Page 1

1 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 1

25/11/2013 22:56


AD SCB#Dec_02-03_X4.indd 2

21/11/2556 15:07


AD SCB#Dec_02-03_X4.indd 3

21/11/2556 15:07


AD Air Asia#Dec_04-05_X3.indd 4

28/11/2013 02:49


AD Air Asia#Dec_05_X3.indd 5

28/11/2013 00:59


6 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 6

26/11/2013 21:57


GREETINGS U R Power ชวนคุณดื่มด่ําความสุขสงทายปลายป ทามกลางลมหนาว และบรรยากาศเฉลิมฉลอง ผานคอนเซ็ปต Happy Go Round ที่ขอสงตอ ความสุขใหรายลอมรอบตัวคุณ ดวยการคัดสรรไอเท็มชิ้นเดนสําหรับ ชอปไปมอบใหคนสําคัญ พรอมมอบของขวัญเปนแฟชั่นเซ็ตสุดพิเศษ ที่จะ ชวนคุณไปรูจักกับ คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ รานคาปลอดภาษี ที่ใหญที่สุดในประเทศไทยกันแบบเต็มตา Exclusive Offers ถูกใจกับดีลพิเศษ เพื่อสมาชิกคนพิเศษเชนคุณ My Style คนหาไอเท็มชิ้นโปรดที่จะเนรมิตใหคุณมีสไตลในหนาวนี้ Beauty List ชวนไปแปลงโฉมใหสวย พรอมเคาทดาวนในปารตี้สงทายป Check List เลือกชอปของขวัญไดทนั ใจ ไมตอ งมีไฟลท นํากลับบานไดเลย กอนเดินทางทองเทีย่ วรับลมหนาวปลายปน้ี อยาพลาดความคุม คา เพียงแวะชอปกอนขึ้นเครื่องบินและแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร รับสวนลดและสิทธิพิเศษมากมายทันที

กองบรรณาธิการ

EXCLUSIVE OFFERS / 08 SPOTLIGHT / 14 MY STYLE / 20 BEAUTY LIST / 24 WORLD WIDE WATCHES / 28

ฝายสมาชิกสัมพันธ บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เลขที่ 8 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2677 8888 โทรสาร 0 2677 8900

ที่ปรึกษาศิลปกรรม

บริษัท ไซเบอร ปริ้นต จํากัด โทรศัพท 0 2641 9135 - 8 โทรสาร 0 2641 9139

อนุภพ โสภิตปยกุล อุไรลักษณ นามจํารัส

CHECK LIST / 30

จัดพิมพโดย

ชัชสรัล พินิจไชย สุนิภา ธีรพงศนภาลัย อทิมาพร จีรวัฒนพงษ ภิริสา ภูริจักษ บัณฑิต รอดทัศนา ชลาลัย อรุณรัตน

พิมพที่

King Power Call Centre 0 2677 8899

OUTLOOK / 32 รูขาวสารกอนใคร ไมพลาดสินคาใหมนาชอป ผาน King Power Social Media หลากหลายชองทาง

7 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 7

26/11/2013 21:15


8 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 8

25/11/2013 22:57


1

2

3

4

5

REWARDS

- CATALOGUE -

ไมพลาดทุกจังหวะของการจับจายดวยบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร เพียงสะสมคะแนน KPG Reward Points เพื1อรับของรางวัลแบรนดเนมสุดหรู 1. DAVIDOFF

Champion EDT 50ml. 1,600 บาท 6,400 Points เหลือ 5,200 Points 2. DAVIDOFF

5. LACOSTE

8. MARC JACOBS

Lola EDP 100ml. 3,250 บาท 13,000 Points เหลือ 10,500 Points

Eau De Lacoste Femme 50ml. 2,100 บาท 8,400 Points เหลือ 6,800 Points

Cool Water Sea Rose EDT 50ml.1,600 บาท 6. DKNY 6,400 Points เหลือ 5,200 Points Delicious Golden Intense EDP 50ml. 2,465 บาท 9,860 Points 3. GIORGIO ARMANI Eau Pour Homme 50ml. 1,875 บาท เหลือ 7,900 Points 7,500 Points เหลือ 6,000 Points 7. VERSACE Versense EDT 100ml. 2,800 บาท 4. DOLCE & GABBANA Pour Homme EDT 75ml. 2,050 บาท 11,200 Points เหลือ 9,000 Points 8,200 Points เหลือ 6,600 Points

