Page 1

Het Jaarverslag van 2013

• Buitenspelen • Een 8 voor KinderRijk

3

•B  elangstelling voor workshops •K  lachten als kansen

• Parels in de wijk • Landelijke prijs voor BSO Haspelslaan

5

6 &7

Kansen in tijden van krimp Kansen vinden in tijden van krimp. Met dat motto gingen we bij KinderRijk het jaar 2013 in. Want we wilden – ondanks het ongunstige economische tij – behouden waar we zo trots op zijn: kinderopvang van zeer hoge kwaliteit. Onze kracht ligt bij onze pedagogiek, de natuurtuinen,

SpeelRijkLees meer op pagina 6 >

gezonde voeding en inspirerende activiteiten als muziek en dans. We werken met extra geschoolde medewerkers, met zoveel mogelijk vaste en voor de kinderen herkenbare gezichten op de groep en natuurlijk een verantwoorde beroepskracht-kindratio. We onderhouden een sterke band met onze ouders. We intensiveren de band met het onderwijs. Dat alles willen we uitbouwen, daar ligt onze

Samen met onderwijs Als school en kinderopvang samen­ werken, kunnen kinderen van nul tot twaalf jaar zich optimaal ontwikkelen. In een vaste en vertrouwde omgeving voelen zij zich vrij en staan zij open om te leren. Vanuit die gedachte heeft KinderRijk de laatste jaren de banden

met het onderwijs steeds meer aan­ gehaald. Op verschillende plaatsen in Amstelveen zijn brede scholen en inte­ grale kindcentra aan het ontstaan waar de buitenschoolse opvang, halve dag­opvang en vaak ook de kinderdagopvang van KinderRijk een plek in of bij de school

hebben. In 2013 zijn grote stappen gezet om dit te gaan realiseren. In het voorjaar opende brede school Rembrandt haar deuren. Lees verder op pagina 3 >

toekomst. Zonder dat zou KinderRijk KinderRijk niet zijn.

Toch moesten ook wij, net als andere kinderopvangorganisaties de broekriem aanhalen. Zonder te tornen aan onze pedagogische kwaliteit hebben we de kosten in de hand weten te houden door vooral te kijken naar kansen. Kansen voor nu, en kansen voor straks. Welke vesti­ gingen draaien goed, en kan daar nog een tandje bij? Kunnen we dat waar we goed in zijn niet nog meer in de etalage zetten? Kunnen we de competenties van ons personeel beter benutten? Een monitor­ groep heeft maandelijks zorgvuldig de resultaten gevolgd en zo zijn we het jaar positief door gekomen. Onze ervaring is dat ouders die ons eenmaal kennen bij ons blijven. Zij her­ kennen de kwaliteit en de meerwaarde die de opvang biedt. En intussen worden

we steeds creatiever in het vroegtijdig bereiken van jonge ouders en hen kennis te laten maken met KinderRijk. Dit jaar hebben we, meer dan voorheen, onze kennis van opvoedvraagstukken gedeeld met ouders door het organi­ seren van cursussen en workshops. Vaak betrek­ken we daarbij weten­schappers of deskundigen. Bijzonder was het KinderRijk Opvoedingsdebat in de ‘Week van de opvoeding’. Wij merken dat ouders het erg waarderen dat we met hen mee­ denken over opvoedvragen en hen meer betrekken bij de opvang. In veel wijken in Amstelveen is KinderRijk de vaste partner van de basisschool. De samenwerking met scholen is dit jaar sterk geïntensiveerd. Sinds 2012 biedt KinderRijk aan kdv-ouders een door­ stroom­garantie naar de buitenschoolse opvang. Deze garantie blijkt een succes­ volle formule. Kijkend naar de kosten hebben we nog sterker gestuurd op een optimale kind­be­ zetting. Zo kon een aantal goed draaiende vestigingen het opvangen voor vesti­ gingen waar het moeilijker gaat. Door geen gebruik te maken van het uitzendbureau, door het niet opvullen van vacatures en het sterk en succesvol onder­ handelen bij aflopende huur­con­trac­ten hebben we bezuinigingen gerealiseerd. Zo staat er nog steeds een gezonde organisatie, kunnen we tevreden terug­ kijken en gaan we met vertrouwen de toekomst in. Martijn van der Kroef, bestuurder KinderRijk

Door en voor oudersLees meer op pagina 5 >

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws


Inhoud

2

Toezicht en medezeggenschap 2 Raad van toezicht en mede­ zeggen­schap 3 2013 in vogelvlucht 4 Economie

KinderRijk Jaarkrant | Het Jaarverslag 2013

5 Ouders in beeld 6 Kinderdagopvang 7 Buitenschoolse opvang 8 Personeel en gastouders

Raad van Toezicht

Een veerkrachtige organisatie aan de Governancecode Kinderopvang. De code bevat een set richtlijnen en gedragsregels voor bestuurders en toe­ zicht­houders en staat voor goed bestuur, integriteit en transparantie. Een uitkomst is, dat we nog beter willen laten zien hoe we zijn georganiseerd, wat we doen en welke procedures we aanhouden. Ook willen we meer investeren in contacten met onze stakeholders, met name de ouders.

De Raad van Toezicht (RvT) is trots toezicht te mogen houden op zo’n inspi­ rerende en kwalitatief goede kinder­ opvangorganisatie als Kinder­ Rijk. Het mooie resultaat waarmee KinderRijk 2012 afsloot heeft zich in 2013 gecontinueerd. Uiteraard vroegen de veranderende tijden om zorg­vuldige afwegingen en beslissingen en daar­ mee ook om extra scherpte van de RvT. Niet alleen in haar controlerende taken, maar juist ook als sparring­ partner van en klankbord voor de Raad van Bestuur. Om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de ongunstige eco­no­ mische situatie in Nederland en de maatregelen van de overheid moest KinderRijk dit jaar scherpe keuzes maken. Op de jaarlijkse strategie­bij­een­komst aan het begin van het jaar van de RvT samen met het bestuur en het managementteam werden alle dilemma’s en kansen voor de kinderopvang en KinderRijk afgewogen. De keuzes die de organisatie maakte onder het motto ‘kansen in tijden van krimp’ kan de RvT volledig steunen. Van grote waarde vinden wij het uit­ gangspunt om niet in te leveren op de kwaliteit van de opvang. De RvT is er een groot voorstander van dat de ontwikkeling van het kind centraal blijft staan, als vast ankerpunt in de veranderende omgeving en bij afnemende subsidiering door de overheid. De regeling van KinderRijk met een aanbod aan ouders die hun baan ver­

