Page 1

S t i c h t i n g K i n d e r h u l p M o n d i a a l - v e r s c h i j n t e l k k wa r ta a l

ROEMENIË BRAZILIË BANGLA DESH

Jaargang 11 · Nummer 2

Drugs verstoppen in de tuin van Janneke

Het lammetje van Elizabeth

Grote schoonmaak op Otniël

NIEUW: sponsorproject voor Bangladesh

WIE

GAAT

NAAR

RIO?


Penningmeester: Dhr. A. Steenhouwer, Hendrik-Ido-Ambacht Eindredactie: Mw. drs. W. Voorwinden-Hofman Kromwijkerdijk 15a 3448 HW Woerden 0348-481514 tera@arvoo.nl Secretariaat: Mw. S. Stout-Visser De Boezem 10 2953 WC Alblasserdam 078-6931377 Donateursadministratie: Mw. C. Smaling-Verburg Wetering 13 3461 JA Linschoten 0348-480204 hsmaling@rdnet.nl Voorlichting en fondsenwerving: Mw. M. Broekhoff-Van Hell Van Teylingenweg 62 3471 GD Kamerik 0348-400088 Comité van aanbeveling Ds. M. Baan, Nijkerk Ds. A. den Boer, Siegerswoude Ds. D.J. Budding, Waarder Ds. G.J. Capellen, Den HaagScheveningen Ds. A.B. van der Heiden, de Bilt Ds. G.D. Kamphuis, Amstelveen Dhr. J.H. Mauritz, Kamerik Ds. J.H.C. Olie, Sprang-Capelle Drs. A.A. Teeuw, Ridderkerk Drs. D. Vogelaar, IJsselmuiden Mw. J.J. Vreugdenhil-Fieret, Haren Ds. J. Westerink, Utrecht Legaten Indien u ons een legaat wilt nalaten, kunt u hierover contact opnemen met het bestuur.

Kind

erhu

lp M ond

iaal

- ver s

chijn

t elk k wa r

taal

In dit nummer Bestuurlijk

3

ting

Kinderhulp Mondiaal p/a Wetering 13 3461 JA Linschoten tel: 0348-480204 Postbankrekeningnr. 6849217 t.n.v. St. Kinderhulp Mondiaal Alblasserdam Grondslag van de stichting De Heilige Schrift vormt het uitgangspunt en is de inspiratiebron voor het werk van de Stichting. Hierbij zijn de Drie Formulieren van Enigheid voor ons een leidraad tot het verstaan van Gods Woord. Doel van de stichting Hulpverlening aan kinderen, die gebrek hebben aan de meest wezenlijke behoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak. Naast het vervullen van deze noodzakelijke behoeften willen wij de straatkinderen ook de Boodschap van het Evangelie brengen. Bestuursleden Voorzitter: Dhr. C. Moerman De Sikkel 3 8253 CS Dronten 0321-310125 cmoerman@dronten.net Algemeen adjunct: Dhr. drs. A.G. Laseur E.P. Seidelstraat 28 8307 CA Ens 0527-251731

Stich

COLOFON

Gaat heen in de gehele wereld...

Bezinning

8

Doel en toekomst van alle zendingsarbeid

ROEMENIË BBARAZILIË NGLA DESH Jaarg

ang

11 · Numm

er 2

Drugs verstopp en in de tuin va n Jann eke

Het lam metje va n

NIEUW : sponso rprojec t voor Bangla desh

WIE GAAT NAAR RIO?

Vanuit Brazilië – Janneke

4

Ondanks het gevaar blijven vertellen van Hem

Vanuit Brazilië – Léonie

9

„Op INPAR is het leuker dan thuis”

Vanuit Brazilië – interview

13

„Hebben jullie dezelfde problemen als wij?”

Vanuit Roemenië – Ingrid

14

Mensen met cadeaus zijn geziene gasten

Nieuws uit Bangladesh

16

Giftenverantwoording

17

Ita, kind in de warme zon

19

Onderonsje

20

Stuur eens een kaartje! Léonie Dieleman (2 februari 1969) c/o INPAR Rua Edgard Werneck, 846 22763-010 Jacarepaguá Rio de Janeiro - RJ Brasil

Elizabe th

Grote sc hoonm aak op Otniël

Janneke Alexandre Galvão-Hulst (15 juni 1966) Fernando (8 mei) Rua Enèias Campelo 158 frente-sobrado 20.785.260 Maria da Graca Rio de Janeiro - RJ - Brazilië Ingrid van der Velde (13 september 1972) Strada Ana Ipatescu Block 16 — Etage 2, nr. 11 1900 Timisoara — Romania


door C. Moerman

We leven in de tijd na Pinksteren. Niet alleen wat betreft het kerkelijk jaar, maar terugwijzend naar het eerste Pinksterfeest. De tijd van de ongebreidelde verkondiging van het Evangelie. “Aan alle creaturen.” De tijd van voorbereiding op de grote Bruiloft. Dat is het werk van Gods Geest. Daar gebruikt Hij mensen voor: Zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft!

Op dat terrein

gesteld, en wij bidden er om naar het

Dit vertrek stelt ons wel voor een pran-

willen we ons

voorbeeld dat Jezus ons gaf: Uw Naam

gende vraag: hoe vinden we nieuwe

als stichting

worde geheiligd. Om direct te vervol-

mensen, die behalve betrokkenheid,

dienstbaar

gen: Uw koninkrijk kome. Alle zen-

ook de tijd hebben om zowel bestuurlij-

stellen. Met als

dingsarbeid stelt ons in het perspectief

ke als uitvoerende taken op zich te

speciale mis-

van de komst van Gods Koninkrijk. De

nemen? Inmiddels hebben we dhr.

sie: het Evan-

grote zendingsgeleerde prof. dr. J. H.

Steehouwer, accountant van beroep,

gelie naar kin-

Bavinck schreef daarover waardevolle

bereid gevonden tot het bestuur toe te

deren

dingen. Van zijn hand is de “bezinning”

treden. Vanuit zijn deskundigheid heeft

wereldwijd.

in dit nummer.

hij inmiddels het penningmeester-

Kinderen van de straat. Kinderen in

schap op zich genomen. Het secretari-

sloppen en stegen. Kinderen in wees-

Verlof

aat wordt vanaf heden “bemand” door

huizen. Kinderen van het platteland.

In de afgelopen periode waren Ingrid

zijn voorganger, mevrouw Stout. We

van der Velde en Léonie Dieleman met

zijn dankbaar dat op deze wijze ons

10 jaar Kimon

verlof in Nederland. Een verlof dient

bestuur weer verder kan, al zouden we

De stichting mag dit werk in 2001 pre-

om even afstand van het werk te

het werk best over meer schouders wil-

cies 10 jaar doen. Het begon als een

nemen, om familie en vrienden te ont-

len spreiden.

vriendenkring rondom Janneke Hulst,

moeten. Maar ook om “live” presenta-

die zich geroepen wist om de straatkin-

ties te verzorgen, met verhalen en beel-

Nieuws uit Brazilië

deren van Rio de Janeiro (Brazilië) de

den uit de eerste hand. Ze hebben het

Vanuit Rio de Janeiro bereikte ons het

Enige Naam te verkondigen. Tot op

met plezier gedaan, en na een goede

verheugende bericht van de geboorte

vandaag mag ze dit werk doen! Contac-

tijd in Nederland zijn beiden weer

van Christy, dochtertje van Janneke en

ten met de Presbyteriaanse Kerk van

terug op hun werkterrein. Voor Léonie

Fernando. Ook in dit opzicht is er veel

Rio in 1996 leidden tot het uitzenden

betekende dat een vrijwillige verlen-

veranderd gedurende de achterliggen-

van Léonie Dieleman en Annelies van

ging van haar “contract”.

de 10 jaar! Als veldwerkster van het

der Kooij.

eerste (en eenzame) uur, nu als moeder

Kinderhulp Mondiaal. Dat is: wereld-

Bestuurswisseling

van een gezin. Samen met Fernando

wijd. Na Brazilië volgden Bangladesh

Twee van onze bestuursleden zagen

veel sterkte en wijsheid in gezin en

(Willemien Moerman) en Roemenië

zich door omstandigheden genood-

werk. Want ook dat gaat door.

(Ingrid van der Velde). In Guinee-Bissau

zaakt het bestuur te verlaten. Mevrouw

Een dezer dagen vertrekt een groep

willen we spoedig het werk ter hand

Vreugdenhil kon ons, mede door haar

jongelui om vrijwilligerwerk in Rio te

nemen.

ervaring op het zendingsveld, van

gaan doen; het aangekochte opvang-

Het eigene van onze stichting is dat zij

waardevol advies dienen, maar zal dit

huis zal grondig worden aangepakt. We

mensen vanuit de gereformeerde

op verzoek blijven doen als lid van het

hopen u in een volgende Kimon verslag

gezindte als kinderevangelist(e) uit-

comité van aanbeveling. Christien

te doen.

zendt en onderhoudt. Vrijwilligerswerk

Smaling vormde als secretaris de laat-

Een examenkandidaat van het Goese

dat niet (meer) past in de visie van de

ste tijd de spil waar alles om draaide.

Calvijncollege, Arnoud Bakker, zette

Nederlandse overheid en vele ontwik-

Een aantal werkzaamheden, waaronder

een eenmansactie op ten bate van het

kelingsorganisaties. Maar werk dat God

de lezersadministratie, zal ze achter de

werk in Rio. De opbrengst? Zeventien-

ons opdraagt tot de laatste dag. Het

schermen blijven waarnemen. Ook

en-een-half-duizend gulden… Arnoud

“gaat heen in de gehele wereld” blijft

vanaf deze plaats hartelijk dank voor

is inmiddels voor een tweemaands

immers onverkort van kracht. Het

alle werk en de warme betrokkenheid

werkbezoek aan de stad op de steen-

Woord moet voort. God heeft Zijn doel

bij het wel en wee van onze stichting!

bokskeerkring vertrokken.

b e s t u u r l i j k

Gaat heen in de gehele wereld...