9. GUCCI

Guilty Black EDT 75ml. 3,350 บาท 13,400 Points เหลือ 10,800 Points 10. GUCCI

GG 3593 Sunglasses 9,400 บาท 37,600 Points เหลือ 30,400 Points

ายๆ ทุก 25 บาท จากการซื้อสินคาที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · รัคิบงงเพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานดอนเมือง รับ KPG Reward Points 1 คะแนน ตรสามารถแลกรับของรางวัลจาก Rewards Catalogue ไดงา ยๆ ณ จุดขายทีค่ งิ เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางนํา้ คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ · คะแนนสะสมในบั และคิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการสินคา และคะแนนสะสม (Points) โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7

6

9

8

10

10

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Dec_10-11,14-15X3.indd 10

28/11/2013 22:05


11

11. CHRISTIAN DIOR

Brillance 13,000 บาท 52,000 Points เหลือ 42,000 Points

Must ha ve! สินคาแบรนดสุดเอ็กซคลูซีฟ จากคิง เพาเวอร

12. OILILY

Handbag Cayenne 4,050 บาท 16,200 Points เหลือ 13,000 Points 13. EMPORIO ARMANI

แลกงาย ดวยคะแนนสะสมที่นอยกวา รับงาย นํากลับบานไดทันที โดยไมตองมีมไฟลท ไฟลท ถนนรา ํา เฉพาะที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้

The Dragon Watch 5,400 บาท 21,600 Points เหลือ 17,500 Points 14. SAMSUNG

12

WB850 12,150 บาท 48,600 Points เหลือ 39,000 Points 15. SONY

NEX-C3 & Zoom Lens Kit 15,990 บาท 63,960 Points เหลือ 51,500 Points

Shopping Bag Canvas Leather ราคา 4,500 บาท 18,000 Points เหลือ 13,000 Points

16. SONY

NEX-C3 & Double Lens Kit 17,990 บาท 71,960 Points เหลือ 58,000 Points

13

15 Folding Bag ราคา คา 690 บบาท 2,760 Points เหลือ 2,000 Points

14

16 Leather Heart Bag Tag Basic (Navy / Red) ราคา 650 บาท 2,760 Points เหลือ 1,900 Points *สมาชิกสามารถทํารายการไดที่ King Power Member Club

11

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Dec_10-11,14-15X3.indd 11

28/11/2013 23:42


ความสุขลนกลอง ทุกเดือนเกิด วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556 ตอบแทนทานสมาชิกดวยของขวัญสุดคุมถึง 2 ตอ ในชวงเดือนเกิด ตอที่ 1 รับทันที Cash Back คืนเขาบัตรสมาชิก 30% ของมูลคาสินคา เพียงซื้อสินคา ที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ หรือคิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ 1 ชิ้น ตอที่ 2 รับทันที Cash Back คืนเขาบัตรสมาชิก 25% ของมูลคาสินคา เพียงซื้อสินคา ที่คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง 1 ชิ้น (เฉพาะสมาชิกที่ใชสิทธิ์ตอที่ 1 แลวเทานั้น)

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556 เพียงมียอดซื้อที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ และคิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ ครบตามเงื่อนไขภายในเดือนเดียวกัน บัตรสมาชิกของคุณจะไดรับการปรับสถานะ โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหทานสมาชิกสามารถใชสวนลดใหมไดทนั ที เงื1อนไข

หมายเหตุ : LT. (Liquor and Tobacco) สินคาประเภทเหลา บุหรี่ GM. (General Merchandise) สินคาทั่วไป

กรณีการ Refund สินคาในภายหลัง ทําใหยอดซื้อสุทธิลดลงตํ่ากวาเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัตรสูสถานะเดิม และหากสมาชิกใชสวนลดใหมจากการเลื่อนสถานะบัตรโดยอัตโนมัติซื้อสินคาชิ้นอื่น ทางบริษัทฯ จะทําการหักสวนลดดังกลาวจากยอด Refund ที่ตองชําระคืน 12

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 12

25/11/2013 22:57


SPECIAL OFFER PULLMAN BANGKOK KING POWER

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2556 CUISINE UNPLUGGED วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคมนี้ คุณพอ ทานฟรี! อิ่มไมอั้นกับเมนูบุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวันและบุฟเฟตอิตาเลี่ยนมื้อค่ํา มื้อกลางวัน เวลา 11.30 น – 14.30 น เพียงทานละ 1,050 บาท มื้อค่ํา เวลา 18.30 น. – 22.30 น. เพียงทานละ 1,230 บาท สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 30%