liezen, ligt in het verlengde daarvan. Ouders kunnen zich hierdoor op het vinden van ander werk concentreren terwijl de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven. Waar andere instellingen vaak bezui­ nigen op de scholing en ontwikkeling van medewerkers blijft KinderRijk daar juist op koersen. Om het belang van deskundig personeel te onderstrepen waren leden van de RvT aanwezig op de jaarlijkse studiedag voor het personeel. Toenemende transparantie De RvT is dit jaar zes maal bijeengeweest. Aan de hand van de jaaragenda kwamen alle onderdelen waarover de raad jaar­ lijks zijn licht laat schijnen aan de orde. De jaarlijkse zelfevaluatie werd ditmaal gehouden onder begeleiding van een deskundige van de NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang). Onder andere hebben we getoetst in hoeverre we voldoen

Een mooi resultaat KinderRijk streeft ernaar veerkrachtig te zijn, steeds weer in te spelen op veranderende situaties. Dat vraagt heel wat van de organisatie, de medewerkers en de ouders. Maar het lukt. We zien dat de kwaliteit in stand is gebleven en dat ouders heel tevreden zijn. De mede­ werkers krijgen nog altijd extra eigen scholing aangeboden en het ziekte­ verzuim is gedaald tot onder het landelijk gemiddelde. Er ontstaan mooie samen­ werkingsprojecten met scholen. En ook dit jaar is KinderRijk erin geslaagd financieel gezond te blijven en de kosten in de hand te houden, ondanks de afname van de bezetting. Het is een mooi resultaat en daarmee juist een aansporing om ambitieus te blijven en die veerkracht in stand te houden. Naast de taken als controlerend orgaan en klankbord voor het bestuur is de RvT ook de werkgever van de Raad van Bestuur. In dat kader zijn er ook dit jaar functioneringsgesprekken geweest. Het niet verlengen van het contract van de directeur bedrijfs­voering heeft binnen de RvT geleid tot herbezinning en heroverweging van de structuur van de organisatie. Hierop is besloten om over te gaan op een eenkoppig bestuur gesteund door twee directeuren, mede om de bezui­ nigingen op personeels­kosten ook aan de top van de organisatie te realiseren. KinderRijk biedt hiermee tevens kansen aan talenten in de organisatie om zich verder te ontwikkelen naar deze functies. Betrouwbare partner Gebleken is dat KinderRijk in tijden van hectiek en verandering een vaste en betrouwbare partner is in de ontwikkeling van het kind. De RvT heeft het vertrouwen dat ouders dit blijven waarderen en dat KinderRijk ook de komende jaren een stimulerende en inspirerende omgeving zal blijven bieden waarin kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Tonny Triezenberg Voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen: drie onafhankelijke bestuursleden, één lid op voordracht van de ondernemingsraad en één lid op voordracht van de centrale ouderraad. Op 31 december 2013 bestaat de Raad van Toezicht uit: • Tonny Triezenberg, voorzitter, zelfstandig consulent en professioneel toezichthouder • Jos van Hijfte, projectmanager, Hogeschool van Amsterdam • Jacqueline Bleichrodt, adviseur basis en voortgezet onderwijs en psychiatrie • Ada Vermeer, zelfstandig financieel adviseur • Karin Oyunlu, rechter, rechtbank Haarlem

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws

Centrale ouderraad

Vinger aan de pols De centrale ouderraad is voor Kinder­ Rijk een belangrijke gespreks­partner. De ouderraad denkt mee en adviseert organisatiebreed over beleid en ont­ wikkelingen. In 2013 was de centrale ouderraad goed gevuld. Ongeveer de helft van alle oudercommissies was vertegen­ woor­ digd in de centrale ouder­raad. Regelmatig komen er vragen van ouders naar flexibeler opvangmogelijkheden. Dit was aanleiding voor de ouderraad om uitvoerig te spreken met de Raad van Bestuur over mogelijkheden om te komen tot meer differentiatie in aanbod en prijs van de opvang. Diverse opties zijn over­ wogen. Uiteindelijk werd duidelijk dat het bestaande aanbod van KinderRijk de ouders al diverse mogelijkheden tot flexibiliteit biedt en ook dat KinderRijk hiervoor een aanvaardbaar tarief hanteert. In aansluiting op deze gesprekken heeft KinderRijk de informatie op de website uitgebreid, zodat ouders kunnen zien wat de mogelijkheden zijn en hoe het

gevraagde tarief tot stand is gekomen. Als inspraakorgaan, heeft de ouderraad in 2013 KinderRijk geadviseerd over zaken als een nieuw (huishoudelijk) regle­ment oudercommissie, het plaatsings­beleid en de tarieven. Andere onderwerpen op de agenda waren: het tevredenheidsonderzoek onder ouders, het welbevinden van kinderen en de risico-inventarisatie veiligheid en gezond­heid. Verder was de ouderraad betrokken bij de werving van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van KinderRijk. Aangezien het een lid betrof met aandachtsgebied consumenten­ belangen had de ouderraad het recht een voordracht te doen en heeft de ouderraad deelgenomen aan de selectieen sollicitatieprocedure. Het jaar is afgesloten met een evaluatie van de samenwerking tussen de ouder­ raad, de Raad van Bestuur en de afge­ vaardigde van de Raad van Toezicht. In totaal is de ouderraad in 2013 vijf maal bijeen geweest.

Oudercommissies

Actief op de vestigingen De meeste vestigingen beschikken over een actieve oudercommissie. De rol die oudercommissies innemen en de intensiteit waarmee ze dat doen wordt steeds groter, zowel op het gebied van inspraak als advies. Vraagstukken over het kindbeleid op de locatie, of over

de samen­werking met de school in de wijk worden serieus genomen. Ook zijn ouder­com­mis­sies betrokken bij bijvoor­ beeld verhuizingen en het voedings­ beleid. Daarnaast helpen ouders van de oudercommissies met de organi­satie van allerlei activiteiten op de vestigingen.

