪.‬‬ ‫"אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י ֹלא זָ‪ַê‬רְקתִּ‪ü‬י‪ֹ .‬לא כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם זָ‪ְê‬רקוּ‪ ",‬נִ‪ó‬סָּ‪ò‬ה לְ‪ï‬הָ‪ֵé‬קל עַ‪ô‬ל עֶ‪ô‬לְ‪ï‬בּוֹנָ‪ó‬הּ‪ .‬אוּלָ‪ï‬ם עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר ֹלא‬ ‫שָׁ‪û‬עֲ‪ô‬תָ‪ü‬ה לְ‪ִï‬דבְ‪ֵã‬ריהֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬ל גַּ‪å‬דּוּשׁ וּוְ‪è‬לַ‪ï‬סְ‪ò‬טֶ‪í‬נְ‪ָó‬קה‪ .‬הִ‪é‬יא ָרצָ‪õ‬ה לְ‪ï‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הַ‪é‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת פּוְֹרצוֹת‬ ‫ֶ‪ó‬יה וּמַ‪ñ‬שְׁ‪û‬אִ‪ä‬ירוֹת פַּ‪ö‬סִּ‪ò‬ים עַ‪ô‬ל לְ‪ï‬חָ‪ë‬יֶ‪ì‬יהָ‪.é‬‬ ‫מֵ‪ñ‬עֵ‪ô‬ינ ָ‪é‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה סוֹפוֹ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק‪ ,‬וְ‪è‬גַ‪å‬ם סוֹף לְ‪ï‬מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ֶë‬קיהָ‪ é‬עִ‪ô‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הָ‪é‬הֵ‪é‬ם‪ .‬כִּ‪î‬י זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‬ ‫ָקצָ‪õ‬ר לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר מִ‪ñ‬כֵּ‪î‬ן הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לּוּ הַ‪é‬זְּ‪ê‬וָ‪è‬עוֹת הַ‪é‬נּוָֹראוֹת שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬חֲ‪ë‬תוּ עַ‪ô‬ל יְ‪ì‬הוֵּדי אֵ‪ä‬ירוֹפָּ‪ö‬ה‪ .‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם‬ ‫יְ‪ì‬הוֵּדי הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‪ ,‬הוּבְ‪ã‬לוּ עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה וּמִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חְ‪ë‬תָּ‪ü‬הּ לְ‪ï‬מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬נֵ‪ó‬ה הַ‪é‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬מָ‪ָñ‬דה‬ ‫בֶּ‪ְã‬רגֶ‪å‬ןײַבֶּ‪ã‬לְ‪ï‬זֶ‪ê‬ן‪ ,‬שָׁ‪û‬ם מֵ‪ñ‬תָ‪ü‬ה בְּ‪ã‬עִ‪ô‬נּוּיִ‪ì‬ים וּבְ‪ָã‬רעָ‪ô‬ב‪ .‬הוֶֹריהָ‪ ,é‬מָ‪ñ‬טִ‪í‬ילְ‪ָï‬דה וְ‪è‬יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב פְ‪ִö‬ריְדמָ‪ñ‬ן‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬יהָ‪ é‬שְׁ‪ֹû‬למֹה‪ ,‬נִ‪ó‬סְ‪ò‬פּוּ אַ‪ä‬ף הֵ‪é‬ם‪.‬‬ ‫ֶ‪ü‬יה שֶׁ‪û‬ל עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה‪ .‬שְׁ‪û‬לָ‪ï‬שְׁ‪û‬תָּ‪ü‬ם‬ ‫ִ‪ë‬יה וּשְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י אַ‪ä‬חֲ‪ë‬יוֹת ָ‪é‬‬ ‫מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת פְ‪ִö‬ריְדמָ‪ñ‬ן שָׂ‪ְû‬רדוּ ַרק אָ‪ä‬ח ָ‪é‬‬ ‫עָ‪ô‬לוּ לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬בַּ‪ã‬חַ‪ë‬גִּ‪å‬ים אוֹ בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬רוּעִ‪ô‬ים אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים נִ‪ó‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬שִׁ‪û‬ים הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה‪ ,‬וְ‪è‬לַ‪ï‬פְּ‪ö‬גִ‪å‬ישׁוֹת הָ‪é‬אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‬ ‫בָּ‪ã‬אִ‪ä‬ים גַּ‪å‬ם יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬דיהֶ‪é‬ם וְ‪è‬נֶ‪ó‬כְ‪ֵî‬דיהֶ‪é‬ם‪ .‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם מַ‪ñ‬זְ‪ê‬כִּ‪î‬יִרים מֵ‪ñ‬חָ‪ָë‬דשׁ אֶ‪ä‬ת עֲ‪ֶô‬דלְ‪ָï‬קה וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר‬ ‫בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬סְ‪ò‬פּוּ‪ .‬בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת הַ‪é‬פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים ָקָרא אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬נְּ‪ó‬כָ‪ִî‬דים הַ‪é‬צְּ‪õ‬עִ‪ô‬יִרים‪:‬‬ ‫"אָ‪ä‬ז לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ֹלא הִ‪é‬תְ‪ü‬עָ‪ְô‬רבָ‪ã‬ה?"‬ ‫ִרנַּ‪ó‬ת‪ ,‬הַ‪é‬בּוֹגֶ‪ֶå‬רת מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ‪ ,‬הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יבָ‪ã‬ה‪" :‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל בִּ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל עוֹד ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה ַקיֶּ‪ì‬מֶ‪ñ‬ת‬ ‫אָ‪ä‬ז‪ .‬אִ‪ä‬לּוּ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה לָ‪ï‬נוּ אָ‪ä‬ז מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪ֹ ,‬לא הָ‪é‬יוּ קוִֹרים לַ‪ï‬יְּ‪ì‬הוִּדים הַ‪é‬דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים הַ‪é‬נּוָֹראִ‪ä‬ים‬ ‫הָ‪é‬הֵ‪é‬ם‪".‬‬

‫‪140‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬


‫"כָּ‪î‬ל זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬דִּ‪ç‬יָרה יִ‪ì‬מָּ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּ בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בְּ‪ã‬אִ‪ä‬י‪ ",‬הִ‪é‬זְ‪ê‬הִ‪é‬יָרה אוֹתָ‪ü‬הּ אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה‪ַ" .‬רק‬ ‫כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר יֵ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ מֵ‪ñ‬הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת תּוּכְ‪î‬לִ‪ï‬י לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את מֵ‪ñ‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חֲ‪ë‬בוֹא‪ ,‬לְ‪ï‬הִ‪é‬סְ‪ò‬תּוֹבֵ‪ã‬ב בְּ‪ã‬אֹפֶ‪ö‬ן חָ‪ë‬פְ‪ö‬שִׁ‪û‬י בַּ‪ã‬חֶ‪ֶë‬דר‪,‬‬ ‫ֶ‪ï‬אכֹל‪ ,‬לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רחֵ‪ë‬ץ‪ ,‬לְ‪ï‬חַ‪ë‬לֵּ‪ï‬ץ אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹתַ‪ü‬יִ‪ְì‬ך וְ‪è‬לֵ‪ï‬הָ‪é‬נוֹת מֵ‪ñ‬אוֹר הַ‪é‬יּוֹם‪".‬‬ ‫ל ֱ‪ä‬‬ ‫שָׁ‪û‬לוֹשׁ שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בְּ‪ã‬אָ‪ä‬ה ִרבְ‪ָã‬קה בְּ‪ã‬חַ‪ְë‬דָרהּ שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה‪ .‬הָ‪é‬יוּ אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים נוָֹראוֹת‬ ‫עֲ‪ô‬בוּר הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים בְּ‪ã‬פוֹלִ‪ï‬ין וּבַ‪ã‬אֲ‪ָä‬רצוֹת אֲ‪ä‬חֵ‪ë‬רוֹת שֶׁ‪û‬הַ‪é‬נָּ‪ó‬אצִ‪õ‬ים הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים כָּ‪î‬בְ‪ã‬שׁוּ‪ְ .‬רכוּשָׁ‪û‬ם‬ ‫וּבָ‪ã‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים נִ‪ó‬לְ‪ְï‬קחוּ מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם‪ ,‬הֵ‪é‬ם נֶ‪ó‬אֶ‪ä‬לְ‪ï‬צוּ לִ‪ï‬חְ‪ë‬יוֹת בְּ‪ã‬גֶ‪å‬טוֹ בִּ‪ã‬תְ‪ü‬נָ‪ó‬אִ‪ä‬ים שֶׁ‪û‬ל‬ ‫צְ‪õ‬פִ‪ö‬יפוּת וְ‪ָè‬רעָ‪ô‬ב‪ .‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים עָ‪ô‬בְ‪ã‬דוּ בַּ‪ã‬פֶּ‪ֶö‬רְך עֲ‪ô‬בוּר הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוֹדוֹת ָקשׁוֹת וּמַ‪ñ‬תִּ‪ü‬ישׁוֹת‬ ‫וְ‪ֹè‬לא ִקבְּ‪ã‬לוּ שָׂ‪û‬כָ‪î‬ר עֲ‪ô‬בוּר עֲ‪ô‬בוָֹדתָ‪ü‬ם‪ַ ,‬רבִּ‪ã‬ים מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם מֵ‪ñ‬תוּ מֵ‪ñ‬חֻ‪ë‬לְ‪ï‬שָׁ‪û‬ה וּמִ‪ñ‬מַּ‪ñ‬חֲ‪ë‬לוֹת‪ַ .‬רבִּ‪ã‬ים‬ ‫ַרבִּ‪ã‬ים נִ‪ְó‬רצְ‪õ‬חוּ עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די הַ‪é‬נָּ‪ó‬אצִ‪õ‬ים‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מְ‪ñ‬סַ‪ò‬פֶּ‪ֶö‬רת לְ‪ִï‬רבְ‪ָã‬קה דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה‬ ‫עַ‪ô‬ל סִ‪ò‬בְ‪ã‬לָ‪ï‬ם וַ‪è‬אֲ‪ä‬סוֹנָ‪ó‬ם שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים וּשְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן הָ‪é‬יוּ בּוֹכוֹת‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה נָ‪ó‬הֲ‪é‬גָ‪å‬ה לְ‪ï‬עוֵֹדד אֶ‪ä‬ת‬ ‫ַ‪ä‬תּ תִּ‪ü‬זְ‪ê‬כִּ‪î‬י‬ ‫ִ‪í‬יח לָ‪ï‬הּ‪" :‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה הֲ‪ֵé‬רי תִּ‪ü‬גָּ‪å‬מֵ‪ñ‬ר בְּ‪ã‬מֻ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬ם אוֹ בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬חָ‪ë‬ר וְ‪è‬א ְ‪ü‬‬ ‫ִרבְ‪ָã‬קה וּלְ‪ï‬הַ‪é‬בְ‪ã‬ט ַ‪ë‬‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬גּשׁ אֶ‪ä‬ת בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לֵ‪ְï‬ך‪".‬‬ ‫בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים יָ‪ì‬צָ‪õ‬א הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין לַ‪ï‬עֲ‪ô‬בוָֹדתוֹ וְ‪ִè‬רבְ‪ָã‬קה יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה מִ‪ñ‬מַּ‪ñ‬חֲ‪ë‬בוֹאָ‪ä‬הּ‪ .‬הִ‪é‬יא הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה‬ ‫ִ‪ï‬תפֹּר לָ‪ï‬הּ שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬לָ‪ï‬ה חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬סַּ‪ò‬ת בַּ‪ã‬ד שֶׁ‪û‬מָּ‪ñ‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה בָּ‪ã‬אָ‪ä‬רוֹן‪.‬‬ ‫ִ‪ü‬יע אֶ‪ä‬ת מַ‪ñ‬צִּ‪õ‬ילָ‪ï‬תָ‪ü‬הּ וְ‪è‬ל ְ‪ü‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ö‬תּ ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬עוָֹדהּ עֲ‪ô‬סוָּקה בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬לֶ‪ï‬אכֶ‪î‬ת הַ‪é‬תְּ‪ü‬פִ‪ö‬יָרה נִ‪ó‬פְ‪ö‬תְּ‪ü‬חָ‪ë‬ה לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת וְ‪è‬אֵ‪ä‬שֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סָ‪ò‬ה‪.‬‬ ‫ִרבְ‪ָã‬קה נִ‪ó‬בְ‪ã‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬ה מְ‪ñ‬אוֹד‪ ,‬אַ‪ְä‬ך הִ‪é‬יא הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכָ‪î‬ה בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬לֶ‪ï‬אכֶ‪î‬ת הַ‪é‬תְּ‪ü‬פִ‪ö‬יָרה כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ הִ‪é‬מָּ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּתָ‪ü‬הּ‬ ‫ֶ‪ï‬יה וּמִ‪ñ‬בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י לוֹמַ‪ñ‬ר מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה עָ‪ô‬זְ‪ê‬בָ‪ã‬ה‬ ‫בַּ‪ã‬מָּ‪ñ‬קוֹם מוּבֶ‪ã‬נֶ‪ó‬ת מֵ‪ñ‬אֵ‪ä‬לֶ‪ï‬יהָ‪ .é‬אֵ‪ä‬שֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬ה עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬ ‫ִ‪ö‬יה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יָ‪ì‬בֵ‪ã‬שׁ‪ .‬הִ‪é‬יא‬ ‫אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חֶ‪ֶë‬דר‪ִ .‬רבְ‪ָã‬קה הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה לִ‪ְï‬רעֹד‪ .‬הִ‪é‬יא נָ‪ó‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬ה בִּ‪ã‬כְ‪î‬בֵ‪ã‬דוּת‪ ,‬פּ ָ‪é‬‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מְ‪ñ‬פֻ‪ö‬חֶ‪ֶë‬דת עַ‪ô‬ד מְ‪ñ‬אוֹד‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם הִ‪é‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬לָּ‪ï‬ה הַ‪é‬סּוֹד?! הַ‪é‬אִ‪ä‬ם אֵ‪ä‬שֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין תַּ‪ü‬לְ‪ï‬שִׁ‪û‬ין? מָ‪ñ‬ה‬ ‫יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה עַ‪ô‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה? מָ‪ñ‬ה יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה עָ‪ô‬לֶ‪ï‬יהָ‪ ?é‬בָּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב חָ‪ë‬זְ‪ָê‬רה אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה לַ‪ï‬חֶ‪ֶë‬דר‪ִ .‬רבְ‪ָã‬קה‬ ‫סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה לָ‪ï‬הּ מָ‪ñ‬ה ָקָרה‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה שֶׁ‪ָû‬ראֲ‪ä‬תָ‪ü‬ה אֶ‪ä‬ת אֵ‪ä‬שֶׁ‪û‬ת הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין‬ ‫בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך הַ‪é‬יּוֹם‪ ,‬אַ‪ְä‬ך זוֹ ֹלא אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה אַ‪ä‬ף מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה בָּ‪ã‬עִ‪ô‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ן‪" .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬נִ‪ó‬יחָ‪ë‬ה‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה "שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא‬ ‫ִ‪ï‬תפֹּר אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬י‪ ".‬בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל זֹאת הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטוּ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬תַּ‪ü‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬סֻ‪ò‬כָּ‪î‬ן‬ ‫ַ‪ä‬תּ חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬רה שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה ל ְ‪ü‬‬ ‫חָ‪ë‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬א ְ‪ü‬‬ ‫שֶׁ‪ִû‬רבְ‪ָã‬קה תַּ‪ü‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יְך לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בֵּ‪ã‬א בְּ‪ã‬חַ‪ְë‬דָרהּ שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה עָ‪ô‬זְ‪ָê‬רה לְ‪ִï‬רבְ‪ָã‬קה‬ ‫ִ‪ï‬מצֹא מְ‪ñ‬קוֹם מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬בוֹא אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר‪.‬‬ ‫ל ְ‪ñ‬‬ ‫ִרבְ‪ָã‬קה נִ‪ó‬צְּ‪õ‬לָ‪ï‬ה‪ .‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נִ‪ó‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬יְּ‪ì‬מָ‪ñ‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬הִ‪é‬יא מָ‪ñ‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לָ‪ï‬הּ וּשְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם עָ‪ô‬לוּ‬ ‫אַ‪ְä‬רצָ‪õ‬ה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה מָ‪ñ‬ה עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה בְּ‪ã‬גוָֹרלָ‪ï‬הּ? הִ‪é‬יא נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ָä‬רה בְּ‪ã‬עִ‪ô‬יר לְ‪ï‬בוֹב‪.‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה ַרבָּ‪ã‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬עָ‪ô‬תָ‪ü‬הּ‪ ,‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה לְ‪ï‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬פוֹלִ‪ï‬ין מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬טָ‪í‬פָ‪ö‬ה‬ ‫ֶ‪ï‬יה בּוּל שֶׁ‪û‬ל מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ô‬טָ‪í‬פָ‪ö‬ה מָ‪ñ‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה הַ‪é‬זְ‪ê‬מָ‪ñ‬נָ‪ó‬ה‬ ‫וְ‪è‬עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬ ‫ִרשְׁ‪û‬מִ‪ñ‬ית מְ‪ñ‬לֻ‪ï‬וָּ‪è‬ה בְּ‪ã‬כַ‪ְî‬רטִ‪í‬יס טִ‪í‬יסָ‪ò‬ה‪ ,‬מִ‪ñ‬טַּ‪í‬עַ‪ô‬ם "יָ‪ì‬ד וָ‪è‬שֵׁ‪û‬ם"‪ ,‬לָ‪ï‬בוֹא לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫ִרבְ‪ָã‬קה ֹלא שָׁ‪û‬כְ‪î‬חָ‪ë‬ה אֶ‪ä‬ת אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה‪ .‬הִ‪é‬יא פָּ‪ö‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה לְ‪"ï‬יָ‪ì‬ד וָ‪è‬שֵׁ‪û‬ם" וְ‪è‬סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה אֶ‪ä‬ת סִ‪ò‬פּוּר‬ ‫הַ‪é‬צָּ‪õ‬לָ‪ï‬תָ‪ü‬הּ‪ .‬וַ‪è‬עֲ‪ָô‬דה מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חֶ‪ֶë‬דת הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה לְ‪ï‬הַ‪é‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יק לְ‪ï‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ת אוֹת "חֲ‪ë‬סִ‪ò‬יֵדי אֻ‪ä‬מּוֹת‬ ‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬

‫‪143‬‬


‫מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֵׂ‪û‬ה הַ‪é‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬לָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה ‪/‬‬

‫חַ‪ë‬נָּ‪ó‬ה בְּ‪ֶã‬רנֶ‪ó‬ר‬

‫הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬יוּ יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫ַרעַ‪ô‬שׁ מְ‪ñ‬טוֹסִ‪ò‬ים‪ ,‬קוֹלוֹת יְ‪ִì‬רי‪ .‬עָ‪ô‬שָׁ‪û‬ן וְ‪è‬אָ‪ä‬בָ‪ã‬ק מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬אוּ אֶ‪ä‬ת ְרחוֹבוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר לְ‪ï‬בוֹב‪.‬‬ ‫הַ‪é‬צָּ‪õ‬בָ‪ã‬א הָ‪é‬רוּסִ‪ò‬י נָ‪ó‬סוֹג מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬צָּ‪õ‬בָ‪ã‬א הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬יײַהַ‪é‬נָּ‪ó‬אצִ‪õ‬י וְ‪è‬הָ‪é‬עִ‪ô‬יר עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה לִ‪ï‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬יטַ‪í‬ת‬ ‫הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬ם יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה שִׁ‪û‬יבַּ‪ã‬אק‪ ,‬הַ‪é‬פּוֹלָ‪ï‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬קבְּ‪ã‬לָ‪ï‬ה לָ‪ï‬עֲ‪ô‬בוָֹדה בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית ָקצִ‪õ‬ין‬ ‫גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬י שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬גּוֵֹרר בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מִ‪ñ‬בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬דִּ‪ç‬ירוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬פֹאָ‪ִä‬רים בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר‪ .‬הִ‪é‬יא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מְ‪ñ‬שָׁ‪ֶû‬רתֶ‪ü‬ת‬ ‫ִ‪ã‬יֶדיה הִ‪ְé‬קצוּ לָ‪ï‬הּ חֶ‪ֶë‬דר‬ ‫וְ‪è‬נִ‪ó‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬ה אֶ‪ä‬ת מֶ‪ñ‬שֶׁ‪û‬ק בֵּ‪ã‬יתוֹ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין וּמִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חְ‪ë‬תּוֹ‪ .‬מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬ב ָ‪é‬‬ ‫לִ‪ï‬מְ‪ñ‬גוִּרים בְּ‪ã‬תוְֹך דִּ‪ç‬יָרתָ‪ü‬ם‪ .‬בְּ‪ã‬בִ‪ã‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ן סָ‪ò‬מוְּך לְ‪ִï‬דיַרת הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין גָּ‪ָå‬רה ִרבְ‪ָã‬קה הוֹלַ‪ï‬נְ‪ֶó‬דר‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה וְ‪è‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬דְּ‪ָç‬דה אִ‪ä‬תָּ‪ü‬הּ‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה שֶׁ‪ִû‬רבְ‪ָã‬קה יְ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה וְ‪è‬לִ‪ï‬בָּ‪ã‬הּ‬ ‫כָּ‪î‬אַ‪ä‬ב עַ‪ô‬ל יַ‪ì‬חַ‪ë‬ס הַ‪é‬שִּׂ‪û‬נְ‪ó‬אָ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬ל מַ‪ְñ‬רבִּ‪ã‬ית הַ‪é‬פּוֹלָ‪ï‬נִ‪ó‬ים לַ‪ï‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪ .‬הִ‪é‬יא חִ‪ë‬בְּ‪ã‬בָ‪ã‬ה אֶ‪ä‬ת ִרבְ‪ָã‬קה‪,‬‬ ‫הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬דְּ‪ç‬לָ‪ï‬ה לְ‪ï‬הָ‪é‬אִ‪ä‬יר לָ‪ï‬הּ פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים וּלְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬נְ‪ó‬יֵ‪ì‬ן בְּ‪ã‬חַ‪ë‬יֶּ‪ì‬יהָ‪ִ .é‬רבְ‪ָã‬קה סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה לָ‪ï‬הּ שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לָ‪ï‬הּ מְ‪ñ‬שָׁ‪ֵû‬רת‬ ‫כְּ‪î‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל בַּ‪ã‬צָּ‪õ‬בָ‪ã‬א הָ‪é‬רוּסִ‪ò‬י הַ‪é‬נִּ‪ó‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ם בַּ‪ã‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים וְ‪è‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא מְ‪ñ‬אוֹד דּוֹאֶ‪ä‬גֶ‪å‬ת לְ‪ï‬גוָֹרלוֹ‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬יוּנִ‪ó‬י ‪ 1941‬שָׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ת בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת וַ‪è‬חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו הַ‪é‬קְּ‪ú‬צִ‪õ‬ינִ‪ó‬ים הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים‬ ‫ַ‪ï‬עזֹב אֶ‪ä‬ת בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ם וּלְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רכֵּ‪î‬ז‬ ‫מְ‪ñ‬שׂוֹחֲ‪ë‬חִ‪ë‬ים עַ‪ô‬ל פְּ‪ֻö‬קדָּ‪ç‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬תְּ‪ü‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים בִּ‪ã‬לְ‪ï‬בוֹב ל ֲ‪ô‬‬ ‫בַּ‪ã‬גֶּ‪å‬טוֹ‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה מִ‪ñ‬הֲ‪ָé‬רה אֶ‪ä‬ל ִרבְ‪ָã‬קה וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה לָ‪ï‬הּ‪" :‬שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬תְ‪ü‬מוֹל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין‬ ‫ִ‪å‬יע הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן 'לְ‪ï‬טַ‪í‬פֵּ‪ö‬ל' בַּ‪ã‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬הַ‪é‬גֶּ‪å‬טוֹ הוּא ַרק‬ ‫וַ‪è‬חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו מְ‪ַñ‬דבְּ‪ִã‬רים בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬סּוֹף סוֹף הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫הַ‪é‬הַ‪é‬תְ‪ü‬חָ‪ë‬לָ‪ï‬ה אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬פַ‪ö‬חֶ‪ֶë‬דת שֶׁ‪û‬יִּ‪ְì‬קֶרה שָׁ‪û‬ם מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ ַרע‪ ,‬אַ‪ä‬ל תֵּ‪ü‬לְ‪ï‬כִ‪î‬י אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬גֶּ‪å‬טוֹ עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬תִּ‪ü‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬תְּ‪ִü‬רי אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬חֶ‪ֶë‬דר‪".‬‬ ‫מטָֹרף לְ‪ï‬גַ‪å‬מְ‪ֵñ‬רי‪ ,‬אִ‪ä‬ם אֶ‪ä‬תָּ‪ü‬פֵ‪ö‬ס יַ‪ì‬הַ‪ְé‬רגוּ גַּ‪å‬ם אוֹתָ‪ְü‬ך!"‬ ‫ִרבְ‪ָã‬קה נִ‪ó‬בְ‪ã‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬ה וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‪" :‬הֲ‪ֵé‬רי זֶ‪ê‬ה ְ‪ñ‬‬ ‫ַ‪ì‬חשֹׁד שֶׁ‪û‬יְּ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬תֶּ‪ֶü‬רת בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית ָקצִ‪õ‬ין גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬י!"‬ ‫"אַ‪ä‬ל תִּ‪ְü‬דאֲ‪ä‬גִ‪å‬י‪ ,‬אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא י ְ‪ë‬‬ ‫הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יבָ‪ã‬ה אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫ַ‪ä‬תּ אַ‪ä‬מִּ‪ñ‬יצָ‪õ‬ה וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך מוָֹדה לָ‪ְï‬ך‬ ‫ֶ‪ä‬חשֹׁב עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מְ‪ñ‬אוֹד נִ‪ְó‬רגֶּ‪å‬שֶׁ‪û‬ת מֵ‪ñ‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬עָ‪ô‬תֵ‪ְü‬ך‪ .‬א ְ‪ü‬‬ ‫"א ְ‪ë‬‬ ‫יַ‪ì‬קִּ‪ú‬יָרתִ‪ü‬י!"‪ ,‬עָ‪ô‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה ִרבְ‪ָã‬קה‪ .‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬יְּ‪ִì‬דידוֹת הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בְּ‪ã‬קוּ וְ‪è‬נִ‪ó‬פְ‪ְö‬רדוּ לְ‪ï‬שָׁ‪û‬לוֹם‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה ֹלא עָ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ה ִרבְ‪ָã‬קה עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן‪ .‬לְ‪ֶï‬רגַ‪å‬ע נִ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לָ‪ï‬הּ שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה הִ‪é‬יא מַ‪ñ‬לְ‪ï‬אָ‪ְä‬ך‬ ‫ֶ‪ï‬יה מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם לְ‪ï‬הַ‪é‬צִּ‪õ‬ילָ‪ï‬הּ‪ .‬וּבְ‪ֶã‬רגַ‪å‬ע אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר חָ‪ë‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬סוּר לָ‪ï‬הּ בְּ‪ã‬שׁוּם אֹפֶ‪ö‬ן‬ ‫שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬שְׁ‪û‬לַ‪ï‬ח אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫לְ‪ï‬סַ‪ò‬כֵּ‪î‬ן אֶ‪ä‬ת אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה אֲ‪ä‬צִ‪õ‬ילַ‪ï‬ת הַ‪é‬נֶּ‪ó‬פֶ‪ö‬שׁ‪ .‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הִ‪ְé‬רהֲ‪ָé‬רה בֵּ‪ã‬ינָ‪ó‬הּ לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ין עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬הּ‪ ,‬שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬כֵ‪î‬ן אַ‪ä‬ף‬ ‫ְ‪ֹã‬לע הָ‪é‬אֲ‪ִä‬רי" — בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית ָקצִ‪õ‬ין גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬י‪.‬‬ ‫אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא יַ‪ì‬עֲ‪ô‬לֶ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תּוֹ שֶׁ‪û‬יְּ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה מִ‪ñ‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬תֶּ‪ֶü‬רת "בּ ַ‪ô‬‬ ‫וּפַ‪ö‬עַ‪ô‬ם נִ‪ó‬מְ‪ñ‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ה בְּ‪ã‬פַ‪ö‬חַ‪ë‬ד שֶׁ‪û‬זֶּ‪ê‬ה מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬כָּ‪î‬ן‪.‬‬ ‫עִ‪ô‬ם אוֹר ַ‪é‬הבֶֹּקר הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה ִרבְ‪ָã‬קה לְ‪ַï‬קבֵּ‪ã‬ל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צָּ‪õ‬עָ‪ô‬תָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬שְׁ‪û‬תּוֹ יָ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ מֵ‪ñ‬הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת לְ‪ï‬עִ‪ô‬סּוֵּקיהֶ‪é‬ם‪ ,‬יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה הִ‪é‬יא בִּ‪ã‬צְ‪õ‬עָ‪ִô‬דים מְ‪ñ‬הֻ‪é‬סָּ‪ò‬סִ‪ò‬ים אֶ‪ä‬ל בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬קָּ‪ú‬צִ‪õ‬ין‪.‬‬ ‫ֶ‪ó‬יה בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬הֶ‪ְé‬ראֲ‪ä‬תָ‪ü‬ה לָ‪ï‬הּ מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬בוֹא מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹרי אֲ‪ä‬רוֹן עֵ‪ô‬ץ‬ ‫אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה ִקְדּמָ‪ñ‬ה אֶ‪ä‬ת פָּ‪ö‬נ ָ‪é‬‬ ‫גָּ‪å‬דוֹל וְ‪è‬כָ‪î‬בֵ‪ã‬ד שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬כִ‪î‬ינָ‪ó‬ה עֲ‪ô‬בוָּרהּ‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬

‫בְּ‪"ã‬יָ‪ì‬ד וָ‪è‬שֵׁ‪û‬ם"‪ ,‬הַ‪é‬מּוּזֵ‪ê‬אוֹן‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬נְ‪ó‬צָ‪õ‬חַ‪ë‬ת הַ‪é‬שּׁוֹאָ‪ä‬ה יֵ‪ì‬שׁ‬ ‫וַ‪è‬עֲ‪ָô‬דה מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חֶ‪ֶë‬דת‬ ‫שֶׁ‪û‬תַּ‪ü‬פְ‪ִö‬קיָדהּ לְ‪ï‬הַ‪é‬כִּ‪î‬יר‬ ‫בְּ‪ã‬פָ‪ö‬עֳ‪ô‬לָ‪ï‬ם שֶׁ‪û‬ל חֲ‪ë‬סִ‪ò‬יֵדי‬ ‫ִ‪õ‬יח‬ ‫אֻ‪ä‬מּוֹת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם וּלְ‪ï‬הַ‪é‬נְ‪ó‬צ ַ‪ë‬‬ ‫אֶ‪ä‬ת אֹמֶ‪ñ‬ץ לִ‪ï‬בָּ‪ã‬ם‪ .‬בְּ‪"ã‬יָ‪ì‬ד‬ ‫וָ‪è‬שֵׁ‪û‬ם" הֵ‪ִé‬קימוּ גַּ‪å‬ן וּשְׂ‪ֵû‬דָרה‬ ‫לִ‪ï‬כְ‪î‬בוָֹדם שֶׁ‪û‬ל חֲ‪ë‬סִ‪ò‬יֵדי‬ ‫אֻ‪ä‬מּוֹת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪.‬‬


‫מֵ‪ָñ‬דלְ‪ï‬יוֹת שֶׁ‪û‬ל חֲ‪ë‬סִ‪ò‬יֵדי אֻ‪ä‬מּוֹת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬

‫‪145‬‬


‫הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם" וּלְ‪ï‬הַ‪é‬זְ‪ê‬מִ‪ñ‬ינָ‪ó‬הּ לִ‪ï‬נְ‪ó‬ט ַ‪ֹô‬ע עֵ‪ô‬ץ עַ‪ô‬ל שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬הּ בִּ‪ã‬שְׂ‪ֵû‬דַרת "חֲ‪ë‬סִ‪ò‬יִדי אֻ‪ä‬מּוֹת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם"‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬שָׁ‪û‬ה מְ‪ñ‬אוֹד מֵ‪ñ‬הַ‪é‬פְּ‪ö‬גִ‪å‬ישָׁ‪û‬ה עִ‪ô‬ם ִרבְ‪ָã‬קה וּמֵ‪ñ‬הַ‪é‬כָּ‪î‬בוֹד‬ ‫שֶׁ‪û‬חַ‪ë‬לְּ‪ï‬קוּ לָ‪ï‬הּ‪" .‬מָ‪ñ‬ה כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר עָ‪ô‬שִׂ‪û‬יתִ‪ü‬י?" אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‪" ,‬אֵ‪ä‬יְך אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר ל ְ‪ïִó‬נהֹג אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‬ ‫נִ‪ְó‬רדָּ‪ç‬פִ‪ö‬ים?! הָ‪ֵé‬רי כָּ‪î‬ל אָ‪ָä‬דם עִ‪ô‬ם לֵ‪ï‬ב וּמַ‪ñ‬צְ‪õ‬פּוּן הָ‪é‬יָ‪ì‬ה נוֹהֵ‪é‬ג כָּ‪î‬מוֹנִ‪ó‬י‪".‬‬ ‫ִ‪ï‬גמֹל לָ‪ְï‬ך עַ‪ô‬ל‬ ‫ִרבְ‪ָã‬קה עָ‪ô‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה לָ‪ï‬הּ‪" :‬זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬עַ‪ô‬ט שֶׁ‪û‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים יְ‪ì‬כוֹלִ‪ï‬ים לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת כְּ‪ֵî‬די ל ְ‪å‬‬ ‫אֹמֶ‪ñ‬ץ לִ‪ï‬בֵּ‪ְã‬ך‪ַ .‬רק מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים טוֹבִ‪ã‬ים שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם יְ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬סִ‪ò‬כְּ‪î‬נוּ אֶ‪ä‬ת חַ‪ë‬יֵּ‪ì‬יהֶ‪é‬ם כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הַ‪é‬צִּ‪õ‬יל‬ ‫ַ‪ä‬תּ הֲ‪ֵé‬רי יוַֹדעַ‪ô‬ת כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מְ‪ñ‬עַ‪ô‬טִּ‪í‬ים הִ‪é‬צִּ‪õ‬ילוּ‪".‬‬ ‫יְ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם זוֹכִ‪î‬ים לְ‪ï‬כָ‪î‬בוֹד זֶ‪ê‬ה‪ .‬א ְ‪ü‬‬ ‫בְּ‪ã‬פָ‪ö‬נִ‪ó‬ים מְ‪ñ‬חַ‪ë‬יְּ‪ì‬כוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכָ‪î‬ה ִרבְ‪ָã‬קה‪" :‬גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הֵ‪é‬כַ‪î‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י לָ‪ְï‬ך הַ‪é‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬עָ‪ô‬ה‪ :‬נֹפֶ‪ö‬שׁ וְ‪è‬טִ‪í‬יּוּלִ‪ï‬ים‬ ‫בְּ‪ַã‬רחֲ‪ë‬בֵ‪ã‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬טוֹנִ‪ó‬ינָ‪ó‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מַ‪ְñ‬רגִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה שֶׁ‪û‬מָּ‪ñ‬ה שֶׁ‪ֹּû‬לא אֶ‪ä‬עֱ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬נֵ‪ְó‬ך ֹלא יַ‪ì‬סְ‪ò‬פִּ‪ö‬יק‪".‬‬ ‫)נִ‪ó‬כְ‪î‬תַּ‪ü‬ב בְּ‪ã‬עִ‪ô‬קְּ‪ú‬בוֹת אֲ‪ä‬תָ‪ü‬ר חֲ‪ë‬סִ‪ò‬יִדי אֻ‪ä‬מּוֹת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם(‬

‫‪144‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לשואה ולגבורה‬


‫‪ִì‬י ‪ְê‬ז כֹּ ר‬ ‫יִ‪ì‬זְ‪ê‬כֹּר עַ‪ô‬ם יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל אֶ‪ä‬ת בָּ‪ã‬נָ‪ó‬יו וּבְ‪ã‬נוֹתָ‪ü‬יו חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לֵ‪ï‬י צְ‪õ‬בָ‪ã‬א הַ‪é‬הֲ‪é‬גַ‪å‬נָּ‪ó‬ה לְ‪ï‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪,‬‬ ‫הַ‪é‬נֶּ‪ó‬אֱ‪ä‬מָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים וְ‪è‬הָ‪é‬אַ‪ä‬מִּ‪ñ‬יצִ‪õ‬ים‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר חֵ‪ְë‬רפוּ נַ‪ó‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ם בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה עַ‪ô‬ל תְּ‪ü‬קוּמַ‪ñ‬ת‬ ‫יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל; יִ‪ì‬זְ‪ê‬כֹּר יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬יִ‪ì‬תְ‪ü‬בָּ‪ַã‬רְך בְּ‪ã‬זַ‪ְê‬רעוֹ וְ‪è‬יֶ‪ì‬אֱ‪ä‬בַ‪ã‬ל עַ‪ô‬ל זִ‪ê‬יו הָ‪é‬עֲ‪ô‬לוּמִ‪ñ‬ים‬ ‫וְ‪è‬חֶ‪ë‬מְ‪ñ‬דַּ‪ç‬ת הַ‪é‬גְּ‪å‬בוָּרה וְּקֻדשַּׁ‪û‬ת הָ‪ָé‬רצוֹן וּמְ‪ñ‬סִ‪ò‬ירוּת הַ‪é‬נֶּ‪ó‬פֶ‪ö‬שׁ אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר נִ‪ó‬סְ‪ò‬פּוּ‬ ‫בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רכָ‪î‬ה הַ‪é‬כְּ‪î‬בֵ‪ָã‬דה‪.‬‬ ‫יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ גִּ‪å‬בּוֵֹרי מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֲ‪ë‬מוֹת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל חֲ‪ë‬תוּמִ‪ñ‬ים בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬ב יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל לְ‪ï‬דוֹר וָ‪è‬דוֹר‪.‬‬


‫יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן‬ ‫לְ‪ï‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬לֵ‪ï‬י‬ ‫מַ‪ñ‬עַ‪ְô‬רכוֹת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬

‫אַ‪ä‬נְ‪ó‬דַּ‪ְç‬רטַ‪í‬ת הַ‪é‬נֶּ‪ó‬גֶ‪å‬ב‬


‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬י ‪/‬‬

‫יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב גּוּטֶ‪ְí‬רמָ‪ñ‬ן‬

‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬י יָ‪ì‬צָ‪õ‬א לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא שָׁ‪û‬ב‪.‬‬ ‫בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹם אָ‪ä‬חִ‪ë‬י — נוֹשְׂ‪û‬אֵ‪ä‬י אֲ‪ä‬בַ‪ã‬ק דְּ‪ָç‬רכִ‪î‬ים‬ ‫בָּ‪ã‬אוּ אֶ‪ä‬ל בֵּ‪ã‬יתֵ‪ü‬נוּ חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו‪.‬‬ ‫שׁוֹתְ‪ִü‬קים הֵ‪é‬בִ‪ã‬יאוּ אוֹת‬ ‫וּתְ‪ü‬עוָּדה‬ ‫וְ‪è‬גַ‪å‬ם אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י הָ‪é‬יָ‪ì‬ה גִּ‪å‬בּוֹר‪.‬‬ ‫וּבְ‪ã‬אֶ‪ä‬צְ‪õ‬בָּ‪ã‬עוֹת שׁוֹתְ‪ü‬קוֹת פָּ‪ְö‬רעוּ אֶ‪ä‬ת בְּ‪ã‬לוִֹריתִ‪ü‬י‪,‬‬ ‫וּשְׁ‪û‬תִ‪ü‬יָקתָ‪ü‬ם אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‪:‬‬ ‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬יָך ֹלא יַ‪ì‬חֲ‪ë‬זֹר‪.‬‬ ‫ָרצִ‪õ‬יתִ‪ü‬י לְ‪ï‬הַ‪é‬גִּ‪å‬יד לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם לֵ‪ï‬אמֹר‪:‬‬ ‫שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹצֶ‪õ‬ה בְּ‪ã‬אָ‪ä‬ח גִּ‪å‬בּוֹר!‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‪ ,‬פָּ‪ö‬שׁוּט‪ ,‬רוֹצֶ‪õ‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬הוּא יַ‪ì‬חֲ‪ë‬זֹר‪.‬‬

‫יוֹפִ‪ö‬יעַ‪ ô‬כְּ‪î‬תָ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‪ ,‬פָּ‪ö‬רוּעַ‪ ô‬וּמְ‪ñ‬חַ‪ë‬יֵּ‪ְì‬ך‪,‬‬ ‫מִ‪ñ‬ין פֶּ‪ֶö‬ראײַאָ‪ä‬ח‬ ‫נוֹשֵׂ‪û‬א אוֹתִ‪ü‬י גָּ‪å‬בֹהַּ‪ é‬עַ‪ô‬ל כְּ‪î‬תֵ‪ü‬פָ‪ö‬יו‪,‬‬ ‫וּמְ‪ַñ‬קפֵּ‪ö‬ץ וּמְ‪ַñ‬דלֵּ‪ï‬ג עַ‪ô‬ל נִ‪ó‬יר שֶׁ‪û‬ל סְ‪ò‬תָ‪ü‬ו‪.‬‬ ‫וְ‪è‬סַ‪ò‬בְ‪ã‬יוֹנִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬ל חֶֹרף‬ ‫וּתְ‪ü‬כֵ‪î‬לֶ‪ï‬ת שְׁ‪û‬מֵ‪ñ‬י אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬י הַ‪é‬גִּ‪å‬בּוֹר‬ ‫ֹלא יַ‪ì‬חֲ‪ë‬זֹר‪.‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לחללי מערכות ישראל‬

‫‪149‬‬


‫מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬נְ‪ó‬הֲ‪é‬גֵ‪å‬י יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן‬ ‫יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן לְ‪ï‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬לֵ‪ï‬י צַ‪õ‬הַ‪"é‬ל‪ ,‬ד' בְּ‪ã‬אִ‪ä‬יָּ‪ì‬ר‪ ,‬הוּא יוֹם אֵ‪ä‬בֶ‪ã‬ל לְ‪ï‬אֻ‪ä‬מִּ‪ñ‬י וְ‪ִè‬דגְ‪å‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬לְּ‪ï‬אֹם‬ ‫מוָּרִדים לַ‪ï‬חֲ‪ë‬צִ‪õ‬י הַ‪é‬תֶֹּרן‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן מוֹצָ‪õ‬אֵ‪ä‬י ג' בְּ‪ã‬אִ‪ä‬יָּ‪ì‬ר‪ ,‬מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬קיְּ‪ì‬מוֹת עַ‪ô‬צְ‪õ‬רוֹת זִ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן לְ‪ï‬חַ‪ë‬לְ‪ï‬לֵ‪ï‬י צַ‪õ‬הַ‪"é‬ל‪.‬‬ ‫הָ‪é‬עֲ‪ô‬צָ‪õ‬רוֹת מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילוֹת בִּ‪ã‬צְ‪õ‬פִ‪ö‬יָרה הַ‪é‬מַּ‪ñ‬כְ‪ִî‬ריזָ‪ê‬ה עַ‪ô‬ל דּוּמִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ה שֶׁ‪û‬ל שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬י דַּ‪ç‬קּוֹת‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן נִ‪ó‬סְ‪ò‬גָּ‪ִå‬רים כָּ‪î‬ל בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬שַּׁ‪û‬עֲ‪ô‬שׁוּעִ‪ô‬ים‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק בַּ‪ã‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים נֵ‪ó‬רוֹת זִ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן‪.‬‬ ‫ַ‪ï‬עמֹד דֹּם‬ ‫◆ בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬תײַעֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה ַ‪ã‬בּבֶֹּקר נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ת צְ‪õ‬פִ‪ö‬יָרה הַ‪é‬קּוֵֹראת לַ‪ï‬צִּ‪õ‬בּוּר ל ֲ‪ô‬‬ ‫וּלְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬חֵ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר הַ‪é‬נּוֹפְ‪ö‬לִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬תײַעֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬קיְּ‪ì‬מוֹת עַ‪ô‬צְ‪õ‬רוֹת זִ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן בְּ‪ã‬בָ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הֶ‪é‬עָ‪ô‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬ין הַ‪é‬צְּ‪õ‬בָ‪ã‬אִ‪ä‬יִּ‪ì‬ים‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לחללי מערכות ישראל‬


