Page 1

Evangelisatie en hulpverlening onder noodlijdende kinderen wereldwijd Volg Mij na en Ik zal u vissers van mensen maken Matthe端s 4

Na 15 jaar

Kimon een ei

g naam en vo ons bl or ad!

In dit nummer:

1

- Een nieuwe naam: discipel - Beriggie uit Suid-Afrika - Scholen, help ons!


In dit nummer Van de bestuurstafel

3

Een nieuwe naam

Vanuit Guinee-Bissau

4

Vanuit Zambia

6

Vanuit Mozambique

8

Moed om verder te gaan

Overal kinderen

De streepjes kleurden rood

Vanuit Zuid-Afrika

13

Vanuit Guinee-Bissau

14

Heen en weer

Scholen, help ons!

16

Giftenverantwoording

18

Jaarverslag

19 20

Agenda

21

Ingezoomd

21

KimonKidz

23

Adressen veldwerkers Léonie Dieleman p/a Hunniusstraat 3 4333 LV Middelburg

Anneke van Asselt: Covenant College Anneke van Asselt, PO Box 560229, Petauke, Eastern Province, Zambia

(5 februari 1975)

Colofon

Help Jacobine uitzenden

Stand van zaken

(13 oktober 1970) (12 september 1969) (15 juli 1995) (5 februari 1999) (13 april 2004)

10

Ek sla my oë op na die berge

2

familie Born 22 La Provence Disa Road Gordon’s Bay 7150 South Africa Erwin Born Ida Born-Meijer Japke Marianne Gerrit

(2 februari 1969)

Post voor Léonie wordt doorgestuurd, dus verzenden in extra envelop met extra losse postzegels (€ 0,44 tot 20 gr, etc.)

Marianne van Helden Apartado 908, Bissau RGB Guiné-Bissau Africa Ocidental

(25 oktober 1975)

Gerda Klaver Apartado 908, Bissau RGB Guiné-Bissau Africa Ocidental

(27 november 1972)

Doel van de stichting Hulpverlening en Evangelieverkondiging wereldwijd aan kinderen in nood. Secretariaat J.K.W. Stout, Baanhoek 67, 3361 GA Sliedrecht, 078-6931377. E-mail: w.stout@filternet.nl Grondslag van de stichting De Heilige Schrift vormt het uitgangspunt en is de inspiratiebron voor het werk van de Stichting. Hierbij zijn de Reformatorische belijdenisgeschriften voor ons een leidraad tot het verstaan van Gods Woord. Bestuursleden C. Moerman, voorzitter J.K.W. Stout, secretaris A. Steehouwer RA, penningmeester mevr. D. van den Belt, Rijssen Eindredactie: C. Moerman E-mail: cmoerman@filternet.nl Medewerkers drs. A.G. Laseur, Zwolle: Zangen muziekbijeenkomsten, Tel. 038 - 4600650. G.H. Fikse, Soest: Werkvakanties, Tel. 035 - 6981918. Familie Lemstra, Sponsorproject Bangladesh, Tel. 033 - 2462065 of famlemstra@filternet.nl Discipel is een uitgave van stichting Kinderhulp Mondiaal

Voorlichting en presentaties Dianne van den Belt, Parkstraat 168, 7461 BS Rijssen, tel. 0548-512518. E-mail: dvandenbelt@kimon.nl Seleke Steehouwer Tel. 078-6822151 Lezersadministratie Rianne de Geus, A.M. de Jongstraat 20, 3245 RK Sommelsdijk, tel. 0187-48 77 56. E-mail: riannedegeus@kliksafe.nl Webmaster Johan Meijer, Veenendaal KimonKidz Mirjam Nagtegaal Stationsweg 184 3364 AP Sliedrecht Comité van aanbeveling Ds. M. Baan, Nijkerk; Ds. D.J. Budding, Waarder; Ds. G.J. Capellen, Den HaagScheveningen; J.J. Frinsel jr. - directeur Cornerstone Missionary Training College; Ds. K. Hoefnagel, Katwijk; Ds. G.C. de Jong, Sliedrecht; Mr. J.J. Jacobse, advocaat, Middelburg; Ds. G.D. Kamphuis, Amersfoort; Ds. R. Kattenberg, Lelystad; mr. C. G. van der Staaij, tweedekamerlid voor de SGP; Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk; Mw. J.J. Vreugdenhil-Fieret, Vlissingen Legaten Indien u ons een legaat wilt nalaten, kunt u hierover contact opnemen met het bestuur. Kimonline: www.kimon.nl

Postbank rek.nr.: 6849217 t.n.v. St. Kinderhulp Mondiaal Hendrik-Ido-Ambacht


Van de bestuurstafel Kees Moerman, voorzitter

Een nieuwe naam discipel.

De nieuwe naam voor ons magazine. Of groei zet op alle terreinen door. Gelukkig maar, want ook in eigenlijk: een eigen naam voor ons magazine. Want het blad 2007 dienen nieuwe mensen en werkterreinen zich aan. Het droeg 15 jaar lang de naam van de stichting. En zo spraken werk is nog niet af! In Zambia “wemelt” het van de kinderen, we van “de Kimon”. zo is Anneke’s ervaring. Het vele werk schreeuwt om mensen. Met deze nieuwe naam willen we een belangrijk aspect van Jacobine bereidt zich voor op haar uitzending naar dit onze stichting uitdragen. Iets wat ons onderscheidt van werkveld. Laat haar oproep in dit nummer weerklank vinden! menig ander - we zenden mensen uit. We doen dat, omdat de opdracht van Jezus aan Zijn discipelen nog even actueel is Bestuur als altijd: Ga heen in de gehele wereld. En: Volg Mij, Ik zal Anton van Gent zag zich genoodzaakt het bestuurslidmaatschap jullie vissers van mensen maken. Alleen door te gáán brengen op te zeggen. Het was voor hem een moeilijke keuze tussen zijn we het Evangelie van hart tot hart. Als leerling, als volgeling. vrijwilligerswerk voor de stichtingen Eleos en Kimon. Helaas voor Als vissers van mensen. We hopen dat u ons is het de eerstgenoemde geworden, een deze naam ook mooi en betekenisvol logisch vervolg op zijn studie. Gods discipel is vindt. En dat zij velen zal aanspreken en zegen op dit werk gewenst, en dank aansporen om waarlijk discipel te zijn. voor alles wat je voor ons hebt discipelen Leerling - in het leven van alledag. Of betekend. In een volgend nummer hoopt volgeling, als visser van mensen, wereldwijd. zijn opvolger zich aan u voor te stellen. Discipel. Niet als pretentie, maar als motto. Kom, ga met ons en doe als wij. Scholen, help ons! Discipel. Het magazine voor iedereen die betrokken wil zijn We maken er geen geheim van: graag willen we het bij evangelisatie en hulpverlening onder kinderen wereldwijd. onderwijs meer betrekken bij ons werk. In dit nummer speciale aandacht voor de mogelijkheden die we elkaar kunnen bieden. Brieven raken soms snel in de vergetelheid. Ja-woord Lees de brief uit Afrika, die letterlijk uit de lucht kwam vallen. “Belooft u om vanuit christelijke liefde in woorden en Lees, en neem… uw verantwoordelijkheid. Kinderhulp daden… de uitbreiding van Gods Koninkrijk te zoeken?” Het Mondiaal en het onderwijs: een logisch verband! was een ontroerend moment, toen op 20 december, na een zoektocht van ruim drie jaar, de familie Born haar ja-woord deed klinken in de Bethelkerk van Lelystad. U bent natuurlijk Omslagfoto erg benieuwd naar hun ervaringen tot nu toe. De eerste Vindt u het geen sprekende illustratie bij de nieuwe `berigte`, zowel betreffende het gezin als ten aanzien van de naamgeving van ons blad? De 14-jarige Polla Areng wordt ontwikkelingen rondom het project, zijn verblijdend en gedoopt in de Baptistengemeente van Savar, Bangladesh. Als hoopgevend. Voortvarend zijn ze aan de slag gegaan, en op weeskind kwam zij vijf jaar geleden in het nabijgelegen het moment wordt druk onderhandeld over een kavel van 1 Samaritan Children´s Home terecht. Haar doop is de kroon hectare voor het Home Care Centre Goeie Hoop. op de liefdevolle zorg en het onderwijs in dit tehuis, dat mede door onze stichting wordt gesteund. Nog steeds wachten andere kinderen op een sponsorouder uit Navolgers Nederland; nieuw is de mogelijkheid om een student te Vanuit christelijke liefde in woorden en daden de uitbreiding “adopteren”. van Gods Koninkrijk zoeken. Is dat ook geen treffende definitie van het discipelschap? Discipel zijn is discipelen maken. Om samen de Meester te volgen. In het logo herkent Discipelschap u de i´s van de naam discipel op de voorpagina. Figuurtjes die Bid en werk mee, opdat door het werk van Kinderhulp elkaar volgen. De stichting Kinderhulp Mondiaal ziet het als Mondiaal kinderen wereldwijd tot discipel worden. Dat is uw, haar missie om kinderen wereldwijd in het voetspoor van de dat is jouw discipelschap. Paulus zegt het zó in de Meester te doen volgen. Nu al in Bangladesh, Guinee-Bissau, Korinthebrief: Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Mozambique, Zambia en Zuid-Afrika. Straks ook in Peru? Christus.

zijn maken

Groei De jaarrekening van 2006 stemt buitengewoon dankbaar. Deze laat een groei aan inkomsten zien van ruim 50%! We mogen er Gods zegen in opmerken. Maar ook een signaal, dat ons werk steeds breder erkend en gedragen wordt. De

Uitzending gemist? Beluister de uitzending van de familie Born naar ZuidAfrika alsnog via www.kimon.nl!

