Page 1

‫ּב ְֵראׁשִית‬ ‫נ ְִקָרא וְנִפְעָל‬

‫בינה גלר–טליתמן‪ ,‬חנה שליטא‬ ‫יועץ מדעי‪ :‬פרופסור יאיר הופמן‬ ‫יועצת בפדגוגיה ובמדרש‪ :‬פרופסור שולמית ולר‬

‫אישור מס' ‪ 2382‬מיום ‪17.5.09‬‬


‫כתיבה‪:‬‬ ‫ייעוץ מדעי‪:‬‬ ‫ייעוץ בפדגוגיה ובמדרש‪:‬‬ ‫עריכה מגדרית‪:‬‬ ‫עיצוב איסוף תמונות ואיורים‪:‬‬ ‫עימוד וגרפיקה‪:‬‬ ‫הפקה‪:‬‬ ‫צילום‪:‬‬

‫תודה מיוחדת לאמנים‪,‬‬ ‫לבני משפחותיהם ולמוזיאונים‪:‬‬

‫איורים‪:‬‬ ‫עיבוד איורים במחשב‪:‬‬

‫בינה גלר־טליתמן‪ ,‬חנה שליטא‬ ‫פרופסור יאיר הופמן‬ ‫ד"ר שולמית ולר‬ ‫ד"ר צפרירה שחם‬ ‫איילת שליטין־אופירם‬ ‫לילי פרזי‬ ‫תמי פרמונט‬ ‫אלון לויט‬ ‫אלישע אופירם‬ ‫איילת שליטין־אופירם‬ ‫מבחר ציורי תנ"ך‪ ,‬אבל פן — איתיאל פן‪ ,‬ירושלים‬ ‫חלום יעקב‪ ,‬דוד שריר — גלריה ספראי‬ ‫יעקב ועשיו‪ ,‬גירוש הגר‪ ,‬יעקב שטיינהרט — יוספה בר און‪ ,‬שטיינהרט‬ ‫נחש מחבצה‪ ,‬תכשיטים מתל עג'ול — רשות העתיקות‬ ‫המבול‪ ,‬יצחק פוגש את רבקה‪ ,‬שלום מושקוביץ —‬ ‫שרה טאוב לבית מושקוביץ‪ ,‬הניה זוהר לבית מושקוביץ ונחמה מושקוביץ‬ ‫השירות הבולאי‬ ‫הגר וישמעאל במדבר — שמואל שלזינגר‪ ,‬באדיבות מוזיאון גן התעשייה תפן‬ ‫הבריאה‪ ,‬מרדכי ארדון — פרופ' מיכאל ארדון‬ ‫חלום יעקב ‪ -‬איה דן‬ ‫גן עדן ‪ -‬עמיחי מירון‬ ‫תודה מיוחדת לארנה הס‪ ,‬ירושלים‬ ‫איילת שליטין־אופירם‬ ‫ישי שליטין‬

‫הספר יצא לאור באישור משרד החינוך‪ ,‬גף אישור ספרי לימוד‪ ,‬אישור מס' ‪ 2383‬מיום ‪.17.5.09‬‬ ‫לספר מצורף מדריך למורה‪.‬‬

‫ַה ָּתנָ ְ‬ ‫"ט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְק ָרא"‪.‬‬ ‫ימנִ ים ַה ְּמ ֻכ ִ ּנים ַ‬ ‫יטת ַה ּ ִפ ּסוּק ְ ּביָ ֵמינוּ‪ֶ ,‬א ּ ָלא ְ ּב ִס ָ‬ ‫"ך ַ ּב ֻ ּנ ָּסח ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ֵאינוֹ ְמ ֻפ ָּסק לְ ִפי ׁ ִש ַ‬ ‫יאה ַה ִּמ ְת ַ ּב ֵּטא ְ ּב ַמנְ ִ ּגינָ ה ְמ ֻס ּי ֶֶמת ַה ׁ ּשוֹ נָ ה‬ ‫ימנֵ י ּ ִפ ּסוּק וְ גַ ם קוֹ ְב ִעים ֶאת ִמ ְק ַצב ַה ְּק ִר ָ‬ ‫ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְק ָרא ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים ַ ּגם ְּכ ִס ָ‬ ‫ימנֵ י ּ ִפ ּסוּק ַה ְּמ ֻק ָ ּבלִ ים ְ ּביָ ֵמינוּ‪.‬‬ ‫ֵמ ֵע ָדה לְ ֵע ָדה‪ִ .‬מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֶּט ֶרם לְ ַמ ְד ֶּתם ֶאת ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְק ָרא – ֵהם ֻה ְחלְ פ ּו ְ ּב ִס ְפ ֵרנ ּו ְ ּב ִס ָ‬ ‫יכם ֶאת ֲה ָבנַ ת ַה ִ ּנ ְק ָרא‪.‬‬ ‫ַהדָּ ָבר נַ ֲע ָשׂ ה ְּכ ֵדי לְ ָה ֵקל ֲעלֵ ֶ‬

‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרגם‪,‬‬ ‫לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לשדר או לקלוט בכל דרך או‬ ‫אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי או מכני או אחר —‬ ‫כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה‪ .‬שימוש מסחרי‬ ‫מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט‬ ‫אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל‪.‬‬

‫© כל הזכויות שמורות‬ ‫להוצאת כנרת‬ ‫נדפס בישראל‪2010 ,‬‬


‫פרק א‬ ‫ א‬

‫ב‬

‫ג‬ ‫ד‬

‫ה‬

‫אשית‪ָּ ,‬ב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶאת‬ ‫ְּב ֵר ׁ ִ‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ל־פנֵ י‬ ‫וְ ָה ָא ֶרץ‪ָ ,‬היְ ָתה תֹהוּ וָ בֹהוּ ‪ ,‬וְ ח ֶֹש ְך ַע ּ ְ‬ ‫ל־פנֵ י‬ ‫ְתהוֹ ם‪ .‬וְ רוּ ַח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַע ּ ְ‬ ‫ַה ָּמיִ ם‪.‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬יְ ִהי אוֹ ר‪ .‬וַ יְ ִהי־אוֹ ר‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־האוֹ ר ִּכי־טוֹ ב‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֱאל ִֹהים‪ֵּ ,‬בין ָהאוֹ ר ֵוּבין ַהחֹ ֶֹש ְך‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים ָלאוֹ ר יוֹ ם‪ ,‬וְ ַלחֹ ֶֹש ְך ָק ָרא‬ ‫י־ע ֶרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר‪ ,‬יוֹ ם ֶא ָחד‪.‬‬ ‫ָליְ ָלה‪ .‬וַ יְ ִה ֶ‬

‫אשוֹ ן ֱאל ִֹהים ָא ַמר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה אוֹ ר‪ ,‬וְ ָכ ְך הוּא‬ ‫ַּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ‬ ‫ָּב ָרא ֶאת ָהאוֹ ר‪.‬‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫יע ְּבתוֹ ְך ַה ָּמיִ ם‪.‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬יְ ִהי ָר ִק ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יהי ַמ ְבדִּ יל ֵּבין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם‪.‬‬ ‫וִ ִ‬ ‫יע‪ ,‬וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֵּבין‬ ‫ת־ה ָר ִק ַ‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫יע‪ֵ ,‬וּבין ַה ַּמיִ ם‬ ‫ַה ַּמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַ‬ ‫י־כן‪.‬‬ ‫יע‪ ,‬וַ יְ ִה ֵ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ‬ ‫י־ע ֶרב‬ ‫יע ׁ ָש ָמיִ ם‪ .‬וַ יְ ִה ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים ָל ָר ִק ַ‬ ‫וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר‪ ,‬יוֹ ם ׁ ֵשנִ י‪.‬‬

‫אשוֹ נָ ה‪ַּ ,‬ב ַה ְת ָח ָלה‪.‬‬ ‫אשית — ָּב ִר ׁ‬ ‫ְּב ֵר ׁ ִ‬ ‫ָּב ָרא — ָעשָׂ ה ַמ ּׁ ֶשהוּ ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה‪ַּ .‬כ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ְמ ִרים‬ ‫ַה ּבוֹ ֵרא‪ִ ,‬מ ְת ַּכ ְ ּונִ ים ֶל ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫תֹה ּו וָ בֹה ּו — ִע ְר ּב ְוּביָ ה‪.‬‬ ‫ְתהוֹ ם — יָ ם ֲענָ ק וְ ָעמֹק ׁ ֶשל ַמיִ ם‪.‬‬ ‫וְ רו ַּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת — רוּ ַח ֱאל ִֹהים נִ ְמ ֵצאת‬ ‫ֵמ ַעל ַל ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫ֹאמר — ָא ַמר‪ ,‬נָ ַתן ּ ְפ ֻקדָּ ה‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יְ ִהי — יִ ְהיֶ ה‪.‬‬ ‫וַ יְ ִהי — ָהיָ ה‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא — ָר ָאה‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְבדֵּ ל — ִה ְבדִּ יל‪ִ ,‬ה ְפ ִריד‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא — ָק ָרא‪.‬‬

‫ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ֵשנִ י ֱאל ִֹהים ָא ַמר ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ָש ַמיִ ם‪ ,‬וְ ָכ ְך הוּא‬ ‫ָּב ָרא ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫יע — ׁ ָש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ו ָר ִק ַ‬ ‫ז וַ ַ ּי ַעשׂ — ָעשָׂ ה‪.‬‬ ‫י־כן — וְ ָכ ְך נַ ֲעשָׂ ה‪.‬‬ ‫וַ יְ ִה ֵ‬


‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬יִ ָ ּקווּ ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־מקוֹ ם ֶא ָחד‪ ,‬וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָּב ׁ ָשה‪.‬‬ ‫ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ֶא ָ‬ ‫י־כן‪.‬‬ ‫וַ יְ ִה ֵ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים ַל ַ ּי ָּב ׁ ָשה ֶא ֶרץ‪ ,‬וּ ְל ִמ ְקוֵ ה‬ ‫ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים‪ .‬וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים‪ִּ ,‬כי־טוֹ ב‪.‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ַּ :‬ת ְד ׁ ֵשא ָה ָא ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא‪ֵ ,‬עשֶׂ ב‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יע זֶ ַרע‪ֵ ,‬עץ ּ ְפ ִרי עֹשֶׂ ה ּ ְפ ִרי ְל ִמינוֹ ‪,‬‬ ‫ַמזְ ִר ַ‬ ‫י־כן‪.‬‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ .‬וַ יְ ִה ֵ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר זַ ְרעוֹ ־בוֹ ַע ָ‬ ‫יע זֶ ַרע‬ ‫וַ ּתוֹ ֵצא ָה ָא ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִר ַ‬ ‫ה־פ ִרי ֲא ׁ ֶשר זַ ְרעוֹ ־בוֹ‬ ‫ְל ִמינֵ הוּ ‪ ,‬וְ ֵעץ עֹשֶׂ ּ ְ‬ ‫ְל ִמינֵ הוּ ‪ ,‬וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי־טוֹ ב‪.‬‬ ‫ישי‪.‬‬ ‫י־ע ֶרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר‪ ,‬יוֹ ם ׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫וַ יְ ִה ֶ‬

‫ישי ֱאל ִֹהים ָא ַמר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה יָ ם וְ ִת ְהיֶ ה‬ ‫ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫יַ ָּב ׁ ָשה‪ ,‬וְ ָכ ְך ָהיָ ה‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ָא ַמר ׁ ֶש ִ ּי ְצ ְמח ּו ִמינִ ים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ְצ ָמ ִחים‪,‬‬ ‫וְ ָכ ְך ָהיָ ה‪.‬‬ ‫ט יִ ָ ּקו ּו — ַה ַּמיִ ם יֵ ָא ְספוּ ֶאל ַה ָ ּים‪.‬‬ ‫יַ ָּב ׁ ָשה — ָמקוֹ ם יָ ֵב ׁש‪ֲ ,‬א ָד ָמה‪.‬‬ ‫יַ ָּב ׁשוֹ ת קוֹ ְר ִאים ַל ֲח ָל ִקים ַה ּׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫יהם ַמ ְפ ִר ִידים יַ ִּמים‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ֵּבינֵ ֶ‬ ‫יח‪.‬‬ ‫יא ַּת ְד ׁ ֵשא — ַּת ְצ ִמ ַ‬ ‫דֶּ ׁ ֶשא — ְצ ָמ ִחים ׁשוֹ נִ ים‪ִ ,‬צ ְמ ִח ָ ּיה‪.‬‬ ‫יע זֶ ַרע — צוֹ ֵמ ַח ַה ֵּמ ִכיל זְ ָר ִעים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם‬ ‫ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִר ַ‬ ‫יִ ְצ ְמחוּ ְצ ָמ ִחים נוֹ ָס ִפים‪.‬‬


‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫יע‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬יְ ִהי ְמאֹרֹת ִּב ְר ִק ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְל ַה ְבדִּ יל ֵּבין ַה ּיוֹ ם ֵוּבין ַה ָּליְ ָלה‪,‬‬ ‫וְ ָהיוּ ְלאֹתֹת וּ ְלמוֹ ֲע ִדים וּ ְליָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים‪.‬‬ ‫יע ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְל ָה ִאיר‬ ‫וְ ָהיוּ ִל ְמאוֹ רֹת ִּב ְר ִק ַ‬ ‫י־כן‪.‬‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ .‬וַ יְ ִה ֵ‬ ‫ַע ָ‬ ‫ת־שנֵ י ַה ְּמאֹרֹת ַה ְ ּגד ִֹלים‪:‬‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶא ׁ ְ‬ ‫ת־ה ָּמאוֹ ר ַה ָ ּגדֹל ְל ֶמ ְמ ׁ ֶש ֶלת ַה ּיוֹ ם‪,‬‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ת־ה ָּמאוֹ ר ַה ָ ּקטֹן ְל ֶמ ְמ ׁ ֶש ֶלת ַה ַּליְ ָלה‪,‬‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫וְ ֶאת ַה ּכוֹ ָכ ִבים‪.‬‬ ‫יע ַה ּׁ ָש ָמיִ ם‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתם ֱאל ִֹהים ִּב ְר ִק ַ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ְל ָה ִאיר ַע ָ‬ ‫וְ ִל ְמ ׁשֹל ַּב ּיוֹ ם ַוּב ַּליְ ָלה וּ ְל ַה ְבדִּ יל ֵּבין ָהאוֹ ר‬ ‫ֵוּבין ַהח ֶֹש ְך‪ .‬וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים‪,‬‬ ‫ִּכי־טוֹ ב‪.‬‬ ‫יעי‪.‬‬ ‫י־ע ֶרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר‪ ,‬יוֹ ם ְר ִב ִ‬ ‫וַ יְ ִה ֶ‬

‫יעי ֱאל ִֹהים ָּב ָרא ׁ ֶש ֶמ ׁש‪ ,‬יָ ֵר ַח וְ כוֹ ָכ ִבים‪.‬‬ ‫ַּב ּיוֹ ם ָה ְר ִב ִ‬ ‫יד ְמאֹרֹת — ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש‪ַ ,‬ה ָ ּי ֵר ַח וְ ַה ּכוֹ ָכ ִבים ַה ְּמ ִא ִירים ֶאת‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫טו ְלאֹתֹת ו ְּלמוֹ ֲע ִדים — ַעל ּ ִפי ַה ְּמאוֹ רוֹ ת יוֹ ְד ִעים‬ ‫ָמ ַתי ַמ ְת ִחיל יוֹ ם ָח ָד ׁש וּ ָמ ַתי ַמ ְת ִחיל ַהח ֶֹד ׁש‪ָ ,‬ל ֵכן‬ ‫יהם ֶאת יְ ֵמי ַה ּמוֹ ֲע ִדים ׁ ֶש ֵהם‬ ‫ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַח ּׁ ֵשב ְל ִפ ֶ‬ ‫ַה ַח ִ ּגים‪.‬‬ ‫טז ַה ָּמאוֹ ר ַה ָ ּגדֹל — ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש‪.‬‬ ‫ַה ָּמאוֹ ר ַה ָ ּקטֹן — ַה ָ ּי ֵר ַח‪.‬‬ ‫ְל ֶמ ְמ ׁ ֶש ֶלת ַה ּיוֹ ם — ִל ְמ ׁשֹל ַּב ּיוֹ ם‪ַ ,‬ה ַּכ ָ ּונָ ה ְל ָה ִאיר‬ ‫ַּב ּיוֹ ם‪.‬‬

‫יאה — ִצ ֵ ּיר ָמ ְרדְּ ַכי ַא ְרדוֹ ן‬ ‫ַה ְ ּב ִר ָ‬ ‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫‬

‫‬


‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫‬

‫‬

‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬יִ ׁ ְש ְרצוּ ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ֶרץ נֶ ֶפ ׁש‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־פנֵ י‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ ַע ּ ְ‬ ‫ַח ָ ּיה‪ ,‬וְ עוֹ ף יְ עוֹ ֵפף ַע ָ‬ ‫יע ַה ּׁ ָש ָמיִ ם‪.‬‬ ‫ְר ִק ַ‬ ‫ת־ה ַּת ִּנינִ ם ַה ְ ּגד ִֹלים‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫וְ ֶאת ָּכל־נֶ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה ָהר ֶֹמשֶׂ ת‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫ׁ ָש ְרצוּ ַה ַּמיִ ם ְל ִמינֵ ֶהם‪ ,‬וְ ֶאת ָּכל־עוֹ ף ָּכנָ ף‬ ‫ְל ִמינֵ הוּ ‪ .‬וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים‪ִּ ,‬כי־טוֹ ב‪.‬‬ ‫ֹר‪:‬פרוּ וּ ְרבוּ ‪,‬‬ ‫וַ יְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים‪ֵ ,‬לאמ ּ ְ‬ ‫ת־ה ַּמיִ ם ַּב ַ ּי ִּמים‪ ,‬וְ ָהעוֹ ף יִ ֶרב‬ ‫וּ ִמ ְלאוּ ֶא ַ‬ ‫ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ישי‪.‬‬ ‫י־ע ֶרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר‪ ,‬יוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ‬ ‫וַ יְ ִה ֶ‬

‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫ישי ֱאל ִֹהים ָּב ָרא ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים‪ַ ,‬ה ַח ִ ּיים‬ ‫ַּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ‬ ‫ָּב ֲאוִ יר ו ַּב ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫כ ׁ ֶש ֶרץ — ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים ׁ ֶש ַח ִ ּיים ַּב ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫י ׁ ְִש ְרצ ּו ַה ַּמיִ ם — ַה ַּמיִ ם יִ ְת ַמ ְּלאוּ ִּב ׁ ְש ָר ִצים‪.‬‬ ‫נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה — ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים‪.‬‬ ‫כא ָהר ֶֹמשֶׂ ת — זָ זָ ה‪ ,‬נִ ְמ ֵצאת ִּב ְתנוּ ָעה‪.‬‬

‫כב ּ ְפר ּו ו ְּרבוּ — הוֹ ִלידוּ ‪ִּ ,‬ת ְהיוּ ְל ַר ִּבים‪.‬‬ ‫יִ ֶרב — יִ ְר ֶּבה‪ִ .‬מ ְס ּ ָפרוֹ ְיִגדַּ ל‪.‬‬


‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ּ :‬תוֹ ֵצא ָה ָא ֶרץ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫־א ֶרץ ְל ִמינָ ּה‪.‬‬ ‫ְל ִמינָ ּה‪ְּ ,‬ב ֵה ָמה וָ ֶר ֶמשׂ וְ ַחיְ תוֹ ֶ‬ ‫י־כן‪.‬‬ ‫וַ יְ ִה ֵ‬ ‫ת־ח ַ ּית ָה ָא ֶרץ ְל ִמינָ ּה‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫ל־ר ֶמשׂ‬ ‫ת־ה ְּב ֵה ָמה ְל ִמינָ ּה‪ ,‬וְ ֶאת ָּכ ֶ‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה ְל ִמינֵ הוּ ‪ .‬וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים‪ִּ ,‬כי־טוֹ ב‪.‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬נַ ֲעשֶׂ ה ָא ָדם ְּב ַצ ְל ֵמנוּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ִּכ ְדמוּ ֵתנוּ ‪ ,‬וְ יִ ְרדּ וּ ִב ְד ַגת ַה ָ ּים‪ְ ,‬וּבעוֹ ף‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪ַ ,‬וּב ְּב ֵה ָמה‪ְ ,‬וּב ָכ ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ל־ה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַע ָ‬ ‫ְוּב ָכ ָ‬ ‫ת־ה ָא ָדם ְּב ַצ ְלמוֹ ‪ְּ ,‬ב ֶצ ֶלם‬ ‫וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫ֱאל ִֹהים ָּב ָרא אֹתוֹ ‪ ,‬זָ ָכר וּ נְ ֵק ָבה ָּב ָרא א ָֹתם‪.‬‬ ‫ֹאמר ָל ֶהם ֱאל ִֹהים‪:‬‬ ‫וַ ָיְב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ וְ ִכ ְב ׁ ֻש ָה‪ְ ,‬וּרדוּ‬ ‫וּמ ְלאוּ ֶא ָ‬ ‫ּ ְפרוּ ְוּרבוּ ִ‬ ‫ל־ח ָ ּיה‬ ‫ִּב ְד ַגת ַה ָ ּים ְוּבעוֹ ף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪ְ ,‬וּב ָכ ַ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ָהר ֶֹמשֶׂ ת ַע ָ‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ִ :‬ה ֵּנה נָ ַת ִּתי ָל ֶכם‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־פנֵ י‬ ‫ל־עשֶׂ ב ז ֵֹר ַע זֶ ַרע ֲא ׁ ֶשר ַע ּ ְ‬ ‫ת־כ ֵ‬ ‫ֶא ָּ‬ ‫ר־בוֹ‬ ‫ל־ה ֵעץ ֲא ׁ ֶש ּ‬ ‫ת־כ ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ ,‬וְ ֶא ָּ‬ ‫ָכ ָ‬ ‫י־עץ ז ֵֹר ַע זָ ַרע‪ָ ,‬ל ֶכם יִ ְהיֶ ה‬ ‫ְפ ִר ֵ‬ ‫ְל ָא ְכ ָלה‪.‬‬ ‫ל־ח ַ ּית ָה ָא ֶרץ וּ ְל ָכל־עוֹ ף‬ ‫וּ ְל ָכ ַ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪ ,‬וּ ְלכֹל רוֹ ֵמשׂ ַע ָ‬ ‫ת־כל־יֶ ֶרק‬ ‫ר־בוֹ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה‪ֶ ,‬א ָּ‬ ‫ֲא ׁ ֶש ּ‬ ‫י־כן‪.‬‬ ‫ֵעשֶׂ ב‪ְ ,‬ל ָא ְכ ָלה‪ .‬וַ יְ ִה ֵ‬ ‫ל־א ׁ ֶשר‬ ‫ת־כ ֲ‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶא ָּ‬ ‫ָעשָׂ ה וְ ִה ֵּנה־טוֹ ב ְמאֹד‪,‬‬ ‫י־ע ֶרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹקר‪,‬‬ ‫וַ יְ ִה ֶ‬ ‫יוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי‪.‬‬

‫ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי ֱאל ִֹהים ָּב ָרא ֶאת ַה ְּב ֵהמוֹ ת וְ ֶאת ַה ַח ּיוֹ ת‬ ‫ׁ ֶש ַּב ַ ּי ָּב ׁ ָשה‪.‬‬ ‫ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי ֱאל ִֹהים ָּב ָרא ֶאת ָה ָא ָדם‪ ,‬זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה‪.‬‬ ‫כד ֶר ֶמשׂ — זְ ָח ִלים וַ ֲח ָר ִקים ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַ ּי ָּב ׁ ָשה‪.‬‬ ‫ַחיְ תוֹ ֶא ֶרץ ְל ִמינָ ּה — ִמינִ ים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ַח ּיוֹ ת‪.‬‬ ‫כו נַ ֲעשֶׂ ה ָא ָדם ְּב ַצ ְל ֵמנ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנ ּו — ָל ָא ָדם יִ ְהיוּ‬ ‫ְמ ַעט ְּתכוּ נוֹ ת ַהדּ וֹ מוֹ ת ֶל ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫וְ יִ ְרדּ וּ — וְ יִ ׁ ְש ְלטוּ ‪ ,‬יִ ְמ ׁ ְשלוּ ‪.‬‬

‫כז ְּב ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָּב ָרא אֹתוֹ — ָה ָא ָדם הוּ א ַהדּ וֹ ֶמה‬ ‫ְּביוֹ ֵתר ֶל ֱאל ִֹהים ִמ ָּכל ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים‪.‬‬ ‫ישהוּ ׁ ֶשהוּ א ַא ְכזָ ִרי וְ ַרע אוֹ ְמ ִרים‪ִ :‬א ֵּבד ֶצ ֶלם‬ ‫ַעל ִמ ׁ ֶ‬ ‫ֱאנוֹ ׁש‪.‬‬ ‫כח וְ ִכ ְב ׁ ֻש ָה — ַּת ְח ְר ׁשוּ ‪ִּ ,‬תזְ ְרעוּ ‪ ,‬וְ ַכדּ וֹ ֶמה‪ַּ .‬כ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫הוֹ ְפ ִכים ָמקוֹ ם ׁשוֹ ֵמם ְליִ ּׁשוּב אוֹ ְמ ִרים‪ּ :‬כוֹ ְב ׁ ִשים‬ ‫ֶאת ַה ּׁ ְש ָמ ָמה‪.‬‬ ‫ו ְּרד ּו — ׁ ִש ְלטוּ ‪ִּ ,‬ת ְהיוּ ַא ְח ָר ִאים‪ִ .‬מ ָּכאן נִ ְגזֶ ֶרת‬ ‫ַה ִּמ ָּלה יַ ְרדֵּ ן‪.‬‬ ‫כט ְל ָא ְכ ָלה — ָּכל ַה ְ ּצ ָמ ִחים ֵהם ְל ַמ ֲא ָכל ָל ָא ָדם‬ ‫וְ ַל ַח ָ ּיה‪.‬‬


‫סיפור הבריאה קשה‬ ‫להבנתם של התלמידים‪,‬‬ ‫כיוון שאין בו עלילה או‬ ‫תיאורים התואמים את‬ ‫ניסיון חייהם ואת יכולת‬ ‫ְ‬ ‫התמצאותם‪.‬‬ ‫לכן לא הארכנו‪ .‬הקדשנו‬ ‫יחידה לימי הבריאה‪ ,‬יחידה‬ ‫לבריאת האדם ויחידה‬ ‫לשבת‪.‬‬ ‫ְ‬

‫אפשר לדון בשאלה‪ :‬מה‬ ‫הן המילים המסתתרות‬ ‫במילה בראשית?‬ ‫התלמידים יוכלו להיווכח‪,‬‬ ‫ש"ראש"‪",‬ראשית" ו"ברא"‬ ‫הנמצאות במילה זו הן‬ ‫מילים שימושיות גם‬ ‫בימינו‪.‬‬

‫‪.2‬‬ ‫אלהים ארגן את היממה‬ ‫לשעות אור ולשעות חושך‪.‬‬ ‫לשעות האור קרא יום‬ ‫ולשעות החושך קרא לילה‪.‬‬

‫‪.4‬‬ ‫רצוי לתלות בכיתה תמונות‬ ‫נוף שונות המדגימות מקווי‬ ‫מים ומבנה שונה של אזורי‬ ‫יבשה‪.‬‬

‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק א‬ ‫ְ‬

‫אֱֹלהִים ּב ָָרא אֶת הָעֹול ָם‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק כה‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה ָהיָ ה ָ ּבעוֹ לָ ם לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא ֶאת ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ?‬ ‫יאה?‬ ‫אשוֹ ן לַ ְ ּב ִר ָ‬ ‫‪ֶ .2‬את ָמה ִא ְר ֵ ּגן ֱאל ִֹהים ָ ּבעוֹ לָ ם ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ‬ ‫יע לַ ַּמיִ ם ׁ ֶש ִּמ ַּת ַחת‬ ‫‪ּ ַ .3‬ב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִה ְבדִּ יל ֱאל ִֹהים ֵ ּבין ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ֵּמ ַעל לָ ָר ִק ַ‬ ‫יע‪ֵ .‬א ְ‬ ‫יע יֵ ׁש ַמיִ ם?‬ ‫יך ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ָ ּב ָר ִק ַ‬ ‫לָ ָר ִק ַ‬

‫ישי ֱאל ִֹהים ִה ְפ ִריד ֵ ּבין ְמקוֹ מוֹ ת ָ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ַמיִ ם‬ ‫‪ .4‬א‪ּ ַ .‬ב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ‬ ‫ו ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֵש ׁש ָ ּב ֶהם יַ ָ ּב ׁ ָשה‪.‬‬ ‫ָמה ׁ ַש ָ ּי ְך לְ ִמ ְקוֵ י ַמיִ ם ו ָּמה ׁ ַש ָ ּי ְך לַ ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה? ַמ ְ ּינ ּו לִ ׁ ְש ֵּתי ְקבוּצוֹ ת וְ ַה ׁ ְשלִ ימוּ‪.‬‬ ‫ֵה ָעזְ ר ּו ְ ּב ַסל ְּת ׁשוּבוֹ ת‪:‬‬

‫ׁ ַש ָ ּי ְך לִ ְקבוּצוֹ ת ִמ ְקוֵ י ַמיִ ם‬

‫ׁ ַש ָ ּי ְך לַ ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה‬

‫אוֹ ְקיָ נוֹ ס‬

‫ׁ ְש ֵפלָ ה‬

‫ַסל ְּת ׁשוּבוֹ ת‪:‬‬ ‫יָ ם‬

‫נַ ַחל‬

‫ַהר‬

‫ִ ּג ְב ָעה‬

‫ַמ ְעיָ ן‬

‫ֵע ֶמק‬

‫ַ ּגיְ א‬

‫ישי ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ַ ּגם ִצ ְמ ִח ָ ּיה‪ֵ .‬איל ּו ׁ ְש ֵּתי ְקבוּצוֹ ת ְצ ָמ ִחים‬ ‫ב‪ּ ַ .‬ב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ‬ ‫ַמזְ ִּכיר ַה ְּמ ַס ּ ֵפר?‬

‫‬

‫‬

‫ּפֶֶרק א‬


‫‪ַ .5‬ה ׁ ְשלִ ימוּ‪ּ :‬תו ְּכל ּו לְ ֵה ָעזֵ ר ְ ּב ַסל ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת‪.‬‬

‫מן הראוי התוכלו לתת‬ ‫דוגמאות לכך ששפת‬ ‫התורה שונָ ה לעתים משפת‬ ‫ימינו? כך יראו התלמידים‪:‬‬ ‫ויאמר — אמר‪,‬‬ ‫יהי — יהיה‪,‬‬ ‫ויהי — היה‪,‬‬ ‫מאור גדול — שמש‪.‬‬ ‫בעזרת התרגיל יכירו‬ ‫התלמידים את השורשים‬ ‫בר"א או"ר‪ ,‬ומשפחות‬ ‫מילים משורשים אלה‪.‬‬

‫אשוֹ ן ִה ְפ ִריד ֱאל ִֹהים ֵ ּבין יוֹ ם לְ לַ יְ לָ ה‪.‬‬ ‫א‪ְּ .‬כ ָבר ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ‬ ‫יעי ְּכ ֵדי לְ ָה ִאיר ֶאת ַה ּיוֹ ם?‬ ‫ָמה ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ַ ּב ּיוֹ ם ָה ְר ִב ִ‬ ‫ָמה ָ ּב ָרא ְּכ ֵדי לְ ָה ִאיר ְמ ַעט ֶאת ַה ּ ַליְ לָ ה?‬ ‫ישי?‬ ‫ב‪ֵ .‬איל ּו ִמינֵ י ַ ּב ֲעלֵ י ַח ִ ּיים נִ ְב ְרא ּו ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ‬ ‫ַסל ְּת ׁשוּבוֹ ת‪:‬‬ ‫(ה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש) ַ ּב ֲעלֵ י ַח ִ ּיים ׁ ֶש ַח ִ ּיים ַ ּב ַּמיִ ם‬ ‫ִמינֵ י ִצ ּפוֹ ִרים וְ עוֹ פוֹ ת ַה ָּמאוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ַ‬ ‫(ה ָ ּי ֵר ַח) ַּת ִ ּנינִ ים‬ ‫ַה ָּמאוֹ ר ַה ָּק ָטן ַ‬ ‫ימים‪.‬‬ ‫‪ִ .6‬מ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ֶחלְ ֵקי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְת ִא ִ‬

‫‪.5‬‬ ‫מורים מעוניינים יוכלו‬ ‫לשאול מדוע אורו של‬ ‫הירח קטן מאור השמש‬ ‫לפי המדע?‬

‫ֱאל ֹ ִהים ָ ּב ָרא ֶאת ָהעוֹ לָ ם‬ ‫א‪ .‬לֶ ֱאל ִֹהים קוֹ ְר ִאים‬

‫יאה‪.‬‬ ‫ַה ְ ּב ִר ָ‬

‫ב‪ .‬לְ ָכל ָמה ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא קוֹ ְר ִאים‬

‫ַה ּבוֹ ֵרא‪.‬‬

‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬יְ ִהי אוֹ ר!‬ ‫ג‪ .‬וַ ּי ֶ‬

‫ְמאוֹ רוֹ ת‪.‬‬

‫ד‪ֱ .‬אל ִֹהים ָק ָרא לַ ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש‪ ,‬לַ ָ ּי ֵר ַח וְ לַ ּכוֹ ָכ ִבים‬

‫וַ יְ ִהי אוֹ ר‪.‬‬

‫"ה ָּמאוֹ ר ַה ָּק ָטן"?‬ ‫‪ַ .6‬מדּ ו ַּע נִ ְק ָרא ַה ָ ּי ֵר ַח ַ‬

‫"מאוֹ ר" ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת ִמ ּ ָלה‪.‬‬ ‫‪ּ ְ .7‬בתוֹ ְך ַה ִּמ ּ ָלה ָ‬ ‫ִּכ ְתב ּו אוֹ ָת ּה‪:‬‬

‫‪.7‬‬ ‫זו הזדמנות לבנות מילים‬ ‫על פי השורש או"ר‪ :‬מאור‪,‬‬ ‫מאיר‪ ,‬תאורה‪ ,‬אורות‪ ,‬חג‬ ‫האורים‪ ,‬אורה ושמחה‬ ‫וכיו"ב‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ישי?‬ ‫יצד ֵ ּב ֵר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ִ ּנ ְב ְרא ּו ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ‬ ‫‪ֵּ .8‬כ ַ‬

‫ּפֶֶרק א‬

‫‬

‫‬


‫אד ָם‪ :‬זָכ ָר ּונ ְֵקב ָה‬ ‫ּׁשּׁשִי ּב ָָרא אֱֹלהִים זּוג ּב ְנ ֵי ָ‬ ‫ה ִ‬ ‫ּבַּיֹום ַ‬ ‫‪.1‬‬ ‫אפשר לשוחח על השאלה‪:‬‬ ‫במה מחויב האדם יותר‬ ‫משאר הברואים‪ ,‬ומדוע?‬ ‫התלמידים יוזמנו לקרוא‬ ‫את הפסוק באופן מדויק‬ ‫ומוטעם‪ .‬כך יְ ַת ְר ְּגלוּ את‬ ‫השפה המקראית וירכשו‬ ‫לעצמם משפטים וביטויים‬ ‫מקראיים‪.‬‬

‫מּפָסּוק כו עַד ּפָסּוק לא‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה נוֹ ַסף לָ עוֹ לָ ם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי?‬ ‫ְ ּב ָפסוּק כז ָּכתוּב‪:‬‬

‫וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַצ ְלמוֹ ‪,‬‬ ‫ְּב ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָּב ָרא אֹתוֹ ‪,‬‬ ‫זָ ָכר וּ נְ ֵק ָבה ָּב ָרא א ָֹתם‪.‬‬ ‫‪ִ .2‬מ ְצא ּו ַ ּב ּ ָפסוּק וְ ִכ ְתב ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ָ ּיכוֹ ל לְ ַה ְס ִ ּביר‪ּ ְ :‬ב ָמה עוֹ לֶ ה ָה ָא ָדם ַעל‬ ‫ׁ ְש ַאר ַה ַח ּיוֹ ת?‬

‫ִמ ְצא ּו ַ ּב ּ ָפסוּק וְ ִכ ְתב ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָהאוֹ ֵמר‪ֱ :‬אל ִֹהים ָ ּב ָרא זוּג‪ :‬זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה‪.‬‬

‫‪ָ .3‬מ ֵהם ַּת ְפ ִק ָידיו ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ָ ּבעוֹ לָ ם?‬ ‫ֵה ָעזְ ר ּו ָ ּב ְר ָמזִ ים ַה ְּמ ֻא ָ ּי ִרים ו ַּב ִ ּב ּטוּיִ ים ַה ָ ּב ִאים ֵמ ַה ָּכתוּב‪:‬‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‬ ‫ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמלְ א ּו ֶא ָ‬ ‫ב‪.‬‬

‫א‪.‬‬

‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק א‬

‫וְ ִכ ְב ׁ ֻש ָה‬

‫ל־ח ָ ּיה‬ ‫ְרד ּו ִ ּב ְדגַ ת ַה ָ ּים‪ ...‬ו ְּב ָכ ַ‬ ‫ג‪.‬‬


‫‪ּ ְ .4‬בנֵ י ָה ָא ָדם ׁשוֹ נִ ים ִמ ׁ ּ ְש ַאר ַה ַח ּיוֹ ת‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה‪:‬‬

‫ַ ּב ֶּמה דּ וֹ ִמים ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם‬ ‫לַ ַח ּיוֹ ת?‬ ‫=‬

‫ֵהם זְ קו ִּקים לְ א ֶֹכל ו ַּמיִ ם‪.‬‬

‫ַ ּב ֶּמה ׁשוֹ נִ ים ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם‬ ‫ֵמ ַה ַח ּיוֹ ת?‬ ‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫ַרק ֵהם יְ כוֹ לִ ים לִ ְכ ּתֹב וְ לִ ְקרֹא‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬מדּ ו ַּע ָח ׁשוּב לְ ִה ְתיַ ֵחס יָ ֶפה לַ ַח ּיוֹ ת? ַה ְס ִ ּביר ּו וְ נַ ְּמקוּ‪.‬‬

‫‪ֱ .5‬אל ִֹהים ָ ּב ַחר ִ ּב ְבנֵ י ָה ָא ָדם לִ ְהיוֹ ת ַא ְח ָר ִאים לַ ֶּט ַבע וְ לַ ַח ּיוֹ ת‪.‬‬ ‫ֵא ְ‬ ‫יכים לְ ִה ְתנַ ֵהג ְ ּבנֵ י ָא ָדם לַ ַח ּיוֹ ת? ַה ׁ ְשלִ ימוּ‪.‬‬ ‫יך ְצ ִר ִ‬ ‫=‬

‫‪.4‬‬ ‫א‪ .‬אפשר לדון בשאלה‪ :‬מה‬ ‫אפשר ללמוד מהטבלה?‬ ‫יש להניח שהתלמידים‬ ‫יגיעו למסקנה‪ ,‬כי "מו ָֹתר‬ ‫האדם מן הבהמה"‪.‬‬ ‫דיון זה הוא המשך לדיון‬ ‫בעמוד הקודם‪.‬‬

‫ב‪ .‬זו הזדמנות לטפל במושג‬ ‫של חז"ל‪" :‬צער בעלי‬ ‫חיים‪ ".‬בעלי החיים הם‬ ‫בעלי נפש כמו בני האדם‪,‬‬ ‫לכן עלינו למנוע מהם סבל‪.‬‬

‫‪.5‬‬ ‫מורים מעוניינים יוכלו‬ ‫לאפשר לתלמידים‬ ‫שבביתם גדל בעל חיים‬ ‫לספר כיצד המשפחה‬ ‫מטפלת בבעלי החיים‪.‬‬

‫ל ֹא לָ צוּד ַח ּיוֹ ת‪.‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬ ‫ּפֶֶרק א‬

‫‬

‫‪11‬‬


‫‪.6‬‬ ‫מן הראוי להפנות את‬ ‫תשומת לב התלמידים‬ ‫שהעולם נברא במאמר‬ ‫ובעשייה "ויאמר אלהים‬ ‫יהי אור ויהי אור"‪.‬‬

‫‪ .7‬פירוש‪.‬‬ ‫פעילות זו יש בה מן‬ ‫ההומור‪ .‬אפשר להניח‪,‬‬ ‫שההתמקדות בביטוי "טוב‬ ‫מאוד" תעזור לתלמידים‬ ‫להבין בהמשך‪ .‬כי העולם‬ ‫שנברא בתכלית הטוב‬ ‫והשלמות‪ ,‬הלך והתקלקל‬ ‫על ידי ההתנהגות הרעה‬ ‫של בני האדם‪.‬‬ ‫א‪ .‬המורה תוכל להכין‬ ‫פלקט ובו טבלה ריקה עם‬ ‫שמות הימים בלבד‪.‬‬ ‫אפשר להשלים את הטבלה‬ ‫בעזרת התלמידים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אפשר לשאול‪ :‬מה נברא‬ ‫בכל יום?‬ ‫מהן המילים החוזרות‬ ‫בתיאור כל יום?‬ ‫כך נָ ֵסב את תשומת לב‬ ‫התלמידים‪ ,‬שהיה סדר‬ ‫הגיוני לבריאה‪ .‬הבריאה‬ ‫של יום אחד שימשה בסיס‬ ‫לבריאה הבאה‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק א‬

‫‪ .6‬א‪ִּ .‬כ ְתב ּו ֶאת ַה ִּמ ּ ָלה ַה ְּמלַ ֶּמ ֶדת ֵא ְ‬ ‫יך ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָהעוֹ לָ ם ְ ּב ָכל ֶא ָחד‬ ‫יאה‪.‬‬ ‫ִמ ְ ּי ֵמי ַה ְ ּב ִר ָ‬

‫ְּב ָפסוק לא ָּכתוּב‪ :‬וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה וְ ִה ֵּנה טוֹ ב ְמאֹד‪.‬‬ ‫‪ִּ .7‬כ ְתב ּו ַ ּב ְּתעו ָּדה ֶאת ַה ִ ּצ ּיוּן ׁ ֶש ֱאל ִֹהים נָ ַתן לָ עוֹ לָ ם‪.‬‬

‫יאה ו ָּמה נַ ֲע ָשׂ ה ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר? ַמ ּ ְלא ּו ַ ּב ַּט ְבלָ ה‪:‬‬ ‫‪ָ .8‬מה ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ַ ּב ְ ּב ִר ָ‬

‫ָה ָא ָדם ָע ָשׂ ה‬

‫ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא‬


‫יאה ַה ַּמ ְת ִאים‪:‬‬ ‫ִּכ ְתב ּו ִמ ַּת ַחת לְ ָכל ִא ּיוּר ֶאת יוֹ ם ַה ְ ּב ִר ָ‬

‫בעזרת משימה זו יוכלו‬ ‫התלמידים לחזור על ימי‬ ‫הבריאה‪.‬‬ ‫כדאי להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים‪ ,‬שבעזרת‬ ‫הכתוב באיורים יוכלו‬ ‫ביתר קלות לזהות באיזה‬ ‫יום מדובר‪.‬‬ ‫כדאי להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים לכתוביות‬ ‫באיורים‪ .‬המילים "ויאמר"‪,‬‬ ‫"ויעש"‪" ,‬ויברא" יעזרו‬ ‫לתלמידים להבין‪ ,‬כי‬ ‫אלוהים ברא את העולם‬ ‫במאמר ובעשייה‪.‬‬ ‫יש להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים לתופעה‬ ‫של ו' ההיפוך המהפכת‬ ‫את העתיד לעבר ולהיפך‪:‬‬ ‫ויאמר = אמר‬ ‫ויברא = ברא‬ ‫ויעש = עשה‪ ,‬וכיו"ב‪.‬‬

‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫לצייר את אחד מימי‬ ‫הבריאה‪.‬‬ ‫אפשר להכין אלבום‬ ‫מציורי התלמידים‪.‬‬ ‫אפשר ליצור קולאז' על‬ ‫קיר הכיתה‪" :‬הבריאה"‬ ‫מתמונות נוף‪ ,‬בעלי חיים‬ ‫ומתצלומים‪.‬אפשר לשתף‬ ‫הורים ביצירה המשותפת‪.‬‬

‫ּפֶֶרק א‬

‫‬

‫‪13‬‬


‫פרק ב‬ ‫א‬ ‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ל־צ ָב ָאם‪.‬‬ ‫וַ יְ ֻכ ּלוּ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכ ְ‬ ‫אכ ּתוֹ‬ ‫יעי ְמ ַל ְ‬ ‫וַ יְ ַכל ֱאל ִֹהים ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ‬ ‫יעי‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ּבֹת ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ‬ ‫אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה‪.‬‬ ‫ל־מ ַל ְ‬ ‫ִמ ָּכ ְ‬ ‫יעי וַ יְ ַקדֵּ ׁש‬ ‫וַ יְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת־יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ‬ ‫אכ ּתוֹ ‪,‬‬ ‫ל־מ ַל ְ‬ ‫אֹתוֹ ִּ‪,‬כי בוֹ ׁ ָש ַבת ִמ ָּכ ְ‬ ‫ר־ב ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂ וֹ ת‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶש ָּ‬ ‫ֵא ֶּלה תוֹ ְלדוֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ‬ ‫ְּב ִה ָּב ְר ָאם‪ְּ ,‬ביוֹ ם ֲעשׂ וֹ ת יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ֶרץ‬ ‫וְ ׁ ָש ָמיִ ם‪.‬‬ ‫יח ַה ּ ָׂש ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫וְ כֹל שִׂ ַ‬ ‫ל־עשֶׂ ב ַה ּ ָׂש ֶדה ֶט ֶרם יִ ְצ ָמח‪ִּ ,‬כי לֹא‬ ‫וְ ָכ ֵ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ ,‬וְ ָא ָדם‬ ‫ִה ְמ ִטיר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ַע ָ‬ ‫ת־ה ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫ַאיִ ן ַל ֲעבֹד ֶא ָ‬ ‫ל־פנֵ י‬ ‫ת־כ ּ ְ‬ ‫ן־ה ָא ֶרץ וְ ִה ׁ ְש ָקה ֶא ָּ‬ ‫וְ ֵאד יַ ֲע ֶלה ִמ ָ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫ת־ה ָא ָדם ָע ָפר‬ ‫יצר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫וַ ִ ּי ֶ‬ ‫ן־ה ֲא ָד ָמה‪ ,‬וַ ִ ּי ּ ַפח ְּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת ַח ִ ּיים‪,‬‬ ‫ִמ ָ‬ ‫וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ג ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יעי‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים נָ ח ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ‬ ‫יעי‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ֵּב ֵר ְך וְ ִקדֵּ ׁש ֶאת ַה ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ‬ ‫ל־צ ָב ָאם — ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה‬ ‫א וַיְ ֻכ ּל ּו ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכ ְ‬ ‫יאת ָהעוֹ ָלם‪.‬‬ ‫ְּב ִר ַ‬ ‫ב וַ ִ ּי ׁ ְש ּבֹת — ִה ְפ ִסיק‪.‬‬ ‫יעי ָקדוֹ ׁש‪.‬‬ ‫ג וַ יְ ַקדֵּ ׁש — ָעשָׂ ה ֶאת ַה ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק ד ַעד ּ ָפסוּק ז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ָּב ָרא ֶאת ָה ָא ָדם ֵמ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ד ֵא ֶּלה תוֹ ְלדוֹ ת — זֶ ה ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶשל ָמה ׁ ֶש ָ ּק ָרה‪.‬‬ ‫ה ֶט ֶרם — ֲע ַדיִ ן לֹא ָהיָ ה‪.‬‬ ‫לֹא ִה ְמ ִטיר — לֹא הוֹ ִריד ֶ ּג ׁ ֶשם‪.‬‬

‫ו וְ ֵאד יַ ֲע ֶלה ִמן ָה ָא ֶרץ — ֲע ָר ֶפל ָע ָלה ִמן ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫יצר — יָ ַצר‪ָ ,‬עשָׂ ה‪.‬‬ ‫ז וַ ִ ּי ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ַפח ְּב ַא ּ ָפיו — ֱאל ִֹהים ִה ְכנִ יס רוּ ַח ַח ִ ּיים ָּב ָא ָדם‪.‬‬ ‫נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה — יְ צוּ ר ַחי‪.‬‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ִצים ְל ַה ִ ּגיד ׁ ֶש ֵאין ֲאנָ ׁ ִשים ַּב ָּמקוֹ ם‬ ‫אוֹ ְמ ִרים‪ֵ :‬אין נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה‪.‬‬

‫ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹ ת‬

‫‪14‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ב‬


‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫וַ ִ ּי ַּטע יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ַ ּגן ְּב ֵע ֶדן ִמ ֶ ּק ֶדם‪ ,‬וַ ָ ּישֶׂ ם‬ ‫ת־ה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יָ ָצר‪.‬‬ ‫ׁ ָשם ֶא ָ‬ ‫ל־עץ‬ ‫ן־ה ֲא ָד ָמה ָּכ ֵ‬ ‫וַ ַ ּי ְצ ַמח יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ָ‬ ‫נֶ ְח ָמד ְל ַמ ְר ֶאה וְ טוֹ ב ְל ַמ ֲא ָכל‪ ,‬וְ ֵעץ ַה ַח ִ ּיים‬ ‫ְּבתוֹ ְך ַה ָ ּגן‪ ,‬וְ ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע‪.‬‬ ‫ת־ה ָ ּגן‪,‬‬ ‫וְ נָ ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן ְל ַה ׁ ְשקוֹ ת ֶא ַ‬ ‫אשים‪.‬‬ ‫וּ ִמ ּׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד וְ ָהיָ ה ְל ַא ְר ָּב ָעה ָר ׁ ִ‬ ‫ׁ ֵשם ָה ֶא ָחד ּ ִפ ׁישוֹ ן‪ ,‬הוּ א ַה ּס ֵֹבב ֶאת‬ ‫ר־שם ַה ָ ּז ָהב‪.‬‬ ‫ילה‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ׁ ָ‬ ‫ל־א ֶרץ ַה ֲחוִ ָ‬ ‫ָּכ ֶ‬ ‫וּ זְ ַהב ָה ָא ֶרץ ַה ִהוא טוֹ ב‪ָ ׁ .‬שם ַה ְּבד ַֹלח וְ ֶא ֶבן‬ ‫ַה ּׁש ַֹהם‪.‬‬ ‫ם־ה ָּנ ָהר ַה ּׁ ֵשנִ י ִ ּגיחוֹ ן‪ ,‬הוּ א ַה ּסוֹ ֵבב ֶאת‬ ‫וְ ׁ ֵש ַ‬ ‫ל־א ֶרץ ּכוּ ׁש‪.‬‬ ‫ָּכ ֶ‬ ‫ישי ִחדֶּ ֶקל‪ ,‬הוּ א ַהה ֵֹל ְך‬ ‫וְ ׁ ֵשם ַה ָּנ ָהר ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫יעי הוּ א ְפ ָרת‪.‬‬ ‫ִק ְד ַמת ַא ּׁשוּ ר‪ .‬וְ ַה ָּנ ָהר ָה ְר ִב ִ‬ ‫ת־ה ָא ָדם וַ ַ ּי ִּנ ֵחהוּ‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫ן־ע ֶדן ְל ָע ְב ָד ּה וּ ְל ׁ ָש ְמ ָר ּה‪.‬‬ ‫ְב ַג ֵ‬ ‫ל־ה ָא ָדם ֵלאמֹר‪ִ :‬מ ּכֹל‬ ‫וַ יְ ַצו יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ַע ָ‬ ‫ֹאכל‪.‬‬ ‫ץ־ה ָ ּגן ָאכֹל ּת ֵ‬ ‫ֵע ַ‬ ‫ֹאכל ִמ ֶּמנּ וּ‪ִּ ,‬כי‬ ‫וּמ ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹב וָ ָרע לֹא ת ַ‬ ‫ֵ‬ ‫ְּביוֹ ם ֲא ָכ ְל ָך ִמ ֶּמנּ וּ מוֹ ת ָּתמוּ ת‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ח ַעד ּ ָפסוּק יד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים נָ ַטע ַ ּגן ְּב ֶא ֶרץ ֵע ֶדן‪.‬‬ ‫ָא ָדם ַחי ְּב ַגן ֵע ֶדן‪.‬‬ ‫ח‬

‫ט‬ ‫י‬ ‫יב‬

‫ַ ּגן ְּב ֵע ֶדן — ַ ּגן ְּב ֶא ֶרץ ֵע ֶדן‪.‬‬ ‫ְל ָמקוֹ ם יָ ֶפה וּ פוֹ ֵר ַח קוֹ ְר ִאים ַ ּגן ֵע ֶדן‪.‬‬ ‫ִמ ֶ ּק ֶדם — ִמ ַ ּצד ִמזְ ָרח‪.‬‬ ‫ֵעץ ַה ַח ִ ּיים — ׁ ֵשם ׁ ֶשל ֵעץ ַּב ָ ּגן‪.‬‬ ‫וְ ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע — ׁ ֵשם ׁ ֶשל ֵעץ נוֹ ָסף ַּב ָ ּגן‪.‬‬ ‫אשים — ַא ְר ָּב ָעה נְ ָהרוֹ ת‪.‬‬ ‫ְל ַא ְר ָּב ָעה ָר ׁ ִ‬ ‫ַה ְּבד ַֹלח‪ַ ,‬ה ּׁש ַֹהם — ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹ ת‬ ‫וּ ְמיֻ ָחדוֹ ת‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק טו ַעד ּ ָפסוּק יז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִצ ָ ּוה ַעל ָה ָא ָדם ַל ֲעבֹד ְּב ַגן ֵע ֶדן וְ ִל ׁ ְשמֹר ָע ָליו‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִצ ָ ּוה לֹא ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת‪.‬‬ ‫טו וַ ַ ּי ִּנ ֵחה ּו — ֵה ִביא ֶאת ָה ָא ָדם ִל ְחיוֹ ת ַּב ָ ּגן‪.‬‬ ‫טז וַ יְ ַצו — ִצ ָ ּוה‪.‬‬ ‫ֹאכל — ֱאל ִֹהים ָר ָצה‬ ‫יז ו ֵּמ ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע לֹא ת ַ‬ ‫ׁ ֶש ְּבנֵ י ָה ָא ָדם יֵ ְדעוּ ְל ַכ ֵּבד ֻח ִ ּקים וְ ׁ ֶש ּלֹא ַה ּכֹל ֻמ ָּתר‬ ‫ַל ֲעשׂ וֹ ת‪.‬‬

‫יחי ֵמירוֹ ן‬ ‫ַ ּגן ֵע ֶדן — ִצ ֵ ּיר ַע ִּמ ַ‬ ‫ּפֶֶרק ב‬

‫‬

‫‪1‬‬


‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫‪1‬‬

‫‬

‫ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים‪ :‬לֹא־טוֹ ב ֱהיוֹ ת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ָה ָא ָדם ְל ַבדּ וֹ ‪ֶ ,‬א ֱעשֶׂ ּ‬ ‫ה־לוֹ ֵעזֶ ר ְּכנֶ ְגדּ וֹ ‪.‬‬ ‫ל־ח ַ ּית‬ ‫ן־ה ֲא ָד ָמה ָּכ ַ‬ ‫וַ ִ ּי ֶצר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ָ‬ ‫ַה ּ ָׂש ֶדה וְ ֶאת ָּכל־עוֹ ף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪ ,‬וַ ָ ּי ֵבא‬ ‫ל־ה ָא ָדם ִל ְראוֹ ת ַמה־ ִ ּי ְק ָרא־לוֹ ‪ .‬וְ כֹל‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָרא־לוֹ ָה ָא ָדם נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה‪ ,‬הוּ א‬ ‫ׁ ְשמוֹ ‪.‬‬ ‫ל־ה ְּב ֵה ָמה וּ ְלעוֹ ף‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ָה ָא ָדם ׁ ֵשמוֹ ת ְל ָכ ַ‬ ‫ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וּ ְלכֹל ַח ַ ּית ַה ּ ָׂש ֶדה‪ .‬וּ ְל ָא ָדם‬ ‫ֹא־מ ָצא ֵעזֶ ר ְּכנֶ ְגדּ וֹ ‪.‬‬ ‫ל ָ‬ ‫ל־ה ָא ָדם‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ּ ֵפל יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ַּת ְרדֵּ ָמה ַע ָ‬ ‫ישן‪ .‬וַ ִ ּי ַ ּקח ַא ַחת ִמ ַ ּצ ְלע ָֹתיו‪ ,‬וַ ִ ּי ְסגּ ֹר ָּבשָׂ ר‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ָ‬ ‫ַּת ְח ֶּת ָּנה‪.‬‬ ‫ר־ל ַקח‬ ‫ת־ה ֵ ּצ ָלע ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫וַ ִ ּי ֶבן יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫ל־ה ָא ָדם‪.‬‬ ‫ן־ה ָא ָדם ְל ִא ּׁ ָשה‪ ,‬וַ יְ ִב ֶא ָה ֶא ָ‬ ‫ִמ ָ‬ ‫ֹאמר ָה ָא ָדם‪ :‬זֹאת ַה ּ ַפ ַעם ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ָוּבשָׂ ר ִמ ְּבשָׂ ִרי‪ְ .‬לזֹאת יִ ָ ּק ֵרא ִא ּׁ ָשה‪ִּ ,‬כי‬ ‫ֵמ ִא ׁיש ֻל ְק ָחה־ ּזֹאת‪.‬‬ ‫ת־א ּמוֹ‬ ‫ת־א ִביו וְ ֶא ִ‬ ‫ב־א ׁיש ֶא ָ‬ ‫ל־כן יַ ֲעזָ ִ‬ ‫ַע ֵּ‬ ‫וְ ָד ַבק ְּב ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪ ,‬וְ ָהיוּ ְל ָבשָׂ ר ֶא ָחד‪.‬‬ ‫יהם ֲערוּ ִּמים‪ָ ,‬ה ָא ָדם וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ְהיוּ ׁ ְשנֵ ֶ‬ ‫וְ לֹא יִ ְת ּב ָֹש ׁשוּ ‪.‬‬

‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יח וְ ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪ֱ :‬אל ִֹהים יָ ַצר ֶאת‬ ‫ָה ִא ּׁ ָשה ֵמ ַה ֵ ּצ ָלע ׁ ֶשל ָא ָדם‪.‬‬ ‫ָה ָא ָדם וְ ָה ִא ּׁ ָשה יִ ְחי ּו ְּביַ ַחד‪.‬‬ ‫יח ֵעזֶ ר ְּכנֶ ְגדּ וֹ — ַּבת זוּג‪ֻ ׁ ,‬ש ָּת ָפה‪.‬‬ ‫יט ַמה ִ ּי ְק ָרא לוֹ — ֵאיזֶ ה ׁ ֵשם יִ ְב ַחר ִּב ׁ ְש ִבילוֹ ָה ָא ָדם‪.‬‬

‫כא ִמ ַ ּצ ְלע ָֹתיו — ֵמ ַא ַחת ָה ֲע ָצמוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ֶה ָחזֶ ה‪.‬‬

‫כג ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי ו ָּבשָׂ ר ִמ ְּבשָׂ ִרי — ָה ִא ּׁ ָשה ִהיא ֵח ֶלק‬ ‫ִמ ֶּמ ִּני‪.‬‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ְמ ִרים ָּבשָׂ ר ִמ ְּבשָׂ ִרי‪ִ ,‬מ ְת ַּכ ְ ּונִ ים לוֹ ַמר‬ ‫ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪.‬‬

‫כה וְ לֹא יִ ְת ּב ׁ ָש ׁש ּו — לֹא ִה ְת ַּב ְ ּי ׁשוּ ‪.‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ב‬ ‫ְ‬

‫ּׁשבִיעִי‪ ,‬יֹום הַּׁשַ ּב ָת‬ ‫ה ְ‬ ‫אֱֹלהִים ִקּד ֵׁש אֶת הַּיֹום ַ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ג‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫ְ ּב ָפסוּק ג ָּכתוּב‪:‬‬

‫יעי‬ ‫וַ יְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ‬ ‫אכ ּתוֹ‬ ‫וַ יְ ַקדֵּ ׁש אֹתוֹ ‪ִּ ,‬כי בוֹ ׁ ָש ַבת ִמ ָּכל ְמ ַל ְ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָּב ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂ וֹ ת‪.‬‬

‫‪ַ .1‬ה ׁ ְשלִ ימוּ‪:‬‬ ‫"ש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש" ִּכי ָּכתוּב ַ ּב ּ ָפסוּק‪:‬‬ ‫יעי‪ַ ׁ :‬‬ ‫א‪ .‬נוֹ ֲהגִ ים לִ ְקרֹא לַ ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ‬

‫"ש ָ ּבת ְמנו ָּחה"‪ִּ ,‬כי ָּכתוּב ַ ּב ּ ָפסוּק‪:‬‬ ‫יעי ׁ ַ‬ ‫ב‪ .‬נוֹ ֲהגִ ים לִ ְקרֹא לַ ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ‬

‫"ש ָ ּבת ׁ ָשלוֹ ם ו ְּמב ָֹר ְך"‪ִּ ,‬כי ָּכתוּב ַ ּב ּ ָפסוּק‪:‬‬ ‫ג‪ּ ְ .‬ב ׁ ַש ָ ּבת ְמ ָב ְר ִכים ָּכ ְך‪ַ ׁ :‬‬

‫אפשר להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים‪ ,‬שפסוק זה‬ ‫נאמר בקידוש לכבוד שבת‪.‬‬ ‫אפשר לטפל במושג‬ ‫"קידוש" ולשאול מדוע‬ ‫קוראים לזה קידוש‪.‬‬ ‫אפשר לבקש מתלמידים‬ ‫שהשתתפו בקידוש לספר‬ ‫על כך‪.‬‬ ‫אפשר לשוחח על השאלה‪,‬‬ ‫לאילו מקומות או זמנים‬ ‫מוסיפים היהודים את‬ ‫הכינוי קדוש‪ ,‬ולהביא‬ ‫דוגמאות כגון‪ :‬אלוהים‬ ‫קדוש‪ ,‬ירושלים היא עיר‬ ‫קדושה‪ ,‬יום כיפור הוא יום‬ ‫קדוש וכיו"ב‪.‬‬ ‫המושג "קדוש" הוא תלוי‬ ‫תרבות וקשור בהשקפת‬ ‫עולם‪.‬‬ ‫אפשר להראות לתלמידים‬ ‫את הקשר הלשוני בין‬ ‫קדוש‪ ,‬קידוש‪ ,‬קידש ואת‬ ‫ההיפוך לשבת קודש — יום‬ ‫חול‪.‬‬ ‫רצוי להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים לשורש‬ ‫המשותף לשתי המילים‬ ‫ולהבחין בין ָשבת — היום‬ ‫השביעי‪.‬‬ ‫ָש ַבת — הפסיק את עבודתו‪.‬‬

‫"ש ָ ּבת"?‬ ‫"ש ַבת" לַ ִּמלָ ה ׁ ַ‬ ‫‪ָ .2‬מה ַה ֶּק ׁ ֶשר ֵ ּבין ַה ִּמ ּ ָלה ׁ ָ‬

‫ּפֶֶרק ב‬

‫‬

‫‪17‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ב‬ ‫ְ‬ ‫א‪ .‬אחרי המשימה‪ ,‬כאשר‬ ‫התוכן יהיה מוכר‪ ,‬אפשר‬ ‫לבקש מהתלמידים לחלק‬ ‫את המשפטים לשתי‬ ‫קבוצות‬ ‫ולערוך חלוקה בין‬ ‫משפטים המתארים את‬ ‫גן עדן לבין משפטים‬ ‫המתארים את התפקידים‬ ‫שמילא אדם בגן עדן‪.‬‬ ‫התלמידים יגיעו למסקנה‪,‬‬ ‫שלאדם ניתן התפקיד‬ ‫מרה"‪.‬‬ ‫ולש ּ‬ ‫בדה ׁ ָ‬ ‫"לע ּ‬ ‫ָ‬ ‫מהסיפור ילמדו‬ ‫התלמידים‪ ,‬שחיי בטלה‬ ‫אינם טובים לאדם‪ ,‬ולכן‬ ‫גם בגן עדן עליו לעבוד‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אפשר לשאול‪ :‬מה ציווה‬ ‫אלוהים את אדם וחוה כדי‬ ‫לחנך אותם? התלמידים‬ ‫יבינו‪ ,‬שאפילו בגן עדן‪ ,‬שבו‬ ‫נהנה האדם מחופש‪ ,‬יש‬ ‫דברים שאסור לעשותם‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ב‬

‫אד ָם חַי ּבְג ַן עֵֶדן‬ ‫ה ָ‬ ‫ָ‬ ‫מּפָסּוק ד עַד ּפָסּוק כה‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה ָהיָ ה ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן?‬ ‫ִמ ְתח ּו ַקו ִמן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֶאל ָה ִא ּיוּר ַה ַּמ ְת ִאים ָ ּב ַע ּמוּד ַה ָ ּבא‪:‬‬ ‫יחה ִמינֵ י ֵע ִצים ו ְּצ ָמ ִחים‪.‬‬ ‫א‪ָ .‬ה ֲא ָד ָמה ִה ְצ ִמ ָ‬ ‫ב‪ָ .‬ה ָא ָדם נָ ַתן ׁ ֵשמוֹ ת לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַח ִ ּיים‪.‬‬ ‫ג‪ֱ .‬אל ִֹהים ָא ַסר לֶ ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת ‪.‬‬ ‫ד‪ָ .‬ה ָא ָדם ָע ַבד ַ ּב ַ ּגן וְ ׁ ָש ַמר ָעלָ יו‪.‬‬ ‫ה‪ֱ .‬אל ִֹהים ָ ּב ָרא ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה ִמ ֵ ּצלַ ע ָא ָדם‪.‬‬ ‫ו‪ָ .‬א ָדם וְ ַח ָּוה ָהי ּו זוּג‪.‬‬


‫יאת ָה ָא ָדם נֶ ֱא ַמר ִ ּב ְפסו ִּקים ז וְ כב‪:‬‬ ‫‪ַ .2‬על ְ ּב ִר ַ‬

‫יצר ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ֶבן ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ֶ ּצ ָלע ֲא ׁ ֶשר ָל ַקח ִמן ָה ָא ָדם ָל ִא ּׁ ָשה‬ ‫א‪ֵ .‬איזוֹ ִמ ּ ָלה ַ ּבת ׁ ָשלוֹ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת ִמ ְס ַּת ֶּת ֶרת ְ ּבתוֹ ְך ַה ִּמ ּ ָלה ֲא ָד ָמה?‬ ‫ימה‬ ‫ב‪ּ ְ .‬בנֵ י ָא ָדם ְק ׁשו ִּרים לָ ֲא ָד ָמה‪ִ .‬מ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ָה ִא ּיוּר לַ ּכוֹ ֶת ֶרת ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫לְ ַמ ָּטה‪.‬‬

‫אוֹ ֵכל ִמ ּ ְפ ִרי‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬

‫ָ ּגר ַעל‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬

‫נִ ְק ָ ּבר‬ ‫ָ ּב ֲא ָד ָמה‪.‬‬

‫ְּב ָפסוּק ז נֶ ֱא ַמר ַעל ָה ָא ָדם‪ :‬וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה‪.‬‬ ‫י־א ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה? ַס ְּמנ ּו ְ ּב־ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬א‪ַ .‬על ִמי ִא ֶ‬

‫ב‪ִּ .‬כ ְתב ּו דֻּ גְ ָמאוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת לְ ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ "נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה"‪:‬‬

‫עוֹ ֵבד ֶאת‬ ‫ַא ְד ָמתוֹ ‪.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫כאשר קוראים את‬ ‫התשובות‪ ,‬אפשר למיין‬ ‫את הפריטים לחי‪ ,‬לצומח‪,‬‬ ‫לדומם‪.‬‬ ‫כדאי להסב את תשומת‬ ‫לב התלמידים שעל צמחים‬ ‫איננו אומרים "נפש חיה"‪,‬‬ ‫אך למרות שהם אינם‬ ‫"נפש חיה"‪ ,‬יש להם מחזור‬ ‫חיים משלהם‪.‬‬ ‫אפשר להסב את תשומת‬ ‫לב התלמידים לשימוש‬ ‫בביטוי "נפש חיה" בימינו‪,‬‬ ‫כגון‪" :‬לא ראיתי ברחוב‬ ‫נפש חיה"‬ ‫משמעותו לא ראיתי אף‬ ‫אחד ברחוב‪.‬‬

‫ּפֶֶרק ב‬

‫‬

‫‪1‬‬


‫‪.3‬‬ ‫אפשר לשאול את‬ ‫התלמידים במה שונה‬ ‫הסיפור על בריאת‬ ‫האדם והאישה בפרק א‬ ‫מהמסופר בפרק ב‪.‬‬ ‫זהו הבדל מאוד עקרוני‬ ‫וכדאי לדבר עליו‪ :‬הבריאה‬ ‫הראשונה היא שיוויונית‬ ‫ואילו בשנייה יש עדיפות‬ ‫בולטת לבריאת הגבר‪.‬‬

‫יאת ָה ָא ָדם וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה‪.‬‬ ‫‪ּ ְ .3‬ב ֶפ ֶרק ב ָּכתוּב ִס ּפוּר נוֹ ָסף ַעל ְ ּב ִר ַ‬ ‫יאה‪ַ :‬ה ִאם הוּא ְמ ֻס ּ ָפר ְ ּב ֶפ ֶרק א‬ ‫ִּכ ְתב ּו לְ יַ ד ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְ ּב ִס ּפוּר ַה ְ ּב ִר ָ‬ ‫אוֹ ְ ּב ֶפ ֶרק ב‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪:‬‬ ‫יאה‬ ‫ְ ּב ִס ּפוּר ַה ְ ּב ִר ָ‬ ‫א‪ֱ .‬אל ִֹהים ָ ּב ָרא ִא ׁיש וְ ִא ׁ ּ ָשה ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמן‬ ‫ב‪ָ .‬ה ִא ׁ ּ ָשה נִ ְב ְר ָאה ִמ ֶ ּצלַ ע ָה ָא ָדם‬ ‫ג‪ָ .‬ה ָא ָדם ִק ֵ ּבל ֵמ ֱאל ִֹהים הוֹ ָר ָאה לַ ֲעבֹד וּלְ ַט ּ ֵפ ַח ֶאת ַה ַ ּגן‬ ‫ד‪ָ .‬ה ָא ָדם נִ ְב ָרא ַא ֲחרוֹ ן‬ ‫ה‪ָ .‬ה ָא ָדם וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ָחי ּו ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן‬ ‫ו‪ָ .‬ה ָא ָדם נָ ַתן ׁ ֵשמוֹ ת לְ ַב ֲעלֵ י ַח ִ ּיים‬ ‫ז‪ָ .‬ה ָא ָדם וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ָהי ּו זוּג‬ ‫ח‪ֱ .‬אל ִֹהים ָא ַסר ַעל ָה ָא ָדם לֶ ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת‬

‫ַ ּגן ֵע ֶדן ‪ִ -‬צ ֵ ּיר יַ אן ְ ּברוֹ יְ גֶ ל‬

‫‪20‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ב‬

‫ַּב ִּס ּפוּ ר‬ ‫אשוֹן‬ ‫ִר ׁ‬

‫‬

‫ַּב ִּס ּפוּ ר‬ ‫ׁ ֵשנִ י‬


‫פרק ג‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫וְ ַה ָּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּ ם ִמ ּכֹל ַח ַ ּית ַה ּ ָׂש ֶדה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ל־ה ִא ּׁ ָשה‪:‬‬ ‫ֹאמר ֶא ָ‬ ‫ָעשָׂ ה יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאכלוּ ִמ ּכֹל ֵעץ‬ ‫ַאף ִּכי ָא ַמר ֱאל ִֹהים‪ ,‬לֹא ת ְ‬ ‫ַה ָ ּגן‪.‬‬ ‫ץ־ה ָ ּגן‬ ‫ל־ה ָּנ ָח ׁש ִ‪:‬מ ּ ְפ ִרי ֵע ַ‬ ‫ֹאמר ָה ִא ּׁ ָשה ֶא ַ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ֹאכל‪.‬‬ ‫נ ֵ‬ ‫־ה ָ ּגן ָא ַמר‬ ‫וּ ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ְּבתוֹ ְך ַ‬ ‫ֹאכלוּ ִמ ֶּמנּ וּ וְ לֹא ִת ְ ּגעוּ ּבוֹ ‪,‬‬ ‫ֱאל ִֹהים‪ ,‬לֹא ת ְ‬ ‫ן־ת ֻמתוּ ן‪.‬‬ ‫ּ ֶפ ְּ‬ ‫ל־ה ִא ּׁ ָשה‪ :‬לֹא־מוֹ ת‬ ‫ֹאמר ַה ָּנ ָח ׁש ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְּת ֻמתוּ ן‪.‬‬ ‫ִּכי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים‪ִּ ,‬כי ְּביוֹ ם ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶּמנּ וּ ‪,‬‬ ‫יתם ֵּכאל ִֹהים‪ ,‬י ְֹד ֵעי‬ ‫יכם‪ ,‬וִ ְהיִ ֶ‬ ‫וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינֵ ֶ‬ ‫טוֹ ב וָ ָרע‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ה ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַה ָּנ ָח ׁש ּ ִפ ָּתה ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת‪.‬‬ ‫א ָערוּם — ַר ַּמאי‪.‬‬ ‫נוֹ ֲה ִגים לוֹ ַמר ָערוּ ם ַּכ ָּנ ָח ׁש ַעל ִמי ׁ ֶש ְּמ ַת ְכנֵ ן‬ ‫ישהוּ ַעל יְ ֵדי ַר ָּמאוּ ת‪.‬‬ ‫ַל ֲעשׂ וֹ ת ַרע ְל ִמ ׁ ֶ‬

‫ג ְּת ֻמתוּן — ָּתמוּ תוּ ‪.‬‬

‫יתם ֵּכאל ִֹהים‪ ,‬י ְֹד ֵעי טוֹ ב‬ ‫יכם‪ ,‬וִ ְהיִ ֶ‬ ‫ה וְ נִ ְפ ְקח ּו ֵעינֵ ֶ‬ ‫וָ ָרע — ַה ָּנ ָח ׁש ִה ְת ַּכ ֵ ּון ׁ ֶש ֱאל ִֹהים לֹא ְמ ֻענְ יָ ן‬ ‫ֹאכלוּ ֵמ ָה ֵעץ‪ִּ ,‬כי ַּת ְח ִליטוּ ָמה טוֹ ב וּ ָמה ַרע‬ ‫ׁ ֶש ּת ְ‬ ‫וְ לֹא ִּת ׁ ְש ְמעוּ ְּבקוֹ ל ֱאל ִֹהים‪.‬‬

‫נָ ָח ׁש ַא ָ ּג ִדי —‬ ‫ִא ּיוּר ַעל ּ ִפי ִק ׁ ּשוּט ְ ּב ׁ ַש ַער‬ ‫יקה‬ ‫יש ַתר ְ ּב ָב ֶבל ָה ַע ִּת ָ‬ ‫ִא ׁ ְ‬

‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫‬

‫‪21‬‬


‫וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ּׁ ָשה ִּכי טוֹ ב ָה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָכל‪,‬‬ ‫וְ ִכי ַת ֲאוָ ה־הוּ א ָל ֵעינַ יִ ם וְ נֶ ְח ָמד ָה ֵעץ‬ ‫ֹאכל‪,‬‬ ‫ְל ַהשְׂ ִּכיל‪ ,‬וַ ִּת ַ ּקח ִמ ּ ִפ ְריוֹ וַ ּת ַ‬ ‫ֹאכל‪.‬‬ ‫יש ּה ִע ָּמ ּה‪ ,‬וַ ּי ַ‬ ‫וַ ִּת ֵּתן ַ ּגם ְל ִא ׁ ָ‬ ‫יהם‪ ,‬וַ ֵ ּי ְדעוּ ִּכי‬ ‫וַ ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ׁ ְשנֵ ֶ‬ ‫ֵע ֻיר ִּמם ֵהם‪ ,‬וַ ִ ּי ְת ּ ְפרוּ ֲע ֵלה ְת ֵאנָ ה‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲעשׂ וּ ָל ֶהם ֲחגֹרֹת‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ְמעוּ ֶאת־קוֹ ל יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ְת ַה ֵּל ְך‬ ‫ַּב ָ ּגן ְלרוּ ַח ַה ּיוֹ ם‪ ,‬וַ ִ ּי ְת ַח ֵּבא ָה ָא ָדם וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ‬ ‫ִמ ּ ְפנֵ י יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ְּבתוֹ ְך ֵעץ ַה ָ ּגן‪.‬‬ ‫ל־ה ָא ָדם‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫ֹאמר לוֹ ‪ַ :‬א ֶ ּי ָּכה?‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ֶ :‬את־ק ְֹל ָך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַּב ָ ּגן וָ ִא ָירא‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫י־עירֹם ָאנ ִֹכי‪ ,‬וָ ֵא ָח ֵבא‪.‬‬ ‫ִּכ ֵ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬מי ִה ִ ּגיד ְל ָך ִּכי ֵעירֹם ָא ָּתה?‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ית ָ‬ ‫יך ְל ִב ְל ִּתי‬ ‫ן־ה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִ‬ ‫ֲה ִמ ָ‬ ‫ל־מ ֶּמנּ וּ ָא ָכ ְל ָּת?‬ ‫ֲא ָכ ִ‬ ‫ֹאמר ָה ָא ָדם‪ָ :‬ה ִא ּׁ ָשה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר נָ ַת ָּתה ִע ָּמ ִדי‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ן־ה ֵעץ וָ א ֵֹכל‪.‬‬ ‫ה־לי ִמ ָ‬ ‫ִהוא נָ ְתנָ ִּ‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ָל ִא ּׁ ָשה‪:‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר ָה ִא ּׁ ָשה‪:‬‬ ‫ַמה־ ּזֹאת ָעשִׂ ית? וַ ּת ֶ‬ ‫יאנִ י‪ ,‬וָ א ֵֹכל‪.‬‬ ‫ַה ָּנ ָח ׁש ִה ּׁ ִש ַ‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ו ַעד ּ ָפסוּק יג ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ָה ָא ָדם וְ ָה ִא ּׁ ָשה ָא ְכל ּו ִמ ּ ְפ ִרי ֵעץ ַהדַּ ַעת‪ֱ .‬אל ִֹהים ָח ַקר‬ ‫ֶאת ָה ָא ָדם וְ ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה ַעל ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ָעשׂ וּ‪.‬‬ ‫ו וְ ִכי ַת ֲאוָ ה־הוּא ָל ֵעינַ יִ ם — ַה ּ ְפ ִרי ָהיָ ה ְמ ַפ ֶּתה‪.‬‬ ‫וְ נֶ ְח ָמד ָה ֵעץ ְל ַהשְׂ ִּכיל — ַח ָ ּוה ֶה ֱא ִמינָ ה‪ֶ ׁ ,‬ש ּ ְפ ִרי‬ ‫ָה ֵעץ יַ ֲעשֶׂ ה אוֹ ָת ּה ַל ֲח ָכ ָמה‪.‬‬ ‫זוּג ּה‪.‬‬ ‫יש ּה — ָל ִא ׁיש ׁ ֶש ָּל ּה‪ְ ,‬ל ֶבן ָ‬ ‫ְל ִא ׁ ָ‬ ‫יהם — ֵהם ֵה ִבינוּ ׁ ֶש ֵהם‬ ‫ז וַ ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ׁ ְשנֵ ֶ‬ ‫ֲערוּ ִמים וְ ִה ְת ַּב ְ ּי ׁשוּ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ְל ִה ְת ַה ֵּל ְך ָּכ ְך‪.‬‬

‫ט ַא ֶ ּי ָּכה — ֵאיפֹה ַא ָּתה? ָל ָּמה ַא ָּתה ִמ ְת ַח ֵּבא?‬ ‫אתי‪ָ ּ ,‬פ ַח ְד ִּתי‪.‬‬ ‫י וָ ִא ָירא — יָ ֵר ִ‬ ‫ָאנ ִֹכי — ֲאנִ י‪.‬‬

‫יאנִ י — ֵה ִסית‪ִ ּ ,‬פ ָּתה אוֹ ִתי‪.‬‬ ‫יג ִה ּׁ ִש ַ‬

‫ָא ָדם וְ ַח ָּוה — ִצ ּיוּר ִמ ּ ִל ְפנֵ י ַּכ ָּמה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים‬

‫‪22‬‬

‫‬

‫ּב ְֵראׁשִית‬


‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫ית‬ ‫ל־ה ָּנ ָח ׁש‪ִּ :‬כי ָעשִׂ ָ‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ה ְּב ֵה ָמה וּ ִמ ּכֹל‬ ‫ּזֹאת‪ָ ,‬ארוּ ר ַא ָּתה ִמ ָּכ ַ‬ ‫ֹאכל‬ ‫ל־גחֹנְ ָך ֵת ֵל ְך‪ ,‬וְ ָע ָפר ּת ַ‬ ‫ַח ַ ּית ַה ּ ָׂש ֶדה‪ַ .‬ע ְ ּ‬ ‫ָּכל־יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫וְ ֵא ָיבה ָא ׁ ִשית ֵּבינְ ָך ֵוּבין ָה ִא ּׁ ָשה ֵוּבין‬ ‫ֹאש‪,‬‬ ‫זַ ְר ֲע ָך ֵוּבין זַ ְר ָע ּה‪ .‬הוּ א יְ ׁשוּ ְפ ָך ר ׁ‬ ‫וְ ַא ָּתה ְּת ׁשוּ ֶפנּ וּ ָע ֵקב‪.‬‬ ‫ל־ה ִא ּׁ ָשה ָא ַמר‪ַ :‬ה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה ִע ְ ּצבוֹ נֵ ְך‬ ‫ֶא ָ‬ ‫יש ְך‬ ‫ל־א ׁ ֵ‬ ‫וְ ֵהרֹנֵ ְך‪ְּ ,‬ב ֶע ֶצב ֵּת ְל ִדי ָבנִ ים‪ .‬וְ ֶא ִ‬ ‫ל־ב ְך‪.‬‬ ‫ְּת ׁשוּ ָק ֵת ְך‪ ,‬וְ הוּ א יִ ְמ ׁ ָש ָּ‬ ‫י־ש ַמ ְע ָּת ְלקוֹ ל ִא ׁ ְש ֶּת ָך‪,‬‬ ‫וּ ְל ָא ָדם ָא ַמר‪ִּ :‬כ ׁ ָ‬ ‫ית ָ‬ ‫יך ֵלאמֹר‪ ,‬לֹא‬ ‫ן־ה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִ‬ ‫ֹאכל ִמ ָ‬ ‫וַ ּת ַ‬ ‫ֹאכל ִמ ֶּמנּ וּ ‪ֲ ,‬ארוּ ָרה ָה ֲא ָד ָמה ַּב ֲעבוּ ֶר ָך‪.‬‬ ‫ת ַ‬ ‫ֹאכ ֶל ָּנה ּכֹל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ְּב ִע ָ ּצבוֹ ן ּת ְ‬ ‫יח ָל ְך‪ ,‬וְ ָא ַכ ְל ָּת‬ ‫וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ַּת ְצ ִמ ַ‬ ‫ת־עשֶׂ ב ַה ּ ָׂש ֶדה‪.‬‬ ‫ֶא ֵ‬ ‫ְּבזֵ ַעת ַא ּ ֶפ ָ‬ ‫ֹאכל ֶל ֶחם‪ַ ,‬עד ׁש ְוּב ָך‬ ‫יך ּת ַ‬ ‫י־ע ָפר‬ ‫ל־ה ֲא ָד ָמה‪ִּ ,‬כי ִמ ֶּמ ָּנה ֻל ָ ּק ְח ָּת‪ִּ .‬כ ָ‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ל־ע ָפר ָּת ׁשוּב‪.‬‬ ‫ַא ָּתה‪ ,‬וְ ֶא ָ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יד ַעד ּ ָפסוּק יט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ֶה ֱענִ ׁיש ֶאת ַה ָּנ ָח ׁש‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ֶה ֱענִ ׁיש ֶאת ָה ָא ָדם וְ ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪.‬‬ ‫יד‬ ‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫ָארוּר ַא ָּתה — ִּת ְהיֶ ה ְמ ֻק ָּלל‪.‬‬ ‫ל־גחֹנְ ָך ֵת ֵל ְך — ַעל ִּב ְטנְ ָך ִּתזְ ַחל‪.‬‬ ‫ַע ְ ּ‬ ‫יבה — שִׂ נְ ָאה ְ ּגדוֹ ָלה‪.‬‬ ‫וְ ֵא ָ‬ ‫ָא ׁ ִשית — ָאשִׂ ים‪.‬‬ ‫יך ְוּבנֵ י ָּבנֶ ָ‬ ‫זַ ְר ֲע ָך — ָּבנֶ ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ֹאש ַה ָּנ ָח ׁש‪.‬‬ ‫ֹאש — ָה ָא ָדם יִ ְרמֹס ֶאת ר ׁ‬ ‫יְ ׁשו ְּפ ָך ר ׁ‬ ‫ְּת ׁשו ֶּפנּ ּו ָע ֵקב — ַה ָּנ ָח ׁש יַ ִּכ ׁיש ֶאת ָה ָא ָדם ַּב ֲע ֵקב‬ ‫ָה ֶר ֶגל‪.‬‬ ‫ִע ְ ּצבוֹ נֵ ְך וְ ֵהרֹנֵ ְך — ַה ּק ׁ ִשי ַּב ֵה ָריוֹ ן‪.‬‬ ‫ְּב ֶע ֶצב — ִּב ְכ ֵאב‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ְּת ׁשו ָּק ֵת ְך — ְרצוֹ נֵ ך ֶה ָחזָ ק‪ָּ .‬כאן נֶ ֱא ַמר ַּב ּ ַפ ַעם‬ ‫אשוֹ נָ ה ִּכי ַה ֶ ּג ֶבר הוּ א ַה ּׁשוֹ ֵלט ָּב ִא ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫ָה ִר ׁ‬ ‫ֹאכ ֶל ָּנה — ַרק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעבֹד ָק ׁ ֶשה‬ ‫ְּב ִע ָ ּצבוֹ ן ּת ְ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה ִּת ֵּתן ְל ָך יְ בוּ ל‪.‬‬

‫יחים דּ וֹ ְק ָרנִ ִ ּיים‪.‬‬ ‫יח וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר — שִׂ ִ‬ ‫יט ְּבזֵ ַעת ַא ּ ֶפ ָ‬ ‫ֹאכל ֶל ֶחם — ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס‬ ‫יך ּת ַ‬ ‫יע וְ ַל ֲעבֹד ָק ׁ ֶשה‪.‬‬ ‫ִּת ְצ ָט ֵר ְך ְל ַה ִ ּז ַ‬ ‫ל־ה ֲא ָד ָמה — ַעד ֲא ׁ ֶשר ָּתמוּ ת‪.‬‬ ‫ַעד ׁשו ְּב ָך ֶא ָ‬

‫חשת — נִ ְמ ָצא ַ ּב ֲח ִפירוֹ ת ְ ּב ִת ְמנָ ע‬ ‫ּ ֶפ ֶסל נָ ָח ׁש ָעשׂ וּי נְ ׁ ֶ‬ ‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫‬

‫‪23‬‬


‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫וַ ִ ּי ְק ָרא ָה ָא ָדם ׁ ֵשם ִא ׁ ְש ּתוֹ ַח ָ ּוה‪ִּ ,‬כי ִהוא‬ ‫ל־חי‪.‬‬ ‫ָהיְ ָתה ֵאם ָּכ ָ‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ְל ָא ָדם וּ ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ‬ ‫ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר וַ ַ ּי ְל ִּב ׁ ֵשם‪.‬‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים‪ֵ :‬הן ָה ָא ָדם ָהיָ ה‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְּכ ַא ַחד ִמ ֶּמנּ וּ ָל ַד ַעת טוֹ ב וָ ָרע‪ ,‬וְ ַע ָּתה‬ ‫ּ ֶפן־יִ ׁ ְש ַלח יָ דוֹ ‪ ,‬וְ ָל ַקח ַ ּגם ֵמ ֵעץ ַה ַח ִ ּיים‬ ‫וְ ָא ַכל‪ ,‬וָ ַחי ְלע ָֹלם‪.‬‬ ‫ן־ע ֶדן‪ַ ,‬ל ֲעבֹד‬ ‫וַ יְ ׁ ַש ְּל ֵחהוּ יְ הוָ ה ֱאל ִֹהים ִמ ַ ּג ֵ‬ ‫ת־ה ֲא ָד ָמה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ֻל ַ ּקח ִמ ּׁ ָשם‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ת־ה ָא ָדם‪ .‬וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכן ִמ ֶ ּק ֶדם‬ ‫וַ ָיְג ֶר ׁש ֶא ָ‬ ‫ת־ה ְּכ ֻר ִבים וְ ֶאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב‬ ‫ן־ע ֶדן ֶא ַ‬ ‫ְל ַג ֵ‬ ‫ַה ִּמ ְת ַה ּ ֶפ ֶכת‪ִ ,‬ל ׁ ְשמֹר ֶאת־דֶּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַח ִ ּיים‪.‬‬

‫ַה ֵ ּגרו ּׁש ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן — ִצ ֵ ּיר ַא ֶ ּבל ּ ַפן‬

‫‪24‬‬

‫‬

‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫ִמ ּ ָפסוּק כ ַעד ּ ָפסוּק כד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ֵ ּג ֵר ׁש ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן‪.‬‬ ‫ל־חי — ָה ִא ּׁ ָשה יוֹ ֶל ֶדת יְ ָל ִדים‪.‬‬ ‫כ ֵאם ָּכ ָ‬ ‫כא ָּכ ְתנוֹ ת — ְּב ָג ִדים‪.‬‬

‫כג ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ֻל ַ ּקח ִמ ּׁ ָשם — ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ִמ ֶּמ ָּנה‬ ‫נוֹ ַצר‪.‬‬ ‫כד ַה ְּכ ֻר ִבים — ַמ ְל ָא ִכים‪.‬‬ ‫ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ּ ֶפ ֶכת — ֶח ֶרב ֲעטוּ ָפה ְּב ֵא ׁש‬ ‫וּ ִמ ְס ּתוֹ ֶב ֶבת‪.‬‬ ‫ילה ְל ֵעץ ַה ַח ִ ּיים‪.‬‬ ‫דֶּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַח ִ ּיים — ַהדֶּ ֶר ְך ַה ּמוֹ ִב ָ‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ג‬ ‫ְ‬

‫הּדַעַת‬ ‫מעֵץ ַ‬ ‫אכֹל ֵ‬ ‫אּׁשָה ל ֶ ֱ‬ ‫ה ִ‬ ‫ּפּתָה אֶת ָ‬ ‫הַּנָחָׁש ִ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ַ .1‬מ ֲחק ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְת ִאים‬ ‫לָ ִא ּיוּר‪.‬‬ ‫רוֹ ִאים ָ ּב ִא ּיוּר‪:‬‬ ‫א‪ָ .‬ה ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַפ ֶח ֶדת לֶ ֱאכֹל ִמ ּ ְפ ִרי‬ ‫ֵעץ ַהדַּ ַעת‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ָ ּנ ָח ׁש ְמנַ ֶּסה לְ ׁ ַש ְכנֵ ַע אוֹ ָת ּה‬ ‫לֶ ֱאכֹל ֵמ ַה ּ ְפ ִרי‪.‬‬ ‫יבה לְ ִד ְב ֵרי‬ ‫ג‪ָ .‬ה ִא ׁ ּ ָשה ֵאינָ ּה ַמ ְק ׁ ִש ָ‬ ‫ַה ָ ּנ ָח ׁש‪.‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אפשר לשאול‪ :‬האם גם‬ ‫לבני אדם בימינו קורים‬ ‫דברים דומים?‬ ‫כדאי לעודד את התלמידים‬ ‫להביא דוגמאות מנסיונם‪.‬‬ ‫־ התלמידים יגיעו‬ ‫למסקנה‪ ,‬שגם בימינו‬ ‫אנשים מתפתים ועוברים‬ ‫על חוקים ועל איסורים‪.‬‬ ‫שיפוט‪.‬‬

‫‪ .2‬רוֹ ִאים ָ ּב ִא ּיוּר‪:‬‬ ‫א‪ַ .‬ח ָּוה אוֹ ֶכלֶ ת ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ָ ּנ ָח ׁש נִ ְר ֶאה ְמ ֻר ֶ ּצה‪.‬‬ ‫ג‪ַ .‬ה ָ ּנ ָח ׁש ּכוֹ ֵעס ַעל ָה ִא ׁ ּ ָשה‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ּפֶֶרק ג‬

‫‬

‫‪2‬‬


‫‪ .4‬שיפוט‪.‬‬ ‫האיור מזמן עיסוק‬ ‫במושגי חטא‪-‬עברה על צו‬ ‫האלהים‪ .‬אפשר לשאול‪:‬‬ ‫במה חטאו אדם והאישה?‬

‫‪ .3‬רוֹ ִאים ָ ּב ִא ּיוּר‪:‬‬ ‫א‪ָ .‬ה ִא ׁ ּ ָשה ְמנַ ָּסה לְ ׁ ַש ְכנֵ ַע ֶאת‬ ‫ָא ָדם לֶ ֱאכֹל ִמן ַה ּ ְפ ִרי‪.‬‬

‫א‪ָ .‬א ָדם וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים ַעל‬ ‫ַה ָ ּנ ָח ׁש‪.‬‬

‫ב‪ָ .‬א ָדם ל ֹא ַמ ְק ׁ ִשיב לָ ִא ׁ ּ ָשה‪.‬‬

‫ב‪ָ .‬א ָדם וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְס ַּת ְּת ִרים‬ ‫ֵמ ֱאל ִֹהים‪ֵ .‬הם ֵה ִבינ ּו ׁ ֶש ָח ְטאוּ‪.‬‬

‫ג‪ָ .‬ה ָא ָדם ִמ ְתלַ ֵ ּבט ִאם לֶ ֱאכֹל‬ ‫ֵמ ַה ּ ְפ ִרי‪.‬‬

‫‪.6‬‬ ‫האיור מזמן עיסוק‬ ‫בשאלה‪ :‬האם אדם‪ ,‬חוה‬ ‫והנחש אשמים באותה‬ ‫מידה?‬ ‫או מי האשם במה שקרה?‬ ‫על מי מוטלת האחריות?‬ ‫ממגוון התשובות שיתקבלו‬ ‫אפשר יהיה להגיע לסיכום‪,‬‬ ‫שכל אחת מהדמויות‬ ‫אחראית למעשיה‪ ,‬והיתה‬ ‫לה האפשרות לבחור שלא‬ ‫לעשות זאת‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ג‬

‫‪ .4‬רוֹ ִאים ָ ּב ִא ּיוּר‪:‬‬

‫‪ .5‬רוֹ ִאים ָ ּב ִא ּיוּר‪:‬‬

‫ג‪ָ .‬א ָדם וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה נִ ְר ִאים ְמב ָֹהלִ ים‬ ‫ו ִּמ ְת ָק ְר ִבים זֶ ה לָ זֶ ה‪.‬‬

‫‪ .6‬רוֹ ִאים ָ ּב ִא ּיוּר‪:‬‬

‫א‪ָ .‬א ָדם וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה נְ בוֹ ִכים‪.‬‬

‫א‪ָ .‬ה ָא ָדם ַמ ֲא ׁ ִשים ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה‪.‬‬

‫ב‪ָ .‬א ָדם וְ ַח ָּוה ִה ְת ַר ֲחק ּו זֶ ה ִמ ֶ ּזה‪.‬‬

‫ימה ֶאת ַה ָ ּנ ָח ׁש‪.‬‬ ‫ב‪ָ .‬ה ִא ׁ ּ ָשה ַמ ֲא ׁ ִש ָ‬

‫ג‪ָ .‬א ָדם וְ ַח ָּוה ִּכ ּס ּו ֶאת‬ ‫יחה ִעם‬ ‫ש ָ‬ ‫יהם‪ַ ,‬א ֲח ֵרי ַה ּ ִ ׂ‬ ‫ַמ ֲע ֻר ֵּמ ֶ‬ ‫ֱאל ִֹהים‪.‬‬

‫ג‪ָ .‬א ָדם‪ָ ,‬ה ִא ׁ ּ ָשה וְ ַהנָ ָח ׁש‬ ‫ימים זֶ ה ֶאת זֶ ה‪.‬‬ ‫ַמ ֲא ׁ ִש ִ‬


‫ְ ּב ָפסוּק ה ָּכתוּב‪:‬‬

‫ִּכי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהים‪ִּ ,‬כי ְּביוֹ ם ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶּמנּ וּ ‪,‬‬ ‫יתם ֵּכאל ִֹהים‪ ,‬י ְֹד ֵעי טוֹ ב וָ ָרע‪.‬‬ ‫יכם‪ ,‬וִ ְהיִ ֶ‬ ‫וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינֵ ֶ‬ ‫‪ָ .1‬מה ָט ַען ַה ָ ּנ ָח ׁש ְּכ ֵדי לְ ׁ ַש ְכנֵ ַע ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה לֶ ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַהדַּ ַעת?‬

‫‪ .2‬א‪ .‬רוֹ ן ׁ ָש ַאל‪ָ :‬א ָדם וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ יָ ְדע ּו ׁ ֶש ֱאל ִֹהים יְ גַ ּ ֶלה ֶאת ָה ֱא ֶמת‪ַ .‬מדּ ו ַּע ְ ּב ָכל זֹאת‬ ‫ׁ ִש ְקר ּו לוֹ ? ֲענ ּו וְ ַה ְס ִ ּביר ּו לְ רוֹ ן‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬ה ִאם ּתו ְּכל ּו לְ ַס ּ ֵפר ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים יָ ְדע ּו ׁ ֶש ְ ּיגַ לּ ּו ֶאת ָה ֱא ֶמת ו ְּב ָכל זֹאת‬ ‫ׁ ִש ְקרוּ?‬

‫‪ַ .3‬ה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַה ִ ּב ּטוּיִ ים לְ ִפי ַסל ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת‪:‬‬ ‫א‪ּ ַ .‬ב ֲעלֵ י ַה ַח ִ ּיים ֵאינָ ם‬ ‫ב‪ָ .‬הא ֶֹכל ׁ ֶש ֻה ַ ּג ׁש ַ ּב ִּמ ְס ָע ָדה ָהיָ ה‬

‫‪.3‬‬ ‫א‪ .‬חשוב שהמורה תאפשר‬ ‫ויכוח פתוח‪ ,‬ושהתלמידים‬ ‫אמפתיה‬ ‫ַּ‬ ‫יוכלו לגלות‬ ‫לדמויות ברגעי חולשתן‪.‬‬ ‫ב‪ .‬בדרך כלל השקר מתגלה‬ ‫ואז העונש גדול יותר‪.‬‬ ‫אפשר להקנות את מאמר‬ ‫חז"ל "מודה ועוזב ירוחם"‪.‬‬

‫ג‪ .‬לִ יאוֹ ר ָא ַמר לַ ּמוֹ ָרה‪ַ :‬א ֲח ֵרי ׁ ֶש ִה ְס ַ ּב ְר ְּת ֶאת ַה ּק ׁ ִשי ׁ ֶש ִה ִ ּציגָ ה רוּת‬ ‫וְ ֵה ַבנְ ִּתי ֵא ְ‬ ‫יך לִ ְפ ּתֹר‪.‬‬

‫ַסל ְּת ׁשוּבוֹ ת‪ :‬נִ ְפ ְקח ּו ֵעינַ י ַּת ֲאוָ ה לָ ֵעינַ יִ ם יוֹ ְד ֵעי טוֹ ב וָ ַרע‬

‫ּפֶֶרק ג‬

‫‬

‫‪27‬‬


‫העֱנ ִיׁש אֶת הַּנָחָׁש‪,‬‬ ‫אֱֹלהִים ֶ‬ ‫אד ָם‬ ‫אּׁשָה וְאֶת ָ‬ ‫ה ִ‬ ‫אֶת ָ‬ ‫מּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק כד‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ .1‬א‪ִ .‬מ ְתח ּו ַקו ִמן ַהדְּ מוּת ֶאל ָהעֹנֶ ׁש‪.‬‬ ‫ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ׁ ּ ֵשר לְ ָכל דְּ מוּת יוֹ ֵתר ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֶא ָחד‪.‬‬

‫ַהדְּ מוּת‬

‫ָהעֹנֶ ׁש‬

‫= ַה ָ ּנ ָח ׁש‬

‫ַה ֵה ָריוֹ ן וְ ַה ּ ֵל ָדה יִ ְהי ּו ָק ׁ ִשים ו ַּמ ְכ ִ ּב ִידים‪.‬‬ ‫סוֹ ָפ ּה ׁ ֶשל נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה לָ מוּת‪.‬‬

‫‪.1‬‬ ‫אפשר לעסוק בשאלה‪:‬‬ ‫מדוע העניש אלוהים‬ ‫את שלושתם? חשוב‬ ‫שהתלמידים יבינו‪ ,‬שלכל‬ ‫אחד מהם היה אחראי‪,‬‬ ‫בתורו‪ ,‬להפרת דברי האל‪.‬‬

‫= ָא ָדם‬

‫ל ֹא יִ ְהי ּו לְ ָך ַרגְ לַ יִ ם‪ִּ ,‬ת ְצ ָט ֵר ְך לִ זְ חֹל‪.‬‬

‫= ָה ִא ּׁ ָשה‬

‫ָצ ִר ְ‬ ‫יך יִ ְהיֶ ה לַ ֲעבֹד ָק ׁ ֶשה ְמאוֹ ד ְּכ ֵדי‬ ‫לְ ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס‪.‬‬ ‫ֵ ּגרו ּׁש ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬ה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים‪:‬‬ ‫ָא ָדם ָק ָרא לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּב ׁ ֵשם‬ ‫ַה ֶה ְס ֵ ּבר ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָא ָדם לַ ׁ ֵּשם הוּא‬ ‫ִ ּב ְמקוֹ ם ֲעלֵ ה ְּת ֵאנָ ה נָ ַתן ֱאל ִֹהים לְ ָא ָדם וּלְ ַח ָּוה‬ ‫‪.2‬‬ ‫חשוב שהתלמידים יבינו‪,‬‬ ‫כי העולם והברואים היו‬ ‫טובים‪ .‬אך לאחר החטא‪,‬‬ ‫העולם אינו מושלם כפי‬ ‫שהיה‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ג‬

‫‪ .2‬א‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו ָמה ָהיְ ָתה דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ַעל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם לִ ְפנֵ י ַה ֵח ְטא?‬

‫יהם ַא ֲח ֵרי ַה ֵח ְטא?‬ ‫ב‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו ָמה ָהיְ ָתה דַּ ְע ּתוֹ ֲעלֵ ֶ‬


‫‪ִ .2‬מ ְתח ּו ַקו ִמן ַה ְּתמוּנָ ה ֶאל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְת ִאים ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪.‬‬

‫ְ ּב ֶע ֶצב ֵּתלְ ִדי ָ ּבנִ ים‪.‬‬

‫ְ ּבזֵ ַעת ַא ּ ֶפ ָ‬ ‫ֹאכל לֶ ֶחם‪.‬‬ ‫יך ּת ַ‬

‫‪.2‬‬ ‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫להציג את הביטויים‬ ‫בפנטומימה‪.‬‬ ‫במשך אלפי שנים‪,‬‬ ‫הגברים היו אלה שעבדו‬ ‫מחוץ לבית וסיפקו מזון‬ ‫למשפחה‪ .‬הגברים יותר‬ ‫חזקים פיזית‪ ,‬יצאו לצוד‬ ‫ולהילחם כדי להגן על‬ ‫משפחתם וכפרם ולכן היו‬ ‫לשולטים‪ .‬הנשים עבדו‬ ‫בבית ובסביבתו ודאגו‬ ‫למשפחה‪.‬‬ ‫בתקופתנו‪ ,‬הנשים רוצות‬ ‫להיות שוות לגברים ולכן‬ ‫הן בוחרות לצאת לעבוד‬ ‫מחוץ לבית‪.‬‬ ‫הפסוק "בזֵ עת אפיך תאכל‬ ‫לחם" מכוון בימינו לגברים‬ ‫ולנשים‪.‬‬

‫ִּכי ָע ָפר ַא ָּתה וְ ֶאל ָע ָפר ָּת ׁשוּב‪.‬‬

‫‪ .3‬א‪ֵ .‬איזֶ ה ִמ ֵ ּבין ָה ֳענָ ׁ ִשים ְמ ׁ ֻש ָּתף לְ ָכל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם?‬

‫ב‪ּ ַ .‬גם ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן נֶ ֱא ָמר לָ ָא ָדם ׁ ֶש ָעלָ יו‪" :‬לְ ָע ְב ָד ּה וּלְ ׁ ָש ְמ ָר ּה"‪ּ ַ .‬ב ֶּמה ִאם ֵּכן‪,‬‬ ‫ִה ׁ ְש ַּתנּ ּו ַח ָ ּייו ַא ֲח ֵרי ַה ֵ ּגרו ּׁש ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן?‬

‫‪.3‬‬ ‫אפשר לעסוק בשאלה‪:‬‬ ‫כיצד קיבל האדם מזון‬ ‫מהאדמה לפני העונש‪,‬‬ ‫וכיצד יקבל מזון מהאדמה‬ ‫אחרי העונש?‬ ‫אפשר לחזור על הביטוים‬ ‫בדרך של מציאת ביטויים‬ ‫נרדפים‪ ,‬כגון‪" :‬תתפרנס‬ ‫מעבודה קשה"‪" ,‬תסבלי‬ ‫בזמן הלידה"‪" ,‬תיקבר‬ ‫ּפֶֶרק ג‬

‫‬

‫‪2‬‬


‫פרק ד‬ ‫ת־ח ָ ּוה ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪ ,‬וַ ַּת ַהר וַ ֵּת ֶלד‬ ‫וְ ָה ָא ָדם יָ ַדע ֶא ַ‬ ‫יתי ִא ׁיש ֶאת־יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬קנִ ִ‬ ‫ת־קיִ ן וַ ּת ֶ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ת־ה ֶבל‪ .‬וַ יְ ִהי‬ ‫ת־א ִחיו ֶא ָ‬ ‫וַ ּת ֶֹסף ָל ֶל ֶדת ֶא ָ‬ ‫ֶה ֶבל ר ֵֹעה צֹאן‪ ,‬וְ ַקיִ ן ָהיָ ה ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫וַ יְ ִהי ִמ ֵ ּקץ יָ ִמים‪ ,‬וַ ָ ּי ֵבא ַקיִ ן ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫ִמנְ ָחה ַליהוָ ה‪.‬‬ ‫וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא ַגם־הוּ א ִמ ְּבכֹרוֹ ת צֹאנוֹ‬ ‫ל־ה ֶבל‬ ‫וּ ֵמ ֶח ְל ֵב ֶהן‪ .‬וַ ִ ּי ׁ ַשע יְ הוָ ה ֶא ֶ‬ ‫ל־מנְ ָחתוֹ ‪,‬‬ ‫וְ ֶא ִ‬ ‫ל־מנְ ָחתוֹ לֹא ׁ ָש ָעה‪ .‬וַ ִ ּי ַחר‬ ‫ל־קיִ ן וְ ֶא ִ‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ְל ַקיִ ן ְמאֹד‪ ,‬וַ ִ ּי ּ ְפלוּ ּ ָפנָ יו‪.‬‬ ‫ל־קיִ ן‪ָ :‬ל ָּמה ָח ָרה ָל ְך‪,‬‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וְ ָל ָּמה נָ ְפלוּ ָפנֶ ָ‬ ‫יך?‬ ‫יטיב‪,‬‬ ‫יטיב שְׂ ֵאת‪ ,‬וְ ִאם לֹא ֵת ִ‬ ‫ם־ת ִ‬ ‫ֲהלוֹ א ִא ֵּ‬ ‫ַל ּ ֶפ ַתח ַח ָּטאת ר ֵֹבץ‪ ,‬וְ ֵא ֶל ָ‬ ‫יך ְּת ׁשוּ ָקתוֹ‬ ‫ל־בוֹ ‪.‬‬ ‫וְ ַא ָּתה ִּת ְמ ׁ ָש ּ‬

‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ְל ָא ָדם ו ְּל ַח ָ ּוה נוֹ ְלד ּו ׁ ְשנֵ י ָּבנִ ים‪ַ .‬קיִ ן‪ַ ,‬ה ֵּבן ַה ְּבכוֹ ר‪,‬‬ ‫ָהיָ ה עוֹ ֵבד ֲא ָד ָמה‪ֶ .‬ה ֶבל‪ַ ,‬ה ֵּבן ַה ָ ּצ ִעיר‪ָ ,‬היָ ה רוֹ ֵעה‬ ‫צֹאן‪.‬‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ד‬

‫ה‬ ‫ו‬

‫ת־ח ָ ּוה — ָהיוּ זוּג‪.‬‬ ‫יָ ַדע ֶא ַ‬ ‫יתי ִא ׁיש ֶאת־יְ הוָ ה — ְּב ִב ְר ַּכת ָה ֵאל יָ ַל ְד ִּתי ֵּבן‪.‬‬ ‫ָקנִ ִ‬ ‫ר ֵֹעה צֹאן — ְמ ַגדֵּ ל ְּכ ָבשִׂ ים וְ ִע ִ ּזים‪.‬‬ ‫ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה — ִא ָּכר‪.‬‬ ‫ִמ ֵ ּקץ יָ ִמים — ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ַבר זְ ַמן‪.‬‬ ‫ִמנְ ָחה ַליהוָ ה — ַמ ָּתנָ ה ַלה'‪.‬‬ ‫ִמ ְּבכֹרוֹ ת צֹאנוֹ — ִמן ַה ְ ּג ָדיִ ים וְ ַה ְּט ָל ִאים‪ֶ ׁ ,‬שנּ וֹ ְלדוּ‬ ‫אשוֹ נִ ים‪.‬‬ ‫ִר ׁ‬ ‫ל־ה ֶבל — ֱאל ִֹהים ָהיָ ה ְמ ֻר ֶ ּצה‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ַשע יְ הוָ ה ֶא ֶ‬ ‫ִמ ִּמנְ ָחתוֹ ׁ ֶשל ֶה ֶבל‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַחר ְל ַקיִ ן — ַקיִ ן ָּכ ַעס ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫נָ ְפל ּו ָפנֶ ָ‬ ‫יך — ַקיִ ן נִ ְפ ַ ּגע וְ נֶ ֱע ַלב‪.‬‬

‫יטיב שְׂ ֵאת — ִאם ִּת ְל ַמד ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק‪.‬‬ ‫ם־ת ִ‬ ‫ז ֲהלוֹ א ִא ֵּ‬ ‫יטיב‪ַ ,‬ל ּ ֶפ ַתח ַח ָּטאת ר ֵֹבץ — ִאם ִּת ּׁ ָש ַמע‬ ‫וְ ִאם לֹא ֵת ִ‬ ‫ַל ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ָה ָרעוֹ ת‪ַּ ,‬ת ֲעשֶׂ ה ַמ ֲעשִׂ ים ָר ִעים‪.‬‬ ‫וְ ֵא ֶל ָ‬ ‫ל־בוֹ — ַ ּגם ִאם‬ ‫יך ְּת ׁשו ָּקתוֹ וְ ַא ָּתה ִּת ְמ ׁ ָש ּ‬ ‫ִּת ְר ֶצה ַל ֲעשׂ וֹ ת ַמ ּׁ ֶשהוּ ַרע‪ַ ,‬א ָּתה יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק‬ ‫וְ לֹא ַל ֲעשׂ וֹ ת ַרע‪.‬‬

‫(מ ּ ִל ְפנֵ י ְּכ ֶאלֶ ף ׁ ָשנָ ה)‬ ‫ַקיִ ן וְ ֶה ֶבל — ּ ִפ ְסלוֹ נֵ י ׁ ֶשנְ ָהב ִ‬