ตอนรับเทศกาลคริสตมาสดวยบุฟเฟตอาหารเลิศรส อาทิ ไกงวงยัดไสกับ ซอสแครนเบอร รี่ ขาแฮมอบ หอยนางรมฝรั่งเศส หอยแมลงภูนิวซีแลนด เพียงทานละ 1,230 บาท (เด็กอายุต่ํากวา 12 ป รับสวนลด 50% จากราคาปกติ) สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 10% เงือ1 นไข • กรุณาแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร ทุกครัง้ ทีใ่ ชบริการ • ราคาทัง้ หมดเปนราคาสุทธิ • สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและสํารองสิทธิไ์ ดท่ี โทร. 0 2680 9999 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

LA MOON

BY RAMAYANA RESTAURANT

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2556 รวมฉลองเทศกาลปใหม อิ่มอรอยกับซีฟูดและอินเตอรบุฟเฟตกวา 60 รายการ สิทธิพิเศษอิ่มคุม! สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด

30%

สอบถามเพิ่มเติมและสํารองที่นั่งลวงหนา โทร. 0 2205 8888 ตอ 5730, 5731, 5732 เงื1อนไข

• กรุณาแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร ทุกครัง้ ทีใ่ ชบริการ และบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร 1 ใบ ใชบริการไดไมเกิน 10 ทาน (รวมสมาชิกผูถ อื บัตร) • สามารถใชสทิ ธิส์ ว นลดไดทง้ั มือ้ กลางวันและมือ้ เย็น • บริการอาหารทะเลสําหรับมือ้ เย็นเทานัน้ • ไมสามารถใชรว มกับงานเลีย้ งตัง้ แต 10 ทานขึน้ ไป • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและรายการอาหาร โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา 13

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 13

26/11/2013 21:59


NEWEST SHOPPING DESTINATION เปดประสบการณชอปแบรนดดังทามกลางบรรยากาศสุดอลังการ ณ รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในประเทศไทย คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ 14 U R POWER

UR Power#Dec_10-11,14-15X3.indd 14

27/11/2013 23:01


แวนตากันแดด Chanel เสื้อแจ็กเก็ตสีน้ําตาล Burberry เสื้อนิตติ้งถักแขนยาว Armani Jeans กําไลขอมือ Swarovski ถุงมือหนังตอกหมุดดาว Armani Jeans กระเปาถือหนังงูเหลือม Michael Kors รองเทาบูทสนเข็ม Tod's

15 U R POWER

UR Power#Dec_10-11,14-15X3.indd 15

27/11/2013 23:01


เดรสสั้นสีสม Ralph Lauren ถุงมือหนังตอกหมุดดาว Armani Jeans กระเปาสะพายหนัง สีมวง Michael Kors รองเทาบูทหนังหุมขอสีดํา Tod's (ภาพเล็ก) กระเปาคลัตช ลายตารางสีขาว - ดํา Michael Kors 16 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 16

25/11/2013 22:58


แวนตากันแดด Chanel เสือ้ และกางเกงขาสัน้ ถักดอกไมสขี าว - ดําเขาชุด Chanel รองเทาหนัง Patch - work หุมสน Chanel สรอยขอมือมุก Chanel กระเปาคลัตชสีสมแซลมอน Chanel กระเปาถือ Salvatore Ferragamo รองเทาคัตชูสนเตี้ยประดับโบว Salvatore Ferragamo

17 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 17

26/11/2013 21:35


เสือ้ เชิต้ แขนยาวสีเขียว Ralph Lauren กระเปาถือ Furla รองเทาคัตชูหนังสนตึก Tod's

18 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 18

25/11/2013 22:58


Models: Elya Bobyleva (@Wilhelmina One Modeling) Makeup Artist: วธันย สวัสดิชยั นันทา Hair Stylist: ยุทธศิลป ศิลปะระเสริฐ Photographer: จักรพันธุ อิม่ อารี Assistant Photographer: เลิศสินทร ใบบัวเผือ1 นและณัฎฐา เอิบสิรสิ ขุ Stylist: TonieB. Assistant Stylist: Fahfaree