3


Vanuit Guinee-Bissau Marianne van Helden

Moed om verder te gaan Het is bijzonder om te mogen ervaren dat ondanks onze tekortkomingen de Heere doorgaat met Zijn werk! Ik kreeg de afgelopen zaterdag zo’n bemoediging tijdens de kinderclub in Tite-de-Bas, dat ik die graag met jullie wil delen.

4

Deze keer zou ik zelf vertellen over de goede Herder. De Heere Jezus zegt: “Ik ben de goede Herder en geef mijn leven voor mijn schapen.” Na de vertelling kwamen er twee kinderen naar me toe. Ze zeiden dat ze graag de Heere wilden volgen en schapen van Zijn kudde wilden worden. Het betrof Ngala van 13, die zich vorig jaar ernstig verbrand heeft en verscheidene maanden in het ziekenhuis heeft gelegen en Soefi, een jongen van een jaar of acht. Ik vroeg hen waarom ze de Heere wilden volgen en in Hem geloven. Ngala vertelde dat hij in de Heere wilde geloven, omdat de Heere zieken beter maakt. Ik vroeg hem recht op de man af of hij de Heere alleen wilde dienen, omdat Hij zijn brandwonden genezen had. “Nee”, zei hij, “dat niet alleen, maar omdat ik weet dat ik een vuil hart heb. Dat wil de Heere schoonmaken als ik in Hem geloof.” En Soefi antwoordde: “Ik wil niet mee doen aan het offers brengen, de Heere is veel machtiger!” Nu moet u

weten dat Soefi’s huis rond Kerst is afgebrand en dat is een heel verhaal. Futish Soefi´s oudere broers, Bike en Baraka, gaven al eerder aan dat er iets niet pluis zat. ´s Nachts hoorden zij geluiden op het dak, maar zodra zij buiten gingen kijken, was er niets te zien. Volgens hun vader was het futish (tovenarij, occulte machten). Hij drong er bij de jongens op aan om offers te brengen, maar dat wilden zij niet. In plaats daarvan brachten zij het in gebed bij de Allerhoogste! Uiteindelijk escaleerde de hele boel. Hoogstwaarschijnlijk zijn de huizen in brand gestoken uit wraak omdat zij naar de kerk gaan. Baraka en Biké zijn mijn vertelhulpen. Mede door hun evangelisatiewerk zijn verschillende van hun broertjes en familieleden in het afgelopen jaar tot geloof gekomen. Dit alles geeft mij weer moed en nieuwe energie om met het werk verder te gaan! Ik wil jullie vragen om voor deze jongens te bidden. Biké en Baraka vragen ook dringend of er gebeden kan worden voor hun vrouwen en hun vader. Dat is op het moment hun grootste zorg. Niet het opbouwen van hun afgebrande huizen, maar hun vrouwen en hun vader die de Heere nog niet kennen! Luxe Er is hard gewerkt tijdens de afgelopen periode. Mijn vader


en mijn broer Lennard, die in februari drie weken op bezoek zijn geweest, zijn druk geweest met het installeren van de rijstmachine en het aanleggen van elektriciteit. Er is in korte tijd zoveel werk verzet waarvan ik weet dat ik het zelf nooit voor elkaar gekregen zou hebben. Alle elektriciteit is geïnstalleerd, kabels getrokken, schakelaars, lampen en stopcontacten gemonteerd, de windmolen draait en ook de waterpomp doet het! Het was een hele klus om het waterreservoir omhoog te hijsen. De jongens hingen als apen in de stalen constructie! Maar het is gelukt! We kunnen nu douchen en de wc doorspoelen met stromend water. Ook hoeven we maar op een knopje te drukken en er is licht, wat een luxe!

gepland. Daar ben ik al hard voor aan het werk. Ook zijn we bezig om in deze nieuwe periode het alfabetiseringswerk voor de vrouwen in ons dorp weer op te starten. Voor de vrouwen is het nu wat rustiger geworden, en ze zouden graag weer verder willen gaan met leren lezen. Het liefst willen ze ’s avonds les krijgen, zodat ze overdag hun werk kunnen doen. Het enige probleem is de verlichting. Die is er niet! En om nu bij kaarslicht les te krijgen... Ik ben op zoek gegaan en heb een mooie lamp gevonden die overdag met zonnecellen opgeladen wordt en ’s avonds goed licht geeft. Wat zullen de vrouwen blij zijn! Deze week werd ik uitgenodigd om een schooltje te bezoeken in een klein dorpje. Het was echt een heel klein schooltje, Samen met mijn vader en ongeveer 2,5 bij 3 meter. Ze “Ik wil niet meedoen aan broer hebben we ook veel hadden het opgetrokken van het offers brengen, de schoolkinderen in Foia blij palmboomtakken. Een paar gemaakt. We hebben de dikke boomstronken deden Heere is veel machtiger!” verrassingspakketjes uitgedeeld, dienst als banken. De bevolking zelf die kinderen van de Abraham heeft het initiatief genomen om het Hellenbroekschool uit Zwijndrecht hadden schooltje te starten, omdat de kinderen niet de 8 km opgestuurd. Wat een feest! Kleurpotloden, kunnen lopen naar de dichtstbijzijnde school. Tot grote pennen, schriften, speelgoed en stiften gingen met de blije verrassing van de leerkracht kwamen er ook vrouwen naar kinderen mee naar huis. Natuurlijk krijg je na schooltijd school die wilden leren lezen. Eén van de inwoners van het bezoek van de kinderen die juist die dag niet naar school dorpje is naar ons gekomen met de vraag of we konden konden om wat voor reden dan ook. Gelukkig was er helpen. Ze hadden geen schoolbord, geen krijtjes, niets. voldoende, zodat ook die kinderen blij naar huis gingen. Samen met de leerkracht gaan we nu kijken of er mogelijkheden zijn om hen aan alfabetiseringsmateriaal te helpen. Bidden jullie voor hun en ons werk? Kaarslicht Groeten van Marianne Voor de komende maand staat er een aantal cursussen

5


Vanuit Zambia Anneke van Asselt

Overal kinderen Er zijn véél kinderen in Zambia, onvoorstelbaar véél. Kinderen waar je ook komt, waar je ook bent. Als je drie kinderen ziet en je geeft ze een snoepje, dan heb je er binnen een paar minuten dertig om je heen.

6

HIV/AIDS probleem. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de kinderen naar school gaan. Vooral de dorpskinderen hebben niet altijd de mogelijkheid. Òf ze wonen te ver van school, òf er is geen geld voor, òf ze moeten thuis meewerken. Thuis meewerken betekent hard werken: water halen, voor zusjes of broertjes zorgen, op het veld onkruid wieden, enzovoorts. Toch heeft hun harde leven ook andere kanten. De kinderen zijn vaak samen. Koeienjongens blijven met hun koeien bij elkaar, zodat ze samen op kunnen trekken. Wanneer ze ver Op vrijdagmiddag hebben we kinderbijbelclub op de mission. moeten lopen, zoeken de kinderen elkaar op. Dan hoor je ze Het begon met een klein groepje, nu zijn het er soms wel met hun hoge stemmetjes onderling kwetteren. Je ziet tweehonderd! Onze Zambiaanse organisatie Titukuke heeft in kinderen met zelfgemaakt speelgoed: auto’s van 10 dorpjes schooltjes opgericht. Zambiaanse vrijwilligers ijzerdraadjes, treintjes van lege pakjes. Ze spelen hun geven daar les: buiten, of in een ruimte waar soms zelfbedachte spelletjes met bijvoorbeeld een wel honderd kinderen zitten of staan. mango en wat steentjes en een kuiltje in De kinderafdeling van het ziekenZe willen je de grond. Wat staan hun gezichtjes blij huisje komt in deze tijd van het jaar als je ze aandacht geeft! De oogjes bijna bedden tekort. Langs de weg even aanraken! glanzen als je ze leert kleuren en ze vol lopen altijd kinderen. Ga je naar een trots een kleurplaat met krassen tonen, als dorpje, dan heb je binnen de kortste ze met z’n allen heel hard de liedjes zingen die ze keren een groep kinderen om je heen. Haast vrijdagsmiddags leren. Ze stralen helemaal als ze een stukje iedere vrouw draagt een kindje op de rug; in en mee mogen rijden achterin het bakje van de auto. om hun huisje of hutje, in de stad, op de markt, op het veld, alles gaat gewoon door. Deze kleintjes zitten passief bij de moeders (of bij de zusjes als ze geen moeder meer hebben) Please madam totdat ze zelf kunnen lopen. Daarna lijkt het wel of de taak Je merkt duidelijk het verschil in de contacten met kinderen van de moeder erop zit. in de dorpen en kinderen in de stad. De kinderen in de dorpen hebben vaak nog nooit een blanke gezien. Soms zijn ze bang (wel te begrijpen natuurlijk!), soms heel Hard werken nieuwsgierig. Ze willen je even aanraken. Even voelen wat Veel kinderen zijn wees, vooral als gevolg van het grote

