Page 1

Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ……………………………………………………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORULARI Sınav yeri ve tarihi: Sınav süresi ve saati: 60 dakika, Puan dağılımı: İlk 4 soru 1’er puan, diğer sorular 3’er puandır. Yanlış, doğruyu götürmeyecektir. Başarılar…

1


1. Aşağıdakilerden hangi madde yükseltgenmeye zorlanırsa bir organik ürün vermez? A. C H OH B. CH CHO C. (CH ) COH D. CH OH E. CH CHOHCH 2

5

3

3 3

3 3

3

2. “Fehling çözeltisi” hangi maddelere ve nasıl etki eder? A. Ketonlara yükseltgen olarak B. Aldehitlere yükseltgen olarak C. Ketonlara indirgen olarak D. Aldehitlere indirgen olarak E. Eterlere indirgen olarak 3. CH COOCH

3 3 esterindeki köprü oksijeni (iki tek bağ yapmış oksijen), esteri oluşturan maddelerden hangisine aittir?

A. Karboksilli asit B. Alkol C. Eter D. Aldehit E. Keton 4. Zeytinyağının hidrolizinde en fazla açığa çıkan yağ asidi aşağıdakilerden hangisidir? A. C H COOH B. C H COOH C. C H COOH D. C H COOH E. C H COOH 3

7

15

31

17

33

17

35

17

29

5. Aspirin, hangi asidin bir türevidir? A. Okzalik asit B. Ftalik asit 2


C. Stearik asit D. Salisilik asit E. Benzoik asit 6. H O, CH OH, CH , C H 2

3

4

2

2

maddelerinin hangisinde veya hangilerinde hidrojen bağı vardır?

A. Yalnız H O B. Yalnız CH OH C. Yalnız CH D. CH ve CH OH E. CH OH ve H O 2

3 4

4

3

3

2

7. Aşağıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangisi cis-trans izomerine sahiptir? A. CH Cl B. CHCl - CHCl C. CH Cl - CH Cl D. CHCl = CHCl E. CCl = CH 2

2

2

2

2

2

2

2

8. Amonyaklı bakır (I) nitrat ile kırmızı çökelek oluşturan hidrokarbon aşağıdakilerden hangisidir?

A. C H B. CH C. C H D. C H E. C H 2

2

4

2

4

2

6

3

8

9. 1 mol etil alkolden 1 mol su çıkarmakla ne elde edilir? A. Metan B. Eten C. Asetilen D. Grignard bileşiği E. Etil halojenür 10. 3

Organik kimyada su çekici olarak şu asitlerden hangisi kullanılır?


A. Hidrosiyanik asit B. Karbonik asit C. Asetik asit D. Sülfürik asit E. Benzoik asit 11.

Amonyaklı bakır (I) nitrat hangi maddenin tanınmasında kullanılır?

A. Metan B. Aseton C. Eten D. Asetik asit E. Asetilen 12.

Amidler nelerden oluşur?

A. Karboksilli asitlerle amonyak veya aminlerden B. Alkol ve aminlerden C. Eter ve aminlerden D. Karboksilli asit ve alkollerden E. Amonyak ve alkollerden 13.

Aşağıdaki maddelerden hangisi asit özelliği göstermez?

A. HCOOH B. CH CHOHCOOH C. C H OH D. CHCl COOH E. CH OHCH CHO 3

6

5

2

2

14.

C3H6O oran formülündeki bir organik madde için kaç yapı izomeri vardır?

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 4

2


E. 8 15.

Esterler, hangi iki sınıf organik bileşikten türerler?

A. Alkol ve amin B. Alkol ve eter C. Alkol ve karboksilli asit D. Eter ve karboksilli asit E. Eter ve amin 16.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi veya hangilerinin sudaki çözünürlüğünün çok az olacağını beklersiniz?

I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. Yalnız II B. Yalnız IV C. II ve IV D. II ve V E. I ve IV 17.

Yağlar, hangi sınıf bileşiklere örnektir?

A. Karbonhidrat B. Amid C. Alkol D. Protein E. Ester 18.

C4H8 molekül formülündeki bir organik madde için mümkün olan bütün izomerler kaç adettir?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 5


E. 8 19.

Yağların bütününün hidrolizinde, ortak bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünün adı nedir?