19 U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 19

25/11/2013 22:58


/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 7/

/ 8/

CHERRY CHRISTMAS 1. กระเปาถือ Furla 31,300 บาท (Code 499046) 2. กระเปาใสเครือ่ งสําอาง Furla 4,800 บาท (Code 499099) 3. กระเปาถือ Coach 13,500 บาท (Code 505335) / กระเปาเงินใบยาว 10,500 บาท (Code 505390) 4. กระเปาถือ Michael Kors (Code 503345) 5. แวนตากันแดด Michael Kors (Code 507548) 6. กระเปาเงินใบยาว Salvatore Ferragamo (Code 475682) / กระเปาใสนามบัตร (Code 475713) 7. กระเปาสะพาย Coach 8,900 บาท (Code 505305) 8. กระเปาสะพาย Salvatore Ferragamo (Code 475674)

/ 6/ 20

MY STYLE U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-13,16-21X3.indd 20

28/11/2013 22:16


/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 7/

/ 8/

UNDER THE MISTLETOE 1. ผาพันคอ Furla 6,600 บาท (Code 507489) 2. กระเปาสะพาย Bally 18,500 บาท (Code 511817) / กระเปาเงินใบยาว 16,800 บาท (Code 511840) 3. กระเปาสะพายไหล Coach 9,900 บาท (Code 482850) 4. รองเทาสนสูง Salvatore Ferragamo (Code 475977) 5. กระเปาถือ Michael Kors (Code 503250) / กระเปาเงินใบยาว (Code 503330) 6. กระเปาสะพายหลัง MCM 39,600 บาท (Code 507836) 7. กระเปาคลองมือ MCM 19,100 บาท / ใบ (สีทอง Code 515650 / สีเงิน Code 515651) 8. กระเปาสะพายไหล Salvatore Ferragamo (Code 475591)

/ 6/ 21

MY STYLE U R POWER

UR Power#Dec_01,06-09,12-21X3.indd 21

26/11/2013 21:41


/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 7/

/ 8/

WARM WINTER 1. เนคไท Dunhill (สีแดง Code 507029 / สีน้ําเงิน Code 495436) 2. แวนตากันแดด Salvatore Ferragamo (Code 507566) 3. ผาพันคอ Hugo Boss (Code 487965) 4. กระเปาสะพายไหล Bally 28,900 บาท (Code 491400) 5. เสือ้ Polo Ralph Lauren (Code 500499) 6. รองเทา Bally สีดาํ 17,200 บาท (Code 491646) / สีแดง 14,900 บาท (Code 491539) 7. เข็มขัด Hugo Boss (Code 486334) 8. คัฟฟลงิ ค Dunhill (Code 495844)

/ 6/ 22

MY STYLE U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 22

26/11/2556 21:24


/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 7/

/ 8/

JINGLE BELL ROCKS 1. เสื้อ Polo Ralph Lauren (Code 485233) 2. กระเปาสะพายไหล Bally 58,500 บาท (Code 491382) 3. รองเทา Salvatore Ferragamo (Code 329270) 4. แวนกันแดด Michael Kors (Code 507540) 5. เนคไท Salvatore Ferragamo (สีเขียว Code 476464 / สีแดง Code 476467) 6. กระเปาเงินใบเล็ก Coach 6,900 บาท / ใบ (สีแดง Code 483085 / สีน้ําตาลออน Code 483084) 7. เสื้อ Polo Ralph Lauren (Code 484604) 8. กระเปาสะพายไหล Coach 13,500 บาท (Code 456112)

/ 6/ 23

MY STYLE U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 23

26/11/2556 23:15


แหวนทองฉลุลาย Coach สรอยคอทองฉลุลายกราฟก Coach เสือ้ แจ็กเก็ตคลุมไหลสสี ม Coach น้าํ หอม Yves Saint Laurent รุน Belle d`Opium for women

24

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 24

26/11/2556 0:11


Biotherm

Giorgio Armani

Blue Therapy Serum 75ml. 3,440 บาท Blue Therapy Eye 15ml. 1,700 บาท

Acqua Di Gio Essenza EDP 75ml. 2,950 บาท

DKNY

Be Delicious Skin EDT 100ml. 2,860 บาท

Chanel ne l

Yves Saint Laurent

CC Cream reeam CCorrection orre or rect re ect ctio ioon Co CComplète omp mplè mp mplè lète ète t Belle D'Opium SPF 30/PA+++ 0/PAA+ A+++ +++ 90ml. 2,800 บาท

Chanel Ch han nel elPeau Beaute Cle de

CCSérum CCream reeam am CCorrection orrre or rect re ctio ct ioon Co CComplète Comp om mpplè lète èttee Le SSPF SP PF 30 330/PA+++ 0/P /บาท A+++ A+ +++ 10,200