Bangladesh

volgend nummer te kunnen voorlich-

Het Samaritan Children’s Home vormt

ten. We wachten op, en bidden om een

een christelijke haven temidden van

of meerdere mensen met een medische

een overwegend islamitisch (88%) land.

achtergrond, om onze vleugels uit te

Nog eens 10% is Hindoe, zodat er nog

slaan naar het Afrikaanse continent.

Nieuw bestuurslid

sten”. De christenen vormen zodoende

Groei moet

Beste Kimon-lezers,

een minieme minderheid. Zonder

In tien jaar tijd is de “vriendenkring”

steun van buitenaf redt men het niet

uitgegroeid tot een Kimonfamilie van

om het tehuis in stand te houden. Nog

ruim tweeduizend leden. Wat ons

zo’n 60 kinderen hebben geen persoon-

betreft is de groei er nog lang niet uit.

lijke sponsor. Op een rechtstreeks ver-

Want er is nog onverminderd werk dat

zoek vanuit Dhaka willen we reageren

wacht. We danken u als lezer van ons

met het opstarten van een project om

blad voor uw gaven en gebeden van

hierin te voorzien. Lees erover in dit

deze jaren.

nummer; overweegt u ook eens om

Met Gods hulp en uw steun wensen we

“Kimonouder” te worden?

verder te gaan. Blijft u alstublieft met

2% overblijft voor “andere godsdien-

ons verbonden: met het zilveren koord

Vakatures

van uw financiële steun en het gouden

Bijzonder dankbaar zijn we dat we een

koord van uw gebed. Breng het werk

nieuwe veldwerkster voor Rio hebben

onder de aandacht van een grote kring.

kunnen benoemen. Anke van Leeuwen

En u, die misschien voor het eerst met

hoopt zich in het komende seizoen

ons kennis maakt: onze veldwerkers

voor te bereiden op haar uitzending.

houden u graag ieder kwartaal op de

Hopelijk niet als enige! De vakature

hoogte via hun boeiende verslagen.

voor Guinee-Bissau staat nog open.

Ons magazine is gratis voor iedere

Over het werk daar hopen we u in een

belangstellende!

DRINGENDE OPROEP! VAC AT U R E S O P H E T Z E N D I N G S V E L D Sinds 1992 verrichten wij wereldwijd evangelisatie en hulpverleningswerk onder kinderen. Wie helpt ons hierbij als

Veldwerkster in Guinee-Bissau (Afrika) Medisch (voorlichtings)werk en Evangelisatie onder de kinderen van het Afrikaanse platteland

Kinderevangelist(e) in Rio de Janeiro, Brazilië Werk in de sloppen, op het centraal station en in een opvanghuis • Uitzending als vrijwillig(st)er voor minimaal 3 jaar, na een korte vooropleiding met taalstudie (Portugees) • Voor Rio is een sociaal-pedagogische opleiding gewenst • Voor Guinee-Bissau is een medische achtergrond vereist • Sollicitaties, met CV en referenties, aan onderstaand adres

Inlichtingen bij de voorzitter, C. Moerman, tel. 0321-310125 Kimon, p/a De Sikkel 3, 8253 CS Dronten

„Zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft” De missie van Kimon – ook uw missie!

4

‘Wil je je in de nieuwe Kimon voorstellen?’, was de vraag. Een paar maanden geleden was de vraag aan me gesteld of ik er over wilde nadenken om bestuurslid van Kimon te worden. Na een kennismakingsgesprek begin april waarin het over en weer klikte, is dat er dus van gekomen. Daarom stel ik mij nu aan u voor. Mijn naam is Arie Steehouwer, ik ben 35 jaar, ongetrouwd en ik woon in Hendrik-IdoAmbacht. Ik werk als accountant bij Ernst & Young Accountants in Dordrecht. Ik las de Kimon al enige tijd en het werk dat Kimon doet onder de straat- en weeskinderen in Brazilië en Roemenië spreekt me erg aan. Wat een mooi werk om ook bij deze kinderen de boodschap van het Evangelie te mogen brengen en hun te vertellen van die ene Naam die onder de mensen gegeven is waardoor wij en ook zij zalig moeten worden. Toen de vraag aan me werd gesteld of ik bestuurslid wilde worden sprak het me aan om op de achtergrond mee te helpen aan de voortgang van het werk dat Kimon doet onder deze kinderen. Ik hoop dan ook mijn steentje eraan bij te dragen, maar vooral hoop ik dat het werk door velen van ons in het gebed bij de Heere wordt gebracht. Arie Steehouwer


prof. dr. J. H. Bavinck1

Overgenomen uit: “Zending in een wereld in nood”, uitg. N. V. Gebr. Zomer en Keuning, Wageningen

Zoals alle werk, dat in gehoorzaamheid

De toekomst

loos, nog zo vol bedreigingen lijken,

aan het bevel van Christus volbracht

Zending en toekomst! Men kan aan die

maar Hij zal niet laten varen het werk

wordt, vindt ook het zendingswerk zijn

twee samen niet denken of er komen

van Zijn handen. Hij heeft de wereld in

hoogste doel in de verheerlijking van

allerlei vragen op in het hart. God doet

haar machtige verscheidenheid van

Gods Naam. De Heiland zelf heeft ons

verbijsterende dingen in deze dagen en

volken en rassen alzo lief gehad, dat Hij

leren bidden: Uw Naam worde gehei-

niemand van ons weet waarheen Hij

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

ligd, Uw Koninkrijk kome, Uw Wil

gaan zal.

opdat een ieder, die in Hem gelooft,

geschiede. Het gaat in deze gehele

Twee dingen staan vast. Zolang er op

niet verloren gaat. Hij heeft door die

arbeid nooit om de eer van mensen,

aarde een Kerk van Christus is, en wij

Zoon Zijn apostelen de wereld in

maar het is alles hiertoe gericht, dat de

weten dat die er zijn zal tot op de dag

gezonden met de opdracht om nu alle

God en Vader van onze Heere Jezus

van Zijn verschijning, zo lang zal die

volken, hoe diep gezonken ze ook zijn

Christus, die alle dingen geschapen

Kerk zendingskerk zijn. Zij zal missio-

en hoe ver ze ook zijn afgedwaald van

heeft en die in Christus de verloren

nerend zijn, omdat zending te drijven

het licht van God, tot Zijn discipelen te

wereld met Zichzelf verzoend heeft,

in haar wezen ligt. Wee haar indien zij

maken. Hij geeft daarbij de belofte dat

word erkend en gedankt voor de onein-

het evangelie niet verkondigt! Zij zal

Hij zelf met ons zijn zal tot aan de vol-

dige grootheid van Zijn weldaden. Uit

het in de ene eeuw anders doen dan in

einding van de wereld toe. En daarom,

Hem en door Hem en tot Hem zijn alle

de andere, maar ze zal het altijd doen,

ook al hopen zich de bezwaren op en

dingen, Hem zijn de heerlijkheid in der

tot op de dag dat het evangelie van het

ook al worden de problemen hoe langer

eeuwigheid!

Koninkrijk in de hele wereld gepredikt

hoe donkerder, in ootmoedig vertrou-

Wanneer wij dit zien als het hoogste

zal zijn, tot een getuigenis van alle vol-

wen op Zijn hulp en Zijn kracht vervult

doel, wordt ons duidelijk, dat dit doel

ken. En dan zal het einde komen.

de Kerk in dit tijdsgewricht haar God-

ook bereikt wordt, wanneer het zen-

En het tweede wat wij zeker weten is

delijke roeping, in de wetenschap, dat

dingswerk geen of hoegenaamd geen

dit, dat God zelf waakt over Zijn Kerk,

Hij Zijn beloften ten aanzien van de

vruchten dragen zou.

ook over het zendingswerk van Zijn

volkeren van de wereld niet schenden

Het is, zoals in het Zendingsrapport op

Kerk. De toestand mag nog zo hope-

zal.

de Generale Synode van Middelburg werd uitgesproken, wel waar, dat die “verheerlijking Gods het duidelijkst uitkomt, waar zij tot redding van verlorenen leidt en alzo de wondere rijkdom van de genade en ontfermingen Gods doet schitteren”, maar dat neemt niet

Helpen is... iets van jezelf weggeven wat je goed kunt gebruiken.

weg, dat ook daar, “waar zij de zending niet tot redding, zelfs waar zij tot verharding leidt, zij uitloopt op hetzelfde hoogste einde”. Alle zendingsarbeid zoekt het hoogste

Helpen is... volle handen legen om lege handen te vullen

doel, de verheerlijking Gods, te bereiken door, in nederige gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, het evangelie aan alle volken te prediken en de kerk van Christus te planten over de gehele wereld, tot verlossing en zaligheid van al degenen, die naar Zijn

Helpen is... uitdelen en ontvangen met anderen delen zonder eigen belangen.

voornemen geroepen zijn.

