Issuu on Google+

SINIRKENT LİSESİ 2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE I: KİMYANIN GELİŞİMİ SAAT

HAFTA 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA

EYLÜL

AY

SÜRE

1 1

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------

------------------------

--------------------------

-------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------

-------------------------

---------------------------

--------------------

İnsanların maddeye bakışının tarihsel gelişimini kavratılması

Öğrencilere müfredat programının tanıtılması Simyadan Kimyaya Eski çağlarda keşfedilen maddeler Simya

1


4.HAFTA

1

1

Kazanımlar 1. Eski çağ insanlarının, sınama-yanılma yoluyla yararını keşfettiği maddelere örnekler verir. 2. Simyanın uğraş alanını geçmiş zaman insanının hayali ile ilişkilendirir. 3. Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini örneklerle açıklar. 4. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal element” kavramını karşılaştırır. 5. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüşmeme” temelinde tanımlamanın sakıncalarına örnekler verir. 6. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar.

HAFTA

SAAT

1.HAFTA

1

2.HAFTA

AY

Element fikrinin doğuşu

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Atom kavramı

ÜNİTE II: BİLEŞİKLER

SÜRE

EKİM

Element kavramının tarihi gelişimi

1 1

1

KAZANIMLAR

Kimyanın Temel kanunlarının kavratılması Kazanımlar 1. Kimyanın bilim olma sürecinin deneysel ölçümlerin yorumu ile başladığını fark eder. 2. Kimyasal olaylarda, Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar. 3. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında ilişki kurar. 4. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl tahmin edildiğini açıklar. Kimyanın Temel kanunlarının kavratılması Kazanımlar 1. Gaz haldeki elementlerin birleşen hacim oranlarını açıklamada Dalton Atom Teorisinin yetersiz kalışına örnekler verir. 2.Birleşen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazı elementlerin moleküllerden oluştuğu çıkarımını yapar. 3. Avogadro Hipotezinin kimyasal bağın anlaşılmasındaki önemini fark eder. 4. Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezlerin oluşturulmasının, bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin Korunumu Kanunu Sabit Oranlar Kanunu Katlı oranlar Kanunu Dalton Atom Teorisi Birleşen Hacim Oranlar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Avagadro Hipotezi Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi Maddenin halleri ve kimyasal bağlar Elektriksel çekme ve itme kuvvetleri İyonlar Arası Bağ

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon, Deney-Etkinlik

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

2


3.HAFTA

1

4.HAFTA

1

1

1

Kimyasal bağ kavramının kavratılması Kazanımlar 1. Atomların ve moleküllerin birbirine bağlanma olgusunun Dalton atom teorisi ile neden açıklanamayacağını irdeler. 2. Maddenin farklı hâllerinde atomlar, iyonlar ve moleküller arası bağların varlığını ve sağlamlığını örneklerle açıklar. 3. Asal gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları arasında ilişki kurar. 4. Kimyasal bağları elektriksel çekme-itme kuvvetleriyle ilişkilendirir. Elektron dizilimi, iyon yükünün kavratılması Kazanımlar 1. Periyodik cetvelde verilen elektron dizilimlerini kullanarak, elementlerin elektron alma-verme ortaklaşma eğilimlerini, asal gaz elektron dizilimi üzerinden irdeler. 2. Elektron alma/ verme eğilimi ile metallik/ ametallik özelliklerini ilişkilendirir. 3. İyon yükü ve yükseltgenme. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bilim ve Teknik için Sınır Yoktur özdeyişini açıklama

Bileşikler nasıl oluşur Katman elektron dizilişi Okted kuralı Elementlerin elektron alma verme ve ortaklaşma eğilimleri Metalik Özellik Ametallik Özellik 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur" özdeyişi