L'Occitane

Cherry Blossom EDT 100ml. 1,520 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

25

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 25

27/11/2556 23:51


ตางหูมกุ สีดาํ Swarovski สรอยคอดอกไมประดับเพชรและมุก Swarovski กําไลขอมือ Swarovski มาสคารา M.A.C รุน In Extreme Dimension Lash

26 U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 26

28/11/2556 22:45


Bobbi Brown

Giorgio Armani

Eyeshadow Palette 1,870 บาท

Rouge Ecstasy Lipstick 1,100 บาท

Guerlain

Christmas 2013 Crazy Paris Collection Crazy Paris Eye Shadow Palette 2,640 บาท

Guerlain

Christmas 2013 Crazy Paris Collection Crazy Meteorites Illuminating Compact 2,295 บาท

Chanel Chan Ch an anel nel

M.A.C

Extreme rreeam a InCCorrection orrect or reect ctio ioonDimension CComplète Co mplè mp lèète t Lash Mascara CCC CCream 895 บาท 30/PA+++ SPFF 330 SSP 0//PPA+ A++++

Guerlain Chanel Chan Ch an a nel

Christmas Paris Collection ream2013 re CCorrection orreeCrazy or c ioon Co ct CComplète omp mplè mp lèètee CC CCream So Crazy Shimmer Powder Spray 30/PA+++ 0/P / A+ A ++ SPPF 30 SPF 2,575 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

27

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 27

27/11/2556 23:56


เสือ้ โคตสีนาํ้ ตาล Coach กระเปาสะพายขาง MCM นาิกา Vacheron Constantin 28 U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 28

28/11/2556 0:03


SEIKO

LET’S RING CHRISTMAS BELLS

The Moon Monster (Limited Edition) Exclusive for King Power Only

นับถอยหลังและตอนรับเสียงระฆังแหงความสุข สูการเริ่มตนชวงเวลาแสนสนุกแหงการเฉลิมฉลอง พรอมเรือนเวลาอันนาหมายปอง

VACHERON CONSTANTIN

PIAGET

Altiplano Round 855,900 บาท

Patrimony Traditionnelle Small Seconds 666,000 บาท JAEGER - LECOULTRE

Grande Reverso Lady 553,500 บาท

IWC

MONTBLANC

Pilot Spitfire Chronograph 325,000 บาท

Nicolas Rieussec 309,740 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

SEIKO เผยโฉมเจาอสูรกายสายพันธุใหม SEIKO The Moon Monster เรือนเวลาที่มาพรอมกลไกระบบจักรกลอัตโนมัติ ผสานดวยทับทิม 24 เม็ดภายในตัวเครื่อง เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน ใหความเที่ยงตรงสูง มาพรอม Lumibrite รูปเขี้ยวจันทรา สองแสงเปนประกายออรา ดูเวลาชัดเจนแมในที่มืด พรอมลุยดวยคุณสมบัติกันน้ําลึก 200 เมตร พรอมใหคุณจับจองความเอ็กซคลูซีฟ เฉพาะที่คิง เพาเวอร เทานั้น

29

WORLD WIDE WATCHES U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 29

26/11/2556 21:52


SANTA’S WISH LIST พบแบรนดสุดเอ็กซคลูซีฟจากคิง เพาเวอร ชอปงาย ไมตองมีไฟลท ที่คิง เพาเวอรทุกสาขาเทานั้น THAI THAI

จากเรื่องราวของผาขาวมาถูกนํามาถายทอด เปนของฝาก ของทีร่ ะลึก ทีแ่ สดงถึงเอกลักษณความเปนไทย พรอมดีไซนสุดเก

พวงกุญแจชาง 150 บาท พวงกุญแจ 300 บาท ปายหอยกระเปาลายผาขาวมา 280 บาท

VS (VOYAGE OF STYLE)

เสื้อยืดสวมใสสบาย เนื้อผาคอตตอนแท มาพรอมลวดลายและสีสันสดใสไมซ้ําใคร

650 บาท / ตัว VR NO. 8

แบรนดสินคาที่บอกเลาเรื่องราวสนุกๆ ในประเทศไทย ถายทอดผานดีไซนสรางสรรคอันเปนเอกลักษณ

กระเปาคลองคอ 300 บาท / ใบ เสือ้ ยืดลายแผนทีป่ ระเทศไทย 450 บาท ทีค่ รอบลูกกุญแจลายมวยไทย 150 บาท

