Page 1

OFERTA Kim jesteœmy? Zespó³ PimpWalk jest grup¹ kreatywnych, samodzielnych profesjonalistów z kompletn¹ wizj¹ muzyczn¹. Traktujemy to, co robimy, nie tylko jako nasz¹ wielk¹ pasjê, ale równie¿ jako sposób na ¿ycie. Od ponad czterech lat zajmujemy siê tym, co kochamy – muzyk¹ – jej tworzeniem, wykonywaniem, nagrywaniem, promowaniem. W 2007 roku powo³aliœmy do ¿ycia zespó³, któremu poœwiêcamy siê w ca³oœci. W 2009 nagraliœmy i wydaliœmy w³asnym sumptem debiutanckie demo zatytu³owane Error 204. Materia³ zebra³ bardzo dobre opinie. Jesteœmy grup¹ dzia³aj¹c¹ bardzo aktywnie, o czym œwiadcz¹ liczne koncerty, jakie do tej pory uda³o nam siê zagraæ, czêstotliwoœæ naszych prób, szybkoœæ tworzenia materia³u (Error 204 – rok wydania 2009; Accidentally on Purpose – planowany rok wydania 2011) oraz nasza aktywnoœæ

Za³¹cznik 1 / strona 01

Czego szukamy? Poszukujemy sponsorów, którzy mogliby wesprzeæ nasz¹ dzia³alnoœæ muzyczn¹. Obecnie skupieni jesteœmy na pozyskaniu œrodków, które pozwol¹ nam sfinansowaæ wydanie naszej najnowszej p³yty i dzia³ania zwi¹zane z jej promocj¹. Sukces poprzedniego materia³u pokaza³ nam, ¿e obraliœmy w³aœciw¹ drogê; umocni³ nas w przekonaniu, ¿e praca, jak¹ wk³adamy w to, co kochamy, przynosi wymierne efekty. Nie chcemy ju¿ dzia³aæ pó³œrodkami. Nadszed³ czas na bardzo konkretne dzia³ania. Jesteœmy w trakcie realizacji naszej najnowszej p³yty zatytu³owanej Accidentally on Purpose. Nagraliœmy w³asnym sumptem profesjonalny i bardzo dobry jakoœciowo materia³ muzyczny, który chcemy teraz profesjonalnie wyprodukowaæ. Produkcja materia³u wi¹¿e siê z kosztami, których nasz bud¿et zespo³owy nie jest jednak w stanie udŸwign¹æ. Dlatego te¿, poszukujemy firm lokalnych zainteresowanych mecenatem nad naszym odwa¿nym przedsiêwziêciem, pragn¹cych promowaæ nie tylko siebie, ale równie¿ nasz region/miasto.

Za³¹cznik 2 / strona 02

Co mo¿emy zaoferowaæ w zamian? W zamian oferujemy promocjê Pañstwa firmy w Polsce i zagranic¹. Z wydaniem p³yty zwi¹zany jest szereg akcji promocyjnych. G³ówny nacisk chcemy po³o¿yæ na organizacjê koncertów zarówno w kraju, jak i zagranic¹, uczestnictwo w festiwalach muzycznych w Europie a tak¿e agresywn¹ kampaniê promocyjn¹ w Internecie. Z tymi pierwszymi dzia³aniami zwi¹zana jest dystrybucja du¿ej iloœci materia³ów promocyjnych jak plakaty, ulotki, banery oraz ok³adka samej p³yty. Wspomniana wczeœniej kampania internetowa objê³aby przede wszystkim nasz¹ stronê internetow¹ www.pimpwalk.pl oraz serwisy spo³ecznoœciowe, na których jesteœmy obecni (Facebook, Twitter, MySpace). Pañstwu jako naszemu sponsorowi oferujemy umieszczenie logo firmy na wszystkich w/w materia³ach

Za³¹cznik 3 / strona 03


Piątek, 9 września 2011

PimpWalk - Presskit

Final Edition

METALOWA KAPELA O NIEMETALOWEJ NAZWIE

U

twory grupy, to ciekawa mieszanka dynamicznego progresywnego metalu o współczesnym, brutalnym brzmieniu, połączona z szybkimi bębnami. Fakt, że w PimpWalk śpiewa dziewczyna może być jednak mylący, bo obok melodyjnych partii usłyszycie rasowy growl i scream.

Młody zespół z niemłodymi muzykami PimpWalk gra od 2007 roku. Jak w przypadku wielu zespołów początki były jedynie hobbistycznymi spotkaniami polegającymi na odgrywaniu coverów. W skład zespołu od początku jednak wchodzili muzycy KONTAKT: WWW.PIMPWALK.PL

ze sporym doświadczeniem w graniu metalu. Pozwoliło to kapeli dość szybko skomponować kilkanaście utworów, z których kilka (w nowych aranżach) zespół gra do dzisiaj.


Piątek, 9 września 2011

PimpWalk - Presskit

Final Edition

Udany debiut z nieudanym tytułem Pierwsze wcielenie PimpWalk, z w miarę stabilnym składem, pojawiło się na lokalnych scenach w 2009 roku. W tym samym roku zespół zarejestrował demo zawierające debiutanckie utwory. „Error 204”, bo tak zatytułowano EPkę, entuzjastycznie odebrano w środowisku muzycznym i zespół ruszył w Polskę promować materiał.

„Całość jest dość buntownicza i drapieżna z wyważoną dozą melodyki oraz z krótkimi chwilami progresji, psychodelii czy nawet melancholii” - Metalcentre, portal internetowy. PimpWalk - Error 204

Obecny skład zespołu: od lewej: Szymon Szydłowski, Norbert Radomski, Bartosz Biernacki, Kinga Żak, Mateusz Jaśkowiak, Henryk Szczudlik

Niedobre zmiany wychodzą na dobre Przełomowym momentem w hi- joną energią zabrał się za pisanie storii zespołu okazał się rok 2010, materiału. Efekty kilkumiesięczkiedy to w szeregach kapeli po- nej pracy będzie można usłyszeć jawili się nowi muzycy. Przeta- już wkrótce na drugiej EPce pt.: sowania w składzie okazały się „Accidentally On Purpose”. odświeżające i zespół ze zdwo-

PimpWalk jest nadal na etapie poszukiwania swojego brzmienia i muzycznej tożsamości. A muzykę zespołu najlepiej ocenić oglądając ich na koncercie, gdzie kapela gwarantuje energetyczny show.

„Excellent” jak mawiał Shao Khan w Mortal Kombat Oto co media sądzą o Error 204: „[...] materiał brzmi okrutnie wręcz świeżo i szczerze.” - Metalmundus, portal internetowy. „Świetne wydanie, kapitalne - selek-

tywne i mocarne - brzmienie, udane kompozycje tworzące rozpoznawalny sound kapeli i jakiś podskórny klimat niepokoju.” - magazyn Gitarzysta. „Charakteryzuje ich postępowe podejKONTAKT: WWW.PIMPWALK.PL

ście do kreowanych dźwięków, które są połączeniem obfitej dawki energii, dynamiki i miażdżącego ciężarem brzmienia.” - Rockarea, portal internetowy.

PimpWalk presentation and preses kit  
PimpWalk presentation and preses kit  

presentation and preses kit