Page 1

Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________                                                                  

Stress: Forebyggelse  &  håndte-­‐ ring     Peter  har  altid  været  firmaets  mand   -­‐  altid  først  på  arbejde  -­‐  altid  sidst  hjem  og  altid  positiv  over   for  arbejde  og  kolleger   Peter  svarede  altid  sin  telefon  -­‐  arbejdstid  eller  ej.   Pludselig  en  dag  tog  han  ikke  længere  telefonen.     Alle  undrede  sig.

_____________________________________________________________________________________________________________   Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

1


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________  

INDHOLDSFORTEGNELSE       HVAD  ER  STRESS?  

3

KORTVARIG STRESS   LANGVARIG  STRESS  

3 3  

HVORDAN KAN  VI  KENDE  STRESS?  

3

KORTVARIG STRESS   LANGVARIG  STRESS  

3 4  

ER SKADEN  SKET,  KAN  DET  VÆRE  EN  LANG,  SVÆR  OG  OGSÅ  DYR  VEJ  TILBAGE  

5

FOREBYG STRESS  OG  SPOT  EVENTUEL  STRESS  I  TIDE.  

5

INDSE DET  !  

6

FLERE FASER   FØRSTE  FASE  -­‐  ERKENDELSEN   ANDEN  FASE  –  REAKTIONEN   TREDJE  FASE  –  REKREATIONEN   FJERDE  FASE  –  TILBAGE  TIL  ”HVERDAGEN”  

6 6   7   8   8  

   

Kim Juhlin   Cand.  jur.  journalist  &  coach   5042  1482  

       

_____________________________________________________________________________________________________________   Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

2


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________  

Hvad er  stress?     Hos  psykiatrifonden  defineres  stress  således:     ”Stress  er  en  belastningstilstand,  som  afhænger  dels  af  belastningen  (der  kan  komme   fra  omgivelserne  eller  indefra),  dels  af  den  enkeltes  følsomhed.     Stress  kan  være  kortvarig,  akut,  fx  eksamensnervøsitet  (med  øget  'kamphormon'  -­‐   noradrenalin  -­‐  i  organismen)  eller  langvarig  og  kronisk  (med  øget  kortisol  -­‐  stress-­‐ hormon  -­‐  i  organismen).  Det  er  især  stresshormonet  kortisol,  der  har  negative  konse-­‐ kvenser  for  helbredet.     Stress  er  ikke  en  sygdom  men  langvarig  stress  kan  føre  til  depression.”    

Kortvarig stress     Den  kortvarige  stress  er  ikke  vores  ”fjende”  –  tværtimod.  I  fortiden  var  det  den,  der   kunne  hjælpe  os  til  at  flygte  fra  rovdyr,  kæmpe  mod  andre  mv.  og  det  hjalp  os  til   overlevelse.   Den  kortvarige  stress  kan  stadig  være  en  ”ven”  –  den  kan  hjælpe  os  til  at  nå  noget   ekstra  til  deadlines,  eksamen,  sport  mv.  Det  helt  normale  er,  at  der  efter  en  kortva-­‐ rig  stressbelastning  kommer  en  hvile/restitutions  periode.  Vi  slapper  af  efter  en   vigtig  deadline,  efter  en  opslidende  sportspræstation  osv.     Vi  kan  således  opleve  den  kortvarige  stress  rigtig  mange  gange  i  løbet  af  et  år,  uden   at  dette  på  nogen  måde  skader  os.     Hvordan  er  så  den  skadelige  stress?    

Langvarig stress     Den  langvarige  stress  adskiller  sig  tydeligt  fra  den  korte  ved,  at  der  ikke  er  nogen   restitutionsperiode.  Den  langvarige  stress,  her  tales  om  en  varighed  på  uger,  må-­‐ neder  eller  endda  års  varighed  uden  den  nødvendige  restitutionsperiode.  Dette  er   vi  ganske  enkelt  ikke  ”bygget”  til,  og  hvor  længe  vi  kan  ”tåle/acceptere”  at  leve  med   det,  er  meget  forskelligt,  men  forsætter  det,  er  et  sikkert  –  på  et  tidspunkt  kan  vo-­‐ res  krop  og  sind  ikke  holde  til  det.    