‫וְ‪è‬אוּלַ‪ï‬י עוֹד מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט‬ ‫נְ‪ó‬הַ‪é‬לֵּ‪ְï‬ך יָ‪ì‬ד בְּ‪ã‬יָ‪ì‬ד‬ ‫בַּ‪ã‬חוּצוֹת‪ .‬וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׂ‪û‬מַ‪ñ‬ח עִ‪ô‬ם כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‬ ‫וְ‪è‬נִ‪ְó‬רֹקד וְ‪è‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬יר‪ ...‬וְ‪è‬אוּלָ‪ï‬ם‪.‬‬ ‫עֲ‪ô‬צוּבָ‪ã‬ה הִ‪é‬יא אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן נֶ‪ó‬עֱ‪ô‬לַ‪ï‬ם‪.‬‬ ‫הוּא אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ‪ ,‬אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ עִ‪ô‬מִּ‪ñ‬י‪.‬‬ ‫יָ‪ì‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י בַּ‪ã‬חֶ‪ֶë‬דר בַּ‪ã‬פִּ‪ö‬נָּ‪ó‬ה‬ ‫וְ‪è‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטוֹת בַּ‪ã‬תְּ‪ü‬מוּנָ‪ó‬ה‪...‬‬ ‫אָ‪ä‬ז הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטָ‪í‬ה אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י בִּ‪ã‬י פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה‪ :‬מִ‪ñ‬יכָ‪î‬אֵ‪ä‬ל!‬ ‫חַ‪ë‬ג הַ‪é‬יּוֹם‪ ,‬בְּ‪ã‬נִ‪ó‬י‪ ,‬לַ‪ï‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪,‬‬ ‫חַ‪ë‬ג לִ‪ï‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫בּוֹא נֵ‪ó‬צֵ‪õ‬א לַ‪ï‬חוּצוֹת אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬עָ‪ô‬ם‬ ‫וְ‪è‬נָ‪ó‬חֹג וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׂ‪û‬מַ‪ñ‬ח‪.‬‬ ‫יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן בֶּ‪ã‬הָ‪ִé‬רים הֵ‪é‬ן נִ‪ó‬לְ‪ï‬חַ‪ë‬ם‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל כָּ‪ְî‬ך‪...‬‬ ‫הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ט מִ‪ñ‬יכָ‪î‬אֵ‪ä‬ל‪ ,‬בַּ‪ã‬תְּ‪ü‬מוּנָ‪ó‬ה‬ ‫הַ‪é‬אִ‪ä‬ם ֹלא נִ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה‬ ‫כִּ‪î‬י שָׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חַ‪ ë‬גַּ‪å‬ם הוּא‪...‬‬ ‫בְּ‪ã‬יוֹם חַ‪ë‬ג הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה?‬ ‫וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬אנוּ לָ‪ï‬חֹג בָּ‪ְã‬רחוֹבוֹת‪...‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן‬ ‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רינוּ מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יט‬ ‫בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם טוֹבוֹת‪.‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לחללי מערכות ישראל‬

‫‪151‬‬


‫אָ‪ä‬חִ‪ë‬י יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן ‪/‬‬

‫ִרבְ‪ָã‬קה אֱ‪ä‬לִ‪ï‬יצוּר‬

‫יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן אָ‪ä‬חִ‪ë‬י!‬ ‫הוּא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה אָ‪ä‬חִ‪ë‬י‬ ‫הוּא אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ עוֹד‪...‬‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י עֲ‪ô‬צוּבָ‪ã‬ה תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד‬ ‫עֲ‪ô‬צוּבָ‪ã‬ה מְ‪ñ‬אוֹד‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא יוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת יוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת‪...‬‬ ‫שׁוֹתֶ‪ֶü‬קת חוֹשֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת‪...‬‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬תְּ‪ü‬מוּנָ‪ó‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬ל אָ‪ä‬חִ‪ë‬י יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן‪.‬‬ ‫וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מִ‪ñ‬יכָ‪î‬אֵ‪ä‬ל‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י בְּ‪ã‬הָ‪ֵé‬רי חֶ‪ë‬בְ‪ã‬רוֹן נָ‪ó‬פַ‪ö‬ל‬ ‫וְ‪ֹè‬לא שָׁ‪û‬ב‪...‬‬ ‫הָ‪é‬אוֹיֵ‪ì‬ב בְּ‪ã‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬פֵ‪ö‬י הֲ‪é‬מוֹנָ‪ó‬יו‬ ‫אָ‪ä‬ז ָקַרב‬ ‫לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬לַ‪ï‬בִּ‪ã‬יָרה‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬י וְ‪è‬אִ‪ä‬תּוֹ חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו‬ ‫נִ‪ó‬לְ‪ï‬חֲ‪ë‬מוּ בִּ‪ã‬גְ‪å‬בוָּרה‬ ‫וְ‪è‬עָ‪ô‬צְ‪õ‬רוּ בָּ‪ã‬אוֹיֵ‪ì‬ב הַ‪é‬נִּ‪ó‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל כֹּחָ‪ë‬ם‪...‬‬ ‫כָּ‪ְî‬ך סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה לִ‪ï‬י אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י‪.‬‬ ‫יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן אָ‪ä‬חִ‪ë‬י!‬ ‫הוּא חָ‪ë‬בוּשׁ בַּ‪ã‬תְּ‪ü‬מוּנָ‪ó‬ה‬ ‫כּוֹבָ‪ã‬עוֹ‪ ,‬כּוֹבַ‪ã‬ע "גֶּ‪ֶå‬רב"‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן יֵ‪ì‬חַ‪ë‬ם לוֹ בָּ‪ã‬עֶ‪ֶô‬רב‪,‬‬ ‫בַּ‪ã‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬ר‬ ‫בָּ‪ã‬עֶ‪ô‬מְ‪ñ‬דָּ‪ç‬ה עַ‪ô‬ל הָ‪é‬הָ‪é‬ר‪...‬‬ ‫וְ‪è‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו בַּ‪ã‬תְּ‪ü‬מוּנוֹת צוֹחֲ‪ë‬קוֹת‪ ...‬וּבִ‪ã‬כְ‪î‬לָ‪ï‬ל‪...‬‬ ‫כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ ֹלא נָ‪ó‬פַ‪ö‬ל חָ‪ë‬לָ‪ï‬ל‬ ‫כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ חַ‪ë‬י הוּא אָ‪ä‬חִ‪ë‬י יוֹנָ‪ó‬תָ‪ü‬ן‬ ‫וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י הוּא אָ‪ä‬חִ‪ë‬יו הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן‬

‫‪150‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לחללי מערכות ישראל‬


‫'מָ‪ñ‬ה ָקָרה לוֹ לַ‪ï‬דּוֹד יוֹשַׁ‪û‬ע?' הִ‪ְé‬רהַ‪ְé‬רתִּ‪ü‬י‪.‬‬ ‫ִ‪ò‬יח אֶ‪ä‬ת דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תִּ‪ü‬י‪.‬‬ ‫"אָ‪ä‬נוּ נוֹסְ‪ò‬עִ‪ô‬ים‪ ,‬גּוּר‪ ,‬לְ‪ï‬טַ‪í‬יֵּ‪ì‬ל עִ‪ô‬ם אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א וְ‪è‬צִ‪õ‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬ה‪ ",‬נִ‪ó‬סָּ‪ò‬ה יוֹשַׁ‪û‬ע לְ‪ï‬הַ‪é‬סּ ַ‪ë‬‬ ‫ַ‪ñ‬דּוּע הַ‪é‬דּוָֹדה צִ‪õ‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬ה וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א עֲ‪ô‬צוּבוֹת כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך?' הִ‪ְé‬רהַ‪ְé‬רתִּ‪ü‬י אַ‪ְä‬ך ֹלא הֵ‪é‬עַ‪ô‬זְ‪ê‬תִּ‪ü‬י לִ‪ï‬שְׁ‪û‬אֹל‪.‬‬ ‫'מ ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ó‬יע אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬כוֹנִ‪ó‬יתוֹ וְ‪è‬יָ‪ì‬צָ‪õ‬אנוּ לַ‪ï‬דֶּ‪ֶç‬רְך‪.‬‬ ‫הַ‪é‬דּוֹד יוֹשַ‪û‬ע הוֹשִׁ‪û‬יב אוֹתִ‪ü‬י לְ‪ï‬יָ‪ì‬דוֹ‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נ ַ‪ô‬‬ ‫חָ‪ë‬לַ‪ï‬פְ‪ö‬נוּ עַ‪ô‬ל פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י חֻ‪ְë‬רשׁוֹת וְ‪è‬כָ‪ֵî‬רי דֶּ‪ç‬שֶׁ‪û‬א‪ ,‬וּגְ‪å‬בָ‪ã‬עוֹת וּבָ‪ã‬תִּ‪ü‬ים ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬י גַּ‪å‬גּוֹת אֲ‪ֻä‬דמִּ‪ñ‬ים‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬דּוֹד יוֹשַ‪û‬ע מְ‪ñ‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לִ‪ï‬י עַ‪ô‬ל טַ‪í‬נְ‪ִó‬קים וְ‪è‬עַ‪ô‬ל ְקָרבוֹת שִׁ‪ְû‬ריוֹן‪.‬‬ ‫הַ‪é‬דּוֹד יוֹשַ‪û‬ע מֵ‪ñ‬בִ‪ã‬ין בְּ‪ã‬עִ‪ô‬נְ‪ó‬יְ‪ì‬נֵ‪ó‬י צְ‪õ‬בָ‪ã‬א‪ .‬אָ‪ä‬הַ‪é‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מ ַ‪ֹô‬ע מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬יו סִ‪ò‬פּוִּרים עַ‪ô‬ל ְקָרבוֹת‪,‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אוֹתוֹ יוֹם הִ‪ְé‬רגַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם עֲ‪ô‬צוּבִ‪ã‬ים מְ‪ñ‬אוֹד‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬צחֹק וְ‪è‬לָ‪ï‬שִׁ‪û‬יר‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬דּוָֹדה צִ‪õ‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬ה‪ ,‬לַ‪ï‬מְ‪ñ‬רוֹת שִׁ‪û‬יָרתָ‪ü‬הּ‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬עַ‪ô‬ת נְ‪ó‬סִ‪ò‬יעָ‪ô‬ה נָ‪ó‬הֲ‪é‬גָ‪å‬ה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד ל ְ‪õ‬‬ ‫הַ‪é‬צְּ‪õ‬רוָּדה וְ‪è‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬צְ‪õ‬חִ‪ë‬יָקה‪ ,‬אָ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה לְ‪ï‬הִ‪é‬צְ‪õ‬טָ‪ֵí‬רף אֵ‪ä‬לֶ‪ï‬יהָ‪ .é‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה בְּ‪ã‬אוֹתוֹ יוֹם‪...‬‬ ‫אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א דּוֹמֶ‪ñ‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ל יָ‪ָì‬דהּ הַ‪é‬דּוָֹדה צִ‪õ‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬ה דּוֹמֶ‪ñ‬מֶ‪ñ‬ת אַ‪ä‬ף הִ‪é‬יא‪.‬‬ ‫ַ‪ñ‬דּוּע כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‬ ‫ַ‪é‬הכֹּל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זָ‪ê‬ר וְ‪è‬שׁוֹנֶ‪ó‬ה‪ ,‬וְ‪è‬לָ‪ï‬כֵ‪î‬ן הִ‪é‬פְ‪ö‬סַ‪ְò‬קתִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דּוֹד מִ‪ñ‬שִּׁ‪û‬יָרתוֹ וְ‪è‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‪" :‬מ ַ‪ô‬‬ ‫עֲ‪ô‬צוּבִ‪ã‬ים?"‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א עָ‪ô‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה‪" :‬כִּ‪î‬י ָקָרה מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ לְ‪ï‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪".‬‬ ‫'אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א נִ‪ó‬פְ‪ö‬צַ‪õ‬ע‪ ',‬אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י‪ ,‬וְ‪è‬שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‪" :‬מָ‪ñ‬ה ָקָרה לְ‪ï‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ?"‬ ‫אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪" :‬הוּא נֶ‪ó‬הֱ‪ַé‬רג!" וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילָ‪ï‬ה לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת‪.‬‬ ‫דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת עָ‪ô‬לוּ בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בָּ‪ã‬אוֹטוֹ נַ‪ó‬עֲ‪ô‬שָׂ‪û‬ה מְ‪ñ‬טֻ‪í‬שְׁ‪û‬טָ‪í‬שׁ‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל תֵּ‪ü‬כֶ‪î‬ף וּמִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד‬ ‫חָ‪ַë‬דלְ‪ï‬תִּ‪ü‬י לִ‪ï‬בְ‪ã‬כּוֹת — הֲ‪ֵé‬רי אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א אָ‪ä‬הַ‪é‬ב כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬צּוֹחֲ‪ִë‬קים‪ֹ ,‬לא כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬בּוֹכִ‪î‬ים‪.‬‬ ‫ַ‪ï‬חדֹּל‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬יא חָ‪ְë‬דלָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫בִּ‪ã‬קַּ‪ú‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י גַּ‪å‬ם מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א ל ְ‪ë‬‬ ‫כָּ‪ְî‬ך נָ‪ó‬סַ‪ò‬עְ‪ô‬נוּ הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬פָּ‪ö‬תַ‪ü‬חְ‪ë‬נוּ אֶ‪ä‬ת דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת הַ‪é‬כְּ‪î‬נִ‪ó‬יסָ‪ò‬ה לַ‪ï‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט בָּ‪ã‬נוּ בּוֹנִ‪ó‬י וְ‪ֹè‬לא ִקדֵּ‪ç‬ם אֶ‪ä‬ת פָּ‪ö‬נֵ‪ó‬ינוּ בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪.‬‬ ‫הוּא ַרק יִ‪ì‬בֵּ‪ã‬ב וּבָ‪ã‬כָ‪î‬ה‪' .‬אֵ‪ä‬יְך יָ‪ַì‬דע? מִ‪ñ‬י סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לוֹ?' שָׁ‪û‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬י וְ‪è‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬תִּ‪ü‬י לְ‪ï‬חַ‪ְë‬דִרי‪.‬‬ ‫סָ‪ò‬גַ‪ְå‬רתִּ‪ü‬י אַ‪ä‬חֲ‪ַë‬רי אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ ,‬נָ‪ó‬פַ‪ö‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י עַ‪ô‬ל מִ‪ñ‬טָּ‪í‬תִ‪ü‬י וּפָ‪ַö‬רצְ‪õ‬תִּ‪ü‬י בִּ‪ã‬בְ‪ã‬כִ‪î‬י נוָֹרא‪.‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לחללי מערכות ישראל‬

‫‪153‬‬


‫הָ‪é‬אָ‪ä‬סוֹן ‪/‬‬

‫ִרבְ‪ָã‬קה מָ‪ñ‬גֵ‪å‬ן‬

‫לִ‪ְï‬קַראת סוֹפוֹ שֶׁ‪û‬ל יוֹם הַ‪é‬לִּ‪ï‬מּוִּדים‪ ,‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה דְּ‪ç‬פִ‪ö‬יָקה עַ‪ô‬ל דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪ .‬הַ‪é‬מּוָֹרה‬ ‫ֹח אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נַ‪ó‬הֵ‪é‬ל עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד שָׁ‪û‬ם בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬שְׁ‪ָû‬קפָ‪ö‬יו הֶ‪é‬עָ‪ô‬בִ‪ã‬ים‬ ‫רוּחָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה מִ‪ñ‬הֲ‪ָé‬רה לִ‪ï‬פְ‪ö‬תּ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬שְּׁ‪û‬מוּטִ‪í‬ים עַ‪ô‬ל חָ‪ë‬טְ‪í‬מוֹ‪ .‬הוּא ָרמַ‪ñ‬ז לַ‪ï‬מּוָֹרה לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬סְ‪ò‬דְּ‪ç‬רוֹן‪.‬‬ ‫בָּ‪ֶã‬רגַ‪å‬ע שֶׁ‪û‬יָּ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה הַ‪é‬מּוָֹרה רוּחָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה דּוֹרוֹן עַ‪ô‬ל כִּ‪î‬סֵּ‪ò‬א‪ ,‬הֵ‪é‬שִׂ‪û‬ים עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ כְּ‪î‬זַ‪ê‬מָּ‪ñ‬ר וְ‪è‬שָׁ‪û‬ר‬ ‫בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬ה מָ‪ñ‬לֵ‪ï‬א אֶ‪ä‬ל תּוְֹך כַּ‪î‬ף יָ‪ì‬דוֹ הַ‪é‬קְּ‪ú‬מוּצָ‪õ‬ה‪.‬‬ ‫אוִּדי הִ‪ְé‬קפִּ‪ö‬יץ כַּ‪î‬דּוּר מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל ָראשֵׁ‪û‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬נוֹת‪ ,‬וְ‪è‬זַ‪ê‬עֲ‪ô‬קוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ן שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ת וְ‪ָè‬רוִ‪è‬ית מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬אוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫חֲ‪ë‬לַ‪ï‬ל הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י שִׂ‪û‬חַ‪ְë‬קתִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬כַ‪î‬דּוּר עִ‪ô‬ם כְּ‪î‬פִ‪ö‬יר שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד בִּ‪ְã‬קצֵ‪õ‬ה הַ‪é‬חֶ‪ֶë‬דר‪.‬‬ ‫עִ‪ô‬נְ‪ó‬בָּ‪ã‬ל וְ‪è‬שִׁ‪û‬בֹּלֶ‪ï‬ת הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לּוּ לְ‪ַï‬דלֵּ‪ï‬ג עַ‪ô‬ל חֶ‪ë‬בֶ‪ã‬ל לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד שֻׁ‪û‬לְ‪ï‬חַ‪ë‬ן הַ‪é‬מּוָֹרה‪ ,‬וְ‪è‬לִ‪ï‬יאַ‪ä‬ת פָּ‪ְö‬רשָׂ‪û‬ה מַ‪ñ‬פִּ‪ö‬ית‬ ‫וְ‪ָè‬רְקמָ‪ñ‬ה לָ‪ï‬הּ בְּ‪ã‬שַׁ‪û‬לְ‪ï‬וָ‪è‬ה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה צָ‪õ‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬ה‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬זְ‪ָê‬רה הַ‪é‬מּוָֹרה רוּחָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ֵקץ לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬תֵ‪ü‬נוּ; הִ‪é‬יא נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סָ‪ò‬ה‬ ‫לַ‪ï‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה נִ‪ó‬סְ‪ò‬עֶ‪ֶô‬רת וּבְ‪ã‬פָ‪ö‬נִ‪ó‬ים סְ‪ò‬מוִּקים הוִֹדיעָ‪ô‬ה לָ‪ï‬נוּ שֶׁ‪û‬יּוֹם הַ‪é‬לִּ‪ï‬מּוִּדים תַּ‪ü‬ם‪ ,‬וּבִ‪ã‬קְּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה‬ ‫ַ‪ï‬עזֹב בְּ‪ã‬שֶׁ‪ֶû‬קט אֶ‪ä‬ת בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪.‬‬ ‫מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬תָּ‪ü‬נוּ ל ֲ‪ô‬‬ ‫ֶ‪ï‬אסֹף אֶ‪ä‬ת חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צַ‪õ‬י וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה‪ ,‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז פָּ‪ö‬נְ‪ó‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬מּוָֹרה‬ ‫מִ‪ñ‬הַ‪ְé‬רתִּ‪ü‬י ל ֱ‪ä‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה לִ‪ï‬י בְּ‪ã‬קוֹל ְקטִ‪í‬יפָ‪ö‬תִ‪ü‬י‪" :‬גּוּר‪ ,‬אָ‪ä‬נָּ‪ó‬א‪ ,‬הִ‪é‬שָּׁ‪û‬אֵ‪ä‬ר עִ‪ô‬מִּ‪ñ‬י‪".‬‬ ‫כַּ‪î‬עַ‪ô‬ס ֹלא נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע בְּ‪ã‬קוֹלָ‪ï‬הּ‪.‬‬ ‫"גּוּר הוּא תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יד חָ‪ë‬רוּץ וְ‪è‬חָ‪ë‬בִ‪ã‬יב מְ‪ñ‬אוֹד‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה לְ‪ï‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א בְּ‪ã‬יוֹם הַ‪é‬הוִֹרים הָ‪é‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹן‪.‬‬ ‫ַ‪ñ‬דּוּע הִ‪é‬יא מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קֶּ‪ú‬שֶׁ‪û‬ת מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נִּ‪ó‬י לְ‪ï‬הִ‪é‬שָּׁ‪û‬אֵ‪ä‬ר?"‬ ‫עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דתִּ‪ü‬י וְ‪è‬תָ‪ü‬הִ‪é‬יתִ‪ü‬י‪" :‬מ ַ‪ô‬‬ ‫לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬זַ‪ê‬ב אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹן הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים אֶ‪ä‬ת חֲ‪ַë‬דר הַ‪é‬כִּ‪î‬תָּ‪ü‬ה אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה הַ‪é‬מּוָֹרה‪:‬‬ ‫"הַ‪é‬יּוֹם נֹאכַ‪î‬ל צָ‪õ‬הֳ‪ַé‬ריִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‪ ,‬אֶ‪ä‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת!"‬ ‫מֵ‪ñ‬עוֹלָ‪ï‬ם ֹלא אָ‪ä‬כַ‪î‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל הַ‪é‬מּוָֹרה‪ .‬תָּ‪ü‬מַ‪ñ‬הְ‪é‬תִּ‪ü‬י‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל ֹלא אָ‪ä‬מַ‪ְñ‬רתִּ‪ü‬י לָ‪ï‬הּ כְּ‪î‬לוּם‪ ,‬וְ‪ַè‬רק‬ ‫הִ‪é‬נְ‪ó‬הַ‪é‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י בְּ‪ֹã‬ראשִׁ‪û‬י‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬דֶּ‪ֶç‬רְך לְ‪ï‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מּוָֹרה‪ ,‬הִ‪é‬יא דִּ‪ç‬בְּ‪ָã‬רה לְ‪ֹï‬לא הֶ‪ֶé‬רף‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט ֹלא הִ‪ְé‬קשַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י‪.‬‬ ‫ַ‪ï‬חשֹׁב עַ‪ô‬ל דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים טוֹבִ‪ã‬ים וְ‪ֹè‬לא עַ‪ô‬ל דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים ָרעִ‪ô‬ים כְּ‪î‬מוֹ‪,‬‬ ‫חֲ‪ë‬שָׁ‪û‬שׁ הִ‪é‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬נֵּ‪ó‬ב לְ‪ï‬לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י‪ .‬נִ‪ó‬סִּ‪ò‬יתִ‪ü‬י ל ֲ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬מָ‪ñ‬שָׁ‪û‬ל‪ ,‬בַּ‪ã‬מִּ‪ְñ‬קֶרה שֶׁ‪û‬אֵ‪ַä‬רע בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬קָּ‪ְú‬דמָ‪ñ‬ה לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א נִ‪ó‬לְ‪ַï‬קח לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬חוֹלִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫הוּא שָׁ‪û‬בַ‪ã‬ר אֶ‪ä‬ת הָ‪ֶé‬רגֶ‪å‬ל וְ‪è‬נֻ‪ó‬תַּ‪ü‬ח‪ ,‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם דָּ‪ç‬אֲ‪ä‬גוּ וְ‪è‬הָ‪é‬יוּ עֲ‪ô‬צוּבִ‪ã‬ים‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬תִּ‪ü‬י שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א יַ‪ì‬בְ‪ִã‬ריא‪.‬‬ ‫וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע הָ‪é‬אֲ‪ä‬רוּחָ‪ë‬ה נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע צִ‪õ‬לְ‪ï‬צוּל בַּ‪ã‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬פֶּ‪ö‬תַ‪ü‬ח עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪ ,‬הַ‪é‬דּוֹד יוֹשַׁ‪û‬ע וְ‪è‬הַ‪é‬דּוָֹדה צִ‪õ‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫הַ‪é‬דּוֹד יוֹשַׁ‪û‬ע‪ ,‬אָ‪ä‬חִ‪ë‬יו שֶׁ‪û‬ל אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ ,‬דּוֹמֶ‪ñ‬ה כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך לְ‪ï‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה נִ‪ְó‬דמֶ‪ñ‬ה לִ‪ï‬י שֶׁ‪û‬הוּא‬ ‫בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ ,‬וְ‪ַè‬רק כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬פַ‪ö‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י לִ‪ï‬זְ‪ê‬רוֹעוֹתָ‪ü‬יו נוֹכַ‪î‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬טָ‪í‬עוּתִ‪ü‬י‪.‬‬ ‫בֵּ‪ַã‬רכְ‪î‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דּוָֹדה צִ‪õ‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬ה וְ‪è‬חִ‪ë‬יַּ‪ì‬כְ‪î‬תִּ‪ü‬י אֶ‪ä‬ל אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א‪ .‬הֵ‪é‬ן הוֹדוּ לַ‪ï‬מּוָֹרה‪ ,‬וְ‪è‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ יָ‪ַì‬רְדנוּ אֶ‪ä‬ל‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬כוֹנִ‪ó‬ית שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬דּוֹד יוֹשַׁ‪û‬ע‪.‬‬ ‫הֶ‪é‬חְ‪ë‬זַ‪ְê‬קתִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬יָ‪ì‬דוֹ וְ‪è‬הִ‪é‬יא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה ְרטֻ‪í‬בָּ‪ã‬ה וְ‪ָè‬קָרה‪ .‬פְּ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים ַרבּוֹת הָ‪é‬לַ‪ï‬כְ‪î‬נוּ יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד יָ‪ì‬ד בְּ‪ã‬יָ‪ì‬ד‪,‬‬ ‫וְ‪è‬תָ‪ü‬מִ‪ñ‬יד הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה יָ‪ì‬דוֹ חַ‪ë‬מָּ‪ñ‬ה וּמְ‪ñ‬לַ‪ï‬טֶּ‪í‬פֶ‪ö‬ת‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫יום הזִ‪ê‬כרון לחללי מערכות ישראל‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫אייר‬ ‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬דּוּר בִּ‪ã‬תְ‪ü‬פִ‪ö‬לַּ‪ï‬ת שְׁ‪û‬מוֹנֶ‪ó‬הײַעֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‬ ‫"גְּ‪å‬אָ‪ä‬לֵ‪ï‬נוּ גְּ‪å‬אֻ‪ä‬לָּ‪ï‬ה שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מָ‪ñ‬ה מְ‪ñ‬הֵ‪ָé‬רה לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬ן שִׁ‪û‬מְ‪ָñ‬ך כִּ‪î‬י אֵ‪ä‬ל גּוֹאֵ‪ä‬ל חָ‪ë‬זָ‪ê‬ק אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה בָּ‪ã‬רוְּך‬ ‫אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' גּוֹאֵ‪ä‬ל יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪".‬‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת‬ ‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל תְּ‪ü‬הֵ‪é‬א פְּ‪ö‬תוּחָ‪ë‬ה לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬ה יְ‪ì‬הוִּדית וּלְ‪ִï‬קבּוּץ גָּ‪å‬לֻ‪ï‬יּוֹת‪,‬‬ ‫תִּ‪ü‬שְׁ‪ֹû‬קד עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬תּוּחַ‪ ë‬הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ לְ‪ï‬טוֹבַ‪ã‬ת כָּ‪î‬ל תּוֹשָׁ‪û‬בֶ‪ã‬יהָ‪ ,é‬תְּ‪ü‬הֵ‪é‬א מֻ‪ñ‬שְׁ‪û‬תָּ‪ü‬תָ‪ü‬ה עַ‪ô‬ל‬ ‫יְ‪ì‬סוֹדוֹת הַ‪é‬חֵ‪ë‬רוּת‪ ,‬הַ‪é‬צֶּ‪ֶõ‬דק וְ‪è‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬לוֹם‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬נוּ קוְֹראִ‪ä‬ים — גַּ‪å‬ם בְּ‪ã‬תוְֹך הַ‪é‬תְ‪ָü‬קפַ‪ö‬ת הַ‪é‬דָּ‪ç‬מִ‪ñ‬ים הַ‪é‬נֶּ‪ó‬עֱ‪ֶô‬רכֶ‪î‬ת עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ זֶ‪ê‬ה‬ ‫חֳ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים — לִ‪ï‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הָ‪é‬עָ‪ô‬ם הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י תּוֹשָׁ‪û‬בֵ‪ã‬י מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל לִ‪ï‬שְׁ‪û‬מֹר עַ‪ô‬ל‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬לוֹם וְ‪è‬לִ‪ï‬טֹּל חֶ‪ë‬לְ‪ָï‬קם בְּ‪ã‬בִ‪ã‬נְ‪ó‬יַ‪ì‬ן הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה עַ‪ô‬ל יְ‪ì‬סוֹד אֶ‪ä‬זְ‪ָê‬רחוּת מְ‪ñ‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה‬ ‫וְ‪è‬שָׁ‪û‬וָ‪è‬ה וְ‪è‬עַ‪ô‬ל יְ‪ì‬סוֹד נְ‪ó‬צִ‪õ‬יגוּת מַ‪ñ‬תְ‪ü‬אִ‪ä‬ימָ‪ñ‬ה בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל מוֹסְ‪ò‬דוֹתֶ‪ü‬יהָ‪ ,é‬הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬נִּ‪ó‬יִּ‪ì‬ים‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬קְּ‪ú‬בוּעִ‪ô‬ים‪.‬‬

‫אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוִֹרית אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬ר‬ ‫לִ‪ְï‬ראוֹת בְּ‪ã‬מוּזֵ‪ê‬אוֹן‬ ‫בְּ‪ã‬תֵ‪ü‬לײַאָ‪ä‬בִ‪ã‬יב‪ .‬בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬קוֹם‬ ‫זֶ‪ê‬ה הִ‪é‬כְ‪ִî‬ריזוּ נְ‪ó‬צִ‪õ‬יגֵ‪å‬י‬ ‫הַ‪é‬יִּ‪ì‬שּׁוּב‪ ,‬וּבְ‪ֹã‬ראשָׁ‪û‬ם‬ ‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ןײַגּוְּריוֹן‪ ,‬עַ‪ô‬ל‬ ‫הֲ‪ָé‬קמַ‪ñ‬ת מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה יְ‪ì‬הוִּדית‬ ‫וְ‪ָè‬קְראוּ לָ‪ï‬הּ בַּ‪ã‬שֵּׁ‪û‬ם‪:‬‬ ‫מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬

‫אָ‪ä‬נוּ מוֹשִׁ‪û‬יטִ‪í‬ים יַ‪ì‬ד שָׁ‪û‬לוֹם וּשְׁ‪û‬כֵ‪î‬נוּת טוֹבָ‪ã‬ה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינוֹת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כֵ‪î‬נוֹת‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬מֵּ‪ñ‬יהֶ‪é‬ן‪ ,‬וְ‪è‬קוְֹראִ‪ä‬ים לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם לְ‪ï‬שִׁ‪û‬תּוּף פְּ‪ö‬עֻ‪ô‬לָּ‪ï‬ה וְ‪è‬עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רה הֲ‪ָé‬דִדית עִ‪ô‬ם הָ‪é‬עָ‪ô‬ם‬ ‫הָ‪é‬עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רי הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אִ‪ä‬י בְּ‪ã‬אַ‪ְä‬רצוֹ‪ .‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל מוּכָ‪î‬נָ‪ó‬ה לִ‪ï‬תְ‪ֹü‬רם חֶ‪ë‬לְ‪ָï‬קהּ‬ ‫בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬מָ‪ñ‬ץ מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬תָּ‪ü‬ף לְ‪ִï‬קְדמַ‪ñ‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬זְ‪ָê‬רח הַ‪é‬תִּ‪ü‬יכוֹן כֻּ‪î‬לּוֹ‪.‬‬ ‫מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪ ...‬תְּ‪ü‬הֵ‪é‬א מוּשְׁ‪û‬תֶ‪ü‬תֶ‪ü‬ת עַ‪ô‬ל יְ‪ì‬סוֹדוֹת הַ‪é‬חֵ‪ë‬רוּת וְ‪è‬הַ‪é‬צֶּ‪ֶõ‬דק‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬לוֹם‪ ...‬תְּ‪ַü‬קיֵּ‪ì‬ים שִׁ‪û‬וְ‪è‬יוֹן זְ‪ê‬כֻ‪î‬יּוֹת חֶ‪ë‬בְ‪ָã‬רתִ‪ü‬י וּמְ‪ִñ‬דינִ‪ó‬י גָּ‪å‬מוּר לְ‪ï‬כָ‪î‬ל א ְֶ‪ä‬זְ‪ְê‬רחֶ‪ë‬יהָ‪é‬‬ ‫בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י הֶ‪é‬בְ‪ã‬דֵּ‪ç‬ל דָּ‪ç‬ת‪ ,‬גֶּ‪å‬זַ‪ê‬ע וּמִ‪ñ‬ין‪.‬‬

‫‪155‬‬


‫עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת‬


‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל ‪/‬‬

‫מָ‪ְñ‬רדְּ‪ç‬כַ‪î‬י נָ‪ó‬אוֹר‬

‫מִ‪ñ‬תּוְֹך יוֹמָ‪ñ‬נוֹ שֶׁ‪û‬ל נַ‪ó‬עַ‪ô‬ר בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר‬ ‫יוֹסִ‪ò‬י‪ ,‬יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד בְּ‪ã‬אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל שֶׁ‪û‬ל שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת תַּ‪ü‬שַׁ‪"û‬ח‪ ,‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת קוּם הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪ ,‬כָּ‪î‬תַ‪ü‬ב יוֹמָ‪ñ‬ן‪ .‬הַ‪é‬קֶּ‪ú‬טַ‪í‬ע‬ ‫שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬הַ‪é‬לָּ‪ï‬ן נִ‪ó‬כְ‪î‬תַּ‪ü‬ב יוֹם לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר שֶׁ‪û‬הֻ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬ט עַ‪ô‬ל הֲ‪ָé‬קמַ‪ñ‬ת הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫י"ח בְּ‪ã‬כִ‪î‬סְ‪ò‬לֵ‪ï‬ו תַּ‪ü‬שַׁ‪"û‬ח‪ 30 ,‬בְּ‪ã‬נוֹבֶ‪ã‬מְ‪ñ‬בֶּ‪ã‬ר ‪1947‬‬ ‫יוֹם גָּ‪å‬דוֹל‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬שֵׁ‪û‬שׁ ַ‪ã‬בּבֶֹּקר הִ‪é‬תְ‪ü‬עוַֹרְרנוּ בְּ‪ã‬בֶ‪ã‬הָ‪é‬לָ‪ï‬ה‪ .‬דּוִֹדי מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר דָּ‪ç‬פַ‪ö‬ק עַ‪ô‬ל הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת בְּ‪ã‬חָ‪ë‬זְ‪ָê‬קה וְ‪è‬צָ‪õ‬עַ‪ô‬ק‪:‬‬ ‫"קוּמוּ‪ ,‬קוּמוּ בַּ‪ã‬טְ‪í‬לָ‪ï‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬קוּמוּ טִ‪í‬פְּ‪ö‬שִׁ‪û‬ים!"‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬פָּ‪ö‬תַ‪ü‬חְ‪ë‬נוּ לוֹ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פָּ‪ֵö‬רץ הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל לִ‪ְï‬רֹקד‪ .‬חָ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬נוּ שֶׁ‪û‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬גֵּ‪å‬עַ‪ַ .ô‬רק‬ ‫אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי דַּ‪ç‬קָּ‪ú‬ה אוֹ שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬ל הִ‪é‬שְׁ‪û‬תּוֹלְ‪ï‬לֻ‪ï‬יּוֹת סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לָ‪ï‬נוּ כִּ‪î‬י מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬חָ‪ë‬ר בַּ‪ã‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יט‬ ‫הָ‪é‬אוּ"ם שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬קוֹם מוֹשָׁ‪û‬בוֹ בְּ‪ã‬אָ‪ä‬מֶ‪ִñ‬ריָקה עַ‪ô‬ל הֲ‪ָé‬קמַ‪ñ‬ת מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה יְ‪ì‬הוִּדית‪.‬‬ ‫"אֵ‪ä‬יְך? מָ‪ñ‬ה ָקָרה בְּ‪ִã‬דיּוּק?" ָרצָ‪õ‬ה אָ‪ä‬בִ‪ã‬י לָ‪ַï‬דעַ‪ô‬ת‪.‬‬ ‫דּוִֹדי מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר כִּ‪î‬י הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים נִ‪ó‬סּוּ לִ‪ְï‬דחוֹת אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬הַ‪é‬צְ‪õ‬בָּ‪ã‬עָ‪ô‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הֵ‪é‬ם ֹלא‬ ‫הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ וְ‪è‬הֻ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬ט לְ‪ï‬הַ‪é‬צְ‪õ‬בִּ‪ã‬יעַ‪ .ô‬הַ‪é‬הַ‪é‬צְ‪õ‬בָּ‪ã‬עָ‪ô‬ה נִ‪ó‬מְ‪ñ‬שְׁ‪û‬כָ‪î‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן ַרב וּלְ‪ï‬בַ‪ã‬סּוֹף סֻ‪ò‬כְּ‪î‬מוּ הַ‪é‬תּוֹצָ‪õ‬אוֹת‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬בָּ‪ֵã‬רר כִּ‪î‬י שְׁ‪û‬לוֹשִׁ‪û‬ים וְ‪è‬שָׁ‪û‬לוֹשׁ מְ‪ִñ‬דינוֹת תָּ‪ü‬מְ‪ñ‬כוּ בַּ‪ã‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬עָ‪ô‬ה‪ .‬שְׁ‪û‬לוֹשׁײַעֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬גְּ‪å‬דוּ‬ ‫וְ‪è‬עֶ‪ô‬שֶׂ‪û‬ר ֹלא הִ‪é‬צְ‪õ‬בִּ‪ã‬יעוּ‪ .‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך הֻ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬ט עַ‪ô‬ל הֲ‪ָé‬קמַ‪ñ‬ת הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫ַ‪ñ‬ע הַ‪é‬דִּ‪ç‬בּוִּרים וְ‪è‬הַ‪é‬צְּ‪õ‬עָ‪ô‬קוֹת הִ‪é‬תְ‪ü‬עוְֹררוּ הַ‪é‬תְּ‪ü‬אוֹמִ‪ñ‬ים וְ‪è‬שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לוּ מָ‪ñ‬ה ָקָרה‪ .‬אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י נִ‪ó‬גְּ‪å‬שָׁ‪û‬ה‬ ‫לְ‪ï‬שֶׁ‪û‬מ ַ‪ô‬‬ ‫אֲ‪ä‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם וְ‪è‬סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם שְׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חִ‪ë‬ים כִּ‪î‬י יֵ‪ì‬שׁ מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫"אֵ‪ä‬יפֹה‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ָñ‬רה יָ‪ì‬עֵ‪ô‬ל הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪" ,‬רוֹצִ‪õ‬ים לִ‪ְï‬ראוֹת אוֹתָ‪ü‬הּ‪".‬‬ ‫"הִ‪é‬יא עוֹד אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נָּ‪ó‬ה‪ ,‬הִ‪é‬יא תָּ‪ü‬בוֹא‪ ",‬נִ‪ó‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ה אִ‪ä‬מִּ‪ñ‬י לְ‪ï‬הַ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר לָ‪ï‬הּ‪ ,‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר שֶׁ‪û‬גָּ‪ַå‬רר אַ‪ä‬חֲ‪ָë‬ריו‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬פָּ‪ְö‬רצוּת בְּ‪ã‬כִ‪î‬י שֶׁ‪û‬ל יָ‪ì‬עֵ‪ô‬ל‪ ,‬שֶׁ‪û‬דָּ‪ְç‬רשָׁ‪û‬ה שֶׁ‪û‬הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה תָּ‪ü‬בוֹא תֵּ‪ü‬כֶ‪î‬ף וּמִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד‪ .‬בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬יעוּ‬ ‫אוֹתָ‪ü‬הּ‪.‬‬ ‫דּוִֹדי מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר סִ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר כִּ‪î‬י בְּ‪ã‬תֵ‪ü‬לײַאָ‪ä‬בִ‪ã‬יב הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬סְּ‪ò‬פוּ בַּ‪ã‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬פֵ‪ö‬י אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים בָּ‪ְã‬רחוֹבוֹת וְ‪ָè‬רְקדוּ‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬קִּ‪ú‬יּוֹסְ‪ִò‬קים הָ‪é‬יוּ פְּ‪ö‬תוּחִ‪ë‬ים‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪î‬ל מִ‪ñ‬י שֶׁ‪ָû‬רצָ‪õ‬ה הִ‪é‬זְ‪ê‬מִ‪ñ‬ין מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪ָû‬רצָ‪õ‬ה וְ‪ֹè‬לא שִׁ‪û‬לֵּ‪ï‬ם פְּ‪ö‬רוּטָ‪í‬ה‪.‬‬ ‫ַ‪é‬הכֹּל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬חִ‪ë‬נָּ‪ó‬ם‪.‬‬ ‫הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה גַּ‪å‬ם בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‪ .‬בְּ‪ã‬קשִׁ‪û‬י לָ‪ï‬מַ‪ְñ‬דנוּ‪ .‬הַ‪é‬שְּׁ‪û‬אֵ‪ä‬לָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לוּ‬ ‫ֶ‪ï‬יה הֻ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬ט אֶ‪ä‬תְ‪ü‬מוֹל?"‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪" :‬מָ‪ñ‬תַ‪ü‬י תָּ‪ü‬קוּם הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדית שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬

‫עצמאות‬

‫‪157‬‬


‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים בְּ‪ã‬יוֹם הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת‬ ‫◆ בְּ‪ã‬הַ‪é‬ר הֶ‪ְé‬רצְ‪õ‬ל בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם נֶ‪ó‬עֱ‪ָô‬רְך מִ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה עִ‪ô‬ם ֶרֶדת הַ‪é‬חֲ‪ë‬שֵׁ‪û‬כָ‪î‬ה טֶ‪ֶí‬קס ַרב רשֶׁ‪û‬ם‬ ‫לִ‪ï‬פְ‪ö‬תִ‪ü‬יחַ‪ë‬ת חֲ‪ë‬גִ‪å‬יגוֹת הָ‪é‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬אוּת‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬טֶ‪ֶí‬קס זֶ‪ê‬ה מַ‪ְñ‬דלִ‪ï‬יִקים מַ‪ñ‬שּׂוּאוֹת‪.‬‬ ‫◆ הֲ‪é‬מוֹנֵ‪ó‬י בֵּ‪ã‬ית יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל נוֹהֲ‪ִé‬רים אֶ‪ä‬ל בָּ‪ã‬מוֹת הַ‪é‬בִּ‪ã‬דּוּר‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬יוֹם הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את לְ‪ï‬טִ‪í‬יּוּלִ‪ï‬ים בְּ‪ã‬עִ‪ô‬קְּ‪ú‬בוֹת אֵ‪ä‬רוּעִ‪ô‬ים הִ‪é‬יסְ‪ò‬טוִֹריִּ‪ì‬ים‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ú‬שׁוִּרים בַּ‪ã‬הֲ‪ָé‬קמַ‪ñ‬ת הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה וְ‪è‬לִ‪ï‬סְ‪ò‬עֻ‪ô‬דּוֹת בְּ‪ã‬חֵ‪ë‬יק הַ‪é‬טֶּ‪í‬בַ‪ã‬ע‪.‬‬ ‫◆ בָּ‪ַã‬רְדיוֹ וּבַ‪ã‬טֶּ‪í‬לֶ‪ï‬וִ‪è‬יזְ‪ê‬יָ‪ì‬ה מִ‪ñ‬תְ‪ַü‬קיְּ‪ì‬מוֹת תָּ‪ü‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יּוֹת חֲ‪ë‬גִ‪å‬יגִ‪å‬יּוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬דוֹת לְ‪ï‬יוֹם זֶ‪ê‬ה‪.‬‬

