Page 1

TA’

CENTER Nr. 2 Marts 2014

ET BL AD,

GRATI

H ANSTHOLM

DET ER

S

NEWS

New School The school has moved to Ræhr. Both teachers and pupils seems happy with the change.

Maria på oplevelse Lille Maria var sammen med 60 andre børn på en sjov tur til Leos Legeland i Ålborg.

Learn to run Elie wants you to join the runining tema

Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret samt personale.


Hanstholm Center News

2 Forandringens vinde

The winds of change

Centeret har oplevet store interne forandringer gennem de sidste par måneder.

Our center has experienced major internal changes over the last few months and other changes is on its way. The Center School has been moved into the abandoned school in Ræhr. The school has been renovated by the teachers and not least a large number of residents who voluntarily took a good workload.

Centerskolen er rykket til den nedlagte skole i Ræhr, der er blevet istandsat af lærere og ikke mindst et stort antal beboere, der frivilligt har taget fat og knoklet igennem. Resultatet er imponerende og fremviser hvordan centerets forskellige medarbejdere arbejder flot sammen, for selvom det er lærergruppen, der har trukket læsset, har det været i tæt samarbejde med både netværker og pedeller. Det har frigivet nogle lokaler på centeret, som betyder at bl.a. Kreativ Værksted kan få den plads de har brug for. Det betyder at Babyschool kan få bedre plads, og det har været tiltrængt længe. Heldigvis benytter langt de fleste mødre sig af vores unikke tilbud til denne gruppe, hvor de ikke kun får samvær, men også undervisning. Som fortalt i sidste nummer har babyschool mindsket et uhyggeligt højt forbrug af antidepressiv medicin med over 80%. Vi kan, og bør, være stolte af det arbejde. Det betyder ikke kun noget for den enkelte asylansøger, men det betyder også, at hvis asylansøgeren får ophold, at de ankommer til deres nye kommune som hele og raske mennesker , der har langt større chance for vellykket integration i det danske samfund. Lars Andersen

Find os på Facebook Ansvarshavende redaktør: Kim Ursin Hanstholm Asylcenters værdisæt:

The move of the school has freed up some space in the center, which means , among other things Creative Workshop can get the space they need . This means that the Baby School can get more space and it's long overdue . Fortunately almost all mothers take advantage of our unique services for this group . They have not only fun together but also learning. As told in the last issue, the baby school has decreased a high consumption of antidepressants by over 80% .We can , and should , be proud of this accomplishment This is not only good for every asylum seeker, but it also means that if the asylum seeker can arrive at their new kommune as whole and healthy people who have a much greater chance for successful integration in the Danish society. Sincerely, Lars Andersen, Chief

Centerleder Cosmopolitan udgives af Hanstholm Asylcenter Nørbyvej 1, 7730 Hanstholm Tlf.: 99 17 30 70 www.hanstholmasylcenter.dk

The result is impressive and shows how the center's various employees work together. Even if it is the teacher who has taken most of the workload, the group have been working closely with both networks and caretakers.´

Mail: ku@thisted.dk Korrektur: Søren og Jesper Hvis intet andet fremgår er artiklen skrevet af redaktøren. Forside/frontpage: Maria er i Leos Legeland.

Handlekraftige

Tolerante

Næste nummer: Uge 14 Deadline: 28. marts 2014 Next issue: Week 14 Deadline: 28th of March 2014

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

3

Nyt løbehold oprettet Af Elie Vores første løbetur blev afviklet den 6. januar ved Hanstholm Asylcenter. Der var stor opbakning fra beboerne. Holdet bestod af 9 deltagere fra blandt andet Afghanistan, Syrien og Somalia. Hensigten med løbeprogrammet er at udfordre beboerne positivt, og motivere dem på en sjov måde. Der blev taget armbøjninger, mavebøjninger, rygbøjninger og ikke mindst lavet en del englehop.

Hvordan Har du lyst til at være en del af løbeholdet? Mød op udenfor office kl 13:00 hver mandag.

New running team

HUSK relevant tøj, så som løbesko og tøj. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Elie.

There was a strong support from the residents. We were 9 participants, including people from Syria, Afghanistan and Somalia.

Løbesko Hanstholm Asylcenter sælger løbesko til 50 kr. Er du interesseret i dette tilbud, kontakt Elie. ”Løbetøj” kan købes i Second hand.

Our first run was held on 6 January at the Hanstholm Asylum.

The purpose of running the program is to challenge the residents positively and motivate them in a fun way. We took a lot of push-ups, sit ups and made some jumping jacks. FAQ Would you like to be a part of the running team? Meet up outside office at 13:00 every Monday. REMEMBER: Running stuff, such as shoes and clothing. If you have any questions, feel free to contact Elie. Runing shoes Hanstholm Asylum center sells running shoes for 50 kr. Are you interested in this offer, please contact Elie. You can buy running “clothes" in Second hand.

Torsdag i lige uger, er der afgang fra Vigsø kl. 13.30, til indkøbscenteret i Hanstholm. Thursday in even weeks, there is an extra bus 13.30 from Vigsø to the mall in Hanstholm. ”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

4

En tur til Leos Legeland Tirsdag d. 11. februar tog Inga, Rie, fire frivillige og 8 mødre sammen med 60 børn til Leos Legeland i Ålborg. En fik slået en tand ud, men den sad løst i forvejen, fortæller Inga, der betegner turen som en stor succes. ”De morede sig og havde en rigtig dejlig tur”.

Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

A trip to Leos Legeland Tuesday the 11nd of february Inga, Rie, four volunteers and eight moms went to Leo Legeland in Aalborg. They had 60 children with them. Leos Legeland is a playhouse for children between 6 and 15, and from the center (and Vigsø) there were 60 children. A tooth was the only victim at this trips, says Inga, but it was loose anyway. Inga says, that the trip was a big success with lots of fun.

”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”

5


Hanstholm Center News

6

Hvad laver Beboerrådet? Ibrahim Mohammed er det længst siddende medlem af beboerrådet på Hanstholm Asylcenter, og jeg mødtes til en snak med ham omkring hvad beboerrådet laver I det daglige arbejde. Ibrahim kom til Danmark i april 2013 og blev umiddelbart efter medlem af beboerrådet. Han fortæller at de først og fremmest har tre opgaver, arrangere forskellige begivenheder, hjælpe nye asylansøgere på centeret og hjælpe medarbejderne med at holde ro og orden.