Ondernemingsraad

Zorgvuldig betrokken De ondernemingsraad (OR) volgt en bewaakt de stappen die de organisatie maakt om te anticiperen op en om te gaan met de gevolgen van de ver­ anderende markt voor de organisatie. Welke gevolgen hebben deze voor het personeelsbeleid en hoe wordt dit met het personeel gecommuniceerd? De OR werd om advies gevraagd met betrekking tot een voorgenomen perso­ nele wijziging op de afdeling marketing en klantrelaties met als doel te komen tot een meer verkoopgerichte afdeling. De OR adviseerde positief omdat zij de nood­ zaak voor deze wijziging inzag, maar betrachtte uiterste zorgvuldigheid bij de weging van het door de directie opgesteld sociaal plan voor de medewerkers voor wie deze wijziging persoonlijke conse­ quen­ties zou hebben. Daarnaast stemde de OR in 2013 in met een nieuw privacyreglement voor perso­ neel in het kader van de Wet op de privacy en met de voorgestelde wijzi­ging­en in het

beleid met betrekking tot de inzet van nulurencontractanten. Ten gevolge van een nieuwe cao die in juni met terugwerkende kracht werd vast­ge­ steld voor 2012 t/m 2014, werd het beleid voor de beroepspraktijkvorming aange­ past. Een belangrijke wijziging is dat tweede- en derdejaars stagiaires inci­ den­­teel formatief mogen worden ingezet. De OR zag er op toe dat de voorwaarden waaronder deze formatieve inzet moge­ lijk is, zorgvuldig in het beleid zijn vastgelegd. Voorts verleende de OR positief advies op het voornemen van de directie om eigen­ risicodrager te worden voor de ziektewet met ingang van 1 januari 2014. De verkiezingen in het najaar resul­teer­den in een nieuwe samenstelling van de OR. Twee bestaande leden traden af. Er stelden zich geen nieuwe leden beschik­baar, waardoor de onder­ne­mings­ raad met drie vacante zetels het nieuwe jaar in ging.


2013 in vogelvlucht

KinderRijk Jaarkrant | Het Jaarverslag 2013

3

Een 8 voor KinderRijk! Peuterplezier op de HDO

Uit het tweejaarlijkse klanttevredenheids­ onderzoek blijkt dat de meeste ouders erg tevreden zijn over KinderRijk, zij waarderen de opvang en de pedagogisch medewerkers met een 8! Een dikke vol­ doende dus. Ouders hechten grote waarde aan onze medewerkers. KinderRijk ziet dit als een bevestiging van het beleid om goed geschoold personeel te werven en om deze excellente medewerkers aan zich te binden. De deskundigheid van mede­werkers blijft dan ook topprioriteit voor KinderRijk.

Plezier is bij KinderRijk een belangrijk uitgangspunt. Dit is ook de basis voor het peuterprogramma en de manier waarop er met kinderen wordt gewerkt op de halve dagopvang (HDO). Vanuit de weten­ schap is bekend dat alleen kinderen die zich veilig voelen hun blik naar buiten richten, gaan spelen en op ontdekkings­ reis gaan en daarmee nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Als kinderen plezier hebben of beleven betekent dit dat zij zich veilig en beschermd voelen. Op de halve dagopvang starten kinderen vanaf twee jaar en daarom ligt hier al meer accent op de doorstroom naar de basisschool. In 2013 zijn hier een paar mooie stappen gezet. In samenspraak met onderwijs hebben de leidinggevenden van de HDO’s het zogenaamde ‘Peuterprogramma’

Kinderdagopvang en halve dagopvang Ouders hechten de meeste waarde aan de pedagogisch medewerkers, de sfeer op de locatie en de begeleiding van de kinderen. Bijna driekwart van de ouders geeft de opvang een 8 of hoger, gemiddeld ligt het cijfer op een 7,9. Waar ouders minder belang aan hechten is ouderparticipatie, die scoort laag.

opge­steld. Dit is gebaseerd op de instroomcriteria voor basisscholen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Naast het samen spelen en delen, ligt de focus op de ontwikkeling van de taal, voorbereidend rekenen, en op de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek. Hiervoor zijn doelen opgesteld die door de meeste kinderen spelenderwijs worden bereikt. Eind oktober hebben alle HDO-mede­ werkers tijdens een inhoudelijke training dit programma doorgenomen en met elkaar besproken hoe ze invulling kunnen geven aan dit programma in de praktijk. De HDO locaties Laan Rozenburg MdR en Oostelijk Halfrond zijn samen met school en BSO in één gebouw gehuisvest. School en opvang zoeken elkaar hier meer en meer op. Dit biedt mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking.

Buitenschoolse opvang De kwaliteit van het personeel, de accom­ modaties en de voorzieningen is prioriteit voor ouders van de BSO. De BSO scoort bij 60% van de ouders een 8 of hoger en gemiddeld wordt de opvang gewaardeerd met een 7,6. KinderRijk is blij met de grote tevredenheid onder ouders. Gastouderbureau Vraagouders hechten grote waarde aan de gastouders, het pedagogisch klimaat, de openingstijden en flexibiliteit. 55% van de ouders beoordeelt de opvang met een 9 of zelfs een 10, het gemiddeld cijfer voor de opvang is 8,6! Als organisatie scoort KinderRijk met een 7,5 iets lager dan twee jaar geleden (7,7).

Buitenspelen Buitenspelen is niet alleen leuk, het is ook goed voor kinderen. Goed vanwege de frisse lucht, goed voor de ontwikkeling van de motoriek en goed voor de sociale ontwikkeling. Want buitenspelen doe je zelden alleen. De kinderen van KinderRijk

gaan iedere dag naar buiten, weer of geen weer. Steeds meer locaties beschikken over prachtige natuurtuinen die de fantasie prikkelen en de kinderen uitnodigen tot spelen en ontdekken. Veel vestigingen hebben een moestuintje waar de kinderen

> Vervolg van pagina 1: Samen met onderwijs hun eigen groenten verbouwen. Na het oogsten staan de tomaten en worteltjes tijdens de lunch op tafel of eten de kinderen ze als tussendoortje. Bewegen en buitenspelen zijn een expliciet onder­ deel van het pedagogisch beleid.