5

b e z i n n i n g

Doel en toekomst van alle zendingsarbeid


B r a z i l i ë

“Ondanks het gevaar toch de kinderen vertellen van Hem, die de dood overwon”

v a n u i t

Rio de Janeiro, 24 mei 2001 Eindelijk zijn de temperaturen wat gedaald, maar het feit dat het het afgelopen half jaar heel weinig geregend heeft zorgt voor heel wat opschudding hier, daar er een energietekort is wat binnenkort gaat leiden tot nogal rigoreuze maatregelen.

door Janneke Alexandre Galvão Hulst

De krant staat er elke dag bol van. Zij

staat vol duistere berichten over het

ten kwam om

die tot 200 kilowatt per maand verbrui-

ontbreken van 6 tot 9 uur van elektrici-

hem weer

ken, krijgen geen verhoging van de

teit in de maand juli of augustus. Ter-

naar binnen

elektriciteitsprijs. Degenen die tot 500

wijl het dan om 5 uur donker is!! De rij-

te roepen,

verbruiken, krijgen 50% prijsverhoging

ken hebben natuurlijk nergens last

kreeg hij een

en die daarboven komen een prijsver-

van, want die bezuinigen echt niet,

regen van

hoging van 200% !! Aan de 50% gaan wij

maar betalen met gemak de verhoging

stenen over

niet ontsnappen. Maar daarnaast moet

en schaffen een generator aan. Al met

zich heen en

iedereen 20% bezuinigen. Wie dat niet

al heel wat stof tot opschudding.

moest zelfs naar het zie-

doet, krijgt als straf 3 dagen geen elektriciteit! Het verbruik wordt vergeleken

Steniging

kenhuis met inwendige bloedingen. Ze

met de overeenkomstige maanden van

In mijn vorige verslag schreef ik over

hadden Maxwell bij de “jeugdpolitie”

2000. Wij waren de maanden juni en

Maxwell. Na enkele dagen belde ik naar

gebracht. Hoe het verder gegaan is,

juli in Holland, dus het wordt voor ons

het tijdelijk opvangcentrum waar we

weet ik niet.

wel heel moeilijk om dan 20% te bezui-

hem gebracht hadden. Hij was naar een

nigen. We zijn natuurlijk niet de enigen

opvangcentrum van de gemeente

Record

met dit probleem en eindelijk kwam er

gegaan en ik belde vervolgens daarnaar

Het werk in Pedra Lisa heeft helaas

reactie op ons probleem: het verbruik

toe. Maar Maxwell was daar net ver-

ruim twee maanden stil gelegen, maar

wordt met een andere maand vergele-

trokken. Wat bleek? Hij was voor straf

nu ben ik er al weer vier keer samen

ken. Daarnaast kan heel Rio sowieso

even “buitenshuis”gezet, omdat hij op

met Fernando geweest. We genieten

met “apagãos” (het uitvallen van de

een avond totaal niet wilde luisteren

daar enorm van en toen we er de eerste

elektriciteit) te maken krijgen. De krant

naar de leider. Toen de leider naar bui-

keer weer kwamen, was er een recordaantal kinderen op de twee clubs: 71. En wat waren ze blij dat we er weer waren! Echt een stimulans om door te gaan met de clubs daar. We moeten altijd dwars door de drugsbende lopen maar die groet ons meestal vriendelijk. De laatste keer zaten er vier, die er allemaal even slecht uitzagen. “Maar ik kan haar niet hìer vermoorden, dan maak ik me nòg stinkender hier dan ik al ben”. “Dan doe je het maar buiten de favela”, zei de ander. De rillingen liepen me even over de rug. Wat is een mensenleven hier waard?

„M’n moeder is vermoord” Die morgen kwamen we er ook achter dat de moeder van Claudio (11 jaar) De bakker in Pedra Lisa komt aan de deur, net als in Nederland

6

vermoord werd toen hij 4 was. “De poli-


tie (in de favela wordt de bevolking verplicht om elke moord aan de politie te wijten) kwam ’s morgens ons huisje in en toen hebben ze m’n moeder doodgeschoten”. “Maar zàg jij dat gebeuren?”. Hij knikte. “Hoe oud was je toen?”.. “Vier”. Kunnen jullie je enigzins voorstellen hoe het moet zijn voor een kind van vier dat z’n moeder voor z’n ogen doodgeschoten wordt? Hij heeft een heel oude vader die zich, volgens anderen, amper om hem bekommert. Claudio loopt steeds met een fopspeen in z’n mond en ging nooit naar school, maar sinds kort gaat hij naar school. Hij spijbelt echter schijnbaar nogal eens, want of we nou ’s morgens of ’s middags de club houden, hij is er

Na vier jaar kinderclub houden in Guarda is het werk hier nu gestopt.

bijna altijd bij. Bidt voor hem! gedaan om het “nieuw leven” in te bla-

clubs hebben we het dus afgesloten

Cadeautje

zen, daar we ook nìet genoeg vaste

met de hoop dat we binnenkort mede-

Als de kinderen 25 keer op de club

medewerkers hebben om daar weke-

werkers kunnen gaan betàlen (helpt u

geweest zijn, krijgen ze een cadeautje.

lijks te komen. Precies na vier jaar

mee?), zodat het makkelijker wordt om

Dat is altijd een groot feest. De

mensen te vinden die ons komen

laatste keer had ik ze van te

helpen. Jacinto komt ons af en

voren goed geinstrueerd: om niet

toe thuis opzoeken. Hij was er

boos te gaan worden of te huilen,

niet bij toen we de clubs afsloten

daar ze allemaal aan het sparen

en kwam even zijn verontwaardi-

zijn, maar niet alle kinderen al 25

ging uiten. “Jullie zijn

punten hadden. Het verliep bijna

gestopt,hè?!.En ik weet nergens

probleemloos. De kinderen

van. En in Manguinhos, zijn jullie

waren allemaal dolblij met hun

dàar òok gestopt? Nee, hè?! Zie je

cadeautje van 1,99 Reais. Alleen

wel, ik wist het wel! Nou, het

stond er ineens een mij onbe-

helpt toch niks want ik ga nu

kend meisje voor me en met

gewoon naar de clubs in Man-

haar armen over elkaar keek ze

guinhos!”. Tot nu toe is hij daar

me brutaal aan. “Waar is míjn

nog niet verschenen.

cadeautje?!”. “Jòuw cadeautje? Maar wie ben jij? Ik ken je hele-

In Manguinhos gaan de clubs

maal niet en ik heb je nog nooit

door. De vrouw, die ons enthou-

op de club gezien. Je moet eerst

siast beloofde te komen helpen

25 keer op de club komen, dan

en vervolgens niet kwam, is uit-

krijg jìj ook een cadeautje”. Ik

eindelijk tòch gekomen en van-

verbaasde me erover dat er,

morgen heeft ze voor het eerst

ondanks een lijst van 300 kinde-

de club geleid en dat ging prima.

ren, nog steeds kinderen schij-

Het is altijd maar afwachten met

nen te zijn die ik nìet ken.

“enthousiaste” mensen, maar we hebben goede hoop dat ze naast

Verontwaardigd

haar enthousiasme ook over

Met de clubs in Guarda zijn we

“trouw” en “toewijding” beschikt.

voorlopig/ voorgoed (?) gestopt.

Echter, “trouw moet blijken”......

Er worden daar steeds meer hui-

Odalea is gelukkig weer wat

zen weggebroken vanwege regel-

opgeknapt en helpt ons inmid-

matige overstromingen en de

dels weer. En Amorly is er ook

mensen verhuizen. Er kwamen

steevast. Zij zijn voor ons een voorbeeld van “trouwe mede-

steeds minder kinderen en we hebben geen moeite meer

Zomaar een jongen uit de wijk Manguinhos.

werksters”.

7


Dure parfum

Spannende dagen

dòorgaan met de kinderen vertellen

Vorige week vertelde ik het verhaal van

Hadassa is een paar keer meegeweest

van Hem, Die de dood overwon. Dat

Jezus die gezalfd werd met het dure

en vindt het prachtig om in de tuin

kreeg een nieuwe dimensie voor ons.

flesje balsem van zo’n 2000 reais (even

achter de ons bezoekende kippen van

Dat te belijden in de kerk is een ding,

omgezet in Braziliaanse waarde).

de buren aan te rennen, maar sinds

maar dàt te belijden op het moment

“Tsjonge”, zei Adderson na afloop van

Fernando op een morgen vroeg oog in

dat je oog in oog met de dood staat, is

het verhaal, “Ik zou het mooi vermen-

oog met een gewapende drugsdealer in

wat anders.

gen met een goedkope parfum en dan

onze tuin stond, is ze niet meer meege-

Toen Fernando er de andere dag alleen

in kleine potjes verkopen en dan...”. Ik

weest. De drugsdealer was bezig drugs

kwam, was er volop politiebewaking

gaf even een diepe zucht vanwege het

te verstoppen in onze tuin en snauwde

vanwege een conflict tussen de dagpo-

gevoel totaal het doel gemist te hebben!

Fernando behoorlijk af en ondanks dat

litie en de drugsdealers. Zij zijn ruim

Fernando’s gevoel voor rechtvaardig-

een week gebleven en dat was even een

We hopen volgende week te kunnen

heid altijd veel groter is dan de gedach-

week van “verademing” voor ons en we

beginnen aan het opknappen van de

te aan zijn eigen veiligheid had hij zich

zagen er de hand van God in.

eerste verdieping zodat we ook die

tot het uiterste beheerst.

kunnen gebruiken. Dat zal ons heel wat

Daarna hebben we enkele spannende

Bus-evangelisatie

meer mogelijkheden geven en dan

dagen doorgemaakt en hebben we

Ik herinner me een gedichtje dat ik in

kunnen we ook meer kinderen “herber-

opnieuw uren gepraat over het werk en

de bus las. De buschauffeurs knopen

gen”. Nu zit het kamertje waar we de

het gevaar ervan. Fernando vermeed

vaak een grote lap aan het raampje

Bijbelvertelling houden met 15 kinde-

alleen naar het huis te gaan, maar op

achter zich, vanwege de zon en vaak

ren vol. Er is een groepje dat heel trouw

een dag moest hij toch weer alleen

staan er allemaal spreuken op de lap.

komt en er zijn kinderen die eens af en

gaan en de dag ervoor werd de geschie-

Op een dag las ik het volgende:

toe komen en af en toe zijn er weer

denis van Josafath (2 Kron.20) in de

nieuwe kinderen. In totaal zijn er 209

kerk gelezen en met name het 17e vers

Ze zeggen dat ijzer sterk is

kinderen op de clubs in Manguinhos

bemoedigde ons erg. “Vreest niet en

maar het vuur versmelt het ijzer.

geweest en we willen graag zoveel

ontzet u niet, gaat morgen uit, hen

Ze zeggen dat vuur sterk is

mogelijk van hen in ons huis hebben

tegen, want de HEERE zal met u

maar water blust het vuur uit.

om het Evangelie te horen en kijken

wezen”.

dan ook met verlangen uit naar de dag

En ondanks de enorme spanning en

dat we de eerste verdieping òok in

het gevoel van gevaar was er toen rust

gebruik kunnen gaan nemen. Daarvoor

in Hèm. Nee, niet stoppen met het

moet er echter nog heel wat werk ver-

werk, niet weggaan, niet Manguinhos

zet worden.

verlaten maar ondanks het gevaar

Ze zeggen dat water sterk is maar de wind verspreidt het water. Ze zeggen dat de wind sterk is maar de bergen houden de wind tegen. Ze zeggen dat de bergen sterk zijn maar de mensen breken bergen af. Ze zeggen dat de mens sterk is maar de dood vernietigt de mens. Ze zeggen dat de dood sterk is MAAR JEZUS CHRISTUS OVERWON DE DOOD !