Sport som smeltedige Sport er med til at smelte de mange forskellige kulturer sammen, fortæller han. Han har været med til at træne et

fodboldhold, som jævnligt spiller kampe. Desværre er centeret ikke længere tilmeldt en almindelig dansk turnering og det synes han er ærgerligt. ”Mange havde stor glæde af holdet. Det gjorde at mange forskellige nationaliteter arbejdede sammen om et fælles mål”.

Open House De var også drivkraften bag Open House, hvor alle i centeret kunne smage hinandens mad, opleve dele af hinandens kultur, og specielt er han glad for at så mange danske lokale borgere tog sig tid til at komme forbi.

Nye asylansøgere Et andet vigtigt mål er at hjælpe nye asylansøgere. Derfor er det en stor fordel at beboerrådet har mange forskellige nationaliteter. ”Det er nemmere for en somalier at få hjælp af en somalier, da vi taler samme sprog og forstår hinanden”, forklarer Ibrahim. ”De ved intet, når de kommer her. Vores opgave er primært at hjælpe med oversættelse og hjælpe medarbejderne med at få dem installeret. I staten ved de intet om hvordan centeret virker, hvordan man får vasket sit tøj, hvordan man får sin post, hvordan man kommer i skole osv. Vi hjælper med at bygge bro mellem asylansøgerne og personalet.” De ulmende konflikter Beboerrådet hjælper også med at holde ro i centeret, på den måde at forstå at de hjælper med at løse konflikter internt i de forskellige grupper. ”Hvis der er optræk til sammenstød kan en neutral mægler også tit

Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News være en god løsning,” fortæller Ibrahim, der mener at konflikter oftest hurtigt bliver land mod land og ikke person mod person. På det punkt er vi meget aktive for at forhindre at det eskalerer. Ofte opdager personalet det ikke, da konflikten bliver løst inden den bliver stor. Ibrahim vender tilbage til sport: ”Sport er så vigtigt i denne sammenhæng, når en afghaner, somalier og en tjetjener spiller på samme fodboldhold, så er det med til at nedbryde barrieren mellem landene. Jeg tror folk begynder at se mennesker og ikke lande”. Videns udveksling Sammen med Bjarne var hele beboerrådet ude og se Brovst Asylcenter og derefter rådhuset, hvor de mødte Thisted borgmester. Ibrahim var meget glad for at borgmesteren tog sig tid til at tale med dem. ”Vi bliver taget alvorligt og det giver selvrespekt og respekt i centeret generelt”. Da de var i Brovst opdagede han, at Hanstholm Asylcenter på mange områder, efter hans mening, er bedre end Brovst. Pengeudbetalingen virker mere strømlinet og det virkede også på ham, som om at interview og afrejse til København virkede mere organiseret. ”Værelserne er store og flotte i

7 forhold til Brovst, og her er det gratis at vaske tøj”. Det Ibrahim er mest glad for

på Hanstholm Asylcenter er dog at medarbejderne behandler asylansøgerne med værdighed og som hele mennesker. ”Vores råd arbejder sammen med personalet om det samme mål, vi føler os værdsat og der er god sparring imellem personale og beboerne”.

Tak til danskerne Beboerrådet har snakket meget om de spændinger der er imellem grupper i centeret. 90% er gode mennesker efter Ibrahims mening, og de sidste 10% burde forlade landet igen. ”Nu er vi i Danmark, og alle vores problemer stammer fra terror, terrorister og ekstrem nationalisme. I Somalia er det fx Al-Shabaab gruppen, en del af Al-Qaeda, der står bag landets ødelæggelse, sammenbrud af mit land og i den sidste ende er skyld i at vi somaliere er her i Hanstholm. Det er så vigtigt at alle her begynder at tænke demokrati, og det er vores opgave at bekæmpe terrorisme og arbejde for demokratiet. Det værste, der kan ske er at vi tager alle vores problemer med til Danmark. Det fortjener Danmark ikke. Danmark og danskerne fortjener tak for at de har taget imod os”, slutter Ibrahim.

Ibrahim fortæller at en af de ting, der virkelig imponerede på Brovst Centeret var et fælles beboerområde med bordtennis, fri kaffe, pinball maskiner osv. Beboerrådet vil se om man kan lave noget lignede her.

”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

8

What is the job of The Residents council Ibrahim Mohammed is the longest-serving member of the Residents Council at Hanstholm Asylum, and I met up for a chat with him about what the residents council doing in their daily work. Ibrahim came to Denmark in April 2013 and joined the Residents' Council I Hanstholm Asylum center. He said that they mainly have three tasks, organize various events, help new asylum seekers at the center and help employees to keep order in the center.

many local Danish citizens took the time to come by. Mixed nationalities Another important part is to help new asylum seekers. Therefore, it is a great advantage of the residents' council has many mixed nationalities. “It's easier for a Somali to help

a Somali because we speak the same language and we understand each other”, explains Ibrahim . “They know nothing when they come to Denmark. Our job is primarily to help with translation and help the staff to get them installed. In the start the newcomers know nothing on how the center

Sport helps to melt the many different cultures together, he says. He is coach for a football team that regularly plays games. Unfortunately, the center no longer is enrolled in an ordinary Danish tournament and that makes him a bit sad. “Many enjoyed the team. It made many different nationalities working together for a common goal.”

Open House Resident Council organized “Open House” where all residents could taste each other's food, experience the parts of each other's culture and specifically he is happy that so Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

9 same football team, it helps to break down the barriers between countries. I think people are starting to see people, not countries."

