Page 1

Dalton Kincentrum “De Veste�

ICT beleidsplan 2017-2020


Algemeen: Voor u ligt het ICT beleidsplan van de schooljaren 2017- 2020 van Daltonschool de Veste te Harderwijk. Waarom het ICT beleidsplan? De Veste is een toekomstgerichte school. Als toekomstgerichte school willen wij innoverend werken. We leiden kinderen op tot volwassenen die omgaan met digitale middelen die nu nog niet bestaan. “De toekomst van kinderen begon gisteren al!” Daarom een plan om ervoor te zorgen dat we hier aandachtig mee bezig zullen zijn de komende 4 jaar. ICT is een middel om kinderen klaar te stomen voor de toekomst. De kinderen leren “To think as a computer”, kunnen creatief ontwerpen en gepersonaliseerd leren. Inzet van ICT moet leiden tot: • Differentiatie: meer en beter omgaan met verschillen tussen kinderen. Het bieden van herhaling, verdieping en/of verrijking afhankelijk van wat de kinderen nodig hebben. • Uitdagende Leeromgeving: vernieuwing van het aanbod (software, hardware) met gebruikmaking van nieuwe leer- en werkvormen, waar onderzoekend leren bijvoorbeeld deel van uit maakt. Een manier om kinderen te leren creatief en probleemoplossend te denken. Belangrijke 21th century skills. • Goed digitaal Leerlingvolgsysteem: het in beeld brengen en houden van de speciale zorg voor zorgleerlingen op de school. • Goed onderhouden leerlingadministratie: het verzorgen van de leerlingenadministratie, koppeling met de IB. • Kennis delen; bijvoorbeeld met andere scholen van Stichting Proo, maar ook met elkaar met behulp van ICT. • Onderlinge communicatie: het realiseren van een efficiënte/adequate onderlinge communicatie met de directie, de collega’s van de overige scholen van Stichting Proo scholen en andere relaties. Visie: De visie van de Veste is als volgt: Wij leren de kinderen om kritisch te denken, verantwoordelijk te zijn en verantwoording te nemen voor hun eigen handelen. Zij leren rekening te houden met de belangen van de groep of samenleving. Zij worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten. Ieder kind verlaat de Veste met een rugzak vol ervaringen, kennis en vaardigheden zodat zij zijn voorbereid op deelname aan de huidige en toekomstige maatschappij. De afgelopen jaren is de visie op leren en ontwikkeling van kinderen veranderd. Deze veranderde visie op leren en ontwikkeling uit zich in het veranderen van het onderwijs aan kinderen van leerstofgericht naar kindgericht onderwijs. Het gaat dan om zelfsturing en samenwerkend leren. Onze visie behelst 4 kernwaarden die leidend zijn voor onze visie op onderwijs en opvang en zijn afgeleid van de pijlers van het Daltononderwijs. Deze kernwaarden zijn:  persoonsvorming  samen(werking)  verantwoordelijkheid  toekomstgericht


Met ICT willen wij inspelen op de visie door onder andere aandacht te besteden aan mediawijsheid. Kinderen leren hoe ze kritisch met informatie op internet om moeten gaan en hoe ze hun privacy in bescherming moeten nemen. Wij streven naar hoge maar realistische leerresultaten die aansluiten op hun cognitieve mogelijkheden. Deze leerresultaten denken wij te behalen door ICT een belangrijke rol te geven en zo uiteindelijk gepersonaliseerd te leren. Huidige situatie: Aanwezige software We maken bij de Veste gebruik van diverse software en programma’s “in the cloud”. Officepakket: De kinderen kunnen gebruik maken van Word, Excel en Powerpoint voor het schrijven van teksten, bijhouden van gegevens en geven van presentaties. Engels: Groove Me (Blink-studio) leerkrachtenprogramma. De leerkracht gebruikt deze voor het geven van instructie. Aan de hand van Engelse liedjes wordt de woordenschat van Engels aangeboden met diverse oefeningen. Het is ook mogelijk om de leerlingen zelf te laten oefenen met de Engelse woorden online. Natuurkunde: Binnenstebuiten (Blink- Studio) leerkrachtenprogramma. Er kan interactief worden lesgegeven aan de hand van diverse filmpjes en opdrachten die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Geschiedenis: Brandaan leerkrachtenprogramma. De kinderen krijgen teksten, platen en filmpjes te zien die de aangeboden leerstof zal verduidelijken. De leerkracht gebruikt dit voor het geven van instructie. Aardrijkskunde: Meander leerkrachtenprogramma. De kinderen krijgen teksten platen en filmpjes te zien die de aangeboden leerstof zal verduidelijken. De leerkracht gebruikt dit voor het geven van instructie. Rekenen: Plusplunt leerkrachtenprogramma en oefenen en toetsen. Het leerkrachtprogramma helpt de leerkracht om instructie te geven. De bladzijden uit het boek worden weergegeven, de doelen worden benoemd en diverse “tools” kunnen worden gebruikt (zoals filmpjes, getallenlijn, verhoudingstabel, etc). Bij oefenen en toetsen kunnen kinderen zelf met de leerstof oefenen. Ze maken de les dan online. Toetsen kunnen worden uitgeprint. Taal en rekenen: mijnklas.nl, de kinderen kunnen thuis en op school met deze leerstof oefenen. De leerkracht kan lesstof voor ze klaarzetten. Spelling: Bloon en Yurls. De kinderen oefenen het goed schrijven van woordjes. Dit kan door woorden na te typen of een auditief dictee te doen. Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip leerkrachten en leerling programma. Het leerkrachtenprogramma helpt bij het geven van instructie. Een tekst wordt weergegeven van een actueel nieuwsbericht, kinderen kunnen een bijpassend jeugdjournaal bekijken. Ook kunnen ze begeleid inoefenen van de verschillende