Nieuwbouw met onderwijs In mei 2013 is de nieuwe brede school Rembrandt feestelijk geopend, waar het dagverblijf, de peutergroep en de buiten­ schoolse opvang samen met de basis­ school zijn gehuisvest in één gebouw. Een prachtlocatie in het stadshart van Amstelveen achter het Cobramuseum. Het feit dat alles onder één dak zit biedt rust voor ouders en kinderen. Het biedt ook een betere basis voor de begelei­ding van de kinderen, omdat school en opvang inhoudelijk samen­ werken. Daarnaast delen ze ruimtes met elkaar zoals het atelier, de gym­zaal en de keuken op de begane grond.

KinderRijk is betrokken bij meerdere trajecten waar school en opvang samen optrekken tijdens de bouw. Als de nieuw­ bouw eenmaal gerealiseerd is, biedt dit extra kansen voor de toekomst. Samen met de Martin Luther Kingschool werkt KinderRijk aan een integraal kind­centrum voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Op de Zuidas bouwen Stichting Open­baar Onderwijs aan de Amstel en KinderRijk een kindercampus voor kinderen van nul tot twaalf jaar, waar het dagverblijf van de Fred Roeskestraat in augustus 2014 een plek gaat krijgen. Met ingang van het school­jaar 2014/2015 starten hier ook de groepen 1 en 2 van basisschool De Stern.

Signalen herkennen Per 1 juli 2013 is de kinderopvang­ branche verplicht de landelijke ‘Meldcode kinder­mishandeling en seksueel mis­ bruik’ toe te passen bij vermoedens van huiselijk geweld of seksueel misbruik. KinderRijk heeft hierop de eigen ‘Meld­

code kinder­mishandeling’ opnieuw beoor­­ deeld en geactualiseerd. De invoering van de meld­code heeft veel aandacht gekregen binnen KinderRijk. Alle peda­ gogisch medewerkers zijn getraind in het herkennen van signalen.

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws


4

Economie

KinderRijk Jaarkrant | Het Jaarverslag 2013

Ondernemen is (vooruit) zien In de oorspronkelijke begroting 2013, vastgesteld in het najaar van 2012, werd uitgegaan van 0 euro resultaat. Het uiteindelijk resultaat, met 264K voor belasting, is positief en met name te danken aan de bezettingsresultaten die KinderRijk het eerste half jaar van 2013 wist te realiseren. Vanaf de zomer echter zag ook KinderRijk de bezetting in een aantal regio’s snel dalen. KinderRijk was zeer alert op ver­schui­ vingen in de omzet en de bezetting. Maandelijks kwam een monitorgroep bijeen, die op basis van definitieve inschrijvingen en andere kerncijfers steeds

Omzet verdeling

drie en zes maanden vooruit calculeerde. De uitkomsten van deze groep bood de bestuurder handvatten voor tijdige bijstelling en sturing van de organisatie. KinderRijk zag in 2013 zijn omzet ten opzichte van de begroting met een kleine 4% teruglopen. Tegelijkertijd is er een besparing op de kosten gerealiseerd van 5.5%. Overall realiseert de KinderRijk Groep in 2013 een omzet van 21.9 miljoen, een daling van 2.8% ten opzichte van de 22.5 miljoen omzet in 2012. De daling is direct het gevolg van terugloop in de bezetting.

Amstelveen 46% Amsterdam 27% BSO Amstelveen 27% KDV KDV

Kostenverdeling

Keuzes met visie

Personeel 71% Huisvesting 16% Organisatie 5% Kinderen 4% Afschrijvingen 4%

Personele stabiliteit De aandacht voor een efficiënte inzet van personeel stond dit jaar hoog op de prioriteitenlijst van KinderRijk. Door een goede personeelsplanning en juiste inzet van de beschikbare formatie, werd een personele stabiliteit op de locaties én een aanzienlijke kosten­beheersing bereikt. Ondersteund door de afdeling perso­ neels­zaken hielden leidinggevenden en

Om de kosten goed te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit hoog te houden zijn vooraf heldere afspraken gemaakt. KinderRijk wenst niet in te boeten op de kwaliteit en de pedagogische aanpak op de vestigingen, de ontwikkeling van haar personeel en heet stagiaires welkom. Zorgvuldig roosteren en het mini­mali­ seren van de inzet van uitzendkrachten sorteren veel effect op de beheersing van de kosten. Ook de inspanningen om het ziekteverzuim terug te dringen en de huisvestingslasten te verminderen - onder meer door verlaging van huur- en of servicekosten - droegen hieraan bij. Een doorkijk naar 2014/2015 leert dat de crisis in de kinderopvang nog niet bezworen is en dat ook deze jaren alle

management de focus op een goede beheersing van de personele bezetting met behoud van de flexibele schil. Dit is gerealiseerd door minder inzet van uitzendkrachten bij ziekte, en meer inzet van oproepkrachten die vaak ook beter bekend zijn met de locatie en de kinderen.

Daarnaast is eind 2012 en begin 2013 het nieuwe formatie- en taakurenbeleid ingevoerd. Door minder uren toe te kennen aan ondersteunende taken en op de buiten­schoolse opvang de loop­tijden naar de scholen kritisch te bekijken zijn er bezuinigingen gerealiseerd. Alle mede­ werkers hebben hier een bijdrage aan geleverd.

zeilen bijgezet moeten worden om uit­ gaven en inkomsten in balans te houden. Met het oog op het benutten van kansen heeft de Raad van Bestuur een nieuw financieel scenario ontwikkeld voor 2014/2015. KinderRijk zet onder meer in op: het realiseren van een goede bezetting op locaties waar voldoende vraag is, een focus op voldoende aanbod bij en in basisscholen, een blijvende focus op de personele planning, vermindering van het aantal uren voor het management en vergroting van het klantgericht werken. Door goed te monitoren kunnen maat­ regelen met zorg gewogen en uitgevoerd worden. KinderRijk zet ook in op behoud van 30% solvabiliteit en verdere ver­hoging van haar quick- of current ratio van 0.7 naar 1 procent.

Krimpende markt De krimp in de kinderopvang ten gevolge van de economische crisis, concurrentie en overheidsbeleid zet zich voort in 2013. Sector breed is er sprake van forse omzet­ daling, reorganisaties en faillisse­menten. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werk­gelegenheid liet de Kamer weten dat in 2013 het gebruik van de kinder­ opvangtoeslag in totaal met 18% daalde. Het aantal kinderen is met 10% gedaald en het aantal uren per kind met 8%. Ook KinderRijk kreeg met krimp te maken maar in verhouding tot de landelijke cijfers is de terugloop in bezetting en omzet gering te noemen.