Open House was a big succes, here we see the Somali area of the party. Ibrahim tells that there were 60 different kind of meals - just in the Somali area.

works, how to do simple things like washing clothes, how to get your mail, how to get to school etc. We help to build bridge between newcomers, asylum seekers and staff.”

conflict because it is solved before it becomes a big issue.” Ibrahim returns to the sport: "Sport is so important in this context. When an Afghan , Somali and Chechen plays on the

Together with Bjarne the residents council was on tour to exchange knowledge with Brovst Asylum Centre and later to the City Hall, where they met the mayor of Thisted. Ibrahim was very happy that the mayor took the time to talk to them. "They take us seriously and it gives self-respect and respect in the center in general." When they were in Brovst he discovered that Hanstholm Asylum in many areas , in his opinion, is better than Brovst. Cash payout seems more streamlined and it also seem

Keep the peace Resident Council also helps to keep the peace in the center. “You have to understand that we help to resolve conflicts within the various groups. If there is an imminent collision a neutral mediator often seem to be a good solution”, says Ibrahim, who tells that conflicts often is country against country and not individual against individual. “I think we are very active to prevent it from escalating . Often the staff doesn't even discover the

The Councill from rigt to left: Muhammed, Ibrahim, Rami, Bjarne (staff), Zabi, Ramin and

”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

10 that employees treat asylum seekers with dignity and as human beings. "Our council is working with the staff on the same goal, we feel valued and there is good sparring between staff and residents.”

Football in Hanstholm.

to him that interview and departure to Copenhagen was more organized. "Our rooms are large and beautiful compared to Brovst and here it is free to wash clothes ." What he like the most about Hanstholm Asylum Center is

Ibrahim says that one of the things that really impressed at Brovst center was an area with table tennis, free coffee, pinball machines, etc. Resident Council will see if they can do something similar here. Denmark deserves thanks Resident Council has talked a lot about the tension that exists between groups in the center. 90% are good people after Ibrahim's opinion, and

Har du en god ide? De frivillige søger ideer til spændende, sjove eller hyggelige aktiviteter. Kontakt Pia Keller eller Brian Duborg, frivilligkoordinatorer

Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

the remaining 10% should leave the country again. “Now we are in Denmark, and all our problems come from terrorism, terrorists and extreme nationalism . In Somalia, for example, the Al- Shabaab group , part of Al- Qaeda is behind the country's destruction , collapse and in the end is to blame for us Somalis are here in Hanstholm. It is so important that every single asylum seekers starts thinking democracy, and it is our job to fight terrorism and work for democracy. The worst thing that can happen is that we take all our problems to Denmark. Denmark deserves better. Denmark and the Danes deserve thanks for the way they have taken us in”, ends Ibrahim .

”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

11

Sov godt - det er sundt God og nok søvn er vigtig for børns udvikling og helbred. Af May, leder af klinikken Det er vigtigt at få nogle gode sovevaner. Det kan gøres ved hjælp af regelmæssighed og gode rutiner omkring sovetid, og ved at den vågne tid i sengen ikke trækkes ud. Faste sove og spisetider er med til at sikre en god døgnrytme. Lige inden sengetid frarådes vild leg, motion samt tv, computer og PlayStation, hvorimod rolige og hyggelige ritualer som badning, tandbørstning og godnathistorier hjælper barnet med at falde til ro. Desuden er et godt sovemiljø vigtigt. Et godt sovemiljø er passende temperatur (ikke for varmt) og

1-3-årig: har behov for at sove 12 – 14 timer i døgnet, heraf 1 – 2 lure i løbet af dagen. 3-6-årig: 10 – 12 timer/nat, de fleste børn stopper med at sove til middag , når de er mellem 3 og 5 år. Når barnet stopper med at sove til middag , har det brug for at komme tidligere i seng. 7 -12-årig: 9 – 12 timer/nat, sengetiden bliver gradvis senere. Barnets og familiens mange aktiviteter kan øge risikoen for, at barnet kommer for sent i seng til at få dækket sit søvnbehov tilstrækkeligt.

13 – 18-årig: 8 -10 timer/nat, Tilstrækkelig med søvn har fortsat stor betydning for sundhed og trivsel. Også for de unge anbefales det at undgå elektronisk underholdning (tv, computer, mobiltelefoner) op til sovetidspunktet og at sørge for at de ikke bliver forstyrret, når de er gået i seng af (sms’er og lignende). frisk luft. Mørke/ vågelampe, her anbefales rødt lys, da det virker mindst vækkende, hvis barnet skal spise eller trøstes om natten. Manglende søvn eller dårlig søvnkvalitet kan have indflydelse på børns vækst , immunforsvar, koncentration og indlæringsevne. Manglende eller utilstrækkelig søvn kan medføre træthed, irritabilitet, dårligt humør, koncentrationsbesvær og nedsat indlæring. At sove for lidt er associeret med øget risiko for blandt andet overvægt.

God søvn er afgørende for barnets udvikling. Fotos: Modelfotos Kilde: Pricerunner, brugt med tilladelse ”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

12

A good night sleep Its important for children to have a good night sleep. By May, chief of the clinic It’s important to have some good sleeping habits. You can do that by thinking of routines around bedtime. If you go to bed at the same time each night and eat at the same time each day you will develop a good daily rhytm. Just before bedtime it is not adviced by doctors and specialist to play wild, exercise hard or watch TV or play computer. On the other hand quite and cozy rituals like brushing teeth, a bath and bedtime stories will help the child to calm down and fall asleep easier. A good place to sleep is also important. Not to warm, not to cold. If the child need a bed-

1-3 years old needs to sleep 12 – 14 hours daily. In this 1-2 naps during the day.

13 – 18 year old needs to sleeo 8 -10 hours. The good night sleep is still important for your health.

3-6 year old needs to sleep 10 – 12 hours daily, most children stop napping between the age of 3 to 5. When this happens it is necessary to sleep more in the night.

Be aware of electronic entertaiment around bedtime and it is adviced to make sure they dont use mobile phones after bedtime.

7 -12 years old needs to sleep 9 – 12 hours daily. Bedtime will often be a bit later. Many activities can do that the child have difficulty sleeping or go to bed at the right time.

time light the best one is with red light. Lack of sleep or bad sleep can (and will) spoil the concentration, make you more sick and make it more difficult to learn new things. You will get more tired, angry, remember less good and it is easy to become overweight.

