Page 1

1 U R POWER POWE POW P OWE OWER WER W ER ER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 1

29/01/2014 22:23


AD SCB#Jan_02-03 X3.indd 2

16/12/2013 13:25


AD SCB#Jan_02-03 X3.indd 3

16/12/2013 13:26


AD Air Asia#Feb_04-05V3.indd 4

1/10/2557 BE 22:12


AD Air Asia#Feb_04-05V3.indd 5

1/10/2557 BE 22:12


6 U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 6

27/01/2014 23:35


GREETINGS เพราะ “กุมภาพันธ” ไดชื่อวาเปนชวงเวลาแหงความรัก U R Power ฉบับที่ 38 นี้ จึงไมพลาดที่จะรวมเติมสีสันตอนรับวันวาเลนไทน ดวย แฟชั่นเซ็ตธีมคูรักในโทนสีสุดหวาน ขอเสนอสุดพิเศษ และไอเท็มแฟชั่น เฉดสีสดใส สําหรับใหคุณชอปเปนของขวัญไปเซอรไพรสคนรักในค่ําคืน โรแมนติก Exclusive Offers รวมขอเสนอและสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะ Spotlight แฟชัน่ เซ็ตคูร กั นักเดินทาง กับ New Arrival จากหลายแบรนดดงั My Style พบไอเท็มแฟชั่นอารมณหวานรับเทศกาลแหงความรัก Beauty List เติมเสนหเพื่อคนรักกับเครื่องสําอางและสกินแครชิ้นเด็ด Check List เลือกชอปสินคาเอ็กซคลูซีฟโดนใจ แลวนํากลับบานไดทันที Cardmember Privileges จุใจกับดีลทัวรและที่พักเพื่อคนรูใจ เติมความหวานใหกนั ในวันวาเลนไทน แลวอยาลืมเติมความพิเศษใหเหนือใคร เพียงแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร รับสิทธิประโยชนและสวนลดพิเศษ ไดทันทีที่คิง เพาเวอรทุกแหง กระเปาเงินใบยาวและใบเล็กจาก Salvatore Ferragamo ชอป Salvatore Ferragamo ในราคาปลอดภาษีไดที่คิง เพาเวอร • ถนนรางน้ํา • ศรีวารี • ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กองบรรณาธิการ

EXCLUSIVE OFFERS / 08

ชัชสรัล พินิจไชย สุนิภา ธีรพงศนภาลัย อทิมาพร จีรวัฒนพงษ สุปรานี หงสเชิดชูสกุล ภิริสา ภูริจักษ บัณฑิต รอดทัศนา ชลาลัย อรุณรัตน

SPOTLIGHT / 14 MY STYLE / 18 BEAUTY LIST / 22

ที่ปรึกษาศิลปกรรม

WORLD WIDE WATCHES / 26

อนุภพ โสภิตปยกุล อุไรลักษณ นามจํารัส

CHECK LIST / 28

จัดพิมพโดย

ฝายสมาชิกสัมพันธ บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เลขที่ 8 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2677 8888 โทรสาร 0 2677 8900

CARDMEMBER PRIVILEGES / 31 OUTLOOK / 34 รูขาวสารกอนใคร ไมพลาดสินคาใหมนาชอป ผาน King Power Social Media หลากหลายชองทาง

สินคาจากปก Male แจ็กเก็ตสีนํ้าเงิน – เทาจาก Dunhill สเว็ตเตอรสีชมพูจาก Polo Ralph Lauren กางเกงยีนสจาก Hugo Boss กระเปาสะพายหลังจาก Gucci Female เบลเซอรสีเทาและสรอยคอจาก Emporio Armani เสื้อเชิ้ตสีชมพูจาก Polo Ralph Lauren กําไลสายหนังจาก Coach กระเปาถือจาก Burberry

พิมพที่

บริษัท ไซเบอร ปริ้นต จํากัด โทรศัพท 0 2641 9135 - 8 โทรสาร 0 2641 9139

King Power Call Centre 0 2677 8899 7 U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 7

28/01/2014 21:00


š‚‚ž® j¡Š‰›‡š‚×

8 U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 8

27/01/2014 23:49


*,)72)7+(0217+ ชอปครบ รับของขวัญสุดพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร เทานั้น

5 กุมภาพันธ - 28 กุมภาพันธ 2557

ฟรี! TORTOISE Battery Case 2000 mAh ชอปครบ 30,000.- ขึน้ ไป

ที่คงิ เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ำ และคิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ

สุดคุม ! ชอปเพียง 25,000.- ขึน้ ไป

เฉพาะทีค่ งิ เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ

สำหรับ iPhone 5/5S

เงือ1 นไข

Ç สินคามีจำนวนจำกัด 1 ชิน้ / ทาน / วัน Ç สำหรับสมาชิกทีม่ กี ารเดินทางระหวางประเทศเทานัน้ Ç ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ1 นไข โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา 9

U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 9

28/01/2014 22:41


1

2

3

4

5

REWARDS - CATALOGUE -

ไมพลาดทุกจังหวะของการจับจายดวยบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร เพียงสะสมคะแนน KPG Reward Points เพื1อรับของรางวัลแบรนดเนมสุดหรู 1. DAVIDOFF

Champion EDT 50ml. 1,600 บาท 6,400 Points เหลือ 5,200 Points 2. DAVIDOFF

5. LACOSTE

8. MARC JACOBS

Eau De Lacoste Femme 50ml. 2,100 บาท 8,400 Points เหลือ 6,800 Points

Oh, Lola! EDP 50ml. 2,600 บาท 10,400 Points เหลือ 8,400 Points

Cool Water Sensual Essence EDT 50ml. 6. DKNY 1,600 บาท 6,400 Points Delicious Golden Intense EDP 50ml. เหลือ 5,200 Points 2,465 บาท 9,860 Points เหลือ 7,900 Points 3. GIORGIO ARMANI Eau Pour Homme 50ml. 1,875 บาท 7. VERSACE 7,500 Points เหลือ 6,000 Points Versense EDT 100ml. 2,800 บาท 11,200 Points เหลือ 9,000 Points 4. DOLCE & GABBANA Pour Homme EDT 75ml. 2,050 บาท 8,200 Points เหลือ 6,600 Points

9. CALVIN KLEIN

Encounter EDT 100ml. 2,575 บาท 10,300 Points เหลือ 8,300 Points 10. Hugo Boss

Orange Women EDT 75ml. 2,950 บาท 11,800 Points เหลือ 9,500 Points

ายๆ ทุก 25 บาท จากการซื้อสินคาที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · รัคิบงงเพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ทาอากาศยานดอนเมือง รับ KPG Reward Points 1 คะแนน ตรสามารถแลกรับของรางวัลจาก Rewards Catalogue ไดงา ยๆ ณ จุดขายทีค่ งิ เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา · คิคะแนนสะสมในบั ง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ และคิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ · ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการสินคา และคะแนนสะสม (Points) โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7