Met het opstarten van Titukuke Children’s Daycare & Resource Centre / Weeshuis hopen we iets te kunnen betekenen voor de kinderen van Zambia. Het grote nieuws op dit moment is dat we de juiste vergunningen binnen hebben (na een heel jaar!) en nu de laatste hand aan de tekeningen leggen.


dat voor vreemd wit huidje is. Aangezien mijn taal nog absoluut niet van harte gaat en zij meestal geen Engels kunnen, is communiceren heel moeilijk. Maar een lach is er altijd. En een digitale camera doet wonderen: het gegiechel, de oh’s en ah’s als ze zichzelf op het schermpje zien… Alleen al daarvoor zou je zo’n toestel aanschaffen. Maar dan de kinderen in de stad: veel zwervertjes en bedelaars, veel straatkinderen. Ze weten natuurlijk drommels goed dat blanken geld hebben en schromen dan ook niet om

hun hand op te houden - please madam give me money, give me food. Bij de stoplichten, bij de uitgang van supermarkten. Overal, en altijd te veel. Heel erg triest. Er zijn véél kinderen in Zambia, onvoorstelbaar véél. Kinderen waar je ook komt, waar je ook bent. Zovéél kinderen die hulp nodig hebben! Groeten van Anneke

Een auto bleek toch wel onmisbaar voor het werk in Zambia. In no time wist het thuisfront het benodigde bedrag bij elkaar te sprokkelen. Weer leverde AutoMoerman 4WD uit Papendrecht ons onder uiterst gunstige voorwaarden een schitterende terreinwagen. Volgepakt met kleding en speelgoed is de auto inmiddels verscheept naar het verre Lusaka.

7

Ik help mee. Het net aan land trekken. (U mag meer mogelijkheden aankruisen)  Zend mij voortaan het gratis magazine ‘discipel’.  Ik adopteer een kind uit Bangladesh voor 1 Euro per dag: Jongen/meisje/geen voorkeur**  Ik machtig de stichting Kimon om eenmalig € ______ van mijn rekening af te schrijven *.  Ik machtig de stichting Kimon om eenmaal per maand / kwartaal**

€ ______ van mijn

rekening af te schrijven . Ik ontvang het boekje ‘Aanmerk de leliën’ van ds. J.H.C. Olie. Bestemming gift:  Algemeen

 Goeie Hoop

 Kijkbijbel project

 Guinee Bissau

 Bangladesh

 Zambia

Naam Adres Postcode

Woonplaats

Bank- of gironummer Datum

Handtekening

* Indien gewenst kunt u het bedrag binnen een maand na afschrijving op uw rekening laten terugboeken. ** Doorhalen wat niet van toepassing is

Deze kaart sturen naar : KIMON, p/a Arie Steehouwer, Amandelgaarde 50, 3344 RE Hendrik-Ido-Ambacht


Vanuit Mozambique Léonie Dieleman

De streepjes kleurden rood Louisa zat alleen op haar rieten mat rijst te sorteren. Ik dacht: nu, of misschien nooit! Een week eerder was ze weduwe geworden. Haar man, ouderling van het Afrikaanse kerkje dat ik bezoek, was een paar maanden ziek geweest. Ik vermoed Aids, maar dat is een zéér gevoelig onderwerp hier. Op een zaterdagmiddag in januari had ik hem nog bezocht en ik stikte zowat bij het zien van z’n toestand.

8

De volgende dag woonde ik de begrafenis bij van een meisje van 1 jaar, het nichtje van m’n taalhulp. Het had die nacht zo hard geregend, dat we tot onze knieën in het water moesten lopen. Op de begraafplaats hoorde ik dat die nacht de ouderling was overleden. Ik zat erg in over Louisa, z’n vrouw. Als haar man inderdáád aan de gevolgen van Aids was overleden, moest zij een Aidstest doen. Maar hóe dit hier zo gevoelige onderwerp bespreekbaar maken? Her en der stak ik m’n licht op maar de één na de ander schudde z’n hoofd: “Nee, je begint niet over Aids tenzij de ander er zèlf over begint. Je kunt zelfs voor het gerecht worden gesleept.” Niet dat ik daar nu zo bang voor was, maar wèl voor de mogelijkheid om relaties te beschadigen. “Maar als het nu je beste vriend is?” wierp ik tegen. “Dan nog niet...” De zorg/angst om mensen - niet - te kwetsen, kan op de lange


Hot items Deze week zijn de scholen weer begonnen. We hebben maar liefst 17 klassen waaraan we morele educatie geven. Samen goed voor zo’n 1000 leerlingen! Soms zijn er geen banken in het klaslokaal en zitten de leerlingen allemaal op de grond. In de ramen hangen anderen mee te luisteren naar wat die blanke te vertellen heeft. Doordat ik nu van nabij meemaak wat Aids aanricht, ben ik nog méér gemotiveerd. De toekomst van Mozambique ligt voor een deel in de handen van de kinderen waar we les aangeven! Hot items bij die lessen zijn dan ook duur wel fataal zijn en ik wilde daar niet in mee. Een week na gedragsverandering en het maken van juiste keuzes. de begrafenis fietste ik even langs Louisa. Ik verwachtte nog Het wekelijkse uurtje in het jongensweeshuis gaat gewoon meer bezoek, maar tot m’n verbazing zat ze alleen op haar door, evenals de kinderclub op straat. En terwijl veel vrouwen matje. Ik ging bij haar zitten en na een tijdje vroeg ik: “Heb ik druk zijn met het planten van de rijst, ben ik u wel eens gekwetst?” “Nee.” “Ik wil u iets mee geweest naar een maistuin waar vragen maar ik ben bang om u te gewied moest worden. Mensen, kwetsen. Ik kom uit een andere cultuur De wachtkamer van na twee uur was ik bèkaf. Soms en daarom kan ik me wel eens moesten er complete struiken verkeerd uitdrukken. Dat is niet m’n de dood zit overvol weggehakt worden. Een bedoeling maar ik maak me zorgen om schitterende ervaring, al ben ik volgens u.” Om een moeilijk verhaal kort te maken: mij in m’n hele leven niet zo vies geweest. Snel het gesprek verliep goed en de volgende dag gingen even onder de ‘douche’ dus... O, die is bezet, zoals u kunt we samen naar het ziekenhuis om een Aidstest te zien op de foto. Onder een prachtige sterrenhemel zochten doen. Na 2 minuten weet je de uitslag. Bij het rood kleuren we even later een hutje op om te gaan slapen. Met z’n van 2 streepjes ben je seropositief. En de streepjes kleúrden zevenen, voor de verandering op een rieten mat… rood. Inmiddels zijn we al een paar keer naar het Aidsziekenhuis geweest. Het zit daar stampvol met allerlei mensen. Ergens las ik: “De wachtkamer van de dood zit overvol en het is er muisstil.” Rieten mat Over Amelia schreef ik in het vorige nummer. Ze was na het overlijden van haar stiefvader het huis uitgezet. In dezelfde week van mijn bezoek aan Louisa, zat ik ook bij Amelia op een rieten mat. Ze vertelde me dat zij en haar bijna 2-jarig dochtertje een virus hebben. Ze wist niet precies hoe en wat. Ze liet me wat papieren zien, waaruit bleek dat ze allebei seropositief te zijn. Ze was al een jaar niet meer op controle geweest. Zo snel mogelijk zijn we naar het ziekenhuis gegaan om de draad weer op te pakken. Voor taalstudie ga ik regelmatig naar Lamego en ook dáár zit ik nogal eens op een rieten mat. Zoals bij Muse en Laura. Muse helpt me soms wat met de stamtaal, maar de laatste tijd voelde hij zich niet goed. Gelet op z’n klachten vermoedde ik ook bij hem Aids. Zodoende ben ik ook met hem voor een test geweest. Uitslag: seropositief. Nu moeten z’n zwangere vrouw en hun kleine kinderen dus ook voor een test. Goede voeding en schoon water zijn erg belangrijk. Ik vind het heel boeiend om te ontdekken dat bijvoorbeeld papajazaad of pompoenpitten, maar ook het blad van de mandiokwortel heel voedzame bestanddelen bevatten. En ook dat er voor het filteren van water eenvoudiger manieren zijn.