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

ÜNİTE II: BİLEŞİKLER SAAT

HAFTA

SÜRE AY

Kimyasal bağ kavramının gelişimi

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

3


2.HAFTA

1

1

1

3.HAFTA

KASIM

1.HAFTA

1

1

İyonlardan bileşiklerin oluşumunun kavratılması Yükseltgenme basamağının kavratılması Kazanımlar 1. Elementlerin grup numaraları ile son katmandaki elektron sayıları ve bir bileşikteki yükseltgenme basamakları arasında ilişki kurar. 2. Yükseltgenme basamaklarının sabit veya değişken oluşu ile elektron dizilimi arasında ilişki kurar Kazanımlar 1. Ana grup elementlerinin katyon ve anyonlarının muhtemel yüklerini belirtir. 2. Geçiş elementlerinin ve ametallerin farklı pozitif yüklere sahip olabileceğini fark eder. 3. Basit iyonik bileşikleri değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir. 4. Bazı iyonik bileşiklerde atom gruplarının anyon ve/veya katyon olabileceğini fark eder. 5. Nötrallik ilkesinden yararlanarak iyonik bileşiklerin adları ile formülleri arasında eşleme yapar. İyonik bileşiklerin örgü yapısının kavratılması Kazanımlar 1. İyonik yapılı bileşiklerin çeşitli tiplerde ve düzenli örgüler oluşturduğunu modeller üzerinde gösterir. 2. İyonik bileşiklerin moleküllerinin olmayışını, örgü yapısı ile ilişkilendirir. 3. İyonik bileşiklerin neden hep katı olduğunu açıklar. 4. İyonik bileşiklerin suda çözünmelerini örneklerle açıklar.

İyon, İyon Yükü Yükseltgenme Basamağı

İyonik Bileşikler Formüller ve adlandırma İyonlardan bileşik oluşumu

İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı Kovalent yapılı bileşikler (Molekül)

KURBAN BAYRAMI (6–9 KASIM)

Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemini kavratma.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA

Örneklerle konuya açıklık getirir.

Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişi

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon, Deney-Etkinlik

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

ÖDEV KONULARININ DAĞITIMI

Örnekleme

4


4.HAFTA

1

1

Kovalent bileşiklerin oluşumunun kavratılması Kazanımlar 1. İki atom arasındaki kovalent bağı ortaklaşılmış elektron çiftleri temelinde gösterir.2. Kovalent bileşiklerin genelde ametallerden oluştuğunu fark eder.3. Moleküllerin bağ yapısını değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir(Lewis formülleri)Kovalent bileşiklerin oluşumunun kavratılması Kazanımlar 1. Bazı kovalent bileşiklerin ikili ve üçlü bağ içerdiğini hazır örnekleri inceleyerek fark eder 2. Basit kovalent bileşiklerin formülleri ve adları arasında eşleştirme yapar. 3. Kovalent bileşiklerin çoğunun neden bağımsız birimlerden (molekül) oluştuğunu açıklar. 4. Atatürk'ün Bilim ve Teknik için sınır yoktur özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmalarını örnek vererek açıklama.

Ölçme ve Değerlendirme

SAAT

HAFTA 1.HAFTA

AY

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

1.YAZILI YOKLAMA

1.YAZILI YOKLAMA

ÜNİTE III: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

SÜRE

ARALIK

Kovalent Bileşiklerin oluşumu Molekül oluşumunun Lewis yapısı. İkili Bağ Üçlü Bağ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ATATÜRK’ÜN "HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR FENDİR" özdeyişi

1

1

KAZANIMLAR Kovalent bağlarda polarlığın kavratılması Kazanımlar 1. Başlıca ametalleri, bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri sırasına dizer. 2. İki atomlu basit moleküllerde pozitif ve negatif uçları tahmin eder. 3. Basit molekülleri polarlık bakımından irdeler. 4. Moleküllerin polarlığı ile moleküller arası etkileşimi ilişkilendirir.

KONULAR Kovalent Bağlarda Polarlık

ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

Polar ve apolar moleküller

5


2.HAFTA

1

Organik ve Anorganik bileşik kavramının kavratılması Kazanımlar 1. Organik ve anorganik bileşikleri formüllerinden ayırt eder. 2. Basit hidrokarbonların ve yaygın organik bileşiklerin açık formüllerini yazar ve adlandırır.