strategieën: voorspellen, relaties en verwijswoorden of samenvatten. Het leerling programma laat de kinderen zelf met de tekst aan de gang gaan. Ze kunnen kiezen uit een woordenschatles of een andere tekstsoort. Google Chrome en Internet Explorer: de reeds aanwezige browsers voor het gebruik van internet. Communicatie: De website van de Veste is www.kindcentrumdeveste.nl . U vindt hier informatie voor nieuwe ouders die op zoek zijn naar een nieuwe school, maar ook praktische informatie zoals de jaarplanning voor de huidige ouders. De Veste heeft een speciale oefenpagina waar kinderen oefenstof vinden geschikt voor hun leeftijd en niveau www.deveste.yurls.net Voor de communicatie met ouders wordt er gebruik gemaakt van Klasbord. Een social media app waarbij iedere klas zijn eigen berichten en foto’s kan plaatsen. De app staat onder het beheer van de leerkrachten. De leerkrachten van de Veste en van Stichting Proo maken gebruik van het Office online pakket. Email is een onderdeel hiervan. Het pakket maakt onderlinge communicatie tussen medewerkers van de Stichting gemakkelijk omdat ook documenten, notities gedeeld kunnen worden via OneDrive, OneNote of Yammer. Huidig gebruik: Aan de leerkrachten van 2016/2017 is gevraagd hoe zij de huidige software inzetten. Dit om de beginsituatie vast te stellen. Dit is het vertrekpunt. Huidig ICT gebruik maart 2017 Groep 1/2

Groep 3

Groep 4

Groep 5 Groep 6

Instructie: Engelse les via groove me Filmpjes kijken Koekeloere Intensief: Enkele kinderen doen Bouw Instructie: Engelse les via groove me Basis: Vll tijdens de kern oefenstof. 3/4 keer in de week automatiseren rekensommen via Gynzy Intensief Bouw voor kinderen die uitvallen op lezen. Instructie: Engelse les via groove me Brandaan, Meander, Binnenstebuiten, Nieuwsbegrip instructie Intensief: Spelling: bloon dagelijks om spellingwoorden te oefenen. Rekenen automatiseren met ambrasoft. Pluspunt: extra oefenen op onderdelen waar kinderen op de schaduwtoetsen op uitvallen. Bouw voor kinderen die uitvallen op lezen Instructie: Engelse les via groove me Brandaan, Meander, Binnenstebuiten, nieuwsbegrip instructie Instructie: Engelse les via groove me Brandaan, Nieuwsbegrip, Meander, Binnenstebuiten instructie Veilig verkeer Nederland instructie Instructie Pluspunt Instructie Nieuwsbegrip Basis: Wereldoriëntatie:


Groep 7

Groep 8

Opzoeken van informatie voor het maken van presentaties, spreekbeurten en boekbesprekingen Intensief: Spelling: Bloon dagelijks om spellingwoorden te oefenen Rekenen: Pluspunt om extra te oefenen op onderdelen waar kinderen op de schaduwtoets op uitvallen. Rekenen automatiseren: Tafels oefenen op ambrasoft of gynzykids. Nieuwsbegrip: woordenschat en andere tekstsoort Instructie: Engelse les via groove me Brandaan, Meander , nieuwsbegrip, binnenstebuiten instructie Intensief: Bloon Rekenen automatiseren ambrasoft, gynzykids, onze yurls pagina Basis: WO Opzoeken van relevante info, Maken van een powerpoint. Instructie Engelse les via groove me Rekenen MOO Brandaan MOO Nieuwsbegrip Meander MOO Intensief: Gynzy Kids Yurls (werkwoord)Spelling Basis: Het opzoeken van informatie BOUW (Tutoren voor zwakke lezers) Toetssoftware Pluspunt

