Page 1

Bấy giờ cái hợm bớt cao. Hỏi gương, gương mắng: “Làm sao chưa chồng?.” Hỏi đến lòng thì lòng cũng giục. Hợm đến đâu cũng lúc ngứa nghề. Ả ta tẩn mẩn tê mê. Thì ra tính cũ hay chê bớt rồi. Vớ ngay một bác đồ tồi. Hỉ nộ ái ố bồi hồi thương đau. ……………………………………………. Đem gương ngắm lần “thần” thấy kém. Lấy phấn son tô điểm mãi vào. Thì ra duyên hết từ bao. Tháng ngày đã cướp lúc nào không hay. Nhà kia đổ còn tay thợ chữa. Má này nheo biết sửa làm sao? ………………………………………… Khăng khăng một mực nằm không. Cái già sồng sộc thoắt trông thấy gần. Thì chẳng mãnh bước chân vào cửa. Một vài năm thêm nữa mới phiền. Một ngày thấy một hết duyên. Tóc xanh môi thắm tự nhiên phai dần. ………………………………………………. Môi cô ả tớn lên càng dữ. Biết bọn này mở cửa làm chi?. Quân này thường dễ có khi. Tưởng ta ế muộn, lỡ thì chi đây!. Nhờ trời phó gái này can đảm. Dẫu riêng chăn cũng cám tấm lòng. ……………………………………… Anh kia đã chê là cục kệch. Anh này thì mũi lệch khó coi.


Thế này, thế nọ, lôi thôi. Thôi thì chẳng thiếu chi lời bẻ bai. Ngẫm gái hợm ra ai cũng vậy. Ai cũng rằng: “Đồ bây ra gì?”. Đám hay hết thảy đuổi đi. Rồi ra đến bọn xằng xì đưa tin. …………………………………….. Tài hoa, học thức tuyệt vời. Trăm hay muốn cả nhưng ai tốt đều?. Ông trời nọ cũng chiều nết khó. Lại xui nên vô số kẻ dòm. Nhưng ai cô cũng chê om. “Gớm người thế ấy dám dòm đến ta!” ……………………………………. Cô ả nọ làm cao khí quá. Định kén bồ được gã giỏi trai. Có mầu, có vẻ có tài. Chẳng ghen cũng chẳng như ai lạnh lùng. Lại còn muốn con rồng cháu phượng. Của rõ nhiều sung sướng nhất đời

Già kén,kẹn hom la fontaine  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you