Page 1

KINGKAN PHANGKAM

Content Experience 2017

- เขียน Blog รีวิวหนัง "The great gatsby" - เขียน Blog รีวิวหนัง "About Time"

2018

- ฝกงานที BANGKOK ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED ( BEC ) รายการ แจ๋ว (Content Creator และ เขียน Spot โฆษณา highlight)

2019

- ทําเพจอาหาร ชือ ห่อ-ไป-กิน (Graphic Design & Content Creator)


2017

รีวิวหนังเรือง "The great gatsby"

หนั หนังงที ทีสะท้ สะท้ออนความจริ นความจริงงของอารมณ์ ของอารมณ์

:เพิงมีโอกาศได้ดู The Great Gatsby ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าหนังจะมีความสนุก แล้ว คิดว่ามันดูน่าเบือเสี ยด้วยซําเพราะแค่มีตัวนักแสดงทีดึงดูดอย่าง LeonardoDiCaprio และ ความสวยงามของArt Direction ในสมัยยุคฟุ งเฟอทีมาช่วยไว้ :หนังได้เล่าถึงความรักอันมันคงของมหาเศรษฐี อย่างเจย์ แกตสบี (Leonardo DiCaprio) ทีมีต่อเดซี (Carey Mulligan) สาวสวยทีแต่งงานกับหนุ่มสั งคมจอมเจ้าชู้อย่าง ทอม (Joel Edgerton) ซึงเรืองราวทังหมดก็บอกเล่าผ่านสายตาของนิค คาร์ราเวย์ (Tobey Maguire) นักเขียนทีกําลังไล่ตามความฝน ทีต้องมาเปนประจักษ์ พยานในเรืองความรักครังนี :สิ งทีเราขอกราบมากทีสุ ดก็เห็นจะเปนฉาก ความรวย กลินเงิน กลินทอง ไม่ว่าจะงานปาร์ตี ทีแกตสบีชอบจัด หรือภาพแสงไฟยามคําในคฤหาสน์หลังใหญ่ แต่ทังหมดทังมวลแล้วทีว่านี มันก็สือถึงความไร้แก่นสารของชีวิต เหมือนสะท้อนสั งคมทีฟุ งเฟอ คนใส่ หน้ากากเข้าหากัน เพราะ ส่ วนใหญ่ทีมางานของแกตสบีก็เข้าข่ายเพือนกินทังสิ น แต่เมือยามไหนทีแกตสบีลํา บากนีก็ไม่มีท่าทีว่าจะเข้ามายุ่งเลย :สรุปแล้วคือจัดเปนหนังทีเอาเพลงมาช่วยให้ดูน่าดู และเปนหนังชอบหนังโชว์อลังการดาว ล้านดวงเชือว่าทุกคนทีได้ดูก็น่าจะชอบและเพลิดเพลินไปกับมันพอตัว ส่ วนสาระจริงๆก็คือ ดีมากในระดับหนึง เพราะมันสะท้อนความจริงในมุมหนึงได้แบบตรงๆ แต่บอกไว้ก่อนเลย ว่ามันเหมือนจะดูเปนหนังฟลกู๊ด แต่ความจริงแล้วคือไม่เลย หนังมันบ่งบอกของอารมณ์ตัว ละครนันๆได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าทําแบบนีไปเพืออะไร แต่บางคนดูอาจไม่ชอบก็ได้นะ เพราะมีบางมุมทีดูนําเน่าจนเกินไป แต่สําหรับเราถือว่าเปนเรืองทีใช้ได้เลยระดับหนึง


2017

รีวิวหนังเรือง "About Time"