3.HAFTA

1

ARALIK

1

Organik ve Anorganik bileşik kavramının kavratılması Kazanımlar 3. Organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob bölümlerini gösterir. 4. Polarlığın çözünmedeki rolünü, tanıdığı organik bileşikleri kolay çözündüğü çözücülerle eşleştirerek açıklar.

4.HAFTA

1 1

Kimyasal tepkimelerin betimlenmesinin kavratılması Kazanımlar 1. Kimyasal tepkimelerde maddelerin kimlik özelliklerinin değiştiğini Dalton atom teorisi ile ilişkilendirerek açıklar. 2. Kimyasal özelliklerin kimyasal değişmeler ile ortaya çıktığını fark eder.

5.HAFTA

1 1

Kimyasal tepkimelerdeki bazı özelliklerin kavratılması Kazanımlar 1. Yanıcılık, asitlik-bazlık, asallık gibi kimyasal özelliklere temel olan örnek tepkimelerin denklemlerini yazar. 2. Kimyasal değişmelere enerji değişmelerinin de eşlik ettiğini örneklerle gösterir.

1

Basit organik moleküller Oksijenli organik moleküller Doğal organik moleküller Hidrokarbonlar ve yaygın organik bileşikler Propantriol ve etanoik asit Hidrofil-Hidrofob gruplar. Çözünmenin moleküler açıklaması

Kimyasal Değişimler ve Bağlar

Reaksiyon Nedir? Fiziksen ve Kimyasal özellikler Kimyasal tepkimeler Yanma Tepkimeleri Çözünme-Çökelme tepkimeleri

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

ÜNİTE III: KİMYASAL DEĞİŞİMLER SAAT

HAFTA

SÜRE AY

Organik ve Anorganik Bileşikler Organik bileşiklerin formülleri.

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

6


1 HAFTA

OCAK

1

Farklı kimyasal tepkime tiplerinin kavratılması Kazanımlar 1. Basit çözünme-çökelme tepkimelerinin denklemlerini yazar. 2. Nötralleşme tepkimelerinin genel özelliğini açıklar 3. Çözünme-çökelme ile Nötralleşme tepkimelerinin ortak özelliğini belirtir.

Endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar Isı alış verişleri Reaksiyon Tipleri

1

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

2.HAFTA

Çözünme-Çökelme Nötralleşme

1

1

OCAK Farklı kimyasal tepkime tiplerinin kavratılması Kazanımlar 1. Elektron alış verişi ile yürüyen değişmelerde indirgeni ve yükseltgeni belirler. 2. Yaygın yükseltgen ve indirgen maddelere, kullanım alanları ile birlikte örnekler verir.

3.HAFTA

Ölçme ve Değerlendirme 1

1

Asit-baz tepkimeleri Redoks (İndirgemeYükseltgeme)

II. Yazılı Yoklama

I1.YAZILI YOKLAMA

Polimerleşme olayının kavratılması Polimerleşme ve Hidroliz Kazanımlar 1. Verilen basit polimerleşme tepkimelerinde monomer, dimer, polimer türlerini gösterir.

Polimerleşme, Monomer Dimer, Polimer

SAAT

HAFTA

AY

SÜRE

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

7


4.HAFTA 1

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Karışımların Sınıflandırılması Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Çözelti ve Çözünürlük

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Kazanımlar 1. Farklı polimerleşme tepkimelerine örnekler verir. 2. Bazı büyük moleküllerin su molekülü katılması ile parçalanmasına örnekler verir.

OCAK

1

Polimerleşme ve Hidroliz Hidroliz olayının kavratılması

1.YARIYIL SONU

3.HAFTA

1I.YARIYIL ÜNİTE: IV KARIŞIMLAR 1 Karışım ve karışım çeşitlerinin kavratılması Kazanımlar 1. Heterojen ve homojen karışımları ayırt eder. 2.Heterojen ve homojen karışımlara örnekler verir.

