Page 1

helsingfors segelsälskap r.f.

årsberät telse

2013

Detta är Helsingfors Segelsällskaps r.f. berättelse över sällskapets 120. verksamhetsår. Årsberättelsen är styrelsens rapport till medlemmarna för att HSS vårmöte skall kunna avgöra om styrelsen verkat på bästa möjliga vis för att förverkliga sällskapets verksamhetsändamål.

1


s a mma nd rag : H S S 1 2 0 V E R K S AM H E TS ÅR – S E GLI N G E NS U P P S V I N G O CH BR AN D E N S FAS O R H A R R I TA NH UA NP Ä Ä

hel singfors segelsäl lsk a p r. f. – 1 20 å r av se glin g

V E R K S A MH E TSBER ÄT T ELSE 2 01 3

3 6 7 9 11 13 16 18 19 20 22 23 24 25 25 25 26 27 30 30 31 31

2

Seglingens uppsving och brandens fasor – Harri Tanhuanpää Juniorkommittén: Fortsatta fina framgångar – Johan Ehrnrooth Skiff centret: Turbulent start – Harri Roschier, Jari Kotiranta Seglingsnämnden: Åttornas VM Elddop – Juha Tammela, Kati Tähkäpää Hss Seniorer: Över Sextio Aktiva Gråtrutar – Rolf Kokkola Audi HSS Sailing Center: 606 FM och militärt NM – Juuso Lievonen Hss klassikerkommitté – Symposium och champagne – Esko Kilpi Klubbkommittén: 120-årsfestligheter med junioreskader – Esko Kilpi, Helen Wrede Intendentur: Vi bygger tillsammans – Pia Grönblom Infokommittén: Tre språk – Anu Vauhkonen, Kim Weckström Hamnkommittén: En fartfylld säsong – Tommi Tikanoja Besiktningen: Alltför många obesiktigade! – Ernst Tillander Medlemsstatistik Ekonomisk översikt: Ekonomin i god balans – Harri Tanhuanpää HSS koncernresultat 2013 Investeringar 2013 Ekonomisk utveckling 2008–2013 Funktionärer och nämnder valda av höstmötet Hedersmedlemmar Utmärkelsetecken HSS värden HSS versamhetsändamål

Helsingfors Segelsällskaps hundratjugonde verksamhetsår innehöll stora, både med- och motgångar, men medförde framför allt fina seglingsupplevelser under den exceptionellt vackra sommaren. HSS valdes till årets segelförening av förbundet Segling och båtsport i Finland. Motiveringen var att HSS har verksamhetsmässigt lyckats ta sig upp till en av Finlands ledande föreningar. Detta var andra gången i HSS historia HSS valdes till årets sällskap. Förra gången var vid hundra-års jubiléet 1993. Det är verksamhetsinnehållet som särskiljer oss från andra sällskap i Finland. Hos oss sammanhänger medlemskapet inte bara med egen båt och hamnplats, utan baserar sig ofta på helt andra motiv. Vi har relativt snabbt blivit landets ledande junior- och ungdomssällskap. Juniorprogrammet attraherar nu allt fler nya medlemmar från familjer som saknar tidigare seglingstraditioner.

siaster som inte behöver göra stora grundinvesteringar för att kunna bli delaktiga i vår unika sport. I dag förväntar vi oss allt oftare unika upplevelser och evenemang. Detta kan vara nyckeln till HSS framtida framgång. HSS har ett fullkomligt perfekt läge och ett unikt seglingsområde rakt utanför Skifferholmen, nu när Hasses sten har sprängts bort. När det nya Östra skjulet står färdigt, är allting bäddat för att HSS utvecklas till det bästa stället för att arrangera stora åskådarvänliga seglingsevenemang. Det krävs inga transporter vare sig för båtar, besättningar eller åskådare. Detta tillfälle bör utnyttjas så att segling-som-en-tjänst konceptet och stora evenemang, kan hjälpa till att finansiera av sällskapets nyckelverksamheter, samtidigt som det lockar nya medlemmar till HSS.

Nya koncept för att finansiera kärnverksamheten

Klubbverksamheten sammanför den finländska seglingsgemenskapen

HSS seglingscentrum och konceptet om segling som en tjänst (Sailing as a Service) är en trend som på nytt lockar ungdomen till seglingens krets. Konceptet fostrar nya seglingsentu-

Detta betyder inte att vi kommersialiserar sällskapet. Vi behöver nya verksamheter som skapar ett ekonomiskt överskott. Bara med tillhjälp av nya inkomstkällor är det möjligt att på

Bild Esko Kilpi: Audi HSS Sailing Center SM 40-båt

3


längre sikt utveckla våra fastigheter, hamnfunktioner och annan medlemsservice. Hittills har vår största inkomstkälla varit restaurangverksamheten. Vi borde stöda oss på gällande trender och bygga upp verksamheter med ny inkomstpotential som samtidigt tjänar sällskapets grundfunktioner och främjar seglingssporten och -kulturen. HSS är unikt på många andra områden också. Vår klubbverksamhet sammanför den finländska seglingsgemenskapen på ett sätt som vi inte är vana vid i våra föreningssammanhang. Klubbverksamheten är också viktig med tanke på sällskapets enhet och den interna informationsgången. När detta skrivs har HSS Classic Symposium ordnats för fjärde gången. Symposiet sammanför klassikerintresserade seglare från hela världen för att dryfta större frågor kring det gemensamma intresset. De andra evenemangen som ordnas under säsongens lopp spelar en viktig roll i utvecklande av sammanhållningen bland HSSarna.

Östersjöns ledande klassikerflotta fortsätter att växa Räknat i antalet klassiska båtar, har HSS blivit Östersjöns ledande segelsällskap. Vi har väldens största flotta av 8mRbåtar i vår hamn och nu växer 6mR klassen i sällskapet med flera nya båtar per år. Vår välskötta och lätt seglade hamn har

Bild Esko Kilpi: Hans Majestät Kung Harald V ombord på Sira

säkerligen bildat grunden för klassikernas uppsving i sällskapet. Nu har vi en stor gemenskap av klassikerentusiaster som lockar till sig nya likasinnade. Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2013 i som HSS arrangerade i samarbete med åttametersförbundet, var en naturlig led in denna utveckling. Storevenemanget skulle inte ha varit möjligt om inte våra grannföreningar hade gett betydande resurser till vårt förfogande. Efter långa och grundliga förberedelser genomfördes evenemanget framgångsrikt. HSS fick ett stort internationellt erkännande till tack för arrangemangen. Erkännandet visade än en gång att vår holme samtidigt är en fullständig idyll i stadens centrum och samtidigt en av världens bästa internationella seglingsarenor.

En vindkantring förhindrade storkatastrof Östra skjulets brand den 11 juni lämnade förkolnade takbjälkar efter sig. Nyheten om branden var en fullständig chock. HSSare som tillsammans med helsingforsbor stod på Havshamnens stränder, hade svårt att tro sina ögon. Branden härjade i en takt som omintetgjorde de tillkallade brandkårernas släckningsförsök. Ett tiotal HSS:are som upptäckte branden i ett tidigt skede och gjorde sitt yttersta med mindre brandsläckare, var tvungna att fly, efter ett tiotal minuters

Bild Esko Kilpi: 100 år av historia går upp i rök

kamp mot lågorna. Tur i oturen var att vinden, just innan brandens början, hade svängt från sydväst till nord. Detta förhindrade sannolikt en verklig storkatastrof som med stor sannolikhet skulle ha drabbat B-kajens båtar. Efter branden följde en lång diskussion med myndigheter och en utdragen utredning av brandorsaken. Diskussionerna med försäkringsbolaget pågick länge, och HSS styrelse fick en snabblektion i försäkringsprinci-per och juridik. Till slut blev sällskapet friat från alla misstankar. Branden klassificerades som en olycks-händelse och försäkringsbolaget ersatte skadorna enligt avtal.

Ekonomin HSS ekonomi har fortsatt att växa en aning och resultatet var budgetenligt. Omsättningen steg med 3 procent till 909.000

4

Euro. Om Östra skjulets försäkringsintäkter beaktas, var omsättningen 1.680.000 euro. Verksamhetsresultatet var 104.000 euro och helhetsresultatet inklusive ersättningar var 707.000 euro. De aktive-rade investeringarna var 67.000 euro. HSS börjar HSS sin 121. säsong utgående från dessa förutsättningar. HSS framtid som ett av landets ledande sällskap tryggas bara genom en framgångsrik utveckling av Skifferholmen och väl genomförda nya byggnadsprojekt. Detta måste förverkligas på ett sätt som inte sätter vår ekonomiska stabilitet i gungning. Vi måste också se till att den infrastruktur som tidigare generationers HSS:are byggt upp, bevaras på ett sätt som visar full respekt för dess stora värde. Under jubileumsåret valdes tre nya hedersmedlemmar till sällskapet: Rolf Kokkola, Lars Näsman och Gösta Ekman.