6

9

8

10

10

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 10

29/01/2014 21:56


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11. GUCCI

15. PANASONIC

19. SWAROVSKI

12. CHRISTIAN DIOR

16. GENEVA

20. SWAROVSKI

GG 3664 9,600 บาท 38,400 Points เหลือ 30,800 Points Diorissimo 12,000 บาท 48,000 Points เหลือ 38,400 Points 13. LACOSTE

Large Metallic Tote Bag 1,420 บาท 5,680 Points เหลือ 4,600 Points 14. EMPORIO ARMANI

The Dragon Watch 5,400 บาท 21,600 Points เหลือ 17,500 Points

QE-QL301 Mobile Booster 10000 mAh 3,730 บาท 14,920 Points เหลือ 12,000 Points

Docking Speaker with Radio Model XS 5,510 บาท 22,040 Points เหลือ 17,900 Points 17. GENEVA

Docking Speaker with Radio Model S 9,250 บาท 37,000 Points เหลือ 29,900 Points 18. SWAROVSKI

Crystalline Pen 1,280 บาท 5,120 Points เหลือ 4,100 Points Christmas Ornaments Set 2,050 บาท 8,200 Points เหลือ 6,600 Points 21. SWAROVSKI

Ted 1,830 บาท 7,320 Points เหลือ 5,900 Points

Pumbaa 4,200 บาท 16,800 Points เหลือ 13,600 Points

นคาแบรนดสุดเอ็กซคลูซีฟ จากคิง เพาเวอร Must สิแลกง าย ดวยคะแนนสะสมที่นอยกวา รับงาย นํากลับบานไดทันที โดยไมตองมีไฟลท have! เฉพาะที่คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา

VS (Voyage of style)

Shopping Bag Basic Bangkok 2,900 บาท 11,600 Points เหลือ 8,200 Points

VS (Voyage of style)

Travelling Bag Nylon Basic 5,900 บาท 23,600 Points

เหลือ 16,600 Points

VS (Voyage of style)

Crossbody Bag Nylon Basic 2,800 บาท 11,200 Points เหลือ 7,900 Points

VR No.8

Luggage Cover (มี 4 ลายใหสะสม) 580 บาท 2,320 Points เหลือ 1,700 Points

สมาชิกสามารถทํารายการไดที่ King Power Member Club ชั้น 2 คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางนํ้า 11

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 11

28/01/2014 21:51


12 U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 12

29/01/2014 22:09


DINING PULLMAN BANGKOK KING POWER

วันนี้ – 28 กุมภาพันธ 2557

พบความพิเศษเพื่อเดือนแหงความรักกับเมนูสตรอวเบอร รี่ สรางสรรคเปนเมนูบุฟเฟตทั้งคาวและหวาน อาทิ ปลาหิมะยางเสิรฟพรอมสตรอวเบอร รี่ซัลซา เคกรูปหัวใจ สตรอวเบอร รี่มูส และอีกมากมาย เพียงทานละ 1,230 บาท สิทธิพเิ ศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 30% พรอมรับฟรี! ชุดขนมคัพเคกวาเลนไทน 1 ชุด

ตอนรับวาเลนไทนดวยเซ็ตเมนูอาหารแหงความรัก สรางสรรคโดยเชฟชาวฝรัง่ เศส ซีรวิ เวโร อาทิ ปลาทูนา สดเสิรฟ พรอมอะโวคาโดปรุงรส แอปเปลเขียว และซอสวาซาบิ เพียงเซ็ตละ 1,999 บาท (สําหรับ 2 ทาน) สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 10% พรอมรับฟรี! ช็อกโกแลตวาเลนไทน 1 กลอง เงือ1 นไข • แสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร ทุกครัง้ ทีใ่ ชบริการ • ราคาทัง้ หมดเปนราคาสุทธิ • สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและสํารองสิทธิไ์ ดท่ี 0 2680 9999 • ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

อิ่มอรอยสุดคุมทุกวันกับบุฟเฟตนานาชาติกวา 60 รายการ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ 2557 LAMOON

BY RAMAYANA RESTAURANT

คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด

30%

พิเศษ! รับสวนลด 50% สําหรับมือ้ เย็น เฉพาะวันจันทร อังคารและพุธ* *สํารองสิทธิ์ลวงหนา 1 วัน

RAMAYANA RESTAURANT คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด

30%

สอบถามเพิม่ เติมและสํารองทีน่ ง่ั ลวงหนา โทร. 0 2205 8888 ตอ 5730, 5731, 5732

เงื1อนไข • กรุณาแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร ทุกครั้งที่ใชบริการ และบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร 1 ใบ ใชบริการไดไมเกิน 10 ทาน (รวมสมาชิกผูถือบัตร) • สามารถใชสิทธิ์สวนลดไดทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น • บริการอาหารทะเลสําหรับมื้อเย็นเทานั้น • ไมสามารถใชรวมกับงานเลี้ยงตั้งแต 10 ทานขึ้นไป • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการอาหาร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 13

EXCLUSIVE OFFERS U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 13

28/01/2014 21:16


เสื้อโคตสีมวงและกระโปรงจาก Emporio Armani กระเปาถือจาก Salvatore Ferragamo กระเปาเดินทางจาก MCM 14 U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 14

24/01/2014 23:56


1

DEAR MISS ALWAYS RIGHT

2

1 Moschino

PINK BOUQUET อวดกลิ่นอายหอมหวานในชวงเวลาโรแมนติก ดวยน้ําหอม ที่ผสานหลากหลายกลิ่นหอม ทั้งมะลิ ลิลลี่ออฟเดอะวัลเลย กลีบดอกไพโอนี่ ไวโอเล็ต และกลิ่นผลไมหอมหวานลงตัว 2 BURBERRY

HAYMARKET CHECK PATENT LEATHER TASSEL CROSSBODY BAG กระเปาสะพายขางแบรนดดังเมืองผูดี ผลิตจากหนังลูกวัวแท เพนตขอบกระเปาดวยมือ พรอมเพิ่มดีเทลความเปนหญิงดวยโบว และพูสีกุหลาบ

3

3 BVLGARI

ICONA MEDITERRANEAN DREAM BAG จากประกายสีสันแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน สูกระเปาสะพายขาง หนังลูกวัวชั้นเลิศ เลอคาดวยตัวล็อคจิวเวลรี่ ที่พิถีพิถันสรางสรรค โดยชางฝมือดี

4

4 Nars

SPRING COLLECTION 2014 NARSISSIST CHEEK KIT Nars เนรมิตเสนหผิวสวยใหสาวๆ ในทุกทริป ครบทั้งไฮไลต ชิมเมอรและบรอนเซอร ทั้งหมดนี้มาพรอมแปรงปดคุณภาพดี ในแบบ Travel Set สะดวกพกพา

5

5 Gucci

GUCCISSIMA - VALENTINE 2014 EDITION ตกหลุมรักในวาเลนไทนนี้ ไปกับเรือนเวลาใหมลาสุดจาก Gucci สายหนังสีแดงสดใส เคียงคูมากับตัวเรือนทรงตัว G พรอมประดับ เพชรบนหนาปด เพิ่มกลิ่นอายหรูหรา ควรคาแกการมอบเปน ของขวัญสุดพิเศษ