‫טֶ‪ֶí‬קס הַ‪ְé‬דלָ‪ַï‬קת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬שּׂוּאוֹת בְּ‪ã‬הַ‪é‬ר הֶ‪ְé‬רצְ‪õ‬ל בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬


‫הַ‪é‬נִּ‪ó‬סָּ‪ò‬יוֹן לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ‪/‬‬

‫משֶׁ‪û‬ה תָּ‪ü‬זָ‪ê‬זוּ‬

‫בִּ‪ã‬ימֵ‪ñ‬י הַ‪é‬נֶּ‪ó‬גוֹס )הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך( תֵּ‪ü‬יאוֹדוֹרוֹס הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה‪ .‬הָ‪é‬יוּ לַ‪ï‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים‬ ‫ַרבִּ‪ã‬ים‪ :‬נוֹצְ‪ִõ‬רים‪ ,‬מֻ‪ñ‬סְ‪ò‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬ים וִ‪è‬יהוִּדים‪ .‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים בִּ‪ã‬קְּ‪ú‬שׁוּ לְ‪ï‬הִ‪é‬לָּ‪ï‬חֵ‪ë‬ם בִּ‪ã‬יחִ‪ë‬יָדה נִ‪ó‬פְ‪ֶö‬רֶדת‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די‬ ‫ִ‪ï‬שׁמֹר עַ‪ô‬ל מִ‪ñ‬צְ‪õ‬ווֹת הַ‪é‬תּוָֹרה‪.‬‬ ‫שֶׁ‪û‬יּוּכְ‪î‬לוּ ל ְ‪û‬‬ ‫ַרק הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪ .‬כָּ‪î‬ל הָ‪é‬אוֹיְ‪ì‬בִ‪ã‬ים בָּ‪ְã‬רחוּ מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם‪ .‬הַ‪é‬נֶּ‪ó‬גוֹס הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מְ‪ֻñ‬רצֶּ‪õ‬ה‬ ‫מֵ‪ñ‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪" :‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹצֶ‪õ‬ה לְ‪ï‬הוֹדוֹת לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪ .‬מָ‪ñ‬ה אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י יָ‪ì‬כוֹל לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עַ‪ô‬נְ‪ó‬כֶ‪î‬ם?"‬ ‫"אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ ֹלא רוֹצִ‪õ‬ים כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף‪ֹ ,‬לא רוֹצִ‪õ‬ים זָ‪ê‬הָ‪é‬ב וְ‪ֹè‬לא ְרכוּשׁ בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה‪ .‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קְּ‪ú‬שִׁ‪û‬ים‬ ‫ְרשׁוּת לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל — לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ ",‬אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪.‬‬ ‫"בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬ילִ‪ï‬י טוֹבִ‪ã‬ים יוֹתֵ‪ü‬ר עֲ‪ô‬שָׂ‪ָû‬רה יְ‪ì‬הוִּדים מֵ‪ñ‬עֲ‪ô‬שֶׂ‪ֶû‬רת אֲ‪ä‬לָ‪ï‬פִ‪ö‬ים גּוֹיִ‪ì‬ים‪ .‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם נִ‪ó‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מִ‪ñ‬ים‬ ‫וּמְ‪ñ‬נַ‪ó‬צְּ‪õ‬חִ‪ë‬ים‪ ,‬הוֹדוֹת לָ‪ï‬אֱ‪ä‬מוּנָ‪ó‬ה וְ‪è‬לַ‪ï‬בִּ‪ã‬טָּ‪í‬חוֹן שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬כֶ‪î‬ם בֶּ‪ã‬אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים‪ .‬אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נִּ‪ó‬י רוֹצֶ‪õ‬ה שֶׁ‪û‬תַּ‪ü‬עַ‪ô‬זְ‪ê‬בוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אֶ‪ä‬עֱ‪ô‬שֶׂ‪û‬ה כְּ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬קַּ‪ú‬שְׁ‪û‬תֶּ‪ü‬ם‪ .‬אֶ‪ä‬תֵּ‪ü‬ן לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם ְרשׁוּת לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את וְ‪è‬לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת‬ ‫לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הַ‪é‬נֶּ‪ó‬גוֹס תֵּ‪ü‬יאוֹדוֹרוֹס‪.‬‬ ‫יְ‪ì‬הוִּדים מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬סְּ‪ò‬פוּ וּבָ‪ã‬אוּ‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די לָ‪ï‬צֵ‪õ‬את לִ‪ï‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ .‬הֵ‪é‬ם הִ‪é‬תְ‪ü‬כּוֹנְ‪ó‬נוּ‬ ‫לַ‪ï‬דֶּ‪ֶç‬רְך וְ‪è‬לָ‪ְï‬קחוּ צֵ‪õ‬יָדה — אֹכֶ‪î‬ל וּמַ‪ñ‬שְׁ‪ֶû‬קה‪ .‬גַּ‪å‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נִּ‪ó‬ים וְ‪è‬גַ‪å‬ם הַ‪é‬זְּ‪ֵê‬קנִ‪ó‬ים הִ‪é‬תְ‪ü‬כּוֹנְ‪ó‬נוּ‬ ‫ַ‪ï‬עבֹר אֶ‪ä‬ת יָ‪ì‬םײַסוּף‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬בְ‪ã‬רוּ בּוֹ‬ ‫לַ‪ï‬דֶּ‪ֶç‬רְך בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪ .‬הֵ‪é‬ם הֶ‪é‬אֱ‪ä‬מִ‪ñ‬ינוּ שֶׁ‪û‬יּוּכְ‪î‬לוּ ל ֲ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬יײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬יָּ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ מִ‪ñ‬מִּ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫הֵ‪é‬ם הָ‪é‬לְ‪ï‬כוּ וְ‪è‬הָ‪é‬לְ‪ï‬כוּ‪ ,‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ ,‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ ,‬זְ‪ֵê‬קנִ‪ó‬ים וָ‪è‬טַ‪í‬ף‪ .‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ לְ‪ï‬יָ‪ì‬םײַסוּף‪ .‬הַ‪é‬כֹּהֵ‪é‬ן הִ‪é‬כָּ‪î‬ה בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬טֶּ‪í‬ה‬ ‫עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬יִ‪ì‬ם ֹלא נִ‪ó‬בְ‪ְã‬קעוּ‪ .‬הוּא נִ‪ó‬סָּ‪ò‬ה פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם שְׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה וּשְׁ‪û‬לִ‪ï‬ישִׁ‪û‬ית — אַ‪ְä‬ך ֹלא‬ ‫הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחַ‪.ë‬‬ ‫ַ‪ï‬חזֹר לִ‪ï‬כְ‪î‬פָ‪ֵö‬ריהֶ‪é‬ם‪ ,‬עֲ‪ô‬יֵ‪ì‬פִ‪ö‬ים‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ä‬כְ‪î‬זְ‪ê‬בוּ‪ .‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬עַ‪ô‬ר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה גָּ‪å‬דוֹל‪ .‬הֵ‪é‬ם הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬ילוּ ל ְ‪ë‬‬ ‫וְּרעֵ‪ô‬בִ‪ã‬ים‪ ,‬חוֹלִ‪ï‬ים וְ‪è‬חַ‪ë‬לָּ‪ï‬שִׁ‪û‬ים‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬אֲ‪ä‬מִ‪ñ‬ין שֶׁ‪û‬יּוֹם אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד תָּ‪ü‬בוֹא הַ‪é‬גְּ‪å‬אֻ‪ä‬לָּ‪ï‬ה‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם‬ ‫ִ‪å‬יע לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫יַ‪ì‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫)תִּ‪ְü‬רגּוּם‪ :‬דָּ‪ç‬נִ‪ó‬י אַ‪ä‬סְ‪ò‬מָ‪ñ‬נִ‪ó‬י(‬

‫)מִ‪ñ‬תּוְֹך‪ :‬סִ‪ò‬פּוִּרים מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬י יְ‪ì‬הוֵּדי אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה(‬

‫עצמאות‬

‫‪159‬‬


‫ָ‪î‬כּחֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬צֶּ‪õ‬בַ‪ã‬ע שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪,‬‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫צִ‪õ‬בְ‪ã‬עֵ‪ô‬י אַ‪ְä‬דמָ‪ñ‬תִ‪ü‬י‪.‬‬

‫‪ /‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ַרשֶׁ‪û‬ל‬

‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‪.‬‬ ‫זֶ‪ê‬ה צֶ‪õ‬בַ‪ã‬ע שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י —‬ ‫כָּ‪î‬ל יָ‪ì‬מַ‪ñ‬י לְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫כְּ‪î‬מוֹ שִׁ‪û‬יר‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ חֲ‪ë‬לוֹם‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫תִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה לְ‪ï‬שָׁ‪û‬לוֹם‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‪...‬‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫חֶ‪ְë‬רמוֹן וְ‪è‬כִ‪î‬נֶּ‪ֶó‬רת‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫לִ‪ï‬בִּ‪ã‬י מְ‪ñ‬זַ‪ê‬מֵּ‪ñ‬ר אֶ‪ä‬ת —‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‪...‬‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫שָׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם וָ‪è‬שֶׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‬ ‫זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬פְ‪ö‬לֵ‪ï‬א וָ‪è‬פֶ‪ö‬לֶ‪ï‬א‬ ‫כָּ‪î‬חֹל וְ‪è‬לָ‪ï‬בָ‪ã‬ן‪...‬‬

‫‪158‬‬

‫עצמאות‬


‫שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מְ‪ñ‬תָּ‪ü‬נָ‪ó‬ה בַּ‪ã‬שַּׁ‪û‬גְ‪ִå‬רירוּת הַ‪é‬יִּ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬ית בְּ‪ã‬אָ‪ִä‬דיס אָ‪ä‬בֶּ‪ã‬בָּ‪ã‬ה‪ ,‬מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬נּוֹתַ‪ü‬ר לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‬ ‫ִ‪å‬יע לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ הַ‪é‬קֶֹּדשׁ‪,‬‬ ‫ַרק זִ‪ê‬כְ‪î‬רוֹנוֹת שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ אוֹתָ‪ü‬הּ הֵ‪é‬ם עוֹזְ‪ê‬בִ‪ã‬ים‪ ,‬הַ‪é‬צִּ‪õ‬פִּ‪ö‬יָּ‪ì‬ה לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫וְּקרוֹבֵ‪ã‬יהֶ‪é‬ם וְ‪è‬חַ‪ë‬בְ‪ֵã‬ריהֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬שָּׂ‪ְû‬רדוּ אִ‪ä‬תָּ‪ü‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬סָּ‪ò‬ע הָ‪é‬אָ‪ֹä‬רְך‪ ,‬וְ‪è‬עוֹלִ‪ï‬ים כָּ‪î‬עֵ‪ô‬ת יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד בְּ‪ã‬כֶ‪î‬בֶ‪ã‬שׁ‬ ‫הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס‪ .‬הֵ‪é‬ם לָ‪ï‬בְ‪ã‬שׁוּ בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬די חַ‪ë‬ג לְ‪ï‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬עֲ‪ô‬שׂוּיִ‪ì‬ים בַּ‪ã‬דִּ‪ç‬ים ַרכִּ‪î‬ים שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬כְ‪ְî‬רכוּ עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬כָ‪î‬בוֹת‪ ,‬חֲ‪ë‬בוּשִׁ‪û‬ים בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬טְ‪í‬פָּ‪ö‬חוֹת צִ‪õ‬בְ‪ã‬עוֹנִ‪ó‬יּוֹת וּבְ‪ã‬כוֹבָ‪ã‬עִ‪ô‬ים סְ‪ò‬רוּגִ‪å‬ים‪ ,‬וְ‪è‬נִ‪ְó‬ראוּ בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬י כְּ‪î‬מוֹ‬ ‫עוֹלֵ‪ï‬י הָ‪ֶé‬רגֶ‪å‬ל בְּ‪ַã‬דְרכָּ‪î‬ם לַ‪ï‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬קָּ‪ú‬פָ‪ö‬א מַ‪ñ‬פְ‪ö‬גִּ‪å‬ישׁ בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם‪.‬‬ ‫סַ‪ò‬בְ‪ã‬תָּ‪ü‬א ָרזָ‪ê‬ה וּגְ‪å‬רוּמָ‪ñ‬ה הִ‪é‬תְ‪ָü‬קְרבָ‪ã‬ה אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס וְ‪è‬הִ‪é‬סְּ‪ò‬סָ‪ò‬ה‪ .‬הָ‪é‬עֲ‪ô‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬ה ָקשָׁ‪û‬ה לָ‪ï‬הּ‪ ,‬וּמַ‪ְñ‬ראֵ‪ä‬ה‬ ‫ֶ‪ï‬יה וְ‪è‬הוֹשַׁ‪û‬טְ‪í‬תִּ‪ü‬י לָ‪ï‬הּ יָ‪ì‬ד‪ .‬הִ‪é‬יא‬ ‫ֻקפְ‪ö‬סַ‪ò‬ת הַ‪é‬בַּ‪ְã‬רזֶ‪ê‬ל הַ‪é‬סְּ‪ò‬גוָּרה הֶ‪é‬עֱ‪ô‬לָ‪ï‬ה בָּ‪ã‬הּ חֲ‪ë‬שָׁ‪û‬שׁ‪ .‬נִ‪ó‬גַּ‪å‬שְׁ‪û‬תִּ‪ü‬י אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה נְ‪ó‬בוֹכָ‪î‬ה‪ ,‬חִ‪ë‬יְּ‪ì‬כָ‪î‬ה וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אֲ‪ָä‬רה בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹמָ‪ñ‬הּ‪ .‬מְ‪ñ‬כוֹנַ‪ó‬אי הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס נִ‪ó‬סָּ‪ò‬ה אַ‪ä‬ף הוּא לַ‪ï‬עֲ‪ô‬זֹר‪,‬‬ ‫ִ‪å‬יח יֶ‪ì‬לֶ‪ï‬ד ָקטָ‪í‬ן‪,‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬נוּ לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת‪ .‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז הֵ‪é‬ג ַ‪ë‬‬ ‫אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הִ‪é‬יא עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן בַּ‪ã‬חוּץ‪ ,‬חִ‪ë‬יְּ‪ì‬כָ‪î‬ה‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬צְּ‪õ‬לָ‪ï‬ה וְ‪ַè‬רגְ‪å‬ל ָ‪é‬‬ ‫כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט בְּ‪ִã‬ריצָ‪õ‬ה‪ ,‬תָּ‪ü‬פַ‪ö‬ס אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יָּ‪ì‬ד שֶׁ‪û‬ל סַ‪ò‬בְ‪ã‬תָּ‪ü‬א‪ ,‬וּכְ‪î‬מוֹ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬חָ‪ë‬ק מָ‪ñ‬שַׁ‪ְû‬ך אוֹתָ‪ü‬הּ פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא צָ‪õ‬חֲ‪ָë‬קה אוֹ ָרטְ‪í‬נָ‪ó‬ה‪ָ ,‬קשֶׁ‪û‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹמַ‪ñ‬ר‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬צְ‪õ‬טָ‪ְí‬רפָ‪ö‬ה אֶ‪ä‬ל הוָֹריו שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד וְ‪è‬אֶ‪ä‬ל‬ ‫אֲ‪ä‬חוֹתוֹ הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ .‬הֵ‪é‬ם הִ‪é‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬שְּׁ‪û‬בוּ עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬זְ‪ָê‬רנִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬עַ‪ô‬ל ִרצְ‪õ‬פַּ‪ö‬ת הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס‪ ,‬בֵּ‪ã‬ין מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חוֹת‬ ‫נוֹסָ‪ò‬פוֹת‪.‬‬ ‫הַ‪é‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל הָ‪é‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפִּ‪ö‬י נִ‪ó‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר ָרחוֹק‪ ,‬וַ‪è‬חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רי חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר אֶ‪ä‬ל תּוְֹך הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס‪ .‬כֶּ‪î‬בֶ‪ã‬שׁ הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס נִ‪ó‬סְ‪ò‬גַּ‪å‬ר‬ ‫אַ‪ä‬ט אַ‪ä‬ט‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬תַּ‪ü‬נּוּ בִּ‪ְã‬דמָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה לַ‪ï‬בָּ‪ã‬אוֹת‪ .‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז בְּ‪ã‬בַ‪ã‬ת אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת נִ‪ó‬תַּ‪ü‬ק הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס מִ‪ñ‬מְּ‪ñ‬קוֹמוֹ וְ‪è‬כִ‪î‬וֵּ‪è‬ן‬ ‫חַ‪ְë‬רטוֹמוֹ אֶ‪ä‬ל מַ‪ñ‬סְ‪ò‬לוּל הַ‪é‬הַ‪é‬מְ‪ָñ‬ראָ‪ä‬ה‪ .‬צִ‪õ‬פּוֹר הָ‪é‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬ק הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לָּ‪ï‬ה לָ‪ï‬רוּץ בִּ‪ã‬תְ‪ü‬נוּפָ‪ö‬ה‪ ,‬הִ‪ְé‬רעִ‪ô‬יָדה אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר‬ ‫וּכְ‪î‬נָ‪ó‬פַ‪ö‬יִ‪ì‬ם וְ‪è‬נִ‪ó‬תְּ‪ָü‬רה מִ‪ñ‬ן הָ‪é‬אֲ‪ָä‬דמָ‪ñ‬ה בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬בָ‪ã‬טָ‪í‬ה‪ .‬עַ‪ô‬שְׂ‪û‬רוֹת עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם נִ‪ó‬פְ‪ö‬תְּ‪ü‬חוּ בִּ‪ã‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יאָ‪ä‬ה‪ .‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‬ ‫כֵּ‪î‬הוֹת‪ ,‬נוֹצְ‪õ‬צוֹת‪ ,‬מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטוֹת דֶּ‪ֶç‬רְך הַ‪é‬חַ‪ë‬לּוֹנוֹת הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נִּ‪ó‬ים אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר שֶׁ‪û‬צּוֹלֶ‪ï‬לֶ‪ï‬ת בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬הִ‪é‬ירוּת‬ ‫מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חְ‪ë‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן‪ ,‬וְ‪è‬אֹפֶ‪ö‬ק חָ‪ָë‬דשׁ‪îָ ,‬כּחֹל וּבָ‪ã‬הִ‪é‬יר נִ‪ó‬פְ‪ָö‬רשׂ בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹמָ‪ñ‬הּ‪ .‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ עָ‪ô‬פִ‪ö‬ים עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪ .‬צִ‪õ‬פּוֹר‬ ‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬תֶּ‪ü‬כֶ‪î‬ת הָ‪é‬עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קית מַ‪ñ‬גְ‪å‬בִּ‪ã‬יהָ‪é‬ה עוּף‪ ,‬הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס מִ‪ñ‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬שֵּׁ‪û‬ר וְ‪è‬הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים חוֹזְ‪ִê‬רים לְ‪ï‬עִ‪ô‬סּוֵּקיהֶ‪é‬ם‬ ‫הַ‪é‬שְּׁ‪ֵû‬קטִ‪í‬ים‪ .‬גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ נִ‪ְó‬רגָּ‪å‬עִ‪ô‬ים‪ .‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר אֵ‪ä‬ין סַ‪ò‬כָּ‪î‬נָ‪ó‬ה מַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שִׁ‪û‬ית‪ ,‬אוֹ שֶׁ‪û‬זּוֹ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר ֹלא תְּ‪ü‬לוּיָ‪ì‬ה‬ ‫בָּ‪ã‬נוּ‪ .‬נְ‪ó‬תִ‪ü‬יב הַ‪é‬טִּ‪í‬יסָ‪ò‬ה עוֹבֵ‪ã‬ר בְּ‪ã‬סָ‪ò‬מוְּך לַ‪ï‬אֲ‪ָä‬רצוֹת עוֹיְ‪ì‬נוֹת‪ ,‬אוּלָ‪ï‬ם אָ‪ä‬נוּ‪ ,‬מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר‬ ‫ֹלא נוּכַ‪î‬ל לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬פִּ‪ö‬יעַ‪.ô‬‬ ‫הַ‪é‬טִּ‪í‬יסָ‪ò‬ה אוֶֹרכֶ‪î‬ת שָׁ‪û‬עוֹת ַרבּוֹת‪ ,‬הַ‪é‬צְּ‪õ‬פִ‪ö‬יפוּת גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חוֹת יוֹשְׁ‪û‬בוֹת אֵ‪ä‬לּוּ עִ‪ô‬ם‬ ‫אֵ‪ä‬לּוּ‪ ,‬אֵ‪ä‬לּוּ עַ‪ô‬ל אֵ‪ä‬לּוּ‪ .‬לַ‪ï‬מְ‪ñ‬רוֹת הַ‪é‬צְּ‪õ‬פִ‪ö‬יפוּת וְ‪è‬הַ‪é‬דֹּחַ‪ë‬ק אֵ‪ä‬ין ִריבִ‪ã‬ים אוֹ הִ‪é‬תְ‪ü‬פָּ‪ְö‬רצֻ‪õ‬יּוֹת‪ ,‬אַ‪ä‬ף‬ ‫אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא דּוֹחֵ‪ë‬ף‪éַ ,‬הכֹּל שָׁ‪ֵû‬קט וּמַ‪ñ‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יא‪ .‬גַּ‪å‬ם הַ‪é‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬שׁוּת מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬פֶּ‪ֶö‬קת‪ ,‬וְ‪è‬נִ‪ó‬בֶּ‪ã‬טֶ‪í‬ת בְּ‪ã‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך הָ‪é‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫מוִֹדיע בָּ‪ַã‬רמְ‪ñ‬קוֹל שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬נוּ לְ‪ï‬תוְֹך תְּ‪ü‬חוּמָ‪ñ‬הּ שֶׁ‪û‬ל יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬וְ‪è‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם מִ‪ñ‬זְ‪ê‬דַּ‪ç‬קְּ‪ú‬פִ‪ö‬ים‪.‬‬ ‫ַ‪ô‬‬ ‫מִ‪ñ‬ישֶׁ‪û‬הוּ‬ ‫עֲ‪ô‬יֵ‪ì‬פוּת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬סָּ‪ò‬ע נֶ‪ó‬עְ‪ô‬לֶ‪ï‬מֶ‪ñ‬ת וּמִ‪ñ‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬לֶּ‪ï‬פֶ‪ö‬ת בְּ‪ã‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬פֶּ‪ֶö‬קת‪ .‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬שֵׁ‪û‬י מִ‪ñ‬שְׂ‪ַû‬רד הַ‪é‬חוּץ מְ‪ñ‬נַ‪ó‬סִּ‪ò‬ים‬ ‫ִ‪ï‬סחֹף אֶ‪ä‬ת כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם לָ‪ï‬שִׁ‪û‬יר שִׁ‪û‬יִרים יִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬יִּ‪ì‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬אֶ‪ä‬ת חֶ‪ë‬לְ‪ָï‬קם לָ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬הַ‪é‬מְ‪ñ‬תָּ‪ü‬נָ‪ó‬ה‬ ‫ל ְ‪ò‬‬ ‫הָ‪é‬אֲ‪ֻä‬רכָּ‪î‬ה בַּ‪ã‬שַּׁ‪û‬גְ‪ִå‬רירוּת‪ .‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬כוֹנַ‪ó‬אי מוֹחֵ‪ë‬א כַּ‪î‬פַּ‪ö‬יִ‪ì‬ם וּמַ‪ְñ‬רעִ‪ô‬ים בְּ‪ã‬קוֹל גָּ‪å‬דוֹל‪ ,‬וּנְ‪ó‬צִ‪õ‬יגֵ‪å‬י הָ‪é‬עֵ‪ָô‬דה‬ ‫מְ‪ñ‬נַ‪ó‬סִּ‪ò‬ים אַ‪ä‬ף הֵ‪é‬ם לְ‪ï‬עוֵֹדד‪ ,‬אוּלָ‪ï‬ם הַ‪é‬קּוֹלָ‪ï‬נִ‪ó‬יּוּת זָ‪ָê‬רה לַ‪ï‬יִּ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬ים הַ‪é‬חֲ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם‬ ‫מוֹחֲ‪ë‬אִ‪ä‬ים בְּ‪ã‬כַ‪î‬פַּ‪ö‬יִ‪ì‬ם ָרפוֹת מִ‪ñ‬תּוְֹך מְ‪ñ‬בוּכָ‪î‬ה וְ‪è‬נִ‪ó‬מּוּס‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬אַ‪ä‬ט לְ‪ï‬אַ‪ä‬ט מְ‪ñ‬חִ‪ë‬יאוֹת הַ‪é‬כַּ‪î‬פַּ‪ö‬יִ‪ì‬ם נֶ‪ó‬עֱ‪ô‬צָ‪õ‬רוֹת‪ .‬הַ‪é‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬שׁוּת ַרבָּ‪ã‬ה מִ‪ñ‬דַּ‪ç‬י מִ‪ñ‬כְּ‪ֵî‬די לָ‪ï‬שִׁ‪û‬יר‪.‬‬

‫עצמאות‬

‫‪161‬‬


‫הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תַּ‪ü‬פְ‪ö‬תִּ‪ü‬י בְּ‪"ã‬מִ‪ñ‬בְ‪ã‬צַ‪õ‬ע שְׁ‪ֹû‬למֹה" — הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י שֻׁ‪û‬תָּ‪ü‬ף לַ‪ï‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬אַ‪ä‬ת‬ ‫עוֹלִ‪ï‬ים מֵ‪ñ‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ ‪ /‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יב מֶ‪ñ‬סִ‪ò‬ינְ‪ó‬גֶ‪å‬ר‬

‫שְׂ‪ֵû‬דה הַ‪é‬תְּ‪ü‬עוּפָ‪ö‬ה בְּ‪ã‬אָ‪ִä‬דיס אָ‪ä‬בֶּ‪ã‬בָּ‪ã‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עָ‪ô‬יֵ‪ì‬ף וּמְ‪ñ‬נֻ‪ó‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם‪ ,‬שׁוֹנֶ‪ó‬ה מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬דִּ‪ç‬מְ‪ñ‬יַ‪ì‬נְ‪ó‬תִּ‪ü‬י‪ ,‬וּמִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל‬ ‫מָ‪ñ‬ה שֶּׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬כּוֹנַ‪ó‬נּוּ אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬פּוֹת וּבַ‪ã‬שִּׂ‪ְû‬רטוּטִ‪í‬ים עֶ‪ֶô‬רב הַ‪é‬מִּ‪ñ‬בְ‪ã‬צָ‪õ‬ע‪ .‬הָ‪é‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה חַ‪ë‬ם וְ‪è‬צוֵֹרב‪,‬‬ ‫וּמְ‪ñ‬נוֹעֵ‪ô‬י הַ‪é‬סִּ‪ò‬ילוֹן מִ‪ñ‬לְּ‪ï‬אוּ אוֹתוֹ בְּ‪ã‬אֵ‪ֵä‬די דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ק כְּ‪î‬בֵ‪ִã‬דים‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפִּ‪ö‬ים בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬דִּ‪ç‬ים‬ ‫וְ‪è‬כוֹבָ‪ã‬עִ‪ô‬ים יְ‪ֻì‬רקִּ‪ú‬ים יָ‪ì‬שְׁ‪û‬בוּ עַ‪ô‬ל סַ‪ò‬פְ‪ö‬סַ‪ò‬ל בַּ‪ã‬צֵּ‪õ‬ל‪ ,‬נִ‪ó‬הֲ‪é‬לוּ שִׂ‪û‬יחָ‪ë‬ה נִ‪ó‬נּוֹחָ‪ë‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטוּ אֲ‪ִä‬דישִׁ‪û‬ים‬ ‫בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬בוַּרת הַ‪é‬צְּ‪õ‬עִ‪ô‬יִרים הַ‪é‬זָּ‪ִê‬רים שֶׁ‪û‬סָּ‪ò‬בְ‪ã‬בָ‪ã‬ה אֶ‪ä‬ת אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬מְּ‪ñ‬טוֹסִ‪ò‬ים‪ .‬שׁוּם דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר בִּ‪ã‬שְׂ‪ֵû‬דה‬ ‫הַ‪é‬תְּ‪ü‬עוּפָ‪ö‬ה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬אֻ‪ä‬בָּ‪ã‬ק וְ‪è‬הַ‪é‬שָּׁ‪û‬לֵ‪ï‬ו שֶׁ‪û‬ל אָ‪ִä‬דיס אָ‪ä‬בֶּ‪ã‬בָּ‪ã‬ה ֹלא בִּ‪ã‬שֵּׂ‪û‬ר מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬תִ‪ü‬יד לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רחֵ‪ë‬שׁ‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬לוֹשִׁ‪û‬ים וָ‪è‬שֵׁ‪û‬שׁ הַ‪é‬שָּׁ‪û‬עוֹת הַ‪é‬בָּ‪ã‬אוֹת‪.‬‬ ‫ֵ‪í‬ח אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬עוֹלִ‪ï‬ים מֵ‪ֶñ‬רגַ‪å‬ע הַ‪é‬גָּ‪å‬עָ‪ô‬תָ‪ü‬ם לַ‪ï‬מַּ‪ñ‬סְ‪ò‬לוּל וְ‪è‬עַ‪ô‬ד‬ ‫יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם חָ‪ë‬בֵ‪ã‬ר נוֹסָ‪ò‬ף‪ ,‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עָ‪ô‬לַ‪ï‬י לְ‪ï‬אַ‪ä‬בְ‪ã‬ט ַ‪ë‬‬ ‫לִ‪ï‬נְ‪ó‬חִ‪ë‬יתָ‪ü‬תָ‪ü‬ם בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬לּוּ הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ סָ‪ò‬בַ‪ã‬בְ‪ã‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס‪ ,‬תָּ‪ִü‬רים אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי כָּ‪î‬ל אֵ‪ä‬לּוּ‬ ‫שֶׁ‪û‬עֲ‪ô‬לוּלִ‪ï‬ים הָ‪é‬יוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬וּוֹת סַ‪ò‬כָּ‪î‬נָ‪ó‬ה‪ ,‬וּבַ‪ã‬מְּ‪ñ‬צִ‪õ‬יאוּת שֶׁ‪û‬שָּׁ‪ְû‬רתָ‪ü‬ה בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬ם הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬יוּ‬ ‫ִ‪ï‬פעֹל בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬שָׁ‪û‬אִ‪ä‬יּוּת גְּ‪å‬מוָּרה‪ .‬בְּ‪ã‬גָ‪ֵå‬דינוּ הָ‪é‬יוּ ְרגִ‪å‬ילִ‪ï‬ים‪ ,‬וְ‪ַè‬רק‬ ‫אֵ‪ä‬לּוּ ַרבִּ‪ã‬ים וְ‪è‬שׁוֹנִ‪ó‬ים‪ .‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ ל ְ‪ö‬‬ ‫ָ‪é‬רוּח הַ‪é‬צִּ‪õ‬בְ‪ã‬עוֹנִ‪ó‬יִּ‪ì‬ים שִׁ‪û‬מְּ‪ñ‬שׁוּ לָ‪ï‬נוּ כְּ‪î‬סִ‪ò‬ימָ‪ñ‬ן מְ‪ñ‬זַ‪ê‬הֶ‪é‬ה‪ .‬הַ‪é‬נֶּ‪ó‬שֶׁ‪û‬ק שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מֻ‪ñ‬חְ‪ë‬בָּ‪ã‬א‪,‬‬ ‫מְ‪ñ‬עִ‪ô‬ילֵ‪ï‬י ה ַ‪ë‬‬ ‫מַ‪ñ‬כְ‪î‬שִׁ‪û‬יֵרי הַ‪é‬קֶּ‪ú‬שֶׁ‪û‬ר הָ‪é‬יוּ ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים וּמֻ‪ñ‬צְ‪õ‬נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים‪ ,‬וּבְ‪ã‬אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה הַ‪é‬הוָֹדעָ‪ô‬ה‬ ‫ִ‪å‬יע אֶ‪ä‬ל שְׂ‪ֵû‬דה הַ‪é‬תְּ‪ü‬עוּפָ‪ö‬ה‪.‬‬ ‫שֶׁ‪û‬הָ‪é‬אוֹטוֹבּוּס הָ‪ִé‬ראשׁוֹן עִ‪ô‬ם הָ‪é‬עוֹלִ‪ï‬ים הָ‪ִé‬ראשׁוֹנִ‪ó‬ים מַ‪ñ‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫הָ‪é‬אוֹטוֹבּוּס עָ‪ô‬צַ‪õ‬ר בְּ‪ã‬מֶ‪ְñ‬רחַ‪ë‬קײַמָ‪ñ‬ה‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬עוֹלִ‪ï‬ים הִ‪é‬תְ‪ü‬אַ‪ְä‬רגְּ‪å‬נוּ כִּ‪ְî‬קבוּצָ‪õ‬ה‪ .‬כְּ‪ֵî‬די לִ‪ï‬מְ‪ñ‬נ ַ‪ֹô‬ע הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬נְּ‪ó‬נוּת‬ ‫שֶׁ‪û‬ל זָ‪ִê‬רים‪ ,‬וּכְ‪ֵî‬די ֹלא לְ‪ï‬אַ‪ä‬בֵּ‪ã‬ד אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מֵ‪ñ‬הָ‪é‬עוֹלִ‪ï‬ים‪ ,‬הֻ‪é‬צְ‪õ‬מְ‪ָñ‬דה מַ‪ְñ‬דבֵּ‪ָã‬קה עִ‪ô‬ם מִ‪ñ‬סְ‪ò‬פַּ‪ö‬ר‬ ‫הַ‪é‬קְּ‪ú‬בוּצָ‪õ‬ה אֶ‪ä‬ל מִ‪ñ‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ם‪ ,‬וְ‪è‬חֶ‪ë‬בֶ‪ã‬ל סִ‪ò‬מּוּן נִ‪ó‬מְ‪ñ‬תַּ‪ü‬ח מִ‪ñ‬סְּ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ם‪ .‬הֵ‪é‬ם הִ‪é‬תְ‪ָü‬קְרבוּ אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס‬ ‫בְּ‪ã‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬שׁוּת גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ ,‬לְ‪ֻï‬רבָּ‪ã‬ם זֹאת הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הּ ָראוּ מָ‪ñ‬טוֹס‬ ‫מִ‪ñ‬קָּ‪ú‬רוֹב‪ ,‬וּבְ‪ã‬וַ‪è‬דַּ‪ç‬אי הַ‪é‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם הָ‪ִé‬ראשׁוֹנָ‪ó‬ה שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הּ יַ‪ì‬עֲ‪ô‬לוּ עַ‪ô‬ל מָ‪ñ‬טוֹס‪.‬‬ ‫חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפִּ‪ö‬י יָ‪ì‬צָ‪õ‬א מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬קְּ‪ú‬בוּצָ‪õ‬ה שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬צֵּ‪õ‬ל‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬קדֵּ‪ç‬ם לְ‪ï‬עֶ‪ô‬בְ‪ֵã‬רנוּ וְ‪è‬אָ‪ä‬חַ‪ë‬ז בְּ‪ã‬יָ‪ì‬דוֹ שַׂ‪û‬קִּ‪ú‬ית‪.‬‬ ‫הוּא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ָרזֶ‪ê‬ה בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬וְ‪è‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו הַ‪é‬שְּׁ‪û‬קוּעוֹת הִ‪é‬שְׁ‪ִû‬קיפוּ עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ מֵ‪ָñ‬רחוֹק‪ .‬נִ‪ְó‬דַרכְ‪î‬נוּ‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬צַּ‪õ‬לְ‪ï‬נוּ‪ ,‬חֲ‪ë‬בֵ‪ִã‬רי יָ‪ì‬צָ‪õ‬א לְ‪ï‬עֶ‪ô‬בְ‪ã‬רוֹ‪ ,‬וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דתִּ‪ü‬י בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ח הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס‪éַ .‬הכֹּל קוֶֹרה עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪,‬‬ ‫אוּלַ‪ï‬י יוֹתֵ‪ü‬ר מִ‪ñ‬דַּ‪ç‬י מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר‪ .‬עֲ‪ô‬שָׂ‪û‬רוֹת וְ‪è‬אוּלַ‪ï‬י מֵ‪ñ‬אוֹת שֶׁ‪û‬ל עוֹלִ‪ï‬ים צוֹעֲ‪ִô‬דים פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה‪ ,‬וְ‪è‬צָ‪ִõ‬ריְך‬ ‫ִ‪ï‬בדֹּק אֶ‪ä‬ת כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ ,‬לִ‪ְï‬ראוֹת שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין שׁוּם אָ‪ָä‬דם אוֹ דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬לוּל לְ‪ï‬סַ‪ò‬כֵּ‪î‬ן אֶ‪ä‬ת כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬נוּ‪ .‬עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן‬ ‫ל ְ‪ã‬‬ ‫אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת סוֶֹקֶרת אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬עוֹלִ‪ï‬ים‪ ,‬אֶ‪ä‬ת מִ‪ñ‬טְ‪í‬עָ‪ô‬נָ‪ó‬ם הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטָ‪í‬ה עַ‪ô‬ל‬ ‫הַ‪é‬הִ‪é‬יסְ‪ò‬טוְֹריָ‪ì‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬הַ‪é‬וָּ‪è‬ה מִ‪ñ‬מּוּלָ‪ï‬הּ‪ ,‬גּוֹמַ‪ñ‬עַ‪ô‬ת אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יֹּפִ‪ö‬י וְ‪è‬הֶ‪é‬הָ‪ָé‬דר שֶׁ‪û‬בְּ‪ã‬בוֹאָ‪ä‬ם‪ ,‬אֶ‪ä‬ת‬ ‫עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם הַ‪é‬כֵּ‪î‬הוֹת‪ ,‬הַ‪é‬גֵּ‪å‬אוֹת‪ ,‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת מַ‪ְñ‬ראֵ‪ä‬ה פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם הַ‪é‬יָּ‪ì‬פוֹת הַ‪é‬חֲ‪ë‬רוּצוֹת מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬בַ‪ã‬ק הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר‪.‬‬ ‫ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עִ‪ô‬מָּ‪ñ‬ם כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט צִ‪õ‬יּוּד‪ ,‬לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עֵ‪ô‬ט צְ‪õ‬רוֹר חֲ‪ë‬פָ‪ö‬צִ‪õ‬ים ָקטָ‪í‬ן שֶׁ‪û‬הוְּרשׁוּ לָ‪ï‬שֵׂ‪û‬את עַ‪ô‬ל גַּ‪å‬בָּ‪ã‬ם‪.‬‬ ‫חָ‪ë‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬תִּ‪ü‬י מָ‪ñ‬ה הָ‪é‬יִ‪ì‬יתִ‪ü‬י בּוֹחֵ‪ë‬ר לָ‪ַï‬קחַ‪ë‬ת אִ‪ä‬תִּ‪ü‬י בִּ‪ã‬צְ‪õ‬רוֹר ָקטָ‪í‬ן לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה‪ .‬אוּלַ‪ï‬י צְ‪õ‬רוֹר‬ ‫מִ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬בִ‪ã‬ים‪ ,‬שְׁ‪û‬טָ‪í‬רוֹת שֶׁ‪û‬ל כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף‪ ,‬תְּ‪ü‬מוּנוֹת שֶׁ‪û‬ל מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‪ ,‬מַ‪ñ‬זְ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹת‪ ,‬בְּ‪ã‬גָ‪ִå‬דים לַ‪ï‬תִּ‪ü‬ינוֹק‪,‬‬ ‫ֲ‪ô‬צוּע לַ‪ï‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד‪ ,‬סְ‪ò‬פָ‪ִö‬רים‪ַ .‬רבִּ‪ã‬ים מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם ֹלא לָ‪ְï‬קחוּ אִ‪ä‬תָּ‪ü‬ם כִּ‪î‬מְ‪ñ‬עַ‪ô‬ט דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ .‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬ל‬ ‫צַ‪õ‬ע ַ‪ô‬‬ ‫חַ‪ë‬יִּ‪ì‬ים פְּ‪ö‬שׁוּטִ‪í‬ים בִּ‪ã‬כְ‪î‬פָ‪ִö‬רים מְ‪ֻñ‬רחָ‪ִë‬קים‪ ,‬אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי מַ‪ñ‬סַּ‪ò‬ע ַרגְ‪å‬לִ‪ï‬י מְ‪ñ‬פָ‪ֵö‬רְך לְ‪ï‬עִ‪ô‬יר הַ‪é‬בִּ‪ã‬יָרה‪ ,‬וּלְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר‬

‫‪160‬‬

‫עצמאות‬


‫אֶ‪ֶä‬רץ ‪/‬‬

‫שַׁ‪û‬יְ‪ֶì‬קה פַּ‪ö‬יְ‪ì‬קוֹב‬

‫אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪,‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ תְּ‪ü‬כוֹל אֵ‪ä‬ין עָ‪ô‬ב‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ לָ‪ï‬הּ כִּ‪ְî‬דבַ‪ã‬שׁ וְ‪è‬חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב‪.‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ בָּ‪ã‬הּ נוֹלַ‪ְï‬דנוּ‪,‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ בָּ‪ã‬הּ נִ‪ó‬חְ‪ë‬יֶ‪ì‬ה‪,‬‬ ‫וְ‪è‬נֵ‪ó‬שֵׁ‪û‬ב בָּ‪ã‬הּ‪ ,‬יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‪.‬‬

‫אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪,‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ הַ‪é‬תּוָֹרה‪,‬‬ ‫אַ‪ä‬תְּ‪ ü‬מְ‪ñ‬קוֹר הָ‪é‬אוֹר וּשְׂ‪û‬פַ‪ö‬ת הָ‪é‬אֱ‪ä‬מוּנָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪,‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ יְ‪ָì‬קָרה‪,‬‬ ‫הֵ‪é‬ן הִ‪é‬בְ‪ã‬טַ‪í‬חְ‪ë‬תְּ‪ ü‬שֶׁ‪û‬אֵ‪ä‬ין זוֹ אַ‪ä‬גָּ‪ָå‬דה‪.‬‬

‫אֶ‪ֶä‬רץ שֶׁ‪û‬נֹּאהַ‪é‬ב‬ ‫הִ‪é‬יא לָ‪ï‬נוּ אֵ‪ä‬ם וָ‪è‬אָ‪ä‬ב‪,‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬עָ‪ô‬ם‪,‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ לְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם‪,‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ בָּ‪ã‬הּ נוֹלַ‪ְï‬דנוּ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ בָּ‪ã‬הּ נִ‪ó‬חְ‪ë‬יֶ‪ì‬ה‪,‬‬ ‫יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה מָ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‪.‬‬

‫אֶ‪ֶä‬רץ שֶׁ‪û‬נֹּאהַ‪é‬ב‪...‬‬

‫אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץ‪,‬‬ ‫יָ‪ì‬ם אֶ‪ä‬ל מוּל הַ‪é‬חוֹף‬ ‫וּפְ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים וִ‪è‬ילָ‪ִï‬דים בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י סוֹף‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬צָּ‪õ‬פוֹן כִּ‪î‬נֶּ‪ֶó‬רת‪,‬‬ ‫בַּ‪ã‬דָּ‪ç‬רוֹם חוֹלוֹת‪,‬‬ ‫וּמִ‪ñ‬זְ‪ָê‬רח לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רב נוֹשֵׁ‪û‬ק גְּ‪å‬בוּלוֹת‪.‬‬ ‫אֶ‪ֶä‬רץ שֶׁ‪û‬נֹּאהַ‪é‬ב‪...‬‬

