Page 1

நபிகள் நாயகத்தை இழிவுபடுத்ைி அமெரிக்க யூைன் ையாரித்துள்ள படம்: எகிப்ைில் அமெரிக்க தூைரகம்

முற்றுதக! ஒருவர் பலி , நாடுமுழுவதும் முஸ்லிம்கள் மகாந்ைளிப்பு!

அமெரிக்கா நாட்டின் கலிப ானியா ெகானத்தை பேர்ந்ை ோம் இழிவு

ாதேல் என்ற அபயாக்கியன் ந ிகள் நாயகத்தை ெிகவும்

டுத்ைி ைிதைப் டம் ையாரித்து அைன் 14 நிெிட முன்பனாட்ட காட்ேிகதை

கடந்ை ஜுதல ொைம் Youtube ல் மெைியிட்டுள்ைான். இென் ஒரு இஸ்பைலிய யூை இனத்தை பேர்ந்ைென். இந்ை

டத்தை பெண்டுமென்பற

இஸ்லாத்ைிற்கு எைிைான யூை அதெப்பு ஒன்று அமெரிக்கா ெற்றும் உலக நாடுகள் முழுெதும் ெிைம் ைம் மேய்ய ஆைம் ித்ைது. பெலும் அமெரிக்காெில் குர்ஆதன எரித்து ஆர்ப் ாட்டம் மேய்யப் ப ாகின்பறன் எனக் கூறிய ாைிரியார் Terry Jones இதை

ைப் ியுள்ைான்.

இதை மைாடர்ந்து இைனின் அை ி மொழிம யர்ப்பு ேெீ த்ைில் மெைியானது.


இதை

ார்த்து மகாந்ைைித்து ப ான எகிப்து ெற்றும் லிப்யா நாட்டினர்

அயிைக்கணக்காபனார் அங்குள்ை அமெரிக்க தூைகத்தை பநற்று (11-9-2012) முற்றுதகயிட்டு ப ாைாட்டம் நடத்ைியுள்ைனர். ப ாைாட்டத்ைில் ஒருெர் மகால்லப் ட்டுள்ைார். அமெரிக்க மகாடிகதை கிழித்து ப ாைாட்ட காைர்கள் அந்ை யூை தகக்கூலிதய தகது மேய்யுொறும் அந்ை ைிதைப் டத்தை நீக்குொறும் பகாேங்கதை எழுப் ினர். இந்ை

டத்தை ையாரித்ை ோம்

ாதேல் என் ெனிடம் இது குறித்து பகட்டைற்கு, Islam

is a hateful religion. “Islam is a cancer,” எனக் கூறியுள்ைான். பெலும் நான் இதை நீக்கப் ப ாெைில்தல இந்ை

டத்தை ப ான்று இன்னும் 200 ெணி பநை

டம் எடுக்க

ப ாகின்பறன் எனத் மைரிெித்துள்ைான். யூடுப் அைிகாரிகைிடம் இந்ை

டத்தை நீக்குொறு கூறப் ட்டைற்கு நாங்கள் இதை நீக்க

இயலாது எனத் மைரிெித்துள்ைனர். அமெரிக்காவும் இைற்கு எந்ை கண்டனத்தையும் மைரிெிக்க ெில்தல ொறாக ஹிலாரி கிைிண்டன் பநற்று ஏகிப்ைில் முஸ்லிம்கள் நடத்ைிய ப ாைாட்டத்தை கண்டித்துள்ைார். முஸ்லிம்கள் நாடு முழுெதும் மகாந்ைைிக்கும் அைிெிற்கு அந்ை

டத்ைில் என்ன

இருக்கின்றது? ந ிகள் நாயகத்தை என்ன அெொன அந்ை 14 நிெிட ெடிபயா ீ தெ

டுத்ைியுள்ைான் என்ற பகள்ெிக்கு ெருபொம்..

ார்க்கும் எந்ை முஸ்லிெின் இைத்ைமும் மகாைிக்காெல்

இருக்காது. ந ிகள் நாயகத்ைின்

டத்தை ெதைந்ைைற்பக மகாந்ைைித் ப ான முஸ்லிம்கள் இதை

ார்த்ைார்கள் ஆத்ைிைதடயாெல் இருக்க ொட்டார்கள். இந்ை

டத்ைில் ந ிகள் நாயகத்ைின் பெடத்ைில் ஒருெதன ைாடியுடன் நடிக்க

மேய்ைிருக்கின்றான் அந்ை ோம்

ாதேல்.