2009 2010 Capaciteit

2011

2012

Aantal kinderen op de opvang 2009 2010 2011

2013

800

1600

700

1400

600

1200

500

1000

400

800

300

600

200

400

100

200 KDV

Amstelveen

KDV

Amsterdam

KDV

BSO

Aantal kindplaatsten per werksoort 2009 2010 2011 2012 2013 Kinderdagopvang Amstelveen (incl. HDO) 547 560 585 675 695 Kinderdagopvang Amsterdam (incl. ‘t Olifantje) 197 209 385 362 Buitenschoolse opvang 660 724 794 732 746

2009 700 600

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws 500

2013

0

0

800

2012

2010

2011

2012

2013

Amstelveen

KDV

Amsterdam

BSO

Gastouderopvang

Aantal geplaatste kinderen 2009 2010 2011 2012 2013 (situatie per 15 december) 982 1060 1011 1175 1110 Kinderdagopvang Amstelveen (incl. HDO) Kinderdagopvang Amsterdam (in 2012 incl. 't Olifantje) 299 355 651 570 Buitenschoolse opvang 1406 1515 1501 1473 1458 Gastouderopvang (gekoppelde kinderen) 135 109 105 108 95 Totaal 2523 2983 2972 3407 3233


Ouders in beeld

KinderRijk Jaarkrant | Het Jaarverslag 2013

Garantie van nul tot twaalf

> Vervolg van pagina 1: Samen met ouders

Door en voor ouders

Bij KinderRijk was oktober de maand van de ouderparticipatie. Een maand waarin het bij KinderRijk bol stond van de activiteiten voor en met ouders Opvoedingsdebat Opvoeden is het mooiste en moeilijkste dat er is. Veel ouders hebben de behoefte om opvoedvragen met elkaar te delen en aan professionals voor te leggen. KinderRijk organiseerde daarom in de week van de opvoeding het KinderRijkopvoedingsdebat. Ouders debatteerden aan de hand van spraakmakende stel­ lingen met professionele opvoeders, onder wie bijzonder hoogleraar kinder­ opvang Ruben Fukkink, over aller­lei opvoedvragen die ouders zoal tegen

komen. Bijvoorbeeld over het vinden van de balans tussen beschermen en loslaten. Over de wens het leven van je kinderen (talenten ontwikkelen, hobby’s ontplooien, enzovoorts) te regisseren. En over de vraag wat de voor- en nadelen zijn om tweeënhalfjarigen al naar school te laten gaan.

Ouders op de groep Ouders vinden het leuk om te zien hoe het op de opvang verloopt en wat hun kinderen dagelijks beleven. Een goede manier om dat te realiseren is om er zelf een keer bij te zijn en mee te doen. Op veel locaties gingen ouders aan de slag en leerden kinderen punniken, nagels lakken, herfstukjes knutselen, robots maken, kastanjes poffen. Ook werd er voorgelezen en een mini-museum ingericht. Dit leverde veel creativiteit en plezier op met de kinderen, een positieve ervaring voor alle betrokkenen. Op KDV MacGillavrylaan is zelfs een ‘ouder-doe-

5

club’ opgericht voor het organiseren van feestjes en activiteiten. Open huis met Schouwburg Amstelveen BSO Orion deed mee aan het huis­kamer­ festival van de Schouwburg, een nieuw festival in Amstelveen met 21 podia en 7 routes voor de nieuwsgierige cultuur­lief­ hebber. Op iedere route waren toneel-, muziek- én cabaretvoorstellingen van onge­veer een half uur te zien. KinderRijk is samenwerkingspartner van Schouw­burg Amstelveen en verlootte onder ouders enkele toegangskaarten voor dit festival.

Week van de opvoeding Tijdens de landelijke ‘Week van de opvoeding’ zijn op alle vestigingen acti­vi­ teiten georganiseerd in samenwerking met ouders en de wijk: een Mama Café, dans en beweging met de Stichting Memorabele Momenten, voorlezen door opa’s en oma’s, sla bereiden uit de eigen moestuin en een buitenspeeldag.

KinderRijk wil graag alle (aankomende) klanten een gegarandeerde plaats bieden vanaf het eerste levensjaar tot aan het eind van de basisschool. Na de pilot in 2012 krijgen alle ouders van de kinder­ dag­verblijven in Amstelveen sinds dit jaar de garantie dat hun kind kan doorstromen naar de buitenschoolse opvang*. Dit is uniek in Amstelveen. De medewerkers van afdeling klantrelaties bellen ouders van wie het kind de driejarige leeftijd bereikt, om vroegtijdig met hen mee te denken over de schoolkeuze en gewenste plaatsingsdagen op de buitenschoolse opvang. Ouders reageren hier positief op en ervaren het ook als steuntje in de rug. *Uitzondering is nu nog Rozenburg MdR.

BSO

Laan

Werkloos en toch opvang?

Veel belangstelling voor workshops KinderRijk is blij met de toename van de betrokkenheid van ouders. Ouders doen actief mee aan activiteiten op de groepen en de inhoudelijke ouderavonden die KinderRijk voor hen organiseert. Voor het tweede jaar organiseerde KinderRijk een aantal workshops voor ouders. De avond ‘Eerste hulp aan kinderen’ gaf inzicht in gevaarlijke situaties in en rond het huis. Een tweede training richtte zich op de praktijk van het opvoeden, hier speelden ouders situaties na.

Klachten als kansen Klachten 58% van ouders van kinderdagverblijven 32% van ouders van buitenschoolse opvang 7% van ouders van de halve dagopvang 3% van ouders die gastouderopvang afnemen

Met het indienen van klachten en signalen houden ouders de organisatie scherp. KinderRijk is hierdoor in staat om steeds verbeteringen door te voeren en in gesprek te blijven met ouders. In 2013

zijn er in totaal 91 klachten en signalen geregistreerd, een afname van 24% ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste klachten en signalen betroffen situaties op het gebied van veiligheid op de opvang of bij uitstapjes zoals struikelen buiten, een botsing tussen kinderen, afwijkend gedrag, krabben of bijten. Of situaties die te maken hebben met organisatorische zaken op de vesti­ ging zoals weinig ruimte en tijd voor overdracht aan ouder bij het halen en brengen. Ouders hebben ons te kennen gegeven dat alle klachten goed zijn afgehandeld. Er zijn geen klachten ingediend bij de ‘Landelijke klachten­ commissie kinderopvang’.

