Page 1

VAN DATA NAAR BEHANDELING NKR data gecombineerd met PROIFLES data

Naam: Kim van Eerd Organisatie: IKNL

Docent: Huub PrĂźst Datum: 13 maart 2018

Een onderzoek naar de wijze waarop data teruggekoppeld kan worden, zodat de zorgprofessional inzicht krijgt in de geleverde zorg

1


2


Inhoudsopgave 1. De organisatie........................................................................................................................ 4 1.1 IKNL............................................................................................................................................................................ 4 1.2 Organisatiestructuur.................................................................................................................................... 4 2. De opdracht........................................................................................................................... 6 2.1 Opdrachtomschrijving.................................................................................................................................6 2.2 Doelen opdracht..............................................................................................................................................6 2.3 Analyse opdracht.............................................................................................................................................7 2.4 PROFILES data................................................................................................................................................. 8 2.5 NKR Online......................................................................................................................................................... 8 2.6 ICHOM.................................................................................................................................................................... 8 2.7 Wat is Value-Based Healthcare?...........................................................................................................9 2.8 Hoofdvraag en deelvragen.....................................................................................................................10 2.9 Randvoorwaarden.........................................................................................................................................11 2.10 Werkzaamheden (scope).......................................................................................................................12 2.11 Eisen aan de opdracht..............................................................................................................................14 3. Aanpak.................................................................................................................................... 15 3.1 Belangrijke data..............................................................................................................................................16 3.2 Afspraken rondom communicatie....................................................................................................17 3.3 Planning..............................................................................................................................................................18 4. Bronnen................................................................................................................................ 20

3


1. De organisatie 1.1 IKNL

1.2 Organisatiestructuur

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een kenniscentrum voor de oncologische en palliatieve zorg. IKNL is continu bezig met het verbeteren van deze zorg samen met alle betrokkenen. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hiervoor de belangrijkste bron van informatie. Dit is de enige oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiĂŤnten.

De behandeling en diagnosestelling zijn in de loop der jaren steeds meer tumorspecifiek geworden. Die trend zal alleen verder toenemen. Daardoor is de noodzaak om de gegevens van NKR tumorspecifiek aan te leveren groter geworden.

Deze gegevens worden op dit moment door NKR datamanagers binnen IKNL handmatig ingevoerd. Die specialisten houden zich bezig met het ophalen en vastleggen van diagnoses, behandelingen en uitkomsten van alle kankerpatiĂŤnten. Deze informatie halen ze uit de zorginformatiesystemen van de ziekenhuizen. Vervolgens wordt op basis van die NKR onderzoek uitgevoerd en worden gegevens terug gerapporteerd, waardoor zorgprofessionals de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren. Tot slot ondersteunt IKNL alle zorgverleners in de palliatieve en oncologische zorg met informatie en methodes. IKNL werkt voortdurend aan het door ontwikkelen en effectiever gebruik maken van de kankerregistratie. Dit gebeurt door een interactie tussen de hoofdprocessen van IKNL: registreren, rapporteren en ondersteunen.

4

IKNL heeft in lijn met deze ontwikkelingen dertien tumorteams geformeerd. Deze bestaan uit een samenstelling van adviseurs, datamanagers en onderzoekers. Het registratieteam bestaat uit datamanagers die data ophalen uit het werkveld en registreren in NKR. De onderzoekers behoren tot het team Onderzoek. Deze medewerkers doen onderzoek met de NKR data en werken ook samen met andere onderzoeken. Het tumorteam waar ik me mee bezig ga houden is team Darmkanker (Colorectaal). Naast deze tumorteams is er een apart team dat zich bezighoudt met de palliatieve zorg. Los daarvan zijn er medewerkers werkzaam bij de raad van bestuur, communicatie, ICT, HR, financiĂŤn en facilitair. Binnen ICT is een apart innovatieteam opgesteld, het team waaraan ik ben toegevoegd. In dat team draagt iedere medewerker zijn verantwoordelijkheid voor meerdere tumorteams. Ook met het team Development van ICT krijg ik tijdens mijn project te maken.


5


2. De opdracht

2.1 Opdrachtomschrijving

2.2 Doelen opdracht

IKNL beschikt over twee soorten datagegevens om de oncologische zorg te toetsen. Dit zijn de klinische data (NKR data) en de kwaliteit van leven data (PROFILES data). De opdracht luidt als volgt: Ontwerp een model waarmee zorgverleners uitkomstmaten kunnen monitoren in Nederlandse ziekenhuizen, zodat zij in helder inzicht krijgen in de geleverde zorg.