6

6 SALVATORE FERRAGAMO

ฝากความหวงใยติดตัวสาวคนรักไปทุกที่ ดวยพวงกุญแจรูปหัวใจ 2 ดีไซน ที่หวานใสไมแพกัน ทั้งแบบหนังสีชมพูหวาน และแบบโลหะสีทองสุดหรู

7

7 Chanel

NOTES DU PRINTEMPS SPRING 2014 COLLECTION เติมเสนหเยายวนในเดทใตแสงเทียน ดวยเมคอัพคอลเลคชั่นลาสุด จาก Chanel เฉดสีรอนแรงมาใหสาวๆ ไดเลือกสวยครบ ทั้งลิปสติก บรัชออนและยาทาเล็บ

8

8 GUCCI

15 U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 15

MICRO-GUCCISSIMA LEATHER & ORIGINAL GG CANVAS CONTINENTAL 2 ทางเลือกของขวัญวันวาเลนไทน กระเปาเงินหนังสีชมพูสดใส และผาแคนวาสทอลาย มาในลวดลายซิกเนเจอร GG สุดคลาสสิก พรอมดีไซนชองใสของภายในใหจัดเก็บไดจุใจ

28/01/2014 21:31


เบลเซอรสีเทา – ดําจาก Emporio Armani สเว็ตเตอรสีชมพูและเสื้อเชิ้ตสีกรมทาจาก Polo Ralph Lauren กางเกงยีนสจาก Hugo Boss กระเปาถือจาก Dunhill กระเปาเดินทางจาก Gucci Model: Alena Matyushina และ Konstantin Vesnin Photographer: จักรพันธุ อิ่มอารี Stylist: TonieB Hair Stylist: ยุทธศิลป ศิลปะระเสริฐ Makeup Artist: วธันย สวัสดิชัยนันทา 16 U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 16

27/01/2014 23:54


2

1

DEAR MR.RIGHT 1 BALLY

MAVER CARDHOLDER ซองใสนามบัตรหนังลูกวัว ดีไซนใหตอบรับไลฟสไตลนักธุรกิจ ดวยชองภายนอกสําหรับใสนามบัตรใหม และชองซิปดานขาง สําหรับเก็บนามบัตรของคุณเอง 2 BALLY

กระเปาหนังสะพายขางจากแบรนดดัง โทนสีนํ้าตาลเขมขรึม มาในดีไซนเรียบหรู ใหสาวๆ ไดสะพายสไตลเกในเดทแสนหวาน 3

3 Clé de Peau Beauté

ULTIMATE RADIANCE บํารุงผิวเนียนนุม กระชับและกระจางใส มอบเปนของขวัญเอาใจ หนุมขางกาย ดวยคอลเลคชั่นสกินแครครบชุด ทั้ง La crème และ Brightening Serum Supreme

4

4 BVLGARI

เพิ่มดีกรีอบอุนในค่ําคืนวาเลนไทน ดวยผาพันคอไหมแท จากอิตาลี ถักทอประณีตดวยลวดลายที่มีเอกลักษณ พรอมลูกเลนตัดขอบผาดวยสีสันสุดสดใส

5

5 TOD’S

6

NEW BASIC VINTAGE BELT เปลี่ยนลุคเปนหนุมวินเทจสุดโรแมนติก ดวยเข็มขัดหนังกลับ สี Slate Blue ที่เขาคูกับหัวเข็มขัดเงินสุดหรู ใหคุณแมตชกับยีนส ตัวเกงแบบสบายๆ ไดทุกโอกาส

7

6 GUCCI

HEARTBEAT PRINT ZIP AROUND WALLET อินเลิฟในวาเลนไทนนี้ ผานเสนสายสุดโรแมนซ จากกระเปาเงินทรงยาวพิมพลายหัวใจ ที่มาพรอมหนังคุณภาพดี ใน 2 เฉดสีสุดหวาน สีเหลืองเมล็ดกระวานและสีไวนแดงบอรโดซ 7 Calvin Klein

RED EDITION ใหหนุมสาวจับคูเผยเสนหหอมสดชื่น กับคอลเลคชั่นน้ําหอม สําหรับทั้งชาย - หญิง มอบกลิ่นหอมจากดอกไมและผลไม หลากชนิด อาทิ แพทชูลี่ ลูกแพร และมัสคในแพ็กเกจดีไซน รอนแรง โทนสีแดง – ดํา

8

8 BALLY

17

ALARIA BOWLING BAG เติมความทะมัดทะแมงสไตลสาวลุคสปอรตไดงายๆ ดวยกระเปา หนังวัวเนื้อนิ่ม เฉดสีสมสุดเก ที่มาพรอมขนาดกะทัดรัด และสายสะพายถอดเปลี่ยนได

U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 17

28/01/2014 21:34


/ 1/

/ 2/

/ 3/

ROSY MEMORY 1. กระเปาถือ Bvlgari 139,500 บาท (Code 535914) 2. กระเปาถือ Salvatore Ferragamo (Code 514223) 3. กระเปาถือ Burberry (Code 516085) 4. กระเปาสะพาย Bvlgari 99,000 บาท (Code 535919) 5. กระเปาถือ Salvatore Ferragamo (Code 514168) 6. กระเปาถือ Burberry (Code 516090) 7. แวนตากันแดด Gucci (Code 508355) 8. กระเปาเงิน Burberry (Code 516188)

/ 4/

/ 5/

/ 6/

/ 7/

/ 8/

18

MY STYLE U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 18

28/01/2014 21:52


/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 7/

/ 8/

HOT PINK OR HOT LIPS 1. กระเปาสะพาย Burberry (Code 516099) 2. กระเปาใสนามบัตร Coach บน 1,900 บาท (Code 523774) / ลาง 3,500 บาท (Code 523820) 3. กระเปาสะพาย Burberry (Code 516096) 4. รองเทาสนสูง Salvatore Ferragamo (Code 514709) 5. กระเปาสะพาย Salvatore Ferragamo (Code 514183) 6. กระเปาเงิน Tod’s (ใบยาว Code 480337 / ใบเล็ก Code 480322) 7. กระเปาสะพาย Gucci 35,300 บาท (Code 518626) 8. กระเปาถือ Gucci ซาย 37,700 บาท (Code 518656) / ขวา 36,200 บาท (Code 518658)

/ 6/ 19

MY STYLE U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 19

27/01/2014 23:54


/ 2/

/ 1/

/ 3/

SKY OF LOVE 1. กระเปาถือ Dunhill (สีน้ําเงิน Code 517987 / สีฟา Code 517991) 2. รองเทา Bally 16,200 บาท (Code 525289) 3. กระเปาเงิน Bally 9,700 บาท / ใบ (สีฟา Code 524840 / สีกากี Code 524838 / สีครีม Code 524837) 4. แวนตากันแดด Tumi 11,490 บาท (Code 503203) 5. กระเปาเดินทาง Gucci 97,700 บาท (Code 354580) 6. เนคไท Burberry (ซาย Code 449018 / กลาง Code 477628 / ขวา Code 449018) 7. รองเทา Tod’s (Code 521748) 8. กระเปาสะพายไหล Tod’s (Code 521482)