5


Down Towns Race lockade 134 Juniorkommittén deltog i arrangemangen av den årliga internationella Down Town Race regattan och lägret i juni som samlade totalt 134 deltagare från fem länder. Fernando ”Happy” Alegre hade kallats in som huvudtränare for lägret. Det andra av föreningens två stora juniorevenemang.

Borgbacken för fjärde året i rad Borgbackenregattan för nybörjare som för fjärde året i rad arrangerades av HSS, är fortsättningsvis den nybörjarregatta

som samlar mest deltagare under säsongen. Sällan har en lika entusiastisk skara åhörare samlats på ett skepparmöte, som på denna regatta. Föreningen fortsatte att vara representerad i optimistförbundets styrelse. Juniorkommittén har styrt sin ekonomi med stor noggrannhet under året. Understöd har fåtts från Audi, Nordea Private Banking, Eira sjukhus och Henry Lloyd. Vi tackar våra sponsorer för den här säsongen. Tävlingsresultat för Down Town Race 2013 hittas på hss-segel.fi/kappsegling/tavlingsresultat

Bild Esko Kilpi: Down Town Race and Clinic

kom m it t é e rn a s r a pport e r : JU NIO R KOM M I T TÉN : F ORTSAT TA FI NA FR A M G Å NG AR J O H AN E H R N RO OT H

I HSS juniorprogram tränade regelbundet sammanlagt 108 seglare i åldern 6 till 14 år. HSS seglarskolegrupperna Opti Fun, Gröna och Blåa grupperna tränade från maj till september. Intresset för Opti Fun seglingsförskolan har fortsatt att vara stor. Sammanlagt hade gruppen 32 seglare. Aktivitetsnivån i de Gröna seglarskolegrupperna har också varit bra, med totalt 28 deltagare, varav en del redan deltog i ut-manartävlingar. De Blåa tävlingsskolgrupperna, med 12 barn, deltog i säsongens utmanar- och kadetttävlingar, vilket har lett till allt bättre resultat under sommarens lopp. Samtidigt har seglare och föräldrar lärt sig rutinerna för tävlingsresor. Pinja Harjunpää bar huvudansvaret som tränare för seglarskolan.

Nämnvärda resultat är bl.a. Jacob von Koskulls första plats och Alexander Grönbloms andra plats i Torrevieja International Optimist Trophy med 291 deltagare samt Elias Odrischinskys andra plats både i Optimist FM och i rankingserien. Ronja Grönblom var bästa flickan i Optimist rankingserien. Martin Mikkola uppnådde fina resultat i Laser 4.7 klassen med FM guld, fjärde i U16 europamästerskap och sjätte i U16 världsmästerskap. Jacob von Koskull tog guld i europamästerskap i Byte CII klassen. Alexander Grönblom tog en fin fjärde placering i samma regatta. Rene Abner, Sam McKenzie och Niclas Borenius fungerade som trä-nare för optimisttävlingsgrupperna. Nytt för 2013 var en Zoom8 kappseglingsgrupp, med 8 seglare. Sam och Niclas fungerade som tränare för gruppen.

Fina resultat i Torrevieja och Byte II-klassen Optitävlingsgrupperna tränade på tre nivåer: Det Svarta laget på internationell nivå med nio seglare, Det Röda laget på nordisk nivå med åtta seglare och det Lila laget på nationell nivå med elva seglare. Hela 27 seglare representerade HSS i rankingserien, en markant ökning från förra årets 21 seglare. Föreningen nominerades åter igen till landets bästa rankingklubb. Klubbens seglare kvalificerade sig till VM-, EM- och NM-tävlingar.

6

Turné i Spanien-Italien-Estland-Polen-Sverige Juniorernas Winter Tour genomfördes i sin helhet. Optimistlagen tränade och tävlade i Torrevieja (Spanien), Singapore, Barcelona (Spanien) och Garda (Italien) under våren, samt i Talinn, Kamien Pomorski (Polen) och Saltsjöbaden (Sverige) under sommaren och sensommaren.

Bild Esko Kilpi: Down Town Race and Clinic

s k i f f ce nt re t: TU R BU LE N T S TART H A R R I RO SC H I E R , J A R I KOT I R A NTA

Skiff-programmet genomfördes och våra 29er topplag tränade och övade över 150 dagar under året. Programmet var digert och våra seglare fick en bred internationell erfarenhet. Våra Skiff-seglare har nu tagit ett betydande steg mot världstoppen och 4 seglare är representerade i juniorlandslaget. Beslutet om HSS träningscentrum hade just godkänts av Segling och båtsport i Finland när detta skrivs. Detta kommer att underlätta finansieringen i av Skiff-programmet i framtiden

Skiffcentrets start var turbulent. Planerna 2012 jämfört med realiteterna på våren 2013 visade sig delvis vara orealistiska. Den styrelseansvariga för Skiffcentret avgick av familjeskäl under våren 2013. Satsningen på SBF/UOT tränarsamarbetet var dyrt. Vi hade räknat med 18 seglare med fick tillslut bara 8-10. Trots detta är HSS nu stark i 29er klassen och vi förväntar att våra seglare oss snart tar steget till de större Skiffklasserna. Vi ser fram emot ett gott år 2014.

7


s e g l i ng s nä mnd e n: ÅT TO R N AS V M E LD D O P F Ö R H S S N YA T ÄV LI G S AR R AN GÖ R E R J U H A TA M M E L A , K AT I T Ä H K Ä P Ä Ä

På vårvintern utbildade sällskapet tretton nya tävlingsarrangörer vars kompetens testades grundligt under sommarens lopp. Tävlingschefen Timo Mustakallio och Juha Tammela fungerade som lärare. En stor del av HSS tävlingsutrustning förstördes i Östra skjulets brand. Med gransällskapens stöd och otaliga kreativa lösningar lyckades seglingsnämnden genomföra arrangemangen.

Bild Esko Kilpi: HSS 29ers tränar

Maj: Olympic Cup

Tränare:

VM:

Ramon Aixemeno och Oriol Gili

Vinterturnén: • •

Två läger i 2 Barcelona + Eurocup #1 på påsken Eurocup #2 Frankrike

• •

Säsongen i Finland: • •

Fem tävlingar i rankingserien (en i Estland och en i Stockholm) I den finska tävlingarna relativt få deltagare 4-6 team. HSS resultat bra. Ranking poäng räknades inte FM silver (Robert Liias ja Aarre Tiger), brons (Eeetu Kotiranta ja Tom Wendt)

Världsmästerskapen för 29er ordnades i Århus, Danmark, 2 st HSS team i Gold Fleetissä (den bästa fjärdedelen). 213 team från 25 länder. Eetu Kotiranta & Tom Wendt 37. Plats och Juho Kotiranta & MaxWolontis 42. Plats. Om prisen skulle ha utdelats enligt samma principer som i övriga juniortävlingar, skulle VM placeringarna ha varit 5. Och 6.

Övriga tävlingar: • • • •

Kieler Woche Pärnu regatta Lohusalu KSSS Olympisk regatta

Säsongen började i maj med den traditionella Olympic cupregattan. Deltagande klasser var Drake, Albin Express och X-99. I juni organiserade seglingsnämnden och juniorkommittén den traditionella Down Town Race-regattan. Utöver Optimistjollarna deltog också 29erklassen.

Juni: Militär-NM och lekfulla onsdagsseglingar I juni invaderades Skifferholmen. De nordiska sjöstridskrafterna seglade de Nordiska Match Race-mästerskapen med SM 40-båtar. Finland vann överlägset guld med Erkki Heinonens båtlag. Onsdagsseglingarna förnyades för att locka sällskapets egna båtar till lekfull kappsegling. Onsdagarna funge-rade också som utbildning och övning för de nya tävlingsarrangörerna. I tävlingarna deltog närmast sällskap-ets 8mR båtar som behövde all träning de kunde få.

Juni: Helsingfors Ragattan – Bankapseglingar, skärgårdsegling och jubilerande 100-åring Regattan arrangerades på fem banområden av HSK, HSS, HTPS, M, NJK, SPS och TP. 157 båtar deltog, betydligt fler än föregående år då deltagarna var 138. Den förödande branden av Östra Skjulet förstörde seglingssäsongen för HSS femmaseglare vars master och utrustning slukades av lågorna så att de inte hade möjlighet att delta i regattan.