‫עצמאות‬

‫‪163‬‬


‫בְּ‪ã‬חַ‪ë‬לּוֹנוֹת הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר רוֹאִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ת יָ‪ì‬ם הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לַ‪ï‬ח וְ‪è‬יִ‪ì‬שּׁוּבֵ‪ã‬י הָ‪é‬הָ‪é‬ר‪ ,‬וּמִ‪ñ‬י שֶׁ‪û‬קָּ‪ú‬רוֹב‬ ‫ֵ‪ü‬ח אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬גּוּף וְ‪è‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬וָּ‪è‬אר כְּ‪ֵî‬די לִ‪ְï‬ראוֹת אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ הַ‪é‬חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה‪ .‬הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס‬ ‫אֲ‪ä‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם מוֹת ַ‪ë‬‬ ‫חָ‪ë‬ג בִּ‪ã‬תְ‪ü‬נוּעָ‪ô‬ה ְרחָ‪ë‬בָ‪ã‬ה‪ ,‬וְ‪ַè‬רחַ‪ë‬שׁ עוֹבֵ‪ã‬ר בַּ‪ã‬קָּ‪ú‬הָ‪é‬ל‪ .‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה שָׁ‪û‬ם‪ ,‬מִ‪ñ‬תַּ‪ü‬חַ‪ë‬ת לַ‪ï‬כָּ‪î‬נָ‪ó‬ף‪ ,‬נִ‪ó‬מְ‪ñ‬צֵ‪õ‬את‬ ‫ַ‪ï‬חזֹר אֵ‪ä‬לֶ‪ï‬יהָ‪ ,é‬וְ‪è‬הִ‪é‬יא שָׁ‪û‬ם לְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪,‬‬ ‫יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ .‬כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה חָ‪ë‬לְ‪ï‬מוּ עָ‪ô‬לֶ‪ï‬יהָ‪ ,é‬וְ‪è‬כַ‪î‬מָּ‪ñ‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬לְּ‪ï‬לוּ ל ְ‪ë‬‬ ‫ְקרוֹבָ‪ã‬ה וּמַ‪ñ‬מָּ‪ñ‬שִׁ‪û‬ית מֵ‪ñ‬אֵ‪ä‬י פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪ַ ,‬רק הוֹשֵׁ‪û‬ט הַ‪é‬יָּ‪ì‬ד וְ‪è‬גַ‪å‬ע בָּ‪ã‬הּ‪ .‬עוֹד טַ‪í‬לְ‪ï‬טֵ‪í‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬עוֹד‬ ‫חֲ‪ë‬בָ‪ã‬טָ‪í‬ה וְ‪è‬גַ‪å‬לְ‪ï‬גַ‪å‬לֵּ‪ï‬י הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טוֹס כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר נוֹגְ‪å‬עִ‪ô‬ים בַּ‪ã‬מַּ‪ñ‬סְ‪ò‬לוּל‪ ,‬נֶ‪ó‬עֱ‪ô‬צָ‪ִõ‬רים לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד אֵ‪ä‬זוֹר ַקבָּ‪ã‬לַ‪ï‬ת‬ ‫הַ‪é‬פָּ‪ö‬נִ‪ó‬ים הַ‪é‬הוֹמֶ‪ñ‬ה מֵ‪ñ‬אָ‪ָä‬דם‪ ,‬שָׁ‪û‬ם חִ‪ë‬כּוּ פּוֹלִ‪ï‬יטִ‪í‬יָקאִ‪ä‬ים‪ ,‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬שֵׁ‪û‬י צָ‪õ‬בָ‪ã‬א‪ ,‬אַ‪ä‬נְ‪ó‬שֵׁ‪û‬י ְקלִ‪ï‬יטָ‪í‬ה‪,‬‬ ‫עוֹלִ‪ï‬ים וָ‪è‬תִ‪ü‬יִקים‪ ,‬וּבְ‪ã‬עִ‪ô‬קָּ‪ú‬ר בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חוֹת שֶׁ‪ֹּû‬לא ָראוּ אֶ‪ä‬ת ְקרוֹבֵ‪ã‬יהֶ‪é‬ם בְּ‪ã‬מֶ‪ñ‬שֶׁ‪ְû‬ך‬ ‫שָׁ‪û‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬וְ‪è‬נוֹפְ‪ö‬לִ‪ï‬ים אִ‪ä‬ישׁ עַ‪ô‬ל צַ‪õ‬וַּ‪è‬אר ֵרעֵ‪ô‬הוּ בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬שׁ הַ‪é‬מְּ‪ñ‬חֻ‪ë‬דָּ‪ç‬שׁ‪ .‬הַ‪é‬סַּ‪ò‬בְ‪ã‬תָּ‪ü‬א הַ‪é‬גְּ‪å‬רוּמָ‪ñ‬ה‬ ‫אָ‪ä‬חֲ‪ë‬זָ‪ê‬ה בְּ‪ã‬יָ‪ì‬דוֹ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן‪ ,‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬בְ‪ã‬הַ‪é‬ל מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים וְ‪ָè‬רצָ‪õ‬ה לְ‪ï‬הִ‪é‬שָּׁ‪û‬אֵ‪ä‬ר בַּ‪ã‬מָּ‪ñ‬טוֹס‪.‬‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬כוֹנַ‪ó‬אי נִ‪ó‬גַּ‪å‬שׁ אֲ‪ä‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬הֵ‪é‬נִ‪ó‬יף אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד בָּ‪ã‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר‪ ,‬סוֹבֵ‪ã‬ב אוֹתוֹ עַ‪ô‬ל גַּ‪å‬בּוֹ‪ ,‬וְ‪è‬הוִֹריד‬ ‫אוֹתוֹ לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם עָ‪ô‬לוּ לָ‪ï‬אוֹטוֹבּוּס הַ‪é‬יֶּ‪ì‬לֶ‪ï‬ד צָ‪õ‬חַ‪ë‬ק לַ‪ï‬מְּ‪ñ‬כוֹנַ‪ó‬אי‪ ,‬נוֹפֵ‪ö‬ף בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דיו‪,‬‬ ‫וּמָ‪ñ‬חָ‪ë‬א כַּ‪î‬פַּ‪ö‬יִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬קוֹל גָּ‪å‬דוֹל‪.‬‬ ‫הָ‪é‬אוֹטוֹבּוּסִ‪ò‬ים עֲ‪ô‬מוּסֵ‪ò‬י הָ‪é‬עוֹלִ‪ï‬ים הִ‪é‬תְ‪ַü‬רחֲ‪ë‬קוּ לְ‪ï‬בֵ‪ã‬יתָ‪ü‬ם הֶ‪é‬חָ‪ָë‬דשׁ בְּ‪ã‬מֶ‪ְñ‬רכְּ‪î‬זֵ‪ê‬י הַ‪é‬קְּ‪ú‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה‪.‬‬ ‫מַ‪ñ‬סַּ‪ò‬ע הַ‪é‬נְּ‪ó‬דוִּדים שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם מֵ‪ñ‬אַ‪ְä‬רצָ‪õ‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬יֵּ‪ì‬ם‪ ,‬אוּלָ‪ï‬ם מַ‪ñ‬סַּ‪ò‬ע הַ‪é‬קְּ‪ú‬לִ‪ï‬יטָ‪í‬ה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם‬ ‫בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ הַ‪é‬חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה ַרק מַ‪ñ‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל‪.‬‬

‫‪162‬‬

‫עצמאות‬

‫יְ‪ì‬הוֵּדי אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה מְ‪ñ‬כַ‪î‬נִּ‪ó‬ים אֶ‪ä‬ת‬ ‫עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם בֵּ‪ã‬יתָ‪ü‬אײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫שֶׁ‪û‬מַּ‪ñ‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬עוּתוֹ "בֵּ‪ã‬ית‬ ‫יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל"‪ .‬עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י אֱ‪ä‬מוּנָ‪ó‬תָ‪ü‬ם‬ ‫הֵ‪é‬ם בָּ‪ã‬נָ‪ó‬יו שֶׁ‪û‬ל שְׁ‪ֹû‬למֹה הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‬ ‫וּמַ‪ñ‬לְ‪ï‬כַּ‪î‬ת שְׁ‪û‬בָ‪ã‬א‪ .‬דֵּ‪ç‬עוֹת‬ ‫אֲ‪ä‬חֵ‪ë‬רוֹת לְ‪ï‬גַ‪å‬בֵּ‪ã‬י מְ‪ñ‬קוָֹרם‬ ‫גּוְֹרסוֹת שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם צֶ‪õ‬אֱ‪ä‬צָ‪õ‬אֵ‪ä‬י שֵׁ‪û‬בֶ‪ã‬ט‬ ‫דָּ‪ç‬ן‪.‬‬ ‫יְ‪ì‬הוֵּדי אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה שָׁ‪û‬מְ‪ñ‬רוּ עַ‪ô‬ל‬ ‫צִ‪õ‬בְ‪ã‬יוֹנָ‪ó‬ם וְ‪è‬זֶ‪ê‬הוּתָ‪ü‬ם הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדית‬ ‫ְ‪ï‬לאֶֹרְך כָּ‪î‬ל הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬לַ‪ï‬מְ‪ñ‬רוֹת‬ ‫שֶׁ‪û‬סָּ‪ò‬בְ‪ã‬לוּ ְרִדיפוֹת אַ‪ä‬כְ‪î‬זָ‪ִê‬ריּוֹת‪.‬‬ ‫לָ‪ï‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפִּ‪ö‬ים תַּ‪ְü‬רגּוּם שֶׁ‪û‬ל‬ ‫הַ‪é‬תָּ‪ü‬נָ‪ְ"ó‬ך לִ‪ï‬שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬ם )גֶּ‪å‬עְ‪ô‬ז(‪,‬‬ ‫אוּלָ‪ï‬ם הֵ‪é‬ם ֹלא הִ‪é‬כִּ‪î‬ירוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫סִ‪ò‬פְ‪ֵö‬רי הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬נָ‪ó‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מוּד‪.‬‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ‪ 1984‬נֶ‪ó‬עֱ‪ַô‬רְך "מִ‪ñ‬בְ‪ã‬צַ‪õ‬ע‬ ‫משֶׁ‪û‬ה" שֶׁ‪û‬בּוֹ הָ‪é‬עֳ‪ô‬לוּ כְּ‪î‬ײַ‪8,000‬‬ ‫עוֹלִ‪ï‬ים מֵ‪ñ‬אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬נַ‪ó‬ת ‪ 1991‬הָ‪é‬עֳ‪ô‬לוּ עוֹד‬ ‫כְּ‪î‬ײַ‪ 14,000‬מִ‪ñ‬יְּ‪ì‬הוֵּדי‬ ‫אֶ‪ä‬תְ‪ü‬יוֹפְּ‪ö‬יָ‪ì‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬בְ‪ã‬צָ‪õ‬ע מֻ‪ְñ‬רכָּ‪î‬ב‬ ‫שֶׁ‪û‬נִּ‪ְó‬קָרא "מִ‪ñ‬בְ‪ã‬צַ‪õ‬ע שְׁ‪ֹû‬למֹה"‪.‬‬


‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ן גּוְּריוֹן‪ֹ ,‬ראשׁ הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה הָ‪ִé‬ראשׁוֹן ‪ /‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה אַ‪ä‬לְ‪ï‬יָ‪ì‬גוֹןײַרוֹז‬

‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ןײַגּוְּריוֹן הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬בֵּ‪ã‬ן הָ‪ְé‬רבִ‪ã‬יעִ‪ô‬י לְ‪ï‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת גְּ‪ִå‬רין‪ .‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חַ‪ë‬ת גְּ‪ִå‬רין גָּ‪ָå‬רה בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר‬ ‫פְּ‪ö‬לוֹנְ‪ó‬סְ‪ò‬ק אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר בְּ‪ã‬פּוֹלִ‪ï‬ין‪ָ ,‬רחוֹק מְ‪ñ‬אוֹד מֵ‪ñ‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בָּ‪ã‬ם חָ‪ë‬שׁוּ ְקרוֹבִ‪ã‬ים‬ ‫ֶ‪ï‬יה מְ‪ñ‬אוֹד‪.‬‬ ‫אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫אֲ‪ä‬בִ‪ã‬יגְ‪å‬דוֹר גְּ‪ִå‬רין‪ ,‬הָ‪é‬אָ‪ä‬ב‪ ,‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יְ‪ì‬הוִּדי בֶּ‪ã‬ן תּוָֹרה‪ ,‬שֶׁ‪û‬אָ‪ä‬הַ‪é‬ב אֶ‪ä‬ת אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראַ‪ä‬ל בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל נַ‪ó‬פְ‪ö‬שׁוֹ‬ ‫וּבְ‪ã‬כָ‪î‬ל מְ‪ñ‬אוֹדוֹ‪.‬‬ ‫בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר פְּ‪ö‬לוֹנְ‪ó‬סְ‪ò‬ק שֶׁ‪û‬ל אוֹתָ‪ü‬ם הַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים חָ‪ë‬יוּ הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה יְ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬בֵּ‪ã‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם צִ‪õ‬יּוֹנִ‪ó‬ים ַרבִּ‪ã‬ים‪ .‬הֵ‪é‬ם‬ ‫ַ‪ï‬עזֹב אֶ‪ä‬ת פּוֹלִ‪ï‬ין וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר הַ‪é‬גָּ‪å‬לֻ‪ï‬יּוֹת וְ‪è‬לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץ‬ ‫הֶ‪é‬אֱ‪ä‬מִ‪ñ‬ינוּ שֶׁ‪û‬הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים צְ‪ִõ‬ריכִ‪î‬ים ל ֲ‪ô‬‬ ‫אֲ‪ä‬בוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם‪ ,‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬בִ‪ã‬יגְ‪å‬דוֹר גְּ‪ִå‬רין הָ‪é‬יָ‪ì‬ה צִ‪õ‬יּוֹנִ‪ó‬י‪ ,‬חָ‪ë‬בֵ‪ã‬ר בִּ‪ã‬תְ‪ü‬נוּעָ‪ô‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ְó‬קְראָ‪ä‬ה‬ ‫"חוֹבְ‪ã‬בֵ‪ã‬י צִ‪õ‬יּוֹן"‪.‬‬ ‫אִ‪ä‬מּוֹ שֶׁ‪û‬ל דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד‪ ,‬שֵׁ‪û‬ינְ‪ְó‬דל‪ ,‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה יְ‪ì‬הוִּדיָּ‪ì‬ה שׁוֹמֶ‪ֶñ‬רת מִ‪ñ‬צְ‪õ‬ווֹת וְ‪è‬אֵ‪ä‬ם מְ‪ñ‬סוָּרה לִ‪ï‬ילָ‪ֶï‬דיהָ‪ .é‬אֶ‪ä‬ת‬ ‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד‪ ,‬בְּ‪ã‬נָ‪ó‬הּ הָ‪ְé‬רבִ‪ã‬יעִ‪ô‬י‪ ,‬פִּ‪ö‬נְּ‪ָó‬קה מְ‪ñ‬אוֹד‪" .‬הוּא יִ‪ì‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה ַרב גָּ‪å‬דוֹל בַּ‪ã‬תּוָֹרה‪ ",‬נָ‪ó‬הֲ‪é‬גָ‪å‬ה לוֹמַ‪ñ‬ר‬ ‫בְּ‪ã‬גַ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬ה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד הַ‪é‬קָּ‪ú‬טָ‪í‬ן הָ‪é‬יָ‪ì‬ה תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יד חָ‪ë‬כָ‪î‬ם‪ .‬הוּא ֹלא שִׂ‪û‬חֵ‪ë‬ק כְּ‪î‬מוֹ כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ .‬הוּא אָ‪ä‬הַ‪é‬ב‬ ‫לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת עִ‪ô‬ם אִ‪ä‬מּוֹ וְ‪è‬לָ‪ï‬שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ת עִ‪ô‬ם סָ‪ò‬בוֹ‪ .‬בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬ה פָּ‪ö‬עוּר הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹמֵ‪ñ‬ד אָ‪ä‬לֶ‪ï‬ף בֵּ‪ã‬ית עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רי מִ‪ñ‬פִּ‪ö‬י‬ ‫סָ‪ò‬בוֹ וּמַ‪ְñ‬קשִׁ‪û‬יב לְ‪ï‬סִ‪ò‬פּוֵּרי הַ‪é‬תּוָֹרה – עַ‪ô‬ל אַ‪ä‬בְ‪ָã‬רהָ‪é‬ם‪ ,‬יִ‪ì‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ק וְ‪è‬יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב‪ ,‬עַ‪ô‬ל יוֹסֵ‪ò‬ף בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם‪,‬‬ ‫ֵ‪ñ‬ע וּמַ‪ñ‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יג‬ ‫עַ‪ô‬ל מֹשֶ‪û‬ה בַּ‪ã‬מִּ‪ְñ‬דבָּ‪ã‬ר‪ ,‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מְ‪ַñ‬רגְּ‪å‬לִ‪ï‬ים וְ‪è‬עַ‪ô‬ל כִּ‪î‬בּוּשׁ הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ‪ .‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה שׁוֹמ ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ִã‬דמְ‪ñ‬יוֹנוֹ אֶ‪ä‬ל אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬אִ‪ä‬מּוֹ הָ‪é‬אֲ‪ä‬הוּבָ‪ã‬ה חָ‪ë‬לְ‪ï‬תָ‪ü‬ה‪ .‬הָ‪é‬רוֹפְ‪ö‬אִ‪ä‬ים ֹלא מָ‪ñ‬צְ‪õ‬אוּ לָ‪ï‬הּ מַ‪ְñ‬רפֵּ‪ö‬א‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬יא מֵ‪ñ‬תָ‪ü‬ה‪ .‬צַ‪õ‬עֲ‪ô‬רוֹ שֶׁ‪û‬ל דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד הָ‪é‬יָ‪ì‬ה גָּ‪å‬דוֹל‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬עַ‪ô‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה לִ‪ï‬וָּ‪è‬ה אוֹתוֹ כָּ‪î‬ל חַ‪ë‬יָּ‪ì‬יו‪.‬‬ ‫יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד עִ‪ô‬ם חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו‪ ,‬נְ‪ó‬עָ‪ִô‬רים בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬עײַעֶ‪ô‬שְׂ‪ֵû‬רה‪ ,‬הֵ‪ִé‬קים חֲ‪ë‬בוָּרה בְּ‪ã‬שֵׁ‪û‬ם "עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רא"‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬תַ‪ü‬קְּ‪ú‬נוֹן הַ‪é‬חֲ‪ë‬בוָּרה הֻ‪é‬חְ‪ë‬לַ‪ï‬ט‪ :‬א‪ .‬מְ‪ַñ‬דבְּ‪ִã‬רים עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רית‪ .‬ב‪ .‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬הְ‪é‬יוּ מְ‪ñ‬בֻ‪ã‬גָּ‪ִå‬רים‪ ,‬יַ‪ì‬עֲ‪ô‬לוּ‬ ‫לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ן עֶ‪ô‬שְׂ‪ִû‬רים וָ‪è‬שֵׁ‪û‬שׁ‪ ,‬הִ‪é‬גְ‪å‬שִׁ‪û‬ים אֶ‪ä‬ת חֲ‪ë‬לוֹמוֹ וְ‪è‬עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬ם‬ ‫יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים שָׁ‪û‬לְ‪ï‬טוּ בָּ‪ã‬אָ‪ֶä‬רץ הַ‪é‬תֻּ‪ְü‬רכִּ‪î‬ים‪.‬‬ ‫הַ‪é‬סְּ‪ò‬פִ‪ö‬ינָ‪ó‬ה עָ‪ô‬גְ‪å‬נָ‪ó‬ה בִּ‪ã‬נְ‪ó‬מַ‪ñ‬ל יָ‪ì‬פוֹ‪ .‬יָ‪ì‬פוֹ הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה עִ‪ô‬יר נָ‪ó‬מֵ‪ñ‬ל עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ית רוֹעֶ‪ô‬שֶׁ‪û‬ת וּצְ‪õ‬פוּפָ‪ö‬ה‪.‬‬ ‫תֵּ‪ü‬לײַאָ‪ä‬בִ‪ã‬יב ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬יוּ כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה מוֹשָׁ‪û‬בוֹת עִ‪ô‬בְ‪ִã‬ריּוֹת — פֶּ‪ö‬תַ‪ü‬חײַתִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה‪,‬‬ ‫ִראשׁוֹן לְ‪ï‬צִ‪õ‬יּוֹן‪ְ ,‬רחוֹבוֹת‪ֹ ,‬ראשׁײַפִּ‪ö‬נָּ‪ó‬ה‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬יוּ גַּ‪å‬ם יְ‪ì‬הוִּדים בִּ‪ã‬צְ‪õ‬פַ‪ö‬ת‪ ,‬בְּ‪ã‬חֶ‪ë‬בְ‪ã‬רוֹן וּבִ‪ã‬טְ‪í‬בֶ‪ְã‬ריָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד גְּ‪ִå‬רין עָ‪ô‬לָ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬חוֹף וְ‪è‬הָ‪é‬לַ‪ְï‬ך‪ ,‬כַּ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן‪ ,‬לַ‪ï‬פֻּ‪ö‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬ק שֶׁ‪û‬ל ַרבִּ‪ã‬י בָּ‪ã‬רוְּך‪ .‬לְ‪ï‬שָׁ‪û‬ם הָ‪é‬לְ‪ï‬כוּ כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪.‬‬ ‫שָׁ‪û‬ם שָׁ‪û‬תוּ תֵּ‪ü‬ה‪ ,‬וְ‪è‬שָׁ‪û‬ם נִ‪ó‬פְ‪ö‬גְּ‪å‬שׁוּ חֲ‪ë‬לוּצִ‪õ‬ים וָ‪è‬תִ‪ü‬יִקים עִ‪ô‬ם עוֹלִ‪ï‬ים חֲ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים‪ ,‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יפוּ דֵּ‪ç‬עוֹת‪,‬‬ ‫ִ‪å‬יע וּמִ‪ñ‬י הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬תֵּ‪ü‬ן‪ .‬עוֹד‬ ‫הֶ‪é‬עֱ‪ô‬בִ‪ã‬ירוּ מֵ‪ñ‬יָדע — אֵ‪ä‬יפֹה יֵ‪ì‬שׁ עֲ‪ô‬בוָֹדה‪ ,‬אֵ‪ä‬יפֹה יֵ‪ì‬שׁ חֶ‪ֶë‬דר‪ ,‬מִ‪ñ‬י הִ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ã‬אוֹתוֹ בֶֹּקר כָּ‪î‬תַ‪ü‬ב מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ם דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד מִ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬ב לְ‪ï‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו שֶׁ‪û‬בְּ‪ã‬פּוֹלִ‪ï‬ין‪ .‬וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה נֹסַ‪ò‬ח הַ‪é‬מִּ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬ב‪:‬‬ ‫"יַ‪ì‬קִּ‪ú‬יִרי‪ ,‬הַ‪é‬יּוֹם בַּ‪ã‬שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה הַ‪é‬תְּ‪ü‬שִׁ‪û‬יעִ‪ô‬ית עָ‪ô‬לִ‪ï‬יתִ‪ü‬י עַ‪ô‬ל חוֹף יָ‪ì‬פוֹ‪ .‬הַ‪é‬יּוֹם בָּ‪ְã‬רבִ‪ã‬יעִ‪ô‬ית אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‬ ‫מפָֹרט‪ .‬בַּ‪ã‬דֶּ‪ֶç‬רְך ֹלא חָ‪ë‬לִ‪ï‬יתִ‪ü‬י אַ‪ä‬ף פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪.‬‬ ‫ֶ‪ä‬כתֹּב מִ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬ב ְ‪ñ‬‬ ‫הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬חײַתִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה‪ .‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ם א ְ‪î‬‬ ‫אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י בָּ‪ִã‬ריא‪ ,‬אַ‪ä‬מִּ‪ñ‬יץ וּמְ‪ñ‬לֵ‪ï‬א אֱ‪ä‬מוּנָ‪ó‬ה‪".‬‬ ‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד גְּ‪ִå‬רין הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לְ‪ï‬פוֹעֵ‪ô‬ל עִ‪ô‬בְ‪ִã‬רי בְּ‪ã‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬הוּא‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ עוֹלִ‪ï‬ים חֲ‪ë‬לוּצִ‪õ‬ים אֲ‪ä‬חֵ‪ִë‬רים‪,‬‬

‫עצמאות‬

‫‪165‬‬


‫מִ‪ñ‬תּוְֹך סְ‪ò‬וִ‪è‬יטָ‪í‬ה יִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬ית ‪/‬‬

‫אֵ‪ä‬הוּד מָ‪ñ‬נוֹר‬

‫‪ ...‬הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬לֶ‪ï‬ג שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך וְ‪è‬הַ‪é‬מָּ‪ñ‬טָ‪í‬ר שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‬ ‫הַ‪é‬וָּ‪è‬אִדי שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך וְ‪è‬הַ‪é‬נָּ‪ó‬הָ‪é‬ר שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‬ ‫נִ‪ó‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬שִׁ‪û‬ים סוֹף סוֹף בְּ‪ã‬חוֹף יִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬י‪.‬‬ ‫עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל הַ‪é‬חֲ‪ë‬לוֹמוֹת וְ‪è‬הַ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬גּוּעִ‪ô‬ים‬ ‫עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל הַ‪é‬זִּ‪ê‬כְ‪î‬רוֹנוֹת הַ‪é‬טּוֹבִ‪ã‬ים וְ‪è‬הָ‪ָé‬רעִ‪ô‬ים‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬יר אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד יָ‪ì‬שָׁ‪û‬ן שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬אַ‪ä‬חֶ‪ë‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רעִ‪ô‬ים‬ ‫הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה מָ‪ñ‬ה טוֹב‪ ,‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה מָ‪ñ‬ה טוֹב וּמָ‪ñ‬ה נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ְñ‬קצָ‪õ‬ב יְ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬י‬ ‫עִ‪ô‬ם מִ‪ñ‬בְ‪ã‬טָ‪í‬א פּוֹלָ‪ï‬נִ‪ó‬י‬ ‫בְּ‪ã‬סִ‪ò‬לְ‪ï‬סוּל תֵּ‪ü‬ימָ‪ñ‬נִ‪ó‬י‬ ‫עִ‪ô‬ם כִּ‪î‬נּוֹר רוֹמָ‪ñ‬נִ‪ó‬י‬ ‫מִ‪ñ‬י אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י? מִ‪ñ‬י אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י?‬ ‫כֵּ‪î‬ן‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י — אֵ‪ä‬לִ‪ï‬י אֵ‪ä‬לִ‪ï‬י‬ ‫שִׁ‪û‬יר יִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬י‪.‬‬ ‫הַ‪é‬לָּ‪ï‬מֵ‪ñ‬ד שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י וְ‪è‬הַ‪é‬חֵ‪ë‬ת שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‬ ‫הָ‪é‬עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י וְ‪è‬הָ‪ֵé‬רשׁ שֶׁ‪û‬לָּ‪ְï‬ך‬ ‫נִ‪ó‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬שִׁ‪û‬ים סוֹף סוֹף עִ‪ô‬ם תֹּף יִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬י‪.‬‬ ‫עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל הַ‪é‬חֲ‪ë‬לוֹמוֹת וְ‪è‬הַ‪é‬גַּ‪å‬עְ‪ô‬גּוּעִ‪ô‬ים‪,‬‬ ‫עִ‪ô‬ם כָּ‪î‬ל הַ‪é‬זִּ‪ê‬כְ‪î‬רוֹנוֹת הַ‪é‬טּוֹבִ‪ã‬ים וְ‪è‬הָ‪ָé‬רעִ‪ô‬ים‬ ‫בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬יר אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד יָ‪ì‬שָׁ‪û‬ן שֶׁ‪û‬מְּ‪ñ‬אַ‪ä‬חֶ‪ë‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רעִ‪ô‬ים‬ ‫הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה מָ‪ñ‬ה טוֹב‪ ,‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה מָ‪ñ‬ה טוֹב וּמָ‪ñ‬ה נָ‪ó‬עִ‪ô‬ים‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ְñ‬קצָ‪õ‬ב יְ‪ì‬וָ‪è‬נִ‪ó‬י‬ ‫עִ‪ô‬ם מִ‪ñ‬בְ‪ã‬טָ‪í‬א פּוֹלָ‪ï‬נִ‪ó‬י‬ ‫בְּ‪ã‬סִ‪ò‬לְ‪ï‬סוּל תֵּ‪ü‬ימָ‪ñ‬נִ‪ó‬י‬ ‫עִ‪ô‬ם כִּ‪î‬נּוֹר רוֹמָ‪ñ‬נִ‪ó‬י‬ ‫מִ‪ñ‬י אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י? מִ‪ñ‬י אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י?‬ ‫כֵּ‪î‬ן‪ ,‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י — אֵ‪ä‬לִ‪ï‬י אֵ‪ä‬לִ‪ï‬י‬ ‫שִׁ‪û‬יר יִ‪ì‬שְׂ‪ְû‬ראֵ‪ä‬לִ‪ï‬י‪"...‬‬

‫‪164‬‬

‫עצמאות‬

‫איור ‪Israeli‬‬


‫עצמאות‬

‫‪167‬‬


‫ַ‪ï‬עבֹד בַּ‪ã‬מּוֹשָׁ‪û‬בוֹת שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אִ‪ä‬כָּ‪ִî‬רים הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הַ‪é‬וָּ‪è‬תִ‪ü‬יִקים‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬אִ‪ä‬כָּ‪ִî‬רים הֶ‪é‬עֱ‪ִô‬דיפוּ‬ ‫בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ ל ֲ‪ô‬‬ ‫פּוֹעֲ‪ô‬לִ‪ï‬ים עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים – הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם יוֹתֵ‪ü‬ר נִ‪ó‬סָּ‪ò‬יוֹן‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם בִּ‪ã‬קְּ‪ú‬שׁוּ פָּ‪ö‬חוֹת שָׂ‪û‬כָ‪î‬ר‪.‬‬ ‫ַ‪ï‬עבֹד בָּ‪ã‬הּ וְ‪è‬לִ‪ï‬בְ‪ã‬נוֹת אוֹתָ‪ü‬הּ‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה כָּ‪î‬אן‬ ‫דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬כְ‪î‬זָ‪ê‬ב מְ‪ñ‬אוֹד‪ .‬הֲ‪ֵé‬רי בָּ‪ã‬א לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ ל ֲ‪ô‬‬ ‫מַ‪ñ‬עֲ‪ִô‬דיפִ‪ö‬ים פּוֹעֲ‪ô‬לִ‪ï‬ים עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים‪ .‬אַ‪ְä‬ך הוּא ֹלא וִ‪è‬תֵּ‪ü‬ר‪ .‬הוּא נֶ‪ó‬עֱ‪ô‬תַ‪ü‬ר לְ‪ï‬כָ‪î‬ל עֲ‪ô‬בוָֹדה —‬ ‫בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬חײַתִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה‪ ,‬בְּ‪ִã‬ראשׁוֹןײַלְ‪ï‬צִ‪õ‬יּוֹן‪ ,‬בִּ‪ְã‬דגַ‪å‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬כִ‪î‬נֶּ‪ֶó‬רת וּבְ‪ã‬סֶ‪ò‬גֶ‪ָ'å‬רה‪ .‬הוּא הוֹבִ‪ã‬יל זֶ‪ê‬בֶ‪ã‬ל‪ ,‬נָ‪ó‬טַ‪í‬ע‬ ‫עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪ ,‬סִ‪ò‬קֵּ‪ú‬ל אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים וְ‪è‬יִ‪ì‬בֵּ‪ã‬שׁ בִּ‪ã‬צּוֹת‪ .‬כָּ‪ְî‬ך עָ‪ô‬שׂוּ גַּ‪å‬ם שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר הַ‪é‬חֲ‪ë‬לוּצִ‪õ‬ים שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬לוּ לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ‪.‬‬ ‫הָ‪é‬עֲ‪ô‬בוָֹדה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה ָקשָׁ‪û‬ה‪ .‬הוּא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה ָרעֵ‪ô‬ב‪ ,‬כִּ‪î‬י ֹלא תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬יד הִ‪é‬שִּׂ‪û‬יג עֲ‪ô‬בוָֹדה‪ ,‬וְ‪è‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬עָ‪ô‬מִ‪ñ‬ים שָׁ‪û‬כַ‪î‬ב‬ ‫מחֹם וַ‪è‬אֲ‪ä‬חוּז צְ‪õ‬מַ‪ְñ‬רמֶֹרת מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬קַּ‪ú‬דַּ‪ç‬חַ‪ë‬ת שֶׁ‪û‬פָּ‪ö‬גְ‪å‬עָ‪ô‬ה בּוֹ‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד הֶ‪é‬אֱ‪ä‬מִ‪ñ‬ין שֶׁ‪ַû‬רק‬ ‫קוֵֹדח ֵ‪ñ‬‬ ‫ַ‪ë‬‬ ‫בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוַֹדת כַּ‪î‬פַּ‪ö‬יִ‪ì‬ם יִ‪ì‬כְ‪î‬בְּ‪ã‬שׁוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים אֶ‪ä‬ת אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך כָּ‪î‬תַ‪ü‬ב לְ‪ï‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יו‪" :‬עָ‪ô‬לִ‪ï‬ינוּ‬ ‫ִ‪ï‬גאֹל בַּ‪ã‬עֲ‪ô‬בוָֹדתֵ‪ü‬נוּ אֶ‪ä‬ת אַ‪ְä‬דמַ‪ñ‬ת הַ‪é‬מּוֹלֶ‪ֶï‬דת‪ ,‬עַ‪ô‬לִּ‪ï‬יזִ‪ê‬ים‪ ,‬מְ‪ñ‬לֵ‪ï‬אֵ‪ä‬י הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬הֲ‪é‬בוּת וּמְ‪ñ‬חֻ‪ë‬סְּ‪ֵò‬רי‬ ‫לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ ל ְ‪å‬‬ ‫דְּ‪ç‬אָ‪ä‬גָ‪å‬ה‪ .‬כָּ‪î‬ל אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד רוֹאֶ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ נוֹלַ‪ï‬ד מֵ‪ñ‬חָ‪ָë‬דשׁ‪ ...‬עוֹבְ‪ֵã‬די אֲ‪ָä‬דמָ‪ñ‬ה אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬אֲ‪ָä‬דמָ‪ñ‬ה — אַ‪ְä‬דמַ‪ñ‬ת הַ‪é‬מּוֹלֶ‪ֶï‬דת הִ‪é‬יא‪ .‬וְ‪è‬אֵ‪ä‬ין אָ‪ä‬נוּ עוֹבְ‪ִã‬דים‪ .‬אָ‪ä‬נוּ כּוֹבְ‪ã‬שִׁ‪û‬ים‪".‬‬ ‫הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים הִ‪é‬גְ‪å‬בִּ‪ã‬ילוּ אֶ‪ä‬ת עֲ‪ô‬לִ‪ï‬יַּ‪ì‬ת הַ‪é‬יְ‪ì‬הוִּדים לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת הֲ‪ָé‬קמָ‪ñ‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל יִ‪ì‬שּׁוּבִ‪ã‬ים‬ ‫חֲ‪ָë‬דשִׁ‪û‬ים‪ .‬כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הָ‪ִé‬קים מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬הֵ‪é‬אָ‪ä‬בֵ‪ã‬ק גַּ‪å‬ם בַּ‪ã‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים וְ‪è‬גַ‪å‬ם בָּ‪ã‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים‪ .‬דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד‬ ‫בֶּ‪ã‬ן גּוְּריוֹן הִ‪é‬נְ‪ó‬הִ‪é‬יג אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מַּ‪ñ‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ק‪ .‬הוּא וְ‪è‬הַ‪é‬הַ‪é‬נְ‪ó‬הָ‪é‬גָ‪å‬ה הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדית הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬עֲ‪ô‬לוֹת יְ‪ì‬הוִּדים‬ ‫לָ‪ï‬אָ‪ֶä‬רץ בַּ‪ã‬סֵּ‪ò‬תֶ‪ü‬ר‪ ,‬וּלְ‪ï‬הָ‪ִé‬קים יִ‪ì‬שּׁוּבִ‪ã‬ים בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י ְרשׁוּתָ‪ü‬ם‪.‬‬ ‫כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר פָּ‪ְö‬רצָ‪õ‬ה מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נִ‪ó‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬וְ‪è‬נוַֹדע שֶׁ‪û‬הַ‪é‬גֶּ‪ְå‬רמָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים מְ‪ñ‬נַ‪ó‬סִּ‪ò‬ים לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יד אֶ‪ä‬ת‬ ‫כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יְ‪ì‬הוִּדים בָּ‪ã‬אֲ‪ָä‬רצוֹת שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬בְ‪ã‬שׁוּ‪ ,‬הֵ‪é‬בִ‪ã‬ין בֶּ‪ã‬ןײַגּוְּריוֹן עַ‪ô‬ד כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה חָ‪ë‬שׁוּב וְ‪ָè‬דחוּף לְ‪ï‬הָ‪ִé‬קים‬ ‫מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה יְ‪ì‬הוִּדית‪ .‬הוּא וַ‪è‬חֲ‪ë‬בֵ‪ָã‬ריו הִ‪é‬מְ‪ñ‬שִׁ‪û‬יכוּ לְ‪ï‬הֵ‪é‬אָ‪ä‬בֵ‪ã‬ק עַ‪ô‬ל הֲ‪ָé‬קמָ‪ñ‬תָ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל דֶּ‪ֶç‬רְך אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪ִû‬רית —‬ ‫פָּ‪ö‬נוּ לָ‪ï‬עַ‪ô‬מִּ‪ñ‬ים‪ ,‬פָּ‪ö‬נוּ לִ‪ï‬יהוֵּדי הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬נִ‪ó‬סּוּ לְ‪ï‬הִ‪é‬דָּ‪ç‬בֵ‪ã‬ר עִ‪ô‬ם מַ‪ñ‬נְ‪ó‬הִ‪é‬יגִ‪å‬ים עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים‪ .‬אֶ‪ä‬ת חֲ‪ë‬לוֹמָ‪ñ‬ם‬ ‫הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬גְ‪å‬שִׁ‪û‬ים בְּ‪ã‬ה' בְּ‪ã‬אִ‪ä‬יָּ‪ì‬ר תַּ‪ü‬שַׁ‪"û‬ח‪ .‬בְּ‪ã‬אוֹתוֹ יוֹם עָ‪ô‬זַ‪ê‬ב אַ‪ä‬חֲ‪ë‬רוֹן הַ‪é‬בְּ‪ִã‬ריטִ‪í‬ים אֶ‪ä‬ת אֶ‪ֶä‬רץ‬ ‫יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ןײַגּוְּריוֹן הִ‪é‬כְ‪ִî‬ריז עַ‪ô‬ל הֲ‪ָé‬קמַ‪ñ‬ת מְ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה יְ‪ì‬הוִּדית בְּ‪ã‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬הוּא‬ ‫ָקָרא בְּ‪ã‬שֵׁ‪û‬ם הַ‪é‬נְ‪ó‬הָ‪é‬גַ‪å‬ת הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה הַ‪é‬חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה לְ‪ï‬כָ‪î‬ל עַ‪ְô‬רבִ‪ã‬יֵּ‪ì‬י הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת אֶ‪ä‬זְ‪ָê‬רחִ‪ë‬ים נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מָ‪ñ‬נִ‪ó‬ים‪,‬‬ ‫הוּא הוֹשִׁ‪û‬יט יָ‪ì‬ד לְ‪ï‬שָׁ‪û‬לוֹם לְ‪ï‬כָ‪î‬ל מְ‪ִñ‬דינוֹת עֲ‪ָô‬רב‪ ,‬וּפָ‪ö‬נָ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ל יְ‪ì‬הוֵּדי הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם בִּ‪ְã‬קִריאָ‪ä‬ה‬ ‫לַ‪ï‬עֲ‪ô‬לוֹת לְ‪ï‬אֶ‪ֶä‬רץײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל הָ‪é‬עָ‪ô‬ם שָׂ‪û‬מַ‪ñ‬ח וְ‪è‬צָ‪õ‬הַ‪é‬ל‪ ,‬אַ‪ְä‬ך דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ן גּוְּריוֹן דָּ‪ç‬אַ‪ä‬ג‪ .‬הוּא יָ‪ַì‬דע שֶׁ‪û‬הָ‪é‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים ֹלא יַ‪ì‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬ימוּ‬ ‫עִ‪ô‬ם תְּ‪ü‬קוּמָ‪ñ‬תָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬יִ‪ì‬פְ‪ö‬תְּ‪ü‬חוּ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬כֵ‪î‬ן כָּ‪ְî‬ך הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‪ .‬דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ן גּוְּריוֹן הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לְ‪ֹï‬ראשׁ הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה וּלְ‪ï‬שַׂ‪û‬ר הַ‪é‬בִּ‪ã‬טָּ‪í‬חוֹן הָ‪ִé‬ראשׁוֹן שֶׁ‪û‬ל‬ ‫מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬וּבְ‪ã‬הַ‪é‬נְ‪ó‬הָ‪é‬גָ‪å‬תוֹ הוַּקם צַ‪õ‬הַ‪"é‬ל‪ ,‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הָ‪ַé‬דף אֶ‪ä‬ת צִ‪õ‬בְ‪ã‬אוֹת עֲ‪ָô‬רב שֶׁ‪û‬פָּ‪ö‬לְ‪ï‬שׁוּ‬ ‫לְ‪ï‬יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד בֶּ‪ã‬ןײַגּוְּריוֹן נֶ‪ó‬חְ‪ë‬שַׁ‪û‬ב לִ‪ï‬גְ‪å‬דוֹל מַ‪ñ‬נְ‪ó‬הִ‪é‬יגֵ‪å‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל בָּ‪ã‬עֵ‪ô‬ת הַ‪é‬חֲ‪ָë‬דשָׁ‪û‬ה‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫עצמאות‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר מְ‪ñ‬לָ‪ï‬כִ‪î‬ים א פֶּ‪ֶö‬רק ו פָּ‪ö‬סוּק א כָּ‪î‬תוּב עַ‪ô‬ל בְּ‪ã‬נִ‪ó‬יַּ‪ì‬ת בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪:‬‬ ‫"וַ‪è‬יְ‪ì‬הִ‪é‬י בִ‪ã‬שְׁ‪û‬מוֹנִ‪ó‬ים שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה וְ‪è‬אַ‪ְä‬רבַּ‪ã‬ע מֵ‪ñ‬אוֹת שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬צֵ‪õ‬את בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬יײַיִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫מֵ‪ñ‬אֶ‪ֶä‬רץײַמִ‪ñ‬צְ‪ַõ‬ריִ‪ì‬ם בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה הָ‪ְé‬רבִ‪ã‬יעִ‪ô‬ית בְּ‪ã‬חֶֹדשׁ זִ‪ê‬יו הוּא הַ‪é‬חֶֹדשׁ הַ‪é‬שֵּׁ‪û‬נִ‪ó‬י לִ‪ï‬מְ‪ֹñ‬לְך‬ ‫שְׁ‪ֹû‬למֹה עַ‪ô‬ל יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל וַ‪è‬יִּ‪ì‬בֶ‪ã‬ן הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת לַ‪ï‬ה'‪".‬‬ ‫נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מַ‪ñ‬ר בַּ‪ã‬גְּ‪å‬מָ‪ָñ‬רא בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬סֶּ‪ò‬כֶ‪î‬ת סֻ‪ò‬כָּ‪î‬ה‪:‬‬ ‫"שָׁ‪û‬נוּ ַרבּוֹתֵ‪ü‬ינוּ‪ :‬מִ‪ñ‬י שֶׁ‪ֹּû‬לא ָראָ‪ä‬ה יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם בְּ‪ã‬תִ‪ü‬פְ‪ö‬אַ‪ְä‬רתָּ‪ü‬הּ ֹלא ָראָ‪ä‬ה כְּ‪ָî‬רְך‬ ‫נֶ‪ó‬חְ‪ë‬מָ‪ñ‬ד מֵ‪ñ‬עוֹלָ‪ï‬ם; וּמִ‪ñ‬י שֶׁ‪ֹּû‬לא ָראָ‪ä‬ה בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ בְּ‪ã‬בִ‪ã‬נְ‪ó‬יָ‪ì‬נוֹ ֹלא ָראָ‪ä‬ה בִּ‪ã‬נְ‪ó‬יַ‪ì‬ן‬ ‫מְ‪ñ‬פֹאָ‪ä‬ר מֵ‪ñ‬עוֹלָ‪ï‬ם‪".‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר מְ‪ñ‬לָ‪ï‬כִ‪î‬ים ב פֶּ‪ֶö‬רק כה פְּ‪ö‬סוִּקים ח–ט נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מַ‪ñ‬ר עַ‪ô‬ל חֻ‪ְë‬רבַּ‪ã‬ן בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬ש‪:‬‬ ‫"‪ ,...‬בָּ‪ã‬א נְ‪ó‬בוּזַ‪ְê‬ראֲ‪ָä‬דן ַרבײַטַ‪í‬בָּ‪ã‬חִ‪ë‬ים עֶ‪ô‬בֶ‪ã‬ד מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ךײַבָּ‪ã‬בֶ‪ã‬ל יְ‪ì‬רוּשׁ ַָ‪û‬ל‪ִï‬ם‪ .‬וַ‪è‬יִּ‪ì‬שְׂ‪ֹû‬רף‬ ‫אֶ‪ä‬תײַבֵּ‪ã‬יתײַה' וְ‪è‬אֶ‪ä‬תײַבֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת כָּ‪î‬לײַבָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י יְ‪ì‬רוּשׁ ַָ‪û‬ל‪ִï‬ם וְ‪è‬אֶ‪ä‬תײַכָּ‪î‬לײַבֵּ‪ã‬ית‬ ‫גָּ‪å‬דוֹל שָׂ‪ַû‬רף בָּ‪ã‬אֵ‪ä‬שׁ‪".‬‬ ‫בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר מְ‪ñ‬לָ‪ï‬כִ‪î‬ים ב פֶּ‪ֶö‬רק כה פָּ‪ö‬סוּק יא כָּ‪î‬תוּב עַ‪ô‬ל גֵּ‪å‬רוּשׁ תּוֹשָׁ‪û‬בֵ‪ã‬י יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬ ‫בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬חֻ‪ְë‬רבָּ‪ã‬ן‪:‬‬ ‫"‪...‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת יֶ‪ì‬תֶ‪ü‬ר הָ‪é‬עָ‪ô‬ם הַ‪é‬נִּ‪ó‬שְׁ‪û‬אָ‪ִä‬רים בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר‪ ...‬וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת יֶ‪ì‬תֶ‪ü‬ר הֶ‪é‬הָ‪é‬מוֹן הֶ‪é‬גְ‪å‬לָ‪ï‬ה‬ ‫נְ‪ó‬בוּזַ‪ְê‬ראֲ‪ָä‬דן ַרבײַטַ‪í‬בָּ‪ã‬חִ‪ë‬ים‪".‬‬ ‫נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬מַ‪ñ‬ר בְּ‪ã‬מִ‪ְñ‬דָרשׁ זוּטָ‪í‬א אֵ‪ä‬יכָ‪î‬ה עַ‪ô‬ל הַ‪é‬בְ‪ã‬טָ‪í‬חַ‪ë‬ת ה' לְ‪ï‬בִ‪ã‬נְ‪ó‬יַ‪ì‬ן יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪:‬‬ ‫"מִ‪ñ‬יּוֹם שֶׁ‪û‬חָ‪ַë‬רב בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ וְ‪è‬חָ‪ְë‬רבָ‪ã‬ה יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם אֵ‪ä‬ין שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬קָּ‪ú‬דוֹשׁ‬ ‫בָּ‪ã‬רוְּך הוּא כִּ‪î‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬כוֹל‪ ,‬עַ‪ô‬ד שֶׁ‪û‬יִּ‪ì‬בָּ‪ã‬נֶ‪ó‬ה בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ וִ‪è‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם וְ‪è‬יַ‪ì‬חְ‪ë‬זְ‪ê‬רוּ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫בְּ‪ã‬תוֹכָ‪î‬הּ‪".‬‬