‫‪30‬‬

‫‬

‫ּב ְֵראׁשִית‬


‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬ ‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫ל־ה ֶבל ָא ִחיו‪ .‬וַ יְ ִהי ִּב ְהיוֹ ָתם‬ ‫ֹאמר ַקיִ ן ֶא ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ה ֶבל ָא ִחיו‪ ,‬וַ ַ ּי ַה ְר ֵגהוּ ‪.‬‬ ‫ַּב ּ ָׂש ֶדה וַ ָ ּי ָקם ַקיִ ן ֶא ֶ‬ ‫ל־קיִ ן‪ֵ :‬אי ֶה ֶבל ָא ִח ָ‬ ‫יך?‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא יָ ַד ְע ִּתי‪ֲ ,‬ה ׁש ֵֹמר ָא ִחי ָאנ ִֹכי?‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ית? קוֹ ל דְּ ֵמי ָא ִח ָ‬ ‫יך‬ ‫ֹאמר‪ֶ :‬מה ָעשִׂ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ן־ה ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫צ ֲֹע ִקים ֵא ַלי ִמ ָ‬ ‫ן־ה ֲא ָד ָמה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫וְ ַע ָּתה ָארוּ ר ָא ָּתה ִמ ָ‬ ‫יה ָל ַק ַחת ֶאת דְּ ֵמי ָא ִח ָ‬ ‫יך‬ ‫ּ ָפ ְצ ָתה ֶאת ּ ִפ ָ‬ ‫ִמ ָ ּי ֶד ָך‪.‬‬ ‫ת־כ ָֹח ּה‬ ‫ת־ה ֲא ָד ָמה‪ ,‬לֹא־ת ֵֹסף ֵּת ּ‬ ‫ִּכי ַת ֲעבֹד ֶא ָ‬ ‫ָל ְך‪ .‬נָ ע וָ נָ ד ִּת ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ֹאמר ַקיִ ן ֶאל־יְ הוָ ה‪ּ ָ :‬גדוֹ ל ֲעוֹנִ י ִמ ְּנשׂ ֹא‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֵהן ֵ ּג ַר ׁ ְש ָּת א ִֹתי ַה ּיוֹ ם ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה‬ ‫וּ ִמ ּ ָפנֶ ָ‬ ‫יתי נָ ע וָ נָ ד ָּב ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫יך ֶא ָּס ֵתר‪ ,‬וְ ָהיִ ִ‬ ‫וְ ָהיָ ה ָכל־מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְר ֵגנִ י‪.‬‬ ‫ֹאמר לוֹ יְ הוָ ה‪ָ :‬ל ֵכן ָּכל־ה ֵֹרג ַקיִ ן‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם יֻ ָ ּקם‪ .‬וַ ָ ּישֶׂ ם יְ הוָ ה ְל ַקיִ ן אוֹ ת‪,‬‬ ‫ְל ִב ְל ִּתי ַה ּכוֹ ת־אֹתוֹ ָּכל־מ ְֹצאוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ֵצא ַקיִ ן ִמ ִּל ְפנֵ י יְ הוָ ה‪ ,‬וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ְּב ֶא ֶרץ־נוֹ ד‪,‬‬ ‫ת־ע ֶדן‪.‬‬ ‫ִק ְד ַמ ֵ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ח ַעד ּ ָפסוּק טז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַקיִ ן ָה ַרג ֶאת ֶה ֶבל‪ֱ .‬אל ִֹהים ֶה ֱענִ ׁיש ֶאת ַקיִ ן‪.‬‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫י‬

‫יא‬ ‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫ל־ה ֶבל ָא ִחיו — ִה ְתנַ ּ ֵפל ַעל ֶה ֶבל‪.‬‬ ‫וַ ָ ּי ָקם ַקיִ ן ֶא ֶ‬ ‫ֵאי — ֵאיפֹה‪.‬‬ ‫ֲה ׁש ֵֹמר ָא ִחי ָאנ ִֹכי? — ֲאנִ י לֹא ַא ְח ַראי ְל ָא ִחי‪.‬‬ ‫קוֹ ל דְּ ֵמי ָא ִח ָ‬ ‫ן־ה ֲא ָד ָמה —‬ ‫יך צ ֲֹע ִקים ֵא ַלי ִמ ָ‬ ‫ַה ִּב ּטוּ י מוּ ׁ ְש ָאל וְ ַכ ָ ּונָ תוֹ — ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ׁ ְש ּכ ַֹח ֶאת‬ ‫ית‪.‬‬ ‫ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ָה ַרע ׁ ֶש ָעשִׂ ָ‬ ‫ָארוּר — ְמ ֻק ָּלל‪.‬‬ ‫יה — ֶה ֶבל נִ ְק ַּבר ָּב ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫ּ ָפ ְצ ָתה ֶאת ּ ִפ ָ‬ ‫ת־כ ָֹח ּה ָל ְך — ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִּת ְהיֶ ה‬ ‫לֹא־ת ֵֹסף ֵּת ּ‬ ‫ּפוֹ ִר ָ ּיה‪.‬‬ ‫נָ ע וָ נָ ד ִּת ְהיֶ ה — לֹא ָּתגוּ ר ְּב ָמקוֹ ם ָקבוּ ַע‪.‬‬ ‫ִּתנְ דּ ֹד ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם‪.‬‬ ‫ָ ּגדוֹ ל ֲעוֹ נִ י ִמ ְּנשׂ וֹ א — ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַה ֵח ְטא ׁ ֶש ִּלי‬ ‫ָ ּגדוֹ ל‪ ,‬וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְסל ַֹח ִלי‪ָ ,‬העֹנֶ ׁש ׁ ֶש ִ ּק ַּב ְל ִּתי ָק ׁ ֶשה‬ ‫ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫וְ ָהיָ ה ָכל־מ ְֹצ ִאי — ָּכל ָא ָדם ׁ ֶשיִ ְפגּ ׁש אוֹ ִתי‪.‬‬

‫טו ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם יֻ ָ ּקם — ַה ְּנ ָק ָמה וְ ָהעֹנֶ ׁש יִ ְהיוּ ְ ּגדוֹ ִלים‬ ‫ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ְל ִב ְל ִּתי ַה ּכוֹ ת־אֹתוֹ — ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יַ ַה ְרגוּ אוֹ תוֹ ‪.‬‬

‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫‬

‫‪31‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ד‬ ‫ְ‬

‫אחִיו‬ ‫הבֶל ָ‬ ‫אד ָם וְחַּו ָה‪ ,‬הַָרג אֶת ֶ‬ ‫ַקיִן‪ּ ,‬ב ְנ ָם ׁשֶל ָ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ז‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה ְמ ֻס ּ ָפר ַעל ַקיִ ן? ָמה ְמ ֻס ּ ָפר ַעל ֶה ֶבל?‬ ‫‪.1‬‬ ‫אפשר לשאול‪ :‬מה ההבדל‬ ‫בין מתנה למנחה?‬ ‫ולהראות שהמילה ִמנחה‬ ‫מציינת סוג של קרבן‬ ‫לאלוהים‪.‬‬ ‫אפשר לשאול‪ :‬מדוע הביאו‬ ‫קין והבל מנחה לאלוהים?‬ ‫התלמידים ישערו‪ ,‬ויש‬ ‫להניח שבין השאר יאמרו‪:‬‬ ‫כתודה על יבול מוצלח‬ ‫או על תנובה טובה של‬ ‫הצאן‪ ,‬או אולי ביקשו‬ ‫בקשה מאלוהים שהיבול‬ ‫או התנובה הבאים יהיו‬ ‫מוצלחים‪.‬‬

‫ִמ ְתח ּו ַקו ֶאל ָה ִעגּ וּל ַה ַּמ ְת ִאים‪:‬‬

‫ָהיָ ה ַה ֵ ּבן ַה ָ ּצ ִעיר‪.‬‬ ‫ִ ּגדֵּ ל צֹאן‪ָ ,‬היָ ה רוֹ ֶעה‪.‬‬ ‫ִע ֵ ּבד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה‪ָ ,‬היָ ה ִא ָּכר‪.‬‬ ‫ַקיִ ן‬

‫ֱאל ִֹהים ָשׂ ם לֵ ב ַרק לְ ִמנְ ָחתוֹ ‪.‬‬

‫ֶה ֶבל‬

‫ָּכ ַעס ְמאוֹ ד‪ָ ,‬ח ָרה לוֹ ‪.‬‬

‫‪ְּ .2‬כ ָבר ְ ּביָ ִמים ְקדו ִּמים יָ ְדע ּו ָה ִא ָּכ ִרים לְ יַ ֵ ּצר מו ָּצ ִרים ֵמ ַהצוֹ ֵמ ַח‪ ,‬וְ ָהרוֹ ִעים יָ ְדע ּו‬ ‫לְ ָה ִכין גְ ִבינָ ה וְ ֶח ְמ ָאה ֵמ ֲחלֵ ב ַה ּצֹאן וְ ַה ָ ּב ָקר וּלְ יַ ֵ ּצר דִּ ְב ֵרי עוֹ ר‪ַ .‬ס ְּמנ ּו √ ַ ּב ּטוּר‬ ‫ַה ַּמ ְת ִאים ַ ּב ַּט ְבלָ ה‪:‬‬

‫מו ָּצר‬

‫מו ָּצר‬

‫ִמ ּצֹאן ו ִּמ ָ ּב ָקר‬

‫ֵמ ַה ּצוֹ ֵמ ַח‬

‫נַ ֲעלַ יִ ם‬ ‫לֶ ֶחם‬ ‫ֶצ ֶמר‬ ‫ְ ּג ִבינָ ה‬ ‫ֶח ְמ ָאה‬

‫‪32‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ד‬

‫√‬


‫התלמידים יבינו בוודאי‬ ‫שקין קינא‪ ,‬ולכן התנפל‬ ‫על הבל‪ ,‬אף שגם הוא ידע‬ ‫כנראה‪ ,‬שהבל אינו אשם‪.‬‬

‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ד‬ ‫ְ‬

‫העֱנ ִיׁש אֶת ַקיִן‬ ‫אֱֹלהִים ֶ‬

‫אפשר לשער שקין לא ידע‬ ‫כי התוצאה של מעשיו‬ ‫תהיה מותו של הבל‪.‬‬ ‫ואולי יוכלו התלמידים‬ ‫להסיק‪ ,‬שקשה לחזות‬ ‫תוצאה של אלימות‪ ,‬ולכן‬ ‫כדאי להימנע מאלימות‪.‬‬ ‫חשוב להדגיש כל אחד‬ ‫מקנא וקנאה אינה חטא‬ ‫בעיני אלוהים‪ ,‬בתנאי‬ ‫שאותו אדם שולט‬ ‫ברגשותיו‪ .‬אדם ששולט‬ ‫בעצמו לא יגיע לכלל פשע‪.‬‬

‫מּפָסּוק ח עַד ּפָסּוק טז‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ .1‬נָ כוֹ ן? ל ֹא נָ כוֹ ן? ַמ ֲחק ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ׁ ֶש ֵאינָ ם נְ כוֹ נִ ים‪.‬‬ ‫=‬

‫ַקיִ ן הוֹ ָדה וְ ָא ַמר‪ֲ :‬אנִ י ָה ַרגְ ִּתי‪.‬‬

‫=‬

‫ַקיִ ן ָע ָשׂ ה ֶאת ַע ְצמוֹ ָּת ִמים‪ָ .‬א ַמר‪ :‬ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי‪.‬‬

‫=‬

‫ַקיִ ן ָא ַמר‪ֲ :‬אנִ י ל ֹא ַא ְח ַראי לְ ָמה ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה לְ ָא ִחי‪.‬‬

‫=‬

‫ֱאל ִֹהים ֶה ֱענִ ׁיש ֶאת ַקיִ ן ׁ ֶשלּ ֹא יָ גוּר ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד‪.‬‬

‫=‬

‫הוּא ל ֹא יִ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ֵמ ֲעבוֹ ַדת ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬

‫=‬

‫ֱאל ִֹהים נָ ַתן לְ ַקיִ ן אוֹ ת‪.‬‬

‫אפשר לשוחח על התמונה‬ ‫בעזרת השאלות הבאות‪:‬‬ ‫א‪ .‬איך נראה קין בציור?‬ ‫ב‪ .‬מהו יחסו של הצייר אל‬ ‫קין? (מרחם עליו‪ ,‬מאמין‬ ‫שהוא סובל‪ ,‬וכיו"ב)‪.‬‬ ‫ג‪ .‬למה משמש המקל את‬ ‫קין?‬ ‫קין מחזיק "מקל נדודים"‪.‬‬ ‫זהו ביטוי לאדם שאין לו‬ ‫מקום קבוע‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מי עוד בציור הוא בין‬ ‫הנודדים‪.‬‬

‫ַקיִ ן נָ ע וָ נָ ד —‬ ‫ִצ ֵ ּיר ַא ֶ ּבל ּ ַפן‬

‫ּפֶֶרק ד‬

‫‬

‫‪33‬‬


‫ְ ּב ָפסוּק ט ָּכתוּב‪:‬‬

‫‪.2‬‬ ‫התלמידים יבינו‪ ,‬כי‬ ‫אלוהים רצה שקין יתחיל‬ ‫לחשוב על מה שעשה ויודה‬ ‫באשמתו‪.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫כדי שהוויכוח יהיה פתוח‪,‬‬ ‫צריך לאפשר להשמיע גם‬ ‫דעה שקין נבהל‪ ,‬ואפשר גם‬ ‫להבין אותו‪ ,‬אך זה אינו‬ ‫סותר את העובדה שחיי‬ ‫אדם קדושים‪ ,‬שדבר אינו‬ ‫יכול להצדיק רצח‪ ,‬ושעליו‬ ‫להיענש‪.‬‬

‫ֹאמר ה' ֶאל ַקיִ ן‪ֵ :‬אי ֶה ֶבל ָא ִח ָ‬ ‫יך?‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא יָ ַד ְע ִּתי‪ֲ ,‬ה ׁש ֵֹמר ָא ִחי ָאנ ִֹכי?‬ ‫וַ ּי ֶ‬

‫‪ֱ .2‬אל ִֹהים ֲה ֵרי יוֹ ֵד ַע ָמה ַקיִ ן ָע ָשׂ ה‪ַ .‬מדּ ו ַּע ֱאל ִֹהים ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ‪ֵ :‬אי ֶה ֶבל ָא ִח ָ‬ ‫יך?‬

‫‪ .3‬א‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו וְ ַה ְס ִ ּביר ּו ַמדּ ו ַּע ׁ ִש ֵּקר ַקיִ ן לֶ ֱאל ִֹהים‪.‬‬

‫ב‪ָ .‬מה יָ כוֹ ל ָּכל ָא ָדם לִ לְ מֹד ִמדִּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים לְ ַקיִ ן?‬

‫ימן ֶה ֵּכר לְ ַקיִ ן?‬ ‫‪ַ .4‬מדּ ו ַּע ָשׂ ם ֱאל ִֹהים ִס ַ‬

‫‪ּ ְ .5‬ב ָפסוּק ז ָּכתוּב‪:‬‬

‫יטיב‪,‬‬ ‫יטיב שְׂ ֵאת‪ ,‬וְ ִאם לֹא ֵת ִ‬ ‫ם־ת ִ‬ ‫ֲהלוֹ א ִא ֵּ‬ ‫ַל ּ ֶפ ַתח ַח ָּטאת ר ֵֹבץ‪ ,‬וְ ֵא ֶל ָ‬ ‫ל־בוֹ ‪.‬‬ ‫יך ְּת ׁשוּ ָקתוֹ וְ ַא ָּתה ִּת ְמ ׁ ָש ּ‬ ‫א‪ֵ .‬א ְ‬ ‫יך ַקיִ ן יָ כוֹ ל ָהיָ ה לִ ְמנוֹ ע ֶאת ָה ֶר ַצח‪ ,‬לְ ִפי ּ ָפסוּק ז?‬ ‫בסיכום הפרק תוכלו‬ ‫להציע לתלמידים את‬ ‫הפעילות הבאה‪:‬‬ ‫את מה שקראתם על קין‬ ‫והבל תוכלו להציג או‬ ‫לצייר‪ .‬חשבו מה מתאים‬ ‫לצייר מתוך הסיפור‪ ,‬ומה‬ ‫מתאים להציג‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ד‬

‫ב‪ַ .‬ה ִאם ָק ָרה ׁ ֶש ִה ְצלַ ְח ֶּתם לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְּכ ַע ְס ֶתם ְמאוֹ ד?‬ ‫ַה ִאם ָק ָרה ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְצלַ ְח ֶּתם? ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַס ּ ֵפר ַעל ָּכ ְך‪.‬‬


‫ֶּפֶרק ו‬ ‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫וַ ַ ּי ְרא יְ הוָ ה‪ִּ ,‬כי ַר ָּבה ָר ַעת ָה ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫ל־ה ּיוֹ ם‪.‬‬ ‫וְ ָכל־יֵ ֶצר ַמ ְח ׁ ְשבֹת ִל ּבוֹ ַרק ַרע ָּכ ַ‬ ‫ת־ה ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫י־עשָׂ ה ֶא ָ‬ ‫וַ ִ ּי ָּנ ֶחם יְ הוָ ה ִּכ ָ‬ ‫ל־ל ּבוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְת ַע ֵ ּצב ֶא ִ‬ ‫אתי‬ ‫ר־ב ָר ִ‬ ‫ת־ה ָא ָדם ֲא ׁ ֶש ָּ‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה‪ֶ :‬א ְמ ֶחה ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ד־ר ֶמשׂ‬ ‫ד־ב ֵה ָמה ַע ֶ‬ ‫ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה‪ֵ ,‬מ ָא ָדם ַע ְּ‬ ‫יתם‪.‬‬ ‫וְ ַעד־עוֹ ף ַה ּׁ ָש ָמיִ ם‪ִּ ,‬כי נִ ַח ְמ ִּתי ִּכי ֲעשִׂ ִ‬ ‫וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ה ַעד ּ ָפסוּק ח ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָהי ּו ָר ִעים ְמאוֹ ד‪ֵ .‬הם ָח ׁ ְשב ּו ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת‬ ‫ָרעוֹ ת וְ ָעשׂ ּו ַמ ֲעשִׂ ים ָר ִעים‪ַ ,‬על ֵּכן ָר ָצה ֱאל ִֹהים‬ ‫ְל ַה ׁ ְש ִמ ָידם‪ַ .‬רק נ ַֹח ָהיָ ה ָא ָדם טוֹ ב‪.‬‬ ‫ה ַר ָּבה ָר ַעת ָה ָא ָדם — ַה ַּמ ֲעשִׂ ים ָה ָר ִעים ׁ ֶש ְּבנֵ י ָה ָא ָדם‬ ‫ָעשׂ וּ ‪ָ ,‬ה ְלכוּ וְ ִה ְת ַר ּבוּ ‪.‬‬ ‫יֵ ֶצר ַמ ְח ׁ ְשבֹת ִל ּבוֹ ַרק ַרע — ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָח ׁ ְשבוּ‬ ‫ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת וּ ְמ ֻר ּׁ ָשעוֹ ת‪.‬‬ ‫ו וַ ִ ּי ָּנ ֶחם יְ הוָ ה — ה' ְּכ ִא ּלוּ ִה ְצ ַט ֵער וְ ִה ְת ָח ֵרט ַעל‬ ‫יאת ָה ָא ָדם‪.‬‬ ‫ְּב ִר ַ‬ ‫ז ֶא ְמ ֶחה — ַא ׁ ְש ִמיד‪.‬‬ ‫ח וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה — ַרק נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י‬ ‫ה'‪.‬‬

‫ָע ְבר ּו ֲע ָשׂ ָרה דוֹ רוֹ ת ֵמ ָא ָדם ַעד נ ַֹח‬ ‫ּב ְֵראׁשִית‬

‫‬

‫‪3‬‬


‫ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נ ַֹח‪ .‬נ ַֹח ִא ׁיש ַצדִּ יק ָּת ִמים‬ ‫ת־ה ֱאל ִֹהים ִה ְת ַה ֶּל ְך־נ ַֹח‪.‬‬ ‫ָהיָ ה ְּבדֹר ָֹתיו‪ֶ ,‬א ָ‬ ‫ת־חם‬ ‫ת־שם‪ֶ ,‬א ָ‬ ‫וַ ּיוֹ ֶלד נ ַֹח ׁ ְשל ָֹשה ָבנִ ים‪ֶ :‬א ׁ ֵ‬ ‫וְ ֶאת־יָ ֶפת‪.‬‬ ‫וַ ִּת ּׁ ָש ֵחת ָה ָא ֶרץ ִל ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים‪ ,‬וַ ִּת ָּמ ֵלא‬ ‫ָה ָא ֶרץ ָח ָמס‪.‬‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ וְ ִה ֵּנה נִ ׁ ְש ָח ָתה‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫ל־בשָׂ ר ֶאת־דַּ ְר ּכוֹ‬ ‫י־ה ׁ ְש ִחית ָּכ ָּ‬ ‫ִּכ ִ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ַע ָ‬ ‫ל־בשָׂ ר ָּבא‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ְלנ ַֹח‪ֵ :‬קץ ָּכ ָּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יהם‪,‬‬ ‫י־מ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס ִמ ּ ְפנֵ ֶ‬ ‫ְל ָפנַ י‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יתם ֶא ָ‬ ‫וְ ִהנְ נִ י ַמ ׁ ְש ִח ָ‬ ‫ֲעשֵׂ ה ְל ָך ֵּת ַבת ֲע ֵצי־ג ֶֹפר‪ִ ,‬ק ִּנים ַּת ֲעשֶׂ ה‬ ‫ת־ה ֵּת ָבה‪ ,‬וְ ָכ ַפ ְר ָּת א ָֹת ּה ִמ ַּביִ ת וּ ִמחוּ ץ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ַּב ּכ ֶֹפר‪.‬‬ ‫וְ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲעשֶׂ ה א ָֹת ּה‪ְ ׁ :‬שלֹש ֵמאוֹ ת‬ ‫ַא ָּמה א ֶֹר ְך ַה ֵּת ָבה‪ֲ ,‬ח ִמ ּׁ ִשים ַא ָּמה ָר ְח ָּב ּה‬ ‫וּ ׁ ְשל ִֹשים ַא ָּמה קוֹ ָמ ָת ּה‪.‬‬ ‫ל־א ָּמה ְּת ַכ ֶּל ָּנה‬ ‫צ ַֹהר ַּת ֲעשֶׂ ה ַל ֵּת ָבה‪ ,‬וְ ֶא ַ‬ ‫ִמ ְל ַמ ְע ָלה‪ ,‬וּ ֶפ ַתח ַה ֵּת ָבה ְּב ִצדָּ ּה ָּתשִׂ ים‪.‬‬ ‫ַּת ְח ִּת ִ ּים‪ְ ׁ ,‬שנִ ִ ּים וּ ׁ ְש ִל ׁ ִשים ַּת ֲעשֶׂ ָה‪.‬‬

‫ ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ט ַעד ּ ָפסוּק יג ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָעשׂ ּו ַמ ֲעשִׂ ים ָר ִעים‪ַ ,‬רק נ ַֹח ָהיָ ה טוֹ ב‪.‬‬ ‫ט ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נ ַֹח — זֶ ה ַה ִּס ּפוּ ר ַעל ַח ֵ ּיי נ ַֹח‪.‬‬ ‫ַצדִּ יק ָּת ִמים ָהיָ ה ְּבדֹר ָֹתיו — נ ַֹח לֹא ָעשָׂ ה ׁשוּ ם‬ ‫ַרע‪ ,‬וְ ִא ּלוּ ָּכל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָה ֲא ֵח ִרים ָעשׂ וּ ַמ ֲעשִׂ ים‬ ‫ָר ִעים ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ת־ה ֱאל ִֹהים ִה ְת ַה ֶּל ְך־נ ַֹח — נ ַֹח ׁ ָש ַמע ְּבקוֹ ל‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫יא וַ ִּת ּׁ ָש ֵחת ָה ָא ֶרץ — ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָּבעוֹ ָלם ָהיוּ ָר ִעים‪.‬‬ ‫ָח ָמס — ַמ ֲעשִׂ ים ָר ִעים‪ּ ְ :‬גנֵ בוֹ ת‪ׁ ,‬שֹד‪ּ ֶ ,‬גזֶ ל‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק יג ַעד ּ ָפסוּק טז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִה ְת ַ ּג ָּלה ְלנ ַֹח וְ ָא ַמר לוֹ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַּכ ֵ ּון‬ ‫ְל ַה ׁ ְש ִמיד ֶאת ְּבנֵ י ָה ָא ָדם‪ֱ .‬אל ִֹהים ִצ ָ ּוה ַעל נ ַֹח ִל ְבנוֹ ת‬ ‫ֵּת ָבה‪.‬‬ ‫ל־בשָׂ ר ָּבא ְל ָפנַ י — ֶה ְח ַל ְט ִּתי ְל ָה ִמית ֶאת ָּכל‬ ‫יג ֵקץ ָּכ ָּ‬ ‫ַה ַחי‪.‬‬ ‫ימים ִל ְבנִ ַ ּית ֳאנִ ָ ּיה‪.‬‬ ‫יד ֲע ֵצי־ג ֶֹפר — ֵע ִצים ַה ַּמ ְת ִא ִ‬ ‫ִק ִּנים — ֲח ָד ִרים ְק ַט ִּנים‪.‬‬ ‫וְ ָכ ַפ ְר ָּת א ָֹת ּה ַּב ּכ ֶֹפר — ִּת ְמ ַרח ְּבזֶ ֶפת‪.‬‬ ‫ִמ ַּביִ ת ו ִּמחוּץ — ִמ ִּב ְפנִ ים וּ ִמ ַּבחוּ ץ‪.‬‬ ‫טו ַא ָּמה — ִמדָּ ה ׁ ֶש ָּב ּה ָמ ְדדוּ א ֶֹר ְך‪.‬‬ ‫קוֹ ָמ ָת ּה — ַהגּ ַֹב ּה ׁ ֶש ָּל ּה‪.‬‬ ‫טז צ ַֹהר — ַח ּלוֹ ן ַּב ַ ּגג‪.‬‬ ‫ל־א ָּמה ְּת ַכ ֶּל ָּנה ִמ ְל ַמ ְע ָלה — ַ ּגג ַה ֵּת ָבה יִ ְהיֶ ה‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ְּבר ַֹחב ׁ ֶשל ַא ָּמה‪ ,‬וּ ִמ ּׁ ְשנֵ י ַה ְ ּצ ָד ִדים יִ ְהיֶ ה ׁ ִש ּפוּ ַע‪.‬‬ ‫ַּת ְח ִּת ִ ּים‪ְ ׁ ,‬שנִ ִ ּים ו ׁ ְּש ִל ׁ ִשים — קוֹ ָמה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה‪ְ ׁ ,‬שנִ ָ ּיה‬ ‫ישית‪.‬‬ ‫וּ ׁ ְש ִל ׁ ִ‬

‫‪3‬‬

‫‬

‫נֹח‬


‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫ת־ה ַּמ ּבוּ ל‪ַ ,‬מיִ ם‬ ‫וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶא ַ‬ ‫ר־בוֹ רוּ ַח‬ ‫ל־בשָׂ ר ֲא ׁ ֶש ּ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ְ ,‬ל ׁ ַש ֵחת ָּכ ָּ‬ ‫ַע ָ‬ ‫ר־ב ָא ֶרץ‬ ‫ַח ִ ּיים ִמ ַּת ַחת ַה ּׁ ָש ָמיִ ם‪ּ ,‬כֹל ֲא ׁ ֶש ָּ‬ ‫ְיִגוָ ע‪.‬‬ ‫את‬ ‫יתי ִא ָּת ְך‪ָ ,‬וּב ָ‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְּ‬ ‫י־בנֶ ָ‬ ‫ל־ה ֵּת ָבה ַא ָּתה ָוּבנֶ ָ‬ ‫יך‬ ‫יך וְ ִא ׁ ְש ְּת ָך וּ נְ ׁ ֵש ָ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ִא ָּת ְך‪.‬‬ ‫ל־בשָׂ ר‪ְ ׁ ,‬שנַ יִ ם ִמ ּכֹל ָּת ִביא‬ ‫ל־ה ַחי ִמ ָּכ ָּ‬ ‫וּ ִמ ָּכ ָ‬ ‫ל־ה ֵּת ָבה ְל ַה ֲחיֹת ִא ָּת ְך‪ ,‬זָ ָכר וּ נְ ֵק ָבה‬ ‫ֶא ַ‬ ‫יִ ְהיוּ ‪.‬‬ ‫ן־ה ְּב ֵה ָמה ְל ִמינָ ּה‪ִ ,‬מ ּכֹל‬ ‫ֵמ ָהעוֹ ף ְל ִמינֵ הוּ וּ ִמ ַ‬ ‫ֶר ֶמשׂ ָה ֲא ָד ָמה ְל ִמינֵ הוּ ‪ְ ׁ .‬שנַ יִ ם ִמ ּכֹל יָ בֹאוּ‬ ‫ֵא ֶל ָ‬ ‫יך ְל ַה ֲחיוֹ ת‪.‬‬ ‫ל־מ ֲא ָכל ֲא ׁ ֶשר יֵ ָא ֵכל‬ ‫ח־ל ָך ִמ ָּכ ַ‬ ‫וְ ַא ָּתה ַק ְ‬ ‫וְ ָא ַס ְפ ָּת ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‪ ,‬וְ ָהיָ ה ְל ָך וְ ָל ֶהם ְל ָא ְכ ָלה‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ נ ַֹח ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים‪ֵּ ,‬כן‬ ‫ָעשָׂ ה‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יז ַעד ּ ָפסוּק כב ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים נָ ַתן ְלנ ַֹח הוֹ ָראוֹ ת ֶאת ִמי ְל ַה ְכנִ יס ַל ֵּת ָבה‪:‬‬ ‫–מיִ ם ַר ִּבים יְ ַכ ּסוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יז ַה ַּמ ּבוּל ַ‬ ‫ְל ֶג ׁ ֶשם ׁשוֹ ֵטף ְללֹא ַה ְפ ָס ָקה נוֹ ֲה ִגים ְּביָ ֵמינוּ ִל ְקרֹא‬ ‫ַמ ּבוּ ל‪.‬‬ ‫ְיִגוָ ע — יָ מוּ ת‪.‬‬ ‫יתי ִא ָּת ְך — ָא ִקים ֶאת ַה ְב ָט ָח ִתי‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫יח וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְּ‬ ‫ית ָך ִּת ָּנ ְצלוּ ‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ַא ָּתה ְוּבנֵ י ֵּב ְ‬ ‫ל־בשָׂ ר ׁ ְשנַ יִ ם — זוּג ֶא ָחד ִמ ָּכל ִמין ׁ ֶשל ָּכל‬ ‫יט ִמ ָּכ ָּ‬ ‫ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים ַעל ּ ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ‪.‬‬

‫ִצלּ וּם ֵּת ַבת נ ַֹח —‬ ‫נִ ְבנְ ָתה ְ ּביָ ֵמינ ּו‬ ‫"כי‬ ‫ְ ּבגַ ן ַה ַח ּיוֹ ת ַה ָּתנָ ִ‬ ‫ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם‬

‫נֹח‬

‫‬

‫‪37‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ו‬ ‫ְ‬

‫חטְאּו‬ ‫אד ָם ׁשּוב ָ‬ ‫ה ָ‬ ‫ּב ְנ ֵי ָ‬ ‫מּפָסּוק ה עַד ּפָסּוק יג‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫אשוֹ ן ַעד נ ַֹח ָע ְבר ּו ֲע ָשׂ ָרה דּ וֹ רוֹ ת‪ ,‬ו ָּבעוֹ לָ ם ָהי ּו ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַר ִ ּבים‪.‬‬ ‫ֵמ ָא ָדם ָה ִר ׁ‬ ‫ִק ְרא ּו ֶאת ַה ּ ְפסו ִּקים ַה ָ ּב ִאים‪ּ ְ :‬ב ָפסוּק ה ָּכתוּב‪:‬‬

‫וַ ַ ּי ְרא ה'‪ִּ ,‬כי ַר ָּבה ָר ַעת ָה ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ‬ ‫ל־ה ּיוֹ ם‪.‬‬ ‫וְ ָכל־יֵ ֶצר ַמ ְח ׁ ְשבֹת ִל ּבוֹ ‪ַ ,‬רק ַרע ָּכ ַ‬ ‫יע?‬ ‫‪ָ .1‬מה ָח ׁ ַשב ֱאל ִֹהים ַעל ִה ְתנַ ֲהגוּת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם‪ ,‬לְ ֵאיזוֹ ַמ ְס ָקנָ ה ִה ִ ּג ַ‬

‫ְ ּב ָפסוּק ט ָּכתוּב‪:‬‬

‫ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נ ַֹח‪:‬‬ ‫נ ַֹח ִא ׁיש ַצדִּ יק ָּת ִמים ָהיָ ה ְּבדֹר ָֹתיו‪.‬‬ ‫ת־ה ֱאל ִֹהים ִה ְת ַה ֶּל ְך־נ ַֹח‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ַ ּב ֶּמה ׁשוֹ נֶ ה ָהיָ ה נ ַֹח ִמ ׁ ּ ְש ָאר ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ?‬

‫‪ .2‬נ ַֹח ִה ְתנַ ֵהג ַא ֶח ֶרת ֵמ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָחי ּו ִ ּבזְ ַמנּ וֹ ‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ִאם ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ַמ ָ ּצ ִבים ׁ ֶש ָח ׁשוּב לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ ֻּכ ּ ָלם? ִּכ ְתב ּו דֻּ גְ ָמה לְ ָכ ְך‪:‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ִאם ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ַמ ָ ּצ ִבים ׁ ֶש ָח ׁשוּב לְ ִה ְתנַ ֵהג ַא ֶח ֶרת ִמ ֻּכ ּ ָלם? ִּכ ְתב ּו דֻּ גְ ָמה‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ו‬


‫ג‪ .‬יֵ ׁש ַה ּטוֹ ֲענִ ים ׁ ֶש ָּק ׁ ֶשה לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ ֻּכ ּ ָלם וְ יֵ ׁש ַה ּטוֹ ֲענִ ים ׁ ֶש ָּק ׁ ֶשה יוֹ ֵתר‬ ‫לְ ִה ְתנַ ֵהג ַא ֶח ֶרת ִמ ֻּכ ּ ָלם? ֵא ְ‬ ‫יך ַמ ְס ִ ּביר ָּכל ַצד ֶאת ַט ֲענָ תוֹ ?‬

‫יאה הוּא טוֹ ב ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫‪ּ ְ .3‬ב ֶפ ֶרק א ְמ ֻס ּ ָפר ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ָּכל ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ְ ּב ִר ָ‬ ‫ַה ִאם ַ ּגם ְ ּבדוֹ רוֹ ׁ ֶשל נ ַֹח ָהיָ ה ֱאל ִֹהים אוֹ ֵמר לְ ַע ְצמוֹ דְּ ָב ִרים ֵא ּ ֶלה? ַה ְס ִ ּבירוּ‪.‬‬

‫ְ ּב ָפסוּק יג ָּכתוּב‪:‬‬

‫ל־בשָׂ ר ָּבא ְל ָפנַ י‪,‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ְלנ ַֹח‪ֵ :‬קץ ָּכ ָּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יהם‪,‬‬ ‫י־מ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס ִמ ּ ְפנֵ ֶ‬ ‫ִּכ ָ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יתם ֶא ָ‬ ‫וְ ִהנְ נִ י ַמ ׁ ְש ִח ָ‬ ‫‪ .4‬א‪ִ .‬מ ְצא ּו ַ ּב ּ ָפסוּק ֶאת ַה ִּמ ּ ָלה ׁ ֶש ּ ֵפרו ׁ ָּש ּה ַמ ֲע ִשׂ ים ָר ִעים ו ְּמ ֻר ׁ ּ ָש ִעים וְ ִכ ְתבוּ‪:‬‬

‫יכם ִמ ְק ִרים ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵשׂ י ָח ָמס‪:‬‬ ‫ב‪ .‬לִ ְפנֵ ֶ‬ ‫ ְצ ִע ִירים ִה ּכ ּו זָ ֵקן וְ ׁ ָש ְדד ּו ֶאת ַּכ ְס ּפוֹ ‪.‬‬ ‫ יְ לָ ִדים לָ ֲעג ּו לְ יֶ לֶ ד ִע ֵּור ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַקל ְ ּב ֶא ֶבן וְ נָ ַפל‪.‬‬ ‫הוֹ ִסיפ ּו ַ ּגם ַא ֶּתם דֻּ גְ ָמה ׁ ֶשל ַמ ֲע ֶשׂ ה ָח ָמס‪:‬‬

‫ּפֶֶרק ו‬

‫‬

‫‪3‬‬


‫‪.5‬‬

‫ל־בשָׂ ר ָּבא ְל ָפנַ י‬ ‫ַּב ּ ָפסוּק יג ָּכתוּב ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט‪ֵ :‬קץ ָּכ ָּ‬ ‫"ב ָשׂ ר" ִהיא ִמ ּ ָלה נִ ְרדֶּ ֶפת לְ ‪:‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ִּמ ּ ָלה ָ ּ‬

‫יכם ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּס ּפוּר‪ַ .‬ס ְּמנ ּו ְ ּב‪ִ -‬מ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ְּמ ַד ְ ּב ִרים ַעל ֶח ְט ָאם‬ ‫‪ .6‬לִ ְפנֵ ֶ‬ ‫ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם‪ַ .‬ס ְּמנ ּו ְ ּב‪ִ X-‬מ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ְּמ ַד ְ ּב ִרים ַעל ָהעֹנֶ ׁש ַה ָ ּצפוּי לָ ֶהם‪.‬‬ ‫– ֵקץ ָּכל ָ ּב ָשׂ ר ָ ּבא לִ ְפנֵ י‪.‬‬ ‫כל בעלי החיים ובני האדם‬ ‫בדורו של נח היו חוטאים‪.‬‬ ‫אך אלהים לא היה מעוניין‬ ‫להשמיד את העולם‪ .‬לכן‬ ‫הכניס לתבה את משפחת‬ ‫נח ובעלי החיים כדי‬ ‫שמהם יתפתח עולם חדש‬ ‫טוב יותר‪.‬‬

‫– ִּכי ִה ׁ ְש ִחית ָּכל ָ ּב ָשׂ ר ֶאת דַּ ְר ּכוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יתם ֶאת ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫– וְ ִהנְ נִ י ַמ ׁ ְש ִח ָ‬ ‫– ִּכי ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס‪.‬‬ ‫אתי ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫– ֶא ְמ ֶחה ֶאת ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָר ִ‬ ‫‪ .7‬א‪ִ .‬מ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ַה ִּמ ּ ָלה ֵמ ַה ּתוֹ ָרה לַ ִּמ ּ ָלה ַה ִ ּנ ְרדֶּ ֶפת‪:‬‬ ‫ֵקץ‬

‫ר ַֹע‬

‫ִה ׁ ְש ִחית‬

‫ַמ ׁ ְש ִמ ָידם‬

‫יתם‬ ‫ַמ ׁ ְש ִח ָ‬

‫סוֹ ף‬

‫ָ ּב ָשׂ ר‬

‫ִקלְ ֵקל‬

‫ָח ָמס‬

‫ָא ָדם וְ ַח ּיוֹ ת‬

‫"מ ׁ ְש ֶח ֶתת" לִ ְס ִפינַ ת ִמלְ ָח ָמה‪ָ .‬מה ַה ֶּק ׁ ֶשר ֵ ּבין‬ ‫ב‪ּ ָ .‬ב ִע ְב ִרית ׁ ֶשל יָ ֵמינ ּו קוֹ ְר ִאים ַ‬ ‫"ה ׁ ְש ִחית"?‬ ‫"מ ׁ ְש ֶח ֶתת" לְ ֵבין ַה ִּמ ּ ָלה ִ‬ ‫ַה ׁ ּ ֵשם ַ‬

‫ּ"מ ׁ ְש ֶח ֶתת"?‬ ‫"ה ׁ ְש ִחית" ו ַ‬ ‫ג‪ָ .‬מ ֵהן ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתפוֹ ת לַ ִּמ ּ ִלים ִ‬

‫‪40‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ו‬


‫ּתב ָה‬ ‫ח לִב ְנֹות ֵ‬ ‫אֱֹלהִים צִּו ָה עַל ֹנ ַ‬ ‫מּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק כב‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ֵ .1‬א ְ‬ ‫יך נִ ְר ֲא ָתה ַה ֵּת ָבה ִמ ַ ּבחוּץ ו ִּמ ִ ּב ְפנִ ים?‬ ‫ִמ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ַה ְת ָחלַ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לְ סוֹ פוֹ ‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ֵּת ָבה ֲעשׂ וּיָ ה ֵמ ֵעץ‪ִּ ,‬כי‬

‫ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ָּכנְ ס ּו לְ תוֹ ָכ ּה ַמיִ ם‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬ה ֵּת ָבה ְמ ֻצ ּ ָפה זֶ ֶפת‪,‬‬

‫ֵעץ ָצף ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַּמיִ ם‪.‬‬

‫ג‪ַ .‬ה ֵּת ָבה ְמ ֻח ּ ֶל ֶקת לְ קוֹ מוֹ ת‬ ‫וְ לַ ֲח ָד ִרים‬

‫ְּכ ֵדי לְ ַה ְפ ִריד ֵ ּבין סוּגֵ י‬ ‫ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַח ִ ּיים‪.‬‬ ‫התלמידים יבינו‪,‬‬ ‫שאלוהים דואג להמשך‬ ‫קיום החיים בעולם‬

‫‪ַ .2‬ה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה‪:‬‬ ‫ִמי יִ ָ ּנ ֵצל ֵמ ַה ַּמ ּבוּל?‬

‫ִמי יֻ ׁ ְש ַמד ַ ּב ַּמ ּבוּל?‬

‫ּפֶֶרק ו‬

‫‬

‫‪41‬‬


‫ֶּפֶרק ז‬ ‫יז‬

‫ל־ה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי ַה ַּמ ּבוּ ל ַא ְר ָּב ִעים יוֹ ם ַע ָ‬ ‫ת־ה ֵּת ָבה‪ ,‬וַ ָּת ָרם‬ ‫וַ ִ ּי ְר ּבוּ ַה ַּמיִ ם‪ ,‬וַ ִ ּישְׂ אוּ ֶא ַ‬ ‫ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ‪.‬‬

‫יז וַ ִ ּי ְר ּב ּו ַה ַּמיִ ם — ְּב ַה ְד ָר ָגה ַה ַּמיִ ם ָ ּג ְבהוּ יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר‪.‬‬ ‫ת־ה ֵּת ָבה — ֵה ִרימוּ ֶאת ַה ֵּת ָבה ֵמ ַעל‬ ‫וַ ִ ּישְׂ א ּו ֶא ַ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה וְ ִהיא ׁ ָש ָטה ֵמ ַעל ַה ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫וַ ָּת ָרם — ִה ְתרוֹ ְמ ָמה‪.‬‬

‫ַה ַּמ ּבוּל — ִצ ֵ ּיר‬ ‫ׁ ָשלוֹ ם מוֹ ׁ ְשקוֹ ִביץ‬

‫‪42‬‬

‫‬

‫נֹח‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ז‬ ‫ְ‬

‫תחִיל‬ ‫ה ְ‬ ‫הּמַּבּול ִ‬ ‫ַ‬ ‫ִק ְרא ּו ּ ָפסוּק יז‬ ‫ְ ּב ֶפ ֶרק ז ּ ָפסוּק יז ָּכתוּב‪:‬‬

‫ל‪-‬ה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי ַה ַּמ ּבוּ ל ַא ְר ָּב ִעים יוֹ ם ַע ָ‬ ‫ת‪-‬ה ֵּת ָבה‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ְר ּבוּ ַה ַּמיִ ם‪ ,‬וַ ִ ּישְׂ אוּ ֶא ַ‬ ‫וַ ָּת ָרם ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫‪ִ .1‬מ ְצא ּו ַ ּב ּ ָפסוּק ִמ ּ ָלה ׁ ֶש ּ ֵפרו ׁ ָּש ּה ִה ְתרוֹ ְמ ָמה‪.‬‬

‫‪.1‬‬ ‫תרגיל זה הוא דוגמה‬ ‫להבדלים בין לשון המקרא‬ ‫לעברית החדשה‪.‬‬

‫ִּכ ְתב ּו ָּכאן‪:‬‬ ‫‪ .2‬א‪ַ .‬על ּ ִפי ַה ּ ָפסוּק ֲאנַ ְחנ ּו לְ ֵמ ִדים ׁ ֶש ַה ֵּת ָבה ָה ְפ ָכה ְ ּב ֶע ֶצם לִ ְס ִפינָ ה‪ַ .‬ס ְּמנ ּו ֶאת‬ ‫ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַ ּב ּ ָפסוּק ַה ְּמ ַר ֵּמז ַעל ָּכ ְך‪.‬‬ ‫‪ַ ׁ .3‬ש ֲער ּו ָמה יִ ְהי ּו ַה ְּק ׁ ָשיִ ים ׁ ֶשל נֹח לְ נַ ֵהל ֶאת ַה ַח ִ ּיים ַ ּב ֵּת ָבה?‬ ‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫לבנות דגם של תיבת נח‬ ‫מחומרים המתאימים‬ ‫למחזור‪.‬‬

‫חִיד ָה‬ ‫ַ ּג ֵ ּני ַח ּיוֹ ת ָהי ּו וְ יֶ ׁ ְשנָ ם‪,‬‬ ‫ַא ְך ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל ִמ ֻּכ ּ ָלם‬ ‫ל ֹא נו ַּכל לִ ְראוֹ ת לְ עוֹ לָ ם‪.‬‬ ‫לְ ֵאיזֶ ה ַ ּגן ַח ּיוֹ ת ִמ ְת ַּכ ְּונִ ים?‬

‫ּפֶֶרק ז‬

‫‬

‫‪43‬‬


‫ֶּפֶרק ט‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬ ‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬ ‫ח‬

‫ט‬

‫‪44‬‬

‫ֹאמר‬ ‫ת־בנָ יו‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ָיְב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת־נ ַֹח וְ ֶא ָּ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫וּמ ְלאוּ ֶא ָ‬ ‫ָל ֶהם‪ְ ּ :‬פרוּ ְוּרבוּ ִ‬ ‫ל־ח ַ ּית‬ ‫וּ מוֹ ַר ֲא ֶכם וְ ִח ְּת ֶכם יִ ְהיֶ ה ַעל ָּכ ַ‬ ‫ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ָּכל־עוֹ ף ַה ּׁ ָש ָמיִ ם‪ְּ ,‬בכֹל ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ִּת ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה‪ְ ,‬וּב ָכל־דְּ ֵגי ַה ָ ּים ְּביֶ ְד ֶכם‬ ‫נִ ָּתנוּ ‪.‬‬ ‫הוּא־חי‪ָ ,‬ל ֶכם יִ ְהיֶ ה‬ ‫ַ‬ ‫ל־ר ֶמשׂ ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫ָּכ ֶ‬ ‫ת־כֹל‪.‬‬ ‫ה‪,‬כיֶ ֶרק ֵעשֶׂ ב נָ ַת ִּתי ָל ֶכם ֶא ּ‬ ‫ְל ָא ְכ ָל ְּ‬ ‫ֹאכלוּ ‪.‬‬ ‫־בשָׂ ר ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ָדמוֹ לֹא ת ֵ‬ ‫ַא ְך ָּ‬ ‫יכם ֶא ְדרֹש‪ִ ,‬מ ַ ּיד‬ ‫וְ ַא ְך ֶאת־דִּ ְמ ֶכם ְלנַ ְפ ׁש ֵֹת ֶ‬ ‫וּמ ַ ּיד ָה ָא ָדם ִמ ַ ּיד ִא ׁיש‬ ‫ל־ח ָ ּיה ֶא ְד ְר ׁ ֶשנּ וּ‪ִ ,‬‬ ‫ָּכ ַ‬ ‫ָא ִחיו ֶא ְדרֹש ֶאת־נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם‪.‬‬ ‫ׁש ֵֹפ ְך דַּ ם ָה ָא ָדם‪ָּ ,‬ב ָא ָדם דָּ מוֹ יִ ּׁ ָש ֵפ ְך‪ִּ ,‬כי‬ ‫ת־ה ָא ָדם‪.‬‬ ‫ְּב ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָעשָׂ ה ֶא ָ‬ ‫בוּ־ב ּה‪.‬‬ ‫וְ ַא ֶּתם ּ ְפרוּ ְוּרבוּ‪ִ ׁ ,‬ש ְרצוּ ָב ָא ֶרץ ְוּר ָ‬ ‫ל־בנָ יו ִא ּתוֹ‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל־נ ַֹח וְ ֶא ָּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫יתי ִא ְּת ֶכם‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ֶא ְּ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫וְ ֶאת־זַ ְר ֲע ֶכם ַא ֲח ֵר ֶ‬

‫‬

‫נֹח‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫"פר ּו ו ְּרבוּ"‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ֵּב ֵר ְך ֶאת נ ַֹח ו ָּבנָ יו‪ְ ּ :‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ָא ַמר ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ָּבעוֹ ָלם‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים חוֹ ֵקק ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ׁ ִש ְב ָעה ֻח ִ ּקים‪.‬‬ ‫ַא ַחד ַה ֻח ִ ּקים‪ֻ :‬מ ָּתר ֶל ֱאכֹל ְּבשַׂ ר ַח ּיוֹ ת‪ .‬חֹק ָח ׁשוּב‪:‬‬ ‫ָאסוּר ַל ֲהרֹג ְּבנֵ י ָא ָדם‪.‬‬ ‫ב וּמוֹ ַר ֲא ֶכם וְ ִח ְּת ֶכם — ַּת ּ ִפילוּ מוֹ ָרא וָ ַפ ַחד‪.‬‬ ‫יתי ָל ֶכם ֶל ֱאכֹל יְ ָרקוֹ ת‪.‬‬ ‫ג ְּכיֶ ֶרק ֵעשֶׂ ב — ְּכמוֹ ׁ ֶש ִה ְר ׁ ֵש ִ‬ ‫ֹאכל ּו — ֱאל ִֹהים נָ ַתן‬ ‫־בשָׂ ר ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ָדמוֹ לֹא ת ֵ‬ ‫ד ַא ְך ָּ‬ ‫ֶאת ָה ְר ׁשוּ ת ֶל ֱאכֹל ָּבשָׂ ר‪ַ ,‬א ְך לֹא ִה ְר ׁ ָשה ֶל ֱאכֹל ִמן‬ ‫ַהדָּ ם‪.‬‬ ‫ה ו ִּמ ַ ּיד ָה ָא ָדם ִמ ַ ּיד ִא ׁיש ָא ִחיו ֶא ְדרֹש ֶאת־נֶ ֶפ ׁש‬ ‫ָה ָא ָדם — ִמי ׁ ֶשהוֹ ֵרג ָא ָדם‪ֶ ׁ ,‬שהוּ א ָא ָדם ְּכמוֹ תוֹ ‪,‬‬ ‫יֵ ָענֵ ׁש‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק ח ַעד ּ ָפסוּק יז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ָּכ ַרת ְּב ִרית ִעם נ ַֹח‪.‬‬ ‫יח ְלנ ַֹח ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם לֹא יִ ְהיֶ ה עוֹ ד ַמ ּבוּל‬ ‫ֱאל ִֹהים ִה ְב ִט ַ‬ ‫ימן‬ ‫ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְש ִמיד ֶאת ָּכל ַה ַחי‪ַ .‬ה ֶ ּק ׁ ֶשת ֶּב ָענָ ן ִּת ְהיֶ ה ִס ָ‬ ‫ׁ ֶש ֱאל ִֹהים יְ ַק ֵ ּים ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ ‪.‬‬ ‫יתי — ְמ ַק ֵ ּים ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ִּלי‪.‬‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫ט ֵמ ִקים ֶא ְּ‬ ‫יהם‪ ,‬וְ ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת‬ ‫זַ ְר ֲע ֶכם — ַה ָּבנִ ים‪ַ ,‬ה ָּבנוֹ ת‪ְּ ,‬בנֵ ֶ‬ ‫ַה ָּב ִאים‪.‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫וְ ֵאת ָּכל־נֶ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ִא ְּת ֶכם‪ָּ ,‬בעוֹ ף‬ ‫ל־ח ַ ּית ָה ָא ֶרץ ִא ְּת ֶכם‪ִ ,‬מ ּכֹל‬ ‫ַּב ְּב ֵה ָמה ְוּב ָכ ַ‬ ‫י ְֹצ ֵאי ַה ֵּת ָבה ְלכֹל ַח ַ ּית ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ת־ב ִר ִיתי ִא ְּת ֶכם‪ ,‬וְ לֹא־יִ ָּכ ֵרת‬ ‫וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְּ‬ ‫ל־בשָׂ ר עוֹ ד ִמ ֵּמי ַה ַּמ ּבוּל‪ ,‬וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה עוֹ ד‬ ‫ָּכ ָּ‬ ‫ַמ ּבוּל ְל ׁ ַש ֵחת ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ת־ה ְּב ִרית‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ :‬זֹאת אוֹ ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יכם ֵוּבין ָּכל־נֶ ֶפ ׁש‬ ‫ר־אנִ י נ ֵֹתן ֵּבינִ י ֵוּבינֵ ֶ‬ ‫ֲא ׁ ֶש ֲ‬ ‫ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ִא ְּת ֶכם ְלדֹרֹת עוֹ ָלם‪.‬‬ ‫ת־ק ׁ ְש ִּתי נָ ַת ִּתי ֶּב ָענָ ן‪ ,‬וְ ָהיְ ָתה ְלאוֹ ת‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ְּב ִרית ֵּבינִ י ֵוּבין ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ ,‬וְ נִ ְר ֲא ָתה‬ ‫וְ ָהיָ ה ְּב ַענְ נִ י ָענָ ן ַע ָ‬ ‫ַה ֶ ּק ׁ ֶשת ֶּב ָענָ ן‪.‬‬ ‫יכם‬ ‫יתי ֲא ׁ ֶשר ֵּבינִ י ֵוּבינֵ ֶ‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫וְ זָ ַכ ְר ִּתי ֶא ְּ‬ ‫ל־בשָׂ ר‪ ,‬וְ לֹא־יִ ְהיֶ ה‬ ‫ֵוּבין ָּכל־נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ְּב ָכ ָּ‬ ‫ל־בשָׂ ר‪.‬‬ ‫עוֹ ד ַה ַּמיִ ם ְל ַמ ּבוּ ל ְל ׁ ַש ֵחת ָּכ ָּ‬ ‫יה ִלזְ ּכֹר ְּב ִרית‬ ‫וְ ָהיְ ָתה ַה ֶ ּק ׁ ֶשת ֶּב ָענָ ן‪ְ ,‬וּר ִא ִית ָ‬ ‫עוֹ ָלם ֵּבין ֱאל ִֹהים ֵוּבין ָּכל־נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ל־בשָׂ ר ֲא ׁ ֶשר ַע ָ‬ ‫ְּב ָכ ָּ‬ ‫ת־ה ְּב ִרית‪,‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל־נ ַֹח‪ :‬זֹאת אוֹ ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־בשָׂ ר ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֲה ִקמ ִֹתי ֵּבינִ י ֵוּבין ָּכ ָּ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ַע ָ‬

‫יא וְ לֹא־יִ ָּכ ֵרת — לֹא יָ מוּ תוּ עוֹ ד ְּב ַמ ּבוּ ל‪ ,‬לֹא ְּבנֵ י‬ ‫ָא ָדם וְ לֹא ַח ּיוֹ ת‪.‬‬ ‫ימן ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶאה ׁ ֶש ָהיְ ָתה‬ ‫ת־ה ְּב ִרית — זֶ ה ַה ִּס ָ‬ ‫יב זֹאת אוֹ ַ‬ ‫ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ָל ָא ָדם‪.‬‬ ‫ְלדֹרֹת עוֹ ָלם — ְל ָת ִמיד‪ָ ,‬לנֶ ַצח‪ְ ,‬ל ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת‬ ‫ׁ ֶשעוֹ ד יִ ְהיוּ ‪.‬‬ ‫יד ְּב ַענְ נִ י ָענָ ן — ֲענָ נִ ים מוֹ ִר ֵידי ְ ּג ׁ ָש ִמים ַר ִּבים‪.‬‬

‫טז ְּב ִרית עוֹ ָלם — ַה ַה ְב ָט ָחה ִהיא ְל ָת ִמיד‪.‬‬

‫ִצ ּיוּר ִמ ְצ ִרי ַה ְמ ָת ֵאר ַציִ ד וְ ַדיִ ג‬ ‫נֹח‬

‫‬

‫‪4‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ח‬ ‫ְ‬

‫האֶָרץ‬ ‫ח ׁשֶֹּלא יִהְי ֶה עֹוד מַּבּול עַל ָ‬ ‫הבְטִי ַ‬ ‫אֱֹלהִים ִ‬ ‫הרעיון של פיוס בין‬ ‫אלוהים לאדם יופיע שוב‬ ‫בסיפור הקשת בענן‪.‬‬

‫ִקְראּו ּפָסּוק כב‬

‫ַא ֲח ֵרי ַה ַּמ ּבוּל ֱאל ִֹהים ָסלַ ח לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם‪.‬‬ ‫יח‪:‬‬ ‫ְ ּב ֶפ ֶרק ח ּ ָפסוּק כב ָּכתוּב ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ִה ְב ִט ַ‬

‫עֹד ָּכל יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ‬ ‫זֶ ַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר וָ חֹם‬ ‫וְ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יוֹ ם וָ ַליְ ָלה‬ ‫לֹא יִ ׁ ְש ּבֹתוּ ‪.‬‬ ‫יח ׁ ֶש ַאף ּ ַפ ַעם לֹא יִ ּ ָפ ְסקוּ‪:‬‬ ‫‪ַ .1‬ה ֲע ִתיק ּו ִמ ּתוֹ ְך ַה ּ ָפסוּק ֶאת ַה ִ ּב ּטוּי ַה ַּמ ְב ִט ַ‬ ‫א‪ִ .‬חלּ ו ֵּפי עוֹ נוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָ ה‬ ‫ב‪ֲ .‬עבוֹ ַדת ֲא ָד ָמה‬ ‫‪.2‬‬ ‫אפשר לשאול‪ :‬מה קרה‬ ‫בזמן המבול? התלמידים‬ ‫יסיקו מתוך האמור‬ ‫בפסוק‪ ,‬שבזמן המבול‬ ‫השתבשו סדרי בראשית‪:‬‬ ‫לא היה יום ולא היה לילה‬ ‫וכיו"ב‪.‬‬

‫חש ְך‬ ‫ג‪ֲ .‬חלֻ ַּקת ַה ְ ּי ָמ ָמה לִ ׁ ְשעוֹ ת אוֹ ר וְ לִ ׁ ְשעוֹ ת ׁ ֶ‬ ‫ימי ַה ַּמ ּבוּל?‬ ‫‪ָ .2‬מה לוֹ ְמ ִדים ֵמ ַה ְב ָט ָחה זוֹ ַעל ַה ַמ ָ ּצב ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ֵ‬

‫ְשׂ ֵדה ְשׂ עוֹ ָרה‬

‫‪4‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק ח‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק ט‬ ‫ְ‬

‫אד ָם‬ ‫ה ָ‬ ‫אֱֹלהִים נָתַן חֻּקִים לִב ְנ ֵי ָ‬ ‫ִקְראּו ּפָסּוק ח עַד ּפָסּוק יז‬

‫‪ַ .1‬ח ְ ּבר ּו ְ ּב ַקו ֶאל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְת ִאים ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪.‬‬ ‫ִאם ָצ ִר ְ‬ ‫יך ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַח ֵ ּבר יוֹ ֵתר ִמ ַּקו ֶא ָחד ֶאל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪.‬‬ ‫ֵא ּ ֶלה ׁ ֶש ַבע ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנ ּו לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ַא ֲח ֵרי ַה ַּמ ּבוּל‪:‬‬ ‫א‪ֵּ .‬תלְ ד ּו יְ לָ ִדים ַר ִ ּבים‪.‬‬

‫‪ָ .1‬מלְ א ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬אל ָּתגוּר ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד‪,‬‬ ‫ִּת ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ָ ּבעוֹ לָ ם‪.‬‬

‫‪ַ .2‬א ְך ָ ּב ָשׂ ר ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ דָּ מוֹ‬ ‫ֹאכלוּ‪.‬‬ ‫ל ֹא ּת ְ‬

‫ג‪ִּ .‬ת ׁ ְשלְ ט ּו ַ ּב ַח ּיוֹ ת‬

‫‪ְ ּ .3‬פר ּו ו ְּרבוּ‪.‬‬

‫ד‪ֻ .‬מ ָּתר לֶ ֱאכֹל ָ ּב ָשׂ ר‬

‫‪ָּ .4‬כל ֶר ֶמשׂ ֲא ׁ ֶשר הוּא ַחי לָ ֶכם‬ ‫יִ ְהיֶ ה לְ ָא ְכלָ ה‪.‬‬

‫ה‪ָ .‬אסוּר לֶ ֱאכֹל ָ ּב ָשׂ ר‬ ‫יַ ַחד ִעם דָּ ם‪.‬‬ ‫ו‪ָ .‬אסוּר לִ ְרצ ַֹח‪.‬‬ ‫יבר ִמן ַה ַחי‬ ‫ז‪ָ .‬אסוּר לֶ ֱאכֹל ֵא ָ‬ ‫לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ׁ ּ ָש ֲחט ּו ֶאת ַה ַח ָ ּיה‪.‬‬

‫‪ׁ .5‬ש ֵֹפ ְך דָּ ם ָה ָא ָדם‪ָ ...‬דמוֹ יִ ׁ ּ ָש ֵפ ְך‪.‬‬

‫‪ֵ .2‬איל ּו ִמ ְצווֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת נוֹ ְספ ּו לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ַא ֲח ֵרי ַה ַּמ ּבוּל?‬

‫‪.1‬‬ ‫יש להבהיר את המושגים‬ ‫"ברית" – הסכם מחייב‬ ‫שאי אפשר להפר אותו;‬ ‫אלהים הבין שבבני אדם‬ ‫יש גם מהטוב וגם מהרע‪.‬‬ ‫הוא קיווה שבעזרת שבעת‬ ‫החוקים שנתן להם יגבר‬ ‫הטוב על הרע‪.‬‬

‫אפשר לתרגל שימוש‬ ‫בביטויים מהכתוב‪ .‬המורה‬ ‫תוכל לבקש מהתלמידים‬ ‫לספר סיפורים קצרים‬ ‫ולהשתמש בביטויים‪.‬‬

‫‪.2‬‬ ‫אסור לרצוח‪ .‬מותר לאכול‬ ‫בשר‪ ,‬אך אסור להתעלל‬ ‫בבעלי חיים‪.‬‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫לִ ְפנֵ י ַה ַּמ ּבוּל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ָא ְכל ּו ַרק ִמן ַה ּצוֹ ֵמ ַח‪.‬‬ ‫לְ ַא ַחר ַה ַּמ ּבוּל ִה ְר ׁ ָשה ֱאל ִֹהים לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם לֶ ֱאכֹל ָ ּב ָשׂ ר‪.‬‬ ‫ימן‬ ‫‪ַ .5‬ה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט‪ :‬הוֹ ָפ ַעת ַה ֶּק ׁ ֶשת ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ִהיא ִס ָ‬

‫ּפֶֶרק ח‬

‫‬

‫‪47‬‬


‫ֶּפֶרק יא‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫‪4‬‬

‫ל־ה ָא ֶרץ שָׂ ָפה ֶא ָחת וּ ְד ָב ִרים‬ ‫וַ יְ ִהי ָכ ָ‬ ‫ֲא ָח ִדים‪.‬‬ ‫וַ יְ ִהי ְּבנָ ְס ָעם ִמ ֶ ּק ֶדם‪ ,‬וַ ִ ּי ְמ ְצאוּ ִב ְק ָעה ְּב ֶא ֶרץ‬ ‫ׁ ִשנְ ָער וַ ֵ ּי ׁ ְשבוּ ׁ ָשם‪.‬‬ ‫ל־ר ֵעהוּ‪ָ :‬ה ָבה נִ ְל ְּבנָ ה ְל ֵבנִ ים‬ ‫ֹאמרוּ ִא ׁיש ֶא ֵ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫וְ נִשְׂ ְר ָפה ִלשְׂ ֵר ָפה‪ .‬וַ ְּת ִהי ָל ֶהם ַה ְּל ֵבנָ ה ְל ָא ֶבן‪,‬‬ ‫וְ ַה ֵח ָמר ָהיָ ה ָל ֶהם ַלח ֶֹמר‪.‬‬ ‫ה־לנוּ ִעיר‬ ‫ֹאמרוּ ‪ָ :‬ה ָבה נִ ְבנֶ ָּ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ה־לנוּ‬ ‫ֹאשוֹ ַב ּׁ ָש ַמיִ ם‪ ,‬וְ נַ ֲעשֶׂ ָּ‬ ‫וּ ִמ ְגדָּ ל וְ ר ׁ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ל־פנֵ י ָכ ָ‬ ‫ׁ ֵשם‪ֶ ּ ,‬פן־נָ פוּ ץ ַע ּ ְ‬ ‫ת־ה ִּמ ְגדָּ ל‪,‬‬ ‫ת־ה ִעיר וְ ֶא ַ‬ ‫וַ ֵ ּי ֶרד יְ הוָ ה ִל ְראֹת ֶא ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָּבנוּ ְּבנֵ י ָה ָא ָדם‪.‬‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה‪ֵ :‬הן ַעם ֶא ָחד וְ שָׂ ָפה ַא ַחת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְל ֻכ ָּלם‪ ,‬וְ זֶ ה ַה ִח ָּלם ַל ֲעשׂ וֹ ת‪ .‬וְ ַע ָּתה‬ ‫לֹא־יִ ָּב ֵצר ֵמ ֶהם ּכֹל ֲא ׁ ֶשר יָ זְ מוּ ַל ֲעשׂ וֹ ת‪.‬‬ ‫ָה ָבה נֵ ְר ָדה וְ נָ ְב ָלה ׁ ָשם שְׂ ָפ ָתם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר לֹא‬ ‫יִ ׁ ְש ְמעוּ ִא ׁיש שְׂ ַפת ֵר ֵעהוּ ‪.‬‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫ל־פנֵ י ָכ ָ‬ ‫וַ ָ ּי ֶפץ יְ הוָ ה א ָֹתם ִמ ּׁ ָשם ַע ּ ְ‬ ‫וַ ַ ּי ְחדְּ לוּ ִל ְבנֹת ָה ִעיר‪.‬‬ ‫י־שם ָּב ַלל‬ ‫ל־כן ָק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ָּב ֶבל‪ִּ ,‬כ ׁ ָ‬ ‫ַע ֵּ‬ ‫יצם‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ .‬וּ ִמ ּׁ ָשם ֱה ִפ ָ‬ ‫יְ הוָ ה שְׂ ַפת ָּכ ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ל־פנֵ י ָּכ ָ‬ ‫יְ הוָ ה ַע ּ ְ‬

‫‬

‫נֹח‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ִה ְת ַא ְּספ ּו יַ ַחד וְ ִה ְת ִחיל ּו ִל ְבנוֹ ת ִעיר‬ ‫ו ִּמ ְגדָּ ל ָ ּגבוֹ ַּה ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬ ‫ד‬

‫שָׂ ָפה ֶא ָחת ו ְּד ָב ִרים ֲא ָח ִדים — ָּכל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם‬ ‫ֵה ִבינוּ ֶא ָחד ֶאת שְׂ ַפת ֲח ֵברוֹ ‪ָ .‬היוּ ָל ֶהם אוֹ ָתם‬ ‫ִמנְ ָה ִגים‪ֵ ,‬הם ִס ּ ְפרוּ ֶאת אוֹ ָתם ַה ִּס ּפוּ ִרים וְ ׁ ָשרוּ ֶאת‬ ‫אוֹ ָתם ַה ּׁ ִש ִירים‪.‬‬ ‫ִמ ֶ ּק ֶדם — ְל ַצד ִמזְ ָרח‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ִב ְק ָעה — ָמקוֹ ם נָ מוּ ְך ֵּבין ָה ִרים‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ׁ ְשב ּו — ִה ְתיַ ּׁ ְשבוּ ַּב ָּמקוֹ ם וְ ֵה ִקימוּ ִעיר‪.‬‬ ‫נִ ְל ְּבנָ ה ְל ֵבנִ ים — נָ ִכין ְל ָבנִ ים‪.‬‬ ‫ִעיר ו ִּמ ְגדָּ ל — ִעיר ְוּבתוֹ ָכ ּה ִמ ְגדָּ ל ׁ ֶש ּבוֹ יִ ְתרכזו ּכֹל‬ ‫ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ׁ ֶש ָהיוּ ְּבאוֹ ָתם יָ ִמים‪.‬‬ ‫ה־לנ ּו ׁ ֵשם — נִ ְהיֶ ה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים‪.‬‬ ‫וְ נַ ֲעשֶׂ ָּ‬ ‫ּ ֶפן־נָ פוּץ — ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא נִ ְת ּ ַפ ֵ ּזר ִל ְמקוֹ מוֹ ת ְרחוֹ ִקים‬ ‫זֶ ה ִמ ֶ ּזה‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ה ַעד ּ ָפסוּק ט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ָמנַ ע ֵמ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ִל ְבנוֹ ת ֶאת ַה ִּמ ְגדָּ ל‪.‬‬ ‫ו ַה ִח ָּלם ַל ֲעשׂ וֹ ת — ִה ְת ִחילוּ ַל ֲעשׂ וֹ ת‪.‬‬ ‫לֹא־יִ ָּב ֵצר — לֹא יִ ְהיֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְמנ ַֹע‪.‬‬ ‫יָ זְ מ ּו — ָח ׁ ְשבוּ ַעל ַה ְמ ָצאוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ִוּב ְ ּצעוּ אוֹ ָתן‪.‬‬ ‫ז וְ נָ ְב ָלה — נְ ַב ְל ֵּבל ֶאת שְׂ ָפ ָתם‪.‬‬ ‫לֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו — לֹא יָ ִבינוּ ‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְחדְּ ל ּו — ִה ְפ ִסיקוּ ‪.‬‬ ‫ט ָּב ַלל — ִּב ְל ֵּבל‪.‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק יא‬ ‫ְ‬

‫חטְאּו‪.‬‬ ‫אד ָם ׁשּוב ָ‬ ‫ה ָ‬ ‫ּב ְנ ֵי ָ‬ ‫תּפַּז ֵר ּבָאֶָרץ הֵם ּב ָנּו מִגְּד ָל‪.‬‬ ‫ה ְ‬ ‫ּבִמְקֹום ל ְ ִ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ּ ְ .1‬ב ָפסוּק ד ָּכתוּב‪:‬‬

‫ֹאשוֹ ַב ּׁ ָש ַמיִ ם‪,‬‬ ‫ה־לנוּ ִעיר וּ ִמ ְגדָּ ל וְ ר ׁ‬ ‫ָה ָבה נִ ְבנֶ ָּ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ל־פנֵ י ָכ ָ‬ ‫ה־לנוּ ׁ ֵשם‪ֶ ּ ,‬פן־נָ פוּ ץ ַע ּ ְ‬ ‫וְ נַ ֲעשֶׂ ָּ‬ ‫ַמדּ ו ַּע ָ ּבנ ּו ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ִמגְ דַּ ל ְמגו ִּרים ַ ּב ֲעבוּר ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָחי ּו ָאז ָ ּבעוֹ לָ ם?‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪ֵ .2‬איזֶ ה יֶ ַדע ָהיָ ה ָצ ִר ְ‬ ‫יך לִ ְהיוֹ ת לָ ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּבנ ּו ֶאת ַה ִּמגְ דָּ ל?‬

‫בני האדם התפתחו‬ ‫מבחינה טכנולוגית‪.‬‬ ‫היו להם יכולות‬ ‫לתכנן (הנדסה) ולבצע‬ ‫(ייצור לבנים)‪ .‬היכולת‬ ‫הטכנולוגית הביאה עמה‬ ‫גאווה‪.‬‬ ‫המורה תוכל להוסיף מידע‬ ‫על בקעת שנער‪ .‬הבקעה‬ ‫נמצאת בין נהר פרת לנהר‬ ‫חידקל‪ ,‬היום בעיראק‪.‬‬ ‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫לבנות את המגדל מחומרים‬ ‫שונים המתאימים למחזור‪:‬‬ ‫קרטון‪ ,‬קלקר‪.‬‬

‫‪ַ .3‬מדּ ו ַּע ִה ְתנַ ֵ ּגד ֱאל ִֹהים לִ ְבנִ ַ ּית ַה ִּמגְ דָּ ל?‬ ‫"כ ָב ׁשו ָּה")‪.‬‬ ‫"מלְ א ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ"‪ְּ ,‬‬ ‫(ה ָעזְ ר ּו ָ ּב ְר ָמזִ ים ַה ָ ּב ִאים‪ָ :‬‬ ‫ֵ‬

‫‪.3‬‬ ‫התלמידים יבינו שהמעשה‬ ‫היה מנוגד למצוות אלהים‬ ‫להתפשט ולגור בעולם‬ ‫כולו‪.‬‬

‫יצד ֶה ֱענִ ׁיש ֱאל ִֹהים ֶאת ּבוֹ נֵ י ַה ִּמגְ דָּ ל?‬ ‫‪ .4‬א‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫ב‪ָ .‬מה ָהיְ ָתה ַה ּתוֹ ָצ ָאה?‬

‫נֹח‬

‫‬

‫‪4‬‬


‫רצוי להבהיר לתלמידים‪,‬‬ ‫שמבחינתם של בוני המגדל‬ ‫היה הפיזור עונש‪ ,‬אך‬ ‫למעשה במקומות שונים‬ ‫הפיזור תורם לפיתוח‬ ‫שפות ותרבויות שונות‪,‬‬ ‫המעשירות את בני האדם‪.‬‬ ‫איחוד בין בני אדם מביא‬ ‫לכוח ולעוצמה‪ .‬כוח זה‬ ‫יכול לשמש לטובה או‬ ‫לרעה‪.‬‬ ‫ראו סיפורי חכמים במד"ל‪.‬‬

‫‪ֱ .5‬אל ִֹהים ִה ְפ ִסיק ֶאת ְ ּבנִ ַ ּית ַה ִּמגְ דָּ ל‪.‬‬ ‫ַס ְּמנ ּו ְ ּב־ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ָהאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַהדָּ ָבר יָ כוֹ ל לְ הוֹ ִעיל‪.‬‬ ‫ַס ְּמנ ּו ְ ּב־‪ִ X‬מ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ָהאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַהדָּ ָבר יָ כוֹ ל לְ ַה ִ ּזיק‪.‬‬ ‫יפ ְּתח ּו ַּת ְר ֻ ּב ּיוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת‪.‬‬ ‫‪ c‬א‪ְּ .‬כ ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ָ ּבעוֹ לָ ם ֵהם יִ ְחי ּו ִ ּב ְקבוּצוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת וִ ַ‬ ‫‪ c‬ב‪ .‬יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּבגְ לַ ל ַה ׁ ּשֹנִ י יִ ְת ּ ַפ ְּתח ּו ִמלְ ָחמוֹ ת ֵ ּבין ַה ְּקבוּצוֹ ת‪.‬‬ ‫‪ c‬ג‪ .‬יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ׁ ֶש ָּכל ְקבו ָּצה ְּת ַפ ֵּת ַח ַּת ְר ּבוּת ַא ֶח ֶרת וְ ָכל ַה ְּקבוּצוֹ ת יִ לְ ְמד ּו‬ ‫ַא ַחת ִמן ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה‪.‬‬

‫ִמגְ דַּ ל ָ ּב ֶבל — ִצ ֵ ּיר יַ אן ְ ּברוֹ יְ גֶ ל‬

‫‪0‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק יא‬


‫פרק יב‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫־ל ָך ֵמ ַא ְר ְצ ָך‬ ‫ל־א ְב ָרם‪ֶ :‬ל ְך ְ‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וּ ִמ ּמוֹ ַל ְד ְּת ָך וּ ִמ ֵּבית ָא ִב ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫יך ֶא ָ‬ ‫ַא ְר ֶאךָּ ‪.‬‬ ‫וְ ֶא ֶעשְׂ ָך ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָך וַ ֲא ַגדְּ ָלה‬ ‫ׁ ְש ֶמ ָך‪ ,‬וֶ ְהיֵ ה ְּב ָר ָכה‪.‬‬ ‫וַ ֲא ָב ְר ָכה ְמ ָב ְר ֶכ ָ‬ ‫יך וּ ְמ ַק ֶּל ְל ָך ָאאֹר‪ ,‬וְ נִ ְב ְרכוּ‬ ‫ְב ָך ּכֹל ִמ ׁ ְש ּ ְפחֹת ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך ַא ְב ָרם‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר ֵא ָליו יְ הוָ ה‪,‬‬ ‫ן־ח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך ִא ּתוֹ לוֹ ט‪ .‬וְ ַא ְב ָרם ֶּב ָ‬ ‫וְ ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ְּב ֵצאתוֹ ֵמ ָח ָרן‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ַא ְב ָרם ֶאת־שָׂ ַרי ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ֶאת־לוֹ ט‬ ‫ל־רכוּ ׁ ָשם ֲא ׁ ֶשר ָר ָכ ׁשוּ ‪,‬‬ ‫ת־כ ְ‬ ‫ן־א ִחיו וְ ֶא ָּ‬ ‫ֶּב ָ‬ ‫ר־עשׂ וּ ְב ָח ָרן‪ ,‬וַ ֵ ּי ְצאוּ‬ ‫ת־ה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ָל ֶל ֶכת ַא ְר ָצה ְּכנַ ַען‪ ,‬וַ ָ ּיבֹאוּ ַא ְר ָצה ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲעבֹר ַא ְב ָרם ָּב ָא ֶרץ ַעד ְמקוֹ ם ׁ ְש ֶכם‪ַ ,‬עד‬ ‫ֵאלוֹ ן מוֹ ֶרה‪ .‬וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י ָאז ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ְ :‬לזַ ְר ֲע ָך‬ ‫ל־א ְב ָרם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ֵ ּי ָרא יְ הוָ ה ֶא ַ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת‪ .‬וַ ִ ּי ֶבן ׁ ָשם ִמזְ ֵּב ַח‬ ‫ֶא ֵּתן ֶא ָ‬ ‫ַליהוָ ה ַה ִּנ ְר ֶאה ֵא ָליו‪.‬‬ ‫ית־אל וַ ֵ ּיט‬ ‫וַ ַ ּי ְע ֵּתק ִמ ּׁ ָשם ָה ָה ָרה ִמ ֶ ּק ֶדם ְל ֵב ֵ‬ ‫ן־שם‬ ‫ית־אל ִמ ָ ּים וְ ָה ַעי ִמ ֶ ּק ֶדם‪ ,‬וַ ּי ִֶב ׁ ָ‬ ‫ָא ֳהלֹה‪ֵּ ,‬ב ֵ‬ ‫ִמזְ ֵּב ַח ַליהוָ ה‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַּסע ַא ְב ָרם ָהלוֹ ְך וְ נָ סוֹ ַע ַה ֶּנ ְג ָּבה‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִצ ָ ּוה ֶאת ַא ְב ָרם ָל ֶל ֶכת ָל ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יַ ְר ֶאה לוֹ ‪.‬‬ ‫יח ְל ַא ְב ָרם ׁ ֶש ֶּב ָע ִתיד ָּבנָ יו יִ ְהי ּו ְל ַעם‬ ‫ֱאל ִֹהים ִה ְב ִט ַ‬ ‫יה הוּא הוֹ ֵל ְך‪ִּ ,‬ת ְהיֶ ה ׁ ַש ֶ ּי ֶכת‬ ‫ָ ּגדוֹ ל‪ ,‬וְ ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ֵא ֶל ָ‬ ‫לוֹ ו ְּל ָבנָ יו‪.‬‬ ‫א ו ִּמ ּמוֹ ַל ְד ְּת ָך — ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשנּ וֹ ַל ְד ָּת ּבוֹ ‪ ,‬וּבוֹ נוֹ ְלדוּ‬ ‫יך וַ ֲאבוֹ ת ֲאבוֹ ֶת ָ‬ ‫ֲאבוֹ ֶת ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ב ְלגוֹ י — ְל ַעם‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ קוֹ ְר ִאים גּ וֹ י ְל ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ יְ הוּ ִדי‪.‬‬ ‫וַ ֲא ַגדְּ ָלה ׁ ְש ֶמ ָך — ׁ ִש ְמ ָך יִ ְהיֶ ה ֻמ ָּכר וּ ְמ ֻפ ְר ָסם‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ו ְּמ ַק ֶּל ְל ָך ָאאֹר — וְ ַא ֲענִ ׁיש ֶאת ְמ ַק ְּל ֶל ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ּכֹל ִמ ׁ ְש ּ ְפחֹת ָה ֲא ָד ָמה — ָּכל ָה ַע ִּמים‪.‬‬ ‫ל־רכו ׁ ָּשם ֲא ׁ ֶשר ָר ָכ ׁש ּו — ַה ַּכ ָ ּונָ ה‪ְּ :‬כ ָבשִׂ ים‪,‬‬ ‫ה ָּכ ְ‬ ‫ְ ּג ַמ ִּלים‪ ,‬א ָֹה ִלים‪ ,‬זָ ָהב‪ֶּ ,‬כ ֶסף‪ֵּ ,‬כ ִלים וְ ַכדּ וֹ ֶמה‪.‬‬ ‫ר־עשׂ ּו — ָה ֲע ָב ִדים וְ ַה ּׁ ְש ָפחוֹ ת ׁ ֶש ָ ּקנוּ‬ ‫ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫ָל ֶהם‪.‬‬ ‫ו ֵאלוֹ ן מוֹ ֶרה — ׁ ֵשם ָמקוֹ ם ְליַ ד ׁ ְש ֶכם‪.‬‬ ‫וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י ָאז ָּב ָא ֶרץ — ָּב ָא ֶרץ יָ ׁ ַשב ָה ָעם ַה ְּכנַ ֲענִ י‪.‬‬ ‫ל־א ְב ָרם — ה' נִ ְר ָאה‪ִ ,‬ה ְת ַ ּג ָּלה ְל ַא ְב ָרם‪.‬‬ ‫ז וַ ֵ ּי ָרא ה' ֶא ַ‬ ‫יך וְ ִל ְבנֵ י ָּבנֶ ָ‬ ‫ְלזַ ְר ֲע ָך — ְל ָבנֶ ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ח וַ ַ ּי ְע ֵּתק ִמ ּׁ ָשם ָה ָה ָרה — ֶה ֱע ִביר ֶאת ַמ ֲחנֵ הוּ ֶאל‬ ‫ָה ָהר ְּכ ֵדי ַל ְחנוֹ ת ׁ ָשם‪.‬‬ ‫ן־שם ִמזְ ֵּב ַח — ַא ְב ָרם ֵה ִקים ִמ ְבנֶ ה ֵמ ֶא ֶבן‪ְּ ,‬כ ֵדי‬ ‫וַ ִ ּי ֶב ׁ ָ‬ ‫ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים‪.‬‬

‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫‬

‫‪51‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק יב‬ ‫ְ‬

‫אב ְָרם לָלֶכֶת לַּמָקֹום ׁשֶּי ְַראֶה לֹו‬ ‫אֱֹלהִים ָקָרא ל ְ ַ‬ ‫יש מקום לבסס את המושג‬ ‫"דור" על ידי הדגמות‬ ‫של דורות במשפחות‬ ‫התלמידים‪.‬‬ ‫התלמידים יוכלו להביא‬ ‫תמונות של דורות מבני‬ ‫משפחותיהם ולהכין עץ‬ ‫משפחה פרטי קטן‪.‬‬ ‫הפסוקים א‪ ,‬ב הם פסוקי‬ ‫מפתח בתרבות שלנו‪ .‬מן‬ ‫הראוי שיילמדו בעל פה‪.‬‬ ‫המורה תוכל להציע לכתוב‬ ‫אותם בכרזות ולתלותם‬ ‫בכיתה‪.‬‬

‫‪.1‬‬ ‫אפשר לעמוד על השאלה‪:‬‬ ‫מה המיוחד בהליכתו של‬ ‫אברם?‬ ‫כך יוכלו התלמידים לראות‬ ‫את אמונתו הגדולה‪.‬‬

‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַא ְב ָרם ָ ּג ָרה ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ְשמוֹ אוּר ַּכשְׂ דִּ ים ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְ ּב ִע ָירק ׁ ֶשל יָ ֵמינוּ‪.‬‬

‫ִמ ׁ ּ ָשם נָ ְד ָדה ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה לְ ָמקוֹ ם ָח ָד ׁש ַה ִ ּנ ְק ָרא ָח ָרן‪.‬‬ ‫ָח ָרן ִהיא ָמקוֹ ם ְ ּבטו ְּר ְקיָ ה ׁ ֶשל יָ ֵמינוּ‪.‬‬ ‫ְ ּב ָפסוּק א ָּכתוּב‪:‬‬

‫ל־א ְב ָרם‪:‬‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫־ל ָך ֵמ ַא ְר ְצ ָך וּ ִמ ּמוֹ ַל ְד ְּת ָך וּ ִמ ֵּבית ָא ִב ָ‬ ‫יך‬ ‫ֶל ְך ְ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ְר ֶאךָּ ‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫‪ .1‬רוּת ׁ ָש ֲאלָ ה‪ַ :‬מדּ ו ַּע ַא ְב ָרם ל ֹא ׁ ָש ַאל ֶאת ֱאל ִֹהים לְ ֵאיזֶ ה ֶא ֶרץ ָעלָ יו לָ לֶ ֶכת?‬ ‫ֵאיזֶ ה ֵמ ַה ִ ּנ ּמו ִּקים ַה ָ ּב ִאים ַמ ְת ִאים ְ ּביוֹ ֵתר ִּכ ְת ׁשו ָּבה ַא ַחת לְ רוּת‪:‬‬ ‫א‪ַ .‬א ְב ָרם ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָר ָצה לִ ְבחֹן ִאם יַ ֲע ֶשׂ ה ִּכ ְד ָב ָריו‪.‬‬ ‫ב‪ַ .‬א ְב ָרם ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ָּמה ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ְמ ַצ ֶּוה ָצ ִר ְ‬ ‫יך לְ ַק ֵ ּים ְ ּבלִ י לִ ׁ ְשאֹל ׁ ְש ֵאלוֹ ת‪.‬‬ ‫ג‪ַ .‬א ְב ָרם ֶה ֱא ִמין ׁ ֶש ִאם ֱאל ִֹהים ָמ ָצא לְ נָ כוֹ ן ל ֹא לְ ַה ִ ּגיד‪ָ ,‬אז הוּא‪ַ ,‬א ְב ָרם‪ ,‬ל ֹא‬ ‫ָצ ִר ְ‬ ‫יך לִ ׁ ְשאֹל‪.‬‬ ‫ַה ְס ִ ּביר ּו ֶאת ְ ּב ִח ַיר ְת ֶכם‪:‬‬

‫‪52‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יב‬


‫‪ּ ְ .2‬ב ָפסוּק ב ָּכתוּב‪:‬‬

‫וְ ֶא ֶעשְׂ ָך ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָך וַ ֲא ַגדְּ ָלה ׁ ְש ֶמ ָך‪ ,‬וֶ ְהיֵ ה ְּב ָר ָכה‪.‬‬

‫אשית ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ּ ָלה "גּ וֹ י" הוּא ַעם‪ָ .‬מה ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ּ ָלה ְ ּביָ ֵמינוּ?‬ ‫א‪ּ ְ .‬ב ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ‬ ‫יח ה' לְ ַא ְב ָרם?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ִה ְב ִט ַ‬

‫אברם עמד בפני קושי‬ ‫כפול‪ :‬הקושי לעזוב את כל‬ ‫היקר לו‪ ,‬משפחתו‪ ,‬מולדתו‬ ‫ותרבותו‪ ,‬והקושי ללכת אל‬ ‫הלא־נודע‪.‬‬ ‫אפשר לפתח את המושג‬ ‫מולדת של עם‪ ,‬מולדת של‬ ‫אדם‪.‬‬ ‫אפשר להביא דוגמאות של‬ ‫יהודים אשר נולדו בארץ‬ ‫מסוימת ועלו למדינת‬ ‫ישראל‪ :‬הם ממשיכים‬ ‫לראות בארץ שנולדו בה‬ ‫את מולדתם‪ ,‬וגם במדינת‬ ‫ישראל הם רואים מולדת‪.‬‬

‫=‬ ‫=‬

‫ ‬

‫‪ִ .3‬מי ִמ ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ָהלַ ְך ִעם ַא ְב ָרם?‬

‫‪ֵ .4‬א ְ‬ ‫יך ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ַד ַעת ַעל ּ ִפי ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ַא ְב ָרם ָהיָ ה ָע ׁ ִשיר?‬

‫‪ִ .5‬מ ְתח ּו ַקו ְּכ ֵדי לְ ַה ׁ ְשלִ ים ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ֶה ְר ָאה לְ ַא ְב ָרם לָ לֶ ֶכת לְ ֶא ֶרץ‬

‫ֵאלוֹ ן מוֹ ֶרה‪.‬‬

‫אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַא ְב ָרם ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ָהיְ ָתה‬ ‫ַה ַּת ֲחנָ ה ָה ִר ׁ‬

‫ְּכנַ ֲענִ י‪.‬‬

‫ָה ָעם ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ָ ּב ָא ֶרץ נִ ְק ָרא‬

‫ְּכנַ ַען‪.‬‬

‫‪ֲ .6‬ענ ּו ַעל ּ ִפי ּ ָפסוּק ו‪ :‬לְ ֵאיזֶ ה ִּכ ּווּן נָ ַדד ַא ְב ָרם ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען?‬ ‫ַמדּ ו ַּע נָ ַדד?‬ ‫‪.7‬‬

‫ְּב ָפסוּק ז ָּכתוּב‪ְ :‬לזַ ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן ֶאת ָה ָא ֶרץ‬

‫ַה ּזֹאת‪.‬‬

‫לַ ִּמ ּ ָלה זֶ ַרע ּ ֵפרו ׁ ִּשים ׁשוֹ נִ ים‪.‬‬ ‫ַה ִּקיפ ּו ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ֶאת ַה ּ ֵפרו ּׁש ַה ַּמ ְת ִאים לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט‪.‬‬ ‫=‬

‫ַה ֵחלֶ ק ַ ּב ֶ ּצ ַמח ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו ַמ ְת ִחיל ֶצ ַמח ָח ָד ׁש‪.‬‬

‫=‬

‫יְ לָ ִדים‪ּ ָ ,‬בנִ ים‪ּ ְ ,‬בנֵ י ָ ּבנִ ים‪ ,‬נְ ָכ ִדים וְ נִ ינִ ים‪ֶ ,‬צ ֱא ָצ ִאים‪.‬‬

‫פֶֶרק יב‬

‫‬

‫‪53‬‬


‫יהם ַעל ַה ְּק ׁ ָשיִים ׁ ֶש ּי ְִהי ּו לְ ַא ְב ָרם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעזֹב ֶאת‬ ‫‪ .8‬א‪ .‬לִ יאוֹ ר וְ ׁ ַשי שׂ וֹ ֲחח ּו ֵ ּבינֵ ֶ‬ ‫ַא ְרצוֹ וּמוֹ לַ ְד ּתוֹ ‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪ַ :‬א ְב ָרם יִ ְצ ָט ֵר ְך לִ לְ מֹד ָשׂ ָפה ֲח ָד ׁ ָשה‪.‬‬ ‫ִח ׁ ְשב ּו ַ ּגם ַא ֶּתם ַעל ְק ׁ ָשיִ ים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו לְ ַא ְב ָרם וְ ִכ ְתבוּ‪:‬‬

‫ב‪ַ .‬מה יַ ֲעזֹר לְ ַא ְב ָרם לַ ֲעמֹד ַ ּב ְּק ׁ ָשיִ ים? ַה ְס ִ ּביר ּו ֶאת ְּת ׁשו ַּב ְת ֶכם‪.‬‬

‫"א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ" – לְ ָמה ִמ ְת ַּכ ְּונִ ים?‬ ‫‪ַּ .9‬כ ֲא ׁ ֶשר קוֹ ְר ִאים לְ ַא ְב ָרם ַ ּב ׁ ּ ֵשם ַ‬ ‫יכם‪:‬‬ ‫ימים ְ ּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫ַס ְּמנ ּו ְ ּב‪ִ √-‬מ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַמ ְת ִא ִ‬ ‫ ‬

‫‪ַ c‬א ְב ָר ָהם הוּא ָא ִביו ׁ ֶשל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל‪.‬‬

‫ ‬

‫‪ּ ְ c‬בנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ֶצ ֱא ָצ ָאיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ‪.‬‬

‫ ‬

‫יהם ׁ ֶשל ָּכל ַע ֵּמי ָהעו ָֹלם‪.‬‬ ‫‪ַ c‬א ְב ָר ָהם הוּ א ֲא ִב ֶ‬ ‫"ה ָא ֶרץ‬ ‫יִשׂ ָר ֵאל‪ָ :‬‬ ‫‪ֶ .10‬א ֶרץ ְּכנַ ַען ִהיא ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ַּ .‬כ ֲא ׁ ֶשר קוֹ ְר ִאים לְ ֶא ֶרץ ְ‬ ‫ַה ֻּמ ְב ַט ַחת" – לְ ָמה ִמ ְת ַּכ ְּונִ ים? ַה ְס ִ ּבירוּ‪.‬‬

‫נְ דו ֵּדי ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַא ְב ָרם‬ ‫ֵמאוּר ַּכ ְשׂ דִּ ים לְ ָח ָרן‬ ‫ו ֵּמ ָח ָרן לִ ְכנַ ַען‬

‫‪54‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יב‬


‫ֶּפֶרק יג‬ ‫ב‬ ‫ג‬

‫ד‬

‫וְ ַא ְב ָרם ָּכ ֵבד ְמאֹד ַּב ִּמ ְקנֶ ה ַּב ֶּכ ֶסף ַוּב ָ ּז ָהב‪.‬‬ ‫ית־אל‪,‬‬ ‫ד־ב ֵ‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך ְל ַמ ָּס ָעיו ִמ ֶּנ ֶגב וְ ַע ֵּ‬ ‫ר־היָ ה ׁ ָשם ָא ֳהלֹה‬ ‫ד־ה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫ַע ַ‬ ‫ית־אל ֵוּבין ָה ָעי‪.‬‬ ‫ַּב ְּת ִח ָּלה‪ֵּ ,‬בין ֵּב ֵ‬ ‫ר־עשָׂ ה ׁ ָשם‬ ‫ל־מקוֹ ם ַה ִּמזְ ֵּב ַח‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ָ‬ ‫ֶא ְ‬ ‫אשֹנָ ה‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ָשם ַא ְב ָרם ְּב ׁ ֵשם יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫ָּב ִר ׁ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ב ַעד ּ ָפסוּק ד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם נוֹ ֵדד ָּב ָא ֶרץ ו ְּמ ַפ ְר ֵסם ֶאת ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ב ָּכ ֵבד ְמאֹד — ָע ׁ ִשיר ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ַּב ִּמ ְקנֶ ה — צֹאן ָוּב ָקר‪ ,‬סוּ ִסים וַ ֲחמוֹ ִרים‪.‬‬ ‫ג וַ ֵ ּי ֶל ְך ְל ַמ ָּס ָעיו — ָע ַבר ִמ ָּמקוֹ ם ַל ָּמקוֹ ם‪ְּ .‬ביָ ֵמינוּ ‪,‬‬ ‫ִל ְפ ָע ִמים ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ַּב ִּמ ָּלה ַמ ָּסע ִּב ְמקוֹ ם ַּב ִּמ ָּלה‬ ‫ִט ּיוּ ל‪.‬‬ ‫ד וַ ִ ּי ְק ָרא‪ְּ ...‬ב ׁ ֵשם ה' — ַא ְב ָרם ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאל ֱאל ִֹהים‪.‬‬

‫נְ ִד ַידת ַא ְב ָר ָהם — ִצ ֵ ּיר גּ ו ְּס ַטב דּ וֹ ֶרה‬ ‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫‬

‫‪55‬‬


‫ת־א ְב ָרם‪ָ ,‬היָ ה‬ ‫ם־ללוֹ ט‪ַ ,‬הה ֵֹל ְך ֶא ַ‬ ‫וְ ַג ְ‬ ‫ֹאן־וּב ָקר וְ א ָֹה ִלים‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫צ‬ ‫וְ לֹא־נָ שָׂ א א ָֹתם ָה ָא ֶרץ ָל ׁ ֶש ֶבת‬ ‫י־היָ ה ְרכוּ ׁ ָשם ָרב‪ ,‬וְ לֹא יָ ְכלוּ‬ ‫יַ ְחדָּ ו‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫ָל ׁ ֶש ֶבת יַ ְחדָּ ו‪.‬‬ ‫ה־א ְב ָרם ֵוּבין ר ֵֹעי‬ ‫י־ריב ֵּבין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵ ַ‬ ‫וַ יְ ִה ִ‬ ‫ִמ ְקנֵ ה־לוֹ ט‪ ,‬וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י וְ ַה ּ ְפ ִר ִ ּזי ָאז י ֵֹשב‬ ‫ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל־לוֹ ט‪ַ :‬אל־נָ א ְת ִהי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְמ ִר ָיבה ֵּבינִ י ֵוּבינֶ ָך ֵוּבין ר ַֹעי ֵוּבין ר ֶֹע ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫י־אנָ ׁ ִשים ַא ִחים ֲאנָ ְחנוּ ‪.‬‬ ‫ִּכ ֲ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪ִ .‬ה ּ ָפ ֶרד נָ א ֵמ ָע ָלי‪,‬‬ ‫ֲהלֹא ָכ ָ‬ ‫ם־ה ָ ּי ִמין‬ ‫ימנָ ה‪ ,‬וְ ִא ַ‬ ‫ם־ה ּ ְׂשמֹאל וְ ֵא ִ‬ ‫ִא ַ‬ ‫ילה‪.‬‬ ‫וְ ַאשְׂ ְמ ִא ָ‬ ‫ל־כ ַּכר‬ ‫ת־כ ִּ‬ ‫ת־עינָ יו וַ ַ ּי ְרא ֶא ָּ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא־לוֹ ט ֶא ֵ‬ ‫ַה ַ ּי ְרדֵּ ן‪ִּ ,‬כי ֻכ ָּל ּה ַמ ׁ ְש ֶקה‪ִ ,‬ל ְפנֵ י ׁ ַש ֵחת יְ הוָ ה‬ ‫ת־עמ ָֹרה‪ְּ ,‬כ ַגן־יְ הוָ ה‪ְּ ,‬כ ֶא ֶרץ‬ ‫ת־סדֹם וְ ֶא ֲ‬ ‫ֶא ְ‬ ‫ִמ ְצ ַריִ ם ּב ֲֹא ָכה צ ַֹער‪.‬‬ ‫ל־כ ַּכר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן‪ ,‬וַ ִ ּי ַּסע‬ ‫וַ ּי ְִב ַחר־לוֹ לוֹ ט ֶאת ָּכ ִּ‬ ‫לוֹ ט ִמ ֶ ּק ֶדם‪ ,‬וַ ִ ּי ּ ָפ ְרדוּ ִא ׁיש ֵמ ַעל ָא ִחיו‪.‬‬ ‫ץ־כנָ ַען‪ ,‬וְ לוֹ ט יָ ׁ ַשב ְּב ָע ֵרי‬ ‫ַא ְב ָרם יָ ׁ ַשב ְּב ֶא ֶר ְּ‬ ‫ד־סדֹם‪.‬‬ ‫ַה ִּכ ָּכר וַ ֶ ּי ֱא ַהל ַע ְ‬ ‫וְ ַאנְ ׁ ֵשי ְסדֹם ָר ִעים וְ ַח ָּט ִאים ַליהוָ ה ְמאֹד‪.‬‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫‪56‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יב‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ה ַעד ּ ָפסוּק יג ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫לוֹ ט וְ ַא ְב ָרם ֶה ְח ִליט ּו ְל ִה ּ ָפ ֵרד וְ ָלגוּר ָרחוֹ ק זֶ ה ִמ ֶ ּזה‪.‬‬ ‫ה‬ ‫ו‬

‫ז‬ ‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫צֹאן — ְּכ ָבשִׂ ים וְ ִע ִ ּזים‪.‬‬ ‫ו ָּב ָקר — ּ ָפ ִרים וּ ָפרוֹ ת‪.‬‬ ‫וְ לֹא־נָ שָׂ א א ָֹתם — לֹא ָהיוּ דֵּ י שְׂ דוֹ ת ִמ ְר ֶעה‬ ‫ָל ֲע ָד ִרים ׁ ֶשל ַא ְב ָרם וְ ׁ ֶשל לוֹ ט וְ לֹא ָהיוּ דֵּ י ַמיִ ם‬ ‫ַּב ְּב ֵארוֹ ת ַל ּצֹאן‪.‬‬ ‫וְ ַה ְּכנַ ֲענִ י וְ ַה ּ ְפ ִר ִ ּזי — ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ַע ִּמים ׁ ֶש ָחיוּ‬ ‫ִּב ְכנַ ַען‪.‬‬ ‫נָ א — ְּב ַב ָ ּק ׁ ָשה‪.‬‬ ‫ֲאנָ ׁ ִשים ַא ִחים ֲאנָ ְחנ ּו — לוֹ ט ֵאינוֹ ָא ִחיו ׁ ֶשל ַא ְב ָרם‬ ‫ֶא ָּלא ֶּבן ָא ִחיו‪ַּ .‬כ ֲא ׁ ֶשר אוֹ ְמ ִרים ַא ִחים‪ִ ,‬ל ְפ ָע ִמים‬ ‫ִמ ְת ַּכ ְ ּונִ ים ִל ְבנֵ י אוֹ ָתם הוֹ ִרים וְ ִל ְפ ָע ִמים ִל ְבנֵ י אוֹ ָת ּה‬ ‫ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה אוֹ ַעם‪.‬‬ ‫ם־ה ּ ְׂשמֹאל — ִאם ֵּת ֵל ְך ְל ַצד שְׂ מֹאל‪.‬‬ ‫ִא ַ‬ ‫ימנָ ה — ֲאנִ י ֵא ֵל ְך ְל ַצד יָ ִמין‪.‬‬ ‫וְ ֵא ִ‬ ‫ם־ה ָ ּי ִמין — וְ ִאם ֵּת ֵל ְך ְל ַצד יָ ִמין‪.‬‬ ‫ְִא ַ‬ ‫ְ‬ ‫–א ֵלך ְל ַצד שְׂ מֹאל‪.‬‬ ‫ילה ֵ‬ ‫וְ ַאשְׂ ְמ ִא ָ‬ ‫ִּכי ֻכ ָּל ּה ַמ ׁ ְש ֶקה — יֵ ׁש ָּב ּה ַה ְר ֵּבה ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ׁ ַש ֵחת — ִה ׁ ְש ִמיד‪.‬‬ ‫ְּכ ַגן־ה' — ְּכמוֹ ַ ּגן ֵע ֶדן‪.‬‬

‫יא ִמ ֶ ּק ֶדם — ִמ ַ ּצד ִמזְ ָרח‪.‬‬ ‫יב וַ ֶ ּי ֱא ַהל — ָע ַצר וְ ֵה ִקים ַמ ֲחנֵ ה א ָֹה ִלים‪.‬‬


‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫ל־א ְב ָרם‪ַ ,‬א ֲח ֵרי ִה ּ ָפ ֶרד־לוֹ ט‬ ‫וַ יהוָ ה ָא ַמר ֶא ַ‬ ‫ֵמ ִע ּמוֹ ‪ :‬שָׂ א נָ א ֵעינֶ ָ‬ ‫ן־ה ָּמקוֹ ם‬ ‫יך וּ ְר ֵאה ִמ ַ‬ ‫ר־א ָּתה ׁ ָשם‪ָ ,‬צפֹנָ ה וָ נֶ ְג ָּבה וָ ֵק ְד ָמה‬ ‫ֲא ׁ ֶש ַ‬ ‫וָ יָ ָּמה‪.‬‬ ‫ר־א ָּתה ר ֶֹאה‪ְ ,‬ל ָך‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ַ‬ ‫ת־כ ָ‬ ‫ִּכי ֶא ָּ‬ ‫ֶא ְּתנֶ ָּנה וּ ְלזַ ְר ֲע ָך ַעד־עוֹ ָלם‪.‬‬ ‫וְ שַׂ ְמ ִּתי ֶאת־זַ ְר ֲע ָך ַּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫ת־ע ַפר ָה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫ִאם־יוּ ַכל ִא ׁיש ִל ְמנוֹ ת ֶא ֲ‬ ‫ַ ּגם־זַ ְר ֲע ָך יִ ָּמנֶ ה‪.‬‬ ‫קוּ ם ִה ְת ַה ֵּל ְך ָּב ָא ֶרץ ְל ָא ְר ָּכ ּה וּ ְל ָר ְח ָּב ּה‪ִּ ,‬כי‬ ‫ְל ָך ֶא ְּתנֶ ָּנה‪.‬‬ ‫וַ ֶ ּי ֱא ַהל ַא ְב ָרם‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ְּב ֵאלֹנֵ י ַמ ְמ ֵרא‬ ‫ן־שם ִמזְ ֵּב ַח ַליהוָ ה‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ְּב ֶח ְברוֹ ן‪ ,‬וַ ִ ּי ֶב ׁ ָ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יד ַעד ּ ָפסוּק יח ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים נִ ְג ָלה ְל ַא ְב ָרם‪.‬‬ ‫יח ְל ַא ְב ָרם ו ְּל ָבנָ יו ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ׁשוּב ִה ְב ִט ַ‬ ‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬ ‫יח‬

‫יך — ָה ֵרם ֶאת ֵעינֶ ָ‬ ‫שָׂ א נָ א ֵעינֶ ָ‬ ‫יך וְ ִה ְס ַּת ֵּכל‪.‬‬ ‫ָצפֹנָ ה — ְל ַצד ָצפוֹ ן‪.‬‬ ‫וָ נֶ ְג ָּבה — ְל ַצד דָּ רוֹ ם‪.‬‬ ‫וָ ֵק ְד ָמה — ְל ַצד ִמזְ ָרח‪.‬‬ ‫וָ יָ ָּמה — ְל ַצד ַמ ֲע ָרב‪.‬‬ ‫ֶא ְּתנֶ ָּנה — ֶא ֵּתן אוֹ ָת ּה‪.‬‬ ‫ו ְּלזַ ְר ֲע ָך — ָל ָעם ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּת ַח ִמ ְּמ ָך ו ִּמ ָּבנֶ יךָ‬ ‫ו ִּמ ְּבנוֹ ֶת ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ַּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ — ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה‪ְּ ,‬כמוֹ ַ ּג ְר ִ ּג ֵירי ֶה ָע ָפר‬ ‫ׁ ֶש ָּב ֲא ָד ָמה‪ֶ ׁ ,‬ש ְּלעוֹ ָלם לֹא נוּ ַכל ִל ְס ּפֹר אוֹ ָתם‪.‬‬ ‫ִל ְמנוֹ ת — ִל ְס ּפֹר‪.‬‬ ‫יִ ָּמנֶ ה — יִ ָּס ֵפר‪.‬‬ ‫יע ְל ָכל‬ ‫ִה ְת ַה ֵּל ְך ָּב ָא ֶרץ ְל ָא ְר ָּכ ּה ו ְּל ָר ְח ָּב ּה — ַּת ִ ּג ַ‬ ‫ָמקוֹ ם ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ֵאלֹנֵ י ַמ ְמ ֵרא ‪ָ -‬מקוֹ ם ְליַ ד ֶח ְברוֹ ן ׁ ֶש ַּכ ִּנ ְר ֶאה ָהיוּ ּבוֹ‬ ‫ֲע ֵצי ַא ּלוֹ ן‪.‬‬

‫ִּכ ַּכר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ְ ּביָ ֵמינ ּו‬

‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫‬

‫‪57‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק יג‬ ‫ְ‬

‫מׁשִיְך ל ִנְּדֹד ּבְאֶֶרץ ּכְנַעַן‬ ‫ה ְ‬ ‫אב ְָרם ִ‬ ‫ַ‬ ‫מּפָסּוק ב עַד ּפָסּוק ד‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ּ ְ .1‬ב ָפסוּק ב ָּכתוּב‪:‬‬

‫וְ ַא ְב ָרם ָּכ ֵבד ְמאֹד ַּב ִּמ ְקנֶ ה ַּב ֶּכ ֶסף ַוּב ָ ּז ָהב‪.‬‬ ‫א‪ֵ .‬איזֶ ה ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְ ּב ָר ָכה ַה ְּכתו ָּבה ְ ּב ֶפ ֶרק יב ּ ָפסוּק ב ְּכ ָבר ִה ְת ַ ּג ׁ ּ ֵשם?‬

‫‪ .1‬ב‪.‬‬ ‫התלמידים יבינו שבימים‬ ‫קדומים עושרו של אדם‬ ‫נקבע לפי כמות הצאן‬ ‫והבקר בנוסף לכסף וזהב‪.‬‬ ‫התלמידים יבינו שאברם‬ ‫נודד לפי מצוות האל כדי‬ ‫לקבל חזקה עליה‪.‬‬

‫ימי ַא ְב ָרם?‬ ‫ישה ּו ָע ׁ ִשיר ִ ּב ֵ‬ ‫ב‪ .‬לְ ִפי ָמה ָק ְבע ּו ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ‬

‫‪ּ ְ .2‬ב ֵאיזֶ ה ֵאזוֹ ר ָ ּב ָא ֶרץ נָ ַדד ַא ְב ָרם?‬

‫אב ְָרם לְרֹועֵי לֹוט‬ ‫הָי ָה ִריב ּבֵין רֹועֵי ַ‬ ‫‪.1‬‬ ‫אפשר לשאול‪ :‬מדוע נאלצו‬ ‫אברם ולוט להיפרד?‬ ‫התלמידים יבינו שרועי לוט‬ ‫ורועי אברהם לא הסתדרו‬ ‫ביניהם‪ ,‬כיוון ששניהם‬ ‫היו בעלי עדרים גדולים‪,‬‬ ‫ושטחי המרעה היו מעטים‪,‬‬

‫וגם כמות המים בבארות לא‬ ‫הספיקה‪.‬‬

‫אפשר לשאול‪ :‬איזה משפט‬ ‫מתוך הסיפור איירה‬ ‫המאיירת?‬

‫‪58‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יג‬

‫מּפָסּוק ה עַד יג‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה ָ ּג ַרם לָ ִריב ֵ ּבין רוֹ ֵעי ַא ְב ָרם וְ רוֹ ֵעי לוֹ ט?‬


‫ְ ּב ָפסוּק ח ָּכתוּב‪:‬‬

‫ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל־לוֹ ט‪:‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ַאל־נָ א ְת ִהי ְמ ִר ָיבה ֵּבינִ י ֵוּבינֶ ָך‬ ‫ֵוּבין ר ַֹעי ֵוּבין ר ֶֹע ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫י־אנָ ׁ ִשים ַא ִחים ֲאנָ ְחנוּ ‪.‬‬ ‫ִּכ ֲ‬ ‫‪ .2‬א‪ָ .‬מה ִ ּב ֵּק ׁש ַא ְב ָרם ִמלּ וֹ ט?‬ ‫יצד ּ ָפנָ ה ַא ְב ָרם ֶאל לוֹ ט? ַמ ֲחק ּו ֶאת ַה ְּמיֻ ָּתר‪.‬‬ ‫ב‪ֵּ .‬כ ַ‬ ‫‪ַ .1‬א ְב ָרם ִצ ָּוה‪.‬‬

‫‪ַ .2‬א ְב ָרם ִ ּב ֵּק ׁש‪.‬‬

‫‪ַ .3‬א ְב ָרם דָּ ַר ׁש‪.‬‬

‫יע‪.‬‬ ‫‪ַ .4‬א ְב ָרם ִה ִ ּצ ַ‬

‫‪ַ .3‬א ְב ָרם ָא ַמר ַעל לוֹ ט‪:‬‬

‫ֲאנָ ׁ ִשים ַא ִחים ֲאנָ ְחנוּ‪.‬‬

‫"א ִחים" ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה? ַס ְּמנ ּו ְ ּב־√‪.‬‬ ‫א‪ָ .‬מה ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ּ ָלה ַ‬ ‫‪ְ c‬קרוֹ ֵבי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪.‬‬ ‫ְ ּב ָפסוּק ט ָּכתוּב‪:‬‬