9


Goeie Hoop, Zuid-Afrika Fam. Born

Ek slaan my oĂŤ op na die berge Ek is achter die rekenaar gaan sit om een beriggie te skrijf na julle in Holland. Het is baie wonderlik om hier te wees en daar is baie dinge gebeur die laatste tyd. Ek sal probeer julle een indruk te gĂŞe. Die regte afrikaners onder julle sal lag oor my afrikaanse gestuntel maar ek skaam my nie daaroor nie. Ek sal vinnig probeer die taal te leer. Ons gezin heeft een voorspoedige reis gehad naar ZuidAfrika. Na een mooie afscheidsdienst in Lelystad en fijne weken bij onze ouders was het afscheid daar. Gelukkig vielen de emoties mee, want daar zagen we namelijk erg tegenop. Wat grappig was; in de rij voor de douane werden we door iemand herkend. Het bleek een Kimonlezer te zijn!

10

Wonderlik Na aankomst in Kaapstad werden we hartelijk ontvangen door de familie Haaijema uit Friesland. Zij wonen inmiddels al weer twee jaar in Kaapstad. Heerlijk om na een lange reis uit te rusten op een goed bed! De volgende dag hebben we de sleutel van ons huurhuis

opgehaald en hebben we de noodzakelijke spullen gekocht, zoals pannen, serviesgoed, koelkast, hoofdkussens en stoelen. We moesten namelijk nog vier weken wachten op ons huisraad! Onze blijdschap was dan ook groot toen de vrachtwagen met onze zeecontainer het wooncomplex opdraaide. Eindelijk weer een bed om op te slapen, een tafel om aan te eten en natuurlijk de vreugde van de kinderen om hun speelgoed. De kinderen hadden de eerste twee weken nog vrij vanwege de zomervakantie hier. We hadden dus de tijd om hen wegwijs te maken in de omgeving, een school te zoeken,


contacten te leggen en een kerk te zoeken waar wij ons thuis voelen. Dat is allemaal snel en goed gelukt. De kinderen gaan enorm graag naar school en ook in de kerkelijke gemeente voelen wij ons al helemaal thuis. In de eerste kerkdienst hier preekte de dominee uit psalm 121. De psalm die centraal stond tijdens onze afscheidsdienst. So wonderlik! Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Hij begon de preek met het gebed van Mozes, wat ook het gebed was van Erwin en mij tijdens die moeilijke en lange jaren van wachten in Nederland: “As U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het?” Het was wonderlijk om te ervaren, dat die eeuwenoude woorden uit de Bijbel uitgesproken in Nederland, als een bevestiging, opnieuw mochten klinken aan de andere kant van de aarde.

paar weken al geconfronteerd met het feit dat een 11-jarig meisje op een nabijgelegen school zwanger was geraakt door een verkrachting. De meester had heel wat uit te leggen. De week erna hadden ze een les over abortus. Heel toepasselijk, want Japke had dus al gevraagd: “Mam, je mag dat baby’tje niet weg laten halen, hè?” Er werd duidelijk uitgelegd dat abortus moord is en dat God dit kindje geschapen en gewild Spreekbeurten heeft. Om de les wat te illustreren had de meester een potje De kinderen gaan dus erg graag naar school hier en Gerrit meegenomen met een kindje van 14 weken oud op sterk (bijna 3 jaar) pakt iedere maandag-, dinsdag- en water. Alle kinderen moesten het potje vasthouden en goed woensdagochtend vrolijk zijn rugzakje in om naar de crèche bekijken. Jullie begrijpen wat een indruk dat bij een elfjarig te gaan. We hebben besloten Japke en Marianne in een kind nalaat. “Mam, het had zijn duimpje in zijn mond en je Afrikaanse klas in te delen. Dat betekent dat zij de lessen in zag al teentjes! En de meester zei dat het nu 20 jaar had het Afrikaans volgens en daarnaast Engels leren. We hebben kunnen zijn!” Dan moet je als moeder wel even grote bewondering voor hen. Met vrijmoedigheid slikken. Gelukkig nemen ze zelf alles houden zij hun Afrikaanse en Engelse nogal rustig op, het worden al spreekbeurten en halen goede echte Afrikaantjes. Die blijven cijfers. Ik doe het ze niet na! We Die eeuwenoude woorden uit de ook onder alle zijn daar erg dankbaar voor. bijbel klonken opnieuw aan de omstandigheden rustig. Met rekenen liggen ze hier andere kant van de aarde Tenminste de blanken, de achter maar daar tegenover zwarte bevolking heeft aardig wat staat dat het onderwijs breder is temperament. Daar ben ik vanochtend dan in Holland. Ze krijgen hier op de lagere weer achter gekomen. Ik doe sinds kort mee met school leerstof die in Holland pas in het evangelisatiewerk op een school in een nabijgelegen voortgezet onderwijs aan de orde komt. Al jong worden de krottenwijk. Na 4½ uur meedoen en liedjes aanleren ben ik kinderen zelfstandig gemaakt. Reden daarvoor is de grote schor en bekaf. Alleen al die geur van al die ongewassen werkeloosheid in dit land. Er wordt van de studenten aan het lichaampjes in één lokaal! Maar wat een heerlijk werk. Het is eind van hun studie verwacht dat zij banen creëren in plaats zo mooi om de kinderen Bijbelteksten, liedjes en Bijbelse van solliciteren. Marianne en Japke genieten van deze begrippen als vergeving, liefde, nederigheid en vertrouwen zelfstandigheid en voeren gedreven hun opdrachten uit. aan te leren. Ze brengen het ook in praktijk. Dat blijkt wel uit het volgende: vorige week moest een jongetje de N2 (een Potje drukke snelweg) oversteken om bij zijn “plankenhuisje” te Waar ik wel aan moet wennen is dat de kinderen hier al vroeg komen. Hij was doodsbang voor die ‘karren’ (auto’s). Hij hun “onschuld” kwijt zijn. Vooral in de krottenwijken waar herinnerde zich wat tannie Violet hem had geleerd. Als je gezinnen in één ruimte leven en de kinderen meer zien en bang bent moet je bidden en een tekst opzeggen. Hij deed horen dan eigenlijk gewenst is. Bij Japke en Marianne op zijn oogjes dus dicht aan de kant van de weg en zei: “Al gaan school beginnen ze met 8-9 jaar al met seksuele voorlichting ek ook in ’n dal van doodskaduwe, ek sal geen onheil vrees vanwege het grote aids-probleem. Japke (11) werd na een

11


nie; want U is met my…” Toen hij zijn oogjes open deed was er niet één kar meer te bekennen en kon hij veilig oversteken. Zo ook vanochtend. Ik had met de kinderen een liedje doorgenomen en wilde de cd-speler aanzetten voor de bijbehorende muziek. Helaas… geen krag (stroom). Toen hebben we hen eerst maar een tekst aangeleerd, psalm 118:6: Die Heere is met my, ek sal nie vrees nie: wat kan ’n mens my doen? Toen de klas het laatste woord uitsprak sprong het licht aan. Waarop een jongetje zei: “Ons moest eerst die tekst opseg. Net toen het die Heere krag gegêe!” Mooi hè?