A. Etilen glikol B. Gliserin C. Palmitik asit D. Asetik asit E. Bütanol 20.

Aşağıdaki maddelerden hangisi, yanında belirtilen türdeki kimyasal reaksiyonu vermez?

A. C H , sübstitüsyon B. C H , katılma C. CH CHO, yükseltgenme D. CH COOH, esterleşme E. C H , kondenzasyon 2

6

3

6

3 3

2

4

21.

Sekonder alkoller bir basamak yükseltgendiklerinde hangi bileşik grubunu oluştururlar?

A. Ketonları B. Karboksilli asitleri C. Esterleri D. Aldehitleri E. Eterleri 22. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 2-bütanolün izomeridir? I. II. III.

Metil propil eter Dimetil eter 2-metil-2-propanol

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I ve III 6


E. II ve III 23. Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenirse etil metil keton oluşur? A. B. C. D. E.

24.

Etil metil eter 1-bütanol 2-bütanol 2-propanol 2-metil-1-propanol CH3COH bileşiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Karbonil grubu içerir. B. Amonyaklı AgNO ile tepkime verir. C. Etanoik asidin indirgenmesinden oluşur. D. Etil alkolün yükseltgenmesinden oluşur. E. Asetonun izomeridir. 3

25. Birbirinden farklı alkil grupları içeren bir tersiyer alkolün karbon atomu sayısı en az kaç olur?

A. B. C. D. E.

8 7 6 5 4

26. Aşağıda verilen molekül kütleleri birbirine yakın maddelerden hangisinin kaynama noktasının en yüksektir? I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. I B. II C. III D. IV E. V 27. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ya da hangileri Fehling çözeltisinden Cu 2O çöktürür? 7


I. II. III.

Etil alkol Etanal Formaldehit

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. II ve II 28. Anestezik madde olarak hâlâ kullanılan eter aşağıdakilerden hangisidir?

A. Diizopropil eter B. Etil propil eter C. Etil metil eter D. Dietil eter E. Dimetil eter 29. Aşağıda verilenlerden hangisi nükleofil reaktif olarak sınıflandırılır?

A. NO B. H SO C. CH COCl D. NaOH E. Cl 2

2

4

3

2

30. Aşağıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri apolardır? I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. Yalnız II B. Yalnız III C. Yalnız V D. II ve IV E. I ve III 8


31. C2H5OH bileşiğinde moleküller arası en güçlü kimyasal bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kovalent bağ B. Hidrojen bağı C. İyonik bağ D. Dipol dipol etkileşmesi E. London kuvvetleri 32. Metil etil eter ile izomer olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A. Propan B. Propil alkol C. Propen D. Propandiol E. Propin 33.

CH3CONH2 bileşiğinin adı nedir?

A. Metilkarboksiamin B. Etilamin C. Etilamid D. Asetamid E. Metanamid 34. Aşağıdaki türlerden hangisi veya hangileri düzgün dört yüzlü geometriye sahiptir? I. CO2 II. CH4 III. BCl3 IV. (BF4)-

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve IV D. II ve III E. II ve IV 35. HCOOCH3 bileşiğini elde etmek için hangi madde çifti kullanılmalıdır? 9


A. Asetik asit, metil alkol B. Asetik asit, etil alkol C. Metanoik asit, etil alkol D. Metanoik asit, metanol E. Propiyonik asit, metil alkol 36. Aşağıda verilenlerden hangisi nükleofil reaktif olarak sınıflandırılır?