Scientist in Norway has discovered a clear link between sleeping bad and watching television in bed. Turn off the TV and read a book, says the Norwegian scientists. A good night sleep is important for both grown ups and children. Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

�Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation�

13


Hanstholm Center News

14

Can you save your soul in Afghanistan? We talk about war but what if you can't save your soul in Afghanistan? By N.Milad Mahmudi Bacha bazi is an old Afghan tradition of taking young boys, dressing them up like girls, with bells tied to their feet, and let them dance at parties and weddings. Generally dancing men are relatively common in Afghanistan, where the sexes are strictly segregated and women is not allowed to participate in such activity. The boys are owned by single or married men who trade or keep the boys as concubines. the boys ages are mostly from 8 years old to 24. The bacha (dancers) are often abused and sometimes bacha bazi is a business for powerful people, in which the boy slaves are seen as important status symbols of the elite. Everyone tries to have the best, most handsome, and good-looking boy. I have heard many things like this when I was in my country Afghanistan. I have seen in a news report where a 50 years old man is saying: "I was married to a woman 20 years ago, she left me because of my boy. I was playing with my boy every night and was away Hanstholm Asylcenters værdisæt:

from home, and my wife decided to leave me. I am happy with my decision because I am used to sleep and with my young boy." The boys, who often know no other life but as chattel, call the men my lord. Attempting to escape could result in severe physical punishment or even death. They can't go to police. People in Afghanistan don't trust the police - and often with good reason. In another news report a man called Allah Daad, once a mujahedin commander in the northern Afghanistan, explains how the boys are enticed into the arrangement: “First we select boys in a village and later on we try to trick them into coming with us,” he said. “Some of them stay with us for money; they get a monthly alHandlekraftige

Tolerante

lowance, and in return we can have them any time we want. They don’t stay with us all the time - they can do their own jobs and then just come to parties with us.” Large halls provide the venues for the weekly parties where the boys’ owners, invite their friends to watch them dance. Several different types of dances are popular, Daad says. If the boy refuses to dance or performs badly, his master beats him with a long stick. He explained: “we have to do that, We spend money on these boys, so they have to dance.” Later into the night, when the dancing is over, the boys are frequently shared with close friends, for sexual favours and by the end of the evening it is not at all uncommon for the boy to have a new owner, as

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News the parties often provide the opportunity for buying and selling. Both prestige as well as poverty are the main motivators for the revival of bacha bazi. A beautiful boy who is also the best dancer becomes a status symbol for his master. A guy who didn't want to tell his name is saying in a news report: “I was only 14 years old when a former Uzbek commander forced me to have sex with him, Later I quit my family and became his secretary. I have been with him for 10 years, I am now grown up, but he still loves me and I sleep with him.” But at 24, he is getting far too old to remain a dancing boy. He says: I am grown up now and do not have the beauty of former years. So, I proposed to marry my lord's daughter and he has agreed”. Another little boy, only 14 years old, spoke crying: “I have been doing this for the past

15 year. I have no choice - I’m poor. My father is dead in a bomb blast and this is the only source of income for me and my family. I try to dance well especially at huge parties. The men throw money at me and then I gather it up. Sometimes they take me to the market and buy me nice clothes.” My point of view As human I am really ashamed of these people who rape these little boys, punish them and force them to dance and is selling them and it’s increasing day by day. Unfortunately I have to say that this type of dancing, sexual abuse and even the sale of boys has been going on for years. It’s a despicable culture. The boys involved are usually poor, underage or orphans and they are forced into it by their economic circumstances. The government has failed to do much about the practice of bacha bazi and police force do little to encourage public confidence. Local officials do admit the practice is prevalent but

seem to have no idea how to fight it. And Taliban commanders also abuse young boys as sex slaves, whom they are training to carry out terror acts. Nematullah, a former wouldbe suicide bomber, told Afghanistan’s National Directorate of Security (NDS) that young men, including himself, endured sexual abuse by their trainers, according to a September 23 NDS statement. Doctors and activists in Pakistan and Afghanistan have medically confirmed that such abuse occurs. It’s by no means a human act. … Drugging and forcing them into such acts are condemnable by all social norms and human values.

Danish version on page 18 by the editor.

I Afghanistan abuse of children and young boys are still common. ”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


16

Informationssider

Hanstholm Center News

Relevant information for beboerne i Hanstholm Asylcenter

Clinic/klinik Opening Hours Åben: mandag - fredag 09.00 - 11.30 Open: Monday - Friday 09.00 - 11.30

IT Support - Brian Duborg (Kontoret ved fitness - The office by the fitness studio) Åbningstider: Opening hours:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: kl. 11.30 – 15.00 Monday, tuesdag, Thursday, Friday: 11.30 - 15.00

Onsdag/Wednesday: lukket/closed This is a free service, but you may have to pay for spare parts. Gratis IT support, du skal kun betale for reservedelene. If your own private computer, laptop etc. needs a check-up, this is the place to bring it. (Not for your room computer.) Hvis din egen private computer, laptop osv. har brug for et check-up, bring den her. (Ikke for din værelsescomputer.)

RECEPTION

Extern Work-experience Office Open Tuesday 10 - 12 & 12.30 - 13.30 (Office beside Fittness studio)

Opening Hours / Åbningstider Alle hverdage: 9.00 - 12.00

Get a practik outside the camp, talk to Brian

School: Lesson Plans / Skole, skoleskema Nye elever: skoleinspektør Anders Brolev modtager alle nye elever på sit kontor i Ræhr. New students: Headmaster Anders Brolev receives all new students in his office in Ræhr. Alle ændringer af dit skema: Kontakt Anders/ Change of lesson plan? Contact Anders Open: Tuesday & Thursday: 11-12

Åbeningstid: Tirsdag og torsdag 11-12

Take the bus to Ræhr at 8.40 (Hanstholm), 8.20 (Vigsø). You can have class until you can talk to the headmaster, just contact a teacher in the morning and we find a place for you.

Lommepenge / Pocket Money Payout Lommepenge: Torsdag i lige uger. Du skal have en underskrift efter hver time/periode af din lærer eller din praktik ansvarlige. Hvis du ikke mener du får det beløb, du burde få, kan du klage over dette. Pocket money payout takes place on Thursdays in even weeks. You must have a signature from your teacher after every class you join, and from the praktik responsible, if you are working in a praktik, . If you think you are not getting the amount of money you should have, you can complain at the: Lommepenge klagekontoret / Pocket Money Complaints Office Åbningstid/Opening Hours: onsdag kl. 13.00 / Wednesday 13.00 Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

17

Info Pages

Relevant info for inhabitants at Hanstholm Asylcenter Bicycle Workshop Vi reparerer og sælger cykler We repair and sell bicycles.