8

Finska mästerskap avgjordes i 5o5- och 470-klasserna, finnjolleseglarna kvalade om VM-platser. Största klassen var E-jolle (18 båtar) och 5o5 (17) H-båtarna (16) och i 6mRklassen deltog 15 båtar. SPS skötte arrangemangen för de klassiska träbåtarna på banområdet norr om Mjölö på lördag. HSS tillsammans med HTPS och Merenkävijät var på Ytterskärs banområde med klasserna Star, Drake och H-båt. Lättbåtsseglingarna arrangerades av HSK och NJK. SPS firade 100-årsjubileum i samband med regattan. På söndag ordnades en skärgårdssegling för klasserna 6mR, 5m, Drake A-båt, Haj enligt en banbeskrivning från forna dagar.

Bild Esko Kilpi: Tusse Tallberg signalerar

9


8mR VM-genrep skedde på Mjölö banområde På söndag testade 8mR-seglarna och arrangörsstaben banområdet söder om Mjölö. Timo Mustakallio funge-rade som tävlingschef och imponerade med att ordna fyra starter för 8mR-klassen på samma dag. Bästa HSS-placeringar: 8mR Harri Roschier 1., 6mR Kari Loukola 6., Star Jesper Sundman 2. Laser 4.7 Martin Mikkola 1. Resultaten finns på www.helsinkiregatta.fi

Augusti: Nordea Private Banking 8 Metre Worlds Sommarens huvudarrangemang – Nordea Private Banking 8 metre Worlds 2013 organiserades i samarbete med FEMA – det finska klassförbundet. Sällskapet har fått mycket goda

omdömen för arrangemangen. Vädret var strålande, trots att den täta dimman under den första tune-up regattadagen förorsakade gråa hår för tävlingschefen. Den norska kungens personliga tack efter regattan var det bästa berömmet sällskapet kunde vänta sig. Utan en mycket stor skara av frivilliga, skulle mästerskapen inte ha varit möjliga. Vi gjorde det!

Augusti: Den fjärde Champagneregattan Genast efter 8mR världsmästerskapen, fylldes kajerna på nytt av klassiker som deltog i den traditionella Champagneregattan som nu ordnades för fjärde gången. Sällskapets signalflaggor var i hårt bruk i de otaliga starterna för de olika klasserna. Kappseglingsresultaten finns på: hss-segel.fi/kappsegling/ tavlingsresultat

Bild Esko Kilpi: Nordea Private Banking 8mR Worlds 2013 Bild Kim Weckström: Gråtrutarna ombord på Vågspel

h s s s e ni o re r Ö V E R S E XTI O AK T I VA GR ÅT RU TA R RO L F KO K KO L A

10 10

Verksamheten under HSSSs, Gråtrutarnas, fjärde verksamhetsår 2013 följde de riktlinjer de föregående åren hade gett. Deltagande i de olika arrangemangen var stort, speciellt i HSS 120-årsjubileunsfest. På seglingssidan genomfördes samseglingen ombord på åttan Vågspel men Gråtruts-VM blåste bort. Uppskattningen av seniorverksamheten inom HSS som helhet förefaller att växa. Totalt deltog 61 olika personer i gråtrutarnas verksamhet under året.

i augusti till svenskön Runö (Ruhnu) i Rigabukten och till Ösel. Mötet som samtidigt var HSS-seniorernas årsmöte var en deltagarflopp, bara åtta trutar ställde upp. Mötet återvalde seniorkommittén Hans Groop, Christer Hagman, Rolf Kokkola, Dick Rindell och Kati Tähkäpää samt godkände verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för 2013. Gråtrutarna deltog efter mötet i ceremonin då sällskapets flagga halades för säsongen.

Gråtrutarnas årsmöte

Lyckad brasafton med kommodor och Tarpon

Vid gråtrutsmötet lördagen den 29 oktober 2012 gav läkaren Berndt Lindström ingående råd och tips till äldre seglare. Rolf Kokkola igen berättade med en bildshow om en seglats

Sällskapets nya kommodor Harri Tanhuanpää träffade tjugo gråtrutar vid brasaftonen den 26 januari. Harri gav först en översikt över det som har hänt sedan höstmötet. Speciellt

11


redogjorde han för de olika kon-trakt sällskapet har knutit; om cateringverksamhet i Östra skjulet, restaurangen vars omsättning har minskat och med Gulf-stationen om uthyrning av gästplatser. Han berörde också sponsoravtalen med Audi och andra. Föreningens penningbehov motiverar de här överenskommelserna. Många gråtrutar hade frågor att ställa, så kommodoren grillades i över en timme.

Tarpon fascinerade Sven-Erik Nylund berättade med bilder om den sommar då han som fjortonåring år 1951seglade som betald gast ombord på tian Tarpon. Färden ombord på den stora båten med den originella ägaren Leonid Nagornoff som skeppare, gick från Åbo och Ekenäs längs svenska kusten ner genom Östersjön och upp till Oslo. Återfärden gjordes genom Göta kanal. Berättelsen fängslade åhörarna. Efter föredraget lät sig gråtrutarna väl smaka av Janssons frestelse. Trivselfaktorn var hög. Efter maten gick fyra gubbar i bastun.

Trutar på Talko Flitiga gråtrutar deltog i den stora städtalkon på Skifferholmen den 18 maj. Hannu Hållman och Heikki Sarmaja släpade och städade när speciellt östra skjulet tömdes på bråte och annat efterlämnat. Också Ralf och Rakel Tötterström samt Sven-Erik Nylund var flitiga. Ulla Groop krattade och sopade och också Hasse drog sitt strå till stacken. Dryga tiotalet talkotrutar belönades med grillkorv och öl. Också antalet yngre HSSare var stort samtidigt som sjösättningstalko pågick och hamnen fylldes med båtar.

Trutar på Vågspel Att segla är nödvändigt, också dagen efter en brandkatastrof. Sju gråtrutar deltog i samseglatsen den 12 juni ombord på den anrika åttan Vågspel med skepparen Kim Weckström som värd. Stämningen var god trots regnskurar och brandbeklämning efter skjulbranden dagen innan.

GråtrutsVM blåste bort Gråtrutarna nöjda i Tallinn Den 26 februari åkte gråtrutarna till Tallinn och sjöfartsmuséet där. Den nya delen av sjöfartsmuséet, Lennusadam (Flyghamnen), är en modern muséanläggning där helheten imponerar och detaljerna fascinerar. Gråtrutarna slogs dock av den kraftigt betonade militära dominansen i utställningen med bland annat den upplagda U-båten Lembit och en massa minor och kanoner. Det avspeglar väl i hög grad Estlands öde under 1900-talet. För de 23 gråtrutarna blev Tallinresan som helhet en angenäm avkopplande dag med trevligt umgänge ombord på Finlandia med en välsmakande avslutande buffetmiddag.

Det blev inget Gråtrus-VM i år på grund av hård vind, Flera närliggande väderstationer hade upp till 15 m/s. Sex seniorskeppare hade anmält sig för att med juniorer som besättning måndagen 12 augusti segla om mäs-terskapet, bland dem fjolårsmästaren Björn Åström. Gråtrutarna försöker på nytt nästa år.

Många trutar med på jubileum Den stora jubileumsfesten den 23 augusti blev gråtrutarnas största publikframgång. 37 gråtrutar var anmälda till festen. Trutarna fyllde fyra egna långbord och alla såg ut att trivas. Alla tidigare kommodorer hade an-mält sig till festen som gråtrutar, likaså tre andra hedersmedlemmar.

20 gråtrutar firade HSS 120 år Vid Gråtrutsträffen lördagen den 6 april skålade de 20 närvarande gråtrutarna för det jubilerande HSS. Rolf Kokkola, som har varit medlem 60 av de 120 åren visade en bildshow med HSS bilder från 60 av de 120 åren. Showen rönte allmän uppskattning liksom också den clam chowder som avnjöts efteråt. Rolf och Anita Kokkola bjöd på trakteringen med anledning av nyligen timade bemärkelsedagar.

12

Seniorkommittén Gråtrutskommittén höll tre protokollförda möten och kommunicerade däremellan per telefon och e-post. Mötena har varit angenäma eftersom också mat och dryck har stått på agendan.

Bild Esko Kilpi: AUDI HSS Sailing Center End of Season Race med Elliott 6m

au d i h s s s a i l i ng ce nt e r: 60 6 F M O CH M ATCH R ACE F M J U U SO L I EVO NE N

År 2013 ändrades namnet AUDI HSS Match Race Center till AUDI HSS Sailing Center. Det nya namnet avspeglar bättre centrets verksamhet, då också fleet-tävlingar har kommit med, speciellt genom den nya 606-klassen. Centrets verksamhet var synnerligen aktiv med 120 medlemmar seglande i fyra olika klasser och på olika nivå. Också år 2013 var lyckat genom att vi lyckades hålla mer eller mindre alla bollar i luften trots administrativa utmaningar. Att konsolidera verksamheten är fortfarande det centrala för ledningen, både be-träffande centret och för HSS, eftersom verksamhetsformerna är så mångskiftande och variationerna så stora att det inte går att hålla samman enbart med frivilliga krafter.