‘Eten en drinken met jonge kinderen’ was een interactieve avond over gezonde voeding onder begeleiding van voedings­ wetenschappers van de Vrije Universiteit, waarbij ook aandacht was voor onder­ zoek op dit gebied. De workshops werden goed bezocht door ouders en krijgen in het nieuwe jaar zeker een vervolg met nieuwe thema’s.

Soms kregen ouders dit jaar te maken met ontslag. Vaak zien zij zich dan genoodzaakt de opvang te beëindigen. KinderRijk hecht er belang aan om deze ouders juist als klant te behouden en biedt een speciale regeling. Op deze manier behoudt het kind zijn/haar ver­ trouwde speelomgeving en heeft de ouder tijd om te solliciteren.

Uitmuntende klant­ benadering In het landelijk onderzoek ‘Klant­benadering in de Kinderopvang 2013’ van ‘Buitenhek management en consult’ onder honderd kinderopvangaanbieders, heeft KinderRijk uitmuntend gescoord. De afdeling klant­ relaties van KinderRijk behaalde een score van 100%. Het onderzoek werd verricht door een ‘mystery guest’, een onderzoeker die in de rol van potentiële klant telefonisch contact zoekt met de organisatie. Aan de hand van een gestandaardiseerde score­ lijst werd de kwaliteit van het eerste klantcontact gemeten. Verder werd er gekeken naar ‘drempelverlagers’ zoals de mogelijkheid om online in te schrijven en het al of niet hanteren van inschrijf­ kosten om potentiële klanten te binden.

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws


6 Kinderdagopvang

KinderRijk Jaarkrant | Het Jaarverslag 2013

Kinderen spelen en ontwikkelen Ouders hechten er grote waarde aan dat hun kind breed gestimuleerd wordt in de ontwikkeling. De kinderdagverblijven bieden daarom dagelijks gevarieerde activiteiten aan zoals kinderyoga, werken in het atelier, schrijfdansen, gymnastiek, werken in de tuin, helpen met koken, poppenkast en voorlezen.

Genieten in het atelier In het atelier kunnen kinderen voor zich­ zelf of onder begeleiding aan de slag. Het atelier biedt veel uitdaging en nodigt kinderen uit om met de aangeboden mate­rialen te experimenteren. Het mate­ riaal is zeer divers: papier, stiften, verf, doppen, kurken, ijsstokjes, rietjes, stokken, wol, enzovoort. De kinderen bedenken zelf wat ze maken. Dat kunnen ze goed, krachtig en competent als ze zijn. KinderRijk ziet ze als ontdekkers, weten­ schappers en ontwikkelaars van kennis, van nature nieuwsgierig en creatief. Dit leidt tot veel mooie en persoonlijke creaties. Dansen met papa Een neusje plat tegen het raam: ‘komt mijn papa vandaag ook dansen?’ Op KDV MacGillavrylaan komen op vrijdag­ middag tien ouders dansen met hun peuter. Samen met de KinderRijk-dans­ docente stampen ze door de ruimte als

> Vervolg van pagina 1: SpeelRijk

SpeelRijk SpeelRijk staat voor een rijke speelom­ geving, stimulerend en veelzijdig, waarin kinderen zich ontwikkelen met een uit­ gebreid aanbod aan expressieve activi­ teiten zoals muziek, dans, en creativiteit. Malaguzzi, een van de inspiratoren van KinderRijk spreekt in dit verband van de talen van kinderen. ‘Kinderen hebben

olifanten en springen ze als kikkertjes. Een ervaring die ze samen beleven, ook papa geniet met volle teugen. En thuis? Daar doen ze de liedjes en dansjes gewoon nog een keer.

honderd talen om zich uit te drukken en honderd werelden om te ontdekken, uit te vinden en te begrijpen.’ SpeelRijk is een speerpunt in de pedagogiek van KinderRijk. Op alle kinderdagverblijven is gestart met expressieactiviteiten in een terugkerend dag- en weekritme.

De wereld rond De ouders van KDV Maalderij komen uit maar liefst twintig verschillende landen en thuis worden er veertien verschillende talen gesproken. Dit is voor het dagverblijf een mooie aanleiding om met de kinderen het thema ‘De wereld rond’ verder uit te diepen. Ze maken vlaggen, zingen liedjes uit verschillende landen, er wordt voorgelezen en aan de hand van vertel­ kaarten praten ze veel over de wereld, het land, de zee, de bergen en ook over op reis gaan. Wat is dat boekje dat je laat zien als je op reis gaat? Hoe reis je dan, met de boot, de bus of de trein?

Kinderopvang op de BES-eilanden Daar kwamen leuke anekdotes uit voort. En ze genieten van wereldgerechten uit de keuken van hun ouders. Voorlezen Op de vestigingen van KinderRijk wordt veel voorgelezen uit boeken of aan de hand van vertelplaten of een vertelkist. Ouders, opa’s en oma’s zijn graag geziene voorleesgasten. In de boekenweek staat een boek centraal en organiseren de pm-ers hieromheen verschillende muziek-, dans- of knutselactiviteiten.

Boekstart Op 20 juni mocht één ouder van kinder­ dag­verblijf Asserring bij de officiële ope­ ning van ‘Boekstart’ het eerste koffertje van de wethouder in ontvangst nemen. In het koffertje zitten kleine boekjes en cd’tjes en informatie waarom voorlezen zo belang­rijk is. Boekstart is een project van de Amstelveense consultatiebureaus en de gemeente. Ook konden kinderen tot twaalf maanden gratis bij de bibliotheek ingeschreven worden.

Debby Whitton, locatiemanager KDV Schweitzer­laan, heeft een half jaar op de BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) ondersteuning geboden aan de kinderopvang aldaar. Ze deed eerst een onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang. Vervolgens heeft ze meegewerkt om deze op een hoger plan te brengen en om een twinningprogramma tot stand te brengen tussen

kinderopvangorganisaties in Nederland en de BES-eilanden. Zij was daar op verzoek van de KIK-partners (Kwaliteit in Kinderopvang) en met ondersteuning van het ministerie van SZW. KinderRijk en 11 andere kwalitatieve kinderopvang­ organisaties (KIK) bekijken hoe ze, door uitwisseling, de ‘twinning’ kunnen borgen in 2014 en 2015.