Hvordan kan  vi  kende  stress?   Kortvarig  stress   Der  er  mange  tegn  på  stress,  men  vi  kan  være  meget  dygtige  til  at  overse/håndtere   dem.  I  perioder  med  kortvarig  stress  kan  vi  måske  godt  tåle  at  være  lidt  mere  ind-­‐ _____________________________________________________________________________________________________________     Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

3


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________   advendte,  sove  mindre  og  lignende,  og  vi  er  tilbøjelige  til  at  ignorere  signalerne  –  vi   tager  en  ekstra  kop  kaffe,  en  hovedpinepille  og  så  kører  vi  videre.  Når  vi  vores  mål   inden  for  en  kortere  periode  og  derefter  får  mulighed  for  at  hvile/restituere  –  ja  så   går  det.     Psykiske  symptomer:     ”Psykisk  kan  man  bl.a.  opleve  frygt,  vrede,  forvirring,  skærpelse  af  koncentration   og  sanser,  og  ved  meget  voldsomme  belastninger  kan  man  opleve  ophævet  tids-­‐ fornemmelse,  angst,  handlingslammelse,  desperation  og  tankemylder.    

Akut kortvarig  stress  er  et  livsvilkår  –  en  gang  imellem.”  1     Langvarig  stress  

Den langvarige  stress  er  kendetegnet  ved,  at  belastningen  er  kontinuerlig,  og  der   er  således  ikke  pauser  til  restituering,  eller  også  er  personen  ude  af  stand  til  at  re-­‐ stituere  i  pauser.  Eksempelvis  kan  man  godt  rejse  på  ferie,  men  kredser  tankerne   konstant  om  arbejde,  tjekkes  der  konstant  mails  mv.,  ja,  så  anvendes  ferie  ikke  til   hvile  og  restitution  og  kan  være  en  mindst  lige  så  stor  stress  belastning  som  dag-­‐ ligdagen.     Ved  den  langvarige  stress  kommer  der  flere  symptomer,  og  disse  tager  også  fysisk   karakter.     ”   • Psykisk  kan  man  bl.a.  se  ulyst,  angst,  hjælpeløshed,  depressive  symptomer,  irri-­‐ tabilitet,  koncentrationsbesvær,  aggressivitet,  nervøsitet,  nedsat  hukommelse,   impulsivitet,  rastløshed,  nedsat  sexlyst,  forvirring,  ubeslutsomhed,  nedsat  hu-­‐ moristisk  sans,  humørsvingninger  og  håbløshed.   • Fysiske  klager  inkluderer  hovedpine,  hjertebanken,  diarré,  svimmelhed,  mave-­‐ smerter,  muskelspændinger  og  -­‐smerter,  træthed,  kvalme,  åndedrætsbesvær,   svedeture,  forstoppelse,  hyppig  vandladning,  brystsmerter,  sure  opstød  samt   kolde  fingre  og  fødder.   • Adfærdsmæssige  forandringer  omfatter  bl.a.  søvnproblemer,  øget  brug  af  sti-­‐ mulanser,  øget  madindtag  eller  appetitløshed,  nedsat  fysisk  aktivitet,  ligegyl-­‐ dighed  over  for  eget  udseende,  neglebidning    

Langvarig stress  er  en  uhensigtsmæssig  tilstand  og  en   risikofaktor  for  udvikling  eller  forværring  af  sygdom.”2    

                                                                                                              1  Sundhedsstyrelsen  2007  –  Langvarig  stress.  Aktuel  viden  og  forslag  til  stressfo-­‐ rebyggelse  –  Rådgivning  til  almen  praksis.   2  Som  1.   _____________________________________________________________________________________________________________     Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

4


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________  

Er skaden  sket,  kan  det  være  en  lang,  svær  og  også  dyr  vej  til-­‐ bage  

Fanger  vi  ikke  begyndende  stress  i  tide,  kan  konsekvenserne  være  store  og  meget   ubehagelige.     Når  vi  først  er  kommet  derud,  hvor  vi  ”ikke  kan  mere”  og  bliver  sygemeldt,  er  der   ofte  en  lang  og  tung  vej  tilbage.  Vejen  tilbage  kan  gøres  lettere  ved  hjælp  udefra  og   værktøjer  såsom  motion,  selverkendelse,  meditation  mv.,  men  processen  er  ofte   lang.  Nogle  beskriver,  at  det  tager  lige  så  langt  tid  at  komme  over  stress,  som  det   har  taget  at  opbygge  den,  andre  mener,  at  et  forløb  på  to  til  fire  måneder  ofte  vil   være  realistisk.  Ofte  sker  en  tilbagevenden  til  arbejdet  gradvist  og  over  længere   tid.       De  menneskelige  konsekvenser  er  store,  og  for  virksomheden  er  der,  ud  over  an-­‐ svaret  for  sine  ansatte,  også  økonomiske  udgifter  i  form  af  vikar,  overarbejde  mv.     Targeting  tilbyder  assistance  i  form  af  coaching/sparring  til  stressramte.     Coaching  tager  udgangspunkt  i  den  enkelte  person  og  har  til  formål  at  skabe  ind-­‐ sigt  og  forståelse  for  situationen,  således  at  vedkommende  kan  få  de  fornødne   værktøjer  til  at  vende  tilbage.  I  forløbet  kan  indgå  meditation,  mindfullness  og  mo-­‐ tion.     Sparring  kan  komme  som  et  senere  supplement  og  tjene  til  personlig  udvikling.    