Åbningstider/Opening Hours: Mandag/Monday: Tirsdag/Tuesday: Fredag/Friday:

11.00-15.00 9.00-15.00 9.00-14.00

Responsible: Henrik

Genbrugsforretning Second Hand Shop

Fitness studio Alle hverdage: 9 - 22

Åbningstider : Tirsdag 14.00-15.00 Opening Hours: Tuesday 14.00-15.00

All week days: 9 - 22

More info: Inga

Jobcenter Mandag - fredag: 10.00 - 12.00 Monday - Friday: 10.00 - 12.00 Alle nye beboere skal henvende sig her for at få en kontrakt samt praktik. All new residents must visit the jobcenter to get a contract and praktik.

Det Kreative Værksted

CAFÉ

Åbningstid: 10 - 15 alle hverdage

Åbningstider: Mandag til fredag 9.00 - 18.00

Opening hours: 10 - 15 all week days  Mulighed for reparation af eget tøj

Opening hours: Monday to Friday 9.00 - 18.00

 Indlevering af tøj til reparation  Mulighed for at lave egne produkter.

Responsible: Brian Duborg

You can repair your own clothes, get your clothes repaired for a small amount or make your own products. Ansvarlig/responsible: Mary-Ann

Børnehave / Kindergarten Fyrvej 60 Hanstholm Åbningstider: Mandag til fredag: 9.00-15.00

Opening Hours: Monday to Friday: 9.00-15.00 ”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

18

Kan man leve i Afghanistan, hvis man har en sjæl? Vi taler altid om krig i Afghanistan, men Afghanistan har andre hemmligheder. Af N.Milad Mahmudi Oversat og forkortet af redaktionen Bacha bazi er en gammel afghansk tradition, hvor man udklæder unge drenge som piger og lader dem danse ved fester, bryllupper og lign. Drengene ejes af enlige eller gifte mænd som sexslaver og dansere. Drengene er typisk mellem 8 og 24 år.

Hvis de forsøger at flygte kan det have meget alvorlige såsom afstraffelse og nogle gange død. Da der er stor korruption i politiet tør kun de færreste søge hjælp hos politiet.

drengene stå til rådighed for alle deltagerne og ofte skifter de ejer i løbet af aftenen.

I et nyhedsmedie forklarer Allah Daad, engang mujahedin commander fra det nordlige Afghanistan:

Efter min mening Som menneske kan jeg kun føle skam over at folk i mit hjemland voldtager og misbruger børn systematisk. Det har forgået i århundreder og det er en foragtelig kultur.

”Først udvalgte vi de smukkeste drenge, og så forsøgte vi at lokke dem med os. Nogle blev hos os for penge, vi gav dem lommepenge en gang om måned, til gengæld var de til vores rådighed 24 timer i døgnet.

Regeringen (i Afghanistan) har ikke gjort meget for at bekæmpe den kultur. Selvom flere og flere deler min holdning også blandt politiet og regeringen, så synes de ikke at vide, hvad de skal gøre ved det. Taliban bruger også sexslaver som selvmordsbombere. Nematullah, en tidligere ”ville være” selvmordsbomber fortalte Afghanistan’s National Directorate of Security (NDS), at unge mænd, inklusiv ham selv, oplevede massivt seksuelt misbrug af deres trænere. Læger har siden bekræftet dette.

Danserne er en forretning for velhavende mænd i Afghanistan, slaverne ses som symbol på magt og rigdom. Derfor er de kønneste og bedste dansere eftertragtet. Drengene kender ikke noget andet liv og de kalder deres ejer for herre. Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Det er dog ikke sådan at de er hos os hele tiden. De fleste er kun med til fester og har et andet job ved siden af dette ekstra job.” Han forklarer at de skal danse fordi de bliver betalt for det. Desuden skal de også lave andre ydelser som deres herrer kræver det. Efter en fest skal Handlekraftige

Tolerante

Det er simpelthen ikke menneskeligt. Man giver dem stoffer, misbruger dem seksuelt fra de er helt små, og når de bliver for gamle til dette, bruges de som selvmordsbomber. Det er udenfor enhver menneskelig forstand, at nogle kan opføre sig sådan.

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

�Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation�

19


Hanstholm Center News

20

The school in Ræhr is started The new school in Ræhr is off to a flying start. More students attend the classes and the teachers talk about the good spirit in the school. The school has been painted and works well, even though there are a lot of small things that needs to be done over the next months. On the 27th of January the school opened for the first time in years. Two busses full of students came on the first day. “It’s very positive,” says the teachers. Along side her job in the babyschool Joan has been the engine of the café area, and she tells Hanstholm Center News that people flock to the area. They talk to each other regardless of their nationalities. It’s very positive.

A student , who wanted to be anonymous, said: “It is okay to learn Danish, but I come for the coffee, the nice teachers and to talk to others”.

Riding Jette is happy to announce that the riding team starts up again. There are a few places in the class, but you have to be fast, she says. You can talk to either Anders or Jette about this. Both can be found in the school in Ræhr.

Praktik In the future there will be praktik in Ræhr also, we want people in the café area and Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

From top to buttom: The change from the first floor to a nice looking new school, where there is classes.

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

21

people to clean, says Anders. And the paintjob inside is still not completely finished. In a few months spring comes and the school can start to focus on the outside area. The schools’ outside area needs some attention, the old playground and the windows desperately need some oil. You can talk to the Jobcenter if you want to help.

How do I get in school? It’s very simple to get a lesson plan and go to school. Everyone can learn Danish or English. The school also has Intro (for newcomers) and Turbo (for people who get positive) and a few other

Alle teachers worked like handymen i January and more than 30 people helped by painting, cleaning and a lot more.

classes. First of all you need to talk to headmaster Anders. Anders has office time Tuesdays and Thursdays 11-12 in Ræhr School.