12

Waar blijven die Hollanders? Erwin en ik zijn druk bezig met het opzetten van ons Home Care Centre “Goeie Hoop”. Daar komt een hoop papierwerk en uitzoekwerk bij kijken. We vervelen ons dus geen moment. De contacten met de plaatselijke kinderbescherming zijn na 3 condities aan het uitzoeken: twee gebouwen van respect. 300 jaar van afwezigheid weer hersteld. Hoe groot was onze en 500m² en de vergunning voor een Home Care Centre. verbazing dat ze al die jaren op ons hadden zitten wachten. Vandaag hoorden we dat de ondervraagde buren tot nu toe Steeds hadden ze gezegd: waar blijven die Hollanders?! De hun toestemming hebben gegeven. Ook de gemeente heeft nood is zo groot en de maatschappelijk werkers hebben in positief gereageerd. We blijven dus hele ‘goeie hoop’ houden deze regio geen opvanghuis voor alle kinderen (vaak met dat we eindelijk een veilig plekje kunnen krijgen voor de aids) die geen ouders en huis meer hebben. Ze hebben, in kinderen. Het ligt vlakbij (8 km) ons eigen te bouwen huis, het vertrouwen dat we zouden komen, werk voorbereid, ons veilig en in de natuur. Ook ligt het precies in de geïntroduceerd bij verschillende instanties en regio waar de nood het hoogst is en de naam Home Care Centre bedacht. waar nog geen opvang is. Wat Een “brede” benaming, zodat wensen we nog meer! het de minste problemen Na 4,5 uur meedoen en oplevert in de toekomst. God liedjes aanleren ben ik is wonderlijk goed voor ons! Auto schor en bekaf We zijn dankbaar dat Hij steeds Nog een verrassing. We hebben op de juiste momenten de juiste van een anonieme gever uit Holland mensen op ons pad brengt. een gloednieuwe “GoeieHoopauto” gekregen. We hebben met de kinderbescherming We hebben hem vorige week opgehaald in Stellenbosch. Wat afgesproken in augustus te beginnen met onze opvang in een zijn we daar blij mee! Voor onszelf hadden we ook een huurhuis. Dan komen ook de eerste vier vrijwilligers om te praktische gezinsauto uitgezocht, maar de levertijd bleek 8helpen. Ondertussen is onze zoektocht naar een geschikte 10 maanden te bedragen. Groot was onze verbazing toen er bouwkavel voor een opvanghuis onverminderd doorgegaan. bij diezelfde garage in Stellenbosch precies op die dag zo’n We hebben inmiddels een bod gedaan op een kavel van 1 auto geannuleerd werd. Hij zou de volgende dag afgeleverd hectare dat door de koper is aanvaard! De makelaar is nu de worden. Exact de auto die wij graag wilden, dezelfde kleur en uitvoering. Weer was onze dankbaarheid groot. Ik zou nog veel meer kunnen schrijven over onze belevenissen hier, maar ik raad jullie aan een kijkje te nemen op de website van Kimon of op www.goeiehoop.nl. Daar schrijf ik iedere maand onze belevenissen in “Het laatste nieuws.” Wij merken in alles dat jullie met ons meeleven en voor ons bidden. Jullie gebeden worden gehoord en verhoord en jullie meeleven doet ons hele gezin enorm goed. Het geeft ons iedere dag de moed en het vertrouwen om door te gaan. Aan God alle eer en dank. Baie dankie en tot weersiens, Ida, Erwin en de kinderen Japke, Marianne en Gerrit


Jacobine Frens

Help Jacobine uitzenden naar Zambia! In het julinummer van vorig jaar maakten we kennis met Jacobine Frens, die zich voorbereidt op haar uitzending naar Zambia. Zij hoopt deze zomer te kunnen vertrekken.

Oproep! Maar… er moet nog wel het één en ander gebeuren, voordat er echt sprake kan zijn van een uitzending op korte termijn. Mijn financiële positie staat op circa 50% voor de periode van drie jaar. We hopen van harte dat de ontbrekende 50% snel binnen mag komen, zodat we spoedig het werk onder de kinderen in Zambia ter hand mogen nemen.

Beste allemaal, Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets over mij gelezen of gehoord hebben. Ik denk dat ik er goed aan doe jullie als lezer(s) te informeren betreffende de stand van zaken rondom mijn geplande uitzending. In het eerder verschenen Kimonmagazine schreef ik jullie dat ik in 2007 hoop te vertrekken naar Zambia, om daar te gaan werken onder de (wees)kinderen. Ik hoop mij bij het team van Anneke van Asselt te voegen, die sinds november 2006 in Zambia werkzaam is.

U kunt mij helpen via de bon in deze Kimon, maar u mag ook persoonlijk contact met mij opnemen: jacobinefrens@hotmail.com / 06 – 27386858. Verder verwijs ik u naar de website van Kimon www.kimon.nl (klik op Projecten, Zambia). Daar kunt u een formulier downloaden om mijn persoonlijke sponsor te worden. Willen jullie ons nog verblijden met een extra gift? Of hebben jullie goede ideeën? De zaak is het zo waard! Na de Heere, hartelijk dank!

Mijn aandeel binnen het project zal meer gericht zijn op het geven van voorlichting, preventie en het verlenen van medische hulp. Waar mogelijk hoop ik de kinderen in aanraking te brengen met het Woord waarin de Vader der wezen zich bekend maakt.

Met vriendelijke groet, Jacobine

Zoals jullie misschien wel weten, werken wij vanuit Kimon met een nieuwe formule wat betreft de fondsenwerving. Wij moeten zelf zorgdragen voor onze inkomsten om de uitzending en het verblijf mogelijk te maken.

Een actie hier, een verkoping daar ‘t brengt snel veel €uro ’s bij elkaar!!

Tot nu toe mag ik met blijdschap opmerken dat er al veel mensen zijn die mij steunen bij mijn missie: “Wezen en kansarme kinderen mogelijkheden bieden op een menswaardig bestaan.” Hartelijk dank hiervoor!

13

JA! Ik help Jacobine uitzenden naar Zambia. Ik machtig de stichting Kimon om elke maand / elk kwartaal * € 10 / 15 / 25 / 50 / 100 / rekening af te schrijven, ingaande per

**

Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Rekeningnummer: Telefoonnummer / E-mail: Handtekening: * doorhalen wat niet van toepassing is; eventueel zelf bedrag aangegeven ** datum invullen; indien gewenst kunt u het bedrag binnen een maand op uw rekening terug laten storten. *** bij automatische incasso ontvangt u gratis het boekje “Aanmerk de leliën” van ds. J.H.C. Olie. **** Voor persoonlijke sponsoring van Jacobine kunt u het formulier van onze website downloaden.

Bon opsturen naar: Kimon, p/a Arie Steehouwer, Amandelgaarde 50, 3344 RE Hendrik-Ido-Ambacht

van mijn


Vanuit Guinee-Bissau Gerda Klaver

Heen en weer Als ik in de kano zit te wachten voor mijn vertrek naar Bissau, dwalen mijn ogen langs de waterkant. Het is daar één en al bedrijvigheid. Mijn aandacht wordt getrokken door twee meisjes in zwarte werkjurkjes. Ik ken hen, ze komen regelmatig in de kerk. Samen spelen ze met een kano: van de kant afduwen en weer terughalen. Heen en weer.

14

naar de besnijdenisceremonie te gaan, maar er gebeuren daar nare en zondige dingen. Nu zijn de voorbereidingen er. De mannen worden uitgekozen en krijgen o.a. een tang uitgereikt. Vanaf half maart gaan ze twee maanden lang in hutten wonen. Ze worden besneden. Dat gebeurt overigens onder erg onhygiënische omstandigheden. Ook worden ze ingewijd in allerlei zaken, zoals het uitspreken van een vervloeking en het uitvoeren van ceremoniën. Het is door dit gebeuren echt wat onrustig in het dorp… hoe zal dit aflopen? De christenen denken erover om zich te laten besnijden in het ziekenhuis. Dat haalt wat drang weg om ze naar de andere besnijdenis te slepen. Maar de spanning blijft. Wat kunnen we doen?

En ik denk erbij: is het zo ook niet in hun leven? Heen en weer getrokken tussen het dienen van Jezus en de Iran? Hoe Boos zal het met hen gaan als ze groter worden? Zondag kwam ik in een ander dorp. “Gerda Zullen dan de tijden veranderd zijn? ga je ook naar de trouwerij?” Ik keek Zullen er dingen in de cultuur verbaasd toen ik hoorde dat een veranderd zijn? Laten we jongen van de kerk die dag zou Ze hebben het feest al hopen en… bidden. trouwen. Ik zei dat ik er niets gevierd, maar ik wil niet Het gonst in het dorp. Wie van wist en er eerst over na trouwen gaat er naar de fanadu? Bij de wilde denken. Twee dagen later besnijdenis van een man vinden ben ik naar de huizengroep van deze allerlei ceremoniën plaats voor de Iran jongen gegaan om met hem te spreken. “Ik ben (geest).De christenen kunnen en willen daar niet getrouwd” zei hij. “De familie heeft wel alles geregeld niet aan meedoen. Maar als een man niet naar de fanadu en zegt dat ik getrouwd ben, maar ik heb gezegd dat ik nog gaat, zal hij nooit een stem krijgen in het dorp. Hij behoort niet wil trouwen. Ze hebben het feest al gevierd, maar ik wil dan immers niet tot de groep wijze mannen. De niet.” Nu zijn ze al wat boos op hem maar over twee dorpsoudsten willen de christenen echter dwingen om mee maanden zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren. De te doen. In de Balanta-cultuur is het eigenlijk een hele eer om eerste twee maanden moet het meisje binnen blijven. Ze


bidden of de Heere God hun denken wil veranderen. Dat de Heere aan jong en oud laat zien wat goed is en wat niet goed is. En dat ze in Hem gaan geloven en naar Zijn wil gaan wandelen. De mensen van het dorp blijven vriendelijk voor ons en wij blijven vriendelijk voor hen, maar er is een geestelijke strijd gaande. Wij zouden de dingen graag anders zien, maar we kunnen het niet veranderen. De Heere kan dat wel. Daarom voelen we nu te meer dat het gebed zo ontzettend belangrijk is. Wilt u met ons meebidden en meedanken?

