Page 1

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 1

28/2/2557 21:45


AD SCB#Mar_02-03X3.indd 2

19/02/2014 21:04


AD SCB#Mar_02-03X3.indd 3

19/02/2014 21:05


AD Air Asia#Feb_04-05V3.indd 4

1/10/2557 BE 22:12


AD Air Asia#Feb_04-05V3.indd 5

1/10/2557 BE 22:12


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 6

27/2/2557 11:04


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 7

25/2/2557 21:35


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 8

27/2/2557 11:23


1

2

3

REWARDS CATALOGUE

4

5

ไมพลาดทุกจังหวะของการจับจายดวยบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร เพียงสะสมคะแนน KPG Reward Points เพื่อรับของรางวัลแบรนดเนมสุดหรู 1. DAVIDOFF

Champion EDT 50ml. 1,600 บาท 6,400 Points เหลือ 5,200 Points

2. DAVIDOFF

5. LACOSTE

Eau De Lacoste Femme 50ml. 2,100 บาท 8,400 Points เหลือ 6,800 Points

Cool Water Sensual Essence EDP 50ml. 6. DKNY 1,600 บาท 6,400 Points Delicious Golden Intense EDP 50ml. เหลือ 5,200 Points 2,465 บาท 9,860 Points เหลือ 7,900 Points 3. GIORGIO ARMANI Eau Pour Homme 50ml. 1,875 บาท 7,500 Points เหลือ 6,000 Points

4. DOLCE & GABBANA

7. VERSACE

Versense EDT 100ml. 2,800 บาท 11,200 Points เหลือ 9,000 Points

8. MARC JACOBS

Oh, Lola! EDP 50ml. 2,600 บาท 10,400 Points เหลือ 8,400 Points

9. CALVIN KLEIN

Encounter EDT 100ml. 2,575 บาท 10,300 Points เหลือ 8,300 Points

10. HUGO BOSS

6

Orange Women EDT 75ml. 2,950 บาท 11,800 Points เหลือ 9,500 Points

Pour Homme EDT 75ml. 2,050 บาท 8,200 Points เหลือ 6,600 Points

ายๆ ทุก 25 บาท จากการซื้อสินคาที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · รัคิบงงเพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานดอนเมือง รับ KPG Reward Points 1 คะแนน ตรสามารถแลกรับของรางวัลจาก Rewards Catalogue ไดงา ยๆ ณ จุดขายทีค่ งิ เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํ า · คะแนนสะสมในบั คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ และคิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการสินคา และคะแนนสะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 10

8

9

10

25/2/2557 21:43


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 11

25/2/2557 23:07


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 12

28/2/2557 22:02


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 13

25/2/2557 21:55


SUMMER STRIPES

ĐĊ÷ĎüŇěčĊąâýĔë÷ěýâėüėčĘúĘġĜúüĈĕąúĕè éĕâVS (Voyage of Style) āĆĐňĄåĆğĘĐúìĄĔğĄĐĆĈŋåěĢüĠýýãĐèåö ě ğĐè ġ÷ąüĖĄĕĄâėìĠŋĐü÷ĠŋĄøëâŋýĔ âĆēġþĆèĎĆĐĚâĕèğâèøĊĔġþĆ÷ úĕňúâěčĕąøĕĢüĆĐňüüĘâňýĔâĆēğþĕŅåĈøĔëŋ ğĈüŇĈĊ÷ĈĕąâĆĕĂâľč÷ěġĄğ÷Ćėüŋ Ģü 3 ğê÷ččĘ÷ěğâģŊâŊ éĕâVS (Voyage of Style) ĠĊŇüøĕâüĔĠ÷÷ġĐğĊĐĆģŋìčâŋĆĐýčèĘĕëĕňè ĠĈē5VCVGOGPV0GEMNCEG éĕâCHANEL øĕŇèĎĠĜĈēĠĎĊüþĆē÷ýĔåĆčėøĈĔ éĕâ SWAROVSKI