ந ிகள் நாயகத்தை ஓரின பேர்க்தகயாைர் எனவும், ந ிகள் நாயகம் ம ண்களுடன் ைகாை முதறயில் உறவு மகாள்ெது ப ான்றும், ந ிகள் நாயகத்தை

ாஸ்..(ஆங்கில ொர்த்தை , எழுதுெைற்கு தக ெைெில்தல)

எனவும். ந ிகள் நாயகத்தை ம ண்கள் மேருப் ால் அடிப் து ப ான்றும் , முஸ்லிம்கள் என்றாபல ைீெிைொைிகள் என்றும்


இன்னும் எந்ை அைெிற்கு இஸ்லாத்தையும் ந ிகள் நாயகத்தை இழி டுத்ை முடியுபொ அந்ை அைெிற்கு இழிவு

டத்ைி

டம் எடுத்துள்ைான் இந்ை யூை தகக்

கூலி! அபை பநைத்ைில் யுைர்கதை

அந்ை

டத்ைில் உயர்ொக காட்டியுள்ைான்.

டத்ைின் ெடிபயா ீ குழந்தைகள் ெற்றும் ம ண்கள்

ார்க்கும்

டியாக

இல்லாைைால் இங்கு நாம் அதை மெைியிடல இயலெில்தல. ஆங்கிலத்ைின் ஒரு ேில நாபைடுகைில் மெைியாகியுள்ை இந்ை மேய்ைி உலகெ முழுெதும் உள்ை முஸ்லிம்கைிதடபய ம ரும் மகாந்ைைிப்த

ஏற் டுத்ைியுள்ைது.

டத்தை ையாரித்ைெதன தகது மேய்யாெல் இருப் தும் யூடு ில் இருந்து அந்ை ெடிபயாதெ ீ இதுெதையும் நீக்காெல் இருப் தும் ெிகப் ம ரும் கண்டனத்ைிற்குரியைாகும்.

நபிகள் நாயகத்தை மகாச்தைப்படுத்தும்

ைிதரப்படத்தை கண்டிக்காை ஒபாொ , லிபியாவிற்கு 2 பபார் கப்பல்கதள அனுப்பியுள்ளார்!

உலகமு முழுெதும் இன்தறக்கு முக்கிய மேய்ைியாக ப ேப் டுெதும் எகிப்து ெற்றும் லிப்யா நாட்டு ெக்கைின் ப ாைாட்டம் ைான். ப ாைாட்டத்ைில் அமெரிக்க தூைைகம் ைாக்கப் ட்டதை மைாடர்ந்து அமெரிக்க அைோங்கத்ைில் ம ரும்

ை ைப்த

ஏற் டுத்ைியுள்ைது. நாடு முழுெதும் உள்ை அமெரிக்க தூைங்களுக்கு

ாதுகாப்த

அைிகப் டுத்துொறு

ஒ ாொ உத்ைைெிட்டுள்ைார். பெலும் ஒ ாொ ”ப ாைாட்டம் மூர்கத்ைனொனது” எனக் கூறி 2 கப் ல்கைில் கப் ல் தடயினதை லிப்யாெிற்கு அனுப் ியுள்ைார்.


ப ாைாட்டத்தையும் ப ாைாட்ட காைர்கர்கதையும் கண்டிக்கின்றனபை ைெிை ப ாைாட்டம் எைற்காக நடத்ைப் டுகின்றது? அைற்கு காைணம் யார்? என் து குறித்து யாரும் ொய்ைிறக்க ெில்தல.

நபிகள் நாயகத்தை ெிகவும் மகாச்தைப் படுத்ைி ஒருவன் படம் எடுத்துள்ளான்.

அதை நாடுமுழுவம் பரப்பி வருகின்றான். முஸ்லிம் ெத்ைியில் மகாந்மைளிப்தப ஏற்படுத்ை பவண்டும் என்பைற்காக அதை அரபி மொழியில் டப் மைய்துள்ளான். இந்ை

டத்தை ையாரித்ைெதனபயா அதை நீக்க ெறுக்கும் Youtue ஐபயா யாரும்

கண்டிக்க ெில்தல. ொறாக எரியும் மநருப் ில் எண்தணதயயும் ஊற்றுெது ப ான்று இந்ை ைிதைப் டத்ைிற்கு ஆபலாேகைாவும் உண்தணதய

ரிபோைிப் ெைாகவும் இருந்ை

ஸ்மடவ் க்தைன் (Steve Klein) என் ென் இந்ை ப ாைாட்டம் குறித்து நிரு ர்கைிடம் கூறுதகயில்..

”நான் ஏன் கெதலப் ட பெண்டும்? நான் உண்தெய கூறியுள்பைன்! நான் உண்தெதய ைான் கூறியுள்பைன்! மைாடர்ந்து உண்தெய மோல்லிக் மகாண்டு ைான் இருப்ப ன்” என் மைரிெித்துள்ைான்.

வடிபயாதவ ீ நீ க்க முடியாது, ைனிப்பட்ட நபரின்

கருத்துரிதெதய பரிப்பது அமெரிக்க ைட்டத்ைிற்கு எைிரானது! – ஹிலாரி கிளின்டன்!


