Page 1

แผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 3204-2001 หมวดวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) จำานวน 3 หน่ วยกิต จำานวนชั่วโมง รวม 68 ชั่วโมง --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์ การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ ระบบเครื อข่ายเบื้องต้น การใช้อินเทอร์ เน็ต มาตรฐานรายวิชา 1. อธิ บายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมชุดสำานักงานได้ถูกต้องตามลักษณะงาน 3. สื บค้นข้อมูล ตลอดจนรับ – ส่ งข้อมูลทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 3. มีความรู ้ความเข้าใจตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสารข้อมูล 4. เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่องานธุรกิจและสังคม


ตารางวิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชา ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 3204-2001 หมวดวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) จำานวน 3 หน่ วยกิต 4 ชั่วโมง/สั ปดาห์ 68 ชั่วโมง พฤติกรรมทีค่ าดหวังต่ อการเรียนการสอน 1 ครั้ง ลำาดับที่ ชื่อหน่ วยการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ จิตพิสัย รวม(ชม.) 1 ความเป็ นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4 2 8 2 องค์ประกอบของสารสนเทศ 1 2 1 4 3 อินเทอร์เน็ต เว็บ และพาณิชย์ 1 2 1 4 อิเล็กทรอนิกส์ 4 โปรแกรมประยุกต์ 1 2 1 4 5 โปรแกรมระบบ 1 2 1 4 6 คอมพิวเตอร์และหน่วยเก็บข้อมูล 1 2 1 4 7 อุปกรณ์อินพุตเอาต์พตุ 1 2 1 4 8 การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่าย 1 2 1 4 9 ระบบอินเทอร์เน็ต 1 2 1 4 10-11 เครื่ องมือและการสื บค้นข้อมูล 2 4 2 8 12-13 การจัดการข้อมูล และพาณิชย์ 2 4 2 8 อิเล็กทรอนิกส์ 14-15 ระบบสารสนเทศ 2 4 2 8 16-17 เทคโนโลยีการสื่ อสารข้อมูลสมัยใหม่ 2 4 2 8 การประเมินผลการเรี ยน รวม 68


ตารางวิเคราะห์ การประเมินผลตามสภาพจริง หน่ วยที่ 1.

จุดประสงค์ การเรียนรู้

เครื่องมือวัด แบบประเมิน

คะแนน หมายเหตุ 2 จุดประสงค์การ เรี ยนรู ้ที่ไม่ผา่ น 2 ครู ผสู ้ อนมอบ 2 หมายงานเพิ่ม เติมเพื่อ 2 เป็ นการพัฒนา 2 ความรู ้และ 2 ทบทวนบท 2 เรี ยนของผู ้ เรี ยน หากพบ 2 ว่ายังไม่ผา่ นจุด 2 ประสงค์การ เรี ยนรู ้อีก จัด 2 สอนซ่อมเสริ ม 2 ให้

2.

แบบประเมิน

3.

แบบประเมิน

4.

แบบประเมิน

5.

แบบประเมิน

6. 7.

แบบประเมิน แบบประเมิน

8.

แบบประเมิน

9.

แบบประเมิน

10.

แบบประเมิน

11

แบบประเมิน

12

แบบประเมิน

2

13

แบบประเมิน

2

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการmic  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you