wordt dan door de vrouwen geïnstrueerd. Gedurende die periode heeft man nog niets in te brengen. Afwachten dus hoe dit verder zal verlopen. Diezelfde week kwam ik een meisje tegen in Bissau. Ze was van huis weggelopen en wist niet goed wat ze nu moest doen. Haar vader had haar verteld dat hij haar wilde laten trouwen met een oudere, gehuwde man. Toen ze haar vader vertelde dat ze dat niet wilde, omdat ze christen is en met een christenjongen wil trouwen, had hij haar vastgebonden en geslagen. Wat kunnen we nu doen? Strijd We kunnen de cultuur niet veranderen. Maar we kunnen wel

- Bidden voor de christenen dat ze wijsheid krijgen in het spreken en handelen en dat ze standvastig mogen blijven - Bidden voor ons, opdat wij de christenen kunnen ondersteunen en dat we op de juiste tijd zullen spreken en zwijgen tegenover de oudere mannen en vrouwen. - Bidden voor de oudere mannen en vrouwen, dat ze tot geloof zullen komen of de christenen vrij laten in hun handel en wandel. - Danken dat de Heere zo goed is voor ons dat Hij ons tot hiertoe geholpen heeft. - Danken, want “Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.” - Danken, want “Zijn verstand heeft geen limiet.” (Creoolse vertaling) - Danken, want “De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij. (Psalm 147: 3, 5, 6) Welkom in deze strijd! De overwinning is reeds behaald - op Golgotha! Een hartelijke groet, Gerda Klaver

15


Voorlichting Kees Moerman

Scholen, help ons! Kinderhulp Mondiaal en het onderwijs: een logisch verband

We maken er geen geheim van: graag willen we het onderwijs, op alle niveaus, meer betrekken bij ons wereldwijde werk. We hebben elkaar veel te bieden! En dat bedoelen we zeker niet alleen financieel. De jeugd moet bewust worden gemaakt van hun “naaste zijn” van leeftijdgenoten in de derde wereld. Hoe kan dat beter dan via daadwerkelijke betrokkenheid bij het evangelisatie- en ontwikkelingswerk van een organisatie die zich speciaal op deze doelgroep richt! Bent u op een of andere wijze betrokken bij het onderwijs? Heeft u schoolgaande kinderen? Zit je op de basisschool of het voortgezet onderwijs? Ben je student?

16

Er zijn veel mogelijkheden om betrokken te raken:

Lees en neem… Het klinkt helaas zo clichématig om te zeggen: de nood is groot. Het is best moeilijk om een appellerende brief te schrijven. Daarom neem ik mijn toevlucht tot een andere brief. Een brief die bijna letterlijk uit de lucht kwam vallen. Lees en neem… uw verantwoordelijkheid.

De brief van Yaguine Koïta en Fodé Tounkara Op maandag 2 augustus 1999 landt op het vliegveld Zaventem (Brussel) een toestel van de toenmalige Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena. In het landingsgestel worden de lichamen van twee jongens (14 en 15 jaar) uit Guinee ontdekt. Hun wanhoopsdaad had tot de dood door verstikking en bevriezing geleid. Hun dode lichamen zijn een sprekende brief aan het Westen. Misschien hebben ze vermoed dat ze het er niet levend zouden afbrengen. Daarom hadden ze ook een brief op zak. Een noodkreet uit Afrika. Hiernaast een verkorte weergave van deze in gebrekkig Frans opgestelde brief.

- Het makkelijkste is natuurlijk om iemand voor een presentatie uit te nodigen. Graag vertellen we van ons werk, ook aan de hand van powerpoint of video. - Lesbrieven zijn educatief en pedagogisch verantwoord.

In de brief lezen we wat zij als problemen zien: zij willen onderwijs, zij willen eten, zij willen vrede, zij willen een toekomst. Zij hebben hun leven gegeven opdat deze noodkreet de wereld zou bereiken.

Deze kunnen worden gecombineerd met: - Scholenacties voor een project. Daarbij kun je denken

Op welke brief wacht u nog?

aan verkoopacties, fietstochten, sponsorloop of andere sportevenementen.

We

hebben

ook

kant-en-

klaarpakketten, bijvoorbeeld voor een ansicht- of prikkaartenactie.

Contactadressen

- Adopteer een weeskind met je klas! Voor ongeveer 1 euro

per

maand

per

leerling

steun

je

een

leeftijdgenoot(je) uit bijvoorbeeld Bangladesh! - NIEUW! Je kunt nu ook een medestudent uit Bangladesh ondersteunen, en correspondentie met hem of haar onderhouden. Je kunt dat doen van je

Presentaties: Dianne van den Belt, tel. 0548-512518 Seleke Steehouwer, tel. 078-6822151

studiebeurs, individueel of als studentengroep of klas. Dat kost je 2 Euro per dag (ca. 60 Euro per maand),

Algemeen:

en die zijn ook nog fiscaal aftrekbaar. Zie de pagina

C. Moerman, tel. 0320-411271

over Bangladesh.

cmoerman@filternet.nl


Conakry, 21 juli 1999 Excellentie, leden en vera ntwoordelijken van Europ a, Wij hebben het grote vert en over het leed van de ki rouwen om u deze brief te schrijven om u in te te zijn, voor ons in Afriknderen en de jongeren van Afrika. Wij willen u lichten over het doel van onze reis Wij smeken u, om de liefd a, u die het bent aan wie men om hulp vraagt. vragen om onze steun en toeverlaat voor uw kinderen die u lie e voor uw werelddeel, om de gevoelens die u ko almachtige die u alle goed fhebt als het leven zelf. Maar ook om de liefdestert voor uw volk, om de liefde te bouwen en te organise e ervaringen, de rijkdom en de macht heeft gesce van onze schepper, God, de Het is op uw solidaritei ren dat het het mooiste en het meest bewondere honken om uw continent zo goed op enorm in Afrika, help ont en uw zachtaardigheid dat wij in Afrika een nswaardige van alle is geworden. Wat onze problemen betrs, wij hebben problemen en enkele ontbrekende kiberoep doen. Help ons, wij lijden betreft hebben wij een gr eft, hebben wij oorlog, de ziekten, de voeding ennderrechten. oot gebrek aan opvoedin dat ze ons voeden. g en onderwijs. Onze ouzovoort. Wat de kinderrechten ders zijn arm, het belang Dus als u ziet dat wij rijkste is on s op of fe re n en ons leven riskeren, da wij uw hulp nodig hebben om te strijden tegen de armoede n is dat omdat wij in Afrika te veel lijden Toch willen wij studeren, en en een einde te maken aa en w ij vr ag n en de u oo om rl og on s in worden. Ten slotte: wij sm te helpen studeren zodat Afrika. ek w ij en in u A om fr on ik a s he z oals u ku el erg te schrijven, u aan wie wij ve el respect verschuldigd z excuseren omdat wij gedurfd hebben om deze nnen brief te ijn. Geschreven door twee kind 17 eren uit Guinee, Yaguine KoĂŻta en FodĂŠ Tounkar a

De ene school is de andere niet Vorig jaar hebben we veel scholen aangeschreven met het verzoek een partnerrelatie aan te gaan met een school voor voortgezet onderwijs in GuineeBissau. Deze school moet vrijwel volledig van de grond komen, letterlijk (de bouw van de school) en figuurlijk (het opzetten van het onderwijsprogramma, het begeleiden van leerkrachten en leerlingen, etc.). Een unieke uitdaging voor met name scholen voor VO en MBO. Deze school betekent heel veel voor de regio, mede vanwege de kerstenende invloed die ervan uit zal gaan. Helaas heeft deze indringende oproep nog geen weerklank gevonden. Neemt u alstublieft contact met ons op.


Financieel Arie Steehouwer

Giftenverantwoording In het 4e kwartaal van 2006 heeft Kimon voor € 94.505,01 aan giften ontvangen. De specificatie hiervan is als volgt:

-Ontvangen giften van particulieren en bedrijven (algemeen):

25.987,44

-Giften en collecten van kerken, scholen en verenigingen:

7.953,45

Diakonie Ger. Gem. Boskoop € 125; Diakonie Hervormde Gemeente Polsbroek van collecte en Verkoping € 213; Diakonie Ned. Herv. Gem. Veenendaal € 300; Diakonie Ned. Herv. Gem. Heesbeen € 200; Catechisatiebusjes Herv. Gem. Sliedrecht € 750; Zondagsschool Hersteld Herv. Kerk Oosterwolde € 100; Diakonie Ger. Gem. Berkenwoude € 300; Diakonie Herv. Gem. Zuilichem € 200; Diakonie Ger. Gem. Middelburg € 250; Ger. Gem. Lisse € 50; Diakonie Hersteld Herv. Kerk Elspeet € 500; Ned. Herv. Gem. Terschuur € 285,45; Diakonie Ger. Gem. Aagtekerke € 250; Diakonie Ger. Gem. Oostkapelle € 250; Diakonie Ger. Gem. Apeldoorn € 400; Diakonie Herv. Gem. Sint Annaland € 75; Diakonie Ned. Herv. Kerk Waalwijk € 250; Hersteld Herv. Kerk Putten € 250; Diakonie Herv. Gem. Oud-Beijerland € 230; Diakonie Ned. Herv. Gem. Scherpenisse € 100; Ger. Gem. Houten € 25; Diakonie Ned. Herv. Gem. Goedereede € 120; Hersteld Herv. Gem. Sint Annaland € 25; Diakonie Hersteld Herv. Gem. Abbenbroek € 250; Ger. Gem. Eindhoven € 125; Diakonie Herv. Gem. Eemnes € 300; Hersteld Herv. Gem. Leerbroek € 100; Ger. Gem. Rotterdam-Alexanderpolder € 250; Chr. Geref. Kerk Utrecht-West € 50; Diakonie Gem. Oosterwolde € 230; Chr. Geref. Kerk Nieuw-Vennep € 1.000; Diakonie Ned. Herv. Gem. Kockengen € 100; Ned. Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst € 300