‫‪ּ ָ c‬בנִ ים לְ אוֹ ָתם הוֹ ִרים‪.‬‬

‫ל־ה ָא ֶרץ ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‬ ‫ֲהלֹא ָכ ָ‬ ‫ִה ּ ָפ ֶרד נָ א ֵמ ָע ָלי‬ ‫ימנָ ה‬ ‫ם־ה ּ ְׂשמֹאל וְ ֵא ִ‬ ‫ִא ַ‬ ‫ילה‬ ‫ם־ה ָ ּי ִמין וְ ַאשְׂ ְמ ִא ָ‬ ‫וְ ִא ַ‬

‫יע ַא ְב ָרם לְ לוֹ ט?‬ ‫‪ .4‬א‪ָ .‬מה ִה ִ ּצ ַ‬

‫ב‪ִ .‬מ ָּמה ַ ּב ּ ָפסוּק ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מֹד ׁ ֶש ַא ְב ָרם נָ ַתן לְ לוֹ ט ֶאת ַה ְ ּזכוּת לִ ְבחֹר‬ ‫אשוֹ ן?‬ ‫ִר ׁ‬

‫‪.3‬‬ ‫אפשר לטפל גם במושג‬ ‫"אחים" במובן בני אותו‬ ‫עם ו"אחים" במובן חברים‪.‬‬

‫‪.4‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫האם אתם מכירים סכסוך‬ ‫בימינו שבו הצדדים רוצים‬ ‫להיפרד?‬ ‫אפשר לשאול‪ :‬האם אתם‬ ‫מכירים הסכמים אחרים?‬ ‫המורה תוכל להזכיר את‬ ‫המושגים "הסכם שלום"‪,‬‬ ‫"הסכם נישואים" וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ .4‬ב‪.‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫מה בודקים כאשר הולכים‬ ‫לבחור מקום חדש לחיות‬ ‫בו?‬ ‫התלמידים יעלו השערות‬ ‫שונות ויבינו מתוך הסיפור‪,‬‬ ‫שלוט לא בדק מי הם‬ ‫פֶֶרק יג‬

‫‬

‫‪59‬‬


‫יהם ֶה ְס ֵּכם‪ַ .‬ה ְת ִאימ ּו ְ ּב ַקו וְ ַה ׁ ְשלִ ימ ּו‬ ‫‪ .5‬נְ ׁ ַש ֵער ׁ ֶש ּ ְל ַא ַחר ׁ ֶשלּ וֹ ט ָ ּב ַחר נֶ ֱע ַר ְך ֵ ּבינֵ ֶ‬ ‫ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט‪.‬‬

‫ֶה ְס ֵּכם ִה ָּפ ְרדוּת ֵ ּבין ַא ְב ָרם לְ לוֹ ט‬ ‫לְ ֻדגְ ָמה‪:‬‬ ‫ֲאנִ י‪ַ ,‬א ְב ָרם‪ ,‬וְ ַא ָּתה‪ ,‬לוֹ ט‬

‫נִ ּ ָפ ֵרד‬

‫ֲאנִ י‪ַ ,‬א ְב ָרם‪ַ ,‬מ ְס ִּכים‬

‫ְ ּב ִכ ַּכר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן‪.‬‬

‫ֲאנִ י‪ ,‬לוֹ ט‪ּ ,‬בוֹ ֵחר לָ גוּר‬ ‫ֲאנִ י‪ַ ,‬א ְב ָרם‪ַ ,‬א ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך לָ גוּר‬

‫אשוֹ ן‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ַא ָּתה ִּת ְב ַחר ִר ׁ‬ ‫ֵ ּבין ֵ ּבית ֵאל לְ ֵבין ָה ַעי‪.‬‬ ‫ַעל ֶה ָחתוּם‬

‫"כי ֻכ ּ ָל ּה ַמ ׁ ְש ֶקה"‬ ‫‪ּ ְ .6‬ב ָפסוּק ט ָּכתוּב ִּ‬ ‫"אנְ ׁ ֵשי ְסדֹם ָר ִעים וְ ַח ָּט ִאים"‪.‬‬ ‫ְ ּב ָפסוּק יג ָּכתוּב‪ַ :‬‬ ‫ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֵא ּ ֶלה וְ ַה ׁ ְשלִ ימ ּו‬ ‫• לוֹ ט ָ ּב ַחר ְ ּב ִכ ַּכר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן‪ִּ ,‬כי‬ ‫• לוֹ ט ָ ּב ַחר לָ גוּר ִ ּב ְסדוֹ ם וְ ל ֹא ִה ְת ַח ׁ ּ ֵשב ׁ ֶש‬ ‫‪ּ ַ .7‬ב ֶּמה ׁשוֹ נָ ה ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָרם ֵמ ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ ׁ ֶשל לוֹ ט ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה?‬

‫‪60‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יג‬


‫אב ְָרם‬ ‫הבְטָחֹותָיו ל ְ ַ‬ ‫אֱֹלהִים חָז ַר עַל ַ‬ ‫מּפָסּוק יד עַד ּפָסּוק יח‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫ֱאל ִֹהים ָא ַמר לְ ַא ְב ָרם לְ ִה ְס ַּת ֵּכל‬ ‫לְ ָכל ַה ִּכ ּווּנִ ים‪.‬‬

‫כיוון שנושא הכיוונים‬ ‫— רוחות השמים — נלמד‬ ‫בכיתה ג‪ ,‬אין צורך להיכנס‬ ‫לנושא קריאת מפה‪ .‬יש‬ ‫להסתפק בכך שהתלמידים‬ ‫יכירו את שמות הכיוונים‬ ‫הנהוגים בעברית היום‬ ‫ושמות הכיוונים במקרא‪.‬‬

‫‪ִּ .1‬כ ְתב ּו לְ יַ ד ָּכל ִּכ ּווּן ַ ּב ַּמ ּ ָפה‪,‬‬ ‫ֵא ְ‬ ‫יך קוֹ ְר ִאים לוֹ ְ ּביָ ֵמינוּ‪.‬‬

‫‪ּ ְ .2‬ב ָפסוּק טז ָּכתוּב‪:‬‬

‫וְ שַׂ ְמ ִּתי ֶאת־זַ ְר ֲע ָך ַּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫ת־ע ַפר ָה ָא ֶרץ‪ּ ַ ,‬גם־זַ ְר ֲע ָך יִ ָּמנֶ ה‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ִאם־יוּ ַכל ִא ׁיש ִל ְמנוֹ ת ֶא ֲ‬ ‫יח ה' לְ ַא ְב ָרם ְ ּב ָפסוּק זֶ ה? ֵה ָעזְ ר ּו ַ ּב ּ ֵפרו ּׁש לַ ּ ָפסוּק‪.‬‬ ‫א‪ָ .‬מה ִה ְב ִט ַ‬

‫יח ה' לְ ַא ְב ָרם ַה ְב ָט ָחה זוֹ דַּ וְ ָקא ַא ֲח ֵרי ַה ּ ְפ ֵר ָדה ִמלּ וֹ ט?‬ ‫ב‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו ַמדּ ו ַּע ִה ְב ִט ַ‬

‫ג‪ּ ְ .‬ב ֵאיזֶ ה א ֶֹפן הוֹ ָדה ַא ְב ָרם לַ ה'?‬

‫‪.2‬‬ ‫א‪ .‬אפשר לשאול את‬ ‫התלמידים‪:‬‬ ‫מתי כבר הבטיח ה'‬ ‫לאברהם‪ ,‬שמצאצאיו‬ ‫יצמח גוי גדול? במה שונה‬ ‫הבטחה זו מההבטחה‬ ‫הקודמת‪ ,‬ובמה היא‬ ‫דומה? אפשר להפנות את‬ ‫התלמידים לפרק יב‪ ,‬פסוק‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לאחר הפרידה מלוט‬ ‫אברם התהלך לבד‪ .‬לוט‬ ‫כבר לא נמצא לידו‪ ,‬האזור‬ ‫מיושב בכנענים‪ .‬איך‬ ‫לדעתכם הרגיש אברם?‬ ‫למה ציפה?‬ ‫התלמידים יבינו‬ ‫שההבטחה באה לחזק את‬ ‫אברם‪.‬‬

‫יג‬

‫‬

‫‪61‬‬


‫ֶּפֶרק טז‬ ‫וְ שָׂ ַרי ֵא ׁ ֶשת ַא ְב ָרם לֹא יָ ְל ָדה לוֹ ‪ ,‬וְ ָל ּה‬ ‫ׁ ִש ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית וּ ׁ ְש ָמ ּה ָה ָגר‪.‬‬ ‫ל־א ְב ָרם‪ִ :‬ה ֵּנה־נָ א ֲע ָצ ַרנִ י‬ ‫ֹאמר שָׂ ַרי ֶא ַ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ל־ש ְפ ָח ִתי אוּ ַלי‬ ‫יְ הוָ ה ִמ ֶּל ֶדת‪ּ ,‬בֹא־נָ א ֶא ׁ ִ‬ ‫ִא ָּבנֶ ה ִמ ֶּמ ָּנה‪ .‬וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ַא ְב ָרם ְלקוֹ ל שָׂ ָרי‪.‬‬ ‫ת־ה ָגר‬ ‫ת־א ְב ָרם ֶא ָ‬ ‫וַ ִּת ַ ּקח שָׂ ַרי ֵא ׁ ֶש ַ‬ ‫ַה ִּמ ְצ ִרית ׁ ִש ְפ ָח ָת ּה ִמ ֵ ּקץ ֶעשֶׂ ר ׁ ָשנִ ים‬ ‫ְל ׁ ֶש ֶבת ַא ְב ָרם ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪ ,‬וַ ִּת ֵּתן א ָֹת ּה‬ ‫יש ּה לוֹ ְל ִא ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫ְל ַא ְב ָרם ִא ׁ ָ‬ ‫ל־ה ָגר‪ ,‬וַ ַּת ַהר‪ ,‬וַ ֵּת ֶרא ִּכי ָה ָר ָתה‪,‬‬ ‫וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫וַ ֵּת ַקל ְ ּג ִב ְר ָּת ּה ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫ל־א ְב ָרם‪ֲ :‬ח ָמ ִסי ָע ֶל ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ֹאמר שָׂ ַרי ֶא ַ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ָאנ ִֹכי נָ ַת ִּתי ׁ ִש ְפ ָח ִתי ְּב ֵח ֶיק ָך‪ ,‬וַ ֵּת ֶרא ִּכי‬ ‫יה‪ .‬יִ ׁ ְש ּפֹט יְ הוָ ה ֵּבינִ י‬ ‫ָה ָר ָתה וָ ֵא ַקל ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫ֵוּבינֶ ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל־שָׂ ַרי‪ִ :‬ה ֵּנה ׁ ִש ְפ ָח ֵת ְך‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫י־ל ּה ַה ּטוֹ ב ְּב ֵעינָ יִ ְך‪ .‬וַ ְּת ַע ֶּנ ָה‬ ‫ְּביָ ֵד ְך‪ֲ ,‬עשִׂ ָ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫שָׂ ַרי‪ ,‬וַ ִּת ְב ַרח ִמ ּ ָפנֶ ָ‬ ‫ל־עין ַה ַּמיִ ם‬ ‫וַ ִ ּי ְמ ָצ ָא ּה ַמ ְל ַא ְך יְ הוָ ה ַע ֵ‬ ‫ל־ה ַעיִ ן ְּב ֶד ֶר ְך ׁשוּ ר‪.‬‬ ‫ַּב ִּמ ְד ָּבר‪ַ ,‬ע ָ‬ ‫י־מ ֶ ּזה ָבאת‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬ה ָגר‪ִ ׁ ,‬ש ְפ ַחת שָׂ ַרי‪ֵ ,‬א ִ‬ ‫וַ ּי ַ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬מ ּ ְפנֵ י שָׂ ַרי ְ ּג ִב ְר ִּתי‬ ‫וְ ָאנָ ה ֵת ֵל ִכי? וַ ּת ֶ‬ ‫ָאנ ִֹכי ּב ַֹר ַחת‪.‬‬

‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫‪62‬‬

‫‬

‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יעה ְל ַא ְב ָרם ׁ ֶש ִ ּי ַ ּקח ֶאת ָה ָגר ׁ ִש ְפ ָח ָת ּה‬ ‫שָׂ ַרי ִה ִ ּצ ָ‬ ‫ַה ִּמ ְצ ִרית ְל ִא ּׁ ָשה נוֹ ֶס ֶפת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵלד לוֹ ֵּבן‪ַּ .‬כ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ָה ְר ָתה ָה ָגר ְל ַא ְב ָרם‪ִ ,‬היא ִה ְפ ִס ָיקה ְל ַכ ֵּבד ֶאת שָׂ ַרי‪.‬‬ ‫ישה אוֹ ָת ּה ַּב ֲעבוֹ ָדה ָק ׁ ָשה‪ָ .‬ה ָגר ָּב ְר ָחה‬ ‫שָׂ ַרי ֶה ֱענִ ׁ ָ‬ ‫יה ַל ִּמ ְד ָּבר‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפנֶ ָ‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ה‬

‫ו‬

‫ׁ ִש ְפ ָחה — ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ִּנ ְמ ְּכ ָרה ְּכמוֹ ֶע ֶבד‪.‬‬ ‫ֲע ָצ ַרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֶּל ֶדת — ֱאל ִֹהים לֹא ִא ְפ ׁ ֵשר ִלי‬ ‫ָל ֶל ֶדת‪.‬‬ ‫ִמ ֵ ּקץ — ַּכ ֲעבֹר‪.‬‬ ‫יה — ָה ָגר זִ ְלזְ ָלה ְּבשָׂ ַרי‪ִ .‬היא‬ ‫וַ ֵּת ַקל ְ ּג ִב ְר ָּת ּה ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫לֹא ִּכ ְּב ָדה אוֹ ָת ּה‪.‬‬ ‫ֲח ָמ ִסי ָע ֶל ָ‬ ‫יך — זֶ ה לֹא ְּב ֵס ֶדר ׁ ֶש ֵאינְ ָך ַמ ְפ ִסיק ֶאת‬ ‫גוּת ּה ָה ָר ָעה ׁ ֶשל ָה ָגר ְּכ ַל ּ ַפי‪.‬‬ ‫ִה ְתנַ ֲה ָ‬ ‫ָאנ ִֹכי נָ ַת ִּתי ׁ ִש ְפ ָח ִתי ְּב ֵח ֶיק ָך — ִּבזְ כוּ ִתי ִק ַּב ְל ָּת ֶאת‬ ‫ָה ָגר‪.‬‬ ‫יִ ׁ ְש ּפֹט יְ הֹוָ ה ֵּבינִ י ו ֵּבינֶ ָ‬ ‫יך — ֲאנִ י ְמ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת ׁ ֶש ִּתנְ ַהג‬ ‫ְּכ ַל ּ ַפי ְּב ֶצ ֶדק‪.‬‬ ‫ִה ֵּנה ׁ ִש ְפ ָח ֵת ְך ְּביָ ֵד ְך — ְק ִחי ֶאת ָה ָגר וַ ֲעשִׂ י ָּב ּה‬ ‫ִּכ ְרצוֹ נֵ ְך‪.‬‬ ‫ישה ֶאת ָה ָגר ַּב ֲעבוֹ ָדה‬ ‫וַ ְּת ַע ֶּנ ָה שָׂ ַרי — שָׂ ַרי ֶה ֱענִ ׁ ָ‬ ‫ָק ׁ ָשה‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ח ַעד ּ ָפסוּק טז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַּב ִּמ ְד ָּבר נִ ְג ָלה ַמ ְל ַא ְך ֱאל ִֹהים ְל ָה ָגר‪.‬‬ ‫ַה ַּמ ְל ָא ְך ִּב ּ ֵׂשר ְל ָה ָגר ַעל ֻה ֶּל ֶדת יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ ,‬וְ ָא ַמר‬ ‫ׁ ֶש ִּמ ִ ּי ׁ ְש ָמ ֵעאל יִ ְצ ַמח ַעם ָ ּגדוֹ ל‪.‬‬ ‫ל־עין ַה ַּמיִ ם — ְליַ ד ַמ ְעיַ ן ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ז ַע ֵ‬ ‫ְּב ֶד ֶר ְך ׁשוּר — ְל ִמ ְד ַּבר ׁשוּ ר ַה ּמוֹ ִביל ְל ִמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬ ‫י־מ ֶ ּזה — ֵמ ַאיִ ן?‬ ‫ח ֵא ִ‬ ‫ָאנָ ה — ְל ָאן?‬


‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫ל־ג ִב ְר ֵּת ְך‬ ‫ֹאמר ָל ּה ַמ ְל ַא ְך יְ הוָ ה‪ׁ :‬ש ִוּבי ֶא ְ ּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫וְ ִה ְת ַע ִּני ַּת ַחת יָ ֶד ָ‬ ‫ֹאמר ָל ּה ַמ ְל ַא ְך יְ הוָ ה‪ַ :‬ה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֶאת־זַ ְר ֵע ְך‪ ,‬וְ לֹא יִ ָּס ֵפר ֵמרֹב‪.‬‬ ‫ֹאמר ָל ּה ַמ ְל ַא ְך יְ הוָ ה‪ִ :‬ה ָּנ ְך ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְּת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫י־ש ַמע יְ הוָ ה‬ ‫ֵּבן‪ ,‬וְ ָק ָראת ׁ ְשמוֹ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ִּ ,‬כ ׁ ָ‬ ‫ל־ענְ יֵ ְך‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫וְ הוּ א יִ ְהיֶ ה ּ ֶפ ֶרא ָא ָדם‪ ,‬יָ דוֹ ַב ּכֹל וְ יַ ד ּכֹל‬ ‫ל־א ָחיו יִ ׁ ְש ּכֹן‪.‬‬ ‫ל־פנֵ י ָכ ֶ‬ ‫ּבוֹ ‪ ,‬וְ ַע ּ ְ‬ ‫יה ַא ָּתה ֵאל‬ ‫וַ ִּת ְק ָרא ׁ ֵשם־יְ הוָ ה ַהדּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ‬ ‫יתי ַא ֲח ֵרי‬ ‫ֳר ִאי‪ִּ ,‬כי ָא ְמ ָרה‪ֲ :‬ה ַגם ֲהלֹם ָר ִא ִ‬ ‫ר ִֹאי‪.‬‬ ‫ל־כן ָק ָרא ַל ְּב ֵאר ְּב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי‪ִ ,‬ה ֵּנה‬ ‫ַע ֵּ‬ ‫ין־ק ֵד ׁש ֵוּבין ָּב ֶרד‪.‬‬ ‫ֵב ָ‬ ‫וַ ֵּת ֶלד ָה ָגר ְל ַא ְב ָרם ֵּבן‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ָרא ַא ְב ָרם‬ ‫ם־בנוֹ ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר־יָ ְל ָדה ָה ָגר‪ ,‬יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ְּ‬ ‫ן־שמֹנִ ים ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים‬ ‫וְ ַא ְב ָרם ֶּב ׁ ְ‬ ‫ת־ה ָגר ֶאת־יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְל ַא ְב ָרם‪.‬‬ ‫ְּב ֶל ֶד ָ‬

‫יא ִה ָּנ ְך — ַא ְּת‪.‬‬ ‫ָענְ יֵ ְך — ִס ְב ֵל ְך‪.‬‬ ‫יב וְ הוּא יִ ְהיֶ ה ּ ֶפ ֶרא ָא ָדם — ּ ֶפ ֶרא הוּ א ֲחמוֹ ר ַה ַּבר‬ ‫ַה ּׁשוֹ ֵכן ַּב ִּמ ְד ָּבר‪ .‬יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ ָה ָעם ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַמח ִמ ֶּמנּ וּ‬ ‫יִ ְהיוּ אוֹ ֲה ֵבי ח ֶֹפ ׁש‪ְּ ,‬כמוֹ ַה ּ ֶפ ֶרא‪.‬‬ ‫יָ דוֹ ַב ּכֹל וְ יַ ד ּכֹל ּבוֹ –יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו יִ ְחיוּ ַח ֵ ּיי‬ ‫ׁשוֹ ְד ִדים‪ ,‬וְ ָכל ָה ַע ִּמים יִ ָּל ֲחמוּ ָּב ֶהם‪.‬‬ ‫יח ַעל ַה ּכֹל‪ָ ,‬הרוֹ ֶאה‬ ‫יג ֵאל ֳר ִאי — ָה ֵאל ָהרוֹ ֶאה וּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ‬ ‫ֶאת ֵס ֶבל ַה ִּמ ְס ֵּכנִ ים‪.‬‬ ‫יתי ַא ֲח ֵרי ר ִֹאי — ַ ּגם ָּכאן ַּב ִּמ ְד ָּבר‬ ‫ֲה ַגם ֲהלֹם ָר ִא ִ‬ ‫יתי ֶאת דַּ ֲא ַגת ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ָר ִא ִ‬ ‫יד ְּב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי — ְּב ֵאר ַה ּׁ ַש ֶ ּי ֶכת ֶל ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים‬ ‫יח ָע ַלי‪.‬‬ ‫ָהרוֹ ֶאה אוֹ ִתי וּ ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ‬

‫ֵ ּגרו ּׁש ָהגָ ר — ִצ ֵ ּיר יַ ֲעקֹב ׁ ְש ַטיְ נְ ַה ְרט‬

‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫‬

‫‪63‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק טז‬ ‫ְ‬

‫אּׁשָה‬ ‫אב ְָרם ל ְ ִ‬ ‫חתָּה ל ְ ַ‬ ‫ׁשפְ ָ‬ ‫הג ָר ִ‬ ‫ׂשָָרה נָתְנ ָה אֶת ָ‬ ‫אפשר להרחיב ולספר‪,‬‬ ‫שהעבדות היתה חלק‬ ‫מהחיים באותה תקופה‪ .‬כל‬ ‫העבודות בבית ובשדה נעשו‬ ‫על ידי עבדים ושפחות‪.‬‬ ‫העבד היה רכושו האישי של‬ ‫בעליו‪ .‬גם הגר היתה שייכת‬ ‫לשרי‪ ,‬ועל כן יכלה שרי‬ ‫לתת אותה לאברם‪.‬‬ ‫מאוחר יותר ייתקלו‬ ‫הילדים בסיפור דומה‪ ,‬שבו‬ ‫נתנו רחל ולאה את בלהה‬ ‫וזלפה ליעקב‪.‬‬ ‫בפרק על מכירת יוסף תוכל‬ ‫המורה להוסיף עוד פרטים‬ ‫על העבדות‪.‬‬ ‫לפני העיסוק בשאלה יש‬ ‫להסביר את המילים בישׂר‪,‬‬ ‫בשורה‪ ,‬מבשר‪.‬‬ ‫על פי המילון‪:‬‬ ‫מבשר — משמיע טובות‪,‬‬ ‫מביא ידיעה טובה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫העיסוק בשאלה ‪ 2‬מזמן‬ ‫להראות את האבות באור‬ ‫אנושי‪ .‬אברהם לא מתערב‬ ‫כי נוח לו‪ .‬שרה כבר אינה‬ ‫זקוקה להגר‪ .‬היא מנצלת‬ ‫אותה לאחר שהרתה‪.‬‬

‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ו‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ .1‬א‪ַ .‬ה ִאם ָהיָ ה ַרע ְ ּב ִה ְתנַ ֲהגו ָּת ּה ׁ ֶשל ָהגָ ר? נַ ְּמק ּו וְ ַה ְס ִ ּבירוּ‪.‬‬

‫ימה ָשׂ ַרי ֶאת ַא ְב ָרם?‬ ‫ב‪ּ ַ .‬ב ֶּמה ֶה ֱא ׁ ִש ָ‬

‫ג‪ַ .‬ה ִאם ָהיָה ַרע ִ ּב ְת ׁשו ָּבתוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָרם לְ ָשׂ ַרי? נַ ְּמקוּ‪.‬‬ ‫ד‪ַ .‬ה ִאם ָהיָ ה ַרע ְ ּב ִה ְתנַ ֲהגו ָּת ּה ׁ ֶשל ָשׂ ָרה? נַ ְּמק ּו וְ ַה ְס ִ ּבירוּ‪.‬‬

‫ה‪ַ .‬מדּ ו ַּע‪ ,‬לְ ַד ְע ְּת ֶכם‪ ,‬נָ ַהג ַא ְב ָרם ָּכ ְך?‬

‫אב ְָרם נֹול ַד ּבֵן‬ ‫הג ָר ּול ְ ַ‬ ‫הּמְִדּבָר‪ .‬ל ְ ָ‬ ‫מ ַ‬ ‫הג ָר חָז ְָרה ֵ‬ ‫ָ‬ ‫מּפָסּוק ז עַד ּפָסּוק טז‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .2‬הגָ ר ָהיְ ָתה ֻא ְמלָ לָ ה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר‪.‬‬ ‫א‪ָ .‬מה ָה ֵע ָצה ׁ ֶש ִּק ְ ּבלָ ה?‬ ‫ב‪ַ .‬מה ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ִּק ְ ּבלָ ה?‬ ‫‪ֵ .4‬א ְ‬ ‫יך יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָשׂ ם לֵ ב לְ ִס ְבלָ ּה ׁ ֶשל ָהגָ ר?‬

‫‪64‬‬

‫‬

‫פֶֶרק טז‬


‫ֶּפֶרק יז‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ן־ת ׁ ְש ִעים ׁ ָשנָ ה וְ ֵת ׁ ַשע‬ ‫וַ יְ ִהי ַא ְב ָרם ֶּב ִּ‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪:‬‬ ‫ל־א ְב ָרם וַ ּי ֶ‬ ‫ׁ ָשנִ ים‪ ,‬וַ ֵ ּי ָרא יְ הוָ ה ֶא ַ‬ ‫י־אל ׁ ַשדַּ י‪ִ ,‬ה ְת ַה ֵּל ְך ְל ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים‪.‬‬ ‫ֲאנִ ֵ‬ ‫יתי ֵּבינִ י ֵוּבינֶ ָך וְ ַא ְר ֶּבה אוֹ ְת ָך‬ ‫וְ ֶא ְּתנָ ה ְב ִר ִ‬ ‫ִּב ְמאֹד ְמאֹד‪.‬‬ ‫ל־פנָ יו‪ ,‬וַ יְ ַד ֵּבר ִא ּתוֹ ֱאל ִֹהים‬ ‫וַ ִ ּי ּפֹל ַא ְב ָרם ַע ּ ָ‬ ‫ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫ית ְל ַאב ֲהמוֹ ן‬ ‫יתי ִא ָּת ְך‪ ,‬וְ ָהיִ ָ‬ ‫ֲאנִ י ִה ֵּנה ְב ִר ִ‬ ‫גּ וֹ יִ ם‪.‬‬ ‫ת־ש ְמ ָך ַא ְב ָרם‪ ,‬וְ ָהיָ ה‬ ‫וְ לֹא־יִ ָ ּק ֵרא עוֹ ד ֶא ׁ ִ‬ ‫ב־המוֹ ן גּ וֹ יִ ם נְ ַת ִּת ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ׁ ִש ְמ ָך ַא ְב ָר ָהם‪ִּ ,‬כי ַא ֲ‬ ‫וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹת ָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד‪ ,‬וּ נְ ַת ִּת ָ‬ ‫יך ְלגוֹ יִ ם‪,‬‬ ‫וּ ְמ ָל ִכים ִמ ְּמ ָך יֵ ֵצאוּ ‪.‬‬ ‫יתי ֵּבינִ י ֵוּבינֶ ָך ֵוּבין זַ ְר ֲע ָך‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶא ְּ‬ ‫ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך ְלדֹר ָֹתם ִל ְב ִרית עוֹ ָלם‪ִ ,‬ל ְהיוֹ ת ְל ָך‬ ‫ֵלאל ִֹהים וּ ְלזַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫וְ נָ ַת ִּתי ְל ָך וּ ְלזַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך ֶאת ֶא ֶרץ‬ ‫ְמ ֻג ֶר ָ‬ ‫ל־א ֶרץ ְּכנַ ַען‪ַ ,‬ל ֲא ֻח ַ ּזת‬ ‫יך‪ֶ ,‬את ָּכ ֶ‬ ‫יתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים‪.‬‬ ‫עוֹ ָלם‪ ,‬וְ ָהיִ ִ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ח ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ׁשוּב ִה ְת ַ ּג ָּלה ְל ַא ְב ָרם וְ ָכ ַרת ְּב ִרית ִע ּמוֹ וְ ִעם‬ ‫ָּבנָ יו‪.‬‬ ‫ְל ִפי ַה ְּב ִרית‪ַ ,‬א ְב ָרם וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ַח ָ ּי ִבים ְל ַה ֲא ִמין‬ ‫יח ְל ַק ֵ ּים ֶאת ַה ְב ָטחוֹ ָתיו‬ ‫ֶּב ֱאל ִֹהים וֶ ֱאל ִֹהים ִה ְב ִט ַ‬ ‫ְל ַא ְב ָרם‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ׁ ִש ָּנה ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָרם ְל ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫א‬

‫ב‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ז‬

‫ח‬

‫ֵאל ׁ ַשדַּ י — ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשמוֹ ָתיו ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ִה ְת ַה ֵּל ְך ְל ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים — ָע ֶל ָ‬ ‫יך ַל ֲעבֹד ֶאת ה'‬ ‫ֶּב ֱאמוּ נָ ה ׁ ְש ֵל ָמה‪.‬‬ ‫יתי — ֶא ְכרֹת ִא ְּת ָך ְּב ִרית‪.‬‬ ‫וְ ֶא ְּתנָ ה ְב ִר ִ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫וְ ַא ְר ֶּבה אוֹ ְתך — יִ ְהיוּ ְלך ָּבנִ ים ָוּבנוֹ ת ַר ִּבים‪.‬‬ ‫ל־פנָ יו — ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ִמ ּתוֹ ְך ָּכבוֹ ד‬ ‫וַ ִ ּי ּפֹל ַא ְב ָרם ַע ּ ָ‬ ‫וּ ִמ ּתוֹ ְך ֶר ֶג ׁש ּתוֹ ָדה‪.‬‬ ‫ית ְל ַאב ֲהמוֹ ן גּ וֹ יִ ם — ַע ִּמים ַר ִּבים יִ ְצ ְמחוּ‬ ‫וְ ָהיִ ָ‬ ‫וְ ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ֶאיך‪ָ.‬‬ ‫וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹת ָך — ֶא ֱעשֶׂ ה אוֹ ְת ָך ְל ָא ָדם ּפוֹ ֶרה‪ .‬יִ ְהיוּ‬ ‫ְל ָך ַה ְר ֵּבה ֶצ ֱא ָצ ִאים‪.‬‬ ‫וַ ֲה ִקמ ִֹתי — ֲא ַק ֵ ּים‪.‬‬ ‫ְלדֹר ָֹתם — ְל ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ָ ּו ְלדוּ ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ִל ְב ִרית עוֹ ָלם — ְּב ִרית ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַב ֵּטל‪.‬‬ ‫ֶא ֶרץ ְמ ֻג ֶר ָ‬ ‫את ָלגוּ ר ָּב ּה‪.‬‬ ‫יך — ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‪ֶ ׁ ,‬ש ָּב ָ‬ ‫ַל ֲא ֻח ַ ּזת עוֹ ָלם — ִּת ְהיֶ ה ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ְל ָך ְל ָת ִמיד‪.‬‬

‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫‬

‫‪65‬‬


‫ל־א ְב ָר ָהם‪ :‬וְ ַא ָּתה‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יתי ִת ׁ ְשמֹר‪ַ ,‬א ָּתה וְ זַ ְר ֲע ָך‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫ֶא ְּ‬ ‫ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך ְלדֹר ָֹתם‪.‬‬ ‫יכם ֵוּבין‬ ‫זֹאת ְּב ִר ִיתי ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ְמרוּ ֵּבינִ י ֵוּבינֵ ֶ‬ ‫זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך‪ִ :‬ה ּמוֹ ל ָל ֶכם ָּכל־זָ ָכר‪.‬‬ ‫וּ נְ ַמ ְל ֶּתם ֶאת ְּבשַׂ ר ָע ְר ַל ְת ֶכם‪ ,‬וְ ָהיָ ה ְלאוֹ ת‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ְּב ִרית ֵּבינִ י ֵוּבינֵ ֶ‬ ‫ן־שמֹנַ ת יָ ִמים יִ ּמוֹ ל ָל ֶכם ָּכל־זָ ָכר‬ ‫ֶוּב ׁ ְ‬ ‫ת־כ ֶסף‬ ‫יכם‪ ,‬יְ ִליד ָּביִ ת וּ ִמ ְקנַ ֶּ‬ ‫ְלדֹר ֵֹת ֶ‬ ‫ִמ ּכֹל ֶּבן־נֵ ָכר ֲא ׁ ֶשר לֹא ִמ ַ ּז ְר ֲע ָך הוּ א‪.‬‬ ‫וּמ ְקנַ ת ַּכ ְס ּ ֶפ ָך‪,‬‬ ‫ִה ּמוֹ ל יִ ּמוֹ ל יְ ִליד ֵּב ְית ָך ִ‬ ‫וְ ָהיְ ָתה ְב ִר ִיתי ִּב ְבשַׂ ְר ֶכם ִל ְב ִרית עוֹ ָלם‪.‬‬ ‫ת־בשַׂ ר‬ ‫וְ ָע ֵרל זָ ָכר‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר לֹא־יִ ּמוֹ ל ֶא ְּ‬ ‫ָע ְר ָלתוֹ ‪ ,‬וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש‬ ‫יתי ֵה ַפר‪.‬‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫יה‪ֶ .‬א ְּ‬ ‫ַה ִהוא ֵמ ַע ֶּמ ָ‬ ‫ל־א ְב ָר ָהם‪ :‬שָׂ ַרי ִא ׁ ְש ְּת ָך‪,‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־ש ָמ ּה שָׂ ָרי‪ִּ ,‬כי שָׂ ָרה ׁ ְש ָמ ּה‪.‬‬ ‫ֹא־ת ְק ָרא ֶא ׁ ְ‬ ‫ל ִ‬ ‫ֵוּב ַר ְכ ִּתי א ָֹת ּה וְ ַגם נָ ַת ִּתי ִמ ֶּמ ָּנה ְל ָך ֵּבן‪,‬‬ ‫יה וְ ָהיְ ָתה ְלגוֹ יִ ם‪ַ ,‬מ ְל ֵכי ַע ִּמים‬ ‫ֵוּב ַר ְכ ִּת ָ‬ ‫ִמ ֶּמ ָּנה יִ ְהיוּ‪.‬‬ ‫ֹאמר‬ ‫ל־פנָ יו וַ ִ ּי ְצ ָחק‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ּפֹל ַא ְב ָר ָהם ַע ּ ָ‬ ‫ה־שנָ ה יִ ָ ּו ֵלד‪ ,‬וְ ִאם־שָׂ ָרה‬ ‫ְּב ִל ּבוֹ ‪ַ :‬ה ְּל ֶבן ֵמ ָא ׁ ָ‬ ‫ת־ת ׁ ְש ִעים ׁ ָשנָ ה ֵּת ֵלד?‬ ‫ֲה ַב ִּ‬ ‫ל־ה ֱאל ִֹהים‪ :‬לוּ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‬ ‫ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יִ ְחיֶ ה ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪.‬‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫‪66‬‬

‫‬

‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ט ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ילה‪.‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ַח ָ ּי ִבים ַל ֲער ְֹך ֶט ֶקס ְּב ִרית ִמ ָ‬ ‫ימן וְ אוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ִרית‬ ‫ילה ִהיא ִס ָ‬ ‫ְּב ִרית ַה ִּמ ָ‬ ‫ֵּבין ֱאל ִֹהים ְל ֵבין ַא ְב ָר ָהם וְ זַ ְרעוֹ ‪.‬‬ ‫יח ׁ ֶש ְל ַא ְב ָר ָהם ו ְּלשָׂ ַרי יִ ָ ּו ֵלד ֵּבן‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ָחזַ ר וְ ִה ְב ִט ַ‬ ‫ֱאל ִֹהים ׁ ִש ָּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ׁ ֶשל שָׂ ַרי ְלשָׂ ָרה‪.‬‬ ‫י ִה ּמוֹ ל ָל ֶכם ָּכל־זָ ָכר — ָצ ִר ְ‬ ‫ילה‬ ‫יך ַל ֲער ְֹך ְּב ִרית ִמ ָ‬ ‫ְל ָכל ִּתינוֹ ק זָ ָכר ׁ ֶשנּ וֹ ָלד‪.‬‬ ‫ילה‪.‬‬ ‫יא וּנְ ַמ ְל ֶּתם — ִּת ְהיוּ נִ ּמוֹ ִלים‪ַּ .‬ת ַע ְרכוּ ְּב ִרית ִמ ָ‬ ‫יכם — ְּב ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת‬ ‫יב ִה ּמוֹ ל ָל ֶכם ָּכל־זָ ָכר ְלדֹר ֵֹת ֶ‬ ‫ילה ַל ְ ּז ָכ ִרים‪.‬‬ ‫ַה ָּב ִאים ְּת ַק ְ ּימוּ ְּב ִרית ִמ ָ‬ ‫ילה‬ ‫ת־כ ֶסף — ַּת ֲער ְֹך ְּב ִרית ִמ ָ‬ ‫יְ ִליד ָּביִ ת ו ִּמ ְקנַ ֶּ‬ ‫ית‬ ‫ית ָך וְ ַגם ְל ֵא ֶּלה ׁ ֶש ָ ּקנִ ָ‬ ‫ַ ּגם ָל ֲע ָב ִדים ׁ ֶשנּ וֹ ְלדוּ ְּב ֵב ְ‬ ‫ְּב ַכ ְס ּ ְפ ָך‪.‬‬

‫יח ל ּו יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל יִ ְחיֶ ה ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך — ַה ְלוַ אי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּימוּ‬ ‫ְּביִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַה ְּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ָּנ ַת ָּת ְל ִא ּמוֹ ָה ָגר‪.‬‬


‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫ֹאמר ֱאל ִֹהים‪ֲ :‬א ָבל שָׂ ָרה ִא ׁ ְש ְּת ָך י ֶֹל ֶדת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־שמוֹ יִ ְצ ָחק‪ ,‬וַ ֲה ִקמ ִֹתי‬ ‫את ֶא ׁ ְ‬ ‫ְל ָך ֵּבן‪ ,‬וְ ָק ָר ָ‬ ‫ת־ב ִר ִיתי ִא ּתוֹ ִל ְב ִרית עוֹ ָלם ְלזַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו‪.‬‬ ‫ֶא ְּ‬ ‫וּליִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ְ ׁ ,‬ש ַמ ְע ִּת ָ‬ ‫יך‪ִ :‬ה ֵּנה ֵּב ַר ְכ ִּתי אֹתוֹ‬ ‫ְ‬ ‫וְ ִה ְפ ֵר ִיתי אֹתוֹ וְ ִה ְר ֵּב ִיתי אֹתוֹ ִּב ְמאֹד ְמאֹד‪,‬‬ ‫יאם יוֹ ִליד‪ ,‬וּנְ ַת ִּתיו ְלגוֹ י‬ ‫ים־עשָׂ ר נְשִׂ ִ‬ ‫ׁ ְשנֵ ָ‬ ‫ָ ּגדוֹ ל‪.‬‬ ‫ת־ב ִר ִיתי ָא ִקים ֶאת־יִ ְצ ָחק‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ֵּת ֵלד ְל ָך‬ ‫וְ ֶא ְּ‬ ‫שָׂ ָרה ַל ּמוֹ ֵעד ַה ֶ ּזה ַּב ּׁ ָשנָ ה ָה ַא ֶח ֶרת‪.‬‬ ‫וַ יְ ַכל ְל ַד ֵּבר ִא ּתוֹ ‪ ,‬וַ ַ ּי ַעל ֱאל ִֹהים ֵמ ַעל‬ ‫ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ַא ְב ָר ָהם ֶאת־יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ וְ ֶאת‬ ‫ל־מ ְקנַ ת ַּכ ְס ּפוֹ ‪,‬‬ ‫ָּכל־יְ ִל ֵידי ֵביתוֹ וְ ֶאת ָּכ ִ‬ ‫נְשי ֵּבית ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬וַ ָ ּי ָמל‬ ‫ָּכל־זָ ָכר ְּב ַא ׁ ֵ‬ ‫ת־בשַׂ ר ָע ְר ָל ָתם ְּב ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֶא ְּ‬ ‫דִּ ֶּבר ִא ּתוֹ ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ן־ת ׁ ְש ִעים וָ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנָ ה ְּב ִה ּמֹלוֹ‬ ‫וְ ַא ְב ָר ָהם ֶּב ִּ‬ ‫ְּבשַׂ ר ָע ְר ָלתוֹ ‪.‬‬ ‫ן־שלֹש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה‬ ‫וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ֶּב ׁ ְ‬ ‫ְּב ִה ּמֹלוֹ ֶאת ְּבשַׂ ר ָע ְר ָלתוֹ ‪.‬‬ ‫ְּב ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה נִ ּמוֹ ל ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‬ ‫ְּבנוֹ ‪.‬‬ ‫ת־כ ֶסף‬ ‫וּמ ְקנַ ֶּ‬ ‫נְשי ֵביתוֹ ‪ ,‬יְ ִליד ָּביִ ת ִ‬ ‫ל־א ׁ ֵ‬ ‫וְ ָכ ַ‬ ‫ֵמ ֵאת ֶּבן־נֵ ָכר‪ ,‬נִ ּמֹלוּ ִא ּתוֹ ‪.‬‬

‫יאם — ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר ַמנְ ִה ֵיגי‬ ‫ים־עשָׂ ר נְ שִׂ ִ‬ ‫ָ‬ ‫כ ׁ ְשנֵ‬ ‫ׁ ְש ָב ִטים‪.‬‬ ‫יתי ָא ִקים ֶאת־יִ ְצ ָחק — ֲא ָבל ֶאת ַה ְּב ִרית‬ ‫ת־ב ִר ִ‬ ‫כא וְ ֶא ְּ‬ ‫ֲא ַק ֵ ּים ִעם יִ ְצ ָחק וְ ִעם ֶצ ֱא ָצ ָאיו‪.‬‬ ‫ַל ּמוֹ ֵעד ַה ֶ ּזה ַּב ּׁ ָשנָ ה ָה ַא ֶח ֶרת — ַּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה‪ְּ ,‬בעוֹ ד‬ ‫ׁ ָשנָ ה ְּב ִד ּיוּ ק‪.‬‬ ‫כב וַ יְ ַכל — ִּכ ָּלה‪ִ ,‬ס ֵ ּים‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ַעל ֱאל ִֹהים ֵמ ַעל ַא ְב ָר ָהם — ַה ִה ְת ַ ּג ּלוּ ת‬ ‫ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה‪.‬‬

‫ל ְֵך ל ְָך‬

‫‬

‫‪67‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק יז‬ ‫ְ‬ ‫מזמן אפשרות‬ ‫הסיפור ֵ‬ ‫להמשיך לטפל במושג‬ ‫"ברית" בין שני צדדים‬ ‫ולדון גם בהתחייבות של‬ ‫כל אחד מבני הברית‪.‬‬

‫אב ְָרם‬ ‫אֱֹלהִים ּכֹוֵרת ּב ְִרית עִם ַ‬ ‫הּפֶֶרק‬ ‫ִקְראּו אֶת ַ‬

‫‪ּ ְ .1‬ב ִרית ִהיא ֶה ְס ֵּכם ְמ ַח ֵ ּיב‪ּ ַ .‬ב ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר ַעל ְ ּב ִרית‪ִּ .‬כ ְתב ּו ַ ּב ַּמלְ ֵ ּבן‪:‬‬ ‫יע ֶאת ַה ְ ּב ִרית?‬ ‫ִמי ִה ִ ּצ ַ‬ ‫יע ֶאת ַה ְ ּב ִרית?‬ ‫לְ ִמי הוּא ִה ִ ּצ ַ‬ ‫‪ַ .2‬ה ְ ּב ִרית ֵ ּבין ה' לְ ַא ְב ָרם‪ַ :‬ה ׁ ְשלִ ימוּ‪ֵ .‬ה ָעזְ ר ּו ְ ּב ַסל ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת‪.‬‬ ‫לְ ָמה ִה ְת ַח ֵ ּיב ֱאל ִֹהים ַ ּב ְ ּב ִרית?‬

‫לְ ָמה יִ ְת ַח ְ ּיב ּו ַא ְב ָר ָהם וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו?‬

‫ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ֵאי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ְמח ּו‬

‫ַא ְב ָר ָהם ו ָּבנָ יו יַ ֲא ִמינ ּו‬ ‫‪.‬‬

‫ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ִּת ְהיֶ ה ׁ ַש ֶ ּי ֶכת לְ ־‬

‫ְ ּב‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ו ָּבנָ יו יְ ַק ְ ּימ ּו ֶט ֶקס‬ ‫ְ ּב ִרית ִמילָ ה לְ ָכל‬

‫ָשׂ ָרה ֵּתלֵ ד‬

‫ַסל ְּת ׁשוּבוֹ ת‪:‬‬

‫ַע ִּמים ַר ִ ּבים‪.‬‬ ‫ֵ ּבן זָ ָכר‪.‬‬ ‫ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַא ְב ָר ָהם וְ ָשׂ ָרה‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ֵ ּבן ו ׁ ְּשמוֹ יִ ְצ ָחק‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יז‬


‫יכן ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ַ ּב ִּס ּפוּר ׁ ֶש ַא ְב ָרם דָּ ַאג לְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל?‬ ‫‪ֵ .3‬ה ָ‬

‫יהם ׁ ֶשל ַא ְב ָרם וְ ָשׂ ַרי‪.‬‬ ‫‪ .4‬א‪ַ .‬ה ׁ ְשלִ ימוּ‪ֱ :‬אל ִֹהים ׁ ִש ָ ּנה ֶאת ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ‬ ‫ַא ְב ָרם יִ ָּק ֵרא‬

‫ָשׂ ַרי ִּת ָּק ֵרא‬

‫לִ ׁ ְשנֵ י ַה ׁ ּ ֵשמוֹ ת נוֹ ְס ָפה ָהאוֹ ת‬ ‫יהם?‬ ‫ב‪ַ .‬מדּ ו ַּע ׁ ִש ָ ּנה ֱאל ִֹהים ֶאת ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ‬

‫‪ַ .5‬א ְב ָר ָהם ִק ֵ ּים ֶט ֶקס ְ ּב ִרית ִמילָ ה לְ ַע ְצמוֹ וּלְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ‪.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫כדאי להסביר לתלמידים‪,‬‬ ‫ששינוי השם של אברם‬ ‫ושרי מרמז על שינוי שעתיד‬ ‫להתחולל בחייהם‪.‬‬ ‫אפשר לפתוח את בראשית‪,‬‬ ‫פרק ט‪ ,‬טו‪-‬טז ולראות‬ ‫את הדומה והשונה בין‬ ‫הבריתות‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫יש מקום להבהיר את‬ ‫המילה "מילה" במובן של‬ ‫ברית מילה‪.‬‬ ‫אפשר לשוחח עם‬ ‫התלמידים על השם בני‬ ‫ברית כשם נרדף ליהודים‪.‬‬

‫ימן לְ ָמה ִהיא?‬ ‫א‪ּ ְ .‬ב ִרית ַה ִּמילָ ה‪ִ ,‬ס ָ‬ ‫ב‪ּ ֶ .‬בן ַּכ ָּמה ָהיָ ה ָאז יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל?‬

‫(פסוּק כ)‪.‬‬ ‫‪ּ ַ .6‬ב ֶּמה ֵ ּב ֵר ְך ה' ֶאת יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל? ּ ָ‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫ַה ֻּמ ְסלְ ִמים רוֹ ִאים ַע ְצ ָמם ְּכ ֶצ ֶא ָצ ֵאי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ֵ .‬הם ְמ ַק ְ ּי ִמים ֶט ֶקס‬ ‫־ע ְשׂ ֵרה‪ִּ ,‬כי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָהיָ ה‬ ‫ְ ּב ִרית ִמילָ ה לְ נַ ַער ְ ּב ַה ִ ּגיעוֹ לְ גִ יל ׁ ְשלוֹ ׁש ֶ‬ ‫־ע ְשׂ ֵרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר נֶ ֶע ְר ָכה לוֹ ְ ּב ִרית ִמילָ ה‪.‬‬ ‫ֶ ּבן ׁ ְשלוֹ ׁש ֶ‬

‫פֶֶרק יז‬

‫‬

‫‪69‬‬


‫ֶּפֶרק יח‬ ‫וַ ֵ ּי ָרא ֵא ָליו יְ הוָ ה ְּב ֵאלֹנֵ י ַמ ְמ ֵרא‪ ,‬וְ הוּ א י ֵֹשב‬ ‫ח־הא ֶֹהל ְּכחֹם ַה ּיוֹ ם‪.‬‬ ‫ּ ֶפ ַת ָ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ׁ ְשל ָֹשה ֲאנָ ׁ ִשים‬ ‫אתם ִמ ּ ֶפ ַתח‬ ‫נִ ָ ּצ ִבים ָע ָליו‪ ,‬וַ ַ ּי ְרא‪ ,‬וַ ָ ּי ָרץ ִל ְק ָר ָ‬ ‫ָהא ֶֹהל‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתחוּ ָא ְר ָצה‪.‬‬ ‫אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ֲ :‬אדֹנָ י‪ִ ,‬אם־נָ א ָמ ָצ ִ‬ ‫וַ ּי ַ‬ ‫ַאל־נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְבדֶּ ָך‪.‬‬ ‫יכם‪,‬‬ ‫ט־מיִ ם וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ‬ ‫יֻ ַ ּקח־נָ א ְמ ַע ַ‬ ‫וְ ִה ּׁ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָה ֵעץ‪.‬‬ ‫ת־ל ֶחם וְ ַס ֲעדוּ ִל ְּב ֶכם‪ַ ,‬א ַחר‬ ‫וְ ֶא ְק ָחה ַפ ֶ‬ ‫ל־ע ְבדְּ ֶכם‪.‬‬ ‫ל־כן ֲע ַב ְר ֶּתם ַע ַ‬ ‫י־ע ֵּ‬ ‫ַּת ֲעבֹרוּ ‪ִּ ,‬כ ַ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ֵּ :‬כן ַּת ֲעשֶׂ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ָּת‪.‬‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫וַ יְ ַמ ֵהר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֱֹה ָלה ֶאל־שָׂ ָרה וַ ּי ֶ‬ ‫ַמ ֲה ִרי ׁ ְשלֹש ְס ִאים ֶק ַמח ס ֶֹלת‪ ,‬לוּ ׁ ִשי וַ ֲעשִׂ י‬ ‫ֻעגוֹ ת‪.‬‬ ‫ן־ב ָקר‬ ‫ל־ה ָּב ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח ֶּב ָּ‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ל־ה ַּנ ַער‪ ,‬וַ יְ ַמ ֵהר ַל ֲעשׂ וֹ ת‬ ‫ַר ְך וָ טוֹ ב וַ ִ ּי ֵּתן ֶא ַ‬ ‫אֹתוֹ ‪.‬‬ ‫ן־ה ָּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֶח ְמ ָאה וְ ָח ָלב ֶוּב ַ‬ ‫יהם ַּת ַחת‬ ‫יהם‪ .‬וְ הוּ א־ע ֵֹמד ֲע ֵל ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫ֹאכלוּ ‪.‬‬ ‫ָה ֵעץ‪ ,‬וַ ּי ֵ‬

‫ א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫‪70‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ח ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ְ‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ִק ֵ ּים ִמנְ ַהג ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים‪ .‬הוּא ָע ַרך ַק ָּב ַלת‬ ‫ּ ָפנִ ים ָלאוֹ ְר ִחים‪.‬‬ ‫א ְּכחֹם ַה ּיוֹ ם — ִּב ׁ ְש ַעת ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ַחם ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ב נִ ָ ּצ ִבים ָע ָליו — ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים עוֹ ְמ ִדים ָקרוֹ ב‬ ‫ֵא ָליו‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו ָא ְר ָצה — ַא ְב ָר ָהם ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ְּכ ֵדי ְל ַכ ֵּבד‬ ‫ֶאת ַה ַּמ ְל ָא ִכים‪.‬‬ ‫ג ַאל־נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְבדֶּ ָך — ְּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ִע ְצרוּ ָּכאן‬ ‫וְ ִת ְהיוּ אוֹ ְר ַחי‪.‬‬

‫ת־ל ֶחם — ֶא ַ ּקח ּ ְפרוּ ַסת ֶל ֶחם‪.‬‬ ‫ה ו ְֶא ְק ָחה ַפ ֶ‬ ‫ֹאכלוּ ‪.‬‬ ‫וְ ַס ֲעד ּו ִל ְּב ֶכם — ּת ְ‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ קוֹ ְר ִאים ִמ ְס ָע ָדה ְל ָמקוֹ ם ִצ ּבוּ ִרי ׁ ֶש ּבוֹ‬ ‫ֲאנָ ׁ ִשים אוֹ ְכ ִלים וּ ְמ ׁ ַש ְּל ִמים ַּב ֲעבוּ ר ָהא ֶֹכל‪.‬‬ ‫ו ְס ִאים — ְס ָאה ִהיא ִמדַּ ת ִמ ׁ ְש ָקל‪.‬‬ ‫לו ׁ ִּשי — ָה ִכינִ י ָּב ֵצק‪.‬‬ ‫ֻעגוֹ ת — דִּ ְב ֵרי ַמ ֲא ֶפה ֲע ֻג ִּלים‪.‬‬ ‫ן־ב ָקר — ֵע ֶגל‪.‬‬ ‫ז ֶּב ָּ‬ ‫יהם — ַא ְב ָר ָהם ְּב ַע ְצמוֹ ִה ִ ּג ׁיש‬ ‫ח וְ הוּא־ע ֵֹמד ֲע ֵל ֶ‬ ‫ָלאוֹ ְר ִחים וְ ׁ ֵש ֵרת אוֹ ָתם‪.‬‬


‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫ֹאמר‪:‬‬ ‫ֹאמרוּ ֵא ָליו‪ַ :‬א ֵ ּיה שָׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך? וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ִה ֵּנה ָבא ֶֹהל‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ׁ :‬שוֹ ב ָא ׁשוּב ֵא ֶל ָ‬ ‫יך ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ה־בן ְלשָׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך‪ .‬וְ שָׂ ָרה ׁש ַֹמ ַעת‬ ‫וְ ִה ֵּנ ֵ‬ ‫ּ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל וְ הוּ א ַא ֲח ָריו‪.‬‬ ‫וְ ַא ְב ָר ָהם וְ שָׂ ָרה זְ ֵקנִ ים ָּב ִאים ַּב ָ ּי ִמים‪ָ ,‬ח ַדל‬ ‫ִל ְהיוֹ ת ְלשָׂ ָרה א ַֹרח ַּכ ָּנ ׁ ִשים‪.‬‬ ‫וַ ִּת ְצ ַחק שָׂ ָרה ְּב ִק ְר ָּב ּה ֵלאמֹר‪ַ :‬א ֲח ֵרי ְבל ִֹתי‬ ‫ה־לי ֶע ְדנָ ה‪ ,‬וַ אדֹנִ י זָ ֵקן‪.‬‬ ‫ָהיְ ָת ִּ‬ ‫ל־א ְב ָר ָהם‪ָ :‬ל ָּמה ֶ ּזה ָצ ֲח ָקה‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫שָׂ ָרה‪ֵ ,‬לאמֹר‪ַ ,‬ה ַאף ֻא ְמנָ ם ֵא ֵלד‪ ,‬וַ ֲאנִ י‬ ‫זָ ַקנְ ִּתי?‬ ‫ֲהיִ ּ ָפ ֵלא ֵמיְ הוָ ה דָּ ָבר? ַל ּמוֹ ֵעד ָא ׁשוּב ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה וּ ְלשָׂ ָרה ֵבן‪.‬‬ ‫וַ ְּת ַכ ֵח ׁש שָׂ ָרה‪ֵ ,‬לאמֹר‪ :‬לֹא ָצ ַח ְק ִּתי‪ִּ .‬כי‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא‪ִּ ,‬כי ָצ ָח ְק ְּת‪.‬‬ ‫יָ ֵר ָאה‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ל־פנֵ י‬ ‫וַ ָ ּי ֻקמוּ ִמ ּׁ ָשם ָה ֲאנָ ׁ ִשים וַ ַ ּי ׁ ְש ִקפוּ ַע ּ ְ‬ ‫ְסדֹם‪ ,‬וְ ַא ְב ָר ָהם ה ֵֹל ְך ִע ָּמם ְל ׁ ַש ְּל ָחם‪.‬‬ ‫וַ יהוָ ה ָא ָמר‪ַ :‬ה ְמ ַכ ֶּסה ֲאנִ י ֵמ ַא ְב ָר ָהם ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֲאנִ י עֹשֶׂ ה?‬ ‫וְ ַא ְב ָר ָהם ָהיוֹ יִ ְהיֶ ה ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל וְ ָעצוּ ם‪,‬‬ ‫וְ נִ ְב ְרכוּ ־בוֹ ּכֹל גּ וֹ יֵ י ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ת־בנָ יו‬ ‫ִּכי יְ ַד ְע ִּתיו‪ְ ,‬ל ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ ַצ ֶ ּוה ֶא ָּ‬ ‫ת־ביתוֹ ַא ֲח ָריו‪ ,‬וְ ׁ ָש ְמרוּ דֶּ ֶר ְך יְ הוָ ה‬ ‫וְ ֶא ֵּ‬ ‫ַל ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָד ָקה וּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט‪ְ ,‬ל ַמ ַען ָה ִביא יְ הוָ ה‬ ‫ל־א ְב ָר ָהם ֶאת ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּבר ָע ָליו‪.‬‬ ‫ַע ַ‬

‫ּ ָפסוּק ט ַעד ּ ָפסוּק טו ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַה ַּמ ְל ָא ִכים ִּב ּ ְׂשר ּו ְל ַא ְב ָר ָהם‪ֶ ׁ ,‬ש ְּב ָקרוֹ ב יִ ָ ּו ֵלד לוֹ‬ ‫ו ְּלשָׂ ָרה ֵּבן‪.‬‬ ‫ט ַא ֵ ּיה — ֵאיפֹה‪.‬‬ ‫י ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה — ְּב ִד ּיוּ ק ְּבעוֹ ד ׁ ָשנָ ה‪.‬‬ ‫יא ָּב ִאים ַּב ָ ּי ִמים — ַא ְב ָר ָהם וְ שָׂ ָרה ָהיוּ זְ ֵקנִ ים‪.‬‬

‫ה־לי ֶע ְדנָ ה — לֹא יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ִא ּׁ ָשה‬ ‫יב ַא ֲח ֵרי ְבל ִֹתי ָהיְ ָת ִּ‬ ‫זְ ֵקנָ ה ָּכמוֹ נִ י ּתוּ ַכל ָל ֶל ֶדת‪.‬‬

‫יד ֲהיִ ּ ָפ ֵלא ֵמיְ הוָ ה דָּ ָבר — ֱאל ִֹהים יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ַה ּכֹל‪.‬‬ ‫ֵאין דָּ ָבר ׁ ֶש ֱאל ִֹהים לֹא יוּ ַכל ַל ֲעשׂ וֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ אוֹ ְמ ִרים ּ ֶפ ֶלא ַעל ַמ ֲעשֶׂ ה אוֹ ִמ ְק ֶרה ִּב ְל ִּתי‬ ‫ָר ִגיל‪.‬‬ ‫טו וַ ְּת ַכ ֵח ׁש — שָׂ ָרה ׁ ִש ְ ּק ָרה‪ִ ,‬היא לֹא הוֹ ְד ָתה ׁ ֶש ָ ּצ ֲח ָקה‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק טז ַעד ּ ָפסוּק כא ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִ ּג ָּלה ְל ַא ְב ָר ָהם‪ֶ ׁ ,‬שהוּא ִמ ְת ּכוֹ נֵ ן ְל ַה ֲענִ ׁיש ֶאת‬ ‫ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם‪.‬‬ ‫טז וַ ַ ּי ׁ ְש ִקפ ּו — ִה ִּביטוּ ‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ קוֹ ְר ִאים ִמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם ְל ַמ ְכ ׁ ִשיר ָהעוֹ זֵ ר ִל ְראוֹ ת‬ ‫ָּברוּ ר‪.‬‬ ‫יז ַה ְמ ַכ ֶּסה ֲאנִ י ֵמ ַא ְב ָר ָהם — ֱאל ִֹהים ָא ַמר ׁ ֶשהוּ א לֹא‬ ‫ַמ ְס ִּתיר ֵמ ַא ְב ָר ָהם ֶאת ַּכ ָ ּונוֹ ָתיו‪.‬‬ ‫יט וְ ׁ ָש ְמר ּו דֶּ ֶר ְך ה' ַל ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָד ָקה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט — ה'‬ ‫ישר‬ ‫יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם יְ ַח ֵּנ ְך ֶאת ֶצ ֱא ָצ ָאיו ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּב ׁ ֶ‬ ‫ְוּב ַר ֲח ִמים‪.‬‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫‬

‫‪71‬‬


‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫‪72‬‬

‫‬

‫י־ר ָּבה‪,‬‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה‪ :‬זַ ֲע ַקת ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה ִּכ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫אתם ִּכי ָכ ְב ָדה ְמאֹד‪.‬‬ ‫וְ ַח ָּט ָ‬ ‫ה־נא וְ ֶא ְר ֶאה‪ַ ,‬ה ְּכ ַצ ֲע ָק ָת ּה ַה ָּב ָאה ֵא ַלי‬ ‫ֵא ְר ָד ָּ‬ ‫ָעשׂ וּ ָּכ ָלה‪ .‬וְ ִאם־לֹא‪ֵ ,‬א ָד ָעה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְפנוּ ִמ ּׁ ָשם ָה ֲאנָ ׁ ִשים וַ ֵ ּי ְלכוּ ְסד ָֹמה‪,‬‬ ‫וְ ַא ְב ָר ָהם עוֹ ֶדנּ וּ ע ֵֹמד ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬ה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה ַצדִּ יק‬ ‫וַ ּי ַ ִּג ׁש ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ַ‬ ‫ם־ר ׁ ָשע‪.‬‬ ‫ִע ָ‬ ‫אוּ ַלי יֵ ׁש ֲח ִמ ּׁ ִשים ַצדִּ ִיקם ְּבתוֹ ְך ָה ִעיר‪,‬‬ ‫ֹא־ת ּ ָׂשא ַל ָּמקוֹ ם ְל ַמ ַען‬ ‫ַה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה וְ ל ִ‬ ‫ֲח ִמ ּׁ ִשים ַה ַ ּצדִּ ִיקם ֲא ׁ ֶשר ְּב ִק ְר ָּב ּה?‬ ‫ָח ִל ָלה ְּל ָך ֵמ ֲעשׂ ת ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ְל ָה ִמית‬ ‫ם־ר ׁ ָשע‪ ,‬וְ ָהיָ ה ַכ ַ ּצדִּ יק ָּכ ָר ׁ ָשע‪.‬‬ ‫ַצדִּ יק ִע ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ לֹא יַ ֲעשֶׂ ה‬ ‫ָח ִל ָלה ָּל ְך‪ֲ ,‬ה ׁש ֵֹפט ָּכ ָ‬ ‫ִמ ׁ ְש ּ ָפט?‬ ‫ם־א ְמ ָצא ִב ְסדֹם‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה‪ִ :‬א ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫אתי‬ ‫ֲח ִמ ּׁ ִשים ַצדִּ ִיקם ְּבתוֹ ְך ָה ִעיר‪ ,‬וְ נָ שָׂ ִ‬ ‫ל־ה ָּמקוֹ ם ַּב ֲעבוּ ָרם‪.‬‬ ‫ְל ָכ ַ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּנה־נָ א הוֹ ַא ְל ִּתי‬ ‫וַ ַ ּי ַען ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ַ‬ ‫ל־אדֹנָ י‪ ,‬וְ ָאנ ִֹכי ָע ָפר וָ ֵא ֶפר‪.‬‬ ‫ְל ַד ֵּבר ֶא ֲ‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫אתם ִּכי ָכ ְב ָדה — ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם וַ ֲעמוֹ ָרה ָח ְטאוּ‬ ‫כ וְ ַח ָּט ָ‬ ‫ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם ְמ ַק ֵּבל עֹנֶ ׁש ָחמוּ ר אוֹ ְמ ִרים‪:‬‬ ‫הוּ א ִק ֵּבל עֹנֶ ׁש ָּכ ֵבד‪.‬‬ ‫כא ַה ְּכ ַצ ֲע ָק ָת ּה ַה ָּב ָאה ֵא ַלי ָעשׂ ּו — ַה ִאם ֶּב ֱא ֶמת ַאנְ ׁ ֵשי‬ ‫ְסדוֹ ם חוֹ ְט ִאים וְ עוֹ שִׂ ים ַרע ְּכ ִפי ַה ּׁ ְשמוּ ָעה‪.‬‬ ‫ָּכ ָלה — ַא ׁ ְש ִמיד אוֹ ָתם‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק כב וְ ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪ַ :‬א ְב ָר ָהם נִ ָּסה‬ ‫ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם וַ ֲעמוֹ ָרה ִמ ָּמוֶ ת‪.‬‬ ‫כג‬

‫כד‬ ‫כה‬

‫כו‬

‫ם־ר ׁ ָשע — ַה ִאם ַצדִּ ִיקים‬ ‫ַה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה ַצדִּ יק ִע ָ‬ ‫יֵ ָענְ ׁשוּ וְ יָ מוּ תוּ יַ ַחד ִעם ְר ׁ ָש ִעים?‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ַּב ִּמ ָּלה נִ ְס ּ ָפה‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ִצים‬ ‫לוֹ ַמר ׁ ֶש ָא ָדם נֶ ֱה ַרג‪.‬‬ ‫ֹא־ת ּ ָׂשא ַל ָּמקוֹ ם — ַה ִאם לֹא ִּת ְס ַלח ְל ַאנְ ׁ ֵשי‬ ‫וְ ל ִ‬ ‫ְסדוֹ ם‪.‬‬ ‫ָח ִל ָלה ְּל ָך — ְּב ׁשוּ ם ּ ָפנִ ים וָ א ֶֹפן ַאל ַּת ֲעשֶׂ ה זֹאת‪.‬‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ לֹא יַ ֲעשֶׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט — לֹא יִ ָּת ֵכן‬ ‫ֲה ׁש ֵֹפט ָּכ ָ‬ ‫ׁ ֶש ֱאל ִֹהים לֹא יִ ְתנַ ֵהג ְּב ֶצ ֶדק‪.‬‬ ‫אתי — ֶא ְס ַלח‪.‬‬ ‫וְ נָ שָׂ ִ‬

‫כז ִה ֵּנה־נָ א הוֹ ַא ְל ִּתי ְל ַד ֵּבר — ַה ְר ׁ ֵשה ִלי ְל ַד ֵּבר‪.‬‬ ‫וְ ָאנ ִֹכי ָע ָפר וָ ֵא ֶפר — ֲאנִ י לֹא יָ ָקר וְ ָח ׁשוּב‪ְּ ,‬כמוֹ‬ ‫יח ֵאינָ ם יְ ָק ִרים וַ ֲח ׁש ִוּבים‪.‬‬ ‫ׁ ֶשחוֹ ל וּ ִפ ַ‬


‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫אוּ ַלי יַ ְח ְסרוּ ן ֲח ִמ ּׁ ִשים ַה ַ ּצדִּ ִיקם ֲח ִמ ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫ל־ה ִעיר? וַ ּי ֶ‬ ‫ת־כ ָ‬ ‫ֲה ַת ׁ ְש ִחית ַּב ֲח ִמ ּׁ ָשה ֶא ָּ‬ ‫ם־א ְמ ָצא ׁ ָשם ַא ְר ָּב ִעים‬ ‫לֹא ַא ׁ ְש ִחית‪ִ ,‬א ֶ‬ ‫וַ ֲח ִמ ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ :‬אוּ ַלי‬ ‫וַ ּי ֶֹסף עוֹ ד ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו וַ ּי ַ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא ֶא ֱעשֶׂ ה‬ ‫יִ ָּמ ְצאוּ ן ׁ ָשם ַא ְר ָּב ִעים? וַ ּי ֶ‬ ‫ַּב ֲעבוּ ר ָה ַא ְר ָּב ִעים‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬אל־נָ א יִ ַחר ַלאדֹנָ י וַ ֲא ַד ֵּב ָרה‪ ,‬אוּ ַלי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא ֶא ֱעשֶׂ ה‪,‬‬ ‫יִ ָּמ ְצאוּ ן ׁ ָשם ׁ ְשל ִֹשים? וַ ּי ֶ‬ ‫ם־א ְמ ָצא ׁ ָשם ׁ ְשל ִֹשים‪.‬‬ ‫ִא ֶ‬ ‫ל־אדֹנָ י‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּנה־נָ א הוֹ ַא ְל ִּתי ְל ַד ֵּבר ֶא ֲ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא‬ ‫אוּ ַלי יִ ָּמ ְצאוּ ן ׁ ָשם ֶעשְׂ ִרים? וַ ּי ֶ‬ ‫ַא ׁ ְש ִחית ַּב ֲעבוּ ר ָה ֶעשְׂ ִרים‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬אל־נָ א יִ ַחר ַלאדֹנָ י‪ ,‬וַ ֲא ַד ְּב ָרה‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫־ה ּ ַפ ַעם‪ ,‬אוּ ַלי יִ ָּמ ְצאוּ ן ׁ ָשם ֲעשָׂ ָרה?‬ ‫ַא ְך ַ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא ַא ׁ ְש ִחית ַּב ֲעבוּ ר ָה ֲעשָׂ ָרה‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־א ְב ָר ָהם‪,‬‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך יְ הוָ ה‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר ֶא ַ‬ ‫וְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ָשב ִל ְמקֹמוֹ ‪.‬‬

‫ל ַאל־נָ א יִ ַחר — ְּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ַאל ִּת ְכ ַעס‪.‬‬ ‫לג ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר — ִס ֵ ּים ֶאת דְּ ָב ָריו‪.‬‬

‫נוֹ ף ְסדוֹ ם‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫‬

‫‪73‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק יח‬ ‫ְ‬

‫ּׂשרּו עַל הֻּל ֶֶדת ּבֵן‬ ‫אב ְָרהָם ּבִ ְ‬ ‫הָאֹוְרחִים ׁשֶ ּב ָאּו אֶל ַ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק טו‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ֵ .1‬א ְ‬ ‫יך ִק ֵ ּבל ַא ְב ָר ָהם ֶאת ָהאוֹ ְר ִחים?‬ ‫ִמ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵמ ַה ּתוֹ ָרה לָ ִא ּיוּר ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬

‫‪.1‬‬ ‫לאחר העיסוק במשימה‬ ‫תוכל המורה לשאול‪:‬‬ ‫כיצד אפשר לראות את‬ ‫הכנסת האורחים היפה של‬ ‫אברהם?‬ ‫אפשר להצביע על כמה‬ ‫דברים‪:‬‬ ‫המהירות שבה טרח‬ ‫אברהם למען אורחיו‪.‬‬ ‫התלמידים ישימו לב‬ ‫לריבוי הפעלים המעידים‬ ‫על כך‪ :‬וירץ‪ ,‬וימהר‪ ,‬מהרי‪.‬‬ ‫אברהם משרת את‬ ‫האורחים אישית ודואג‬ ‫לצורכיהם‪" :‬והוא עוֹמד‬ ‫עליהם תחת העץ"‪.‬‬

‫א‪.‬‬

‫אתם‪.‬‬ ‫וַ ָ ּי ָרץ ִל ְק ָר ָ‬ ‫לוּ ׁ ִשי וַ ֲעשִׂ י ֻעגוֹ ת‪.‬‬ ‫יהם‬ ‫וְ הוּ א ע ֵֹמד ֲע ֵל ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֶּבן ָּב ָקר ַר ְך וָ טוֹ ב‪.‬‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ‬ ‫ג‪.‬‬

‫המורה תוכל להפנות‬ ‫את התלמידים לפסוק‬ ‫א המראה כיצד אברהם‬ ‫יושב בפתח האוהל ואולי‬ ‫מחכה לראות אם יש עובר‬ ‫אורח הזקוק להכנסת‬ ‫אורחים (רעיון זה מופיע‬ ‫במדרש במדור ד'‪" ,‬סיפורי‬ ‫חכמים")‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מה עוד ניתן ללמוד‬ ‫על אברהם אבינו חוץ‬ ‫מהכנסת האורחים‬ ‫המיוחדת שלו?‬ ‫המורה תפנה את‬ ‫התלמידים לפסוק ה‪.‬‬ ‫אברהם מציע בסך הכול‬

‫‪74‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יח‬

‫ב‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫ה‪.‬‬


‫יע ַא ְב ָר ָהם לָ אוֹ ְר ִחים ו ָּמה ִה ִ ּג ׁיש לָ ֶהם?‬ ‫‪ .2‬א‪ָ .‬מה ִה ִ ּצ ַ‬ ‫ב‪ֵ .‬איזוֹ ִמ ְצוָ ה ִק ֵ ּים ְ ּב ָכ ְך ַא ְב ָר ָהם? לְ ִפי ָמה לָ ַמ ְד ֶּתם זֹאת ִמ ַּמ ֲע ָשׂ יו?‬ ‫‪ִ .3‬מ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ְּת ִחילַ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לְ סוֹ פוֹ ‪:‬‬ ‫ָהאוֹ ְר ִחים ׁ ָש ֲאלוּ‪:‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ָענָ ה‪:‬‬ ‫שר‪:‬‬ ‫ַא ַחד ָהאוֹ ְר ִחים ִ ּב ּ ֵ ׂ‬ ‫ֱאל ִֹהים ׁ ָש ַאל ֶאת ַא ְב ָר ָהם‪:‬‬ ‫ָשׂ ָרה ׁ ָש ְמ ָעה ֶאת ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה וְ ָענְ ָתה‪:‬‬

‫ִה ֵּנה ָבא ֶֹהל‪.‬‬ ‫ׁשוֹ ב ָא ׁשוּב ֵא ֶל ָ‬ ‫יך ָּכ ֵעת ַח ָ ּיה‬ ‫וְ ִה ֵּנה ֵבן ְלשָׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך‪.‬‬ ‫ַא ֵ ּיה שָׂ ָרה ִא ׁ ְש ֶּת ָך?‬ ‫לֹא ָצ ַח ְק ִּתי‪.‬‬ ‫ָל ָּמה ֶ ּזה ָצ ֲח ָקה שָׂ ָרה?‬

‫‪ַ .4‬מדּ ו ַּע ָצ ֲח ָקה ָשׂ ָרה ְּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְמ ָעה ֶאת ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה לְ ֻה ּ ֶל ֶדת ֵ ּבן?‬

‫‪ָ .5‬שׂ ָרה ָצ ֲח ָקה ֲא ָבל ָא ְמ ָרה "ל ֹא ָצ ַח ְק ִּתי"‪ַ .‬מדּ ו ַּע ׁ ִש ְּק ָרה?‬

‫כדאי לקרוא את הפסוק‬ ‫בקול רם‪ ,‬בהטעמה‬ ‫ובמהירות כדי שהתלמידים‬ ‫יחושו שריבוי הפעלים בא‬ ‫להדגיש את הפעלתנות‬ ‫הרבה של אברם בקיום‬ ‫מצוות הכנסת אורחים‪.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫הצחוק בא להביע פקפוק‬ ‫בהבטחת המלאכים‪.‬‬ ‫כל כך הרבה פעמים‬ ‫הבטיחו לה ולא קרה‬ ‫כלום‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אפשר לבקש מהתלמידים‬ ‫להיזכר במקרים אחרים‬ ‫בספר בראשית בהם‬ ‫אנשים הכחישו את מה‬ ‫שעשו מתוך מבוכה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫א‪ .‬הצחוק שצחקה שרה‬ ‫מביע את ספקנותה בקיום‬ ‫ההבטחה‪.‬‬

‫ש ָרה ׁ ָשגְ ָתה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָצ ֲח ָקה?‬ ‫‪ .6‬א‪ָ .‬מה יַ ִ ּגיד ּו ֵא ּ ֶלה ׁ ֶשחוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ּ ָ ׂ‬ ‫יה?‬ ‫ָמה יַ ִ ּגיד ּו ֵא ּ ֶלה ׁ ֶשרוֹ ִצים לְ ָהגֵ ן ָעלֶ ָ‬

‫ב‪ַּ .‬כ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ִצים לְ ָת ֵאר ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים יָ ָפה‪ ,‬אוֹ ְמ ִרים‪:‬‬

‫ב‪ .‬הדיון מזַ מן טיפול‬ ‫במושג "הכנסת אורחים"‬ ‫וחשיבותו בעולם של‬ ‫נודדים‪.‬‬ ‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫לספר חוויה הקשורה‬ ‫בהכנסת אורחים‪ ,‬בין‬ ‫כאורחים בין כמארחים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬ההבטחה הפעם‬ ‫קונקרטית ומציינת זמן‪:‬‬ ‫"כעת חיה"‪.‬‬

‫יסי אוֹ ְר ִחים ְּכמוֹ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ‪ַ .‬ה ְס ִ ּביר ּו ַמדּ ו ַּע‪.‬‬ ‫ֵהם ַמ ְכנִ ֵ‬

‫ג‪ּ ְ .‬ב ָמה ׁשוֹ נָ ה ַה ַה ְב ָט ָחה ַה ּ ַפ ַעם ֵמ ַה ַה ְב ָט ָחה לְ זֶ ַרע ַ ּב ּ ְפ ָע ִמים ַה ּקוֹ ְדמוֹ ת?‬

‫פֶֶרק יח‬

‫‬

‫‪75‬‬


‫ׁשמִיד אֶת סְדֹום‬ ‫ה ְ‬ ‫תּכַּו ֵן ל ְ ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫אב ְָרהָם ׁשֶהּוא ִ‬ ‫סּפֵר ל ְ ַ‬ ‫ה' ִ‬ ‫מּפָסּוק טז עַד ּפָסּוק לג‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ .1‬א‪ִ .‬מ ְתח ּו ַקו ֶאל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְת ִאים ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪ּ .‬תו ְּכל ּו לִ ְמ ּת ַֹח יוֹ ֵתר ִמ ַּקו‬ ‫ֶא ָחד‪.‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ִ ּג ּ ָלה א ֶֹמץ לֵ ב‬

‫ָה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה ַצדִּ יק‬ ‫ִעם ָר ׁ ָשע?‬

‫ַא ְב ָר ָהם ּ ָפנָ ה לֶ ֱאל ִֹהים‬

‫ֲה ׁש ֵֹפט ָּכל ָה ָא ֶרץ לֹא‬ ‫יַ ֲעשֶׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט?‬

‫לְ ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה ָח ׁשוּב‬

‫ַאל נָ א יִ ַחר ַלאדֹנָ י‬ ‫וַ ֲא ַד ֵּב ָרה‪.‬‬

‫וְ ִה ְתוַ ֵּכ ַח ִעם ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫שלושת המשפטים מן‬ ‫התורה הם משפטי מפתח‬ ‫מן התרבות העברית‪.‬‬ ‫כדאי שהתלמידים יֵ דעו‬ ‫אותם בעל פה‪.‬‬ ‫אפשר לעסוק בצד הלשוני‪:‬‬ ‫א‪ .‬לבקש מהתלמידים‬ ‫למצוא מילה מתאימה‬ ‫לעושה מעשים טובים;‬ ‫האם;‬ ‫מילה נרדפת למילה ִ‬ ‫מילה נרדפת למילה תהרוג‪.‬‬ ‫ב‪ .‬להראות את הקשר בין‬ ‫"ת ְס ֶּפה" ל"סוֹף"‪ :‬איזו‬ ‫ִּ‬ ‫מילה מזכירה המילה‬ ‫תספה?‬ ‫ג‪ .‬חשוב שהתלמידים יבינו‬ ‫שהמילה משפט היא מילה‬ ‫נרדפת לצדק‪ ,‬ושלעשות‬ ‫משפט פירושו לעשות צדק‪.‬‬

‫ְ ּב ִב ּטוּי ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד‪.‬‬

‫ׁ ֶש ֱאל ִֹהים יַ ֲענִ ׁיש ְ ּב ֶצ ֶדק‪.‬‬

‫ב‪ִ .‬ה ְס ִ ּביר ּו ַ ּב ִּמ ּ ִלים ׁ ֶש ּ ָל ֶכם ָמה דּ וֹ ֵר ׁש ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֱאל ִֹהים‪.‬‬

‫‪ .2‬א‪ִ .‬ח ׁ ְשב ּו ֵא ְ‬ ‫יאה?‬ ‫יך ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם ֶאת דְּ ָב ָריו‪ :‬אוּלַ י ְ ּב ַת ֲחנוּנִ ים? אוּלַ י ִ ּב ְפלִ ָ‬ ‫אוּלַ י ְ ּב ַת ִּקיפוּת? ַה ְס ִ ּביר ּו ֶאת ְ ּב ִח ַיר ְת ֶכם‪.‬‬

‫ב‪ִ .‬ק ְרא ּו ְ ּב ַת ְפ ִק ִידים ֶאת ַה ִּו ּכו ַּח ֵ ּבין ַא ְב ָר ָהם לְ ֵבין ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫"אל ִּת ְתוַ ְּכחוּ"‪ָ .‬מה ּתו ְּכל ּו לוֹ ַמר לָ ֶהם‬ ‫‪ .3‬יֵ ׁש ְמ ֻב ָ ּג ִרים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים לִ ילָ ִדים‪ַ :‬‬ ‫אתם ַעל ַה ִּו ּכו ַּח ֵ ּבין ַא ְב ָר ָהם לֶ ֱאל ִֹהים?‬ ‫ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ְּק ָר ֶ‬

‫‪76‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יח‬


‫ֶּפֶרק יט‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬ ‫ח‬

‫וַ ָ ּיבֹאוּ ׁ ְשנֵ י ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְסד ָֹמה ָּב ֶע ֶרב‪,‬‬ ‫ר־סדֹם‪ .‬וַ ַ ּי ְרא־לוֹ ט וַ ָ ּי ָקם‬ ‫וְ לוֹ ט י ֵֹשב ְּב ׁ ַש ַע ְ‬ ‫אתם‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתחוּ ַא ּ ַפיִ ם ָא ְר ָצה‪.‬‬ ‫ִל ְק ָר ָ‬ ‫ל־בית‬ ‫א־אדֹנַ י‪ ,‬סוּרוּ נָ א ֶא ֵּ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֶּנה ָּנ ֲ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יכם‪ ,‬וְ ִה ׁ ְש ַּכ ְמ ֶּתם‬ ‫ַע ְבדְּ ֶכם‪ ,‬וְ ִלינוּ‪ ,‬וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ‬ ‫ֹאמרוּ‪ּ :‬לֹא‪ִּ ,‬כי ָב ְרחוֹב‬ ‫וַ ֲה ַל ְכ ֶּתם ְל ַד ְר ְּכ ֶכם‪ .‬וַ ּי ְ‬ ‫נָ ִלין‪.‬‬ ‫ר־בם ְמאֹד‪ ,‬וַ ָ ּי ֻסרוּ ֵא ָליו וַ ָ ּיבֹאוּ‬ ‫וַ ִ ּי ְפ ַצ ָּ‬ ‫ל־ביתוֹ ‪ ,‬וַ ַ ּי ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ׁ ְש ֶּתה‪ ,‬וּ ַמ ּצוֹ ת‬ ‫ֶא ֵּ‬ ‫ֹאכלוּ ‪.‬‬ ‫ָא ָפה‪ ,‬וַ ּי ֵ‬ ‫ֶט ֶרם יִ ׁ ְש ָּכבוּ ‪ ,‬וְ ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר‪ַ ,‬אנְ ׁ ֵשי ְסדֹם‪,‬‬ ‫ל־ה ָעם‬ ‫ל־ה ַּביִ ת‪ִ ,‬מ ַּנ ַער וְ ַעד־זָ ֵקן‪ָּ ,‬כ ָ‬ ‫נָ ַס ּבוּ ַע ַ‬ ‫ִמ ָ ּק ֶצה‪.‬‬ ‫ֹאמרוּ לוֹ ‪ַ :‬א ֵ ּיה‬ ‫וַ ִ ּי ְק ְראוּ ֶאל־לוֹ ט וַ ּי ְ‬ ‫ר־באוּ ֵא ֶל ָ‬ ‫יך ַה ָּליְ ָלה?‬ ‫ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶש ָּ‬ ‫יאם ֵא ֵלינוּ ‪ ,‬וְ נֵ ְד ָעה א ָֹתם‪.‬‬ ‫הוֹ ִצ ֵ‬ ‫וַ ֵ ּי ֵצא ֲא ֵל ֶהם לוֹ ט ַה ּ ֶפ ְת ָחה‪ ,‬וְ ַהדֶּ ֶלת ָס ַגר‬ ‫ַא ֲח ָריו‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬אל־נָ א ַא ַחי ָּת ֵרעוּ ‪.‬‬ ‫וַ ּי ַ‬ ‫ִה ֵּנה־נָ א ִלי ׁ ְש ֵּתי ָבנוֹ ת‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר לֹא־יָ ְדעוּ‬ ‫יכם‪ ,‬וַ ֲעשׂ וּ‬ ‫ה־נא ֶא ְת ֶהן ֲא ֵל ֶ‬ ‫יא ָּ‬ ‫ִא ׁיש‪ ,‬אוֹ ִצ ָ‬ ‫יכם‪ַ .‬רק ָל ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵאל‬ ‫ָל ֶהן ַּכ ּטוֹ ב ְּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫ל־כן ָּבאוּ ְּב ֵצל‬ ‫י־ע ֵּ‬ ‫ל־ת ֲעשׂ וּ ָד ָבר‪ִּ ,‬כ ַ‬ ‫ַא ַּ‬ ‫ק ָֹר ִתי‪.‬‬

‫ר‪:‬שנֵ י ַה ַּמ ְל ָא ִכים ִה ִ ּגיע ּו‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק יא ְמ ֻס ּ ָפ ׁ ְ‬ ‫יהם ִמ ּ ְפנֵ י‬ ‫ִל ְסדוֹ ם‪ .‬לוֹ ט ֵא ֵר ַח ֶאת ַה ַּמ ְל ָא ִכים וְ ֵה ֵגן ֲע ֵל ֶ‬ ‫ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם‪.‬‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ר־סדֹם — לוֹ ט יָ ׁ ַשב ְּב ׁ ַש ַער‬ ‫ישב ְּב ׁ ַש ַע ְ‬ ‫וְ לוֹ ט ׁ ֵ‬ ‫יפה ֶאת‬ ‫יסה ָל ִעיר‪ַ .‬ה ּׁ ַש ַער ָהיָ ה ַּבחוֹ ָמה ׁ ֶש ִה ִ ּק ָ‬ ‫ַה ְּכנִ ָ‬ ‫ָה ִעיר‪.‬‬ ‫סוּר ּו — ִּת ָּכנְ סוּ ‪.‬‬ ‫יתי‪.‬‬ ‫וְ ִלינ ּו — ּתוּ ְכלוּ ִל ׁישֹן ְּב ֵב ִ‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ קוֹ ְר ִאים ָמלוֹ ן ְל ַביִ ת ׁ ֶשאוֹ ְר ִחים יְ כוֹ ִלים‬ ‫ָללוּ ן ּבוֹ ְּב ַת ׁ ְשלוּ ם‪.‬‬ ‫ר־בם ְמאֹד — ִּב ֵ ּק ׁש וְ ִה ְת ַח ֵּנן‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְפ ַצ ָּ‬ ‫ישים ָּב ּה‬ ‫ִמ ׁ ְש ֶּתה — ְסעוּ ָדה ֲח ִג ִיגית‪ְ ,‬מ ִס ָּבה ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ׁ ִ‬ ‫ַמ ׁ ְש ָקאוֹ ת‪.‬‬ ‫ל־ה ַּביִ ת — ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם ִה ִ ּקיפוּ ֶאת ַה ַּביִ ת‬ ‫נָ ַס ּב ּו ַע ַ‬ ‫ִמ ָּס ִביב‪.‬‬

‫ז ַאל־נָ א ַא ַחי ָּת ֵרע ּו — ְּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ַאל ַּת ֲעשׂ וּ דָּ ָבר ַרע‬ ‫ָלאוֹ ְר ִחים‪.‬‬ ‫ח ָּבא ּו ְּב ֵצל ק ָֹר ִתי — ֵהם אוֹ ְר ִחים ׁ ֶש ִּלי‪ֲ ,‬אנִ י ְמ ֻח ָ ּיב‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ְל ָה ֵגן ֲע ֵל ֶ‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫‬

‫‪77‬‬


‫א־לגוּר‬ ‫ֹאמרוּ‪ָ :‬ה ֶא ָחד ָּב ָ‬ ‫־ה ְל ָאה‪ .‬וַ ּי ְ‬ ‫ֹאמרוּ‪ּ ֶ :‬ג ׁש ָ‬ ‫ט וַ ּי ְ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ּפֹט ׁ ָשפוֹ ט? ַע ָּתה נָ ַרע ְל ָך ֵמ ֶהם‪ .‬וַ ִ ּי ְפ ְצרוּ‬ ‫ָב ִא ׁיש ְּבלוֹ ט ְמאֹד‪ ,‬וַ ּי ְ ִּג ׁשוּ ִל ׁ ְש ּבֹר ַהדָּ ֶלת‪.‬‬ ‫נָשים ֶאת־יָ ָדם וַ ּי ִָביאוּ ֶאת־לוֹ ט‬ ‫י וַ ִ ּי ׁ ְש ְלחוּ ָה ֲא ׁ ִ‬ ‫ת־הדֶּ ֶלת ָס ָגרוּ‪.‬‬ ‫יהם ַה ָּביְ ָתה‪ ,‬וְ ֶא ַ‬ ‫ֲא ֵל ֶ‬ ‫ר־פ ַתח ַה ַּביִ ת ִה ּכוּ ַּב ַּסנְ וֵ ִרים‬ ‫נָשים ֲא ׁ ֶש ּ ֶ‬ ‫ת־ה ֲא ׁ ִ‬ ‫יא וְ ֶא ָ‬ ‫ד־גדוֹ ל‪ ,‬וַ ִ ּי ְלאוּ ִל ְמצֹא ַה ּ ָפ ַתח‪.‬‬ ‫ִמ ָ ּקטֹן וְ ַע ָ ּ‬ ‫י־ל ָך פֹה?‬ ‫ֹאמרוּ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֶאל־לוֹ ט‪ :‬עֹד ִמ ְ‬ ‫יב וַ ּי ְ‬ ‫יך ְוּבנ ֶֹת ָ‬ ‫ָח ָתן ָוּבנֶ ָ‬ ‫ר־ל ָך ָּב ִעיר‪,‬‬ ‫יך וְ כֹל ֲא ׁ ֶש ְ‬ ‫ן־ה ָּמקוֹ ם‪.‬‬ ‫הוֹ ֵצא ִמ ַ‬ ‫ת־ה ָּמקוֹ ם‬ ‫י־מ ׁ ְש ִח ִתים ֲאנַ ְחנוּ ֶא ַ‬ ‫יג ִּכ ַ‬ ‫ת־פנֵ י יְ הוָ ה‪,‬‬ ‫י־ג ְד ָלה ַצ ֲע ָק ָתם ֶא ּ ְ‬ ‫ַה ֶ ּזה‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫וַ יְ ׁ ַש ְּל ֵחנוּ יְ הוָ ה ְל ׁ ַש ֲח ָת ּה‪.‬‬ ‫ל־ח ָתנָ יו‪ ,‬ל ְֹק ֵחי ְבנ ָֹתיו‪,‬‬ ‫יד וַ ֵ ּי ֵצא לוֹ ט וַ יְ ַד ֵּבר ֶא ֲ‬ ‫ן־ה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ :‬קוּ מוּ ְ ּצאוּ ִמ ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־ה ִעיר‪.‬‬ ‫י־מ ׁ ְש ִחית יְ הוָ ה ֶא ָ‬ ‫ִּכ ַ‬ ‫וַ יְ ִהי ִכ ְמ ַצ ֵחק ְּב ֵעינֵ י ֲח ָתנָ יו‪.‬‬ ‫וּכמוֹ ַה ּׁ ַש ַחר ָע ָלה‪ ,‬וַ ָ ּי ִאיצוּ ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְּבלוֹ ט‪,‬‬ ‫טו ְ‬ ‫ת־ש ֵּתי ְבנ ֶֹת ָ‬ ‫יך‬ ‫ת־א ׁ ְש ְּת ָך וְ ֶא ׁ ְ‬ ‫ֵלאמֹר‪ :‬קוּם ַקח ֶא ִ‬ ‫ן־ת ָּס ֶפה ַּב ֲע‍וֹן ָה ִעיר‪.‬‬ ‫ַה ִּנ ְמ ָצאֹת‪ֶ ּ ,‬פ ִּ‬ ‫טז וַ ִ ּי ְת ַמ ְה ָמ ּה‪ ,‬וַ ַ ּי ֲחזִ יקוּ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְּביָ דוֹ‬ ‫ד־א ׁ ְש ּתוֹ ְוּביַ ד ׁ ְש ֵּתי ְבנ ָֹתיו ְּב ֶח ְמ ַלת יְ הוָ ה‬ ‫ְוּביַ ִ‬ ‫ָע ָליו‪ ,‬וַ ּי ִֹצ ֻאהוּ ‪ ,‬וַ ַ ּי ִּנ ֻחהוּ ִמחוּ ץ ָל ִעיר‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ָּמ ֵלט‬ ‫חוּצה‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫יאם א ָֹתם ַה ָ‬ ‫יז וַ ְ ּי ִהי ְכהוֹ ִצ ָ‬ ‫ל־ת ִּביט ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫ל־ת ֲעמֹד‬ ‫יך‪ ,‬וְ ַא ַּ‬ ‫ַעל־נַ ְפ ׁ ֶש ָך‪ַ .‬א ַּ‬ ‫ן־ת ָּס ֶפה‪.‬‬ ‫ל־ה ִּכ ָּכר‪ָ .‬ה ָה ָרה ִה ָּמ ֵלט‪ֶ ּ ,‬פ ִּ‬ ‫ְּב ָכ ַ‬ ‫ֹאמר לוֹ ט ֲא ֵל ֶהם‪ַ :‬אל־נָ א ֲאדֹנָ י‪.‬‬ ‫יח וַ ּי ֶ‬ ‫יט ִה ֵּנה־נָ א ָמ ָצא ַע ְבדְּ ָך ֵחן ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫יך וַ ַּת ְגדֵּ ל‬ ‫ית ִע ָּמ ִדי ְל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת־‬ ‫ַח ְסדְּ ָך‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ‬ ‫נַ ְפ ׁ ִשי‪ ,‬וַ ֲאנ ִֹכי לֹא אוּ ַכל ְל ִה ָּמ ֵלט ָה ָה ָרה‪,‬‬ ‫ן־ת ְד ָּב ַקנִ י ָה ָר ָעה וָ ַמ ִּתי‪.‬‬ ‫ּ ֶפ ִּ‬ ‫‪78‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫יא ִה ּכ ּו ַּב ַּסנְ וֵ ִרים — ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָ ּג ְרמוּ ִע ָ ּורוֹ ן זְ ַמ ִּני‬ ‫ְל ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְלא ּו ִל ְמצֹא ַה ּ ָפ ַתח — ִה ְת ַע ְ ּיפוּ ִמ ְּל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת דֶּ ֶלת‬ ‫יסה ַל ַּביִ ת‪.‬‬ ‫ַה ְּכנִ ָ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יב ַעד ּ ָפסוּק כג ְמ ֻס ּ ָפר ׁ ֶש ּלוֹ ט ו ְּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ‬ ‫נִ ְמ ְלט ּו ִמ ְּסדוֹ ם‪.‬‬ ‫יג וַ יְ ׁ ַש ְּל ֵחנ ּו ה' ְל ׁ ַש ֲח ָת ּה — ֱאל ִֹהים ׁ ָש ַלח אוֹ ָתנוּ‬ ‫ְל ַה ׁ ְש ִמיד ֶאת ְסדוֹ ם‪.‬‬ ‫יד וַיְ ִהי ִכ ְמ ַצ ֵחק — ַה ֲח ָתנִ ים ׁ ֶשל לוֹ ט ָח ׁ ְשבוּ ׁ ֶשהוּ א‬ ‫ִמ ְת ַּבדֵּ ַח וְ לֹא ֶה ֱא ִמינוּ לוֹ ‪.‬‬

‫–ה ּב ֶֹקר ֵה ִאיר‪.‬‬ ‫טו ַה ּׁ ַש ַחר ָע ָלה ַ‬ ‫וַ ָ ּי ִאיצ ּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים — ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָא ְמרוּ ְללוֹ ט‪,‬‬ ‫יהם ְל ַמ ֵהר‪.‬‬ ‫ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ִל ְבנוֹ ָתיו ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ קוֹ ְר ִאים ְּב ׁ ֵשם ָא ָצן ִל ְס ּפוֹ ְר ַטאי ׁ ֶש ִּמ ְת ָח ֶרה‬ ‫יצה‪.‬‬ ‫ְּב ַת ֲח ֻר ּיוֹ ת ִר ָ‬ ‫יע סוֹ ְפ ָך‬ ‫ן־ת ָּס ֶפה ַּב ֲעו‍ֹן ָה ִעיר — ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִ ּיַג ַ‬ ‫ּ ֶפ ִּ‬ ‫וְ ָתמוּ ת ִּב ְג ַלל ֲח ָט ֵאי ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם‪.‬‬ ‫טז וַ ִ ּי ְת ַמ ְה ָמ ּה — לוֹ ט ִה ְת ַע ֵּכב‪.‬‬ ‫ְּב ֶח ְמ ַלת ה' ָע ָליו — ֱאל ִֹהים ִר ֵחם וְ ָח ַמל ַעל לוֹ ט‪.‬‬ ‫יז ִה ָּמ ֵלט ַעל־נַ ְפ ׁ ֶשךָ – ְּב ַרח וְ ַת ִ ּציל ֶאת ַח ֶ ּי ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ן־ת ְד ָּב ַקנִ י ָה ָר ָעה וָ ַמ ִּתי – ָה ֵא ׁש ַּת ּ ִׂש ֵיגנִ י‪ ,‬לֹא‬ ‫יט ּ ֶפ ִּ‬ ‫ַא ְס ּ ִפיק ִל ְבר ַֹח וְ ָאמוּ ת‪.‬‬


‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כו‬ ‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ִה ֵּנה־נָ א ָה ִעיר ַה ּזֹאת ְקר ָֹבה ָלנוּס ׁ ָש ָּמה‬ ‫וְ ִהוא ִמ ְצ ָער‪ִ .‬א ָּמ ְל ָטה נָ א ׁ ָש ָּמה‪ֲ ,‬הלֹא ִמ ְצ ָער‬ ‫ִהוא‪ְ ,‬וּת ִחי נַ ְפ ׁ ִשי‪.‬‬ ‫אתי ָפנֶ ָ‬ ‫יך ַ ּגם ַלדָּ ָבר‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ִ :‬ה ֵּנה נָשָׂ ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־ה ִעיר ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ָּת‪.‬‬ ‫ַה ֶ ּזה‪ְ ,‬ל ִב ְל ִּתי ָה ְפ ִּכי ֶא ָ‬ ‫אוּכל ַל ֲעשׂ וֹ ת‬ ‫ַמ ֵהר ִה ָּמ ֵלט ׁ ָש ָּמה‪ִּ ,‬כי לֹא ַ‬ ‫ל־כן ָק ָרא ׁ ֵשם־‬ ‫ד־ב ֲֹא ָך ׁ ָש ָּמה‪ַ .‬ע ֵּ‬ ‫דָּ ָבר ַע ּ‬ ‫ֵה ִעיר צוֹ ַער‪.‬‬ ‫וַ ַּת ֵּבט ִא ׁ ְש ּתוֹ ֵמ ַא ֲח ָריו‪ ,‬וַ ְּת ִהי נְ ִציב ֶמ ַלח‪.‬‬ ‫ל־ה ָּמקוֹ ם‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַּב ּב ֶֹקר ֶא ַ‬ ‫ת־פנֵ י יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫ר־ע ַמד ׁ ָשם‪ֶ ,‬א ּ ְ‬ ‫ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫ל־פנֵ י‬ ‫ל־כ ּ ְ‬ ‫ל־פנֵ י ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה וְ ַע ָּ‬ ‫וַ ַ ּי ׁ ְש ֵקף ַע ּ ְ‬ ‫ֶא ֶרץ ַה ִּכ ָּכר‪ ,‬וַ ַ ּי ְרא‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ָע ָלה ִקיטֹר‬ ‫ָה ָא ֶרץ ְּכ ִקיטֹר ַה ִּכ ְב ׁ ָשן‪.‬‬ ‫ת־ע ֵרי ַה ִּכ ָּכר וַ ִ ּיזְ ּכֹר‬ ‫וַ יְ ִהי ְּב ׁ ַש ַחת ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם וַ יְ ׁ ַש ַּלח ֶאת‪-‬לוֹ ט‬ ‫ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫ת‪-‬ה ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר‪-‬‬ ‫ִמ ּתוֹ ְך ַה ֲה ֵפ ָכה ַּב ֲהפ ְֹך ֶא ֶ‬ ‫יָ ׁ ַשב ָּב ֵהן לוֹ ט‬

‫כ ָלנוּס ׁ ָש ָּמה – ִל ְבר ַֹח ָל ִעיר ַה ְ ּקרוֹ ָבה‪.‬‬ ‫ֲהלֹא ִמ ְצ ָער ִהוא – ַה ֶּמ ְר ָחק ֵאינוֹ ַרב‪.‬‬ ‫ת־ה ִעיר – וְ לֹא ֶא ֱהרֹס ֶאת ָה ִעיר‬ ‫כא ְל ִב ְל ִּתי ָה ְפ ִּכי ֶא ָ‬ ‫צ ַֹער‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק כד ַעד ּ ָפסוּק כח ְמ ֻס ּ ָפר ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ֶה ְח ִריב ֶאת‬ ‫ְסדוֹ ם וְ ֶאת ֲעמוֹ ָרה‪.‬‬ ‫כו ו ְַּת ִהי נְ ִציב ֶמ ַלח — ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל לוֹ ט ִה ְת ַּכ ְּס ָתה‬ ‫ְּב ֶמ ַלח‪.‬‬ ‫כח ָע ָלה ִקיטֹר ָה ָא ֶרץ ְּכ ִקיטֹר ַה ִּכ ְב ׁ ָשן — ַא ְב ָר ָהם ָר ָאה‬ ‫ׁ ֶש ִּמ ִּכוּ וּ ן ְסדוֹ ם ָע ָלה ָע ׁ ָשן ׁ ֶש ִּנ ְר ָאה ְּכמוֹ ָע ׁ ָשן ִמ ַּתנּ וּ ר‬ ‫ֵא ׁש ָ ּגדוֹ ל‪.‬‬

‫לוֹ ט ו ְּבנוֹ ָתיו נִ ְמלָ ִטים ִמ ְּסדוֹ ם —‬ ‫ִצ ֵ ּיר גּ ו ְּס ַטב דּ וֹ ֶרה‬ ‫ו ַּי ֵָרא‬

‫‬

‫‪79‬‬


‫‪.1‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫מה זכור לנו על לוט?‬ ‫יש לשער שהתלמידים‬ ‫יזכירו את לוט שלא בדק‬ ‫מי יהיו שכניו; שהסכים‬ ‫לבחור ראשון למרות‬ ‫שהיתה זאת זכותו של‬ ‫אברהם‪.‬‬ ‫בסיפור זה יראו התלמידים‬ ‫את לוט באור אחר‪.‬‬ ‫אפשר לבקש מן התלמידים‬ ‫לספר את הסיפור כשהם‬ ‫נעזרים באיורים‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יט‬

‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק יט‬ ‫ְ‬

‫ׁשעִים‬ ‫מאַנְׁשֵי סְדֹום הְָר ָ‬ ‫אכ ִים ֵ‬ ‫ּמל ְ ָ‬ ‫ה ַ‬ ‫הּצִיל אֶת ַ‬ ‫לֹוט ִ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יא‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה ָק ָרה ק ֶֹדם? ָמה ָק ָרה ַא ַחר ָּכ ְך?‬ ‫ְּתנ ּו ִמ ְס ּ ָפר לַ ְּתמוּנוֹ ת לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר ַ ּב ִּס ּפוּר‪.‬‬


‫‪ .2‬א‪ .‬לְ ִפי ַה ִּס ּפוּר‪ֵ :‬איל ּו דְּ ָב ִרים טוֹ ִבים ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִ ּגיד ַעל לוֹ ט? ַס ְּמנ ּו אוֹ ָתם‬ ‫ְ ּב־√‪ֵ .‬איל ּו דְּ ָב ִרים ָר ִעים ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִ ּגיד ַעל לוֹ ט? ַס ְּמנ ּו ְ ּב־‪.x‬‬ ‫‪ c‬ל ֹא ִה ְס ִּכים ׁ ֶש ָהמוֹ ן ָ ּגדוֹ ל יִ ְפ ַ ּגע ִ ּב ׁ ְשנֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים‪.‬‬ ‫‪ָ c‬היָ ה ָח ׁשוּב לוֹ לְ ָהגֵ ן ַעל אוֹ ְר ָחיו‪.‬‬ ‫‪ַ c‬אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּגר ִעם ֲאנָ ׁ ִשים ָר ִעים‪ ,‬ל ֹא ִה ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ ָתם‪.‬‬ ‫‪ c‬ל ֹא ִה ְתיָ ֵא ׁש‪ ,‬נִ ָּסה לְ ׁ ַש ְכנֵ ַע ֶאת ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם‪ַ ,‬אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּי ַדע ׁ ֶש ֵהם‬ ‫ָר ִעים‪.‬‬

‫‪.2‬‬ ‫א‪ .‬הדיון בכך יביא‬ ‫למסקנה‪ ,‬ששניהם היו‬ ‫אמינים בהתנהגותם‪ ,‬והעזו‬ ‫להיות שונים מהחברה‬ ‫הסובבת אותם‪.‬‬ ‫בזמנו של נח היה יותר‬ ‫קשה כי כל העולם היה‬ ‫רשע‪.‬‬ ‫לוט התחנך אצל אברם‪.‬‬ ‫לוט חיקה את הטוב‬ ‫מאברם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מורה המעוניינת בכך‬ ‫תוכל לשאול לדעתם של‬ ‫התלמידים על התנהגות‬ ‫לוט בעניין בנותיו‪.‬‬

‫‪ c‬ל ֹא ּ ָפ ַחד‪ָ ,‬היָ ה ַא ִּמיץ‪.‬‬ ‫‪ c‬ל ֹא ִר ֵחם ַעל ְ ּבנוֹ ָתיו‪.‬‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬יֵ ׁש ַה ּטוֹ ֲענִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש דִּ ְמיוֹ ן ֵ ּבין לוֹ ט לְ נ ַֹח‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו וְ ַה ְס ִ ּביר ּו ֶאת נִ ּמו ֵּק ֶ‬

‫‪.2‬‬ ‫ב‪ .‬נח היה צדיק יחיד‬ ‫בדורו ולוט היה צדיק‬ ‫יחיד בעירו‪ .‬לוט ונח ניצלו‬ ‫מהשמדה בזכות היותם‬ ‫טובים‪.‬‬

‫ֹאמר‪ַ :‬אל־נָ א ַא ַחי ָּת ֵרעוּ ‪.‬‬ ‫ְּב ָפסוּק ז ָּכתוּב‪ :‬וַ ּי ַ‬ ‫‪ִ .3‬מ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ְּת ִח ּ ַלת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לְ סוֹ פוֹ ַה ַּמ ְת ִאים‪:‬‬ ‫לוֹ ט ָק ָרא לְ ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם‬

‫ַאל נָ א ָּת ֵרעוּ‪.‬‬

‫לוֹ ט ִ ּב ֵּק ׁש ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם‬

‫ַא ַחי‪.‬‬

‫"א ַחי" ְ ּב ָפסוּק זֶ ה?‬ ‫‪ָ .4‬מה ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ּ ָלה ַ‬

‫‪.3‬‬ ‫אפשר להראות לתלמידים‪,‬‬ ‫שבתוך המילה ָּת ֵרעוּ‬ ‫מסתתרת המילה רע‪.‬‬

‫‪ַ .5‬ה ִאם ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ ׁ ֶשל לוֹ ט ַמזְ ִּכ ָירה ֶאת ִה ְתנַ ֲהגוּת ַא ְב ָר ָהם? ִאם ַא ֶּתם‬ ‫חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ֵּכן ַה ְס ִ ּביר ּו ְ ּב ָמה?‬

‫‪.5‬‬ ‫לוט‪ ,‬חניכו של אברהם‬ ‫הקפיד על הכנסת אורחים‪.‬‬

‫פֶֶרק יט‬

‫‬

‫‪81‬‬


‫‪.6‬‬

‫ִמ ַּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקן‬

‫ּ ֵפרו ּׁשוֹ ‪ֻּ :‬כ ּ ָלם ְ ּבלִ י יוֹ ֵצא ֵמ ַה ְּכלָ ל‪.‬‬

‫ַח ְ ּבר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ַ ּב ִ ּב ּטוּי‪.‬‬ ‫לְ דֻּ גְ ָמה‪ָ :‬היָ ה ָשׂ ֵמ ַח‪ֻּ ,‬כ ּ ָלם ִמ ַ ּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ׁ ָשר ּו וְ ָר ְקד ּו ַ ּב ֲח ֻת ָ ּנה‪.‬‬

‫‪ּ ַ .7‬ב ּ ֶפ ֶרק ֻמזְ ֶּכ ֶרת ַה ִּמ ּ ָלה ַסנְ וֵ ִרים‪ּ ְ .‬ביָ ֵמינ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְ ּב ִמ ּ ִלים ֵמאוֹ ָת ּה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪.‬‬ ‫ַה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַה ִּמ ּ ָלה ַה ֲח ֵס ָרה‪ֵ .‬ה ָעזְ ר ּו ְ ּב ַסל ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ַ ּנ ָהג ִה ְס ַּתנְ וֵ ר ֵמאוֹ רוֹ ת ַה ְּמכוֹ נִ ית ׁ ֶש ָ ּב ָאה מוּלוֹ ‪.‬‬ ‫ֶאת ַה ַ ּנ ָהגִ ים ַה ָ ּב ִאים מוּלָ ם‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬מזְ ִה ִירים ֶאת ַה ַ ּנ ָהגִ ים ל ֹא‬ ‫ג‪ .‬יֵ ׁש לְ ַה ְר ִּכיב ִמ ׁ ְש ְק ֵפי ׁ ֶש ֶמ ׁש‪ִּ ,‬כי אוֹ ר ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש‬

‫וּפוֹ גֵ ַע‬

‫ָ ּב ְר ִא ָ ּיה‪.‬‬ ‫ַסל ְּת ׁשוּבוֹ ת‪ :‬לְ ַסנְ וֵ ר‬

‫ְמ ַסנְ וֵ ר‬

‫ִה ְס ַּתנְ וֵ ר‬

‫‪ .8‬א‪ַ .‬א ְב ָר ָהם יָ ַדע ׁ ֶש ַאנְ ׁ ֵשי ְסדוֹ ם חוֹ ְט ִאים‪ַ .‬מדּ ו ַּע ְ ּב ָכל זֹאת ִ ּב ֵּק ׁש ֵמה' ׁ ֶשלּ ֹא‬ ‫יַ ׁ ְש ִמ ֵידם?‬

‫‪.8‬‬ ‫ב‪ .‬אברהם העיז להתווכח‬ ‫עם ה' כי רצה שייעשה‬ ‫צדק‪ .‬הוא יצא נגד ענישה‬ ‫קולקטיבית‪ .‬לוט העיז‬ ‫לצאת נגד רשעות האנשים‬ ‫בסדום‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יט‬

‫"ה ַאף ִּת ְס ּ ֶפה ַצדִּ יק ִעם ָר ׁ ָשע"?‬ ‫ב‪ַ .‬א ְב ָר ָהם ׁ ָש ַאל ֶאת ֱאל ִֹהים‪ָ :‬‬ ‫"ת ְס ּ ֶפה" לַ ִּמ ּ ָלה "סוֹ ף"?‬ ‫א‪ָ .‬מה ַה ֶּק ׁ ֶשר ֵ ּבין ַה ִּמ ּ ָלה ִּ‬