Stilzwijgende evangelisatie van de buschauffeur. Mooi,hè?! Laten we allen, waar we dan ook leven, werken of wonen het Evangelie uitdragen. Nee, dat kunnen we niet, nooit van uit onszelf. Wìj òok niet en hoe mèer we ons bezig houden met evangelisatie, hoe mèer we voelen hoe het alles afhankelijk is van Hèm Die Zèlf Zijn kudde bijeenvergadert van over de hele wereld. Hij zij jullie allen zeer nabij, De hartelijke groeten, ook namens Fernando en Hadassa en een klein kindje, nog onzichtbaar, maar dat duidelijk In totaal zijn er 209 kinderen op de clubs in Manguinhos.

8

laat merken dat het er òok al bijhoort.


v a n u i t

„Op INPAR is het leuker dan thuis”

Anderson, hij

oftewel; een lastig kind moet je verwij-

was woedend

deren. Natuurlijk snap ik ook dat

en kon zich

bepaalde vormen van gedrag niet te

Hinderlaag

niet langer

tolereren zijn, maar wegsturen?! Een

Dan Sheila. Ik schreef in de laatste

beheersen,

paar dagen na de schorsing heb ik

Kimon van ‘99 over haar. Ze heeft een

pakte een

Anderson thuis opgezocht. Z’n oma -bij

hele moeilijke relatie met haar moeder.

steen en slin-

wie hij woont- was zo boos om wat

‘Ik ben jaloers op m’n broertjes, want

gerde deze in

Anderson gedaan had dat ze gedreigd

als m’n moeder verdrietig is, wil ze

de richting

had om z’n oor eraf te snijden. Hij had

altijd met m’n broertjes knuffelen en

van Keila. De

haar gesmeekt om dit niet te doen.

mij pakt ze nooit eens beet’, zei ze eens

aanleiding van Anderson’s kwaadheid

Oma vertelde me ook dat ze sindsdien

tegen me. De stiefvader van Sheila is

weet ik eerlijk gezegd niet eens, maar

aan het vasten is voor haar kleinzoon,

huurmoordenaar en pleegde ook de

de gevolgen wèl: Keila bloedend naar

iedere dag tot 12 uur maar, zo ver-

nodige roofovervallen hier in de buurt,

het ziekenhuis waar haar oor gehecht

trouwde ze me met ogen vol pret toe.

maar ze is dol op hem. Hij is 2 weken

moest worden en Anderson geschorst

“Ik heb verschrikkelij-

door de direktie van Inpar. Dit werd tot

ke honger iedere dag

m’n stomme verbazing als een verheu-

en als het dan einde-

gend nieuwtje rondverteld. Hij is soms

lijk 12 uur is, eet ik

reuze lastig, maar wat is zijn levensba-

me helemaal rond.”

gage? Hij is 10 jaar en zijn moeder is

Gelukkig vond de

een paar jaar terug overleden a.g.v. van

maatschappelijk

mishandelingen. Anderson wordt zelf

werkster van Inpar

óók lichamelijk mishandeld door zijn

wegsturen ook niet

oom en er zijn vermoedens dat hij mis-

de ideale oplossing,

bruikt wordt door zijn neef. Hier in de

maar we hadden wel

keuken hangen een paar spreuken: ‘Als

te maken met de rot-

een kind bekritiseerd wordt, leert het te

te-sinaasappelvisie

veroordelen’ , ‘Als een kind temidden

van de direktie en de

van ruzie leeft, leert het te vechten’ ,

groepsleider van

‘Als een kind te schande gemaakt

Anderson die hem

wordt, leert het zich schuldig te voelen.’

graag kwijt wilde. Na

Ik zag Anderson na het gesprek met de

wat heen- en- eer

direktie met een gebogen hoofd de

gepraat, is besloten

trappen aflopen. Wat zou er nu van

dat Anderson in ieder

hem terechtkomen, vroeg ik me af. De

geval mee mag blij-

direktie heeft de volgende visie: als er

ven doen aan het tie-

een rotte sinaasappel in een zak zit,

nerprojekt ‘Meer dan

gooi je deze weg om te voorkomen dat

Overwinnaars’ en dat

het de andere sinaasappelen aantast,

hij 1 keer per week

komen mag voor huiswerkbegeleiding.

Anderson, een ‘rotte sinaasappel’?

9

B r a z i l i ë

door Léonie Dieleman

Ik zit in de lucht tussen Rio en Amsterdam en ben dus op weg naar Nederland. Er zijn niet zo heel veel mensen die weten dat ik nú in het vliegtuig zit, want ik wil m’n broer verrassen, die jarig is. Ik ben van plan om net voordat we aanbellen in een doos te kruipen.Tijdens een vliegreis passeert er letterlijk en figuurlijk van alles de revue,.ook de gebeurtenissen van de laatste tijd en hier wil ik jullie deelgenoot van maken.


dit thema: vorm met de tieners een kring en laat ze met hun knieën een banaan doorgeven.. Dat gaat natuurlijk niet zo heel makkelijk en naarmate de banaan de kring rondgaat, raakt hij meer en meer gebutst en gekneusd en sommige knieën zaten op een gegeven moment onder de bananenprut. Zo is het ook met roddel; je verprutst heel veel!

Spiritisten Een paar weken terug zag je hier overal met Pasen natuurlijk veel paaseieren, maar ook visstalletjes. Wanneer je ergens komt op de donderdag vóór en òp Goede Vrijdag zelf dan zijn de mensen vis aan het bakken i.p.v. vlees. Een katholiek gebruik dat me de voorgaande jaren minder opgevallen was. De Heere Jezus is op Goede Vrijdag gestorven, heeft Zijn leven gegeven, er is bloed gevloeid. Het eten van vlees op deze dag zou een gebrek aan respekt/eerbied zijn. Er zijn zelfs katholieken die nooit op vrijdag vlees eten omdat men niet precies weet op welke vrijdag de Heere Jezus gestorven is. Op Goede Vrijdag hing er ook een briefje

Marlies speelt met de kinderen buiten. terug in een hinderlaag gelokt, doodge-

door het dolle heen,

schoten en in stukken gesneden. Hij

omdat het op Inpar leu-

had tegen z’n vrouw gezegd: ‘Samen

ker is dan thuis, maar

met een kollega ga ik even wat geld

andere kinderen waren

opdoen (..), zodat we vanavond bood-

juist de eerste weken

schappen kunnen doen.’ Maar de

weer erg onhandelbaar,

betreffende kollega heeft hem dus in

omdat ze bijna 2 maan-

een valkuil gelokt. Iedereen overstuur

den andere of geen

natuurlijk. Het hele gezin wordt trou-

regels hadden en zich nu

wens met de dood bedreigd. Op dit

weer aan moesten pas-

moment zijn ze dus allemaal tijdelijk

sen aan de Inparstruk-

ergens ondergebracht.

tuur.

Na de carnaval is hier het Inparleven

Pas hadden we het met

weer helemaal op gang gekomen en de

de tieners over roddelen

kinderen zijn weer terug. Sommigen

en iemand had ons het

mager, omdat ze thuis echt minder te

volgende goede idee

eten hebben, sommigen waren echt

gegeven, als inleiding op

10

Banenen doorgeven via de knieën.


op de koelkast bij de buren met de mededeling dat de kinderen niet voor middernacht mochten gaan slapen. Op vrijdag, nog wel de 13e, gaan veel spiritisten naar hun centra. Het kwaad dat ze mogelijk over je uitspreken, zou je niet treffen wanneer je pas na twaalven gaat slapen (..) Tijdens de diensten heb ik de verhalen uit het O.T. even onderbroken voor de paasgeschiedenissen en in een handboek vond ik een schitterende invalshoek voor één van de verhalen: Elizabeth heeft van haar vader een lammetje gekregen waar ze helemaal verzot op is...ze heeft ‘m Witje genoemd en overal waar Elizabeth heengaat, gaat Witje met haar mee. Dit schilder je zo een beetje voor de kinderen, zodat het voor iedereen heel duidelijk is dat Witje erg belangrijk is voor Elizabeth. Maar dan komt de vader van Elizabeth thuis met een bezorgd gezicht: ‘Elizabeth, ik heb slecht nieuws. Je broertje heeft gelogen tegen de buren, hij heeft gezondigd en je weet dat we nu vergeving moeten vragen. Je broertje moet z’n handen op het hoofd leggen van een onschuldig lam en daarna moet het lam sterven. Ik heb er lang over nagedacht -zo vervolgt vader- en ik heb besloten dat we Witje gaan offeren.Ik ga zo naar de stad Jeru-

Elizabeth met haar lammetje Witje.

zalem om een afspraak te maken met de priesters. Daarna kom ik terug om Witje te halen.’ Elizabeth blijft ver-

mogen onze handen op Zijn hoofd leg-

dat ik kom. Zegt zij: ‘Nou, mijn zùs is

schrikt achter. Ze klemt Witje wanho-

gen en dan gaat onze schuld over op

jarig vandaag en daar ben ik op weg

pig tegen zich aan en haar lippen tril-

Hèm. Dit moet ik aan Elizabeth vertel-

naar toe en zij weet óók niet dat ik

len als ze zegt: ‘Ik ga Witje verstoppen.

len en de vader van Elizabeth begint te

kom’ Ik zeg: ‘Ik kruip in een doos’ . Zij:

Hij is onschuldig. Wat kan Witje er nu

rennen.’Elizabeth, Elizabeth.’ Wanneer

‘O, ik niet’, maar als we afscheid

aan doen dat mijn broertje gelogen

Elizabeth haar vader aan hoort komen,

nemen, zegt ze: ‘I am going to think

heeft?’ Maar -en ze voelt het dilemma-

houdt ze Witje van schrik achter haar

about the box...’

als ik Witje verstop, kan m’n broertje

rug, maar vader zegt: ‘Elizabeth, Witje

geen vergeving ontvangen. Ondertus-

hoeft niet meer geofferd te worden,.ik

sen is de vader van Elizabeth aangeko-

was net in de stad. Dan vertelt hij wat

men in Jeruzalem en het ìs daar toch

er is gebeurd en wat hij heeft gezien.

druk Ineens opgewonden stemmen:

Een paar dagen later was ik in een klas-

‘Ze hebben Barabbas uit de gevangenis

je voor een àndere Bijbelles, maar Cle-

gehaald en naar het paleis van Pilatus

ber zag een plaatje van de Heere Jezus

gebracht.’ Wat??? De vader van Eliza-

en zei met stralende ogen: ‘Juf, Hij is

beth gaat achter de menigte aan en hij

het Lam van God hè?!’