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 14

27/2/2557 13:44


Swarovski, Furla, Coach, MCM, Salvatore Ferragamo, VS (Voyage of Style), Ralph Lauren and Burberry items are available at King Power Downtown Complex, Rangnam Road, King Power Srivaree Complex and King Power Duty Free Suvarnabhumi Airport. Chanel and Prada items are available at King Power Duty Free Suvarnabhumi Airport. Jimmy Choo Sunglasses, Miu Miu Sunglasses items are available at King Power Downtown Complex, Rangnam Road. For more information, please contact King Power Contact Centre : 1631

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 15

28/2/2557 21:49


AFRI-CHIC STYLE ğčĐĚ ň ğëøňėčĄĘĊŇè÷ģĘìüĠŋýýĄĕčåĊėĈüĘ üĄŇěüĊĈ÷ĊňąĊčĔ÷ĠěýýğĂĄüėüĘ úÿŇĘčĄ ğĐĕÿĕňëĂĘĐèâýĔÿĕňģĎĄğãĕň÷ĊňąâüĔ ĢĎčňĄĔÿčĔýĕèğýĕĠøğŇèĕèĕĄ éĕâRALPH LAUREN ģĐğúĄĦąĐ÷üąėĄãĐèğĎĈĕŇğìğĈýâýĔâĆēğþĕŅčēāĕąģĎĈŇ čģøĈĄŋüėĄėĐĈ úġŇĘ÷÷ğ÷üŇ÷ĊňąčğĘĈĄĐüč÷ěé÷Ĕéĕňü ĢüåĐĈğĈåëüŇĔ First LadyéĕâMCM âĖģĈãĐňĄĐĚĎüèĔþĆē÷ýĔġýĊčŋüĘĖňğèüė éĕâSALVATORE FERRAGAMO ë÷ěĊĕŇąüĖňĊüĔāìĘĈĕąúĕèčĠĘ÷è ãĕĊ éĕâVS (Voyage of Style) čĆĐňąåĐĠĈēĠĎĊüþĆē÷ýĔåĆčėøĈĔ éĕâSWAROVSKI ĠĊüŇøĕâüĔĠ÷÷ éĕâ PRADA

/QFGN#PCUVCUKC"$CEEC/QFGNU^2JQVQITCRJGTéĔâĆāĔüûěŋĐėħĄĐĕĆĘ^5V[NKUV6QPKG$ *CKT5V[NKUVąěúûċėĈþņċėĈþĆēğčĆėò^/CMGWR#TVKUVĊûĔüąŋčĊĔč÷ėëĔąüĔüúĕ .QECVKQP2WNNOCP$CPIMQM-KPI2QYGT

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 16

27/2/2557 13:57


ğčĆĄėĈåěĢĎ÷ňġĜêýğêŇĘąĊ ÷ĊňąĠĊüŇøĕâüĔĠ÷÷úĆèğĆãĕåöøė éĕâ MIU MIU âĆēğþĕŅĎüèĔĈâĜĊĊĔĆüŇě Vara Ginn[ ğê÷čĘ Deep Orange ģĄìŇĖňĢåĆ ğãĕňâüĔģ÷÷ňâĘýĔčĕąčēāĕąġìúŇĐèč÷ěĎĆĜ éĕâSALVATORE FERRAGAMO ĠéâĦğâøĦÿĕňúĐâýĔë÷ěýĐ÷ĘčňúĜč÷ĘĖ ĠĈēâĖģĈãĐňĄĐĚ éĕâ CHANEL