‫החְִריב אֶת סְדֹום וַעֲמֹוָרה‬ ‫אֱֹלהִים ֶ‬ ‫מּפָסּוק יב עַד ּפָסּוק כח‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ֲ .1‬ענוּ‪:‬‬ ‫א‪ָ .‬מה הוֹ ִדיע ּו לְ לוֹ ט?‬ ‫ב‪ִ .‬מי לָ ַעג לְ לוֹ ט?‬ ‫ג‪ִ .‬מי זֵ ֵרז ֶאת לוֹ ט וְ ֵה ִאיץ ּבוֹ ?‬ ‫ד‪ִ .‬מי ִר ֵחם ַעל לוֹ ט?‬ ‫ה‪ִ .‬מי ָ ּב ַרח ִעם לוֹ ט?‬ ‫יצד ֵמ ָתה ֵא ׁ ֶשת לוֹ ט?‬ ‫‪ .2‬א‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫ב‪ָ .‬מה ָק ָרה לִ ְסדוֹ ם וְ לַ ֲעמוֹ ָרה?‬

‫‪ַ .3‬ה ִאם ַמזְ ִּכיר ִס ּפוּר ְסדוֹ ם ֶאת ִס ּפוּר ַה ַּמ ּבוּל?‬ ‫א‪ָ ּ .‬פ ְרט ּו ְ ּב ָמה דּ וֹ ִמים ַה ִּס ּפו ִּרים‪:‬‬

‫ְ ּב ִה ְתנַ ֲהגוּת ָה ֲאנָ ׁ ִשים‬ ‫ָ ּבעֹנֶ ׁש ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו‬

‫‪.3‬‬ ‫התלמידים יראו את‬ ‫הדמיון ברשעות; את‬ ‫עונש השמדת דור המבול‬ ‫מול השמדת אנשי סדום;‬ ‫את יכולתו של נח לחיות‬ ‫ביושר בחברה של רשעים‬ ‫מול הקושי של לוט; את‬ ‫הצלתם של נח ולוט בזכות‬ ‫מעשיהם‪.‬‬

‫ב‪ּ ְ .‬ב ָמה ׁשוֹ נִ ים ַה ִּס ּפו ִּרים? ּ ָפ ְרט ּו ָמה ַה ׁ ּשוֹ נֶ ה ְ ּב ָכל ִס ּפוּר‪ִ :‬מי יֻ ׁ ְש ַמד‪ִ ,‬מי נִ ַ ּצל‪,‬‬ ‫ֵא ְ‬ ‫יך נִ ְ ּצלוּ‪.‬‬

‫פֶֶרק יט‬

‫‬

‫‪83‬‬


‫‪ .4‬א‪ִ .‬מ ְתח ּו ַקו ִמן ַה ִ ּב ּטוּי ַה ְּמ ֻס ָּמן ֶאל ַה ָּמקוֹ ר ַה ַּמ ְת ִאים ַ ּב ּתוֹ ָרה‪.‬‬ ‫ימה ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַ ּב ּתוֹ ָרה‪.‬‬ ‫ב‪ִ .‬צ ְבע ּו ֶאת ַה ִּמ ּ ָלה ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫יתי‬ ‫לוּלֵ א ַה ִּמ ְט ִר ָ ּיה ָהיִ ִ‬ ‫נִ ְר ָטב ַּכהֹגֶ ן‪.‬‬

‫וַ ָ ּי ִאיצוּ ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְּבלוֹ ט‪.‬‬

‫יתי ֶאת ַהנּ וֹ ף דֶּ ֶר ְך ִמ ׁ ְש ֶק ֶפת‪.‬‬ ‫ָר ִא ִ‬

‫וַ ַ ּי ׁ ְש ֵקף ַעל ּ ְפנֵ י ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה‪.‬‬

‫יצה‪,‬‬ ‫רוֹ ן נִ ֵ ּצ ַח ְ ּב ַת ֲחרוּת ִר ָ‬ ‫הוּא ָא ָצן ִמ ְצ ַט ֵ ּין‪.‬‬

‫ה' ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם‬ ‫וְ ַעל ֲעמ ָֹרה‪.‬‬

‫"מ ְט ִר ָ ּיה"?‬ ‫‪ .5‬א‪ַ .‬מה ּו ַה ׁ ּש ֶֹר ׁש ׁ ֶשל ַה ִּמ ּ ָלה ִ‬ ‫ֵאיל ּו ִמ ּ ִלים נוֹ ָספוֹ ת ִמ ׁ ּש ֶֹר ׁש זֶ ה ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים? ִּכ ְתבוּ‪.‬‬

‫ב‪.‬‬ ‫אפשר להציג בפני‬ ‫התלמידים רמזים כגון‪:‬‬ ‫משקפיים‪ְ ׁ ,‬שקופית‪ֶ ׁ ,‬ש ֶקף‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬מה ּו ַה ׁ ּש ֶֹר ׁש ׁ ֶשל ַה ִּמ ּ ָלה "וַ ַ ּי ׁ ְש ֵקף"?‬ ‫ִּכ ְתב ּו ִמ ּ ִלים נוֹ ָספוֹ ת ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ִמ ּ ִלים זוֹ ‪.‬‬

‫"מ ׁ ְש ֶק ֶפת"?‬ ‫ג‪ָ .‬מה ַה ֶּק ׁ ֶשר ֵ ּבין ַה ִּמ ּ ָלה‪" :‬וַ ַ ּי ׁ ְש ֵקף" לַ ִּמ ּ ָלה ִ‬

‫נוֹ ף ֵאזוֹ ר יַ ם ַה ֶּמלַ ח‪.‬‬ ‫"א ׁ ֶשת לוֹ ט"‪.‬‬ ‫ֶאת ַע ּמוּד ַה ֶּסלַ ע ׁ ֶש ַ ּב ַּת ְצלוּם ְמ ַכ ִ ּנים ֵ‬

‫‪84‬‬

‫‬

‫פֶֶרק יט‬


‫ֶּפֶרק כא‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫וַ יְ הֹוָ ה ּ ָפ ַקד ֶאת־שָׂ ָרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ָמר‪ ,‬וַ ַ ּי ַעשׂ‬ ‫יְ הוָ ה ְלשָׂ ָרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֵּבר‪.‬‬ ‫וַ ַּת ַהר וַ ֵּת ֶלד שָׂ ָרה ְל ַא ְב ָר ָהם ֵּבן ִלזְ ֻקנָ יו‪,‬‬ ‫ַל ּמוֹ ֵעד ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּבר אֹתוֹ ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ם־בנוֹ ַהנּ וֹ ַלד־לוֹ ‪,‬‬ ‫ת־ש ְּ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֶא ׁ ֶ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר־יָ ְל ָד ּ‬ ‫ה־לוֹ שָׂ ָרה‪ ,‬יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ן־שמֹנַ ת‬ ‫וַ ָ ּי ָמל ַא ְב ָר ָהם ֶאת־יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ ֶּב ׁ ְ‬ ‫יָ ִמים‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ן־מ ַאת ׁ ָשנָ ה ְּב ִה ָ ּו ֶלד לוֹ ֶאת‬ ‫וְ ַא ְב ָר ָהם ֶּב ְ‬ ‫יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ ‪.‬‬

‫ַּב ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ְל ֵעת זִ ְקנָ ה ָה ְר ָתה שָׂ ָרה וְ יָ ְל ָדה ֶאת יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫שָׂ ָרה דָּ ְר ׁ ָשה ֵמ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ּי ְָג ֵר ׁש ֶאת ָה ָגר וְ ֶאת‬ ‫יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ .‬שָׂ ָרה לֹא ָר ְצ ָתה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר מוֹ ת ַא ְב ָר ָהם‬ ‫יִ ְת ַח ֵּלק יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַּב ְ ּי ֻר ּׁ ָשה ִעם יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫א וַ יְ הֹוָ ה ּ ָפ ַקד ֶאת־שָׂ ָרה — ה' זָ ַכר ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ‬ ‫ְלשָׂ ָרה‪.‬‬ ‫ימי זִ ְקנָ תוֹ ‪.‬‬ ‫ב ִלזְ ֻקנָ יו — ִל ֵ‬ ‫יח‪.‬‬ ‫ַל ּמוֹ ֵעד — ַּב ְ ּז ַמן ַה ְּמ ֻד ָ ּיק ׁ ֶש ִה ְב ִט ַ‬

‫ֻה ּ ֶל ֶדת יִ ְצ ָחק — ִצ ֵ ּיר ַא ֶ ּבל ּ ַפן‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫‬

‫‪85‬‬


‫ֹאמר שָׂ ָרה‪ְ :‬צחֹק ָעשָׂ ה ִלי ֱאל ִֹהים‪,‬‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ק־לי‪.‬‬ ‫ל־ה ּׁש ֵֹמ ַע יִ ְצ ַח ִ‬ ‫ָּכ ַ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬מי ִמ ֵּלל‪ְ ,‬ל ַא ְב ָר ָהם ֵהינִ ָיקה ָבנִ ים‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫שָׂ ָרה‪ִּ ,‬כי־יָ ַל ְד ִּתי ֵבן ִלזְ ֻקנָ יו‪.‬‬ ‫וַ ּי ְִגדַּ ל ַה ֶ ּי ֶלד וַ ּי ָ ִּג ַמל‪ ,‬וַ ַ ּי ַעשׂ ַא ְב ָר ָהם ִמ ׁ ְש ֶּתה‬ ‫ָגדוֹ ל ְּביוֹ ם ִה ָ ּג ֵמל ֶאת־יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ן־ה ָגר ַה ִּמ ְצ ִרית‪,‬‬ ‫ת־ב ָ‬ ‫וַ ֵּת ֶרא שָׂ ָרה ֶא ֶּ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר־יָ ְל ָדה ְל ַא ְב ָר ָהם‪ְ ,‬מ ַצ ֵחק‪.‬‬ ‫ֹאמר ְל ַא ְב ָר ָהם‪ּ ָ :‬ג ֵר ׁש ָה ָא ָמה ַה ּזֹאת‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ן־ה ָא ָמה ַה ּזֹאת‬ ‫ת־בנָ ּה‪ִּ ,‬כי לֹא יִ ַיר ׁש ֶּב ָ‬ ‫וְ ֶא ְּ‬ ‫ם־בנִ י‪ִ ,‬עם־יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ִע ְּ‬ ‫וַ ֵ ּי ַרע ַהדָּ ָבר ְמאֹד ְּב ֵעינֵ י ַא ְב ָר ָהם ַעל אוֹ דֹת‬ ‫ְּבנוֹ ‪.‬‬ ‫ל־א ְב ָר ָהם‪ַ :‬אל־יֵ ַרע‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫ל־א ָמ ֶת ָך‪ּ .‬כֹל ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ל־ה ַּנ ַער וְ ַע ֲ‬ ‫יך ַע ַ‬ ‫ֹאמר ֵא ֶל ָ‬ ‫יך שָׂ ָרה‪ְ ׁ ,‬ש ַמע ְּבק ָֹל ּה‪ִּ ,‬כי‬ ‫ּת ַ‬ ‫ְביִ ְצ ָחק יִ ָ ּק ֵרא ְל ָך זָ ַרע‪.‬‬ ‫ימנּ וּ ‪,‬‬ ‫ן־ה ָא ָמה ְלגוֹ י ֲאשִׂ ֶ‬ ‫ת־ב ָ‬ ‫וְ ַגם ֶא ֶּ‬ ‫ִּכי זַ ְר ֲע ָך הוּ א‪.‬‬ ‫ח־ל ֶחם וְ ֵח ַמת‬ ‫וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַּב ּב ֶֹקר‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּק ֶ‬ ‫ל־ש ְכ ָמ ּה‪,‬‬ ‫ל־ה ָגר‪ ,‬שָׂ ם ַע ׁ ִ‬ ‫ַמיִ ם‪ ,‬וַ ִ ּי ֵּתן ֶא ָ‬ ‫ת־ה ֶ ּי ֶלד‪ ,‬וַ יְ ׁ ַש ְּל ֶח ָה‪ .‬וַ ֵּת ֶל ְך וַ ֵּת ַתע‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ְּב ִמ ְד ַּבר ְּב ֵאר ׁ ָש ַבע‪.‬‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫‪86‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫ו ְצחֹק ָעשָׂ ה ִלי ֱאל ִֹהים — ֱאל ִֹהים ָ ּג ַרם ִלי שִׂ ְמ ָחה‪.‬‬ ‫ק־לי — יִ שְׂ ַמח‪ ,‬לֹא יַ ֲא ִמין ׁ ֶש ֶ ּזה‬ ‫ל־ה ּׁש ֵֹמ ַע יִ ְצ ַח ִ‬ ‫ָּכ ַ‬ ‫ֶא ְפ ׁ ָש ִרי‪ .‬יְ ַל ְג ֵלג ָע ַלי‪.‬‬ ‫ז ִמי ִמ ֵּלל — ִמי ָהיָ ה ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ִ ּי ְק ֶרה דָּ ָבר ָּכזֶ ה‬ ‫ְל ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫ח וַ ּי ָ ִּג ַמל — ִא ּמוֹ ִה ְפ ִס ָיקה ְל ֵהינִ יק אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ִמ ׁ ְש ֶּתה — ֲח ִג ָיגה ְ ּגדוֹ ָלה‪ֶ ׁ ,‬ש ּׁ ָשתוּ ָּב ּה יַ יִ ן‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק ט ַעד ּ ָפסוּק כא ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫שָׂ ָרה דָּ ְר ׁ ָשה ֵמ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ּי ְָג ֵר ׁש ֶאת ָה ָגר וְ ֶאת‬ ‫יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪.‬‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫יא‬

‫יב‬

‫ְמ ַצ ֵחק — ְמ ַל ְג ֵלג‪ ,‬עוֹ שֶׂ ה ְצחוֹ ק‪.‬‬ ‫ִּכי לֹא יִ ַיר ׁש — ֵאינִ י רוֹ ָצה ׁ ֶש ְּל ֶבן ָה ַא ָּמה יִ ְהיֶ ה‬ ‫ֵח ֶלק ַּב ְּב ָר ָכה ַוּב ְ ּי ֻר ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ַרע ַהדָּ ָבר ְמאֹד — ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ֵ ּגרוּ ׁש ָהיָ ה ַרע‬ ‫ְּב ֵעינָ יו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫ַעל אוֹ דֹת — ִּב ְג ַלל‪.‬‬ ‫ַאל־יֵ ַרע ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫יך — ַאל ִּת ְצ ַט ֵער‪ַ ,‬אל יִ ְהיֶ ה ַהדָּ ָבר‬ ‫ָק ׁ ֶשה ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ִּכי ְביִ ְצ ָחק יִ ָ ּק ֵרא ְל ָך זָ ַרע — ַרק ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ‬ ‫יך ִמ ִ ּי ְצ ָחק‬ ‫יִ ּ ְׂשאוּ ֶאת ׁ ִש ְמ ָך‪.‬‬

‫יג ִּכי זַ ְר ֲע ָך הוּא — ֶא ְד ַאג ְליִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ִּ ,‬כי הוּ א ִּבנְ ָך‪.‬‬ ‫יד ֵח ַמת ַמיִ ם — ְּכ ִלי ְל ַמיִ ם ֶה ָעשׂ וּ י ֵמעוֹ ר‪.‬‬ ‫וַ ֵּת ַתע — ָּת ֲע ָתה‪ִ ,‬א ְּב ָדה ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך‪.‬‬


‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫ן־ה ֵח ֶמת‪ ,‬וַ ַּת ׁ ְש ֵל ְך‬ ‫וַ ִ ּי ְכלוּ ַה ַּמיִ ם ִמ ַ‬ ‫יחם‪.‬‬ ‫ת־ה ֶ ּי ֶלד ַּת ַחת ַא ַחד ַה ּ ִׂש ִ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫וַ ֵּת ֶל ְך וַ ֵּת ׁ ֶשב ָל ּה ִמ ֶּנ ֶגד ַה ְר ֵחק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י‬ ‫ל־א ְר ֶאה ְּבמוֹ ת ַה ָ ּי ֶלד‪.‬‬ ‫ֶק ׁ ֶשת‪ִּ ,‬כי ָא ְמ ָרה‪ַ :‬א ֶ‬ ‫וַ ֵּת ׁ ֶשב ִמ ֶּנ ֶגד‪ ,‬וַ ִּת ּ ָׂשא ֶאת־ק ָֹל ּה וַ ֵּת ְבךְּ ‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת־קוֹ ל ַה ַּנ ַער‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ָרא‬ ‫ֹאמר‬ ‫ן־ה ּׁ ָש ַמיִ ם וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ה ָגר ִמ ַ‬ ‫ַמ ְל ַא ְך ֱאל ִֹהים ֶא ָ‬ ‫י־ש ַמע‬ ‫ל־ת ְיר ִאי‪ִּ ,‬כ ׁ ָ‬ ‫ה־ל ְך‪ָ ,‬ה ָגר? ַא ִּ‬ ‫ָל ּה‪ַ :‬מ ָּ‬ ‫הוּא־שם‪.‬‬ ‫ָׁ‬ ‫ֱאל ִֹהים ֶאל־קוֹ ל ַה ַּנ ַער‪ַּ ,‬ב ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ת־ה ַּנ ַער וְ ַה ֲחזִ ִיקי ֶאת־יָ ֵד ְך‬ ‫קוּ ִמי‪ ,‬שְׂ ִאי ֶא ַ‬ ‫ימנּ וּ ‪.‬‬ ‫י־לגוֹ י ָ ּגדוֹ ל ֲאשִׂ ֶ‬ ‫ּבוֹ ‪ִּ ,‬כ ְ‬ ‫יה‪ ,‬וַ ֵּת ֶרא ְּב ֵאר‬ ‫ת־עינֶ ָ‬ ‫וַ ִ ּי ְפ ַקח ֱאל ִֹהים ֶא ֵ‬ ‫ת־ה ֵח ֶמת ַמיִ ם‪,‬‬ ‫ָמיִ ם‪ ,‬וַ ֵּת ֶל ְך וַ ְּת ַמ ֵּלא ֶא ַ‬ ‫ת־ה ָּנ ַער‪.‬‬ ‫וַ ַּת ׁ ְש ְק ֶא ַ‬ ‫ת־ה ַּנ ַער‪ ,‬וַ ּי ְִגדָּ ל‪ ,‬וַ ֵ ּי ׁ ֶשב‬ ‫וַ יְ ִהי ֱאל ִֹהים ֶא ַ‬ ‫ַּב ִּמ ְד ָּבר‪ ,‬וַ יְ ִהי ר ֶֹבה ַק ּׁ ָשת‪.‬‬ ‫ארן‪ .‬וַ ִּת ַ ּקח־לוֹ ִא ּמוֹ ִא ּׁ ָשה‬ ‫וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ְּב ִמ ְד ַּבר ּ ָפ ָ‬ ‫ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬

‫טו וַ ִ ּי ְכל ּו ַה ַּמיִ ם — נִ ְג ְמרוּ ַה ַּמיִ ם‪.‬‬ ‫טז וַ ֵּת ׁ ֶשב ָל ּה ִמ ֶּנ ֶגד — יָ ׁ ְש ָבה ִמ ּמוּ ל‪.‬‬ ‫ַה ְר ֵחק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ׁ ֶשת — ְּב ֶמ ְר ַחק ְמעוֹ ף ַה ֵחץ‬ ‫ַהנּ וֹ ָרה ִמן ַה ֶ ּק ׁ ֶשת‪.‬‬ ‫יז וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת־קוֹ ל ַה ַּנ ַער — ה' ׁ ָש ַמע ֶאת‬ ‫יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַה ּבוֹ ֶכה ִמ ֵּס ֶבל ַה ָ ּצ ָמא‪.‬‬

‫ימי ֶאת ַה ַּנ ַער‪.‬‬ ‫ת־ה ַּנ ַער — ָה ִר ִ‬ ‫יח שְׂ ִאי ֶא ַ‬ ‫יה — ֶה ְר ָאה ָל ּה‪.‬‬ ‫ת־עינֶ ָ‬ ‫יט וַ ִ ּי ְפ ַקח ֱאל ִֹהים ֶא ֵ‬

‫כ ר ֶֹבה ַק ּׁ ָשת — יוֹ ֶרה ְּב ֶק ׁ ֶשת‪.‬‬

‫ָהגָ ר וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר — ִצ ֵ ּיר ׁ ְשמו ֵּאל ׁ ְשלֶ זִ ינְ גֶ ר‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫‬

‫‪87‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כא‬ ‫ְ‬

‫אב ְָרהָם נֹול ַד ּבֵן‬ ‫לְׂשָָרה ּול ְ ַ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק כא‬ ‫ִקְראּו ִ‬ ‫כדאי לאפשר לתלמידים‬ ‫להביע באופן חופשי‬ ‫רשמים ודעות‪.‬‬ ‫חשוב שהתלמידים יבינו‬ ‫את מצבו העדין של‬ ‫אברהם‪ .‬מצד אחד‪ ,‬בוודאי‬ ‫הבין שזה אכזרי לגרש‬ ‫את הגר וישמעאל‪ .‬מצד‬ ‫אחר‪ ,‬הוא הרגיש מחויבות‬ ‫לשרה‪ ,‬שהלכה ִעמו בכל‬ ‫דרכו הקשה‪.‬‬ ‫צאצאי יצחק יהיו העם‬ ‫הנבחר על ידי אלהים ועם‬ ‫העם הזה יכרות ברית‪.‬‬ ‫להגר ולישמעאל נעשה‬ ‫עוול כאשר הם גורשו‬ ‫למדבר‪ ,‬אך אלוהים עשה‬ ‫עמם חסד כשלא נתן להגר‬ ‫ולבנה למות במדבר ושלח‬ ‫את המלאך לנחמה‪.‬‬ ‫לעורר את תשומת לב‬ ‫הילדים שהתורה לא‬ ‫מספרת לנו בהמשך על‬ ‫סכסוך בין יצחק וישמעאל‪.‬‬ ‫מכאן אפשר אולי להבין‬ ‫שלא היתה עויינות ביניהם‪.‬‬

‫‪ .1‬א‪ֵ .‬איזֶ ה ֶט ֶקס ִק ֵ ּים ַא ְב ָר ָהם לְ ַא ַחר ֻה ּ ֶל ֶדת יִ ְצ ָחק?‬

‫(על ּ ִפי ּ ָפסוּק י)?‬ ‫ב‪ָ .‬מה ִ ּב ְּק ׁ ָשה ָשׂ ָרה ַ‬ ‫יצד נִ ְּמ ָקה ֶאת ַ ּב ָק ׁ ָש ָת ּה?‬ ‫ֵּכ ַ‬ ‫ג‪ָ .‬מה ָח ׁ ַשב ַא ְב ָר ָהם ַעל ַ ּב ָּק ׁ ַשת ָשׂ ָרה?‬

‫ד‪ָ .‬מה ָהיְ ָתה דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים ַ ּב ִּו ּכו ַּח ֵ ּבין ָשׂ ָרה וְ ַא ְב ָר ָהם?‬ ‫ה‪ָ .‬מה ַה ִ ּנ ּמוּק ׁ ֶש ָא ַמר ה' לְ ַא ְב ָרם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּים ֶאת ַ ּב ָּק ׁ ַשת ָשׂ ָרה?‬

‫‪ַ ׁ .2‬ש ֲער ּו ֵא ְ‬ ‫יך ִה ְר ִ ּג ׁיש ַא ְב ָר ָהם לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַרד ֵמ ָהגָ ר וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל?‬

‫‪88‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כא‬


‫‪ִּ .3‬כ ְתב ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַמ ְס ִ ּביר לְ ָכל ִא ּיוּר‪:‬‬

‫א‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫פֶֶרק כא‬

‫‬

‫‪89‬‬


‫ֶּפֶרק כב‬ ‫וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪ ,‬וְ ָה ֱאל ִֹהים‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ַ :‬א ְב ָר ָהם‪,‬‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫נִ ָּסה ֶא ַ‬ ‫ֹאמר ִה ֵּננִ י‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־בנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְיד ָך‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬קח־נָ א ֶא ִּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫־ל ָך‬ ‫ר־א ַה ְב ָּת‪ֶ ,‬את־יִ ְצ ָחק‪ ,‬וְ ֶל ְך ְ‬ ‫ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫ל־א ֶרץ ַה ּמ ִֹר ָ ּיה‪ ,‬וְ ַה ֲע ֵלהוּ ׁ ָשם ְלע ָֹלה ַעל‬ ‫ֶא ֶ‬ ‫ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ת־חמֹרוֹ ‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַּב ּב ֶֹקר‪ ,‬וַ ַ ּי ֲחבֹש ֶא ֲ‬ ‫ת־שנֵ י נְ ָע ָריו ִא ּתוֹ ‪ ,‬וְ ֶאת יִ ְצ ָחק‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֶא ׁ ְ‬ ‫ְּבנוֹ ‪ ,‬וַ יְ ַב ַ ּקע ֲע ֵצי ע ָֹלה‪ ,‬וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּי ֶל ְך‬ ‫ר־א ַמר־לוֹ ָה ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ל־ה ָּמקוֹ ם‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ָ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ת־עינָ יו‪,‬‬ ‫ישי‪ ,‬וַ ִ ּי ּ ָׂשא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ‬ ‫ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫ת־ה ָּמקוֹ ם ֵמ ָרחֹק‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ֶא ַ‬ ‫־ל ֶכם ּפֹה‬ ‫ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ ָע ָריו‪ְ ׁ :‬שבוּ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ד־כֹה‪,‬‬ ‫ם־ה ֲחמוֹ ר‪ ,‬וַ ֲאנִ י וְ ַה ַּנ ַער נֵ ְל ָכה ַע ּ‬ ‫ִע ַ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫וְ נִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה‪ ,‬וְ נָ ׁש ָוּבה ֲא ֵל ֶ‬ ‫ת־ע ֵצי ָהע ָֹלה‪ ,‬וַ ָ ּישֶׂ ם‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ַא ְב ָר ָהם ֶא ֲ‬ ‫ת־ה ֵא ׁש‬ ‫ַעל־יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח ְּביָ דוֹ ֶא ָ‬ ‫יהם יַ ְחדָּ ו‪.‬‬ ‫ת־ה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת‪ ,‬וַ ֵ ּי ְלכוּ ׁ ְשנֵ ֶ‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫ל־א ְב ָר ָהם ָא ִביו‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּנה ָה ֵא ׁש‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֶּנ ִּני ְבנִ י‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ָא ִבי‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫וְ ָה ֵע ִצים‪ ,‬וְ ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶׂשה ְלע ָֹלה?‬

‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫‪90‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק יד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים נִ ָּסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬וְ ָא ַמר לוֹ ָל ַק ַחת ֶאת יִ ְצ ָחק‬ ‫ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת אוֹ תוֹ ְלעוֹ ָלה ְּב ֶא ֶרץ ַה ּמוֹ ִר ָ ּיה‪.‬‬ ‫יע ַאיִ ל‪ַ .‬מ ְל ַא ְך ה' ָא ַמר‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ָּבנָ ה ִמזְ ֵּב ַח וְ ִה ֵּנה הוֹ ִפ ַ‬ ‫ְל ַא ְב ָר ָהם לֹא ְל ַה ְק ִריב ֶאת יִ ְצ ָחק‪ֶ ,‬א ָּלא ֶאת ָה ַאיִ ל‪.‬‬ ‫א נִ ָּסה — ָּב ַדק‪ָּ ,‬ב ַחן‪.‬‬ ‫ֹאמר‪.‬‬ ‫ִה ֵּננִ י – ֲאנִ י מוּ ָכן ִל ׁ ְשמ ַֹע ָּכל ָמה ׁ ֶש ּת ַ‬ ‫ֶא ֶרץ ַה ּמ ִֹר ָ ּיה – ַהר ַה ּמוֹ ִר ָ ּיה נִ ְמ ָצא ְּב ֶא ֶרץ ַה ּמוֹ ִר ָ ּיה‬ ‫ָע ָליו ָּבנָ ה ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר ַה ֶּמ ֶל ְך ׁ ְשלֹמֹה ֶאת ֵּבית‬ ‫ַה ִּמ ְקדָּ ׁש‪.‬‬ ‫ב ְלע ָֹלה — ְל ָק ְר ָּבן‪.‬‬ ‫ת־חמֹרוֹ — ִּכ ָּסה ֶאת ַ ּגב ַה ֲחמוֹ ר ְּב ֻא ָּכף‪.‬‬ ‫בש ֶא ֲ‬ ‫ג וַ ַ ּי ֲח ׁ‬ ‫יח ַעל‬ ‫וַ יְ ַב ַ ּקע ֲע ֵצי ע ָֹלה — ָח ַת ְך ֵע ִצים ְּכ ֵדי ְל ַה ִּנ ַ‬ ‫ַה ִּמזְ ֵּב ַח‪.‬‬

‫ו ַה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת — ַה ַּס ִּכין‪.‬‬

‫ז וְ ַא ֵ ּיה — וְ ֵאיפֹה?‬


‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫ֹאמר ַא ְב ָר ָהם‪ֱ :‬אל ִֹהים יִ ְר ֶא ּ‬ ‫ה־לוֹ ַה ּ ֶׂשה‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יהם יַ ְחדָּ ו‪.‬‬ ‫ְלע ָֹלה‪ְּ ,‬בנִ י‪ .‬וַ ֵ ּי ְלכוּ ׁ ְשנֵ ֶ‬ ‫ל־ה ָּמקוֹ ם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָא ַמר־לוֹ‬ ‫וַ ָ ּיבֹאוּ ֶא ַ‬ ‫ת־ה ִּמזְ ֵּב ַח‪,‬‬ ‫ָה ֱאל ִֹהים‪ ,‬וַ ִ ּי ֶבן ׁ ָשם ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ‬ ‫ת־ה ֵע ִצים‪ ,‬וַ ַ ּי ֲעקֹד ֶאת־יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ ‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲער ְֹך ֶא ָ‬ ‫ל־ה ִּמזְ ֵּב ַח ִמ ַּמ ַעל ָל ֵע ִצים‪.‬‬ ‫וַ ָ ּישֶׂ ם אֹתוֹ ַע ַ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַלח ַא ְב ָר ָהם ֶאת־יָ דוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח‬ ‫ת־בנוֹ ‪.‬‬ ‫ת־ה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת ִל ׁ ְשחֹט ֶא ְּ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ן־ה ּׁ ָש ַמיִ ם‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ַא ְך יְ הוָ ה ִמ ַ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּננִ י‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬א ְב ָר ָהם‪ַ ,‬א ְב ָר ָהם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ה ַּנ ַער‬ ‫ל־ת ׁ ְש ַלח יָ ְד ָך ֶא ַ‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬א ִּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ת ַעשׂ לוֹ ְמאוּ ָמה‪ִּ ,‬כי ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי‬ ‫וְ ַא ַּ‬ ‫ִּכי־יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ַא ָּתה‪ ,‬וְ לֹא ָחשַׂ ְכ ָּת‬ ‫ת־בנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְיד ָך ִמ ֶּמ ִּני‪.‬‬ ‫ֶא ִּ‬ ‫ה־איִ ל‬ ‫ת־עינָ יו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵּנ ַ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ‬ ‫ַא ַחר נֶ ֱא ַחז ַּב ְּס ַב ְך ְּב ַק ְרנָ יו‪ .‬וַ ֵ ּי ֶל ְך ַא ְב ָר ָהם‬ ‫ת־ה ַאיִ ל‪ ,‬וַ ַ ּי ֲע ֵלהוּ ְלע ָֹלה ַּת ַחת ְּבנוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֶא ָ‬ ‫ם־ה ָּמקוֹ ם ַההוּא יְ הוָ ה‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ׁ ֵש ַ‬ ‫יִ ְר ֶאה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר יֵ ָא ֵמר ַה ּיוֹ ם ְּב ַהר יְ הוָ ה יֵ ָר ֶאה‪.‬‬ ‫ל־א ְב ָר ָהם ׁ ֵשנִ ית‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ַמ ְל ַא ְך יְ הוָ ה ֶא ַ‬ ‫ן־ה ּׁ ָש ָמיִ ם‪.‬‬ ‫ִמ ַ‬

‫ח ֱאל ִֹהים יִ ְר ֶא ּ‬ ‫ה־לוֹ ַה ּ ֶׂשה ְלע ָֹלה — ֱאל ִֹהים יִ ְמ ָצא‬ ‫שֶׂ ה ְל ָק ְר ָּבן‪.‬‬ ‫יח ֶאת ָה ֵע ִצים ַעל‬ ‫ת־ה ֵע ִצים — ִה ִּנ ַ‬ ‫ט וַ ַ ּי ֲער ְֹך ֶא ָ‬ ‫ַה ִּמזְ ֵּב ַח‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲעקֹד — ָק ׁ ַשר ֶאת יִ ְצ ָחק ֶאל ַה ִּמזְ ֵּב ַח‪.‬‬

‫ל־ת ׁ ְש ַלח יָ ְד ָך — ַאל ִּת ַ ּגע ּבוֹ ‪.‬‬ ‫יב ַא ִּ‬ ‫ל־ת ַעשׂ לוֹ ְמאו ָּמה – ַאל ַּת ֲעשֶׂ ה לוֹ דָּ ָבר‪.‬‬ ‫וְ ַא ַּ‬ ‫יְ ֵרא ֱאל ִֹהים — ַמ ֲא ִמין ֶּב ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫וְ לֹא ָחשַׂ ְכ ָּת — וְ לֹא ָמנַ ְע ָּת‪.‬‬

‫יחים ְצפוּ ִפים‬ ‫יג ַּב ְּס ַב ְך — ַּב ֲענָ ִפים ְצפוּ ִפים אוֹ ְּבשִׂ ִ‬

‫ַאיִ ל ֶ ּבן ַק ְרנַ יִ ם — ִמ ְמ ָצא ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ גִ י‬ ‫ו ַּי ֵָרא‬

‫‬

‫‪91‬‬


‫ֹאמר‪ִּ :‬בי נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי‪ ,‬נְ ֻאם־יְ הוָ ה‪ִּ ,‬כי יַ ַען‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה‪ ,‬וְ לֹא ָחשַׂ ְכ ָּת‬ ‫ית ֶא ַ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ‬ ‫ת־בנְ ָך ֶאת־יְ ִח ֶיד ָך‪.‬‬ ‫ֶא ִּ‬ ‫י־ב ֵר ְך ֲא ָב ֶר ְכ ָך‪ ,‬וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה ֶאת־זַ ְר ֲע ָך‬ ‫ִּכ ָ‬ ‫ְּככוֹ ְכ ֵבי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ַכחוֹ ל ֲא ׁ ֶשר ַעל־שְׂ ַפת‬ ‫ַה ָ ּים‪ ,‬וְ יִ ַר ׁש זַ ְר ֲע ָך ֶאת ׁ ַש ַער אֹיְ ָביו‪.‬‬ ‫וְ ִה ְת ָּב ְרכוּ ְבזַ ְר ֲע ָך ּכֹל גּ וֹ יֵ י ָה ָא ֶרץ‪ֵ ,‬ע ֶקב‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְּבק ִֹלי‪.‬‬ ‫וַ ָ ּי ׁ ָשב ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ ָע ָריו‪ ,‬וַ ָ ּי ֻקמוּ וַ ֵ ּי ְלכוּ‬ ‫ל־ב ֵאר ׁ ָש ַבע‪.‬‬ ‫יַ ְחדָּ ו ֶא ְּ‬ ‫וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַא ְב ָר ָהם ִּב ְב ֵאר ׁ ָש ַבע‪.‬‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫ַ ּבדֶּ ֶר ְך לָ ֲע ֵק ָדה —‬ ‫ִצ ֵ ּיר גּ ו ְּס ַטב דּ וֹ ֶרה‬

‫‪92‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵָרא‬

‫ִמ ּ ָפסוּק טו ַעד ּ ָפסוּק יט ְמ ֻס ּ ָפר‪ֱ :‬אל ִֹהים חוֹ זֵ ר‬ ‫יח‪ֶ ׁ ,‬ש ָּבנָ יו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם יִ ְהי ּו ַעם ָ ּגדוֹ ל וְ ָחזָ ק‪.‬‬ ‫ו ַּמ ְב ִט ַ‬ ‫יז וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה — ֲאנִ י ַא ְר ֶּבה ְמאוֹ ד ֶאת ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫וְ יִ ַר ׁש זַ ְר ֲע ָך ֶאת ׁ ַש ַער אֹיְ ָביו — ָּבנֶ ָ‬ ‫יך יְ נַ ְ ּצחוּ‬ ‫ַּב ִּמ ְל ָח ָמה‪.‬‬ ‫יח ֵע ֶקב — ִמ ּ ְפנֵ י‪.‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כב‬ ‫ְ‬

‫העֲלֹות אֶת יִצְחָק‬ ‫על ָיו ל ְ ַ‬ ‫אב ְָרהָם וְצִּו ָה ָ‬ ‫אֱֹלהִים נִּסָה אֶת ַ‬ ‫ל ְעֹול ָה‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יט‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ִ .1‬ק ְרא ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים וְ ַה ְת ִאימ ּו ְ ּב ַקו ֶאל ָה ִא ּיוּר ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬

‫‬ ‫‬

‫‬ ‫‬ ‫‬

‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫‬ ‫‬

‫‬ ‫‬

‫וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַּב ּב ֶֹקר‬ ‫בש ֶאת ֲחמֹרוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲח ׁ‬ ‫וַ יְ ַב ַ ּקע ֲע ֵצי ע ָֹלה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֶאת ׁ ְשנֵ י נְ ָע ָריו ִא ּתוֹ‬ ‫וְ ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ ‪.‬‬ ‫ ׁ ְשבוּ ָל ֶכם ּפֹה ִעם ַה ֲחמוֹ ר‪.‬‬ ‫יהם יַ ְחדָּ ו‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ְלכוּ ׁ ְשנֵ ֶ‬ ‫וַ ּי ִֶבן ׁ ָשם ַא ְב ָר ָהם ֶאת‬ ‫ַה ִּמזְ ֵּב ַח‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֶאת ָה ַאיִ ל‬ ‫וַ ַ ּי ֲע ֵלהוּ ְלע ָֹלה ַּת ַחת ְּבנוֹ ‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ַאיִ ל ַא ַחר‬ ‫נֶ ֱא ַחז ַּב ְּס ַב ְך ְּב ַק ְרנָ יו‪.‬‬

‫‪.1‬‬ ‫כדאי שהמורה תהיה‬ ‫ערה לכך שהסיפור עלול‬ ‫להפחיד את התלמידים‪.‬‬ ‫על כן‪ ,‬לאחר העיסוק‬ ‫במשימה‪ ,‬כדאי לאפשר‬ ‫לתלמידים להתבטא‬ ‫באופן חופשי‪ .‬רצוי לתת‬ ‫לגיטימציה לתחושות של‬ ‫כעס‪ ,‬שהתלמידים עשויים‬ ‫להביע‪.‬‬ ‫חשוב שהמורה תסביר‪,‬‬ ‫כי אלוהים לא התכוון‬ ‫שאברהם יקריב את יצחק‪,‬‬ ‫אלא התכוון לנסותו‬ ‫בלבד‪ ,‬וגם על כך אפשר‬ ‫לשאול שאלות ולהביע‬ ‫תמיהות‪.‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫א‪ .‬אלוהים דרש מאברהם‬ ‫דבר קשה מאוד‪ .‬האם‬ ‫אתם זוכרים דברים קשים‬ ‫אחרים‪ ,‬שאלוהים דרש‬ ‫מאברהם?‬ ‫ב‪ .‬בסיפור כתוב שה' אמר‬ ‫"ל ְך ְל ָך אל ארץ‬ ‫לאברהם‪ֶ :‬‬ ‫המוריה"‪ .‬איפה עוד אמר‬ ‫ה' לאברהם‪ֶ :‬ל ְך ְל ָך"?‬ ‫ג‪ .‬שימוש באותן מילים‬ ‫מרמז על דמיון בין‬ ‫הסיפורים‪ .‬האם אתם‬ ‫יכולים למצוא דמיון?‬

‫פֶֶרק כב‬

‫‬

‫‪93‬‬


‫‪ּ ְ .2‬ב ָפסוּק א ָּכתוּב‪:‬‬

‫ת־א ְב ָר ָהם‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪ ,‬וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ָּסה ֶא ַ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּננִ י‪.‬‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ַ :‬א ְב ָר ָהם! וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם"‪ִ .‬מי לֹא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶ ּזה ַרק נִ ָּסיוֹ ן?‬ ‫א‪ָּ .‬כתוּב ַ ּב ּ ָפסוּק "וְ ָה ֱאל ִֹהים נָ ָּסה ֶא ַ‬ ‫ַה ְּמ ַס ּ ֵפר‬ ‫ֲאנַ ְחנוּ‪ַ ,‬ה ּקוֹ ְר ִאים‬ ‫ֱאל ִֹהים‬ ‫ַה ִּקיפ ּו ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל‪ַ :‬א ְב ָר ָהם‬ ‫נַ ְּמק ּו ְ ּב ִח ַיר ְת ֶכם‪:‬‬

‫א‪ .‬המורה תשקול אם‬ ‫להשתמש בדעת חז"ל‪,‬‬ ‫שאלוהים ניסה את אברהם‬ ‫עשרה ניסיונות‪ ,‬שהאחרון‬ ‫בהם הוא העקדה‪.‬‬ ‫עד כה נמנענו מלהגדיר‬ ‫את כל אשר קרה לאברהם‬ ‫כניסיונות שאלוהים מנסה‬ ‫אותו‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מורה המעוניינת בכך‬ ‫תוכל לשאול בעקבות דיון‬ ‫בפסוק‪ :‬כתוב שאלוהים‬ ‫ניסה את אברהם‪ .‬האם‬ ‫בעבר כבר העמיד אותו‬ ‫במצבים קשים?‬ ‫ייתכן שהתלמידים יוכלו‬ ‫להבין‪ ,‬שגם הצו "לך לך"‬ ‫היה משימה קשה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫המילה הנני הפכה בשפה‬ ‫העברית לביטוי לנכונות‬ ‫ולמסירות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫התלמידים יראו‪ ,‬שסיפור‬ ‫העקדה בא מיד אחרי‬ ‫גירוש הגר וישמעאל‪.‬‬

‫ב‪ַ .‬א ְב ָר ָהם ָהיָ ה מו ָּכן לַ ֲעשׂ וֹ ת ָּכל ָמה ׁ ֶש ֱאל ִֹהים יַ ִ ּגיד לוֹ ‪.‬‬ ‫ַה ֲע ִתיק ּו ֶאת ַה ִּמ ּ ָלה ַ ּב ּ ָפסוּק ַה ְּמלַ ֶּמ ֶדת ַעל ָּכ ְך‪:‬‬ ‫ג‪ַ .‬א ְב ָר ָהם ִה ְס ִּכים לְ ַצו ֱאל ִֹהים לְ ַה ֲעלוֹ ת ֶאת יִ ְצ ָחק לְ עוֹ לָ ה‪ַ .‬מדּ ו ַּע ַא ְב ָר ָהם‬ ‫ִה ְס ִּכים לְ ָכ ְך? ַּתלְ ִמ ִידים ֲא ָח ִדים ָענ ּו ָּכ ְך‪:‬‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ִק ְרא ּו וְ ַס ְּמנ ּו ְ ּב־ ֶאת ַה ִ ּנ ּמו ִּקים ׁ ֶש ָּמ ְצא ּו ֵחן ְ ּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬

‫יִתן לוֹ לַ ֲהרֹג ֶאת ְ ּבנוֹ ‪.‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ִה ְס ִּכים ִּכי ְ ּבלִ ּבוֹ הוּא ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ל ֹא ֵּ‬ ‫ַא ְב ָר ָהם יָ ַדע ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ל ֹא ִה ְר ׁ ָשה לִ ְבנֵ י ָא ָדם לַ ֲהרֹג וְ לָ ֵכן זֶ ה ל ֹא יִ ְק ֶרה‪.‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ָס ַמ ְך ַעל ֱאל ִֹהים וְ ֶה ֱא ִמין ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵד ַע ָמה הוּא עוֹ ֶשׂ ה‪.‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם זָ ַכר ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן לוֹ ֱאל ִֹהים‪ִּ :‬כי ְ ּביִ ְצ ָחק יִ ָּק ֵרא לְ ָך זֶ ַרע‪.‬‬

‫אשוֹ ן ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ִצ ָּוה‪ ,‬וְ ַא ְב ָר ָהם ָע ָשׂ ה ְ ּבלִ י לִ ׁ ְשאֹל‬ ‫‪ .3‬א‪ִ .‬ה ָ ּז ְכר ּו ַ ּב ִּמ ְק ֶרה ָה ִר ׁ‬ ‫ׁ ְש ֵאלוֹ ת‪ַ .‬מה ּו ַה ִּמ ְק ֶרה?‬ ‫ב‪ּ ַ .‬ב ֶּמה דּ וֹ ֶמה ַה ִּמ ְק ֶרה ַה ְּמ ֻס ּ ָפר ְ ּב ִפ ְר ֵקנ ּו לַ ִּמ ְק ֶרה ַה ְּמ ֻס ּ ָפר ִ ּב ְת ִח ּ ַלת ּ ֶפ ֶרק יב?‬ ‫יפים ַה ָ ּב ִאים‪ּ ְ = :‬ב ִסגְ נוֹ ן דִּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים‪ְ ּ = .‬פ ֵרדוֹ ת ָק ׁשוֹ ת‪.‬‬ ‫ּ ָפ ְרט ּו ֶאת ַה ְּס ִע ִ‬

‫ג‪ּ ַ .‬ב ֶּמה ׁשוֹ נֶ ה ַה ִּמ ְק ֶרה ַה ְּמ ֻס ּ ָפר ְ ּב ְת ִחילַ ת ּ ֶפ ֶרק יב ֵמ ַה ְּמ ֻס ּ ָפר ְ ּב ִפ ְר ֵקנוּ?‬ ‫יפים ַה ָ ּב ִאים‪:‬‬ ‫ּ ָפ ְרט ּו ֶאת ַה ְּס ִע ִ‬ ‫= ֵאיזֶ ה ִמ ְק ֶרה ָק ׁ ֶשה יוֹ ֵתר‪ַ = .‬ה ּ ְפ ֵר ָדה ל ֹא ִה ְת ַק ְ ּי ָמה ְ ּב ַא ַחד ַה ִּמ ְק ִרים‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כב‬


‫יכם"‪ֵ .‬איזוֹ‬ ‫"שב ּו לָ ֶכם ּפֹה ִעם ַה ֲחמוֹ ר וְ נָ ׁשו ָּבה ֲאלֵ ֶ‬ ‫‪ַ .3‬א ְב ָר ָהם ָא ַמר לַ ְ ּנ ָע ִרים‪ְ ׁ :‬‬ ‫ִמ ּ ָלה ִ ּב ְד ָב ָריו רוֹ ֶמזֶ ת ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ֶה ֱא ִמין ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָחק יָ ׁשוּב ִא ּתוֹ ?‬

‫‪ָּ .4‬כתוּב ַעל ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק "וַ ֵ ּילְ כ ּו יַ ְחדָּ ו"‪ַ .‬ה ְּמ ַס ּ ֵפר רוֹ ֵמז ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ֵהם ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו‬ ‫יקה‪.‬‬ ‫לָ לֶ ֶכת ִ ּב ׁ ְש ִת ָ‬ ‫ׁ ַש ֲער ּו וְ ִכ ְתב ּו ָמה ָח ׁ ַשב לְ ַע ְצמוֹ ַא ְב ָרם ו ָּמה ִה ְר ִ ּג ׁיש יִ ְצ ָחק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְתקוּ‪.‬‬

‫‪ .5‬לְ ִפי ַה ְּמ ֻס ּ ָפר‪ַ ,‬א ְב ָר ָהם ל ֹא ִס ּ ֵפר לְ ָשׂ ָרה וְ ל ֹא ִה ְתיַ ֵעץ ִע ָּמ ּה‪.‬‬ ‫דָּ וִ ד ָא ַמר‪ :‬לְ ַא ְב ָר ָהם ָהי ּו ְ ּבוַ דַּ אי ִס ּבוֹ ת טוֹ בוֹ ת ל ֹא לְ ַס ּ ֵפר לָ ּה‪.‬‬ ‫רוּת ָא ְמ ָרה‪ֲ :‬אנִ י חוֹ ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶשהוּא ָהיָ ה ָצ ִר ְ‬ ‫יך לְ ַס ּ ֵפר לָ ּה‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬ה ְס ִ ּביר ּו ַמדּ ו ַּע ָח ׁ ְש ָבה ָּכ ְך אוֹ ִרית?‬

‫ב‪ַ .‬ה ְס ִ ּביר ּו ַמדּ ו ַּע ָח ׁ ְש ָבה ָּכ ְך רוּת?‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫יחה וְ ַר ֲח ִמים‪ּ ,‬תוֹ ְק ִעים ְ ּב ֵבית‬ ‫ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ְמ ַב ְּק ׁ ִשים ֵמ ֱאל ִֹהים ְסלִ ָ‬ ‫ִ ּב ְת ִפ ּ ַלת ר ׁ‬ ‫ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ׁשוֹ ָפר ָעשׂ וּי ֶק ֶרן ׁ ֶשל ַאיִ ל‪.‬‬ ‫ָּכ ְך ַמזְ ִּכ ִירים לֶ ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ֲע ֵק ָדה ו ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּי ְסלַ ח ִ ּבזְ כוּת ַא ְב ָר ָהם לְ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ַמזְ ִּכ ִירים ִ ּב ְמפ ָֹר ׁש ֶאת ָה ֲע ֵק ָדה‪:‬‬ ‫ִ ּב ְת ִפ ּ ַלת ר ׁ‬

‫"וְ ִת ְר ֶאה ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך ֲע ֵק ָדה ׁ ֶש ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ "‪.‬‬ ‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫‬

‫‪95‬‬


‫ֶּפֶרק כג‬ ‫ א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬ ‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫‪96‬‬

‫וַ ִ ּי ְהיוּ ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה‬ ‫וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים‪ְ ׁ ,‬שנֵ י ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה‪.‬‬ ‫וַ ָּת ָמת שָׂ ָרה ְּב ִק ְריַ ת ַא ְר ַּבע ִהוא ֶח ְברוֹ ן‬ ‫ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ַא ְב ָר ָהם ִל ְס ּפֹד ְלשָׂ ָרה‬ ‫וְ ִל ְב ּכ ָֹת ּה‪.‬‬ ‫וַ ָ ּי ָקם ַא ְב ָר ָהם ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ֵמתוֹ ‪ ,‬וַ יְ ַד ֵּבר‬ ‫י־חת ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫ל־בנֵ ֵ‬ ‫ֶא ְּ‬ ‫ֵ ּגר־וְ תוֹ ׁ ָשב ָאנ ִֹכי ִע ָּמ ֶכם‪ְּ .‬תנוּ ִלי‬ ‫ת־ק ֶבר ִע ָּמ ֶכם‪ ,‬וְ ֶא ְק ְּב ָרה ֵמ ִתי ִמ ְּל ָפנָ י‪.‬‬ ‫ֲא ֻח ַ ּז ֶ‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם ֵלאמֹר לוֹ ‪:‬‬ ‫י־חת ֶא ַ‬ ‫וַ ַ ּי ֲענוּ ְבנֵ ֵ‬ ‫ׁ ְש ָמ ֵענוּ ‪ֲ ,‬אדֹנִ י‪ ,‬נְ שִׂ יא ֱאל ִֹהים ַא ָּתה‬ ‫ת־מ ֶת ָך‪.‬‬ ‫ְּבתוֹ ֵכנוּ ‪ְּ ,‬ב ִמ ְב ַחר ְק ָב ֵרינוּ ְקבֹר ֶא ֵ‬ ‫ת־ק ְברוֹ לֹא־יִ ְכ ֶלה ִמ ְּמ ָך‬ ‫ִא ׁיש ִמ ֶּמנּ וּ ֶא ִ‬ ‫ִמ ְ ּקבֹר ֵמ ֶת ָך‪.‬‬ ‫ם־ה ָא ֶרץ‬ ‫וַ ָ ּי ָקם ַא ְב ָר ָהם וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתחוּ ְל ַע ָ‬ ‫י־חת‪.‬‬ ‫ִל ְבנֵ ֵ‬ ‫וַ יְ ַד ֵּבר ִא ָּתם ֵלאמֹר‪ִ :‬אם־יֵ ׁש ֶאת־נַ ְפ ׁ ְש ֶכם‬ ‫־לי‬ ‫ת־מ ִתי ִמ ְּל ָפנַ י‪ְ ׁ ,‬ש ָמעוּ נִ י וּ ִפ ְגעוּ ִ‬ ‫ִל ְק ּבֹר ֶא ֵ‬ ‫ְּב ֶע ְפרוֹ ן ֶּבן־צ ַֹחר‪.‬‬ ‫ת־מ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ֲא ׁ ֶשר־לוֹ ‪,‬‬ ‫ן־לי ֶא ְ‬ ‫וְ יִ ֶּת ִ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ִּב ְק ֵצה שָׂ ֵדהוּ‪ְּ ,‬ב ֶכ ֶסף ָמ ֵלא יִ ְּתנֶ ָּנה ִּלי‬ ‫ת־ק ֶבר‪.‬‬ ‫ְּבתוֹ ְכ ֶכם ַל ֲא ֻח ַ ּז ָ‬

‫‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ט ְמ ֻס ּ ָפר ׁ ֶש ּ ָׂש ָרה ֵמ ָתה וְ ַא ְב ָר ָהם‬ ‫ִּב ֵ ּק ׁש ִל ְקנוֹ ת ֲא ֻח ַ ּזת ֶק ֶבר ְּכ ֵדי ִל ְק ּבֹר אוֹ ָת ּה‪.‬‬ ‫א ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה — ִמ ְס ּ ַפר ַה ּׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ּ ָׂש ָרה ָחיְ ָתה‪.‬‬ ‫ב ִל ְס ּפֹד — ְל ַס ּ ֵפר דְּ ָב ִרים טוֹ ִבים ַעל ַה ֵּמת‪.‬‬ ‫ד ֵ ּגר־וְ תוֹ ׁ ָשב — ָא ָדם ׁ ֶש ָּבא ֵמ ֶא ֶרץ ַא ֶח ֶרת ָלגוּ ר‬ ‫ַּב ָּמקוֹ ם וְ נַ ֲעשָׂ ה ׁ ָשם ּתוֹ ׁ ָשב ָקבוּ ַע אוֹ זְ ַמ ִּני‪ֵ .‬אין לוֹ‬ ‫ֶח ְל ַקת ֲא ָד ָמה ְּב ַב ֲעלוּ תוֹ וְ ֵאין לוֹ זְ כוּ ת ְל ִה ְת ָע ֵרב‬ ‫ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ָּמקוֹ ם‪.‬‬

‫ו נְ שִׂ יא ֱאל ִֹהים — ִא ׁיש ָ ּגדוֹ ל וְ ָח ׁשוּב ַה ַּמ ֲא ִמין‬ ‫ֶּב ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ְּב ִמ ְב ַחר ְק ָב ֵרינ ּו — ִּת ְב ַחר ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ַה ּטוֹ ב‬ ‫ְּביוֹ ֵתר ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫יך ְּב ֵבית ַה ְ ּק ָברוֹ ת ׁ ֶש ָּלנוּ ‪.‬‬ ‫ם־ה ָא ֶרץ — ִל ְבנֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ָהיוּ ַּב ָּמקוֹ ם‪.‬‬ ‫ז ְל ַע ָ‬ ‫ח ִאם־יֵ ׁש ֶאת־נַ ְפ ׁ ְש ֶכם — ִאם ַא ֶּתם רוֹ ִצים‪.‬‬ ‫ילי ַוּב ְ ּק ׁשוּ ִּב ׁ ְש ִמי‪.‬‬ ‫ּ־לי — ּ ִפ ְג ׁשוּ ִּב ׁ ְש ִב ִ‬ ‫ו ִּפ ְגעו ִ‬ ‫ט ֲא ׁ ֶשר ִּב ְק ֵצה שָׂ ֵדה ּו – ַה ֵּתאוּ ר ַה ְּמפ ָֹרט ַמ ְד ִ ּג ׁיש‬ ‫ׁ ֶש ַה ּ ָׂש ֶדה ׁ ֶש ָּב ַחר ָהיָ ה ִּב ְק ֵצה ַה ּׁ ֶש ַטח ׁ ֶשל ֶע ְפרוֹ ן‪.‬‬ ‫נִ ׁ ְש ֲארוּ ֵע ֻד ּיוֹ ת ְל ָכ ְך ׁ ֶש ָּכל ֶה ְס ֵּכם ׁ ֶש ֶּנ ֱע ַר ְך ַּב ָ ּי ִמים‬ ‫ָה ֵהם ֵּת ֵאר ֶאת ׁ ֶש ַטח ַה ְ ּקנִ ָ ּיה ִּב ְמ ֻד ָ ּיק‪.‬‬ ‫ְּב ֶכ ֶסף ָמ ֵלא — ֲא ׁ ַש ֵּלם ְּב ִדיוּ ק ַּכ ָּמה ׁ ֶש ְ ּי ַב ֵ ּק ׁש‪.‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬ ‫יג‬

‫יד‬ ‫טו‬

‫טז‬

‫י־חת‪ .‬וַ ַ ּי ַען ֶע ְפרוֹ ן‬ ‫וְ ֶע ְפרוֹ ן י ֵֹשב ְּבתוֹ ְך ְּבנֵ ֵ‬ ‫י־חת ְלכֹל‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם ְּב ָאזְ נֵ י ְבנֵ ֵ‬ ‫ַה ִח ִּתי ֶא ַ‬ ‫ר־עירוֹ ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫ָּב ֵאי ׁ ַש ַע ִ‬ ‫ֹא־אדֹנִ י‪ְ ׁ ,‬ש ָמ ֵענִ י‪ַ ,‬ה ּ ָׂש ֶדה נָ ַת ִּתי ָל ְך‪,‬‬ ‫ל ֲ‬ ‫יה‪ְ ,‬ל ֵעינֵ י‬ ‫ר־בוֹ ְל ָך נְ ַת ִּת ָ‬ ‫וְ ַה ְּמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶש ּ‬ ‫יה ָּל ְך‪ְ ,‬קבֹר ֵמ ֶת ָך‪.‬‬ ‫י־ע ִּמי נְ ַת ִּת ָ‬ ‫ְבנֵ ַ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתחוּ ַא ְב ָר ָהם ִל ְפנֵ י ַעם ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ם־ה ָא ֶרץ‬ ‫ל־ע ְפרוֹ ן ְּב ָאזְ נֵ י ַע ָ‬ ‫וַ יְ ַד ֵּבר ֶא ֶ‬ ‫ם־א ָּתה לוּ ׁ ְש ָמ ֵענִ י‪ ,‬נָ ַת ִּתי‬ ‫ֵלאמֹר‪ַ :‬א ְך ִא ַ‬ ‫ת־מ ִתי‬ ‫ֶּכ ֶסף ַה ּ ָׂש ֶדה‪ַ ,‬קח ִמ ֶּמ ִּני‪ ,‬וְ ֶא ְק ְּב ָרה ֶא ֵ‬ ‫ׁ ָש ָּמה‪.‬‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם ֵלאמֹר לוֹ ‪:‬‬ ‫וַ ַ ּי ַען ֶע ְפרוֹ ן ֶא ַ‬ ‫ֲאדֹנִ י‪ְ ׁ ,‬ש ָמ ֵענִ י‪ֶ ,‬א ֶרץ ַא ְר ַּבע ֵמאֹת‬ ‫ה־הוא?‬ ‫ל־כ ֶסף ֵּבינִ י ֵוּבינְ ָך ַמ ִ‬ ‫ׁ ֶש ֶק ֶּ‬ ‫ת־מ ְת ָך ְקבֹר‪.‬‬ ‫וְ ֶא ֵ‬ ‫ל־ע ְפרוֹ ן‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְשקֹל‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ַא ְב ָר ָהם ֶא ֶ‬ ‫ת־ה ֶּכ ֶסף ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ְל ֶע ְפרֹן ֶא ַ‬ ‫י־חת‪ַ ,‬א ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף‬ ‫ְּב ָאזְ נֵ י ְבנֵ ֵ‬ ‫ע ֵֹבר ַל ּס ֵֹחר‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק י ַעד ּ ָפסוּק כ ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ָקנָ ה ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה וְ ָק ַבר ָּב ּה ֶאת‬ ‫שָׂ ָרה‪.‬‬

‫ל־כ ֶסף ֵּבינִ י ו ֵּבינְ ָך‬ ‫טו ַא ְר ַּבע ֵמאֹת ׁ ֶש ֶק ֶּ‬ ‫ה־הוא – זֶ ה ְמ ִחיר ָ ּגבוֹ ַּה ְּתמוּ ַרת ָה ֲא ָד ָמה‪ַ ,‬א ְך‬ ‫ַמ ִ‬ ‫ֶע ְפרוֹ ן ְמנַ ֶּסה ְל ַה ֲע ִמיד ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ַה ְּסכוּ ם ׁ ֶשהוּ א‬ ‫ְמ ַב ֵ ּק ׁש ָק ָטן‪.‬‬ ‫טז ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף – ַה ּסוֹ ֲח ִרים נָ ֲהגוּ ְל ַק ֵּבל גּ וּ ׁ ֵשי ֶּכ ֶסף‬ ‫ַּב ֲעבוּ ר ַה ְּסחוֹ ָרה‪ .‬גּ וּ ׁש ֶּכ ֶסף ָהיָ ה יְ ִח ָידה ְּב ִמ ׁ ְש ָקל‬ ‫יח ַידת‬ ‫"ש ֶקל" ִּכ ִ‬ ‫ָקבוּ ַע‪ְּ .‬ביָ ֵמינוּ ָּב ֲחרוּ ַא ְּת ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶ‬ ‫ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ׁ ֶשל ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל‪.‬‬

‫ׁ ְש ִקילַ ת ֶּכ ֶסף — ִא ּיוּר לְ ִפי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬ ‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫‬

‫‪97‬‬


‫וַ ָ ּי ָקם שְׂ ֵדה ֶע ְפרוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ַּב ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ר־בוֹ ‪,‬‬ ‫ִל ְפנֵ י ַמ ְמ ֵרא‪ַ ,‬ה ּ ָׂש ֶדה וְ ַה ְּמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶש ּ‬ ‫ל־ג ֻבלוֹ‬ ‫ל־ה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ַּב ּ ָׂש ֶדה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ְּב ָכ ְ ּ‬ ‫וְ ָכ ָ‬ ‫ָס ִביב‪.‬‬ ‫י־חת‪ְּ ,‬בכֹל‬ ‫ְל ַא ְב ָר ָהם ְל ִמ ְקנָ ה ְל ֵעינֵ י ְבנֵ ֵ‬ ‫ר־עירוֹ ‪.‬‬ ‫ָּב ֵאי ׁ ַש ַע ִ‬ ‫י־כן ָק ַבר ַא ְב ָר ָהם ֶאת־שָׂ ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ‬ ‫וְ ַא ֲח ֵר ֵ‬ ‫ל־פנֵ י ַמ ְמ ֵרא‪,‬‬ ‫ל־מ ָע ַרת שְׂ ֵדה ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ַע ּ ְ‬ ‫ֶא ְ‬ ‫ִהוא ֶח ְברוֹ ן‪ְּ ,‬ב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫ר־בוֹ ְל ַא ְב ָר ָהם‬ ‫וַ ָ ּי ָקם ַה ּ ָׂש ֶדה וְ ַה ְּמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶש ּ‬ ‫י־חת‪.‬‬ ‫ת־ק ֶבר ֵמ ֵאת ְּבנֵ ֵ‬ ‫ַל ֲא ֻח ַ ּז ָ‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫ְקבו ַּרת ָשׂ ָרה —‬ ‫ִצ ֵ ּיר גּ ו ְּס ַטב דּ וֹ ֶרה‬

‫‪98‬‬

‫‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫יח ְל ַא ְב ָר ָהם ְל ִמ ְקנָ ה — ַה ּ ָׂש ֶדה וְ ַה ְּמ ָע ָרה נִ ְקנוּ ַעל יְ ֵדי‬ ‫ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬וְ ֵהם ׁ ַש ָ ּי ִכים לוֹ ‪.‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כג‬ ‫ְ‬

‫אחֻּז ַת ֶקבֶר ּכ ְֵדי‬ ‫אב ְָרהָם ּבִּקֵׁש ל ְִקנֹות ֲ‬ ‫מתָה‪ַ .‬‬ ‫ׂשָָרה ֵ‬ ‫ל ְִקּבֹר אֹותָּה‬ ‫הּפֶֶרק‪.‬‬ ‫ִקְראּו אֶת ַ‬

‫‪ִ .1‬מ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ְּת ִח ּ ַלת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לְ סוֹ פוֹ ַה ַּמ ְת ִאים‪:‬‬ ‫= ָשׂ ָרה ֵמ ָתה ְ ּבגִ יל‬

‫ִק ְריַ ת ַא ְר ַ ּבע ִהוא ֶח ְברוֹ ן‪.‬‬

‫= ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ נִ ְפ ְט ָרה ָשׂ ָרה‪:‬‬

‫ֵמ ָאה ֶע ְשׂ ִרים וָ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים‪.‬‬

‫= ַא ְב ָר ָהם ָר ָצה ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו‬

‫ש ָרה ִּת ָּק ֵבר ְ ּב ַא ַחת‬ ‫ׁ ֶש ּ ָ ׂ‬

‫יה ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶשל ָשׂ ָרה‪.‬‬ ‫ ַעל ַמ ֲע ֶשׂ ָ‬

‫ִמ ְּמ ָערוֹ ת ַה ְּקבו ָּרה ׁ ֶש ּ ָל ֶהם‪.‬‬

‫= ַא ְב ָר ָהם ִ ּב ֵּק ׁש לִ ְקנוֹ ת ִמ ְ ּבנֵ י ֵחת‬

‫לָ ֵכן הוּא ָס ַפד לָ ּה‪.‬‬

‫= ַאנְ ׁ ֵשי ֵחת ִה ִ ּציע ּו‬

‫ֵ ּגר וְ תוֹ ׁ ָשב ָאנ ִֹכי ִע ָּמ ֶכם‪.‬‬

‫= ַא ְב ָר ָהם ִה ִ ּציג ֶאת ַע ְצמוֹ ‪:‬‬ ‫ ‬

‫ָמקוֹ ם לְ ֵבית ְק ָברוֹ ת‬

‫מוות‪ ,‬קבורה והספד הם‬ ‫נושאים טעוני רגשות‪ ,‬ולכן‬ ‫רצוי שהמורה תהיה ערה‬ ‫לתגובות התלמידים על‬ ‫מות שרה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫מה הם הדברים שסיפר‬ ‫אברהם לשרה?‬ ‫התלמידים יספרו את‬ ‫הידוע להם על חיי שרה‪:‬‬ ‫הלכה אחריו לארץ לא‬ ‫ידועה‪ ,‬נתנה לו את הגר‬ ‫למרות שזה כאב לה‬ ‫וכיו"ב‪.‬‬ ‫מתיאור הפרטים יבינו‬ ‫התלמידים את המושג‬ ‫לספוד‪.‬‬

‫ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי‪.‬‬ ‫‪ִּ .2‬כ ְתב ּו ִמ ְס ּ ָפ ִרים לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר ׁ ֶש ַהדְּ ָב ִרים ָקרוּ‪:‬‬ ‫ש ֶדה וְ ַה ְּמ ָע ָרה‪.‬‬ ‫‪ַ c‬א ְב ָר ָהם ִה ְת ַע ֵּק ׁש לְ ׁ ַש ּ ֵלם ְּתמו ַּרת ַה ּ ָ ׂ‬ ‫‪ַ c‬א ְב ָר ָהם ׁ ִש ּ ֵלם לְ ֶע ְפרוֹ ן ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף לְ ֵעינֵ י ֵע ִדים‪.‬‬ ‫‪ַ c‬א ְב ָר ָהם ִ ּב ֵּק ׁש ׁ ֶש ֶע ְפרוֹ ן יִ ְמ ּכֹר לוֹ ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפלָ ה‪.‬‬

‫‪.2‬‬ ‫אפשר להציע לתלמידים‪,‬‬ ‫שיתחלקו ויקראו בקול‬ ‫רם בתפקידים את מהלך‬ ‫קניית השדה והמערה‪.‬‬ ‫הסיפור על קניית מערת‬ ‫המכפלה הוא הסיפור‬ ‫הראשון על קניית אדמה‬ ‫בארץ ישראל‪.‬‬

‫ש ֶדה ִח ָ ּנם‪.‬‬ ‫יע לְ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ּי ִַּקח לְ ַע ְצמוֹ ֶאת ַה ְּמ ָע ָרה וְ ֶאת ַה ּ ָ ׂ‬ ‫‪ֶ c‬ע ְפרוֹ ן ִה ִ ּצ ַ‬ ‫‪ַ c‬א ְב ָר ָהם ָק ַבר ֶאת ָשׂ ָרה ִ ּב ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפלָ ה‪.‬‬

‫פֶֶרק כג‬

‫‬

‫‪99‬‬


‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫ְ ּב ִפ ְר ֵקנ ּו נִ זְ ָּכ ִרים ְ ּבנֵ י ֵחת‪ֶ ׁ ,‬ש ָ ּי ׁ ְשב ּו ָ ּב ִעיר ֶח ְברוֹ ן‪ ,‬וְ נִ זְ ָּכר ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֶע ְפרוֹ ן ַה ִח ִּתי ׁ ֶש ִע ּמוֹ‬ ‫שא ו ַּמ ָּתן לִ ְקנִ ַ ּית ֲא ֻח ַ ּזת ֶק ֶבר לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪ַ .‬ה ִח ִּתים ָהי ּו ַעם ׁ ֶש ַחי‬ ‫נִ ֵהל ַא ְב ָר ָהם ַמ ּ ָ ׂ‬ ‫ִמ ָ ּצפוֹ ן לְ סו ְּריָ ה‪ֶ .‬חלְ ָקם נָ ְדד ּו לִ ְכנַ ַען וְ ִה ְתיַ ׁ ּ ְשב ּו ָ ּב ּה‪.‬‬

‫‪ַ .3‬מדּ ו ַּע ָהיָ ה ָח ׁשוּב לְ ַא ְב ָר ָהם לִ ְקנוֹ ת ֲא ֻח ַ ּזת ֶק ֶבר ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ ְּכ ֵדי לִ ְק ּבֹר ֶאת ָשׂ ָרה?‬ ‫ִק ְרא ּו ֶאת ַה ִּמ ְק ֶרה ַה ָ ּבא‪ ,‬אוּלַ י הוּא יַ ֲעזֹר לָ ֶכם לַ ֲענוֹ ת ַעל ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה‪.‬‬ ‫זַ ְ'ק ִלין ָע ְל ָתה ָל ָא ֶרץ ִמ ָ ּצ ְר ַפת‪ִ .‬היא ַח ָ ּיה ִּבירוּ ׁ ָש ַליִ ם ְּכ ָבר ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה‪.‬‬ ‫ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ְל ָבנוֹ ן נֶ ֱה ַרג ְּבנָ ּה ֶא ְל ָעד‪ְ .‬ל ַא ַחר ׁ ֶש ְּבנָ ּה נִ ְק ַּבר‪ָ ,‬א ְמ ָרה זַ ְ'ק ִלין ׁ ֶש ַרק ְל ַא ַחר‬ ‫ילה ְל ַה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ִל ְמ ִדינָ ֵתנוּ וּ ְק ׁשוּ ָרה‬ ‫ׁ ֶש ְּבנָ ּה נִ ְק ַּבר ְּב ַא ְד ַמת יִ שְׂ ָר ֵאל‪ִ ,‬היא ִה ְת ִח ָ‬ ‫ְל ַא ְד ָמ ָת ּה‪.‬‬ ‫התלמידים יכתבו על יסוד‬ ‫המסופר על שרה‪:‬‬ ‫– כיצד נהגה כאשר‬ ‫אברהם הלך בעקבות צו‬ ‫האל‪.‬‬ ‫– כיצד נהגה באורחים‪.‬‬ ‫– כיצד עמדה על דעתה‬ ‫בעניין הרחקת ישמעאל‬ ‫(מסירותה לבנה)‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כג‬

‫‪ַּ .4‬כ ֲא ׁ ֶשר קוֹ ְב ִרים ָא ָדם ְמ ַס ּ ְפ ִרים ְ ּב ׁ ִש ְבחוֹ ‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו וְ ִכ ְתב ּו ָמה ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם‬ ‫ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ֶה ְס ּ ֵפד ַעל ָשׂ ָרה‪.‬‬


‫"גר" ַ ּב ּתוֹ ָרה הוּא‪ָ :‬א ָדם ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֲא ָדמוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ‬ ‫‪ֵ ּ .1‬פרו ּׁש ַה ִּמ ּ ָלה ֵ ּ‬ ‫הוּא ָ ּגר וְ הוּא ַרק ּתוֹ ׁ ָשב‪.‬‬ ‫"גר" ְ ּביָ ֵמינוּ? ֵה ָעזְ ר ּו ְ ּב ִמלּ וֹ ן‪.‬‬ ‫ָמה ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ּ ָלה ֵ ּ‬ ‫"עם ָה ָא ֶרץ" ַ ּב ּתוֹ ָרה הוּא‪ְ :‬קבו ַּצת ֲאנָ ׁ ִשים ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ָה ִעיר‬ ‫‪ֵ ּ .2‬פרו ּׁש ַה ִ ּב ּטוּי ַ‬ ‫יה ׁ ַש ָ ּיכוֹ ת לָ ֶהם וְ ֵהם ֲח ׁשו ֵּבי ָה ִעיר‪ .‬לְ ָמה‬ ‫ׁ ֶש ָה ֲא ָדמוֹ ת ָ ּב ִעיר ו ְּס ִביבוֹ ֶת ָ‬ ‫"עם ָה ָא ֶרץ"? ֵה ָעזְ ר ּו ְ ּב ִמלּ וֹ ן‪.‬‬ ‫ישה ּו ַ‬ ‫ִמ ְת ַּכ ְּונִ ים ְּכ ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים ְ ּביָ ֵמינ ּו לְ ִמ ׁ ֶ‬

‫"עם ָה ָא ֶרץ"‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא‬ ‫‪ּ ְ .3‬ב ָמה ָהיָ ה ׁשוֹ נֶ ה ַמ ָ ּצבוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ִמ ַּמ ָ ּצ ָבם ׁ ֶשל ַ‬ ‫ש ֶדה?‬ ‫לְ ַב ֵּק ׁש ׁ ֶש ִ ּי ְמ ְּכר ּו לוֹ ֶאת ַה ּ ָ ׂ‬

‫‪.2‬‬ ‫אפשר להסביר לתלמידים‬ ‫שלרב המילים והביטויים‬ ‫בתנ"ך יש אותה משמעות‬ ‫גם בימינו‪ ,‬אך יש ביטויים‬ ‫שמשמעותן השתנתה‬ ‫כמו‪' :‬עם הארץ' שבימינו‬ ‫משמעותו — בור‪ ,‬חסר‬ ‫השכלה‪.‬‬

‫אפשר לשוחח על ההבדל‬ ‫בין צורת הקבורה‬ ‫בהשוואה לימינו‪.‬‬ ‫אפשר לשוחח על ההבדל‬ ‫בין השקל בימינו לבין‬ ‫השקל‪ ,‬פיסת מתכת מכסף‬ ‫בסיפור‪.‬‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפלָ ה ִהיא ָמקוֹ ם ָקדוֹ ׁש ַ ּגם לַ ְ ּיהו ִּדים וְ גַ ם לַ ֻּמ ְסלְ ִמים‪.‬‬ ‫יה ֵ ּבית ְּת ִפ ּ ָלה‪.‬‬ ‫ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָּקנָ ה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ֶאת ַה ְּמ ָע ָרה‪ּ ָ ,‬בנ ּו ֵמ ָעלֶ ָ‬ ‫ְ ּביָ ֵמינ ּו ִמ ְת ּ ַפ ּ ְללִ ים ַ ּב ָּמקוֹ ם ַ ּגם יְ הו ִּדים וְ גַ ם ֻמ ְסלְ ִמים‪ .‬לַ ְ ּיהו ִּדים וְ לַ ֻּמ ְסלְ ִמים יֵ ׁש ׁ ְשעוֹ ת‬ ‫ְּת ִפ ּ ָלה ׁשוֹ נוֹ ת‪.‬‬

‫ֲא ֻח ַ ּזת ַה ֶּק ֶבר ׁ ֶשל דָּ וִ ד ו ּּפוֹ לָ ה ֶ ּבן גּ ו ְּריוֹ ן‬ ‫ִ ּב ְשׂ ֵדה ּבוֹ ֵקר ְ ּביָ ֵמינ ּו‬

‫ְמ ָע ָרה ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְּמ ׁ ָשה ְ ּביָ ִמים‬ ‫ְקדו ִּמים ֲא ֻח ַ ּזת ֶק ֶבר ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתית‬ ‫פֶֶרק כג‬

‫‬

‫‪101‬‬


‫ֶּפֶרק כד‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫‪102‬‬

‫וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּב ָ ּי ִמים‪ ,‬וַ יהוָ ה ֵּב ַר ְך‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם ַּב ּכֹל‪.‬‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ל־ע ְבדּ וֹ זְ ַקן ֵּביתוֹ ‪,‬‬ ‫ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־א ׁ ֶשר־לוֹ ‪ :‬שִׂ ים־נָ א יָ ְד ָך ַּת ַחת‬ ‫ַה ּמ ֵֹשל ְּב ָכ ֲ‬ ‫יְ ֵר ִכי‪,‬‬ ‫יע ָך ַּביהוָ ה ֱאל ֵֹהי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וֵ אל ֵֹהי‬ ‫וְ ַא ׁ ְש ִּב ֲ‬ ‫ֹא־ת ַ ּקח ִא ּׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ְּבנוֹ ת‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ל ִ‬ ‫ַה ְּכנַ ֲענִ י‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי יוֹ ׁ ֵשב ְּב ִק ְר ּבוֹ ‪.‬‬ ‫ל־א ְר ִצי וְ ֶאל־מוֹ ַל ְד ִּתי ֵּת ֵל ְך‪ ,‬וְ ָל ַק ְח ָּת‬ ‫ִּכי ֶא ַ‬ ‫ִא ּׁ ָשה ִל ְבנִ י ְליִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ֹאבה‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו ָה ֶע ֶבד‪ :‬אוּ ַלי לֹא־ת ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת‪,‬‬ ‫ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ַרי ֶא ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‬ ‫ת־בנְ ָך ֶא ָ‬ ‫ֶה ָה ׁ ֵשב ָא ׁ ִשיב ֶא ִּ‬ ‫את ִמ ּׁ ָשם?‬ ‫ֲא ׁ ֶשר־יָ ָצ ָ‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו ַא ְב ָר ָהם‪ִ :‬ה ּׁ ָש ֶמר ְל ָך‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־בנִ י ׁ ָש ָּמה‪.‬‬ ‫ן־ת ׁ ִשיב ֶא ְּ‬ ‫ּ ֶפ ָּ‬ ‫יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ְל ָק ַחנִ י ִמ ֵּבית‬ ‫ר־לי וַ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫וּמ ֶא ֶרץ מוֹ ַל ְד ִּתי וַ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּב ִ‬ ‫ָא ִבי ֵ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‬ ‫ע־לי ֵלאמֹר‪ְ ,‬לזַ ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן ֶא ָ‬ ‫נִ ׁ ְש ַּב ִ‬ ‫ַה ּזֹאת‪ ,‬הוּא יִ ׁ ְש ַלח ַמ ְל ָאכוֹ ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪ ,‬וְ ָל ַק ְח ָּת‬ ‫ִא ּׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ּׁ ָשם‪.‬‬ ‫ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫וְ ִאם־לֹא ת ֶ‬ ‫ת־בנִ י לֹא‬ ‫ית ִמ ּׁ ְש ֻב ָע ִתי זֹאת‪ַ .‬רק ֶא ְּ‬ ‫וְ נִ ִ ּק ָ‬ ‫ָת ׁ ֵשב ׁ ָש ָּמה‪.‬‬

‫‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ִּב ֵ ּק ׁש ִל ׁ ְשל ַֹח ֶאת ַע ְבדּ וֹ ָל ָא ֶרץ ׁ ֶש ַחי ָּב ּה ִל ְפנֵ י‬ ‫ׁ ֶש ָּבא ְל ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‪ .‬הוּא ִּב ֵ ּק ׁש ְל ָה ִביא ִא ּׁ ָשה ְליִ ְצ ָחק‬ ‫ֵמ ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ַחי ָּב ּה ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ָּבא ִל ְכנַ ַען‪.‬‬ ‫א‬ ‫ב‬

‫ג‬ ‫ה‬

‫ָּבא ַּב ָ ּי ִמים — זָ ֵקן‪ַ ,‬חי יָ ִמים ַר ִּבים‪.‬‬ ‫ַע ְבדּ וֹ זְ ַקן ֵּביתוֹ — ָה ִא ׁיש ָה ַא ְח ַראי ָל ֲע ָב ִדים‬ ‫ְּב ֵביתוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫שִׂ ים־נָ א יָ ְד ָך ַּת ַחת יְ ֵר ִכי — ִה ּׁ ָש ַבע ִלי ַעל יְ ֵדי ָּכך‪ְ,‬‬ ‫ׁ ֶש ִּת ַ ּגע ִלי ַּב ָ ּי ֵר ְך‪.‬‬ ‫–גר ְּבתוֹ כוֹ ‪.‬‬ ‫יוֹ ׁ ֵשב ְּב ִק ְר ּבוֹ ָ ּ‬ ‫ֹאבה — לֹא ִּת ְר ֶצה‪.‬‬ ‫לֹא־ת ֶ‬ ‫ֶה ָה ׁ ֵשב ָא ׁ ִשיב — ַה ִאם ָע ַלי ְל ַה ְחזִ יר‪.‬‬

‫ו ּ ֶפן — ׁ ֶש ּלֹא‪.‬‬

‫ית ִמ ּׁ ְש ֻב ָע ִתי — ִּת ְהיֶ ה נָ ִקי וּ ְמ ׁ ֻש ְח ָרר‬ ‫ח וְ נִ ִ ּק ָ‬ ‫ֵמ ַה ּׁ ְשבוּ ָעה‪.‬‬


‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫וַ ָ ּישֶׂ ם ָה ֶע ֶבד ֶאת־יָ דוֹ ַּת ַחת יֶ ֶר ְך ַא ְב ָר ָהם‬ ‫ל־הדָּ ָבר ַה ֶ ּזה‪.‬‬ ‫ֲאדֹנָ יו וַ ִ ּי ּׁ ָש ַבע לוֹ ַע ַ‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ָה ֶע ֶבד ֲעשָׂ ָרה ְג ַמ ִּלים ִמ ְ ּג ַמ ֵּלי ֲאדֹנָ יו‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך‪ ,‬וְ ָכל־טוּב ֲאדֹנָ יו ְּביָ דוֹ ‪ ,‬וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּי ֶל ְך‬ ‫ל־עיר נָ חוֹ ר‪.‬‬ ‫ל־א ַרם נַ ֲה ַריִ ם‪ֶ ,‬א ִ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ל־ב ֵאר‬ ‫וַ ַ ּי ְב ֵר ְך ַה ְ ּג ַמ ִּלים ִמחוּ ץ ָל ִעיר ֶא ְּ‬ ‫ַה ָּמיִ ם ְל ֵעת ֶע ֶרב‪ְ ,‬ל ֵעת ֵצאת ַה ּׁש ֲֹאבֹת‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ :‬יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם‪,‬‬ ‫וַ ּי ַ‬ ‫ה־ח ֶסד‬ ‫ַה ְק ֵרה־נָ א ְל ָפנַ י ַה ּיוֹ ם‪ ,‬וַ ֲעשֵׂ ֶ‬ ‫ִעם ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫ל־עין ַה ָּמיִ ם‪ְ ,‬וּבנוֹ ת‬ ‫ִה ֵּנה ָאנ ִֹכי נִ ָ ּצב ַע ֵ‬ ‫ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר י ְֹצאֹת ִל ׁ ְשאֹב ָמיִ ם‪.‬‬ ‫יה‪ַ ,‬ה ִּטי־נָ א‬ ‫וְ ָהיָ ה ַה ַּנ ֲע ָר ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר ֵא ֶל ָ‬ ‫ם־ג ַמ ֶּל ָ‬ ‫יך‬ ‫ַכדֵּ ְך וְ ֶא ׁ ְש ֶּתה‪ ,‬וְ ָא ְמ ָרה ׁ ְש ֵתה‪ ,‬וְ ַג ְ ּ‬ ‫ַא ׁ ְש ֶקה‪ ,‬א ָֹת ּה ה ַֹכ ְח ָּת ְל ַע ְבדְּ ָך ְליִ ְצ ָחק‪ָ ,‬וּב ּה‬ ‫ם־אדֹנִ י‪.‬‬ ‫ית ֶח ֶסד ִע ֲ‬ ‫י־עשִׂ ָ‬ ‫ֵא ַדע‪ִּ ,‬כ ָ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק י ַעד ּ ָפסוּק יד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יח‬ ‫ָה ֶע ֶבד יָ ָצא ַלדֶּ ֶר ְך וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַלה'‪ֶ ׁ ,‬ש ַ ּי ֲעזֹר לוֹ ְל ַה ְצ ִל ַ‬ ‫ְּב ִמ ּלוּי ַּת ְפ ִקידוֹ ‪.‬‬ ‫י ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם — ֶא ֶרץ ׁ ֶש ֵּמי ַה ְּנ ָהרוֹ ת ַה ּ ְפ ָרת‬ ‫וְ ַה ִחדֶּ ֶקל‪ַּ .‬כ ּיוֹ ם – ִע ָירק‪.‬‬ ‫נָ חוֹ ר — ֲא ִחי ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫יא וַ ַ ּי ְב ֵר ְך ַה ְ ּג ַמ ִּלים — הוֹ ִר ָידם ַעל ַה ִּב ְר ַּכיִ ם ְּכ ֵדי‬ ‫ׁ ֶש ָ ּינוּ חוּ ‪.‬‬ ‫יב ַה ְק ֵרה־נָ א ְל ָפנַ י — ַּת ֲעזֹר ִלי ְּב ַב ָ ּק ׁ ָשה‪ֶ ׁ ,‬ש ִ ּי ְק ֶרה וַ ֲאנִ י‬ ‫ימה ְליִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ֶא ְפגּ ׁש ִא ּׁ ָשה ַמ ְת ִא ָ‬ ‫ֶח ֶסד — טוֹ ָבה‪.‬‬ ‫יג ֵעין ַה ָּמיִ ם — ַמ ְעיַ ן ַמיִ ם‪.‬‬ ‫יד א ָֹת ּה ה ַֹכ ְח ָּת — ָּב ּה ָּב ַח ְר ָּת ִל ְהיוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל‬ ‫יִ ְצ ָחק‪.‬‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫‬

‫‪103‬‬


‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫וַ יְ ִהי־הוּ א ֶט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר וְ ִה ֵּנה‬ ‫ִר ְב ָקה י ֵֹצאת‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר יֻ ְּל ָדה ִל ְבתוּ ֵאל‬ ‫ן־מ ְל ָּכה ֵא ׁ ֶשת נָ חוֹ ר ֲא ִחי ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬וְ ַכדָּ ּה‬ ‫ֶּב ִ‬ ‫ל־ש ְכ ָמ ּה‪.‬‬ ‫ַע ׁ ִ‬ ‫וְ ַה ַּנ ֲע ָר ט ַֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד‪ְּ ,‬בתוּ ָלה וְ ִא ׁיש‬ ‫לֹא יְ ָד ָע ּה‪ .‬וַ ֵּת ֶרד ָה ַעיְ נָ ה וַ ְּת ַמ ֵּלא ַכדָּ ּה‬ ‫וַ ָּת ַעל‪.‬‬ ‫יאינִ י‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬ה ְג ִמ ִ‬ ‫את ּה‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ָ ּי ָרץ ָה ֶע ֶבד ִל ְק ָר ָ‬ ‫ט־מיִ ם ִמ ַּכדֵּ ְך‪.‬‬ ‫נָ א ְמ ַע ַ‬ ‫ֹאמר‪ְ ׁ :‬ש ֵתה ֲאדֹנִ י‪ .‬וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּת ֶֹרד ַּכדָּ ּה‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ַעל־יָ ָד ּה וַ ַּת ׁ ְש ֵקהוּ ‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ּ ַ :‬גם ִל ְג ַמ ֶּל ָ‬ ‫יך‬ ‫וַ ְּת ַכל ְל ַה ׁ ְשקֹתוֹ ‪ ,‬וַ ּת ֶ‬ ‫ם־כ ּלוּ ִל ׁ ְש ּתֹת‪.‬‬ ‫ֶא ׁ ְש ָאב‪ַ ,‬עד ִא ִּ‬ ‫ל־ה ּׁש ֶֹקת‪ ,‬וַ ָּת ָרץ עוֹ ד‬ ‫וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ְּת ַער ַּכדָּ ּה ֶא ַ‬ ‫ל־ג ַמ ָּליו‪.‬‬ ‫ל־ה ְּב ֵאר ִל ׁ ְשאֹב‪ ,‬וַ ִּת ׁ ְש ַאב ְל ָכ ְ ּ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫וְ ָה ִא ׁיש ִמ ׁ ְש ָּת ֵאה ָל ּה‪ַ ,‬מ ֲח ִר ׁיש ָל ַד ַעת‪,‬‬ ‫יח יְ הוָ ה דַּ ְר ּכוֹ ִאם־לֹא‪.‬‬ ‫ַה ִה ְצ ִל ַ‬ ‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ּלוּ ַה ְ ּג ַמ ִּלים ִל ׁ ְש ּתוֹ ת‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח‬ ‫וּשנֵ י ְצ ִמ ִידים‬ ‫ָה ִא ׁיש נֶ זֶ ם זָ ָהב ֶּב ַקע ִמ ׁ ְש ָקלוֹ ‪ְ ׁ ,‬‬ ‫יה‪ֲ ,‬עשָׂ ָרה זָ ָהב ִמ ׁ ְש ָק ָלם‪.‬‬ ‫ַעל־יָ ֶד ָ‬ ‫ת־מי ַא ְּת? ַה ִ ּג ִידי נָ א ִלי‪ֲ ,‬היֵ ׁש‬ ‫ֹאמר‪ַּ :‬ב ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ית־א ִב ְ‬ ‫יך ָמקוֹ ם ָלנוּ ָל ִלין?‬ ‫ֵּב ָ‬ ‫ת־בתוּ ֵאל ָאנ ִֹכי‪,‬‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ַּ :‬ב ְּ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ן־מ ְל ָּכה ֲא ׁ ֶשר יָ ְל ָדה ְלנָ חוֹ ר‪.‬‬ ‫ֶּב ִ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק טו ַעד ּ ָפסוּק כז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יע ַל ָּמקוֹ ם ו ָּפ ַג ׁש ֶאת ִר ְב ָקה ַּבת ְּבתו ֵּאל‬ ‫ָה ֶע ֶבד ִה ִ ּג ַ‬ ‫נֶ ְכדָּ תוֹ ׁ ֶשל נָ חוֹ ר‪ֲ ,‬א ִחי ַא ְב ָר ָהם‪ְ ,‬ליַ ד ַה ַּמ ְעיָ ן‪.‬‬ ‫ִה ְתנַ ֲהגו ָּת ּה ָמ ְצ ָאה ֵחן ְּב ֵעינָ יו‪ָ .‬ה ֶע ֶבד ֵּב ֵר ְך ֶאת ה'‪,‬‬ ‫ׁ ֶש ָעזַ ר לוֹ ְל ַמ ֵּלא ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד‪.‬‬ ‫טו ֶט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר — ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ְל ַד ֵּבר‪.‬‬ ‫טז וַ ֵּת ֶרד ָה ַעיְ נָ ה — יָ ְר ָדה ֶאל ַה ַּמ ְעיָ ן‪.‬‬ ‫יאינִ י — ְּתנִ י ִלי ִל ׁ ְש ּתוֹ ת‪.‬‬ ‫יז ַה ְג ִמ ִ‬

‫יט וַ ְּת ַכל — ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְמ ָרה‪.‬‬ ‫כ וַ ְּת ַער ַּכדָּ ּה — ׁ ָש ְפ ָכה ֶאת ַה ַּמיִ ם ִמן ַה ַּכד ֶאל‬ ‫ַה ּׁש ֶֹקת‪.‬‬ ‫ַה ּׁש ֶֹקת — ְמ ַכל ַמיִ ם ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ כוֹ ׁשוֹ תוֹ ת ַה ְּב ֵהמוֹ ת‪.‬‬ ‫כא ִמ ׁ ְש ָּת ֵאה — ִמ ְת ּ ַפ ֵּלא‪.‬‬ ‫כב נֶ זֶ ם — ַּת ְכ ׁ ִשיט ַה ְּמ ַק ּׁ ֵשט ֶאת ָה ַאף‪.‬‬ ‫ֶּב ַקע — יְ ִח ַידת ִמ ׁ ְש ָקל‪.‬‬

‫יקים‪ ,‬נִ ְמ ְצא ּו ַ ּב ֲח ִפירוֹ ת‬ ‫יטים ַע ִּת ִ‬ ‫ַּת ְכ ׁ ִש ִ‬ ‫ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל‬

‫‪104‬‬

‫‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬


‫כה‬

‫כו‬ ‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫ם־מ ְס ּפוֹ א‬ ‫ם־ת ֶבן ַ ּג ִ‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ּ ַ :‬ג ֶּ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ם־מקוֹ ם ָללוּ ן‪.‬‬ ‫ַרב ִע ָּמנוּ ‪ּ ַ ,‬ג ָ‬ ‫וַ ִ ּי ּקֹד ָה ִא ׁיש וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתחוּ ַליהוָ ה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ָּ :‬ברוּ ְך יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹא־עזַ ב ַח ְסדּ וֹ וַ ֲא ִמ ּתוֹ ֵמ ִעם ֲאדֹנִ י‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ל ָ‬ ‫ָאנ ִֹכי ַּבדֶּ ֶר ְך‪ ,‬נָ ַחנִ י יְ הוָ ה ֵּבית ֲא ֵחי ֲאדֹנִ י‪.‬‬ ‫וַ ָּת ָרץ ַה ַּנ ֲע ָר וַ ַּת ֵ ּגד ְל ֵבית ִא ָּמ ּה ַּכדְּ ָב ִרים‬ ‫ָה ֵא ֶּלה‪.‬‬ ‫וּ ְל ִר ְב ָקה ָאח וּ ׁ ְשמוֹ ָל ָבן‪ ,‬וַ ָ ּי ָרץ ָל ָבן‬ ‫ל־ה ָעיִ ן‪.‬‬ ‫ל־ה ִא ׁיש ַהחוּ ָצה ֶא ָ‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ת־ה ְ ּצ ִמ ִדים‬ ‫ת־ה ֶּנזֶ ם וְ ֶא ַ‬ ‫וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹת ֶא ַ‬ ‫ַעל־יְ ֵדי ֲאחֹתוֹ ‪ ,‬וּ ְכ ׁ ָש ְמעוֹ ֶאת־דִּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה‬ ‫ֹה־ד ֶּבר ֵא ַלי ָה ִא ׁיש‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא‬ ‫ֲאחֹתוֹ ֵלאמֹר‪ּ ,‬כ ִ‬ ‫ל־ה ְ ּג ַמ ִּלים‬ ‫ל־ה ִא ׁיש‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ע ֵֹמד ַע ַ‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ל־ה ָעיִ ן‪.‬‬ ‫ַע ָ‬ ‫ֹאמר‪ּ :‬בוֹ א‪ְּ ,‬ב ְ‬ ‫רוּך יְ הוָ ה‪ָ ,‬ל ָּמה ַת ֲעמֹד‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וּמקוֹ ם ַל ְ ּג ַמ ִּלים‪.‬‬ ‫ַּבחוּץ‪ ,‬וְ ָאנ ִֹכי ּ ִפ ִּנ ִיתי ַה ַּביִ ת ָ‬ ‫וַ ָ ּיבֹא ָה ִא ׁיש ַה ַּביְ ָתה‪ ,‬וַ יְ ַפ ַּתח ַה ְ ּג ַמ ִּלים‪ ,‬וַ ִ ּי ֵּתן‬ ‫וּמיִ ם ִל ְרחֹץ ַר ְג ָליו‬ ‫וּמ ְס ּפוֹ א ַל ְ ּג ַמ ִּלים‪ַ ,‬‬ ‫ֶּת ֶבן ִ‬ ‫נָשים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ‪.‬‬ ‫וְ ַר ְג ֵלי ָה ֲא ׁ ִ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא א ַֹכל ַעד‬ ‫וַ ּיוּ שַׂ ם ְל ָפנָ יו ֶל ֱאכֹל‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ :‬דַּ ֵּבר‪.‬‬ ‫ִאם־דִּ ַּב ְר ִּתי דְּ ָב ָרי‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ֶ :‬ע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ָאנ ִֹכי‪.‬‬ ‫וַ ּי ַ‬

‫ם־מ ְס ּפוֹ א — א ֶֹכל ִל ְב ֵהמוֹ ת‪.‬‬ ‫ם־ת ֶבן ַ ּג ִ‬ ‫כה ַ ּג ֶּ‬ ‫כו וַ ִ ּי ּקֹד — ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ‪ְּ ,‬בסוֹ ף ַה ַה ָ ּצ ָגה ַה ּ ַׂש ְח ָקנִ ים ַקדִּ ים ִקדָּ ה ִל ְפנֵ י‬ ‫ַה ָ ּק ָהל‪.‬‬ ‫כז ַח ְסדּ וֹ וַ ֲא ִמ ּתוֹ — ַה ֶח ֶסד ַה ּטוֹ ב וְ ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶש ּלוֹ ‪.‬‬ ‫נָ ַחנִ י יְ הוָ ה — ה' הוֹ ִביל אוֹ ִתי‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ‪ְ ,‬ל ַמ ְד ִר ְ‬ ‫יך קוֹ ְר ִאים ַ ּגם ַמנְ ֶחה‪ְ .‬ל ָת ְכנִ ּיוֹ ת‬ ‫יחה ַּב ֶּט ֶלוִ יזְ יָ ה יֵ ׁש ַמנְ ִחים‪.‬‬ ‫שִׂ ָ‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק כח ַעד ּ ָפסוּק סא ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ית ּה וְ ִס ּ ְפ ָרה ַעל ָהאוֹ ֵר ַח‪.‬‬ ‫ִר ְב ָקה ִמ ֲה ָרה ְל ֵב ָ‬ ‫יתם‪.‬‬ ‫יה ִהזְ ִמין ֶאת ָהאוֹ ֵר ַח ְל ֵב ָ‬ ‫ָא ִח ָ‬ ‫ָהאוֹ ֵר ַח ִס ּ ֵפר‪ֶ ׁ ,‬שהוּא ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם וְ ֶאת ַה ִּס ָּבה ְלבוֹ אוֹ ‪.‬‬ ‫ִר ְב ָקה נִ ְפ ְר ָדה ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ָּת ּה וְ ָה ְל ָכה ִעם ָה ֶע ֶבד ִל ְכנַ ַען‪.‬‬

‫לב וַ ְ ּי ַפ ַּתח ַה ְ ּג ַמ ִּלים — ָה ֶע ֶבד ִט ּ ֵפל ְּב ַע ְצמוֹ ַּב ְ ּג ַמ ִּלים‬ ‫וְ ׁ ִש ְח ֵרר אוֹ ָתם ֵמ ָה ְרצוּ עוֹ ת‪.‬‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫‬

‫‪105‬‬


‫לה‬

‫לו‬

‫לז‬

‫לח‬

‫לט‬

‫מ‬

‫מא‬

‫מב‬

‫מג‬

‫‪106‬‬

‫ת־אדֹנִ י ְמאֹד וַ ּי ְִגדָּ ל‪,‬‬ ‫וַ יהוָ ה ֵּב ַר ְך ֶא ֲ‬ ‫וַ ִ ּי ֶּתן־לוֹ צֹאן ָוּב ָקר וְ ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב וַ ֲע ָב ִדם‬ ‫וּ ׁ ְש ָפחֹת ְוּג ַמ ִּלים וַ ֲחמ ִֹרים‪.‬‬ ‫וַ ֵּת ֶלד שָׂ ָרה ֵא ׁ ֶשת ֲאדֹנִ י ֵבן ַלאדֹנִ י ַא ֲח ֵרי‬ ‫ל־א ׁ ֶשר־לוֹ ‪.‬‬ ‫ת־כ ֲ‬ ‫זִ ְקנָ ָת ּה‪ ,‬וַ ִ ּי ֶּתן־לוֹ ֶא ָּ‬ ‫ֹא־ת ַ ּקח ִא ּׁ ָשה‬ ‫וַ ַ ּי ׁ ְש ִּב ֵענִ י ֲאדֹנִ י ֵלאמֹר‪ :‬ל ִ‬ ‫ִל ְבנִ י ִמ ְּבנוֹ ת ַה ְּכנַ ֲענִ י‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי י ֵֹשב‬ ‫ְּב ַא ְרצוֹ ‪.‬‬ ‫ית־א ִבי ֵּת ֵל ְך‬ ‫ל־ב ָ‬ ‫ִאם־לֹא ֶא ֵּ‬ ‫ל־מ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי‪ ,‬וְ ָל ַק ְח ָּת ִא ּׁ ָשה ִל ְבנִ י‪.‬‬ ‫וְ ֶא ִ‬ ‫ֹא־ת ֵל ְך ָה ִא ּׁ ָשה‬ ‫ל־אדֹנִ י‪ֻ :‬א ַלי ל ֵ‬ ‫וָ א ַֹמר ֶא ֲ‬ ‫ַא ֲח ָרי‪.‬‬ ‫ר־ה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ְל ָפנָ יו‪,‬‬ ‫ֹאמר ֵא ָלי‪ :‬יְ הוָ ה‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יח דַּ ְר ֶּכ ָך‪ ,‬וְ ָל ַק ְח ָּת‬ ‫יִ ׁ ְש ַלח ַמ ְל ָאכוֹ ִא ָּת ְך וְ ִה ְצ ִל ַ‬ ‫וּמ ֵּבית ָא ִבי‪.‬‬ ‫ִא ּׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי ִ‬ ‫ל־מ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי‪,‬‬ ‫ָאז ִּת ָּנ ֶקה ֵמ ָא ָל ִתי‪ִּ ,‬כי ָתבוֹ א ֶא ִ‬ ‫ית נָ ִקי ֵמ ָא ָל ִתי‪.‬‬ ‫וְ ִאם־לֹא יִ ְּתנוּ ָל ְך‪ ,‬וְ ָהיִ ָ‬ ‫ל־ה ָעיִ ן‪ ,‬וָ א ַֹמר‪ :‬יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי‬ ‫וָ ָאבֹא ַה ּיוֹ ם ֶא ָ‬ ‫יח דַּ ְר ִּכי‪,‬‬ ‫־נא ַמ ְצ ִל ַ‬ ‫ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם‪ִ ,‬אם־יֶ ׁ ְש ָך ָּ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ה ֵֹל ְך ָע ֶל ָ‬ ‫ל־עין ַה ָּמיִ ם‪ ,‬וְ ָהיָ ה‬ ‫ִה ֵּנה ָאנ ִֹכי נִ ָ ּצב ַע ֵ‬ ‫יה‬ ‫ָה ַע ְל ָמה ַה ּי ֵֹצאת ִל ׁ ְשאֹב‪ ,‬וְ ָא ַמ ְר ִּתי ֵא ֶל ָ‬ ‫ט־מיִ ם ִמ ַּכדֵּ ְך‪.‬‬ ‫ַה ׁ ְש ִקינִ י־נָ א ְמ ַע ַ‬

‫‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫לה וַ ּי ְִגדָּ ל — ִה ְת ַע ּׁ ֵשר וְ ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם‪.‬‬

‫מא ָאז ִּת ָּנ ֶקה ֵמ ָא ָל ִתי — ָאז ִּת ְהיֶ ה ְמ ׁ ֻש ְח ָרר ִמ ְּל ַק ֵ ּים ֶאת‬ ‫ׁ ְשבוּ ָע ִתי‪.‬‬

‫מג ָה ַע ְל ָמה — ְצ ִע ָירה לֹא נְ שׂ וּ ָאה‪.‬‬


‫מד‬

‫מה‬

‫מו‬

‫מז‬

‫מח‬

‫מט‬

‫נ‬

‫נא‬

‫ם־א ָּתה ׁ ְש ֵתה וְ ַגם ִל ְג ַמ ֶּל ָ‬ ‫יך‬ ‫וְ ָא ְמ ָרה ֵא ַלי‪ּ ַ ,‬ג ַ‬ ‫יח יְ הוָ ה‬ ‫ֶא ׁ ְש ָאב‪ִ ,‬הוא ָה ִא ּׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר־ה ִֹכ ַ‬ ‫ן־אדֹנִ י‪.‬‬ ‫ְל ֶב ֲ‬ ‫ל־ל ִּבי‪ ,‬וְ ִה ֵּנה‬ ‫ֲאנִ י ֶט ֶרם ֲא ַכ ֶּלה ְל ַד ֵּבר ֶא ִ‬ ‫ל־ש ְכ ָמ ּה‪ ,‬וַ ֵּת ֶרד‬ ‫ִר ְב ָקה י ֵֹצאת וְ ַכדָּ ּה ַע ׁ ִ‬ ‫יה‪ַ :‬ה ׁ ְש ִקינִ י נָ א‪.‬‬ ‫ָה ַעיְ נָ ה וַ ִּת ׁ ְש ָאב‪ .‬וָ א ַֹמר ֵא ֶל ָ‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫יה‪ ,‬וַ ּת ֶ‬ ‫וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּתוֹ ֶרד ַּכדָּ ּה ֵמ ָע ֶל ָ‬ ‫ם־ג ַמ ֶּל ָ‬ ‫יך ַא ׁ ְש ֶקה‪ .‬וָ ֵא ׁ ְש ְּת וְ ַגם‬ ‫ׁ ְש ֵתה וְ ַג ְ ּ‬ ‫ַה ְ ּג ַמ ִּלים ִה ׁ ְש ָק ָתה‪.‬‬ ‫ת־מי ַא ְּת?‬ ‫וָ ֶא ׁ ְש ַאל א ָֹת ּה‪ ,‬וָ א ַֹמר‪ַּ :‬ב ִ‬ ‫ת־בתוּ ֵאל ֶּבן־נָ חוֹ ר ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֹאמר‪ַּ :‬ב ְּ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫יָ ְל ָד ּ‬ ‫ל־א ּ ָפ ּה‬ ‫ה־לוֹ ִמ ְל ָּכה‪ .‬וָ ָאשִׂ ם ַה ֶּנזֶ ם ַע ַ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫וְ ַה ְ ּצ ִמ ִידים ַעל־יָ ֶד ָ‬ ‫וָ ֶא ּקֹד וָ ֶא ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ַליהוָ ה‪ ,‬וָ ֲא ָב ֵר ְך ֶאת־יְ הוָ ה‬ ‫ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ִהנְ ַחנִ י ְּב ֶד ֶר ְך‬ ‫ת־א ִחי ֲאדֹנִ י ִל ְבנוֹ ‪.‬‬ ‫ת־ב ֲ‬ ‫ֱא ֶמת ָל ַק ַחת ֶא ַּ‬ ‫וְ ַע ָּתה ִאם־יֶ ׁ ְש ֶכם עֹשִׂ ים ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת‬ ‫ת־אדֹנִ י‪ַ ,‬ה ִ ּגידוּ ִלי‪ ,‬וְ ִאם־לֹא ַה ִ ּגידוּ ִלי‪,‬‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫וְ ֶא ְפנֶ ה ַעל־יָ ִמין אוֹ ַעל־שְׂ מֹאל‪.‬‬ ‫ֹאמרוּ‪ֵ :‬מיְ הוָ ה יָ ָצא‬ ‫תוּאל וַ ּי ְ‬ ‫וַ ַ ּי ַען ָל ָבן ְוּב ֵ‬ ‫נוּכל דַּ ֵּבר ֵא ֶל ָ‬ ‫יך ַרע אוֹ ־טוֹב‪.‬‬ ‫ַהדָּ ָבר‪ ,‬לֹא ַ‬ ‫ה־ר ְב ָקה ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪ַ ,‬קח וָ ֵל ְך‪ ,‬וּ ְת ִהי ִא ּׁ ָשה‬ ‫ִה ֵּנ ִ‬ ‫ן־אדֹנֶ ָ‬ ‫יך‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫ְל ֶב ֲ‬

‫ִר ְב ָקה — ִצ ֵ ּיר ַא ֶ ּבל ּ ַפן‬

‫מט ִאם־יֶ ׁ ְש ֶכם עֹשִׂ ים ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת — ִאם ַּת ְס ִּכימוּ‬ ‫ָל ֵתת ֶאת ִר ְב ָקה ְל ִא ּׁ ָשה ְליִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫וְ ֶא ְפנֶ ה ַעל־יָ ִמין אוֹ ַעל־שְׂ מֹאל — ֵא ֵל ְך ְל ַח ּ ֵפשׂ‬ ‫יש ִהי ַא ֶח ֶרת‪.‬‬ ‫ִמ ׁ ֶ‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫‬

‫‪107‬‬


‫נב‬

‫נג‬

‫נד‬

‫נה‬

‫נו‬

‫נז‬ ‫נח‬

‫נט‬

‫ס‬

‫סא‬

‫‪108‬‬

‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם‬ ‫יהם‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתחוּ ַא ְר ָצה ַליהוָ ה‪.‬‬ ‫ֶאת־דִּ ְב ֵר ֶ‬ ‫י־כ ֶסף וּ ְכ ֵלי זָ ָהב ְוּב ָג ִדים‬ ‫וַ ּיוֹ ֵצא ָה ֶע ֶבד ְּכ ֵל ֶ‬ ‫יה‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן ְל ִר ְב ָקה‪ ,‬וּ ִמ ְגדָּ נֹת נָ ַתן ְל ָא ִח ָ‬ ‫וּ ְל ִא ָּמ ּה‪.‬‬ ‫ר־ע ּמוֹ ‪,‬‬ ‫ֹאכלוּ וַ ִ ּי ׁ ְש ּתוּ ‪ ,‬הוּ א וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶש ִ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ֹאמר‪ַ ׁ :‬ש ְּל ֻחנִ י‬ ‫וַ ָ ּי ִלינוּ ‪ ,‬וַ ָ ּיקוּ מוּ ַב ּב ֶֹקר וַ ּי ֶ‬ ‫ַלאדֹנִ י‪.‬‬ ‫יה וְ ִא ָּמ ּה‪ֵּ :‬ת ׁ ֵשב ַה ַּנ ֲע ָר ִא ָּתנוּ‬ ‫ֹאמר ָא ִח ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יָ ִמים אוֹ ָעשׂ וֹ ר‪ַ ,‬א ַחר ֵּת ֵל ְך‪.‬‬ ‫ל־ת ַא ֲחרוּ א ִֹתי וַ יהוָ ה‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם‪ַ :‬א ְּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יח דַּ ְר ִּכי‪ַ ׁ ,‬ש ְּלחוּ נִ י וְ ֵא ְל ָכה ַלאדֹנִ י‪.‬‬ ‫ִה ְצ ִל ַ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫ת־פ ָ‬ ‫נִש ֲא ָלה ֶא ּ ִ‬ ‫ֹאמרוּ‪ :‬נִ ְק ָרא ַל ַּנ ֲע ָר וְ ׁ ְ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫יה‪ֲ :‬ה ֵת ְל ִכי‬ ‫ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ְראוּ ְל ִר ְב ָקה וַ ּי ְ‬ ‫ֹאמר‪ֵ :‬א ֵל ְך‪.‬‬ ‫ם־ה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה? וַ ּת ֶ‬ ‫ִע ָ‬ ‫ת־מנִ ְק ָּת ּה‬ ‫ת־ר ְב ָקה ֲאח ָֹתם וְ ֶא ֵ‬ ‫וַ יְ ׁ ַש ְּלחוּ ֶא ִ‬ ‫נָשיו‪.‬‬ ‫ת־א ׁ ָ‬ ‫ת־ע ֶבד ַא ְב ָר ָהם וְ ֶא ֲ‬ ‫וְ ֶא ֶ‬ ‫ֹאמרוּ ָל ּה‪ֲ :‬אח ֵֹתנוּ ‪,‬‬ ‫ת־ר ְב ָקה וַ ּי ְ‬ ‫וַ יְ ָב ְרכוּ ֶא ִ‬ ‫ֶאת ֲהיִ י ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה‪ ,‬וְ יִ ַיר ׁש זַ ְר ֵע ְך ֶאת‬ ‫ׁ ַש ַער שׂ נְ ָאיו‪.‬‬ ‫יה וַ ִּת ְר ַּכ ְבנָ ה‬ ‫וַ ָּת ָקם ִר ְב ָקה וְ נַ ֲער ֶֹת ָ‬ ‫ל־ה ְ ּג ַמ ִּלים וַ ֵּת ַל ְכנָ ה ַא ֲח ֵרי ָה ִא ׁיש‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח‬ ‫ַע ַ‬ ‫ת־ר ְב ָקה וַ ֵ ּי ַל ְך‪.‬‬ ‫ָה ֶע ֶבד ֶא ִ‬