/ 4/

/ 5/

/ 6/

/ 7/

/ 8/

20

MY STYLE U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 20

27/01/2014 23:55


/ 1/

/ 2/

/ 3/

/ 4/

/ 5/

/ 7/

/ 8/

THE PERFECT SUITOR 1. กระเปาถือ MCM 25,200 บาท (Code 492977) ตุกตาหมี MCM 12,390 บาท (Code 515624) 2. ไฟแช็ก Dunhill (Code 482655) 3. เข็มขัด Burberry (Code 516257) 4. กระเปาสะพายหลัง Gucci 42,600 บาท (Code 518698) 5. กระเปาสะพาย Salvatore Ferragamo (Code 514391) 6. เนคไท Bvlgari 7,200 บาท / เสน (ซาย Code 493182 / กลาง Code 532802 / ขวา Code 532793) 7. กระเปาเงิน Bally ซาย 13,800 บาท (Code 524820) / ขวา 20,300 บาท (Code 524821) 8. รองเทา Tod’s (Code 481118)

/ 6/ 21

MY STYLE U R POWER

UR Power#Feb_01-21X3.indd 21

28/01/2014 01:16


FONDEST FRAGRANCES

Chloe

Roses De Chloé EDT 75ml. 3,150 บาท

Guerlain

La Petite Robe Noire 50ml. 3,135 บาท

Hermes

24 Faubourg EDT 50ml. 3,140 บาท Ralph Lauren

Romance EDP 100ml. 3,160 บาท Estee Lauder

Pleasures Intense EDP 50ml. 2,210 บาท

22

BEAUTY LIST

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 22

1/28/57 BE 12:45 AM


Narciso Rodriguez

Christian Dior

For Her EDT 50ml. 2,305 บาท 100ml. 3,105 บาท

Forever and Ever 50ml. 2,450 บาท

Nina Ricci

La Tentation de Nina EDT (Limited Edition) 50ml. 2,230 บาท

Tommy Hilfiger

Hilfiger Woman Flower Violet 50ml. 1,550 บาท

anell an Chanel Chan Ch

Valentino

ream re am CCorrection oorrre rect c ioon Co ct omp mplè lèète Uomo EDT CC CCream Complète 100ml. 2,720 บาท 0/P /PA+ A+++ A+ +++ SSPF SP PFF 30 30/PA+++

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

23

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 23

1/27/57 BE 11:18 PM


AMOROUS GLOW

Helena Rubinstein

Prodigy Power Cell Youth Grafter The Mask High Concentration 3,860 บาท

Shiseido

Revitalizing Essence 200ml. 2,170 บาท

GoodSkin Labs

Equinol Dark Spot Concentrate 1,530 บาท

Cle' de Peau Beaute

Ultimate Daily Care 11,400 บาท

(วางจําหนายเดือนมีนาคม 2557)

Guerlain

The Orchidée Impériale Eye & Lip Cream 15ml. 6,580 บาท 24

BEAUTY LIST

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 24

1/28/57 BE 9:11 PM


Guerlain

NARS

Gloss d'Enfer Maxi Shine 960 บาท

NARSissist Eyeshadow Palette 2,720 บาท

Clinique

A Different Nail Enamel For Sensitive Skins 425 บาท / ขวด

Guerlain

NARS

Meteorites Blossom for Spring 2014 1,830 บาท

Eyeliner Spring 2014 Life Long Wear Eyeliner 725 บาท / แทง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

25

BEAUTY LIST U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 25

1/29/57 BE 10:02 PM


EVERLASTING MOMENTS

กาลเวลาหมุนผานไปเร็วเพียงใด แตชวงเวลาสุดแสนประทับใจ จะตราตรึงไวชั่วนิรันดร

Tag Heuer

Piaget

Link Lady 111,000 บาท

Magic Hour 1,013,400 บาท

Chopard

La vie en Rose 337,500 บาท

26

WORLD WIDE WATCHES

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 26

1/24/57 BE 11:29 PM


Breitling

Frederique Constant

Chronomat 44 456,000 บาท

Ladies Automatic 140,250 บาท

Burberry

Frederique Constant

Britain Ladies Automatic 71,200 บาท

Runabout 97,750 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

27

WORLD WIDE WATCHES U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 27

1/24/57 BE 11:29 PM


LOVE AT FIRST GLANCE Kosé

พบกับเซ็ตปรนนิบัติผิวหนา ที่มาพรอมสูตรบํารุงล้ําลึก เพื1อผิวสุขภาพดี พรอมใหคุณเปนเจาของแลววันนี้ เฉพาะที่คิง เพาเวอรเทานั้น

SEKKISEI SUPREME DAILY PAMPERING SET Sekkisei Supreme Lotion I (230ml.) Sekkisei Supreme Moisture I Sekkisei Supreme Revitalizing Cream II

ชุดผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวกระจางใส ชวยลดมลภาวะภายใตผิว ใหผลลัพธผิวขาวจากภายใน พรอมคืนความผอนคลายแมยามค่ําคืน

SEKKISEI SUPREME FRESH UP DETOX SET Sekkisei Supreme Cleansing Cream (148ml.) Sekkisei Supreme Washing Cream (130ml.) Sekkisei Supreme Lotion II Sekkisei Lotion (24ml.) Sekkisei Cleansing Cream (16ml.)

ชุดทําความสะอาดผิวที่มาพรอมคุณสมบัติครบครัน ขจัดความมันสวนเกินและขับพิษใหผิวสวย เพื่อผิวสะอาดใส สุขภาพดียิ่งขึ้น SEKKISEI WHITENING FAVORITE SET Sekkisei Lotion (200ml.) Sekkisei Essence Excellent (50ml.) Sekkisei Lotion (100ml.)

ปรนเปรอผิวใหกระจางใสทุกวัน ดวยชุดผลิตภัณฑยอดนิยม ดูแลผิวแหง บอบบางและคล้ําเสีย ใหแข็งแรง กระจางใส ภายใน 2 สัปดาห

ชอปสนุก! กับสินคาปายสีฟา ไมตอ งมีไฟลท หิว้ กลับบานไดเลย ชอปคุม ! กับสินคาปลอดภาษี เพียงเปนสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร 28

CHECK LIST U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 28

1/28/57 BE 9:09 PM


VS (Voyage of Style) ตอนรับเดือนแหงความรัก ดวยสินคาแบรนดสุดเอ็กซคลูซีฟ ที่มาพรอมดไ อมดีไซนสวยหวาน ชอปกลับบานได โด โดยไมตองมีไฟลทบิน ชอปกลั

GEOMETRIC HEART SCARF

2,490 บาท

วาเลนไทนนี้มอบความรักความอบอุน ผานผาพันคอลายหัวใจสุดหวาน ผลิตจากผาซาตินชั้นดี 2 โทนสีใหเลือกชอป สีมวง-แดงและสีดํา-แดง