பநற்று (13-9-2012) ொஷிங்டன்னில் U.S.Morocco உதையாடல் நிகழ்ச்ேியில் ஹிலாரி கிைின்டன் 16 நிெிடங்கள் ப ேியுள்ைார். ந ிகள் நாயகத்தை ெிகவும் மகாச்தேப் டுத்ைி மெைியான ைிதைப் டத்ைினால் நாடு முழுெதும் உள்ை முஸ்லிம் ெக்கள் மகாந்ைைித்துப ாயிருக்கும் நிதலயில் அெர்கதை பெலும் மகாைிப் தடச் மேய்யும் ெிைொகவும், அமெரிக்க அைசு எந்ை அைெிற்கு முஸ்லிம் ெிபைாை ப ாக்தக பெற் மகாள்கின்றது என்தை உணர்த்தும் ெிைொகவும் ைனது உதையில் ஹிலாரி ப ேியுள்ைார். அெர் ைனது ப ச்ேில்,

நாடு முழுவதும் முஸ்லிம்களின் பபாராட்டத்ைிற்கு காரணொன

வடிபயாதவ ீ அமெரிக்க அரசு மைய்ய ஒன்றும் முடியாது. மைாழில் நுட்பம் வளர்ந்ை இந்ை காலத்ைில் அதை நீக்குவது ைாத்ைியெல்ல. அப்படிபய ைாத்ைியம் என்றாலும் ைனிப்பட்ட நபரின் கருத்துரிதெதய பரிப்பது நாட்டின் ைட்டத்ைிற்கு எைிரானது. ைனிப்பட்ட நபர் ைனது கருத்தை மவளிப்படுத்துவதை ைடுக்க முடியாது.

நான் இவ்வாறு கூறியதை ைிலரால் ஏற்றுக் மகாள்ள முடியாது என்றாலும் பவறு வழியில்தல. எனது மைரிெித்துள்ைார். இவ்ொறு கூறிய ஹிலாரி, ப ச்ேின் ஆைம் த்ைில், அபை பநைத்ைில் ைனிப் ட்ட முதறயில் அந்ை ெடிபயாதெ ீ நான்

ார்த்ைில் ”ெடிபயா ீ மெறுக்க ைக்கைாகவும்

கண்டிக்கைக்கைாகவும்” உள்ைது எனக் கூறியுள்ைார். பெறு ெைத்ைில் இருக்கும் நம்ொபல இந்ை ெடிபயாதெ ீ ஜீைணிக்க முடியெில்தலபய மெருப்பு ெருகின்றபை கண்டிக்க பெண்டும் என்று பகா ம் ஏற் டுகின்றபை, முஹம்மு ந ிதய உயிரினும் பெலாக ெைிக்கும் இதை

ார்த்ை முஸ்லிம்கள் எப் டி

சும்ொ இருப் ார்கள்? என்ற அடிப் தட அறிவு பெண்டாம் இந்ை அமெரிக்க கிைிண்டனக்கு.

ிைைிநிைி


ைனிப் ட்ட முதறயில் கண்டிப் ார்கைாம் ஆனால் அைோங்கம் ரீைியாக அந்ை ெடிபயாதெ ீ ப ச்சுரிதெ, கருத்துரிதெ என் ார்கைாம். ஆங்கில மேய்ைி ஊடங்கள் ஹலாரியின் ப ச்ேில் ”ெடிபயா ீ கண்டிக்கைக்கது” எனக் கூறியதை ைான் மெைியிடுகின்றது. ”கண்டிக்கைக்க ெடிபயா” ீ தெ நீக்க முடியாது எனக் ஹிலாரி கூறியதை ெதறத்து மேய்ைி மெைியிடுகின்றனர். ெடிபயாதெபய ீ ஒன்னும் மேய்ய முடியாது எனக் அமெரிக்க அைசு கூறியைிலிருந்து ந ிககள் நாயகத்தை மகாச்தேப் டுத்தும்

டத்தை ையாரித்ைெதன ஒன்னும் மேய்யப்

ம ாெைில்தல என் து இைிலிருந்து மைள்ைத் மைைிொக மைரிகின்றது. இைில் ஒரு பெடிக்தகயான ெிேயம் என்னமெனில் ”அந்ை கிைகத்ைிற்கு மேன்று ெிட்படாம் இந்ை கிைகத்ைிற்கு மேன்று ெிட்படாம், ஆைில்லாை ெிண்கலத்தை மெற்றிகைொக இைக்கிெிட்படாம்” என

ில்டப் ெிடும் அமெரிக்க ெல்லைசு ஒரு

ெடிபயாதெ ீ நீக்குெது ோத்ைியெல்ல எனக் கூறியுள்ைது. ைெிழகத்ைில் ேெீ த்ைில் ைெிழ்

டம் மெைியாெைற்கு முன்ப

இதணயைைத்ைில் அந்ை ஒரு

டம் மெைியிடப் ட்டது. உடபன அப்ப ாதைய முைல் கதலஞர் அெர்கைிடம்

புகார் அைிக்கப் ட்டு இந்ை ெடிபயா ீ இதணயைைத்ைிலிருந்து முற்றிலுொக உடனடியாக நீக்கப் ட்டது. ெயைான கதலஞைால் முடிந்ைது ெல்லைோனா அமெரிக்காொல் முடியாைாம். பகக்குறென் பகனயன்னா பகப்த யில மநய் ெடியிதுன்னு மோல்ொங்கலாம்.