Ik groet jullie hartelijk,

vergeet helemaal dat hij naar de priesters moet. Hij is er getuige van dat

We vliegen inmiddels boven Nederland

Barabbas wordt losgelaten en dat Jezus

en ik vertelde net aan m’n engelse

P.S. Ik heb één van de tieners een interview

wordt gekruisigd en dan inééns begrijpt

buurvrouw dat ik op weg ben naar m’n

afgenomen. Je leest dat hierna. Misschien is

hij het: Jezus is het Lam van God. We

broer die jarig is en dat hij niet weet

het leuk om erop te reageren.

11


Domus Natuurgetrouwe pijporgelklanken

Duimelot en Juniortrend twee namen één begrip

* baby- en doopkleding * kleuterkleding * jeugdkleding * positiekleding

Van Doorn M+E B.V. Industrielaan 26 Postbus 90, 3900 AB Veenendaal. Telefoon 0318-519136

Winkelcentrum Crimpenhof 59, Krimpen a/d IJssel, telefoon 0180 - 513350

TMEST EN KUNS OEDERS IN DIERV HANDEL

EN EDERS O V N E VER VOOR: WIJ LE HEDEN D IG D BENO VOGELS SIERHOENDERS DUIVEN SIERDUIVEN HONDEN KATTEN KONIJNEN

Constructieweg 35 8263 BA Kampen Tel. 038-3313165

12


w

„Hebben jullie dezelfde problemen als wij?” intervie

Ik heb Ana Carolina, 11 jaar, uitgekozen om iets over háár leven aan jùllie te vertellen.

Ze strijkt haar jurk nog eens glad, haalt diep adem en begint vervolgens m’n vragen te beantwoorden. Ana Carolina wil òf arts òf actrice* worden. Gevraagd worden voor een interview voor in het Nederlandse blad Kimon is misschien wel een opstapje...

Vertel eens iets over jezelf en over je familie

Als jij nu direktirce zou zijn, wat zou je dan doen?

Wat vind je erg leuk om te doen?

“Ik woon bij m’n moeder samen met

‘O, ik zou een andere groepsleidster

Iedereen moet dan iets meenemen van

m’n stiefvader en m’n broertjes en zus-

zoeken voor onze groep...onze groeps-

eten of drinken. Da’s echt heel leuk juf,

jes: Thiago van 10, Jacqueline van 9 en

leidster doet echt nóóit wat met ons en

lekker cola drinken enzo.’

Celso van 5 jaar. M’n ouders zijn

ik zou een speelpark laten aanleggen

gescheiden, het ging niet meer tussen

voor de kinderen van de creche en voor

Wat vind je niet leuk om te doen?

hen, maar ik zie m’n vader nog wel

ons een zwembad. O ja, er moet ook

‘Ik heb een vreselijke hekel aan afwas-

eens bij m’n tante. Ik zit in de 4e klas

meer huiswerkbegeleiding komen.’

sen en kleren opvouwen. Vegen vind ik

van de lagere school, het leukste vak

‘Met vriendinnen gaan picknicken.

niet erg.’

vind ik geschiedenis en later wil ik graag arts of actrice* worden. Verder

Wie is er erg belangrijk voor jou?

houd ik van mezelf, want als ik dat

‘M’n moeder...alhoewel ze altijd zegt

niet doe, wie doet het dan wel?! Ik

dat ze ziek is als ze uit haar werk

wil wel graag altijd beter zijn dan

komt en dan moet ik koken. Ik

de rest, zodat ik geen standjes

kook haast iedere dag, doe de

krijg.’

was en strijk de kleren. Maar ik durf tegen m’n moeder meer te

Hoe ben je op Inpar terecht gekomen?

Als ik geld had, zou ik de helft

‘Twee jaar terug heeft m’n moe-

aan haar geven want ze helpt

zeggen dan tegen m’n vader.

der ons hier aangemeld, zodat

mij ook altijd als ze geld heeft.’

zij overdag kan gaan werken.’

Wil je nog iets vragen aan je Nederlandse leeftijdsgenoten?

Hoe ziet een dag op Inpar eruit voor jou?

‘Bij jullie zijn ze allemaal wit hè?! Maar

‘Om 08.00 uur is er brood met koffie en

hebben ze dezelfde problemen als wij?

ontbijten we dus. Hierna moeten we

Honger enzo en een slecht huis? En

van onze groepsleidster of gaan dou-

Wat heb je geleerd hier op Inpar?

chen. Ik probeer altijd te ontsnappen

‘Dingen die ik thuis nooit doe, zoals

en ga naar de juf die huiswerkbegelei-

naaien en schilderen.’

altijd flessen met water gaan vullen

ding geeft. Hierna ga ik douchen, eten en naar school. Op verschillende door-

Waar ben je bang voor?

de-weekse dagen zijn er de volgende

‘Dat ik door een kogel geraakt zal wor-

aktiviteiten voor ons: naailes, schilder-

den, er zijn veel bandieten met wapens

les, handvaardigheid en het tienerpro-

in de favella waar ik woon.

jekt ‘Meer dan Overwinnaars’.’

Maar weet u juf, als ik doodga, wil ik

schrijven ze bij jullie ook op een schoolbord?

Als iemand iets wil schrijven naar Ana Carolina, zou dat erg leuk zijn... het adres staat voor in de Kimon en ik zal wel zorgen dat het bij haar komt.

doodgaan in m’n slaap. Ik heb pas m’n

* Heel veel tieners dromen hier van een

Wat vind je leuk op Inpar?

tante dood zien gaan aan kanker en dat

beroep als fotomodel, aktrice enz. Ook moge-

‘Ah, bijna niks...alleen het tienerpro-

was vreselijk.

lijk voor het worden van arts, maar dat is

jekt, schilderles en wanneer u Bijbel-

Ik ben ook bang voor sommige man-

niet eenvoudig omdat je daar als kansarme

verhalen vertelt tijdens de dienst.’

nen.’

niet veel mogelijkheden voor krijgt.

13


R o e m e n i ë v a n u i t

Mensen met cadeaus zijn geziene gasten op Otniël Eind april was ik weer terug in Timisoara, na 6 weken met verlof in Nederland te zijn geweest. Het is dan altijd weer even wennen en omschakelen qua taal, omgeving, voedsel en vrienden. Je voelt je in beide landen thuis, terwijl je in beide landen ook wat mist. Ach ja, ons echte Thuis is hier ook niet op aarde. Ons thuis dient Boven te zijn.

door Ingrid van der Velde

Bof

toe om te “ministecken”, te puzzelen,

het kind

Bij terugkeer in Roemenië hadden alle

etc. zonder bang te zijn dat de kleintjes

reageert. De

kleine kinderen de bof. De één na de

je werk vernielen of dingen kwijt

eerste keer

ander kreeg deze kinderziekte. In totaal

raken. Met elkaar eten aan één tafel

moest ze zeer

zijn ze bijna 4 weken thuis geweest,

was voor de jongens ook geweldig. Je

weinig van

waarvan 2 met “huisarrest”. Van de

bent meer één familie. Gewerkt moest

haar ouders

huisarts moesten ze allemaal binnen-

er ook worden. Dagelijks waren ze

hebben, maar

blijven en niet douchen.

minstens 2 uur in de moestuin, met

de tweede

Tja, met al die virussen in huis liepen

huiswerk of corveeën bezig. Veel vrije

keer ging het

de collega’s en ik direct een goede ver-

tijd hebben de jongens niet. We vertel-

al een stuk

koudheid op. Na weer een week naar

den de verhalen van na de opstanding

beter. Ouders denken niet altijd na bij

de kleuterschool te zijn geweest, zijn de

van de Heere Jezus tot en met de reizen

wat ze zeggen. Vragen ze: “Joh, ga je

kleintjes voor een periode van 18 dagen

van Paulus. Ze luisterden goed we kon-

met ons mee?”. “Nee”, antwoordt het

naar een hartsanatorium geweest in

den er nog eens fijn over doorpraten.

meisje. Natuurlijk wil ze niet, haar

Covasna. Daar waren ze al eens eerder

Dat is anders een zeldzaamheid.

ouders zijn complete vreemden. Ze

geweest. Ze konden even bijtanken en

wist wel te vertellen dat de Heere er

gezonde lucht inademen, terwijl wij de

Papa en mama op bezoek

voor had gezorgd dat papa en mama

handen vrij hadden om het hele huis te

In de afgelopen periode werd een kind

waren gekomen. Ze had er zo vaak voor

renoveren. De afgelopen 2 jaar is er bar

voor het eerst bezocht door haar

gebeden. Zij is altijd erg geïnteresseerd

weinig aan onderhoud gedaan en je

ouders. Het meisje woont vanaf het

geweest in de Bijbelverhalen.

kon dan ook niet meer zien dat het

begin bij ons, en pas nu kwamen haar

De tweede keer hadden haar ouders

huis pas 2 jaar jong is. Vandaar dat

ouders haar bezoeken. Zo’n bezoek ik

nieuwe schoenen meegenomen. Maar

alles opnieuw geverfd is. Het resultaat

altijd spannend, want je weet niet hoe

ze hadden een te kleine maat, dus

is verbluffend. De zolder was een grote leegstaande ruimte. Met behulp van enkele Nederlanders is de hele zolder geïsoleerd. Daarna heeft onze technische medewerker er muren in gezet en er vervolgens kamers van gemaakt. Zodoende is de zolder nu ook functioneel.