In 2016 is er een scan uitgevoerd door de ICT-coรถrdinator waar de volgende conclusies uitkwamen. Conclusies ICT scan 2016 de Veste: Alle leerkrachten zijn het ermee eens dat ICT een noodzakelijke middel is voor leerkrachten en voor het bevorderen van de resultaten van leerlingen. Leerkrachten geven aan dat ze het fijn vinden wanneer er tijd en ruimte vrij komt om onderwijsplannen met ICT (experimenteren). Er zijn geen duidelijke afspraken over het gebruik van ICT wordt door een leerkracht aangegeven. Dit is ook omdat alle leerkrachten vinden dat ze zelf moeten kunnen bepalen welke leerstof en op welke manier ze gebruik maken van ICT. De meeste leerkrachten vinden het moeilijk om leiding te geven mbt ICT. 1 leerkracht heeft aangegeven dat een leerpunt gynzy/ yurls is, andere leerkrachten hebben geen leerpunten aangegeven. Eerder werd vooral digitale software voor kinderen ingezet. Nu met de komst van de digiborden wordt ICT ook ingezet tijdens de instructie. We zien dat op dit laatste punt een behoorlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Aanwezige hardware: 17 vaste stations (waarvan 2 voor de verrijdbare touchscreens) 13 laptops 7 touchscreens (waarvan 3 verrijdbaar) Gewenste situatie:


Leren programmeren: Vanaf groep 1/2 gaan de kinderen gebruik maken van Bee-Bot. Met de Bee-Bot leren kinderen de beginselen van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd. Ze kunnen de Bee-Bot laten lopen met behulp van de knoppen bovenop Bee-Bot. Je kunt met behulp van de standaard matten de Bee-Bot woorden laten maken. Groep 3 gaat ook vanaf schooljaar 2017-2018 gebruik maken van Bee-Bot Groep 4 mag experimenteren met een programmeerprogramma en leert spelenderwijs een robot te programmeren. Vanaf groep 5 maken de kinderen gebruik van een programmeerprogramma en de kinderen leren hoe ze een robot kunnen programmeren. Gepersonaliseerd leren op het gebied van spelling en rekenen voor groep 6/7/8: De kinderen maken gebruik van tablets. Ze gebruiken deze voor het begeleid inoefenen van rekenen na de instructie. Hierbij kan precies gevolgd worden op welk niveau de kinderen per doel werken. De leerkracht sluit de verlengde instructie hierop aan. In de eerste instantie zullen de tablets naast de methode worden gebruikt. Na keuze voor tablets zullen de tablets een steeds grotere rol gaan spelen tijdens het spelling en rekenonderwijs. Typcursus voor groep 5 t/m 8 De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een cursus blindtypen om zich beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Deze typcursus kan zowel op school als thuis worden uitgevoerd. (Pica Typen) Inzet ICT- middelen tijdens thematisch onderwijs en onderzoekend leren in de bovenbouw De leerlingen van de bovenbouw zullen de tablets steeds meer gaan gebruiken om gericht te gaan zoeken naar antwoorden op hun onderzoeksvragen. Meer aandacht voor mediawijsheid: Groep 7 week van de mediawijsheid Groep 8 Kanjertraining thema social media Gewenste hardware: In ieder geval voor 1 groep tablets, 25 a 30 tablets. Het liefst voor 2 groepen (middenbouw en bovenbouw) Zo kunnen groepen met elkaar afwisselen in het gebruik van de tablets. Schooljaar 2017-2018 draaien de 2 bovenbouwgroepen proef met Snappet. In het voorjaar gaat een middenbouwgroep Gynzy tablets uitproberen. Schooljaar 2018-2019 zal een keuze worden gemaakt welke tablets gebruikt gaan worden. BeeBot voor de kleuters en groep 3/(4). Vanaf groep 4 t/m 8 willen we een opbouwende lijn maken met programmeren door gebruik te maken van verschillende programmeertools. Momenteel zijn verschillende tools getest.


Afhankelijk van welke tablets we kiezen zal er een keus worden gemaakt voor programmeertools. Communicatie: De ouders krijgen inzage in Parnassys en kunnen zo de resultaten die de kinderen behalen direct volgen. De website is vernieuwd en up-to-date. Tot slot: Veel van de eerder genoemde ontwikkelingen zullen blijven worden ingezet zoals Klasbord, oefenpagina’s, differentiatie en Engelse lessen. Daarnaast streven we ernaar om innovatief bezig te zijn en mee te gaan met de ontwikkeling in het onderwijs op het gebied van ICT. Daarom hebben we dit plan gemaakt voor de komende jaren. Omdat ICT tegenwoordig in een stroomversnelling zit zal dit plan voor de komende drie jaar zijn en misschien al wel eerder worden aangepast omdat het niet meer actueel is.

Ict beleidsplan 2018 ouders  
Ict beleidsplan 2018 ouders  
Advertisement