Kwaliteitskring in Amsterdam Ouders in Amsterdam die een organisatie voor kinderopvang zoeken kunnen daar­ voor de ‘Kwaliteitswijzer’, ontwikkeld door de gemeente Amsterdam, op internet invullen. Daar wordt zichtbaar welke orga­ nisaties er in de buurt zijn en aan welke kwaliteitseisen zij voldoen. KinderRijk hecht zeer aan deze transparantie en zorgt ervoor haar informatie op deze website continu up to date te houden.

KinderRijk heeft inmiddels een positie ver­ worven in de stad en wordt gezien als een sterke organisatie die een toege­voegde waarde heeft voor de Amster­damse kinder­opvang. Op initiatief van de wet­ houder is KinderRijk nauw betrokken bij de opstart van de ‘Kwaliteitskring’, een samenwerkingsverband van goede kinder­ opvanglocaties, met als doel elkaar te beoordelen op pedagogische kwaliteit en deze te verbeteren.

Parels in de wijk Alle vestigingen van KinderRijk hebben projecten ontwikkeld in het kader van het eindejaarsdoel 2013 onder de titel ‘Parels in de wijk’. Zo organiseerde KDV Marne dit jaar het project ‘Op reis met kunst in de wijk’. In het atelier werkten de kinderen met veel plezier wekenlang aan hun eigen kunst. Er ontstonden steeds meer kunstwerken, die het waard waren om bewonderd te worden. In een reizende expositie van kunstschatten konden omwonenden en buurtbewoners meegenieten van het werk van de kinderen.

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws


Buitenschoolse opvang

KinderRijk Jaarkrant | Het Jaarverslag 2013

Kwaliteitsmeting op de BSO Dit jaar is een start gemaakt met de uitvoering van de ‘NCKO kwaliteits­ monitor’ op de buitenschoolse opvang van KinderRijk. De kwaliteitsmonitor meet, met behulp van video-observaties, het pedagogisch handelen van de mede­ werkers, hun interactievaardigheden in het werken met de kinderen en de kwaliteit van de leefomgeving op de groep. Is er voldoende en gevarieerd speelgoed op de groep en wordt het kind op de juiste

manier uitgedaagd en gestimuleerd door de pedagogisch medewerker om zich te ontwikkelen? De kwaliteitsmonitor is ontwikkeld door een samen­werkings­ verband van universiteiten in Nederland. De uitkomsten van de kwaliteitsmeting op de BSO, als ook die van de dag­opvang, worden in het najaar van 2014 gepresenteerd aan ouders, personeel en stakeholders.

BSO

7

in de wijk

Een BSO staat niet op zichzelf maar juist in relatie tot school en de wijk. Door samen te werken met organisaties in de buurt of door buurtbewoners te betrekken. Zo waren veel buurtbewoners aanwezig op het tienjarig jubileumfeest van BSO Noorddammerweg om een kijkje te nemen op deze vestiging die samen met basisschool Westwijzer een brede

school vormt. De omwonenden waren persoonlijk uitgenodigd door de kinderen, die de buurt rondgegaan waren met zelfgebakken cupcakes en uitnodigingen. Ook de burgemeester was van de partij. De pedagogisch medewerkers van BSO Laan Rozenburg RV hebben mee­ geholpen bij het organiseren van de Koningsspelen van de Roelof Venema­

school. En tijdens de zomervakantie hebben de kinderen van de oudste groep van BSO Haspelslaan geld ingezameld voor Kika door in de buurt bessen uit de eigen BSO-tuin te verkopen. De kinderen hebben de bessen geplukt, zelf doosjes gemaakt en ze in de wijk verkocht.

Samen in beweging In deze tijd van obesitas en stilzitten aan de computer is het extra belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om te sporten. Daarom hebben Sportbedrijf Amstelveen en de buitenschoolse opvang van KinderRijk een verklaring voor samen­werking ondertekend. Beide organisaties hechten er belang aan dat kinderen bewegen en daar plezier aan beleven.

In het voorjaar werd een drietal clinics aangeboden waarbij de kinderen konden kennismaken met voor hen nieuwe sporten spelactiviteiten. Tijdens de zomer­ vakantie konden de kinderen eenmalig kennismaken met een sportvereniging in Amstelveen. Medewerkers van de sport­ vereniging en pedagogisch medewerkers van KinderRijk zorgden gezamenlijk voor de begeleiding.

Inspiratie en stimulans In 2013 maakte de buitenschoolse opvang een omslag naar het aanbieden van meer boeiende activiteiten die passen bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen. Om ouders te laten zien wat hun kinderen doen, hangen nu op veel locaties borden waarop de activiteiten van die dag te zien zijn. De pedagogisch medewerkers organi­ seren workshops of bedenken thema’s die aanleiding geven om van alles te doen of te ondernemen. Er is veel te kiezen en het bruist van de activiteit, dat maakt de kinderen enthousiast. Het is

een enorme stimulans, wat alleen al blijkt uit het feit dat kinderen vaak zelf thema’s en activiteiten voorstellen. Dit jaar is er veel inhoudelijke scholing voor de pedagogisch medewerkers geweest. Speciaal voor de BSO heeft de Muziek- en Dansschool Amstelveen drie workshops georganiseerd om pedagogisch mede­ werkers verschillende werkvormen aan te reiken die passen bij KinderRijk. Per BSO-vestiging deden er minimaal twee pedagogisch medewerkers mee, die het geleerde meteen gebruikten op hun vestigingen.

Landelijke prijs voor BSO Haspelslaan Griezelen op de Notenlaan In de herfstvakantie heeft het team van de Notenlaan het speellokaal omgetoverd tot een spookhuis. Het thema van de herfstvakantie was kermis. En op een kermis mag het spookhuis natuurlijk niet ontbreken! De kinderen mochten elke dag in tweetallen naar binnen om te griezelen. Het gegil hoorden we door het hele gebouw. Al kruipend door de gangen kwamen ze spoken, heksen en spinnen tegen. Het was zo’n groot succes, dat ook ouders, opa’s en oma’s mee moesten. Het spookhuis is gebleven tot Halloween!