4.HAFTA

1

1 Çözünürlüğün kavratılması Kazanımlar Çözücü, çözelti, çözünürlük kavramlarını ilişkilendirerek açıklar. 1

8


ÜNİTE IV: KARIŞIMLAR SAAT

HAFTA 1.HAFTA

1

2.HAFTA

1

1

3.HAFTA

1

1

1

4.HAFTA

MART

AY

SÜRE

1

1

KAZANIMLAR

Çözünürlüğe etki eden faktörlerin kavratılması Kazanımlar 1. Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar 2. Basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar. Çözünürlüğe etki eden faktörlerin kavratılması Kazanımlar 1. Farklı maddelerin çözünürlüklerini karşılaştırarak çözünürlüğün maddenin kimlik özelliklerinden olduğunu fark eder. 2. Karışımların bileşimleri değiştikçe bazı fiziksel özelliklerinin değiştiğini deneyerek fark eder. Tanecik boyutuna göre Karışımların ayrılmasının kavratılması Kazanımlar 1. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerini açıklar. 2. Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının,0'nun Fen ve Tekniğe dayanan sanayi 'e verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi Yoğunluk farkına göre Karışımların ayrılmasının kavratılması Kazanımlar 1. Maddelerin birbirinden ayrılmasında yoğunluk farkından yararlanan yöntemleri keşfeder.

KONULAR

Çözünürlüğe Etki eden faktörler. Sıcaklık Basınç

Çözünürlük hesaplamaları

ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon, Deney-Etkinlik

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon, Deney-Etkinlik

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon, Deney-Etkinlik

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

Karışımların Ayrıştırılması Ayıklama, Eleme, Süzme, Kromatografi, Diyaliz Yöntemi 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşları Çöktürme, Aktarma (Dekantasyon) Yoğunluk farkı. Yüzdürme (Flotasyon)

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon, Deney-Etkinlik

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

9


5.HAFTA

1 1

Çözünürlük farkına göre Karışımların ayrılmasının kavratılması Kazanımlar Çözünürlük farklarının maddeleri ayırmada kullanılabildiğini fark eder.

SAAT

HAFTA 1.HAFTA

1

1

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

KAZANIMLAR

Kaynama noktası farkına göre Karışımların ayrılmasının kavratılması Kazanımlar 1. Kaynama noktası farkından yararlanarak karışımların ayrılmasına örnekler verir. 2. Verilen karışımlar için uygun ayırma yöntemleri önerir. 3. Ölçme ve Değerlendirme

KONULAR

Kristallendirme Ekstraksiyon Damıtma ve Ayrımsal damıtma

I.Yazılı Yoklama

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

I.Yazılı Yoklama

2.HAFTA

Ölçme ve Değerlendirme

3.HAFTA

AY

Ayrıştırma

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

ÜNİTE V: HAYATIMIZDA KİMYA

SÜRE

Nisan

Çözünürlük Farkıyla

Temizlik maddelerinin kimyasının kavratılması

Temizlik maddeleri.

1 1

Kazanımlar 1. Çamaşır sodasının kir çıkarma özelliğini açıklar. 2. Çamaşır suyunun ağartıcı özelliğini yapısı ile ilişkilendirir.

Çamaşır sodası. Çamaşır suyu

1

NİSAN

Yaygın Malzemeler

Temizlik maddelerinin kimyasının kavratılması 1

Kazanımlar Deterjan ve sabunların kir çıkarma özelliğini açıklar.

Bulaşık ve lavabo temizleyiciler Deterjanlar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

ÖDEVLERİN TESLİM ALINMASI

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

10


4.HAFTA

1 1

SAAT

HAFTA 1.HAFTA

1

1 2.HAFTA

AY

Sönmemiş ve sönmüş kireç Kazanımlar 1. Sönmemiş ve sönmüş kirecin elde ediliş sürecini betimler. 2. Harcın yapısını ve sertleşme sürecini açıklar.

Çimento

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

ÜNİTE V: HAYATIMIZDA KİMYA

SÜRE

MAYIS

Başlıca yapı malzemelerinin kimyasının kavratılması

KAZANIMLAR Cam ve porselenin kimyasal yapısının kavratılması Kazanımlar 1. Pencere camının nasıl üretildiğini açıklar. 2. Farklı cam türlerinin özgün özelliklerini kullanım alanları ile ilişkilendirir. 3. Porselen ve seramik arasındaki farkların kullanım alanlarını nasıl belirlediğini açıklar.