‫‪169‬‬


‫יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬


‫הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ ‪/‬‬

‫אוִּריאֵ‪ä‬ל אֹפֶ‪ö‬ק‬

‫"וּבְ‪ã‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬זֶ‪ê‬הוּ הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י!" אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר יִ‪ì‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬ח בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בּוֹ‪" ,‬בְּ‪ִã‬דיּוּק כְּ‪î‬מוֹ בַּ‪ã‬תְּ‪ü‬מוּנוֹת‪".‬‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה יוֹם תִּ‪ü‬שְׁ‪û‬עָ‪ô‬ה בְּ‪ã‬אָ‪ä‬ב — הַ‪é‬יּוֹם בּוֹ מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬לִ‪ï‬ים אָ‪ä‬נוּ אֶ‪ä‬ת זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר חֻ‪ְë‬רבַּ‪ã‬ן בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬יוֹם אֶ‪ä‬תְ‪ü‬מוֹל פָּ‪ö‬נָ‪ó‬ה אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א — הֲ‪ֹé‬לא הוּא סֶ‪ֶò‬רן מוֹטִ‪í‬י — אֶ‪ä‬ל בְּ‪ã‬נוֹ וְ‪è‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪:‬‬ ‫"מָ‪ñ‬חָ‪ë‬ר‪ ,‬יִ‪ì‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬ח‪ ,‬נִ‪ó‬סַּ‪ò‬ע לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬ר בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ .‬אַ‪ְä‬ראֶ‪ä‬ה לְ‪ָï‬ך אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹמוֹת שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬חַ‪ë‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬י בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם‬ ‫בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת שֵׁ‪û‬שֶׁ‪û‬תײַהַ‪é‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬וְ‪è‬כַ‪î‬מּוּבָ‪ã‬ן — נְ‪ó‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬ר גַּ‪å‬ם לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪".‬‬ ‫ֹלא אֲ‪ä‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם עַ‪ô‬ד כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגֵּ‪å‬שׁ יִ‪ì‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬ח לִ‪ְï‬קַראת הַ‪é‬נְּ‪ó‬סִ‪ò‬יעָ‪ô‬ה; זֹאת מַ‪ñ‬שְׁ‪û‬אִ‪ä‬יר אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י‬ ‫ַ‪î‬עבֹר שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר‬ ‫לְ‪ִï‬דמְ‪ñ‬יוֹנְ‪ó‬כֶ‪î‬ם‪ .‬לִ‪ï‬פְ‪ö‬נוֹת בֶֹּקר הִ‪é‬שְׁ‪û‬כִּ‪î‬ימוּ הַ‪é‬שְּׁ‪û‬נַ‪ó‬יִ‪ì‬ם קוּם‪ ,‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סוּ לַ‪ï‬מְּ‪ñ‬כוֹנִ‪ó‬ית‪ ,‬וְ‪è‬כ ֲ‪ô‬‬ ‫נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סוּ דֶּ‪ֶç‬רְך שַׁ‪û‬עַ‪ô‬רײַהָ‪é‬אֲ‪ָä‬ריוֹת אֶ‪ä‬ל תּוְֹך הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪.‬‬ ‫"דֶּ‪ֶç‬רְך הַ‪é‬שַּׁ‪û‬עַ‪ô‬ר הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה נִ‪ó‬כְ‪î‬נַ‪ó‬סְ‪ò‬נוּ גַּ‪å‬ם אָ‪ä‬נוּ‪ ,‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬לָ‪ï‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הָ‪é‬אָ‪ä‬ב‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬רײַכָּ‪ְî‬ך הוֹסִ‪ò‬יף חֶ‪ֶë‬רשׁ‪" :‬לְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם ֹלא אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬כַּ‪î‬ח אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יּוֹם הַ‪é‬הוּא!"‬ ‫ַ‪ó‬עבֹר בַּ‪ã‬דֶּ‪ֶç‬רְך‬ ‫"סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר לִ‪ï‬י עַ‪ô‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א!" בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ יִ‪ì‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬ח‪" ,‬אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה תְּ‪ü‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר וּשְׁ‪û‬נֵ‪ó‬ינוּ נ ֲ‪ô‬‬ ‫שֶׁ‪û‬עֲ‪ô‬בַ‪ְã‬רתֶּ‪ü‬ם אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה וְ‪è‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים‪ .‬טוֹב?"‬ ‫אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א הִ‪é‬סְ‪ò‬כִּ‪î‬ים‪ .‬הוּא הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל לְ‪ï‬סַ‪ò‬פֵּ‪ö‬ר‪ ,‬וּבָ‪ã‬הּ בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬עָ‪ô‬ה חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר וְ‪è‬חַ‪ë‬י מֵ‪ñ‬חָ‪ָë‬דשׁ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יּוֹם הַ‪é‬הוּא‪,‬‬ ‫יוֹם כ"ח בְּ‪ã‬אִ‪ä‬יָּ‪ì‬ר תשכ"ז‪.‬‬ ‫‪...‬עִ‪ô‬ם בֶֹּקר פָּ‪ְö‬רצוּ הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים דֶּ‪ֶç‬רְך שַׁ‪û‬עַ‪ô‬רײַהָ‪é‬אֲ‪ָä‬ריוֹת אֶ‪ä‬ל תּוְֹך הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ .‬יוֹם אָ‪ֹä‬רְך‬ ‫שֶׁ‪û‬ל ְקָרבוֹתײַדָּ‪ç‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹריהֶ‪é‬ם‪ .‬מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב הִ‪ְé‬דהֲ‪é‬דוּ יְ‪ִì‬ריּוֹת‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן פְּ‪ö‬נַ‪ó‬אי‬ ‫לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬שׁוּת‪ .‬הַ‪é‬זַּ‪ê‬חְ‪ë‬לָ‪"ï‬ם פָּ‪ö‬נָ‪ó‬ה שְׂ‪û‬מֹאלָ‪ï‬ה‪ ,‬אֶ‪ä‬ל דֶּ‪ֶç‬רְךײַעֲ‪ô‬פַ‪ö‬ר הַ‪é‬נִּ‪ó‬מְ‪ñ‬שֶׁ‪û‬כֶ‪î‬ת בְּ‪ã‬תוְֹך שְׂ‪ֵû‬דַרת‬ ‫אֳ‪ָä‬רנִ‪ó‬ים‪ .‬וּלְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע — בְּ‪ã‬בַ‪ã‬תײַאַ‪ä‬חַ‪ë‬ת נִ‪ó‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬לְּ‪ï‬תָ‪ü‬ה לְ‪ï‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קית‪ ,‬הַ‪é‬טּוֹבֶ‪ã‬לֶ‪ï‬ת‬ ‫בְּ‪ã‬אוֹרײַשֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ ָ‪ê‬זהֹב‪ .‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה הֵ‪é‬ם הִ‪é‬גִּ‪å‬יעוּ אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬רײַהַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬הֶ‪é‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר בָּ‪ã‬הּ נִ‪ó‬צַּ‪õ‬ב בֶּ‪ã‬עָ‪ô‬בָ‪ã‬ר‬ ‫בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪.‬‬ ‫— יוְֹרִדים‪ — ,‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר סֶ‪ֶò‬רן מוֹטִ‪í‬י‪ — ,‬זֶ‪ê‬הוּ מָ‪ñ‬קוֹם ָקדוֹשׁ‪ .‬כָּ‪î‬אן אֵ‪ä‬ין יוִֹרים‪.‬‬ ‫הַ‪é‬זַּ‪ê‬חְ‪ë‬לָ‪"ï‬ם עָ‪ô‬צַ‪õ‬ר בְּ‪ã‬אֶ‪ä‬מְ‪ñ‬צַ‪õ‬ע הָ‪ְé‬רחוֹב הַ‪é‬צַּ‪õ‬ר‪ .‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים יָ‪ְì‬רדוּ מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ וְ‪è‬עָ‪ô‬לוּ דּוֹמְ‪ñ‬מִ‪ñ‬ים‬ ‫בַּ‪ã‬מַּ‪ְñ‬דֵרגוֹת הָ‪ְé‬רחָ‪ë‬בוֹת אֶ‪ä‬ל חֲ‪ë‬צַ‪õ‬ר הַ‪é‬רײַהַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪.‬‬ ‫לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע אָ‪ä‬פְ‪ö‬פָ‪ö‬ה אוֹתָ‪ü‬ם דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה וּשְׁ‪û‬קוּפָ‪ö‬ה; כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ ַרעַ‪ô‬שׁ הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רב נִ‪ְó‬קטַ‪í‬ע‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ‬ ‫ֵריח אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קײַהַ‪é‬שְּׂ‪ֵû‬רפָ‪ö‬ה‪ ,‬הַ‪é‬דָּ‪ç‬ם וְ‪è‬הַ‪é‬גּוּמִ‪ñ‬י הַ‪é‬שָּׂ‪û‬רוּף‪ .‬הֵ‪é‬ם עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ נְ‪ó‬טוּעִ‪ô‬ים בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹמָ‪ñ‬ם‬ ‫נָ‪ó‬מוֹג ַ‪ë‬‬ ‫בִּ‪ְã‬דמָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה — הַ‪é‬לּוֹחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים וּמְ‪ñ‬פַ‪ö‬קְּ‪ֵú‬דיהֶ‪é‬ם‪ ,‬שָׁ‪û‬לְ‪ï‬חוּ עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם אֶ‪ä‬ל מִ‪ñ‬סְ‪ò‬גַּ‪å‬ד כִּ‪î‬פַּ‪ö‬תײַהַ‪é‬סֶּ‪ò‬לַ‪ï‬ע הַ‪é‬גֵּ‪å‬אֶ‪ä‬ה‪,‬‬ ‫שֶׁ‪û‬כִּ‪î‬פַּ‪ö‬ת הַ‪é‬זָּ‪ê‬הָ‪é‬ב שֶׁ‪û‬לּוֹ מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נוֹצֶ‪õ‬צֶ‪õ‬ת בְּ‪ã‬אוֹר הַ‪é‬שֶּׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ‪ ,‬וּמִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נּוּ שָׁ‪û‬לְ‪ï‬חוּ עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב —‬ ‫אֶ‪ä‬ל יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם הָ‪ִé‬רים סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב לָ‪ï‬הּ‪...‬‬ ‫— וּבְ‪ã‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬בַּ‪ã‬חוִּרים‪ — ,‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר סֶ‪ֶò‬רן מוֹטִ‪í‬י‪ — ,‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם חֲ‪ë‬לַ‪ï‬מְ‪ñ‬תֶּ‪ü‬ם פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל זֶ‪ê‬ה?‬ ‫אִ‪ä‬ישׁ ֹלא עָ‪ô‬נָ‪ó‬ה לוֹ‪ .‬אִ‪ä‬ישׁ מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם ֹלא הֵ‪é‬עֵ‪ô‬ז לַ‪ï‬חֲ‪ֹë‬לם כִּ‪î‬י יִ‪ì‬זְ‪ê‬כֶּ‪î‬ה לִ‪ï‬הְ‪é‬יוֹת בֵּ‪ã‬ין גּוֹאֲ‪ä‬לֵ‪ï‬י הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל‪.‬‬ ‫הֲ‪ֵé‬רי כָּ‪î‬אן‪ ,‬בַּ‪ã‬מָּ‪ñ‬קוֹם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪ ,‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י אַ‪ä‬לְ‪ï‬פַּ‪ö‬יִ‪ì‬ם שָׁ‪û‬נָ‪ó‬ה בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪ ...‬בֵּ‪ã‬יתײַהַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪...‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬ז‪ ,‬פָּ‪ַö‬רץ לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע אָ‪ִä‬ריק בִּ‪ã‬צְ‪õ‬עָ‪ָô‬קה‪" — :‬הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י!" וּפָ‪ö‬תַ‪ü‬ח בְּ‪ִã‬ריצָ‪õ‬ה מְ‪ñ‬הִ‪é‬יָרה‬ ‫בְּ‪ã‬מוַֹרד הַ‪é‬מַּ‪ְñ‬דֵרגוֹת‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬הּ שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה פָּ‪ְö‬רצָ‪õ‬ה גַּ‪å‬ם מַ‪ñ‬חְ‪ë‬לֶ‪ֶï‬קת הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬ל יוָֹרם אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ .‬הֵ‪é‬ם‬ ‫ירושלים‬

‫‪171‬‬


‫מִ‪ñ‬תּוְֹך חֹקײַיְ‪ì‬סוֹד‪ :‬יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם בִּ‪ã‬יַרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫‪ .1‬יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לֵ‪ï‬מָ‪ñ‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬אֻ‪ä‬חֶ‪ֶë‬דת הִ‪é‬יא בִּ‪ã‬יַרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫‪ .2‬יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם הִ‪é‬יא מְ‪ñ‬קוֹם מוֹשָׁ‪û‬בָ‪ã‬ם שֶׁ‪û‬ל נְ‪ó‬שִׂ‪û‬יא הַ‪é‬מְּ‪ִñ‬דינָ‪ó‬ה‪ ,‬הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‪ ,‬הַ‪é‬מֶּ‪ñ‬מְ‪ñ‬שָׁ‪û‬לָ‪ï‬ה וּבֵ‪ã‬ית‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬ט הָ‪é‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬יוֹן‪.‬‬ ‫‪ .3‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹמוֹת הַ‪é‬קְּ‪ú‬דוֹשִׁ‪û‬ים יִ‪ì‬הְ‪é‬יוּ שְׁ‪û‬מוִּרים מִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י חִ‪ë‬לּוּל וְ‪è‬כָ‪î‬ל פְּ‪ö‬גִ‪å‬יעָ‪ô‬ה אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת וּמִ‪ñ‬פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י כָּ‪î‬ל‬ ‫דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר הֶ‪é‬עָ‪ô‬לוּל לִ‪ï‬פְ‪ö‬גּ ַ‪ֹô‬ע בְּ‪ã‬חֹפֶ‪ö‬שׁ הַ‪é‬גִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה שֶׁ‪û‬ל בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬דָּ‪ç‬תוֹת אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹמוֹת הַ‪é‬מְּ‪ֻñ‬קדָּ‪ç‬שִׁ‪û‬ים‬ ‫לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם אוֹ בְּ‪ִã‬רגְ‪å‬שׁוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם כְּ‪î‬לַ‪ï‬פֵּ‪ö‬י אוֹתָ‪ü‬ם הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹמוֹת‪.‬‬ ‫)החֹק נִ‪ó‬תְ‪ַü‬קבֵּ‪ã‬ל בַּ‪ã‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת בְּ‪ã‬יוֹם יז בְּ‪ã‬אָ‪ä‬ב תש"מ‪ 30 ,‬בְּ‪ã‬יוּלִ‪ï‬י ‪(1980‬‬ ‫ַ‪é‬‬

‫נוֹף יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ֵ ,‬דיוִ‪è‬יד רוֹבֶּ‪ְã‬רטְ‪í‬ס‬

‫‪170‬‬

‫ירושלים‬


‫הֵ‪é‬ם בָּ‪ã‬כוּ מִ‪ñ‬שּׁוּם שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬שׁוּ עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם פֶּ‪ö‬תַ‪ü‬ע גְּ‪å‬דוֹלִ‪ï‬ים מִ‪ñ‬כְּ‪î‬פִ‪ö‬י מַ‪ñ‬דֵּ‪ç‬יהֶ‪é‬ם הַ‪é‬צָּ‪ִõ‬רים‪ .‬הֵ‪é‬ם בָּ‪ã‬כוּ כִּ‪î‬י‬ ‫חָ‪ë‬שׁוּ עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם צְ‪õ‬רוּפִ‪ö‬ים בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬שׁײַהַ‪é‬קְּ‪ָú‬רב שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬חֲ‪ë‬כָ‪î‬ה אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם‪ .‬הֵ‪é‬ם בָּ‪ã‬כוּ עַ‪ô‬ל‬ ‫ִ‪å‬יע אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מָּ‪ñ‬קוֹם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪ ,‬אֶ‪ä‬ל הָ‪ֶé‬רגַ‪å‬ע הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪.‬‬ ‫אֲ‪ä‬חֵ‪ë‬יהֶ‪é‬ם לַ‪ï‬נֶּ‪ó‬שֶׁ‪û‬ק‪ ,‬שֶׁ‪û‬נָּ‪ó‬פְ‪ö‬לוּ לְ‪ï‬צִ‪õ‬דָּ‪ç‬ם וְ‪ֹè‬לא זָ‪ê‬כוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫הֵ‪é‬ם בָּ‪ã‬כוּ כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הָ‪ֵé‬קל מֵ‪ñ‬עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם אֶ‪ä‬ת מִ‪ñ‬טְ‪í‬עַ‪ô‬ן אַ‪ä‬לְ‪ï‬פַּ‪ö‬יִ‪ì‬ם הַ‪é‬שָּׁ‪û‬נִ‪ó‬ים שֶׁ‪û‬נֶּ‪ó‬עְ‪ַô‬רם פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם עַ‪ô‬ל‬ ‫כִּ‪î‬תְ‪ü‬פֵ‪ö‬יהֶ‪é‬ם‪...‬‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬ל ַרחֲ‪ë‬בַ‪ã‬ת הַ‪é‬רײַהַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד מְ‪ñ‬פַ‪ö‬קֵּ‪ú‬ד הַ‪é‬חֲ‪ë‬טִ‪í‬יבָ‪ã‬ה וְ‪ִè‬דבֵּ‪ã‬ר אֶ‪ä‬ל מַ‪ñ‬כְ‪î‬שִׁ‪û‬ירײַהַ‪é‬קֶּ‪ú‬שֶׁ‪û‬ר‪:‬‬ ‫— הַ‪é‬רײַהַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת בְּ‪ã‬יָ‪ִì‬די‪ .‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י חוֹזֵ‪ê‬ר — הַ‪é‬רײַהַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת בְּ‪ã‬יָ‪ִì‬די!‬ ‫וּלְ‪ï‬מַ‪ñ‬טָּ‪í‬ה‪ ,‬מוּל הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל‪ ,‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד הָ‪ַé‬רב הַ‪é‬צְּ‪õ‬בָ‪ã‬אִ‪ä‬י עֲ‪ô‬טוּר הַ‪é‬זָּ‪ָê‬קן הַ‪é‬מַּ‪ñ‬כְ‪î‬סִ‪ò‬יף וְ‪è‬הוּא נִ‪ó‬לְ‪ï‬הָ‪é‬ב וְ‪è‬נִ‪ó‬סְ‪ò‬עָ‪ô‬ר;‬ ‫מְ‪ñ‬חַ‪ë‬בֵּ‪ã‬ק אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬לּוֹחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים שֶׁ‪û‬לְּ‪ï‬צִ‪õ‬דּוֹ‪ ,‬מֵ‪ñ‬נִ‪ó‬יף אֶ‪ä‬ל עָ‪ô‬ל סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬רײַתּוָֹרה‪ ,‬מַ‪ñ‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬יד שׁוֹפָ‪ö‬ר אֶ‪ä‬ל‬ ‫שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬יו הָ‪é‬רוֹטְ‪í‬טוֹת וּתְ‪ü‬רוּעָ‪ô‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה מְ‪ñ‬הַ‪ְé‬דהֶ‪ֶé‬דת בְּ‪ַã‬רחֲ‪ë‬בַ‪ã‬ת הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪.‬‬ ‫— ה' עִ‪ô‬מָּ‪ñ‬כֶ‪î‬ם‪ ,‬גִּ‪å‬בּוֵֹרי הַ‪é‬חַ‪ë‬יִ‪ì‬ל! — הוּא קוֵֹרא בְּ‪ã‬קוֹל גָּ‪å‬דוֹל‪ —,‬הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ הוּא‪,‬‬ ‫וּלְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם ֹלא נַ‪ó‬עַ‪ô‬זְ‪ê‬בֶ‪ã‬נּוּ! "בָּ‪ã‬רוְּך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' אֱ‪ֹä‬לֵקינוּ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חֱ‪ë‬יָ‪ì‬נוּ וְ‪ִè‬קיְּ‪ì‬מָ‪ñ‬נוּ‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬נוּ לַ‪ï‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪ ".‬לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה ַ‪é‬הזֹּאת בִּ‪ã‬ירוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם הַ‪é‬בְּ‪ã‬נוּיָ‪ì‬ה!‬ ‫ֶרגַ‪å‬ע שֶׁ‪û‬ל דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חֲ‪ָë‬ריו נִ‪ó‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬חוֹת הַ‪é‬שְּׂ‪û‬פָ‪ö‬תַ‪ü‬יִ‪ì‬ם מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ן וְ‪è‬שִׁ‪û‬ירײַתְּ‪ü‬פִ‪ö‬לָּ‪ï‬ה עָ‪ô‬צוּר הִ‪é‬תְ‪ü‬חִ‪ë‬יל‬ ‫מַ‪ñ‬שִּׁ‪û‬יק כְּ‪î‬נָ‪ó‬פָ‪ö‬יו הַ‪é‬שְּׁ‪û‬קוּפוֹת סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב‪.‬‬ ‫יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬ל זָ‪ê‬הָ‪é‬ב וְ‪è‬שֶׁ‪û‬ל נְ‪ó‬חשֶׁ‪û‬ת וְ‪è‬שֶׁ‪û‬ל אוֹר‬ ‫הֲ‪ֹé‬לא לְ‪ï‬כָ‪î‬ל שִׁ‪û‬יַריִ‪ְì‬ך אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י כִּ‪î‬נּוֹר‪...‬‬ ‫הָ‪é‬אָ‪ä‬ב סִ‪ò‬יֵּ‪ì‬ם אֶ‪ä‬ת סִ‪ò‬פּוּרוֹ וְ‪è‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תֵּ‪ü‬ק‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל בַּ‪ã‬חֲ‪ë‬לַ‪ï‬ל הָ‪é‬אֲ‪ä‬וִ‪è‬יר הִ‪ְé‬דהֲ‪é‬דוּ עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן מִ‪ñ‬לּוֹת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬יר‪:‬‬ ‫אִ‪ä‬ם אֶ‪ä‬שְׁ‪û‬כָּ‪î‬חֵ‪ְë‬ך יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬הּ זָ‪ê‬הָ‪é‬ב‪...‬‬ ‫יִ‪ì‬פְ‪ö‬תָּ‪ü‬ח הֵ‪ִé‬רים אֶ‪ä‬ת עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו וְ‪ָè‬ראָ‪ä‬ה‪ַ :‬רגְ‪å‬לָ‪ï‬יו עוֹמְ‪ñ‬דוֹת מוּל הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪ ,‬וְ‪è‬הוּא מֻ‪ñ‬קָּ‪ú‬ף‬ ‫מֵ‪ñ‬אוֹת ַרבּוֹת שֶׁ‪û‬ל אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬אוּ לִ‪ï‬פְ‪ֹö‬קד אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מָּ‪ñ‬קוֹם הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה בְּ‪ã‬יוֹם הַ‪é‬זִּ‪ê‬כָּ‪î‬רוֹן‪ .‬צְ‪õ‬עִ‪ô‬יִרים‬ ‫וִ‪è‬ישִׁ‪û‬ישִׁ‪û‬ים‪ ,‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לִ‪ï‬ים וִ‪è‬ילָ‪ִï‬דים‪ ,‬גְּ‪å‬בָ‪ִã‬רים וְ‪è‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ .‬מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם מִ‪ñ‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬לְּ‪ï‬לִ‪ï‬ים‪ ,‬וּמֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם עוֹמְ‪ִñ‬דים‬ ‫דּוֹמְ‪ñ‬מִ‪ñ‬ים וּמַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטִ‪í‬ים בּוֹ‪ .‬וְ‪è‬חַ‪ë‬יָּ‪ì‬ל גְּ‪å‬בַ‪ã‬הּײַקוֹמָ‪ñ‬ה‪ ,‬עֲ‪ô‬טוּר זָ‪ָê‬קן שָׁ‪û‬חוֹר‪ ,‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד לִ‪ï‬ימִ‪ñ‬ינוֹ‪ ,‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר‬ ‫תָּ‪ü‬נָ‪ְ"ó‬ך בְּ‪ã‬יָ‪ì‬דוֹ וְ‪è‬הוּא קוֵֹרא בְּ‪ã‬קוֹל‪:‬‬ ‫כִּ‪î‬י יֵ‪ì‬שׁ שָׂ‪û‬כָ‪î‬ר לִ‪ï‬פְ‪ö‬עֻ‪ô‬לָּ‪ï‬תֵ‪ְü‬ך — וְ‪è‬שָׁ‪û‬בוּ בָּ‪ã‬נִ‪ó‬ים לִ‪ï‬גְ‪å‬בוּלָ‪ï‬ם‪.‬‬

‫ירושלים‬

‫‪173‬‬


‫יָ‪ְì‬רדוּ מִ‪ñ‬כְּ‪î‬לֵ‪ï‬יײַהָ‪ֶé‬רכֶ‪î‬ב שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הֶ‪é‬ם וְ‪è‬נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סוּ בָּ‪ֶã‬רגֶ‪å‬ל אֶ‪ä‬ל עִ‪ô‬ירײַדָּ‪ç‬וִ‪è‬ד‪ .‬הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה דְּ‪ç‬מוּמָ‪ñ‬ה‬ ‫וְ‪è‬חֻ‪ë‬לְ‪ï‬יוֹתײַהַ‪é‬סִּ‪ò‬יּוּר שׁוֹטְ‪í‬טוּ בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬אוֹת הַ‪é‬צָּ‪õ‬רוֹת וְ‪è‬הָ‪é‬אַ‪ä‬פְ‪ö‬לוּלִ‪ï‬יּוֹת‪ .‬כָּ‪î‬ל פִּ‪ö‬תְ‪ü‬חֵ‪ë‬י הַ‪é‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים‬ ‫וְ‪è‬הַ‪é‬חֲ‪ë‬נֻ‪ó‬יּוֹת הָ‪é‬יוּ מוּגָ‪å‬פִ‪ö‬ים‪ .‬פֹּה וְ‪è‬שָׁ‪û‬ם נִ‪ְó‬ראוּ פִּ‪ö‬סּוֹתײַבַּ‪ã‬ד לְ‪ï‬בָ‪ã‬נוֹת‪ְ ,‬קשׁוּרוֹת לְ‪ï‬מַ‪ñ‬קֵּ‪ú‬ל‪ ,‬תְּ‪ü‬לוּיוֹת‬ ‫עַ‪ô‬ל גַּ‪å‬גּוֹת הַ‪é‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים‪.‬‬ ‫— וּבְ‪ã‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה! — אָ‪ä‬מְ‪ñ‬רוּ זֶ‪ê‬ה לָ‪ï‬זֶ‪ê‬ה וְ‪è‬חָ‪ë‬שׁוּ עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם כְּ‪î‬חוֹלְ‪ï‬מִ‪ñ‬ים‪.‬‬ ‫ָ‪ó‬טוּע בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹמוֹ וְ‪è‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו‬ ‫הֵ‪é‬ם הוֹסִ‪ò‬יפוּ לְ‪ï‬שׁוֹטֵ‪í‬ט בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬אוֹת‪ ,‬וּלְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע נֶ‪ó‬עֱ‪ô‬צַ‪õ‬ר עַ‪ô‬מִּ‪ñ‬י‪ ,‬עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד נ ַ‪ô‬‬ ‫שְׁ‪û‬לוּחוֹת אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מַּ‪ְñ‬ראֶ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬לָּ‪ï‬ה לְ‪ï‬מוּלוֹ‪.‬‬ ‫— חֶ‪ë‬בְ‪ַã‬ריָּ‪ì‬ה‪ָ — ,‬קָרא בְּ‪ã‬קוֹל חָ‪ë‬נוּק‪ — ,‬הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל! אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י רוֹאֶ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י‪ .‬זֶ‪ê‬הוּ‬ ‫הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל‪ ,‬חֶ‪ë‬בְ‪ַã‬ריָּ‪ì‬ה‪ ...‬זֶ‪ê‬הוּ הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬י!‬ ‫ַ‪é‬הכֹּל ָקפְ‪ö‬אוּ עַ‪ô‬ל מְ‪ñ‬קוֹמָ‪ñ‬ם וְ‪è‬הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטוּ בּוֹ‪ .‬וְ‪è‬הוּא‪ ,‬הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל‪ ,‬הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט בְּ‪ã‬גוֹאֲ‪ä‬לָ‪ï‬יו; הִ‪é‬בִּ‪ã‬יט בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם‬ ‫גָּ‪å‬דוֹל‪ ,‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יק וְ‪è‬דוֹמֵ‪ñ‬ם‪ .‬אַ‪ä‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬גָּ‪å‬זִ‪ê‬ית הַ‪é‬חֲ‪ë‬לָ‪ï‬קוֹת הִ‪é‬תְ‪ü‬רוֹמְ‪ñ‬מוּ נִ‪ְó‬דבָּ‪ְã‬ך מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל נִ‪ְó‬דבָּ‪ְã‬ך‪ ,‬עַ‪ô‬ד פִּ‪ö‬סַּ‪ò‬ת‬ ‫ָ‪ָé‬רִקיע הַ‪é‬כְּ‪î‬חֻ‪ë‬לָּ‪ï‬ה‪ .‬הוּא נִ‪ó‬צַּ‪õ‬ב‪ ,‬הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּי בִּ‪ã‬יֵדי צַ‪õ‬ר‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬ין לְ‪ï‬בָ‪ã‬נָ‪ó‬יוײַמְ‪ñ‬שַׁ‪û‬חְ‪ְë‬רָריו‪.‬‬ ‫ה ַ‪ô‬‬ ‫בְּ‪ֶã‬רגַ‪å‬ע זֶ‪ê‬ה הִ‪ְé‬דהֲ‪é‬דוּ צַ‪õ‬עֲ‪ֵô‬די נַ‪ó‬עֲ‪ô‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬מָּ‪ñ‬רוֹת בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬ה הַ‪é‬צָּ‪ָõ‬רה‪ .‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים פָּ‪ö‬תְ‪ü‬חוּ בְּ‪ִã‬ריצָ‪õ‬ה‬ ‫ָ‪ö‬תוּח לִ‪ְï‬רוָ‪è‬חָ‪ë‬ה‪ .‬הֵ‪é‬ם עָ‪ô‬בְ‪ã‬רוּ בּוֹ מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שְּׁ‪û‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬פָּ‪ö‬נוּ דֶּ‪ֶç‬רְך‬ ‫לְ‪ï‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר שַׁ‪û‬עַ‪ô‬ר ָקטָ‪í‬ן וְ‪è‬יָ‪ֹì‬רק‪ ,‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה פּ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬ה הַ‪é‬צָּ‪ָõ‬רה יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ינָ‪ó‬ה‪ָ ,‬רצוּ בְּ‪ã‬מוַֹרד מַ‪ְñ‬דֵרגוֹת צָ‪õ‬רוֹת וּתְ‪ü‬לוּלוֹת — וְ‪è‬עָ‪ô‬צְ‪õ‬רוּ מוּל הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל‪.‬‬ ‫וּלְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע נִ‪ó‬תְ‪ü‬מַ‪ñ‬לְּ‪ï‬אָ‪ä‬ה הָ‪ְé‬רחָ‪ë‬בָ‪ã‬ה הַ‪é‬צָּ‪ָõ‬רה עַ‪ô‬שְׂ‪û‬רוֹת צַ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים‪.‬‬ ‫הֵ‪é‬ם עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ ָקרוֹב ָקרוֹב אֵ‪ä‬לָ‪ï‬יו וְ‪è‬הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטוּ בּוֹ כְּ‪î‬חוֹלְ‪ï‬מִ‪ñ‬ים‪ .‬בַּ‪ã‬חוִּרים לְ‪ï‬בוּשִׁ‪û‬ים בִּ‪ã‬גְ‪ֵå‬די ְקָרב‬ ‫מְ‪ñ‬נֻ‪ó‬מָּ‪ִñ‬רים‪ ,‬מְ‪ñ‬אֻ‪ä‬בָּ‪ִã‬קים‪ ,‬מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬זָּ‪ê‬עִ‪ô‬ים‪ .‬סְ‪ò‬פוּגֵ‪å‬י אֲ‪ä‬בַ‪ã‬קײַשְׂ‪ֵû‬רפָ‪ö‬ה‪ ,‬מֻ‪ñ‬כְ‪î‬תָּ‪ü‬מִ‪ñ‬ים בְּ‪ָã‬דם‪ .‬חֲ‪ë‬בוּשִׁ‪û‬ים‬ ‫כּוֹבְ‪ã‬עֵ‪ô‬יײַפְּ‪ö‬לָ‪ָï‬דה מְ‪ֻñ‬רשָּׁ‪û‬תִ‪ü‬ים‪ ,‬חֲ‪ë‬גוִּרים כְּ‪î‬לֵ‪ï‬יײַנֶ‪ó‬שֶׁ‪û‬ק וַ‪è‬חֲ‪ë‬גוֹר ְקָרבִ‪ã‬י‪ .‬יְ‪ֵì‬דיהֶ‪é‬ם שְׂ‪û‬רוּטוֹת וּפְ‪ö‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם‬ ‫עוֹטִ‪í‬ים זִ‪ê‬יפֵ‪ö‬י זָ‪ָê‬קן‪ .‬צַ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים יְ‪ì‬דוּעֵ‪ô‬י ְקָרבוֹת‪ְ ,‬קשׁוּחִ‪ë‬ים‪ ,‬שֶׁ‪ָû‬ראוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מָּ‪ñ‬וֶ‪è‬ת בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם —‬ ‫עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ דּוֹמְ‪ñ‬מִ‪ñ‬ים וְ‪è‬הִ‪é‬בִּ‪ã‬יטוּ בַּ‪ã‬כֹּתֶ‪ü‬ל‪ ,‬בַּ‪ã‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נָ‪ó‬יו הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלוֹת‪ ,‬הַ‪é‬חֲ‪ë‬לָ‪ï‬קוֹת‪.‬‬ ‫מוֹטִ‪í‬י עָ‪ô‬צַ‪õ‬ם לְ‪ֶï‬רגַ‪å‬ע אֶ‪ä‬ת עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬רײַכָּ‪ְî‬ך שָׁ‪û‬ב וּפְ‪ָö‬קחָ‪ë‬ן‪ .‬צְ‪õ‬מַ‪ְñ‬רמֶֹרת חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ימָ‪ñ‬ה עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה‬ ‫בְּ‪ã‬גוּפוֹ‪ .‬הוּא פָּ‪ö‬שַׁ‪û‬ט יָ‪ì‬דוֹ וְ‪è‬אֶ‪ä‬צְ‪õ‬בְּ‪ã‬עוֹתָ‪ü‬יו נָ‪ó‬גְ‪å‬עוּ בְּ‪ã‬אַ‪ä‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬גָּ‪å‬זִ‪ê‬ית הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יקוֹת‪ .‬הַ‪é‬צּוֹנְ‪ó‬נוֹת‪ .‬הוּא‬ ‫בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ לְ‪ï‬הַ‪é‬בִּ‪ã‬יט מִ‪ñ‬קָּ‪ú‬רוֹב בַּ‪ã‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים אֵ‪ä‬לּוּ אַ‪ְä‬ך — מָ‪ñ‬ה מוּזָ‪ê‬ר — הוּא אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נּוּ יָ‪ì‬כוֹל‪ .‬מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ חָ‪ë‬צָ‪õ‬ץ‬ ‫בֵּ‪ã‬ין אִ‪ä‬ישׁוֹנֵ‪ó‬י עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ין אַ‪ä‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל; מַ‪ñ‬שֶּׁ‪û‬הוּ לַ‪ï‬ח וְ‪è‬חָ‪ë‬מִ‪ñ‬ים וּמָ‪ñ‬לוּחַ‪.ë‬‬ ‫— יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ — צָ‪õ‬עַ‪ô‬ק וְ‪è‬הַ‪é‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת יוְֹרדוֹת עַ‪ô‬ל לְ‪ï‬חָ‪ë‬יָ‪ì‬יו — יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ! שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ!‬ ‫יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם — —‬ ‫לְ‪ï‬הֶ‪ֶé‬רף עַ‪ô‬יִ‪ì‬ן נִ‪ó‬תְ‪ַü‬קף מוֹטִ‪í‬י בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬ין בּוּשָׁ‪û‬ה‪ ,‬וְ‪è‬שָׁ‪û‬לַ‪ï‬ח עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו הַ‪é‬דּוֹמְ‪ñ‬עוֹת לַ‪ï‬צְּ‪ָõ‬דִדים‪ .‬הוּא מִ‪ñ‬צְ‪õ‬מֵ‪ñ‬ץ‬ ‫בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו וְ‪ָè‬ראָ‪ä‬ה — הוּא ָראָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת אֵ‪ä‬יתָ‪ü‬ן גּוֹחֵ‪ë‬ן וּמַ‪ñ‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬יד אֶ‪ä‬ת שְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬יו אֶ‪ä‬ל אַ‪ä‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל‪.‬‬ ‫כּוֵֹרע בֶּ‪ֶã‬רְך‪ ,‬מַ‪ñ‬שְׁ‪û‬עִ‪ô‬ין ֹראשׁוֹ אֶ‪ä‬ל הָ‪é‬אֶ‪ä‬בֶ‪ã‬ן הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה — וּבוֹכֶ‪î‬ה‪ .‬וְ‪è‬הוּא‬ ‫ַ‪ô‬‬ ‫הוּא ָראָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת יִ‪ì‬גְ‪å‬אָ‪ä‬ל‬ ‫ַ‪ï‬חבֹק אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל כֻּ‪î‬לּוֹ —‬ ‫ָראָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת גִּ‪ְå‬דעוֹן פּוֵֹרשׂ אֶ‪ä‬ת זְ‪ê‬רוֹעוֹתָ‪ü‬יו לַ‪ï‬צְּ‪ָõ‬דִדים‪ ,‬כִּ‪î‬מְ‪ñ‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ ל ֲ‪ë‬‬ ‫וּמִ‪ñ‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬פֵּ‪ö‬חַ‪ .ë‬הוּא ָראָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬לָּ‪ï‬ם מִ‪ñ‬תְ‪ü‬רוֹמֵ‪ñ‬ם עַ‪ô‬ל בְּ‪ã‬הוֹנוֹתָ‪ü‬יו‪ ,‬מַ‪ñ‬צְ‪õ‬מִ‪ñ‬יד פֶּ‪ö‬תֶ‪ü‬ק מְ‪ֻñ‬קפָּ‪ö‬ל בֵּ‪ã‬ין‬ ‫סִ‪ְò‬דֵקי הָ‪é‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נִ‪ó‬ים וּכְ‪î‬תֵ‪ü‬פָ‪ö‬יו מַ‪ְñ‬רעִ‪ô‬ידוֹת מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬כִ‪î‬י‪ .‬וְ‪è‬הוּא ָראָ‪ä‬ה — אוֹ אוּלַ‪ï‬י ַרק דִּ‪ç‬מָּ‪ñ‬ה לִ‪ְï‬ראוֹת‬ ‫— עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם גְּ‪å‬דוֹלוֹת נִ‪ó‬פְ‪ָö‬קחוֹת עַ‪ô‬ל אֲ‪ä‬בָ‪ã‬נָ‪ó‬יו הַ‪é‬נּוֹשְׁ‪û‬מוֹת שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬כֹּתֶ‪ü‬ל וּפְ‪ö‬נִ‪ó‬ינֵ‪ó‬י דִּ‪ç‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה גְּ‪å‬דוֹלוֹת‬ ‫נוֹצְ‪õ‬צוֹת בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ן‪ .‬הֵ‪é‬ם עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ שָׁ‪û‬ם‪ ,‬הַ‪é‬צַּ‪õ‬נְ‪ó‬חָ‪ë‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬וּבָ‪ã‬כוּ כִּ‪î‬ילָ‪ִï‬דים ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים‪ .‬בָּ‪ã‬כוּ וְ‪ֹè‬לא‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬בּוֹשְׁ‪û‬שׁוּ‪ .‬הֵ‪é‬ם בָּ‪ã‬כוּ מִ‪ñ‬שּׁוּם שֶׁ‪û‬חָ‪ë‬שׁוּ עַ‪ô‬צְ‪õ‬מָ‪ñ‬ם פֶּ‪ö‬תַ‪ü‬ע ְקטַ‪í‬נִּ‪ó‬ים כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך מוּל גֶֹּדל הָ‪ֶé‬רגַ‪å‬ע‪.‬‬

‫‪172‬‬

‫ירושלים‬


‫סִ‪ò‬פּוּר עַ‪ô‬ל יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה מֵ‪ñ‬הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‬