หนังทีอบอุ ่นทีสุดในหัวใจ :เชือว่าสํ าหรับใครทีได้ดูหนังเรืองนีต้องเก็บเอาไว้เปนหนังประจําใจเช่นกันกับเรา ไม่ว่าจะ ย้อนกลับมาดูตอนไหนก็ยังคงความอบอุ่นใจเสมอ เพราะว่าหลายครังในชีวิตของเราอยาก จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขในสิ งทีเคยผิดพลาดในอดีตแต่เราก็ทําได้เพียงแค่คิดแต่ความเปน จริงเราไม่สามารถทีจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้เลย :About Time เล่าเรืองราวของ ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึงนาม ทิม (Domhnall Gleeson) ที ได้ทราบความจริงจากพ่อของเขา  (Bill Nighy)  ว่าลูกผู้ชายในตระกูลนีสามารถทีจะย้อน อดีตได้ นันทําให้ชีวิตของทิมเปลียนไป เขาใช้ความสามารถของเขาในการสานสั มพันธ์กับ แมรี (Rachel Anne McAdams) หญิงสาวทีเขาหลงรัก และกับเรืองอืนๆ เพือให้เขามีชีวิต ทีดีขึน :ความพิเศษในหนังเรืองนีคือความเหนือจริงแต่แฝงเอาคิดดีๆหลายๆอย่างไว้ในตัวเปนหนัง ทีเล่าเรืองความรักหวังดีของพ่อลูก ความรักของคนในครอบครัว เพือนฝูง และก็ความรัก ของหนุ่มสาวอย่างทิมและแมรี มีความลงรายละเอียดของตัวละครแต่ละตัวทังหมดทําให้เรา รู้สึกอิน และ ผูกพันธ์ไปกับตัวละครนันๆ โดยเฉพาะพระเอกทีเปนตัวดําเนินเรือง :อีกสิ งหนึงทีเปนเอกลักษณ์และโดดเด่นของหนังเรืองนี ก็คือเพลง How Long Will I Love You ของ Jon Boden, Sam Sweeney, Ben Coleman ทีทําให้เราอินไปกับหนังอีก100% สรุปแล้วใครทีกําลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้ว ขอแนะนําหนังเรืองนีเลย เพราะมัน จะทําให้เรารู้สึกว่าทุกชีวิตของเราทีเกิดมานันมันมีค่าจริงๆ


2018

ฝกงานที BANGKOK ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED ( BEC ) ตําแหน่ง Content Creator รายการ แจ๋ว คัพเค้กรูปน้องหมา 2 มิติ BY Junjira Sweet & Class สอนแต่งหน้าเค้ก

วันนีจะพาไปสั มผัสกับคัพเค้กแสนอร่อยแถมหน้าตายังน่ารักชวนหลงใหล เพราะ เขาทําออกมาเปนคัพเค้กรูปน้องหมาหลากสายพันธุ์ ซึงเจ้าของผลงานนีเธอมีชือ ว่า จอย - จันจิรา วงสุ วรรณ์ ซึงกําลังเปดคลาสสอนแต่งหน้าคัพเค้กเปนรูปน้อง หมา 2 มิตินูนตํา น่ารักสมจริง เพือเอาใจคนรักน้องหมาโดยเฉพาะ ครูจอย บอกว่า เปดสอนแต่งหน้าเค้กมานานหลายป มีตังแต่เค้กดอกกุหลาบ พืนฐาน, เค้กเจ้าหญิงในชุดราตรี และคัพเค้กดอกไม้ จนล่าสุ ดลองหันมาทําคัพ เค้กน้องหมา เพราะเห็นว่าบ้านเรามีเพือนสี ขาทีน่ารักอยู่ในบ้านกันหลายครัวเรือน โดยครูจอยแต่งหน้าคัพเค้กเปนรูปน้องหมาจํานวน 6 สายพันธุ์ คือ ไซบีเรียน , ลาบราดอร์ , ปก ,ซามอยด์ , บีเกิล, และ เฟรนช์ บูลด็อก เห็นสี สันอย่างนีไม่ต้อง กลัวเพราะเธอใช้สีผสมอาหารทีรับประทานได้ ไร้พิษภัย ส่ วนเนือเค้กก็เปนวนิลา สอดไส้ แยมสตอเบอรี รสชาติจึงอร่อย กลมกล่อมกําลังดี ใครสนใจคัพเค้กน้องหมาและสั ตว์เลียงแสนรักตัวอืนๆ ครูจอย บอกว่า ยังไม่ ได้ทําจําหน่าย ใครอยากได้เปนเจ้าของ คงต้องมาเข้าคลาสเรียนและลงมือทํา ด้วยฝมือตัวเอง