KONULAR

Cam ve bileşenleri Camın tarihçesi Lamine Cam Isıya dayanıklı Cam Mercek Camı-Prizma Camı Kristal Cam Porselen-Seramik

1

1

Boya ve Alaşımların kimyasal yapısının kavratılması Kazanımlar 1. Boyaların bileşenlerini ve kullanım alanlarını örneklerle açıklar. 2. Alaşımların çeşitli metallerin homojen karışımları olduğunu fark eder. 3. Yaygın kullanılan alaşımların bileşimleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir.

Yaygın Malzemeler Boyalar ve bileşenleri Alaşımlar Malgama

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

11


3.HAFTA

1

MAYIS

1

Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olayların kavratılması Kazanımlar 1. Biyolojik sistemlerde solunumun temel tepkimelerini gösterir. 2. Protein, nişasta ve diğer karbonhidratların hidrolizi ile sindirim olayı arasında ilişki kurar.

Biyolojik sistemlerde kimya Fotosentez ve solunum Sindirim Konu tarama testi 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir." sözünün anlamı

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

3. Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne, dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önemi açıklama

12


4.HAFTA

Protein oluşumu ve fotosentezin olaylarının kavratılması Protein sindirimi, Karbonhidrat sindirimi

1

Kazanımlar 1. Amino asitlerden protein oluşumunu bildiği tepkime türleri ile ilişkilendirir. 2. Bitkilerdeki fotosentez ve tüm canlılardaki solunum olaylarının ekolojik denge için önemini fark eder.

1

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

ÖĞRENMEÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Yağların sindirimi Doğal denge Karbondioksit

ÜNİTE V: HAYATIMIZDA KİMYA SAAT

HAFTA

AY

SÜRE

KAZANIMLAR

KONULAR

DEĞERLENDİRME (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi)

13


1.HAFTA

1 2.HAFTA

HAZİRAN

1

Kimyasal maddelerin çevresel etkilerinin kavratılması Kazanımlar 1. Çeşitli kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını karşılaştırır. 2. Zararlı maddeleri çevreye yayan kaynaklara örnekler verir. Ölçme ve Değerlendirme

Çevre Kimyası Sanayi ve çevre kirliliği Hava kirliliği Su kirliliği Toprak kirliliği

Ölçme ve Değerlendirme

II. Yazılı Yoklama

1

Çevre-endüstri-enerji ilişkisinin kavratılması Kazanımlar Çevre-endüstri-enerji ilişkilerini irdeler.

3.HAFTA

2

Kimyasal maddelerin çevresel etkilerinin kavratılması Kazanımlar 1. Zararlı kimyasal maddeleri, kirlettikleri ortam ve verdikleri zarar bakımından sınıflandırır. 2. Çevreye zararlı maddeleri kalıcılık yönünden irdeler. 3. Ölçme ve Değerlendirme

Çevre sorunlarının çözümü

Çevre endüstri ve enerji ilişkileri

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Kavram Haritası, Animasyon

Ders Kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı Kaynaklar

II. Yazılı Yoklama

NOT: Bu yıllık plan Talim Terbiye Kurulu’nun 11.10.2007 tarih 9.Sınıf Kimya Dersi Öğretimi Programı, 2602 sayılı Tebliğler Dergisi, 2300 sayılı Ödev yönetmeliği, 2551 sayılı Tebliğler Dergisi (yıllık plan), 2488 sayılı Tebliğler Dergisi (Atatürkçülük konuları) dâhilinde hazırlanmıştır. UYGUNDUR

SALİH SİNA KİMYA ÖĞRETMENİ

TEVHİD HALİS

MEHMET EFENDİLER

KİMYA ÖĞRETMENİ

KİMYA ÖĞRETMENİ

14.09.2012 OKUL MÜDÜRÜ

RASİH HİMMETOĞLU

14


9 sınıf kimya dersi yıllık plan (2012 2013)