‫הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה ‪ /‬יְ‪ì‬מִ‪ñ‬ימָ‪ñ‬ה טְ‪í‬שֶׁ‪ְû‬רנוֹבִ‪ã‬יץײַאֲ‪ä‬בִ‪ã‬יָדר‬

‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה בִּ‪ã‬ימֵ‪ñ‬י הַ‪é‬מָּ‪ñ‬צוֹר הַ‪é‬כָּ‪î‬בֵ‪ã‬ד עַ‪ô‬ל בִּ‪ã‬יַרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ ,‬בִּ‪ã‬זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חֶ‪ë‬מֶ‪ñ‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬חְ‪ë‬רוּר‪ .‬בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‬ ‫הַ‪é‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬אוֹת שֶׁ‪û‬ל הָ‪ֹé‬רבַ‪ã‬ע הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי‪ ,‬בֵּ‪ã‬ין חוֹמוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ ,‬גָּ‪ָå‬רה יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪ִ .‬רנָּ‪ó‬ה ָקְראוּ‬ ‫לָ‪ï‬הּ‪ ,‬וְ‪è‬כִ‪î‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬הּ כֵּ‪î‬ן הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ :‬עַ‪ô‬לִּ‪ï‬יזָ‪ê‬ה וּשְׂ‪û‬מֵ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬קוֹלָ‪ï‬הּ כְּ‪î‬קוֹל פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מוֹנִ‪ó‬ים מִ‪ñ‬תְ‪ü‬רוֹנְ‪ó‬נִ‪ó‬ים‪ .‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר‬ ‫הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה פּוֹצַ‪õ‬חַ‪ë‬ת בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬יר — הָ‪é‬יָ‪ì‬ה קוֹלָ‪ï‬הּ מִ‪ñ‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬זֵּ‪ê‬ר בֵּ‪ã‬ין סִ‪ò‬מְ‪ñ‬טְ‪í‬אוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ ,‬כִּ‪î‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יל‬ ‫פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬מוֹנֵ‪ó‬י הַ‪é‬כֶּ‪î‬סֶ‪ò‬ף‪ .‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬מַ‪ñ‬ע קוֹל שִׁ‪û‬יָרתָ‪ü‬הּ‪ ,‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה חוֶֹדֶרת לְ‪ï‬לֵ‪ï‬ב כָּ‪î‬ל תּוֹשָׁ‪û‬בֵ‪ã‬י‬ ‫הָ‪ֹé‬רבַ‪ã‬ע הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי‪.‬‬ ‫וְ‪ֹè‬לא ַרק הָ‪é‬אֲ‪ä‬נָ‪ó‬שִׁ‪û‬ים הָ‪é‬יוּ ַקשּׁוּבִ‪ã‬ים לְ‪ï‬קוֹלָ‪ï‬הּ שֶׁ‪û‬ל ִרנָּ‪ó‬ה‪ :‬גַּ‪å‬ם צִ‪õ‬פֳּ‪ִö‬רים ַרבּוֹת הָ‪é‬יוּ מְ‪ñ‬שַׁ‪û‬חֲ‪ë‬רוֹת‬ ‫לְ‪ï‬פִ‪ö‬תְ‪ü‬חָ‪ë‬הּ וּמִ‪ñ‬צְ‪õ‬טָ‪ְí‬רפוֹת לְ‪ï‬קוֹל שִׁ‪û‬יָרתָ‪ü‬הּ‪ ,‬וְ‪è‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הֶ‪é‬חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר‪ ,‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬קִּ‪ú‬יפָ‪ö‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת שֶׁ‪û‬בּוֹ גָּ‪ָå‬רה‬ ‫ִרנָּ‪ó‬ה‪ ,‬מְ‪ñ‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה זִ‪ê‬מְ‪ָñ‬רה וְ‪ִè‬רנָּ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה זֶ‪ê‬ה כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים נָ‪ַó‬דם קוֹל שִׁ‪û‬יָרתָ‪ü‬הּ שֶׁ‪û‬ל ִרנָּ‪ó‬ה‪ :‬שׁוּב ֹלא הִ‪é‬שְׁ‪û‬כִּ‪î‬ימוּ צִ‪õ‬פֳּ‪ִö‬רים‬ ‫לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ח בֵּ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ן נָ‪ְó‬דדוּ לַ‪ï‬מֶּ‪ְñ‬רחַ‪ë‬קִּ‪ú‬ים; נִ‪ó‬בְ‪ã‬הֲ‪é‬לוּ מֵ‪ñ‬הַ‪é‬הַ‪é‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬זָ‪ê‬ה הַ‪é‬כְּ‪î‬בֵ‪ָã‬דה וּמִ‪ñ‬יְּ‪ִì‬ריּוֹת הַ‪é‬צַּ‪õ‬לָּ‪ï‬פִ‪ö‬ים‬ ‫שֶׁ‪û‬צָּ‪õ‬לְ‪ï‬פוּ‪ ,‬לְ‪ֹï‬לא הֶ‪ֶé‬רף‪ ,‬עַ‪ô‬ל הָ‪ֹé‬רבַ‪ã‬ע הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ין חוֹמוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪.‬‬ ‫וְ‪è‬נָ‪ַó‬דם גַּ‪å‬ם קוֹלָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬ל ִרנָּ‪ó‬ה‪ .‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה מְ‪ñ‬הַ‪é‬לֶּ‪ï‬כֶ‪î‬ת עֲ‪ô‬צוּבָ‪ã‬ה וּמְ‪ñ‬לֵ‪ï‬אָ‪ä‬ה חֲ‪ָë‬רָדה; אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‬ ‫שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬הּ נִ‪ó‬פְ‪ö‬צַ‪õ‬ע ָקשֶׁ‪û‬ה וְ‪è‬שָׁ‪û‬כַ‪î‬ב בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬פְּ‪ö‬צוּעִ‪ô‬ים הָ‪ַé‬רבִּ‪ã‬ים בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬חוֹלִ‪ï‬ים "מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬גָּ‪å‬ב לַ‪ï‬דָּ‪ְç‬ך"‬ ‫שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ִ .‬רנָּ‪ó‬ה‪ ,‬כִּ‪î‬שְׁ‪û‬אַ‪ä‬ר יַ‪ì‬לְ‪ֵï‬די הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪ ,‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מְ‪ַñ‬קשֶּׁ‪ֶû‬רת בֵּ‪ã‬ין עֶ‪ô‬מְ‪ñ‬דוֹת‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גִ‪å‬נִּ‪ó‬ים‪ .‬הִ‪é‬יא הִ‪é‬כִּ‪î‬יָרה כָּ‪î‬ל חָ‪ë‬צֵ‪õ‬ר‪ ,‬כָּ‪î‬ל בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬כָּ‪î‬ל מַ‪ñ‬עֲ‪ô‬בָ‪ã‬ר‪ .‬כֵּ‪î‬יוָ‪è‬ן שֶׁ‪û‬זְּ‪ִê‬ריזָ‪ê‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ָ ,‬רצָ‪õ‬ה‬ ‫ֶ‪ï‬יה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬פַ‪ö‬קְּ‪ִú‬דים‪.‬‬ ‫הָ‪é‬לוְֹך וָ‪è‬שׁוֹב בֵּ‪ã‬ין עֶ‪ô‬מְ‪ñ‬דוֹת הַ‪é‬לּוֹחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים וְ‪è‬הֶ‪é‬עֱ‪ô‬בִ‪ã‬יָרה אֶ‪ä‬ת אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר צִ‪õ‬וּוּ עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬ ‫ֶ‪ë‬יה‬ ‫עֶ‪ֶô‬רב אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה ִרנָּ‪ó‬ה מִ‪ñ‬בֵּ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ‪ ,‬לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר שֶׁ‪û‬עָ‪ô‬זְ‪ָê‬רה לְ‪ï‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א לְ‪ï‬הַ‪é‬שְׁ‪û‬כִּ‪î‬יב אֶ‪ä‬ת אַ‪ä‬ח ָ‪é‬‬ ‫וְ‪è‬אַ‪ä‬חֲ‪ë‬יוֹתֶ‪ü‬יהָ‪.é‬‬ ‫ִ‪ã‬יה הַ‪é‬פָּ‪ö‬צוּעַ‪ ,ô‬וְ‪è‬הֵ‪é‬בִ‪ã‬יאָ‪ä‬ה לוֹ אֹכֶ‪î‬ל‪ְ :‬קצִ‪õ‬יצוֹת מֵ‪ñ‬חוּבֵּ‪ã‬יזָ‪ê‬ה‬ ‫הָ‪é‬לְ‪ï‬כָ‪î‬ה ִרנָּ‪ó‬ה לְ‪ï‬בַ‪ã‬קֵּ‪ú‬ר אֶ‪ä‬ת אָ‪ä‬ב ָ‪é‬‬ ‫שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬כִ‪î‬ינָ‪ó‬ה אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א לִ‪ï‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬מִּ‪ñ‬שְׁ‪û‬פָּ‪ö‬חָ‪ë‬ה‪ .‬אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬עֵ‪ô‬שֶׂ‪û‬ב לִ‪ï‬קְּ‪ú‬טָ‪í‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה בַּ‪ã‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪ ,‬עַ‪ô‬ל יַ‪ì‬ד הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א ָקצְ‪õ‬צָ‪õ‬ה אוֹתוֹ‪ ,‬תִּ‪ü‬בְּ‪ã‬לָ‪ï‬ה בְּ‪ã‬תַ‪ü‬בְ‪ã‬לִ‪ï‬ינִ‪ó‬ים וְ‪è‬הֵ‪é‬כִ‪î‬ינָ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬קְּ‪ú‬צִ‪õ‬יצוֹת לִ‪ï‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י בֵּ‪ã‬יתָ‪ü‬הּ‪.‬‬ ‫נִ‪ó‬כְ‪î‬נְ‪ó‬סָ‪ò‬ה ִרנָּ‪ó‬ה לְ‪ï‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬חוֹלִ‪ï‬ים‪ ,‬הַ‪é‬פְּ‪ö‬צוּעִ‪ô‬ים כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר הִ‪é‬כִּ‪î‬ירוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה עוֹזֶ‪ֶê‬רת‬ ‫לְ‪ï‬כֻ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ ,‬הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה הַ‪é‬חַ‪ë‬יְּ‪ì‬כָ‪î‬נִ‪ó‬ית שֶׁ‪û‬שָּׁ‪ָû‬רה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ם מִ‪ñ‬שִּׁ‪û‬יֶריהָ‪.é‬‬ ‫נִ‪ó‬גְּ‪å‬שָׁ‪û‬ה ִרנָּ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ל אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה הוּא לוֹהֵ‪é‬ט בְּ‪ã‬חֻ‪ë‬מּוֹ‪.‬‬ ‫"מַ‪ñ‬צָּ‪õ‬בוֹ הוַּרע‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר הָ‪é‬רוֹפֵ‪ö‬א שֶׁ‪û‬יָּ‪ì‬שַׁ‪û‬ב לְ‪ï‬יָ‪ì‬דוֹ‪" .‬אִ‪ä‬ם ֹלא יִ‪ì‬תְ‪ַü‬רחֵ‪ë‬שׁ נֵ‪ó‬ס‪ "...‬כָּ‪ְî‬ך אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪ ,‬וְ‪ִè‬רנָּ‪ó‬ה‬ ‫הֵ‪é‬בִ‪ã‬ינָ‪ó‬ה מָ‪ñ‬ה ָרצָ‪õ‬ה הָ‪é‬רוֹפֵ‪ö‬א לוֹמַ‪ñ‬ר וְ‪ֹè‬לא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר‪.‬‬ ‫ִ‪ã‬יה וְ‪è‬שָׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד הוּא מְ‪ñ‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬מֵ‪ñ‬ל בְּ‪ã‬חֻ‪ë‬מּוֹ‪:‬‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כְּ‪î‬לָ‪ï‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה בִּ‪ã‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י אָ‪ä‬ב ָ‪é‬‬ ‫"עָ‪ô‬לַ‪ï‬י לָ‪ï‬שׁוּב לָ‪ï‬עֶ‪ô‬מְ‪ñ‬דָּ‪ç‬ה! אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י מֻ‪ñ‬כְ‪ָî‬רח לָ‪ï‬שׁוּב לָ‪ï‬עֶ‪ô‬מְ‪ñ‬דָּ‪ç‬ה!"‬ ‫ֶ‪ï‬יה הָ‪é‬אָ‪ä‬ב‪ ,‬שָׁ‪û‬כַ‪î‬ב זָ‪ֵê‬קן אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד‪ .‬זְ‪ַê‬קן מִ‪ñ‬דּוֹת‬ ‫אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א לָ‪ï‬הַ‪é‬ט כֻּ‪î‬לּוֹ‪ ,‬וּלְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הָ‪é‬אֲ‪ä‬לוּנְ‪ָó‬קה שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬כַ‪î‬ב עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬ ‫הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לוֹ‪ ,‬וּפָ‪ö‬נָ‪ó‬יו כִּ‪î‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י אֵ‪ä‬לִ‪ï‬יָּ‪ì‬הוּ הַ‪é‬נָּ‪ó‬בִ‪ã‬יא‪.‬‬ ‫ָקָרא הַ‪é‬זָּ‪ֵê‬קן לַ‪ï‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪ ,‬וְ‪è‬כָ‪ְî‬ך לָ‪ï‬חַ‪ë‬שׁ לָ‪ï‬הּ‪:‬‬ ‫"רוּצִ‪õ‬י‪ ,‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪ ,‬מַ‪ñ‬הֲ‪ִé‬רי אֶ‪ä‬ל חֶ‪ë‬לְ‪ַï‬קת הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה שֶׁ‪û‬מֵּ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹרי הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה‪ .‬שָׁ‪û‬ם‪ ,‬בֵּ‪ã‬ין עִ‪ô‬שְׂ‪û‬בֵ‪ã‬י‬ ‫ַ‪ì‬עזֹר לְ‪ï‬אָ‪ä‬בִ‪ã‬יְך‪ ...‬הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח‪ ...‬הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח‪"...‬‬ ‫הַ‪é‬חוּבֵּ‪ã‬יזָ‪ê‬ה‪ ,‬צֶ‪õ‬מַ‪ñ‬ח פְּ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים צוֹמֵ‪ñ‬חַ‪ ...ë‬הוּא י ֲ‪ô‬‬

‫ירושלים‬

‫‪175‬‬


‫שִׂ‪û‬ישׂוּ אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם ‪/‬‬ ‫שִׂ‪û‬ישׂוּ אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬גִּ‪å‬ילוּ בָּ‪ã‬הּ‪,‬‬ ‫גִּ‪å‬לּוּ בָּ‪ã‬הּ כָּ‪î‬ל אוֹהֲ‪é‬בֶ‪ã‬יהָ‪ ,é‬כָּ‪î‬ל אוֹהֲ‪é‬בֶ‪ã‬יהָ‪.é‬‬ ‫עַ‪ô‬ל חוֹמוֹתַ‪ü‬יִ‪ְì‬ך‪ ,‬עִ‪ô‬יר דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד‪ ,‬הִ‪é‬פְ‪ַö‬קְדתִּ‪ü‬י‬ ‫שׁוֹמְ‪ִñ‬רים‪ ,‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬יּוֹם וְ‪è‬כָ‪î‬ל הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫שִׂ‪û‬ישׂוּ אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪...‬‬ ‫אַ‪ä‬ל תִּ‪ü‬יָרא וְ‪è‬אַ‪ä‬ל תֵּ‪ü‬חַ‪ë‬ת עַ‪ô‬בְ‪ã‬דִּ‪ç‬י יַ‪ì‬עֲ‪ֹô‬קב‪,‬‬ ‫כִּ‪î‬י יָ‪ì‬פוּצוּ מְ‪ñ‬שַׂ‪û‬נְּ‪ó‬אֶ‪ä‬יָך‪ ,‬מִ‪ñ‬פָּ‪ö‬נֶ‪ó‬יָך‪.‬‬ ‫שִׂ‪û‬ישׂוּ אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪...‬‬ ‫שְׂ‪û‬אִ‪ä‬י סָ‪ò‬בִ‪ã‬יב עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ְì‬ך וְּראִ‪ä‬י‪ :‬כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‬ ‫נִ‪ְó‬קבְּ‪ã‬צוּ וּבָ‪ã‬אוּ לָ‪ְï‬ך‪,‬‬ ‫שִׂ‪û‬ישׂוּ אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪...‬‬ ‫וְ‪è‬עַ‪ô‬מֵּ‪ְñ‬ך‪ ,‬עַ‪ô‬מֵּ‪ְñ‬ך כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם צַ‪õ‬דִּ‪ç‬יִקים‬ ‫לְ‪ï‬עוֹלָ‪ï‬ם יִ‪ì‬יְרשׁוּ אָ‪ֶä‬רץ‪.‬‬

‫‪174‬‬

‫ירושלים‬

‫נִ‪ó‬גּוּן‬


‫תָּ‪ü‬פְ‪ö‬סָ‪ò‬ה וְ‪è‬הוֹצִ‪õ‬יאָ‪ä‬ה מִ‪ñ‬יֵדי הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬בֹּלֶ‪ï‬ת‪ ,‬וְ‪ִè‬רנָּ‪ó‬ה ָקטְ‪í‬פָ‪ö‬ה זֵ‪ê‬ר עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קי שֶׁ‪û‬ל חוּבֵּ‪ã‬יזָ‪ê‬ה‪,‬‬ ‫וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר הֵ‪é‬ן שְׁ‪û‬תֵּ‪ü‬יהֶ‪é‬ן בְּ‪ַã‬דְרכָּ‪î‬ן הַ‪é‬בַּ‪ã‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪.‬‬ ‫מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר‪ ,‬מַ‪ñ‬הֵ‪é‬ר‪ ,‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬ל תְּ‪ü‬אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר!‬ ‫הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר נוֹשֵׂ‪û‬את בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬קּוָֹרהּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח‪ ,‬נִ‪ó‬צֶּ‪õ‬בֶ‪ã‬ת עַ‪ô‬ל כְּ‪î‬תֵ‪ü‬פָ‪ö‬הּ שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪ ,‬וְ‪ִè‬רנָּ‪ó‬ה‪ ,‬בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ‬ ‫הַ‪é‬זֵּ‪ê‬ר‪ ,‬מְ‪ñ‬נַ‪ó‬תֶּ‪ֶü‬רת‪ ,‬מְ‪ַñ‬קפֶּ‪ö‬צֶ‪õ‬ת‪ ,‬וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר חוֹמַ‪ñ‬ת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה לְ‪ï‬פָ‪ö‬נֶ‪ó‬יהָ‪ .é‬וּלְ‪ï‬יַ‪ì‬ד הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה נִ‪ó‬צָּ‪õ‬בִ‪ã‬ים‬ ‫זְ‪ִê‬קיפִ‪ö‬ים עֲ‪ָô‬רבִ‪ã‬ים‪ .‬נִ‪ó‬בְ‪ã‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪ :‬הֵ‪é‬ם יִ‪ì‬תְ‪ü‬פְּ‪ö‬סוּ אוֹתָ‪ü‬הּ! הֵ‪é‬ם יַ‪ì‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬ידוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח‪,‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬ז‪...‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר מְ‪ñ‬צַ‪õ‬יֶּ‪ì‬צֶ‪õ‬ת בְּ‪ã‬אָ‪ä‬זְ‪ê‬נָ‪ó‬הּ‪:‬‬ ‫"אַ‪ä‬ל תִּ‪ü‬פְ‪ö‬חֲ‪ִë‬די! לְ‪ï‬כִ‪î‬י אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬זְּ‪ִê‬קיפִ‪ö‬ים! הֵ‪é‬ם ֹלא יִ‪ì‬גְּ‪å‬עוּ בָּ‪ְã‬ך לְ‪ָï‬רעָ‪ô‬ה! ֹלא יִ‪ְì‬קֶרה לָ‪ְï‬ך כָּ‪î‬ל ַרע!"‬ ‫הוֹלֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת ִרנָּ‪ó‬ה לִ‪ְï‬קַראת הַ‪é‬זְּ‪ִê‬קיפִ‪ö‬ים‪ ,‬צוֹעֶ‪ֶô‬דת ָקִדימָ‪ñ‬ה‪ ,‬הִ‪é‬יא רוֹאָ‪ä‬ה אוֹתָ‪ü‬ם‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם — מָ‪ñ‬ה‬ ‫מוּזָ‪ê‬ר! אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם רוֹאִ‪ä‬ים אוֹתָ‪ü‬הּ! אָ‪ä‬כֵ‪î‬ן‪ ,‬צִ‪õ‬פּוֹר הַ‪é‬פְּ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים הָ‪é‬פְ‪ö‬כָ‪î‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ לְ‪ï‬רוֹאָ‪ä‬ה וְ‪è‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬הּ‬ ‫נִ‪ְó‬ראֵ‪ä‬ית! הוֹלֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה לִ‪ְï‬קַראת הַ‪é‬זְּ‪ִê‬קיפִ‪ö‬ים וְ‪è‬צוֹחֶ‪ֶë‬קת‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬זְּ‪ִê‬קיפִ‪ö‬ים — מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטִ‪í‬ים בָּ‪ã‬הּ‬ ‫וְ‪è‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ם רוֹאִ‪ä‬ים אוֹתָ‪ü‬הּ‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬הּ ַקיֶּ‪ì‬מֶ‪ñ‬ת כְּ‪î‬לָ‪ï‬ל!‬ ‫וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר שַׁ‪û‬עַ‪ô‬ר יָ‪ì‬פוֹ מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֶֹריהָ‪ ,é‬וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר הִ‪é‬יא מְ‪ַñ‬קפֶּ‪ö‬צֶ‪õ‬ת וּמְ‪ñ‬נַ‪ó‬תֶּ‪ֶü‬רת בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬אוֹת‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה‬ ‫ֶ‪ó‬יה "מִ‪ñ‬שְׂ‪û‬גָּ‪å‬ב לַ‪ï‬דָּ‪ְç‬ך"‪ .‬לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד דֶּ‪ç‬לֶ‪ï‬ת בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬חוֹלִ‪ï‬ים יָ‪ְì‬רָדה הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר מִ‪ñ‬כְּ‪î‬תֵ‪ü‬פָ‪ö‬הּ שֶׁ‪û‬ל‬ ‫כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר לְ‪ï‬פָ‪ö‬נ ָ‪é‬‬ ‫הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה וְ‪è‬צִ‪õ‬יְּ‪ì‬צָ‪õ‬ה אֵ‪ä‬לֶ‪ï‬יהָ‪:é‬‬ ‫"ְקחִ‪ë‬י אֶ‪ä‬ת צֶ‪õ‬מַ‪ñ‬ח הַ‪é‬פְּ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים וּמִ‪ñ‬סְ‪ִò‬רי אוֹתוֹ לַ‪ï‬נָּ‪ó‬שִׁ‪û‬ים הַ‪é‬טּוְֹרחוֹת בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬טְ‪í‬בָּ‪ã‬ח‪ .‬הוּא יַ‪ì‬עֲ‪ô‬זֹר‬ ‫לְ‪ï‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א לְ‪ï‬הַ‪é‬בְ‪ִã‬ריא‪ ".‬הִ‪é‬נִּ‪ó‬יחָ‪ë‬ה הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ שֶׁ‪û‬ל ִרנָּ‪ó‬ה וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עוֹפְ‪ö‬פָ‪ö‬ה‪ ,‬נֶ‪ó‬עֶ‪ô‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬ה‬ ‫לָ‪ï‬הּ וְ‪è‬אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נָּ‪ó‬ה‪ .‬לָ‪ְï‬קחָ‪ë‬ה ִרנָּ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח‪ ,‬הֶ‪é‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יָקה בּוֹ בִּ‪ã‬זְ‪ê‬הִ‪é‬ירוּת בִּ‪ã‬זְ‪ê‬הִ‪é‬ירוּת וְ‪ָè‬רצָ‪õ‬ה‬ ‫לַ‪ï‬מִּ‪ñ‬טְ‪í‬בָּ‪ã‬ח שֶׁ‪û‬ל בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬חוֹלִ‪ï‬ים‪" .‬מַ‪ñ‬הֲ‪é‬רוּ‪ ,‬מַ‪ñ‬הֲ‪é‬רוּ‪ ,‬הָ‪é‬כִ‪î‬ינוּ ְקצִ‪õ‬יצָ‪õ‬ה לְ‪ï‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א וּלְ‪ï‬תוֹכָ‪î‬הּ הַ‪é‬כְ‪î‬נִ‪ó‬יסוּ‬ ‫שִׁ‪û‬בֹּלֶ‪ï‬ת זוֹ!" כָּ‪ְî‬ך ָקְראָ‪ä‬ה ִרנָּ‪ó‬ה; וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר טָ‪ְí‬רחוּ הַ‪é‬נָּ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪ִ ,‬קצְּ‪õ‬צוּ אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬עֲ‪ô‬שָׂ‪û‬בִ‪ã‬ים‪ ,‬וּבְ‪ã‬תוְֹך‬ ‫ְקצִ‪õ‬יצָ‪õ‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת שָׂ‪û‬מוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שִּׁ‪û‬בֹּלֶ‪ï‬ת הַ‪é‬פִּ‪ö‬לְ‪ï‬אִ‪ä‬ית‪ .‬יָ‪ì‬שְׁ‪û‬בָ‪ã‬ה ִרנָּ‪ó‬ה לְ‪ï‬יַ‪ì‬ד אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א וְ‪è‬הֶ‪é‬אֱ‪ä‬כִ‪î‬ילָ‪ï‬ה אוֹתוֹ‪.‬‬ ‫פֵּ‪ö‬רוּר אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר פֵּ‪ö‬רוּר‪ .‬נְ‪ó‬גִ‪å‬יסָ‪ò‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר נְ‪ó‬גִ‪å‬יסָ‪ò‬ה‪ .‬וּבַ‪ã‬חֶ‪ֶë‬דר מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב‪ ,‬עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל הָ‪é‬אֲ‪ä‬לוּנְ‪ó‬קוֹת‪,‬‬ ‫אוֹכְ‪î‬לִ‪ï‬ים הַ‪é‬חוֹלִ‪ï‬ים גַּ‪å‬ם הֵ‪é‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬קְּ‪ú‬צִ‪õ‬יצוֹת וּמְ‪ñ‬בָ‪ְã‬רכִ‪î‬ים אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪:‬‬ ‫"תּוָֹדה לָ‪ְï‬ך‪ִ ,‬רנָּ‪ó‬ה‪ ,‬תּוָֹדה!"‬ ‫וּפִ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם — גַּ‪å‬ם אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א פָּ‪ַö‬קח עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר מֵ‪ñ‬עוֹלָ‪ï‬ם ָרחוֹק ָרחוֹק‪ ,‬וּשְׂ‪û‬פָ‪ö‬תָ‪ü‬יו לָ‪ï‬חֲ‪ë‬שׁוּ‪:‬‬ ‫"תּוָֹדה לָ‪ְï‬ך‪ ,‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪ ,‬תּוָֹדה‪".‬‬ ‫"יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה שֶׁ‪û‬לִּ‪ï‬י‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‪ ,‬וְ‪ִè‬רנָּ‪ó‬ה יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה‪ :‬אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א הִ‪é‬כִּ‪î‬יר אוֹתָ‪ü‬הּ‪.‬‬ ‫הִ‪é‬יא יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה‪:‬‬ ‫אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א יַ‪ì‬בְ‪ִã‬ריא‪.‬‬ ‫אָ‪ä‬ז יָ‪ì‬צְ‪õ‬אָ‪ä‬ה ִרנָּ‪ó‬ה מֵ‪ñ‬הַ‪é‬חֶ‪ֶë‬דר‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬צְּ‪õ‬בָ‪ã‬ה בְּ‪ã‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ח בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬חוֹלִ‪ï‬ים וְ‪è‬שָׁ‪ָû‬רה שִׁ‪û‬יר עַ‪ô‬לִּ‪ï‬יז וּמִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬גֵּ‪å‬ן‪.‬‬ ‫וְ‪è‬הִ‪ְé‬קשִׁ‪û‬יבוּ כָּ‪î‬ל תּוֹשָׁ‪û‬בֵ‪ã‬י הָ‪ֹé‬רבַ‪ã‬ע הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדי לְ‪ï‬שִׁ‪û‬יָרתָ‪ü‬הּ‪ ,‬וְ‪è‬תִ‪ְü‬קוָ‪è‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה חָ‪ְë‬דָרה לְ‪ï‬לִ‪ï‬בָּ‪ã‬ם‪.‬‬ ‫תִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה לְ‪ï‬יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים שֶׁ‪û‬בָּ‪ã‬הֶ‪é‬ם ֹלא יִ‪ì‬שָּׂ‪û‬א גּוֹי אֶ‪ä‬ל גּוֹי חֶ‪ֶë‬רב וְ‪ֹè‬לא יִ‪ì‬לְ‪ï‬מְ‪ñ‬דוּ עוֹד מִ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫)מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬סֵּ‪ò‬פֶ‪ö‬ר "בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת"(‬

‫ירושלים‬

‫‪177‬‬


‫וְ‪ֹè‬לא כִּ‪î‬לָּ‪ï‬ה הַ‪é‬זָּ‪ֵê‬קן דְּ‪ç‬בָ‪ָã‬ריו‪ ,‬עָ‪ô‬צַ‪õ‬ם עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו וְ‪è‬נִ‪ó‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תֵּ‪ü‬ק‪ .‬וְ‪ֹè‬לא יָ‪ְì‬דעָ‪ô‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה אִ‪ä‬ם נִ‪ְó‬רדַּ‪ç‬ם‪ ,‬אוֹ‬ ‫הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יב אֶ‪ä‬ת נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מָ‪ñ‬תוֹ לַ‪ï‬בּוֵֹרא‪.‬‬ ‫ֵ‪ñ‬ח בּוֹ הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח‬ ‫אַ‪ְä‬ך שָׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה ִרנָּ‪ó‬ה אֶ‪ä‬ת דִּ‪ç‬בְ‪ֵã‬רי הַ‪é‬זָּ‪ֵê‬קן וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר מִ‪ñ‬הֲ‪ָé‬רה וְ‪ָè‬רצָ‪õ‬ה אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מָּ‪ñ‬קוֹם שֶׁ‪û‬צּוֹמ ַ‪ë‬‬ ‫הַ‪é‬פִּ‪ö‬לְ‪ï‬אִ‪ä‬י‪ .‬כְּ‪î‬מוֹ בְּ‪ã‬אַ‪ä‬גָּ‪ַå‬דת "פֶּ‪ַö‬רח לֵ‪ï‬ב הַ‪é‬זָּ‪ê‬הָ‪é‬ב"‪ָ ,‬רצְ‪õ‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל לִ‪ï‬בָּ‪ã‬הּ לְ‪ï‬הַ‪é‬צִּ‪õ‬יל אֶ‪ä‬ת אַ‪ä‬בָּ‪ã‬א‬ ‫הַ‪é‬פָּ‪ö‬צוּעַ‪.ô‬‬ ‫ָרצָ‪õ‬ה ִרנָּ‪ó‬ה בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬אוֹת הַ‪é‬חֲ‪ë‬שׁוּכוֹת‪ ,‬וּמִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב — הַ‪é‬פְ‪ö‬גָּ‪å‬זַ‪ê‬ת תֹּפֶ‪ö‬ת! בְּ‪ã‬אוֹתוֹ לַ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬פְּ‪ö‬צוּ‬ ‫הַ‪é‬פְּ‪ö‬גָ‪å‬זִ‪ê‬ים מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל צַ‪õ‬ד וָ‪è‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר‪ ,‬וְ‪è‬דוֹמֶ‪ñ‬ה שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬צַּ‪õ‬לָּ‪ï‬פִ‪ö‬ים‪ ,‬כָּ‪î‬ל חַ‪ë‬יָּ‪ì‬לֵ‪ï‬י הָ‪é‬אוֹיֵ‪ì‬ב כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם‪ ,‬כִּ‪î‬וְּ‪è‬נוּ‬ ‫כַּ‪î‬דּוֵּריהֶ‪é‬ם אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה בְּ‪ַã‬דְרכָּ‪î‬הּ אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח הַ‪é‬פִּ‪ö‬לְ‪ï‬אִ‪ä‬י‪ .‬זְ‪ê‬זְ‪ê‬זְ‪ê‬זְ‪ ,ê‬בּוּם‪ ,‬בּוּם‪ ,‬בּוּם‪...‬‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬פְּ‪ö‬צִ‪õ‬ים הַ‪é‬פְּ‪ö‬גָ‪å‬זִ‪ê‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה מִ‪ñ‬תְ‪ü‬כּוֹפֶ‪ö‬פֶ‪ö‬ת‪ ,‬מַ‪ñ‬מְ‪ñ‬תִּ‪ü‬ינָ‪ó‬ה ֶרגַ‪å‬ע — וְ‪ָè‬רצָ‪õ‬ה הָ‪é‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ה‪' .‬אֱ‪ֹä‬להִ‪é‬ים‪',‬‬ ‫ִ‪å‬יע בְּ‪ã‬שָׁ‪û‬לוֹם!'‬ ‫'עזֹר לִ‪ï‬י לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫כָּ‪ְî‬ך הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬לְּ‪ï‬לָ‪ï‬ה הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה בְּ‪ã‬לִ‪ï‬בָּ‪ã‬הּ‪ôֲ ,‬‬ ‫וּלְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם נִ‪ó‬שְׁ‪û‬מְ‪ñ‬עָ‪ô‬ה מַ‪ñ‬נְ‪ó‬גִּ‪å‬ינָ‪ó‬ה חֲ‪ִë‬רישִׁ‪û‬ית‪ ,‬כְּ‪î‬קוֹל חֲ‪ë‬לִ‪ï‬יל פֶּ‪ö‬לֶ‪ï‬א‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬צְּ‪õ‬לִ‪ï‬ילִ‪ï‬ים‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬זְּ‪ִê‬רים עַ‪ô‬ל פְּ‪ö‬נֵ‪ó‬י ְרחוֹבוֹת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם הַ‪é‬שּׁוֹמֵ‪ñ‬מִ‪ñ‬ים‪ ,‬חוְֹדִרים מִ‪ñ‬בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ד לַ‪ï‬קִּ‪ú‬ירוֹת הֶ‪é‬עָ‪ô‬בִ‪ã‬ים‬ ‫פְּ‪ö‬נִ‪ó‬ימָ‪ñ‬ה לַ‪ï‬בָּ‪ã‬תִּ‪ü‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הַ‪é‬מַּ‪ñ‬נְ‪ó‬גִּ‪å‬ינָ‪ó‬ה מַ‪ñ‬חְ‪ë‬דִּ‪ç‬יָרה תִּ‪ְü‬קוָ‪è‬ה בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬ב תּוֹשָׁ‪û‬בֵ‪ã‬י יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ ,‬הָ‪ְé‬רעֵ‪ô‬בִ‪ã‬ים‪,‬‬ ‫הַ‪é‬תְּ‪ü‬שׁוּשִׁ‪û‬ים‪ ,‬הָ‪é‬עֲ‪ô‬יֵ‪ì‬פִ‪ö‬ים מֵ‪ñ‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה הַ‪é‬קָּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬כְּ‪î‬בֵ‪ָã‬דה‪ .‬דּוֹמֶ‪ñ‬ה עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם שֶׁ‪û‬תַּ‪ü‬מָּ‪ñ‬ה‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה הַ‪é‬נּוָֹראָ‪ä‬ה שֶׁ‪û‬כָּ‪î‬פָ‪ö‬ה הָ‪é‬אוֹיֵ‪ì‬ב עַ‪ô‬ל הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‪ ,‬וְ‪è‬הֵ‪é‬ם מְ‪ñ‬חֻ‪ë‬יָּ‪ì‬כִ‪î‬ים‪ ,‬מִ‪ñ‬תְ‪ü‬עוְֹדִדים וְ‪ַè‬קשּׁוּבִ‪ã‬ים‬ ‫לַ‪ï‬קּוֹל שֶׁ‪û‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬גֵּ‪å‬ן וְ‪è‬הוֹלֵ‪ְï‬ך מְ‪ñ‬זַ‪ê‬מֵּ‪ñ‬ר וּמִ‪ñ‬תְ‪ü‬מַ‪ñ‬שֵּׁ‪ְû‬ך עִ‪ô‬ם קוֹלָ‪ï‬הּ שֶׁ‪û‬ל ִרנָּ‪ó‬ה‪ .‬כִּ‪î‬י גַּ‪å‬ם הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה פָּ‪ö‬צְ‪õ‬חָ‪ë‬ה‬ ‫בְּ‪ã‬שִׁ‪û‬יר‪ :‬הִ‪é‬יא ָרצָ‪õ‬ה וְ‪è‬שָׁ‪ָû‬רה‪ ,‬וְ‪è‬קוֹלָ‪ï‬הּ — שׁוֹנֶ‪ó‬ה וּמוּזָ‪ê‬ר כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך! הַ‪é‬אֻ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם ִרנָּ‪ó‬ה הִ‪é‬יא‬ ‫ֶ‪ö‬יה סַ‪ò‬סְ‪ò‬גּוֹנִ‪ó‬יּוֹת‪ ,‬וְ‪è‬נִ‪ְó‬ראֶ‪ä‬ה כִּ‪î‬י כָּ‪î‬ל נוֹצָ‪õ‬ה צֶ‪õ‬בַ‪ã‬ע אַ‪ä‬חֵ‪ë‬ר‬ ‫הַ‪é‬מְּ‪ñ‬זַ‪ê‬מֶּ‪ֶñ‬רת‪ ,‬אוֹ הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬כְּ‪î‬נָ‪ó‬פ ָ‪é‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה ַקלּוֹת‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ כְּ‪î‬נָ‪ó‬פַ‪ö‬יִ‪ì‬ם צָ‪õ‬מְ‪ñ‬חוּ לָ‪ï‬הּ‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬יא מְ‪ñ‬נַ‪ó‬תֶּ‪ֶü‬רת‪,‬‬ ‫לָ‪ï‬הּ! הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישָׁ‪û‬ה ִרנָּ‪ó‬ה שֶׁ‪ַû‬רגְ‪å‬ל ָ‪é‬‬ ‫מְ‪ַñ‬קפֶּ‪ö‬צֶ‪õ‬ת‪ ,‬מִ‪ñ‬תְ‪ü‬עוֹפֶ‪ö‬פֶ‪ö‬ת‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה הִ‪é‬יא כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר בַּ‪ã‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪ ,‬הַ‪ְé‬רחֵ‪ë‬ק הַ‪ְé‬רחֵ‪ë‬ק מֵ‪ñ‬חוֹמוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‬ ‫הָ‪é‬עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יָקה‪.‬‬ ‫ָרצָ‪õ‬ה ִרנָּ‪ó‬ה בַּ‪ã‬שָּׂ‪ֶû‬דה וּמְ‪ñ‬חַ‪ë‬פֶּ‪ö‬שֶׂ‪û‬ת אֶ‪ä‬ת צֶ‪õ‬מַ‪ñ‬ח הַ‪é‬פְּ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים‪ .‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬צְּ‪õ‬מָ‪ñ‬חִ‪ë‬ים כְּ‪î‬מוֹ הִ‪é‬טּוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫ַ‪ï‬עזֹר לָ‪ï‬הּ בְּ‪ã‬חִ‪ë‬פּוּשֶׂ‪û‬יהָ‪ ;é‬וְ‪è‬צִ‪õ‬פּוֹר הַ‪é‬פְּ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים שֶׁ‪û‬עַ‪ô‬ל כְּ‪î‬תֵ‪ü‬פָ‪ö‬הּ נוֹשֵׂ‪û‬את‬ ‫ֹראשָׁ‪û‬ם‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ רוֹצִ‪õ‬ים ל ֲ‪ô‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה — נוֹגְ‪å‬עוֹת וְ‪è‬אֵ‪ä‬ינָ‪ó‬ן נוֹגְ‪å‬עוֹת בַּ‪ã‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪.‬‬ ‫אוֹתָ‪ü‬הּ מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל לַ‪ï‬צְּ‪õ‬מָ‪ñ‬חִ‪ë‬ים‪ ,‬מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל לַ‪ï‬פְּ‪ָö‬רחִ‪ë‬ים‪ ,‬וְ‪ַè‬רגְ‪å‬ל ָ‪é‬‬ ‫וְ‪è‬אָ‪ä‬ז הִ‪é‬תְ‪ü‬עוֹפְ‪ö‬פָ‪ö‬ה הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר מֵ‪ñ‬עַ‪ô‬ל כְּ‪î‬תֵ‪ü‬פָ‪ö‬הּ שֶׁ‪û‬ל ִרנָּ‪ó‬ה — וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר הִ‪é‬יא שָׁ‪û‬ם‪ ,‬בִּ‪ְã‬קצֵ‪õ‬ה הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪,‬‬ ‫בַּ‪ã‬מָּ‪ñ‬קוֹם שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬ם ְרגָ‪å‬בִ‪ã‬ים כְּ‪î‬בֵ‪ִã‬דים שֶׁ‪û‬ל אַ‪ְä‬דמַ‪ñ‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‪ .‬כְּ‪î‬עֵ‪ô‬ין ָקַרחַ‪ë‬ת בַּ‪ã‬שָּׂ‪ֶû‬דה‪ ,‬חֲ‪ë‬שׂוּפָ‪ö‬ה‪,‬‬ ‫ֵ‪ñ‬ח צֶ‪õ‬מַ‪ñ‬ח מֻ‪ñ‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬א וְ‪è‬יָ‪ì‬פֶ‪ö‬ה‬ ‫בְּ‪ֹã‬לא צְ‪õ‬מָ‪ñ‬חִ‪ë‬ים‪ ,‬וּבְ‪ã‬מֶ‪ְñ‬רכָּ‪î‬זָ‪ê‬הּ‪ ,‬זוֹהֵ‪é‬ר כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬מֶ‪ñ‬שׁ בְּ‪ã‬יוֹם ַקיִ‪ì‬ץ‪ ,‬צוֹמ ַ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬הַ‪é‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יא‪ֹ :‬ראשׁוֹ ָ‪ê‬זהֹב כִּ‪î‬זְ‪ê‬הַ‪é‬ב הַ‪é‬חַ‪ë‬מָּ‪ñ‬נִ‪ó‬ית‪ ,‬גִּ‪å‬בְ‪ã‬עוֹלוֹ זָ‪ê‬קוּף כַּ‪î‬תָּ‪ü‬מָ‪ñ‬ר — צֶ‪õ‬מַ‪ñ‬ח נִ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬א!‬ ‫ָקְרבָ‪ã‬ה ִרנָּ‪ó‬ה לַ‪ï‬צֶּ‪õ‬מַ‪ñ‬ח וְ‪ָè‬קטְ‪í‬פָ‪ö‬ה אוֹתוֹ‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬נֵּ‪ó‬ה הָ‪é‬פַ‪ְö‬ך וְ‪è‬הָ‪é‬יָ‪ì‬ה בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ לְ‪ï‬שִׁ‪û‬בֹּלֶ‪ï‬ת ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪ .‬נִ‪ó‬בְ‪ã‬הֲ‪é‬לָ‪ï‬ה‬ ‫ָ‪å‬בוֹהּ כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬זָ‪ê‬קוּף כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה — ַרק שִׁ‪û‬בֹּלֶ‪ï‬ת‬ ‫הַ‪é‬יַּ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה‪ :‬הֵ‪é‬ן לִ‪ï‬פְ‪ö‬נֵ‪ó‬י ֶרגַ‪å‬ע הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬פֶּ‪ַö‬רח גּ ַ‪é‬‬ ‫ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה נוֹתְ‪ָü‬רה בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר צִ‪õ‬יְּ‪ì‬צָ‪õ‬ה בְּ‪ã‬אָ‪ä‬זְ‪ê‬נֶ‪ó‬יהָ‪:é‬‬ ‫"צִ‪õ‬יץ צְ‪õ‬וִ‪è‬יץ‪ ,‬יַ‪ì‬לְ‪ï‬דָּ‪ç‬ה! אַ‪ä‬ל תִּ‪ü‬פְ‪ö‬חֲ‪ִë‬די‪ .‬זֶ‪ê‬הוּ הַ‪é‬פֶּ‪ַö‬רח הַ‪é‬פִּ‪ö‬לְ‪ï‬אִ‪ä‬י! זֶ‪ê‬הוּ‪ ,‬זֶ‪ê‬ה!"‬ ‫ֶ‪ï‬יה‬ ‫ִ‪ñ‬יח כֻּ‪î‬לּוֹ חוּבֵּ‪ã‬יזָ‪ê‬ה‪ ,‬יְ‪ֻì‬רקָּ‪ú‬ה‪ ,‬יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה‪ .‬עָ‪ô‬ל ָ‪é‬‬ ‫מַ‪ñ‬בִּ‪ã‬יטָ‪í‬ה ִרנָּ‪ó‬ה סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬הּ וְ‪è‬רוֹאָ‪ä‬ה‪ :‬הַ‪é‬שָּׂ‪ֶû‬דה מַ‪ñ‬צְ‪õ‬מ ַ‪ë‬‬ ‫לִ‪ְï‬קטֹף גַּ‪å‬ם אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬חוּבֵּ‪ã‬יזָ‪ê‬ה‪ ,‬הֵ‪é‬ן אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬א תּוּכַ‪î‬ל לְ‪ï‬הָ‪é‬כִ‪î‬ין מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נָּ‪ó‬ה אֹכֶ‪î‬ל לַ‪ï‬יְּ‪ì‬לָ‪ִï‬דים‪ .‬אַ‪ְä‬ך הֲ‪ֵé‬רי הִ‪é‬יא‬ ‫בְּ‪ã‬יָ‪ָì‬דהּ מַ‪ñ‬חְ‪ë‬זִ‪ê‬יָקה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬פֶּ‪ַö‬רח הַ‪é‬פִּ‪ö‬לְ‪ï‬אִ‪ä‬י וְ‪è‬כֵ‪î‬יצַ‪õ‬ד תִּ‪ְü‬קטֹף? אָ‪ä‬ז נִ‪ó‬תְּ‪ָü‬רה הַ‪é‬צִּ‪õ‬פּוֹר לְ‪ï‬עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רתָ‪ü‬הּ‪,‬‬