2019

ทําเพจอาหาร ชือ ห่อ-ไป-กิน

ช่องทางสื อ YOUTUBE และ FACEBOOK

“ตืนมาก็รีบไปเรียนไปทํางาน ข้าวก็ไ่ม่ได้กิน ชีวิตในกรุงเทพนีมันน่าเบือจริงๆ แต่เอ๊ะ! เรา ก็สามารถทําอาหาร ห่อ-ไป-กิน ได้นีนาาาา” เพจห่อ-ไป-กิน เปนเพียงส่ วนหนึงของวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีในเรืองการสร้างสื อโฆษณารณรงค์การลดนําหนักด้วยสู ตรอาหารเพือสุ ขภาพทีมอง เห็นความสํ าคัญในอาหารว่าควรได้รับประทานในทุกๆมือ แต่กรุงเทพเปนเมืองเร่งรีบ จะกินข้าวแต่ล่ะมือก็จะพบปญหาเยอะแยะมากมาย ทางเพจ จึงสนับสนุนให้มีการห่อข้าวไปกินเพือบันทอนปญหานันๆ

เราได้มองเห็นถึงความสํ าคัญการรับประทานอาหารของกลุ่มคนวัยทํางานว่าควรได้ทานใน ทุกๆมือและอาหารก็ควรมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะการจะทานอาหารแต่ล่ะมือของกลุ่ม คนวัยทํางานมักจะพบปญหาเยอะแยะมากมาย จึงได้สร้างสื อการทําอาหาร ทีสะดวกใน การทําและง่ายต่อการห่อไปกิน


EP : 1 ขนมปงซูชิโรลเพือสุ ขภาพ / YOUTUBE

"ขนมปงซูชิโรล"เนือขนมปงโฮลวีทนุ่มๆพร้อมคุณค่าจากธัญพืช ทานได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เหมาะมากกับสาวๆ ทีต้องรีบตืนแต่เช้าไปทํางาน หรือจะเปนคุณแม่ทีห่อข้าวเช้าให้คุณลูก เอาไปทานทีโรงเรียน ทางเราขอเสนอขนมปงซูชิโรล เปนอีกหนึงทางเลือกให้กับทุกคนนะ คะ ............................................................................................................................... EP : 2 ลาบเห็ดรวมเพือสุ ขภาพ / YOUTUBE

"ลาบเห็ดไก่"เปนอีกทางเลือกสาหรับคนทีชอบทานอาหารรสแซ่บและยังทําทานได้ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาในการทํา โดยทีค่าใช้จ่ายไม่แพงและมีวัตถุดิบทีหาได้ ง่ายตามท้องตลาด เหมาะสาหรับเอาไว้ทานระหว่างวัน และทีสํ าคัญนอกจะให้ความ อร่อยแล้ว ยังได้คุณประโยชน์อีกด้วยค่ะ .....................................................................................................................


EP : 3 เกียวไข่นําสู ตรอร่อย / YOUTUBE

"เกียวไข่นํา"ตัวเกียวทีทําจากไข่รสชาติละมุนลิน และ ยังสอดไส้ ข้างในเปนเนือไก่ผัดหอมๆ เหมาะสาหรับคนทีชอบทานไข่แต่เบือเมนูเดิมๆ เราจึงขอเสนอเมนูนีให้เปนทางเลือกใหม่ๆเพือ เอาใจคนรักสุ ขภาพ และทีสํ าคัญยังทําทานได้ง่ายสามารถนําไปทานเปนอาหารกลางวันในที ทํางานกับเพือนๆ หรือจะทําเปนมืออาหารเย็นเบาๆ ก็ได้นะคะ ................................................................................................................................... EP : 4 เมียงปลากระปอง / YOUTUBE

สิ นเดือนก็เหมือนสิ นใจแต่เราไม่ต้องทานมาม่าให้เสี ยสุ ขภาพอีกต่อไป ทางเราขอนําเสนอ "เมียงปลากระปอง" ให้ผู้ทีอยากทานอาหารเพือสุ ขภาพในราคาประหยัดแถมยังมีรสชาติ จัดจ้านถูกปากคนไทยอีกด้วย สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย และทีสํ าคัณวิธีขันตอนการทําก็ ง่ายและยังใช้เวลาไม่มากอีกด้วยค๊า ..............................................................................................................................