ஹிலாரி பபைிய வடிபயா: ீ http://www.youtube.com/watch?v=_3aPjwmVzWY&feature=player_embedded ஹிலாரி ப ேியுள்ை முழு உதையின் script ெடிெம்: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/09/197711.htm யெனில் பநற்று ப ாைாட்டம் மெடித்துள்ைது. அங்குள்ை அமெரிக்க தூைைகம் முற்றுதகயிடப் ட்டுள்ை குறிப் ிடத்ைக்கது

மைன்தன ஸ்ைம்பித்ைது , அமெரிக்க தூைரகம்

அைிர்ந்ைது!, பகாபத்ைில் மகாந்ைளித்ை முஸ்லிம்!


ந ிகள்

நாயகத்தை

கண்டித்து

மகாச்தே டுத்ைி

மேன்தனயில்

இன்று

எடுக்கப் ட்ட

அமெரிக்க

தூைைக

அமெரிக்க

ைிதைப் டத்தை

முற்றுதகப்

ப ாைாட்டத்தை

ைெிழ்நாடு ைவ்ஹீத் ஜொஅத் நடத்ைியது. ஆண்கள்,

ம ண்கள்,

ேிறுெர்கள்

ச்ேிைம்

குழந்தைகள்

உட் ட

ல்லாயிைக்கணக்காபனார் கலந்து மகாண்ட அமெரிக்க அைதேயும், ைிதைப் டத்தை ையாரித்ைெதனயும்

அதை

இன்னமும்

நீக்காெல்

தெத்துள்ை

Youtube

யும்

கண்டித்து மகாழுத்தும் மெயிலில் பகாேங்கதை எழுப் ினர். ம ண்கள் துடப் கட்தட, மேருப்பு, ோனி கதைேல் உடன் ெந்து ைங்கைின் எைிர்ப்த மைரிெித்ைனர். பெலும்.... ொநிலத் ைதலெர்

ி.பஜ அெர்கள் கண்டன உதையாற்றினார்கள்.

ல்லாயிைக்கணக்காபனார்

மகாந்ைைிப் ில்

குழுெி

இருந்ைாலும்

எந்ை

ெிை

ேிறிய

அேம் ாெிைமும் நதடம றெில்தல என் து ைவ்ஹீத் ஜொஅத்ைின் கட்டுக் பகாப்த மெைிப் டுத்ைி காெல்துதறயினதை ஆச்ேிரியத்ைில் ஆழ்ைியது. மேன்தன ப ாைாட்டம் கதலந்து

நகைபெ

முற்றுதகயினால்

முடிந்ை

ிறகும்

மேல்லாெல்

கூட

ப ாைாட்ட

ெணி

பநைம்

பகா த்தை

அடக்க

கலத்ைிபலபய

ஸ்ைம் ித்து முடியாை

ெணி

ப ானது.

முஸ்லிம்கள்

பநைம்

மைாடர்ந்து

இருந்ைனர். ஒ ாொ, ஹிலாரி ,

ாைிரியார் ஆகிபயாரின் உருெப் டங்கதை முஸ்லிம்கள் கிழித்து

எரிந்ைனர். பெலும் மேருப் ால் அடித்து ோனிதய மைைித்து ,காரி உெிழ்நைனர். தகது மேய்ய பெண்டிய காெல்துதற ெழக்கம் ப ால் எங்கைால் இந்ை கூட்டத்தை தகது மேய்ய இயலாது அந்ை அைெிற்கு மேன்தனயில் எங்கும் ெேைி இல்தல எனக் கூறி கதலந்து மேல்லுொறு மைரிெித்ைது. ANI, CNNIBN உள்ைிட்ட international media க்கள் ப ாைாட்ட கலத்ைிற்கு காதலயிலபய ெந்து காத்ைிருந்ைது குறிப் ிடைக்கது. பநைடி ஒைி ைப் ில்

ைிவு மேய்யப் ட்ட புதகப் டங்கள்


ெிரிொன மேய்ைி உரிய புதகப் டங்கள்

ின்னர் மெைியிடப் டும் இன்ஷா அல்லா

ைெிழ் நாடு ைவ்ஹீத் ஜொத் ைார்பில் இன்று நதடமபற்ற அமெரிக்க தூைரக முற்றுதக புைிய ைதலமுதற

TV மைய்ைி


http://www.youtube.com/watch?v=evKJEWb4YQc&feature=player_embedded


அமெரிக்க நாய்களுக்கு எைிராக கண்டித்து ராெநாைபுரத்ைில் ஆர்ப்பாட்டம்!