You take the Bus from

Hanstholm 8.40 (Vigsø 8.20). When you arrive at the school, just tell the first teacher you see, that you want to go to school. In a flick of an eye you start in a class at 9 o’clock. When the clock is around 11, you have a short meeting with headmaster Anders where you get your lesson plan.

Lektiecafe - voksne Starts again the 2nd of april

Ræhr school on a summer day. ”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

22

Live Music In "The Cafe" Every Friday. From 13:00 to 15:00 This Event is totally FREE. We Offer: Tea, Coffee & Cake for 2 Kroner. If You Have Any Question, Fell Free To Ask/Call Brian. At The Cafe You Can Play: Backgammon Card Games

We Hope To See You On Next Friday.

Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

23

Hanstholm Bibliotek Biblioteket i Hanstholm ligger i indkøbscenteret, hvor bl.a. Rikke er bibliotekar. Hun fortæller til Center News at alle asylansøgere (naturligvis) er meget velkomne på biblioteket. Der er endda lavet et hjørne af bøger på forskellige fremmedsprog, det er bl.a. somali, arabisk, dari, russisk osv. Samtidig kan de skaffe forbløffende mange bøger hjem, hvis man blot spørger bibliotekaren efter dem. Rikke hjælper også med at finde de rigtige bøger både i form af indhold og i form a sværhedsgrad. På biblioteket kan man også finde sig et stille hjørne og læse i et magasin om fx computer, videnskab, sundhed eller noget helt andet. Engang imellem er der også salg af kasseret bøger. Det er bøger, der er i god stand og måske også er gode bøger, men de bliver bare ikke lånt ud. De kan købes for få kroner.

Hanstholm Library The library in Hanstholm is in the shopping Center. Here we find Rikke, who is a librarian. All asylum seekers are of course very welcome to

use the library, she says. We have a corner with books in Arabic, Russian, Dari and many other languages. And we can get almost any book from Thisted, she adds. At the library you can also find a cozy corner to read magazines about science, health, computers and other subjects. Rikke and the other librarians will always help you find books about the subjects you find interesting. Sometimes you can also buy old books for a small amount. It is free to borrow books at the library, but if you forget to bring them back, you will get a fine.

”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

24

Julefrokost or “Christmas Dinner” with 185 people from different countries. Text: N.Milad Mahmudi Photos: Anna og Jørgen Julefrokost or Christmas Dinner is a tradition in Denmark. When people having a Danish traditional Christmas meal, these meals are mostly in the evening and often they invite the grandparents, and the family to eat together. Christmas Dinner can also be a company of people,colleagues and friends. Usually the christmas dinner held is in the month of Christmas, but sometimes also in No-

Usually every association/club/company has a yearly julefrokost for its members. This year I had my first Julefrokost of my life. It was organized by volunteers of Hanstholm Asyl center. These volunteers were Jørgen Krogh, Lisbeth, Anne marie, Lukas, Rita, Margith, Eli Hundahl and Anna Larsen (hope I didn't forget any). The tickets cost only 20kr, and it was the first time almost for all people who came to Julefrokost.

There was a welcome speech and a closing speech. Speeches contain introduction of volunteers and about the julefrokost. The speeches were in four different languages.

vember and January. Christmas is just a month ago, and with it comes one of the most awaited Danish traditions of this year or the Julefrokost (Christmas lunch, although I think it’s pretty much always is a dinner).

There was many people and a chance to meet each other. You eat for hours, until you’ve eaten way more than you should have. You really are full halfway through it, but feel the strong need to continue putting food down your throat for a couple more hours. There was some danish foods like herring with

Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

The old centerschool were filled to the point of bursting at the ”julefrokost”. Everyone had a very good time, said our reporter. Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

curry salad and dark bread, eggs with shrimp, fillet plaice fish with tartar, chicken breast fillet beef with Italian salad and some other....

to make all these dishes? He said: No absolutely not I love to make food. He said: “we made some Danish food (sild and karrysalat, Rødspættefilet, rejer with æg and kaviar, roastbeuf, kalkunpålæg, ænder with rødkål and risalamande).

There was live music also. Talking with people and having danish food. It was enjoyable for every one, especially when you meet people from different countries around the table. Mr. Jørgen Krogh one of the volunteers said for “Hanstholm Center News”: “Julefrokost is a Danish tradition, and I got this idea the first year I was here that we should make julefrokost in the center for all the people. Normaly we celebrate it in christmas month (December) but there were a lot of other activties so we moved to January. He said to Hanstholm Center News that there were 185 people from different countries. Most of the time Mr. Jørgen Krogh was in the kitchen. When I ask him if it was hard

25

There was some “moneycards” that I have bought from afghan shop so the lucky person who found the almond in risalamande will have a card so that they can buy whatever they want from that shop.

A special Danish dish: fish, dark bread and remulade on the top. Dark bread is common in Denmark, but can be hard to find outside the Danish borders. Even though that it is a lot healthier that light bread.

We think it was the best choice because some people want to buy toys for their children and some people want to buy food or … And for lotteries me and Anna, we went to Hanstholm and asked the shops for presents and we got a lot.” The thing that I always will remember is the fun, when we served the first meal and looked at the people's face. Some didn't like it and some tried it for the first time, and there was so many funny faces when they were testing the

”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

26 con, flæskesteg with rødkål, grøn langkål with medisterpølse and brunede kartofler.

food for the first time and didn't like it. There is some lotteries, Anna Larsen was selling the lotteries. It costs only 2kr.

Helle Mikkelsen who was at the Christmas dinner said for Hanstholm Center News: “Christmas dinner is a chance to meet your family members and friends and it is mostly before Christmas. Normally we start Christmas dinner with herring fish and eat it with dark bread and there will be duck and other fish and boiled eggs, if it is only Danish people there will be some Danish food called ( varm leverposteg with champignon and ba-

The fun is to hide the fact that you have found the almond as long as possible so that people will keep getting second and third helping in a futile attempt to find the almond and claim the prize.

And in the end we always have risalamande. It is rice with milk cream and suger and some almonds. She also add it was very nice to introduce other people to our Risalamande (or “ris a la mande”) is a delicious, traditional Danish rice dessert based on rice, cream, and alculture and that she monds served with hot cherry sauce. Risalamande is really enjoy it.” Risalamande is the dessert that is traditionally served with Christmas dinner in Denmark.

typically enjoyed at Christmas time, but is recommended for dessert lovers all year through.