CONTENT / FACEBOOK "เย็นนีกินอะไรดี"

"เย็นนีกินอะไรดี" เปนคําถามทีน่าเบือมากกกก พอๆกับคําถามทีว่า เมือไหร่จะมีแฟนใช่ ไหมคะทุกคน... แต่เรืองรักพักไว้ก่อน เพราะวันนีเพจของเราจะขอนําเสนอเมนูใหม่ที ทุกคนเห็นแล้วจะต้องนําลายสอกันเลยล่ะค่ะ..จะเปนเมนูอะไรอย่าลืมแวะมาดูกันนะคะ ทุกคนนนน #สาเหตุหลักทีทําให้เราอ้วน

ปญหายอดฮิ ตไม่ว่าจะเปนของวัยรุ่น วัยทํางาน หรือผู้สูงอายุ ก็คือเรืองนําหนักตัว หรือ ความอ้วนเปนซะส่ วนใหญ่ แม้พยายามสู้ หรือเอาชนะตัวเอง แต่ก็พ่ายแพ้ตลอดๆ พอแพ้ แล้ว บางครังหากคิดกลับมาสู้ ใหม่ ถ้าใจไม่แข็งพอก็จะแพ้อีก แล้วก็กลับมาอ้วนเพิมขึนอีก สุ ดท้ายเราก็ยอมแพ้อย่างหมดใจ จนปล่อยเนือปล่อยตัวเลยตามเลยไปในทีสุ ด ความอ้วนไม่เปนทีพึงประสงค์ของใครหลายคนแต่แทบทุกคนก็ยังอ้วนขึนอยู่เรือยๆเปน เพราะอะไรมาดูสาเหตุกันค่ะ


1. อายุมากขึน ด้วยอายุทีมากขึนกว่าเดิม ก็มักจะรับประทานมากขึน หรือรับประทานอาหารเท่าเดิมก็ตาม ร่างกายจะเผาพลาญพลังงาน(ไขมัน)ทีได้จากอาหารทีรับประทานเข้าไปได้ไม่หมด จึงเก็บ สะสมพลังงานในรูปไขมัน ซึงเปนเหตุให้ค่อยๆ อ้วนขึน วันละเล็กละน้อย รู้ตัวอีกทีก็กู้ตัว ไม่กลับแล้วค่า

2. ความเครียด เมือร่างกายเราตกอยู่ในสถานการณ์ทีตึงเครียดจะเกิดการหลังของฮอร์โมนทีตอบสนอง ต่อความเครียด เมือสภาวะทีตึงเครียดบีบคันหายไประดับของฮอร์โมนเครียดก็จะลดลง แต่หากมีภาวะเครียดเรือรังก็จะส่ งผลให้ระดับฮอร์โมนเครียดสู งซึงส่ งผลเสี ยกับร่างกาย เราหลายด้าน ซึึงนันก็คือนําหนักของเรานันเองค่ะ


3. แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สามารถทําให้คุณอ้วนได้ด้วยนะคะ เพราะมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิต ฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมามากขึน ซึงเจ้าฮอร์โมนชนิดนีจะกระตุ้นให้มีการสะสมไข มัน โดยเฉพาะในผู้หญิงทีต้องระวังมากๆนะคะ

4. อาหารไขมันสู ง อาหารไขมันสู ง หรือ อาหารJUNK FOODทีเรารู้จักกัน เปนอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการ น้อย มีแคลอรีสู ง โดยมักประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน หรือโซเดียมในปริมาณมาก เช่น นําอัดลม ของหวาน อาหารทอด ขนมขบเคียว ขนมปงกรอบ หากรับประทานบ่อยครัง อาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและเปนปจจัยก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ และปญหาความอ้วนตาม มาด้วยค่ะ

5. ขาดวิตตามิน อาหารทีช่วยเสริมสร้างการทํางานให้เปนไปอย่างปกติ ได้แก่ อาหารทีให้วิตามิน และแร่ธาตุ ต่างๆ แต่ถ้าได้รับมากไปไก็ก่อให้เกิดความอ้วนเพราะเกินความพอดี วิตามินหรือแร่ธาตุบาง ตัวก็เข้าไปก่อโรค ส่ วนไขมันทีร่างกายใช้ไม่หมด ก็เข้าไปสะสมในร่างกายได้อีกด้วยนะคะ ทุกคน


สายมูต้องมา!