Tusse Tallberg och Kimmo Kääriä förtjänar stortack År 2013 verkade centret emellertid fortfarande helt med frivilliga krafter och i flera fall med personer som gjorde verkligt stora insatser. Ett speciellt tack förtjänar också i år Tusse Tallberg som vid höstmötet fick en utmärkelse för sina insatser till förmån för centret. Också den avgående centerordföranden Kimmo Kääriä förtjänar ett tack på grund av uppdragets stora och tidskrävande arbetsbörda. I slutet av året beslöt SC-kommittén att det behövs en anställd centerledare för att driva verksamheten och som kan satsa tillräckligt på den allmänna administrationen och därmed underlätta tillva-

ron för de frivilliga. Rekryteringen inleddes före jul och den nya ledaren kan inleda verksamheten från början av 2014.

Populära grundkurser Säsongen 2013 inleddes med öppna teoriföreläsningar om kappseglings- och matchraceregler, taktik och trimning samt en domarkurs som leddes av den internationella domaren Mats Björklund. Den egentliga segelsäsongen inleddes något senare än planerat på grund av att isarna gick sent. I början av maj ordnades en öppen Try Out Day som lockade många helsingforsare att bekanta sig med segling och HSS. Både grundkur-serna och introduktionskursen i match race var mycket populära. Träning pågick fyra dagar i veckan i olika klasser. Som tränare fungerade Pasi Palmu, Ville Väresmaa och Immu Kuusi. Förutom den organiserade träningen seglade, övade och tävlade medlemmarna flitigt sinsemellan.

Verksamhetens höjdpunkt: 606 och Match Race FM 2013 ordnades liksom föregående år serien Center Cup som seglades om fredagarna med Elliotbåtar. På hösten arrangerades centrets onsdagsseglingar där speciellt laser 16 och 606-orna deltog. Också SM 40-orna ordnade egna tävlingar i samarbete med NJK. Centrets seglare deltog i Hangöregattan med SM 40- och 606-båtar samt i NJK:s J80-båtar. 13


Höjdpunkter i verksamheten var FM-tävlingarna för 606 och i match race med Elliot som båda ordnades på HSS. Centrets SM40-båtar användes också vid militär-NM som anordnades som match race på HSS. Säsongen avslutades åter med End of Season Race i början av oktober. I tävlingen deltog ett stort antal besättningar från olika håll i Finland och slutades festligt med middag, prisutdelning och HSS flagghalning.

Slutresultat:

Stark sammanhållning på festerna

The Nordic Military Team Championship results:

Centrets sociala liv var aktivt. Deltagandet i talko var stort och även i andra gemensamma projekt såsom FMarrangemangen deltog man flitigt. Grillen glödde och man njöt av samvaron. Det står klart att andan är god då medlemmarna vill stanna för att umgås och diskutera efter träningar och tävlingar. Sammankomster vid Skiffer, Boathouse och västra skjulet var en positiv del av nästan alla evenemang. De lyckade middagarna efter båda FM-tävlingarna, 606-orna i Västra skjulet och match race med musselgryta på Skiffer, balanserade väl upp dusterna på havet. Centret ordnade också en kräftskiva i klubbrummet som samlade många till kräftor, snaps och sång. På den sociala sidan har centret varit en egen aktiv arrangör men har också samarbe-tat med klubbkommittén, ett samarbete som säkert kommer att fortsätta. Ett tack för gott samarbete bör också riktas till NJK:s Match Race Center för ett fortsatt gott samarbete både på tävlings- och den sociala sidan. Efter hösttalkot förlängde fyra hurtiga besättningar säsongen ytterligare med matchracing på annandag jul.

1. FIN 2 (Heinonen) 2. NOR 1 (Bratbak) 3. FIN 2 (Tamminen) 4. DEN 1 (Sebbelov) 5. NOR 2 (Heldal) 6. DEN 2 (Nygaard-Wulff )

1st Finland 2nd Norway 3rd Denmark

FM 606 HSS arrangerade FM den 30.8.- 1.9. tillsammans med Finlands 606-förbund. Sammanlagt 26 båtar deltog i tre dagars tuffa tävlingar. Det blev dubbelseger för Åland. ÅSS Daniel Mattsson och Johan Nyström tog första plats och samma sällskaps Staffan Lindberg och Emil Nordlund fick silver. NJK:s Petri Leskinen med Tusse Tallberg som gast fick brons. Den tre dagar långa och 26 båtar starka regattan, seglades på ban-område C, rakt utanför HSS. Bland deltagarna var också för första gången två av AUDI HSS Sailing Centers 606 båtar. SC medlemmar Dominic Röttsches, Ilya Baraev, Ulla Paatola och Frederika Kuuskoski fick värdefull erfarenhet av fleet-race på toppnivå. Arrangören Tusse Tallberg lovade att alla seglingscentrets båtar deltar nästa år. Resultaten här: hss-segel.fi/sites/hss-segel.fi/ files/20130901_alustavat_0.pdf

Segling centrets tävlingsprogram och resultat 2014:

Skiffer Match Racing Open Finnish National Championships 6.-8.9.

SM40 G5 serien

HSS Sailing Center arrangerade öppna Match Race finska mästerskap utanför Skifferholmen. Det soliga väd-ret och de fullständiga vindarna gjorde tävlingarna till en fullträff. Det enda undantaget var stiltjen på lördag morgon. I kappseglingen deltog 12 lag från olika håll av Finland. I den tre dagar långa tävlingen lyckades man tillslut segla bara en round robin. Vinnare var Antti Luhta, tvåa Olli-Pekka Lumijärvi och trea Georg “Tusse” Tallberg. På fredag kväll ordnades det en grillfest i Västra skjulet och på lördag serverades blåmusslor i Skiffers tält.

HSS och NJK arrangerade en G5 – Match Race serie som seglades med SM40-båtarna. Avsikten var att arrangera en kappsegling på hösten och en annan på våren. Den första tävlingen organiserades utanför HSS med fem entusiastiska båtlag. Tyvärr var arrangörerna tvungna att avblåsa tävlingen på grund av ett roderha-veri på en av NJK-båtarna. Den andra SM40 G5 tävlingen ordnades i slutet av augusti nordväst om Rysskär. Denna gång lyckades tävlingarna med Kimmo Kääriä som vinnare. Juha Haanperä var tvåa och Eero Palomäki trea.

De militära öppna Match Race Nordiska mästerskapen slutade i finländsk succé. De två finländska besätt-ningarna vann två medaljer. Finland tog både guld och brons. Erkki Heinonen donerade sin guldmedalj till HSS som tack för de exemplariska tävlingsarrangemangen. I mästerskapen Norge, Danmark och Finland.

14

Resultat: 1. Pasi Palmu 2. Lauri Kääpä 3. Kimmo Kääriä 4. Ville Niskanen 5. Noora Tams 6. Matti Rekonen 7. Eero Palomäki 8. Juho Karhu 9. Piia Rahikka 10. Juha Haanperä 11. Ilya Baraev 12. Anton Tuomisalo / Oskari Heikkilä

Den tretton båtlag starka G4 Match Race tävlingen seglades i frisk bris utanför Skifferholmen fredagen den 4 och lördagen de 5 oktober med centrets Elliott 6-båtar. Över 40 seglare deltog i festen på klubbrummet ef-teråt.

Center Cup Series 2013 I Center Cup serien seglades sex tävlingar. Sammanlagt deltog 15 skeppare med besättning. I de enskilda tävlingarna deltog i snitt 6 besättningar och två-tre besättningar fungerade som arrangörer. Övriga medlemmar satt som publik. Seriens vinnare var Ville Niskanen med besättning, tvåa Nina Ramm-Schmidt och trea Eero Palomäki. HSS donerade en vandringspokal till CC-serien. Den gavs åt Ville Niskanen i samband med End of Season Race till rungande applåder i samband middagen som ordnades efter HSS flagghalning.