To cook you need the following ingredients (4 portions)

   Portioned from a large  bowl at the end of  dinner, a whole al mond is hidden some-  where in the mix and  the lucky person to  find it receives a special gift. in this julefro- 1. kost there were 10 2. almonds which were 3. in different bowls. 4.

½ liter milk ¾ dl rice 25 gram almonds (~ 1 oz.) 1 tablespoon sugar Vanilla sugar 2 teaspoon potato starch 2 dl cream (~ 1 cup) 4 dl cherry juice (~ 2 cups) ½ dl bottled cherries (without pips) (~ ¼ cup) Pour the milk into a casserole and boil gently Add the rice while gently stirring Let it boil gently for 45 minutes while frequently stirring Cool down the pudding

Secondly, prepare the cherry sauce

1. Make the cherry juice simmer 2. Mix the potato starch with a little cold water 3. Remove the cherry juice from the heat and add the potato mix at once

4. Add the cherries Thirdly, prepare the risalamande:

1. Clean and chop the almonds into medium sized pieces

2. Mix the rice pudding with the almonds 3. Whip the cream and mix it very gently with the rice 4.

pudding And finally, enjoy the risalamande with the hot cherry sauce

. You will love it!

Risalamande is a European dish and eaten it is almost a ritual in all . Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Source: http://risalamande.com Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

27

Once a month we have the BIG house cleaning. You get a signature for being af part of this exciting part of Hanstholm Asylcenter. Ca. en gang om måneden har vi den store rengøringsdag. Du modtager lommepenge for at deltage i denne spændende del af Hanstholm Asylcenters liv.

All are helping each other to make the camp a better place. On this day: 

Jobcenter is closed

Clinic is closed

E.W.O*. is closed

School is closed

Alle offices are closed!

Excuses not to be a part of this: - You have an official appointment outside the camp. - You are (almost) dead * Extern Workexperience Office

We start at 9 o’clock Alle hjælper til med at gøre vores center til et rart og rent sted at være, derfor er det meste lukket denne dag. Skolen er lukket. Alle kontorer er lukket. Jobcenter og klinikken er lukket. Extern Workexperience Office (E.W.O.) er lukket. Hvis du ikke deltager er det fordi: Du har en officiel aftale i byen eller du er (næsten) død. ”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


Hanstholm Center News

28

W O RLD N EWS By .Milad Mahmudi

Taliban attack: killed 21 Including Foreigners in Kabul Restaurant.

nadians, Lebanese and a Briton were among the 13 foreign victims; the other eight were Afghans. Ari Gaitanis, UN Spokesman in Afghanistan said they had lost four UN staff members in the attack, and were "very shocked and very sad" The UN Secretary General Ban Kimoon condemned the attack, calling it a "horrific attack". "Such targeted attacks against civilians are completely unacceptable and are in flagrant breach of international humanitarian law. They must stop immediately.”

A suicide bomber detonated explosives at a Lebanese restaurant frequented by foreigners in central Kabul late Friday, while two other bombers managed to get inside the restaurant and opened firing at the guests, according to officials. Two others, including the chef of the restaurant has been wounded. The victims include the Afghanistan head of IMF (International Monetary Fund) Wabel Abdallah, and four UN employees. A British national is also killed in the attack. The first explosion happened at 19:30 in the diplomatic district of Wazir Akbar Khan. Security forces reached the area and engaged in two hour gunfire with the two gunmen, said Kabul police chief Gen Zahir Zahir. The restaurant is known for high security and for serving foreign diplomats and aid workers. A senior IMF official and four UN employees were among 21 people killed in a suicide bomb and gun attack, CaHanstholm Asylcenters værdisæt:

An estimated two million people have fled the country and around 6.5 million have been internally displaced. The coalition's leader, Ahmad Jarba, said it was going to the talks "without any bargain regarding the principles of the revolution and we will not be cheated by President Bashar alAssad's regime.

The Taliban's spokesman Zabihullah Mujahid claimed responsibility for the attack, which he said was targeting foreign officials. There have been a number of highprofile Taliban attacks in the capital since the start of 2014, after the country saw one of the bloodiest fighting seasons of the 13-year war last year. The United Nations has attributed over 70 percent of all civilian casualties in Afghanistan to Taliban attacks.

Peace talks in Geneva about Syria Syria's main political opposition group, the Syrian National Coalition (SNC), has agreed to attend next week Geneva II peace talks, to be held in Switzerland. The aim of Geneva II is to start the process of setting up a transitional government to end the war in Syria. The three-year conflict has claimed the lives of more than 100,000 people. Handlekraftige

Tolerante

Mr Kerry said in a statement: This is a courageous vote in the interests of all the Syrian people who have suffered so horribly under the brutality of the Assad regime and a civil war without end. UK Foreign Secretary William Hague also praised the SNC's "difficult decision", adding: As I have said many times, any mutually agreed settlement means that Assad can play no role in Syria's future. Last week, Syria's National Reconciliation Minister Ali Haidar said no-one should expect a breakthrough at the talks, he said: "The solution has begun and will continue through the military victory of the state."

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News

However, Syria on Friday did offer a prisoner exchange with rebels. Foreign Minister Walid Muallem said he had also presented a ceasefire plan for the second city of Aleppo during talks with his Russian colleague, Sergei Lavrov. Mr Kerry had previously urged the opposition to join the 22 January talks, arguing that they were aimed at establishing a process necessary for the formation of a transitional governing body in Syria. Mr Lavrov is eager for Iran to be part of the peace talks, but Mr Kerry has said that Iran must first agree to the Geneva I communique which calls for a political transition in Syria. But UN chief Ban Ki-moon has invited Iran to take part in preliminary Syrian peace talks this week in Switzerland, an offer Tehran has accepted.

29 MPs in Damascus, "If we wanted to surrender we would have surrendered from the start"

Pakistan's Taliban said they had carried out the attack as part of a "fight against a secular system" and promised "many more such attacks".