เลือกกระเบืองให้ตรงกับสี ประจําวันเกิด ที บุญถาวร ไม่ว่าจะกียุคกีสมัย คนไทยเราก็ยังคงความเชือในเรืองของโชคลาภ เครืองราง ของขลัง เพราะ สิ งนีเปนเหมือนเครืองอุ่นใจให้กับตัวเอง วันนีเราจึงอยากมานํา เสนอไอเดียการแต่งบ้านแบบเก๋ๆไม่ซําใครเพราะเราจะพาทุกคนไปเลือก กระเบือง ปูพืนให้ตรงกับสี ประจําวันเกิดนันเอง สี มงคลประจําวันเกิด ถ้าตามความเชือด้านโหราศาสตร์ทีมีมานาน สี ถือว่าเปน สั ญลักษณ์ ทีมีหลักเกณณ์ทีนํามาใช้ในการตังชือ หรือมาผสมผสานกับการเลือก ของใช้ต่างๆให้เปนสี มงคลประจําวันเกิด แต่จะเปนยังไง เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคน ทีเกิดแต่ละวันมีสีไหนบ้างทีดีและไม่ดีพร้อมกับดูกระเบืองทีตรงกับสี ทีเราควรเลือก ใช้กันเลยค่ะ

วันอาทิตย์

สี ทีให้โชคลาภ เสน่ห์ และความเปนศิริมงคล คือ สี เขียว สี ชมพู จะทําให้คนเกรงขาม สี ทีเปนกาลกิณี คือ สี นําเงิน ฟา

x x


วันจันทร์

สี ทีให้โชคลาภ เสน่ห์ และความเปนศิริมงคล คือ สี ม่วง สี เขียว จะเปนสี แห่งเกียรติยศ สี ทีเปนกาลกิณี คือ สี แดง

x

วันอังคาร

สี ทีให้โชคลาภ เสน่ห์ และความเปนศิริมงคล คือ สี ส้ม สี ทอง สี อิฐ สี โอลด์โรส สี ทีส่ งเสริมด้านเกียรติยศคือ สี ม่วง สี ทีเปนกาลกิณี คือ สี เหลือง สี ขาว

x x


วันพุ ธ

สี ทีให้โชคลาภ เสน่ห์ และความเปนศิริมงคล คือ สี เขียว สี ดํา สี เทา สี นําตาล สี ทีใส่ แล้วจะส่ งเสริมเกียรติยศมีคนเกรงขามคือ สี ส้มอิฐ สี ทีเปนกาลกิณี คือ สี ชมพู

x

วันพฤหัสบดี

สี ทีให้โชคลาภ เสน่ห์ และความเปนศิริมงคล คือ สี แดง สี ทีส่ งเสริมเกียรติยศและมีผู้คนเกรงขาม คือ สี ฟาและสี นําเงิน สี ทีเปนกาลกิณี คือ สี ม่วง

x


วันศุกร์

สี ทีให้โชคลาภ เสน่ห์ และความเปนศิริมงคล คือ สี ชมพู สี เหลือง สี ขาว จะส่ งเสริมให้มีคนรักคนชอบ สี ทีเปนกาลกิณี คือ สี ดําและนําเงินเข้ม

x x

วันเสาร์

สี ทีให้โชคลาภ เสน่ห์ และความเปนศิริมงคล คือ สี ฟาหรือสี นําเงิน สี แห่งอํานาจและเกียรติยศ คือ สี ดํา สี เทาแก่ สี ควันบุหรี สี ทีเปนกาลกิณี คือ สี เขียว

x


ทําไม ต้องบ้านModrenเพือความทันสมัยหรือเพราะอะไร?? ในปจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราจะเห็นบ้านสไตล์Modrenเยอะแยะเต็มไป หมด จะเปนทีต่างจังหวัดหรือในตัวกรุงเทพผู้คนก็เริมทีจะหันมาทําบ้านสไตล์นีกัน แต่จะเปนเพราะอะไรเรามาดูเหตุผลในการตัดสิ นใจในการลงทุนครังนีกันดีกว่าค่ะ

แบบบ้านโมเดิร์น (Modren) จะหมายถึงการทีเราได้พัฒนาการออกแบบทีมุ่งเน้น การใช้วัสดุจําพวกโลหะ คอนกรีต และ กระจก ซึงจะเปนวัสดุทีถูกพั ฒนาให้มี ประสิ ทธิภาพทีดีแต่โดยรวมแล้วบ้านโมเดิร์นจะเปนบ้านทีถูกกําหนดให้การตกแต่ง ออกมาดูเรียบง่าย และ สะอาดตาทําให้ผู้ทีได้อยู่อาศัยนันรู้สึกผ่อนคลายกับความ น้อยแต่มากของบ้านสไตล์นี