COSMETIC POUCH BASIC

850 บาท

กระเปาใสเครื่องสําอางสีสันสดใส ผลิตจากผาไนลอนคุณภาพดี ภายในกวาง จุของไดอยางจุใจ พรอมใหคุณเลือกเปนเจาของใน 2 เฉดสี สีแดงและสีเทา POLO HEART THAILAND / POLO HEART BANGKOK GKOK

790 บาท / ตัว

เสื้อโปโลคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากผาคอตตอนแท 100% สกรีนลายหัวใจสีแดง-น้ําเงิน สะทอนเอกลักษณไทย ดวยขอความ Thailand และ Bangkok มี 4 ไซสใหเลือกชอป S, M, L, XL

NAME TAG

650 บาท / ชิน้

Tag ติดกระเปารูปหัวใจ สําหรับคลองกระเปาถือหรือกระเปาเดินทาง 2 สีสดใสพรอมใหเลือกชอป 29

CHECK LIST U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 29

1/28/57 BE 1:08 AM


SHOPPING - ON A BUDGET -

ชอปสนุกแบบสบายกระเปา กับเซ็ตสินคาราคาเบาๆ ที่คัดสรรพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรคิง เพาเวอรโดยเฉพาะ นอยกวา

นอยกวา

นอยกวา

1,500 B

3,500 B

4,500 B

Giorgio Armani Rouge Ecstasy Lipstick 1,100 บาท + The Body Shop Honeymania Lip Butter 10ml. 245 บาท

NARS Na Pali Coast Multiple 1,445 บาท NARS Timanfaya Satin Lip 825 บาท (วางจําหนายกลางเดือน ก.พ. 2557) + (วางจําหนายกลางเดือน ก.พ. 2557) + กระเป าใสเครือ่ งสําอาง Coach 3,500 บาท ตางหู Swarovski 1,920 บาท

IN - FLIGHT EXCLUSIVE PRODUCT

บินไป ชอปไปในทุกเที่ยวบิน กับสินคาแบรนดเนมราคาพิเศษ

BUCKLEY LONDON

PANDORA

Tri Colour Sparkle Heart Set

Starter Bracelet

เซ็ตสรอยคอและสรอยขอมือรูปหัวใจ 3 กษัตริย ประกอบดวยทองคํา18k โรสโกลดและโรเดียม ทัง้ เซ็ตประดับดวยคริสตัลรูปหัวใจแวววาวกวา 80 เม็ด สรอยคอยาว 40 ซม. และสรอยขอมือยาว 18.5 ซม.

สรอยขอมือเงินสเตอรลง่ิ อันเปนเอกลักษณของแบรนด มาพรอมตัวหอยรูปหัวใจสีชมพูเคลือบ ตัวสรอยสามารถหมุนแยกไดสามสวน เพือ่ ประดับตัวหอยอืน่ ๆ ไดตามใจผูส วมใส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

30 SHOPPING ON A BUDGET & IN FLIGHT EXCLUSIVE PRODUCT U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 30

1/28/57 BE 9:36 PM


OZO WESLEY HONG KONG

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลด 10% จากราคา Best Available Rate วันนี้ – 30 เมษายน 2557 โทร. +852 2292 3000 http://www.ozohotels.com/wesley-hongkong/ ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่ การสํารองหองพักขึน้ กับจํานวนหองวาง กรุณาใสรหัสโปรโมชัน่ ‘OZOHKKP24’ เพือ่ สํารองหองพัก

IBIS SAMUI BOPHUT

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

สวนลด 50% บุฟเฟตอาหารเชา สําหรับ 2 ทาน เมือ่ เขาพักทีโ่ รงแรม ไอบิส ประเทศไทย ทัง้ 8 แหง (ยกเวนโรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ สยาม) วันนี้ – 30 มิถนุ ายน 2557 โทร. 0 2659 2888 สวนลด 10% จากราคา Best Available Rate ทีโ่ รงแรมไอบิส สมุย บอผุด วันนี้ - 30 เมษายน 2557 โทร. 077 914 888 | h6688-RE1@accor.com กรุณาสํารองสิทธิส์ ว งหนา ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่ กรุณาแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร กอนใชบริการ

CLUB MED RESORT

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

สวนลด 40% สําหรับหองพัก ณ Club Med Phuket, Bali, Guilin, Kani (Maldives) สํารองสิทธิ์ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ 2557 ราคาเริม่ ตนเหลือเพียง 3,800 บาท / คืน (เดินทางวันนี้ – 30 เมษายน 2557) และสํารองสิทธิ์ วันนี้ – 31 มีนาคม 2557 ราคาเริม่ ตนเหลือเพียง 4,800 บาท / คืน (เดินทางวันที่ 18 เมษายน – 31 ตุลาคม 2557) พิเศษ! พบกิจกรรม Body & Soul 4 Colors in 4 Days เรียนโยคะสุดเอ็กซคลูซฟี พรอมดีทอ็ กซ จากผูเ ชีย่ วชาญนานาประเทศในเอเชีย ณ Club Med Bali เฉพาะวันที่ 11 มีนาคม – 7 เมษายน 2557 โทร. 0 2253 0108 | sales.thailand@clubmed.com www.clubmed.co.th | www.facebook.com/clubmed ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามชวงเวลาเดินทาง

31

cardmember privileges U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 31

1/28/57 BE 9:08 PM


SIAM TRAVEL MART แพ็กเกจทัวรอสิ ระ โตเกียว 5 วัน 3 คืน พรอมทีพ่ กั และตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific (รวมภาษีแลว) เริม่ ตนเพียงทานละ 24,900 บาท

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

สําหรับการจองทุก 2 ทาน ฟรี! ทีช่ ารจแบตสํารองขนาดพกพา 1 เครือ่ ง เดินทางวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2557 จองและออกตัว๋ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โทร. 0 2742 9287 | www.siamtravelmart.com www.facebook.com/SiamTravelMart.Since2006 กรุณาสอบถามเงือ่ นไขเพิม่ เติม

SERMSUK WORLD CUP TOUR อเมริกาใต - บราซิล ตืน่ ตากับมหกรรมฟุตบอลโลก ประเทศบราซิล 2014 พรอมชมการแขงขันระหวางทีมชาติองั กฤษพบกับอิตาลี เดินทางวันที่ 10 - 16 มิถนุ ายน 2557 โดยสายการบินไทย เพียงทานละ 350,000 บาท

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลดทานละ 2,000 บาท โทร. 0 2743 2504 – 5, 086 891 4666 sermsuktrip102@gmail.com

REIGN INTERNATIONAL TRAVEL

EUROPE TOUR สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร รับสวนลดทานละ 3,000 บาท สําหรับโปรแกรมทัวรยโุ รปทุกการเดินทาง วันนี้ – 31 มีนาคม 2557 โทร. 0 2931 5699, 089 742 3366, 089 742 3377 www.reigninter.com ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม

32

cardmember privileges U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 32

1/28/57 BE 9:07 PM


GRAND PEARL CRUISE

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

สวนลด 15% สําหรับโปรแกรมลองเรือรับประทานอาหารคาํ และโปรแกรมทัวรอยุธยา (ไมรวมเครือ่ งดืม่ ) วันนี้ – 30 มิถนุ ายน 2557 โทร. 0 2861 0255 ตอ 5 www.grandpearlcruise.com กรุณาสํารองสิทธิล์ ว งหนา 7 วัน ไมสามารถใชรว มกับโปรโมชัน่ อืน่

SLIM UP CENTER

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

สวนลดสูงสุด 20% สําหรับคาผลิตภัณฑ เมือ่ สมัครโปรแกรมตางๆ วันนี้ – 30 เมษายน 2557 โทร. 0 2620 0000 www.slimupcenter.co.th 1 ทาน / สิทธิ์ กรุณาสอบถามเงือ่ นไข ณ จุดขาย ไมสามารถใชรว มกับรายการสงเสริมการขายอืน่ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

APEX PROFOUND BEAUTY

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรคิง เพาเวอร

พิเศษ! Valentine Promotion ตลอดเดือนกุมภาพันธ กําจัดไขมันดวยความเย็น Zeltiq 2 จุด เพียง 30,000 (จากปกติ 60,000 บาท) กําจัดไขมันโดยไมตอ งดูดดวย HIFU Lipo ซือ้ 1 จุดแถม 1 จุด หนาใสออนเยาวดว ย Vampire Lift 2 ทาน เพียง 70,000 บาท (จากปกติ 80,000 บาท) ตรวจสุขภาพเซลลสาํ หรับโปรแกรมชะลอวัย เพียง 3,000 บาท (จากปกติ 7,000 บาท) ยกกระชับใบหนาดวยนวัตกรรมระดับลึกดวย Ulthera สําหรับ 2 ทาน เพียง 100,000 บาท (จากปกติ 152,000 บาท) วันนี้ – 30 เมษายน 2557 Call Center 080 500 0123 | www.apexprofoundbeauty.com 33

cardmember privileges U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 33

1/29/57 BE 9:56 PM


NEWS - UPDATE -

KING POWER CERTIFIED by China’s QSC

เมือ่ เร็วๆ นี้ กลุม บริษทั คิง เพาเวอร ผูป ระกอบธุรกิจรานคาปลอดภาษีชน้ั นําในประเทศไทย ไดรบั คัดเลือกใหเปนผูป ระกอบการ รายแรกของประเทศไทย ใหเปนหนึ่งในสองสุดยอดผูนําธุรกิจคาปลีกดานการทองเที่ยวจากตางประเทศ และเปน 1 ใน 121 ผูประกอบการที่ไดรับการรับรองจากผูสมัครกวา 500 แหง ใน 20 กวาประเทศ ที่ไดรับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพ ในการใหบริการผูโดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศ (Quality Service Certification - QSC) จากองคการสงเสริมการทองเที่ยว แหงชาติจีน (China National Tourism Administration หรือ CNTA) โดยไดมีการเลือกสรร และประเมินคุณภาพมาตรฐานการบริการที่ คิง เพาเวอร ดาวนทาวน คอมเพล็กซ ถนนรางน้ํา คิง เพาเวอร พัทยา คอมเพล็กซ และ คิง เพาเวอร เอนเตอรเทนเมนท เพื่อรับรองผล และมอบประกาศนียบัตรดังกลาว โดยมาตรฐาน QSC นี้ สอดคลองกับการทองเที่ยวภายใตกฎหมายทองเที่ยวใหมของ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เริ่มใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา โดยจะครอบคลุมไปถึงการอารักขาคุมครองนักทองเที่ยวจีน ในยามเดินทางไปตางประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ การบริการทองเที่ยวและการปรับปรุงพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ชาวจีนในตางประเทศอีกดวย 34

OUTLOOk U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 34

1/27/57 BE 11:47 PM


OTOP Store Modern Thailand Opening @ King Power Duty Free Suvarnabhumi Airport

กลุม บริษทั คิง เพาเวอร เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ ผูประกอบการของไทยอยางยั่งยืน จึงรวมกับกระทรวงพาณิชย และการทาอากาศยานไทย เปดจุดจําหนายสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (OTOP Store Modern Thailand) โดยคัดสรรสินคาโอท็อปคุณภาพ ระดับพรีเมียมจากผูผลิตที่เปนโอท็อป โปรดักส แชมเปยนในป 2555 ทั่วประเทศ จํานวน 100 ราย รวมสินคามากกวา 300 ชนิด โดยแบง ออกเปน 4 ประเภท คือ กลุมผาและเครื่องแตงกาย กลุมของใช ของตกแตง ของทีร่ ะลึก กลุม อาหารเครือ่ งดืม่ และกลุม สมุนไพรไทย เปนทางเลือกใหกบั นักทองเทีย่ วไดสามารถเลือกซือ้ สินคาแบรนดไทย ที่มีคุณภาพไดอยางสะดวกสบายในจุดเดียว โดยรานคาจําหนาย สินคาโอท็อปนี้ไดเปดใหบริการจําหนายสินคาตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณศาลาไทย ชั้น 4 ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ภายใน อาคารผูโ ดยสารขาออกระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

D.I.Y. Bake Your Own Christmas Cake @Pullman Bangkok King Power

เมือ่ เร็วๆ นี้ คิง เพาเวอร รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จัดกิจกรรมสงทายปตอ นรับเทศกาลคริสตมาส เรียนเชิญทานสมาชิกคิง เพาเวอร และลูกคาธนาคารไทยพาณิชย รวมกิจกรรมเวิรค ช็อปทําขนมเคกขอนไม โดยไดรบั เกียรติจากเชฟประจําโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ รวมใหความรูและวิธีการทํา พรอมเผยเคล็ดลับความอรอยที่กลับไปทําเองไดที่บานหรือมอบเปนของขวัญสุดประทับใจ อีกทั้งทานสมาชิก ยังไดทดลองตกแตงเคกดวยตัวเองและเก็บเปนความประทับใจกลับบานอีกดวย 35

OUTLOOk U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 35

1/28/57 BE 9:18 PM


36 U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 36

1/29/57 BE 10:01 PM


37 U R POWER

UR Power#Feb_22-38 X5.indd 37

1/24/57 BE 11:31 PM


(¨Ò ÇÔªÂÑ

3

(¨Ò ÊÒ (á¶Çº¹ ·Õè 5 ¨Ò¡¢ÇÒ) ¡¹¡ÈÑ¡´Ôì »¹› áʧ ¹Ò¡ÊÁÒ¤Á¡ÕÌÒ¢ÕÁè ÒŒ â»âÅáË‹§»ÃÐà·Èä·Â¶‹ÒÂÀҾËÇÁ¡Ñº¼ÙÊŒ ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒèѴ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ All Asia Cup 2014 áÅФ³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ÃÇÁ·Ñ§é μÑÇá·¹¹Ñ¡¡ÕÌÒ¨Ò¡·Ñ§é 8 ·ÕÁ