Forebyg stress  og  spot  eventuel  stress  i  tide.  

Et  vigtig  element  i  stressforebyggelse  er  indsigt  og  åbenhed.  Stress  kan  have  man-­‐ ge  årsager  og  behøver  ikke  at  være  relateret  til  arbejdsmængden.  Selv  ting,  som  vi   normalt  ville  opfatte  som  ubetydende,  kan  give  os  stress,  såfremt  vi  ikke  kan   ”komme  af”  med  tingene.  Mange  kender  det,  små  ting,  vi  ikke  får  taget  stilling  til   eller  gjort,  kan  køre  rundt  oppe  i  hovedet  og  beslaglægge  en  meget  stor  del  af  vores   tankevirksomhed.  Et  vigtigt  element  i  stressforebyggelse  er  at  kunne  ”komme  ad   med/løse”  udfordringerne.  Kan  vi  ikke  det,  ender  vi  i  et  konstant  alarmberedskab,   og  det  er  stressfremkaldende.     At  gå  med  et  fagligt  problem  og  ikke  vide,  hvem  man  skal  spørge,  eller  ikke  turde   spørge,  kan  hurtigt  få  problemet  til  at  øges.  Et  åbent  miljø,  hvor  man  kan  hente   hjælp,  hvor  det  er  OK  at  spørge,  og  hvor  man  deler  oplevelser  mv.,  gavner  arbejds-­‐ klimaet  og  hjælper  til  at  forebygge  stress.    

_____________________________________________________________________________________________________________   Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

5


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________  

Indse det  !     Erkendelsen  er  svær.       Der  er  mange  lag  og  aspekter  i  erkendelsen  af  stress  –  det  havde  jo  været  så  meget   nemmere  med  en  fysisk  sygdom,  eksempelvis  et  brækket  ben,  det  kan  alle  forstå,  vi   kender  forløbet,  nogle  uger  i  gips,  noget  genoptræning  og  så  er  det  på  plads  !  Dette   ikke  skrevet  for  at  undervurdere  besværet  med  et  brækket  ben,  men  for  at  opstille   dette  konkrete  og  forudsigelige  forløb  for  en  sygdom  over  for  stress.  Det  fremhæ-­‐ ves  meget  ofte,  at  stress  ikke  er  en  sygdom  men  en  tilstand.  Uanset  dette  så  ople-­‐ ves  den  alvorlige  stress  af  den  enkelte  meget  ofte  som  en  sygdomstilstand.  Man   kan  ikke  varetage  sit  arbejde,  og  man  kan  ikke  leve  sit  normale  liv.     At  indrømme  over  for  sig  selv  at  man  ikke  kan  klare  mere,  kan  være  meget  svært,   og  endnu  sværere  kan  det  være  at  gøre  dette  overfor  familie,  venner  og  arbejde.  At   blive  spurgt  om,  hvad  der  er  galt,  kan  være  et  svært  spørgsmål  at  svare  på,  fordi  vi   er  inde  i  noget  meget  personligt.  Svaret  kan  jo  være  angst,  depression,  svedeture,   koncentrationsbesvær  og  meget  andet.  Tilstande  som  kan  være  svære  at  beskrive   og  endnu  sværere  at  forstå  for  andre.     Tilbage  til  overskriften:  Indse  det!  –  og  jo  før  jo  bedre  –  jo  længere  tid  der  går,  in-­‐ den  der  sættes  ind,  jo  længere  kan  vejen  ud  være.  Mange,  der  rammes  af  langvarig   stress,  har  mærket  symptomer  i  lang  tid  og  måske  endda  også  været  helt  klar  over,   at  der  er  noget  galt,  men  hvordan  får  man  sagt  stop,  hvordan  kommer  man  ud  af   det.  Ofte  er  der  tale  om  meget  engagerede  og  pligtopfyldende  mennesker,  og  netop   disse  positive  egenskaber  gør  det  endnu  sværere  at  erkende  og  ikke  mindst  reage-­‐ re.     Det  bedste  råd:  Find  en,  du  kan  tale  med  og  gerne  en,  der  ikke  er  en  del  af  ”proble-­‐ met”.     En  coach  kan  være  en  rigtig  god  samtalepartner  og  vejleder.    