ชอปสนุก! กับสินคาปายสีฟา ไมตอ งมีไฟลท หิว้ กลับบานไดเลย ชอปคุม ! กับสินคาปลอดภาษี เพียงเปนสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร 30

CHECK LIST U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 30

28/11/2556 22:42


LCFC (Leicester City Football Club)

นําเสนอสินคาแนวสปอรตหลากหลายไอเท็ม เพื่อเอาใจหนุมสาวชางลุย

เสือ้ วอรมเนือ้ ผาดี สีนาํ้ เงิน – ขาว 1,690 บาท เสือ้ โปโลสีนาํ้ เงินสลับขาว 990 บาท กระเปาเดินทางขนาดใหญ พรอมชองอเนกประสงคดา นขาง 1,250 บาท

AKSRA COLLECTION

พาคุณโลดแลนไปกับตัวละครในวรรณคดีไทย ผานหลากหลายสินคาที่แสดงความเปนไทยอยางแทจริง

Snowball ยักษไพจิตราสูร (สีดาํ / สีแดง) 250 บาท / ชิน้ พวงกุญแจยักษสามเศียร 200 บาท ชุดชอนทองเหลือง ลายหนุมานและทศกัณฐ 550 บาท / ชุด

HEARTMADE

ขนมแสนอรอยที่โดดเดนดวยรสชาติและ กลิ่นหอมหวานลงตัว เปนที่นิยม ของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ พรอมใหคุณเลือกเปนของฝากคนพิเศษ

Cocoa Cups ทองมวนช็อกโกแลต 310 บาท Coconut Crispy Rolls Cocoa Dip ทองมวนเคลือบช็อกโกแลต 200 บาท Rice Cracker with Dry Pork ขาวแตนหนาหมูหยอง 200 บาท 31

CHECK LIST U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 31

26/11/2556 21:55


NEWS - UPDATE -

Newest & Largest Duty Free Launched At King Power Downtown Complex

วิชยั ศรีวฒ ั นประภา (ที่ 3 จากซาย) ประธานกรรมการ กลุมบริษัท คิง เพาเวอร เปนประธานในพิธีเปดโครงการ “คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ” รานคาปลอดอากรในเมืองแหงใหม ทีใ่ หญทส่ี ดุ ในประเทศไทย เดินทางสะดวกเพียง 15 นาที จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตอบสนองความตองการทุกไลฟสไตลของลูกคาชาวไทยและชาวตางประเทศ ณ ถนนบางนา – ตราด กม. 18 โดยมีคณะผูบริหาร รวมพิธี Beauty Expert By Bobbi Brown At Pullman Bangkok King Power

คิง เพาเวอร รวมกับ SCB FIRST และ Bobbi Brown เครือ่ งสําอางแบรนดดงั เรียนเชิญ Makeup Artist มล - กมล ฉัตรเสน บรรณาการความงาม สรางสรรคสไตลการแตงหนาแกสมาชิกคิง เพาเวอร และลูกคา SCB FIRST ผูท รงเกียรติ พรอมมอบเทคนิคดีๆ ดวยเคล็ดลับการแตงหนา 10 ขัน้ ตอน โดยเนนใหความรูแ ละแนะนําการเลือกผลิตภัณฑทเ่ี หมาะสม เพือ่ ชวยให ทานสมาชิกสวยเปนธรรมชาติ พรอมรับ Bobbi Brown Special Gift Set กลับไปเสริมความมัน่ ใจทีบ่ า นอีกดวย 32

OUTLOOk U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 32

28/11/2556 22:41


SCB Private Banking Exclusive Wine Dinner At Pullman Bangkok King Power

เมื่อเร็วๆ นี้ คิง เพาเวอร รวมกับ SCB Private Banking เรียนเชิญทานสมาชิก และกลุม ผูบ ริหารรวมลิม้ รสไวนชน้ั เลิศ เต็มอิ่มกับอาหารมื้อค่ําเลิศรส โดยไดรับเกียรติจากเชฟ ประจําโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ เนรมิตเมนู สุดพิเศษ อาทิ ตับหานฝรั่งเศสนึ่งเสิรฟพรอมสังขยาฟกทอง และขิง ผัดเห็ดโมเรล ปลาเทอรบอททอดเสิรฟ กับซอสหญาฝรัน่ กับมันฝรั่งนึ่งสไตลฝรั่งเศส แกะอบเสิรฟพรอมกับซอสน้ําผึ้ง และครีมขาวโพด กอนปดทายค่ําคืนสุดประทับใจดวย การลุนรางวัลพิเศษ ทามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซคูลซีฟ ที่คัดสรรมาเพื่อลูกคาคนสําคัญเทานั้น