Center Cup Series 2013 resultat: Annan Dag Jul -Match Race på HSS 26.12. Annandag jul ordnades en Match Race regatta i Havshamnen. Deltagare var medlemmar från SC. Ett smärre masthaveri hotade inte evenemanget som väckte nyfikenhet bland förbipasserande. Match Race mini-regattan avslutades med glögg på klubbrummet

Resultat: End of Season Match Race G4 4.-5.10.2013

Open Nordic Military Championship 15.-20. juni

Bild Esko Kilpi: AUDI HSS Sailing Center Try Out Day

1. Ville Niskanen & Oskari Juva. 2. Kimmo Kääriä & Juuso Lievonen 3. Ilya Baraev & Peik Åström 4. Anton Tuomisalo & Jussi Kallasvuo

1. Ville-Veikko Niskanen 2. Nina Ramm-Schmidt 3. Eero Palomäki 4. Kimmo Kääriä 5. Patrick Anfält 6. Oskari Heikkilä 7. Daniela Rönnberg 8. Ilya Baraev 9. Erica Österlund 10. Juho Karhu 11. Anton Tuomisalo 12. Piia Rahikka 13. Juha Haanperä 14. Janne Nissi 15. Ulla Paatola

15


nyrestaurerade salongsbåt Grete från 1910-talet. Grete är Granströms fjärde klassiska båt i HSS register. Granström torde inneha båtrekordet på HSS med en segelbåt (Plymsnäckan Hanna Maria) och tre motorbåtar, (Cover Girl, Lonia och Grete). HSS flottilj av sexor börjar i storlek närma sig femmorna och åttorna. Sammanlagt har HSS exakt åttio klassiker sitt båtregister. Av dessa är 35 meterklass båtar, 11 skärgårdskryssare och resten havs- Östersjö, Utö- och kustkryssare samt enstaka särklassbåtar.

HSS slog igenom i media Bild Esko Kilpi: Champagneregattan - Jaquart Baltic Classic Master Cup 2013 - Skärgårdskryssaten Ursula och åttan Vågspel

h ss kl a ssik e rkom m it t é : SYM P OSI UM OC H C HA M PAG NE

Åttrona och HSS som sällskap fick stor mediasynlighet genom VM:t men klassikerverksamheten i sin helhet börjar få allt större synlighet i traditionella och sociala medier. Klassikerregistret och R-märkningen av båtar, där HSS var en av initiativtagarna år 2009, kom på allvar i gång under året och de första HSS-båtarna upptogs i registret. Tre HSS båtar,

skärgårdskryssarna Gun och Ursula samt den legendariska Antinoja/Herlin havskryssaren Aura blev K-märkta.

SCYT viktig samarbetspartner Det baltiska samarbetet inom ramen för Scandinavian Classic Yacht Trust (SCYT) fortsatte och Kim Weckström invaldes i styrelsen. HSS klassikerkommitté var officiell deltagare i Helsinki Classic Week-initiativet som byggde på tanken att Champagneregattan och Sveaborgs stop skulle bilda en sammanhängande veckolång helhet. HSS hade svårt att satsa på veckan på grund av storevenemanget. Veckan motsvarade inte för-väntningarna och HSS klassikerkommitté beslöt att dra sig ur konceptet och satsa alla sina resurser på utvecklandet av Champagneregattan. HSS Classic Yacht Committee – sidorna i Facebook hade över 1500 fans vid utgången av året och nådde veckopubliker på över 10 000. Under åttornas VM följde stundtals över 40 000 intresserade kommitténs sidor.

ESKO KILPI

Bild Pepe Korteniemi: Besättningen på HSS åttan Luna Sira Cup två i Nordea Private Banking 8 m Worlds

HSS klassiker undvek en storkatastrof i samband med Östra skjulets brand, delvis på grund av att alla båtar, till största delen femmor, hade flyttats ur skjulet en vecka innan branden. Orsaken var den privattillställning som skulle ordnas men som aldrig blev av. Skadan blev ändå stor och i och med att ett trettiotal master brann upp utöver hundratals segel och båttillbehör. Speciellt hårt drabbades HSS femmor av vilka största delen miste sina master. När branden bröt ut hade vinden just växlat från sydväst till norr, vilket gjorde att bara de allra närmast liggande båtarna fick svedda bogar. HSS klassikerkommitté fokuserade på två huvudevenemang år 2013: Klassikersymposiet och Champagneregattan. I februari ordnades för tredje gången klassikersymposiet med Halsey Herreshoff sonson till den världsberömde Nat Herreshoff som huvudtalare. Temat för symposiet var 120 år av segling – huvudtrender och kulmineringspunkter i segelbåtens utveckling. På symposiet talade också Eivind Still, Tapio Saavalainen, Jussi Gullichsen Lars Ström, Pasi Kaarto, Hannu Kähönen, Antti Etelämäki, Timo Telkola, Mikko Brummer och Max Salminen. Symposiet samlade dryga hundra och kvällstillställningen på restaurang König

16

omkring åttio deltagare. Symposiet dokumenterades på video av Håkan Mitts från Sailing in Finland och finns till påseende på Youtube.

Champagneregattan har etablerat sig På grund av åttornas världsmästerskap i början på augusti, ordnades Champagneregattan dvs. Jaquart Baltic Classic Masters på måndag och tisdag den 5.-6. augusti. Trots detta deltog tjugosju båtar av vilka tre från Sverige och tre från Ryssland. Champagneregattan har nu fyra år i rad visat att den är en viktig del av Helsingfors kappseglingsprogram. Regattan har fått sin speciella karaktär som bygger på internationellt del-tagande, skärgårds- och havskryssarklassernas deltagande och en fin regattafest på den första regattadagens kväll. Samarbetspartners var i år Nordalco och Soupster Catering.

Klassikertillskottet: Tre sexor, en 57 fots havskryssare och salongsbåten Grete HSS klassikerflotta fick följande tillskott under säsongen: tre sexor, en 57 fots klassisk havskryssare och Jon Granströms

17


i nt e nd e nt u r: V I BYG G E R T I LLS AM M AN S PI A GR Ö NB LO M

Bild Esko Kilpi: Klubbkommitténs Jan Paukkunen, Milla Möller, Max Vuori och Juha Saari

Östra skjulets brand den var en chock för hela sällskapet. Trots tragedin där vår äldsta bevarade, oersättbara byggnad brann upp, medför detta en ny möjlighet att planera och bygga nytt för framtiden. Arbetsgruppen för Östra skjulets nybyggnad grundades. Alla HSS medlemmar ombads att delta i projektet med att svara på medlemsförfrågan om hur sällskapet och dess fastigheter bör utvecklas. Intendenturen och styrelsen tackar alla aktiva medlemmar för svar. Kommittén har på basen av medlemsförfrågan, i samarbete med styrelsen och frivilliga HSS arkitekter, funderat vidare på nya byggnader och klubbens framtida verksamhet.

Olympiastugan renoverad

klub b kom m it t é n : 1 20-ÅRSF ESTLI GH E T E R M E D J U NI OR E SKA D E R

Under vintern 2012-2013 fräschades Olympiastugan upp. Innerväggar och golv fick ny ljus färg, och de gamla söndriga möblerna ersattes med nya som donerats till klubben. Stugan kan användas av medlemmar, bokningen sker via kansliet.

ES KO KILPI, HELEN WREDE

Ny glans i klubbrummet Klubbkommitténs tema var 120 år av segling och huvudevenemanget, jubileumsfesten ordnades den 23 augusti. Tillställningen som samlade lika många deltagare som jubileumsåret, dvs 120. Jubileumsdagen började med uppvisning. Ett femtiotal optimistjollar och Sailing Center båtar paraderade till hornmusik framför fest-publiken. Festtalet hölls av kommodor Harri Tanhuanpää. Efter uppvisningen firades festen på klubbrestaurangen. Festen dokumenterades av TV4/Merimaili. Klubbkommittén fick generöst stöd av Laitilan panimo och Helsingin makkaratehdas. Klubbkommittén vill speciellt

tacka Jon Granström för bidragen till kommitténs arbete och evenemang. Klubbkommitteen ordnade ett otal mindre tillställningar ofta trakterade av klubbkommitténs nya trollkarlar i matlagning, Max Vuori, Juha Saari, Milla Möller och Jan Paukkunen. Klubbkommittén ordnade en stor Andöfest för deltagarna i Hangö-regattan. Ett trettiotal båtar och ett hundratal besättningsmän deltog i evenemanget. Klubbkommittén tackar Finlands sexmetersförbund och Nokias bryggeri för ölet.

Klubbhusets övre våning har piffats upp. Golven har slipats och lackats. Alla bord i klubbrummet har fått en ny faneryta och lackats. Styrelserummet har fått nya möbler, och de gamla kommodorstavlorna har renoverats och hängts på väggen i styrelserummet. De nyare porträtten hängs upp i

styrelserummet under våren 2014. Klubbhusets källarutrymmen har fått nya värmeelement. Nu är också omklädningsrummen varma.

Förstorad terrass vid klubbhuset Två nya terrassbyggen startade på våren. Klubbhusets restaurangs terrass förstorades till 8mR VM. På hösten förnyades också den gamla delen och terrassen fick ett vindskydd av glas. Den nybyggda terrassen vid Östra skjulet brann tyvärr, då hela skjulet totalförstördes. Klubbhusets fasad mot havet som ramlat ner på många ställen, reparerades i samband med terrassbygget. Intendenturen ordnade några talkon på Skifferholmen. Klubbens fastigheter städades och tömdes på skräp, gräsmattor och rabatter rensades. Västra skjulets race office målades och fick nya vettigare förvaringsutrymmen. Andö bastu har fått ny målfärg, ny bastuugn och hustaken på holmen har tätats. En talkogrupp spenderade en söndag på Andö och städade, fällde skräpträd, röjde skog runt bastun och fixade bastuved för en tid framåt. Esko Kilpi donerade sina fina fototavlor med seglingsmotiv till HSS juniorer. Tavlorna pryder nu väggarna vid omklädningsrummen.