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 17

27/2/2557 13:57


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 18

25/2/2557 21:57


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 19

28/2/2557 21:54


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 20

28/2/2557 22:00


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 21

27/2/2557 11:30


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 22

28/2/2557 21:52


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 23

28/2/2557 21:51


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 24

1/3/2557 9:59


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 25

28/2/2557 22:07


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 26

27/2/2557 11:50


U R POWER / March 2014

RADO

BAUME & MERCIER

D-Star 116,500 บาท

Clifton 90,000 บาท

HERMÉS

GUCCI

H-Our 76,500 บาท

Twirl 23,520 บาท

027

World Wide Watches

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 27

24/2/2557 22:57


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 28

28/2/2557 21:56


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 29

27/2/2557 11:31


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 30

28/2/2557 21:48


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 31

28/2/2557 21:52


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 32

28/2/2557 21:57


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 33

28/2/2557 21:30


034

News Update U R POWER / March 2014

MERCEDES-BENZ DRIVING EVENTS Y2014 Bira International Circuit

คิง เพาเวอร รวมกับ เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม Mercedes-Benz Driving Events Y2014 ใหทา นสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร ระดับคราวน ไดสัมผัสประสบการณชอปที่คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ พรอมสัมผัสความเราใจระดับเวิลดคลาสจากการทดลอง ขับรถยนตเมอรเซเดส - เบนซรุนใหมลาสุดทุกรุน ณ สนามแขงรถพีระ เซอรกิต พัทยา เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผานมา กิจกรรมในครั้งนี้ ทานสมาชิกไดรับโอกาสสุดพิเศษ จากการเรียนรูเทคนิคการขับรถจากผูฝกสอนนักแขงรถมืออาชีพ มร. เอลเลียต บารเบอร มร. ปเตอร แฮ็คเก็ต มร. จอรช มีเด็กค และ มร. โร ชารลส ตืน่ เตนกับการรวมทดสอบสมรรถนะเชิงความปลอดภัยขัน้ สูง กับทีมนักแขงรถมืออาชีพจากออสเตรเลีย สนุกสนานกับไฮไลตพิเศษ การจําลองสถานการณเพื่อทดสอบสมรรถนะรถยนตจากผูฝกสอน พรอมอิม่ อรอยกับดินเนอรสดุ เอ็กซคลูซฟี กอนปดทายดวยการมอบสิทธิพเิ ศษสําหรับชอปสุดคุม ทีค่ งิ เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซอกี ดวย

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 34

25/2/2557 22:11


U R POWER / March 2014

035

News Update

DELIGHTS & SURPRISES 2013 Journey : Je T’aime Shanghai

เมือ่ วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธทผ่ี า นมา คิง เพาเวอร พาทานสมาชิกผูโ ชคดีจากแคมเปญ Delights & Surprises 2013 Journey : Je T’aime บินลัดฟาไปสัมผัสประสบการณสุดรื่นรมย ณ มหานครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักแสดงหนุมมากความสามารถ หลุยส – สกอต ที่อาสาพาทานสมาชิกดื่มดํ่าลมหนาว ชื่นชมความงามของ ‘นครปารีสแหงตะวันออก’ พรอมรวมทํากิจกรรมกับ ทานสมาชิกอยางใกลชิด ไมวาจะเปนการลองเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบซีหู สัมผัสวิถีชีวิตอันเกาแกของชาวเมืองอูเจิ้น ณ บานโบราณโจวจวง ตื่นเตนไปกับจุดชมทิวทัศนในมุมสูงบนหอไขมุก หอสงสัญญาณโทรทัศนที่สูงที่สุดในประเทศจีน สนุกสนาน กับสุดยอดกายกรรม Era Intersection ที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกราฟก นอกจากนี้ ทานสมาชิกยังไดสัมผัสความเร็วสูง ไปกับการนั่งรถไฟแมเหล็กที่ขับเคลื่อนดวยระบบแมเหล็กไฟฟาอีกดวย สําหรับสมาชิกทานใดที่พลาดโอกาสสุดพิเศษนี้ อยาลืมติดตาม Delights & Surprises ในปนี้ ที่คิง เพาเวอรพรอมบรรณาการ ขอเสนอสุดพิเศษเพื่อทานสมาชิกโดยเฉพาะ

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 35

28/2/2557 21:28


036

News Update U R POWER / March 2014

CUPCAKE ROMANCE

Pullman Bangkok King Power

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธที่ผานมา คิง เพาเวอร เรียนเชิญทานสมาชิก รวมตอกยํ้าความหอมหวานของเทศกาลวาเลนไทนดวยกิจกรรม เวิรคช็อปทําขนมคัพเคก งานนี้ไดรับเกียรติจากเชฟประจําโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ รวมใหความรูและวิธีการทํา พรอมเผย เคล็ดลับปรุงความอรอย โดยทานสมาชิกตางไดโชวฝมือตกแตงคัพเคกดวยตัวเอง เพื่อมอบเปนของขวัญสุดพิเศษสําหรับคนรัก และเก็บเปนความประทับใจกลับบานไปอีกดวย