‫‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫נג ו ִּמ ְגדָּ נֹת — ִמינֵ י ּ ֵפרוֹ ת יְ ֵב ׁ ִשים‪ֶ ׁ ,‬ש ֵה ִביא ֵמ ֶא ֶרץ‬ ‫ְּכנַ ַען‪.‬‬

‫נד ׁ ַש ְּל ֻחנִ י — ַה ְר ׁשוּ ִלי ָל ֶל ֶכת‪.‬‬

‫נה יָ ִמים אוֹ ָעשׂ וֹ ר — ׁ ָשנָ ה אוֹ ֲעשָׂ ָרה ֳח ָד ׁ ִשים‪.‬‬

‫יה — נִ ׁ ְש ַאל ָמה‬ ‫ת־פ ָ‬ ‫נז נִ ְק ָרא ַל ַּנ ֲע ָר וְ נִ ׁ ְש ֲא ָלה ֶא ּ ִ‬ ‫דַּ ְע ָּת ּה‪.‬‬ ‫נט ֵמנִ ְק ָּת ּה — ָה ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵהנִ ָיקה אוֹ ָת ּה וְ ִגדְּ ָלה אוֹ ָת ּה‪.‬‬ ‫ס ַא ְּת ֲהיִ י ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה – ַה ַּכ ָ ּונָ ה ׁ ֶש ִ ּי ְהיוּ ְל ִר ְב ָקה‬ ‫ֶצ ֱא ָצ ִאים ַר ִּבים וְ דוֹ רוֹ ת ַר ִּבים ׁ ֶש ַ ּי ְמ ׁ ִשיכוּ אוֹ ָת ּה‪.‬‬


‫סב‬

‫סג‬

‫סד‬

‫סה‬

‫סו‬

‫סז‬

‫וְ יִ ְצ ָחק ָּבא ִמ ּבוֹ א ְּב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי‪ ,‬וְ הוּ א‬ ‫יוֹ ׁ ֵשב ְּב ֶא ֶרץ ַה ֶּנ ֶגב‪.‬‬ ‫וּח ַּב ּ ָׂש ֶדה ִל ְפנוֹ ת ָע ֶרב‪,‬‬ ‫וַ ֵ ּי ֵצא יִ ְצ ָחק ָלשׂ ַ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ְג ַמ ִּלים ָּב ִאים‪.‬‬ ‫יה וַ ֵּת ֶרא ֶאת־יִ ְצ ָחק‪,‬‬ ‫ת־עינֶ ָ‬ ‫וַ ִּת ּ ָׂשא ִר ְב ָקה ֶא ֵ‬ ‫וַ ִּת ּפֹל ֵמ ַעל ַה ָ ּג ָמל‪.‬‬ ‫י־ה ִא ׁיש ַה ָּלזֶ ה ַהה ֵֹל ְך‬ ‫ל־ה ֶע ֶבד‪ִ :‬מ ָ‬ ‫ֹאמר ֶא ָ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ֹאמר ָה ֶע ֶבד‪ :‬הוּא ֲאדֹנִ י‪.‬‬ ‫אתנוּ? וַ ּי ֶ‬ ‫ַּב ּ ָׂש ֶדה ִל ְק ָר ֵ‬ ‫וַ ִּת ַ ּקח ַה ָ ּצ ִעיף וַ ִּת ְת ָּכס‪.‬‬ ‫ל־הדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר‬ ‫וַ יְ ַס ּ ֵפר ָה ֶע ֶבד ְליִ ְצ ָחק ֶאת ָּכ ַ‬ ‫ָעשָׂ ה‪.‬‬ ‫וַ ִיְב ֶא ָה יִ ְצ ָחק ָהא ֱֹה ָלה שָׂ ָרה ִא ּמוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח‬ ‫ת־ר ְב ָקה וַ ְּת ִהי־לוֹ ְל ִא ּׁ ָשה‪ .‬וַ ֶ ּי ֱא ָה ֶב ָה‪,‬‬ ‫ֶא ִ‬ ‫וַ ִ ּי ָּנ ֵחם יִ ְצ ָחק ַא ֲח ֵרי ִא ּמוֹ ‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק סב ַעד ּ ָפסוּק סז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ִר ְב ָקה וְ יִ ְצ ָחק נִ ְפ ְ ּג ׁשוּ‪.‬‬ ‫יִ ְצ ָחק ָל ַקח ֶאת ִר ְב ָקה ְל ִא ּׁ ָשה וְ ָא ַהב אוֹ ָת ּה‪.‬‬ ‫יסה ְל ָמקוֹ ם וּ ׁ ְשמוֹ‬ ‫סב ִמ ּבוֹ א ְּב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי — ֵמ ַה ְּכנִ ָ‬ ‫ְּב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי‪.‬‬

‫סז וַ ִ ּי ָּנ ֵחם — יִ ְצ ָחק ָא ַהב ֶאת ִר ְב ָקה ְמאוֹ ד וּ ָמ ָצא ָּב ּה‬ ‫נֶ ָח ָמה ַעל מוֹ ת ִא ּמוֹ ‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ‪ֲ ,‬אנָ ׁ ִשים נוֹ ֲה ִגים ַל ֲערֹך ִּב ּקוּ ר נִ חוּ ִמים ֵא ֶצל‬ ‫ְקרוֹ ֵבי ַה ֵּמת ִּבזְ ַמן ַה ּׁ ִש ְב ָעה‪.‬‬

‫יִ ְצ ָחק ּפוֹ גֵ ׁש ֶאת ִר ְב ָקה —‬ ‫ִצ ֵ ּיר ׁ ָשלוֹ ם מוֹ ׁ ְשקוֹ ִביץ‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫‬

‫‪109‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כד‬ ‫ְ‬

‫עב ְּדֹו לְחָָרן‬ ‫ׁשל ַח אֶת ַ‬ ‫אב ְָרהָם ָ‬ ‫ַ‬ ‫אּׁשָה ל ְיִצְחָק‬ ‫הבִיא ִ‬ ‫לְ ָ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט‬ ‫ִקְראּו ִ‬ ‫‪.1‬‬ ‫אפשר להציע‬ ‫לתלמידים לספר‪,‬‬ ‫אם יש אנשים‬ ‫המשמשים להם דוגמה‪.‬‬ ‫מי הם? במה?‬

‫‪ .1‬א‪ֵ .‬איזוֹ ַה ְחלָ ָטה ֶה ְחלִ יט ַא ְב ָר ָהם?‬ ‫ב‪ַ .‬מדּ ו ַּע ִק ֵ ּבל ֶאת ַה ַה ְחלָ ָטה ַה ּזֹאת?‬

‫ג‪ֶ .‬אל ִמי ּ ָפנָ ה לְ ִב ּצו ַּע ַה ַה ְחלָ ָטה?‬ ‫‪ .2‬א‪ָ .‬מה ׁ ָש ַאל ָה ֶע ֶבד ֶאת ַא ְב ָר ָהם‪ִ ,‬מ ָּמה ָח ׁ ַש ׁש?‬

‫ב‪ָ .‬מה ָא ַסר ַא ְב ָר ָהם ַעל ָה ֶע ֶבד ְ ּב ִא ּסוּר ָחמוּר?‬

‫‪ּ ְ .3‬ב ָפסוּק ז ָּכתוּב‪:‬‬

‫יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ְל ָק ַחנִ י ִמ ֵּבית ָא ִבי‬ ‫ע־לי ֵלאמֹר‪,‬‬ ‫ר־לי וַ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ִ‬ ‫וּ ֵמ ֶא ֶרץ מוֹ ַל ְד ִּתי וַ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּב ִ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת‪ ,‬הוּ א יִ ׁ ְש ַלח ַמ ְל ָאכוֹ ְל ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫ְלזַ ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן ֶא ָ‬ ‫וְ ָל ַק ְח ָּת ִא ּׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ּׁ ָשם‪.‬‬ ‫ַה ֲע ִתיק ּו ִמ ּתוֹ ְך ַה ּ ָפסוּק ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ּבוֹ ְמעוֹ ֵדד ַא ְב ָר ָהם ֶאת ָה ֶע ֶבד‪:‬‬

‫‪110‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כד‬


‫‪ּ ְ .4‬ביָ ֵמינ ּו נוֹ ֲהגִ ים לִ לְ חֹץ יָ ַדיִ ם ְּכ ֵדי לְ ַא ׁ ּ ֵשר ִה ְת ַח ְ ּיבוּת אוֹ לְ ַא ׁ ּ ֵשר ֶה ְס ֵּכם‪.‬‬ ‫ימי ַא ְב ָר ָהם נָ ֲהג ּו ְ ּבא ֶֹפן ׁשוֹ נֶ ה‪.‬‬ ‫ִ ּב ֵ‬ ‫ָמה ָע ָשׂ ה ָה ֶע ֶבד ְּכ ֵדי לְ ַא ׁ ּ ֵשר ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַח ֵ ּיב לְ ַב ֵ ּצ ַע ֶאת ַ ּב ָּק ׁ ַשת ַא ְב ָר ָהם?‬

‫עבֶד ּפֹוג ֵׁש אֶת ִרב ְָקה‬ ‫ה ֶ‬ ‫ָ‬ ‫מּפָסּוק י עַד ּפָסּוק כז‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫ימה לְ יִ ְצ ָחק ְ ּב ֶעזְ ַרת ִמ ְב ָחן‪.‬‬ ‫‪ָ .1‬ה ֶע ֶבד ֶה ְחלִ יט לְ גַ לּ וֹ ת ִמי ַה ַ ּנ ֲע ָרה ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫ַמה ּו ַה ִּמ ְב ָחן?‬

‫‪ָ .2‬מה לָ ַמד ָה ֶע ֶבד ַעל ִר ְב ָקה ֵמ ִה ְתנַ ֲהגו ָּתה?‬

‫יצד הוֹ ָדה ָה ֶע ֶבד לְ ִר ְב ָקה?‬ ‫‪ֵּ .3‬כ ַ‬

‫‪ָ .4‬מה ׁ ָש ַאל ו ָּמה ִ ּב ֵּק ׁש ָה ֶע ֶבד ֵמ ִר ְב ָקה לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּנ ַתן לָ ּה ֶאת ַה ַּמ ָּתנוֹ ת?‬

‫יצד ָהיָ ה ָה ֶע ֶבד ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ָ ּב ַחר ְ ּב ִר ְב ָקה ְּכ ִא ׁ ּ ָשה לְ יִ ְצ ָחק?‬ ‫‪ֵּ .5‬כ ַ‬

‫פֶֶרק כד‬

‫‬

‫‪111‬‬


‫ּפחַת ִרב ְָקה‬ ‫ׁש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫עבֶד נִפְּג ַׁש עִם ִ‬ ‫ה ֶ‬ ‫ָ‬ ‫מּפָסּוק כח עַד ּפָסּוק מד‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫ְ ּב ָפסוּק ל ָּכתוּב‪:‬‬

‫ת־ה ְ ּצ ִמ ִדים ַעל־יְ ֵדי ֲאחֹתוֹ ‪,‬‬ ‫ת־ה ֶּנזֶ ם וְ ֶא ַ‬ ‫וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹת ֶא ַ‬ ‫ֹה־ד ֶּבר ֵא ַלי ָה ִא ׁיש‪,‬‬ ‫וּ ְכ ׁ ָש ְמעוֹ ֶאת־דִּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה ֲאחֹתוֹ ֵלאמֹר‪ּ ,‬כ ִ‬ ‫ל־ה ָעיִ ן‪.‬‬ ‫ל־ה ְ ּג ַמ ִּלים ַע ָ‬ ‫ל־ה ִא ׁיש‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ע ֵֹמד ַע ַ‬ ‫וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ‬ ‫‪ִ .1‬מ ָּמה ִה ְת ַר ׁ ּ ֵשם לָ ָבן ַעל ּ ִפי ּ ָפסוּק זֶ ה?‬

‫‪ַ .2‬ה ְכנָ ַסת ָהאוֹ ְר ִחים ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ִר ְב ָקה ַמזְ ִּכ ָירה ִמ ְק ִרים ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשל‬ ‫אשית‪ִ .‬ה ָ ּז ְכר ּו וְ ִכ ְתבוּ‪:‬‬ ‫ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים ְ ּב ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ‬ ‫ ‬

‫=‬

‫ ‬

‫=‬

‫ ‬

‫=‬

‫יצד ׁ ִש ְכנֵ ַע ָה ֶע ֶבד ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש ְּכ ַדאי לָ ֶהם לָ ֵתת ֶאת ִר ְב ָקה לְ ִא ׁ ּ ָשה‬ ‫‪ֵּ .3‬כ ַ‬ ‫(פסוּק נג)‬ ‫לְ יִ ְצ ָחק? ּ ָ‬

‫יצד נִ ְּמק ּו ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֶאת ַה ְס ָּכ ָמ ָתם לְ ַה ָ ּצ ַעת ָה ֶע ֶבד?‬ ‫‪ֵּ .4‬כ ַ‬

‫‪112‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כד‬


‫‪ֵ .5‬א ְ‬ ‫יך ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ַד ַעת לְ ִפי ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ָה ַא ִחים ָח ׁ ְש ׁש ּו לִ ׁ ְשל ַֹח ֶאת ִר ְב ָקה לִ ְכנַ ַען?‬ ‫(פסוּק נו)‬ ‫ָּ‬

‫‪.6‬‬ ‫רצה שהיא תדע שהיא‬ ‫צריכה להמשיך את מסורת‬ ‫שרה‪ .‬בכך שתגור באוהל‬ ‫ותשמע סיפורים על שרה‬ ‫תוכל לעשות כן‪ .‬המעשה‬ ‫מסמל שרבקה היא‬ ‫הממשיכה של שרה‪.‬‬

‫‪ַ ׁ .6‬ש ֲער ּו ַמדּ ו ַּע ֵה ִביא יִ ְצ ָחק ֶאת ִר ְב ָקה לְ א ֶֹהל ָשׂ ָרה?‬

‫יָמינוּ‪:‬‬ ‫‪ַ .7‬ה ְת ִאימ ּו ְ ּב ַקו ֵ ּבין ַה ִ ּב ּטוּי ְ ּב ִפ ְר ֵקנ ּו לָ א ֶֹפן ׁ ֶש ּבוֹ ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ּבוֹ ְ ּב ֵ‬ ‫ִצ ְבע ּו ֶאת ַה ִּמ ּ ָלה ָ ּב ִא ּיוּר וְ ֶאת ַה ִּמ ּ ָלה ַהדּ וֹ ָמה לָ ּה ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪.‬‬

‫יח דַּ ְר ֶּכ ָך‬ ‫וְ ִה ְצ ִל ַ‬

‫ִהנְ ַחנִ י ְּב ֶד ֶר ְך ֱא ֶמת‬

‫וְ ָכל טוּב ֲאדֹנָ יו ְּביָ דוֹ‬

‫שוֹ ֲחח ּו ַ ּבדֶּ ֶר ְך‪.‬‬ ‫‪ִ .8‬ר ְב ָקה ָהלְ ָכה ִעם ָה ֶע ֶבד לִ ְכנַ ַען‪ .‬יֵ ׁש לְ ׁ ַש ֵער ׁ ֶש ּ ׂ‬ ‫ַעל ָמה שׂ וֹ ֲחחוּ? ָמה ׁ ָש ֲאלָ ה ִר ְב ָקה? ְ ּב ָמה ִה ְת ַענְ יְ נָ ה? ָמה ִס ּ ֵפר ָה ֶע ֶבד?‬ ‫דַּ ְמיְ נ ּו וְ ַה ִ ּציגוּ‪.‬‬

‫פֶֶרק כד‬

‫‬

‫‪113‬‬


‫ֶּפֶרק כה‬ ‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫ יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫‪114‬‬

‫י־ח ֵ ּיי ַא ְב ָר ָהם‪,‬‬ ‫וְ ֵא ֶּלה יְ ֵמי ׁ ְשנֵ ַ‬ ‫ר־חי‪ְ :‬מ ַאת ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה וְ ָח ֵמ ׁש‬ ‫ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫ׁ ָשנִ ים‪.‬‬ ‫וַ ּי ְִגוַ ע וַ ָ ּי ָמת ַא ְב ָר ָהם ְּבשֵׂ ָיבה טוֹ ָבה זָ ֵקן‬ ‫ל־ע ָּמיו‪.‬‬ ‫וְ שָׂ ֵב ַע‪ ,‬וַ ֵ ּי ָא ֶסף ֶא ַ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ְּברוּ אֹתוֹ יִ ְצ ָחק וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָּבנָ יו‬ ‫ל־מ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה‪ֶ ,‬אל־שְׂ ֵדה ֶע ְפרֹן‬ ‫ֶא ְ‬ ‫ל־פנֵ י ַמ ְמ ֵרא‪.‬‬ ‫ֶּבן־צ ַֹחר ַה ִח ִּתי‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ַע ּ ְ‬ ‫י־חת‪,‬‬ ‫ר־קנָ ה ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵאת ְּבנֵ ֵ‬ ‫ַה ּ ָׂש ֶדה‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ָ‬ ‫ׁ ָש ָּמה ֻק ַּבר ַא ְב ָר ָהם וְ שָׂ ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪.‬‬ ‫וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬וַ יְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים‬ ‫ם־ב ֵאר ַל ַחי‬ ‫ֶאת־יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ ‪ .‬וַ ֵ ּי ׁ ֶשב יִ ְצ ָחק ִע ְּ‬ ‫ר ִֹאי‪.‬‬ ‫ן־א ְב ָר ָהם‪ַ :‬א ְב ָר ָהם‬ ‫וְ ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת יִ ְצ ָחק ֶּב ַ‬ ‫הוֹ ִליד ֶאת־יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ן־א ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ְּב ַק ְח ּתוֹ‬ ‫וַ יְ ִהי יִ ְצ ָחק ֶּב ַ‬ ‫ת־בתוּ ֵאל ָה ֲא ַר ִּמי ִמ ּ ַפדַּ ן‬ ‫ת־ר ְב ָקה ַּב ְּ‬ ‫ֶא ִ‬ ‫ֲא ָרם‪ֲ ,‬אחוֹ ת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי‪ ,‬לוֹ ְל ִא ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫וַ ֶ ּי ְע ַּתר יִ ְצ ָחק ַליהוָ ה ְלנ ַֹכח ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪ִּ ,‬כי‬ ‫ֲע ָק ָרה ִהוא‪ ,‬וַ ֵ ּי ָע ֶתר לוֹ יְ הוָ ה וַ ַּת ַהר ִר ְב ָקה‬ ‫ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪.‬‬

‫‬

‫חַּיֵי ׂשָָרה‬

‫‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ז ַעד ּ ָפסוּק יא ְמ ֻס ּ ָפר ַעל מוֹ תוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫י־ח ֵ ּיי ַא ְב ָר ָהם — ׁ ְשנוֹ ת ַח ָ ּייו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫ז ׁ ְשנֵ ַ‬ ‫ח וַ ּי ְִגוַ ע — ֵמת‪.‬‬ ‫יבה טוֹ ָבה — ַּב ֲא ִריכוּ ת יָ ִמים‪.‬‬ ‫ְּבשֵׂ ָ‬ ‫ל־ע ָּמיו — ֵמת וְ נִ ְק ַּבר‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ָא ֶסף ֶא ַ‬

‫יא ִעם — ְליַ ד‪.‬‬ ‫ְּב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי — ׁ ֵשם ָמקוֹ ם ַּב ֶּנ ֶגב‪.‬‬

‫כא וַ ֶ ּי ְע ַּתר — ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִוּב ֵ ּק ׁש ֵמה'‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ָע ֶתר — ה' נֶ ְע ַּתר‪ִ ,‬ה ְס ִּכים ְל ַמ ֵּלא ֶאת ַּב ָ ּק ׁ ָשתוֹ‬ ‫ׁ ֶשל יִ ְצ ָחק‪.‬‬


‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬ ‫כה‬

‫כו‬

‫ם־כן‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬א ֵּ‬ ‫וַ ִ ּי ְתר ְֹצצוּ ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּב ּה‪ ,‬וַ ּת ֶ‬ ‫ָל ָּמה ֶ ּזה ָאנ ִֹכי? וַ ֵּת ֶל ְך ִל ְדרֹש ֶאת־יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ָל ּה‪ְ ׁ :‬שנֵ י גֹיִ ים ְּב ִב ְטנֵ ְך‪ ,‬וּ ׁ ְשנֵ י‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְל ֻא ִּמים ִמ ֵּמ ַעיִ ְך יִ ּ ָפ ֵרדוּ ‪ ,‬וּ ְלאֹם ִמ ְלאֹם‬ ‫יֶ ֱא ָמץ‪ ,‬וְ ַרב יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר‪.‬‬ ‫יה ָל ֶל ֶדת‪ ,‬וְ ִה ֵּנה תוֹ ִמם ְּב ִב ְטנָ ּה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְמ ְלאוּ יָ ֶמ ָ‬ ‫אשוֹ ן ַא ְדמוֹ נִ י‪ֻּ ,‬כ ּלוֹ ְּכ ַאדֶּ ֶרת‬ ‫וַ ֵ ּי ֵצא ָה ִר ׁ‬ ‫שֵׂ ָער‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ְראוּ ׁ ְשמוֹ ֵעשָׂ ו‪.‬‬ ‫י־כן יָ ָצא ָא ִחיו‪ ,‬וְ יָ דוֹ א ֶֹחזֶ ת‬ ‫וְ ַא ֲח ֵר ֵ‬ ‫ַּב ֲע ֵקב ֵעשָׂ ו‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ְשמוֹ יַ ֲעקֹב‪ .‬וְ יִ ְצ ָחק‬ ‫ן־ש ּׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ְּב ֶל ֶדת א ָֹתם‪.‬‬ ‫ֶּב ׁ ִ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יט ַעד ּ ָפסוּק כח ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ִר ְב ָקה ָהיְ ָתה ֲע ָק ָרה‪.‬‬ ‫יִ ְצ ָחק ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַלה' ו ִּב ֵ ּק ׁש יֶ ֶלד‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ׁ ָש ַמע ְל ַב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ו ְּל ִר ְב ָקה נוֹ ְלד ּו ְּתאוֹ ִמים‪.‬‬ ‫כב וַ ִ ּי ְתר ְֹצצ ּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּב ּה — ַה ָּבנִ ים זָ זוּ ְּב ִב ְטנָ ּה‪.‬‬ ‫רש — ְל ַב ֵ ּק ׁש וּ ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַלה'‪.‬‬ ‫ִל ְד ׁ‬ ‫כג ׁ ְשנֵ י גוֹ יִ ם ְּב ִב ְטנֵ ְך — ָּכל ֶא ָחד ִמ ָּבנַ יִ ְך יִ ְהיֶ ה ָאב‬ ‫ְל ַעם ׁ ָש ֵלם‪.‬‬ ‫ו ׁ ְּשנֵ י ְל ֻא ִּמים ִמ ֵּמ ַעיִ ְך יִ ּ ָפ ֵרד ּו — ׁ ְשנֵ י ָה ַע ִּמים‬ ‫ִמ ָּבנַ יִ ְך לֹא יִ ְחיוּ ְּביַ ַחד ְּב ׁ ָשלוֹ ם‪.‬‬ ‫יֶ ֱא ָמץ — יִ ְהיֶ ה ָחזָ ק יוֹ ֵתר‪.‬‬ ‫וְ ַרב יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר – ַה ֵּבן ַה ָ ּצ ִעיר יִ ְהיֶ ה ָח ׁשוּב יוֹ ֵתר‬ ‫ֵמ ַה ֵּבן ַה ְּבכוֹ ר‪.‬‬

‫ּבוּלִ ים — דּ ַֹאר יִ ְשׂ ָר ֵאל‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫‬

‫‪115‬‬


‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫וַ ּי ְִגדְּ לוּ ַה ְּנ ָע ִרים‪ ,‬וַ יְ ִהי ֵעשָׂ ו ִא ׁיש י ֵֹד ַע ַציִ ד‪,‬‬ ‫ִא ׁיש שָׂ ֶדה‪ ,‬וְ יַ ֲעקֹב ִא ׁיש ָּתם‪ ,‬י ֵֹשב א ָֹה ִלים‪.‬‬ ‫י־ציִ ד ְּב ִפיו‪,‬‬ ‫ת־עשָׂ ו‪ִּ ,‬כ ַ‬ ‫וַ ֶ ּי ֱא ַהב יִ ְצ ָחק ֶא ֵ‬ ‫וְ ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת־יַ ֲעקֹב‪.‬‬ ‫ן־ה ּ ָׂש ֶדה‬ ‫וַ ָ ּיזֶ ד יַ ֲעקֹב נָ זִ יד‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ֵעשָׂ ו ִמ ַ‬ ‫וְ הוּ א ָעיֵ ף‪.‬‬ ‫יטנִ י נָ א‬ ‫ֹאמר ֵעשָׂ ו ֶאל־יַ ֲעקֹב‪ַ :‬ה ְל ִע ֵ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ן־ה ָאדֹם ָה ָאדֹם ַה ֶ ּזה‪ִּ ,‬כי ָעיֵ ף ָאנ ִֹכי‪.‬‬ ‫ִמ ָ‬ ‫א־שמוֹ ֱאדוֹ ם‪.‬‬ ‫ל־כן ָק ָר ׁ ְ‬ ‫ַע ֵּ‬ ‫ת־בכ ָֹר ְת ָך‬ ‫ֹאמר יַ ֲעקֹב‪ִ :‬מ ְכ ָרה ַכ ּיוֹ ם ֶא ְּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ִלי‪.‬‬ ‫ֹאמר ֵעשָׂ ו‪ִ :‬ה ֵּנה ָאנ ִֹכי הוֹ ֵל ְך ָלמוּ ת‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וְ ָל ָּמה־ ֶ ּזה ִלי ְּבכ ָֹרה?‬ ‫ֹאמר יַ ֲעקֹב‪ִ :‬ה ּׁ ָש ְב ָעה ִּלי ַּכ ּיוֹ ם‪ .‬וַ ִ ּי ּׁ ָש ַבע‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־בכ ָֹרתוֹ ְליַ ֲעקֹב‪.‬‬ ‫לוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ְמ ּכֹר ֶא ְּ‬ ‫וְ יַ ֲעקֹב נָ ַתן ְל ֵעשָׂ ו ֶל ֶחם וּ נְ זִ יד ֲע ָד ׁ ִשים‪,‬‬ ‫ֹאכל וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּי ַל ְך‪ .‬וַ ִ ּי ֶבז ֵעשָׂ ו‬ ‫וַ ּי ַ‬ ‫ת־ה ְּבכ ָֹרה‪.‬‬ ‫ֶא ַ‬

‫ֵע ָשׂ ו מוֹ ֵכר ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ָרה לְ יַ ֲעקֹב —‬ ‫ִצ ֵ ּיר ֶר ְמ ְ ּב ַרנְ ְדט‬

‫‪116‬‬

‫‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫כז ִא ׁיש י ֵֹד ַע ַציִ ד — ַצ ָ ּיד ֻמ ְמ ֶחה‪.‬‬ ‫ישב א ָֹה ִלים — ִא ׁיש ָּת ִמים‪ ,‬רוֹ ֶעה ֶאת‬ ‫ִא ׁיש ָּתם‪ֵ ׁ ,‬‬ ‫ַה ּצֹאן‪.‬‬ ‫י־ציִ ד ְּב ִפיו — ֵעשָׂ ו נָ ַהג ְל ָה ִביא ַה ַּביְ ָתה ַציִ ד‬ ‫כח ִּכ ַ‬ ‫ְל ַמ ֲא ָכל ְליִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק כט ַעד ּ ָפסוּק לד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֵעשָׂ ו ִה ְס ִּכים ִל ְמ ּכֹר ְליַ ֲעקֹב ֶאת זְ ֻכ ּיוֹ ת ַה ְּבכוֹ ָרה‬ ‫ַּב ֲעבוּר נְ זִ יד ֲע ָד ׁ ִשים‪.‬‬ ‫כט וַ ָ ּיזֶ ד יַ ֲעקֹב נָ זִ יד — יַ ֲעקֹב ִּב ּׁ ֵשל ַּת ְב ׁ ִשיל‪.‬‬ ‫ילנִ י ַה ְר ֵּבה‪.‬‬ ‫יטנִ י — ַה ֲא ִכ ֵ‬ ‫ל ַה ְל ִע ֵ‬ ‫א־שמוֹ ֱאדוֹ ם — ָה ָעם ָה ֱאדוֹ ִמי ָהיוּ‬ ‫ל־כן ָק ָר ׁ ְ‬ ‫ַע ֵּ‬ ‫ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֵעשָׂ ו‪.‬‬ ‫לא ִמ ְכ ָרה ַכ ּיוֹ ם — ְמכֹר ִלי ַע ְכ ׁ ָשו‪.‬‬ ‫ת־בכ ָֹר ְת ָך — ֶאת זְ ֻכ ּיוֹ ת ַה ְּבכוֹ ר ׁ ֶש ְּל ָך ׁ ֶש ֵהן‪:‬‬ ‫ֶא ְּ‬ ‫ְל ַק ֵּבל ֵח ֶלק ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ֵמ ַה ְ ּי ֻר ּׁ ָשה וְ ַת ְפ ִקיד ָח ׁשוּב‬ ‫יוֹ ֵתר ַּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪.‬‬

‫לד וַ ִ ּי ֶבז — זִ ְלזֵ ל וְ ָל ַעג ִלזְ ֻכ ּיוֹ ת ַה ְּבכוֹ ָרה‪ְּ .‬ביָ ֵמינוּ ‪,‬‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֲאנָ ׁ ִשים לוֹ ֲע ִגים ָוּבזִ ים‪ֵ ,‬הם ִל ְפ ָע ִמים‬ ‫קוֹ ְר ִאים‪ּ :‬בוּ ז‪.‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כה‬ ‫ְ‬

‫אב ְָרהָם מֵת ּבְׂשֵיב ָה טֹוב ָה‬ ‫ַ‬ ‫מּפָסּוק ז עַד ּפָסּוק יא‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫ְ ּב ָפסוּק ח ָּכתוּב‪:‬‬

‫וַ ּי ְִגוַ ע וַ ָ ּי ָמת ַא ְב ָר ָהם ְּבשֵׂ ָיבה טוֹ ָבה זָ ֵקן וְ שָׂ ֵב ַע‪,‬‬ ‫ל־ע ָּמיו‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ָא ֶסף ֶא ַ‬ ‫‪ .1‬א‪ַ .‬ה ֲע ִתיק ּו ֵמ ַה ּ ָפסוּק ִמ ּ ָלה נִ ְרדֶּ ֶפת לַ ִּמ ּ ָלה ֵמת‪:‬‬ ‫ב‪ַ .‬ה ֲע ִתיק ּו ֵמ ַה ּ ָפסוּק ִמ ּ ָלה נִ ְרדֶּ ֶפת לַ ִּמ ּ ָלה נִ ְק ַ ּבר‪:‬‬ ‫"מ ֻר ֶ ּצה"‪:‬‬ ‫ג‪ַ .‬ה ֲע ִתיק ּו ֶאת ַה ִ ּב ּטוּי ַה ִ ּנ ְרדָּ ף לַ ִּמ ּ ָלה ְ‬ ‫יבה טוֹ ָבה"‪ֶ ׁ ,‬ש ַח ָ ּייו‬ ‫"ב ֵשׂ ָ‬ ‫ימים ִעם ַה ָּכתוּב‪ֶ ׁ ,‬ש ַא ְב ָר ָהם ֵמת ְ ּ‬ ‫‪ַ .2‬ה ִאם ַא ֶּתם ַמ ְס ִּכ ִ‬ ‫ָהי ּו טוֹ ִבים? ִּכ ְתב ּו נִ ּמו ִּקים‪.‬‬ ‫א‪ .‬נִ ּמו ִּקים ׁ ֶש ַח ָ ּייו ָהי ּו טוֹ ִבים‪:‬‬

‫ב‪ַ .‬ה ִאם ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּגם ֵארו ִּעים ֲעצו ִּבים?‬ ‫נִ ּמו ִּקים לְ ָכ ְך ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּגם ֵארו ִּעים ֲעצו ִּבים ְ ּב ַח ָ ּייו‪:‬‬

‫‪ .3‬יִ ְצ ָחק וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָק ְבר ּו ְ ּביַ ַחד ֶאת ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫ָמה ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מֹד ִמ ָּכ ְך ַעל ַה ְ ּי ָח ִסים ֵ ּבין יִ ְצ ָחק וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל?‬

‫‪.1‬‬ ‫יש לוודא שהמושגים מילה‬ ‫נרדפת או ביטוי נרדף ברור‬ ‫לתלמידים לפני שיגשו‬ ‫לעבודה‪.‬‬ ‫פירוש המילה נפטר הוא‬ ‫גם נפרד‪ .‬בימינו המשמעות‬ ‫הזאת אינה בשימוש‪.‬‬ ‫מורים מעוניינים יסבירו‬ ‫שאחרי הקריאה בפרשת‬ ‫השבוע קוראים קטעים‬ ‫מהתנ"ך הנקרא "הפטרה"‪.‬‬ ‫זו הדרך להפרד מהקריאה‬ ‫בתורה ובתנ"ך‪.‬‬ ‫אפשר להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים לכך‪,‬‬ ‫של"וַ יִ גוַ ע" יש בפסוק גם‬ ‫מילה נרדפת — "וימת"‪ ,‬וגם‬ ‫ביטוי נרדף — "ויאסף אל‬ ‫עמיו"‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫יש להניח שהתלמידים‬ ‫יזכירו את לידת בניו‪ ,‬את‬ ‫נישואי יצחק לרבקה‪ ,‬את‬ ‫רכושו הרב‪ ,‬ואולי יהיו‬ ‫ביניהם שיבינו כי עמידתו‬ ‫בניסיונות קשים גרמה לו‬ ‫סיפוק ושביעות רצון‪.‬‬ ‫כדאי להדגיש לתלמידים‬ ‫שלפי המסופר זו הפגישה‬ ‫הראשונה בין יצחק‬ ‫וישמעאל אחרי גרוש הגר‬ ‫וישמעאל‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אפשר להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים שבספר‬ ‫לא מסופר על סכסוך‬ ‫כלשהו בין יצחק וישמעאל‬ ‫(מסופר שהיה סכסוך בין‬ ‫האימהות)‪.‬‬

‫פֶֶרק כה‬

‫‬

‫‪117‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כה‬ ‫ְ‬

‫ִרב ְָקה יָלְד ָה ּתְאֹומִים‬ ‫מּפָסּוק יט עַד ּפָסּוק לד‬ ‫ִקְראּו ִ‬ ‫המורה תסב את תשומת‬ ‫לב התלמידים לכך‬ ‫שתפילתו של יצחק היא‬ ‫תפילה אישית למילוי‬ ‫בקשה פרטית‪ .‬גם היום יש‬ ‫הנוהגים להתפלל ולבקש‬ ‫בקשה אישית‪.‬‬ ‫מה אפשר ללמוד על‬ ‫מעמדם של יצחק ורבקה‬ ‫בעיני אלוהים?‬

‫‪ִ .1‬מ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ְּת ִח ּ ַלת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לְ סוֹ פוֹ ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬ ‫ִר ְב ָקה ָהיְ ָתה‬

‫ׁ ָש ַמע ֶאת ְּת ִפ ּ ָלתוֹ ‪.‬‬

‫יִ ְצ ָחק ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל‬

‫ֲע ָק ָרה‪.‬‬

‫ו ִּב ֵּק ׁש יְ לָ ִדים‪ ,‬וֶ ֱאל ִֹהים‬ ‫ִר ְב ָקה ָהיְ ָתה ְ ּב ֵה ָריוֹ ן‪,‬‬

‫ַה ְ ּבכוֹ ר‪.‬‬

‫ו ְּב ִב ְטנָ ּה ָהי ּו ָאבוֹ ת ׁ ֶשל‬ ‫ֱאל ִֹהים ָא ַמר‪ַ :‬ה ֵ ּבן ַה ָ ּצ ִעיר‬

‫ׁ ְשנֵ י ַע ִּמים‪.‬‬

‫יִ ְהיֶ ה ָח ׁשוּב ֵמ ַה ֵ ּבן‬ ‫אשית ַעל ֲע ָק ָרה ׁ ֶש ָ ּילְ ָדה‪.‬‬ ‫‪ְּ .2‬כ ָבר לָ ַמ ְדנ ּו ִ ּב ְב ֵר ׁ ִ‬ ‫ִּכ ְתב ּו ֶאת ׁ ְש ָמ ּה‬ ‫‪ֱ .3‬אל ִֹהים ָא ַמר לְ ִר ְב ָקה‪"ַ :‬רב יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר"‪.‬‬ ‫ְּכלוֹ ַמר ַה ָ ּצ ִעיר יִ ְהיֶ ה ָח ׁשוּב ֵמ ַה ְ ּבכוֹ ר‪.‬‬ ‫אשית ׁ ֶש ַה ָ ּצ ִעיר ָהיָ ה ַה ֵ ּבן ֶה ָח ׁשוּב יוֹ ֵתר?‬ ‫יכן ְּכ ָבר לָ ַמ ְדנ ּו ִ ּב ְב ֵר ׁ ִ‬ ‫ֵה ָ‬

‫‪118‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כה‬


‫יכם ִמ ּ ִלים ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪ָ .‬מה נֶ ֱא ַמר ַעל ֵע ָשׂ ו? ָמה נֶ ֱא ַמר ַעל‬ ‫‪ .4‬לִ ְפנֵ ֶ‬ ‫ימה‪.‬‬ ‫יַ ֲעקֹב? ִמ ְתח ּו ַקו ֶאל ַהדְּ מוּת ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫ַא ְדמוֹ נִ י‬

‫* חשוב לגלות רגישות‬ ‫לבעיה העלולה להתעורר‬ ‫אצל תלמידים מסוימים‪:‬‬ ‫קנאה בין אחים על רקע‬ ‫העדפת אחד מהם על ידי‬ ‫ההורים‪.‬‬

‫ִא ׁיש ָּתם‬ ‫ישב א ָֹהלִ ים‬ ‫ֵׁ‬ ‫ֻּכלּ וֹ ְּכ ַאדֶּ ֶרת ֵשׂ ָער‬

‫* אפשר להתיחס‬ ‫לתבליטים של יעקב ועשו‪.‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬

‫ִא ׁיש ָשׂ ֶדה‬

‫* כתוב על עשו שהיה‬ ‫"איש יודע ציד"‬ ‫— איך אפשר לראות זאת‬ ‫בתבליט?‬

‫ִא ׁיש י ֵֹד ַע ַציִ ד‬ ‫וַ ֶ ּי ֱא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת‬ ‫ֵע ָשׂ ו‬

‫וְ ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת‬

‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫איפה עוד הכרנו בבראשית‬ ‫אחים השונים זה מזה?‬ ‫התלמידים יספרו על קין‬ ‫והבל‪ ,‬על יצחק וישמעאל‪.‬‬

‫יַ ֲעקֹב‬

‫* יעקב היה "יושב‬ ‫אהלים"‪ ,‬עסק במרעה‪ .‬איך‬ ‫רואים זאת בתבליט?‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫לַ ֵ ּבן ַה ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ָהי ּו זְ ֻכ ּיוֹ ת ְמיֻ ָחדוֹ ת‪:‬‬ ‫= ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ַאב ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה הוּא יָ ַר ׁש ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ָּכל ָאח נוֹ ָסף ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪.‬‬

‫יש להסביר שהבכור היה‬ ‫מנהיג המשפחה וקיבל‬ ‫פי ‪ 2‬בירושה משאר אחיו‪.‬‬

‫= ַה ְ ּבכוֹ ר ָהיָ ה ַה ַּמנְ ִהיג וְ ַה ַּמ ְחלִ יט ְ ּב ָכל ִענְ יְ נֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪ ,‬לָ ֵכן הוּא ָהיָ ה ַה ְּמ ֻכ ָ ּבד ְ ּביוֹ ֵתר‪.‬‬ ‫= ַה ְ ּבכוֹ ר יָ ַר ׁש ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ִּת ְהיֶ ה לְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו‪.‬‬

‫‪ִ .5‬שׂ ימ ּו לֵ ב ׁ ֶש ָה ֲא ָחיוֹ ת ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִ ּב ְכלָ ל ל ֹא ֻמזְ ָּכרוֹ ת ְּכיוֹ ְר ׁשוֹ ת‪.‬‬ ‫ָמה דַּ ְע ְּת ֶכם ַעל ָּכ ְך?‬

‫‪ָ .6‬מה ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מֹד ַעל ָא ְפיוֹ ׁ ֶשל ֵע ָשׂ ו ֵמ ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ִּו ֵּתר ַעל ַה ְ ּבכוֹ ָרה לְ ַמ ַען‬ ‫"נְ זִ יד ֲע ָד ׁ ִשים"?‬

‫‪.6‬‬ ‫שו זִ לזל‬ ‫חשוב להדגיש‪ ,‬שע ָ ׂ‬ ‫בבכורה‪.‬‬ ‫הביטוי "נזיד עדשים" הפך‬ ‫שו‬ ‫סמל לדבר זול‪ ,‬כיוון שע ָ ׂ‬ ‫מכר את הבכורה החשובה‬ ‫בעבור נזיד עדשים‪.‬‬ ‫מתקבל על הדעת שעשו‬ ‫אולי הבין וידע בלבו‬ ‫שיעקב דומה יותר באופיו‬ ‫לאברהם וליצחק ולכן הוא‬ ‫פֶֶרק כה‬

‫‬

‫‪119‬‬


‫ֶּפֶרק כו‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫‪120‬‬

‫אשוֹ ן‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ִמ ְּל ַבד ָה ָר ָעב ָה ִר ׁ‬ ‫ימי ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬וַ ֵ ּי ֶל ְך יִ ְצ ָחק‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ִּב ֵ‬ ‫־פ ִל ׁ ְש ִּתים ְ ּג ָר ָרה‪.‬‬ ‫ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ּ ְ‬ ‫ל־א ִב ֶ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ל־ת ֵרד‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬א ֵּ‬ ‫וַ ֵ ּי ָרא ֵא ָליו יְ הוָ ה וַ ּי ֶ‬ ‫ִמ ְצ ָריְ ָמה‪ְ ׁ .‬שכֹן ָּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫גּ וּ ר ָּב ָא ֶרץ ַה ּזֹאת‪ ,‬וְ ֶא ְהיֶ ה ִע ְּמ ָך‬ ‫י־ל ָך וּ ְלזַ ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן‬ ‫וַ ֲא ָב ְר ֶכךָּ ‪ִּ ,‬כ ְ‬ ‫ל־ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל‪ ,‬וַ ֲה ִקמ ִֹתי‬ ‫ת־כ ָ‬ ‫ֶא ָּ‬ ‫ת־ה ּׁ ְש ֻב ָעה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי ְל ַא ְב ָר ָהם‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ָא ִב ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫יתי ֶאת־זַ ְר ֲע ָך ְּככוֹ ְכ ֵבי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪,‬‬ ‫וְ ִה ְר ֵּב ִ‬ ‫ל־ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל‪,‬‬ ‫וְ נָ ַת ִּתי ְלזַ ְר ֲע ָך ֶאת ָּכ ָ‬ ‫וְ ִה ְת ָּב ְרכוּ ְבזַ ְר ֲע ָך ּכֹל גּ וֹ יֵ י ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫וַ ִ ּיזְ ַרע יִ ְצ ָחק ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא‪ ,‬וַ ִ ּי ְמ ָצא ַּב ּׁ ָשנָ ה‬ ‫ַה ִהוא ֵמ ָאה ׁ ְש ָע ִרים‪ ,‬וַ יְ ָב ְר ֵכהוּ יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫וַ ּי ְִגדַּ ל ָה ִא ׁיש‪ ,‬וַ ֵ ּי ֶל ְך ָהלוֹ ְך וְ ָג ֵדל‪ַ ,‬עד‬ ‫י־ג ַדל ְמאֹד‪.‬‬ ‫ִּכ ָ‬ ‫וַ יְ ִהי־לוֹ ִמ ְקנֵ ה־צֹאן וּ ִמ ְקנֵ ה ָב ָקר וַ ֲע ֻבדָּ ה‬ ‫ַר ָּבה‪ ,‬וַ יְ ַקנְ אוּ אֹתוֹ ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתים‪.‬‬

‫‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ָהיְ ָתה ַּב ּצ ֶֹרת‪ .‬יִ ְצ ָחק נָ ַדד ְל ֵאזוֹ ר ְ ּג ָרר ׁ ֶש ַּב ֶּנ ֶגב‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִה ְת ַ ּג ָּלה ְליִ ְצ ָחק וְ ָא ַסר ָע ָליו ָל ֶר ֶדת ְל ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ִּב ְג ַלל ַה ַּב ּצ ֶֹרת‪.‬‬ ‫ימי יִ ְצ ָחק‬ ‫אשוֹ ן — ַה ַּב ּצ ֶֹרת ִּב ֵ‬ ‫א ִמ ְּל ַבד ָה ָר ָעב ָה ִר ׁ‬ ‫ימי ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫ָהיְ ָתה ָק ׁ ָשה ְּכמוֹ ַה ַּב ּצ ֶֹרת ִּב ֵ‬ ‫ְ ּג ָר ָרה — ֶאל ְ ּג ָרר‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיְ ָתה ִעיר ַה ַּמ ְמ ָל ָכה ׁ ֶשל‬ ‫ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתים‪.‬‬ ‫ֲא ִב ֶ‬ ‫ב ׁ ְשכֹן ָּב ָא ֶרץ — ָּתגוּ ר ָּב ָא ֶרץ ְּבא ֶֹפן ָקבוּ ַע‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ קוֹ ְר ִאים ׁ ְשכוּ נָ ה ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּג ִרים ּבוֹ ‪.‬‬ ‫ג גּ וּר ָּב ָא ֶרץ ַה ּזֹאת — ָּתגוּ ר ְּבא ֶֹפן זְ ַמ ִּני ִּב ְג ָרר‪.‬‬ ‫וְ ֶא ְהיֶ ה ִע ְּמ ָך — ֶא ֱעזֹר ְל ָך‪.‬‬ ‫ל־ה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל — ָּכל ֶח ְל ֵקי ָה ָא ֶרץ‬ ‫ת־כ ָ‬ ‫ֶא ָּ‬ ‫ַה ּׁשוֹ נִ ים‪.‬‬

‫יב ֵמ ָאה ׁ ְש ָע ִרים — ַה ְ ּיבוּ ל ׁ ֶש ָ ּק ַצר ָהיָ ה ּ ִפי ֵמ ָאה ִמ ָּמה‬ ‫ׁ ֶש ָ ּז ַרע‪.‬‬ ‫יג וַ ּי ְִגדַּ ל ָה ִא ׁיש — יִ ְצ ָחק ִה ְת ַע ּׁ ֵשר וּ ְרכוּ ׁשוֹ ָ ּג ַדל‬ ‫ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫יד ו ֲַע ֻבדָּ ה ַר ָּבה — ֲע ָב ִדים וּ ׁ ְש ָפחוֹ ת‪.‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כו‬ ‫ְ‬

‫ׁשאַר יִצְחָק ּבִכְנַעַן‬ ‫הּבַּצֶֹרת נ ִ ְ‬ ‫מרֹות הָָרעָב ו ְ ַ‬ ‫לַ ְ‬ ‫מּפָסּוק יב עַד ּפָסּוק יד‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ד ּו ִ‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫יח ה' לְ יִ ְצ ָחק? ָמה ִצ ָּוה ָעלָ יו?‬ ‫‪ָ .1‬מה ִה ְב ִט ַ‬ ‫ִמ ְתח ּו ַקו ֶאל ַה ַּמלְ ֵ ּבן ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬

‫ַאל ֵּת ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמה‪.‬‬ ‫ֶא ְהיֶ ה ִע ְּמ ָך וַ ֲא ָב ְר ֶכךָּ ‪.‬‬ ‫ה'‬ ‫יח‬ ‫ִה ְב ִט ַ‬ ‫ְליִ ְצ ָחק‬

‫יתי ֶאת זַ ְר ֲע ָך ְּככוֹ ְכ ֵבי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫וְ ִה ְר ֵּב ִ‬ ‫ׁ ְשכֹן ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬

‫ה'‬ ‫ִצ ָ ּוה ַעל‬ ‫יִ ְצ ָחק‬

‫גּ וּ ר ָּב ָא ֶרץ ַה ּזֹאת‪.‬‬ ‫וְ נָ ַת ִּתי ְלזַ ְר ֲע ָך ֶאת ָּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת ָה ֵאל‪.‬‬ ‫וְ ִה ְת ָּב ְרכוּ ְּבזַ ְר ֲע ָך ּכֹל גּ וֹ יֵ י ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫‪ּ ְ .2‬ב ָמה דּ וֹ ָמה ַה ְב ָט ָחתוֹ ׁ ֶשל ה' לְ ַא ְב ָר ָהם לְ ַה ְב ָט ָחתוֹ לְ יִ ְצ ָחק?‬

‫‪.1‬‬ ‫א‪ .‬אפשר להזכיר את‬ ‫בקשת אברהם מהעבד‬ ‫שלא להוציא את יצחק‬ ‫מהארץ‪ ,‬ולהפנות את‬ ‫התלמידים אל פרק כד‪,‬‬ ‫פסוקים ה‪-‬ו‪.‬‬ ‫ב‪ .‬אפשר להציע לתלמידים‬ ‫לשער‪ :‬מדוע אסר אלוהים‬ ‫על יצחק לרדת מצרימה?‬ ‫ייתכן שיאמרו‪ :‬אולי‬ ‫ה' חשש שיצחק יישאר‬ ‫במצרים לתמיד‪ ,‬ולא יחזור‬ ‫לכנען‪.‬‬ ‫אפשר להפנות את‬ ‫התלמידים למראי המקום‬ ‫האלה‪ :‬פרק יג‪ ,‬פסוקים‬ ‫טו‪-‬טז; פרק טו‪ ,‬פסוק ה‪.‬‬

‫יִצ ָחק‪ְ ׁ :‬שכֹן ָ ּב ָא ֶרץ‪ְּ ,‬כלוֹ ַמר‪ִּ ,‬ת ְחיֶה ָ ּב ָא ֶרץ ְ ּבא ֶֹפן ָקבו ַּע‪.‬‬ ‫‪ֱ .3‬אל ִֹהים ָא ַמר לְ ְ‬ ‫ִּכ ְתב ּו ִמ ּ ִלים נוֹ ָספוֹ ת ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ִּמ ּ ִלים ֵמ ַה ׁ ּש ֶֹר ׁש שכ"נ‪.‬‬ ‫ׁ ְשכוּנָ ה‪,‬‬

‫פֶֶרק כו‬

‫‬

‫‪121‬‬


‫ימי יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫‪ְ .4‬מ ֻס ּ ָפר ׁ ֶש ָהיָ ה ָר ָעב ִ ּב ֵ‬ ‫ַה ׁ ְשלִ ימ ּו ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה‪.‬‬

‫ַה ּתוֹ ָצ ָאה‬

‫ַה ַּמ ָ ּצב ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת ָה ָר ָעב‬ ‫ׁ ָשנִ ים ֲא ָחדוֹ ת‬

‫ַה ִ ּצ ְמ ִח ָ ּיה יָ ְב ׁ ָשה‪.‬‬

‫ל ֹא יָ ַרד ֶ ּג ׁ ֶשם‪.‬‬

‫ָח ְסר ּו ֵמי ׁ ְש ִת ָ ּיה‪.‬‬

‫ל ֹא ָצ ְמ ָחה ְּתבו ָּאה‪.‬‬

‫ל ֹא ָצ ַמח ֵע ֶשׂ ב‪,‬‬ ‫וְ ַה ּצֹאן ֵמתוּ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫יצחק‪ ,‬כמו אביו אברהם‪,‬‬ ‫התברך בעושר ובפרסום‪.‬‬

‫‪ּ ְ .5‬ב ָפסוּק יג ָּכתוּב ַעל יִ ְצ ָחק‪:‬‬

‫וַ ּי ְִגדַּ ל ָה ִא ׁיש‪,‬‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך ָהלוֹ ְך וְ ָג ֵדל‪,‬‬ ‫י־ג ַדל ְמאֹד‪.‬‬ ‫ַעד ִּכ ָ‬ ‫ַעל ַא ְב ָר ָהם ָּכתוּב ְ ּב ֶפ ֶרק יג ּ ָפסוּק ב‪:‬‬

‫וְ ַא ְב ָרם ָּכ ֵבד ְמאֹד ַּב ִּמ ְקנֶ ה ַּב ֶּכ ֶסף ַוּב ָ ּז ָהב‪.‬‬ ‫א‪ּ ַ .‬ב ֶּמה דּ וֹ ֶמה ַה ְּמ ֻס ּ ָפר ַעל יִ ְצ ָחק לַ ְּמ ֻס ּ ָפר ַעל ַא ְב ָר ָהם?‬

‫ב‪ָ .‬מה ְמ ַס ּ ֵפר ַה ְּמ ַס ּ ַפר ַעל ָע ׁ ְשרוֹ ׁ ֶשל יִ ְצ ָחק?‬

‫‪122‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כו‬


‫ֶּפֶרק כז‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫וַ יְ ִהי ִּכי־זָ ֵקן יִ ְצ ָחק‪ ,‬וַ ִּת ְכ ֶהי ָן ֵעינָ יו ֵמ ְראֹת‪.‬‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪:‬‬ ‫ת־עשָׂ ו ְּבנוֹ ַה ָ ּגדֹל‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ֵ‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ִ :‬ה ֵּננִ י‪.‬‬ ‫ְּבנִ י‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּנה־נָ א זָ ַקנְ ִּתי‪ ,‬לֹא יָ ַד ְע ִּתי יוֹ ם‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫מוֹ ִתי‪.‬‬ ‫וְ ַע ָּתה שָׂ א־נָ א ֵכ ֶל ָ‬ ‫יך‪ֶּ ,‬ת ְליְ ָך וְ ַק ׁ ְש ֶּת ָך‪ ,‬וְ ֵצא‬ ‫ַה ּ ָׂש ֶדה‪ ,‬וְ צוּ ָדה ִּלי ָציִ ד‪.‬‬ ‫ה־לי ַמ ְט ַע ִּמים‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ִּתי‪,‬‬ ‫וַ ֲעשֵׂ ִ‬ ‫ה‪,‬ב ֲעבוּ ר ְּת ָב ֶר ְכ ָך נַ ְפ ׁ ִשי‪,‬‬ ‫יאה ִּלי וְ א ֵֹכ ָל ַּ‬ ‫וְ ָה ִב ָ‬ ‫ְּב ֶט ֶרם ָאמוּ ת‪.‬‬ ‫ל־עשָׂ ו ְּבנוֹ ‪.‬‬ ‫וְ ִר ְב ָקה ׁש ַֹמ ַעת ְּב ַד ֵּבר יִ ְצ ָחק ֶא ֵ‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך ֵעשָׂ ו ַה ּ ָׂש ֶדה ָלצוּ ד ַציִ ד ְל ָה ִביא‪.‬‬ ‫וְ ִר ְב ָקה ָא ְמ ָרה ֶאל־יַ ֲעקֹב ְּבנָ ּה ֵלאמֹר‪ִ :‬ה ֵּנה‬ ‫ל־עשָׂ ו ָא ִח ָ‬ ‫ת־א ִב ָ‬ ‫יך‬ ‫יך ְמ ַד ֵּבר ֶא ֵ‬ ‫ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶא ָ‬ ‫ֵלאמֹר‪,‬‬ ‫ה־לי ַמ ְט ַע ִּמים וְ א ֵֹכ ָלה‪,‬‬ ‫יאה ִּלי ַציִ ד וַ ֲעשֵׂ ִ‬ ‫ָה ִב ָ‬ ‫וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָכה ִל ְפנֵ י יְ הוָ ה ִל ְפנֵ י מוֹ ִתי‪.‬‬ ‫וְ ַע ָּתה ְבנִ י ׁ ְש ַמע ְּבק ִֹלי ַל ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ְמ ַצ ָ ּוה‬ ‫א ָֹת ְך‪:‬‬ ‫ח־לי ִמ ּׁ ָשם ׁ ְשנֵ י‬ ‫ל־ה ּצֹאן‪ ,‬וְ ַק ִ‬ ‫ֶל ְך־נָ א ֶא ַ‬ ‫ְ ּג ָדיֵ י ִע ִ ּזים ט ִֹבים‪ ,‬וְ ֶא ֱעשֶׂ ה א ָֹתם ַמ ְט ַע ִּמים‬ ‫ְל ָא ִב ָ‬ ‫יך‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ו ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ִר ְב ָקה ׁ ָש ְמ ָעה ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָחק ִּב ֵ ּק ׁש ֵמ ֵעשָׂ ו ְל ָה ִכין לוֹ‬ ‫ַמ ְט ַע ִּמים ִמ ְּבשַׂ ר ַה ַ ּציִ ד‪ְּ ,‬כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָחק יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֵעשָׂ ו‬ ‫ִל ְפנֵ י מוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫א וַ ִּת ְכ ֶהי ָן ֵעינָ יו ֵמ ְראֹת — ֵעינָ יו נֶ ְח ְל ׁשוּ וְ ָל ֵכן לֹא‬ ‫ָהיָ ה יָ כוֹ ל ִל ְראוֹ ת‪.‬‬ ‫ג שָׂ א־נָ א — ַקח ִא ְּת ָך‪.‬‬ ‫ֵכ ֶל ָ‬ ‫יך — ָּכל ַה ֵּכ ִלים ַה ְּמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים ְל ַציִ ד‪.‬‬ ‫ֶּת ְליְ ָך — ְּת ִלי הוּ א ִּתיק ְל ִח ִ ּצים‪.‬‬ ‫ימים‪.‬‬ ‫ד ַמ ְט ַע ִּמים — ַמ ֲא ָכ ִלים ְט ִע ִ‬ ‫ַּב ֲעבוּר — ְּכ ֵדי‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ו ַעד ּ ָפסוּק י ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ִר ְב ָקה ָר ְצ ָתה ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב יְ ַק ֵּבל ֶאת ִּב ְר ַּכת יִ ְצ ָחק ָא ִביו‪.‬‬ ‫ִהיא ִּת ְכנְ נָ ה‪ֶ ׁ ,‬ש ַ ּי ֲעקֹב יָ ִביא ְליִ ְצ ָחק ַמ ְט ַע ִּמים‪ְּ ,‬כ ׁ ֶשהוּא‬ ‫ָלבו ּׁש ו ִּמ ְתנַ ֵהג ְּכ ִא ּל ּו הוּא ֵעשָׂ ו‪.‬‬ ‫ז וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָכה ִל ְפנֵ י ה' — ֱאל ִֹהים יִ ְהיֶ ה ֵעד ַל ְּב ָר ָכה‬ ‫י־א ְפ ׁ ָשר יִ ְהיֶ ה ְל ַב ֵּטל אוֹ ָת ּה‪.‬‬ ‫וְ ִא ֶ‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫‬

‫‪123‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫‪124‬‬

‫את ְל ָא ִב ָ‬ ‫יך וְ ָא ָכל‪ַּ ,‬ב ֲע ֻבר ֲא ׁ ֶשר יְ ָב ֶר ְכ ָך‬ ‫וְ ֵה ֵב ָ‬ ‫ִל ְפנֵ י מוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ל־ר ְב ָקה ִא ּמוֹ ‪ֵ :‬הן ֵעשָׂ ו ָא ִחי‬ ‫ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶא ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ִא ׁיש שָׂ ִער‪ ,‬וְ ָאנ ִֹכי ִא ׁיש ָח ָלק‪.‬‬ ‫אוּלי יְ ֻמ ּׁ ֵשנִ י ָא ִבי‪ ,‬וְ ָהיִ ִיתי ְב ֵעינָ יו ִּכ ְמ ַת ְע ֵּת ַע‪,‬‬ ‫ַ‬ ‫אתי ָע ַלי ְק ָל ָלה וְ לֹא ְב ָר ָכה‪.‬‬ ‫וְ ֵה ֵב ִ‬ ‫ֹאמר לוֹ ִא ּמוֹ ‪ָ :‬ע ַלי ִק ְל ָל ְת ָך‪ְּ ,‬בנִ י‪ַ ,‬א ְך‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ח־לי‪.‬‬ ‫ׁ ְש ַמע ְּבק ִֹלי וְ ֵל ְך ַק ִ‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך וַ ִ ּי ַ ּקח וַ ָ ּי ֵבא ְל ִא ּמוֹ ‪ ,‬וַ ַּת ַעשׂ ִא ּמוֹ‬ ‫ַמ ְט ַע ִּמים‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב ָא ִביו‪.‬‬ ‫ת־ב ְג ֵדי ֵעשָׂ ו ְּבנָ ּה ַה ָ ּגדֹל‬ ‫וַ ִּת ַ ּקח ִר ְב ָקה ֶא ִּ‬ ‫ַה ֲח ֻמדֹת‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ִא ָּת ּה ַּב ָּביִ ת‪ ,‬וַ ַּת ְל ֵּב ׁש‬ ‫ֶאת־יַ ֲעקֹב ְּבנָ ּה ַה ָ ּק ָטן‪.‬‬ ‫ישה‬ ‫וְ ֵאת עֹרֹת ְ ּג ָדיֵ י ָה ִע ִ ּזים ִה ְל ִּב ׁ ָ‬ ‫אריו‪.‬‬ ‫ַעל־יָ ָדיו וְ ַעל ֶח ְל ַקת ַצ ָ ּו ָ‬ ‫ת־ה ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ת־ה ַּמ ְט ַע ִּמים וְ ֶא ַ‬ ‫וַ ִּת ֵּתן ֶא ַ‬ ‫ָעשָׂ ָתה ְּביַ ד יַ ֲעקֹב ְּבנָ ּה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬א ִבי‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ל־א ִביו‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ָ ּיבֹא ֶא ָ‬ ‫ִה ֶּנ ִּני‪ִ ,‬מי ַא ָּתה ְּבנִ י?‬ ‫ל־א ִביו‪ָ :‬אנ ִֹכי ֵעשָׂ ו ְּבכ ֶֹר ָך‪,‬‬ ‫ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ָעשִׂ ִיתי ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ָּת ֵא ָלי‪ ,‬קוּם־נָ א ׁ ְש ָבה‬ ‫וְ ָא ְכ ָלה ִמ ֵ ּצ ִידי‪ַּ ,‬ב ֲעבוּר ְּת ָב ְר ַכ ִּני נַ ְפ ׁ ֶש ָך‪.‬‬ ‫ל־בנוֹ ‪ַ :‬מה־ ֶ ּזה ִמ ַה ְר ָּת‬ ‫ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶא ְּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ִּ :‬כי ִה ְק ָרה יְ הוָ ה‬ ‫ִל ְמצֹא‪ְּ ,‬בנִ י? וַ ּי ֶ‬ ‫ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫יך ְל ָפנָ י‪.‬‬

‫‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫יב או ַּלי יְ ֻמ ּׁ ֵשנִ י — ִאם יְ ַמ ּׁ ֵש ׁש אוֹ ִתי‪.‬‬ ‫ִּכ ְמ ַת ְע ֵּת ַע — ִּכ ְמ ׁ ַש ֵ ּקר וּ ַמ ְט ֶעה‪.‬‬ ‫יג ָע ַלי ִק ְל ָל ְת ָך — ַה ְ ּק ָל ָלה ִּת ְהיֶ ה ָע ַלי‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק יא ַעד ּ ָפסוּק כז ְמ ֻס ּ ָפר‪ :‬יַ ֲעקֹב ָח ׁ ַש ׁש ַל ֲעשׂ וֹ ת‬ ‫ְּכ ִד ְב ֵרי ִא ּמוֹ ‪.‬‬ ‫ישה ֶאת יַ ֲעקֹב ַּב ְּב ָג ִדים ׁ ֶשל ֵעשָׂ ו וְ ִכ ְּס ָתה‬ ‫ִר ְב ָקה ִה ְל ִּב ׁ ָ‬ ‫ֶאת יָ ָדיו וְ ֶאת ַצ ָ ּוארוֹ ְּבעוֹ רוֹ ת ְ ּג ָדיִ ים‪ִ .‬ר ְב ָקה נָ ְתנָ ה‬ ‫ְליַ ֲעקֹב ַמ ְט ַע ִּמים‪ְּ ,‬כ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ִביא ְליִ ְצ ָחק ָא ִביו‪ .‬יִ ְצ ָחק‬ ‫ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב הוּא ֵעשָׂ ו ו ֵּב ֵר ְך אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫טו ַה ֲח ֻמדֹת — ְּב ָג ָדיו ַה ֲחמוּ ִדים וְ ַה ָ ּי ִפים‪.‬‬ ‫אריו — ַצ ָ ּוארוֹ ֶה ָח ָלק‪.‬‬ ‫טז ֶח ְל ַקת ַצ ָ ּו ָ‬

‫כ ִּכי ִה ְק ָרה יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה ָ‬ ‫יך ְל ָפנָ י — ָה ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ְּל ָך‬ ‫זִ ֵּמן ִלי‪.‬‬


‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬ ‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ה־נא וַ ֲא ֻמ ׁ ְש ָך‬ ‫ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל־יַ ֲעקֹב‪ּ ְ :‬ג ׁ ָש ָּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְּבנִ י‪ַ ,‬ה ַא ָּתה זֶ ה ְּבנִ י ֵעשָׂ ו ִאם־לֹא‪.‬‬ ‫וַ ּי ַ ִּג ׁש יַ ֲעקֹב ֶאל־יִ ְצ ָחק ָא ִביו וַ יְ ֻמ ּׁ ֵשהוּ ‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬ה ּקֹל קוֹ ל יַ ֲעקֹב‪ ,‬וְ ַה ָ ּי ַדיִ ם יְ ֵדי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֵעשָׂ ו‪.‬‬ ‫י־היוּ יָ ָדיו ִּכ ֵידי ֵעשָׂ ו ָא ִחיו‬ ‫וְ לֹא ִה ִּכירוֹ ‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫שְׂ ִערֹת‪ ,‬וַ יְ ָב ְר ֵכהוּ ‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬אנִ י‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬א ָּתה זֶ ה ְּבנִ י ֵעשָׂ ו? וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬ה ִ ּג ׁ ָשה ִּלי וְ א ְֹכ ָלה ִמ ֵ ּציד ְּבנִ י ְל ַמ ַען‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאכל‪ ,‬וַ ָ ּי ֵבא לוֹ‬ ‫ְּת ָב ֶר ְכ ָך נַ ְפ ׁ ִשי‪ .‬וַ ּי ֶ ַּג ׁש־לוֹ וַ ּי ַ‬ ‫יַ יִ ן וַ ֵ ּי ׁ ְש ְּת‪.‬‬ ‫ה־נא‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו יִ ְצ ָחק ָא ִביו‪ּ ְ :‬ג ׁ ָש ָּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ה־לי ְּבנִ י‪.‬‬ ‫וּ ׁ ְש ָק ִּ‬ ‫יח ְּב ָג ָדיו‬ ‫ת־ר ַ‬ ‫וַ ּי ַ ִּג ׁש וַ ִ ּי ּׁ ַשק־לוֹ ‪ ,‬וַ ָ ּי ַרח ֶא ֵ‬ ‫יח‬ ‫יח ְּבנִ י ְּכ ֵר ַ‬ ‫ֹאמר‪ְ :‬ר ֵאה‪ֵ ,‬ר ַ‬ ‫וַ יְ ָב ְר ֵכהוּ ‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫שָׂ ֶדה ֲא ׁ ֶשר ֵּב ְרכוֹ יְ הוָ ה‪.‬‬ ‫ן־ל ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ַּטל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וּ ִמ ׁ ְש ַמ ֵּני‬ ‫וְ יִ ֶּת ְ‬ ‫ָה ָא ֶרץ וְ רֹב דָּ ָגן וְ ִתירֹש‪.‬‬ ‫יַ ַע ְבדוּ ָך ַע ִּמים וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחווּ ְל ָך ְל ֻא ִּמים‪ֱ ,‬הוֵ ה‬ ‫ְג ִביר ְל ַא ֶח ָ‬ ‫יך‪ ,‬וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחווּ ְל ָך ְּבנֵ י ִא ֶּמ ָך‪.‬‬ ‫יך ָארוּ ר‪ ,‬וּ ְמ ָב ְר ֶכ ָ‬ ‫א ֲֹר ֶר ָ‬ ‫יך ָּברוּ ְך‪.‬‬

‫כא וַ ֲא ֻמ ׁ ְש ָך — ֲא ַמ ּׁ ֵש ׁש אוֹ ְת ָך‪.‬‬

‫ְּב ָפסוּק כח ו ְּב ָפסוּק כט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יִ ְצ ָחק ֵּב ֵר ְך ֶאת יַ ֲעקֹב‪ֶ ׁ ,‬ש ִּת ְהיֶ ה לוֹ ו ְּל ֶצ ֱא ָצ ָאיו ֶא ֶרץ‬ ‫ּפוֹ ִר ָ ּיה‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו יִ ְהי ּו ֲחזָ ִקים ו ְּמ ֻכ ָּב ִדים‪.‬‬ ‫ן־ל ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ַּטל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם — יִ ֵּתן ְל ָך ַה ְר ֵּבה‬ ‫כח וְ יִ ֶּת ְ‬ ‫יהם ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫שָׂ דוֹ ת ׁ ֶש ַה ַּטל יוֹ ֵרד ֲע ֵל ֶ‬ ‫ו ִּמ ׁ ְש ַמ ֵּני ָה ָא ֶרץ — ַ ּג ְר ְ ּג ֵרי ִח ָּטה ׁ ְש ֵמנִ ים‪ ,‬יְ בוּ ל ַרב‪.‬‬ ‫ירש — ְּתבוּ ָאה וְ יַ יִ ן‪.‬‬ ‫דָּ ָגן וְ ִת ׁ‬ ‫כט יַ ַע ְבדו ָּך ַע ִּמים — ָה ָעם ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַמח ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ֶא ָ‬ ‫יך יִ ׁ ְשלֹט‬ ‫ַעל ַע ִּמים ֲא ֵח ִרים‪.‬‬ ‫ֱהוֵ ה ְג ִביר — ֱהיֵ ה ָאדוֹ ן מוֹ ׁ ֵשל‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫א ֲֹר ֶר ָ‬ ‫יך ָארוּר — ִמי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵּלל אוֹ ְתך יִ ְהיֶ ה ְמ ֻק ָּלל‪.‬‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫‬

‫‪125‬‬


‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫לה‬ ‫לו‬

‫לז‬

‫‪126‬‬

‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ָּלה יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵר ְך ֶאת־יַ ֲעקֹב‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי ַא ְך יָ צֹא יָ ָצא יַ ֲעקֹב ֵמ ֵאת ּ ְפנֵ י יִ ְצ ָחק‬ ‫ָא ִביו‪ ,‬וְ ֵעשָׂ ו ָא ִחיו ָּבא ִמ ֵ ּצידוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ ַ ּגם־הוּא ַמ ְט ַע ִּמים‪ ,‬וַ ּי ֵָבא ְל ָא ִביו‪.‬‬ ‫ֹאכל ִמ ֵ ּציד ְּבנוֹ‬ ‫ֹאמר ְל ָא ִביו‪ :‬יָ ֻקם ָא ִבי וְ י ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ַּב ֲע ֻבר ְּת ָב ְר ַכ ִּני נַ ְפ ׁ ֶש ָך‪.‬‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫י־א ָּתה? וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר לוֹ יִ ְצ ָחק ָא ִביו‪ִ :‬מ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֲאנִ י ִּבנְ ָך ְבכ ְֹר ָך ֵעשָׂ ו‪.‬‬ ‫ד־מאֹד‪,‬‬ ‫וַ ֶ ּי ֱח ַרד יִ ְצ ָחק ֲח ָר ָדה ְ ּגד ָֹלה ַע ְ‬ ‫ד־ציִ ד וַ ָ ּי ֵבא‬ ‫י־אפוֹ א הוּ א ַה ָ ּצ ַ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬מ ֵ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ִלי וָ א ַֹכל ִמ ּכֹל ְּב ֶט ֶרם ָּתבוֹ א‪ ,‬וָ ֲא ָב ְר ֵכהוּ ‪,‬‬ ‫ם־ברוּ ְך יִ ְהיֶ ה‪.‬‬ ‫ַ ּג ָּ‬ ‫ִּכ ׁ ְשמ ַֹע ֵעשָׂ ו ֶאת־דִּ ְב ֵרי ָא ִביו וַ ִ ּי ְצ ַעק ְצ ָע ָקה‬ ‫ֹאמר ְל ָא ִביו‪:‬‬ ‫ד־מאֹד‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ְ ּגד ָֹלה וּ ָמ ָרה ַע ְ‬ ‫ם־אנִ י ָא ִבי‪.‬‬ ‫ָּב ְר ֵכנִ י ַג ָ‬ ‫ֹאמר‪ָּ :‬בא ָא ִח ָ‬ ‫יך ְּב ִמ ְר ָמה וַ ִ ּי ַ ּקח ִּב ְר ָכ ֶת ָך‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ֲ :‬ה ִכי ָק ָרא ׁ ְשמוֹ יַ ֲעקֹב‪ ,‬וַ ַ ּי ְע ְק ֵבנִ י זֶ ה‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־בכ ָֹר ִתי ָל ָקח וְ ִה ֵּנה ַע ָּתה ָל ַקח‬ ‫ַפ ֲע ַמיִ ם‪ֶ .‬א ְּ‬ ‫ֹא־א ַצ ְל ָּת ִּלי ְּב ָר ָכה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ֲ :‬הל ָ‬ ‫ִּב ְר ָכ ִתי‪ .‬וַ ּי ַ‬ ‫ֹאמר ְל ֵעשָׂ ו‪ֵ :‬הן ְ ּג ִביר שַׂ ְמ ִּתיו‬ ‫וַ ַ ּי ַען יִ ְצ ָחק וַ ּי ֶ‬ ‫ל־א ָחיו נָ ַת ִּתי לוֹ ַל ֲע ָב ִדים‪,‬‬ ‫ת־כ ֶ‬ ‫ָל ְך‪ ,‬וְ ֶא ָּ‬ ‫וְ ָד ָגן וְ ִתירֹש ְס ַמ ְכ ִּתיו‪ ,‬וּ ְל ָכה ֵאפוֹ א ָמה‬ ‫ֶא ֱעשֶׂ ה‪ְּ ,‬בנִ י?‬

‫‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫ִמ ּ ָפסוּק ל ַעד ּ ָפסוּק לח ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֵעשָׂ ו ִה ְתלוֹ נֵ ן‪ֶ ׁ ,‬ש ַ ּי ֲעקֹב ָל ַקח ִמ ֶּמנּ ּו ַ ּגם ֶאת ַה ְּבכוֹ ָרה‬ ‫וְ ַגם ֶאת ַה ְּב ָר ָכה‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫ֵעשָׂ ו ִּב ֵ ּק ׁש ֵמ ָא ִביו‪ֶ ׁ ,‬ש ְ ּי ָב ֵרך ַ ּגם אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ל ִּכ ָּלה — ָ ּג ַמר‪.‬‬

‫לג וַ ֶ ּי ֱח ַרד יִ ְצ ָחק ֲח ָר ָדה — יִ ְצ ָחק ּ ָפ ַחד וְ נִ ְב ַהל‪.‬‬

‫לה ְּב ִמ ְר ָמה — ְּב ַר ָּמאוּ ת‪.‬‬ ‫לו ַו ַ ּי ְע ְק ֵבנִ י — ִר ָּמה אוֹ ִתי‪.‬‬ ‫ָא ַצ ְל ָּת — ׁ ָש ַמ ְר ָּת ִלי ְּב ָר ָכה‪.‬‬ ‫לז ְס ַמ ְכ ִּתיו — נָ ַת ִּתי לוֹ ‪.‬‬ ‫ו ְּל ָכה — ְל ָך‪.‬‬


‫לח‬

‫לט‬

‫מ‬

‫מא‬

‫מב‬

‫מג‬

‫מד‬

‫מה‬

‫מו‬

‫ל־א ִביו‪ַ ,‬ה ְב ָר ָכה ַא ַחת ִהוא־‬ ‫ֹאמר ֵעשָׂ ו ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְל ָך ָא ִבי ָּב ְר ֵכנִ י ַגם ָאנִ י‪ָ ,‬א ִבי;‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֵעשָׂ ו קֹלוֹ ‪ ,‬וַ ֵ ּי ְבךְּ ‪.‬‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ִ :‬ה ֵּנה‬ ‫וַ ַ ּי ַען יִ ְצ ָחק ָא ִביו‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ִמ ׁ ְש ַמ ֵּני ָה ָא ֶרץ‪ ,‬יִ ְהיֶ ה מוֹ ׁ ָש ֶב ָך‪ ,‬וּ ִמ ַּטל‬ ‫ַה ּׁ ָש ַמיִ ם‪ֵ ,‬מ ָעל‪.‬‬ ‫ל‪-‬ח ְר ְּב ָך ִת ְחיֶ ה‪ ,‬וְ ֶאת ָא ִח ָ‬ ‫יך ַּת ֲעבֹד; וְ ָהיָ ה‬ ‫וְ ַע ַ‬ ‫אר ָך‪.‬‬ ‫וּפ ַר ְק ָּת ֻע ּלוֹ ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֶ‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּת ִריד‪ָ ,‬‬ ‫ל־ה ְּב ָר ָכה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫וַ ִ ּישְׂ טֹם ֵעשָׂ ו ֶאת־יַ ֲעקֹב ַע ַ‬ ‫ֹאמר ֵעשָׂ ו ְּב ִל ּבוֹ ‪ :‬יִ ְק ְרבוּ יְ ֵמי‬ ‫ֵּב ְרכוֹ ָא ִביו‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֵא ֶבל ָא ִבי‪ ,‬וְ ַא ַה ְר ָגה ֶאת־יַ ֲעקֹב ָא ִחי‪.‬‬ ‫וַ ּי ַ ֻּגד ְל ִר ְב ָקה ֶאת־דִּ ְב ֵרי ֵעשָׂ ו ְּבנָ ּה ַה ָ ּגדֹל‪,‬‬ ‫ֹאמר‬ ‫וַ ִּת ׁ ְש ַלח וַ ִּת ְק ָרא ְליַ ֲעקֹב ְּבנָ ּה ַה ָ ּק ָטן‪ ,‬וַ ּת ֶ‬ ‫ֵא ָליו‪ִ :‬ה ֵּנה ֵעשָׂ ו ָא ִח ָ‬ ‫יך ִמ ְתנַ ֵחם ְל ָך ְל ָה ְר ֶג ָך‪.‬‬ ‫ח־ל ָך‬ ‫וְ ַע ָּתה‪ְ ,‬בנִ י‪ְ ׁ ,‬ש ַמע ְּבק ִֹלי‪ ,‬וְ קוּ ם ְּב ַר ְ‬ ‫ל־ל ָבן ָא ִחי ָח ָרנָ ה‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫וְ יָ ׁ ַש ְב ָּת ִע ּמוֹ יָ ִמים ֲא ָח ִדים‪ַ ,‬עד‬ ‫ר־ת ׁשוּב ֲח ַמת ָא ִח ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶש ָּ‬ ‫ף־א ִח ָ‬ ‫יך ִמ ְּמ ָך‪ ,‬וְ ׁ ָש ַכח ֶאת‬ ‫ד־שוּב ַא ָ‬ ‫ַע ׁ‬ ‫ית ּלוֹ ‪ ,‬וְ ׁ ָש ַל ְח ִּתי וּ ְל ַק ְח ִּת ָ‬ ‫יך ִמ ּׁ ָשם‪.‬‬ ‫ר־עשִׂ ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫יכם יוֹ ם ֶא ָחד?‬ ‫ם־שנֵ ֶ‬ ‫ָל ָמה ֶא ׁ ְש ַּכל ַ ּג ׁ ְ‬ ‫ֹאמר ִר ְב ָקה ֶאל־יִ ְצ ָחק‪ַ :‬ק ְצ ִּתי ְב ַח ַ ּיי‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ִמ ּ ְפנֵ י ְּבנוֹ ת ֵחת‪ִ .‬אם־ל ֵֹק ַח יַ ֲעקֹב ִא ּׁ ָשה‬ ‫ת־חת ָּכ ֵא ֶּלה ִמ ְּבנוֹ ת ָה ָא ֶרץ‪ָ ,‬ל ָּמה ִּלי‬ ‫ִמ ְּבנוֹ ֵ‬ ‫ַח ִ ּיים?‬

‫ִמ ּ ָפסוּק מא ַעד ּ ָפסוּק מו ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֵעשָׂ ו שָׂ נָ א ֶאת יַ ֲעקֹב ִּב ְג ַלל ַה ְּב ָר ָכה וְ ָר ָצה ַל ֲהרֹג‬ ‫אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫יה‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ֵעשָׂ ו‬ ‫ִר ְב ָקה ׁ ָש ְל ָחה ֶאת יַ ֲעקֹב ֶאל ָל ָבן ָא ִח ָ‬ ‫יֵ ָר ַגע‪.‬‬

‫מא וַ ִ ּישְׂ טֹם — שָׂ נֵ א‪.‬‬ ‫יִ ְק ְרב ּו יְ ֵמי ֵא ֶבל ָא ִבי‪ ,‬וְ ַא ַה ְר ָגה — ְּכ ֵדי לֹא ְל ַצ ֵער‬ ‫ֶאת ָא ִבי ֶא ְת ַא ּ ֵפק וְ ֶא ֱהרֹג ֶאת יַ ֲעקֹב ַרק ְל ַא ַחר מוֹ ת‬ ‫ָא ִבי‪.‬‬ ‫מב ִמ ְתנַ ֵחם ְל ָך ְל ָה ְר ֶג ָך — ְמנַ ֵחם ֶאת ַע ְצמוֹ ְּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה‬ ‫ׁ ֶשהוּ א יַ ֲהרֹג אוֹ ְת ָך‪.‬‬

‫מד יָ ִמים ֲא ָח ִדים — זְ ַמן ָמה‪.‬‬ ‫ר־ת ׁשוּב ֲח ַמת ָא ִח ָ‬ ‫יך — ַעד ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר‬ ‫ַעד ֲא ׁ ֶש ָּ‬ ‫ַּכ ֲעסוֹ ׁ ֶשל ָא ִח ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫יה ֵמתוּ ‪.‬‬ ‫מה ֶא ׁ ְש ַּכל — ֵא ָה ֵפ ְך ְל ֵאם ׁ ַש ּכוּ ָלה‪ֵ ,‬אם ׁ ֶש ָּבנֶ ָ‬

‫מו ַק ְצ ִּתי ְב ַח ַ ּיי ִמ ּ ְפנֵ י ְּבנוֹ ת ֵחת — נִ ְמ ַאס ִלי ִל ְחיוֹ ת‬ ‫ִּכי ּכוֹ ֵאב ִלי ׁ ֶש ֵעשָׂ ו ָל ַקח נָ ׁ ִשים ִמ ְּבנוֹ ת ֵחת וְ לֹא‬ ‫ִמ ְּבנוֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּתנוּ ‪.‬‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫‬

‫‪127‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כז‬ ‫ְ‬

‫אחִיו‬ ‫עׂשָו ָ‬ ‫עד ָה ל ְ ֵ‬ ‫יַעֲֹקב ִקּבֵל מִּיִצְחָק ּב ְָרכ ָה ׁשֶּנֹו ֲ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק כט‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה ָק ָרה ָּכאן? ִּכ ְתב ּו ֶה ְס ֵ ּבר לְ ָכל ְּתמוּנָ ה‪.‬‬

‫א‪.‬‬

‫לאחר העיסוק במשימה‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫רבקה אמרה ליעקב‬ ‫להעמיד פנים ולשקר‬ ‫לאביו‪ .‬מה דעתכם על כך?‬ ‫יש להניח‪ ,‬שרוב התלמידים‬ ‫יראו בזה עוול כלפי יצחק‬ ‫שו‪ .‬תלמידים יזכירו‬ ‫וע ָ ׂ‬ ‫אולי‪ ,‬שאלוהים אמר‬ ‫לרבקה‪" :‬רב יעבֹד צעיר"‪,‬‬ ‫ושהיה זה רצונו של ה'‬ ‫שו‪ ,‬יהיה‬ ‫שיעקב‪ ,‬ולא ע ָ ׂ‬ ‫ממשיכם של אברהם‬ ‫ויצחק‪ ,‬כפי שהיה זה רצונו‬ ‫של ה' ש"ביצחק יקרא לך‬ ‫זרע" — דהיינו‪ ,‬שיצחק‬ ‫יהיה ממשיכו של אברהם‪,‬‬ ‫ולא ישמעאל בכורו‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫חשוב להבהיר לתלמידים‪,‬‬ ‫שו‬ ‫שרבקה לא רצתה שע ָ ׂ‬ ‫יקבל את הברכה‪ ,‬כי הבינה‬ ‫שאין הוא מתאים להיות‬ ‫היורש של אברהם ויצחק‪.‬‬ ‫כמו כן כתוב במפורש‪:‬‬ ‫ורבקה אוהבת את יעקב‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כז‬


‫ה‪.‬‬

‫‪ּ ְ .2‬ב ָפסוּק יב ָּכתוּב‪:‬‬

‫אוּ ַלי יְ ֻמ ּׁ ֵשנִ י ָא ִבי‪,‬‬ ‫יתי ְב ֵעינָ יו ִּכ ְמ ַת ְע ֵּת ַע‪,‬‬ ‫וְ ָהיִ ִ‬ ‫אתי ָע ַלי ְק ָל ָלה וְ לֹא ְב ָר ָכה‪.‬‬ ‫וְ ֵה ֵב ִ‬

‫א‪ִּ .‬כ ְתב ּו ִמ ּתוֹ ְך ַה ּ ָפסוּק ִמ ּ ָלה ׁ ֶש ּ ֵפרו ׁ ָּש ּה יְ ַמ ׁ ּ ֵש ׁש אוֹ ִתי‬

‫‪.2‬‬ ‫התלמידים ישימו לב‬ ‫שיצחק התפלא שעשו הגיע‬ ‫כה מהר מהציד לכן הוא‬ ‫ִמ ׁ ֵשש והריח אותו‪.‬‬ ‫א‪ .‬אפשר לבקש‬ ‫מהתלמידים שימצאו‬ ‫בפסוק שתי מילים‬ ‫המשמשות ניגודים‪.‬‬

‫ִמ ְצא ּו ַ ּב ּ ָפסוּק וְ ִּכ ְתב ּו ִמ ּ ָלה ׁ ֶש ּ ֵפרו ׁ ָּש ּה ְמ ַר ֶּמה‬ ‫ב‪ִ .‬מי ָא ַמר זֹאת?‬

‫לְ ִמי ָא ַמר?‬

‫ַמדּ ו ַּע ָא ַמר?‬ ‫‪ַ .3‬מדּ ו ַּע ִּת ְכנְ נָ ה ִר ְב ָקה לְ ַר ּמוֹ ת ֶאת יִ ְצ ָחק?‬

‫‪ַ .4‬ה ִאם נָ ֲהגָ ה ָּכ ָראוּי? ַה ְס ִ ּבירוּ‪.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫א‪ .‬אפשר לשער שרבקה‬ ‫ראתה ביעקב מתאים יותר‬ ‫להיות ממשיכו של אברהם‪.‬‬ ‫יחד עם זאת היא לא‬ ‫משתפת את יצחק‬ ‫במחשבה הזאת ובוחרת‬ ‫בדרך של הונאה‪.‬‬ ‫אפשר לשאול האם יכולה‬ ‫הייתה להיות דרך אחרת‬ ‫לשכנע את יצחק לברך את‬ ‫יעקב בברכת הבכורה?‬

‫‪ָ .5‬ר ִאינ ּו ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ִה ֵּסס וְ ל ֹא ָּכל ָּכ ְך ָר ָצה לִ ְפעֹל לְ ִפי ֲע ַצת ִא ּמוֹ ‪ .‬יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים‬ ‫יך לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ לָ ּה וְ יֵ ׁש ָהאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָהיָ ה ָצ ִר ְ‬ ‫ׁ ֶש ָהיָ ה ָצ ִר ְ‬ ‫יך לְ ָס ֵרב לָ ּה‪.‬‬ ‫ִח ׁ ְשבוּ‪ַ :‬מדּ ו ַּע ל ֹא ָהיָ ה יַ ֲעקֹב ָצ ִר ְ‬ ‫יך לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל ִר ְב ָקה?‬

‫‪.4‬‬ ‫ב‪ .‬יהיו כנראה תלמידים‬ ‫שיגידו‪ ,‬כי ליעקב לא היה‬ ‫נעים להמרות את פי אמו‪.‬‬ ‫אחרים יחשבו מן הסתם‪,‬‬ ‫שיעקב לא היה צריך‬ ‫לשמוע בקול אמו‪ ,‬כי היא‬ ‫הציעה לו לשקר לאביו‪.‬‬

‫פֶֶרק כז‬

‫‬

‫‪129‬‬


‫ב‪ַ .‬מדּ ו ַּע ֵּכן ָהיָ ה ָצ ִר ְ‬ ‫יך לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבקוֹ לָ ּה? נַ ְּמק ּו וְ ַה ְס ִ ּבירוּ‪.‬‬

‫‪ֵ .5‬חן ָא ַמר‪ :‬לְ ַד ְע ִּתי יִ ְצ ָחק ָח ׁ ַשד ׁ ֶש ֶ ּזה ל ֹא ֵע ָשׂ ו‪.‬‬ ‫לְ ִפי ָמה ֵמ ַה ְּמ ֻס ּ ָפר ֵה ִבין זֹאת ֵחן?‬

‫יאתוֹ ?‬ ‫יע יִ ְצ ָחק ֶאת ּ ְפלִ ָ‬ ‫‪ּ ְ .6‬ב ֵאיל ּו ִמ ּ ִלים ִה ִ ּב ַ‬

‫‪ּ ְ .7‬ב ֵאיל ּו ְ ּב ָרכוֹ ת ֵ ּב ֵר ְך יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב? ַה ׁ ְשלִ ימוּ‪:‬‬ ‫א‪ֶ .‬את ַא ְד ַמת ַא ְרצוֹ ֵ ּב ֵר ְך ְ ּב‪:‬‬ ‫ב‪ֶ .‬את יְ בוּל ַא ְד ָמתוֹ ֵ ּב ֵר ְך ְ ּב‪:‬‬ ‫ג‪ֶ .‬את יַ ֲעקֹב וְ ָה ָעם ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַמח ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ָאיו ֵ ּב ֵר ְך ְ ּב‪:‬‬ ‫ד‪ֶ .‬את אוֹ ֲה ָביו וְ אוֹ ֲה ֵבי ָה ָעם ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַמח ִמ ֶּמנּ ּו ֵ ּב ֵר ְך ָּכ ְך‪:‬‬

‫‪ .8‬א‪ִ .‬מי ָהיָ ה ָצפוּי לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ְ ּב ָר ָכה ַעל ּ ִפי ַה ֹּנ ַהג ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ּתוֹ ָרה?‬ ‫ב‪ַ .‬מדּ ו ַּע ׁ ִש ָ ּנה יִ ְצ ָחק ֶאת ַה ֹּנ ַהג ו ֵּב ֵר ְך ֶאת ְצ ִעיר ַה ָ ּבנִ ים?‬

‫‪130‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כז‬


‫תּגַּלְתָה‬ ‫ה ְ‬ ‫הּתְַרמִית ִ‬ ‫הּצַי ִד ו ְ ַ‬ ‫עׂשָו חָז ַר מִן ַ‬ ‫ֵ‬ ‫מּפָסּוק ל עַד ּפָסּוק מא‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ַ .1‬מדּ ו ַּע נִ ְב ַהל יִ ְצ ָחק ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵע ָשׂ ו דִּ ֵ ּבר ֵאלָ יו?‬

‫‪ּ ְ .2‬ב ָפסוּק כג ָּכתוּב ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָחק ל ֹא ִ ּב ֵּטל ֶאת ַה ְ ּב ָר ָכה לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ִק ֵ ּבל אוֹ ָת ּה‬ ‫ְ ּב ִמ ְר ָמה‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו ַמדּ ו ַּע?‬ ‫אוּלַ י‬ ‫וְ אוּלַ י‬ ‫‪ֵ .3‬ע ָשׂ ו ִה ְתלוֹ נֵ ן ַעל יַ ֲעקֹב ִ ּב ְפנֵ י יִ ְצ ָחק‪ֵ .‬איל ּו ִמ ְק ִרים הוּא ִהזְ ִּכיר?‬

‫‪.2‬‬ ‫לתלמידים יש קושי להבין‪,‬‬ ‫מדוע יצחק לא שינה את‬ ‫ברכתו כשנודעה התרמית‪.‬‬ ‫רצוי לספר להם‪ ,‬שעל פי‬ ‫אמונת הקדמונים‪ ,‬ברכה‬ ‫מתחילה להשפיע מיד עם‬ ‫אמירתה‪ ,‬ואי אפשר לסגת‬ ‫ממנה לאחר שנאמרה‪.‬‬ ‫ואולי ידע יצחק בלבו‬ ‫שמתאים ליעקב להיות‬ ‫ממשיכו‪.‬‬

‫‪ֵ .4‬ע ָשׂ ו ִמ ְת ַח ֵ ּנן ו ְּמ ַב ֵּק ׁש ְ ּב ָר ָכה ֵמ ָא ִביו – ַה ֲע ִתיק ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ְּמלַ ְּמ ִדים‬ ‫ַעל ָּכ ְך ִמ ּ ָפסוּק לח‪.‬‬

‫‪ִּ .5‬כ ְתב ּו ִ ּב ְשׂ ַפ ְת ֶכם‪ֵ :‬א ְ‬ ‫יך ִה ְר ִ ּג ׁיש ֵע ָשׂ ו לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ְ ּב ָר ָכה ִמ ִ ּי ְצ ָחק?‬ ‫ֵה ָעזְ ר ּו ַ ּב ִ ּצ ּטו ִּטים ַה ָ ּב ִאים‪:‬‬ ‫ְ ּב ָפסוּק לד ָּכתוּב‪:‬‬ ‫ְ ּב ָפסוּק לח ָּכתוּב‪:‬‬

‫ד־מאֹד‬ ‫וַ ִ ּי ְצ ַעק ְצ ָע ָקה ְ ּגד ָֹלה וּ ָמ ָרה ַע ְ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֵעשָׂ ו קֹלוֹ ‪ ,‬וַ ֵ ּי ְבךְּ ‪.‬‬

‫‪ּ ְ .6‬ב ָמה ֵ ּב ֵר ְך יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָשׂ ו?‬

‫פֶֶרק כז‬

‫‬

‫‪131‬‬


‫חּתָּה ּבְחָָרן‬ ‫ּפ ְ‬ ‫ׁש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫ׁשלְחָה אֶת יַעֲֹקב ל ְ ִ‬ ‫ִרב ְָקה ָ‬ ‫הּפֶֶרק‬ ‫מּפָסּוק מב עַד סֹוף ַ‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫יצד ִּת ְכנְ נָ ה ִר ְב ָקה לְ ַה ִ ּציל ֶאת יַ ֲעקֹב ִמ ֵידי ֵע ָשׂ ו?‬ ‫‪ֵּ .1‬כ ַ‬

‫יצד נִ ְּמ ָקה ִר ְב ָקה ִ ּב ְפנֵ י יִ ְצ ָחק ֶאת ְרצוֹ נָ ּה לִ ׁ ְשל ַֹח ֶאת יַ ֲעקֹב לְ ַפדַּ ן ֲא ָרם?‬ ‫‪ .2‬א‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫בשיחה חופשית יש להניח‬ ‫שהילדים יעלו את נושא‬ ‫האפליה שנהגה רבקה‬ ‫כלפי עשו‪.‬‬

‫יצד נִ ְּמ ָקה זֹאת ִ ּב ְפנֵ י יַ ֲעקֹב?‬ ‫ב‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫ג‪ַ .‬מדּ ו ַּע ַה ִ ּנ ּמו ִּקים ׁשוֹ נִ ים?‬

‫אשית ַמזְ ִּכיר ֶאת ַה ִ ּנ ּמוּק ׁ ֶש ָ ּנ ְתנָ ה ִר ְב ָקה‬ ‫ד‪ֵ .‬איזֶ ה ִס ּפוּר ֲא ֵחר ְ ּב ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ‬ ‫לְ יִ ְצ ָחק?‬

‫ה‪ .‬התלמידים ייזכרו בדברי‬ ‫אברהם לעבד לפני צאתו‬ ‫לחרן‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כז‬

‫יה?‬ ‫ה‪ָ .‬מה דַּ ְע ְּת ֶכם ַעל ִה ְתנַ ֲהגוּת ִר ְב ָקה ְּכלַ ּ ֵפי ׁ ְשנֵ י ָ ּבנֶ ָ‬


‫ֶּפֶרק כח‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫וַ ִ ּי ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶאל־יַ ֲעקֹב וַ ָיְב ֶר ְך אֹתוֹ ‪ ,‬וַ יְ ַצ ֵ ּוהוּ‬ ‫ֹא־ת ַ ּקח ִא ּׁ ָשה ִמ ְּבנוֹ ת ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫ֹאמר לוֹ ‪ :‬ל ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יתה ְבתוּ ֵאל ֲא ִבי‬ ‫קוּ ם ֵל ְך ּ ַפדֶּ נָ ה ֲא ָרם‪ֵּ ,‬ב ָ‬ ‫ח־ל ָך ִמ ּׁ ָשם ִא ּׁ ָשה ִמ ְּבנוֹ ת ָל ָבן‬ ‫ִא ֶּמ ָך‪ ,‬וְ ַק ְ‬ ‫ֲא ִחי ִא ֶּמ ָך‪.‬‬ ‫ית‬ ‫וְ ֵאל ׁ ַשדַּ י יְ ָב ֵר ְך א ְֹת ָך וְ יַ ְפ ְר ָך וְ יַ ְר ֶּב ָך‪ ,‬וְ ָהיִ ָ‬ ‫ִל ְק ַהל ַע ִּמים‪.‬‬ ‫ת־ב ְר ַּכת ַא ְב ָר ָהם‪ְ ,‬ל ָך וּ ְלזַ ְר ֲע ָך‬ ‫ן־ל ָך ֶא ִּ‬ ‫וְ יִ ֶּת ְ‬ ‫ת־א ֶרץ ְמ ֻג ֶר ָ‬ ‫יך‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר־נָ ַתן‬ ‫ִא ָּת ְך ְל ִר ׁ ְש ְּת ָך ֶא ֶ‬ ‫ֱאל ִֹהים ְל ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַלח יִ ְצ ָחק ֶאת־יַ ֲעקֹב‪ ,‬וַ ֵ ּי ֶל ְך ּ ַפדֶּ נָ ה ֲא ָרם‬ ‫ן־בתוּ ֵאל ָה ֲא ַר ִּמי‪ֲ ,‬א ִחי ִר ְב ָקה‬ ‫ל־ל ָבן ֶּב ְּ‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ֵאם יַ ֲעקֹב וְ ֵעשָׂ ו‪.‬‬ ‫י־ב ַר ְך יִ ְצ ָחק ֶאת־יַ ֲעקֹב‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ֵעשָׂ ו‪ִּ ,‬כ ֵ‬ ‫וְ ׁ ִש ַּלח אֹתוֹ ּ ַפדֶּ נָ ה ֲא ָרם ָל ַק ַחת־לוֹ ִמ ּׁ ָשם‬ ‫ִא ּׁ ָשה ְּב ָב ְרכוֹ אֹתוֹ ‪ ,‬וַ יְ ַצו ָע ָליו ֵלאמֹר‪,‬‬ ‫ֹא־ת ַ ּקח ִא ּׁ ָשה ִמ ְּבנוֹ ת ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫ל ִ‬ ‫ל־א ּמוֹ וַ ֵ ּי ֶל ְך‬ ‫ל־א ִביו וְ ֶא ִ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע יַ ֲעקֹב ֶא ָ‬ ‫ּ ַפדֶּ נָ ה ֲא ָרם‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ֵעשָׂ ו‪ִּ ,‬כי ָרעוֹ ת ְּבנוֹ ת ְּכנָ ַען ְּב ֵעינֵ י‬ ‫יִ ְצ ָחק ָא ִביו‪,‬‬ ‫ת־מ ֲח ַלת‬ ‫וַ ֵ ּי ֶל ְך ֵעשָׂ ו ֶאל־יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח ֶא ָ‬ ‫ן־א ְב ָר ָהם ֲאחוֹ ת נְ ָביוֹ ת‬ ‫ַּבת־יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶּב ַ‬ ‫ל־נָשיו לוֹ ְל ִא ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫ַע ׁ ָ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יִ ְצ ָחק ׁ ָש ַלח ֶאת יַ ֲעקֹב ְל ַפדַּ ן ֲא ָרם ַעל ּ ִפי ַּב ָ ּק ׁ ַשת‬ ‫ִר ְב ָקה‪.‬‬ ‫יִ ְצ ָחק ִצ ָ ּוה ַעל יַ ֲעקֹב‪ֶ ׁ ,‬ש ּלֹא יִ ַ ּקח ִא ּׁ ָשה ְּכנַ ֲענִ ית‪ֶ ,‬א ָּלא‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ַ ּקח ְל ִא ּׁ ָשה ַא ַחת ִמ ְּבנוֹ ת ָל ָבן ֲא ִחי ִא ּמוֹ ‪.‬‬ ‫ב ּ ַפדֶּ נָ ה — ַאל ּ ַפדָּ ן‪.‬‬ ‫ג וְ יַ ְפ ְר ָך וְ יַ ְר ֶּב ָך — יִ ְהיוּ ְל ָך ַה ְר ֵּבה ֶצ ֱא ָצ ִאים‪.‬‬ ‫ִל ְק ַהל ַע ִּמים — ֶצ ֱא ָצ ֵאי יַ ֲעקֹב יִ ְהיוּ ׁ ְש ָב ִטים ַר ִּבים‪.‬‬ ‫ִל ְקבוּ ָצה ׁ ֶשל ֲאנָ ׁ ִשים קוֹ ְר ִאים ִל ְפ ָע ִמים ָק ָהל‪.‬‬ ‫ד ְל ִר ׁ ְש ְּת ָך — ְּת ַק ֵּבל ִּב ֻיר ּׁ ָשה ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‪.‬‬

‫ּתֹול ְדֹות‬

‫‬

‫‪133‬‬


‫ י‬ ‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫‪134‬‬

‫וַ ֵ ּי ֵצא יַ ֲעקֹב ִמ ְּב ֵאר ׁ ָש ַבע וַ ֵ ּי ֶל ְך ָח ָרנָ ה‪.‬‬ ‫י־בא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְפ ַ ּגע ַּב ָּמקוֹ ם וַ ָ ּי ֶלן ׁ ָשם‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ָּמקוֹ ם וַ ָ ּישֶׂ ם ְמ ַר ֲא ׁש ָֹתיו‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ַּב ָּמקוֹ ם ַההוּ א‪.‬‬ ‫ֹאשוֹ‬ ‫וַ ַ ּי ֲחלֹם‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ֻס ָּלם ֻמ ָ ּצב ַא ְר ָצה וְ ר ׁ‬ ‫יע ַה ּׁ ָש ָמיְ ָמה‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים‬ ‫ַמ ִ ּג ַ‬ ‫ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ּבוֹ ‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ֲ :‬אנִ י יְ הוָ ה‬ ‫וְ ִה ֵּנה יְ הוָ ה נִ ָ ּצב ָע ָליו‪ ,‬וַ ּי ַ‬ ‫ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִב ָ‬ ‫יך וֵ אל ֵֹהי יִ ְצ ָחק‪ָ .‬ה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫יה‪ְ ,‬ל ָך ֶא ְּתנֶ ָּנה‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ׁש ֵֹכב ָע ֶל ָ‬ ‫וּ ְלזַ ְר ֶע ָך‪.‬‬ ‫וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲע ָך ַּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ‪ ,‬וּ ָפ ַר ְצ ָּת יָ ָּמה‬ ‫וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפֹנָ ה וָ נֶ ְג ָּבה‪ ,‬וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך‬ ‫ל־מ ׁ ְש ּ ְפחֹת ָה ֲא ָד ָמה ְוּבזַ ְר ֶע ָך‪.‬‬ ‫ָּכ ִ‬ ‫וְ ִה ֵּנה ָאנ ִֹכי ִע ָּמ ְך‪ ,‬וּ ׁ ְש ַמ ְר ִּת ָ‬ ‫יך ְּבכֹל‬ ‫ר־ת ֵל ְך‪ ,‬וַ ֲה ׁ ִשב ִֹת ָ‬ ‫ל־ה ֲא ָד ָמה ַה ּזֹאת‪,‬‬ ‫יך ֶא ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶש ֵּ‬ ‫יתי ֶאת‬ ‫ם־עשִׂ ִ‬ ‫ִּכי לֹא ֶא ֱעזָ ְב ָך‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר ִא ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר־דִּ ַּב ְר ִּתי ָל ְך‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬א ֵכן יֵ ׁש‬ ‫וַ ִ ּי ַיקץ יַ ֲעקֹב ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫יְ הוָ ה ַּב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה‪ ,‬וְ ָאנ ִֹכי לֹא יָ ָד ְע ִּתי‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬מה־נּ וֹ ָרא ַה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ָירא‪ ,‬וַ ּי ַ‬ ‫ם־בית ֱאל ִֹהים‪ ,‬וְ זֶ ה ׁ ַש ַער‬ ‫ֵאין זֶ ה ִּכי ִא ֵּ‬ ‫ַה ּׁ ָש ָמיִ ם‪.‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵצ ֵא‬

‫ִמ ּ ָפסוּק י ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יַ ֲעקֹב יָ ָצא ְל ָח ָרן‪.‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ָח ַלם ׁ ֶש ַּמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים עוֹ ִלים וְ יוֹ ְר ִדים ְּב ֻס ָּלם‪,‬‬ ‫ׁ ֶשעוֹ ֵמד ֵמ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יח לוֹ וְ ָל ָעם‬ ‫ֱאל ִֹהים ִה ְת ַ ּג ָּלה ְליַ ֲעקֹב ַּב ֲחלוֹ ם וְ ִה ְב ִט ַ‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַמח ִמ ֶּמנּ וּ‪ֶ ,‬את ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‪.‬‬ ‫יע ַל ָּמקוֹ ם וְ ֶה ְח ִליט‬ ‫יא וַ ִ ּי ְפ ַ ּגע ַּב ָּמקוֹ ם וַ ָ ּי ֶלן ׁ ָשם — ִה ִ ּג ַ‬ ‫ָללוּ ן ׁ ָשם‪.‬‬ ‫י־בא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש — ִּכי ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ָש ְק ָעה‪.‬‬ ‫ִּכ ָ‬ ‫ֹאשוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ָ ּישֶׂ ם ְמ ַר ֲא ׁש ָֹתיו — שָׂ ם ִמ ַּת ַחת ְלר ׁ‬ ‫יב ֻס ָּלם ֻמ ָ ּצב ַא ְר ָצה — ֻס ָּלם ׁ ֶש ֶה ֱע ִמידוּ ֵמ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ֶאל‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יג נִ ָ ּצב — עוֹ ֵמד זָ קוּ ף‪.‬‬ ‫יד ו ָּפ ַר ְצ ָּת — ֶצ ֱא ָצ ָאיו ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב יָגוּ רוּ ְּב ָכל ַר ֲח ֵבי‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר־דִּ ַּב ְר ִּתי ָל ְך — ַעד‬ ‫ם־עשִׂ ִ‬ ‫טו ַעד ֲא ׁ ֶשר ִא ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֲא ַק ֵ ּים ֶאת ַה ְב ָטחוֹ ַתי ְל ָך‪.‬‬

‫טז וַ ִ ּי ַיקץ — ִה ְתעוֹ ֵרר ִמ ּׁ ֵשנָ ה‪.‬‬ ‫ָא ֵכן — ֶּב ֱא ֶמת‪.‬‬ ‫יז וַ ִ ּי ָירא — ּ ָפ ַחד‪.‬‬ ‫נוֹ ָרא — ְמעוֹ ֵרר ָּכבוֹ ד וּ ַפ ַחד‪.‬‬ ‫ֵּבית ֱאל ִֹהים — ֵּבית ְּת ִפ ָּלה‪.‬‬


‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫ת־ה ֶא ֶבן‪,‬‬ ‫וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם יַ ֲעקֹב ַּב ּב ֶֹקר‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח ֶא ָ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר־שָׂ ם ְמ ַר ֲא ׁש ָֹתיו‪ ,‬וַ ָ ּישֶׂ ם א ָֹת ּה ַמ ֵ ּצ ָבה‪,‬‬ ‫ֹאש ּה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּיצֹק ׁ ֶש ֶמן ַעל־ר ׁ ָ‬ ‫ית־אל‪,‬‬ ‫ם־ה ָּמקוֹ ם ַההוּ א ֵּב ֵ‬ ‫ת־ש ַ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ׁ ֵ‬ ‫אשֹנָ ה‪.‬‬ ‫ם־ה ִעיר ָל ִר ׁ‬ ‫וְ אוּ ָלם לוּ ז ׁ ֵש ָ‬ ‫וַ ִ ּידַּ ר יַ ֲעקֹב נֶ ֶדר ֵלאמֹר‪ִ :‬אם־יִ ְהיֶ ה ֱאל ִֹהים‬ ‫ִע ָּמ ִדי‪ ,‬וּ ׁ ְש ָמ ַרנִ י ַּבדֶּ ֶר ְך ַה ֶ ּזה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי‬ ‫ן־לי ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹל ֶוּב ֶגד ִל ְל ּבֹש‪,‬‬ ‫הוֹ ֵל ְך‪ ,‬וְ נָ ַת ִ‬ ‫ל־בית ָא ִבי‪ ,‬וְ ָהיָ ה יְ הוָ ה‬ ‫וְ ׁ ַש ְב ִּתי ְב ׁ ָשלוֹ ם ֶא ֵּ‬ ‫ִלי ֵלאל ִֹהים‪.‬‬ ‫וְ ָה ֶא ֶבן ַה ּזֹאת‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר־שַׂ ְמ ִּתי ַמ ֵ ּצ ָבה‪ ,‬יִ ְהיֶ ה‬ ‫ֵּבית ֱאל ִֹהים‪ ,‬וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ן־לי ַע ּ ֵׂשר ֲא ַע ּ ְׂש ֶרנּ וּ ָל ְך‪.‬‬ ‫ִּת ֶּת ִ‬

‫יח ַמ ֵ ּצ ָבה — ֶא ֶבן ׁ ֶש ַּמ ֲע ִמ ִידים ְּכ ֵדי ִלזְ ּכֹר ַמ ּׁ ֶשהוּ ָח ׁשוּב‬ ‫ׁ ֶש ָ ּק ָרה ַּב ָּמקוֹ ם‪.‬‬

‫כ נֶ ֶדר — ׁ ְשבוּ ָעה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַב ֵּטל אוֹ ָת ּה ְּב ַק ּלוּ ת‪.‬‬

‫כב ַע ּ ֵׂשר ֲא ַע ּ ְׂש ֶרנּ ּו ָל ְך — ֶא ֵּתן ְל ָך ֲעשִׂ ִירית ִמ ָּכל ָמה‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִלי‪.‬‬