One Fine Day With SCB At King Power Pattaya Complex

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผานมา คิง เพาเวอร รวมกับ SCB Private Banking ตอนรับทานสมาชิก ใหไดชอ ปสินคาแบรนดเนมในราคาสุดพิเศษ ณ คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ โดยเริ่มตนวันดีๆ ดวยอาหารมือ้ เทีย่ งเลิศรสจากรานอาหาร Asian Corner กอนทุกทานจะรวมเรียนรูไปกับกิจกรรมเวิรคช็อปจาก Panpuri ผลิตภัณฑสปาอโรมาเธอราพีระดับพรีเมี่ยม โดยงานนี้ไดรับเกียรติจาก วิทยากรมาแนะนําวิธีผสม Body Scrub เพื่อเปดประสบการณการบํารุงผิว และ Aroma Sachet จากนั้นไดรวมจิบชายามบาย ภายใตบรรยากาศ สุดเอ็กซคลูซีฟพรอมแขกสุดเซอรไพรส บอย - พิษณุ นิม่ สกุล ทีม่ าพรอม บทเพลงอันไพเราะ และรวมมอบของรางวัลแกแขกผูมีเกียรติภายในงาน

33

OUTLOOk U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 33

26/11/2556 21:59


34 U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 34

28/11/2556 0:39


35 U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 35

28/11/2556 0:39


36 U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 36

28/11/2556 22:53


37 3 7 U R POWER PO OW OWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 37

29/11/2556 0:43


Ramayana Srivaree Complex :K//LL==L;L<-JB=ÿAL=ÿG;W8?^& W%N}R-DK;6KDAL;<N"Ď ZE} G?K"L=K4 4R9W9/3L3L%L/N1K`"[1<#O3 }O_5R3<RY=5X?J&O9Ě`. 43W3Q`G1O_A LŸ— ››/L=L"W;/= =G"=K4?SL[.;L0P"œ— ››1O_3K_" :L<Z3/X/ ".A<:L8Wÿ<3#N/===;[1< Aþ#N/=/=JL=/L

DN12N8ĊWBCDR.R;

DME=K44K/=D;L%NN"W8LWAG=

D A3?.ûš

@J22N_ïúø1J2@K:ùüüš

CF3/K:V7ĉ^:V.M:W>ICL<F!0N^2J^!> @!D2 K X0<—™ùúúœ›œœœ. Fü›ü›•ü›üœ•ü›ü

UR Power#Dec_22-40M7.indd 38

V!Ā^F2Z ÇjŒ¡|›¦“}pƒš~Œ“Š›sjmp¥‡›¥–Œ×€¡jmŒš®p€ž­¨sԃŒj›ŒÇƒš~Œ“Š›sjmp¥‡›¥–Œ×¨ƒ¨sԃŒj›Œ©}Ô©ŠÓ¥j‚€Ó›‚ŒŠ“Š›sj…¢Ô –ƒš~Œ 38Š ®–jŽ›pš‚¦Ž™Š ®–¥‹¬‚ǃŒj›Œ–›”›Œ€™¥Ž“œ”ŒšƒŠ ®–¥‹¬‚¥€Ó›‚š®‚Ç©ŠÓ“›Š›Œ¨sԌӐŠjšƒj›Œqš}¥Žž®‹p~š®p¦~Óm‚kŸ®‚©„ Ç“›Š›Œ¨sԓ€± ©}Ԁš®pƒ¡ˆ¥ˆ~× Çk–“p‚“€±¨‚j›Œ¥„Žž ‹ ­ ‚¦„Žp¥p ð–‚©kŒ›‹j›Œ–›”›Œ§}‹©ŠÓ~Ԗp¦qÔp¨”Ô€Œ›ƒŽÓp”‚Ô› U R POWER