10th ANNIVERSARY

¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ All Asia Cup 2014

THAILAND POLO ASSOCIATION THE GAME OF HONOUR

ÍÀÔ

à©ÅÔÁ©ÅͧÊØ´ÍÅѧ¡ÒÃã¹âÍ¡ÒÊ¡‹ÍμÑ§é ¤ÃºÃͺ 10 »‚ ÊÁÒ¤Á¡ÕÌÒ¢ÕÁè ÒŒ â»âÅáË‹§»ÃÐà·Èä·Â »ÃСÒÈÈÑ¡´Ò¤ÇÒÁÂÔ§è ãËÞ‹¼Ò‹ ¹¡ÒèѴ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ “All Asia Cup 2014” ¤ÃÑ§é ·Õè 2 ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 9 – 18 Á¡ÃÒ¤Á 2557 ³ ʹÒÁÇÕÍÒÏ Ê»ÍÃμ ¤ÅѺ ÍíÒàÀͺҧº‹Í ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁطûÃÒ¡Òà ¡¹¡ÈÑ¡´Ôì »¹› áʧ ¡Å‹ÒÇແ´§Ò¹

ແ´¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹´ŒÇ¡ÒÃáÊ´§âªÇ¡Åͧä·â¡Ð à¾×Íè ໚¹¢ÇÑÞ¡íÒÅѧã¨ãˌᡋ¹¡Ñ ¡ÕÌÒ·ÕÅè §á¢‹§¢Ñ¹

ÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ 10th Anniversary Cup 2014 䴌ᡋ ·ÕÁªÒμÔä·Â

¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤ÃÑ§é »ÃÐÇÑμÈÔ ÒÊμϹéÕ àÃÔÁè μŒ¹Í‹ҧÂÔ§è ãËÞ‹ ¹Ñºμѧé áμ‹ã¹Çѹá¶Å§¢‹ÒÇ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹·Õè ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ ¤ÍÁà¾Åç¡« ¶¹¹ÃÒ§¹éÒí ·Õäè Á‹à¾Õ§ÁÕ¡ÒÃແ´μÑǹѡ¡ÕÌÒ·ÕÁªÒμÔ¨Ò¡»ÃÐà·Èã¹àÍàªÕ¶֧ 8 »ÃÐà·È 䴌ᡋ ¨Õ¹ ÍÔ¹à´Õ ÍԹⴹÕà«Õ ºÃÙä¹ à¡ÒËÅÕ Áͧâ¡àÅÕ ¿Å»Ô »¹ÊáÅÐä·Â áμ‹Â§Ñ ä´ŒÃºÑ à¡ÕÂÃμÔ ¨Ò¡ ਌ҪÒºÒÎÒÏ âºÅà¡ÕÂˏ (Prince Bahar Bolkiah) ¾ÃÐÃÒª¹Ñ´´Ò㹡ÉÑμÃÔÂᏠˋ§»ÃÐà·ÈºÃÙä¹ ·Ã§à¢ŒÒᢋ§¢Ñ¹à»š¹¹Ñ¡¡ÕÌÒ·ÕÁªÒμÔºÃÙä¹ÍÕ¡´ŒÇ ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ “All Asia Cup 2014” ÃͺªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ àÁ×Íè ÇѹàÊÒÏ·èÕ 18 Á¡ÃÒ¤Á·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ ä´Œà¹ÃÁÔμºÃÃÂÒ¡ÒÈÀÒÂ㹧ҹÀÒÂãμŒ¸ÁÕ Floral Chic & Natural Tone ÃÇÁ¶Ö§à»´¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹Í‹ҧ ÂÔ§è ãËÞ‹áÅÐμ×¹è àμŒ¹´ŒÇ¡ÒÃáÊ´§âªÇ¡Åͧä·â¡Ð μ‹Í´ŒÇ¢ºÇ¹¾ÒàËô¨Ò¡âçàÃÕ¹ÊØÃÈÑ¡´ÔÁì ¹μÃÕáÅÐ ¢ºÇ¹à»´μÑǹѡ¡ÕÌÒ â´ÂÁÕ ¡¹¡ÈÑ¡´Ôì »¹› áʧ ¹Ò¡ÊÁÒ¤Á¡ÕÌÒ¢ÕÁè ÒŒ â»âÅáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ãËŒà¡ÕÂÃμÔ â¹ÅÙ¡â»âÅແ´¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤Ùª‹ §Ô ª¹ÐàÅÔȶŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ “10th Anniversary Cup 2014” ÃÐËÇ‹Ò§·ÕÁ ªÒμÔä·Â¾º¡Ñº·ÕÁªÒμÔÁͧâ¡àÅÕ «Ö§è ¼Å¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹»ÃÒ¡¯Ç‹Ò ·ÕÁªÒμÔä·Âª¹Ð·ÕÁªÒμÔÁͧâ¡àÅÕÂä»´ŒÇ ¤Ðá¹¹ 9 μ‹Í 2 ¤ÃÖ§è ¨Ò¡¹Ñ¹é ÇÔªÂÑ ÈÃÕDz Ñ ¹»ÃÐÀÒ ·Õ»è ÃÖ¡ÉÒáÅÐÍ´Õμ¹Ò¡ÊÁÒ¤Á¡ÕÌÒ¢ÕÁè ÒŒ â»âÅáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ãËŒà¡ÕÂÃμÔâ¹ÅÙ¡â»âÅແ´¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤Ùª‹ §Ô ª¹ÐàÅÔÈÃÒ§ÇÑÅ “All Asia Cup 2014” ÃÐËÇ‹Ò§·ÕÁªÒμÔ ÍÔ¹à´Õ¾º¡Ñº·ÕÁªÒμÔÍ¹Ô â´¹Õà«Õ «Ö§è ·ÕÁªÒμÔÍ¹Ô â´¹Õà«Õª¹Ð·ÕÁªÒμÔÍ¹Ô à´ÕÂä»´ŒÇ¤Ðá¹¹ 6 μ‹Í 4 ¤ÃÖ§è 38 38 U R POWER POWE P POW PO OWE OWER OW O W WER WE ER E R

UR Power#Feb_22-40 X5.indd 38

1/29/57 BE 10:45 PM

(·Õè áË ãËŒ

(·Õè


(¨Ò¡«ŒÒÂ) ¾ÅÍÂ-¡¹¡ÈÑ¡´Ô-ì (¨Ò¡«ŒÒÂ) ¡¹¡ÈÑ¡´Ôì »¹› áʧ, ´Ã.ÇÔªμÔ ÊØþ§ÉªÂÑ , Ñ ¹»ÃÐÀÒ ¨Ñ¹·ÁÒÈ »¹› áʧ ÇÔªÂÑ ÈÃÕDz Ñ ¹»ÃÐÀÒ áÅÐ ¾Å.μ.Í.ÊÑ¹μ ÈÃØμÒ¹¹· ÇÃÁÒÈ-ÍÃسÃا‹ ÈÃÕDz