Het was voor BSO Haspelslaan een hele eer om genomineerd te worden voor de prijs: ‘Buitenschoolse opvang van het jaar 2013’. Deze wordt jaarlijks uitgereikt door het blad Management Kinderopvang aan een locatie die zich onderscheidt door hoge kwaliteit. Het team heeft deelgenomen aan de wedstrijd door middel van een inzending getiteld ‘De schatten van BSO Haspelslaan’. Tijdens het Jaarcongres Kinderopvang werd hen de tweede prijs toegekend. Buitenschoolse opvang Haspelslaan is de vaste brede school-partner van de 1e Amstelveense Montessorischool. Per dag gaan er zeventig kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar van deze school naar de BSO. KinderRijk is trots op de kennis, de kunde en het nimmer aflatende enthousiasme van de medewerkers van dit team.

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws


8 Personeel en gastouders Verklaring Omtrent het Gedrag

Dagelijkse controle Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) hebben. Vanaf 1 maart 2013 is landelijk een continue screening in de kinderopvang van kracht. Hierbij wordt dagelijks gecontroleerd of mede­ werkers in de kinderopvang strafbare feiten hebben gepleegd, op grond waar­ van het werken in de kinderopvang niet langer toelaatbaar zou zijn. In 2013 startte een landelijke nulmeting waarbij alle medewerkers, waaronder ook oproepkrachten, stagiairs en gastouders, opnieuw een VOG moesten aanvragen. Dat was nodig omdat de continue scree­ ning niet terugkijkt in de tijd. Alle mede­ werkers van KinderRijk hebben intussen een nieuwe VOG overlegd.

KinderRijk Jaarkrant | Het Jaarverslag 2013

Ziekte­verzuim omlaag De dalende trend in het ziekteverzuim die in 2011 inzette, werd ook in 2013 voortgezet. In alle teams werden de uitkomsten besproken van de ‘Risicoinventarisatie arbo’ die werd uitgevoerd in 2012 en 2013. Gezond werken en preventie van uitval en ziekte staan nu standaard op de agenda van het overleg tussen leidinggevenden en managers. Alle leidinggevenden zijn in 2013 getraind

Personeel in cijfers Personeel Aantal medewerkers Aantal fulltime eenheden Aantal oproepkrachten Verloop Gemiddelde arbeidsduur Gemiddelde leeftijd Percentage mannen

Per 31-12-2012 Per 31-12-2013 467 345 110 12% 27 uur p.w. 38 jaar 5,1%

454 332 128 9% 26,3 uur p.w. 37,3 jaar 5,1%

in het voeren van verzuim­gesprekken. Het resultaat van deze inspanningen is dat medewerkers vaker preventief de bedrijfs­ arts of het bedrijfsmaatschappelijk werk consulteren. Met een verzuimpercentage van 5,4% zit KinderRijk in 2013 onder het gemiddelde in de kinderopvangbranche van 5,7%. Bij een routinecontrole door de arbeids­ inspectie toonde de inspectrice zich tevre­den over de aandacht van KinderRijk voor verzuimpreventie en de aanwezig­ heid van een actuele en getoetste risicoinventarisatie.

Gastouder bij KinderRijk

Ontwikkelkansen ‘Het team is zich er na deze avond extra van bewust dat er heel veel momenten op de dag zijn, waarop je een kind kunt prikkelen om zich verder te ontwikkelen.’ Dit meldt een enthousiaste leiding­gevende nadat ze haar team een training heeft gegeven in ontwikkelingsstimulering. ‘Een ontwikkelkans van een kind moet je benutten, al is het maar iets heel kleins.’ Het onderwerp stond dit jaar hoog op de prioriteitenlijst van KinderRijk. Aanleiding

vormden de uitkomsten van de meting met de ‘NCKO kwaliteitsmonitor’ op de kinderdagverblijven. In antwoord daarop heeft KinderRijk onder meer een cursus ‘Ontwikkelingsstimulering voor nul tot twaalfjarigen’ ontwikkeld in een train-detrainer-formule. Na het volgen van een cursus door de leidinggevenden konden zij dit jaar hun kennis overdragen aan hun eigen teams.

In de Wijzigingswet kinderopvang 2013 is een belangrijk onderdeel gewijd aan goede scholing van gastouders. Ook dit jaar namen de gastouders vol enthou­ siasme deel aan de avonden die speciaal voor hen georganiseerd werden. Op het programma stonden belangrijke thema’s zoals de ontwikkeling van het kinderbrein, de seksuele opvoeding, de meldcode kindermishandeling, werken met baby’s en EHBO. De gastouders zijn positief over de geboden programma’s en kunnen dit goed vertalen naar de zorg voor kinderen. Zoals ieder jaar werden er ook koffieoch­tenden georganiseerd waar gast­ouders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Digitalisering Digitalisering is soms efficiënter, bespaart kosten, maar is bovenal milieuvriendelijk. Vanaf de start van het jaar ontvingen de medewerkers van KinderRijk hun salarisspecificatie en de maandelijkse personeelsnieuwsbrief niet langer thuis op de mat. Deze worden voortaan digitaal beschikbaar gesteld. Uit de evaluatie onder het personeel eind 2013 bleek dat medewerkers de nieuwe digitale nieuwsbrief over het algemeen waarderen en evenveel (52%) of zelfs vaker (25%) lezen dan de papieren versie van vóór 2013. Ook de personeelsdossiers zijn gedigi­ta­ li­seerd en er is gestart met het digi­tali­ seren van alle personeelsmutaties. Doel van dit alles is de verbetering van het gebruikersgemak, efficiency en standaar­ disering van de processen.

KinderRijk hoofdkantoor bezoekadres Bovenkerkerweg 4, 1185 XE Amstelveen | postadres Postbus 2027, 1180 EA Amstelveen telefoon 020 4260888 | e-mail info@kinderrijk.nl | website www.kinderrijk.nl Colofon tekst Management KinderRijk | eindredactie en productie Afdeling Marketing & Communicatie | vormgeving Studio Zest, Wormer | druk MullerVisual, Amsterdam | fotografie Medewerkers KinderRijk | copyright KinderRijk juni 2014 oplage 3600 stuks

Kijk op KinderRijk.nl voor het laatste nieuws

KinderRijk jaarkrant 2013  
KinderRijk jaarkrant 2013  

Jaarverslag 2013 van kinderopvangorganisatie KinderRijk

Advertisement