‫ֲחלוֹ ם יַ ֲעקֹב — ִצ ְ ּי ָרה ַא ָ ּיה דָּ ן‬ ‫ו ַּי ֵצ ֵא‬

‫‬

‫‪135‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כח‬ ‫ְ‬

‫פּד ַן אֲָרם‬ ‫ׁשל ַח אֶת יַעֲֹקב ל ְ ַ‬ ‫יִצְחָק ָ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ט‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ .1‬א‪ֵ .‬א ְ‬ ‫יחה לְ ׁ ַש ְכנֵ ַע ֶאת יִ ְצ ָחק לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת‬ ‫יך ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ַד ַעת ׁ ֶש ִר ְב ָקה ִה ְצלִ ָ‬ ‫ְרצוֹ נָ ּה לְ גַ ֵ ּבי יַ ֲעקֹב?‬

‫ב‪ּ ַ .‬ב ֶּמה ֵ ּב ֵר ְך יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב ְ ּב ֵצאתוֹ לַ דֶּ ֶר ְך?‬

‫ג‪ָ .‬מה ָע ָשׂ ה ֵע ָשׂ ו ְּכ ֵדי לְ ַה ְראוֹ ת לְ יִ ְצ ָחק ׁ ֶשהוּא ְמ ַכ ֵ ּבד ֶאת דַּ ְע ּתוֹ ?‬

‫‪136‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כח‬


‫מּבְאֵר־ׁשֶ בַע לְחָָרן‪,‬‬ ‫יַעֲֹקב יָצָא ִ‬ ‫אל ָיו ּבַּד ֶֶרְך‬ ‫תּגַּל ָה ֵ‬ ‫ה ְ‬ ‫וֶאֱֹלהִים ִ‬ ‫מּפָסּוק י עַד ּפָסּוק כב‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ָ .1‬מה ק ֶֹדם? ָמה ַא ַחר ָּכ ְך? ְּתנ ּו ִמ ְס ּ ָפ ִרים לָ ִא ּיו ִּרים לְ ִפי ֵס ֶדר ַה ִּס ּפו ִּרים ַ ּב ּ ֶפ ֶרק‪.‬‬ ‫לאחר שיעסקו במשימה‪,‬‬ ‫יבינו התלמידים‪ ,‬שה'‬ ‫מבטיח גם ליעקב את מה‬ ‫שהבטיח לאברהם וליצחק‪.‬‬ ‫יש לשער שהתלמידים‬ ‫ישימו לב גם להבדל בין‬ ‫אברהם לבין יעקב‪:‬‬ ‫אברהם קיבל את דברי ה'‬ ‫באמונה שלמה ואילו יעקב‬ ‫מצפה לתמורה בעתיד‬ ‫הקרוב על אמונתו‪.‬‬

‫"בית ֵאל" לַ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ לָ ן וְ ָחלַ ם ֲחלוֹ ם‪.‬‬ ‫‪ .2‬יַ ֲעקֹב ָק ָרא ַ ּב ׁ ּ ֵשם ֵ ּ‬ ‫ֵה ָעזְ ר ּו ְ ּב ָפסוּק יז וְ ַה ְס ִ ּביר ּו ַמדּ ו ַּע ָק ָרא לַ ָּמקוֹ ם ְ ּב ׁ ֵשם זֶ ה?‬ ‫כאן המקום להבהיר‬ ‫את המושג נדר‪ .‬על פי‬ ‫הגדרת המילון‪ ,‬נדר הוא‬ ‫הבטחה או החלטה חגיגית‪,‬‬ ‫התחייבות בשבועה של‬ ‫אדם‬ ‫לאלוהים בתנאי שהאל‬ ‫יעשה למענו מעשה‪ :‬אם‪...‬‬ ‫אז‪...‬‬

‫פֶֶרק כח‬

‫‬

‫‪137‬‬


‫‪.3‬‬ ‫נדר בנוי משני חלקים‪:‬‬ ‫האחד מופנה כלפי אלהים‬ ‫והשני כלפי הנודר עצמו‪.‬‬

‫יח ֱאל ִֹהים לְ יַ ֲעקֹב?‬ ‫‪ .3‬א‪ָ .‬מה ִה ְב ִט ַ‬

‫ב‪ָ .‬מה ִ ּב ֵּק ׁש ֱאל ִֹהים ִמ ַ ּי ֲעקֹב?‬

‫אפשר לערוך השוואה בין‬ ‫הבטחת אלוהים ליעקב‬ ‫לבין הבטחותיו לאברהם‬ ‫וליצחק‪ .‬אפשר להיעזר‬ ‫במראי המקום‪ :‬יב ו‪-‬ז; יג‪,‬‬ ‫יד‪-‬יז; כו‪ ,‬ג‪-‬ד‪ .‬התלמידים‬ ‫יבינו‪ ,‬שההבטחות לשלושת‬ ‫האבות היו זהות‪.‬‬

‫יח יַ ֲעקֹב לֶ ֱאל ִֹהים?‬ ‫ג‪ָ .‬מה ִה ְב ִט ַ‬

‫‪ .4‬א‪ַ .‬ס ְּמנ ּו ׁ ָשלוֹ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת זֵ הוֹ ת ַ ּב ִּמ ּ ִלים ַה ֻּמ ְד ָ ּג ׁשוֹ ת‪:‬‬

‫ַ ּב ּ ֶפ ֶרק ָּכתוּב ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ָשׂ ם ֶאת ָה ֶא ֶבן ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו‪.‬‬ ‫ֹאשוֹ ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ַ ּב ּ ֶפ ֶרק ָּכתוּב ַעל ֻס ּ ָלם וְ ר ׁ‬

‫א‪ .‬יש להניח שהתלמידים‬ ‫יזכירו את ראשון‪ ,‬ראשי‪,‬‬ ‫בראש‪ ,‬ראש השנה וכו'‪.‬‬ ‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫לחבר משפטים למילים‪.‬‬

‫ב‪ .‬כדי שהתלמידים יבינו‬ ‫את פירוש הביטוי‪ ,‬אפשר‬ ‫להזכיר‪ ,‬שלראש השנה‬ ‫וליום הכיפורים קוראים‬ ‫הימים הנוראים‪ ,‬ולשאול‪:‬‬ ‫האם אתם יכולים למצוא‬ ‫קשר בין הכינוי שנתן יעקב‬ ‫למקום לבין הכינוי לראש‬ ‫השנה וליום הכיפורים?‬

‫ב‪ִ .‬מ ְצא ּו ִמ ּ ָלה ַ ּבת ׁ ָשלוֹ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ִּמ ְס ַּת ֶּת ֶרת ַ ּב ִּמ ּ ִלים ַה ֻּמ ְד ָ ּג ׁשוֹ ת‪.‬‬

‫ֹאשוֹ "‪:‬‬ ‫"מ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו"‪" ,‬ר ׁ‬ ‫אשית" ֶק ׁ ֶשר לַ ִּמ ּ ִלים ְ‬ ‫"ב ֵר ׁ ִ‬ ‫ג‪ּ ַ .‬גלּ ּו ַ ּב ִּמ ּ ָלה ְ ּ‬

‫‪ּ ְ .5‬ב ָפסוּק יז ָּכתוּב ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ָא ַמר‪ָ " :‬מה נוֹ ָרא ַה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה‪".‬‬ ‫לְ ָמה ִה ְת ַּכ ֵּון יַ ֲעקֹב? ַה ִּקיפ ּו ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְת ִאים לְ ַכ ָּונָ תוֹ ‪:‬‬ ‫ַה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ַמ ְפ ִחיד‪ַ .‬ה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ְמעוֹ ֵרר ָּכבוֹ ד‪.‬‬ ‫‪ .6‬א‪ַ .‬ה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מֹד ַעל ִרגְ ׁשוֹ ָתיו ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ִמ ָּכ ְך ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ֵמ ֱאל ִֹהים ׁ ֶש ִ ּי ְד ַאג‬ ‫ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ לֶ ֶחם לֶ ֱאכֹל ו ֶּבגֶ ד לִ לְ ּב ׁש?‬

‫‪138‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כח‬


‫ב‪ִ .‬ה ַּכ ְרנ ּו ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַעל ָה ֶע ֶבד ׁ ֶש ָהלַ ְך לְ ָח ָרן לְ ַב ֵּק ׁש ִא ׁ ּ ָש ּה לְ יִ ְצ ָחק‪ּ ַ .‬ב ֶּמה‬ ‫ָהיָ ה ׁשוֹ נֶ ה ַמ ָ ּצבוֹ ׁ ֶשל ָה ֶע ֶבד ׁ ֶש ָהלַ ְך לְ ָח ָרן‪ִ ,‬מ ַּמ ָ ּצבוֹ ׁ ַשל יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ַאף הוּא‬ ‫ָהלַ ְך לְ ָח ָרן?‬

‫ֲחלוֹ ם יַ ֲעקֹב ‪-‬‬ ‫ִצ ֵ ּיר דָּ וִ ד ׁ ָש ִריר‬

‫פֶֶרק כח‬

‫‬

‫‪139‬‬


‫ֶּפֶרק כט‬ ‫א‬ ‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫‪140‬‬

‫י־ק ֶדם‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא יַ ֲעקֹב ַר ְג ָליו וַ ֵ ּי ֶל ְך ַא ְר ָצה ְבנֵ ֶ‬ ‫ה־שם ׁ ְשל ָֹשה‬ ‫וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵּנה ְב ֵאר ַּב ּ ָׂש ֶדה‪ ,‬וְ ִה ֵּנ ׁ ָ‬ ‫ן־ה ְּב ֵאר‬ ‫יה‪ִּ ,‬כי ִמ ַ‬ ‫ֶע ְד ֵרי־צֹאן ר ְֹב ִצים ָע ֶל ָ‬ ‫ל־פי‬ ‫ַה ִהוא יַ ׁ ְשקוּ ָה ֲע ָד ִרים‪ ,‬וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּגד ָֹלה ַע ּ ִ‬ ‫ַה ְּב ֵאר‪.‬‬ ‫ת־ה ֶא ֶבן‬ ‫ל־ה ֲע ָד ִרים וְ ָג ְללוּ ֶא ָ‬ ‫פוּ־ש ָּמה ָכ ָ‬ ‫וְ נֶ ֶא ְס ׁ ָ‬ ‫ת־ה ּצֹאן‪ ,‬וְ ֵה ׁ ִשיבוּ‬ ‫ֵמ ַעל ּ ִפי ַה ְּב ֵאר וְ ִה ׁ ְשקוּ ֶא ַ‬ ‫ל־פי ַה ְּב ֵאר ִל ְמק ָֹמ ּה‪.‬‬ ‫ת־ה ֶא ֶבן ַע ּ ִ‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ֹאמר ָל ֶהם יַ ֲעקֹב‪ַ :‬א ַחי‪ֵ ,‬מ ַאיִ ן ַא ֶּתם?‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ֵ :‬מ ָח ָרן ֲאנָ ְחנוּ ‪.‬‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ת־ל ָבן ֶּבן־נָ חוֹ ר?‬ ‫ֹאמר ָל ֶהם‪ַ :‬היְ ַד ְע ֶּתם ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ :‬יָ ָד ְענוּ ‪.‬‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ָ ׁ :‬שלוֹ ם‪,‬‬ ‫ֹאמר ָל ֶהם‪ֲ :‬ה ׁ ָשלוֹ ם לוֹ ? וַ ּי ְ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ם־ה ּצֹאן‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ָר ֵחל ִּב ּתוֹ ָּב ָאה ִע ַ‬ ‫ֹא־עת‬ ‫ֹאמר‪ֵ :‬הן עוֹ ד ַה ּיוֹ ם ָ ּגדוֹ ל‪ ,‬ל ֵ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֵה ָא ֵסף ַה ִּמ ְקנֶ ה‪ַ ,‬ה ׁ ְשקוּ ַה ּצֹאן וּ ְלכוּ ְרעוּ ‪.‬‬ ‫ֹאמרוּ ‪ :‬לֹא נוּ ַכל‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר יֵ ָא ְספוּ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ת־ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ּ ִפי‬ ‫ל־ה ֲע ָד ִרים‪ ,‬וְ ָג ְללוּ ֶא ָ‬ ‫ָּכ ָ‬ ‫ַה ְּב ֵאר‪ ,‬וְ ִה ׁ ְש ִקינוּ ַה ּצֹאן‪.‬‬ ‫ם־ה ּצֹאן‬ ‫עוֹ ֶדנּ וּ ְמ ַד ֵּבר ִע ָּמם‪ ,‬וְ ָר ֵחל ָּב ָאה ִע ַ‬ ‫יה‪ִּ ,‬כי ר ָֹעה ִהוא‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ְל ָא ִב ָ‬ ‫ת־ל ָבן‬ ‫ת־ר ֵחל ַּב ָ‬ ‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה יַ ֲעקֹב ֶא ָ‬ ‫ֲא ִחי ִא ּמוֹ וְ ֶאת־צֹאן ָל ָבן ֲא ִחי ִא ּמוֹ ‪,‬‬ ‫ת־ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל‬ ‫וַ ּי ַ ִּג ׁש יַ ֲעקֹב וַ ּי ֶָגל ֶא ָ‬ ‫ּ ִפי ַה ְּב ֵאר‪ ,‬וַ ַ ּי ׁ ְש ְק ֶאת־צֹאן ָל ָבן‬ ‫ֲא ִחי ִא ּמוֹ ‪.‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵצ ֵא‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק יד ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יע ְל ָח ָרן ו ָּפ ַג ׁש ְליַ ד ַה ְּב ֵאר ֶאת ָר ֵחל ַּבת‬ ‫יַ ֲעקֹב ִה ִ ּג ַ‬ ‫ָל ָבן‪.‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ָעזַ ר ְל ָר ֵחל ְל ַג ְל ֵ ּגל ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ּ ִפי ַה ְּב ֵאר‬ ‫ו ְּל ַה ׁ ְשקוֹ ת ֶאת צֹאנָ ּה‪.‬‬ ‫ָל ָבן ִק ֵּבל ִּב ְב ָר ָכה ֶאת יַ ֲעקֹב ֶּבן ֲאחוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫א וַ ִ ּי ּ ָׂשא יַ ֲעקֹב ַר ְג ָליו — ִה ְת ִחיל ָל ֶל ֶכת‪.‬‬ ‫י־ק ֶדם — ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם‪.‬‬ ‫ַא ְר ָצה ְבנֵ ֶ‬ ‫יה — ׁשוֹ ְכ ִבים ְליָ ָד ּה‪.‬‬ ‫ב ר ְֹב ִצים ָע ֶל ָ‬ ‫ג וְ ָג ְלל ּו — ִ ּג ְל ְ ּגלוּ ‪.‬‬

‫ה ַהיְ ַד ְע ֶּתם — ַה ִאם ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים?‬ ‫ו ֲה ׁ ָשלוֹ ם לוֹ — ָמה ׁ ְשלוֹ מוֹ ?‬ ‫יעה ַה ּׁ ָש ָעה‬ ‫ֹא־עת ֵה ָא ֵסף ַה ִּמ ְקנֶ ה — ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ִ ּג ָ‬ ‫ז ל ֵ‬ ‫ׁ ֶש ָּב ּה ִמ ְת ַא ְּס ִפים ָּכל ָהרוֹ ִעים‪.‬‬

‫ת־ה ֶא ֶבן — ָ ּג ַלל ְל ַבדּ וֹ ֶאת ָה ֶא ֶבן ַה ְּכ ֵב ָדה‪.‬‬ ‫י וַ ּי ֶָגל ֶא ָ‬


‫יא‬ ‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫וַ ִ ּי ּׁ ַשק יַ ֲעקֹב ְל ָר ֵחל‪ ,‬וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֶאת־קֹלוֹ וַ ּי ְֵבךְּ ‪.‬‬ ‫יה הוּא‪ ,‬וְ ִכי‬ ‫וַ ּי ֵ ַּגד יַ ֲעקֹב ְל ָר ֵחל‪ִּ ,‬כי ֲא ִחי ָא ִב ָ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫ן־ר ְב ָקה הוּא‪ ,‬וַ ָּת ָרץ וַ ַּת ֵ ּגד ְל ָא ִב ָ‬ ‫ֶב ִ‬ ‫ת־ש ַמע יַ ֲעקֹב‬ ‫וַ יְ ִהי ִכ ׁ ְשמ ַֹע ָל ָבן ֶא ׁ ֵ‬ ‫ן־אחֹתוֹ ‪ ,‬וַ ָ ּי ָרץ ִל ְק ָראתוֹ ‪ ,‬וַ יְ ַח ֶּבק־לוֹ ‪,‬‬ ‫ֶּב ֲ‬ ‫ל־ביתוֹ ‪ .‬וַ יְ ַס ּ ֵפר‬ ‫יאהוּ ֶא ֵּ‬ ‫וַ יְ נַ ּׁ ֶשק־לוֹ ‪ ,‬וַ יְ ִב ֵ‬ ‫ל־הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪.‬‬ ‫ְל ָל ָבן ֶאת ָּכ ַ‬ ‫ֹאמר לוֹ ָל ָבן‪ַ :‬א ְך ַע ְצ ִמי ְוּבשָׂ ִרי ָא ָּתה‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ִע ּמוֹ ח ֶֹד ׁש יָ ִמים‪.‬‬ ‫י־א ִחי ַא ָּתה‬ ‫ֹאמר ָל ָבן ְליַ ֲעקֹב‪ֲ :‬ה ִכ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ה־משְׂ ֻּכ ְר ֶּת ָך‪.‬‬ ‫וַ ֲע ַב ְד ַּתנִ י ִח ָּנם? ַה ִ ּג ָידה ִּלי ַמ ַּ‬ ‫וּ ְל ָל ָבן ׁ ְש ֵּתי ָבנוֹ ת‪ֵ ׁ ,‬שם ַה ְ ּגד ָֹלה ֵל ָאה וְ ׁ ֵשם‬ ‫ַה ְ ּק ַט ָּנה ָר ֵחל‪.‬‬ ‫ת־ת ַֹאר‬ ‫וְ ֵעינֵ י ֵל ָאה ַר ּכוֹ ת‪ ,‬וְ ָר ֵחל ָהיְ ָתה יְ ַפ ּ‬ ‫יפת ַמ ְר ֶאה‪.‬‬ ‫וִ ַ‬ ‫ֹאמר‪ֶ :‬א ֱע ָב ְד ָך‬ ‫ת־ר ֵחל‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ֶ ּי ֱא ַהב יַ ֲעקֹב ֶא ָ‬ ‫ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ְּב ָר ֵחל ִּב ְּת ָך ַה ְ ּק ַט ָּנה‪.‬‬ ‫ֹאמר ָל ָבן‪ :‬טוֹ ב ִּת ִּתי א ָֹת ּה ָל ְך ִמ ִּת ִּתי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫א ָֹת ּה ְל ִא ׁיש ַא ֵחר‪ְ ׁ ,‬ש ָבה ִע ָּמ ִדי‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲעבֹד יַ ֲעקֹב ְּב ָר ֵחל ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ְהיוּ ְב ֵעינָ יו ְּכיָ ִמים ֲא ָח ִדים‬ ‫ְּב ַא ֲה ָבתוֹ א ָֹת ּה‪.‬‬ ‫ל־ל ָבן‪ָ :‬ה ָבה‬ ‫ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־א ׁ ְש ִּתי‪ִּ ,‬כי ָמ ְלאוּ יָ ָמי‪,‬‬ ‫ֶא ִ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫וְ ָאבוֹ ָאה ֵא ֶל ָ‬

‫יה — ַא ְחיָ ן‪ֶּ ,‬בן ֲאחוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫יב ֲא ִחי ָא ִב ָ‬ ‫יד ַע ְצ ִמי ו ְּבשָׂ ִרי ָא ָּתה — ֶּבן ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי ַא ָּתה‪.‬‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק טו ַעד ּ ָפסוּק לא ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ִה ְס ִּכים ַל ֲעבֹד ֵא ֶצל ָל ָבן ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים‪.‬‬ ‫יח ָל ֵתת ְליַ ֲעקֹב ֶאת ָר ֵחל ְל ִא ּׁ ָשה ַּב ֲעבוּר‬ ‫ָל ָבן ִה ְב ִט ַ‬ ‫ֲעבוֹ ָדתוֹ ‪.‬‬ ‫ָל ָבן ִר ָּמה ֶאת יַ ֲעקֹב וְ נָ ַתן לוֹ ֶאת ִּב ּתוֹ ֵל ָאה ִּב ְמקוֹ ם‬ ‫ֶאת ָר ֵחל‪.‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ָע ַבד ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים נוֹ ָספוֹ ת ֵא ֶצל ָל ָבן ַּב ֲעבוּר‬ ‫ָר ֵחל‪.‬‬ ‫י־א ִחי ַא ָּתה וַ ֲע ַב ְד ַּתנִ י ִח ָּנם — ַה ִאם ֵּכיוָ ן‬ ‫טו ֲה ִכ ָ‬ ‫ׁ ֶש ַא ָּתה ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי‪ַ ,‬א ָּתה ַח ָ ּיב ַל ֲעבֹד ְּב ִח ָּנם?‬

‫יה ָהיוּ ֲע ִדינוֹ ת‪.‬‬ ‫יז וְ ֵעינֵ י ֵל ָאה ַר ּכוֹ ת — ֵעינֶ ָ‬ ‫יח ְּב ָר ֵחל ִּב ְּת ָך ַה ְ ּק ַט ָּנה — ַה ּ ָׂש ָכר ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ִּב ֵ ּק ׁש‬ ‫ַּב ֲעבוּ ר ֲעבוֹ ָדתוֹ ‪ְ :‬ל ַק ֵּבל ֶאת ָר ֵחל ְל ִא ּׁ ָשה‪.‬‬

‫כ וַ ִ ּי ְהי ּו ְב ֵעינָ יו ְּכיָ ִמים ֲא ָח ִדים — ִּכזְ ַמן ָק ָצר ְמאוֹ ד‪.‬‬

‫ְ ּב ֵאר ַ ּב ּ ָשׂ ֶדה‬ ‫ו ַּי ֵצ ֵא‬

‫‬

‫‪141‬‬


‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫ל־אנְ ׁ ֵשי ַה ָּמקוֹ ם וַ ַ ּי ַעשׂ‬ ‫ת־כ ַ‬ ‫וַ ֶ ּי ֱאסֹף ָל ָבן ֶא ָּ‬ ‫ִמ ׁ ְש ֶּתה‪.‬‬ ‫ת־ל ָאה ִב ּתוֹ וַ ָ ּי ֵבא‬ ‫וַ יְ ִהי ָב ֶע ֶרב וַ ִ ּי ַ ּקח ֶא ֵ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫א ָֹת ּה ֵא ָליו‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ֵא ֶל ָ‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן ָל ָבן ָל ּה ֶאת־זִ ְל ּ ָפה ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ְל ֵל ָאה‬ ‫ִב ּתוֹ ׁ ִש ְפ ָחה‪.‬‬ ‫ֹאמר‬ ‫ה־הוא ֵל ָאה‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ יְ ִהי ַב ּב ֶֹקר וְ ִה ֵּנ ִ‬ ‫ית ִּלי? ֲהלֹא ְב ָר ֵחל‬ ‫ל־ל ָבן‪ַ :‬מה־ ּזֹאת ָעשִׂ ָ‬ ‫ֶא ָ‬ ‫יתנִ י?!‬ ‫ָע ַב ְד ִּתי ִע ָּמ ְך וְ ָל ָּמה ִר ִּמ ָ‬ ‫ֹאמר ָל ָבן‪ :‬לֹא־יֵ ָעשֶׂ ה ֵכן ִּב ְמקוֹ ֵמנוּ ‪ָ ,‬ל ֵתת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ַה ְ ּצ ִע ָירה ִל ְפנֵ י ַה ְּב ִכ ָירה‪.‬‬ ‫ַמ ֵּלא ׁ ְש ֻב ַע זֹאת‪ ,‬וְ נִ ְּתנָ ה ְל ָך‬ ‫ם־את־זֹאת ַּב ֲעב ָֹדה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ַּת ֲעבֹד ִע ָּמ ִדי‬ ‫ַ ּג ֶ‬ ‫ע־שנִ ים ֲא ֵחרוֹ ת‪.‬‬ ‫עוֹ ד ׁ ֶש ַב ׁ ָ‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ יַ ֲעקֹב ֵּכן‪ ,‬וַ יְ ַמ ֵּלא ׁ ְש ֻב ַע זֹאת‪,‬‬ ‫ת־ר ֵחל ִּב ּתוֹ לוֹ ְל ִא ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ֶּתן־לוֹ ֶא ָ‬ ‫ת־ב ְל ָהה ׁ ִש ְפ ָחתוֹ‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן ָל ָבן ְל ָר ֵחל ִּב ּתוֹ ֶא ִּ‬ ‫ָל ּה ְל ׁ ִש ְפ ָחה‪.‬‬ ‫ת־ר ֵחל‬ ‫ם־א ָ‬ ‫ל־ר ֵחל‪ ,‬וַ ֶ ּי ֱא ַהב ַ ּג ֶ‬ ‫וַ ָ ּיבֹא ַ ּגם ֶא ָ‬ ‫ע־שנִ ים‬ ‫ִמ ֵּל ָאה‪ ,‬וַ ַ ּי ֲעבֹד ִע ּמוֹ עוֹ ד ׁ ֶש ַב ׁ ָ‬ ‫ֲא ֵחרוֹ ת‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא יְ הוָ ה ִּכי־שְׂ נוּ ָאה ֵל ָאה‪ ,‬וַ ִ ּי ְפ ַּתח‬ ‫ת־ר ְח ָמ ּה‪ .‬וְ ָר ֵחל ֲע ָק ָרה‪.‬‬ ‫ֶא ַ‬

‫כב ִמ ׁ ְש ֶּתה — ֲח ִג ָיגה‪.‬‬

‫כו לֹא־יֵ ָעשֶׂ ה ֵכן ִּב ְמקוֹ ֵמנ ּו — לֹא נָ הוּג ֶא ְצ ֵלנוּ ‪.‬‬ ‫ם־את־זֹאת ַּב ֲעב ָֹדה‬ ‫כז ַמ ֵּלא ׁ ְש ֻב ַע זֹאת‪ ,‬וְ נִ ְּתנָ ה ְל ָך ַ ּג ֶ‬ ‫— ָל ָבן ַמ ְס ִּכים ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ָשבוּ ַע יְ ַק ֵּבל יַ ֲעקֹב ַ ּגם ֶאת‬ ‫ָר ֵחל ִּב ְתנַ אי ׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹד ֶא ְצלוֹ עוֹ ד ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים‪.‬‬

‫יַ ֲעקֹב וְ ָר ֵחל — ִצ ֵ ּיר גּ ו ְּס ַטב דּ וֹ ֶרה‬

‫‪142‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵצ ֵא‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק כט‬ ‫ְ‬

‫יַעֲֹקב נִפְּג ַׁש עִם ָרחֵל‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יג‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫ישה‪.‬‬ ‫ִ ּב ְפסו ִּקים ֵאלּ ּו ְמ ֻס ּ ָפר ַעל ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְפגִ ׁישוֹ ת‪ְּ .‬תנ ּו ּכוֹ ֶת ֶרת לְ ָכל ּ ְפגִ ׁ ָ‬

‫הפגישה ליד הבאר מהווה‬ ‫סצנת דפוס של אירוסין‪.‬‬ ‫בהמשך ילמדו התלמידים‬ ‫שגם משה פגש את צפורה‬ ‫ליד הבאר במדין‪.‬‬

‫א‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫‪ּ ַ .1‬ב ֶּמה ָעזַ ר יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל?‬

‫יצד רוֹ ִאים ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַ ּג ׁש ִעם ָר ֵחל?‬ ‫‪ֵּ .2‬כ ַ‬

‫פֶֶרק כט‬

‫‬

‫‪143‬‬


‫‪.2‬‬ ‫התלמידים ייזכרו בפגישתו‬ ‫של עבד אברהם עם רבקה‬ ‫הב ֵאר (כד‪ ,‬יא‪-‬טו)‪.‬‬ ‫ליד ְ ּ‬

‫‪ .2‬א‪ .‬לָ ָּמה ָהלַ ְך יַ ֲעקֹב דַּ וְ ָקא ֶאל ַה ְ ּב ֵאר?‬

‫גּש ֶאת ַאנְ ׁ ֵשי ַה ָּמקוֹ ם?‬ ‫אשית ָהלַ ְך לַ ְ ּב ֵאר לִ ְפ ׁ‬ ‫ב‪ִ .‬מי עוֹ ד ִמי עוֹ ד ְ ּב ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ‬ ‫ִּכ ְתבוּ‪:‬‬

‫יחה‪:‬‬ ‫ג‪ּ ַ .‬ב ִּכ ָּתה ִה ְת ּ ַפ ְּת ָחה ִשׂ ָ‬ ‫ָמה ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מֹד ַעל יַ ֲעקֹב ֵמ ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ לְ יַ ד ַה ְ ּב ֵאר?‬ ‫ַה ְ ּילָ ִדים נֶ ֶעזְ ר ּו ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ִמן ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי לְ ָת ֵאר ֶאת ְּתכוּנוֹ ָתיו‪.‬‬ ‫ימים‪.‬‬ ‫ִמ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ַה ְּתכוּנוֹ ת לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ַּמ ְת ִא ִ‬

‫ַה ְ ּילָ ִדים ָא ְמרוּ‪:‬‬

‫ַעל ּ ִפי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ָה ֵא ּ ֶלה‪:‬‬

‫יַ ֲעקֹב ַח ְברו ִּתי‪.‬‬

‫וַ ִ ּי ּׁ ַשק יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֶאת קֹלוֹ וַ ֵ ּי ְבךְּ ‪.‬‬

‫הוּא זָ ִריז וְ ָחזָ ק‪.‬‬

‫ֹאמר לָ ֶהם יַ ֲעקֹב‪:‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ַא ַחי‪ֵ ,‬מ ַאיִ ן ַא ֶּתם?‬

‫הוּא ָרגִ ׁיש ו ִּמ ְת ַר ֵ ּג ׁש‪.‬‬

‫וַ ִ ּי ַ ּג ׁש יַ ֲעקֹב וַ ָ ּיגֶ ל ֶאת‬ ‫ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִּפי ַה ְ ּב ֵאר‪.‬‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫ימי ֶק ֶדם ָהיָ ה ְמ ֻק ָ ּבל ׁ ֶש ֶה ָח ָתן ְמ ׁ ַש ּ ֵלם לְ הוֹ ֵרי ַה ַּכ ּ ָלה ְּתמו ַּרת ַה ְס ָּכ ָמ ָתם לָ ֵתת‬ ‫ִ ּב ֵ‬ ‫לוֹ ֶאת ִ ּב ָּתם לְ ִא ׁ ּ ָשה‪ַּ .‬ת ׁ ְשלוּם זֶ ה נִ ְק ָרא מ ַֹהר‪ַ .‬ה ַּת ׁ ְשלוּם ָהיָ ה ְ ּב ֶכ ֶסף‪ּ ְ ,‬בזָ ָהב אוֹ‬ ‫ְ ּב ִמ ְקנֶ ה‪ּ ַ .‬גם ְ ּביָ ֵמינ ּו ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ְמקוֹ מוֹ ת‪ֶ ׁ ,‬ש ָ ּב ֶהם ְמ ַק ְ ּי ִמים ִמנְ ָהג זֶ ה‪.‬‬ ‫ֵ ּבין ַה ְ ּיהו ִּדים ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹא נָ הוּג ִמנְ ַהג ַה ּמ ַֹהר‪.‬‬

‫‪144‬‬

‫‬

‫פֶֶרק כט‬


‫אבִי ָרחֵל‬ ‫עבַד ּבְבֵית לָב ָן ֲ‬ ‫יַעֲֹקב ָ‬ ‫הּפֶֶרק‬ ‫מּפָסּוק יד עַד סֹוף ַ‬ ‫ִ‬

‫‪ַ .1‬ה ֲע ִתיק ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ּבוֹ ִק ֵ ּבל לָ ָבן ֶאת יַ ֲעקֹב‪ַ .‬ס ְּמנ ּו ְ ּב ַקו ֶאת ַה ִּמ ּ ִלים‬ ‫ׁ ֶש ְּמ ִעידוֹ ת ַעל ַק ָ ּבלַ ת ּ ָפנִ ים ַח ָּמה‪.‬‬

‫יע לָ ָבן לְ יַ ֲעקֹב?‬ ‫‪ .2‬א‪ָ .‬מה ִה ִ ּצ ַ‬

‫ב‪ָ .‬מה ָהיְ ָתה ְּת ׁשו ַּבת יַ ֲעקֹב לְ לָ ָבן?‬

‫יצד יְ ׁ ַש ּ ֵלם יַ ֲעקֹב ֶאת ַה ּמ ַֹהר ַ ּב ֲעבוּר ָה ְר ׁשוּת‬ ‫‪ּ ֵ .3‬בין יַ ֲעקֹב לְ לָ ָבן ָהיָ ה ֶה ְס ֵּכם‪ֵּ ,‬כ ַ‬ ‫לָ ֵשׂ את ֶאת ָר ֵחל לְ ִא ׁ ּ ָשה‪ַ .‬ה ׁ ְשלִ ימ ּו ַ ּב ַּט ְבלָ ה‪:‬‬ ‫ִמי ָא ַמר?‬

‫לְ ָמה ִה ְת ַּכ ֵּון?‬

‫התלמידים יבינו‪ :‬יעקב‬ ‫התחייב בפני לבן לשלם‬ ‫בעבודה את המוהר תמורת‬ ‫רחל‪ .‬לבן התחייב לתת את‬ ‫רחל לאישה ליעקב‪ .‬זוהי‬ ‫דרישה מופלגת ומעידה‪.‬‬

‫ַה ִ ּג ָידה לִ י ָמה ַמשְׂ ָּכ ְר ְת ָך‬ ‫ֶא ֱע ָב ְד ָך ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים‬ ‫ְ ּב ָר ֵחל ִ ּב ְּת ָך ַה ְ ּק ַט ָ ּנה‪.‬‬ ‫טוֹ ב ִּת ִּתי א ָֹת ּה לָ ְך‬ ‫ִמ ִּת ִּתי א ָֹת ּה לְ ִא ׁיש ַא ֵחר‪.‬‬

‫יח ׁ ֶש ְּתמו ַּרת ֲעבוֹ ָדתוֹ ֵא ֶצל לָ ָבן יְ ַק ֵ ּבל ֶאת ָר ֵחל לְ ִא ׁ ּ ָשה‬ ‫יַ ֲעקֹב ָר ָצה לְ ַה ְב ִט ַ‬ ‫"א ֱע ָב ְד ָך ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ָ ּב ָר ֵחל ִ ּב ְּת ָך ַה ְּק ַט ָ ּנה"‪.‬‬ ‫וְ לָ ֵכן ָא ַמר‪ֶ :‬‬ ‫"ב ָר ֵחל ִ ּב ְּת ָך ַה ְּק ַט ָ ּנה" ַּכ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ִצים‬ ‫ָ ּב ִע ְב ִרית ׁ ֶשל יָ ֵמינ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ַ ּב ִ ּב ּטוּי‪ּ ְ :‬‬ ‫יח ׁ ֶש ַהדְּ ָב ִרים ְ ּברו ִּרים לַ ֲחלו ִּטין‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪ַ :‬ה ּמוֹ ָרה ָא ְמ ָרה לַ ְ ּילָ ִדים‪:‬‬ ‫לְ ַה ְב ִט ַ‬ ‫ישה ּו ִמ ֶּכם יְ ַא ֵחר לַ ִּט ּיוּל‬ ‫"אנִ י ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ִא ְּת ֶכם ְ ּב ָר ֵחל ִ ּב ְּת ָך ַה ְּק ַט ָ ּנה‪ִ ,‬אם ִמ ׁ ֶ‬ ‫ֲ‬ ‫ָהאוֹ טוֹ ּבוּס ל ֹא יְ ַח ֶּכה לוֹ ‪".‬‬

‫פֶֶרק כט‬

‫‬

‫‪145‬‬


‫‪.4‬‬ ‫אפשר לספר לתלמידים‪,‬‬ ‫שבימים קדומים הקפידו‬ ‫להשיא את הבת הבכורה‬ ‫לפני הצעירה‪.‬‬ ‫א‪ .‬אפשר להפנות את‬ ‫תשומת לב התלמידים‬ ‫למשחק המילים‪ :‬יעקב‬ ‫ביקש את "הבכורה" וקיבל‬ ‫את "הבכירה"‪.‬‬

‫‪ .4‬א‪ּ ְ .‬ב ָמה ֶה ֱא ׁ ִשים יַ ֲעקֹב ֶאת לָ ָבן?‬ ‫יצד ִה ְס ִ ּביר לָ ָבן ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה?‬ ‫ב‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫ג‪ָ .‬מה ָק ָרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעקֹב ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ּ ָל ָבן לְ ַק ֵ ּים ֶאת ַה ֶה ְס ֵּכם?‬

‫יח ִמ ָּכ ְך?‬ ‫ד‪ .‬לָ ָבן ִר ָּמה ֶאת יַ ֲעקֹב‪ָ .‬מה ִה ְרוִ ַ‬ ‫ה‪ָ .‬מה דַּ ְע ְּת ֶכם ַעל ָא ָדם ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּים ֶה ְס ֵּכ ִמים?‬

‫‪.7‬‬ ‫א‪ .‬אלהים מרחם על לאה‬ ‫שהיתה שנואה‪ ,‬וגאל אותה‬ ‫מעקרותה‪" :‬ויפתח ה' את‬ ‫רחמה"‪.‬‬

‫אשוֹ נוֹ ת ֲעבוּר‬ ‫‪ָ .5‬מה ָהיָ ה יַ ֲחסוֹ ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ֶאל ָה ֲעבוֹ ָדה ְּכ ׁ ֶש ָע ַבד ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ִר ׁ‬ ‫ָר ֵחל?‬

‫(פסו ִּקים כד וְ כט)‪.‬‬ ‫שו ִּאין נָ ַתן לָ ָבן לְ לֵ ָאה וּלְ ָר ֵחל? ּ ְ‬ ‫‪ֵ .6‬איזוֹ ַמ ְּתנַ ת נִ ּ ׂ‬

‫יצד ָעזַ ר ֱאל ִֹהים לְ לֵ ָאה ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ִס ְבלָ ּה?‬ ‫‪ .7‬א‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫לֵ ָאה — ִצ ֵ ּיר ַא ֵ ּבל ּ ֵפן‬


‫ֶּפֶרק לא‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫י־ל ָבן ֵלאמֹר‪ָ :‬ל ַקח‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֶאת־דִּ ְב ֵרי ְבנֵ ָ‬ ‫וּמ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ל־א ׁ ֶשר ְל ָא ִבינוּ‪ֵ ,‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ֶאת ָּכ ֲ‬ ‫ל־ה ָּכבֹד ַה ֶ ּזה‪.‬‬ ‫ְל ָא ִבינוּ ָעשָׂ ה ֶאת ָּכ ַ‬ ‫ת־פנֵ י ָל ָבן‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ֵאינֶ נּ וּ ִע ּמוֹ‬ ‫וַ ַ ּי ְרא יַ ֲעקֹב ֶא ּ ְ‬ ‫ִּכ ְתמוֹ ל ׁ ִש ְל ׁשוֹ ם‪.‬‬ ‫ל־א ֶרץ‬ ‫ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל־יַ ֲעקֹב‪ׁ :‬שוּב ֶא ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֲאבוֹ ֶת ָ‬ ‫וּלמוֹ ַל ְד ֶּת ָך‪ ,‬וְ ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ְך‪.‬‬ ‫יך ְ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַלח יַ ֲעקֹב וַ ִ ּי ְק ָרא ְל ָר ֵחל וּ ְל ֵל ָאה ַה ּ ָׂש ֶדה‬ ‫ֶאל־צֹאנוֹ ‪.‬‬ ‫יכן‬ ‫ת־פנֵ י ֲא ִב ֶ‬ ‫ֹאמר ָל ֶהן‪ :‬ר ֶֹאה ָאנ ִֹכי ֶא ּ ְ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫י־אינֶ נּ וּ ֵא ַלי ִּכ ְתמֹל ׁ ִש ְל ׁשֹם‪ ,‬וֵ אל ֵֹהי ָא ִבי‬ ‫ִּכ ֵ‬ ‫ָהיָ ה ִע ָּמ ִדי‪.‬‬ ‫ל־כ ִֹחי ָע ַב ְד ִּתי‬ ‫וְ ַא ֵּתנָ ה יְ ַד ְע ֶּתן‪ִּ ,‬כי ְּב ָכ ּ‬ ‫יכן‪.‬‬ ‫ת־א ִב ֶ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ת־משְׂ ֻּכ ְר ִּתי‬ ‫יכן ֵה ֶתל ִּבי‪ ,‬וְ ֶה ֱח ִלף ֶא ַ‬ ‫וַ ֲא ִב ֶ‬ ‫ֲעשֶׂ ֶרת מֹנִ ים‪ ,‬וְ לֹא־נְ ָתנוֹ ֱאל ִֹהים ְל ָה ַרע‬ ‫ִע ָּמ ִדי‪.‬‬ ‫ת־בנָ יו וְ ֶאת־נָ ׁ ָשיו‬ ‫וַ ָ ּי ָקם יַ ֲעקֹב‪ ,‬וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֶא ָּ‬ ‫ל־ה ְ ּג ַמ ִּלים‪.‬‬ ‫ַע ַ‬ ‫ל־ר ֻכ ׁשוֹ‬ ‫ת־כ ְ‬ ‫ל־מ ְקנֵ הוּ וְ ֶא ָּ‬ ‫ת־כ ִ‬ ‫וַ ִ ּינְ ַהג ֶא ָּ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָר ָכ ׁש‪ִ ,‬מ ְקנֵ ה ִקנְ יָ נוֹ ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָר ַכ ׁש ְּב ַפדַּ ן‬ ‫ֲא ָרם‪ָ ,‬לבוֹ א ֶאל־יִ ְצ ָחק ָא ִביו ַא ְר ָצה ְּכנָ ַען‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִצ ָ ּוה ַעל יַ ֲעקֹב ַל ְחזֹר ִל ְכנַ ַען‪ .‬יַ ֲעקֹב ִס ּ ֵפר‬ ‫ְל ָר ֵחל ו ְּל ֵל ָאה‪ֶ ׁ ,‬ש ֵּמ ָאז ׁ ֶש ִה ְת ַע ּׁ ֵשר ְּב ִמ ְקנֶ ה ַרב ָל ָבן‬ ‫ׁ ִש ָּנה ֶאת יַ ֲחסוֹ ֵא ָליו‪.‬‬ ‫עשר‪.‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ָא ַמר ׁ ֶש ִּבזְ כוּת ֱאל ִֹהים הוּא זָ ָכה ְּב ׁ ֶ‬ ‫א ָל ַקח יַ ֲעקֹב — ְּבנֵ י ָל ָבן ִה ְת ַּכ ְ ּונוּ ‪ֶ ׁ ,‬ש ַ ּי ֲעקֹב ָל ַקח‬ ‫ְּב ַר ָּמאוּ ת ִמ ָּל ָבן‪.‬‬ ‫עשר‪.‬‬ ‫ל־ה ָּכבֹד — ָּכל ָה ׁ ֶ‬ ‫ָּכ ַ‬ ‫ב ֵאינֶ נּ ּו ִע ּמוֹ ִּכ ְתמוֹ ל ׁ ִש ְל ׁשוֹ ם — לֹא ִמ ְתיַ ֵחס ֵא ָליו‬ ‫ְּכמוֹ ׁ ֶש ִה ְתיַ ֵחס ק ֶֹדם‪.‬‬

‫יח וַ ִ ּינְ ַהג — הוֹ ִביל‪ ,‬הוֹ ִל ְ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ קוֹ ְר ִאים נַ ָהג ְל ִמי ׁ ֶש ּמוֹ ִביל ְּב ֶר ֶכב‪.‬‬ ‫ל־ר ֻכ ׁשוֹ — ַה ּׁ ְש ָפחוֹ ת וְ ָה ֲע ָב ִדים ֲא ׁ ֶשר ָקנָ ה‬ ‫ת־כ ְ‬ ‫וְ ֶא ָּ‬ ‫ְּב ָח ָרן‪.‬‬ ‫ִמ ְקנֵ ה ִקנְ יָ נוֹ — ַּב ֲהמוֹ ת ַּביִ ת‪.‬‬ ‫ָלבוֹ א ֶאל־יִ ְצ ָחק ָא ִביו — ָל ׁשוּב ִל ְכנַ ַען ֶאל יִ ְצ ָחק‬ ‫ָא ִביו‪.‬‬

‫ו ַּי ֵצ ֵא‬

‫‬

‫‪147‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק לא‬ ‫ְ‬

‫עזֹב אֶת חָָרן‬ ‫על ֵיהֶם ל ַ ֲ‬ ‫יַעֲֹקב ּגִּל ָה ל ְָרחֵל ּולְלֵאָה ׁשֶ ֲ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק ז ּופְסּוִקים יז‪-‬יח‬ ‫ִ‬

‫‪ .1‬א‪ִ .‬מ ְתח ּו ַקו ֶאל ַה ִ ּב ּטוּי ַה ַּמ ְת ִאים ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪.‬‬ ‫ָמה ָא ְמר ּו ְ ּבנֵ י לָ ָבן ַעל יַ ֲעקֹב?‬

‫ֲא ִביכֶ ן ֵה ֶתל ִ ּבי‬

‫ָמה ָא ַמר ֱאל ִֹהים לְ יַ ֲעקֹב?‬

‫לָ ַקח יַ ֲעקֹב ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לְ ָא ִבינ ּו‬ ‫ׁשוּב ֶאל ֶא ֶרץ ֲאבוֹ ֶת ָ‬ ‫יך‬

‫ָמה ָא ַמר יַ ֲעקֹב לִ נְ ׁשוֹ ָתיו?‬ ‫ב‪ּ ְ .‬ב ָמה ֶה ֱא ׁ ִשימ ּו ְ ּבנֵ י לָ ָבן ֶאת יַ ֲעקֹב?‬

‫אפשר להצביע על הקשר‬ ‫בין "התל" ל"מהתלה"‪.‬‬

‫יהן ׁ ֶש ֵאינֶ נּ ּו ִע ּמוֹ ִּכ ְתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם‪.‬‬ ‫‪ .2‬יַ ֲעקֹב ָא ַמר לִ נְ ׁשוֹ ָתיו ַעל לָ ָבן ֲא ִב ֶ‬ ‫ ‬

‫ַה ִ ּב ּטוּי ִּכ ְתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם ְמ ַד ֵ ּבר ַעל ָמה ׁ ֶש ָהיָ ה‪ַ ,‬על ֶה ָע ָבר‪.‬‬ ‫"כ ְתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם"‪.‬‬ ‫ִּכ ְתב ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ַ ּב ִ ּב ּטוּי ִּ‬

‫(פסו ִּקים יז‪-‬יח)‬ ‫‪ֶ .3‬את ִמי לָ ַקח ִע ּמוֹ יַ ֲעקֹב ְ ּב ׁשוּבוֹ לִ ְכנַ ַען? ּ ְ‬ ‫א‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫יעקב היוצא לחרן היה‬ ‫תחת השפעת אמו‪ .‬הוא‬ ‫היה חסר כול ונתון לחסדי‬ ‫לבן‪.‬‬ ‫אפשר לדון‪:‬‬ ‫מה ההבדל בין מצבו של‬ ‫יעקב כשהגיע לחרן‪ ,‬לבין‬ ‫מצבו כשעזב את חרן?‬ ‫הוא מרגיש בעל בעמיו‬ ‫ומוכן לחזור הביתה‪ .‬הוא‬ ‫עצמאי ומקבל החלטות‬ ‫לבד‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫‬

‫פֶֶרק לא‬

‫‪ֲ .4‬אנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ֶאת ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ׁ ַשל יַ ֲעקֹב ַ ּבדֶּ ֶר ְך לְ ָח ָרן לְ ִפי ְּת ִפ ּ ָלתוֹ ‪.‬‬ ‫ל ֹא ָּכתוּב ָמה ָהי ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ֲחזָ ָרה ֵמ ָח ָרן לִ ְכנַ ַען‪.‬‬ ‫ׁ ַש ֲער ּו ָמה ָח ׁ ַשב לְ ַע ְצמוֹ ‪.‬‬


‫פרק לב‬ ‫ כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬ ‫כח‬

‫ת־ש ֵּתי נָ ׁ ָשיו‬ ‫וַ ָ ּי ָקם ַּב ַּליְ ָלה הוּ א‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח ֶא ׁ ְ‬ ‫ת־א ַחד ָעשָׂ ר‬ ‫ת־ש ֵּתי ׁ ִש ְפח ָֹתיו וְ ֶא ַ‬ ‫וְ ֶא ׁ ְ‬ ‫יְ ָל ָדיו‪ ,‬וַ ַ ּי ֲעבֹר ֶאת ַמ ֲע ַבר יַ ּבֹק‪.‬‬ ‫ת־ה ָּנ ַחל‪ ,‬וַ ַ ּי ֲע ֵבר‬ ‫וַ ִ ּי ָ ּק ֵחם וַ ַ ּי ֲע ִב ֵרם ֶא ַ‬ ‫ת־א ׁ ֶשר־לוֹ ‪.‬‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫וַ ִ ּי ָ ּו ֵתר יַ ֲעקֹב ְל ַבדּ וֹ ‪ ,‬וַ ֵ ּי ָא ֵבק ִא ׁיש ִע ּמוֹ ַעד‬ ‫ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ָש ַחר‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ִּכי לֹא יָ כֹל לוֹ ‪ ,‬וַ ּי ַ ִּגע ְּב ַכף־יְ ֵרכוֹ ‪,‬‬ ‫וַ ֵּת ַקע ַּכף־יֶ ֶר ְך יַ ֲעקֹב ְּב ֵה ָא ְבקוֹ ִע ּמוֹ ‪.‬‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫ֹאמר‪ַ ׁ :‬ש ְּל ֵחנִ י‪ִּ ,‬כי ָע ָלה ַה ּׁ ָש ַחר‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ם־ב ַר ְכ ָּתנִ י‪.‬‬ ‫לֹא ֲא ׁ ַש ֵּל ֲח ָך‪ִּ ,‬כי ִא ֵּ‬ ‫ֹאמר‪ :‬יַ ֲעקֹב‪.‬‬ ‫ה־ש ֶמ ָך? וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ַ :‬מ ּׁ ְ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא יַ ֲעקֹב יֵ ָא ֵמר עוֹ ד‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ׁ ִש ְמ ָך ִּכי ִאם־יִ שְׂ ָר ֵאל‪,‬‬ ‫ם־אנָ ׁ ִשים‬ ‫ם־אל ִֹהים וְ ִע ֲ‬ ‫ית ִע ֱ‬ ‫ִּכי־שָׂ ִר ָ‬ ‫וַ ּתוּ ָכל‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק כג ַעד ּ ָפסוּק כט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ָע ְבר ּו ְּב ַמ ֲע ַבר ַה ַ ּי ּבוֹ ק‪ַּ .‬ב ַּליְ ָלה נִ ְל ַחם‬ ‫יַ ֲעקֹב ִעם ַמ ְל ַא ְך ֱאל ִֹהים וְ נִ ֵ ּצ ַח אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ַה ַּמ ְל ָא ְך הוֹ ִסיף ְליַ ֲעקֹב ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ שְׂ ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ת־ה ָּנ ַחל — יַ ֲעקֹב ֶה ֱע ִביר ֶאת‬ ‫כג וַ ִ ּי ָ ּק ֵחם וַ ַ ּי ֲע ִב ֵרם ֶא ַ‬ ‫נָ ׁ ָשיו וְ ֶאת יְ ָל ָדיו ְל ִצדּ וֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל נַ ַחל יַ ּבוֹ ק‪.‬‬ ‫כד וַ ִ ּי ָ ּו ֵתר יַ ֲעקֹב ְל ַבדּ וֹ — יַ ֲעקֹב נִ ׁ ְש ַאר ְל ַבדּ וֹ ‪.‬‬ ‫ַעד ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ָש ַחר — יַ ֲעקֹב נֶ ֱא ַבק ַּב ַּמ ְל ָא ְך ַעד‬ ‫יע אוֹ ר ַה ּב ֶֹקר‪.‬‬ ‫ׁ ֶשהוֹ ִפ ַ‬ ‫כה וַ ַ ּי ְרא ִּכי לֹא יָ כֹל לוֹ — ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ִּכי לֹא יוּ ַכל‬ ‫ְלנַ ֵ ּצ ַח ֶאת יַ ֲעקֹב‪.‬‬ ‫וַ ּי ַ ִּגע ְּב ַכף־יְ ֵרכוֹ — ּ ָפ ַגע ָּב ֶע ֶצם ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ְּב ַר ְגלוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ֵּת ַקע — נָ ְק ָעה‪ ,‬זָ זָ ה ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה‪.‬‬

‫ית – נֶ ֱא ַב ְק ָּת‪ִ ,‬ה ְתמוֹ ַד ְד ָּת‪.‬‬ ‫כח שָׂ ִר ָ‬

‫נוֹ ף נְ ַהר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן‬

‫ׁשל ַח‬ ‫וַּי ִ ְ‬

‫‬

‫‪149‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק לב‬ ‫ְ‬

‫חד ָׁש‪ :‬יִׂשְָראֵל‬ ‫יַעֲֹקב ִקּבֵל ׁשֵם ָ‬ ‫מּפָסּוק כב עַד ּפָסּוק כח‬ ‫ִ‬

‫יַ ֲעקֹב‪ ,‬נְ ׁשוֹ ָתיו‪ ,‬יְ לָ ָדיו ו ִּמ ְקנֵ ה ּו ִה ִ ּגיע ּו לְ ַמ ֲע ַבר ַה ַ ּי ּבֹק‪.‬‬ ‫‪ְּ .1‬תנ ּו ּכוֹ ֶת ֶרת לְ ָכל ְּתמוּנָ ה‪.‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫א‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫‪150‬‬

‫‬

‫פֶֶרק לב‬

‫ג‪.‬‬


‫אשית?‬ ‫‪ .2‬יַ ֲעקֹב ִק ֵ ּבל ׁ ֵשם נוֹ ָסף‪ .‬לְ ִמי עוֹ ד ׁ ֻש ָ ּנה ַה ׁ ּ ֵשם ְ ּב ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ‬

‫‪ַ .3‬ה ׁ ְשלִ ימוּ‪:‬‬ ‫א‪ .‬יַ ֲעקֹב ִק ֵ ּבל ׁ ֵשם נוֹ ָסף‪:‬‬ ‫ב‪ .‬לְ ַע ֵּמנ ּו קוֹ ְר ִאים‪:‬‬ ‫ג‪ .‬לְ ַא ְר ֵצנ ּו קוֹ ְר ִאים‪:‬‬ ‫ד‪ .‬לִ ְמ ִדינָ ֵתנ ּו קוֹ ְר ִאים‪:‬‬ ‫‪ .4‬א‪ֵ ּ .‬פרו ּׁש ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא‬ ‫יצד ַמ ְס ִ ּביר ַה ַּמלְ ָא ְך ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַהנּ וֹ ָסף?‬ ‫ב‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫‪.4‬‬ ‫העם בגולה היה צריך‬ ‫להיאבק לשמור על ייחודו‪.‬‬ ‫כשנבחר השם למדינתו‪,‬‬ ‫ידענו שנצטרך להיאבק‬ ‫באויבים כשם שיעקב‬ ‫נאבק עם המלאך‪.‬‬

‫יַעקֹב ְ ּב ָח ָרן?‬ ‫ע־ע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנִ ים‪ַ ׁ .‬ש ֲער ּו ְ ּב ָמה ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה ֲ‬ ‫יַעקֹב ָהיָה ְ ּב ָח ָרן יוֹ ֵתר ֵמ ַא ְר ַ ּב ֶ‬ ‫‪ֲ .5‬‬ ‫יפים ּתו ְּכל ּו לְ ֵה ָעזֵ ר ָ ּב ֶהם‪ּ ַ :‬ב ֶּמה ִה ְתנַ ָּסה? ָמה לָ ַמד?‬ ‫יכם ְס ִע ִ‬ ‫לִ ְפנֵ ֶ‬ ‫יצד ִה ְת ַר ֵ ּגל לִ ְחיוֹ ת ְ ּבלִ י ַההוֹ ִרים‪ָ ,‬רחוֹ ק ִמ ּמוֹ לַ ְד ּתוֹ ?‬ ‫ֵּכ ַ‬ ‫ּתו ְּכל ּו לְ הוֹ ִסיף עוֹ ד ִענְ יָ נִ ים‪.‬‬

‫‪.5‬‬ ‫הדיון בשאלה זו יהיה‬ ‫סביב נושא התבגרותו של‬ ‫יעקב ויציאתו לעצמאות‪.‬‬ ‫יעקב הצעיר מקבל עצות‬ ‫מאמו ולא מתנגד להוריו‪.‬‬ ‫יעקב הבוגר‪ ,‬חי אצל לבן‬ ‫בתנאים חדשים‪ ,‬במקום‬ ‫זר‪ ,‬רימו אותו‪ ,‬הוא למד‬ ‫לנהל משא ומתן‪ ,‬והחליט‬ ‫לעזוב בעצמו את חרן‪.‬‬

‫פֶֶרק לב‬

‫‬

‫‪151‬‬


‫ֶּפֶרק לג‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫‪152‬‬

‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא יַ ֲעקֹב ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵּנה ֵעשָׂ ו‬ ‫ָּבא וְ ִע ּמוֹ ַא ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁיש‪ .‬וַ ַ ּי ַחץ‬ ‫ל־ר ֵחל וְ ַעל ׁ ְש ֵּתי‬ ‫ל־ל ָאה וְ ַע ָ‬ ‫ת־היְ ָל ִדים ַע ֵ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ַה ּׁ ְש ָפחוֹ ת‪.‬‬ ‫אשֹנָ ה‪,‬‬ ‫יהן ִר ׁ‬ ‫ת־ה ּׁ ְש ָפחוֹ ת וְ ֶאת־יַ ְל ֵד ֶ‬ ‫וַ ָ ּישֶׂ ם ֶא ַ‬ ‫ת־ר ֵחל‬ ‫יה ַא ֲחרֹנִ ים‪ ,‬וְ ֶא ָ‬ ‫יל ֶד ָ‬ ‫ת־ל ָאה וִ ָ‬ ‫וְ ֶא ֵ‬ ‫וְ ֶאת־יוֹ ֵסף ַא ֲחרֹנִ ים‪.‬‬ ‫יהם‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתחוּ ַא ְר ָצה ׁ ֶש ַבע‬ ‫וְ הוּ א ָע ַבר ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫ד־א ִחיו‪.‬‬ ‫ד־ג ׁ ְש ּתוֹ ַע ָ‬ ‫ּ ְפ ָע ִמים ַע ִ ּ‬ ‫וַ ָ ּי ָרץ ֵעשָׂ ו ִל ְק ָראתוֹ ‪ ,‬וַ יְ ַח ְּב ֵקהוּ ‪ ,‬וַ ִ ּי ּפֹל‬ ‫ארו‪ ,‬וַ ִ ּי ּׁ ָש ֵקהוּ ‪ ,‬וַ ִ ּי ְב ּכוּ ‪.‬‬ ‫ל־צ ָ ּו ָ‬ ‫ַע ַ‬ ‫ת־ה ָּנ ׁ ִשים‬ ‫ת־עינָ יו וַ ַ ּי ְרא ֶא ַ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֶא ֵ‬ ‫י־א ֶּלה ָּל ְך?‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬מ ֵ‬ ‫ת־היְ ָל ִדים‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ר־חנַ ן ֱאל ִֹהים‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬היְ ָל ִדים ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫וַ ּי ַ‬ ‫ת־ע ְבדֶּ ָך‪.‬‬ ‫ֶא ַ‬ ‫יהן‪,‬‬ ‫וַ ִּת ַ ּג ׁ ְש ָן ַה ּׁ ְש ָפחוֹ ת‪ֵ ,‬ה ָּנה וְ יַ ְל ֵד ֶ‬ ‫וַ ִּת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ יןָ‪.‬‬ ‫יה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ ‪ ,‬וְ ַא ַחר‬ ‫יל ֶד ָ‬ ‫ם־ל ָאה וִ ָ‬ ‫וַ ִּת ַ ּג ׁש ַ ּג ֵ‬ ‫נִ ַ ּג ׁש יוֹ ֵסף וְ ָר ֵחל וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ ‪.‬‬ ‫ל־ה ַּמ ֲחנֶ ה ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬מי ְל ָך ָּכ ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹא־חן ְּב ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ל ְמצ ֵ‬ ‫ּ ָפ ָג ׁ ְש ִּתי? וַ ּי ֶ‬ ‫־לי ָרב‪ָ ,‬א ִחי‪ ,‬יְ ִהי ְל ָך‬ ‫ֹאמר ֵעשָׂ ו‪ :‬יֶ ׁש ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ר־ל ְך‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶש ָ‬

‫‬

‫ׁשל ַח‬ ‫וַּי ִ ְ‬

‫ַּב ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪ :‬יַ ֲעקֹב וְ ֵעשָׂ ו נִ ְפ ְ ּג ׁשוּ‪.‬‬ ‫א וַ ַ ּי ַחץ — ִח ֵּלק ֶאת יְ ָל ָדיו‪ָּ ,‬כ ְך ׁ ֶש ָּכל יֶ ֶלד יִ ְהיֶ ה ִעם‬ ‫ִא ּמוֹ ‪.‬‬ ‫יה ַא ֲחרֹנִ ים — ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ְש ָפחוֹ ת‬ ‫יל ֶד ָ‬ ‫ת־ל ָאה וִ ָ‬ ‫ב ו ְֶא ֵ‬ ‫יהן‪.‬‬ ‫וְ יַ ְל ֵד ֶ‬ ‫אשוֹ ן וְ הוֹ ִביל‬ ‫יהם — יַ ֲעקֹב ָה ַל ְך ִר ׁ‬ ‫ג וְ הוּא ָע ַבר ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫ֶאת ַה ַּמ ֲחנֶ ה‪.‬‬

‫ה ָחנַ ן — נָ ַתן‪ֶ ,‬ה ֱענִ יק‪.‬‬

‫ל־ה ַּמ ֲחנֶ ה — ְל ׁ ֵשם ָמה ָּכל ַה ְּב ֵהמוֹ ת‬ ‫ח ִמי ְל ָך ָּכ ַ‬ ‫ׁ ֶש ֵה ַכנְ ָּת ִלי‪ֵ ,‬עשָׂ ו‪ְ ,‬ל ַמ ָּתנָ ה‪.‬‬ ‫ט ָרב — ַה ְר ֵּבה‪.‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬ ‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬ ‫יז‬

‫יח‬

‫אתי ֵחן‬ ‫ֹאמר יַ ֲעקֹב‪ַ :‬אל־נָ א‪ִ .‬אם־נָ א ָמ ָצ ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְּב ֵעינֶ ָ‬ ‫יך וְ ָל ַק ְח ָּת ִמנְ ָח ִתי ִמ ָ ּי ִדי‪,‬‬ ‫יתי ָפנֶ ָ‬ ‫יך ִּכ ְראֹת ּ ְפנֵ י ֱאל ִֹהים‬ ‫ל־כן ָר ִא ִ‬ ‫ִּכי ַע ֵּ‬ ‫וַ ִּת ְר ֵצנִ י‪.‬‬ ‫ת־ב ְר ָכ ִתי‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ֻה ָבאת‬ ‫ַקח־נָ א ֶא ִּ‬ ‫־לי־כֹל‪.‬‬ ‫י־ח ַּננִ י ֱאל ִֹהים וְ ִכי יֶ ׁש ִ‬ ‫ָל ְך ִּכ ַ‬ ‫ר־בוֹ וַ ִ ּי ָ ּקח‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְפ ַצ ּ‬ ‫ֹאמר‪ :‬נִ ְס ָעה וְ נֵ ֵל ָכה‪ ,‬וְ ֵא ְל ָכה ְלנֶ ְגדֶּ ָך‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫י־היְ ָל ִדים ַר ִּכים‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ֲ :‬אדֹנִ י י ֵֹד ַע‪ִּ ,‬כ ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וְ ַה ּצֹאן וְ ַה ָּב ָקר ָעלוֹ ת ָע ָלי‪ ,‬וּ ְד ָפקוּ ם יוֹ ם‬ ‫ל־ה ּצֹאן‪.‬‬ ‫ֶא ָחד וָ ֵמתוּ ָּכ ַ‬ ‫יַ ֲע ָבר־נָ א ֲאדֹנִ י ִל ְפנֵ י ַע ְבדּ וֹ ‪ ,‬וַ ֲאנִ י ֶא ְתנָ ֲה ָלה‬ ‫ר־ל ָפנַ י וּ ְל ֶר ֶגל‬ ‫אכה ֲא ׁ ֶש ְ‬ ‫ְל ִא ִּטי ְל ֶר ֶגל ַה ְּמ ָל ָ‬ ‫ל־אדֹנִ י‬ ‫ר־אבֹא ֶא ֲ‬ ‫ַהיְ ָל ִדים‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶש ָ‬ ‫שֵׂ ִע ָירה‪.‬‬ ‫ן־ה ָעם‬ ‫ה־נא ִע ְּמ ָך ִמ ָ‬ ‫ֹאמר ֵעשָׂ ו‪ַ :‬א ִ ּצ ָיג ָּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫א־חן‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬ל ָּמה ֶ ּזה ֶא ְמ ָצ ֵ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ִא ִּתי‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ְּב ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י?‬ ‫וַ ָ ּי ׁ ָשב ַּב ּיוֹ ם ַההוּ א ֵעשָׂ ו ְל ַד ְר ּכוֹ שֵׂ ִע ָירה‪.‬‬ ‫וְ יַ ֲעקֹב נָ ַסע ֻס ּכ ָֹתה‪ ,‬וַ ִ ּי ֶבן לוֹ ָּביִ ת וּ ְל ִמ ְקנֵ הוּ‬ ‫ם־ה ָּמקוֹ ם‬ ‫ל־כן ָק ָרא ׁ ֵש ַ‬ ‫ָעשָׂ ה ֻס ּכֹת‪ַ .‬ע ֵּ‬ ‫ֻס ּכוֹ ת‪.‬‬ ‫וַ ָ ּיבֹא יַ ֲעקֹב ׁ ָש ֵלם ִעיר ׁ ְש ֶכם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ְּב ֶא ֶרץ‬ ‫ת־פנֵ י‬ ‫ְּכנַ ַען‪ְּ ,‬בבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן ֲא ָרם‪ ,‬וַ ִ ּי ַחן ֶא ּ ְ‬ ‫ָה ִעיר‪.‬‬

‫י‬

‫וַ ִּת ְר ֵצנִ י — ִק ַּב ְל ָּת ֶאת ּ ָפנַ י ְּב ָרצוֹ ן וְ ָס ַל ְח ָּת ִלי‪.‬‬

‫ר־בוֹ — ִה ְפ ִציר‪ִּ ,‬ב ֵ ּק ׁש ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫יא וַ ִ ּי ְפ ַצ ּ‬ ‫יב ו ְֵא ְל ָכה ְלנֶ ְגדֶּ ָך — ֵעשָׂ ו ָא ַמר‪ :‬נַ ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ָל ֶל ֶכת ְּביַ ַחד‬ ‫וְ ִל ְחיוֹ ת ְּביַ ַחד‪.‬‬ ‫יג ַר ִּכים — ְצ ִע ִירים‪.‬‬ ‫וְ ַה ּצֹאן וְ ַה ָּב ָקר ָעלוֹ ת ָע ָלי — יַ ֲעקֹב ָענָ ה‪ַ :‬ה ּצֹאן‬ ‫וְ ַה ָּב ָקר ְצ ִע ִירים וְ ָע ַלי ִל ְדאֹג ָל ֶהם‪.‬‬ ‫ל־ה ּצֹאן — יַ ְכ ִריחוּ ֶאת‬ ‫ו ְּד ָפקוּם יוֹ ם ֶא ָחד וָ ֵמת ּו ָּכ ַ‬ ‫ַה ּצֹאן ְל ִה ְת ַא ֵּמץ וּ ְל ַמ ֵהר וְ ֵהן יָ מוּ תוּ ‪.‬‬ ‫יד ו ֲַאנִ י ֶא ְתנָ ֲה ָלה ְל ִא ִּטי — ַה ַּמ ֲחנֶ ה ׁ ֶש ִּלי יֵ ֵל ְך ְל ַאט‬ ‫ְל ַאט‪.‬‬ ‫ְל ֶר ֶגל — ִּב ְג ַלל‪.‬‬

‫ן־ה ָעם ֲא ׁ ֶשר ִא ִּתי — ֵעשָׂ ו‬ ‫ה־נא ִע ְּמ ָך ִמ ָ‬ ‫טו ַא ִ ּצ ָיג ָּ‬ ‫ָא ַמר‪ַ :‬א ׁ ְש ִאיר ְל ָך ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ּיוּ ְכלוּ ַל ֲעזֹר ְל ָך‪.‬‬ ‫א־חן ְּב ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י — יַ ֲעקֹב ֵס ֵרב‬ ‫ָל ָּמה ֶ ּזה ֶא ְמ ָצ ֵ‬ ‫ְּבנִ ימוּ ס ְל ֵעשָׂ ו‪.‬‬

‫יח ׁ ָש ֵלם — ְּב ׁ ָשלוֹ ם‪.‬‬ ‫ת־פנֵ י ָה ִעיר — ִמ ּמוּ ל ָה ִעיר‪.‬‬ ‫ֶא ּ ְ‬

‫ׁשל ַח‬ ‫וַּי ִ ְ‬

‫‬

‫‪153‬‬


‫יט‬

‫כ‬

‫ה־שם‬ ‫ת־ח ְל ַקת ַה ּ ָׂש ֶדה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר נָ ָט ׁ ָ‬ ‫וַ ִ ּי ֶקן ֶא ֶ‬ ‫י־חמוֹ ר ֲא ִבי ׁ ְש ֶכם‪ְּ ,‬ב ֵמ ָאה‬ ‫ָא ֳהלוֹ ‪ִ ,‬מ ַ ּיד ְּבנֵ ֲ‬ ‫יטה‪.‬‬ ‫ְקשִׂ ָ‬ ‫ב־שם ִמזְ ֵּב ַח‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ָרא־לוֹ ֵאל ֱאל ֵֹהי‬ ‫וַ ַ ּי ֶ ּצ ׁ ָ‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל‪.‬‬

‫יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂ ו ‪ִ -‬ח ּתו ְּך ְ ּב ֵעץ ׁ ֶשל ָה ָא ָּמן יַ ֲעקֹב ׁ ְש ַטיְ נְ ַה ְרט‬

‫‪154‬‬

‫‬

‫ׁשל ַח‬ ‫וַּי ִ ְ‬

‫ת־ח ְל ַקת ַה ּ ָׂש ֶדה — ָקנָ ה ֶח ְל ַקת ֲא ָד ָמה‪.‬‬ ‫יט וַ ִ ּי ֶקן ֶא ֶ‬ ‫יטה — ׁ ֵשם ׁ ֶשל ַמ ְט ֵּב ַע‪.‬‬ ‫ְקשִׂ ָ‬ ‫ב־שם ִמזְ ֵּב ַח — ֵה ִקים ִמזְ ֵּב ַח‪.‬‬ ‫כ וַ ַ ּי ֶ ּצ ׁ ָ‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק לג‬ ‫ְ‬

‫עׂשָו ׁשֶהּוא חֹוז ֵר לִכְנַעַן‬ ‫ע לְ ֵ‬ ‫יַעֲֹקב הֹוִדי ַ‬ ‫ּפג ֵׁש אִּתֹו‬ ‫ה ָ‬ ‫ּובִּקֵׁש ל ְ ִ‬ ‫הּפֶֶרק‪.‬‬ ‫ִקְראּו אֶת ַ‬

‫ימה‪.‬‬ ‫‪ִ .1‬מ ְתח ּו ַקו ֶאל ַהדְּ מוּת ַה ַּמ ְת ִא ָ‬ ‫= יָ ָצא לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ָא ִחיו ִעם ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ִא ׁיש‪.‬‬ ‫= ִח ּ ֵלק ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ לִ ְקבוּצוֹ ת‪.‬‬ ‫= ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים לִ ְפנֵ י ָא ִחיו‪.‬‬ ‫= ִח ֵ ּבק וְ נִ ׁ ּ ֵשק ֶאת ָא ִחיו‪.‬‬ ‫"מי לְ ָך ָּכל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפגָ ׁ ְש ִּתי?"‬ ‫= ׁ ָש ַאל‪ִ :‬‬ ‫= ֵה ִביא ִמנְ ָחה לְ ָא ִחיו וְ ִה ְפ ִציר ּבוֹ לְ ַק ְח ָּת ּה‪.‬‬ ‫= ָא ַמר‪" :‬יֵ ׁש לִ י ָרב‪ָ ,‬א ִחי‪ ,‬יְ ִהי לְ ָך ֲא ׁ ֶשר לָ ְך‪".‬‬ ‫יע ׁ ֶש ִ ּי ְּסע ּו יַ ַחד‪.‬‬ ‫= ִה ִ ּצ ַ‬ ‫= ָא ַמר‪ :‬מו ָּטב ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יַ ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך ְ ּבנִ ְפ ָרד ֵמ ָא ִחיו‪.‬‬ ‫‪ַ .2‬מ ִהי ַה ַה ְפ ָּת ָעה ׁ ֶש ָהיְ ָתה לְ יַ ֲעקֹב?‬

‫יש ָתם ָא ַמר יַ ֲעקֹב לְ ֵע ָשׂ ו‪" :‬לִ ְמצֹא ֵחן ְ ּב ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י‪".‬‬ ‫‪ּ ִ .3‬ב ְפגִ ׁ ָ‬ ‫א‪ .‬לְ ָמה ִה ְת ַּכ ֵּון יַ ֲעקֹב?‬

‫ב‪ּ ַ .‬ב ֶּמה ׁשוֹ נָ ה ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ַע ְכ ׁ ָשו‪ֵ ,‬מ ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ ְ ּב ֵבית ִר ְב ָקה‬ ‫וְ יִ ְצ ָחק?‬

‫פֶֶרק לג‬

‫‬

‫‪155‬‬


‫‪ .4‬ל ֹא ָּכתוּב ַ ּב ִּס ּפוּר ַעל ַח ֵ ּיי ֵע ָשׂ ו ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ָהיָ ה ְ ּב ָח ָרן‪ֲ ,‬א ָבל ְ ּב ָכל זֹאת‬ ‫רוֹ ִאים ׁ ֶשהוּא ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה – ְ ּב ָמה?‬

‫‪ִ .5‬מ ְתח ּו ַקו ֵמ ַה ִּמ ּ ָלה ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ֶאל ִמ ּ ִלים ֲא ֵחרוֹ ת ֵמאוֹ ָת ּה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪.‬‬ ‫ִמ ּ ִלים ִמן ַה ּתוֹ ָרה‬

‫ִמ ּ ִלים ְ ּביָ ֵמינ ּו‬

‫וַ ַ ּי ַחץ‬

‫ֵח ִצי‬ ‫ְקנִ ּיוֹ ת‬ ‫ַמ ֲח ִצית‬

‫ִמ ְקנֵ ה ּו‬

‫ַה ָ ּצגָ ה‬ ‫ַקנְ יוֹ ן‬

‫ַא ִ ּציגָ ה‬

‫ַמ ִ ּציגִ ים‬ ‫ישה ִעם ֵע ָשׂ ו –‬ ‫‪ִ .6‬אלּ ּו ָּכ ְתב ּו יוֹ ֵסף אוֹ ְראו ֵּבן לְ דוֹ ד לָ ָבן ַעל ַה ּ ְפגִ ׁ ָ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ָמה ָהי ּו ּכוֹ ְת ִבים? ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לִ ְכ ּתֹב וּלְ ַצ ֵ ּיר ֶאת ֲחוָ יוֹ ֵת ֶ‬ ‫יכם ַ ּב ִּכ ָּתה‪.‬‬ ‫ּתו ְּכל ּו לִ ְתלוֹ ת ֶאת ֲעבוֹ דוֹ ֵת ֶ‬

‫ּבוּלִ ים ‪ֹּ -‬ד ַאר יִ ְשׂ ָר ֵאל‬

‫‪156‬‬

‫‬

‫פֶֶרק לג‬


‫ֶּפֶרק לה‬ ‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫וַ ֵ ּי ָרא ֱאל ִֹהים ֶאל־יַ ֲעקֹב עוֹ ד ְּבבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן‬ ‫ֲא ָרם‪ ,‬וַ יְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ ‪.‬‬ ‫ֹאמר־לוֹ ֱאל ִֹהים‪ִ ׁ :‬ש ְמ ָך יַ ֲעקֹב‪ .‬לֹא־יִ ָ ּק ֵרא‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ׁ ִש ְמ ָך עוֹ ד יַ ֲעקֹב‪ִּ ,‬כי ִאם־יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה‬ ‫ת־שמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ׁ ְש ֶמ ָך‪ .‬וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ׁ ְ‬ ‫ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים‪ֲ :‬אנִ י ֵאל ׁ ַשדַּ י‪ְ ּ ,‬פ ֵרה‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וּ ְר ֵבה‪ .‬גּ וֹ י וּ ְק ַהל גּ וֹ יִ ם יִ ְהיֶ ה ִמ ֶּמךָּ ‪ ,‬וּ ְמ ָל ִכים‬ ‫ֵמ ֲח ָל ֶצ ָ‬ ‫יך יֵ ֵצאוּ ‪.‬‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי ְל ַא ְב ָר ָהם‬ ‫וְ ֶא ָ‬ ‫וּ ְליִ ְצ ָחק‪ְ ,‬ל ָך ֶא ְּתנֶ ָּנה‪ ,‬וּ ְלזַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ‬ ‫יך ֶא ֵּתן‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫וַ ַ ּי ַעל ֵמ ָע ָליו ֱאל ִֹהים ַּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּבר‬ ‫ִא ּתוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֵ ּצב יַ ֲעקֹב ַמ ֵ ּצ ָבה ַּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּבר‬ ‫יה נֶ ֶס ְך‪ ,‬וַ ִ ּיצֹק‬ ‫ִא ּתוֹ ‪ַ ,‬מ ֶ ּצ ֶבת ָא ֶבן‪ ,‬וַ ַ ּי ֵּס ְך ָע ֶל ָ‬ ‫יה ׁ ָש ֶמן‪.‬‬ ‫ָע ֶל ָ‬ ‫ת־שם ַה ָּמקוֹ ם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר דִּ ֶּבר‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶא ׁ ֵ‬ ‫ית־אל‪.‬‬ ‫ִא ּתוֹ ׁ ָשם ֱאל ִֹהים‪ֵּ ,‬ב ֵ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‬ ‫וַ ִ ּי ְסעוּ ִמ ֵּבית ֵאל‪ .‬וַ יְ ִהי־עוֹ ד ִּכ ְב ַר ָ‬ ‫ָלבוֹ א ֶא ְפ ָר ָתה‪ ,‬וַ ֵּת ֶלד ָר ֵחל‪ ,‬וַ ְּת ַק ׁש‬ ‫ְּב ִל ְד ָּת ּה‪.‬‬ ‫ֹאמר ָל ּה‬ ‫וַ יְ ִהי ְב ַה ְק ׁש ָֹת ּה ְּב ִל ְד ָּת ּה‪ ,‬וַ ּת ֶ‬ ‫י־גם־זֶ ה ָל ְך ֵּבן‪.‬‬ ‫ל־ת ְיר ִאי ִּכ ַ‬ ‫ַה ְמיַ ֶּל ֶדת‪ַ :‬א ִּ‬

‫יא ֵאל ׁ ַשדַּ י — ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשמוֹ ָתיו ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים‪.‬‬ ‫יך יֵ ֵצא ּו — ִמ ֵּבין ֶצ ֱא ָצ ֶא ָ‬ ‫ו ְּמ ָל ִכים ֵמ ֲח ָל ֶצ ָ‬ ‫יך יִ ְהיוּ ַ ּגם‬ ‫ְמ ָל ִכים‪.‬‬

‫יה נֶ ֶס ְך — יָ ַצק יַ יִ ן אוֹ ַמיִ ם ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח‪.‬‬ ‫יד וַ ַ ּי ֵּס ְך ָע ֶל ָ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק טז ַעד ּ ָפסוּק כט ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ָר ֵחל יָ ְל ָדה ֶאת ִּבנְ יָ ִמין ו ֵּמ ָתה ִּבזְ ַמן ַה ֵּל ָדה‪.‬‬ ‫יַ ֲעקֹב נִ ְפ ַ ּג ׁש ִעם יִ ְצ ָחק ָא ִביו ְּב ֶח ְברוֹ ן‪ .‬יִ ְצ ָחק ֵמת‪.‬‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ ָלבוֹ א ֶא ְפ ָר ָתה — ַה ַּכ ָ ּונָ ה‪ְּ ,‬ב ֶמ ְר ָחק‬ ‫טז ִּכ ְב ַר ָ‬ ‫לֹא ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶא ְפ ָרת‪.‬‬ ‫וַ ְּת ַק ׁש ְּב ִל ְד ָּת ּה — ָהיָ ה ָל ּה ָק ׁ ֶשה ָל ֶל ֶדת‪.‬‬

‫ׁשל ַח‬ ‫וַּי ִ ְ‬

‫‬

‫‪157‬‬


‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫וַ יְ ִהי ְּב ֵצאת נַ ְפ ׁ ָש ּה ִּכי ֵמ ָתה‪ ,‬וַ ִּת ְק ָרא ׁ ְשמוֹ‬ ‫ֶּבן־אוֹ נִ י‪ ,‬וְ ָא ִביו ָק ָרא־לוֹ ִבנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫וַ ָּת ָמת ָר ֵחל‪ ,‬וַ ִּת ָ ּק ֵבר ְּב ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָר ָתה‪ִ ,‬הוא‬ ‫ֵּבית ָל ֶחם‪.‬‬ ‫ל־ק ֻב ָר ָת ּה‪ִ ,‬הוא‬ ‫וַ ַ ּי ֵ ּצב יַ ֲעקֹב ַמ ֵ ּצ ָבה ַע ְ‬ ‫ד־ה ּיוֹ ם‪.‬‬ ‫ת־ר ֵחל ַע ַ‬ ‫ַמ ֶ ּצ ֶבת ְק ֻב ַר ָ‬

‫יח אוֹ נִ י — ַצ ֲע ִרי‪.‬‬

‫לְ ִפי ַא ַחת ַה ָּמסוֹ רוֹ ת‪ָּ ,‬כאן נִ ְק ְ ּב ָרה ָר ֵחל ִא ֵּמנוּ‪ .‬זֶ ה ּו ַּת ְצלוּם יָ ׁ ָשן ׁ ֶשל ֶק ֶבר ָר ֵחל‪.‬‬

‫‪158‬‬

‫‬

‫ׁשל ַח‬ ‫וַּי ִ ְ‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק לה‬ ‫ְ‬

‫מתָה ּבְל ֵַדת ּבִנ ְיָמִין ּב ְנ ָּה‬ ‫ָרחֵל ֵ‬ ‫מּפָסּוק ט עַד ּפָסּוק כ‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ִ .1‬ה ָ ּז ְכר ּו ָמה ָק ָרה לְ יַ ֲעקֹב ְ ּב ֵבית ֵאל ְּכ ׁ ֶש ּ ָלן ׁ ָשם ְ ּב ַד ְר ּכוֹ לְ ָח ָרן?‬

‫‪ .2‬א‪ָ .‬מה ָק ָרה לְ יַ ֲעקֹב ְּכ ׁ ֶש ָחזַ ר לְ ֵבית ֵאל ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה?‬

‫‪.2 .1‬‬ ‫התלמידים יזכרו בחלום‬ ‫יעקב ובמחשבתו שהמקום‬ ‫קדוש הוא "שער השמים"‪.‬‬ ‫הם יזכרו בתנאי שהעמיד‬ ‫יעקב לאלהים בנדרו נדר‪.‬‬ ‫אפשר להציע לערוך‬ ‫השוואה בין הפעם‬ ‫הראשונה לשנייה‪ :‬בפעם‬ ‫הראשונה מעמיד יעקב‬ ‫תנאי לאמונתו ובפעם‬ ‫השנייה אמונתו באלהים‬ ‫שלמה‪.‬‬

‫יע יַ ֲעקֹב ֶאת ּתוֹ ָדתוֹ לֶ ֱאל ִֹהים?‬ ‫יצד ִה ִ ּב ַ‬ ‫ב‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫‪ִ .3‬מ ְתח ּו ַקו ִמן ָה ֵארו ַּע ַה ְּמת ָֹאר ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּבוֹ ָק ָרה‪:‬‬

‫ ‬

‫ָה ֵארוּעַ ‬ ‫א‪ָ .‬ר ֵחל ֵמ ָתה ַּכ ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה ֶאת ִ ּבנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫ׁ ָשם ַ ּגם נִ ְק ְ ּב ָרה‪.‬‬

‫ַה ָּמקוֹ ם‬ ‫ְ ּב ֶח ְברוֹ ן‪ּ ִ ,‬ב ְמ ָע ַרת‬ ‫ַה ַּמ ְכ ּ ֵפלָ ה‬

‫יח‬ ‫ב‪ֱ .‬אל ִֹהים נִ גְ לֶ ה לְ יַ ֲעקֹב וְ ִה ְב ִט ַ‬

‫ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָר ָתה‪,‬‬

‫יח‬ ‫לוֹ ׁשוּב ֶאת ַמה ׁ ֶש ִה ְב ִט ַ‬

‫ִהיא ֵ ּבית לֶ ֶחם‬

‫לְ ַא ְב ָר ָהם וּלְ יִ ְצ ָחק ַעל ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‬ ‫וְ ַעל ָה ָעם ׁ ֶשיִ ְצ ַמח ִמ ֶצ ֱא ָצ ַאיו‪.‬‬ ‫ג‪ .‬יִ ְצ ָחק ֵמת‪.‬‬

‫ְ ּב ֵבית ֵאל‪.‬‬

‫יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂ ו ָק ְבר ּו אוֹ תוֹ ‪.‬‬

‫פֶֶרק לה‬

‫‬

‫‪159‬‬


‫א א ְפ ָר ָתה"‪ .‬וְ ַה ּ ֵפרו ּׁש‪:‬‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ לָ בוֹ ֶ‬ ‫ד כ ְב ַר ָ‬ ‫‪ .4‬א‪ּ ְ .‬ב ָפסוּק טז ָּכתוּב‪" :‬וַ יְ ִהי־עוֹ ִּ‬ ‫ֶמ ְר ָחק ָק ָצר‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪ :‬עוֹ ד ִּכ ְב ַרת דֶּ ֶר ְך וְ ַה ְ ּצ ָע ָדה ִמ ְס ַּת ֶ ּי ֶמת‪ָ ,‬א ַמר ַה ּמוֹ ֶרה‬ ‫יכה‪.‬‬ ‫לַ ַּתלְ ִמיד ׁ ֶש ִה ְת ַק ׁ ּ ָשה ַ ּב ֲהלִ ָ‬

‫ִּכ ְתב ּו ַ ּגם ַא ֶּתם דֻּ גְ ָמה לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ַ ּב ִ ּב ּטוּי ִּכ ְב ַרת דֶּ ֶר ְך‪.‬‬ ‫‪. 5 ,4‬‬ ‫רחל היא היחידה מבין‬ ‫האבות והאמהות שלא‬ ‫נקברה במערת המכפלה‪.‬‬ ‫שב ְּכתה את‬ ‫האם ִ ּ‬ ‫רחל היא ֵ‬ ‫בניה – עם ישראל כאשר‬ ‫יצא לגלות‪ .‬נשים יהודיות‬ ‫נוהגות לפקוד את קבר‬ ‫רחל‪.‬‬

‫ ‬

‫ב‪ּ ְ .‬ב ָפסוּק יח ָּכתוּב ַעל ָר ֵחל‪" :‬וַ יְ ִה ְ ּ‬ ‫י ב ֵצאת נַ ְפ ׁ ָש ּה" וְ ַה ּ ֵפרו ּׁש‪ּ ְ :‬ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵּמ ָתה‪.‬‬ ‫ָ ּב ִע ְב ִרית ׁ ֶשל יָ ֵמינ ּו "יָ ְצ ָאה נַ ְפ ׁשוֹ " ּ ֵפרו ּׁשוֹ גַ ם – ִה ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫לְ דוּגְ ָמה‪ :‬לְ ַא ַחר ׁ ֶשלּ ֹא ָר ֲא ָתה ֶאת ְ ּבנָ ּה זְ ַמן ַרב‪ ,‬יָ ְצ ָאה נַ ְפ ׁ ָש ּה ׁ ֶשל ָה ֵאם‬ ‫לִ ְראוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ַה ִ ּציע ּו ַ ּגם ַא ֶּתם ִמ ׁ ְש ּ ָפט לְ ֻדגְ ָמה וְ ִכ ְתבוּ‪:‬‬

‫‪ּ .5‬תו ְּכל ּו לְ ָה ִכין ַאלְ ּבוֹ ם ַעל ַח ֵ ּיי ָר ֵחל‪ּ .‬תו ְּכל ּו לִ ְכ ּתֹב‪ ,‬לְ ַצ ֵ ּיר וּלְ ַה ְד ִ ּביק ָ ּב ַאלְ ּבוֹ ם‪.‬‬

‫‪.5‬‬ ‫ארבע האמהות היו עקרות‬ ‫ואלהים הושיע אותן‬ ‫(בראשית יא‪ ,‬ל‪ .‬כה‪ ,‬כא‪,‬‬ ‫כט‪ ,‬לא‪ .‬ל‪ ,‬א‪-‬ח‪ ,‬כב‪-‬לא)‪.‬‬ ‫הן יצאו למסע מחרן‬ ‫לכנען אך שרה הלכה יחד‬ ‫עם אברם אל הלא נודע‬ ‫הגמור‪ ,‬בעוד שרחל ורבקה‬ ‫ידעו שהן הולכות לקרובי‬ ‫משפחתן בכנען‪.‬‬

‫ָר ֵחל וְ יוֹ ֵסף ‪ִ -‬צ ֵ ּיר ַא ֵ ּבל ּ ַפן‬

‫‪160‬‬

‫‬

‫פֶֶרק לה‬


‫ֶּפֶרק לז‬ ‫ א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫וַ ֵ ּי ׁ ֶשב יַ ֲעקֹב ְּב ֶא ֶרץ ְמגוּ ֵרי ָא ִביו‪ְּ ,‬ב ֶא ֶרץ‬ ‫ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫ע־עשְׂ ֵרה‬ ‫ן־ש ַב ֶ‬ ‫ֵא ֶּלה ּת ְֹלדוֹ ת יַ ֲעקֹב‪ :‬יוֹ ֵסף ֶּב ׁ ְ‬ ‫ת־א ָחיו ַּב ּצֹאן‪ ,‬וְ הוּא נַ ַער‬ ‫ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה ר ֶֹעה ֶא ֶ‬ ‫ת־בנֵ י זִ ְל ּ ָפה נְ ׁ ֵשי ָא ִביו‪.‬‬ ‫ת־בנֵ י ִב ְל ָהה וְ ֶא ְּ‬ ‫ֶא ְּ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ל־א ִב ֶ‬ ‫וַ ּי ֵָבא יוֹ ֵסף ֶאת־דִּ ָּב ָתם ָר ָעה ֶא ֲ‬ ‫ל־בנָ יו‪,‬‬ ‫וְ יִ שְׂ ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת־יוֹ ֵסף ִמ ָּכ ָּ‬ ‫י־בן־זְ ֻקנִ ים הוּ א לוֹ ‪ ,‬וְ ָעשָׂ ה לוֹ ְּכתֹנֶ ת‬ ‫ִּכ ֶ‬ ‫ּ ַפ ִּסים‪.‬‬ ‫יהם‬ ‫וַ ִ ּי ְראוּ ֶא ָחיו‪ִּ ,‬כי־אֹתוֹ ָא ַהב ֲא ִב ֶ‬ ‫ל־א ָחיו וַ ִ ּישְׂ נְ אוּ אֹתוֹ ‪ ,‬וְ לֹא יָ ְכלוּ דַּ ְּברוֹ‬ ‫ִמ ָּכ ֶ‬ ‫ְל ׁ ָשלֹם‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲחלֹם יוֹ ֵסף ֲחלוֹ ם וַ ּי ֵ ַּגד ְל ֶא ָחיו‪ ,‬וַ ּיוֹ ִספוּ‬ ‫עוֹ ד שְׂ נֹא אֹתוֹ ‪.‬‬ ‫יהם‪ִ ׁ :‬ש ְמעוּ ־נָ א ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶ ּזה‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָח ָל ְמ ִּתי‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַא ְּל ִמים ֲא ֻל ִּמים ְּבתוֹ ְך‬ ‫ַה ּ ָׂש ֶדה‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ָק ָמה ֲא ֻל ָּמ ִתי וְ ַגם־נִ ָ ּצ ָבה‪,‬‬ ‫יכם וַ ִּת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ י ָן‬ ‫וְ ִה ֵּנה ְת ֻס ֶּבינָ ה ֲא ֻל ּמ ֵֹת ֶ‬ ‫ַל ֲא ֻל ָּמ ִתי‪.‬‬ ‫ֹאמרוּ לוֹ ֶא ָחיו‪ֲ :‬ה ָמל ְֹך ִּת ְמל ְֹך ָע ֵלינוּ‪,‬‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ם־מ ׁשוֹ ל ִּת ְמ ׁשֹל ָּבנוּ? וַ ּיוֹ ִספוּ עוֹ ד שְׂ נֹא‬ ‫ִא ָ‬ ‫ל־חלֹמ ָֹתיו וְ ַעל־דְּ ָב ָריו‪.‬‬ ‫אֹתוֹ ַע ֲ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק יא ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ָא ַהב ֶאת יוֹ ֵסף יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ָּבנָ יו‪ ,‬וְ ָל ֵכן ֶא ָחיו‬ ‫שָׂ נְ א ּו אוֹ תוֹ וְ ִק ְּנא ּו ּבוֹ ‪.‬‬ ‫ת־א ָחיו — ִעם ֶא ָחיו‪.‬‬ ‫ב ֶא ֶ‬ ‫דִּ ָּב ָתם ָר ָעה — ִס ּ ֵפר ְליַ ֲעקֹב ַעל ַמ ֲעשִׂ ים ָר ִעים‬ ‫ׁ ֶש ָעשׂ וּ ‪.‬‬ ‫ישהוּ דָּ ָבר ַרע‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ְמ ַפ ְר ְס ִמים ַעל ִמ ׁ ֶ‬ ‫ׁ ֶש ּלֹא ָעשָׂ ה‪ ,‬אוֹ ְמ ִרים‪ֵ :‬הם הוֹ ִציאוּ דִּ ָּבה‪.‬‬ ‫י־בן־זְ ֻקנִ ים — ֵּבן ׁ ֶשנּ וֹ ַלד ְליַ ֲעקֹב‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה‬ ‫ג ִּכ ֶ‬ ‫זָ ֵקן‪.‬‬ ‫ְּכתֹנֶ ת ּ ַפ ִּסים — ַה ַּכ ָ ּונָ ה ְל ֶב ֶגד יָ ָקר ׁ ֶש ָעשׂ וּ י ּ ַפ ִּסים‬ ‫ּ ַפ ִּסים‪.‬‬ ‫ד וְ לֹא יָ ְכל ּו דַּ ְּברוֹ ְל ׁ ָשלֹם — לֹא יָ ְכלוּ ְל ַד ֵּבר ִא ּתוֹ‬ ‫ִּב ִידידוּ ת ְוּב ׁ ָשלוֹ ם‪.‬‬

‫ז ְמ ַא ְּל ִמים ֲא ֻל ִּמים — אוֹ ְס ִפים וְ קוֹ ׁ ְש ִרים ֲח ִבילוֹ ת‬ ‫ׁ ֶשל ׁ ִש ֳּב ִלים‪.‬‬ ‫נִ ָ ּצ ָבה — נֶ ֶע ְמ ָדה יְ ׁ ָש ָרה וּ זְ קוּ ָפה‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ְת ֻס ֶּבינָ ה — ָע ְמדוּ ִמ ָּס ִביב‪ִ ,‬ה ִ ּקיפוּ ‪.‬‬ ‫ם־מ ׁשוֹ ל ִּת ְמ ׁשֹל ָּבנ ּו — ַה ִאם ַא ָּתה ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ְל ָכ ְך‬ ‫ח ִא ָ‬ ‫ׁ ֶש ִּת ׁ ְשלֹט ָּבנוּ ?‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫‬

‫‪161‬‬


‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫‪162‬‬

‫וַ ַ ּי ֲחלֹם עוֹ ד ֲחלוֹ ם ַא ֵחר וַ יְ ַס ּ ֵפר אֹתוֹ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּנה ָח ַל ְמ ִּתי ֲחלוֹ ם עוֹ ד‪,‬‬ ‫ְל ֶא ָחיו‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וְ ִה ֵּנה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַה ָ ּי ֵר ַח וְ ַא ַחד ָעשָׂ ר ּכוֹ ָכ ִבים‬ ‫ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ִלי‪.‬‬ ‫ר־בוֹ‬ ‫ל־א ָחיו‪ ,‬וַ ּי ְִג ַע ּ‬ ‫ל־א ִביו וְ ֶא ֶ‬ ‫וַ יְ ַס ּ ֵפר ֶא ָ‬ ‫ֹאמר לוֹ ‪ָ :‬מה ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ָא ִביו‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫?הבוֹ א נָ בוֹ א ֲאנִ י וְ ִא ְּמ ָך וְ ַא ֶח ָ‬ ‫יך‬ ‫ָח ָל ְמ ָּת ֲ‬ ‫ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲח‍וֹת ְל ָך ָא ְר ָצה?‬ ‫וַ יְ ַקנְ אוּ ־בוֹ ֶא ָחיו‪ ,‬וְ ָא ִביו ׁ ָש ַמר‬ ‫ת־הדָּ ָבר‪.‬‬ ‫ֶא ַ‬ ‫יהם‬ ‫וַ ֵ ּי ְלכוּ ֶא ָחיו ִל ְרעוֹ ת ֶאת־צֹאן ֲא ִב ֶ‬ ‫ִּב ׁ ְש ֶכם‪.‬‬ ‫ֹאמר יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאל־יוֹ ֵסף‪ֲ :‬הלוֹ א ַא ֶח ָ‬ ‫יך‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ר ִֹעים ִּב ׁ ְש ֶכם‪ְ ,‬ל ָכה וְ ֶא ׁ ְש ָל ֲח ָך ֲא ֵל ֶ‬ ‫ֹאמר לוֹ ‪ִ :‬ה ֵּננִ י‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־שלוֹ ם ַא ֶח ָ‬ ‫יך‬ ‫ֹאמר לוֹ ‪ֶ :‬ל ְך־נָ א ְר ֵאה ֶא ׁ ְ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־שלוֹ ם ַה ּצֹאן‪ ,‬וַ ֲה ׁ ִש ֵבנִ י דָּ ָבר‪ .‬וַ ִ ּי ׁ ְש ָל ֵחהוּ‬ ‫וְ ֶא ׁ ְ‬ ‫ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברוֹ ן‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ׁ ְש ֶכ ָמה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְמ ָצ ֵאהוּ ִא ׁיש‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ת ֶֹעה ַּב ּ ָׂש ֶדה‪,‬‬ ‫ה־ת ַב ֵ ּק ׁש?‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ָא ֵלהוּ ָה ִא ׁיש ֵלאמֹר‪ַ :‬מ ְּ‬ ‫ה־נא‬ ‫ת־א ַחי ָאנ ִֹכי ְמ ַב ֵ ּק ׁש‪ַ ,‬ה ִ ּג ָיד ָּ‬ ‫ֹאמר‪ֶ :‬א ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ִלי ֵאיפֹה ֵהם ר ִֹעים‪.‬‬ ‫ֹאמר ָה ִא ׁיש‪ :‬נָ ְסעוּ ִמ ֶ ּזה‪ִּ .‬כי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫א ְֹמ ִרים‪ ,‬נֵ ְל ָכה דּ ָֹתיְ נָ ה‪ .‬וַ ֵ ּי ֶל ְך יוֹ ֵסף ַא ַחר‬ ‫ֶא ָחיו וַ ִ ּי ְמ ָצ ֵאם ְּבד ָֹתן‪.‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫י וַ ּי ְִג ַער — דִּ ֵּבר ֵא ָליו ְּב ַכ ַעס‪.‬‬

‫ת־הדָּ ָבר — זָ ַכר ְּב ִל ּבוֹ ֶאת דְּ ַבר ַה ֲחלוֹ ם‪.‬‬ ‫יא ׁ ָש ַמר ֶא ַ‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק יב ַעד ּ ָפסוּק כ ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ׁ ָש ַלח ֶאת יוֹ ֵסף ֶאל ֶא ָחיו ָהרוֹ ִעים ִּב ׁ ְש ֶכם‪.‬‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַא ִחים ָרא ּו ֶאת יוֹ ֵסף‪ֵ ,‬הם ִּת ְכנְ נ ּו ַל ֲהרֹג אוֹ תוֹ ‪.‬‬

‫יד ו ֲַה ׁ ִש ֵבנִ י דָּ ָבר — ְּת ַס ּ ֵפר ִלי ָמה ׁ ְשלוֹ ם ַא ֶח ָ‬ ‫יך‪.‬‬

‫טו ו ְִה ֵּנה ת ֶֹעה — לֹא יוֹ ֵד ַע ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך‪.‬‬

‫יז נָ ְסע ּו ִמ ֶ ּזה — נָ ְסעוּ ִמ ּפֹה‪.‬‬


‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫יהם‬ ‫וַ ִ ּי ְראוּ אֹתוֹ ֵמ ָרחֹק‪ְ ,‬וּב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ְתנַ ְּכלוּ אֹתוֹ ַל ֲה ִמיתוֹ ‪.‬‬ ‫ל־א ִחיו‪ִ :‬ה ֵּנה ַּב ַעל‬ ‫ֹאמרוּ ִא ׁיש ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ַה ֲחלֹמוֹ ת ַה ָּלזֶ ה ָּבא‪.‬‬ ‫וְ ַע ָּתה ְלכוּ וְ נַ ַה ְר ֵגהוּ וְ נַ ׁ ְש ִל ֵכהוּ ְּב ַא ַחד‬ ‫ַה ּבֹרוֹ ת וְ ָא ַמ ְרנוּ ‪ַ ,‬ח ָ ּיה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתהוּ ‪,‬‬ ‫וְ נִ ְר ֶאה ַמה־ ִ ּי ְהיוּ ֲחלֹמ ָֹתיו‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא‬ ‫אוּבן וַ ַ ּי ִ ּצ ֵלהוּ ִמ ָ ּי ָדם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ְר ֵ‬ ‫נַ ֶּכנּ וּ נָ ֶפ ׁש‪.‬‬ ‫ל־ת ׁ ְש ּ ְפכוּ ָ־דם‪.‬‬ ‫אוּבן‪ַ :‬א ִּ‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְר ֵ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ה ּבוֹ ר ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ַה ׁ ְש ִליכוּ אֹתוֹ ֶא ַ‬ ‫ל־ת ׁ ְש ְלחוּ ־בוֹ ‪ְ .‬ל ַמ ַען ַה ִ ּציל‬ ‫ַּב ִּמ ְד ָּבר‪ ,‬וְ יָ ד ַא ִּ‬ ‫ל־א ִביו‪.‬‬ ‫אֹתוֹ ִמ ָ ּי ָדם ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ ֶא ָ‬ ‫ל־א ָחיו‪ ,‬וַ ַ ּי ְפ ׁ ִשיטוּ‬ ‫ר־בא יוֹ ֵסף ֶא ֶ‬ ‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶש ָּ‬ ‫ת־כתֹנֶ ת ַה ּ ַפ ִּסים‬ ‫ת־כ ָּתנְ ּתוֹ ‪ֶ ,‬א ְּ‬ ‫ֶאת־יוֹ ֵסף ֶא ֻּ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָע ָליו‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ָ ּק ֻחהוּ וַ ַ ּי ׁ ְש ִלכוּ אֹתוֹ ַה ּב ָֹרה‪ .‬וְ ַה ּבוֹ ר ֵרק‪,‬‬ ‫ֵאין ּבוֹ ָמיִ ם‪.‬‬ ‫יהם וַ ִ ּי ְראוּ‪,‬‬ ‫ל־ל ֶחם‪ ,‬וַ ִ ּישְׂ אוּ ֵעינֵ ֶ‬ ‫וַ ֵ ּי ׁ ְשבוּ ֶל ֱא ָכ ֶ‬ ‫אלים ָּב ָאה ִמ ִ ּג ְל ָעד‪,‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה א ְֹר ַחת יִ ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫וּצ ִרי וָ לֹט‪ ,‬הוֹ ְל ִכים‬ ‫יהם נֹשְׂ ִאים נְ כֹאת ְ‬ ‫ְוּג ַמ ֵּל ֶ‬ ‫ְלהוֹ ִריד ִמ ְצ ָריְ ָמה‪.‬‬ ‫ה־ב ַצע ִּכי‬ ‫ל־א ָחיו‪ַ :‬מ ֶּ‬ ‫ֹאמר יְ הוּ ָדה ֶא ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־א ִחינוּ וְ ִכ ִּסינוּ ֶאת־דָּ מוֹ ‪.‬‬ ‫נַ ֲהרֹג ֶא ָ‬

‫יהם וַ ִ ּי ְתנַ ְּכל ּו אֹתוֹ ַל ֲה ִמיתוֹ‬ ‫יח ו ְּב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶ‬ ‫יהם‪ִּ ,‬ת ְכנְ נוּ ַל ֲהרֹג אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫— ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְת ָק ֵרב ֲא ֵל ֶ‬ ‫ִמ ּ ָפסוּק כא ַעד ּ ָפסוּק ל ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יע‬ ‫ְראו ֵּבן ָמנַ ע ֵמ ָה ַא ִחים ַל ֲהרֹג ֶאת יוֹ ֵסף וְ ִה ִ ּצ ַ‬ ‫ְל ַה ׁ ְש ִל ְ‬ ‫יך אוֹ תוֹ ַל ּבוֹ ר‪.‬‬ ‫יע ִל ְמ ּכֹר ֶאת יוֹ ֵסף ְל ׁ ַש ָ ּי ָרה ׁ ֶשל‬ ‫יְ הו ָּדה ִה ִ ּצ ַ‬ ‫אלים ׁ ֶש ָ ּי ְר ָדה ְל ִמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬ ‫יִ ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫כא לֹא נַ ֶּכנּ ּו נָ ֶפ ׁש — לֹא נַ ֲהרֹג אוֹ תוֹ ‪.‬‬

‫ּ־דם — ַאל ַּת ַה ְרגוּ אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ל־ת ׁ ְש ּ ְפכו ָ‬ ‫כב ַא ִּ‬ ‫ל־ת ׁ ְש ְלחוּ־בוֹ — ַאל ַּת ַה ְרגוּ אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫וְ יָ ד ַא ִּ‬

‫אלים‪.‬‬ ‫אלים — ׁ ַש ָ ּי ָרה ׁ ֶשל יִ ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫כה א ְֹר ַחת יִ ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫נְ כֹאת ו ְּצ ִרי וָ לֹט — ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ְצ ָמ ִחים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם‬ ‫ְמ ִכינִ ים ְּבשָׂ ִמים וּ ְתרוּ פוֹ ת‪.‬‬

‫ה־ב ַצע — ָמה ַה ּתוֹ ֶע ֶלת‪.‬‬ ‫כו ַמ ֶּ‬ ‫וְ ִכ ִּסינ ּו ֶאת־דָּ מוֹ — נַ ְס ִּתיר ֶאת ָה ֶר ַצח‪.‬‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫‬

‫‪163‬‬


‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫לה‬

‫לו‬

‫‪164‬‬

‫אלים‪ ,‬וְ יָ ֵדנוּ‬ ‫ְלכוּ וְ נִ ְמ ְּכ ֶרנּ וּ ַל ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫י־א ִחינוּ ְבשָׂ ֵרנוּ הוּ א‪.‬‬ ‫ל־ת ִהי־בוֹ ‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫ַא ְּ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ְמעוּ ֶא ָחיו‪.‬‬ ‫נָשים ִמ ְדיָ נִ ים ס ֲֹח ִרים‪ ,‬וַ ִ ּי ְמ ׁ ְשכוּ‬ ‫וַ ַ ּי ַע ְברוּ ֲא ׁ ִ‬ ‫ן־ה ּבוֹ ר‪ ,‬וַ ִ ּי ְמ ְּכרוּ ֶאת־יוֹ ֵסף‬ ‫וַ ַ ּי ֲעלוּ ֶאת־יוֹ ֵסף ִמ ַ‬ ‫אלים ְּב ֶעשְׂ ִרים ָּכ ֶסף‪ .‬וַ ּי ִָביאוּ‬ ‫ַל ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫ֶאת־יוֹ ֵסף ִמ ְצ ָריְ ָמה‪.‬‬ ‫ל־ה ּבוֹ ר וְ ִה ֵּנה ֵאין־יוֹ ֵסף‬ ‫אוּבן ֶא ַ‬ ‫וַ ָ ּי ׁ ָשב ְר ֵ‬ ‫ת־ב ָג ָדיו‪.‬‬ ‫ַּב ּבוֹ ר‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ַרע ֶא ְּ‬ ‫ֹאמר‪ַ :‬ה ֶ ּי ֶלד ֵאינֶ נּ וּ ‪ ,‬וַ ֲאנִ י‬ ‫ל־א ָחיו וַ ּי ַ‬ ‫וַ ָ ּי ׁ ָשב ֶא ֶ‬ ‫י־בא‪.‬‬ ‫ָאנָ ה ֲאנִ ָ‬ ‫ת־כתֹנֶ ת יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ֲחטוּ שְׂ ִעיר‬ ‫וַ ִ ּי ְקחוּ ֶא ְּ‬ ‫ת־ה ֻּכ ּתֹנֶ ת ַּבדָּ ם‪.‬‬ ‫ִע ִ ּזים‪ ,‬וַ ִ ּי ְט ְּבלוּ ֶא ַ‬ ‫ת־כתֹנֶ ת ַה ּ ַפ ִּסים‪ ,‬וַ ָ ּי ִביאוּ‬ ‫וַ יְ ׁ ַש ְּלחוּ ֶא ְּ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ :‬זֹאת ָמ ָצאנוּ ‪.‬‬ ‫יהם‪ ,‬וַ ּי ְ‬ ‫ל־א ִב ֶ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ַה ֶּכר־נָ א‪ַ ,‬ה ְּכתֹנֶ ת ִּבנְ ָך ִהוא‪ִ ,‬אם־לֹא?‬ ‫ֹאמר‪ְּ :‬כתֹנֶ ת ְּבנִ י‪ַ .‬ח ָ ּיה ָר ָעה‬ ‫וַ ַ ּי ִּכ ָיר ּה וַ ּי ֶ‬ ‫ֲא ָכ ָל ְתהוּ ‪ָ .‬טרֹף ט ַֹרף יוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְק ַרע יַ ֲעקֹב שִׂ ְמל ָֹתיו‪ ,‬וַ ָ ּישֶׂ ם שַׂ ק ְּב ָמ ְתנָ יו‪,‬‬ ‫ל־בנוֹ יָ ִמים ַר ִּבים‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְת ַא ֵּבל ַע ְּ‬ ‫ל־בנ ָֹתיו ְלנַ ֲחמוֹ ‪ ,‬וַ יְ ָמ ֵאן‬ ‫ל־בנָ יו וְ ָכ ְּ‬ ‫וַ ָ ּי ֻקמוּ ָכ ָּ‬ ‫ל־בנִ י ָא ֵבל‬ ‫י־א ֵרד ֶא ְּ‬ ‫ֹאמר‪ִּ :‬כ ֵ‬ ‫ְל ִה ְתנַ ֵחם‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ׁ ְשא ָֹלה‪ .‬וַ ּי ְֵבךְּ אֹתוֹ ָא ִביו‪.‬‬ ‫יפר‬ ‫ל־מ ְצ ָריִ ם‪ְ ,‬לפוֹ ִט ַ‬ ‫וְ ַה ְּמ ָדנִ ים ָמ ְכרוּ אֹתוֹ ֶא ִ‬ ‫ְס ִריס ּ ַפ ְרעֹה‪ ,‬שַׂ ר ַה ַּט ָּב ִחים‪.‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫ל־ת ִהי־בוֹ — לֹא נִ ַ ּגע ּבוֹ ְל ָר ָעה‪.‬‬ ‫כז וְ יָ ֵדנ ּו ַא ְּ‬