De opdracht heeft als doel een model te ontwikkelen voor het monitoren van uitkomsten van behandeltrajecten in Nederlandse ziekenhuizen, zodat de zorgprofessional een helder inzicht krijgt in de geleverde zorg. De uitkomstmaten worden verkregen met behulp van de NKR data in combinatie met de PROFILES data. Dit complete overzicht kan een zinvol inzicht geven in het zorgtraject. Het overzicht biedt hulp bij beslisondersteuning en sturing.

Er zijn binnen IKNL kansen gesignaleerd om de PROFILES gegevens en de NKR gegevens te combineren en daarmee een terugkoppeling te geven aan het werkveld. Ik ga op basis van onderzoek, in samenwerking met het innovatieteam, tumorteam colorectaal en zorgprofessionals, een nieuwe opzet uitwerken. Deze opzet bestaat dan uit een combinatie van de PROFILES en de NKR data. Dit wordt gedaan zodat de NKR data meer context geeft aan de PROFILES data. Je weet door de combinatie bijvoorbeeld preciezer welke behandelingen al zijn ingezet (NKR) en tot welke sociale/ lichamelijke/psychische gevolgen die hebben geleid. (PROFILES).

6


2.3 Analyse opdracht IKNL constateert dat er behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg is. In de huidige praktijk hebben artsen niet altijd een overzicht van uitkomsten van behandelingen bij hun eigen patiënten. Zorgverleners weten bijv. vaak niet wat de meest voorkomende klachten zijn uit hun eigen patiëntpopulatie. Artsen hebben niet altijd antwoord op vragen zoals: Wat is de gemiddelde levenskwaliteit na deze behandeling? Welke (psycho)sociale gevolgen kunnen er zijn voor mijn patiënt? Deze vragen komen ook bij de patiënt naar boven op het moment van diagnosestelling. De onduidelijkheid over deze uitkomsten in de oncologische zorg kan leiden tot overbehandeling en niettransparante adviezen en behandelkeuzen. Daarnaast zijn de zorgkosten al jaren onderwerp van discussie. Op basis van goede kwaliteitsmetingen kan hierin beter gestuurd worden. Een nieuwe methode om dit te meten is Value-Based Health Care (VBHC). Daarbij worden de totale kosten van een behandeling in kaart gebracht. Dit zijn niet alleen de kosten van de zorg, maar ook alle maatschappelijke kosten. Deze kosten worden dan afgezet tegen de gezondheidsuitkomsten. Hiermee moet het gesprek over toegevoegde waarde van bepaalde keuzes in het medische beleid gevoerd worden. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet zich in voor transparantie over de kwaliteit van de zorg. Zij hebben Zorginstituut Nederland de opdracht gegeven om 5 miljoen euro apart te zetten in 2018 voor deze actie. Dat geld wordt besteed aan projecten die het gebruik van uitkomstindicatoren in de spreekkamer een impuls geven. Het Zorginstituut wil namelijk dat artsen en patiënten vaker uitkomstinformatie gebruiken in het proces van samen beslissen (Benschop, 2018). Op dit moment is een begin gemaakt om de NKR gegevens digitaal terug te koppelen aan het werkveld met NKR Online. De PROFILES data wordt in studieverband vastgelegd en ook alleen binnen studieverband gebruikt. Alle patiënten met kanker worden geregistreerd en gevolgd in de NKR. Voor PROFILES worden alleen patiënten gevolgd in studieverband, terwijl deze data juist gunstig kan zijn in het primaire zorgproces. Het niet inzetten van deze gegevens is een gemis voor zowel de zorgverleners als de patiënten. Ook beleidsmakers hebben belang bij deze uitkomsten. Dat heeft te maken met dat uitkomstmaten belangrijk worden voor het bepalen van bijv. het aantal behandelingen. Door te weten welke gevolgen behandelingen hebben, kun je effectiever te werk gaan en beter inzicht krijgen of een behandeling toegevoegde waarde heeft of niet.

7


2.4 PROFILES data De PROFILES data komt voort uit vragenlijsten die in samenwerking met de Universiteit van Tilburg zijn opgesteld. Deze zijn grotendeels gebaseerd op internationaal onderzoek en er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten. Daardoor kan ook internationaal een vergelijking gemaakt worden. Hierin staan vragen als: “In welke mate ervaarde je stress na de eerste chemokuur?” Daarmee worden de sociaal- psychische symptomen geregistreerd. In tegenstelling tot de NKR data wordt PROFILES data alleen uitgevraagd bij een handmatig geselecteerde subpopulatie. Bijvoorbeeld: Wij willen van alle mannelijke patiënten uit regio zuid weten of zij slaapproblemen hebben ervaren na de eerste chemokuur. Vervolgens wordt in naam van de arts een brief rondgestuurd naar alle patiënten en 70% tot 80% van deze ondervraagden doet mee aan het onderzoek. Met de resultaten kan dan een wetenschappelijke studie gedaan worden. Over het algemeen is het doel van deze studies verbanden te vinden tussen de kwaliteit van leven en de ingezette behandeling. Deze studies worden o.a. gedaan voor de tumorsoort Lymfeklier, Colorectaal en Maag. Het afgelopen jaar wordt er ook gewerkt aan terugkoppeling naar de patiënt. Zij kunnen dan, na het invullen van de formulieren,