Eén grote familie De afgelopen tijd heb ik dus voornamelijk met de 6 scholieren gewerkt. Het was fijn dat ik nu alle tijd voor hen had. Costel heeft in deze 18 dagen meer gesproken dan in het afgelopen half jaar. We stonden er allemaal versteld van. Je komt er dan ook eens aan

14


kreeg een ander kind de schoenen. Dat vond ik wel erg sneu voor haar.

Zwemmen in de rivier De zomervakantie is aangebroken. Drie maanden zijn de kinderen vrij. Enkele kinderen hopen voor een periode naar huis te gaan, anderen blijven thuis. Ik hoop met hen nog eens weg te kunnen gaan, al was het maar voor een paar nachten. Op deze manier kan ik ze ook een kleine vakantie aanbieden.

zijn van harte welkom en zeker in de

internationale zending heeft men geen

Verder zullen we met goed zomerweer

zomervakantie, als de collega’s vrij

geld, maar wel visie. Men wil graag

wel veel gaan zwemmen in de rivier de

nemen, is alle hulp welkom.

mensen als zendelingen uitzenden naar andere werelddelen, maar missen

Timis. Daar genieten ze erg van. Enkele Nederlandse meisjes hopen zo’n’ 4

Gebedsverhoring

de financiële mogelijkheden. De hele

weken te komen helpen in Otniël. Dat

Laatst hield de Betel (de baptistenge-

zaterdag werd er in de kerk gebeden

geeft ook altijd een leuke afwisseling in

meente waar ik naar de kerk ga) een

door predikanten, evangelisten en

het Otniëlleven . De kinderen krijgen

gebedsdag voor de internationale zen-

belangstellende voor Licht, opening en

extra aandacht. Ze kunnen weer eens

ding. Dat is iets nieuws. In de tijd van

financiële mogelijkheden. Aan het eind

wat Nederlandse woordjes leren en

het communisme mocht men niet bui-

van de middag kwam er een telegram

hopen natuurlijk op een cadeau. Het is

ten de grenzen, en na de val heeft men

binnen van een Engelse Christelijke

schandalig, maar een gast zonder

zich voornamelijk eerst geconcentreerd

organisatie die in Roemenië mensen

cadeau heeft voor hun weinig waarde.

op binnenlandse zending. Alleen al

zoekt om als zendeling te worden uit-

De kleintjes willen die wrede waarheid

afgelopen jaar heeft de Betelgemeente

gezonden naar ander landen. Zij waren

nog wel onderzoeken op betrouwbaar-

enkele nieuwe gemeentes gesticht in

in staat om die mensen te financieren,

heid, door stiekem hun tassen en zak-

de omliggende dorpen als vrucht op

maar hadden er de mensen niet voor.

ken te betasten. Hoe dan ook, gasten

hun evangelisatiewerk. Maar voor

Dit telegram werd direct naar de Betel gezonden. Het was een ongewone directe verhoring van het gebed. Zondag werd het verteld en u/jij begrijpt dat de gemeente er erg door ontroerd was, dat God zo duidelijk geantwoord had. Nu, u/jij bent weer een beetje op de hoogte van mijn ervaringen van het werk op Otniël. Een ieder wens ik een goede en zonnige zomerperiode, maar bovenal dat de Zon der Gerechtigheid in uw en jouw hart mag schijnen. Een hartelijke groet vanuit Timisoara, Ingrid van der Velde

15


16


Het 1e kwartaal 2001 was financieel gezien een heel mooie periode. We hebben namelijk ƒ 53.073,85 ontvangen. Heel hartelijk bedankt voor deze bijdragen. De specificatie luidt als volgt (vanaf ƒ 25,–)

ƒ 25,25

ƒ 25,–

ƒ 30,–

J.Z. te U.; F.B. te U; A.H. te V.; E.E. te M.; A.Z. te S.; M.P. te Z.; A.B. te B.; R.K. te D.; G.V. te E.; D.W. te O.; W.W. te H.; H.B. te T.; P.H. te H.; A.T. te E.; Z.S. te C.; B.P. te D.; J.H. te B.; M.J. te G.; J.N. te R.; K.B. te ‘s-G; J.F. te A.; J.H. te A.; P.M. te B.; J.C. te U.; Zondagschool Maranatha & Samuël te L.; V. te M.; M.O. te C.; E. te Z.; F.V. te A.; C.W. te T.; R. te IJ.; A.S. te S.; P.L. te V.; H.G. te N.; M.J. te V.; A.R. te K.; G.V. te C.; M.A. te K.; F.J. te V.; J.B. te IJ.; Dameskontakt Seba Kerk te K.; W.B. te K.; P.V. te R.; B.S. te O.; H.K. te R.; M.U. te O.; A.K. te W.; C.K. te V.; T.B.; J.K. te W.; A.S. te H.; A.W. te M.; C.G. te M.; J.R. te B.; p.e. te T.; F.H. te O.; H.K. te R.; A.D. te N.; P.S. te K.; A.Z. te ‘s-G; W.R. te H.; F.H. te E.; J.O. te K.; K.V. te IJ.; M.K. te U.; W.S. te S.; G.R. te B.; S.S. te K.; F.B. te H.; T.B. te K.; P.G. te T.; J.P. te N.; I.B. te G.; A.M. te B.; N.L. te E.; J.B. te G.; N.V. te K.; J.V. te L.; A.K. te L.; F.V. te W.; D.K. te R.; P.H. te A.; J.V. te N.; H.P. te R.; J.A. te E.; P.V. te B.; School met de Bijbel te Maartensdijk; A.D. te L.; C.H. te M.; H.W. te L.; A.R. te U.; H.H. te G.; A.H. te A.; G.H. te A.; A.J. te S.; J.M. te H.; F.H. te V.; R.V. te S.; L.W. te R.; A.N. te H.; G.B. te W.; W.B. te Y.; J.D. te E.; J.M. te C.; A.J. te D.; W.V. te K.; E.T. te K.; J.R. te A.; A.K. te S.; E.D. te H.; W.B. te R.; H.S. te H.; J.K. te K.; D.V. te A.; M.P. te V.; W.P. te S.; A.P. te A.; H.G. te S.; A.D. te D.; N.L. te M.; A.H.; H.G. te W.; L.A. te W.; A.B. te R.; A.v.A. te V.; J.A. te E.; C.P. te K.; J.K. te K.; C.W. te T.; M.M. te M.; D.K.; C.V. te L.; B.B. te S.; P.J. te M.; A.O. te ‘s-G; H.B. te R.; E.M. te N.; A.K. te U.; C.H. te M.; M.W. te K.; G.P. te IJ.; Ds.Schinkelshoekschool te Kampen; J.V. te U.; G.G. te N.; A.B. te M.; A.S. te L.; P.D. te O.; J.M. te E.; B.R. te D.; A.T. te R.; T.L. te V.; J.K. te N.; L.D. te W.; H.P. te C.; M.O. te R.; Z. te N.; H.O. te N.; D.C. te R.; N.K. te V.; H.B. te V.; L.V. te IJ.; J.D. te K.; G.T. te R>; A.B. te U.; R.L. te P.; J.D. te IJ.; H.D. te K.; C.P. te IJ.; M.R. te N.; R.H. te L.; M.O. te N.; A.B. te H.; M.L. te T.; D.H. te Z.; L.H.; W.G. te B.; T.A. te V.; W.K. te N.; M.T. te L.; ’J.R. te B.; H.K. te G.; H.K. te R.; A.A. te W.; J.G. te O.; E.B. te D.; H.S. te O.; H.P. te P.; A.L. te E.; A.R. te R.; H.D. te IJ.; M.K. te E.; H.I. te IJ.; A.D. te S.; A.N. te R.; J.B. te P.; C.B. te Y.; T.A. te W.; J.V. te S.; H.D. te P.; G.H. te N.; A.S. te T.; D.R. te A.; H.S.; C.S. te B.;; D.K.; A.H. te B.; P.B. te L.; R.H. te S.; S.B. te D.; G.K. te S.; J.Z. te U.; A.H. te P.; J.M. te A.;; A.B. te L.; M.J. te G.; E. te S.; M.H. te D.; C.V. te T.; J.D. te M.; M.R. te S.; J.E. te V.; A.B. te M.; T.T. te V.; B.M. te M.; J.D. te S.; A.K. te A.; B.G. te T.; J.V. te U.; J.W. te O.; H.H. te M.; W.A. te S.; K.W. te D.;

ƒ 25,20 S. te D.

K. S. te W. M.A. te M.; A.L. te S.; W.V. te R.; P.G. te R.; J.R. te G.; J.L. te W.; J.L. te W.; T.B. te R.; S.B. te D.; H.S. te E.; M.S. te D.;

ƒ 34,– A.O. te Z.