‫ת־ב ָג ָדיו — ִּכי ִה ְת ַא ֵּבל וְ ִה ְצ ַט ֵער‪.‬‬ ‫כט וַ ִ ּי ְק ַרע ֶא ְּ‬ ‫י־בא — ְל ָאן ָאבוֹ א? ָמה ֶא ֱעשֶׂ ה? ֲה ֵרי לֹא‬ ‫ל ָאנָ ה ֲאנִ ָ‬ ‫אוּ ַכל ָל ׁשוּב ֶאל ָא ִבי‪.‬‬

‫לד וַ ִ ּי ְק ַרע יַ ֲעקֹב שִׂ ְמל ָֹתיו‪ ,‬וַ ָ ּישֶׂ ם שַׂ ק ְּב ָמ ְתנָ יו‬ ‫— ַה ַּכ ָ ּונָ ה ְל ָת ֵאר ֵא ְ‬ ‫יך ִה ְתנַ ֵהג יַ ֲעקֹב ְּב ֶא ְבלוֹ ‪.‬‬ ‫לה וַ יְ ָמ ֵאן — לֹא ָר ָצה‪.‬‬ ‫ל־בנִ י ָא ֵבל ׁ ְשא ָֹלה — ֶא ְת ַא ֵּבל ַעל ְּבנִ י ַעד‬ ‫ֵא ֵרד ֶא ְּ‬ ‫יוֹ ם מוֹ ִתי‪.‬‬ ‫לו וְ ַה ְּמ ָדנִ ים — ֲאנָ ׁ ִשים ֵמ ָה ָעם ַה ִּמ ְדיָ נִ י‪.‬‬ ‫ְס ִריס ּ ַפ ְרעֹה — שַׂ ר ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק לז‬ ‫ְ‬

‫אחֵי יֹוסֵף ׂשָנ ְאּו אֹותֹו וְִקּנ ְאּו ּבֹו‬ ‫ֲ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק יא‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ .1‬א‪ .‬לָ ָּמה ִק ְ ּנא ּו וְ לָ ָּמה ָשׂ נְ א ּו ָה ַא ִחים ֶאת יוֹ ֵסף?‬

‫‪.1‬‬ ‫לפני העיסוק במדור‬ ‫כדאי שהמורה תקרא עם‬ ‫התלמידים את פסוק א‬ ‫שבו נאמר‪" :‬וישב יעקב‬ ‫בארץ מגורי אביו בארץ‬ ‫כנען"‪ .‬הפסוק מלמד‬ ‫שיעקב תפס את מקומו‬ ‫של יצחק‪ ,‬וההבטחה עברה‬ ‫מיצחק ליעקב‪ .‬מעתה יעקב‬ ‫הוא הדמות המרכזית‬ ‫בהתהוות העם‪.‬‬

‫ב‪ִ .‬מי ֵהם ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ת יוֹ ֵסף?‬ ‫אשוֹ ן‪:‬‬ ‫ַ ּב ֲחלוֹ ם ָה ִר ׁ‬

‫ַ ּב ֲחלוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י‪:‬‬

‫ג‪ .‬לָ ָּמה ָּכ ֲעס ּו ָה ַא ִחים ְּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְמע ּו ֶאת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת?‬ ‫(תו ְּכל ּו לְ ַה ֲע ִתיק ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַמ ְת ִאים ִמ ּ ָפסוּק ח)‪.‬‬ ‫ּ‬

‫‪ .1‬ג‪.‬‬ ‫חשוב שהילדים יבינו‬ ‫שבימים ההם האנשים‬ ‫האמינו שחלום מתגשם‪.‬‬

‫(פסוּק י)?‬ ‫יצד ִה ְתיַ ֵחס יַ ֲעקֹב ֶאל יוֹ ֵסף ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִס ּ ֵפר ֶאת ַה ֲחלוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ּ ָ‬ ‫ד‪ֵּ .‬כ ַ‬ ‫ּתו ְּכל ּו לְ ַה ֲע ִתיק ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪.‬‬

‫פֶֶרק לז‬

‫‬

‫‪165‬‬


‫‪ַ .2‬ה ִאם ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף לֹא יָ ַדע ׁ ֶש ֶא ָחיו ּכוֹ ֲע ִסים ָעלָ יו? ַה ִאם ֵּכן יָ ַדע?‬ ‫‪.2‬‬ ‫רצוי להפנות את‬ ‫התלמידים לפסוק יג‬ ‫שם מקבל יוסף על עצמו‬ ‫את שליחות אביו ללא‬ ‫היסוס‪ ,‬מכאן שלא ידע מה‬ ‫חושבים אחיו‪.‬‬ ‫בפסוק י יעקב נוזף ביוסף‬ ‫ואפשר להקיש מכך שהבין‬ ‫שהתנהג בגבהות לב‪.‬‬ ‫בפסוק ד כתוב במפורש על‬ ‫האחים‪ :‬וישנאו אותו ולא‬ ‫יכלו דברו שלום‪.‬‬

‫ַה ְס ִ ּביר ּו וְ נַ ְּמק ּו ָּכל ַא ַחת ֵמ ַהדֵּ עוֹ ת ְ ּב ֶעזְ ַרת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֵמ ַה ָּכתוּב‪.‬‬

‫‪ַ ׁ .3‬ש ֲער ּו ֵאיל ּו ְרגָ ׁשוֹ ת לִ ּו ּו ֶאת ִה ְתנַ ֲהגוּת ָה ַא ִחים ְּכלַ ּ ֵפי יַ ֲעקֹב?‬

‫‪ַ ׁ .4‬ש ֲער ּו ֵאיל ּו ְרגָ ׁשוֹ ת לִ ּו ּו ֶאת ִה ְתנַ ֲהגוּת ָה ַא ִחים ְּכלַ ּ ֵפי יוֹ ֵסף?‬

‫‪ַ ׁ .5‬ש ֲער ּו ֵאיל ּו ְרגָ ׁשוֹ ת לִ ּו ּו ֶאת יוֹ ֵסף ְּכלַ ּ ֵפי ָא ִביו ו ְּכלַ ּ ֵפי ֶא ָחיו?‬

‫יכם‪.‬‬ ‫‪ַ .6‬צ ְ ּיר ּו ֶא ָחד ֵמ ֲחלוֹ מוֹ ת יוֹ ֵסף‪ְּ .‬תל ּו ַ ּב ִּכ ָּתה ֶאת ֲעבוֹ דוֹ ֵת ֶ‬

‫ָה ַא ִחים זוֹ ְמ ִמים לַ ֲהרֹג‬ ‫ֶאת יוֹ ֵסף ‪ִ -‬צ ֵ ּיר ַא ֵ ּבל ּ ַפן‬

‫‪166‬‬

‫‬

‫פֶֶרק לז‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק לז‬ ‫ְ‬

‫ּתכ ְנ ְנּו לַהֲֹרג אֶת יֹוסֵף‬ ‫אחִים ִ‬ ‫ה ַ‬ ‫ָ‬ ‫הּפֶֶרק‬ ‫מּפָסּוק יב עַד סֹוף ַ‬ ‫ִקְראּו ִ‬

‫‪ַ .1‬על ִמי ְמ ֻס ּ ָפר? ַה ׁ ְשלִ ימוּ‪ּ .‬תו ְּכל ּו לְ ֵה ָעזֵ ר ְ ּב ַסל ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת‪.‬‬

‫אפשר לספר לתלמידים‪,‬‬ ‫שהרועים נהגו לנדוד‬ ‫ממקום למקום בחיפוש‬ ‫מרעה‪.‬‬

‫א‪ .‬יָ ְצא ּו לִ ְרעוֹ ת ֶאת ַה ּצֹאן ִ ּב ׁ ְש ֶכם‬

‫המורה תסב את תשומת‬ ‫לב התלמידים לכך שיוסף‪,‬‬ ‫באמרו "הנני"‪ ,‬קיבל ברצון‬ ‫ָ‬ ‫את השליחות שהטיל עליו‬ ‫אביו ואכן טרח לחפש את‬ ‫אחיו‪ ,‬אף שהיה צריך אולי‬ ‫ָ‬ ‫לחשוש מפניהם כשהוא‬ ‫רחוק מנוכחותו המגוננת‬ ‫של יעקב‪.‬‬

‫ב‪ִ .‬ה ְס ִּכים ִמ ָ ּיד לְ ַב ָּק ׁ ַשת ָא ִביו‬ ‫ג‪ָ .‬ע ָשׂ ה ַמ ֲא ַמ ִ ּצים לִ ְמצֹא ֶאת ֶא ָחיו‬ ‫יהם‬ ‫ד‪ .‬לָ ֲעג ּו לַ ֲא ִח ֶ‬ ‫יהם‬ ‫ה‪ִּ .‬ת ְכנְ נ ּו לַ ֲהרֹג ֶאת ֲא ִח ֶ‬

‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫מי עוד אמר "הנני"?‬ ‫באיזה הקשר כבר נזכרה‬ ‫ְּכתונת הפסים‬ ‫ובאיזה הקשר היא נזכרת‬ ‫בפרקנו? נתינת הכותונת‬ ‫ליוסף היא סמל להיותו‬ ‫הבן המועדף‪ .‬הכותונת‬ ‫המוכתמת והקרועה‬ ‫מסמלת את אסונו של‬ ‫יעקב‪.‬‬

‫יע לְ ַה ׁ ְשלִ ְ‬ ‫יך ֶאת יוֹ ֵסף לַ ּבוֹ ר ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּצילוֹ ִמ ָּמוֶ ת‬ ‫ו‪ִ .‬ה ִ ּצ ַ‬ ‫יע לִ ְמ ּכֹר ֶאת יוֹ ֵסף ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּצילוֹ ִמ ָּמוֶ ת‬ ‫ז‪ִ .‬ה ִ ּצ ַ‬ ‫ח‪ָ .‬ט ְבל ּו ֻּכתֹנֶ ת ְ ּב ָדם‬ ‫ט‪ִ .‬ה ְת ַא ֵ ּבל ַעל ְ ּבנוֹ יָ ִמים ַר ִ ּבים‬ ‫ַסל ְּת ׁשוּבוֹ ת‪ :‬יוֹ ֵסף‬

‫ְראו ֵּבן‬

‫ְקבו ַּצת ָה ַא ִחים‬

‫יְ הו ָּדה‬

‫יַ ֲעקֹב‬

‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫במה שונה התנהגותם של‬ ‫ראובן ויהודה מהתנהגותם‬ ‫של שאר האחים?‬

‫יהם?‬ ‫‪ָ .2‬מה ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר ַעל ְראו ֵּבן וִ יהו ָּדה לְ ִפי ַמ ֲע ֵשׂ ֶ‬

‫‪ִ .3‬מי ִק ֵ ּים ֶאת חוֹ ָבתוֹ ַעל ּ ִפי ֱהיוֹ תוֹ ַה ְ ּבכוֹ ר?‬

‫פֶֶרק לז‬

‫‬

‫‪167‬‬


‫‪ַ .3‬ח ְ ּבר ּו ֶאת ַה ִ ּב ּטוּי ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ֶאל ַה ּ ֵפרו ּׁש ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬

‫‪.3‬‬ ‫יש מקום להביא את‬ ‫הביטוי "שפיכות דמים"‬ ‫שמשתמשים בו כדי לתאר‬ ‫מצב‪ ,‬שבו הורגים בני אדם‪.‬‬ ‫כדאי להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים שיוסף‬ ‫התחנן וביקש‪ .‬פרק מב‬ ‫פסוק כא‪.‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫מדוע שלחו האחים את‬ ‫כתונת יוסף בידי שליח‪,‬‬ ‫ולא הביאו אותה בעצמם?‬

‫ַאל ִּת ׁ ְש ּ ְפכוּ דָּ ם‬

‫ֲאנִ י מו ָּכן לְ ַמ ּ ֵלא ָּכל ּ ְפ ֻקדָּ ה‪.‬‬

‫ִה ֵּננִ י‬

‫ַאל ַּת ַה ְרגוּ‪.‬‬

‫ַּב ַעל ַה ֲחלֹמוֹ ת‬

‫ישה ּו ׁ ֶש ְּמ ַד ְמיֵ ן ו ַּמ ׁ ְשלֶ ה‬ ‫ִמ ׁ ֶ‬ ‫ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל ִמינֵ י דְּ ָב ִרים‪.‬‬

‫יָ ד ַאל ִּת ׁ ְש ְלחוּ בוֹ‬

‫ֶ ּבן ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּתנוּ‪.‬‬

‫ָא ִחינוּ ְבשָׂ ֵרנוּ הוּ א‬

‫ַאל ַּת ַה ְרג ּו אוֹ תוֹ ‪.‬‬

‫יח‪ ,‬וְ ל ֹא ֵה ִביא ּו אוֹ ָת ּה‬ ‫‪ַ ׁ .4‬ש ֲער ּו ַמדּ ו ַּע ׁ ָשלְ ח ּו ָה ַא ִחים ֶאת ְּכתֹנֶ ת יוֹ ֵסף ִ ּב ֵידי ׁ ָשלִ ַ‬ ‫ְ ּב ַע ְצ ָמם? ִּכ ְתב ּוּ‪.‬‬

‫‪.5‬‬ ‫העזו‬ ‫ראובן ויהודה לא ֵ‬ ‫לדבר בגלוי‪ ,‬מחשש שזה‬ ‫יקומם את האחים‪ ,‬והם‬ ‫ימהרו להרגו‪.‬‬

‫‪ַ .5‬מדּ ו ַּע לְ ַד ְע ְּת ֶכם יְ הו ָּדה ו ְּראו ֵּבן ל ֹא דָּ ְר ׁשו ְ ּבגָ לוּי ֵמ ָה ַא ִחים ל ֹא לִ ְפגּ ַֹע לְ ָר ָעה‬ ‫ְ ּביוֹ ֵסף? נַ ְּמק ּו ֶאת דַּ ְע ְּת ֶכם‪.‬‬

‫יחת ָה ַא ִחים‪.‬‬ ‫‪ַ .6‬א ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַה ִ ּציג ֶאת ִשׂ ַ‬ ‫ֹאמרוּ? ְּתנ ּו ׁ ֵשם לַ ַה ָ ּצגָ ה‪.‬‬ ‫ַה ְחלִ יט ּו ִמי ֵהם ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים‪ָ .‬מה י ְ‬ ‫‪ּ .7‬תו ְּכל ּו לִ ְכ ּתֹב ִס ּפוּר‪ :‬יוֹ ֵסף ַ ּב ּבוֹ ר‪ָ .‬מה ָח ׁ ַשב? ָמה ִה ְר ִ ּג ׁיש? ָמה ָע ָשׂ ה?‬

‫‪168‬‬

‫‬

‫פֶֶרק לז‬


‫ֶּפֶרק לט‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫יפר‬ ‫וְ יוֹ ֵסף הוּ ַרד ִמ ְצ ָריְ ָמה‪ ,‬וַ ִ ּי ְקנֵ הוּ ּפוֹ ִט ַ‬ ‫ְס ִריס ּ ַפ ְרעֹה שַׂ ר ַה ַּט ָּב ִחים ִא ׁיש ִמ ְצ ִרי ִמ ַ ּיד‬ ‫אלים ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִר ֻדהוּ ׁ ָש ָּמה‪.‬‬ ‫ַה ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫יח‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי יְ הוָ ה ֶאת־יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ יְ ִהי ִא ׁיש ַמ ְצ ִל ַ‬ ‫וַ יְ ִהי ְּב ֵבית ֲאדֹנָ יו ַה ִּמ ְצ ִרי‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ֲאדֹנָ יו ִּכי יְ הוָ ה ִא ּתוֹ ‪ ,‬וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר־הוּ א‬ ‫יח ְּביָ דוֹ ‪.‬‬ ‫עֹשֶׂ ה‪ ,‬יְ הוָ ה ַמ ְצ ִל ַ‬ ‫וַ ִ ּי ְמ ָצא יוֹ ֵסף ֵחן ְּב ֵעינָ יו וַ יְ ׁ ָש ֶרת אֹתוֹ ‪,‬‬ ‫ל־ביתוֹ ‪ ,‬וְ ָכל־יֶ ׁש־לוֹ נָ ַתן ְּביָ דוֹ ‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְפ ִק ֵדהוּ ַע ֵּ‬ ‫ל־א ׁ ֶשר‬ ‫וַ יְ ִהי ֵמ ָאז ִה ְפ ִקיד אֹתוֹ ְּב ֵביתוֹ וְ ַעל ָּכ ֲ‬ ‫ת־בית ַה ִּמ ְצ ִרי ִּב ְג ַלל‬ ‫יֶ ׁש־לוֹ ‪ ,‬וַ ָיְב ֶר ְך יְ הוָ ה ֶא ֵּ‬ ‫ל־א ׁ ֶשר יֶ ׁש־לוֹ‬ ‫יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ יְ ִהי ִּב ְר ַּכת יְ הוָ ה ְּב ָכ ֲ‬ ‫ַּב ַּביִ ת ַוּב ּ ָׂש ֶדה‪.‬‬

‫ַּב ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יפר‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיָ ה שַׂ ר ֵא ֶצל ּ ַפ ְרעֹה‪ָ ,‬קנָ ה ֶאת יוֹ ֵסף ִמ ֵידי‬ ‫ּפוֹ ִט ַ‬ ‫אלים‪.‬‬ ‫ַה ִ ּי ׁ ְש ְמ ֵע ִ‬ ‫יפר נֶ ֶע ְל ָבה וְ ִד ְּב ָרה ָרעוֹ ת ַעל יוֹ ֵסף ְּב ָאזְ נֵ י‬ ‫ֵא ׁ ֶשת ּפוֹ ִט ַ‬ ‫יפר‪.‬‬ ‫ּפוֹ ִט ַ‬ ‫יפר ִה ְכנִ יס ֶאת יוֹ ֵסף ְל ֵבית ס ַֹהר‪.‬‬ ‫ּפוֹ ִט ַ‬ ‫יוֹ ֵסף ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ְמנַ ֵהל ֵּבית ַה ּס ַֹהר‪ ,‬וְ הוּא ִמ ָּנה‬ ‫יח ַעל ָה ֲא ִס ִירים‪.‬‬ ‫אוֹ תוֹ ְלנַ ֵהל ֶאת ֵּבית ַה ּס ַֹהר ו ְּל ַה ׁ ְש ִ ּג ַ‬ ‫יפר נָ ַתן ֵאמוּ ן‬ ‫ד ו ְָכל־יֶ ׁש־לוֹ נָ ַתן ְּביָ דוֹ — ּפוֹ ִט ַ‬ ‫ְּביוֹ ֵסף‪ .‬הוּ א נָ ַתן ְליוֹ ֵסף ְלנַ ֵהל ֶאת ִענְ יָ נָ יו‪.‬‬

‫ֲעבוֹ ַדת ֲא ָד ָמה — ִא ּיוּר ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬ ‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫‬

‫‪169‬‬


‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫ל־א ׁ ֶשר־לוֹ ְּביַ ד־יוֹ ֵסף‪ ,‬וְ לֹא־יָ ַדע‬ ‫וַ ַ ּי ֲעזֹב ָּכ ֲ‬ ‫ם־ה ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר־הוּ א‬ ‫ִא ּתוֹ ְמאוּ ָמה‪ִּ ,‬כי ִא ַ‬ ‫יפה ַמ ְר ֶאה‪.‬‬ ‫אוֹ ֵכל‪ .‬וַ יְ ִהי יוֹ ֵסף יְ ֵפה־ת ַֹאר וִ ֵ‬ ‫וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪ ,‬וַ ִּת ּ ָׂשא‬ ‫יה ֶאל־יוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫ת־עינֶ ָ‬ ‫ת־אדֹנָ יו ֶא ֵ‬ ‫ֵא ׁ ֶש ֲ‬ ‫ֹאמר‪ִ ׁ :‬ש ְכ ָבה ִע ִּמי‪.‬‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ל־א ׁ ֶשת ֲאדֹנָ יו‪ֵ :‬הן ֲאדֹנִ י‬ ‫ֹאמר ֶא ֵ‬ ‫וַ יְ ָמ ֵאן‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ה־ב ָּביִ ת‪ ,‬וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר־יֶ ׁש־לוֹ‬ ‫לֹא־יָ ַדע ִא ִּתי ַמ ַּ‬ ‫נָ ַתן ְּביָ ִדי‪.‬‬ ‫ֹא־חשַׂ ְך‬ ‫ֵאינֶ נּ וּ ָגדוֹ ל ַּב ַּביִ ת ַה ֶ ּזה ִמ ֶּמ ִּני‪ ,‬וְ ל ָ‬ ‫ִמ ֶּמ ִּני ְמאוּ ָמה ִּכי ִאם־אוֹ ָת ְך‪ַּ ,‬ב ֲא ׁ ֶשר‬ ‫־א ׁ ְש ּתוֹ ‪ ,‬וְ ֵא ְ‬ ‫יך ֶא ֱעשֶׂ ה ָה ָר ָעה ַה ְ ּגד ָֹלה‬ ‫ַא ְּת ִ‬ ‫אתי ֵלאל ִֹהים‪.‬‬ ‫ַה ּזֹאת‪ ,‬וְ ָח ָט ִ‬ ‫ֹא־ש ַמע‬ ‫וַ יְ ִהי ְּכ ַד ְּב ָר ּה ֶאל־יוֹ ֵסף יוֹ ם יוֹ ם‪ ,‬וְ ל ׁ ָ‬ ‫יה ִל ׁ ְש ַּכב ֶא ְצ ָל ּה ִל ְהיוֹ ת ִע ָּמ ּה‪.‬‬ ‫ֵא ֶל ָ‬ ‫וַ יְ ִהי ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ַה ַּביְ ָתה ַל ֲעשׂ וֹ ת‬ ‫אכ ּתוֹ ‪ ,‬וְ ֵאין ִא ׁיש ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ַּביִ ת ׁ ָשם‬ ‫ְמ ַל ְ‬ ‫ַּב ָּביִ ת‪.‬‬ ‫וַ ִּת ְת ּ ְפשֵׂ הוּ ְּב ִב ְגדוֹ ֵלאמֹר‪ִ ׁ :‬ש ְכ ָבה ִע ִּמי‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲעזֹב ִּב ְגדוֹ ְּביָ ָד ּה‪ ,‬וַ ָ ּינָ ס וַ ֵ ּי ֵצא ַהחוּ ָצה‪.‬‬ ‫י־עזַ ב ִּב ְגדוֹ ְּביָ ָד ּה‪ ,‬וַ ָ ּינָ ס‬ ‫וַ יְ ִהי ִּכ ְראוֹ ָת ּה ִּכ ָ‬ ‫ַהחוּ ָצה‪.‬‬ ‫ֹאמר ָל ֶהם ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫נְשי ֵב ָית ּה‪ ,‬וַ ּת ֶ‬ ‫וַ ִּת ְק ָרא ְל ַא ׁ ֵ‬ ‫ְראוּ‪ֵ ,‬ה ִביא ָלנוּ ִא ׁיש ִע ְב ִרי ְל ַצ ֶחק ָּבנוּ‪ָּ .‬בא‬ ‫ֵא ַלי ִל ׁ ְש ַּכב ִע ִּמי‪ ,‬וָ ֶא ְק ָרא ְּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל‪.‬‬

‫ִא ׁ ּ ָשה ֵמ ַה ַּמ ֲע ָמד ָה ֶעלְ יוֹ ן — ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬

‫‪170‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬


‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫י־ה ִרימ ִֹתי קוֹ ִלי וָ ֶא ְק ָרא‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי ְכ ׁ ָש ְמעוֹ ִּכ ֲ‬ ‫וַ ַ ּי ֲעזֹב ִּב ְגדוֹ ֶא ְצ ִלי‪ ,‬וַ ָ ּינָ ס וַ ֵ ּי ֵצא ַהחוּ ָצה‪.‬‬ ‫ד־בוֹ א ֲאדֹנָ יו‬ ‫וַ ַּת ַּנח ִּב ְגדוֹ ֶא ְצ ָל ּה ַע ּ‬ ‫ל־ביתוֹ ‪.‬‬ ‫ֶא ֵּ‬ ‫וַ ְּת ַד ֵּבר ֵא ָליו ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫את ָּלנוּ‬ ‫ר־ה ֵב ָ‬ ‫א־א ַלי ָה ֶע ֶבד ָה ִע ְב ִרי ֲא ׁ ֶש ֵ‬ ‫ָּב ֵ‬ ‫ְל ַצ ֶחק ִּבי‪.‬‬ ‫ימי קוֹ ִלי וָ ֶא ְק ָרא‪ ,‬וַ ַ ּי ֲעזֹב ִּב ְגדוֹ‬ ‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲה ִר ִ‬ ‫ֶא ְצ ִלי וַ ָ ּינָ ס ַהחוּ ָצה‪.‬‬ ‫וַ יְ ִהי ִכ ׁ ְשמ ַֹע ֲאדֹנָ יו ֶאת־דִּ ְב ֵרי ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪,‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר דִּ ְּב ָרה ֵא ָליו ֵלאמֹר‪ַּ ,‬כדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‬ ‫ָעשָׂ ה ִלי ַע ְבדֶּ ָך‪ ,‬וַ ִ ּי ַחר ַא ּפוֹ ‪.‬‬ ‫ל־בית‬ ‫וַ ִ ּי ַ ּקח ֲאדֹנֵ י יוֹ ֵסף אֹתוֹ וַ ִ ּי ְּתנֵ הוּ ֶא ֵּ‬ ‫ר־א ִס ֵירי ַה ֶּמ ֶל ְך‬ ‫ַה ּס ַֹהר‪ְ ,‬מקוֹ ם ֲא ׁ ֶש ֲ‬ ‫י־שם ְּב ֵבית ַה ּס ַֹהר‪.‬‬ ‫ֲאסוּ ִרים‪ ,‬וַ יְ ִה ׁ ָ‬ ‫וַ יְ ִהי יְ הוָ ה ֶאת־יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ ֵ ּיט ֵא ָליו ָח ֶסד‪,‬‬ ‫ית־ה ּס ַֹהר‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן ִחנּ וֹ ְּב ֵעינֵ י שַׂ ר ֵּב ַ‬ ‫ית־ה ּס ַֹהר ְּביַ ד־יוֹ ֵסף ֶאת‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן שַׂ ר ֵּב ַ‬ ‫ל־ה ֲא ִס ִירם ֲא ׁ ֶשר ְּב ֵבית ַה ּס ַֹהר‪ ,‬וְ ֶאת‬ ‫ָּכ ָ‬ ‫ל־א ׁ ֶשר עֹשִׂ ים ׁ ָשם הוּ א ָהיָ ה עֹשֶׂ ה‪.‬‬ ‫ָּכ ֲ‬ ‫ל־מאוּ ָמה‬ ‫ת־כ ְ‬ ‫ית־ה ּס ַֹהר ר ֶֹאה ֶא ָּ‬ ‫ֵאין שַׂ ר ֵּב ַ‬ ‫ְּביָ דוֹ ‪ַּ ,‬ב ֲא ׁ ֶשר יְ הוָ ה ִא ּתוֹ ‪ ,‬וַ ֲא ׁ ֶשר־הוּ א‬ ‫יח‪.‬‬ ‫עֹשֶׂ ה יְ הוָ ה ַמ ְצ ִל ַ‬

‫ר־א ִס ֵירי ַה ֶּמ ֶל ְך ֲאסו ִּרים — ֵּבית ס ַֹהר‬ ‫כ ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶש ֲ‬ ‫ַל ֲאנָ ׁ ִשים ְמ ֻכ ָּב ִדים וּ ְמיֻ ָח ִסים‪.‬‬

‫כא וַ ִ ּי ֵּתן ִחנּ וֹ — יוֹ ֵסף ָמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ְמנַ ֵהל ֵּבית‬ ‫ַה ּס ַֹהר‪.‬‬ ‫ל־ה ֲא ִס ִירם‬ ‫ית־ה ּס ַֹהר ְּביַ ד־יוֹ ֵסף ֶאת ָּכ ָ‬ ‫ַ‬ ‫כב וַ ִ ּי ֵּתן שַׂ ר ֵּב‬ ‫— ִמ ָּנה ֶאת יוֹ ֵסף ְל ַא ְח ַראי ָל ֲא ִס ִירים‪.‬‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫‬

‫‪171‬‬


‫התכנית מציעה אפשרות‬ ‫ללמד פרקים אחדים מחיי‬ ‫יוסף באופן אקסטנסיבי‪.‬‬ ‫היא מאפשרת למורים‬ ‫לבחור איזה פרקים יילמדו‬ ‫באופן אינטנסיבי‪.‬‬ ‫אנחנו בחרנו ללמד באופן‬ ‫אינטנסיבי את הפרקים‬ ‫העוסקים במערכת‬ ‫היחסים בין האחים‬ ‫במשפחה ואילו את‬ ‫הפרקים על קורות יוסף‬ ‫במצרים אנחנו מציעים‬ ‫שהמורים יספרו‪ .‬כדאי‬ ‫להגיד לתלמידים שיקשיבו‬ ‫לסיפור המורה בתשומת‬ ‫לב כדי שיוכלו לענות על‬ ‫המשימות‪.‬‬ ‫המורים יספרו לתלמידים‬ ‫את תוכן פרק לט לפני‬ ‫שיעסקו במשימות‪.‬‬ ‫רצוי להימנע מלהיכנס‬ ‫לפרטי סיפור הפיתוי בגלל‬ ‫גיל התלמידים‪ .‬הסיפור‬ ‫בכללותו חשוב‪ ,‬כי הוא‬ ‫מסביר את הרקע לעליית‬ ‫יוסף לגדולה בבית פרעה‪.‬‬ ‫א‪ .‬אפשר לשאול‪ :‬מה‬ ‫דעתכם על התנהגותו של‬ ‫יוסף‪ ,‬איך רואים שאינו‬ ‫גאוותן?‬ ‫התלמידים יראו שיוסף‬ ‫הקפיד לומר לפוטיפר‪ ,‬שכל‬ ‫הצלחותיו במילוי תפקידו‬ ‫בבית פוטיפר הן מעם ה'‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מורים המעוניינים בכך‬ ‫תוכל להוסיף פרטים על‬ ‫העבדות‪ ,‬שהיא תופעה זרה‬ ‫לתלמידים‪.‬‬ ‫המורה תוכל לספר‪,‬‬ ‫שעבדים ושפחות נמכרו‬ ‫ונקנו בדרך כלל בשוק‪.‬‬ ‫שבויי מלחמה נמכרו‬ ‫לעבדים על ידי המנצח‪.‬‬ ‫לפעמים אנשים מכרו את‬ ‫עצמם לעבדים‪ ,‬כי נקלעו‬ ‫למצב כלכלי קשה‪.‬‬ ‫מלכים נהגו לפעמים להפוך‬ ‫חלק מתושביהם לעבדים‬ ‫(בני ישראל במצרים)‪.‬‬ ‫יש להניח שהתלמידים‬ ‫יזכירו שגם לאברהם היו‬

‫‪172‬‬

‫‬

‫פֶֶרק לט‬

‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק לט‬ ‫ְ‬

‫מצְַרי ִם‬ ‫עבַד ּבְבֵית ּפֹוטִיפַר ּב ְ ִ‬ ‫יֹוסֵף ָ‬ ‫‪ִּ .1‬כ ְתב ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַמ ְס ִ ּביר לְ ָכל ְּתמוּנָ ה‪.‬‬

‫א‪.‬‬

‫ב‪.‬‬


‫ג‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫ה‪.‬‬

‫פֶֶרק לט‬

‫‬

‫‪173‬‬


‫ֶּפֶרק מ‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫‪174‬‬

‫וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪ָ ,‬ח ְטאוּ ַמ ׁ ְש ֵקה‬ ‫יהם‪ְ ,‬ל ֶמ ֶל ְך‬ ‫־מ ְצ ַריִ ם וְ ָהא ֶֹפה ַל ֲאדֹנֵ ֶ‬ ‫ֶמ ֶל ְך ִ‬ ‫ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫יסיו‪ַ ,‬על שַׂ ר‬ ‫וַ ִ ּי ְקצֹף ּ ַפ ְרעֹה ַעל ׁ ְשנֵ י ָס ִר ָ‬ ‫ַה ַּמ ׁ ְש ִקים וְ ַעל שַׂ ר ָהאוֹ ִפים‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתם ְּב ִמ ׁ ְש ַמר ֵּבית שַׂ ר ַה ַּט ָּב ִחים‬ ‫ל־בית ַה ּס ַֹהר‪ְ ,‬מקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵסף ָאסוּ ר‬ ‫ֶא ֵּ‬ ‫ׁ ָשם‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְפקֹד שַׂ ר ַה ַּט ָּב ִחים ֶאת־יוֹ ֵסף ִא ָּתם‪,‬‬ ‫וַ יְ ׁ ָש ֶרת א ָֹתם‪ ,‬וַ ִ ּי ְהיוּ יָ ִמים ְּב ִמ ׁ ְש ָמר‪.‬‬ ‫יהם‪ִ ,‬א ׁיש ֲחלֹמוֹ ְּב ַליְ ָלה‬ ‫וַ ַ ּי ַח ְלמוּ ֲחלוֹ ם ׁ ְשנֵ ֶ‬ ‫ֶא ָחד‪ִ ,‬א ׁיש ְּכ ִפ ְתרוֹ ן ֲחלֹמוֹ ‪ַ ,‬ה ַּמ ׁ ְש ֶקה‬ ‫וְ ָהא ֶֹפה ֲא ׁ ֶשר ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫ֲאסוּ ִרים ְּב ֵבית ַה ּס ַֹהר‪.‬‬ ‫יהם יוֹ ֵסף ַּב ּב ֶֹקר‪ ,‬וַ ַ ּי ְרא א ָֹתם‪,‬‬ ‫וַ ָ ּיבֹא ֲא ֵל ֶ‬ ‫וְ ִה ָּנם ז ֲֹע ִפים‪.‬‬ ‫יסי ַפ ְרעֹה ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ‬ ‫ת־ס ִר ֵ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל ֶא ְ‬ ‫יכם‬ ‫ְב ִמ ׁ ְש ַמר ֵּבית ֲאדֹנָ יו ֵלאמֹר‪ַ :‬מדּ וּ ַע ּ ְפנֵ ֶ‬ ‫ָר ִעים ַה ּיוֹ ם?‬ ‫ֹאמרוּ ֵא ָליו‪ֲ :‬חלוֹ ם ָח ַל ְמנוּ ‪ ,‬וּ פ ֵֹתר ֵאין‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יוֹ ֵסף‪ֲ :‬הלוֹ א ֵלאל ִֹהים‬ ‫אֹתוֹ ‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ּ ִפ ְתרֹנִ ים‪ַ .‬ס ּ ְפרוּ ־נָ א ִלי‪.‬‬ ‫ת־חלֹמוֹ ְליוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫ר־ה ַּמ ׁ ְש ִקים ֶא ֲ‬ ‫וַ יְ ַס ּ ֵפר שַׂ ַ‬ ‫ה־ג ֶפן ְל ָפנָ י‪.‬‬ ‫ֹאמר לוֹ ‪ַּ :‬ב ֲחלוֹ ִמי‪ ,‬וְ ִה ֵּנ ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬

‫‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫ַּב ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ְּב ֵבית ַה ּס ַֹהר נִ ְפ ַ ּג ׁש יוֹ ֵסף ִעם ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ּ ָׂש ֵרי‬ ‫ַה ֶּמ ֶל ְך ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשב ּו ַּב ֶּכ ֶלא‪.‬‬ ‫יהם יוֹ ֵסף ִס ּ ֵפר ָל ֶהם ָמה‬ ‫ַעל ּ ִפי ֲחלוֹ מוֹ ֵת ֶ‬ ‫יִ ְק ֶרה ָל ֶהם ְּב ָקרוֹ ב‪.‬‬ ‫דִּ ְב ֵרי יוֹ ֵסף ִה ְת ַק ְ ּימוּ‪.‬‬ ‫־מ ְצ ַריִ ם וְ ָהא ֶֹפה — ַה ּ ָׂש ִרים‬ ‫א ַמ ׁ ְש ֵקה ֶמ ֶל ְך ִ‬ ‫ַה ְּמ ֻמ ִּנים ַעל ַה ַּמ ׁ ְש ָקאוֹ ת וְ ַעל ַה ֶּל ֶחם‪.‬‬ ‫ב וַ ִ ּי ְקצֹף — ָּכ ַעס ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ד וַ ִ ּי ְפקֹד שַׂ ר ַה ַּט ָּב ִחים ֶאת־יוֹ ֵסף ִא ָּתם —‬ ‫שַׂ ר ַה ַּט ָּב ִחים ִצ ָ ּוה ֶאת יוֹ ֵסף ְל ׁ ָש ֵרת אוֹ ָתם‪.‬‬ ‫יָ ִמים — יָ ִמים ַר ִּבים‪.‬‬

‫ו ז ֲֹע ִפים — רוֹ ְגזִ ים‪.‬‬

‫ח ֵלאל ִֹהים ּ ִפ ְתרֹנִ ים‪ַ .‬ס ּ ְפרוּ־נָ א ִלי —‬ ‫ַרק ֱאל ִֹהים יָ כוֹ ל ְל ָפ ֵר ׁש וְ ִל ְפ ּתֹר ֶאת‬ ‫ַה ֲחלוֹ ם וְ הוּ א יַ ֲעזֹר ִלי‪.‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫ַוּב ֶ ּג ֶפן ׁ ְשל ׁ ָֹשה שָׂ ִר ִיגם‪ ,‬וְ ִהוא ְכפ ַֹר ַחת‬ ‫יה ֲענָ ִבים‪.‬‬ ‫ָע ְל ָתה נִ ָ ּצ ּה‪ִ ,‬ה ְב ׁ ִשילוּ ַא ׁ ְש ְּכל ֶֹת ָ‬ ‫ת־ה ֲענָ ִבים‪,‬‬ ‫וְ כוֹ ס ּ ַפ ְרעֹה ְּביָ ִדי‪ .‬וָ ֶא ַ ּקח ֶא ָ‬ ‫ל־כוֹ ס ּ ַפ ְרעֹה‪ ,‬וָ ֶא ֵּתן‬ ‫וָ ֶאשְׂ ַחט א ָֹתם ֶא ּ‬ ‫ל־כף ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫ת־ה ּכוֹ ס ַע ַּ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ֹאמר לוֹ יוֹ ֵסף‪ :‬זֶ ה ּ ִפ ְתרֹנוֹ ‪ְ ׁ .‬של ׁ ֶֹשת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ַה ּ ָׂש ִר ִגים ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים ֵהם‪.‬‬ ‫ְּבעוֹ ד ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים יִ ּ ָׂשא ַפ ְרעֹה‬ ‫ל־כ ֶּנ ָך‪ ,‬וְ נָ ַת ָּת‬ ‫ֹאש ָך וַ ֲה ׁ ִש ְיב ָך ַע ַּ‬ ‫ֶאת־ר ׁ ֶ‬ ‫אשוֹ ן‪,‬‬ ‫ס־פ ְרעֹה ְּביָ דוֹ ַּכ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָה ִר ׁ‬ ‫כוֹ ּ ַ‬ ‫ית ַמ ׁ ְש ֵקהוּ ‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ָ‬ ‫יטב‬ ‫ִּכי ִאם־זְ ַכ ְר ַּתנִ י ִא ְּת ָך‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר יִ ַ‬ ‫־נא ִע ָּמ ִדי ָח ֶסד‪ ,‬וְ ִהזְ ַּכ ְר ַּתנִ י‬ ‫ית ָּ‬ ‫ָל ְך‪ ,‬וְ ָעשִׂ ָ‬ ‫ן־ה ַּביִ ת ַה ֶ ּזה‪.‬‬ ‫אתנִ י ִמ ַ‬ ‫ל־פ ְרעֹה‪ ,‬וְ הוֹ ֵצ ַ‬ ‫ֶא ּ ַ‬ ‫י־גנּ ֹב ֻ ּג ַּנ ְב ִּתי ֵמ ֶא ֶרץ ָה ִע ְב ִרים‪,‬‬ ‫ִּכ ֻ‬ ‫יתי ְמאוּ ָמה‪ִּ ,‬כי־שָׂ מוּ‬ ‫ֹא־עשִׂ ִ‬ ‫ם־פֹה ל ָ‬ ‫וְ ַג ּ‬ ‫א ִֹתי ַּב ּבוֹ ר‪.‬‬

‫י שָׂ ִר ִיגם — ַענְ ֵפי ֶ ּג ֶפן‪.‬‬ ‫יחה ּ ֶפ ַרח‪.‬‬ ‫ָע ְל ָתה נִ ָ ּצ ּה — ִה ְצ ִמ ָ‬

‫ל־כ ֶּנ ָך — יַ ְחזִ יר אוֹ ְת ָך‬ ‫יב ָך ַע ַּ‬ ‫יג וַ ֲה ׁ ִש ְ‬ ‫ִל ְמקוֹ ְמ ָך וּ ְל ַת ְפ ִק ְיד ָך‪.‬‬ ‫אשוֹ ן — ְּכמוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה נָ הוּג‬ ‫ַּכ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָה ִר ׁ‬ ‫ק ֶֹדם‪.‬‬

‫טו ֵמ ֶא ֶרץ ָה ִע ְב ִרים — ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‪.‬‬ ‫ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְק ְראוּ ִע ְב ִרים ְּב ִפי ָה ַע ִּמים‬ ‫ָה ֲא ֵח ִרים‪.‬‬ ‫ַּב ּבוֹ ר — ְּב ֵבית ס ַֹהר‪.‬‬

‫ֲחלוֹ ם ַשׂ ר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים — ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬ ‫ו ַּי ֵׁשֶב‬

‫‬

‫‪175‬‬


‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫ר־הא ִֹפים‪ִּ ,‬כי טוֹב ּ ָפ ָתר;‬ ‫וַ ַ ּי ְרא ַ ׂש ָ‬ ‫ף־אנִ י ַּב ֲחלוֹ ִמי‪,‬‬ ‫אמר‪ֶ ,‬אל־יוֹ ֵסף‪ַ ,‬א ֲ‬ ‫וַ ּיֹ ֶ‬ ‫ֹאשי‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַס ֵּלי ח ִֹרי ַעל־ר ׁ ִ‬ ‫ַוּב ַּסל ָה ֶע ְליוֹ ן‪ִ ,‬מ ּכֹל ַמ ֲא ַכל ּ ַפ ְרעֹה‬ ‫ַמ ֲע ֵ ׂשה א ֶֹפה; וְ ָהעוֹ ף‪ ,‬א ֵֹכל א ָֹתם‬ ‫ֹאשי‪.‬‬ ‫ן־ה ַּסל ֵמ ַעל ר ׁ ִ‬ ‫ִמ ַ‬ ‫אמר‪ ,‬זֶ ה ּ ִפ ְתרֹנוֹ ‪:‬‬ ‫וַ ַ ּי ַען יוֹ ֵסף וַ ּיֹ ֶ‬ ‫ׁ ְשל ׁ ֶֹשת‪ַ ,‬ה ַּס ִּלים ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים‪ֵ ,‬הם‪.‬‬ ‫ְּבעוֹ ד ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים‪ ,‬יִ ּ ָ ׂשא ַפ ְרעֹה‬ ‫ֹאש ָך ֵמ ָע ֶל ָ‬ ‫יך‪ ,‬וְ ָת ָלה אוֹ ְת ָך‪,‬‬ ‫ֶאת־ר ׁ ְ‬ ‫ת־ב ָ ׂש ְר ָך‪,‬‬ ‫ל־עץ; וְ ָא ַכל ָהעוֹ ף ֶא ְּ‬ ‫ַע ֵ‬ ‫ֵמ ָע ֶל ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ישי‪ ,‬יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת‬ ‫וַ יְ ִהי ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫ל־ע ָב ָדיו;‬ ‫ת־פ ְרעֹה‪ ,‬וַ ַ ּי ַעשׂ ִמ ׁ ְש ֶּתה‪ְ ,‬ל ָכ ֲ‬ ‫ֶא ּ ַ‬ ‫ֹאש ַ ׂשר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָ ׂשא ֶאת־ר ׁ‬ ‫ֹאש ַ ׂשר ָהא ִֹפים ְּבתוֹ ְך ֲע ָב ָדיו‪.‬‬ ‫וְ ֶאת־ר ׁ‬ ‫ל־מ ׁ ְש ֵקהוּ;‬ ‫ת־שר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים‪ַ ,‬ע ַ‬ ‫וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֶא ַ ׂ‬ ‫ל־כף ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן ַה ּכוֹ ס‪ַ ,‬ע ַּ‬ ‫וְ ֵאת ַ ׂשר ָהא ִֹפים‪ָּ ,‬ת ָלה‪ַּ :‬כ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַתר‬ ‫ָל ֶהם‪ ,‬יוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫ר־ה ַּמ ׁ ְש ִקים ֶאת־יוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫וְ לֹא־זָ ַכר ַ ׂש ַ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ָּכ ֵחהוּ‪.‬‬

‫ל־פי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬ ‫ֲחלוֹ ם ַשׂ ר ַהאוֹ ִפים ‪ַ -‬ע ּ ִ‬

‫‪176‬‬

‫‬

‫ו ַּי ֵׁשֶב‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק מ‬ ‫ְ‬

‫ּפתַר חֲלֹומֹות‬ ‫יֹוסֵף ָ‬ ‫ימי ֶק ֶדם ָח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּב ֲחלוֹ ם ְר ָמזִ ים לְ ָמה ׁ ֶש ִ ּי ְק ֶרה לַ חוֹ לֵ ם‪.‬‬ ‫ִ ּב ֵ‬ ‫ָּכ ְך ָח ׁ ַשב ַ ּגם יוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫‪ָ .1‬מה ָענָ ה יוֹ ֵסף ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְּק ׁש ּו ִמ ֶּמנּ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְפ ּתֹר ֶאת ַה ֲחלוֹ ם?‬ ‫‪ָ .2‬מה ָחלַ ם ַשׂ ר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים? ַמה ּו ּ ִפ ְתרוֹ נוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף?‬ ‫‪ָ .3‬מה ָחלַ ם ַשׂ ר ָהאוֹ ִפים? ַמה ּו ּ ִפ ְתרוֹ נוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף?‬ ‫‪ָ .4‬מה ָק ָרה ְ ּביוֹ ם ַה ֻה ּ ֶל ֶדת ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹה?‬

‫ְ ּב ָפסוּק טו ָּכתוּב‪:‬‬

‫י־גנּ ֹב ֻ ּג ַּנ ְב ִּתי ֵמ ֶא ֶרץ ָה ִע ְב ִרים‪,‬‬ ‫ִּכ ֻ‬ ‫יתי ְמאוּ ָמה‪ִּ ,‬כי־שָׂ מוּ א ִֹתי ַּב ּבוֹ ר‪.‬‬ ‫ֹא־עשִׂ ִ‬ ‫ם־פֹה ל ָ‬ ‫וְ ַג ּ‬

‫יוֹ ֵסף ְמ ַד ֵ ּבר ִעם ּ ַפ ְרעֹה‪:‬‬ ‫‪ָ .1‬מה ָהיְ ָתה ַה ַּט ֲענָ ה ָה ִע ָּק ִרית ׁ ֶשל יוֹ ֵסף? ַה ֲע ִתיקוּ‪.‬‬

‫המורה תספר לתלמידים‬ ‫את תוכן פרק מ לפני‬ ‫שיעסקו במשימות‪.‬‬ ‫כדאי שהמורה תסביר‬ ‫את המושג פתרון חלום‪,‬‬ ‫שמשמעותו הסבר‪ ,‬פשר‪,‬‬ ‫פרוש‪ ,‬משמעות וכיו"ב‪.‬‬ ‫בחלומות יוסף‪ ,‬בחלומות‬ ‫השרים ובחלומות פרעה‬ ‫יש תמונות או ציורים‪.‬‬ ‫התמונה בחלום היא מעין‬ ‫חידה‪ ,‬שפתרונה מגלה את‬ ‫העתיד‪.‬‬ ‫גם בימינו מפרשים‬ ‫ומסבירים חלומות‪.‬‬ ‫בימינו רואים בחלום‬ ‫ביטוי לרגשות‪ ,‬לחוויות‪,‬‬ ‫למחשבות ולרצונות של‬ ‫החולם‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫מה לומדים על יוסף על‬ ‫פי תשובתו לשר המשקים‬ ‫ולשר האופים? יש להניח‬ ‫שהתלמידים יראו את‬ ‫אמונתו של יוסף באלוהים‪,‬‬ ‫שכן את פתרון החלום הוא‬ ‫מייחס לה'‪ ,‬ולא לעצמו‪.‬‬

‫"ה ּבוֹ ר" ְ ּב ָפסוּק זֶ ה?‬ ‫‪ָ .2‬מה ּ ֵפרו ּׁש ַ‬ ‫‪ .3‬יוֹ ֵסף ָט ַען ׁ ֶשהוּא נִ גְ נַ ב ֵמ ַא ְרצוֹ ‪ .‬לְ ָמה ִה ְת ַּכ ֵּון? ַה ְס ִ ּבירוּ‪.‬‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫ַ ּגם ְ ּביָ ֵמינ ּו ְמיַ ֲח ִסים ַה ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ים לַ ֲחלוֹ ם ּ ֵפרו ּׁש ו ַּמ ׁ ְש ָמעוּת לְ ַח ָ ּייו ׁ ֶשל ַהחוֹ לֵ ם‪,‬‬ ‫ַא ְך ֵהם חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ל ֹא ְמנַ ְ ּב ִאים ֶאת ֶה ָע ִתיד‬

‫אפשר להפנות את תשומת‬ ‫לב התלמידים לכך‪ ,‬שיוסף‬ ‫מציג את עצמו כבעל זהות‬ ‫הקשורה בארץ העברים‪,‬‬ ‫היא ארץ כנען‪ .‬בהמשך‬ ‫יראו התלמידים‪ ,‬שיוסף אף‬ ‫ביקש להיקבר בכנען‪.‬‬

‫פֶֶרק מ‬

‫‬

‫‪177‬‬


‫ֶּפֶרק מא‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫‪178‬‬

‫וַ יְ ִהי ִמ ֵ ּקץ ׁ ְשנָ ַתיִ ם יָ ִמים‪ ,‬וּ ַפ ְרעֹה‬ ‫ל־היְ אֹר‪.‬‬ ‫ח ֵֹלם‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ע ֵֹמד ַע ַ‬ ‫ן־היְ אֹר עֹלֹת ׁ ֶש ַבע ּ ָפרוֹ ת יְ פוֹ ת‬ ‫וְ ִה ֵּנה ִמ ַ‬ ‫ַמ ְר ֶאה ְוּב ִריאֹת ָּבשָׂ ר‪ ,‬וַ ִּת ְר ֶעינָ ה ָּב ָאחוּ‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ׁ ֶש ַבע ּ ָפרוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת עֹלוֹ ת‬ ‫ן־היְ אֹר‪ָ ,‬רעוֹ ת ַמ ְר ֶאה‬ ‫יהן ִמ ַ‬ ‫ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫וְ ַד ּקוֹ ת ָּבשָׂ ר‪ ,‬וַ ַּת ֲעמ ְֹדנָ ה ֵא ֶצל ַה ּ ָפרוֹ ת‬ ‫ַעל־שְׂ ַפת ַהיְ אֹר‪.‬‬ ‫ֹאכ ְלנָ ה ַה ּ ָפרוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַּמ ְר ֶאה‬ ‫וַ ּת ַ‬ ‫וְ ַד ּקֹת ַה ָּבשָׂ ר ֶאת ׁ ֶש ַבע ַה ּ ָפרוֹ ת יְ פֹת‬ ‫ַה ַּמ ְר ֶאה וְ ַה ְּב ִריאֹת‪ .‬וַ ִ ּי ַיקץ ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫ישן וַ ַ ּי ֲחלֹם ׁ ֵשנִ ית‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳּב ִלים‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ָ‬ ‫עֹלוֹ ת ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד‪ְּ ,‬ב ִריאוֹ ת וְ טֹבוֹ ת‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳּב ִלים דַּ ּקוֹ ת וּ ׁ ְשדוּ פֹת‬ ‫יהן‪.‬‬ ‫ָק ִדים צ ְֹמחוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫וַ ִּת ְב ַל ְענָ ה ַה ּׁ ִש ֳּב ִלים ַהדַּ ּקוֹ ת ֵאת ׁ ֶש ַבע‬ ‫ַה ּׁ ִש ֳּב ִלים ַה ְּב ִריאוֹ ת וְ ַה ְּמ ֵלאוֹ ת‪ .‬וַ ִ ּי ַיקץ‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה וְ ִה ֵּנה ֲחלוֹ ם‪.‬‬ ‫וַ יְ ִהי ַב ּב ֶֹקר וַ ִּת ּ ָפ ֶעם רוּחוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ַלח‬ ‫ל־ח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ת־כ ַ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ֶא ָּ‬ ‫יה‪ .‬וַ יְ ַס ּ ֵפר ּ ַפ ְרעֹה ָל ֶהם‬ ‫ל־ח ָכ ֶמ ָ‬ ‫ת־כ ֲ‬ ‫וְ ֶא ָּ‬ ‫ין־פוֹ ֵתר אוֹ ָתם ְל ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫ת־חלֹמוֹ ‪ ,‬וְ ֵא ּ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ת־פ ְרעֹה‬ ‫וַ יְ ַד ֵּבר שַׂ ר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים ֶא ּ ַ‬ ‫ת־ח ָט ַאי ֲאנִ י ַמזְ ִּכיר ַה ּיוֹ ם‪.‬‬ ‫ֵלאמֹר‪ֶ :‬א ֲ‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א' ַעד ּ ָפסוּק ח' ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה ָח ַלם ׁ ְשנֵ י ֲחלוֹ מוֹ ת‪ַ .‬אף ֶא ָחד ֵמ ַחכְ ֵמי‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה לֹא יָ ַדע ִל ְפ ּתֹר אוֹ ָתם‪.‬‬ ‫א‬ ‫ב‬

‫ג‬ ‫ד‬

‫ִמ ֵ ּקץ — ְל ַא ַחר‪.‬‬ ‫ַהיְ אֹר — נְ ַהר ַה ִּנילוּ ס‪.‬‬ ‫ו ְּב ִריאֹת ָּבשָׂ ר — וּ ׁ ְש ֵמנוֹ ת‪.‬‬ ‫ָּב ָאח ּו — ַעל שְׂ ַפת ַה ְ ּיאוֹ ר ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּצוֹ ֵמ ַח‬ ‫ּבוֹ ֵעשֶׂ ב ְל ִמ ְר ֶעה‪ּ ַ .‬גם ְּביָ ֵמינוּ ‪ִ ,‬לשְׂ ֵדה‬ ‫ִמ ְר ֶעה קוֹ ְר ִאים ָאחוּ ‪.‬‬ ‫וְ ַד ּקוֹ ת ָּבשָׂ ר — וְ ָרזוֹ ת‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ַיקץ — ִה ְתעוֹ ֵרר ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ‪.‬‬

‫ה עֹלוֹ ת ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד — צוֹ ְמחוֹ ת ַעל ִ ּג ְבעוֹ ל‬ ‫ֶא ָחד‪.‬‬ ‫ו ו ׁ ְּשד ּופֹת ָק ִדים — ַה ּׁ ִש ֳּב ִלים יָ ְב ׁשוּ ֵמרוּ ַח‬ ‫ִמזְ ָר ִחית ַח ָּמה ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת רוּ ַח ָק ִדים‪.‬‬ ‫ְל ַצד ִמזְ ָרח קוֹ ְר ִאים ַּב ּתוֹ ָרה ֶק ֶדם‪.‬‬

‫ח וַ ִּת ּ ָפ ֶעם רוּחוֹ — ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש וְ נִ ְב ַהל ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ישהוּ ִמ ְת ַר ֵ ּג ׁש וּ ִמ ְת ּ ַפ ֵעל‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ִמ ׁ ֶ‬ ‫ִמ ַּמ ּׁ ֶשהוּ ְמיֻ ָחד‪ ,‬אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשהוּ א נִ ְפ ָעם‪.‬‬ ‫ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ ם — ַח ְכ ֵמי ִמ ְצ ַריִ ם‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיוּ‬ ‫ַ ּגם ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ֲחלוֹ מוֹ ת‪.‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫ל־ע ָב ָדיו‪ ,‬וַ ִ ּי ֵּתן א ִֹתי‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה ָק ַצף ַע ֲ‬ ‫ְּב ִמ ׁ ְש ַמר ֵּבית שַׂ ר ַה ַּט ָּב ִחים א ִֹתי וְ ֶאת‬ ‫שַׂ ר ָהא ִֹפים‪.‬‬ ‫וַ ַּנ ַח ְל ָמה ֲחלוֹ ם ְּב ַליְ ָלה ֶא ָחד ֲאנִ י‬ ‫וָ הוּ א‪ִ ,‬א ׁיש ְּכ ִפ ְתרוֹ ן ֲחלֹמוֹ ָח ָל ְמנוּ ‪.‬‬ ‫וְ ׁ ָשם ִא ָּתנוּ נַ ַער ִע ְב ִרי‪ֶ ,‬ע ֶבד ְלשַׂ ר‬ ‫ר־לנוּ‬ ‫ַה ַּט ָּב ִחים‪ ,‬וַ ְּנ ַס ּ ֶפר־לוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ְפ ָּת ָ‬ ‫ת־חלֹמ ֵֹתינוּ ‪ִ ,‬א ׁיש ַּכ ֲחלֹמוֹ ּ ָפ ָתר‪.‬‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ר־לנוּ ֵּכן ָהיָ ה‪ :‬א ִֹתי‬ ‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַת ָ‬ ‫ל־כ ִּני וְ אֹתוֹ ָת ָלה‪.‬‬ ‫ֵה ׁ ִשיב ַע ַּ‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַלח ּ ַפ ְרעֹה וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאת־יוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫ן־ה ּבוֹ ר‪ ,‬וַ ַיְג ַּלח וַ יְ ַח ֵּלף‬ ‫יצהוּ ִמ ַ‬ ‫וַ יְ ִר ֻ‬ ‫ל־פ ְרעֹה‪.‬‬ ‫שִׂ ְמל ָֹתיו‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ֶא ּ ַ‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל־יוֹ ֵסף‪ֲ :‬חלוֹ ם ָח ַל ְמ ִּתי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וּ פ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ ‪ ,‬וַ ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָע ֶל ָ‬ ‫יך‬ ‫ֵלאמֹר‪ִּ ,‬ת ׁ ְש ַמע ֲחלוֹ ם ִל ְפ ּתֹר אֹתוֹ ‪.‬‬ ‫ת־פ ְרעֹה ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫וַ ַ ּי ַען יוֹ ֵסף ֶא ּ ַ‬ ‫ת־שלוֹ ם‬ ‫ִּב ְל ָע ָדי‪ֱ ,‬אל ִֹהים יַ ֲענֶ ה ֶא ׁ ְ‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫וַ יְ ַד ֵּבר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל־יוֹ ֵסף‪ַּ :‬ב ֲחל ִֹמי ִהנְ נִ י‬ ‫ע ֵֹמד ַעל־שְׂ ַפת ַהיְ אֹר‪.‬‬ ‫ן־היְ אֹר עֹלֹת ׁ ֶש ַבע ּ ָפרוֹ ת‬ ‫וְ ִה ֵּנה ִמ ַ‬ ‫ְּב ִריאוֹ ת ָּבשָׂ ר וִ יפֹת ּת ַֹאר‪ ,‬וַ ִּת ְר ֶעינָ ה‬ ‫ָּב ָאחוּ ‪.‬‬ ‫ע־פרוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת עֹלוֹ ת‬ ‫וְ ִה ֵּנה ׁ ֶש ַב ּ ָ‬ ‫יהן‪ ,‬דַּ ּלוֹ ת וְ ָרעוֹ ת ּת ַֹאר ְמאֹד וְ ַר ּקוֹ ת‬ ‫ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫ל־א ֶרץ‬ ‫ֹא־ר ִא ִיתי ָכ ֵה ָּנה ְּב ָכ ֶ‬ ‫ָּבשָׂ ר‪ ,‬ל ָ‬ ‫ִמ ְצ ַריִ ם ָלר ַֹע‪.‬‬ ‫ֹאכ ְלנָ ה ַה ּ ָפרוֹ ת ָה ַר ּקוֹ ת וְ ָה ָרעוֹ ת ֶאת‬ ‫וַ ּת ַ‬ ‫אשֹנוֹ ת‪ַ ,‬ה ְּב ִריאֹת‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ַבע ַה ּ ָפרוֹ ת ָה ִר ׁ‬

‫י‬

‫ָק ַצף — ָּכ ַעס ְמאוֹ ד‪.‬‬ ‫ְּב ִמ ׁ ְש ַמר — ְּב ֵבית ַה ּס ַֹהר‬

‫טו ִּת ׁ ְש ַמע ֲחלוֹ ם ִל ְפ ּתֹר אֹתוֹ — ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה‬ ‫ׁשוֹ ֵמ ַע ֲחלוֹ ם ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ְל ָפ ֵר ׁש וּ ְל ַה ְס ִּביר‬ ‫אוֹ תוֹ ‪.‬‬

‫טז ִּב ְל ָע ָדי — ּ ִפ ְתרוֹ ן ַה ֲחלוֹ ם ֵאינוֹ ֶא ְצ ִלי‪.‬‬ ‫ת־שלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה — ַרק‬ ‫ֱאל ִֹהים יַ ֲענֶ ה ֶא ׁ ְ‬ ‫ֱאל ִֹהים יוֹ ֵד ַע ֶאת ּ ִפ ְתרוֹ ן ַה ֲחלוֹ ם וְ הוּ א‬ ‫יוּ ַכל ָל ֵתת ׁ ָשלוֹ ם ְל ַפ ְרעֹה‪.‬‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪179‬‬


‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫‪180‬‬

‫ל־ק ְר ֶּבנָ ה‪ ,‬וְ לֹא נוֹ ַדע‬ ‫וַ ָּתבֹאנָ ה ֶא ִ‬ ‫יהן ַרע ַּכ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ל־ק ְר ֶּבנָ ה‪ ,‬וּ ַמ ְר ֵא ֶ‬ ‫י־באוּ ֶא ִ‬ ‫ִּכ ָ‬ ‫ַּב ְּת ִח ָּלה‪ .‬וָ ִא ָיקץ‪.‬‬ ‫וָ ֵא ֶרא ַּב ֲחל ִֹמי‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳּב ִלים עֹלֹת‬ ‫ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד‪ְ ,‬מ ֵלאֹת וְ טֹבוֹ ת‪.‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ִש ֳּב ִלים ְצנֻ מוֹ ת‪ ,‬דַּ ּקוֹ ת‪,‬‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ׁ ְש ֻדפוֹ ת ָק ִדים צ ְֹמחוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫וַ ִּת ְב ַל ְע ָן ַה ּׁ ִש ֳּב ִלים ַהדַּ ּקֹת ֶאת ׁ ֶש ַבע‬ ‫ל־ה ַח ְר ֻט ִּמים‬ ‫ַה ּׁ ִש ֳּב ִלים ַה ּטֹבוֹ ת‪ .‬וָ א ַֹמר ֶא ַ‬ ‫וְ ֵאין ַמ ִ ּגיד ִלי‪.‬‬ ‫ל־פ ְרעֹה‪ֲ :‬חלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה‬ ‫ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ּ ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֶא ָחד הוּ א‪ֶ ,‬את ֲא ׁ ֶשר ָה ֱאל ִֹהים עֹשֶׂ ה ִה ִ ּגיד‬ ‫ְל ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫ׁ ֶש ַבע ּ ָפרֹת ַה ּטֹבֹת ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵה ָּנה‪ ,‬וְ ׁ ֶש ַבע‬ ‫טבֹת ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵה ָּנה‪ֲ ,‬חלוֹ ם‬ ‫ַה ּׁ ִש ֳּב ִלים ַה ּ ֹ‬ ‫ֶא ָחד הוּ א‪.‬‬ ‫וְ ׁ ֶש ַבע ַה ּ ָפרוֹ ת ָה ַר ּקוֹ ת וְ ָה ָרעֹת ָהעֹלֹת‬ ‫יהן ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ֵה ָּנה‪ ,‬וְ ׁ ֶש ַבע ַה ּׁ ִש ֳּב ִלים‬ ‫ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫ָה ֵרקוֹ ת ׁ ְש ֻדפוֹ ת ַה ָ ּק ִדים‪ ,‬יִ ְהיוּ ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י‬ ‫ָר ָעב‪.‬‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫ל־ק ְר ֶּבנָ ה — ֶאל ִק ְר ָּבן‪,‬‬ ‫כא וַ ָּתבֹאנָ ה ֶא ִ‬ ‫ֶאל ּתוֹ ָכן‪.‬‬

‫כג ְצנֻ מוֹ ת — יְ ֵב ׁשוֹ ת וְ ָרזוֹ ת‪.‬‬

‫כו ֲחלוֹ ם ֶא ָחד הוּא — ִל ׁ ְשנֵ י ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶשל‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה יֵ ׁש אוֹ תוֹ ַה ּ ִפ ְתרוֹ ן‪.‬‬ ‫כז ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ָר ָעב — ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנוֹ ת ָר ָעב‪.‬‬


‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫לה‬

‫לו‬

‫לז‬

‫ל־פ ְרעֹה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫הוּא ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ִּתי ֶא ּ ַ‬ ‫ת־פ ְרעֹה‪.‬‬ ‫ָה ֱאל ִֹהים עֹשֶׂ ה ֶה ְר ָאה ֶא ּ ַ‬ ‫ִה ֵּנה ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ָּבאוֹ ת‪ ,‬שָׂ ָבע ָ ּגדוֹ ל‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ְּב ָכ ֶ‬ ‫יהן‪ ,‬וְ נִ ׁ ְש ַּכח‬ ‫וְ ָקמוּ ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ָר ָעב ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫ל־ה ּ ָׂש ָבע ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪ ,‬וְ ִכ ָּלה ָה ָר ָעב‬ ‫ָּכ ַ‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫וְ לֹא־יִ ָ ּו ַדע ַה ּ ָׂש ָבע ָּב ָא ֶרץ ִמ ּ ְפנֵ י ָה ָר ָעב‬ ‫י־כ ֵבד הוּ א ְמאֹד‪.‬‬ ‫י־כן‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫ַההוּ א ַא ֲח ֵר ֵ‬ ‫ל־פ ְרעֹה ּ ַפ ֲע ָמיִ ם‪,‬‬ ‫וְ ַעל ִה ּׁ ָשנוֹ ת ַה ֲחלוֹ ם ֶא ּ ַ‬ ‫ִּכי־נָ כוֹ ן ַהדָּ ָבר ֵמ ִעם ָה ֱאל ִֹהים וּ ְמ ַמ ֵהר‬ ‫ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂ ֹתוֹ ‪.‬‬ ‫וְ ַע ָּתה יֵ ֶרא ַפ ְרעֹה ִא ׁיש נָ בוֹ ן וְ ָח ָכם‪,‬‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫יתהוּ ַע ֶ‬ ‫יש ֵ‬ ‫וִ ׁ ִ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫יַ ֲעשֶׂ ה ַפ ְרעֹה וְ יַ ְפ ֵקד ּ ְפ ִק ִדים ַע ָ‬ ‫ת־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י‬ ‫וְ ִח ֵּמ ׁש ֶא ֶ‬ ‫ַה ּ ָׂש ָבע‪.‬‬ ‫ת־כל־א ֶֹכל ַה ּׁ ָשנִ ים ַה ּטֹבוֹ ת‬ ‫וְ יִ ְק ְּבצוּ ֶא ָּ‬ ‫־בר ַּת ַחת‬ ‫ַה ָּבאֹת ָה ֵא ֶּלה‪ ,‬וְ יִ ְצ ְּברוּ ָ‬ ‫ד־פ ְרעֹה‪ ,‬א ֶֹכל ֶּב ָע ִרים‪ ,‬וְ ׁ ָש ָמרוּ ‪.‬‬ ‫יַ ּ ַ‬ ‫וְ ָהיָ ה ָהא ֶֹכל ְל ִפ ָ ּקדוֹ ן ָל ָא ֶרץ ְל ׁ ֶש ַבע‬ ‫ׁ ְשנֵ י ָה ָר ָעב ֲא ׁ ֶשר ִּת ְהיֶ י ָן ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪,‬‬ ‫ֹא־ת ָּכ ֵרת ָה ָא ֶרץ ָּב ָר ָעב‪.‬‬ ‫וְ ל ִ‬ ‫יטב ַהדָּ ָבר ְּב ֵעינֵ י ַפ ְרעֹה ְוּב ֵעינֵ י‬ ‫וַ ִ ּי ַ‬ ‫ל־ע ָב ָדיו‪.‬‬ ‫ָּכ ֲ‬

‫כט שָׂ ָבע ָ ּגדוֹ ל — יִ ְהיֶ ה ׁ ֶש ַפע וְ ַה ְר ֵּבה ָמזוֹ ן‬ ‫וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים יִ ְהיוּ שְׂ ֵב ִעים‪.‬‬ ‫ל וְ ִכ ָּלה — יַ ׁ ְש ִמיד‪.‬‬

‫לב ִה ּׁ ָשנוֹ ת ַה ֲחלוֹ ם — ֲחזָ ַרת ַה ֲחלוֹ ם ּ ַפ ֲע ַמיִ ם‪.‬‬

‫יתה ּו — יְ ַמ ֶּנה אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫יש ֵ‬ ‫לג וִ ׁ ִ‬ ‫לד וְ ִח ֵּמ ׁש — יִ ְצ ּבֹר ָמזוֹ ן ִל ׁ ְשנוֹ ת ָה ָר ָעב‪.‬‬ ‫"חיל ִחמוּ ׁש" ַל ַחיִ ל‬ ‫ְּב ַצ ַה"ל קוֹ ְר ִאים ֵ‬ ‫ַהדּ וֹ ֵאג ְל ִצ ּיוּ ד וּ ְל ַא ְס ּ ָפ ָקה ׁ ֶשל נֶ ׁ ֶשק וּ ָמזוֹ ן‬ ‫ַל ַח ָ ּי ִלים‪.‬‬ ‫לה וְ יִ ְק ְּבצ ּו — וְ יֶ ֶא ְספוּ ‪.‬‬ ‫ִל ְד ָב ִרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ַמ ּׁ ֶשהוּ ְמ ׁ ֻש ָּתף וְ ֵהם‬ ‫נִ ְמ ָצ ִאים יַ ַחד קוֹ ְר ִאים ְקבוּ ָצה‪.‬‬ ‫ד־פ ְרעֹה‪ ,‬א ֶֹכל‬ ‫ּ־בר ַּת ַחת יַ ּ ַ‬ ‫וְ יִ ְצ ְּברו ָ‬ ‫ֶּב ָע ִרים‪ ,‬וְ ׁ ָש ָמר ּו — ַה ּ ְפ ִק ִידים ָא ְספוּ‬ ‫ְּב ַמ ְח ְסנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ְּתבוּ ָאה‪ַ .‬ה ְּתבוּ ָאה נִ ׁ ְש ְמ ָרה‬ ‫ֶּב ָע ִרים ַל ּׁ ָשנִ ים ָה ָרעוֹ ת‪.‬‬ ‫ֹא־ת ָּכ ֵרת ָה ָא ֶרץ ָּב ָר ָעב — יוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ָא ֶרץ‬ ‫לו וְ ל ִ‬ ‫לֹא יָ מוּ תוּ ָּב ָר ָעב‪.‬‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪181‬‬


‫לח‬

‫לט‬

‫מ‬

‫מא‬

‫מב‬

‫מג‬

‫מד‬

‫מה‬

‫מו‬

‫‪182‬‬

‫ל־ע ָב ָדיו‪ֲ :‬הנִ ְמ ָצא ָכזֶ ה‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶא ֲ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ִא ׁיש‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר רוּ ַח ֱאל ִֹהים ּבוֹ ?‬ ‫יע‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל־יוֹ ֵסף‪ַ :‬א ֲח ֵרי הוֹ ִד ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־כל־זֹאת‪ֵ ,‬אין־נָ בוֹ ן וְ ָח ָכם‬ ‫ֱאל ִֹהים אוֹ ְת ָך ֶא ָּ‬ ‫ָּכמוֹ ָך‪.‬‬ ‫ל־פ ָ‬ ‫יך יִ ּׁ ַשק‬ ‫יתי וְ ַע ּ ִ‬ ‫ל־ב ִ‬ ‫ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה ַע ֵּ‬ ‫ל־ע ִּמי‪ַ ,‬רק ַה ִּכ ֵּסא ֶא ְגדַּ ל ִמ ֶּמךָּ ‪.‬‬ ‫ָּכ ַ‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל־יוֹ ֵסף‪ְ :‬ר ֵאה נָ ַת ִּתי א ְֹת ָך‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ַעל ָּכ ֶ‬ ‫ת־ט ַּב ְע ּתוֹ ֵמ ַעל יָ דוֹ וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹת ּה‬ ‫וַ ָ ּי ַסר ּ ַפ ְרעֹה ֶא ַ‬ ‫י־ש ׁש‪ ,‬וַ ָ ּישֶׂ ם‬ ‫ַעל־יַ ד יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ ַ ּי ְל ֵּב ׁש אֹתוֹ ִּב ְג ֵד ׁ ֵ‬ ‫ל־צ ָ ּוארוֹ ‪.‬‬ ‫ְר ִבד ַה ָ ּז ָהב ַע ַ‬ ‫וַ ַ ּי ְר ֵּכב אֹתוֹ ְּב ִמ ְר ֶּכ ֶבת ַה ִּמ ׁ ְשנֶ ה ֲא ׁ ֶשר־לוֹ ‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ְק ְראוּ ְל ָפנָ יו ַא ְב ֵר ְך‪ ,‬וְ נָ תוֹ ן אֹתוֹ ַעל‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ָּכ ֶ‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל־יוֹ ֵסף‪ֲ :‬אנִ י ַפ ְרעֹה‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ִוּב ְל ָע ֶד ָ‬ ‫יך לֹא־יָ ִרים ִא ׁיש ֶאת־יָ דוֹ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ת־ר ְגלוֹ ְּב ָכ ֶ‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ָרא ַפ ְרעֹה ׁ ֵשם־יוֹ ֵסף ָצ ְפנַ ת ּ ַפ ְענֵ ַח‪.‬‬ ‫ת־פוֹ ִטי ֶפ ַרע ּכ ֵֹהן אֹן‬ ‫ת־א ְסנַ ת ַּב ּ‬ ‫וַ ִ ּי ֶּתן־לוֹ ֶא ָ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ְל ִא ּׁ ָשה‪ .‬וַ ֵ ּי ֵצא יוֹ ֵסף ַע ֶ‬ ‫ן־של ׁ ִֹשים ׁ ָשנָ ה ְּב ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵ י‬ ‫וְ יוֹ ֵסף ֶּב ׁ ְ‬ ‫־מ ְצ ָריִ ם‪ .‬וַ ֵ ּי ֵצא יוֹ ֵסף ִמ ִּל ְפנֵ י‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ַפ ְרעֹה וַ ַ ּי ֲעבֹר ְּב ָכ ֶ‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫ַט ַ ּב ַעת חוֹ ָתם‬

‫ל־פ ָ‬ ‫יך יִ ּׁ ַשק — ָּכל ַה ִּמ ְצ ִרים יִ ְתנַ ֲהגוּ‬ ‫מ וְ ַע ּ ִ‬ ‫ְל ִפי ַההוֹ ָראוֹ ת ׁ ֶש ְּל ְך‪.‬‬ ‫ַרק ַה ִּכ ֵּסא ֶא ְגדַּ ל ִמ ֶּמךָּ — ַרק ּ ַפ ְרעֹה יִ ְהיֶ ה‬ ‫ָ ּגדוֹ ל וְ ָח ׁשוּב ִמ ּיוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫מב ַט ַּב ְע ּתוֹ — ַט ַּב ַעת ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹה ַה ְּמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת‬ ‫חוֹ ֶת ֶמת‪ֵ .‬מ ַע ָּתה יוּ ַכל יוֹ ֵסף ַל ְח ּתֹם ְּב ׁ ֵשם‬ ‫ַה ֶּמ ֶל ְך‪.‬‬ ‫מג וַ ִ ּי ְק ְרא ּו ְל ָפנָ יו ַא ְב ֵר ְך — ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָּכ ְרעוּ‬ ‫ֶּב ֶר ְך ְל ָפנָ יו וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחווּ לוֹ ְלאוֹ ת ָּכבוֹ ד‪.‬‬

‫מה ָצ ְפנַ ת ּ ַפ ְענֵ ַח — ְמ ַג ֶּלה דְּ ָב ִרים נִ ְס ָּת ִרים‪.‬‬ ‫יח ְל ַג ּלוֹ ת ַמ ּׁ ֶשהוּ‬ ‫ְּביָ ֵמינוּ ‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם ַמ ְצ ִל ַ‬ ‫ִּב ְל ִּתי יָ דוּ ַע‪ ,‬אוֹ ְמ ִרים‪ ,‬הוּ א ּ ִפ ְענֵ ַח ֶאת‬ ‫ַה ּסוֹ ד‪.‬‬

‫ְר ִביד זָ ָהב —‬ ‫ִמ ְמ ָצ ִאים‬ ‫ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ גִ ִ ּיים‬ ‫ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‬


‫מז‬ ‫מח‬

‫מט‬

‫נ‬

‫נא‬

‫נב‬

‫נג‬

‫נד‬

‫נה‬

‫נו‬

‫נז‬

‫וַ ַּת ַעשׂ ָה ָא ֶרץ ְּב ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ַה ּ ָׂש ָבע ִל ְק ָמ ִצים‪.‬‬ ‫ת־כל־א ֶֹכל ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָהיוּ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ּבֹץ ֶא ָּ‬ ‫ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬וַ ִ ּי ֶּתן־א ֶֹכל ֶּב ָע ִרים‪ ,‬א ֶֹכל‬ ‫יה נָ ַתן ְּבתוֹ ָכ ּה‪.‬‬ ‫ה־ה ִעיר ֲא ׁ ֶשר ְס ִביב ֶֹת ָ‬ ‫שְׂ ֵד ָ‬ ‫וַ ִ ּי ְצ ּבֹר יוֹ ֵסף ָּבר ְּכחוֹ ל ַה ָ ּים ַה ְר ֵּבה ְמאֹד‪,‬‬ ‫י־אין ִמ ְס ּ ָפר‪.‬‬ ‫י־ח ַדל ִל ְס ּפֹר‪ִּ ,‬כ ֵ‬ ‫ַעד ִּכ ָ‬ ‫וּ ְליוֹ ֵסף יֻ ַּלד ׁ ְשנֵ י ָבנִ ים‪ְּ ,‬ב ֶט ֶרם ָּתבוֹ א ׁ ְשנַ ת‬ ‫ָה ָר ָעב‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר יָ ְל ָד ּ‬ ‫ת־פוֹ ִטי‬ ‫ה־לוֹ ָא ְסנַ ת ַּב ּ‬ ‫ֶפ ַרע ּכ ֵֹהן אוֹ ן‪.‬‬ ‫י־נַשנִי‬ ‫נַשה‪ִּ ,‬כ ּׁ ַ‬ ‫ת־שם ַה ְּבכוֹ ר ְמ ּׁ ֶ‬ ‫וַ ּי ְִק ָרא יוֹ ֵסף ֶא ׁ ֵ‬ ‫ל־בית ָא ִבי‪.‬‬ ‫ל־ע ָמ ִלי וְ ֶאת ָּכ ֵּ‬ ‫ת־כ ֲ‬ ‫ֱאל ִֹהים ֶא ָּ‬ ‫י־ה ְפ ַרנִ י‬ ‫וְ ֵאת ׁ ֵשם ַה ּׁ ֵשנִ י ָק ָרא ֶא ְפ ָריִ ם‪ִּ ,‬כ ִ‬ ‫ֱאל ִֹהים ְּב ֶא ֶרץ ָענְ יִ י‪.‬‬ ‫וַ ִּת ְכ ֶלינָ ה ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ַה ּ ָׂש ָבע‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָהיָ ה‬ ‫ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫וַ ְּת ִח ֶּלינָ ה ׁ ֶש ַבע ׁ ְשנֵ י ָה ָר ָעב ָלבוֹ א‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ל־ה ֲא ָרצוֹ ת‪,‬‬ ‫ָא ַמר יוֹ ֵסף‪ .‬וַ יְ ִהי ָר ָעב ְּב ָכ ָ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ָל ֶחם‪.‬‬ ‫ְוּב ָכ ֶ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬וַ ִ ּי ְצ ַעק ָה ָעם ֶאל־‬ ‫וַ ִּת ְר ַעב ָּכ ֶ‬ ‫ל־מ ְצ ַריִ ם‪:‬‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ְל ָכ ִ‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה ַל ָּל ֶחם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר ָל ֶכם ַּת ֲעשׂ וּ‪.‬‬ ‫ְלכוּ ֶאל־יוֹ ֵסף‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר־י ַ‬ ‫ל־פנֵ י ָה ָא ֶרץ‪ .‬וַ ִ ּי ְפ ַּתח‬ ‫וְ ָה ָר ָעב ָהיָ ה ַעל ָּכ ּ ְ‬ ‫ל־א ׁ ֶשר ָּב ֶהם‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ּבֹר‬ ‫ת־כ ֲ‬ ‫יוֹ ֵסף ֶא ָּ‬ ‫ְל ִמ ְצ ַריִ ם‪ .‬וַ ֶ ּי ֱחזַ ק ָה ָר ָעב ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ ָּבאוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה ִל ׁ ְש ּבֹר‬ ‫וְ ָכ ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫י־חזַ ק ָה ָר ָעב ְּב ָכ ָ‬ ‫ֶאל־יוֹ ֵסף‪ִּ ,‬כ ָ‬

‫מז ִל ְק ָמ ִצים — ָּכל ׁ ִש ּב ֶֹלת ָהיְ ָתה ְמ ֵל ָאה ְּבק ֶֹמץ‬ ‫בוּאה ַר ָּבה‪.‬‬ ‫יחה ְּת ָ‬ ‫ַ ּג ְר ִעינִ ים‪ָ ,‬ה ָא ֶרץ ִה ְצ ִמ ָ‬

‫נ אוֹ ן — ׁ ֵשם ִעיר ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬

‫י־ה ְפ ַרנִ י ֱאל ִֹהים ְּב ֶא ֶרץ ָענְ יִ י — ֱאל ִֹהים‬ ‫נב ִּכ ִ‬ ‫נָ ַתן ִלי ָּבנִ ים ָּב ָא ֶרץ ׁ ֶש ָּס ַב ְל ִּתי ָּב ּה‬ ‫ַּב ַה ְת ָח ָלה‪.‬‬ ‫נג וַ ִּת ְכ ֶלינָ ה — ִה ְס ַּת ְ ּימוּ ‪.‬‬ ‫נד וַ ְּת ִח ֶּלינָ ה — ִה ְת ִחילוּ ‪.‬‬

‫נו וַ ִ ּי ׁ ְש ּבֹר — ָמ ַכר ְּתבוּ ָאה ָל ֲאנָ ׁ ִשים ָה ְר ֵע ִבים‪.‬‬

‫ל־ה ָא ֶרץ — ָּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת ַה ִּנ ְמ ָצאוֹ ת‬ ‫נז וְ ָכ ָ‬

‫ִא ּסוּף ַה ְּתבו ָּאה ‪-‬‬ ‫ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬ ‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪183‬‬


‫(ה ְ ּיאוֹ ר) ְ ּביָ ֵמינ ּו‬ ‫ִצלּ וּם ַה ִ ּנילוּס ַ‬

‫‪184‬‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬


‫המורה תספר את פרק מא‬ ‫לפני שיעסקו ביחידה זו‪.‬‬

‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק מא‬ ‫ְ‬

‫ּפתַר אֶת חֲלֹומֹות ּפְַרעֹה‬ ‫יֹוסֵף ָ‬ ‫מּפָסּוק א עַד ּפָסּוק לו‬ ‫ִ‬

‫יע יוֹ ֵסף לְ ֵבית ּ ַפ ְרעֹה?‬ ‫יצד ִה ִ ּג ַ‬ ‫‪ֵּ .1‬כ ַ‬

‫יצד לְ ַה ִ ּציל ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵמ ָר ָעב‪.‬‬ ‫יע לְ ַפ ְרעֹה ָּת ְכנִ ית ֵּכ ַ‬ ‫‪ .2‬יוֹ ֵסף ִה ִ ּצ ַ‬ ‫ִמ ְתח ּו ַקו ֵ ּבין ְּת ִח ּ ַלת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט לְ סוֹ פוֹ ַה ַּמ ְת ִאים‪.‬‬

‫ת ה ָר ָעב‬ ‫ית ה ָ ּצלָ ה לִ ְתקו ַּפ ָ‬ ‫ָּתכְ נִ ַ‬ ‫ָצ ִר ְ‬ ‫יך לְ ַמנּ וֹ ת ָא ָדם ָח ָכם‬

‫ַה ּ ְפ ִק ִידים יֶ ֶא ְספ ּו ְּתבו ָּאה‬ ‫לְ ַמ ְח ְסנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך‪.‬‬

‫ְ ּב ׁ ֶש ַבע ַה ׁ ּ ָשנִ ים ַה ּטוֹ בוֹ ת‬

‫ַה ּ ְפ ִק ִידים יִ ְהי ּו ַא ְח ָר ִאים לִ ְמ ִכ ַירת‬

‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫אילו תכונות היו ליוסף‬ ‫על פי שני הפרקים‬ ‫האחרונים?‬ ‫התלמידים יראו את‬ ‫ידיעתו לפרש חלומות‬ ‫ואת יכולתו לתת עצה‬ ‫חכמה‪ .‬בהמשך יראו‬ ‫התלמידים את כישרונו‬ ‫למלא תפקיד חשוב‪ ,‬הצלת‬ ‫מצרים מרעב‪.‬‬ ‫אפשר להמשיך את‬ ‫התרשים על עליות‬ ‫ומורדות בחייו‪.‬‬

‫ַה ְּתבו ָּאה ׁ ֶש ָא ְספ ּו ַ ּב ַּמ ְח ָסנִ ים‪.‬‬ ‫ְ ּב ׁ ֶש ַבע ַה ׁ ּ ָשנִ ים ָה ָרעוֹ ת‬

‫ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַא ְח ַראי לַ ָּת ְכנִ ית‪.‬‬

‫ְ ּב ָפסוּק טז ָּכתוּב‪:‬‬

‫ת־פ ְרעֹה ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫וַ ַ ּי ַען יוֹ ֵסף ֶא ּ ַ‬ ‫ת־שלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫ִּב ְל ָע ָדי‪ֱ ,‬אל ִֹהים יַ ֲענֶ ה ֶא ׁ ְ‬ ‫ַס ְּמנ ּו ַ ּב ּ ָפסוּק ִ ּב ְצ ָב ִעים ׁשוֹ נִ ים ִמ ּ ָלה אוֹ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ָהאוֹ ְמ ִרים‪:‬‬ ‫ל ֹא ֲאנִ י ַה ּפוֹ ֵתר‬

‫ִס ַּמנְ ִּתי ְ ּב ֶצ ַבע‬

‫ְ ּב ֶעזְ ַרת ֱאל ִֹהים ֶא ְמ ָצא ּ ִפ ְתרוֹ ן ִס ַּמנְ ִּתי ְ ּב ֶצ ַבע‬

‫פֶֶרק מא‬

‫‬

‫‪185‬‬


‫ּמל ְֶך‬ ‫ׁשנ ֶה ל ַ ֶ‬ ‫ּמ ְ‬ ‫ה ִ‬ ‫סג ָנֹו — ַ‬ ‫ּפְַרעֹה מִּנ ָה אֶת יֹוסֵף ל ִ ְ‬ ‫הּפֶֶרק‬ ‫מּפָסּוק לז עַד סֹוף ַ‬ ‫ִקְראּו ִ‬ ‫המורה תוכל לשאול‪:‬‬ ‫על פי מה אפשר לדעת‪,‬‬ ‫שפרעה הפך את יוסף לשר‬ ‫וחשוב במצרים?‬

‫ימה‪ַ .‬ה ְת ִאימ ּו ֶאת ִמ ְס ּ ַפר ַה ּכוֹ ֶת ֶרת לָ ִא ּיוּר‪.‬‬ ‫‪ .1‬לְ ָכל ִא ּיוּר יֵ ׁש ּכוֹ ֶת ֶרת ַמ ְת ִא ָ‬ ‫א‪ .‬יוֹ ֵסף ִק ֵ ּבל ֵמ ֵאת ּ ַפ ְרעֹה ֶאת ַט ַ ּב ַעת ַה ֶּמלֶ ְך‪ .‬יוֹ ֵסף יִ ְק ַ ּבע ֻח ִּקים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫וְ יַ ְח ּתֹם ְ ּב ַט ַ ּב ַעת ַה ֶּמלֶ ְך‪.‬‬ ‫יטים ְמיֻ ָח ִדים לַ ֲאנָ ׁ ִשים נִ ְכ ָ ּב ִדים‪ְּ ,‬כ ֵדי‬ ‫ב‪ַ ּ .‬פ ְרעֹה נָ ַתן לְ יוֹ ֵסף ְ ּבגָ ִדים וְ ַת ְכ ׁ ִש ִ‬ ‫ׁ ֶש ֻּכ ּ ָלם יְ ַכ ְ ּבד ּו אוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫ג‪ַ ּ .‬פ ְרעֹה נָ ַתן לְ יוֹ ֵסף לְ ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְצ ִרית ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲח ׁשו ָּבה‪.‬‬ ‫ד‪ַ ּ .‬פ ְרעֹה ָק ָרא לְ יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם ָח ָד ׁש‪ָ :‬צ ְפנַ ת ּ ַפ ְענֵ ַח‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק מא‬


‫ֶּפֶרק מב‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ֹאמר‬ ‫־ש ֶבר ְּב ִמ ְצ ָריִ ם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ַ ּי ְרא יַ ֲעקֹב ִּכי יֶ ׁש ׁ ֶ‬ ‫יַ ֲעקֹב ְל ָבנָ יו‪ָ :‬ל ָּמה ִּת ְת ָראוּ ‪.‬‬ ‫־ש ֶבר‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּנה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִּכי יֶ ׁש ׁ ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫־לנוּ ִמ ּׁ ָשם‪,‬‬ ‫־ש ָּמה וְ ׁ ִש ְברוּ ָ‬ ‫ְּב ִמ ְצ ָריִ ם‪ְ ,‬רדוּ ׁ ָ‬ ‫וְ נִ ְחיֶ ה וְ לֹא נָ מוּ ת‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ְרדוּ ֲא ֵחי־יוֹ ֵסף‪ֲ ,‬עשָׂ ָרה‪ִ ,‬ל ׁ ְש ּבֹר ָּבר‬ ‫ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ֹא־ש ַלח יַ ֲעקֹב‬ ‫ת־בנְ יָ ִמין ֲא ִחי יוֹ ֵסף ל ׁ ָ‬ ‫וְ ֶא ִּ‬ ‫ת־א ָחיו‪ִּ ,‬כי ָא ַמר‪ֶ ּ ,‬פן־יִ ְק ָר ֶאנּ וּ ָאסוֹ ן‪.‬‬ ‫ֶא ֶ‬ ‫וַ ָ ּיבֹאוּ ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִל ׁ ְש ּבֹר ְּבתוֹ ְך ַה ָּב ִאים‪,‬‬ ‫י־היָ ה ָה ָר ָעב ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫ִּכ ָ‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ ,‬הוּ א‬ ‫וְ יוֹ ֵסף הוּ א ַה ּׁ ַש ִּליט ַע ָ‬ ‫ל־עם ָה ָא ֶרץ‪ .‬וַ ָ ּיבֹאוּ ֲא ֵחי‬ ‫ַה ַּמ ׁ ְש ִּביר ְל ָכ ַ‬ ‫יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ ־לוֹ ַא ּ ַפיִ ם ָא ְר ָצה‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ו ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ׁ ָש ַלח ֶאת ָּבנָ יו ִל ְקנוֹ ת ְּתבו ָּאה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬ ‫ַרק ִּבנְ יָ ִמין נִ ׁ ְש ַאר ִעם יַ ֲעקֹב‪.‬‬ ‫־ש ֶבר — יֵ ׁש ָמזוֹ ן ִל ְמ ִכ ָירה‪.‬‬ ‫א יֵ ׁש ׁ ֶ‬ ‫יטים זֶ ה ָּבזֶ ה ִמ ְּב ִלי‬ ‫ָל ָּמה ִּת ְת ָרא ּו — ָל ָּמה ַא ֶּתם ַמ ִּב ִ‬ ‫ַל ֲעשׂ וֹ ת דָּ ָבר‪.‬‬ ‫ב ׁ ִש ְבר ּו — ְקנוּ ‪.‬‬ ‫ג ָּבר — ְּתבוּ ָאה‪.‬‬

‫ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ְּכנַ ַען ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לִ ְפנֵ י ּ ָפ ִקיד ִמ ְצ ִרי ָ ּב ִכיר — ִא ּיוּר ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬ ‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪187‬‬


‫ז‬

‫ח‬ ‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫‪188‬‬

‫ת־א ָחיו‪ ,‬וַ ַ ּי ִּכ ֵרם‪ .‬וַ ִ ּי ְתנַ ֵּכר‬ ‫וַ ַ ּי ְרא יוֹ ֵסף ֶא ֶ‬ ‫ֹאמר‬ ‫יהם‪ ,‬וַ יְ ַד ֵּבר ִא ָּתם ָק ׁשוֹ ת‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֲא ֵל ֶ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ֵ :‬מ ֶא ֶרץ‬ ‫אתם? וַ ּי ְ‬ ‫ֲא ֵל ֶהם‪ֵ :‬מ ַאיִ ן ָּב ֶ‬ ‫ְּכנַ ַען ִל ׁ ְש ָּבר־א ֶֹכל‪.‬‬ ‫ת־א ָחיו‪ ,‬וְ ֵהם לֹא ִה ִּכ ֻרהוּ‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֵּכר יוֹ ֵסף ֶא ֶ‬ ‫וַ ִ ּיזְ ּכֹר יוֹ ֵסף ֶאת ַה ֲחלֹמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָח ַלם ָל ֶהם‪,‬‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם‪ְ :‬מ ַר ְ ּג ִלים ַא ֶּתם‪ִ ,‬ל ְראוֹ ת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫אתם‪.‬‬ ‫ת־ע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ ָּב ֶ‬ ‫ֶא ֶ‬ ‫ֹאמרוּ ֵא ָליו‪ :‬לֹא‪ֲ ,‬אדֹנִ י‪ ,‬וַ ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך ָּבאוּ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ִל ׁ ְש ָּבר־א ֶֹכל‪.‬‬ ‫־א ָחד נָ ְחנוּ ‪ֵּ ,‬כנִ ים ֲאנַ ְחנוּ ‪,‬‬ ‫ֻּכ ָּלנוּ ְּבנֵ י ִא ׁיש ֶ‬ ‫ֹא־היוּ ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך ְמ ַר ְ ּג ִלים‪.‬‬ ‫ל ָ‬ ‫י־ע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם‪ :‬לֹא‪ִּ ,‬כ ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫אתם ִל ְראוֹ ת‪.‬‬ ‫ָּב ֶ‬ ‫ֹאמרוּ‪ְ ׁ :‬שנֵ ים ָעשָׂ ר ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך ַא ִחים ֲאנַ ְחנוּ‪,‬‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫־א ָחד ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ַה ָ ּקטֹן‬ ‫ְּבנֵ י ִא ׁיש ֶ‬ ‫ת־א ִבינוּ ַה ּיוֹ ם וְ ָה ֶא ָחד ֵאינֶ נּ וּ‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יוֹ ֵסף‪ :‬הוּ א ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ִּתי‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֲא ֵל ֶכם ֵלאמֹר‪ְ ,‬מ ַר ְ ּג ִלים ַא ֶּתם‪.‬‬ ‫ם־ת ְצאוּ ִמ ֶ ּזה‪ִּ ,‬כי‬ ‫ְּבזֹאת ִּת ָּב ֵחנוּ‪ֵ :‬חי ַפ ְרעֹה ִא ֵּ‬ ‫יכם ַה ָ ּקטֹן ֵה ָּנה‪.‬‬ ‫ם־בבוֹ א ֲא ִח ֶ‬ ‫ִא ְּ‬ ‫יכם‪ ,‬וְ ַא ֶּתם‬ ‫ת־א ִח ֶ‬ ‫ׁ ִש ְלחוּ ִמ ֶּכם ֶא ָחד וְ יִ ַ ּקח ֶא ֲ‬ ‫יכם‪ַ ,‬ה ֱא ֶמת ִא ְּת ֶכם‪.‬‬ ‫ֵה ָא ְסרוּ ‪ ,‬וְ יִ ָּב ֲחנוּ דִּ ְב ֵר ֶ‬ ‫וְ ִאם־לֹא‪ֵ ,‬חי ַפ ְרעֹה‪ִּ ,‬כי ְמ ַר ְ ּג ִלים ַא ֶּתם‪.‬‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫ַּב ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב יָ ְצא ּו ְל ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬יוֹ ֵסף ִה ִּכ ָירם ַא ְך ֵהם לֹא‬ ‫ִה ִּכירוּהוּ‪.‬‬ ‫יוֹ ֵסף ָט ַען ׁ ֶש ֵהם ְמ ַר ְ ּג ִלים‪.‬‬ ‫יוֹ ֵסף ָמ ַכר ָל ֶהם ְּתבו ָּאה וְ ָד ַר ׁש ֵמ ֶהם ָל ׁשוּב ְל ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ִעם ִּבנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫ז וַ ִ ּי ְתנַ ֵּכר — ָעשָׂ ה ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכ ִא ּלוּ ֵאינוֹ ַמ ִּכיר‬ ‫אוֹ ָתם‪.‬‬ ‫ָא ָדם זָ ר וְ ׁשוֹ נֶ ה נִ ְק ָרא נָ ְכ ִרי‪.‬‬ ‫ט ְמ ַר ְ ּג ִלים ַא ֶּתם — ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשד ׁ ֶש ַא ֶּתם אוֹ ְס ִפים‬ ‫ַּב ֵּס ֶתר יְ ִדיעוֹ ת ַעל סוֹ דוֹ ת ַה ְּמ ִדינָ ה ְּכ ֵדי ְל ַה ִ ּזיק‪.‬‬ ‫אתם — ִל ְראוֹ ת‬ ‫ת־ע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ ָּב ֶ‬ ‫ִל ְראוֹ ת ֶא ֶ‬ ‫מוּגנִ ים‪ְ ,‬ל ַג ּלוֹ ת ֶאת סוֹ דוֹ ת ַה ְּמ ִדינָ ה‪.‬‬ ‫ְמקוֹ מוֹ ת לֹא ָ‬ ‫יא ֵּכנִ ים — דּ וֹ ְב ֵרי ֱא ֶמת‪.‬‬ ‫ַעל ָא ָדם יָ ׁ ָשר וְ דוֹ ֵבר ֱא ֶמת אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשהוּ א ֵּכן‪.‬‬

‫יג וְ ָה ֶא ָחד ֵאינֶ נּ ּו — ֵמת‪ֵ ,‬אינֶ נּ וּ ֵּבין ַה ַח ִ ּיים‪.‬‬

‫טו ֵחי ַפ ְרעֹה — ׁ ְשבוּ ָעה‪.‬‬


‫יז‬ ‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫ל־מ ׁ ְש ָמר ׁ ְשל ֶֹשת יָ ִמים‪.‬‬ ‫וַ ֶ ּי ֱאסֹף א ָֹתם ֶא ִ‬ ‫ישי‪:‬‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יוֹ ֵסף ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־ה ֱאל ִֹהים ֲאנִ י יָ ֵרא‪.‬‬ ‫זֹאת ֲעשׂ וּ וִ ְחיוּ ‪ֶ ,‬א ָ‬ ‫יכם ֶא ָחד יֵ ָא ֵסר ְּב ֵבית‬ ‫ם־כנִ ים ַא ֶּתם‪ֲ ,‬א ִח ֶ‬ ‫ִא ֵּ‬ ‫ִמ ׁ ְש ַמ ְר ֶכם‪ ,‬וְ ַא ֶּתם ְלכוּ ָה ִביאוּ ׁ ֶש ֶבר ַר ֲעבוֹ ן‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ָּב ֵּת ֶ‬ ‫יכם ַה ָ ּקטֹן ָּת ִביאוּ ֵא ַלי‪,‬‬ ‫ת־א ִח ֶ‬ ‫וְ ֶא ֲ‬ ‫־כן‪.‬‬ ‫יכם וְ לֹא ָתמוּ תוּ ‪ .‬וַ ַ ּי ֲעשׂ וּ ֵ‬ ‫וְ יֵ ָא ְמנוּ ִד ְב ֵר ֶ‬ ‫ל־א ִחיו‪ֲ :‬א ָבל ֲא ׁ ֵש ִמים‬ ‫ֹאמרוּ ִא ׁיש ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ל־א ִחינוּ ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָר ִאינוּ ָצ ַרת נַ ְפ ׁשוֹ‬ ‫ֲאנַ ְחנוּ ַע ָ‬ ‫ל־כן ָּב ָאה‬ ‫ְּב ִה ְת ַחנְ נוֹ ֵא ֵלינוּ וְ לֹא ׁ ָש ָמ ְענוּ ‪ַ .‬ע ֵּ‬ ‫ֵא ֵלינוּ ַה ָ ּצ ָרה ַה ּזֹאת‪.‬‬ ‫אוּבן א ָֹתם ֵלאמֹר‪ֲ :‬הלוֹ א ָא ַמ ְר ִּתי‬ ‫וַ ַ ּי ַען ְר ֵ‬ ‫ל־ת ֶח ְטאוּ ַב ֶ ּי ֶלד‪ ,‬וְ לֹא‬ ‫יכם ֵלאמֹר‪ַ ,‬א ֶּ‬ ‫ֲא ֵל ֶ‬ ‫ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם‪ ,‬וְ ַגם־דָּ מוֹ ִה ֵּנה נִ ְד ָר ׁש‪.‬‬ ‫וְ ֵהם לֹא יָ ְדעוּ ִּכי ׁש ֵֹמ ַע יוֹ ֵסף‪ִּ ,‬כי ַה ֵּמ ִליץ‬ ‫ֵּבינ ָֹתם‪.‬‬ ‫יהם וַ ֵ ּי ְבךְּ ‪ .‬וַ ָ ּי ׁ ָשב ֲא ֵל ֶהם‪ ,‬וַ יְ ַד ֵּבר‬ ‫וַ ִ ּי ּסֹב ֵמ ֲע ֵל ֶ‬ ‫ת־ש ְמעוֹ ן‪ ,‬וַ ֶ ּי ֱאסֹר‬ ‫ֲא ֵל ֶהם‪ ,‬וַ ִ ּי ַ ּקח ֵמ ִא ָּתם ֶא ׁ ִ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫אֹתוֹ ְל ֵעינֵ ֶ‬ ‫וּל ָה ׁ ִשיב‬ ‫יהם ָּבר‪ְ ,‬‬ ‫ת־כ ֵל ֶ‬ ‫וַ יְ ַצו יוֹ ֵסף וַ יְ ַמ ְלאוּ ֶא ְּ‬ ‫יהם ִא ׁיש ֶאל־שַׂ ּקוֹ וְ ָל ֵתת ָל ֶהם ֵצ ָדה‬ ‫ַּכ ְס ּ ֵפ ֶ‬ ‫ַלדָּ ֶר ְך‪ .‬וַ ַ ּי ַעשׂ ָל ֶהם ֵּכן‪.‬‬

‫יז ִמ ׁ ְש ָמר — ַמ ֲא ָסר‪.‬‬

‫כא‬

‫ָצ ַרת נַ ְפ ׁשוֹ — ָר ִאינוּ ֶאת ִס ְבלוֹ ‪.‬‬

‫כב ו ְַגם־דָּ מוֹ ִה ֵּנה נִ ְד ָר ׁש — זֶ ה עֹנֶ ׁש ַעל ׁ ֶש ּׁ ָש ַפ ְכנוּ ֶאת‬ ‫דָּ מוֹ ‪ֶ ׁ ,‬ש ָ ּג ַר ְמנוּ ְלמוֹ תוֹ ‪.‬‬ ‫כג ִּכי ׁש ֵֹמ ַע יוֹ ֵסף — יוֹ ֵסף ֵה ִבין ֶאת שְׂ ָפ ָתם‪.‬‬ ‫יהם‬ ‫ִּכי ַה ֵּמ ִליץ ֵּבינ ָֹתם — ַה ְּמ ֻת ְר ְ ּג ָמן ָהיָ ה ֵּבינֵ ֶ‬ ‫וְ ִת ְר ֵ ּגם ֶאת דִּ ְב ֵרי יוֹ ֵסף ָל ַא ִחים‪.‬‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪189‬‬


‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫יהם וַ ֵ ּי ְלכוּ‬ ‫ל־חמ ֵֹר ֶ‬ ‫ת־ש ְב ָרם ַע ֲ‬ ‫וַ ִ ּישְׂ אוּ ֶא ׁ ִ‬ ‫ִמ ּׁ ָשם‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ְפ ַּתח ָה ֶא ָחד ֶאת־שַׂ ּקוֹ ָל ֵתת ִמ ְס ּפוֹ א‬ ‫ת־כ ְס ּפוֹ וְ ִה ֵּנה־הוּ א‬ ‫ַל ֲחמֹרוֹ ַּב ָּמלוֹ ן‪ ,‬וַ ַ ּי ְרא ֶא ַּ‬ ‫ְּב ִפי ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ ‪.‬‬ ‫ל־א ָחיו‪ :‬הוּ ׁ ַשב ַּכ ְס ּ ִפי וְ ַגם ִה ֵּנה‬ ‫ֹאמר ֶא ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ְב ַא ְמ ַּת ְח ִּתי‪ .‬וַ ֵ ּי ֵצא ִל ָּבם וַ ֶ ּי ֶח ְרדוּ ִא ׁיש‬ ‫ל־א ִחיו ֵלאמֹר‪ַ ,‬מה־ ּזֹאת ָעשָׂ ה ֱאל ִֹהים‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ָלנוּ ‪.‬‬ ‫יהם ַא ְר ָצה ְּכנָ ַען‪,‬‬ ‫וַ ָ ּיבֹאוּ ֶאל־יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ‬ ‫ל־ה ּ ֹקרֹת א ָֹתם ֵלאמֹר‪:‬‬ ‫וַ ּי ִ ַּגידוּ לוֹ ֶאת ָּכ ַ‬ ‫דִּ ֶּבר ָה ִא ׁיש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ ִא ָּתנוּ ָק ׁשוֹ ת‪,‬‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתנוּ ִּכ ְמ ַר ְ ּג ִלים ֶא ָ‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו‪ֵּ ,‬כנִ ים ֲאנָ ְחנוּ ‪ ,‬לֹא ָהיִ ינוּ‬ ‫וַ נּ ֶ‬ ‫ְמ ַר ְ ּג ִלים‪.‬‬

‫כז ַּב ָּמלוֹ ן — ַּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשנוּ ּבוֹ ‪.‬‬ ‫ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ — ַה ּ ַׂשק ׁ ֶש ּלוֹ ‪.‬‬ ‫כח וַ ֵ ּי ֵצא ִל ָּבם וַ ֶ ּי ֶח ְרד ּו — ּ ָפ ֲחדוּ וְ נִ ְב ֲהלוּ ְמאוֹ ד‪.‬‬

‫ל־ה ּ ֹקרֹת א ָֹתם — ָּכל ָמה ׁ ֶש ָ ּק ָרה ָל ֶהם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬ ‫כט ָּכ ַ‬ ‫ל ָה ִא ׁיש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ — יוֹ ֵסף‪ֶ ׁ ,‬שהוּ א ַה ּׁ ַש ִּליט‬ ‫וְ ָה ָאדוֹ ן‪.‬‬

‫ִא ׁיש ְ ּב ׁ ֵשרוּת ּ ָפ ִקיד ִמ ְצ ִרי ָ ּב ִכיר — ִא ּיוּר ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬

‫‪190‬‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬


‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫לה‬

‫לו‬

‫לז‬

‫לח‬

‫ים־עשָׂ ר ֲאנַ ְחנוּ ַא ִחים ְּבנֵ י ָא ִבינוּ ‪,‬‬ ‫ׁ ְשנֵ ָ‬ ‫ת־א ִבינוּ‬ ‫ָה ֶא ָחד ֵאינֶ נּ וּ ‪ ,‬וְ ַה ָ ּקטֹן ַה ּיוֹ ם ֶא ָ‬ ‫ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫ֹאמר ֵא ֵלינוּ ָה ִא ׁיש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ‪ְּ ,‬בזֹאת‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יכם ָה ֶא ָחד ַה ִּניחוּ‬ ‫ֵא ַדע ִּכי ֵכנִ ים ַא ֶּתם‪ֲ ,‬א ִח ֶ‬ ‫יכם ְקחוּ וָ ֵלכוּ ‪.‬‬ ‫ת־ר ֲעבוֹ ן ָּב ֵּת ֶ‬ ‫ִא ִּתי וְ ֶא ַ‬ ‫יכם ַה ָ ּקטֹן ֵא ַלי‪ ,‬וְ ֵא ְד ָעה‪,‬‬ ‫ת־א ִח ֶ‬ ‫וְ ָה ִביאוּ ֶא ֲ‬ ‫ִּכי לֹא ְמ ַר ְ ּג ִלים ַא ֶּתם‪ִּ ,‬כי ֵכנִ ים ַא ֶּתם‪.‬‬ ‫ת־ה ָא ֶרץ‬ ‫יכם ֶא ֵּתן ָל ֶכם‪ ,‬וְ ֶא ָ‬ ‫ת־א ִח ֶ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ִּת ְס ָחרוּ ‪.‬‬ ‫ה־א ׁיש‬ ‫יהם‪ ,‬וְ ִה ֵּנ ִ‬ ‫וַ יְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִיקים שַׂ ֵ ּק ֶ‬ ‫ת־צרֹרוֹ ת‬ ‫ר־כ ְס ּפוֹ ְּבשַׂ ּקוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ְראוּ ֶא ְ‬ ‫ְצרוֹ ַּ‬ ‫יהם‪ ,‬וַ ִ ּי ָיראוּ‪.‬‬ ‫יהם‪ֵ ,‬ה ָּמה וַ ֲא ִב ֶ‬ ‫ַּכ ְס ּ ֵפ ֶ‬ ‫יהם‪ :‬א ִֹתי‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ׁ ִש ַּכ ְל ֶּתם‪ ,‬יוֹ ֵסף ֵאינֶ נּ וּ ‪ ,‬וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵאינֶ נּ וּ ‪,‬‬ ‫ת־בנְ יָ ִמן ִּת ָ ּקחוּ ‪ָ .‬ע ַלי ָהיוּ ֻכ ָּלנָ ה‪.‬‬ ‫וְ ֶא ִּ‬ ‫ת־שנֵ י‬ ‫ל־א ִביו ֵלאמֹר‪ֶ :‬א ׁ ְ‬ ‫אוּבן ֶא ָ‬ ‫ֹאמר ְר ֵ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יאנּ וּ ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‪ְּ .‬תנָ ה‬ ‫ָבנַ י ָּת ִמית‪ִ ,‬אם־לֹא ֲא ִב ֶ‬ ‫אֹתוֹ ַעל־יָ ִדי‪ ,‬וַ ֲאנִ י ֲא ׁ ִש ֶיבנּ וּ ֵא ֶל ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫י־א ִחיו ֵמת‬ ‫ֹאמר‪ :‬לֹא־יֵ ֵרד ְּבנִ י ִע ָּמ ֶכם‪ִּ .‬כ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫וְ הוּ א ְל ַבדּ וֹ נִ ׁ ְש ָאר‪ ,‬וּ ְק ָר ָאהוּ ָאסוֹ ן ַּבדֶּ ֶר ְך‪,‬‬ ‫־ב ּה‪ ,‬וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם ֶאת־שֵׂ ָיב ִתי‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֵּת ְלכוּ ָ‬ ‫ְּביָגוֹ ן ׁ ְשאוֹ ָלה‪.‬‬