அல்லாஹ் அக் ர் ! அல்லாஹ் அக் ர் !!

அல்லாஹ் அக் ர் !!! அல்லாஹ் அக் ர் !!!! முஸ்லிம்கைின் உயிரினும் பெலான ந ிகள் நாயத்தை காமுகைாக ேித்ைரித்து ைிதைப் டம் எடுத்ை கயெதனக் கண்டித்தும், இந்ை

ைப் ிக் மகாண்டிருக்கின்ற மடர்ரி பஜான்ஸ் என்ற

டத்தையும் உலகம் முழுெதும் ாைிரிதயயும் ஆைரித்து

அைெதணக்கின்ற அமெரிக்கா அைேின் இஸ்லாெிய ெிபைாை ெனப் ாங்தக

கண்டித்தும் இைாெநாைபுைம் ொெட்டம் ோர் ாக இைாெநாைபுைம் நகரில் இைாபெஸ்ெைம் ோதலயில் அதெந்துள்ை அைசு ப ருந்து

ணிதெனயின் முன் ாக 15.09.2012

ேனிக்கிழதெ காதல 11.00 ெணிக்கு ப ாைட்டம் துெங்கயது. ைங்கைது ந ிகைாதை இழிொக ேித்ைரித்து ைிதைப் டம் எடுத்ைதைப் ம ாருக்க முடியாை முஸ்லிம்கள் குறிப் ிட்ட பநைத்ைற்கு முன் ாகபெ குழுெினார்கள். ப ாைாட்டத்தை ொெட்டை ைதலெர் தேபுல்லாகான அெர்கள் துெக்கிதெக்க

ெக்கைது பகாேம் ெைொகவும் ீ ஆக்பைாேத்துடனும் ெரியொக ீ கூடியிருந்ை ெக்கதை உற்ோகப் டுத்ைி ைங்கைது தககதை உயர்த்து ஆபெேக் பகாேம் ப ாடதெத்ைது. ெக்கள் மெள்ைம் கூடிக்மகாண்பட இருப் தை அறிந்ை காெலதுதறயினர்

நூற்றுக்கனக்கான காெலர்கதைக் மகாண்டு ெந்து குெிக்க ஆைம் ித்ைார்கள்.


ைெிழ்நாடு ைவ்ஹீத் ஜொஅத் ெழப்ப ாக்கர்களுக்கும், ோதல ெிைிகளுக்கும்,

ோதலயில் கதடதெத்துள்ைெர்களுக்கும் எந்ை ெிை இதடயுறும் இன்றிபய ைங்கைது ப ாைாட்டங்கதை அதெத்துக் மகாள்ெைால், கெலர்களுக்கு ம ாறுப்பு குதறந்து பெடிக்தக

ார்த்ைார்கள்.

புகழ் அதனத்தும் இதறெனுக்பக! இதுெதை இைாெநாைபுைெ நகர் காணை அைெிற்கு

ெக்கள் கூட்டம் நிறம் ி ெழிந்ைது. ஆளும் கட்ேி எைிர்கட்ேிகள் கூட இந்ை அைெிற்கு ெக்கதைத் ைரிட்டியது கிதடயாது என்று கூடியிருந்ை ெக்கள் கூறியது நம்தெ இன்னும் உற்ோகப் டுத்ைியது.

11.45 ெணக்கு ொநில் மேயலாைர் பகாதெ அப்துர்ைஹிம் அெர்கள் கண்டன

உதையிதனத் மைாடங்கினார்க்ள்.இந்ை ைிதைப் டம் எடுத்ைென் ேித்ைரித்ை ெிைம் எந்ை அைெிற்கு முஸ்லிம்கதைப்

ாைித்துள்ைது, இெனின் பநாக்கம் என்ன? இைற்கு

அமெரிக்க அைசு துதணப ாெது ஏன்? என் ன ப ான்றதெகதை ெிைக்கி உதையாற்றினார்கள். கண்டதன உதையின் ெரியத்ைிற்கு ீ ஏற் அக் ர் என்று பகாேெிட்டு ஆபொைித்ைார்க்ை.