-Giften van scholen en verenigingen en akties:

4.860,40

Groen van Prinstererschool Scherpenisse € 25; Pieter Zandt Scholengemeenschap € 650; Chr. ’s Gravelduins koor € 20; Vakantie Bijbel Klub Nijkerk € 81,65; Vrouwenvereniging regio Zwolle € 500; stroopwafelaktie Herman Faukeliusschool Middelburg € 1.550; Koningin Wilhelminaschool Hendrik-Ido-Ambacht € 2.000; zelfgemaakte kaarten B.J. van Drongelen € 33,75

18

-Giften en akties voor Zuid-Afrika:

21.256,12

Particulieren € 6.402,50; incasso’s particulieren € 1.010; Herv. Gem. Hollandscheveld € 157,52; Diakonie Ger. Gem. Lelystad € 100; collecte uitzenddienst fam. Born te Lelystad € 536,10; Vrouwenvereniging Dorcas te Dordrecht € 200; Ref. School Timotheüs Lelystad € 250; Kledingbeurs Barendrecht via fam. Gouw € 1.100; collecte huwelijksbevestiging fam. Scheppink 500; Architectenbureau Born € 1.000; Kobout B.V. € 10.000

-Giften en akties voor Guinee-Bissau:

6.128,52

Giften van particulieren Guinee-Bissau € 2.226,02; incasso’s van particulieren € 287,50; N.N. voor rijstmachine € 2.000; Stichting Philippos voor windmolen € 700; Ds. A. HellenBroekschool Zwijndrecht € 915

-Giften en akties voor Bangladesh:

3.798,56

Sponsoring € 2.278; 11 Bangladesh € 995,06; particulieren € 525,50

-Giften en akties voor Zambia:

22.047,00

Ger. Gem. in Ned. De Beek-Uddel € 600; Diakonie Ger. Gem. in Ned. Elspeet € 2.500; Diakonie Ger. Gem. Nunspeet € 1.000; Diakonie Herv. Gem. Ermelo van jeugddiakonaat € 1.500; Snoepaktie voor Jacobine Frens € 660; Verkopingen L. de Visser voor terreinauto € 353; Krentenbroodaktie voor Jacobine Frens € 750; Workshop voor auto € 700; Univé Midden-Nederland € 500; Schildersbedrijf Van Vliet € 50; Handelsonderneming J. van Essen € 20; Begrafenisonderneming Vos voor terreinauto € 250; v.d. Ridder voor terreinauto € 150; Henk Davelaar voor terreinauto € 150; Autobedrijf Schouten voor terreinauto € 200; Maatschap Koetsier € 500; Rondhoutzagerij Midden-Nederland voor terreinauto € 500; Bronkhorst Machinale voor terreinauto € 100; Maatschap Doppenberg voor terreinauto € 100; Hop Dienstverlening voor terreinauto € 1.000; Dieselpersoneelsdiensten voor terreinauto € 250; Autoschade Jongetjes € 75; Hop Hekwerken voor terreinauto € 250; Ehordo voor terreinauto € 1.500; Jonker en Schut voor terreinauto € 500; Auto Bronkhorst voor terreinauto € 100; Vebeto voor terreinauto € 250; Garage v.d. Kolk voor terreinauto € 50; Slagerij Van Zalk € 10; PPC Pallets voor terreinauto € 100; Bouwkundig Adviesbureau voor terreinauto € 50; particulieren € 5.779; incasso’s € 1.550

-Dia-avonden, zangavonden en boekjes: 2.473,52 Zangavond Hasselt € 330; Zangavond jubileum Arjen Uitbeijerse Zwijndrecht € 324,81; Zangavond Leerdam € 1.728,61; verkoop CD’s € 61,60; verkoop boekjes € 28,50

Totaal

94.505,01

Voor alle giften zeggen wij u hartelijk dank. Voor het overzicht over 2006 verwijzen we u naar het in dit nummer opgenomen jaarverslag. Per 31 december 2006 was voor het project Zuid-Afrika een bedrag bij elkaar gespaard van € 116.000. Dat stemt ons tot dankbaarheid. Giften en bijdragen blijven echter nodig aangezien de projectkosten inmiddels gaan lopen en ook wordt geprobeerd een geschikte bouwkavel te vinden waarvoor de totale kosten voor de grond en de bouw op € 200.000 worden geraamd. Ook de reeds lopende projecten in GuineeBissau, Mozambique, Zambia en Bangladesh vragen om uw blijvende steun. Ook voor het nieuwe jaar hopen en rekenen wij op uw gebed en bijdragen. Hartelijke groeten, Arie Steehouwer


Jaarverslag 2006 De jaarrekening 2006 is gereed. Deze is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring van Hak en Baak te Sliedrecht. Een verkorte weergave van de inkomsten en uitgaven over 2006 is als volgt:

Overige baten (boekjes, zangavonden, rente) Kosten van fondswerving (Kimon-blad, advertenties): Beschikbaar voor doelstelling

2006 € 67.222 49.554 30.174 11.901 30.647 189.498 4.522 -24.745 169.275

2005 € 47.317 21.121 40.693 12.192 121.323 5.883 -17.527 109.679

Bestedingen: Kosten veldwerksters (levensonderhoud, reis- en ziektekosten, opleiding) Projectbijdragen (Guinee-Bissau, Bangladesh) Voorlichting Uitvoeringskosten (werkbezoeken, drukwerk, telefoon, vergaderkosten etc.) Totaal besteed aan doelstelling

58.982 37.081 11.677 16.942 124.682

37.649 20.654 10.036 9.305 77.644

44.593

32.035

16.548 -777 -1.328 24.163 5.987 44.593

39.025 777 1.189 -8.956 32.035

Inkomsten: Particulieren Kerken, scholen, bedrijven en akties Bestemmingsgiften voor Zuid-Afrika Bestemmingsgiften voor Guinee-Bissau Bestemmingsgiften voor Zambia

Overschot - toegevoegd aan Bestemmingsfonds Zuid-Afrika (voor grondaankoop en projectkosten) - onttrokken resp. toegevoegd aan Bestemmingsfonds Guinee-Bissau - onttrokken resp. toegevoegd aan Bestemmingsfonds Bangladesh - toegevoegd aan bestemmingsfonds Zambia - onttrokken resp. toegevoegd aan overige reserves en bestemmingsfondsen Per saldo overschot

Enkele toelichtingen bij deze cijfers: De inkomsten zijn in 2006 circa € 68.000 hoger dan in 2005. De stijging betreft enerzijds giften voor de veldwerksters in Zambia (€ 30.647) maar ook de giften van particulieren en kerken zijn behoorlijk toegenomen. De bestedingen op de werkterreinen zijn in 2006 € 47.000 hoger dan in 2005 (€ 124.682 in 2006 tegen € 67.608 in 2005), met zowel hogere kosten veldwerksters als hogere projectbijdragen (zie hierna). De kosten van de veldwerksters zijn in 2006 wat hoger dan in 2005 (€ 21.000 meer). Dit komt onder meer door kosten inzake de uitzending van Léonie Dieleman naar Mozambique medio 2005 en van Anneke van Asselt naar Zambia in 2006. De projectkosten zijn toegenomen met € ca. 17.000 van € 20.000 in 2005 tot € 37.000 in 2005. In 2006 betrof dit onder andere € 4.500 voor kijkbijbels in Guinee-Bissau. Het bestemmingsfonds voor Zuid-Afrika bedraagt per 31 december 2006 € 116.181. In 2007 hopen we de grond voor het project Aidskinderen Zuid-Afrika te kunnen aankopen en ook de projectkosten zullen in 2007 gaan lopen. Het bestemmingsfonds voor Zambia bedraagt per 31 december 2006 € 24.163. Inmiddels is een terreinauto voor het project aangekocht en ook de kosten van levensonderhoud van de veldwerksters zullen in 2007 verder toenemen. Wij hopen en vertrouwen erop dat u ook in 2007 onze stichting zult steunen met uw gebed en gaven. Arie Steehouwer