‫ת־ה ָא ֶרץ ִּת ְס ָחר ּו — ִּת ְהיוּ ָח ְפ ׁ ִש ִ ּיים ְל ִה ְת ַה ֵּל ְך‬ ‫לד ו ְֶא ָ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִל ְסחֹר ִעם ּתוֹ ׁ ָש ֶב ָ‬

‫לה ְמ ִר ִיקים — ְמרוֹ ְקנִ ים‪.‬‬ ‫ילה‪.‬‬ ‫ְצרוֹ ר — ֲח ִב ָ‬ ‫לו א ִֹתי ׁ ִש ַּכ ְל ֶּתם — ִּת ְג ְרמוּ ִלי ִל ְהיוֹ ת ָאב ׁ ַש ּכוּ ל‬ ‫ְל ָבנִ ים נוֹ ָס ִפים‪.‬‬ ‫ָע ַלי ָהי ּו ֻכ ָּלנָ ה — ָּכל ַה ָ ּצרוֹ ת ָּבאוּ ָע ַלי‪.‬‬

‫יב ִתי ְּביָגוֹ ן ׁ ְשאוֹ ָלה — ָאמוּ ת‬ ‫לח וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם ֶאת־שֵׂ ָ‬ ‫ְּב ַצ ַער ַרב‪.‬‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪191‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק מב‬ ‫ְ‬

‫אחָיו‬ ‫ּפג ַׁש אֶת ֶ‬ ‫יֹוסֵף ָ‬ ‫‪.1‬‬ ‫יש כאן הזדמנות לקריאה‬ ‫קולית גם מתוך האיורים‬ ‫וגם מתוך הטקסט התנ"כי‪.‬‬ ‫חשוב להקפיד על הטעמה‪,‬‬ ‫על דיוק ועל קצב‪.‬‬ ‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫לספר את הסיפור בעזרת‬ ‫האיורים‪.‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫א‪ .‬מהו המהפך שחל‬ ‫ביחסים בין האחים לבין‬ ‫יוסף?‬ ‫יש להניח שהתלמידים‬ ‫יראו את תלותם של‬ ‫האחים ביוסף לעומת‬ ‫תלותו בהם בעבר‪.‬‬ ‫יוסף ידע מי הם‪ ,‬אך הם‬ ‫לא ידעו מי הוא‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מדוע התנכר יוסף‬ ‫לאחיו?‬ ‫התלמידים בוודאי ידברו‬ ‫על נקמה מתוקה‪ ,‬אך‬ ‫אפשר להאיר זווית נוספת‪:‬‬ ‫יכול להיות שיוסף רצה‬ ‫לתת להם הזדמנות לחזור‬ ‫ולחשוב על מה שעוללו‬ ‫לאחיהם‪ ,‬וייתכן שרצה‬ ‫ִ‬ ‫לאפשר להם להתחרט‪.‬‬

‫‪192‬‬

‫‬

‫פֶֶרק מב‬

‫הּפֶֶרק‬ ‫ִקְראּו אֶת ַ‬

‫‪ִּ .1‬כ ְתב ּו לְ ָכל ִא ּיוּר ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְס ִ ּביר ָמה ָק ָרה‪.‬‬

‫א‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ד‪.‬‬


‫ה‪.‬‬

‫ו‪.‬‬

‫ז‪.‬‬

‫‪ַּ .2‬כ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ַ ּב ָּמלוֹ ן‪ָ ,‬ח ׁ ְשב ּו ָה ַא ִחים ַעל ָּכל ָמה ׁ ֶש ָּק ָרה לָ ֶהם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ו ַּב ָּמלוֹ ן‪.‬‬ ‫ׁ ַש ֲער ּו ָמה ָח ׁ ְשבוּ‪ּ .‬תו ְּכל ּו לְ ֵה ָעזֵ ר ִ ּב ְפסו ִּקים כא‪ ,‬כז‪ ,‬כח‪.‬‬

‫‪.2‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫מי מבין האחים גילה‬ ‫אחריות?‬ ‫אפשר לערוך השוואה‬ ‫בין התנהגות ראובן כאן‬ ‫להתנהגותו במכירת‬ ‫יוסף‪ ,‬ולשער מדוע לא‬ ‫קיבל יעקב את הצעתו‬ ‫של ראובן (פסוק לז)‪ .‬יש‬ ‫להניח שהתלמידים יוכלו‬ ‫לענות‪ ,‬שבניו של ראובן הם‬ ‫נכדיו של יעקב‪ ,‬ולכן לא‬ ‫יכול היה יעקב לקבל את‬ ‫הצעתו של ראובן‪.‬‬

‫פֶֶרק מב‬

‫‬

‫‪193‬‬


‫יהם‪.‬‬ ‫‪ִ .3‬ה ְת ּבוֹ נְ נ ּו ָ ּב ִא ּיו ִּרים ַה ָ ּב ִאים וְ ַה ְס ִ ּביר ּו ֶאת ַה ֶּק ׁ ֶשר ֵ ּבינֵ ֶ‬

‫‪.3‬‬ ‫העיון באיורים ירמז‬ ‫לתלמידים שיש קשר בין‬ ‫הסיטואציה שבה אחי יוסף‬ ‫משתחווים לפניו‪ ,‬לבין‬ ‫חלומות יוסף בנעוריו‪.‬‬ ‫האיורים מהווים דוגמה‬ ‫לכך שהחלומות במקרא‬ ‫לרמז על אירועים‬ ‫באים ֵ‬ ‫שיקרו בעתיד‪.‬‬

‫‪ .4‬יוֹ ֵסף ל ֹא ִה ְתנַ ֵהג יָ ֶפה ֶאל ֶא ָחיו‪ַ ,‬א ְך לְ ִפי ַה ִּס ּפוּר ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים ׁ ֶשהוּא ל ֹא‬ ‫ָשׂ ַמח לְ ִה ְתנַ ֵהג ָּכ ְך‪.‬‬ ‫שיג?‬ ‫ַמדּ וּע ִאם ֵּכן ִה ְתנַ ֵהג ָּכ ְך? ָמה הוּא ִ ּב ֵּק ׁש לְ ַה ּ ִ ׂ‬

‫‪194‬‬

‫‬

‫פֶֶרק מב‬


‫ֶּפֶרק מג‬ ‫א‬ ‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫וְ ָה ָר ָעב ָּכ ֵבד ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ת־ה ּׁ ֶש ֶבר‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ּלוּ ֶל ֱאכֹל ֶא ַ‬ ‫יהם‪:‬‬ ‫יהם ֲא ִב ֶ‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶ‬ ‫ֵה ִביאוּ ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫־לנוּ ְמ ַעט־א ֶֹכל‪.‬‬ ‫ׁ ֻשבוּ ׁ ִש ְברוּ ָ‬ ‫ֹאמר ֵא ָליו יְ הוּ ָדה ֵלאמֹר‪ָ :‬ה ֵעד ֵה ִעד‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹא־ת ְראוּ ָפנַ י‪ִּ ,‬ב ְל ִּתי‬ ‫ָּבנוּ ָה ִא ׁיש ֵלאמֹר‪ ,‬ל ִ‬ ‫יכם ִא ְּת ֶכם‪.‬‬ ‫ֲא ִח ֶ‬ ‫ת־א ִחינוּ ִא ָּתנוּ ‪ ,‬נֵ ְר ָדה‬ ‫ִאם־יֶ ׁ ְש ָך ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ֶא ָ‬ ‫וְ נִ ׁ ְש ְּב ָרה ְל ָך א ֶֹכל‪.‬‬ ‫י־ה ִא ׁיש‬ ‫ם־אינְ ָך ְמ ׁ ַש ֵּל ַח‪ ,‬לֹא נֵ ֵרד‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫וְ ִא ֵ‬ ‫יכם‬ ‫ֹא־ת ְראוּ ָפנַ י‪ִּ ,‬ב ְל ִּתי ֲא ִח ֶ‬ ‫ָא ַמר ֵא ֵלינוּ ל ִ‬ ‫ִא ְּת ֶכם‪.‬‬ ‫ֹאמר יִ שְׂ ָר ֵאל‪ָ :‬ל ָמה ֲה ֵרע ֶֹתם ִלי‪ְ ,‬ל ַה ִ ּגיד‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ָל ִא ׁיש ַהעוֹ ד ָל ֶכם ָאח?‬ ‫וּלמוֹ ַל ְד ֵּתנוּ‬ ‫ל־ה ִא ׁיש ָלנוּ ְ‬ ‫ֹאמרוּ‪ָ ׁ :‬שאוֹ ל ׁ ָש ַא ָ‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫יכם ַחי? ֲהיֵ ׁש ָל ֶכם ָאח?‬ ‫ֵלאמֹר‪ַ :‬העוֹ ד ֲא ִב ֶ‬ ‫ל־פי ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪ֲ .‬היָ דוֹ ַע‬ ‫וַ ַּנ ֶ ּגד־לוֹ ַע ּ ִ‬ ‫יכם?‬ ‫ת־א ִח ֶ‬ ‫ֹאמר הוֹ ִרידוּ ֶא ֲ‬ ‫נֵ ַדע‪ִּ ,‬כי י ַ‬ ‫הוּדה ֶאל־יִ שְׂ ָר ֵאל ָא ִביו‪ִ ׁ :‬ש ְל ָחה‬ ‫ֹאמר יְ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫קוּמה וְ נֵ ֵל ָכה‪ ,‬וְ נִ ְחיֶ ה וְ לֹא‬ ‫ַה ַּנ ַער ִא ִּתי וְ נָ ָ‬ ‫ם־ט ּ ֵפנוּ‪.‬‬ ‫ם־א ָּתה ַ ּג ַ‬ ‫ם־אנַ ְחנוּ ַג ַ‬ ‫נָ מוּת‪ּ ַ ,‬ג ֲ‬ ‫ָאנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶבנּ וּ ‪ִ ,‬מ ָ ּי ִדי ְּת ַב ְק ׁ ֶשנּ וּ ‪ִ .‬אם־לֹא‬ ‫יך וְ ִה ַ ּצ ְג ִּתיו ְל ָפנֶ ָ‬ ‫ֲה ִביא ִֹתיו ֵא ֶל ָ‬ ‫אתי‬ ‫יך‪ ,‬וְ ָח ָט ִ‬ ‫ל־ה ָ ּי ִמים‪.‬‬ ‫ְל ָך ָּכ ַ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק יז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַה ָּמזוֹ ן‪ֶ ׁ ,‬ש ֵה ִביא ּו ָה ַא ִחים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‪ָ ,‬אזַ ל‪ ,‬וְ ָהיָ ה ָצ ִריךְ‬ ‫ָל ֶר ֶדת ׁשוּב ְל ִמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬ ‫יְ הו ָּדה ׁ ִש ְכנֵ ַע ֶאת יַ ֲעקֹב ִל ׁ ְשל ַֹח ֶאת ִּבנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫ב ִּכ ּל ּו — ִס ְ ּימוּ ‪.‬‬ ‫ג ָה ֵעד ֵה ִעד — ִהזְ ִהיר‪.‬‬ ‫ד ִאם־יֶ ׁ ְש ָך — ִאם ַא ָּתה‪.‬‬

‫ח ַט ּ ֵפנ ּו — יַ ְל ֵדי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה‪.‬‬

‫ט ָאנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶבנּ ּו — ֲאנִ י ָע ֵרב ְל ׁשוּבוֹ ‪ֲ ,‬אנִ י ַא ְח ַראי‬ ‫ִל ׁ ְשלוֹ מוֹ ‪.‬‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪195‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫‪196‬‬

‫י־ע ָּתה ׁ ַש ְבנוּ זֶ ה‬ ‫ִּכי לוּ ֵלא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנוּ ‪ִּ ,‬כ ַ‬ ‫ַפ ֲע ָמיִ ם‪.‬‬ ‫ם־כן‬ ‫יהם‪ִ :‬א ֵּ‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ִב ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֵאפוֹ א זֹאת ֲעשׂ וּ ‪ְ :‬קחוּ ִמ ִ ּז ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ‬ ‫יכם וְ הוֹ ִרידוּ ָל ִא ׁיש ִמנְ ָחה‪ְ ,‬מ ַעט ֳצ ִרי‬ ‫ִּב ְכ ֵל ֶ‬ ‫וּ ְמ ַעט דְּ ַב ׁש‪ ,‬נְ כֹאת וָ לֹט‪ָּ ,‬ב ְטנִ ים וּ ׁ ְש ֵק ִדים‪.‬‬ ‫ת־ה ֶּכ ֶסף‬ ‫וְ ֶכ ֶסף ִמ ׁ ְשנֶ ה ְקחוּ ְביֶ ְד ֶכם‪ ,‬וְ ֶא ַ‬ ‫יכם ָּת ׁ ִשיבוּ ְביֶ ְד ֶכם‪.‬‬ ‫ַה ּמוּ ׁ ָשב ְּב ִפי ַא ְמ ְּתח ֵֹת ֶ‬ ‫אוּ ַלי ִמ ׁ ְש ֶ ּגה הוּ א‪.‬‬ ‫יכם ָקחוּ ‪ ,‬וְ קוּ מוּ ׁשוּבוּ‬ ‫ת־א ִח ֶ‬ ‫וְ ֶא ֲ‬ ‫ל־ה ִא ׁיש‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫וְ ֵאל ׁ ַשדַּ י יִ ֵּתן ָל ֶכם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָה ִא ׁיש‪,‬‬ ‫ת־בנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫יכם ַא ֵחר וְ ֶא ִּ‬ ‫ת־א ִח ֶ‬ ‫וְ ׁ ִש ַּלח ָל ֶכם ֶא ֲ‬ ‫וַ ֲאנִ י‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשכ ְֹל ִּתי ׁ ָש ָכ ְל ִּתי‪.‬‬ ‫ת־ה ִּמנְ ָחה ַה ּזֹאת‪,‬‬ ‫וַ ִ ּי ְקחוּ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֶא ַ‬ ‫ת־בנְ יָ ִמן‪,‬‬ ‫ה־כ ֶסף ָל ְקחוּ ְביָ ָדם וְ ֶא ִּ‬ ‫וּ ִמ ׁ ְשנֶ ֶּ‬ ‫וַ ָ ּי ֻקמוּ וַ ֵ ּי ְרדוּ ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬וַ ַ ּי ַע ְמדוּ ִל ְפנֵ י יוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫ֹאמר‬ ‫ת־בנְ יָ ִמין‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ַ ּי ְרא יוֹ ֵסף ִא ָּתם ֶא ִּ‬ ‫ת־ה ֲאנָ ׁ ִשים‬ ‫ל־ביתוֹ ‪ָ :‬ה ֵבא ֶא ָ‬ ‫ַל ֲא ׁ ֶשר ַע ֵּ‬ ‫ֹאכלוּ‬ ‫ַה ָּביְ ָתה וּ ְטב ַֹח ֶט ַבח וְ ָה ֵכן‪ִּ ,‬כי ִא ִּתי י ְ‬ ‫ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַּב ָ ּצ ֳה ָריִ ם‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ַעשׂ ָה ִא ׁיש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ ָ ּי ֵבא‬ ‫יתה יוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫ת־ה ֲאנָ ׁ ִשים ֵּב ָ‬ ‫ָה ִא ׁיש ֶא ָ‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫י ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנ ּו — ִה ְת ַע ַּכ ְבנוּ ‪.‬‬ ‫יא ִמ ִ ּז ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ — ִמ ּ ְפ ִרי ָה ָא ֶרץ‪.‬‬

‫יב וְ ֶכ ֶסף ִמ ׁ ְשנֶ ה — ְסכוּ ם ֶּכ ֶסף ָּכפוּ ל‪ִ ּ ,‬פי ׁ ְשנַ יִ ם‪.‬‬ ‫יאה‪ָ ,‬טעוּ ת‪.‬‬ ‫ִמ ׁ ְש ֶ ּגה — ׁ ְש ִג ָ‬

‫יד וְ ֵאל ׁ ַשדַּ י — ַא ַחד ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ֱאל ִֹהים‪.‬‬

‫טז ו ְּטב ַֹח ֶט ַבח וְ ָה ֵכן — ׁ ְש ַחט ְּב ֵהמוֹ ת וְ ָה ֵכן ְסעוּ ָדה‪.‬‬ ‫ְל ֶח ֶדר ׁ ֶש ְּמ ִכינִ ים ּבוֹ ְסעוּ דוֹ ת קוֹ ְר ִאים ִמ ְט ָּבח‪.‬‬


‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫הוּבאוּ ֵּבית‬ ‫וַ ִ ּי ְיראוּ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ִּכי ְ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ַ :‬על־דְּ ַבר ַה ֶּכ ֶסף ַה ּׁ ָשב‬ ‫יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ ּי ְ‬ ‫מוּב ִאים‪,‬‬ ‫ְּב ַא ְמ ְּתח ֵֹתינוּ ַּב ְּת ִח ָּלה ֲאנַ ְחנוּ ָ‬ ‫ְל ִה ְתגּ ֵֹלל ָע ֵלינוּ וּ ְל ִה ְתנַ ּ ֵפל ָע ֵלינוּ וְ ָל ַק ַחת‬ ‫ת־חמ ֵֹרינוּ ‪.‬‬ ‫א ָֹתנוּ ַל ֲע ָב ִדים וְ ֶא ֲ‬ ‫ל־בית יוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫ל־ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַע ֵּ‬ ‫וַ ּי ְ ִּג ׁשוּ ֶא ָ‬ ‫וַ יְ ַד ְּברוּ ֵא ָליו ּ ֶפ ַתח ַה ָּביִ ת‪.‬‬ ‫ֹאמרוּ ‪ִּ :‬בי ֲאדֹנִ י‪ ,‬יָ רֹד יָ ַר ְדנוּ ַּב ְּת ִח ָּלה‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ִל ׁ ְש ָּבר־א ֶֹכל‪.‬‬ ‫ל־ה ָּמלוֹ ן וַ ִּנ ְפ ְּת ָחה‬ ‫י־באנוּ ֶא ַ‬ ‫וַ יְ ִהי ִּכ ָ‬ ‫ף־א ׁיש ְּב ִפי‬ ‫ת־א ְמ ְּתח ֵֹתינוּ‪ ,‬וְ ִה ֵּנה ֶכ ֶס ִ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ ‪ַּ ,‬כ ְס ּ ֵפנוּ ְּב ִמ ׁ ְש ָקלוֹ ‪ .‬וַ ּנ ׁ ֶָשב אֹתוֹ‬ ‫ְּביָ ֵדנוּ‪.‬‬ ‫וְ ֶכ ֶסף ַא ֵחר הוֹ ַר ְדנוּ ְביָ ֵדנוּ ִל ׁ ְש ָּבר־א ֶֹכל‪.‬‬ ‫לֹא יָ ַד ְענוּ ִמי־שָׂ ם ַּכ ְס ּ ֵפנוּ ְּב ַא ְמ ְּתח ֵֹתינוּ ‪.‬‬ ‫ל־ת ָיראוּ ‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ָ ׁ :‬שלוֹ ם ָל ֶכם‪ַ ,‬א ִּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יכם נָ ַתן ָל ֶכם ַמ ְטמוֹ ן‬ ‫יכם וֵ אל ֵֹהי ֲא ִב ֶ‬ ‫ֱאל ֵֹה ֶ‬ ‫יכם‪ַּ ,‬כ ְס ּ ְפ ֶכם ָּבא ֵא ָלי‪ .‬וַ ּיוֹ ֵצא‬ ‫ְּב ַא ְמ ְּתח ֵֹת ֶ‬ ‫ת־ש ְמעוֹ ן‪.‬‬ ‫ֲא ֵל ֶהם ֶא ׁ ִ‬ ‫יתה יוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫ת־ה ֲאנָ ׁ ִשים ֵּב ָ‬ ‫וַ ָ ּי ֵבא ָה ִא ׁיש ֶא ָ‬ ‫יהם‪ ,‬וַ ִ ּי ֵּתן ִמ ְס ּפוֹ א‬ ‫ן־מיִ ם וַ ִ ּי ְר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ֶּת ַ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ַל ֲחמ ֵֹר ֶ‬ ‫ד־בוֹ א יוֹ ֵסף ַּב ָ ּצ ֳה ָריִ ם‪,‬‬ ‫ת־ה ִּמנְ ָחה ַע ּ‬ ‫וַ ָ ּי ִכינוּ ֶא ַ‬ ‫ֹאכלוּ ָל ֶחם‪.‬‬ ‫י־שם י ְ‬ ‫ִּכי ׁ ָש ְמעוּ ִּכ ׁ ָ‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יח וְ ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַא ִחים ִה ִ ּגיע ּו ְל ִמ ְצ ַריִ ם‪ֵ ,‬הם הו ְּבא ּו ְל ֵבית‬ ‫יוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫ְ‬ ‫יוֹ ֵסף ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש ְמאוֹ ד ִל ְראוֹ ת ֶאת ִּבנְ יָ ִמין‪ַ ,‬אך לֹא‬ ‫ֶה ְר ָאה זֹאת‪.‬‬ ‫יח ַה ֶּכ ֶסף ַה ּׁ ָשב ְּב ַא ְמ ְּתח ֵֹתינ ּו — ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ָּמ ָצאנוּ‬ ‫ַּב ּ ַׂש ִ ּקים‪.‬‬ ‫ְל ִה ְתגּ ֵֹלל ָע ֵלינ ּו — ְל ַה ֲא ׁ ִשים אוֹ ָתנוּ ‪.‬‬ ‫כ ִּבי ֲאדֹנִ י — ָא ָּנא ֲאדוֹ נִ י‪.‬‬

‫כג ַמ ְטמוֹ ן — אוֹ ָצר‪.‬‬ ‫ַּכ ְס ּ ְפ ֶכם ָּבא ֵא ָלי — ֲאנִ י ְּכ ָבר ִק ַּב ְל ִּתי ִמ ֶּכם ֶאת‬ ‫ַה ַּת ׁ ְשלוּ ם‪.‬‬

‫ַה ֲעלָ ַאת ִמנְ ָחה — ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪197‬‬


‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫‪198‬‬

‫ת־ה ִּמנְ ָחה‬ ‫וַ ָ ּיבֹא יוֹ ֵסף ַה ַּביְ ָתה‪ ,‬וַ ָ ּי ִביאוּ לוֹ ֶא ַ‬ ‫ר־ביָ ָדם ַה ָּביְ ָתה‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחווּ ־לוֹ ָא ְר ָצה‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶש ְּ‬ ‫ֹאמר‪ֲ :‬ה ׁ ָשלוֹ ם‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל ָל ֶהם ְל ׁ ָשלוֹ ם‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫יכם ַה ָ ּז ֵקן ֲא ׁ ֶשר ֲא ַמ ְר ֶּתם‪ַ ,‬העוֹ ֶדנּ וּ ָחי?‬ ‫ֲא ִב ֶ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ָ ׁ :‬שלוֹ ם ְל ַע ְבדְּ ָך ְל ָא ִבינוּ עוֹ ֶדנּ וּ ָחי‪.‬‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫וַ ִ ּי ְ ּקדוּ וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחוּ ו‪.‬‬ ‫ת־בנְ יָ ִמין‪ָ ,‬א ִחיו‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא ֶא ִּ‬ ‫יכם ַה ָ ּקטֹן‬ ‫ֹאמר‪ֲ :‬הזֶ ה ֲא ִח ֶ‬ ‫ן־א ּמוֹ ‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫ֶּב ִ‬ ‫ֹאמר‪ֱ :‬אל ִֹהים יָ ְחנְ ָך‪,‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר ֲא ַמ ְר ֶּתם ֵא ָלי? וַ ּי ַ‬ ‫ְּבנִ י‪.‬‬ ‫ל־א ִחיו‬ ‫וַ יְ ַמ ֵהר יוֹ ֵסף‪ִּ ,‬כי־נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֶא ָ‬ ‫וַ יְ ַב ֵ ּק ׁש ִל ְב ּכוֹ ת‪ ,‬וַ ָ ּיבֹא ַה ַח ְד ָרה וַ ֵ ּי ְבךְּ ׁ ָש ָּמה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪:‬‬ ‫וַ ִ ּי ְר ַחץ ּ ָפנָ יו וַ ֵ ּי ֵצא‪ ,‬וַ ִ ּי ְת ַא ּ ַפק וַ ּי ֶ‬ ‫שִׂ ימוּ ָל ֶחם‪.‬‬ ‫וַ ָ ּישִׂ ימוּ לוֹ ְל ַבדּ וֹ וְ ָל ֶהם ְל ַבדָּ ם‪ ,‬וְ ַל ִּמ ְצ ִרים‬ ‫יוּכלוּן‬ ‫ָהא ְֹכ ִלים ִא ּתוֹ ְל ַבדָּ ם‪ִּ ,‬כי לֹא ְ‬ ‫ת־ה ִע ְב ִרים ֶל ֶחם‪,‬‬ ‫ַה ִּמ ְצ ִרים ֶל ֱאכֹל ֶא ָ‬ ‫ִּכי־תוֹ ֵע ָבה ִהוא ְל ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫וַ ֵ ּי ׁ ְשבוּ ְל ָפנָ יו‪ַ ,‬ה ְּבכֹר ִּכ ְבכ ָֹרתוֹ‬ ‫וְ ַה ָ ּצ ִעיר ִּכ ְצ ִע ָרתוֹ ‪ ,‬וַ ִ ּי ְת ְמהוּ ָה ֲאנָ ׁ ִשים‬ ‫ל־ר ֵעהוּ ‪.‬‬ ‫ִא ׁיש ֶא ֵ‬ ‫וַ ִ ּי ּ ָׂשא ַמשְׂ אֹת ֵמ ֵאת ּ ָפנָ יו ֲא ֵל ֶהם‪,‬‬ ‫וַ ֵּת ֶרב ַמשְׂ ַאת ִּבנְ יָ ִמן ִמ ַּמשְׂ אֹת ֻּכ ָּלם‬ ‫ָח ֵמ ׁש יָ דוֹ ת‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ּתוּ וַ ִ ּי ׁ ְש ְּכרוּ ִע ּמוֹ ‪.‬‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫כט ֱאל ִֹהים יָ ְחנְ ָך — ֱאל ִֹהים יְ ַר ֵחם ָע ֶל ָ‬ ‫יך וְ יִ ׁ ְשמֹר‬ ‫אוֹ ְת ָך‪.‬‬

‫ל נִ ְכ ְמר ּו ַר ֲח ָמיו — ִה ְת ַ ּג ְּברוּ ַר ֲח ָמיו‪.‬‬

‫לב ִּכי־תוֹ ֵע ָבה — ָאסוּ ר ַעל ּ ִפי ִמנְ ֲה ֵגי ַה ִּמ ְצ ִרים ִּכי זֶ ה‬ ‫דּ וֹ ֶחה אוֹ ָתם‪.‬‬

‫לג וַ ִ ּי ְת ְמה ּו — ִה ְת ּ ַפ ְּלאוּ ‪.‬‬

‫לד ַמשְׂ ַאת ִּבנְ יָ ִמן — ַה ַּמ ָּתנָ ה ׁ ֶש ִ ּק ֵּבל ִּבנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫–פי ֲח ִמ ּׁ ָשה‪.‬‬ ‫ָח ֵמ ׁש יָ דוֹ ת ּ ִ‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק מג‬ ‫ְ‬

‫הּׁשְנִּי ָה‬ ‫ּפעַם ַ‬ ‫מצְַרי ִם ּבַ ַ‬ ‫ּב ְנ ֵי יַעֲֹקב יְָרדּו ל ְ ִ‬ ‫‪ְ .1‬מלַ אי ַה ָּמזוֹ ן‪ֶ ׁ ,‬ש ֵה ִביא ּו ָה ֲא ֵח ִרים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬נִ גְ ַמר‪.‬‬ ‫יחה ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָבנָ יו‪.‬‬ ‫ְ ּב ֵצל ָה ָר ָעב ַה ָּכ ֵבד ִה ְתנַ ֲהלָ ה ִשׂ ָ‬ ‫ִמ ְתח ּו ַקו ֶאל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּמ ְת ִאים ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪.‬‬ ‫ָה ָאב ָא ַמר לְ ָבנָ יו‪:‬‬

‫ִאם יֶ ׁ ְש ָך ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ֶאת ָא ִחינוּ ִא ָּתנוּ‬ ‫נֵ ְר ָדה וְ נִ ׁ ְש ְּב ָרה ְל ָך א ֶֹכל‪.‬‬

‫יְהו ָּדה ָא ַמר לְ ָא ִביו‪:‬‬

‫ׁ ֻשבוּ ׁ ִש ְברוּ ָלנוּ ְמ ַעט א ֶֹכל‪.‬‬

‫ָה ָאב ָא ַמר לְ ָבנָ יו‪:‬‬

‫ָל ָּמה ֲה ֵרע ֶֹתם ִלי‪ְ ,‬ל ַה ִ ּגיד ָל ִא ׁיש‬ ‫ַהעוֹ ד ָל ֶכם ָאח?‬

‫יְ הו ָּדה ָא ַמר לְ ָא ִביו‪:‬‬

‫ׁ ִש ְל ָחה ַה ַּנ ַער ִא ִּתי‪ִ ...‬מ ָ ּי ִדי ְּת ַב ְק ׁ ֶשנּ וּ ‪.‬‬

‫יַעקֹב?‬ ‫יח יְהו ָּדה לְ ׁ ַש ְכנֵ ַע ֶאת ֲ‬ ‫יםה ְצלִ ַ‬ ‫‪ .2‬א‪ּ ְ .‬ב ֵאיל ּו ִטעוּנִ ִ‬

‫‪.1‬‬ ‫אפשר לשאול‪:‬‬ ‫א‪ .‬מתי כבר ראינו‪ ,‬שיהודה‬ ‫גילה אחריות ויכולת‬ ‫מנהיגות? המורה תוכל‬ ‫להפנות את התלמידים‬ ‫לפרק לז‪ ,‬פסוקים כו‪-‬כז‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מדוע לדעתכם הסכים‬ ‫יעקב לבקשתו של יהודה?‬ ‫או‪ :‬מדוע לא הצליח ראובן‬ ‫במקום שיהודה הצליח?‬ ‫יהודה לא היה הבכור‪,‬‬ ‫ובכל זאת התבלט בתכונות‬ ‫של מנהיג‪ .‬הוא היה חכם‬ ‫ואחראי‪ ,‬וידע להציע את‬ ‫ההצעה הנבונה והטובה‬ ‫בכל מצב‪.‬‬

‫‬

‫‬

‫ב‪ַ .‬על ָמה ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל יַ ֲעקֹב? ֲענ ּו לְ ִפי ּ ָפסוּק יד‪.‬‬

‫יצד ִה ְתנַ ֵהג יְ הו ָּדה ִ ּבזְ ַמן ְמ ִכ ַירת יוֹ ֵסף?‬ ‫ג‪ִ .‬ה ָ ּז ְכר ּו וְ ִכ ְתבוּ‪ֵּ :‬כ ַ‬ ‫(פ ֶרק לז ְפסו ִּקים כו‪-‬כז)‬ ‫ֶּ‬

‫‪ַ .3‬מה ֶא ְפ ׁ ָשר לִ לְ מֹד ַעל יְ הו ָּדה ֵמ ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ ַה ּ ַפ ַעם?‬

‫ּפֶֶרק מג‬

‫‬

‫‪199‬‬


‫יאת ָה ַא ִחים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגיע ּו ַה ּ ַפ ַעם לְ ֵבית יוֹ ֵסף?‬ ‫‪ַ .3‬מה עוֹ ֵרר ֶאת ּ ְפלִ ַ‬

‫‪.4‬‬ ‫התלמידים ישימו לב לכך‬ ‫שבכל סיפורי ספר בראשית‬ ‫מנהיגי המשפחה אינם‬ ‫הבכורים!‬

‫יעי‪ַ .‬ה ִאם ַא ֶּתם זוֹ ְכ ִרים ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ָהי ּו ָ ּבנִ ים‬ ‫‪ .4‬יְ הו ָּדה ָהיָ ה ַה ֵ ּבן ָה ְר ִב ִ‬ ‫ְ ּבכוֹ ִרים ו ְּב ָכל זֹאת ָהי ּו ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה?‬

‫‪ַ ׁ .5‬ש ֲער ּו ַמדּ ו ַּע ל ֹא לָ ַקח יוֹ ֵסף ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ִה ִ ּציע ּו ָה ַא ִחים לְ ַה ְחזִ יר לוֹ ?‬

‫חִיד ָה‬ ‫יוֹ ֵד ַע וְ ל ֹא יָ דו ַּע‬ ‫ַמ ִּכיר וְ ל ֹא ֻמ ָּכר‬ ‫ִמי ֲאנִ י?‬


‫ֶּפֶרק מד‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ל־ביתוֹ ֵלאמֹר‪ַ :‬מ ֵּלא‬ ‫ת־א ׁ ֶשר ַע ֵּ‬ ‫וַ יְ ַצו ֶא ֲ‬ ‫ת־א ְמ ְּתחֹת ָה ֲאנָ ׁ ִשים א ֶֹכל‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ף־א ׁיש ְּב ִפי‬ ‫יוּ ְכלוּ ן שְׂ ֵאת‪ ,‬וְ שִׂ ים ֶּכ ֶס ִ‬ ‫ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ ‪.‬‬ ‫יע ַה ֶּכ ֶסף‪ָּ ,‬תשִׂ ים ְּב ִפי‬ ‫יעי‪ּ ְ ,‬ג ִב ַ‬ ‫ת־ג ִב ִ‬ ‫וְ ֶא ְ ּ‬ ‫ַא ְמ ַּת ַחת ַה ָ ּקטֹן‪ ,‬וְ ֶאת ֶּכ ֶסף ׁ ִש ְברוֹ ‪ .‬וַ ַ ּי ַעשׂ‬ ‫ִּכ ְד ַבר יוֹ ֵסף ֲא ׁ ֶשר דִּ ֵּבר‪.‬‬ ‫ַה ּב ֶֹקר אוֹ ר‪ ,‬וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֻש ְּלחוּ ‪ֵ ,‬ה ָּמה‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫וַ ֲחמ ֵֹר ֶ‬ ‫ת־ה ִעיר‪ ,‬לֹא ִה ְר ִחיקוּ ‪ ,‬וְ יוֹ ֵסף‬ ‫ֵהם יָ ְצאוּ ֶא ָ‬ ‫ל־ביתוֹ ‪ :‬קוּ ם ְרדֹף ַא ֲח ֵרי‬ ‫ָא ַמר ַל ֲא ׁ ֶשר ַע ֵּ‬ ‫ָה ֲאנָ ׁ ִשים‪ ,‬וְ ִה ּ ַׂש ְג ָּתם‪ ,‬וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם‪ָ :‬ל ָּמה‬ ‫ׁ ִש ַּל ְמ ֶּתם ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה?‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק יז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ָה ַא ִחים יָ ְצא ּו ִל ְכנַ ַען ִעם ַה ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ָ ּקנ ּו וְ ִעם ַה ַּמ ָּתנוֹ ת‬ ‫ׁ ֶש ִ ּק ְּבלוּ‪.‬‬ ‫יח‪ֶ ׁ ,‬ש ָּט ַען ׁ ֶש ֵהם ָ ּגנְ ב ּו ִמ ּיוֹ ֵסף‬ ‫יהם ׁ ָש ִל ַ‬ ‫יוֹ ֵסף ׁ ָש ַלח ַא ֲח ֵר ֶ‬ ‫יע נִ ְמ ָצא ְּב ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ‬ ‫יע ׁ ֶש ּׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ִלי ְלנִ חו ּׁש‪ַ .‬ה ָ ּג ִב ַ‬ ‫ָ ּג ִב ַ‬ ‫ׁ ֶשל ִּבנְ יָ ִמין‪ .‬יוֹ ֵסף ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֶל ֱאסֹר ַרק ֶאת ִּבנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫ל־ביתוֹ — ְמנַ ֵהל ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ּלוֹ ‪.‬‬ ‫א ֲא ׁ ֶשר ַע ֵּ‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר יו ְּכלוּן שְׂ ֵאת — ַּכ ָּמה ׁ ֶש ּיוּ ְכלוּ ִל ְסחֹב‪.‬‬

‫יתם‬ ‫ד ָל ָּמה ׁ ִש ַּל ְמ ֶּתם ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה — ָל ָּמה ֲעשִׂ ֶ‬ ‫יתי ָל ֶכם‪.‬‬ ‫ָר ָעה ִּב ְמקוֹ ם ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶש ָעשִׂ ִ‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫‪201‬‬


‫ה‬

‫ו‬ ‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫‪202‬‬

‫ֲהלוֹ א זֶ ה ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ֶּתה ֲאדֹנִ י ּבוֹ וְ הוּ א נַ ֵח ׁש‬ ‫יתם‪.‬‬ ‫יְ נַ ֵח ׁש ּבוֹ ‪ֲ .‬ה ֵרע ֶֹתם ֲא ׁ ֶשר ֲעשִׂ ֶ‬ ‫ת־הדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ּ ִׂש ֵגם‪ ,‬וַ יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶהם ֶא ַ‬ ‫ֹאמרוּ ֵא ָליו‪ָ :‬ל ָּמה יְ ַד ֵּבר ֲאדֹנִ י‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ילה ַל ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך ֵמ ֲעשׂ וֹ ת‬ ‫ַּכדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה? ָח ִל ָ‬ ‫ַּכדָּ ָבר ַה ֶ ּזה‪.‬‬ ‫ֵהן ֶּכ ֶסף ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצאנוּ ְּב ִפי ַא ְמ ְּתח ֵֹתינוּ‬ ‫יך ֵמ ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪ ,‬וְ ֵא ְ‬ ‫ֱה ׁ ִשיבֹנוּ ֵא ֶל ָ‬ ‫יך נִ ְגנֹב‬ ‫ִמ ֵּבית ֲאדֹנֶ ָ‬ ‫יך ֶּכ ֶסף אוֹ זָ ָהב‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר יִ ָּמ ֵצא ִא ּתוֹ ֵמ ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך וָ ֵמת‪,‬‬ ‫ם־אנַ ְחנוּ נִ ְהיֶ ה ַלאדֹנִ י ַל ֲע ָב ִדים‪.‬‬ ‫וְ ַג ֲ‬ ‫יכם ֶּכן־הוּ א‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫ם־ע ָּתה ְכ ִד ְב ֵר ֶ‬ ‫ֹאמר‪ּ ַ :‬ג ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ה־לי ָע ֶבד‪,‬‬ ‫יִ ָּמ ֵצא ִא ּתוֹ יִ ְהיֶ ִּ‬ ‫וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיוּ נְ ִק ִ ּים‪.‬‬ ‫ת־א ְמ ַּת ְח ּתוֹ ָא ְר ָצה‪,‬‬ ‫וַ יְ ַמ ֲהרוּ וַ ּיוֹ ִרדוּ ִא ׁיש ֶא ַ‬ ‫וַ ִ ּי ְפ ְּתחוּ ִא ׁיש ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ ‪.‬‬ ‫וַ יְ ַח ּ ֵפשׂ ‪ַּ ,‬ב ָ ּגדוֹ ל ֵה ֵחל ַוּב ָ ּקטֹן ִּכ ָּלה‪ ,‬וַ ִ ּי ָּמ ֵצא‬ ‫יע ְּב ַא ְמ ַּת ַחת ִּבנְ יָ ִמן‪.‬‬ ‫ַה ָ ּג ִב ַ‬ ‫וַ ִ ּי ְק ְרעוּ שִׂ ְמל ָֹתם‪ ,‬וַ ַ ּי ֲעמֹס ִא ׁיש‬ ‫ל־חמֹרוֹ וַ ָ ּי ׁ ֻשבוּ ָה ִע ָירה‪.‬‬ ‫ַע ֲ‬ ‫יתה יוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫וַ ָ ּיבֹא יְ הוּ ָדה וְ ֶא ָחיו ֵּב ָ‬ ‫וְ הוּ א עוֹ ֶדנּ וּ ׁ ָשם‪ ,‬וַ ִ ּי ּ ְפלוּ ְל ָפנָ יו ָא ְר ָצה‪.‬‬ ‫ה־ה ַּמ ֲעשֶׂ ה ַה ֶ ּזה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ֹאמר ָל ֶהם יוֹ ֵסף‪ָ :‬מ ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יתם? ֲהלוֹ א יְ ַד ְע ֶּתם‪,‬‬ ‫ֲעשִׂ ֶ‬ ‫ִּכי־נַ ֵח ׁש יְ נַ ֵח ׁש ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָּכמֹנִ י‪.‬‬ ‫ה־נ ַד ֵּבר‬ ‫ֹאמר ַלאדֹנִ י‪ַ ,‬מ ְּ‬ ‫הוּדה‪ַ :‬מה־נּ ַ‬ ‫ֹאמר יְ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־ע‍וֹן‬ ‫ה־נ ְצ ַטדָּ ק? ָה ֱאל ִֹהים ָמ ָצא ֶא ֲ‬ ‫וּמ ִּ‬ ‫ַ‬ ‫ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫ם־אנַ ְחנוּ‪ּ ַ ,‬גם‬ ‫יך‪ִ ,‬ה ֶּננּ וּ ֲע ָב ִדים ַלאדֹנִ י ַ ּג ֲ‬ ‫יע ְּביָ דוֹ ‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר־נִ ְמ ָצא ַה ָ ּג ִב ַ‬

‫‬

‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫יתם הוּ א ַרע‪.‬‬ ‫יתם — ָמה ׁ ֶש ֲעשִׂ ֶ‬ ‫ה ֲה ֵרע ֶֹתם ֲא ׁ ֶשר ֲעשִׂ ֶ‬

‫ז ֵמ ֲעשׂ וֹ ת — ַל ֲעשׂ וֹ ת‪.‬‬

‫יע ִמ ְצ ִרי ַע ִּתיק‬ ‫ָ ּג ִב ַ‬

‫י וְ ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו נְ ִק ִ ּים — לֹא ֲא ׁ ֵש ִמים‪.‬‬

‫יהם‬ ‫ל־חמֹרוֹ — ֻּכ ָּלם שָׂ מוּ ַעל ֲחמוֹ ֵר ֶ‬ ‫יג וַ ַ ּי ֲעמֹס ִא ׁיש ַע ֲ‬ ‫יהם וְ ׁ ָשבוּ ְּכ ֵדי לֹא ְל ַה ׁ ְש ִאיר ֶאת ִּבנְ יָ ִמין‬ ‫ֶאת שַׂ ֵ ּק ֶ‬ ‫ְל ַבד‪.‬‬ ‫עוֹ ֶדנּ ּו — ֲע ַדיִ ן‪.‬‬

‫יח ֶאת ִצ ְד ָק ֵתנוּ ׁ ֶש ֵאין ָאנוּ‬ ‫–ב ָמה נוֹ ִכ ַ‬ ‫ה־נ ְצ ַטדָּ ק ְּ‬ ‫טז ו ַּמ ִּ‬ ‫ֲא ׁ ֵש ִמים‪.‬‬ ‫יך — ַה ֵח ְטא ׁ ֶשל ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫ֲעוֹ ן ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך‪.‬‬


‫יז‬

‫ יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬ ‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫ילה ִּלי ֵמ ֲעשׂ וֹ ת זֹאת‪ָ .‬ה ִא ׁיש‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬ח ִל ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ה־לי ָע ֶבד‪,‬‬ ‫יע ְּביָ דוֹ הוּא יִ ְהיֶ ִּ‬ ‫ֲא ׁ ֶשר נִ ְמ ָצא ַה ָ ּג ִב ַ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ל־א ִב ֶ‬ ‫וְ ַא ֶּתם ֲעלוּ ְל ׁ ָשלוֹ ם ֶא ֲ‬ ‫ֹאמר‪ִּ :‬בי ֲאדֹנִ י‪,‬‬ ‫וַ ּי ַ ִּג ׁש ֵא ָליו יְ הוּ ָדה‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫יְ ַד ֶּבר־נָ א ַע ְבדְּ ָך ָד ָבר ְּב ָאזְ נֵ י ֲאדֹנִ י‪,‬‬ ‫וְ ַאל־יִ ַחר ַא ּ ְפ ָך ְּב ַע ְבדֶּ ָך‪ִּ ,‬כי ָכמוֹ ָך ְּכ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫־ל ֶכם‬ ‫ת־ע ָב ָדיו ֵלאמֹר‪ֲ ,‬היֵ ׁש ָ‬ ‫ֲאדֹנִ י ׁ ָש ַאל ֶא ֲ‬ ‫־אח‪.‬‬ ‫ָאב אוֹ ָ‬ ‫־לנוּ ָאב זָ ֵקן‬ ‫ל־אדֹנִ י‪ ,‬יֶ ׁש ָ‬ ‫ֹאמר ֶא ֲ‬ ‫וַ נּ ֶ‬ ‫וְ יֶ ֶלד זְ ֻקנִ ים ָק ָטן‪ ,‬וְ ָא ִחיו ֵמת וַ ִ ּי ָ ּו ֵתר‬ ‫הוּ א ְל ַבדּ וֹ ְל ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו ֲא ֵהבוֹ ‪.‬‬ ‫ל־ע ָב ֶד ָ‬ ‫יך‪ ,‬הוֹ ִר ֻדהוּ ֵא ָלי‪,‬‬ ‫ֹאמר ֶא ֲ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ימה ֵעינִ י ָע ָליו‪.‬‬ ‫וְ ָאשִׂ ָ‬ ‫ל־אדֹנִ י‪ ,‬לֹא־יוּ ַכל ַה ַּנ ַער ַל ֲעזֹב‬ ‫ֹאמר ֶא ֲ‬ ‫וַ נּ ֶ‬ ‫ת־א ִביו וָ ֵמת‪.‬‬ ‫ת־א ִביו‪ ,‬וְ ָעזַ ב ֶא ָ‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ל־ע ָב ֶד ָ‬ ‫יכם‬ ‫יך‪ִ ,‬אם־לֹא יֵ ֵרד ֲא ִח ֶ‬ ‫ֹאמר ֶא ֲ‬ ‫וַ ּת ֶ‬ ‫ַה ָ ּקטֹן ִא ְּת ֶכם‪ ,‬לֹא ת ִֹספוּ ן ִל ְראוֹ ת ּ ָפנָ י‪.‬‬ ‫ל־ע ְבדְּ ָך ָא ִבי‪,‬‬ ‫וַ יְ ִהי ִּכי ָע ִלינוּ ֶא ַ‬ ‫וַ ַּנ ֶ ּגד־לוֹ ֶאת דִּ ְב ֵרי ֲאדֹנִ י‪.‬‬ ‫־לנוּ ְמ ַעט־א ֶֹכל‪.‬‬ ‫ֹאמר ָא ִבינוּ ‪ֻ ׁ ,‬שבוּ ׁ ִש ְברוּ ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫נוּכל ָל ֶר ֶדת‪ִ ,‬אם־יֵ ׁש ָא ִחינוּ‬ ‫ֹאמר‪ ,‬לֹא ַ‬ ‫וַ נּ ֶ‬ ‫נוּכל ִל ְראוֹ ת‬ ‫ַה ָ ּקטֹן ִא ָּתנוּ וְ יָ ַר ְדנוּ‪ִּ .‬כי־לֹא ַ‬ ‫ּ ְפנֵ י ָה ִא ׁיש וְ ָא ִחינוּ ַה ָ ּקטֹן ֵאינֶ נּ וּ ִא ָּתנוּ‪.‬‬ ‫ֹאמר ַע ְבדְּ ָך ָא ִבי ֵא ֵלינוּ ‪ַ ,‬א ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ה־לי ִא ׁ ְש ִּתי‪.‬‬ ‫ִּכי ׁ ְשנַ יִ ם יָ ְל ָד ִּ‬ ‫וַ ֵ ּי ֵצא ָה ֶא ָחד ֵמ ִא ִּתי‪ ,‬וָ א ַֹמר ַא ְך ָטרֹף ט ָֹרף‪,‬‬ ‫ד־ה ָּנה‪.‬‬ ‫יתיו ַע ֵ‬ ‫וְ לֹא ְר ִא ִ‬ ‫ם־את־זֶ ה ֵמ ִעם ּ ָפנַ י‪ ,‬וְ ָק ָרהוּ‬ ‫וּ ְל ַק ְח ֶּתם ַ ּג ֶ‬ ‫ָאסוֹ ן וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם ֶאת־שֵׂ ָיב ִתי ְּב ָר ָעה ׁ ְשא ָֹלה‪.‬‬ ‫ל־ע ְבדְּ ָך‪ָ ,‬א ִבי‪ ,‬וְ ַה ַּנ ַער‬ ‫וְ ַע ָּתה ְּכב ִֹאי ֶא ַ‬ ‫ֵאינֶ נּ וּ ִא ָּתנוּ ‪ ,‬וְ נַ ְפ ׁשוֹ ְק ׁשוּ ָרה ְבנַ ְפ ׁשוֹ ‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק יח וְ ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יְ הו ָּדה ִמ ְת ַח ֵּנן ִּב ְפנֵ י יוֹ ֵסף‪ֶ ׁ ,‬ש ּלֹא יַ ׁ ְש ִאיר ֶאת ִּבנְ יָ ִמין‬ ‫ַּב ֶּכ ֶלא‪ִּ ,‬כי ָא ִביו ָעלוּל ָלמוּת ִמ ַ ּצ ַער‪.‬‬ ‫יח וְ ַאל־יִ ַחר ַא ּ ְפ ָך — ַאל ִּת ְכ ַעס‪.‬‬ ‫ִּכי ָכמוֹ ָך ְּכ ַפ ְרעֹה — ַא ָּתה ָח ׁשוּב ְּכמוֹ ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬

‫כ וַ ִ ּי ָ ּו ֵתר — נִ ׁ ְש ַאר‪.‬‬

‫יח‪.‬‬ ‫ימה ֵעינִ י — ַא ׁ ְש ִ ּג ַ‬ ‫כא וְ ָאשִׂ ָ‬ ‫כב וַ ֵמת — ַה ַּכ ָ ּונָ ה ְליַ ֲעקֹב‪.‬‬

‫ד־ה ָּנה — ַעד ַע ְכ ׁ ָשו‪.‬‬ ‫כח ַע ֵ‬

‫ל וְ נַ ְפ ׁשוֹ ְק ׁשו ָּרה ְבנַ ְפ ׁשוֹ — יַ ֲעקֹב ָא ַהב ְמאוֹ ד ֶאת‬ ‫ִּבנְ יָ ִמין‪.‬‬ ‫מּקֵץ‬ ‫ִ‬

‫‬

‫וַּיִּג ַׁש‬

‫‬

‫‪203‬‬


‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫לד‬

‫י־אין ַה ַּנ ַער‪ ,‬וָ ֵמת‪,‬‬ ‫וְ ָהיָ ה ִּכ ְראוֹ תוֹ ‪ִּ ,‬כ ֵ‬ ‫וְ הוֹ ִרידוּ ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך ֶאת־שֵׂ ַיבת ַע ְבדְּ ָך ָא ִבינוּ‬ ‫ְּביָגוֹ ן ׁ ְשא ָֹלה‪.‬‬ ‫ת־ה ַּנ ַער ֵמ ִעם ָא ִבי‬ ‫ִּכי ַע ְבדְּ ָך ָע ַרב ֶא ַ‬ ‫יאנּ וּ ֵא ֶל ָ‬ ‫אתי‬ ‫יך וְ ָח ָט ִ‬ ‫ֵלאמֹר‪ִ ,‬אם־לֹא ֲא ִב ֶ‬ ‫ל־ה ָ ּי ִמים‪.‬‬ ‫ְל ָא ִבי ָּכ ַ‬ ‫וְ ַע ָּתה יֵ ׁ ֶשב־נָ א ַע ְבדְּ ָך ַּת ַחת ַה ַּנ ַער ֶע ֶבד‬ ‫ם־א ָחיו‪.‬‬ ‫ַלאדֹנִ י‪ ,‬וְ ַה ַּנ ַער יַ ַעל ִע ֶ‬ ‫י־א ְ‬ ‫ל־א ִבי וְ ַה ַּנ ַער ֵאינֶ נּ וּ‬ ‫יך ֶא ֱע ֶלה ֶא ָ‬ ‫ִּכ ֵ‬ ‫ִא ִּתי? ּ ֶפן ֶא ְר ֶאה ָב ָרע ֲא ׁ ֶשר יִ ְמ ָצא‬ ‫ת־א ִבי‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬

‫לב ָע ַרב — ִה ְת ַח ֵ ּיב ִל ְהיוֹ ת ַא ְח ַראי‪.‬‬

‫לד ָב ָרע ֲא ׁ ֶשר יִ ְמ ָצא — ַּב ַ ּצ ַער אוֹ ַּב ָּמוֶ ת ׁ ֶש ִ ּי ְק ֶרה‬ ‫ְל ָא ִבי‪.‬‬

‫יוֹ ֵסף ִמ ְתוַ דֵּ ַע ֵאל ֶא ָחיו ‪-‬‬ ‫ִצ ֵ ּיר גו ְּס ַטב דּ וֹ ֶרה‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק מד‬ ‫ְ‬

‫אחָיו ׁשֶל יֹוסֵף ׁשּוב נִבְהֲלּו מְאֹוד‬ ‫ֶ‬ ‫‪ַ .1‬מדּ ו ַּע נִ ְב ֲהל ּו ָה ַא ִחים? ׁ ַש ּ ְלב ּו ִ ּב ְת ׁשו ַּב ְת ֶכם ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵמ ַה ּתוֹ ָרה‪:‬‬

‫ָל ָּמה ׁ ִש ַּל ְמ ֶּתם ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה?‬

‫‪ָ .2‬מה ָא ַמר יְ הו ָּדה לְ יוֹ ֵסף ְּכ ֵדי לְ ׁ ַש ְכנְ עוֹ ל ֹא לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶאת ִ ּבנְ יָ ִמין ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם?‬ ‫ִאם ִּת ְרצוּ‪ַ ׁ ,‬ש ּ ְלב ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט‪:‬‬

‫יֵ ׁ ֶשב נָ א ַע ְבדְּ ָך ַּת ַחת ַה ַּנ ַער ֶע ֶבד ַלאדֹנִ י‪.‬‬

‫‪ָ .3‬מה ִ ּב ְד ָב ָריו ׁ ֶשל יְ הו ָּדה ׁ ִש ְכנֵ ַע ֶאת יוֹ ֵסף ׁ ֶש ָה ַא ִחים ָא ֵכן ֵה ִבינ ּו ׁ ֶש ָעשׂ ּו ַמ ֲע ֶשׂ ה‬ ‫נוֹ ָרא לְ יוֹ ֵסף?‬

‫‪.1‬‬ ‫כדי להטמיע את הביטוי‬ ‫"רעה תחת טובה"‪ ,‬אפשר‬ ‫לבקש מהתלמידים לספר‬ ‫סיפורים מקדימים‪,‬‬ ‫ולהשתמש בביטויים‬ ‫הקשורים‪" :‬טובה תחת‬ ‫טובה"‪" ,‬טובה תחת רעה"‬ ‫"רעה תחת רעה"‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫התלמידים יבינו שיהודה‬ ‫מחויב להבטחתו ליעקב‬ ‫ורוצה לקיימה; שיהודה לא‬ ‫רצה להפקיר את בנימין;‬ ‫שהוא חשש ממה שיקרה‬ ‫ליעקב‪ ,‬כשישמע שבנימין‬ ‫נשאר במצרים‪.‬‬ ‫התלמידים יבינו‪ ,‬שיהודה‬ ‫מתבלט בגילוי אחריות‬ ‫ובכושר מנהיגות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫על פי פרשנים‪ ,‬יוסף רצה‬ ‫לאפשר לאחים להתחרט‬ ‫על מה שעוללו לו ולכן‬ ‫הקשה עליהם‪.‬‬

‫‪ .4‬א‪ .‬לְ ִפי ָמה ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ׁ ֶש ְ ּיהו ָּדה הוּא ַה ַּמנְ ִהיג ׁ ֶשל ָה ַא ִחים?‬

‫ב‪ֵ .‬א ְ‬ ‫יך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ׁ ֶש ָּכל ָה ַא ִחים ִק ְ ּבל ּו ֶאת יְ הו ָּדה ַּכ ַּמנְ ִהיג ׁ ֶש ּ ָל ֶהם?‬

‫ּפֶֶרק מד‬

‫‬

‫‪205‬‬


‫ֶּפֶרק מה‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫‪206‬‬

‫וְ לֹא־יָ כֹל יוֹ ֵסף ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק ְלכֹל ַה ִּנ ָ ּצ ִבים‬ ‫ל־א ׁיש ֵמ ָע ָלי‪.‬‬ ‫ָע ָליו‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ָרא‪ :‬הוֹ ִציאוּ ָכ ִ‬ ‫ֹא־ע ַמד ִא ׁיש ִא ּתוֹ ‪ְּ ,‬ב ִה ְתוַ דַּ ע יוֹ ֵסף‬ ‫וְ ל ָ‬ ‫ל־א ָחיו‪.‬‬ ‫ֶא ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ֵּתן ֶאת־קֹלוֹ ִּב ְב ִכי‪ ,‬וַ ִ ּי ׁ ְש ְמעוּ ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֵּבית ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫ל־א ָחיו‪ֲ :‬אנִ י יוֹ ֵסף‪ַ .‬העוֹ ד‬ ‫ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ָא ִבי ָחי? וְ לֹא־יָ ְכלוּ ֶא ָחיו ַל ֲענוֹ ת אֹתוֹ ִּכי‬ ‫נִ ְב ֲהלוּ ִמ ּ ָפנָ יו‪.‬‬ ‫ל־א ָחיו‪ּ ְ :‬ג ׁשוּ ־נָ א ֵא ַלי‪.‬‬ ‫ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יכם‪,‬‬ ‫ֹאמר‪ֲ :‬אנִ י יוֹ ֵסף ֲא ִח ֶ‬ ‫וַ ּי ָ ִּג ׁשוּ ‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫ר־מ ַכ ְר ֶּתם א ִֹתי ִמ ְצ ָריְ ָמה‪.‬‬ ‫ֲא ׁ ֶש ְ‬ ‫יכם‬ ‫ל־ת ָע ְצבוּ וְ ַאל־יִ ַחר ְּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫וְ ַע ָּתה ַא ֵּ‬ ‫י־מ ַכ ְר ֶּתם א ִֹתי ֵה ָּנה‪ִּ ,‬כי ְל ִמ ְחיָ ה ׁ ְש ָל ַחנִ י‬ ‫ִּכ ְ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹהים ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫ִּכי־זֶ ה ׁ ְשנָ ַתיִ ם ָה ָר ָעב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ‪ ,‬וְ עוֹ ד‬ ‫ין־ח ִר ׁיש וְ ָק ִציר‪.‬‬ ‫ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ֵא ָ‬ ‫יכם ָלשׂ וּם ָל ֶכם‬ ‫וַ ִ ּי ׁ ְש ָל ֵחנִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫יטה‬ ‫וּל ַה ֲחיוֹ ת ָל ֶכם ִל ְפ ֵל ָ‬ ‫ׁ ְש ֵא ִרית ָּב ָא ֶרץ‪ְ ,‬‬ ‫ְ ּגד ָֹלה‪.‬‬ ‫ֹא־א ֶּתם ׁ ְש ַל ְח ֶּתם א ִֹתי ֵה ָּנה‪ִּ ,‬כי‬ ‫וְ ַע ָּתה ל ַ‬ ‫ימנִ י ְל ָאב ְל ַפ ְרעֹה וּ ְל ָאדוֹ ן‬ ‫ָה ֱאל ִֹהים‪ ,‬וַ יְ שִׂ ֵ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬ ‫ל־ביתוֹ ‪ ,‬וּ מ ֵֹשל ְּב ָכ ֶ‬ ‫ְל ָכ ֵּ‬

‫‬

‫וַּי ִּג ַׁש‬

‫ַּב ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יוֹ ֵסף ִס ּ ֵפר ָל ַא ִחים ִמיה ּו וְ ִהזְ ִמין אוֹ ָתם ַל ְחזֹר‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְּביַ ַחד ִעם ֲא ִב ֶ‬ ‫ָה ַא ִחים ָחזְ ר ּו ַה ַּביְ ָתה ו ִּב ּ ְׂשר ּו ְליַ ֲעקֹב‪ֶ ׁ ,‬ש ּיוֹ ֵסף ַחי וְ הוּא‬ ‫ַה ּמוֹ ׁ ֵשל‪.‬‬ ‫א ְלכֹל ַה ִּנ ָ ּצ ִבים ָע ָליו — ְל ָכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָע ְמדוּ‬ ‫ְליָ דוֹ ‪.‬‬ ‫יע ְל ֶא ָחיו ִמיהוּ ‪.‬‬ ‫ְּב ִה ְתוַ דַּ ע — ַּכ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵסף הוֹ ִד ַ‬ ‫ב וַ ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ִמ ְצ ַריִ ם — ַה ִּס ּפוּ ר ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‪.‬‬ ‫יעה עוֹ ְב ִרים ֵמ ִא ׁיש ְל ִא ׁיש‪,‬‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִס ּפוּ ר אוֹ יְ ִד ָ‬ ‫אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַה ּׁ ְשמוּ ָעה עוֹ ֶב ֶרת‪.‬‬

‫יכם — ה' ׁ ָש ַלח אוֹ ִתי‬ ‫ה ְל ִמ ְחיָ ה ׁ ְש ָל ַחנִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫יכם ְּכ ֵדי ְל ַה ִ ּציל ֶא ְת ֶכם ֵמ ָה ָר ָעב‪ְּ ,‬כ ֵדי‬ ‫ְל ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫ׁ ֶש ִּת ְחיוּ ‪.‬‬

‫ז ָלשׂ וּם ָל ֶכם ׁ ְש ֵא ִרית — ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ּׁ ָש ֲארוּ ַּב ַח ִ ּיים‪.‬‬ ‫יטה ְ ּגד ָֹלה — ְל ַה ָ ּצ ָלה‪.‬‬ ‫ִל ְפ ֵל ָ‬ ‫ַעל ָא ָדם ׁ ֶש ָּב ַרח וְ נִ ַ ּצל ֵמ ָאסוֹ ן וּ ָמ ָצא ִמ ְק ָלט ְּב ָמקוֹ ם‬ ‫ַא ֵחר ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ִ ּגיד ׁ ֶשהוּ א ּ ָפ ִליט‪.‬‬ ‫ימנִ י ְל ָאב ְל ַפ ְרעֹה — שָׂ ם אוֹ ִתי ְליוֹ ֵעץ‬ ‫ח וַ יְ שִׂ ֵ‬ ‫ְל ַפ ְרעֹה‪.‬‬


‫ט‬

‫י‬

‫יא‬

‫יב‬

‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫יח‬

‫ל־א ִבי‪ ,‬וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֵא ָליו‪,‬‬ ‫ַמ ֲהרוּ וַ ֲעלוּ ֶא ָ‬ ‫ּכֹה ָא ַמר ִּבנְ ָך יוֹ ֵסף‪ :‬שָׂ ַמנִ י ֱאל ִֹהים ְל ָאדוֹ ן‬ ‫ל־ת ֲעמֹד‪.‬‬ ‫ל־מ ְצ ָריִ ם‪ְ ,‬ר ָדה ֵא ַלי‪ַ ,‬א ַּ‬ ‫ְל ָכ ִ‬ ‫ית ָקרוֹ ב ֵא ַלי‬ ‫וְ יָ ׁ ַש ְב ָּת ְב ֶא ֶרץ־גּ ֶֹשן וְ ָהיִ ָ‬ ‫יך ְוּבנֵ י ָבנֶ ָ‬ ‫ַא ָּתה ָוּבנֶ ָ‬ ‫יך‪ ,‬וְ צֹאנְ ָך ְוּב ָק ְר ָך‬ ‫ר־ל ְך‪.‬‬ ‫ל־א ׁ ֶש ָ‬ ‫וְ ָכ ֲ‬ ‫וְ ִכ ְל ַּכ ְל ִּתי א ְֹת ָך ׁ ָשם‪ִּ ,‬כי־עוֹ ד ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים‬ ‫ר־ל ְך‪.‬‬ ‫ל־א ׁ ֶש ָ‬ ‫ן־ת ָ ּו ֵר ׁש ַא ָּתה ֵוּב ְית ָך וְ ָכ ֲ‬ ‫ָר ָעב‪ֶ ּ ,‬פ ִּ‬ ‫יכם רֹאוֹ ת וְ ֵעינֵ י ָא ִחי ִבנְ יָ ִמין‪,‬‬ ‫וְ ִה ֵּנה ֵעינֵ ֶ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫י־פי ַה ְמ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶ‬ ‫ִּכ ִ‬ ‫ל־כבוֹ ִדי ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ת־כ ְּ‬ ‫וְ ִה ַ ּג ְד ֶּתם ְל ָא ִבי ֶא ָּ‬ ‫יתם‪ ,‬וּ ִמ ַה ְר ֶּתם‬ ‫ל־א ׁ ֶשר ְר ִא ֶ‬ ‫וְ ֶאת ָּכ ֲ‬ ‫ת־א ִבי ֵה ָּנה‪.‬‬ ‫וְ הוֹ ַר ְד ֶּתם ֶא ָ‬ ‫ן־א ִחיו וַ ֵ ּי ְבךְּ ‪,‬‬ ‫ארי ִבנְ יָ ִמ ָ‬ ‫ל־צ ְ ּו ֵ‬ ‫וַ ִ ּי ּפֹל ַע ַ‬ ‫אריו‪.‬‬ ‫ל־צ ָ ּו ָ‬ ‫ִוּבנְ יָ ִמן ָּב ָכה ַע ַ‬ ‫ל־א ָחיו וַ ֵ ּי ְבךְּ ֲע ֵל ֶהם‪,‬‬ ‫וַ יְ נַ ּׁ ֵשק ְל ָכ ֶ‬ ‫וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן דִּ ְּברוּ ֶא ָחיו ִא ּתוֹ ‪.‬‬ ‫נִש ַמע ֵּבית ּ ַפ ְרעֹה ֵלאמֹר‪ָּ ,‬באוּ ֲא ֵחי‬ ‫וְ ַה ּקֹל ׁ ְ‬ ‫יטב ְּב ֵעינֵ י ַפ ְרעֹה ְוּב ֵעינֵ י ֲע ָב ָדיו‪.‬‬ ‫יוֹ ֵסף‪ ,‬וַ ִ ּי ַ‬ ‫ל־א ֶח ָ‬ ‫יך‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל־יוֹ ֵסף‪ֱ ,‬אמֹר ֶא ַ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ת־ב ִע ְיר ֶכם וּ ְלכוּ ־בֹאוּ‬ ‫זֹאת ֲעשׂ וּ ‪ַ :‬ט ֲענוּ ֶא ְּ‬ ‫ַא ְר ָצה ְּכנָ ַען‪.‬‬ ‫יכם וּ בֹאוּ ֵא ָלי‪,‬‬ ‫ת־ב ֵּת ֶ‬ ‫יכם וְ ֶא ָּ‬ ‫ת־א ִב ֶ‬ ‫וּ ְקחוּ ֶא ֲ‬ ‫וְ ֶא ְּתנָ ה ָל ֶכם ֶאת־טוּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬וְ ִא ְכלוּ‬ ‫ת־ח ֶלב ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ֶא ֵ‬

‫ל־ת ֲעמֹד — ַאל ִּת ְת ַע ֵּכב‪.‬‬ ‫ט ַא ַּ‬

‫י וְ יָ ׁ ַש ְב ָּת ְב ֶא ֶרץ־גּ ׁ ֶשן — ֵאזוֹ ר ְּבתוֹ ְך ִמ ְצ ַריִ ם‬ ‫ַה ַּמ ְת ִאים ְלרוֹ ֵעי צֹאן‪ְּ .‬בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא יָ ְכלוּ ָל ׁ ֶש ֶבת‬ ‫ֵּבין ַה ִּמ ְצ ִרים‪ִּ ,‬כי ַה ּׁשוֹ ר נֶ ְח ׁ ַשב ֶא ְצ ָלם ַח ָ ּיה ְקדוֹ ׁ ָשה‪.‬‬ ‫יא וְ ִכ ְל ַּכ ְל ִּתי א ְֹת ָך — ֶא ְד ַאג ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ֶכם ִמ ָּמה‬ ‫ְל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס‪.‬‬ ‫ִּת ָ ּו ֵר ׁש — ִּת ְהיֶ ה ְל ָר ׁש‪.‬‬ ‫ָר ׁש ִהיא ִמ ָּלה נִ ְרדֶּ ֶפת ְל ָענִ י‪.‬‬

‫ת־ב ִע ְיר ֶכם — שִׂ ימוּ ִמ ְט ָען ַעל ַה ְּב ֵהמוֹ ת‬ ‫יז ַט ֲענ ּו ֶא ְּ‬ ‫ׁ ֶש ָּל ֶכם‪.‬‬ ‫ְּב ִעיר — ְּב ֵה ָמה‪.‬‬ ‫ת־ח ֶלב ָה ָא ֶרץ — ִא ְכלוּ ִמ ּטוּב ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫יח וְ ִא ְכל ּו ֶא ֵ‬

‫וַּיִּג ַׁש‬

‫‬

‫‪207‬‬


‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫כז‬

‫כח‬

‫חוּ־ל ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ‬ ‫וְ ַא ָּתה ֻצ ֵ ּו ָיתה זֹאת ֲעשׂ וּ‪ְ :‬ק ָ‬ ‫אתם‬ ‫יכם וּנְשָׂ ֶ‬ ‫נְש ֶ‬ ‫ִמ ְצ ַריִ ם ֲע ָגלוֹ ת ְל ַט ּ ְפ ֶכם וְ ִל ׁ ֵ‬ ‫אתם‪.‬‬ ‫יכם ָוּב ֶ‬ ‫ת־א ִב ֶ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫יכם‪ִּ ,‬כי־טוּב‬ ‫ל־כ ֵל ֶ‬ ‫ל־תחֹס ַע ְּ‬ ‫וְ ֵעינְ ֶכם ַא ָּ‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָל ֶכם הוּ א‪.‬‬ ‫ָּכ ֶ‬ ‫וּ־כן ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל‪ ,‬וַ ִ ּי ֵּתן ָל ֶהם יוֹ ֵסף‬ ‫וַ ַ ּי ֲעשׂ ֵ‬ ‫ל־פי ַפ ְרעֹה‪ ,‬וַ ִ ּי ֵּתן ָל ֶהם ֵצ ָדה ַלדָּ ֶר ְך‪.‬‬ ‫ֲע ָגלוֹ ת ַע ּ ִ‬ ‫ְל ֻכ ָּלם נָ ַתן ָל ִא ׁיש ֲח ִלפוֹ ת שְׂ ָמלֹת‪,‬‬ ‫וּ ְל ִבנְ יָ ִמן נָ ַתן ׁ ְשלֹש ֵמאוֹ ת ֶּכ ֶסף וְ ָח ֵמ ׁש‬ ‫ֲח ִלפֹת שְׂ ָמלֹת‪.‬‬ ‫וּ ְל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲעשָׂ ָרה ֲחמ ִֹרים נֹשְׂ ִאים‬ ‫ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם‪ ,‬וְ ֶעשֶׂ ר ֲאתֹנֹת נֹשְׂ אֹת ָּבר‬ ‫וָ ֶל ֶחם וּ ָמזוֹ ן ְל ָא ִביו ַלדָּ ֶר ְך‪.‬‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם‪:‬‬ ‫ת־א ָחיו וַ ֵ ּי ֵלכוּ ‪ ,‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ יְ ׁ ַש ַּלח ֶא ֶ‬ ‫ל־ת ְר ְ ּגזוּ ַּבדָּ ֶר ְך‪.‬‬ ‫ַא ִּ‬ ‫וַ ַ ּי ֲעלוּ ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם‪ ,‬וַ ָ ּיבֹאוּ ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ֶאל־יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ‬ ‫וַ ּי ִ ַּגדוּ לוֹ ֵלאמֹר‪ :‬עוֹ ד יוֹ ֵסף ַחי‪ ,‬וְ ִכי־הוּ א‬ ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם‪ .‬וַ ָ ּי ָפג ִל ּבוֹ ‪ִּ ,‬כי‬ ‫מ ֵֹשל ְּב ָכ ֶ‬ ‫ֹא־ה ֱא ִמין ָל ֶהם‪.‬‬ ‫ל ֶ‬ ‫וַ יְ ַד ְּברוּ ֵא ָליו ֶאת ָּכל־דִּ ְב ֵרי יוֹ ֵסף‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר דִּ ֶּבר‬ ‫ר־ש ַלח יוֹ ֵסף‬ ‫ת־ה ֲע ָגלוֹ ת‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ׁ ָ‬ ‫ֲא ֵל ֶהם וַ ַ ּי ְרא ֶא ָ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫רוּח יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ‬ ‫ָלשֵׂ את אֹתוֹ ‪ ,‬וַ ְּת ִחי ַ‬ ‫ֹאמר יִ שְׂ ָר ֵאל‪ַ :‬רב‪ ,‬עוֹ ד־יוֹ ֵסף ְּבנִ י ָחי‪.‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֵא ְל ָכה וְ ֶא ְר ֶאנּ וּ ְּב ֶט ֶרם ָאמוּ ת‪.‬‬

‫אתם — ָּת ִביאוּ ‪.‬‬ ‫יט וּנְ שָׂ ֶ‬

‫ל־תחֹס — ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ֲח ָבל‪.‬‬ ‫כ וְ ֵעינְ ֶכם ַא ָּ‬ ‫ל־פי ַפ ְרעֹה — ַעל ּ ִפי הוֹ ָראוֹ ת ּ ַפ ְרעֹה‪.‬‬ ‫כא ַע ּ ִ‬

‫יכם ִמי ָא ׁ ֵשם‪,‬‬ ‫ל־ת ְר ְ ּגז ּו ַּבדָּ ֶר ְך — ַאל ָּת ִריבוּ ֵּבינֵ ֶ‬ ‫כד ַא ִּ‬ ‫ׁ ֶש ְּמ ַכ ְר ֶּתם אוֹ ִתי‪.‬‬

‫כו וַ ָ ּי ָפג ִל ּבוֹ — ָהיָ ה ְּב ֶה ֶלם‪ִּ ,‬כ ְמ ַעט ִה ְת ַע ֵּלף‪.‬‬

‫כז וַ ְּת ִחי רו ַּח יַ ֲעקֹב — יַ ֲעקֹב ִה ְת ַח ֵ ּזק וְ ִה ְתאוֹ ׁ ֵש ׁש‪.‬‬

‫ִא ּיוּר ֲעגָ לָ ה — ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר ִמ ְצ ִרי‬

‫‪208‬‬

‫‬

‫וַּי ִּג ַׁש‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק מה‬ ‫ְ‬

‫אחִיהֶם‬ ‫אחָיו ׁשֶהּוא ֲ‬ ‫יֹוסֵף ּגִּל ָה ל ְ ֶ‬ ‫‪ .1‬א‪ַ ׁ .‬ש ֲערוּ‪ַ :‬מדּ ו ַּע דַּ וְ ָקא ַה ּ ַפ ַעם ִ ּג ּ ָלה יוֹ ֵסף לְ ֶא ָחיו ִמי הוּא?‬ ‫ִק ְרא ּו ׁשוּב ֶאת ִד ְב ֵרי יְ הו ָּדה‪ּ ְ ,‬ב ֶפ ֶרק מד ּ ָפסוּק טז‪ ,‬לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּת ֲענוּ‪.‬‬

‫יצד ְמנַ ֵחם יוֹ ֵסף ֶאת ֶא ָחיו?‬ ‫ב‪ֵּ .‬כ ַ‬

‫ג‪ִ .‬מי ְמנַ ֵהל ֶאת ָהעוֹ לָ ם וְ ֶאת ַה ּקוֹ ֶרה ּבוֹ לְ ִפי דִּ ְב ֵרי יוֹ ֵסף?‬

‫‪ַ .2‬ה ִאם ָה ַא ִחים ֶה ֱא ִמינ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ָסלַ ח לָ ֶהם?‬ ‫ַס ְּמנ ּו ְ ּב‪ַ -‬רק ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ְּמ ָת ֲא ִרים ׁ ֶש ָה ַא ִחים ִה ׁ ְש ַּת ְכנְ ע ּו וְ ֶה ֱא ִמינ ּו לוֹ ‪.‬‬ ‫יע‪.‬‬ ‫א‪ָ .‬ח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ְמ ַר ֶּמה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ִעם ַה ָ ּג ִב ַ‬ ‫יַענִ ׁיש אוֹ ָתם‪.‬‬ ‫ב‪ָ .‬ח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף רוֹ ֶצה לִ ְראוֹ ת ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ּי ְִפגּ ׁש אוֹ תוֹ ֲ‬ ‫ג‪ .‬יוֹ ֵסף ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש ֶ ּב ֱא ֶמת ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ִ ּג ּ ָלה ִמי הוּא‪.‬‬ ‫ד‪ .‬יוֹ ֵסף ֶה ֱא ִמין ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ֵמע ֶֹמק לִ ָ ּבם ׁ ֶש ָעשׂ ּו לוֹ ָעוֶ ל‪.‬‬ ‫אשית ַעל ִה ְת ּ ַפ ְ ּיסוּת ֵ ּבין ַא ִחים?‬ ‫יכן ְּכ ָבר לָ ַמ ְדנ ּו ִ ּב ְב ֵר ׁ ִ‬ ‫‪ֵ .3‬ה ָ‬

‫‪ּ ַ .4‬ב ֶּמה ׁשוֹ נָ ה ִה ְתנַ ֲהגוּת יוֹ ֵסף ְ ּב ֵבית ָא ִביו ֵמ ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ לְ ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת‬ ‫ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם?‬

‫‪.2‬‬ ‫התלמידים יבינו כנראה‪,‬‬ ‫לאחיו‬ ‫שיוסף הסביר ָ‬ ‫כי ה' שלחוֹ למצרים על‬ ‫מנת להציל מרעב את בני‬ ‫מצרים ואת כל העמים‬ ‫מסביב‪ ,‬ובתוכם בני‬ ‫משפחתו (פסוק ד)‪.‬‬ ‫לטעמנו‪ ,‬המושג "תכנית‬ ‫אלוהית" הוא מושג‬ ‫מופשט‪ ,‬וכדאי לשקול אם‬ ‫להשתמש בו‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫יש להניח שהתלמידים‬ ‫יזכרו את הפיוס בין יעקב‬ ‫ועשו‪.‬‬ ‫יש להניח‪ ,‬שהתלמידים‬ ‫יעמדו על הרגשות‬ ‫המעורבים שחש יעקב‬ ‫למשמע הבשורה‪.‬‬ ‫בצד השמחה הגדולה‬ ‫בוודאי היה כעס על השקר‬ ‫ששיקרו לו ועל הכאב‬ ‫הנורא שהסבו לו‪ .‬מישהו‬ ‫מהתלמידים עשוי לתהות‪:‬‬ ‫איך זה שיוסף לא מצא‬ ‫לנכון לה ודיע לאביו שהוא‬ ‫חי במצרים?!‬ ‫פרשנים הסבירו שרצה‬ ‫ּפֶֶרק מה‬

‫‬

‫‪209‬‬


‫ֶּפֶרק מו‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ל־א ׁ ֶשר־לוֹ וַ ָ ּיבֹא ְּב ֵא ָרה‬ ‫וַ ִ ּי ַּסע יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָכ ֲ‬ ‫ּׁ ָש ַבע‪ ,‬וַ ִ ּיזְ ַּבח זְ ָב ִחים ֵלאל ֵֹהי ָא ִביו יִ ְצ ָחק‪.‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ִֹהים ְליִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ַמ ְראֹת ַה ַּליְ ָלה‪,‬‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ִ :‬ה ֵּננִ י‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ :‬יַ ֲעקֹב‪ ,‬יַ ֲעקֹב‪ .‬וַ ּי ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֹאמר‪ָ :‬אנ ִֹכי ָה ֵאל ֱאל ֵֹהי ָא ִב ָ‬ ‫ל־ת ָירא‬ ‫יך‪ַ .‬א ִּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ימ ָך‬ ‫י־לגוֹ י ָ ּגדוֹ ל ֲאשִׂ ְ‬ ‫ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַריְ ָמה‪ִּ ,‬כ ְ‬ ‫ׁ ָשם‪.‬‬ ‫ָאנ ִֹכי ֵא ֵרד ִע ְּמ ָך ִמ ְצ ַריְ ָמה וְ ָאנ ִֹכי ַא ַע ְל ָך‬ ‫ל־עינֶ ָ‬ ‫יך‪.‬‬ ‫ם־עלֹה‪ ,‬וְ יוֹ ֵסף יָ ׁ ִשית יָ דוֹ ַע ֵ‬ ‫ַג ָ‬ ‫וַ ָ ּי ָקם יַ ֲעקֹב ִמ ְּב ֵאר ׁ ָש ַבע‪ ,‬וַ ִ ּישְׂ אוּ‬ ‫ת־ט ּ ָפם‬ ‫יהם וְ ֶא ַ‬ ‫ְבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת־יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ‬ ‫ר־ש ַלח ּ ַפ ְרעֹה‬ ‫יהם ָּב ֲע ָגלוֹ ת‪ֲ ,‬א ׁ ֶש ׁ ָ‬ ‫וְ ֶאת־נְ ׁ ֵש ֶ‬ ‫ָלשֵׂ את אֹתוֹ ‪.‬‬ ‫ת־רכוּ ׁ ָשם‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫יהם וְ ֶא ְ‬ ‫ת־מ ְקנֵ ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ְקחוּ ֶא ִ‬ ‫ָר ְכ ׁשוּ ְּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‪ ,‬וַ ָ ּיבֹאוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה‪,‬‬ ‫יַ ֲעקֹב וְ ָכל־זַ ְרעוֹ ִא ּתוֹ ‪.‬‬ ‫ָּבנָ יו ְוּבנֵ י ָבנָ יו ִא ּתוֹ ‪ְּ ,‬בנ ָֹתיו ְוּבנוֹ ת ָּבנָ יו‬ ‫וְ ָכל־זַ ְרעוֹ ‪ֵ ,‬ה ִביא ִא ּתוֹ ִמ ְצ ָריְ ָמה‪.‬‬

‫ִא ּיוּר ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬

‫‪210‬‬

‫‬

‫וַּי ִּג ַׁש‬

‫ִמ ּ ָפסוּק א ַעד ּ ָפסוּק ז ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ַּבדֶּ ֶר ְך ְל ִמ ְצ ַריִ ם יַ ֲעקֹב ָּבנָ ה ִמזְ ֵּב ַח ַלה'‪.‬‬ ‫ַּב ַּליְ ָלה‪ֱ ,‬אל ִֹהים ִה ְת ַ ּג ָּלה ְליִ שְׂ ָר ֵאל־יַ ֲעקֹב‪ ,‬עוֹ ֵדד אוֹ תוֹ‬ ‫יח לוֹ ‪ֶ ׁ ,‬ש ַ ּי ֲעשֶׂ ה אוֹ תוֹ ׁ ָשם ְל ַעם‬ ‫ָל ֶר ֶדת ְל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִה ְב ִט ַ‬ ‫ָ ּגדוֹ ל‪.‬‬

‫ג ֵמ ְר ָדה — ִמ ָּל ֶר ֶדת‪.‬‬


‫כח וְ ֶאת יְ הוּ ָדה ׁ ָש ַלח ְל ָפנָ יו‪ֶ ,‬אל יוֹ ֵסף‪,‬‬ ‫ְלהוֹ רֹת ְל ָפנָ יו‪ ,‬גּ ְֹשנָ ה; וַ ָ ּיבֹאוּ ‪ַ ,‬א ְר ָצה גּ ֶֹשן‪.‬‬ ‫כט וַ ֶ ּי ְאסֹר יוֹ ֵסף ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ‪ ,‬וַ ַ ּי ַעל ִל ְק ַראת‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל ָא ִביו גּ ְֹשנָ ה; וַ ֵ ּי ָרא ֵא ָליו‪ ,‬וַ ִ ּי ּפֹל ַעל‬ ‫אריו‪ ,‬עוֹ ד‪.‬‬ ‫ל‪-‬צ ָ ּו ָ‬ ‫אריו‪ ,‬וַ ֵ ּי ְבךְּ ַע ַ‬ ‫ַצ ָ ּו ָ‬ ‫ֹאמר יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאל יוֹ ֵסף‪ָ ,‬אמוּ ָתה ַה ּ ָפ ַעם‪,‬‬ ‫ל וַ ּי ֶ‬ ‫ַא ֲח ֵרי ְראוֹ ִתי ֶאת ּ ָפנֶ ָ‬ ‫יך‪ִּ ,‬כי עוֹ ְד ָך ָחי‪.‬‬ ‫ל‪-‬בית ָא ִביו‪,‬‬ ‫ֹאמר יוֹ ֵסף ֶאל ֶא ָחיו וְ ֶא ֵּ‬ ‫לא וַ ּי ֶ‬ ‫ֶא ֱע ֶלה וְ ַא ִ ּג ָידה ְל ַפ ְרעֹה; וְ א ְֹמ ָרה ֵא ָליו‪,‬‬ ‫ַא ַחי ֵוּבית ָא ִבי ֲא ׁ ֶשר ְּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ָּבאוּ‬ ‫ֵא ָלי‪.‬‬ ‫לב וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ר ֵֹעי צֹאן‪ִּ ,‬כי ַאנְ ׁ ֵשי ִמ ְקנֶ ה ָהיוּ ;‬ ‫וְ צֹאנָ ם ְוּב ָק ָרם וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָל ֶהם‪ֵ ,‬ה ִביאוּ ‪.‬‬ ‫לג וְ ָהיָ ה‪ִּ ,‬כי יִ ְק ָרא ָל ֶכם ּ ַפ ְרעֹה; וְ ָא ַמר‪ַ ,‬מה‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ַּמ ֲעשֵׂ ֶ‬ ‫לד וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם‪ַ ,‬אנְ ׁ ֵשי ִמ ְקנֶ ה ָהיוּ ֲע ָב ֶד ָ‬ ‫יך‬ ‫ד‪-‬ע ָּתה ַ ּגם ֲאנַ ְחנוּ ‪ּ ַ ,‬גם‬ ‫ִמ ְּנעוּ ֵרינוּ וְ ַע ַ‬ ‫ֲאב ֵֹתינוּ ‪ַּ :‬ב ֲעבוּ ר‪ֵּ ,‬ת ׁ ְשבוּ ְּב ֶא ֶרץ גּ ֶֹשן‪ִּ ,‬כי‬ ‫תוֹ ֲע ַבת ִמ ְצ ַריִ ם‪ָּ ,‬כל ר ֵֹעה צֹאן‪.‬‬

‫ִמ ּ ָפסוּק כח וְ ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יהם‪ְּ ,‬כ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף יַ ְר ֶאה‬ ‫יַ ֲעקֹב ׁ ָש ַלח ֶאת יְ הו ָּדה ִל ְפנֵ ֶ‬ ‫גשן‬ ‫לוֹ ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך ְל ֶא ֶרץ גּ ׁ ֶשן‪ .‬יוֹ ֵסף יָ ָצא ְּב ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ְל ׁ ֶ‬ ‫ְל ַק ֵּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ָא ִביו‪.‬‬ ‫כט וַ ֶ ּי ֱאסֹר – ָר ַתם ֶאת ַה ּסוּ ִסים‪.‬‬ ‫ל ָאמוּ ָתה ַה ּ ַפ ַעם – ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנִ י מוּ ָכן ָלמוּ ת‪.‬‬ ‫לא ַאנְ ׁ ֵשי ִמ ְקנֶ ה – רוֹ ֵעי צֹאן‪.‬‬

‫לד ִּכי תוֹ ֲע ַבת ִמ ְצ ַריִ ם – ַה ִּמ ְצ ִרים שׂ וֹ נְ ִאים רוֹ ֵעי צֹאן‪.‬‬ ‫ַה ִּמ ְצ ִרים ֵאינָ ם אוֹ ְכ ִלים ְּבשַׂ ר צֹאן ָוּב ָקר וְ ָכ ָאמוּ ר‬ ‫ַה ּׁשוֹ ר נֶ ְח ׁ ָשב ֶא ְצ ָלם ַח ָ ּיה ְקדוֹ ׁ ָשה‪.‬‬

‫וַּיִּג ַׁש‬

‫‬

‫‪211‬‬


‫ֶּפֶרק מט‬ ‫כח‬

‫כט‬

‫ל‬

‫לא‬

‫לב‬

‫לג‬

‫‪212‬‬

‫ל־א ֶּלה ׁ ִש ְב ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר‪ ,‬וְ זֹאת‬ ‫ָּכ ֵ‬ ‫יהם וַ יְ ָב ֶר ְך אוֹ ָתם‪,‬‬ ‫ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּבר ָל ֶהם ֲא ִב ֶ‬ ‫ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ְּכ ִב ְר ָכתוֹ ֵּב ַר ְך א ָֹתם‪.‬‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם‪ֲ :‬אנִ י‬ ‫וַ יְ ַצו אוֹ ָתם וַ ּי ֶ‬ ‫ל־ע ִּמי‪ִ .‬ק ְברוּ א ִֹתי‬ ‫נֶ ֱא ָסף ֶא ַ‬ ‫ל־ה ְּמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶשר ִּבשְׂ ֵדה‬ ‫ל־אב ָֹתי‪ֶ ,‬א ַ‬ ‫ֶא ֲ‬ ‫ֶע ְפרוֹ ן ַה ִח ִּתי‪.‬‬ ‫ַּב ְּמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶשר ִּבשְׂ ֵדה ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫י־מ ְמ ֵרא ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָקנָ ה‬ ‫ל־פנֵ ַ‬ ‫ַע ּ ְ‬ ‫ת־ה ּ ָׂש ֶדה ֵמ ֵאת ֶע ְפרֹן ַה ִח ִּתי‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ‬ ‫ת־ק ֶבר‪.‬‬ ‫ַל ֲא ֻח ַ ּז ָ‬ ‫ת־א ְב ָר ָהם וְ ֶאת שָׂ ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪,‬‬ ‫ׁ ָש ָּמה ָק ְברוּ ֶא ַ‬ ‫ׁ ָש ָּמה ָק ְברוּ ֶאת־יִ ְצ ָחק וְ ֶאת ִר ְב ָקה ִא ׁ ְש ּתוֹ ‪,‬‬ ‫ת־ל ָאה‪.‬‬ ‫וְ ׁ ָש ָּמה ָק ַב ְר ִּתי ֶא ֵ‬ ‫ר־בוֹ ֵמ ֵאת‬ ‫ִמ ְקנֵ ה ַה ּ ָׂש ֶדה וְ ַה ְּמ ָע ָרה ֲא ׁ ֶש ּ‬ ‫י־חת‪.‬‬ ‫ְּבנֵ ֵ‬ ‫ת־בנָ יו וַ ֶ ּי ֱאסֹף ַר ְג ָליו‬ ‫וַ יְ ַכל יַ ֲעקֹב ְל ַצ ֹ ּות ֶא ָּ‬ ‫ל־ע ָּמיו‪.‬‬ ‫ל־ה ִּמ ָּטה‪ ,‬וַ ּי ְִגוַ ע וַ ֵ ּי ָא ֶסף ֶא ַ‬ ‫ֶא ַ‬

‫‬

‫וַיְחִי‬

‫ִמ ּ ָפסוּק כח וְ ַעד סוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרק ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫ִל ְפנֵ י מוֹ תוֹ ‪ ,‬יַ ֲעקֹב ֵּב ֵר ְך ֶאת ָּבנָ יו ו ִּב ֵ ּק ׁש ִמ ָּבנָ יו ְל ָק ְברוֹ‬ ‫ִּב ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה‪.‬‬ ‫ל־ע ִּמי — ֲאנִ י עוֹ ֵמד ָלמוּ ת‪.‬‬ ‫כט ֲאנִ י נֶ ֱא ָסף ֶא ַ‬

‫ל־ה ִּמ ָּטה — ָחזַ ר ִל ׁ ְש ַּכב ַּב ִּמ ָּטה‪.‬‬ ‫לג וַ ֶ ּי ֱאסֹף ַר ְג ָליו ֶא ַ‬


‫ֶּפֶרק נ‬ ‫א‬

‫ב‬

‫ג‬

‫ד‬

‫ה‬

‫ו‬

‫ז‬

‫ח‬

‫ט‬

‫ל־פנֵ י ָא ִביו‪ ,‬וַ ֵ ּי ְבךְּ ָע ָליו‬ ‫וַ ִ ּי ּפֹל יוֹ ֵסף ַע ּ ְ‬ ‫וַ ִ ּי ּׁ ַשק־לוֹ ‪.‬‬ ‫ת־הר ְֹפ ִאים ַל ֲחנֹט‬ ‫ת־ע ָב ָדיו ֶא ָ‬ ‫וַ יְ ַצו יוֹ ֵסף ֶא ֲ‬ ‫ת־א ִביו‪ ,‬וַ ַ ּי ַחנְ טוּ ָהר ְֹפ ִאים ֶאת־יִ שְׂ ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫וַ ִ ּי ְמ ְלאוּ ־לוֹ ַא ְר ָּב ִעים יוֹ ם‪ִּ ,‬כי ֵּכן יִ ְמ ְלאוּ‬ ‫יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ִטים‪ ,‬וַ ִ ּי ְב ּכוּ אֹתוֹ ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ִש ְב ִעים‬ ‫יוֹ ם‪.‬‬ ‫ל־בית‬ ‫וַ ַ ּי ַע ְברוּ יְ ֵמי ְב ִכיתוֹ ‪ ,‬וַ יְ ַד ֵּבר יוֹ ֵסף ֶא ֵּ‬ ‫יכם‪,‬‬ ‫אתי ֵחן ְּב ֵעינֵ ֶ‬ ‫ּ ַפ ְרעֹה ֵלאמֹר‪ִ :‬אם־נָ א ָמ ָצ ִ‬ ‫דַּ ְּברוּ־נָ א ְּב ָאזְ נֵ י ַפ ְרעֹה ֵלאמֹר‪.‬‬ ‫יענִ י ֵלאמֹר‪ִ :‬ה ֵּנה ָאנ ִֹכי ֵמת‪,‬‬ ‫ָא ִבי ִה ׁ ְש ִּב ַ‬ ‫יתי ִלי ְּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען‬ ‫ְּב ִק ְב ִרי ֲא ׁ ֶשר ָּכ ִר ִ‬ ‫ה־נא וְ ֶא ְק ְּב ָרה‬ ‫ׁ ָש ָּמה ִּת ְק ְּב ֵרנִ י‪ .‬וְ ַע ָּתה ֶא ֱע ֶל ָּ‬ ‫ת־א ִבי וְ ָא ׁש ָוּבה‪.‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫ת־א ִב ָ‬ ‫יך‪,‬‬ ‫ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה‪ֲ :‬ע ֵלה וּ ְקבֹר ֶא ָ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫יע ָך‪.‬‬ ‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ׁ ְש ִּב ֶ‬ ‫ת־א ִביו‪ ,‬וַ ַ ּי ֲעלוּ ִא ּתוֹ‬ ‫וַ ַ ּי ַעל יוֹ ֵסף ִל ְק ּבֹר ֶא ָ‬ ‫ל־ע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה זִ ְקנֵ י ֵביתוֹ וְ כֹל זִ ְקנֵ י‬ ‫ָּכ ַ‬ ‫ץ־מ ְצ ָריִ ם‪,‬‬ ‫ֶא ֶר ִ‬ ‫וְ כֹל ֵּבית יוֹ ֵסף וְ ֶא ָחיו ֵוּבית ָא ִביו‪ַ ,‬רק ַט ּ ָפם‬ ‫וְ צֹאנָ ם ְוּב ָק ָרם ָעזְ בוּ ְּב ֶא ֶרץ גּ ֶֹשן‪.‬‬ ‫ם־פ ָר ׁ ִשים‪,‬‬ ‫ם־ר ֶכב ַ ּג ּ ָ‬ ‫וַ ַ ּי ַעל ִע ּמוֹ ַ ּג ֶ‬ ‫וַ יְ ִהי ַה ַּמ ֲחנֶ ה ָּכ ֵבד ְמאֹד‪.‬‬

‫ְּב ֶפ ֶרק נ ְמ ֻס ּ ָפר‪:‬‬ ‫יַ ֲעקֹב ֵמת‪ָּ .‬בנָ יו ֵה ִביא ּו אוֹ תוֹ ִל ְקבו ָּרה ִּב ְמ ָע ַרת‬ ‫ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה‪.‬‬ ‫ָה ַא ִחים ָח ׁ ְש ׁשוּ‪ֶ ׁ ,‬ש ּיוֹ ֵסף יִ ְתנַ ֵ ּקם ָּב ֶהם ְל ַא ַחר מוֹ ת‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫ֲא ִב ֶ‬ ‫יע אוֹ ָתם‪ ,‬וְ ָא ַמר ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ַה ּכֹל ָק ָרה‬ ‫יוֹ ֵסף ִה ְר ִ ּג ַ‬ ‫ְּכ ֵדי ׁ ֶשהוּא יו ַּכל ְל ַה ִ ּציל ֵמ ָר ָעב ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִּבים‪.‬‬ ‫יע ֶאת ֶא ָחיו ְל ַה ֲעלוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ָתיו‬ ‫יוֹ ֵסף ִה ׁ ְש ִּב ַ‬ ‫ִל ְקבו ָּרה ִּב ְכנַ ַען‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר יָ בוֹ א ַה ּיוֹ ם וֶ ֱאל ִֹהים ִ ּיַגיד‬ ‫ָל ֶהם ַל ֲעלוֹ ת‪.‬‬ ‫ב ַל ֲחנֹט — ַה ִּמ ְצ ִרים יָ ְדעוּ ִל ׁ ְשמֹר ֶאת גּ וּ ַפת ַה ֵּמת‬ ‫ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְת ּפוֹ ֵרר‪.‬‬ ‫יתי — ָח ַפ ְר ִּתי‪.‬‬ ‫ה ָּכ ִר ִ‬

‫יטת ַה ֵּמת וַ ֲה ָכנָ תוֹ‬ ‫ֲחנִ ַ‬ ‫לִ ְקבו ָּרה – ַעל ּ ִפי ִצ ּיוּר‬ ‫ִקיר ִמ ְצ ִרי‪.‬‬ ‫ַה ִּמ ְצ ִרים ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים‬ ‫נָ ֲהג ּו לַ ְחנֹט ֶאת‬ ‫ַה ֵּמ ִתים‪ֵ .‬הם ָמ ְרח ּו‬ ‫ֶאת גּ וּף ַה ֵּמת ֶ ּב ֳח ָמ ִרים‬ ‫ְמיֻ ָח ִדים וְ ָע ְטפ ּו ֶאת‬ ‫ַהגּ ו ָּפה ְ ּב ַת ְח ּבוֹ ׁשוֹ ת‪,‬‬ ‫ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְת ּפוֹ ֵרר‪.‬‬ ‫לְ גו ָּפה ֲחנו ָּטה קוֹ ְר ִאים‬ ‫מו ְּמיָ ה‪.‬‬ ‫וַיְחִי‬

‫‬

‫‪213‬‬


‫י‬

‫יא‬

‫יב‬ ‫יג‬

‫יד‬

‫טו‬

‫טז‬

‫יז‬

‫‪214‬‬

‫וַ ָ ּיבֹאוּ ַעד־גּ ֶֹרן ָה ָא ָטד ֲא ׁ ֶשר ְּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן‪,‬‬ ‫־שם ִמ ְס ּ ֵפד ָ ּגדוֹ ל‬ ‫וַ ִ ּי ְס ּ ְפדוּ ׁ ָ‬ ‫וְ ָכ ֵבד ְמאֹד‪ ,‬וַ ַ ּי ַעשׂ ְל ָא ִביו ֵא ֶבל‬ ‫ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים‪.‬‬ ‫ת־ה ֵא ֶבל‬ ‫וַ ַ ּי ְרא יוֹ ׁ ֵשב ָה ָא ֶרץ ַה ְּכנַ ֲענִ י ֶא ָ‬ ‫ל־כ ֵבד זֶ ה‬ ‫ֹאמרוּ ‪ֵ :‬א ֶב ָּ‬ ‫ְּבג ֶֹרן ָה ָא ָטד‪ ,‬וַ ּי ְ‬ ‫ל־כן ָק ָרא ׁ ְש ָמ ּה‪ָ :‬א ֵבל‬ ‫ְל ִמ ְצ ָריִ ם‪ַ .‬ע ֵּ‬ ‫ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ׁ ֶשר ְּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ֲעשׂ וּ ָבנָ יו לוֹ ֵּכן ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּום‪.‬‬ ‫וַ ִ ּישְׂ אוּ אֹתוֹ ָבנָ יו ַא ְר ָצה ְּכנַ ַען‪ ,‬וַ ִ ּי ְק ְּברוּ‬ ‫אֹתוֹ ִּב ְמ ָע ַרת שְׂ ֵדה ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר‬ ‫ת־ק ֶבר‬ ‫ת־ה ּ ָׂש ֶדה ַל ֲא ֻח ַ ּז ֶ‬ ‫ָקנָ ה ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ‬ ‫ל־פנֵ י ַמ ְמ ֵרא‪.‬‬ ‫ֵמ ֵאת ֶע ְפרֹן ַה ִח ִּתי ַע ּ ְ‬ ‫וַ ָ ּי ׁ ָשב יוֹ ֵסף ִמ ְצ ַריְ ָמה‪ ,‬הוּ א וְ ֶא ָחיו‬ ‫ת־א ִביו‪ַ ,‬א ֲח ֵרי‬ ‫ל־הע ִֹלים ִא ּתוֹ ִל ְק ּבֹר ֶא ָ‬ ‫וְ ָכ ָ‬ ‫ת־א ִביו‪.‬‬ ‫ָק ְברוֹ ֶא ָ‬ ‫יהם‪,‬‬ ‫י־מת ֲא ִב ֶ‬ ‫וַ ִ ּי ְראוּ ֲא ֵחי־יוֹ ֵסף ִּכ ֵ‬ ‫ֹאמרוּ ‪ :‬לוּ יִ שְׂ ְט ֵמנוּ יוֹ ֵסף‪ ,‬וְ ָה ׁ ֵשב יָ ׁ ִשיב‬ ‫וַ ּי ְ‬ ‫ל־ה ָר ָעה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָ ּג ַמ ְלנוּ אֹתוֹ ‪.‬‬ ‫ָלנוּ ֶאת ָּכ ָ‬ ‫וַ יְ ַצוּ וּ ֶאל־יוֹ ֵסף ֵלאמֹר‪ָ :‬א ִב ָ‬ ‫יך ִצ ָ ּוה ִל ְפנֵ י‬ ‫מוֹ תוֹ ֵלאמֹר‪,‬‬ ‫ֹאמרוּ ְליוֹ ֵסף‪ָ ,‬א ָּנא שָׂ א נָ א ּ ֶפ ׁ ַשע‬ ‫ּכֹה־ת ְ‬ ‫ַא ֶח ָ‬ ‫י־ר ָעה ְג ָמלוּ ָך‪ .‬וְ ַע ָּתה‬ ‫אתם‪ִּ ,‬כ ָ‬ ‫יך וְ ַח ָּט ָ‬ ‫יך‪ .‬וַ ֵ ּי ְבךְּ‬ ‫שָׂ א נָ א ְל ֶפ ׁ ַשע ַע ְב ֵדי ֱאל ֵֹהי ָא ִב ָ‬ ‫יוֹ ֵסף ְּב ַד ְּב ָרם ֵא ָליו‪.‬‬

‫‬

‫וַיְחִי‬

‫נָ ִשׂ ים ְמקוֹ נְ נוֹ ת ַעל ַה ֵּמת — ִצ ּיוּר ִקיר ִמ ְצ ִרי‬

‫טו ל ּו יִ שְׂ ְט ֵמנ ּו — אוּ ַלי יִ שְׂ נָ ֵאנוּ ‪.‬‬ ‫ל־ה ָר ָעה‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ָ ּג ַמ ְלנ ּו אֹתוֹ — ָּכל ָה ָר ָעה ֲא ׁ ֶשר‬ ‫ָּכ ָ‬ ‫ָעשִׂ ינוּ לוֹ ‪.‬‬

‫יז שָׂ א נָ א — ְס ַלח נָ א‪.‬‬


‫יח‬

‫יט‬

‫כ‬

‫כא‬

‫כב‬

‫כג‬

‫כד‬

‫כה‬

‫כו‬

‫ֹאמרוּ ‪:‬‬ ‫ם־א ָחיו וַ ִ ּי ּ ְפלוּ ְל ָפנָ יו‪ ,‬וַ ּי ְ‬ ‫וַ ֵ ּי ְלכוּ ַ ּג ֶ‬ ‫ִה ֶּננּ וּ ְל ָך ַל ֲע ָב ִדים‪.‬‬ ‫ל־ת ָיראוּ ‪ִּ .‬כי‬ ‫ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יוֹ ֵסף‪ַ :‬א ִּ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ֲה ַת ַחת ֱאל ִֹהים ָאנִ י?‬ ‫וְ ַא ֶּתם ֲח ׁ ַש ְב ֶּתם ָע ַלי ָר ָעה‪ֱ ,‬אל ִֹהים ֲח ׁ ָש ָב ּה‬ ‫ְלט ָֹבה‪ְ ,‬ל ַמ ַען ֲעשׂ ֹה ַּכ ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ְל ַה ֲחיֹת‬ ‫ם־רב‪.‬‬ ‫ַע ָ‬ ‫ל־ת ָיראוּ ‪ָ .‬אנ ִֹכי ֲא ַכ ְל ֵּכל ֶא ְת ֶכם‬ ‫וְ ַע ָּתה ַא ִּ‬ ‫ת־ט ּ ְפ ֶכם‪ .‬וַ יְ נַ ֵחם אוֹ ָתם‪ ,‬וַ יְ ַד ֵּבר‬ ‫וְ ֶא ַ‬ ‫ל־ל ָּבם‪.‬‬ ‫ַע ִ‬ ‫וַ ֵ ּי ׁ ֶשב יוֹ ֵסף ְּב ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬הוּ א ֵוּבית ָא ִביו‪.‬‬ ‫וַ יְ ִחי יוֹ ֵסף ֵמ ָאה וָ ֶעשֶׂ ר ׁ ָשנִ ים‪.‬‬ ‫וַ ַ ּי ְרא יוֹ ֵסף ְל ֶא ְפ ַריִ ם ְּבנֵ י ׁ ִש ֵּל ׁ ִשים‪ּ ַ .‬גם ְּבנֵ י‬ ‫ל־ב ְר ֵּכי יוֹ ֵסף‪.‬‬ ‫ן־מנַ ּׁ ֶשה יֻ ְּלדוּ ַע ִּ‬ ‫ָמ ִכיר ֶּב ְ‬ ‫ל־א ָחיו‪ָ :‬אנ ִֹכי ֵמת‪ ,‬וֵ אל ִֹהים‬ ‫ֹאמר יוֹ ֵסף ֶא ֶ‬ ‫וַ ּי ֶ‬ ‫ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד ֶא ְת ֶכם‪ ,‬וְ ֶה ֱע ָלה ֶא ְת ֶכם‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע‬ ‫ן־ה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת ֶא ָ‬ ‫ִמ ָ‬ ‫ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק וּ ְליַ ֲעקֹב‪.‬‬ ‫ת־בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר‪ָ ּ :‬פקֹד‬ ‫וַ ַ ּי ׁ ְש ַּבע יוֹ ֵסף ֶא ְּ‬ ‫יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם‪ ,‬וְ ַה ֲע ִל ֶתם‬ ‫ת־ע ְצמ ַֹתי ִמ ֶ ּזה‪.‬‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ן־מ ָאה וָ ֶעשֶׂ ר ׁ ָשנִ ים‪ .‬וַ ַ ּי ַחנְ טוּ‬ ‫וַ ָ ּי ָמת יוֹ ֵסף ֶּב ֵ‬ ‫אֹתוֹ וַ ִ ּיישֶׂ ם ָּב ָארוֹ ן ְּב ִמ ְצ ָריִ ם‪.‬‬

‫יט ֲה ַת ַחת ֱאל ִֹהים ָאנִ י — ַה ִאם ֲאנִ י ִּב ְמקוֹ ם ֱאל ִֹהים?‬ ‫ֲה ֵרי ַרק ֱאל ִֹהים הוּ א ַה ַּמ ֲענִ ׁיש‪.‬‬

‫כג ְּבנֵ י ׁ ִש ֵּל ׁ ִשים — נִ ינִ ים‪.‬‬ ‫ישי נֶ ֶכד‪.‬‬ ‫אשוֹ ן ַס ָּבא‪ֵ ׁ ,‬שנִ י ַא ָּבא‪ְ ׁ ,‬ש ִל ׁ ִ‬ ‫ִר ׁ‬ ‫ֶּבן ׁ ִש ֵּל ׁ ִשים — נִ ין‪.‬‬ ‫כד ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד — יִ זְ ּכֹר ְלטוֹ ָבה‪.‬‬

‫ֲארוֹ ן ְקבו ָּרה ִמ ְצ ִרי‬

‫וַיְחִי‬

‫‬

‫‪215‬‬


‫מׂשִימֹות לְפֶֶרק מט‪ ,‬נ‬ ‫ְ‬

‫חבְרֹון‬ ‫יַעֲֹקב מֵת‪ּ .‬ב ָנ ָיו ָקבְרּו אֹותֹו ּב ְ ֶ‬ ‫מּפָסּוק כח עַד ּפָסּוק לג ּופֶֶרק נ‬ ‫ִקְראּו ּפֶֶרק מט ִ‬

‫‪ַ .1‬מדּ ו ַּע ִ ּב ֵּק ׁש יַ ֲעקֹב לְ ִה ָּק ֵבר ִ ּב ְכנַ ַען‪ּ ְ ,‬ב ֶח ְברוֹ ן?‬

‫לפני העיסוק בפרק נ‪,‬‬ ‫תספר המורה לתלמידים‬ ‫את תוכן פרק מו‪.‬‬

‫‪ִ .2‬מ ָּמה ָח ׁ ְש ׁש ּו ָה ַא ִחים ַה ּ ַפ ַעם?‬

‫א‪ .‬אפשר לסכם את‬ ‫חיי יעקב בעזרת טבלת‬ ‫אירועים‪ :‬אירועים‬ ‫משמחים בחייו; אירועים‬ ‫קשים ומעציבים בחייו‪.‬‬

‫יע יוֹ ֵסף ֶאת ֶא ָחיו?‬ ‫יצד ִה ְר ִ ּג ַ‬ ‫‪ֵּ .3‬כ ַ‬

‫אפשר להציע לתלמידים‬ ‫להכין ספר מצויר‪" :‬חיי‬ ‫יעקב"‪.‬‬ ‫התלמידים יכינו רשימת‬ ‫נושאים לציור ויחלקו‬ ‫ביניהם את העבודה‪.‬‬ ‫כל תלמיד או כל קבוצת‬ ‫תלמידים יסבירו את‬ ‫עבודתם במליאה‪.‬‬ ‫אפשר לכרוך את העבודות‬ ‫או להציג במסדרונות בית‬ ‫הספר‪.‬‬

‫אשית לִ ְכ ּתֹב ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב וְ יוֹ ֵסף‬ ‫‪ַ ׁ .4‬ש ֲערוּ‪ַ :‬מדּ ו ַּע ָהיָ ה ָח ׁשוּב לִ ְמ ַח ֵ ּבר ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ‬ ‫נִ ְק ְ ּבר ּו ִ ּב ְכנַ ַען?‬ ‫"כ ַדאי לָ ַד ַעת"‬ ‫ִק ְרא ּו ַ ּגם ִ ּב ְּ‬

‫ּכ ְַדאי ל ַָדעַת‬ ‫יְ הו ִּדים ׁ ֶש ָחי ּו ִמחוּץ לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ּ ִ ,‬ב ְּק ׁש ּו ְּכמוֹ יַ ֲעקֹב וְ יוֹ ֵסף ׁ ֶש ִ ּי ְק ְ ּבר ּו אוֹ ָתם‬ ‫ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ .‬יְ הו ִּדים ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם ֶּכ ֶסף לְ ָכ ְך ָהי ּו קוֹ נִ ים ַשׂ ִּקית ָע ָפר‬ ‫ֵמ ֲע ַפר ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּי ִשׂ ימ ּו אוֹ ָת ּה ְ ּב ִק ְב ָרם‪.‬‬

‫‪216‬‬

‫‬

‫ּפֶֶרק מט‪ ,‬נ‬

בראשית  
בראשית  

ספר לימוד - בראשית