ெக்கள் அல்லாஹ்

ைெிழ்நாடு ைவ்ஹீத் ஜொஅத் நடத்ைிய முற்றுதக பபாரின் கண்டன பகாைங்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் பபாராட்டம் இது பபாராட்டம் முஸ்லிம்களின் பபாராட்டம் ஆர்பாட்டம் இது ஆர்பாட்டம் முஸ்லிம்களின் ஆர்பாட்டம் கண்டிக்கிபறாம் ! கண்டிக்கிபறாம் வன்தெயாகக் கண்டிக்கிபறாம் கண்ணியொன ொெனிைர் ெீ து களங்கம் கற்பிக்கும் காரியத்தை வன்தெயாகக் கண்டிக்கிபறாம்


முஸ்லிம்களின் உணர்வுகதள ைீண்டிப் பார்க்கும் கயதெத்ைனத்தை வன்தெயாகக் கண்டிக்கிபறாம் கண்டிக்கிபறாம்! கண்டிக்கிபறாம்! உத்ைெ தூைர் முஹம்ெத் நபிதய இழிவுபடுத்ைி படம் எடுத்ை கயவதன கண்டிக்கிபறாம் ென்னிக்க ொட்படாம்! ென்னிக்க ொட்படாம்! இதறவன் அனுப்பிய தூைதர இழிவு படுத்ைிய நாய்கதள ென்னிக்க ொட்படாம் ென்னிக்க ொட்படாம் ெறந்தும் கூட ென்னிக்க ொட்படாம் வழ்ந்துவிட்ட ீ உன் மபாருளாைாரத்தை வழ்ந்துவிட்ட ீ உன் மபாருளாைாரத்தை தூக்கி நிறுத்ை வழி மைரியாெல் நீ துவங்கிய புைிய மைாழில் இது ைானா ! இது ைானா ! உடதல விற்று பிதழப்பு நடத்தும் அமெரிக்காபவ! அமெரிக்காபவ! இது ஒரு பிதழப்பா? இது ஒரு பிதழப்பா? உலக ரவடி அமெரிக்காபவ! கழகம் மைய்யும் அமெரிக்காபவ! அடக்கி விடுபவாம்! அடக்கி விடுபவாம்! உன் ரவடிைனத்தை அடக்கி விடுபவாம்


உலக நாடுகபள ! உலக நாடுகபள! கண்டதுண்டா? கண்டதுண்டா? எங்கள் உத்ைெ ைதலவதர பபால் நீ கண்டதுண்டா! கண்டதுண்டா! ைரி ைானா! ைரி ைானா! ஐநாபவ ைரி ைானா! நீ ஊதெயாய் இருப்பது ைரி ைானா! ைரி ைானா! எங்க உயிதர இழிவுபடுத்தும் இழி பிறவிகளின் இந்ைச்மையல் ைரி ைானா! ைரி ைானா! ென்னிப்பு பகள் ! ென்னிப்பு பகள் ! முஸ்லிம்களிடம் ென்னிப்பு பகள்! நீக்கிவிடு! நீக்கிவிடு! இழிவுபடுத்தும் இந்ை படத்தை யூ ட்யூப்பில் இருந்து நீக்கிவிடு யாரடா நீ யாரடா இதற தூைதர இழிவுபடுத்தும் பயங்கரவாைி நீ யாரடா? ையாரடா ையாரடா முஸ்லிம்கதள ைீண்டி பார்த்ைால் நாங்களும் ையாரடா! உலகம் பபாற்றும் உத்ைெரின் கண்ணியத்தைக் காப்பைற்கு உயிதர விடவும் ையாரடா! எங்கள் உயிதர விடவும் ையாரடா! ையாரடா! ையாரடா! உத்ைெ நபிதய பகவலப்படுத்தும்


பகடுமகட்ட கயவர்களின் உயிதர எடுக்கவும் ையாரடா! ெை உணர்தவ ைீண்டி பார்க்கும் ொனங்மகட்ட மஜன்ெங்கபள உலகத் தூைதர பகலி பபசும் காட்டுெிராண்டிக் கூட்டங்கபள உயிரின் உயிராய் உயர்ந்ைவதர உணர்வில் எல்லாம் கலந்ைவதர இழிவு மைய்ய விடொட்படாம் இறுைி மூச்சு உள்ளவதர. தூக்கிலிடு ! தூக்கிலிடு ! படம் எடுத்ை ெனிை ெிருகம் யூைக் தகக்கூலிதய தூக்கிலிடு ! ைடுத்ைிடுபவாம் ைடுத்ைிடுபவாம் இதறத்தூைருக்கு இழிமவன்றால் உயிதரக் மகாடுத்தும் ைடுத்ைிடுபவாம் எங்கள் உயிதர விட்டாலும் நபிதய மகாச்தைப்படுத்ை விடொட்படாம்! எச்ைரிக்தக எச்ைரிக்தக அமெரிக்காபவ எச்ைரிக்தக முஸ்லிம்களிடம் பொைிப்பார்க்கும் அமெரிக்காபவ எச்ைரிக்தக எச்ைரிக்தக ! எச்ைரிக்தக ! எச்ைரிக்தக ! எச்ைரிக்தக ! இறுைியான எச்ைரிக்தக இறுைியான எச்ைரிக்தக ைிரும்ப ைிரும்ப ைீண்டிபார்த்ைால்


பைிலடி மகாடுக்க ையங்க ொட்படாம் இராணுவபெ வந்ைாலும் ைிரும்பி பபாகா கூட்டெிது! ைிரும்ப ைிரும்ப ைீண்டி பார்த்ைால் அடுத்ை கட்ட பபாராட்டம் அமெரிக்க தூைரகத்தை அடித்து மநாறுக்கும் பபாராட்டம்

ைெிழ்நாடு ைவ்ஹீத் ஜொஅத் நடத்ைிய முற்றுதக பபாரின் கண்டன பகாைங்கள்-- 02 மெள்தை அங்கி அணிந்து மகாண்டு பெஷம் ப ாடும்

மைரியாைா மைரியாைா உன்

ாைிரிபய!