(¨Ò¡«ŒÒÂ) ªÒ¹¹· àʹҴÔÊÂÑ , ÊÒÂÇÔÀÒ »˜Þ¨Ð áÅÐÈÃѳ° ËÇѧè ËÅÕ

ÍÀÔàªÉ°-ÍÑÂÂÇѲ¹ ÈÃÕDz Ñ ¹»ÃÐÀÒ

(·Õè 3 ¨Ò¡«ŒÒÂ) ਌ҪÒÂਿÃÕ âºÅà¡ÕÂˏ ¾ÃÐ͹تÒ㹡ÉÑμÃԏ áË‹§»ÃÐà·ÈºÃÙä¹ ¢Ö¹é ÁͺÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ All Asia Cup 2014 ãËŒ¡ºÑ ·ÕÁªÒμÔÍ¹Ô â´¹Õà«ÕÂ

(·Õè 2 ¨Ò¡¢ÇÒ) ¾Å.μ.Í.ÊÑ¹μ ÈÃØμÒ¹¹· ÃѺÃÒ§ÇÑÅ Best Dressed Gentlemen

(¨Ò¡«ŒÒÂ) »˜Þ¨¾Ã âªμÔ¨ÌØ Ò§¡ÙÃ, àÍÁÍà ÈÃÕDz Ñ ¹»ÃÐÀÒ áÅÐÍÃÑÞÞÒ ÁÒÅÕ¹¹·

â´Â㹪‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§¾Ñ¡¤ÃÖ§è ÁÕ¡ÒèѴãËŒ¼ªŒÙ Áŧä»ÂèÒí º¹Ê¹ÒÁ (Stomping the Divot) à¾×Íè ãËŒ¼ªŒÙ Áŧä»à´Ô¹à¡ÅÕÂè ÃÍÂà·ŒÒÁŒÒãËŒ¾¹é× Ê¹ÒÁ àÃÕº¢Ö¹é «Ö§è ¶×Í໚¹Íա˹֧è äÎäÅ쏷·èÕ ¡Ø ¤¹ã¹§Ò¹μ‹Ò§ÃͤÍ ¡‹Í¹¨Ð»´·ŒÒ ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹´ŒÇ¡ÒÃáÊ´§âªÇ¾àÔ ÈÉÁŒÒ¨Ø´ä¿ ·ÕÊè Ìҧ¤ÇÒÁÃз֡ã¨ãËŒ¡ºÑ ·Ø¡ ¤¹ã¹Ê¹ÒÁ μÒÁ´ŒÇ§ҹàÅÕÂé §¡ÒÅ‹Ò´Ô¹à¹ÍÏ à¾×Íè ©ÅͧãËŒ¡ºÑ ¹Ñ¡¡ÕÌÒáÅРᢡ¼ÙÁŒ àÕ ¡ÕÂÃμÔ·ÁèÕ ÒËÇÁ§Ò¹ ÃÇÁ·Ñé§ËÅѧ¨º¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹Âѧ¨Ñ´ãËŒÁÕ¾Ô¸ÕÁͺ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ “All Asia Cup 2014” áÅÐ ÃÒ§ÇÑÅ “10th Anniversary Cup 2014” áÅŒÇ ÀÒÂ㹧ҹÂѧÁÕ¡ÒûÃСÒÈÃÒ§ÇÑžÔàÈÉÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÃÒ§ÇÑÅ Best Dressed Lady «Ö觼ٌ·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑŠ䴌ᡋ ÍÀÔ¹ÃÒ ÈÃÕ¡ÒÞ¨¹Ò, ÃÒ§ÇÑÅ Best Dressed Gentlemen 䴌ᡋ ¾ÅμíÒÃǨàÍ¡ÊÑ¹μ ÈÃØμÒ¹¹·, ÃÒ§ÇÑÅ Stylish Award for Ladies 䴌ᡋ »³Ô¸Õ ʹԷǧȏ ³ ÍÂظÂÒ, ÃÒ§ÇÑÅ Stylish Award for Gentlemen 䴌ᡋ ªÒ¹¹· àʹҴÔÊÑÂ, ÃÒ§ÇÑÅ Photogenic Award ½†ÒÂËÞÔ§ 䴌ᡋ ¾ÔªÞÊÔ¹Õ μѹÇÔºÙŏ áÅÐÃÒ§ÇÑÅ Photogenic Award ½†ÒªÒ 䴌ᡋ ¾ÊØ ÅÔ»μ¾ÑÅÅÀ “All Asia Cup 2014” »´©Ò¡Í‹ҧÍÅѧ¡ÒÃáÅÐÊǧÒÁ ¾ÔÊÙ¨¹¶Ö§ÈÑ¡ÂÀÒ¾àÍàªÕ·Õè ä´ŒÁÒμðҹÃдѺâÅ¡ ¾ÃŒÍÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÕÌÒ¢ÕèÁŒÒâ»âÅࢌÒÊÙ‹¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹«Õà¡ÁʏÍÕ¡¤ÃÑé§ ¢Íº¤Ø³·Ø¡¡ÒÃʹѺʹع໚¹Í‹ҧ´Õ¨Ò¡ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹), ºÃÔÉ·Ñ ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ ´ÔÇμÕé ¿ÃÕ ¨íÒ¡Ñ´, ¤Ã͡ʏ¿ÍÏ´ (Crockfords), ºÃÔÉÑ· ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹), ºÃÔÉÑ· ä·ÂáÍÏ àÍàªÕ ¨íÒ¡Ñ´, ºÃÔÉÑ· Êԧˏ ¤ÍÏà»ÍàêÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´, ºÃÔÉÑ· àÇÔÅ´á¡Ê (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´, âçáÃÁ¾ÙÅáÁ¹ ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ ¡Ãا෾, ºÃÔÉ·Ñ ÊÒÁÒö à·Å¤ÍÁ ¨íÒ¡Ñ´, ºÃÔÉ·Ñ à¹·àÇÍϤ àÍÇÕàÍªÑ¹è ¨íÒ¡Ñ´ áÅÐÌҹÍÒËÒà ÊàÇ· Ãçͤ, ÊÒ¡ÒúԹàÍ·ÔÎÑ´ áÅÐ Pernod Ricard (Royal Salute)

¡¹¡ÈÑ¡´Ôì »¹› áʧ ÁͺÃÒ§ÇÑÅ Best Pony Award

39 U R POWER

Arial Dance â´Â ᤷÅÕÂÒ ÍÔ§ÅÔª

UR Power#Feb_22-40 X5.indd 39

1/29/57 BE 11:08 PM


MEMBER DIVISION King Power Group of Companies 3rd Floor, King Power Downtown Complex 8 Rangnam Road, Thanon - Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: 0 2677 8888, Fax: 0 2677 8900 E-mail: member@kingpower.com www.kingpower.com

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่ 122 / 2548 พบพลังการชอปใหมจากบัตรเครดิตไทยพาณิชย คิง เพาเวอร

ปณจ. รองเมือง PRINTED MATTER

40 U R POWER

UR Power#Feb_22-40 X5.indd 40

1/29/57 BE 10:28 PM

U R Power February 2014  

“กุมภาพันธ์” ได้ชื่อว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความรัก U R Power ฉบับที่ 38 นี้ จึงไม่พลาดที่จะร่วมเติมสีสันต้อนรับวันวาเลนไทน์ ด้วยแฟชั่นเซ็ตธีมคู่...