8

direct via de website zien wat hun kwaliteit van leven is t.o.v. de andere patiënten met dezelfde tumorsoort en t.o.v. gezonde populatie. Nu dat deze persoonlijke terugkoppeling er is, komt er ook steeds meer de vraag vanuit het ziekenhuis of zij ook die gegevens in kunnen zien tijdens bijv. een gesprek met de patiënt.

2.5 NKR Online Op dit moment is NKR Online live, waarin de klinische gegevens geaggregeerd worden weergegeven. In deze online tool kunnen ziekenhuizen een deel van hun klinische gegevens vergelijken met andere ziekenhuizen (geanonimiseerd). Dit systeem is sinds september 2017 live. Er worden verschillende cursussen gegeven om het systeem te introduceren. Toch blijkt uit mijn onderzoek dat er na deze cursus niemand meer inlogt. Het wordt dus nog niet gebruikt zoals ze binnen IKNL hadden gehoopt.

2.6 ICHOM Niet alleen in Nederland worden uitkomsten gemeten, het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het opstellen van wereldwijde standaarden voor uitkomstmaten, zodat er een eenduidige registratie mogelijk wordt. Wanneer iedereen deze IHCOM datasets vervolgens aanhoudt, dan is de data onderling vergelijkbaar.


2.7 Wat is Value-Based Healthcare? Zowel VBHC als ICHOM zijn internationale trends in de zorg. Veel ziekenhuizen willen graag gaan sturen op de kosten én uitkomsten. Nu wordt er gestuurd op aantallen behandelingen en dit kan een negatief effect op de totale kosten en gevolgen voor patiënten. Hiermee wordt een (mogelijk onnodige) behandeling gefinancierd, zonder dat er gekeken wordt naar de kwaliteit van leven na zo’n behandeling. Daar wil de zorg graag verandering in en een manier is dus VBHC. Daarbij worden de kosten verbonden aan de uitkomsten van de zorg. Wat is van toegevoegde waarde voor de patiënt? Dat is waar op gestuurd moet worden.

9


2.8 Hoofdvraag en deelvragen Binnen het innovatieteam van IKNL is het idee ontstaan om de PROFILES data en de NKR data te combineren, zodat je een juiste terugkoppeling kan geve. Het is nu tijd om aanvullend onderzoek te doen voor dit idee. Is er daadwerkelijk wel vraag naar deze data of wordt er momenteel al veel teruggekoppeld vanuit het ziekenhuis zelf? De huidige resultaten/activiteiten moeten geanalyseerd worden en op basis van deze informatie, brainstormsessies en ervaringen van de zorgprofessionals wordt er een nieuw concept ontwikkeld.

Zorgaanbieders gebruiken uitkomstinformatie nu nog vaak voor de verbetering van zorgprocessen. Qua gebruik in het proces van samen beslissen is nog een stap te maken (Benschop, 2018). Ook een patiĂŤnt met slokdarmkanker, schrijft over Shared Decision-Making. Er wordt volgens hem te vaak volgens protocollen gewerkt in plaats van geluisterd naar de wens van de patiĂŤnt (van Oosten, 2018).

Hoofdvraag: Op welke wijze kan een combinatie van de NKRdata en de PROFILES-data teruggekoppeld worden, zodat de zorgprofessional inzicht krijgt in de geleverde zorg?

Om bovenstaande hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

1. 2. 3. 4. 10

Wat wordt er momenteel met de NKR data en de PROFILES data gedaan?

Welke trends zijn er op het gebied van dataterugkoppeling in ziekenhuizen?

Op welk niveau is er behoefte aan terugkoppeling van data binnen het ziekenhuis en met welk doel?

Welke informatiebehoefte heeft de zorgprofessional en hoe kan een combinatie van de NKR data en de PROFILES data hieraan bijdragen?