BARBARA RIHL

King Power Downtown Complex, Rangnam Road King Power Duty Free Suvarnabhumi Airport King Power Duty Free Don Mueang Airport บารบารา ริหล (Barbara Rihl) แบรนดแฟชัน่ ชือ่ ดังจากฝรัง่ เศสทีก่ อ ตัง้ นับตัง้ แต ป ค.ศ. 2000 ดวยจุดเดนในการสรางสรรคลายพิมพที่มีเอกลักษณไมเหมือนใคร และการพิถีพิถันเลือกใชหนังคุณภาพเยี่ยมในการตัดเย็บ บารบารา ริหล จึงไดรับ ความนิยมไปทั่วโลก จนมีรานคาถึง 25 แหงทั่วโลก ตลอดจนไดรับความนิยมจาก บรรดาเซเลบริตช้ี อ่ื ดัง เชน Emma Watson, Catherine the Duchess of Cambridge, Mick Jagger, Lenny Kravitz ฯลฯ บารบารา ริหล พรอมใหแฟชั่นนิสตาชาวไทยไดสนุกชอปในราคาปลอดภาษี แลววันนี้ ทีค่ งิ เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางนํา้ คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานดอนเมือง

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 36

27/2/2557 13:33


U R POWER / March 2014

037

News Update

TORY BURCH STORE OPENING King Power Srivaree Complex

ทอรี่ เบิรช (TORY BURCH) แบรนดไลฟสไตลชอ่ื ดังสัญชาติอเมริกนั ทีม่ ชี อ่ื เสียงในเรือ่ งการใชโทนสีและลายพิมพทม่ี เี อกลักษณเฉพาะตัว เปนที่ชื่นชอบและครองใจสาวกแฟชั่นทั่วโลก รวมถึงดารา นักแสดง และเซเลบริตี้มากมาย ภายหลังเปดตัวครั้งแรกในป ค.ศ. 2004 ก็ไดรับ กระแสตอบรับทั้งเสื้อผา กระเปา รองเทา และเครื่องประดับอยางลนหลามมาจนถึงปจจุบัน ทําใหมีการขยายสาขาทั้งในรูปแบบ ฟรี สแตนดิง สโตร รานคาภายในหางสรรพสินคาและแฟลกชิฟ สโตร กวา 1,000 สาขาครอบคลุมทั่วโลก และลาสุด คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ไดเปดบานตอนรับแบรนดดังระดับโลก ทอรี่ เบิรช (TORY BURCH) สแตนดิง อโลน นิว บูทีค บนเนื้อที่ กวา 250 ตารางเมตร ดวยสไตลการตกแตงรานราวกับอยูใ นอพารตเมนตหรูกลางเมืองนิวยอรก เพียบพรอมดวยสินคาเครือ่ งหนังและรองเทา เพื่อใหสาวกแฟชั่นสามารถสัมผัสประสบการณชอปแบรนดหรูสัญชาติอเมริกันในราคาปลอดภาษีกอนออกเดินทางไดที่ คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ หางจากสนามบินสุวรรณภูมเิ พียง 15 กิโลเมตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี King Power Contact Centre : 1631

UR Power#Mar_01-40_X6.indd 37

27/2/2557 11:08


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 38

28/2/2557 21:27


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 39

28/2/2557 22:56


UR Power#Mar_01-40_X6.indd 40

28/2/2557 21:42

U R Power March 2014  
U R Power March 2014  

U R Power ชวนคุณอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ฤดูกาลแห่งไอแดดและสายลมร้อนด้วยคอมเซ็ปต์และแฟชั่นเซ็นสไตล์ทรอปิคอล ที่จัดจ้านด้วยสีสันจากไอเท็มแฟชั่นแ...

Advertisement