ƒ 35,– G.V. te Z.; J.A. te K.; T. te S.; H.V. te S.;

ƒ 37,– C.K

ƒ 40,–

ƒ 125,– A.M. te S.;

ƒ 150,– B.B. te T.; W.B. te H.;

ƒ 162,50 J.V. te T.;

ƒ 200,– T.V. te W.; H.S. te B.; E.V. te R.;; F.B. te N.;

ƒ 250,– G.; M.K. te S.; J.D. te D.; M.A. te W.; G.S. te T.; G.S. te M.; A.S. te A.;

ƒ 400,– Diaconie Herv.Gem. te Wilnis;

E.E. te R.; J.H. te K.;

ƒ 500,–

ƒ 45,–

J.M. te H.; Vrouwenkringen herv.gem. te Veen; N. te Z.;

N.W. te S; N.W. te S.; N.W. te S.;

ƒ 50,– G.B. te S.; J.V. te M.; J.H. te G.; G.O. te B.; F.V. te K.; A.M. te ‘s-G; G.B. te U.; C.V. te N.; A.H. te Z.; P.D. te E.; D.M. te B.; H.B.; P.W. te B.; K.B. te R.; H.D. te D.; E.S. te V.; K.D. te S.; A.V. te H.; A.S. te A.; D.B. te W.; M.P. te G.; J.W. te B.; G.C. te S.; L.M. te K.; J.M.; A.W. te D.; A.B. te V.; M.M. te L.; G.v.E. te A.; W.L. te H.; M.M. te M.; C.M. te P.; J.K. te G.; J.S. te V.; E.H. te L.; J.H. te S.; L.N. te M.; T.F. te V.; E.L. te K.; Zondagsschool Benjamin te Bergschenhoek; M.R. te B.; J.A. te K.; A.M te N.; B.K. te IJ.; Zondagsschool Benjamin Bergschenhoek; Herv.Jeugdvereniging te Puttershoek; H.P. te U.; W.B. te O.; F.W. te H.; J.B. te H.; K.H. te S.; R.L. te P.; J.R. te M.;; J.K. te S.;; C.V. te R.; G.P. te V.; L.S. te K.; H.Z. te R.; J.T. te S.; J.A. te E.; C.G. te G.; C.J. te Y.; J.O. te V.; H.R. te G.; N.P. te W.; M.B. te IJ.; W.O. te K.; A.V. te U.; J.T. te; J.L. te H.; K.R. te S.; L.K. te W.; A.M. te S.; J.P. te O.; D.K. te D.; H.H. te S.; T.S. te K.; K.L. te O.; H.R. te E.; A.E. te L.; A.V. te P.; E.D. te G.; J.S. te B.;

ƒ 53,– H.M. te D.;

ƒ 60,– C.V. te ?;

ƒ 70,– A.D. te L;

Overige bedragen: ƒ 800,–: J.B. te P. ƒ 1000,–: Herv.Gem. IJsselstein ƒ 1500,–: J.B. te K. ƒ 1936,15: Ger.Gem. te Vlissingen ƒ 2000,–: C.D. te B.

Opbrengst collecten ƒ 300,–: Jeugdavond te Elspeet ƒ 650,–: Collecte vakantie Bludenz Oostenrijk ƒ 1000,–: Diakonie Geref. Gem. te Apeldoorn

Opbrengst acties scholen/JV’s e.d. ƒ 2500,–: Actie van Lodenstein College Amersfoort ƒ 1980,–: Bijbelstudiekringen.te Woudenberg opbrengst kinderkleding-/speelgoedbeurs ƒ 14282,15: School met de Bijbel Grafhorst In augustus 2000 is er van de Kom Ook groep (?) via A.H. ƒ 2300 ontvangen. Dit was per abuis niet juist vermeld in de Kimon. Indien u een machtigingskaart voor automatische incasso had ingevuld, heeft u kunnen zien dat deze onlangs is geïncasseerd. Door omstandigheden heef t dit wat langer geduurd.

ƒ 75,–

We willen u allen bedanken voor uw

H.S. te N,; J.R. te H.; S.B. te N.; D.S. te C.; E.B. te D.; C.O. te A.;

bijdragen. Maar bovenal de Heere God

ƒ 100,–

van giften geschonken heeft.

P.B. te K.; G.H. te S.; G.K. te O.; K.Z. te B.; E.B. te H.; J.K. te O.; G.G. te M.; J.H. te Z.; D.V. te B.; D.B. te R.; J.V. te K.; C.G. te D.; R.V.; A.V. te Z.; L.D. te O.; M.P. te K.; J.K. te ‘s-G; G.P. te A.; J.W. te G.; G.B. te N.; F.R. te P.; D.K. te H.; D. te N.; T.G. te H.;

die ons de mogelijkheid tot het geven

Hartelijke groeten Saskia Stout-Visser

17

f i n a n c i ë n

Giftenverantwoording

H.K. te W.; J.H. te W.; J.K. te N.; J.J. te B.; J.O. te N.; G.D. te W.; T. te ‘s-G; P.Z. te M.; M.J. te A.; J.K. te O.; J.H.; G.W. te N.; A.D. te B.; N.L. te G.; A.N. te Z.; F.B.; B. te S.; G.V. te A.; F.Z. te K.; T.B. te N.; Diakonie Herv.Gem. St. Anthoniepolder; J.E. te N.; C.IJ. te G.; M.H. te L.; A.D. te L.; E.P. te H.; M.R. te B.; J.H. te W.; W.O. te N.; J.T. te H.; A.A. te ‘s-G; P.G. te M.; P.V.; A.R. te D.; H.V. te D.; C.S. te K.; N.E. te E.; P.A. te O.; J.K. te G.; J.E. te E.; M.B. te A.; W.G. te ‘s-G; M.V. te G.; P.D. te P.;


! s i t a r G Het lezen van de Kimon is gratis. We hebben besloten om het blad ’drempelloos‘ ter beschikking te stellen aan iedere geïnteresseerde. Zo hopen we door een grotere lezerskring meer harten èn beurzen te kunnen bereiken… In het overzicht van de penningmeester worden in het vervolg alle giften vermeld zonder aftrek van de ƒ 25,-, zoals dat tot op heden het geval was. Uiteraard hopen we dat iedere lezer regelmatig een bijdrage zal storten, bijvoorbeeld via de girooverschrijvingskaart die als adresdrager ieder nummer vergezelt.

Ontvang voortaan zelf de Kimon! Leest u deze Kimon via een ander? Vul dan nu de bon in, en u blijft voortaan rechtstreeks op de hoogte van ons werk. Graag verwelkomen we u in onze lezerskring. Het verplicht u tot niets…

 “Roept ze tot de bruiloft” - uw missie is ook mijn missie! Ik wil het werk van Kimon onder straat- en weeskinderen als volgt mogelijk maken:  Ik machtig de stichting Kimon om éénmalig een bedrag van ƒ_________________ zegge _____________________ gulden) van mijn rekening af te schrijven.  Ik lees de “Kimon” nog niet zelf, en stel het op prijs om via het kwartaalblad voortaan op de hoogte te blijven van het werk.

Opm.: Kruis één of beide vakjes aan; vult u zelf het af te schrijven bedrag in? Naam: _______________________________________________________________ Adres: ________________________________________________________________ Postcode en Woonplaats: _______________________________________________ Telefoonnummer: _______________________________________________________ Rekeningnummer bank of giro: ___________________________________________ Handtekening:

Stuur de bon op naar: Kimon p/a Wetering 13 3461 JA Linschoten


door A.G. Laseur AFLEVERING 15 Op een avond komt de meester van Ita op bezoek. Het is haar laatste jaar op de basisschool en nu komt hij praten over haar toekomst. Als de meester die avond aanbelt slaapt Ita al. ”Jullie weten”, zo begint hij glimlachend tegen Paul en Banita ”dat Ita een helder verstand heeft. Maar ze had niet alleen de hoogste score van de klas, ze heeft ook de schoolprijs gewonnen. Alle leerlingen van de school en de leerkrachten hebben gestemd wie de meest bijzondere persoon was en ze heeft 95% van de stemmen gekregen. Nu krijgt ze van het bestuur van de school een jaargeld, dat betekent dat Ita een jaar lang op kosten van de school het voortgezet onderwijs kan volgen”. Paul en Banita kunnen bijna hunoren niet geloven. Omdat Ita niet zelf kan lopen zal ze in de toekomst elke dag gehaald en gebracht moeten worden en dat kost veel geld. En dan vervolgt de meester:” Ita weet nog nergens van en daarom wilde ik u vragen of u morgenmiddag naar school wilt komen, want dan wordt de prijs aan haar uitgereikt”. De volgende dag wordt Ita door meer leerlingen opgehaald dan normaal. Een druk kwetterende groep cirkelt om de rolstoel van Ita heen. Iedereen weet dat de schoolprijs uitgereikt wordt vandaag en sommigen hebben al een vermoeden wie die prijs gaat krijgen. Dan in de middag is het eindelijk zover. Alle kinderen en tien leerkrachten met daarbij nog veel ouders komen bijeen in de grote gemeenschapsruimte van de school. De propellers aan het plafond draaien op volle toeren, maar het is bijna ondraaglijk heet. Enkele kinderen voeren een dans uit. Zij beelden eerst rupsen uit die en kruipen over de vloer. Dan fladderen zij vrolijk op als luchtige vlinders die op zoek gaan naar kleurrijke bloemen. Ita zit bij haar klas en geniet van de muziek en het dansen van de vlinders. Daarna vertelt de meester van Ita de betekenis. Het zou niet goed zijn als de pop altijd in de cocon bleef. Eens laat zij haar oude woning achter zich en ontpopt zich als een vlinder met prachtige kleuren. Zo is het niet goed dat de mens altijd in zijn zondige bestaan blijft. Eens zal hij sterven. Door genade mag hij delen in de opstandingkracht van Jezus Christus en als herboren in gelukzaligheid leven. Ita vraagt zich bij het verhaal van de meester af of Jezus ook weleens vlinders zal hebben gezien; vast wel,