ாலியல் பேட்தடகள் மைரியாைா?

மஜ ிக்க ெந்ை ம ண்கைிடம்

நீ மஜ ம் மேய்ைது மைரியாைா?

நம் ி ெந்ை ேிறுெர்கதை

நீ நாேம் மேய்ைது மைரியாைா?

அறியா ேின்ன்ஞ் ேிறுெிகதை

நீ அம்ொொக்கியது மைரியாைா?

அ ார்ஷன் மேய்ைதும் மைரியாைா?

நீைி ென்ற ெழக்குகைில்

இது நிரூ னொனதை ெறந்ைாயா?

நஷ்டஈடு ெழங்கி ெழங்கி

நீ நஷ்டெதடந்ைதை ெறந்ைாயா?

நாள் பைாறும் நாடுகள் பைாறும்

நாறிப் ப ானதை மோல்லொ?

மூடி ெதறக்க முயன்று முயன்று முடியாெல் ப ானதை மோல்லொ?

ாலியல் பேட்தடகள் மேய்ைைாபல கதலத்ை ேத கள் எத்ைதன?

காெ லீ தல

ாைிரியாபல

கதலத்ை கருைான் எத்ைதன?

ஆதணத்ைான் ெிட்டாயா?

ம ண்தணத்ைான் ெிட்டாயா?

ேின்ன ெயது ம ரிய ெயது


ார்த்துைான் ெிட்டாயா?

ச்ேிைங் குழ்ந்தை என்றும் ாெி,

ாைாெல் ெிட்டாபய!

( டம்) எடுப் ாயா ( டம்) எடுப் ாயா காெ லீ தல

ேில்ெிஷத்தை

ாைிரிகைின்

டம் எடுப் ாயா?

அமெரிக்காபெ அமெரிக்காபெ! பகடுமகட்ட அமெரிக்காபெ!

ேீைழிந்ை உன் கலாச்ோைத்தை

ட்டியலிட்டு மோல்லொ?

ில்கிைிண்டன் பொனிக்காெின் நாறிப்ப ான

டம் எடு!

மெள்தை ொைிதக மெட்க பகட்தட மெைிச்ேம் ப ாட்டு

டம் எடு

அப் னுக்கும் ெகளுக்கும்

அம்ொபொடு ெகனுக்கும்

அண்ணனுக்கும் ைங்தகக்கும் கள்ை உறவு அமெரிக்கா!

ஓரினச் பேர்க்தகயிபல

ஊறிப்ப ான அமெரிக்கா!

ேிறுெபைாடும் ஆண்கபைாடும் மேக்ஸ்

ண்ணும்

ாைிரி / ேிங்கி அடிக்கும்

நாறிப்ப ாச்சு நாறிப்ப ாச்சு

அமெரிக்காபெ நாறிப்ப ாச்சு!

பகடுமகட்ட நாகரீகம்

காட்டுெிைாண்டி கலாச்ோைம்

மூடி ெதறக்கும் முயற்ேியில் ப டி

டம் எடுக்கிறான்!

ஐயா ஐயா ப ாப் ஐயா

மெௌனம் காப் து ஏனய்யா?

நீரும் உடந்தை ைானய்யா? பெடிக்தக

ார்ப் து ஏனய்யா?

ெிஷம்ம் மேய்யும்

ாைிரிதய

ெிட்டு தெப் து ஏனய்யா?

ேீண்டி ெிட்டு ேிரிப் மைல்லாம் ஈனச் மேயலில்தலயா?

ைெிழகத்துச் ேத கபை

ாைிரிொர் அதெகபை

டத்தை நீங்களும் ஏற் ப ீ ைா?

ாைிரி


எைிர்ப்ப ாமைண்றால் மெௌனம் ஏன்?

ெனிைப் புனிைர் முஹம்ெதை

ொசு டுத்ை ெிட ொட்படாம்

இதறென் தூைர் முஹம்ெதை இழிவு

டுத்ை ெிடொட்படாம்

உயிர்

ிரிந்ைாலும் அச்ேெில்தல

உடல் ேரிந்ைாலும் கெதலயில்தல உயிரினும் இனிய ந ிக்காக

எைற்கும் துணியும் இச்ேமுைாயம்!