‫‪176‬‬

‫ירושלים‬


‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫אייר‬ ‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא‪ ,‬פֶּ‪ֶö‬רק כג‪ ,‬פָּ‪ö‬סוּק טו‪:‬‬ ‫"וּסְ‪ò‬פַ‪ְö‬רתֶּ‪ü‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬חֳ‪ַë‬רת הַ‪é‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת מִ‪ñ‬יּוֹם הֲ‪é‬בִ‪ã‬יאֲ‪ä‬כֶ‪î‬ם אֶ‪ä‬ת עֹמֶ‪ñ‬ר הַ‪é‬תְּ‪ü‬נוּפָ‪ö‬ה שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע‬ ‫שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬תוֹת תְּ‪ü‬מִ‪ñ‬ימֹת תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ינָ‪ó‬ה"‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל לַ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬מֵ‪ñ‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח עַ‪ô‬ד חַ‪ë‬ג הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת‪ ,‬סוֹפְ‪ִö‬רים אֶ‪ä‬ת סְ‪ò‬פִ‪ö‬יַרת הָ‪é‬עֹמֶ‪ñ‬ר‬ ‫וּמְ‪ñ‬בָ‪ְã‬רכִ‪î‬ים‪:‬‬ ‫בָּ‪ã‬רוְּך אַ‪ä‬תָּ‪ü‬ה ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ִקדְּ‪ç‬שָׁ‪û‬נוּ בְּ‪ã‬מִ‪ñ‬צְ‪õ‬וֹתָ‪ü‬יו וְ‪è‬צִ‪õ‬וָּ‪è‬נוּ עַ‪ô‬ל‬ ‫סְ‪ò‬פִ‪ö‬יַרת הָ‪é‬עֹמֶ‪ñ‬ר‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר אוֹמְ‪ִñ‬רים‪:‬‬ ‫הַ‪é‬יּוֹם שְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה וּשְׁ‪û‬לוֹשִׁ‪û‬ים יוֹם שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם אַ‪ְä‬רבָּ‪ã‬עָ‪ô‬ה שָׁ‪û‬בוּעוֹת וַ‪è‬חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שָּׁ‪û‬ה יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים‬ ‫לָ‪ï‬עֹמֶ‪ñ‬ר‪.‬‬

‫‪179‬‬


‫לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר‬ ‫איור עמ' ‪ 160‬בספר‬


‫מְ‪ñ‬נוַֹרת ַרבִּ‪ã‬י שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוֹן בַּ‪ã‬רײַיוֹחַ‪ë‬אי בָּ‪ã‬אִ‪ä‬י גֶּ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה ‪/‬‬

‫סִ‪ò‬פּוּר עַ‪ô‬ם‬

‫בָּ‪ã‬אִ‪ä‬י גֶּ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬בִּ‪ã‬מְ‪ִñ‬דינַ‪ó‬ת טוּנִ‪ó‬יס הָ‪é‬יָ‪ì‬ה יִ‪ì‬שּׁוּב יְ‪ì‬הוִּדי עַ‪ô‬תִּ‪ü‬יק‪ .‬בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מֵ‪ñ‬עָ‪ֵô‬רי גֶּ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‬ ‫בֵּ‪ã‬יתײַכְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת גָּ‪å‬דוֹל וּמְ‪ñ‬פֹאָ‪ä‬ר‪ ,‬שֶׁ‪û‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מֵ‪ñ‬אַ‪ä‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬יְּ‪ì‬סוֹד שֶׁ‪û‬לּוֹ שָׂ‪ְû‬רָדה מִ‪ñ‬ימֵ‪ñ‬י דָּ‪ç‬וִ‪è‬ד מֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך‬ ‫יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬בְ‪ã‬בֵ‪ã‬יתײַהַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‪ ,‬עַ‪ô‬ל כַּ‪î‬ן מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד‪ ,‬נִ‪ó‬צְּ‪õ‬בָ‪ã‬ה מְ‪ñ‬נוָֹרה מְ‪ñ‬פֹאֶ‪ֶä‬רת‪ ,‬מְ‪ñ‬נוַֹרת ַרבִּ‪ã‬י שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוֹן‬ ‫בַּ‪ã‬רײַיוֹחַ‪ë‬אי‪ .‬אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נוָֹרה נָ‪ó‬הֲ‪é‬גוּ יְ‪ì‬הוֵּדי גֶּ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר‪ ,‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ְó‬קָרא לֵ‪ï‬יל‬ ‫הַ‪é‬הַ‪ְé‬דלָ‪ָï‬קה‪ ,‬לִ‪ï‬כְ‪î‬בוֹד ַרבִּ‪ã‬י שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוֹן בַּ‪ã‬רײַיוֹחַ‪ë‬אי‪ ,‬וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר הַ‪ְé‬דלָ‪ָï‬קתָ‪ü‬הּ הָ‪é‬יוּ מוֹבִ‪ã‬ילִ‪ï‬ים אוֹתָ‪ü‬הּ‬ ‫ִ‪å‬יע לֵ‪ï‬יל לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר‪ ,‬הֶ‪é‬עֱ‪ô‬לוּ יְ‪ì‬הוֵּדי גֶּ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה כְּ‪î‬מִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬גָ‪å‬ם אֶ‪ä‬ת‬ ‫בְּ‪ã‬חוּצוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‪ .‬פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪ ,‬בְּ‪ã‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫מְ‪ñ‬נוַֹרת ַרבִּ‪ã‬י שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוֹן בַּ‪ã‬רײַיוֹחַ‪ë‬אי עַ‪ô‬ל עֲ‪ô‬גָ‪å‬לָ‪ï‬ה‪ ,‬הִ‪ְé‬דלִ‪ï‬יקוּ בָּ‪ã‬הּ אֵ‪ä‬שׁ‪ ,‬וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ מְ‪ñ‬פִ‪ö‬יצָ‪õ‬ה‬ ‫אוָֹרהּ מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לּוּ סוֹבְ‪ã‬בִ‪ã‬ים עִ‪ô‬מָּ‪ñ‬הּ בְּ‪ã‬תַ‪ü‬הֲ‪é‬לוּכָ‪î‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה בְּ‪ã‬חוּצוֹת הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬אוֹתָ‪ü‬הּ עֵ‪ô‬ת הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לּוּ מִ‪ñ‬תְ‪ü‬כַּ‪î‬נְּ‪ó‬סוֹת בַּ‪ã‬סִּ‪ò‬מְ‪ñ‬טָ‪í‬אוֹת הָ‪é‬אֲ‪ä‬פֵ‪ö‬לוֹת חֲ‪ë‬בוּרוֹת פּוְֹרעִ‪ô‬ים‪ .‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬תְ‪ü‬כַּ‪î‬נְּ‪ó‬סִ‪ò‬ים‬ ‫יָ‪ְì‬דעוּ כִּ‪î‬י בְּ‪ã‬לַ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה זֶ‪ê‬ה יֵ‪ַì‬קל עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם לִ‪ï‬פְ‪ö‬גּ ַ‪ֹô‬ע בְּ‪ã‬כָ‪î‬ל ְקהַ‪é‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‪ ,‬בִּ‪ã‬הְ‪é‬יוֹתוֹ חָ‪ë‬שׂוּף וּבִ‪ã‬לְ‪ï‬תִּ‪ü‬י‬ ‫מוּגָ‪å‬ן‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הוּא צוֹעֵ‪ô‬ד אַ‪ä‬חֲ‪ֵë‬רי הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נוָֹרה‪ .‬הַ‪é‬בִּ‪ְã‬ריוֹנִ‪ó‬ים לָ‪ï‬טְ‪í‬שׁוּ עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם בִּ‪ְã‬קהַ‪é‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים‬ ‫ִ‪ï‬שׁדֹּד‪ .‬כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬הָ‪é‬פִ‪ö‬יק אֶ‪ä‬ת זְ‪ê‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ם אָ‪ä‬סְ‪ò‬פוּ כְּ‪î‬לֵ‪ï‬י נֶ‪ó‬שֶׁ‪û‬ק מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל‬ ‫הַ‪é‬חוֹגֵ‪å‬ג‪ ,‬זוֹמְ‪ñ‬מִ‪ñ‬ים לְ‪ï‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬פֵּ‪ö‬ל וְ‪è‬ל ְ‪û‬‬ ‫הַ‪é‬בָּ‪ã‬א לַ‪ï‬יָּ‪ì‬ד‪ :‬מַ‪ְñ‬קלוֹת‪ ,‬אַ‪ä‬לּוֹת וְ‪ַè‬קְרדֻּ‪ç‬מִּ‪ñ‬ים‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬חַ‪ë‬בְּ‪ã‬אוּ מֵ‪ñ‬אֲ‪ä‬חוֵֹרי הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה‪ ,‬סָ‪ò‬מוְּך לַ‪ï‬מָּ‪ñ‬קוֹם‬ ‫שֶׁ‪û‬בּוֹ עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה הַ‪é‬תַּ‪ü‬הֲ‪é‬לוּכָ‪î‬ה לַ‪ï‬עֲ‪ô‬בֹר‪.‬‬ ‫בְּ‪ã‬הִ‪é‬תְ‪ָü‬קֵרב הַ‪é‬תַּ‪ü‬הֲ‪é‬לוּכָ‪î‬ה עִ‪ô‬ם הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נוָֹרה הַ‪é‬דּוֹלֶ‪ֶï‬קת בְּ‪ֹã‬ראשָׁ‪û‬הּ‪ָ ,‬קפְ‪ö‬צוּ הַ‪é‬פּוְֹרעִ‪ô‬ים מֵ‪ñ‬עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר‬ ‫לַ‪ï‬חוֹמָ‪ñ‬ה‪ ,‬חָ‪ë‬סְ‪ò‬מוּ אֶ‪ä‬ת דַּ‪ְç‬רכָּ‪î‬ם שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬צּוֹעֲ‪ִô‬דים וְ‪è‬נוֹפְ‪ö‬פוּ כְּ‪î‬נֶ‪ó‬גְ‪ָå‬דם בְּ‪ã‬אַ‪ä‬לּוֹתֵ‪ü‬יהֶ‪é‬ם‪.‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך ְראֵ‪ä‬ה זֶ‪ê‬ה פֶּ‪ö‬לֶ‪ï‬א‪ַ ,‬רק נָ‪ó‬חוּ עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם עַ‪ô‬ל אוֹר הַ‪é‬יְּ‪ָì‬קרוֹת שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬פִ‪ö‬יצָ‪õ‬ה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נוָֹרה — מִ‪ñ‬יָּ‪ì‬ד‬ ‫הֻ‪é‬כּוּ בַּ‪ã‬סַּ‪ò‬נְ‪ó‬וֵ‪ִè‬רים‪ .‬אָ‪ä‬זְ‪ê‬נֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם שׁוֹמְ‪ñ‬עוֹת אֶ‪ä‬ת קוֹל הָ‪ִé‬רנָּ‪ó‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬הֳ‪é‬לָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬ל הֲ‪é‬מוֹן הַ‪é‬הוֹלְ‪ï‬כִ‪î‬ים‪,‬‬ ‫אַ‪ְä‬ך עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬יהֶ‪é‬ם עִ‪ô‬וְּ‪è‬רוֹת מֵ‪ְñ‬ראוֹת‪ .‬מֻ‪ñ‬כֵּ‪î‬י חֲ‪ָë‬רָדה הֵ‪é‬חֵ‪ë‬לּוּ הַ‪é‬בִּ‪ְã‬ריוֹנִ‪ó‬ים נָ‪ó‬סִ‪ò‬ים לְ‪ï‬כָ‪î‬ל עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר‪,‬‬ ‫ֶ‪ï‬אחֹז בְּ‪ã‬אַ‪ä‬בְ‪ã‬נֵ‪ó‬י הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה‬ ‫מְ‪ñ‬גַ‪å‬שְּׁ‪û‬שִׁ‪û‬ים אֶ‪ä‬ת דַּ‪ְç‬רכָּ‪î‬ם‪ ,‬עַ‪ô‬ד שׁוּבָ‪ã‬ם אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה‪ .‬נִ‪ó‬סּוּ הַ‪é‬בּוְֹרחִ‪ë‬ים ל ֱ‪ä‬‬ ‫וּלְ‪ï‬טַ‪í‬פֵּ‪ö‬ס עָ‪ô‬לֶ‪ï‬יהָ‪ ,é‬אַ‪ְä‬ך לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬וְ‪è‬א‪ .‬כְּ‪î‬כָ‪î‬ל שֶׁ‪û‬הִ‪é‬גְ‪å‬בִּ‪ã‬ירוּ מַ‪ñ‬אֲ‪ä‬מַ‪ñ‬צֵּ‪õ‬יהֶ‪é‬ם כֵּ‪î‬ן חָ‪ë‬שׁוּ כִּ‪î‬י הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה צוֹמַ‪ñ‬חַ‪ë‬ת‬ ‫וְ‪è‬עוֹלָ‪ï‬ה וְ‪è‬אֵ‪ä‬ין בִּ‪ã‬יכָ‪î‬לְ‪ï‬תָּ‪ü‬ם לְ‪ï‬עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רהּ‪ .‬בְּ‪ã‬אֵ‪ä‬ין מוֹצָ‪õ‬א הִ‪ְé‬רפּוּ מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬חוֹמָ‪ñ‬ה וּכְ‪î‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬ם מְ‪ñ‬גַ‪å‬שְּׁ‪û‬שִׁ‪û‬ים‬ ‫דַּ‪ְç‬רכָּ‪î‬ם פָּ‪ö‬נוּ לָ‪ï‬לֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת בְּ‪ã‬עִ‪ô‬קְּ‪ú‬בוֹת קוֹל הַ‪é‬שִּׁ‪û‬יָרה‪ .‬כָּ‪ְî‬ך הָ‪é‬יוּ הַ‪é‬פּוְֹרעִ‪ô‬ים בְּ‪ã‬עַ‪ô‬לײַכָּ‪ְî‬רחָ‪ë‬ם לְ‪ï‬חֵ‪ë‬לֶ‪ï‬ק מִ‪ñ‬ן‬ ‫הֶ‪é‬הָ‪é‬מוֹן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לַ‪ï‬וֶּ‪è‬ה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נוָֹרה הַ‪é‬קְּ‪ú‬דוֹשָׁ‪û‬ה‪.‬‬ ‫ְ‪ã‬בּתֹם הַ‪é‬תַּ‪ü‬הֲ‪é‬לוּכָ‪î‬ה הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יבוּ הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬נוַֹרת ַרבִּ‪ã‬י שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוֹן בַּ‪ã‬רײַיוֹחַ‪ë‬אי לִ‪ï‬מְ‪ñ‬קוֹמָ‪ñ‬הּ‬ ‫בְ‪ã‬בֵ‪ã‬יתײַהַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת‪ ,‬וְ‪è‬עַ‪ô‬ל סִ‪ò‬פּוֵּרי לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר נוֹסַ‪ò‬ף סִ‪ò‬פּוּר חָ‪ָë‬דשׁ — סִ‪ò‬פּוּר תְּ‪ü‬שׁוּעָ‪ô‬תָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל‬ ‫יְ‪ì‬הוִּדי גֶּ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה בִּ‪ã‬זְ‪ê‬כוּת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬נוָֹרה הַ‪é‬קְּ‪ú‬דוֹשָׁ‪û‬ה‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג לַ‪ï‬עֲ‪ֹô‬רְך הִ‪é‬לּוּלָ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל ִקבְ‪ã‬רוֹ שֶׁ‪û‬ל ַרשְׁ‪û‬בִּ‪"ã‬י בְּ‪ã‬מֵ‪ñ‬ירוֹן‪ ,‬וּמִ‪ñ‬נְ‪ó‬הָ‪é‬ג לַ‪ï‬עֲ‪ֹô‬רְך הִ‪é‬לּוּלָ‪ï‬ה לְ‪ï‬זִ‪ê‬כְ‪î‬רוֹ גַּ‪å‬ם‬ ‫בָּ‪ã‬אִ‪ä‬י גֶּ‪ְ'å‬רבָּ‪ã‬ה‪.‬‬

‫ל"ג בעֹמר‬

‫‪181‬‬


‫סִ‪ò‬פּוּר מֶ‪ֶñ‬רד בַּ‪ã‬ר כּוֹכְ‪î‬בָ‪ã‬א ‪/‬‬

‫ִרבְ‪ָã‬קה לֵ‪ï‬וִ‪è‬י‬

‫בַּ‪ã‬יָּ‪ì‬מִ‪ñ‬ים הָ‪é‬הֵ‪é‬ם מָ‪ñ‬שְׁ‪û‬לוּ הָ‪é‬רוֹמָ‪ñ‬אִ‪ä‬ים בְּ‪ã‬אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪ .‬הָ‪é‬רוֹמָ‪ñ‬אִ‪ä‬ים הֶ‪é‬חֱ‪ִë‬ריבוּ אֶ‪ä‬ת יְ‪ì‬רוּשָׁ‪û‬לַ‪ï‬יִ‪ì‬ם‬ ‫וְ‪è‬שָׂ‪ְû‬רפוּ אֶ‪ä‬ת בֵּ‪ã‬ית הַ‪é‬מִּ‪ְñ‬קדָּ‪ç‬שׁ‪ .‬הָ‪é‬עָ‪ô‬ם הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬צֵּ‪õ‬ב מְ‪ñ‬אוֹד‪.‬‬ ‫רוּח הָ‪é‬עָ‪ô‬ם‪ .‬הֵ‪é‬ם הֵ‪ִé‬קימוּ בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י מִ‪ְñ‬דָרשׁ‬ ‫חַ‪ë‬כְ‪î‬מֵ‪ñ‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל חִ‪ë‬פְּ‪ö‬שׂוּ דְּ‪ָç‬רכִ‪î‬ים כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד לְ‪ï‬עוֵֹדד אֶ‪ä‬ת ַ‪ë‬‬ ‫לְ‪ï‬לִ‪ï‬מּוּד תּוָֹרה‪ָ .‬ראוּ זֹאת הָ‪é‬רוֹמָ‪ñ‬אִ‪ä‬ים וְ‪è‬גָ‪å‬זְ‪ê‬רוּ עַ‪ô‬ל הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים גְּ‪å‬זֵ‪ָê‬רה — אָ‪ä‬סְ‪ò‬רוּ עֲ‪ô‬לֵ‪ï‬יהֶ‪é‬ם‬ ‫ִ‪ï‬למֹד תּוָֹרה‪.‬‬ ‫ל ְ‪ï‬‬ ‫הַ‪é‬יְּ‪ì‬הוִּדים הֶ‪é‬חְ‪ë‬לִ‪ï‬יטוּ לִ‪ï‬מְ‪ֹñ‬רד בָּ‪ã‬רוֹמָ‪ñ‬אִ‪ä‬ים וּלְ‪ï‬שַׁ‪û‬חְ‪ֵë‬רר מִ‪ñ‬יֵדיהֶ‪é‬ם אֶ‪ä‬ת אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‪.‬‬ ‫בְּ‪ֹã‬ראשׁ הַ‪é‬מֶּ‪ֶñ‬רד עָ‪ô‬מְ‪ñ‬דוּ שִׁ‪û‬מְ‪ñ‬עוֹן בַּ‪ã‬ר כּוֹכְ‪î‬בָ‪ã‬א וְ‪ַè‬רבִּ‪ã‬י עֲ‪ִô‬קיבָ‪ã‬א‪.‬‬ ‫ַרבִּ‪ã‬י עֲ‪ִô‬קיבָ‪ã‬א ָקָרא לְ‪ï‬כָ‪î‬ל תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יָדיו לְ‪ï‬הִ‪é‬צְ‪õ‬טָ‪ֵí‬רף לִ‪ï‬צְ‪õ‬בָ‪ã‬אוֹ שֶׁ‪û‬ל בַּ‪ã‬ר כּוֹכְ‪î‬בָ‪ã‬א וּלְ‪ï‬הִ‪é‬לָּ‪ï‬חֵ‪ë‬ם יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד‬ ‫אִ‪ä‬תּוֹ בָּ‪ã‬רוֹמָ‪ñ‬אִ‪ä‬ים‪ .‬בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ת הַ‪é‬מֶּ‪ֶñ‬רד הִ‪ְé‬דלִ‪ï‬יקוּ הַ‪é‬מּוְֹרִדים מַ‪ñ‬שּׂוּאוֹת )מְ‪ñ‬דוּרוֹת(‪ ,‬כְּ‪ֵî‬די לְ‪ï‬אוֹתֵ‪ü‬ת‬ ‫לְ‪ï‬חַ‪ë‬בְ‪ֵã‬ריהֶ‪é‬ם הַ‪é‬לּוֹחֲ‪ë‬מִ‪ñ‬ים‪ .‬הָ‪é‬אַ‪ä‬גָּ‪ָå‬דה מְ‪ñ‬סַ‪ò‬פֶּ‪ֶö‬רת עַ‪ô‬ל מוֹתָ‪ü‬ם שֶׁ‪û‬ל שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬יםײַעָ‪ô‬שָׂ‪û‬ר אֶ‪ä‬לֶ‪ï‬ף זוּגוֹת‬ ‫תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים שֶׁ‪û‬הָ‪é‬יוּ לְ‪ַï‬רבִּ‪ã‬י עֲ‪ִô‬קיבָ‪ã‬א‪ .‬תַּ‪ü‬לְ‪ï‬מִ‪ñ‬יִדים אֵ‪ä‬לּוּ מֵ‪ñ‬תוּ בַּ‪ã‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן שֶׁ‪û‬בֵּ‪ã‬ין פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת — יְ‪ì‬מֵ‪ñ‬י סְ‪ò‬פִ‪ö‬יַרת הָ‪é‬עֹמֶ‪ñ‬ר‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬יּוֹם הַ‪é‬שְּׁ‪û‬לוֹשִׁ‪û‬ים וּשְׁ‪û‬לוֹשָׁ‪û‬ה לִ‪ï‬סְ‪ò‬פִ‪ö‬יַרת הָ‪é‬עֹמֶ‪ñ‬ר נִ‪ó‬צְּ‪õ‬חוּ הַ‪é‬מּוְֹרִדים בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ד הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רבוֹת נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ד‬ ‫הָ‪é‬רוֹמָ‪ñ‬אִ‪ä‬ים וְּקבָ‪ã‬עוּהוּ לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג וּלְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה‪ ,‬הוּא לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר‪.‬‬ ‫הַ‪é‬צָּ‪õ‬בָ‪ã‬א הָ‪é‬רוֹמִ‪ñ‬י דִּ‪ç‬כֵּ‪î‬א אֶ‪ä‬ת מֶ‪ֶñ‬רד בַּ‪ã‬ר כּוֹכְ‪î‬בָ‪ã‬א בְּ‪ã‬אַ‪ä‬כְ‪î‬זָ‪ִê‬ריּוּת וּבְ‪ã‬יַ‪ì‬ד ָקשָׁ‪û‬ה‪.‬‬ ‫בַּ‪ã‬ר כּוֹכְ‪î‬בָ‪ã‬א נֶ‪ó‬הֱ‪ַé‬רג‪ ,‬וַ‪è‬הֲ‪é‬מוֹנִ‪ó‬ים מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬נֵ‪ó‬י יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל נָ‪ó‬פְ‪ö‬לוּ בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬מָ‪ñ‬ה‪ַ .‬רבִּ‪ã‬י עֲ‪ִô‬קיבָ‪ã‬א נֶ‪ó‬אֱ‪ä‬סַ‪ò‬ר וּמֵ‪ñ‬ת‬ ‫בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬סֹּהַ‪é‬ר‪.‬‬ ‫מעֹל הָ‪é‬רוֹמָ‪ñ‬אִ‪ä‬ים נָ‪ó‬גוֹז‪.‬‬ ‫הַ‪é‬חֲ‪ë‬לוֹם לְ‪ï‬שַׁ‪û‬חְ‪ֵë‬רר אֶ‪ä‬ת אֶ‪ֶä‬רץ יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת עַ‪ô‬ם יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל ֵ‪ñ‬‬

‫ֵ‬ ‫מַ‪ñ‬טְ‪í‬בֵּ‪ã‬ע רוֹמִ‪ñ‬י מִ‪ñ‬ימֵ‪ñ‬י בַּ‪ã‬ר כּוֹכְ‪î‬בָ‪ã‬א‪" ,‬יְ‪ì‬הוָּדה הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בוּיָ‪ì‬ה"‬

‫‪180‬‬

‫ל"ג בעֹמר‬


‫לְ‪ï‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬ה מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ם הִ‪é‬נַּ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל הַ‪é‬בָּ‪ã‬א לַ‪ï‬יָּ‪ì‬ד‪ :‬אַ‪ְä‬רגָּ‪å‬זִ‪ê‬ים‪ְ ,‬קָרשִׁ‪û‬ים וַ‪è‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬פִ‪ö‬ים‪ .‬תְּ‪ü‬חִ‪ë‬לָּ‪ï‬ה ֹלא‬ ‫צְ‪ִõ‬ריכִ‪î‬ים הָ‪é‬יִ‪ì‬ינוּ אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א לְ‪ï‬הוֹשִׁ‪û‬יט יָ‪ì‬ד כְּ‪ֵî‬די לִ‪ï‬בְ‪ã‬נוֹת אֶ‪ä‬ת בִּ‪ã‬נְ‪ó‬יַ‪ì‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה‪ ,‬לְ‪ï‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר מִ‪ñ‬כֵּ‪î‬ן‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬רוֹמַ‪ñ‬מְ‪ñ‬נוּ עַ‪ô‬ל ְקצוֹת אֶ‪ä‬צְ‪õ‬בְּ‪ã‬עוֹתֵ‪ü‬ינוּ‪ ,‬וּבְ‪ã‬סוֹפוֹ שֶׁ‪û‬ל דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר נִ‪ó‬זְ‪ַê‬קְקנוּ לְ‪ï‬סֻ‪ò‬לָּ‪ï‬ם שֶׁ‪û‬צְּ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה‬ ‫הֵ‪é‬בִ‪ã‬יא מִ‪ñ‬בֵּ‪ã‬יתוֹ‪ .‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה צָ‪õ‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה וְ‪è‬גָ‪å‬בְ‪ã‬הָ‪é‬ה לְ‪ï‬נֶ‪ó‬גֶ‪å‬ד עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ וּכְ‪î‬בָ‪ã‬ר הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה לָ‪ï‬הּ צוָּרה נָ‪ó‬אָ‪ä‬ה —‬ ‫מִ‪ñ‬ין מִ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל שֶׁ‪ֹû‬ראשׁוֹ בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‪.‬‬ ‫ֶ‪ï‬יה אֶ‪ä‬ת ָראשֵׁ‪û‬ינוּ בְּ‪ã‬גַ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬ה‪.‬‬ ‫עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דנוּ לְ‪ï‬יָ‪ָì‬דהּ‪ ,‬נוֹשְׂ‪û‬אִ‪ä‬ים אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫"יָ‪ì‬א!" ָקְראָ‪ä‬ה ִרנָּ‪ó‬תִ‪ü‬י בְּ‪ã‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬עֲ‪ô‬לוּת‪.‬‬ ‫צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה תָּ‪ü‬מַ‪ְñ‬ך בְּ‪ã‬מָ‪ñ‬תְ‪ü‬נָ‪ó‬יו‪ ,‬כֻּ‪î‬לּוֹ קוֵֹרן מֵ‪ñ‬אשֶׁ‪û‬ר‪ .‬הוּא ֹלא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר מִ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה‪ ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו כְּ‪î‬מוֹ‬ ‫סִ‪ò‬פְּ‪ö‬רוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬גַּ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬ה הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬מַ‪ñ‬לְ‪ï‬אָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת לִ‪ï‬בּוֹ‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל אוֹתָ‪ü‬הּ שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה ֹלא ָראִ‪ä‬ינוּ אֶ‪ä‬ת גִּ‪å‬יּוָֹרא‪ַ .‬רק עִ‪ô‬ם עֶ‪ֶô‬רב בָּ‪ã‬א אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪ָå‬רשׁ‪ ,‬נוֹשֵׂ‪û‬א בְּ‪ã‬יָ‪ì‬דוֹ‬ ‫חֲ‪ë‬בִ‪ã‬ילָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬ל ְקָרשִׁ‪û‬ים‪ .‬הוּא עָ‪ַô‬רְך אוֹתָ‪ü‬ם לְ‪ï‬בַ‪ã‬דּוֹ בִּ‪ְã‬קצֵ‪õ‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪ָå‬רשׁ‪ֹ .‬לא יָ‪ì‬כֹלְ‪ï‬נוּ שֶׁ‪ֹּû‬לא לִ‪ï‬צְ‪õ‬חֹק‬ ‫לְ‪ï‬מַ‪ְñ‬ראֵ‪ä‬ה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה הָ‪é‬עֲ‪ô‬לוּבָ‪ã‬ה שֶׁ‪û‬הֵ‪ִé‬קים‪ .‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל גִּ‪å‬יּוָֹרא טָ‪ַí‬רח בְּ‪ã‬שֶׁ‪û‬לּוֹ וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬לֵּ‪ï‬ם מִ‪ñ‬צְּ‪õ‬חוֹק‬ ‫הַ‪é‬לִּ‪ï‬גְ‪å‬לוּג שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪.‬‬ ‫מִ‪ñ‬בְּ‪ã‬עוֹד עֶ‪ֶô‬רב בָּ‪ã‬אנוּ אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪ָå‬רשׁ‪ .‬הַ‪é‬לַּ‪ï‬יְ‪ì‬לָ‪ï‬ה נָ‪ó‬פַ‪ö‬ל עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם‪ .‬הֲ‪é‬מוֹנֵ‪ó‬י כּוֹכָ‪î‬בִ‪ã‬ים ײַ כְּ‪î‬מוֹ‬ ‫עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם נוֹצְ‪õ‬צוֹת — נִ‪ó‬פְ‪ְö‬קחוּ בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם הָ‪é‬אֲ‪ä‬פֵ‪ö‬לִ‪ï‬ים‪ .‬קוֹלוֹת ְרחוִֹקים נִ‪ó‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬גְּ‪å‬נוּ בְּ‪ã‬מַ‪ְñ‬קהֵ‪é‬לָ‪ï‬ה‪.‬‬ ‫עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דנוּ אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה וְ‪ֹè‬לא הֵ‪é‬עַ‪ô‬זְ‪ê‬נוּ לְ‪ï‬הַ‪é‬עֲ‪ô‬לוֹת בָּ‪ã‬הּ אֵ‪ä‬שׁ‪ .‬חֲ‪ë‬בָ‪ã‬ל הָ‪é‬יָ‪ì‬ה לְ‪ַï‬קלְ‪ֵï‬קל אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל‬ ‫ָ‪å‬בוֹהּ הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה‪...‬‬ ‫הַ‪é‬נָּ‪ó‬אֶ‪ä‬ה וְ‪è‬הַ‪é‬גּ ַ‪é‬‬ ‫"עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו!" פָּ‪ַö‬קד צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה וְ‪è‬הִ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק גַּ‪å‬פְ‪ö‬רוּר‪.‬‬ ‫ָ‪å‬בוֹהּ בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינַ‪ó‬יִ‪ì‬ם מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬תָּ‪ü‬אוֹת‪ .‬כַּ‪î‬אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר הִ‪é‬שְׁ‪û‬לִ‪ï‬יְך‬ ‫הִ‪é‬סְ‪ò‬תַּ‪ü‬כַּ‪î‬לְ‪ï‬נוּ בַּ‪ã‬לֶּ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה וּבַ‪ã‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל הַ‪é‬גּ ַ‪é‬‬ ‫צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬גַּ‪å‬פְ‪ö‬רוּר הַ‪é‬בּוֹעֵ‪ô‬ר אֶ‪ä‬ל תּוְֹך הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל הַ‪é‬נִּ‪ó‬צָּ‪õ‬ב לְ‪ï‬פָ‪ö‬נֵ‪ó‬ינוּ‪ ,‬לִ‪ï‬וִּ‪è‬ינוּ בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ אֶ‪ä‬ת‬ ‫נְ‪ó‬תִ‪ü‬יבָ‪ã‬הּ הַ‪é‬מֵּ‪ñ‬אִ‪ä‬יר שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬לֶּ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה‪ .‬הִ‪é‬יא בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה בְּ‪ã‬תוְֹך עֲ‪ֵô‬רמַ‪ñ‬ת הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים וְ‪ֹè‬לא נוַֹדע כִּ‪î‬י‬ ‫בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ל ִקְרבָּ‪ã‬הּ‪ .‬הַ‪é‬חֲ‪ë‬שֵׁ‪û‬כָ‪î‬ה עָ‪ô‬מְ‪ָñ‬דה בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬הּ וּכְ‪î‬מוֹ דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר ֹלא אֵ‪ַä‬רע‪ .‬כִּ‪î‬מְ‪ñ‬כֻ‪î‬שָּׁ‪û‬פִ‪ö‬ים הִ‪é‬בַּ‪ã‬טְ‪í‬נוּ‬ ‫בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל‪ .‬הַ‪é‬אִ‪ä‬ם תֵּ‪ü‬אָ‪ä‬חֵ‪ë‬ז בּוֹ הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ? וְ‪è‬שֶׁ‪û‬מָּ‪ñ‬א ֹלא תָּ‪ü‬עֵ‪ô‬ז לָ‪ï‬גַ‪å‬עַ‪ô‬ת בּוֹ?‬ ‫ִ‪õ‬יע גָּ‪ִå‬די‪.‬‬ ‫"צָ‪ִõ‬ריְך לְ‪ï‬הַ‪ְé‬דלִ‪ï‬יק עוֹד גַּ‪å‬פְ‪ö‬רוּר‪ ",‬הִ‪é‬צּ ַ‪ô‬‬ ‫ִ‪ö‬תאֹם אֵ‪ַä‬רע‬ ‫צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה ֹלא נַ‪ó‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬ה לְ‪ï‬הַ‪é‬צָּ‪õ‬עָ‪ô‬תוֹ‪ .‬הוּא כָּ‪ַî‬רע אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל בְּ‪ã‬סִ‪ò‬יסוֹ שֶׁ‪û‬ל מִ‪ñ‬גְ‪å‬דַּ‪ç‬ל הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪ .‬פּ ְ‪ü‬‬ ‫הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ :‬הַ‪é‬לֶּ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נָּ‪ó‬ה נִ‪ó‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬לְּ‪ï‬תָ‪ü‬ה בְּ‪ã‬תוְֹך סְ‪ò‬בַ‪ְã‬ך הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל וּכְ‪î‬מִ‪ñ‬ין פַּ‪ְö‬רפַּ‪ö‬ר‬ ‫מֵ‪ñ‬אִ‪ä‬יר הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה מְ‪ַñ‬רחֶ‪ë‬פֶ‪ö‬ת בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬פִ‪ö‬ים וְ‪è‬הַ‪é‬קְּ‪ָú‬רשִׁ‪û‬ים‪ ,‬הוֹלֶ‪ï‬כֶ‪î‬ת וּגְ‪ֵå‬דלָ‪ï‬ה לְ‪ï‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ‪ .‬קוֹלוֹת‬ ‫ִ‪ü‬זמֶֹרת פְּ‪ö‬לָ‪ï‬אִ‪ä‬ים‬ ‫מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נִּ‪ó‬ים עָ‪ô‬לוּ בְּ‪ã‬אָ‪ä‬זְ‪ê‬נֵ‪ó‬ינוּ‪ ,‬כִּ‪î‬בְ‪ã‬יָ‪ì‬כוֹל אֵ‪ä‬ין זוֹ אֵ‪ä‬שׁ בּוֹעֶ‪ֶô‬רת בִּ‪ã‬לְ‪ï‬בָ‪ã‬ד‪ ,‬אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א תּ ְ‪ê‬‬ ‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬שְׁ‪û‬מִ‪ñ‬יעָ‪ô‬ה מַ‪ñ‬נְ‪ó‬גִּ‪å‬ינוֹת נִ‪ó‬פְ‪ö‬לָ‪ï‬אוֹת‪.‬‬ ‫הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ גָּ‪å‬בְ‪ָã‬רה‪ .‬שׁוּב ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה זוֹ לֶ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה וַ‪è‬עֲ‪ô‬לוּבָ‪ã‬ה הַ‪é‬מִּ‪ñ‬צְ‪õ‬טַ‪í‬נֶּ‪ó‬פֶ‪ö‬ת לָ‪ï‬הּ בְּ‪ã‬תַ‪ü‬חְ‪ë‬תִּ‪ü‬ית‬ ‫הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל‪ ,‬אֶ‪ä‬לָּ‪ï‬א לֶ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה אַ‪ä‬דִּ‪ç‬יָרה שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬צְּ‪õ‬לָ‪ï‬ה לְ‪ï‬הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה לַ‪ï‬הֲ‪é‬בוֹת מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬נֶ‪ó‬ה — יָ‪ì‬ם שֶׁ‪û‬ל לֶ‪ï‬הָ‪é‬בוֹת‬ ‫ִ‪å‬יע אֶ‪ä‬ל פִּ‪ö‬סְ‪ò‬גָּ‪å‬תוֹ הַ‪é‬גְּ‪å‬בוֹהָ‪é‬ה שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל‪ ,‬אֶ‪ä‬ל הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם‬ ‫הַ‪é‬שּׁוֹטְ‪í‬פוֹת בְּ‪ַã‬דְרכָּ‪î‬ן‪ ,‬מְ‪ñ‬מַ‪ñ‬הֲ‪é‬רוֹת לְ‪ï‬הַ‪é‬גּ ַ‪ô‬‬ ‫הָ‪ְé‬רחוִֹקים‪...‬‬ ‫ַ‪é‬החֹם שֶׁ‪û‬ל הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ הֵ‪é‬צִ‪õ‬יף אֶ‪ä‬ת פָּ‪ö‬נֵ‪ó‬ינוּ‪ .‬עֲ‪ô‬שָׁ‪û‬נָ‪ó‬הּ הֶ‪é‬עֱ‪ô‬לָ‪ï‬ה בְּ‪ã‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬עוֹת צוְֹרבוֹת‪.‬‬ ‫אַ‪ä‬ף עַ‪ô‬ל פִּ‪ö‬י כֵ‪î‬ן ֹלא זַ‪ê‬זְ‪ê‬נוּ מִ‪ñ‬מְּ‪ñ‬קוֹמֵ‪ñ‬נוּ‪ .‬הַ‪é‬שִּׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה פָּ‪ְö‬רצָ‪õ‬ה מִ‪ñ‬גְּ‪å‬רוֹנֵ‪ó‬נוּ בַּ‪ã‬הֲ‪é‬מוֹן ְקִריאוֹת‬ ‫ל"ג בעֹמר‬

‫‪183‬‬


‫מְ‪ñ‬דוָּרה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה וּמְ‪ñ‬דוָּרה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה ‪/‬‬