Bild Esko Kilpi: Champagneregattan - Jaquart Baltic Classic Master Cup 2013

Klubbkommittén organiserade följande evenemang under jubileumsåret: • • • • • • • • •

18

Februari: Vintersportdag Mars: Vårmötet hölls i klubbhuset, efter mötet traktering – 65 deltagare April: Flagghissning med en hel dukning för HSS – 120 deltagare Maj: Vår-städtalko, smörgåsar och öl – 35 deltagare Juli: Andöfest för deltagarna i Hangöregattan– 100 deltagare Augusti: 120-års fest – 120 deltagare September: Sits för nya medlemmar 40 deltagare Oktober: Flagghalning med traktering i klubbrummet 30 deltagare November: Höstmöte med traktering - 60 deltagare

19


i nfo kom m it t é n : H SS I N FORM AT I ON PÅ T R E SPR Å K ANU VAUHKO N EN , KIM WECKSTRÖM

Under jubileumsåret lanserades en jubileumslogo – HSS 120 år av segling – som designades av Jon Gran-ström. Logon markerade alla evenemang som ordnades under året och gjorde en fin markering av vår långa historia. HSS satsade mycket på en fortsatt digitalisering av informationsverksamheten och medlemstjänsterna. HSS har strävat till att vara bästa informatör bland de finländska segelsällskapen och kommittén tror att vi har kommit en bra bit på vägen. Den stora satsningen år 2013 har varit förnyandet av HSS websida som i början av 2013 lanserades med många nya funktioner. Nu kan medlems- och båtplatsansökningarna läggas in på nätet och anmälningar till de olika HSS-evenemangen sker digitalt. Det stora steget framåt var införandet av betalningsfunktionalitet, dvs. att alla avgifter nu kan skötas direkt via HSS hemsida.

Vi talar tre språk HSS har i praktiken blivit flerspråkigt, trots att sällskapets officiella språk är svenska. Medlemsstatistiken visar att 20 procent av de nya medlemmarna har svenska som modersmål. Bland de nyanmälda juniorerna är de svenskspråkigas andel litet högre dvs. 30 procent. Kraven på flerspråkig

service gjort sig alltmer gällande. Eftersom vi har ett växande antal utländska medlemmar och flera av tränarna är utlänningar, har engelskan blivit språket för de mera avancerade juniorernas kappseglingsgrupper och på Sailing Centret. HSS hemsida är nu trespråkig, vilket ställer stora krav på sällskapets inforesurser. I praktiken görs alla ny-heter på svenska, de flesta på svenska och finska, och de viktigaste på alla tre språken. Infokommittén har fått stor hjälp av HSS kansli för översättningar och speciellt Salla Tammela bidrog till att göra flerspråkig-heten möjlig.

Kriskommunikationen fungerade I samband med storbranden fick HSS öva sina färdigheter i kriskommunikation. Viktig information gick mycket snabbt ut till medlemskåren och medierna. Ett problem var att vissa av styrelsens nyckelpersoner inte var anträffbara när branden bröt ut. Slutresultatet var dock informationsmässigt bra och kommittén fick tack av medlemmarna för sin verksamhet. Storevenemanget Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2013 var en mycket ställde stora krav på infokommittén. En stor hjälp erbjöd Eero Lehtinens dagliga kappseglingsrapporter som HSS kunde fritt tillgå och Piret Salmistu från Kalev Yachtiklubi som både rapporterade och fotograferade. Flera

Bild Esko Kilpi – 8mR Katrina FIN-14

HSS åttors skeppare och besättningsmedlemmar bidrog till att ge en bred bild av mästerskapen. En central del av HSS ny-hetsbevakning skedde på Facebook, där det dagliga flödet av bilder av landets toppfotografer nådde publiker på över 40 000 personer internationellt. Detta torde vara ett inofficiellt rekord i HSS infohistora. Det mediala uppbådet var stort, främst på grund av det stora intresset kring Hans Majestät Kung Harald V av Norge, och HSS fick en sällan skådad synlighet i alla landets huvudmedier.

Bild Esko Kilpi: Besättningen på HSS åttan Katrina – Nordea Private Banking 8 Metre Worlds

Mediesamarbete förstärks HSS har etablerat ett långvarigt samarbete med Hufvudstadsbladet och Merimaili-programmet som visas i TV4. Som ett resultat av detta har HSS mindre evenemang fått framför allt TV-synlighet som är viktig inte bara ur medlems- och marknadsföringssynpunkt, utan också med tanke på sällskapets företagsrelationer. In-fokommittén vill rikta ett speciellt tack till producent Petteri Backman för hans insats. HSS 120-års fest var ett av de evenemang som visades i TV. Juniorernas och Sailing Centrets seglingsparad blev dokumenterad för kommande generationer. Utöver detta syntes naturligtvis Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2014, men också de Nordiska sjöstridskrafternas NM i match race och juniorernas träningar evenemang. HSS har lyckats med att publicera ett brett flöde av nyheter om sin verksamhet. Nyheterna publiceras på för-eningens hemsida och vidareförmedlas till en betydligt större publik via sociala medier. HSS publicerade år 2013 i snitt en nyhet per dag d.v.s. sammanlagt nästan 300 nyheter. HSS hemsida 20

har omkring 200-400 be-sökare per vecka, men via Facebook når nyheterna ut till omkring 6000-8000 personer per vecka. En stor tillgång för HSS image, marknadsföring och infoverksamhet är Horizont-gruppens fotografer under ledning av klassikerkommitténs ordförande, Esko Kilpis. Fotograferna har givit HSS tillgång till sina bilder. Under året dokumenterades praktiskt taget alla HSS evenemang i bild. Kvaliteten på detta arbete är mycket hög och har till stor del bidragit till att skapa den gällande bilden av vårt sällskap. Infokommittén vill rikta ett stort tack till Horizont fotograferna Esko Kilpi, Tani Simberg, Erik Lähteenmäki, Kalle Bask, Jorma Rautapää, Sami Pitkänen, Petri Porkola och Leif Rosas.

HSS egna medier 2013: • • • • • • • •

HSS Hemsida 200-300 (200-300 år 2012) besökare per vecka HSS Facebook medlemmar 820 (506) HSS Junior 281 (202) HSS Sailing Center 859 (587) HSS Racing 282 (163) HSS Cruising 250 följare (43) HSS Classic Yacht Committee 1664 (489) HSS Social 256 (225)

HSS administration, HSS SC, HSS företagsseglingar har egna slutna Facebook grupper Individuella Facebooksidor bl.a. Sphinx, Vågspel, Ilderim, Sagitta, Why Not, Puckie Social Club

21


be s i k t ni ng s ve rk s a mh e t e n: ALLTF Ö R M ÅN GA O BE S I K T I GADE ! E R NST T I L L A ND E R

Tyvärr har vi fortfarande för många obesiktigade båtar. Besiktningsnämnden bestod av 9 aktiva besiktningsmän. Besiktningen började med skrovbesiktningar den 26.4.2013 av de båtar som låg uppe på HSS och var i tur att bli grundbesiktigade. I detta nu börjar fler och fler av HSS-inskrivna båtar ligga upp på annat håll vilket ger besiktningsnämnden mera arbete, men vi påpekar att ägarna till dessa båtar själva bör sköta om att båten blir besiktigad då skrovbesiktning (grundbesiktning) står i tur att göras. Den13.5. låg de första båtarna färdiga för besiktning vid sina bryggplatser och blev besiktigade. Därefter hade vi 7 måndagar besiktningskvällar tills den 1.7.2013. Bild Esko Kilpi: Vägning av deltagande båtar inför Nordea Private Banking 8 Metre Worlds

Gott betyg åt båtägarna

garna, men vår hamnkapten önskar fortfarande att fendertarnas storlek på många håll kunde bli större. Ca 150 st. båtar blev besiktigade enligt de uppgifter kansliet hade fått. Tyvärr är flera tiotal båtar obesiktigade och dessa båtar har inte rätt att föra HSS klubb-flagga. Detta berör inte kappseglande jollar. Kappseglande kölbåtar måste ha godkänd besiktning i kraft för att få delta i kappseglingar som klassförbunden eller SBF (Segling och Båtsport i Finland) föreningar arrangerar. Det råder en viss oklarhet vilka segelbåtar som bör vara registrerade – alla kölbåtar över 5,5 m. som seglar för egen köl bör ha synlig registernummer på var sida om båten. Kappseglande båt på bevakad bankappsegling är ett undantag. Kom ihåg att meddela kansliet eller HSS besiktningsnämnd om båten blir besiktigad av annan förenings besiktningsman.