Wat vooraf ging: Banita en Bitar wonen met hun baby Ita in Savar, een dorp in Bangladesh, dichtbij de hoofdstad Dhaka. Vlak voor Ita’s geboorte vertrekt Bitar naar Dhaka om werk te zoeken. Enige tijd later krijgt Banita te horen dat haar man van de steiger is gevallen en zijn been heeft gebroken. Hij ligt nu ergens in een hut in Dhaka. Banita besluit haar man te gaan zoeken. Met Ita op haar rug begeeft ze zich op weg. Ze krijgt een lift van een vrachtwagenchauffeur, de christen-bengaal Paul. In de stad botst er een riksja tegen de vrachtauto. Terwijl Paul met de politie praat wordt Banita met geweld door twee mannen ontvoerd. Ze wordt in een kamertje gezet waar ze voor geld mannen moet ontvangen. Paul vindt de kleine Ita achtergelaten in de vrachtauto. Omdat hij niet voor haar kan zorgen, brengt hij haar naar een tehuis. De politie gelooft het verhaal van Paul maar amper, daarom besluit hij alleen op zoek te gaan. Hij bevrijdt haar na een vechtpartij. Paul en een verzorgster helpen Banita met zoeken naar haar man. Na dagenlang zoeken is er eindelijk een spoor van Bitar, maar ze weten nog niet dat hij kort daarvoor bezweken is aan de wondkoorts. Het bange voorgevoel komt helaas uit. Een oude vrouw wacht hen op en vertelt het droeve verhaal. Ondanks haar groot verdriet is Banita blij dat ze met Ita in het kindertehuis mag blijven. Het belangrijkste is dat ze, als moslim opgevoed, steeds meer belangstelling gaat krijgen voor het christelijk geloof. Tijdens een boottochtje over de rivier blijkt dat Banita en Paul al zoveel van elkaar zijn gaan houden dat zij voortaan hun leven met elkaar willen delen. Na hun huwelijk breken er gelukkige jaren aan. Echter een paar dagen voor haar vierde verjaardag vindt Banita haar dochter huilend in de tuin achter de flat. Zij klaagt over pijn in haar beentje. De dokter vindt het raadzaam om haar in het ziekenjuis nader te laten onderzoeken. Terwijl de ene zuster een avondlied met haar zingt, neemt een andere haar bloed af. Na weken in het ziekenhuis treedt er echter nauwelijks verbetering in de situatie van Ita, haar beentjes kan ze niet gebruiken. In het ziekenhuis valt ze op door haar vrolijkheid en rotsvast vertrouwen op de Heere.. denkt ze bij zichzelf. Dan wordt opeens haar naam afgeroepen. Ita schrikt ervan, maar een vriendinnetje uit de klas duwt haar al in de richting van de meester. Hij maakt de uitslag van de stemming bekend. Door haar vriendelijkheid, sociaal gevoel en inzet heeft Ita de schoolprijs gewonnen. Ita kleurt door haar donkere huid heen en kijkt met tranen in haar ogen naar haar ouders die ook voor haar klappen. Dan geeft de meester de microfoon aan Ita. Ita moet wel even slikken voor ze iets kan zeggen: „Wat fijn dat jullie aan mij gedacht hebben”, zegt ze met een wat trillende stem van emotie. „Ik houd van jullie allemaal en in het bijzonder van mijn vader Paul en moeder Banita, maar de Heere houdt nog meer van

ons, want anders had Hij Zijn Zoon niet naar deze aarde gestuurd. Op die grote school zal ik jullie straks missen, maar ik zal daar goed mijn best doen...” en dan stopt Ita en ze geeft de microfoon terug aan de meester. Samen zingen ze daarna een Bengaals christelijk lied en dan is de bijeenkomst afgelopen. Ita kan die avond moeilijk in slaap komen. Allerlei gedachten woelen door haar hoofd. Hoe zal het straks gaan op die grote nieuwe school? Zouden de oudere kinderen daar net zo vriendelijk voor haar zijn. Terwijl ze zo ligt te prakkezeren, komt haar moeder even om het hoekje kijken. „Hé, ben jij nog wakker jongedame, je ligt zeker nog aan je prijs te denken?” Dan vertelt Ita hoe ze ligt te denken over haar nieuwe school na de vakantie. „Ach, klein denkertje, dat duurt nog zoveel weken en je zult zien dat het allemaal heel snel went. Je wordt elke dag opgehaald door een auto met een hele vriendelijke chauffeur”. Ita kijkt nu heel verbaasd. Hoe weet haar moeder dat nu? Dan vertelt Banita het maar: „Je vader Paul gaat volgend seizoen voor die grote school werken als chauffeur en hulp bij de technische dienst”. Dus elke dag neemt hij je mee en haalt hij nog andere kinderen op om naar school te rijden. Ita kan wel juichen van blijdschap. Ze omhelst haar moeder en als die een half uurtje later nog eens gaat kijken vindt ze haar dochter vredig in slaap, terwijl een glimlach om haar lippen schijnt te spelen. (wordt vervolgd)

19

v e r v o l g v e r h a a l

Ita, kind in de warme zon


‘Een bolus bie de koffie’…! “Aanstaande vrijdag houden we een bolusactie. Bestel nu, zodat je dit weekend kunt genieten van heerlijke Zeeuwse bolussen! De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor Kimon”. Brievenbus

Het Calvijn College in Goes

ketbal toernooi! Iedereen

stond de afgelopen weken in

kon een team opgeven om

het teken van een actie voor

mee te spelen in dit toer-

Dag Kimonklanten.

Kimon. Iedereen zette zich

nooi. Elke deelnemer moest

Wat een leuke post kreeg ik deze keer

in voor straatkinderen in Rio

zorgen dat hij/zij gesponsord

van jullie. Daarom wordt het deze keer

de Janeiro. Bijvoorbeeld door

wordt door familie en vrien-

jullie brievenbus. Misschien kun je je

de verkoop van échte

den etc. Ook een aantal

eigen foto, tekening of briefje wel

Zeeuwse bolussen. Alle leer-

bedrijven leverden hun bij-

terugvinden. Er kwamen er zoveel dat

lingen kregen een briefje

drage. Vrijdag 9 maart wer-

het niet allemaal in deze Kimon past.

mee naar huis waarop ze

den de Kimon-kampioen-

Ik bewaar er nog wat voor de volgende

aan konden geven hoeveel

schappen uitgevochten, aan

keer.

bolussen ze wilden bestel-

het einde van de avond kon

Een welkom voor Anita van Berchum,

len. Het groepje vwo 6-ers

de opbrengst bekend

Rick Verheij, Jarno Verheij, Peter Rogge-

dat deze actie organiseerde

gemaakt worden:

veen, Harm van Utrecht, Elise Doorne-

heeft de smakelijke ‘Zeeuw-

ƒ 13.013,91. U begrijpt dat er

kamp, Henco van Ommeren.

se drollen’ in de bakkerij in

die avond een blij telefoontje

Christian v.d. Schans deed ook voor de

zakjes verpakt en vervolgens

naar het bestuur van Kimon

eerste keer mee. Bedankt voor je brief

aan de man/vrouw gebracht.

gepleegd werd. De actie is

en tekening van een vrachtwagen. Mijn

Er werden maar liefst 3500

nog niet volledig afgerond

man is ook chauffeur en elk jaar pro-

bolussen verkocht (in 2x)! Na

maar er is in ieder geval een

beer ik één week met hem mee te gaan,

zulke dik-makende snoep-

bedrag van ƒ 16.500,– opge-

dus ik begrijp hoe leuk je dat vindt!

partijen was het tijd voor

bracht. Ons Zeeuwen bin

Arjan, je had een prachtige Scania gete-

een beetje inspanning. Dus

zuunig? Och, t’loopt nog wè

kend. Hij lijkt wel op de truck van mijn

organiseerden we een bas-

los docht ik zô…!!!

man, een blauwe Scania Topliner. Nu zou ik bijna het belangrijkste vergeten: Mayo de Landmeter en Jeroen en

n e r o b e G

Edward Kisteman kunnen binnenkort hun tweede boekje verwachten. Gefeliciteerd. Dianne Houmes krijgt haar derde boekje al. Leuk dat je zo trouw meedoet. Houd de brievenbus maar in de gaten, dat doe ik ook, want: Van 4-7 jaar mag je alle fouten opsporen in de vakantieplaat. Kleur alle foute dingen. Als je 8-12 jaar bent, mag je de puzzel maken. Deze keer weer een iets moeilijker. Dus doe je best. Heb je vijf keer meegedaan, dan krijg je een boekje. Een fijne zomer! Groeten van juf Nelleke Kardinaal Alfrinklaan 58 3861 DH Nijkerk

20


21


Naam:

Leeftijd:

Adres: Postcode:

Woonplaats:


NIEUW VERSCHENEN BIJ STH RECORDS EVERT VAN DE VEEN IV Evert van de Veen bespeelt het orgel van de Bovenkerk te Kampen

GEBR. SMITS B.V.

Impr. ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’; Sonatina ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (J.S. Bach); Grande offertorio in re maggiore (G. Donizetti); DDD - 63 min., CD ƒ 39,90 / MC ƒ 22,90 Nr. 196063

ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD Herv. Zangkoor ‘Jubilate’ o.l.v. Rob Biersteker, Jubilate’s Jeugdkoor o.l.v. Ineke Bos-Strootman Psalm 146; Het ruw houten kruis; Als je bidt; Van één tot tien; Meester, hoe kunt gij zo slapen; Zing, zing, zingen maakt blij; Jezus leeft in eeuwigheid; Neem mijn leven laat het Heer’; Praise the Lord e.v.a. DDD - 70 min., CD ƒ 39,90 / MC ƒ 22,90 Nr. 196082

Groothandel in aardappelen, groente en fruit

THE LOST CHORD Harry Hamer - orgel, Hendrie Westra marimba O machtig God; Verlosser Vriend, Gij hoop en lust; Wohl mir, dass ich Jesum habe; Boven de sterren; Samen in de Naam van Jezus e.v.a. DDD - 74 min., CD ƒ 39,90/ MC ƒ 22,90 Nr. 197002

Distributiecentrum en kantoor: Keizersdijk 28, 3291 CE Strijen,

CD ƒ 39,90

MC ƒ 22,90

STH Records Drs W. van Royenstraat 13 - 15, 3871 AN Hoevelaken RECORDS

Postbus 5762, 3290 AB Strijen, Telefoon 078-6741133* Telefax 078-6741268

Telefoon 033 - 2537604 Fax 033 - 2537624

23


Bévé Meubel: groot in sfeermeubelen! Zowel in kersen, eiken en grenen, al dan niet afgewerkt in repro-antiek of in patiné kleuren. Onze collectie omvat alle bekende merken. Ook stoffering in alle sferen, stijlen, kleuren en combinaties. En om alles compleet te maken vele aparte accessoires. Kersen Antique Stijlvol en jeugdig uitgevoerd in warm kersen patiné.

Blank Eiken Patiné uit onze collectie

Romantic Oak and Pine: duurzaam, degelijk en vooral huiselijk gezellig! Exclusief dealer van o.a.: • Pullman • Roskam Royale • Auping • Mulleman enz. enz. • RAC Ook onze afdeling Slaapkamers en onze Leerstudio overtreft uw verwachtingen... U bent van harte welkom in onze toonzalen!

Antwerpseweg 9 • Gouda • Telefoon (0182) 69 21 11 800 meter vanaf rijksweg A12, 3e verkeerslicht links (naast BMW). Donderdag koopavond. ’s Maandags gesloten.

http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2001-2  
http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2001-2  

http://www.kimon.nl/Archief/Docs/Kimon2001-2.pdf

Advertisement