Flere faser  

Alle  opfatter  ”deres”  stress  som  noget  meget  personligt  og  unikt  –  men  sådan  er   det  reelt  ikke.  Dette  kan  i  sig  selv  være  beroligende  at  opleve  som  stressramt:  ”Jeg   er  ikke  alene  med  problemet”,  ”Der  er  andre  end  mig,  der  oplever  det  samme”.     Første  fase  -­‐  erkendelsen     Erkendelsen  er  det  første  skridt.  At  indse  at  man  er  ramt,  og  at  det  ikke  bare  lige   forsvinder  af  sig  selv,  er  svært  og  kan  godt  tage  tid.  I  denne  proces  er  det  som   nævnt  en  god  ide  at  have  en  uafhængig  og  objektiv  samtalepartner/vejleder,  hvil-­‐ ket  man  kan  finde  i  en  coach  med  den  rigtige  baggrund.   _____________________________________________________________________________________________________________     Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

6


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________     Anden  fase  –  reaktionen     Når  man  er  kommet  igennem  første  fase  og  har  erkendt,  at  ”der  er  noget  galt”,  og  at   man  skal  reagere  på  det,  så  skal  man  vælge  sin  reaktion.     Der  er  mange  muligheder  for  at  reagere,  og  reaktionen  skal  står  i  fornuftigt  forhold   til  erkendelsen.  Alt  efter  ens  stresstilstand  og  årsagen  hertil,  kan  man  søge  den   rigtige  reaktion.     Arbejdsrelateret  stress:     Groft  sagt  er  der  to  senarier:       Det  første:  Du  er  i  stand  til  fortsat  at  arbejde  og  få  løst  problemerne.     Det  andet:  Du  er  ikke  i  stand  til  at  arbejde  og  må  sygemeldes.     Her  er  det  vigtigt  af  finde  den  helt  grundliggende  årsag  og  så  vurdere  løsningsmu-­‐ ligheder.       Senarie  1:     Er  det  eksempelvis  arbejdsmængden,  så  må  man  inddrage  sin  chef  og  eventuelt   kolleger.  Muligvis  er  det  i  realiteten  ikke  arbejdsmængden,  men  klima,  deadlines   eller  andet,  der  er  årsagen.  Alt  efter  ens  egen  ”kapacitet”  kan  man  tage  en  samtale   selv  eller  med  en  bisidder,  eventuelt  en  tillidsmand  eller  anden  repræsentant  fra   en  faglig  forening.     Problemet  kan  måske  løses  ved  en  omlægning  af  dit  arbejde  og  med  hjælp  fra  en   kompetent  leder,  der  følger  op  sideløbende  med,  at  den  stressramte  har  et  paral-­‐ lelt  forløb,  eksempelvis  hos  en  coach.     I  senarie  1  kan  der  også  ligge  en  kortvarig  sygemelding  på  nogle  dage,  hvor  den   stressramte  lige  ”kommer  op  til  overfladen”.       Senarie  2:     Her  er  der  tale  om  langvarig  stress  og  symptomer  så  alvorlige,  at  en  længereva-­‐ rende  sygemelding  kommer  på  tale.  Man  er  kommet  ”så  langt  ud”,  at  man  har  flere   og  alvorlige  symptomer  på  langvarig  stress,  måske  også  kombineret  med  en  de-­‐ pressiv  tilstand.     Her  vil  den  lægelige  besked  ofte  være,  at  man  skal  glemme  alt  om  arbejde,  man  er   sygemeldt  og  er  ikke  til  rådighed  for  virksomheden,  ej  heller  for  kortere  henven-­‐ delser.  Der  skal  være  så  meget  ro  omkring  en  som  muligt.  Den  lægelige  behandling   kan  også  indeholde  medicinering  alt  efter  tilstanden  –  der  kan  være  tale  om  medi-­‐ _____________________________________________________________________________________________________________     Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