2.9 Randvoorwaarden

■■ ■■

■■ ■■

■■

■■

De stageperiode duurt van 19 februari tot en met 22 juni, 2018 Iedere maandag zijn de stagiaire en de bedrijfsbegeleiders aanwezig in Eindhoven om de voortgang te bespreken Het eindproduct wordt uitgewerkt met dummydata i.v.m. privacy van de patiënten Indien er een samenwerking met een medisch specialist moet plaatsvinden, wordt het tumorteam Colorectaal hierover ingelicht Er wordt rekening gehouden met de data die al beschikbaar is bij het PLCRC project en het NKR Online project Het eindproduct wordt gemaakt voor tumorsoort colorectaal

11


2.10 Werkzaamheden (scope) Eerst zal ik onderzoek doen binnen IKNL naar wat er nu al gedaan wordt met de beschikbare data en wie ik tijdens mijn project hierop kan aanspreken. Op basis van dit onderzoek ga ik een kijk in de praktijk nemen om te kijken hoe het idee van gecombineerde data aansluit bij de praktijk. Zit men wel op deze verandering te wachten? Zo ja, wie dan precies? Vervolgens ga ik met de afgebakende doelgroep prototypes testen volgens verschillende iteraties. Ik begin met een paper prototype en bouw het langzaam uit naar een highfidelity prototype.

2. Welke trends zijn er op het gebied van dataterugkoppeling in ziekenhuizen? ■■

■■

1. Wat wordt er momenteel met de NKR data en de PROFILES data gedaan? ■■

■■

■■

■■

12

Er is al door IKNL medewerkers gekeken welke beschikbare NKRen PROFILES-data binnen de doorICHOM-opgestelde standaarden valt De studente doet onderzoek naar de projecten van PROFILES en NKR door interviews af te nemen bij medewerkers van IKNL en door mee te lopen me teen NKR registratiemedewerker (indien dit mogelijk is i.v.m. privacy) In samenwerking met een onderzoeker van IKNL, wordt gekeken welke data geschikt is voor het eindproduct De studente stelt samen met de projectleider van het innovatieteam vast in welke taal en in hoeverre het eindproduct gebouwd gaat worden

■■ ■■

De studente doet onderzoek binnen twee ziekenhuizen: het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Radboud. (academisch en perifeer ziekenhuis) Er wordt onderzoek gedaan naar trends door verschillende experts te spreken en projecten te bekijken in ziekenhuizen Er wordt literatuuronderzoek gedaan naar Healthcare trends De studente doet een concurrentieonderzoek om te kijken hoe anderen dataweergaves maken


4: Welke informatiebehoefte heeft de zorgprofessional en hoe kan een combinatie van de NKR-data en de PROFILES-data hieraan bijdragen? ■■

3. Op welk niveau is er behoefte aan terugkoppeling van data binnen het ziekenhuis en met welk doel?

■■

■■

■■ ■■

■■

■■

■■

Er wordt onderzoek gedaan naar welke data er al gedaan wordt in de huidige praktijk van ziekenhuizen De studente verricht een veldonderzoek in het ziekenhuis bij zorgprofessionals door minimaal één dag mee te lopen met een verpleegkundig specialist Er wordt onderzocht op welke niveaus terugkoppeling kan plaatsvinden Aan de hand van gebruikerstesten via verschillende iteraties wordt achterhaald welk doel het meest van belang is voor de doelgroep

■■

De studente toetst welke informatie het meest belangrijk is voor de zorgprofessional a.d.h.v. een test met de beschikbare data Er wordt gebrainstormd over nieuwe ideeën in samenwerking met een onderzoeker, de bedrijfsbegeleiders, een zorgprofessional en iemand uit het team colorectaal Aan de hand van de bevindingen wordt een eisen- en wensenlijst opgesteld De studente maakt een keuze tussen de ideeën op basis van de eisen- en wensenlijst Minimaal drie prototypes worden getest bij de eindgebruiker

13


2.11 Eisen aan de opdracht

14

■■

Er moet een relatie zijn met de ICHOM standaarden

■■

Het eindproduct is minimaal drie keer getest bij de eindgebruikers en daarna verbeterd

■■

Met welke programmeertaal geschreven?

■■

Er moet zowel NKR als PROFIELES data van IKNL in het eindproduct verwerkt zijn

■■

In de toekomst zal het product ‘herbruikbaar’ zijn bij andere tumorsoorten

■■

Als er tijd over is kunnen er meerdere eindgebruikers toegevoegd worden. (meerdere inlogschermen of meerdere testen gedaan)


3. Aanpak

Voor het ontwikkelen van het eindproduct wordt de Scrum methode gehanteerd. Er is gekozen voor deze manier van werken omdat nog niet precies vastgesteld is hoe bepaalde taken aangepakt moeten worden en omdat er belangrijke veranderingen worden verwacht tijdens het proces. Het project wordt in verschillende sprints verdeeld. Door gebruik te maken van deze methode ontstaat de mogelijkheid om ontdekte fouten op tijd te herstellen. Er is een schatting gemaakt van de verwachte tijd per sprint, deze is te vinden in de planning (Paragraaf 3.3).