The government, opposition groups and Western diplomats will take part in peace talks in Switzerland next week.

Soldiers and paramilitary Frontier Corps were preparing to leave Bannu, Khyber Pakhtunkhwa province, for Razmak in North Waziristan when their convoy was rocked by the blast.

Opposition groups have previously demanded the removal of Mr Assad as a condition of any discussions on a possible transitional government. And on 28-01-2014 opposition spokesmen has said: Syrian peace talks being held in Geneva have broken up. But UN officials have expressed optimism over the progress in the next round.

At least 20 have been killed in north-western Pakistan. At least 20 soldiers have been killed in north-western Pakistan in a bomb blast that struck an army convoy, sources in the security forces say. At least 24 others were injured in the explosion near the town of Bannu, with fears the death will rise. The source of the explosion is still being investigated.

The explosion took place in one of the vehicles of the convoy, an unnamed senior security official told AFP. "We are trying to ascertain the exact nature of the explosion, whether it was a planted device or a suicide attack." Taliban spokesman Shahidullah Shahid said for media: "With the help of God we claim responsibility for this, "The army is our enemy. We will carry out many more attacks like this again." Last week, a senior police officer known for campaigning against the militants was killed in a bomb blast in Karachi.

Mr Ban said he had received assurances that Iran would play a positive role in securing a transitional government. On 19 of january which is a few days for peace talk Syrian President Bashar al-Assad has said he has no intention of quitting, and the issue is not up for discussion at next week's peace talks. According to Interfax news agency. Mr Assad told Russian �Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation�


Hanstholm Center News

30

Skolen i Ræhr er startet Skolen i Ræhr er kommet godt i gang, fremmødet er øget markant og fra lærerstaben forlyder det at der er forrygende stemning.

havde alle stole fyldt og måtte endda finde flere i andre lokaler.

Cafe Skolen er malet, er funktionel og flot, selvom der er mange småting, der skal laves hen over de kommende måneder, fortæller lærergruppen samstemmende. I Cafe området er lamperne fx indkøbt og sat op, men er endnu ikke tilsluttet strøm, der er også et toilet, der skal males osv. Men det er noget, som der må komme hen af vejen.

Joan har de første par uger været motoren for cafeområdet (udover den almindelig undervisning i Babyschool), og området er meget velbesøgt og der er en god stemning.

Første skoledag

På centerskolen gik eleverne oftest til undervisning og derefter hjem igen og det tog lang tid at lære nye mennesker. Her holder de pause sammen mellem undervisningen, De sidste forberedelser blev gjort og så var alle og de lære langt fle- klar til at modtage klasserne. re at kende på tværs af nationaliteter, huse og køn. genoptaget som fag, det populære fag har ligget stille fra midten af december, så hun Ridning forventer, at der hurtigt komJette er glad for at kunne former venteliste til holdet. tælle at ridning også bliver

Den 27. januar kunne skolen for første gang i årevis åbne dørene for elever. Lærergruppen havde forventet at de første par uger blev en opstartsfase, hvor holdene kunne slås sammen, mens de lærere i ”overskud” kunne lave de sidste ting på skolen. Sådan gik det på ingen måde. To busser fyldt til bristepunktet har væltet ind fra første skoledag. Det er meget positivt, fortæller Jette, der på førstedagen

Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Alle snakker med alle, fortæller hun glædestrålende.

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel


Hanstholm Center News Hvis man er interesseret er det Jette man skal tage kontakt til. Jette er at træffe på skolen.

Praktikanter Det er meningen at skolen skal have praktikanter tilknyttet, både til cafeområdet og rengøring. Om en måned eller to skal der også kigges på de ydre områder. Græsset skal slås, der skal ryddes op på den gamle legeplads og det gamle SFO område, ligesom de gamle vinduer skal træbeskyttes så snart vejret tillader det.

Åbent hus Den 3. februar var der åben hus arrangeret af for Ræhrs borgere og der var fremmødt omkring 50-60 borgere, der fik en rundvisning og fik fortalt om den nye skole. Stemningen var meget positiv, enkelte var

31 lidt skuffende over at beboerforeningen i Ræhr ikke havde inddraget byen i beslutningen, men de var ikke tilfredse med selve skolen. Alternativet for Pia er få dage før åbningen i gang med at male skolen havde i øvrigt været ned- den sidste dørkarm. rivning. Skolen 8.20 fra Vigsø. Når man komstod allerede på listen over mer til skolen er der mulighed bygninger, der skulle forsvinde for at deltage i en ”tilfældig” i 2014. klasse, indtil du får samtalet med Anders omkring din fremFlyttet til Ræhr tidige skolegang. Anders har også flyttet sit kontor ud til Ræhr, og selvom han Malurt sammen med bl.a. Pia Til trods for alle de positive (frivilligkoordinator), Joan ting, så lyder der dog også kri(babyschool) og jeres redaktør, tiske ryster fra andre medarvil have et fælles kontor på bejdere. centeret, så er det begrænset hvor meget tid, han er på cenKarin udtrykker en blanding af teret. Derfor er tiden slut, hvor forundring og vantro over at man ”bare lige resten af centeret ikke er budt forsøger” at se ud til kaffe, kage og officiel åbom han er på ning af skolen. Mette supplekontoret, for at få rede: ”Kage, hvem sagde kage ændret sit skema. og hvornår?”

I en enkelt klasse krævede lydforholdene at der måtte lægges gulvtæppe.

Hvis man er ny i skolen eller vil have ændret sit skema, skal man derfor tage bussen til Ræhr. Den kører 8.40 fra Hanstholm og

Center News lader spørgsmålet gå videre til lærergruppen, så hold øje med mailboksen.

”Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation”


32

FRIVILLIGE

Hanstholm Center News

GØR EN FORSKEL

HANSTHOLM ASYLCENTER

VIL DU VÆRE MED? Kontakt Hanstholm Asylcenters frivilligkoordinatorer: Brian: bdu@thisted eller Pia: pkes@thisted.dk Hanstholm Asylcenters værdisæt:

Handlekraftige

Tolerante

Konsekvente

Troværdige

Trivsel

Hanstholm Asylcenter News  
Hanstholm Asylcenter News  

This issue came in early marts,

Advertisement