ทุกคนอาจจะเห็นได้ว่าทําไมรูปทรงของบ้านสไตล์โมเดิร์นดูแปลกตามากกว่าบ้าน ลักษณะเดิมๆทีอยู่ใกล้เคียง และบ้างทีอาจจะไม่เคยเห็นบ้านแบบนีทีไหนมาก่อนแต่ เหตุผลทังหมดทังมวลนันบ้านเหล่านีได้ถูกคิดขึนมาเพื อทีเสริมความเปนเอกลักษณ์ และได้ออกแบบให้เหมาะสํ าหรับการใช้งานตามทีคิดไว้แล้วนันเอง ส่ วนการเลือกใช้สีทีเหมาะกับสไตล์การตกแต่งของบ้านโมเดิร์นส่ วนมากก็จะเปน สี ขาว สี เทา หรือสี ทีใกล้เคียงกับความเปนธรรมชาติ เพราะความเปนธรรมชาติ เรียบง่ายเหล่านีเปนสิ งสํ าคัญสํ าหรับบ้านสไตล์นีทําให้ผู้ทีอยู่อาศัยได้รู้สึกว่ามีความ ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากทีสุ ด

นีก็เปนเหตุผลหลักทีจะทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าอะไรทีทําให้ผู้คนหันมาสนใจบ้าน สไตล์นีกัน ไม่ใช่แค่ความทันสมัยทีแบบเห็นใครทําก็ทําตามกัน แต่อีกเหตุผลทีลึก ซึงคือเพราะความเรีบยง่ายแต่แฝงไปด้วยความอบบอุ่นนีต่างหาก ทีเปนเอกลักษณ์ ของบ้านเหล่านี จึงทําให้ครอบครัวหลายๆบ้านเลือกทีลงทุนทําบ้านModrenกันค่ะ


ไอเดียการต่อเติมครัวบ้านๆให้เปนครัวสไตล์

Loft ทีทันสมัย..

สํ าหรับใครหลายๆคนทีกําลังเบือห้องครัวเก่าๆของตัวเองอยากจะปรับเปลียนครัว ทีบ้านให้ดูดีกว่าเดิม ทีทังสวย ทังเท่ และยังใช้งานได้จริง บทความนีจะพาทุกๆคน ไปดูแนวทางการออกแบบครัวสไตล์ลอฟท์ (Loft) ทีใครๆก็พอจะคุ้นหูกัน งานนีจะ เปนยังไงไปชมกันเลยค่ะ

ลอฟท์ (Loft) คือสไตล์การตกแต่งบ้านทีจะเน้นการสร้างความต่อเนืองของพื นที ทีกว้างขวาง การเน้นเพดานทีสู ง ประตู และ หน้าต่างจะมีขนาดใหญ่เพื อให้ แสงแดดส่ องสว่างเข้ามา อีกทังการตกแต่งด้วยวัสดุทีเน้นการใช้ให้เห็นผิวสั มผัส ของผนัง อิฐก่อโชว์แนว หรือทีเรียกกันง่ายๆว่าผนังปูนเปลือย


เราจะเห้นได้ว่าเอกลักษณ์หรือหัวใจสํ าคัญของรูปแบบสไตล์ลอฟท์ จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ 1. การทําเพดานสู งเพื อให้ห้องดูโล่งกว้าง 

2. เน้นการใช้ประตูและหน้าต่างทีมีขนาดใหญ่เพื อทีจะให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามา

3. การใช้เทคนิคผนังปูนเปลือยทีเน้นโชว์ผิวสั มผัสไร้การปรุงแต่ง หรือการวางอิฐ โชว์แนวเพื อความเรียบง่าย


หากเรานําเอาไอเดียทีเสนอไปมาลองปรับใช้ในการต่อเติมครัวของเราให้ดูมีสไตล์ ความสวยงามแบบลอฟท์มากขึน เชือได้ว่าครัวของเรานันจะต้องออกมาดูทันสมัย อีกทังยังเท่ไปในตัว พอมีสภาพแวดล้อมของครัวทีดีเมือเห็นแล้วก็จะมีกระจิตกระ ใจอยากทีจะทําอาหารมากขึน และถ้าหากใครทีคิดอยากจะเปดกิจการร้านกาแฟ หรือร้านคาเฟเล็กๆแบบประหยัดงบประมาณในการใช้เงิน ทางเราจึงขอเสนอให้นํา ไอเดียสไตล์ลอฟท์ ให้เปนอีกหนึงทางเลือกของทุกคนค่ะ

Profile for Kingkan Phangkam

Content Experience  

Content Experience  

Advertisement