26/11/2556 0:14


DISCOVERY KOREA MAGIC SNOW KOREA

‹“¥ªœiŸ˜Ð'0-,.64&6.ܑݑŸ•ž|ªz¢|‹Î›zªwŸÝٟ¡ 4,*3&40354&06-508&3 -*'5 ªw±‹˜‡›ª‹›‘¢‹˜†}Ÿw®‘h ˜•Ù˜Ù¤wª›ª•›‘Ы“Ù†Ðz“›|›|ªw›ÙÜ¡Ü¡ŠŽžØ…ИŸ™‘hŸ ܑi›ªw±‹ŽŸÜŒ‘݉ž‹­}wž‹¤†Œ‘Ý} Ÿ‡¡ªwŸ™“¢lœžÙ‹wm‘¢ ª†¡Ù‰Ÿ|ª†Þ›ÙŠžÙ•Ÿzw¤ŽŸÜžÙŠÐ¬†˜ŸwŸ‘‹¡Ù¬zª‘¢ªª›‘Ð ‹ μŒ¹à¾Õ§·‹Ò¹ÅÐ 34,900 ºÒ· ** ** àÃÔÁ •žÙÙ¢Œ¢ÙŸz ¬‰‘XXXEJTDPWFSZLPSFBDPN ‘ŸzŸ›Ÿ}¢wŸ‘ªŒ“¢‹Ù«Œ“|‡Ÿª‰–wŸ“

KOREA VACATION HOLIDAY 53&/%:8*/5&3

1"+6065-&5-"1307&3/$&ªwŸÝٟ¡¡4,*3&4035 z“›|›|ªw›Ù'"/5"45*$4)08%3".$"5xŸŒ¥žw—Ð ª†¡Ù‰Ÿ|‡“›†ª†Þ›Ùw‘Ÿzw¤ŽŸÜžÙŠÐ˜ŸwŸ‘‹¡Ù}¡Ù«›‘Ð ** àÃÔ‹‡iّŸzŸ ‹Ÿ‰1"9 ¬‰‘XXXLPSFBWBDBUJPOIPMJEBZDPN

&630$-6#)0-*%":

$-6#30."/$&›¡‡Ÿ“¢˜•¡˜ۑž‹|ª–˜•žÙ ª†¡Ù‰Ÿ|ŠžÙ•Ÿzª—ŸÙ¬†˜ŸwŸ‘‹¡Ù›¢¡Œ‡Ð«›‘Ð ‹ μŒ¹à¾Õ§·‹Ò¹ÅÐ 79,900 ºÒ· ** ** àÃÔÁ •žÙÙ¢Œª—ŸÙ ¬‰‘XXXFVSPDMVCIPMJEBZDPN

803-%%*4$07&3:53"7&-4&37*$& 8*/5&304","50,:0 •ž†z¡¬¡£‡Ÿ‘››¡zz¡•€ž|Œ‘Ÿ˜Ÿ‰‰›|¥}¡ª‰±Ù˜w¢ ‘ˆ®™ž•w‘ݘ¤Ù•¡Ùzž|ª€ÙŽ¥ªxŸ®¥}¡•ž†›Ÿ€Ýw¤€hŸzžÙٛ٠“h›|ª‘Þ›‰Ýª“˜Ÿ‹›Ÿ¡¡®xh† ¬›•Ÿz¤†ŸÙ¡›Ÿ‹ÙŒ «‘h››Ùª€±Ù Ü¡ª–—‹¤ª‡ÐxŸŒ¥žw—Ð ª†¡Ù‰Ÿ|ª†Þ›ÙŠžÙ•Ÿzw¤ŽŸÜžÙŠÐ¬†˜ŸwŸ‘‹¡Ù®‰ ‹ μŒ¹·‹Ò¹ÅÐ 50,900 ºÒ· ** ** àÃÔÁ •žÙÙ¢Œw¤ŽŸÜžÙŠÐ ¬‰‘XXXXPSMEEJTDPWFSZUSBWFMDPN ‘ŸzŸ›Ÿ}¢wŸ‘ªŒ“¢²Ù«Œ“|‡Ÿª‰–wŸ“

AD Discovery Korea#Dec_X3.indd 1

28/11/2013 23:52


MEMBER DIVISION King Power Group of Companies 3rd Floor, King Power Downtown Complex 8 Rangnam Road, Thanon - Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: 0 2677 8888 Fax: 0 2677 8900 E-mail: member@kingpower.com www.kingpower.com

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่ 122 / 2548 พบพลังการชอปใหมจากบัตรเครดิตไทยพาณิชย คิง เพาเวอร

ปณจ. รองเมือง PRINTED MATTER

40 U R POWER

UR Power#Dec_22-40M7.indd 40

28/11/2556 22:32

U R Power December 2013  

U R Power ชวนคุณดื่มด่ำความสุขส่งท้ายปลายปี ท่ามกลางลมหนาว และบรรยากาศเฉลิมฉลอง ผ่านคอนเซ็ปต์ Happy Go Round ที่ขอส่งต่อความสุขให้รายล้อมรอบ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you