19


Stand van Zaken William Stout, secretaris

Ambitieuze plannen

20

In dit eerste nummer van 2007 wil ik u en jou weer op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot onze projecten en veldwerkers. Voor 2007 staan ambitieuze plannen op stapel. Een aantal concrete doelstellingen: - Ontwikkeling van het aidswezenproject in Zuid-Afrika. Aankoop van een geschikte kavel en de bouw van een Home Care Centre. - Verdere uitbouw van het project in Guinee-Bissau. Hierbij denken wij aan de uitzending van één of meer veldwerkers. - Mogelijke realisatie van een school voor voortgezet onderwijs. - Ontwikkeling van het project in Zambia. Uitzending van tenminste één nieuwe veldwerker. - Aantrekken van één of meerdere veldwerkers ten behoeve van een nieuw te starten project in Peru (Zuid-Amerika). Dit als antwoord op het indringende verzoek vanuit de Shipibo Indianengemeenschap aldaar. Deze doelstellingen kunnen niet zonder uw en jouw blijvende steun gerealiseerd worden. Deze steun behoeft niet alleen financieel te zijn. Als ‘ambassadeur’ van de stichting kun je een minstens zo belangrijke rol vervullen. Te denken valt aan het organiseren van een project op school of een themaavond op de jeugdvereniging. Hierbij kan de hulp ingeschakeld worden van onze coördinator voor het leveren van geschikt materiaal en/of het houden van een presentatie. Zuid-Afrika Erwin, Ida en de kinderen zijn begin januari vertrokken naar Zuid-Afrika. Momenteel verblijven zij in een huurhuis nabij Kaapstad. Voor het Home Care Centre Goeie Hoop hebben we inmiddels een kavel op een geschikte locatie op het oog. Het gemeentebestuur reageert positief op het plan. Indien de koop doorgaat, kan snel met de bouw worden begonnen. De koopprijs van de grond bedraagt ruim € 100.000. Voor de bouw van het Home Care Centre met bijgebouwen is eveneens circa € 100.000 nodig. De totale kosten worden zodoende geraamd op € 200.000. Wij hopen dat het ook financieel mogelijk wordt om op korte termijn met de bouw te beginnen. Op die wijze kan immers het belangrijke werk onder de aidswezen van Kaapstad verder gestalte krijgen. De begrote jaarkosten ( w.o. het levensonderhoud van de fam. Born) bedragen circa € 25.000. Graag verwijs ik naar het projectplan en de actuele ontwikkelingen op de website. Bangladesh De vorige keer meldde ik dat het bestuur besloten heeft het project ‘Slow Learners’ financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning maakt het mogelijk een leerkracht aan te stellen die zich specifiek zal richten op speciaal onderwijs aan de minder begaafde kinderen. Deze groep kinderen is volkomen kansloos. Dit project vergroot de kansen van deze

kinderen in de harde maatschappij van Bangladesh. U kunt dit mooie werk ondersteunen met een gerichte financiële bijdrage. De jaarlijkse projectkosten bedragen circa € 2.000. Het Samaritan Children’s Home nodigt kortverband vrijwilligers uit om een zinvolle bijdrage te leveren aan het werk, en op deze wijze tegelijk ervaring op te doen in het ontwikkelingswerk. Dit voorjaar hopen twee jongedames voor enkele maanden te vertrekken. Zambia In Zambia verzorgt Anneke van Asselt voornamelijk bijbellessen in omliggende dorpen. Nog dit jaar hoopt Jacobine Frens zich bij haar te voegen. Het is de bedoeling dat er één of meerdere “care centres” voor kinderen worden gebouwd. Hiervoor tracht de stichting Zambia Mission Support de nodige fondsen te werven. Andere doelstellingen zijn: de opzet van een kinderevangelisatie-programma voor de diverse dorpsscholen, de opzet van een HIV/AIDSvoorlichtingsprogramma, alsmede een voorlichtingsprogramma gezondheidszorg. Guinee-Bissau De werkdruk voor onze mensen in dit land is onverminderd hoog. Enkele doelstellingen voor 2007: - het schrijven en vernieuwen van alfabetiseringsmateriaal - het organiseren van cursussen voor toekomstige alfabetiseringsleerkrachten. - begeleiding van deze leerkrachten. - het ontwikkelen van eenvoudige materiaal ten behoeve van gezondheidsvoorlichting. - het trainen van gezondheidswerkers. Mede met het oog op bovenstaande is de uitbreiding van het projectteam dringend gewenst. Vriendelijke groet, William Stout.

Mogelijkheden voor kortverbanders (m/v) Kimon zendt geen veldwerkers uit naar Bangladesh. Het land verleent geen visum voor langere periodes. Samaritan Children's Home roept echter mensen op om voor een korte periode (2 - 6 maanden) vrijwilligerswerk te verrichten. Heb je hart voor kinderen, en wil je buitenlandervaring opdoen? Kun je in de onkosten (reizen e.d ) voorzien? Met name mensen met een technische (werktuigbouwkundige/elektrotechnische) of medische achtergrond worden van harte verwelkomd. Voor informatie: C. Moerman, tel 0320-411271 of cmoerman@kimon.nl


Agenda

Kimon in actie

- 9 maart:

kinderclub Daniël te RidderkerkOostendam, door Seleke Steehouwer

- 31 maart:

Jeugdvereniging Ger. Gem in Ned. te Bruinisse, idem.

- 8 mei:

Anneke van Asselt, veldwerker in Zambia, verzorgt een presentatie in haar thuisgemeente, de Geref. Gem. in Ned. te Uddel. Aanvang 19.30 uur.

- 11 juni:

presentatie door Dianne van den Belt op de P.C.O.B school de ‘Sjofar’ te Apeldoorn.

Op de Rehobothschool in Nieuwerkerk a/d IJssel hebben de kinderen een jaar lang het zendingsgeld voor Kimon gespaard. Ze brachten het mooie bedrag van 2000 euro bij elkaar. Hiervoor kunnen we weer heel veel kinderen blij maken met een kijkbijbeltje en kunnen misschien de eerste bedjes gekocht worden voor het kindertehuis in Kaap de Goede Hoop. Ook namens de kinderen van Kimon hartelijk dank.


22


KimonKidz Mirjam Nagtegaal

Lente ´¾œ¾œ Hoi allemaal, Het wordt weer lente! Dat heb je vast wel gezien buiten. Het is niet meer zo donker ’s morgens en in de natuur bloeit al van alles. Mooi hè? Wat doen er veel kinderen mee met de Kimonkidz! Elke dag lagen er weer nieuwe enveloppen op de mat. Deze kinderen hebben nu 5 x meegedaan: Anne Grisnich, Erika van de Hart, Maartje de Kloe, Harmen Visscher, en Dennis Verheij. Ook Cora Redelijkheid, Mienke van der Linde, Jaap en Sarina het Lam hebben weer een boekenbon verdiend. Gefeliciteerd allemaal! Tenslotte welkom aan de 7 kinderen die voor ’t eerst meededen: Marid, Joanne en Anjelien de Bruin (jullie konden nog meedoen hoor!), Renate en Sabine de Bruijn, Joost den Besten en Marjon Grisnich.

- een beetje aarde - zaadjes van tuinkers Doe de aarde (of natte watten) in het bakje. Strooi daarin de zaadjes. Zorg dat het steeds nat blijft. Even geduld... dan kun je het lekker opeten. Natuurlijk gaan we deze keer ook weer puzzelen. Voor de oudsten: Denk maar eens goed na over de zaaier, dan kun je alle woorden op de goede plaats invullen. Succes! De jongere kinderen mogen de zaaier kleuren. Vraag aan papa of mama of ze de kleurplaat willen uitprinten

(www.kimon.nl, downloads) Zaadjes Sommige bloemen komen uit een bloembol, zoals de tulp. Andere moet je eerst zaaien. De Heere Jezus vertelde ook over zaadjes in de gelijkenis van de zaaier. Dat is eigenlijk ook wat de mensen van Kimon doen: ze proberen het zaad (de Bijbel) te strooien (vertellen) bij andere mensen. Mooi hè? Bidden jullie ook dat de zaadjes gaan groeien in de harten? Om daar steeds aan te blijven denken gaan we zelf ook zaaien. Je hebt nodig: - een bakje

Laat goed zien waar alle zaadjes vielen. Doe je best! Stuur je tekening of puzzel naar: Juf Mirjam Stationsweg 184 3364 AP Sliedrecht (Schrijven jullie steeds je adres en geboortedatum erbij?)

van links naar rechts: 1. Een .... ging uit om te zaaien. 5. Jezus vertelt een .... 6. Sommige zaadjes vielen tussen de .... 8. De .... pikten het zaad op. 9. Zaad dat in de goede aarde valt, geeft veel .... van boven naar beneden: 2. Gelukkig viel er ook zaad in de goede .... 3. Een deel van het zaad viel bij de .... 4. Andere zaadjes vielen tussen de doornen en .... 7. Het zaad is het .... van God.

23


http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2007-april  

http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2007-april.pdf