Besiktningsnämnden kunde överlag ge gott betyg åt båtä-

h amn kom m it t é n : EN FART FY L L D SÄ SONG TOMMI TIKAN O JA

Bild Esko Kilpi: 8mR Raven – Sira Cup vinnaren i Nordea Private Banking 8 Metre Worlds 2013

Branden ställde till sina egna problem för hamnen och det enda som blev kvar efter eldens framfart var den 100-åriga vinschen som kommer att bultas fast i klippan år 2014 till minnet av det gamla Östra skjulet. Det nya programmet för medlems- och hamnadministration - Membra - kommer att uppdateras under säsong 2014 så att alla båt- besiktningsuppgifter i framtiden finns på ett och samma ställe. Hamnen fick flera förslag till förbättringar om hur hamninformationen skall hanteras framöver. Vi kommer att sträva efter att genom-föra så många av dessa som möjligt, så att medlemmar får snabbare och exaktare svar på svåra frågor.

Beläggningsgrad på samma nivå som 2012 Hamnens beläggningsgrad var i stort sett den samma som året innan. Under senaste säsong hade vi knappa 200 platser reserverade för medlemmarnas båtar, Sailing Centret hade 14 reserverade hamnplatser, sällskap-ets RIB-båtar tog åtta platser i anspråk. På Skifferholmens och Manhattans slipar 22

hade vi ett hundratal jollar. På hösten togs Västra skjulet i bruk för vinterförvaringen av jollar. Medlemmarna har dessutom kunnat använda skjulet för förvaring av segel och tillbehör efter branden.

God medlemsförståelse under storevenemanget Lyften och sjösättningarna sköttes av Jari Tamminen från Allmarine Oy. På holmen vinterförvaras lika många båtar som under tidigare säsonger, dvs. omkring 50 båtar. Sjösättning och lyft vållade en del huvudbry, men till nästa säsong kommer tidtabellerna att vara bättre åtgärdade. Säsongen var för hamnens del i sin helhet fartfylld. Vi hade gäster från hela världen i samband med åttornas VM. Hamnen tackar medlemmar och frivilliga för förståelsen i samband med flyttandet av båtarna. Den goda responsen vi fick för vårt arbete under säsongen fick arbetet att kännas trevligare. Efter storevenemanget följde ytterligare regattor tätt ända till säsongens slut. 23


E ko no mi s k ö ve rs i k t: E KO N O M I N I GO D BAL AN S

FARKOSTSTAT I ST I K

H A R R I TA NH UA NP Ä Ä

Medlemsstatistik Under år 2013 har sällskapet fått 141 (173 år 2012) nya medlemmar, 144 (30 år 2012) medlemmar har utträtt. Medlemsantalet har minskat med 3 medlemmar vilket betyder att medlemsantalet var 1460 vid årets slut. I jämförelse med 2012 har de nya medlemmarnas antal minskat något. Den stora skillnaden är i antalet utträdda medlemmar. Speciellt stort har utträdet av unga medlemmar vilket torde bero på en kombination av dåliga ekonomiska tider och på förhöjda medlemsavgifter. Nedgången av antalet unga medlemmar har delvis

kompenserats av ökningen av seglingscentrets med-lemmar. Medlemsstatistiken visar att den snabba medlemstillväxt, som skedde 2005–2012 då medlemsantalet ökade med nästan 500 medlemmar, har avstannat under verksamhetsåret 2013. Denna trend förväntas fortgå och år 2014 förväntas medlemsantalet att minska något. Detta beror delvis på konjunk-turen och att ett antal medlemmar har försummat sina medlemsavgifter under två efterföljande år och sällskapet kommer därför att vara tvunget att utskriva dessa medlemmar om inte betalningarna sköts under år 2014.

HSS ekonomi växte en aning mera än budgeterat år 2013. Tillväxten berodde främst på juniorverk-samheten och de ytterst snabbt ökade trafikintäkterna. Tilläggskostnader förorsakade framför allt den nystartade Skiff-verksamheten som inte startat så snabbt som förväntat. Deltagarantalet låg betydligt under det budgeterade och de åtgärder som vidtogs för att korrigera utvecklingen var otillräckliga. I övrigt utvecklade sig ekonomin enligt planerna.

Gott verksamhetsresultat Nya ställningar för mastförvaringen byggdes i stället för det nedbrunna mastskjulet. Investeringarna riktades till juniorverksamheten och hela optimistjolleflottan förnyades. Investeringar gjordes också till stöd för Skiff-verksamheten.

2013

2012

2011

diff/12/13

diff/12/2013

Heders

10

9

7

1

10%

Inkallad

52

49

37

3

6%

Ständig

290

280

278

10

3%

Senior

32

30

26

2

6%

Heders/Ständig/Senior 384

368

348

16

4%

Årsmedlem

409

410

433

-1

0%

Familjemedlem

152

150

163

2

1%

Års/Familj

561

560

596

1

0%

Ung medlem

33

80

81

-47

-142%

Studerande

98

97

42

1

1%

SC

108

80

43

28

26%

Junior

276

278

271

-2

-1%

Ung/Stud/SC/Junior

515

535

437

-20

-4%

Medlemmar totalt

1460

1463

1381

-3

0%

2013%

Lånen amorterades Lånen amorterades med 82 000 euro och lånen uppgår nu sammanlagt till 180 000 euro, vilket mot-svarar situationen vid utgången av 2010. Skade-ersättningarna för Östra skjulet brand var 771 000 euro. Branden skapade ett extraordinarie nedskrivningsbehov på 30 000 euro och röjningen kostade 61 000 euro. Skade-ersättningarnas nettoinverkan på resultatet var 680 000 euro

2012%

HSS koncernresultat 2013

26%

38%

35%

25%

38%

37%

2013

2012

Intäkter totalt

909,143

885,716

Utgifter totalt

-804,691

-776,458

Investeringar

-67,550

-97,182

Nya lån

0

0

Amorteringar

-82,025

-31,350

HSS koncernresultat

27,673

51,226

2013

2012

Investeringar 2013

Boathouse terass

29,438

Junior

22,646

Skiff

15,467

Sanering av duschrum

-33,830

HSS Kansli IT projekt

-17,684

HSS III

-36,677

Fastigheter grundförbättring

-8,991

Investeringar tot.

24

Terrassen vid klubbhuset byggdes ut för att minska på trängseln under soliga dagar. HSS och Hamnservice Ab:s sammanlagda verksamhetsresultat var 104 000 euro, vilket är 4 procent bättre än budgeterat. Investeringarna på 67 550 euro var 25 procent mindre än de budgeterade.

-67,550

-97 182

25


EKON OM I SK U T V E C KL I NG 2008   –   201 3

F U N K TI O N ÄR E R O CH N ÄM N D E R VALD A AV H Ö S TM Ö T E T

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Styrelsen

Intäkter totalt

412,161

470,302

549,969

753,113

885,716

909,143

Styrelsen valdes av höstmötet 2012 på Skifferholmen och konstituerade sig i januari 2013. Styrelsen arbetade under året med följande sammansättning:

Utgifter totalt

-394,003

-403,263

-480,308

-790,085

-794,988

-804,691

Investeringar

-325,333

-34,043

-52,476

-202,472

-97,182

-67,550

Nya lån

30,000

0

11,300

201,840

0

0

Amorteringar

-20,079

-6,279

-22,579

-42,877

-31,350

-82,025

Kassaflöde

-7,225

26,717

3,051

0

-21,254

-45,123

Bild Esko Kilpi – Den vinnande besättningen på Onega RUS-671 - Jaquart Baltic Classic Master Cup 2013

Invalsår

Uppgift

Kommodor

Harri Tanhuanpää

2012

Strategi, ekonomi

Vicekommodor

Harri Roschier

2011

Förvaltning

Vicekommodor

Juha Tammela

2011

Sport

Sekreterare

Anu Vauhkonen

2012

Information

Intendent

Pia Grönholm

2011

Fastigheter

Hamnkapten

Tommi Tikanoja

2012

Hamn

Ledamot

Johan Ehrnrooth

2012

Junior

Ledamot

Sam Öhman

2012

Elitsegling

Ledamot

Juuso Lievonen

2011

Sailing Center

Stadgeenliga medlemsmöten

Revisorer:

HSS ordinarie vårmötet hölls lördagen den 25 mars på Skifferholmen. Ordinarie höstmötet hölls den 19. november på Skifferholmen.