A. NO B. H SO C. CH COCl D. NaOH E. Cl 2

2

4

3

2

10


Adı, soyadı: Sınıfı, numarası: ……………………………………………………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI Sınav yeri ve tarihi: Sınav süresi ve saati: 60 dakika, Puan dağılımı: İlk 4 soru 1’er puan, diğer sorular 3’er puandır. Yanlış, doğruyu götürmeyecektir. Başarılar…

11


1. Aşağıdakilerden hangi madde yükseltgenmeye zorlanırsa bir organik ürün vermez? C A. C H OH B. CH CHO C. (CH ) COH D. CH OH E. CH CHOHCH 2

5

3

3 3

3 3

3

2. “Fehling çözeltisi” hangi maddelere ve nasıl etki eder? B A. Ketonlara yükseltgen olarak B. Aldehitlere yükseltgen olarak C. Ketonlara indirgen olarak D. Aldehitlere indirgen olarak E. Eterlere indirgen olarak 3. CH COOCH

3 3 esterindeki köprü oksijeni (iki tek bağ yapmış oksijen), esteri oluşturan maddelerden hangisine aittir? B

A. Karboksilli asit B. Alkol C. Eter D. Aldehit E. Keton 4. Zeytinyağının hidrolizinde en fazla açığa çıkan yağ asidi aşağıdakilerden hangisidir? C A. C H COOH B. C H COOH C. C H COOH D. C H COOH E. C H COOH 3

7

15

31

17

33

17

35

17

29

5. Aspirin, hangi asidin bir türevidir? D A. Okzalik asit B. Ftalik asit 12


C. Stearik asit D. Salisilik asit E. Benzoik asit 6. H O, CH OH, CH , C H 2

3

4

2

2

maddelerinin hangisinde veya hangilerinde hidrojen bağı vardır?

E

A. Yalnız H O B. Yalnız CH OH C. Yalnız CH D. CH ve CH OH E. CH OH ve H O 2

3 4

4

3

3

2

7. Aşağıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangisi cis-trans izomerine sahiptir? D A. CH Cl B. CHCl - CHCl C. CH Cl - CH Cl D. CHCl = CHCl E. CCl = CH 2

2

2

2

2

2

2

2

8. Amonyaklı bakır (I) nitrat ile kırmızı çökelek oluşturan hidrokarbon aşağıdakilerden hangisidir? A

A. C H B. CH C. C H D. C H E. C H 2

2

4

2

4

2

6

3

8

9. 1 mol etil alkolden 1 mol su çıkarmakla ne elde edilir? B A. Metan B. Eten C. Asetilen D. Grignard bileşiği E. Etil halojenür 13


10.

Organik kimyada su çekici olarak şu asitlerden hangisi kullanılır? D

A. Hidrosiyanik asit B. Karbonik asit C. Asetik asit D. Sülfürik asit E. Benzoik asit 11.

Amonyaklı bakır (I) nitrat hangi maddenin tanınmasında kullanılır? E

A. Metan B. Aseton C. Eten D. Asetik asit E. Asetilen 12.

Amidler nelerden oluşur? A

A. Karboksilli asitlerle amonyak veya aminlerden B. Alkol ve aminlerden C. Eter ve aminlerden D. Karboksilli asit ve alkollerden E. Amonyak ve alkollerden 13.

Aşağıdaki maddelerden hangisi asit özelliği göstermez? E

A. HCOOH B. CH CHOHCOOH C. C H OH D. CHCl COOH E. CH OHCH CHO 3

6

5

2

2

14.

C3H6O oran formülündeki bir organik madde için kaç yapı izomeri vardır? A

A. 2 B. 4 C. 5 14

2


D. 6 E. 8 15.

Esterler, hangi iki sınıf organik bileşikten türerler? C

A. Alkol ve amin B. Alkol ve eter C. Alkol ve karboksilli asit D. Eter ve karboksilli asit E. Eter ve amin 16.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi veya hangilerinin sudaki çözünürlüğünün çok az olacağını beklersiniz? D

I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. Yalnız II B. Yalnız IV C. II ve IV D. II ve V E. I ve IV 17.

Yağlar, hangi sınıf bileşiklere örnektir? E

A. Karbonhidrat B. Amid C. Alkol D. Protein E. Ester 18.

C4H8 molekül formülündeki bir organik madde için mümkün olan bütün izomerler kaç adettir? D

A. 2 B. 3 15


C. 4 D. 6 E. 8 19.

Yağların bütününün hidrolizinde, ortak bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünün adı nedir?