‫עָ‪ô‬מוֹס לֵ‪ï‬וִ‪è‬ין‬

‫"וַ‪è‬אֲ‪ä‬נִ‪ó‬י אוֹמֵ‪ñ‬ר לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם‪ ",‬טָ‪í‬עַ‪ô‬ן צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה בְּ‪ã‬הִ‪é‬תְ‪ַü‬רגְּ‪å‬שׁוּת‪" ,‬הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ בְּ‪ã‬לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה‬ ‫הֲ‪é‬כִ‪î‬י גְּ‪å‬בוֹהָ‪é‬ה בָּ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם‪"...‬‬ ‫עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו נָ‪ó‬צְ‪õ‬צוּ וּפַ‪ö‬נָ‪ó‬יו הִ‪é‬סְ‪ò‬מִ‪ñ‬יקוּ‪ ,‬זְ‪ê‬רוֹעוֹתָ‪ü‬יו נִ‪ó‬מְ‪ñ‬תְּ‪ü‬חוּ לִ‪ï‬צְ‪ָõ‬דִדים וְ‪è‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך הִ‪é‬תְ‪ü‬רוֹמְ‪ñ‬מוּ‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ‬ ‫בִּ‪ã‬קֵּ‪ú‬שׁ לְ‪ï‬תָ‪ü‬אֵ‪ä‬ר אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬מַ‪ñ‬דֵּ‪ç‬י הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה הַ‪é‬צְּ‪õ‬פוּיָ‪ì‬ה‪.‬‬ ‫"אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל‪ ",‬בִּ‪ã‬קְּ‪ú‬שָׁ‪û‬ה ִרנָּ‪ó‬תִ‪ü‬י לוֹמַ‪ñ‬ר דְּ‪ç‬בַ‪ã‬ר מָ‪ñ‬ה‪.‬‬ ‫"הֲ‪é‬כִ‪î‬י גְּ‪å‬בוֹהָ‪é‬ה בָּ‪ã‬עוֹלָ‪ï‬ם!" חָ‪ë‬זַ‪ê‬ר צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה וְ‪è‬הִ‪é‬בְ‪ã‬טִ‪í‬יחַ‪" ,ë‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם שׁוֹמְ‪ñ‬עִ‪ô‬ים? עַ‪ô‬ד לַ‪ï‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם הִ‪é‬יא‬ ‫תַּ‪ü‬גִּ‪å‬יעַ‪ !ô‬יִ‪ְì‬ראוּ אוֹתָ‪ü‬הּ אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ מִ‪ñ‬קְּ‪ú‬צֵ‪õ‬ה הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם‪".‬‬ ‫"אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל‪ֹ ",‬לא וִ‪è‬תְּ‪ָü‬רה ִרנָּ‪ó‬תִ‪ü‬י‪" ,‬אֵ‪ä‬יְך עוֹשִׂ‪û‬ים מְ‪ñ‬דוָּרה כָּ‪î‬זֹאת?"‬ ‫"פָּ‪ö‬שׁוּט מְ‪ñ‬אוֹד‪ ",‬מִ‪ñ‬הֵ‪é‬ר צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה לְ‪ï‬הָ‪é‬שִׁ‪û‬יב‪" ,‬מַ‪ñ‬נִּ‪ó‬יחִ‪ë‬ים אֶ‪ä‬ת הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה עַ‪ô‬ל אֵ‪ä‬לֶּ‪ï‬ה‪ .‬כְּ‪î‬מוֹ‬ ‫קוֹמוֹת שֶׁ‪û‬ל בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת‪ ,‬כְּ‪î‬מוֹ קוֹמוֹת שֶׁ‪û‬ל בַּ‪ã‬יִ‪ì‬ת ַרב קוֹמוֹת‪".‬‬ ‫"וְ‪è‬אֵ‪ä‬יְך נְ‪ó‬טַ‪í‬פֵּ‪ö‬ס כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך גָּ‪å‬בוֹהַּ‪ "?é‬הִ‪é‬תְ‪ü‬עַ‪ô‬נְ‪ó‬יֵ‪ì‬ן גָּ‪ִå‬די‪.‬‬ ‫"פָּ‪ö‬שׁוּט מְ‪ñ‬אוֹד‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה וְ‪è‬הִ‪é‬שְׁ‪û‬תַּ‪ü‬תֵּ‪ü‬ק פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם‪.‬‬ ‫"אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם‪ ...‬אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם נוָֹרא מַ‪ְñ‬רגִּ‪å‬יזִ‪ê‬ים!" הִ‪é‬תְ‪ü‬פָּ‪ֵö‬רץ בִּ‪ã‬צְ‪õ‬עָ‪ָô‬קה‪" ,‬כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה שְׁ‪û‬אֵ‪ä‬לוֹת אַ‪ä‬תֶּ‪ü‬ם‬ ‫שׁוֹאֲ‪ä‬לִ‪ï‬ים‪ .‬צָ‪ִõ‬ריְך לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת‪ ,‬צָ‪ִõ‬ריְך פָּ‪ö‬שׁוּט לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת מְ‪ñ‬דוָּרה‪ ,‬וְ‪è‬זֶ‪ê‬ה הַ‪é‬כֹּל‪".‬‬ ‫"בֶּ‪ã‬טַ‪í‬ח שֶׁ‪û‬צָּ‪ִõ‬ריְך לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר גִּ‪å‬יּוָֹרא שֶׁ‪û‬שָּׁ‪û‬תַ‪ü‬ק עַ‪ô‬ד כֹּה‪" ,‬אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה דַּ‪ç‬וְ‪ָè‬קא מְ‪ñ‬דוָּרה‬ ‫כָּ‪î‬ל כָּ‪ְî‬ך גְּ‪å‬בוֹהָ‪é‬ה?"‬ ‫"וְ‪è‬לָ‪ï‬מָּ‪ñ‬ה ֹלא?" ָקָרא צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה בְּ‪ã‬כַ‪î‬עַ‪ô‬ס‪.‬‬ ‫"ֹלא טוֹב‪ ",‬הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר גִּ‪å‬יּוָֹרא אֶ‪ä‬ת דַּ‪ç‬עְ‪ô‬תּוֹ‪" ,‬כִּ‪î‬י דַּ‪ç‬וְ‪ָè‬קא מְ‪ñ‬דוָּרה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה תִּ‪ü‬בְ‪ã‬עַ‪ô‬ר הַ‪ְé‬רבֵּ‪ã‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן‪".‬‬ ‫"אֲ‪ä‬בָ‪ã‬ל אַ‪ä‬ף אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד ֹלא יִ‪ְì‬ראֶ‪ä‬ה אוֹתָ‪ü‬הּ‪ ",‬אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה‪ַ" ,‬רק אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‪ .‬אוּלָ‪ï‬ם אִ‪ä‬ם נַ‪ְó‬דלִ‪ï‬יק‬ ‫מְ‪ñ‬דוָּרה גְּ‪å‬בוֹהָ‪é‬ה‪"...‬‬ ‫וְ‪è‬כָ‪î‬אן הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מַ‪ñ‬פְ‪ö‬לִ‪ï‬יג וְ‪è‬הוֹלֵ‪ְï‬ך וְ‪è‬תֵ‪ü‬אֵ‪ä‬ר כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד אוֹתָ‪ü‬הּ מְ‪ñ‬דוָּרה עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קית תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ה בֶּ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת עֲ‪ô‬נָ‪ִó‬קית‬ ‫מְ‪ñ‬אוֹד‪ ,‬וְ‪è‬הִ‪é‬יא תָּ‪ü‬אִ‪ä‬יר לַ‪ï‬מֶּ‪ְñ‬רחַ‪ë‬קִּ‪ú‬ים כְּ‪î‬מִ‪ñ‬ין מִ‪ñ‬גְ‪å‬דַּ‪ç‬לּוֹר גָּ‪å‬דוֹל שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬שׁ‪.‬‬ ‫צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה הִ‪é‬צְ‪õ‬לִ‪ï‬יחַ‪ :ë‬הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬הֲ‪é‬בוּתוֹ דָּ‪ç‬בְ‪ָã‬קה גַּ‪å‬ם בָּ‪ã‬נוּ‪ .‬כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר דִּ‪ç‬בַּ‪ְã‬רנוּ בָּ‪ã‬הּ! בַּ‪ã‬מְּ‪ñ‬דוָּרה הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‬ ‫הָ‪é‬עֲ‪ô‬תִ‪ü‬יָדה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ הִ‪é‬יא נִ‪ó‬צֶּ‪õ‬בֶ‪ã‬ת עַ‪ô‬תָּ‪ü‬ה לְ‪ï‬פָ‪ö‬נֵ‪ó‬ינוּ‪ַ .‬רק גִּ‪å‬יּוָֹרא עָ‪ô‬מַ‪ñ‬ד וְ‪è‬שָׁ‪û‬תַ‪ü‬ק‪ .‬מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ם‬ ‫ֹלא ָראָ‪ä‬ה אֶ‪ä‬ת אֲ‪ä‬שֶׁ‪û‬ר ָראִ‪ä‬ינוּ אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‪.‬‬ ‫נוֹתְ‪ü‬רוּ יָ‪ì‬מִ‪ñ‬ים אֲ‪ä‬חָ‪ִë‬דים עַ‪ô‬ד עֶ‪ֶô‬רב הֶ‪é‬חָ‪ë‬ג‪ .‬שָׁ‪û‬עוֹת ַרבּוֹת עָ‪ô‬שִׂ‪û‬ינוּ בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬לֶ‪ï‬אכֶ‪î‬ת אִ‪ä‬סּוּף הָ‪é‬עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים‪.‬‬ ‫חָ‪ַë‬רשְׁ‪û‬נוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כוּנָ‪ó‬ה לְ‪ï‬אָ‪ְä‬רכָּ‪î‬הּ וּלְ‪ָï‬רחְ‪ë‬בָּ‪ã‬הּ‪ .‬תַּ‪ְü‬רנוּ אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר מַ‪ñ‬חֲ‪ë‬בוֹאִ‪ä‬ים נֶ‪ó‬עְ‪ô‬לָ‪ï‬מִ‪ñ‬ים וְ‪è‬סָ‪ַò‬רְקנוּ‬ ‫פִּ‪ö‬נּוֹת נִ‪ó‬שְׁ‪û‬כָּ‪î‬חוֹת‪ .‬שָׂ‪û‬מַ‪ñ‬חְ‪ë‬נוּ עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ר שֶׁ‪û‬ל אַ‪ְä‬רגָּ‪å‬ז וְ‪è‬עַ‪ô‬ל כָּ‪î‬ל בְּ‪ַã‬דל עֵ‪ô‬ץ כְּ‪î‬מוֹ עַ‪ô‬ל אוֹצָ‪õ‬ר‬ ‫גָּ‪å‬דוֹל‪ .‬וּבֶ‪ã‬אֱ‪ä‬מֶ‪ñ‬ת‪ ,‬עֲ‪ֵô‬רמָ‪ñ‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה נֶ‪ó‬עֶ‪ְô‬רמָ‪ñ‬ה בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬גְ‪ָå‬רשׁ הָ‪ֵé‬ריק שֶׁ‪û‬בִּ‪ְã‬קצֵ‪õ‬ה הַ‪é‬שְּׁ‪û‬כוּנָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה נִ‪ó‬צַּ‪õ‬ח עַ‪ô‬ל הַ‪é‬מְּ‪ñ‬לָ‪ï‬אכָ‪î‬ה כְּ‪î‬מוֹ בַּ‪ã‬נַּ‪ó‬אי וָ‪è‬תִ‪ü‬יק וּמְ‪ñ‬נֻ‪ó‬סֶּ‪ò‬ה‪ .‬תְּ‪ü‬חִ‪ë‬לָּ‪ï‬ה הִ‪é‬נַּ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ אֶ‪ä‬ת "הַ‪é‬יְּ‪ì‬סוֹדוֹת"‬ ‫— בָּ‪ã‬סִ‪ò‬יס ָרחָ‪ë‬ב וּמוּצָ‪õ‬ק‪ ,‬עָ‪ô‬שׂוּי לוּחוֹת אֲ‪ֻä‬רכִּ‪î‬ים‪ ,‬שֶׁ‪û‬נִּ‪ó‬תְּ‪ü‬נוּ לָ‪ï‬נוּ בְּ‪ã‬מַ‪ñ‬תָּ‪ü‬נָ‪ó‬ה עַ‪ô‬ל יְ‪ֵì‬די ַקפּוֹלְ‪ï‬נִ‪ó‬יק‬ ‫— בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ל הַ‪é‬נַּ‪ó‬גָּ‪ִå‬ריָּ‪ì‬ה הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ .‬בֵּ‪ã‬ין הַ‪é‬לּוּחוֹת הִ‪é‬נַּ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ עֲ‪ô‬נָ‪ó‬פִ‪ö‬ים דַּ‪ç‬קִּ‪ú‬ים וִ‪è‬יבֵ‪ã‬שִׁ‪û‬ים‪.‬‬ ‫"זֶ‪ê‬ה כְּ‪î‬מוֹ אֹכֶ‪î‬ל בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ‪ ",‬הִ‪é‬סְ‪ò‬בִּ‪ã‬יר צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫ל"ג בעֹמר‬


‫וּזְ‪ê‬עָ‪ô‬קוֹת‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֶ‪é‬חְ‪ִë‬רידוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה שֶׁ‪û‬מִּ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב‪.‬‬ ‫שׁוּב ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה זוֹ אֵ‪ä‬שׁ‪ ,‬וְ‪è‬שׁוּב ֹלא הָ‪é‬יָ‪ì‬ה זֶ‪ê‬ה מִ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל‪ :‬לַ‪ï‬פִּ‪ö‬יד עֲ‪ô‬נָ‪ó‬ק הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שֵּׂ‪û‬א לְ‪ï‬תוְֹך‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬מַ‪ñ‬יִ‪ì‬ם הָ‪é‬אֲ‪ä‬פֵ‪ö‬לִ‪ï‬ים וְ‪è‬הִ‪é‬לָּ‪ï‬ה אֲ‪ֻä‬דמָּ‪ñ‬ה עוֹטֶ‪ֶí‬רת לוֹ‪ .‬מַ‪ְñ‬ראֶ‪ä‬ה כָּ‪î‬זֶ‪ê‬ה עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן ֹלא ָראִ‪ä‬ינוּ אַ‪ä‬ף פַּ‪ö‬עַ‪ô‬ם‪.‬‬ ‫עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬נוּ‪ :‬אֲ‪ä‬פִ‪ö‬לּוּ בִּ‪ְã‬קצֵ‪õ‬ה הָ‪é‬עוֹלָ‪ï‬ם רוֹאִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה שֶׁ‪û‬לָּ‪ï‬נוּ‪ ,‬מֻ‪ñ‬כְ‪ָî‬רחִ‪ë‬ים לִ‪ְï‬ראוֹת‬ ‫אוֹתָ‪ü‬הּ מִ‪ñ‬כָּ‪î‬ל מָ‪ñ‬קוֹם — מִ‪ñ‬גְ‪å‬דַּ‪ç‬לּוֹר עֲ‪ô‬נָ‪ó‬ק שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬שׁ‪.‬‬ ‫צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה מְ‪ַñ‬דלֵּ‪ï‬ג וּמְ‪ַñ‬קפֵּ‪ö‬ץ מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב לָ‪ï‬אֵ‪ä‬שׁ‪ ,‬כֻּ‪î‬לּוֹ שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה פְּ‪ö‬רוּעָ‪ô‬ה‪.‬‬ ‫אֵ‪ä‬ינֶ‪ó‬נִּ‪ó‬י זוֹכֵ‪î‬ר כַּ‪î‬מָּ‪ñ‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן בָּ‪ã‬עֲ‪ָô‬רה הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ‪ .‬אַ‪ְä‬ך פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם אֵ‪ַä‬רע דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר נוָֹרא‪ :‬הַ‪é‬מִּ‪ñ‬גְ‪å‬דָּ‪ç‬ל הַ‪é‬גָּ‪å‬דוֹל‬ ‫ָקַרסײַנָ‪ó‬פַ‪ö‬ל תַּ‪ü‬חְ‪ë‬תָּ‪ü‬יו‪ ,‬וַ‪è‬הֲ‪é‬מוֹן גִּ‪å‬צִּ‪õ‬ים בּוֹעֲ‪ִô‬רים נָ‪ó‬פוֹצוּ לְ‪ï‬כָ‪î‬ל עֵ‪ô‬בֶ‪ã‬ר‪ .‬הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ כָּ‪î‬בְ‪ã‬תָ‪ü‬ה בְּ‪ã‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת‬ ‫וַ‪è‬אֲ‪ä‬פֵ‪ö‬לָ‪ï‬ה כְּ‪î‬בֵ‪ָã‬דה וּמוּזָ‪ָê‬רה כִּ‪î‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ה אוֹתָ‪ü‬נוּ‪ .‬מְ‪ñ‬בֹהָ‪é‬לִ‪ï‬ים עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דנוּ בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬קוֹמֵ‪ñ‬נוּ‪ֹ .‬לא יָ‪ַì‬דעְ‪ô‬נוּ מָ‪ñ‬ה‬ ‫אֵ‪ַä‬רע‪ .‬דּוֹמֶ‪ñ‬ה כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ יָ‪ì‬ד נַ‪ó‬עֲ‪ô‬לָ‪ï‬מָ‪ñ‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה בַּ‪ã‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ ,‬הִ‪é‬יא וְ‪ֹè‬לא אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת‪...‬‬ ‫דּוֹמֶ‪ñ‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ עָ‪ô‬בְ‪ָã‬רה עָ‪ô‬לֵ‪ï‬ינוּ שָׁ‪û‬עָ‪ô‬ה אֲ‪ֻä‬רכָּ‪î‬ה‪ .‬וְ‪è‬אָ‪ä‬ז‪ ,‬לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע פִּ‪ö‬תְ‪ü‬אוֹם‪ ,‬עָ‪ô‬לְ‪ï‬תָ‪ü‬ה‬ ‫לִ‪ְï‬קָראתֵ‪ü‬נוּ לֶ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה מִ‪ñ‬תּוְֹך הָ‪é‬אֲ‪ä‬פֵ‪ö‬לָ‪ï‬ה‪ .‬מְ‪ñ‬שֻׁ‪û‬נֶּ‪ó‬ה הָ‪é‬יָ‪ì‬ה הַ‪é‬דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ :‬מִ‪ñ‬נַּ‪ó‬יִ‪ì‬ן בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה זוֹ?‬ ‫"גִּ‪å‬יּוָֹרא!" הִ‪é‬צְ‪õ‬טַ‪í‬עֲ‪ָô‬קה לְ‪ï‬פֶ‪ö‬תַ‪ü‬ע ִרנָּ‪ó‬תִ‪ü‬י‪.‬‬ ‫כֵּ‪î‬ן‪ ,‬עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪ַ ,‬רק עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו נִ‪ó‬זְ‪ê‬כַּ‪ְî‬רנוּ‪ :‬הֲ‪ֵé‬רי גִּ‪å‬יּוָֹרא בָּ‪ã‬חַ‪ë‬ר לַ‪ï‬עֲ‪ô‬שׂוֹת לְ‪ï‬עַ‪ô‬צְ‪õ‬מוֹ מְ‪ñ‬דוָּרה ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה!‬ ‫אַ‪ä‬ט אַ‪ä‬ט ָקַרבְ‪ã‬נוּ אֶ‪ä‬ל מְ‪ñ‬דוָּרתוֹ‪ .‬אָ‪ä‬מְ‪ñ‬נָ‪ó‬ם ְקטַ‪í‬נָּ‪ó‬ה הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‪ ,‬אוּלָ‪ï‬ם מַ‪ñ‬עְ‪ô‬גַּ‪å‬ל אוָֹרהּ כְּ‪î‬מוֹ נִ‪ó‬תְ‪ַü‬רחֵ‪ë‬ב‬ ‫וְ‪è‬הָ‪é‬לַ‪ְï‬ך‪ .‬גִּ‪å‬יּוָֹרא יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ וְ‪è‬עֵ‪ô‬ינָ‪ó‬יו נְ‪ó‬עוּצוֹת בָּ‪ã‬הּ‪ .‬מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬סְּ‪ò‬תָ‪ü‬ם ָראָ‪ä‬ה בָּ‪ã‬הּ דְּ‪ç‬בָ‪ִã‬רים‬ ‫ֶ‪ü‬יה הַ‪é‬בְּ‪ã‬הִ‪é‬ירוֹת ֹלא הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬שְּׂ‪û‬אוּ לִ‪ï‬גְ‪å‬בָ‪ã‬הִ‪é‬ים‪,‬‬ ‫יָ‪ì‬פִ‪ö‬ים‪ .‬נְ‪ó‬עִ‪ô‬ימָ‪ñ‬ה חֲ‪ִë‬רישִׁ‪û‬ית עָ‪ô‬לְ‪ï‬תָ‪ü‬ה מִ‪ñ‬מֶּ‪ñ‬נָ‪ó‬הּ‪ .‬לַ‪ï‬הֲ‪é‬בוֹת ָ‪é‬‬ ‫ֹלא בִּ‪ã‬קְּ‪ú‬שׁוּ לְ‪ï‬הָ‪é‬אִ‪ä‬יר מֶ‪ְñ‬רחַ‪ë‬קִּ‪ú‬ים‪ .‬הֵ‪é‬ן בָּ‪ã‬עֲ‪ô‬רוּ בְּ‪ã‬שֶׁ‪ֶû‬קט אַ‪ְä‬ך בְּ‪ã‬הַ‪é‬תְ‪ü‬מָ‪ָñ‬דה‪ ,‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ כָּ‪ְî‬ך‪ ,‬בִּ‪ã‬מְ‪ñ‬יֻ‪ì‬חָ‪ë‬ד‪,‬‬ ‫בִּ‪ã‬שְׁ‪û‬בִ‪ã‬יל גִּ‪å‬יּוָֹרא בִּ‪ã‬לְ‪ï‬בַ‪ã‬ד‪...‬‬ ‫גִּ‪å‬יוָֹרא הִ‪ְé‬רגִּ‪å‬ישׁ בָּ‪ã‬נוּ‪ .‬הוּא הֵ‪é‬סֵ‪ò‬ב אֶ‪ä‬ת ֹראשׁוֹ‪ ,‬וְ‪ֹè‬לא אָ‪ä‬מַ‪ñ‬ר דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ .‬גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ שָׁ‪û‬תַ‪ְü‬קנוּ‪.‬‬ ‫תְּ‪ü‬חִ‪ë‬לָּ‪ï‬ה עָ‪ô‬מַ‪ְñ‬דנוּ לְ‪ï‬יָ‪ì‬דוֹ נְ‪ó‬בוֹכִ‪î‬ים‪ .‬אַ‪ä‬חַ‪ë‬ר כָּ‪ְî‬ך יָ‪ì‬שַׁ‪û‬בְ‪ã‬נוּ‪ .‬מַ‪ñ‬עְ‪ô‬גַּ‪å‬ל הָ‪é‬אוֹר הַ‪é‬בָּ‪ã‬הִ‪é‬יר הִ‪é‬קִּ‪ú‬יף אוֹתָ‪ü‬נוּ‬ ‫יוֹתֵ‪ü‬ר וְ‪è‬יוֹתֵ‪ü‬ר‪ .‬דּוֹמֶ‪ñ‬ה כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ ֹלא אֵ‪ַä‬רע דָּ‪ç‬בָ‪ã‬ר‪ .‬כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‬ ‫מֵ‪ñ‬עוֹלָ‪ï‬ם‪.‬‬ ‫ַרק צְ‪õ‬בִ‪ã‬יָקה עֲ‪ַô‬דיִ‪ì‬ן נוֹתַ‪ü‬ר עוֹמֵ‪ñ‬ד אֵ‪ä‬צֶ‪õ‬ל הֲ‪ִé‬ריסוֹת הַ‪é‬מְּ‪ñ‬דוָּרה הַ‪é‬גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ָ :‬קשְׁ‪û‬תָ‪ü‬ה עָ‪ô‬לָ‪ï‬יו‬ ‫הַ‪é‬פְּ‪ִö‬ריָדה‪.‬‬ ‫אוּלָ‪ï‬ם לְ‪ï‬בַ‪ã‬סּוֹף גַּ‪å‬ם הוּא הִ‪é‬צְ‪õ‬טָ‪ֵí‬רף אֵ‪ä‬לֵ‪ï‬ינוּ‪ .‬כְּ‪î‬מִ‪ñ‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬נֵּ‪ó‬ב בָּ‪ã‬א וְ‪è‬יָ‪ì‬שַׁ‪û‬ב בְּ‪ã‬צַ‪õ‬ד הַ‪é‬מַּ‪ñ‬עְ‪ô‬גָּ‪å‬ל‪ ,‬כּוֹבֵ‪ã‬שׁ‬ ‫פָּ‪ö‬נָ‪ó‬יו בְּ‪ã‬בִ‪ְã‬רכָּ‪î‬יו וְ‪è‬שׁוֹתֵ‪ü‬ק‪.‬‬ ‫הַ‪é‬זְּ‪ê‬מַ‪ñ‬ן חָ‪ë‬לַ‪ï‬ף לְ‪ï‬אִ‪ä‬טּוֹ‪ .‬הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה דְּ‪ç‬מָ‪ñ‬מָ‪ñ‬ה גְּ‪å‬דוֹלָ‪ï‬ה‪ .‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה אַ‪ä‬חֶ‪ֶë‬רת בָּ‪ã‬אָ‪ä‬ה לָ‪ï‬נוּ עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪ ,‬שְׁ‪ֵû‬קטָ‪í‬ה‬ ‫וַ‪è‬עֲ‪ô‬צוּבָ‪ã‬ה כָּ‪î‬לְ‪ï‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬י‪ .‬עֵ‪ô‬ינֵ‪ó‬ינוּ הָ‪é‬יוּ נְ‪ó‬עוּצוֹת בַּ‪ã‬לֶּ‪ï‬הָ‪é‬בוֹת הַ‪é‬קְּ‪ú‬טַ‪í‬נּוֹת כְּ‪î‬אִ‪ä‬לּוּ ֹלא ָראוּ אֵ‪ä‬שׁ‬ ‫מֵ‪ñ‬עוָֹדן‪.‬‬ ‫נְ‪ó‬עִ‪ô‬ימָ‪ñ‬תָ‪ü‬הּ הַ‪é‬חֲ‪ִë‬רישִׁ‪û‬ית שֶׁ‪û‬ל הָ‪é‬אֵ‪ä‬שׁ כְּ‪î‬מוֹ הִ‪é‬תְ‪ü‬נַ‪ó‬גְּ‪å‬נָ‪ó‬ה בָּ‪ã‬נוּ‪ ,‬וְ‪è‬טוֹב הָ‪é‬יָ‪ì‬ה‪.‬‬

‫ל"ג בעֹמר‬

‫‪185‬‬


‫‪184‬‬

‫ל"ג בעֹמר‬


‫וְ‪ָè‬קָרא בְּ‪ã‬גַ‪å‬אֲ‪ä‬וָ‪è‬ה‪:‬‬ ‫מָ‪ñ‬ה יָ‪ì‬פָ‪ö‬ה הַ‪é‬לֶּ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה!‬ ‫שְׁ‪û‬לַ‪ï‬ב סֻ‪ò‬לָּ‪ï‬ם הִ‪é‬תְ‪ü‬פַּ‪ö‬עֵ‪ô‬ל‪:‬‬ ‫נְ‪ó‬פַ‪ö‬זֵּ‪ê‬ר חֶ‪ë‬שְׁ‪û‬כַ‪î‬ת הַ‪é‬לֵּ‪ï‬יל‪.‬‬

‫ל"ג בעֹמר‬

‫‪187‬‬


‫מְ‪ñ‬דוַּרת לַ‪"ï‬ג בָּ‪ã‬עֹמֶ‪ñ‬ר ‪/‬‬

‫מִ‪ñ‬מֶּ‪ְñ‬רכָּ‪î‬ז וּמִ‪ñ‬שְּׁ‪û‬כוּנוֹת‬ ‫וּמִ‪ñ‬יַּ‪ְì‬רכְּ‪î‬תֵ‪ü‬י הָ‪é‬עִ‪ô‬יר‬ ‫בָּ‪ã‬אוּ ַרגְ‪å‬לֵ‪ï‬י שֻׁ‪û‬לְ‪ï‬חָ‪ë‬נוֹת‬ ‫מְ‪ñ‬דוָּרה לְ‪ï‬הַ‪é‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬יר‪.‬‬ ‫וְ‪è‬צָ‪õ‬לְ‪ï‬עוּ הַ‪é‬כִּ‪î‬סְּ‪ò‬אוֹת‪,‬‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬לְ‪ï‬גְּ‪å‬לוּ סַ‪ò‬לִּ‪ï‬ים‪,‬‬ ‫סַ‪ò‬פְ‪ö‬סָ‪ò‬לִ‪ï‬ים‪ֻ ,‬קפְ‪ö‬סָ‪ò‬אוֹת‬ ‫וּשְׁ‪û‬בָ‪ã‬בִ‪ã‬ים מְ‪ñ‬סֻ‪ò‬לְ‪ï‬סָ‪ò‬לִ‪ï‬ים‪.‬‬ ‫בָּ‪ã‬אוּ גִּ‪å‬זְ‪ֵê‬רי מִ‪ְñ‬דָרכוֹת‪,‬‬ ‫סֻ‪ò‬לָּ‪ï‬מוֹת וְ‪è‬אַ‪ְä‬רגָּ‪å‬זִ‪ê‬ים‪,‬‬ ‫סְ‪ò‬תָ‪ü‬ם ְקָרשִׁ‪û‬ים וּסְ‪ò‬תָ‪ü‬ם לוּחוֹת‪,‬‬ ‫כֻּ‪î‬לָּ‪ï‬ם יַ‪ì‬חַ‪ë‬ד נֶ‪ó‬חְ‪ë‬פָּ‪ö‬זִ‪ê‬ים‪.‬‬ ‫וּבְ‪ã‬בוֹאָ‪ä‬ם לַ‪ï‬כִּ‪î‬כָּ‪î‬ר‪,‬‬ ‫בְּ‪ã‬טוָּרם הַ‪é‬מְּ‪ñ‬סֻ‪ò‬דָּ‪ç‬ר‪,‬‬ ‫לַ‪ï‬חַ‪ë‬שׁ שֶׁ‪û‬ל שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה עָ‪ô‬בַ‪ã‬ר‪:‬‬ ‫גַּ‪å‬ם אֲ‪ä‬נַ‪ó‬חְ‪ë‬נוּ‬ ‫שֶׁ‪û‬הֻ‪é‬שְׁ‪û‬לַ‪ï‬כְ‪î‬נוּ‬ ‫עוֹד נִ‪ó‬צְ‪õ‬לַ‪ï‬ח כָּ‪î‬אן לְ‪ָï‬דבָ‪ã‬ר‪.‬‬ ‫וְ‪è‬יָ‪ì‬צְ‪õ‬אוּ אֶ‪ä‬ת הַ‪é‬שּׁוָּרה‬ ‫וְ‪ָè‬קפְ‪ö‬צוּ לַ‪ï‬מְּ‪ñ‬דוָּרה‪.‬‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬חֵ‪ë‬שׁ‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬גַּ‪å‬עֵ‪ô‬שׁ‬ ‫קוֹל שֶׁ‪û‬ל נֶ‪ó‬פֶ‪ö‬ץ‪,‬‬ ‫קוֹל שֶׁ‪û‬ל אֵ‪ä‬שׁ‪,‬‬ ‫וְ‪è‬עָ‪ô‬לְ‪ï‬תָ‪ü‬ה הַ‪é‬לֶּ‪ï‬הָ‪é‬בָ‪ã‬ה‬ ‫אֲ‪ֻä‬דמָּ‪ñ‬הײַזְ‪ê‬הַ‪é‬בְ‪ã‬הַ‪é‬בָּ‪ã‬ה‪,‬‬ ‫עַ‪ô‬ד לָ‪ï‬עֲ‪ô‬נָ‪ó‬נִ‪ó‬ים הִ‪é‬גִּ‪å‬יעָ‪ô‬ה‬ ‫וְ‪è‬הִ‪é‬בְ‪ã‬עִ‪ô‬יָרה הָ‪ָé‬רִקיעַ‪.ô‬‬ ‫לוֹהֲ‪é‬טִ‪í‬ים הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בָ‪ã‬בִ‪ã‬ים‪,‬‬ ‫מְ‪ñ‬אִ‪ä‬יִרים כְּ‪î‬מוֹ כּוֹכָ‪î‬בִ‪ã‬ים;‬ ‫מִ‪ñ‬תְ‪ü‬מַ‪ñ‬תְּ‪ü‬חִ‪ë‬ים כְּ‪î‬מוֹ ְקפִ‪ö‬יצִ‪õ‬ים‪,‬‬ ‫וְ‪è‬זוִֹרים סְ‪ò‬בִ‪ã‬יבָ‪ã‬ם גִּ‪å‬צִּ‪õ‬ים‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬ל יָ‪ì‬תֵ‪ü‬ד‪ ,‬כָּ‪î‬ל שֶׁ‪û‬בֶ‪ã‬ר עֵ‪ô‬ץ‬ ‫הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬הֵ‪é‬ט‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬נוֹצֵ‪õ‬ץ‬

‫‪186‬‬

‫ל"ג בעֹמר‬

‫אַ‪ä‬נְ‪ó‬דָּ‪ç‬ה עָ‪ô‬מִ‪ñ‬יר‬


‫סיון‬

‫מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬מְּ‪ñ‬קוֹרוֹת‬

‫ג‬ ‫י‬ ‫יז‬ ‫כד‬

‫ד‬ ‫יא‬ ‫יח‬ ‫כה‬

‫ה‬ ‫יב‬ ‫יט‬ ‫כו‬

‫ו‬ ‫יג‬ ‫כ‬ ‫כז‬

‫ז‬ ‫יד‬ ‫כא‬ ‫כח‬

‫ב‬ ‫ט‬ ‫טז‬ ‫כג‬ ‫ל‬

‫א‬ ‫ח‬ ‫טו‬ ‫כב‬ ‫כט‬

‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר וַ‪è‬יִּ‪ְì‬קָרא‬ ‫פֶּ‪ֶö‬רק כג פְּ‪ö‬סוִּקים טו–טז‬ ‫"וּסְ‪ò‬פַ‪ְö‬רתֶּ‪ü‬ם לָ‪ï‬כֶ‪î‬ם מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬חֳ‪ַë‬רת הַ‪é‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת מִ‪ñ‬יּוֹם הֲ‪é‬בִ‪ã‬יאֲ‪ä‬כֶ‪î‬ם אֶ‪ä‬תײַעֹמֶ‪ñ‬ר הַ‪é‬תְּ‪ü‬נוּפָ‪ö‬ה‬ ‫שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬תוֹת תְּ‪ü‬מִ‪ñ‬ימוֹת תִּ‪ü‬הְ‪é‬יֶ‪ì‬ינָ‪ó‬ה‪ .‬עַ‪ô‬ד מִ‪ñ‬מָּ‪ñ‬חֳ‪ַë‬רת הַ‪é‬שַּׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת הַ‪é‬שְּׁ‪û‬בִ‪ã‬יעִ‪ô‬ית תִּ‪ü‬סְ‪ò‬פְּ‪ö‬רוּ‬ ‫חֲ‪ë‬מִ‪ñ‬שִּׁ‪û‬ים יוֹם‪".‬‬ ‫הַ‪é‬כַּ‪î‬וָּ‪è‬נָ‪ó‬ה בַּ‪ã‬מִּ‪ñ‬לָּ‪ï‬ה שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬ת הִ‪é‬יא לַ‪ï‬יּוֹם הָ‪ִé‬ראשׁוֹן שֶׁ‪û‬ל פֶּ‪ö‬סַ‪ò‬ח שֶׁ‪û‬הוּא יוֹם שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬תוֹן‪.‬‬ ‫הַ‪é‬כַּ‪î‬וָּ‪è‬נָ‪ó‬ה בְּ‪ã‬שֶׁ‪û‬בַ‪ã‬ע שַׁ‪û‬בָּ‪ã‬תוֹת תְּ‪ü‬מִ‪ñ‬ימוֹת לְ‪ï‬שִׁ‪û‬בְ‪ã‬עָ‪ô‬ה שָׁ‪û‬בוּעוֹת שְׁ‪û‬לֵ‪ï‬מִ‪ñ‬ים‪.‬‬ ‫כָּ‪î‬תוּב בַּ‪ã‬תּוָֹרה בְּ‪ã‬סֵ‪ò‬פֶ‪ö‬ר שְׁ‪û‬מוֹת פֶּ‪ֶö‬רק כג פְּ‪ö‬סוִּקים יד‪ ,‬טו‬ ‫"שָׁ‪û‬לשׁ ְרגָ‪å‬לִ‪ï‬ים תָּ‪ü‬חֹג לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬שָּׁ‪û‬נָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫‪ֵ...‬ראשִׁ‪û‬ית בִּ‪ã‬כּוֵּרי אַ‪ְä‬דמָ‪ñ‬תְ‪ָü‬ך תָּ‪ü‬בִ‪ã‬יא בֵּ‪ã‬ית ה' אֱ‪ֹä‬להֶ‪é‬יָך‪"...‬‬ ‫מִ‪ñ‬תּוְֹך הַ‪é‬מַּ‪ñ‬חְ‪ë‬זוֹר לְ‪ï‬חַ‪ë‬ג הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת‪:‬‬ ‫"‪...‬וַ‪è‬תִּ‪ü‬תֶּ‪ü‬ן לָ‪ï‬נוּ ה' אֱ‪ֹä‬להֵ‪é‬ינוּ בְּ‪ã‬אַ‪ä‬הֲ‪é‬בָ‪ã‬ה מוֹעֲ‪ִô‬דים לְ‪ï‬שִׂ‪û‬מְ‪ñ‬חָ‪ë‬ה חַ‪ë‬גִּ‪å‬ים וּזְ‪ê‬מַ‪ñ‬נִּ‪ó‬ים‬ ‫לְ‪ï‬שָׂ‪û‬שׂוֹן אֶ‪ä‬ת יוֹם חַ‪ë‬ג הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת הַ‪é‬זֶּ‪ê‬ה זְ‪ê‬מַ‪ñ‬ן מַ‪ñ‬תַּ‪ü‬ן תּוָֹרתֵ‪ü‬נוּ מִ‪ְñ‬קָרא ֹקֶדשׁ‬ ‫זֵ‪ê‬כֶ‪î‬ר לִ‪ï‬יצִ‪õ‬יאַ‪ä‬ת מִ‪ñ‬צְ‪ָõ‬ריִ‪ì‬ם‪".‬‬

‫כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬חָ‪ְë‬רבָ‪ã‬ה הָ‪é‬אָ‪ֶä‬רץ וְ‪è‬גָ‪å‬לָ‪ï‬ה‬ ‫הָ‪é‬עָ‪ô‬ם ֹלא הָ‪é‬יְ‪ì‬תָ‪ü‬ה‬ ‫אֶ‪ä‬פְ‪ö‬שָׁ‪û‬רוּת ָ‪ï‬לחֹג אֶ‪ä‬ת חַ‪ë‬ג‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת כְּ‪î‬חַ‪ë‬ג‬ ‫הַ‪é‬בִּ‪ã‬כּוִּרים‪ .‬חַ‪ë‬ג‬ ‫הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת נֶ‪ó‬חְ‪ë‬גַּ‪å‬ג כְּ‪î‬חַ‪ë‬ג‬ ‫מַ‪ñ‬תַּ‪ü‬ן תּוָֹרה‪.‬‬

‫כֵּ‪î‬יצַ‪õ‬ד חוֹגְ‪å‬גִ‪å‬ים לְ‪ï‬פִ‪ö‬י ָ‪ñ‬מסֶֹרת יִ‪ì‬שְׂ‪ָû‬ראֵ‪ä‬ל‬ ‫◆ קוְֹראִ‪ä‬ים אֶ‪ä‬ת עֲ‪ô‬שֶׂ‪ֶû‬רת הַ‪é‬דִּ‪ç‬בְּ‪ã‬רוֹת מִ‪ñ‬ן הַ‪é‬תּוָֹרה‪.‬‬ ‫◆ קוְֹראִ‪ä‬ים בְ‪ã‬בֵ‪ã‬ית הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת אֶ‪ä‬ת מְ‪ñ‬גִ‪å‬לַּ‪ï‬ת רוּת‪.‬‬ ‫ִ‪ï‬למֹד תּוָֹרה‪.‬‬ ‫◆ בְּ‪ã‬לֵ‪ï‬יל חַ‪ë‬ג הַ‪é‬שָּׁ‪û‬בוּעוֹת נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים ל ְ‪ï‬‬ ‫◆ נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לְ‪ַï‬קשֵּׁ‪û‬ט אֶ‪ä‬ת בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬מְּ‪ñ‬גוִּרים וְ‪è‬אֶ‪ä‬ת בָּ‪ã‬תֵּ‪ü‬י הַ‪é‬כְּ‪î‬נֶ‪ó‬סֶ‪ò‬ת בְּ‪ã‬עַ‪ô‬נְ‪ó‬פֵ‪ö‬י עֵ‪ô‬צִ‪õ‬ים יְ‪ֻì‬רקִּ‪ú‬ים‪.‬‬ ‫ֶ‪ï‬אכֹל מַ‪ñ‬אַ‪ä‬כְ‪î‬לֵ‪ï‬י חָ‪ë‬לָ‪ï‬ב וּגְ‪å‬בִ‪ã‬ינָ‪ó‬ה‪.‬‬ ‫◆ נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים ל ֱ‪ä‬‬ ‫◆ בַּ‪ã‬יִּ‪ì‬שּׁוּבִ‪ã‬ים הַ‪é‬חַ‪ְë‬קלָ‪ï‬אִ‪ä‬יִּ‪ì‬ים נוֹהֲ‪é‬גִ‪å‬ים לְ‪ַï‬קיֵּ‪ì‬ם טִ‪ְí‬קסֵ‪ò‬י זִ‪ê‬כְ‪î‬רוֹן בִּ‪ã‬כּוִּרים‪.‬‬

‫‪189‬‬


‫שָׁ‪û‬בוּעוֹת‬

‫משֶׁ‪û‬ה וְ‪è‬לוּחוֹת הַ‪é‬בְּ‪ִã‬רית‪ֶ ,‬רמְ‪ñ‬בְּ‪ָã‬רנְ‪ֶó‬דט‪ ,‬צַ‪õ‬יָּ‪ì‬ר הוֹלַ‪ï‬נְ‪ִó‬די‪1669–1606 ,‬‬

‫‪188‬‬

‫שבועות‬


‫אִ‪ä‬שְׁ‪û‬תּוֹ שֶׁ‪û‬ל אֱ‪ä‬לִ‪ï‬ימֶ‪ñ‬לֶ‪ְï‬ך וְ‪è‬אִ‪ä‬מָּ‪ñ‬ם שֶׁ‪û‬ל שְׁ‪û‬נֵ‪ó‬י בָּ‪ã‬נִ‪ó‬ים‪ָ ,‬ראוּ אוֹתָ‪ü‬הּ עַ‪ô‬כְ‪î‬שָׁ‪û‬ו‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬יא זְ‪ֵê‬קנָ‪ó‬ה‬ ‫ֶ‪ï‬יה ַרק אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה צְ‪õ‬עִ‪ô‬יָרה‪ ,‬שֶׁ‪û‬בְּ‪ã‬וַ‪è‬דַּ‪ç‬אי‬ ‫וּשְׁ‪û‬פוּפָ‪ö‬ה‪ ,‬חוֹזֶ‪ֶê‬רת בְּ‪ã‬לִ‪ï‬י בַּ‪ã‬עַ‪ô‬ל וּבְ‪ã‬לִ‪ï‬י בָּ‪ã‬נִ‪ó‬ים‪ ,‬וּמִ‪ñ‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬וָּ‪è‬ה אֵ‪ä‬ל ָ‪é‬‬ ‫אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה מוֹאָ‪ä‬בִ‪ã‬יָּ‪ì‬ה הִ‪é‬יא‪.‬‬ ‫"הזֹאת נָ‪ó‬עֳ‪ô‬מִ‪ñ‬י?"‪ ,‬שָׁ‪û‬אֲ‪ä‬לוּ הַ‪é‬נָּ‪ó‬שִׁ‪û‬ים‪.‬‬ ‫ֲ‪é‬‬ ‫"אַ‪ä‬ל תִּ‪ְü‬קְראוּ לִ‪ï‬י נָ‪ó‬עֳ‪ô‬מִ‪ñ‬י‪ִ ,‬קְראוּ לִ‪ï‬י מָ‪ָñ‬רה"‪ ,‬הֵ‪é‬שִׁ‪û‬יבָ‪ã‬ה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ן נָ‪ó‬עֳ‪ô‬מִ‪ñ‬י וְ‪è‬סִ‪ò‬פְּ‪ָö‬רה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ן עַ‪ô‬ל הַ‪é‬גּוָֹרל‬ ‫הַ‪é‬מַּ‪ñ‬ר שֶׁ‪û‬פָּ‪ַö‬קד אֶ‪ä‬ת מִ‪ñ‬שְׁ‪û‬פַּ‪ö‬חְ‪ë‬תָּ‪ü‬הּ בְּ‪ã‬מוֹאָ‪ä‬ב‪.‬‬ ‫אוּלַ‪ï‬י בִּ‪ã‬גְ‪å‬לַ‪ï‬ל הָ‪é‬אִ‪ä‬שָּׁ‪û‬ה הַ‪é‬מּוֹאָ‪ä‬בִ‪ã‬יָּ‪ì‬ה‪ ,‬שֶׁ‪û‬הִ‪é‬תְ‪ü‬לַ‪ï‬וְּ‪è‬תָ‪ü‬ה לְ‪ï‬נָ‪ó‬עֳ‪ô‬מִ‪ñ‬י‪ ,‬אַ‪ä‬ף אַ‪ä‬חַ‪ë‬ת מֵ‪ñ‬הֶ‪é‬ן ֹלא הִ‪é‬צִּ‪õ‬יעָ‪ô‬ה לָ‪ï‬הֶ‪é‬ן‬ ‫אֶ‪ä‬ת עֶ‪ô‬זְ‪ָê‬רתָ‪ü‬הּ‪.‬‬ ‫נָ‪ó‬עֳ‪ô‬מִ‪ñ‬י וְ‪è‬רוּת‪ ,‬הָ‪é‬אַ‪ä‬לְ‪ï‬מָ‪ñ‬נוֹת הָ‪é‬עֲ‪ô‬נִ‪ó‬יּוֹת וְ‪è‬חַ‪ë‬סְ‪ò‬רוֹת ַ‪é‬הכֹּל‪ ,‬הִ‪é‬תְ‪ü‬יַ‪ì‬שְּׁ‪û‬בוּ בְּ‪ã‬בֵ‪ã‬ית לֶ‪ï‬חֶ‪ë‬ם‪ ,‬כְּ‪î‬שֶׁ‪û‬בַּ‪ã‬שָּׂ‪û‬דוֹת‬ ‫מִ‪ñ‬סָּ‪ò‬בִ‪ã‬יב‪ ,‬שֶׁ‪û‬הֵ‪é‬נִ‪ó‬יבוּ תְּ‪ü‬בוּאָ‪ä‬ה ַרבָּ‪ã‬ה‪ ,‬הֵ‪é‬חֵ‪ë‬ל כְּ‪î‬בָ‪ã‬ר ְקצִ‪õ‬יר הַ‪é‬שְּׂ‪û‬עוִֹרים‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫אֶ‪ä‬חָ‪ë‬ד מִ‪