7


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________   cin  mod  forhøjet  blodtryk,  antidepressiv  medicin,  angstdæmpende  medicin  eller   andet,  ligesom  nogen  bliver  henvist  til  psykolog.     Efter  en  periode  vil  det  blive  aktuelt  med  et  forløb,  der  bringer  en  tilbage,  her  kan   et  coachforløb,  et  kursusforløb  eller  anden  relevant  aktivitet  være  en  meget  vigtig   del.     Det  er  vigtigt  at  søge  årsagen  til  den  langvarige  stress,  finde  ens  egne  grænser,  ens   indre  værdier/livsværdier,  og  hvad  man  fremadrettet  har  som  ønsker/mål.     Ved  denne  langvarige  stress  vil  spørgsmålet  om  arbejdsgiverens  reaktion  naturligt   komme  –  er  der  plads  og  rummelighed  til  at  få  vedkommende  tilbage  –  gradvist  og   i  personens  tempo,  samt  naturligvis  få  ændret  det,  der  har  givet/været  medvir-­‐ kende  til,  at  der  opstod  stress.     Det  kan  være  nødvendigt  at  gøre  op  med  sig  selv,  om  man  er  på  ”rette  hylde”,  og   om  det  er  muligt  at  vende  tilbage.     Vi  kan  her  tale  om  relativt  langvarige  processer,  idet  forløb  på  mellem  6  og  12  må-­‐ neder  absolut  ikke  er  udsædvanlige.     Tredje  fase  –  rekreationen     Der  er  en  del  den  enkelte  selv  kan  gøre  –  men  ofte  vil  dette  kræve  støtte,  eksem-­‐ pelvis  fra  en  coach.  Når  den  allerførste  periode  er  overstået,  så  vil  mange  have   glæde  af  motion,  ikke  hård  motion,  men  måske  blot  gå  ture  i  naturen.  I  det  hele   taget  drejer  det  sig  om  af  få  fred  og  ro  i  sind  og  krop.  Yoga  og  mindfullness  hjælper   også  mange  og  så  indsigten  om,  at  man  så  absolut  ikke  er  alene.     Denne  rekreationsfase  er  vigtig,  men  det  er  også  vigtigt,  at  man  ikke  ”hænger”  fast.   Vigtigst  er  at  gøre  det  i  det  rigtige  (ens  eget  individuelle)  tempo  og  hen  ad  vejen   begynde  at  overveje,  hvad  der  skal  ske  ”bagefter”.     Fjerde  fase  –  tilbage  til  ”hverdagen”     At  komme  fra  den  sygemeldte  periode  og  tilbage  til  en  arbejdsmæssig  hverdag  er   ofte  fuld  af  udfordringer.  Dels  står  vi  overfor  reaktioner  fra  den  omkringværende   del  af  vores  verden,  er  du  snart  rask,  hvordan  går  det,  mon  ikke  du  skulle  se  at   starte  igen  mv.,  er  nogen  af  de  spørgsmål,  der  stilles?  Måske  stiller  du  dem  også   selv.  Ingen  tvivl  om  at  det  ikke  skal  vare  længere  end  nødvendigt,  men  heller  ikke   kortere.       Hvad  var  årsagen  til,  at  du  fik  stress?  Var  det  arbejde,  var  det  privatliv  eller  en   kombination?  Er  der  ændret  på  disse  forhold?  Hvis  ikke  der  er  ændret  noget,  hvad   taler  så  for,  at  du  nu  kan  klare  det?     _____________________________________________________________________________________________________________     Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

8


Stress: Forebyggelse  og  håndtering©   _______________________________________________________________________________________________   Under  alle  omstændigheder  kan  det  være  klogt  at  starte  lidt  i  det  små,  lave  en   startaftale  der  ikke  er  for  ambitiøs  og  så  skru  op  for  aktiviteten,  når  det  opleves   rigtigt.     Er  der  intet  ændret  på  dit  arbejde,  og  er  du  seriøst  i  tvivl,  om  du  kan  klare  det,  så   må  du  overveje  at  skifte  job.  Arbejdsglæde  og  livsglæde  er  meget  vigtige  ting,  og   skal  du  skifte  spor,  gå  ned  i  løn  eller  andet  for  at  opnå  dette,  ja  så  er  det  nok  det   rigtige.        

Kontakt Targeting  på  5042  1482  og  hør  hvordan  vi  kan   hjælpe  med:     • Forebyggelse   o Individuelt   o På  firmaniveau   • Individuelle  forløb  for  stressramte          

 

_____________________________________________________________________________________________________________   Targeting  |  Rørskærsvej  20  |  2820  Gentofte       Tlf.  5042  1482  |  www.targeting.dk  |  info@targeting.dk  

9

White paper | Stress  

Stress, forebyggelse og motivation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you