15


3.1 Belangrijke data

16


Om te onderzoeken wat er momenteel met de NKR-data en de PROFILES-data gedaan wordt, voer ik verschillende gesprekken met experts van IKNL. Daarnaast wordt inspiratie opgedaan bij externe experts, die met soortgelijke projecten bezig zijn in ziekenhuizen. Een combinatie van deze inspiratie en literatuuronderzoek leidt tot een concurrentieanalyse. Ook worden de weergaves van de huidige terugkoppeling bestudeerd. Dit wordt gedaan in samenwerking met iemand uit het onderzoekerseam van IKNL. Daardoor worden verbeterpunten zichtbaar. Trendresearch wordt allereerst gedaan aan de hand van literatuuronderzoek. Met die bevindingen worden daarna interviews gehouden met experts uit het werkveld die zich bezighouden met healthcare trends. Het derde punt dat onderzocht wordt is op welk niveau er behoefte is aan dataterugkoppeling en met welk doel. Daarvoor worden twee meeloopdagen ingepland. Om een reëel beeld te creëren worden twee ziekenhuizen gevraagd. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt

een meeloopdag gepland met een verpleegkundig specialist. Daarnaast wordt in het Radboud een meeloopdag gepland met een arts. Hieruit volgen eventueel nog nieuwe gesprekken die tot meer inzicht zullen leiden. Een belangrijk punt waarop alle zorgprofessionals samenkomen is tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Ook deze wordt bijgewoond, om een helder beeld te krijgen van de werkzaamheden van de zorgprofessional. Uit deze meeloopdagen blijkt op welk niveau er nu al terugkoppeling wordt gedaan van data en welke terugkoppeling nog mist. Door andere projecten binnen IKNL te bestuderen en elkaar op de hoogte te houden, weet ik bijvoorbeeld ook al dat er momenteel projecten spelen om de PROFILES data terug te koppelen. Dan rest tot slot de vraag aan welke data er precies behoefte is vanuit de doelgroep. Eerste signalen van mogelijke behoeftes worden ontdekt tijdens de meeloopdagen. Na deze gesprekken blijkt welke data overeenkomt met de ICHOM standaarden zodat een eisen- en wensenlijst opgesteld kan worden voor het eindproduct.

3.2 Afspraken rondom communicatie Om de voortgang te bewaken vindt iedere maandag een wekelijks overleg plaats met de bedrijfsbegeleiders op locatie Eindhoven. Er is een Sharepoint locatie aangemaakt, waar mijn bedrijfsbegeleiders en ik toegang tot hebben. Daar worden afgeronde bestanden naar geüpload. Ook is er een aparte WhatsApp groepsapp aangemaakt, waarin dagelijkse updates geplaatst kunnen worden. De stagebegeleider wordt iedere vrijdag via een logboek op de hoogte gehouden. Deze upload ik op Canvas. Dat is ook het centrale punt waar de communicatie plaatsvindt met de stagebegeleider.

17


3.3 Planning

18


19


4. Bronnen Benschop, P. (2018,

26 februari). Zorginstituut stimuleert gebruik uitkomstdata bij samen beslissen. Geraadpleegd van https://www.skipr.nl/actueel/id33687zorginstituut-stimuleert-gebruikuitkomstdata-bij-samen-beslissen.html

Bijlsma, W. (2018,

27 februari) Uitkomst voor de patiënt centraal stellen. Wie volgt? Geraadpleegd van https://www.skipr. nl/blogs/id3456-uitkomst-voor-depati%C3%ABnt-centraal-stellen-wievolgt.html

Van Elst, L. (2018,

1 maart). LOGEX en MDLartsen ontwikkelen regelarme vbhctool. Geraadpleegd van https://www. zorgvisie.nl/logex-en-mdl-artsenontwikkelen-vbhc-tool/

Oosten, R. van. (2018,

21 februari). Hoezo ‘het staat niet in het protocol’? Geraadpleegd van https://www. medischcontact.nl/nieuws/laatstenieuws/artikel/hoezo-het-staat-niet-inhet-protocol.htm?&utm_source=mc_ nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_ term=&utm_content=&utm_ campaign=20180301_week#reacties

20

Projectdocument definitief2  
Projectdocument definitief2  
Advertisement