B

A. Etilen glikol B. Gliserin C. Palmitik asit D. Asetik asit E. Bütanol 20.

Aşağıdaki maddelerden hangisi, yanında belirtilen türdeki kimyasal reaksiyonu vermez? E

A. C H , sübstitüsyon B. C H , katılma C. CH CHO, yükseltgenme D. CH COOH, esterleşme E. C H , kondenzasyon 2

6

3

6

3 3

2

4

21.

Sekonder alkoller bir basamak yükseltgendiklerinde hangi bileşik grubunu oluştururlar? A

A. Ketonları B. Karboksilli asitleri C. Esterleri D. Aldehitleri E. Eterleri 22. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 2-bütanolün izomeridir? D I. II. III.

Metil propil eter Dimetil eter 2-metil-2-propanol

A. Yalnız I B. Yalnız II 16


C. I ve II D. I ve III E. II ve III 23. Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenirse etil metil keton oluşur? C A. B. C. D. E.

24.

Etil metil eter 1-bütanol 2-bütanol 2-propanol 2-metil-1-propanol CH3COH bileşiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E

A. Karbonil grubu içerir. B. Amonyaklı AgNO ile tepkime verir. C. Etanoik asidin indirgenmesinden oluşur. D. Etil alkolün yükseltgenmesinden oluşur. E. Asetonun izomeridir. 3

25. Birbirinden farklı alkil grupları içeren bir tersiyer alkolün karbon atomu sayısı en az kaç olur? B

A. B. C. D. E.

8 7 6 5 4

26. Aşağıda verilen molekül kütleleri birbirine yakın maddelerden hangisinin kaynama noktasının en yüksektir? D I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. I B. II C. III D. IV 17


E. V 27. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ya da hangileri Fehling çözeltisinden Cu 2O çöktürür? E I. II. III.

Etil alkol Etanal Formaldehit

A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. II ve II 28. Anestezik madde olarak hâlâ kullanılan eter aşağıdakilerden hangisidir? D

A. Diizopropil eter B. Etil propil eter C. Etil metil eter D. Dietil eter E. Dimetil eter 29. Aşağıda verilenlerden hangisi nükleofil reaktif olarak sınıflandırılır? D

A. NO B. H SO C. CH COCl D. NaOH E. Cl 2

2

4

3

2

30. Aşağıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri apolardır? C I. CH3CH2CH2OH II. CH3CH2Cl III. CH3CH2OCH3 IV. HOCH2CH2OH V. CH3CH2CH2CH3

A. Yalnız II B. Yalnız III 18


C. Yalnız V D. II ve IV E. I ve III 31. C2H5OH bileşiğinde moleküller arası en güçlü kimyasal bağ aşağıdakilerden hangisidir? B

A. Kovalent bağ B. Hidrojen bağı C. İyonik bağ D. Dipol dipol etkileşmesi E. London kuvvetleri 32. Metil etil eter ile izomer olan madde aşağıdakilerden hangisidir? B

A. Propan B. Propil alkol C. Propen D. Propandiol E. Propin 33.

CH3CONH2 bileşiğinin adı nedir? D

A. Metilkarboksiamin B. Etilamin C. Etilamid D. Asetamid E. Metanamid 34. Aşağıdaki türlerden hangisi veya hangileri düzgün dört yüzlü geometriye sahiptir? E I. CO2 II. CH4 III. BCl3 IV. (BF4)-

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve IV D. II ve III 19


E. II ve IV 35. HCOOCH3 bileşiğini elde etmek için hangi madde çifti kullanılmalıdır? D

A. Asetik asit, metil alkol B. Asetik asit, etil alkol C. Metanoik asit, etil alkol D. Metanoik asit, metanol E. Propiyonik asit, metil alkol 36. Aşağıda verilenlerden hangisi nükleofil reaktif olarak sınıflandırılır? D

A. NO B. H SO C. CH COCl D. NaOH E. Cl 2

2

4

3

2

………………………………………………. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 12.SINIF KİMYA ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI

1. C 20


2. B 3. B 4. C 5. D 6. E 7. D 8. A 9. B 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 21

D E A E A C E D B D E A D C D B E E D D C B B D E


35. 36.

22

D D

12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
12 sinif kimya ortalama yükseltme ve sorumluluk sinavi sorulari ve cevap anahtari  
Advertisement