Kommodor:

Seglingsnämnden:

Anders Svennas och Ernst & Youngs revisorer

Besiktningsnämnden: Ernst Tillander

Harri Tanhuanpää

Vice-kommodor (förvaltning):

Arvo Paukkunen

Klubbmästare:

Harri Roschier

Esko Kilpi

Styrelsemedlemmar som sitter fullt mandat på tre år: Tommi Tikanoja och Juuso Lievonen

I stället för avgående Anu Vauhkonen: Jaakko Tapaninen, (2 år kvar)

I stället för Sam Öhman, Harri Roschier (1 år kvar): Johanna Partti,

26

Hamnkapten: Tommi Tikanoja

Juniorchef: Johan Ehrnrooth

Valkommittén: Timo Saalasti

27


Övriga kommittéer, arbetsgrupper och tränare

Hjälptränare: Max Wolontis Oscar van Heerden Erika Lindholm Lasse Tammela Petteri Toukolehto Vaije Maan Adele Tanhuanpää Juho Kotiranta Fernando Allegre, chefstränare för Down Town Clinic Sam McKenzie, maj och augusti.

Sportkommittén: Juha Tammela, Arvo Paukkunen, Kim Holm

Pokal- och meritförteckningskommittén: Arvo Paukkunen, Kim Holm

Juniorkommittén: Johan Ehrnrooth (ordf ) Petteri Ormio - Svarta gruppen Martin Schröder - Röda gruppen Jonna Partti - Violetta gruppen Ville Autere - blåa gruppen John Weissenberg - Zoom gruooen Hanna Seppä -Gröna gruppen Jonna Partti – medelanskaffning Anu Tanhuanpää – optifun Anu Vauhkonen - info-ansvarig Pia Grönblom – medlem

Seglingsnämd: Arvo Paukkunen (ordf ) Kimmo Lång Ann-Marie Mustakallio Marek Hintze Jonas Hafrén Jan Paukkunen Pia Grönblom Salla Itäaho Ville Autere Juha Saari Max Wuori Jr. Vivi Fleming-Lehtinen Petteri Vuorio

Träningsverksamhet - juniorer: Ansvarig tränare: René Abnér

Tränare, ledare och biträdande ledare juniorträning i Violetta, Blå, Gröna och Opti-Fun-grupperna:

Sailing Center: Kimmo Kääriä ordf t.o.m. juni Juuso Lievonen Ilya Baraev Oskari Heikkilä Henna Holopainen Jukka Hyytiä Dominik Röttsches Mika Seppälä Georg Tallberg Ville Niskanen Matias Knip Satu Heikkilä Eero Palomäki

Oriol Gili Rico i maj Ramon Aixemeno juni-september Niclas Borenius Pinja Harjunpää

Hamnkommittén:

Bild Esko Kilpi: Tränare Nicke Borenius och junior Kim Oskar Godenhjelm

28

Tommi Tikanoja (ordf ) Olli Ahti, Hans Groop Torsti Hyvönen Mauri Keskinen

Intendentkommittén: Pia Grönblom (ordf ) Mikael Aminoff Kim Holm Teemu Kurkela Jari Kotiranta

Teemu Kurkela Jon Granström Kari Loukola Kari Koponen Esko Kilpi (ordf )

Informationskommittén:

Arbetsgruppen för Östra skjulet: Pia Grönblom (ordf ) Mikael Aminoff Jaakko Tapaninen Harri Roschier Tapio Lehtinen Teemu Kurkela Kim Holm Tommi Uksila Jukka Linko Ilkka Suppanen Kim Weckström Esko Kilpi

Klubbkommittén: Esko Kilpi (Ordf ) Helen Wrede (Vice-ordf ) Max Wuori Jan Paukkunen Juha Saari Kati Kleimola Satu Heikkilä Benjamin Sundberg Nilla Möller Mikael Vahervuo

Klassikerkommittén: Yrjö Rossi Tom Jacoby Kim Weckström Tommi Tikanoja Heikki Häyhä Erkki Autio KariLoukola Helen Wrede Mikael Aminoff Max Wuori Timo Saalasti Mikael Stelander Jukka Ahokas

Anu Vauhkonen (ordf ) Kim Weckström Rolf Kokkola Nilla Möller

Senioravdelning: Rolf Kokkola (ordf ) Kati Tähkäpää Hans Groop Dick Rindell Christer Hagman

Besiktning: Hans Ekman Kaj-Gunnar Kimmo Kienanen Mika Louhivaara Olli Peltomaa Peter Rosen-blad Satu Salmivalli Johan Storgårds Tommi Tikanoja Ernst Tillander

Hamnservice Ab HSS:s styrelse: Harri Tanhuanpää (ordf.) Esko Kilpi Kim Weckström

HSS Personal: Niko Ahokas (kansli) Jaakko Tikanoja Salla Tammela

29


Hedersmedlemmar

Juniorutmärkelser:

Höstmötet valde Rolf Kokkola, Gösta Ekman och Lars Näsman till hedersmedlemar av HSS

Intressetecknet i silver:

Utmärkelsetecken Hederstecken i guld: Kim Weckström, Kommodor Tapio Lehtinen, Juniorverksamheten Ernst Tillander, Besiktningsvereksamheten

Förtjänstemärket i silver: Vivi Fleming-Lehtinen, Juniorverksamheten Georg (Tusse) Tallberg, HSS Sailing Center Timo Saalasti, Valkommittee Esko Kilpi, Vice kommodor, segelsport, förvaltning

Intressetecken i guld: Kirsi Raatikainen, 8mr VM Helen Wrede, Klubb och förvaltning Kai Friskberg, Revisor och förvaltning Mikael Stelander, Vice Kommodor, segelsport Pekka Raatikainen, Juridisk råd Anu Tanhuanpää, juniorverksamheten Martin Schröder, juniorverksamheten

Intressetecken i silver: Niko Ahokas, Kansliarbete Jaakko Tikanoja, Kansliarbete Benjamin Sundberg, Hamn Paula Stelander, 8mR VM Outi Merilä, 8mR VM Heikki Partti, Juniorvärksamheten

Minnesjetong: Kimmo Kääriä, HSS Sailing Center Håkan Långstedt, Östra skjulets brand Arvo Paukkunen, 8mR VM och seglingsnämden

Årets HSSare: HSS junorlandslag: Juho Kotiranta Eetu Kotiranta Tom Wendt Akseli Keskinen

Virpi Mikkola och Ann-Marie Mustakallio (fint arbete under Down Town Race 2013) Kimmo Lång (torsdagsseglingar för juniorer) Ville Autere (lintsiregatta) Heikki Partti (administration av juniorutrustning)

Årets junior, kommodorpokalen 1934: Elias Odrischinsky för optimist ranking 2. placering

Vågspel-pokalen för bästa framgång i internationell/ nationell tävling: Jacob von Koskull (Torrevieja Opti-mist regattan1. placering)

Sara Ehrnrooth Iivo Huopaniemi Emma Grönblom Andreas Schröder Patricia Buchert Anna Partti Ellen Ormio Lilian Tanhuanpää Robbie Öhman Kim Oskar Godenhjelm Belinda Ehrnrooth Larissa Gronow Otto Pihamaa Noel Laukkanen Iida Vauhkonen Liam Stampone

Gott sportsmanskap, E. A. Kreanders vandringspris från år 1925: Ronja Grönblom

Priset för de interna mästerskapen i optimistklassen: Kim Oskar Godenhjelm

A. A. Haars minnespris för god kamratskap: Lilian Tanhuanpää

Juniormärket i 1. Klass: Jacob von Koskull, Eliad Odrischinsky

Juniormärket i 2. Klass: Vaije Maan Adele Tanhuanpää Oskar Thewlis Alexander Grönblom Ronja Grön-blom Sirre Kronlöf Mainio Ormio Jaakko Vauhkonen Bea Stelander Martin Mikkola Rasmus Seppi Joakim Svinhufvud Patrcik Shröder Mikael Mustakallio

HSS värden 1. Passion för seglingen 2. Aktiv deltagande och gemenskap 3. Omvårdnad och förkovran av seglingskunnandet och sjömanskap 4. Respekt, uppmuntran och vänlighet i all verksamhet 5. Bevarandet av sällskapets bästa traditioner samt förnyelse 6. Initiativtagare i Finland och internationellt

HSS verksamhetsändamål HSS verksamhetsändamål är att: 1. främja segelsporten 2. sprida kunskap om gott sjömanskap samt 3. bereda medlemmarna möjlighet till aktivt båtliv

Helsingfors den 15.3.2014 Styrelsen

Juniormärket i 3. Klass: Årets klassiska kappseglingsbåt: 8mR båten Luna, tilldelades Matti Mares världsmästarpris från år 1995.

30

Amos von Weissenberg Elli Vaino-Mattila Rasmus Ader

31


Helsingfors Segelsällskap r.f. verksamhetsberättelse 2013  

HSS verksamhetsberättelse 2013

Helsingfors Segelsällskap r.f. verksamhetsberättelse 2013  

HSS verksamhetsberättelse 2013

Advertisement