உலக ெதை

டத்ைிலிருந்து

அமெரிக்காதெ அழிக்கணும்

ெனிை குலம் மேழிப் ைற்கு

அமெரிக்காதெ ஒழிக்கணும்

ைர்வாைிகாரியாக ொறிவரும் Google: Youtube இடம் மகஞ்ைிய ஒபாொ, ைிெிறாக ெறுத்ை Google, யார் வல்லரசு நாட்டின் அைிபர்?

நாமடங்கும் முஸ்லிம்கள் மகாந்ைைிப் தடந்ைதை மைாடர்ந்து அமெரிக்க அைி ர் ஒ ாொெின் மெள்தை ொைிதக Youtube ைைத்தை இயக்கி ெரும் Google ல் இடம் கதடேியில் மகஞ்ேியுள்ைது. ”இை மகாஞ்ேம் பயாேன

ன்னா நல்லா இருக்கும் , உலகம் பூைா அங்க அங்க நம்ெ

ஆளுங்கை ப ாட்டு ைள்ைிகிட்டு இருக்காங்க, அந்ை ெடிமயா…. ீ உங்க Youtube நி ந்ைதனகளுக்கு உ ட்டு இருக்கான்னு ெறு டியும் ஒரு முதற

ார்ர்த்ைால் நன்றாக

இருக்கும்” பெற்கண்டொறு ெல்லைசு நாட்டின் அைி ர் ஒ ாொ மகஞ்ேியுள்ைார்.


ேரி ஒ ாொபெ பகஞ்சுைாபை என கூகுள் அந்ை ெடிபயாதெ ீ நீக்கி ெிட்டைா? நீக்கொல் அைி ர் ஒ ாொெின் பகாரிக்தகதய ெறுத்து பநற்று அறிக்தக ெிட்டுள்ைது. அைில்.. அைல்மைல்லாம் நாங்க நீக்க முடியாது, இந்ைியா இந்பைாபனேியா ப ான்ற ப ாைாட்டங்கள் மெடுத்துள்ை நாடுகைில் ஏற்கனபெ நாங்க அந்ை ெடிபயாதெ ீ எகிப்து லிப்யாெில் ைதட மேய்ைது ப ான்று ைதட மேய்துள்பைாம். முழுெதுொக நீக்க முடியாது. அைேியல் அைிகாரிகைின் ப்ைஷ்ரினால் எல்லாம் நாங்க அந்ை ெடிபயாெ ீ நீக்க முடியாது. பெனும் னா பலாக்கல் நீைிென்றத்ைில்

ார்த்துக் மகாள்ளுகள் என்ற

கருத்ைில் ைிெிைாக Google அறிக்தகயில் கூறியுள்ைது. ”ஒ ாொ Google ல் இடம் மகஞ்சும் அைெிற்கு google ேர்ொைிகாரியாக ொறி ெிட்டைா ? அல்லது ஒ ாொ, பைர்ைல் ெருகின்றது ஏன் நம்ெ ெம்புல ொட்டிங்கனும் எனக் கருைி கண் துதடப் ிற்காக இந்ை பகாரிக்தக தெத்ைாைா என் து ைனி கதை அதை ிறகு

ார்ப ாம்.

(இந்ைியாெில் ோம் த ேல் என் ென் முைில் ப ாட்ட ெற்றும் ஒரு ேில ெடிபயாக்கதை ீ ைான் google நிறுத்ைியுள்ைது. அதையும் IP அட்ைதே ொத்ைி எழிைில் ார்க்கலாம் முழுெதுொக இந்ைியாெில் நிறுத்ைெில்தல) இவ்ெைவு தெலன்தே கிைப் ியுள்ைது அந்ை ெடிபயா ீ அதை நீக்க உத்ைைவு ப ாட பெண்டிய ஒ ாொ Google இடம் மகஞ்ேியுள்ைது முஸ்லிம்கள் ெத்ைியில் பெலும் பகா த்தை ஏற் டுத்ைியுள்ைது. பெலும் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாெிய ெிபைாை ப ாக்தக கதட ிடிக்கும் google ெீ தும் முஸ்லிம்கைின் கண்டனங்கள் ைற்ப ாது

ாய ஆைம் ித்துள்ைது.

அமெரிக்க தூைரகம் முற்றுதக வடிபயா ீ ந ிகள் நாயகத்தை மகாச்தே டுத்ைி எடுக்கப் ட்ட அமெரிக்க ைிதைப் டத்தை

கண்டித்து மேன்தனயில் நதடம ற்ற அமெரிக்க தூைைகம் முற்றுதக - 15-9-2012

Play Without Downloading

மொத ல் ெடிபயா ீ ஆடிபயா

Download To your computer


illusion against american emmbasies  
illusion against american emmbasies  

namathu www.tntjklk.co.cc illurunthu edukka patta thoguppu

Advertisement